TALAK ....................................................

Pengertian Talak

Talak merupakan kalimah bahasa Arab yang bermaksud "menceraikan" atau "melepaskan".Mengikut istilah syara' ia bermaksud, "Melepaskan ikatan pernikahan atau perkahwinan dengan kalimah atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian".

Jika suami melafazkan kalimah ini ke atas isterinya, maka dengan sendirinya mereka berdua telah terpisah dan isterinya berada dalam keadaan iddah . Jika semasa isteri di dalam iddah kedua pasangan ingin berdamai, mereka boleh rujuk semula tanpa melalui proses pernikahan. Sebagaimana firman Allah swt di surah At Talak ayat 2 yang bermaksud,

"Maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula"

Jenis-jenis Lafaz Talak

Lafaz talak terbahagi kepada dua:

Talak Sharih

mereka hendaklah menghubungi pihak Mahkamah bagi mendapatkan pengesahannya. Bagi pasangan yang meragui akan lafaz yang telah diucapkan oleh suami. .Talak Kinayah. Sementara Talak Kinayah pula membawa maksud kalimah yang secara tidak langsung yang mempunyai dua atau lebih pengertiannya. Umpamanya jika suami melafazkan kepada isterinya perkataan: Aku tak nak kau lagi. maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat dan saksi. kau boleh balik ke rumah orang tua kau Pergilah engkau dari sini. iaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya dengan kalimah yang jelas dan terang. lafaz seumpama ini hanya membawa maksud penceraian dan tiada pengertian yang selainnya. Talak Sharih membawa maksud "nyata" atau "jelas". jika suami tidak berniat untuk menceraikan isterinya maka talak tidak jatuh. mereka perlulah melaporkan perkara ini ke Mahkamah Syariah bagi mendapatkan nasihat selanjutnya. Contoh lafaz yang Sharih: Aku ceraikan kau dengan talak satu Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau Hari ini aku ceraikan kau Jika suami melafazkan talak dengan mengunakan kalimah yang "Sharih" seumpama di atas ini. ke mana engkau suka Kita berdua sudah tiada apa-apa hubungan lagi Lafaz-lafaz seumpama ini termasuk dalam kategori Kinayah. maka talak dikira jatuh. seperti kalimah "Talak" atau "Cerai". tetapi jika sebaliknya iaitu suami mempunyai niat menceraikan isterinya ketika melafazkan kalimah ini. Begitu juga bagi pasangan yang ingin merujuk semula.

2.Jenis-jenis Talak Terdapat beberapa jenis talak di dalam perceraian. Talak Raj'ie Talak Raj'ie membawa maksud talak yang boleh dirujuk semasa isteri di dalam iddah dengan lafaz-lafaz tertentu. Talak Battah Talak Battah adalah talak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya buat selamalamanya. iaitu pasangan tidak dikehendaki melalui majlis pernikahan atau ijab dan kabul. jenis-jenis talak ini boleh dikategorikan seperti berikut: Talak Raj'ie Talak Battah Talak Bain Menjatuhkan talak tiga sekaligus Talak Sunni Talak Bid'i 1. "Aku ceraikan kau buat selama-lamanya" . Talak yang dilafazkan oleh suami hanya di kira Raj'ie jika ia merupakan talak yang pertama atau talak yang kedua. umpamanya perkataan suami kepada isterinya.

Talak Bain Kubra adalah talak yang telah berlaku kepada pasangan tersebut sebanyak tiga kali. Talak Bain Sughra adalah talak yang telah diucapkan oleh suami kurang daripada tiga kali. Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus Di zaman Nabi saw dan Abu Bakar ra. Pasangan ini tidak boleh rujuk atau bernikah semula buat selama-lamanya. tetapi pasangan tidak boleh "Rujuk" kembali melainkan dengan pernikahan yang baru. Jika ditakdirkan isteri ini berpisah atau suaminya yang kedua itu meninggal dunia. Sebahagian dari talak Bain Sughra adalah: Talak yang diputuskan oleh Hakam Talak melalui Khulu' Talak yang difasakhkan oleh Hakim 4. Tetapi semasa Sayyidina Umar Ibnu Khattab ra . melainkan isteri tersebut menikahi lelaki lain dan mereka hidup sebagai suami isteri yang sah. tetapi jika dia berniat tiga maka talak dikira jatuh tiga. walaupun isterinya di dalam iddah. 3. maka barulah suami pertamanya berhak menikahi bekas isterinya ini. Talak Bain Talak Bain ini terbahagi kepada dua bahagian: Talak Bain Kubra Talak Bain Sughra. talak yang dijatuhkan tiga dalam satu waktu dihukum hanya jatuh sekali sahaja. jika suami berniat satu maka talak hanya disabitkan satu. Iaitu suami telah menceraikan isterinya sebanyak tiga kali.Menurut pandangan Imam Syafi'e talak seumpama ini hanya jatuh menurut niatnya.

Talak Bid'i Talak Bid'i adalah talak yang diucapkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan berikut: Talak diucapkan oleh suami sedang isteri uzur (haid). 5. Talak diucapkan oleh suami sedang isteri dalam keadaan suci tetapi suami telah bersatu dengannya. Talak diucapkan oleh suami sedang isteri dalam nifas. Bila berlaku perkara seumpama ini Hakim Mahkamah akan membicarakan kes pasangan yang terbabit dan memutuskan hukum talaknya. 6. Keputusan ini dibuat oleh Sayyidina Umar kerana di zamannya ketika itu masyarakat amat mempermudahkan lafaz talak yang dibuat. . Talak Sunni Talak Sunni adalah talak yang mengikut sunnah Nabi saw. lalu suami melafazkan talak di hadapan dua orang saksi.menjadi Khalifah. iaitu seorang suami menceraikan isterinya di saat ia telah suci dari haid dan sebelum mereka bersatu. beliau telah menghukumkan jatuh ketiga-tiga talak sekaligus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful