Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma

1

Bil. 1

Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH

Interaksi Bersemuka (jam)

Modul (jam)

Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

a.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma

2

Bil.

Tajuk/Topik

Amali (jam)

Jum. Jam

1

2 3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20 6 30

20 6 30 60

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS 1

Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti

1

berenang. Golongan Realisma.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat. hoki. berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. 1. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal. ragbi. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. tenis. olahraga dan lain-lain lagi. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan.bola keranjang. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. memburu. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat.bola jaring.berkuda. memanah. bola sepak. kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta.kajian memahami bagaimana manusia bergerak 2 .

Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri. 3. Tanjung Malim. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. 2.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1. Perak telah menggubal 1 . Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut.Psikologi sukan. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Hasilnya pada tahun 1946. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. Banyak sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Maktab Perguruan Sultan Idris. bercucuk tanam dan pertukangan.

sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. renaissance. TAJUK 2 KONSEP. 3. moden dan di Malaysia. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Tahun 1971. Lanjutan daripada usaha ini. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. 2. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba.sukatan Pendidikan Jasmani. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) • HASIL PEMBELAJARAN 1. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. Tahun 1960. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. 4. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. 1 . Pelajar dapat mengetahui konsep. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua.

Nixon dan Cozens (1952) • PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Jenny (1961) • • Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. Barrow (1971) • • Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience). Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu.• KERANGKA TAJUK-TAJUK PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951) • PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. 2 . Wayman (1958) • PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal.

pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. emotional and social responses. intelektual. Secara ringkasnya. pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. emosional dan estetik. purposeful. sosial.Baley dan Field (1976) • Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani • Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) – Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny. Kesimpulannya.1961). 2 yang berkesan dan kecekapan . hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. Jewett and Nixon ( 1980). • Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. budaya. neuromuscular. mental. • Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) – Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan. emosi dan sosial melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. • Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) – Kewarganegaraan kemasyarakatan. and with directly related mental. movement capabilities. • Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) – Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik.

Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences. Dari segi Psikomotor : 2 . Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang. daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular.” • • • • • • • • • Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends” • Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani : • Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf. • Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life.

semangat kesukanan. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Dengan kata lain. • • Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. Dari segi Perkembangan Mental • • Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar.• Membentuk suatu sistem saraf yang cekap. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani • Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang 1 . koordinasi dan kawalan motor yang baik.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi. sabar. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri. • Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. kepimpinan dan disiplin diri. kurikulum adalah rancangan yang terususun. Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. Pengetahuan mengenai tubuh badan. terancang dan besifat berterusan. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. berdikari. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. • Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi • • • • Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal.

serta mengekalkan nilai estetika pergerakan. • Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Matlamat • Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita.Pendidikan Jasmani di Mill College. • Dalam tahun 1910. Califonia. Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden. • Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model). • Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat . • Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu: • Pendidikan Organik (Organic Education) Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. 2 .

emosi. saling hormat-menghormati dan sebagainya. 2 . Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. bertanggungjawab. berakhlak mulia. 2001) • • Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. sabar.Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia: • • • • • • Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. berketrampilan. Kefahaman.(Teng Bon Tong. • Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. bertolak ansur. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. kognitif dan afektif. • Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui: • • • Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. taat setia. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri.

berinteraksi. dan kemahiran berfikir. alatan dan tempat beraktiviti. pengayaan dan penilaian. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. Konsep Penggabungjalinan • • • Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain.• • • • • • Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. Melalui proses ini. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. • • • Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. • Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Konsep Pengayaan • Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang 1 . Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.

Dengan cara yang sedemikian. keupayaan.ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat • • Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. Konsep Penilaian • • Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi. dan minat. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. • • Melalui penilaian ini. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Gaya hidup sihat 2 . kad-kad kerja. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. bakat. • • Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. keluarganya dan masyarakat. • • Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. permainan.

ianya boleh dilakukan secara bersendirian. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. Oleh hal demikian. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. berbasikal. bermain badminton. garam. menguatkan kelenturan sendi. • Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. bersenamrobik. dapat mengawal berat badan. manakala makan secara sederhana ialah ikan. menguatkan otot. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. bersama keluarga atau kawan-kawan. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. produk bijirin. dan lemak. dan penjagaan kesihatan yang sempurna. ubi. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. meningkatkan fungsi jantung. • Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. daging. Mengikut piramid pemakanan. • Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. membina stamina dan kekuatan. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. dan sebagainya. Dalam hal ini. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. zat-zat galian. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. mengurangkan tekanan mental. dadih. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. B kompleks. susu. berjoging. Tegasnya. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. kita perlu makan paling banyak bijirin. ayam. gerakan badan dan mencegah kecederaan. buah-buahan dan sayur-sayuran. tulang dan sendi. C. dan keju juga. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. vitamin. berenang. protein. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. menjaga berat badan. lompat tali. paru-paru dan peredaran darah. dan gentian. Antara faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. protein. 1 . Dalam hal ini. • Dalam melakukan senaman. kekacang. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. dan gula. minyak. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi. senaman. vatamin A. dan sebagainya. zat besi.• Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri.

menggubah lagu. kurang bersenam. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. pembayangan gambaran. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik. bermain alat muzik dan berhobi. Amat penting. melihat pemandangan alam flora dan lain.• Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental.2002) • Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. dan sebagainya. tekanan perasaan. mental ataupun aktiviti ringan. Sharizad & Mohd Sofian. melukis. istirehat jasmani • Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa 1 .lain. kegemukan. • Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. • Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya • Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan. tekanan darah tinggi. • Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. adik-adik perlu bijak memilih makanan mengikut keperluan badan.( Shamsudin. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan.

• Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. Di dalam keadaan ini. ii.Pernafasan anda perlahan dan terkawal. tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar • Secara amnya. Oleh itu. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. membaca majalah atau surat khabar. Di dalam fasa ini. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula. • Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. • • • Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. Semasa tidur.. 2006). (Norlaila Hamima Jamaluddin. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . 2002). Di kala ini. Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur • Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. iii. Namun. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka. 1 . bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging.• • Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak.

Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. 1 . v. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM • Keperluan tidur i. badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. • Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. iv. • Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. vi. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. • • Sesungguhnya.Walaupun mata bergerak. Meningkatkan daya ingatan. Menghilangkan tekanan. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. • Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. sel atau otot.iv. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. ii. iii.

mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan 1 . Jadi. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. DASAR SUKAN NEGARA • Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. muhibah. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera.• Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. masyarakat dan seterusnya negara. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. perpaduan dan kestabilan yang berterusan. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi. • • Tegasnya. pengangkutan. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu. • Sukan berhak mendapat pengiktirafan. semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak. • Kesimpulannya. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. toleransi. • Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat.

Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. iii. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. • i. ii. vi. v. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Di peringkat masyarakat.dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. iv. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. • i. di dalam suasana kekeluargaan. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. • Dari peringkat individunya. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. di dalam kalangan sahabat handai. • Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. sukan ini menyumbangkan kepada pembentukan sahsiah. iii. melalui agensi masing-masing di 1 . Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. Di peringkat Antarabangsa. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. • Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. iii. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. • i. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. iv. ii.

Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat 1 . • Sehingga baru-baru ini. Namun demikian. Objektif DSN • Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan. negeri dan daerah • Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini.peringkat kebangsaan. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya di pertandingan tersebut. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan.

pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. • Bagi mencapai objektif-objektif di atas. Organisasi i. 1. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. dan ii. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum). agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Perancangan i. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat. jurulatih jurulatih. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1. Dalam kes sukan prestasi tinggi. • Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara. Strategi Dan Perlaksanaan • Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi. • Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan.Sungguhpun pelbagai agensi 2 .kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan.

Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani. iii. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk 1 . vi. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. iv. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut.dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu. v. vii. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. ii. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan.

Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. 2. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. tempat kerja. ii. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 1. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. iii. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. dalam organisasi-organisasi sukan.bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. Kewangan i. sektor perdagangan dan pihak individu. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. bagi merancang. di seluruh negara. 2 .

pertandingan insuran. Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. cuti. ii. elaun-elaun hidup. ii. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah.5. iii. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih 2 .Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. Kemudahan i. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. Insentif i. 6. Insentif ini merangkumi penganugerahan. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat. Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. dan iii. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa.

seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan. Am 1 . Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. v. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. dan viii. mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan. vii.yang optimum. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan. vi. 7. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan. iv.

Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. jurulatih-jurulatih. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. iii. Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. v. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan. muzik. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini. Dengan hal yang demikian. dan vi. TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 1 . ii. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. sebagai satu disiplin akademik. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). iv. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis...i. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan.

kognitif dan efektif. • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor. 2. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. perkembangan mental. Mengetahui kepentingan PJ.• SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. perkembangan mental. 2 . emosi dan sosial. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. 3. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor) • Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal. • • Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa.

program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. Meningkatkan daya tahan otot ii. • • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran.• Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat.Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Meningkatkan kekuatan badan v. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi. Kepentingan Emosi • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar 1 . Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. Mengelakan kecederaan iv. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x.

mental. mental & emosi.• • Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. 1 . PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan. • Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. Kepentingan Intelektual • • • • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial • Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. • Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. sosial. PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan. • Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan.

1 . mengiktiraf sumbangan. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya.• • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. • Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. alatan dan tempat beraktiviti. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah • • • • • • Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. emosi. penggunaan masa lapang yang berguna. Kepentingan PJ dari segi Afektif • • Pembangunan afektif melibatkan sikap. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. • Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. kepentingan menjaga kesihatan. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. memiliki sikap positif terhadap kecergasan. kefahaman. apresiasi dan nilai.

bangsa dan negara. membentuk sikap positif kepada agama. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. semangat cintakan nilai. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun (iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar 2 . kesyukuran.keyakinan. • Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif • Sebagai pengajar. mempunyai displin kendiri.

SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. 2. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. emosi dan sosial. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. mental. 3. 2. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. Kepentingan Pendidikan Jasmani. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. • HASIL PEMBELAJARAN 1. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 3 . Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP.

Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain. penggabungan aktiviti dalam kelas. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. Contohnya. Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan beberapa ilmu pengetahuan. 2. Dalam konteks KBSR. Sebagai contohnya. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain. Maknanya di sini.1. kesatuan yang utuh. Contohnya. sistem otot. mendedahkan konsep pergerakan. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter). menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi 1 . Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca.

hubungan. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. Daya tahan kardiovaskular 2 . Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Kesukanan c. Kecergasan b. integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. 4.dll) menjadi satu kesatuan.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. Pada masa yang sama juga. dua atau beberapa kaum (unsur. kebolehan dan pencapaian murid 3. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah.Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. Dalam Penyata Razak (1956). Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. Kemahiran 1. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a.

Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan a. iv. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 1. g. v. d.ii. f. c. Keselamatan Pengurusan 1 . vi. e. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan.1 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. b. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a. iii. iii. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 1. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i.1 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. ii. iv. v. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. b.

Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika SOALAN 4 : 1. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. dan 2.c. 1 . Huraikan konsep kesepaduan. d. e.

TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana. Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. • HASIL PEMBELAJARAN 1. peralatan. kepakaran dan sebagainya. peralatan.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. kepakaran dan sebagainya. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai. peralatan. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya 1 sebarang masalah semasa . • KERANGKA TAJUK-TAJUK Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: 1. Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. 2.

Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani. Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru. Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5. Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. 3.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau bersesuaian dengan sosio budaya tempatan. 4. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir. gelanggang. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. 2.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. gimnasium dan lain-lain. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah.pelaksanaan. 3 . Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 6. dewan.

1 .SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful