Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma

1

Bil. 1

Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH

Interaksi Bersemuka (jam)

Modul (jam)

Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

a.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma

2

Bil.

Tajuk/Topik

Amali (jam)

Jum. Jam

1

2 3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20 6 30

20 6 30 60

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS 1

Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti

1

memburu. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani.berkuda.kajian memahami bagaimana manusia bergerak 2 . kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. Golongan Realisma. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1. bola sepak. masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. berenang. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu. hoki.bola keranjang. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal. berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. memanah. ragbi. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. olahraga dan lain-lain lagi. tenis. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat. berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. 1.bola jaring. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri.

3. bercucuk tanam dan pertukangan. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. 2. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. Hasilnya pada tahun 1946. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri. Maktab Perguruan Sultan Idris. Perak telah menggubal 1 . Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Banyak sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British.Psikologi sukan. Tanjung Malim. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad.

moden dan di Malaysia. 4. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. Tahun 1971.sukatan Pendidikan Jasmani. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. Tahun 1960. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. Lanjutan daripada usaha ini. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 2. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) • HASIL PEMBELAJARAN 1. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. TAJUK 2 KONSEP. Pelajar dapat mengetahui konsep. 3. renaissance. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba. 1 .

Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. Nixon dan Cozens (1952) • PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Wayman (1958) • PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal. Jenny (1961) • • Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. 2 .• KERANGKA TAJUK-TAJUK PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951) • PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. Barrow (1971) • • Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience).

emotional and social responses. movement capabilities. • Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) – Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik. sosial. Kesimpulannya. pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. • Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) – Kewarganegaraan kemasyarakatan. emosi dan sosial melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. budaya. neuromuscular. purposeful. pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. and with directly related mental.Baley dan Field (1976) • Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. 2 yang berkesan dan kecekapan . mental. Secara ringkasnya. • Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary.1961). • Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) – Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani • Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) – Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny. Jewett and Nixon ( 1980). hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. emosional dan estetik. intelektual.

Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang.” • • • • • • • • • Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends” • Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani : • Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf. • Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life. Dari segi Psikomotor : 2 . daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular.Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences.

Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. terancang dan besifat berterusan. • Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi • • • • Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. kepimpinan dan disiplin diri. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. • • Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. kurikulum adalah rancangan yang terususun. • Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri. Dari segi Perkembangan Mental • • Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan. berdikari. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani • Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran.• Membentuk suatu sistem saraf yang cekap.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi. semangat kesukanan. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. koordinasi dan kawalan motor yang baik. sabar. Pengetahuan mengenai tubuh badan. Dengan kata lain. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang 1 . sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama.

• Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. • Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model). Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden.Pendidikan Jasmani di Mill College. Matlamat • Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu: • Pendidikan Organik (Organic Education) Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. 2 . Califonia. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat . • Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia. • Dalam tahun 1910. • Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan.

berketrampilan. bertolak ansur. • Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui: • • • Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama.(Teng Bon Tong. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. bertanggungjawab. Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. saling hormat-menghormati dan sebagainya. berakhlak mulia. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 2001) • • Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. Kefahaman. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya.Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia: • • • • • • Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan. sabar. Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. taat setia. • Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. emosi. 2 . kognitif dan afektif.

Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya.• • • • • • Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. • • • Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. Melalui proses ini. • Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan. dan kemahiran berfikir. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Konsep Penggabungjalinan • • • Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. alatan dan tempat beraktiviti. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. pengayaan dan penilaian. berinteraksi. Konsep Pengayaan • Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang 1 .

dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. kad-kad kerja. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Konsep Penilaian • • Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan cara yang sedemikian. keluarganya dan masyarakat. bakat.ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. dan minat. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. • • Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. permainan. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat • • Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. Gaya hidup sihat 2 . Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. keupayaan. • • Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. • • Melalui penilaian ini.

dan sebagainya. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. daging. ubi. dan gula. Tegasnya. lompat tali. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. dan keju juga. mengurangkan tekanan mental. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. berbasikal. Antara faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi. dan penjagaan kesihatan yang sempurna. dan gentian. menguatkan kelenturan sendi. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. berjoging. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. bersama keluarga atau kawan-kawan. dadih. gerakan badan dan mencegah kecederaan. ayam. vitamin. protein. 1 . Mengikut piramid pemakanan. protein. • Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. buah-buahan dan sayur-sayuran.• Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. berenang. tulang dan sendi. susu. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. paru-paru dan peredaran darah. bersenamrobik. Dalam hal ini. produk bijirin. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. kekacang. dan lemak. garam. zat-zat galian. Oleh hal demikian. B kompleks. kita perlu makan paling banyak bijirin. minyak. meningkatkan fungsi jantung. senaman. vatamin A. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. zat besi. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. dapat mengawal berat badan. C. menjaga berat badan. manakala makan secara sederhana ialah ikan. • Dalam melakukan senaman. • Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. menguatkan otot. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. bermain badminton. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. • Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. dan sebagainya. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. membina stamina dan kekuatan. Dalam hal ini.

• Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya • Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan.• Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat.lain. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja. pembayangan gambaran. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. istirehat jasmani • Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa 1 . Amat penting. • Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang.2002) • Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. dan sebagainya. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Sharizad & Mohd Sofian. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik. • Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres. tekanan darah tinggi. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal. kegemukan. menggubah lagu. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat. mental ataupun aktiviti ringan.( Shamsudin. kurang bersenam. tekanan perasaan. adik-adik perlu bijak memilih makanan mengikut keperluan badan. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. melihat pemandangan alam flora dan lain. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. melukis. bermain alat muzik dan berhobi.

Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur • Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar • Secara amnya. 2002). • Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . 2006). Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. 1 .• • Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. Di dalam keadaan ini. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula.Pernafasan anda perlahan dan terkawal. membaca majalah atau surat khabar. ii. • • • Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu.. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah. bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging. Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda. Semasa tidur. iii. Di kala ini. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka. Namun. (Norlaila Hamima Jamaluddin. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. • Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. Oleh itu. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak. Di dalam fasa ini.

Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. • • Sesungguhnya. • Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. • Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya. v. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. ii.Walaupun mata bergerak. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. Meningkatkan daya ingatan. Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. iii. sel atau otot. 1 . Menghilangkan tekanan. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM • Keperluan tidur i. vi.iv. iv. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. • Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan.

• Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. pengangkutan. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu. DASAR SUKAN NEGARA • Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi. • Kesimpulannya. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera.• Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. • • Tegasnya. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. Jadi. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. masyarakat dan seterusnya negara. toleransi. perpaduan dan kestabilan yang berterusan. semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak. muhibah. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan 1 . Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. • Sukan berhak mendapat pengiktirafan.

Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. v. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. iii. melalui agensi masing-masing di 1 . Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. • i. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. Di peringkat Antarabangsa. • Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. • i. • Dari peringkat individunya. ii. Di peringkat masyarakat. di dalam suasana kekeluargaan. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. iii. iv. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. iv. ii. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. di dalam kalangan sahabat handai. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. vi. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. • Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam. iii. sukan ini menyumbangkan kepada pembentukan sahsiah. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan.dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. • i. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional.

• Sehingga baru-baru ini. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini.peringkat kebangsaan. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat 1 . kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. negeri dan daerah • Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Objektif DSN • Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. Namun demikian. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya di pertandingan tersebut.

• Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum).kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Strategi Dan Perlaksanaan • Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. • Bagi mencapai objektif-objektif di atas. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat. dan ii. Perancangan i. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1. jurulatih jurulatih. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. • Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Organisasi i. 1. Dalam kes sukan prestasi tinggi. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan.Sungguhpun pelbagai agensi 2 .

v. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. ii. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. vi. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. iv. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik.dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. iii. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk 1 . vii. Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan.

2 . bagi merancang. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. dalam organisasi-organisasi sukan. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. di seluruh negara. ii. tempat kerja. sektor perdagangan dan pihak individu. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. 2. Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak.bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. iii. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 1. Kewangan i.

elaun-elaun hidup. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih 2 . Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah. dan iii. Kemudahan i. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. pertandingan insuran. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. ii. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. ii. Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka.5. iii. Insentif i. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. cuti. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. Insentif ini merangkumi penganugerahan. 6.

mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. iv.yang optimum. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan. v. dan viii. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan. Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan. vi. 7. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru.seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. vii. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. Am 1 .

v. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan.. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini. iv. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu.. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK).i. muzik. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. Dengan hal yang demikian.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan. iii. ii. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 1 . Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. dan vi. sebagai satu disiplin akademik. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. jurulatih-jurulatih. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan.

perkembangan emosi dan perkembangan sosial. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor) • Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal. emosi dan sosial. 2 . • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. kognitif dan efektif. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. perkembangan mental. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. 3. Mengetahui kepentingan PJ. perkembangan mental. • HASIL PEMBELAJARAN 1. • • Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. 2. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani.• SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi.• Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat. Kepentingan Emosi • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar 1 . Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. • • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Meningkatkan kekuatan badan v. program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i. Mengelakan kecederaan iv. Meningkatkan daya tahan otot ii.

• Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. mental & emosi. Kepentingan Intelektual • • • • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial • Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan. • Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat. mental. • Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. 1 . sosial.• • Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal. PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan.

1 . guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah • • • • • • Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. kepentingan menjaga kesihatan. kefahaman. memiliki sikap positif terhadap kecergasan. alatan dan tempat beraktiviti. emosi. apresiasi dan nilai.• • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. • Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. penggunaan masa lapang yang berguna. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. • Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. mengiktiraf sumbangan. Kepentingan PJ dari segi Afektif • • Pembangunan afektif melibatkan sikap. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal.

Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun (iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar 2 . kesyukuran. membentuk sikap positif kepada agama.keyakinan. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. mempunyai displin kendiri. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif • Sebagai pengajar. bangsa dan negara. • Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. semangat cintakan nilai.

TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR. emosi dan sosial. Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. 3.SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. 2. Kepentingan Pendidikan Jasmani. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 3 . • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. mental. 2.

Maknanya di sini. Dalam konteks KBSR. Sebagai contohnya. penggabungan aktiviti dalam kelas. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. mendedahkan konsep pergerakan. kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter).1. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan beberapa ilmu pengetahuan. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain. Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. Contohnya. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya. 2. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. kesatuan yang utuh. penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. sistem otot. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi 1 . proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh.

Kecergasan b. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing. Pada masa yang sama juga. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan.dll) menjadi satu kesatuan. 4. Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. hubungan. Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. dua atau beberapa kaum (unsur. kebolehan dan pencapaian murid 3. Daya tahan kardiovaskular 2 . Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a. Kemahiran 1. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah.Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. Dalam Penyata Razak (1956). Kesukanan c. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i.

Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 1. c.1 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 1. iii. iii. Keselamatan Pengurusan 1 . b. g. e. iv. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. b. vi. ii. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. v.ii. f. v. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a. d. iv. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan a.1 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam.

d. dan 2. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. 1 . Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika SOALAN 4 : 1.c. e. Huraikan konsep kesepaduan.

kepakaran dan sebagainya. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. kepakaran dan sebagainya.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. peralatan. peralatan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya 1 sebarang masalah semasa . Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. peralatan. Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: 1.

gimnasium dan lain-lain. Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau bersesuaian dengan sosio budaya tempatan. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. gelanggang. 6. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.pelaksanaan.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga. 3 . dewan. Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir. 3. 4. 2.

1 .SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful