PENDEKATAN BAYANI, BURHANI DAN IRFANI MENURUT MUHAMMAD ‘ABID AL JABIRI

Seperti pada uraian sebelumnya bahwa ide pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani awalnya dikemukakan oleh Muhammad ‘Abid al Jibiri dalam buku-bukunya : 1. Takwin al Aql al Araby, 2. Bunyah al Aql al Araby, Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nudzumi al Ma’rifah fi al Tsa qafah al Arabiyah. Kedua buku ini berisi kajian yang mendalam tentang keislaman dalam tataran humanties (kemanusiaan) secara umum. Sedang kitabnya yang ketiga yakni : 3. Al Aql al Siyasi al Araby, merupakan aplikasi dalam sosial politik masyarakat muslim. Dari pemikiran Dr. al Jabiri ini oleh Prof. Amin Abdullah diteorikan dengan epistimologi Ta’wilul Ilmiy. Buku-buku al Jabiri di atas, khususnya buku kedua berisi pendekatan pemikiran berupa analisa kritis dan pencerahan dalam pemikiran terhadap syari’ah dalam arti luas (Akidah, Ahkam dan Akhlak) melalui sumbernya. Syari’ah yang sumber pokoknya al Qur’an, dijadikan subyek dan obyek kajian akal. Selama ini nash (teks) al Qur’an sebagai subyek ditafsirkan dengan istilah bayani yang pengertiannya adalah teks sesuatu yagn sudah matang untuk diterapkan. Tidak juga didudukkan sebagai obyek kajian, pemahaman, pemaknaan, dan interpretasi.Padahal mendudukkan nash, pemahaman, pemanaknaan, dan interpretasi. Padahal mendudukkan nash sebagai obyek disamping subyek kajian inilah yang merupakan pengembangan pemikiran dalam studi keislaman yang oleh Prof. Amin Abdullah dimaksudkan dengan At Ta’wil Al ‘Ilmi yang diungkapkan sebagai wacana pengembangan pemikiran penafsiran terhadap al Qur’an. Maksudnya al Qur’an dijadikan sebagai subyek dan obyek telaah ilmu keislaman yang baru. Penulis pribadi yang berkecimpung dalam ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih menilai apa yang dikemukakan oleh al Jabiri, bukan sesuatu yang sangat baru dan mengejutkan. Karena dalam ilmu ushul fiqih ada qaidah lughwiyah dan qaidah syi’iyyah. Qaidah lughawiyah yang perkembangannya didasarkan pada qiyas dan perkembangan dalam masyarakat. Sedang qaidah syir’iyyah, yang didasarkan pada nash-nash (teks) dalam al Qur’an maupun hadits. Dr. Al Jabiri sendiri dalam kitabnya Bunyatul ‘aqli al ‘Araby dalam mengemukakan pendekatan bayani itu mulai dengan memaknakan al Bayan dari segi bahasa dan pemakaian para pakar terhadap kata istilah al Bayan itu. Dalam paparannya, dikemukakan bahwa al Qur’an menyebut kata dengan menggunakan akar kata ba, ya, dan nun, sampai 250 kali. Sedang Ibnu Mundhur (ahli bahasa) dalam bukunya lisanul a’rab menyimpulkan ada lima arti pokok al Bayan, yaitu : a. Menghubungkan satu dengan yang lain. b. Memutuskan satu dengan yang lain. c. Mengungkap satu pengertian dengan jelas. d. Mengemukakan pengertian tentang kemampuan menyampaikan sesuatu dengan jelas. e. Kemampuan manusia menyampaikan penjelasan.

Baik pilihan kata-kata. Sedang khabar adalah sunnah yang menjelaskan terhadap syari’at. seperti pemikiran al Jabiri. Ayul Qur’an (ayat-ayat al Qur’an). 2. sehingga bayan dan akal manusia itu dua hal yang saling melengkapi. 3. Tulisan yang terang. b. bahwa menurut al Jahidh kata al Bayan itu adalah kata yang umum yang meliputi bermacam-macam pengertian. Dengan kenyataan yang ada yang berupa fakta. Dengan janji dan persetujuan. Bayan al I’tiqad. mengemukakan bahwa sehubungan dengan al Bayan ini perlu diberi batasan. Bayan al kitab. seorang mufassir yang banyak menyoroti ayat dari segi bahasa. Bayan dari segi balaqhah (seni sastra) adalah ungkapan kata-kata dalam susunan yang dapat memberikan makna yang jelas. Bayan al I’tibar (ialah sesuatu yang dapat membawakan pada pengertian. Adapun al Jahidh. Rincian pengertian bayan itu antara lain dapat difahami oleh akal manusia. Asy Syafi’iy disamping keahliannya bidang fiqih dan ushul fiqh. . c. Di samping itu al Jahidah yang juga dikualifikasikan ahli ilmu kalam itu menulis buku yang bernama “al Bayan wat Tabyin”. 4. (tulisan) yang akan memberi penjelasan orang sesudahnya dan orang yang tidak hadir pada waktu itu. Dapat mengungkapkan maksud pembicaraan yang lengkap dengan : a. b. Dalam kitab itu memberikan syarat efektivitas ketentuan bayani itu pada : 1. Bayan al ibarah (ialah pernyataan yang dapat menunjukkan pada usatu pengertian. yang dibagi dua : 1. mengemukakan tentang fungsi bayani ini pada dataran teori ilmiyyah yang kemudian oleh Al Jahidh diletakkan dalam datara praktis. baik yang dhahir yang tidak memerlukan pada tafsir (penjelasan) lebih lanjut maupun yang bathin yang memerlukan pada penjelasan (tafsir). Demikian dikemukakan Ibnu Wahab. Kata-kata yang baik dan jelas. juga terkenal alih bahasa. Dari segi kekuasaan bayan juga dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi orang lain. (ialah yang dapat membawa pengertian dalam fikiran dan membawa keyakinan dalam hati). Kalau mau dirumuskan dalam satu ungkapan. d. c. Kelancaran pengucapnya. 5. Isyarat-isyarat yang tepat. d. e. Yang bathin lebih lanjut dapat dicapai dengan menggunakan sistem qiyas dan pemikiran dan menggunakan dalil dan khabar. Yang nampak didapati dengan panca indera seperti panasnya api dapat diketahui dengan meraba benda yang panas. 2.1. tetapi dapat dicapai dengan menyamakan (qiyas) dan dengan memahami berita. Yang tidak nampak. 2. Untuk itu al Jahidh menulis dua kitab : Nudhumul Qur’an (susunan kata al Qur’an). sehingga kalau diterapkan dalam pemaknaan al Qur’an dapat sesuai. Oleh al jabiri dikatakan bahwa Ibnu Wahab membagi bentuk bayan dalam empat macam : a. Adapun yang dimasukkan dalam qiyas dan pemikiran setelah istidlal adalah ijtihad dalam memahami arti yang dimaksudkan oleh bayan tersebut.

A.Kesimpulan yang diberikan oleh Dr. Keduanya mendudukkan adanya epistimologi ijtihad yang termasuk didalamnya menjadikan rumusan maqashidusy syari’ah (tujuan penetapan hukum) adalah kemashlahatan. Sesuatu yang diterima (mauhuban) dan b. Insya Allah. dalam memahami nash sebagai sumber yang harus difahami sebagai subyek juga menggunakan qaidah yang dibentuk atas dasar : a. tidaklah tabu fikiran manusia itu mengembangkannya sebagai mana dalam bahasa ada qiyas dan dalam fiqih ada ijtihad. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa sebenarnya pemikiran ahli bahasa. Juga al Jabiri mengemukakan pendapat al Jahidh yang telah menelurkan qaidah-qaidah menuju kepada hasil-hasil khitap. Qaidah syar’iyyah. Pemikiran ini adalah kemampuan dan usaha akal dalam menanggapi dan menangkap petunjuk atau dalil yang disebut amarat. yakni : a. Dan Ibnu Wahab yang telah menelurkan jalah dalam rangka mendapatkan pengertian yang dapat mendatangkan keyakinan. penta’wilan nash dengan menjadikan nash. Sesuatu yang diusahakan dan ditanggapi (maksuban). Dalam pengamatannya Al Jabiri setelah mengemukakan bahwa asy Syafi’i sebagai ahli bahasa dan ahli fiqih/ushul fiqih telah membuat qaidah-qaidah tentang tafsirul khithap (qaidah tentang penafsiran terhadap nash). Juga dalam menghubungkan lafadl (kata) dengan maknanya. ahli kalam. Pengembangan pemikiran ini merupakan wacana yang terus menerus perlu dikaji dalam rangka menatap kemajuan dimasa kini dan mendatang. Tentu metodenya pun harus difikirkan untuk tidak keluar dari jalur kebenaran. Sumber: SM-06-2002 . Metode memahami nash dengan tafsir dan ta’wil ala mufassirin. dan sebagainya. maksudnya makluq) maka lafadl dan huruf al Qur’an itu lafadlnya dapat ditanggapi oleh akal (fikiran) manusia maksudnya. Qaidah lughawiyyah. Untuk itu diperlukan pendekatan lain yakni irfani dan burhani yang akan dibicarakan pada rubrik manhaj ini yang akan datang. Jadi prinsip pendekatan al Bayan ialah gambaran akal yang merupakan gharizah (insting) yang tidak akan sampai pada perwujudan yang dimaksud kecuali dengan usaha pencarian manusia dengan perantaraan khabar (nash) maupun dengan perantaraan nadzar (pemikiran). dikembangkan menjadi dengan tafsir dan ta’wil ilmiy. Demikian pula pada ilmu ushul fiqih. dan ahli ushul dan fiqih keseluruhan menggunakan al Bayan dalam memahami nash-nash baik sebagai subyek maupun obyek. dijadikan pula obyek disamping subyek. M. Al Jabiri ialah bahwa al Bayan itu dapat dibagi dua. Dalam ilmu kalam adanya perbedaan pendangan apakah al Qur’an qadiem atau hadits (sesuatu yang baru) dan selesailah perdebatan itu dengan penyelesaian bahwa al Qur’an itu Qadiem makna-maknanya sedang lafadl serta hurufnya adalah hadits (baru. Lebih lanjut oleh al Jabiri dikemukakan bahwa dalam lapangan bahasa seperti ilmu nahwu ada cara yang penerapannya menggunakan ilmu mantiq seperti dalam penggunaan bentuk kata benda yang menggunakan bentuk isim alat. isim makan (tempat). dan b. Kebenaran yang berdasarkan pada wahyu yang diterima untuk difahami dan diamalkan sebagai sumber agama juga kebenaran yang dapat difahami dan diamalkan agama sebagai rahmatan lil ‘alamien.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful