Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. bertanggungjawab. vii . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

.

dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

.

Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. kita perlu membentuk warganegara kritis. emosi dan jasmani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Bagi mencapai hasrat ini. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Kimia. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. kemahiran saintifik. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. rohani. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. 1 . Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. memandang jauh ke hadapan. Biologi dan Sains Tambahan.

3. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 10. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9. 5. 11. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 7. 6. 8. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2 .

Mengelaskan Melalui pmemerhatian. sentuhan. arah. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. saiz . graf. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. 3 . Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. berat dan jisim. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. bentuk. Contohnya lokasi. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. isipadu. objek atau peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. pendengaran.

Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. mengumpulkan data. 4 .Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Melakar spesimen. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 5 . Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. 6 . Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. sifat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. bentuk atau bilangan. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. masa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. lukisan dan artifak. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. 7 .Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu..

Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. adil dan 8 . rasional. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 1999). 4. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB diperkenalkan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. konsep atau model saksama. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . analitis dan sistematik. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. 11 . • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Dalam pengajaran dan pembelajaran. alam sekeliling. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam kurikulum ini. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

• Luwes dan berfikiran terbuka.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Bersifat objektif. • Bekerjasama. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Berfikir secara rasional. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh.• Berfikiran kritikal dan analitis. bekerjasama dan jujur. • Baik hati dan penyayang. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Berani mencuba. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Sistematik. • Adil dan saksama. • Yakin dan berdikari. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1.

orang lain dan alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. konstruktivisme. Sebagai contoh. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

Sains. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Namun demikian. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. 14 . Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.

Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Dalam kurikulum ini.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. simulasi. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. perbincangan. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. 15 . projek dan lawatan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.

langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Secara kebiasaan. permainan dan penggunaan model. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam main peranan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir.

setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. menyeronokkan dan bermakna. pembelajaran lebih berkesan. institut penyelidikan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Hasil projek dalam bentuk laporan. paya bakau dan kilang. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. ia mesti dirancang secara rapi. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. video. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. komputer dan internet. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. muzium. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. radio. pusat sains.

Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Pada masa yang sama. menyayangi. menghargai. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. memahami. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Walaubagaimanapun.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. mengagumi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensyukuri. mengaplikasi. Secara am. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menganalisis. 18 . Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mendalami dan mengamalkan. menghayati. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mensintesis dan menilai. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan.

menjalankan satu penyiasatan saintifik.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 .TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. 1. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.

g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). 20 . oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. d) menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). menentukan radas dan bahan yang diperlukan.

nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.I. jisim. suhu dan arus elektrik.dan kilo-.I. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . S. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. senti-. suhu dan arus elektrik). Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . menyatakan unit S. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. dan mili-. 1. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. masa. kotak peralatan elektrik. paket makanan dsb. jisim. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. masa. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Maklumat produk boleh dilihat pada label. apa yang diubah. senti. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.Objektif Pembelajaran 1. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Mengukur suhu badan dan suhu air. pipet dan buret. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. . menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. benang dan angkup.

menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep jisim.Objektif Pembelajaran 1. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. tahil. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. kilometer).6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. gram. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . batu.Objektif Pembelajaran 1. kati. rantai. auns. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. unit untuk berat (paun. meter. ela.

menggunakan mikroskop dengan betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. membran sel. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. protoplasma (sitoplasma dan nukleus).1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. kloroplas dan vakuol. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Menyediakan murid dengan kad gambar. sistem dan organisma. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. organ. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.Objektif Pembelajaran 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu. organ dan sistem dalam badan manusia. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. kad nama. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. memberi contoh organisma unisel dan multisel.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’.

Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Membincangkan maksud jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menghubungkaitkan benda dan jirim. udara. menyatakan tiga keadaan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. b) tiga keadaan jirim. b) pergerakan zarah-zarah. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Menyenaraikan contoh jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . 1. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. air. air.2 Memahami tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menerangkan maksud jirim.

aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. b) pelbagai cecair. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. udara. bahanapi fosil dan benda hidup. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. tanah. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. pelampung dsb. mineral.

mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam. kekonduksian haba dan elektrik. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . sebatian. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. logam dan bukan logam. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. campuran. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. kekerasan. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur.

udara. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.Objektif Pembelajaran 2. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. tanah. mengamalkan penggunaan. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. guna semula dan kitar semula bahan. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. mineral.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.

2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. b) udara mengandungi wap air. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara. Nota Udara ialah campuran nitrogen. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. oksigen. mikroorganisma dan habuk.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. wap air.1 Memahami komponen dalam udara 3. b) udara mengandungi wap air. gas nadir. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. karbon dioksida. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. mikroorganisma dan habuk. 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Murid boleh: menyatakan tenaga. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. kertas litmus. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. air kapur dan penunjuk bikarbonat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. (b) membebaskan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. memerihalkan kesan pencemaran udara.Objektif Pembelajaran 3. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Nota Arang ialah contoh karbon. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan hasil pembakaran. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . c) sumber bahan cemar udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara.

Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . b) kesan pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. 37 . Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengenal pasti perubahan tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun).

Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.Objektif Pembelajaran 1. model dan poster. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. sumbangsaran dsb. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap.

d) perbezaan antara suhu dengan haba. c) maksud suhu. b) cara menghasilkan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. 39 . Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan maksud suhu. menyatakan sumber lain bagi haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.

cecair dan gas. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.Objektif Pembelajaran 2. 40 . cecair dan gas. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. d) maksud penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. perolakan dan sinaran). menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyatakan maksud konduktor haba. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. c) maksud konduktor haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. perolakan dan sinaran.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyatakan maksud penebat haba.

bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. pendidihan.Objektif Pembelajaran 2. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. 2.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. penyejatan. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. fizikal.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. c) ruang pada landasan keretapi.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2.Objektif Pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Julaihi Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Teluk Intan.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak 43 . Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful