Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. rohani. vii . bertanggungjawab. emosi dan jasmani. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

.

dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

.

Bagi mencapai hasrat ini. 1 . stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. rohani. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Biologi dan Sains Tambahan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. sikap saintifik dan nilai murni. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Kimia.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kemahiran saintifik. memandang jauh ke hadapan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. kita perlu membentuk warganegara kritis. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 3. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 7. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 6.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 11. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2 . 4. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 8.

rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. pendengaran. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. objek atau peristiwa. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. bentuk. graf. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. berat dan jisim. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. sentuhan. Contohnya lokasi. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. saiz . Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. 3 . rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. isipadu. arah.

peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. mengumpulkan data. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. 4 .Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. 5 . Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Melakar spesimen. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi.

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. bentuk atau bilangan. 6 . Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. masa. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. 7 . Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. lukisan dan artifak.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 2. rasional. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999). Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. konsep atau model saksama. KBSB diperkenalkan. adil dan 8 . Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 4.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

analitis dan sistematik. kreatif. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. alam sekeliling. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. 11 . Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

• Berfikir secara rasional. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Adil dan saksama. • Sistematik. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Bersifat objektif. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. bekerjasama dan jujur. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Berani mencuba.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Yakin dan berdikari. Sebagai contoh. • Luwes dan berfikiran terbuka. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Bekerjasama. • Baik hati dan penyayang. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.• Berfikiran kritikal dan analitis.

konstruktivisme. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Sebagai contoh. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . orang lain dan alam sekitar.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri.

Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.  Murid berpeluang bekerjasama. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Teknologi dan Masyarakat. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. 14 . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Namun demikian. Teknologi dan Masyarakat (STM). Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.

Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Dalam kurikulum ini. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. perbincangan. 15 . simulasi. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. projek dan lawatan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Secara kebiasaan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Dalam main peranan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan.

institut penyelidikan. ia mesti dirancang secara rapi. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. pusat sains. komputer dan internet. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . paya bakau dan kilang. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. muzium. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. video. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. radio. pembelajaran lebih berkesan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Hasil projek dalam bentuk laporan.

mensyukuri. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Walaubagaimanapun. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Secara am. mengagumi. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mensintesis dan menilai. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. menghargai. mendalami dan mengamalkan. menghayati. Pada masa yang sama. menyayangi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. menganalisis. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. memahami. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. 18 . Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mengaplikasi.

2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. 1. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. menjalankan satu penyiasatan saintifik.

20 . f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data).Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. menentukan radas dan bahan yang diperlukan. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen.

suhu dan arus elektrik). Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. suhu dan arus elektrik. paket makanan dsb. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. jisim.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. jisim. kotak peralatan elektrik. senti-.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran .dan kilo-. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. dan mili-. masa. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. 1. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. masa. Maklumat produk boleh dilihat pada label. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas.I. senti. S. menyatakan unit S.I. apa yang diubah. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. . Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Mengukur suhu badan dan suhu air. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. benang dan angkup. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. pipet dan buret.Objektif Pembelajaran 1. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

menerangkan konsep berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep jisim. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.

gram. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. auns.Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. rantai. batu.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. meter. tahil. kilometer). unit untuk berat (paun. ela. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . kati.

Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. membran sel. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . menggunakan mikroskop dengan betul. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. kloroplas dan vakuol. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menyatakan fungsi setiap struktur sel.

memberi contoh organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.2 Memahami organisma unisel dan multisel. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. kad nama. sistem dan organisma. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Menyediakan murid dengan kad gambar. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. organ.Objektif Pembelajaran 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. organ dan sistem dalam badan manusia. tisu. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru.3 Memahami sel membentuk tisu. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

menghubungkaitkan benda dan jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . air. air. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. b) tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. menerangkan maksud jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Membincangkan maksud jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.2 Memahami tiga keadaan jirim. Menyenaraikan contoh jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan tiga keadaan jirim. 1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. udara. b) pergerakan zarah-zarah.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1.

b) pelbagai cecair. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.

Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. bahanapi fosil dan benda hidup. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. mineral. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. tanah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. pelampung dsb. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 .1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. udara.

membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian. b) campuran pasir dan garam. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . logam dan bukan logam. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . sebatian dan campuran. campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. kekerasan. memberi contoh unsur. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur.Objektif Pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. menyatakan perbezaan antara unsur.2 Memahami unsur. memberi contoh logam dan bukan logam.

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. tanah. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. udara.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. mengamalkan penggunaan. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. mineral. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

wap air. b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. 3. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) udara mengandungi wap air. Nota Udara ialah campuran nitrogen.1 Memahami komponen dalam udara 3. karbon dioksida. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. b) peratusan nitrogen. gas nadir. mikroorganisma dan habuk.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. oksigen. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . b) tindak balas dengan natrium hidroksida. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3.

menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. (b) membebaskan karbon dioksida. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. air kapur dan penunjuk bikarbonat.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. Murid boleh: menyatakan tenaga. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . kertas litmus.

Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. memerihalkan kesan pencemaran udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. b) contoh bahan cemar udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menyenaraikan hasil pembakaran. Nota Arang ialah contoh karbon. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.Objektif Pembelajaran 3.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.

mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. b) kesan pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

mengenal pasti perubahan tenaga. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. 37 . dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.

Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. model dan poster. sumbangsaran dsb. b) penggunaan tenaga solar. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.

menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. 39 . d) perbezaan antara suhu dengan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. b) cara menghasilkan haba. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. c) maksud suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).

Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal.Objektif Pembelajaran 2. d) maksud penebat haba. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. menyatakan maksud konduktor haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. perolakan dan sinaran. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud penebat haba. 40 . merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). c) maksud konduktor haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. perolakan dan sinaran).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. cecair dan gas. cecair dan gas. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.

Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. pendidihan. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 .4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. penyejatan. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran.Objektif Pembelajaran 2. keadaan jirim dalam proses pembekuan. d) penggolek pada jambatan keluli. fizikal. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.Objektif Pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Teluk Intan. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak 43 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .