Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

emosi dan jasmani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. vii . berakhlak mulia. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. bertanggungjawab.

.

dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

.

inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Bagi mencapai hasrat ini. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. memandang jauh ke hadapan. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. 1 . yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. emosi dan jasmani. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. kemahiran saintifik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. rohani. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. sikap saintifik dan nilai murni. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Kimia. Biologi dan Sains Tambahan. kita perlu membentuk warganegara kritis.

6. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 10. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 4. 9. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 11. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2 . 3. 8. 7. 2. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. objek atau peristiwa. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. berat dan jisim. Contohnya lokasi. pendengaran. saiz . 3 . graf. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. isipadu. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. arah. bentuk. sentuhan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. 4 . peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. mengumpulkan data.

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Melakar spesimen. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. 5 . berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. masa. bentuk atau bilangan. sifat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. 6 . Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. konsep. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. 7 . Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. lukisan dan artifak.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan.

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB diperkenalkan. 2. adil dan 8 . KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999). Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. rasional. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. konsep atau model saksama. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. 3. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . kreatif. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Dalam kurikulum ini. alam sekeliling. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 .hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.

semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Baik hati dan penyayang. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Yakin dan berdikari. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Bekerjasama. • Adil dan saksama. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Berfikir secara rasional. • Sistematik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Bersifat objektif. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat.• Berfikiran kritikal dan analitis. Sebagai contoh. bekerjasama dan jujur. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Berani mencuba. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.

murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sebagai contoh. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. konstruktivisme. orang lain dan alam sekitar.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Sains.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.  Murid berpeluang bekerjasama. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Namun demikian. 14 . Teknologi dan Masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.

Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. projek dan lawatan. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Dalam kurikulum ini. 15 . Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. perbincangan. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. simulasi. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. permainan dan penggunaan model. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Secara kebiasaan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Dalam main peranan.

Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. komputer dan internet. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. ia mesti dirancang secara rapi. radio. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. video. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. institut penyelidikan. pusat sains. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil projek dalam bentuk laporan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. muzium. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. paya bakau dan kilang. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. pembelajaran lebih berkesan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.

Walaubagaimanapun. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Secara am. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. mengagumi. menghayati. mensyukuri. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Pada masa yang sama. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. memahami.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. 18 . menghargai. menganalisis. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mengaplikasi. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menyayangi.

1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. 1. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). 20 . menentukan radas dan bahan yang diperlukan. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. 1. jisim. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.I. suhu dan arus elektrik. Maklumat produk boleh dilihat pada label. senti. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.I. dan mili-. suhu dan arus elektrik).3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. masa.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . menyatakan unit S. masa. S. apa yang diubah. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. kotak peralatan elektrik. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. paket makanan dsb. senti-. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit.dan kilo-. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. jisim.

pipet dan buret. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. . benang dan angkup. Mengukur suhu badan dan suhu air. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran 1.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep jisim. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. menerangkan konsep berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

ela. rantai. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. kilometer). unit untuk berat (paun. batu. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. auns. meter. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kati.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. tahil.Objektif Pembelajaran 1. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . gram.

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. membran sel. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menggunakan mikroskop dengan betul. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). kloroplas dan vakuol. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. organ. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Menyediakan murid dengan kad gambar.3 Memahami sel membentuk tisu. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . kad nama. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. sistem dan organisma. organ dan sistem dalam badan manusia.2 Memahami organisma unisel dan multisel.Objektif Pembelajaran 1. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Menyenaraikan contoh jirim. b) pergerakan zarah-zarah.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. air. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. menerangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. udara. 1. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. b) tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. menghubungkaitkan benda dan jirim. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. air.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Membincangkan maksud jirim.

Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. b) pelbagai cecair.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

udara. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. mineral. bahanapi fosil dan benda hidup. pelampung dsb. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . tanah. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2.

logam dan bukan logam.Objektif Pembelajaran 2. sebatian dan campuran. kekerasan. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . memberi contoh unsur. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . kekonduksian haba dan elektrik. memberi contoh logam dan bukan logam. menyatakan perbezaan antara unsur. campuran. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sebatian.

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . mineral. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. mengamalkan penggunaan. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan.Objektif Pembelajaran 2. guna semula dan kitar semula bahan. udara. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. tanah. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.

1 Memahami komponen dalam udara 3. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . 3. mikroorganisma dan habuk. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. gas nadir. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. b) peratusan nitrogen. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. oksigen. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. oksigen and karbon dioksida dalam udara. Nota Udara ialah campuran nitrogen. menyatakan peratusan nitrogen. b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. wap air. b) udara mengandungi wap air. karbon dioksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara.

Murid boleh: menyatakan tenaga. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. air kapur dan penunjuk bikarbonat. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. kertas litmus. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.

b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. menyenaraikan hasil pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. menyenaraikan sumber bahan cemar udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Nota Arang ialah contoh karbon.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.Objektif Pembelajaran 3. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. b) kesan pencemaran udara. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.

37 . Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengenal pasti perubahan tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. b) penggunaan tenaga solar. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. management – pengurusan 38 . sumbangsaran dsb. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. model dan poster. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.Objektif Pembelajaran 1.

c) maksud suhu. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan sumber lain bagi haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. 39 . memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. b) cara menghasilkan haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.

menyatakan maksud penebat haba. cecair dan gas. menyatakan maksud konduktor haba. d) maksud penebat haba. c) maksud konduktor haba. perolakan dan sinaran).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. perolakan dan sinaran. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. cecair dan gas. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. 40 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal.

c) ruang pada landasan keretapi. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. pendidihan. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. 2. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. keadaan jirim dalam proses pembekuan. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. penyejatan. d) penggolek pada jambatan keluli.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim.Objektif Pembelajaran 2. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . fizikal.

5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Teluk Intan. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak 43 . Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful