Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

berakhlak mulia. masyarakat dan negara. bertanggungjawab. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. vii .

.

dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

.

objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. kemahiran saintifik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kimia. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. rohani. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. memandang jauh ke hadapan. emosi dan jasmani. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. kita perlu membentuk warganegara kritis. sikap saintifik dan nilai murni. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. 1 . kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Biologi dan Sains Tambahan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Bagi mencapai hasrat ini. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir.

6. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 11. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 2 . dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 7. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 8. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 2. 4. 5. 9. 10. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.

isipadu. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. pendengaran. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. saiz . Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. sentuhan.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. objek atau peristiwa. 3 . graf. arah. Contohnya lokasi. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. berat dan jisim. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. bentuk. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

mengumpulkan data. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. 4 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. 5 . Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Melakar spesimen. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. masa. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. 6 . Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. sifat.

7 . konsep. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.. lukisan dan artifak. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. rasional. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. KBSB diperkenalkan. 2. 4. adil dan 8 .Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. konsep atau model saksama. 1999).

kreatif. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. alam sekeliling. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Dalam kurikulum ini. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. 11 . kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Baik hati dan penyayang. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Sebagai contoh. • Bekerjasama. • Sistematik. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Berani mencuba. bekerjasama dan jujur. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Luwes dan berfikiran terbuka.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Bersifat objektif. • Yakin dan berdikari. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Adil dan saksama. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Berfikir secara rasional.

Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Sebagai contoh. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. orang lain dan alam sekitar. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.

menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Teknologi dan Masyarakat (STM).  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. 14 . Teknologi dan Masyarakat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Sains. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Namun demikian. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.

guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. projek dan lawatan. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. simulasi. Dalam kurikulum ini. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. 15 . Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.

Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Secara kebiasaan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Dalam main peranan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. permainan dan penggunaan model. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. pusat sains. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. radio. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. paya bakau dan kilang. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. muzium. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Hasil projek dalam bentuk laporan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. komputer dan internet. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. menyeronokkan dan bermakna. ia mesti dirancang secara rapi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. institut penyelidikan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. video. pembelajaran lebih berkesan.

Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. mensyukuri. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Walaubagaimanapun. Pada masa yang sama. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menganalisis. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. 18 . Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. mengagumi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. memahami. mendalami dan mengamalkan. Secara am. menghargai. mensintesis dan menilai. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. mengaplikasi. menyayangi. menghayati. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. 1. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 .

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). menentukan radas dan bahan yang diperlukan. kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen. 20 . c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen.

Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . senti-. senti. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . S. menyatakan unit S. 1.I. jisim. suhu dan arus elektrik). Maklumat produk boleh dilihat pada label. apa yang diubah. kotak peralatan elektrik.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. masa. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. paket makanan dsb. suhu dan arus elektrik.dan kilo-. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. dan mili-. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.I. jisim. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. masa.

Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. benang dan angkup.Objektif Pembelajaran 1. Mengukur suhu badan dan suhu air. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. pipet dan buret. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. .

menerangkan konsep berat. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran 1. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. menentukan jisim suatu objek. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menerangkan konsep jisim. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.

meter. gram.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. kilometer). auns.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. unit untuk berat (paun. ela. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . rantai. batu. tahil. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kati.

kloroplas dan vakuol. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. membran sel. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). menggunakan mikroskop dengan betul.

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. tisu. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar.2 Memahami organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. sistem dan organisma. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. organ. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. kad nama. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.Objektif Pembelajaran 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. organ dan sistem dalam badan manusia. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 .

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. air. Membincangkan maksud jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Menyenaraikan contoh jirim. menerangkan maksud jirim. b) pergerakan zarah-zarah. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.2 Memahami tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. 1. menyatakan tiga keadaan jirim. air. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. b) tiga keadaan jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. udara. menghubungkaitkan benda dan jirim.

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. b) pelbagai cecair. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. tanah. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . pelampung dsb. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. bahanapi fosil dan benda hidup. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. udara. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. mineral. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.

memberi contoh unsur. b) campuran pasir dan garam.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran. menyatakan perbezaan antara unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. campuran. kekerasan. logam dan bukan logam. sebatian.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. guna semula dan kitar semula bahan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. udara. mengamalkan penggunaan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. tanah. mineral.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. oksigen. b) peratusan nitrogen. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . menyatakan peratusan nitrogen. b) udara mengandungi wap air. oksigen and karbon dioksida dalam udara. 3. Nota Udara ialah campuran nitrogen. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk.1 Memahami komponen dalam udara 3. wap air. gas nadir. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk.

air kapur dan penunjuk bikarbonat.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. kertas litmus.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. Murid boleh: menyatakan tenaga. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Nota Arang ialah contoh karbon. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . menyenaraikan hasil pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.Objektif Pembelajaran 3. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. b) kesan pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 .6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. 37 . Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengenal pasti perubahan tenaga.

mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. model dan poster. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. b) penggunaan tenaga solar. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. management – pengurusan 38 . Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. sumbangsaran dsb.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 1.

Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. 39 . d) perbezaan antara suhu dengan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. menyatakan sumber lain bagi haba. b) cara menghasilkan haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. menyatakan maksud suhu. c) maksud suhu. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

cecair dan gas. d) maksud penebat haba. c) maksud konduktor haba. perolakan dan sinaran. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran). memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari.Objektif Pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair dan gas. menyatakan maksud penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. 40 . menyatakan maksud konduktor haba.

fizikal. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. penyejatan. 2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.Objektif Pembelajaran 2. c) ruang pada landasan keretapi. d) penggolek pada jambatan keluli. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. pendidihan.

Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 .5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak 43 . Julaihi Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful