Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

berakhlak mulia. masyarakat dan negara. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. vii . berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

.

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik.

.

.

rohani. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Bagi mencapai hasrat ini. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kemahiran saintifik. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. kita perlu membentuk warganegara kritis. sikap saintifik dan nilai murni. memandang jauh ke hadapan. emosi dan jasmani. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Biologi dan Sains Tambahan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Kimia. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. 1 . Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 5. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 8. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 2 . Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 9. 7. 2. 10. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 3. 11. 6.

bentuk. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Contohnya lokasi. sentuhan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. objek atau peristiwa. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. saiz . isipadu. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. arah. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. graf. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. berat dan jisim. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. pendengaran.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. 3 . rajah atau model untuk menerangkan tindakan.

Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. mengumpulkan data. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. 4 . mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. bahan dan peralatan sains dengan tepat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Melakar spesimen. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. 5 . Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. 6 . Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. masa. sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. lukisan dan artifak.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. konsep. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. 7 .

adil dan 8 . rasional. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 1999). Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. konsep atau model saksama. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 4. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. 2. KBSB diperkenalkan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.

Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . kreatif. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. alam sekeliling. Dalam kurikulum ini. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 . kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Berfikir secara rasional. • Berani mencuba. • Yakin dan berdikari. • Adil dan saksama. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Bekerjasama. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Bersifat objektif. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik. Sebagai contoh. • Baik hati dan penyayang. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Luwes dan berfikiran terbuka.• Berfikiran kritikal dan analitis. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. bekerjasama dan jujur. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

konstruktivisme. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. orang lain dan alam sekitar. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sebagai contoh. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Bertanggungjawab ke atas diri sendiri.

Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.  Murid berpeluang bekerjasama. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Namun demikian. Teknologi dan Masyarakat. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Sains. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. 14 . Teknologi dan Masyarakat (STM). Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.

Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. projek dan lawatan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. perbincangan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. simulasi. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. 15 . Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Dalam kurikulum ini.

permainan dan penggunaan model.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Secara kebiasaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Dalam main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya.

ia mesti dirancang secara rapi.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. komputer dan internet. radio. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. paya bakau dan kilang. pembelajaran lebih berkesan. menyeronokkan dan bermakna. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. pusat sains. video. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Hasil projek dalam bentuk laporan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. muzium. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. institut penyelidikan.

mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. menghayati. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. memahami. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. mensyukuri. Secara am. Pada masa yang sama. 18 . lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. menganalisis. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Walaubagaimanapun. mendalami dan mengamalkan. menghargai. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menyayangi. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mensintesis dan menilai. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. mengaplikasi. mengagumi. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.

Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 .1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. 1. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains.

kaedah mengumpul dan menganalisa data. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). 20 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. d) menjalankan eksperimen. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). menentukan radas dan bahan yang diperlukan. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan).

apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. dan mili-. senti.I.dan kilo-. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. suhu dan arus elektrik. kotak peralatan elektrik. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. masa. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. 1. masa. suhu dan arus elektrik). S. Maklumat produk boleh dilihat pada label. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . menyatakan unit S.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . senti-. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.I. apa yang diubah. paket makanan dsb. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. jisim. jisim.

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. benang dan angkup. .4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Mengukur suhu badan dan suhu air. pipet dan buret. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.Objektif Pembelajaran 1. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 .

menerangkan konsep berat. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan konsep jisim. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menentukan jisim suatu objek.Objektif Pembelajaran 1. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

meter.Objektif Pembelajaran 1. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. unit untuk berat (paun. kati. rantai. gram. batu. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kilometer).6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. ela. tahil. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . auns.

menggunakan mikroskop dengan betul. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. membran sel. protoplasma (sitoplasma dan nukleus).1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . kloroplas dan vakuol. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.

Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.Objektif Pembelajaran 1. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu. kad nama. organ dan sistem dalam badan manusia. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. sistem dan organisma. tisu.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.

menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. b) pergerakan zarah-zarah. air. Menyenaraikan contoh jirim. air. udara. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. menghubungkaitkan benda dan jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Membincangkan maksud jirim. menerangkan maksud jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 .2 Memahami tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. b) tiga keadaan jirim. 1. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. b) pelbagai cecair. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan.

life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. udara. mineral.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. pelampung dsb. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. bahanapi fosil dan benda hidup. tanah. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam. memberi contoh logam dan bukan logam. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. campuran. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. logam dan bukan logam. sebatian. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. menyatakan perbezaan antara unsur. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . kekerasan. memberi contoh unsur.Objektif Pembelajaran 2.

mengamalkan penggunaan. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. tanah. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. mineral. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . udara.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.Objektif Pembelajaran 2. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. guna semula dan kitar semula bahan.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. mikroorganisma dan habuk.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. b) udara mengandungi wap air. karbon dioksida. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. b) peratusan nitrogen. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. 3. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara.1 Memahami komponen dalam udara 3. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. wap air. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk. oksigen. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. gas nadir. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara.

3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. kertas litmus. (b) membebaskan karbon dioksida. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . air kapur dan penunjuk bikarbonat. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Murid boleh: menyatakan tenaga. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menyenaraikan hasil pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. memerihalkan kesan pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Nota Arang ialah contoh karbon. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . b) contoh bahan cemar udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. c) sumber bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.Objektif Pembelajaran 3.

6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.

dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. 37 . Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti perubahan tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.

Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. model dan poster. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. sumbangsaran dsb.Objektif Pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. management – pengurusan 38 .

c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. menyatakan maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. b) cara menghasilkan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. 39 .1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. c) maksud suhu.

Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. perolakan dan sinaran. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menyatakan maksud konduktor haba. d) maksud penebat haba. cecair dan gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud penebat haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam.Objektif Pembelajaran 2. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. 40 . cecair dan gas. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. c) maksud konduktor haba. perolakan dan sinaran). menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal.

Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.Objektif Pembelajaran 2. keadaan jirim dalam proses pembekuan. penyejatan. d) penggolek pada jambatan keluli. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. fizikal. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . c) ruang pada landasan keretapi. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. pendidihan.

Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Teluk Intan. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak 43 . Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Julaihi Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful