P. 1
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1

3.29

|Views: 61,642|Likes:
Published by Calista Sydelle

More info:

Published by: Calista Sydelle on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

vii . masyarakat dan negara. berakhlak mulia. bertanggungjawab. emosi dan jasmani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik.

.

.

Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. 1 . Bagi mencapai hasrat ini. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. kemahiran saintifik. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Kimia. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. rohani. sikap saintifik dan nilai murni. Biologi dan Sains Tambahan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. memandang jauh ke hadapan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. kita perlu membentuk warganegara kritis. emosi dan jasmani.

4. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 9.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 2 . Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 3. 2. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 10. 7. 6. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 11. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 5. 8.

kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. graf. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. berat dan jisim. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. sentuhan. bentuk. arah. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Contohnya lokasi. saiz . Memperihalkan perubahan parameter dengan masa.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. pendengaran. objek atau peristiwa. isipadu. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. 3 .

4 . sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. mengumpulkan data.

Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. 5 . Melakar spesimen. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. masa. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. 6 . Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. sifat.

keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. konsep. 7 . Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. lukisan dan artifak. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea.. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. 4. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 3. 1999). KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. adil dan 8 . rasional. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB diperkenalkan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 2. konsep atau model saksama.

Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. kreatif. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam kurikulum ini. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 . di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. alam sekeliling. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.

dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Adil dan saksama. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. • Bersifat objektif. • Sistematik. bekerjasama dan jujur. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Berfikir secara rasional.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Yakin dan berdikari. • Baik hati dan penyayang. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Luwes dan berfikiran terbuka.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Bekerjasama. • Berani mencuba. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Sebagai contoh. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. orang lain dan alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar.

Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Sains.  Murid berpeluang bekerjasama. 14 . Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Namun demikian. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Teknologi dan Masyarakat (STM). berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

15 . projek dan lawatan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. simulasi. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. perbincangan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. permainan dan penggunaan model. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Dalam main peranan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Secara kebiasaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. menyeronokkan dan bermakna. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. institut penyelidikan. video. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. pusat sains. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. komputer dan internet. paya bakau dan kilang. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pembelajaran lebih berkesan. muzium. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . radio. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil projek dalam bentuk laporan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. ia mesti dirancang secara rapi. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema.

mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menganalisis. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensyukuri. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. memahami.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. menghayati. Secara am. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mendalami dan mengamalkan. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. menghargai. mengaplikasi. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menyayangi. 18 . Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Pada masa yang sama. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Walaubagaimanapun. mensintesis dan menilai. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mengagumi. dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. menjalankan satu penyiasatan saintifik.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. 1. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. menentukan radas dan bahan yang diperlukan. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. 20 . e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. d) menjalankan eksperimen. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan).

Mencari nilai bagi setiap imbuhan. paket makanan dsb.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. jisim. apa yang diubah. dan mili-. Maklumat produk boleh dilihat pada label. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. senti-. jisim. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. masa. suhu dan arus elektrik. S. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. kotak peralatan elektrik. masa. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.I.I. menyatakan unit S. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. senti. 1. suhu dan arus elektrik).dan kilo-. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Mengukur suhu badan dan suhu air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. pipet dan buret. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.Objektif Pembelajaran 1. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. benang dan angkup. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menentukan jisim suatu objek.Objektif Pembelajaran 1.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menerangkan konsep jisim. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

unit untuk berat (paun. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. tahil. ela. batu. rantai. kilometer). auns.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. gram.Objektif Pembelajaran 1. kati. meter. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 .

menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. menggunakan mikroskop dengan betul. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. membran sel.

Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. kad nama. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. sistem dan organisma. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Menyediakan murid dengan kad gambar. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. organ dan sistem dalam badan manusia. tisu. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu.Objektif Pembelajaran 1. organ.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 .

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

b) pergerakan zarah-zarah. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. menghubungkaitkan benda dan jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. 1. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . Menyenaraikan contoh jirim. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. b) tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. udara. air. Membincangkan maksud jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. menerangkan maksud jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. air.

Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. b) pelbagai cecair. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata.

Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. mineral. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. tanah. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. udara. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. bahanapi fosil dan benda hidup. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. pelampung dsb. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 .

Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . kekerasan.Objektif Pembelajaran 2. campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. sebatian. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. b) campuran pasir dan garam. memberi contoh logam dan bukan logam. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sebatian dan campuran. memberi contoh unsur.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. logam dan bukan logam. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam .

bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. mineral. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. udara. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. mengamalkan penggunaan.Objektif Pembelajaran 2. tanah. guna semula dan kitar semula bahan. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

mikroorganisma dan habuk. Nota Udara ialah campuran nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. 3. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. b) peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. menyatakan peratusan nitrogen. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. oksigen.1 Memahami komponen dalam udara 3. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . karbon dioksida. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. b) udara mengandungi wap air. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. wap air. gas nadir. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

kertas litmus. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. air kapur dan penunjuk bikarbonat. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Murid boleh: menyatakan tenaga. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.

menyenaraikan sumber bahan cemar udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 .Objektif Pembelajaran 3. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menyenaraikan hasil pembakaran. Nota Arang ialah contoh karbon. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. memerihalkan kesan pencemaran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. c) sumber bahan cemar udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. b) kesan pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah.

dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. 37 . menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenal pasti perubahan tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.

sumbangsaran dsb. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. b) penggunaan tenaga solar.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. model dan poster. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

menyatakan sumber lain bagi haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan maksud suhu. 39 . b) cara menghasilkan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. d) perbezaan antara suhu dengan haba. c) maksud suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. c) maksud konduktor haba. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. cecair dan gas. perolakan dan sinaran.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal.Objektif Pembelajaran 2. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. 40 . merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). menyatakan maksud konduktor haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. d) maksud penebat haba. perolakan dan sinaran). memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyatakan maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. cecair dan gas. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.

2.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. keadaan jirim dalam proses pembekuan. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 .3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. pendidihan. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. c) ruang pada landasan keretapi. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. penyejatan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. fizikal. d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim.

improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 .5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Teluk Intan. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Julaihi Hj. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak 43 .KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->