Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

berakhlak mulia. vii . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. masyarakat dan negara.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

.

dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. memandang jauh ke hadapan. Kimia. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Biologi dan Sains Tambahan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. rohani. Bagi mencapai hasrat ini. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. sikap saintifik dan nilai murni. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kemahiran saintifik. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. 1 . objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. kita perlu membentuk warganegara kritis. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. emosi dan jasmani. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum.

9. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 7. 11. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2 . Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 6. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 5. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 3. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 4. 10. 8.

KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. pendengaran. 3 . isipadu. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. bentuk. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. arah. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Contohnya lokasi. graf. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. saiz . objek atau peristiwa. sentuhan. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. berat dan jisim.

peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. 4 . Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mengumpulkan data. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. 5 . Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Melakar spesimen. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. bahan dan peralatan sains dengan tepat.

Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. sifat. sifat. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. masa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. 6 . Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. lukisan dan artifak. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.. 7 . konsep.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan.

KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. rasional. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. adil dan 8 . Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 1999). 3. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. konsep atau model saksama. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB diperkenalkan.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. 4. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 2.

Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Dalam kurikulum ini. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. alam sekeliling. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 .

bekerjasama dan jujur. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Bekerjasama. • Adil dan saksama. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Berani mencuba. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Yakin dan berdikari.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Baik hati dan penyayang. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Bersifat objektif. • Berfikir secara rasional. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Sebagai contoh. • Sistematik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.• Berfikiran kritikal dan analitis.

Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Sebagai contoh. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. orang lain dan alam sekitar. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.

Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. 14 . Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Teknologi dan Masyarakat. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Namun demikian.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. projek dan lawatan. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. perbincangan. 15 . tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. simulasi. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Dalam kurikulum ini. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum.

iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. permainan dan penggunaan model. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Secara kebiasaan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan.

situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. ia mesti dirancang secara rapi. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. radio. menyeronokkan dan bermakna. pusat sains. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. pembelajaran lebih berkesan. muzium. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. paya bakau dan kilang. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. video. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Hasil projek dalam bentuk laporan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. institut penyelidikan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. komputer dan internet. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menyayangi. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. menghargai. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mensyukuri. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mensintesis dan menilai.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Secara am. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. memahami. menganalisis. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mengagumi. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. menghayati. Walaubagaimanapun. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Pada masa yang sama. 18 . mengaplikasi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mendalami dan mengamalkan.

menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. menjalankan satu penyiasatan saintifik.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. 1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). kaedah mengumpul dan menganalisa data. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. 20 . e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data).Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). d) menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. menentukan radas dan bahan yang diperlukan.

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. masa. suhu dan arus elektrik). 1. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. suhu dan arus elektrik. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. dan mili-.dan kilo-. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.I. Maklumat produk boleh dilihat pada label.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . kotak peralatan elektrik. S. apa yang diubah. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.I. paket makanan dsb. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. masa. jisim. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. senti-. senti. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. menyatakan unit S. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. jisim.

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. . Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . pipet dan buret.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengukur suhu badan dan suhu air.Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. benang dan angkup. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris.

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep jisim. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. menerangkan konsep berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran 1.

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. tahil. batu. unit untuk berat (paun.Objektif Pembelajaran 1. ela. meter.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kati. kilometer). gram. rantai. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. auns. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 .

Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 .1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. menyatakan fungsi setiap struktur sel. membran sel. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. kloroplas dan vakuol. menggunakan mikroskop dengan betul.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.

2 Memahami organisma unisel dan multisel. organ dan sistem dalam badan manusia. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . sistem dan organisma. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. memberi contoh organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. kad nama. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. tisu. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’.Objektif Pembelajaran 1.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

air.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Menyenaraikan contoh jirim. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. b) tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan maksud jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . b) pergerakan zarah-zarah. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. menghubungkaitkan benda dan jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. menerangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. 1.2 Memahami tiga keadaan jirim. air. udara. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.

Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. b) pelbagai cecair.

udara. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. mineral. tanah. bahanapi fosil dan benda hidup. pelampung dsb.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.

sebatian dan campuran. sebatian. memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. campuran. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. logam dan bukan logam.2 Memahami unsur. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.Objektif Pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . sebatian dan campuran. kekerasan. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. memberi contoh unsur.

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . mengamalkan penggunaan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . tanah. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. mineral. guna semula dan kitar semula bahan. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. udara.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.

menyatakan peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. Nota Udara ialah campuran nitrogen.1 Memahami komponen dalam udara 3. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. b) udara mengandungi wap air. oksigen. 3. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) peratusan nitrogen. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . gas nadir. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. mikroorganisma dan habuk. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. oksigen and karbon dioksida dalam udara. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) udara mengandungi wap air. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. karbon dioksida. wap air.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara.

kertas litmus.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Murid boleh: menyatakan tenaga. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 .

c) sumber bahan cemar udara.Objektif Pembelajaran 3. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menyenaraikan hasil pembakaran. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 .4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Nota Arang ialah contoh karbon. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.

Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. b) kesan pencemaran udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

mengenal pasti perubahan tenaga. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun).1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. 37 . dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. sumbangsaran dsb. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. model dan poster. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. b) penggunaan tenaga solar.Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. management – pengurusan 38 . Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu. 39 . b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). c) maksud suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. b) cara menghasilkan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan sumber lain bagi haba.

perolakan dan sinaran. cecair dan gas. menyatakan maksud penebat haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). cecair dan gas. c) maksud konduktor haba. menyatakan maksud konduktor haba. 40 . cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. perolakan dan sinaran). menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi.Objektif Pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. d) maksud penebat haba.

fizikal. d) penggolek pada jambatan keluli. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. keadaan jirim dalam proses pembekuan. pendidihan. penyejatan. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. 2.Objektif Pembelajaran 2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.

improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.Objektif Pembelajaran 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Teluk Intan. Perak 43 . Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful