NISBAH TANGGUNGAN : Kes negara Malaysia.

Kesan penuaan penduduk terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. 1. Proses penuaan memberi kesan yang besar terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. Antaranya: (a). Penurunan kadar kesuburan dan kadar kelahiran. Penuaan penduduk yang meningkat berkait rapat dengan penurunan kadar kesuburan. Trend kadar kesuburan yang semakin menurun turut mempengaruhi kadar kelahiran yang rendah. Pada 2004 kadar kesuburan menurun kepada 2.9 anak bagi setiap wanita berbanding 3.4 pada 1990. (b). Perubahan struktur umur penduduk. Peningkatan peratusan warga tua telah diikuti dengan penurunan peratusan penduduk muda. Ini menunjukkan pada masa hadapan, Malaysia akan mengalami pengurangan bilangan penduduk muda. (c). Kepanjangan jangkaan hayat. Peningkatan penuaan penduduk dikaitkan dengan kemajuan perubatan dan kemudahan kesihatan yang baik. Kadar kematian yang menurun menyebabkan purata tempoh hayat di Malaysia meningkat. Purata jangkaan hayat semasa kelahiran di Malaysia pada tahun 2000 ialah 72.6 tahun (atau 70.2 tahun untuk lelaki dan 75.0 tahun untuk perempuan) dan ia diunjurkan akan meningkat secara puratnya 76.6 tahun pada tahun 2020. (d). Perubahan struktur jantina. Satu ciri umum penduduk di seluruh dunia majoriti warga tua ialah wanita dan perkadaran mereka meningkat seiring dengan peningkatan umur. Kadar kematian yang tinggi di kalangan lelaki pada umur tua telah menyumbang ke arah corak ini. Nisbah jantina (bilangan lelaki bagi setiap 100 perempuan) di kalangan warga tua di Malaysia ialah 91.4 pada tahun 2000. (e). Nisbah tanggungan. Penuaan penduduk juga telah memberi kesan terhadap penurunan nisbah tanggungan. Nisbah tanggungan menurun daripada 82.6 pada tahun 1980 kepada 64.3 pada tahun 2000. Ini adalah mungkin disebabkan oleh penurunan dalam kadar kelahiran semasa transisi demografi di samping angka pembawah yang lebih besar bagi nisbah tanggungan. Walau bagaimanapun, nisbah tanggungan ini dijangka meningkat pada tahun 2020 kepada 67.3 disebabkan oleh kenaikan perkadaran penduduk warga tua. (f). Sosioekonomi. Penduduk tua dianggap tidak memberi sumbangan kepada ekonomi dan merupakan kumpulan yang tidak berdikari dan beban kepada negara. Kerajaan terpaksa memperuntukan perbelanjaan yang tinggi setiap tahun untuk menyediakan keperluan untuk warga tua seperti pusat jagaan, bantuan perubatan, pencen dan sebagainya. Di semua negara, warga tua hanya mencatatkan perkadaran yang kecil bagi keseluruhan tenaga buruh. Selain itu, peningkatan penduduk tua menyebabkan berlakunya perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahawa ahliahli keluarga yang tinggal secara bersama bertanggungjawab dalam penjagaan warga tua, iaitu warga tua bergantung kepada mereka yang tinggal bersamanya.. Walau bagaimanapun, pembentukan keluarga yang lebih kecil memberi kesan ke atas peranan keluarga sebagai penjaga (care-givers) kepada warga tua.

Tahap Pembangunan Sosial Yang Rendah . Tenaga Manusia .Keperluan Pendidikan Awal (Tadika) .Menyediakan Kemudahan Klinik Desa .Saiz Keluarga Besar Menyebabkan Taraf Hidup Rendah (Pendapatan Perkapita Rendah) . Kadar Kematian Rendah (Bayi) Faktor . Tapak Lebar . Kesihatan Dan Kesejahteraan Di Tahap Rendah 4.Perkahwinan Muda . Filipina) . India.Pembangunan Sektor Ekonomi Moden Mula Berkembang (Malaysia. Negara : Negara Asia Tenggara (Sedang Membangun) Termasuk Malaysia. Thailand) .Keperluan Pendidikan . Pakistan. Indonesia.Kadar Kelahiran Tinggi.Keperluan Kepada Tenaga Buruh Manusia .Cangkul.Kesan Daripada Tahap Kesihatan Dan Pendidikan Yang Rendah .Pembangunan Sumber Alam Amat Perlahan . Nisbah Tanggungan Tinggi . Indonesia.Sumber Yang Banyak Hanya Tersimpan Sebagai Stok 6.Kurang Kemudahan Kesihatan Dan Perubatan Untuk Rawatan Penyakit Kronik Yang Lazim Menyerang Golongan Tua . Brunei) . Indonesia.Biasiswa . Ciri -Ciri 1. Puncak Tajam Tirus Dan Tapak Lebar.PIRAMID PROGRESIF Bentuk Kon.Kadar Kematian Penduduk Tua Tinggi . .Peningkatan Kemudahan Kesihatan 2. Jangka Hayat Rendah .Kerajaan Terpaksa Berbelanja Besar Untuk Kemudahan Golongan Muda .Kegagalan Amalan Perancangan Keluarga .Namun Jumlah Penduduk Muda Yang Ramai Menjadi Aset Untuk Tenaga Buruh Pada Masa Akan Datang. Haiwan.Purata Jangka Hayat 65 Tahun Faktor : .Golongan Dewasa Yang Produktif Adalah Sedikit Berbanding Golongan Muda . Cerun Yang Cekung.Pertanian Intensif Buruh.Pembangunan Sosial Mula Meningkat (Malaysia.Kebergantungan Kepada Teknologi Tradisional . Bilangan Penduduk Muda .Amalan Penjagaan Makanan. Tahap Sosioekonomi Yang Rendah .Namun Sesetengah Negara Mencatatkan Peningkatan Seperti Negara Di Asia Tenggara (Malaysia.Kebergantungan Kepada Sektor Ekonomi Primer .Kemudahan Riadah Untuk Golongan Muda 3. 5.

United Kingdom Pada Tahun 60-An. Uk . Kadar Kelahiran Dan Kematian Rendah 2. Pada Masa Kini Hanya Singapura Yang Mengalami Piramid Regresif. Teknologi Yang Tinggi (Dalam Sektor Industri Untuk Menampung Kekurangan Tenaga Buruh) PIRAMID PENDUDUK STABIL/ MANTAP Contoh Negara .Amalan Pemakanan Seimbang .Perkahwinan Lewat .Kesedaran Terhadap Keadaan Persekitaran Yang Baik Dan Bersih 3. Cerun Cembung .Kesedaran Kepada Gaya Hidup Sihat Dan Berkualiti .Jepun.Taraf Hidup Meningkat .Dasar Kerajaan (Mengecilkan Saiz Keluarga) .Kadar Pembandaran Tingggi . Perancis.Golongan Dewasa (Produktif) Lebih Ramai Daripada Kanak Kanak Kesan . Sweden.Keberkesanan Program Perancang Keluarga .Kejayaan Dalam Bidang Perubatan .Pendapatan Perkapita Tinggi .Kadar Pengangguran Rendah 4. Us. Tahap Sosioekonomi Tinggi 5. Telah Mencapai Penduduk Optimum 3. Perancis. Pembangunan Sosioekonomi Yang Mantap 4.PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN Mewakili Negara Negara Seperti Amerika Syarikat.Penglibatan Wanita Dalam Kerjaya Berprofil Tinggi .Status Quo . Puncak Lebar .Kadar Kelahiran / Kematian Bayi Rendah Faktor: . Denmark PIRAMID yg berbentuk tegak /hamper tegak Ciri Ciri 1. Saiz Tapak Sempit .Kecenderungan Setiap Keluarga (Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi Dan Sosial) 2. Ekonomi Sektor Industri Dan Perkhidmatan 5. Tahap Pembangunan Sosial Tinggi . Ciri-Ciri 1.Jangka Hayat Tinggi (Purata Jangka Hayat Melebihi 80 Tahun) Faktor: .Nisbah Tanggungan Rendah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful