NISBAH TANGGUNGAN : Kes negara Malaysia.

Kesan penuaan penduduk terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. 1. Proses penuaan memberi kesan yang besar terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. Antaranya: (a). Penurunan kadar kesuburan dan kadar kelahiran. Penuaan penduduk yang meningkat berkait rapat dengan penurunan kadar kesuburan. Trend kadar kesuburan yang semakin menurun turut mempengaruhi kadar kelahiran yang rendah. Pada 2004 kadar kesuburan menurun kepada 2.9 anak bagi setiap wanita berbanding 3.4 pada 1990. (b). Perubahan struktur umur penduduk. Peningkatan peratusan warga tua telah diikuti dengan penurunan peratusan penduduk muda. Ini menunjukkan pada masa hadapan, Malaysia akan mengalami pengurangan bilangan penduduk muda. (c). Kepanjangan jangkaan hayat. Peningkatan penuaan penduduk dikaitkan dengan kemajuan perubatan dan kemudahan kesihatan yang baik. Kadar kematian yang menurun menyebabkan purata tempoh hayat di Malaysia meningkat. Purata jangkaan hayat semasa kelahiran di Malaysia pada tahun 2000 ialah 72.6 tahun (atau 70.2 tahun untuk lelaki dan 75.0 tahun untuk perempuan) dan ia diunjurkan akan meningkat secara puratnya 76.6 tahun pada tahun 2020. (d). Perubahan struktur jantina. Satu ciri umum penduduk di seluruh dunia majoriti warga tua ialah wanita dan perkadaran mereka meningkat seiring dengan peningkatan umur. Kadar kematian yang tinggi di kalangan lelaki pada umur tua telah menyumbang ke arah corak ini. Nisbah jantina (bilangan lelaki bagi setiap 100 perempuan) di kalangan warga tua di Malaysia ialah 91.4 pada tahun 2000. (e). Nisbah tanggungan. Penuaan penduduk juga telah memberi kesan terhadap penurunan nisbah tanggungan. Nisbah tanggungan menurun daripada 82.6 pada tahun 1980 kepada 64.3 pada tahun 2000. Ini adalah mungkin disebabkan oleh penurunan dalam kadar kelahiran semasa transisi demografi di samping angka pembawah yang lebih besar bagi nisbah tanggungan. Walau bagaimanapun, nisbah tanggungan ini dijangka meningkat pada tahun 2020 kepada 67.3 disebabkan oleh kenaikan perkadaran penduduk warga tua. (f). Sosioekonomi. Penduduk tua dianggap tidak memberi sumbangan kepada ekonomi dan merupakan kumpulan yang tidak berdikari dan beban kepada negara. Kerajaan terpaksa memperuntukan perbelanjaan yang tinggi setiap tahun untuk menyediakan keperluan untuk warga tua seperti pusat jagaan, bantuan perubatan, pencen dan sebagainya. Di semua negara, warga tua hanya mencatatkan perkadaran yang kecil bagi keseluruhan tenaga buruh. Selain itu, peningkatan penduduk tua menyebabkan berlakunya perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahawa ahliahli keluarga yang tinggal secara bersama bertanggungjawab dalam penjagaan warga tua, iaitu warga tua bergantung kepada mereka yang tinggal bersamanya.. Walau bagaimanapun, pembentukan keluarga yang lebih kecil memberi kesan ke atas peranan keluarga sebagai penjaga (care-givers) kepada warga tua.

Menyediakan Kemudahan Klinik Desa . Pakistan. Negara : Negara Asia Tenggara (Sedang Membangun) Termasuk Malaysia.Kebergantungan Kepada Teknologi Tradisional .Pertanian Intensif Buruh. Kesihatan Dan Kesejahteraan Di Tahap Rendah 4.Saiz Keluarga Besar Menyebabkan Taraf Hidup Rendah (Pendapatan Perkapita Rendah) .Peningkatan Kemudahan Kesihatan 2.Amalan Penjagaan Makanan. Nisbah Tanggungan Tinggi . Kadar Kematian Rendah (Bayi) Faktor . Brunei) .Keperluan Pendidikan . Thailand) . India. 5.Kebergantungan Kepada Sektor Ekonomi Primer .Perkahwinan Muda . Tapak Lebar . Indonesia. Indonesia.Golongan Dewasa Yang Produktif Adalah Sedikit Berbanding Golongan Muda .Kemudahan Riadah Untuk Golongan Muda 3.Sumber Yang Banyak Hanya Tersimpan Sebagai Stok 6.Purata Jangka Hayat 65 Tahun Faktor : . Tenaga Manusia .Kadar Kematian Penduduk Tua Tinggi .Pembangunan Sektor Ekonomi Moden Mula Berkembang (Malaysia. Haiwan.Kurang Kemudahan Kesihatan Dan Perubatan Untuk Rawatan Penyakit Kronik Yang Lazim Menyerang Golongan Tua .Kerajaan Terpaksa Berbelanja Besar Untuk Kemudahan Golongan Muda .Kegagalan Amalan Perancangan Keluarga . Cerun Yang Cekung. Tahap Sosioekonomi Yang Rendah .Biasiswa .Kadar Kelahiran Tinggi. Indonesia. Ciri -Ciri 1. Filipina) .Namun Sesetengah Negara Mencatatkan Peningkatan Seperti Negara Di Asia Tenggara (Malaysia. Puncak Tajam Tirus Dan Tapak Lebar.Kesan Daripada Tahap Kesihatan Dan Pendidikan Yang Rendah . .Keperluan Pendidikan Awal (Tadika) .Keperluan Kepada Tenaga Buruh Manusia . Jangka Hayat Rendah .Pembangunan Sosial Mula Meningkat (Malaysia. Bilangan Penduduk Muda .Cangkul.Pembangunan Sumber Alam Amat Perlahan .PIRAMID PROGRESIF Bentuk Kon. Tahap Pembangunan Sosial Yang Rendah .Namun Jumlah Penduduk Muda Yang Ramai Menjadi Aset Untuk Tenaga Buruh Pada Masa Akan Datang.

Nisbah Tanggungan Rendah .Jangka Hayat Tinggi (Purata Jangka Hayat Melebihi 80 Tahun) Faktor: . Telah Mencapai Penduduk Optimum 3. Pada Masa Kini Hanya Singapura Yang Mengalami Piramid Regresif. Tahap Pembangunan Sosial Tinggi . Saiz Tapak Sempit . Pembangunan Sosioekonomi Yang Mantap 4.Amalan Pemakanan Seimbang .Jepun.Kadar Pengangguran Rendah 4.Kadar Kelahiran / Kematian Bayi Rendah Faktor: . Teknologi Yang Tinggi (Dalam Sektor Industri Untuk Menampung Kekurangan Tenaga Buruh) PIRAMID PENDUDUK STABIL/ MANTAP Contoh Negara . Perancis. United Kingdom Pada Tahun 60-An.Kecenderungan Setiap Keluarga (Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi Dan Sosial) 2.Kesedaran Kepada Gaya Hidup Sihat Dan Berkualiti . Uk .Dasar Kerajaan (Mengecilkan Saiz Keluarga) . Sweden.Golongan Dewasa (Produktif) Lebih Ramai Daripada Kanak Kanak Kesan .Taraf Hidup Meningkat .Penglibatan Wanita Dalam Kerjaya Berprofil Tinggi . Ciri-Ciri 1.Kejayaan Dalam Bidang Perubatan . Tahap Sosioekonomi Tinggi 5.Perkahwinan Lewat .Pendapatan Perkapita Tinggi . Kadar Kelahiran Dan Kematian Rendah 2. Us.PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN Mewakili Negara Negara Seperti Amerika Syarikat.Kesedaran Terhadap Keadaan Persekitaran Yang Baik Dan Bersih 3. Ekonomi Sektor Industri Dan Perkhidmatan 5. Perancis. Puncak Lebar . Cerun Cembung .Status Quo .Kadar Pembandaran Tingggi .Keberkesanan Program Perancang Keluarga . Denmark PIRAMID yg berbentuk tegak /hamper tegak Ciri Ciri 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful