PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP

)
1.0 PENGENALAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian adalah satu program latihan perguruan praperkhidmatan untuk melatih bakal guru dalam pelbagai bidang khusus untuk pendidikan sekolah rendah. Kursus Penyelidikan Tindakan I dalam program ini adalah bertujuan melahirkan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan keterampilan menyediakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan sebagai wahana meningkatkan profesionalisme guru. Amalan Penyelidikan Tindakan dalam kalangan guru akan memberikan impak yang positif kepada perubahan yang terancang ke arah peningkatan amalan pedagogi dan inovasi dalam kalangan guru. Penyelidikan Tindakan juga boleh membina keupayaan intelek yang dapat membantu guru melihat proses pengajaran dan pembelajaran sebagai sesuatu yang dinamik dan berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu keguruan dan pendidikan.

2.0 RASIONAL Proforma Kursus Penyelidikan Tindakan I PISMP memberikan penekanan khusus kepada usaha untuk melahirkan pelajar yang berkeupayaan dan berketrampilan mempraktikkan kemahiran penyelidikan yang diperolehi. Usaha bagi mengekalkan tahap penguasaan kemahiran dan pengetahuan perlu dinilai dari masa ke semasa secara sistematik. Penilaian Kerja Kursus adalah satu kaedah yang sesuai digunakan dalam usaha mengekalkan tahap dan pencapaian pelajar sepanjang pengajian di IPG. Justeru, Panduan Pentaksiran Penyelidikan Tindakan I ini disediakan sebagai satu garis panduan pelaksanaan dan pentaksiran Kerja Kursus berbentuk Projek (Kertas cadangan Kajian Tindakan) bagi memastikan pelajar-pelajar mencapai tahap penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam merancang kertas cadangan Kajian Tindakan. Melalui panduan ini juga diharapkan, pentaksiran Penyelidikan Tindakan I dapat dilaksanakan dengan sistematik serta meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran tersebut.

1

3.0 OBJEKTIF PANDUAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I 3.1 3.2 3.3 3.4 Menyeragamkan proses pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Menyediakan instrumen pentaksiran kertas cadangan Penyelidikan Tindakan Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran yang dilaksanakan. Sebagai dokumen rujukan dan panduan dalam pengurusan pentaksiran dan penilaian, serta kawalan mutu dan keselamatan.

4.0

STRUKTUR PENTAKSIRAN Struktur Pentaksiran Penyelidikan Tindakan l Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
BI L 1. KERJA KURSUS KURSUS KOD KREDIT PEP PROJEK Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) BMM3113 3 (3+0) 50% 50% KKP AMALI CATATAN

2.

BAM3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

3.

BCN3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

4.

BTM3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

5.

PIM3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

6.

PJM3116

3 (3+0)

50%

50%

-

-

2

BI L

KERJA KURSUS KURSUS KOD KREDIT PEP PROJEK Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research l – Primary Mathematics (Methodology) Action Research l – Primary Science (Methodology) Penyelidikan Tindakan l – Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Pemulihan (Kaedah) PRA3113 3 (3+0) 50% 50% KKP AMALI CATATAN

7.

8.

PSS3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

9.

PSV3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

10.

MZU3122

3 (3+0)

50%

50%

-

-

11.

MTE3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

12.

SCE3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

13.

RBT3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

14.

PKB3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

15.

PKD3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

16.

PKL3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

17.

PKP3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

Jadual I : Kursus-kursus yang melibatkan pentaksiran Penyelidikan Tindakan l

3

5.0

PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I 5.1 Panduan pelaksanaan pentaksiran Penyelidikan Tindakan I ini digunapakai untuk semua kursus major berdasarkan hasil pembelajaran yang terkandung dalam proforma kursus major. Sehubungan itu guru pelatih perlu mengaitkan fokus kajian mereka kepada major masing-masing. Kerja Kursus bagi Kursus Penyelidikan Tindakan I ini adalah berbentuk projek yang telah diselaraskan bentuk dan format penulisan Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan untuk semua kursus major.

5.2

6.0

PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 Seorang pensyarah (Penyelia) membimbing dan menilai sekumpulan pelajar antara 1 hingga 5 orang guru pelatih Pensyarah Penyelia yang dilantik oleh pengarah IPG masing-masing bertanggungjawab menyelia dan menilai pentaksiran kertas cadangan Penyelidikan Tindakan pelajar yang dibawah seliaannya. Pentaksiran menggunakan skala pemarkahan seperti yang ditetapkan dalam rubrik pemarkahan kursus yang berkenaan Markah dari setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan dalam satu borang rumusan. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan peratus.

4

7.0

PANDUAN FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN •
• • Nama penyelidik Nama Institusi / Sekolah Isi Kandungan

PENDAHULUAN Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN PELAKSANAAN KAJIAN • • • Perancangan langkah-langkah tindakan Perancangan cara mengumpul data Perancangan cara menganalisis data

PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN


• • •

Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan Kos Kajian Senarai Rujukan Lampiran

5

8.0

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

6

BIL 1

BENTUK TUGASAN Kertas Cadangan Kajian Tindakan

KRITERIA PENTAKSIRAN 1.0 PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur

MARKAH 10

PETUNJUK PRESTASI Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

WAJARAN 50%

25 2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: • Kebolehtadbiran • Kepentingan • Kebolehgunaan • kawalan • kolaborasi

7

9.0 RUBRIK PENTAKSIRAN 9.1 Rubrik Pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Asp ek Kriteria 1.0 PENDAHULU AN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur (10 markah) CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

(9 – 10 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

(7 – 8 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus berkesan Membincangkan andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan

(4 – 6 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara kurang jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara kurang berkesan Membincangkan secara kurang jelas andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman

(1 – 3 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara tidak jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara tidak berkesan Membincangkan secara tidak jelas andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman 8

Asp ek Kriteria Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan secara terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan P&P Membincangkan secara kurang jelas terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan P&P Membincangkan secara tidak terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATIN AN Tinjauan dan Analisis Masalah

(20 – 25 markah)

(14 – 19 markah) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan baik dan jelas

(7 – 13 markah) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan kurang baik

(1 – 6 markah) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid secara tidak baik 9

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan (25 markah) relevan kepada keperluan murid dengan amat baik

Asp ek Kriteria dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: • Kebolehtadbir an • Kepentingan • Kebolehgunaa n • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 4 daripada 6 kriteria berikut: • Kebolehtadbira n • Kepentingan • Kebolehgunaan • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara terperinci dan kurang jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 3 daripada 6 kriteria berikut: • Kebolehtadbir an • Kepentingan • Kebolehgunaa n • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan kurang jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara kurang jelas dan tidak jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 2 daripada 6 kriteria berikut: • Kebolehtadbir an • Kepentingan • Kebolehgunaa n • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan secara tidak jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara tidak jelas CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

10

Asp ek Kriteria 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN (5 markah) CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

(5 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian

(4 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan

(3 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan kurang jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan

(1 – 2 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan tidak dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan Soalan kajian tidak relevan dengan objektif kajian

Soalan kajian Soalan kajian relevan kurang relevan dengan objektif kajian dengan objektif kajian (4 markah) Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 4 perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik (3 markah) Memerihalkan ciriciri respoden secara terperinci 3 perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik

4.0 KUMPULAN SASARAN (5 markah)

(5 markah) Memerihalkan ciriciri respoden secara terperinci semua perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik

(1 – 2 markah) Memerihalkan ciriciri respoden secara terperinci 2 perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik 11

Asp ek Kriteria • ciri-ciri unik yang lain ciri-ciri unik yang lain • ciri-ciri unik yang lain ciri-ciri unik yang lain CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

5.0 TINDAKAN YANG DICADANGK AN 5.1 Perancangan Tindakan (10 markah)

(9 – 10 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas (9 – 10 markah) Merancang kaedah pengumpulan data

(7 – 8 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas (7 – 8 markah) Merancang kaedah

(4 – 6 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan kurang jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan kurang jelas (4 – 6 markah) Merancang kaedah

(1 – 3 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) secara tidak jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan secara tidak jelas (1 – 3 markah) Merancang kaedah 12

5.2 Perancanga n Cara Mengumpul Data

Asp ek Kriteria (10 markah) CEMERLANG yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan 5.3 Perancanga n Cara Menganalisi s Data (9 – 10 markah) Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik (5 markah) Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan BAIK pengumpulan data yang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan terperinci dan dilampirkan (7 – 8 markah) Kaedah analisis data tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan baik (4 markah) Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan hampir lengkap (4 – 6 markah) Kaedah analisis data kurang tepat bagi jenis data yang dikumpul (1 – 3 markah) Kaedah analisis data tidak tepat bagi jenis data yang dikumpul SEDERHANA pengumpulan data yang kurang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara kurang terperinci dan dilampirkan LEMAH pengumpulan data secara tidak sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara tidak terperinci dan dilampirkan

(10 markah)

5.4 Perancanga n Pelaksanaa n Tindakan • Jadual pelaksana an • Kos kajian (5 markah)

Perancangan Perancangan kaedah analisis data kaedah analisis data tidak dijelaskan dijelaskan secara dengan baik kurang baik (1 – 2 markah) (3 markah) Menyediakan jadual Menyediakan jadual pelaksanaan/carta pelaksanaan/carta Gantt secara tidak Gantt secara kurang lengkap lengkap Menyediakan 13

Asp ek Kriteria anggaran kos kajian dengan amat terperinci 6.0 TINJAUAN LITERATUR (10 markah) Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci (7 - 8 markah) Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 4 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Menyediakan anggaran kos kajian secara kurang terperinci (4 – 6 markah) Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara kurang jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang kurang sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 3 sumber kajian lepas yang kurang tepat dan kurang releven anggaran kos kajian secara tidak terperinci CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

(9 – 10 markah) Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (sistem APA)

(1 – 3 markah) Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara tidak jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang tidak sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 3 sumber kajian lepas yang tidak tepat dan tidak releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang tidak betul (sistem 14

Penulisan rujukan dan Penulisan rujukan bibliografi hampir dan bibliografi yang betul (sistem APA) kurang betul

Asp ek Kriteria (sistem APA) APA) CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

SAHSIAH (10 markah)

(9 – 10 markah) Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang.
Mengamalkan etika penyelidikan

(7 – 8 markah) Menunjukkan tindakbalas yang positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang baik dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang baik. Mengamalkan etika penyelidikan

(4 – 6 markah) Menunjukkan sikap kurang terbuka dalam menerima komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang memuaskan dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang memuaskan. Mengamalkan etika penyelidikan

(1 – 3 markah) Bertindakbalas secara negative terhadap komen atau kritikan. Tidak menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan tugasan. Sangat kurang menunjukkan penglibatan. Mengamalkan etika penyelidikan

15

10.0

SYARAT LULUS PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 10.1 Pelajar lulus 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2 Kehadiran 100% dalam pengajaran dan pembelajaran Pelajar wajib menghasilkan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l dengan lengkap mengikut format dan kriteria yang ditetapkan Mencapai markah keseluruhan sekurang-kurangnya 40%

Pelajar Gagal 10.2.1 Tidak Melengkap dan Menyempurnakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l 10.2.2 Tidak mencapai markah 40% ke atas 10.2.3 Pelajar yang tidak melengkap dan menyempurnakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l dikehendaki mengulang.

10.2.4 Pelajar dikehendaki mengulang pentaksiran tersebut pada tarikh yang ditetapkan. 10.2.5 Pelajar yang lulus pentaksiran ulangan hanya diberi gred lulus sahaja. 16

11.0 KAWALAN MUTU DAN KESELAMATAN 11.1 Kawalan Mutu 11.1.1 Pentaksiran Kerja Kursus ini wajib dimoderasikan 11.1.2. Pentaksiran kerja kursus ini hendaklah menggunakan instrumen yang telah disediakan. 11.1.3 Pemantauan akan dilakukan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklum balas tentang pentaksiran yang dilaksanakan 11.2 Pengurusan Keselamatan Dokumen 11.2.1 11.2.2 11.2.3 Maklumat dan data tentang seseorang pelajar adalah dokumen terhad. Instrumen pentaksiran yang digunakan oleh pensyarah adalah dokumen terhad. Instrumen, maklumat dan data hendaklah diuruskan oleh Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian IPGM.

17

12. BIL 1

PANEL PENGGUBALAN NAMA Dr CHOW FOOK MENG IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN, BESUT, TERENGGANU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN, KEDAH

2

TUAN HAJI HADI B MOHAMAD

3

Dr YASMIN BT HUSSAIN

4

EN KAHAR B AHMAD

5

EN PUTRA ABDUL RAHMAN B IBRAHIM

18

BIL 6

NAMA PN JESMA BT ISMAIL

IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR

7

EN YUSRI B HUSSAIN

13. PANEL PEMURNIAN BIL 1 Dr LAWRANCE NAMA IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ANTARABANGSA, KUALA LUMPUR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, KEDAH

2

EN YUSRI B HUSSAIN

3

EN CHONG BENG HOOI

14.0 PENYELARAS BIL NAMA BPG

19

1

DATIN Dr HJH FOWZIA BT OSMAN

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

2

PN RADZIAH BT MUHAMMAD

20