Model Assure Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Reka bentuk instruksi atau reka bentuk pengajaran adalah proses sistematik bagi menterjemah atau memindahkan prinsip-prinsip umum sesuatu pengajaran dan pembelajaran kepada perancangan bagi menghasilkan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi proses penganalisis peringkat awal, membangunkan bahan pembelajaran serta aktiviti yang berkaitan, proses pengujian dan penilaian untuk keseluruhan pembelajaran dan juga aktviti pelajar yang berkaitan. Di dalam kajian Molenda, Reigeluth & Nelson (2003) mereka telah mendefinisikan rekabentuk instruksional sebagai kaedah dan strategi yang sistematik beserta teknologi yang digunakan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kemahiran dalam reka

bentuk instruksional amat pening bagi guru kerana ia membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan kaedah serta media yang sesuai. Berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, terdapat beberapa model rekabentuk instruksional yang sering menjadi tumpuan pengkaji dan sangat sesuai dijadikan asas bagi pembangunan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antaranya ialah model ASSURE yang dicadangkan oleh seorang ahli akademik Yusup Hashim (2006) yang menyatakan bahawa model ini sangat meluas diguna oleh guru-guru untuk merancang pembangunan media instruksional secara sistematik. Ia berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjahdan bukan merangkumi satu skop reka bentuk yang luas. ASSURE bermaksud ³memastikan sesuatu berlaku´. komponen. A S S U R E Analyze Learners (Menganalisi Pelajar) State Objectives (menyatakan Objektif) Select Methods, Media and Materials (Memilih Kaedah, Media, dan Bahan) Utilize Media and Materials (Menggunakan Media dan Bahan) Require Learner Participation ( Menggalakkan Penglibatan Pelajar) Evaluate anf Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) Model ASSURE terdiri daripada enam

saya boleh mengenalpasti pengetahuan murid dengan lebih teliti dan membantu saya untuk menyambung isi kandungan pelajaran secara terperinci. Gur harus menyatakan objektif pelajaran yang perlu dicapai dan ia harus sesuai dengan kehendak pengguna. Dengan sejurusnya. guru boleh menyampaikan maklumat dengan mudah dan menarik. Dengan ini. kelas serta taraf ekonomi pelajar akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengenalpastian kesediaan dan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar serta kajian umur. keadaan pembelajaran dan kriteria atau darjah pencapaian yang dihajati.1. Dengan kata lain. Penentuan objektif adalah berdasarkan kepada peringkat prestasi yang ingin dicapai. proses menganalisis pelajar amat penting kerana melalui maklumat awal dan latar belakang pelajar. Smaldino et. Menyatakan Objektif (State Objectives) Rasionalnya. Menganalisis pelajar (Analyze Learners) Jika kita mengkaji ciri pertama ini.objektif pengajaran amat penting kerana ia memberi panduan kepada guru cara untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan memilih media yang paling sesuai bagi setiap aktiviti yang dijalankan. perubahan tingkah laku yang berlaku pada murid dama ada tingkah . al (2005) menyatakan bahawa sekiranya guru dapat mengetahui latar belakang pelajar. guru dapat menghasilkan bahan pengajaran yang baik dan benar-benar sesuai dengan latar belakang pelajar. saya membawa kompang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya dan memeberi peluang kepada murid untuk menghayati alat muzik tradisional tersebut secara langsung.Berdasarkan daripada jawapan murid. saya memastikan bahawa pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepelbagaian warisan budaya masyarakat. saya mendapati bahawa muridmurid pernah melihat persembahan alatan muzik pelbagai kaum serta mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepelbagaian alatan muzik tradisional masyarakat Malaysia. 2. bakat. Dalam menyampaikan tajuk berkaitan mengenali kepelbagaian negara kita. Saya turut memberi peluang kepada murid untuk pmengulas pendapat mereka berkenaan alat muzik tersebut.

y Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih. Dengan sejurusnya. y Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. Saya telah menetapkan objektif pelajaran ini berdasarkan pengetahuan sedia ada murid dan kemampuan murid untuk memahami isi kandungan serta sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5. Memilih Kaedah dan Media ( Select Methods. memilih kaedah menyampaikan maklumat yang sesuai dengan kehendak murid serta isi kandungannya penting bagi menjamin kelancaran proses penyampaian sesuatu maklumat. . memilih kaedah dan media yang sesuai juga merupakan salah satu lagi ciri model ASSURE. 2. 1. Media and Materials) Pengajaran yang berkesan seharusnya mempunyai kaedah dan media yang sesuai dan menarik. Menghasilkan peta minda asal usul alatan muzik tradisional 3. Maka saya akan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menarik agar para murid dapat menguasai obkektif pelajaran ini pada akhir pembelajaran. Selain itu. tema keempat. saya telah menetapkam tiga objektif atau hasil pembelajaran yang akan dimahiri oleh murid pada akhir pembelajaran tajuk Alat Muzik Tradisional Masyarakat Malaysia di bawah tema Kenali Budaya Malaysia. Media atau kaedah pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan tingkat kebolehan pelajar atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam proses pemilihan bahan dan kaedah saya telah memastikan seberapa aspek-aspek di bawah. Menjelaskan asal usul alat muzik tradisional.laku positif atau negative yang akan terhasil pada akhir sesuatu pembelajaran perlu ditetapkan. Antaranya objektif pelajarannya adalah seperti berikut. 3. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. Oleh itu.

Bahan media ini sangat relevan kerana ia boleh memberi pengalaman baru (konstuktivisme) kepada pelajar. audio dan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maka tidak hairanlah kenapa model ini digunakan dengan meluas dalam bidang pendidikan. memastikan media yang akan digunakan tidak bermasalah. 4. mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran. Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal.y Memilih. teks yang menayangkan jenis dan asal-usul alat ± alat muzik tradisional masyarakat Malaysia. Sedutan powerpoint serta video klip ini mampu memberi gambaran jelas tentang penggunaan alat muzik oleh masyarakat Malaysia berbilang kaum kepada para murid. Dalam menyampaikan isi kandungan pelajaran. murid akan menjana idea berdasarkan penggunaan media berkenaan. teks. 5. kaedah pengajaran yang dipilih adalah main peranan. audio. Ia turut. terdapat 5 prinsip bagi menggunakan media iaitu ³preview¶ media.Dengan kata lain murid akan membuat penerokaan auntetik dalam memahami konsep yang diajarkan. pelajar dan media yang akan digunakan mampu memberi pengalaman baru kepada pelajar. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori behavioris dan juga teori . Selain itu. mengenalpasti lokasi. penggunaan video dalam penyampaian isi kandungan dapat membantu merealisasikan kaedah pengajaran konstruktivisme di mana. Menggunakan Media dan Bahan ( Utilize Media and Materials) Fasa ini melibatkan penggunaan media dan ada seperti grafuk. Menggalakkan Penglibatan Pelajar (Require Learner Participation) Model ASSURE turut meniktiberatkan penlibatan murid secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan ASSURE. Maka saya telah memilih penggunaan media seperti video berikutan dengan sedutan powerpoint dalam menyampaikan isi kandungan. bagi tajuk ini. saya telah menggunakan sedutan powerpoint yang meliputi aspek-aspek yang dinyatakan di atas. Di samping itu.

Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. saya telah mengadakan penilaian jenis permainan kuiz agar para murid mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran secara aktif. Di samping itu. 6. Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian (Evaluate and Revise) Ini merupakan langkah terakhir dalam Model ASSURE. secara tidak langsung penilaian yang berterusan ini akan memberi gambaran pemahaman murid terhadap topic pengajaran tanpa pengetahuan mereka. Penilaian boleh dilakukan sama ada penilaian formatif atau penilaian sumatif. saya akan menekankan kaedah konstruktivisme di mana para murid dilibatkan untuk mempersembahkan lagu menerusi memainkan peranan alat muzik secara kreatif. Selain daripada itu. para murid juga akan diminta untuk mengulas pendapat mereka berdasarkan sedutan powerpoint. Sesi refleksi ini boleh membantu saya untuk menilai dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam pengajaran saya.kognitif. . Latihan dalam bentuk perbincangan. permainan bahasa dan sebagainya dapat terus mengekalkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspek penilaian iatu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Demi mencapai objektif pembelajaran saya telah menggalakkan pembelajaran secara µhands on¶ di mana para murid akan menyertai sepenuhnya dalam aktviti di langkah kedua dan ketiga. Selain itu. latihan bertulis. Di sini. Menilai dan menyemak semula bahan amat diperlukan kerana guru bukan sahaja dapat mengenalpasti kekuatan bahan tersebut malah guru boleh memperbaiki kelemahan bahan itu sehingga ia sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. latih tubi. Dalam akhir pengajaran dan pembelajaran. saya juga melakukan sesi refleksi bersama murid-murid supaya mendapat tahu apa yang diperolehi oleh murid daripada sesi pengajaran dan pembelajaran.

com/2011/06/model-assure_28.html Model ASSURE diperolehi pada (5 September 2011) http://ipislam. htm Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6 September 2011) http://members.com/docs/54742316/model-ASSURE-dlm-p-n-p Model ASSURE p diperolehi pada (5 September.blogspot.com/doc/53060210/MODEL-ASSURE .com/uniforce/mediahtml. Septeber 2011 http://www.my/kplir/hypermart.2011) http://edu3105-amin.net/nortex/model-assure Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6 September 2011) http://www.BIBILIOGRAFI Model ASSURE Dalam p&p diperolehi pada (5 September 2011) http://www.slideshare.fortunecity.docstoc.htm Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6.net/LAMan%20Pandu%20Utama/tp/model_assure.scribd.edu.

diperolehi pada 16 Ogos 2011. Alat muzik kaum di Malaysia.jpnin.gov.pdf Audio lagu ³Warna-Warna Malaysia´ diperolehi pada 8 September 2011 http://www.my/audio.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4ADFA_enMY374MY376 &search_query=togunggak . Soalan Tahun 5 Sivik .com/2005/09/gamelan-alat-alat-gamelan-terengganu.com/kajian_model_assure.html Scribd (2011).jsessionid=8D871CC96938BFCA02F0779D917F7062?p _p_id=56_INSTANCE_ozp9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_ p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&page=2 Blog Pendidkan Sivik dan Kewarganegaraan ( 2011).com/doc/3971993/Soalan-Thn-5-Sivik-Julai Video alatan Tongunggak ( 2011)diperolehi pada 8 September 2011 http://www. September 2011) http://geoandyou.Rasional Ciri-ciri Rekabentuk Instruksional Model ASSURE dalam Pembangunan ³Courseware´ Pengajaran dan Pembelajaran diperolehi pada ( 7.blogspot. diperolehi pada 15 Ogos 2011 daripada http://gamelanukm.youtube.scribd.daripada http://www.

. Selangor Huraian Sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Bhd. Multimedia di Dalam Darjah. Penerbitan Oxford Fajar. Boon Poon Ying. Dr (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Sharifah Zakaria SyedAhmad (2009). Selangor . Penerbitan Attin Press Sdn.. Selangor Vivi Lachs . Rashid. Muhammad Asyraf Mustaffa (2009). Multimedia dalam Pendidikan. Zaidatun Tasir.Bahan Ilmiah Noriati A. Penerbitan Oxford Fajar. Jamalluddin Harun. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful