Makalah Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi.Tanpa memiliki pandangan hidup maka persoalan-persoalan besar pasti timbul,baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa akan membangun dirinya. Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicitacitakan oleh suatu bangsa,terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya yang menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itulah dalam melaksanakan pembangunan misalnya, kita dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan-kebutuhan bangsa kita sendiri. Suatu corak pembangunan yang barangkali baik dan memuaskan bagi suatu bangsa, belum tentu baik atau memuaskan untuk bangsa lain. Karena itulah pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. B. TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: C. RUMUSAN MASALAH

A. RUMUSAN PANDANGAN HIDUP

Dilihat dari proses terjadinya. Majapahit. kemudiaan mengalami masa penderitaan penjajah sepanjang tiga setengah abad. kesenian daerah. dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945. maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa itu dan yang menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. dan Mataram. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri. Di samping itu. dalam hubunngan manusia dengan masyarakat. melainkan telah melalui proses panjang. Karena itu. sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa depan. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang. Dilihat dari bentuk susunannya. Dilihat dari isi atau substansinya. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Bangsa Indenesia lahir dengan kekuatan sendiri. pendiri-pendiri Republik ini dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita. yang kemudiann kita namakan Pancasila. dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. tantangan dan hambatan yang dihadapinya dalam usaha mewujudkan kehidupan yang baik baginya. perdagangan sampai kepada gerakan-gerakan politik. maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. pandangan hidup suatu bangsa adalah jawaban-jawaban bangsa itu terhadap rintangan. bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup. Di dalamnya terkandung gagasan-gagasan dasar da pikiran terdalam tentang kehidupan yang dianggap baik. melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda. Seperti yang ditujukan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978. mulai dengan cara-cara yang lunak samapi cara-cara yang keras. yang secara keseluruhan membentuk kepribadiaanya sendiri. B. dalam hubungan manusia dengan alam. pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau. kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara. kepribadian bangsa Indonesia. PANCASILA PANDANGAN HIDUP. JIWA DAN KEPRIBADIAN BANGSA Kita merasa sangat bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita. pandangan hidup suatu bangsa adalah konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa itu. mulai dari bidang pendidikan. dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia. Berbagai babak sejarah telah dilampaui dan berbegai jalan telah ditempuh dengan gaya yang berbeda-beda. baik dalam hidup manusia sebagai pribadi. dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. sebab itu percaya pada diri sendiri merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. . Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat-akar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak.

Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. akan tetapi kelima sila yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah-pisah itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi. serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. . maka lambat laun pengertiannya akan hilang dan kesetiaan kita pada Pancasila akan luntur. maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950). 4. yang mmerupakan rumusan yang beku dan mati. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehiupan nyata. 3.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita. dan berkedaulatan rakyat dalam suasan perikehidupan bangsa yang aman.Ketuhanan Yang Maha Esa. serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa . Oleh karena itu yang adalah bagaimana kita memahami. Dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara yang mempu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.namun dalam tiga buah Undang-Undang Dasar yang pernah kita miliki. karena dia sebenarnya telah tertanam dalam kalbu rakyat Indonesia. dikehendaki sebagai dasae negara. bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu. yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. merupakan bukti sejaah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian negara. yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indosia dari bangsa yang lain. . . bersatu. menghayati. Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Terdapat kemungkinan bahwa. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusiaonal itu. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kita gunakan.Persatuan Indonesia. Tanpa ini. tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari.Kemanusiaan yang adil dan beradab. karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia. yaitu: . tertib dan damai. berdauat. tenteram. Jiwa dan kepribadian bangsa Indionesia. Dasar negara ini jelas dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. . bahwa apabila berbicara mengenai Pancasila. maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang terlukis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya perlu kita tegaskan. Oleh karena itu. tertib dan dinamis serta dalam lingkungan perdamaian dunia yang merdeka. Pancasila itu tetap tercantu didalamnya. bersahabat. Maka pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan: 1. tiap-tiap sila (secara terlepas dari yang lain) bersifat universal yang dimliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini.

merah berarti berani dan putih berarti suci). Garuda sebagai lambang negara menggambarkan kekuatan dan kekuasaan dan warna emas melambangkan kejayaan.Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi lima bagian: bagian latar belakang dibagi menjadi empat dengan warna merah putih berselang-seling (warna merah-putih melambangkan bendera nasional Indonesia. š Perisai Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam berada tepat di tengah-tengah. š Jumlah buku melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945). Perisai hitam dengan bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia. jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Kristen. Jawa Timur. Perwujudan dari kedudukan Pancasila tersebut dituangkan dalam syair lagu yang berjudul ³Garuda Pancasila´ sebagai berikut: Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju««««««maju Ayo maju««««««maju Ayo maju««««««maju Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian di sempurnakan oleh Presiden Soekarno. Kata Pancasila berasal dari dua buah kata dari bahasa sansekerta yaitu Panca berarti lima danSila yang berarti dasar. jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19. Garudeya dapat kita temui dalam salah satu pahatan di Candi Kidal yang terletak di Kabupaten Malang tepatnya : Desa Rejokijal. paruh. dan jumlah bulu di leher berjumlah 45. Lambang Garuda diambil dari penggambaran kendaraan Batara Wisnu yakni Garudeya. Garuda dalam mitos digambarkan sebagai makhluk separuh burung (sayap. Garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah. Kabupaten Malang. š Emblem Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila: 1) Bintang Tunggal Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. cakar) dan separuh manusia (tangan. Pancasila sendiri merupakan Ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Islam. kaki). Kecamatan Tumpang. Dan adapun makna dari lambang tersebut adalah sebagai berikut: š Burung Garuda merupakan mitos dalam mitologi Hindu dan Budha. . Hindu dan Budha dan juga ideoliogi sekuler sosialisme.

membuat pola tingkah lakunya sesuai dengan orientasi. bahasa dan tanah air. 2. menghayati. namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme. 4) Kepala Banteng Sila ke-4 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat bahasa Jawa Kuno karangan Mpu Tantular yang berarti Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. 3) Pohon Beringin Sila ke-3 : Persatuan Indonesia. Fungsi ideologi Secara umum. Padi dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. š Motto Pita yang dicengkram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara kita. sama halnya dengan manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah). ‡ Memberikan struktur kognitif ‡ Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. ‡ Memberi bekal dan jalan bagi seseorang atau masyarakat untuk menemukan identitasnya ‡ Memberikan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang atau masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Binatang banteng (Bos Javanicus) atau lembu liar adalah binatang sosial. F. ‡ Memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami. 5) Padi dan Kapas Sila ke-5 : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ideologi diperlukan bagi suatu bangsa Suatu bangsa perlu mempunyai ideologi untuk mencapai tujuannya. kepercayaan. fungsi ideologi adalah sebagai berikut. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia.2) Rantai Emas Sila ke-2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. namun tetap adalah satu bangsa. adat-istiadat. Ideologi atau pandangan hidup itu merasuki berbagai aspek kehidupan bangsa . Pandangan hidup berfungsi untuk memberikan pedoman dan arah bagi suatu bangsa dalam mengejar tujuantujuannya. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. dan norma-norma yang terkandung didalamnya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lain. Pohon beringin (Ficus Benjamina) adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang-sebuah akar tunggal yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda. gelang yang persegi menggambarkan pria. IDEOLOGI DIPERLUKAN BAGI SUATU BANGSA 1. yaitu Bhinneka Tunggal Ika. budaya. gotong royong.

Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Asal mula langsung Pancasila adalah asal yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. asal bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidupnya. Dengan demikian. asal mula pancasila dibedakan menjadi dua macam. Fondasi rumah adalah dasar yang sangat penting agar sebuah rumah dapat berdiri kokoh. yang berupa nilai adat istiadat. maupun juga agama. 4. apalagi angin ribut melanda rumah itu. 2. Asal mula Pancasila secara tak langsung sebagai berikut : ‡ Unsur-unsur Pancasila secara langsung sebagai dasar filsafat negara. nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius.budaya. sebagaimana fondasi rumah yang kuat akan mempertahankan rumah itu dari terpaan angin ribut atau badai. yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri negara pada sidang BPUPKI pertama hingga sidang PPKI dan pengesahannya.ekonomi. Hampir setiap bangsa di dunia mempunyai ideologi atau pandangan hidupnya sendiri. Asal mula karya ( Kausa Efisien ) Kausa efisien atau asal mula karya yaitu asal mula yang menjadi dasar negara yang sah. asal mula bentuk Pancasila ditandai oleh pembentukan dan perumusan nama Pancasila yang dilakukan Ir. setelah melalui proses pembahasan dalam sidang BPUPKI dan panitia sembilan. Pandangan hidup atau ideologi itu ibarat fondasi sebuah rumah.baik politik. Pandangan hidup suatu bangsa pada hakikatnya merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Secara kausalitas. kebudayaan. demikian pula ideologi yang kuat akan membuat suatu negara atau bangsa bertahan terhadap serangan baik dari dalam maupun dari luar. LATAR BELAKANG PANCASILA DIJADIKAN SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA Untuk membentuk suatu negara Indonesia yang kuat diperlukan suatu dasar negara. serta nilai religius bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Asal mula ( Kausa Materialis ) Asal mula bahan ( kausa materialis ) merupakan asal terbentuknya Pancasila sebagi ideologi bangsa yang unsur-unsurnya diambil dari nilai adat istiadat. Artinya.artinya. asal mula Pancasila secara langsung adalah sebagai berikut: 1. Masing-masing ideologi itu merupakan seperangkat gagasan atau doktrin yang memberi arah dan petunjuk ke mana sebuah bangsa akan berjalan. ‡ Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat sebelum terbentuknya negara. G. merupakan nilai-nilai yang terdiri dari Ketuhanan. 3. ideologi itu digali dari budaya dan nilai-nilai kehidupan mereka sendiri yang mereka yakini kebenarannya dan terbukti ampuh untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan bersama mereka. Nilai-nilai bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara. Kita tentu tidak bisa membayangkan bagaimana nasib sebuah negara kalau tidak ada ideologi sebagai penunjuk jalan atau pengatur arah kehidupan bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam hal pemecahan problem kehidupan bangsa Indonesia sehari- . yaitu asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. sebuah rumah hampir pasti akan goyah dan ambruk. yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa yang mewujudkannya. Dengan demikian. Sementara asal mula tidak langsung Pancasila sebelum Proklamasi kemerdakaan. dan nilai Keadilan. Asal mula bentuk ( kausa formalis ) Asal mula bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Soekarno bersama anggota BPUPKI lainnya. nilai Kerakyatan. Menurut Notonegoro. Tanpa fondasi. pertahanan keamanan. Fondasi rumah adalah dasar dari semua bangunan rumah lainnya. nilai Kemanusiaan. Pancasila kemudian disahkan oleh PPKI dalam hal ini berperan sebagai badan yang berkuasa dalam pembentukan negara.nilai Persatuan. Asal mula tujuan ( kausa Finalis ) Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara.

analogi. bangsa Indonesia sebagai ³ Kuasa Materialis ³ atau sebagai asal mula tidak langsung nilainilai Pancasila.  Contoh Empat Cabang Ilmu Bahasa  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  Makalah Pancasila Sebagai Pandangan Hidup  Makalah Pendidikan Sebagai Sistem  Makalah Nifaq/Munafiq  Makalah Facebook We're best friends . sebab-a.  contoh dari kalimat generalisasi. Pancasila merupakan pencerminan bangsa Indonesia sendiri.. Dengan kata lain..03/13 (8)  Contoh kalimat tidak efektif diubah ke kalimat efe. ‡ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya asal mula tidak langsung Pancasila... Diposkan oleh Long Life Education di 02:56 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook 0 komentar: Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langgan: Poskan Komentar (Atom) Mengenai Saya Long Life Education Tidak terdeteksi Lihat profil lengkapku Pengikut My Folder y 2011 (8) o 03/06 .hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful