BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. bertutur. Jenis-jenis kemahiran mendengar. menaakul.1. 2. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan. membaca dan menulis iaitu proses mendengar.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian.BMM 3104 4 1. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. membaca dan menulis. komunikasi lisan melibatkan dua proses. bertutur. pemerengganan dan menulis kesimpulan.4 Menulis 1. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar. 1. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Maka. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. bertutur. membaca dan menulis. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Empat peringkat proses .1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej.4. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru.1 Kemahiran mendengar 2. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca.4. 2.

melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. 2. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. dan keduanya. Melalui kemahiran mendengar. dengan beremosi atau ekspresi. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. mengenal pasti ekspresi penutur. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. dan secara kritikal. Semasa mendengar. seseorang itu dapat memperoleh idea. secara menebuk-nebuk.BMM 3104 5 mendengar . secara berhati-hati dengan pengamatan. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan . Kesimpulannya. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas. serta keadaan atau konteks. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. mentafsir maknamakna yang tersirat. mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. suasana.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. antara lain proses mendengar .1.secara pasif. tanpa tindak balas. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). iaitu seperti memberi yang baik sahaja. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid.

Dalam hal ini. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. Aspek ini penting. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. sebutan dan maknanya. Sebagai contoh dalam satu situasi. perkataan. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar.BMM 3104 6 proses memaham. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya. Aspek seterusnya ialah tekanan. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar. Sebagai contoh. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. Jadi. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata.2 2. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. 2. perkataan atau . suku kata. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. frasa kata dan ayat.2.

Fa. Mi. rangkai kata atau ayat.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Misalnya. Selain itu. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. yang kewujudannya lebih jelas. µjangan/ lari. formula. . aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. So. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Misalnya ungkapan. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. µjangan lari¶. sintaksis dan semantik. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. La. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. Dalam ayat. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Re. Sebaliknya jika jeda digunakan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Pun demikian dalam bahasa Melayu.

sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. lancar dan berkesan. perasaan. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi.2. Pertama. 2. pendapat. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. Kedua. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. .

Berdasarkan konteks yang umum. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri. pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. Keempat. Contoh bahasa formal . bahasa dialek dan sebagainya. keluarga. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P.BMM 3104 9 Ketiga. 2. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang . bahasa basahan. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas.al (1994). menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. wawancara dan sebagainya. bahasa slanga. bahasa halus. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. Contoh bahasa tidak formal .Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. bahasa kasar. bahasa pasar.3 Membaca 2. sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama.Bahasa mesra.1. Sebagai contoh. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul. forum.3.3. Kelima.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et.1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. bahasa pijin. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.

Dari segi fizikal. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. latihan menajamkan daya ingatan. Pada tahap ini. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. 2. Kesimpulannya. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. pengalaman dan persekitaran. kemahiran pengamatan penglihatan. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. keupayaan matanya mengecam bentuk. Dari segi emosi. Dari segi mental pula. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. dan latihan bahasa pertuturan.2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan . kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.1. aktiviti koordinasi psikomotor. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca.3. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut.

bunyi kata dan abjad atau mengeja. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. iaitu.3. 2. Oleh yang demikian.1. dia terlebih dahulu harus .3.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Ini bermaksud. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. bacaan mekanis. 2.3.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. membaca mengikut intonasi. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. perkataan. suku kata.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf. 2. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. frasa dan ayatayat mudah. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat. nada dan tekanan yang betul .2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu. kaedah terus.1. Pertama.

Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Kedua. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. bacaan mentalis. suara. Begitu juga.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). dan maju sendiri. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. Lantas.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Oleh itu. Ia juga sebagai bacaan akliah. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. sebutan. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Maka. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). memilih. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. Begitu juga. .

latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. 2. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas.4. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. iaitu bacaan secara mendalam. bacaan intensif. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. cantik dan kemas. latihan membentuk bulatan di udara. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. peringkat pramenulis. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. serta tulisan yang jelas. dan menyambung titik.BMM 3104 13 Ketiga. lantai tanpa menggunakan alat tulis. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Keempat. keseronokan dan terhibur.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. tanda baca dan ejaan yang betul. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. . Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid.4 Menulis 2. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Sebagai contoh. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. pasir. di atas meja. menulis dari kiri ke kanan.

Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. separa terkawal. latihan menulis huruf dalam suku kata. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. berpandu. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. menulis karangan. dan separa berpandu. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. menulis ayat berdasarkan gambar.. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. Pada peringkat ini. suku kata. membaca dan mengeja. membentuk garisan lurus. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. membina ayat.BMM 3104 14 Selain itu. bertutur. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. menulis jawapan pemahaman. menulis rencana. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. latihan menamakan gambar-gambar. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. . latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. memanjangkan ayat. perkataan dan ayat.

2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Keempat. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. Sebagai contoh. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. bebas. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. separa berpandu. Kedua. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. menyudahkan cerita. iaitu. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. Ketiga. Pertama. Sebagai contoh. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk.BMM 3104 15 2. Sebagai contoh. separa terkawal. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Kelima. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. Sebagai contoh. menulis semula cerita yang diperdengarkan.4. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan .

perwatakan. idea. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. pandangan. deskriptif ± gambaran. Ini bermaksud. Dengan itu. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai.BMM 3104 16 perkataan sendiri. bertutur. 3. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. ulasan. sebaiknya. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. laporan. naratif ± cerita. mengolah. digunakan. benda. umpamanya proses memilih. papan tulis dan papan kapur sahaja. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. drama dan Imaginatif ± pengalaman. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. menggunakan dan menilai. argumentative ± bahas. membina. peristiwa. 3. . Bentuk karangan bebas adalah seperti. jauh dan kabur. Di samping pengajaran guru. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. suara. perbincangan. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. sikap dan nilai antara murid dengan guru. murid dengan murid serta murid dengan bahan. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. cerpen. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. isyarat (gestures). rencana. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. berita.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. kritikan. kreatif: puisi. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar.

guru bercakap terlalu pantas. Pertama. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. Kedua. Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Dari aspek kecerdasan pula. . faktor fizikal. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Ketiga. faktor kesihatan. gigi. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. 3. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. faktor kecerdasan. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah.BMM 3104 17 Selain itu. menyampai dan memproses maklumat . dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa.

Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). Pertama. Keenam. faktor persekitaran. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Kelima. Ini kerana. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. dan gagal menentukan cara . faktor jantina.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. murid belum menguasai huruf asas. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. 3. tahap pendidikan. faktor dwibahasa. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. jiran tetangga. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. dalam proses pertuturan. Umumnya. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak.BMM 3104 18 Keempat. Oleh itu.

BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. Ketiga. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. gagap. namun kerana murid gagal membaca seperti normal. ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. Keempat. Selain itu. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . Terutama sekali perkembangan motor halus. jarang membaca. Kedua. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. murid mempunyai masalah penglihatan. Maka. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. Oleh itu. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. Keadaan sengau. masalah artikulator atau alat artikulasi. 3. lebih-lebih lagi bacaan kuat.

Sebagai contoh. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. Selain itu. Maka. . murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. Selain itu. Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. guli dan sebagainya dengan cekap. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru.BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap.

Talib (2000). Basingstoke: Palgrave Macmillan. Puchong. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akhiar Pardi. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . Juriah Long.Selangor. Kamus Dewan (2000). Kaedah dan Teknik. dan Penguasaannya oleh Penutur). Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Penerbitan Multimedia Sdn. Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kiely. Cambridge Universiti Press. Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. dan Hesaley. L. B. Kuala Lumpur. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Penerbit Fajar Bakti. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Richard (2005) Program evaluation in language education. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Cambridge. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Kemp. (1980) Study Writting. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian.Dewan Bahasa & Pustaka.H.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Fajar Bakti. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Bhd.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. Lysons. Fungsi. Petaling Jaya.

Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul. Aras 3 i. . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. iv. frasa. ii. iii.9. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan. Menjelaskan dengan mengemukakan kata.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. istilah.30 .30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran. Fokus sampingan: 5.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. murid dapat: i.

pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. Pengisian Kurikulum: a. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. LCD. direktif. menghormati c. : Bahan Bantu Mengajar . Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. membaca dan menulis. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. Nilai Murni : Menjaga kesihatan. mencirikan. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. serta pembahagian subjek dan predikat. dan lembaran kerja. klausa dan pembinaannya. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata. bersyukur. frasa. kontekstual metakognitif. komputer riba.BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. : Projektor.

visual-ruang KB: .) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh.BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan.LCD dan projektor .Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1.Koleksi gambar makanan . gula-gula dan sebagainya. keropok.Verbal-linguistik BBB: .Visual-ruang . Guru menyoal dengan teknik permainan.komputer riba. iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan.Direktif .Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Nilai: . sayur-sayuran. Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. Apakah makanan kegemaran anda? 2. Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3. Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2. CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1.Verbal linguistik . BBB: . Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku. Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : . Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid.Gambar makanan KP: .Kontekstual .

Membina ayat. Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual.Metakognitif Nilai Murni: . Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat.ketekunan . KB: .mendengar . y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis. Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru.membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1.intrapersonal Strategi: .Verbal linguistik . y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin.Kesabaran . 2. Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan.mengumpulkan . y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul.BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1. 2.Lembaran kerja Strategi: .menulis .Menyelesaikan masalah . (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan.Pengayaan Nilai murni: . KP: -kinestetik KB: .mengkategorikan BBB: . Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru. y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai. KP: .Kepekaan Kemahiran: .membuat keputusan.

Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini.Kasih sayang menyatakan nilai-nilai .Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh.Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini. Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) . Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2. y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis . Nilai Murni: Guru meminta murid .BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1.

Selain itu. maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. .BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. Kemudian. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. Bermula dengan soalan (a) hingga (c). saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik.

. 4.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1. 3.

6. .BMM 3104 29 5.

saya menemani ibu ke pasar malam. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. Namun. saya berasa lapar. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. iaitu mangga dan anggur. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. Semasa ibu memilih ikan bilis. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. Pasar malam Pada minggu lepas. . Rasanya enak dan mengenyangkan. serbuk kari. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. ubi. limau dan tauhu. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. Setibanya di pasar. saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. Sepanjang perjalanan di pasar malam. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim.

BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 5. 1. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful