BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

Jenis-jenis kemahiran mendengar. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. membaca dan menulis.4. 2. membaca dan menulis iaitu proses mendengar. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap.4 Menulis 1.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar. Maka. Empat peringkat proses .BMM 3104 4 1.4. bertutur.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. menaakul. 2. pemerengganan dan menulis kesimpulan. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. 1. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. bertutur. bertutur.1 Kemahiran mendengar 2. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan. membaca dan menulis.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.1.

mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. tanpa tindak balas. dengan beremosi atau ekspresi. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. serta keadaan atau konteks. Melalui kemahiran mendengar.1. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. mentafsir maknamakna yang tersirat. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. secara menebuk-nebuk.BMM 3104 5 mendengar .2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. seseorang itu dapat memperoleh idea. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. 2. antara lain proses mendengar . Kesimpulannya. dan secara kritikal. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.secara pasif. mengenal pasti ekspresi penutur. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). secara berhati-hati dengan pengamatan. Semasa mendengar. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. dan keduanya. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan . pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. suasana.

sebutan dan maknanya. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. Aspek ini penting. Jadi. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. perkataan atau . Aspek seterusnya ialah tekanan. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. Sebagai contoh. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. Sebagai contoh dalam satu situasi. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya. perkataan. 2. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar.2. suku kata. frasa kata dan ayat.BMM 3104 6 proses memaham. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima.2 2. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. Dalam hal ini.

Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. µjangan lari¶. sintaksis dan semantik.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. µjangan/ lari. Misalnya. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. yang kewujudannya lebih jelas. Mi. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Pun demikian dalam bahasa Melayu.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. Re. Fa. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Misalnya ungkapan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Sebaliknya jika jeda digunakan. Dalam ayat. . Selain itu. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. formula. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). La. rangkai kata atau ayat. So. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan.

perasaan. pendapat. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. Pertama. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. Kedua.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. lancar dan berkesan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. 2. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.2. . sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul.

Sebagai contoh. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul. wawancara dan sebagainya. Berdasarkan konteks yang umum.1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. bahasa dialek dan sebagainya. menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri. Kelima. keluarga. pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata.1. Contoh bahasa tidak formal .Bahasa mesra. forum. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.al (1994).Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. 2. bahasa pijin.3. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. bahasa slanga.3 Membaca 2. bahasa pasar. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal.3.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P. bahasa halus.BMM 3104 9 Ketiga. sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. Keempat. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang . pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal. bahasa basahan. Contoh bahasa formal . Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas. bahasa kasar.

murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran.2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Dari segi fizikal. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan . 2. dan latihan bahasa pertuturan. aktiviti koordinasi psikomotor. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. kemahiran pengamatan penglihatan. Kesimpulannya.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan.3. Dari segi emosi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. keupayaan matanya mengecam bentuk. Pada tahap ini. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini.1. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Dari segi mental pula. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. pengalaman dan persekitaran. latihan menajamkan daya ingatan.

bacaan mekanis. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. bunyi kata dan abjad atau mengeja. kaedah terus. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. dia terlebih dahulu harus . frasa dan ayatayat mudah.3. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. fikiran dan perasaan seseorang pengarang.1. membaca mengikut intonasi. Pertama. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. 2. iaitu.2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca. Oleh yang demikian.1. nada dan tekanan yang betul .3. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf.3. 2. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu. Ini bermaksud. 2.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. suku kata. perkataan.

Maka. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. . tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Lantas. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). Begitu juga. bacaan mentalis. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. Begitu juga.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. dan maju sendiri. suara. memilih. sebutan. Ia juga sebagai bacaan akliah. Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. Kedua. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. Oleh itu. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis.

serta tulisan yang jelas. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Sebagai contoh.4 Menulis 2. pasir. 2. . latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. cantik dan kemas. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Keempat. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. bacaan intensif. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. di atas meja. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. dan menyambung titik. menulis dari kiri ke kanan. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. lantai tanpa menggunakan alat tulis. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid.4. latihan membentuk bulatan di udara. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. tanda baca dan ejaan yang betul.BMM 3104 13 Ketiga. keseronokan dan terhibur. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. peringkat pramenulis. iaitu bacaan secara mendalam. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis.

bertutur. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. Pada peringkat ini. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. menulis rencana. menulis karangan. suku kata. membina ayat. berpandu. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. menulis ayat berdasarkan gambar. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. . Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. dan separa berpandu.BMM 3104 14 Selain itu. latihan menulis huruf dalam suku kata. memanjangkan ayat. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. separa terkawal. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. latihan menamakan gambar-gambar. perkataan dan ayat. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. membaca dan mengeja. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. menulis jawapan pemahaman. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan.. membentuk garisan lurus.

iaitu. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. Pertama. Kelima. Sebagai contoh. menulis semula cerita yang diperdengarkan.4.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. Keempat. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. menyudahkan cerita. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan .BMM 3104 15 2. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. Ketiga. bebas. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. Sebagai contoh. menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. Sebagai contoh. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. separa terkawal. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. separa berpandu. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. Kedua. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Sebagai contoh.

drama dan Imaginatif ± pengalaman. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. cerpen. suara. deskriptif ± gambaran. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. peristiwa. Di samping pengajaran guru. Ini bermaksud. sebaiknya. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar. membina. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. mengolah. idea. papan tulis dan papan kapur sahaja.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. 3. isyarat (gestures). ulasan. rencana. perbincangan. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. bertutur. 3. benda. sikap dan nilai antara murid dengan guru. murid dengan murid serta murid dengan bahan. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. Bentuk karangan bebas adalah seperti. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. pandangan. digunakan. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. jauh dan kabur. argumentative ± bahas. naratif ± cerita. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. laporan.BMM 3104 16 perkataan sendiri. umpamanya proses memilih. kritikan. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. Dengan itu. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. perwatakan. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. kreatif: puisi. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. . menggunakan dan menilai. berita.

aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. Dari aspek kecerdasan pula. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Pertama. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Ketiga. faktor kesihatan. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. guru bercakap terlalu pantas.BMM 3104 17 Selain itu. gigi. Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. faktor kecerdasan. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. . makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Kedua. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. faktor fizikal. 3. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. menyampai dan memproses maklumat . Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan.

faktor persekitaran. jiran tetangga. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. dan gagal menentukan cara . Kelima. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. Keenam. 3. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. Pertama. Umumnya. tahap pendidikan. Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). Oleh itu. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah.BMM 3104 18 Keempat. faktor dwibahasa. fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Ini kerana. murid belum menguasai huruf asas. dalam proses pertuturan. faktor jantina.

ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. lebih-lebih lagi bacaan kuat. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. jarang membaca.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. gagap. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. Oleh itu. Selain itu. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. Kedua. namun kerana murid gagal membaca seperti normal. saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. Ketiga. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . Keempat. Terutama sekali perkembangan motor halus. Maka. 3. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. murid mempunyai masalah penglihatan. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata.BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. masalah artikulator atau alat artikulasi. Keadaan sengau. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca.

arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). guli dan sebagainya dengan cekap. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu. Sebagai contoh. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. . Maka. murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. Selain itu. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar.BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil.

Lysons. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian. Talib (2000).BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Kemp. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Penerbitan Multimedia Sdn. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Bhd. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Richard (2005) Program evaluation in language education.Selangor. Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur. Bhd. (1980) Study Writting. Cambridge Universiti Press. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. Kiely. dan Penguasaannya oleh Penutur). Kaedah dan Teknik. Petaling Jaya. dan Hesaley. Fajar Bakti.H. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan (2000). Puchong. Akhiar Pardi. Juriah Long. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fungsi. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa & Pustaka. Kuala Lumpur. L. B. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Cambridge. Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya.

frasa.30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. ii. Aras 3 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. murid dapat: i. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan. Menjelaskan dengan mengemukakan kata.9.30 . iv. Fokus sampingan: 5. istilah. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. iii. Aras 3 i.

menghormati c. serta pembahagian subjek dan predikat. mencirikan. direktif. Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. klausa dan pembinaannya. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. LCD. Pengisian Kurikulum: a. bersyukur. : Bahan Bantu Mengajar .BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. kontekstual metakognitif. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata. frasa. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. komputer riba. Nilai Murni : Menjaga kesihatan. Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. membaca dan menulis. dan lembaran kerja. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. : Projektor.

Apakah makanan kegemaran anda? 2. gula-gula dan sebagainya.komputer riba. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan.visual-ruang KB: .Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : . Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.Kontekstual .) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh.Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1. Nilai: .BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan.Koleksi gambar makanan .Direktif . BBB: . keropok.Verbal linguistik . Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3.Verbal-linguistik BBB: .Gambar makanan KP: . sayur-sayuran. Guru menyoal dengan teknik permainan.Visual-ruang . Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku. Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid.LCD dan projektor . iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan. CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1.

menulis . 2. Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual.Kepekaan Kemahiran: .mengumpulkan . Membina ayat. y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul. 2. (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan. y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin.Kesabaran .BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1. Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan. KB: . Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru.Verbal linguistik .Menyelesaikan masalah .Lembaran kerja Strategi: .Pengayaan Nilai murni: .mengkategorikan BBB: . Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru. y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis.mendengar .membuat keputusan. Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat.membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1.ketekunan .Metakognitif Nilai Murni: . KP: -kinestetik KB: . y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai.intrapersonal Strategi: . KP: .

BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1.Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini.Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh.Kasih sayang menyatakan nilai-nilai . Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) . Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini. y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis . Nilai Murni: Guru meminta murid .

BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. . Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut. saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap. Selain itu. saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Kemudian. selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. Bermula dengan soalan (a) hingga (c).

3. . 4.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1.

BMM 3104 29 5. 6. .

ubi. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Semasa ibu memilih ikan bilis. Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. . Rasanya enak dan mengenyangkan. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. limau dan tauhu. saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. serbuk kari. saya menemani ibu ke pasar malam. Pasar malam Pada minggu lepas. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. saya berasa lapar. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. Namun. Setibanya di pasar.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. iaitu mangga dan anggur. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. Sepanjang perjalanan di pasar malam.

BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. ________________________________________________________________ 5. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan. ________________________________________________________________ . ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 3. 1. ________________________________________________________________ 2. Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.