BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

4 Menulis 1. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Jenis-jenis kemahiran mendengar. pemerengganan dan menulis kesimpulan. bertutur. membaca dan menulis.1. bertutur. 2. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian. membaca dan menulis.1 Kemahiran mendengar 2. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej.4. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar. bertutur.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir.BMM 3104 4 1. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. Maka. 1. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. menaakul. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Empat peringkat proses . pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan.4.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. 2. membaca dan menulis iaitu proses mendengar.

supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. dengan beremosi atau ekspresi. mengenal pasti ekspresi penutur. Kesimpulannya. Semasa mendengar. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan .1. secara berhati-hati dengan pengamatan. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. antara lain proses mendengar . tanpa tindak balas. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. mentafsir maknamakna yang tersirat. secara menebuk-nebuk. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. dan secara kritikal. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. 2. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Melalui kemahiran mendengar.BMM 3104 5 mendengar . serta keadaan atau konteks. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas.secara pasif. suasana. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. seseorang itu dapat memperoleh idea. mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. dan keduanya. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.

suku kata. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. frasa kata dan ayat. perkataan. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. Aspek seterusnya ialah tekanan. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi.2 2. Aspek ini penting. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. sebutan dan maknanya. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. perkataan atau . yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Dalam hal ini. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. Sebagai contoh dalam satu situasi.2. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. Jadi. 2. Sebagai contoh. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya.BMM 3104 6 proses memaham. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala.

. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. Mi. La. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. µjangan lari¶. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. yang kewujudannya lebih jelas. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Sebaliknya jika jeda digunakan.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Misalnya ungkapan. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. sintaksis dan semantik. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Pun demikian dalam bahasa Melayu. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. So. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Misalnya. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Fa. Selain itu. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Re. formula. µjangan/ lari. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Dalam ayat. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. rangkai kata atau ayat.

Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Pertama. 2. keadaan dan disiplin ilmu berlainan.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Kedua. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. lancar dan berkesan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. perasaan. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. . Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. pendapat. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.2.

1. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang .3. Kelima. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul.1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. Contoh bahasa formal . forum. bahasa dialek dan sebagainya. 2. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya.3 Membaca 2. keluarga. Keempat. Sebagai contoh.BMM 3104 9 Ketiga.Bahasa mesra.3. bahasa kasar. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas. wawancara dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P. bahasa pijin. bahasa slanga. Berdasarkan konteks yang umum. Contoh bahasa tidak formal . berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana.al (1994). pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. bahasa pasar. menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. bahasa halus. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. bahasa basahan.

tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Kesimpulannya.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca.3. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Dari segi emosi. aktiviti koordinasi psikomotor. kemahiran pengamatan penglihatan. Dari segi fizikal. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Pada tahap ini. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan . anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dari segi mental pula.2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. dan latihan bahasa pertuturan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. 2. latihan menajamkan daya ingatan.1. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. keupayaan matanya mengecam bentuk. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. pengalaman dan persekitaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.

dia terlebih dahulu harus . Ini bermaksud. 2.3. frasa dan ayatayat mudah. Oleh yang demikian. bunyi kata dan abjad atau mengeja.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. suku kata. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu.2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. membaca mengikut intonasi. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. 2. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. 2. kaedah terus.1.3. nada dan tekanan yang betul .3. bacaan mekanis. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut.1. iaitu. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. perkataan. Pertama.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.

mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Kedua. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. Begitu juga. Oleh itu. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. suara. . Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. memilih. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. dan maju sendiri. Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. bacaan mentalis. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Ia juga sebagai bacaan akliah. Maka. sebutan. Begitu juga. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Lantas.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula.

pasir.4 Menulis 2. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. latihan mewarnakan dari kiri ke kanan.BMM 3104 13 Ketiga. latihan membentuk bulatan di udara. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. lantai tanpa menggunakan alat tulis.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. 2. . peringkat pramenulis. Keempat. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. iaitu bacaan secara mendalam. Sebagai contoh. dan menyambung titik. bacaan intensif. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti.4. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. menulis dari kiri ke kanan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. keseronokan dan terhibur. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. serta tulisan yang jelas. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. tanda baca dan ejaan yang betul. cantik dan kemas. di atas meja. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan.

mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. menulis rencana. latihan menulis huruf dalam suku kata.. menulis ayat berdasarkan gambar. bertutur. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. separa terkawal. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. perkataan dan ayat. suku kata. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. membentuk garisan lurus. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. Pada peringkat ini. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. . melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. latihan menamakan gambar-gambar. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. dan separa berpandu. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.BMM 3104 14 Selain itu. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. memanjangkan ayat. Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. menulis jawapan pemahaman. membina ayat. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. membaca dan mengeja. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. menulis karangan. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. berpandu. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal.

Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. Ketiga. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya.4. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. iaitu. menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. Pertama. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. separa terkawal. bebas. menyudahkan cerita. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan . menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. Sebagai contoh. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Sebagai contoh. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. Sebagai contoh. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. Kedua. Kelima. menulis semula cerita yang diperdengarkan. Keempat. Sebagai contoh. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa.BMM 3104 15 2. separa berpandu.

peristiwa. umpamanya proses memilih. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. rencana. Bentuk karangan bebas adalah seperti. drama dan Imaginatif ± pengalaman.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. sikap dan nilai antara murid dengan guru. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. Dengan itu. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. digunakan. membina. ulasan. Ini bermaksud. jauh dan kabur. naratif ± cerita. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. perwatakan. perbincangan. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. isyarat (gestures). pandangan. papan tulis dan papan kapur sahaja. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. kritikan. 3. bertutur. menggunakan dan menilai. 3. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. sebaiknya. laporan. idea. murid dengan murid serta murid dengan bahan. argumentative ± bahas. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. berita. Di samping pengajaran guru. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. . Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. benda. mengolah. deskriptif ± gambaran. suara. kreatif: puisi. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. cerpen.BMM 3104 16 perkataan sendiri.

guru bercakap terlalu pantas. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. menyampai dan memproses maklumat . Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. gigi. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. faktor kesihatan.BMM 3104 17 Selain itu. . Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. Kedua. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. 3.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Ketiga. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Pertama. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. faktor fizikal. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. faktor kecerdasan. Dari aspek kecerdasan pula.

lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Umumnya. tahap pendidikan. faktor persekitaran. faktor jantina. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Keenam. Kelima. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. dalam proses pertuturan.BMM 3104 18 Keempat. Pertama. Oleh itu. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. faktor dwibahasa. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. jiran tetangga. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. 3. murid belum menguasai huruf asas. Ini kerana. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. dan gagal menentukan cara .

saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. Keadaan sengau. Ketiga. gagap. murid mempunyai masalah penglihatan. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. Kedua. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. Terutama sekali perkembangan motor halus. Maka. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. masalah artikulator atau alat artikulasi. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . lebih-lebih lagi bacaan kuat. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. 3. Oleh itu. ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. Selain itu.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. namun kerana murid gagal membaca seperti normal. jarang membaca.BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. Keempat. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata.

Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. Selain itu. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. Selain itu. murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. guli dan sebagainya dengan cekap. Sebagai contoh. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. . koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. Maka. Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya.BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan.

Akhiar Pardi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. (1980) Study Writting. Bhd.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Kuala Lumpur.H. Richard (2005) Program evaluation in language education. Penerbitan Multimedia Sdn. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Bhd. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian. Juriah Long. Cambridge Universiti Press. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Kuala Lumpur. dan Penguasaannya oleh Penutur). Fajar Bakti. dan Hesaley. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . Basingstoke: Palgrave Macmillan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 .Selangor.Dewan Bahasa & Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Puchong. Petaling Jaya. Kaedah dan Teknik. Talib (2000). Kemp. Kamus Dewan (2000). Fungsi. Cambridge. L. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Bhd. Penerbit Fajar Bakti. Lysons. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kiely.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. B.

30 . istilah. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. .9. ii. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul. frasa. iii. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9. Menjelaskan dengan mengemukakan kata.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 i.30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan. iv.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. Aras 3 i. Fokus sampingan: 5. murid dapat: i.

frasa. : Projektor. serta pembahagian subjek dan predikat. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. bersyukur. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. direktif. LCD. mencirikan. dan lembaran kerja. menghormati c. komputer riba. Pengisian Kurikulum: a. Nilai Murni : Menjaga kesihatan.BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. membaca dan menulis. Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. kontekstual metakognitif. klausa dan pembinaannya. : Bahan Bantu Mengajar . Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata.

Guru menyoal dengan teknik permainan. Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : . gula-gula dan sebagainya. Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3.Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. sayur-sayuran.Verbal-linguistik BBB: .BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan.Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1.Gambar makanan KP: .LCD dan projektor . Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan. keropok.Koleksi gambar makanan .Direktif .Verbal linguistik . CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1.Kontekstual . BBB: .) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh. iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku.Visual-ruang . Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid.visual-ruang KB: . Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2.komputer riba. Apakah makanan kegemaran anda? 2. Nilai: .

Menyelesaikan masalah . Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru. 2.Kesabaran . KP: -kinestetik KB: .Lembaran kerja Strategi: .Pengayaan Nilai murni: .mendengar .menulis . KP: .Kepekaan Kemahiran: . KB: .Verbal linguistik .membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1. y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis.BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1.Metakognitif Nilai Murni: .membuat keputusan.mengkategorikan BBB: . Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru. Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat. 2. (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan. y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul.intrapersonal Strategi: . Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan.ketekunan .mengumpulkan . y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin. Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual. Membina ayat. y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai.

Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) .Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini.Kasih sayang menyatakan nilai-nilai . Nilai Murni: Guru meminta murid . y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis . Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini.Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh. Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2.BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1.

saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. . Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. Kemudian. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap.BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. Bermula dengan soalan (a) hingga (c). saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. Selain itu.

. 4.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1. 3.

6.BMM 3104 29 5. .

Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. saya berasa lapar. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. Pasar malam Pada minggu lepas. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. iaitu mangga dan anggur. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. Rasanya enak dan mengenyangkan. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. ubi. Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Sepanjang perjalanan di pasar malam. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. serbuk kari. . Namun. Semasa ibu memilih ikan bilis. Setibanya di pasar. saya menemani ibu ke pasar malam. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. limau dan tauhu.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula.

Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan.BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. ________________________________________________________________ . ________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 2. 1. ________________________________________________________________ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful