Kemahiran Mendengar, Membaca dan Menulis

BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. pemerengganan dan menulis kesimpulan. 1. membaca dan menulis.4. Jenis-jenis kemahiran mendengar. menaakul. membaca dan menulis. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini. Maka.1 Kemahiran mendengar 2.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. bertutur. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar. membaca dan menulis iaitu proses mendengar.BMM 3104 4 1. bertutur. 2. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej.4 Menulis 1. Empat peringkat proses . Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. 2. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan.1.4. bertutur.

dan keduanya. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. dengan beremosi atau ekspresi. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dan secara kritikal. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Semasa mendengar. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. serta keadaan atau konteks. seseorang itu dapat memperoleh idea. secara berhati-hati dengan pengamatan. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. Kesimpulannya. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. secara menebuk-nebuk. 2. mentafsir maknamakna yang tersirat. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan . Melalui kemahiran mendengar.secara pasif. mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. tanpa tindak balas.BMM 3104 5 mendengar . antara lain proses mendengar . Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. suasana. mengenal pasti ekspresi penutur.1. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa.

Dalam hal ini. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. Sebagai contoh dalam satu situasi. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar.BMM 3104 6 proses memaham. perkataan atau . Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. frasa kata dan ayat. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. perkataan. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf.2 2. 2. Aspek ini penting. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. Jadi. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Aspek seterusnya ialah tekanan.2. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. sebutan dan maknanya. Sebagai contoh. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar. suku kata. yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata.

Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. La. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Sebaliknya jika jeda digunakan. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Mi. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. µjangan lari¶. So. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. rangkai kata atau ayat. Misalnya ungkapan. Misalnya. Re. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. yang kewujudannya lebih jelas. . sintaksis dan semantik. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Fa. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. µjangan/ lari. Selain itu.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. formula. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Dalam ayat. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Pun demikian dalam bahasa Melayu.

2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur. pendapat. Pertama. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. . sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul. 2. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. lancar dan berkesan.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Kedua. perasaan. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan.2.

Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. bahasa basahan. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P.3. bahasa halus.BMM 3104 9 Ketiga. bahasa kasar.3 Membaca 2. Kelima. 2. Contoh bahasa formal .1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang . pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. bahasa pijin. wawancara dan sebagainya. Sebagai contoh. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas. bahasa slanga. Keempat. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et.1.3. Berdasarkan konteks yang umum. Contoh bahasa tidak formal .al (1994). sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. keluarga.Bahasa mesra.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul. bahasa pasar. bahasa dialek dan sebagainya. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal. forum. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri.

aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan .2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. 2. kemahiran pengamatan penglihatan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. pengalaman dan persekitaran. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. aktiviti koordinasi psikomotor. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Pada tahap ini. keupayaan matanya mengecam bentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Kesimpulannya. Dari segi emosi. Dari segi fizikal. latihan menajamkan daya ingatan.3. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. dan latihan bahasa pertuturan. Dari segi mental pula.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.1. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran.

Oleh yang demikian. membaca mengikut intonasi. bacaan mekanis. perkataan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. frasa dan ayatayat mudah. kaedah terus. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. 2.3. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Ini bermaksud.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. iaitu. 2.3.3. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Pertama. nada dan tekanan yang betul .2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf. fikiran dan perasaan seseorang pengarang.1. dia terlebih dahulu harus . Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu.1. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. suku kata. bunyi kata dan abjad atau mengeja. 2. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.

dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. sebutan. Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. suara.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. Kedua. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. Begitu juga. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). Begitu juga. Oleh itu. Lantas. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. dan maju sendiri. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. bacaan mentalis. Maka. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Ia juga sebagai bacaan akliah.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. memilih. .

di atas meja.4 Menulis 2. latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. keseronokan dan terhibur.4. serta tulisan yang jelas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. bacaan intensif. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. cantik dan kemas. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. pasir. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. peringkat pramenulis. . mengkaji ciri-ciri tatabahasa. lantai tanpa menggunakan alat tulis. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. latihan membentuk bulatan di udara.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. menulis dari kiri ke kanan. dan menyambung titik. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. iaitu bacaan secara mendalam. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan.BMM 3104 13 Ketiga. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. tanda baca dan ejaan yang betul. Keempat. 2. Sebagai contoh.

anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. latihan menamakan gambar-gambar. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. suku kata. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. menulis rencana. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. menulis jawapan pemahaman. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. perkataan dan ayat.. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. dan separa berpandu. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. menulis ayat berdasarkan gambar. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. bertutur. memanjangkan ayat. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. . membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. berpandu. membaca dan mengeja. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Pada peringkat ini. membina ayat. menulis karangan. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. separa terkawal. membentuk garisan lurus.BMM 3104 14 Selain itu. latihan menulis huruf dalam suku kata. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.

BMM 3104 15 2. Ketiga. Sebagai contoh. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Sebagai contoh. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. menyudahkan cerita. separa berpandu. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. Sebagai contoh. separa terkawal. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. Kelima. Keempat. Kedua. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. iaitu. Pertama. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. bebas. Sebagai contoh. menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa.4. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. menulis semula cerita yang diperdengarkan. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan . menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan.

drama dan Imaginatif ± pengalaman. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar. benda. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. perwatakan. kritikan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. bertutur. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. isyarat (gestures). pandangan. ulasan. jauh dan kabur. berita. laporan. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. menggunakan dan menilai. sikap dan nilai antara murid dengan guru. Dengan itu. argumentative ± bahas. murid dengan murid serta murid dengan bahan. idea. umpamanya proses memilih. Di samping pengajaran guru. kreatif: puisi. suara. cerpen. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. peristiwa. perbincangan. Bentuk karangan bebas adalah seperti. mengolah.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. deskriptif ± gambaran. Ini bermaksud. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. membina.BMM 3104 16 perkataan sendiri. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. naratif ± cerita. 3. . rencana. sebaiknya. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. digunakan. papan tulis dan papan kapur sahaja. 3. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan.

gigi. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Pertama. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. Kedua. Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Ketiga. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. menyampai dan memproses maklumat . faktor kesihatan. faktor kecerdasan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah.BMM 3104 17 Selain itu. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. 3. faktor fizikal. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. guru bercakap terlalu pantas. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. . Dari aspek kecerdasan pula.

jiran tetangga. dan gagal menentukan cara . Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. faktor dwibahasa. Oleh itu. dalam proses pertuturan. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). Kelima. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. murid belum menguasai huruf asas. 3. Keenam. tahap pendidikan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Umumnya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. faktor jantina. Ini kerana. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. faktor persekitaran. fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Pertama.BMM 3104 18 Keempat.

ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata. Keadaan sengau. Keempat. Ketiga. Kedua. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. lebih-lebih lagi bacaan kuat. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. Oleh itu. saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. masalah artikulator atau alat artikulasi. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. gagap. namun kerana murid gagal membaca seperti normal. jarang membaca.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini.BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. murid mempunyai masalah penglihatan. Maka. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . Terutama sekali perkembangan motor halus. 3. ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. Selain itu.

murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. Selain itu. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. Selain itu. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. guli dan sebagainya dengan cekap. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. .BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. Maka. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. Sebagai contoh. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru.

Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Kuala Lumpur.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Kemp. dan Hesaley. L. Cambridge Universiti Press. (1980) Study Writting.H. Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Bhd. Juriah Long. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Kamus Dewan (2000). Talib (2000). Fajar Bakti. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . Bhd. Penerbit Fajar Bakti. B. Akhiar Pardi. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Richard (2005) Program evaluation in language education. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Kiely. Fungsi.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. Puchong. Penerbitan Multimedia Sdn. Lysons. Kaedah dan Teknik. Petaling Jaya.Dewan Bahasa & Pustaka. Cambridge. dan Penguasaannya oleh Penutur).Selangor.

Fokus sampingan: 5. ii. istilah. iii. Menjelaskan dengan mengemukakan kata. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan. . frasa. murid dapat: i.30 .BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. iv. Aras 3 i. Aras 3 i.9. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

menghormati c. serta pembahagian subjek dan predikat. frasa. membaca dan menulis. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata.BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. Pengisian Kurikulum: a. Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. LCD. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. klausa dan pembinaannya. bersyukur. dan lembaran kerja. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. : Bahan Bantu Mengajar . : Projektor. direktif. komputer riba. Nilai Murni : Menjaga kesihatan. mencirikan. kontekstual metakognitif. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan.

Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2.Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : . Guru menyoal dengan teknik permainan.Verbal linguistik .Verbal-linguistik BBB: . Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.visual-ruang KB: .Gambar makanan KP: .LCD dan projektor . Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid.Kontekstual . CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1. BBB: . Nilai: . Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan.BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan. Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku. Apakah makanan kegemaran anda? 2.Direktif .Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1. gula-gula dan sebagainya.Visual-ruang .komputer riba. keropok. sayur-sayuran. iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan.) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh.Koleksi gambar makanan .

y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis. Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru.Metakognitif Nilai Murni: .Verbal linguistik . (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan.membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1.Pengayaan Nilai murni: . y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul. KP: .BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1.Menyelesaikan masalah . y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin. KP: -kinestetik KB: . Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat. 2. Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru.mengumpulkan . Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan.ketekunan . y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai.Kesabaran .Lembaran kerja Strategi: .intrapersonal Strategi: .mengkategorikan BBB: .mendengar .membuat keputusan. KB: . Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual.menulis . 2.Kepekaan Kemahiran: . Membina ayat.

Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh. Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini. Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) . Nilai Murni: Guru meminta murid . y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis .BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1.Kasih sayang menyatakan nilai-nilai .Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini.

Bermula dengan soalan (a) hingga (c). saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap. saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. . saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. Kemudian. Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH. Selain itu. selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut.

. 3. 4.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1.

.BMM 3104 29 5. 6.

dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Rasanya enak dan mengenyangkan. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. Namun. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. Sepanjang perjalanan di pasar malam. saya menemani ibu ke pasar malam. saya berasa lapar. ubi. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. iaitu mangga dan anggur. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. . Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. limau dan tauhu. Pasar malam Pada minggu lepas. Semasa ibu memilih ikan bilis. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. serbuk kari. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. Setibanya di pasar. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya.

________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ . 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ 3. Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan.BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.