P. 1
Kemahiran Mendengar, Membaca dan Menulis

Kemahiran Mendengar, Membaca dan Menulis

|Views: 700|Likes:
Published by wawa_magic
BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian ki
BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian ki

More info:

Published by: wawa_magic on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian. 1.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. Maka. 2. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar.4. membaca dan menulis iaitu proses mendengar. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.4. bertutur. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Jenis-jenis kemahiran mendengar.1. bertutur. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa.1 Kemahiran mendengar 2. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini. pemerengganan dan menulis kesimpulan.BMM 3104 4 1. Empat peringkat proses . bertutur. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. menaakul.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan.4 Menulis 1. membaca dan menulis. membaca dan menulis. 2.

Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan .secara pasif. seseorang itu dapat memperoleh idea. mentafsir maknamakna yang tersirat. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dengan beremosi atau ekspresi.BMM 3104 5 mendengar . supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. tanpa tindak balas. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa.1. 2. secara berhati-hati dengan pengamatan. secara menebuk-nebuk. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. dan secara kritikal. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. suasana. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. Melalui kemahiran mendengar. serta keadaan atau konteks. Kesimpulannya. Semasa mendengar.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dan keduanya. antara lain proses mendengar . mengenal pasti ekspresi penutur. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa.

2. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar. 2. Sebagai contoh. perkataan atau . boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. perkataan. frasa kata dan ayat.2 2. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. suku kata. Aspek ini penting. Sebagai contoh dalam satu situasi.BMM 3104 6 proses memaham. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Jadi. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. Dalam hal ini. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. Aspek seterusnya ialah tekanan. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. sebutan dan maknanya. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar.

BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Re. Dalam ayat. Misalnya ungkapan. µjangan lari¶. Fa. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Selain itu. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. La. formula. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Sebaliknya jika jeda digunakan. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. . manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. µjangan/ lari. So. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Mi. rangkai kata atau ayat. yang kewujudannya lebih jelas. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Misalnya. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. sintaksis dan semantik.

serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. 2. Kedua. perasaan. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. lancar dan berkesan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. Pertama. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.2.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. pendapat.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. . Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi.

2. Contoh bahasa tidak formal . pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan.1 Aspek-aspek yang berkaitan 2.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Kelima. forum. Keempat.3 Membaca 2. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. bahasa basahan. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P. bahasa dialek dan sebagainya. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya. Berdasarkan konteks yang umum. bahasa pasar. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang . Sebagai contoh. bahasa slanga.Bahasa mesra. bahasa halus.1. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.BMM 3104 9 Ketiga. menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. wawancara dan sebagainya. sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. bahasa pijin.al (1994). keluarga.3. Contoh bahasa formal . bahasa kasar.3. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas.

kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. pengalaman dan persekitaran. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan . latihan menajamkan daya ingatan. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Dari segi fizikal. Pada tahap ini.2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Kesimpulannya. Dari segi mental pula. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan. kemahiran pengamatan penglihatan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan.3.1. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. aktiviti koordinasi psikomotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. 2. Dari segi emosi. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca.

4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. 2.3. Pertama.1. Ini bermaksud. 2. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. 2. perkataan.2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat. iaitu. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Oleh yang demikian. bacaan mekanis. suku kata. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. nada dan tekanan yang betul .3. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.1. dia terlebih dahulu harus . fikiran dan perasaan seseorang pengarang.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf. membaca mengikut intonasi.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca.3. kaedah terus. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu. frasa dan ayatayat mudah.

Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. Maka. Ia juga sebagai bacaan akliah. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. . dan maju sendiri. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Begitu juga. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). Begitu juga. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Lantas. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. Oleh itu. Kedua. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. memilih. sebutan. bacaan mentalis.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. suara.

Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. pasir. iaitu bacaan secara mendalam.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. keseronokan dan terhibur.BMM 3104 13 Ketiga. Keempat. bacaan intensif.4. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid.4 Menulis 2. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Sebagai contoh. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. dan menyambung titik. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. latihan membentuk bulatan di udara. . tanda baca dan ejaan yang betul. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. lantai tanpa menggunakan alat tulis. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. cantik dan kemas. di atas meja. peringkat pramenulis. menulis dari kiri ke kanan. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. 2. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. serta tulisan yang jelas.

berpandu. membina ayat.BMM 3104 14 Selain itu. perkataan dan ayat. membentuk garisan lurus. Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. . mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. separa terkawal. membaca dan mengeja. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. bertutur. Pada peringkat ini. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. menulis karangan. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. memanjangkan ayat. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. latihan menamakan gambar-gambar. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. suku kata. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. latihan menulis huruf dalam suku kata. menulis jawapan pemahaman. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. menulis rencana. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar.. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. dan separa berpandu. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. menulis ayat berdasarkan gambar.

menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. menyudahkan cerita. Keempat. iaitu. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan . Kelima.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. separa berpandu. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. Pertama. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. Ketiga. Sebagai contoh. Sebagai contoh. menulis semula cerita yang diperdengarkan. Kedua. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. Sebagai contoh. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru.4. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. bebas.BMM 3104 15 2. separa terkawal. Sebagai contoh.

mengolah. perbincangan. membina. Di samping pengajaran guru. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. argumentative ± bahas. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. jauh dan kabur. Bentuk karangan bebas adalah seperti. umpamanya proses memilih. Dengan itu. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. kreatif: puisi. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. sebaiknya. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. peristiwa. perwatakan. naratif ± cerita. bertutur. isyarat (gestures). 3. papan tulis dan papan kapur sahaja. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. murid dengan murid serta murid dengan bahan. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. idea. suara. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. digunakan. kritikan. sikap dan nilai antara murid dengan guru. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. pandangan. benda. rencana. ulasan. menggunakan dan menilai. drama dan Imaginatif ± pengalaman. cerpen. laporan. Ini bermaksud. berita. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. deskriptif ± gambaran.BMM 3104 16 perkataan sendiri. 3. .

Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. 3. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. menyampai dan memproses maklumat . guru bercakap terlalu pantas. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal.BMM 3104 17 Selain itu. gigi. Ketiga. faktor kecerdasan. Kedua. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Pertama. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Dari aspek kecerdasan pula. faktor fizikal. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. faktor kesihatan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. .

faktor dwibahasa. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki.BMM 3104 18 Keempat. faktor persekitaran. Kelima. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. 3. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Oleh itu. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. faktor jantina. tahap pendidikan. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. murid belum menguasai huruf asas. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. Pertama. dan gagal menentukan cara . fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Ini kerana. Keenam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. jiran tetangga.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. Umumnya. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. dalam proses pertuturan.

ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. Keempat. Ketiga. namun kerana murid gagal membaca seperti normal.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. 3. gagap. Terutama sekali perkembangan motor halus. Maka. Kedua.BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. masalah artikulator atau alat artikulasi. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. jarang membaca. Keadaan sengau. murid mempunyai masalah penglihatan. lebih-lebih lagi bacaan kuat. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. Selain itu. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . Oleh itu. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya.

murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. Sebagai contoh. . murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. Selain itu. Selain itu. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. guli dan sebagainya dengan cekap. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. Maka.BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation).

Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Kamus Dewan (2000). Penerbitan Multimedia Sdn. L. Kuala Lumpur. Kaedah dan Teknik. Dewan Bahasa dan Pustaka.Dewan Bahasa & Pustaka. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. dan Hesaley. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian.Selangor. Kemp. Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. B. Cambridge. Kuala Lumpur.H. (1980) Study Writting. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . Fungsi. Juriah Long. Bhd.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Richard (2005) Program evaluation in language education. Fajar Bakti. Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Talib (2000). Petaling Jaya. Puchong. Bhd. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Lysons. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Bhd. Akhiar Pardi. dan Penguasaannya oleh Penutur). Cambridge Universiti Press. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Kiely.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus.

Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran. Fokus sampingan: 5. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat.30 .9. . frasa. iv. ii. istilah.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. iii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 3 i.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. murid dapat: i. Menjelaskan dengan mengemukakan kata.

Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. mencirikan. membaca dan menulis. bersyukur. komputer riba. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata. : Bahan Bantu Mengajar . direktif. dan lembaran kerja. LCD. klausa dan pembinaannya. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. : Projektor. menghormati c. Pengisian Kurikulum: a. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. frasa. serta pembahagian subjek dan predikat.BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. kontekstual metakognitif. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. Nilai Murni : Menjaga kesihatan.

Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1.Koleksi gambar makanan . gula-gula dan sebagainya.Verbal-linguistik BBB: . sayur-sayuran.komputer riba.LCD dan projektor .Visual-ruang .Direktif . Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan. CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1.Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : .Verbal linguistik .Kontekstual . Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2. Guru menyoal dengan teknik permainan.Gambar makanan KP: . iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan. Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3.) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh.BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan. Apakah makanan kegemaran anda? 2. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku.visual-ruang KB: . keropok. Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid. Nilai: . BBB: .

Pengayaan Nilai murni: .menulis . KP: -kinestetik KB: .mengkategorikan BBB: .Kesabaran . Membina ayat. KB: . 2. Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan. Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat.Menyelesaikan masalah . y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul.Metakognitif Nilai Murni: .ketekunan .Kepekaan Kemahiran: . y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai.membuat keputusan.mengumpulkan .Lembaran kerja Strategi: . (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan. 2. y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis.intrapersonal Strategi: .BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1. y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin. Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru. KP: .Verbal linguistik . Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru. Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual.mendengar .membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1.

Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh. Nilai Murni: Guru meminta murid . Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini.Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini. y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis . Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) .Kasih sayang menyatakan nilai-nilai .BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1.

maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. . Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH.BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. Bermula dengan soalan (a) hingga (c). Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut. Selain itu. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. Kemudian. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada.

3. 4.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1. .

BMM 3104 29 5. . 6.

saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. Semasa ibu memilih ikan bilis. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. saya berasa lapar. Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. Setibanya di pasar. . ubi. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. Rasanya enak dan mengenyangkan. Namun. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. serbuk kari. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. saya menemani ibu ke pasar malam. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. limau dan tauhu. iaitu mangga dan anggur. Sepanjang perjalanan di pasar malam.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. Pasar malam Pada minggu lepas. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar.

________________________________________________________________ 3. Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas.BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. 1. ________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ . ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 2. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->