BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

1 Kemahiran mendengar 2. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini.4 Menulis 1.BMM 3104 4 1.4. 2. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Maka. 1. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar.1. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Jenis-jenis kemahiran mendengar. bertutur. 2. menaakul.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. pemerengganan dan menulis kesimpulan. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan.4. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. bertutur. Empat peringkat proses .2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. bertutur. membaca dan menulis. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. membaca dan menulis. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. membaca dan menulis iaitu proses mendengar.

secara berhati-hati dengan pengamatan. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. seseorang itu dapat memperoleh idea. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. mengenal pasti ekspresi penutur. Melalui kemahiran mendengar. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. serta keadaan atau konteks. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. dengan beremosi atau ekspresi. Semasa mendengar.BMM 3104 5 mendengar . Kesimpulannya.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). 2. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa.secara pasif. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.1. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. secara menebuk-nebuk. mentafsir maknamakna yang tersirat. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas. dan secara kritikal. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan . mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. dan keduanya. tanpa tindak balas. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. suasana. antara lain proses mendengar .

menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. Sebagai contoh dalam satu situasi. yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya. perkataan atau . sebutan dan maknanya. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi.2. Sebagai contoh. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. Aspek ini penting. Aspek seterusnya ialah tekanan. Dalam hal ini. perkataan. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar.2 2. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. frasa kata dan ayat. suku kata. Jadi.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. 2.BMM 3104 6 proses memaham.

La. yang kewujudannya lebih jelas. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Misalnya. Fa. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Mi. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. Misalnya ungkapan. So. . rangkai kata atau ayat. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Pun demikian dalam bahasa Melayu. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. sintaksis dan semantik. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. µjangan/ lari. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Re. formula. Sebaliknya jika jeda digunakan. Dalam ayat. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. µjangan lari¶. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Selain itu. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya.

perasaan. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul. . Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Kedua. pendapat.2. lancar dan berkesan. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Pertama. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. 2.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial.

BMM 3104 9 Ketiga. bahasa pijin. menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya. Sebagai contoh. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.3. pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri. bahasa basahan. wawancara dan sebagainya. Contoh bahasa formal .Bahasa mesra. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. bahasa pasar. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P.3 Membaca 2. sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. Berdasarkan konteks yang umum.3.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal.al (1994). bahasa halus. Keempat.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et.1. 2. bahasa dialek dan sebagainya. bahasa slanga. Kelima. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang . bahasa kasar. keluarga. forum.1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. Contoh bahasa tidak formal .

3. latihan menajamkan daya ingatan. aktiviti koordinasi psikomotor.2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Kesimpulannya. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. pengalaman dan persekitaran. keupayaan matanya mengecam bentuk. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan.1.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. kemahiran pengamatan penglihatan. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Dari segi mental pula. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan . kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Dari segi emosi. 2. dan latihan bahasa pertuturan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Dari segi fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Pada tahap ini. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.

Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. bacaan mekanis. Oleh yang demikian. 2. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu.1. 2. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. frasa dan ayatayat mudah. Ini bermaksud. iaitu. 2.3. fikiran dan perasaan seseorang pengarang.3. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. bunyi kata dan abjad atau mengeja. suku kata.3. membaca mengikut intonasi. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf. nada dan tekanan yang betul . orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Pertama. dia terlebih dahulu harus . Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat.1.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. perkataan. kaedah terus.

mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Maka. Lantas.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. dan maju sendiri. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. Begitu juga. Ia juga sebagai bacaan akliah. bacaan mentalis. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. memilih. suara. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. sebutan. Oleh itu. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. Kedua. . dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Begitu juga.

peringkat pramenulis. pasir. latihan membentuk bulatan di udara. Sebagai contoh.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. keseronokan dan terhibur. cantik dan kemas. menulis dari kiri ke kanan. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. tanda baca dan ejaan yang betul. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. lantai tanpa menggunakan alat tulis. bacaan intensif. Keempat. di atas meja. . Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. iaitu bacaan secara mendalam. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.4 Menulis 2. 2.4. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. mengkaji ciri-ciri tatabahasa.BMM 3104 13 Ketiga. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. dan menyambung titik. serta tulisan yang jelas. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas.

latihan menamakan gambar-gambar. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. . membina ayat. Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Pada peringkat ini. membaca dan mengeja.BMM 3104 14 Selain itu. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. menulis jawapan pemahaman. berpandu. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. menulis karangan. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. bertutur. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. latihan menulis huruf dalam suku kata. menulis rencana. separa terkawal. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang.. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. memanjangkan ayat. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. perkataan dan ayat. dan separa berpandu. suku kata. membentuk garisan lurus. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. menulis ayat berdasarkan gambar.

menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. Sebagai contoh. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. separa berpandu. Kelima. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. Sebagai contoh. Sebagai contoh. menyudahkan cerita. separa terkawal. Ketiga. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan . terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. Keempat. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. bebas. Sebagai contoh.4. iaitu. Kedua. menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal.BMM 3104 15 2. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. menulis semula cerita yang diperdengarkan. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. Pertama.

. idea. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata.BMM 3104 16 perkataan sendiri. laporan. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar. 3. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. ulasan. argumentative ± bahas. isyarat (gestures). deskriptif ± gambaran. Di samping pengajaran guru. sikap dan nilai antara murid dengan guru. membina. cerpen. digunakan. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. benda. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. suara. umpamanya proses memilih. perbincangan. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. mengolah. Bentuk karangan bebas adalah seperti. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. 3. menggunakan dan menilai. papan tulis dan papan kapur sahaja. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. jauh dan kabur. Dengan itu. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. peristiwa. kritikan. rencana. murid dengan murid serta murid dengan bahan. Ini bermaksud. kreatif: puisi. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. berita. bertutur. sebaiknya. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. pandangan. perwatakan. naratif ± cerita. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. drama dan Imaginatif ± pengalaman.

Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. faktor kecerdasan. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. faktor kesihatan. Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Pertama. faktor fizikal. . guru bercakap terlalu pantas. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.BMM 3104 17 Selain itu. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Kedua. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. gigi. 3. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. menyampai dan memproses maklumat . tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. Dari aspek kecerdasan pula. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. Ketiga.

Keenam. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. murid belum menguasai huruf asas. Kelima. fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. dan gagal menentukan cara . jiran tetangga. faktor dwibahasa. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. faktor persekitaran. faktor jantina. Oleh itu. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. dalam proses pertuturan. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. 3.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). tahap pendidikan. Umumnya. Ini kerana. Pertama. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki.BMM 3104 18 Keempat.

saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. Ketiga. masalah artikulator atau alat artikulasi. murid mempunyai masalah penglihatan. lebih-lebih lagi bacaan kuat. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul.BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. Maka. 3. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata. Keadaan sengau. Keempat. ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. gagap. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. jarang membaca. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. Selain itu. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. Terutama sekali perkembangan motor halus. Kedua. Oleh itu. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. namun kerana murid gagal membaca seperti normal.

Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru. Maka.BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. . Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). guli dan sebagainya dengan cekap. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. Selain itu. Selain itu. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. Sebagai contoh. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Richard (2005) Program evaluation in language education. Kiely. Lysons. Bhd. Kuala Lumpur. Puchong. Kuala Lumpur.H. Cambridge. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Talib (2000). Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Akhiar Pardi. Penerbit Fajar Bakti. Kemp.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (1980) Study Writting. Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Dewan Bahasa & Pustaka. Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Penerbitan Multimedia Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. Cambridge Universiti Press. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian. Kamus Dewan (2000). Kaedah dan Teknik. L. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. dan Penguasaannya oleh Penutur). Bhd. Petaling Jaya. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Juriah Long.Selangor. B. Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . dan Hesaley. Fungsi. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Fajar Bakti.

1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. iii. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. . Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. murid dapat: i. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul. istilah. iv.9. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Fokus sampingan: 5. Menjelaskan dengan mengemukakan kata. frasa. ii.30 . Aras 3 i.

Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. membaca dan menulis. : Bahan Bantu Mengajar .BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. serta pembahagian subjek dan predikat. LCD. frasa. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. bersyukur. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. dan lembaran kerja. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. mencirikan. Pengisian Kurikulum: a. direktif. Nilai Murni : Menjaga kesihatan. komputer riba. klausa dan pembinaannya. kontekstual metakognitif. Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. : Projektor. menghormati c. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata.

Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : . Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid.Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1. BBB: . Guru menyoal dengan teknik permainan.BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan. CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1. Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.LCD dan projektor . iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku. keropok.Koleksi gambar makanan . Nilai: .komputer riba.) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh.Gambar makanan KP: . Apakah makanan kegemaran anda? 2.visual-ruang KB: . sayur-sayuran.Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: .Verbal linguistik .Verbal-linguistik BBB: . gula-gula dan sebagainya.Direktif . Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3. Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2.Kontekstual . Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan.Visual-ruang .

Metakognitif Nilai Murni: .Kepekaan Kemahiran: . y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai. 2.mengkategorikan BBB: .Verbal linguistik .menulis .membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1. Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat.BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1. y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul. (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan.intrapersonal Strategi: . Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan.Lembaran kerja Strategi: . KB: .Kesabaran .Pengayaan Nilai murni: .membuat keputusan. Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru. 2. KP: .Menyelesaikan masalah .mengumpulkan . y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis. KP: -kinestetik KB: . Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual.ketekunan . Membina ayat.mendengar . y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin. Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru.

Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh. Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) .Kasih sayang menyatakan nilai-nilai .BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini.Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini. Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2. y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis . Nilai Murni: Guru meminta murid .

Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut. saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. Kemudian. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap. maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. . Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH.BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. Selain itu. Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. Bermula dengan soalan (a) hingga (c). saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan.

. 3. 4.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1.

6. .BMM 3104 29 5.

Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. Namun. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. limau dan tauhu. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. Semasa ibu memilih ikan bilis. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. ubi.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. Setibanya di pasar. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. serbuk kari. saya menemani ibu ke pasar malam. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. Pasar malam Pada minggu lepas. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. Sepanjang perjalanan di pasar malam. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. iaitu mangga dan anggur. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. saya berasa lapar. Rasanya enak dan mengenyangkan. . saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu.

________________________________________________________________ . ________________________________________________________________ 2.BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. ________________________________________________________________ 3. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 5. 1. Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.