BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum.4. 2. membaca dan menulis.4 Menulis 1. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. pemerengganan dan menulis kesimpulan. menaakul. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa.BMM 3104 4 1. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. Empat peringkat proses . Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar. bertutur.1. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. Jenis-jenis kemahiran mendengar. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. bertutur. membaca dan menulis.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. komunikasi lisan melibatkan dua proses. membaca dan menulis iaitu proses mendengar. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap.4. 1. 2. bertutur.1 Kemahiran mendengar 2. Maka. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.

mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid.BMM 3104 5 mendengar . menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Kesimpulannya. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. antara lain proses mendengar . secara menebuk-nebuk. Melalui kemahiran mendengar. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. suasana. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. Semasa mendengar. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan .1. serta keadaan atau konteks. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dan secara kritikal. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. dengan beremosi atau ekspresi. 2. secara berhati-hati dengan pengamatan. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. dan keduanya.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut.secara pasif. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. mentafsir maknamakna yang tersirat. seseorang itu dapat memperoleh idea. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. tanpa tindak balas. mengenal pasti ekspresi penutur. dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut.

1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. sebutan dan maknanya. Sebagai contoh dalam satu situasi. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. Dalam hal ini. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. frasa kata dan ayat. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. 2. perkataan atau .BMM 3104 6 proses memaham. yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Sebagai contoh. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. Aspek seterusnya ialah tekanan. Aspek ini penting. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. Jadi. perkataan.2 2. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya.2. suku kata. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar.

jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. sintaksis dan semantik. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Sebaliknya jika jeda digunakan. Misalnya ungkapan. Re. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. rangkai kata atau ayat. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Dalam ayat.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Fa. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Mi. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. µjangan/ lari. Misalnya. La. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Pun demikian dalam bahasa Melayu. µjangan lari¶. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. yang kewujudannya lebih jelas. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. formula. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. . So. Selain itu.

menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. pendapat.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. Pertama. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul. . Kedua. lancar dan berkesan. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. perasaan. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. 2.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.2. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik.

menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. Contoh bahasa tidak formal . pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal.BMM 3104 9 Ketiga. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri.3 Membaca 2.1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. bahasa pasar. bahasa slanga. Kelima. Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P. bahasa basahan. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. bahasa pijin. menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. bahasa kasar.3. Berdasarkan konteks yang umum. bahasa dialek dan sebagainya. wawancara dan sebagainya. Sebagai contoh.Bahasa mesra. Contoh bahasa formal . sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. bahasa halus.1. pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. forum. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang .al (1994). Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul.3. Keempat. keluarga. 2.

Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Dari segi mental pula. dan latihan bahasa pertuturan.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Dari segi fizikal. latihan menajamkan daya ingatan. Pada tahap ini. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. 2. Kesimpulannya. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan .2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. pengalaman dan persekitaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. Dari segi emosi. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. keupayaan matanya mengecam bentuk. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. aktiviti koordinasi psikomotor. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.3. kemahiran pengamatan penglihatan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah.

membaca mengikut intonasi. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat.1. 2. fikiran dan perasaan seseorang pengarang.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.3. suku kata. Ini bermaksud. iaitu. nada dan tekanan yang betul . Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu.2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. dia terlebih dahulu harus . kaedah terus.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf.3. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut.3. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. 2.1. Oleh yang demikian. frasa dan ayatayat mudah. Pertama. bunyi kata dan abjad atau mengeja. 2. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. perkataan. bacaan mekanis.

Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Kedua. Begitu juga.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. bacaan mentalis. Oleh itu. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. . memilih. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. Lantas. Begitu juga. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. suara. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. dan maju sendiri. Maka. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). sebutan. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Ia juga sebagai bacaan akliah.

4 Menulis 2. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid.BMM 3104 13 Ketiga. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. cantik dan kemas. Sebagai contoh. lantai tanpa menggunakan alat tulis. di atas meja. latihan membentuk bulatan di udara. pasir. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. peringkat pramenulis. menulis dari kiri ke kanan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. serta tulisan yang jelas. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. dan menyambung titik. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. tanda baca dan ejaan yang betul. Keempat. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama.1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. . Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. iaitu bacaan secara mendalam. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. 2.4. bacaan intensif. keseronokan dan terhibur. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan.

Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. menulis karangan. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. membentuk garisan lurus. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. suku kata. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. dan separa berpandu. separa terkawal. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. menulis rencana. bertutur. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. latihan menulis huruf dalam suku kata. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. . membaca dan mengeja. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. Pada peringkat ini. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. latihan menamakan gambar-gambar. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. memanjangkan ayat. menulis ayat berdasarkan gambar. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu.BMM 3104 14 Selain itu. membina ayat. perkataan dan ayat. berpandu. menulis jawapan pemahaman..

menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. separa berpandu. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. iaitu.BMM 3104 15 2. Kedua. Sebagai contoh.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan . Keempat. Sebagai contoh. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. Kelima. separa terkawal. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. Pertama. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. bebas. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. Ketiga. Sebagai contoh. Sebagai contoh.4. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. menulis semula cerita yang diperdengarkan. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. menyudahkan cerita. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru.

jauh dan kabur. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. Di samping pengajaran guru. papan tulis dan papan kapur sahaja. Dengan itu. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. bertutur. kritikan. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. perbincangan. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. . Bentuk karangan bebas adalah seperti. umpamanya proses memilih. laporan. benda. isyarat (gestures). 3. digunakan. ulasan. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. idea.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. naratif ± cerita. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. menggunakan dan menilai. suara. perwatakan. pandangan. sikap dan nilai antara murid dengan guru. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. mengolah. peristiwa. sebaiknya.BMM 3104 16 perkataan sendiri. cerpen. kreatif: puisi. argumentative ± bahas. drama dan Imaginatif ± pengalaman. deskriptif ± gambaran. berita. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. murid dengan murid serta murid dengan bahan. Ini bermaksud. membina. 3. rencana.

terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. gigi. Pertama. guru bercakap terlalu pantas.BMM 3104 17 Selain itu.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. . Dari aspek kecerdasan pula. Kedua. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. faktor kesihatan.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. faktor kecerdasan. menyampai dan memproses maklumat . Ketiga. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. 3. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. faktor fizikal. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid.

Umumnya. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. 3. Keenam. Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). faktor persekitaran. Kelima. tahap pendidikan. faktor dwibahasa. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. Ini kerana. jiran tetangga. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. dalam proses pertuturan. fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. faktor jantina. murid belum menguasai huruf asas. Oleh itu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. dan gagal menentukan cara . Pertama.BMM 3104 18 Keempat. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak.

murid mempunyai masalah penglihatan. Keempat. jarang membaca. 3. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. masalah artikulator atau alat artikulasi. Maka. saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. gagap. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. namun kerana murid gagal membaca seperti normal. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- . ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. lebih-lebih lagi bacaan kuat. Oleh itu. Kedua. Ketiga. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. Selain itu. Terutama sekali perkembangan motor halus. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini.BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. Keadaan sengau.

Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. guli dan sebagainya dengan cekap. .BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. Sebagai contoh. Selain itu. guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. Selain itu. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru. murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. Maka. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham.

Bhd. Fajar Bakti. Kuala Lumpur. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Cambridge Universiti Press. Puchong. dan Hesaley. Lysons. Kaedah dan Teknik. Kemp. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Petaling Jaya. Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Penerbitan Multimedia Sdn. Akhiar Pardi. L. Juriah Long. Rujukan Kamarudin Husin (1997). Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. (1980) Study Writting. Penerbit Fajar Bakti. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Kiely. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian.H. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cambridge. Richard (2005) Program evaluation in language education.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. Kuala Lumpur. Fungsi.Dewan Bahasa & Pustaka. Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . Kamus Dewan (2000). Talib (2000). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. B. Kuala Lumpur. Bhd.Selangor. dan Penguasaannya oleh Penutur). Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya.

ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9. Fokus sampingan: 5.30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul. Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. iv. Aras 3 i. iii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa. Aras 3 i. .9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan.30 . Menjelaskan dengan mengemukakan kata. murid dapat: i.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. ii. istilah.

mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. Nilai Murni : Menjaga kesihatan. menghormati c. Pengisian Kurikulum: a. membaca dan menulis. : Bahan Bantu Mengajar . frasa. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. direktif. serta pembahagian subjek dan predikat.BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. LCD. dan lembaran kerja. Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. klausa dan pembinaannya. bersyukur. : Projektor. kontekstual metakognitif. komputer riba. mencirikan. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata.

Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid.Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1.Gambar makanan KP: .komputer riba.Kontekstual .LCD dan projektor .Verbal linguistik .Verbal-linguistik BBB: . sayur-sayuran.Direktif .BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan. Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. Guru menyoal dengan teknik permainan.Koleksi gambar makanan .Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku. Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3.) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh. Apakah makanan kegemaran anda? 2.Visual-ruang . BBB: . Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2. gula-gula dan sebagainya. CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1. Nilai: . keropok. Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : . iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan.visual-ruang KB: .

mendengar .Menyelesaikan masalah . KP: -kinestetik KB: .mengumpulkan .Metakognitif Nilai Murni: . Membina ayat. KP: .membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1. y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai. Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru.ketekunan . KB: . Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru. 2.Kesabaran .mengkategorikan BBB: .intrapersonal Strategi: . Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual. 2.Lembaran kerja Strategi: . y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul.Verbal linguistik . Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat. Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan. y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin.BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1.membuat keputusan.menulis . y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis.Kepekaan Kemahiran: .Pengayaan Nilai murni: . (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan.

y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis . Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini.BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1.Kasih sayang menyatakan nilai-nilai .Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini.Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh. Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) . Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2. Nilai Murni: Guru meminta murid .

Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. Selain itu. Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. . maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. Bermula dengan soalan (a) hingga (c). saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. Kemudian. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut.BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah.

3.BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1. . 4.

. 6.BMM 3104 29 5.

Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. ubi. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. iaitu mangga dan anggur. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik. Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. Setibanya di pasar. saya berasa lapar. Pasar malam Pada minggu lepas. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. limau dan tauhu. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. saya menemani ibu ke pasar malam. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan. Sepanjang perjalanan di pasar malam. Semasa ibu memilih ikan bilis. serbuk kari. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. . Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. Namun. Rasanya enak dan mengenyangkan.

________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 4. 1. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan. ________________________________________________________________ . Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas.BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. ________________________________________________________________ 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.