Pendidikan Agama

KONSEPSI AQIDAH ISLAM
Hakikat Iman dan Aqidah Islam.
Kata Iman adalah bentuk mandas dari kata kerja amana-yu minu yang berarti percaya, setia, aman, melindungi, dan menempatkan sesuatu pada tempat yang aman. Iman sebagaimana diuraikan dalam sabda Nabi Muhammad SWA adalah Iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari kebangkitan, dan qadha (peraturan) dan Qadar atau kuasa-Nya . Orang yang beriman disebut mukmin, sedangkan lawannya (orang yang mengingkari iman) disebut kafir. Iman merupakan kunci keislaman seseorang yang dalam perwujudannya disimbolkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Para Mutakallimin secara umum merumuskan unsur-unsur iman terdiri dari al-tasdiq bi al-qalb; al-iqrar bi al-lisan; dan al- amal bi al-jawarih. Ada yang berpendapat unsur ketiga dengan istilah yang lain: al- amal bi al-arkan yang membawa maksud melaksanakan rukun-rukun rukunIslam. Pendapat Ahli al-Sunnah wa al-Jama ah golongan Asy ariyyah yang agak lebih lengkap tentang iman seperti yang diberikan oleh al-Baghdadi yang dikutip oleh Harun Nasution, ia menerang kan bahawa ada tiga bahagian, yaitu :

iman menjadi keadaan yang menentramkan hati. b. dan wahyu. segala dosa. Keyakinan itu tidak menyesatkan angan-angan. iaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala neraka. Iman yang menjadikan seseorang itu memperoleh prioriti untuk langsung masuk ke syurga tanpa perhitungan. iaitu: neraka. jahat. amanu. Rasul. Iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka. iaitu: Mengakui Tuhan. Dimana secara bahasa aqidah berasal dari kata aqada yang berarti buhul dan mahkota. sifat-sifat Tuhan dan segala Tuhan. Iman harus berdiri di atas keyakinan yang kuat. Dalam konteks ini aqidah berarti sesuatu yang terbuhul didalam hati dan dihormati seperti mahkota. kitab. akal. qadar baik dan jahat. c. yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunat dan menjauhi perhitungan. kitab. Antara iman dan Islam merupakan satu kesatuan yang saling mengisi. mu min dan mu minun. dosa besar. Ini menunjukkan bahwa iman merupakan kunci pokok dalam membentuk keislaman seseorang. Oleh karena itu. seperti yu minu. sifatkeyakinan lain yang diakui dalam syari at. para Rasul. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati. Iman tidak ada artinya tanpa amal saleh dan amal saleh akan sia-sia jika tidak dilandasi dengan iman. Iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fasiq dari seseorang serta yang melepaskan dari neraka. Berbicara soal iman tak mungkin bisa melepaskan diri dari masalah keyakinan (aqidah). besar. bahkan ia merupakan nur (cahaya) yang dijadikan Allah SWT dalam hati hamba-Nya. yu minun. dosa. . Iman sebagai perbuatan hati dibangun atas dasar pengetahuan yang telah diperoleh seseorang yang tidak lagi dimasuki keraguan. Secara istilah aqidah adalah : "Sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah. Iman merupakan aqidah. Al-Quran menggunakan kata iman dalam berbagai bentuk kata jadian. tidak ada keraguan dalam segala tindakan.a. at. diyakini kesahihannya dan ditolak kebenaran selainnya".

atau untuk membuktikan kebenarannya. b. jin. 3. dkk.Disamping pengertian aqidah di atas. Ruhaniyat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti Malaikat. d. 2. Sam'iyat : Segala sesuatu yang hanya diketahui dari sam'i (dalil naqli) seperti bannkh. Tetapi untuk tugas itupun kemampuan akal sangat terbatas. Nubuwat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. akhirat. taqdir. Keramat dan lain sebagainya. c. Mu'jizat. Aqidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkannya. ada berepapa pengertian yang lain seperti : 1. dan lain sebagainya. KitabKitab Suci. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul dalam Sunnahnya wajib diimani (diyakini dan amalkan). dalam buku Aqidah Akhlak menjelaskan aqidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. H. Ruang Lingkup Pembahasan Aqidah : a Ilahiyat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Hasan Alfat. dan roh. Sumber Aqidah Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. azab kubur. Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa aqidah adalah dasardasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. . Akal hanyalah berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut. yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan.

asma' shifat. Mudabbir (Maha Mengelola). a. Iman kepada Takdir-Nya. Hakim (Penguasa yang menentukan hukum dan semua peraturan kehidupan 6:57. Hafizh (Maha Memelihara). Dalilut Talazum (Teori Kemestian) maksudnya konsekwensi logis dari Tauhid Rububiyah adalah Tauhid Mulkiyah dan Tauhid Ilahiyah.11-13. Iman kepada Para Rasul-Nya e. Iman kepada Hari Akhir f. 5:55). dan Malik (Maha Memiliki) (2:21-22-. yang mencakup pengertian Khaliq (Maha Mencipta). Secara sederhana Tauhid dapat dibagi dalam tiga tahapan: a.Sendi-sendi Aqidah Islam : a. 6:162. Antara ketiga tahapan Tauhid diatas berlaku dua teori (dalil).Iman kepada Kitab-Kitab-Nya d. Seseorang yang mengimani Allah sebagai Rab semestinya harus mengimani Allah sebagai Malik dan seterusnya mengimani Allah sebagai Ilah. 6:62. Tema utama aqidah Islam adalah iman kepada Allah SWT. 1:5). Tauhid Mulkiyah : Mengimani Allah sebagai satu-satunya Raja Yang Berdaulat bagi seluruh alam. perbuatanadalah Tauhid yaitu mengesakan-Nya. 5:44. yang mencakup pengertian Wali (Pemimpin 18:44. dan Ghayah (Yang menjadi tujuan segala sesuatu 94:8. 23:84-85). zat. af'al). 12:40. . Raziq (Maha Memberi Rezki). Tauhid Rububiyah : Mengimani Allah sebagai satu-satunya Rab.35:3. asma' wa shifat. baik dalam zat.Iman kepada Allah b Iman kepada Para Malaikat-Nya c. Esensi iman kepada Allah SWT mengesakan-Nya. 45. 47). 2:257. c. b. Ibadah dalam arti tunduk patuh kepada Allah SWT dalam selumh aspek kehidupannya. Tauhid Ilahiyah : Mengimani Allah sebagai satu-satunya Al-Ma'bud (Yang Disembah 20 14). maupun perbuatanperbuatannya (af'al).

Dalilut Tadhamun (Teori Pencakupan) maksudnya iman dengan Tauhid Ilahiyah sudah mencakup iman dengan Tauhid Mulkiyah dan Rububiyah. berarti telah mengimani Allah sebagai Malik dan Rab.b. Karena pengertian ilah bersifat konprehensif dan universal maka pernyataan Tauhid dirumuskan dalam kalimat La Ilaha Illallah. Seseorang yang mengimani Allah sebagai Ilah. yang sudah mencakup pengertian : La Khaliqa Illallah La Waliya Illallah La Hakima Illallah La Raziqa Illallah La Hafizha Illallah La Ghayata Illallah La Ma'buda Illallah La Mudabbira Illallah La Malika Illallah .