Pendidikan Agama

KONSEPSI AQIDAH ISLAM
Hakikat Iman dan Aqidah Islam.
Kata Iman adalah bentuk mandas dari kata kerja amana-yu minu yang berarti percaya, setia, aman, melindungi, dan menempatkan sesuatu pada tempat yang aman. Iman sebagaimana diuraikan dalam sabda Nabi Muhammad SWA adalah Iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari kebangkitan, dan qadha (peraturan) dan Qadar atau kuasa-Nya . Orang yang beriman disebut mukmin, sedangkan lawannya (orang yang mengingkari iman) disebut kafir. Iman merupakan kunci keislaman seseorang yang dalam perwujudannya disimbolkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Para Mutakallimin secara umum merumuskan unsur-unsur iman terdiri dari al-tasdiq bi al-qalb; al-iqrar bi al-lisan; dan al- amal bi al-jawarih. Ada yang berpendapat unsur ketiga dengan istilah yang lain: al- amal bi al-arkan yang membawa maksud melaksanakan rukun-rukun rukunIslam. Pendapat Ahli al-Sunnah wa al-Jama ah golongan Asy ariyyah yang agak lebih lengkap tentang iman seperti yang diberikan oleh al-Baghdadi yang dikutip oleh Harun Nasution, ia menerang kan bahawa ada tiga bahagian, yaitu :

iaitu: Mengakui Tuhan. yu minun. amanu. Iman tidak ada artinya tanpa amal saleh dan amal saleh akan sia-sia jika tidak dilandasi dengan iman. tidak ada keraguan dalam segala tindakan. yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunat dan menjauhi perhitungan. iaitu: neraka. Ini menunjukkan bahwa iman merupakan kunci pokok dalam membentuk keislaman seseorang. Al-Quran menggunakan kata iman dalam berbagai bentuk kata jadian. dosa besar. bahkan ia merupakan nur (cahaya) yang dijadikan Allah SWT dalam hati hamba-Nya. jahat. kitab. iman menjadi keadaan yang menentramkan hati.a. Iman yang menjadikan seseorang itu memperoleh prioriti untuk langsung masuk ke syurga tanpa perhitungan. dosa. Berbicara soal iman tak mungkin bisa melepaskan diri dari masalah keyakinan (aqidah). qadar baik dan jahat. sifatkeyakinan lain yang diakui dalam syari at. diyakini kesahihannya dan ditolak kebenaran selainnya". b. Keyakinan itu tidak menyesatkan angan-angan. at. mu min dan mu minun. besar. segala dosa. Rasul. kitab. sifat-sifat Tuhan dan segala Tuhan. iaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala neraka. Dimana secara bahasa aqidah berasal dari kata aqada yang berarti buhul dan mahkota. c. para Rasul. Dalam konteks ini aqidah berarti sesuatu yang terbuhul didalam hati dan dihormati seperti mahkota. Secara istilah aqidah adalah : "Sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah. . dan wahyu. Iman harus berdiri di atas keyakinan yang kuat. akal. Oleh karena itu. Iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fasiq dari seseorang serta yang melepaskan dari neraka. Iman sebagai perbuatan hati dibangun atas dasar pengetahuan yang telah diperoleh seseorang yang tidak lagi dimasuki keraguan. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati. seperti yu minu. Antara iman dan Islam merupakan satu kesatuan yang saling mengisi. Iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka. Iman merupakan aqidah.

Ruhaniyat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti Malaikat. atau untuk membuktikan kebenarannya. dalam buku Aqidah Akhlak menjelaskan aqidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya.Disamping pengertian aqidah di atas. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa aqidah adalah dasardasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. d. c. . dan lain sebagainya. akhirat. dan roh. jin. azab kubur. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul dalam Sunnahnya wajib diimani (diyakini dan amalkan). 3. ada berepapa pengertian yang lain seperti : 1. Sam'iyat : Segala sesuatu yang hanya diketahui dari sam'i (dalil naqli) seperti bannkh. Mu'jizat. 2. Tetapi untuk tugas itupun kemampuan akal sangat terbatas. Hasan Alfat. Sumber Aqidah Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. KitabKitab Suci. Nubuwat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. dkk. Aqidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkannya. Akal hanyalah berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut. Ruang Lingkup Pembahasan Aqidah : a Ilahiyat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. taqdir. b. Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). Keramat dan lain sebagainya. H.

. Esensi iman kepada Allah SWT mengesakan-Nya. dan Malik (Maha Memiliki) (2:21-22-. yang mencakup pengertian Wali (Pemimpin 18:44. Ibadah dalam arti tunduk patuh kepada Allah SWT dalam selumh aspek kehidupannya. 1:5). Antara ketiga tahapan Tauhid diatas berlaku dua teori (dalil). perbuatanadalah Tauhid yaitu mengesakan-Nya. Hafizh (Maha Memelihara). 5:44.11-13. Raziq (Maha Memberi Rezki).35:3.Iman kepada Allah b Iman kepada Para Malaikat-Nya c. af'al). Secara sederhana Tauhid dapat dibagi dalam tiga tahapan: a. Iman kepada Takdir-Nya. zat. Hakim (Penguasa yang menentukan hukum dan semua peraturan kehidupan 6:57. yang mencakup pengertian Khaliq (Maha Mencipta). asma' shifat. baik dalam zat. c. 12:40. 2:257. dan Ghayah (Yang menjadi tujuan segala sesuatu 94:8. 45. b. Mudabbir (Maha Mengelola). 23:84-85). 6:62. Tauhid Mulkiyah : Mengimani Allah sebagai satu-satunya Raja Yang Berdaulat bagi seluruh alam. Dalilut Talazum (Teori Kemestian) maksudnya konsekwensi logis dari Tauhid Rububiyah adalah Tauhid Mulkiyah dan Tauhid Ilahiyah. 47). Tema utama aqidah Islam adalah iman kepada Allah SWT. asma' wa shifat. Seseorang yang mengimani Allah sebagai Rab semestinya harus mengimani Allah sebagai Malik dan seterusnya mengimani Allah sebagai Ilah. 6:162.Iman kepada Kitab-Kitab-Nya d. Tauhid Ilahiyah : Mengimani Allah sebagai satu-satunya Al-Ma'bud (Yang Disembah 20 14). Iman kepada Para Rasul-Nya e. a. maupun perbuatanperbuatannya (af'al).Sendi-sendi Aqidah Islam : a. 5:55). Tauhid Rububiyah : Mengimani Allah sebagai satu-satunya Rab. Iman kepada Hari Akhir f.

Karena pengertian ilah bersifat konprehensif dan universal maka pernyataan Tauhid dirumuskan dalam kalimat La Ilaha Illallah. berarti telah mengimani Allah sebagai Malik dan Rab. yang sudah mencakup pengertian : La Khaliqa Illallah La Waliya Illallah La Hakima Illallah La Raziqa Illallah La Hafizha Illallah La Ghayata Illallah La Ma'buda Illallah La Mudabbira Illallah La Malika Illallah . Seseorang yang mengimani Allah sebagai Ilah. Dalilut Tadhamun (Teori Pencakupan) maksudnya iman dengan Tauhid Ilahiyah sudah mencakup iman dengan Tauhid Mulkiyah dan Rububiyah.b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful