PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Oleh:

NURANISA BINTI MOHAMAD SALLEH

Pengenalan Pengetahuan dan kefahaman murid yang tinggi dalam bidang membentuk dan membuat binaan dapat menarik minat murid menghasilkan sesuatu produk atau binaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. (Pusat Perkembangan Kurikulum,2001) Selain daripada mempunyai pengetahuan terhadap aspek-aspek yang diperlukan dalam melakukan aktiviti membentuk dan membuat rekaan,murid juga haruslah mempunyai kemahiran dan minat dalam melaksanakan aktiviti tersebut.

murid kurang mahir dalam menghasilkan produk dalam bidang membentuk dan membuat binaan.Penyataan Masalah Murid kurang didedahkan dengan pengetahuan dalam bidang membentuk dan membuat binaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. . Oleh itu. Sehubungan itu. murid kurang berminat untuk melaksanakan proses pengajaran dan pengajaran dalam bidang membentuk.

minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? .Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. Apakah tahap pengetahuan. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 3. Apakah perbezaan pengetahuan. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 2. Apakah hubungan di antara pengetahuan. kajian ini mempunyai persoalan-persoalan seperti berikut :1.

minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . Mengenal pasti perbezaan pengetahuan. 2.Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya mempunyai objektif-objektif seperti berikut :1. Mengenal pasti tahap pengetahuan. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . . 3. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . Mengenalpasti hubungan diantara pengetahuan.

Responden yang terlibat adalah murid-murid tahun 5. Fokus kajian adalah bidang kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan.Batasan Kajian Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid Sekolah Kebangsaan Seri Kelana. Negeri Sembilan. Jumlah responden adalah seramai 40 orang murid yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. . Seremban.

.Tinjauan Literatur Konsep Pengetahuan menurut Chabris (1983) ialah sebarang maklumat yang berguna bagi tugas yang dilakukan. Hurlock (1986) pula mendefinisikan minat sebagai sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka lakukan apabila diberi kebebasan untuk memilihnya.

Kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan :Membentuk -Menguli -Menempa -Memicit -Menggelek Membuat Binaan -Mengikat -Menjalin -Melentur -Mencantum -Menyambung -Lipatan -Membentuk -Memotong Modul Seni Dalam Pendidikan. HBEF 1403 (2006) .

Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif di mana data berkaitan persepsi pelajar terhadap tahap pengetahuan. minat dan kemahiran murid terhadap bidang membentuk dan membuat binaan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dikutip melalui edaran satu set soal selidik.Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Kajian jenis kuantitatif . Soal selidik ini mengandungi soalan umum dan mudah untuk diisi oleh murid tahun 5 bagi sekolah rendah. .

Analisis Data Data yang diperolehi daripada set soal selidik akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu kekerapan. skor min.Responden Kajian 40 orang murid tahun 5 yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. . peratusan. dan statistik inferensi seperti t-test dan korelasi.

. jantina dan etnik. Menanda (/) dalam ruang yang disediakan iaitu ruangan µ Ya µ atau µ Tidak¶. Bahagian A merupakan item mengenai latar belakang responden iaitu umur.Instrumen Kajian Soal selidik. Bahagian C pula mempunyai 9 item soalan mengenai minat Bahagian D mempunyai 7 item soalan yang memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran dalam bidang membentuk dan Membuat Binaan. Bahagian B mempunyai 11 item soalan yang berkaitan dengan pengetahuan dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan.

00 39 1 40 97.00 50.Dapatan Kajian Profil Responden Latar belakang Jantina : Lelaki Perempuan Jumlah : Bangsa : Melayu Cina India Jumlah : Kekerapan 20 20 40 Peratus 50.5 100.00 100.00 .5 2.

66 0.00-0.67-1.Taburan Penentuan Tahap Min Min 0.00 0.33 Tahap Tinggi Sederhana Rendah .34-0.

19 0.53 Sisihan Piawai 0.Soalan Kajian 1 Apakah tahap pengetahuan.65 0.60 0.20 0. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Komponen Pengetahuan Minat Kemahiran Min 0.23 Tahap Sederhana Sederhana Sederhana .

minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Perbezaan Pengetahuan Berdasarkan Jantina Nilai (t=0. Komponen Pengetahuan Jantina Lelaki n 20 min 0.01) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.Soalan Kajian 2 Apakah perbezaan pengetahuan.01 Perempuan *signifikan pada aras p = 0.05 20 0.44 p 31.dan p=31.44.61 t 0.58 .

Komponen Minat Jantina Lelaki n 20 min 0.26 p 38.00 Perempuan 20 0. dan p=38.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap minat terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.26.Perbezaan Minat Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.64 *signifikan pada aras p = 0.66 t 0.05 .

Perbezaan Kemahiran Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.00 Perempuan 20 *signifikan pada aras p = 0.05 0.50.dan p=38.50 p 38. Komponen Kemahiran Jantina Lelaki n 20 min 0.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.50 .54 t 0.

minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Bagi menghuraikan hubungan di antara pengetahuan.3 ± 0.49 0. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Murid Tahun 5 tahap Pekali Korelasi Cohen (1988) Taburan Tahap Pekali Kolerasi mengikut Cohen (1988).1 ± 0.29 0.5 dan ke atas .Soalan Kajian 3 Apakah hubungan di antara pengetahuan. Tahap Rendah Sederhana Tinggi Pekali Kolerasi 0.

63 0.63 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan minat berada pada tahap yang tinggi.63 Tahap Tinggi Tinggi Pengetahuan 40 Minat 40 *signifikan 2 hujung = 0.Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.01 . Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Minat Komponen n r 0.

56 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.01 . Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Kemahiran Komponen Pengetahuan Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.56 0.Hubungan Pengetahuan dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.56 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0.

52 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0.Hubungan Minat dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan kemahiran murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0. Pekali Kolerasi Minat dan Kemahiran Komponen Minat Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.52 0.52 menunjukkan bahawa hubungan minat dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.01 .

minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. . minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah sederhana. minat dan kemahiran.Kesimpulan Tahap pengetahuan. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berada pada tahap yang tinggi dan ini bererti terdapat hubungan yang yang tinggi di antara pengetahuan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap perbezaan pengetahuan. Hubungan di antara pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful