PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Oleh:

NURANISA BINTI MOHAMAD SALLEH

Pengenalan Pengetahuan dan kefahaman murid yang tinggi dalam bidang membentuk dan membuat binaan dapat menarik minat murid menghasilkan sesuatu produk atau binaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. (Pusat Perkembangan Kurikulum,2001) Selain daripada mempunyai pengetahuan terhadap aspek-aspek yang diperlukan dalam melakukan aktiviti membentuk dan membuat rekaan,murid juga haruslah mempunyai kemahiran dan minat dalam melaksanakan aktiviti tersebut.

murid kurang mahir dalam menghasilkan produk dalam bidang membentuk dan membuat binaan. murid kurang berminat untuk melaksanakan proses pengajaran dan pengajaran dalam bidang membentuk.Penyataan Masalah Murid kurang didedahkan dengan pengetahuan dalam bidang membentuk dan membuat binaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. . Sehubungan itu.

minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 2.Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. Apakah perbezaan pengetahuan. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? . Apakah hubungan di antara pengetahuan. kajian ini mempunyai persoalan-persoalan seperti berikut :1. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 3. Apakah tahap pengetahuan.

Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya mempunyai objektif-objektif seperti berikut :1. 2. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . 3. Mengenal pasti perbezaan pengetahuan. . minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . Mengenal pasti tahap pengetahuan. Mengenalpasti hubungan diantara pengetahuan.

Fokus kajian adalah bidang kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan. Seremban. Responden yang terlibat adalah murid-murid tahun 5.Batasan Kajian Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid Sekolah Kebangsaan Seri Kelana. Jumlah responden adalah seramai 40 orang murid yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Negeri Sembilan. .

Hurlock (1986) pula mendefinisikan minat sebagai sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka lakukan apabila diberi kebebasan untuk memilihnya. .Tinjauan Literatur Konsep Pengetahuan menurut Chabris (1983) ialah sebarang maklumat yang berguna bagi tugas yang dilakukan.

HBEF 1403 (2006) .Kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan :Membentuk -Menguli -Menempa -Memicit -Menggelek Membuat Binaan -Mengikat -Menjalin -Melentur -Mencantum -Menyambung -Lipatan -Membentuk -Memotong Modul Seni Dalam Pendidikan.

. minat dan kemahiran murid terhadap bidang membentuk dan membuat binaan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dikutip melalui edaran satu set soal selidik.Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Kajian jenis kuantitatif . Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif di mana data berkaitan persepsi pelajar terhadap tahap pengetahuan. Soal selidik ini mengandungi soalan umum dan mudah untuk diisi oleh murid tahun 5 bagi sekolah rendah.

skor min. peratusan. . Analisis Data Data yang diperolehi daripada set soal selidik akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu kekerapan. dan statistik inferensi seperti t-test dan korelasi.Responden Kajian 40 orang murid tahun 5 yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan.

jantina dan etnik. Bahagian A merupakan item mengenai latar belakang responden iaitu umur. Menanda (/) dalam ruang yang disediakan iaitu ruangan µ Ya µ atau µ Tidak¶.Instrumen Kajian Soal selidik. . Bahagian C pula mempunyai 9 item soalan mengenai minat Bahagian D mempunyai 7 item soalan yang memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran dalam bidang membentuk dan Membuat Binaan. Bahagian B mempunyai 11 item soalan yang berkaitan dengan pengetahuan dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan.

00 100.00 50.00 .5 2.00 39 1 40 97.Dapatan Kajian Profil Responden Latar belakang Jantina : Lelaki Perempuan Jumlah : Bangsa : Melayu Cina India Jumlah : Kekerapan 20 20 40 Peratus 50.5 100.

66 0.33 Tahap Tinggi Sederhana Rendah .Taburan Penentuan Tahap Min Min 0.00-0.00 0.67-1.34-0.

53 Sisihan Piawai 0.23 Tahap Sederhana Sederhana Sederhana .65 0.60 0.Soalan Kajian 1 Apakah tahap pengetahuan.20 0. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Komponen Pengetahuan Minat Kemahiran Min 0.19 0.

44.dan p=31.Soalan Kajian 2 Apakah perbezaan pengetahuan.44 p 31.58 .01) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.01 Perempuan *signifikan pada aras p = 0.61 t 0. Komponen Pengetahuan Jantina Lelaki n 20 min 0.05 20 0. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Perbezaan Pengetahuan Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.

dan p=38.26 p 38.00 Perempuan 20 0.64 *signifikan pada aras p = 0.05 .Perbezaan Minat Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap minat terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.26.66 t 0. Komponen Minat Jantina Lelaki n 20 min 0.

50 .00 Perempuan 20 *signifikan pada aras p = 0.54 t 0.05 0. Komponen Kemahiran Jantina Lelaki n 20 min 0.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.Perbezaan Kemahiran Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.50.dan p=38.50 p 38.

Tahap Rendah Sederhana Tinggi Pekali Kolerasi 0.5 dan ke atas .Soalan Kajian 3 Apakah hubungan di antara pengetahuan.29 0.1 ± 0. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Murid Tahun 5 tahap Pekali Korelasi Cohen (1988) Taburan Tahap Pekali Kolerasi mengikut Cohen (1988).3 ± 0. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Bagi menghuraikan hubungan di antara pengetahuan.49 0.

63 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan minat berada pada tahap yang tinggi.01 . Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Minat Komponen n r 0.63 Tahap Tinggi Tinggi Pengetahuan 40 Minat 40 *signifikan 2 hujung = 0.63 0.Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.

56 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0.56 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.56 0. Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Kemahiran Komponen Pengetahuan Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.Hubungan Pengetahuan dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.01 .

52 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0.52 0.52 menunjukkan bahawa hubungan minat dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.Hubungan Minat dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan kemahiran murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0. Pekali Kolerasi Minat dan Kemahiran Komponen Minat Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.01 .

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap perbezaan pengetahuan. . Hubungan di antara pengetahuan. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah sederhana. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. minat dan kemahiran. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berada pada tahap yang tinggi dan ini bererti terdapat hubungan yang yang tinggi di antara pengetahuan.Kesimpulan Tahap pengetahuan.