P. 1
An Is

An Is

|Views: 40|Likes:
Published by Nabila Izzatie

More info:

Published by: Nabila Izzatie on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Oleh:

NURANISA BINTI MOHAMAD SALLEH

Pengenalan Pengetahuan dan kefahaman murid yang tinggi dalam bidang membentuk dan membuat binaan dapat menarik minat murid menghasilkan sesuatu produk atau binaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. (Pusat Perkembangan Kurikulum,2001) Selain daripada mempunyai pengetahuan terhadap aspek-aspek yang diperlukan dalam melakukan aktiviti membentuk dan membuat rekaan,murid juga haruslah mempunyai kemahiran dan minat dalam melaksanakan aktiviti tersebut.

murid kurang berminat untuk melaksanakan proses pengajaran dan pengajaran dalam bidang membentuk. Sehubungan itu. . Oleh itu. murid kurang mahir dalam menghasilkan produk dalam bidang membentuk dan membuat binaan.Penyataan Masalah Murid kurang didedahkan dengan pengetahuan dalam bidang membentuk dan membuat binaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 3. Apakah hubungan di antara pengetahuan. kajian ini mempunyai persoalan-persoalan seperti berikut :1. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? .Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 2. Apakah perbezaan pengetahuan. Apakah tahap pengetahuan.

Mengenal pasti perbezaan pengetahuan. Mengenal pasti tahap pengetahuan. . Mengenalpasti hubungan diantara pengetahuan.Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya mempunyai objektif-objektif seperti berikut :1. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . 3. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . 2.

Jumlah responden adalah seramai 40 orang murid yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Seremban. Fokus kajian adalah bidang kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan.Batasan Kajian Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid Sekolah Kebangsaan Seri Kelana. Responden yang terlibat adalah murid-murid tahun 5. . Negeri Sembilan.

.Tinjauan Literatur Konsep Pengetahuan menurut Chabris (1983) ialah sebarang maklumat yang berguna bagi tugas yang dilakukan. Hurlock (1986) pula mendefinisikan minat sebagai sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka lakukan apabila diberi kebebasan untuk memilihnya.

HBEF 1403 (2006) .Kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan :Membentuk -Menguli -Menempa -Memicit -Menggelek Membuat Binaan -Mengikat -Menjalin -Melentur -Mencantum -Menyambung -Lipatan -Membentuk -Memotong Modul Seni Dalam Pendidikan.

Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif di mana data berkaitan persepsi pelajar terhadap tahap pengetahuan. . minat dan kemahiran murid terhadap bidang membentuk dan membuat binaan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dikutip melalui edaran satu set soal selidik.Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Kajian jenis kuantitatif . Soal selidik ini mengandungi soalan umum dan mudah untuk diisi oleh murid tahun 5 bagi sekolah rendah.

skor min.Responden Kajian 40 orang murid tahun 5 yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. peratusan. dan statistik inferensi seperti t-test dan korelasi. Analisis Data Data yang diperolehi daripada set soal selidik akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu kekerapan. .

jantina dan etnik. Bahagian A merupakan item mengenai latar belakang responden iaitu umur. Menanda (/) dalam ruang yang disediakan iaitu ruangan µ Ya µ atau µ Tidak¶. . Bahagian B mempunyai 11 item soalan yang berkaitan dengan pengetahuan dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan.Instrumen Kajian Soal selidik. Bahagian C pula mempunyai 9 item soalan mengenai minat Bahagian D mempunyai 7 item soalan yang memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran dalam bidang membentuk dan Membuat Binaan.

00 100.00 50.5 2.Dapatan Kajian Profil Responden Latar belakang Jantina : Lelaki Perempuan Jumlah : Bangsa : Melayu Cina India Jumlah : Kekerapan 20 20 40 Peratus 50.00 .00 39 1 40 97.5 100.

Taburan Penentuan Tahap Min Min 0.00-0.33 Tahap Tinggi Sederhana Rendah .67-1.66 0.34-0.00 0.

19 0.23 Tahap Sederhana Sederhana Sederhana .20 0.60 0.Soalan Kajian 1 Apakah tahap pengetahuan.53 Sisihan Piawai 0. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Komponen Pengetahuan Minat Kemahiran Min 0.65 0.

dan p=31.44 p 31.05 20 0.01 Perempuan *signifikan pada aras p = 0. Komponen Pengetahuan Jantina Lelaki n 20 min 0.61 t 0.Soalan Kajian 2 Apakah perbezaan pengetahuan.01) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Perbezaan Pengetahuan Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.44.58 .

05 . dan p=38. Komponen Minat Jantina Lelaki n 20 min 0.26.Perbezaan Minat Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.26 p 38.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap minat terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.64 *signifikan pada aras p = 0.00 Perempuan 20 0.66 t 0.

50. Komponen Kemahiran Jantina Lelaki n 20 min 0.50 p 38.05 0.dan p=38.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.00 Perempuan 20 *signifikan pada aras p = 0.Perbezaan Kemahiran Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.54 t 0.50 .

5 dan ke atas .29 0.49 0. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Murid Tahun 5 tahap Pekali Korelasi Cohen (1988) Taburan Tahap Pekali Kolerasi mengikut Cohen (1988).3 ± 0. Tahap Rendah Sederhana Tinggi Pekali Kolerasi 0. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Bagi menghuraikan hubungan di antara pengetahuan.Soalan Kajian 3 Apakah hubungan di antara pengetahuan.1 ± 0.

Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.63 Tahap Tinggi Tinggi Pengetahuan 40 Minat 40 *signifikan 2 hujung = 0. Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Minat Komponen n r 0.63 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan minat berada pada tahap yang tinggi.63 0.01 .

56 0.01 .Hubungan Pengetahuan dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.56 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.56 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0. Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Kemahiran Komponen Pengetahuan Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.

52 menunjukkan bahawa hubungan minat dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.52 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0. Pekali Kolerasi Minat dan Kemahiran Komponen Minat Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.52 0.01 .Hubungan Minat dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan kemahiran murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.

minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berada pada tahap yang tinggi dan ini bererti terdapat hubungan yang yang tinggi di antara pengetahuan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap perbezaan pengetahuan.Kesimpulan Tahap pengetahuan. . minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah sederhana. minat dan kemahiran. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Hubungan di antara pengetahuan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->