P. 1
An Is

An Is

|Views: 40|Likes:
Published by Nabila Izzatie

More info:

Published by: Nabila Izzatie on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Oleh:

NURANISA BINTI MOHAMAD SALLEH

Pengenalan Pengetahuan dan kefahaman murid yang tinggi dalam bidang membentuk dan membuat binaan dapat menarik minat murid menghasilkan sesuatu produk atau binaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. (Pusat Perkembangan Kurikulum,2001) Selain daripada mempunyai pengetahuan terhadap aspek-aspek yang diperlukan dalam melakukan aktiviti membentuk dan membuat rekaan,murid juga haruslah mempunyai kemahiran dan minat dalam melaksanakan aktiviti tersebut.

Sehubungan itu. . murid kurang mahir dalam menghasilkan produk dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Oleh itu.Penyataan Masalah Murid kurang didedahkan dengan pengetahuan dalam bidang membentuk dan membuat binaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. murid kurang berminat untuk melaksanakan proses pengajaran dan pengajaran dalam bidang membentuk.

Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. Apakah tahap pengetahuan. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? . Apakah perbezaan pengetahuan. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 2. Apakah hubungan di antara pengetahuan. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? 3. kajian ini mempunyai persoalan-persoalan seperti berikut :1.

Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya mempunyai objektif-objektif seperti berikut :1. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . 3. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . . minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . Mengenal pasti tahap pengetahuan. Mengenalpasti hubungan diantara pengetahuan. 2. Mengenal pasti perbezaan pengetahuan.

Batasan Kajian Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid Sekolah Kebangsaan Seri Kelana. Seremban. Responden yang terlibat adalah murid-murid tahun 5. . Fokus kajian adalah bidang kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan. Negeri Sembilan. Jumlah responden adalah seramai 40 orang murid yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan.

Hurlock (1986) pula mendefinisikan minat sebagai sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka lakukan apabila diberi kebebasan untuk memilihnya. .Tinjauan Literatur Konsep Pengetahuan menurut Chabris (1983) ialah sebarang maklumat yang berguna bagi tugas yang dilakukan.

Kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan :Membentuk -Menguli -Menempa -Memicit -Menggelek Membuat Binaan -Mengikat -Menjalin -Melentur -Mencantum -Menyambung -Lipatan -Membentuk -Memotong Modul Seni Dalam Pendidikan. HBEF 1403 (2006) .

Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif di mana data berkaitan persepsi pelajar terhadap tahap pengetahuan.Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Kajian jenis kuantitatif . Soal selidik ini mengandungi soalan umum dan mudah untuk diisi oleh murid tahun 5 bagi sekolah rendah. minat dan kemahiran murid terhadap bidang membentuk dan membuat binaan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dikutip melalui edaran satu set soal selidik. .

Analisis Data Data yang diperolehi daripada set soal selidik akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu kekerapan. .Responden Kajian 40 orang murid tahun 5 yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. dan statistik inferensi seperti t-test dan korelasi. peratusan. skor min.

Bahagian B mempunyai 11 item soalan yang berkaitan dengan pengetahuan dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan. Menanda (/) dalam ruang yang disediakan iaitu ruangan µ Ya µ atau µ Tidak¶. .Instrumen Kajian Soal selidik. jantina dan etnik. Bahagian A merupakan item mengenai latar belakang responden iaitu umur. Bahagian C pula mempunyai 9 item soalan mengenai minat Bahagian D mempunyai 7 item soalan yang memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran dalam bidang membentuk dan Membuat Binaan.

5 2.00 39 1 40 97.00 .00 100.00 50.5 100.Dapatan Kajian Profil Responden Latar belakang Jantina : Lelaki Perempuan Jumlah : Bangsa : Melayu Cina India Jumlah : Kekerapan 20 20 40 Peratus 50.

00-0.66 0.67-1.00 0.33 Tahap Tinggi Sederhana Rendah .34-0.Taburan Penentuan Tahap Min Min 0.

53 Sisihan Piawai 0.65 0.Soalan Kajian 1 Apakah tahap pengetahuan.23 Tahap Sederhana Sederhana Sederhana .20 0.60 0.19 0. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Komponen Pengetahuan Minat Kemahiran Min 0.

61 t 0.01 Perempuan *signifikan pada aras p = 0.Soalan Kajian 2 Apakah perbezaan pengetahuan. Komponen Pengetahuan Jantina Lelaki n 20 min 0.58 .44.05 20 0. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Perbezaan Pengetahuan Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.44 p 31.01) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.dan p=31.

26 p 38. dan p=38.64 *signifikan pada aras p = 0.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap minat terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.66 t 0. Komponen Minat Jantina Lelaki n 20 min 0.00 Perempuan 20 0.05 .Perbezaan Minat Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.26.

dan p=38.00 Perempuan 20 *signifikan pada aras p = 0.50 .54 t 0.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina.Perbezaan Kemahiran Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.50 p 38.50.05 0. Komponen Kemahiran Jantina Lelaki n 20 min 0.

Tahap Rendah Sederhana Tinggi Pekali Kolerasi 0.5 dan ke atas .1 ± 0. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Murid Tahun 5 tahap Pekali Korelasi Cohen (1988) Taburan Tahap Pekali Kolerasi mengikut Cohen (1988).Soalan Kajian 3 Apakah hubungan di antara pengetahuan. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Bagi menghuraikan hubungan di antara pengetahuan.29 0.3 ± 0.49 0.

Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.63 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan minat berada pada tahap yang tinggi. Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Minat Komponen n r 0.63 Tahap Tinggi Tinggi Pengetahuan 40 Minat 40 *signifikan 2 hujung = 0.01 .63 0.

Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Kemahiran Komponen Pengetahuan Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.56 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0.Hubungan Pengetahuan dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.01 .56 0.56 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.

52 menunjukkan bahawa hubungan minat dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi.01 .52 0.Hubungan Minat dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan kemahiran murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0. Pekali Kolerasi Minat dan Kemahiran Komponen Minat Kemahiran *signifikan n 40 40 r 0.52 Tahap Tinggi Tinggi 2 hujung = 0.

. minat dan kemahiran dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berada pada tahap yang tinggi dan ini bererti terdapat hubungan yang yang tinggi di antara pengetahuan. minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap perbezaan pengetahuan. Hubungan di antara pengetahuan.Kesimpulan Tahap pengetahuan. minat dan kemahiran murid terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah sederhana. minat dan kemahiran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->