BANDING BEZA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) DAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR

)

Pendidikan masih lagi menjadi bidang utama negara bagi membangunkan modal insan pada masa depan. Pembangunan bidang ini dengan pelbagai rancangan baru akan dapat membangunkan akal, hati dan jiwa manusia khususnya remaja bagi menghadapi dan melengkapkan diri ke arah negara maju. Menjelang pembukaan sekolah sesi pertama penggal persekolahan 2011, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan pelbagai perancangan baru bertujuan membangunkan modal insan. Hanya melalui pendidikan di sekolah semua perancangan ini dapat direalisasikan. Perancangan yang dimaksudkan ialah tranformasi pendidikan.

Tranformasi pendidikan ialah proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Jadual di bawah menunjukkan banding beza antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). ASPEK KBSR Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi ( lisan, membaca, dan menulis) Manusia Dengan Alam Sekelilingnya Perkembangan Diri Individu KSSR Komunikasi (lisan, membaca, menulis dan menaakul) Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

-

-

Kaedah Pentaksiran

-

Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif -

Contohnya. Peruntukan Masa - Pedagogi - PERSAMAAN Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Berfikir dalam P&P Implikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Bermula tahun 2011. Kesemua mata pelajaran ini diajar pada tahap 1dan tahap 2.manusia dan alam sekeliling serta perkembang diri individu. berfungsi sebagai bahasa imlu pengetahuan dan alat komunikasi perpaduan rakyat. Pada tahap 1. Bahasa Melayu. bagi matapelajaran Bahasa melayu. mata . Di dalam reka bentuk komunikasi KBSR terkandung kemahiran asas iaitu membaca. semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Reka bentuk KBSR berasaskan tiga bidang iaitu komunikasi. menulis dan mengira. penulisan dan perbincangan. Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011. Bahasa Tamil dan Matematik. mendengar.- Bersifat autentik dan holistik. murid-murid diberi penekanan kepada kemahiran belajar dan kemahiran berfikir melalui pelbagai kaedah seperti bacaan. murid murid berusaha untuk menguasai kemahiran asas seperti bertutur. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. pada tahap 2 pula. Antara mata pelajaran yang tergolong dalam bidang ini termasuk. Kesimpulannya. Manakala. membaca dan menulis melalui pelbagai sumber ilmu. Kemahiran ini merupakan tunggak pendidikan asas di peringkat sekolah rendah.

Nilai yang sama diajar pada tiap-tiap tahun persekolahan tetapi isi kandungan dan penekanan yang dilakukan berbeza sejajar dengan tahap perkembanagn dan kematangan murid. Jika kita lihat di dalam KSSR reka bantuk yang digunakan lebih spesifik dan jelas berbanding dengan KBSR. Oleh itu. Komponen yang terkandung dalam bidang ini ialah komponen kemahiran hidup. negara dan antarabangsa. mata pelajaran Pendidikan Isla dan Moral diajar manakala pada tahap 2. dan membuat keputusan berhubung dengan isu moral yang timbul dalam situasi kehidupan seharian. pada tahap 2 pula. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu selaras dengan semangat rukun negara dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebagai contoh.pelajaran Bahasa melayu KBSR bertujuan untuk melahirkan murid yang berkebolehan berbahasa. nilai dan sikap. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam aspek kemahiran hidup dan penghayatan keseniaan dan kesihatan. . Antara matapelajaran yang terkandung dalam komponen ini ialah Kemahiran Hidup. bidang yang ketiga dalam KBSR ialah perkembanagn diri individu. Pendidikan seni. berdasarkan reka bentuk kurikulum transformasi KSSR dapat dilihat terdapat enam tunjang yang membawa kepada perkembangan individu secara seimbang dengan pemikiran kreatif dan kritis serta mempunyai pemikiran inovasi yang tinggi. Pada tahap 1. Contohnya. dua mata pelajaran lain ditambah iaitu Sains dan Kajian Tempatan. murid diajar nilai pengajaran dan pembelajaran berasaskan isu dan situasi murid itu sendiri serta kehidupan sehariannya seperti kebersihan diri iaitu mandi. Namun. konteks isu dan situasi dikembangkan untuk meliputu aspek kemasyarakatan. sikat rambut dan lainlian lagi. Setiap tunjang ini mempunyai penegasan dan fokus tersendiri iaitu kategori bidang ilmu yang relevan dengan keperluansetiap tunjang. dalam mata pelajaran Pendidikan Moral terkandung 16 nilai berasaskan agama. kesenian dan kesihatan. Seterusnya. tradisi dan adat resam pelbagai etnik di negara ini selaras dengan nilai murini sarwajagat dan prinsipprinsip rukun negara. berbincang. gosok gigi. Seterusnya. menghargai serta menghayati bahasa sebgai bahasa rasmi negara. murid digalakkan untuk berfikir. Pendidikan Muzik. Manakala. serta pendidikan Jasmani dan Kesihatan. pada tahai 1. bidang yang kedua iaitu manusia dan alam sekeliling mengandungi komponen kerohanian.

Jika kita lihat di dalam KBSR hanya menekankan kemahiran berbahasa seperti mendengar.Tunjang ketiga iaitu tunjang kemanusiaan yang dibina sejajar dengan keperluan pendidikan di Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan individu yang bukan hanya memahami. tunjang ini juga memberi penekanan kepada penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada bidang pembelajaran yang fokus kepada pengamalan ilmu agama dan kepercayaan. sikap dan nilai perlu dibangunkan dengan berkesan supaya insan yang dihasilkan melalui sistem pendidikan negara memahami. Hal ini jelas menunjukkan KSSR merupakan satu tranformasi baharu yang dilakukan untuk meningkatkan lagi kecekapan berbahasa murid sehingga tahap yang tertinggi iaitu proses penaakulan. Kesedaran tentang perkara ini akan mendorong kepada pengupayaan konsep pembangunan berterusan (sustainable development ) dan pembangunan sumber tenaga berterusan (sustainable and renewal energy). Maka. sikap dan nilai iaitu tunjang yang kedua pula menekankan aspek kerohanian. Dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. kemahiran dan nilai berkaitan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Murid dituntut menguasai kemahiran-kemahiran di bawah bidang pembelajaran dalam tunjang komunikasi kerana ia memberi kesan kepada proses pemerolehan ilmu pengetahuan.budaya dan agama. bertutur.kemahiran dan nilai dalam tunjang-tunjang yang lain. murid didedahkan dengan kemahiran berbahasa seperti mendengar. malah menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. menghayati dan seterusnya mengamal nilai dan norma kemasyarakatan yang mencerminkan keperibadian yang menepati identiti Malaysia. tunjang komunikasi ditekankan dengan satu lagi kemahiran berbahasa yang amat penting iaitu menaakul. bidang ilmu yang relevan dengan perkara tersebut seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral menjadi teras kepada ini. . Tunjang kerohanian. bertutur . membaca dan menulis selain nilai tambah kemahiran menaakul. Selain itu. Interaksi yangdimaksudkan sama ada berlaku dalam bentuk verbal dan juga non-verbal dalam bahasa pengantara yang digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Melalui tunjang komunikasi.Dalam tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabungjalinkan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi. membaca dan menulis sahaja tetapi dalam KSSR. sikap dan nilai. negara dan global.

rasional dalam tindakan dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan hariannya.Tunjang Fizikal dan Estetika pula merupakan tunjang yang mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Namun. potensi estetika murid juga perlu diberi penekanan. Penglibatan dalam kegiatan kokurikulum memberi peluang kepada murid memperkembangkan potensi diri sebagai pemimpin kepada diri. Individu tersebut mempamerkan ciri-ciri seperti mempunyai jati diri yang kukuh. berintegriti. bakat dan apresiasi dapat dipupuk melalui amalan . Tunjang ketrampilan diri memberi tumpuan kepada pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kokurikulum. Kreativiti. berdaya saing.Seterusnya. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri.tunjang kemanusiaan memberi ruang untuk perkembangan dan pembangunan ilmu. Perkembangan jasmani dan kesihatan murid harus selari dengan keperluan fizikal dan peringkat umur dan tahap kematangan murid.agenda perpaduan perlu dijadikan agenda utama yang menjadi teras kepada usaha pembangunan negara. daerah mahupun kebangsaan. Sejarah. Penglibatan dalam aktiviti sedemikian memberi ruang dan peluang kepada individu murid untuk menyepadukan pengetahuan. berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain. keluarga. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti. Di samping itu. kemahiran dan nilai yang ada perkaitannya dengan bidang ilmu Sains Sosial seperti Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Geografi dan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar. Ciri-ciri ini tidak mampu dijelmakan dan dinilai melalui pentaksiran bertulis. emosi dan inteleknya. semangat patriotisme perlu ditanam dalam diri individu bermula dari peringkat awal persekolahan lagi. pengamalan dan penghayatan nilai dan ciri tersebut mampu ditonjolkan melalui penglibatan dalam aktiviti(kurikulum) dan kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Oleh yang demikian. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah dan mengamalkannya dalampenglibatan dalam kegiatan kokurikulum di luar sekolah. rohani. patriotik. Bidang pembelajaran yang berkaitan ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat tunjang ini. Selain aspek fizikal. Tunjang Ketrampilan Diri yang menjurus kepada salah satu agenda pembangunan modal insan iaitu pembentukan individu yang mempunyai keperibadian berketrampilan (Towering Personality).

merekod. Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000) pula telah memberikan maksud terhadap pentaksiran dalam pendidikan iaitu suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Kemudahan ini perlu digunakan secara berkesan dan optimum supaya manfaat kemudahan transaksi maklumat (transfer of information) ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua. Seterusnya perbezaan kedua yang jelas dapat dilihat antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek pentaksiran. Murid perlu memahami konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Di peringkat asas. murid perlu menguasai pengetahuan. pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah. Selain itu. kemahiran dan sikap saintifik berkaitan numerasi. berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Salvia dan Yseldyke (1978).dan latihan dalam bidang ilmu kesenian terutamanya pendidikan seni visual dan muzik. pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Kesimpulannya. proses sains. merekod serta . Pengetahuan dan kemahiran asas sains menjadikan murid celik sains dan menyediakan mereka dengan peluang untuk menguasai kemahiran proses sains melalui kegiatan penyiasatan saintifik yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai situasi dan pengalaman seharian murid. Capaian maklumat melalui kemudahan jalur lebar atau infrastuktur internet tanpa wayar semakin menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian.globalisasi dan konsep dunia tanpa sempadan menuntut murid disediakan dengan literasiTeknologi Maklumat dan Komunikasi supaya kekal relevan dengan keperluan semasa dan masa akan datang. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Sejajar dengan perkembangan komunikasi teknologi maklumat. reka bentuk tunjang literasi Sains dan Teknologi adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan tersebut impak cabaran abad ke-21 menuntut supaya modal insan yang dibangunkan perlu dilengkapi dengan ilmu. Ledakan maklumat. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab. kemahiran dan nilai berteraskan sains dan teknologi. kemahiran menganalisis di samping kemahiran ICT. mengumpul. Tunjang ini menunjukkan perbezaan utama antara KBSR dan KSSR.

Sepertimana yang kita sedia maklum. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam pula. murid tidak dapat membuat perkaitan antara mata pelajaran yang dipelajari ketika sekolah rendah dan mengaitkan dengan mata pelajaran di sekolah menengah. Maklumat dikumpul digunakan untuk merancang tindakan susulan sama ada serta merta atau selepas pengajaran satu-satu unit pembelajaran. maka pembaharuan lain diperkenalkan dalam sistem pentaksiran KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) dengan matlamat mengurangkan tekanan . ujian yang diberi penekanan dalam KBSR ialah ujian sumatif. iaitu penguasaan kemahiran 3M (membaca. pentaksiran dalam KBSR terdapat beberapa kelemahan berbanding KSSR kerana pentaksiran KBSR dilihat beorientasikan peperiksaan dan tidak menyumbang kepada aspek pembangunan modal insan. Contoh penilaian sumatif dalam KBSR ialah Penilaian Kemajuan Berasakan sekolah (PKBS). Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA) dikendalikan bertujuan mengenalpasti penguasaan amalan asas fardu ain yang betul dan sempurna sepertimana yang ditentukan syarak. Hal ini kerana. Antara mata pelajaran yang diuji termasuk Bahasa Melayu. Tindakan susulan yang dibuat berbentuk ativiti pemulihan atau pengayaan sejajar dengan tahap kebolehan murid. Bahasa Innggeris. Murid dalam sistem pentaksiran KBSR belajar hanya untuk mengambil peperiksaan semata-mata dan kurang mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian. pentaksiran yang digunakan diberi penekanan kepada penilaian formatif dan sumatif. Contoh ujian sumatif yang ialah Ujian Penilaian Sekolah rendah (UPSR) yang dikendalikan oleh Lembaga peperiksaan untuk menguji pencapaian murid. Hal ini dilihat menjadi kelemahan utama dalam sistem pentaksiran KBSR. Seterusnya. Aspek penilaian yang diutamakan berfokus kepada domain kognitif. afektif dan psikomotor serta sikap bakat dan minat murid. apabila tamat menghadapi UPSR murid akan melangkah ke sekolah menengah. menulis dan mengira). Matematik. Bagi menangani kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pentaksiran KBSR. Guru merancang dan melaksana cara bagaimana menilai perkembangan dan pencapaian murid secara berterusan. Sebagai contoh. murid hanya belajar untuk menjawab peperiksaan semata-mata. dan Sains. Skop penilaian merangkumi aspek kognitif.menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. Di dalam KBSR.

Dokumen itu turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa menilai perkembangan pembelajaran anak dengan tepat. Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. Pentaksiran yang digunakan di dalam KSSR dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. pentaksiran psikometrik. pentaksiran sekolah. pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. Portfolio pameran .peperiksaan awam. ibu bapa dan organisasi luar yang dipecahkan kepada dua iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Pentaksiran sumatif dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. Portfolio perkembangan menunjukkan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Di bawah pentaksiran sekolah. sukan dan kokurikulum. Dokumen itu merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa. Portfolio adalah kaedah pengumpulan hasil kerja murid yang sistematik dan menjadi bukti perkembangan murid sepanjang tempoh pembelajarannya. memperbaiki pembelajaran murid. peperiksaan pusat serta pentaksiran pusat. menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autentik dan holistik. Pentaksiran formatif membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau verbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran murid. Maklumat itu dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif mengikut standard ditetapkan sekolah. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan serta mengenal pasti bakat dan minat murid. membantu guru memantau perkembangan dan membuat pentaksiran serta membolehkan murid melakukan penilaian kendiri dalam menetap matlamat yang hendak dicapai. Dokumen ini dibahagikan kepada dua iaitu portfolio perkembangan dan pameran. Terdapat lima kaedah pentaksiran dilaksanakan melalui SPPK iaitu pentaksiran aktiviti jasmani. setiap sekolah bertanggungjawab melaksanakan sistem pentaksiran sendiri yang dirancang dan diperiksa guru membabitkan murid. Pembaharuan lain ialah segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio.

ibu bapa serta pihak berkepentingan.pembelajaran secara konstruktivisme. Seterusnya. penambahbaikan dalam KBSR telah dilakukan dalam sistem pendidikan negara dengan mewujudkan KSSR secara berperingkat-peringkat dengan harapan dapat memenuhi aspirasi negara ke arah negara maju. Bahasa Melayu diperuntukan sebanyak 360 minit seminggu manakala Bahasa Inggeris pula 300 minit seminggu. memberi maklumat aptitud murid kepada guru yang akan mengajarnya pada tahun berikutnya serta dijadikan penilaian untuk pemberian penghargaan. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. pengurus kurikulum. Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. pihak sekolah dikehendaki memilih sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek guru. Pedagogi yang ditekankan di dalam KBSR dan KSSR mempunyai persaman iaitu kemahiran berfikir dalam p&p.aplikasi kecerdasan pelbagai dalam p&p. perubahan dalam arus globalisasi memerlukan perubahan yang seimbang dengan kurikulum pendidikan di negara ini agar murid-murid yang menjadi pelapis generasi akan datang tidak ketinggalan dalam arus pemodenan dunia. Antara persamaan KBSR dan KSSR dapat dilihat dari aspek pedagogi. . Namun. Sehubungan dengan itu. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar. Kesimpulannya. pembelajaran akses kendiri. penggunaan TMK. Masa yang diperuntukan untuk pelaksanaan KBSR dan KSSR ialah 1380 minit seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 minit). persamaan lain antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek peruntukan masa. terdapat beberapa aspek dalam KSSR masih lagi mengekalkan aspek yang digunakan dalam KBSR.mempamerkan tahap penguasaan dan pencapaian murid pada akhir tempoh pembelajaran mereka selain sebagai bahan bukti untuk rujukan dan penilaian akan datang. pembelajaran secara kontekstual. murid serta prasarana sekolah.pengajaran berasaskan kajian masa depan. Selain itu.Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. dan kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.

wordpress. Bhd.html http://jpnpp.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dan-kssr.bharian.php/component/k2/item/21-peruntukanmasa-kssr?tmpl=component&print=1#ixzz1aRtr7WR9 . Tuan Jah.com/2011/01/31/kssr-kurangkan-tekanan-peperiksaan-bina-modalinsan-berkesan/ http://www.scribd. http://panitiapjksktdh2.RUJUKAN Choong Lean Keow.com. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Bdn Bhd.com/doc/55409333/TOPIK-2-PENGENALAN-KEPADA-KBSR-DAN-KSSR-2http://psbtpnsarawak.skdoj. Siri Pengajian Bahasa melayu : Pengajaran Kemahiran Bahasa melayu. Faridah. Siri Pendidikan Perguruan : Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.blogspot.my/bharian/articles/KSSRkurangkantekananpeperiksaan_binamodalinsanberk esan/Article/print_html Peruntukan Masa KSSR http://www.edu.php?option=com_content&view=article&id=92%3Aminda-kssr-bakal-lahirminda-kelas-pertama&catid=42%3Arokstories&lang=en http://www.net/index. (2009). Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn. ( 2011).my/index.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful