engertian Aqiqah, Dalil Syari Tentang Aqiqah, Hukum Aqiqah

Pengertian Aqiqah, Dalil Syari Tentang Aqiqah, Hukum Aqiqah
Muslim category ³Pengertian Aqiqah, Dalil Syari Tentang Aqiqah, Hukum Aqiqah´ ketegori Muslim. Pengertian Aqiqah, Dalil Syari Tentang Aqiqah, Hukum Aqiqah Kategori Kurban Dan Aqiqah Jumat, 25 Juni 2004 14:14:56 WIB AHKAMUL AQIQAH Oleh Abu Muhammad µIshom bin Mar¶i Bagian Pertama dari Dua Tulisan [1/2] [A]. PENGERTIAN AQIQAH Imam Ibnul Qayyim rahimahulloh dalam kitab ââà ¬Å³Tuhfatul Maududââà ¬Â hal.25-26, mengatakan bahwa : Imam Jauhari berkata : Aqiqah ialah ââà ¬Å³Menyembelih hewan pada hari ketujuh dan mencukur rambutnya.ââà ¬Â Selanjut Ibnu Qayyim rahimahulloh berkata : ââà ¬Å³Dari penjelasan ini jelaslah bahwa aqiqah itu disebut demikian krn mengandung dua unsur diatas dan ini lebih utama.ââà ¬Â Imam Ahmad rahimahulloh dan jumhur ulama berpendpt bahwa apabila ditinjau dari segi syarââà ¬âÄ¢i maka yg dimaksud dgn aqiqah ialah makna berkurban atau menyembelih (AnNasikah). [B]. DALIL-DALIL SYAR¶I TENTANG AQIQAH Hadist No.1 : Dari Salman bin ââà ¬Ë Amir Ad-Dhabiy, dia berkata : Rasululloh bersabda : ââà ¬Å³Aqiqah dilaksanakan krn kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.ââà ¬Â [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472), untuk lebih lengkap lihat Fathul Bari (9/590-592), dan Irwaul Ghalil (1171), Syaikh Albani]

158. Hadits Riwayat Ahmad (2/31.4 : Dari Ibnu Abbas bahwasan Rasulullah bersabda : ââà ¬Å³Menaqiqahi Hasan dan Husain dgn satu kambing dan satu kambing. Ad Darimi 2/81. diberi nama dan dicukur rambutnya.ââà ¬Â [Sanad Hasan. 251).berdasarkan hadist no. Ahmad (2286.6 : Dari Fatimah binti Muhammad ketika melahirkan Hasan.5 : Dari ââà ¬Ë Amr bin Syuââà ¬âÄ¢aib dari ayahnya. Cetakan Darul Kutub Alââà ¬Ë Ilmiyah. Rasulullah bersabda : ââà ¬Å³Barangsiapa diantara kalian yg ingin menyembelih (kambing) krn kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yg sama dan untuk perempuan satu kambing. 22.5 dari ââà ¬Ë Amir bin Syuââà ¬âÄ¢aib.ââà ¬Â [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab alMuntaqa (912) Thabrani (11/316) dgn sanad shahih sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel ââà ¬Ë Ied] Hadist No. dgn sanad hasan] Hadist No. Hadits iwayat Ahmad (6/390). dan shahihkan oleh al-Hakim (4/238)] Hadist No. 3176) dan Abdur Razaq (4/330). Ibnu Majah (3163). Tirmidzi (1513). Nasaââà ¬âÄ¢I (7/162163).Makna menghilangkan gangguan ialah mencukur rambut bayi atau menghilangkan semua gangguan yg ada [Fathul Bari (9/593) dan Nailul Authar (5/35).ââà ¬Â . 17-18. Tirmidzi 1552.ââà ¬Â [Sanad Hasan. Ahmad 5/7-8. dari kakeknya. Thabrani dalam ââà ¬Å³Muââà ¬âÄ¢jamul Kabirââà ¬Â 1/121/2. pent] Hadist No.ââà ¬Â [Shahih. HUKUM-HUKUM SEPUTAR AQIQAH HUKUM AQIQAH SUNNAH Al-Allamah Imam Asy-Syaukhani rahimahulloh berkata dalam Nailul Authar (6/213) : ââà ¬Å³Jumhur ulama berdalil atas sunnah aqiqah dgn hadist Nabi : ââà ¬Å³Ã¢âà ¬Â¦. [C]. Hadits Riwayat Abu Dawud (2843). Hadits Riwayat Abu Dawud 2838. dia berkata : Rasulullah bersabda : ââà ¬Å³Cukurlah rambut dan bersedekahlah dgn perak kpd orang miskin seberat timbangan rambutnya. Nasaââà ¬âÄ¢I 7/166. dan lainlainnya] Hadist No.ââà ¬Â [Shahih. dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil] Dari dalil-dalil yg diterangkan di atas maka dpt diambil hukum-hukum mengenai seputar aqiqah dan hal ini dicontohkan oleh Rasulullah para sahabat serta para ulama salafus sholih.2 : Dari Samurah bin Jundab dia berkata : Rasulullah bersabda : ââà ¬Å³Semua anak bayi tergadaikan dgn aqiqah yg pada hari ketujuh disembelih hewan (kambing).3 : Dari Aisyah dia berkata : Rasulullah bersabda : ââà ¬Å³Bayi laki-laki diaqiqahi dgn dua kambing yg sama dan bayi perempuan satu kambing. Ibnu Majah 3165.

jika tdk bisa boleh dikerjakan pada hari ke-21. Para ulama berpendpt dan sepakat bahwa waktu aqiqah yg paling utama ialah hari ketujuh dari hari kelahirannya. Berdalil dari riwayat Thabrani dalm kitab ââà ¬Å³As-Shagirââà ¬Â (1/256) dari Ismail bin Muslim dari Qatadah dari Abdullah bin Buraidah : ââà ¬Å³Kurban untuk pelaksanaan aqiqah. pendpt mereka ini jelas menyimpang jauh dari hadist-hadist yg tsabit (shahih) dari Rasulullah krn berdalih dgn hujjah yg lebih lemah dari sarang laba-laba.BANTAHAN TERHADAP ORANG YANG MENGINGKARI DAN MEMBID¶AHKAN AQIAH Ibnul Mundzir rahimahulloh membantah mereka dgn mengatakan bahwa : ââà ¬Å³Orang-orang ââà ¬Ë Aqlaniyyun (orang-orang yg mengukur kebenaran dgn akalnya. Beliau berkata : ââà ¬Å³Kalau bayi itu meninggal sebelum hari ketujuh maka gugurlah sunnah aqiqah bagi kedua orang tuanya.35. AlHafidz Ibnu Hajar rahimahulloh berkata dalam kitab ââà ¬Å³Fathul Bariââà ¬Â (9/594) : ââà ¬Å³Sabda Rasulullah pada perkataan ââà ¬Ë pada hari ketujuh kelahirannyaââà ¬âÄ¢ (hadist no. Namun mereka berselisih pendpt tentang boleh melaksanakan aqiqah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Pendpt ini dinukil dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ââà ¬Å³Tuhfatul Maududââà ¬Â hal. bersedekah dgn perak seberat timbangan rambut dan diberi nama pada hari ketujuhnya. Masih ada ulama yg menerangkan tentang sunnah amalan tersebut (bersedekah dgn perak).ââà ¬Â Dan dijelaskan pula tentang kedhaifan bahkan hadist ini mungkar dan mudraj] BERSEDEKAH DENGAN DENGAN PERAK SEBERAT TIMBANGAN RAMBUT Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhoyyan berkata : ââà ¬Å³Dan disunnahkan mencukur rambut bayi. dilaksanakan pada hari ketujuh atau hari ke-14 atau hari ke-21. Pendpt ini dinukil dari Ibnu Hazm dalam kitab ââà ¬Å³al-Muhallaââà ¬Â 7/527. dan lain-lain. WAKTU AQIQAH PADA HARI KETUJUH Berdasarkan hadist no.ââà ¬Â [Penulis berkata : ââà ¬Å³Dia (Ismail) seorang rawi yg lemah krn jelek hafalannya.2). saat ini seperti sekelompok orang yg menamakan sebagai kaum Islam Liberal. seperti dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ââà ¬Ë Fathul Bariââà ¬âÄ¢ (9/594). Dan ini mrpk pendpt Imam Malik.ââà ¬Â [Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ââà ¬Å³Tuhfatul Maududââà ¬Â hal. Jika tdk bisa melaksanakan pada hari ketujuh maka boleh pada hari ke-14. dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam ââà ¬Å³Fathul Bariââà ¬Â (9/588)]. Sebagian lagi berpendpt boleh dilaksanakan setelah hari ketujuh. Sebagian ulama lain membatasi waktu pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. bahwasan syariat aqiqah akan gugur setelah lewat hari ketujuh. pen) mengingkari sunnah aqiqah. Imam Ahmad.ââà ¬Â .2 dari Samurah bin Jundab.ââà ¬Â Sebagian membolehkan melaksanakan sebelum hari ketujuh.20. ini sebagai dalil bagi orang yg berpendpt bahwa waktu aqiqah itu ada pada hari ketujuh dan orang yg melaksanakan sebelum hari ketujuh berarti tdk melaksanakan aqiqah tepat pada waktunya. seperti : al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani.

ââà ¬Â Penulis berkata : ââà ¬Å³Ketetapan ini (bayi laki-laki dua kambing dan perempuan satu kambing) tdk diragukan lagi kebenarannya.ââà ¬Â BOLEH AQIQAH BAYI LAKI-LAKI DENGAN SATU KAMBING Berdasarkan hadist no. Telah dijelaskan pula bahwa nasikah atau aqiqah ha pada satu waktu (tdk ada waktu lain) yaitu pada hari ketujuh dari hari kelahirannya.ââà ¬Â Al-ââà ¬Ë Allamah Shiddiq Hasan Khan rahimahulloh dalam kitab ââà ¬Å³Raudhatun Nadiyyahââà ¬Â (2/26) berkata : ââà ¬Å³Telah menjadi ijmaââà ¬âÄ¢ ulama bahwa aqiqah untuk bayi perempuan ialah satu kambing. Sebagian ulama berpendpt boleh mengaqiqahi bayi laki-laki dgn satu kambing yg dinukil dari perkataan Abdullah bin ââà ¬Ë Umar. ââà ¬Ë Urwah bin Zubair. al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam ââà ¬Å³Fathul Bariââà ¬Â (9/592) : ââà ¬Å³Semua hadist yg semakna dgn ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama dalam membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam masalah aqiqah. ini ialah hadit dhoif. Hadits Riwayat Abdur Razaq (4/326) dan Abu Syaikh dari jalan Qatadah dari Anas] Sebenar mereka tdk pu hujjah sama sekali krn hadist dhaif dan mungkar.ââà ¬Â Imam Ash-Shanââà ¬âÄ¢ani rahimahulloh dalam kitab ââà ¬Å³Subulus Salamââà ¬Â (4/1427) mengomentari hadist Aisyah tersebut diatas dgn perkataan : ââà ¬Å³Hadist ini menunjukkan bahwa jumlah kambing yg disembelih untuk bayi perempuan ialah setengah dari bayi laki-laki. ³Setelah menyebutkan dua hadist diatas. Mungkin mereka berpegang dgn hadist Anas yg berbunyi : ââà ¬Å³Rasulullah mengaqiqahi diri sendiri setelah beliau diangkat sebagai nabi. AQIQAH UNTUK ANAK LAKI-LAKI DUA KAMBING DAN PEREMPUAN SATU KAMBING Berdasarkan hadist no.Adapun hadist tentang perintah untuk bersedekah dgn emas.5 dari Aisyah dan ââà ¬Ë Amr bin Syuââà ¬âÄ¢aib. Tidak diragukan lagi bahwa ketentuan waktu aqiqah ini mencakup orang dewasa maupun anak kecil.meskipun hadist riwayat Ibnu Abbas itu tsabit (shahih). tdklah .3 dan no. Tetapi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahulloh berkata dalam kitab ââà ¬Å³Fathul Bariââà ¬Â (9/592) : ââà ¬Å³Ã¢âà ¬Â¦. TIDAK ADA TUNTUNAN BAGI ORANG DEWASA UNTUK AQIQAH ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI Sebagian ulama mengatakan : ³Seseorang yg tdk diaqiqahi pada masa kecil maka boleh melakukan sendiri ketika sudah dewasa´. 4 dari Ibnu Abbas.ââà ¬Â [Dhaif mungkar. Imam Malik dan lain-lain mereka semua berdalil dgn hadist Ibnu Abbas diatas..

Hewan ini beliau bawa sampai beliau ajak wukuf di Arafah bersama banyak orang kemudian beliau bertolak meninggalkan Arafah dengan membawa hewan tersebut ketika banyak orang bertolak. Beliau gantungi sesuatu sebelum beliau lukai. Dua hal ini dilakukan di satu tempat. Demikian pula. Hendaknya kalian tajamkan pisau dan kalian buat hewan sembelihan tersebut merasa senang´ (HR Muslim no 5167). dgn judul ââà ¬Å³Aqiqahââà ¬Â terbitan Titian Ilahi Press. 1997] Sumber : http://almanhaj.id/index. beliau berkata. Hukum Aqiqah : http://alsofwah. Kedua: penyembelih dianjurkan untuk menghadap kiblat dan menghadapakan hewan sembelihan ke arah kiblat. Dari Syadad bin Aus. Sambil menghadap kiblat beliau gantungi hewan tersebut dengan dua buah sandal dan beliau lukai dari sisi kiri. Dalil Syari Tentang Aqiqah. [Disalin dan diringkas kembali dari kitab ââà ¬Å³Ahkamul Aqiqahââà ¬Â karya Abu Muhammad ââà ¬Ë Ishom bin Marââà ¬âÄ¢i. Jika dia mampu maka sunnah yg shahih ialah laki-laki dgn dua kambing. Maksud hadist itu hanyalah untuk menunjukkan boleh mengaqiqahi bayi laki-laki dgn satu kambingââà ¬Â¦. terbitan Maktabah as-Shahabah. dan diterjemahkan oleh Mustofa Mahmud Adam al-Bustoni.menafikan hadist mutawatir yg menentukan dua kambing untuk bayi laki-laki. « ». Ketika beliau tiba di Mina pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah beliau sembelih hewan tersebut sebelum beliau memotong atau menggundul rambut kepala. Beliau sendiri yang menyembelih hadyu beliau.id Pertama: dianjurkan untuk menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih.ââà ¬Â Sunnah ini ha berlaku untuk orang yg tdk mampu melaksanakan aqiqah dgn dua kambing.php?action=more&article_id=856&bagian=0 Sumber Pengertian Aqiqah. adalah Ibnu Umar jika membawa hadyu dari Madinah maka beliau tandai bahwa hewan tersebut adalah hewan hadyu dengan menggantungkan sesuatu padanya dan melukai punuknya di daerah Dzul Hulaifah.or. Yogjakarta. jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jeddah.or. Dari Nafi¶ dari Abdullah bin Umar. ³Ada dua hal yang kuhafal dari sabda Rasulullah yaitu Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Saudi Arabia. Beliau jajarkan onta-onta hadyu tersebut dalam posisi berdiri dan beliau arahkan ke arah . Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik.

Jika hewan tersebut dibaringkan pada lambung kirinya maka lebih nyaman bagi hewan yang hendak disembelih dan lebih memperlancar proses keluarnya nyawa serta lebih mudah dalam proses penyembelihan. Bahkan dalam al Mufhim 5/362. Ketiga: Dimakruhkan memotong leher hewan yang disembelih . . Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika´. Akan tetapi daging hewan tersebut tetap halal untuk dimakan. sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat (Riwayat Abdur Razaq no 8585 dengan sanad yang shahih). menyiksa diri sendiri dan hewan yang akan disembelih. Dari Nafi¶. Demikian pula dianjurkan agar hewan yang hendak disembelih tersebut dihadapkan ke arah kiblat´ (Majmu Fatawa 26/309-310).kiblat kemudian beliau memakan sebagian dagingnya dan beliau berikan kepada yang lain (HR Malik dalam al Muwatha¶ no 1405). Bahkan Ibnu Taimiyyah mengklaim tata cara seperti ini sebagai salah satu sunnah Nabi. Bahkan itulah sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan seluruh kaum muslimin bahkan praktek semua orang. Dari Ibnu Sirin (seorang tabiin) beliau mengatakan. Riwayat-riwayat di atas dan yang lainnya menunjukkan adanya anjuran untuk menghadapkan hewan yang hendak disembelih kea rah kiblat. Lengkapnya yang dibaca adalah sebagai berikut ³Bismillahi allahu akbar. Allahumma minka wa laka. Namun jika hal ini tidak dilakukan daging hewan sembelihan tersebut tetap halal dimakan. : . Barang siapa yang membaringkan hewan tersebut pada lambung kanannya dan meletakkan kaki kirinya di leher hewan tersebut akhirnya orang tersebut harus bersusah payah menyilangkan tangannya agar bisa menyembelih hewan tersebut maka dia adalah seorang yang bodoh terhadap sunnah Nabi. An Nawawi menyebutkan adanya anjuran untuk membaringkan sapi dan kambing pada lambung kirinya. Setelah itu hendaknya penyembelih mengucapkan bismilah dan bertakbir. Dengan demikian proses penyembelihan akan lebih mudah. ³Dianjurkan untuk menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat´ (Riwayat Abdur Razaq no 8587 dengan sanad yang shahih). al Qurthubi mengatakan bahwa membaringkan hewan yang hendak disembelih pada lambung kirinya adalah suatu yang telah dipraktekkan kaum muslimin semenjak dahulu kala. Beliau berkata. ³Hewan sembelihan baik hewan kurban ataupun yang lainnya hendaknya dibaringkan pada lambung kiri dan penyembelih meletakkan kaki kanannya di leher hewan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang shahih dari Rasulullah.

Demikian pula Imam Syafii membenci hal ini (al Hawi 15/87-91). lanjut penanya. . ³Andai ada orang yang menyembelih hewan hingga lehernya putus maka daging hewan tersebut tetap boleh dimakan´ (Riwayat Abdur Razaq no 8601 dengan sanad yang shahih).ditanya tentang seorang yang menyembelih dengan menggunakan pedang sehingga leher hewan yang disembelih putus. Dari Ma¶mar. ³Jika ada orang yang menyembelih hewan hingga kepala terpisah dari badannya maka silahkan kalian makan asalkan orang tersebut tidak sengaja´ (Riwayat Abdur Razaq no 8599 dengan sanad yang shahih). Az Zuhri ±seorang tabiin. beliau berkata. Di antara yang berpendapat demikian adalah Atha. ³Sungguh jelek apa yang dia lakukan´. sesungguhnya Ibnu Umar tidak mau memakan daging kambing yang disembelih hingga lehernya terputus (Riwayat Abdur Razaq no 8591dengan sanad yang shahih). beliau berkata.ari Nafi. seorang ulama dari generasi tabiin. Tentang hal ini. ada juga ulama yang memberi rincian. Dari Atha¶. ³Boleh´. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini. ³Apakah dagingnya boleh dia makan?´. Jika dilakukan dengan sengaja maka dagingnya jangan dimakan. Dari Ibnu Thawus dari Thawus. Akan tetapi jika tanpa sengaja maka boleh. Jawaban beliau. Beliau membenci perbuatan ini jika dilakukan dengan sengaja sebagaimana dalam Sualat Abdullah bin Ahmad hal 260 no 980 dan 981. jawab az Zuhri (Riwayat Abdur Razaq no 8600 dengan sanad yang shahih).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful