P. 1
Modul Pengajaran Sains Tahun 2 Versi BM

Modul Pengajaran Sains Tahun 2 Versi BM

|Views: 217|Likes:
Published by Muhaimin Mdd

More info:

Published by: Muhaimin Mdd on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

rohani dan intelek. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. harmonis dan berakhlak mulia. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. emosi. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. 4. 5. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh.1. 3. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. 2. 3. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Untuk mencapai matlamat ini. 6. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Komunikasi Kerohanian. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. dan bersepadu. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik. 2. 1 . seimbang. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. emosi.

kreativiti. sahsiah. kemahiran dan nilai. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 . kemahiran berfikir. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat. cara. penguasaan kemahiran generik. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. kognitif. FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Perkembangan fizikal.Mendengar. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Perkembangan sosioemosi. • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama.2 4. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains. kemahiran asas ICT. 3. kemahiran saintifik. bahasa Cina dan bahasa Tamil. negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah. bahasa Inggeris. kepercayaan. KEROHANIAN. dan Mengira serta Menakul. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat.

Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Penerapan elemen ICT. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan.4. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 . Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. guru bolehlah beralih kepada unit yang baru.

Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan. 5.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran.pengajaran dan pembelajaran. cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. inovatif dan kreatif. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Walau bagaimanapun. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 . Dengan ini. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. kritis. Modul Pembelajaran juga disediakan. 4. supaya mereka dapat berfikir secara analitis.

Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. 5 . 6. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum.      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku.

  .

1. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. air. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. Murid menjawab Lembaran Kerja 1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan. 4. udara dan tempat perlindungan. Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. air. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. cikgu. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    . cikgu .1. 4. cikgu. Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 5. 3. 3.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini. udara dan tempat perlindungan.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. Sains Hayat 2.1. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. 2. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2. air. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. TMK.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. udara dan tempat perlindungan. 2. 2. penulisan atau lisan. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 2. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.

air iv) meletakkan tangan di hidung . 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 9. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan. 3. 4. 12. 11. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan.udara 7. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan.makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong . Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'. 3. air dan tempat perlindungan. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan. 8. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala . 5. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. udara.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut . Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain. udara. 6. 2. 10. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    .  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1. air atau tempat perlindungan. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan.

Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    . 1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    . Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup. 2.  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1.

Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar. air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .

p___r___i___d___ ___g ___ ___. ___________. u___ a ___ a.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. ___ ___ r. iii. 1. iv. Keperluan asas haiwan ialah : i.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    . _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup. ii. 1. Haiwan memerlukan _________________. m ____k ____n____ ____ .

makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________. air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________. air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    . belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.

  .

cikgu. 4. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    .1.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza.JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya. tumbuhan dan haiwan lain. cikgu. 4. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu. 3.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia.  JALAN . 3. Guru : Lembu makan apa. 2.1.1. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat. Ali? Ali : Lembu makan rumput. contoh : Guru : Ali. Sains Hayat 2. 2. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2.1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2. Aktiviti: 1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. penulisan atau lisan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. TMK.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN .

Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4. 1.JALAN CARI MAKAN 5.  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. 7. contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6.   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    . Murid menjawab Lembaran Kerja 3.  JALAN . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.  haiwan yang makan tumbuhan sahaja.

Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja. 2.JALAN . Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan. contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 .JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1. contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan.

A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).JALAN .

itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan.JALAN .

A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A.JALAN . B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan.

Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________. Kuda C. Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan. Ayam B. Unta B. 3. Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . Kerbau C.JALAN . Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. Ikan 2. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . 4. Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A . 1. Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja.

  .

2. v.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    . Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini. di celah batu atau kayu. lubang. penulisan atau lisan. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat. 5. iv. 3. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. 2. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah. 2. reban. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Sains Hayat 2. Aktiviti: Aktiviti 1 1. iii. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i. TMK. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. ii. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya. dalam tanah. kandang.1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran. di dalam air. gua. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya. atas pokok.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. 4. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan.1.

Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. 7. 2. 5.  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). Aktiviti 2 1. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. 1. cikgu. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya. 6. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya. cikgu. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. iii. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam. 1. ii. 2. 3. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    .

  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1. udang. orang utan di dalam air arnab. kambing dalam tanah cacing tanah ikan. itik lubang tebuan atas pokok monyet. ketam nipah kandang lembu. kuda. 2. Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam. Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. ketam gua kelawar. 3. beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    .

Gunakan pensel warna yang berbeza.                                                                                                                                                     Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul.

3. 4.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. 2.         s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    . 5. 7. 6. 9. s+a+n+g+k+a+r 1. 10. 8.

ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan.

- 31    . atas pokok. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing.  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini. 2. 2. penulisan atau lisan. bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. 3. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1.1. 5. Beg kertas pembungkus kertas. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. Sains Hayat 2. gua. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas. Gambar sarang burung 2. 6. di dalam tanah. di celah batu atau kayu. 4. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. reban. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. lubang. Gam 4.1. bekas plastik 3. kandang. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2. di dalam air. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru.

  .

Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing.3. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 3. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Kotak tisu. TMK. 2. 4. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya. 4.  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. Telur ayam. Sains Hayat 2.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. Aktiviti: 2. penulisan atau lisan. cikgu.3. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    . contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam. 3. 6. 2. cikgu. 5. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. 6. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam. 5. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. cikgu. 1.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2.  COMELNYA ANAKKU 7. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. 1. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. 1. 10. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    . 9.

Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. udang. ketam. Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. ikan paus dan ikan lumba-lumba. burung. 3. harimau. labah-labah. ular. gajah. ayam dan itik. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . singa. ikan. Contoh haiwan yang bertelur : katak.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. kambing. kerbau.

kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya.

Tuliskan dua cara pembiakan.                                           Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya.

  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya. semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .

2 dan 3 = Pentaksiran.3.3. Akuarium dan telur katak. Lembaran Kerja 1. ada yang tak sama. 2. Aktiviti: 1. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. 2. penulisan atau lisan. 3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. 6.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    . Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan. cikgu.3. Carta kitar hidup katak. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama. Carta kitar hidup rama-rama. Sains Hayat 2. 2. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. 2. cikgu.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur. 4. 5. 2.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 7.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. TMK.

ulat beluncas. 5. Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama. 4. gam dan pensel warna. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    .  ANAK SIAPA NI? 3. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. 6. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    . iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang. berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur.

contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama . atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2.rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    . Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur. 3. anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya. 4. Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu. Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak. Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz.  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1.

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

          Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

warna B. A. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . rupa. Berudu 4. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________. Katak C. Anak katak dinamakan ______________. Berudu Y  Rama-rama  C. Jentik-jentik C. Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A. Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________. 1. rupa 2.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. A. rupa. Kupu-kupu 3. Gajah B. saiz. Kepompong B. saiz C. Anak katak B. Telur  Ulat beluncas  A.

murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan.. ular menjalar. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. 3.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. 5. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.  PI MAI PI MAI TANG TU…. 2. burung terbang. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. merangkak.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. Guru menyoal murid selain dari berjalan. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. berenang. 2. lembu berjalan. 4. menjalar. kura-kura merangkak. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. 60 minit 1. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1. mengengsot. Melalui topik ini.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. TMK. Sains Hayat 2. 2.4 Memahami pergerakan haiwan 2. 2. semut merayap. Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU….. 2. penulisan atau lisan. apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas.4. cikgu. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    . Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. siput babi mengengsot.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan.4. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'. terbang. merayap. 6. berlari dan melompat. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan. 3.4. 4.

cikgu. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. (Lampiran) 9. 8. 16.4. 15.. 10. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14. contoh : Cikgu : Ali. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. 7. contoh : Guru : Selain berjalan. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang.2. 17. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2. cikgu. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air. 12. 11.  PI MAI PI MAI TANG TU…. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    . 13. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. (Lampiran). Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid.

. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. 1. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1.

Lompat melompat dalam kolam. Sambil menyanyi ria. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    .  PI MAI PI MAI     TANG TU….. Berenang-renang bersukaria. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat.

Ingin ku bersama tinggi di awan.  PI MAI PI MAI TANG TU….. Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru. Burung berterbangan berkawan-kawan. Riangnya riangnya rasa hatiku.          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    .

harimau.PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. kurakura merayap semut.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    . itik. penyu. Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2. gajah. dugong berjalan lembu. contohnya: berenang ikan. rusa menjalar ular merangkak buaya. harimau mengengsot siput babi terbang kelawar. burung. kanggaru. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara. ulat gonggok melompat katak. rama-rama berlari kuda. berudu.

  Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.   Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .

Haiwan manakah boleh berenang?   3.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Haiwan manakah boleh melompat?       2. Haiwan manakah boleh berlari?       4. Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . Haiwan manakah boleh merangkak?   5. 1.

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak. Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang. i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang. 1. c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat.

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 4. 1. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . 2. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam. 3. Unta boleh ______________________ laju. Burung ________________________ di udara. Siput babi ______________________ untuk bergerak. 5. Ular __________________________ untuk bergerak.

  .

Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Biji benih kacang hijau.2. Lembaran kerja 2 = Pemulihan.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1. Kapas. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3. Guru membuat persediaan awal. 4. 60 minit 1. 3. udara dan cahaya matahari. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air. Contoh soalan: a. Lembaran kerja 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b.  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini. 6.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. 3. 2.1. Kenapa daun itu layu? c. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 3. 7. 3. penulisan atau lisan. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1.(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    .2 Menaakul tentang kepentingan air.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. 3.  Dibiarkan selama tiga hari. 2. 2. 5.1.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK .  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air.1. Sains Hayat 3. Cawan plastik.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air.

Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. 10. Contoh soalan: a. 2. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. 4. Selepas tiga hari. 7. 9. 11. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. 5. 8. 6. Murid menjawab lembaran kerja 4. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. 3. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. b. Guru membuat persediaan awal. guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar. Aktiviti 3: 1. Sepanjang tiga hari. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    .  HEBATNYA AIR 3. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e.

Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12.  HEBATNYA AIR f. 13. Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat. 14. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    . Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok.

air b. Keperluan asas tumbuhan ialah: a. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    .HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. cahaya matahari c.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul.

                     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari.                                           B. A.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai. (Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .

1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d. 4. 6.2 Menaakul tentang kepentingan air. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.1. 3. Adakah benda hidup bernafas? c. Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. 2. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini. udara dan cahaya matahari.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. penulisan atau lisan. 3. 4. 3. 2.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. Soalan: a. 5. 60 minit 1. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih. 3. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . Aktiviti 1: 1. 5. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 3. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid.1. TMK . Sains Hayat 3. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    . Apakah benda hidup? b.

Mengapa kamu kata begitu? h. Kenapakah anak pokok A layu? c. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g. 8. Contoh soalan: a. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d. Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Mengapa kamu kata begitu? f. Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.  HIDUP SIHAT 7. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Selepas seminggu. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9.

  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

2.Suaikan jawapan yang betul. Tidak layu 3. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari. 1. layu 4. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar.

Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ . Penutup 3. Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara. Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    . Daun yang disapu minyak 2.HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi.

  .

3. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . udara dan cahaya matahari. 5. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3.2 Menaakul tentang kepentingan air.  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. Aktiviti 2: 1. 4. Jubin. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. 3. 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5. 2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari. Sains Hayat 3. Aktiviti 1: 1. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3. Lembaran kerja 2 = Pemulihan.1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. 2. Contoh: a.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. Guru membawa murid ke padang. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan. 60 minit 1. Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b.1. TMK . Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. 2. 3. 6. Anak pokok. penulisan atau lisan.1. 4. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya.

apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h.  SINARILAH HIDUPKU 4. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b. 6. Contoh soalan: a. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    . Jika tidak. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. Selepas seminggu. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. 5.

  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

membesar ) dan sihat. 2. membesar ). Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . 1. Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara . Tumbuhan ini akan ___________ ( mati . air ) yang cukup. Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari . Tumbuhan ini ___________ ( layu . cahaya matahari ) yang mencukupi.SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul.

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara. 2. 3. 1.

  .

Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah.3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. 9. 3. 3. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Contoh soalan: a. Sains Hayat 3. Aktiviti: Aktiviti 1 1.3 Memahami tumbesaran tumbuhan.3. Guru membuat persediaan awal. 8. Kapas. TMK. 2. Cawan plastik.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. 6. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Biji benih kacang hijau. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. Anak pokok cili. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. 5. 3.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini. 3. 7. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. Kertas jalur berwarna. penulisan atau lisan. Kalau tidak. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    .  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. bagaimana saiz asal pokok ini? c.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu. 2. 4.

b. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1.ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. a. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. e. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. 6. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. kelima dan ketujuh. (Lampiran 1) 7. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan.  KECIL JADI BESAR 5. Apabila guru meminta murid membuka mata. 9. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. c . ketiga. a. d. Contoh soalan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    . Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing.

2.KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1. Semua tumbuhan mengalami tumbesaran. Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    .

KECIL JADI BESAR   86    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul.

A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi.

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . 2. layu).KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul. membesar). 5. Pokok keembong akan (kering. 4. sedikit). Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. Selepas 3 minggu 1. 3. tinggi). biji benih). Pokok keembong hidup (sihat. Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok.

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

4. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu. (atau sebarang jawapan murid) 2. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. lampu suluh. 4. api.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. 7.1. TMK. 6.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . penulisan atau lisan. 4.1. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 5. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. 3.1. Standard Pembelajaran: 4. contoh : Guru : Murid-murid. 3.1. 4. lampu. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. 4. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. Sains Fizikal 4. 2.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap.

Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling. 8.1. 7. 1. 1. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. 5. 6. Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh. 2. 7.1 di atas dengan bantuan gambar. 3. 6. 4. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat. Aktiviti 2 1. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen.  PENYULUH HIDUPKU 5. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan).

Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang. pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya. 4.  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    . Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. Lilin. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber. 3. Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap.

lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya .

terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   . 3. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. Benda dalam kotak ajaib ialah __________________. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya. 4. Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________. 2.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. ________________ digunakan sebagai punca cahaya. (berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1.

  .

4. 6. 2. cikgu. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    .1. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum. TMK. Sains Fizikal 4. 4. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4. Tempoh: Sumber: 90 minit 1. contoh : Guru : Murid-murid. penulisan atau lisan. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 4.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. 2. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.2. 7.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'.1. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain. 4. 3.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang. 9. 8.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. cikgu. Klip video 'The magic of shadow'.

Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. 4. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. 6. 2. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 4. 3. 5. 5. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. 3. 7. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. Aktiviti 3 1. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. Aktiviti 2 1. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin.  EHH……MACAM SAMALAH! 3. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi.

lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. Aktiviti 4 1. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. 4. 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    . 3.  EHH……MACAM SAMALAH! 4. 5. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. 5. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata. 2. 1.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    . 2. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk.MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1.  EHHH…. bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas.

Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya. Gelapkan bayang-bayang haiwan ini. Punca cahaya ialah ______________. i.MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    .  EHHH….

MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul. Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .  EHHH….

Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang. bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan. Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. 3. Lampu suluh objek bayang-bayang 1. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam. bayang) terkena pada objek yang gelap. 5.  EHHH…. 4.MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah. selari) dengan sumber cahaya. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya. berbeza) dengan bentuk objek. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. 2. putih).   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    . hadapan) objek.

5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5.1. 5.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini.4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar.1. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3.1 Membaca dan menerangkan manual 5. 5. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    .1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut. (contoh binaan rumah dan kereta) 2.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar. Aktiviti 1 1.1. Guru menunjukkan satu model binaan. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri.1. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar. Standard Pembelajaran: 5.1. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar.

  4.  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1. 3. 2. Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan. 5. Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    . 6. Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan.

                                               107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 1. Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan.  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis.

Untuk memasang set binaan kita. perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan.  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2. Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis. Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .

  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3. Antaranya model bangunan. Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan. Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan. haiwan dan model yang kita sukai.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 4. kenderaan.

  1 2 3 4 5 6 7 6.                  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    .  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5. Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang.

  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->