P. 1
Modul Pengajaran Sains Tahun 2 Versi BM

Modul Pengajaran Sains Tahun 2 Versi BM

|Views: 217|Likes:
Published by Muhaimin Mdd

More info:

Published by: Muhaimin Mdd on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

dan bersepadu. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. 4. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komunikasi Kerohanian. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. 3. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. 2. Untuk mencapai matlamat ini. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. 3. 2. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. harmonis dan berakhlak mulia. rohani dan intelek.1. 6. seimbang. emosi. 5. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik. emosi. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. 1 .

Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 . LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. kemahiran asas ICT.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. sahsiah. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. KEROHANIAN. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat.2 4. dan Mengira serta Menakul. kemahiran berfikir. Perkembangan sosioemosi. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. kepercayaan. cara. FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. Perkembangan fizikal. negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. kreativiti. kemahiran dan nilai. kemahiran saintifik. 3. Pada masa yang sama. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah. bahasa Inggeris.Mendengar. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. kognitif. • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama. penguasaan kemahiran generik.

keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. Penerapan elemen ICT. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir.4. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 . Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. 4. inovatif dan kreatif.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan. 5. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Dengan ini. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Modul Pembelajaran juga disediakan.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 . Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri.pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun. supaya mereka dapat berfikir secara analitis. kritis. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka.

Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum. 5 . folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. 6. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja.      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid.

  .

1. 2. Aktiviti: Aktiviti 1 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    . Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. udara dan tempat perlindungan. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. udara dan tempat perlindungan. 2. 3. air. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. TMK. 4.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. 2. cikgu. air. 4. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan. cikgu. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. 3.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Sains Hayat 2. penulisan atau lisan.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini. cikgu . 2. udara dan tempat perlindungan. 5. air.1.

6. 12. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan. air dan tempat perlindungan. 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. udara. 10. 8. 5. 4. air atau tempat perlindungan.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut . 9. udara. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan.makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong .  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1. Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    . 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan. Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala . 3.udara 7. 2. 11. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut.air iv) meletakkan tangan di hidung . Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya.

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    . Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1.  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 1.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1. 2. Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    .

Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar. air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .

ii. _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup. ___________.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. iv. 1. ___ ___ r. iii.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    . Keperluan asas haiwan ialah : i. u___ a ___ a. m ____k ____n____ ____ . p___r___i___d___ ___g ___ ___. t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. Haiwan memerlukan _________________. 1.

makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________. air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________. belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________. air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.

  .

3. 2.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN . TMK. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.1. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu. 4.1.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza.JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini. Guru : Lembu makan apa. 4. 2. Aktiviti: 1. cikgu. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. cikgu. Sains Hayat 2.1. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    . Ali? Ali : Lembu makan rumput.1. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.  JALAN . Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia. penulisan atau lisan. 2. tumbuhan dan haiwan lain.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 3. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya. contoh : Guru : Ali. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. 2.

contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6.JALAN CARI MAKAN 5.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4. 1. 7. 1.   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja.  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan.  haiwan yang makan tumbuhan sahaja.  JALAN . Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.

contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan.JALAN .JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1. contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 . Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan. 2. Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja.

A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).JALAN .

JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan. itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .JALAN .

JALAN . B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A. A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .

4. Ikan 2. Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A . Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Ayam B. Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________. 1. Kuda C. Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Unta B. 3. Kerbau C.JALAN .

  .

v. gua.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. ii. 2. 2. 4. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan. kandang. iii. atas pokok. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    . Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. iv. 2. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. 3. dalam tanah. TMK. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu. Sains Hayat 2. di celah batu atau kayu. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. 5. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i. penulisan atau lisan. Aktiviti: Aktiviti 1 1.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. di dalam air. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. reban. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan.1. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. lubang.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini.1. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya.

iii. cikgu. 7. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. 5.  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. 2. cikgu. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    . 3. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. 1. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. ii. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam. 4. Aktiviti 2 1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. 6. 2. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. Murid menjawab Lembaran Kerja 1.

ketam gua kelawar. udang. Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan. itik lubang tebuan atas pokok monyet. Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam. ketam nipah kandang lembu. 2. 3. kambing dalam tanah cacing tanah ikan.  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1. beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    . orang utan di dalam air arnab. kuda.

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul.                                                                                                                                                     Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Gunakan pensel warna yang berbeza.

s+a+n+g+k+a+r 1. 3.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. 6. 4. 7. 2. 9. 8. 5. 10.         s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    .

ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan.

  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini. Beg kertas pembungkus kertas. gua. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas. 6. 2. di celah batu atau kayu. lubang.1. di dalam tanah. Gam 4. TMK. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing. atas pokok. bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. 5.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. bekas plastik 3. Gambar sarang burung 2. kandang.1. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing. - 31    . reban. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. di dalam air. Sains Hayat 2. 2. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. penulisan atau lisan. 4.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 3.

  .

Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Aktiviti: 2. 2. 2. Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. penulisan atau lisan.3. 3. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya.3. 3. cikgu. 1. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. 6. cikgu.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 6. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. Telur ayam. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    .  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. Sains Hayat 2. cikgu. TMK. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. 4. 5. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya. 2. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 5. Kotak tisu. 4.

1. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8. 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1.  COMELNYA ANAKKU 7. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    . Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. 9. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. 10.

burung. ular. Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. kambing. gajah. ketam. labah-labah. udang. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . ayam dan itik. kerbau. 3. ikan paus dan ikan lumba-lumba. Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. harimau. Contoh haiwan yang bertelur : katak.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. singa. ikan.

  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya. kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .

Tuliskan dua cara pembiakan.  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya.                                           Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    .

semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya.

3. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    . 5. 2. TMK.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. Carta kitar hidup rama-rama. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama. ada yang tak sama. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur. Akuarium dan telur katak.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan. 2.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini. 7. cikgu. Lembaran Kerja 1. Aktiviti: 1. 4.3. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. 2. Carta kitar hidup katak. penulisan atau lisan. Sains Hayat 2. 2.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. 6. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan. cikgu.3. 2 dan 3 = Pentaksiran. 3. Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya.

vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. gam dan pensel warna. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz. ulat beluncas. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun. Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    .  ANAK SIAPA NI? 3. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama. 5. 4. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur.

berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    . Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. 1. 1. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. 6.

Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz. anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya. Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu. 3. 4.rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    . Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur. atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2. contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama .  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1. Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak.

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.           Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A. Telur  Ulat beluncas  A. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________. Anak katak dinamakan ______________. rupa. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________. Kupu-kupu 3. Jentik-jentik C.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. rupa 2. rupa. Berudu Y  Rama-rama  C. A. A. saiz. saiz C. Katak C. Gajah B. warna B. Kepompong B. Berudu 4. Anak katak B. 1.

3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. ular menjalar. Guru menyoal murid selain dari berjalan. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. 2. apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas. Sains Hayat 2. 4. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. lembu berjalan. siput babi mengengsot. berenang. merayap. 5. menjalar. 60 minit 1. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Melalui topik ini. terbang. penulisan atau lisan. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. berlari dan melompat. 2. cikgu. burung terbang.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan. 4. 3. murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan.4 Memahami pergerakan haiwan 2. 5. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas.4.4. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    . 3. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1. merangkak. mengengsot.4. 2. 2. 6. Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU…. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi.4. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain...  PI MAI PI MAI TANG TU…. semut merayap. TMK. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. 2. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. kura-kura merangkak.

Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. 10. 15. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. 11. apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    . contoh : Cikgu : Ali. cikgu. 13. cikgu. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. 8. (Lampiran). (Lampiran) 9.. 12. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2.4. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air.2. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari. 17. 7.  PI MAI PI MAI TANG TU…. contoh : Guru : Selain berjalan. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. 16. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    . 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1.. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 1.

Lompat melompat dalam kolam. Sambil menyanyi ria. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    .  PI MAI PI MAI     TANG TU….. Berenang-renang bersukaria. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat.

Riangnya riangnya rasa hatiku.. Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru.          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    . Burung berterbangan berkawan-kawan.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Ingin ku bersama tinggi di awan.

harimau mengengsot siput babi terbang kelawar. kanggaru. harimau. penyu.PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. ulat gonggok melompat katak. dugong berjalan lembu. gajah. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    . rusa menjalar ular merangkak buaya. burung. kurakura merayap semut. rama-rama berlari kuda. contohnya: berenang ikan. itik. berudu. Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2.

  Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.

  Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.

Haiwan manakah boleh melompat?       2. Haiwan manakah boleh merangkak?   5. Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . Haiwan manakah boleh berlari?       4. 1.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Haiwan manakah boleh berenang?   3.

i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang. 1.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang. d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan. c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat.

Siput babi ______________________ untuk bergerak. 1. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Unta boleh ______________________ laju. Burung ________________________ di udara. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . 4. 2. 5. Ular __________________________ untuk bergerak. 3.

  .

penulisan atau lisan.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air. 2.2.1. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Contoh soalan: a. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1. 2. 60 minit 1. Guru membuat persediaan awal.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1. Biji benih kacang hijau.  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air. 4.  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini.2 Menaakul tentang kepentingan air. 7.1.(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air. udara dan cahaya matahari. 5. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. 3. 3. Lembaran kerja 4.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.1. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. 2. Kapas. 3. 3. TMK . Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    .  Dibiarkan selama tiga hari.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. Kenapa daun itu layu? c. 3. 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Sains Hayat 3. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Cawan plastik. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 6.

Sepanjang tiga hari.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. 8.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. 2. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. Contoh soalan: a. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. 3. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. 10. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. 9. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. 7. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. 5. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. Guru membuat persediaan awal. 4. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. 6. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    . Aktiviti 3: 1. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 11. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. b. Murid menjawab lembaran kerja 4. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d.  HEBATNYA AIR 3. Selepas tiga hari.

Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. 14. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    . Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12. 13.  HEBATNYA AIR f. Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok.

Keperluan asas tumbuhan ialah: a. air b. cahaya matahari c.HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari. A.                                           B.                      Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai. (Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .

1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 6. 4. 3. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. TMK . 2.2 Menaakul tentang kepentingan air. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu.1.1. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih. Soalan: a. penulisan atau lisan. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. 5. Sains Hayat 3. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. udara dan cahaya matahari. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    . 3. 3. Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1. 2. 5. Aktiviti 1: 1.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini. Apakah benda hidup? b. 2. 60 minit 1. 4. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. 3. Adakah benda hidup bernafas? c.1.

Kenapakah anak pokok A layu? c.  HIDUP SIHAT 7. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d. Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Contoh soalan: a. 8. Mengapa kamu kata begitu? h. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g. Mengapa kamu kata begitu? f. Selepas seminggu.

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar. 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    . Tidak layu 3. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari. layu 4.Suaikan jawapan yang betul. 2.

Daun yang disapu minyak 2. Penutup 3. Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara. Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ . mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi.

  .

3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput. 4. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5. 2. 2. 3. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari. 5. penulisan atau lisan. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Aktiviti 1: 1. Anak pokok. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d. Jubin. 3. udara dan cahaya matahari.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka.1. Guru membawa murid ke padang. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3.1. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 60 minit 1. 3. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c. 4. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. 3. 3. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya.  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. Contoh: a. 2. Aktiviti 2: 1. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. 6. Sains Hayat 3. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b.1.2 Menaakul tentang kepentingan air. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. TMK .1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.

5. Contoh soalan: a. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    . Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. 6. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c.  SINARILAH HIDUPKU 4. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Jika tidak. Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7. Selepas seminggu. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut.

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari . Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara . Tumbuhan ini ___________ ( layu . Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . air ) yang cukup. cahaya matahari ) yang mencukupi. 1. 2. Tumbuhan ini akan ___________ ( mati . membesar ) dan sihat. membesar ).SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara. 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    . 3. 2.

  .

bagaimana saiz asal pokok ini? c. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. 3. Cawan plastik. Kertas jalur berwarna. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.3. Biji benih kacang hijau. 3. 8. 4. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. Anak pokok cili. Kapas. Guru membuat persediaan awal. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu.3. 9. 4. 3. 3. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. 6. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. TMK. 2.3 Memahami tumbesaran tumbuhan.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. penulisan atau lisan. 5. Kalau tidak.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 7. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. Contoh soalan: a. 2. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1. Sains Hayat 3.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    . Aktiviti: Aktiviti 1 1.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Apabila guru meminta murid membuka mata. Contoh soalan. a. kelima dan ketujuh. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. d. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing.ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. e. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. c .  KECIL JADI BESAR 5. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. (Lampiran 1) 7. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan. 9. 6. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    . b. Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. a. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. ketiga. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan.

2.KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    . Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar. Semua tumbuhan mengalami tumbesaran.

KECIL JADI BESAR   86    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul.

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi. A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul. sedikit). Selepas 3 minggu 1. Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. Pokok keembong hidup (sihat. 5. Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok. 3. layu). Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. Pokok keembong akan (kering. membesar). 2. biji benih). tinggi). Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . 4.

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. api. 4.  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 4. 4. (atau sebarang jawapan murid) 2.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. lampu. TMK. Sains Fizikal 4. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu. 3. 6. penulisan atau lisan.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. Standard Pembelajaran: 4.1. 4. 5. 7.1.1. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap.1. 3. lampu suluh. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 2. contoh : Guru : Murid-murid. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. 4. murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.

Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. 1. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 3. 7. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. 1.1. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. 6. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. 8. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen. 7. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat.  PENYULUH HIDUPKU 5. 5. Aktiviti 2 1. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . 4.1 di atas dengan bantuan gambar. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4. 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak.

2. Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    .  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber. Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap. 3. pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya. Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. Lilin. 4.

lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya .

________________ digunakan sebagai punca cahaya.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5. Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya. 3. Benda dalam kotak ajaib ialah __________________. 4.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   . (berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. 2.

  .

6. penulisan atau lisan.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. 5. 2. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 2.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. 4. cikgu. 9. 4. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang. 7. Klip video 'The magic of shadow'. TMK. 3. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'.2. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    .2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 8. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. cikgu. Sains Fizikal 4. 4. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 4.1. Tempoh: Sumber: 90 minit 1. contoh : Guru : Murid-murid.

Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. 5. 3. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. 4. Aktiviti 2 1. 5. Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh.  EHH……MACAM SAMALAH! 3. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. 3. Aktiviti 3 1. 2. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 6. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. 4. 7. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2.

4. 2. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. 1. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. 6. 5. 3. lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 5. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    . Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Aktiviti 4 1. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata.  EHH……MACAM SAMALAH! 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas. 2.MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1. Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang.  EHHH…. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    .

  EHHH…. i. Gelapkan bayang-bayang haiwan ini. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    . Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya. Punca cahaya ialah ______________.MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah.

  EHHH…. Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul.

bayang) terkena pada objek yang gelap. 3. 5.MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang. bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan. selari) dengan sumber cahaya. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya. hadapan) objek. 4. berbeza) dengan bentuk objek.  EHHH…. 2. Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. putih). Lampu suluh objek bayang-bayang 1.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    .

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar.1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1.1. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar. Aktiviti 1 1. 5.1. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri. Standard Pembelajaran: 5. 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    . Guru menunjukkan satu model binaan.1.1. (contoh binaan rumah dan kereta) 2.4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar.1.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut.1 Membaca dan menerangkan manual 5. 5.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    . 6. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar.  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1.  4. 2. Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar. Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan. Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan. Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan. 5. 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.

                                               107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan.  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis. 1.

Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis. perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2. Untuk memasang set binaan kita. Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan.

Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan. haiwan dan model yang kita sukai. Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan. kenderaan.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3. Antaranya model bangunan. 4.

  1 2 3 4 5 6 7 6. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang.                  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    . Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan.  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5.

  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->