KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

6. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. emosi. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. 5. 1 . 4. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Komunikasi Kerohanian. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Untuk mencapai matlamat ini. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik. rohani dan intelek. seimbang. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. harmonis dan berakhlak mulia. 2. 3. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. emosi. 3.1. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. 2. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. dan bersepadu.

Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 . • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama. FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. 3. kreativiti. kognitif. kepercayaan. KEROHANIAN. Perkembangan fizikal. bahasa Inggeris. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat. cara. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Pada masa yang sama. kemahiran asas ICT. penguasaan kemahiran generik. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. kemahiran saintifik. Perkembangan sosioemosi. dan Mengira serta Menakul. kemahiran dan nilai. bahasa Cina dan bahasa Tamil. negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. sahsiah. kemahiran berfikir.2 4. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah.Mendengar. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan.

Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 . Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran.4. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir. Penerapan elemen ICT.

Dengan ini. 4. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. inovatif dan kreatif. supaya mereka dapat berfikir secara analitis. Modul Pembelajaran juga disediakan. cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan.pengajaran dan pembelajaran. 5. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 . Walau bagaimanapun. kritis. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama.

folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. 6. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. 5 .      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid.

  .

air. cikgu.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. 4. air. Aktiviti: Aktiviti 1 1. air.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini. 3. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 3. 2. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan.1. cikgu . Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2. udara dan tempat perlindungan. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    . Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. udara dan tempat perlindungan.1.1. 2. penulisan atau lisan. 4. udara dan tempat perlindungan. TMK.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. Sains Hayat 2. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 5. cikgu.

Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan.udara 7. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    . Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain.  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut . Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan. udara. air atau tempat perlindungan. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan. 4. 6. 9. 8. 10. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 2. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. 3. 11. 12.air iv) meletakkan tangan di hidung . Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. 5. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan. 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. air dan tempat perlindungan. 3. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan. udara. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'. Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala .makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong .

  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    . Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 1.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    . Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup.  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1. Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. 2.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut. Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar. air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. m ____k ____n____ ____ . 1. t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. u___ a ___ a. ___________. p___r___i___d___ ___g ___ ___. Keperluan asas haiwan ialah : i. 1. _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup. ii. Haiwan memerlukan _________________.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    . ___ ___ r. iii. iv.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    . air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________. belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________. makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________.

  .

1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2. TMK. cikgu. 3.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Aktiviti: 1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. contoh : Guru : Ali. 2. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. Ali? Ali : Lembu makan rumput. 2. 3. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid. 2. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    . 2. penulisan atau lisan.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia.1. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut.1. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.1. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja.  JALAN . Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 4.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza. cikgu. 2. Guru : Lembu makan apa. Sains Hayat 2. tumbuhan dan haiwan lain. 4.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN .JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini.

JALAN CARI MAKAN 5.  haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1.  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. 7. contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4.  JALAN .   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.

Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja.JALAN . 2. contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 . contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan.JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1. Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan.

A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).

itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan.JALAN .

B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan. A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A.JALAN .

Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A .JALAN . Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Unta B. Ikan 2. Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Kuda C. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . 1. Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________. Kerbau C.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. Ayam B. 4. Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan. Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . 3.

  .

1. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya. Sains Hayat 2. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. penulisan atau lisan. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat. ii. 3. di celah batu atau kayu.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini. TMK. 2. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i. gua. iv. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. 2. 5. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah.1. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2. dalam tanah. lubang. reban. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. v. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan. di dalam air. Aktiviti: Aktiviti 1 1. iii. atas pokok. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    . kandang. 4. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    . Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. 5. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. ii. 3. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). 2. cikgu. 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1.  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. 7. 2. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam. cikgu. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. 1. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. iii. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Aktiviti 2 1. 6.

3. kuda. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam.  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1. orang utan di dalam air arnab. ketam nipah kandang lembu. beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    . ketam gua kelawar. Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan. kambing dalam tanah cacing tanah ikan. Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. 2. itik lubang tebuan atas pokok monyet. udang.

                                                                                                                                                    Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul. Gunakan pensel warna yang berbeza.

4. s+a+n+g+k+a+r 1. 9. 8.         s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. 2. 5. 3. 10. 7. 6.

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .

1. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid. penulisan atau lisan. - 31    .1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. bekas plastik 3. di dalam tanah. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. di celah batu atau kayu. kandang. reban. 4. 2. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas. Beg kertas pembungkus kertas. TMK.1. di dalam air. Gambar sarang burung 2. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. 5.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. 3. 2. gua. Sains Hayat 2. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. atas pokok. bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. lubang. Gam 4. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. 6. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing.  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1.

  .

Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. 2. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. TMK. cikgu. 5.3. 1. penulisan atau lisan. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.3. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 4. 3. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    .  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu. 5. Kotak tisu.3. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. Aktiviti: 2. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Sains Hayat 2. 4. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam. 6. contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam. cikgu. 6. Telur ayam.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya. 2. cikgu. 3.

Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. 9. 10. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8.  COMELNYA ANAKKU 7. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2.

harimau. singa. ular. Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. gajah. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . ikan paus dan ikan lumba-lumba. Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. Contoh haiwan yang bertelur : katak. labah-labah. udang. kambing. ikan. 3. ketam. kerbau. ayam dan itik.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. burung.

kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya.

                                          Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya. Tuliskan dua cara pembiakan.

semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya.

Lembaran Kerja 1. 4. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan. 2.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.3. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Akuarium dan telur katak. 2. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama. TMK.3. 6. 2 dan 3 = Pentaksiran. Carta kitar hidup rama-rama.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. Sains Hayat 2. ada yang tak sama. cikgu.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini. penulisan atau lisan. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan. 5. 2.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.3. Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Aktiviti: 1. 2. 2. Carta kitar hidup katak. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan.3. 7. cikgu. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    . 3.

gam dan pensel warna. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz. Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama. 5. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. 4. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. ulat beluncas. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    . kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut.  ANAK SIAPA NI? 3. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama.

vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. 6. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    . v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang.

anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya. 4. atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2. Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak. Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz.rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    . contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama . Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu. 3.  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1. Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur.

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.           Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. rupa 2. 1. saiz C. Katak C. saiz. rupa. Gajah B. rupa. Kepompong B. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________. Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A. Anak katak dinamakan ______________. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . Berudu 4. Anak katak B. Kupu-kupu 3. A. Telur  Ulat beluncas  A. Jentik-jentik C. warna B. Berudu Y  Rama-rama  C. A.

2. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. merayap. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi.4 Memahami pergerakan haiwan 2. Melalui topik ini. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 60 minit 1.4. murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan. TMK. 2. Guru menyoal murid selain dari berjalan.. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan. Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU…. 2. 5.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan. cikgu.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. Sains Hayat 2. berlari dan melompat. lembu berjalan. burung terbang. kura-kura merangkak. terbang. apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas. 4. 5. 2. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. penulisan atau lisan. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    . mengengsot. siput babi mengengsot. 3. merangkak.4. ular menjalar.. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. 2. berenang. 3.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1. semut merayap.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. 6. 4.4. menjalar.  PI MAI PI MAI TANG TU….

Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2. 7. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. (Lampiran). Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. 13. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid.  PI MAI PI MAI TANG TU…. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    . apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang.4. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14.. cikgu. 16. 15. 8. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. (Lampiran) 9. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air. 17. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. contoh : Guru : Selain berjalan. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara. cikgu. 10. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih.2. 11. 12. contoh : Cikgu : Ali.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1.. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 1.  PI MAI PI MAI TANG TU….

Berenang-renang bersukaria. Sambil menyanyi ria. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    .. Lompat melompat dalam kolam. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat.  PI MAI PI MAI     TANG TU….

Burung berterbangan berkawan-kawan. Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru. Ingin ku bersama tinggi di awan.          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    ..  PI MAI PI MAI TANG TU…. Riangnya riangnya rasa hatiku.

rusa menjalar ular merangkak buaya. penyu. dugong berjalan lembu. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara. burung.PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. kurakura merayap semut.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    . ulat gonggok melompat katak. rama-rama berlari kuda. contohnya: berenang ikan. berudu. harimau mengengsot siput babi terbang kelawar. harimau. Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2. kanggaru. gajah. itik.

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.   Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.   Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .

1. Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . Haiwan manakah boleh berlari?       4.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Haiwan manakah boleh merangkak?   5. Haiwan manakah boleh berenang?   3. Haiwan manakah boleh melompat?       2.

i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang. 1. c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak. Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    .

Siput babi ______________________ untuk bergerak. Ular __________________________ untuk bergerak. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 3. 4. Unta boleh ______________________ laju. 2. 5. 1. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . Burung ________________________ di udara.

  .

Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Kapas. 7. Biji benih kacang hijau.  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1. 6.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 3. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 2. Lembaran kerja 4. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    .2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.2 Menaakul tentang kepentingan air. Kenapa daun itu layu? c. 3.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. penulisan atau lisan.(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air. 2. Contoh soalan: a. 2. 3. udara dan cahaya matahari.1.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1. Guru membuat persediaan awal.2. TMK . Cawan plastik. 5.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan. 3. 60 minit 1.1.  Dibiarkan selama tiga hari. 3.1. 3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4. Lembaran kerja 2 = Pemulihan.  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air. Sains Hayat 3.

4. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. 3. Guru membuat persediaan awal. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. Murid menjawab lembaran kerja 4. 10. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. Selepas tiga hari. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 11. Sepanjang tiga hari. 6.  HEBATNYA AIR 3. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. 9. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. 2. Contoh soalan: a.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. 5. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. b. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    . Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. 7. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar. Aktiviti 3: 1. 8. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim.

Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat.  HEBATNYA AIR f. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    . 14. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok. Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. 13.

HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. air b. Keperluan asas tumbuhan ialah: a. cahaya matahari c. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul.

                                          B. A.                      Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai. (Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .

2. 3.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara.1. 5.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini. Soalan: a. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara.1. 3. penulisan atau lisan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Aktiviti 1: 1. Sains Hayat 3. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas. Adakah benda hidup bernafas? c. 6.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. 5. udara dan cahaya matahari. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih.2 Menaakul tentang kepentingan air.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 60 minit 1. 3. Apakah benda hidup? b. 4. 4. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 3. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. 2. TMK .1. 3. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    . Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1.

8. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. Mengapa kamu kata begitu? h. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Contoh soalan: a. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Kenapakah anak pokok A layu? c.  HIDUP SIHAT 7. Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Mengapa kamu kata begitu? f. Selepas seminggu. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g.

  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

layu 4. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari.Suaikan jawapan yang betul.HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar. 1. 2. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    . Tidak layu 3.

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ .   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    . Penutup 3. mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1. Daun yang disapu minyak 2. Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara.

  .

5. Contoh: a. Guru membawa murid ke padang. Sains Hayat 3. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3.1. TMK .  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Jubin. 3. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 2. 3. Aktiviti 1: 1. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c. 60 minit 1. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. 3. 2. 3. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 4. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. Aktiviti 2: 1.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Anak pokok. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. 3.1. Lembaran kerja 2 = Pemulihan.2 Menaakul tentang kepentingan air. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. penulisan atau lisan. udara dan cahaya matahari. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 4. 6.

Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d. 5. Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b. Jika tidak. 6. apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. Selepas seminggu. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    .  SINARILAH HIDUPKU 4. Contoh soalan: a. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut.

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari . Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . cahaya matahari ) yang mencukupi. air ) yang cukup. Tumbuhan ini ___________ ( layu . membesar ). Tumbuhan ini akan ___________ ( mati . membesar ) dan sihat. Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara . 1.SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. 2.

2. 3. 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara.

  .

Kalau tidak. Sains Hayat 3. Aktiviti: Aktiviti 1 1. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu. bagaimana saiz asal pokok ini? c.3. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    . Contoh soalan: a. 5.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. 4. 7. Guru membuat persediaan awal. TMK. Kertas jalur berwarna. 4. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. Lembaran kerja 4 = Pengayaan.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. 9.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah. 3. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. 8. 2. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. penulisan atau lisan. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Biji benih kacang hijau. Cawan plastik.3. Kapas.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. 2. 3. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. 6. Anak pokok cili. 3.

Murid menjawab Lembaran Kerja 4.  KECIL JADI BESAR 5. b. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    . a. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan. d. Apabila guru meminta murid membuka mata. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. 6. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan. Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. a. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b.ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. Contoh soalan. ketiga. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. 9. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1. kelima dan ketujuh. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. (Lampiran 1) 7. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. e. c . Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut.

Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    .KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1. Semua tumbuhan mengalami tumbesaran. 2.

KECIL JADI BESAR   86    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul.

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi. A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .

membesar). tinggi). Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok. Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. layu). Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . 4.KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul. 5. 2. sedikit). Pokok keembong akan (kering. biji benih). 3. Selepas 3 minggu 1. Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. Pokok keembong hidup (sihat.

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

1. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap.1. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. contoh : Guru : Murid-murid. 4. lampu.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini. 4. 3. Aktiviti: Aktiviti 1 1. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. penulisan atau lisan. murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap. 4. TMK.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.1. Sains Fizikal 4. api.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. 5. (atau sebarang jawapan murid) 2.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 3. 4. 4. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Standard Pembelajaran: 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap.1. 7. lampu suluh. 2.

Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak. 1. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh.1. 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 4. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . 7. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat.1 di atas dengan bantuan gambar. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4. 8.  PENYULUH HIDUPKU 5. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 2. Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. 1. Aktiviti 2 1. 7. 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 6. 3.

3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    . Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap. pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya. 4. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber. 2. Lilin.  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang.

  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya . lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .

2. 4. terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5. 3.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   . Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. ________________ digunakan sebagai punca cahaya. Benda dalam kotak ajaib ialah __________________. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. (berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1.

  .

5. Aktiviti: Aktiviti 1 1.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini. Tempoh: Sumber: 90 minit 1. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 6.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. 7. 2. 4. cikgu. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum. 4. Sains Fizikal 4. 2.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. contoh : Guru : Murid-murid.1. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'. cikgu. 3. 9. penulisan atau lisan. 8. 4. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    . 4.1. TMK. Klip video 'The magic of shadow'.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti.2. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang.

5. 4. 6. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 2. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. 7. Aktiviti 3 1. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing.  EHH……MACAM SAMALAH! 3. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi. 4. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. 3. Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh. Aktiviti 2 1. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. 3. 5.

6. 5. 1. 2. 1. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    . Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit.  EHH……MACAM SAMALAH! 4. 3. lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. 4. Aktiviti 4 1. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

  EHHH…. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    . Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang.MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1. 2. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk. bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas.

MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah. Gelapkan bayang-bayang haiwan ini. Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya.  EHHH…. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    . Punca cahaya ialah ______________. i.

MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul.  EHHH…. Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .

Lampu suluh objek bayang-bayang 1. putih). 3. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam. berbeza) dengan bentuk objek.  EHHH…. 2. 4.MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya. selari) dengan sumber cahaya. Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang. hadapan) objek. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. 5. Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. bayang) terkena pada objek yang gelap.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    . bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan.

1. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    .1. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5. 5. Standard Pembelajaran: 5. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar.1.1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar.1.1 Membaca dan menerangkan manual 5. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1. (contoh binaan rumah dan kereta) 2. Guru menunjukkan satu model binaan. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini.4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar. 5. 5.1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Aktiviti 1 1.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    .  4. Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan. 5. Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan. Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan.  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1. Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar. 6. 3. 2. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.

1.                                                107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan.  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis.

Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Untuk memasang set binaan kita. Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan. perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan.  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2.

haiwan dan model yang kita sukai. Antaranya model bangunan.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 4. kenderaan. Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan.  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3. Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan.

                 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    .  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5.   1 2 3 4 5 6 7 6. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang. Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan.

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful