KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

6. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. harmonis dan berakhlak mulia.1. 3. emosi. seimbang. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. 5. emosi. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. Komunikasi Kerohanian. 2. 4. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. 1 . Untuk mencapai matlamat ini. 3. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. dan bersepadu. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. 2.

sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. kognitif.Mendengar. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat. penguasaan kemahiran generik. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains. Perkembangan fizikal. FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Pada masa yang sama. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah. bahasa Inggeris. kemahiran berfikir.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran.2 4. 3. KEROHANIAN. dan Mengira serta Menakul. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama. sahsiah. cara. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat. kemahiran dan nilai. kepercayaan. kreativiti. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 . Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. kemahiran saintifik. Perkembangan sosioemosi. bahasa Cina dan bahasa Tamil. kemahiran asas ICT.

Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Penerapan elemen ICT. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 . Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan.4.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan.

pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini. cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. supaya mereka dapat berfikir secara analitis. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Walau bagaimanapun. 5. 4. Modul Pembelajaran juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. inovatif dan kreatif.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 . Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran. kritis.

Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. 5 . folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 6. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan.      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid.

  .

cikgu. air. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2. udara dan tempat perlindungan.1. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. cikgu. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Aktiviti: Aktiviti 1 1. Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan. udara dan tempat perlindungan.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan. penulisan atau lisan.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 4. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. air.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. air. 3. 3. 2.1. 2. 5. 2.1. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. udara dan tempat perlindungan. Sains Hayat 2. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 4. Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum. TMK. cikgu . Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    .

10. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan. 6.air iv) meletakkan tangan di hidung . 3. 11. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan. 3. udara. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. udara. 12. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'. 5. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan.  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. air atau tempat perlindungan. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan. 9. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    . Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan. Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut . Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala . Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. air dan tempat perlindungan.makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong . 2.udara 7. 8.

  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    . 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup. Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3.  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    . 2.

Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar. air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .

t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. p___r___i___d___ ___g ___ ___. Keperluan asas haiwan ialah : i. m ____k ____n____ ____ . 1. Haiwan memerlukan _________________. 1.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. ___________. _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup. iii. u___ a ___ a. iv. ___ ___ r. ii.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    .

makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________. air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    . belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________.

  .

cikgu. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu. Ali? Ali : Lembu makan rumput.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid. 2. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2. contoh : Guru : Ali. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    . Aktiviti: 1.1.1. tumbuhan dan haiwan lain.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 4.1. 4. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. TMK.1. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1. penulisan atau lisan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. 3.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN . Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya. Sains Hayat 2. 2. 3. 2. Guru : Lembu makan apa. 2.  JALAN . cikgu. 2.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

  JALAN .  haiwan yang makan tumbuhan sahaja. 1.JALAN CARI MAKAN 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. 7. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    .  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut.

Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan. 2. contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan. contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 . Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja.JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1.JALAN .

A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).

JALAN .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan. itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .

JALAN .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A. B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan. A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .

Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A . 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja.JALAN . Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan. Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. Unta B. Ikan 2. Kerbau C. 3. Ayam B. 4. Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Kuda C.

  .

Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. Sains Hayat 2. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    . dalam tanah. penulisan atau lisan. lubang.1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. atas pokok. reban. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. 2. v. kandang. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. TMK. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 4. di dalam air. di celah batu atau kayu. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat.1. iii. ii.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. iv. 3. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. gua. 2. 5. 2. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah.

iii. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya. 1. Aktiviti 2 1. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. 5. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam. cikgu. 6. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. 2. ii. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). 2. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    .  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. 7. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. 3. cikgu. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2.

  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1. kambing dalam tanah cacing tanah ikan. ketam nipah kandang lembu. orang utan di dalam air arnab. 3. itik lubang tebuan atas pokok monyet. Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    . kuda. 2. ketam gua kelawar. Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan. udang. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam.

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul. Gunakan pensel warna yang berbeza.                                                                                                                                                     Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .

3. 4. 7. 8. 10. 6. 9. 5.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. s+a+n+g+k+a+r 1. 2.         s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    .

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .

1. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas. 2. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. 5. atas pokok.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. gua. lubang. di dalam air. di dalam tanah. - 31    . bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. kandang. 3. TMK. bekas plastik 3. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing. 4. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. 6. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing. reban. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1. Beg kertas pembungkus kertas. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2. di celah batu atau kayu.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Gam 4. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Sains Hayat 2. 2. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. penulisan atau lisan.1.  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini. Gambar sarang burung 2.

  .

Aktiviti: 2. 5. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu. 3. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam. 3. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya. 2.  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. Sains Hayat 2. 2. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. cikgu. 6. 1. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. 5. TMK.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. cikgu.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    . Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya.3. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. penulisan atau lisan. 6. 4. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. 2. 4. contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Telur ayam. cikgu.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Kotak tisu.3.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    . Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2. 9. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan.  COMELNYA ANAKKU 7. 1. 10. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. 1. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur.

singa. labah-labah. ikan. ketam. ular. Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. gajah. Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. ikan paus dan ikan lumba-lumba. udang. Contoh haiwan yang bertelur : katak. burung. 3.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. kerbau. kambing. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . ayam dan itik. harimau.

  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya. kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .

  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya.                                           Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    . Tuliskan dua cara pembiakan.

semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya.

Akuarium dan telur katak. 4. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur. cikgu.3. Lembaran Kerja 1. penulisan atau lisan. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    . 2. 5.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama. TMK. 2.3. 3. Aktiviti: 1. Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya. 2. 7. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan. Carta kitar hidup katak. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan. 2 dan 3 = Pentaksiran. cikgu.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.3. 6.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. Carta kitar hidup rama-rama.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Sains Hayat 2. ada yang tak sama. 2. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut.3.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini.

vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. 4. kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun. ulat beluncas. gam dan pensel warna. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. 5. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz.  ANAK SIAPA NI? 3. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    . v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur.

1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. 6. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. 1. berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    . iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5.

atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2.  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1. Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu. Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz. 4. anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya. Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur.rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    . contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama . Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak. 3.

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.           Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

1. saiz. Berudu Y  Rama-rama  C. Kepompong B. Anak katak B. Telur  Ulat beluncas  A. Kupu-kupu 3. warna B. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________. saiz C. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . Berudu 4. A. Jentik-jentik C. A. Katak C. rupa. Anak katak dinamakan ______________. rupa 2. rupa.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Gajah B. Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A. Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________.

Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU…. merayap.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. siput babi mengengsot.. lembu berjalan. 4. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1. 5. mengengsot.. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'. 2. cikgu. penulisan atau lisan. TMK.4 Memahami pergerakan haiwan 2. ular menjalar.4. terbang. Melalui topik ini. 6.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Guru menyoal murid selain dari berjalan. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 2. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. menjalar. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. kura-kura merangkak. merangkak. burung terbang. 3.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2. 5. 60 minit 1. 3. 4. berenang. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    .4. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan. semut merayap.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. 2.4. Sains Hayat 2. berlari dan melompat. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan.4. apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan.

12. 13.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. (Lampiran). 16. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2.2. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. 11. (Lampiran) 9. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang. 15. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    .. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14. cikgu. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. 10.4. Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. contoh : Guru : Selain berjalan. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. 8. 7. cikgu. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air. 17. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara. contoh : Cikgu : Ali.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5.. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 1. 1.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    . Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1.

Sambil menyanyi ria.  PI MAI PI MAI     TANG TU…. Berenang-renang bersukaria. Lompat melompat dalam kolam. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    .. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat.

          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    . Burung berterbangan berkawan-kawan. Riangnya riangnya rasa hatiku. Ingin ku bersama tinggi di awan.. Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru.  PI MAI PI MAI TANG TU….

harimau mengengsot siput babi terbang kelawar. Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2. kurakura merayap semut. burung. rama-rama berlari kuda. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara. rusa menjalar ular merangkak buaya. ulat gonggok melompat katak. penyu.PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. contohnya: berenang ikan. dugong berjalan lembu. itik. harimau. berudu. gajah. kanggaru.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    .

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.   Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .

  Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.

Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . 1. Haiwan manakah boleh merangkak?   5. Haiwan manakah boleh berenang?   3.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Haiwan manakah boleh melompat?       2. Haiwan manakah boleh berlari?       4.

i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan. d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    . 1. c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat.

Ular __________________________ untuk bergerak. Burung ________________________ di udara. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam. 1. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . 2. Unta boleh ______________________ laju. 3. 4.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 5. Siput babi ______________________ untuk bergerak.

  .

Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. penulisan atau lisan.(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Contoh soalan: a. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1. Guru membuat persediaan awal.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. 2.1.  Dibiarkan selama tiga hari. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Biji benih kacang hijau. 2. Kapas.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 3. 60 minit 1. TMK . Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan. Cawan plastik.1. 3.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air. 3. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. 4. 7. Lembaran kerja 4.  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Kenapa daun itu layu? c. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1. Sains Hayat 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    . 6.1. 2. 5.  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini. udara dan cahaya matahari. 3. 3. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b.2 Menaakul tentang kepentingan air.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3.

guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. 6. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. 3. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Murid menjawab lembaran kerja 4. 10. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar.  HEBATNYA AIR 3. Sepanjang tiga hari. 8. Guru membuat persediaan awal. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. 5. Selepas tiga hari.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. 9. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. 2. 4. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. b. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. 7.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. Contoh soalan: a. 11. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. Aktiviti 3: 1. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    .

Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. 13. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    . Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat.  HEBATNYA AIR f. 14. Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok.

HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. Keperluan asas tumbuhan ialah: a. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    . air b. cahaya matahari c.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul. disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari.                                           B. A.                      Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai. (Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .

Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    .1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d. Aktiviti 1: 1. Apakah benda hidup? b. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 6. 3. Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.2 Menaakul tentang kepentingan air. Adakah benda hidup bernafas? c. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . 4. 2. TMK . Sains Hayat 3. Soalan: a. 3. 3.1. 4. 2.1. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. udara dan cahaya matahari. 3. 3. 5.1. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. 2. 60 minit 1. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. penulisan atau lisan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas.

Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. Mengapa kamu kata begitu? h. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Contoh soalan: a. Selepas seminggu. Mengapa kamu kata begitu? f. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan.  HIDUP SIHAT 7. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. 8. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g. Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. Kenapakah anak pokok A layu? c. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d.

  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

1. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari.Suaikan jawapan yang betul. Tidak layu 3. layu 4. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    . 2.HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar.

Daun yang disapu minyak 2. Penutup 3. Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1. Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ .   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara.

  .

1. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Contoh: a. 4. Sains Hayat 3. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya. TMK .2 Menaakul tentang kepentingan air. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Aktiviti 1: 1.1. Anak pokok. 3. 3. 3. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d. Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. 3. udara dan cahaya matahari. 6.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. Guru membawa murid ke padang.1. Aktiviti 2: 1. Lembaran kerja 4 = Pengayaan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3. 2. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput. 2. 60 minit 1. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 4. 5. 2. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Jubin. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. penulisan atau lisan.

Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g.  SINARILAH HIDUPKU 4. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e. apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h. 5. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c. Jika tidak. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b. Contoh soalan: a. Selepas seminggu. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    . Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. 6.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut.

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . Tumbuhan ini akan ___________ ( mati . 2. air ) yang cukup. cahaya matahari ) yang mencukupi. membesar ). Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari . 1. Tumbuhan ini ___________ ( layu . Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. membesar ) dan sihat.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    . 3. 1. 2.

  .

 Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. Kalau tidak. 3. 2. 6. Biji benih kacang hijau. 4. 3. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. 4. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1. Guru membuat persediaan awal. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. Cawan plastik. 8.3. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu. Sains Hayat 3. Aktiviti: Aktiviti 1 1.3. 9. Contoh soalan: a.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Anak pokok cili. TMK.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. Kapas. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. 7. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. 5. bagaimana saiz asal pokok ini? c. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 2. 3. penulisan atau lisan. Kertas jalur berwarna. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    .

e. Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan. ketiga. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing. (Lampiran 1) 7. 6. d. c . 9. a. Apabila guru meminta murid membuka mata. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    . Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. Contoh soalan. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1. kelima dan ketujuh. a. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan.ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan.  KECIL JADI BESAR 5. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. b.

Semua tumbuhan mengalami tumbesaran. Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    . 2.KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1.

KECIL JADI BESAR   86    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul.

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi. A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .

5. sedikit). membesar). Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. 4. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. tinggi). layu). Pokok keembong akan (kering.KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul. Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok. Selepas 3 minggu 1. 3. Pokok keembong hidup (sihat. biji benih). 2.

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 3.1. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 6. 4. 4. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. 3. 4. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu. Standard Pembelajaran: 4. penulisan atau lisan.  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini. TMK.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. lampu suluh. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 4.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. Sains Fizikal 4. Aktiviti: Aktiviti 1 1.1. api. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. 7.1.1. 5.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. contoh : Guru : Murid-murid. (atau sebarang jawapan murid) 2. 2. lampu. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap.

3. 1. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. 5. 7. Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. 7. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 8. 6. Aktiviti 2 1. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen.  PENYULUH HIDUPKU 5. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak.1 di atas dengan bantuan gambar. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4.1. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling. 4. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 6. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak.

pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya. 3. 4. 2. Lilin. Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap.  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    . Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber. Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang.

  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya . lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .

  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   . terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5. 2.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. ________________ digunakan sebagai punca cahaya. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya. (berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1. Benda dalam kotak ajaib ialah __________________. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. 4. Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________. 3.

  .

Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 7. penulisan atau lisan. Tempoh: Sumber: 90 minit 1. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 8.2.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini. 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum. 5.1. 9. Sains Fizikal 4. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut. TMK.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang. 4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3. Klip video 'The magic of shadow'. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4. contoh : Guru : Murid-murid. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.1. 2. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    . cikgu. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 6. 4. 4.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. 2. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. cikgu.

Aktiviti 3 1. 4. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. 4. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi. Aktiviti 2 1. Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh. 2. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. 6. 5. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. 7. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. 3.  EHH……MACAM SAMALAH! 3. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. 5. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. 3.

Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 4.  EHH……MACAM SAMALAH! 4. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit. Aktiviti 4 1. 1. 2. 6. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 3. 1. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    . Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. 5.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang.  EHHH…. bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    .MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1. 2.

Gelapkan bayang-bayang haiwan ini.  EHHH…. Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    .MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah. Punca cahaya ialah ______________. i.

  EHHH…. Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul.

bayang) terkena pada objek yang gelap.  EHHH…. putih). Lampu suluh objek bayang-bayang 1. Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. hadapan) objek. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang. 5. 3. selari) dengan sumber cahaya.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    . bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan. berbeza) dengan bentuk objek. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya.MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah. 2. 4.

4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar. (contoh binaan rumah dan kereta) 2.1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini.1. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar.1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar. Standard Pembelajaran: 5.1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    . 5. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3.1. Aktiviti 1 1.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5. 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual 5. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar. Guru menunjukkan satu model binaan.

Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar. 5. 6. 3. 2.  4.  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    . Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar. Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan. Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan.

  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis.                                                107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 1. Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan.

  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2. Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan. Untuk memasang set binaan kita. Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan.

haiwan dan model yang kita sukai.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Antaranya model bangunan. Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan. Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan. kenderaan. 4.  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3.

  1 2 3 4 5 6 7 6. Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang.  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5.                  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful