KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. dan bersepadu. 6.1. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. rohani dan intelek. 3. Untuk mencapai matlamat ini. harmonis dan berakhlak mulia. emosi. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. 3. 1 . Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. seimbang. 5. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. 2. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. 4. Komunikasi Kerohanian. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. emosi. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. 2.

Perkembangan fizikal. Pada masa yang sama. • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. kreativiti. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah. kepercayaan.Mendengar.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. kemahiran asas ICT. bahasa Inggeris. bahasa Cina dan bahasa Tamil. cara. penguasaan kemahiran generik. kemahiran berfikir. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. 3. kognitif. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 . negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains. kemahiran saintifik. Perkembangan sosioemosi. dan Mengira serta Menakul. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. KEROHANIAN. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia.2 4. kemahiran dan nilai. sahsiah.

Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya.4. Penerapan elemen ICT. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 .1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir.

Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Modul Pembelajaran juga disediakan.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 . Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran. 4. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. kritis. Dengan ini. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. supaya mereka dapat berfikir secara analitis. 5. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. inovatif dan kreatif.pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Walau bagaimanapun. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan.

5 . Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum.      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. 6.

  .

Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.1.1. air. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. air. 2. udara dan tempat perlindungan. 2. penulisan atau lisan.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. udara dan tempat perlindungan. Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum. 5. TMK. cikgu. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2. udara dan tempat perlindungan. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. 4. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini. Aktiviti: Aktiviti 1 1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. 3. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    . 3.1. Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan. 2. Sains Hayat 2. cikgu. air. cikgu . 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 1.

8. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan. 3. air atau tempat perlindungan. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya. 3. 5. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan.makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong . Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. 6. 12. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan. 4. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut . air dan tempat perlindungan. 9. Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala .udara 7. 2. udara.air iv) meletakkan tangan di hidung . 10. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    . 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. 11. Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain.  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan. udara.

1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup.  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    . 2.

Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar. air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .

iii. ii. Keperluan asas haiwan ialah : i. u___ a ___ a.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. 1. m ____k ____n____ ____ . p___r___i___d___ ___g ___ ___. t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. iv.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    . 1. ___________. Haiwan memerlukan _________________. _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup. ___ ___ r.

air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    . belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________. air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________.

  .

2. contoh : Guru : Ali. 2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid.JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya. 3. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 2. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. Sains Hayat 2. cikgu. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. 2. Ali? Ali : Lembu makan rumput.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN . 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.1. 4. penulisan atau lisan. 2. 4.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza. Aktiviti: 1. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Guru : Lembu makan apa. 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    . tumbuhan dan haiwan lain.1. TMK. cikgu. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1.  JALAN . Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.

1. contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6. 1.JALAN CARI MAKAN 5. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1.  JALAN . Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.  haiwan yang makan tumbuhan sahaja.   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja. 7. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan.

JALAN . Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan. 2.JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1. contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan. Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja. contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 .

JALAN . A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).

JALAN . itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan.

JALAN . B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A. A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .

Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . Kuda C. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A . Ikan 2. Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. 1.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan. Kerbau C. 3. Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja.JALAN . 4. Ayam B. Unta B. Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________.

  .

Tempoh: Sumber: 60 minit 1. dalam tanah. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. Sains Hayat 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan. 2. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah. Aktiviti: Aktiviti 1 1. di celah batu atau kayu. reban. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. iv. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan. kandang. iii.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. gua. 4. ii. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. lubang. di dalam air. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. TMK. 3. penulisan atau lisan. 2. 5. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i.1. v. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    .1. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. atas pokok. 2.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran.

1. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 6. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. ii. cikgu. iii. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). 2. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. 7. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    . 2. cikgu. 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. 3. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Aktiviti 2 1.  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya. 1.

Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam. itik lubang tebuan atas pokok monyet. 2. kuda. beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    . 3. udang. kambing dalam tanah cacing tanah ikan. Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. ketam gua kelawar. ketam nipah kandang lembu. orang utan di dalam air arnab.  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1.

                                                                                                                                                    Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul. Gunakan pensel warna yang berbeza.

4. s+a+n+g+k+a+r 1.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. 2. 8.         s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    . 3. 5. 6. 10. 9. 7.

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .

Beg kertas pembungkus kertas. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. bekas plastik 3.  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. kandang. lubang. di celah batu atau kayu. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid. Gam 4. gua. 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Gambar sarang burung 2. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1. Sains Hayat 2. 3. di dalam air. 6.1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. 4. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. reban. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. TMK. di dalam tanah. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. atas pokok. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2. penulisan atau lisan.1. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. - 31    . 2. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing. 5. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing.

  .

3. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu. 6. 6.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. 1. 5. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. cikgu. Sains Hayat 2. cikgu.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. 3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. TMK.  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. penulisan atau lisan. Aktiviti: 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    . Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Telur ayam.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya. 3. 2. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. 4.3. Kotak tisu. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. 4. 5.3. contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya. 2. 2. cikgu. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. 9. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    . Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. 10. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. 1. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2.  COMELNYA ANAKKU 7. 1.

Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. ikan paus dan ikan lumba-lumba. labah-labah. Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. udang. gajah. ikan. ular. burung. singa. kerbau. kambing. ketam.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. harimau. ayam dan itik. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . Contoh haiwan yang bertelur : katak. 3.

kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya.

Tuliskan dua cara pembiakan.                                           Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya.

  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya. semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .

2. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan. 4. Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2. ada yang tak sama.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama. cikgu.3. Carta kitar hidup rama-rama. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. 2. Carta kitar hidup katak. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    .3. Lembaran Kerja 1. 2. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 6.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. 7. cikgu. TMK. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan. penulisan atau lisan. Sains Hayat 2.3. 3. Aktiviti: 1. 5. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. 2 dan 3 = Pentaksiran. Akuarium dan telur katak. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut.3.

gam dan pensel warna. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. 5. Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama. 4. ulat beluncas. kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    . Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama.  ANAK SIAPA NI? 3. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. 1. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. 6. berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    . 1.

Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz. 4. Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur. Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak. 3. Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu.rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    . atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2. contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama . anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya.  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1.

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

          Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

Jentik-jentik C. Kupu-kupu 3. Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________. Telur  Ulat beluncas  A. Berudu 4. Kepompong B. A. rupa. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . rupa. A. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Katak C. saiz. 1. rupa 2. Gajah B. Anak katak B. saiz C. Anak katak dinamakan ______________. warna B. Berudu Y  Rama-rama  C. Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A.

apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas.. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. merayap. Melalui topik ini. penulisan atau lisan. kura-kura merangkak. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. Sains Hayat 2. 6.. 2. lembu berjalan.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. cikgu.4. 2. 4.4 Memahami pergerakan haiwan 2. 3. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan. 2. semut merayap. berlari dan melompat. Guru menyoal murid selain dari berjalan. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    .1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan. 4. burung terbang. 60 minit 1.4. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. TMK. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'. 3. siput babi mengengsot.4. menjalar. 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. berenang. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU…. 2. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1. 2.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. mengengsot.4. terbang.  PI MAI PI MAI TANG TU…. merangkak. murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan. ular menjalar. 5. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.

Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara.4. cikgu. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. 15. 17. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2. (Lampiran). (Lampiran) 9. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. 13. cikgu. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air.  PI MAI PI MAI TANG TU…. contoh : Guru : Selain berjalan.. 8. Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    . 16. contoh : Cikgu : Ali. 12. 10. 11. 7.2.

1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. 1..

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    . Berenang-renang bersukaria. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat..  PI MAI PI MAI     TANG TU…. Lompat melompat dalam kolam. Sambil menyanyi ria.

  PI MAI PI MAI TANG TU…..          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    . Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru. Burung berterbangan berkawan-kawan. Ingin ku bersama tinggi di awan. Riangnya riangnya rasa hatiku.

berudu. dugong berjalan lembu. penyu. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara. contohnya: berenang ikan. kanggaru. kurakura merayap semut. harimau.PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. harimau mengengsot siput babi terbang kelawar. Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2. itik. rama-rama berlari kuda. ulat gonggok melompat katak. burung.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    . rusa menjalar ular merangkak buaya. gajah.

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.   Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .

  Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.

Haiwan manakah boleh melompat?       2. Haiwan manakah boleh berlari?       4. 1. Haiwan manakah boleh merangkak?   5.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . Haiwan manakah boleh berenang?   3.

c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat. i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang. 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    . Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak.

3. 5. Unta boleh ______________________ laju. Burung ________________________ di udara. 2. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam. Siput babi ______________________ untuk bergerak. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . Ular __________________________ untuk bergerak. 4. 1.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

  .

Kenapa daun itu layu? c.2 Menaakul tentang kepentingan air.2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    .(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1.  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan. penulisan atau lisan. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. Contoh soalan: a.1. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru.1.  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini. 3. 3. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 7. 2.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. Kapas.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Sains Hayat 3. udara dan cahaya matahari. 60 minit 1. 3. Biji benih kacang hijau.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Guru membuat persediaan awal. Cawan plastik. 3. 5. 3. TMK .  Dibiarkan selama tiga hari. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1. Lembaran kerja 4. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. 4. 3. 6.1. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air.

11. Sepanjang tiga hari.  HEBATNYA AIR 3. 5. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. Contoh soalan: a. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. Murid menjawab lembaran kerja 4. guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. 7. b. Guru membuat persediaan awal. 9. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    . Selepas tiga hari. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 6. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. 8. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. 10. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. 4.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Aktiviti 3: 1. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. 3. 2. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar.

Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12.  HEBATNYA AIR f. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. 14. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok. 13. Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    .

air b. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    .HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. cahaya matahari c. Keperluan asas tumbuhan ialah: a.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul. disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari. A.                                           B.                      Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai. (Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .

Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. 4. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d. 3. udara dan cahaya matahari.2 Menaakul tentang kepentingan air. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih. 3. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.1. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. 3. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. penulisan atau lisan. Aktiviti 1: 1. TMK . Apakah benda hidup? b. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . Soalan: a. 5. 4. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    . 5.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 2.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1. Sains Hayat 3. 3. 3. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.1. 2.1. 60 minit 1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 2. Adakah benda hidup bernafas? c. 6.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas.

Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9. Mengapa kamu kata begitu? f.  HIDUP SIHAT 7. Selepas seminggu. Contoh soalan: a. Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g. Kenapakah anak pokok A layu? c. 8. Mengapa kamu kata begitu? h. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan.

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .

Suaikan jawapan yang betul. Tidak layu 3. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    . 1.HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari. 2. layu 4.

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    . mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1. Penutup 3. Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ . Daun yang disapu minyak 2.

  .

Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Jubin. 3. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Lembaran kerja 3 = Pengayaan. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. 4. udara dan cahaya matahari. 2. Guru membawa murid ke padang. Aktiviti 1: 1. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3. 6. TMK . 5. 2. penulisan atau lisan. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3. 3. Sains Hayat 3. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari.  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. 4. 60 minit 1.1. Anak pokok. Aktiviti 2: 1. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5. Contoh: a. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d. 2. Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c.2 Menaakul tentang kepentingan air.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 3. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput.

6. 5. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c. Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g. Selepas seminggu. apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    . Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d.  SINARILAH HIDUPKU 4. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e. Jika tidak. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Contoh soalan: a. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut.

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

2.SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Tumbuhan ini ___________ ( layu . 1. membesar ). air ) yang cukup. membesar ) dan sihat. Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari . cahaya matahari ) yang mencukupi. Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara . Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . Tumbuhan ini akan ___________ ( mati .

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara. 3. 2. 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    .

  .

Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Guru membuat persediaan awal. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. Sains Hayat 3. 4. penulisan atau lisan. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. Kalau tidak. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1. 2. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. 3. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. 3. Biji benih kacang hijau.3. Cawan plastik.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah. Kertas jalur berwarna. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 5. Contoh soalan: a. 3. 7. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 4. 8.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3. Kapas. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. bagaimana saiz asal pokok ini? c. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. 6. Anak pokok cili. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    . Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. TMK. 2. 9.

ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. d. Contoh soalan. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. e. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. Apabila guru meminta murid membuka mata. 6. (Lampiran 1) 7. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 9. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    . a. c . Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan. b.  KECIL JADI BESAR 5. kelima dan ketujuh. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan. ketiga. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. a.

Semua tumbuhan mengalami tumbesaran. Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar.KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    . 2.

KECIL JADI BESAR   86    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul.

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi. A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .

Selepas 3 minggu 1.KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul. layu). tinggi). 4. Pokok keembong hidup (sihat. 5. 3. biji benih). 2. Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok. Pokok keembong akan (kering. sedikit). Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . membesar).

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

3. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. 2. 5. 7. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Standard Pembelajaran: 4. 4. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. lampu suluh. contoh : Guru : Murid-murid. TMK. 4. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. 3. penulisan atau lisan. (atau sebarang jawapan murid) 2. Aktiviti: Aktiviti 1 1. Sains Fizikal 4. 4.1. 6. lampu. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 4.  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini. 4. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.1. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.1.1. murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. api.

1. 6. Aktiviti 2 1. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 1. 5. 6. 8. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. 4. 7. 2. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. 1. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . 3. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat. 7.1 di atas dengan bantuan gambar. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan).  PENYULUH HIDUPKU 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4.

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    . Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap. Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang. 2. pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber.  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. 4. Lilin. Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. 3.

lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya .

Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________. ________________ digunakan sebagai punca cahaya. 4. terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5. (berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. 2. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. 3.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   . Benda dalam kotak ajaib ialah __________________.

  .

Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. 6. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini. Klip video 'The magic of shadow'. 7. 2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    . Aktiviti: Aktiviti 1 1. 8. 5. 2. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut. cikgu.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang. penulisan atau lisan.2. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain. Sains Fizikal 4. Tempoh: Sumber: 90 minit 1. 9.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti.1.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. 4. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. contoh : Guru : Murid-murid.1. 3. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'. cikgu. 4. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 4. 4. TMK.

Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. 4.  EHH……MACAM SAMALAH! 3. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. 5. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. 4. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi. 5. 7. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. 3. 6. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. 2. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. 3. Aktiviti 2 1. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. Aktiviti 3 1.

lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    . Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 5. 6. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. 4. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. Aktiviti 4 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. 2. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 5. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. 1. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata. 3.  EHH……MACAM SAMALAH! 4. 1.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1.  EHHH…. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk. Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang. 2. bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    .

i. Gelapkan bayang-bayang haiwan ini.MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah.  EHHH…. Punca cahaya ialah ______________. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    . Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya.

  EHHH….MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul. Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .

Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. 2.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    . 4. Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang.  EHHH…. Lampu suluh objek bayang-bayang 1. selari) dengan sumber cahaya. hadapan) objek. bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan. berbeza) dengan bentuk objek. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. 3. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam. bayang) terkena pada objek yang gelap. putih). 5.MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya.

5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    .4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut.1. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5.1 Membaca dan menerangkan manual 5. Standard Pembelajaran: 5. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar.1. (contoh binaan rumah dan kereta) 2.1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.1. 5.1. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini. Guru menunjukkan satu model binaan.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1. Aktiviti 1 1. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar.

3. Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan.  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1. Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar. Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    . 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. 6. Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan. 5.  4.

1.                                                107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan.  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis.

  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2. Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan. perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis. Untuk memasang set binaan kita.

  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan. 4. haiwan dan model yang kita sukai. kenderaan.  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3. Antaranya model bangunan. Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan.

Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang.  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5.   1 2 3 4 5 6 7 6.                  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful