KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

4. rohani dan intelek. 6. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik. 1 . Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema.1. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. 2. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. 5. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. seimbang. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Komunikasi Kerohanian. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. 3. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. emosi. harmonis dan berakhlak mulia. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Untuk mencapai matlamat ini. 3. dan bersepadu. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. emosi. Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. 2. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1.

FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Perkembangan sosioemosi. kreativiti. negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Perkembangan fizikal. cara. dan Mengira serta Menakul. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 .2 4. kepercayaan. Pada masa yang sama. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. penguasaan kemahiran generik. kognitif. bahasa Inggeris. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. kemahiran berfikir. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. KEROHANIAN. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. kemahiran dan nilai. • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains.Mendengar. kemahiran saintifik. 3. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah. kemahiran asas ICT. sahsiah. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Penerapan elemen ICT. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi.4. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 . guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai.

cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. 4. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. inovatif dan kreatif. 5. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan.pengajaran dan pembelajaran.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 . Modul Pembelajaran juga disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Dengan ini. supaya mereka dapat berfikir secara analitis. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Walau bagaimanapun. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. kritis. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran.

      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum. folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. 6. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 5 .

  .

7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4. Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini. Aktiviti: Aktiviti 1 1. penulisan atau lisan. 2. TMK. 4. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. udara dan tempat perlindungan. 2. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.1. 3.1. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. cikgu.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 3. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2.1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    . udara dan tempat perlindungan. 5. cikgu. Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum. air. 2. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan. cikgu . Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. udara dan tempat perlindungan.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Sains Hayat 2. 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. air. air.

5.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut .makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong . Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. air atau tempat perlindungan. Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala . 12. 4. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan. 10. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya. udara. 3. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan. 3.air iv) meletakkan tangan di hidung . Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'.udara 7. air dan tempat perlindungan. 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 2.  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1. udara. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    . 9. 11. 2. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan. 8.

Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    .  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1. Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    . 2. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut. Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .

air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar.

___________. iii. m ____k ____n____ ____ . t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul. 1. ___ ___ r. ii. iv. u___ a ___ a.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    . p___r___i___d___ ___g ___ ___. 1. Haiwan memerlukan _________________. Keperluan asas haiwan ialah : i.

belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________. air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    . makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________.

  .

2.  JALAN .7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. penulisan atau lisan.1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    . Aktiviti: 1. 4.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia. Guru : Lembu makan apa.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Sains Hayat 2. 2. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 3.1. 2. cikgu. 4.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN . 2. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. 3.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. cikgu. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 2. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya.JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. tumbuhan dan haiwan lain.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid. TMK. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat. Ali? Ali : Lembu makan rumput. contoh : Guru : Ali. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.1.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. 7. contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan.JALAN CARI MAKAN 5.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4.  JALAN . 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3.   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja. 1.  haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.

JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1. 2.JALAN . contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 . Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan. contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan. Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja.

A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).JALAN .

JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan.JALAN . itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .

JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A. B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan.JALAN . A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .

Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan. Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . Kuda C. 3. Kerbau C. Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________. Ikan 2. 4.JALAN . Unta B. Ayam B. Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. 1. Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja.

  .

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    . Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i. Aktiviti: Aktiviti 1 1.1. 4. penulisan atau lisan. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Sains Hayat 2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan. ii. di celah batu atau kayu. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 5. 2. dalam tanah. di dalam air. 2. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. TMK. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah. reban. iv. v. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini. iii.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran.1. kandang. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu. 2. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. atas pokok. 3. lubang. gua. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya.

Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 3. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam.  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. Aktiviti 2 1. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    . 5. 1. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya. iii. 6. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. cikgu. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. 4. 7. cikgu. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. 1. 2. 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. ii. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya.

beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    . kuda. 2. udang. ketam nipah kandang lembu. itik lubang tebuan atas pokok monyet. 3. Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. ketam gua kelawar. orang utan di dalam air arnab. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam. kambing dalam tanah cacing tanah ikan.  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1. Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan.

Gunakan pensel warna yang berbeza.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul.                                                                                                                                                     Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .

        s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    . 8. 10. 3. 6. 2.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. s+a+n+g+k+a+r 1. 7. 9. 4. 5.

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .

Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. Sains Hayat 2. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains. Gam 4. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid. - 31    .1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. reban. bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. atas pokok. penulisan atau lisan.1. 6. di dalam tanah. Tempoh: Sumber: 30 minit 1. 5. 4. 2. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. lubang. di dalam air. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas. Beg kertas pembungkus kertas. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang.1.  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini. Gambar sarang burung 2. 3. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1. di celah batu atau kayu. bekas plastik 3. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. TMK. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2. gua. 2. kandang.

  .

Telur ayam. Aktiviti: 2.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 3. 4. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu.3. 5.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. cikgu. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Kotak tisu.3. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. cikgu. 5. cikgu. 4. 6. TMK. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    . Lembaran kerja 2 = Pemulihan.  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. 6. 1. penulisan atau lisan. Sains Hayat 2.3. 2. contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 2. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.

9. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. 1. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8. 10. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. 1. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    .  COMELNYA ANAKKU 7. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3.

ikan. Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. kerbau. labah-labah. Contoh haiwan yang bertelur : katak. udang. ikan paus dan ikan lumba-lumba.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . ular. kambing. Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. 3. ayam dan itik. burung. ketam. gajah. singa. harimau.

  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya. kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .

Tuliskan dua cara pembiakan.  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya.                                           Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    .

semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya.

5. 2. cikgu. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Aktiviti: 1.3. Lembaran Kerja 1. 2.3. 7.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan. Sains Hayat 2. cikgu. 3. 2. Carta kitar hidup katak.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2. Carta kitar hidup rama-rama.3.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini. Lembaran Kerja 4 = Pemulihan.3. 4. Akuarium dan telur katak. 2 dan 3 = Pentaksiran. penulisan atau lisan. TMK. 2. ada yang tak sama.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    . Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan. 6. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama.

Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    . Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama.  ANAK SIAPA NI? 3. kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut. 5. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. ulat beluncas. gam dan pensel warna. 4. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun.

1. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. 6. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak.

rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    . anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya. 3. Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur.  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1. Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak. atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2. Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu. contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama . Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz. 4.

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.           Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

rupa. Jentik-jentik C.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. rupa 2. Kupu-kupu 3. Berudu Y  Rama-rama  C. rupa. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________. 1. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . Berudu 4. saiz. Anak katak B. saiz C. Anak katak dinamakan ______________. A. Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A. warna B. Telur  Ulat beluncas  A. Kepompong B. A. Gajah B. Katak C. Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________.

5. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. menjalar. Melalui topik ini. 60 minit 1. 3. lembu berjalan. 2.4. 4. 3. burung terbang. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. 4. 5.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan.4.4. 6. Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU…. berlari dan melompat. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'. semut merayap. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi.. 2. penulisan atau lisan. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan. 2. cikgu.  PI MAI PI MAI TANG TU…. terbang. Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. siput babi mengengsot. merayap. ular menjalar.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan. TMK. merangkak. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    . 2. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1..4 Memahami pergerakan haiwan 2. Guru menyoal murid selain dari berjalan. kura-kura merangkak. Sains Hayat 2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang.4. mengengsot. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan. Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas. berenang. 2.

cikgu. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. 10..  PI MAI PI MAI TANG TU…. contoh : Cikgu : Ali. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari. 13. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. cikgu. 11. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. 8. (Lampiran) 9. Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid. contoh : Guru : Selain berjalan.2. 15. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'. 17. Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. (Lampiran). 16. 7. 12. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14.4. apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    .

. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. 1.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    .. Lompat melompat dalam kolam. Berenang-renang bersukaria. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat. Sambil menyanyi ria.  PI MAI PI MAI     TANG TU….

Ingin ku bersama tinggi di awan. Riangnya riangnya rasa hatiku.  PI MAI PI MAI TANG TU….          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    .. Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru. Burung berterbangan berkawan-kawan.

PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. gajah. contohnya: berenang ikan. dugong berjalan lembu. kurakura merayap semut. berudu. harimau. harimau mengengsot siput babi terbang kelawar. burung. rama-rama berlari kuda.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    . kanggaru. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara. itik. penyu. rusa menjalar ular merangkak buaya. Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2. ulat gonggok melompat katak.

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.   Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.   Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. Haiwan manakah boleh melompat?       2. Haiwan manakah boleh merangkak?   5. 1. Haiwan manakah boleh berenang?   3. Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . Haiwan manakah boleh berlari?       4.

1. Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan. d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak. i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    .

5. Siput babi ______________________ untuk bergerak. 1.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 2. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . Unta boleh ______________________ laju. Burung ________________________ di udara. 3. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam. 4. Ular __________________________ untuk bergerak.

  .

3. 7. 3.1. Contoh soalan: a.  Dibiarkan selama tiga hari.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. udara dan cahaya matahari. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    .  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini. 3.  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air. Biji benih kacang hijau.1.2. Kapas. 60 minit 1.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. penulisan atau lisan. 4.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan.2 Menaakul tentang kepentingan air. Lembaran kerja 4. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. 5. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Guru membuat persediaan awal. 3. 3. TMK . Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan.1.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Cawan plastik.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. Kenapa daun itu layu? c. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. 6. Sains Hayat 3. 2. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 2. 3.(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.

7. b. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. Selepas tiga hari. 6. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. Murid menjawab lembaran kerja 4. Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. Aktiviti 3: 1. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. 5. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar. 2.  HEBATNYA AIR 3. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    . Guru membuat persediaan awal. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. 11. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 8. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. Sepanjang tiga hari.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Contoh soalan: a. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. 3. 10. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. 9. 4.

13. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    . Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12. Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat. 14.  HEBATNYA AIR f.

HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    . Keperluan asas tumbuhan ialah: a. cahaya matahari c. air b.

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul.

                     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari. A.                                           B.

(Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai.

4. Sains Hayat 3. Soalan: a. 5.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. 2. 3. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3. udara dan cahaya matahari. Aktiviti 1: 1. TMK .1 Memahami keperluan asas tumbuhan.1. 6.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    .1.1. 2. penulisan atau lisan. 4. Apakah benda hidup? b. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1. 2. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d.2 Menaakul tentang kepentingan air. 3. 60 minit 1. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 5.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. 3. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. 3. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Adakah benda hidup bernafas? c.

Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g.  HIDUP SIHAT 7. Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. 8. Selepas seminggu. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d. Mengapa kamu kata begitu? f. Kenapakah anak pokok A layu? c. Contoh soalan: a. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Mengapa kamu kata begitu? h.

  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

layu 4. 1. Tidak layu 3. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari. 2.Suaikan jawapan yang betul. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar.

mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1. Daun yang disapu minyak 2. Penutup 3.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    . Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara.

  .

  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. Sains Hayat 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan. 6. Aktiviti 2: 1. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. 4. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 5. 3. 3. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3.2 Menaakul tentang kepentingan air. Contoh: a. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Anak pokok. 2. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan. udara dan cahaya matahari. Jubin. TMK . 3.1. 60 minit 1. Aktiviti 1: 1. 3.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c.1. 2. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari. penulisan atau lisan. Guru membawa murid ke padang. 4. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput.1. 3. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d.

Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. Contoh soalan: a. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c. apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d. 6. Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e. 5. Selepas seminggu.  SINARILAH HIDUPKU 4. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b. Jika tidak. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    . murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan.

  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

air ) yang cukup. membesar ). Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . cahaya matahari ) yang mencukupi. Tumbuhan ini akan ___________ ( mati . membesar ) dan sihat. Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. 2. Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara . 1. Tumbuhan ini ___________ ( layu .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara. 3. 2. 1.

  .

7. Cawan plastik. Guru membuat persediaan awal.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. 4. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. 3. Kertas jalur berwarna. Contoh soalan: a. Anak pokok cili. 8. 4. 3.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini.3. 2. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu. 5. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. 9. Lembaran kerja 3 = Pemulihan. TMK. penulisan atau lisan. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. Kapas. Kalau tidak.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. 3. bagaimana saiz asal pokok ini? c. 3.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah. Biji benih kacang hijau. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    .1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Sains Hayat 3. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 6.3. 2. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. Lembaran kerja 4 = Pengayaan.

kelima dan ketujuh. Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan. a. d. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan. c . Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing. 9. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. b. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. 6. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    .  KECIL JADI BESAR 5. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan. e.ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. Apabila guru meminta murid membuka mata. Contoh soalan. a. (Lampiran 1) 7. ketiga.

Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar.KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1. Semua tumbuhan mengalami tumbesaran. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    . 2.

KECIL JADI BESAR   86    .

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .

A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi.

5. Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok. sedikit). Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. Pokok keembong akan (kering. layu). tinggi). 4. Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. Pokok keembong hidup (sihat. 2.KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul. 3. biji benih). membesar). Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . Selepas 3 minggu 1.

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 2. 5. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. contoh : Guru : Murid-murid. Standard Pembelajaran: 4.1. api. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya. Aktiviti: Aktiviti 1 1. TMK.1. Tempoh: Sumber: 60 minit 1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. 6. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. penulisan atau lisan. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu. 4. 4. 3. 4. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. Sains Fizikal 4. (atau sebarang jawapan murid) 2. lampu suluh.1. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap. 7.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. lampu.

6. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 7. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. 4. Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4. 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.1. 8. 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. 1. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat. 7. 6. 3. Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan.1 di atas dengan bantuan gambar. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). 1. Aktiviti 2 1. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut.  PENYULUH HIDUPKU 5. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh.

4. Lilin. Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap. pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya.  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. 2. Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    . 3. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber.

  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya . lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .

3.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   . Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5. 2. 4. (berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1. Benda dalam kotak ajaib ialah __________________. Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________. ________________ digunakan sebagai punca cahaya.

  .

penulisan atau lisan. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 7. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 6. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4. 4. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    .1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Aktiviti: Aktiviti 1 1.1. Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. Klip video 'The magic of shadow'. 9. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain. cikgu. 5. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.2. 4. 2.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang. TMK. 8. 3. cikgu.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 2. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'. 4. 4. Tempoh: Sumber: 90 minit 1. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. contoh : Guru : Murid-murid. Sains Fizikal 4.

Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. Aktiviti 3 1. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  EHH……MACAM SAMALAH! 3. 2. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. (Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. 4. 7. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. 6. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi. Aktiviti 2 1. 5. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. 3. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. 4. 3. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. 5.

6. 1. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. 5.  EHH……MACAM SAMALAH! 4. 5. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    . 3. Aktiviti 4 1. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata. 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang.  EHHH….MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    . bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas.

Gelapkan bayang-bayang haiwan ini. Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya. i.MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah.  EHHH…. Punca cahaya ialah ______________. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    .

Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul.  EHHH….

4. hadapan) objek.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    . bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam.  EHHH…. 5. 2. berbeza) dengan bentuk objek. Lampu suluh objek bayang-bayang 1. Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya. bayang) terkena pada objek yang gelap. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang. putih). selari) dengan sumber cahaya. 3.MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah.

1. 5.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar.1. Guru menunjukkan satu model binaan. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3.4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar.1. (contoh binaan rumah dan kereta) 2.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5. Standard Pembelajaran: 5.1. 5. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar.1.1 Membaca dan menerangkan manual 5. Aktiviti 1 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    . 5.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri.

Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan. Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan. 6.  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1. 2. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    . 5. 3. Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar.  4. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar. Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan.

                                               107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis. Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan. 1.

  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2. Untuk memasang set binaan kita. Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis. perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan.

Antaranya model bangunan.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . haiwan dan model yang kita sukai. 4. Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan. kenderaan. Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan.  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3.

  1 2 3 4 5 6 7 6.  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5. Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang.                  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful