KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
(SAINS)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Semuanya Cukup 8.2 Jalan-Jalan Cari makan 8.3 Selesanya Rumahku 8.4 Inilah Hasil Tanganku 8.5 Comelnya Anakku 8.6 Anak Siapa Ni? 8.7 Pi Mai Pi Mai Tang Tu 8.8 Hebatnya Air 8.9 Hidup Sihat 8.10 Sinarilah Hidupku 8.11 Kecil Jadi Besar Sains Fizikal 9.1 Penyuluh Hidupku 9.2 Ehh… Macam Samalah Teknologi dan Kehidupan Lestari 10.1 Ciptaanku iii 1 1 1 2 4 5

7 17 25 31 33 39 49 61 69 75 83

9.

91 97 105

10.

iii

 

emosi. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. 6. 3. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. 2. 1 . kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. seimbang. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. harmonis dan berakhlak mulia. Komunikasi Kerohanian. 4. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. 3. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. 2. Untuk mencapai matlamat ini. rohani dan intelek. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik.1. emosi. 5. Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik. dan bersepadu. tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan.

KEROHANIAN. bahasa Inggeris. kognitif. dan Mengira serta Menakul. kepercayaan. kemahiran dan nilai. cara. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI • Penguasaan pengetahuan sains. Pada masa yang sama. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. Perkembangan sosioemosi.Mendengar. teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2 .2 4. • INSAN SEIMBANG Penghayatan amalan agama. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. kreativiti. penguasaan kemahiran generik. FIZIKAL & ESTETIKA • • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kemahiran asas ICT. kemahiran berfikir. 3. Perkembangan fizikal. sikap & nilai • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi seperti alat.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. sahsiah. bakat dan apresiasi  KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan •  Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3. SIKAP & NILAI • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah. sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. bahasa Cina dan bahasa Tamil. kemahiran saintifik.

Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai.4. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3 . Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran. Penerapan elemen ICT. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir.

kritis. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. supaya mereka dapat berfikir secara analitis. guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.pengajaran dan pembelajaran. Modul Pembelajaran juga disediakan.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. 4. 5. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. Walau bagaimanapun. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif. Dengan ini. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. inovatif dan kreatif.       Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4 .

Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum.      Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja. folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. 5 . kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 6. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan.

  .

cikgu . murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan. air. 4. Aktiviti: Aktiviti 1 1. 2. TMK. udara dan tempat perlindungan. 2. Hamster (atau sebarang haiwan peliharaan yang sesuai) Kad keperluan asas haiwan (Lampiran) Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.1. 2. penulisan atau lisan. 3. 5. 2. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Sains Hayat 2. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. cikgu. Guru : Kenapa kita guna sangkar dan bukan bekas yang bertutup?" Murid : Takut dia mati. air. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas untuk haiwan hidup adalah makanan.  SEMUANYA CUKUP Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SEMUANYA CUKUP Melalui topik ini.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. Guru menunjukkan hamster yang dipelihara di dalam sangkar. udara dan tempat perlindungan. Contoh: Guru : Bagaimana kamu memastikan hamster ini terus hidup? Murid : Saya beri makan dan minum. Guru bersoaljawab dengan murid tentang hamster tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 7    .1. (Nota : Guru boleh menggantikan haiwan lain mengikut keadaan) 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 4. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. cikgu. udara dan tempat perlindungan. Guru : Kenapa kita pelihara hamster ini dalam sangkar? Murid : Takut kucing makan. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 3.1. air.

  SEMUANYA CUKUP Aktiviti 2 1. 2. 4. udara. Setiap ahli kumpulan 'rusa' diberi satu set kad keperluan asas haiwan iaitu makanan. 3. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah dan menuju ke kawasan lapang di sekitar sekolah untuk menjalankan satu aktiviti. Ahli kumpulan rusa yang tidak mendapat keperluan asas yang cukup dikira mati dan dikeluarkan daripada permainan.udara 7. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 8    .air iv) meletakkan tangan di hidung . Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 8. air atau tempat perlindungan. 9. Kumpulan 'keperluan asas haiwan' pula diminta memilih satu kad keperluan asas haiwan sama ada makanan. Guru memainkan permainan ini beberapa kali dengan mengubah bilangan ahli kumpulan dalam kedua-dua kumpulan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjadi rusa dan keperluan asas haiwan. Guru membuat perbincangan dengan murid berkaitan maksud yang tersirat di sebalik permainan rusa dan keperluan asas hidupnya berdasarkan permainan yang telah dijalankan. 11. air dan tempat perlindungan. Guru dan murid menjalankan aktiviti 6 dan 7 di atas berulang kali sehingga terdapat ahli kumpulan 'rusa' yang mendapat semua keperluan asasnya. 3.tempat perlindungan ii) meletakkan tangan di perut . Guru meminta ahli kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang mendapat kad keperluan asas haiwan membuat isyarat seperti berikut: i) meletakkan tangan di atas kepala .makanan iii) meletakkan tangan di kerongkong . 6. 10. 4 dan 5 selepas permainan rusa dan keperluan asas hidupnya dimainkan. 12. udara. Guru meminta kedua-dua ahli kumpulan untuk berdiri menghadap satu sama lain. Ahli kumpulan 'rusa' dikehendaki mencari keperluan asasnya dari kumpulan 'keperluan asas haiwan' yang membuat isyarat tersebut. Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu:  Kumpulan A sebagai 'rusa'  Kumpulan B sebagai 'keperluan asas haiwan'. 5.

  SEMUANYA CUKUP Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 9    . 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 4.

  SEMUANYA CUKUP     LAMPIRAN          KEPERLUAN ASAS HAIWAN                 MAKANAN TEMPAT PERLINDUNGAN     AIR  UDARA Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 10    .

Haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup. Keperluan hidup haiwan ialah: i) makanan ii) air iii) udara iv) tempat perlindungan 3. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 11    .  SEMUANYA CUKUP     Nota Tarikh HAIWAN DAN KEPERLUAN HIDUPNYA 1. Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup.

  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan keperluan asas yang betul bagi haiwan-haiwan berikut. Baju Bola Air Udara Makanan Sekolah Tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 12    .

air makanan   makanan udara                   tempat perlindungan udara tempat perlindungan air Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 13    .  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 2 Tarikh Bulatkan keperluan asas haiwan yang betul mengikut gambar.

___ ___ r. iii. ii. u___ a ___ a. 1. p___r___i___d___ ___g ___ ___. Haiwan memerlukan _________________. t ___m ___a___ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. 1. iv. _____________ dan ________________ _______________________ untuk terus hidup. m ____k ____n____ ____ . Keperluan asas haiwan ialah : i.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 3 Tarikh Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul.   makanan air udara tempat perlindungan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 14    . ___________.

makanan udara Selepas beberapa hari air daun   jaring Belalang mati kerana kekurangan________________. air Penyiasatan penutup  Belalang mati kerana kekurangan_______________. belalang daun belalang jaring Belalang mati kerana kekurangan_______________.  SEMUANYA CUKUP     Lembaran Kerja 4 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. air belalang   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: / 3 15    .

  .

Murid diperkenalkan dengan haiwan dan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Aktiviti: 1. cikgu. Guru meminta murid menamakan haiwan tersebut dan menjelaskan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan mengikut jenis makanannya.1. 2. 2. 2. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 17    . 3. penulisan atau lisan.JALAN CARI MAKAN Melalui topik ini. Guru : Lembu makan apa. contoh : Guru : Ali. Sains Hayat 2. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3.JALAN CARI MAKAN Topik: Ringkasan: JALAN . Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.  Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan memakan makanan yang berbeza.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. cikgu. 2. TMK.  JALAN . 4. 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. tumbuhan dan haiwan lain. 2. makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan. haiwan apakah yang kamu pilih? Ali : Saya pilih lembu. 4.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Guru meminta murid membayangkan sejenis haiwan yang pernah dilihat.1. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberikan oleh murid. Ali? Ali : Lembu makan rumput.1. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu makanan.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia.

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 4. contoh : Lembu rumput daun Ayam nasi cacing Harimau daging 6.  haiwan yang makan tumbuhan sahaja. 7.JALAN CARI MAKAN 5. 1.   Guru menyenaraikan beberapa jenis haiwan di papan tulis dan menyoal murid jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 18    .  JALAN . Murid menjawab Lembaran Kerja 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2.   Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada :  haiwan yang makan haiwan sahaja. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1.  haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan.

contoh: singa katak ikan lumba-lumba ii) haiwan yang memakan tumbuhan sahaja contoh: gajah zirafah lembu kambing iii) haiwan yang memakan haiwan dan tumbuhan. 2. Haiwan boleh dikelaskan mengikut jenis makanan yang dimakan. contoh: beruang ayam itik Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 19 .JALAN . Terdapat tiga jenis kumpulan haiwan iaitu: i) haiwan yang memakan haiwan sahaja.JALAN CARI MAKAN Nota Tarikh HAIWAN DAN JENIS MAKANANNYA 1.

A B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 20 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B).JALAN .

JALAN . itik tikus kambing beruang kuda lembu buaya arnab harimau cicak singa helang belalang ayam burung pipit Makan haiwan sahaja Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 15 21 .JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 2 Tarikh Kelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan makanan yang dimakan.

JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 3 Tarikh Tuliskan A. B atau C dalam petak bernombor di bawah seperti contoh yang diberikan.JALAN . A Makan haiwan sahaja C B Makan tumbuhan sahaja Makan haiwan dan tumbuhan C Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 22 .

Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A . 3. Gambar di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan mengikut makanan yang dimakan.JALAN CARI MAKAN Lembaran Kerja 4 Tarikh Berikan jawapan bagi soalan-soalan di bawah. Kuda C. Ayam merupakan haiwan yang makan ___________________ dan _____________________. Unta B. Kumpulan A Kumpulan B a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A . Ayam B. 4.JALAN . Ikan 2. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 23 . Singa merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja. Kerbau C. 1. Kuda merupakan haiwan yang makan ___________________ sahaja.

  .

iii. 2. pasu bunga atau kayu yang reput di sekitar kawasan sekolah. dalam tanah. (Nota: guru telah mengenal pasti kawasan ini terlebih dahulu) Kawasan batu / pasu bunga i. 4. 2. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas haiwan iaitu tempat perlindungan. Gambar haiwan dan tempat perlindungannya. Guru perlu mengangkat batu-batu /pasu bunga tersebut dengan perlahan. 5. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. Aktiviti: Aktiviti 1 1.1. Lembaran Kerja 1 = Pentaksiran.  SELESANYA RUMAHKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SELESANYA RUMAHKU Melalui topik ini. Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah batu / pasu bunga. di celah batu atau kayu.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. ii. Guru meminta murid melihat sama ada terdapat haiwanhaiwan kecil di bawah batu / pasu bunga dan di atas tanah. kandang. Lembaran Kerja 2 = Pemulihan. penulisan atau lisan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 25    . v. lubang. Guru mengingatkan murid supaya tidak menyentuh haiwan yang dilihat. iv. Guru meletakkan kembali batu / pasu bunga tersebut ke tempat asalnya. TMK. 2. gua. Lembaran Kerja 3 = Pengayaan.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. reban.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. atas pokok. 3. Sains Hayat 2. di dalam air. Guru membawa murid keluar dari bilik darjah ke kawasan yang mempunyai sama ada batu. Dokumen persembahan powerpoint haiwan dan tempat perlindungannya.1.

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 26    . Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut: contoh: Guru : Haiwan apakah yang kamu lihat? Murid : Ayam dan anak-anaknya.  SELESANYA RUMAHKU Kawasan kayu reput i. Guru : Di manakah haiwan ini tinggal? Murid : Reban ayam. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan. Aktiviti 2 1. 5. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya. ii. iii. 6. Guru meminta murid-murid kembali ke dalam bilik darjah selepas aktiviti pemerhatian selesai. 3. 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 2. Guru meminta murid membuat pemerhatian untuk melihat sebarang tanda-tanda kehadiran haiwan pada kayu reput tersebut. cikgu. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut (Lampiran). Murid diminta merekodkan pemerhatian mereka dengan menamakan haiwan-haiwan yang tinggal di bawah kayu reput. 4. cikgu. 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3. Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 7. 1. Guru menguis kayu reput itu dengan ranting untuk melihat laluan serangga. Guru membuat pembentangan powerpoint berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya.

Tempat perlindungan haiwan ini adalah dihasilkan sendiri oleh haiwan tersebut atau dibina oleh manusia. ketam nipah kandang lembu. itik lubang tebuan atas pokok monyet. beruang Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 27    . 3. Contoh tempat perlindungan haiwan adalah seperti berikut: sarang burung lebah labah-labah reban ayam. kuda. udang. ketam gua kelawar. 2.  SELESANYA RUMAHKU     Nota Tarikh HAIWAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN 1. Satu daripada keperluan asas haiwan ialah tempat perlindungan. kambing dalam tanah cacing tanah ikan. orang utan di dalam air arnab.

Gunakan pensel warna yang berbeza.                                                                                                                                                     Markah: 28  / 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan tempat perlindungan dengan haiwan yang betul.

7. 9. 3.         s         l = sangkar + a + r + a + n + g = ________________ + u + b + a + n + g = ________________ r + e + b + a + n = ________________ d+a+l+a+m t + a + n + a + h = __________ __________ g + u + a = ______________ k + a + n + d + a + n + g = ________________ a+t+a+s d+i d+i d+i p + o + k + o + k = _________ __________ a + i + r = ____ ____________ ______ b + a + t + u = ____ _______ _______ k + a + y + u = ____ _______ _______ d+a+l+a+m c+e+l+a+h c+e+l+a+h Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 29    . 10. 2. 6. 4. 8.  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Sambungkan huruf untuk membentuk perkataan. 5. s+a+n+g+k+a+r 1.

  SELESANYA RUMAHKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Kumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. ikan  kuda  lembu    udang  ketam  labah-labah  lebah  kambing  burung  Kandang 1 2 3     Dalam air 1 2 3 1 2 3 Sarang Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 9 30    .

bekas sabun pencuci pinggan atau bekas marjerin. 2. di celah batu atau kayu. lubang. 4. - 31    . Beg kertas pembungkus kertas. Tempoh: Sumber: 30 minit 1.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Guru meminta murid menyatakan keperluan asas haiwan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Gambar sarang burung 2. reban. Sains Hayat 2. 3. 5. kandang. Guru meminta murid membuat sarang burung mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sama ada mangkuk kertas. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Murid membina sarang burung untuk dinilai hasil kerja oleh guru. bekas plastik 3. Nota: guru telah meminta murid menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti ini terlebih dahulu yang dibawa dari rumah masing-masing. murid akan membina 'sarang burung' sebagai gerak kerja kreativiti merentas kurikulum sains.1. Gam 4. Rumput dan ranting kering Aktiviti: 1. atas pokok. di dalam air. TMK. Guru menjelaskan kepada murid yang mereka akan membuat 'sarang burung' dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. di dalam tanah. 6. 2. Guru meminta murid meletakkan hasil kerja mereka di belakang kelas dan dilabelkan dengan nama masing-masing.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti sarang. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid. Guru menunjuk cara membuat sarang burung dengan melekatkan rumput-rumput kering pada mangkuk kertas sehingga bentuk sarang burung terhasil. (Nota: Murid telah diajar mengenai keperluan asas haiwan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini) 2.  INILAH HASIL TANGANKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: INILAH HASIL TANGANKU Melalui topik ini. penulisan atau lisan. gua.

  .

5. 3. cikgu. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 33    . Sains Hayat 2. Guru memegang sebuah kotak tisu yang mempunyai sebiji telur ayam di dalamnya. 3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Guru menyoal murid mengenai benda tersebut. 5. Guru : Dari mana datangnya telur ini? Murid : Dari ayam. Telur ayam. Aktiviti: 2. 1. Guru meminta seorang murid mengambil telur tersebut dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. cikgu. TMK. 2. Kotak tisu. contoh : Guru : Ini apa murid-murid? Murid : Telur ayam. 4.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Guru meminta murid meneka benda (telur) yang terdapat di dalam kotak itu.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.  COMELNYA ANAKKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: COMELNYA ANAKKU Melalui topik ini. 60 minit Tempoh: Sumber: 1. cikgu. murid akan mempelajari mengenai cara pembiakan haiwan. Guru menjelaskan bahawa ayam bertelur untuk membiak. 4. 6.3. 2. 6.3. Lembaran kerja 3 = Pengayaan. penulisan atau lisan. Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan melihat persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. 2. Guru : Kenapa ayam bertelur? Murid : Untuk dapatkan anak ayam. Dokumen persembahan 'powerpoint' mengenai haiwan dan cara pembiakannya.3.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.

10. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 hingga 3.  COMELNYA ANAKKU 7. 1. Contoh : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Guru : Bagaimana itik membiak? Bagaimana gajah membiak? (dan sebagainya) 8. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' yang ditunjukkan. 1. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan   1. Guru menuliskan di papan tulis nama haiwan yang dilihat dalam persembahan 'powerpoint ' dan cara haiwan itu membiak iaitu sama ada melahirkan anak atau bertelur. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 34    . Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. 9. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2.

ikan. Contoh haiwan yang bertelur : katak. burung. singa. ular. harimau. ikan paus dan ikan lumba-lumba.  COMELNYA ANAKKU     Nota Tarikh PEMBIAKAN HAIWAN 1. ayam dan itik. Contoh haiwan yang melahirkan anak: lembu. ketam. labah-labah. Haiwan membiak dengan cara :  melahirkan anak  bertelur 2. 3. udang. kambing. kerbau. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 35    . gajah.

kambing tupai   melahirkan anak katak ikan   bertelur rusa ikan paus itik ular Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 36    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Suaikan haiwan dengan cara pembiakannya.

                                          Cara pembiakan : i) _________________ ii) _________________ ______________________ Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 37    . Tuliskan dua cara pembiakan.  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan anak-anak haiwan dengan ibunya.

semut beruang dugong biawak lipas monyet ular ikan paus penyu burung kerbau kambing ketam unta Bertelur Melahirkan anak Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 14 38    .  COMELNYA ANAKKU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Senaraikan haiwan mengikut cara pembiakannya.

Lembaran Kerja 4 = Pemulihan.3. 2. Murid menjawab soalan guru mengenai beberapa perkara berdasarkan persembahan 'powerpoint' tersebut. Lembaran Kerja 1. : Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 39    . ada yang tak sama.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 3. Guru Adakah anak-anak haiwan ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya? Murid : Ada yang sama. 2. Sains Hayat 2.3. 2. Akuarium dan telur katak.3 Memahami tumbesaran haiwan 2. 6. 5.3. 2.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. cikgu. Lembaran Kerja 5 = Pengayaan. cikgu. murid akan mempelajari mengenai tumbesaran haiwan.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. TMK. Carta kitar hidup rama-rama. Murid menonton persembahan 'powerpoint' mengenai pelbagai haiwan dan cara pembiakan masing-masing. Contoh : Guru : Apakah cara pembiakan haiwan yang dapat kamu perhatikan? Murid : Beranak dan bertelur.  ANAK SIAPA NI? Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: ANAK SIAPA NI? Melalui topik ini. Dokumen 'powerpoint' mengenai haiwan dan pembiakannya. Aktiviti: 1. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. penulisan atau lisan. Carta kitar hidup katak. 7. 2.3. 2 dan 3 = Pentaksiran.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4.

Guru meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kitaran hidup rama-rama atau katak dengan menjalankan aktiviti berikut: Kitaran hidup rama-rama i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup rama-rama. Guru menjalankan sesi perbincangan dengan murid berkaitan perubahan rupa bentuk anak haiwan bermula dari ia dilahirkan atau ditetaskan sehinggalah ke peringkat dewasa dengan memberi contoh. kepompong dan rama-rama dewasa pada 'habitat' tersebut. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup rama-rama ini sentiasa berulang. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid menghasilkan habitat rama-rama dengan menggunakan ranting dan daun. gam dan pensel warna. (guru tayang) ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup rama-rama.  ANAK SIAPA NI? 3. ulat beluncas. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup rama-rama yang mereka hasilkan. 4. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 40    . 5. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. Guru menjelaskan kepada murid bahawa terdapat dua keadaan iaitu: i) terdapat anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya ii) terdapat anak haiwan yang menyerupai ibunya pada peringkat awal hidupnya tetapi berbeza dari segi saiz.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 5. iv) Guru memberikan setiap murid sehelai kertas lukisan dan mengarahkan murid melukis habitat katak dengan menggunakan pensel warna. v) Guru meminta murid melekatkan gambar telur. berudu dan katak dewasa pada 'habitat' tersebut. 6. Murid membuat pemerhatian ke atas telur katak yang disimpan dalam akuarium selama 2 dua minggu sehingga telur menetas menjadi berudu dan katak. iii) Guru menjelaskan bahawa peringkat hidup katak ini sentiasa berulang. Murid diminta merekodkan pemerhatian perubahan rupa bentuk katak. ii) Guru menyoal murid mengenai bilangan peringkat dalam kitaran hidup katak. 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.  ANAK SIAPA NI? Kitaran hidup katak i) Guru meminta murid melihat nota berkaitan kitaran hidup katak. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     1. 1. vi) Guru meminta murid menceritakan mengenai kitaran hidup katak yang mereka hasilkan. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3 dan 4. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 41    .

Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz. 3. anak-anak haiwan sama ada akan:  mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya. Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak. Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur. 4.  ANAK SIAPA NI?     Nota Tarikh TUMBESARAN HAIWAN 1. atau  tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya 2. Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu. contohnya: kitar hidup rama-rama telur ulat beluncas   kepompong    rama .rama dewasa kitar hidup katak telur  berudu   katak muda katak dewasa Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 42    .

  ANAK SIAPA NI?     kitar hidup rama-rama   kitar hidup katak   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 43    .

  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 1 Tarikh Padankan anak haiwan dengan haiwan dewasa.           Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 44    .

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

2

Tarikh

Namakan contoh haiwan yang mempunyai anak yang serupa bentuk dengannya berpandukan perkataan di bawah.

cheetah ayam

singa lembu gajah

badak sumbu

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 6

45 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

3

Tarikh

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut contoh yang diberi. kuda lembu katak rama-rama kucing ayam kupu-kupu kerbau nyamuk udang

labah-labah cicak pepatung Anak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya kucing 1 2 3 4 5 6 7

Anak tidak menyerupai ibu pada peringkat awal hidupnya udang 8 9 10 11 12

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 12

46 

 

 
ANAK SIAPA NI?

   

Lembaran Kerja

4

Tarikh

Tuliskan huruf mengikut urutan yang betul. a. Kitar hidup rama-rama C

A

 

B

D

b. Kitar hidup katak

A

B

C

D

 

Markah:
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

/ 8

47 

 

rupa. rupa 2. Gajah B. Kepompong B. saiz C. Berudu Y  Rama-rama  C. Haiwan membesar dengan berlakunya perubahan _____________ dan pertambahan ____________. A. Haiwan manakah mempunyai anak yang menyerupai bentuknya? A. Y dalam kitaran hidup rama-rama di bawah ialah ______________. A. Jentik-jentik Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 48    . 1. Anak katak B. Katak C. rupa. Telur  Ulat beluncas  A.  ANAK SIAPA NI?     Lembaran Kerja 5 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. saiz. Anak katak dinamakan ______________. Berudu 4. Jentik-jentik C. warna B. Kupu-kupu 3.

Lembaran Kerja 4 dan 5 = Pengayaan. TMK. penulisan atau lisan. 5. Guru seterusnya menjelaskan bahawa berjalan merupakan satu cara haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 2. 2. 2.4. Guru menyoal murid selain dari berjalan.4. Guru meminta murid-murid menyatakan cara murid A bergerak ke hadapan kelas. 3.. kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. murid akan mempelajari mengenai pergerakan haiwan. berenang.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. ular menjalar. Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Lompat katak lompat' Dokumen persembahan 'powerpoint' lagu 'Tinggi di awan'.4. Guru meminta seorang murid (dinamakan A) datang ke hadapan kelas. 6.  PI MAI PI MAI TANG TU…. contoh : Guru : Bagaimanakah A bergerak ke hadapan? Murid : A berjalan. lembu berjalan. semut merayap.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 60 minit 1. 2. 4. apakah cara lain murid boleh datang ke hadapan kelas. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan. mengengsot. 3. siput babi mengengsot. cikgu. 2. Sains Hayat 2. Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: PI MAI PI MAI TANG TU…. terbang. merayap. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 49    . Murid A diminta berdiri menghadap rakan-rakan sekelasnya buat seketika sebelum diarahkan kembali ke kerusinya. Melalui topik ini.4 Memahami pergerakan haiwan 2. 4.4. 5. merangkak. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran..2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. Guru menyoal murid-murid mengenai contoh haiwan yang bergerak seperti murid A iaitu berjalan. berlari dan melompat. menjalar. burung terbang. kura-kura merangkak.

Guru menjelaskan bahawa katak bergerak dengan cara melompat di darat dan berenang semasa berada di dalam air. Guru kemudiannya menjalankan permainan 'meneka haiwan' berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh murid. 17. cikgu. 15. Guru memintan murid melakonkan cara haiwan bergerak. contoh : Cikgu : Ali. (Lampiran) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 50    . Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk menunjukkan pelbagai cara haiwan bergerak berdasarkan standard pembelajaran 2. 12. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama berpandukan lirik yang ditunjukkan di skrin putih. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara.  PI MAI PI MAI TANG TU…. (Lampiran). 13. Soalan: Guru : Apa akan jadi jika haiwan tidak boleh bergerak? Murid : (Jawapan murid) Guru : Bolehkah haiwan mendapat makanan jika tidak bergerak? Murid : (Jawapan murid) 14. contoh : Guru : Selain berjalan. 7. Guru membincangkan dengan murid mengenai kepentingan haiwan bergerak dengan merujuk kepada nota murid. boleh kamu berikan cara lain untuk kamu datang ke hadapan? Murid : Kita boleh berlari.2. Guru meminta murid menyatakan perkara yang mungkin berlaku sekiranya haiwan tidak bergerak. Guru menyebut beberapa nama haiwan dan murid diminta melakukan simulasi cara haiwan-haiwan tersebut bergerak. 11. 8. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Lompat katak lompat'.. (Lampiran) 9. apakah yang dilakukan oleh katak tersebut? Ali : Katak lompat dan berenang. 10. cikgu. Murid diminta menyatakan dua aktiviti yang dijalankan oleh katak berdasarkan lagu tersebut. 16. Guru menggunakan persembahan 'powerpoint' untuk memperdengarkan lagu 'Tinggi di awan' dan bernyanyi bersamasama murid.4.

1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.  PI MAI PI MAI TANG TU…. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                                                 1. 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 51    .. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3.

. Lampiran Lirik lagu 'Lompat katak lompat'     Lompat lompat lompat katak lompat. Lompat melompat dalam kolam. Berenang-renang bersukaria. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 52    . Sambil menyanyi ria.  PI MAI PI MAI     TANG TU….

. Ingin ku bersama tinggi di awan. Riangnya riangnya rasa hatiku. Burung berterbangan berkawan-kawan.          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 53    . Lampiran Lirik lagu 'Tinggi di awan'     Lihatlah lihatlah di langit biru.  PI MAI PI MAI TANG TU….

itik. rusa menjalar ular merangkak buaya. kurakura merayap semut. berudu. dugong berjalan lembu.PI MAI PI MAI TANG TU     Nota Tarikh HAIWAN BERGERAK 1. Haiwan boleh bergerak dengan pelbagai cara. contohnya: berenang ikan. harimau. penyu. kanggaru. gajah. rama-rama berlari kuda. burung.arnab Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 54    . Haiwan bergerak untuk :   mencari makanan  melarikan diri daripada musuh  mencari tempat untuk hidup  mencari pasangan untuk membiak 2. ulat gonggok melompat katak. harimau mengengsot siput babi terbang kelawar.

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapan yang betul.   Singa ( Terbang / Berjalan ) Kura-kura ( Merangkak / Melompat )   Katak ( Melompat / Berlari ) Ikan ( Berenang / Merangkak )   Ular sawa ( Mengengsot / Menjalar ) Zirafah ( Berjalan / Menjalar )   Kelawar ( Terbang / Berjalan ) Gajah ( Merangkak / Berjalan ) Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 55    .

PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan pergerakan yang betul bagi haiwan berikut.   Melompat      Berlari    Mengengsot        Terbang    Merangkak    Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 56    .

Haiwan manakah boleh melompat?       2. 1. Haiwan manakah boleh terbang?     Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 57    . Haiwan manakah boleh berlari?       4. Haiwan manakah boleh berenang?   3. Haiwan manakah boleh merangkak?   5.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul.

d) Namakan dua jenis haiwan yang boleh merangkak. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 58    . 1. i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ i) _________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ ii) __________________________ b) Namakan dua jenis haiwan yang boleh terbang. c) Namakan dua jenis haiwan yang boleh melompat.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 4 Tarikh Tuliskan jawapan yang betul. Rajah menunjukkan lapan jenis haiwan.           a) Namakan dua jenis haiwan yang boleh berenang.

Unta boleh ______________________ laju. 5. Itik ___________________________ di atas permukaan air kolam. 2. 4. Burung ________________________ di udara. Ular __________________________ untuk bergerak. Siput babi ______________________ untuk bergerak. mengengsot  berlari  berenang  menjalar  terbang    Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 59  / 5   . 3.PI MAI PI MAI TANG TU     Lembaran Kerja 5 Tarikh Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1.

  .

1.  Menyediakan dua keratan pokok yang berdaun. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. 7. 5. 3. TMK . Contoh soalan: a. Guru membuat persediaan awal. Kenapa daun yang satu lagi tidak layu? Aktiviti 2: 1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. Biji benih kacang hijau. 3.2 Menaakul tentang kepentingan air.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. penulisan atau lisan. 3.1.(berbatang lembut)  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air. Cawan plastik. Kapas. Murid membuat pemerhatian dan menjawab soalan guru. udara dan cahaya matahari. 2. 4. 6. 3. Tempoh: Sumber: Aktiviti: Aktiviti 1: 1. 2. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Sains Hayat 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Kenapa daun itu layu? c. Lembaran kerja 4. 3. 60 minit 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keadaan tumbuhan pada musim kemarau dan hujan.1.  Dibiarkan selama tiga hari. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 61    . Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 2. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu air.  Satu keratan dimasukkan ke dalam bikar yang tidak berisi air. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.  Kumpulan 1 : tumbuhan musim kemarau  Kumpulan 2 : tumbuhan musim hujan. 3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.  HEBATNYA AIR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HEBATNYA AIR Melalui topik ini.

6. 10. Contoh : Guru: Sekarang musim kemarau telah tiba. Murid melabelkan cawan plastik tersebut dengan A dan B. Guru membuat persediaan awal.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Murid memasukkan anak pokok ke dalam setiap cawan plastik tersebut. Mengapa kamu kata begitu? Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 62    . Murid memasukkan kapas yang dicelup ke dalam cawan plastik A dan kapas yang tidak dicelup dimasukkan ke dalam cawan plastik B. 2. Murid membuat lakonan keadaan tumbuhan mengikut musim. Murid: Kumpulan musim kemarau akan melakonkan keadaan tumbuhan. Murid menjawab lembaran kerja 4. Selepas tiga hari. 11. Kenapakah anak pokok di dalam cawan B layu? c. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 7. Sepanjang tiga hari. 9.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembap di dalam cawan plastik sehingga biji benih bercambah.  HEBATNYA AIR 3. Murid mencelup satu gumpal kapas ke dalam air. Murid meletakkan kedua-dua cawan plastik di tepi tingkap dan dibiarkan selama tiga hari. Guru memberi arahan musim seterusnya dan kumpulan tersebut ditukar musim untuk memastikan semua murid dapat melakukan lakonan yang berlainan. Apakah perbezaan anak pokok di dalam cawan A dan di dalam cawan B. 5. Adakah anak pokok layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. 8. guru membuat perbincangan dengan murid tentang hasil penyiasatan. Aktiviti 3: 1. Kenapakah anak pokok di dalam cawan plastik A hidup sihat? d. b. Contoh soalan: a. 4. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. 3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua cawan plastik dan dua gumpal kapas yang sama besar.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 63    . 14. Murid melukis gambar mimik muka pada cawan plastik yang mengambarkan perasaan anak pokok. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Murid berbincang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan tumbuhan mereka hidup sihat.  HEBATNYA AIR f. Adakah kamu fikir air perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 12. 13.

Keperluan asas tumbuhan ialah: a. cahaya matahari c. air b.HEBATNYA AIR  Nota Tarikh KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN 1. udara                            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 64    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang Kapas kering Kapas basah Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 65    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 2 Tarikh Suaikan berdasarkan gambaran yang betul. disiram setiap hari tidak disiram Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 66    .

A.HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 3 Tarikh Lukiskan keadaan tumbuhan selepas beberapa hari.                                           B.                      Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 67    .

HEBATNYA AIR  Lembaran Kerja 4 Tarikh Jawab soalan dengan mewarnakan mimik muka yang sesuai. (Berdasarkan penyiasatan kamu) Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: _________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Hari: __________ Tarikh: ___________ Adakah anak pokok layu? Anak pokok A Anak pokok B Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 68    .

3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. 3. Soalan: a. 60 minit 1. Adakah benda hidup bernafas? c. 2. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok dan plastik jernih.1. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu udara. 4. Apakah benda hidup? b. Murid melabelkan anak pokok tersebut dengan A . Adakah tumbuhan bernafas? Aktiviti 2: 1. Murid membalut anak pokok A dengan plastik jernih. 3. Aktiviti 1: 1. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. 3. TMK . 3.  HIDUP SIHAT Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: HIDUP SIHAT Melalui topik ini.1. Guru menjelaskan semua benda hidup bernafas. penulisan atau lisan.2 Menaakul tentang kepentingan air. Murid meletakkan anak pokok A di tepi tingkap dan dibiarkan selama seminggu. 4. 2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. Guru meletakkan satu anak pokok yang dilabel dengan B yang tidak dibalut di tepi tingkap sebagai kawalan Tempoh: Sumber: Aktiviti: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 69    . 5. 6. 2.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 5. Apakah yang diperlukan untuk bernafas? d.Guru menerangkan pokok yang dibalut dengan plastik tidak mempunyai udara. Sains Hayat 3. Guru berbincang dengan murid tentang keperluan asas benda hidup berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. udara dan cahaya matahari.

Mengapa kamu kata begitu? f. Adakah kamu fikir udara perlu untuk tumbuhan hidup dan sihat? 9. Apakah perbezaan anak pokok A dan anak pokok B? b. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan           Murid menjawab lembaran kerja 1 Murid menjawab lembaran kerja 2 Murid menjawab lembaran kerja 3 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 70    . Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan cahaya matahari? e. Kedua-dua anak pokok disiram setiap hari selama seminggu. Adakah anak pokok A layu disebabkan kekurangan air? g. Mengapa kamu kata begitu? h. Contoh soalan: a. Kenapakah anak pokok A layu? c. Kenapakah anak pokok B hidup sihat? d. 8. Kenapa kalau dibalut dengan plastik anak pokok layu? i. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.  HIDUP SIHAT 7. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Selepas seminggu.

  Dibalut dengan plastik jernih Tidak dibalut dengan plastik jernih Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 71    .HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 2 Tarikh Perhatikan gambar. apa yang akan berlaku terhadap tumbuhan berikut selepas 7 hari.Suaikan jawapan yang betul. 1. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 72    . Tidak layu 3. layu 4. 2.

HIDUP SIHAT Lembaran Kerja 3 Tarikh: Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. Daun yang disapu minyak 2. mati udara minyak layu plastik   Plastik jernih 1.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 73    . Tumbuhan yang diletak di dalam botol bertutup akan ___________ kerana tidak mendapat udara. Tumbuhan yang dibalut dengan ___________ jernih akan mati kerana tidak mendapat _____________ . Daun pokok yang disapu ____________ akan __________ kerana tidak mendapat udara. Penutup 3.

  .

1 Memahami keperluan asas tumbuhan.1. 3. 3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Kenapa rumput menjadi kuning apabila ditutup? d. 3. Kenapakah daun rumput tersebut kuning dan yang tidak ditutup berwarna hijau? c. Apakah yang dapat kamu perhatikan? b.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air. 75  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . Aktiviti 1: 1. Lembaran kerja 2 = Pemulihan. 5. murid akan mempelajari mengenai keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari.1. Guru mengalihkan jubin untuk melihat rumput di bawahnya. 6. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan. 4. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. Sains Hayat 3. TMK . Guru membawa murid ke padang. penulisan atau lisan. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 2. 2. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Guru meletakkan satu anak pokok di tepi tingkap sebagai kawalan.  SINARILAH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: SINARILAH HIDUPKU Melalui topik ini. Guru membuat persediaan awal:  Menutup rumput di padang dengan menggunakan jubin seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan anak pokok. 4. Anak pokok. Jubin. Contoh: a. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan rumput supaya tidak menjadi kuning? 5.1. 60 minit 1. 3. 3.2 Menaakul tentang kepentingan air. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 3. Murid menyatakan secara lisan cahaya matahari merupakan keperluan asas tumbuhan berdasarkan pemerhatian mereka. 2. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian keadaan rumput. udara dan cahaya matahari. Aktiviti 2: 1. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1 Murid menjawab Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3 dan 4 Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 76    . Adakah kamu fikir cahaya matahari perlu untuk tumbuhan? 7. Murid menyiram anak pokok tersebut setiap hari.  SINARILAH HIDUPKU 4. Mengapa daun yang diletakkan di dalam almari berwarna kuning? e. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di tepi tingkap? c. Jika tidak. 5. murid membuat pemerhatian tentang hasil penyiasatan. Selepas seminggu. 6. Adakah daun pokok yang diletakkan dalam almari kuning disebabkan kekurangan air? f. Murid meletakkan anak pokok di dalam almari bilik sains dan dibiarkan selama seminggu. Mengapa kamu kata bukan air yang menyebabkan daun pokok itu menjadi kuning? g. Apakah warna daun pokok yang diletakkan di dalam almari? d. Contoh soalan: a. apakah sebab daun pokok yang diletakkan dalam almari menjadi kuning? h. Apakah perbezaan pokok yang diletakkan di dalam almari dan yang diletakkan di tepi tingkap? b. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup.

  Dalam almari Di tepi tingkap Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 77    .SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 1 Tarikh Lukiskan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 2 Tarikh Warnakan daun pokok tersebut. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 78    .

SINARILAH HIDUPKU Kotak Hitam Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 79    .

Tumbuhan ini akan ___________ ( mati . Tumbuhan ini tidak mendapat__________ ( udara . Tumbuhan ini ___________ ( layu . membesar ) dan sihat. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 80    . Tumbuhan ini mendapat________ ( cahaya matahari . 1.SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Bulatkan jawapan yang betul. membesar ). air ) yang cukup. 2. cahaya matahari ) yang mencukupi.

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 6 81    . 2. 1. 3.SINARILAH HIDUPKU Lembaran Kerja 3 Tarikh Tandakan (/) bagi pokok yang mendapat udara.

  .

1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Kertas jalur berwarna. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran. Lembaran kerja 3 = Pemulihan.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk menjalankan penyiasatan.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. bagaimana saiz asal pokok ini? c. 3.3. 3. 6. 4. 8. Apakah proses tersebut? Aktiviti 2 1. Contoh soalan: a. Guru menunjukkan anak pokok cili dan bersoaljawab dengan murid. Apa yang sebenarnya berlaku pada pokok ini? d. 3. Anak pokok cili. 5. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 83    . Adakah pokok ini hidup dan terus besar seperti seperti yang kamu lihat sekarang? b. Aktiviti: Aktiviti 1 1.3. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. 3. 4. Lembaran kerja 4 = Pengayaan. penulisan atau lisan. 2. Kalau tidak.  Semai biji benih itu di atas kapas yang lembab di dalam bikar sehingga biji benih bercambah. Cawan plastik. 2. Sains Hayat 3. Lembaran kerja 2 = Pemulihan.  KECIL JADI BESAR Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: KECIL JADI BESAR Melalui topik ini.  Rendamkan beberapa biji benih kacang hijau semalaman. Guru membuat persediaan awal. TMK. 7. Murid meletakkan bikar yang berisi anak benih di tepi tingkap dan disiram setiap hari selama seminggu. Kapas. 9. Biji benih kacang hijau. murid akan mempelajari tumbesaran tumbuhan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar yang berisi anak benih.

Secara berkumpulan murid menjalankanpermainan ini. kelima dan ketujuh. Apabila guru meminta murid membuka mata. a. Murid merekod ketinggian dengan menampal jalur kertas yang digunakan.  KECIL JADI BESAR 5. Guru memberikan kepada setiap ahli kumpulan sekeping gambar yang berlainan mengenai proses tumbesaran tumbuhan. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 84    . Contoh soalan. ketiga. d. Adakah tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? b. Guru mengakhiri pengajaran dengan satu permainan.ahli kumpulan dikehendaki menyusun gambar tumbesaran tumbuhan mengikut susunan yang betul. (Lampiran 1) 7. Kumpulan yang mengambil masa yang paling singkat akan memenangi permainan tersebut. e. Murid memerhatikan tumbesaran anak benih selama seminggu dan mengukur ketinggian mengunakan jalur kertas pada hari pertama. c . Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan     Murid menjawab Lembaran Kerja 1. Murid berbincang mengenai tumbesaran tumbuhan. 6. Bagaimana tumbuhan kamu mengalami tumbesaran? 8. 9. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. b. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dan 3. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menutup mata masingmasing. Murid menyatakan kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka iaitu tumbuhan mengalami tumbesaran. a.

KECIL JADI BESAR Nota Tarikh TUMBESARAN TUMBUHAN 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 85    . Semua tumbuhan mengalami tumbesaran. Proses tumbesaran ialah proses perubahan tumbuhan daripada kecil kepada besar. 2.

KECIL JADI BESAR   86    .

Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 8 87    .KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 2 Tarikh: Nomborkan gambar mengikut susunan tumbesaran tumbuhan yang betul.

KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 3 Tarikh Warnakan pokok yang lebih tinggi. A  B Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 88    .

Pokok keembong membesar dari anak benih kepada (anak pokok. sedikit). Bilangan daun pokok keembong semakin ( banyak. 5. Pokok keembong akan (kering. layu). tinggi). Pokok keembong akan menjadi lebih (rendah. Pokok keembong hidup (sihat. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 10 89    . biji benih). Selepas 3 minggu 1. 4. membesar). 2. 3.KECIL JADI BESAR Lembaran Kerja 4 Tarikh Perhatikan gambar dan gariskan jawapan yang betul.

KECIL JADI BESAR Lampiran                        Ketinggian    Anak pokok                                    1                                                                                                                                                                 Hari                                                                                                                                                                                                       penyiasatan                                           Hari pertama            hari ke‐3           hari ke‐5              hari ke‐ 7  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 90    .

Guru : Sebab apa kamu kata siang? Murid : Sebab ada matahari cikgu.  PENYULUH HIDUPKU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: PENYULUH HIDUPKU Melalui topik ini. (atau sebarang jawapan murid) 2. TMK. Tempoh: Sumber: 60 minit 1. lampu suluh. 4. api.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 4. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa keadaan sekeliling menjadi terang apabila ada cahaya dan kegelapan berlaku kerana ketiadaan cahaya.1. Sains Fizikal 4. 4.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari. Guru memperkembangkan idea murid untuk menerangkan konsep terang dan gelap. lampu. Aktiviti: Aktiviti 1 1.1. 3. 4. 2.1. Gambar sumber cahaya Kotak Bola ping pong Lampu suluh dan bateri Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran. 3. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan. Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal beberapa soalan berkaitan terang dan gelap. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 7. contoh : Guru : Murid-murid. 91  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 6. penulisan atau lisan. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid mengenai terang dan gelap. Standard Pembelajaran: 4. murid akan mempelajari mengenai terang dan gelap.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. 5.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. sekarang ni siang atau malam? Murid : Siang cikgu. 4.

Guru memperkenalkan sumber cahaya mengikut senarai yang dinyatakan dalam standard pembelajaran 4. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan 2. 5. Guru memegang sebuah kotak yang : i) dimasukkan dengan sebiji bola ping-pong yang dilekatkan pada dasar kotak dan ditutup rapat dengan pita pelekat. Guru meminta setiap pasangan murid datang ke hadapan kelas untuk melihat melalui lubang pada bahagian atas kotak. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 7.1 di atas dengan bantuan gambar. 4. (mentol lampu suluh tidak dinyalakan). Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. ii) satu sisinya telah dilubangkan mengikut saiz kepala lampu suluh. 3. 2. 6. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 92    . Kepala lampu suluh dimasukkan ke dalam kotak. Guru menekan suiz lampu suluh dan murid diminta melihat sekali lagi melalui lubang tersebut. Setiap pasangan dikehendaki menyenaraikan sebanyak mungkin sumber cahaya pada kertas yang diberikan guru. Guru meminta murid menamakan benda yang terdapat di dalam kotak tersebut (mentol lampu suluh dinyalakan). Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa cahaya diperlukan untuk membolehkan manusia dan haiwan melihat benda-benda di sekeliling.1. Pentaksiran: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:   1. Murid menjawab Lembaran Kerja 4. 1. Aktiviti 2 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 berkaitan sumber cahaya. Guru meminta murid menjalankan sesi percambahan idea mengenai sumber cahaya secara berpasangan. 6. 1. 8. 7. Guru meminta murid membuat penaakulan mengapa bola ping pong adapat dilihat apabila lampu suluh dinyalakan. (Nota : mentol lampu suluh tidak dinyalakan) iii) bahagian atasnya mempunyai satu lubang berukuran duit syiling 50 sen.  PENYULUH HIDUPKU 5.

2. 3. Lilin.  PENYULUH HIDUPKU     Nota Tarikh TERANG DAN GELAP 1. Contoh sumber cahaya ialah : matahari lampu lampu suluh api 5. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber. Ketiadaan cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi gelap. pelita minyak tanah dan obor atau jamung memerlukan api untuk berfungsi sebagai punca cahaya. Cahaya menyebabkan suasana sekitar menjadi terang. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 93    . 4.

  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 1 Tarikh Bulatkan benda yang boleh menjadi sumber cahaya . lampu matahari bulan lampu suluh cermin lilin Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 4 94    .

(berdasarkan aktiviti bersama guru) 'Kotak ajaib' 1. ________________ digunakan sebagai punca cahaya. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________ bila ada cahaya.  PENYULUH HIDUPKU     Lembaran Kerja 2 Tarikh Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. 3. 2. Benda dalam kotak ajaib ialah __________________. terang  Lampu suluh cahaya  gelap 5. Benda dalam kotak ajaib tidak dapat dilihat bila tiada ____________. Keadaan dalam kotak ajaib adalah _______________. 4.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 95  / 5   .

  .

Guru meminta murid membuka mata apabila cerita tersebut selesai diperdengarkan dan mendapatkan beberapa jawapan dari murid berdasarkan cerita tersebut. (atau sebarang jawapan murid) Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 97    . 9. Klip video 'The magic of shadow'.1. 2. Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 4. 4. 4. Sains Fizikal 4.  EHH……MACAM SAMALAH! Topik: Ringkasan: EHHH……MACAM SAMALAH! Melalui topik ini.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. cikgu. TMK. apakah sebabnya tulang lembu itu terjatuh ke dalam air? Murid : Anjing itu buka mulut. 5. Lembaran Kerja 3 = Pemulihan. 4. Tempoh: Sumber: 90 minit 1.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. cikgu. murid akan mempelajari mengenai bagaimana bayang-bayang terhasil dan mencipta permainan bayang-bayang untuk aktiviti kreativiti merentas kurikulum. Kad tebal Gam Gunting Lidi sate Payung Lembaran Kerja 1 dan 2 = Pentaksiran.2. 4. penulisan atau lisan. Guru : Sebab apa dia buka mulut? Murid : Sebab nak dapatkan tulang yang lain. Aktiviti: Aktiviti 1 1. contoh : Guru : Murid-murid. 3. 2. 7.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang bayang-bayang.1. 8. 6. Guru meminta murid-murid memejamkan mata dan diminta menghayati cerita guru berkaitan 'Seperti anjing dengan bayangbayang'. Lembaran Kerja 4 = Pengayaan.

(Klip video disediakan dalam CD yang disertakan) 2. Guru memperkembangkan pengetahuan murid dengan menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan dan mengaitkannya dengan cerita 'Seperti anjing dengan bayangbayang' tadi.  EHH……MACAM SAMALAH! 3. 4. 5. Murid tersebut diarahkan untuk mengubah kedudukan tangannya menjauhi dan mendekati lampu suluh (dalam keadaan masih menghalang cahaya) untuk melihat perubahan yang berlaku kepada bayang-bayang pada skrin. 3. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa bayangbayang terbentuk di belakang objek yang menghalang cahaya. Guru menayangkan satu klip video yang menunjukkan bayangbayang terbentuk apabila cahaya dihalang. 98  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . 2. Guru memilih seorang murid untuk menyuluh dinding berwarna putih menggunakan sebuah lampu suluh. Aktiviti 3 1. Guru menyoal murid berkaitan kedudukan bayang-bayang yang terbentuk sama ada di hadapan atau di belakang tangan mereka. Aktiviti 2 1. 4. Guru mengarahkan murid melukis gambar kepala sama ada kepala manusia atau haiwan mengikut kreativiti masing-masing. Guru membimbing murid membuat pengitlakan bahawa bayangbayang terbentuk apabila ada cahaya yang dihalang oleh sesuatu benda. 3. Guru memberikan murid sekeping kad tebal dan sebatang lidi sate. 6. 7. Guru meminta murid menyatakan secara lisan perubahan yang dapat dilihat kepada bayang-bayang tersebut apabila kedudukan tangan diubah menjauhi dan mendekati lampu suluh. Guru meminta murid menggunting lukisan mereka mengikut bentuk kepala. Guru meneruskan sesi perbincangan dengan murid sehinggalah murid tahu mengenai perkataan 'bayang-bayang'. Seorang murid lain diminta untuk meletakkan tangan mereka di hadapan lampu suluh tersebut untuk menghasilkan bayangbayang pada dinding. 5.

Murid menjawab Lembaran Kerja 1. 1. Guru memberi peluang kepada setiap murid untuk menggunakan payung tersebut dan menghasilkan bayang-bayang mengikut kreativiti mereka sendiri. Guru membuat kesimpulan bahawa selain matahari. Guru menggunakan sebatang payung untuk menunjukkan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila payung tersebut menghalang cahaya matahari. Murid menjawab Lembaran Kerja 2. 6. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan               1. Guru meminta murid melekatkan satu hujung lidi sate ke bahagian belakang 'kepala' tersebut. Murid menjawab Lembaran Kerja 3. 2. 1. 5. murid juga boleh menggunakan cahaya lampu suluh atau lampu untuk mereka menjayakan permainan wayang kulit di rumah masingmasing dengan menggunakan dinding rumah atau kain putih sebagai skrin untuk melihat bentuk bayang-bayang yang dapat dihasilkan. Guru meminta murid membawa hasil kerja mereka ke luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti wayang kulit. Aktiviti 4 1. Guru mengarahkan murid menggunakan hasil kerja mereka untuk aktiviti wayang kulit menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 99    .  EHH……MACAM SAMALAH! 4. lubang hidung dan mulut pada 'kepala' yang dihasilkan mereka. 3. Guru meminta murid keluar dari bilik darjah dan mencari kawasan yang boleh menerima cahaya matahari secara terus. 5. 4. Guru meminta murid melubangkan bahagian mata.

  EHH……MACAM     SAMALAH! Lampiran     Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 100    .

  EHHH….MACAM SAMALAH!     Nota Tarikh BAYANG-BAYANG 1. 2. Cahaya yang terhalang oleh benda gelap akan membentuk bayang-bayang. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 101    . bayang-bayang * Cuba kamu tentukan dari arah mana datangnya cahaya untuk ketiga-tiga gambar di atas. Bentuk bayang-bayang sesuatu benda boleh berubah-ubah dari segi saiz dan bentuk.

  EHHH…. i. Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 2 102    . Tandakan bayang-bayang dan nyatakan punca cahaya. Punca cahaya ialah ______________.MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 1 Tarikh Warnakan gambar di bawah. Gelapkan bayang-bayang haiwan ini.

Rusa  Ayam jantan  Kanggaru  Ayam betina  Kuda          Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Markah: 103  / 5     .MACAM SAMALAH!     Lembaran Kerja 2 Tarikh Padankan bayang-bayang boneka haiwan berikut kepada nama haiwan yang betul.  EHHH….

5. Bayang-bayang terbentuk di______________ (belakang. hadapan) objek. Bentuk bayang-bayang adalah _______________ (sama. bayang) terkena pada objek yang gelap.   Markah: Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 / 5 104    . Lampu suluh objek bayang-bayang 1. bulatkan jawapan yang betul bagi setiap pernyataan. 2. Kedudukan bayang-bayang adalah ____________ (bertentangan. selari) dengan sumber cahaya. berbeza) dengan bentuk objek. 4. Bayang-bayang yang terhasil berwarna ________ (hitam. Bayang-bayang terbentuk apabila _____________ ( cahaya. putih). 3.  EHHH….MACAM SAMALAH!       Lembaran Kerja 3 Tarikh Perhatikan gambar di bawah.

Aktiviti 1 1. Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 105    .1.  CIPTAAN KU Topik: Ringkasan: Standard Kandungan: CIPTAANKU Melalui topik ini.2 mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. (contoh binaan rumah dan kereta) 2. 5. 5. Guru memberi penerangan tentang manual yang dibekalkan untuk peralatan pemasangan yang memerlukan sendiri.1. murid akan membina binaan berdasarkan manual bergambar.1 Menganalisis pemasangan komponen binaan berdasarkan manual bergambar.4 Memasang set binaan berpandukan manual bergambar.1 Membaca dan menerangkan manual 5. Guru menunjukkan satu model binaan. Soalan guru: a) Bagaimanakah binaan ini dihasilkan? b) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa melihat manual? 3. Standard Pembelajaran: 5.3 Memilih komponen berpandukan manual bergambar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang model binaan tersebut. Set binaan yang dilengkapi dengan manual bergambar. Tempoh: Sumber: Aktiviti: 60 minit 1.1.1. 5.1. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.

  CIPTAAN KU Aktiviti 2 1. Wakil kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan. Setiap kumpulan dikehendaki memilih komponen berpandukan manual bergambar yang diberikan. 6. 2.  4. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan                   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 106    . Guru memberi penerangan mengenai manual bergambar yang telah dibekalkan. Murid memasang set binaan berpandukan manual bergambar. 3. 5. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set binaan yang terdiri daripada komponen-komponen binaan dan manual bergambar.

1. Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan.                                                107            Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .  CIPTAAN KU               Nota Tarikh ASAS TEKNOLOGI Set binaan yang boleh didapati di pasaran terdiri daripada pelbagai jenis.

  CIPTAAN KU                             Nota Tarikh 2. Untuk memasang set binaan kita. Antaranya manual pemasangan hanya menggunakan grafik atau gambar dan manual pemasangan yang disertakan dengan arahan bertulis. perlu merujuk pada manual pemasangan sebagai panduan. Terdapat pelbagai jenis manual pemasangan.                               108                                         Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   .

kenderaan. Set binaan yang hendak dibina boleh dipilih seperti yang terdapat dalam manual pemasangan. Pastikan jenis dan kuantiti komponen yang dipilih adalah betul dan mencukupi sebelum melakukan langkah pemasangan. Antaranya model bangunan.  CIPTAAN KU                                                       109  Nota Tarikh 3. 4.   Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2   . haiwan dan model yang kita sukai.

Pasang komponen untuk membina model berpandukan langkah kerja yang terdapat dalam manual pemasangan.                  Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 110    .  CIPTAAN KU   Nota Tarikh 5. Murid membuat persembahan model yang telah siap dipasang.   1 2 3 4 5 6 7 6.

  .