KHOTBAH SOLAT JUM¶AT ³MENELADANI NABI IBRAHIM AS´ Kaum muslim mesti meneladani dan mencontoh Nabi Ibrahim

as beserta anak cucunya seperti Nabi Ismail as dan Nabi Muhammad SAW dalam mentaati perintah ALLOH SWT dan menjauhi larangan-Nya. ALLOH SWT sendiri berfirman sebagai berikut,

³Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan), ² (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.´ (QS An Nahl(16):120-121) Beliau adalah orang yg muslim, hanif (lurus) serta berserah diri kepada ALLOH SWT. Beliau juga mengajak umatnya dan mewasiatkan pada anak cucunya untuk senantiasa tunduk dan patuh pada ALLOH SWT.

³Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): ³Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam´. (AlBaqarah(2):132) Nabi Ibrahim as sendiri telah diuji keimanan dan ketakwaannya oleh ALLOH SWT.

³Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ³Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia´. Ibrahim berkata: ³(Dan saya mohon juga) dari keturunanku´. Allah berfirman: ³Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim´.´(Al Baqarah(2):124)

Salah satu doa para Nabi yang diabadikan di Al Qur¶an adalah doa Nabi Ibrahim as,

ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. ³Dan (ingatlah). (AlBaqarah(2):127) Adapun manfaat Ka¶bah dijelaskan pada ayat berikut. ² supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ³Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf. Nabi Ismail as) yang membangun Ka¶bah sesuai perintah dari ALLOH SWT. ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. ³Dan (ingatlah). ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): ³Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami).(AlBaqarah(2):125) Kemudian Nabi Ibrahim as juga yg mencontohkan pelaksanaan haji. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.´ (Ibrahim(14):37) Nabi Ibrahim as juga (beserta anaknya. sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati.³Ya Tuhan kami. maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan. ³Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Maka makanlah sebahagian . mudah-mudahan mereka bersyukur. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui´. niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. yang rukuk dan yang sujud´. yang iktikaf.

sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. ² sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu´.daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. ² Dan Kami panggillah dia: ³Hai Ibrahim.´ (Al Hajj(22):27-28) Adapun ujian yg paling berat bagi Nabi Ibrahim as adalah tatkala turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail as. maka tanpa ragu keduanya melaksanakan perintah µtidak masuk akal manusia¶ ini. (nyatalah kesabaran keduanya). ² Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.´ (Ash Shaffaat(37):102) Karena keduanya adalah orang-orang yg bertakwa dan terpilih. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!´ Ia menjawab: ³Hai bapakku. kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. NAMA : SITI FADILLAH KELAS : XI IPA 1 . insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar´. Keduanya pun lulus dari ujian ini. ³Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya). Ibrahim berkata: ³Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Padahal Nabi Ismail as didapat setelah perjuangan berpuluh tahun karena beliau tidak dikaruniai anak. ³Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim.´ (Ash Shaffaat(37):103-106) Marilah kita berusaha meneladani Nabi Ibrahim as semampu dan sedekat yg bisa kita lakukan.

LAPORAN PRAKTEK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ³MENGURUS JENAZAH´  DINI SAFITRI  MUTIA PUTRI WIHARYO  NAFSUL MUTMAINAH  NIDIA MIRANDANI HASYIM  PUTRI DWI JAYANTI  SERLY AMALIA  SITI FADILLAH  SITI NURROHMAWATI XI IPA 1 SMAN 1 CIBITUNG .

........................................................... Menguburkan Jenazah .................................................................................................... 3 3....................... Menyalatkan Jenazah ..............................DAFTAR ISI Kata Pengantar .......................... Mengafani Jenazah ........................... ii Hal-hal yang dilakukan sebelum meninggal dunia ..... 5 ii .................................................................... 2 2................................................. 1 Tata cara Perawatan Jenazah 1........................ Memandikan Jenazah ........ 4 4..... i Daftar Isi ............... 1 Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan jenazah ...............................................................................................................

kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini disusun sebagai ringkasan setelah praktek cara-cara ³MENGURUS JENAZAH´ dengan bimbingan ibu Ikoh (guru agama).KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mei 2011 i . yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga laporan praktek ³MENGURUS JENAZAH´ dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kelompok kami dan teman-teman yang lain. Akhir kata.

artinya banyak amal saleh yang dilakukan untuk kehidupan setalah mati. Boleh menangis tetapi tidak boleh berlebihan. karena akan mengingat mati. Seluruh badannya ditutup dengan kain. Mulutnya ditutup dengan cara diikat dagu dan kepalanya.Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum meninggal dunia. y Banyak melakukan takziah jika ada orang meninggal dunia. Tidak boleh mencela kepada orang yang sudah mati. Boleh mencium bagi keluarga atau teman karibnya. Hutangnya segera dilunasi Memberitahukan kepada keluarga. 1 . Dilarang meratapi mayat karena hal itu termasuk perbuatan jahiliyah. kerabat serta teman-teman tentang kematiaannya. Apabila ada orang Islam meninggal yang perlu diperhatikan sehubungn dengan jenazah antara lain : y y y y y y y y y Memejamkan matanya. y Banyak mengunjungi orang sakit. yaitu : y Banyak mengingat hidup setelah mati. Mukmin yang cerdik adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati dan mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling banyak persediaannya untuk hidup sesudah mati. y Banyak ziarah kubur.