MO DUL 1 AGAMA : NAL URI BE RA GAMA D AN PEN GER TIAN NYA

1. PENGGUNAAN KALIMAH AL-DIN DALAM AL-QUR`AN ‫هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين‬ ‫كله‬ Agama haq Agama bukan haq.

2. PENGERTIAN AGAMA  Lebih 20 erti. Induknya ialah tunduk dan patuh  Makna induk ini merangkumi tiga sudut.
 A. Ilzam al-inqiyad : Kuasa yang memaksa untuk tunduk  B. Iltizam al-inqiyad : kerelaan untuk tunduk  C. al-Mabadi`: dasar panduan untuk dipatuhi.

3. PENGERTIAN AGAMA MENURUT ALQUR`AN  Al-Din adalah ciptaan Allah, maka ciri utamanya ialah tunduk patuh kepada Allah.  Mempunyai 4 unsur
 Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan mutlak  taat dan setia  Sistem atau peraturan yang dicipta oleh Yang Maha Mutlak  Balasan baik.

4. FENOMENA BERAGAMA  Agama adalah fenomena manusia.  Tidak terdapat tamadun sesuatu umat yang tidak mempunyai bangunan ibadat

5. NALURI BERAGAMA  Manusia memerlukan agama untuk mengawal jiwanya daripada medan pertarungan dan sengketa  Kejadian manusia telah tersedia ada unsur kebenaran dan ketuhanan

6. PANDANGAN ISLAM TENTANG NALURI BERAGAMA  Naluri beragama ada pada manusia sejak manusia diujudkan  Ayat pertama (al-A`raf : 172-173)
 ‫واذ اخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم وذريتهم واشهدهم على‬ ‫....انفسهم الست بربكم قالو بلى شهدنا‬

 Ayat kedua ‫ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت ال التى فطر النلس عليها‬

‫‪ Al-Hadith‬‬
‫ما من مولود ال يولد على الفطره ‪‬‬

‫‪ Ayat ketiga‬‬
‫...الذى احسن كل شىء خلقه وبدأ خلق النسان من طين ‪‬‬

‫‪ Ayat keempat‬‬ ‫ولئن سالتهم من خلق السموات والرض وسخرالشمس والقمر ‪‬‬ ‫ليقولن ال‬ ‫‪ Beraqidah adalah naluri atau fitrah semulajadi‬‬ ‫.‪yang telah disediakan oleh Allah‬‬

 Aqidah yang dikemukakan dalam al-Qur’an bukannya untuk mencipta agama, tetapi hanya menyedarkan fitrah semula jadi yang telah sedia ada dalam dirinya.  Keingkaran bukan atas dasar bukti  Keingkaran hanya keangkuhan  Allah menyuruh manusia beragama setelah menyediakan kepada manusia
 Fitrah beragama,  Akal  Bukti yang tersirat dan tersurat

7. AL-QURAN DAN CARA PENYEDARAN NALURI BERAGAMA  Cara untuk mencari kebenaran adalah banyak mengikut kepelbagaian kecenderungan dan keahlian manusia, sesuai dengan kepelbagaian ayat dan bukti kebenaran.

8. SUMBER ASAL AGAMA  Pandangan Sarjana Barat
 Sumber asal agama ialah kemanusiaan. Agama bermula daripada peringkat paling rendah hingga paling matang.  Agama hasil akal  Evolusi kejiwaan dan kerohanian berkembang daripada khayalan kepada kepercayaan.

9. PANDANGAN ISLAM TENTANG ASAL AGAMA  Hakikat sejarah manusia pada zaman purba adalah diluar kemampuan manusia  ‫قال فما بال القرون الولى قال علمها عند ربى فى كتاب ل يضل ربى‬ (20:50 ‫ول ينسى )طه‬  Cara yang selamat dan tepat kembali kepada wahyu kerana ini perkara ghaib.  ‫ما اشهدتهم خلق السموات والرض ول خلق انفسهم وما كنت متخذ‬ (51 ‫المضلين عضدا )الكهف‬  Akidah tauhid adalah Fitrah  ‫فاقم وجهك للدين حنيفا‬  Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa memperkenalkan dirinya

‫‪ISLA M AGA MA FI TRAH‬‬
‫‪1. NAS ILAHI‬‬ ‫فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت ال التى فطر الناس عليها ل‬ ‫تبديل لخلق ال ذلك الدين القيم )الروم .3(‬

 Ayat di atas menunjukkan
Kemuliaan dan kesempurnaan Islam Seluruh manusia Semulajadi kepada semua kejadian Islam menepati dan selaras dengan undang-undang Allah yang diciptakan oleh Allah untuk manusia sama ada yang berhubung dengan fizikalnya atau kejiwaannya atau akal dan hatinya sama ada yang berhubung dengan diri perseorangan, keluarga, umat dan bangsa.  Keistimewaan kalimat fitrah adalah tetap.    

2. KESELARASAN ANTARA FITRAH MANUSIA DAN FITRAH ALAM SEMESTA  ‫ل تبديل لخلق ال‬ ‫فطرت ال‬  Itulah agama yang lurus  ‫ذلك الدين القيم‬  Keselarasan yang terdapat di bawah naungan Islam akan membina tamadun yang sebenar

3. BERAGAMA FITRAH SEMULA JADI.  Fitrah manusia --------- jasmani  rohani (agama)  Tuntutan yang mesti ditunaikan

4. TAMADUUN MANUSIA SELARAS DENGAN FITRAH MANUSIA  Kemajuan ilmu sains bukan untuk membasmi motif beragama, malahan menambah kehangatan beragama  Semakin luas ilmu pengetahuan manusia semakin luas daerah kejahilannya terutamanya alam ghaib. Dan semakian kuat takutnya dengan Allah  ( 85 ‫وما أوتيتم من العلم ال قليل (السرأ‬  ( 28 ‫انما يخشى ال من عباده العلمؤه )فاطر‬

 Dewasa ini sains mempercayai di sebalik alam wujud ini ada ada satu tenaga yang tidak dirasai oleh pancaindera.  Beriman kepada alam ghaib adalah natijah daripada kemajuan sains.  Membataskan kepercayaan kepada alam nyata menghalang manusia menerima kebaikan, dan menentang sifat semulajadi.

5. AGAMA YANG ASAL MENEPATI DENGAN FITRAH SEMULA JADI  Allah menjadikan manusia dan agama bagi manusia.  ‫قال فما بال القرون الولى قال علمها عند ربى فى كتاب‬ ( 52‫ل يضل ربى ول ينسى )طه‬

 Sejarah umat terdahulu tersimpan dalam alam ghaib, metodenya ialah berita yang benar daripada sumber yang benar iaitu al-Qur`an.  Agama yang selaras dengan fitrah manusia ialah Islam / akidah tauhid yang diturunkan bersama dengan kejadian manusia

 6. Islam selaras dengan fitrah semula jadi manusia  Naluri manusia ----------- jasmani  rohani  Islam tidak menafikan jasmani, Islam mengatur/ memandu jasmani manusia selaras dengan tujuan penciptaan untuk kebahagiaan manusia

 Kepentingan kebendaan menyebabkan manusia melupakan naluri semulajadinya.  Agama fitrah ‫ فطرت ال‬agama tauhid  Ciptaan Allah ‫ خلق ال‬sunnatullah iaitu peraturan yang ada pada setiap benda tetap dan tidak berubah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.