ASBABUL NUZUL

Allah menurunkan al Quran sebagai Al-Huda bagi seluruh jin dan manusia, supaya selalu berada dalam "syiratal mustaqim". Mempelajari kandungan al-Quran akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangan, menemukan perspektif baru, serta mendapatkan hal-hal yang baru. Lebih jauh lagi, mempelajari kandungan al Quran dapat mendorong kita lebih meyakini kebenaran dan keunikan kandungannya, yang menunjukkan ke besaran Allah Azzawajalla. Berbagai usaha telah dilakukan para ulama dalam menganalisis kandungan Al Quran. semakin dalam analisis dan pembahasan, semakin disadari betapa terbatasnya kemampuan manusia dibanding dengan keluasan ilmu Allah Azzawajalla Katakanlah:"kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimatkalimatRabb-ku,sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Rabb-ku,meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Q.S. al-kahfi:109) Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al Quran, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat-ayat al Quran atau yang sering disebut Asbabun Nuzul suatu ayat, kita akan lebih memahami makna dan kandungan ayat tersebut, serta akan terlepas dari keragu-raguan dalam menafsirkannya. Banyak ulama yang menganggap penting pengetahuan tentang asbabun nuzul ayatayat al- Quran. Berbagai usaha telah mereka lakukan dalam meneliti dan mengumpulkan bahan-bahannya. Mereka itu antara lain Imam al-Wahidi, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dll. Imam al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al Quran tidaklah mungkintanpa mengetahui latar belakang peristiwadan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil berpendapat bahwa mengetahui keterangan tentangkejadianturunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Sedang Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat menolang kita untuk memahami ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat al-Quran. Surah An-Nasr Surah an-Nasr merupakan surah dari surah-surah madaniyah, meskipun surah ini diturunkan berdekatan dengan Makkah. Ini kerana, menurut pendapat ulama¶ yang rajih, surah ini diturunkan ketika Rasullullah SAW menunaikan Haji Wada¶ iaitu ibadah haji yang pertama dan yang terakhir buat baginda.

´ (QS. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Surat Al Qadr (1-3) ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur¶an) pada malam kemuliaan. Al Qadr: 1 ± 5)Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw.html . Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. ia menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.blogspot. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. yang bersumber dari Mujahid) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di kalangan Bani Israil terdapat seorang lakilaki yang suka beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Al Qadr: 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada perjuangan Bani Israil selama seribu bulan itu. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al Wahidi. Perbuatan itu dilakukannya selama seribu bulan.Sumber : Kitab Asbaabun Nuzuul (Latar Belakang Historis Turunnya AyatAyat Al Qur¶an) http://mrrief.com/2009/02/asbabun-nuzul. pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israil yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama seribu bulan terus menerus.(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid). Al Qadr : 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada amal seribu bulan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dari Bani Israil tersebut. Secara tersiratnya menurut Abdullah Bin Abbas. bilamana orang ramai berbondong-bongdong memasuki Islam.Surah ini menceritakan tentang sekumpulan manusia dalam kelompok yang besar akan masuk Islam. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

al Masad : 12) Hadits ini diulangnya dalam kitab tafsir surat Tabbat (368 dan 369) dari juz ini.Al Masad Bukhari (10/118) : Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami. Al Isma'ili berpegang dengan pendapat ini. Syaikh kami hafizhahullah berkata : "Dan an Nasa'i meriwayatkan dalam tafsir sebagaimana dalam 'Umdah al Qari (16/93) : "Dan hadits ini mursal karena Ibnu Abbas ketika itu masih belum lahir atau ia masih kecil". 26 : 214). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berseru : "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada sepasukan berkuda dari lembah yang akan menyerang kalian. Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas bukit shafa lalu mulai menyeru : "Wahai bani Fahr. [Dikutip dari Shahih Asbabun Nuzul . Lalu turunlah ayat : "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. al A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata : "Amr bin Murrah telah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas . Lihat 'Umdah al Qari (19/102). wahai bani Addi. Maka Abu Lahab berseru : "Celaka engkau sepanjang hari.Shahih Asbabun Nuzul . Bahkan seseorang yang tidak bisa keluar ia mengutus seorang utusan untuk melihat apa yang terjadi. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan : "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. kepada keturunan Quraisy sehingga mereka berkumpul. apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?'. Dan diriwayatkan juga pada akhir kitab al Janaiz (3/ 54). Ahmad (1/281). Tirmidzi (4/220). ia berkata : Ketika turun ayat yang artinya : "Dan beriIah peringatan kepada keluargamu terdekat" (QS. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. bapakku telah menceritakan kepada kami. Maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang. aku memberitahu kalian akan siksa yang pedih". kami belum pernah mendapatkanmu melainkan engkau selalu jujur". jawab mereka. Lalu ia berkata : Aku katakan hadits ini mursal shahabi.yahoo.com/group/assunnah-qatar/message/3846 . apakah kalian mempercayaiku?" "Ya kami mempercayaimu." (QS. Ibnu Jarir dalam Tarikhnya (2/216) dan dalam Tafsirnya (19/121) serta (30/ 337) dan Baihaqi dalam Dalail an Nubuwwah (1/431). Adapun Muslim (3/83). sedangkan mursal shahabi tidak apaapa dan tidak ada cela padanya.Pustaka As Sunnah] http://groups.Syaikh Muqbil .

dengan membawa surah ini.S. bahwa ia telah mendengar Qatadah menuturkan sebuah hadis. Seperti halnya pula pengertian yang diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r. menurunkan firman-Nya." Maka Allah swt." Maka Allah menurunkan firmanNya.S. di antara mereka terdapat Kaab bin Asyraf dan Huyay bin Akhthab. Akan tetapi Imam Abu Syekh di dalam kitabnya Al 'Azhamah. "Hai Abul Qasim! (nama julukan Nabi Muhammad) Allah telah menciptakan malaikat dari nur (cahaya) al Hijab. dan kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Maka dengan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. "Hai Muhammad! Gambarkanlah kepada kami Rabbmu yang telah mengutusmu. yang ia terima dari Ubay bin Kaab.'" (Q. Imam Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas. "Gambarkanlah kepada kami Rabbmu. 1 hingga akhir surah) Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang sama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah. Al Ikhlash. langit dari asap dan bumi dari buih air." (Q. bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. Dengan demikian maka dapat disimpulkan. 112 Al Ikhlash. bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi saw. Imam Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah. yang menceritakan. lalu mereka berkata. Nabi Adam dari lumpur hitam yang diberi bentuk. bahwasanya golongan yang bersekutu mengatakan kepada Nabi saw. bahwasanya orang-orang Yahudi Khaibar datang kepada Nabi saw. bahwasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah saw. "Katakanlah! 'Dialah Allah Yang Maha Esa.. iblis dari nyala api. Demikian pula Imam Ibnu Munzir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Said bin Jubair. bahwa surah Al Ikhlash ini termasuk surah Makiah. mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abban yang ia terima dari Anas r. Maka ceritakanlah kepada kami tentang Rabbmu." . 1 hingga akhir surah) Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Qatadah. "Ceritakanlah kepada kami mengenai Rabbmu." Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi saw.a.[Asbabun Nuzul] : AL-IKHLAS ( 3) (2) (1) Imam Tirmizi. Mereka berkata. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abul Aliyah yang menceritakan. Inilah orang-orang musyrik yang dimaksud di dalam hadis Ubay tadi.. telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abul Aliyah. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa'. dengan demikian maka dapat disimpulkan.a.

com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul. yaitu firman-Nya.S.1asphost. http://c." (Q. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa. 1 hingga akhir surah). 112 AlIkhlash.asp . maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa surah ini.Nabi tidak menjawab mereka.

109:1-6) turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir.w. dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.: "Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun." Ayat ini (S. (Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. al-'Ashi bin Wa-il.a. diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah.a.(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang bersumber dari Juraij.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw.109:1-6). Katakanlah: "Hai orang-orang kafir 2. Pokok-pokok isinya: Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad s. Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala. Usaha ini disampaikan dengan berkata: "Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4." Maka turunlah Surat Al Kafirun (S. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah. diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. dan Nabi Muhammad s. kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. dan pengikut-pengikutny a bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah . Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir)." Nabi saw menjawab: "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. alAswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah pemimpin kami.w. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw.(Asbabun Nuzul) AL KAAFIRUUN Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat. dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya." Maka Allah menurunkan ayat ini (S. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3.) AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR) SURAT KE 109 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN 1. atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun.109:1-6) (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina.

agamaku. Seketika itu juga Rasulullah keluar menemui shahabat-shahabatny a dalam keadaan sehat wal µafiat." Penutup Surat Al Kaafiruun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad s. Pokok-pokok isinya: Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. timbalah airnya dan angkat batunya kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw." "Apa guna-guna itu?" "Guna-guna itu sihir. Mengutus Ammar bin Yasir dengan kawan-kawannya. . Maka turunlah Jibril membawa surat ini (S. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab Halaílun Nubuwah dari al-Kalbi dari Abi Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas. pernah sakit yang agak parah. Setelah makan makanan itu tiba-tiba Rasulullah sakit keras sehingga shahabatshahabatny a mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan yahudi itu.) Keterangan: Dalam kitab Bukhari terdapat syahid (penguat hadits) yang ceritanya seperti itu.w. Datanglah ke sumur itu. Setiap kali Rasulullah saw.5. Dalam riwayat lain ada syahid yang ceritanya seperti itu dan menyebutkan sebab turunnya kedua surat itu. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul. termasuk golongan surat-surat Makkiyah. sehingga datanglah kepadanya dua malaikat. 113 dan 114) dan membacakan ta¶udz." Pada pagi hari Rasulullah saw. dan untukkulah. tapi tidak menyebutkan sebab turunnya dua surat itu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah saw. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya yang merah seperti pacar. Berkatalah malaikat yang berada di sebelah kakinya kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya: "Apa yang engkau lihat?" Ia berkata: "Dia kena guna-guna. Untukmu agamamu." "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab: "Labid bin al-A¶syam Alyahudi yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarga Si Anu di bawah sebuah batu besar. yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi duduk di sebelah kakinya.113 dan 114) turun berkenaan dengan peristiwa itu. diturunkan sesudah surat Al Falaq.a. meninggalkan da'wahnya An-Naas --------------------------------------------------------------------------------------------(Asbabun Nuzul) AN-NAAS (MANUSIA) Surat ini terdiri atas 6 ayat. Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya. Kedua surat ini (S.

com/2010/01/sejarah-surah-nas. 4.) AN-NAAS (MANUSIA) SURAT KE 114 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA 1.komunitasindigo. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.html . dari (golongan) jin dan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.(Diriwayatkan oleh Abu Na¶im dalam kitab al-Dalaildari Abu Jafar ar-Razi dari ar-Rabi bin Anas yang bersumber dari Anas bin Malik.blogspot. http://www. 3.com/t835-sebab-sebab-turunnya-surat-al-kafirun-danan-nas http://usrahwihdah. Raja manusia. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 6. 2. 5. Sembahan manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful