ASBABUL NUZUL

Allah menurunkan al Quran sebagai Al-Huda bagi seluruh jin dan manusia, supaya selalu berada dalam "syiratal mustaqim". Mempelajari kandungan al-Quran akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangan, menemukan perspektif baru, serta mendapatkan hal-hal yang baru. Lebih jauh lagi, mempelajari kandungan al Quran dapat mendorong kita lebih meyakini kebenaran dan keunikan kandungannya, yang menunjukkan ke besaran Allah Azzawajalla. Berbagai usaha telah dilakukan para ulama dalam menganalisis kandungan Al Quran. semakin dalam analisis dan pembahasan, semakin disadari betapa terbatasnya kemampuan manusia dibanding dengan keluasan ilmu Allah Azzawajalla Katakanlah:"kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimatkalimatRabb-ku,sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Rabb-ku,meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Q.S. al-kahfi:109) Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al Quran, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat-ayat al Quran atau yang sering disebut Asbabun Nuzul suatu ayat, kita akan lebih memahami makna dan kandungan ayat tersebut, serta akan terlepas dari keragu-raguan dalam menafsirkannya. Banyak ulama yang menganggap penting pengetahuan tentang asbabun nuzul ayatayat al- Quran. Berbagai usaha telah mereka lakukan dalam meneliti dan mengumpulkan bahan-bahannya. Mereka itu antara lain Imam al-Wahidi, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dll. Imam al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al Quran tidaklah mungkintanpa mengetahui latar belakang peristiwadan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil berpendapat bahwa mengetahui keterangan tentangkejadianturunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Sedang Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat menolang kita untuk memahami ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat al-Quran. Surah An-Nasr Surah an-Nasr merupakan surah dari surah-surah madaniyah, meskipun surah ini diturunkan berdekatan dengan Makkah. Ini kerana, menurut pendapat ulama¶ yang rajih, surah ini diturunkan ketika Rasullullah SAW menunaikan Haji Wada¶ iaitu ibadah haji yang pertama dan yang terakhir buat baginda.

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al Wahidi. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan.com/2009/02/asbabun-nuzul. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. Al Qadr : 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada amal seribu bulan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dari Bani Israil tersebut.(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid). Al Qadr: 1 ± 5)Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. ia menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israil yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama seribu bulan terus menerus.Surah ini menceritakan tentang sekumpulan manusia dalam kelompok yang besar akan masuk Islam. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. bilamana orang ramai berbondong-bongdong memasuki Islam.´ (QS. Surat Al Qadr (1-3) ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur¶an) pada malam kemuliaan.blogspot.Sumber : Kitab Asbaabun Nuzuul (Latar Belakang Historis Turunnya AyatAyat Al Qur¶an) http://mrrief. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Secara tersiratnya menurut Abdullah Bin Abbas.html . yang bersumber dari Mujahid) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di kalangan Bani Israil terdapat seorang lakilaki yang suka beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukannya selama seribu bulan. Al Qadr: 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada perjuangan Bani Israil selama seribu bulan itu.

Lalu turunlah ayat : "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.Syaikh Muqbil . apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?'. Tirmidzi (4/220). al A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata : "Amr bin Murrah telah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas . [Dikutip dari Shahih Asbabun Nuzul . Lalu ia berkata : Aku katakan hadits ini mursal shahabi. Ibnu Jarir dalam Tarikhnya (2/216) dan dalam Tafsirnya (19/121) serta (30/ 337) dan Baihaqi dalam Dalail an Nubuwwah (1/431). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas bukit shafa lalu mulai menyeru : "Wahai bani Fahr. ia berkata : Ketika turun ayat yang artinya : "Dan beriIah peringatan kepada keluargamu terdekat" (QS.Al Masad Bukhari (10/118) : Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami. Ahmad (1/281). kepada keturunan Quraisy sehingga mereka berkumpul. sedangkan mursal shahabi tidak apaapa dan tidak ada cela padanya.Pustaka As Sunnah] http://groups. wahai bani Addi. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan : "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Syaikh kami hafizhahullah berkata : "Dan an Nasa'i meriwayatkan dalam tafsir sebagaimana dalam 'Umdah al Qari (16/93) : "Dan hadits ini mursal karena Ibnu Abbas ketika itu masih belum lahir atau ia masih kecil". apakah kalian mempercayaiku?" "Ya kami mempercayaimu. Maka Abu Lahab berseru : "Celaka engkau sepanjang hari. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berseru : "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada sepasukan berkuda dari lembah yang akan menyerang kalian.yahoo. Lihat 'Umdah al Qari (19/102). Maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang. 26 : 214).com/group/assunnah-qatar/message/3846 . Dan diriwayatkan juga pada akhir kitab al Janaiz (3/ 54). kami belum pernah mendapatkanmu melainkan engkau selalu jujur"." (QS. al Masad : 12) Hadits ini diulangnya dalam kitab tafsir surat Tabbat (368 dan 369) dari juz ini. jawab mereka. Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Adapun Muslim (3/83). aku memberitahu kalian akan siksa yang pedih". Al Isma'ili berpegang dengan pendapat ini. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. bapakku telah menceritakan kepada kami.Shahih Asbabun Nuzul . Bahkan seseorang yang tidak bisa keluar ia mengutus seorang utusan untuk melihat apa yang terjadi.

yang menceritakan. bahwa surah Al Ikhlash ini termasuk surah Makiah. "Hai Muhammad! Gambarkanlah kepada kami Rabbmu yang telah mengutusmu. di antara mereka terdapat Kaab bin Asyraf dan Huyay bin Akhthab. dengan demikian maka dapat disimpulkan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan. dengan membawa surah ini.. yang ia terima dari Ubay bin Kaab. lalu mereka berkata.a." (Q. Inilah orang-orang musyrik yang dimaksud di dalam hadis Ubay tadi. Mereka berkata. "Ceritakanlah kepada kami mengenai Rabbmu." . iblis dari nyala api. Imam Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas. langit dari asap dan bumi dari buih air. Demikian pula Imam Ibnu Munzir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Said bin Jubair.'" (Q. bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. bahwa ia telah mendengar Qatadah menuturkan sebuah hadis. menurunkan firman-Nya. "Hai Abul Qasim! (nama julukan Nabi Muhammad) Allah telah menciptakan malaikat dari nur (cahaya) al Hijab.." Maka Allah swt. 112 Al Ikhlash. Akan tetapi Imam Abu Syekh di dalam kitabnya Al 'Azhamah. telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abul Aliyah. "Gambarkanlah kepada kami Rabbmu. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa'. Seperti halnya pula pengertian yang diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r." Maka Allah menurunkan firmanNya. bahwasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah saw. bahwasanya orang-orang Yahudi Khaibar datang kepada Nabi saw. Maka dengan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abban yang ia terima dari Anas r. bahwasanya golongan yang bersekutu mengatakan kepada Nabi saw. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abul Aliyah yang menceritakan. 1 hingga akhir surah) Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Qatadah. Nabi Adam dari lumpur hitam yang diberi bentuk.a. bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi saw. Al Ikhlash. Imam Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah. Maka ceritakanlah kepada kami tentang Rabbmu." Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi saw. 1 hingga akhir surah) Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang sama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah.[Asbabun Nuzul] : AL-IKHLAS ( 3) (2) (1) Imam Tirmizi. "Katakanlah! 'Dialah Allah Yang Maha Esa. dan kedua hadis tersebut tidak bertentangan.S.S.

asp .S.1asphost.com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa. maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa surah ini. http://c. yaitu firman-Nya." (Q. 112 AlIkhlash.Nabi tidak menjawab mereka. 1 hingga akhir surah).

(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang bersumber dari Juraij. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah .(Asbabun Nuzul) AL KAAFIRUUN Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat. alAswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah pemimpin kami. dan pengikut-pengikutny a bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir.109:1-6) turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir.a.109:1-6). tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah. Pokok-pokok isinya: Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad s. kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. al-'Ashi bin Wa-il. dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya. atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun. diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3.w. dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.) AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR) SURAT KE 109 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN 1." Ayat ini (S. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir 2." Maka Allah menurunkan ayat ini (S. dan Nabi Muhammad s. Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala.w. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw. diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.: "Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun.a.109:1-6) (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir).) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4. Usaha ini disampaikan dengan berkata: "Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad. (Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas." Nabi saw menjawab: "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku." Maka turunlah Surat Al Kafirun (S.

sehingga datanglah kepadanya dua malaikat. Setelah makan makanan itu tiba-tiba Rasulullah sakit keras sehingga shahabatshahabatny a mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan yahudi itu. Mengutus Ammar bin Yasir dengan kawan-kawannya. Berkatalah malaikat yang berada di sebelah kakinya kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya: "Apa yang engkau lihat?" Ia berkata: "Dia kena guna-guna. tapi tidak menyebutkan sebab turunnya dua surat itu." Pada pagi hari Rasulullah saw. Untukmu agamamu." "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab: "Labid bin al-A¶syam Alyahudi yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarga Si Anu di bawah sebuah batu besar. 113 dan 114) dan membacakan ta¶udz. diturunkan sesudah surat Al Falaq. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. meninggalkan da'wahnya An-Naas --------------------------------------------------------------------------------------------(Asbabun Nuzul) AN-NAAS (MANUSIA) Surat ini terdiri atas 6 ayat. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab Halaílun Nubuwah dari al-Kalbi dari Abi Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. Datanglah ke sumur itu. Maka turunlah Jibril membawa surat ini (S. termasuk golongan surat-surat Makkiyah.w. Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia. .) Keterangan: Dalam kitab Bukhari terdapat syahid (penguat hadits) yang ceritanya seperti itu. Setiap kali Rasulullah saw. Kedua surat ini (S. Seketika itu juga Rasulullah keluar menemui shahabat-shahabatny a dalam keadaan sehat wal µafiat.a. pernah sakit yang agak parah. Pokok-pokok isinya: Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya yang merah seperti pacar. yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi duduk di sebelah kakinya.5.113 dan 114) turun berkenaan dengan peristiwa itu. timbalah airnya dan angkat batunya kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul. Dalam riwayat lain ada syahid yang ceritanya seperti itu dan menyebutkan sebab turunnya kedua surat itu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah saw." Penutup Surat Al Kaafiruun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad s. dan untukkulah." "Apa guna-guna itu?" "Guna-guna itu sihir. agamaku.

2. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 6. Sembahan manusia. dari (golongan) jin dan manusia.) AN-NAAS (MANUSIA) SURAT KE 114 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA 1.html . 4.com/t835-sebab-sebab-turunnya-surat-al-kafirun-danan-nas http://usrahwihdah. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.blogspot.com/2010/01/sejarah-surah-nas. 3. Raja manusia.komunitasindigo. http://www. 5.(Diriwayatkan oleh Abu Na¶im dalam kitab al-Dalaildari Abu Jafar ar-Razi dari ar-Rabi bin Anas yang bersumber dari Anas bin Malik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful