ASBABUL NUZUL

ASBABUL NUZUL

Allah menurunkan al Quran sebagai Al-Huda bagi seluruh jin dan manusia, supaya selalu berada dalam "syiratal mustaqim". Mempelajari kandungan al-Quran akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangan, menemukan perspektif baru, serta mendapatkan hal-hal yang baru. Lebih jauh lagi, mempelajari kandungan al Quran dapat mendorong kita lebih meyakini kebenaran dan keunikan kandungannya, yang menunjukkan ke besaran Allah Azzawajalla. Berbagai usaha telah dilakukan para ulama dalam menganalisis kandungan Al Quran. semakin dalam analisis dan pembahasan, semakin disadari betapa terbatasnya kemampuan manusia dibanding dengan keluasan ilmu Allah Azzawajalla Katakanlah:"kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimatkalimatRabb-ku,sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Rabb-ku,meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Q.S. al-kahfi:109) Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al Quran, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat-ayat al Quran atau yang sering disebut Asbabun Nuzul suatu ayat, kita akan lebih memahami makna dan kandungan ayat tersebut, serta akan terlepas dari keragu-raguan dalam menafsirkannya. Banyak ulama yang menganggap penting pengetahuan tentang asbabun nuzul ayatayat al- Quran. Berbagai usaha telah mereka lakukan dalam meneliti dan mengumpulkan bahan-bahannya. Mereka itu antara lain Imam al-Wahidi, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dll. Imam al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al Quran tidaklah mungkintanpa mengetahui latar belakang peristiwadan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil berpendapat bahwa mengetahui keterangan tentangkejadianturunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Sedang Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat menolang kita untuk memahami ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat al-Quran. Surah An-Nasr Surah an-Nasr merupakan surah dari surah-surah madaniyah, meskipun surah ini diturunkan berdekatan dengan Makkah. Ini kerana, menurut pendapat ulama¶ yang rajih, surah ini diturunkan ketika Rasullullah SAW menunaikan Haji Wada¶ iaitu ibadah haji yang pertama dan yang terakhir buat baginda.

html . Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. ia menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.´ (QS.Surah ini menceritakan tentang sekumpulan manusia dalam kelompok yang besar akan masuk Islam. Al Qadr : 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada amal seribu bulan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dari Bani Israil tersebut. Al Qadr: 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada perjuangan Bani Israil selama seribu bulan itu.Sumber : Kitab Asbaabun Nuzuul (Latar Belakang Historis Turunnya AyatAyat Al Qur¶an) http://mrrief. Al Qadr: 1 ± 5)Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw.blogspot.(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid). yang bersumber dari Mujahid) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di kalangan Bani Israil terdapat seorang lakilaki yang suka beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukannya selama seribu bulan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al Wahidi. Surat Al Qadr (1-3) ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur¶an) pada malam kemuliaan. bilamana orang ramai berbondong-bongdong memasuki Islam. Secara tersiratnya menurut Abdullah Bin Abbas. pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israil yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama seribu bulan terus menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS.com/2009/02/asbabun-nuzul.

Maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan : "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Ahmad (1/281). Dan diriwayatkan juga pada akhir kitab al Janaiz (3/ 54). Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. aku memberitahu kalian akan siksa yang pedih"." (QS. [Dikutip dari Shahih Asbabun Nuzul . Bahkan seseorang yang tidak bisa keluar ia mengutus seorang utusan untuk melihat apa yang terjadi.Shahih Asbabun Nuzul . ia berkata : Ketika turun ayat yang artinya : "Dan beriIah peringatan kepada keluargamu terdekat" (QS. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berseru : "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada sepasukan berkuda dari lembah yang akan menyerang kalian. Syaikh kami hafizhahullah berkata : "Dan an Nasa'i meriwayatkan dalam tafsir sebagaimana dalam 'Umdah al Qari (16/93) : "Dan hadits ini mursal karena Ibnu Abbas ketika itu masih belum lahir atau ia masih kecil". Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. al A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata : "Amr bin Murrah telah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas . kepada keturunan Quraisy sehingga mereka berkumpul.yahoo. Al Isma'ili berpegang dengan pendapat ini. bapakku telah menceritakan kepada kami. wahai bani Addi.com/group/assunnah-qatar/message/3846 . Lihat 'Umdah al Qari (19/102). Adapun Muslim (3/83).Syaikh Muqbil . Maka Abu Lahab berseru : "Celaka engkau sepanjang hari. al Masad : 12) Hadits ini diulangnya dalam kitab tafsir surat Tabbat (368 dan 369) dari juz ini. apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?'. kami belum pernah mendapatkanmu melainkan engkau selalu jujur". Tirmidzi (4/220). sedangkan mursal shahabi tidak apaapa dan tidak ada cela padanya. Lalu turunlah ayat : "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.Al Masad Bukhari (10/118) : Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas bukit shafa lalu mulai menyeru : "Wahai bani Fahr. Lalu ia berkata : Aku katakan hadits ini mursal shahabi. Ibnu Jarir dalam Tarikhnya (2/216) dan dalam Tafsirnya (19/121) serta (30/ 337) dan Baihaqi dalam Dalail an Nubuwwah (1/431). jawab mereka. 26 : 214).Pustaka As Sunnah] http://groups. apakah kalian mempercayaiku?" "Ya kami mempercayaimu.

Seperti halnya pula pengertian yang diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r." . "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa'. telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abul Aliyah. bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. Akan tetapi Imam Abu Syekh di dalam kitabnya Al 'Azhamah. di antara mereka terdapat Kaab bin Asyraf dan Huyay bin Akhthab.[Asbabun Nuzul] : AL-IKHLAS ( 3) (2) (1) Imam Tirmizi. bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi saw.'" (Q.S. 112 Al Ikhlash. mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abban yang ia terima dari Anas r. langit dari asap dan bumi dari buih air. yang ia terima dari Ubay bin Kaab. bahwa surah Al Ikhlash ini termasuk surah Makiah. Maka dengan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah.. Maka ceritakanlah kepada kami tentang Rabbmu." Maka Allah swt. 1 hingga akhir surah) Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang sama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah. dengan membawa surah ini. Dengan demikian maka dapat disimpulkan. iblis dari nyala api.. Imam Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas." (Q. 1 hingga akhir surah) Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Qatadah.a.a. Al Ikhlash. bahwasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah saw. lalu mereka berkata. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abul Aliyah yang menceritakan. bahwa ia telah mendengar Qatadah menuturkan sebuah hadis. "Gambarkanlah kepada kami Rabbmu. bahwasanya orang-orang Yahudi Khaibar datang kepada Nabi saw.S." Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi saw. menurunkan firman-Nya. Inilah orang-orang musyrik yang dimaksud di dalam hadis Ubay tadi. dengan demikian maka dapat disimpulkan." Maka Allah menurunkan firmanNya. Demikian pula Imam Ibnu Munzir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Said bin Jubair. "Hai Muhammad! Gambarkanlah kepada kami Rabbmu yang telah mengutusmu. "Hai Abul Qasim! (nama julukan Nabi Muhammad) Allah telah menciptakan malaikat dari nur (cahaya) al Hijab. yang menceritakan. dan kedua hadis tersebut tidak bertentangan. "Katakanlah! 'Dialah Allah Yang Maha Esa. Mereka berkata. bahwasanya golongan yang bersekutu mengatakan kepada Nabi saw. Imam Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi Adam dari lumpur hitam yang diberi bentuk. "Ceritakanlah kepada kami mengenai Rabbmu.

yaitu firman-Nya. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa.Nabi tidak menjawab mereka.S. maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa surah ini. 1 hingga akhir surah).asp .1asphost. http://c. 112 AlIkhlash.com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul." (Q.

diturunkan sesudah surat Al Maa'uun.w. Pokok-pokok isinya: Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad s. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah . atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.) AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR) SURAT KE 109 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN 1. (Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas." Ayat ini (S.a. al-'Ashi bin Wa-il.w.109:1-6) turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir 2." Maka Allah menurunkan ayat ini (S.109:1-6). Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya." Maka turunlah Surat Al Kafirun (S. dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.109:1-6) (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula.(Asbabun Nuzul) AL KAAFIRUUN Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw.(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang bersumber dari Juraij. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3.a. tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir." Nabi saw menjawab: "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. dan pengikut-pengikutny a bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah. dan Nabi Muhammad s. Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala. Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4. alAswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah pemimpin kami.: "Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun. Usaha ini disampaikan dengan berkata: "Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad.

dan untukkulah." "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab: "Labid bin al-A¶syam Alyahudi yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarga Si Anu di bawah sebuah batu besar." Penutup Surat Al Kaafiruun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad s. Setelah makan makanan itu tiba-tiba Rasulullah sakit keras sehingga shahabatshahabatny a mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan yahudi itu. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab Halaílun Nubuwah dari al-Kalbi dari Abi Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas." "Apa guna-guna itu?" "Guna-guna itu sihir. Pokok-pokok isinya: Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Setiap kali Rasulullah saw.) Keterangan: Dalam kitab Bukhari terdapat syahid (penguat hadits) yang ceritanya seperti itu. Datanglah ke sumur itu. Kedua surat ini (S.113 dan 114) turun berkenaan dengan peristiwa itu. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. sehingga datanglah kepadanya dua malaikat. Untukmu agamamu. . Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia. mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya. tapi tidak menyebutkan sebab turunnya dua surat itu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah saw. agamaku.w. meninggalkan da'wahnya An-Naas --------------------------------------------------------------------------------------------(Asbabun Nuzul) AN-NAAS (MANUSIA) Surat ini terdiri atas 6 ayat." Pada pagi hari Rasulullah saw. Berkatalah malaikat yang berada di sebelah kakinya kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya: "Apa yang engkau lihat?" Ia berkata: "Dia kena guna-guna. diturunkan sesudah surat Al Falaq. 113 dan 114) dan membacakan ta¶udz.5. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya yang merah seperti pacar. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi duduk di sebelah kakinya. Seketika itu juga Rasulullah keluar menemui shahabat-shahabatny a dalam keadaan sehat wal µafiat. Maka turunlah Jibril membawa surat ini (S. Dalam riwayat lain ada syahid yang ceritanya seperti itu dan menyebutkan sebab turunnya kedua surat itu. Mengutus Ammar bin Yasir dengan kawan-kawannya. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul. timbalah airnya dan angkat batunya kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. termasuk golongan surat-surat Makkiyah. pernah sakit yang agak parah.a.

com/t835-sebab-sebab-turunnya-surat-al-kafirun-danan-nas http://usrahwihdah. 3.(Diriwayatkan oleh Abu Na¶im dalam kitab al-Dalaildari Abu Jafar ar-Razi dari ar-Rabi bin Anas yang bersumber dari Anas bin Malik. Raja manusia. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 6. 4.com/2010/01/sejarah-surah-nas. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. dari (golongan) jin dan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.blogspot. http://www.html . 5. Sembahan manusia. 2.) AN-NAAS (MANUSIA) SURAT KE 114 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA 1.komunitasindigo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful