ASBABUL NUZUL

Allah menurunkan al Quran sebagai Al-Huda bagi seluruh jin dan manusia, supaya selalu berada dalam "syiratal mustaqim". Mempelajari kandungan al-Quran akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangan, menemukan perspektif baru, serta mendapatkan hal-hal yang baru. Lebih jauh lagi, mempelajari kandungan al Quran dapat mendorong kita lebih meyakini kebenaran dan keunikan kandungannya, yang menunjukkan ke besaran Allah Azzawajalla. Berbagai usaha telah dilakukan para ulama dalam menganalisis kandungan Al Quran. semakin dalam analisis dan pembahasan, semakin disadari betapa terbatasnya kemampuan manusia dibanding dengan keluasan ilmu Allah Azzawajalla Katakanlah:"kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimatkalimatRabb-ku,sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Rabb-ku,meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Q.S. al-kahfi:109) Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al Quran, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat-ayat al Quran atau yang sering disebut Asbabun Nuzul suatu ayat, kita akan lebih memahami makna dan kandungan ayat tersebut, serta akan terlepas dari keragu-raguan dalam menafsirkannya. Banyak ulama yang menganggap penting pengetahuan tentang asbabun nuzul ayatayat al- Quran. Berbagai usaha telah mereka lakukan dalam meneliti dan mengumpulkan bahan-bahannya. Mereka itu antara lain Imam al-Wahidi, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dll. Imam al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al Quran tidaklah mungkintanpa mengetahui latar belakang peristiwadan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil berpendapat bahwa mengetahui keterangan tentangkejadianturunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Sedang Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat menolang kita untuk memahami ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat al-Quran. Surah An-Nasr Surah an-Nasr merupakan surah dari surah-surah madaniyah, meskipun surah ini diturunkan berdekatan dengan Makkah. Ini kerana, menurut pendapat ulama¶ yang rajih, surah ini diturunkan ketika Rasullullah SAW menunaikan Haji Wada¶ iaitu ibadah haji yang pertama dan yang terakhir buat baginda.

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. yang bersumber dari Mujahid) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di kalangan Bani Israil terdapat seorang lakilaki yang suka beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Secara tersiratnya menurut Abdullah Bin Abbas.(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid).blogspot. pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israil yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama seribu bulan terus menerus.com/2009/02/asbabun-nuzul. ia menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Perbuatan itu dilakukannya selama seribu bulan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Al Qadr : 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada amal seribu bulan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dari Bani Israil tersebut. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al Wahidi.Sumber : Kitab Asbaabun Nuzuul (Latar Belakang Historis Turunnya AyatAyat Al Qur¶an) http://mrrief. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. Al Qadr: 1 ± 5)Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw.´ (QS. Surat Al Qadr (1-3) ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur¶an) pada malam kemuliaan. Al Qadr: 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada perjuangan Bani Israil selama seribu bulan itu. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan.Surah ini menceritakan tentang sekumpulan manusia dalam kelompok yang besar akan masuk Islam. bilamana orang ramai berbondong-bongdong memasuki Islam.html . Maka Allah menurunkan ayat ini (QS.

Al Isma'ili berpegang dengan pendapat ini. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan : "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Adapun Muslim (3/83). apakah kalian mempercayaiku?" "Ya kami mempercayaimu. Ibnu Jarir dalam Tarikhnya (2/216) dan dalam Tafsirnya (19/121) serta (30/ 337) dan Baihaqi dalam Dalail an Nubuwwah (1/431). ia berkata : Ketika turun ayat yang artinya : "Dan beriIah peringatan kepada keluargamu terdekat" (QS. Maka Abu Lahab berseru : "Celaka engkau sepanjang hari. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berseru : "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada sepasukan berkuda dari lembah yang akan menyerang kalian. Maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang. Ahmad (1/281).yahoo. al Masad : 12) Hadits ini diulangnya dalam kitab tafsir surat Tabbat (368 dan 369) dari juz ini. Bahkan seseorang yang tidak bisa keluar ia mengutus seorang utusan untuk melihat apa yang terjadi. aku memberitahu kalian akan siksa yang pedih". jawab mereka.com/group/assunnah-qatar/message/3846 . al A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata : "Amr bin Murrah telah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas . apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?'. Dan diriwayatkan juga pada akhir kitab al Janaiz (3/ 54). Lalu ia berkata : Aku katakan hadits ini mursal shahabi. Lihat 'Umdah al Qari (19/102).Al Masad Bukhari (10/118) : Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami. sedangkan mursal shahabi tidak apaapa dan tidak ada cela padanya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas bukit shafa lalu mulai menyeru : "Wahai bani Fahr. Lalu turunlah ayat : "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. kepada keturunan Quraisy sehingga mereka berkumpul.Shahih Asbabun Nuzul . Tirmidzi (4/220). kami belum pernah mendapatkanmu melainkan engkau selalu jujur". bapakku telah menceritakan kepada kami. 26 : 214). Syaikh kami hafizhahullah berkata : "Dan an Nasa'i meriwayatkan dalam tafsir sebagaimana dalam 'Umdah al Qari (16/93) : "Dan hadits ini mursal karena Ibnu Abbas ketika itu masih belum lahir atau ia masih kecil". Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. wahai bani Addi.Syaikh Muqbil . [Dikutip dari Shahih Asbabun Nuzul .Pustaka As Sunnah] http://groups." (QS. Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

Inilah orang-orang musyrik yang dimaksud di dalam hadis Ubay tadi. 1 hingga akhir surah) Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Qatadah. Al Ikhlash. telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abul Aliyah. "Ceritakanlah kepada kami mengenai Rabbmu. menurunkan firman-Nya.S.a. bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi saw. di antara mereka terdapat Kaab bin Asyraf dan Huyay bin Akhthab." Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi saw. Demikian pula Imam Ibnu Munzir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Said bin Jubair. yang ia terima dari Ubay bin Kaab. dengan demikian maka dapat disimpulkan. Maka ceritakanlah kepada kami tentang Rabbmu.a. Dengan demikian maka dapat disimpulkan. bahwasanya orang-orang Yahudi Khaibar datang kepada Nabi saw.S.. lalu mereka berkata. bahwa surah Al Ikhlash ini termasuk surah Makiah.. 1 hingga akhir surah) Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang sama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah. dengan membawa surah ini. bahwa ia telah mendengar Qatadah menuturkan sebuah hadis.[Asbabun Nuzul] : AL-IKHLAS ( 3) (2) (1) Imam Tirmizi. mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abban yang ia terima dari Anas r. dan kedua hadis tersebut tidak bertentangan." Maka Allah swt. Imam Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas. "Hai Muhammad! Gambarkanlah kepada kami Rabbmu yang telah mengutusmu. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abul Aliyah yang menceritakan. 112 Al Ikhlash. Imam Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah." (Q. Mereka berkata. "Katakanlah! 'Dialah Allah Yang Maha Esa. langit dari asap dan bumi dari buih air. Akan tetapi Imam Abu Syekh di dalam kitabnya Al 'Azhamah. yang menceritakan. bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. Nabi Adam dari lumpur hitam yang diberi bentuk. bahwasanya golongan yang bersekutu mengatakan kepada Nabi saw. bahwasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah saw. "Hai Abul Qasim! (nama julukan Nabi Muhammad) Allah telah menciptakan malaikat dari nur (cahaya) al Hijab." Maka Allah menurunkan firmanNya. Maka dengan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah.'" (Q. iblis dari nyala api." . Seperti halnya pula pengertian yang diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa'. "Gambarkanlah kepada kami Rabbmu.

S.Nabi tidak menjawab mereka.asp . 1 hingga akhir surah).com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul.1asphost." (Q. maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa surah ini. 112 AlIkhlash. http://c. yaitu firman-Nya. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa.

" Nabi saw menjawab: "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku.w." Maka turunlah Surat Al Kafirun (S. (Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4.109:1-6) turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun." Ayat ini (S. Pokok-pokok isinya: Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad s. dan pengikut-pengikutny a bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir." Maka Allah menurunkan ayat ini (S. alAswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah pemimpin kami. dan Nabi Muhammad s. tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Usaha ini disampaikan dengan berkata: "Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad. dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir 2. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah . diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang bersumber dari Juraij. diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. al-'Ashi bin Wa-il.(Asbabun Nuzul) AL KAAFIRUUN Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat. kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah.: "Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun.a.109:1-6) (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala.a.109:1-6). Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir).w.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw.) AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR) SURAT KE 109 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN 1.

(Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab Halaílun Nubuwah dari al-Kalbi dari Abi Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas." "Apa guna-guna itu?" "Guna-guna itu sihir. sehingga datanglah kepadanya dua malaikat. timbalah airnya dan angkat batunya kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah.113 dan 114) turun berkenaan dengan peristiwa itu. Maka turunlah Jibril membawa surat ini (S. 113 dan 114) dan membacakan ta¶udz. meninggalkan da'wahnya An-Naas --------------------------------------------------------------------------------------------(Asbabun Nuzul) AN-NAAS (MANUSIA) Surat ini terdiri atas 6 ayat. Kedua surat ini (S." Pada pagi hari Rasulullah saw. Setelah makan makanan itu tiba-tiba Rasulullah sakit keras sehingga shahabatshahabatny a mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan yahudi itu. Setiap kali Rasulullah saw. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah saw. diturunkan sesudah surat Al Falaq. Seketika itu juga Rasulullah keluar menemui shahabat-shahabatny a dalam keadaan sehat wal µafiat. tapi tidak menyebutkan sebab turunnya dua surat itu." Penutup Surat Al Kaafiruun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad s. agamaku. yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi duduk di sebelah kakinya. Untukmu agamamu. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul.a. termasuk golongan surat-surat Makkiyah. pernah sakit yang agak parah. dan untukkulah. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya yang merah seperti pacar. Mengutus Ammar bin Yasir dengan kawan-kawannya. Dalam riwayat lain ada syahid yang ceritanya seperti itu dan menyebutkan sebab turunnya kedua surat itu. Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6.5. Pokok-pokok isinya: Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. . mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya.w. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. Datanglah ke sumur itu. Berkatalah malaikat yang berada di sebelah kakinya kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya: "Apa yang engkau lihat?" Ia berkata: "Dia kena guna-guna.) Keterangan: Dalam kitab Bukhari terdapat syahid (penguat hadits) yang ceritanya seperti itu." "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab: "Labid bin al-A¶syam Alyahudi yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarga Si Anu di bawah sebuah batu besar.

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 6.komunitasindigo. Raja manusia. dari (golongan) jin dan manusia.) AN-NAAS (MANUSIA) SURAT KE 114 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA 1.html . http://www.com/t835-sebab-sebab-turunnya-surat-al-kafirun-danan-nas http://usrahwihdah. 3. 4. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 5. 2.com/2010/01/sejarah-surah-nas. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.blogspot. Sembahan manusia.(Diriwayatkan oleh Abu Na¶im dalam kitab al-Dalaildari Abu Jafar ar-Razi dari ar-Rabi bin Anas yang bersumber dari Anas bin Malik.