AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Zaid bin Tsabit. Ummu Salamah. Dari golongan al-Anshar": 1. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. Hafshah binti 'Umar. Abdullah ibnu Assaib. Zaid ibnu Tsabit 4. Utsman bin Affan 2.14. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. 18. 5. 16. Ali bin Abi Thalib. Mu'adz ibnu Jabal 3. Ubay bin Ka'ab. 3. Abu Ad-Dhardaa.Mu'awiyah. Ibnul Zubair 17. Abu Musa Al-Asy'ary 3 . 4.'Aisyah binti Abi Bakar. 19. Ubai ibn Ka'ab 2. Abu Darda' 7. 5. Ibnu Mas'ud. 6. 20.

pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. sutera dan sebagainya. Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau. Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan. seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. 4 . Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis. maka Rasulullah segera membetulkannya. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. pelepah tamar. iaitu "daun kayu". pada masa itu belum wujud. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". sesudah wafatnya Rasulullah. maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia.Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf. kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid".

sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama. Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana. Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata. surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul. beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat.Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas". dan 5 ." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah'). Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku. Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu. tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis. Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah".kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu. Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab. Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca.

yang disebut "Kattabul. Amr bin 'Ash. Mu'awiyah bin Abu Sofyan. 6 . Tsabit bin qi'is bin Syammas. 4. Altbin. 9. Utsman bin Affan. Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. Yazid ibnu Sofyan 11. yang bererti "penulis"). serta menyuruh mereka untuk menuliskannya. Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1. 10. Mughirah bin Syu'bah 12.menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan. Mohammad bin Maslamah. Umar bin Khattab.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". 3. 6. 14. Zaid bin Tsabit. 8. 16. 2.Abi'ThalHb. Zubair bin Awwam 13. 15. 5. Ubai bin Ka'ab r 7. 'Ala Al Hadrammi. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Chalid bin Walid. Amir bin Fuhairah.

Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. 2. Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu. dengan menggunakan alat-alat dan bahan. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi. Adapun selain dari itu. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya. Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan. dan telah selesai pula dituliskan. tidak dituliskan. antara lain: 1. maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. 3. Rasulullah menentukan. haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 . Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau.bahan yang ada pada masa itu. sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu.ayatnya. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu.

iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. menggunakan kesempatan yang baik ini. telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan. 2. Usaha-usaha tersebut di atas. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha.membacanya. Untuk ini. yang pandai menulis membaca. antara lain ialah : 1. Dalam peperangan Badar. Maka banyaklah di antara tawanan itu. Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang.

Dengan demikian. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang. telah ada tiga faktor yang saling menguatkan. Sebelum Rasulullah wafat. penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula. langsung di bawah pengawasan. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. ialah : 1. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. dan telah dituliskan semua ayat. yang jumlah mereka ini tidak sedikit. untuk mereka masing-masing.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. 2. maka sebelum Rasulullah wafat. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya. Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat. Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya.ayatnya. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu. 3. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan. dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya.

C. 10 . atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka. baik bahannya mahupun ukurannya. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka.kali. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an". yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu. langsung di bawah pimpinan. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal. kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau. kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. Sebaliknya. Sebab. pidato-pidato beliau. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw.ayatnya pada masing-masing surahnya. namun ia belumlah tersusun menjadi satu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. baik dalam sembahyang. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an. petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri.

Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. seperti solat dan zakat.Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya. Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar. kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut. Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat". iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab.

Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya. Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. 12 . walaupun belum merupakan buku yang benar. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. mereka bingung. Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. Demikianlah caranya ia bekerja. Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku. namun ia telah menjadi satu kesatuan.ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. dan sudah lebih baik. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja.

D. Dengan demikian. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. yang terbentang dari Tripoli. Usul Ibnu Mas'ud ini diterima. maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. ia mengatakan. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf". maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. Syria. namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 . sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria.seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. Irak. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf". yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis). Dengan adanya naskah yang baru ini. Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. Mesir. maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan. berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya. Persia dan Jazirah Arabia sendiri. dan kemanapun mereka itu pergi.

Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. kerana : 1. 2. seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an. Akan tetapi. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut. 3. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. Masalah yang pertama. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat. pada masa khalifah 14 . dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an.ayat Al-Qur'an. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. Akan tetapi. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing.

dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ". ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula.'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya. 15 . iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. apabila tidak lekas dibendung. untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. Dalam perjalanannya itu. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan. untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. Maka hal ini perlu ditertibkan. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. Mengenai masalah yang kedua.

masih tetap diperbolehkan. Dengan demikian. Di atas telah disebutkan.Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja.daerah di luar kota Madinah. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran.masa sebelumnya. Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi. Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut. sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). Bashrah. dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat. Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman. Kufah. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya.lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini. Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis. serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut. dan Syam (Syria). asal saja tidak 16 . bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf. Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". yaitu ke Mekkah.

Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu. b. 17 . Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar. atau mush-haf. 2. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat. menurut petunjuk RasululIah. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya. sehingga lebih terpelihara. dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. 3. Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan.

E. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. d. Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. b.Akhirnya dapat pula kita simpulkan. yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. 18 . menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an.ayat itu. Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. iaitu: a. c.

terutamanya kaedah Qiraati. Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini. dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . Indonesia pada tahun 1984. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta.Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. karangan Ustaz Hj. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran.

Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. 2. 20 . Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. enam jilid dan akhirnya lima jilid.

3. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu. Kaedah ini dianggap sebagai sementara. langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah. Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi. 21 . 4. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. baris dan ejaan.

Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra.F. 22 . Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini.

A. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Drs. Pendidikan Islam Falsafah. j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. 1994. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. Mustofa. 1992. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. Mohd Yusuf Bin Ahmad. 2000. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Sejarah Al-quran.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh. H. 1997. 2005. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. 23 . Surabaya : Al-Ikhlas. Shah Alam : Fajar Bakti. Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful