AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Ibnu Mas'ud.Mu'awiyah. 19. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. Abu Musa Al-Asy'ary 3 . 5. Ali bin Abi Thalib. 20. Abu Darda' 7.14. Ubay bin Ka'ab. 16. Zaid ibnu Tsabit 4. 5. 18. Ubai ibn Ka'ab 2. 4. Ibnul Zubair 17. Dari golongan al-Anshar": 1. 3. 6. Zaid bin Tsabit. Mu'adz ibnu Jabal 3.'Aisyah binti Abi Bakar. Hafshah binti 'Umar. Abu Ad-Dhardaa. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. Ummu Salamah. Abdullah ibnu Assaib. Utsman bin Affan 2.

tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan. adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. pada masa itu belum wujud. Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". sutera dan sebagainya. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau. pelepah tamar. maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. maka Rasulullah segera membetulkannya. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau. kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid". pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. iaitu "daun kayu". Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia. sesudah wafatnya Rasulullah. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. 4 . Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf. Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis.Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit.

Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu. Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah". beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat. Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab. sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama. Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah').kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu. surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul. Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata. tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis.Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas". Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam. Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana. Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. dan 5 . Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an.

Chalid bin Walid. 9. yang bererti "penulis"). 15. Tsabit bin qi'is bin Syammas. Amir bin Fuhairah. Yazid ibnu Sofyan 11. Zaid bin Tsabit. 8. Ubai bin Ka'ab r 7. Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. Mu'awiyah bin Abu Sofyan. 6 . Zubair bin Awwam 13.menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan. serta menyuruh mereka untuk menuliskannya.Abi'ThalHb. 4. Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". 10. 'Ala Al Hadrammi. 14. 16. Altbin. 5. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Amr bin 'Ash. Umar bin Khattab. 3. 2. Utsman bin Affan. Mohammad bin Maslamah. yang disebut "Kattabul. Mughirah bin Syu'bah 12. 6.

Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. Adapun selain dari itu.ayatnya. pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut. sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. tidak dituliskan. Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. dengan menggunakan alat-alat dan bahan. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan. Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau. Rasulullah menentukan. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu. haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 . 3. 2. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. antara lain: 1. dan telah selesai pula dituliskan.bahan yang ada pada masa itu.

membacanya. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. 2. Untuk ini. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan. Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang. Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. yang pandai menulis membaca. maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha. menggunakan kesempatan yang baik ini. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. antara lain ialah : 1. iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. Dalam peperangan Badar. Usaha-usaha tersebut di atas. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . Maka banyaklah di antara tawanan itu. dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang.

Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri. ialah : 1. yang jumlah mereka ini tidak sedikit.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. maka sebelum Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah wafat. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu. 3. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis. untuk mereka masing-masing. dan telah dituliskan semua ayat. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan.ayatnya. Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya. penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula. langsung di bawah pengawasan. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat. telah ada tiga faktor yang saling menguatkan. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. Dengan demikian. 2.

kali. pidato-pidato beliau. C. namun ia belumlah tersusun menjadi satu. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka. Sebaliknya. atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka. Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. baik dalam sembahyang. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal. yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu.ayatnya pada masing-masing surahnya. 10 . Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri. Sebab. kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. baik bahannya mahupun ukurannya. langsung di bawah pimpinan. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an".

dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat". kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar.Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu. seperti solat dan zakat. Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu. Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab. Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya.

nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. mereka bingung. Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat. Demikianlah caranya ia bekerja.ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya.Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. 12 . sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja. Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku. Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. dan sudah lebih baik. walaupun belum merupakan buku yang benar. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu. namun ia telah menjadi satu kesatuan. Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat. namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang.

sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf". Dengan adanya naskah yang baru ini. Mesir. Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. dan kemanapun mereka itu pergi. Syria. Persia dan Jazirah Arabia sendiri. Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada. namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 .seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan. maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. Irak. D.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis). maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf". Dengan demikian. yang terbentang dari Tripoli. maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. ia mengatakan. Usul Ibnu Mas'ud ini diterima.

pada masa khalifah 14 . Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Masalah yang pertama. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu.ayat Al-Qur'an. kerana : 1. dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. 3. seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing. Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. 2. Akan tetapi. Akan tetapi. Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu. pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an.

untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula. Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. Mengenai masalah yang kedua. Dalam perjalanannya itu. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik.'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. apabila tidak lekas dibendung. ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. 15 . adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. Maka hal ini perlu ditertibkan. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan. untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ".

Dengan demikian. dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran. Kufah.masa sebelumnya. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut. Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini. yaitu ke Mekkah. Bashrah.lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa. Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi.daerah di luar kota Madinah. maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). asal saja tidak 16 .Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf. serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut. Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman. masih tetap diperbolehkan. Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. dan Syam (Syria). Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis. Di atas telah disebutkan. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya.

kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman. atau mush-haf. 17 . Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu. menurut petunjuk RasululIah. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu. b. dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1. 3. Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. sehingga lebih terpelihara. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar. Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. 2. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat.

d. menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an. c. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. E. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. b. Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah. 18 . Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam.ayat itu.Akhirnya dapat pula kita simpulkan. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. iaitu: a.

Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran. Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta.Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. Indonesia pada tahun 1984. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. terutamanya kaedah Qiraati. karangan Ustaz Hj. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1.

Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. 20 . Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. 2. mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. enam jilid dan akhirnya lima jilid. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya.

langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. Kaedah ini dianggap sebagai sementara. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu.3. 21 . Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah. 4. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. baris dan ejaan. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi. Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi.

22 . Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara. Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra. Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini.F.

Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H. Mustofa. Sejarah Al-quran. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum. Drs.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh. 1992.A. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. Pendidikan Islam Falsafah. Shah Alam : Fajar Bakti. 1994. Mohd Yusuf Bin Ahmad. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. 23 . 2005. 1997. Surabaya : Al-Ikhlas. H. 2000. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful