AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Ibnul Zubair 17. Hafshah binti 'Umar.14. Ali bin Abi Thalib. 5. Abdullah ibnu Assaib. Ibnu Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Utsman bin Affan 2. 19. Mu'adz ibnu Jabal 3. 6. Ummu Salamah. 5. 3. Zaid ibnu Tsabit 4. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. 18. 4. 20. Abu Ad-Dhardaa. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. Abu Musa Al-Asy'ary 3 .'Aisyah binti Abi Bakar. Dari golongan al-Anshar": 1. Zaid bin Tsabit. 16.Mu'awiyah. Abu Darda' 7. Ubai ibn Ka'ab 2.

4 . Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf. pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau.Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. pada masa itu belum wujud. sutera dan sebagainya. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia. Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis. maka Rasulullah segera membetulkannya. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. pelepah tamar. sesudah wafatnya Rasulullah. kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid". iaitu "daun kayu". Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau. Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan.

Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah". sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama. tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis. Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam. surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul. Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu. Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat. Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah'). Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab.kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu. dan 5 .Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas". Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata.

3. 2. Altbin.Abi'ThalHb. 'Ala Al Hadrammi. 15. 6 . 10. 5. 9. Chalid bin Walid. Tsabit bin qi'is bin Syammas. 4.menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan. serta menyuruh mereka untuk menuliskannya. Umar bin Khattab. Zubair bin Awwam 13. Amr bin 'Ash. Utsman bin Affan. 14. Zaid bin Tsabit. 6. yang bererti "penulis"). Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. 8. Mughirah bin Syu'bah 12. 16. Amir bin Fuhairah. Mohammad bin Maslamah. Ubai bin Ka'ab r 7. Abu Bakar Ash-Shiddiq.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1. Yazid ibnu Sofyan 11. yang disebut "Kattabul. Mu'awiyah bin Abu Sofyan.

Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. dan telah selesai pula dituliskan.Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. 2. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut. tidak dituliskan. sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 . Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu.bahan yang ada pada masa itu. 3. Rasulullah menentukan. Adapun selain dari itu. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. antara lain: 1. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu. dengan menggunakan alat-alat dan bahan. Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi.ayatnya. Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau.

Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. Dalam peperangan Badar. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. Untuk ini. 2. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang. telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca.membacanya. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang. Usaha-usaha tersebut di atas. Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. menggunakan kesempatan yang baik ini. Maka banyaklah di antara tawanan itu. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. yang pandai menulis membaca. dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . antara lain ialah : 1. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha.

penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu. telah ada tiga faktor yang saling menguatkan.ayatnya. 2. Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. 3. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis. Sebelum Rasulullah wafat. untuk mereka masing-masing. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya. maka sebelum Rasulullah wafat. yang jumlah mereka ini tidak sedikit. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya. Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya. langsung di bawah pengawasan. Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri. ialah : 1. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan. dan telah dituliskan semua ayat. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . Dengan demikian. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat.

Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. namun ia belumlah tersusun menjadi satu. pidato-pidato beliau.ayatnya pada masing-masing surahnya. Sebaliknya. yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. Sebab. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka. langsung di bawah pimpinan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka. 10 . kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. baik bahannya mahupun ukurannya. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an". C. kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. baik dalam sembahyang. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau.kali. Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal. petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri.

Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab. Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu.Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut. Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu. iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat". supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya. dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya. Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. seperti solat dan zakat. Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar.

Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu. namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang. paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya. Demikianlah caranya ia bekerja. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. namun ia telah menjadi satu kesatuan. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja. walaupun belum merupakan buku yang benar. Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat. Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat.Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. mereka bingung. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah.ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu. 12 . Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku. dan sudah lebih baik.

maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan. Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf". Irak. Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya. Dengan adanya naskah yang baru ini. yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis). Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 . Usul Ibnu Mas'ud ini diterima. maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria. Mesir. yang terbentang dari Tripoli. sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf". Dengan demikian. sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. Syria. Persia dan Jazirah Arabia sendiri.seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. ia mengatakan. dan kemanapun mereka itu pergi. D.

pada masa khalifah 14 . Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an.ayat Al-Qur'an. Akan tetapi. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. Akan tetapi. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. kerana : 1. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing. 3. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki. kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat. Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut. seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. 2. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. Masalah yang pertama.

Dalam perjalanannya itu. ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu. Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. Mengenai masalah yang kedua.'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. 15 . apabila tidak lekas dibendung. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ". adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. Maka hal ini perlu ditertibkan. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan.

Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya. Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah.lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa.masa sebelumnya. Kufah. dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat. serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut. dan Syam (Syria).daerah di luar kota Madinah. asal saja tidak 16 . sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut. bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf. yaitu ke Mekkah. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). Di atas telah disebutkan. Bashrah. Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini. Dengan demikian. Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi.Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. masih tetap diperbolehkan. Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja.

2. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1. menurut petunjuk RasululIah. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya. dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat. sehingga lebih terpelihara. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. 17 . kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman. Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. 3. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar. b. atau mush-haf. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah.

yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. 18 . bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah.ayat itu. c. iaitu: a. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. E. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut. d.Akhirnya dapat pula kita simpulkan. Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an. Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam. b. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini.

Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. terutamanya kaedah Qiraati. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . Indonesia pada tahun 1984. Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta. Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini.Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. karangan Ustaz Hj.

2. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. enam jilid dan akhirnya lima jilid. 20 . Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid.

Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. 4. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. Kaedah ini dianggap sebagai sementara. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi.3. Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi. baris dan ejaan. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah. 21 .

PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini. Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara. Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. 22 .F. Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra. Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah.

Mustofa. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. 2005. Mohd Yusuf Bin Ahmad. 1992. 1994. Sejarah Al-quran. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Pendidikan Islam Falsafah. 1997. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. 23 . j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh. Drs. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Shah Alam : Fajar Bakti. Surabaya : Al-Ikhlas. Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H. H. 2000.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful