AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Ummu Salamah. Zaid ibnu Tsabit 4. 19. Hafshah binti 'Umar. Abu Musa Al-Asy'ary 3 . Ibnul Zubair 17. 5. 18. Dari golongan al-Anshar": 1.'Aisyah binti Abi Bakar.Mu'awiyah. Ibnu Mas'ud. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. Ali bin Abi Thalib. Abdullah ibnu Assaib. Abu Darda' 7. 3. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. 16. 20. Utsman bin Affan 2. 4. Zaid bin Tsabit.14. Abu Ad-Dhardaa. Mu'adz ibnu Jabal 3. Ubai ibn Ka'ab 2. Ubay bin Ka'ab. 6. 5.

Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis. Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. sesudah wafatnya Rasulullah. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit. iaitu "daun kayu". Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau. kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid". 4 . seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia. sutera dan sebagainya.Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. pada masa itu belum wujud. Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau. tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan. maka Rasulullah segera membetulkannya. maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. pelepah tamar. pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah.

Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah". Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana. surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul. Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah'). Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. dan 5 . sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama.kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata. tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis. Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab. Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam. Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku.Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas". beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat. Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu.

9. 6. Amir bin Fuhairah.Abi'ThalHb. 4. yang bererti "penulis"). Utsman bin Affan. 16. serta menyuruh mereka untuk menuliskannya. 8. Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. Altbin. Yazid ibnu Sofyan 11. Umar bin Khattab. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2.menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan. 14. 15. 10. 3. Zubair bin Awwam 13.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". Mughirah bin Syu'bah 12. Mu'awiyah bin Abu Sofyan. yang disebut "Kattabul. Ubai bin Ka'ab r 7. Zaid bin Tsabit. Mohammad bin Maslamah. Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1. Amr bin 'Ash. 6 . Tsabit bin qi'is bin Syammas. 'Ala Al Hadrammi. 5. Chalid bin Walid.

antara lain: 1. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. 2. Adapun selain dari itu. Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya. Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. dan telah selesai pula dituliskan.ayatnya. Rasulullah menentukan. Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut.bahan yang ada pada masa itu. haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 . Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau. 3. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan.Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi. maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu. dengan menggunakan alat-alat dan bahan. tidak dituliskan.

Usaha-usaha tersebut di atas. maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca. yang pandai menulis membaca. 2. Dalam peperangan Badar. iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis.membacanya. menggunakan kesempatan yang baik ini. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang. antara lain ialah : 1. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Untuk ini. Maka banyaklah di antara tawanan itu. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang.

Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu. dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya. langsung di bawah pengawasan. ialah : 1. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat. Sebelum Rasulullah wafat. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri. untuk mereka masing-masing. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang. 3. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . telah ada tiga faktor yang saling menguatkan. Dengan demikian. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis.ayatnya.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya. 2. penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. yang jumlah mereka ini tidak sedikit. maka sebelum Rasulullah wafat. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. dan telah dituliskan semua ayat.

petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri. Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an". kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu.kali. baik dalam sembahyang. langsung di bawah pimpinan. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka. Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal.ayatnya pada masing-masing surahnya. kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. pidato-pidato beliau. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau. Sebaliknya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an. 10 . namun ia belumlah tersusun menjadi satu. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka. baik bahannya mahupun ukurannya. Sebab. C.

Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat".Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu. Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya. Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. seperti solat dan zakat. Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu. dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab. iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut.

Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat. namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang.ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. namun ia telah menjadi satu kesatuan. mereka bingung. Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat. walaupun belum merupakan buku yang benar. 12 . paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu.Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. dan sudah lebih baik. sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. Demikianlah caranya ia bekerja. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu. Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu.

namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 . sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf". maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. Usul Ibnu Mas'ud ini diterima. maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis). berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya. ia mengatakan. Irak. dan kemanapun mereka itu pergi.seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. Persia dan Jazirah Arabia sendiri. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan. maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada. Syria. Dengan adanya naskah yang baru ini. D. Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. yang terbentang dari Tripoli.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. Dengan demikian. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf". Mesir.

kerana : 1. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu. dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an. pada masa khalifah 14 . kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu. seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki. Akan tetapi. Masalah yang pertama. Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. 3. pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an. Akan tetapi. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat.ayat Al-Qur'an. 2.

untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan. kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula. adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. Dalam perjalanannya itu. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu.'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. Mengenai masalah yang kedua. 15 . dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ". untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik. Maka hal ini perlu ditertibkan. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. apabila tidak lekas dibendung. iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu.

masih tetap diperbolehkan. Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman. yaitu ke Mekkah. dan Syam (Syria). serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran. Dengan demikian. Bashrah.daerah di luar kota Madinah. Di atas telah disebutkan. Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi. Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah. Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat. bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf.Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut. asal saja tidak 16 .lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini.masa sebelumnya. Kufah. sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih.

kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman. Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat. menurut petunjuk RasululIah. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan. 2. 3. b. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah. sehingga lebih terpelihara.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. 17 . dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. atau mush-haf. Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu.

Akhirnya dapat pula kita simpulkan. yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. b. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. c. menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an. Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. d. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. 18 .ayat itu. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. iaitu: a. Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam. bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah. E. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut.

Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta. Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . terutamanya kaedah Qiraati. Indonesia pada tahun 1984. Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid. dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini. karangan Ustaz Hj. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran.

Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. enam jilid dan akhirnya lima jilid. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. 2. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya. 20 . Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku. mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah.

Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi.3. 4. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. 21 . Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah. baris dan ejaan. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. Kaedah ini dianggap sebagai sementara.

F. Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra. PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini. 22 . Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara.

j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Sejarah Al-quran. Mohd Yusuf Bin Ahmad. Drs. Mustofa. 2000. 23 . Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. 2005. 1997. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. 1992. Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H. Pendidikan Islam Falsafah. Surabaya : Al-Ikhlas. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. Shah Alam : Fajar Bakti.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh. 1994.A. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. H.