P. 1
Sejarah Pendidikan Al-quran

Sejarah Pendidikan Al-quran

|Views: 88|Likes:
Published by Abu Raudhah

More info:

Published by: Abu Raudhah on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Abu Musa Al-Asy'ary 3 . Zaid bin Tsabit. Ubay bin Ka'ab. Ummu Salamah. Ibnu Mas'ud. Mu'adz ibnu Jabal 3. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. Ibnul Zubair 17.14. Hafshah binti 'Umar. Ali bin Abi Thalib. 5.'Aisyah binti Abi Bakar. 18. 4. Utsman bin Affan 2. 16. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. Zaid ibnu Tsabit 4. Ubai ibn Ka'ab 2.Mu'awiyah. 3. Abdullah ibnu Assaib. 19. 5. Abu Darda' 7. 20. Dari golongan al-Anshar": 1. Abu Ad-Dhardaa. 6.

maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. sesudah wafatnya Rasulullah. kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid". 4 . pelepah tamar. iaitu "daun kayu". maka Rasulullah segera membetulkannya. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. sutera dan sebagainya. tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan. adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau.Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit. pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. pada masa itu belum wujud. pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf.

beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat. Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata. Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam. Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah". dan 5 . Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab. Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama. Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu. surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul. Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku. Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana.Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas".kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah'). tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis.

menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan. Ubai bin Ka'ab r 7. yang bererti "penulis"). 10.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". Mohammad bin Maslamah. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Amr bin 'Ash. 8. 15. Zaid bin Tsabit. 2. 16. Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1. 4. 6 . Yazid ibnu Sofyan 11. serta menyuruh mereka untuk menuliskannya. 5. 'Ala Al Hadrammi. 3. Tsabit bin qi'is bin Syammas. Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. Altbin. yang disebut "Kattabul. Umar bin Khattab. 6. Amir bin Fuhairah. Mughirah bin Syu'bah 12. 14. 9.Abi'ThalHb. Utsman bin Affan. Mu'awiyah bin Abu Sofyan. Chalid bin Walid. Zubair bin Awwam 13.

maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi. tidak dituliskan. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu. antara lain: 1.ayatnya. Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. dengan menggunakan alat-alat dan bahan.Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. dan telah selesai pula dituliskan. 3. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan. haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 . 2. Rasulullah menentukan.bahan yang ada pada masa itu. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. Adapun selain dari itu. Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu. Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut. Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau.

dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . yang pandai menulis membaca. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. Usaha-usaha tersebut di atas. 2. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis. Dalam peperangan Badar. Untuk ini. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang.membacanya. telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. Maka banyaklah di antara tawanan itu. menggunakan kesempatan yang baik ini. antara lain ialah : 1.

3. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang.ayatnya. telah ada tiga faktor yang saling menguatkan. 2. dan telah dituliskan semua ayat. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . untuk mereka masing-masing. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri. Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia. Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. langsung di bawah pengawasan. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya. yang jumlah mereka ini tidak sedikit. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. Dengan demikian. penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula. Sebelum Rasulullah wafat. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan. dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya. ialah : 1.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. maka sebelum Rasulullah wafat.

Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. C. kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. pidato-pidato beliau. Sebab. Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu. kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. namun ia belumlah tersusun menjadi satu. Sebaliknya. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau. Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal. petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri.ayatnya pada masing-masing surahnya. langsung di bawah pimpinan. atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an". baik dalam sembahyang. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka. 10 . baik bahannya mahupun ukurannya. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an.kali.

Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar. Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu.Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya. supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut. Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab. kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat". Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu. iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. seperti solat dan zakat.

ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. namun ia telah menjadi satu kesatuan. Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu. mereka bingung. Demikianlah caranya ia bekerja. walaupun belum merupakan buku yang benar.Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat. nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja. Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. 12 . dan sudah lebih baik. paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya. namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu.

Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada. Persia dan Jazirah Arabia sendiri. Dengan demikian. yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis). Irak. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan. berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria. dan kemanapun mereka itu pergi. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. ia mengatakan. sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf".seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. Usul Ibnu Mas'ud ini diterima. sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. Dengan adanya naskah yang baru ini. maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. Mesir. Syria. namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 . maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". D. yang terbentang dari Tripoli. Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf".

pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. kerana : 1. 3. seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri. dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu. Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing. Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat. Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. 2. Akan tetapi. Masalah yang pertama. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. pada masa khalifah 14 .ayat Al-Qur'an. Akan tetapi. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut.

kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu. dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ". Maka hal ini perlu ditertibkan. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula. adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. Dalam perjalanannya itu. apabila tidak lekas dibendung. 15 .'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan. Mengenai masalah yang kedua.

Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja. dan Syam (Syria). Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi.lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut. sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini. Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih. Dengan demikian. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis. Bashrah. Di atas telah disebutkan. Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". masih tetap diperbolehkan. Kufah. yaitu ke Mekkah. bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf. asal saja tidak 16 .masa sebelumnya. dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat. Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman.daerah di luar kota Madinah. serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut.

menurut petunjuk RasululIah. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu. dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman. 3. 17 . b. Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu. Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. sehingga lebih terpelihara. Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. atau mush-haf. 2. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat.

ayat itu. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah. d. Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam. E. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. b. iaitu: a. menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an. yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. c. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. 18 . Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut.Akhirnya dapat pula kita simpulkan.

Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran. dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah.Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. karangan Ustaz Hj. terutamanya kaedah Qiraati. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini. Indonesia pada tahun 1984. Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta.

Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. 20 . Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. enam jilid dan akhirnya lima jilid. 2. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit.

langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu.3. 21 . Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. 4. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. baris dan ejaan. Kaedah ini dianggap sebagai sementara. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah.

PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini. 22 .F. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra. Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara.

H. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Drs. 2005. 1994. Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh. Mustofa. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohd Yusuf Bin Ahmad. 2000. j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum. Pendidikan Islam Falsafah.A. 1997. Sejarah Al-quran. 23 . Shah Alam : Fajar Bakti. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. 1992. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. Surabaya : Al-Ikhlas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->