AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Zaid ibnu Tsabit 4. Hafshah binti 'Umar. Ubai ibn Ka'ab 2.14. Dari golongan al-Anshar": 1. Abu Musa Al-Asy'ary 3 . 5. Ubay bin Ka'ab. Mu'adz ibnu Jabal 3. 20. 5. 16. 6. 3. Abdullah ibnu Assaib. Ummu Salamah. 18. Ibnu Mas'ud.Mu'awiyah. Abu Ad-Dhardaa. Utsman bin Affan 2.'Aisyah binti Abi Bakar. 4. Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Tsabit. Ibnul Zubair 17. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. 19. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. Abu Darda' 7.

Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf. maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. pada masa itu belum wujud. Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. 4 . tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan. maka Rasulullah segera membetulkannya. kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid". pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. pelepah tamar. iaitu "daun kayu". adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. sutera dan sebagainya. sesudah wafatnya Rasulullah. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau.Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit. Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau.

Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana. Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah". Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu. dan 5 ." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah'). Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca.kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu. Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata. sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama. tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis. Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab. beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat. Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an.Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas". Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku. Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam.

yang bererti "penulis"). 16. 4. Chalid bin Walid. Utsman bin Affan. Zubair bin Awwam 13. 'Ala Al Hadrammi. 15.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". 2. 9. 14. Amr bin 'Ash. Yazid ibnu Sofyan 11. Zaid bin Tsabit. 3. Mohammad bin Maslamah. Altbin. Mughirah bin Syu'bah 12. Umar bin Khattab. Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tsabit bin qi'is bin Syammas.menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan.Abi'ThalHb. 10. 6 . Amir bin Fuhairah. 5. 6. serta menyuruh mereka untuk menuliskannya. Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1. 8. Ubai bin Ka'ab r 7. yang disebut "Kattabul. Mu'awiyah bin Abu Sofyan.

tidak dituliskan.Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. dengan menggunakan alat-alat dan bahan. antara lain: 1.ayatnya. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya. Adapun selain dari itu.bahan yang ada pada masa itu. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. Rasulullah menentukan. dan telah selesai pula dituliskan. Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu. 3. Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau. 2. maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut. haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 .

2. Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. Usaha-usaha tersebut di atas. Untuk ini. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis. Dalam peperangan Badar.membacanya. maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha. telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan. antara lain ialah : 1. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. Maka banyaklah di antara tawanan itu. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. menggunakan kesempatan yang baik ini. yang pandai menulis membaca. dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang.

langsung di bawah pengawasan. untuk mereka masing-masing. Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan. dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. Sebelum Rasulullah wafat. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . dan telah dituliskan semua ayat.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia.ayatnya. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu. Dengan demikian. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan. yang jumlah mereka ini tidak sedikit. penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula. 3. 2. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. telah ada tiga faktor yang saling menguatkan. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang. ialah : 1. Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya. maka sebelum Rasulullah wafat. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar. langsung di bawah pimpinan. 10 . Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. baik bahannya mahupun ukurannya. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka. Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. Sebab. kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. baik dalam sembahyang. yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu. C.ayatnya pada masing-masing surahnya. Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal.kali. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an. Sebaliknya. namun ia belumlah tersusun menjadi satu. atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an". pidato-pidato beliau.

kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab. Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya.Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu. Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar. supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat". Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. seperti solat dan zakat. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut. Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu.

namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. dan sudah lebih baik.Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. 12 . Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu. Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku. Demikianlah caranya ia bekerja.ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu. namun ia telah menjadi satu kesatuan. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat. sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya. mereka bingung. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja. walaupun belum merupakan buku yang benar.

yang terbentang dari Tripoli.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. Dengan adanya naskah yang baru ini. Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. D. maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. ia mengatakan. sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf". Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya. Dengan demikian. maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. Persia dan Jazirah Arabia sendiri. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. dan kemanapun mereka itu pergi. Usul Ibnu Mas'ud ini diterima.seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 . yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis). Mesir. Irak. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan. Syria. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf". maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada.

seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu. 3.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing. kerana : 1. Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Masalah yang pertama. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut. pada masa khalifah 14 . kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu. Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat. Akan tetapi. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an. 2. Akan tetapi. Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an.ayat Al-Qur'an.

Mengenai masalah yang kedua. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ". Dalam perjalanannya itu. 15 . adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu. kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. apabila tidak lekas dibendung. iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula. Maka hal ini perlu ditertibkan. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman.'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya.

Bashrah. Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut.lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa. Dengan demikian. serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut. asal saja tidak 16 . Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi. dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat.daerah di luar kota Madinah. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini. maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya. Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah. bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf. Di atas telah disebutkan. Kufah. sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). yaitu ke Mekkah. masih tetap diperbolehkan.masa sebelumnya. Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih. dan Syam (Syria).Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis.

b. Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. 2. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya. Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. atau mush-haf. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah. menurut petunjuk RasululIah. kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman. Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu. 17 . Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan. dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. sehingga lebih terpelihara. 3. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1.

ayat itu.Akhirnya dapat pula kita simpulkan. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. c. E. yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. 18 . b. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut. d. iaitu: a. Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam.

dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. Indonesia pada tahun 1984. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran. karangan Ustaz Hj. terutamanya kaedah Qiraati. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta. Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid.Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah.

enam jilid dan akhirnya lima jilid.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. 2. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya. Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku. 20 . mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas.

Ia dipercayai berasal dari Baghdad. 21 . Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. baris dan ejaan. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi. 4. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. Kaedah ini dianggap sebagai sementara. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah.3.

22 . Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara. Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra.F. PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini. Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah.

2005. Drs. 1994. 1992. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Shah Alam : Fajar Bakti. 23 . Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. Surabaya : Al-Ikhlas. Mohd Yusuf Bin Ahmad. H. 2000. j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Mustofa. Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. Pendidikan Islam Falsafah.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh.A. Sejarah Al-quran. 1997.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful