Kajian Tindakan Geografi SEMEKAR2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHIM

PETI SURAT 131 89057 KUDAT SABAH

KAJIAN TINDAKAN DALAM PENGAJARAN

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN: Meningkatkan Kemahiran Murid Dalam Topik Graf Menggunakan Kaedah Demonstrasi /Tunjuk Cara DISEDIAKAN OLEH: PANITIA GEOGRAFI

ABSTRAK Kajian tindakan ini memfokus kepada kaedah ‘demonstrasi dan tunjuk cara’ dalam membantu pelajar menguasai tema Kemahiran Geografi yan mengkhusus kepada bab graf. Kajian ini dijalankan terhadap pelajar tingkatan 1 DB di SMK Abdul Rahim Kudat kerana pelajar kelas tersebut masih kurang mahir untuk menguasai pembelajaran dalam tema kemahiran geografi bab graf dan sering mendapat markah rendah dalam latihan yang diberikan oleh guru. Matlamat utama kajian ini dijalankan adalah bagi membantu pelajar mengetahui cara pengumpulan data untuk membuat sesuatu graf. Ini kerana, graf adalah asas dalam kajian geografi di masa akan datang. Dalam kajian ini, penyelidik memilih Model Lingkaran Kemmis dan McTaggart sebagai panduan di mana model ini mengandungi empat elemen utama iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian, dan refleksi. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada soal selidik dan ujian pra dan pasca.

Bahan pengajaran yang melibatkan penyertaan pelajar secara langsung perlu diperbanyakkan kerana biasanya aktiviti secara fizikal dan dipraktikkan sendiri lebih mudah diingati. satu kaedah yang dapat menarik perhatian pelajar untuk bergiat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik ini perlu dilaksanakan. secara berkelompok seperti bermain. menemukan sendiri. Penggunaan kaedah tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah syarahan didapati tidak dapat menarik perhatian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik ‘Kemahiran Geografi’ terutama dalam bab Graf. Oleh itu. Ini juga mengakibatkan pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek geografi serta beranggapan bahawa subjek geografi memang susah untuk dipelajari dan difahami. . Melalui teknik tersebut.0 LATAR BELAKANG Subjek geografi merupakan subjek yang mana kandungannya adalah berdasarkan fakta. sehingga tumbuhlah minat untuk belajar. Guru juga perlu memanfaatkan kecanggihan teknologi maklumat sebagai pemangkin bagi menarik minat pelajar dan mempermudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). pelajar dapat menjalankan proses pembelajaran sendiri. Masalah ini merupakan satu cabaran besar kepada guru yang mengajar matapelajaran geografi di samping menarik minat pelajar mempelajari subjek tersebut. Ia memerlukan usaha dan melibatkan pemikiran teknik pengajaran yang menarik dan berkesan serta mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang mana lebih berfokus kepada teknik pengajaran yang berpusatkan pelajar. maka menjadi senang.1. Persepsi sebegini membuatkan pelajar hilang semangat dan motivasi dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan pelajar sukar untuk memahami subjek geografi dengan baik dan memberi penumpuan di dalam kelas. khususnya dalam belajar matapelajaran geografi.

Oleh itu.2 Permasalahan kajian Pelajar tingkatan 1DB masih kurang mahir untuk menguasai pembelajaran dalam bahagian kemahiran geografi topik Graf . Ini kerana pelajar dalam kelas ini adalah di kalangan pelajar yang memperolehi keputusan peperiksaan UPSR yang rendah dan lemah.4 Objektif Objektif Umum: a) Membantu pelajar mengetahui asas kepada kemahiran geografi Objektif Khusus: a) Membantu pelajar menguasai topik graf b) Mempermudahkan cara untuk mengingat fakta berkaitan topik c) Membantu pelajar mengetahui penggunaan graf dalam geografi .1. 1. 1. mereka sukar untuk memahami sepenuhnya apa yang dipelajari berkaitan geografi sewaktu dalam kelas terutama dalam bab-bab awal pengenalan geografi (Kemahiran Geografi).3 Rasional Kajian Rasional kajian ini dijalankan kerana majoriti pelajar tingkatan 1 DB mendapat markah yang rendah dan gagal dalam setiap latihan yang diberikan oleh guru di dalam kelas.

Kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Rollo (2002).2. Dalam usaha menyelidik. Lomax (1994) pula menegaskan konsep yang sama dengan McNiff apabila beliau menegaskan bahawa kajian tindakan adalah penyelidikan pendidikan (educational research) dan ia berbeza dengan penyelidikan dalam pendidikan (research in education) kerana yang menyelidik itu adalah guru sendiri yang ingin memperkembangkan dirinya serta profesionnya. membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ialah kehilangan minat dan mempunyai pencapaian yang rendah dalam subjek geografi kerana mereka gagal untuk mengingat kembali maklumat yang penting. Mengikut Eee Ah Ming (1997). kajian tindakan adalah satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan guru sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan guru. guru melakukan inovasi dan perubahan secara refleksi dan inkuiri. Selain itu.0 LITERATUR KAJIAN Mc Niff (1988) mendefinisikan kajian tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalanamalan mereka sendiri serta kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubah amalan-amalan yang kurang berkesan. Lomax juga menegaskan bahawa kajian tindakan adalah dasar yang penting untuk inovasi pendidikan sebab kajian tindakan merupakan kaedah yang membolehkan guru melakukan inovasi dan perubahan dalam pendidikan. beliau juga berpendapat masalah ini berkaitan dengan ingatan jangka pendek. Keadaan ini mengakibatkan pelajar merasa bosan untuk belajar dan menyebabkan pencapaian dalam subjek geografi pelajar merosot. pengajaran tradisional bertunjangkan kepada kaedah kuliah dalam bentuk penyampaian maklumat atau prinsip secara lisan dan abstrak oleh guru kepada pelajar melalui komunikasi satu hala masih diamalkan oleh guru untuk mengajar subjek Geografi. Hal ini adalah . Pendek kata.

Model ini mengandungi empat elemen utama iaitu.0 METODOLOGI KAJIAN 3. pemerhatian (observe).2 Rekabentuk Kajian (Model) Kajian ini memilih Model Lingkaran Kemmis dan McTaggart. Pada keseluruhannya. Peranan guru sebagai pembimbing sahaja dan pelajar berinteraksi dengan bahan untuk memahami dan menguasai sesuatu kemahiran. 2004 pengajaran berpusatkan bahan iaitu pengajaran yang lebih menumpukan kepada penggunaan bahan pembelajaran oleh pelajar merupakan teknik pengajaran yang berkesan. 1988 sebagai panduan dalam menjalankan kajian tindakan ini. . Menurut Esah. refleksi (Reflect). perancangan (Plan). pelajar berdikari dalam pembelajarannya.1 Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 10 orang pelajar 1DB di SMK Abdul Rahim yang terdiri daripada pelajar yang mempunyai tahap pencapaian berlainan. 3.disebabkan peranan pelajar dalam kelas adalah pasif dan keadaan ini menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar subjek geografi. iaitu tidak terlalu bergantung pada guru dan banyak berinteraksi dengan bahan pembelajaran. 3. tindakan (action). Bahan itu terdiri daripada komputer dan lain-lain.

ujian ini dilakukan bagi memastikan penggunaan kaedah demonstrasi ini adalah berkesan atau sebaliknya. 1988 3.Rajah 1: Model Lingkaran Kemmis dan Mc Taggart. Ujian pra dijalankan sebelum pendekatan kaedah ini dijalankan. ia dapat membantu guru meneliti kelemahan. Manakala ujian pasca pula dijalankan setelah guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah demonstrasi atau tunjuk cara dilakukan.3 Instrumen Kajian Kaedah pengutipan data yang digunakan: a) Temu Bual Temu bual yang dijalankan adalah ringkas dan bertujuan untuk memberi gambaran awal kepada guru tentang pengetahuan pelajar dan meninjau minat pelajar dalam subjek geografi. b) Ujian Pra dan Ujian Pasca Guru akan menyediakan satu set soalan ujian pra dan pasca pembelajaran untuk menilai tahap penguasaan pelajar dalam topik ini. tindakan justeru melakukan untuk perancangan serta kaedah melaksanakan pembelajaran selanjutnya memperbaiki sehingga mencapai matlamat. melalui temu bual ini juga dapat mengesan tentang kefahaman pelajar mengenai tema Kemahiran Geografi. . Di samping itu. Selain itu. Ini dapat membantu guru mengenal pasti kelemahan dan masalah pelajar dalam topik Kemahiran Geografi.

Seperti diketahui. guru memberikan contoh bagaimana untuk membuat graf berdasarkan maklumat yang telah diberikan. LANGKAH 1 Sebagai permulaan. langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data. aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. guru akan menggunakan kaedah demonstrasi atau tunjuk cara dalam membantu pelajar dalam menguasai bab Graf ini.0 KITARAN PELAKSANAAN KAJIAN Merancang: Dalam proses merancang aktiviti. Ini membolehkan mereka faham kerana graf yang ingin mereka bina adalah berdasarkan diri mereka sendiri. peraturan pelaksanaan. Ini bermakna. Ini mungkin diakibatkan oleh bab ini lebih berbentuk yang nombor. alat bantu mengajar. Dalam kajian ini. guru dapat mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar dalam kedua-dua kelas masih lemah dalam menguasai matematik dalam dan bab-bab banyak dalam topik bermain kemahiran geografi yang terutama dalam bab Graf. keberkesanan aktiviti belum dapat dipastikan. persediaan guru. Aktiviti dijalankan melalui proses 'cuba-cuba' (trial and error). Tindakan: Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti. pelajar-pelajar dari kelas 1 DB ini adalah dikalangan pelajar lemah menguasai sesuatu pembelajaran berdasarkan keputusan UPSR mereka yang rendah. . Dalam kajian ini. latihan yang disediakan. sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti P&P. strategi pelaksanaan. langkah seterusnya ialah ‘bertindak’ iaitu melaksanakan aktiviti di bilik darjah. Walaupun aktiviti dirancang berdasarkan analisis data yang telah dikutip.4. Maklumat dikumpul berdasarkan pelajar 1DB sendiri. guru akan menjalankan satu ujian pra kepada pelajar tingkatan 1 DB untuk menguji kefahaman awal mereka tentang topik Kemahiran Geografi. Sekiranya pelaksanaan peringkat pertama tidak berjaya. Melalui keputusan ujian yang diterima. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga berlaku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa lepas. masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki.

Melawat ke tempat kajian 5. Soal selidik 3. guru akan memulakan sesi pengumpulan maklumat dengan bertanya kepada pelajar cara-cara mereka datang ke sekolah. berbasikal dan berjalan kaki. Pemerhatian Guru meminta pelajar mengangkat tangan bagi sesiapa yang pergi ke sekolah mengikut urutan seperti yang telah disediakan dalam jadual bermula dari pelajar yang menggunakan kereta. motosikal.Cara Pelajar Datang Ke Sekolah Kereta Bas Sekolah Motosikal Basikal Jalan Kaki Bilangan Pelajar Jadual 1: Cara Pelajar 1DB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah Berdasarkan jadual yang telah diberikan seperti di atas. bas sekolah. Kaedah pengumpulan data seperti ini juga tersenarai dalam buku teks di mana terdapat juga kaedah-kaedah lain seperti: 1. data yang diperolehi adalah seperti di jadual bawah: Cara Pelajar Datang Ke Sekolah Kereta Bas Sekolah Motosikal Basikal Jalan Kaki Jumlah Bilangan Pelajar 11 6 5 3 15 42 Jadual 2: Cara Pelajar 1DB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah . Temubual 2. Rujukan perpustakaan 4. Apabila sesi temubual selesai dijalankan.

paksi X dan paksi Y. Guru menerangkan kepada murid bahawa untuk menghasilkan sesuatu graf. Dengan berpandukan data yang telah diperolehi.Apabila data sudah lengkap dikumpul. Antara yang perlu diambil perhatian adalah tajuk graf. guru menjelaskan kepada pelajar bahawa data yang telah lengkap tadi sudah bersedia untuk dijadikan bahan untuk membuat graf. Keempat-empat perkara ini perlu ada dalam graf untuk membolehkan graf difahami oleh murid sendiri atau orang lain. skala dan petunjuk. Proses seterusnya adalah penghasilan graf. graf yang terhasil adalah seperti berikut: CaraPelajar 1D S Abdul RahimD B MK atang K S olah e ek 16 14 12 10 8 6 4 2 0 kereta bas sekolah m otosikal basikal jalan kaki Graf 1: Cara Pelajar 1DB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah . beberapa perkara penting perlu dilakukan terlebih dahulu. graf bar mudah akan digunakan mengikut sukatan pelajaran tingkatan satu. Dalam kes ini.

LANGKAH 2 Seterusnya. Melalui kaedah ini. Paksi Y di sebelah kiri graf berperanan sebagai tempat nombor untuk menunjukkan jumlah pelajar manakala paksi X di sebelah bawah graf berperanan sebagai tapak untuk melukis bar-bar mengikut pembolehubah yang dikehendaki. bar berwarna merah mewakili pelajar yang menggunakan bas sekolah. guru akan memadam graf yang telah dilukis tadi dan mengarahkan pelajar untuk membuatnya sendiri. ia akan menjelaskan sama ada prinsip “saya buat saya faham” dapat dibuktikan keberkesanannya. bar berwarna ungu mewakili pelajar yang datang menggunakan basikal sendiri dan bar berwarna biru muda mewakili pelajar yang berjalan kaki yang terdiri daripada pelajar asrama dan pelajar yang tinggal berdekatan dengan sekolah. Hampir kesemua pelajar berjaya membuat kembali graf seperti yang telah guru tunjukkan kepada mereka. skala yang digunakan adalah 1cm = 2 orang pelajar. . Walau bagaimanapun. pelajar akan berusaha untuk membuat graf dengan cara seperti yang ditunjukkan oleh guru. berkemungkinan besar pelajar menghafal bentuk gambaran graf yang telah guru lukiskan pada langkah 1. bar berwarna hijau mewakili pelajar yang dihantar menggunakan motosikal. Kesemua bar-bar ini dijelaskan melalui petunjuk yang telah diberikan. Untuk mengetahui sama ada pelajar benar-benar faham untuk membina graf. Pelajar diminta datang ke hadapan kelas untuk melukis graf di papan putih berpandukan data yang telah sedia ada (jadual 2).Merujuk kepada graf 1 seperti yang ditunjukkan di atas. guru telah membuat langkah yang yang seterusnya. Dengan cara ini. Terdapat 5 bar yang dilukis dalam graf yang mana setiap bar mewakili cara pelajar datang ke sekolah. Bar berwarna biru adalah cara pelajar datang dengan menaiki kereta sama ada dihantar oleh keluarga atau kawan.

Data boleh dikutip secara berpasukan melalui guru sebagai . Cara pelajar datang ke sekolah Kereta Kereta Sewa Motosikal Basikal Jalan Kaki Jumlah Bilangan pelajar 10 5 5 2 15 37 Jadual 3: Cara Pelajar 1AB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah Guru memberikan masa selama 30 minit untuk 10 orang pelajar tadi bagi menyiapkan graf berpandukan data dalam jadual 3 yang diberikan. guru mengarahkan para pelajar seramai 10 orang tadi untuk mencuba membuat graf berdasarkan data baru yang guru berikan. Sesuatu rumusan atau kenyataan yang dibuat tanpa berlandaskan data adalah merupakan andaian. Pemerhatian: kerana sesuatu Pada peringkat atau pemerhatian. Data adalah bukti kepada kebenaran tentang sesuatu kajian. Di bawah ini adalah data yang telah diberikan kepada pelajar untuk mencuba kemahiran mereka dalam melukis graf. kenyataan penyelidik sebenarnya situasi mengutip data. Sewaktu pelajar sedang membuat tugasan yang diberi. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran. Data adalah sangat penting dalam mana-mana kajian rumusan tentang sesuatu berhubung dengan kajian hanya boleh dibuat dengan berlandaskan data. guru memeulakan pula kitaran ketiga iaitu pemerhatian.LANGKAH 3 Dengan mengubahsuai sedikit data dalam jadual 2.

penyelidik. Guru memberikan tunjuk ajar secara bayangan atau ‘hint’ kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasan tersebut. guru akan mengumpul data dan menganalisis maklumat hasil daripada tindakan yang dilaksanakan. Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #2 Perkara Lemah Sederhan a Baik Lemah Sederhan a yang yang X X X X Baik . Sampel pelajar #1. Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar. Guru memerhati secara rambang dari seorang murid ke seorang murid sewaktu mereka sedang membuat latihan yang diberikan. Pada peringkat ini. Tentukan cara dan alat mengutip data sebelum pemerhatian dilakukan. Pemerhatian Awal Melalui pemerhatian awal yang dijalankan oleh guru. 70% daripada kesemua sampel pelajar 1DB yang diarah membuat graf dari data baru ini adalah faham dan dapat mengikuti cara seperti yang telah guru tunjukkan dalam sesi demonstrasi pada awal pengajaran. murid dalam darjah yang terlibat atau rakan guru. Pemerhatian Akhir Dan Dapatan Kajian Jadual-jadual di bawah ini menunjukkan ringkasan pemerhatian yang telah guru lakukan terhadap 10 orang sampel pelajar setelah tempoh masa selama 30 minit yang diberika tamat. Guru membuat pemerhatian ketika mana para pelajar sedang cuba untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru kepada mereka.

mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya X X yang yang X X Sampel pelajar #3 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #4 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #5 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #6 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri Lemah Sederhan a X X Baik Lemah Sederhan a yang yang X X X X Baik Lemah Sederhan a X yang yang X X X Baik Lemah Sederhan a X X yang yang X X Baik .

mengaplikasi ditunjukkan demonstrasi dengan latihan yang yang X diberikan penguasaan topik sepenuhnya X Sampel Pelajar #7 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #8 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #9 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #10 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri Lemah Sederhan a X X Baik Lemah Sederhan a X yang yang X X X Baik Lemah Sederhan a yang yang X X X X Baik Lemah Sederhan a X X yang yang X X Baik .

Seperti contoh dalam kajian ini. Dengan membuat Kitaran Kedua pada kajian yang akan datang diharap akan dapat membantu pelajar menguasai sepenuhnya tema kemahiran geografi bab graf ini. Pada akhir pemerhatian setelah pelajar selasai membuat tugasan yang guru berikan. guru cuba menilai. Walaupun pelajar-pelajar ini mendapat keputusan yang ketika di peringkat peperiksaan UPSR. namun dengan bantuan dan kaedah pengajaran yang berkesan dapat membantu mereka untuk memahami sesuatu pembelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Kajian yang dilakukan terhadap 10 orang sampel murid dari kelas 1 DB ini telah memberikan gambaran baru kepada guru tentang pelajar-pelajar yang duduk dalam kelas hujung. guru cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya. Semasa menjalankan kajian.mengaplikasi ditunjukkan demonstrasi dengan latihan yang yang X X diberikan penguasaan topik sepenuhnya Refleksi: Di peringkat refleksi. ternyata pemerhatian awal tidak boleh dijadikan kayu pengukur untuk menentukan tahap pengetahuan murid. . di mana peringkat akhir kajian menunjukkan pencapaian murid yang menguasai pembelajaran bab graf ini adalah meningkat dari 70% dalam pemerhatian awal kepada 80% dalam peringkat pemerhatian akhir. Untuk mencapai tahap 100% penguasaan dalam bab ini memerlukan lagi kajian yang seterusnya. menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi guru dengan murid semasa kajian dilakukan.

5. . Tidak mustahil bagi mereka untuk menyaingi rakan mereka di kelas pertama apabila pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dapat diberikan oleh guru matapelajaran kepada mereka. Melalui kaedah yang digunakan dalam kajian ini seperti demonstrasi atau tunjuk cara dan menggalakan pelajar untuk terlibat sama deperti melukis graf di hadapan kelas dan memberikan pendapat akan dapat menghilangkan rasa malu dalam diri pelajar itu sendiri seterusnya mereka akan lebih meminatai sesuatu matapelajaran yang guru ajarkan sebagai contoh matapelajaran Geografi ini. Mereka juga ingin menjadi yang terbaik sama seperti rakan-rakan mereka di kelas yang pertama.0 Kesimpulan Melalui kajian yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang dilebelkan lemah dalam pembelajaran seharusnya diberikan pendekatan yang berlainan dalam mengajar mereka.

Esah Sulaiman.RUJUKAN Buku: Eee Ah Ming. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.scribd. Action research: Principles and Practices.Bhd. Mc Niff.C. 1998. Universiti Teknologi Malaysia Lomax. P. Oxford: Basil Blackwell Internet: Kertas Cadangan Kajian Tindakan: Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Matapelajaran Geografi Dengan Menggunakan Teknik Permainan (Geo Dam) http://www. Piara Singh. Teaching Students To Think. 1997. Geografi SPM. M. London: Mac Millan Publisher Ltd. Strategi Pengajaran Geografi. 1994. 2004. Pengenalan Pedagogi. Change and Educational Innovation: The Case for Action Research. 2002. J. Second Edition. Esensi: Panduan Revisi untuk Sukses. 2009.com/doc/15974282/Kertas-Cadangan-Kajian-TindakanGroup-250509 . Pearson Longman Rollo. Ucapan keynote yang disampaikan semasa International Conference on Innovation in Education: Universiti Sains Malaysia.

LAMPIRAN JADUAL CARA PELAJAR 1AB SMK ABDUL RAHIM DATANG KE SEKOLAH Cara pelajar datang ke sekolah Kereta Kereta Sewa Motosikal Basikal Jalan Kaki Jumlah Bilangan pelajar 10 5 5 2 15 37 .

C AP L AR E AJAR1ABD ANG K S K AH AT E E OL 16 14 12 10 8 6 4 2 0 KRT E EA B IK AS AL K R T S WA E EA E JAL K I AN AK MOT IK OS AL SKALA: 1CM = 2 ORANG .

kelemahan. Data boleh dikutip secara berpasukan melalui guru sebagai penyelidik. Tentukan cara dan alat mengutip data sebelum pemerhatian dilakukan. • Rancang aktiviti yang boleh melibatkan murid sepenuhnya. peraturan pelaksanaan. Murid adalah pihak yang turut terlibat secara aktif dalam kajian. 3. kejayaan. langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data. Dalam konteks ini adalah wajar bagi guru memaklumkan kepada murid tentang kajian itu supaya mereka dapat memainkan peranan untuk bersamasama menjayakan penyelidikan itu. Aktiviti dijalankan melalui proses 'cuba-cuba' (trial and error). 3.LAMPIRAN 3. Semasa merenung penyelidik cuba menilai. alat bantu mengajar. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran. menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi penyelidik dan murid semasa kajian dilakukan. Sekiranya pelaksanaan peringkat pertama tidak berjaya. Antara perkara yang boleh diberi perhatian apabila merancang aktiviti P&P ialah: • Aktiviti boleh dilaksanakan oleh guru dan murid di bilik darjah. Jawapan kepada pertanyaan yang dikemukan semasa sumbang saran hendaklah dikaitkan dengan analisis data. langkah seterusnya ialah bertindak iaitu melaksanakan aktiviti di bilik darjah. Sesuatu rumusan atau kenyataan yang dibuat tanpa berlandaskan data adalah merupakan andaian. Data adalah bukti kepada kebenaran tentang sesuatu kajian. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga berlaku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa lepas. latihan yang disediakan. keinsafan dan sebagainya setelah melaksanakan kajian. aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. Mereka bukan sahaja melaksanakan aktiviti tetapi juga membantu guru mengutip data tentang perkembangan proses P&P berkaitan dengan aktiviti yang dilaksanakan. penyelidik cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya. Data adalah sangat penting dalam mana-mana kajian kerana sesuatu rumusan atau kenyataan tentang sesuatu situasi berhubung dengan kajian hanya boleh dibuat dengan berlandaskan data. strategi pelaksanaan.1 Merancang Aktiviti Dalam proses merancang aktiviti. murid dalam darjah yang terlibat atau rakan guru. perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa mengutip data. Maklumkan juga kepada pihak yang terlibat dalam mengutip data iaitu murid dan rakan guru. Sumbang saran membantu guru memahami mengapa sesuatu keputusan dibuat.3 Pemerhatian Apakah yang dimaksudkan dengan pemerhatian dan apa pula perkara-perkara yang diperhati? Pada peringkat pemerhatian penyelidik sebenarnya mengutip data. keseronokan. • Elak aktiviti yang bertujuan untuk mengubah amalan pihak lain yang berada di luar bilik darjah. . Ini bermakna bahawa masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki. 3. keberkesanan aktiviti belum dapat dipastikan.4 Merenung Di peringkat refleksi. Walaupun aktiviti dirancang berdasarkan analisis data yang telah dikutip. sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti P&P.2 Bertindak Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti. Selain daripada menghuraikan proses P&P. gurujuga boleh menyelami perasaannya sendiri tentang kesulitan. Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar. persediaan guru. • Penyelidik mempunyai otoriti atau bidang kuasa untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful