SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHIM

PETI SURAT 131 89057 KUDAT SABAH

KAJIAN TINDAKAN DALAM PENGAJARAN

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN: Meningkatkan Kemahiran Murid Dalam Topik Graf Menggunakan Kaedah Demonstrasi /Tunjuk Cara DISEDIAKAN OLEH: PANITIA GEOGRAFI

ABSTRAK Kajian tindakan ini memfokus kepada kaedah ‘demonstrasi dan tunjuk cara’ dalam membantu pelajar menguasai tema Kemahiran Geografi yan mengkhusus kepada bab graf. Kajian ini dijalankan terhadap pelajar tingkatan 1 DB di SMK Abdul Rahim Kudat kerana pelajar kelas tersebut masih kurang mahir untuk menguasai pembelajaran dalam tema kemahiran geografi bab graf dan sering mendapat markah rendah dalam latihan yang diberikan oleh guru. Matlamat utama kajian ini dijalankan adalah bagi membantu pelajar mengetahui cara pengumpulan data untuk membuat sesuatu graf. Ini kerana, graf adalah asas dalam kajian geografi di masa akan datang. Dalam kajian ini, penyelidik memilih Model Lingkaran Kemmis dan McTaggart sebagai panduan di mana model ini mengandungi empat elemen utama iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian, dan refleksi. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada soal selidik dan ujian pra dan pasca.

Melalui teknik tersebut. khususnya dalam belajar matapelajaran geografi. maka menjadi senang. pelajar dapat menjalankan proses pembelajaran sendiri.0 LATAR BELAKANG Subjek geografi merupakan subjek yang mana kandungannya adalah berdasarkan fakta.1. Masalah ini merupakan satu cabaran besar kepada guru yang mengajar matapelajaran geografi di samping menarik minat pelajar mempelajari subjek tersebut. Ini juga mengakibatkan pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek geografi serta beranggapan bahawa subjek geografi memang susah untuk dipelajari dan difahami. menemukan sendiri. . secara berkelompok seperti bermain. sehingga tumbuhlah minat untuk belajar. Persepsi sebegini membuatkan pelajar hilang semangat dan motivasi dalam pembelajaran. Ia memerlukan usaha dan melibatkan pemikiran teknik pengajaran yang menarik dan berkesan serta mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang mana lebih berfokus kepada teknik pengajaran yang berpusatkan pelajar. Penggunaan kaedah tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah syarahan didapati tidak dapat menarik perhatian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik ‘Kemahiran Geografi’ terutama dalam bab Graf. Guru juga perlu memanfaatkan kecanggihan teknologi maklumat sebagai pemangkin bagi menarik minat pelajar dan mempermudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Hal ini menyebabkan pelajar sukar untuk memahami subjek geografi dengan baik dan memberi penumpuan di dalam kelas. satu kaedah yang dapat menarik perhatian pelajar untuk bergiat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik ini perlu dilaksanakan. Oleh itu. Bahan pengajaran yang melibatkan penyertaan pelajar secara langsung perlu diperbanyakkan kerana biasanya aktiviti secara fizikal dan dipraktikkan sendiri lebih mudah diingati.

3 Rasional Kajian Rasional kajian ini dijalankan kerana majoriti pelajar tingkatan 1 DB mendapat markah yang rendah dan gagal dalam setiap latihan yang diberikan oleh guru di dalam kelas.1. 1. 1.4 Objektif Objektif Umum: a) Membantu pelajar mengetahui asas kepada kemahiran geografi Objektif Khusus: a) Membantu pelajar menguasai topik graf b) Mempermudahkan cara untuk mengingat fakta berkaitan topik c) Membantu pelajar mengetahui penggunaan graf dalam geografi . Ini kerana pelajar dalam kelas ini adalah di kalangan pelajar yang memperolehi keputusan peperiksaan UPSR yang rendah dan lemah. mereka sukar untuk memahami sepenuhnya apa yang dipelajari berkaitan geografi sewaktu dalam kelas terutama dalam bab-bab awal pengenalan geografi (Kemahiran Geografi). Oleh itu.2 Permasalahan kajian Pelajar tingkatan 1DB masih kurang mahir untuk menguasai pembelajaran dalam bahagian kemahiran geografi topik Graf .

Mengikut Eee Ah Ming (1997). beliau juga berpendapat masalah ini berkaitan dengan ingatan jangka pendek. Selain itu. Lomax juga menegaskan bahawa kajian tindakan adalah dasar yang penting untuk inovasi pendidikan sebab kajian tindakan merupakan kaedah yang membolehkan guru melakukan inovasi dan perubahan dalam pendidikan. membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ialah kehilangan minat dan mempunyai pencapaian yang rendah dalam subjek geografi kerana mereka gagal untuk mengingat kembali maklumat yang penting. Dalam usaha menyelidik.0 LITERATUR KAJIAN Mc Niff (1988) mendefinisikan kajian tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalanamalan mereka sendiri serta kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubah amalan-amalan yang kurang berkesan. kajian tindakan adalah satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan guru sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan guru. Pendek kata. Kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Rollo (2002). Lomax (1994) pula menegaskan konsep yang sama dengan McNiff apabila beliau menegaskan bahawa kajian tindakan adalah penyelidikan pendidikan (educational research) dan ia berbeza dengan penyelidikan dalam pendidikan (research in education) kerana yang menyelidik itu adalah guru sendiri yang ingin memperkembangkan dirinya serta profesionnya. Hal ini adalah . Keadaan ini mengakibatkan pelajar merasa bosan untuk belajar dan menyebabkan pencapaian dalam subjek geografi pelajar merosot. pengajaran tradisional bertunjangkan kepada kaedah kuliah dalam bentuk penyampaian maklumat atau prinsip secara lisan dan abstrak oleh guru kepada pelajar melalui komunikasi satu hala masih diamalkan oleh guru untuk mengajar subjek Geografi. guru melakukan inovasi dan perubahan secara refleksi dan inkuiri.2.

pelajar berdikari dalam pembelajarannya. 3. Model ini mengandungi empat elemen utama iaitu.1 Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 10 orang pelajar 1DB di SMK Abdul Rahim yang terdiri daripada pelajar yang mempunyai tahap pencapaian berlainan. Menurut Esah. .0 METODOLOGI KAJIAN 3. pemerhatian (observe). Bahan itu terdiri daripada komputer dan lain-lain. refleksi (Reflect).2 Rekabentuk Kajian (Model) Kajian ini memilih Model Lingkaran Kemmis dan McTaggart. 3. Peranan guru sebagai pembimbing sahaja dan pelajar berinteraksi dengan bahan untuk memahami dan menguasai sesuatu kemahiran. Pada keseluruhannya. perancangan (Plan). 1988 sebagai panduan dalam menjalankan kajian tindakan ini. tindakan (action). iaitu tidak terlalu bergantung pada guru dan banyak berinteraksi dengan bahan pembelajaran.disebabkan peranan pelajar dalam kelas adalah pasif dan keadaan ini menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar subjek geografi. 2004 pengajaran berpusatkan bahan iaitu pengajaran yang lebih menumpukan kepada penggunaan bahan pembelajaran oleh pelajar merupakan teknik pengajaran yang berkesan.

melalui temu bual ini juga dapat mengesan tentang kefahaman pelajar mengenai tema Kemahiran Geografi. tindakan justeru melakukan untuk perancangan serta kaedah melaksanakan pembelajaran selanjutnya memperbaiki sehingga mencapai matlamat.3 Instrumen Kajian Kaedah pengutipan data yang digunakan: a) Temu Bual Temu bual yang dijalankan adalah ringkas dan bertujuan untuk memberi gambaran awal kepada guru tentang pengetahuan pelajar dan meninjau minat pelajar dalam subjek geografi. Manakala ujian pasca pula dijalankan setelah guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah demonstrasi atau tunjuk cara dilakukan. Ini dapat membantu guru mengenal pasti kelemahan dan masalah pelajar dalam topik Kemahiran Geografi. Ujian pra dijalankan sebelum pendekatan kaedah ini dijalankan. ia dapat membantu guru meneliti kelemahan.Rajah 1: Model Lingkaran Kemmis dan Mc Taggart. ujian ini dilakukan bagi memastikan penggunaan kaedah demonstrasi ini adalah berkesan atau sebaliknya. b) Ujian Pra dan Ujian Pasca Guru akan menyediakan satu set soalan ujian pra dan pasca pembelajaran untuk menilai tahap penguasaan pelajar dalam topik ini. . Di samping itu. Selain itu. 1988 3.

Dalam kajian ini. pelajar-pelajar dari kelas 1 DB ini adalah dikalangan pelajar lemah menguasai sesuatu pembelajaran berdasarkan keputusan UPSR mereka yang rendah. sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti P&P. Walaupun aktiviti dirancang berdasarkan analisis data yang telah dikutip. alat bantu mengajar. Maklumat dikumpul berdasarkan pelajar 1DB sendiri. Dalam kajian ini. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga berlaku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa lepas. Aktiviti dijalankan melalui proses 'cuba-cuba' (trial and error). . latihan yang disediakan. Ini mungkin diakibatkan oleh bab ini lebih berbentuk yang nombor. langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data. guru dapat mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar dalam kedua-dua kelas masih lemah dalam menguasai matematik dalam dan bab-bab banyak dalam topik bermain kemahiran geografi yang terutama dalam bab Graf.4. guru akan menjalankan satu ujian pra kepada pelajar tingkatan 1 DB untuk menguji kefahaman awal mereka tentang topik Kemahiran Geografi. langkah seterusnya ialah ‘bertindak’ iaitu melaksanakan aktiviti di bilik darjah. strategi pelaksanaan. guru memberikan contoh bagaimana untuk membuat graf berdasarkan maklumat yang telah diberikan. peraturan pelaksanaan. LANGKAH 1 Sebagai permulaan. Seperti diketahui. Melalui keputusan ujian yang diterima. persediaan guru. Sekiranya pelaksanaan peringkat pertama tidak berjaya. aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. Ini membolehkan mereka faham kerana graf yang ingin mereka bina adalah berdasarkan diri mereka sendiri. masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki. Ini bermakna. guru akan menggunakan kaedah demonstrasi atau tunjuk cara dalam membantu pelajar dalam menguasai bab Graf ini.0 KITARAN PELAKSANAAN KAJIAN Merancang: Dalam proses merancang aktiviti. Tindakan: Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti. keberkesanan aktiviti belum dapat dipastikan.

Rujukan perpustakaan 4. Pemerhatian Guru meminta pelajar mengangkat tangan bagi sesiapa yang pergi ke sekolah mengikut urutan seperti yang telah disediakan dalam jadual bermula dari pelajar yang menggunakan kereta. berbasikal dan berjalan kaki. data yang diperolehi adalah seperti di jadual bawah: Cara Pelajar Datang Ke Sekolah Kereta Bas Sekolah Motosikal Basikal Jalan Kaki Jumlah Bilangan Pelajar 11 6 5 3 15 42 Jadual 2: Cara Pelajar 1DB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah . guru akan memulakan sesi pengumpulan maklumat dengan bertanya kepada pelajar cara-cara mereka datang ke sekolah.Cara Pelajar Datang Ke Sekolah Kereta Bas Sekolah Motosikal Basikal Jalan Kaki Bilangan Pelajar Jadual 1: Cara Pelajar 1DB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah Berdasarkan jadual yang telah diberikan seperti di atas. Apabila sesi temubual selesai dijalankan. motosikal. Temubual 2. Kaedah pengumpulan data seperti ini juga tersenarai dalam buku teks di mana terdapat juga kaedah-kaedah lain seperti: 1. Melawat ke tempat kajian 5. Soal selidik 3. bas sekolah.

skala dan petunjuk. Guru menerangkan kepada murid bahawa untuk menghasilkan sesuatu graf. paksi X dan paksi Y. Proses seterusnya adalah penghasilan graf.Apabila data sudah lengkap dikumpul. Dalam kes ini. Dengan berpandukan data yang telah diperolehi. graf yang terhasil adalah seperti berikut: CaraPelajar 1D S Abdul RahimD B MK atang K S olah e ek 16 14 12 10 8 6 4 2 0 kereta bas sekolah m otosikal basikal jalan kaki Graf 1: Cara Pelajar 1DB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah . guru menjelaskan kepada pelajar bahawa data yang telah lengkap tadi sudah bersedia untuk dijadikan bahan untuk membuat graf. graf bar mudah akan digunakan mengikut sukatan pelajaran tingkatan satu. Antara yang perlu diambil perhatian adalah tajuk graf. Keempat-empat perkara ini perlu ada dalam graf untuk membolehkan graf difahami oleh murid sendiri atau orang lain. beberapa perkara penting perlu dilakukan terlebih dahulu.

. Untuk mengetahui sama ada pelajar benar-benar faham untuk membina graf. Paksi Y di sebelah kiri graf berperanan sebagai tempat nombor untuk menunjukkan jumlah pelajar manakala paksi X di sebelah bawah graf berperanan sebagai tapak untuk melukis bar-bar mengikut pembolehubah yang dikehendaki. Terdapat 5 bar yang dilukis dalam graf yang mana setiap bar mewakili cara pelajar datang ke sekolah. ia akan menjelaskan sama ada prinsip “saya buat saya faham” dapat dibuktikan keberkesanannya. bar berwarna merah mewakili pelajar yang menggunakan bas sekolah. Pelajar diminta datang ke hadapan kelas untuk melukis graf di papan putih berpandukan data yang telah sedia ada (jadual 2). bar berwarna ungu mewakili pelajar yang datang menggunakan basikal sendiri dan bar berwarna biru muda mewakili pelajar yang berjalan kaki yang terdiri daripada pelajar asrama dan pelajar yang tinggal berdekatan dengan sekolah. pelajar akan berusaha untuk membuat graf dengan cara seperti yang ditunjukkan oleh guru. guru akan memadam graf yang telah dilukis tadi dan mengarahkan pelajar untuk membuatnya sendiri. bar berwarna hijau mewakili pelajar yang dihantar menggunakan motosikal.Merujuk kepada graf 1 seperti yang ditunjukkan di atas. berkemungkinan besar pelajar menghafal bentuk gambaran graf yang telah guru lukiskan pada langkah 1. Dengan cara ini. Hampir kesemua pelajar berjaya membuat kembali graf seperti yang telah guru tunjukkan kepada mereka. skala yang digunakan adalah 1cm = 2 orang pelajar. guru telah membuat langkah yang yang seterusnya. Bar berwarna biru adalah cara pelajar datang dengan menaiki kereta sama ada dihantar oleh keluarga atau kawan. Walau bagaimanapun. LANGKAH 2 Seterusnya. Kesemua bar-bar ini dijelaskan melalui petunjuk yang telah diberikan. Melalui kaedah ini.

Data boleh dikutip secara berpasukan melalui guru sebagai . Sesuatu rumusan atau kenyataan yang dibuat tanpa berlandaskan data adalah merupakan andaian. Di bawah ini adalah data yang telah diberikan kepada pelajar untuk mencuba kemahiran mereka dalam melukis graf. guru memeulakan pula kitaran ketiga iaitu pemerhatian. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran. Data adalah bukti kepada kebenaran tentang sesuatu kajian. guru mengarahkan para pelajar seramai 10 orang tadi untuk mencuba membuat graf berdasarkan data baru yang guru berikan.LANGKAH 3 Dengan mengubahsuai sedikit data dalam jadual 2. kenyataan penyelidik sebenarnya situasi mengutip data. Cara pelajar datang ke sekolah Kereta Kereta Sewa Motosikal Basikal Jalan Kaki Jumlah Bilangan pelajar 10 5 5 2 15 37 Jadual 3: Cara Pelajar 1AB SMK Abdul Rahim Datang Ke Sekolah Guru memberikan masa selama 30 minit untuk 10 orang pelajar tadi bagi menyiapkan graf berpandukan data dalam jadual 3 yang diberikan. Sewaktu pelajar sedang membuat tugasan yang diberi. Data adalah sangat penting dalam mana-mana kajian rumusan tentang sesuatu berhubung dengan kajian hanya boleh dibuat dengan berlandaskan data. Pemerhatian: kerana sesuatu Pada peringkat atau pemerhatian.

Guru memberikan tunjuk ajar secara bayangan atau ‘hint’ kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasan tersebut. Pada peringkat ini. Tentukan cara dan alat mengutip data sebelum pemerhatian dilakukan. Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar. Pemerhatian Awal Melalui pemerhatian awal yang dijalankan oleh guru. Guru memerhati secara rambang dari seorang murid ke seorang murid sewaktu mereka sedang membuat latihan yang diberikan. guru akan mengumpul data dan menganalisis maklumat hasil daripada tindakan yang dilaksanakan.penyelidik. Guru membuat pemerhatian ketika mana para pelajar sedang cuba untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru kepada mereka. Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #2 Perkara Lemah Sederhan a Baik Lemah Sederhan a yang yang X X X X Baik . Pemerhatian Akhir Dan Dapatan Kajian Jadual-jadual di bawah ini menunjukkan ringkasan pemerhatian yang telah guru lakukan terhadap 10 orang sampel pelajar setelah tempoh masa selama 30 minit yang diberika tamat. murid dalam darjah yang terlibat atau rakan guru. Sampel pelajar #1. 70% daripada kesemua sampel pelajar 1DB yang diarah membuat graf dari data baru ini adalah faham dan dapat mengikuti cara seperti yang telah guru tunjukkan dalam sesi demonstrasi pada awal pengajaran.

mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya X X yang yang X X Sampel pelajar #3 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #4 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #5 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #6 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri Lemah Sederhan a X X Baik Lemah Sederhan a yang yang X X X X Baik Lemah Sederhan a X yang yang X X X Baik Lemah Sederhan a X X yang yang X X Baik .

mengaplikasi ditunjukkan demonstrasi dengan latihan yang yang X diberikan penguasaan topik sepenuhnya X Sampel Pelajar #7 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #8 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #9 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri mengaplikasi demonstrasi ditunjukkan dengan latihan diberikan penguasaan topik sepenuhnya Sampel pelajar #10 Perkara mengikut cara guru membuat graf membuat graf sendiri Lemah Sederhan a X X Baik Lemah Sederhan a X yang yang X X X Baik Lemah Sederhan a yang yang X X X X Baik Lemah Sederhan a X X yang yang X X Baik .

menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi guru dengan murid semasa kajian dilakukan. namun dengan bantuan dan kaedah pengajaran yang berkesan dapat membantu mereka untuk memahami sesuatu pembelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Pada akhir pemerhatian setelah pelajar selasai membuat tugasan yang guru berikan. guru cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya.mengaplikasi ditunjukkan demonstrasi dengan latihan yang yang X X diberikan penguasaan topik sepenuhnya Refleksi: Di peringkat refleksi. ternyata pemerhatian awal tidak boleh dijadikan kayu pengukur untuk menentukan tahap pengetahuan murid. Walaupun pelajar-pelajar ini mendapat keputusan yang ketika di peringkat peperiksaan UPSR. Seperti contoh dalam kajian ini. di mana peringkat akhir kajian menunjukkan pencapaian murid yang menguasai pembelajaran bab graf ini adalah meningkat dari 70% dalam pemerhatian awal kepada 80% dalam peringkat pemerhatian akhir. Dengan membuat Kitaran Kedua pada kajian yang akan datang diharap akan dapat membantu pelajar menguasai sepenuhnya tema kemahiran geografi bab graf ini. guru cuba menilai. Untuk mencapai tahap 100% penguasaan dalam bab ini memerlukan lagi kajian yang seterusnya. Kajian yang dilakukan terhadap 10 orang sampel murid dari kelas 1 DB ini telah memberikan gambaran baru kepada guru tentang pelajar-pelajar yang duduk dalam kelas hujung. . Semasa menjalankan kajian.

. Melalui kaedah yang digunakan dalam kajian ini seperti demonstrasi atau tunjuk cara dan menggalakan pelajar untuk terlibat sama deperti melukis graf di hadapan kelas dan memberikan pendapat akan dapat menghilangkan rasa malu dalam diri pelajar itu sendiri seterusnya mereka akan lebih meminatai sesuatu matapelajaran yang guru ajarkan sebagai contoh matapelajaran Geografi ini. Mereka juga ingin menjadi yang terbaik sama seperti rakan-rakan mereka di kelas yang pertama. Tidak mustahil bagi mereka untuk menyaingi rakan mereka di kelas pertama apabila pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dapat diberikan oleh guru matapelajaran kepada mereka.0 Kesimpulan Melalui kajian yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang dilebelkan lemah dalam pembelajaran seharusnya diberikan pendekatan yang berlainan dalam mengajar mereka.5.

Pengenalan Pedagogi. Action research: Principles and Practices. 2002. Teaching Students To Think.RUJUKAN Buku: Eee Ah Ming. Piara Singh. Change and Educational Innovation: The Case for Action Research. Esah Sulaiman. Ucapan keynote yang disampaikan semasa International Conference on Innovation in Education: Universiti Sains Malaysia. Mc Niff. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 2004. 1997. 2009. London: Mac Millan Publisher Ltd. Geografi SPM. M.scribd. Strategi Pengajaran Geografi.com/doc/15974282/Kertas-Cadangan-Kajian-TindakanGroup-250509 . 1994. P. Esensi: Panduan Revisi untuk Sukses. Oxford: Basil Blackwell Internet: Kertas Cadangan Kajian Tindakan: Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Matapelajaran Geografi Dengan Menggunakan Teknik Permainan (Geo Dam) http://www. 1998. Second Edition. J. Pearson Longman Rollo. Universiti Teknologi Malaysia Lomax.Bhd.C.

LAMPIRAN JADUAL CARA PELAJAR 1AB SMK ABDUL RAHIM DATANG KE SEKOLAH Cara pelajar datang ke sekolah Kereta Kereta Sewa Motosikal Basikal Jalan Kaki Jumlah Bilangan pelajar 10 5 5 2 15 37 .

C AP L AR E AJAR1ABD ANG K S K AH AT E E OL 16 14 12 10 8 6 4 2 0 KRT E EA B IK AS AL K R T S WA E EA E JAL K I AN AK MOT IK OS AL SKALA: 1CM = 2 ORANG .

Murid adalah pihak yang turut terlibat secara aktif dalam kajian. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga berlaku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa lepas. Aktiviti dijalankan melalui proses 'cuba-cuba' (trial and error). Ini bermakna bahawa masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki. penyelidik cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya. gurujuga boleh menyelami perasaannya sendiri tentang kesulitan. • Penyelidik mempunyai otoriti atau bidang kuasa untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut. 3. strategi pelaksanaan.3 Pemerhatian Apakah yang dimaksudkan dengan pemerhatian dan apa pula perkara-perkara yang diperhati? Pada peringkat pemerhatian penyelidik sebenarnya mengutip data. Sumbang saran membantu guru memahami mengapa sesuatu keputusan dibuat. Semasa merenung penyelidik cuba menilai. kejayaan. langkah seterusnya ialah bertindak iaitu melaksanakan aktiviti di bilik darjah. Mereka bukan sahaja melaksanakan aktiviti tetapi juga membantu guru mengutip data tentang perkembangan proses P&P berkaitan dengan aktiviti yang dilaksanakan. 3. aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. keberkesanan aktiviti belum dapat dipastikan. sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti P&P. Sekiranya pelaksanaan peringkat pertama tidak berjaya. • Rancang aktiviti yang boleh melibatkan murid sepenuhnya. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran. Selain daripada menghuraikan proses P&P. Antara perkara yang boleh diberi perhatian apabila merancang aktiviti P&P ialah: • Aktiviti boleh dilaksanakan oleh guru dan murid di bilik darjah. murid dalam darjah yang terlibat atau rakan guru. . Tentukan cara dan alat mengutip data sebelum pemerhatian dilakukan. 3. Data adalah sangat penting dalam mana-mana kajian kerana sesuatu rumusan atau kenyataan tentang sesuatu situasi berhubung dengan kajian hanya boleh dibuat dengan berlandaskan data. Jawapan kepada pertanyaan yang dikemukan semasa sumbang saran hendaklah dikaitkan dengan analisis data.2 Bertindak Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti.1 Merancang Aktiviti Dalam proses merancang aktiviti. Sesuatu rumusan atau kenyataan yang dibuat tanpa berlandaskan data adalah merupakan andaian. keseronokan. alat bantu mengajar. Maklumkan juga kepada pihak yang terlibat dalam mengutip data iaitu murid dan rakan guru.LAMPIRAN 3. perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa mengutip data. persediaan guru. latihan yang disediakan. menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi penyelidik dan murid semasa kajian dilakukan. Walaupun aktiviti dirancang berdasarkan analisis data yang telah dikutip. Data adalah bukti kepada kebenaran tentang sesuatu kajian. Data boleh dikutip secara berpasukan melalui guru sebagai penyelidik. peraturan pelaksanaan. kelemahan. Dalam konteks ini adalah wajar bagi guru memaklumkan kepada murid tentang kajian itu supaya mereka dapat memainkan peranan untuk bersamasama menjayakan penyelidikan itu. Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar.4 Merenung Di peringkat refleksi. keinsafan dan sebagainya setelah melaksanakan kajian. langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data. • Elak aktiviti yang bertujuan untuk mengubah amalan pihak lain yang berada di luar bilik darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful