TANDAKAN ( / ) MENGIKUT KATEGORI YANG BERKENAAN KATEGORI 1 KATEGORI 2A KATEGORI 2B KATEGORI 3 KATEGORI 4

RUMUSAN PERMOHONAN MURID / PELAJAR DI BAWAH KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN TAHUN ««««. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
NAMA & ALAMAT SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU BESAR / PENGETUA NO. TELEFON NO. FAKS NAMA & NO. AKAUN BANK * ALAMAT BANK Jenis Bantuan Yang Dicadangkan ( Tandakan ( / ) ) 1 2

Bil

Nama Murid / Pelajar

Alamat Rumah Murid / Pelajar

No. Sijil Lahir/Kad Pengenalan

Darjah

Umur

Bangsa

Pendapatan Bil. Jantina Kasar Keluarga Per kapita (RM) Tanggungan ** (RM)

Jumlah bantuan lain yang diterima (RM)

Jenis bantuan Jabatan / Agensi yang sedang yang memberi diterima bantuan

Catatan

NOTA :* Akaun Kumpulan Wang Kerajaan / Akaun Khas Sahaja (yang mana berkenaan). Akaun SUWA TIDAK Boleh Digunakan. Bil. Tanggungan **1. Termasuk ibubapa / penjaga pemohon 2. Tidak termasuk anak yang telah bekerja, berkahwin dan berumur 21 tahun ke atas kecuali anak kurang upaya atau masih menuntut di Institusi Pengajian Tinggi. Nenek / datuk / ibubapa saudara / sepupu pemohon dll yang bukan dari keluarga 'asas' permohon tidak dikira sebagai tanggungan. Jenis Bantuan 1. Bantuan Persekolahan 2. Bantuan Am SILA ISIKAN BORANG INI DALAM BENTUK KERTAS A3 (Untuk diisi oleh pihak sekolah dan disahkan oleh JPN / PPG / PPD / PPDK yang berkenaan) PENGAKUAN GURU BESAR/PENGETUA SELAKU PENGERUSI JAWATANKUASA BANTUAN SEKOLAH SAYA MENGAKU SEGALA BUTIRAN YANG DIBERIKAN ADALAH BENAR DAN SAYA BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN UNDANG-UNDANG JIKA DIDAPATI MEMALSUKAN MAKLUMAT YANG DINYATAKAN DI ATAS. PENGESAHAN OLEH JPN / PPG / PPD / PPDK (potong mana tidak berkenaan) DISAHKAN OLEH :

( TANDATANGAN ) Nama Jawatan No. K/P Tarikh : : : : Nama Jawatan No. K/P Tarikh

( TANDATANGAN ) : : : :