KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • •

• •

Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti, berdaya fikir, kreatif, inovatif, berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1:

Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al
REKA BENTUK KURIKULUM

Holistik

Praktikal & Kontekstual

Koheren

Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum

i.

Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework- MQF).


ii. Koheren • iii.

Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal.

Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan, lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman, tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus, dan antara kursus-kursus yang ditawarkan.

iv.

Holistik

• Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai/disposisi. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA), Education for International Understanding (EIU), Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum, aktiviti kokurikulum, dan Bina Insan Guru. v. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester). Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Melaksanakan amalan terbaik.

Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponen-komponen penting yang menetapkan wajaran, jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara:

Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). bahan. f. dan tugasan. hasil pembelajaran. kajian kes. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Portfolio Pembelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. kerja kursus. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. praktikum. e. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab . struktur program dan juga syarat-syarat kemasukan pelajar. latihan industri. Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. penilaian tugasan terarah. penyelidikan tindakan.a. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. internship. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. pentaksiran prestasi (performance assessments). dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Penggunaan Unit Plan. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. b. d. c. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Ujian Akhir Kursus.• • • • Etika.MQF). . Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM 6 .PENGENALAN. MATLAMAT.

Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. ii. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan peringkat ijazah bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. psikologi. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. iv. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. iii. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan etika profesional keguruan. etika. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. vii. kemahiran. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 7 . dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. vi. bahan kurikulum. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. viii. budaya. Memiliki dan menampilkan nilai. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pentaksiran.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. sosial. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. v. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS 8 .SISTEM AKADEMIK.

Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. 9 . yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. dan Amalan Profesional. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Major. 10 . kemahiran generik. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3.

Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. 11 . major dan elektif. Sepanjang mengikuti program.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah KOD BMM BCN BTM MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL 12 .Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 KURSUS English Language Proficiency II **Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Jumlah KREDIT 1(1+0) 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 ** Kursus Wajib ini hanya untuk major Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3103.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3115 WAJ3105 WAJ3114 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I **Bahasa Melayu Komunikatif I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(x+x) 3(x+x) 12 ** Kursus Wajib ini hanya untuk major Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 . 13 .

Semester 3 KOD WAJ3106 WAJ3107 WAJ3114 XXX3105 XXX3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Major Major Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(2+1) *KT 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) TK 14 Semester 4 KOD WAJ3114 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX WAJ3109 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Major Major Elektif 1 Elektif 2 Kokurikulum .Permainan English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 XXX3109 XXX3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Major Major Elektif 1 Elektif 2 Jumlah 14 KREDIT *KT 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 12 .

Semester 6 KOD WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 15 Semester 7 KOD EDU3106 EDU3105 XXX3113 XXX31XX KURSUS Budaya dan Pembelajaran Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major (Penyelidikan Tindakan I) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2(4M) 14 15 .

**KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD KURSUS KREDIT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 WAJ3101 WAJ3102 WAJ3115 WAJ3103 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 *WAJ3108 WAJ3109 *WAJ3110 *WAJ3111 *WAJ3112 *WAJ3113 WAJ 3114 Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I ***Bahasa Melayu Komunikatif I English Language Proficiency II ***Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Literasi Nombor Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) **KT **KT **KT **KT **KT 3(0+3) 23 X X X X X X X X X X X X X X X 6 3 5 1 X 3 * Kursus pengecualian kredit secara pukal.Unit Beruniform I Kokurikulum . *** Kursus Wajib ini hanya untuk major Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 dan WAJ3103 16 .

Amalan Profesional KOD KURSUS 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 0 3 0 0 0 0 6 X X X X X 6 KREDIT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 *PRK3101 *PRK3102 *PRK3103 INT3101 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah * Kursus pengecualian kredit secara pukal.KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD KURSUS KREDIT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 *EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia *EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak EDU3103 Murid dan Alam Belajar *EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU3106 Budaya dan Pembelajaran *EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah * Kursus pengecualian kredit secara pukal. 2 4 6 2 14 X 2 17 .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 18 .

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 6 6 6 5 6 5 5 S1 X X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 BMM3116 19 .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II . KOD BMM3101 BMM3117 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu.

2. KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 20 .

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 21 .3.

4. KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 22 S1 X X X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X X X X .

dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR Membentuk dan Membuat Binaan.MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 2(2+0) 1(0+1) X X 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 X X X 3 6 5.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) X 3(2+1) 3(2+1) X 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) X X X X X X X 45 23 S1 X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X 6 6 6 6 6 6 3 6 . KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 24 . KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.6. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .

KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) X 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 7 7 7 5 5 4 5 X X X 5 S1 X X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X 25 .7.

KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Mengenal Nombor Kurikulum Pendidikan Matematik Geometri Matematik Keputusan Statistik Resos Dalam Matematik Perancangan dan Pengajaran Matematik Kalkulus Asas Mengajar Nombor. Pengukuran dan Pengendalian Data Amalan Pentaksiran dalam Matematik Penyelidikan Tindakan I – Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) Aplikasi Matematik Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X X 6 26 .8. Perpuluhan dan Peratus Algebra Linear Mengajar Geometri. Pecahan.

9. Teknologi dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II – Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 27 . KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 SAINS PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Hidupan dan Proses Kehidupan Kanak-kanak dalm Pembelajaran Sains Penerokaan Bahan Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedogogi Fizik dalam Konteks Pemikiran dan Kerja Bersaintifik Ekosistem dan Biodiversiti Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah Tenaga Kimia Bumi dan Angkasa Pentaksiran dalam Pangajaran Sains Pengurusan Makmal Sains dan Bahan Penyelidikan Tindakan I – Sains Pendidikan Rendah (Kaedah) Sains.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .10.PENDIDIKAN RENDAH KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 S1 X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X X X 7 6 6 6 6 6 5 3 28 .

Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanakkanak Perkembangan Kognitif Kanakkanak Perkembangan Kreativiti Kanakkanak Perkembangan Sosio-emosi Kanakkanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanakkanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 29 . KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.11.

KOD PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Terapi dalam Pendidikan Khas Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 30 S1 X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X X 6 6 6 6 6 6 3 6 PKU3114 PKB3115 .12.

13.Pendidikan Khas Masalah Pendengaran 3(0+3) Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 31 S1 X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X X .Pendidikan Khas Masalah Pendengaran 3(3+0) Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran 3(3+0) Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II . KOD PKU3101 PKU3102 PKU3103 PKD3104 PKD3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKD3113 PKU3114 PKD3115 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS KREDIT Pengenalan kepada Pendidikan Khas 3(3+0) Pengenalan kepada Masalah Bahasa 3(3+0) dan Komunikasi Intervensi Awal dan Khidmat 3(3+0) Sokongan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Sejarah Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Pendengaran Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat 3(3+0) Malaysia Pentaksiran dan Penilaian Dalam 3(3+0) Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod 3(1+2) Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) Bahan Sumber Pembelajaran untuk 3(2+1) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) Penyelidikan Tindakan I .

KOD PKU3101 PKU3105 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKL3113 PKU3114 PKL3115 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Pendidikan Khas Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) X 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 32 S1 X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X X X X X X X X X X 6 6 6 6 6 6 3 6 .Jumlah 45 6 6 6 6 6 6 3 6 14.

KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Matematik Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .15.Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 33 .

Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) S1 X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 X X X X 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 X X X X X X X X X 6 6 6 3 6 34 . PENGAJARAN BAHASA PENDIDIKAN RENDAH INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I .16.

35 .

Pendidikan Kesihatan 5 . Bahasa Melayu 6. Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan 3(3+0) 54 . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Pendidikan Jasmani 5 .KURSUS.KURSUS PAKEJ ELEKTIF Bil. 1 . Bahasa Arab 1 3 . Bahasa Tamil 8. Elektif Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Pendidikan Islam 9 . Bahasa Cina 7.

Bil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sivik dan Kewarganegaraan 55 . Elektif Kursus Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.

Matematik MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik MTE3107 Perancangan dan Pengajaran Matematik MTE3109 Mengajar Nombor. Sains 11. Pecahan. Pendidikan Muzik 14. Pendidikan Seni Visual 13. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) 15. Pendidikan Al- PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(3+0) 56 . Elektif Kursus ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi SCE3106 Pemikiran dan Kerja Bersaintifik SCE3111 Pentaksiran dalam Pengajaran Sains SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Bahan Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 9 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 10.Bil. Perpuluhan dan Peratus MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam Matematik PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 12. Muzik Prasekolah 16.

Bil. English Language 18. Elektif Quran Kursus PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners LGA3101 Children’ s Literature LGA3102 Songs and Poetry for Young Learners LGA3103 Stories for Young Learners LGA3104 Plays and Drama for Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17. Language Arts 57 .