BML 3012 SEJARAH BAHASA MELAYU

MODUL BML 3012: SEJARAH BAHASA MELAYU _______________________________________________________________ Panel Penulis Azhar Wahid Razali Ayob FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 © Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011 Hak Cipta Terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pe ngeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara e lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pen didikan Sultan Idris terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information stor age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: fbk@upsi.edu.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit FBK, UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak oleh/Printed by

KANDUNGAN Panduan Kursus vi Unit 1 : Asal usul peranan bahasa Melayu 1 Unit 2 : Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 Unit 3 : Perkembangan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik 31 Unit 4 : Perkembangan bahasa Melayu abad ke-19 dan ke-20 52 Unit 5 : Perkembangan bahasa Melayu moden 79 Unit 6 : Bahasa Melayu dalam persuratan 100 Unit 7 : Badan-badan dan pertubuhan bahasa 119 Unit 8 : Sumbangan tokoh bahasa dan persuratan melayu 144 Unit 9 : Bahasa Melayu dalam pendidikan 166 Unit 10 : Isu-isu bahasa Melayu 184

PANDUAN KURSUS

Kursus BML 3012 Sejarah Bahasa Melayu merupakan kursus major bernilai 2 jam kred it. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran BML 3102 Aktiviti Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka Membaca modul. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini den gan cemerlang. modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi ini adalah seperti dalam Jadual 1. ulangkaji. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntuk kan 40 jam waktu pembelajaran. Walau bagaimanapun. contohnya melalui BigBlueButton. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. dll. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu di UPSI.) 20 Forum (E-Learning melalui MyGuru2) 20 Video P&P melalui MyGuru2 6 Kuiz dalam talian melalui MyGuru2 4 30 50 Jumlah Masa Pembelajaran 80 . Skype.iv PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan k andungan kursus. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 80 ja m waktu pembelajaran. menyiap tugasan 20 Tutorial di Pusat 10 Tutorial dalam talian (E-Learning.

Mempamerkan rasa kecintaan dan bangga terhadap bahasa Melayu. anda diharap dapat: 1. dan 4. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti-aktiviti kebahasaan. KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Menghubung kait sejarah asal-usul bahasa Melayu daripada zaman kuno hingga za man moden. Perbincan gan dan penelitian mencakupi tahap perkembangan bahasa Melayu purba. menjadi lingua franca seterusn ya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul seperti berikut: UNIT 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU Definisi bangsa dan bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu Pengertian bangsa Melayu Teori asal usul bangsa dan bahasa Melayu Teori dari luar Nusantara Teori Nusantara Teori yang diterima umum Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan .v HURAIAN BML 3012 SEJARAH BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus BML 3012. Bekerja secara berpasukan bagi melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Di samping itu. 3. 2. kursus ini turut me mberi penekanan terhadap badan-badan bahasa dan tokoh-tokoh bahasa dalam memperkembangkan bahasa Melayu sehingga mencapai tahap bahasa Melayu moden. SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan pelajar dengan sejarah asal-usul bahasa Melayu.

vi UNIT 2 KELUARGA BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU Konsep filum. rumpun dan keluarga bahasa Filum Austris dan rumpun bahasa Austronesia Keluarga bahasa Nusantara Keluraga bahasa Melayu Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 3 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KUNO DAN BAHASA MELAYU KLASIK Tahap bahasa Melayu kuno Zaman Hindu sebelum Seriwijaya Zaman Seriwijaya Zaman Majapahit Catatan dan bukti bahasa Melayu kuno Ciri-ciri bahasa Melayu kuno Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN PRAMODEN Zaman Peralihan Zaman Melaka dan Islam Ciri-ciri Bahasa Melayu Klasik Zaman kedatangan dan sumbangan orang Eropah Zaman pemerintan British di Tanah Melayu Zaman sebelum dan selepas merdeka Sumbangan dan usaha orang tempatan Perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu Ciri-ciri bahasa Melayu moden dan perbezaannya dengan bahasa Melayu klasik Petikan-petikan contoh Perancangan bahasa Melayu Moden Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan .

vii UNIT 6 BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN Zaman persuratan Melayu kuno Zaman persuratan Melayu klasik Zaman persuratan Melayu moden Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 BADAN-BADAN DAN PERTUBUHAN BAHASA Pejabat Karang Mengarang PBmPB ASAS 50 GAPENA Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka MBBIM MABM Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 SUMBANGAN TOKOH BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU Tokoh-tokoh zaman bahasa Melayu pramoden Tokoh-tokoh zaman bahasa Melayu sebelum dan selepas merdeka Perkembangan kesusasteraan Melayu Peranan wartawan dan media massa Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN Laporan Barnes 1950 Laporan Funn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956 Laporan rahman Talib 1960 Akta Pelajaran 1961 Akta Bahasa kebangsaan 1963/67 Laporan Kabinet 1979 Akta Pendidikan 1996 Pemberitahuan Undang-undang No 410/1967 Pembentukan Dasar Pelajaran Negara Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar .

Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 ISU-ISU BAHASA MELAYU Penyatuan bangsa Identiti bangsa dan Negara Dasar Bahasa Negara dan fungsi bahasa Melayu Akta Pendidikan 1996 PPSMI Bahasa Melayu dan teknologi maklumat Kempen Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan PENAKSIRAN Tugasan % Wajaran Kaedah dan Hasil Tugasan 2 Kuiz 20 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Forum 10 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Kerja Kursus 30 Tugasan berterusan akan diberikan oleh pensyarah Peperiksaan Akhir 40 Peperiksaan bertulis pada akhir semester. Jumlah 100 .

Aktiviti termasuklah menjawab soalan. buku. dan/atau mencari maklumat daripada Internet. A . Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. melakar. Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. dan sumber lain-lain. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursu s Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangka n.viii HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. mengisi tempat kosong.

Menjelaskan etimologi istilah Melayu 2. Dengan itu himaalaya bermaksud tempat sejuk. anda diharap dapat: 1. Filipina dan beberapa puak yang mendiami wilayah Indo-China. Mengikut Slametmuljana. Di seberang Utara Selat Melaka. perkataan tersebut U S . orang Melayu adalah penduduk asal kepulauan Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. R. Hima bererti salji atau salju. Perbincangan asalusul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Formosa. T eori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Bar at dan sarjana tempatan akan dibincangkan. iaitu pertama. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahas a Melayu PENGENALAN nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. sedangkan alaya bererti tem . seperti di puncak gunung yang tinggi. Beberapa orang sarjana Barat seperti Hendrik Kern (Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) dan sarjana tempatan seperti Asmah Hj Omar (Malaysia) dan Salmetmujana (Indonesia) telah cuba menelus uri latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno untuk mencari tanah asal bangsa Melayu. terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan Melayu . Definisi yang dikemukakan oleh Winstedt tidak dapat member gambaran jelas tentang siapa Melayu sebenarnya. Asal usul perkataan Melayu Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskr it. perkataan Melayu berasal daripada perkataan Himalaya yang te lah disingkatkan kepada Malaya .O Winstedt dalam bukunya The Malays. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. orang Melayu adal ah bumiputera di sekitar Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. 3. A Cult ural History membahagikan pergetian Melayu kepada dua makna. Kedua dalam makna yang lebih luas . DEFINISI BANGSA DAN BAHASA MELAYU iapakah yang dikatakan orang Melayu dan bahasa Melayu ini? Berbagai pendapat tel ah dikemukakan oleh para pengkaji untuk mencari tanah asal bangsa Melayu.dan kemudian menjadi Melayu.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 1 UNIT 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Perkataan Himalaya berasal d aripada perkataan Hima dan alaya . Mengikut Zuber Usman.

Perak. seperti nama Negeri Johor. J. Prasasti tersebut dibina sebagai peringatan tentang berlaku nya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. Dalam catatan-catatan orang Barat sejak abad ke-16 Masihi. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.A Pope dan William Dampier mencatatkan semua penduduk di kawasan Selat Melaka seba gai Malayan/Malay. J. Ber dasarkan cerita.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 2 mengekalkan sebutan aslinya. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dala m bahasa Jawa. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh ITsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. Pamalayu bermaksud Ekspidisi Melayu. atau kota gunung. J ohn Davis. Ada juga pengkaji yang mengatakan bahawa perkataan Melayu itu berasal daripada p erkataan Malaiyur-pura yang terpahat pada prasasti Bukit Gombak I di Sumatera Barat. air sungai tersebut begitu deras arusnya. Selangor. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi ( Darwis Harahap. Dari situ wujud perkataan malaiyur kemu dian menjadi malaiyu seterusnya menjadi malayu dan akhir sekali lahirlah perkataan melayu seperti man a pada hari ini. iaitu prasasti Amoghapasa. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa perkatan melayu berasal daripada p erkataan pamalayu . Kemudian di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. iaitu sungai Melayu. Mereka menggunakan bahasa tempatan. iaitu Malaya manakala di seberang sebelah Selatan men galami perubahan bunyi kepada Melayu . n ama Melayu diberikan dari nama sungai tersebut.Crawfurd pula mencatatkan orang Melayu menghuni separuh daripada Pulau Sumatera dan turut meng huni seluruh Semenanjung Tanah Melayu kecuali orang aslinya serta di sekitar Pulau Borneo ata . selaju orang berlari. Bukti seterusnya ialah catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada Kaisar Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. Siak. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Si nghasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. Oleh hal demikian. Kelantan.1992:13 ). Namun kaedah atau ciri mereka mengklasifikasikannya tidak jelas. Perkat aan Malaiyurpura ini bererti kota malaiyur. Nama Melayu bagi kerajaan Malayu itu ber asal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut. Sarawak. Terengganu dan Inderagiri. iaitu lari. Pe namaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu. Pahang. seperti Tome Pires.

Ka mus Dewan (2006 : 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Pengertian bangsa Melayu Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia.u Kalimantan. .

Agama Islam tidak menjadi sy arat. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menj adi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Namun di Malaysia orang yang bernama Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan a dat istiadat Melayu. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Mel ayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan. Takrifan yang dikemukakan oleh UNESCO ini memberi ruang kepada sesiapa sahaja un tuk menjadi ahli suku bangsa Melayu asalkan memenuhi keperluan-keperluan dalam takrif tersebut. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hing ga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berham piran dengan Republik Chile di timur. berkulit sawo matang. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-p ulau Melayu. UNESCO(1972) pula dalam kajiannya merumuskan bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. rambut lurus. * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan .________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 3 Istilah Melayu ini juga boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga semp it. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. Dalam pengertian yang luas. B erdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penen tuan taraf kewarganegaraan.

para pengkaji barat mempercayai orang Melayu tergolong dalam gagasan puak Malayo-Polinesia. Indonesia. * berbadan sederhana besar serta tegap dan Bahasa rasmi adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang bertulis. Menurut Syed Hussein Al-Attas menerusi bukunya Mitos Peribumi Malas . Kemboj a. dan adat istiadat masing-masin g yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 4 Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Perlembagaan Ne geri Brunei 1959. Gagasan ini termasuk mereka yang menghuni kawasan geografi yang dikenali kini sebagai Myanmar. bahasa. Filipina dan Kepulauan Polinesia sehingga ke kepulauan Hawaii. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah Dari segi etnologi pula. Mengapa agaknya sukar untuk kita mengesan tanah asal bangsa Melayu.000 SM. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. * lazimnya berkulit sawo matang. . Dari segi definisi budaya Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di duni a Melayu (Nusantara). tercatat dalam Bab 82 (1) yang mensyaratkan Perakuan ini membuktikan dengan jelas tentang keprihatinan bagi sesebuah negara yang merdeka dalam menangani kedaulatan bahasanya. Dari segi penakrifan antropologi. Orang Melayu dipe rcayai menghuni kepulauan Melayu kira-kira pada 50. Melayu bermakna kelompok masyarakat yang mengamalkan si stem kemasyarakatan dwisisi (budaya dan agama) dan kegenerasian yang termasuk dalam b angsa Mongoloid.

Dongson. Beliung ini berbentuk segi dan panjang ditemui di sekitar S R TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU Bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar Asia (Teori Yunan) Bangsa dan bahasa Melayu berasal dari kepulauan Melayu (Teori Nusantara) . Hal ini berlaku kerana tidak banyak bukti-bu kti sejarah yang ditemui kerana cuaca dan iklim tropika di kepulauan Melayu ini memungkinkan kepu pusan bukti-bukti arkeologi dan kesukaran menjejak bukti. artifak seperti patung dan tapak prasejarah. Sarjana yang berasal dari Wien. inskripsi da n jumpaan arkeologi. Beliau merupakan seorang ahli prasejarah dan guru besar di Iranian Institute dan School for Asatic Studies juga membuat kajian tentang asal usul bangsa Melayu di Asia Tengah. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berk enaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. iaitu TEORI DARI LUAR NUSANTARA (TEORI YUNAN) amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal d ari luar kepulauan Melayu. dan teks-teks klasik atau hikayat. bahan-baha n tinggalan kebudayaan lama di daratan Asia Tenggara seperti kebudayaan Hoa Binh. d an kebudayaankebudayaan lain yang mempunyai persamaan dengan penduduk-penduduk di kepulauan Asia Tenggar a. iaitu Tanah Besar Asia. Sumber sejarah Asia Tenggara tidak didokumentasikan dengan baik dan penulisan se jarahnya berdasarkan laporan dari orang luar terutamanya dari sarjana Barat. Namun begitu beberapa teori atau pendapat telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai sejarah dan perkemban gan bangsa dan bahasa Melayu. Austria telah membuat kajian terhadap kapak tua. Untuk mengetahui asal-usul bahasa kita perlu terlebih dahulu mengetahui asal-usul bangsa Melayu.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 5 TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU ebagaimana sukarnya mengesan asal usul perkataan Melayu begitu juga halnya untuk kita mengetahui asal-usul bangsa Melayu. SARJANA BARAT Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) Robert Von Heine Geldern (1932) telah mengkaji bahan-bahan arkeologi. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Teori ini lebih popular dan kadang kal a dinamai Teori Yunan.

Chochin Cina dan Kampuchea. tiga puluh kata-kata Austronesia telah dibuat perbandingan. iaitu Tebu ubi lalat Nyiur padi babi Buluh ikan yu asu (anjing) bambu (awi) gurita kutu Mentimun udang aalawa Jelatang ikan pari lisa Tuba penyu laba-laba Talas buaya langau pisang (punti) tuna besi Pandan nyamuk wangkang . Berikut. 1984:2). 1998). Kern yang menyelidiki bahasa Melayu Polinesia mendapati banyak perkataan yang terdapat di Malaysia. Beli au juga berpendapat bahawa orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu (Ismail Hussein.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 6 Hulu Sungai Brahmaputra. Madagaskar. Beliau berpendapat tempat asal kebudayaan Melayu adalah dari tiga dae rah berkenaan dan daratan sepanjang pantai di sekitarnya. Irrawady. Bentuk jenis kap ak yang sama ditemui di beberapa tempat di kawasan Nusantara. pulau-pulau di Lautan Pasifik hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa . Formosa(Taiwan). Dengan itu bahasa Melayu juga dianggap berasal dari induk yang sama. Yangtze. (Amat Juhari Moain. G eldern membuat kesimpulan bahawa kapak tua tersebut di bawa oleh orang Asia Tengah (daerah Yuna n) ke Kepulauan Melayu. Filipina.. Salween. Hendrick Kern (Sarjana Belanda) H. dan Hwang.

ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. Bahas a ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan ben ua Asia. iaitu mendah ului A. R. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776) Menurut Abdul Rashid.R Foster telah berlayar ke lautan P asifik dan Asia Tenggara untuk mengkaji bahasa-bahasa Austronesia. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pe rtengahan abad yang lalu.2005). iaitu melalui Laut China Selatan. Bastian. beliau telah membuat rum usan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. Rumusan ini berdasarkan kesamaan dari segi adat resam penduduk-penduduk di kedua-dua tempat tersebut. J.Onn.(Darwis Harahap. Beliau telah menulis sebuah b uku yang berjudul 'Voyage Around the World'. Logan juga mer upakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu.R Logan J. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). Beliau berpendapat bahawa kedua-du a bahasa ini berasal dari bahasa yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. SARJANA TEMPATAN Asmah Hj Omar(Sarjana Malaysia) Asmah Hj Omar(1988) turut bersetuju bahawa orang Melayu berasal dari Asia Tengah. Daing Melebek (2005) J. Persamaan ini menunjukkan bahawa mereka adalah dari keturunan yang sama (Abdul Rashid Daing Melebek . Namun begitu. Dalam buku yang ditulisnya beliau menyentuh tentang k esamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. Farid M.R. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Mal aysia) Nik Safiah Karim dan lain-lain dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) m enyokong teori bahawa penutur-penutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun da lam beberapa . proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Nik Safiah Karim. Berdasarkan hasil kajian yang dibuat oleh beliau.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 7 J. Logan telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-pendu duk di tanah pergunungan di antara negeri Assam.

TEORI NUSANTARA alaupun terdapat ramai sarjana baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan berse tuju asal bangsa dan bahasa Melayu itu dari daratan Asia.M. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. Ismail Hussein (Sarjana Malaysia) Ismail Hussein dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuj u bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Me layu dan lautan Pasifik.M. Slametmuljana (Sarjana Indonesia) Slametmuljana turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. namun ada juga yang menolak anda ian tersebut dengan mengemukakan bukti dan hujah masing-masing. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutr o (1500 SM). Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. W . hingga tahun 1500 S. wilayah Austronesia ini tanp a penduduk. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 8 gelombang pergerakan manusia. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahu n 2500 S. a) Jelaskan alasan yang dikemukakan oleh sarjana perihal bangsa Melayu yang dikatakan datang dari Asia Tengah. Berikut beberapa sar jana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebalikn ya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama.

passim. Maori. dan Sedang. Bisanya. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malaya n'. Antara tulisannya yang terke nal ialah tentang bahasa-bahasa di Nusantara dan perbandingan bahasa. Tahiti. namun beliau telah mengarang banyak buku mengenai bahasa. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di at as merupakan bahasa ambilan sahaja. 28-29) P. Beliau juga mengatakan bahaw a terdapat hubungan antara bahasa Austronesia dengan bahasa-bahasa di daratan Asia Tenggara seperti Campa. tetapi merupa kan induk yang tersebar ke tempat lain. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indon esia Timor. Guham da n beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. Beliau menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahas a Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa Campa.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 9 SARJANA BARAT John Crawford (Sarjana Inggeris) Beliau membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. John Crawford juga menambah hujahnya dengan bukti yang menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembila n belas.Hilmly (1980) dan P. 1998) .W. Pulau Roti dan Pulau Sawu. Schmidt (1906) Beliau mendasarkan kajiannya terhadap perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa Campa dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara. (Asmah Hj. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Campa.W. K. Schmidt (1906-2000) Beliau merupakan seorang tokoh yang beragama Katholik dan merupakan pemimpin aga ma itu. bahasa Melayu de ngan bahasa Bali. Pendapat beliau telah di sokong oleh P. Jarai.W Schmidt yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di anta ra bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. Beliu juga menyimpulkan orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana tempat. Rade. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu d an bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. Omar. John Crawfurd menjelaskan terdapat banyak persamaan perkataan di antara bahasa Melayu dengan bahasa dari kawasan Po linesia yang terdapat di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Croline. ( Amat Juhari Moain. Formosa.W Schmidt P. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang t ertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda.

. Penduduk-pend uduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. Beliau menambah tidak pernah berla ku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawa san ini mengikut gelombang Proto Melayu. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 10 SARJANA TEMPATAN Sutan Takdir Alisjahbana Beliau menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni.Sifat kapak beliung dan tembikar berbeza dari segi saiz. bincang bersama rakan dan bina semula satu pentakrifan tentang bangsa dan bahasa Melayu.Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir S elat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi pada pendapat beliau ialah per dagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Pen emuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Pendapat Heine Geldern adalah antara sarjana paling awal mencadangkan pendekatan migrasi yang menunjukkan bagaimana kapak bat u dan beliung batu licin berbentuk empat segi muncul dalam kebudayaan baru di Asia Tenggara ju ga ditolak kerana kajian terperinci terhadap kapak beliung dan tembikar ini tidak menunjukkan ciri -ciri yang betul-betul sama. Beliau ju ga menegaskan orang Melayu dan bumiputera berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan oran g Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Berdasarkan pemahaman anda tentang etimologi Melayu. bentuk dan kandung an bahan yang digunakan.UKM) Beliau menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. Mereka turut dikatakan bukan han ya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. Deutro-Melayu atau Melayu. beliau menolak teori migrasi sarjana Barat yang diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan.000 tahun lalu. Myanmar.

Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Di Kedah sebagai contoh. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan ada nya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Secara keselu ruhannya. Ahli seja rah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berund ur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. 3. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Nag a di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar.5 00 SM. p ada tahun 5000 SM.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 11 TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih ka bur. Daripada orang Neg rito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertal ian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Teng ah atau Yunan. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. In i mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yun an dengan menyusuri Sungai Mekong. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito . Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar A sia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Kelantan. 2. Berdasarkan Teori ini. berbibir penuh. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepul auan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. dan Semai. bera mbut kerinting. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. namun kelompok ini masih wujud sehing ga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. ditandai deng an kemahiran bercucuk tanam. iaitu bahasa Cham. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Sen . dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Mel ayu menerusi tiga gelombang yang utama. berhidung lebar. bermata bundar. Alat perburuan mereka diper buat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. serta saiz badan yang pendek. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. Sakai.

mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kun o yang kedua yang berlaku pada 1. M . bahasa yang ditu turkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti mem bina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran.oi. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban le bih tinggi daripada Melayu-Proto.500 SM. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Namun begitu. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. Jakun dan Temuan. Dengan kemahiran yang dimiliki.

Antara hujah pendukung teori ini.Himly. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga d i daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. hingga tahun 1500 S. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-us ul bangsa dan bahasa Melayu. Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokon g teori ini adalah seperti: kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu.M. yang berasal daripada da taran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu deng an bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 12 Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang b erasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. RUMUSAN . . Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu di percayai wujud di daerah Jambi. . Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. iaitu lautan Pasifik dan lauta n Hindi. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini j elas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.M. Namun begitu teori ini kurang popular. Sutan Ta kdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berad a di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) .Crawfurd. K. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa adalah satu fenomena "ambilan" Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Mel .

ayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mew ujudkan tamadun bersendirian. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah . .

Jakarta: Balai Pustaka. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Bincangkan takrif orang Melayu menurut perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pulau Pinang : Penerbi t USM.al. Melayu Deutro 9.Bab 1: Asal-usul bahasa Melayu. B ab 1: Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Slametmuljana (1975). dari Foster sampai Heyerdah. KL:DBP. Teori migrasi 3. Etimologi 2. Darwis Harahap (1992). KL:DBP Dewan Ba hasa dan Pustaka. Himmelmann (2005). Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Bab 1: Sejarah ringkas bahasa Melayu. kebudayaan dongson PENILAIAN KENDIRI 1. Mengapakah ada pengkaji menyatakan untuk mencari tanah asal orang Melayu agak kabur? RUJUKAN Asmah Haji Omar (1998). KL:DBP. London: New York. Melayu Proto 6. (2004). Teori Nusantara 5. kapak tua 7. Susur galur bahasa Melayu. .________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 13 KATA KUNCI 1. Apakah perbezaan antara konsep bahasa Melayu dan orang Melayu? 2. Jelaskan mengapa ada sarjana yang bertegas menyatakan bangsa Melayu tidak dat ang dari mana-mana. 4. 3. Teori Yunan 4. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. (1998). Nik Safiah Karim et. Negrito 8.Bab 1:Penyebaran bangs a dan bahasa Alexander Adelaar and Nikolaus P. Ismail Hussein (1966). kebudayaan Melayu 10. KL:DBP.

kerajaan Melayu Melaka berhadapan dengan masyarakat yang berbilang kaum. O leh kerana bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan secara t idak langsung isu memartabatkan bahasa Melayu menjadi agenda nasional. isu indentiti bangsa dan negara. Bahasa Melayu ketika itu sudah bersifat sebagai bahasa antarabangsa. Sebelum negara kita merdeka. Dalam bidang pen tadbiran. Dalam hal ini jelas kepada kita bahasa Melayu mem ainkan peranan penting sebagai penyatuan kepada masyarakat berbilang kaum di Melaka ketika itu. Dalam unit ini kita akan membincangkan pelbagai isu dalam kerangka memartabatkan bahasa Melayu. PENGENALAN su-isu dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah isu-isu yang banyak cabangnya. secara langsung kita sebenarnya mempe rkatakan kedudukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. isu bahasa Melayu dalam era ICT dan sebagainya. Antara isu yang akan dibincangkan termasuklah isu penyatuan bangsa . Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya isu ketidakyakinan terhadap kemampuan ba hasa Melayu dalam mengungkap ilmu moden. isu penggunaan bahasa Inggeris bagi mengajar mata pelajaran sains dan ma tematik. pendidikan. undang-undang dan komunikasi seharian.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 184 UNIT 10 ISU-ISU BAHASA HASIL PEMPELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Mengenal pasti isu-isu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. 3. Tugas memimpin rakyat untuk menjadi satu bangsa Malaysia yang bersat u padu dan kukuh I A . perdagangan. Menjelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan bahasa Mel ayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. ISU PENYATUAN BANGSA pabila memperkatakan isu penyatuan bangsa. Memahami isu-isu dalam memartabatkan bahasa Melayu 2. Sebagai sebuah neg ara yang berdaulat Malaysia perlu mempunyai lambang dan martabat bangsanya sendiri. 5. Tugas untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu menjadi sukar kerana setiap kaum berasa ke lompoknya perlu dilindungi. 4. bahasa Melayu te lah dipilih kerana sifanya yang mudah dipelajari. Membezakan di antara isu dan masalah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selepas merdeka isu penyatuan bangsa menjadi semakin penting.

kes etiaan dan patriotik. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap rakyat Malaysia ialah meleta kkan semula bahasa Melayu pada kedudukan yang sepatutnya seperti yang telah dimaktubkan dalam perle mbagaan negara dan akta bahasa kebangsaan. India. tolak ansur. Dalam konsep sebuah negara bangsa kita tidak boleh melupakan dan kehilangan baha sa. agama dan budaya kita. kita perlulah terlebih d ahulu menyatukan setiap bangsa dan keturunan yang ada di Malaysia. Dusu n dan sebagainya. perkongsian kuasa. toleransi. Slogan 'Malaysia Boleh' seharusnya dijadikan kata keramat untuk membentuk dan me nyatukan bangsa Malaysia yang berbilang kaum. bahasa kebangsaan. Iban. Kerajaan telah memilih bahasa Melayu sebagai bahas a rasmi. Sejarah telah membuktikan bangsa dan bahasa Melayu terkenal dan mampu menjelajah ke seluruh pelosok alam Melayu malah ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Panglima Awang yang ikut berlayar bersama Ferdinan de Maggellan. bukan sekadar usaha kita membina identitinya sahaja tet api melihat jiwa yang ada dalam bahasa dan bangsa itu. Dengan ini barulah kita dapat mencorakkan bentuk bangsa Malaysia yang diingini. Murut. Bagi membentuk masyarakat Malaysia dan bangsa Malaysia.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 185 bukanlah satu tugas mudah. Kadazan. Sejarah asal-usul bahasa Melayu berka it rapat dengan sejarah asal-usul bangsa Melayu. Sikap sinis sebahagian rakyat kita yang melihat bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa tin ggi seharusnya diperbetulkan. Untuk mencapai matlamat ini sekali lagi bahasa Melayu dipilih untuk memainkan peranannya sebagai bahasa perpaduan. ISU IDENTITI BANGSA DAN NEGARA ewujudan sesuatu bahasa berkait rapat dengan kewujudan bangsanya. Pada hakikatnya kita perlu menerima Malaysia mempunyai masyarakat majmuk dan kit a semua adalah bangsa Malaysia. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebang saan. Salah satu cabaran Wawasan 2020 ialah melahirkan masyarakat Malaysia yang bersat u padu. Walaupun nama Panglima Awang tidak terca tat dalam manamana manuskrip Melayu. Kita juga tidak boleh hilang identiti etnik kita. Cita-cita perpaduan dan integrasi kaum ini dapat dijelmakan melalui persefahaman. Walaupun pelbagai kajian telah dilakukan namun sehingga hari ini kita masih kabur untuk mencari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu. Bagaiman apun ada juga ahli . Misalnya Figafeta menyebutnya sebagai seorang lelaki dari Melaka . begitu juga dengan orang Cina. hormat-menghormati. namun nama Panglima Awang tercatat dalam pelbagai catatan seja rah bangsa asing. Jika kita ket urunan Melayu kita tetap kekal sebagai Melayu. Begitulah haln ya apabila slogan Bahasa Jiwa Bangsa .

Barat yang cuba menutup sejarah kejayaan bangsa Melayu dengan menafikan kewujuda n Panglima K Mengapakah dikatakan bahasa mampu menjadi alat penyatuan bangsa sesuatu negara? .

Dalam hal ini jelas kepada kita bahasa Melayu menjadi ident iti kerajaan Melayu Melaka ketika itu. iaitu bahasa Melayu. Peranannya mula diketepikan dan bahasa asing terutama bahasa Inggeris ketika pendudukan Inggeris di Tanah Melayu mengambil tempat. Malah nama tokoh pahlawan Melayu itu turut diubah dan dikenali sebagai Enr ique . Bak kata pepatah 'di mana bumi dipijak di situlah langit di junjung'. Henry The Black . Bahasa Melayu turut menjadi bahasa undang-undang. Pelbagai u saha telah diambil agar kedudukan bahasa Melayu berada pada landasan yang betul. Ariberto . cabaran bahasa Inggeris. Walaupun pe lbagai usaha telah dibuat bagi memajukan bangsa yang bersatu padu. Martabat dan kedudukan bangsa dan bahasa M elayu diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka adalah bukti penting bahasa Melayu mampu me mperkatakan perihal perundangan. Malah sebelum merdeka semua parti politik bersetuju supaya satu bahasa dipilih untuk d ijadikan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Tanah Melayu yang merdeka. krisis keyakinan terhadap k emampuan bahasa Melayu mengungkapkan ilmu tinggi dan gelombang ICT menjadikan kedudukan bahasa M elayu semakin . Kedudukan bahasa Melayu semakin tenat dan orang Melayu seolaholeh sudah hilang identiti dan jati diri bangsa. Henrich . Sejak hari itu kedudukan bahasa Melayu terus dimantapkan. membawa pengertian yang cukup mendalam kerana ' maju bangsa majulah bahasa'. Bahasa Melayu telah diber i nilai ekonomi oleh masyarakat dan empayar Melaka. Maka dipersetujui supaya bahasa Melayu dipilih dan memainkan peranannya sebagai bahasa yang akan menyatukan semua penduduk Tana h Melayu ketika itu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 186 Awang. Selepas merdeka kesedaran untuk memartabatkan semula bahasa Melayu giat dilakuka n. Dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia dan memajukan negara mengikut acu an sendiri usaha pendaulatan untuk membentuk identiti bangsa perlu dibuat melalui bahasa ke bangsaan yang dipilih. Ini menunjukkan jalan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai identiti bangsa dan negara masih jauh dari jangkauan. Perkembangan muktahir ini melihat kedudukan bahasa Melayu terus dicabar dan dias ak dari pelbagai sudut. Espinosa dan pelbagai lagi mengikut sebutan sesuatu bangsa Empayar Melaka sebelum kejatuhannya di tangan Portugis pada tahun 1511 merupakan sebuah kerajaan Melayu yang hebat dan besar. Desakan globalisasi. Bahasa Melayu bukan sekadar menjadi bahasa istana da n bahasa persuratan malah menjadi bahasa perdagangan di Melaka. Ketika zaman penjajahan kedudukan bahasa Melayu merosot dengan teruk. namun ianya belum dapat direalis asikan sepenuhnya.

Setelah lebih 400 tahun bangsa dan . Keghairahan kita menguasai bahasa asing dengan mengabaikan bahasa Melayu adalah sesuatu yang amat malang. Dalam hal ini usaha membina dan membentuk identiti bangsa dan negara m elalui bahasa melalui jalan sukar. Lebih malang lagi bahasa Melayu terus dicemar dengan penggu naan bahasa slanga yang melampau dan amalan merojakkan bahasa Melayu.terancam. Usaha membentuk identiti bangsa dan negara melalui bahasa perlu dilakukan dengan bersungguhsungguh. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain menghormati dan memar tabatkan bahasa kita sedangkan kita sendiri alpa untuk mempertahankan. kedudukan bahasa Melayu akan menjadi lebih parah. Jika keadaan ini tidak dibend ung. Slogan 'Bahasa Jiwa Bangs a' bukan sekadar ungkapan kosong tetapi perlu penghayatan setiap pendukungnya. Khazanah sesuatu ilmu ban gsa itu hanya akan kekal jika diungkapkan dalam bahasa ibundanya sendiri.

DASAR BAHASA NEGARA Dasar bahasa negara dengan jelas disebut dalam Perlembagaan Malaysia (Perkara 15 2) dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971). Tafsiran terhadap kedudukan dan f ungsi bahasa Melayu telah dibuat dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan jabatan kerajaan. dan Pihak Berkuasa Tempatan. ISU DASAR BAHASA NEGARA DAN FUNGSI BAHASA MELAYU A. (ii) bahasa yang difahami oleh seluruh penduduk Malaysia (iii) alat komunikasi lisan dan tulisan dalam urusan rasmi dan tidak rasmi di ja batan kerajaan dan swasta Kenapa dikatakan usaha membentuk identiti bangsa dan negara melalui bahasa agak sukar dilakukan? . FUNGSI BAHASA MELAYU Dalam hal ini fungsi bahasa Melayu ditafsirkan sebagai: Bahasa kebangsaan dan menjadi. Secara ringkas. Badan Berkanun. dasar bahasa negara seperti yang termaktub dalam undan g-undang menetapkan perkara-perkara yang berikut: (i) Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. (i) lambang identiti negara dengan penggunaan berstatus tinggi digunakan dalam majlis-majlis rasmi negara. (iii) Rakyat Malaysia tidak dilarang menggunakan. belajar atau mengajar bahasaba hasa lain. Kerajaan Negeri.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 187 bahasa Melayu terjajah memang agak sukar untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa bahasa Melayu pernah menjadi identiti bangsa Melayu. (ii) Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi bagi melaksanakan maksud-maksud Kerajaan Persekutuan. B.

industri. media massa. (iv) Subjek wajib yang diajarkan di semua jenis dan peringkat institusi pendidik an swasta. Fungsi ini diringkaskan seperti yang t erdapat dalam Akta Pendidikan 1995 adalah seperti berikut: (i) menjadi bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran (bukan bahasa) di peringkat pendidikan prasekolah. teknologi maklumat. inetrnet dan sebagainya. perdagangan. Apakah yang anda fahami dengan Dasar Bahasa Negara? Senaraikan fungsi utama bahasa Melayu dalam sektor awam. Bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu tinggi. rendah dan menengah kerajaan. falsafah dan sebagainya. (ii) Menjadi bahasa pengantar bagi semua subjek yang diajarkan di institusi pendidikan tinggi awam (kerajaan). . kebudayaan.dan hal-hal yang berkaitan dengannya. (iii) perhubungan antara jabatan sektor awam dengan orang ramai dan sebaliknya. kesenian. Bahasa persuratan. Pelbagai istilah dicipta bagi memenuhi fungsinya untuk memperkatakan bidang sain s. (iii) menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah rendah jenis kebang saan Cina dan Tamil. Perkara ini dilakukan untuk menjadi kan bahasa Melayu mampu memenuhi keperluan pembangunan Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Bahasa yang mempunyai nilai ekonomi dan berfungsi sebagai bahasa perbankan. iaitu digunakan un tuk (i) perhubungan dalam jabatan dan antara sesama jabatan sektor awam (ii) perhubungan antara jabatan sektor awam dengan pihak sektor swasta. sains. perniagaan. agama. teknologi dan maklumat.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 188 Bahasa rasmi yang digunakan bagi semua maksud rasmi kerajaan.

Kelonggaran penggunaan bahasa Inggeris di IPTS diberikan dalam dua keadaan sahaj a. pensyarah tidak boleh berbahasa Melayu pelajar asing tidak tahu bahasa Melayu IPTS yang berkembang pesat. Terd apat pelbagai sebab kenapa perlunya Akta Pendidikan 1995 diperkenalkan yang antaranya. perkara ini ti dak menjamin kedudukan bahasa Melayu. Akta ini masih mempertahankan kedudukan bahasa Melayu dan pendidikan aliran Mela yu. IPTS di Malaysia sudah mula menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari luar Malaysia. Potensi . Ketika ini dilaporkan terdapat hampir 600 IPTS dengan b ilangan pelajar lebih 200. hasrat kerajaan menjadikan Malaysia pusat pendidikan utama di rantau ini bahasa Inggeris perlu diwajibkan pada semua peringkat persekolahan (walaupun dik atakan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar) akta baru ini diyakini dapat meningkatkan perpaduan rakyat di negara ini akta baru ini juga dikatakan dapat menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada rakyat Malaysia.000 orang. Perubahan sikap ini sebenarnya b ertentangan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Institusi pendidikan swasta yang menggunakan bahasa Inggeris s ebagai bahasa pengantar dibenarkan terus menggunakannya. abad ke-21 adalah abad yang lebih mencabar dan untuk menjadi negara maju seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020 penyediaan tenaga kerja mahir dan pembangunan ekon omi mestilah dimantapkan. Menteri Pelajaran ketika itu (Utusan Malaysia. hampir semuanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. iaitu apabila. Sekolah jenis kebangsaan masih dibenarkan menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tam il sebagai bahasa pengantar. Akta Pendidikan 1995.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 189 AKTA PENDIDIKAN 1996 epentingan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu mendorong kerajaan supaya Bahasa Inggeris digunakan bagi menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk kursuskursus sains dan teknologi tertentu di peringkat universiti. Akta Pelajaran 1961 dan semangat perlembagaan. Fasal 17 (1) memperuntukkan bahawa: Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pen didikan dalam Sistem pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditentu kan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Mente ri daripada subseksyen ini . Walaupun bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. 12 Januari 1996) memberi jaminan kedaulatan bahasa Malaysia tidak terhakis walaupun Institu si Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar me reka.

K .

rakyat tentu sahaja tidak yaki n dengan kemampuannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malah sebagai bahasa per paduan. Perlaksanaan ini tanpa disedari dengan sendirinya mengubah Dasar Pend idikan Kebangsaan yang selama ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Keghairahan mengguna dan mermartabatkan bahasa Inggeris ini akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub di dala m perlembagaan. PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS ada tahun 2003. Akta pendidikan 1996 membenarkan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengan tar dengan meluas. P IPTS diberi kelonggaran untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kursus-kursus yang dikendalikan. Jika bahasa Melayu diangg ap sebagai tidak mampu mencapai matlamat wawasan 2020 atau sebagai ilmu. Selain itu semua universiti awam turut menyahut seruan kerajaan den gan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk kursus-kursus sains dan matematik termasuk kursus teknologi. Jelaskan kenapa kelonggaran ini diberikan kepada IPTS? .Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 190 yang besar untuk mengembang dan menyebarkan bahasa Melayu kepada pelajar asing t entunya agak perlahan. kerajaan telah menetapkan supaya bahasa Inggeris digunakan sebag ai bahasa pengantar dalam pengajaran mata pelajaran sains dan matematik di peringkat sekol ah dan matrikulasi. Kita tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris tetapi usaha selama ini yang mu la menampakkan hasil terutamanya sebagai alat perpaduan sedikit sebanyak mula terje jas. Dalam hal ini kedudukan dan kepentingan bahasa Inggeris hendaklah dilihat sebagai hubungan yan g berasaskan keperluan antarabangsa dan kedudukan bahasa Melayu pula harus dilihat sebagai ba hasa kebangsaan yang berkait rapat dengan jati diri dan maruah bangsa. Keadaan ini boleh membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan.

Dengan menguasai b anyak bahasa. Jepun da n Korea hari ini mula memberi tumpuan kepada bahasa Inggeris. Sebahagian besar bidang ilmu dan maklumat hari ini tersebar melalui bahasa Ingge ris. Banyak negara lain seperti China. Belajar bahasa apa sekalipun akan memberi faedah kepada kita. usaha memajukan negara akan menjadi lambat. Setelah hampir 50 tahun bahasa Melayu memaink an peranan sebagai bahasa rasmi. Kemerosotan penguasaan baha sa Inggeris mungkin disebabkan sistem dan kaedah yang digunakan selama ini tidak se suai atau gagal mencapai matlamat yang diharapkan. perubahan ini ternyata mendapat reaksi yang pelbagai. Para pendukung yang mahukan bahasa Inggeris menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu berpendapat antaranya. Resolusi ke-2 Kongres Bahasa dan Persur atan Melayu ke-6 pada 5 September 2002 mengusulkan agar. Proses globalisasi kini menuntut kita menguasai bahasa Inggeris. bahasa kebangsaan. Kegagalan pelajar menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan membantutkan usaha menguasai ilmu. penggusaan bahasa Inggeris pelajar dapat memp erkukuh dan memantapkan lagi. A ntara hujah mereka yang melihat kedudukan dan martabat bahasa Melayu merosot dan tercabar. Implikasinya terhadap bahasa Melayu Perubahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini sesuatu yang amat drastik dan m engejutkan pejuangpejuang bahasa dan pencinta bahasa Melayu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 191 Kebaikan pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. bahasa perpaduan dan sebagai ba hasa pengantar dalam sistem pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi . Tanpa bahasa In ggeris. Menguasai bahasa Inggeris tidak akan mengurangkan jati diri dan martabat bahasa Melayu. Ha l ini berlaku kerana pengguasaan teknologi maklumat dan komunikasi serta kegiatan ekonomi anta rabangsa bergantung pada pengguasaan bahasa Inggeris. maka mereka tidak akan berhadapan dengan masalah untuk membuat rujukan dalam bahasa I nggeris terutama penuntut-penuntut di universiti. Banyak istilah-istilah dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris. maka khazanah ilmu akan bertambah. Jika bahasa Inggeris dikuasai dengan baik oleh p elajar. iaitu: Jika masalah penguasaan bahasa Inggeris yang menjadi isu sepatutnya kaedah penga jaran dan pembelajaran bahasa Inggeris yang perlu dimantapkan. Dengan menggunaka n bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Hanya mata pelajaran sains dan matematik sahaja yang terlibat.

Kajian yang dilakukan oleh DPB-UKM pada tahun 2004 di 242 buah sekolah menengah menunjukkan guru belum bersedia untuk mengajar mata pelaja ran sains .bahasa Melayu Guru sebagai agen pelaksana dalam dasar berkenaan juga menghadapi masalah besar dengan pengguasaan bahasa Inggeris.

Istilah-istilah yang dicipta dalam pel bagai bidang ilmu tidak akan digunakan dan istilah baharu tidak akan dicipta lagi. 2007:868). Setelah mendapat pendidikan asas melalui Bah asa Melayu. Seterusnya bahasa Inggeris akan digunakan dalam soalan peperiksaan awam. Misalnya di negara Brunei Darussalam yang mengamalkan dasar dwibahasa. Beberapa kajian yang dilakukan di luar negara membuktikan bahawa belajar melalui bahasa ibunda adalah lebih cepat dan berkesan.7% guru sains dan 62. mata-mata pelajaran sains dan matematik diajarkan melalui bahasa Inggeris.2% guru matem atik yang mampun menerangkan konsep sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Keadaan yang sama juga boleh berlaku lejar-pelajar di Malaysia. Mengajar ilmu melalui bahasa ibunda adalah lebih berkesan. Prestasi mereka dalam peperiksaan juga menurun. perubahan ini t entunya akan mengganggu proses pembelajaran. Pengguna an bahasa Inggeris itu telah mengganggu proses pemahaman matematik. Peranan bahasa Melayu semakin kurang terutamanya sebagai bahasa ilmu dan dikhuat iri akan hanya menjadi bahasa pasar sahaja. (Abdullah Hassan. pada masa hadapan tentunya bahasa Inggeris akan digunakan sepenuhnya untuk mengu bal soalan peperiksaan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 192 dan matematik dalam bahasa Inggeris. Berdasarkan isu pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam Bahasa . Buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu tentunya tidak akan diterbitkan lagi kerana sudah tidak ada pembac anya. Hanya 54. di negara kita sendiri keupayaan bahasa Melayu sebaga i bahasa ilmu diragui. Kerajaan Brunei mengubah bahasa pengantar pendidikannya daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Ing geris pada tahun empat pendidikan rendah. Secara perlahan-lahan keadaan ini akan menghakis penggunaan dan martabat bahasa Melayu. Perub ahan bahasa pengantar ini telah menimbulkan beberapa kesan. Namun pada hak ikatnya. Penggunaan bahasa Melayu semakin merosot. Menurut Kamal Syukri (Abdullah Hassan. 2007:62) sesuatu yang agak ganjil apabila di lebih kurang 30 buah negara sedunia bahasa Melayu telah diiktiraf seb agai bahasa ilmu dan bahasa tamadun tinggi. Penguasaan Bahasa Melayu juga mula merosot. Hal ini tentunya akan menjejaskan kedudukan d an martabat bahasa Melayu. Kanak-kanak menghadapi kesukaran apabila bahasa pengantar ditukar daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Pada peringkat awal keraj aan menjelaskan penggunaan dwibahasa dalam kertas soalan peperiksaan. Setel ah sekian lama bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan.

Inggeris (PPSMI). teliti laporan akhbar berikut. Beri komen anda Kebaikan pelaksanaan PPSMI Penentangan terhadap PPSMI Implikasinya terhadap bahasa Melayu daripada aspek perlembagaan dan undang-undang .

________________________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ _____ Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 193 .

penyebaran .Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 194 MENGEMBALIKAN MARTABAT. Brunei dan Singapura berd asarkan keperluan dan tanggungjawab bersama untuk memajukan bahasa Melayu terutamanya me lalui MABBIM dan MABM. KEWIBAWAAN DAN KEYAKINAN TERHADAP KEMAMPUAN BAHASA MELAYU enentangan terhadap pelaksanaan PPSMI telah mendorong pihak kerajaan melalui Kem enterian Pelajaran untuk mengambil tindakan memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan.. sains. Langkah mengembalikan pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu adalah tidak mencukupi untuk mengembalikan maruah dan kedudukan bahasa Melayu yang semakin tercabar dalam era teknologi maklumat. Mengadakan skim penggalakan dan insentif kepada ahli akademik dan ilmuan untu k menulis dan menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu buku dalam bidang pengkhususan masing-masi ng. teknologi dan teknologi maklumat. p usat-pusat penyelidikan. 1. penggunaan dan penilaian buku-buku dan bahan-bahan rujukan dalam pe lbagai media dalam semua bidang sains. perindustrian. teknologi dan pendidikan tinggi. (ii) mengadakan perhubungan dan kerjasama akademik dengan institusi-institusi. 3. Menubuhkan sebuah sebuah badan atau organisisi yang bertanggungjawab: (i) merancang dan melaksanakan penghasilan. (iv) menubuhkan hubungan dan kerjasama yang erat dalam penerbitan. penerbitan buku dan jurnal dan perpustakaan yang terkemuka di selu ruh dunia. 5. sastera. sains dan teknologi dalam bahas a Melayu dalam penerokaan ilmunya. konvensyen dan syarahan umum pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. (iii) menubuhkan kerjasama yang erat dengan Indonesia. Mengadakan kempen. Langkah-langka h lain yang boleh diambil untuk mencapai matlamat itu. penterjemahan. penyelidikan dan promosi tentang semua perkara yang berkaitan dengan bahasa. agresif dan meyakinkan untuk mengantar abangsakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ASEAN mengambil alih bahasa Inggeris. budaya. Menubuhkan beberapa buah Akademi Pembelajaran Bahasa Inggeris dan Bahasa Mode n Wilayah . penggalakan. penulisan. boleh ditumpukan kepada dua strategi . perhubungan antarabangsa dan diplomasi dengan negara -negara dan institusi seluruh dunia. 2. 4.iaitu cara mengatasi masalah sikap negatif terhadap keupayaan dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai pengantar sains. peruntukan kewangan dana dalam bentuk belanjawan kerajaan dan sumb angan daripada pihak sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaanl. dan cara membina budaya ilmu. Mengadakan gerakan promosi yang gigih. perdagangan. tekn ologi.

P . perdaga ngan antarabangsa. diplomasi dan hubungan diplomasi dan sebagainya.untuk melatih pelajar-pelajar secara intensif penguasaan bahasa Inggeris dan bah asa-bahasa moden yang lain bagi melaksanakan tugas-tugas khusus seperti teknologi tinggi.

Dari sudut (ii) pula. Menu rut Nik Safiah Karim (Abdullah Hassan 2006:713) bahasa Melayu hari ini menerima pelbagai cabara n yang dikategorikan kepada dua. Tidak ada warganegara yang menolak kepentingan bahasa Inggeris. Yang perlu disedari ialah bahawa kaitan emosi berbeza. bahasa teknologi. Dasar kerajaan melalui pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahas a Inggeris adalah salah satu usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Dari segi luaran. khususnya sikap pihak-pihak tertentu terhadap bahasa Ingge ris dan bahasa Melayu. b. Bahan maklumat yang terdapat dalam internet sebahagian besarnya dalam bahasa Inggeris.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 195 BAHASA MELAYU DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT(ICT) edakan teknologi maklumat dan teknologi internet menjadikan dunia ini semakin ke cil. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : a. Pihak yang memperjuangkan bahasa Inggeris perlu disedarkan bahawa keghairahan mereka akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan b. iaitu: i. bahasa internet. kerana statusnya sebagai bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan yang berkait ra pat dengan jati diri dan maruah bangsa. Mereka percaya untuk menjadikan negara ini terus maju peranan bahasa Inggeris mestilah diperkas akan kerana bahasa Inggeris bahasa 'global'. kerana bahasa tersebut penting sebagai bahasa perhubungan di dunia antarabangsa dan bahasa unt uk menimba ilmu pengetahuan. L . bahasa ICT. Dari segi bahasa Melayu itu sendiri. dan ii. Dari sudut (i). bahasa perdagangan dan mempunyai nilai ekonomi. antara aspek-aspek yang perlu disedari ialah: a. Hubunga n dengan bahasa Inggeris hendaklah dilihat sebagai hubungan yang berasaskan unsur utiliti . Perlunya diusahakan supaya bahasa Melayu kekal sebagai bahasa yang dihormati oleh warganegara Malaysia dan digunakan pada situasi-situasi yang relevan. Menentukan bentuk bahasa Melayu segar dan bertenaga untuk memikul tugas dan cabaran abad ke-21. Di sini unsur emosi memainkan peranan penting. Penggubalan Akta Pendi dikan 1995 dan Akta IPTS 1996 adalah bukti kesungguhan pihak kerajaan untuk melihat rakyat Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Keghairahan ini sebenarnya membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Menyedari kepentingan hal ini para pendukung kemajuan bimbang bahasa Melayu tidak mampu memperkatakan ilmu-ilmu baharu terutama dalam bidang teknologi maklumat dan komp uter. Tanpa disedari kedudukan bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan dicabuli.

ber bagai-bagai jenis maklumat. Usaha menterjemah ilmu-ilmu baharu terus digiatkan dalam konteks glo bal untuk menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa ICT. . termasuk maklumat lucah dan kotor. maka rancangan pembuatan dan peng eluaran perisian program komputer. ledakan dunia ICT memberi cabaran baru kepada perkembangan bahasa Melayu. kal au ada pun. disebarkan melalui ensiklopedia tentang dunia dan tamadun Barat.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 196 Untuk menangani cabaran bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat ini Hassan Ah mad (Abdullah Hassan. Untuk menghadapi cabaran Teknologi Maklumat (TM) global yang semakin bercorak ko mersial dan propagandis itu. Internet sudah menjadi komplek membeli belah global. Rancangan untuk membuat dan mengeluarkan berbagai-bagai perisian program kompute r dalam bahasa Melayu hendaklah diadakan. 2006: 695) mencadangkan beberapa tindakan perlu dibuat. tempat peniaga seluruh dunia menjual maklumat seba gai barang dagangan. kita memerlukan suatu dasar TM negara yang dapat mengimbangi maklumat global itu . Maklumat bukan ilmu kerana yang disebarkan melalui internet ialah maklumat . Untuk berdepan dengan cabaran ini kita sering mendengar alasan tidak cukup istil ah dikemukakan apabila mereka mencadangkan menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebagai ba hasa ICT. dan yang mungkin boleh memusnahkan budaya dan sistem nilai bangsa kita. celik makjlumat. dan menggunakan TM. dalam bahasa Melay u penting. dasar yang dapat melibatkan seluruh rakyat Malaysia dalam proses kemajuan TM di negara ini. termasuk program pemprosesan kata. Antara nya. Bahan yang bercorak ilmu. Kesimpulannya. Bincangkan bagaimana usaha-usaha boleh dilakukan agar bahasa Melayu dapat memainkan peranananya dalam teknologi komunikasi dan maklumat. Fenomena 'globalisasi' perlu ditangani dengan bijak kerana ianya bukanlah suatu gerakan atau proses ketamadunan dunia yang boleh membawa kepada persefahaman budaya yang lebi h mendalam antara manusia di seluruh dunia tetapi adalah merupakan proses penguasa an dan persaingan antarabangsa yang kuat dengan bangsa yang lemah. Jika kita mahu penduduk Malaysia berbahasa Mel ayu celik komputer. kekurangan buku dalam bahasa Melayu. dasar yang dapat memperkenalkan tamadun Malaysia ke seluruh dunia melalui lebuhraya makluma t global. Oleh itu kegiatan penyebaran dan pembinaan bahasa mestilah diteruskan.

memberitahu kepada dunia bahawa bahasa kebangsaan kita akan menjadi bahasa yang kaya setelah mendapat jiwa baharu dalam pergolakan dunia sekarang.. hendak menerangkan kepada ahli-ahli pelajar bahawa bahasa kebangsaan kita memakai bentuk yang khas dan boleh menerima segala perkataan bahasa asing yang dapat disesuaikan dengan keadaan bahasa itu sendiri. P . 1961.menggalakkan seluruh rakyat supaya menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. untuk meyakinkan orang yang masih ragu-ragu bahawa bahasa kebangsaan kita ini adalah bahasa besar teristimewa di sebelah Timur dan dia boleh dipakai menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Keadaan yang demikian telah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu dan terus berjalan hingga sekarang. Pelancaran pertama Minggu Bahasa Kebangsaan ini bertujuan: . Pelancaran ini dilakukan oleh P engerusi Jawatankuasa Pusat Minggu Bahasa Kebangsaan.1960 Minggu Bahasa Kebangsaan telah dilancarkan buat pertama kalinya di seluruh negara yang berlangsung hingga 6 Februari..Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 197 KEMPEN MINGGU DAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN ada 30.1. Tuan Syed Nasir bin Ismail. menunjukkan kepada dunia bahawa kita sebagai bangsa yang merdeka ada memakai bahasa kebangsaan yang difahamkan oleh daripada segala keturunan sebagai bahasa perantaraan.

Pelbagai acara umum telah diadakan seperti penerangan mela lui poster-poster. membina dan seterusnya menyebarkan penggunan dan perkembangan bahasa Melayu ke seluruh p elosok tanahair. .Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 198 dan hendak menerangkan kepada orang rama bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka yang mempunyai tugas besar di dalam perkembangan bahasa kebangsaan ini sentiasa berharapkan kerjasama dari segala pihak untuk kemajuan bahasa kebangsaan dan perkembangannya dalam segala lapangan. acara umum yang ditujukan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam segala lapangan peraduan-peraduan untuk menimbulkan keinginan menyertai dalam penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu. malah pada peringkat kebangsaan seluruh pihak meliputi kementerian-kementerian dan jabatan kerajaan. iaitu pada peringkat daerah. Semenjak tarikh tersebut usaha penggalakkan melalui kempen-kempen bahasa masih d iteruskan sehingga hari ini. pelekat-pelekat. iklan filem-filem dan ucapan oleh pembesar-pembesar dan pakar-pakar bahasa. cogan-kata. Pelbagai acara diadakan seperti Ke mbara Bahasa. pertandingan-pertandingan kebahasaan seperti berbalas pantun. de bat. menulis esei dan sebagainya. pertubuhan bahasa dan sastera dan rakyat turut menyambut dan menyertai M inggu Bahasa Kebangsaan ini. Pelbagai aktiviti dan program telah diatur. Persatuan-persatuan bahasa dan kesusasteraan terutamanya GAPE NA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) terus giat memartabatkan bahasa Melayu melalui kempenkempen bahasa. peri ngkat negeri dan peringkat kebangsaan. DBP dengan kerjasama kerajaa n telah menjadikan bulan September setiap tahun sebagai Bulan Bahasa dalam usaha terbaha ru meningkatkan kecintaan orang ramai terhadap bahasa Melayu. Pelbagai acara telah diadakan untuk memeriahkan lagi Minggu Bahasa Kebangsaan in i yang dijalankan dalam dua bentuk. pihak syarikat-syarikat swasta. Semarak Bahasa. Salah satu usaha yang dilakukan pertama kalinya ialah dengan melancarkan Minggu Bahasa Kebangsaan dengan tujuan seperti yang disebut di atas. Pada setiap peringkat sambutan yang diberikan sangat menggalakkan. Sumber: Hari Ini Dalam Sejarah Setelah Tanah Melayu merdeka kesedaran perlunya usaha gigih memartabatkan bahasa Melayu digerakkan. Program ini diadakan meliputi semua peringkat. Dewan Bahasa dan Pustaka diberikan amanah dan tugas besar untuk mera ncang.

sektor swasta dan komunikasi seharian. Senaraikan kempen-kempen bahasa yang anda fikir boleh menarik minat orang ramai untuk menyertainya. Usaha yang berterusan tanpa mengenal jemu perlu dilakukan oleh semua pihak untuk terus mema ntapkan penggunaan bahasa Melayu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 199 Setelah sekian lama kempen-kempen kebahasaan dijalankan dengan penyertaan dan so kongan pelbagai pihak. . Bahasa Melayu boleh menjadi alat penyatuan atau perpaduan. Bahasa Melayu memenuhi pelbagai fungsi seperti dalam pentadbiran awam. Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris juga mempunyai keburukkannya seperti penggunaan bahasa Melayu semakin merosot dan mengurangkan peranannya sebagai bahasa ilmu. Pelbagai kempen bahasa yang dijalankan dapat membantu meningkatkan imej dan mart abat bahasa Melayu. pendidika n. Ledakan ICT menjadikan bahasa Melayu semakin tercabar dan perlu menyesuaikan dir i menangani perubahan yang berlaku. Satu hari nanti pasti kedudukan bahasa Melayu akan mencatatkan se jarah gemilang seperti yang pernah dicatatkan pada zaman Empayar Melaka. Bahasa menjadi lambang sesuatu bangsa kerana itu slogan Bahasa Jiwa Bangsa . Terbukti di sini bahasa Melayu menjadi alat perpaduan dan penyatuan bangsa dan negara Mal aysia. Malaysia mempunyai dasar bahasa yang jelas seperti yang dinyatakan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa 1963/67 (Disemak 1971). Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris mempunyai kebaikannya seperti meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar dan sebagain ya. RUMUSAN Penyatuan bangsa penting untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. menjad i asas identiti dan jati diri bangsa Melayu dan Malaysia. Jika ditinjau sepintas lalu tahap penggunaan bahasa Me layu oleh warganegara Malaysia daripada pelbagai kaum dan keturunan jelas membuktikan bahasa Melayu di terima baik. Akta Pendidikan 1995 tanpa disedari telah mengurangkan peranan bahasa Melayu dal am sistem pendidikan kebangsaan. satu persoalannya ialah sejauhmanakah kempen-kempen ini memberi kesan menyeluruh dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Adalah tidak adil untuk menuduh kempenkempen tersebut gagal dan tidak berkesan.

3. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. pada pandangan anda apakah langk ah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya? 7. Kuala Lumpur: DBP Awang Sariyan (1995). 2. Ceritera bahasa. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Jelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dengan merujuk laman web DBP teliti aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh DBP untuk memartabatkan bahasa Melayu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 200 KATA KUNCI penyatuan perpaduan bahasa kebangsaan bahasa rasmi identiti bangsa minggu bahasa martabat bahasa global globalisasi bahasa ICT bahasa tamadun tinggi internet PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia Ahmad Adam (1994). 4. Bersama tutor anda bincang isu-isu lain yang berkaitan dengan kedudukan dan k edaulatan bahasa Melayu. Cadangkan kempen-kempen bahasa yang sesuai dilaksanakan di sekolah untuk meny emarakkan penggunaan bahasa Melayu. Kuala Lumpur:DBP Hari ini dalam sejarah. Jika mutu pengusaan bahasa Inggeris merosot. ed (2007). Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk identiti bangsa dan negara Malaysia melalui bahasa Melayu. RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). Mengapa Kami Bantah. Kuala Lumpur: DBP Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Arkib Negara . Mengapakah ahli-ahli bahasa bimbang pelaksanaan pengajaran mata pelajaran sai ns dan matematik akan membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu? 6. 5.

Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri ya ng sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Demikian dalam bahasa juga ada per kaitan yang dekat dan yang jauh. KONSEP FILUM. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh di a nologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. 4. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa di kelaskan dalam kelompok yang diberi nam a-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. dan subkeluarga.500 hingga 5. kelua rga. Rumpun Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. 2. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya b ahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan. PENGENALAN nit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum. kekeluargaa. rumpun d an keluarga bahasa. Walau ba gaimanapun. Filum Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa t ersebut yang mempunyai perkaitan.000 tahun Keluarga Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita me nyelusuri susur galur sesuatu bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut.500 tahun U M . Mengenal pasti rumpun Austronesia. iaitu. Mengenal pasti rumpun bahasa Melayu.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 14 UNIT 2 KELUARGA BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. RUMPUN DAN KELUARGA BAHASA enurut Asmah Haji Omar (1988). bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. anda diharap dapat: 1. 3. Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan.000 tahun. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa ters ebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya.

Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. bahasa Aceh. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih sepa ruh daripada bahasa benua Asia. satu garis yang lalu barat Pulau-pulau Caroline dan New Guinea. menjelaskan istilah Austronesia terbentuk daripada unsur formatif bahasa Yunani yang bermaksud pulau-pulau selatan . dan kelompok pulau Melanesia. bahasa-bahasa Tibet Cina dan bahasa-bahasa Austronesia. Kawasan barat mempunyai 300 bahasa. Minangkabau di M . para penyelidik mendapati bahasa-bahasa Austrik merupakan salah satu cabang bahasa terpenting bahasa dunia. Ketiga-tiga rumpun bahasa ini ialah ba hasa-bahasa Austroasia. Indonesia. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dong son di Yunan yang telah dibincangkan dalam bab sebelum ini. d engan jumlah penutur lebih 170 juta orang. Ketiga-tiga konsep ini dapat dilihat melalui rajah berikut: Konsep Filum. Dari segi geografi. Farmosa. Rumpun dan Keluarga Bahasa FILUM RUMPUN RUMPUN KELUARGA 1 KELUARGA 2 KELUARGA 1 KELUARGA 2 Sub keluarga 1 Sub keluarga 1 Sub keluarga 2 Sub keluarga 2 Sub keluarga 3 Sub keluarga 3 FILUM AUSTRIS DAN RUMPUN BAHASA AUSTRONESIA elalui ilmu perbandingan bahasa. Austronesia melipu ti Madagaskar.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 15 Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga di sebut sebagai bahasa sekeluarga. secara mudah Austronesia merentasi kira-kira 130 garis bujur timu r. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia (1998). Filipina. Jumlah bahasa dal am keluarga bahasa ini dianggarkan dalam lingkungan 500 hingga 1000 bahasa. Bahasa yang terdapat dalam rumpun bahasa Austrones ia seperti bahasa Jawa dengan bilangan penuturnya 60 juta orang. Batak . Filum bahasa Austrik dibahagik an kepada tiga rumpun bahasa yang besar. Mikronesia. dan Poli nesia di Pasifik. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. iaitu Bahasa Austroasia. bahasa Melayu.

iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. Sasak di pulau-pulau timur Jawa. . iaitu 5.html Menurut Asmah Haji Omar (1988). iaitu pulau . bahasa Sunda di Jawa Barat. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Hu mboldt. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran rumpun bahasa Austronesia. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5.000 tahun ke atas.ship. dan bahasa Bugis di Sulawesi.edu/cgboer/languagefamilies. Filum Austrik dipecahkan ke pada dua cabang. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. bilkol.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 16 Sumatera. bahasa Madura. dengan itu Astronesia bermaksud pulau-pulau sela tan .Sebelum istilah Austronesia digu nakan. bahasa Madagaskar. Peta 2: Rumpun Bahasa-bahasa Austronesia http://webspace. Istilah Austronesia dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. bahasa Iban. Beliau meny impulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. Sum ber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. bahasa Ngadju. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. Manakala b ahasa Astronesia yang ditutur di Filipina seperti bahasa Tagalog. iaitu Wilhelm Schamidt. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. bahasa Ilokano. Bali.000 atau lebih. istilah Austronesia untuk rumpun bahasa Melayu per tama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. Secara ringkas rumpun bahasa Austronesia tersebar meliputi kawasan kepulauan-kep ulauan Lautan Teduh dari Pulau Ester sebelah timur dan Kepulauan Asia Tenggara sehingga ke Pulau Madagascar di sebelah Barat. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli.

Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ProtoAustronesia esa/isa duSa telu sepat lima enem pitu walu siwa sa-puluq Aceh sa duwa lhee peuet limöng nam tujôh apan sikureueng plôh Bali sa dua telu empat lima enem pitu akutus sia dasa Jawa kuno sa rwa telu pat lima nem pitu wwalu sanga sapuluh Jawa baru siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga sepuluh Sunda hiji dua tilu opat ima genep tujuh dalapan salapan sapuluh . sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam bebera pa bahasa Austronesia.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 17 Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. iaitu Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat d alam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.

ada juga pengkaji memberi nama lain. K . Filipina. Bagi memudahkan penelitian. Nusa Tenggara. Cabang bahasa Nusantara dipercayai mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Pengelompokan ini dapat dilihat seperti yang berikut. Bahasa Nusantara merupakan keluarga bahasa y ang paling besar berbanding keluarga bahasa yang terdapat dalam rumpun Austronesia yang lain sepe rti Mikonesia. Keluarga bahasa Nusantara atau kepulauan Melayu dibahagikan kepa da kelompokkelompok dan setiap kelompok boleh dibahagikan lagi kepada beberapa bahagian mengikut kaw san. keluarga bahasa Nusantara dibahagikan mengikut daerah dan pulau iaitu Sumatera. Nusantara disebut juga se bagai Hesperanesia. Kalimantan. i aitu kirakira 200-300 bahasa.? KELUARGA BAHASA NUSANTARA edudukan Nusantara ialah di sebelah barat Austronesia. iaitu Indonesia. Selain itu . Melanesia dan Polinesia.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 18 Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tagalog isá dalawá tatló ápat limá ánim pitó waló siyám sampû Malagasy iráy róa télo éfatra dímy énina fíto válo sívy fólo Minangkaba u ciék duo tigo ampék limo anam tujuah dalapan sambilan puluah Melayu satu dua tiga empat lima enam tujuh apan sembilan sepuluh a) Bagaimanakah sesuatu bahasa itu dikelompokkan? b) Apakah rumpun bahasa yang menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Sulawesi. Maluku. Hespera bererti barat manakala nesia yang disesuaikan dengan sebut an pada mulanya nesos kepada nuswa dan nusa bererti pulau. Ini bermakna Hesperanesia ial ah pulaupulau barat. Jawa. Madagaska r dan Tanah besar Asia Tenggara. iaitu pulau-pulau yang terdapat di bahagian barat Austronesia.

Bikolano. Ilok ano. Pampanggo. Kelompok Filipina Terdapat lebih 25 kumpulan bahasa dalam kelompok ini seperti bahasa Ivatan. Kalingga. Ma gindanaw. Ifugaw. Itawes. Bukidnon. Bilaan. Maranaw. Ibanag. Ilonggo. BAHASA Natan Utara Selatan Meso Mindanao Sambalic Cordilleran . H anunoo-Mangyan. Batak. Mamanwa. Pangasinan. Sebuano. Tagalog. Tausug dan Baau. Kankana-I.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 19 1. Waray. Bontok. Aborlan Tagbanwa.

Bahasa Minangkabau masih dekat dengan ba hasa Melayu. Bukit Tinggi. Bahasa Aceh (di hujung utara pulau Sumatera). Kelompok Sumatera Di Sumatera terdapat beberapa jenis bahasa yang digunakan oleh penduduk di kawas an ini seperti. Batak Alas Gayo Rejang Lampung Mentawai Enggano Melayu Minangkabau Mandailing Angkola Nias Aceh Kerinci Simalur Bahasa-bahasa . Bahasa ini mempunyai beberapa dialek seperti Padang. Pariaman dan lain-lain termasuk dialek Negeri Sembil an yang terdapat di Tanah Semenanjung Malaysia. Paya Kumbuh.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 20 2. Lubuhsikaping. Bahasa Batak (di Tapanuli Selatan). Bahasa Gayo (di Aceh Tengah) Bahasa Alas (di Sumatera Utara) Bahasa Batak (di Sumatera Utara terutama di Tapanuli Utara). Bahasa Minangkabau (di Sumatera Barat). Pagar uyung.

Jambi. Palembang dan Riau terdapat banyak prasasti bahasa Melayu kuno sedangkan di kepulauan Riau terdapat banyak manuskrip bahasa Melayu klasik. Langkat. Kuantan. Bahasa Lampung (di hujung selatan pulau Sumatera). Kelompok Kalimantan Di Kalimantan atau borneo terdapat pelbagai jenis bahasa yang tersebar luas di p elbagai daerah dari Kalimantan Indonesia hingga ke Sarawak.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 21 Bahasa Kerinci (di sekitar Gunung Kerinci). Asahan. di luar pantai Pulau Sumatera bahagian selatan ). Bahasa Rejang (di pantai barat Pulau Sumatera bahagian selatan). Di daerah Jambi. Oleh sebab itu. Riau. 3. Dialek Riau ialah dialek paling utama kerana daripada dialek ini lahirlah bahasa Melayu/bahasa Indonesia. Siak. Deli. Bahasa Mentawai (di Pulau Mentawai. Bahasa Melayu (di pantai timur pulau Sumatera. ada pengkaji yang menyifatkannya sebagai dialek Minangkabau. Bahasa Simalur (di Pulau Simalur. di pantai barat Sumatera). Sabah dan negara Brunei. Bangka dan Beitung. Terdapat beberapa dialek Melayu seperti Temiang. Palembang. Bengkulu. Bahasa ini menyamai bahasa MelayuMinangkabau. Melayu Dayak Melanau Bisaya BAHASA KALIMANTAN Murut Dusun Bajau Sulu Tidung Basap Labu Kenyah Kayan . Panai. di pantai barat Sumatera) Bahasa Nias (di Pulau Nias dan Pulau Batu di pantai barat Sumatera). iaitu dari Aceh Timur hingga ke S umatera Selatan). Bahasa Enggano (di Pulau Enggano. Serdang.

Bahasa Kayan terdapat di Kalimantan Tengah. Bahasa Murut terdapat di Sarawak. Bahasa Dayak. Brunei dan juga di Sabah. Bahasa Tidung terdapat di pantai timur Sabah dan Kalimantan Timur. BAHASA DI PULAU JAWA DAN MADURA Melayu Jakarta Madura Jawa Osing Sunda . Sintang. iaitu Melayu Yakarta. Berau. Sarawak. Bahasa Sulu yang terdapat di Sabah. Bahasa ini mempunyai beberapa jenis seperti Iban. Osing dan Sunda. Kendayan . Mattan dan beberapa dialek yang lain. Sabah. Kelompok bahasa-bahasa di Pulau Jawa dan Madura. Jaw a. Matu. Oya dan lain-lain. Di pulau Jawa terdapat lima bahasa yang besar. Banjarmasin. Bahasa Bisaya terdapat di Sabah. Sanggau. Bahasa Malanau di Sarawak seperti Mukah. Bahasa Dusun ini terdapat di Sabah. Kutai. Sebahagian menamakannya sebagai Kadazan. Brunei. di Kalimantan Timur dan Filipina. Pasir. Madura. Dialek-dialek ini ada yang t erpecah kepada beberapa subdialek lagi seperti Melayu Sarawak. Indonesia.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 22 Antara bahasa tersebut ialah Bahasa Melayu. Melayu Brunei dan lain-la in. Bahasa Bajau ini terdapat di Sabah dan juga Kalimantan. Mualang. Sambas. Ambawang dan lain-lain. Teluk Brunei dan juga Limbang. Bahasa Kenyah ini terdapat di Sungai Kayan. 4. Bdayuh. di Sungai Baram. Pontianak. Bahasa ini juga ter dapat di Kalimantan Indonesia dan di Sarawak. Kapuas Hulu dan Sungai Mendalam. Bahasa ini terbahagi kepada beberapa dialek seperti dialek Melayu Sarawak.

Banyuma s. Tasik Malaya. 5. Lamholot. Bandung. Sasak Bayan. Baha sa ini mempunyai beberapa dialek seperti bahasa-bahasa Sasak Pejanggik. Bahasa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di beberapa daerah lain seperti di Sumatera. Sasak Lekong. 6. Hawu. Sika. NUSA TENGGARA BARAT Sasak Semawa Bima . Pekalongan. Sasak Pujut. Kendal. Kupang. Sasak Tebango d an Sasak Pengadap selain Bali Sasak.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 23 Bahasa Melayu Jakarta. Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Kelompok bahasa di Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur terdapat bahasa-bahasa te rmasuklah bahasa Tetun. Kelompok bahasa Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa bahasa iaitu: Bahasa Sasak terdapat di Pulau Lombok dan di beberapa buah pulau yang lain. Bahasa Madura dituturkan di Pulau Madura dan di sebahagian daerah di Jawa Timur. turut dikenali sebagai bahasa Betawi. Bahasa Semawa terdapat di Nusa Tenggara Barat dan terbahagi kepada beberapa dial ek seperti Semawa. Kelompok Nusa Tenggara Barat. Dawan. Sasak Sembalun. Sulawesi dan Irian Jaya. Bahasa ini mengandu ngi beberapa dialek dan dituturkan di Kota Jakarta. Kalimantan. Roti. Bahasa Sunda dituturkan di Jawa Barat terutama di Bogor. Kemak. Ende. Buna. Sumba. Surabaya. Semawa Baturotok dan Semawa Taliwang. Sasak Selaparan g. Alor/Pantar. Sasak Tanjung. Pati-Kukus-Demak-Japara. Ngada dan Manggarai. Kedan g. Amarai. Terdapat beberapa jenis dialek bahasa Jawa seperti Ponorogo. Malang dan lain-lain terd apat di Surakarta dan Yogyakarta. iaitu di mana terdapat penempatan orang Jawa. Lio.

Sulawesi Tenggara bahasa seperti bahasa Tolaki. Bahasa ini digunakan oleh kerajaan Champa yang pada hujung abad kedua dan berakhir pada awal abad ke19. Sulawesi Selatan. Bolaang Mongondow. antaranya bahasa Talaut. Muna dan Wolio. 9. Bahasa yang hampir sama digunakan di Indonesi a. bahasa Bugis.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 24 7. Tontemboan. 8. Bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada 17 dialek daerahnya hingga ke Selatan Thailand dan Singapura. Myanmar dan Vietnam terdapat bahasa Melayu dan bahasa Nusa ntara yang lain terutama bahasa Cham. Bantik. Namun jumlah penuturnya tidak banyak. Brunei Darussalam dan Singapura. Makassar dan Toraja. Ton dano. Tombulu. Tonsea. Sangihe. Di Pulau Sulawesi terdapat beberapa puluh jenis bahasa. iaitu MALUKU Sula-Bacan Seram Barat Seram Timur Halmahera Selatan Halmahera Utara . Mori. Toli-Toli. Taratara. antaranya termasuklah: Sulawesi Utara. Sulawesi. Kemboja. Gorontalo dan Lolak. Bunku dan lain-lain. Maluku Di Maluku terdapat beberapa jenis bahasa. Di tanah besar Asia Tenggara terdapat beberapa keluarga bahasa Nusantara. Sulawesi Tengah. Antara nya termasuklah: Kelompok di Semenanjung Malaysia terdapat bahasa Melayu yang ketika ini menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. Di Thailand. antaranya bahasa Banggai. Kelompok Tanah Besar Asia Tenggara. Bentenan.

dan Kelompok Halmahera. Pulau Timor di Selatan dan Madagaskar di Barat. Kemak. Di Irian Jaya terdapat lebih daripada 125 jenis bahasa yang telah dikaji. dan . Kelompok Sulawesi Selatan Makasar. Kelompok Jawa Sunda. Amarai Kelompok Maluku Sula-Bacan. Kelompok Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur Tetun. Cham Kelompok Nusa Tenggara Barat Sasak dan Sumbawa. a) Di manakah bahasa Melayu dituturkan? b) Di manakah bahasa Nusantara tersebar? c) Apakah bahasa-bahasa yang terdapat di Kalimantan? BAHASA NUSANTARA Antara 200 300 bahasa. Secara ringkas keluarga bahasa Nusantara dapat digambarkan seperti rajah berikut . Bikol. Nufur dan Kowiai. Halmahera -Irian Jaya. Kelompok Kalimantan Iban. Bugis. Bisaya. Iloko. Nufur. bahasa Batak. Melayu. Antara nya Halmahera Selatan.Madura. Melayu Kelompok Sumatera Acheh. Seram Barat. Buna. Goram dan Kelompok Filipina Tagalog.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 25 10. Jawa. masih ada lagi bahasa-bahasa lain yang belum dika ji. Tersebar hingga ke Farmosa di Utara Maluku di Timur. Dawan. Selatan-Irian Jaya Halmahera Selatan. Selain itu. Kupang. Minangkabau. Seram Timur. dan Kowiai. Tanah Besar Asia Tenggara Melayu. Nias. Kenya-kayan dan Melanau.

di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Mergui di Burma. Singapura 15 pe ratus (70 paratus dalam bahasa Cina. . terjemahan Aishah Mahdi.. Di Ma laysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan.1998: 56). 10 peratus dalam bahasa India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam ba hasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina.[et al].. Selain di luar kawasan Selat Melaka. 10 peratus dalam bahasa-bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai Bahasa Indonesia . Brunei 4.. Indonesia 2. dialek-dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 26 KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. 3 peratus dalam bahasa Cina) (Bernar d Comrie. 1. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kala ngan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri-negeri Selat lama bekas British Mal aya. Malaysia 3. tetapi juga di berbagai-bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pu lau Cocos di Lautan Hindi.

Kalimantan. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. dialek Perak. dialek Terengganu. dialek Kelantan. berkembang dan membentuk beberapa dialek ya ng kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. penghijrahan dan penjajahan. dialek Johor. Brunei . Peta Penyebaran bahasa Melayu dari Formosa hingga ke Madagaskar Di Malaysia. dialek Melaka. dialek Negeri Sembilan. perdag angan. bahasa Melayu menyebar. Indonesia. dialek Pulau Pinang.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 27 Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia di alek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Mad agaskar. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melayu ialah faktor perkahwinan. dialek Pahang. dialek Selangor. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utar a (Kedah dan Utara Perak). dialek Sarawak dan d ialek Sarawak.

gula. bermain Pengguguran konsonan /r/ Kedah cayaR. hampiaR cair. gulai. tanam Penyengauan Terengganu paka. jalong pakai. berjalan Pemanjangan konsonan Kelantan saloh. ilang negeri. tumboq bilik. tane salah. hilang Penggunaan vokal /o/ Bersama rakan anda bincangkan contoh lain dialek bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia? Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia? Selain di sekitar Selat Melaka di manakah bahasa Melayu berkembang? . hampas Pengguguran vokal /a/ Sarawak pulo. bemain lebar. jalo bubur. tikaw bakar. pisau Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Ng Sembilan bubo. hampir Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Selangor itam hitam Pengguguran konsonan h Selangor habes habis Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Melaka Bakaw. tikar Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Perak bileq. jalan Pengguguran vokal /i/ dan buny i nasal Terengganu paka. kucin kambing. tumbuk Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Sarawak alus. bala. dango. jjale ke sana. pandai Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Kedah kambin. kucing Konsonan nasal Kelantan ssano. dangau. jala Pengguguran konsonan /r/ Ng Sembilan nogori. ampas halus.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 28 Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia Dialek Perkataan Bahasa Standard Catatan Johor leba. balai. pande pulau.pisa Pakai.

Melanesia 11. kelompok Filipina. Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi.pembentukan kata. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. Austrik 4. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling b esar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? . kelompok Nusa Tenggara d an Maluku. Austroasia 6. dialek 3. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt 4. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. rumpun bahasa 8. Sebelum istilah Austronesia digunakan. perbendaharaan ka ta dan pembentukan ayat. iaitu 5000 tahun k e atas. keluarga bahasa 9. dialek Sabah. 3. Mikronesia 7. 3. Polinesia 5. dialek Sarawak. Jelaskan faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi 6. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Po linesia.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 29 RINGKASAN 1. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kala ngan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. KATA KUNCI 1. 2. Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dia lek seperti dialek Perak. Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia 5. Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. filum 2. 2. kepulauan Melayu 10. Nusantara PENILAIAN KENDIRI 1.

Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 30 RUJUKAN Asmah Haji Omar (1998). . Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. KL:DBP Bab 1:Asal-usul bahasa Melayu. The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Nik Safiah Karim et. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. Susur galur bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Ismail Hussein (1966). Darwis Harahap (1992). KL:DBP.al. KL:DBP Dewan Ba hasa dan Pustaka. Pulau Pinang : Penerbi t USM. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Himmelmann (2005). (2004). (1998). KL:DBP Bab 2: Susur galur bahasa Melayu Alexander Adelaar and Nikolaus P. London: New York.

Dalam unit ini kita akan mengikuti seja rah perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Mengetahui ciri-ciri bahasa Melayu kuno PENGENALAN nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu yang melalui bebera pa tahap dan setiap tahap mempunyai sifat tersendiri. iaitu U Tahap bahasa Melayu kuno Tahap bahasa Melayu purba Tahap bahasa Melayu klasik Tahap bahasa Melayu abad ke-19 dan abad ke-20 Tahap bahasa Melayu moden . 2. Buk ti-bukti penggunaan bahasa Melayu kuno yang terdapat pada batu bersurat turut dibincangkan. 1.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 31 UNIT 3 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KUNO HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Menjelaskan bukti pengunaan bahasa Melayu kuno 5. TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Sebelum bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa moden bahasa Melayu telah melalu i pelbagai tahap perkembangannya. sejarah perkembangan bahasa Mela yu dibahagikan kepada lima tahap perkembangan. Mengetahui peranan Majapahit dalam perkembangan bahasa Melayu 4. Kita juga akan meneliti peranan yang dimainkan oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam perkembangan bahasa Melayu kuno. Memahami peranan Sriwijaya dalam perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu 3. Mengetahui asal usul bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Untuk memudahkan perbincangan. anda diharap dapat.

Kaldea dan Mesir Tua. Dewanagiri atau aksara Sanskrit (Nik Safiah Karim.S. Sejarah perkembangan bahasa Melayu purba sukar untuk dijejaki. Kamus Dewan mende finisikan purba sebagai zaman dahulu. 1998:93).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 32 TAHAP BAHASA MELAYU PURBA ejarah perkembangan bahasa Melayu purba sukar untuk dijejaki. iaitu di Campa. akar. Bahasa Melayu purba digunakan sehingga abad pertama sebelum mengalami evolusi yang pertama. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat d i alam sekitar mereka seperti ranting kayu. Mereka memperkenalkan pengaruh bahasa Sanskrit kepada bahasa Melayu purba dan fenomena ini menyebabkan bahasa Melayu purba menjadi bahasa Melayu kuno dan mengalami evolusi yang pertama. bahasa Melayu purba iala h bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada bukti sejarah pada masa itu. . E. Kelompok kelompok yang menuturkan bahasa Melayu purba merupakan kelompok Melayu Deutro (Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin . Menurut Harry Judge (1991). Vietnam (Amat Jauhari Moain. 2004:9). Tulisan asal orang Melayu ialah tulisan atau aksara Rencong (tulisan yang terdap at di Sumatera Selatan). iaitu di Cam pa. 1986: 9). bahasa Melayu purba iala h bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada bukti sejarah pada masa itu. rotan dan sungai.T Harahap berpendapat bahawa orang Batak termasuk bangsa y ang tua di dunia sama tuanya dengan bangsa Assiria. Vietnam (Amat Jauhari Moain. Palava. Kamus Dewan mendef inisikan purba sebagai zaman dahulu. aksara Batak di Sumatera Utara dan aksa ra Rencong di Sumatera Selatan. 1998:93). Sebelum kedatangan orang India ke Alam Melayu. Hal ini menunjukkan aks ara Batak atau aksara Lontara mahupun aksara Rencong bukan penemuan daripada huruf India sama a da Brahmi. Bahasa Melayu purba merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelompok manusia yang mendiami kawasan Nusantara untuk berkomunikasi sesama mereka. Menurut Harry Judge (1991). Dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya menjadi bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea-idea baharu yang tinggitinggi. Bahasa keluarga Nusantara juga dikenali sebagai bahasa Melayu purba. di kawasan Nusantara ini telah te rdapat tulisan atau aksara Lontara di Sulewasi Selatan. Hal ini dapat dikaitkan pada penci ptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan pengisi alam sebagai pembayang maksud at au sampiran sebelum menyatakan isi pantunnya. Namun terdapat peng kaji yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah wujud pada abad kedua Masihi. iaitu akibat kedatangan para pedagang dan penyebaran agama Hindu dari Kepulauan India ke Kepulauan Melayu. Namun terdapa t pengkaji yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah wujud pada abad kedua Masihi.

S .

S elain itu. London (Da rwis Harahap. sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat. Oleh itu.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 33 Pantun Melayu dalam tulisan rencong. 1994: 56). Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu. Sumber: manuskrip Melayu Aksara Rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa Kuno ( tulisan Kawi). bahas a Melayu diandaikan telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang a da pada batu bersurat selepas itu sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya. Hal ini menyebabkan tulisan ini tidak dapat bertahan lama. didapati ia mempunyai pengaruh yang ketara sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut menggunakan beberapa perkataan Melayu di samping askara Sanskrit. bagaimanapun ak sara Rencong ini masih dapat dilihat di Perpustakaan School Of Oriental and African Studies. Siapakah kelompok yang menuturkan bahasa Melayu purba? Apakah huruf India yang mempengaruhi tulisan Melayu? . Aksara Rencong dianggap huruf asli Bahasa Melayu.

kerajaan Melayu pernah mengirim utusan ke China (644M). kerajaan Sriwijaya menguasai sebahagian besa r kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penaklukan. Sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9.. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama ini mengakibatkan bahas a Melayu Purba ini kemudian dipanggil bahasa Melayu Kuno(Ismail Hussein. iaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Lama-kelamaan pelabuh an yang ada di kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menjadi tem pat perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal oleh pedagang Arab. Pelayaran dua hala ini menyebabkan mereka sentiasa melalui selat Melaka. Menurut Ismail Hussein (1981:8). terdapat dua bahasa utama di kepulauan Melayu. pedagang dari India belayar ke Timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju India. iaitu kerajaan Sriwijaya. Seawal abad pertama. 1981:12) Pada zaman ini. Bersama tutor anda bincangkan apakah yang dimaksudkan oleh Ismail Hussein bahawa pengaruh bahasa Sanskrit sangat luas sekali. para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu. Dari bahasa yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya.. Sifat bahasa Jawa pula begitu kompleks dan bertata tingkat menyebabkan lama-kela maan bahasa Jawa semakin tersisih. bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama. Pengaruh itu adalah pengaruh yang sangat luas sekali. Bahasa Mel ayu telah P S Melalui pengaruh bahasa Sanskrit. Menurut catatan Cina. Ke rajaan Sriwijaya mulai merosot pada abad ke-11 dan pertama kali ditakluki oleh Singhasari dan kem udian oleh kerajaan Majapahit. . Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebahagian besar kep ulauan Melayu.. Di samping itu juga. Perkataan Sanskrit berasal dari perkataan 'Samskrtabhasa' yang bermaksud 'bahasa y ang sempurna'. ZAMAN SRIWIJAYA ejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahiran k erajaan Melayu di Jambi. yang sanggup menyampaikan idea baharu yang tinggi. Pada masa yang sama kerajaan Sriwija ya membantu menyebarkan kebudayaan dan bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Melayu. Kerajaan ini berpsat di daerah Palembang di Sumatera. bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 34 ZAMAN HINDU SEBELUM SRIWIJAYA engaruh Hindu di kepulauan Melayu mula dibawa oleh pedagang dan pelayar sama ada dalam kalangan orang India atau orang Melayu.

Batu bersurat Kedukan Bukit (683M) . Hal ini dicatatk an oleh pedagang dan pengembara Cina yang kerap singgah di kawasan ini malah ada yang tinggal di kawa san kepulauan Melayu. Kerajaan itu mula menyebarkan pengaruhnya di daerah sekeliling sehingg a menjadi begitu penting di Sumatera pada waktu itu. . Batu bersurat Talang Tuwo (684M) . Dalam zaman kerajaan Sriwijaya. I-Tsing mencatatkan mengenai sebuah kerajaan yang menggunakan bahasa tempatan sebagai bahasa pertuturan yang disebut sebagai Kw'un Lun pada abad ketujuh. Jawa Tengah. Batu bersurat lain yang turut memberi maklum at mengenai bahasa Melayu kuno seperti Batu Bersurat Gandasuli.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 35 menjadi bahasa perdagangan dan pentadbiran kerajaan Seriwijaya. Batu bersurat Kota Kapur (686) . ditemui bukti penting perihal penggunaan bahasa Melayu kuno. Terdapat empat batu bersurat yang penting di samping beberapa batu bersurat yang lain di samping catatan pengembara dan pedagang Cina berkenaan kerajaan Sriwijaya dan penggunaan bahasa Melayu. iaitu bahasa Melayu. Batu Bersurat Bangkahu lu dan Batu Bersurat . Keempat-empat batu bersurat terpenting di antara batu bersurat tersebut ialah. Batu bersurat Karang Berahi (686) Dengan demikian ada hubungan rapat tentang penghasilan batu bersurat itu dengan kerajaan tersebut. Antaranya ialah I-Tsing dan Wu-Hing.

Manakala di Pulau Jawa. Bahasa jawa telah digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan uru san harian oleh kerajaan Majapahit. Cerita panji ini tersebar luas keseluruh Nusantara. bahasa Jawa turut disebarkan. prasasti berbahasa Melayu yang tertua bertarikh pada awa l abad ketujuh Masihi dan ditemui di Sajamerta. Gunung Sundoro. sebuah tempat di pantai utara Jawa Tengah. Batu bersurat lain yang ditemui di Pulau jawa ialah di Bukateja. batok(tempurung). . Mengapakah bahasa Melayu kuno berjaya menjadi lingua franca berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang ada pada masa itu? Bicangkan bersama rakan anda. banyak perkataan Jawa diserap ke dalam bahasa Melayu. ZAMAN MAJAPAHIT Kerajaan majapahit pernah berkuasa sekitar tahun 1293 hingga 1500M. S ang Hyang Wintang. wedana(ketua daer ah). Palava. Kerajaan Majapahit telah menggunakan cerita-cerita Panji sebagai alat propaganda untuk mengagung-agungkan raja-raja Majapahit. Kawi dan l ain-lain. madura. Batu bersurat yang ditemui kebanyakannya menggunakan tulisan dari India atau tulisan pengaruh tulisan India seperti tulisan Devanagari. Secara tidak langsung. Cerita-cerita panji diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebelum disebarkan ke seluruh Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dan menjadikan Kediri. Bali dan w ilayah kepulauan Melayu yang lain. Jawa Kuno. Kerajaan ini pernah menguasai sebahagain besar kepuluan Jawa. adipati (raja). dan berangsangan (mudah naik angin/darah).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 36 Pagar Ruyung. Manjusyrigraha. Contoh cerita panji. Dang Pu Hawang Galis. Namun kelebihan yang ada dalam bahasa Melayu yang sifatnya lebih mudah menerima dan menyesuaikan telah mencabar kedudukan bahasa Jawa. yang terletak di bahagian timur pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. Misalnya. Kebun Kopi (Jawa Barat) dan lain-lain.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 37 CATATAN DAN BUKTI BAHASA MELAYU KUNO Bukti penggunaan Bahasa Melayu Kuno dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejara h seperti batu-batu bersurat. . Contoh Manuskrip Lama Bincangkan mengapa bahasa Jawa gagal tersebar secara meluas ke seluruh Nusantara berbanding dengan bahasa Melayu. daun Lontara dan kulit kayu.

Palembang 2. Menurut Noriah Mohamed (1999:48). Namun begitu terdapat empat buah daripada batu-batu bersurat berkenaan yang meng gunakan bahasa Melayu kuno. iaitu di Kaki Bukit Sigun tang. Tradisi menulis di atas batu dipercayai bermul a pada abad ke-7 hingga ke-14. sebelah barat daya Palembang.C. Westenek yang menjadi Residen Palembang pada ketika itu tidak menyebut tentang penemuan itu. Terdapat lebih daripada 30 buah batu bersurat yang ditemui oleh pengkaji yang mewakili zaman ke rajaan Melayu kuno. iaitu ketika kerajaan Sriwijaya menguasai sebahagian besar kepulauan Mela yu. Pulau Bangka 4. penemuan bat u ini ada disebut dalam laporan arkeologi Oudheidkundig Verslag (1920). Batu bersurat yang selebihnya menggunakan bahasa Sanskrit. Ia dijumpai di Kedukan Bukit. 1. namun ia disebut secara sep intas lalu oleh pengkaji yang sama dalam artikelnya yang bertajuk Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Mela joe (1923). Batu Bersurat Talang Tuwo. Palembang 3. Empat ba tu bersurat penting yang menjadi bukti bertulis kewujudan bahasa Melayu kuno ialah: 1. Krom juga mengkaji dan menghasilkan kajian tentang batu bersurat dalam bentuk artikel yang bertajuk HindoeJavananshe Geschiedenis pada tahun 1920. Batu Bersurat Kedukan Bukit. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:49) Batu Bersurat Kedukan Bukit ditemui di Palembang bertarikh 683 M atau 605 Tahun Saka (Zaman saka bermula pada tahun 78M). iaitu sejenis tulisan India Selatan purba bagi penyebaran agama Hindu. Batu Bersurat Karang Berahi.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 38 Ketika pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Meringin (Jambi) Sumber : Noriah Mohamed. Batu Bersurat Kota Kapur. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan palava. L. Penggunaan bahasa Melayu ini terbukti dengan terjumpanya empat batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno. bahasa Melayu telah digunakan sebagai ba hasa pentadbiran dan perdagangan. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683M) . Ia diperolehi pada 29 November 1920 daripada sebuah kelu arga Melayu yang menetap di Kampung Kedukan Bukit.

pada tahun saka 605 hari kesebelas bulan terang bulan waisaka. . 1999:50). yang berjaya. bulan asada dengan lega datang.(9)laghu mudita datam marvuat wanua---(10)sriwijaya siddhayatra subhiksa(Noriah Mohamed. membuat negeri Srivijaya.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 39 Ismail Hussien (1992 :15) menjelaskan. Setelah ditransliterasikan transkripsi batu ini ke dalam tulisan rumi. sebahagian jalan darat dan dengan sukacitanya memberikan siddhayatra menjadi milik Sriwijaya dan menjadikan nya makmur. Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat yang diukir di atas batu berbentuk b ujur yang bergaris lilit 80 sentimeter dan berukuran 10 sentimeter pada bahagian paling panjang.000 orang. Tulisan pad a batu bersurat ini terpelihara baik. kira-kira empat minggu kemudian. kecuali pada bahagian tiga baris terakhir yang tidak dapat dib aca kerana telah terserpih. sebahagian menaiki kapal. dapatlah dibaca seperti berikut. 1999:50). isi kandungan batu ini menceritakan tenta ng seorang raja yang berpangkat dapunta hiyang telah naik kapal untuk mendapatkan siddhayatra yang di terjemah sebagai kekuatan sihir atau kejayaan. isi kandungan batu tersebut dapat dibaca seperti berikut: Selamat dan bahagia. yang makmur (Noriah Mohamed. Pada hari ketujuh bulan terang bulan jyesta baginda berlepas dari muara tamwan membawa askar dualaksa banyaknya ( dua puluh ribu) dua ratus menaiki perahu dan seribu tiga ratus dua belas bulan terang.. menggerakkan tentera 20. d ia berangkat dari Minang Tamvan. Setelah dibandingkan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu kini. terdapat bany ak perkataan yang masih digunakan sehingga sekarang. (1)swasti sri sakawarsatatita 605 ekadasi su(2)klapaksa wulan waisaka dapunta hiyam nayik di (3)samvau manalap siddhayatra di saptami suklapaksa (4) wulan jyestha dapunta hiyam marlapas dari minana (5)tamwan mawawa yam wala dualaksa danan ko-(6) duaratus cara disamvau danan jalan sarivu(7)tlu ratus sapulu dua wanakna datam di mata jap (8) sukhacitta di pancami sukhlapaksa wula[n]-. antaranya Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden vulan bulan nayik naik samwau sampan (maksudnya perahu yang besar) mangalap mengambil (maksudnya mencari) marlapas berlepas mamawa membawa Diterjemah dalam bahasa Melayu. yang bahagia. Hari lain pula. baginda naik perahu mencari kuasa sakti.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 40 mala bala kasa (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya) dangan dengan sariwu seribu tlu = telu tiga sapuluh dua = sepuluh dua dua belas wanakna banyaknya sukhacitta sukacita marwuat berbuat wanua negeri ko ke syri seri syaka saka dapunta hiyam Dipertuan Hiyang dari dari yam yang dua laksa dua laksa dangan dengan dua ratus dua ratus jalan jalan tlu ratus dua ratus sapulu dua sepuluh dua datam datang Syriwijaya Sriwijaya .

Ia ditemui di kawasan Tala ng Tuwo di Barat Palembang oleh L.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 41 Sumber : Noriah Mohamed.C Westenek. 2. Residen Jambi pada 17 November 1920. Prasasti Talang Tuwo (684M) Svasti Cri cakavarsatita 606 dalam dvitiya cuklapaksa wulan caitra Sana tatkalana parlak Criksetra ini Niparvuat parvan dapunta hyang Cri yayanaca (-ga) ini pranidhanan dapunta Hyang savanakna yang nitanamdi sini Niyur pinang hanau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna Tathapi haur vuluh pattung ityevamadi. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:51) Batu bersurat ini bertarikh 684M atau 606 tahun Saka. Punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vualtku sucarita Paravis prayojanakan punyana sarvvasatva sasaracara Varopayana tmu sukha di asannakala diantara margga lai Tmu muah ya ahara dngan air niminumna Savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara Marhulun tuvi vrddhi muah ya jangan ya niknai savanakna yang upasargga Pidana svapnavighna (Darwis Harahap. . 1992: 10-11). Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang dipahat di atasnya dengan empat belas baris ayat bahagian yang b erukir berukuran 50 sentimeter hingga 80 sentimeter.

milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga. berikut sebahagian catatan pada batu bersurat tersebut. ramai para abdi suburlah. itulah waktunya tama n Sriksetra ini diperbuat. Secara ringkas batu bersurat berk enaan menceritakan tentang Raja Jayanash telah membina sebuah taman bunga dan berjanji bahawa segal a apa yang diusahakan di situ akan memberikan kebahagiaan kepada makhluk. Demikian pula taman-taman lainnya dengan tebat telaga. Semoga beliau mendapatlah makanan dan air untuk minumnya. kebun luas. Harun Aminurrashid mengutip terjemahan Slametmuljana berkenaan dengan bahasa yan g terdapat pada Batu Bersurat Talang Tuwo tersebut adalah seperti yang berikut ini : Daripada terjemahan ini jelas pada kita bahawa bahasa Sanskrit yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dikekalkan dalam bahasa asalnya. semua perbuatan baik. pinang. nyiur. Semuanya yang dibuatnya. Bahasa Melayu kuno yang dapat kita kesan daripada batu bersurat di atas di antar a lain ialah: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden vulan bulan tatkalana tatkalanya nivarbuat diperbuat savanakna sebanyaknya nitanam ditanam niyur nyiur hanau enau rumvia rumbia Bahagia Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra. rumbia dan lain-lain yang (berupa) pohon. menghidupi binatang-binatang. serta aur. dimaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 42 Setelah transkripsi ini ditransliterasikan. . semuanya yang kuperbuat. Hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain. enau. sissaan dan penyakit tidak dapat tidur. ladang. dimakan buahnya. buluh betung dan yang semacam itu. Ini Pesan Dapunta Hya ng: Semuanya yang ditanam disini. Jauhkanlah beliau dari segala benca na.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 43 dngan dengan nimakan dimakan vuahna buahnya tathapi tetapi haur aur vuluh buluh pattung betung tlaga telaga punyana punyanya tmu temu. sebanyak-banyaknya manghidupi menghidupi prakara perkara varang barang vuatana buatannya marvvangun membangun . bertemu vuatna buatnya sukha suka niminumna diminumnya savanakna sebanyaknya.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 44 Sumber : Noriah Mohamed. Batu Bersurat Kota Kapur (686M) . 1999: 53). K. Se bagaimana yang dinyatakan sebelum ini hasil kajian Kern menunjukkan bahawa teks pada batu bersu rat ini menyamai teks pada batu bersurat Karang Brahi. Van Meulan pada tahun 1892 d i Kota Kapur sebuah pekan di Pulau Bangka. Brandes menyebut tentang batu ini dalam artikel beliau bertajuk Oudheden yang terbit dalam Encycloperdia van Nederlandsch Indie dan menurutnya aksara pada batu bersurat ini ialah aksara wenggi yang dianggarka n bertarikh 608 tahun saka iaitu bersamaan dengan 686 M. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:55) Batu bersurat ini bertarikh 686M ditemui oleh J. namun di bawah ini diberikan contoh sebahagian catatan yang terdapat pada batu bersurat Kota Kapur. 3. Apabila Brandes meninggal dunia pada tahun 19 05. Pada awal tahun 1893 teks yang sudah dibersihkan (dibuat rubbing) dihantar kepad a Brandes dan Brandes menyarankan agar batu ini diserahkan pula kepada muzium Betawi. Kern meneruskan kajian terhadap batu ini dan menerbitkan hasilnya pada tahun 1913. cuma teks ini mengandungi dua baris melebihi te ks pada batu bersurat Karang Brahi (Noriah Mohamed. ukuran lebar 32 sentimeter pada bahagian tapak dan 9 sentimeter pada pada bahagian atas. Batu bersurat ini telah ditransliterasi kan oleh Coedes. Walaupun catatan asalnya panjang. Batu yang d iukir ini berbentuk tiang batu. tingginya 1 meter 77 sentimeter. Batu ini besar kemungkinan dibawa ke Bangka kerana tida k ada batu lain yang serupa ditemui di tempat berkenaan. Ia merupakan batu bersurat di luar palembang.

2005:45). dan kamu juga kekalian dewa-dewa yang menja di permulaan segala sumpah. galarku sanyasa datua santi muah kavuatana dnan gatrasantanana samrddha. Svastha niroga nirupadrava subhiksa muah yam vanuahna paravis sakavatsatita 608 dim pratipada suklapaksa wulan waisakha tatkala yam mammam sumpah ini nipahat di wel ana yam wala srivijaya kaliwat manapik yam bhumi jawa tida bhakti ka srivijaya (Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain. rombongan (untuk menentang me reka) di bawah pimpinan para datu akan dihantar ke padang untuk menghukum mereka. tuba. menggunakan guna-guna dan racun. lagi pula biar mereka dimak an sumpah. tidak tunduk. (diikuti perkataan jampi) hai kamu sekalian dewa-dewa yang mulia yang hadir menjaga keraton (istana) Sriwijaya . paksaan dan lain-lain (semoga perbuatannya yang jahat) gag al dan mengena balik kepada yang berdosa berbuat jahat itu. Begitu pula sekalian orang yang berbuat jaha t.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 45 Terjemahannya: siddha titam hamvan vari kandra kayet in uiu lavan tandrun luah makamatai ta paihumpaan namuha ulu lavan tandrun luah makmatai ta Ndrun luah ninunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa u nai tunai umentem bhakti niuiun haraki unai tunai kita savanakta de Vata mahar(d)dhika sannidhana mamraksa yam kadatuan srivijayaa kita tuvi tandrun . tidak setia akan daku dan akan dia. menegur orang jahat. mengenali o rang jahat.. yang ku ber i kedudukan (menjadi) datu. Han vasikarana ityevamadi janan muah ya siddha pulam ka iya muah yam desa. pengasih. Apabila ada orang di bumi di bawah perintah keraton ini berpakat dengan orang jahat. sirih setangkai (yang telah dibubuh guna-guna). biarkan mereka ini dimakan sumpah.. ya mar(p)padah tida ya bhakti tida ya tatvarjjaya diy aku dnan di iyam nigalarku sanyasa datua dhava vuatna uram inan nivunuh. Na vuatna jahat inan tathapi nivunuh ya sumpah tuvi mulam yam manuruh marjjahati yam vatu nipratistha ini tuvi nivunuh ya sumpah talu muah ya mulam sarambhana uram drohak a tida bhakti tida tatvarjjava diy aku dhava vuatna nivunuh ya sumpah ini gran kadaci i ya bhakti tatvarjjaya diy aku dnam di yam ni. Bahagia. Dan lagi sesiapa yang menyuruh orang memusnahkan atau mereka sendiri yang . Ya sumpah nisuruh tapik ya mulam parvvandan datu srivijaya taiu muah ya dinan Gotra santanana tathapi svanakna yam vuatna jahat makalanit uram makasa Kit makagila mantra gada visaprayoga upuh tamval saramvat kasi. membuat orang menjadi sakit. upas (ipoh). Luah vanakata devata mulana yam parsumpahan paravis kadaci yam uram. mendengar kata orang jahat. sanak saudara mereka dan keluarga mereka. tidak menghormati. Di dalamna bhumi ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhhi la. Van drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida. umpamanya fikiran orang. membuat orang menjadi gila .

( Noriah Mohamed.memusnahkan batu yang dipasangkan ini. setia akan daku dan akan dia yang ku beri kedudukan menjadi datu. Pada tahun saka 608 hari pertama bulan terang bulan waisaka sumpah ini t elah diumumkan dan telah dipahat sewaktu tentera Sriwijaya dihantar untuk menakluk bu mi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. makmur pula seluruh dae rah mereka. memberontak. perbuatan mereka dan keluarga mereka ini direstui. dimakan sumpah ini. untun glah mereka. maka mudah-mudahan mereka dimakan sumpah dan dihukum segera. tidak setia akan d aku. Tetapi jika mereka tunduk. Semoga mereka yang membunuh. tidak ditimpa bencana mereka. selamatlah mereka. 1999 : 56-57 ) .

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 46 Daripada batu bersurat tersebut. terdapat beberapa perkataan yang sama atau sepa dan dengan perkataan dalam bahasa Melayu moden. Antaranya ialah: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden Vari beri Kayet kait Ni ni Ulu hulu Bhakti bakti Kita kita Devata dewata Maharddhika mardaheka/merdeka Kadatuan kadatuan datu datu/datuk Mulana mulanya Parsumpahan persumpahan Yam yang Uram orang makalanit maka/langit kasihan kasihan desa desa vatu batu nipahat dipahat manuruh menyuruh vala bala drohaka derhaka .

Menurut Kern. 20 06:47). Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:54) Bukti bertulis yang terdapat pada batu bersurat ini merupakan salah satu batu be rsurat terpenting. aksara pada batu bersurat ini menyamai aks ara pada batu bersurat Canggal (732) dan kemungkinan batu ini sezaman dengan batu bersurat Kot a Kapur. Berkhou pada tahun 1904. Na vuatna jahat inan ini gran kadavi iya bhakti tatvarjjaya diy aku dnan di yam ni (Nik Hassan Shuhaimi. Batu bersurat Karang Brahi bertarikh 686M telah ditemui oleh seorang inspektor b ernama L. 1992: 13). Sewaktu dijumpai. batu ini digunakan sebagai batu lapi k untuk membasuh kaki di sebuah masjid di Jambi.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 47 Sumber : Noriah Mohamed. Batu Bersurat Karang Brahi (686M) Siddha titam hamvan vari avai kandra kayet ni Paihumpaan namuha uiu lavan tandrun luah makamatai ta. han vasikarana ityevatmadi janan muah ya siddha pulam ka iya muah yam desa.) . Gotra santanana tathapi svanakna yam vuatna jahat makalanit uram makasa Kit makagila mantra gada visaprayoga upuh tuva tamval saramvat kasi. Ndrun luah ninunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa 7 Nai tunai umentem bhakti niuiun haraki unai tunai kita savanakta de. Batu Bersurat Karang Brahi telah ditransliterasikan oleh Coedes seperti berikut: 4. Ukuran bagi batu bersurat ini adalah 70 sentimeter untu k tingginya dan 62 sentimeter bagi lebarnya. Vata maha(d)dhika sannidhana mamraksa yam kadatuan srivijayaa kita tuvi tandrum Luah vanakta devata mulana yam parsumpahan paravis kadaci yam uram Di dalamna bhami ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhhi la. Van drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida Ya mar(p)padah tida ya bhakti tida ya tatvarjjava diy aku dnan di iyam nigalarku sanyasa datua nivunuh Ya sumpah nisuruh tapik ya malam parvvandan datu srivijaya talu muah ya dnan. 1992 dalam Abdul Rashid Melebek dan Amat Juahari Moain. namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu kuno pad a bersurat ini (Darwis Harahap.

Antaranya lain ialah kata-kata yang berikut: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden Vari beri Kayet kait bhakti bakti kita kita devata dewata jangan jangan kadatuan kedatuan manujari mengujari tida tidak marppada berpadah dnan dengan tathapi tetapi tuva tuba CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO aripada batu bersurat yang diteliti oleh pengkaji.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 48 Daripada teks di atas boleh disenaraikan kata-kata yang sama atau hampir sama de ngan kata-kata bahasa Melayu moden. Daripada senarai itu kta dapa t membuat kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa Melayu kuno seperti berikut: ( a ) Terdapat kata-kata Melayu asli seperti: pinam = pinang haur = aur vuluh = buluh D Berpandukan batu bersurat di atas cari perkataan-perkataan lain yang masih digunakan hingga sekarang. jelas menunjukkan bahawa bany ak antara kandungannya yang sama dengan bahasa Melayu moden. .

Misalnya wulan (bulan).na = -nya ( e ) Terdapat imbuhan apitan seperti: marjjahati = mar. h. n. v.ujar.i . e.jahat.i manujari = maN.i = . l.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 49 niyur = nyiur huma = huma jahat = jahat ini = ini di sini = di sini di sana = di sana ( b ) Kata-kata daripada bahasa Sanskrit seperti: Sakawarsa Siddha drohaka bhakti mantra prayoga Srivijaya danlain-lain ( c ) Terdapat awalan-awalan seperti: mar. u. a.an ( f ) Terdapat awalan yang tidak dipakai lagi pada masa kini seperti: Maka + gila = makagila Maka + lanit = makalanit ( g ) Terdapat fonem-fonem Melayu seperti s.i niujari = ni. l. . t. d. m.i kadatuan = ka. p.ujar. ( i ) Bunyi dan tulisan b diganti dengan bunyi dan tulisan w . r. g.an = an .datu. w ( h ) Terdapat fonem-fonem pinjaman daripada bahasa Sanskrit seperti dh. y.= bermam= memni= dinipar= diperka= kesa= se( d ) Terdapat akhiran-akhiran seperti: . k. j. th. dan wanyak (banyak). o.

Bahasa Melayu purba merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelom pok manusia yang mendiami kawasan Nusantara untuk berkomunikasi sesama mereka. RINGKASAN 1. Bangka Barat (Batu Bersurat Kota Kapur) 4. Aksara Rencong dianggap huruf asli bahasa Melayu. kemudian dipanggil bahasa Melayu Kuno 5. Bahasa Melayu kuno memiliki ciri khusus seperti ditulis dengan huruf Pallava dan banyak kata pinjaman bahasa Sanskrit. 2. Bahasa Melayu turut menerima pengaruh bahasa Jawa terutamanya melalui ceritacerita panji. ( k ) Tidak terdapat kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab dan Parsi.(ber-). 3. Bahasa Melayu Purba ialah bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada b ukti sejarah pada masa itu. 7. Bunyi ini dihilangkan atau diganti dengan voka l a . batu bersurat Talang Tuwo 5. batu bersurat Talang Tuwo Selain empat batu bersurat yang dibincangkan di atas. Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu . i aitu a) Batu bersurat Kedukan Bukit (683M) b) Batu bersurat Talang Tuwo (684M) c) Batu bersurat Kota Kapur (686) d) Batu bersurat Karang Brahi (686) 9. Majapahit 6. ni(di-). Huruf Melayu ini lebih tua berbanding dengan aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi). cerita panji 4. Melalui bahasa Sanskrit. senaraikan batu bersurat lain yang turut mengandungi contoh penggunaan bahasa Melayu kuno . iaitu kerajaan Sriwijaya. dan sa. Terdapat penggunaan awalan seperti mar. ka-(ke-). 6. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama Hindu bersama bahasa Sanskrit tel ah membawa perubahan kepada bahasa Melayu Purba. KATA KUNCI 1.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 50 ( j ) Tidak terdapat bunyi e pepet . Empat batu bersurat yang penting membuktikan penggunaan bahasa Melayu kuno. Misalnya dgan atau dangan bagi perkataan dengan . nipar-(diper-). bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama dan pengaruh itu adalah pengaruh yang sangat luas berbanding dengan bahasa atau kebudayaan yang lain dal am sejarahnya. Tulisan ini dijumpai pada 1892 di sebatang tiang batu di Kota Kapur. batu bersurat Kedukan Bukit 7. 8. Sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahir an kerajaan Melayu di Jambi. Kelompok kelompok ya ng menuturkan bahasa Melayu purba merupakan kelompok Melayu Deutro.(se-) dan ciri-ciri lain. mam-(mem-). batu bersurat 3. aksara 2. Sriwijaya 8.

Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Nik Safiah Karim. Bhd. Jakarta: Balai Pustaka. Bab 1: Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu STPM (Kertas 1&2):Pen erbit Fajar Bakti Sdn. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Ismail Hussein (1966). KL: Utu san Pub. Norliza Jamaludin. Sejarah bahasa Melayu.Pinang: Pen erbit USM Bab 3: Bahasa Melayu Lama Slametmuljana (1975). . Pulau Pinang : Penerbi t USM. Jelaskan perbezaan bahasa Melayu purba dengan bahasa Melayu kuno. (2004).al. Mengapakah bahasa Jawa sukar berkembang berbanding dengan bahasa Melayu? RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. (2002).& Dist. Bab 1:Penyebaran bangsa dan bahasa Darwis Harahap (1992). Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. KL:DBP Bab 1: Sejarah ringkas bahasa Melayu. 2. Noriah Mohamed (1999). KL:DBP Bab 1:Asal-usul bahasa Melayu.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 51 PENILAIAN KENDIRI 1. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. P.

Kedatangan para pedagang ini telah mempengaruhi bahasa Mela yu purba K K . Menghuraikan perkembangan sistem tulisan dalam bahasa Melayu PENGENALAN ita telah mempelajari perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. 4.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 52 UNIT 4 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN ZAMAN PRAMODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ZAMAN PERALIHAN edatangan agama Islam ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-13 telah mempengaruhi corak dan perkembangan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno yang dipercayai telah ditutu rkan di alam Melayu sejak abad pertama lagi. iaitu apabila pedagang-pedagang dari Tiongkok be layar ke barat dan pedagang India belayar ke timur melalui selat Melaka telah menjadikan kepula uan Melayu sebagai tempat persinggahan. Menjelaskan usaha memajukan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu oleh orang Eropah dan orang tempatan. Menerangkan perkembangan bahasa Melayu klasik dalam zaman peralihan. Menghuraikan perkembangan bahasa Melayu klasik pada zaman kedatangan orang Er opah. Kita juga ak an turut meneliti usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tempatan terhadap bahasa Melayu. Sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu khususnya dari tulisan Jawi hingga ke tulisan Rumi turut dibincangkan. iaitu kesi nambungan perkembangan bahasa Melayu kuno abad ke-7. perancangan dan pembinaan bahasa Melayu moden. 2. 3. 5. Beberapa petikan contoh akan dianalisis untuk melihat bentuk dan ciri yang ada pada bahasa Melayu klasik. Menerangkan sumbangan orang barat dan orang tempatan dalam kajian dan perkemb angan bahasa Melayu 6. Perkembangan bahasa Melayu klasik dit andai dengan kedatangan agama Islam. anda diharap dapat: 1. Sumbangan dan peranan mereka telah m enyumbang kepada perkembangan. Membezakan ciri-ciri bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu kuno. D alam unit ini kita akan mempelajari dan memahami perkembangan bahasa Melayu klasik. Dalam unit ini juga kita akan meneliti perkembangan b ahasa Melayu pramoden atau abad ke-19 dan abad ke-20 dengan meneliti sumbangan orang luar khu susnya orang Eropah terhadap perkembangan bahasa Melayu. Peranan Melaka dan kedatangan orang Eropah ke Nus antara turut dibincangkan Kita akan meneliti ciri-ciri yang ada pada bahasa Melayu klasik dan perbezaannya dengan bahasa Melayu kuno.

iaitu dari tulisan Palawa kepada tulisan jawi yang berasal dari tulisan Arab. Kedatangan Islam bukan sahaj membawa perubahan dari aspek tauhid dan akidah tetapi sistem tulisan masyarakat Melayu t urut bertukar. Terdapatbukti jelas dari segi perkembangan bahasa Melayu seperti yang terdapat pada batu bersurat berikut: Batu bersurat Pagar ruyung. Ini tidak menghairankan kerana pelabuhan Sumatera telah digunakan sekian lama oleh p edagang Arab yang menjalankan perdagangan rempah ratus.. dari menerima pengaruh India yang kuat sedikit demi sedikit menerima pengaruh Arab dan Islam.. Batu bersurat ini juga menjadi bukti bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahas .. Aceh (1350M) Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Batu bersurat Kuala Berang. Minangkabau (1356M) atu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu dengan pengaruh Islam. Terengganu (1303-1397M) Batu bersurat Pagar ruyung. iaitu pad a akhir abad ke-8. kegiatan penulisan/pera kaman dalam bentuk tulisan telah bertanggungjawab dalam menstabilkan sebutan bahasa da n sebutan ini menjadi tolok (model) bagi masyarakat penutur pada amnya. Bangsa d an bahasa Melayu khususnya. Asmah Hj Omar (1988:392) menj elaskan zaman masyarakat Melayu klasik sebagai: .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 53 menerima pengaruh baru. Kata marbuat dan niparbuat berubah menjadi berbuat dan diperbuat .zaman masyarakat Melayu yang sudah mengenal huruf . Batu bersurat ini ditemui di Pagar Ruyung. bahasa Melayu kuno bertukar menjadi bahasa Melayu klasik. Walaupun begitu batu ini masih dituli s dengan huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. Omar:1993). Bahasa Melayu purba ini kemudiannya dinamai sebagai baha sa Melayu kuno oleh para penyelidik. Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah daripad a bahasa Melayu kuno apabila wujudnya tulisan jawi (Asmah Hj. Abad ke-13 dan ke-14 telah menjadi zaman peralihan di kepulauan Melayu. Namun begitu bukti kukuh tentang kehadiran Islam di kepulauan Melayu telah dicatatkan oleh Marco Polo yang melawat Sumatera Utara pada tahun 1 292. Misalnya: Kata tida (tidak) berubah menjadi tyda . Penemuan pelbagai batu bersurat dan manuskrip boleh dijadikan bukti tentang kewu judan dan penggunaan bahasa Melayu klasik. Bahasa ya ng terdapat pada batu bersurat ini menunjukkan perbezaan kata-kata yang digunakan jika diban dingkan dengan batu bersurat zaman kuno. Minangkabau (1356M) Batu nisan Minye Tujuh. Kerajaan Samudera-Pasai dikatakan sebagai kerajaan terawal yang menerima Islam. Awalan mar dan ni berubah menjadi ber dan di .. Pelbagai teori dikemukakan oleh pengkaji tentang kedatangan Islam ke kepu lauan Melayu. Sekali lagi bahasa Melayu menerima evolusinya dengan kehad iran Islam.

a rasmi dalam zaman kerajaan Sriwijaya. B .

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 54 Batu nisan Minye Tujuh, Aceh (1380M) atu nisan Minye Tujuh, Aceh ini ditulis dalam huruf India tetapi bahasa yang dig unakan telah banyak menunjukkan perubahan. Mengandungi dua rangkap syair bahasa Melayu kuno bercampu r Sanskrit dan Arab ditulis denga huruf Kawi atau Jawa kuno. Pertama kalinya kata-kata Arab tercatat pada batu bersurat ini. Makam ini kepunyaan Ratu Al-Alah, puteri Sultan Malik al-Zahi r Thani. Puteri ini mangkat pada 1380 TM.Sultan Malik al-Zahir Thani (1326-1350) ialah pemerintah negeri Isl am Samudera-Pasai atau Aceh sekarang ini. Catatan pada batu nisan adalah seperti berikut: hijrat nabi mungstapa yang prasida tujuh ratus asta puluh sawarsa haji catur dan dasa wara sukra raja iman warda (?) rahmat-Allah gutra tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha taruh dalam swarga tuhan tatuha Terjemahannya: Setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun bulan Zulhijah empat belas hari, Jumaat Ratu Iman warda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa, mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruk di laut dan darat semesta Ya Allah, ya Tuhan semesta taruhlah Baginda dalam swarga Tuhan Syair mengandungi berita dan doa, iaitu menerangkan bahawa pada hari Jumaat 14 Z ulhijjah 781 Hijrah puteri yang beriman kembali ke rahmatullah. Beliau adalah keturunan dari penganu t "Gutra Bharu Bhasa" atau "Kaum Bahasa Baharu" bermaksud penganut-penganut budaya baru, iaitu agama I slam serta mempunyai hak dan kuasa ke atas Kedah dan Pasai, dan atas segala laut dan darat. Ilahi ya Rabbi, Tuhan semesta 'alam, letakkanlah beliau di dalam syurga. Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) atu nisan ini yang pertama dijumpai dan diperbuat daripada batu Acheh. Inksripsi ini masih tertulis dalam bahasa Arab iaitu mengandungi petikan ayat al-Quran surah al-Hasyar ayat 2 2 hingga 24 pada nisan kaki. Manakala pada nisan kepala tertulis satu puisi Sufi Arab. Di ba hagian lain pula terdapat satu bentuk prosa yang bersajak. Malah tertulis juga nama pemilik makam , iaitu Sultan Malik alSaleh, iaitu Sultan Pasai yang pertama memeluk agama Islam, meninggal dunia pada bulan Ramadan pada tahun 696H. B B

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 55 Batu bersurat Kuala Berang, Terengganu (1303-1397M) enurut Fatimi dan S.M.N. al-Attas dalam Hashim Haji Musa (1999:8), Batu Bersurat Terengganu merupakan bukti terawal pengunaan skrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu . Batu ini ditemui oleh seorang saudagar berketurunan Arab yang bernama Sayid Husin bin Ghu lam alBokhari di sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Berdasarkan maklumat pendud uk setempat, inksripsi ini sudah lama terletak di depan sebuah surau atau langgar yang dipaka i sebagai tumpuan kaki untuk mengambil wuduk. Inskripsi ini menceritakan undang-undang seorang raja. Te rdapat empat bahagian, iaitu sisi A, sisi B, sisi C dan juga sisi D. Berikut adalah terjemahan insripsi Batu Bersurat Terengganu Sisi A Rasul Allah dengan yang orang . bagi mereka .. 1. ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam 2. dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya 3. di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla llahu alaihi wa sallama Raja 4. mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam 5. bhumi. Penentua itu fardlu pada sekalian Raja manda6. -lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar 7. bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka 8. Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada 9. Jum at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala 10. Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua Sisi B: 1. keluarga di benua Jawa (jauh ?) ........kan......ul 2. datang berikan. Keempat darma barang orang berpihutang 3. jangan mengambil k......(a)mbil hilangkan emas 4. kelima darma barang orang (mer)deka 5. jangan mengambil tugal buat ........t emasnya 6. jika ia ambil hilangkan emas. Keenam darma barang 7. orang berbuat balacara laki-laki perempuan setitah 8. Dewata Mulia Raya jika merdeka bujan palu 9. seratus rautan. Jika merdeka beristri 10. atawa perempuan bersuami ditanam hinggan 11. pinggang dihembalang dengan batu matikan 12. jika ingkar balacara hembalang jika anak mandalika M

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 56 Sisi C 1.bujan dandanya sepuluh tengah tiga jika ia .......... 2.menteri bujan dandanya tujuh tahil sepaha 3.tengah tiga. Jika tetua bujan dandanya lima ta(hil 4.tujuh tahil sepaha masuk bendara. Jika o(rang 5.merdeka. Ketujuh darma barang perempuan hendak.. 6. tida dapat bersuami jika ia berbuat balacara Sisi D 1. ..tida benar dandanya setahil sepaha kesembilan darma 2. ..Seri Paduka Tuhan siapa tida dandanya 3...........kesepuluh darma jika anakku atawa pemain(ku) atawa cucuku atawa keluargaku atawa anak 4. ..tamra ini segala isi tamra ini barang siapa tida menurut tamra ini laanat Dewata Mulia Raya 5 ..dijadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini Batu bersurat yang diperkatakan di atas merupakan catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14, muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah mem perkenalkan sistem tulisan dan alat percetakan terutamanya pada abad ke-19. Pada abad ke-15 sebuah kerajaan Melayu Melaka yang gagah dan berpengaruh telah menjadikan bahasa Melayu semakin penting sebagai lingua franca dan alat dalam perkembangan kesusasteraan Melayu. ZAMAN MELAKA DAN ISLAM ahasa Melayu berada pada zaman kegemilangannya ketika zaman Kerajaan Melayu Mela ka. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kearah meningkatkan kemajuan dan perkem bangan Bahasa Melayu di rantau ini. Antaranya; kejatuhan kerajaan Sriwijaya kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam Empayar Melaka yang luas telah dapat menyumbang kepada penyebaran agama Islam da n bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta m enjadi lingua franca para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulaua n Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru, iaitu tulisan Jawi. Perbendaharaan kata juga telah bertambah dengan wujudnya keperluan untuk mengung kapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam. B

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 57 Tun Seri Lanang mencatatkan keagungan Kesultanan Melaka di dalam Sulalatus Salat in atau Sejarah Melayu, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Sebagai pe labuhan antarabangsa Melaka menjadi tumpuan pelbagai orang dari seluruh pelosok kepulauan Melayu, ped agang-pedagang dari timur dan barat. Dipercayai sebelum kedatangan agama Islam ke Melaka, terdapat a ntara 150 hingga 200 bahasa yang diguna pakai di Melaka. Bahasa-bahasa ini telah menjadi alat pertutu ran oleh sebilangan kecil masyarakat pada ketika itu. Walau bagaimanapun, daripada jumlah bahasa yan g ada, hanya dua bahasa sahaja yang mempunyai pengaruh yang kuat dan paling banyak digunakan. Bah asa tersebut ialah bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno (Ismail Hamid, 1986:162). Bahasa Jawa ku no ketika itu telah mempunyai bilangan penutur yang ramai berbanding dengan bahasa Melayu kuno. Peng guna bahasa Jawa kuno pada ketika itu banyak tertumpu di Pulau Jawa. Kedatangan agama Islam telah membawa pengaruh yang sangat besar terutamanya dala m perkembangan bahasa Melayu. Islam yang membawa bersama sistem tulisan Jawi ke Al am Melayu terutamanya ke Melaka melalui perdagangan, telah berjaya memperkembangkan bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Hal ini kerana, tulisan Jawi telah berjaya membantu memperkemba ng bahasa dan kesusasteraan Melayu. Kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu klasik. Dalam hal ini, tulisan Jawi memainkan peranan yang sangat penting kerana sistem tulisan inilah yang telah digunakan pada zaman bahasa Melayu Klasik. Ajaran-ajar an dan pengetahuan tetang Islam telah memperbanyakkan lagi kosa kata Melayu yang menurut Zaba (1956 ), mungkin lebih banyak daripada bahasa sanskrit. Sistem tulisan abjad Arab atau lebih dikenali sebagai sistem tulisan Jawi ini te lah digunakan secara meluas bukan sahaja di Melaka tetapi juga turut digunakan di Samudera-Pasai, Ace h, Brunei, Patani dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi ini bukan sahaja berkembang di Melaka tetapi juga turut berkembangan di tempat-tempat lain. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Islam Melak a, tulisan Jawi telah digunakan dalam surat-menyurat di antara kerajaan-kerajaan, rakyat dan par a pedagang termasuklah pedagang-pedagang asing yang datang berdagang di Melaka. Perkembangan ini telah meninggikan lagi martabat bahasa Melayu Jawi kerana bukan sahaja hanya digunakan oleh masyarakat setempat tetapi juga turut digunakan oleh orang asing. Bahasa Melayu Klasik juga turut digunakan sebagai bahasa perhubungan dengan kerajaan lain. Selain itu, tulisan Jawi telah digunakan dalam menulis ilmu pengetahuan yang ber kaitan dengan Islam

dan karya-karya yang dihasilkan pada zaman Hindu. Tulisan berbentuk agama adalah seperti ilmu tafsir, fikah dan tasawuf. Tulisan Jawi juga turut digunakan untuk menghasilkan karya berbentuk hikayat, seperti Hikayat Nabi Muhammad S.A.W., Hikayat Para Sahabat, H ikayat Pahlawanpahlawan Islam, Sulalatus Salatin, Undang-undang Melaka, Undang-undang Laut Melaka dan se bagainya. Tulisan Jawi ini sememangnya telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu kerana turut digunakan untuk menulis tulisan berbentuk sejarah, undang-undang, cerpen-cerpen berbingkai, ceritacerita panji, cerita-cerita berdasarkan epik Ramayana dan Mahabhrata, sastera rakyat da n seumpamanya. Beberapa perkataan Arab telah diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu selain perka taan-perkataan daripada bahasa Parsi, India, dan China. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai b ahasa pengantar dalam setiap urusan perdagangan dan juga sebagai bahasa ilmu di Alam Melayu. Men urut M.G. Emeis, kesusasteraan Melayu mulai berkembang setelah kedatangan Islam pada abad ke-15 M . Sebelum tarikh tersebut, mereka berpendapat bahawa kesusasteraan Melayu berkembang dalam bentuk sastera lisan, mitos, peribahasa dan sebagainya (Ismail Hamid, 1986: 161). Semasa zaman kegemil angan Kerajaan

Undang-undan g ini mengandungi kesalahan dan jenis hukuman mengikut undang-undang Islam. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk da n juga para pedagang yang berdagang di Melaka. beribu-rib u kalimah Arab telah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu terutamanya yang berkaitan dengan per kara-perkara yang tinggi seperti agama. Bahasa Melayu juga digunakan untuk mengembangkan Islam di tanah jajahan Melaka s eperti Johor.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 58 Islam Melaka. Bengkalis dan Pulau Carimon.G. Kedatangan Islam juga berjaya memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu. 1956: 307). Hal ini kerana. dan sekali gus menjadi pusat pertumbuhan kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah seperti yang tercatat di dalam buku Sejarah Melayu. 1978:161). Pada ketika ini. fikiran dan adat-adat Islam dan perkara-perkara lain yang berhubung dengan manusia (Za ba. kesusasteraan Melayu bertulis dipercayai telah berkembang dengan m eluas sejak pada abad yang ke-15. Martabat bahasa Melayu semakin tinggi apabila bahasa i ni digunakan oleh ahli perniagaan dan mubaligh-mubaligh untuk menyebarkan agama Islam. Bahasa Melayu klasik telah berjaya memainkan peranannya seb . Kedatangan Islam juga telah memperkaya bahasa Melayu. Hal ini membukt ikan Melaka telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Nusantara. Bahasa Mela yu juga telah digunakan oleh berbagai-bagai bangsa sebagai bahasa perantaraan pada zaman Keraj aan Islam Melaka. turut menyatakan bahawa Hikayat Amir H amzah dan Hikayat Ali Hanafiah telah dibaca di Melaka (W. Kedah. cara-cara beribadat dan tentang tokohtokoh besar dalam Islam. Terengganu. Penggunaan tulisan Jawi adalah meluas pada ke tika itu menjadi tulisan rasmi di Alam Melayu terutamanya di Tanah Melayu. Tulisan Jawi ini juga membantu perkembangkan kesusasteraan Melayu yang pada peringkat awalnya lebih kepada kesu sasteraan berbentuk agama kepada sastera berbentuk hukum-hukum Islam. Shellabear. Kampar. Perkembangan bahasa Melayu klasik pada zaman Melaka menjadi titik to lak kepada perkembangan bahasa tersebut dalam dua zaman kerajaan yang berikutnya sebelum be ralih menjadi bahasa Melayu Moden. Kesusasteraan Islam yang luas telah telah disadurkan ke dalam bahasa Melayu. Islam juga turut membawa pengaruh dari segi perundangan seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka yang m asing-masing mengandungi 44 fasal berkaitan dengan undang-undang darat dan laut. Selain itu. ilmu. istana telah menjadi tempat perkembangan bahasa istana yang tin ggi. Sejarah Melayu misalnya. Kejatuhan Melaka di tang an Portugis pada tahun 1511 telah mengalih pusat perkembangan bahasa Melayu klasik ke Aceh dan ke mudiannya ke Johor-Riau.

agai lingua franca dalam semua aspek sama ada dari segi perdagangan mahupun pentadbiran Kerajaan Me laka sebelum kedatangan Portugis. Penguasaan Portugis ke atas Melaka juga menjadi titik permu laan kepada perkembangan bahasa Melayu moden. Bincangkan kenapa orang Eropah begitu berminat mempelajari bahasa Melayu dan menghasilkan pelbagai kamus dan karya lain. . Berdasarkan surat raja-raja Melayu kepada orang Eropah dan sebaliknya bincangkan sikap mereka terhadap kedudukan bahasa Melayu.

tiada beb erapa lamanya. Maka Sultan Malikul Mansurpun sakitlah hingga dat ang hukum Allah ke atasnya. bebera pa lamanya sudah ia pergi itu. maka peninggalannya isteri saudagar pun bermukahlah dengan kalanda r. Maka tiadalah ba ik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya. Penulis memasukkan kata-kata yang tidak membawa makna dalam penulisan menjadikan bahasa yang digunakan meleret-leret. tetapi diketahuinya j uga oleh saudagar itu dangan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan isterinya itu. Maka raja pun terlalu akan hairannya de ngan dukacita. Misalnya: 6. pada sehari-hari ia berbantah juga. Hatta beberapa lama Sultan Malikul Tahir dalam negeri Pasai itu. yang. Corak dan ragam bahasa Melayu klasik mempunyai beberapa ciri penting yang membezakannya dengan bahasa Melayu kuno atau bahasa Melayu moden. atau) yang ketara. (Hikayat Bayan Budiman) 2. alk isah. Misalnya: Adalah seorang saudagar di negeri istanbul: maka ia pergi belayar. Banyak menggunakan partikel pun dan lah . Sebermula. Syahadan dengan berkat Bismillah. 5. sahaya.atau ter-. maka disuruh oleh raja masuk penjara (Hikayat Khoja Maimun) 3. Terdapat bentuk perulangan kata tunjuk (itu. Antara ciri-ci ri bahasa Melayu klasik ini ialah: 1. masyghul (bersedih). maka matilah ia. suatu pun tiadakan akan kenakan dirinya. Ini disebabkan laras lisan digunakan oleh penulisnya. maka dianugerah kan Allah taala akan baginda anak dua orang laki-laki. kata penegas (-lah. hatta. Maka raja pun terlalu akan hairannya dengan dukacita. edan kesmaran (mabuk asmara). Mempunyai banyak ayat pasif dan songsang.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 59 CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KLASIK ada umumnya bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam hasil-hasil persuratan Mel ayu mempunyai ciri-ciri persamaan antara satu karya dengan karya yang lain disebabka n zaman yang sama. 4. arakian setelah sudah dan sebagainya. maka saudagar itu pun datanglah dari belayar itu. maka ditanamlah ia mengikut hukum adat segala raja yang telah kembali ke rahmatullah itu (Russell Jones. sana). Hatta. ditikam raja akan Ferhad seperti menikam air j uga adanya. dan berbelit-belit.-nya) dan kata hubung (dan. adapun. maka disuruh oleh raja masu k penjara Itulah juga diperbuatnya rupa Syirin daripada mengikutkan hatinya sangat berahiny a itu (Hikayat Khoja Maimun) . adapun akan saudagar itu ada ia menaryh seekor burung bayan. berulang. Struktur ayat pasif ini terdiri dar ipada awalan di. yang tua bernama Sultan Malikul Mahmud da n yang muda bernama Sultan Malikul Mansur. Kemudian. Ayat yang panjang. 1997: 20). Menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) seperti sebermula.

iaitu aksara yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan. P .Menggunakan aksara Jawi.7. Huruf yang dibulatkan merupakan ciptaan orang Me layu yang hanya didapati dalam bahasa Melayu dan tidak dijumpai di huruf Arab yang sejatinya.

Portugis diketuai oleh Alfonso de Albuquerque berjaya menawan Melaka. Walaupun pada niat asalnya kehadiran me reka ialah menyebarkan agama Kristian namun kerana sikap tamak mereka merebut kekayaan tela hmendorong merampas wilayah yang diduduki.Frasa dan ayat pengaruh Arab terutama dalam kitab-kitab klasik Melayu seperti frasa ketahuilah olehmu (dari terjemahan I lamL) maka kemudian daripada itu (dari Amma ba du) Frasa dan ayat bentuk ini wujud hasil daripada terjemahan harfiah daripada teksteks bahasa Arab. Kehadiran orang Eropah turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. perubatan.Telah menerima pelbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang b ahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan. Melaka sekali lagi ditawan oleh penjajah Belanda yang merampas dari Portugis pad a 14 Januari 1641. Tasawuf.Unsur-unsur falsafah Islam wujud dalam banyak tulisan Melayu seperti dalam bi dang ilmu Kalam. falsafah. Bincang bersama rakan anda mengapa bahasa Melaka klasik berbeza dengan bahasa Melayu sekarang . ilmu Aqa id al-Iman dan lain-lain. 9. kesusasteraan. 10. Pada tahun 1795 Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 60 8. kerana Raja Be landa ketika itu terpaksa melarikan diri setelah Perancis menduduki Belanda. P . undang-undang. PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU PRAMODEN ZAMAN KEDATANGAN ORANG EROPAH ada 10 Ogos 1511. tasawuf dan kata-kata umum. pemerintahan dan pentadbira n.

d) 1611 Spieghel van de Malaysche Tale (Cermin Bahasa Melayu). oleh Albert Ruyl satu penyesuaian daripada karangan Houtman.Tahun 1602 Surat Sultan Alauddin Shah Aceh kepada Harry Middleton e) Tahun 1612 Surat Sultan Aceh kepada King James raja Inggeris II Surat-surat ini membuktikan walaupun pengaruh Eropah telah bertapak di kepulauan Melayu.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 61 Kedatangan orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis tidak menamatkan pengaruh Bahasa Melayu. . . Daftar kata Melayu-Eropah yang tertua per nah diketahui (Ismail Hussein. dicetak di Amsterd am.Pigafeta (1521). Kamus ini mengandungi kata-kata dan ayat abahasa Melayu dan Madagaskar. namun rajaraja tempatan masih menggunakan bahasa Melayu untuk urusan dagang dan pentadbiran. e) 1612 Cetakan kedua Kamus Artus (1608) f) 1623 .Penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat antara raja-raja di kepulauan Mel ayu dengan pedagang-pedagang Eropah. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan membuat catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Kedudukan Pulau Maluku atau Pulau Tido re yang terletak jauh daripada tempat asal Bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya Bahasa Mela yu tersebar. Kamus ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin o leh David Haex dan diterbitkan di Rom pada tahun 1631 M. . misalnya: a) Tahun 1521 .Surat Sultan Ternate kepada Raja Portugal b) Tahun 1601 .Ductch Malay-Malay Dictionary susunan Peter Floris tahun 1604.Usaha penyusunan kamus turut diberi perhatian oleh orang Eropah.''Vocabularium ofte woortboeknaer order vanden Alphapet in`t DuystschMaleysch ende Maleysche Duytsch(Buku Perbendaharaan Kata-kata Melayu-Belanda dan Belanda-Melay u) susunan Casper Wittens dan Sebastian Danckaerts dan diterbitkan oleh Gravenhaghe pada ta hun 1623 M dan di Batavia pada tahun 1706 M. Arab-Turki) susunan Frederick de Hout man.Thomas Bowrey telah menyusun kamus Inggeris Melayu. Ia merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di pelabuhan itu dengan 426 patah perkataan. Hasilnya beliau telah menyusun daftar kat a Itali-Melayu yang dikenali sebagai Daftar Kata Pigafeta. seorang kelasi dalam pelayarannya bersama Magellan telah mempe lajari bahasa Melayu ketika berada di Pulau Maluku . c) 1608 .Terjemahan buku Frederick de Houtman dalam bahasa Latin oleh Magister Gotthard Arthus dari Cologne.Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Ingeris James Lancester c) Tahun 1602 Surat izin dagang sultan Aceh kepada Ratu Elizabeth I d). Berapa contoh usaha yang berkaitan dengan bahasa Melayu telah dibuat seperti. Misalnya: a) 1603 Spaeck ende Woord-book in de Malaysche ende Madagaskar Talen met vele Ar abishe ende Turesche woorden (Kamus Melayu-Madagascar. b) 1604 . 1992:36). Beliau mengemukakan sedikit . g) 1701.

yang m encatat semua perkataan yang diingatinya (daripada bahasa lisan) sehingga berlaku banyak kesal ahan ejaan. Secara umumnya. Kamus ini ditulis oleh pedagang yang datang ke Nusantara. Kamus Melayu yang terawal merupakan sebuah kamus yang berbentuk daftar k ata MelayuTionghua. perkamusan Melayu pada peringkat ini mempunyai ciri-ci ri seperti dibawah: . Penghasilan kamus dan daftar kata dalam bahasa Melayu dikesan seawal-awal pada z aman Kesultanan Melaka.peraturan nahu.

Ketika itu juga kedudukan bahasa Melayu s udah mencapai tahap tinggi dan luas penyebarannya. 1998:139). kekuasaan dan penyebaran agama Kristian. Misalnya St. Abad ke-19 ini menandakan kebanjiran pendatang luar khususnya bangsa Eropah ke Asia Tenggara. Walaupun namanya mirip nama majalah Islam majalah ini diter bitkan oleh Badan Pengembang Agama Kristian yang diketuai oleh paderi Claudius Thomsen. pelbagai bangsa terutamanya bangsa Eropah berlumba-lumba menguasai Asia Tenggara .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 62 Penyusun yang terdiri daripada orang bukan Melayu. Hal ini juga ada kaitannya dengan kesan perang salib dan usaha penyebaran a gama Kristian. Zaman peralihan bahasa Melayu ini bermula pada abad ke-19. kedatangan orang Barat ke Asia Tenggara ialah untu k berdagang dan menyebarkan agama Kristian. terutamanya orang Inggeris perkembangan bahasa Melayu t elah menunjukkan beberapa sifat tersendiri. Francis Xavier dalam usaha menyebarkan kepercayaan agama Kristian t elah menulis keterangan-keterangan tentang Kristian di dalam bahasa Melayu. Pada masa ini. Port ugis. Belanda mahupun Inggeris dipengaruhi oleh faktor memburu kekayaan. Bahan lain yang turut dicetak oleh badan pengembang agama Kristian seper ti Cetera Hikayat Isa. Bahasa Melayu pada abad ke-19 atau kadang kala di sebut oleh pengkaji sebagai zaman pramoden boleh ditafsirkan sebagai bahasa Melayu zaman peralihan. Disiplin leksikografi yang longgar. Risalah-risalah di atas ini kebanyakannya menggunakan tulisan jawi (t ulisan Melayu huruf rumi). Risalah: Bahawa Hendaklah Engkau Menyembah Allah dan Berbakti kepada-Nya sahaja dan banyak yang lain lagi. Walau baga imanapun aktiviti yang dilakukan oleh orang Eropah ini turut menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Pada awalnya. iaitu zaman peralihan antara bahasa Melayu zaman klasik kepada Bahasa Melayu zaman moden (Am at Juhari Moain. Kamus yang dihasilkan berupa Daftar Kata dan Dwibahasa. Kedatangan orang Eropah. Orang-orang Portugis datang ke Asia pada akhir abad ke lima belas . Majalah berbahasa Melayu (tulisan Jawi) yang pertama diterbitkan pada Januari 18 21 dengan judul Bustan Arifin. Alat cetak yang m ula diperkenalkan pada 1806 di Pulau Pinang digunakan oleh penyebar agama Kristian untuk mencetak Bible dalam tulisan Melayu. Matlamat kedatangan bangsa Eropah ke Asia Tenggara sama ada orang Sepanyol. Ismail Hussein (1966:34) menjelaskan hal ini. Penyebaran agama Kristian ke Asia Tenggara dilihat s ebagai satu usaha orang Barat dalam mengatasi penyebaran agama Islam yang sudah berkembang terlebi h dahulu ke rantau ini. Abad ke-19 i ni juga bermakna perkembangan zaman penjajahan dan imperialisme Barat ke Asia Tenggara khususnya.

.membawa dua cita-cita yang bergelora: pertama untuk memerangi Islam dan kedua untuk merompak kekayaan alam Timur...

b) Cornelis de Houtman Beliau adalah antara ahli pelayaran Belanda yang mula-mula sampai di kepulauan M elayu pada tahun 1596 telah menyenaraikan daftar kata bahasa Melayu. Senarai Pigafetta Ejaan BM sekarang Senarai Pigafetta Ejaan BM sekarang 1 Allah Allah 11 cuda kuda 2 Naceran Nasrani 12 haermadu air madu 3 caphre kafir 13 lambau lembu 4 mischit masjid 14 cain mera kain merah 5 saudala saudara 15 buapala buah pala 6 matta mata 16 sachet sakit 7 cenin kening 17 baiu baju 8 idon hidung 18 socat sukat 9 lada lidah 19 pandach pendek 10 batis betis 20 siama-siama sama-sama Berdasarkan catatan sejarah. Daft ar Kata Melayu-Cina dipercayai daftar kata atau kamus Melayu yang terawal dan tertua pernah ditemui. iaitu tempat asalnya. .W Hamilton telah membuat u lasan senarai atau catatan berkenaan yang dinamakan sebagai The first Dutch-Malay Vocabulary (Hashim M usa 2003:395). daftar kata bahasa Itali-Melayu yang disusun oleh A ntonio Pigafetta bukanlah daftar kata atau kamus tertua yang pernah disusun oleh orang luar. Daftar kata ini mengandungi 426 patah kata. Pigafetta telah menyusun Kamus Melayu-Itali. Berikut beberapa contoh kata yang terdapat dalam daftar kata berkenaan (Hashim Musa 2003:378) Sistem ejaan yang digunakan oleh Pigafetta berdasarkan sistem ejaan Itali. Daftar kata ini mengandungi 482 kata yang dikumpulkan antara tahun 1403 M sehingga 1511 M. Sepanjang pelayarannya (ketua kelasi) bersama Magellan di kepulauan Melayu. A. Berikut beberapa contoh senarai daftar kata tersebut.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 63 USAHA-USAHA ORANG EROPAH a) Antonio Pigafetta. iaitu daftar kata Melayu-Eropah yang tertua.

(Hashim Musa 2003:4 13).H. Containing about 2000 Words. Thomsen melakukan proses perumian ini pada awal abad ke-19. Kamus y ang disusun oleh Thomsen ini agak menarik kerana lebih banyak menghampiri bunyi-bunyi dan ejaan b ahasa Melayu sekarang.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 64 Senarai Houtman Ejaan BM sekarang Senarai Houtman Ejaan BM sekarang 1 backeyen pakaian 11 ita hitam 2 kareya kerja 12 brat berat 3 perot perut 13 corni guni 4 mary mari 14 baccar bakar 5 toulong tolong 15 arac arak 6 bygimana bagaimana 16 vrangy Feringgi 7 buda budak 17 alomba lembu 8 arynga ringan 18 lonmahet Jumaat 9 teloot telur 19 capella kapal 10 manijs manis 20 ican ikan c) Thomas Bowrey Beliau merupakan orang Eropah menghasilkan kamus pertama bahasa Inggeris-bahasa Melayu pada tahun 1701 dengan judul A Dictionary English and Malayo.H. Malayo and English yang diterbitkan di London. Thomsen Pada tahun 1820 C. Thomsen turut menyusun sebuah kamus Inggeris-Melayu yang be rtajuk A Vocabulary of English and Malayan Language. iaitu keti ka orang Barat lebih banyak menggunakan tulisan Jawi dalam mengeja bahasa Melayu. . berikut sebahagian daripada kata Melayu dengan ejaan Rumi oleh Thomsen. Senarai Bowrey Ejaan BM sekarang Senarai Bowrey Ejaan BM sekarang 1 kitta poonea kita punya 6 kirrimawn kiriman 2 tuan poonea kuan punya 7 tolah tulah 3 jamat jimat 8 malang malang 4 gocho gocoh 9 karoot kerut 5 janjeawn janjian 10 sasat sesat d) C. (Hashim Musa 2003:401) Berikut beberapa contoh perkataan dan ungkapan Melayu dal am tulisan Rumi seperti yang terdapat dalam kamus berkenaan.

laws. b eliau juga turut memuatkan terjemahan-terjemahan daripada teks yang wujud ketika itu. from: William Marsden. Hasilnya ialah kamus A Dictionary of Malay Langg uge pada tahun 1812 . The Malayan alphabet. f) Giovanni Gaggiro (1915) seorang Itali turut menyusun Kamus Itali-Melayu dan M elayu-Itali (Dizionario Italiano e Malesee e Malesee Italiano) Senaraikan hasil-hasil karya mengenai bahasa Melayu yang ditulis oleh orang Eropah. (Rujuk buku berikut:Hashim Musa (2003). and a relation of the ancient political state of that islan d. with an introduction and praxis . KL:DBP . Cari perkataan lain yang turut disenaraikan dalam oleh Pigafetta. Di samping itu. (1784). de Houtman. Epigrafi Melayu: sejarah sistem tulisan dalam Melayu. Beliau dikatakan pertama kali menggunakan kaedah saintifik untuk menyusun kamus. customs. with a description of the natural productions. Masrden juga telah menghasilkan kamus.. A grammar of the Malayan language. Thomsen dan Bowrey. and manners of the native inhabitants.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 65 Senarai Thomsen Ejaan BM sekarang Senarai Thomsen Ejaan BM sekarang 1 soatu satu 6 paser pasir 2 tujoh tujuh 7 parampuan perempuan 3 matahari matahari 8 lama lama 4 anaser anasir 9 jumbatan jambatan 5 tungkei tangkai 10 pontong puntung e) William Marsden (1754-1863) Beliau merupakan salah seorang sarjana barat kelahiran Ireland yang menghasilkan beberapa buku yang mengkaji tentang bahasa nusantara. (1812). Kamus Marsden merupakan kamus Melayu yang pertama disusun secara saintifik denga n sistem ejaan Rumi yang dibentuknya dengan berasaskan kerangka bahasa Barat. Antara karya William Marsden ialah The history of Sumatra: containing an account of the government..

R.O. Beberapa semakan dibuat oleh Wilkin son pada 1936 dan pada 1959. Selepas itu. b eliau telah menerbitkan Tatabahasa Melayu (Malay Grammar) dan pada tahun 1880 pula beliau me nerbitkan Kamus Perancis-Melayu (French-Malay Dictionary). Wilkinson menyusun kamus Inggeris-Melayu. J. Kamus ini telah dianggap oleh sarjana sebagai kamus bahasa Melayu dwi bahasa yang terbesar dan bercirikan ensaiklopedia Melayu klasik. Crawford. Kamus tersebut jauh lebih tua daripada A Diction ary of The Malayan Language (Kamus Bahasa Melayu dalam 2 bahagian. W. Pada tahun 1895. Kata masukan dalam kamus ini menggunakan tulisan jawi de ngan aturan huruf rumi serta keterangan dalam bahasa Inggeris. orang-orang Inggeris turut memberi sumbangan terutama dal am penyusunan kamus dwibahasa. W.E. Winstedt. Shellabear dan J. Orang Inggeris yang pertama menyusun kamus Melayu-Inggeris iala h Augustine Spalding pada tahun 1624. Sebahagian daripada pegawai-pegawa i itu terus menaruh minat yang tinggi terhadap Bahasa Melayu. Dictionary of Colloquial Malay(1939). sehingga dikenali sebagai sarj ana Bahasa Melayu. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan urusan rasmi di Negeri-negeri Melayu Berseku tu dan Negerinegeri Melayu Tidak Bersekutu. Wilkinson telah menyusun kamus.O Winstedt turut menyusun beberapa buah kamus seperti An English-Malay Diction ary (Rumi)(1922). Pada tahun 1902.J. W. R. Pada tahun 1876. C. Seorang sarjana Perancis. Thomas Bowrey pula menyusun Kamus MalayoEnglish and English-Malayo pada tahun 1701.G. Pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Negeri-negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dan mesti lulus dalam peperiksaan Bahasa Melayu sebelum disahkan dalam jawatan. Wilkinson. Melayu-Inggeris dan Inggeris-Mel ayu) yang disusun oleh Marsden pada tahun 1812.II dan III dan kamus ini d ipercayai kamus dwibahasa yang terawal. Antaranya ialah R. Dari aspek perkamusan.R. pengemaskinian terhadap A Malay-English Dictionary dalam ejaan Rumi s epenuhnya telah dilakukan. Mars den.C. A Malay-English Dictionary bahagian I. Beliau merupakan sarjan a Inggeris yang . Usaha Marsden telah disambung oleh John Crawford dengan menyusun A Grammar and D ictionary of Malay Language pada tahun 1852. khususnya sebelum Perang Dunia Ke dua.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 66 ZAMAN PEMERINTAHAN INGGERIS DI TANAH MELAYU ada zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. iaitu Pierre Favre pad a tahun 1875 menghasilkan Kamus Melayu-Perancis (Malay-French Dictionary). An Unabriged English-Malay Dictionary (195 8) dan kemuncak sumbangannya adalah Kamus bahasa Melayu pada tahun 1960. Brown. Maxwell.

produktif dalam penyusunan kamus Inngeris-Melayu. Usaha Winstedt telah memberi l aluan kepada penyusun kamus lain untuk menghasilkan kamus. Orang Melayu mula terpengaruh dengan strategi halus orang I nggeris dan mula P . Selepas Perang Dunia Kedua kedudukan serta peranan Bahasa Melayu mula terancam. Mereka cuba menerapkan nilai-nilai baru d alam pentadbiran dan sosial. Pegawaipegawai Inggeris baru yang jahil terhadap budaya bangsa Melayu dan Bahasa Melayu membawa tekanan kepada kehidupan rakyat di negara ini. Untuk mengukuhkan nilai-nilai baru ini. Mereka cuba menjadi tuan dan segala yang bersangkutan dengan cara hidup me reka diberi nilaian yang tinggi termasuk bahasa mereka. bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem persekolahan.

Antara hasil karya beliau adalah Syarah Ruba I Hamzah Fa nsuri.Muhtajin. budayawan. Kebanyakan usah a mereka berkisar tentang agama dan sastera. Mamu ul Masail dan lain-lain. Bustan Al-Salatin. Kifayatul. sasterawan. T Mengapakah dengan kehadiran orang Inggeris ke Tanah Melayu menyebabkan tulisan Jawi semakin terancam? Senaraikan kamus yang pernah dihasilkan oleh orang-orang Eropah. Bahasa Melayu mula dipandang sepi.Tullab. Lata ifal Asrar. Syamsul. Antara karya beliau ialah terjemahan kitab Tafsir Al. iaitu selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis 1511. Hujjatul Balighah. a) Sumbangan tokoh-tokoh Aceh Sheikh Nuruddin Al-Raniri telah mengarang beberapa buah kitab. Jawahir A l-Ulum.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 67 menjadikan sekolah Inggeris sebagai pilihan pendidikan untuk anak-anak. Kemerosotan Bahasa Melayu tidak berterusan.Ma rifah. Hamzah Fansuri terkenal dengan Gurindam dua belas dan syair sufi seperti Syair Pera hu . iaitu kitab fiqah Melayu yang terawal. semangat keban gsaan bergema dan orang-orang Melayu mula mengorak langkah untuk memperjuangkan bahasa ibunda mereka. Pada awal abad ke-20.Tidlah dan Anwarud-Daqiq. Shamsuddin Al-Sumaterani. Syifa dan lain-lain. Antara karya beli au ialah Sirat Al-Mustaqim. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektualan Melayu. Walaupun bahasa Melayu menerima tekanan. kesusasteraan Melayu te rus dihasilkan cerdik pandai lulusan sekolah Melayu atau Arab. Orang Me layu mula mempercayai apa sahaja hasil dari Barat dianggap lebih baik dan tinggi nilainya. USAHA-USAHA ORANG TEMPATAN okoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. guru-guru Melayu dan ahli-ahli politik bergandi ng bahu memperjuangkan cita-cita ini. .Baidawi. Wartawan.Muhtajin.Quran Al. Umdat Al. Abdul Rauf Singkel. Perjuangan Bahasa Melayu digerakkan serentak dengan perjuangan politik membebask an tanah air daripada penjajahan. Akhbar dan majalah menjadi saluran utama untuk men yuarakan hasrat ini. Tanbihut. Mir at Al.

mencuri yang boleh berlaku di mana-mana. juga peraturan protokol ketika raja beran gkat. Antara naskah berbentuk prosa ialah. Sultan Abu Bakar memperkenalkan sebuah perlembagaan dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan melalui Hukum Kanun Johor. Pakatan ini berjaya menerbitkan buku karya Haji Said bin Sulaiman. iaitu Penok ok dan penambah dalam bahasa Melayu (1939) dan Jalan basa Melayu (1953). Tahun 1934. undang-undang menyinding rusa (fasal 17). Antara matlamatnya ialah untuk menanam semangat belajar dan menulis bahas a Melayu di kalangan ahlinya. Pegawai-pegawai pentadbir Johor Pada tahun 1888. Baginda memerintah antara tahun 1862-1895. Dato Abdullah bin Abdul Rahman dan Mejar Musa bin Yus of dengan nama baru. Hikayat Queen Victoria (1904) dan Hikayat Johor (1908) serta karya Abd ullah bin Rahman. Matahari memancar (1906). seperti hukum mendapat gading dalam sesuatu tanah (fasal 37). Persatuan ini telah mengadakan kegiatan seperti menghasilkan buku.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 68 b. Hukum Kanun Johor mengandungi 66 Fasal dan mula dipraktikkan mulai dari Sultan Mahmud hingga Sultan Sulaiman. antaranya Syair Perang Johor karya sastera sejarah yang menggunakan peperangan sebagai tem anya. kegiatan pakatan ini terhenti. Turut dihasilkan ialah karya-karya terjemahan seperti terjemahan t erhadap Rubai Omar Khayyam. Hukum Kanun Johor memaparkan undang-undang jenayah seperti membunuh. Sumbangan Johor-Riau Sultan Abu Bakar Johor Sultan yang dianggap bertanggungjawab membawa Johor ke era moden ialah Sultan Abu Bakar. antaranya untuk dideklamasi dan dibincangkan dalam pertemuan pertemuan anjuran persatuan dan sebagainya. terdapat beberapa karya yang mengisahkan sejarah negeri Johor semenj ak kejatuhan kerajaan Melaka kepada Portugis. Selain itu. Said bin Sulaiman den gan bantuan Dato Awang bin Omar. orang yang mengadakan kenduri jika mahu menjemput pe nghulu atau pegawai terpaksa menyertakan sirih (fasal 49).dan juga undang-undang mengenai tanaman dan binatang ternakan. . Kegiatan Pakatan ini pernah terhenti seketika apabila Abdul Rahman bin Andak dibersarakan pada 1909. Paka tan ini dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. iaitu Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Terdapat fasal-fasal khusus dalam Hukum Kanun Johor. pembentukan istilah dan mengadakan majlis-majlis cera mah dan perbincangan. Hikayat Negeri Johor Sejarah Peringatan Negeri Johor Salasilah Melayu dan Bugis Manakala naskah yang berbentuk puisi (syair). Muhammad Said bin Haji Sulaiman menghasilkan buku tatabahasa Melayu. pakatan ini dihidupkan kembali oleh Haji Mohd. Dato Sri Amar Diraja Abdul Rahman bin Andak dengan kerjasama beberapa rakannya mengasaskan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa di Joh or Bahru.

Aturan Setia M elayu .Sumbangan Johor semakin terserlah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual Melay u berserta dengan hasil karya mereka. Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis.

Melaka. Kisah Pelayaran Abdullah (1838). Dari segi persuratan. Tempat-tempat lain. Kitab Silasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya. beberapa karya lama telah disalin semula. Syair Abdul Muluk dan Syair Hukum Nikah. Syair Gurindam Dua Belas. Di Palembang. sejarah. Bustanul-Katibin Lissubyanil-Muta alimi atau terjemahan bahasa Melayu ialah Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Menuntut Belajar Akan Dia (185 7). Kisah Pelayaran Abdullah Ke Jeddah (1854).. Dewa ul-Khulub (1883). Syair Maharaja Abu Bakar. Antara karya-karya dan p enulisan yang dihasilkan ialah. mempunyai latar belakang pendidikan Arab. Antaranya ialah. Hikayat Abdullah (1849). Paderi Keasberry. Hikayat Johor. Syair Taman Pertama. Karya Undang-Undang seperti Tamaral-al-Muhamed. nam un. dan undang-undang. Kitab ini dipercayai kamus ekabahasa pertama ya ng disusun oleh anak watan Melayu sendiri. Crawford dan lain-lain. Taufatul Nafis atau dalam terjemahannya iaitu Hadiah yang Bernilai. Syair dan Pantun : Syair Jatuhnya Negeri Johor. Abdul Samad Al-Falambani menghasilkan kitab Hikayat Al-Salakin . Undang-undang Johor. beliau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkat aan Arab dan struktur bahasa Arab. Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). Taj al-Salatin oleh Bokhari al-Jauhari. Karya-karya penulisan Raja Ali merangkumi pelbagai asp ek seperti agama. dan banyak lagi.Ahli l-Mahkamah dan Mukaddimah fi Intizam al-Wazaif al-Malik.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 69 Bugis. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Anta ranya Hikayat Panca Tenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Kalidah dan Dami nah yang dilakukan pada tahun 1835. Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji ter kenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. bahasa. dil ahirkan di Kampung Masjid. sastera. Syair Singapura Terbakar (1830). Pengiran Syahbandar Muhammad Salleh (Pengiran Indera Muda) menghasilk an Syair . Antaranya ialah Sulalat alSalatin (Sejarah Melayu). Sejarah Tawarikh Johor dan Perundangan Johor.. Abdullah Munsyi juga telah memperbaiki Sejarah Melayu dan Kitab Adat Segala RajaRaja Melayu Dalam Segala Negeri. Paderi T homsen. Majalah Bustan Arifin Abdullah Munsyi turut menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris. Di Brunei. Tetapi banyak menghabiskan masanya di Singapura kerana m engajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris seperti Sir Stamford Raffles. Paderi Milne.

Sabil Al-Muhta .Rakis Di Banjarmasin pula terkenal dengan Arshad Al-Banjari dengan kitab din .

Harun Mohd. Sultan Id ris Traning College(SITC) atau Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Tanjong Malim (1922). Za'ba telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang. Secara ringkas perkembangan bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada. Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Selangor. Zaman SITC/MPSI dan Pejabat karang Mengarang (1922-1941) Zaman Pendudukan Jepun (1942-1945) Zaman sebelum merdeka (1945-1956) Zaman selepas Merdeka (1957 hingga kini) Zaman SITC/MPSI dan Pejabat Karang Mengarang Zaman ini bermula dengan penubuhan SITC pada 1922 hingga 1941. Bahasa Inggeris masih me njadi bahasa rasmi di Negeri-negeri Selat (Singapura. iaitu zaman sebel um pendudukan Jepun 1942. Misalnya pada 1900 Maktab Perguruan Melayu Melaka telah dibuka dan kemudian diikuti dengan pembukaan maktab di Taiping (1913). Ia telah mendapat sambutan yang hangat dan telah diulang cetak sebanyak 24 kali. Amin (Harun Aminurrasyid). Ma ktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka (1935) . Dalam zaman ini beberapa tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad (Za ba). Terengganu. Pahang. Melalui Pejabat Karang Mengarang ini juga lahir beberapa siri penerbitan buku te ks bagi The Malay School Series. Kedah dan Perlis). ZAMAN SEBELUM MERDEKA erkembangan bahasa Melayu agak pantas pada awal abad ke-20. Pada tahun 1909 dan sel epasnya di Negerinegeri Melayu yang tidak Bersekutu (Johor. Johor Bahru (1919).Buku ini menjadi buku rujuka n utama untuk tatabahasa Melayu dari tahun 1940 hingga 1980-an. Negeri Sembilan dan Perak). Muhammad Idris Abdul Raof Al-Marbawi (1931) menyusun Kamus Idris al-Marbawi: Ara b-Melayu. Sesuatu yang menarik ialah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar.Ibrahim Dato Muda Ling gi dan beberapa orang lagi telah memberi sumbagan yang besar dalam sejarah perkembangan bahasa M elayu.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 70 Di Pattani pula Sheikh Mohd Ismail Daud Al-Fatani menghasilkan Matla al Badrain dan uru AlMasail . Melaka dan Pulau Pinang). Mereka ini telah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu seperti Pelita Bahasa Melayu (3 Jilid) dan Ilmu Mengarang Melayu yang dikarang dan disusun oleh Za ba. Mak tab perguruan juga telah mula dibuka. Kamus ini telah berjaya memenuhi keperluan Masyarakat Melayu dalam bidang agama. Kelantan. Antara hasil penerbitan zaman ini ialah (a) Pelita Bahasa Melayu ( 3 Jilid:tatabahasa) (b) Ilmu Mengarang Melayu (penulisan) F . Walaupun begitu pada tahun 1900-an bahasa Melayu masih bertaraf bahasa vernakular. Buyong Adil. Ab dul Hadi Haji Hassan. Selepas itu lebih banyak lagi maktab yang dibuk a sama ada sebelum atau selepas merdeka.

.P Bincangkan sumbangan Johor dalam perkembangan bahasa Melayu.

Utusan Zaman. 1928) (c) Warta Malayu (Singapura. Mastika. Pada 1939 sebuat syarikat yang dikenal mseb aagai Syarikat Utusan Melayu telah menerbitkan Utusan Melayu. terbit di Malaya ketika itu. Misalnya. 1930 1941) (d) Fajar Sarawak (Kuching. dan hari i ni terus menjadi penerbit akhbar Melayu yang besar sampai dengan terus menerbitkan Utusan Malaysi a. 1926) (b) Saudara (Pulau Pinang. 1931 1955) (f) Warta Jenaka (Singapura. Persatuan bergiat aktif dan berjaya menerbitkan majalah-majalah seperti Suara Pe na (1938). 1930) (e) Majlis (Kuala Lumpur. Utusan Pelajar dan lain-lain hingga hari ini.terkenal deng an novel Faridah Hanumnya dan ramai lagi. . Singapura dan Sarawak. 1936) Pada zaman ini juga perkembangan kesusasteraan Melayu agak pesat kritik sosial d an kesedaran kemerdekaan dipancarkan melalui karya sastera. Mingguan Malaysia. Pancaran Pena (1939) dan Taman Paspam (1940). Syed Syeikh al-Hadi. Wanita.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 71 (c) Ilmu Hayat (tentang Biologi) (d) Ilmu Tanam-tanaman (pertanian) (e) Kitab Hisab (Matematik) (f) Kitab Latihan Tubuh (Pendidikan Jasmani) (g) Sejarah Alam Melayu (5 penggal: Sejarah Alam Melayu) (h) Ilmu Alam (Geografi) (j) Pekerjaan Tangan (Pertukangan) (k) Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botani) Pada zaman ini juga penerbitan akhbar dan majalah agak rancak. Ketika ini muncul nama-nama penul is yang terkenal seperti Abdul Rahim Kajai. termasuk Singapur a dan Brunei. Harun Aminurrasyid. Kegiatan persuratan Melayu menjadi lebih terserlah apab ila pada 1934 sebuah persatuan persuratan Melayu yang dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya atau singkatannya PASPAM yang dianggotai oleh penulis-penulis dari tanah Melayu. (a) Al-Ikhwan (Pulau Pinang.

dan menjadi mata pelajaran wajib bagi semua peperiksaan awam. Berita Malai. iaitu 1952 di Singapura. Hanya beberapa majalah yang dibenarkan terbit ketika itu seperti Penang Shimbun. Antara kandungan laporan ini menyebut. (a) Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tunggal bagi Malaya merdeka. Pada bulan Ogos 1945. bahasa Jepun telah dijadikan bahasa rasmi menggantikan bahasa Inggeris.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 72 Zaman Pendudukan Jepun (1942-1945) Ketika pendudukan Jepun. (b) Penubuhan maktab perguruan untuk pengajaran bahasa Melayu bagi murid-murid b ukan Melayu. Orang-orang Melayu mula memperjuangkan nasib bangsa terutamanya melalui penubuhan United Malays National Organization atau UMNO. Tuntutan perihal pengekalan kuasa Melayu. Kongres yang ketiga adalah yang paling penting. Islam sebagai agama rasmi. 1954 di Seremban dan 1956 di Johor Bahru-Singa pura. Antaranya Parti Kebangsaan Melayu Malay a (PKMM). (a) Semua institusi pendidikan hendaklah diletakkan di bawah dasar pelajaran keb . Pada tahun 1956 satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Razak telah dikeluar. tentera Jepun terpaksa keluar dari Tanah Melayu apabila kalah kepada Tentera Ber ikat pimpinan Amerika Syarikat yang telah mengebom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. (d) Bahasa Melayu hendaklah diberikan nilai ekonomi.Matahari Memanc ar. (c) Balai Pustaka di Kementerian Pendidikan hendaklah dinaikkan taraf ke Dewan B ahasa dan Pustaka. Akhbar dan majalah ada yang diterbitkan sebelum ini banyak yang ditu tup. Sistem ejaan ini digunakan oleh akhbar Fajar Asia . dan Semangat Asia. Fajar Asia. bahas a Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bangsa Melayu mesti memiliki kedudukan istimewa telah mend orong kepada penubuhan pelbagai parti dan pertubuhan. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan sebagainya. iaitu Sistem Ejaan Fajar Asia. Namun begitu bahasa Melayu masih digunakan di Sekolah-sekolah Melayu tetapi baha sa Jepun mesti dipelajari. e) Pembukaan sekolah-sekolah menengah Melayu dan penubuhan universiti-universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dalam masa ini juga Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu telah mengadakan tiga k ali kongres. Zaman sebelum merdeka (1945-1956) Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah memberi kesedaran baru kepada orang Melay u bahawa orang Asia berkemampuan untuk menentang dan mengalahkan orang-orang Barat. Dalam kongres ketiga ini beberapa rumusan tel ah diambil iaitu. Angkatan Pemuda Insaf (API). Dalam zaman ini juga sebuah sistem ejaan rumi baharu ya ng diperkenalkan.

Inggeris. Cina dan Tamil. ASAS 50 terlibat secara langsung dalam pengendalaian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. iaitu Inggeris dan Melayu. iaitu Melayu. iaitu Angkatan Sasterawan 50 atau singkatannya ASAS 50. Antara penulis-penulis ASAS '50 yang terkenal . (c) Di peringkat sekolah menengah dan pengajian tinggi hanya ada dua aliran saha ja. sekolah-sekolah hendaklah dibahagi kepada empat aliran. (b) Di peringkat sekolah rendah.angsaan. Pada zaman ini juga sebuah persatuan penulis yang terkenal telah ditubuhkan di S ingapura.

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 73 seperti Tongkat Warrant (Dato Usman Awang). Samad Said. Masuri S. Asraf Haji Abdul Wahab. Awam-il-Sarkam. Huruf ini kekal hingga kurun ke-18. Palavi dan Rencong Aksara Jawi Aksara Rumi . India. Kawi dan Lampung. Hamzah Hu ssein. Kehadiran pengaruh Hindu di alam Melayu turut membawa tulisan Palava yang diseba rkan melalui bahasa Sanskrit.. kepingan -kepingan logam dan pada batu-batu (batu bersurat). Mohd Ariff Ahmad. hulu Palemb ang dan Minangkabau. kepada Palavi dan aksara Kawi atau Jawa Kuno.N. Tulisan atau huruf tersebut dikatakan menyerupai bentuk huruf-huruf Rencong atau Rencang. Dato A. Perkembangan aksara di Alam Melayu. Aksara Rencong Aksara Kawi. Keris Mas (Kamaluddin Muhamad). iaitu huruf orang-orang Pallava yang berasal dari Coroman del. PERKEMBANGAN TULISAN DALAM BAHASA MELAYU erkembangan sistem tulisan bahasa Melayu berkaitan rapat untuk kita mengenali pe rkembangan tamadun Melayu. kepada aksara Jawi dan Rumi. iaitu sebelum Belanda menjajah Indonesia. Huruf Rencong pula banyak digunakan di Sumatera Selatan. Penyebaran tulisan dan bahasa Hindu ini sebenarnya terh ad di kalangan P P Bincangkan sumbangan penulis-penulis zaman sebelum merdeka dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. daun-daun lontar. bermula daripada aksa ra Rencong. Bangkahulu. Huruf ini lenyap pada tahun 1400 M. Suratman Markasan. Pada tahun 1892 tulisan kuno ini telah dijumpai pada sebatang tiang batu di Kota Kapur (Bangka Barat). Melalui tulisan kita boleh mendapat gambaran tentang orang Melay u dan sejarah masa silamnya. Aksara atau huruf Kawi dan Rencong ditulis pada kulit-kulit kayu. Tan Sri Abdul Samad Ismail. dan Abdul Ghani Hamid dan ramai lagi. Per satuan ini masih wujud lagi tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Perkembangan tulisan Melayu ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: zaman purba zaman kuno zaman klasik zaman moden dan dan dan zaman kuno praklasik zaman moden TULISAN MELAYU PURBA DAN MELAYU KUNO ada zaman purba dipercayai orang-orang Melayu telah mempunyai sistem tulisannya sendiri. Huruf Kawi atau huruf Jawa kuno pula telah wujud sejak abad ke-8M b erasal dari huruf Vangki (Wenggi).

Kediri. dalam Shaharir Mohamed Zain. Ceruk Tokun. cop mohor kerajaan. 2003) menerangkan huruf-huruf in i bermula daripada pengubahsuaian aksara dari kerajaan Palava di selatan India pada abad k e-4 Masehi. perdagangan. Tulisan ini berkembang semenjak zaman kerajaan Islam Pasai. panji-panji negara. daripada awal abad ke-10M hingga pertengahan abad ke-13M M asehi. Jawa Tengah. Aksara Kawi Kemudian. Tulisan Jawi juga dikenali sebagai tulisan Melayu. daripada pertengahan abad ke-8 Masehi hingga aw al abad ke10 Masehi. dan kehidupan sosi al seperti suratmenyurat. dan kemudian berkembang secara evolusi kepada huruf Kawi. seperti yang tertul is pada prasasti di Kalimantan Timur. Huruf Jawi adalah tulisan yang sudah berabad-aba d lamanya digunakan di Nusantara. dijumpai pada batu di Jawa Timur. dari abad ke-4 hingga ke-7 Masihi. Jawa Kuno dan Kawi . Tulisan jawi memainkan peranan penting dala m masyarakat kepulauan Melayu dalam semua urusan pentadbiran. ada zaman ini bahasa Melayu menggunakan beberapa bentuk tulisan. Jawa Tengah. dan Sumatera S elatan) dan Aksara Kawi zaman Majapahit. dan Semenanjung Malaysia. Kedah-P. dan Semenanjung Malaysia. Aksara Kawi Awal atau Jawa Kuno. Johor-Riau. Jawa Timur. Bukti kepentingan tulisan j awi terpapar melalui suratsurat dagang dan perjanjian yang pernah dibuat oleh raja-raja Melayu dengan pihak Port . Tulisan jawi turut digunakan untuk tujua n kesenian seperti tulisan khat. Melaka. Airlangga. Provins Wellesley dan Sungai Bujang yang tersebut tadi. De Casparis (1975. TULISAN JAWI ulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasu kkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Devanagavi. seperti yang dijumpai pada prasasti di Sumatera. Bali.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 74 golongan istana sahaja. Merb uk. Tamil. Sunda. Selanjutnya beliau membaha gikan zamanzaman perkembangan aksara itu kepada: Zaman aksara Palavi Awal. yang dijumpai pada batu bersurat di seluruh Alam Me layu ini sehingga kemasukan aksara Arab menerusi Islam. Jawa Barat. dijumpai pada prasasti di Thai Selatan. Zaman aksara Palavi Kemudian. terutama India seperti aksara Pallava. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu peng etahuan. Pada zaman ini bahasa Mel ayu kuno telah menggunakan beberapa jenis aksara atau tulisan yang dipinjam daripada bahasa-bah asa lain. Batu bersurat Terengganu (702H/1303M) membuktikan tulisan Jawi di Tanah Melayu Pada zaman baha sa Melayu klasik penggunaan tulisan jawi agak ketara. Kemun culannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara pada abad ke-14. dari abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 Masehi . menulis azimat dan sebagainya. Pinang (Bukit Meriam di Kuala Sg.

penggunaan tulisan jawi mulai merosot. Belanda dan Inggeris. Tulisan jawi juga masih mendapat tempat dalam masyarakat ketika itu seperti melalui penerbitan surat khabar Jawi Peranakan dan Utusan Melayu. Selepas merdeka. tulisan jawi tetap digunakan terutamanya di sekolah agama dan untuk pengajian yang berkaitan dengan hal T .ugis. tulisan jawi masih dijadikan tulisan rasmi bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pengaruh tulisan jawi ini banyak mewarnai kehidupan rumpun Melayu di Nusantara. Namun begitu. Ketika penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Universiti Malaya (UM) telah bekerjasama untuk membangunkan Teknologi Jawi Digit al. misalnya pada papan-papan tanda kerajaan. bermasyarakat. Misalnya. Tulisan Jawi turut dianggap sebagai warisan budaya orang-orang Brunei bai k pada acara rasmi mahupun pada hal-hal yang tidak rasmi malah diutamakan dalam kehidupan beragama.net. Selaras dengan itu PENJAWIM. manuskrip dan kitab-kitab lama. berbangsa dan bernegara. Dengan ada nya laman web .ejawi. Laman web penggalak tulisan jawi turut membantu peminat tulisan jawi untuk mempe lajari tulisan jawi. Tulisan Jawi digunakan secara meluas. Di Negara Brunei Darussalam tulisan jawi dijadikan tulisan utama berbanding tulisan Rumi. syarikat-syarikat swasta. Mis alnya penubuhan Persatuan Pencinta Tulisan Jawi (PENJAWIM) adalah salah satu langkah bernas untu k memartabatkan tulisan Jawi di negara ini. Di Malaysia usaha mendaulatkan dan memartabatkan tulisan Jawi telah dilakukan ol eh beberapa individu dan pertubuhan. Penggunaan tulisan Jawi begitu menonjol dan mereka begitu mahir menggunakan tulisan Jawi dan mampu membaca tulisan Jawi lama. Era siber turut membantu perkembangan tulisan jawi. Ini adalah satu usaha PENJAWIM untuk memaju dan menggalakkan pembelajaran dan penggunaan tulisan Jawi di kalangan masyarakat selari dengan matlamat persatuan ini ditubuhkan untuk mendau latkan tulisan Jawi.. Salah satu daripada laman web berkenaan ialah ww. kemudahan penterjemahan tulisan rumi ke tulisan jawi boleh dilak ukan melalui laman web tertentu. Tulisan jawi juga masih digunakan dalam urusan rasmi agama Is lam di kebanyakkan negeri di Malaysia. perbankan dan tanda-tanda jalan.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 75 ehwal agama Islam.

ejawi.um.. d. ng. Akibat daripa da penggunaan tulisan Rumi. khususnya orang Inggeris di Tanah Melayu. Pa da abad ke-19 dan awal abad ke-20. g. 1994:94).html . William Marsden menggunakan tuli san jawi untuk menghasilkan buku tersebut. Ber mula dari tahun berkenaan tulisan Rumi telah menggantikan peranan tulisan Jawi dalam hampir seti ap urusan sehingga masa kini.edu. sedikit demi sedikit telah mula m emperkenalkan huruf latin atau Rumi. hanya pada abad ke-19 barulah tulisan rumi diperkenalkan dan digunakan secara meluas. Namun begitu.net/converter.fsktm. dan ny adalah huruf-huruf yang ditambah oleh orang Melayu kepada sejumlah 28 huruf Arab yang s edia ada pada waktu itu (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. K Bandingkan penggunaan tulisan jawi di Malaysia dan Brunei selepas merdeka. Malayo and English. iaitu dengan menggunakan dalam tulisan Rumi. Marsden mengatakan bahawa bunyi ch. Pada tahun 1912.William Marsden pula merupakan sarjana Inggeris y ang mula-mula sekali membincangkan soal ejaan bahasa Melayu dalam bukunya yang berjudul A Gram mar of the Malayan Language. Bermula pada tahun 1963 tulisan rasmi bagi bahasa Melayu ialah tulisan rumi.php * http://perdana. p. Thomas Bowrey merupakan orang Eropah menghasilkan kamus pertama bahasa Inggerisbahasa Melayu pada tahun 1701 dengan judul A Dictionary English and Malayo.my/~jawinet/belajarJawi/index. layari laman web berikut untuk mempelajari tulisan jawi dan meningkatkan kemahiran menulis dalam tulisan jawi. Penggunaan tulisan Rumi semakin berkembang dengan pesat. TULISAN RUMI ehadiran Belanda dan Inggeris pada abad ke-17. usaha-usaha itu tidak dapatlah dikatakan sempurna dan terdapat beberapa kelemahannya. * http://www. tulisan Jawi mula terpinggir walaupun tulisan Jawi telah menjadi i dentiti masyarakat Melayu suatu ketika dahulu.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 76 sedemikian usaha mengembangkan dan menyemarakkan semula tulisan jawi khususnya b agi pengguna rumpun Melayu di internet dapat dilakukan dengan lebih rancak lagi.

Minangkabau (1356 M) Batu Nisan di Minye Tujuh. kosa kata klasik. . Bahasa Melayu klasik mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya berbeza den gan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu moden. dan adapun dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah'' Abad ke-19 dianggap zaman peralihan bahasa Melayu. tetapi ia dipercayai ditulis antara tahun 1303 M hingga 1387 M. Misalnya penerbi tan majalah Bustan Arifin yang menggunakan tulisan jawi untuk menyebarkan agama Kris tian. Kuala Berang Terengganu. berbel it-belit dan meleret-leret. Sepanyol dan Inggeris turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu seperti menerbitkan r isalah dalam bahasa Melayu untuk menyebarkan agama Kristian.ayat: panjang. . Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan Jawi. Usaha menghasilkan daftar kata dan kamus oleh orang Eropah seperti Pigafeta. .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 77 RUMUSAN Abad ke-13 dan ke-14 telah menjadi zaman peralihan di kepulauan Melayu dengan ke datangan agama Islam telah mempengaruhi bahasa Melayu kuno dan menukarkannya kepada satu evolusi baru yang dinamakan bahasa Melayu klasik. Tujuan asal mereka mempelajari bahasa Melayu lebih didorong oleh faktor perhubun gan dagang dan penyebaran agama Kristian dengan menggunakan bahasa Melayu. hatta. de Houtman dan lainnya telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut adalah bukti penting penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Surat-surat dagang dan pentadbiran daripada raja-raja Melayu dan orang Eropah da n sebaliknya membuktikan bahasa Melayu bukan sahaja bahasa lingua franca tetapi bahasa rasmi. banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) seperti maka. ketika itu. Kejatuhan Melaka pada 1511 dan kehadiran orang Eropah seperti Portugis. Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah daripada bahasa Melayu kuno apabila wuju dnya tulisan jawi. Selepas kejatuhan Sriwijaya. menggunakan bahasa istana. Pada zaman ini empat buah batu bersurat yang menunjukkan perkembangan Bahasa Mel ayu klasik dijumpai. berulang. iaitu: Batu Bersurat Pagar Ruyong.banyak ayat pasif dan ayat songsang. alk isah. Belanda. Sebelum kehadiran Islam tulisan Melayu kuno ialah tulisan Rencong dan Pala wa. Misalnnya. Melaka telah mengambil alih peranan bukan sahaja se bagai pusat perdagangan tetapi turut menjadi pusat perkembangan bahasa Melayu. Ta rikh sebenar tidak dapat dipastikan. Acheh (1380 M) Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Batu Bersurat Terengganu dijumpai di Sungai Teresat.

pentadbiran. berfun gsi sebagai bahasa perantaraan. kesusasteraan. Hasil tulisan Raja Ali Haji dan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan perke mbangan bahasa Melayu moden. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. Orang tempatan seperti pegawai Melayu di Johor dan di tempat-tempat lain turut m enymbang kepada perkembangan bahasa Melayu melalui tulisan mereka. keagamaan dan kebahasaan memberi makna yang besar kepad a perkembangan bahasa Melayu Sebelum penjajahan British.Bahasa Melayu pada abad ke-19 menjadi titik mula kepada perkembangan bahasa Mela yu moden. dan bahasa pengantar di pusat pe ndidikan Islam. . Hasil karya mereka sam a ada berbentuk kesusasteraan.

Shaharir Mohamad Zain (2003): Penyebaran orang rumpun Melayu pra-Islam dan perkembangan tulisan bahasa Melayu dalam Jurnal Sari Bil. (2004). PJ: Longm an. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I-VI (1952-20 02). Darwis Harahap (1992). Abu Bakar Nordin et. Tatabahasa Dewan: edisi semakan.al. KL:D BP . KL:Persatuan Penterjemah Malaysia. (2000). Kenapakah dikatakan Kongres Bahasa dan Melayu ketika penting dalam usaha meng angkat kedudukan bahasa Melayu 4. Abdullah Hassan ed.Pinang: Penerbit U SM. KL:DBP . (2007).al. KL:DBP . 21:129-149 UKM: ATMA . 3. 2. . Hashim Musa (2003). Epigrafi Melayu: sejarah sistem tulisan dalam Melayu. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Nyatakan sumbangan Jepun dalam perkembangan bahasa Melayu. SITC-UPSI pelopor pendidikan bangsa. . Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. (1972). Nik Safiah Karim et. Ismail Hussein (1966). Bangi:UKM . . Islam dalam sejarah dan kebudayaan Mela yu. P. Mengapakah penggunaan tulisan jawi menjadi malap selepas Tanah Melayu(Malaysi a) merdeka? RUJUKAN .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 78 KATA KUNCI bahasa pramoden bahasa moden tulisan Jawi tulisan Rumi kamus prasasti cop mohor pemodenan daftar kata aksara batu bersurat tulisan rencong tulisan palawa daftar kata Laporan Razak Laporan Rahman Talib PENILAIAN KENDIRI 1. Mengapa Aceh dan Riau menjadi pusat kegiatan kesusasteraan dan kebahasaan yan g penting selepas Melaka.

bahasa Parsi dan bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Inggeris. anda diharap dapat: 1. Menjelaskan pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. 4. Memahami perancangan bahasa Melayu moden. Membuat perbandingan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu moden. Bahasa-bahasa asing yang mengaruhi perkembangan bahasa Melayu P B Bahasa Sanskrit Bahasa Tamil dan Hindi Bahasa Arab dan Parsi Bahasa-bahasa serumpun Bahasa Cina dan Siam Bahasa-bahasa Eropah Bahasa Melayu . Kita akan meneliti ciri-ciri bahasa Melayu moden serta akan membua t perbandingan dengan bahasa Melayu klasik. bahasa Cina. Kita juga akan membincangkan proses perancangan bah asa Melayu sehingga diangkat menjadi bahasa Melayu moden. ba hasa Tamil.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 79 UNIT 5 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. perkahwinan. 2. PENGARUH ASING DALAM BAHASA MELAYU ahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan ben tuknya dalam pelbagai aspek. Mengetahui ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu moden 3. Dalam unit ini kita akan meneliti unsur bahasa asing yang terdapat dalam bahasa Melayu dari zaman awal hinggalah zaman moden. penjajahan dan penyebaran agama. Proses peminjaman bahasa asing masih berterusan dan menjadi sumber dalam proses pembinaan dan perk embangan bahasa Melayu moden. PENGENALAN ertembungan masyarakat Melayu dengan orang luar sejak zaman lampau hingga kini b anyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Terdapat pelbagai bah asa luar yang mempengaruhi bahasa Melayu seperti bahasa Sanskrit. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu menerima pe lbagai pengaruh bahasa dan unsur-unsur asing dari luar melalui pelbagai faktor seperti faktor perdagangan. bahasa Arab.

tumbuhan dan haiwan. Kehadiran peda gang India bukan sekadar membawa barang dagangan mereka ke kepulauan Melayu. kekeluargaan.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 80 PENGARUH BAHASA SANSKRIT ukti awal bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa asing ditemui pada abad ke-7 Ma sihi dengan penemuan tiga batu bersurat di Sumatera dan satu di Pulau Bangka seperti yang di bincangkan dalam tajuk sebelum ini. Menurut M. Antaranya ialah bidang keagamaan. malah turut membawa kebudayaan mereka ke sini. Pengaruh terawal yang memperlihatkan adanya unsur bahasa asing datangnya dari ba hasa Sanskrit. fenomena semulajadi. Pertembungan antara dua budaya ini termasuklah pertembungan baha sa. Ismail Hussein (1966:10-11) menjelaskan. pemerintahan. jika diteliti kamus bahasa Melayu. Bukti konkrit ini membuktikan kewujudan bahasa Melayu d an pengaruh bahasa Sanskrit yang telah digunakan di pusat pemerintahan Sriwijaya. Hubungan dua hala yang terjadi di antara benua India dan kepualuan Melayu ini me nyebabkan bahasa Sanskrit yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu meliputi pelbagai bida ng.A J. Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Keagamaan Agama Devi Sakti Deva Devata Vidyadhari Bhakti Dharma Upavasa Svarga Naraka Buddhi Dosa Agama Dewi Sakti Dewa Dewata . Hubungan kepulauan Melayu dengan benua India yang terjalin berabad lamanya menye babkan beratus-ratus kata Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. jumlah kata Sanskrit ya ng disenaraikan adalah dua kali ganda adalah lebih banyak daripada jumlah yang dikatakan oleh Beg dan Z a ba. Namun begitu. Bag (1981) menyatakan bahawa terdapat tidak lebih daripada 2000 perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu. manakala menurut Za ba (1965) sejumlah 388 kata Sanskrit wuju d dalam bahasa melayu. Berikut disenaraikan beberapa kata Sanskrit yang masih digunakan sehingga kini b erdasarkan bidangbidang tertentu.

. bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea baharu yang tinggi. .. dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya.Bidadari Bakti Derma Puasa Syurga Neraka Budi dosa B melalui pengaruh bahasa sanskrit bahasa Melayu mengalami evolusi yang pertama.

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 81 Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Istilah Abstrak Asa Asmara Bhaya Vancana Bheda Cinta Sukha Duhkha Rahasya Utsaha Gambira Asa Asmara Bahaya Bencana Beza Cinta Suka Duka Rahsia Usaha gembira Fenomena Semula Jadi Bhumi Vayu Svasana Akasa Udara Guha Atana Surya Bumi Bayu Suasana Angkasa Udara Gua Tanah Suria Kenegaraan Negara Nagari Asthana Kota Rajan Baginda Paramesuari Mulya Astaka Makuta Mantra Pradhan mantri .

Pravira Anyaya Anugraha Pethvi Vamsa Negara Negeri Istana Kota Raja Baginda Permaisuri Mulia Astaka Mahkota Menteri Perdana menteri Perwira Aniaya anugerah Pertiwi Bangsa Haiwan Gaja Srigala Simha Hamsa Jalavat Gajah Serigala Singa Angsa jelawat Tumbuh-tumbuhan Kesuma Melati Kesuma Melati .

seniwati. dwi-.. prasangka swa. Contohnya: -man . tuna-. swasta. dan tri-. maha raja.hartawan.prasekolah.. dan nita. Contohnya: maha. Imbuhan awalan Sanskrit yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah maha-. Menurut Nik Safi ah Karim et. swa-. Bentuk imbuhan yang dipinjam melibatkan imb uhan awalan dan akhiran. panca-. tatatertib pra. mahaguru tata. pra-.al (2004: 6) perkara ini berlaku kerana sifat bahasa Melayu yang mudah dibent uk dan dilentur untuk disesuaikan dengan segala keadaan dan keperluan. Bahkan jika ditinjau dari sudut sejarah perkembangan bahasa Melayu perkara inilah yang menjadi faktor utama bahasa Melayu mudah dipel ajari dan diterima sebagai bahasa perhubungan oleh semua orang daripada pelbagai masyarakat.seniman. Dengan merujuk Kamus Dewan cari perkataan-perkataan Sanskrit yang masih digunakan hingga kini dan kelaskan mengikut bidang tertentu.maharani.tunakarya. prabayar.. olaragawati Pengaruh bahasa Sanskit ini memberi kesan kepada bahasa Melayu.. angkasawan -wati . -wati. eka-. tata-. tatasusila.swadaya. mahadewa. prauniversiti. sukarelawan.. tunaanggota Imbuhan akhiran Sanskrit pula ialah man. -wan. swatenaga tuna. . tatarakyat. budiman -wan .Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 82 Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Svasana Vidari Campaka Angsana Bidara Cempaka Hubungan Kekeluargaan Manusya Kalavarga Svamin Stri Dara Randa Balya Terona Sodara Sodari Manusia Keluarga Suami Isteri Dara Janda Belia Teruna Saudara saudari Bahasa Melayu juga meminjam imbuhan.tatacara.

kanji. agar. bila l. Inggeris dan bahasa-bahasa Timur . ajal. ganja. Kosa kata Arab banyak digunakan dalam pengajaran agama Isla m kerana kalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. ragam dan ti rai. Bidang Contoh agama Islam. haram. kuli. anbia. basi. gurindam. logam. kiblat. sunat. Proses mempelajari pengajian Islam yang m eliputi pelbagai kehidupan menyebabkan orang-orang Melayu meminjam kosa kata Arab. kapas. kapal. rasul. neraca. bedil. nabi. guni. perunda ngan dan kosa kata umum yang lain. halal. sujud. hadis. ketumbar. Kedatangan agama Islam ke kepulauan Melayu bukan sahaja sekadar mengubah keperca yaan dan agama penduduk di sini. doa. fardu. . Sejarah hubungan bahasa Arab dengan bahas a Melayu dikatakan bermula kira-kira pada awal abad ke-15 apabila berlakunya kemasukan pa ra pedagang Arab ke Tanah Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka untuk menjalankan a ktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka yang terkenal ketika itu. Manakala contoh perkataan pinjaman daripada bahasa Hindi ialah roti. Berikut contoh-contoh kosa kata Arab yang dipinjam dalam bahasa Melayu. bendahari. mahligai. Menuru t Syed Naquib alAttas. candi. baldi. maksiat. jodoh. ilmu pengetahuan. katil . syariat. ibadat. banyak kosa kata Ar ab telah diserap ke dalam bahasa Melayu. sami. murtad. dan ganda. bahasa Melayu turut mengalami proses pengislaman (Nik Safiah Karim & Norl iza Jamalluddin. masjid. Menurut Za ba (1965) sesetengah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit me rupakan sebahagian daripada bahasa Tamil dan Hindi. Kosa kata Arab yang dipinjam meliputi pelbagai aspek seperti istilah-istilah agama. acar. Portugis. tetapi aspek-aspek budaya juga turut berubah. Kedatangan Islam yang membawa bahasa Arab ke Kepulauan Melayu juga turut mempengaruhi bahasa Melayu. jenaka. jamin. apam. rukuk. mufti. topi. rebana. pondan. tangki. gerudi. Malah terdapat perkataan bahasa Tami l dan Hindi yang dipinjam daripada bahasa Yunani. lucah. PENGARUH BAHASA ARAB DAN PARSI ahasa Arab merupakan bahasa yang kedua terawal menyerap masuk ke dalam bahasa Me layu selepas bahasa Sanskrit.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 83 PENGARUH BAHASA TAMIL DAN HINDI engaruh kedua-dua bahasa ini tidaklah banyak berbanding dengan bahasa Arab dan S anskrit. cur i. Antara kata-kata pinjaman daripada bahasa Tamil ialah kari. baligh. Hal ini berlaku kerana semasa penyebaran agama Islam. kerani. boria. haji. gudang. 2004). Pinjaman daripada kedua-dua bahasa ini merangkumi aspek perhubungan umum sahaja khususnya dalam bi dang perdagangan dan perniagaan.

hisab. musafir. fakir. fasal. adat. asyik. umat. huruf. hafal. yakin. sah. makrifat.rukun. bab. amal. hikayat. salam. kitab. ni kah. aman. fikiran. iqtikad. waris. darjat. selamat. akal. ba ki. adat dan pergaulan manusia nasab. fakir. tarikh. khabar dan kalam. hebat. nasihat. sejarah. maktab. darab. insaf. karib. kaum. jumlah. rahmat. ilham. khat. hadis. akhirat. ilmu ayat. khuatir. hajat. hairan. mustahil dan niat. kaedah. izin. ziarah. kertas. majalah. kerabat. madrasah. maaf. fitnah. kaum. falak. P B . awam. falsafah. faham. ilmu. hormat. nafkah. emosi dan perasaan ikhlas. hukum. syak. nafsu. sedekah.

atisynak. tarikh. musabaqah Merujuk kepada segala jenis pertandingan. mahkamah. ikhlas. bandar. sahsiah. Antara con toh sebutan kata Arab yang berubah ialah: abi (abah).iaitu contohnya dalam kosa kata biadap dan binormal. dan zikr (zikir). Manakala. aspek bunyi bahasa Arab juga turut dipinjam dalam bahasa Melayu seperti bunyi kh. lazat. wajib. Namun begitu terdapat sebilangan sebutan kata Arab tidak berubah atau kekal maknanya. abhaduri. basar. dunia. afsun. dan jahil. Di samping itu. behari. maktab Meja atau tempat menulis Kolej atau pusat latihan. taun. kursiyun (kerusi). hakim. haiwan. tertib. jubah. perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab meliputi pelbag ai bidang dan sebahagian daripada kata ini mengekalkan bentuk asalnya dalam bahasa Arab da n sebahagiannya lagi telah disesuaikan mengikut kelaziman sistem bunyi bahasa Melayu. agar. adil. Wilkinson dalam A Malay-English Dictionary (Jawi) telah menyenaraikan seban yak 140 patah perkatan Farsi yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. . mahkamah. antara kata yang dipinjam daripada bahasa Arab itu. maghrib. Menurut Nik Safiah Karim (1996) lagi. amal. Manakala imbuhan akhiran yang dipinjam daripada bahasa Arab pula ialah seperti wi untuk duniawi. kubah. abilah.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 84 Bidang Contoh mesyuarat dan hadir hukuman dan peraturan wajah. Imbuhan awalan yang dipinjam ialah seperti bi. kosa kata Arab yang diubah atau dikhususkan maknanya adalah untuk meny esuaikan dengan keperluan untuk menyatakan sesuatu. behausy. ada yang dikekalkan maknanya dan ada juga yang berubah atau dikhususkan maknanya. bang. wujud. alam. shukran (syukur). hakim. Hanya merujuk kepada pertandingan mengaji AlQuran. syar at dan masyarakat. fard (fardu ). akhirat. azad. mansuh. Bahasa Melayu juga turut dipengaruhi imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. bakhtiyar. -at untuk muslimat dah ah untuk qariah. Menurut Za ba (1965). wakaf. insan. kuat. Contoh kata yang diubah atau dikhusus kan maknanya ialah: Kosa kata Makna Arab Makna Melayu alim/ alim Orang yang tahu Ahli agama Islam. bad. PENGARUH BAHASA PARSI R. hukum. an ger. andam. ghaib. Antara perkataan-perkatan itu ial ah: Abelor (balur). bedebah. sy iaitu melalui kosa kata khasiat. imbuhan i untuk abadi. wabak. bafta. alwah. zalim dan wajib. akhbar. misalnya akhlak. nahas. imbuhan iah untuk lahiriah. aiwan. haram. makruh.J. alam. adil. hukum. gh. jadual. anakhoda. Co ntoh kata pinjaman bahasa Arab yang dikekalkan maknanya ialah. -in un tuk muslimin.

behina, bejar, berkandan, biadab (biyadab), biyaperi, bostan atau bustan, cogan, dargah, darya, daftar, dafnah, dayah, dibaj, diwal, dewan, diwani atau dewani, domba, darwisy, emat, farsanj, firuz, firusah, gandum, gaz, giwag, gogah, Hindustan, hindi, honor,juwa dah, sudahar, sardi, syah, syal, sanggar, ustaz, firdaus, tamasya, zirah, khurma, medan, zabah , tan

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 85 Dalam A Practikal Modern Malay-English Dictionary yang dikarang oleh Winstedt (1 952) terdapat 77 patah perkataan pinjaman Farsi dalam bahasa Melayu. Antara perkataan-perkataan itu ial ah: PENGARUH BAHASA EROPAH Kedatangan orang-orang Eropah untuk berdagang dan meluaskan pengaruh mereka ke K epulauan Melayu telah menyebabkan bahasa Melayu meminjam berberapa kosa kata Eropah dalam perben daharaan katanya. Nik Safiah Karim (2004) menjelaskan bahawa kedatangan orang-orang Eropa h yang bermula dengan Portugis pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda dan Inggeris pada abad ke16 dan ke-17 ke rantau ini telah mempengaruhi bahasa Melayu. Kejayaan Portugis di Kepulauan Melayu telah mendorong Belanda hadir ke kepulauan Melayu. Kedudukan Portugis yang lemah memberi peluang Belanda menguasai Melaka. Seperti Portugis, Belanda turut memperkenalkan bahasa Belanda dengan menggalakkan penduduk di Kepulauan Me layu, khususnya penduduk Indonesia, menggunakan bahasa Belanda. Oleh itu, banyak kosa kata Belanda digunakan dalam urusan seharian dan sebati dengan bahasa Melayu (Nik Safiah Kari m:2004). Inggeris pula meluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu agak lewat. Kebolehan orang Melayu berbahasa Inggeris telah meningkatkan peminjaman terhadap kosa kata Inggeris dal am perbendaharaan kata bahasa Melayu. Pada masa kini, pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu merupakan pengaruh paling ketara dan meluas pada masa kini, dan lazimnya perkataan Inggeri s dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu apabila tiada perkataan tempatan untuk menyebarkan situasi b aru yang memanggil satu panggilan khusus merujuk kepadanya. Contoh perkataan sebegini adalah konota si (connoctation), kompromi (compromise) dan siri (series). agar, anggur, anjir, badi, bafta, bahnari, baju, bandar, bang, badebah, betah, b iadab, bius, cabuk, cogan, cokmar, darya, dewan, Feringgi, gandum, gas, geram, giwah, gusti, hablur, johan, jam, jambiah, janggi, jahan, kebab, kelamkari, kelasi, kelebut, kelembak, kempa, keskul, khasah, kismis, kubah, khoja, kulah, lashkar, medan, mat, matab, mohor, misru, muri, nafiri, nakhoda, nobat, pahlawan, pasar, piala, pirus, ramal, rukh, sadir, sakar, sambuk, sekul, serban, surmah, taktha, temasya, teji, zadah, zirah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peminjaman kosa kata bahasa asing oleh bahasa Melayu

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 86 Berikut disenaraikan kosa kata bahasa-bahasa Eropah yang dipinjam dalam bahasa M elayu; Portugis Belanda Inggeris baldi bangku kemeja gereja tuala kebaya bola dadu garfu jendela meja lampu peluru pita roda sepatu bendera almari keju mentega nanas anggur mandur lelong padri tembakau pasta pesiar duit pelekat senapang engsel pas sekolah kantor anjong balkoni wortel komando komentar korupsi kursus botol bil buku brek basikal bas enjin skirt kolej koperasi kelas lokap kopi audit drebar elaun gabenor geran Selain itu, pengaruh sintaksis bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu seakan-akan b ererti bahawa sintaksis bahasa Melayu sebahagiannya ditandai oleh sifat sintaksis bahasa Inggeris. Jika teliti fenomena tersebut daripada pandangan linguistik moden, wujudnya sifat sintaksis bahasa Inggeris da lam bahasa Melayu merupakan sesuatu yang semula jadi. Menurut Awang Sarian (1996), linguistik mode n tidak melihat fenomena tersebut dalam hubungannya dengan psikologi, pemikiran, dan kebudayaan masyarakat. Terdapat 15 aspek sintaksis bahasa Inggeris yang mempengaruhi wacana ilmiah dala m buku-buku yang dikaji oleh beliau. Daripada 15 aspek itu, terdapat 11 aspek yang paling menonjo l. Antaranya: 1. susunan kata

2. bentuk jamak 3. kata bilangan tak tentu 4. artikel 5. sujek-predikat 6. aktif-pasif 7. sruktur pasif dipanggil 8. keterangan 9. keterangan relatif PENGARUH BAHASA CINA DAN SIAM Bahasa Cina Bahasa Melayu menerima banyak pengaruh dari bahasa asing, salah satu daripadanya ialah bahasa Cina. Pengaruh bahasa Cina sebenarnya sudah berlaku sejak terjalinnya pergaulan dan hu bungan perdagangan di antara orang Melayu dengan orang Cina. Pengaruh bahasa Cina ini menjadi semak in ketara ketika zaman pemerintahan Inggeris. Hampir semua perkataan yang dipinjam dari bahasa Ci na adalah berasal daripada bahasa Hokkien atau Hokian Selatan iaitu dialek Fujian Selatan. Menurut Kong Yuan Zhi

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 87 (1993:676), terdapat 511 patah kata pinjaman daripada bahasa Cina dan dari sudut semantik, kata-kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada: Sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan seperti, kucai, lengkeng, leici, bacang, lumpia, bakpao, bakmi, bakpia, tahu, bihun, kuih, kimcam, kuaci, taugeh, ipang, misoa, kuetiau, cincau, kailan, dan sebagainya. Barang kegunaan sehari-harian seperti anglo, cawan, bakiak, dacin, sempoa, bak, kemoceng, gin, kimk(h)a, gincu, duit, ceongsam, koyak(ubat), dan sebagainya. Kata ganti dan panggilan untuk keluarga seperti lu, gua, engkim, engko(h), engso , entia dan sebagainya. Adat istiadat seperti capgomeh, cengbeng, pecun, angpau, dan kionghi Kata bilangan dan kata bilangan bantu seperti ji, go, cepek, ceceng, bah, cun, h un, li Bangunan dan tempat seperti kongkoan, lankan, loteng, kit Permainan perjudian dan kepercayaan seperti congki, ceki, pakpui, jailangkong Jabatan, kerjaya dan polisi sosial seperti tauke, singse, cukong, taipan, baktau , singkeh, Kenderaan dan alat pengangkutan seperti becak, angkong, sampan, jung, wangkang, ciang Peralatan seperti bangsal, beca, cawan, dacing, jong, kincir, loceng, loteng, ta ngsi, tanglong, tongkang, sampan, camca, teko dan sebagainya. Manusia dan budaya seperti apek, angpau, banci, cuak, jepun (Nyet Pun), kongsi, kuntau, lancing, nyonya, ponteng, samseng, tauke, tokong, tekong, gua, amah, amoi. . Bahasa Siam Bahasa Siam juga turut mempengaruhi bahasa Melayu namun, pengaruh bahasa ini ada lah terlalu sedikit. Hal ini berlaku melalui hubungan penduduk utara Semenanjung dengan bahagian Sela tan Thailand dan kemungkinan juga ketika penaklukan Siam keatas negeri-negeri Utara Semananjung. Contoh perkataan yang dipinjam daripada bahasa Siam oleh bahasa Melayu ialah mak yong, senarai, w at, menora, dan perai. PENGARUH BAHASA SERUMPUN Bahasa-bahasa Kepulauan Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap bahasa Melayu di Semenanjung. Bahasa di Kepulauan Indonesia ini merangkumi bahasa Indonesia, baha sa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa-bahasa di Sumatera. Pengaruh bahasa Jawa mula tersebar melalui cerita-cerita panji pada zaman pemeri ntahan Majapahit, iaitu dalam cerita ini banyak kosa kata Jawa digunakan. Pengaruhnya begitu melua s dalam zaman kerajaan Melayu Melaka melalui aktiviti perdagangan dan keagamaan. Kata pinjaman dari Jawa ini meliputi pelbagai aspek, antaranya kata-kata umum, kata-kata konsep, kata panggilan, maka nan dan kebudayaan. Terdapat beberapa faktor dalam penyebaran pengaruh bahasa Jawa, iaitu :

Selepas peng aruh kerajaan Jawa pudar. iaitu perpindahan orang-orang Jawa ke Semenan jung Tanah .pengaruh kerajaan Jawa. bahasa Jawa masih tersebar terutamanya dalam buku-buku sast era khasnya melalui cerita panji pengaruh melalui interaksi sosial. Majapahit. dan Mataram di Kepulauan Melayu.

Ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu sama ada bahasa Melayu moden ataupun bahasa Melayu klasik merangkumi aspek berikut. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Tulisan Jawi masih digunakan ol eh sasterawan dalam penghasilan cerpen dan novel. Namun hari ini B Apakah keperluan penting yang mendorong bahasa Melayu meminjam kosa kata bahasa asing? Bincangkan kesan utama terhadap bahasa Melayu apabila berlakunya peminjaman bahasa dalam jangka panjang. Dalam perkembangan sejarah bahasa Melayu klasik.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 88 Melayu dan Singapura turut menyebabkan unsur-unsur Jawa tersebar ke dalam bahasa Melayu. Ciri-ciri BM Tulisan Kosa kata Ayat Gaya bahasa . iaitu pada awal abad ke-19 . Tulisan Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. Berikut disenaraikan beberapa kata-kata pinjaman Jawa (Sunda. tulisan Jawi memainkan peranan utama. Jawa dan Madura) ayu bagus catat enteng gerobok andai beres calon enak lurah awet buntu dingin saringan lucu anggap sering wayang raden pinggir kodok luntur urus waras nona intip tamu pelancong perabot tulen tulen lumrah lakon nyaman jelek batik soto pamer warung menginap CIRI-CIRI BAHASA MELAYU MODEN DAN PERBEZAANNYA DENGAN BAHASA MELAYU KLASIK ahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang terdapat dalam ba hasa Melayu klasik. A ksara Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan . Semua surat-surat urusan perdagangan dan pentadbiran menggunakan tulisan Jawi.

Usaha memartabatkan semula tulisan jawi tetap dilakukan. Maka arakian berhenti Raja Iskandar pada tempat itu tujuh hari tujuh malam bersuka-sukaan dengan anak Raja Tabus. Setelah itu Pak Hassan nyalakan daun kelapa itu dengan mancis api. tasawuf dan kata-kata umum. Penanda wac a Melayu moden seperti oleh itu . Contoh: Bahasa Melayu moden Bahasa Melayu klasik Ayat Ayat-ayat dalam bahasa Melayu kebiasaannya tidak berbelit-belit dan berulang-ula ng. politik. Kata sahibul hikayat kemudian dari itu ma ka tersebutlah perkataan . kalakian dan lain-lain. Tulisan Ja wi agak terpinggir. alkisah . Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden terus kepada maksud yang ingin disampaikan dan tidak ada bun ga-bunga bahasa.1975) . Bahasa Melayu moden turut memperkatakan pelbaga i bidang ilmu seperti ekonomi. teknologi maklumat dan sebagainya. perubatan. undang-undang. Sebaliknya bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosa kata klasik seperti saha ya. Dalam hal-hal keagamaan tulisan jawi masih mendapat tempat. pemerintahan dan pentadbiran. budaya. arakian . sains. Keadaan ini secara tidak langsung turut memperkayakan lagi kosa kata bahasa Mela yu.1986:151) Maka dengan kuasa Allah terlalu amat sangat kasih Raja Iskandar akan anak Raja Tabus dan Noraini pun terlalu amat kasih akan Raja Iskandar tiada sepertinya. (Sejarah Melayu. falsafah. Kosa kata Perkembangan ilmu moden secara tidak langsung menuntut bahasa Melayu meminjam ba hasa asing untuk mengungkapkan ilmu baharu. pendidikan. di samping itu . Sebaliknya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik panjang. berbelit-belit dan beru lang-ulang Contoh: Sampai di pinggir hutan. maka . Bahasa Melayu moden tidak menggunakan perkataan yang muluk-muluk dan penanda wac ana klasik seperti hatta . perlahan-lahan Pak Hassan menarik setengah dari daun kelapa kering yang terkepit di kirinya. sebaliknya dan lain-lain menggantikan penanda wacana bahasa Melayu klasik. masyghul (bersedih) dan sebagainya. kini turut menggengam daun kelapa itu. Bahasa Melayu klasik juga menerima pelbagai jenis kos a kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan. Genggaman tangan kirinya yang sudah sedi a memegang jala.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 89 keadaan menjadi sebaliknya. iaitu tulisan Rumi menjadi lebih penting. kesusasteraan. sosial. Hal ini ada kita bincangkan dalam tajuk sebelum ini. (Anwar Ridhwan. Istilahistilah baru dicipta atau menerima istilah dari bahasa asing untuk memenuhi keperluan bi dang ilmu baru.

Dia menduga ada bibit yang tidak sihat di luar pengetahuannya. berapa orang laki-laki dan perempuan. Maka oleh Pateh Adam diemasinya segala penunggu pintu Seri Nara Diraja. dan Datok Jawa itu Datok Singgora.1975:204) Adapun akan Tun Manda.1992:76. dan Tun Hidap Panjang. katanya pada penunggu pintu i tu. berumah sendirinya. (Zahara Nawawi. yang perempuan duduk dengan Orang Kaya Tun Ratna.1995:77) Tiada titisan air mata yang mengalir di pipi. Bahasa Melayu klasik. beranakkan Tun Abdullah. itu pun banyak anaknya. ayat-ayatnya secara relatif banyak menggunakan ayat pasif dan songsang. saorang lagi perempuan. adik Bendahara Seri Maharaja bergelar Seri Nara Wangsa.' (Sejarah Melayu. Tiada puji-pujian yang menghiasi b ibir. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden secara relatif mendahulukan subjek daripada predikat. Contoh: Bahasa Melayu moden. Bagiku itulah yang paling baik dan berkesan jika dibandingkan dengan lain-lain upacara gemerlapan yang dibuat di balik topeng. (Sejarah Melayu. (Abdullah Hussain. 'Berilah aku masuk dengan empat puluh orang perai ini juga. bapa Datok Jawa.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 90 Bahasa Melayu moden Bahasa Melayu klasik Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden secara relatifnya menggunakan ayat-ayat akti f. diangkat anak oleh Seri Nara Diraja. Menuju Puncak) Ada pun akan Tun Abdul. Dia melihat Rubiah semakin mesra dengan keluarga Haji Minhad seperti ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik kemesraan i tu. Berbeza pula dengan bahasa Melayu klasik.1975:205) . Tun Manda namanya. Sebaliknya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik secara relatifnya mendahulukan p redikat dan Sekarang masalah lain pula yang timbul. telah besarlah. Dia merasa sunggu h terpukul. Segalanya berjalan seadanya.

diselangi dengan raungan dan tangisan. (Abdullah Hussain. Maka Tela nai pun matilah. Begitu juga dengan bidang-bidang lain. Perasaannya kembali sayu dan pilu. disuruhnya bunuh.1975:173) .. ahli ekonomi akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan. minyak masak. Begitu juga jika kita bertemu dengan perkataan seperti menu. Maka Sultan Muhamad Terengganu itu diserahkan baginda pada Seri Akar Raja turun temurun anak cucu Se ri Akar Raja juga memegang dia. Maka Seri Akar Raja pun kembalilah ke Pahang. pasaran lesu. pasaran turun naik. kek lapis dan sebagainya.. Per bezaan pelbagai gaya dan ragam ini menghasilkan laras bahasa tertentu. Kalau kita membaca sesuat u petikan atau rencana. Misalnya doktor akan memperkatakan perkara-perkara berkaitan dengan bidang perub atan. Mengapa bahasa Melayu klasik banyak meminjam kosa kata dalam bahasa Arab dan Parsi? Mengapakah wujud laras dalam sesuatu bahasa? Haji Mihad teringatkan bapanya. (Sejarah Melayu. Bahasa Melayu klasik Gaya Bahasa Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang baharu telah mewujudkan pelbagai ragam d an gaya bahasa. Kuburnya entah di mana. Bahasa yang digunakan juga banyak menggunakan bahasa istana. diadun.. maka jelas bidang sosial atau khasnya bidang masakan atau pemakanan yang dibincangkan. Contoh: Bahasa Melayu moden. Kalau kita bertemu dengan perkataan seperti bursa saham..Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 91 diikuti dengan subjek atau dengan kata lain ayat songsang. 1995:445) Maka oleh Seri Akar Raja disuruhnya datangi Telanai. kita akan dapat mengesan istilah-istilah dan kosa kata tertentu yang me wakili bidang yang diperkatakan. ind eks komposit. maka jelas perkara yang dibincangka n itu ialah bidang ekonomi atau perniagaan. dikukus. matawang asing dan sebagainya. hakim dan pe guam akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan begitulah seterusnya. Pagi itu dia terkejut kerana mendengar suara orang memekik dan membent akbentak dalam bahasa asing. Ini berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mempunyai gaya pengucapan hampir se ragam atau sama.

Sesuatu laras b iasanya berubah-ubah mengikut konteks dan situasi. misalnya laras akademik. Usaha ini perlu dilakukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di Malaysia selepas merdeka. laras undang-undang.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 92 PETIKAN-PETIKAN CONTOH Salah satu aspek yang penting dalam pemodenan bahasa dan perancangan bahasa iala h pemupukan yang bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk mengembangkan bahas a supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan beberapa bahasa yang lain. .005 mata hingga 1. Hasi l usaha ini wujud pelbagai laras bahasa yang mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dalam disiplin yang b erbeza. laras ekonomi dan sebagainya Berikut petikan-petikan contoh mengikut laras yang membuktikan bahasa Melayu tel ah berada pada era pemodenan. Kaunter-kaunter kewangan dan harta yang ada kaitan dengan urus niaga dengan bak-bak di Amerika terus menunjukkan sentimen ya ng rendah. Indeks dijangka bergerak dalam jajaran 1. Kaedah kajian utama adalah kaji selidik di samping dapatan kajian dar ipada data skunder daripada Jabatan Alam Sekitar.015 mata. Dan pelabuhan. laras sukan. Oleh itu lahirlah pelabagai laras. laras ag ama. Ist ilah-istilah baru khususnya istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang teknikal dihasilkan. Bahasa Melayu moden hari ini bergitu berbeza dengan bahasa Melayu klasik kerana perubahan bentuk dan pelbagai ilmu baru yang diperka takan. Pasaran saham terus bergerak ke arah aliran tidak menentu. Laras Akademik. Harga-harga saham di Bursa Malaysia menyaksikan paras penutupan bercampur-campur apabila minat belian berpi lih di kaunter-kaunter mewah menjadi hambar kerana dipengaruhi sentimen negatif beri kutan kejatuhan semalaman di Wall Street. Laras Ekonomi Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti impak pencemaran air ter hadap hidupan akuatik di Muara Sungai Klang. Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Kawasan kajian meliputi zon perindustrian .

2002: Tengku Menteri) (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: Dengan syarat bahawa(a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi). Teman seperantauannya. Sehari-harian ini dia begitu sakit kepalanya memikirkan perjalanan hidupnya yang tidak keruan di bumi Teluk Belanga. Singapura ini..Ketika ini Felcra bergantung sepenuhnya kepada pengurusan ladang komodit i kelapa sawit dan getah sahaja. (Felcra) akan menceburi sektor pembangunan hartanah bagi mengurangkan kebergantungan dalam sektor perladangan pada tahun hadapan. Felcra menyasar bahagian pembangunan hartanah menyumbang antara 10 hingga 20 peratus kepada perolehan syarikat dalam tempoh lima tahun akan datang. (petikan Perkara 152: Perlembagaan Persekutuan Malaysia) KUALA LUMPUR 22 Ogos .Pengerusinya. dan (b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.''Felcra p erlu melakukan transformasi daripada sekarang kerana bergantung sepenuhnya kepada komoditi memberi risiko yang besar kepada syarikat.. Datuk Tajuddin Abdul Rahman berkata.Felcra Bhd. apa-apa bahasa lain. Ali Osman hanya memandang kosong ke langit luas.. (Talib Samat. Dia dituduh tidak mempunyai cita-cita. Ali Osman cukup memahami rintihan sahabatnya tang tidak berjaya dalam apa jua bidang yang diceburinya. atau daripada mengajarkan atau belajar.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 93 Laras Undang-undang Laras Media Massa/Laras Laporan Laras Sastera/Laras Kreatif Long Jaafar ke hulu ke hilir mencari idea baru bagaimana untuk meneruskan hidup ini. (Utusan Malaysia: 22 Ogos 20011) .

SKUAD Olimpik negara kini. memerintahkan supaya orang yang beriman bertakwa kepada All ah dan memberi gambaran betapa Allah sentiasa menolong orang yang bertakwa lantas A llah memerintahkan beberapa arahan yang lain kepada orang yang beriman. lengan. 16 Ogos lalu. Anda pasti akan dilayan umpama puteri. Berpandukan kepada lima aksi terdahulu.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 94 Laras Iklan Laras Sukan Laras Agama Laras Sains dan Teknologi Lesu. iaitu salah satu masalah sakit jantung. Apa tidaknya. koronori arteri menjadi sempit dan kaku. Slovakia apabila perlu mengharungi dua lagi perlawanan persahabatan menentang FC Nitra hari ini dan FC Levice (26 Ogos) sebelum pulang ke tanah air pada 28 Ogos ini. 1-0. Angina bukan masalah kecil kerana ia adalah simptom koronori arteri (CAD). Plak yang terbina ini dinam akan atherosclerosis . Mereka bermula cemerlang dengan tiga kemenangan berturut-turut mengalahkan Moldava. rahang dan bahagian belakang. anak buah Kim Swee segera bangkit daripada lena dan mempamerkan kegagahan membenam Dolny Kubiu (2-0). Rasa sakit itu mungkin boleh terjad i pada bahu. CAD terjadi apabila plak terbina di koronari arteri. Apabila plak terbina. Cara yang paling mudah ialah membelai dan memanjakan diri anda di pusat rawatan kesihatan.w. tengkuk. masalah sakit dada atau berasa tidak selesa pada bahagian itu terjadi ap abila otot jantung tidak mendapat darah yang cukup. Antaranya inf aq fi sabilillah dan jangan membinasakan diri di samping berihsan. empat kemenangan dan satu kali t ewas. Mujur. semakin hampir menamatkan misi pertapaan di Vion. Liptovsky Mikulas. Angina. Untuk membangkitkan kesegaran diri dengan kos yang rendah tetapi layan kelas sat u datanglah ke pusat Rawatan Kecantikan Cempaka. Topolcany. (SinarHarian :22 Ogos 2011) Selepas Allah s. (2-1) sebelum menerima kekalahan besar selepas dibelasah Honv ed Budapest (1-4). mencerminkan bahawa skuad Olimpik negara sudah benar-benar bersedia menghadapi Kelayakan Sukan Olimpik London bermula September depan. Mungkin anda bimbang dengan kos . tidak bermaya dan hilang semangat? Ini bermakna anda perlu melakukan sesua tu untuk mengembalikan kesegaran.t. pasukan kendalian Ong Kim Swee itu. Al iran darah ke jantung merosot seperti mana berlakunya penurunan bekalan oksigen ke ot ot . menc atat keputusan yang boleh dibanggakan. (2-1) . Biasanya angina menyebabkan seseorang i tu berasa seperti dadanya ditekan atau dipicit.

jantung. (Berita Harian: 28 Mac 2007) .

aliran Inggeris ditiadakan tetapi bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran dikekal kan dan dijadikan bahasa kedua terpenting di semua peringkat pengajian. Antara perkara penting peny ata pelajaran baharu ini ialah. iaitu bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan bagi Perse kutuan Tanah Melayu. Seminar Dunia Melayu. iaitu dengan menghapuskan aliran Inggeris. Berbagai kegiatan telah dianjurkan untuk mencapai hasrat i ni. Mengukuhkan lagi perkembangan bahasa Mel ayu lewat abad ke-20. Laporan ini me ngukuhkan kekurangan yang terdapat dalam Laporan Razak (1956). sekolah rendah dikurangkan menjadi tiga aliran sahaja. Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu-Indonesia. seperti Hari Sastera. Pada tahun 1960 Penyata Pelajaran Rahman Talib telah dikeluarkan. Simposium Dunia Melayu. Bahasa Melayu juga telah mu la digunakan di mahkamah-mahkamah di Malaysia. Bahasa Melayu juga mula mendapat tempat di luar n . Kongres Cendekiawan Melayu dan sebagainya. Kerj asama Kebahasaan dalam Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kemudian kepada Maj lis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). aliran kebangsaan bagi sekolah menengah dan pengajian tinggi yang menggunakan ba hasa Melayu sebagai bahasa pengantar sahaja. Hari Puisi Nasional. Antara matlamat Antara tujuan utama penubu han Gapena termasuklah untuk terus memperjuang dan memartabatkan kedudukan bahasa Melayu de ngan menyatupadukan semua penulis yang menggunakan bahasa kebangsaan membuka luas rua ng untuk para penulis muda bagi meningkatkan bakat-bakat mereka.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 95 ZAMAN MERDEKA (1957 HINGGA KINI) erkembangan bahasa Melayu selepas merdeka terus rancak dan berkembang pesat. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan jelas menyebut perihal kedudukan ba hasa Melayu dalam Perkara 152. Dapat disimpulkan perkembangan bahasa Melayu lewat abad ke-20 berkembang luas da n digunakan dalam semua urusan pentadbiran kerajaan dan majlis-majlis rasmi sesuai dengan tuntutan perlembagaan dan akta bahasa pada semua peringkat. Bahasa Melayu dijadikan alat perpaduan warganegara Malasyia. Pada pertengahan tahun 1970. Kongres Bahas a. Gabungan Persatuan-persatuan Penulis Nasional Malay sia atau singkatannya Gapena telah ditubuhkan. Penggunaan bahasa Melayu seba gai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan dilaksanakan dari peringkat rendah hinggalah k e peringkat universiti. Kemuncak bagi pendidikan aliran Melayu dan juga dasar pendidikan kebangsaan iala h dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) pada tahun 1970.

.egara. Bincangkan laras lain yang wujud dalam bahasa Melayu bersama rakan dan tutor anda. . Minat orang luar terhadap pengajian Melayu dan bahasa Melayu turut membantu penyebaran dan P Berpandukan petikan-petikan contoh yang diberi cari istilah-itilah khusus yang terdapat dalam petikan tersebut yang menggambarkan bidang ilmu berkenaan.

Universiti Beijing (China) dan banyak lagi.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 96 perkembangan bahasa Melayu. 2003:20). Universiti Leiden (Belanda). Univers iti Cornell dan Universiti Ohio (Amerika). iaitu perancangan taraf dan perancangan korpus. Di Malaysia.(Penilaian) penilaian dan peninjauan kembali hasil dan aktiviti perancangan bahasa dan selanjutnya membaiki kelemahan yang ada Perancangan Bahasa Perancangan Taraf Perancangan Korpus . yan g digambarkan seperti berikut: Perancangan bahasa dibahagikan kepada dua bahagian. usaha-usaha ini dijalankan oleh badan-badan tertentu yang ditubuhkan khas untuk mencapai matlamat ini. Wellington (New Zea land). Istituto Orientale (Itali). Universiti Victoria. Universiti La Rochelle (Perancis). perancangan bahasa melalui tiga peringkat utama. B Tiga peringkat perancangan bahasa Peringkat 1(Pemilihan) membuat keputusan dasar tentang bahasa yang hendak dirancang. Secara umumnya. bahasa yang dipilih sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan bahasa-bahasa lain. PERANCANGAN BAHASA MELAYU MODEN agi memajukan dan memodenkan bahasa Melayu pelbagai usaha dan perancangan dijala nkan. Umumnya. Peringkat 2(Pelaksanaan) pelaksanaan rancangan (pengekodan atau kodifikasi)dan pemupukan Peringkat 3. School of African and Asian Studies London (SOAS). peranca ngan bahasa ialah usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke taraf yang lebih maju. badan perancang bahasa ialah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang di tubuhkan pada tahun 1956. Menurut Tatabahasa Dewan edisi baharu (Nik Safiah Karim et al. Antara pusat pengajian Melayu di luar negeri ialah U niversiti Hamburg (Jerman).

Proses perancangan bahasa . Perancangan korpus pula melibatkan pelbagai proses. Satu Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM). Aspek pemodenan seterusnya ialah dalam bidang perkamusan. Perancangan pemodenan tatabahasa me ncakupi dua bidang penting. Sistem Eja an Rumi Fajar Asia. bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia dan bahasa rasmi negara dan seterusnya menjadi lambang identiti Malaysia dan menjadi alat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Aspek pengekodan ini j uga dianggap penting kerana sesuatu bahasa yang sedang berkembang akan bertambah per bendaharaan katanya. Tanpa perancangan yang strategik dan sistematik akan membua tkan sesebuah bahasa menjadi lemah dan akhirnya mati begitu sahaja. Salah satu proses tersebut i alah proses penyeragaman bagi menghasilkan satu variasi bahasa seragam dan baku dalam pelbag ai aspek diperlukan untuk menjadikan sesuatu bahasa terus berkembang maju. Pembentukan istil ah yang standard penting dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu. Usaha pemodenan dan pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ilmu moden bermula apabila Pedoman Umum Pembentuka n Bahasa Melayu (PUPIBM) dirumuskan oleh MBIM. makna. Sistem Ejaan Rumi Kongres. Maka. Bidang morfologi melibatkan pembe ntukan kata dan frasa manakala bidang sintaksis merupakan cara-cara untuk membina ayat. Dalam hal ini. Perkara-perkara yang direkodkan meliputi kata entri. dan peranan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat. Sistem Ejaan Rumi Za ba.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 97 Perancangan taraf bererti peluasan dan peningkatan taraf penggunaan. iaitu morfologi dan sintaksis. sebutan dan etimologi kata. contoh pengguna an kata. maklumat tatabahasa. Penyeragaman tatabahasa juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu terus berk embang. Usaha ini penting bagi membolehkan pengguna bahasa mengunakan tatabahasa yang be tul dan seragam sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Universiti Malaya dan akhirnya Sistem Ejaan Rumi Baharu (1972) yang digunakan sehingga hari ini. bahasa Melayu dipilih dan diiktiraf me lalui perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (pindaan 19 71). Proses penyera gaman dan pembakuan bahasa atau pengekodan ini melibatkan perkara-perkara berikut. Sejarah perkemba ngan sistem ejaan Rumi bermula dari Sistem Ejaan Rumi Wilkinson. Dalam usaha memodenkan sistem ejaan Rumi terdapat beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem ejaan dalam bahasa Melayu. Proses perancangan bahasa amat penting kepada sesebuah bahasa kerana bahasa sent iasa melalui pembaharuan. pertambahan kata ini perlu disusun dan dirakamkan untuk rujukan u mum.

yang melibatkan pelbagai aspek ini dilihat mampu mempertahankan sesebuah bahasa daripada menjadi pupus. Proses penyeragaman dan pembakuan bahasa ejaan peristilahan perkamusan tatabahasa . Oleh itu.

9. ayat dan gaya bahasa. Ciri-ciri bahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang ter dapat dalam bahasa Melayu klasik merangkumi aspek kosa kata.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 98 Malaysia melalui DBP dengan kerjasama MABBIM berusaha untuk terus merancang. iaitu pada awal abad ke -19. Mengapakah pengekodan dianggap penting dalam proses perancangan bahasa? . laras ekonomi. kemudian Arab. Untuk memodenkan bahasa proses perancangan dan pemupukan bahasa dilakukan. Tamil dan Hi ndi. 8. Pelbagai bidang ilmu menghasilkan pelbagai laras bahasa dalam bahasa Melayu seperti laras undang-undang. 7. tulisan. Berdasarkan pemerhatian anda apakah kepentingan laras kepada masyarakat Senaraikan tiga proses atau peringkat utama perancangan bahasa. Bahasa Melayu juga meminjam kosa kata daripada bahasa-bahasa serumpun. Pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 hingga kini tulisan Rumi mengambil alih peranan tulisan Jawi. Belanda dan Inggeris . Mengapakah bahasa Melayu begitu mudah menerima pengaruh bahasa asing? 3. Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. 2. memartabat dan memodenkan bahasa Melayu sesuai dengan tuntutan semasa. Perancangan korpus ialah proses penyeragaman bagi menghasilkan satu variasi bahasa seragam dan baku dalam pelbagai aspek diperlukan untuk menjadikan sesuatu bahasa terus b erkembang maju. 12. Perancangan taraf bererti peluasan dan peningkatan taraf penggunaan. laras teknologi maklumat. men yebar. dan per anan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat. 13. KATA KUNCI peminjaman pengekodan pemupukan penyeragaman perancangan korpus pembakuan pemodenan gaya bahasa laras pemilihan pelaksanaan penilaian standard istilah bidang PENILAIAN KENDIRI 1. laras sain dan sebagainy a. 6. 11. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Pelbagai bentuk laras wujud dalam bahasa Melayu. Senaraikan ciri-ciri bahasa Melayu moden dan ciri-ciri bahasa Melayu klasik. dan seterusnya bahasa-bahasa Eropah seperti Portugis. 10. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan bentuknya dalam pelbagai aspek. Peringkat awal bahasa Melayu banyak meminjam kosa kata Sanskrit. RUMUSAN 5.

Kuala Lumpur: Champ ion Printers Sdn. M. Beg. Ilmu Mengarang Melayu. Awang Sariyan (1996). Hari-hari terakhir seorang seniman. J (1981). Abdullah Hussain (1995). KL:DBP 24. W.al. Unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Kong Yuan Zhi (1993. Shah Alam: Karisma Pub. 22. 20. KL:DBP 19. 25. 15. Sejarah Melayu. PJ: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Talib Samat. Ismail Hussein (1966). Imam. KL:DBP 16. Bahasa rencana pengarang akhbar-akhbar Melayu hingga ke tahun 1941. 18. . Bhd. Zainal Abidin bin Ahmad (1965). Mengapakah bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan? 6. Ogos). KL:DBP 21. Indo.Bhd. (2004). Unsur asing dalam bahasa Melayu. 26. Sdn. Nik Safiah Karim et. KL:DBP 17. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Apakah bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh Arab telah diterima oleh masyara kat di kepulauan Melayu? RUJUKAN 14.Sanskrit loan words in Malay. KL: Utsuan Pub & Dist. 676-702. Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin (2004). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 99 4. Bahasa Melayu STPM (kertas 1 & 2). KL:DBP. A. Anwar Ridhwan (1986). 23.G. KL:DBP Dewa n Bahasa dan Pustaka. Bhd. Bhd. Mohd Taib Osman (1964). Shellabear (1975). Tengku Menteri. D alam Jurnal Dewan Bahasa. Nik Safiah Karim (1996).(2003). Apakah kepentingan perancangan bahasa dalam konteks sesebuah negara ? 5.

Para cerdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. mereka mula menulis dengan meniru cabang. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. Pengalaman dan pe ngetahuan mereka tentang alam cukup luas. ranting. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. anda diharap dapat: Mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam persuratan persuratan yang terdapat di Malaysia Mengetahui zaman persuratan Melayu moden pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. Hal ini dapat dikaitkan pada penciptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan pengisi alam sebagai pembayang maksud atau sampiran sebelum menyatakan isi pantunnya. Lama kemudian dinamakan sebagai Tulisan Rencong. Pengalaman dan pe ngetahuan luas. Para ce rdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. dan bentuk sungai. Bahasa Melayu dalam _____________________________________________________________________________ UNIT 6 BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN khir unit ini. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. rotan dan sungai. Tulisan atau aksara Rencong terdapat di Sumatera Selatan. mereka belum memiliki kemahiran menulis dan semua perhubungan dilakukan dengan cara lisan. Mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam persuratan 2. Oleh yang demikian. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah.__________________________________________________ BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Berkurun-kurun kemudian. Mengetahui zaman persuratan Melayu moden PENGENALAN Tahukan anda pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. akar. potongan kayu. ranting. mereka belum memiliki kemahiran menulis dan semua perhubungan dilakukan dengan cara lisan. akar. Hal ini dapat dikaitkan pada penciptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan ebagai pembayang . potongan kayu. anda diharap dapat: 1. dan bentuk sungai. rotan dan sungai. Mengenalpasti jenis persuratan yang terdapat di Malaysia 3. mereka mula menulis dengan m eniru cabang. Oleh yang demikian. Lama-kelamaan terbentuklah tu lisan yang namakan sebagai Tulisan Tulisan atau aksara Rencong ini n. Adakah anda mengenali tulisan dalam gambar ini? kurun kemudian.

Pengalaman dan pe ngetahuan luas. Para cerdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah.maksud atau sampiran sebelum Bahasa Melayu dalam persuratan __________________ 100 pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. Oleh yang demikian. mereka mula menulis dengan meniru kelamaan terbentuklah tulisan yang . mereka belum memiliki kemahiran kurun kemudian.

iaitu huruf Rencong tersisih tetapi kosa katanya bertambah. iaitu bahasa Sanskrit. Tulisannya yang asal. Pelayaran dua hala ini menyebabkan mereka sentiasa melalui selat Melaka. bahasa Jawa dan bahasa Arab. dan India ke Pelabuhan Yaman. Hal ini menyebabkan tulisan ini tidak dapat bertahan lama. Bincangkan kelompok yang menggunakan bahasa Sanskrit. bagaimanapun aksara Rencong ini masih dapat dilihat di Perpustakaan School Of Oriental and African Studies. sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat. Lama-kelamaan pel abuhan yang ada di kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menj adi tempat . Pengaruh Hindu di kepulauan Melayu mula dibawa oleh pedagang dan pelayar sama ad a dalam kalangan orang India atau orang Melayu. Dari Sumatera hasil yang paling utama mereka beli ialah rempah kerana rem pah ini merupakan keperluan yang penting bagi orang Arab di Saba' (Kerajaan Saba' wujud di antara 115950 SM). Selat Melaka telah digunakan oleh pedagang Arab seb agai laluan pelayarannya membawa barang perniagaan dari Tiongkok. didapati ia mempunyai pengaruh yang ketara sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut mengguna kan beberapa perkataan Melayu di samping askara Sanskrit. Aksara Rencong dianggap huruf asli Bahasa Melayu. Pelabuhan di Sumatera pula mendapat bekalan rempah ini dari Pulau Maluk u di samping Aceh yang sudah terkenal hasil rempahnya ke dunia Arab.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 101 Aksara Rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi). 1994: 56). Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu. Oleh itu. Zaman Persuratan Melayu Kuno Tahukan anda hingga abad ke-14 bahasa Melayu telah mengalami perubahan dengan ti ga bahasa yang besar. Pedagang Arab yang dimak sudkan di sini tidak semestinya beragama Islam kerana hubungan di antara Arab dan alam Melayu t elah wujud sejak zaman sebelum munculnya Islam. Berabad-abad sebelum Masihi. London (Darwis Harahap. bahasa Melayu diandaikan telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang ada pada batu bersurat selepas itu sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya. Sumatera. Seawal abad pertama. Selain itu. pedagang dari India belayar ke Timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju Indi a. Penggunaan kapur barus untuk mengawetkan ma yat (mummi) yang disimpan di dalam piramid pada Zaman Mesir Kuno dikatakan diambil d ari Barus (nama tempat) di Pulau Sumatera.

Bahasa Melayu Purba in i kemudian dinamai sebagai bahasa Melayu Kuno. Di samping itu juga para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu.perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal o leh pedagang Arab. . Kedatangan para pedagang dan penyebar agama i ni mengakibatkan bahasa Melayu Purba mendapat pengaruh baru.

Menurut Noriah Mohamed (1999:48). Kerajaan ini berpusat di daerah Palembang di Su matera. Sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kerajaan Melayu di jambi. L. Pada abad ke-7 hingga abad ke-9. Gunung Sundoro. pantai utara Jawa Tengah. Perkataan Sanskrit berasal dari perkataan Samskrtabhasa yang berma ksud bahasa yang sempurna .ditemui di Palembang bertarikh 683 M atau 605 Tahu n Saka (Zaman saka bermula pada tahun 78M). ditemui bukti penting perihal penggunaan bahasa Melayu kuno. terdapat dua bahasa utama di kepulauan Melayu. Kebun Kopi (Jawa Barat) dan lain-lain. iaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Westenek yang menjadi Residen Palembang pada ketika itu tidak menyebut tentang penemuan itu. Ia diperolehi pada 29 November 1920 daripada sebuah keluarga Melayu yang menetap di Kampung Kedukan Bukit. ia itu sejenis tulisan India Selatan purba bagi penyebaran agama Hindu. Ia dijumpai di Kedukan Bukit. Dalam zaman kerajaan Sriwijaya. Batu Bersurat Kedukan Bukit . kerajaan Sriwijaya dikatakan telah menguasai sebahag ian besar kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penakulukan. iaitu di Kaki Bukit Siguntang. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan dan pentadbiran kerajaan Sriwijay a. Terdapat empat batu bersurat yang penting di samping beberapa batu bersura t yang lain serta beberapa catatan pengembara dan pedagang Cina berkenaan dengan kerajaan Sriwijay a dan penggunaan bahasa Melayu.C. Manakala di Pulau Jawa. kerajaan Melayu pernah mengirim utusan ke China pada tahun 644M. B atu bersurat lain yang ditemui di Pulau Jawa ialah d Bukateja. namun ia disebut secara sepintas lalu oleh pengkaji yang sama dalam artikelnya yang bertajuk . Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan palava. Sifat bahawa Jawa pula begitu kompleks dan bertata tingkat menyebabkan lama-kelamaan bahasa Jawa semakin tersisih. antaranya iala h batu bersurat Kedukan Bukit(683). Menurut catatan Cina. sebelah barat daya Palembang. batu bersurat Talang Tuwo(684). Pada masa yang sama keraj aan Sriwijaya membantu menyebarkan kebudayaan dan bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Melayu. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima ba hasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebah agian besar kepulauan Melayu. penemuan batu ini ada disebut dalam laporan arkeologi Oudheidkundig Verslag (1920). ditemui di Sajamerta. Dang Pu Hawang Galis.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 102 Pada zaman ini. iaitu kerajaan Sriwijaya. batu bersurat kota kapur (686) dan batu bersurat karang berahi (686). Sang Hyang Wintang. Manjusyrigrah a. prasasti Melayu yang tertua bertarikh pada awal abad ketujuh masihi. Keempat-empat batu bersurat terpenting.

isi kandungan batu bersurat ini menceritak an tentang seorang raja yang berpangkat dapunta hiyang telah naik kapal untuk mendapatkan s iddhayatra yang diterjemah sebagai kekuatan sihir atau kejayaan. Ismail Hussien (1992:15) menjelaskan. sebahagian jalan darat dan dengan sukacitanya memberikan siddhayatra menjadi mil ik Sriwijaya dan menjadikannya makmur. kira-kira empat minggu kemudian.Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Melajoe (1923). menggerakkan tentera 20. Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat yang diuk ir di atas batu berbentuk bujur yang bergaris lilit 80 sentimeter pada bahagian paling panjang. Hari lain pula.000 orang. Krom juga mengkaji dan menghasilkan kajian tentang batu bersurat dalam bentuk artikel yang bertajuk Hindoe-javanansh e Geschiedenis pada tahun 1920. Tulisan pada batu . sebahagian m enaiki kapal. dia berangkat dari Minag Tamvan.

seperti: abai. banyak. Di samping batu bersurat yang telah dinyatakan di atas sebenarnya ada lagi batu bersurat yang agak penting diketahui. Imbuhan akhiran pula ialah: -i dan -an. datu. d engan. merdeka. aku. benua. mati. Misalnya: Kata tida (tidak) berubah menjadi tyda .Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 103 bersurat ini terpelihara baik. menggunakan bahasa Melayu. tuba. di dalam. durhaka. maka. Walaupun begitu batu ini masih ditulis dengan huruf India dan meng andungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. tetapi. tida. batu. pahat. Minangkabau (1356M) merupakan Batu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu dengan pengaruh Islam.C. orang. buat. tulisan yang terdapat pada batu bersurat ini Manakala Batu Bersurat Karang Brahi merupakan salah satu batu bersurat terpenting. jahat. tatkalanya. Sa nskrit. sakit. Batu bersurat ini ditemui di Pagar Ruyung. di-. hamba. Beberapa perka taan bahasa Melayu Kuno sebahagian telah memperlihatkan irasnya dan sebahagian lagi kekal di gunakan hingga kini. Pada batu bersurat ini tertulis beberapa sajak Sanskrit dengan sedikit prosa Melayu K uno dengan menggunakan huruf India dan satu lagi di Aceh yang dinamai Batu Nisan Minye Tuju h. tambal. iaitu Batu Bersurat Pagar Ruyung (1356 M) di Sumate ra Barat. mar-. jangan. Ia ditemui di kawasan Talng Tuwo di Barat Palembang oleh L. Imbuhan awalan ialah : ni-. Batu nisan ini bertarikh 1380 M dan ditulis dengan tulisan India. pulang. kait. beri. mula. Awalan mar dan ni berubah m i ber dan di . Batu Bersurat Talang Tuwo batu bersurat ini bertarikh 684M atau 606 tahun saka. bulan. ujar. gelar. tapi k. kedatuan. ulang. Batu Bersurat Kota Kapur . dosanya. kita.pada Batu Bersurat Kota Kapur perkataan/bahasa Melayu telah lebih banyak ditemui dan unsur bahasa Sanskrit semakin berkurang. keliwat. persumpahan. Batu bersurat Pagar ruyung. Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang dipahat di atasnya dengan empat belas baris ayat bahagian yang berukir berukuran 50 sentimeter hingga 80 sentimeter.Westenek. suruh. roga. par-. namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu Kuno pada batu bersurat ini. bunuh. Residen Jambi pada 17 November 1920. ulu. juga Kata marbuat dan niparbuat berubah menjadi berbuat dan diperbua bersurat ini juga menjadi bukti bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa ras mi dalam zaman . dan Arab. dan yang. kasihan. Bahasa yang terdapat pada batu bersurat ini menunjukkan perbezaan kata-kata yang digunakan jika dibandingkan dengan batu ber surat zaman kuno. lawan. kecuali pada bahagian tiga baris terakhir yang ti dak dapat dibaca kerana telah trserpih. ka-.

Makam ini kepunyaan Ratu Al-Alah. . Mengandungi dua rangkap syair bahasa Melayu kuno bercampur Sanskrit dan Arab ditulis denga huruf Kawi atau Jawa kuno. puteri Sultan Malik al-Zahir Thani. Puteri ini mangkat pada 1380 TM. Pertama kalinya kata-kata Arab tercatat pada batu bersurat ini.Sultan Malik al-Zahir Thani (1326-1350) ialah pemerintah negeri Islam Samudera-Pasai atau Aceh sekarang ini.kerajaan Sriwijaya. Aceh ini ditulis dalam huruf India tetapi bahasa yang digunakan telah banyak menunjukkan perubahan. Manakala Batu nisan Minye Tujuh.

Penentua itu fardlu pada sekalian Raja manda. Terengganu (1303-1397M). Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua . Pada abad ke-15 6 sebuah kerajaan Melayu Melaka yang gagah dan berpengaruh Hijrat nabi mungstapa yang prasida tujuh ratus asta puluh sawarsa haji catur dan dasa wara sukra raja iman warda (?) rahmat-Allah gutra tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha taruh dalam swarga tuhan tatuha iaitu maksudnya Setelah hijrah Nabi. Batu Bersurat Terengganu merupa kan bukti terawal pengunaan skrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu. iaitu Sulta n Pasai yang pertama memeluk agama Islam. inksr ipsi ini sudah lama terletak di depan sebuah surau atau langgar yang dipakai sebagai tumpuan ka ki untuk mengambil wuduk. Rasul Allah dengan yang orang . menurut Fatimi dan S. al-Attas dalam Hashim Haji Musa (1999:8).. Kuala Berang. Batu ini ditemui oleh seorang saudagar berketurunan Arab yang bernama Sayid Husin bin Ghulam al-Bokhar i di sunagi Teresat. Di bahagian lain pula terdapat satu bentuk prosa yang bersajak. bagi mereka ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam. Daripada penemuan Batu bersurat yang diperkatakan di atas merupakan catatan tera khir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14. Inskripsi ini menceritakan undang-undang seorang raja. Jumaat Ratu Iman warda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa. Berdasarkan maklumat penduduk setempat. ya Tuhan semesta taruhlah Baginda dalam swarga Tuhan. Manakal a pada nisan kepala tertulis satu puisi Sufi Arab.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 104 Terdapat catatan pada batu nisan Minye Tujuh ini iaitu: Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Merupakan batu nisan yang pertama dijumpai dan diperbuat daripada batu Acheh. Malah tertulis juga nama pemilik makam. Terengganu.M. mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruk di laut dan darat semesta Ya Allah. Jum at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala.lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka. Inksripsi ini masih tertulis dalam bahasa Arab ia itu mengandungi petikan ayat al-Quran surah al-Hasyar ayat 22 hingga 24 pada nisan kaki. Manakala Batu bersurat Kuala Berang. Terjemahan insripsi Batu Bersurat Terengganu ini iaitu . muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah memperkenalkan sistem tulisan dan alat percetaka n terutamanya pada abad ke-19. dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya.Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada. meninggal dunia pada bulan Ramadan pada tahun 696H. di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla llahu alaihi wa sallama Raja mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam bhumi. iaitu Sultan Malik al-Saleh.N. kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun bulan Zulhijah empat belas hari.

sifat dua puluh. bincangkan. hikayat berunsur Hindu-Islam dan hikayat berunsurkan Islam. Jenis karya hikayat terbahagi kepada tiga jenis utama. rukun Islam yan g lima perkara. Hikayat Nabi Yusuf. Hikayat Hindu-Islam ialah Hikayat Gul Bakawali. Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagam aan kepada masyarakat. Oleh yang demikian. ada di antara mereka yang giat menulis hi kayat. hukum kanun dan kitab. dan hikaya t nabi yang lain. Hikayat Nakhoda Muda. Sebagai contoh. Bagi hikayat berbingkai seperti Hikayat Bayan Budiman Kesempatan orang Melayu belajar agama di negara Arab dan apabila mereka kembali ke tanah air. Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Amir Hamzah Dengan sempurnanya huruf abjad Jawi maka ulama Islam sama ada yang berasal dari negara Arab mahupun ulama Islam tempatan yang telah mendalami pengetahuan agama Islam mulai menulis risalah terutama berkenaan dengan ". Apabila mereka kemb ali ke tanahair banyaklah buku agama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Orang Melayu pun semakin ramai belajar agama di negara Arab. iaitu hikayat berunsur Hi ndu. Hikayat Nabi Ibrahim. Hikayat Nabi Bercukur. mereka banyak menterjemahkan buku agama ke dalam bahasa Melayu dalam usaha menyebarkan kefahaman dan pengetahuan agama Islam. Zaman Persuratan Melayu Klasik Perkembangan Bahasa Melayu Klasik dapat dilihat jelas dalam persuratan. Dari sini . syair. Hikayat Nabi Muhammad menga jar anaknya Fatimah. Bahasa Melayu kuno berjaya menjadi lingua franca. hikayat.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 105 telah menjadikan bahasa Melayu semakin penting sebagai lingua franca dan alat da lam perkembangan kesusasteraan Melayu. demikian juga segala yang wajib d iketahui oleh orang-orang Islam". Manakala hikayat pengaruh Islam ialah Hikayat Hassan Damsyik dan Hikayat Salih dan Saliha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai-bagai jenis contoh persuratan yang menggunakan bahasa Mel ayu Klasik. huraian kalimah shahadat. rukun Iman yang enam perkara.. Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagamaan kep ada masyarakat. Hikayat Berma Syahban.. surat. Hikayat Nabi Daud. Contoh-contoh hikayat dari unsur Hindu ialah Hikayat Seri Rama (Ramayana) dan Hikayat Pandawa Jaewa (Majabharata). Oleh yang demikian. ada di antara mereka yang giat menulis hikayat. Dari sini lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad.

iaitu Paduka Seri Sultan Putera Jaya Pati Sif at Alau'ddin Shah. manusia. rahasia. dan dituduh mel anggar adat resam orang Melayu. sombong. suara. neraka. syurga. sentosa.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 106 lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad. Hal ini berlaku kerana cerita tersebut berasal daripada cerita lisan atau cerita yan g disadur beberapa kali daripada cerita asalnya. ras a.273 perkataan di dalamnya. masa. sayembara. Hikayat Nabi Muham mad mengajar anaknya Fatimah. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Hikayat Nur Muhammad da n nabi bercukur dan nabi wafat adanya. cahaya. seperti: Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muh ammad 'Ali Hanafiah. puteri. iaitu Amir Hamzah. Hikayat nabi bercukur.Demikian juga kesusastera an Parsi. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam kutipan Hikayat Amir Hamzah ini: Ada pula di antara pujangga yang sudah begitu mesra dengan kesusasteraan Hindu menulis cerit a tersebut dalam tulisan Jawi. putera. dan saudara. penulisan mereka ini telah dijalin dengan nama Arab a tau campuran Hindu-Arab termasuk gelaran rajanya. Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut dalam Sejarah Melayu. utara. seperti yang berikut ini: Bahasa yang terdapat dalam petikan di atas terlihat susunannya tidak teratur dan berlaku beberapa kali perulangan perkataan. pahala. agama. semas a pertahanan Melaka dari serangan Portugis. seperti: Candra Nur Lela. Namun. Lagi pula pada masa itu. negeri. bahasa. bahaya. mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. cuka. Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut dalam Sejarah Melayu. biaya. raja. D alam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245. Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya sebelum 1511 lagi. Hikayat Nabi Yusuf.Kebanyakan karya kesusasteraan pada zaman i ni tidak diketahui penulisnya sama ada kesusasteraan tersebut bercorak Hindu ataupun berc orak Islam. Sebarang penonjolan nama perseorangan dianggap bongkak. kepala. bumi. muka. dan Maharaja Bikrama Indra Dewa mempunyai gelaran lain. Perkataan lain yang kini sudah sebati dengan bahasa Melayu di antara lain: saya. Hikayat Amir Hamzah menceritakan perihal kegagahan dan keperwiraan seorang pejua ng Islam. raya. da n hikayat nabi yang lain. pada zaman sebelum dan awal kebangkitan Islam. Hikayat Nabi Daud. hikayat ini dikatakan telah dibacakan bagi menaik an semangat pahlawan Melayu. ragam. karya kesusasteraan dianggap m ilik bersama. puasa. Hikayat Nabi Ibrahim. Keadaan ini dapat difahami kerana karya ini merupakan awal penulisan daripada cerita yang biasanya disampaikan secara lisan. anggota. restu. Malik Indra. dewa. raksasa. semasa pertahan .

Bermula maka tatkala itu semata-mata 'alam pun belu m jadi. Demikianlah firman Allah sujudlah engkau lima puluh tahun lamanya. Wabihi nasta'inu billahi ta'ala. langit dan bumi pun belum jadi. . Dalam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245.273 perkataan di dalamnya.an Melaka dari serangan Portugis. hikayat ini dikatakan telah diberikan oleh Sultan Melaka untu k dibacakan bagi menaikkan semangat pahlawan Melayu.'arasy dan kursi pun belum jadi. tersebut Luh pun belum tersurat dan seperti Nabi sollol lohu 'alaihi wasallam kepada Nabi Adam 'alaihissalam. Telah sudah i a sujud maka firman Allah 'Hai kekasihku Nur Muhammad' maka bangkitlah ia Nur Muhammad i tu. langit dan bumi pun belum jadi. darat dan laut pun bel um jadi. Ertinya. Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya s ebelum 1511 lagi. yakni Adam antara tanah dan seperti sab da Nabi sollollohu 'alaihi wasallam 'awwalu ma kholaqollohu ta'ala nuri'. perta ma-tama dijadikan Allah ta'ala itu cahayaku ini maka ia pun sujud dengan firman Allah me nyuruh sujud. Ini hikayat peri menyatakan Nur Muhammad Rasulu llah sollollohu 'alaihi wasallam.

supaya kita beroleh faedah d aripadanya. patik-patik itu adalah seperti hulubalang berani. benar katanya itu. Maka dianugerahi pula Hika yat Muhammad Hanafiah.a. Maka hari pun malamlah. maka titah Sultan Ahmad pada Tun Indera Sagara. Maka kata Tun Isap pada Tun Indera Sagara. Amir Hamzah di-katakan mulai menerima agama Islam sesudah dua tahun Rasulullah menerima walinya yang pertama dan telah bersamasama mengikut Nabi Muhammad berhijrah (berpindah) ka-Madinah. Seperti yang tersebut di-dalam riwayatnya bahawa Amir Hamzah ialah bapa saudara kapada Nabi Muhammad s. didalamnya meriwayatkan kisah keberanian dan kegagahan Sayyidina Hamzah mengepalai tentera Islam dalam peperangan menentang tentera-tentera kafir. Maka Tun Indera Sagara pun keluarlah membawa Hikayat Hamzah. Amir Hamzah adalah terkenal sebagai pahlawan Islam yang terbilang. katakan kepada segala an ak tuan-tuan itu. maka ba ginda pun tersenyum maka titah Sultan Ahmad. takut tiada akan ada berani segala tuan-tuan itu seperti Muhammad Amir Hamzah pun padalah maka kita beri Hikayat Ha mzah. seperti Muhammad Hanafiah. Maka Tun Indera Sagara pun masuk mengadap Sultan Ahmad.w. keberanian da n jasajasanya dimedan-medan perang terutama sekali dalam peperangan Badar amatlah besar ertiny . maka segala hulubalang dan segala anak tuan-tua n semuanya bertunggu dibalai rong. Kerana Feringgi akan melanggar esok hari. Menurut pendapat orang-orang yang ahli dalam lapangan kesusasteraan bahawa Hikay at Amir Hamzah ialah salinan daripada bahasa Parsi sungguh pun dalam bahasa 'Arab a da juga hikayat yang demikian. iaitu putera kepada Abdul Mutalib. tiad a menyahut. baiklah Tun Indera Sagara pergi memohonkan Hikayat Muhammad Hanafiah. Maka segala sembah orang itu semuanya dipersembahkannya kebawah duli Sultan Ahmad. Maka oleh T un Indera Sagara segala kata Tun Isap itu semuanya dipersembahkannya kepada Sultan Ahmad. hendak pun kita anugerahkan Hikayat Muhammad Hanafiah. maka semuanya diam. Maka kata segala anak tuan-tuan itu. Maka oleh Sultan Ahmad dianugerahi Hikayat Amir Hamzah. Maka kata Tun Muhammad Onta. dan suru h berhadir senjata. persembahkan ke bawah duli yang diper tuan. sembahkan mudah-mudahan dapat patik-patik itu mengambil faedah daripadanya. seperti gambarannya: Maka Sultan Ahmad pun menghimpunkan orang. Hikayat Amir Hamzah adalah merupai sebuah buku yang tebal mengandungi 90 bab. maka segala titah Sultan Ahmad itu semuanya disampaikannya pada segala anak tuan-tuan itu. Apa kita buat bertu nggu dibalai rong diam-diam sahaja? Baik kita membaca hikayat perang. benar kata tuan-tuan itu.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 107 Kisah pada malam sesudah Feringgi melancarkan serangannya yang pertama ke atas Melaka.

Perhatikan bahagian awal petikan Hikayat Raja Pasai yang berikut ini : . Maka ker ana itu-Iah riwayat Amir Hamzah sentiasa di-kenang oleh umat Islam.Hikayat Amir Hamzah ini sa-lain daripada dalam B ahasa Melayu ada juga salinan-salinan-nya dalam bahasa Jawa. Dalam ba hasa Jawa hikayat ini terkenal dengan nama "Menak". Sayyidina Hamzah telah tewas tatkala me lawan orangorang kafir Makkah yang banyak bilangan-nya dikaki bukit Uhud. dekat Madinah. Hikayat Raja Pasai Hasil kesusasteraan Melayu yang dianggap terawal ditulis oleh orang Melayu. Tidak dapat dipastikan tarikh awal hikayat ini ditulis kerana pada masa itu tradisi me nceritakan semula cerita orang lain (seperti yang dilakukan pada cerita lisan) berlaku dan diangga p sebagai sesuatu yang wajar. meng isahkan masyarakat Melayu dan menggunakan bahasa Melayu (tulisan Jawi) ialah Hikayat Raj a Pasai. Sunda dan Bugis.a disisi sejarah perkembangan agama Islam. dan di-dalam hikayat-nya banyak pula diadakan tokok tambah oleh pengarang-nya.

Raja Ahmad menjumpai budak perempuan daripada buluh betung.Pertama. Sebaliknya telah d ibumbui dengan unsur-unsur sejarah. bupati sapu (pu) nagari Demak nagari Bagor. kepada hari dua puluh sa. berkat syafaat Nabi Muhammad mustafa. istimewa yang menyuratkan dia. R. Merah Silu telah membuka Pasai Samud era sempena seekor semut besar. Di samping itu tarikh yang tercatat pada bahagian akhir Hikayat Raja Pasai seperti Tamat har i Isnin. Cerita ini termasuklah kewujudan sesebuah negeri. Amin Sweeney berpendapat abad ke-14. Setelah dewasa. Hill mengatakan di antara tahun 1383 M hingga 1390 M manakala Hooykaas mendakwa bahawa Hikayat ini seawal-awalnya dikarang sekitar ta hun 1350 M. dipeliharakan Allah subhanahu wataala apalah kira nya dari dunia datang ke akhirat. Hikayat Raja-Raja Pasai bukanlah sebuah buku teks sejarah yang murni. dan A. Jones (1987) terc atat:Tamat Hikayat Raja Pasai. Winstedt menjangka Hikayat Raja Pasai selesai ditulis pada abad ke-15. corak organ isasi pentadbiran .H. warsa 1742 ini bukanl ah bermakna penulisan pertama cerita tersebut. Ketika berburu. Karya sastera sejarah biasanya menceritakan pembukaan negeri. Pada bahagian akhir Hikayat Raja Pasai yang diusahakan oleh R. Unsur mitos dan legenda diterapkan dalam bahan sejarah yang memerlukan interpretasi yang mendalam untuk mengetahui objektif dan tujuan pengarang istana ini. kepada bulan Muharam. perkembangannya. Puteri Betong puladikahwinkan dengan Merah Gajah dan mendapat 2 orang pu tera iaitu Merah Silu dan Merah Hanum. Kisahnya mengaitkan keturunan ra ja-raja Pasai yang bernama Raja Ahmad dan Raja Muhammad. Selamat sempurna yang membaca dia dan segala yang menengarka n dia. melainkan merupakan salinan daripada beberapa salinan cerita yang terdahulu. sanat za Hijratul Nabi 1230 dan Sangking Kya i Suradimanggala. Penyalinan ini juga memperlihatkan bahawa ketika itu kesusastera an Melayu tersebar luas di seluruh Nusantara. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan hasil sastera sejarah yang tertua yang diperca yai disusunpada abad ke-15 iaitu semasa pemerintahan Malikul Saleh hingga Pasai dita kluki oleh Majapahit. sallallahu alaihi wasaa lam. meng enai pembukaan Negeri Samudera-Pasai dan kisah pengislamannya.O. Mereka berkahwin dan mendapat seorang puteri be rnama Puteri Betong. Ia dapat dibahagikan kepada 3 mengikut peralihan cerita. zaman kekalahan dan keruntuha n. zaman keemasan . keadaan sosial budaya dan corak politiknya. Kisah pengislaman Pasai pula dikaitkan dengan Merah .Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 108 Hikayat Raja-Raja Pasai tergolong dalam genre sastera sejarah juga disebut sekar ang sebagai karya agong.

Beliau juga amat dik enali rakyat kerana prihatin akan kehidupan rakyat. Mereka menfitnah Tun Brahim Bapa kononnya ia telah menceroboh gundi k kesayangan raja lalu dijatuhkan hukuman dgn meminum racun. Maka ada raja dua bersaudara seorang namanya Raja Ahmad dan seorang namanya Raja Muhammad.Silu yang bermimpi bertemu dengan Rasulluah s. negeri yang di bawah angin ini .w dan menukar nama kepada Sultan Malikul Saleh. Alkisah peri mengatakan cerita raja yang pertama masuk agama Islam ini Pasai. Maka baginda kedua bersaudara itu hendak berbuat negeri di Samarlanga. Puncannya bermula akibat daripada sifat dengki pembesar Pasai ke pada Tun Brahim Bapa.Manakala bahagian kedua menceritakan kisah mengenai kisah mengenai Tun Bra him Bapayang merupakan tokoh yg menjadi kebanggaan Kerajaan Pasai. Pasailah yang pertama membawa iman akan Allah dan akan Rasulullah. .Kegagahan Tun BrahimBapa(anak Sultan Ahmad) digambarkan seperti Hang Tuah.a. Adapun yang tua Raja Ahmad. ma ka adalah diceriterakan oleh orang yang empunya cerita ini. Setelah kematian Tun Brahim.Bahagian akhir cerita pula mengenai kisah penaklukan Pasai oleh Majapahit.

Merah Hasun marah kerana menyangka abangnya mak an cacing gelang-gelang dan bermain dengan kerbau. Raja Ahmad bernegeri di Balik Rimba . Merah Silau berkuasa menjinakkan kerbau liar di kawasan tersebut. Akhirnya Merah Gajah dikahwinkan dengan Puteri Betung. Sultan Malikul Na sir diserang oleh Megat Sekandar dan Sultan Malikul Nasir tewas. Dia pergi mem buru dan berjumpa dengan seorang tua di dalam sebuah surau . Megat Sekandar hendak mengangkat Merah Silau menjadi raja tetapi dibantah oleh Tun Harid Benung. Pasai dap at dikalahkan oleh Raja Aceh. iaitu Sultan Iskanar Muda Mahkota Alam. Raja Muhamad marah lalu membunuh Merah Gajah . Hulubalangnya bernama Tun Harid B enung lari ke negeri Barus tetapi ditangkap oleh Raja Barus. Merah Silau dan Merah Hasun tinggal di Biruan. Apabi la Merah Silau menjadi raja. Daripada nasihat orang tua d i surau itu. Malangnya Merah Silau suka sangat bersabung ayam. Di samping itu ada juga dikaitkan dgn legenda mengenai kedatangan Islam yg dihub ungkan dgn Nabi Muhammad. Merah Silu mendapat mimpi sehingga dpt mengucap dua kalimah s yahadat & dapat membaca Al-Quran. Hikayat Raja-Raja Pasai m engandungi unsur metos & sejarah seperti yg terdapat dlm ciri sastera sejarah. Sultan Malikul Nasir menyerangnya dan berlaku peperangan yang panj ang. Di sana dia bertemu dengan Megat Iskandar dan meres tui dia tinggal di Buluh Telang. Merah Gajah mencabut ram but emas Puteri Betung lalu keluar darah pelik berwarna putih. Kegagahan Tu n Brahim diselitkan . Megat Sekanda r dan Megat Kedah ialah kekanda kepada Sultan Malikul Nasir di Rimba Jerana. Maka Raja Ahmad melanggar negeri Raja Muhamad dan peperangan terjadi. Di samping itu. Akhirnya. Dalam hikayat ini ada terselit unsur metos iaitu Raja Muhamad mendapat Puteri Be tung daripada perdu rebung buluh. Baginda menghalau Merah Silau dari tempatnya. Merah Silau menahan bubu dan mend apat cacing gelang-gelang yang bertukar menjadi emas dan perak. satu perbuatan yang memalukan maruah ra ja.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 109 kekuasaan Pasai menjadi lemah dan mudah ditakluki Majapahit. Kedua-dua raja adik beradik ini terbunuh dalam peperangan. Puteri Betung akhirnya hil ang. Merah Gajah dan Puteri Be tung mendapat anak lelaki iaitu Merah Silau dan Merah Hasun. Raja Ahmad mendapat anak lelaki yang dibela oleh seekor gajah. Akhirnya sultan Malikul Nasir melarikan diri ke Kumat. Merah Silau dengan pengikutnya berpindah k e Sungai Pasangan dan ke Hulu Kalang. Tetapi di Kumat. ia berkahwin dgn Puteri Ganggang dari Perlak & mendapat putera bernama Malikul Tahir. Merah Silau menjadi raja di Rimba Jerana. Anak itu dinamakan Mer ah Gajah . Setelah memeluk Islam.

Bincangkan unsur-unsur mitos dan lagenda yang terdapat dalam Hikayat Raja-raja Pasai Hukum Kanun Hukum Kanun atau biasa juga disebut Undang-undang Melaka pada mulanya merupakan peraturan yang tidak bertulis. Akan tetapi penggunaan bahasa kurang menarik & menyukarkan pembaca.di samping memasukkan bentuk puisi. Ayatnya juga tidak sempurna di samping terselit bahasa Mela yu kuno. rakyat. Namun begitu. Peraturan itu diadakan untuk melindungi kerajaan. Walaupun Hukum Kanun ini sudah dijalankan pada masa pemerintahan Sultan Mudzaffa r Shah . d an negeri Melaka. ia merupakan sastera sejarah yang bermutu.

Ia adalah karya penting yang mem aparkan sejarah undang-undang di Melaka yang menjadi amalan masyarakat Melayu pada zaman pemerintahan baginda. maka peninggalnya isteri saudagar itu pun bermukahka h dengan kalandar. iaitu pada tahun 1600 M. Terjemahannya yang lain terdapat juga dalam bahasa Turki dan bahasa H industan. Itulah sebabnya Hukum Kanun ini dianggap ada setelah tahun 1489 M. Cerita ini disalin dengan beberapa pengubahsuaian ke bahasa Parsi dengan nama yang baru. Diduga terjemahan hikayat ini telah diterjemahkan ke dalam ba hasa Melayu pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. jual beli dan prosedur-prosedur berkaitan perkara ini juga dimuatkan bagi memperlihatkan Hukum Kanun Melaka ini adalah undang-undang Islam. Kemudian tiada berapa lamanya. maka saudagar itu pun datanglah dari belayar itu. adapun akan saudagar itu ada ia menaruh seekor burung bayan . Cerita ini pada mulanya m erupakan sebuah hikayat tua Hindu yang bernama Sukasaptati (Cerita-Cerita Bayan). bebera pa lamanya sudah ia pergi itu. dan Makasar. Salinan hikayat ini dalam bahasa Melayu ialah: Hikayat Bayan Budiman. Penekanan diberikan dari segi hukum-hakam dan perundangan berhubung undang-undang perkahwinan. kepentingan Hukum Kanun Melaka terletak pada kedudukannya yang m enjadi dasar utama kepada kewujudan karya undang-undang negeri lain kemudiannya Hikayat Bayan Budiman Hikayat Bayan Budiman merupakan satu hikayat yang telah mengalami perjalanan yan g panjang baru sampai ke bahasa Melayu. Hi kayat Khoja Maimun. Sukasaptati ini masuk ke alam Melayu mula-mula merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa. Sebermula. dan Cerita Taifah dalam tulisan Jawi. Bugis. Namun. Terjemahannya dalam bahasa Melayu merupakan salinan da ripada riwayat terdahulu. Selain merupakan karya yang tertu a dan pertama dalam genrenya. maka ia pergi belayar. Hikayat Khoja Mubarrak. Judul asa l naskhah ini ialah Risalah Hukum Kanun iaitu Undang-undang.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 110 (1446-1456 M) namun ia baru ditulis dan disusun secara teratur setelah pemerinta han Sultan Mahmud Shah (1489-1511 M). tetapi d iketahuinya juga . iaitu Tuti Nameh oleh Nakhshabi. Perhatikan bahasa yang digunakan dalam petikan Hukum Kanun atau Undang-undang Melaka ini: Hukum Kanun Melaka merupakan hukum Islam pertama yang telah diperkenalkan oleh S ultan Muhammad Shah untuk digunakan di negeri Melaka. Hatta. Perhatikan petikan Hikayat Bayan Budiman seperti yang berikut ini: Adalah seorang saudagar di negeri Istambul. naskhah yang dianggap lengkap barulah ditem ui bertarikh 1600 M.

kedua 'berparik'.oleh saudagar itu dengan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan isterinya itu. Maka segala kata ini tiada dapat kita mengatakan dia. kecuali perkataan peninggalnya yang seharusnya se peninggalnya. Perhatikan beberapa contoh seperti yang berikut ini: (a) sudah ia pergi itu (b) ada pun akan saudagar itu Lima perkara. . Jika kita perhatikan penggunaan perkataan dalam petikan ini sebahagian besar dar ipadanya tidak berubah hingga sekarang. kelima 'anugerah'. digocoh hukumnya. Bagaimanapun. Dan jikalau orang keluaran berkata demikian itu. keempat 'karunia'. melainkan raja yang kerajaan juga. yang tiada beroleh kita menurut kata itu. Pertama-tama 'titah'. ketiga 'murka'. struktur ayatnya jelas menunjukkan pengaruh struktur bahasa Arab/S anskrit. pada sehari-hari ia berbantah juga. Ma ka tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya.

Jika ia memeli lada atau barang sesuatu. Maka surat simi yang k ita karuniai akan dia ini. diberinya akan kamu dirham atau barang sesuatu. Ketika itu Harry Middleton iala h seorang Ketua Kapal Susan yang ingin membeli rempah. maka mohon dirinya ia berlayar ke Jawa. sekalian. Wassalam. dengan dipohonkannya daripada kita. hendaklah kamu permulia. sabda yang maha mulia datang kepada segala panglima negeri dan pertuha segala negeri yang ta'aluk ke Aceh. Surat Raja Aceh (Sultan Alauddin Shah ) kepada Harry Middleton diperkirakan ditulis pada tahun 1601 M semasa kapal tersebut ber labuh di Pelabuhan Aceh. Dengan demikian. dan janganlah seseorang daripada kamu mencabuli dia. Hanya beberapa perkataan sahaja yang kini sudah mengalami perub ahannya. dengan sebenar-benarnya jua. kapitannya bernama H arry Middleton.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 111 (c) akan pekerjaan isterinya itu (d) tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya (e) pada sehari-hari ia berbantah juga Surat Raja Aceh Kepada Harry Middleton Jika Kerajaan Melaka telah menulis Hukum Kanun (Undang-undang Melaka) untuk meli ndungi kerajaan dan rakyatnya maka Kerajaan Aceh pula memberi perlindungan kepada pedag ang yang ingin berniaga di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. maka kapitannya dan segala saudagarnya itu hamba pada Raja I nglitir. asalnya kapal ini berlabuh di labuhan negeri Aceh. Inilah sabda kita kepada kamu sekalian. Maka jika ditunjukkannya kepada kamu sekalian si mi ini. jika ia meli berjual dengan k amu yang dalam teluk rantau Aceh itu. Kapal yang diketuai oleh Harry Middleton itu dianggarkan tiba di Aceh yang juga singgah di Pariaman. Ada pun barang tahu kamu sekalian. Sebahagian besar bahasa Melayu yang digunakan di dalam surat ini serupa dengan b ahasa Melayu sekarang. Yang hamba Raja Inglitir itu serasa orang kitalah. Perhatikan petikan surat tersebut setelah ditransliterasikan dar ipada huruf Jawi ke huruf Rumi. Sumatera Barat pada tahun 1601 M dan kembali ke England pada 21 Jun 1603. Yang orang Inglitir ini suhbat kita Raja Inglitir. . bahawa kapal orang Inglitir ini. supaya ia jangan dica buli segala orang teluk rantau kita. seluruh pertuha = pertua ® ketua ta'aluk = takluk Inglitir = Inggeris kapitan = kapten (nakhoda kapal laut) memeli = membeli Dengan anugerah Tuhan sarwa'alam sekalian. Contoh: sarwa = segala. beberapa lamanya i a di sana.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 112 suhbat = sahbat, sahabat meli berjual = berjual-beli simi = surat kebenaran berniaga Bahasa yang hampir sama juga terlihat di dalam surat kebenaran berniaga daripada Raja Aceh kepada James Lancaster bertarikh 1602 M. Bahasa Melayu semakin meluas penye barannya apabila orang Melayu bertambah ramai yang menjadi penulis. Para penulis ketika i tu menghasilkan karya mereka melalui kesusasteraan yang berasaskan agama Islam. Oleh yang demiki an, kesusasteraan sufi berkembang dengan meluas di seluruh Nusantara. Pada masa itu pula, kemahiran membaca tulisan Jawi sudah semakin dikuasai oleh masyarakat Melayu. De ngan demikian penyebaran bahasa Melayu lebih mudah dan lebih teratur perjalanannya. Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri berasal dari Barus, Sumatera. Ia mengembara ke pelbagai tempat un tuk menambah pengetahuannya seperti ke Mekah, Madinah, Baghdad, Pahang (Tanah Melayu ), dan Kudus (Pulau Jawa). Ia menguasai bahasa Arab dan Parsi di samping bahasa Melayu yang memang menjadi bahasa ibundanya. Bahasa Melayu yang digunakannya itu sudah memperlihatk an bentuk seperti yang digunakan sekarang. Tidak diketahui secara pasti tarikh hasil karyanya itu ditulis kerana tidak ada catatan tentangnya. Yang diketahui ialah bahawa Hamzah Fansuri menghasilkan karyanya itu pada masa Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam memerintah Aceh dalam tahun 1606-1636 M. Berda sarkan ini, dapatlah dikatakan bahawa karyanya itu tercipta pada awal abad ke-17. Ia menghas ilkan beberapa buah syair dan prosa. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Syair Perahu nya ini: Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Di sanalah i'tikad diperbetuli sudah Wahai muda kenali dirimu Ialah perahu tamsil tubuhmu Tiadalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal diammu Hai muda arif budiman Hasilkan kemudi dengan pedoman Alat perahumu jua kerjakan Itulah jalan membetuli insan Dengan penggunaan bahasa yang indah dan dengan perumpamaan yang sederhana, Syair Perahu ini pada suatu masa menjadi sebutan orang ramai. Ia digunakan oleh ibu ba pa untuk menasihati anaknya agar mentaati ajaran Islam. Kemudian, perhatikan pula bahasa yang digunakan dalam petikan prosanya ini:

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 113 N Nama penulis lain yang banyak mengembangkan bahasa Melayu melalui kesusasteraan termasuklah Shamsuddin al-Sumatrani, Syeikh Nuruddin al-Raniri, dan Abdul Rauf a l-Singkeli. Walau bagaimanapun, kerana latar belakang pendidikan dan objek penulisan mereka sama, maka bahasa yang mereka gunakan juga tidaklah jauh berbeza di antara satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat lagi kerana mereka sama-sama tinggal di tempat yang sama, iaitu Aceh. Surat Raja Aceh Kepada Ratu Elizabeth I Walaupun penyebaran agama Islam begitu kuat di Aceh, ia tidaklah menutup pintu k emasukan saudagar asing ke alam Melayu ini. Inggeris, yang sejak awal telah mempunyai hub ungan yang baik dengan Raja Aceh, terus menjalin persahabatan terutama dalam bidang perniagaan. Ratu Elizabeth I yang ketika itu memerintah Kerajaan Inggeris secara langsung telah meminta surat kebenaran berniaga seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Aceh. Perhatikan bahasa yang d igunakan oleh Raja Aceh kepada Ratu Elizabeth I, seperti petikan yang berikut ini: Apabila kita perhatikan bahasa yang digunakan di dalam surat di atas dengan baha sa yang digunakan di dalam surat sebelumnya dan juga surat yang kemudian dikirimkan oleh Raja Aceh kepada Raja James I, nyatalah serupa. Hal ini dapatlah difahami bahawa yang meny alin atau menulis surat tersebut orang yang sama. Jika seorang bertanya: "Jikalau Zat Allah kepada semesta sekalian lengkap, kepada najis dapatkah dikatakan lengkap?" Maka jawab: "Seperti panas lengkap pada sekalian 'alam, kepada Ka'bah pun lengkap, pada rumah berhala pun lengkap, kepada semesta sekalian pun lengkap; kepada najis tiada Ia akan najis; kepada busuk tiada Ia akan busuk; kepada baik tiada Ia akan baik; kepada jahat tiada Ia akan jahat; daripada Ka'bah tiada Ia beroleh kebajikan; daripada rumah berhala tiada Ia berolah kejahatan. Sedang panas demikian, istimewa Allah subhanahu wata'ala suci daripada segala suci, di mana Ia akan najis dan busuk?" Aku raja yang kuasa yang di bawah angin ini, yang memegang takhta kerajaan negeri Aceh dan Samudera dan segala negeri yang ta'luk ke negeri Aceh. Maka sekalian kamu yang menilik kepada surat ini, hendaklah dengan tilik kebajikan da n tilik yang sejahtera. Dan kamu dengarkan perkataan yang dalamnya, dan kamu fahamkan segala perkataannya. Bahawa aku telah bersabda dengan suka hatiku memeri kamu tahu ini: bahawa aku telah bersahabat dengan Raja Inglitir, dan kamu pun bersahabat dengan Raja Inglitir itu, seperti kamu bersahabat dengan segala manusia yang lain dalam dunia ini; dan berbuat baik kamu akan orang itu, seperti kamu berbuat baik akan orang yang lain itu.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 114 Bahasa Melayu terus menyebar ke tempat lain di alam Melayu ini. Ini dapat dibukt ikan dengan bahasa yang terdapat di dalam Surat daripada Kapitan Laut Buton kepada Gu rnador (Gabenor) General di Batavia (1670 M), Surat daripada Pangeran Ratu Jambi kepada Gurnador General di Batavia (1669 M), dan Surat daripada Raja Bendahara Paduka Seri Mahar aja Birni (Brunei) kepada Kapitan Inggeris di Jambi (1752 M). Bahasa yang terdapat di dala m beberapa surat di atas ternyata hampir sama walaupun tempat di antara satu dengan yang lain sal ing berjauhan. Bukhary Al-Jauhari Kerajaan Aceh menjadi tumpuan sasterawan muslim. Hal ini kerana di samping Keraj aan Aceh merupakan satu kerajaan yang kuat, rajanya juga memberi kemudahan dan keistimewa an kepada penulis. Pada tahun 1603 M, Bukhary al-Jauhari telah menyadur sebuah kitab Parsi dan diberinya tajuk Taj us-Salatin atau Mahkota Raja-raja. Perhatikan bahasa yang terdapat dal am petikan berikut ini: Sama ada menyadur atau menterjemah sesuatu bahasa ke dalam bahasa Melayu, ia tet ap menguntungkan bahasa Melayu. Perkataan yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu d ikekalkan. Lama-kelamaan perkataan ini pun terserap ke dalam bahasa Melayu. Perbendaharaan kata bahasa Melayu semakin kaya. Dalam karya ini misalnya, kita menemui perkataan: kun, maha bbah, mihrab, ashab, qari, dan banyak lagi perkataan yang lain. Zaman Persuratan Melayu Moden Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden, iaitu pada awal abad ke-19 , tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Tulisan Jawi masih digunakan ol eh sasterawan dalam penghasilan cerpen dan novel. Dalam perkembangan sejarah bahasa Melayu klasik, tulisan Jawi memainkan peranan utama. Semua surat-surat urusan perdagang an dan pentadbiran menggunakan tulisan Jawi. Aksara Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Namun hari ini keadaan menjadi sebalikn ya, iaitu tulisan Rumi menjadi lebih penting. Tulisan Jawi agak terpinggir. Dalam hal-hal keagamaan tulisan jawi masih mendapat tempat. Usaha memartabatkan semula tulisan jawi tetap dilaku kan. Perkembangan ilmu moden secara tidak langsung menuntut bahasa Melayu meminjam bahasa asing untuk mengungkapkan ilmu baharu. Bahasa Melayu moden turut memperka takan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, sains , teknologi maklumat dan sebagainya. Istilah-istilah baru dicipta atau menerima istilah dari bahasa a sing untuk memenuhi Segala puji bagi Allah jua Tuhan sarwa sekalian alam bahawa yang tiada ada

dalam kerajaannya itu sekutu dan tiada ada yang menghukumkan. (Maka dihukumkan daripada sekalian hukum seperti hukum itu). Ia jua empunya kerajaan dan ia jua yang empunya hukum dan ialah (yang terkeras hukumannya) daripada sekalian hakim seperti kata dalam kitabnya yang qadim akan hambanya.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 115 keperluan bidang ilmu baru. Keadaan ini secara tidak langsung turut memperkayaka n lagi kosa kata bahasa Melayu. Sebaliknya bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosa kata klas ik seperti sahaya, masyghul (bersedih) dan sebagainya. Bahasa Melayu klasik juga menerima p elbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu k eagamaan, undang-undang, kesusasteraan, pemerintahan dan pentadbiran, perubatan, falsafah, tasawuf dan kata-kata umum. Bahasa Melayu moden tidak menggunakan perkataan yang muluk-muluk dan penanda wacana klasik seperti hatta , maka , arakian , alkisah , kalakian dan lain-la da wacana bahasa Melayu moden seperti oleh itu , di samping itu , sebaliknya dan lain-lain menggantikan penanda wacana bahasa Melayu klasik. Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang baharu telah mewujudkan pelbagai ragam d an gaya bahasa. Misalnya doktor akan memperkatakan perkara-perkara berkaitan dengan bida ng perubatan, ahli ekonomi akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan, hakim dan peguam akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan begitulah set erusnya. Perbezaan pelbagai gaya dan ragam ini menghasilkan laras bahasa tertentu. Kalau kita membaca sesuatu petikan atau rencana, kita akan dapat mengesan istilah-istilah dan kosa kata tertentu yang mewakili bidang yang diperkatakan. Kalau kita bertemu dengan perkataan seperti bursa saham, pasaran turun naik, ind eks komposit, pasaran lesu, matawang asing dan sebagainya, maka jelas perkara yang d ibincangkan itu ialah bidang ekonomi atau perniagaan. Begitu juga jika kita bertemu dengan perka taan seperti menu, minyak masak, diadun, dikukus, kek lapis dan sebagainya, maka jelas bidang sosia l atau khasnya bidang masakan atau pemakanan yang dibincangkan. Begitu juga dengan bidang-bidan g lain dan ini berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mempunyai gaya pengucapan hampir seraga m atau sama. Bahasa yang digunakan juga banyak menggunakan bahasa istana. Bincangkan ciri-ciri bahasa Melayu moden dan cirri-ciri bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu Moden Sampai di pinggir hutan, perlahan-lahan Pak Hassan menarik setengah dari daun kelapa kering yang terkepit di kirinya. Genggaman tangan kirinya yang sudah sedi a memegang jala, kini turut menggengam daun kelapa itu. Setelah itu Pak Hassan nyalakan daun kelapa itu dengan mancis api. (Anwar Ridhwan,1986:151) Bahasa Melayu Klasik Maka raja jin pun bermohonlah, lalu ghaib daripada mata baginda. Maka diambilnya mahkota tiga buah dari dalam perbendaharaan Raja Sulaiman alaihi's-salam, dibawanya kepada Raja Suran, maka diambil baginda dengan sukachitanya.

1975:17) .(Sejarah Melayu.

misalnya laras akademik. makna. Maka. Seterusnya. badan perancang bahasa ialah Dewan Bahasa da n Pustaka (DBP) yang ditubuhkan pada tahun 1956. Satu Jawatankuasa Tetap Bahasa Mela yu (JKTBM). pertambahan kata ini perlu disusun dan dirakamkan untuk rujukan umum. Usaha ini perlu dilakukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan yang p esat di Malaysia selepas merdeka. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Univ ersiti Malaya dan akhirnya Sistem Ejaan Rumi Baharu (1972) yang digunakan sehingga hari ini. Umumnya. laras undang-undang. Sistem Ejaan Rumi Kongres. Aspek pengekodan ini j uga dianggap penting kerana sesuatu bahasa yang sedang berkembang akan bertambah perbendaharaan katanya. Pembentukan istilah yang standard penting dilakukan sesuai dengan perkembangan i lmu. Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. laras agama. Aspek pemodenan seterusnya ialah dalam bidang perkamusan. Istilah-istilah baru khususnya istilah-istilah yang berkaitan d engan bidang teknikal dihasilkan. usaha-usaha ini dijalankan oleh badan-badan tertentu yang ditubuh kan khas untuk mencapai matlamat ini. laras sukan. Hasil usaha ini wujud pelbagai laras bahasa yang mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dalam disiplin yang berbeza. salah satu aspek yang penting dalam pemodenan bahasa dan peranca ngan bahasa ialah pemupukan yang bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha un tuk mengembangkan bahasa supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan beberapa bahasa yang lain. Menurut Tatabahasa Dewan edisi baharu (Nik Safiah Karim et al. perancangan bahasa ialah usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke tar af yang lebih maju. Sesuatu laras biasanya berubah-ubah mengikut konteks dan situasi. Sist em Ejaan Rumi Fajar Asia. sebutan dan etimologi kata. Usaha ini penting bagi membolehkan pengguna bahasa mengunakan tataba . Oleh itu lahirlah pelbagai laras. Penyeragaman tatabahasa juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu terus berkembang. Sistem Ejaan Rumi Za ba.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 116 Di samping itu. bagi memajukan dan memodenkan bahasa Melayu pelbagai usaha dan perancangan dijalankan. Usaha pemodenan dan pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ilmu moden bermula apabi la Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Melayu (PUPIBM) dirumuskan oleh MBIM. contoh penggunaan kata. 2003:20). Di Malaysia. Perkara-perkara yang direkodkan meliputi kata entri. Dalam usaha memodenkan sistem ejaan Rumi terdapat beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem ejaan dalam bahasa Melayu. maklumat tatabahasa. Sejarah perkemba ngan sistem ejaan Rumi bermula dari Sistem Ejaan Rumi Wilkinson. Bahasa Melayu moden hari ini bergitu berbeza dengan bahasa Melayu klasik kerana perubahan bentuk dan pelbagai ilmu baru yang diperkatakan. laras ekonomi dan sebagainya.

iaitu morfologi dan sintaksis. Perancangan pemod enan tatabahasa mencakupi dua bidang penting. Malaysia melalui DBP dengan kerjasama MABBIM berusaha untuk ter us merancang. Oleh itu.hasa yang betul dan seragam sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan. menyebar. . Bincangkan kepentingan penggunaan laras bahasa dalam masyarakat di Malaysia. Proses perancangan bahasa amat penting kepada sesebuah bahasa kerana bahasa sentiasa melalui pembaharuan. memartabat dan memodenkan bahasa Melayu sesuai dengan tuntu tan semasa. Bidang m orfologi melibatkan pembentukan kata dan frasa manakala bidang sintaksis merupakan cara-cara untuk m embina ayat. Proses perancanga n bahasa yang melibatkan pelbagai aspek ini dilihat mampu mempertahankan sesebuah bahasa darip ada menjadi pupus. Tanpa perancangan yang strategik dan sistematik ak an membuatkan sesebuah bahasa menjadi lemah dan akhirnya mati begitu sahaja.

KL:DBP Beg. 2. Bandingkan penggunaan bahasa yang terdapat dalam Hikayat Nur Muhammad dan Hik ayat Amir Hamzah. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebahagian besar kepulauan Melayu. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. akar.Sanskrit loan words in Malay. rotan dan sungai. KL:DBP Kong Yuan Zhi (1993. iaitu pada awal abad ke-19 . laras ekonomi. Indo. Dalam Jurnal Dewan Bahasa. Bahasa rencana pengarang akhbar-akhbar Melayu hingga ke tahun 1941. Ogos).Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 117 RUMUSAN Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan bentuknya dalam pelbagai aspek. A. KATA KUNCI hikayat perkamusan laras bahasa peristilahan persuratan peminjaman PENILAIAN KENDIRI 1. Untuk memodenkan bahasa proses perancangan dan pemupukan bahasa dilakukan. Penemuan Batu bersurat catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14. Ismail Hussein (1966). Pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 hingga kini tulisan Rumi mengambil alih per anan tulisan Jawi. Kuala Lumpur: Champion Printers Sdn. Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. KL:DBP . J (1981). Mohd Taib Osman (1964). Jelaskan maksud mitos dan lagenda. Unsur asing dalam bahasa Melayu. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. ayat dan gaya bahasa. tulisan. Ciri-ciri bahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang terdap at dalam bahasa Melayu klasik merangkumi aspek kosa kata. Pelbagai bidang ilmu menghasilkan pelbagai laras bahasa dalam bahasa Melayu sepe rti laras undang-undang. 676-702. Bhd. M. laras sains dan se bagainya. Kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Tulisan atau aksara Rencong dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang ter dapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. RUJUKAN Awang Sariyan (1996). muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah memperkenalkan sistem tulisan dan alat percetakan terutamanya pada abad ke-19. laras teknologi maklumat.

76. A. 1966.O. 2.s. m. Samad Ahmad. Kajian sejarah perkembangan bahasa Melayu. m. Jil. Hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya. London A. 1985. 1987. Ismail Hussein. 1966. 180.s.al. m. Sejarah kesusasteraan Melayu. 1 A. . m. Sejarah kesusasteraan Melayu. Harun Aminurrashid. R. Mustafa Mohd Isa .s. 1965.s. 1987 Raffles Malay No. Winstedt. 2. Jil. Sastera Melayu lama dan baru. Jil. Royal Asiatic Society. PJJ PPLK USM 199 4 Hikayat Raja-Raja Pasai.s. Hikayat Bayan Budiman.s. Kuala Lumpur. 3. Fajar Bakti. Samad Ahmad. (2004). KL:Dewan Bahasa dan Pustaka. 1982. 1984. m. 1965. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. 26-28. Sejarah kesusasteraan Melayu. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. 1. m. 11. m.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 118 Nik Safiah Karim et. 2 .s. A. Annas Haji Ahmad. 25-26.s. 'Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih' JMK312.m. Samad Ahmad. Hikayat Amir Hamzah. 40. 1900?-1979?.s.67. m. Samad Ahmad.

Tanjung Malim dengan tujuan untuk menerbitkan sebanyak mungkin buku-buku bacaan umum. Melayu. Hal ini kerana adanya usaha gigih yang dilakukan oleh badan-badan bahasa seperti Pejabat Karang Mengarang. PENGENALAN erkembangan bahasa Melayu agak pantas terutama selepas merdeka. GAPENA. Memahami peranan persatuan-persatuan di Malaysia dalam usaha penyebaran dan pengembangan bahasa Melayu. Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Badan-badan ini banyak berperanan dalam memperjuangkan kedudukan bahas a Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pejabat Karang Mengarang ditubuhkan pada tahun 1924 bagi menggantikan penterjemah yang ada di MPSI pada ketika itu. 4. Mengenalpasti kerjasama yang terjalin di antara pertubuhan-pertubuhan bahasa.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 119 UNIT 7 BADAN-BADAN PERTUBUHAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. khususnya bahasa Inggeris. ASAS 50. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). 3. MA BBIM dan MBAM. Perjuangan ini dilakukan untuk menjadikan baha sa Melayu sebagai bahasa yang sama kuat dan sama hebat dengan bahasa bahasa besar lain di du nia. Penubuhan Pejabat Karang Mengarang juga bertujuan untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang besar bagi mengisi buku-buku dalam Bahasa Melayu. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB). Adakah anda mengetahui peranan badan-badan bahasa yang terdapat di Malaysia? Pejabat Karang Mengarang (PKM) ejabat karang Mengarang adalah sebuah institusi yang penting dalam sejarah persuratan Melayu. iaitu ketua pengarang dan penterjemah P P . Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Dalam tajuk ini kita akan meneliti dan sumbangan dan peranan yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. Za ba telah dilantik menjadi ketua di jabatan ini. Memperlihatkan badan-badan bahasa yang berperanan memperkembangkan bahasa 2.

Pejabat Karang Mengarang diletakkan terus di bawah kawalan Kementerian Pelajaran Kuala Lumpur dan pada tahun 1957. buku-buku teks dan bukubuku umum untuk murid di sekolah. guru-guru pelatih serta pembaca umum. Pejabat Karang Mengarang ini dijadikan satu j abatan dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu.Windstedt dan O.Winstedt telah dilantik sebagai ketua editor pertama dan Za ba pula berti ndak sebagai penterjemah. Mengambil kira faktor-faktor ini.al. 1999).Sharifudd in Hj. namun kemudiannya diluluskan dengan mengambil kira anggaran perbelanjaan maktab bagi membiayai badan tersebut. Pada peringkat awal. Peranan dan Sumbangan PKM Pada peringkat awal penubuhannya. Abdullah Mohd Ali.T. PKM lebih menumpukan perhatian terhadap penerb itan buku-buku sekolah yang dikenali dengan Malay School Series. Dussek dan Za ba menyarankan supaya PKM ini diselenggarakan mengikut jejak Balai Pustaka di Indonesia yang pernah dilawati oleh Za ba sendiri pada tahun 1931. Pertubuhan Pejabat Karang Mengarang dibiayai oleh kerajaan N egeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu. Dussek tela h membuat suatu usul tentang penubuhan sebuah Badan Menterjemah yang kemudiannya d iberi nama Pejabat Karang Mengarang (PKM) dan seterusnya menjadi salah sebuah jabatan di MPSI.T Dussek. Penerbitan awal ini lebih menumpukan kepada usaha menerbitkan buku-buku bacaan sekolah. Abdul Rahman Yusuf. Dussek memohon supaya bahagian penterjemahan di Jabatan Pelajaran Kuala Lumpur dipindahkan ke maktabnya dan dil etak di bawah pengawasannya. O. Idris Mohd Yusof. serta perbelanjaan untuk menterjemahkan buku-buku Malay School Series dan Malay Home Library Series. Ahli-ahli Pejabat Karang Mengarang yang lain terdiri daripada Abdul Kudus Muhammad.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 120 kanan sementara R. pengetua MPSI ketika itu. peranan Pejabat Karang Mengarang diambil sepenuhnya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Yusop et. Dussek telah menulis surat kepada Windstedt yang menjadi pengarah pelajaran ketika itu. Pada tah un 1955. Yazid Ahmad dan Ahmad Nasaruddin. Sulaiman Hamzah dan Mohd Nor Nawi. Pejabat Penterjemahan.O. Dussek menjelaskan kepentingan PKM dengan alasan bahawa usul ini penting kerana sesuai dengan lokasi dan fungsi MPSI sebagai pusat pelajaran Melayu yang terletak di Tanjung Malim.T. O. termasuklah perbelanjaan untuk penterjemah. Pejabat Karang Mengarang dicadangkan penubuhannya oleh O. usul tersebut tidak mendapat sokongan. PKM ditubuhkan tanpa sebarang bantahan. Abdul Rahman Yus op. berdasarkan pengalamannya yang melihat peranan balai pustaka di Indo nesia sesudah beliau melawat Balai Pustaka pada tahun 1915.T. Antara buku d . Dengan kerjasama Zainal Abidin bin Ahmad (Za ba).Dussek merupakan penasihat (Mohd. Ketika itu hanya Za ba seorang yang berkhidmat sebagai penterjemah.

. Mengarang darip ada gambar (untuk darjah 3-4). Kita b Perkataan Seerti (umum). Latihan Melukis (kanak-kanak). Latihan I lmu Alam Gugusan Pulau-pulau Melayu (darjah 4 dan 5). Ilmu Bercucuk Tanam I & II (untuk guru-guru) dan Permainan Pengak ap (untuk sekolah-sekolah Melayu).alam siri ini termasuklah Nahu Melayu(untuk guru dan pelajar maktab). buku-buku ilmu hisab. Sejak ditubuhkan sehingga tahun 1936. Tawarikh Jajahan Takluk British (untuk guru-guru). buku-buku ilmu alam. geometri dan congkak. nahu melayu. sebanyak 32 buah buku teks sekolah melayu berjaya diterbitkan. buku-buku kesihatan. Buku-buku yang diterbitkan meliputi buku-buk u teks karang mengarang dan eja-mengeja. buku teks sejarah. dan latihan tatabahasa.

Pejabat Karang Mengarang juga telah berjaya menterjemah karya-karya dari barat s eperti Sang Lamri. Ali Baba dengan 40 Orang Penyamun terjemahan Said Haji Hassan. Sehingga tahun 1957. Hidup Berjuang karya Abdul Rahman Yusof. Hura ian tatabahasa Za ba dalam Pelita meyakinkan kita tentang banyaknya persamaan tatabaha sa Melayu di Malaysia dengan tatabahasa Melayu yang ditulis oleh para ahli tatabaha sa di Indonesia (Awang Sariyan. 1999).Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 121 Dalam hal pembinaan bahasa.T Dussek bersama Said Haji Hassan (Mohd Sarifuddin Hj Yusop et al. Dalam menggalakkan aktiviti berkarya dalam kalangan masyarakat umum. Manakala buku-buku cerita rekaan untuk bacaan kanak-kanak yang terkenal termasuklah Hikayat Taman Ajaib. Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari terjemahan Abdul Kudus Muhammad. Ceritacerita lakonan pula seperti Topeng Hitam. cerita Aladin dengan Lampu Ajaib terjemahan Abdul Kudus Muhammad. II dan III) yang dikarang oleh beliau ternyata benar-benar menjadi pelita bagi alam tatabaha sa Melayu di Malaysia serta dana dalam usaha penyatuan bahasa Melayu Malaysia-Indonesia. Julius Ceaser dan Macbeth terjemahan O. Aktiviti PKM melalui penerbitan Malay Home Library Series juga telah memberi sum bangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu. Selain itu. sebanyak 64 judul buku telah diterbitkan. c erita Robin Hood terjemahan Ahmad Murad Nasaruddin. instit usi ini telah berjaya menerbitkan buku-buku siri perpustakaan dan umum. dan Pahlawan Berkaki Kayu karya Yahya. Antara buku-buku cerita rekaan untuk bacaan umum yang te rkenal ialah Cerita-cerita Suka Shakespeare. Pulau Karang terjemahan Yazid Ahmad. Pejabat Karang Mengarang telah dibubarkan pada tahun 1957 apabila peranannya diambil alih oleh Balai Pustaka pada bulan Julai tahun 1956. Hikayat Taman Peri terjemahan Ahmad Murad Nasaruddin dan lain-lain. Cerita-cerita Sherlock Holmes. Bincangkan peranan Pejabat Karang Mengarang memperkembangkan bahasa Melayu pada zaman sebelum perang? Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmBB) . 2002: 275). dan beberapa lagi. terutama pada tahun sebel um perang berlaku. Buku-buku karya sastera yang telah diterjemah dan diterbitkan te rsebar luas serta dinikmati oleh masyarakat Melayu umumnya melalui perpustakaan bergerak dan jualan kepada umum. Cinderella. Contohnya dalam Pelita Bahasa Melayu (Jilid I . Pejabat Kar ang Mengarang juga menganjurkan peraduan mengarang cerita pada awal tahun 1950-an. dan Gua Intan Raja Sulaiman terjemahan Abdullah Ali. H asil daripada peraduan tersebut lahirlah cerita-cerita asli. Pejabat Karang Mengarang banyak bergantung pada sumbangan Za ba sebagai ahli bahasa. Antara cerita yang dihas ilkan melalui peraduan tersebut yang dapat diterbitkan ialah Cincin Rahsia karya Hashim Amir H amzah. Cerita-cerita Duka Shakespeare terjemahan Za ba.

Badan ini telah ditubuhkan di Johor Bahru pada tahun 1888. sebagai usaha untuk memajukan bahasa Melayu. Pengasas pertubuhan ini ialah Dato Seri P .akatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB) merupakan salah sebuah badan pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.

Mejar Dato Muhammad Said Sulaiman dan Dato Awang Omar sebag ai Naib-naib Yang Dipertua. Pakatan ini juga berperanan dalam menstandardkan ejaan dan perkataan dalam bahasa Melayu di samping mencipta perkataan baharu. Y. 2004: 37) . Dato Muhammad Ibrahim Munsyi merupakan an ak kepada Abdullah Munsyi. 1997: 50). memperlengkap dan memodenkan bahasa Melayu serta memelihara tulisan Jawi. Pada tahun 1934. dan Mejar Musa Yusof sebagai Setiausaha. Hal ini kerana perkataan dalam bahasa Melayu masih ada yang belum mantap dan bersifat klasik. Di samping itu. pertubuhan ini cuba dihidupkan semula buat kali kedua oleh Dato Abdullah Abdul Rahman. M. terutamanya perkataan dan ejaan. Sultan Johor. ceramah dan berbagai-bagai kegiatan kebahasaan lain termasuk penghasilan buku te . PBmPB ditubuhkan untuk mengendalikan perbincangan tentang bahasa Melayu dan mewujudkan sebuah kutub khanah sebagai pusat sumber mengenai persoalan-persoalan bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Perjumpaan ahli-ahli diadakan semi nggu sekali bagi membincangkan dan mengambil beberapa keputusan tentang berbagai-bagai aspek bahasa. Kegiatan PBmPB menjadi agak perlahan pada akhir abad ke19 tetapi cuba dihidupkan kembali pada tahun 1904 oleh Dato Abdul Rahman (Abdulla h Hassan dan Ainon Mohd. yang menjadi peg awai penting dalam pentadbiran negeri Johor.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 122 Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato Muhammad Ibrahim Munsyi. Pakatan ini juga bergiat aktif dalam mengadakan ceramah-ceramah dan penyelidikan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat Melayu. Selain itu. dan nama persatuan ini telah ditukar kepada Pakatan Bahasa Mel ayu Persuratan Buku Diraja Johor iaitu terjemahan kepada ungkapan Inggeris The Royal Society of Malay Literature of Johor (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Sul tan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. 1997: 50). manakala sistem tulisan Jawi yang diperkenalkan oleh bangsa Melayu sendiri kian terpinggir akibat kewujudan tulisan Rumi yang diperkenalkan oleh orang Inggeris semasa penjajahan. Pakatan juga berperanan untuk menerb itkan Peredar atau jurnal enam bulan sekali serta menubuhkan perpustakaan untuk mengga lakkan penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Nik Safiah Karim et. Pakatan ini aktif dengan mengadakan perjumpaan untuk membincangkan isu-isu bahas a. Matlamat Pakatan ini ialah untuk memelihara.al. pertubuhan ini telah dikurniakan gelaran Diraja oleh D. PBmPB merupakan suatu perhimpunan belajar-mengajar dan si asatmenyiasat dalam pengetahuan dan peraturan bahasa Melayu. Kegiatan PBmPB tertumpu kepada usah a-usaha mengasuh ahli-ahlinya dalam soal-soal bahasa. M. Pada 14 April 1935.

Peranan dan Sumbangan Pakatan Pada peringkat awal kegiatan pakatan ini lebih kepada usaha mengasuh ahli-ahliny a dalam bidang bahasa. Namun. Beliau banyak menyumbang makalahnya dalam majalah Peredar. riwayat perjalanan. Kegiatan menghasilkan penul isan bermula sekitar tahun 1930-an. dan kamus. Beliau menjadi tokoh utama Pakatan keti ka itu. kegiatan ini terhenti apabila Jep un menduduki Tanah Melayu pada 1942. iaitu melalui hasil usaha Mejar Dato Haji Muhammad Said Sulaiman yang menerbitkan beberapa buku. iaitu jurnal terbitan PBmPBD.ntang sejarah. selaras dengan konsep belajar-mengajar . .

Manakala 18 buah buku-buku lain pula meliputi bidang sejarah. terbukti PbmPB turut memainkan peranan penting dalam usaha pengembangan bahasa Melayu.000 patah perkataan yang disusun mengikut abjad Jawi. jurucakap . Pakatan telah menganugerahi gelaran Pendeta kepada beliau. Lembaga Malaya dan Syeikh Alwi Shahab. Gugus Katan Inggeris-Melayu (1939). 34 buah buku telah diterbitkan oleh Ahmadiah. jadual dan timbalan . 5. Antara perkataan baharu yang dicipta oleh Pakatan yang masih digunakan hingga hari ini ialah setiausaha . kerja raya . Penokok dan Penambah (1939). kebudayaan. Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) endudukan tentera Jepun di Tanah Melayu dan Singapura pada awal tahun-tahun 1940-an menimbulkan kesan yang mendalam kepada bangsa Melayu. pejabat . mengandungi 100. hasil usaha Dato Haji Muhammad Said Sulaiman dengan bantuan beberapa ahli jawatankuasa. tatabahasa dan penggunaan ejaan dan penyediaan dafta r kata (guguskatan). Usaha Pakatan yang penting ialah membentuk istilah belum terdapat dalam bahas a Melayu. Buku ini. Penerbitan guguskatan yang bermaksud senarai perkataan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu dengan huraian maknanya. Penerbitan buku. Antara buku-buku yang dihasil ialah Gugus Katan Sanskrit-Melayu (1938).Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 123 Malahan. Perkara ini telah mendorong bangsa Melayu pada ketika itu melancarkan perjuangan politik ke arah kemerdekaan sama ada melalui parti . seperti Jalan Bahasa Melayu (1937). Gugus Ka tan Jawa-Melayu (1939). Pelbagai pembaharuan telah dibuat dengan penciptaan perkataan-perkataan baru dalam bahasa Melayu dan penghasilan buku kebahasaan unt uk tujuan penyebaran ilmu pengetahuan mengesahkan lagi bukti kecintaan pakatan ini terhada p bahasa Melayu. Ejaan. Buku yang diterbitkan ini terbahagi kepada dua. melalui penerbitan Buku Katan (1936). Penerbitan PBmBM antara 1935 hingga 1947: 1. 4. Sebanyak 16 buah buku tentang bahasa yang meliputi bidang perkamusan. 2. dan Manual of Malay Language and Grammar (1947). 6. dan Gugus Katan Arab-Melayu (1939). 3. Penerbitan buku tatabahasa. Kekalahan tentera Inggeris kepada tentera Jepun serta kekejaman yang dilakukan oleh tentera Jepun telah menyalakan semangat nasionalisme. warta . Penerbitan kamus. dan Penokok dan Penambah (1939). Melalui perlbagai aktiviti. riwayat perjalanan dan laporan tentang organisasi serta perkembangan sejarah Pakatan. beliau telah menghasilkan buku yang penting seperti Buku Katan (1936). iaitu buku i lmu bahasa Melayu dan buku-buku lain. dua buah buku telah dihasilkan. Jalan Bahasa Melayu (1937). iaitu Panduan Hejaan (1937) dan Buku K etetapan Hejaan Melayu (1941). Sebagai menghargai sumbangannya.

Selepas tamat Perang Dunia Kedua. satu angkatan golongan penulis generasi muda t elah ditubuhkan di Singapura pada 6 Ogos 1950. kesusasteraan dan kebudayaan. Pertubuhan golongan penulis ini dikena li sebagai P .politik ataupun pertubuhan yang bersifat bahasa.

iaitu golongan yang terlibat dalam kegiatan politik dan golongan yang tidak terlibat dalam politik.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 124 Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50). Kamaluddin Muhammad (Keris Mas). ekonomi dan kedaulatan bangsa serta negara. yang bertempat di 24 H. Samad Ismail. Asraf. kebudayaan. ASAS 50 berjaya membangkitkan semangat perjuangan politik bahasa dalam kalang an orang Melayu melalui media radio. Penubuhan ASAS 50 mempunyai tiga matlamat utama. A. Othman Kelantan (1992). Setiap ahlinya diminta untuk berpendirian teguh dan secara tidak langsung mereka turut digalakkan supaya berani menuliskan pendapat mereka walaupun hasil tulisan terse but bercanggah dengan pendapat yang terdahulu dan undang-undang penjajah sedia ada. Samad Said. Kebanyakkan ahli-ahli ASAS 50 terdiri daripada pemuda-pemuda golongan kelas bawa han namun mereka mempunyai cita-cita dan idealisme terhadap masa depan diri.N. ekonomi dan seluruh kehidupan mereka. melindungi hak-hak ahli dan juga para pengarang. iaitu untuk memperluaskan dan mempertinggikan lagi mutu kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Perhimpunan tersebut telah melahirkan badan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu (Kerabat Kongres). ASAS 50 berpegang kepada slogan dan konsep seni untuk masyarakat dan menghasilkan karya-karya sastera yang menceritakan persoalan sekitar kaum bawahan seperti buruh. Menurut S. perhimpunan tersebut dinamakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama yang . Arif Ahm ad (MAS). Terdapat dua golongan penulis yang menjadi anggota pergerakan ASAS 50. Namun begitu. akhbar dan majalah. Henderson Road dan mer upakan hasil daripada kata sepakat 19 orang penulis seperti Jymy Asmara. Mohd. A. Usman Awang (Tongk at Warrant). 2. petani dan nelayan. mengadakan pembaharuan dalam sastera dengan tidak membunuh karya-karya sastera yang lama. Rosmera. Selain itu. Wahab Muhammad (Awam il Sarkam). para penulis harus membawa aliran fikiran maju dan melibatkan diri dalam keadaan bangsanya dengan menggunakan pendekatan bahasa dan kesusasteraan. 30 Tahun Sekitar Sastera bahawa perjuangan ASAS 50 mengutamakan status politik bahasa dan pemodenan bahasa Melayu dapat dilaksanakan dengan kuasa politik. Pada 13 April 1952. penentangan terhadap kezaliman penjajah serta menegakkan keadilan sosial. Keri s Mas yang menjadi pemimpin ASAS 50 pada 1951 hingga 1952 pernah menyatakan dalam memoirnya . pada hakikatnya ASAS 50 melihat tugas dan ahlinya sebagai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Abd. ASAS 50 telah menjadi penggerak utama dan menghimpunkan lebih 20 buah persatu anpersatuan bahasa dan budaya dari Singapura dan Tanah Melayu dalam Konferensi Sasterawan Setanahair pada 12 April 1952. Peranan dan Sumbangan ASAS 50 1. dan lainlain. Masuri S.. masyara kat dan negara.

.

Antara tokoh ASAS 50 yang penting dan hasil karya mereka ialah. Di samping memorandum tersebut. nasib kaum buruh. sosial. ASAS 50 telah menghantar satu lagi memorandum kepada keraja an iaitu Memorandum Mengenai Penyata Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu 1956 yang bermatlamat untuk memastikan bahawa bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan yang sebenarnya di Tanah Melayu dalam tempoh sepuluh tahun. Kebanyakan hasil karya ASAS 50 bertemakan tentang keadaan darurat.cerpen Peristiwa Melahirkan Anak Shafie Abdullah-cerpen Lembu Tua Jadi Mas Kahwin . potensi bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kebangsaan. Roomai Noor telah mengemukakan tujuh kertas kerja kepada pihak kongres yang berkaitan tentang kepe ntingan bahasa Melayu. Usman Awang. Dengan kejayaan kongres-kongres berikutnya. Abdullah Majid dan S. Kejadian dalam Estet dan Kedai Sederet di Kampung Kami Usman Awang. sajak dan kritikan sastera serta mengadakan ceramah-ceramah awam dan radio. bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu pengetahuan akan menjadi lebih mudah dicapai. Ketika Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru dan Singapu ra (1956).cerpen Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan. 3. ASAS 50 telah mengemukakan Memorandum Mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu pada Mac 1954 sebagai sokongan kepada pembaharuan tersebut. Hasil karya para penulis ASAS 50 disiarkan dalam majalah-majalah seperti Mutiara.Kenangan Jauh dan Setahun 1948. Hiburan dan Mastika. Masuri S. ASAS 50 telah mengemukakan pandangan tentang pembentukan Balai Pustaka oleh Kerajaan Tanah Melayu serta penyatuan bahasa Melayu Malaya dan Indonesia.cerpen Pilihanraya. 5. N. Utusan Zaman. Kencana.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 125 akan bertindak dari semasa ke semasa untuk mencapai tujuan menjadikan bahasa Mel ayu sebagai bahasa kebangsaan. ahli-ahli ASAS 5 0 seperti Asraf. Keris Mas. Sepanjang Jalan 111. ketidakadilan sosial. ASAS 5 0 juga menarik perhatian kongres dengan menyatakan peranan bahasa Melayu di sekola h rendah dan sekolah menengah dan yang bakal menjadi kepentingan dari aspek ekonom i. sindiran terhadap golongan-golongan tertentu serta semangat nasionalisme. 4. ASAS 50 telah berjaya menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi bagi membuktikan bahawa dengan tulisan Rumi. kebudayaan dan politik. cerpen. Pada 11 Jun 1956. ASAS 50 juga telah menghantar Memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Randell pada 15 Disember 1953 yang menyentuh soal kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar umum dan bahasa yang wajib dijadikan pengantar dari sekolah rendah hingga ke peringkat universit i. Awam il Sarkam. Selain itu. politik.. Sumbangan karya dan tokoh Antara sumbangan besar daripada ASAS 50 ialah penghasilan karyakarya kreatif seperti novel.

Meja Bola. Orang Lama. dan Menimba yang Jernih manakala A. N. iaitu Hiburan. Gadis di Kuburan. dan Adik Datang. Penglibatan penulis-penulis ASAS 50 ini memberikan nafas baru dalam bidang kesusasteraan moden. A. . Terdapat juga ceramah-ceramah tersebut yang disiarkan di radio.N. Selain daripada cerpen-cerpen.Tugu yang Tidak Dibangunkan dan Pahlawan Tanah Air karya Usman Awang Sajak-sajak bertemakan moral seperti Suburnya Bumi Kami dan Zaman Ini karya Masuri S. Kebanyakkannya banyak disiarkan dalam tiga pe nerbitan. Melati.N. Curahan. Korban Cinta dan Perempuan Baju Hijau. Samad Ismail pula menghasilkan novel-novel seperti Patah Sayap Terbang Jua. Utusan Zaman dan Mastika. Ini Nasi yang Kusuap. Sungai Mengalir Lesu. sekitar tahun 1944 hingga 1951 Gelombang hasil nukilan Usman Awang pada tahun 1949 hingga 1960. Penghasilan pelbagai karya oleh penulis-penulis ASAS 50 telah mengembangsuburkan bahasa Melayu. Dalam bidang penulisan novel pula. banyak karya berkualiti dihasilkan oleh penulis-penulis ASAS 50. Abdul Yazid Abiddin (Wijaya Mala) pula menghasilkan novel-novel bertemakan persoalan cinta seperti Tak Muda Sudah dan Mata Intan. Degup Jantung karya Usman Awang Putih Mata dan Pucat Bukan Main karya Awam il Sarkam. Kaum Buruh dan Cerita Wak Tua karya Masuri S. Sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti sajak Sinar Pagi. karya Masuri S. Antara contoh sajak yang bertema kemasyarakatan yang terkenal ialah Pak Utih. Terdapat juga sajak-sajak yang diantolo gikan seperti: Awan Putih dan Warna Suasana. ASAS 50 juga aktif menghasilkan sajak-sajak yang dimuatkan dalam pelbagai majalah dan akhbar. tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Nelayan dan Nasib Buruh karya Usman Awang. Pada hari ini kegiatan ASAS 50 masih lagi wujud. Jiwa Hamba. Khabar dari Asia. Samad Said pula menghasilkan karya-karya bermutu seperti Salina. Rosmera telah menulis novel-novel berjudul Pelukis Muda. Selain itu. Sajak Pandanglah Kami.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 126 ASAS 50 juga turut menghasilkan antologi cerpen-cerpen yang ditulis oleh para pe nulisnya Antaranya ialah Antologi: Mekar dan Segar Dua Zaman Patah Tumbuh karya Keris Mas. ASAS 50 juga turut mengadakan ceramah umum berkaitan kesusasteraan. Penjual Air Batu. Zaman Merdeka.

Badan Bahasa Sabah (BAHASA) 3. GAPENA pada asasnya ditubuhkan dengan beberapa tujuan. badan korporat atau yayasan. Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM) 5. Lembaga Bahasa Melayu Melaka (LBM) 6. Persatuan Penulis Kuala Lumpur (KALAM) 12. Dari 13 persatuan ketika mula penubuhannya kini terdapat 22 persatuan dari selur uh Malaysia yang menjadi kerabat GAPENA. Mencari. GAPENA merupakan sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang bergiat aktif dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastera Melayu. Perkumpulan Penulis dan Peminat Bahasa Muar (PPPBM) 8. Persatuan Kebajikan Penulis Selangor (KEMUDI) 9. Memberikan sumbangan moral dan material secara kolektif kepada tujuan dan cita-cita Gabungan. Lembaga Pembangunan Sastera Perak (LEPAS) 7. Mengusahakan peluang-peluang untuk penulis-penulis memajukan bakat mereka.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 127 GABUNGAN PENULIS NASIONAL (GAPENA) abungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia(GAPENA) ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. dan bagi menyempurnakan tujuan ini Gabungan bolehlah menubuhkan apa-apa entiti. Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) 4. dan Berusaha untuk memajukan bahasa. syarikat. Menyatupadukan semua rakyat negara ini menerusi bahasa rasmi yang tunggal iaitu Bahasa Melayu. Persatuan Penulis Johor (PPJ) 10. Persatuan Penulis Kelantan (PPK) 11. Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI) 2. mendapatkan dan mengendalikan harta alih dan harta tidak alih di mana-mana sahaja dalam Malaysia dan luar negara. Mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingankepentingan penulis. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sejarah penubuhan GAPENA bermula apabila Persatuan Penulis Nasional (PENA) bersama dengan 13 persatuan penulis dari seluruh tanah air bertemu dengan pihak DBP dalam usaha menyatukan semua perstuan penulis yang ada. iaitu: 1. Hasil pertemuan tersebut lahirlah GAPENA sebagai penjelmaan cita-cita dan sikap penulisan. . Persatuan Penulis Melaka (PENAMA) G Antaranya Menyatupadukan penulis-penulis tanahair yang menulis dalam Bahasa Kebangsaan.

Persatuan Penulis Utara Sarawak (PUTERA) 20. Mewakili penulis tanahair dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan penulis di d alam persidangan dan pertemuan-pertemuan penulis di dalam dan di luar negeri. Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Perak (PENTAS) 17. Persatuan Penulis Perlis (3P) 18. Mengeluarkan majalah/lidah rasmi. sesuai dengan cita-cita gabungan. GAPENA Berjaya menghidupkan pelbagai kegiatan sas tera dan menyelaras pelbagai pertemuan sastera. seperti: Hari Sastera. Menguasahakan penerbitan karya penulis dalam rangka memperkaya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan. Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) 14. Menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat membantu golongan penulis Menjalankan langkah-langkah yang difikirkan patut dari semasa ke semasa. Persatuan Seniman dan Penulis Kelantan (PUSPA) Badan-badan gabungan GAPENA aktif dalam pelbagai aktiviti kebahasaan dan persura tan Melayu. Persatuan Penulis Selangor (PPS) 19. Hari Puisi Nasional Seminar Kebudayaan Sempadan 1973 Simposim Dunia Melayu Dunia Islam 1992 Seminar Kepimpinan Kebudayaan dalam Menghadapi Wawasan 2020 1992 Seminar Kepimpinan Kebudayaan di Malaysia 1990 Seminar Persefahaman Kebudayaan Thailand Malaysia 1990 Seminar Bahasa Sastera dan Budaya Malaysia Indonesia 1986 Seminar Dasar Buku Negara 1986 Seminar Bahasa Kebangsaan dan Penyiaran TV dan Radio 1986 Seminar 100 Tahun Pergerakan 1992 Seminar 100 Tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1989 Seminar Kebudayaan Melayu Cape Town 1993 Seminar Melayu Baru 1993 Seminar Kebudayaan Etnik Dunia Melayu Yunnan 1994. Persatuan Penulis Negeri Pulau Pinang (2PNP) 15. Persatuan Sasterawan Terengganu (PELITA) 22. Dalam tempoh 37 tahun bergiat.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 128 13. dan banyak lagi kegiatan. Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan (PERWILA) 21. GAPENA melalui kerjasama NGO lain menjadi penyelenggaraan pelbagai peraduan. Persatuan Penulis Negeri Sembilan (PEN) 16. Antara kegiatan gabungan. ant aranya seperti: Hadiah Novel GAPENA Hadiah Novel Yayasan Sabah GAPENA .

Persidangan ini menetapkan baha wa keduadua tulisan Rumi dan Jawi hendaklah digunakan dalam persuratan Melayu pada masa ters ebut sehinggalah terdapat keputusan lain yang ditetapkan pada kongres yang seterusnya . Kegiatan GAPENA turut merangkumi usaha pembinaan tamadun dunia berbahasa Melayu. Cita-cita GAPENA sebenarnya adalah lanjutan us aha awal yang telah dilakukan oleh pelbgai persatuan penulis sebelum ini seperti ASAS 50. pencinta bahasa dan budaya serta para cendekiawan Melayu yang mewakili badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh negara. Singapura. Hasil da ripada pertemuan ini. sasterawan dan ahli-ahli bahasa Melayu. K . Kongres ini dihadiri oleh para cendekiawan Melayu yan g mewakili 21 badan bahasa dan persuratan Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Singapura dan Borneo Utara. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama ini berlangsung pada 12 dan 13 Apri l 1952 di Hotel Sea View. satu piagam telah dipersetujui dan ditandatangani oleh ketua-ketu a perwakilan pada 13 April 1952. iaitu tiga kali sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan dan selebihnya selepas kemerdekaan. Adanya keperluan membela hak pengarang. Butir-butir piagam pertama ialah. Badan-badan ini menjadi pihak yang mengambil keputusan muktamad atas sebarang ha l mengenai kemajuan bahasa dan persuratan Melayu. Perlunya ada usaha mempersatukan badan-badan Persuratan Melayu di-Persekutuan Tanah Melayu. Bincangkan sumbangan GAPENA dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastera Melayu di rantau Nusantara? Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ongres Bahasa dan Persuratan Melayu merupakan perhimpunan penulis. satu keputusan penting telah dicapai sete lah mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kongres. Dalam kongres bahasa yang pertama ini. Sehingga hari ini telah diadakan tujuh kali kongres.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 129 Hadiah Cerpen ESSO-GAPENA Hadiah Sastera Remaja ESSO-GAPENA Hadiah Drama Pentas ESSO-GAPENA Hadiah Puisi Kebangsaan ESSO-GAPENA Hadiah Novel ESSO-GAPENA Hadiah Novel Melayu Baru Pengarang GAPENA dan hadiah Biografi ESSO-GAPENA GAPENA juga menghargai tokoh-tokoh budaya dan penyair melalui pengurniaan Anugerah Budaya GAPENA dan Anugerah Penyair GAPENA Pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan gabungan telah mengemarsuburkan kegi atan kebahasaan dan persuratan Melayu. peminat sastera.

An taranya. Perlunya ada usaha menyusun sa-buah kamus yang lengkap. Isu penyeragaman ejaan bahasa Melayu yang di-gunakan Indonesia dan Malaya. Prof. dan Kebudayaan. Antaranya ialah: Kongres membincangkan dan menerima Penyata Jawatankuasa Penyiasat Tulisan Jawi Rumi yang ditugaskan oleh Kongres Bahasa dan Persuratan I. Seremban. beberapa orang wakil rasmi dari Indonesia yang diketu ai oleh Menteri Pendidikan. Prijana turut hadir. Kongres ini dihadiri oleh lebih kurang 500 ora ng perwakilan dan pemerhati dari 59 buah badan bahasa dan persuratan Melayu dari se luruh negara. menterjemah buku tentang fikiran Timur dan Barat t entang seni lukis dan menyusun buku-buku baru yang mengandungi lukisan pilihan dengan kritikan secara ilmiah serta menyusun buku-buku baru daripada hasil penyelidikan tentang seni rupa bangsa Melayu. Bahasa Melayu hendaklah diperluaskan penggunaannya dalam pelbagai bidang seperti . dan bahasa Melayu di daerah-daerah lain. Kongres juga menyedari perlunya juruhebah dalam Radio Malaya Bahagian Melayu berkelulusan tinggi dalam Bahasa Melayu. Kongres kedua juga menyatakan hasrat menganjurkan satu rapat besar untuk ah-ahli Persuratan Malaya dan Indonesia. Lembaga tetap kongres hendaklah mendesak jabatan tertentu di DBP supaya menyusun kamus khas tentang seni rupa. Dalam kongres ini. Persidangan kedua ini dihadiri oleh per wakilan daripada 24 buah badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Isu peseragaman Bahasa Melayu dan Indonesia. bagi mendapat sokonga n merasmikan tulisan rumi. Bahasa Melayu yang diperakui sebagai bahasa kebangsaan hendaklah disempurnakan keadaannya dan diamalkan sebagai bahasa rasmi negara. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga ini diadakan di Johor Bahru dan Sing apura dari 16 hingga 21 September 1956.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 130 Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu II Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kedua pula telah berlangsung pada 1 dan 2 J anuari 1954 di Sekolah King George V. Beberapa keputusan yang berkaitan dengan pelbagai bidang dipersetujui da lam kongres ini. Beberapa rumusan penting telah dibuat dan dipersetujui dalam persidangan ini. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah ditubuhkan sebagai pusat bagi menjaga hal ehwal dan perkembangan bahasa dan persuratan Melayu supaya tidak mencacatkan asal usul bahasa Melayu serta menjadi pendorong kepada perkembangan kebudayaan masyarakat Tanah Melayu kelak. Pengajaran. Kongres ini juga merumuskan supaya satu jawatankuasa kecil dibentuk dan anggotan ya terdiri daripada ahli seni lukis Melayu dan pakar bahasa Melayu untuk membentuk perkataan bagi menyatakan idea dan fikiran baru dalam bidang seni lukis.

perusahaan. Kongres ini juga mengusulkan kepada Jabatan Pelajaran Tanah Melayu dan Singapura supaya bahasa Melayu digunakan seluas-luasnya dalam kursus. persuratkhabaran dan sebagainya.pertanian. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeza sedikit tentang ejaan dan . kelas dan akademi se ni lukis. penternakan. pentadbiran. penyiaran.

Kertas kerja ini diketegorikan di bawah lima kumpulan. Kongres ini diadakan be rtujuan untuk menilai prestasi pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan secara menyeluruh.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 131 tatabahasa hendaklah disatukan kerana asal dan dasar bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu adalah sama. Dalam kongres keempat ini. Dalam meningkatkan imej bahasa Melayu sebagai bahasa bagi semua bidang. Ko ngres ini ditaja secara bersama oleh 14 buah badan dan agensi yang terlibat dalam perj uangan bahasa seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Usaha penterjemahan karya ilmu ke dalam bahasa Melayu hendaklah digiatkan lagi supaya tradisi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat diperkukuh. DBP disarankan supaya diberi tanggungjawab untuk mendorong kegiatan intelektual dan pembaharuan kebudayaan dalam bahasa Melayu di samping bertanggungjawab bagi perkembangan dan pembinaan bahasa dan sastera Melayu. dan Masa Depan. Kongres ini diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 7 hingga 10 Disember 1984. Kegiatan menghasilkan buku tentang tatabahasa dan bahasa baku hendaklah dipertingkatkan supaya masyarakat tidak menghadapi kekeliruan terhadap bahasa da n kekurangan kamus istilah misalnya. Lembaga Bersama Melayu-Indonesia hendaklah diadakan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk mempelajari dan menyelenggarakan hal tentang tatabahasa. Pindaan dan peruntukan tambahan hendaklah dibuat dalam mana-mana undang-undang. Dasar dan Perlaksanaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keempat merupakan kongres bahasa yang perta ma kali diadakan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. penulis ilmiah hendaklah lebih mengutamakan dan memperbanyakkan penulisan dalam bahasa Melayu. DBP. istilah dan kamus. politik dan sebagainya. sebanyak 13 kertas ker ja telah dibincangkan. kongres ini juga turut membincangkan cara-cara untuk mengembangkan bahasa kebangsaan menerusi persekolahan dan institusi pendidikan. Perwakilan dari negara serantau sepe rti Indonesia. Persatuan Ling uistik Malaysia. GAPENA. Brunei Darussalam. Singapura dan Thailand serta beberapa orang perseo rangan dari negara asing turut hadir. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung da n sebagainya. Hakikat yang Wujud di Pelbagai Bidang/Sekt or. Persatuan Penterjemah Malaysia. akta dan peraturan bagi melicinkan perlaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa ras mi. Usaha penyebaran karya sastera antara negara berbahasa Melayu juga mestilah dipergiat dengan semangat yang ikhlas dengan memecahkan halangan yang bersifat ekonomi. Kongres ini mengusulkan. Lembaga ini juga hendaklah bekerjasama dengan pih ak kerajaan. Kongres keempat ini berlangsung selama empat hari ini dihadiri oleh perwakilan d aripada pelbagai pertubuhan dan orang perseorangan. . Selain itu. Agensi. hendaklah diisi dengan segera. iaitu Hasra t dan CitaCita.

kebudayaan dan ilmu pengetahuan. . sasterawan. seniman dan budayawan negara-negara berbahasa Melayu supaya bahasa Melayu dapat memenuhi fungsi intelektual.Sistem dan strategi pengedaran bahan bercetak hendaklah disusun supaya bahan bacaan berbahasa Melayu dapat disebarkan seluas-luasnya. kesenian. ahli bahasa. Kongres menyarankan supaya pertemuan yang lebih kerap dan kerjasama yang lebih erat antara cendekiaw an.

Sumpah ini adalah sebagai lafaz ikrar setiap ahli kongres untuk memperjuangkan b ahasa Melayu sebagai bahasa utama. tentang teknologi maklumat pada peringkat Institusi Pengajian Tinggi iaitu kursu s reka bentuk dan reka cipta haruslah diperkukuh dalam setiap program yang berkaitan. Antaranya usul kongre s ialah. diadakan pada 2 hingga 3 Mei 1998 d i Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang terletak di Kuala Lumpur. terdapat usul yang menyentu h tentang perkembangan bahasa Melayu dalam bidang teknologi. Kongres kali ini d ihadiri oleh ramai pejuang bahasa Melayu yang mamartabatkan bahasa Melayu. supaya mata pelajaran reka cipta diajar dalam peringkat Penilaian Menengah Renda h (PMR). mencipta dan mengembangkan ilmu dalam bidang pendidikan. menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menyalurkan. dan pendidikan kebangsaan. menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mencipta kesatuan politik. budaya. ekonomi. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keenam diadakan pada 5 September 2002 di De wan Tun Abdul Razak. Kongres keenam ini dihadiri oleh lebih 500 pejuang dan pencinta bahasa Melayu. Pada akhir persidangan. Perak Darul Ridzuan. Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ini juga.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 132 Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelima. supaya peningkatan komponen dalam mata pelajaran reka cipta dan mata pelajaran r eka bentuk dilaksanakan dalam mata pelajaran kejuruteraan pada peringkat Sijil Pelaj aran Malaysia (SPM). Mencari kaedah berkesan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu. peserta kongres telah melafazkan satu sumpah yang dikenali sebagai S umpah Bahasa . bahasa Melayu hendaklah dijadikan sebagai bahasa teknologi maklumat yang utama dalam melaksanakan pembentukan dasar teknologi maklumat dan bahasa lain dijadika n sebagai bahasa kedua dalam bidang teknologi maklumat. bahasa Melayu perlu menjaga dan memupuk kebebasan intelektual di negara ini dan matlamat terpenting yang ingin dicapai dalam kongres ini ialah memartabatkan bah asa Melayu ke tahap tertinggi. Tanjung Malim. usaha menghasilkan dan menerbitkan buku ilmiah bukan elektronik akan dilipatgand akan supaya kekeliruan tidak timbul dalam masyarakat. Kongres ini bersetuju dengan tujuan kerajaan meningkatkan penguasaan bahasa Ingg . Dua isu utama dibincangkan: Pengekalan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelima bertuju an untuk.

eris di kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, kon gres melahirkan kebimbangan yang amat besar terhadap langkah kerajaan menukar bahasa pengantar mata pelajaran matematik dan sains daipada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Langkah tersebut akan menghentikan perkembangan sihat ilmu dan teknolo gi dalam

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 133 bahasa Melayu, serta turut membawa kesan negatif khususnya anak-anak Melayu luar bandar dan mereka yang berasal daripada golongan yang tidak berada. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keenam ini mengusulkan supaya ; kerajaan mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu. Pihak penaja kongres diusulkan supaya segera mengambil langkah sewajarnya dengan menemui Perdana Menteri Malaysia ketka itu, Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad

untuk menyampaikan resolusi tersebut. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII berlangsung dari 6-8 November 2006 di D ewan Bahasa dan Pustaka. Kongres ini dihadiri oleh lebih 600 orang peserta daripada 5 9 badan dari Pertubuhan Bukan Kerajaan, DBP dan para pendukung bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII membuat ketetapan-ketetapan berikut men genai: 1. Kebudayaan Menegaskan kembali keyakinan terhadap kewajaran prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan sebagai landasan kaedah pembinaan kebudayaan kebangsaan Malaysia demi kesatuan dan keutuhan bangsa. 2. Bahasa Mendesak kerajaan melalui pelbagai jabatan dan agensinya supaya mendidik sikap masyarakan sentiasa menghormati setinggi-tingginya bahasa melayu sebagai bahasa yang dapat mengungkapkan kecanggihan pemikiran, penganggapan dan pengembangan serta pengayaan ilmu, sains dan kesusasteraan karya agung bagi bahasa Malaysia. Memastikan peningkatan peranan dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa peradaban oleh institusi ilmu, badan pemerintah dan seluruh warganegara. Menuntut supaya status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pelajaran dikembalikan kepada keadaannya sebelum 2002 termasuk proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Meminta kerajaan agar membina dasar buku berbahasa Melayu untuk melengkapi kepustakaan ilmu, industri buku dan penyebarannya ke semua perpustakaan dalam negara. 3. Sastera Peningkatan mutu sastera melalui pelbagai strategi termasuk pengantarabangsaan, penterjemahan karya agung dan dukungan yang kuat terhadap para karyawan dalam pe lbagai aspek. Menuntut agar kerajaan sentiasa memberi pengiktirafan setinggi-tingginya secara rasmi kepada para karyawan sastera kerana peranan dan sumbangan mereka terhadap daya cipta keagungan karya dan juga pembinaan sastera kebangsaan yang bermutu. Mendesak kerajaan memberi pengiktirafan dan sokongan sekuat-kuatnya terhadap

peranan besar dalam kalangan gerakan rakyat pelbagai NGO untuk memajukan bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan pada tahap antarabangsa.

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 134 4. Dewan Bahasa dan Pustaka Merakam dan mengiktiraf segala pencapaian DBP dalam pelbagai kegiatan selama 50 tahun. Di samping itu, Kongres mengharapkan sepenuhnya perkembangan dan pemerkasaan dal am pencapaian selanjutnya dalam tempoh 50 tahun akan datang agar DBP sentiasa menda pat sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada Kerajaan Malaysia untuk melaksanaka n segala fungsi, peranan, tugas dan tanggungjawab sebagai pemegang amanah pembinaan dan pengembangan bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan demi keutuhan negara Malaysia. Berikut, ditetapkan dukungan-dukungan tersebut: Memberi sokongan kuat terhadap peranan dan fungsi Jawatankuasa Pemerkasaan Bahasa Melayu yang dibentuk oleh kerajaan. Menyambut baik bakal pindaan Akta Bahasa Kebangsaan yang memberi kuasa sepenuhnya kepada DBP sebagai agensi penguatkuasa terhadap segala kelemahan penggunaan dan pelaksanaan fungsi bahasa di dalam negara. Menyanjung tinggi usaha DBP dalam memastikan fungsinya dilaksanakan melalui perancangan pembangunan 'modal insan' yang lebih sistematik dan proaktif yang mencapai tahap keilmuan tinggi serta kepakaran berwibawa. Menyokong kuat langkah-langkah DBP melaksanakan pemerkasaan semua prasarana pengglobalan bahasa dan persuratan Melayu supaya lebih berfungsi, lebih konkrit dan mempunyai jaringan teguh melalui MABBIM, MASTERA, MABM, FOKEPS dan sebagainya. Menyokong sepenuhnya usaha DBP sebagai badan yang dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan kreativiti para karyawan sastera, meluaskan khalayak sastera dan meningkatkan mutu hasil sastera pada tahap global. 5. Bangsa Malaysia Memberi sokongan padu terhadap gagasan pembinaan bangsa Malaysia yang berlandask an Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. Ketika itu DBP dikenali sebagai Balai Pustaka, bertaraf sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Balai Pustaka memainkan peranan penting untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaya yang akan merdeka ketika itu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang berlangsung di Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956 menuntut supaya nama Balai Pustaka ditukarkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Pada tahun 1959, DBP telah dinaikkan taraf menjadi sebuah badan berkanun melalui Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 D

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 135 dan diberi kuasa autonomi untuk menggubal dasar, menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera, serta menjalankan kegiatan penerbitan dan perni agaan buku. Pada 31 Januari 1962, DBP telah berpindah ke bangunan sendiri di Jalan Lap angan Terbang Lama (sekarang Jalan Dewan Bahasa) Sejak itu, DBP bukan sahaja mengalami perubahan fizikal tetapi juga telah banyak menghasilkan karya dan sumbangan kepa da masyarakat pengguna bahasa. Antara tokoh yang memimpin DBP ialah; Prof. Diraja Ungku Aziz (1956-1957) Tun Syed Nasir bin Ismail (1957-1969) Datuk Ali bin Datuk Hj. Sujak bin Rahiman (1971-1975) Datuk Dr. Hassan bin Ahmad (1976-1988) Dato Hj. Jumaat bin Dato Hj. Mohd. Noor (1988-1993) Dato A. Aziz bin Deraman (1994-2004), Dato Dr. Firdaus bin Hj. Abdullah (2005-2007) Dato Turmuzi Dalam usaha melaksanakan aktiviti kebahasaan dan tugas pembinaan bahasa dan sast era DBP turut mempunyai cawangan wilayahnya. DBP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu (1977) DBP Cawangan Sarawak di Kuching (1977) DBP Wilayah Utara di Bukit Mertajam, Pulau Pinang (1999) DBP Wilayah Timur, di Kota Baharu, Kelantan (1999) DBP Wilayah Selatan di Johor Bahru (2003). DBP turut dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, intelektual dan bahasa perpaduan, mendukung rangkaian cita-cita negara unt uk membina negara bangsa. Sebagai peneraju utama pengembangan bahasa dan persuratan Melayu dalam pembinaan negara bangsa, DBP berpegang dengan moto Bahasa Jiwa Bangsa . Pada 22 Jun 2006 DBP telah menyambut sambutan Jubli Emas yang ke-50 di samping turut merasmi kan bangunan baru, iaitu Menara DBP. Terdapat enam matlamat penubuhan DBP seperti yang terkandung dalam Akta DBP (semakan tahun 1978, pindaan dan peluasan 1995): untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi untuk memperkembangkan bakat sastra, khususnya dalam bahasa kebangsaan untuk mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam pencetakan atau penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lai untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuatkuasa

bahas a Melayu digunakan dalam situasi semua rasmi yang dijalankan seperti urusan pentad biran. taklimat di sektor awam dan swasta. bahasa rasmi dan bahasa ilmu. 7.kempen bahasa yang melibatkan penyertaan rakyat pelbagai kaum. 1. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah seluruh negara. 3. budaya. Menyediakan dan melaksanakan peraturan atau garis panduan pelaksanaan penggun aan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan kerajaan dan sektor swasta. Sebagai bahasa kebangsaan. ceramah. Kursus Bahasa. Antaranya ialah. keturunan dan agama mampu berbahasa Melayu dengan baik. pendidikan dan perdagangan. Sebagai bahasa rasmi pula. 2. Pad a peringkat awal. 6. 5. Pada hari ini rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelb agai kaum. 4. Perancangan korpus bahasa. Pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu seperti Gerakan Cintailah Bahasa Kita (GCBK) untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang mutu penggunaan bahasa Melayu pada papan iklan dan di tempat awam. iaitu pengekodan atau kodifikasi yang melibatkan a spek ejaan. . Akta Bahasa Kebangsaan (1963/ 67) dan Akta A930 Akta DBP (Pindaan d an Perluasan 1995) (Dewan Bahasa dan Pustaka: 2006). DBP melaksanakan usaha perancangan bahasa Melayu. iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan korpus bahasa. pengistilahan dan tatabahasa. Munsyi Dewan merupakan sekumpulan penceramah yang dilantik khas oleh DBP untuk mengendalikan kursus. Mengekalkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. dan Munsyi Dewan. bahasa Melayu melambangkan identiti dan kedaulatan negara serta berfungsi dalam menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Kempenkem pen ini bertujuan untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. Usaha ini dilakukan sesu ai dengan kedudukan bahasa Melayu seperti termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Melancarkan program Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta 1996-1998 yang berterusan sehingga tahun 2000 dan menjadikan bulan September pada setiap tahun sebagai Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN). DBP telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen. Program lain yang dianjurkan oleh DBP seperti Pantau Tegur Bahasa. DBP juga bertanggungjawab menyediakan dan melaksanakan peraturan atau garis panduan pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan kerajaan dan sektor swasta.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 136 Beberapa aktiviti dan tindakan diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk melaksanaknan tanggungjawab dan amanah seperti yang digariskan melalui tujuan penubuhannya. Program ini bermula pada ta hun 2005. perkamusan. Pantau Tegur Bahasa pula merupakan usaha dalam melibatkan orang awam dalam pengembangan bahasa Melayu dengan peningkatan kualiti bahasa di tempat awam sepe rti papan tanda mahupun papan iklan. dan sebagainya.

8. Penyusunan kamus juga merupakan usaha dalam proses pembinaan. 9. DBP juga telah melaksanakan tugas seperti penyusunan . Menjalinkan kerjasama menerusi Malis Bahasa Melayu Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kini Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) telah diwujudkan bagi mengadakan kerjasama serantau bagi memantapkan sistem ejaan bahasa Melayu. Di Malaysia. d an pembakuan bahasa Melayu. Majli s ini mengeluarkan pedoman umum ejaan yang lengkap untuk kegunaan negara anggota. pedoman ini dikenali sebagai Daftar Ejaan Baharu. pengembangan.

Melalui usaha DBP ini bahasa Melayu mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dan disiplin yang berbeza. falsafah. Kamus Biologi KBSM. KaryaNet merupakan portal yang menyediakan prasarana untuk menghantar karya melalui internet. Istilah yang dibentuk perlulah te pat dan tidak mempunyai konotasi yang buruk. iaitu istilah yang dicipta perlu memp ertahankan sifat bahasa Melayu. dwibahasa. Kamus Istilah Kejuruteraan Petroleum.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 137 kamus ekabahasa dan dwibahasa. dan laras Sains. Dewan Ba hasa dan Pustaka. aga ma. Kamus Dewan Edisi Keempat. Dalam pembentukan istilah JKI telah mengamalkan sikap tulen. JKI bertanggungjawab untuk membentuk atau mencipta istilah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan negara. sains sosial. Antaranya ialah media. Ka mus Kimia KBSM. iaitu kamus ekabahasa. dan kamus istilah. sejumlah terjemahan. Dalam hal ini DBP tidak terkecuali dalam mengikut peredaran semasa. Antara kamus terbitan DBP: Kamus Dewan (1970). Pembentukan istilah juga dilakukan oleh Jawatankuasa Istilah (JKI). Pembentukan dan pemupukan istilah dilakukan untuk menterjemah bahasa moden yang lain. Revolusi teknologi maklumat dan komunikasi boleh menjadi peluang atau ancama n terhadap perkembangan bahasa Melayu. Sehingga kini. terutamanya dalam bidang teknikal. Kamus Inggeris Melayu Dewan (KIMD) 10. teknologi dan kesusasteraan. Hasilny a diterbitkan kamus istilah seperti Kamus Istilah Sains Am. DBP dibawah JKTBM telah menghasilkan istilah dalam pelbagai bidang. dan penyediaan buku teks dalam bahasa Melayu yang turut digunakan oleh jutaan pelajar sekolah rendah dan menengah. PUPIBM kemudiannya dijadika n sebagai panduan dasar untuk menggubal istilah.Penerbitan kamus ini penting dalam memantapkan bahasa Melayu serta membuktikan kemampuan bahasa Melayu. Kamus Bahasa Malaysia (Edisi Pelajar). Tugas pembentukan istilah seperti ini telah dipertanggungja wabkan di bawah Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM). laras undang-undang. Misalnya menerusi Portal KaryaNet merupakan suatu inovasi DBP yang berupaya mewujudkan kesinambungan antara penerbitan bercetak dan dengan penerbitan digital. penerbitan ensikopedia. Pembentukan istilah Bahasa Melayu (PUPIBM) diuruskan oleh MBIM pada tahun 1972. Semua aktiviti pengurusan dan penerbitan karya . 11. Kamus Dwibahasa (Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia). Terdapat tiga program utama penyusunan kamus yang diusahakan oleh DBP. pembinaan bakat pengarang sastera. Kamus Perakaunan dan Kamus Ekologi. DBP turut menggunakan saluran internet dalam usaha pengembangaan bahasa. penerbitan buku karangan asli. Kamus Fizik KBSM. bahasa.

carian maksud yang merujuk kepada Kamus Dewan . Antara kandungan yang terdapat dalam KaryaNet ialah penulisan. pemasaran yang turut menyediakan ruang pro mosi dengan penerbitan syarikat swasta. dilakukan dalam sistem yan g disediakan dalam portal ini. Kamus Inggeris-Melayu Dewan. Kamus Komputer. pembelian produk terbitan.sehingga terbit menjadi e-buku dan seterusnya dijual. Kamus Pelajar. Daftar Kata . Istilah.

Pada asalnya MBIM yang dicetuskan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 138 Bahasa Melayu-Rumi-Sebutan-Jawi. 12. Antara peranan lain yang dimain kan oleh DBP ialah Program Jejak Bahasa dan Semarak Bahasa.000 sebaik diluluskan oleh Parlimen. sastera. dirasmikan penubuhannya dalam satu pertemuan yang bersejarah antara Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) dan panitia Kerj a Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia (PKIM) pada 26-29 Disember 1972. iaitu filem dokumentari tentang sejarah. berusaha menghasilkan satu sistem ejaan bersama antara kedua-dua negara. MBIM merupakan pencapaian baru untuk kerjasama antara dua negara yang belum pernah berlaku sebelum itu. pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. DBP akan diberi kuasa untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM1. Siaran Citra DBP yang merupakan satu slot ranca ngan di radio merupakan satu usaha DBP yang diharap dapat merapatkan hubungan organis asi dengan masyarakat. penerbitan dan kebudayaan kebangsaan. Iaitu. Setelah beberapa kali mengadakan perjumpaan dan terhalang oleh konfrontasi. Tugas i ni berhasil dengan terbitnya pedoman ejaan baru bagi kedua-dua bahasa. dan peribahasa. 13. Usaha tersebut telah lama bermula dengan pertemuan antara dua pihak iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. maka MBIM pun ditubuhkan. penerbitan dan budaya kebangsaan di negara ini. Sistem ejaan ini P . selain menyebarluaskan pengetahuan yang berteraskan elemen bahasa. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang didapati bersalah mencemar bahasa kebangsaan. Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) ada menyarankan supaya kedua-dua bahasa Melayu dan Indonesia dapat disatukan. Majlis ini bersidang dua kali setahun dan membincangkan serta membuat keputusan mengenai hal-hal kebahasaan. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan Parlimen. DBP turut menggunakan media penyiaran dalam usaha memperkukuh fungsi serta memantapkan lagi imej DBP dalam memartabatkan bahasa. Dua tugas yang dikendalikan oleh MBIM. di Kuala Lumpur. Langkah terbaru ini akan mengukuh kan lagi kedudukan DBP dalam memainkan peranannya sebagai badan bahasa di negara ini . Bincangkan jalinan kerjasama yang dibuat oleh DBP dalam memperkembangkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MBBIM) enubuhan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada Disember 1972 adalah salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang mencapai satu kejayaan besar. sastera.

iaitu Sidang Kelompok Eksekutif dan Sidang Kelompok Pakar. menyelaraskan istilah ilmu yang digunakan di kedua-dua negara. Pertemuan empat ne gara dalam satu satu majlis menjadi daya penggerak yang kuat untuk memperkembangkan b ahasa Melayu di rantau ini. Melalui piagam ini. Sidang Kelompok Eksekutif atau Sid ang Penuh MABBIM. Penyertaan Brunei Darussalam menjadi rasmi sejak 1984. Piagam MABBIM adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota. mengadakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif. Pada tahun 1979 MBIM turut disertai oleh Brunei Darussalam. MABBIM mengusahakan pula kegiatan kebahasaan melalui penulis an ilmiah dan kreatif. Sidang ini biasanya berlangsung selama tiga hari bagi Kelompok Eksekutif dan lima hari bagi Kelompok Pakar. serta bidang penerbitan. serta menghasilkan pedoman dan panduan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota. menentukan dasar seperti pedoman manakala Sidang Kelompok Pakar membincangkan dan menyetujui senarai istilah sumber subbidang-subbidang yang tel ah ditetapkan oleh Kelompok Eksekutif. menganjurkan kegiatan yang dapat meningkatkan kelancaran komunikasi masyarakat antara negara anggota. mengadakan pertemuan kebahasaan yang mendukung usaha pemodenan bahasa kebangsaan. hasilnya pada tah un 1975. pedoman dan panduan serta mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota. MBIM telah bertukar nama menjadi MABBIM (Majlis Bahasa Bru nei Darussalam-Indonesia-Malaysia). Kemudian sejak 1985 Singapura mula menyertai MBIM dengan menghantar wakil ke majlis tersebut sebagai pemerhati. Hasil yang tel ah dibincangkan akan diterbitkan dalam bentuk manuskrip keputusan umum dan laporan untuk . Dengan itu tugas MBIM diperluas supaya menc akupi bidang kebahasaan umumnya. mengadakan kerjasama kebahasaan termasuk usaha penyelarasan dalam membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain. meningkatkan peranan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas. telah ditandatang ai pada 23 Mei 1972. Peranan dan Sumbangan MABBIM Untuk kelancaran kerjasama kebahasaan satu Pernyataan Bersama. Pedoman Umum Pembentukan Istilah telah berjaya diterbitkan. MABBIM bersidang dua kali setahun. Pernyataan bersama ini didorong oleh kesedaran dan tekad untuk mema ntapkan peranan MABBIM dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan atau rasmi. Biasanya istilah bahan berkaitan yang akan dibincangkan di peringkat MABBIM akan disahkan terlebih dahulu di negara masing-masing.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 139 memperlengkap sistem ejaan yang diisytiharkan pada tahun 1972 dan mengadakan pedoman yang lebih sempurna. Istilah-istilah yang dibincang kan di peringkat MABBIM disenaraikan terlebih dahulu dalam bentuk abjad.

Antara hasil yang berbentuk penerbitan pedoman dan daftar termasuklah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu dan versi Indonesia (1975). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu dan versi Indonesia (1975). Pedoman Transliterasi Arab ke Huruf Rumi .ditandatangani oleh ketiga-tiga ketua perwakilan sebelum dibawa pulang ke negara masingmasing untuk tindakan selanjutnya.

bersempena dengan sidang tahunannya yang pertama di Kuala Lumpur. Ka mus Matematik dan Kamus Biologi: Patologi (1991). dan wawasan mereka tentang bahasa dan persuratan Melayu. dan anggota undangan dari kira-kira 20 buah negara sedunia. Pelaksanaan program pula dirancang oleh Jawatankuasa Kerja yang terbahagi kepada empat bidang iaitu bidan g kegiatan. Sebagai asas gerak kerjanya. Matlamat akhir MABBIM ialah menjadikan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa moden yang lain. dan di negara pemerhati. Hasilnya. Manak ala hasil yang berbentuk Kamus Istilah MABBIM Terbitan DBP Malaysia pula terdiri daripada Kamus Fizik Mekanik (1989). serta anugerah dan pengiktirafan. Eropah. serta Kamus Kimia: Kimia Fizik dan Kimia Polimer (1991). hal ehwal pengajaran. K amus Fizik: Elektromagnet. Amerika Utara. Indonesia. penyelidikan dan penerbitan. Pada 21 Ogos 2001 MABM dirasmi dan dilancarkan. sejak dilancarkan pada tahun 2000. dan Oceania. Dalam bidan . serta Dafta r Istilah MBIM 1986.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 140 (1984). Selain itu hasil yang berbentuk Kamus Istilah MBIM 1986-Unesco pula t erdiri daripada Kamus Istilah Hidrogeologi 1982 dan Kamus Istilah Hidrologi 1986. Pada tahun 1997. Kamus Kimia: Kimia Analisis (1991) . Kamus Biologi: Mikrobiologi ( 1990). Kamus Biologi: Fisiologi (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan Kongres Bahasa Melayu Sedunia yang menghimpunkan ratusan sarjana pengajian Melayu dari seluruh dunia untuk membentangkan hasil kajian. serta wakil Asia Timur. keadaan ekonomi tidak mengizinkan dan hanya pada penghujun g tahun 1999 barulah usaha menggerakkan MABM dapat dilakukan. dan Brunei Daru ssalam. dengan kehadiran wakil. Panduan Penyusunan Kamus Istilah dan versi Indonesia (1982). Jemaah Menteri telah meluluskan penubuhan Majlis Antarabangsa bahasa Melayu (MABM). Kamus Fizik: Optik (1990). Hari ini MABBIM dapat berbangga dengan hasil kerja yang diperoleh sekaligus menandai perkembangan bahasa Melayu di ketiga-tiga negara anggota MABBIM. Kamus Kimia Biokimia (1989). Menurut Awang Sariyan (2004:7). Namun begitu. Keelektrikan dan Kemagnetan (1990). MABM telah memulakan beberapa gerak kerja yang sebahagiannya sudah mula mantap. salah satu resolusi utama kongres itu ialah penubuhan satu badan antarabangsa bahasa Melayu yang dapat menggerakkan proses pengembangan bahasa Melayu pada peringkat antarabangsa. pandangan. Republik Singapura. Kamus Biologi: Histologi Dan Sitologi (1990). pemerhati. dit ubuhkan Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai oleh Malaysia. Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) ada tahun 1995.

Profesor Bernd Nothofer dari Unive rsiti Frankfurt dan Profesor Alexander Adelaar dari Universiti Melbourne dilantik seba gai pakar dan bekerja bersama-sama dengan pegawai bahagian perkamusan. DBP. Kajian jangka pend ek tentang bahasa dan persuratan Melayu melalui bahagian penyelidikan DBP telah diu sahakan P .g penyelidikan projek etimologi dimulakan untuk mengisi keperluan Kamus Umum Bahas a Melayu yang dirancang terbit pada tahun 2007.

terutama pada tahun sebelum perang berlaku. Kewujudan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MBAM) dan minat orang luar mempelajari bahasa Melayu. Kewuj udan MABBIM dan MBAM tentunya dapat memperluas lagi penggunaan bahasa Melayu di serat a dunia sehingga cita-cita bangsa Melayu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai ba hasa antarabangsa tercapai. RUMUSAN Pejabat karang Mengarang adalah sebuah institusi yang penting dalam sejarah persuratan Melayu. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB) diasaskan oleh Dato Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato Muhammad Ibrahim Munsyi pada tahun 1888. serta mengadakan pertukaran sarjana a tau pelajar. pemilihan dan penyusunan bahan ajar. . MABM melalui seminar tahunan bersempena dengan sidangnya. Dr. secara khusus membincangkan pelbaga i aspek pengajaran seperti perkaedahan. Tanjung Malim dengan tujuan untuk menerbitkan sebanyak mungkin buk ubuku bacaan umum. Antara aktiviti-aktivititi MABM ialah. Profesor Habib Zabarlivey dari Baku. seperti di Korea. Dalam usaha pengajaran bahasa Melayu kepada penutur asing. dan penggunaan sastera. Drs. membantu memajukan dan mengembangkan pusat pengajian Melayu yang sedia ada di institusi pengajian di luar negara. Hasen dari Indonesia. pengu jian dan penilaian. Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sulta n Idris (MPSI). membantu menyelaraskan penyelidikan dan membantu menyelaraskan program galakan penggunaan bahasa seperti anugerah. Hasan Alwi dari Indonesia. China. Aktiviti PKM melalui penerbitan Malay Home Library Series juga telah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 141 dengan penglibatan sarjana seperti Profesor Rodolfo Jacobson dari Universiti Tex as. dan Profesor Tatyana Deniso va dari Universiti Moscow. membantu menubuhkan pusat-pusat pengajaran bahasa dan pengajian Melayu di luar negara dan menyelaraskan kurikulum dan skopnya. Profesor Natalia Alivea dari Universiti Moscow. Azar baijan. Je rman dan Australia memberi sumbangan yang positif dalam perkembangan bahasa Melayu. seminar dan kolokium berbahasa Melayu di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa sebagai usaha menyemarakkan pengembangan bahasa. hadiah sumbangan geran menyelaraskan atau mengadakan persidangan. Belanda. menggalakkan aktiviti penerbitan berbahasa Melayu untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa di luar negara. Perancis. Pergerakan MABM semakin berkembang dan pentin g apabila badan ini telah banyak mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan denga n perkembangan bahasa Melayu. Rusia.

DBP ditubuhkan pada 1956 dengan enam tujuan. menerbitkan pelbagai bahan seperti majalah. peminat sastera. mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan penulis.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 142 PBmPB ditubuhkan untuk mengendalikan perbincangan tentang bahasa Melayu dan mewujudkan sebuah kutub khanah sebagai pusat sumber mengenai persoalanpersoalan bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ASAS 50 ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 dengan tiga matlamat utama. KATA KUNCI Pejabat Karang Mengarang ASAS 50 Dewan Bahasa Pustaka MABBIM Kongres Bahasa GAPENA MABM PBmPB Kamus . risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa lain.pada peringkat serantau dan antarabangsa. DBP turut dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. intelektual dan bahasa perpaduan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu merupakan perhimpunan penulis. membakukan ejaan dan sebutan dalam membentuk istilah. Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia(GAPENA) ditubuhkan pada 23 Oktober 1970 untuk menyatukan semua persatuan penulis yang ada. iaitu untuk memperluaskan dan mempertinggikan lagi mutu kesusasteraan. mendukung rangkaian cita-cita neg ara untuk membina negara bangsa. buku . iaitu berperanan untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk Sains dan Teknologi. melindungi hak-hak ahli dan juga para pengarang dan mengadakan pembaharuan dalam sastera dengan tidak membunuh karya sastera yang lama. Penubuhan MABBIM dan MABM berperanan untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu dan kesusasteraan berbahasa Melayu.memberikan sumbangan moral dan material kepada penulis dan peluang-peluang untuk penulispen ulis memajukan bakat mereka dan menyatupadukan semua rakyat negara ini menerusi bahasa rasmi yang tunggal iaitu Bahasa Melayu. memperkembangkan bakat sastera. menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul supaya ia digunakan mengikut undangundan g yang sedang berkuatkuasa. Sehingga hari ini te lah diadakan tujuh kali kongres dan setiap konsep mengupas sesuatu isu dan mengemukakan resolusi untuk petimbangan dan tindakan pihak berkuasa. pencinta bahasa dan budaya serta para cendekiawan Melayu yang mewakili badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh negara. GAPENA bergiat aktif menganjurkan pelbagai aktiviti kebahasaan dan kesusasteraan dengan kerjasama pelbagai pihak seperti badan koperat.

Bhd. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain(2006) Sejarah Bahasa Melayu. Abu Bakar Nordin et. Mohd. Penerbit Universiti Sains Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pulau Pinang. Jelaskan usaha-usaha yang diambil oleh DBP dalam merancang dan membina bahasa Melayu. (2007). · . (2000). Apakah sumbangan yang boleh dilakukan oleh GAPENA dalam usaha memartabatkan bahasa dan persuratan Melayu. 100 tahun pergerakan bahasa dan sastera Melayu 1888-1 988. Sharifuddin Hj. Bhd. Bincangkan kejayaan yang dicapai oleh MABBIM dan MABM dalam usaha memertabatk an bahasa Melayu di pelbagai peringkat? 2. Abdullah Hassan ed. Bahasa Melayu STPM kertas 1&2 edisi baru. KL:Persatuan Penterjemah Malaysia.al. 3. Sejarah dan kritikan S. PJ: Longman . SITC-UPSI Pelopor Pendidikan Bangsa. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lu mpur: Maziza Sdn. Yusop dan Mohd Lani Sobi (1997). Othman Kelantan (1992). Darwis Harahap (19920 Sejarah Pertumbuhan Bahasa Melayu. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1997).Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 143 PENILAIAN KENDIRI 1. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I-VI (1952-2002 ).

1970: 68). . Syahdan maka Paya Tu Antara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. maka dinamai anakanda baginda itu Paya Tu Antara. 1973: 462). Mengetahui peranan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu PENGENALAN ertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu terus berkembang pesat apabila Tanah Mel ayu mencapai kemerdekaan. Bahagia n awal Hikayat Patani tersebut adalah seperti pertikan berikut: P P Bismillahi-rrahmani-rrahim Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang-orang tua. Bahasa Melayu memikul dua tugas besar untuk mengisi kemerd ekaan.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 144 UNIT 8 SUMBANGAN TOKOH-TOKOH BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Ia menamai dirinya Paya Tu Ngapa (Teeuw. D. Tokoh-tokoh Zaman Bahasa Melayu Pramoden ada awal abad ke-19 di Patani terdapat sebuah karya berkenaan dengan Patani bert arikh 1838M. pertubuhan dan badan-badan bahasa ser ta tokoh-tokoh tertentu dalam memertabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa keban gsaan dan bahasa rasmi. Salah satu versi Hikayat Patani telah dikaji oleh A Teeuw dan D. A dan Wyatt. Maka Paya Tu Kerub Majana pun beranak seorang laki-laki. karya yang dianggap paling hampir dengan kenyataan tentang kerajaan Patani ini d itulis oleh Ibrahim bin Syukri yang berjudul Sejarah Kerajaan Melayu Patani (Yusoef Iskandar .K.K Wyatt. Hatta berapa lamanya maka Paya Tu Kerub Majana pun matilah. asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. 2. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Majana. Pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu pada hari ini merupakan sat u usaha gigih pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan. Pertama bahasa itu menjadi bahasa pentadbiran dan kedua menjadi bahasa pengantar pendidikan. Mengenalpasti peranan tokoh-tokoh bahasa yang membantu pertumbuhan dan perkem bangan bahasa Melayu. Menjelaskan sumbangan orang barat dan orang tempatan dalam perkembangan bahas a Melayu 3.

Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 145 Melalui petikan di atas. usaha penterjemahan ini tidak seharus nya diperkecilkan sebaliknya perlu dihargai kerana banyak perbendaharaan bahasa Melayu telah diper kaya oleh bahasa asing ini. Sheikh Daud Abdullah Pada tahun yang sama. Menurut Skinner. banyak perkataan Arab dimasukkan dalam ter jemahan ini bahkan strukturnya juga sama seperti struktur Arab. Majalah Bustan Arifin Abdullah Munsyi turut menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris.. Pengaruh Arab dapat dilihat pada kata pembuka iaitu kata Bismillahi-rrahmani-rra him manakala pengaruh bahasa Melayu klasik pula dapat dilihat pada penggunaan kata pangkal ay at seperti hatta dan syahdan. Sheikh Daud Abdullah telah menghasilkan sebua h buku berjudul Fur u al. Antara karya-karya dan penulisan yang dihasilkan ialah. Ia melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang dibuat oleh orang asing itu hanyalah satu . Crawford dan lain-lain. dilahirkan di Kampung Masjid. Hikayat Abdullah (1849). jelas kelihatan masih terdapat pengaruh Arab dan bahasa Melayu klasik. iaitu 1838M.m asa il. Walau bagaimanapun. Paderi Thomsen. Beliau bukan sahaja memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu dalam karya kesusasteraan malah turut menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa Melayu. Melaka. Baginya. Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi (1796-18 54M) telah menghasilkan karya sulungnya pada tahun 1830M yang bertajuk Syair Singapura Terb akar. nahu sesebuah baha sa bukanlah dapat menyelesaikan seratus peratus masalah bahasa. Hal ini lebih diperkuatkan l agi apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu dan tujuan membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan kajian ilmiah tetapi kerana kepenti ngan tertentu. Abdullah Munsyi juga telah memperbaiki Sejarah Melayu dan Kitab Adat Segala Raja-Raja Melayu Dalam Segala Negeri. Paderi Milne. Syair Singapura Terbakar (1830). Hal ini kerana ia diterjemahkan sea yat demi seayat (Skinner. Kisah Pelayaran Abdullah Ke Jeddah (1854). dalam karya ini. Anta ranya Hikayat Panca Tenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Kalidah dan Dami nah yang dilakukan pada tahun 1835. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854M) Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Buku ini merupakan terjemahan daripada bahasa Arab ke dalam baha sa Melayu. Kisah Pelayaran Abdullah (1838). C. Dewa ul-Khulub (1883). Tetapi banyak menghabiskan masanya di Singapura kerana mengajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris seperti Sir Stamford Raffles. C. Paderi Keasberry. 1959:28).

jangan engkau sa ngkakan boleh menjadi pandai dalam pekerjaan karang-mengarang. Oleh ker ana itulah beliau mengatakan: Sebermula hendaklah engkau ketahui. Maka ji kalau ada nahu bahasa Melayu itu niscaya meringankan pekerjaan sahaja gunanya. Maka sungguhpun diletakkan huku mnya maka ada juga lagi beberapa perkataan yang tiada menurut hukum itu.pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Umpamanya jikalau seratus hokum itu . janganlah tersalah faham.

Buktinya ada lah seperti bahasa yang terdapat dalam petikan yang berikut ini: Bahawa ini Kisah Pelayaran A bdullah Abdul Kadir Munshi kepada tarikh sanat 1253 tahun. bahasa. Di samping itu. Tulisannya lebih jelas. akan dibawanya ke negeri Pahang dan Trengganu dan Kelantan. Maka bahawa sesungguhnya kepada tah un itu adalah barang saudagar-saudagar orang China dan orang Yahudi yang duduk dalam negeri Si ngapura. tetapi mengemukakan idea beliau s endiri. Antaranya ialah. Bustanul-Katibin Lissubyanil-Muta alimi atau terjemahan bahasa Melayu ialah Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Menuntut Belajar Akan Dia (1857). Kitab Silasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja- . bahasa dan gaya tulisan Munshi Abdullah juga berbeza daripada bahasa dan g aya sastera hikayat. jika kita membuat perbandingan antara bahasa Melayu sebelum Abdu llah dan bahasa yang digunakan oleh Abdullah ternyata terdapat perkembangan. 2006. 1981: 1). dan yang tiga puluh it u di luarnya (Abdullah Munsyi. Menurut Zahir Ahmad dan Mohd Taufik Arr idzo Mohd Balwi. kirakira sepuluh dan dua belas orang. Beliaulah yang memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Kitab ini dipercayai kamus ekabahasa pertama yang disusun oleh anak watan Melayu sendiri. Patani dan Senggora (Kasim Ahmad. Raja Ali Haji (1809 1870) Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji ter kenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. mempunyai latar belakang pendidikan Arab. be liau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Ar ab dan struktur bahasa Arab. sastera. dan undang-undang. namun. Perkembangan bahasa yang dibawa oleh Abdullah bukanlah satu perkara yang menghairankan kerana beliau telah mendapat pendidikan Inggeris berbanding saster awan sebelumnya yang rata-rata mendapat pendidikan Arab. sejarah.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 146 barangkali tujuh puluh sahaja yang masuk dalam hukum itu. tepat dan tajam dan menggunakan bahasa biasa. 1966: 331). telah memberi sambutan dagangan kepada China sampan pukat empat buah. Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). Karya-karya penulisan Raja Ali merangkumi pelbagai aspek seperti ag ama. 1972: 8). Perkembangan bahasa Melayu yang diperlihatkan Abdullah dinyatakan oleh Li Chuan Siu sebagai Menciptakan perkataan-perkataan atau ungkapan baru dalam bahasa Melayu untuk memp ercakapkan hal-hal atau benda-benda baru yang timbul kerana pertemuan antara kebudayaan Tim ur dan Barat ( Li Chuan Siu. kira-kira empat lima puluh ribu ringgit banyaknya. B eliau tidak menulis kisah-kisah khayalan yang tidak diterima akal.

Rajanya. Syair Gurindam Dua Belas. Raja Ali Haji adalah putera hasil perkahwinan Raja Ahmad bin Raja Haji dengan pa sangannya. Syair dan Pantun : Syair Jatuhnya Negeri Johor. Syair Abdul Muluk dan Syair Hukum Nikah.. Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor.. Johor dan Pahang pada tahun 1809. Beliau adalah anak bongs u daripada tujuh orang bersaudara. Beliau berasal daripada keturunan Bugis iaitu daripada golonga n bangsawan. ia itu sebuah pusat Kerajaan Riau Lingga.Ahli l-Mahkamah dan Mukaddimah fi Intizam al-Wazaif al-Malik. . Syair Taman Pertama. Taufatul Nafis atau dalam terjemahannya. Karya Undang-Undang seperti Tamaral-al-Muhamed. iaitu Hadiah yang Bernilai. Beliau lahir di Pulau Penyengat.

perjalanan perdagangan dan menunakan haji ke Tanah Suci. sejak belia lagi beliau sudah terkenal sebagai ulama dan sering diminta pandangan berh ubung fatwanya oleh kerabat kerajaan. Se lain itu. yang mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang ketika itu masih muda.tugas kenegaraan. Semasa Raja Ali bin Raja Ja far ditabalkan menjadi Yamtuan Muda pada tahun 1845. Pe ngalaman ini secara lansung memberikan ilmu pengetahuan yang cukup luas buat dirinya. Raja Ali Haji sering mengikuti ayahnya mengembara k e sejumlah wilayah termasuk ke Batavia. Walaupun begitu. Sejak remaja lagi. Raja Ali bersama sepupunya. Salah satu karyanya yang terkemuka ia lah Syair Perang Johor yang menceritakan tentang peperangan antara Kesultanan Johor dan Kes ultanan Acheh pada abad ke-17. beliau sudah memikul tanggungjawab dan tugas. Raja Ahmad sangat menyukai bidang sejarah. Raja Haji berjaya mendirikan Kesultanan Johor-Riau sebagai pusat perdagangan dan budaya yang teragung. Sehingga usianya mencecah 32 tahun. Raja Ali Haji. Raja Haji telah meninggalkan dua orang putera iaitu Raja Ahmad dan Raja Ja far.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 147 Gelaran Raja pada nama beliau diperoleh daripada nama keturunan keluarga kerana Yan g Dipertuan IV merupakan kerabat Sultan Riau Lingga (Sigit Rahman. 2004). Hal ini tidaklah menghairankan kerana mereka bukan sahaja memiliki latar pendidikan yang berbeza tetapi . Raja Ahmad (ayahan da Raja Ali Haji) adalah pangeran pertama dari Riau yang menunaikan haji (Yayasan Dakwah Isl amiah Malaysia. Selain itu. penggunaan bahasa di antara mereka berdua cukup berbez a. Pengetahuannya dalam bidang agama sangat menonjol dan dimanfaa tkan untuk membimbing para guru agama di Riau pada ketika itu. Datuknya adalah Yang Dipertuan IV Kerajaan Riau Lingga dan seorang pahlawan termasyhur dengan keberaniannya menentang Belanda hingga tewas dalam peperangan di Teluk Ketapang pada 1784. Beliau merupakan salah seorang di antara sasterawan yang sezaman dengan Abdullah Munshi tetapi mempunyai latar belakang p endidikan yang berbeza. Ketika berusia 20 tahun. Bakat menulis ini kemudiannya diturunkan kepada puteranya. Kebetulan pada masa ini berlaku perebutan kuasa antara pewaris Kesultanan Johor setelah Sultan Mahmud Syah II terbunuh. diberi kepercayaan me merintah di daerah Lingga. Datuknya. Raja Ali bin Raja Ja far. 2004). 2004). R aja Ali pula dikukuhkan sebagai Penasihat Keagamaan Negara. Raja Ahmad adalah orang pertama yang menyusun sebua h buku mengenai sejarah orang Bugis di daerah Melayu dan hubungannya dengan raja-raja M elayu (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Sejarahnya bermula apabila orang Bugis tiba di kawasan Pulau Penyengat sekitar abad ke-18.

perseorangan. filsafat. Gurindam yang mengandungi dua belas fasal ini menyang kut persoalan ibadah.karya Raja Ali Haji dikenal dengan sifat khusus yang selalu berakar pada syariat Islam dan juga tradisi Melayu. ketatanegar aan dan tatabahasa. Abdullah berpendidikan Inggeris.juga kerjaya dan lingkungan yang berbeza. Sumbangan beliau dalam bidang inelektual berupa sejumlah karya meliputi pelbagai bidang antaranya ialah bidang keagamaan. Karya. Manakala Raja Haji pula golongan berpendidikan Arab. kewajiban raja. karyanya yang berjudul Hikayat Abdul Muluk (Yayasan Dakwa h Islamiah Malaysia. kewajiban anak terhadap orang tua. sastera. Di bidang sastera Melayu. 2004) yang dibuat tahun 1846 dianggap sebagai karya sasterawan Riau ya ng pertama kali diterbitkan. Jodhi Yudhono dalam artikelnya y ang bertajuk Raja Ali Haji. Karya sastera yang terkenal ialah Gurindam Dua Be las (rujuk lampiran 1) yang dihasilkan pada 1847. politik. Magma Sastra Melayu ada memetik kata-kata Raja Ali Haji yang menerangka n guridam . tugas o rang tua terhadap anak. sifat-sifat bermasyarakat dan sebagainya. pendakwah dan hidup dalam l ingkungan istana di Pulau Penyengat. beker ja sebagai penterjemah bahasa Inggeris dan hidup di tengah-tengah masyarakat perdagangan di Singapura. hukum. Riau.

1972: 8). Raja Ali Haji juga mengha silkan Kitab Pengetahuan Bahasa pada 1859M iaitu sebuah kamus bahasa Melayu. Namun. namun buku ini disamping mengandungi erti perkataan. Walaupun nahu ini berdasarkan nahu Arab. tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja. Raja Ali Haji membuat karya lainnya di bidang yang sama. jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab". dan kerajaannya harus diserahkan kepada or ang yang lebih tepat. Dua tahun kemudian. Menurut R. Karya lainnya yang terkenal adalah buku di bidang ketatanegaraan yang berjudul I ntizam Wazaif al Malik(Peraturan Sistematis tentang Tugas-Tugas Raja). Raja Masittah pula mengatakan bahawa karya ini ditulis pad a 1857M (Raja Mashittah Raja Ariffin.( . Ini sangat nyata m elalui karyakaryanya yang banyak menyebutkan buku Ihya Ulum ad-Din karya ulama besar tersebut. Mungkin Raja Ali Haji sangat mengagumi peribadi Imam Ghazali. namu n ia dianggap karya penting kerana buku ini merupakan nahu bahasa Melayu pertama yang dikarang oleh orang Melayu. iai tu buku yang berjudul Samarat al-Muhimmah Difayah li al-Umara wa al-Kubara wa li ahl al-Mahka mah(Pahala dari Tugas-tugas Keagamaan bagi para Pemimpin. buku ini tidak dapat dianggap kamus seratus peratus kerana bahagian awal dalam buku ini membinc angkan nahu bahasa Melayu secara ringkas dan sederhana. Karya tersebut berjudulBust anulkat ib in yang bertarik h 1850M (Li Chuan Siu. dan para Hakim). Di samping karya kesusasteraan dan nahu bahasa Melayu. maka nahu Melayu yang ditulisnya itu berdasarkan bahasa Arab. 1990: 73). Beberapa rangkap petikan gu rindam tersebut seperti di bawah ini : Oleh kerana pengetahuan bahasa Arabnya tinggi. Hamzah Yusuf (1987) pentransliterasi Kitab Pengetahuan Bahasa. yaitu perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya. secara tegas ia menyatakan bahwa seorang raja yang melalaikan tugasnya dan menderhakai Allah SWT.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 148 sebagai berikut: "ada pun arti gurindam itu. Pembesar. Dalam buku ini. ia juga menyertakan penjela san terhadap setiap perkataan termasuk huraian nahu bahasa Melayu walaupun berdasarkan kaedah bahasa Arab. Ia lebih sesuai dikatakan sebagai en siklopedia. Sebenarnya. Buku yang berisi nasihat t erhadap perilaku raja dan aturan pemerintahan secara Islam ini ia buat untuk memperingati wafatnya Yam tuan Muda Raja Ali bin Raja Ja'far pada tahun 1857 . Pengar uh Al Ghazali sangat terasa dalam bagaimana Raja Ali Haji menggambarkan sosok raja yan . tidak dapat diterima sebagai penguasa lagi. walaupun tidak semua abjad yang terdapat di dalam kamus tersebut diakhiri sebahagian daripada perkataan ber awalan ca ( .

tahulah ia makna takut Barang siapa meninggalkan sembahyang.hal yang bersifat duniawi dan lebih memen tingkan mengurus umat. Dua karya di atas merupakan warisan yang sangat berharga bagi sejarah Sumatera. tiadalah hartanya beroleh berkat Barang siapa meninggalkan haji. Buku-buku beliau lainnya adalah Silsilah Melayu dan Bugis (1859) yang mengisahka n pengalaman lima orang Bugis bersauadara yang merupakan nenek moyang Pangeran Penyengat. pemikiran politik Raja Ali Haji j uga dipengaruhi ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Mawardi. Kalimantan. Buku ini juga mengisahkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di kawasan ini selama Barang siapa mengenal Yang Tersebut. dan Se menanjung Malaya. tidaklah mendapat dua termasa Barang siapa meninggalkan zakat. tiadalah ia menyempurnakan janji . seperti rumah tiada bertiang Barang siapa meninggalkan puasa.g ideal yang seharusnya bisa menahan diri dari hal. Selain dipengaruhi pemikiran Al Ghazali.

sebermula. beliau lebih cenderung dengan suku kaum Bugis. perkenankan oleh-Mu akan pinta hamba-Mu intiha. Padahal mengharapkan aku akan Allah yang mengampuni daripada tersalah pada segala tawari kh dan pada perjalanannya.Lingga (termasuk Singapura). Lalu buku berjudul Kitab . Tuhfat al-Nafis atau Hadiah yang Berharga ini dihasilkan pada tahun 1865 . Dan aku namai akan dia Tuhfat al-Nafis pada menyatakan kelakuan daripada Raja-raja Melayu serta Bugis. Beliau juga sedaya upaya me njadikan Tuhfat al-Nafis sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan suku Bugis dalam Kesultanan Melayu terutamanya Johor. Sememangnya tidak dapat dinafikan. Sultan Mahmud di Singapura sehingga mengabaikan pentadbiran kerajaannya di Lingga. Gambaran yang cukup menarik dalam karya ini ialah tentang kehiduoan harian di Pu lau Penyengat iaitu pusat pentadbiran kerajaan. 2002: 125).khabar daripada kisah Raja-raja Melayu serta Bugis dan kepada segala anak-anak mereka i tu.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 149 dua abad. Dalam menghasilkan buku itu. Kalimantan Barat. In i adalah amat bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Arba iyah Mohd Nor iaitu beliau mengatak an tema Tuhfat al-Nafis dikatakan lebih cenderung kepada cerita Raja-raja dan rakyat Bugis atau boleh dianggap sebagai Bugis centric (Arba iyah Mohd Nor. maka. Sebaliknya memberi gamabaran yang negatif atau yang tidak baik kepada musuh-musuh kaum Bugis terutamanya Raja Kecil dan suku kaumnya di Minangk abau serta juga kaum Melayu sendiri. Raja Ali Haji yang mendapat pendidikan Arab masih mengekalkan bahasa klasik yang banyak menggunakan kosa kata dan struktur bahasa Arab.smi llahi r-rahmani r-rahim. Raja Ali Haji banyak menggunakan kata pan gkal ayat seperti syahadan. Dalam mengarang teks tersebut. alkisah dan pelbagai lagi. Mak a pada ketika di dalam Hijrat al-Nabi salla Allahu alaihi wasallam seribu dua ratus delapan pul uh dua tahun dan pada tiga haribulan Syaaban yang maha besar dan berbangkitlah hatiku bahawa memperbua t kitab ini yang simpan. Apa yang lebih penting ialah penggunaan kata bahasa Me layu dalam buku tersebut. Karya yang menjurus kepada sejarah ini menceritakan tentang sejarah Kepulauan Riau. Ia juga mengisahkan sikap Yang Dipertua Muda yang be rfoya-foya. kandungan teks Tuhfat al-Nafis ini lebih proBugis atau cenderung kepada suku kaum Bugis. Siak (Sumatera Timur). Karya Raja Ali Haji lainnya adalah buku berjudul Bustan al-Katibin li as Sibyan alMuta'allimin(Taman Para Penulis dan pencari Ilmu) yang dicetak tahun 1875. Hal ini jelas sama sekali jika d iteliti pada bahasa yang digunakan dalam petikan Tuhfat al-Nafis seperti Bi. dan di dalamnya menyatakan silsilah dan perjalanan dan tawarikh dan sega la khabar. Sulawesi Selatan dan Betawi awal abad ke-19. Ya Tuhanku. adapun.

Setiap buku-buku yang dibuatnya. se lalu disertai contohcontoh khusus yang terjadi di sekelilingnya pada masa yang sama. Salleh mencipta sebuah syair yang menimbulkan berbagai-bagai penafsiran sehingga nyawanya sendiri terkorban. Sesampainya ke Brunei dipersembahkannya kepada Sultan sebagai buah tangan. Jelaslah. Salleh mengarang syair ini semasa perjalanan pulang ke Brunei dari Mukah yakni t empat beliau membawa diri. Pengiran Shahband ar Pengiran Mohd. Malangnya. dan Sinar Ge mbala Mustika Alam. Syair Rakis dipercayai dikarang pada tahun 1840-an. Pengiran Muhammad Salleh Abad ke-19 merupakan zaman yang amat menyedihkan kerana hampir pupus semua wilay ah Brunei ke tangan Inggeris. Pada saat inilah juga cendekiawan Brunei. Kedua buku ini berisi tentang pandangan Raja Ali Haji yang menyatakan baha wa satu-satunya jalan untuk mengatasi hawa nafsu dan permasalahan adalah dengan taat kepada huku m Allah SWT yang digariskan dalam Al-Quran. Suluh Pegawai. Taman Pemrata. kedua buku ini belum selesai kerana Raja Ali Haji wafat pada tahun 1870. Bukunya yang lain adalah Siti Sianah. khususnya yang berisi nasihat. Pengiran Shahbandar P engiran Mohd. . Raja Ali Haj i adalah salah seorang ilmuan yang teragung pada abad ke-19.Pengetahuan Bahasa. beliau memberikan sumbangan yang p enting dalam usaha memperkembang bahasa Melayu.

Walaupun karya ini berbentuk lama iaitu syair tetapi isinya mempunyai wawasan dan pandangan ter us terang yang sekali gus mencerminkan satu transisi kemodenan. serta nama. Pada tahu n 1878 M. Muhammad Ibr ahim melanjutkan cita-cita ayahnya iaitu telah menyusun nahu bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat melalui petikan Syair Rakis seperti: Bismillah itu mula karangan Kisah rancana dagang buangan Di gunung larangan asmara guna Segenap desa pantai saujan a Membawa nasib untung sendiri Masuk segenap desa dan negeri Seperti burung lepas tangkapa n Bunga dan buah tiada dimakan Sebut namaku dagang asmara Bercarai (bercerai) dengan sanak saudar a Namaku Misa Panji Larangan Sudah sekarang buang-buangan (Awang Hj. beliau telah menghasilkan karya berjudul Kitab Pemimpin Johor. Mohd Jamil. Syair ini telah memperlihatkan pengurangan pengaruh kosa kata Arab dalam penghas ilan karya ini. Perkataan rancana dan bercarai yang terdapat dalam petikan di atas berlaku kemungkinan berpunca daripada masalah pentransliterasian daripada h uruf Jawi ke huruf Rumi. Jalan bahasanya juga mudah difahami dan tidak mengelirukan kerana ia sudah menuju ke arah jalan bahasa Melayu yang sebenar. Wal aupun tarikh sebenar karya ini ditulis belum dapat dipastikan dengan tepat.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 150 Pengiran Muhammad Salleh atau nama sebenarnya Pengiran Syahbandar Pengiran Muham mad Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda diperkirakan hidup di antara abad ke-18 hingga a nad ke-19. pendi dikan dan sosiobudaya Brunei. Syair Rakis menimbulkan berbagai tafsiran oleh pengkaji sastera dan sejara h. ekonomi. tetapi bahasa yang diguna kan memperlihatkan perbezaan jika dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh Abdullah Munsyi da n Raja Ali Haji. Beliau telah meninggalkan satu karya yang bersejarah yang diberi judul Syair Rakis. Bahasa yang digunakan dalam Syair Rakis ini lebih tersusun dan pengaruh bahasa A rab tidak begitu ketara. Wawasan atau pandangan atau nas ihat yang terdapat dalam syair terhadap bangsa sendiri termasuklah politik.namanya dan kuasanya dan guna . 1983: 56). penggunaan perkataan dan jalan bahasa Melayu. Muhammad Ibrahim Munshi Muhammad Ibrahim Munshi ialah anak Abdullah bin Abdul Kadir Munshi.huruf serta pangkat-pangkat bunyinya dan tabi atnya serta bebe rapa jenis tandatanda yang patut dipakai . Buku ini adalah mengenai aturan bunyi bahasa Melayu. kerana belum ada. Kandungan buku ini dapat dilihat dalam pernyataan daripada petikan ini: Ada pun isi kitab ini menyatakan bahasa da n pancaindera pertuturan serta aturan huruf-huruf dan bunyinya serta gunanya dan perkataan dan perenggan kata di dalam surat-surat Melayu serta syarat-syarat dan huruf-huruf saksi dan gantinya dan petua mengeja dan hubungan huruf.

C. dengan terlalu hormat dan yakin mereka itu dan adalah pula di situ beberapa jira t-jirat mereka itu daripada batu jua (Skinner.upaya mengelakkan penggunaan p erkataan yang keinggerisan. apabila melalui proses t ransliterasi ia menghasilkan perkataan seperti di atas walaupun cara menyebutnya dan maksudnya i alah membacabaca. dengan hairanku melihat hal sami-sami itu memba ca-membaca dan sembahyang membawa perempuan-perempuan itu menyembah berhalanya itu. lepas seora ng seorang.nya dan bahasanya dan tempatnya serta sebab-sebabnya dan sebagainya dengan sempurnanya ( S kinner . 1959:41-42).. Walaupun beliau telah mendapat didikan Inggeris dan karyanya seperti buku Kitab Pemimpin Johorlebih beracukan bahasa Inggeris. Perkataanmembaca-membaca yang terdapat dalam petikan itu wujud kerana peraturan Arab yang menggandakan perkataan dalam tulisan Jawi yang menggandakan angka dua ( 2 ) dan tiada penggunaan tanda sempang di antara perkataan. Perhatikan petikan kisah tersebut seperti Shahd an setelah kami singgah di situ sejurus lamanya.1959:43). namun dari segi penggunaan bahasanya dilih at masih banyak dipengaruhi oleh struktur bahasa Arab dan sedaya. Hal yang sama ini juga dapat dilihat dalam karyanya bertajuk Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi (1872 M). Oleh itu. Pengaruh nahu Arab dalam proses penggandaan ini dapat dilihat juga pada perkataa n lain . C.

1982:214 ). iaitu akhbar Melayu perta ma yang diterbitkan di Tanah Melayu pada tahun 1876 M. Tujuan organisasi ini dibentuk ad alah untuk mengkaji dan mempelajari bahasa Melayu supaya pengetahuan bahasa Melayu itu lebi h mudah disebarkan kepada orang Melayu. Kamus ini kemudiannya di ulang cetak pada t ahun 1925 M di Kota Bahru. beliau berjaya menyusunKamus Mahmudiyyah (1894 M ). dankerjaraya . Pada tah un 1880 M. Usaha utama organisasi ini ialah menterjemahkan istilah atau perkataan dariada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Alang Ahmad bin Muhammad Yunus dan Munshi Sulaiman bin Muhammad Nur. siapa yang berhajat memesannya boleh berhubungan dengan pihak yang berkuasa Ruma h Gambar Singapura (Annas Haji Ahmad. rencana berkenaan dengan nasihat dan juga iklan. Syed Mahmud. untuk pertama kalinya terbit iklan yang berbunyi: Hikayat Abdullah telah dicap semula o leh Asiatic Society. 1982:218-219). terdapat juga tiga orang pen gembang bahasa Melayu iaitu Syed Mahmud bin Syed Abdul Kadir al-Hindi. Kemudian. Alang Ahmad dan Munshi Sulaiman Perlu diingat selain tokoh yang disebutkan di atas. perempuan-perempuan. Isi kandungan akhbar ini berkaita n dengan berita dalam dan luar negeri. ia telah merintis . Beliau dilihat lebih cenderung ke arah ilmu bahasa. Pengaru h penggandaan bagi menjelaskan maksud jamak ini masih terbawa-bawa hingga hari ini walaupun te rdapat segelintir ahli bahasa terdahulu yang menganggap penggandaan bagi maksud jamak dalam bahasa Melayu tidak berapa tepat. Syed Mahmud terkenal kerana usahanya dalam men ghasilkan buku ilmu pengetahuan. Munshi Muhammad Said Beliau adalah pengarang pertama akhbar Jawi Peranakan. Walaupun karyanya sekadar saduran ataupun terjemahan da ripada bahasa Inggeris tetapi buku tersebut digunakan di sekolah Melayu pada masa itu. Munshi Sulaiman pula leb ih menjurus ke arah karya kumpulan bidalan dan teka-teki. Kelantan. Sejak kemunculan akhbar ini. Manakal a Alang Ahmad dikenali dengan karya terjemahan daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Penerang Hati iaitu hasil tulisan Aesop s Fables. pada tahun 1934 M nama pertubuhan ini telah ditukar menjadi Pakatan Bahasa Melayu dan Persu ratan Buku-buku Di-Raja dan dipimpin oleh Dato Abdul Rahman bin Andak (Annas Haji Ahmad.pejabat. Antara perkataan yang dicipta oleh badan ini dan kekal hingga ke hari ini adalah sepertiset iausaha. Muhammad Ibrahim Munshi telah menubuhkan satu organisasi yang diberi nama Pakata n Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 M.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 151 seperti dalam perkataan sami-sami. Bukti nya. dan jirat-jirat.

Sheikh Nuruddin Al-Raniri telah mengarang beberapa buah kitab. Antara karya be liau ialah Sirat Al-Mustaqim. Abdul Rauf Singkel. di Pula u Pinang mahupun di Perak. Jawahir A l-Ulum. . Shamsuddin Al-Sumaterani. Tanbihut. iaitu kitab fiqah Melayu yang terawal. Antara hasil karya beliau adalah Syarah Ruba I Hamzah Fansuri. Antara karya beliau ialah terjemahan kitab Tafsir Al.Tidlah dan Anwarud-Daqiq.Baidawi.kemunculan pelbagai surat khabar sama ada yang diterbitkan di Singapura. . Syifa dan lain-lain. Bustan Al-Salatin.Qura n Al. Akhbar ini melanjutkan tradisi pengaruh Arab dalam bahasa Melayu dan s edikit demi sedikit perkataan dan istilah bahasa Inggeris mula diperkenalkan. . Lata ifal Asrar. Sumbangan tokoh-tokoh Aceh: .

mencuri yang boleh berlaku di mana-mana. Turut dihasilkan ialah karyakarya terjemahan seperti terjemahan terhadap Rubai Omar Khayyam.Hikayat Neg eri Johor.Muhtajin. Baginda memperkenalkan sebuah perlembagaan dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan melalui Hukum Kanun Johor yang Johor mengand ungi 66 Fasal dan mula dipraktikkan mulai dari Sultan Mahmud hingga Sultan Sulaiman. Said bin Sulaiman dengan bantuan Dato Awang bin Omar. Syamsul. Selain itu. undan g-undang menyinding rusa (fasal 17). orang yang mengadakan kenduri jika mahu menjemput pe nghulu atau pegawai terpaksa menyertakan sirih (fasal 49). Sejarah Peringatan Negeri Johor. Muhammad Said bin Haji Sulaiman menghasilkan buku tata . Matahari memancar (1906). Persatuan ini telah mengadakan kegiatan seperti menghasilkan buku. dan juga undang-undang mengenai tanaman dan binatang ternakan. Hujjatul Balighah. Kanun ini memaparkan undang-undang jenayah seperti membunuh. Mir at Al. Antara naskah berbentuk prosa ialah. Terdapat fasal-fasal khusu s dalam Hukum Kanun Johor. juga peraturan protokol ketika ra ja berangkat. Pada tahun 1888. iaitu Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. antaranya Syair Perang Johor karya sastera sejarah yang menggunakan peperangan s ebagai temanya. pakatan ini dihidupkan kembali oleh Haji Mohd. Umdat Al. Tahun 1934. Pegawai-pegawai pentadbir Johor. Pakatan ini dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. baginda dianggap bertanggungjawab membawa Jo hor ke era moden ialah Sultan Abu Bakar. Mamu ul Masail dan lain-lain. seperti hukum mendapat gading dalam sesuatu tanah (fasal 37). Salasilah Melayu dan Bugis.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 152 Kifayatul. Sumbangan Johor-Riau Sultan Abu Bakar Johor (1862-1895). antaranya untuk dideklamasi dan dibincangkan dalam pertemuan-pertemuan anjuran persatuan dan sebagainya. pembentukan istilah dan mengadakan majlismajlis ceramah dan perbincangan. Hikayat Queen Victoria (1904) dan Hikayat Johor (1908) serta karya Abdullah bin Rahman.Tullab. Dato Abdullah bin Abdul Rahman dan Mejar Musa bin Yusof dengan nama baru. kegiatan pakatan ini terhenti. Hamzah Fansuri terkenal dengan Gurindam dua belas dan syair sufi seperti Syair Pe rahu . Pakatan ini berjaya menerbitkan buku karya Haji Said bin Sulaiman. Kegiatan Pakatan ini pernah terhenti seketika apabila Abdul Rahman bin Andak dibersarakan pada 1909.Muhtajin. . terdapat beberapa karya yang mengisahkan sejarah negeri Johor semenj ak kejatuhan kerajaan Melaka kepada Portugis. Manakala naskah yang berben tuk puisi (syair). Dato Sri Amar Diraja Abdul Rahm an bin Andak dengan kerjasama beberapa rakannya mengasaskan Pakatan Belajar Mengajar Pe ngetahuan Bahasa di Johor Bahru dengan matlamat untuk menanam semangat belajar dan menulis bahasa Melayu di kalangan ahlinya.Ma rifah.

Antaranya ialah Sulalat al-Salatin (Sejarah Mel ayu). Sumbangan Johor semakin terserlah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual Melay u berserta dengan hasil karya mereka. iaitu Penokok dan penambah dalam bahasa Melayu (1939) dan Jalan basa Melayu (195 3). Syair Maharaja Abu Bakar. . Aturan Setia M elayu Bugis. dan banyak lagi. beberapa karya lama telah disalin semula. Sejarah Tawarikh Johor dan Perundangan Johor. Hikayat Johor. Dari segi pers uratan. Undang-undang Johor. Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis.bahasa Melayu. Taj al-Salatin oleh Bokhari al-Jauhari.

Pada tahun 1521 buat per tama kalinya. juga didapati di seluruh Kepulauan Melayu. Menurut Ismail Hussein (1966).Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 153 Sumbangan Tokoh Barat Sumbangan penjajah barat atau tokoh barat dalam pertumbuhan dan penyebaran bahas a Melayu tidak dapat dinafikan. didapati bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan di situ. Kajian ini memberi makna yang besar kepada kita untuk mencari tanah as al bangsa Melayu. Salween. Yangtse. Pada tahun 1511. satu sisa da ripada kebudayaan lama ini pernah dijumpai di lembah Sungai Hoang-Ho. Mekong. Apabila Portugis tiba di Melaka. beberapa orang sarjana berbangsa Eropah seperti Hendrik Kern dan Vorn Heine-Geldern telah membuat penyiasatan tentang asal-usul bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu. buat pertama kalinya. Beliung-segi-panjang. Terdapat pelbagai bukti yang dijumpai serta dapat membuktikan sumbangan atau tinggalan penjajah barat dalam perkembangan bahasa Melayu. iaitu salah sebuah Pulau Maluk . 1966:3 6).V. Hal ini menyebabkan penjajah barat mempelajari dan fasih berbahasa Melayu serta telah menjadi sumber kepada pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama atau bahasa pengantar bagi semua urusan yang dijal ankan di Melaka seperti berdagang dan urusan pentadbiran. misalnya kapak-kapak kuno. kapal orang-orang Sepanyol telah dapat ke Tidore. Sumbangan penjajah barat dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu berlaku ketika zaman kegemilangan Eropah yang bertapak di Tanah Melayu sebagai penjajah.Ronkel dalam Ismail Hussein (1966). teru tama sekali perniagaan rempah di Kepulauan Melayu. Kewujudan kapak-kapak in i membuktikan kewajaran asal-usul bahasa Melayu melalui jejak dan arah perjalanan dan pengemba raan orang-orang kuno itu. bahasa Melayu sudah mempunyai tradisi sebagai baha sa perantaraan dan bahasa pemerintah selama lebih daripada delapan abad (Ismail Hussein. Apabila orang-orang Eropah menempuh Lauta n Kepulauan Melayu.S. Menurut Ismail Huss ein (1966). Ir rawaddy dan Brahmaputra. kita dapat lihat beberapa sifat tersendiri dalam perkembangan bahasa Melayu. Menurut Ph. bahasa Melayu ketika itu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah Kepulauan Melayu yang demikian banyaknya. Kerajaan Melayu Melaka memang dikenali sebagai sebuah kerajaan yang terkenal pada waktu i tu. Kerajaan Melayu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Dalam zaman Eropah ini. orangorang Portugis datang ke Asia pada akhir abad kelima belas membawa dua cita-cita yang bergelora: pertama untuk memerangi Islam dan kedua untuk merompak kekayaan alam Timur. Teori-teori yang mereka ramalkan itu adalah berdasarkan sisa-s isa kebudayaan tua yang ditinggalkan.

u. Anuar. iaitu bahasa Melayu. di nyatakan . Ketika kapal Victoria itu berlabuh di situ.Aziz Deraman dalam Darwis Harahap dan Abdul Jalil Hj. Beliau telah menulis buku bertajuk Oud en Ni euw Oostindien II Del V pada akhir abad ke-17 dan awal abab ke-18 tentang bahasa Melayu (A. Velentyn merupakan seorang pendeta dan ahli sejarah berbangsa Belanda. Kapal tersebut yang diketuai oleh Magellan adalah dalam pelayarannya mengelilingi dunia. 1966:36). Seorang lagi penjajah barat ialah Francois Valentyn. dan h asilnya tersusunlah sebuah daftar kata Itali-Melayu (Ismail Hussein. Dalam buku tersebut. Beliau ju ga dikatakan seorang berbangsa Itali dari Vicenta yang telah menyusun daftar kata Melayu-Itali dalam tahun 1522 yang diperolehi melalui pelayarannya selama tiga tahun bersama-sama Ferdinand Magella n ke Kepulauan Filipina dan Maluku sekitar tahun 1519. seorang daripada ketua kelasinya bernama Pigafetta turun ke da rat mempelajari bahasa perdagangan yang digunakan di daerah tersebut. 2000:3). Daftar kata Melayu sebanyak 400 perkataa n merupakan kamus pertama Melayu-Itali yang diberikan nama Vocaboli De Quedti Popoli Mori.

Setelah beberapa pengubahsuian dan penterj emahan dilakukan ke atas kamus ini. Kegiatan dakwah oleh orang-orang Portugis adalah dalam memperjua ngkan dan menyebarkan ajaran agama Kristian. pada tahun 1708 M seorang pengkaji Barat. Buku ini dicetak lagi di Batavia (kini Jakarta ) pada tahun 1707 M. untuk menarik penduduk asli supaya memeluk agama Kristian. telah menuliskan keterangannya tentang kepercayaan Kristian dalam bahasa Melayu. Persoalannya di sini. Orang barat juga berperanan dalam penggunaan dan penyebaran bahasa Melayu melalu i kegiatan agama. 1992:34). Antara catatan tersebut ialah: Catatan di atas merupakan salah satu daripada catatan tentang kemajuan dan perke mbangan bahasa Melayu. bahasa apakah yang digunakan oleh mereka dalam menyebarkan agama Kristian. kamus ini pertama kali dicetak di Amsterdam pada tahun 1604 M dan dicetak semula pada tahun 1673 M. dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris ol eh Augustine Spalding di London pada tahun 1624 M. Menurut Darwis Harahap (1992). Belia u bertindak begitu adalah kerana pendapatnya bahawa bahasa Melayu diketahui oleh semua orang. Buku ini kemudiannya diterjemahkan oleh Gotardos Arthus pada tahun 1608 M. Minat orang barat membuat kajian ter hadap bahasa Melayu turut membantu pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. SaintFrancis Xavier yang menentang Islam di Kepulauan Maluku dalam abad keenam belas. Antaranya ialah Frederick de Houtman yang telah menyusun perkataan dan ayat bahasa Melayu Madagaskar. Dalam penyebaran ajaran ini. Menurut Ismail Hussein (1966). jelaslah . Oleh hal yang demikian. Penulis enam jilidnya itu telah menerangkan tenta ng sejarah dan scenario kota pelabuhan di Kepulauan Melayu. Buku ini dicetak untuk kali kedua pada tahun 1614 M. Bahan i ni disusunnya semasa ia ditawan oleh pemerintah Aceh dalam tahun 1599-1602 M (Darwis Harahap. Catatan tersebut juga merupakan salah satu sumbangan penjajah bar at dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Petrus Va n de Worm berpendapat bahawa kamus ini merupakan kamus Melayu-Belanda yang terbaik (Darwis Harahap. Jika bahasa Portugis yang digunakan adalah mustahil mesej mereka akan difahami oleh penduduk setempat. orang-orang Port ugis menentang agama Islam dan cuba menarik perhatian penduduk untuk mendalami ajaran Kristian. Oleh itu.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 154 bahawa bahasa Melayu telah terbukti berupaya bertindak sebagai alat komunikasi d an lingua franca yang penting di Melaka. jelaslah bahawa penjajah barat memainkan peran an penting dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu melalui karya-karya yang dihasilkan den gan menggunakan bahasa Melayu. 1992:34).

Anuar. 2000:3). Barang di mana-mana pun bahasa ini difahami oleh tiap-tiap orang. Bahasa ini adalah sebagai bahasa Perancis atau Latin di Eropah ataupun macam bahasa perantaraan di negeri Itali atau di Levent. (A. I ni seterusnya menjurus kepada pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu oleh pihak penjajah. Oleh kerana banyaknya bahasa ini digunakan maka seseorang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu akan dapat difahami orang baik pun dalam negeri Parsi (Persia) ataupun Filipina.Aziz Deraman dalam Darwis Harahap dan Abdul Jalil Hj. Pihak penjajah seperti Portugis menggunakan ba hasa Melayu Bahasa mereka. Penjajah barat juga turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik.bahawa penjajah telah menggunakan bahasa Melayu dalam penyebaran agama mereka. iaitu bahasa Melayu bukan sahaja digunakan di pantaipantai Tanah Melayu bahkan juga di seluruh India dan di negeri-negeri sebelah timur. .

Beliau kemudiannya mengemukakan usul kepada Pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah -sekolah bagi bangsa bumiputera. Oleh itu. jelas bahawa pihak penjajah berperanan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. dapat kita lihat kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di Kepulau an Melayu. Gabenor Jeneral Rochussen telah mengelilingi Pulau Jawa pada tah un 1950. Stamford Raffles me ndirikan Raffles Institution di Singapura dan bercita-cita menggunakan bahasa Melayu sebagai baha sa pengantar. pemerintahan dan politik sema sa penjajahan barat di Kepulauan Melayu. penjajah barat bukan sahaja menjajah kepulauan Melayu. Stamford Raffles merupakan penjajah barat yang telah melakukan pelbagai perubaha n. Oleh itu. Sungguhpun orang-orang Portugis mencuba menaikkan bahasa mereka. Beliau juga merupakan seorang lagi penjajah barat yang berperanan secara tidak langsung dala m pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. surat perjanjian atau surat kebenaran berniaga dan sebagainya (Ismail Hussein. Menurut Ismail Hussein (1966). Sebagai kesimpulannya. Di Singap ura. Pada abad ke-19.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 155 sebagai bahasa pengantar dalam segala urusan termasuk urusan pentadbiran dan pol itik. Senaraikan tokoh-tokoh barat yang menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu Tokoh-tokoh bahasa Zaman Sebelum dan Selepas Merdeka erkembangan bahasa Melayu agak pantas pada awal abad ke-20. Di Indonesia pula. 1966:38). raja-raja di daerah Maluku menulis surat kepada raja Portugis dengan menggunakan bahasa Melay u. dapatlah disimpulkan bahawa bahasa Melayu penting dalam sistem pe ndidikan walaupun semasa penjajahan Barat. Pada aba d ke-16. tetapi dalam ur usan pemerintahan. Melaka dan Pulau Pinang). dan mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di se kolah-sekolah itu. ma lah secara tidak langsung mereka berperanan dalam pertumbuhan dan perkembangan bahas a Melayu. penjajahan Eropah ke Kepulauan Melayu semakin rancak. Begitu juga dengan Raja Aceh dan pegawai-pegawainya yang menggunakan bahasa Melayu dalam seg ala hal seperti dalam surat kiriman kepada pemerintah luar. Walaupun begitu pada tahun 1900-an bahasa Melayu masih bertaraf bahasa vernakular. Bahasa Inggeris masih menjadi bahasa rasmi di Negeri-negeri Selat (Singapura. . Dalam hal ini. Apa yang penting ialah penjajah Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu sebalikny a telah menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perdagangan dan penyebaran agama Kristian . bahasa Melayu tetap digunakan dari timur hingga ke barat. Bahasa Melayu memiliki kepentingan yan g cukup dominan serta berperanan sebagai bahasa pengantar.

Penubuhan SITC pada 1922 hingga 1941.Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Selangor.Ibrahim Dato Muda Linggi dan beberapa orang lagi telah memberi sumbagan yang besar dalam sejarah perkembangan bahasa P . Pada tahun 1909 dan selepasnya di Negeri. Buyong Adil. Terengganu. iaitu zaman sebelum pendudukan Jepun 1942 telah melahirka n tokoh-tokoh persuratan Melayu.negeri Melayu yang tidak Bersekutu (Johor. Negeri Sembilan dan Perak). Harun Mohd. Kelantan. Amin (Harun Aminurrasyid). Dalam zaman ini beberapa tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad (Z a ba). Pahang. Kedah dan Perlis). Abdul Hadi Haji Hassan.

Ilmu Hayat (tentang Bi ologi) dan Kitab Hisab (Matematik). Kesusasteraan sesuatu bangsa itu wujud dan berkembang maju akan menepati erti ka ta sebenar semenjak bangsa itu mengenal dan pandai dalam ilmu tulisan.terkenal dengan novel Farid ah Hanumnya dan ramai lagi. Melalui Pejabat Karang Mengarang ini juga lahir bebera pa siri penerbitan buku teks bagi The Malay School Series. Masuri S. Mereka ini telah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu seperti P elita Bahasa Melayu (3 Jilid) dan Ilmu Mengarang Melayu yang dikarang dan disusun oleh Za ba. Suratman Markasan. Antara hasil penerbitan zaman ini ialah Pelita Bahasa Melayu (3 Jilid:tatabahasa). Persatuan bergiat aktif dan berjaya menerbitkan majalah seperti Suara Pena (1938). Namun. Tan Sri Abdul Samad Ismail. termasuk Singapura dan Brunei. kritik sosial dan kesedaran k emerdekaan dipancarkan melalui karya sastera.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 156 Melayu. Perkembangan Kesusasteraan Melayu erkembangan sesuatu bahasa dapat dilihat melalui perkembangan kesusasteraan. Mastika. iaitu Angkatan Sasterawan 50 atau singkatannya ASAS 50. Syed Syeikh al-Hadi.Bu ku ini menjadi buku rujukan utama untuk tatabahasa Melayu dari tahun 1940 hingga 1980-an. Utus an Pelajar dan lain-lain hingga hari ini Pada era 50-an sebuah persatuan penulis yang terkenal telah ditubuhkan di Singap ura. ASAS 50 terlibat secara langsung dalam pen gendalaian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Bah asa dan sastera berkembang seiring dan tidak dapat dipisahkan daripada kegiatan intelek manusia. Hamzah Hu ssein. Harun Aminurrasyid.N. Pada 1939 sebuat syarikat yang dikenal msebaagai Syarikat Utusan Melayu telah menerbitkan Utusan Melayu. dan Abdul Ghani Hamid dan ramai lagi. Keris Mas (Kamalu ddin Muhamad). Wanita. Awam-il-Sarkam. Ilmu Mengarang Melayu (penulisan) . Utusan Zaman. Za'ba telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang. Samad Said. Perkembangan kesusasteraan Melayu juga agak pesat. Mingguan Malaysia. Persatuan ini masih wujud lagi tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Ketika ini muncul nama-nama penulis yang terk enal seperti Abdul Rahim Kajai. Pancaran Pena (1939) dan Taman Paspam (1940). Antara penulis-penulis ASAS '50 yang terke nal seperti Tongkat Warrant (Dato Usman Awang). dan hari ini terus menjadi penerbit akhbar Melayu yang besar sampai dengan terus menerbitkan Utusan Malaysia. Asraf Haji Abdul Wahab. Kegiatan persuratan Melayu menjadi lebih terserlah apabila pada 1934 sebuah persatuan persuratan Melayu yang dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) yang dianggotai oleh penulis-penulis dari Tanah Melayu. Dato A. Mohd Ariff Ahmad.. lazimnya sebe lum wujud sistem .

talibun. jembalang. bahasa lisan yang berunsur sastera telah wujud yang diadaptasikan sebag ai perkembangan kesusasteraan tahap pertama. Mereka percaya bahawa setiap benda yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai penunggu. Contoh kesusas teraan yang berbentuk prosa ialah cerita mitos. Terdapat dua bentuk sastera peringkat awal iaitu prosa dan puisi. pada zaman dahulu terdapat kelompok masyarakat yang kuat m empercayai kepercayaan karut seperti hantu. dan cerita rakyat. seloka.tulisan. P . lagenda. mereka mempunyai pengertian tentang sastera dalam kehidupan seharian dengan meng gunakan pelbagai gubahan bahasa yang berunsur kesusasteraan. antara oran g yang berpengaruh pada zaman dahulu ialah pawang. Perkataan yang digunakan inilah yang mengandungi unsur-unsur gurindam. dan sebagainya. Sebelum orang-orang Melayu pada zaman dahulumengena l huruf. jin. gurindam. Manakala sastera lisan berbentuk puisi pula termsuklah pantun. Dari sudut yang lain. dan nyanyian rakyat. mantera. pepatah dan sebagai nya. Oleh itu. Gubahan-gubahan bahasa ini tersusun dengan perkataan-perkataan yang mengikut ben tuk. Pawang tersebut akan melaksanakan ku asa ajaib ilmu mereka dengan jampi serapah atau mantera yang disalurkan dengan perkataan terten tu.

Seluruh bidang keilmuan terutama yang menyen tuh hal-hal keagamaan telah ditulis dan disebar menggunakan bahasa Melayu. dan Lampung. Mereka mengatakan huruf-huruf tersebut telah digunak an oleh orangorang Kemboja pada zaman purba. Sistem tulisan Ja wi telah mengambil alih tulisan Pallava dan kosa kata Arab dan Parsi mulai menggantikan k osa kata Sanskrit.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 157 Tahap kedua dalam sejarah kesusasteraan ialah tahap sastera tulisan. Menurut par a sarjana. Kawi. huruf tulisan lama Melayu juga terdapat di sebuah batu nisan tua iai tu bertarikh kira-kira 1380 Masihi di Minye Tujuh. Hal ini telah memungkinkan pengaruh budaya dari benua India itu menular ke dalam dunia sastera Melayu. iaitu pada zaman Islam. kitab ketatanegaraan. Penghasilan karya kesusasteraan Melayu bercorak Islam secara bertul is menjadi semakin pesat dan berkembang luas. dan kitab undang-undang. Pada sekitar abad ke-11 Masihi. pertembungan budaya Melayu primitif dengan budaya Hindu dikatakan bermula semenjak kurun pert ama Masihi lagi. Selain itu. Budaya Hindu membawa bersama-sama tulisan Palava dan bahasa Sanskrit. Apa yang m enarik pada batu tersebut ialah susunan kata-kata yang tertulis yang mengandungi unsur-unsur baha sa Melayu purba. Tulisan Jawi ini ditulis di atas kulit-kulit kayu. Huruf Rencong. kedatangan Islam ke Tanah Melayu membawa bersama -sama tulisan Jawi. Aceh. di atas kepinga n logam atau di atas batu yang sekarang digelar Batu Bersurat. prasasti Talang Tuwo (684 Masihi). Batu Nisan ini menarik apabila mengandungi kata-kat a bentuk syair. Kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan muncul pada zaman pra-Islam berdasarka n pada catatan pada prasasti tinggalan kerajaan Sriwijaya. kitab tasawuf. Zainal Abidin Ahmad (Za ba) Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Za'ba dilahirkan . Salah satu contoh tulisan tua yang menarik ada pada sebatang tiang batu yang telah dijumpai Kota Kapur kira-kira dalam tahun 1892. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan secara terhad telah diangkat menjadi bahasa l ingua franca dan menjadi bahasa penyebaran ilmu. Hal ini dapat membuktikan perkembangan bahasa selaras dengan kewujudan kesusasteraan . Pe rsuratan Melayu dapat dibaca terutamanya dalam bentuk catatan-catatan prasasti kedukan bu kit (683 Masihi). mengatakan Melayu pada zaman purba mempunyai huruf tertua yang menyerupai bentuk -bentuk huruf Rencong. dan prasasti Kota Kapur (686 Masihi). Berdasarkan tinggalan terseb ut. iaitu tulisan Melayu yang lazim digunak an Sumatera Selatan (Bangkahulu dan Palembang sebelah hulu). Peralihan inilah memulakan peringkat kedua dalam tahap Kesusasteraan Melayu Trad isional. Kemuncak perkembangan kesusasteraan ini ialah dengan kemunculan kitab-kitab sastera sejarah.

1918). Lembaga Melayu.Beliau memiliki bakat dal am penulisan dan adalah seorang pemikir dan pengemar membaca. Sekolah yang Oriental dan Kajian-kajian Afrika. Beliau kemudiannya ditukarkan ke Kolej Melayu Kuala Kangsar (1918 1923).1959). Beliau terima pendidikan formal dan keagamaannya di sebuah sekolah Melayu di Linggi.1951) dan Universiti Malaya. Kuala Pilah. Paul Seremban dan orang Melayu pertama lulus dengan cemerlang peperiksaan Senior Cambridge Examination. Za'ba mempunyai otak yang bergeliga dan minat pelbagai. Kuala Lumpur (1923). Beliau telah menerbit kan beberapa . Beliau lulus peperiksaan pada 1915 dan bermula kariernya sebagai guru sekolah di Johor Bahru (1916 . Sultan Idris Guru-guru Kolej. Beliau menyambung pembelajarannya di Institusi St. Singapura (1939 . Beliau pengarang prolifik sejak usia 19 tahun. Universiti London (1947 . Pangasuh dan Pakar Majalah. Kebanyakan penulisannya muncul dalam akhbar-akhbar tempatan dan majalah-majalah seperti di Utusan Melayu. Jabatan Maklumat. Sin gapura (1954 . Jempol. Jabatan Pendidikan. Tanjung Malim (1924 .pada tahun 1895 di Bukit Kampung Kerdas.1942).1939).

Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya hingga mendapat Ijazah Kedoktoran dari University of London dalam bidang 'General Linguistics'. selain daripada kerjayanya sebagai ahli akademik. Asmah juga terkenal sebagai penulis prolifik dalam bidang tatabahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu. Hjh Asmah Hj. Beliau amat kena pada tempatnya diberi gelaran patriot dan pendeta. Kerjay a bidang penulisan.Di samping itu sumbangannya dalam politik tidak juga harus dilupakan. khususnya bahasa Kentakbong (Baling. etnolinguistik. Beliau telah . penerbitan televisyen bersama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan TV3. Perak. Penyelidi kan utamanya termasuk: huraian bahasa-bahasa Aslian.[2] Di samping itu. Hjh Asmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan (D. Bagaimanap un. Beliau meneruskan pengajiannya di Universitas Indonesia dan memperolehi Sarjana Muda dan Sarjana Sastera. Orang cuma mengaitkan jasa Za'ba dengan ilmu bahasa dan persuratan Me layu. Asmah juga pernah mengetuai pasukan penyelidikan untuk dua siri rancangan Jejak Bahasa. dan linguistik sejarah Dunia Melayu. beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan L inguistik serta merupakan anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Asmah juga menjalankan banyak penyelidikan tentang bahasa-bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Litt) dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Kedah) dan ba hasa Mah Meri (Sepang. Dr. Asmah ialah ahli akademik Universiti Malaya dari tahun 1963 sehingga persaraannya sebagai Timbalan Naib Canselor Univ ersiti Malaya. bidang penyelidikannya tidak terhad kepada Semenanjung Malaysia. Selangor). Asmah Haji Omar Dato' Prof. Beliau antara aktivi dan pemikir yang menghimpun pertubuhan-pertubuhan Melayu pada tahun 1946 di Kuala Lumpur untuk be rsatu menubuhkan UMNO dan memperjuang kepentingan orang Melayu yang lebih adil.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 158 monographic siri dalam Bahasa Melayu termasuk Bahasa Pelita popular Malay dan Ma lay Elmu Mengarang.[1] Sebelum itu. Dato' Prof. Tetapi sumbangannya juga besar dalam meniup pembaharuan sikap dan pengertian dalam Isla m. Za'ba yang meninggal dunia pa da 1973 dan merupakan salah satu budak lelaki kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebaga i seorang yang terkemuka muncul dalam sejarah Malaysia. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah. Pada tahun 2000. Omar dilahirkan di Jitra pada 5 Mac 1940 dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi. Beliau merupakan pakar nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan b ahasa. Tanjung Malim. sosiolinguistik. Beliau juga Profesor Kerusi Tamadun Melayu Za'ba dan Pengarah Institut Tamadun Melayu d i Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr.

sebuah tesis kedoktoran yang diserahkan kepada University of London p ada tahun 1969 dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1981. dan The Malay Peoples of Malaysia and Their Languages (Orang Melayu Malaysia dan Bah asabahasanya). Antara karyanya: 1975: Essays on Malaysian Linguistics 1976: The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of National Language Planni ng 1978: Pengajian Bahasa Malaysia dalam Konteks Perancangnan Bahasa Malaysia .menerbitkan banyak makalah tentang bahasa-bahasa tersebut tetapi dua pencapaiannya yang teru tama daripada segi ini merupakan: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description (Bahasa Iban Sarawak: Hu raian Kenahuan).

beliau telah dianugerahkan Ahli M angku Negara (A. Malaysia-Sweden' (University of Goteborg) dari tahun 1989 h ingga tahun 1994. Mac au pada tahun 1990. Nik Safiah Karim Lahir pada 17 Disember 1939 di Kampong Banggol.) pada tahun 1973.K.N.). antaranya termasu klah "University of Malaya English for Special Purpose Project" (Universiti Malaya dan Thomas Nelson Inc. Hjh Asmah Hj. Pia gam Penghargaan MABBIM Indonesia pada tahun 1993. Beliau juga merupakan penyumbang rencana akademik tempatan dan antarabangsa yang tidak jemujemu melontarkan pendapat dan interpretasinya terhadap permasalahan ilmu linguistik.) pada tahun 1983.S. 'University of Malaya Spoken English Project (UMSEP) dari tahun 1980 sehingga 1983 dan Projek 'Culturally Conditioned Models of Conflict and Conflict Resolution.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 159 1978: Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysi a 1980: Nahu Melayu Mutakhir 1981: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description 1982: Language and Society in Malaysia 1983: The Malay peoples of Malaysia and their Languages 1983: Bahasa Surat Rasmi: Bahasa Dalam Komunikasi 1984: Bahasa Iklan Perniagaan: Satu Kajian Bahasa Retorik 1985: Bahasa Borang: Bahasa Dalam Komunikasa 1985: Bahasa Diraja 1986: Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu 1986: Susur Galur Bahasa Melayu 1987: Bahasa Malaysia Saintifik Di samping itu. Omar telah menghasilkan 45 buah bu ku akademik berkenaan linguistik yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. 'CICHE ELT 308 Academic Writing and Teaching Package Project'. Kota Bharu. Setia DiRaja Kedah (S.) pada tahun 1979. Sijil Penghargaan Menteri Pendidikan Malaysia kerana memperkembangkan MABIM dan MABBIM pada tahun 1995. Dato' Prof. 'Orde Des Palmas Ac ademique Perancis' pada tahun 1989. Sebagai mengenang sumbangan dan jasa baktinya. Beliau men . Anugerah Bahasa Raja Nazrin S hah Yang Pertama daripada Persatuan Bahasa Moden pada 1996. Beliau turut menterjemah kamus Bahasa Ingger is 'Oxford Advanced Learners Dictionary' ke dalam Bahasa Melayu yang mengambil masa lima ta hun. Universiti Malaya dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Dr. GRATA HOME NAGEM' Institute Portugese Do Oriente. Anugerah 'Women of The Y ear 1998' daripada American Biographical Institute dan Anugerah '20th CAA Silver Medal of Honor' daripada International Biographical Center pada tahun 1999. 'Boss of The Year' dari Persatuan Setiausaha Malaysia sessi 1992/1993.M.D. Anugerah ASANAL pada tahun 1979.D.K. Kelantan. Dato' Set ia DiRaja Kedah (D. beliau juga menjalankan penyelidikan secara bersendirian dan bersama. Selain itu.

Francis Institution. Universiti Malaya pada tahun 1963.erima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Bahru (sekarang Sekolah Rendah Za inab). Pada tahun 1975. dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu. Jalan Damansara. Set elah lulus Higher School Certificate pada tahun 1959 di St. beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Linguistik dari Ohio University. Melaka. Kual a Lumpur (sekarang Kolej Tunku Kurshiah. Kerjaya akademiknya bermula sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu. beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya sehingga memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan kepujian dalam bidang Linguistik (1965). USA. diikuti . Seremban) sehingga tamat Scholl Certificate.

Berbicara mengenai tokoh bahasa. Inilah suatu y ang menarik untuk dikongsi mengenai kelebihan yang dimiliki anak bongsu daripada lima beradi k dan kini bergelar nenek kepada 11 cucu. hinggakan Kementerian Kebudayaan. Ketika itu. Kesenian dan Warisan (KEKKWA ) mengeluarkan sebuah buku mengenai hidupnya berjudul Nik Safiah Karim . Nik Safiah Karim jadi pakar bahasa Melayu walaupun mendapat pendidikan Inggeris sepanjang zaman persekolahan. hasil tulisan Nurhafilah Musa. Pada tahun 2002. Pada tahun 1989 hingg a 1990. Soal sumbangannya dalam bidang bahasa tidak perlu d ipersoalkan kerana anugerah sebagai Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya (UM) serta anug erah Pingat Emas Tun Fatimah yang disampaikan Raja Permaisuri Agong. keleb ihan. Cuma mungkin ramai yang tidak mengetahui. dilahirkan sebelum merdeka. beliau telah dilantik ke beberapa jawatan. Jika dihitung anugerah atau pencapaian dirinya. tidak banyak yang perlu diulas. setelah bersara. antaranya Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial sebanyak dua kali (1982-1983 dan 1992-1994). semangatnya dalam memperjuangkan bahasa.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 160 dengan jawatan pensyarah dan professor madya juga di Jabatan yang sama. Beliau k emudiannya dilantik sebagai Professor Pengajian Melayu. beliau dipinjamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebaga i Timbalan Ketua Pengarah. anak perempuan . te rlalu banyak yang boleh dihuraikan. Pada usia kanak-kanak. Beliau amat aktif dalam badan-badan professional. Ketua Jabatan PengajianMelay u (1984-1986) dan Pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu (1990-1992). Dalam pentadbiran. tokoh w anita berusia 68 tahun ini sebenarnya tidak pernah mengikuti pengajian di sekolah Melayu dan meng ambil mata pelajaran Bahasa Melayu sepanjang zaman persekolahannya sehingga ke peringkat un iversiti. beliau cukup bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga yan g mementingkan pendidikan tanpa mengira jantina.Meniti DuaZ a man. Beliau telah bersara wajib dari Universiti Malaya pada bulan Disember 1994 tetapi telah disambung sec ara kontrak dengan memegang Kursi Pengajian Melayu sehingga Disember 1999. Bagaimana ini boleh berlaku sedangkan beliau adalah pakar bahasa. kerana masyarakat umum sudah tahu dirinya. b eliau diberi penghormatan oleh Universiti Melayu melalui pelantikan sebagai Professor Emeritu s. Profesor Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim. Beliau seterusnya diikti raf sebagai Professor Adjung sehingga akhir tahun 2000. Tuanku Siti Aishah pada 2002 sudah menggambarkan segala-galanya. membesar dan menyumbang dalam zaman selepas merdeka dan kini menikmati hidup selepas 51 tahun negara merdeka. Beliau sebenarnya hidup di dua zaman.

Sepanjang tempoh itu hingga melanjutkan pelajaran di UM pada 1960. beliau d ihantar ke Sekolah Inggeris Perempuan Kerajaan (GGES) di Kota Bharu. Ketika kecil. Haji Che We ( Ismai l ).tidak begitu digalakkan ke sekolah dan dianggap cuma layak berada di dapur. Kampung Banggo l. Abdul Karim Abdul Malek iaitu anak seorang ulama tersohor Kelantan dikenali sebagai To k Malek Sungai Pinang yang berkahwin dengan seorang lagi anak ulama. Nik Mas ( Ibu Nik Safiah ) memang dikenali sebagai seorang yang mementingkan pendidikan. Kuala Lumpur pada 1953. Setahun kemudian. Melaka sebelum menjadi guru sementara di Sekolah Inggeris Redang. beliau tidak pernah men gambil mata pelajaran Bahasa Melayu tetapi mengikutikesusasteraan Inggeris. Namu n. Kelantan untuk mendapa t pendidikan Inggeris pada 1948 sebelum melanjutkan pelajaran ke Kolej Perempuan Melayu (MGC) . Sebagai anak bongsu. beliau melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Enam di St Francis I nstitution. Memang ini berlak u dalam sejarah . Sepanjang tempoh itu. Ketika di MGC. Nik Safiah sering menghabiskan masa di rumah membaca buku koleksi bapanya dalam bahasa rumi dan jawi. Ringkasnya. Miss Leicester yang memilihnya sebagai calon tunggal murid perempuan Kelantan untuk dihantar ke sana yang ketika itu terletak di Kuala Lumpur sebelum dipindahkan ke Negeri Sembilan dan dikenali sebagai Kolej Tunku Kursiah (TKC). beliau mula menulis puisi dalam Bahasa Inggeris yang t ersiar dalam majalah sekolah yang memperlihatkan kecenderungannya terhadap bahasa melalui pen ulisan. bekas gurunya itu sentiasa memantau dan ber tanyakan perkembangan dan kemajuannya di MGC sehingga menduduki peperiksaan Sijil Sekolah Cambridge pada 1957. beliau sering ditinggalkan abang-abangnya da n dibiarkan bermain sendirian di rumah dan buku menjadi teman hidupnya. Kemasukannya ke MGC adalah pilihan guru besar sekolah rendah. bapanya.

saya juga tertarik dengan BahasaMelayu. sek olah itu tidak menyediakan mata pelajaran Bahasa Melayu. Konsepnya hampir sama dan ramai orang tidak faham mengenai halin i. Jelasnya. katanya. kita tak boleh hasilkan bahan sastera yangba ik. Persoalannya ialah bagaimana keadaan ini boleh berlaku kerana beliau mempunyai l atar belakang pendidikan Inggeris dan banyak didedahkan buku tulisan karyawan Inggeris seperti Shakespeare. Sebab itulah saya katakan. saya boleh lulus dengan baik dan mampu menjadi pakar dal am bidangini. Sejarah dan Geografi. Cantuman guru sastera dan drama Inggeris itu dapat memup uk keupayaan mengungkap mengenai sastera dalam Bahasa Inggeris. Sastera ialah kelahiran buah fikiran dan perasaan melalui rasa. antaranya Dekan Fakulti Sastera dan Sa ins Sosial sebanyak dua kali iaitu di antara 1982 sehingga1983 dan 1992 sehingga 1994 . Alhamdulillah. Namun selain perjuangan lingustik ini. saya anggap ia sebagai ilmu baru yang sangatmenarik. Walaupun saya tidak mendapat pendedahan sebelumnya. Saya menjadi pandai melalui bahasa. Ketua Jabata n Pengajian Melayu . Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan t anahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. ketika di sekolah menengah. Saya terdedah kepada sastera Inggeris tetapi dapat belaj ar dan menghayati sastera Melayu. jika hendak belajar bahasa. Sastera Inggeris. apabila belajar Bahasa Inggeris. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Antara sumbangan b eliau dapat dilihat dari jawatan yang beliau sandang. barulah saya membuat pengkhususan dalamBahasa Melayu. Ketika di Tingkatan Enam. beliau dididik seora ng guru sastera Inggeris yang sangat pandai mengajar dan pendedahan itu ditambah lagi dengan keh adiran seorang lagi guru dramaInggeris. barulah saya mengambil kursus Pengajian Melayu tetapi saya sebenarnya mengikuti pengajian eko nomi. A pa bila masuk univers iti. Mata pelajaran pengajian Melayu adalah ilmu linguistik yang amat teknikal tetapi boleh dipelaja ri melalui buku. Pada tahun kedua dan ketiga. Sekolah itu hanya tawarkan mata pelaja ran Bahasa Inggeris. kena belaja r sastera tanpa mengira bahasa apa pun. kalau tak pandai bahasa. Ekonomi. Memang ag ak pelik kerana saya cukup berminat dengan Bahasa Melayu walaupun tak pernah belajar pada peringkat sekolah. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. Wordsworth dan Keats. katanya.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 161 pendidikan saya yang tak pernah ke sekolah Melayu.

beliau telah dipinjamkan ke Dewan Ba hasa dan Pustaka sebagai Timbalan Ketua Pengarah. Di sini beliau terus menabur berbakti d alam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanahair tetapi juga di seluruh dunia. beliau sering membantu mereka dalam kegiatan mereka. Sementara di antara tahun 1989 hingga 1990. iaitu PE RTIWI (Pertubuhan Tindakan Wanita Islam) dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia PERTIWI telah ditu buhkan pada . pengli batan beliau dalam pergerakan wanita bukanlah sesuatu yang baru baginya. Kini beliau menjadi penasihat persatuan tersebut. Indonesia dan Malaysia (MABBIM). Di sini beliau mendapat pendedahan awal kepada perjuangan wanita. Selain itu beliau mer upakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM). Kakak-kakaknya giat aktif alam pergerakan Women s Institute (WI) di Kelantan. Beliau ada memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Beliau telah mengasaskan dua buah persatuan wanita.dari tahun 984 sehingga 1986 dan Pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu dari tahun 1990 sehingga 1992. Ini dilihat dari perlantikan beliau selama 14 tahun dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pust aka dan Ahli Jawantankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) yang mewakili Malaysia di pertemuan Ma jlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam. Memandangkan kegigihan beliau ini maka tidaklah beliau adalah salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi Presiden selama 18 tahun. menurut Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim. Kepakaran beliau telah menjadikan beliau pakar rujuk bahasa yang sering dijemput .. Dalam pergerakan wanita. Walaupun beliau bukan ahli persatua n tersebut.

Menurut Datu k Dr Nik. Beliau mengalu-alukan wanita muda Islam menyertai PERTIWI da n bersama PERTIWI menjalankan kerja-kerja amal mereka. Anak-ana k angkat ini juga berkesempatan bertemu penganjur mereka. Sewaktu menceritakan pengalaman bersama PERTIWI. Selain itu. Dengan itu. PERTIWI bertanggungjawab men cari bantuan kewangan untuk mendapatkan bekalan perubatan dan makanan.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 162 1967 sebagai sebuah pertubuhan berorientasikan projek di mana pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Ini amat membantu anak -anak dari keluarga miskin untuk mendapat pendidikan. antara penderma adalah Datuk Musa Hitam yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri dan Syarikat Kentucky Fried Chicken. Pertiwi bekerja bersama pihak Penghulu. Datuk Dr Nik kini menjadi Ket ua I dalam Jawatankuasa Induk. Pihak doktor dan jurur . Menurut Datuk Dr Nik. beliau menekankan bahawa asas pendidikan merupakan teras utama perjuangan PERTIWI. Pada awal 1970-an. PERTIWI telah menjalankan projek anak angkat bagi menyediakan bantuan kewangan kepada para pel ajar tanpa mengira bangsa dari keluarga miskin. Sumber kewangan diterima daripada sumbangan or ang ramai dan dibahagikan mengikut purata RM40 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah r endah dan RM60 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah menengah. Ini kerana masy arakat bertanggapan bahawa terlalu banyak masa terbuang dan amat leceh untuk pergi ke p usat kesihatan untuk menerima rawatan. Melalui proses ini. keagamaan dan kebajikan berteraskan pendidikan. Program-program PERTIWI disasark an bagi wanita dan kanak-kanak terutamanya di kawasan pendalaman. Pengurusan projek ini melibatkan pihak seko lah. situasi hari ini sudah bertukar dan kini juga sudah banyak biasiswa dan bantuan kewangan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang dihulurkan oleh pelbagai pihak. anak-anak mengetahui bagaimana merancang pendidikan mereka di samping bercuti semasa cuti sekolah. Antara aktiviti PERTIWI yang lain adalah mengadakan klinik sehari di kawasan lua r bandar bagi kawasan yang tidak mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan. doktor-doktor tempatan dan p ersatuan tempatan untuk mendapatkan tenaga kepakaran dan sukarelawan. Ini kerana kewangan yang diperuntukan akan diuruskan oleh Guru Besar sekolah bagi pelajar t erpilih. PERTIWI juga membawa anak-anak angkat ini ke Kuala Lumpur dalam lawa tan sambil belajar serta memotivasikan anak-anak ini untuk mencapai kecemerlangan. Atas faktor ini dan lain-lain faktor sosial lain. Guru Besar dipertanggungjawabkan untuk membuka buku simpanan bank dan menyimpan buku terseb ut bagi mengeluarkan kewangan yang perlu. rancan gan klinik sehari ini diilhamkan bagi membantu mereka di kawasan pendalaman bagi menerima perhatian ke sihatan.

nama badan tersebut telah diubah kepada Majlis Penasihat Wanita Negara. Pada tahun 1978 beliau telah dilantik ke majlis Penasihat Kebangsaan bagi Mengin tegrasikan Wanita dalam Pembangunan (NACIWID). kegembiraan yang t ertera di air muka penduduk terutamanya dari golongan tua yang sebelum itu rabun dan telah bol eh lihat dengan jelas tidak dapat dilupakan. Kini beliau merupakan pengerusi bersama Suruhanjawa Undang-undang dan Hak Asasi Manusi bersa ma Puan F.awat pula memberi perkhidmatan secara sukarela. Setelah penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita (kini Kementerian Pemba ngunan Wanita. sebuah badan penasihat tertinggi bagi menasi hati kerajaan tentang hal ehwal wanita. Keluarga dan masyarakat). Beliau sehingga kini memegang tanggungjawab sebagai Pengerusi Majlis. Be liau juga giat dalam Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita (NCWO) dalam pelbagai aktiv iti. Bhupalan. Beliau amat terkilan telah bersama secara sukarela dalam aktivit i tersebut. Sewaktu menjalankan klinik sehari tersebut beliau dapati bahawa ramai mempunyai masalan penglihatan samada rabun jauh maupun rabun dekat. Maka secara spontan dana dikumpulkan untuk mendapatkan kaca mata bagi penduduk desa yang memerlukan. Menurut beliau. Antara peristiwa yang tidak dapat Datuk Dr Nik lupakan adalah sesuatu yang berla ku lebih lima tahun dahulu. . Perlantikan ini adalah setelah pulangnya beliau dari m elanjutkan pendidikan di USA.R. Ketika itu seorang seorang doktor mata mendapat tahu aktiviti PERT IWI akan melibatkan kampung beliau.

Beberapa persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Malay Grammar for Academics and Professionals. Saluran media massa sama ada media cetak atau elektron ik mampu mempengaruhi pertumbuhan serta penyebaran bahasa Melayu. Antara buku yang terkenal ialah Tatabahasa Dewan (yang ditulis bersama tiga oran g ahli bahasa yang lain). Universiti Melayu memberi penghormatan mel alui pelantikan beliau sebagai Professor Emeritus pada 2002. Sej ak kebelakangan ini.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 163 Pengiktirafan dan anugerah yang diterimanya. Seterusnya pada tahun 1995 beliau menerima kurniaan Johan Mangku Negara (JMN). Sumbangan dalam bidang bahasa juga diiktiraf dengan anugerah Tokoh Ilmuwan Bahas a dan Pingat Emas Tun Fatimah pada tahun 2001. Bincangkan Peranan Golongan Wartawan dan Media Massa olongan wartawan dan media massa turut menyumbang mengembang dan menyebarkan penggunaan bahasa Melayu. beliau telah d iberikan anugerah dan bintang. Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim juga telah banya k menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan samada mengenai isu wani ta maupun isu bahasa. Atas jasa dan sumbangannya. Kecemerlang an yang berjaya dicapai juga menjadi kebanggaan sekolah beliau. Rokiah Talib dalam penulisan biogr afi wanita tanahair. se cara tidak langsung dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dapat meningkatkan pertumbu . Golongan wartawan yang mempunyai ruang yang luas untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Sumbangan Za ba amat penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Universiti Malaya. Nik ya ng tidak pernah mengira penat amatlah disegani ramai. Manakala pad a tahun 1997 beliau telah dikurniakan Johan Panglima Negara (JPN) yang membawa gelaran Datuk. Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah men genai isu bahasa. Tindakan ini amat bermakna kerana merupakan satu inisiatif wanita menulis mengen ai sumbangan wanita. Dalam Perayaan sempena 5 0 Tahun Maktab Perempuan Melayu/Kolej Tunku Kurshiah pada 1997 belaiu telah dianugerahkan wanit a cemerlang. Bahasa Malaysia Syntax. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita da n pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di Rancangan Pengajian Gender. Beliau juga telah menerima Anugerah Wanita Cemerlang Tan Sri Fatimah-Avon bagi kecemerlangan dalam bidang pendidikan sebagai Ibu Ilmuwan pada 1995. daripada kegigihan Datuk Dr. Pada tahun 1989 beliau dikurniakan pingat Kesatria Mangku Negara (K MN). Tambahan pula setelah beliau bersara. beliau telah berganding bahu bersama Dr. Beliau juga juga diiktirafkan oleh pihak Unive rsiti dengan anugerah Ijazah Kehormat Doktor Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia p ada 2003. Dalam bidang penulisan.

politik dan agama tetapi juga bahasa terutama sari kata dan alih suara program luar.han bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dapat mengekalkan kesatuan masyarakat pelbagai kaum di negara ini disamping peng enalan jati diri bangsa yang unik serta memperkenalkan istilah-istilah baru yang sesuai diguna pa kai menerusi rancangan-rancangan yang disiarkan atau yang diterbitkan seperti rancangan dokum entari atau majalah. wartawan juga dapat membantu pertumbuhan bahasa Melayu menerusi b eberapa perkara yang dibuat seperti penapisan rancangan bukan saja dilakukan terhadap as pek akhlak. Mer eka seharusnya G . usah a ini dapat membantu usaha pemantapan bahasa kebangsaan dan rasmi negara. penggunaan bahasa Mela yu yang baik oleh wartawan dan semua stesen penyiaran sama ada radio ataupun televisyen. Disamping itu. Selain daripada berperanan menyampaikan maklumat.

beliau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Arab dan struktur bahasa Arab Abdullah Munsyi memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada perten gahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Inilah caranya untuk kita memartabat serta mengembangkan semula b ahasa Melayu. RUMUSAN Persuratan Melayu turut menyumbang kepada pertumbuhan dan penyebaran bahasa Mela yu melalui dua tahap. namun. Raja Ali Haji terkenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. Disamping itu juga menggunakan modul bah asa dalam program latihan jabatan-jabatan kerajaan. penulisan dan persuratan dalam program kursus dalam per khidmatan masing-masing. Pelbagai program yang dilaksanakan bagi melihat bahasa Me layu terus mendapat tempat terus dipertingkatkan. mempunya i latar belakang pendidikan Arab. Usaha seperti ini wajar dicontohi oleh stesen ra dio atau stesen televisyen yang lain.setiap program-parogram atau aktiviti aktiviti yang diajurkan oleh kerajaan mestilah mendapat liputan yang meluas oleh wartawan dan menyalurkan maklumat-maklumat ata u input-input daripada program yang dianjurkan secara terus kepada masyarakat. Seterusnya kompenan bahasa dan persuratan dalam pelbagai program terutamanya pro gram negara yang bersifat pembinaan sahsiah di pelbagai peringkat mesti memasukkan program b ahasa sebagai contohnya dalam program K3P. Kerjasama kerajaan dan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu m emang tidak dapat dinafikan. setiap jabatan kerajaan serta agensi-a gensi kerajaan perlu memasukkan modul bahasa. Bahasa Melayu digunakan dan telah diangkat menjadi bahasa lingua franca dan menj . Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) serta pelbagai program yang melibatkan pelbagai pihak dan golongan.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 164 berganding bahu dengan kerajaan dalam memastikan pertumbuhan serta penyebaran ba hasa Melayu dapat berlaku. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama atau bahasa pengantar bagi semua urusan yan g dijalankan di Melaka seperti berdagang dan urusan pentadbiran. Peranan media massa seperti Radio Klasik FM yang menganjurkan peraduan menulis p antun dan sajak bertemakan nilai-nilai murni dan budi bahasa turut menyumbang kearah penye baran pertumbuhan bahasa Melayu yang lebih pesat. iaitu tahap awal/klasik dan tahap perkembangan kesusasteraan moden. Penjajah barat juga turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik. Usaha memartabatkan dapat dilakukan dengan usaha p engayaaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. misalnya melalui penerbitan karya sastera y ang bermutu tinggi.

Omar dan Nik Nafiah Karim memainkan peranan penting dalam perkembangan dan memartabatkan bahasa melayu ke peringkat antarabangsa. KATA KUNCI Abdullah Munsyi Raja Ali Haji Za ba Pejabat Karang Mengarang Golongan wartawan penyebaran ilmu . Golongan wartawan dan media massa turut mengembang dan menyebarkan penggunaan ba hasa Melayu dengan pelbagai aktiviti. Asmah Hj. Tokoh bahasa seperti Zaba.adi bahasa penyebaran ilmu.

Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Darwis Harahap (1992).Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 165 PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Pulau Pinang : Penerbi t USM. II dan III. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. sistem dan falsafah. 7. Ismail Hussein (1966). Melebarkan sayap bahasa Melayu di persada antarabangsa.Dew an Bahasa. 2. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn Bhd. (2006). . Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. Kuala Lump ur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siapakah yang wajar diiktiraf sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Sejarah Bahasa Melayu. Asmah Haji Omar (1985) Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Awang Sariyan (2004). Abdullah Hassan (2006). KL:DBP Sufean Hussin (1996). 100 tahun pergerakan bahasa dan sastera Melayu 1888-1988 . KL:D BP Othman Kelantan (1992). sejarah. Huraikan peranan dan sumbangan SITC dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Sejarah Kesusasteraan Melayu I. mampukah bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai baha sa penyebar ilmu pengetahuan? RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dn Amat Juhari Moain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Samad Ahmad (1966). Pada penilaian anda.

Barnes. universiti Oxford bagi menyel idik dan membuat perakuan-perakuan bagi memperbaiki pendidikan orang Melayu. Jawatankuasa Barnes membuat beberapa syor untuk menggubal satu system pendidikan kebangsaan. Laporan Razak dan Lapor an Rahman Talib 2. Sekolah-sekolah vernacular Melayu. Antara lain. Mengenalpasti kepentingan laporan-laporan pendidikan. Menjelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan PENGENALAN elepas Perang Dunia Kedua perkembangan politik di negeri China. usaha untuk memajukan taraf bahasa Melayu dalam bidang pendidikan terpaksa menempuh ba nyak halangan dan faktor-faktor yang menyekatnya.J.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 166 UNIT 9 BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Di samping i tu. Menyenaraikan sebab-sebab perjuangan pembentukan Dasar Pelajaran Negara 3. menyarankan supaya persekolahan di peringkat rendah dij adikan alat bagi perpaduan dan penyatuan masyarakat yang berbilang kaum di Tanah Melayu. Pengarah Bahagian Latihan Sosial. dipenge rusikan oleh L. Dalam pembinaan dan perancangan bah asa Melayu. Ber asaskan . Kesan kedudukan yang bertamba h tetap. Cina dan T amil akan ditukar secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan dengan memperkenalk an aliran kebangsaan. Dua jawatankuasa pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji pelaksaanan bahasa Melayu yang kemudian dikenali sebagai Laporan Razak (1957) dan Laporan Rahman Ta lib (1961). usaha yang jelas dan tegas diambil oleh pihak kerajaan bagi meluaskan pe nggunaan bahasa Melayu. Orang Melayu mula mendesak supaya kerajaan memperbaiki mutu pendidikan di sekola hsekolah Melayu serta menambahkan peluang-peluang bagi melanjutkan pelajaran. masyarakat pendatang mula menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman tetap mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu sudah memperlihatkan tumpuan kepada k erumitan kepada masalah pendidikan. Keadaan ini menimbulkan gelombang aspirasi dan sentim en pelbagai kaum yang beranggah dengan dasar pendidikan. Laporan Barnes 1950 awatankuasa Barnes mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebngsaan dan bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. India dan Negara negara jiran banyak mengubah keddudukan sementara atau transient menyekat pendatang-pendatang China dan India di rantau ini. Sebuah jawatankuasa berkenaan pendidikan Melayu sudah dibentuk pada tahun 1950.

S J .

Ordinan Pelajaran 1952 awatankuasa Penasihat Pusat berkenaan pendidikan telah dibentuk bagi mengkaji pe ndapatpendapat yang bercanggah yang dicadangkan oleh kedua-dua laporan yang membangkitkan perdebatan yang meluas serta hebat di seluruh Negara. Bagi mengurangkan kebimbangan masyara kat Cina. Wu bagi melaporkan berkenaan sekolah-sekolah Cina di tanah Melayu. Perdebatan jawatankuasa in i yang merupakan suatu kompromi di antara pendapat-pendapat yang berlainan dan seterusn ya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1952 J J . tetapi sekolah aliran Cina perlu dikekalkan dengan sukatan pelajarannya dan disesuaikan mengikut persekitaran masyarakat tempatan. Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah rendah dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah. Tempoh persekolahan diseragamkan selama enam tahun bermula apabila kanak-kanak mencapai usia enam tahun Persekolahan percuma kepada semua murid. antara lain: Penggunaan tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu. pentadbiran British melantik sebuah jawatankuasa pendidikan Cina pada tahu n 1951 di bawah Dr. Menyokong penggubalan sisitem pendidikan kebangsaan. Menurut mereka sekolah vernacular Cina boleh berperanan untuk membina bangsa yang bersatu padu secara berasingan. Antara syor yang dikemukakan ia lah. Laporan Fenn-Wu 1951 awatankuasa Fen-Wu mengkaji 167ocial persekolahan vernacular Cina dan mengemukak an Laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn-Wu. Cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Bernes mencetuskan penentangan yang hebat oleh kumpulan-kumpulan masyarakat yang lain.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 167 pandangan itu. Memansuhkan sekolah rendah vernacular mengikut kaum dan digantikan dengan Sekolah Kebangsaan. Bahasa Cina dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar diteruskan. Jawatankuasa ini mencadangkan. Jawatankuasa barnes mengemukakan satu laporan kepada kerajaan bri tish yang dikenali sebagai Laporan Barnes pada tahun 1951. Menubuhkan satu corak sekolah rendah. terutamanya masyarakat Cina yang menganggapnya sebagai suatu percubaan bagi menindas dan menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka.Fenn dan Dr. iaitu sekolah kebangsaan yang dibuka kepad a murid daripada semua kaum dengan diajar ole guru-guiru pelbagai kaum dan keturun an.

Ini kerana sebahagian besar peru ntukan terpaksa dibelanjakan untuk menghadapi keadaan darurat yang dialami ketika itu. Menghadkan kadar kemasukan pelajar ke sekolah Jenis kengsaan Inggeris Mengembangkan sekolah-sekolah menengah vokasional Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan menghadapi masal ah kewangan berpunca daripada kemelesetan ekonomi. Sistem persekolahan yang dipekenalkan oleh British tidak dapat menyemai unsure-u nsur semangat kebangsaan serta tidak dapat menambung keperluan tersebut. Laporan Razak mengesyorkan sejumlah 17 perakuan dengan mengambil kira matlamat y ang muktamad bagi menubuhkan suatu system pendidikan kebangsaan untuk semua kaum den gan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa oengantar utama. Menukarkan sekolah-sekolah rendah yang ada sekarang kepada sekolah-sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan bahasa pengantarnya. Persekutuan tanah Melayu sudah mempunyai kerajaan pertama yang dipilih. Ordinan pelajaran 1952 ini tidak mendapat sambutan yang baik. bahasa Tamil ataupun Inggeri s. bahasa Cina. Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib di sem ua sekolah rendah dan menengah Penubuhan suatu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka secara saingan kepada . disedari betapa mustahaknya mewujud dan memelihara kestabilan sosial dan politik bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di Ne gara ini. Laporan Razak 1956 enjelang akhir tahun 1955. menyebabkan majlis Terting gi Persekutuan sekali lagi melantik sebuah Jawatankuasa Khas untuk mencari penyeles aian bagi melaksanakan dasar yang tercatat dalam Ordinan 1952. Ciri-ciri penting dasar yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1952 adalah: Bagi memajukan suatu sekolah kebangsaan dengan pengenalan dwibahasa secara beransur-ansur kepada sekolah-sekolah vernacular Melayu dan Tamil melalui pengenalan kelas-kelas bahasa Kebangsaan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 168 Ordinan Pelajaran 1952 merupakan satu usaha yang unggul dibuat oleh British dala m usaha untuk memperundangkan satu dasar pelajaran yang mempunyai bidang dan ciri-ciri k ebangsaan. Prinsip dan cadang an asas laporan ini yang dimaktubkan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 menjadi asas ke pada Dasar Pelajaran Kebangsaan. Antara cadangan yang penting adalah: Penubuhan dua jenis sekolah sahaja iaitu sekolah-sekolah rendah yang bersendiria n ataupun yang menerima bantuan dan sekolah-sekolah menengah yang bersendirian ataupun yang mendapat bantuan terus. Dalam persediaannya menuju kearah kemerdekaan. Bertolak daripada kesedaran inilah suatu Dasar Pelajaran Kebangsaan yang berasas kan kepada Laporan Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 diwujudka n.

semua bangsa. suatu kurikulum pelajaran yang boleh diubahsuai bagi membenarkan pengajaran semu a M . menggunakan sukatan pekajaran yang seragam untuk semua aliran.

Cadangan-cadangan Laporan Razak telah dirasionalisasi serta dilaksanakan dalam program-program dan projek-projek pendidikan bagi memupuk semangat dan identity kebangsaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum serta mengeluarkan tenaga yang mahir bagi mencapai pembangunan negara. sat u jawatankuasa penyemak pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula perlaksanaan si stem pelajaran yang dicadangkan dalam Laporan Razak. Sesungguhnya Laporan Razak 1956 dapat dianggap sebagai batu asas bagi perkebangan sisitem pendidikan kebangsaan di negara ini. guru sekolah Melayu melahirkan rasa tidak puas hati kerana mer eka berpendapat bahasa kebangsaan tidak dilaksanakan dengan tegas. Perhatian peringkat-peringkat persekolahan di Tanah Melayu pada tahun 1956 Bagi menampung keperluan yang bertambah untuk guru-guru yang berkelayakan. Dua buah maktab sberang laut iaitu Kirby Tea cher s Training Collage dan Brinsford Lodge Teachers Training Collage ditubuhkan buat s ementara di England. program latihan nguru diperluaskan. Cadangan Penyata Razak telah digubal menjadi Ordinan Pelajaran 1957.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 169 bangsa dan kebudayaan Tanah Melayu serta mempunyai ruang bagi berbagai-bagai bahasa bahasa menjadi bahasa pengantar. Kajian itu dilakukan kerana beberapa bantahan dibuat terhadap perlaksanaan Lapor an Razak. Pada tahuin 1959. antaranya. Menter . Ordinan ini mewajibkan kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah. Pada tahun 1959. Di antara cirri-ciri te rpenting dasar pendidikan kebangsaan yang sudah digunapakai sebagai garis panduan dalam segala usaha pembangunan pelajaran sejak waktu itu ialah: Hasrat hendak membentuk suatu system pendidikan kebangsaan aqgi semua kaum Hasrat matlamat akhir bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama Hasrat bagi mengadakan kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling Malay sia dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya Hasrat bagi memperkukuhkan Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan mewujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua sekolah dpelajar. Persatuan Guru-gu ru Sekolah Cina membantah kerana sebahagian daripada kandungan Penyata Razak mengab aikan kepentingan pendidikan bahasa Cina. Pada peringkat pengajian tinggi. satu jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan untuk meneliti semula perlaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan oleh Penyata Razak. Di Tanah Melayu. Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura pada tahun 1940 bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap pelajaran tinggi di Tanah Melayu dan Singapura. Mengorientasikan semua sekolah ke arah Tanah Melayu melalui kandungan sukatan pelajaran dan jadula waktu yang sama Mengambil langkah-langkah bagi memupuk perkembangan bahasa kebangsaan dan mempertingkatkan pengetahuan di kalangan penduduk di Persekutuan Tanah Melayu. maktab-maktab latihan guru ditubuhkan di Pulau Pinang. Kuala Lumpur dan Johor Bahru.

i Pelajaran ketika itu. . Encik Abdul Rahman Talib dipilih menjadi pengerusi jawatankuasa ters ebut dan mengeluarkan satu laporan yang dikenali Laporan Rahman Talib.

Laporan ini merupakan satu langkah berani dalam usaha mend aulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Beberapa perubahan dan pindaan turut dicadangkan oleh laporan ini. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Bantuan separuh kepada sekolah menengah Cina dimansuhkan mulai Januari 1960. Antara perkara penting yang dikaji ialah: Sistem persekolahan yang sama bagi semua Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama bagi semua peringkat persekolahan Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungannya dan bercorak kebangsaan Antara syor-syornya yang melibatkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu dan dimasukkan ke dalam Akta Pelajaran 1961 adalah seperti berikut: Pelajaran rendah dalam bahasa kebangsaan dimajukan dengan mengadakan pelajaran menerusi bahasa kebangsaan di sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan dengan syarat ada guru yang sesuai. P .Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 170 Laporan Rahman Talib (1960) erakuan-perakuan Jawatankuasa Penyemak 1960. boleh menerima bantuan penuh sekiranya bahasa penganta r pengajaran diubah kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan sekolah tersebut menyediakan murid-muridnya untuk peperiksaan Peperiksaan Sijil Rendah dan pelaja ran atau Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu atau Sijil Sekolah Seberang Laut Semua peperiksaan awam di sekolah menengah diadakan dalam salah satu bahasa rasmi sahaja. (Raja Mukhtarudd in Raja Mohd Dain 1995: 101). Langkah yang lebih lanjut lagi hendaklah diambil u ntuk mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan dalam sistem pelajaran. Pada dasarnya laporan ini bertujuan untuk memperteguh dan memperbaiki konsep-konsep dan matlamat sistem pelajaran yang terkandung dalam Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran. Kelemahan y ang terdapat dalam Laporan Razak telah mendorong kerajaan membuat semakan semula. Tujuan utama penubuhan jawatankuas a ini ialah menyelesaikan beberapa perkara yang kabur dan tidak jelas dalam Laporan Razak. peperiksaan Menengah Rendah III Kerajaan/peperik saan meningkat ke Sekolah Menengah Cina yang mula diadakan pada tahun 1951. Sekolah ini bagaimanapun. Hal ini bermakna. dimansuhkan Langkah hendaklah diambil untuk membanyakkan bilangan guru terlatih yang layak mengajar dalam bahasa Melayu. dan semua sekolah rendah bantuan akan diubah menjadi sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan dengan mengadakan guru yang mendapat latihan yang sesuai. mempunyai kaitan yang penting dalam perkembangan pendidikan pada tahun-tahun 1960-an. Sa tu Jawatankuasa Penyemak Pelajaran (1960) telah ditubuhkan dan penyata jawatankuasa ini dikenali sebagai Laporan Rahman Talib (1960). iaitu: Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma.

sosial. . menulis dan mengira Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. ekonomi dan perkembangan politik . Akta Pelajaran 1961 alam usaha hendak memperkemas and merumuskan dasar pendidikan negara. Hendaklah diambil kira juga.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 171 Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. akademik dan vokasional Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Bincangkan kepentingan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dengan itu. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid sekurang-kurangnya 15 orang. kesemua perkara yang diterima daripada Laporan Razak 1956 dan perakuan-perakuan utama Jawatankuasa Penyemak 1960. Pendidikan akhlak dititikberatkan. Akta Pelajaran 1960 ini digabungkan ke dalam suatu peruntukan undang-undang pelajaran yang kemudiannya disebut Akta Pelajaran 1961.Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang ku kuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. D Akta Pelajaran 1961 Untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi keperluan negara dan memajukan kebudayaan. sejauh mana bersesuaian dengan dasarnya kepada prinsip umum bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kehendak ibu bapa mereka Dan manakala peruntukan tambahan diperlukan untuk keberkesanan khas untuk kemajuan yang berterusan dala perkembangan sistem pendidikan di mana Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama. iaitu pe luang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun Murid naik darjah secara automatik. segala usaha yang dicurahkan bagi pembangunan pelajaran di neg ara ini adalah berpandukan kepada dasar yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 seperti . digabungkan ke dalam suatu peruntukan undang-undang pelajaran yang kemudiannya disebut Akta Pelajaran 1960.

Institut latihan ini dinamakan semula sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara sejak tahun 1984 dan sekara ng disebut Institut Aminuddin Baki. akta ini dengan jelas memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 ini adalah di bawah seksyen 2 yang memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud r asmi. Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan pada tahun 1972. dan bahasa dalam borang rasmi kerajaan. bahagian pentadbiran dan pelaksanaan Kementerian Pendidikan sudah diperbesarkan. Pada tahun 1985. penggunaan BM sebagai bahasa rasmi hendaklah dihadkan pada bidang-bidang urusan pentadbiran awam. bahasa kebangsaan juga hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Bahagian Teknik dan Vokasional pada tahun 1964. Akta tersebut kemudiannya disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 menjadi Akta Bahasa Kebangsaan 1967 . Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah. telah termaktub Akta bahasa Kebangsaan 1967 yang telah diluluskan dan b erkuatkuasa pada 1 September 1967 di Semenanjung Malaysia.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 172 Bagi melaksanakan Akta Pelajaran 1961 dengan berkesan. bidang kehakiman dan A . Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 1973 Bagi meningkatkan prestasi pegawai-pegawai Pelajaran Malaysia. bahasa kebangsa an hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Beberapa bahagian sudah ditubuhkan dan beberapa jawatankuasa sudah dibentuk. Bahagian Buku Teks pada tahun 1967. Oleh itu. perhubungan dengan dunia luar dan sebagainya. kecuali dalam beberapa kes tertent u seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris. iaitu setiap satunya mengenai tulisan bagi bahasa Kebangsaan. bent uk angka. Namun. Dalam tempoh sepuluh tahun selepa s merdeka. di dalam Laporan Jawatankuasa Mengkaji Bahasa Melayu (1993). Termaktubnya Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 setelah disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan telah dikuatkuasakan pada 1 julai 1971 Namun begitu. Majlis Peperiksaan Malaysia ditubuhkan sebagai suatu badan berkanun bagi mengendalikan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Ma laysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa rasmi semua urusan rasmi. selepas 1 Se ptember 1967. Antara bahagian yang ditubu hkan: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan pada tahun 1963. Namun begitu. maka Institut Lat ihan Pegawai-pegawai Pelajaran Malaysia ditubuhkan pada tahun 1979. Cuba anda bincangkan kepentigan Akta Pelajaran 1961 dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan? Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 kta Bahasa Kebangsaan 1963 telah berkuat kuasa mulai 11 April 1963 yang mengandu ngi tiga seksyen.

Berdasarkan kepada kandungan Akta Bahasa Kebangsan itu jelaslah bahawa perkara penting yang hendak diperuntukkan oleh akta-akta itu bukanlah cara bagaimana unt uk melaksanakan bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan telah menunjukkan be berapa cara lain bagi memberi kuasa kepada beberapa pihak yang berkenaan untuk memajukan bah asa Melayu supaya dapat menggantikan peranan bahasa Inggeris. Makhamah Tinggi atau mana-mana Makhmah Rendah hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau dalam bahasa Inggeris atau sebahagiannya dalam bahasa kebangsaan dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris Tulisan dan bentuk angka bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang menggunakan nama tulisa n jawi bagi bahasa kebangsaan dan bentuk angka ialah angka Arab. Selain itu. Akta juga menyatakan bahawa bahasa makhamah termasuk segala prosiding (melainkan keterangan yang diberi oleh seorang saksi) dalam makhamah Persekutuan . Selain itu. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menimbulkan ketidakpuasan hati orang-orang Melayu dengan jaminan bahawa bahasa Inggeris terus digunakan dan dilihat sebagai mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. terjemahannya hendaklah dibuat dalam bahasa kebangsaan oleh pih ak tertentu yang dilantik oleh Perdana Menteri.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 173 perundangan atau legislature . tetapi mengemukakan beberapa aspek sebagai usaha mendaulatkan bahasa itu. Menurut Hassan Ahmad (1999). Akta ini memperuntukkan satu perakuan iaitu jika sesuatu borang rasmi ditulis da lam bahasa Inggeris. teta pi ia masih memberi jaminan bahawa bahasa-bahasa lain tetap dan digunakan bagi kepenti ngan awam. maka Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan terjemahan undang-undang itu sebagai sahih. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa-bahasa lain dibuat Sekirannya undangun dang bertulis yang dikanunkan sebelum 1 September 1967 telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan. . Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dikatakan telah mengancam kedudukan bahasa Melayu.Walaupun akta ini telah mengesahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tunggal. Bincangkan. jika mengikut peruntukkan undang-undang bahasa ini kerajaan atau pelaksanaan dasar bahasa tida k boleh mengembangkan domain atau ranah BM di luar bidang urusan rasmi kerajaan. di luar sistem pendidikan kebangsaan bahasa-bahasa lain boleh diguna kan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi swasta.

Tugas penting jawatankuasa ini adalah mebuat penelitian ke atas system pelajaran kebangsaan. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun. terutama dalam bida ng sastera dan sains gunaan serta menggalakkan kegiatan kokurikulum bagi memupuk disiplin seperti kadet tentera. suatu kajian sudah dijalankan bagi mengkaji keperluan pelajaran da lam menyahut hasrat zaman sains dan teknologi dan dasar Ekonomi Baru. Sistem pendidikan ini telah mengalami pr oses penstrukturan semula daripada Akta Pelajaran 1991 bagi tujuan mengoptimumkan fun gsi dan peranannya. disamping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. Akta Pendidikan 1996 istem pendidikan kebangsaan merupakan kerangka pendidikan di Malaysia yang terma ktub di dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 174 Laporan Kabinet 1979 etelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. S S Beberapa perubahan kepada sistem pendidikan kebangsaan. serta Kurikulum Bersepad u Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1988. pendidikan sivik. Pada tahun 197 4. Mengadakan kurikulum dan system peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. pendidikan mor al. sukatan pelajaran. pweperiksaan. disiplin dan pendidikan kokurikulum. yang meneliti dan kemudiannya mengesyorkan mengenai bentuk persekolahan. Peluang u ntuk mempelajari Bahasa Cina dan bahasa Tamil juga disediakan. iaitu menulis. membaca dan mengira. buku teks. ialah: Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. antara lain adalah: Meneliti matlamat dan kesan sistem pendidikan pada masa itu Memastikan keperluan tenagan rakyat dan negara dapat dipenuhi Melahirkan masyarakat bersatu padu. Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti. kadet polis dan pengakap . pendidikan agama. pentadbiran . Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. suatu Jawatabkuasa Kabinet ditubuhkan bagi mengkaji pelaksanaan dasar Pendidikan Kebangsaan. berdisiplin dan terlatih Laporan Jawatankuasa Kebinet diterbitkan pada tahun 1979.

Matlamat system pendi dikan di Malaysia dirumuskan berdasarkan matlamat yang terdapat dalam Rukun Negara. Penghasilan pelajar-pelajar yang terpelajar dan terdidik. Pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Menurut Akta Pendidikan 1995. dan Institusi pendidikan swasta Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia telah memartabatkan bahasa Melayu sebaga i bahasa kebangsaan negara untuk menjjamin perpaduan rakyat. mengandungi perkara-perkara penting yang digunakan untuk mendefinisi kan dan menentukan arah dasar yang akan diikuti oleh pemimpin dan pentadbir pendidikan. Penyusunan semula struktur sosio-ekonomi masyarakat Pembasmian kemiskinan. sistem pendidikan kebngsaan hendaklah terdiri darip ada: Pendidikan pra-sekolah Pendidikan rendah Penidikan menengah Pendidikan lepas menengah. dan Pendidikan tinggi kecuali pendidikan di sekolah ekspatriat (sekolah antarabangsa ) Seksyen 16 Akta pendidikan 1996 pula menyenaraikan tiga kategori institusi pendi dikan kebangsaan: Institusi pendidikan kerajaan Institusi pendidikan bantuan kerajaan. Antara Matlamat Sistem Pendidikan di Malaysia ialah: Penghasilan pendidikan bermutu. Pembentukan warganegara yang bertanggungjawab dan mempunyai komitmen dalam negara demokrasi.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 175 Akta Pendidikan 1996 yang berperanan sebagai kerangka kepada sistem pendidikan kebangsaan. Penghasilan tenaga kerjja yang bermutu. seksyen 15. khususnya masyarakat luar Bandar. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebngsaan yang dig ubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan dasar Ekonomi Baru (DEB). Penghasilan ekonomi. . Pembangunan sosial masyarakat..

Apabila membuat perhubungan dangan kerajaan-kerajaan negeri-negeri asing atau badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Akta Pendidikan 1996 telah mengambil kira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan ststus quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Pemberitahuan Undang-undang No.410/1967 emberitahuan Undang-undang No. Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara untuk menjamin perpaduan rakyat. Bermula pada tahun 1970. apabila berhubung dengan kakitangan yang dia mbil . Apabila berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan Pakar Perunding yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan kerajaa n atau badan-badan berkanun di dalam Malaysia. bantuan kerajaan da n swasta. bahasa pengantar di sekolah rendah Ing geris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 176 Dalam Akta Pendidikan. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. 410/1967 diwujud untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan dalam bidan g-bidang tertentu seperti: Apabila jabatan-jabatan kerajaan meminta dan Jabatan Undang-undang memberi nasih at undang-undang berkenaan dengan mana-mana undang-undang bertulis yang naskahnya yang sahih ialah dalam bahasa Inggeris . Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks-teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. Pemberitahuan undang-undang i ni bertujuan untuk mengumumkan penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan dengan bersyar at digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi sahaja. Berdasarkan pemberitahuan itu. Kedudukan baha sa Melayu sebagai bahasa kebangsaan semakin kukuh apabila Akta Bahasa kebangsaan di luluskan pada tahun 1967. dan meliputi semua ketegori sekolah. iaitu sekolah kerajaan. Di samping itu Unified Examniation yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission turut dikekalkan. Pada 1 September 1967 Akta Bahasa Keb angsaan. Perwakilan Malaysia di luar negeri. Manakala kelas-kelas agama se perti bibli classes tidak perlu mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan bahasa Inggeris ini dibenarkan untuk sesuatu tujuan yang rasmi sahaja . konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan me liputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prs sekolah hingga ke peringkat pend idikan tinggi. Akta Pendidik an 1966 juga turut memperuntukan pengajaran bahasa-bahasa suku kaum yang terdapat di negara i ni sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan.

Kementerian Kesihatan. jika difikirkan penggunaa n bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan.daripada negeri yang terletaknya perwakilan itu. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan peny akit. P . pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negeri.

Penubuhan kesatuan-kesatuan guru ini mempunyai tujuan yang tertentu terutamanya dalam usaha untuk memartabatkan dan meningkatkan taraf bahasa Melayu. Jelaskan mengapa Pemberitahuan Undang-undang No.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 177 Jabatan Hasil Dalam Negeri. Pembentukan Dasar Pelajaran Negara Perjuangan Kesatuan-kesatuan Guru. kta Bahasa Kebangsaan yang telah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan orang Melayu mendorong Kesatuan-kesatuan Guru membuat tuntutan agar pihak keraja an memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. persatuan-persatuan guru peringkat negeri bergabung membentuk Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Semenanjung pada tahun 1946. Tanpa usaha mere ka berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan sampai ketahap yang ada pada hari ini. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. beberapa negeri lain turu t menubuhkan persatuan guru masing-masing. Selepas persatuan itu. Pada peringkat ketiga iaitu pada tahun 1954. Bentuknya juga bertukar kepada satu kesatuan tunggal dan bukan lagi bergabung antara kesatuan-kesatuan dan cawangan-cawangan peringkat negeri. 19 98: 92) antaranya ialah: A . Keadaan ini bagi mengelakkan berlakunya kesukaran semasa proses berurusan sekiranya bahasa Melayu digunakan s ebagai bahasa pengantaraan. Antara persatuan guru yang terawal ialah Persatuan Guru M elayu Pulau Pinang dan Seberang Prai. Kelulusan melanjutkan penggunaan bahasa Inggeris ini bertujuan untuk mempermudahkan urusan-urusan di peringkat antarabangsa serta urusan yang dijalan kan dalam negeri yang memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. Yang di-Pertuan Agong telah meluluskan penggunaan bahasa Inggeris. Dapat kita lihat perjuangan mereka yang paling utama ialah melalui empat tahap (Alias Mohammad Ya tim. Oleh itu. nama kesatuan guru ditukar kepada Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Persekutuan Tanah Melayu (KPGMPTM). Peringkat ini bermul a sekitar tahun 1920-an.410/1967 diperlukan. Kesatuan guru ini telah banyak berjuang untuk membolehka n bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa lain khususnya bahasa Inggeris. iaitu: Peringkat penubuhan kesatuan-kesatuan guru cawangan negeri. nama kesatuan sekali lagi ditukar kep ada Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB). Pada peringkat kedua. P erjuangan mereka ini tertumpu kepada beberapa aspek yang penting (Alias Mohammad Yatim. ki ra-kira mengumpul dan penyiasatan. 1998: 92) yang utama. Peringkat keempat bermula dari tahun 1968. Penubuhan persatuan-persatuan guru ini telah membantu kerajaan dalam meningkatkan taraf pelajaran bahasa Melayu supaya setanding dengan bahasa Inggeris.

peluang ini menja dikan pelajarpelajar Melayu mendapat pendidikan di peringkat yang lebih tinggi dari sebelumnya serta menjadikan orang Melayu setanding dengan kaum lain dalam aspek pendidikan. mereka mahukan pindaan dil akukan dan senario ini berlaku kerana. Oleh itu mereka mengambil inisiatif untuk meminta pertolongan dari sultan-sultan dan raja-raja. mereka beranggapan bahasa Melayu itu begitu penting dalam masyarakat Melayu khususnya. Deng an wujudnya sekolah aliran Melayu. Semasa Laporan Barnes dibentang mereka menerima tetapi telah mengemukaka n beberapa pindaan. Misalnya mereka mahukan pindaan terha dap Laporan Barnes. Namun begitu. dengan adanya pendidikan di peringkat yang lebih tinggi corak kehidupan orang Me layu dapat diubah. Kesatuan-kesatuan guru ini seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu dasar pelajaran yang dibentang. Maktab-maktab perguruan juga hendaklah didirikan di Tanah Melayu Mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan syarat wajib untuk lulus sijil persekolah an. Memajukan bahasa Melayu sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa utama Tanah Melayu. usaha kesatuan-kesatuan guru ini tidak berjaya. Secara tidak langsung. Mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan tunggal di Tanah Melayu. Oleh itu. Menurut Alias Mohammad Yatim (1998). Misalnya cadangan terhadap pembentu kan sekolah menengah aliran Melayu yang begitu penting bagi orang-orang Melayu. mereka mahukan beberapa pindaan dilakukan terhadap sesuatu dasar pelajaran yang telah dikaji. setiap kali sesuatu kaji an tentang dasar pelajaran dibentang terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan bahasa Melay u tidak dimasukkan dalam kajian tersebut. Contohnya jika sesebuah keluarga yang sebelumnya hanya mempunyai kehidup an yang sederhana dan apabila salah seorang ahli keluarganya mendapat pemdidikan tinggi sekaligus ia mengubah kehidupannya ke arah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Permintaan untuk melakukan pindaan-pindaan ini mempunyai kepentingan yang tersendiri khususnya bagi masyarakat Melayu. kesatuan-kesatuan guru mengambil keputusan untuk mengadap dengan sultan-sultan dan raja-raja beserta dengan memorandum memperjuangkan pela jaran tinggi untuk kemakmuran orang Melayu.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 178 Pembentukan dasar pelajaran negara berdasarkan kepentingan orang Melayu berbahas a pengantar Melayu. Hal ini kerana. anak-anak masyarakat Melayu dapat menikmati pelu ang untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam memorandum tersebut KGPMS telah menimbulkan dua perkara utama iaitu pertama menjadikan bahasa Melayu sama berat dengan . Antara cadangan yang dikemukakan ialah: Pembentukan sekolah menengah aliran Melayu Sekolah kebangsaan didirikan di kawasan yang mempunyai ramai orang Melayu. Oleh yang demikian. Di sa mping itu.

Senario ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati terhadap kajian yang dijalankan . Mereka tetap mahukan kerajaan mempertimbangkan dan melaksanakan cadangan mereka. mendirikan sekolah-sekolah menengah berbahasa pengantar bahasa Melayu bagi meninggikan taraf bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmoo d. . 2002: 71). Walau bagaimanapun. Keputusannya menghasilkan penyata yang dikenali sebagai Penyata 67/54. kerajaan mengkaji semula Penyata Barnes namun bukan untuk memenuhi kehendak guru-guru Mel ayu sebaliknya untuk mengkaji kepentingan orang Cina dan India (Alias Mohammad Yatim . 1998: 93).bahasa Inggeris sebagai persediaan untuk akhirnya menjadikan bahasa Melayu bahas a Kebangsaan Tanah Melayu dan kedua. Malangnya usaha mereka ini tidak mendatangkan kejayaan.

Antara cadangan Laporan Razak ialah se cara tegas memberi keutamaan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga membole hkan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmiah. Penentangan dan penolakan mereka ini disebabkan oleh perjanjian yang tidak ditun aikan. kepentingan bahasa Melayu khususnya terhadap orang Melayu dapa t dinikmati sehingga ke hari ini. mereka juga menentang dan menolak Penyat a Razak. Tanpa usaha mereka berkemungkinan kita tidak aka n dapat menikmati kepentingannya sebagaimana pada hari ini. Keputusan yang diambil oleh kesatuan-kesatuan guru ini akhirnya m embuka mata pihak kerajaan untuk menilai dan mematuhi cadangan pindaan sebagaimana yang mere ka mahukan. Perjanjian yang mahu mewujudkan satu sistem pendidikan yang membolehkan pelajar dari aliran Melayu melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat universiti dan menjadikan sek olah Melayu dan sekolah Inggeris sebagai sekolah umum. Atas kesedaran mereka. Akhirnya mereka menggerakkan langkah ke arah pembentukan Dasar Pelajara n Kebangsaan bersesuaian dengan kehendak mereka (Alias Mohammad Yatim. menjadi penyalur serta menjadi a lat mengungkapkan segala bidang ilmu dan aspek kebudayaan. Laporan Razak (1956) merupakan usaha awal melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. 1998: 94). sekolah Cina dan Tamil perlu membiayai sendiri segala keperluan sek olah oleh orang-orang Cina dan Tamil. Selain itu. mereka tidak menolak Penyata Barnes yang mahu menubuhkan sekolah C ina dan Tamil tetapi mereka menentang sekiranya sekolah-sekolah ini menerima bantuan dar i kerajaan dan juga menentang pemberian bantuan terhadap sekolah-sekolah tersebut. . Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar erubahan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan telah mendorong berlakunya perubahan dalam pendidikan. Faktor inilah yang menyebabkan kesatu an guru marah dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan UMNO yang bermula dari tarikh 1 Februari 1958. jelaslah kesatuan-kesatuan guru ini merupakan kelompok yang terpenting dalam usaha untuk memperjuangkan pembentukan Dasar Pelajaran Negara. Mereka berpendapat. pada akhirnya mereka berjaya menjadikan bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa lain khususnya bahasa In ggeris.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 179 Namun begitu. Walaupun terdapat banyak hal angan yang terpaksa ditempuh untuk memartabatkan bahasa Melayu namun. 1956 yang ketika itu dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak bin Hussain. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut. Oleh yang demikian. Dalam perlembagaan Malaysia terdapat peruntukan khas yang menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. beberapa laporan telah menjadi d asar kepada sistem pendidikan negara yang tercatat tentang kedudukan bahasa Melayu.

Tetapi dalam peperiksaan Sijil Rendah Pe lajaran P . Penyata Rahman Talib pada mulanya telah mencadangkan supaya semua sekolah jenis kebangsaan Inggeris menggunakan ba hasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Na mun. Laporan ini mengkaji semula serta menilai tahap pencapaian yang disyorka n oleh Laporan Razak supaya matlamat dasarnya boleh dicapai.Laporan ini diikuti pula oleh satu semakan yang menghasilkan Laporan Rahman Tali b (1960). Penyata Rahman Talib juga berhasrat mengubah corak pendidikan sekolah rendah. Semua jenis aliran bahasa sekolah rendah mula menggun akan sukatan pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Tujuannya adalah untuk meninggikan lagi taraf b ahasa Melayu di samping meneruskan usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penga ntar yang utama dalam pendidikan. dalam peperiksaan kemasukan ke sekolah menengah murid-murid masih boleh mengguna kan bahasa pengantar sekolah masing-masing.

Kementerian Pelajaran telah menubuhkan kelas menengah aliran Melayu dengan menempatkannya di Sekolah Menengah Inggeris yang sedia ada terutamanya di sekolah menengah di bandar-bandar besar. Sistem ini juga sememangnya menguntungkan orang Melayu tetapi tidak pula merugikan orang bukan Melayu. dan ciri-c iri bahasa tersebut. Sejak mata pelajaran sains d iajar dalam bahasa Melayu di sekolah dan di universiti di Malaysia. . Hasil daripada rancangan berp eringkatperingkat ini. pada tahun 1969 kemuda han yang lengkap telah disediakan bagi mengatasi masalah tersebut khasnya pada peringkat peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan (STP). penggunaan bahasa Melayu dalam bi dang sains dan teknologi merupakan tradisi yang lebih singkat. maka bahasa Melayu terpa ksa mengungkapkan ilmu yang bukan abstrak tetapi termasuk konsep. Namun begitu. pada akhir tahun 1978 semua pelajar yang mengambil peperiksaan SRP wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kecuali bagi mata pelajaran b ahasa Inggeris. bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar s epenuhnya dalam peperiksaan SPM dan STP pada tahun 1982. Walau bagaimanapun. Hal ini terbukti apabila semua sekolah kebangs aan dan institusi pengajian tinggi melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar s epenuhnya. proses. Seterusnya pada tahun 1980. Sistem ini telah berjaya membawa bahasa Melayu dalam pendidikan kepada semua lap isan masyarakat.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 180 (SRP) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mereka wajib menggunakan bahasa pengant ar bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sahaja. maka pada tahun 1960 semua pelajar dari kelas itu telah mengambil peperiksaan SRP dengan m engunakan bahasa Melayu bagi semua mata pelajaran kecuali bagi mata pelajaran bahasa Ingge ris. bagi melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mengalami kesulitan pada peringkat awalnya. pelaksanaan dasar pendidikan dalam Penyata Razak telah disempurnakan selepas tahun 1983. Bahkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pe ngantar pendidikan ini memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Hasil daripada penubuhan kelas-kelas tersebut. Seterusnnya. Tahun 1958. Namun begitu. pada tahun 1962 mereka mengambil peperiksaan SPM dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya. apabila negara berjaya melahirkan masyarakat yang berilmu sekaligus akan mencetu skan kemajuan ekonomi negara. Oleh itu. Kejayaan dasar pendidi kan menyampaikan ilmu melalui bahasa Melayu akan melahirkan masyarakat yang berilmu. Namun demikian. Kesulitan yang dihadapi ialah bagi mata pelajaran Sains.

Perkembangan Bahasa Melayu Dalam Peperiksaan Awam di Malaysia 1970 Kertas Bahasa Melayu/Malay ditukar nama kepada Bahasa Malaysia dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate Education (MCE) 1972 Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) diperkenalkan 1976 Peperiksaan Bahasa Malaysia (Julai) diperkenalkan 1983 Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi LCE dan Ujian Lisan Bahasa Inggeris bagi S RP dimansuhkan 1992 Kertas Bahasa Malaysia ditukar nama balik kepada Kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan SRP dan SPM 2002 Ujian Lisan Berdasarkan Sekolah (ULBS) bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Ingger is SPM diperkenalkan dan dimulakan dalam Tingkatan Lima .

da n SPM ditaksir dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Selain itu. tetapi dalam masa yang sama mas ih wujud ketidakseimbangan dari segi pelaksanaan dasar bahasa dalam sistem pendidikan. PMR. Seterusnya. mengemas. menyelaras dan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu supaya bahasa itu benar-benar berfungsi me njadi Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi. usaha dan gelombang baru untuk memperk asakan bahasa Melayu seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan memantapkan pelaksanaan perancangan sebelum ini.Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di university 1981 . usaha memperkembangkan bahasa Melayu dan menin gkatkan keupayaannya menjadi bahasa ilmiah bagi semua bidang ilmu perlu diselaraskan den gan perubahan dasar pendidikan dan pelaksanaannya di peringkat Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. KPM . Akhir sekali ialah memperbanyakkan serta men inggikan mutu buku-buku dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana walaupun pengiktirafan bahas a Melayu sebagai bahasa ilmu atau ilmiah telah dilakukan. menyusun. Bagi memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar juga terdapat beberapa aspek pe nting yang harus diperkemas dan dimajukan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 181 2003 Mata pelajaran Matematik. Selain itu. Di samping itu. Kesimpulannya. Antaranya ialah menyediakan guru-guru yang berkemampuan mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menyampaika n ilmu pengetahuan kepada murid-murid. pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya menuntut agar langkah-langkah yang lebih gigih perlu dilakukan terhadap persoala n-persoalan yang ditimbulkan.Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 1983 .Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera 1980 .Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan 1976 . Salah satunya ialah maktab perguruan.Bahasa pengantar Tingkatan 1 1979 . Hal ini kerana maktab perguruan telah dipertanggungjawabkan untuk melatih calon-calon guru tentang teknik serta sistem pembelajaran yang lengkap di samping menggalakkan penggunaan bahasa Melayu oleh bakal-bakal g uru.Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 1982 .Bahasa pengantar semua kursus di universiti Sumber : Bahagian Dasar dan Pengurusan Korporat. terdapat pelbagai institusi yang memainkan peranan penting untuk men jayakan matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar terutamanya di sekola h-sekolah. Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan 1957 .Bahasa pengantar darjah 1 1975 .Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah 1970 . Sains dan Teknikal bagi peperiksaan UPSR.

Akta Bahasa Kebangsaan memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967. namun akhirnya berjaya menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara sehingga ke peringkat universiti. pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan . penegasan kepada kurikulum berorie ntasikan Malaysia. Bincangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pemberitahuan Undang-undang No. pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 182 RUMUSAN Laporan Razak (1956) mencadangkan. Pindaan Akta Pendidikan 1996 dikatakan mengganggu proses memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Akt a ini menimbulkan ketidakpuasan hati orang-orang Melayu dengan jaminan bahawa bahasa Inggeris terus digunakan dan dilihat sebagai mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. menulis dan mengira. bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Laporan Rahman Talib (1961) mencadangkan. peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun. Sejauhmanakah kebenarannya? . akademik dan vokasional. penegasan kepada pendidikan asas 3M. kecuali dalam beberapa kes tertentu seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris. pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. 2. dan melicinkan tataca ra pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. KATA KUNCI Laporan Razak 1956 Laporan Rahman Talib1960 Laporan Barnes 1950 Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1955 Dasar Pelajaran Negara Akta Pelajaran 1961 Akta Bahasa Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Laporan Kabinet Bahasa pengantar Undang-undang 410/1967 PENILAIAN KENDIRI 1. iaitu membaca. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mengalami pelbagai rintangan. 410/1967 diwujud untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dengan bersyarat digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi sahaja. permula an kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia. penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. dan mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua.

Dasar Bahasa dan Pembangunan Negara di Malaysia. Wawasan & Agenda Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn Bhd. Mengenai bahasa Melayu. (2006). Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Alias Bin Mohammad Yatim (1998). Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn. Perancangan bahasa Melayu di Malaysia. KL:DBP Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain. Dewan Baha sa September Disember:785. Kedah: Penerbit Sarlis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.1995. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Abdullah Sani Yahaya (2003). sejarah. Kuala Lumpur. Abdul Rashid Melebek dn Amat Juhari Moain.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 183 RUJUKAN Abdul Rahim Abd Rashid (2000). Hassan Ahmad (1999). Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Hussein (1966). Bentong: PTS P ublication & Distributor Sdn Bhd. Pendidikan di malaysia. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. sistem dan falsafah. Awang Sariyan (1996). Sejarah Bahasa Melayu. Abdullah Hassan (2006). KL:DBP. Abdul Hamid Mahmood (2002). Bhd. Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahas a di Malaysia. Sufean Hussin (1996). KL:D BP . Guru dan bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful