P. 1
Bml 3012 - Sejarah Bahasa Melayu

Bml 3012 - Sejarah Bahasa Melayu

|Views: 2,779|Likes:
Published by Pak Li Sandakan

More info:

Published by: Pak Li Sandakan on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

BML 3012 SEJARAH BAHASA MELAYU

MODUL BML 3012: SEJARAH BAHASA MELAYU _______________________________________________________________ Panel Penulis Azhar Wahid Razali Ayob FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 © Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011 Hak Cipta Terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pe ngeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara e lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pen didikan Sultan Idris terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information stor age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: fbk@upsi.edu.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit FBK, UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak oleh/Printed by

KANDUNGAN Panduan Kursus vi Unit 1 : Asal usul peranan bahasa Melayu 1 Unit 2 : Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 Unit 3 : Perkembangan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik 31 Unit 4 : Perkembangan bahasa Melayu abad ke-19 dan ke-20 52 Unit 5 : Perkembangan bahasa Melayu moden 79 Unit 6 : Bahasa Melayu dalam persuratan 100 Unit 7 : Badan-badan dan pertubuhan bahasa 119 Unit 8 : Sumbangan tokoh bahasa dan persuratan melayu 144 Unit 9 : Bahasa Melayu dalam pendidikan 166 Unit 10 : Isu-isu bahasa Melayu 184

PANDUAN KURSUS

Walau bagaimanapun. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran BML 3102 Aktiviti Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka Membaca modul. menyiap tugasan 20 Tutorial di Pusat 10 Tutorial dalam talian (E-Learning. modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.iv PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan k andungan kursus. contohnya melalui BigBlueButton.) 20 Forum (E-Learning melalui MyGuru2) 20 Video P&P melalui MyGuru2 6 Kuiz dalam talian melalui MyGuru2 4 30 50 Jumlah Masa Pembelajaran 80 . Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi ini adalah seperti dalam Jadual 1. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu di UPSI. Skype. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntuk kan 40 jam waktu pembelajaran. dll. ulangkaji. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 80 ja m waktu pembelajaran. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. Kursus BML 3012 Sejarah Bahasa Melayu merupakan kursus major bernilai 2 jam kred it. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini den gan cemerlang.

KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Mempamerkan rasa kecintaan dan bangga terhadap bahasa Melayu. kursus ini turut me mberi penekanan terhadap badan-badan bahasa dan tokoh-tokoh bahasa dalam memperkembangkan bahasa Melayu sehingga mencapai tahap bahasa Melayu moden. Menghubung kait sejarah asal-usul bahasa Melayu daripada zaman kuno hingga za man moden.v HURAIAN BML 3012 SEJARAH BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus BML 3012. 3. Di samping itu. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul seperti berikut: UNIT 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU Definisi bangsa dan bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu Pengertian bangsa Melayu Teori asal usul bangsa dan bahasa Melayu Teori dari luar Nusantara Teori Nusantara Teori yang diterima umum Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan . Bekerja secara berpasukan bagi melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti-aktiviti kebahasaan. anda diharap dapat: 1. 2. menjadi lingua franca seterusn ya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. Perbincan gan dan penelitian mencakupi tahap perkembangan bahasa Melayu purba. dan 4. SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan pelajar dengan sejarah asal-usul bahasa Melayu.

vi UNIT 2 KELUARGA BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU Konsep filum. rumpun dan keluarga bahasa Filum Austris dan rumpun bahasa Austronesia Keluarga bahasa Nusantara Keluraga bahasa Melayu Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 3 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KUNO DAN BAHASA MELAYU KLASIK Tahap bahasa Melayu kuno Zaman Hindu sebelum Seriwijaya Zaman Seriwijaya Zaman Majapahit Catatan dan bukti bahasa Melayu kuno Ciri-ciri bahasa Melayu kuno Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN PRAMODEN Zaman Peralihan Zaman Melaka dan Islam Ciri-ciri Bahasa Melayu Klasik Zaman kedatangan dan sumbangan orang Eropah Zaman pemerintan British di Tanah Melayu Zaman sebelum dan selepas merdeka Sumbangan dan usaha orang tempatan Perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu Ciri-ciri bahasa Melayu moden dan perbezaannya dengan bahasa Melayu klasik Petikan-petikan contoh Perancangan bahasa Melayu Moden Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan .

vii UNIT 6 BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN Zaman persuratan Melayu kuno Zaman persuratan Melayu klasik Zaman persuratan Melayu moden Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 BADAN-BADAN DAN PERTUBUHAN BAHASA Pejabat Karang Mengarang PBmPB ASAS 50 GAPENA Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka MBBIM MABM Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 SUMBANGAN TOKOH BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU Tokoh-tokoh zaman bahasa Melayu pramoden Tokoh-tokoh zaman bahasa Melayu sebelum dan selepas merdeka Perkembangan kesusasteraan Melayu Peranan wartawan dan media massa Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN Laporan Barnes 1950 Laporan Funn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956 Laporan rahman Talib 1960 Akta Pelajaran 1961 Akta Bahasa kebangsaan 1963/67 Laporan Kabinet 1979 Akta Pendidikan 1996 Pemberitahuan Undang-undang No 410/1967 Pembentukan Dasar Pelajaran Negara Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar .

Jumlah 100 .Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 ISU-ISU BAHASA MELAYU Penyatuan bangsa Identiti bangsa dan Negara Dasar Bahasa Negara dan fungsi bahasa Melayu Akta Pendidikan 1996 PPSMI Bahasa Melayu dan teknologi maklumat Kempen Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan PENAKSIRAN Tugasan % Wajaran Kaedah dan Hasil Tugasan 2 Kuiz 20 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Forum 10 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Kerja Kursus 30 Tugasan berterusan akan diberikan oleh pensyarah Peperiksaan Akhir 40 Peperiksaan bertulis pada akhir semester.

viii HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursu s Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangka n. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. dan sumber lain-lain. Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. melakar. dan/atau mencari maklumat daripada Internet. mengisi tempat kosong. A . buku. Aktiviti termasuklah menjawab soalan.

Mengikut Slametmuljana. orang Melayu adalah penduduk asal kepulauan Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahas a Melayu PENGENALAN nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Dengan itu himaalaya bermaksud tempat sejuk. Kedua dalam makna yang lebih luas . DEFINISI BANGSA DAN BAHASA MELAYU iapakah yang dikatakan orang Melayu dan bahasa Melayu ini? Berbagai pendapat tel ah dikemukakan oleh para pengkaji untuk mencari tanah asal bangsa Melayu. perkataan tersebut U S . Di seberang Utara Selat Melaka.O Winstedt dalam bukunya The Malays. Beberapa orang sarjana Barat seperti Hendrik Kern (Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) dan sarjana tempatan seperti Asmah Hj Omar (Malaysia) dan Salmetmujana (Indonesia) telah cuba menelus uri latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno untuk mencari tanah asal bangsa Melayu. orang Melayu adal ah bumiputera di sekitar Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Hima bererti salji atau salju. Asal usul perkataan Melayu Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu. 3. Menjelaskan etimologi istilah Melayu 2. terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan Melayu . Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Definisi yang dikemukakan oleh Winstedt tidak dapat member gambaran jelas tentang siapa Melayu sebenarnya. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskr it. sedangkan alaya bererti tem . Perkataan Himalaya berasal d aripada perkataan Hima dan alaya . iaitu pertama.dan kemudian menjadi Melayu. seperti di puncak gunung yang tinggi. T eori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Bar at dan sarjana tempatan akan dibincangkan. A Cult ural History membahagikan pergetian Melayu kepada dua makna. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. Formosa.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 1 UNIT 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. R. perkataan Melayu berasal daripada perkataan Himalaya yang te lah disingkatkan kepada Malaya . anda diharap dapat: 1. Mengikut Zuber Usman. Perbincangan asalusul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Filipina dan beberapa puak yang mendiami wilayah Indo-China.

Dari situ wujud perkataan malaiyur kemu dian menjadi malaiyu seterusnya menjadi malayu dan akhir sekali lahirlah perkataan melayu seperti man a pada hari ini. Pamalayu bermaksud Ekspidisi Melayu. J. Perkat aan Malaiyurpura ini bererti kota malaiyur. n ama Melayu diberikan dari nama sungai tersebut.Crawfurd pula mencatatkan orang Melayu menghuni separuh daripada Pulau Sumatera dan turut meng huni seluruh Semenanjung Tanah Melayu kecuali orang aslinya serta di sekitar Pulau Borneo ata . Kemudian di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti.A Pope dan William Dampier mencatatkan semua penduduk di kawasan Selat Melaka seba gai Malayan/Malay.1992:13 ). iaitu Malaya manakala di seberang sebelah Selatan men galami perubahan bunyi kepada Melayu . Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dala m bahasa Jawa. J. Mereka menggunakan bahasa tempatan.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 2 mengekalkan sebutan aslinya. Terengganu dan Inderagiri. Selangor. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. Pe namaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu. Perak. Sarawak. iaitu sungai Melayu. J ohn Davis. iaitu lari. Nama Melayu bagi kerajaan Malayu itu ber asal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa perkatan melayu berasal daripada p erkataan pamalayu . iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Si nghasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. Pahang. Kelantan. iaitu prasasti Amoghapasa. Ada juga pengkaji yang mengatakan bahawa perkataan Melayu itu berasal daripada p erkataan Malaiyur-pura yang terpahat pada prasasti Bukit Gombak I di Sumatera Barat. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh ITsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. air sungai tersebut begitu deras arusnya. Ber dasarkan cerita. selaju orang berlari. Dalam catatan-catatan orang Barat sejak abad ke-16 Masihi. atau kota gunung. Bukti seterusnya ialah catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada Kaisar Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Oleh hal demikian. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi ( Darwis Harahap. seperti Tome Pires. seperti nama Negeri Johor. Prasasti tersebut dibina sebagai peringatan tentang berlaku nya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. Namun kaedah atau ciri mereka mengklasifikasikannya tidak jelas. Siak.

Ka mus Dewan (2006 : 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia.u Kalimantan. . Pengertian bangsa Melayu Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

* orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan . B erdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penen tuan taraf kewarganegaraan. berkulit sawo matang. UNESCO(1972) pula dalam kajiannya merumuskan bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menj adi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Dalam pengertian yang luas. Agama Islam tidak menjadi sy arat. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. Takrifan yang dikemukakan oleh UNESCO ini memberi ruang kepada sesiapa sahaja un tuk menjadi ahli suku bangsa Melayu asalkan memenuhi keperluan-keperluan dalam takrif tersebut.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 3 Istilah Melayu ini juga boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga semp it. Namun di Malaysia orang yang bernama Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan a dat istiadat Melayu. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-p ulau Melayu. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Mel ayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hing ga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berham piran dengan Republik Chile di timur. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. rambut lurus.

Filipina dan Kepulauan Polinesia sehingga ke kepulauan Hawaii.000 SM. . * lazimnya berkulit sawo matang. Gagasan ini termasuk mereka yang menghuni kawasan geografi yang dikenali kini sebagai Myanmar. Dari segi penakrifan antropologi. Kemboj a. Melayu bermakna kelompok masyarakat yang mengamalkan si stem kemasyarakatan dwisisi (budaya dan agama) dan kegenerasian yang termasuk dalam b angsa Mongoloid. Indonesia. Orang Melayu dipe rcayai menghuni kepulauan Melayu kira-kira pada 50. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah Dari segi etnologi pula. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. bahasa. * berbadan sederhana besar serta tegap dan Bahasa rasmi adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang bertulis. Mengapa agaknya sukar untuk kita mengesan tanah asal bangsa Melayu.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 4 Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Perlembagaan Ne geri Brunei 1959. Dari segi definisi budaya Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di duni a Melayu (Nusantara). Menurut Syed Hussein Al-Attas menerusi bukunya Mitos Peribumi Malas . para pengkaji barat mempercayai orang Melayu tergolong dalam gagasan puak Malayo-Polinesia. dan adat istiadat masing-masin g yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut. tercatat dalam Bab 82 (1) yang mensyaratkan Perakuan ini membuktikan dengan jelas tentang keprihatinan bagi sesebuah negara yang merdeka dalam menangani kedaulatan bahasanya.

Teori ini lebih popular dan kadang kal a dinamai Teori Yunan. d an kebudayaankebudayaan lain yang mempunyai persamaan dengan penduduk-penduduk di kepulauan Asia Tenggar a.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 5 TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU ebagaimana sukarnya mengesan asal usul perkataan Melayu begitu juga halnya untuk kita mengetahui asal-usul bangsa Melayu. SARJANA BARAT Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) Robert Von Heine Geldern (1932) telah mengkaji bahan-bahan arkeologi. Namun begitu beberapa teori atau pendapat telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai sejarah dan perkemban gan bangsa dan bahasa Melayu. Beliung ini berbentuk segi dan panjang ditemui di sekitar S R TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU Bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar Asia (Teori Yunan) Bangsa dan bahasa Melayu berasal dari kepulauan Melayu (Teori Nusantara) . Austria telah membuat kajian terhadap kapak tua. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berk enaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. artifak seperti patung dan tapak prasejarah. bahan-baha n tinggalan kebudayaan lama di daratan Asia Tenggara seperti kebudayaan Hoa Binh. Sumber sejarah Asia Tenggara tidak didokumentasikan dengan baik dan penulisan se jarahnya berdasarkan laporan dari orang luar terutamanya dari sarjana Barat. Untuk mengetahui asal-usul bahasa kita perlu terlebih dahulu mengetahui asal-usul bangsa Melayu. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Beliau merupakan seorang ahli prasejarah dan guru besar di Iranian Institute dan School for Asatic Studies juga membuat kajian tentang asal usul bangsa Melayu di Asia Tengah. inskripsi da n jumpaan arkeologi. dan teks-teks klasik atau hikayat. Dongson. Hal ini berlaku kerana tidak banyak bukti-bu kti sejarah yang ditemui kerana cuaca dan iklim tropika di kepulauan Melayu ini memungkinkan kepu pusan bukti-bukti arkeologi dan kesukaran menjejak bukti. iaitu TEORI DARI LUAR NUSANTARA (TEORI YUNAN) amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal d ari luar kepulauan Melayu. iaitu Tanah Besar Asia. Sarjana yang berasal dari Wien.

Yangtze. Irrawady. pulau-pulau di Lautan Pasifik hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa . Hendrick Kern (Sarjana Belanda) H. Beli au juga berpendapat bahawa orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu (Ismail Hussein. tiga puluh kata-kata Austronesia telah dibuat perbandingan. Beliau berpendapat tempat asal kebudayaan Melayu adalah dari tiga dae rah berkenaan dan daratan sepanjang pantai di sekitarnya. Dengan itu bahasa Melayu juga dianggap berasal dari induk yang sama. 1998). Salween. iaitu Tebu ubi lalat Nyiur padi babi Buluh ikan yu asu (anjing) bambu (awi) gurita kutu Mentimun udang aalawa Jelatang ikan pari lisa Tuba penyu laba-laba Talas buaya langau pisang (punti) tuna besi Pandan nyamuk wangkang . Formosa(Taiwan). (Amat Juhari Moain. Filipina. G eldern membuat kesimpulan bahawa kapak tua tersebut di bawa oleh orang Asia Tengah (daerah Yuna n) ke Kepulauan Melayu. Bentuk jenis kap ak yang sama ditemui di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Kern yang menyelidiki bahasa Melayu Polinesia mendapati banyak perkataan yang terdapat di Malaysia. Berikut. Madagaskar. Chochin Cina dan Kampuchea. 1984:2).________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 6 Hulu Sungai Brahmaputra.. dan Hwang.

R. Logan telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-pendu duk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. Beliau telah menulis sebuah b uku yang berjudul 'Voyage Around the World'. R. Daing Melebek (2005) J.(Darwis Harahap. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pe rtengahan abad yang lalu. Persamaan ini menunjukkan bahawa mereka adalah dari keturunan yang sama (Abdul Rashid Daing Melebek . Berdasarkan hasil kajian yang dibuat oleh beliau. Dalam buku yang ditulisnya beliau menyentuh tentang k esamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Mal aysia) Nik Safiah Karim dan lain-lain dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) m enyokong teori bahawa penutur-penutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun da lam beberapa . ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. Bahas a ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan ben ua Asia.R Foster telah berlayar ke lautan P asifik dan Asia Tenggara untuk mengkaji bahasa-bahasa Austronesia. Namun begitu. Farid M. Logan juga mer upakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). iaitu melalui Laut China Selatan. Beliau berpendapat bahawa kedua-du a bahasa ini berasal dari bahasa yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba.Onn. beliau telah membuat rum usan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. Bastian. Rumusan ini berdasarkan kesamaan dari segi adat resam penduduk-penduduk di kedua-dua tempat tersebut.R Logan J. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776) Menurut Abdul Rashid.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 7 J. J. Nik Safiah Karim. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. iaitu mendah ului A.2005). SARJANA TEMPATAN Asmah Hj Omar(Sarjana Malaysia) Asmah Hj Omar(1988) turut bersetuju bahawa orang Melayu berasal dari Asia Tengah.

hingga tahun 1500 S. TEORI NUSANTARA alaupun terdapat ramai sarjana baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan berse tuju asal bangsa dan bahasa Melayu itu dari daratan Asia.M. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. Slametmuljana (Sarjana Indonesia) Slametmuljana turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat.M. Ismail Hussein (Sarjana Malaysia) Ismail Hussein dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuj u bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Me layu dan lautan Pasifik. namun ada juga yang menolak anda ian tersebut dengan mengemukakan bukti dan hujah masing-masing. Berikut beberapa sar jana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebalikn ya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutr o (1500 SM). Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahu n 2500 S. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. wilayah Austronesia ini tanp a penduduk. a) Jelaskan alasan yang dikemukakan oleh sarjana perihal bangsa Melayu yang dikatakan datang dari Asia Tengah.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 8 gelombang pergerakan manusia. W .

Jarai. passim. Beliau juga mengatakan bahaw a terdapat hubungan antara bahasa Austronesia dengan bahasa-bahasa di daratan Asia Tenggara seperti Campa. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. John Crawfurd menjelaskan terdapat banyak persamaan perkataan di antara bahasa Melayu dengan bahasa dari kawasan Po linesia yang terdapat di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indon esia Timor. Guham da n beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. Rade. Croline. Omar.W Schmidt yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer. Pulau Roti dan Pulau Sawu. tetapi merupa kan induk yang tersebar ke tempat lain.W. Beliu juga menyimpulkan orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana tempat. bahasa Melayu de ngan bahasa Bali. Tahiti. Formosa. Campa. dan Sedang. Beliau menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahas a Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa Campa. Pendapat beliau telah di sokong oleh P. Schmidt (1906) Beliau mendasarkan kajiannya terhadap perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa Campa dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara. Maori.W Schmidt P.Hilmly (1980) dan P. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di anta ra bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. ( Amat Juhari Moain. (Asmah Hj. 28-29) P. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Bisanya. John Crawford juga menambah hujahnya dengan bukti yang menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembila n belas. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malaya n'. namun beliau telah mengarang banyak buku mengenai bahasa. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di at as merupakan bahasa ambilan sahaja. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu d an bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. 1998) . Antara tulisannya yang terke nal ialah tentang bahasa-bahasa di Nusantara dan perbandingan bahasa.W. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang t ertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. Schmidt (1906-2000) Beliau merupakan seorang tokoh yang beragama Katholik dan merupakan pemimpin aga ma itu.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 9 SARJANA BARAT John Crawford (Sarjana Inggeris) Beliau membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. K.

sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35.UKM) Beliau menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. Deutro-Melayu atau Melayu. beliau menolak teori migrasi sarjana Barat yang diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. Pen emuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Berdasarkan pemahaman anda tentang etimologi Melayu.000 tahun lalu.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 10 SARJANA TEMPATAN Sutan Takdir Alisjahbana Beliau menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Beliau menambah tidak pernah berla ku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawa san ini mengikut gelombang Proto Melayu. Pendapat Heine Geldern adalah antara sarjana paling awal mencadangkan pendekatan migrasi yang menunjukkan bagaimana kapak bat u dan beliung batu licin berbentuk empat segi muncul dalam kebudayaan baru di Asia Tenggara ju ga ditolak kerana kajian terperinci terhadap kapak beliung dan tembikar ini tidak menunjukkan ciri -ciri yang betul-betul sama. Penduduk-pend uduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. .Sifat kapak beliung dan tembikar berbeza dari segi saiz. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi pada pendapat beliau ialah per dagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. bincang bersama rakan dan bina semula satu pentakrifan tentang bangsa dan bahasa Melayu.Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir S elat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. bentuk dan kandung an bahan yang digunakan. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. Beliau ju ga menegaskan orang Melayu dan bumiputera berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan oran g Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Myanmar. Mereka turut dikatakan bukan han ya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan.

Secara keselu ruhannya. berhidung lebar. Di Kedah sebagai contoh.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 11 TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih ka bur. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertal ian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Teng ah atau Yunan. p ada tahun 5000 SM. Sakai. bera mbut kerinting. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepul auan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Mel ayu menerusi tiga gelombang yang utama. bermata bundar.5 00 SM. ditandai deng an kemahiran bercucuk tanam. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Nag a di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. serta saiz badan yang pendek. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar A sia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Sen . 2. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. Daripada orang Neg rito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berund ur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. Alat perburuan mereka diper buat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. namun kelompok ini masih wujud sehing ga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. 3. Berdasarkan Teori ini. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Kelantan. iaitu bahasa Cham. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. berbibir penuh. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito . dan Semai. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan ada nya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. In i mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yun an dengan menyusuri Sungai Mekong. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Ahli seja rah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung.

Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kun o yang kedua yang berlaku pada 1. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar.500 SM. M . Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti mem bina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. Namun begitu. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. Jakun dan Temuan. bahasa yang ditu turkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. Dengan kemahiran yang dimiliki. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban le bih tinggi daripada Melayu-Proto.oi.

Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik.M. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. K.Crawfurd. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu di percayai wujud di daerah Jambi. Namun begitu teori ini kurang popular. iaitu lautan Pasifik dan lauta n Hindi. RUMUSAN .Himly. . Sutan Ta kdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berad a di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) . yang berasal daripada da taran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu deng an bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokon g teori ini adalah seperti: kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.M. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. . Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-us ul bangsa dan bahasa Melayu. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga d i daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini j elas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. hingga tahun 1500 S.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 12 Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang b erasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. Antara hujah pendukung teori ini. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa adalah satu fenomena "ambilan" Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Mel .

Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah . .ayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mew ujudkan tamadun bersendirian.

Apakah perbezaan antara konsep bahasa Melayu dan orang Melayu? 2. Teori Nusantara 5. (1998). Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Ismail Hussein (1966). Pulau Pinang : Penerbi t USM. Bincangkan takrif orang Melayu menurut perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Teori migrasi 3.Jakarta: Balai Pustaka. (2004). London: New York. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Jelaskan mengapa ada sarjana yang bertegas menyatakan bangsa Melayu tidak dat ang dari mana-mana. B ab 1: Asal bangsa dan bahasa Nusantara. . 3. The Austronesian Languages of Asia and Madagascar.Bab 1:Penyebaran bangs a dan bahasa Alexander Adelaar and Nikolaus P. Susur galur bahasa Melayu. Bab 1: Sejarah ringkas bahasa Melayu. KL:DBP. Etimologi 2. Teori Yunan 4. KL:DBP. dari Foster sampai Heyerdah. Melayu Proto 6. Darwis Harahap (1992). Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Himmelmann (2005). Nik Safiah Karim et.Bab 1: Asal-usul bahasa Melayu. 4. KL:DBP. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu.al. kapak tua 7. Melayu Deutro 9. kebudayaan dongson PENILAIAN KENDIRI 1.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 13 KATA KUNCI 1. Slametmuljana (1975). Negrito 8. Mengapakah ada pengkaji menyatakan untuk mencari tanah asal orang Melayu agak kabur? RUJUKAN Asmah Haji Omar (1998). KL:DBP Dewan Ba hasa dan Pustaka. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. kebudayaan Melayu 10.

Antara isu yang akan dibincangkan termasuklah isu penyatuan bangsa . isu penggunaan bahasa Inggeris bagi mengajar mata pelajaran sains dan ma tematik. 5. Dalam bidang pen tadbiran. Sebelum negara kita merdeka. Menjelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan bahasa Mel ayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. isu indentiti bangsa dan negara. 4. Memahami isu-isu dalam memartabatkan bahasa Melayu 2. Dalam hal ini jelas kepada kita bahasa Melayu mem ainkan peranan penting sebagai penyatuan kepada masyarakat berbilang kaum di Melaka ketika itu. secara langsung kita sebenarnya mempe rkatakan kedudukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. undang-undang dan komunikasi seharian. pendidikan. 3.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 184 UNIT 10 ISU-ISU BAHASA HASIL PEMPELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. O leh kerana bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan secara t idak langsung isu memartabatkan bahasa Melayu menjadi agenda nasional. isu bahasa Melayu dalam era ICT dan sebagainya. Tugas memimpin rakyat untuk menjadi satu bangsa Malaysia yang bersat u padu dan kukuh I A . Mengenal pasti isu-isu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. ISU PENYATUAN BANGSA pabila memperkatakan isu penyatuan bangsa. Bahasa Melayu ketika itu sudah bersifat sebagai bahasa antarabangsa. Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya isu ketidakyakinan terhadap kemampuan ba hasa Melayu dalam mengungkap ilmu moden. Tugas untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu menjadi sukar kerana setiap kaum berasa ke lompoknya perlu dilindungi. Sebagai sebuah neg ara yang berdaulat Malaysia perlu mempunyai lambang dan martabat bangsanya sendiri. bahasa Melayu te lah dipilih kerana sifanya yang mudah dipelajari. Membezakan di antara isu dan masalah dalam memartabatkan bahasa Melayu. PENGENALAN su-isu dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah isu-isu yang banyak cabangnya. Selepas merdeka isu penyatuan bangsa menjadi semakin penting. perdagangan. kerajaan Melayu Melaka berhadapan dengan masyarakat yang berbilang kaum. Dalam unit ini kita akan membincangkan pelbagai isu dalam kerangka memartabatkan bahasa Melayu.

Salah satu cabaran Wawasan 2020 ialah melahirkan masyarakat Malaysia yang bersat u padu. Dusu n dan sebagainya. hormat-menghormati. India. perkongsian kuasa. Bagaiman apun ada juga ahli . kita perlulah terlebih d ahulu menyatukan setiap bangsa dan keturunan yang ada di Malaysia. ISU IDENTITI BANGSA DAN NEGARA ewujudan sesuatu bahasa berkait rapat dengan kewujudan bangsanya. Bagi membentuk masyarakat Malaysia dan bangsa Malaysia. Murut. Begitulah haln ya apabila slogan Bahasa Jiwa Bangsa . Kerajaan telah memilih bahasa Melayu sebagai bahas a rasmi. Dalam konsep sebuah negara bangsa kita tidak boleh melupakan dan kehilangan baha sa. tolak ansur. Sejarah asal-usul bahasa Melayu berka it rapat dengan sejarah asal-usul bangsa Melayu. bahasa perpaduan dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebang saan. bahasa kebangsaan. namun nama Panglima Awang tercatat dalam pelbagai catatan seja rah bangsa asing. Kadazan. Slogan 'Malaysia Boleh' seharusnya dijadikan kata keramat untuk membentuk dan me nyatukan bangsa Malaysia yang berbilang kaum. kes etiaan dan patriotik. bukan sekadar usaha kita membina identitinya sahaja tet api melihat jiwa yang ada dalam bahasa dan bangsa itu. Kita juga tidak boleh hilang identiti etnik kita. Walaupun nama Panglima Awang tidak terca tat dalam manamana manuskrip Melayu. Iban. Walaupun pelbagai kajian telah dilakukan namun sehingga hari ini kita masih kabur untuk mencari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu. agama dan budaya kita. Sejarah telah membuktikan bangsa dan bahasa Melayu terkenal dan mampu menjelajah ke seluruh pelosok alam Melayu malah ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Panglima Awang yang ikut berlayar bersama Ferdinan de Maggellan. Pada hakikatnya kita perlu menerima Malaysia mempunyai masyarakat majmuk dan kit a semua adalah bangsa Malaysia. Misalnya Figafeta menyebutnya sebagai seorang lelaki dari Melaka .Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 185 bukanlah satu tugas mudah. Cita-cita perpaduan dan integrasi kaum ini dapat dijelmakan melalui persefahaman. Sikap sinis sebahagian rakyat kita yang melihat bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa tin ggi seharusnya diperbetulkan. toleransi. begitu juga dengan orang Cina. Untuk mencapai matlamat ini sekali lagi bahasa Melayu dipilih untuk memainkan peranannya sebagai bahasa perpaduan. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap rakyat Malaysia ialah meleta kkan semula bahasa Melayu pada kedudukan yang sepatutnya seperti yang telah dimaktubkan dalam perle mbagaan negara dan akta bahasa kebangsaan. Jika kita ket urunan Melayu kita tetap kekal sebagai Melayu. Dengan ini barulah kita dapat mencorakkan bentuk bangsa Malaysia yang diingini.

Barat yang cuba menutup sejarah kejayaan bangsa Melayu dengan menafikan kewujuda n Panglima K Mengapakah dikatakan bahasa mampu menjadi alat penyatuan bangsa sesuatu negara? .

Selepas merdeka kesedaran untuk memartabatkan semula bahasa Melayu giat dilakuka n. Espinosa dan pelbagai lagi mengikut sebutan sesuatu bangsa Empayar Melaka sebelum kejatuhannya di tangan Portugis pada tahun 1511 merupakan sebuah kerajaan Melayu yang hebat dan besar. Martabat dan kedudukan bangsa dan bahasa M elayu diletakkan pada kedudukan yang tinggi. krisis keyakinan terhadap k emampuan bahasa Melayu mengungkapkan ilmu tinggi dan gelombang ICT menjadikan kedudukan bahasa M elayu semakin . Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka adalah bukti penting bahasa Melayu mampu me mperkatakan perihal perundangan. Walaupun pe lbagai usaha telah dibuat bagi memajukan bangsa yang bersatu padu. Sejak hari itu kedudukan bahasa Melayu terus dimantapkan. Peranannya mula diketepikan dan bahasa asing terutama bahasa Inggeris ketika pendudukan Inggeris di Tanah Melayu mengambil tempat. Pelbagai u saha telah diambil agar kedudukan bahasa Melayu berada pada landasan yang betul. Desakan globalisasi. Ketika zaman penjajahan kedudukan bahasa Melayu merosot dengan teruk. Bahasa Melayu bukan sekadar menjadi bahasa istana da n bahasa persuratan malah menjadi bahasa perdagangan di Melaka. Maka dipersetujui supaya bahasa Melayu dipilih dan memainkan peranannya sebagai bahasa yang akan menyatukan semua penduduk Tana h Melayu ketika itu. Henry The Black . Bak kata pepatah 'di mana bumi dipijak di situlah langit di junjung'. iaitu bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu semakin tenat dan orang Melayu seolaholeh sudah hilang identiti dan jati diri bangsa. Bahasa Melayu turut menjadi bahasa undang-undang.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 186 Awang. Dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia dan memajukan negara mengikut acu an sendiri usaha pendaulatan untuk membentuk identiti bangsa perlu dibuat melalui bahasa ke bangsaan yang dipilih. Perkembangan muktahir ini melihat kedudukan bahasa Melayu terus dicabar dan dias ak dari pelbagai sudut. membawa pengertian yang cukup mendalam kerana ' maju bangsa majulah bahasa'. Malah nama tokoh pahlawan Melayu itu turut diubah dan dikenali sebagai Enr ique . Dalam hal ini jelas kepada kita bahasa Melayu menjadi ident iti kerajaan Melayu Melaka ketika itu. namun ianya belum dapat direalis asikan sepenuhnya. Ini menunjukkan jalan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai identiti bangsa dan negara masih jauh dari jangkauan. Bahasa Melayu telah diber i nilai ekonomi oleh masyarakat dan empayar Melaka. cabaran bahasa Inggeris. Malah sebelum merdeka semua parti politik bersetuju supaya satu bahasa dipilih untuk d ijadikan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Tanah Melayu yang merdeka. Henrich . Ariberto .

Dalam hal ini usaha membina dan membentuk identiti bangsa dan negara m elalui bahasa melalui jalan sukar. Lebih malang lagi bahasa Melayu terus dicemar dengan penggu naan bahasa slanga yang melampau dan amalan merojakkan bahasa Melayu. Khazanah sesuatu ilmu ban gsa itu hanya akan kekal jika diungkapkan dalam bahasa ibundanya sendiri.terancam. Jika keadaan ini tidak dibend ung. Slogan 'Bahasa Jiwa Bangs a' bukan sekadar ungkapan kosong tetapi perlu penghayatan setiap pendukungnya. kedudukan bahasa Melayu akan menjadi lebih parah. Usaha membentuk identiti bangsa dan negara melalui bahasa perlu dilakukan dengan bersungguhsungguh. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain menghormati dan memar tabatkan bahasa kita sedangkan kita sendiri alpa untuk mempertahankan. Keghairahan kita menguasai bahasa asing dengan mengabaikan bahasa Melayu adalah sesuatu yang amat malang. Setelah lebih 400 tahun bangsa dan .

(ii) Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi bagi melaksanakan maksud-maksud Kerajaan Persekutuan. Tafsiran terhadap kedudukan dan f ungsi bahasa Melayu telah dibuat dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan jabatan kerajaan. B. dan Pihak Berkuasa Tempatan. (iii) Rakyat Malaysia tidak dilarang menggunakan. FUNGSI BAHASA MELAYU Dalam hal ini fungsi bahasa Melayu ditafsirkan sebagai: Bahasa kebangsaan dan menjadi.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 187 bahasa Melayu terjajah memang agak sukar untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa bahasa Melayu pernah menjadi identiti bangsa Melayu. Badan Berkanun. (i) lambang identiti negara dengan penggunaan berstatus tinggi digunakan dalam majlis-majlis rasmi negara. belajar atau mengajar bahasaba hasa lain. DASAR BAHASA NEGARA Dasar bahasa negara dengan jelas disebut dalam Perlembagaan Malaysia (Perkara 15 2) dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971). ISU DASAR BAHASA NEGARA DAN FUNGSI BAHASA MELAYU A. Kerajaan Negeri. dasar bahasa negara seperti yang termaktub dalam undan g-undang menetapkan perkara-perkara yang berikut: (i) Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Secara ringkas. (ii) bahasa yang difahami oleh seluruh penduduk Malaysia (iii) alat komunikasi lisan dan tulisan dalam urusan rasmi dan tidak rasmi di ja batan kerajaan dan swasta Kenapa dikatakan usaha membentuk identiti bangsa dan negara melalui bahasa agak sukar dilakukan? .

rendah dan menengah kerajaan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 188 Bahasa rasmi yang digunakan bagi semua maksud rasmi kerajaan. Bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.dan hal-hal yang berkaitan dengannya. inetrnet dan sebagainya. teknologi dan maklumat. iaitu digunakan un tuk (i) perhubungan dalam jabatan dan antara sesama jabatan sektor awam (ii) perhubungan antara jabatan sektor awam dengan pihak sektor swasta. Perkara ini dilakukan untuk menjadi kan bahasa Melayu mampu memenuhi keperluan pembangunan Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. (iii) perhubungan antara jabatan sektor awam dengan orang ramai dan sebaliknya. Pelbagai istilah dicipta bagi memenuhi fungsinya untuk memperkatakan bidang sain s. Apakah yang anda fahami dengan Dasar Bahasa Negara? Senaraikan fungsi utama bahasa Melayu dalam sektor awam. Fungsi ini diringkaskan seperti yang t erdapat dalam Akta Pendidikan 1995 adalah seperti berikut: (i) menjadi bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran (bukan bahasa) di peringkat pendidikan prasekolah. perdagangan. perniagaan. Bahasa yang mempunyai nilai ekonomi dan berfungsi sebagai bahasa perbankan. sains. (iii) menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah rendah jenis kebang saan Cina dan Tamil. teknologi maklumat. . Bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu tinggi. Bahasa persuratan. (ii) Menjadi bahasa pengantar bagi semua subjek yang diajarkan di institusi pendidikan tinggi awam (kerajaan). kebudayaan. (iv) Subjek wajib yang diajarkan di semua jenis dan peringkat institusi pendidik an swasta. media massa. agama. kesenian. industri. falsafah dan sebagainya.

Terd apat pelbagai sebab kenapa perlunya Akta Pendidikan 1995 diperkenalkan yang antaranya. Perubahan sikap ini sebenarnya b ertentangan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Akta ini masih mempertahankan kedudukan bahasa Melayu dan pendidikan aliran Mela yu. Akta Pendidikan 1995. iaitu apabila. perkara ini ti dak menjamin kedudukan bahasa Melayu.000 orang. IPTS di Malaysia sudah mula menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari luar Malaysia. Fasal 17 (1) memperuntukkan bahawa: Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pen didikan dalam Sistem pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditentu kan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Mente ri daripada subseksyen ini . pensyarah tidak boleh berbahasa Melayu pelajar asing tidak tahu bahasa Melayu IPTS yang berkembang pesat. Akta Pelajaran 1961 dan semangat perlembagaan. Institusi pendidikan swasta yang menggunakan bahasa Inggeris s ebagai bahasa pengantar dibenarkan terus menggunakannya. 12 Januari 1996) memberi jaminan kedaulatan bahasa Malaysia tidak terhakis walaupun Institu si Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar me reka. Potensi . Walaupun bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. Sekolah jenis kebangsaan masih dibenarkan menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tam il sebagai bahasa pengantar. hasrat kerajaan menjadikan Malaysia pusat pendidikan utama di rantau ini bahasa Inggeris perlu diwajibkan pada semua peringkat persekolahan (walaupun dik atakan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar) akta baru ini diyakini dapat meningkatkan perpaduan rakyat di negara ini akta baru ini juga dikatakan dapat menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada rakyat Malaysia. hampir semuanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kelonggaran penggunaan bahasa Inggeris di IPTS diberikan dalam dua keadaan sahaj a. abad ke-21 adalah abad yang lebih mencabar dan untuk menjadi negara maju seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020 penyediaan tenaga kerja mahir dan pembangunan ekon omi mestilah dimantapkan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 189 AKTA PENDIDIKAN 1996 epentingan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu mendorong kerajaan supaya Bahasa Inggeris digunakan bagi menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk kursuskursus sains dan teknologi tertentu di peringkat universiti. Menteri Pelajaran ketika itu (Utusan Malaysia. Ketika ini dilaporkan terdapat hampir 600 IPTS dengan b ilangan pelajar lebih 200.

K .

Akta pendidikan 1996 membenarkan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengan tar dengan meluas. Perlaksanaan ini tanpa disedari dengan sendirinya mengubah Dasar Pend idikan Kebangsaan yang selama ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Keghairahan mengguna dan mermartabatkan bahasa Inggeris ini akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub di dala m perlembagaan. Jika bahasa Melayu diangg ap sebagai tidak mampu mencapai matlamat wawasan 2020 atau sebagai ilmu. rakyat tentu sahaja tidak yaki n dengan kemampuannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malah sebagai bahasa per paduan. Jelaskan kenapa kelonggaran ini diberikan kepada IPTS? . Keadaan ini boleh membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dalam hal ini kedudukan dan kepentingan bahasa Inggeris hendaklah dilihat sebagai hubungan yan g berasaskan keperluan antarabangsa dan kedudukan bahasa Melayu pula harus dilihat sebagai ba hasa kebangsaan yang berkait rapat dengan jati diri dan maruah bangsa. Selain itu semua universiti awam turut menyahut seruan kerajaan den gan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk kursus-kursus sains dan matematik termasuk kursus teknologi. P IPTS diberi kelonggaran untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kursus-kursus yang dikendalikan. PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS ada tahun 2003.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 190 yang besar untuk mengembang dan menyebarkan bahasa Melayu kepada pelajar asing t entunya agak perlahan. kerajaan telah menetapkan supaya bahasa Inggeris digunakan sebag ai bahasa pengantar dalam pengajaran mata pelajaran sains dan matematik di peringkat sekol ah dan matrikulasi. Kita tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris tetapi usaha selama ini yang mu la menampakkan hasil terutamanya sebagai alat perpaduan sedikit sebanyak mula terje jas.

Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi . A ntara hujah mereka yang melihat kedudukan dan martabat bahasa Melayu merosot dan tercabar. Ha l ini berlaku kerana pengguasaan teknologi maklumat dan komunikasi serta kegiatan ekonomi anta rabangsa bergantung pada pengguasaan bahasa Inggeris. Proses globalisasi kini menuntut kita menguasai bahasa Inggeris. Implikasinya terhadap bahasa Melayu Perubahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini sesuatu yang amat drastik dan m engejutkan pejuangpejuang bahasa dan pencinta bahasa Melayu. Belajar bahasa apa sekalipun akan memberi faedah kepada kita. Kemerosotan penguasaan baha sa Inggeris mungkin disebabkan sistem dan kaedah yang digunakan selama ini tidak se suai atau gagal mencapai matlamat yang diharapkan. iaitu: Jika masalah penguasaan bahasa Inggeris yang menjadi isu sepatutnya kaedah penga jaran dan pembelajaran bahasa Inggeris yang perlu dimantapkan. perubahan ini ternyata mendapat reaksi yang pelbagai. Dengan menguasai b anyak bahasa. Tanpa bahasa In ggeris. maka mereka tidak akan berhadapan dengan masalah untuk membuat rujukan dalam bahasa I nggeris terutama penuntut-penuntut di universiti. usaha memajukan negara akan menjadi lambat. bahasa perpaduan dan sebagai ba hasa pengantar dalam sistem pendidikan. Jepun da n Korea hari ini mula memberi tumpuan kepada bahasa Inggeris.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 191 Kebaikan pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Banyak negara lain seperti China. penggusaan bahasa Inggeris pelajar dapat memp erkukuh dan memantapkan lagi. Para pendukung yang mahukan bahasa Inggeris menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu berpendapat antaranya. bahasa kebangsaan. maka khazanah ilmu akan bertambah. Banyak istilah-istilah dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris. Dengan menggunaka n bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kegagalan pelajar menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan membantutkan usaha menguasai ilmu. Resolusi ke-2 Kongres Bahasa dan Persur atan Melayu ke-6 pada 5 September 2002 mengusulkan agar. Jika bahasa Inggeris dikuasai dengan baik oleh p elajar. Setelah hampir 50 tahun bahasa Melayu memaink an peranan sebagai bahasa rasmi. Sebahagian besar bidang ilmu dan maklumat hari ini tersebar melalui bahasa Ingge ris. Menguasai bahasa Inggeris tidak akan mengurangkan jati diri dan martabat bahasa Melayu. Hanya mata pelajaran sains dan matematik sahaja yang terlibat.

bahasa Melayu Guru sebagai agen pelaksana dalam dasar berkenaan juga menghadapi masalah besar dengan pengguasaan bahasa Inggeris. Kajian yang dilakukan oleh DPB-UKM pada tahun 2004 di 242 buah sekolah menengah menunjukkan guru belum bersedia untuk mengajar mata pelaja ran sains .

Kerajaan Brunei mengubah bahasa pengantar pendidikannya daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Ing geris pada tahun empat pendidikan rendah. Beberapa kajian yang dilakukan di luar negara membuktikan bahawa belajar melalui bahasa ibunda adalah lebih cepat dan berkesan. Peranan bahasa Melayu semakin kurang terutamanya sebagai bahasa ilmu dan dikhuat iri akan hanya menjadi bahasa pasar sahaja. Namun pada hak ikatnya. Berdasarkan isu pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam Bahasa . Keadaan yang sama juga boleh berlaku lejar-pelajar di Malaysia. 2007:62) sesuatu yang agak ganjil apabila di lebih kurang 30 buah negara sedunia bahasa Melayu telah diiktiraf seb agai bahasa ilmu dan bahasa tamadun tinggi. Kanak-kanak menghadapi kesukaran apabila bahasa pengantar ditukar daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Setelah mendapat pendidikan asas melalui Bah asa Melayu.2% guru matem atik yang mampun menerangkan konsep sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Perub ahan bahasa pengantar ini telah menimbulkan beberapa kesan. Pada peringkat awal keraj aan menjelaskan penggunaan dwibahasa dalam kertas soalan peperiksaan. Pengguna an bahasa Inggeris itu telah mengganggu proses pemahaman matematik. Setel ah sekian lama bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan. Seterusnya bahasa Inggeris akan digunakan dalam soalan peperiksaan awam. (Abdullah Hassan. Prestasi mereka dalam peperiksaan juga menurun. Secara perlahan-lahan keadaan ini akan menghakis penggunaan dan martabat bahasa Melayu. Misalnya di negara Brunei Darussalam yang mengamalkan dasar dwibahasa. Buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu tentunya tidak akan diterbitkan lagi kerana sudah tidak ada pembac anya.7% guru sains dan 62. Istilah-istilah yang dicipta dalam pel bagai bidang ilmu tidak akan digunakan dan istilah baharu tidak akan dicipta lagi. Penggunaan bahasa Melayu semakin merosot.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 192 dan matematik dalam bahasa Inggeris. Penguasaan Bahasa Melayu juga mula merosot. di negara kita sendiri keupayaan bahasa Melayu sebaga i bahasa ilmu diragui. Hal ini tentunya akan menjejaskan kedudukan d an martabat bahasa Melayu. perubahan ini t entunya akan mengganggu proses pembelajaran. Menurut Kamal Syukri (Abdullah Hassan. Hanya 54. pada masa hadapan tentunya bahasa Inggeris akan digunakan sepenuhnya untuk mengu bal soalan peperiksaan. mata-mata pelajaran sains dan matematik diajarkan melalui bahasa Inggeris. Mengajar ilmu melalui bahasa ibunda adalah lebih berkesan. 2007:868).

Inggeris (PPSMI). teliti laporan akhbar berikut. Beri komen anda Kebaikan pelaksanaan PPSMI Penentangan terhadap PPSMI Implikasinya terhadap bahasa Melayu daripada aspek perlembagaan dan undang-undang .

________________________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ _____ Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 193 .

perdagangan. Langkah mengembalikan pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu adalah tidak mencukupi untuk mengembalikan maruah dan kedudukan bahasa Melayu yang semakin tercabar dalam era teknologi maklumat. sastera. 2. penggunaan dan penilaian buku-buku dan bahan-bahan rujukan dalam pe lbagai media dalam semua bidang sains. teknologi dan teknologi maklumat. Mengadakan kempen. budaya. perhubungan antarabangsa dan diplomasi dengan negara -negara dan institusi seluruh dunia.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 194 MENGEMBALIKAN MARTABAT. 3. tekn ologi.iaitu cara mengatasi masalah sikap negatif terhadap keupayaan dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai pengantar sains. 1.. peruntukan kewangan dana dalam bentuk belanjawan kerajaan dan sumb angan daripada pihak sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaanl. penulisan. penerbitan buku dan jurnal dan perpustakaan yang terkemuka di selu ruh dunia. dan cara membina budaya ilmu. Menubuhkan beberapa buah Akademi Pembelajaran Bahasa Inggeris dan Bahasa Mode n Wilayah . KEWIBAWAAN DAN KEYAKINAN TERHADAP KEMAMPUAN BAHASA MELAYU enentangan terhadap pelaksanaan PPSMI telah mendorong pihak kerajaan melalui Kem enterian Pelajaran untuk mengambil tindakan memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan. sains. penyebaran . agresif dan meyakinkan untuk mengantar abangsakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ASEAN mengambil alih bahasa Inggeris. perindustrian. (iv) menubuhkan hubungan dan kerjasama yang erat dalam penerbitan. boleh ditumpukan kepada dua strategi . sains dan teknologi dalam bahas a Melayu dalam penerokaan ilmunya. 5. penterjemahan. Langkah-langka h lain yang boleh diambil untuk mencapai matlamat itu. p usat-pusat penyelidikan. penyelidikan dan promosi tentang semua perkara yang berkaitan dengan bahasa. (iii) menubuhkan kerjasama yang erat dengan Indonesia. teknologi dan pendidikan tinggi. konvensyen dan syarahan umum pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 4. Brunei dan Singapura berd asarkan keperluan dan tanggungjawab bersama untuk memajukan bahasa Melayu terutamanya me lalui MABBIM dan MABM. penggalakan. Menubuhkan sebuah sebuah badan atau organisisi yang bertanggungjawab: (i) merancang dan melaksanakan penghasilan. Mengadakan skim penggalakan dan insentif kepada ahli akademik dan ilmuan untu k menulis dan menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu buku dalam bidang pengkhususan masing-masi ng. (ii) mengadakan perhubungan dan kerjasama akademik dengan institusi-institusi. Mengadakan gerakan promosi yang gigih.

perdaga ngan antarabangsa. diplomasi dan hubungan diplomasi dan sebagainya. P .untuk melatih pelajar-pelajar secara intensif penguasaan bahasa Inggeris dan bah asa-bahasa moden yang lain bagi melaksanakan tugas-tugas khusus seperti teknologi tinggi.

bahasa teknologi. Keghairahan ini sebenarnya membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu. khususnya sikap pihak-pihak tertentu terhadap bahasa Ingge ris dan bahasa Melayu. Dari sudut (ii) pula. kerana bahasa tersebut penting sebagai bahasa perhubungan di dunia antarabangsa dan bahasa unt uk menimba ilmu pengetahuan. Mereka percaya untuk menjadikan negara ini terus maju peranan bahasa Inggeris mestilah diperkas akan kerana bahasa Inggeris bahasa 'global'. dan ii. Bahan maklumat yang terdapat dalam internet sebahagian besarnya dalam bahasa Inggeris.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 195 BAHASA MELAYU DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT(ICT) edakan teknologi maklumat dan teknologi internet menjadikan dunia ini semakin ke cil. Menyedari kepentingan hal ini para pendukung kemajuan bimbang bahasa Melayu tidak mampu memperkatakan ilmu-ilmu baharu terutama dalam bidang teknologi maklumat dan komp uter. Tanpa disedari kedudukan bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan dicabuli. Dasar kerajaan melalui pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahas a Inggeris adalah salah satu usaha untuk mencapai matlamat tersebut. bahasa ICT. Tidak ada warganegara yang menolak kepentingan bahasa Inggeris. Perlunya diusahakan supaya bahasa Melayu kekal sebagai bahasa yang dihormati oleh warganegara Malaysia dan digunakan pada situasi-situasi yang relevan. kerana statusnya sebagai bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan yang berkait ra pat dengan jati diri dan maruah bangsa. Dari sudut (i). L . Dari segi bahasa Melayu itu sendiri. Hubunga n dengan bahasa Inggeris hendaklah dilihat sebagai hubungan yang berasaskan unsur utiliti . Di sini unsur emosi memainkan peranan penting. Yang perlu disedari ialah bahawa kaitan emosi berbeza. antara aspek-aspek yang perlu disedari ialah: a. Menu rut Nik Safiah Karim (Abdullah Hassan 2006:713) bahasa Melayu hari ini menerima pelbagai cabara n yang dikategorikan kepada dua. Pihak yang memperjuangkan bahasa Inggeris perlu disedarkan bahawa keghairahan mereka akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan b. Dari segi luaran. Penggubalan Akta Pendi dikan 1995 dan Akta IPTS 1996 adalah bukti kesungguhan pihak kerajaan untuk melihat rakyat Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Menentukan bentuk bahasa Melayu segar dan bertenaga untuk memikul tugas dan cabaran abad ke-21. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : a. bahasa perdagangan dan mempunyai nilai ekonomi. b. bahasa internet. iaitu: i.

2006: 695) mencadangkan beberapa tindakan perlu dibuat. Jika kita mahu penduduk Malaysia berbahasa Mel ayu celik komputer. celik makjlumat. kal au ada pun. termasuk maklumat lucah dan kotor. dasar yang dapat memperkenalkan tamadun Malaysia ke seluruh dunia melalui lebuhraya makluma t global. Antara nya. dalam bahasa Melay u penting.ber bagai-bagai jenis maklumat. Internet sudah menjadi komplek membeli belah global. dan menggunakan TM. maka rancangan pembuatan dan peng eluaran perisian program komputer. disebarkan melalui ensiklopedia tentang dunia dan tamadun Barat. Oleh itu kegiatan penyebaran dan pembinaan bahasa mestilah diteruskan. Usaha menterjemah ilmu-ilmu baharu terus digiatkan dalam konteks glo bal untuk menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa ICT. tempat peniaga seluruh dunia menjual maklumat seba gai barang dagangan. . Kesimpulannya. kekurangan buku dalam bahasa Melayu. termasuk program pemprosesan kata. Fenomena 'globalisasi' perlu ditangani dengan bijak kerana ianya bukanlah suatu gerakan atau proses ketamadunan dunia yang boleh membawa kepada persefahaman budaya yang lebi h mendalam antara manusia di seluruh dunia tetapi adalah merupakan proses penguasa an dan persaingan antarabangsa yang kuat dengan bangsa yang lemah. dan yang mungkin boleh memusnahkan budaya dan sistem nilai bangsa kita.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 196 Untuk menangani cabaran bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat ini Hassan Ah mad (Abdullah Hassan. Bincangkan bagaimana usaha-usaha boleh dilakukan agar bahasa Melayu dapat memainkan peranananya dalam teknologi komunikasi dan maklumat. ledakan dunia ICT memberi cabaran baru kepada perkembangan bahasa Melayu. dasar yang dapat melibatkan seluruh rakyat Malaysia dalam proses kemajuan TM di negara ini. Rancangan untuk membuat dan mengeluarkan berbagai-bagai perisian program kompute r dalam bahasa Melayu hendaklah diadakan. kita memerlukan suatu dasar TM negara yang dapat mengimbangi maklumat global itu . Untuk berdepan dengan cabaran ini kita sering mendengar alasan tidak cukup istil ah dikemukakan apabila mereka mencadangkan menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebagai ba hasa ICT. Maklumat bukan ilmu kerana yang disebarkan melalui internet ialah maklumat . Bahan yang bercorak ilmu. Untuk menghadapi cabaran Teknologi Maklumat (TM) global yang semakin bercorak ko mersial dan propagandis itu.

Tuan Syed Nasir bin Ismail.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 197 KEMPEN MINGGU DAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN ada 30. Keadaan yang demikian telah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu dan terus berjalan hingga sekarang. memberitahu kepada dunia bahawa bahasa kebangsaan kita akan menjadi bahasa yang kaya setelah mendapat jiwa baharu dalam pergolakan dunia sekarang. 1961.1.menggalakkan seluruh rakyat supaya menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari..1960 Minggu Bahasa Kebangsaan telah dilancarkan buat pertama kalinya di seluruh negara yang berlangsung hingga 6 Februari. menunjukkan kepada dunia bahawa kita sebagai bangsa yang merdeka ada memakai bahasa kebangsaan yang difahamkan oleh daripada segala keturunan sebagai bahasa perantaraan. hendak menerangkan kepada ahli-ahli pelajar bahawa bahasa kebangsaan kita memakai bentuk yang khas dan boleh menerima segala perkataan bahasa asing yang dapat disesuaikan dengan keadaan bahasa itu sendiri. untuk meyakinkan orang yang masih ragu-ragu bahawa bahasa kebangsaan kita ini adalah bahasa besar teristimewa di sebelah Timur dan dia boleh dipakai menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Pelancaran ini dilakukan oleh P engerusi Jawatankuasa Pusat Minggu Bahasa Kebangsaan. P .. Pelancaran pertama Minggu Bahasa Kebangsaan ini bertujuan: .

Program ini diadakan meliputi semua peringkat. Pelbagai aktiviti dan program telah diatur. Persatuan-persatuan bahasa dan kesusasteraan terutamanya GAPE NA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) terus giat memartabatkan bahasa Melayu melalui kempenkempen bahasa. cogan-kata. malah pada peringkat kebangsaan seluruh pihak meliputi kementerian-kementerian dan jabatan kerajaan. peri ngkat negeri dan peringkat kebangsaan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 198 dan hendak menerangkan kepada orang rama bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka yang mempunyai tugas besar di dalam perkembangan bahasa kebangsaan ini sentiasa berharapkan kerjasama dari segala pihak untuk kemajuan bahasa kebangsaan dan perkembangannya dalam segala lapangan. Pelbagai acara diadakan seperti Ke mbara Bahasa. Semenjak tarikh tersebut usaha penggalakkan melalui kempen-kempen bahasa masih d iteruskan sehingga hari ini. pertandingan-pertandingan kebahasaan seperti berbalas pantun. Semarak Bahasa. de bat. acara umum yang ditujukan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam segala lapangan peraduan-peraduan untuk menimbulkan keinginan menyertai dalam penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu. pertubuhan bahasa dan sastera dan rakyat turut menyambut dan menyertai M inggu Bahasa Kebangsaan ini. DBP dengan kerjasama kerajaa n telah menjadikan bulan September setiap tahun sebagai Bulan Bahasa dalam usaha terbaha ru meningkatkan kecintaan orang ramai terhadap bahasa Melayu. membina dan seterusnya menyebarkan penggunan dan perkembangan bahasa Melayu ke seluruh p elosok tanahair. Pelbagai acara umum telah diadakan seperti penerangan mela lui poster-poster. iklan filem-filem dan ucapan oleh pembesar-pembesar dan pakar-pakar bahasa. Pada setiap peringkat sambutan yang diberikan sangat menggalakkan. . Sumber: Hari Ini Dalam Sejarah Setelah Tanah Melayu merdeka kesedaran perlunya usaha gigih memartabatkan bahasa Melayu digerakkan. Pelbagai acara telah diadakan untuk memeriahkan lagi Minggu Bahasa Kebangsaan in i yang dijalankan dalam dua bentuk. Dewan Bahasa dan Pustaka diberikan amanah dan tugas besar untuk mera ncang. menulis esei dan sebagainya. pelekat-pelekat. iaitu pada peringkat daerah. pihak syarikat-syarikat swasta. Salah satu usaha yang dilakukan pertama kalinya ialah dengan melancarkan Minggu Bahasa Kebangsaan dengan tujuan seperti yang disebut di atas.

menjad i asas identiti dan jati diri bangsa Melayu dan Malaysia. . Senaraikan kempen-kempen bahasa yang anda fikir boleh menarik minat orang ramai untuk menyertainya. Bahasa Melayu memenuhi pelbagai fungsi seperti dalam pentadbiran awam. Pelbagai kempen bahasa yang dijalankan dapat membantu meningkatkan imej dan mart abat bahasa Melayu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 199 Setelah sekian lama kempen-kempen kebahasaan dijalankan dengan penyertaan dan so kongan pelbagai pihak. Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris mempunyai kebaikannya seperti meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar dan sebagain ya. Usaha yang berterusan tanpa mengenal jemu perlu dilakukan oleh semua pihak untuk terus mema ntapkan penggunaan bahasa Melayu. RUMUSAN Penyatuan bangsa penting untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Akta Pendidikan 1995 tanpa disedari telah mengurangkan peranan bahasa Melayu dal am sistem pendidikan kebangsaan. Bahasa menjadi lambang sesuatu bangsa kerana itu slogan Bahasa Jiwa Bangsa . satu persoalannya ialah sejauhmanakah kempen-kempen ini memberi kesan menyeluruh dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Satu hari nanti pasti kedudukan bahasa Melayu akan mencatatkan se jarah gemilang seperti yang pernah dicatatkan pada zaman Empayar Melaka. Adalah tidak adil untuk menuduh kempenkempen tersebut gagal dan tidak berkesan. Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris juga mempunyai keburukkannya seperti penggunaan bahasa Melayu semakin merosot dan mengurangkan peranannya sebagai bahasa ilmu. sektor swasta dan komunikasi seharian. Ledakan ICT menjadikan bahasa Melayu semakin tercabar dan perlu menyesuaikan dir i menangani perubahan yang berlaku. Terbukti di sini bahasa Melayu menjadi alat perpaduan dan penyatuan bangsa dan negara Mal aysia. Jika ditinjau sepintas lalu tahap penggunaan bahasa Me layu oleh warganegara Malaysia daripada pelbagai kaum dan keturunan jelas membuktikan bahasa Melayu di terima baik. pendidika n. Malaysia mempunyai dasar bahasa yang jelas seperti yang dinyatakan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa 1963/67 (Disemak 1971). Bahasa Melayu boleh menjadi alat penyatuan atau perpaduan.

Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk identiti bangsa dan negara Malaysia melalui bahasa Melayu. 3. Mengapakah ahli-ahli bahasa bimbang pelaksanaan pengajaran mata pelajaran sai ns dan matematik akan membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu? 6. Cadangkan kempen-kempen bahasa yang sesuai dilaksanakan di sekolah untuk meny emarakkan penggunaan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: DBP Abdullah Hassan. Ceritera bahasa.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 200 KATA KUNCI penyatuan perpaduan bahasa kebangsaan bahasa rasmi identiti bangsa minggu bahasa martabat bahasa global globalisasi bahasa ICT bahasa tamadun tinggi internet PENILAIAN KENDIRI 1. Jika mutu pengusaan bahasa Inggeris merosot. Kuala Lumpur: Arkib Negara . 2. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Dengan merujuk laman web DBP teliti aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh DBP untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia Ahmad Adam (1994). pada pandangan anda apakah langk ah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya? 7. RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). 5. Kuala Lumpur:DBP Hari ini dalam sejarah. Kuala Lumpur: DBP Awang Sariyan (1995). Jelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan. 4. Bersama tutor anda bincang isu-isu lain yang berkaitan dengan kedudukan dan k edaulatan bahasa Melayu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. ed (2007). Mengapa Kami Bantah.

kekeluargaa. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa ters ebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Walau ba gaimanapun. 4. kelua rga. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa di kelaskan dalam kelompok yang diberi nam a-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut.500 hingga 5. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan.000 tahun. KONSEP FILUM. 2. rumpun d an keluarga bahasa. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh di a nologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 14 UNIT 2 KELUARGA BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya b ahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.000 tahun Keluarga Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. PENGENALAN nit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum. Rumpun Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. 3. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita me nyelusuri susur galur sesuatu bahasa. Filum Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5.500 tahun U M . anda diharap dapat: 1. iaitu. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri ya ng sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. dan subkeluarga. RUMPUN DAN KELUARGA BAHASA enurut Asmah Haji Omar (1988). Mengenal pasti rumpun bahasa Melayu. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa t ersebut yang mempunyai perkaitan. Demikian dalam bahasa juga ada per kaitan yang dekat dan yang jauh. Mengenal pasti rumpun Austronesia.

bahasa-bahasa Tibet Cina dan bahasa-bahasa Austronesia. Farmosa. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. Filum bahasa Austrik dibahagik an kepada tiga rumpun bahasa yang besar. Ketiga-tiga konsep ini dapat dilihat melalui rajah berikut: Konsep Filum. bahasa Aceh. Dari segi geografi. Bahasa yang terdapat dalam rumpun bahasa Austrones ia seperti bahasa Jawa dengan bilangan penuturnya 60 juta orang. Ketiga-tiga rumpun bahasa ini ialah ba hasa-bahasa Austroasia. iaitu Bahasa Austroasia. Mikronesia. satu garis yang lalu barat Pulau-pulau Caroline dan New Guinea. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia (1998). bahasa Melayu. Batak . dan Poli nesia di Pasifik. Jumlah bahasa dal am keluarga bahasa ini dianggarkan dalam lingkungan 500 hingga 1000 bahasa. menjelaskan istilah Austronesia terbentuk daripada unsur formatif bahasa Yunani yang bermaksud pulau-pulau selatan . secara mudah Austronesia merentasi kira-kira 130 garis bujur timu r. dan kelompok pulau Melanesia. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. d engan jumlah penutur lebih 170 juta orang.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 15 Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga di sebut sebagai bahasa sekeluarga. Indonesia. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dong son di Yunan yang telah dibincangkan dalam bab sebelum ini. Austronesia melipu ti Madagaskar. para penyelidik mendapati bahasa-bahasa Austrik merupakan salah satu cabang bahasa terpenting bahasa dunia. Minangkabau di M . Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih sepa ruh daripada bahasa benua Asia. Rumpun dan Keluarga Bahasa FILUM RUMPUN RUMPUN KELUARGA 1 KELUARGA 2 KELUARGA 1 KELUARGA 2 Sub keluarga 1 Sub keluarga 1 Sub keluarga 2 Sub keluarga 2 Sub keluarga 3 Sub keluarga 3 FILUM AUSTRIS DAN RUMPUN BAHASA AUSTRONESIA elalui ilmu perbandingan bahasa. Filipina. Kawasan barat mempunyai 300 bahasa.

Bali.edu/cgboer/languagefamilies. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. Manakala b ahasa Astronesia yang ditutur di Filipina seperti bahasa Tagalog. dan bahasa Bugis di Sulawesi. Filum Austrik dipecahkan ke pada dua cabang. iaitu 5. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Hu mboldt.000 tahun ke atas. bahasa Sunda di Jawa Barat. Peta 2: Rumpun Bahasa-bahasa Austronesia http://webspace. Sum ber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. iaitu pulau . bilkol. bahasa Iban.Sebelum istilah Austronesia digu nakan. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran rumpun bahasa Austronesia. bahasa Ilokano. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. istilah Austronesia untuk rumpun bahasa Melayu per tama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. dengan itu Astronesia bermaksud pulau-pulau sela tan .Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 16 Sumatera.000 atau lebih. bahasa Madagaskar. Istilah Austronesia dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. Beliau meny impulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. bahasa Madura. .html Menurut Asmah Haji Omar (1988). iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. iaitu Wilhelm Schamidt.ship. Secara ringkas rumpun bahasa Austronesia tersebar meliputi kawasan kepulauan-kep ulauan Lautan Teduh dari Pulau Ester sebelah timur dan Kepulauan Asia Tenggara sehingga ke Pulau Madagascar di sebelah Barat. Sasak di pulau-pulau timur Jawa. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. bahasa Ngadju.

iaitu Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat d alam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ProtoAustronesia esa/isa duSa telu sepat lima enem pitu walu siwa sa-puluq Aceh sa duwa lhee peuet limöng nam tujôh apan sikureueng plôh Bali sa dua telu empat lima enem pitu akutus sia dasa Jawa kuno sa rwa telu pat lima nem pitu wwalu sanga sapuluh Jawa baru siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga sepuluh Sunda hiji dua tilu opat ima genep tujuh dalapan salapan sapuluh .Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 17 Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam bebera pa bahasa Austronesia.

Bagi memudahkan penelitian. Bahasa Nusantara merupakan keluarga bahasa y ang paling besar berbanding keluarga bahasa yang terdapat dalam rumpun Austronesia yang lain sepe rti Mikonesia. Keluarga bahasa Nusantara atau kepulauan Melayu dibahagikan kepa da kelompokkelompok dan setiap kelompok boleh dibahagikan lagi kepada beberapa bahagian mengikut kaw san. ada juga pengkaji memberi nama lain. Filipina. Selain itu . Melanesia dan Polinesia.? KELUARGA BAHASA NUSANTARA edudukan Nusantara ialah di sebelah barat Austronesia. Madagaska r dan Tanah besar Asia Tenggara. K . Maluku. i aitu kirakira 200-300 bahasa. Jawa.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 18 Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tagalog isá dalawá tatló ápat limá ánim pitó waló siyám sampû Malagasy iráy róa télo éfatra dímy énina fíto válo sívy fólo Minangkaba u ciék duo tigo ampék limo anam tujuah dalapan sambilan puluah Melayu satu dua tiga empat lima enam tujuh apan sembilan sepuluh a) Bagaimanakah sesuatu bahasa itu dikelompokkan? b) Apakah rumpun bahasa yang menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Sulawesi. Pengelompokan ini dapat dilihat seperti yang berikut. iaitu pulau-pulau yang terdapat di bahagian barat Austronesia. iaitu Indonesia. Hespera bererti barat manakala nesia yang disesuaikan dengan sebut an pada mulanya nesos kepada nuswa dan nusa bererti pulau. Cabang bahasa Nusantara dipercayai mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. keluarga bahasa Nusantara dibahagikan mengikut daerah dan pulau iaitu Sumatera. Nusantara disebut juga se bagai Hesperanesia. Nusa Tenggara. Ini bermakna Hesperanesia ial ah pulaupulau barat. Kalimantan.

BAHASA Natan Utara Selatan Meso Mindanao Sambalic Cordilleran . Bilaan. Mamanwa. Tagalog. Waray. Ilok ano. H anunoo-Mangyan. Ifugaw. Aborlan Tagbanwa. Batak. Maranaw. Bikolano. Kalingga. Tausug dan Baau. Sebuano.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 19 1. Bukidnon. Itawes. Ibanag. Ilonggo. Ma gindanaw. Bontok. Pangasinan. Pampanggo. Kelompok Filipina Terdapat lebih 25 kumpulan bahasa dalam kelompok ini seperti bahasa Ivatan. Kankana-I.

Bukit Tinggi.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 20 2. Lubuhsikaping. Bahasa ini mempunyai beberapa dialek seperti Padang. Bahasa Aceh (di hujung utara pulau Sumatera). Pariaman dan lain-lain termasuk dialek Negeri Sembil an yang terdapat di Tanah Semenanjung Malaysia. Batak Alas Gayo Rejang Lampung Mentawai Enggano Melayu Minangkabau Mandailing Angkola Nias Aceh Kerinci Simalur Bahasa-bahasa . Paya Kumbuh. Bahasa Minangkabau masih dekat dengan ba hasa Melayu. Bahasa Gayo (di Aceh Tengah) Bahasa Alas (di Sumatera Utara) Bahasa Batak (di Sumatera Utara terutama di Tapanuli Utara). Bahasa Minangkabau (di Sumatera Barat). Pagar uyung. Kelompok Sumatera Di Sumatera terdapat beberapa jenis bahasa yang digunakan oleh penduduk di kawas an ini seperti. Bahasa Batak (di Tapanuli Selatan).

di pantai barat Sumatera) Bahasa Nias (di Pulau Nias dan Pulau Batu di pantai barat Sumatera). Oleh sebab itu. Riau. Di daerah Jambi. Bahasa Mentawai (di Pulau Mentawai. iaitu dari Aceh Timur hingga ke S umatera Selatan). Deli. Langkat. di luar pantai Pulau Sumatera bahagian selatan ). Bahasa Melayu (di pantai timur pulau Sumatera. Bahasa Rejang (di pantai barat Pulau Sumatera bahagian selatan). Terdapat beberapa dialek Melayu seperti Temiang. Palembang dan Riau terdapat banyak prasasti bahasa Melayu kuno sedangkan di kepulauan Riau terdapat banyak manuskrip bahasa Melayu klasik. Kelompok Kalimantan Di Kalimantan atau borneo terdapat pelbagai jenis bahasa yang tersebar luas di p elbagai daerah dari Kalimantan Indonesia hingga ke Sarawak. Bangka dan Beitung. Serdang. 3. Dialek Riau ialah dialek paling utama kerana daripada dialek ini lahirlah bahasa Melayu/bahasa Indonesia. Panai. Melayu Dayak Melanau Bisaya BAHASA KALIMANTAN Murut Dusun Bajau Sulu Tidung Basap Labu Kenyah Kayan . Palembang.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 21 Bahasa Kerinci (di sekitar Gunung Kerinci). Siak. Jambi. di pantai barat Sumatera). Kuantan. Bahasa Lampung (di hujung selatan pulau Sumatera). Bengkulu. Bahasa Simalur (di Pulau Simalur. Bahasa Enggano (di Pulau Enggano. Asahan. Sabah dan negara Brunei. Bahasa ini menyamai bahasa MelayuMinangkabau. ada pengkaji yang menyifatkannya sebagai dialek Minangkabau.

Pasir. Bahasa ini mempunyai beberapa jenis seperti Iban. Bahasa ini terbahagi kepada beberapa dialek seperti dialek Melayu Sarawak. Dialek-dialek ini ada yang t erpecah kepada beberapa subdialek lagi seperti Melayu Sarawak. Kapuas Hulu dan Sungai Mendalam. Sanggau. Indonesia. Madura. Mualang. Mattan dan beberapa dialek yang lain. Sambas. Bahasa Bajau ini terdapat di Sabah dan juga Kalimantan. Bahasa Sulu yang terdapat di Sabah. iaitu Melayu Yakarta. Osing dan Sunda. Di pulau Jawa terdapat lima bahasa yang besar. Kendayan . Bahasa Dusun ini terdapat di Sabah. Melayu Brunei dan lain-la in. Matu. Sabah. Berau. Ambawang dan lain-lain. Brunei dan juga di Sabah. Bdayuh. Kelompok bahasa-bahasa di Pulau Jawa dan Madura. di Kalimantan Timur dan Filipina. Bahasa ini juga ter dapat di Kalimantan Indonesia dan di Sarawak. Bahasa Dayak. Brunei. Sebahagian menamakannya sebagai Kadazan. Bahasa Kenyah ini terdapat di Sungai Kayan. Bahasa Bisaya terdapat di Sabah. Pontianak. Sintang. BAHASA DI PULAU JAWA DAN MADURA Melayu Jakarta Madura Jawa Osing Sunda . Sarawak. 4. Teluk Brunei dan juga Limbang. Banjarmasin. Bahasa Murut terdapat di Sarawak.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 22 Antara bahasa tersebut ialah Bahasa Melayu. Bahasa Kayan terdapat di Kalimantan Tengah. Kutai. di Sungai Baram. Jaw a. Oya dan lain-lain. Bahasa Malanau di Sarawak seperti Mukah. Bahasa Tidung terdapat di pantai timur Sabah dan Kalimantan Timur.

Sasak Tebango d an Sasak Pengadap selain Bali Sasak. Malang dan lain-lain terd apat di Surakarta dan Yogyakarta. Bahasa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di beberapa daerah lain seperti di Sumatera. NUSA TENGGARA BARAT Sasak Semawa Bima . Bahasa ini mengandu ngi beberapa dialek dan dituturkan di Kota Jakarta. Lamholot. Sasak Tanjung. Sasak Lekong. Sasak Selaparan g. Hawu. Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 23 Bahasa Melayu Jakarta. Sika. Kupang. Roti. Lio. Sasak Bayan. Kelompok bahasa di Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur terdapat bahasa-bahasa te rmasuklah bahasa Tetun. Kedan g. Kelompok bahasa Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa bahasa iaitu: Bahasa Sasak terdapat di Pulau Lombok dan di beberapa buah pulau yang lain. Dawan. Bahasa Sunda dituturkan di Jawa Barat terutama di Bogor. Banyuma s. 5. Tasik Malaya. Baha sa ini mempunyai beberapa dialek seperti bahasa-bahasa Sasak Pejanggik. Semawa Baturotok dan Semawa Taliwang. Sulawesi dan Irian Jaya. Sasak Pujut. Bandung. Surabaya. Bahasa Madura dituturkan di Pulau Madura dan di sebahagian daerah di Jawa Timur. iaitu di mana terdapat penempatan orang Jawa. Ngada dan Manggarai. Sasak Sembalun. Buna. Kelompok Nusa Tenggara Barat. Kemak. Sumba. Pati-Kukus-Demak-Japara. Pekalongan. Amarai. Kalimantan. Bahasa Semawa terdapat di Nusa Tenggara Barat dan terbahagi kepada beberapa dial ek seperti Semawa. turut dikenali sebagai bahasa Betawi. Ende. Terdapat beberapa jenis dialek bahasa Jawa seperti Ponorogo. 6. Kendal. Alor/Pantar.

Kemboja. Sulawesi Tenggara bahasa seperti bahasa Tolaki. Bentenan. Di Thailand. Bolaang Mongondow. Brunei Darussalam dan Singapura. Taratara. Gorontalo dan Lolak. Ton dano. Makassar dan Toraja. 8. Bunku dan lain-lain. Bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada 17 dialek daerahnya hingga ke Selatan Thailand dan Singapura. Toli-Toli. Di Pulau Sulawesi terdapat beberapa puluh jenis bahasa. antaranya termasuklah: Sulawesi Utara. 9. Tonsea. Namun jumlah penuturnya tidak banyak. Kelompok Tanah Besar Asia Tenggara. antaranya bahasa Talaut. bahasa Bugis. Tontemboan. Sangihe. Tombulu.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 24 7. Myanmar dan Vietnam terdapat bahasa Melayu dan bahasa Nusa ntara yang lain terutama bahasa Cham. Sulawesi Selatan. antaranya bahasa Banggai. iaitu MALUKU Sula-Bacan Seram Barat Seram Timur Halmahera Selatan Halmahera Utara . Di tanah besar Asia Tenggara terdapat beberapa keluarga bahasa Nusantara. Bantik. Sulawesi Tengah. Muna dan Wolio. Antara nya termasuklah: Kelompok di Semenanjung Malaysia terdapat bahasa Melayu yang ketika ini menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. Maluku Di Maluku terdapat beberapa jenis bahasa. Bahasa yang hampir sama digunakan di Indonesi a. Mori. Bahasa ini digunakan oleh kerajaan Champa yang pada hujung abad kedua dan berakhir pada awal abad ke19. Sulawesi.

Nias. dan . Halmahera -Irian Jaya. Nufur dan Kowiai. Buna. Melayu. Selain itu. Bikol. a) Di manakah bahasa Melayu dituturkan? b) Di manakah bahasa Nusantara tersebar? c) Apakah bahasa-bahasa yang terdapat di Kalimantan? BAHASA NUSANTARA Antara 200 300 bahasa. Seram Barat. dan Kelompok Halmahera. Jawa. bahasa Batak. Kupang. Goram dan Kelompok Filipina Tagalog.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 25 10. Cham Kelompok Nusa Tenggara Barat Sasak dan Sumbawa. Seram Timur. Tanah Besar Asia Tenggara Melayu. Antara nya Halmahera Selatan. Di Irian Jaya terdapat lebih daripada 125 jenis bahasa yang telah dikaji. dan Kowiai. Dawan. Selatan-Irian Jaya Halmahera Selatan. Secara ringkas keluarga bahasa Nusantara dapat digambarkan seperti rajah berikut . Tersebar hingga ke Farmosa di Utara Maluku di Timur. Kelompok Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur Tetun. Bisaya. Melayu Kelompok Sumatera Acheh. Bugis. Kenya-kayan dan Melanau.Madura. Kelompok Jawa Sunda. Kemak. masih ada lagi bahasa-bahasa lain yang belum dika ji. Minangkabau. Iloko. Nufur. Kelompok Kalimantan Iban. Pulau Timor di Selatan dan Madagaskar di Barat. Amarai Kelompok Maluku Sula-Bacan. Kelompok Sulawesi Selatan Makasar.

di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Mergui di Burma.. Di Ma laysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan. Malaysia 3.1998: 56). .Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 26 KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam ba hasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. Brunei 4. 10 peratus dalam bahasa-bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. terjemahan Aishah Mahdi. Selain di luar kawasan Selat Melaka. 10 peratus dalam bahasa India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Singapura 15 pe ratus (70 paratus dalam bahasa Cina. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kala ngan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri-negeri Selat lama bekas British Mal aya. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai Bahasa Indonesia .. dialek-dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. tetapi juga di berbagai-bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pu lau Cocos di Lautan Hindi..[et al]. Indonesia 2. 1. 3 peratus dalam bahasa Cina) (Bernar d Comrie.

Kalimantan. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utar a (Kedah dan Utara Perak). dialek Sarawak dan d ialek Sarawak. perdag angan. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Mad agaskar. dialek Selangor. berkembang dan membentuk beberapa dialek ya ng kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. Brunei . penghijrahan dan penjajahan. dialek Pahang. dialek Melaka. dialek Pulau Pinang. bahasa Melayu menyebar. dialek Terengganu. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia di alek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melayu ialah faktor perkahwinan. dialek Negeri Sembilan. dialek Johor. Peta Penyebaran bahasa Melayu dari Formosa hingga ke Madagaskar Di Malaysia. dialek Kelantan.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 27 Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. Indonesia. dialek Perak.

balai. hampiaR cair. ilang negeri. jjale ke sana. hampas Pengguguran vokal /a/ Sarawak pulo. jalan Pengguguran vokal /i/ dan buny i nasal Terengganu paka. tumboq bilik. hampir Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Selangor itam hitam Pengguguran konsonan h Selangor habes habis Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Melaka Bakaw. bermain Pengguguran konsonan /r/ Kedah cayaR. pisau Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Ng Sembilan bubo. tikaw bakar. hilang Penggunaan vokal /o/ Bersama rakan anda bincangkan contoh lain dialek bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia? Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia? Selain di sekitar Selat Melaka di manakah bahasa Melayu berkembang? . kucing Konsonan nasal Kelantan ssano. gulai. bemain lebar. pande pulau. jala Pengguguran konsonan /r/ Ng Sembilan nogori. dangau. dango. ampas halus. pandai Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Kedah kambin. tikar Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Perak bileq. kucin kambing. gula. berjalan Pemanjangan konsonan Kelantan saloh.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 28 Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia Dialek Perkataan Bahasa Standard Catatan Johor leba. tane salah.pisa Pakai. tumbuk Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Sarawak alus. jalong pakai. jalo bubur. tanam Penyengauan Terengganu paka. bala.

kelompok Nusa Tenggara d an Maluku. Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia 5. filum 2. Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dia lek seperti dialek Perak. Melanesia 11. kelompok Filipina. Austrik 4. Mikronesia 7. 3. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi 6. 2. rumpun bahasa 8. keluarga bahasa 9. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. iaitu 5000 tahun k e atas. Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. Polinesia 5. KATA KUNCI 1. 3. dialek Sabah. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kala ngan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 29 RINGKASAN 1. Austroasia 6. Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling b esar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? . Austronesia dikenali sebagai Malayu-Po linesia. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt 4. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. Sebelum istilah Austronesia digunakan. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. dialek Sarawak. kepulauan Melayu 10. Jelaskan faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Nusantara PENILAIAN KENDIRI 1.pembentukan kata. 2. perbendaharaan ka ta dan pembentukan ayat. Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. dialek 3.

Pulau Pinang : Penerbi t USM. KL:DBP Dewan Ba hasa dan Pustaka. KL:DBP Bab 2: Susur galur bahasa Melayu Alexander Adelaar and Nikolaus P. Himmelmann (2005). Susur galur bahasa Melayu. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. . Nik Safiah Karim et. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. (1998). KL:DBP. KL:DBP Bab 1:Asal-usul bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Darwis Harahap (1992). The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Ismail Hussein (1966).al. London: New York.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 30 RUJUKAN Asmah Haji Omar (1998). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. (2004).

Mengetahui ciri-ciri bahasa Melayu kuno PENGENALAN nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu yang melalui bebera pa tahap dan setiap tahap mempunyai sifat tersendiri. Dalam unit ini kita akan mengikuti seja rah perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Buk ti-bukti penggunaan bahasa Melayu kuno yang terdapat pada batu bersurat turut dibincangkan.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 31 UNIT 3 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KUNO HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Memahami peranan Sriwijaya dalam perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu 3. 1. iaitu U Tahap bahasa Melayu kuno Tahap bahasa Melayu purba Tahap bahasa Melayu klasik Tahap bahasa Melayu abad ke-19 dan abad ke-20 Tahap bahasa Melayu moden . sejarah perkembangan bahasa Mela yu dibahagikan kepada lima tahap perkembangan. 2. Menjelaskan bukti pengunaan bahasa Melayu kuno 5. TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Sebelum bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa moden bahasa Melayu telah melalu i pelbagai tahap perkembangannya. Kita juga akan meneliti peranan yang dimainkan oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam perkembangan bahasa Melayu kuno. anda diharap dapat. Untuk memudahkan perbincangan. Mengetahui peranan Majapahit dalam perkembangan bahasa Melayu 4. Mengetahui asal usul bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno.

Kelompok kelompok yang menuturkan bahasa Melayu purba merupakan kelompok Melayu Deutro (Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin . bahasa Melayu purba iala h bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada bukti sejarah pada masa itu. Namun terdapat peng kaji yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah wujud pada abad kedua Masihi. Sebelum kedatangan orang India ke Alam Melayu. aksara Batak di Sumatera Utara dan aksa ra Rencong di Sumatera Selatan. Bahasa Melayu purba digunakan sehingga abad pertama sebelum mengalami evolusi yang pertama. bahasa Melayu purba iala h bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada bukti sejarah pada masa itu. 2004:9). Menurut Harry Judge (1991). iaitu akibat kedatangan para pedagang dan penyebaran agama Hindu dari Kepulauan India ke Kepulauan Melayu. Kamus Dewan mende finisikan purba sebagai zaman dahulu. Vietnam (Amat Jauhari Moain.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 32 TAHAP BAHASA MELAYU PURBA ejarah perkembangan bahasa Melayu purba sukar untuk dijejaki. iaitu di Cam pa. Mereka memperkenalkan pengaruh bahasa Sanskrit kepada bahasa Melayu purba dan fenomena ini menyebabkan bahasa Melayu purba menjadi bahasa Melayu kuno dan mengalami evolusi yang pertama. Dewanagiri atau aksara Sanskrit (Nik Safiah Karim. Tulisan asal orang Melayu ialah tulisan atau aksara Rencong (tulisan yang terdap at di Sumatera Selatan). . Dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya menjadi bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea-idea baharu yang tinggitinggi. 1998:93). Bahasa Melayu purba merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelompok manusia yang mendiami kawasan Nusantara untuk berkomunikasi sesama mereka. Hal ini menunjukkan aks ara Batak atau aksara Lontara mahupun aksara Rencong bukan penemuan daripada huruf India sama a da Brahmi. 1998:93). di kawasan Nusantara ini telah te rdapat tulisan atau aksara Lontara di Sulewasi Selatan. E. rotan dan sungai. Namun terdapa t pengkaji yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah wujud pada abad kedua Masihi. Bahasa keluarga Nusantara juga dikenali sebagai bahasa Melayu purba. Palava. Kaldea dan Mesir Tua. akar. iaitu di Campa.S. Kamus Dewan mendef inisikan purba sebagai zaman dahulu. Menurut Harry Judge (1991). Sejarah perkembangan bahasa Melayu purba sukar untuk dijejaki. 1986: 9). Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat d i alam sekitar mereka seperti ranting kayu.T Harahap berpendapat bahawa orang Batak termasuk bangsa y ang tua di dunia sama tuanya dengan bangsa Assiria. Vietnam (Amat Jauhari Moain. Hal ini dapat dikaitkan pada penci ptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan pengisi alam sebagai pembayang maksud at au sampiran sebelum menyatakan isi pantunnya.

S .

sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat. bagaimanapun ak sara Rencong ini masih dapat dilihat di Perpustakaan School Of Oriental and African Studies. Oleh itu. didapati ia mempunyai pengaruh yang ketara sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut menggunakan beberapa perkataan Melayu di samping askara Sanskrit. S elain itu. Hal ini menyebabkan tulisan ini tidak dapat bertahan lama. London (Da rwis Harahap. 1994: 56). Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu. Siapakah kelompok yang menuturkan bahasa Melayu purba? Apakah huruf India yang mempengaruhi tulisan Melayu? . Sumber: manuskrip Melayu Aksara Rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa Kuno ( tulisan Kawi).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 33 Pantun Melayu dalam tulisan rencong. Aksara Rencong dianggap huruf asli Bahasa Melayu. bahas a Melayu diandaikan telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang a da pada batu bersurat selepas itu sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya.

Pada masa yang sama kerajaan Sriwija ya membantu menyebarkan kebudayaan dan bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Melayu. Lama-kelamaan pelabuh an yang ada di kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menjadi tem pat perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal oleh pedagang Arab. Dari bahasa yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya. iaitu kerajaan Sriwijaya. Pelayaran dua hala ini menyebabkan mereka sentiasa melalui selat Melaka. yang sanggup menyampaikan idea baharu yang tinggi.. . 1981:12) Pada zaman ini. pedagang dari India belayar ke Timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju India. Bahasa Mel ayu telah P S Melalui pengaruh bahasa Sanskrit. kerajaan Melayu pernah mengirim utusan ke China (644M). Ke rajaan Sriwijaya mulai merosot pada abad ke-11 dan pertama kali ditakluki oleh Singhasari dan kem udian oleh kerajaan Majapahit. Sifat bahasa Jawa pula begitu kompleks dan bertata tingkat menyebabkan lama-kela maan bahasa Jawa semakin tersisih. Perkataan Sanskrit berasal dari perkataan 'Samskrtabhasa' yang bermaksud 'bahasa y ang sempurna'. Pengaruh itu adalah pengaruh yang sangat luas sekali. bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana. bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama. Seawal abad pertama. terdapat dua bahasa utama di kepulauan Melayu. iaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Di samping itu juga. Kerajaan ini berpsat di daerah Palembang di Sumatera. Menurut catatan Cina. Menurut Ismail Hussein (1981:8).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 34 ZAMAN HINDU SEBELUM SRIWIJAYA engaruh Hindu di kepulauan Melayu mula dibawa oleh pedagang dan pelayar sama ada dalam kalangan orang India atau orang Melayu. Sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9.. kerajaan Sriwijaya menguasai sebahagian besa r kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penaklukan. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama ini mengakibatkan bahas a Melayu Purba ini kemudian dipanggil bahasa Melayu Kuno(Ismail Hussein. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebahagian besar kep ulauan Melayu.. para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu. Bersama tutor anda bincangkan apakah yang dimaksudkan oleh Ismail Hussein bahawa pengaruh bahasa Sanskrit sangat luas sekali. ZAMAN SRIWIJAYA ejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahiran k erajaan Melayu di Jambi.

I-Tsing mencatatkan mengenai sebuah kerajaan yang menggunakan bahasa tempatan sebagai bahasa pertuturan yang disebut sebagai Kw'un Lun pada abad ketujuh. . Batu bersurat Karang Berahi (686) Dengan demikian ada hubungan rapat tentang penghasilan batu bersurat itu dengan kerajaan tersebut. Batu Bersurat Bangkahu lu dan Batu Bersurat . Batu bersurat Kota Kapur (686) . iaitu bahasa Melayu. Hal ini dicatatk an oleh pedagang dan pengembara Cina yang kerap singgah di kawasan ini malah ada yang tinggal di kawa san kepulauan Melayu. Antaranya ialah I-Tsing dan Wu-Hing. Terdapat empat batu bersurat yang penting di samping beberapa batu bersurat yang lain di samping catatan pengembara dan pedagang Cina berkenaan kerajaan Sriwijaya dan penggunaan bahasa Melayu. Batu bersurat lain yang turut memberi maklum at mengenai bahasa Melayu kuno seperti Batu Bersurat Gandasuli. Keempat-empat batu bersurat terpenting di antara batu bersurat tersebut ialah. Jawa Tengah. Batu bersurat Kedukan Bukit (683M) .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 35 menjadi bahasa perdagangan dan pentadbiran kerajaan Seriwijaya. Batu bersurat Talang Tuwo (684M) . Dalam zaman kerajaan Sriwijaya. ditemui bukti penting perihal penggunaan bahasa Melayu kuno. Kerajaan itu mula menyebarkan pengaruhnya di daerah sekeliling sehingg a menjadi begitu penting di Sumatera pada waktu itu.

Manjusyrigraha. adipati (raja). Cerita panji ini tersebar luas keseluruh Nusantara. sebuah tempat di pantai utara Jawa Tengah. Batu bersurat yang ditemui kebanyakannya menggunakan tulisan dari India atau tulisan pengaruh tulisan India seperti tulisan Devanagari. Mengapakah bahasa Melayu kuno berjaya menjadi lingua franca berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang ada pada masa itu? Bicangkan bersama rakan anda. Batu bersurat lain yang ditemui di Pulau jawa ialah di Bukateja. banyak perkataan Jawa diserap ke dalam bahasa Melayu. wedana(ketua daer ah). Contoh cerita panji. S ang Hyang Wintang. Kerajaan ini pernah menguasai sebahagain besar kepuluan Jawa. madura. batok(tempurung). yang terletak di bahagian timur pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. Bahasa jawa telah digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan uru san harian oleh kerajaan Majapahit. Jawa Kuno. bahasa Jawa turut disebarkan. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dan menjadikan Kediri. Cerita-cerita panji diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebelum disebarkan ke seluruh Nusantara. Dang Pu Hawang Galis. ZAMAN MAJAPAHIT Kerajaan majapahit pernah berkuasa sekitar tahun 1293 hingga 1500M. Kebun Kopi (Jawa Barat) dan lain-lain. dan berangsangan (mudah naik angin/darah). Gunung Sundoro. Palava. Misalnya. Secara tidak langsung.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 36 Pagar Ruyung. Bali dan w ilayah kepulauan Melayu yang lain. . Kerajaan Majapahit telah menggunakan cerita-cerita Panji sebagai alat propaganda untuk mengagung-agungkan raja-raja Majapahit. Manakala di Pulau Jawa. Kawi dan l ain-lain. prasasti berbahasa Melayu yang tertua bertarikh pada awa l abad ketujuh Masihi dan ditemui di Sajamerta. Namun kelebihan yang ada dalam bahasa Melayu yang sifatnya lebih mudah menerima dan menyesuaikan telah mencabar kedudukan bahasa Jawa.

. daun Lontara dan kulit kayu. Contoh Manuskrip Lama Bincangkan mengapa bahasa Jawa gagal tersebar secara meluas ke seluruh Nusantara berbanding dengan bahasa Melayu.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 37 CATATAN DAN BUKTI BAHASA MELAYU KUNO Bukti penggunaan Bahasa Melayu Kuno dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejara h seperti batu-batu bersurat.

iaitu sejenis tulisan India Selatan purba bagi penyebaran agama Hindu. Krom juga mengkaji dan menghasilkan kajian tentang batu bersurat dalam bentuk artikel yang bertajuk HindoeJavananshe Geschiedenis pada tahun 1920. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan palava. sebelah barat daya Palembang. Batu Bersurat Karang Berahi. Palembang 2. Ia dijumpai di Kedukan Bukit.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 38 Ketika pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Batu Bersurat Talang Tuwo. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683M) . bahasa Melayu telah digunakan sebagai ba hasa pentadbiran dan perdagangan. Menurut Noriah Mohamed (1999:48). iaitu di Kaki Bukit Sigun tang. iaitu ketika kerajaan Sriwijaya menguasai sebahagian besar kepulauan Mela yu.C. Ia diperolehi pada 29 November 1920 daripada sebuah kelu arga Melayu yang menetap di Kampung Kedukan Bukit. 1. Meringin (Jambi) Sumber : Noriah Mohamed. namun ia disebut secara sep intas lalu oleh pengkaji yang sama dalam artikelnya yang bertajuk Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Mela joe (1923). Tradisi menulis di atas batu dipercayai bermul a pada abad ke-7 hingga ke-14. L. penemuan bat u ini ada disebut dalam laporan arkeologi Oudheidkundig Verslag (1920). Batu Bersurat Kota Kapur. Penggunaan bahasa Melayu ini terbukti dengan terjumpanya empat batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno. Batu Bersurat Kedukan Bukit. Terdapat lebih daripada 30 buah batu bersurat yang ditemui oleh pengkaji yang mewakili zaman ke rajaan Melayu kuno. Palembang 3. Westenek yang menjadi Residen Palembang pada ketika itu tidak menyebut tentang penemuan itu. Namun begitu terdapat empat buah daripada batu-batu bersurat berkenaan yang meng gunakan bahasa Melayu kuno. Pulau Bangka 4. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:49) Batu Bersurat Kedukan Bukit ditemui di Palembang bertarikh 683 M atau 605 Tahun Saka (Zaman saka bermula pada tahun 78M). Batu bersurat yang selebihnya menggunakan bahasa Sanskrit. Empat ba tu bersurat penting yang menjadi bukti bertulis kewujudan bahasa Melayu kuno ialah: 1.

1999:50).000 orang. Setelah dibandingkan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu kini. yang makmur (Noriah Mohamed. Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat yang diukir di atas batu berbentuk b ujur yang bergaris lilit 80 sentimeter dan berukuran 10 sentimeter pada bahagian paling panjang. Setelah ditransliterasikan transkripsi batu ini ke dalam tulisan rumi. Hari lain pula. Tulisan pad a batu bersurat ini terpelihara baik. antaranya Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden vulan bulan nayik naik samwau sampan (maksudnya perahu yang besar) mangalap mengambil (maksudnya mencari) marlapas berlepas mamawa membawa Diterjemah dalam bahasa Melayu. Pada hari ketujuh bulan terang bulan jyesta baginda berlepas dari muara tamwan membawa askar dualaksa banyaknya ( dua puluh ribu) dua ratus menaiki perahu dan seribu tiga ratus dua belas bulan terang. sebahagian jalan darat dan dengan sukacitanya memberikan siddhayatra menjadi milik Sriwijaya dan menjadikan nya makmur. yang berjaya. membuat negeri Srivijaya. isi kandungan batu ini menceritakan tenta ng seorang raja yang berpangkat dapunta hiyang telah naik kapal untuk mendapatkan siddhayatra yang di terjemah sebagai kekuatan sihir atau kejayaan.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 39 Ismail Hussien (1992 :15) menjelaskan. pada tahun saka 605 hari kesebelas bulan terang bulan waisaka. (1)swasti sri sakawarsatatita 605 ekadasi su(2)klapaksa wulan waisaka dapunta hiyam nayik di (3)samvau manalap siddhayatra di saptami suklapaksa (4) wulan jyestha dapunta hiyam marlapas dari minana (5)tamwan mawawa yam wala dualaksa danan ko-(6) duaratus cara disamvau danan jalan sarivu(7)tlu ratus sapulu dua wanakna datam di mata jap (8) sukhacitta di pancami sukhlapaksa wula[n]-. dapatlah dibaca seperti berikut. . isi kandungan batu tersebut dapat dibaca seperti berikut: Selamat dan bahagia. yang bahagia.(9)laghu mudita datam marvuat wanua---(10)sriwijaya siddhayatra subhiksa(Noriah Mohamed. d ia berangkat dari Minang Tamvan. baginda naik perahu mencari kuasa sakti. terdapat bany ak perkataan yang masih digunakan sehingga sekarang. sebahagian menaiki kapal. bulan asada dengan lega datang.. 1999:50). kecuali pada bahagian tiga baris terakhir yang tidak dapat dib aca kerana telah terserpih. menggerakkan tentera 20. kira-kira empat minggu kemudian.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 40 mala bala kasa (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya) dangan dengan sariwu seribu tlu = telu tiga sapuluh dua = sepuluh dua dua belas wanakna banyaknya sukhacitta sukacita marwuat berbuat wanua negeri ko ke syri seri syaka saka dapunta hiyam Dipertuan Hiyang dari dari yam yang dua laksa dua laksa dangan dengan dua ratus dua ratus jalan jalan tlu ratus dua ratus sapulu dua sepuluh dua datam datang Syriwijaya Sriwijaya .

. 2.C Westenek.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 41 Sumber : Noriah Mohamed. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:51) Batu bersurat ini bertarikh 684M atau 606 tahun Saka. Ia ditemui di kawasan Tala ng Tuwo di Barat Palembang oleh L. Residen Jambi pada 17 November 1920. 1992: 10-11). Prasasti Talang Tuwo (684M) Svasti Cri cakavarsatita 606 dalam dvitiya cuklapaksa wulan caitra Sana tatkalana parlak Criksetra ini Niparvuat parvan dapunta hyang Cri yayanaca (-ga) ini pranidhanan dapunta Hyang savanakna yang nitanamdi sini Niyur pinang hanau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna Tathapi haur vuluh pattung ityevamadi. Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang dipahat di atasnya dengan empat belas baris ayat bahagian yang b erukir berukuran 50 sentimeter hingga 80 sentimeter. Punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vualtku sucarita Paravis prayojanakan punyana sarvvasatva sasaracara Varopayana tmu sukha di asannakala diantara margga lai Tmu muah ya ahara dngan air niminumna Savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara Marhulun tuvi vrddhi muah ya jangan ya niknai savanakna yang upasargga Pidana svapnavighna (Darwis Harahap.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 42 Setelah transkripsi ini ditransliterasikan. ramai para abdi suburlah. semua perbuatan baik. . Semoga beliau mendapatlah makanan dan air untuk minumnya. sissaan dan penyakit tidak dapat tidur. Demikian pula taman-taman lainnya dengan tebat telaga. enau. Harun Aminurrashid mengutip terjemahan Slametmuljana berkenaan dengan bahasa yan g terdapat pada Batu Bersurat Talang Tuwo tersebut adalah seperti yang berikut ini : Daripada terjemahan ini jelas pada kita bahawa bahasa Sanskrit yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dikekalkan dalam bahasa asalnya. menghidupi binatang-binatang. Jauhkanlah beliau dari segala benca na. ladang. berikut sebahagian catatan pada batu bersurat tersebut. Hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain. milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Bahasa Melayu kuno yang dapat kita kesan daripada batu bersurat di atas di antar a lain ialah: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden vulan bulan tatkalana tatkalanya nivarbuat diperbuat savanakna sebanyaknya nitanam ditanam niyur nyiur hanau enau rumvia rumbia Bahagia Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra. buluh betung dan yang semacam itu. nyiur. Semuanya yang dibuatnya. Secara ringkas batu bersurat berk enaan menceritakan tentang Raja Jayanash telah membina sebuah taman bunga dan berjanji bahawa segal a apa yang diusahakan di situ akan memberikan kebahagiaan kepada makhluk. pinang. semuanya yang kuperbuat. itulah waktunya tama n Sriksetra ini diperbuat. Ini Pesan Dapunta Hya ng: Semuanya yang ditanam disini. serta aur. dimakan buahnya. kebun luas. dimaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. rumbia dan lain-lain yang (berupa) pohon.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 43 dngan dengan nimakan dimakan vuahna buahnya tathapi tetapi haur aur vuluh buluh pattung betung tlaga telaga punyana punyanya tmu temu. sebanyak-banyaknya manghidupi menghidupi prakara perkara varang barang vuatana buatannya marvvangun membangun . bertemu vuatna buatnya sukha suka niminumna diminumnya savanakna sebanyaknya.

cuma teks ini mengandungi dua baris melebihi te ks pada batu bersurat Karang Brahi (Noriah Mohamed. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:55) Batu bersurat ini bertarikh 686M ditemui oleh J. Kern meneruskan kajian terhadap batu ini dan menerbitkan hasilnya pada tahun 1913. Ia merupakan batu bersurat di luar palembang. Walaupun catatan asalnya panjang. Batu Bersurat Kota Kapur (686M) . Apabila Brandes meninggal dunia pada tahun 19 05. Van Meulan pada tahun 1892 d i Kota Kapur sebuah pekan di Pulau Bangka. namun di bawah ini diberikan contoh sebahagian catatan yang terdapat pada batu bersurat Kota Kapur. Brandes menyebut tentang batu ini dalam artikel beliau bertajuk Oudheden yang terbit dalam Encycloperdia van Nederlandsch Indie dan menurutnya aksara pada batu bersurat ini ialah aksara wenggi yang dianggarka n bertarikh 608 tahun saka iaitu bersamaan dengan 686 M. 3. ukuran lebar 32 sentimeter pada bahagian tapak dan 9 sentimeter pada pada bahagian atas. Se bagaimana yang dinyatakan sebelum ini hasil kajian Kern menunjukkan bahawa teks pada batu bersu rat ini menyamai teks pada batu bersurat Karang Brahi. tingginya 1 meter 77 sentimeter. Pada awal tahun 1893 teks yang sudah dibersihkan (dibuat rubbing) dihantar kepad a Brandes dan Brandes menyarankan agar batu ini diserahkan pula kepada muzium Betawi. K. 1999: 53).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 44 Sumber : Noriah Mohamed. Batu yang d iukir ini berbentuk tiang batu. Batu bersurat ini telah ditransliterasi kan oleh Coedes. Batu ini besar kemungkinan dibawa ke Bangka kerana tida k ada batu lain yang serupa ditemui di tempat berkenaan.

upas (ipoh). Ya sumpah nisuruh tapik ya mulam parvvandan datu srivijaya taiu muah ya dinan Gotra santanana tathapi svanakna yam vuatna jahat makalanit uram makasa Kit makagila mantra gada visaprayoga upuh tamval saramvat kasi. biarkan mereka ini dimakan sumpah. membuat orang menjadi gila . Dan lagi sesiapa yang menyuruh orang memusnahkan atau mereka sendiri yang . tidak setia akan daku dan akan dia. Na vuatna jahat inan tathapi nivunuh ya sumpah tuvi mulam yam manuruh marjjahati yam vatu nipratistha ini tuvi nivunuh ya sumpah talu muah ya mulam sarambhana uram drohak a tida bhakti tida tatvarjjava diy aku dhava vuatna nivunuh ya sumpah ini gran kadaci i ya bhakti tatvarjjaya diy aku dnam di yam ni. Han vasikarana ityevamadi janan muah ya siddha pulam ka iya muah yam desa. sirih setangkai (yang telah dibubuh guna-guna). mengenali o rang jahat.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 45 Terjemahannya: siddha titam hamvan vari kandra kayet in uiu lavan tandrun luah makamatai ta paihumpaan namuha ulu lavan tandrun luah makmatai ta Ndrun luah ninunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa u nai tunai umentem bhakti niuiun haraki unai tunai kita savanakta de Vata mahar(d)dhika sannidhana mamraksa yam kadatuan srivijayaa kita tuvi tandrun . rombongan (untuk menentang me reka) di bawah pimpinan para datu akan dihantar ke padang untuk menghukum mereka. tuba. Van drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida. tidak tunduk. Bahagia. Apabila ada orang di bumi di bawah perintah keraton ini berpakat dengan orang jahat. lagi pula biar mereka dimak an sumpah.. yang ku ber i kedudukan (menjadi) datu. Begitu pula sekalian orang yang berbuat jaha t. (diikuti perkataan jampi) hai kamu sekalian dewa-dewa yang mulia yang hadir menjaga keraton (istana) Sriwijaya .. menegur orang jahat. Di dalamna bhumi ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhhi la. mendengar kata orang jahat. 2005:45). ya mar(p)padah tida ya bhakti tida ya tatvarjjaya diy aku dnan di iyam nigalarku sanyasa datua dhava vuatna uram inan nivunuh. Luah vanakata devata mulana yam parsumpahan paravis kadaci yam uram. dan kamu juga kekalian dewa-dewa yang menja di permulaan segala sumpah. pengasih. tidak menghormati. paksaan dan lain-lain (semoga perbuatannya yang jahat) gag al dan mengena balik kepada yang berdosa berbuat jahat itu. membuat orang menjadi sakit. umpamanya fikiran orang. menggunakan guna-guna dan racun. Svastha niroga nirupadrava subhiksa muah yam vanuahna paravis sakavatsatita 608 dim pratipada suklapaksa wulan waisakha tatkala yam mammam sumpah ini nipahat di wel ana yam wala srivijaya kaliwat manapik yam bhumi jawa tida bhakti ka srivijaya (Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain. galarku sanyasa datua santi muah kavuatana dnan gatrasantanana samrddha. sanak saudara mereka dan keluarga mereka.

memusnahkan batu yang dipasangkan ini. tidak ditimpa bencana mereka. dimakan sumpah ini. makmur pula seluruh dae rah mereka. ( Noriah Mohamed. untun glah mereka. maka mudah-mudahan mereka dimakan sumpah dan dihukum segera. 1999 : 56-57 ) . memberontak. perbuatan mereka dan keluarga mereka ini direstui. Pada tahun saka 608 hari pertama bulan terang bulan waisaka sumpah ini t elah diumumkan dan telah dipahat sewaktu tentera Sriwijaya dihantar untuk menakluk bu mi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. setia akan daku dan akan dia yang ku beri kedudukan menjadi datu. Tetapi jika mereka tunduk. tidak setia akan d aku. Semoga mereka yang membunuh. selamatlah mereka.

Antaranya ialah: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden Vari beri Kayet kait Ni ni Ulu hulu Bhakti bakti Kita kita Devata dewata Maharddhika mardaheka/merdeka Kadatuan kadatuan datu datu/datuk Mulana mulanya Parsumpahan persumpahan Yam yang Uram orang makalanit maka/langit kasihan kasihan desa desa vatu batu nipahat dipahat manuruh menyuruh vala bala drohaka derhaka .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 46 Daripada batu bersurat tersebut. terdapat beberapa perkataan yang sama atau sepa dan dengan perkataan dalam bahasa Melayu moden.

Ukuran bagi batu bersurat ini adalah 70 sentimeter untu k tingginya dan 62 sentimeter bagi lebarnya. Ndrun luah ninunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa 7 Nai tunai umentem bhakti niuiun haraki unai tunai kita savanakta de. Vata maha(d)dhika sannidhana mamraksa yam kadatuan srivijayaa kita tuvi tandrum Luah vanakta devata mulana yam parsumpahan paravis kadaci yam uram Di dalamna bhami ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhhi la. Gotra santanana tathapi svanakna yam vuatna jahat makalanit uram makasa Kit makagila mantra gada visaprayoga upuh tuva tamval saramvat kasi. 1992: 13). Van drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida Ya mar(p)padah tida ya bhakti tida ya tatvarjjava diy aku dnan di iyam nigalarku sanyasa datua nivunuh Ya sumpah nisuruh tapik ya malam parvvandan datu srivijaya talu muah ya dnan. 20 06:47). Berkhou pada tahun 1904. namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu kuno pad a bersurat ini (Darwis Harahap. Sewaktu dijumpai. Menurut Kern. han vasikarana ityevatmadi janan muah ya siddha pulam ka iya muah yam desa.) . Batu bersurat Karang Brahi bertarikh 686M telah ditemui oleh seorang inspektor b ernama L. Batu Bersurat Karang Brahi (686M) Siddha titam hamvan vari avai kandra kayet ni Paihumpaan namuha uiu lavan tandrun luah makamatai ta.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 47 Sumber : Noriah Mohamed. Na vuatna jahat inan ini gran kadavi iya bhakti tatvarjjaya diy aku dnan di yam ni (Nik Hassan Shuhaimi. aksara pada batu bersurat ini menyamai aks ara pada batu bersurat Canggal (732) dan kemungkinan batu ini sezaman dengan batu bersurat Kot a Kapur. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:54) Bukti bertulis yang terdapat pada batu bersurat ini merupakan salah satu batu be rsurat terpenting. batu ini digunakan sebagai batu lapi k untuk membasuh kaki di sebuah masjid di Jambi. 1992 dalam Abdul Rashid Melebek dan Amat Juahari Moain. Batu Bersurat Karang Brahi telah ditransliterasikan oleh Coedes seperti berikut: 4.

Daripada senarai itu kta dapa t membuat kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa Melayu kuno seperti berikut: ( a ) Terdapat kata-kata Melayu asli seperti: pinam = pinang haur = aur vuluh = buluh D Berpandukan batu bersurat di atas cari perkataan-perkataan lain yang masih digunakan hingga sekarang. jelas menunjukkan bahawa bany ak antara kandungannya yang sama dengan bahasa Melayu moden.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 48 Daripada teks di atas boleh disenaraikan kata-kata yang sama atau hampir sama de ngan kata-kata bahasa Melayu moden. Antaranya lain ialah kata-kata yang berikut: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden Vari beri Kayet kait bhakti bakti kita kita devata dewata jangan jangan kadatuan kedatuan manujari mengujari tida tidak marppada berpadah dnan dengan tathapi tetapi tuva tuba CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO aripada batu bersurat yang diteliti oleh pengkaji. .

k.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 49 niyur = nyiur huma = huma jahat = jahat ini = ini di sini = di sini di sana = di sana ( b ) Kata-kata daripada bahasa Sanskrit seperti: Sakawarsa Siddha drohaka bhakti mantra prayoga Srivijaya danlain-lain ( c ) Terdapat awalan-awalan seperti: mar. j. w ( h ) Terdapat fonem-fonem pinjaman daripada bahasa Sanskrit seperti dh.i niujari = ni.an ( f ) Terdapat awalan yang tidak dipakai lagi pada masa kini seperti: Maka + gila = makagila Maka + lanit = makalanit ( g ) Terdapat fonem-fonem Melayu seperti s. dan wanyak (banyak). Misalnya wulan (bulan).ujar. d. . e.i kadatuan = ka.datu. th.jahat. m. h. r. y. t.ujar. u.i = .an = an . p. l. a. o. v.i manujari = maN. l. n.i . g.na = -nya ( e ) Terdapat imbuhan apitan seperti: marjjahati = mar. ( i ) Bunyi dan tulisan b diganti dengan bunyi dan tulisan w .= bermam= memni= dinipar= diperka= kesa= se( d ) Terdapat akhiran-akhiran seperti: .

iaitu kerajaan Sriwijaya.(se-) dan ciri-ciri lain. RINGKASAN 1. Aksara Rencong dianggap huruf asli bahasa Melayu. Bunyi ini dihilangkan atau diganti dengan voka l a . ( k ) Tidak terdapat kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab dan Parsi. Kelompok kelompok ya ng menuturkan bahasa Melayu purba merupakan kelompok Melayu Deutro. ni(di-). 7. aksara 2. Huruf Melayu ini lebih tua berbanding dengan aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi). Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu . Sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahir an kerajaan Melayu di Jambi. dan sa. kemudian dipanggil bahasa Melayu Kuno 5. Bahasa Melayu Purba ialah bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada b ukti sejarah pada masa itu. cerita panji 4. 2. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama Hindu bersama bahasa Sanskrit tel ah membawa perubahan kepada bahasa Melayu Purba.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 50 ( j ) Tidak terdapat bunyi e pepet . Terdapat penggunaan awalan seperti mar. batu bersurat 3. Tulisan ini dijumpai pada 1892 di sebatang tiang batu di Kota Kapur. batu bersurat Kedukan Bukit 7. Sriwijaya 8.(ber-). 3. i aitu a) Batu bersurat Kedukan Bukit (683M) b) Batu bersurat Talang Tuwo (684M) c) Batu bersurat Kota Kapur (686) d) Batu bersurat Karang Brahi (686) 9. 6. mam-(mem-). Bangka Barat (Batu Bersurat Kota Kapur) 4. Majapahit 6. senaraikan batu bersurat lain yang turut mengandungi contoh penggunaan bahasa Melayu kuno . KATA KUNCI 1. Bahasa Melayu kuno memiliki ciri khusus seperti ditulis dengan huruf Pallava dan banyak kata pinjaman bahasa Sanskrit. batu bersurat Talang Tuwo 5. bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama dan pengaruh itu adalah pengaruh yang sangat luas berbanding dengan bahasa atau kebudayaan yang lain dal am sejarahnya. Empat batu bersurat yang penting membuktikan penggunaan bahasa Melayu kuno. ka-(ke-). Melalui bahasa Sanskrit. Misalnya dgan atau dangan bagi perkataan dengan . batu bersurat Talang Tuwo Selain empat batu bersurat yang dibincangkan di atas. Bahasa Melayu turut menerima pengaruh bahasa Jawa terutamanya melalui ceritacerita panji. nipar-(diper-). Bahasa Melayu purba merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelom pok manusia yang mendiami kawasan Nusantara untuk berkomunikasi sesama mereka. 8.

KL:DBP Bab 1: Sejarah ringkas bahasa Melayu. (2002). Bhd. Mengapakah bahasa Jawa sukar berkembang berbanding dengan bahasa Melayu? RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Noriah Mohamed (1999). Bab 1: Asal bangsa dan bahasa Nusantara.al.& Dist. Nik Safiah Karim et. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Jakarta: Balai Pustaka. Sejarah bahasa Melayu. KL: Utu san Pub. Jelaskan perbezaan bahasa Melayu purba dengan bahasa Melayu kuno. Pulau Pinang : Penerbi t USM. (2004). P.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 51 PENILAIAN KENDIRI 1. . Ismail Hussein (1966). 2. Asal bangsa dan bahasa Nusantara.Pinang: Pen erbit USM Bab 3: Bahasa Melayu Lama Slametmuljana (1975). KL:DBP Bab 1:Asal-usul bahasa Melayu. Nik Safiah Karim. Bab 1:Penyebaran bangsa dan bahasa Darwis Harahap (1992). Bahasa Melayu STPM (Kertas 1&2):Pen erbit Fajar Bakti Sdn. Norliza Jamaludin.

3. iaitu kesi nambungan perkembangan bahasa Melayu kuno abad ke-7.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 52 UNIT 4 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN ZAMAN PRAMODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Peranan Melaka dan kedatangan orang Eropah ke Nus antara turut dibincangkan Kita akan meneliti ciri-ciri yang ada pada bahasa Melayu klasik dan perbezaannya dengan bahasa Melayu kuno. Sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu khususnya dari tulisan Jawi hingga ke tulisan Rumi turut dibincangkan. Menerangkan sumbangan orang barat dan orang tempatan dalam kajian dan perkemb angan bahasa Melayu 6. D alam unit ini kita akan mempelajari dan memahami perkembangan bahasa Melayu klasik. Perkembangan bahasa Melayu klasik dit andai dengan kedatangan agama Islam. Bahasa Melayu kuno yang dipercayai telah ditutu rkan di alam Melayu sejak abad pertama lagi. ZAMAN PERALIHAN edatangan agama Islam ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-13 telah mempengaruhi corak dan perkembangan bahasa Melayu kuno. perancangan dan pembinaan bahasa Melayu moden. Menjelaskan usaha memajukan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu oleh orang Eropah dan orang tempatan. Beberapa petikan contoh akan dianalisis untuk melihat bentuk dan ciri yang ada pada bahasa Melayu klasik. Kita juga ak an turut meneliti usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tempatan terhadap bahasa Melayu. iaitu apabila pedagang-pedagang dari Tiongkok be layar ke barat dan pedagang India belayar ke timur melalui selat Melaka telah menjadikan kepula uan Melayu sebagai tempat persinggahan. anda diharap dapat: 1. Menerangkan perkembangan bahasa Melayu klasik dalam zaman peralihan. Sumbangan dan peranan mereka telah m enyumbang kepada perkembangan. Dalam unit ini juga kita akan meneliti perkembangan b ahasa Melayu pramoden atau abad ke-19 dan abad ke-20 dengan meneliti sumbangan orang luar khu susnya orang Eropah terhadap perkembangan bahasa Melayu. Kedatangan para pedagang ini telah mempengaruhi bahasa Mela yu purba K K . Menghuraikan perkembangan sistem tulisan dalam bahasa Melayu PENGENALAN ita telah mempelajari perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. 4. Membezakan ciri-ciri bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu kuno. Menghuraikan perkembangan bahasa Melayu klasik pada zaman kedatangan orang Er opah. 5. 2.

Walaupun begitu batu ini masih dituli s dengan huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. Pelbagai teori dikemukakan oleh pengkaji tentang kedatangan Islam ke kepu lauan Melayu. Bahasa Melayu purba ini kemudiannya dinamai sebagai baha sa Melayu kuno oleh para penyelidik. Minangkabau (1356M) atu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu dengan pengaruh Islam. Bahasa ya ng terdapat pada batu bersurat ini menunjukkan perbezaan kata-kata yang digunakan jika diban dingkan dengan batu bersurat zaman kuno.zaman masyarakat Melayu yang sudah mengenal huruf . Minangkabau (1356M) Batu nisan Minye Tujuh. bahasa Melayu kuno bertukar menjadi bahasa Melayu klasik. Asmah Hj Omar (1988:392) menj elaskan zaman masyarakat Melayu klasik sebagai: . Misalnya: Kata tida (tidak) berubah menjadi tyda . Batu bersurat ini ditemui di Pagar Ruyung.. kegiatan penulisan/pera kaman dalam bentuk tulisan telah bertanggungjawab dalam menstabilkan sebutan bahasa da n sebutan ini menjadi tolok (model) bagi masyarakat penutur pada amnya.. dari menerima pengaruh India yang kuat sedikit demi sedikit menerima pengaruh Arab dan Islam. Aceh (1350M) Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Batu bersurat Kuala Berang. Penemuan pelbagai batu bersurat dan manuskrip boleh dijadikan bukti tentang kewu judan dan penggunaan bahasa Melayu klasik.. Terengganu (1303-1397M) Batu bersurat Pagar ruyung. Omar:1993). Terdapatbukti jelas dari segi perkembangan bahasa Melayu seperti yang terdapat pada batu bersurat berikut: Batu bersurat Pagar ruyung. Batu bersurat ini juga menjadi bukti bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahas . Kedatangan Islam bukan sahaj membawa perubahan dari aspek tauhid dan akidah tetapi sistem tulisan masyarakat Melayu t urut bertukar. iaitu pad a akhir abad ke-8. Kerajaan Samudera-Pasai dikatakan sebagai kerajaan terawal yang menerima Islam.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 53 menerima pengaruh baru. Sekali lagi bahasa Melayu menerima evolusinya dengan kehad iran Islam. Ini tidak menghairankan kerana pelabuhan Sumatera telah digunakan sekian lama oleh p edagang Arab yang menjalankan perdagangan rempah ratus. Abad ke-13 dan ke-14 telah menjadi zaman peralihan di kepulauan Melayu. iaitu dari tulisan Palawa kepada tulisan jawi yang berasal dari tulisan Arab. Kata marbuat dan niparbuat berubah menjadi berbuat dan diperbuat . Bangsa d an bahasa Melayu khususnya. Namun begitu bukti kukuh tentang kehadiran Islam di kepulauan Melayu telah dicatatkan oleh Marco Polo yang melawat Sumatera Utara pada tahun 1 292. Awalan mar dan ni berubah menjadi ber dan di . Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah daripad a bahasa Melayu kuno apabila wujudnya tulisan jawi (Asmah Hj..

a rasmi dalam zaman kerajaan Sriwijaya. B .

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 54 Batu nisan Minye Tujuh, Aceh (1380M) atu nisan Minye Tujuh, Aceh ini ditulis dalam huruf India tetapi bahasa yang dig unakan telah banyak menunjukkan perubahan. Mengandungi dua rangkap syair bahasa Melayu kuno bercampu r Sanskrit dan Arab ditulis denga huruf Kawi atau Jawa kuno. Pertama kalinya kata-kata Arab tercatat pada batu bersurat ini. Makam ini kepunyaan Ratu Al-Alah, puteri Sultan Malik al-Zahi r Thani. Puteri ini mangkat pada 1380 TM.Sultan Malik al-Zahir Thani (1326-1350) ialah pemerintah negeri Isl am Samudera-Pasai atau Aceh sekarang ini. Catatan pada batu nisan adalah seperti berikut: hijrat nabi mungstapa yang prasida tujuh ratus asta puluh sawarsa haji catur dan dasa wara sukra raja iman warda (?) rahmat-Allah gutra tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha taruh dalam swarga tuhan tatuha Terjemahannya: Setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun bulan Zulhijah empat belas hari, Jumaat Ratu Iman warda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa, mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruk di laut dan darat semesta Ya Allah, ya Tuhan semesta taruhlah Baginda dalam swarga Tuhan Syair mengandungi berita dan doa, iaitu menerangkan bahawa pada hari Jumaat 14 Z ulhijjah 781 Hijrah puteri yang beriman kembali ke rahmatullah. Beliau adalah keturunan dari penganu t "Gutra Bharu Bhasa" atau "Kaum Bahasa Baharu" bermaksud penganut-penganut budaya baru, iaitu agama I slam serta mempunyai hak dan kuasa ke atas Kedah dan Pasai, dan atas segala laut dan darat. Ilahi ya Rabbi, Tuhan semesta 'alam, letakkanlah beliau di dalam syurga. Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) atu nisan ini yang pertama dijumpai dan diperbuat daripada batu Acheh. Inksripsi ini masih tertulis dalam bahasa Arab iaitu mengandungi petikan ayat al-Quran surah al-Hasyar ayat 2 2 hingga 24 pada nisan kaki. Manakala pada nisan kepala tertulis satu puisi Sufi Arab. Di ba hagian lain pula terdapat satu bentuk prosa yang bersajak. Malah tertulis juga nama pemilik makam , iaitu Sultan Malik alSaleh, iaitu Sultan Pasai yang pertama memeluk agama Islam, meninggal dunia pada bulan Ramadan pada tahun 696H. B B

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 55 Batu bersurat Kuala Berang, Terengganu (1303-1397M) enurut Fatimi dan S.M.N. al-Attas dalam Hashim Haji Musa (1999:8), Batu Bersurat Terengganu merupakan bukti terawal pengunaan skrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu . Batu ini ditemui oleh seorang saudagar berketurunan Arab yang bernama Sayid Husin bin Ghu lam alBokhari di sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Berdasarkan maklumat pendud uk setempat, inksripsi ini sudah lama terletak di depan sebuah surau atau langgar yang dipaka i sebagai tumpuan kaki untuk mengambil wuduk. Inskripsi ini menceritakan undang-undang seorang raja. Te rdapat empat bahagian, iaitu sisi A, sisi B, sisi C dan juga sisi D. Berikut adalah terjemahan insripsi Batu Bersurat Terengganu Sisi A Rasul Allah dengan yang orang . bagi mereka .. 1. ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam 2. dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya 3. di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla llahu alaihi wa sallama Raja 4. mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam 5. bhumi. Penentua itu fardlu pada sekalian Raja manda6. -lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar 7. bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka 8. Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada 9. Jum at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala 10. Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua Sisi B: 1. keluarga di benua Jawa (jauh ?) ........kan......ul 2. datang berikan. Keempat darma barang orang berpihutang 3. jangan mengambil k......(a)mbil hilangkan emas 4. kelima darma barang orang (mer)deka 5. jangan mengambil tugal buat ........t emasnya 6. jika ia ambil hilangkan emas. Keenam darma barang 7. orang berbuat balacara laki-laki perempuan setitah 8. Dewata Mulia Raya jika merdeka bujan palu 9. seratus rautan. Jika merdeka beristri 10. atawa perempuan bersuami ditanam hinggan 11. pinggang dihembalang dengan batu matikan 12. jika ingkar balacara hembalang jika anak mandalika M

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 56 Sisi C 1.bujan dandanya sepuluh tengah tiga jika ia .......... 2.menteri bujan dandanya tujuh tahil sepaha 3.tengah tiga. Jika tetua bujan dandanya lima ta(hil 4.tujuh tahil sepaha masuk bendara. Jika o(rang 5.merdeka. Ketujuh darma barang perempuan hendak.. 6. tida dapat bersuami jika ia berbuat balacara Sisi D 1. ..tida benar dandanya setahil sepaha kesembilan darma 2. ..Seri Paduka Tuhan siapa tida dandanya 3...........kesepuluh darma jika anakku atawa pemain(ku) atawa cucuku atawa keluargaku atawa anak 4. ..tamra ini segala isi tamra ini barang siapa tida menurut tamra ini laanat Dewata Mulia Raya 5 ..dijadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini Batu bersurat yang diperkatakan di atas merupakan catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14, muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah mem perkenalkan sistem tulisan dan alat percetakan terutamanya pada abad ke-19. Pada abad ke-15 sebuah kerajaan Melayu Melaka yang gagah dan berpengaruh telah menjadikan bahasa Melayu semakin penting sebagai lingua franca dan alat dalam perkembangan kesusasteraan Melayu. ZAMAN MELAKA DAN ISLAM ahasa Melayu berada pada zaman kegemilangannya ketika zaman Kerajaan Melayu Mela ka. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kearah meningkatkan kemajuan dan perkem bangan Bahasa Melayu di rantau ini. Antaranya; kejatuhan kerajaan Sriwijaya kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam Empayar Melaka yang luas telah dapat menyumbang kepada penyebaran agama Islam da n bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta m enjadi lingua franca para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulaua n Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru, iaitu tulisan Jawi. Perbendaharaan kata juga telah bertambah dengan wujudnya keperluan untuk mengung kapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam. B

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 57 Tun Seri Lanang mencatatkan keagungan Kesultanan Melaka di dalam Sulalatus Salat in atau Sejarah Melayu, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Sebagai pe labuhan antarabangsa Melaka menjadi tumpuan pelbagai orang dari seluruh pelosok kepulauan Melayu, ped agang-pedagang dari timur dan barat. Dipercayai sebelum kedatangan agama Islam ke Melaka, terdapat a ntara 150 hingga 200 bahasa yang diguna pakai di Melaka. Bahasa-bahasa ini telah menjadi alat pertutu ran oleh sebilangan kecil masyarakat pada ketika itu. Walau bagaimanapun, daripada jumlah bahasa yan g ada, hanya dua bahasa sahaja yang mempunyai pengaruh yang kuat dan paling banyak digunakan. Bah asa tersebut ialah bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno (Ismail Hamid, 1986:162). Bahasa Jawa ku no ketika itu telah mempunyai bilangan penutur yang ramai berbanding dengan bahasa Melayu kuno. Peng guna bahasa Jawa kuno pada ketika itu banyak tertumpu di Pulau Jawa. Kedatangan agama Islam telah membawa pengaruh yang sangat besar terutamanya dala m perkembangan bahasa Melayu. Islam yang membawa bersama sistem tulisan Jawi ke Al am Melayu terutamanya ke Melaka melalui perdagangan, telah berjaya memperkembangkan bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Hal ini kerana, tulisan Jawi telah berjaya membantu memperkemba ng bahasa dan kesusasteraan Melayu. Kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu klasik. Dalam hal ini, tulisan Jawi memainkan peranan yang sangat penting kerana sistem tulisan inilah yang telah digunakan pada zaman bahasa Melayu Klasik. Ajaran-ajar an dan pengetahuan tetang Islam telah memperbanyakkan lagi kosa kata Melayu yang menurut Zaba (1956 ), mungkin lebih banyak daripada bahasa sanskrit. Sistem tulisan abjad Arab atau lebih dikenali sebagai sistem tulisan Jawi ini te lah digunakan secara meluas bukan sahaja di Melaka tetapi juga turut digunakan di Samudera-Pasai, Ace h, Brunei, Patani dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi ini bukan sahaja berkembang di Melaka tetapi juga turut berkembangan di tempat-tempat lain. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Islam Melak a, tulisan Jawi telah digunakan dalam surat-menyurat di antara kerajaan-kerajaan, rakyat dan par a pedagang termasuklah pedagang-pedagang asing yang datang berdagang di Melaka. Perkembangan ini telah meninggikan lagi martabat bahasa Melayu Jawi kerana bukan sahaja hanya digunakan oleh masyarakat setempat tetapi juga turut digunakan oleh orang asing. Bahasa Melayu Klasik juga turut digunakan sebagai bahasa perhubungan dengan kerajaan lain. Selain itu, tulisan Jawi telah digunakan dalam menulis ilmu pengetahuan yang ber kaitan dengan Islam

dan karya-karya yang dihasilkan pada zaman Hindu. Tulisan berbentuk agama adalah seperti ilmu tafsir, fikah dan tasawuf. Tulisan Jawi juga turut digunakan untuk menghasilkan karya berbentuk hikayat, seperti Hikayat Nabi Muhammad S.A.W., Hikayat Para Sahabat, H ikayat Pahlawanpahlawan Islam, Sulalatus Salatin, Undang-undang Melaka, Undang-undang Laut Melaka dan se bagainya. Tulisan Jawi ini sememangnya telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu kerana turut digunakan untuk menulis tulisan berbentuk sejarah, undang-undang, cerpen-cerpen berbingkai, ceritacerita panji, cerita-cerita berdasarkan epik Ramayana dan Mahabhrata, sastera rakyat da n seumpamanya. Beberapa perkataan Arab telah diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu selain perka taan-perkataan daripada bahasa Parsi, India, dan China. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai b ahasa pengantar dalam setiap urusan perdagangan dan juga sebagai bahasa ilmu di Alam Melayu. Men urut M.G. Emeis, kesusasteraan Melayu mulai berkembang setelah kedatangan Islam pada abad ke-15 M . Sebelum tarikh tersebut, mereka berpendapat bahawa kesusasteraan Melayu berkembang dalam bentuk sastera lisan, mitos, peribahasa dan sebagainya (Ismail Hamid, 1986: 161). Semasa zaman kegemil angan Kerajaan

Hal ini kerana. Bengkalis dan Pulau Carimon. Penggunaan tulisan Jawi adalah meluas pada ke tika itu menjadi tulisan rasmi di Alam Melayu terutamanya di Tanah Melayu.G. Perkembangan bahasa Melayu klasik pada zaman Melaka menjadi titik to lak kepada perkembangan bahasa tersebut dalam dua zaman kerajaan yang berikutnya sebelum be ralih menjadi bahasa Melayu Moden. Kesusasteraan Islam yang luas telah telah disadurkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu klasik telah berjaya memainkan peranannya seb . Selain itu. Islam juga turut membawa pengaruh dari segi perundangan seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka yang m asing-masing mengandungi 44 fasal berkaitan dengan undang-undang darat dan laut. Hal ini membukt ikan Melaka telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Nusantara. istana telah menjadi tempat perkembangan bahasa istana yang tin ggi. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk da n juga para pedagang yang berdagang di Melaka. Kejatuhan Melaka di tang an Portugis pada tahun 1511 telah mengalih pusat perkembangan bahasa Melayu klasik ke Aceh dan ke mudiannya ke Johor-Riau. Bahasa Mela yu juga telah digunakan oleh berbagai-bagai bangsa sebagai bahasa perantaraan pada zaman Keraj aan Islam Melaka. ilmu. Shellabear. beribu-rib u kalimah Arab telah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu terutamanya yang berkaitan dengan per kara-perkara yang tinggi seperti agama. Tulisan Jawi ini juga membantu perkembangkan kesusasteraan Melayu yang pada peringkat awalnya lebih kepada kesu sasteraan berbentuk agama kepada sastera berbentuk hukum-hukum Islam. Kedatangan Islam juga berjaya memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu. cara-cara beribadat dan tentang tokohtokoh besar dalam Islam. Undang-undan g ini mengandungi kesalahan dan jenis hukuman mengikut undang-undang Islam. turut menyatakan bahawa Hikayat Amir H amzah dan Hikayat Ali Hanafiah telah dibaca di Melaka (W. Kedatangan Islam juga telah memperkaya bahasa Melayu. dan sekali gus menjadi pusat pertumbuhan kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah seperti yang tercatat di dalam buku Sejarah Melayu. Pada ketika ini. Kampar. Martabat bahasa Melayu semakin tinggi apabila bahasa i ni digunakan oleh ahli perniagaan dan mubaligh-mubaligh untuk menyebarkan agama Islam. fikiran dan adat-adat Islam dan perkara-perkara lain yang berhubung dengan manusia (Za ba. Sejarah Melayu misalnya. 1978:161). Bahasa Melayu juga digunakan untuk mengembangkan Islam di tanah jajahan Melaka s eperti Johor. 1956: 307). Terengganu. Kedah.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 58 Islam Melaka. kesusasteraan Melayu bertulis dipercayai telah berkembang dengan m eluas sejak pada abad yang ke-15.

. Penguasaan Portugis ke atas Melaka juga menjadi titik permu laan kepada perkembangan bahasa Melayu moden. Berdasarkan surat raja-raja Melayu kepada orang Eropah dan sebaliknya bincangkan sikap mereka terhadap kedudukan bahasa Melayu. Bincangkan kenapa orang Eropah begitu berminat mempelajari bahasa Melayu dan menghasilkan pelbagai kamus dan karya lain.agai lingua franca dalam semua aspek sama ada dari segi perdagangan mahupun pentadbiran Kerajaan Me laka sebelum kedatangan Portugis.

Hatta beberapa lama Sultan Malikul Tahir dalam negeri Pasai itu.atau ter-. suatu pun tiadakan akan kenakan dirinya. yang tua bernama Sultan Malikul Mahmud da n yang muda bernama Sultan Malikul Mansur. Terdapat bentuk perulangan kata tunjuk (itu. kata penegas (-lah. alk isah. Struktur ayat pasif ini terdiri dar ipada awalan di. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) seperti sebermula. sana). 4. Misalnya: 6. Maka Sultan Malikul Mansurpun sakitlah hingga dat ang hukum Allah ke atasnya. atau) yang ketara. Antara ciri-ci ri bahasa Melayu klasik ini ialah: 1. Ayat yang panjang. Maka tiadalah ba ik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya. sahaya. Maka raja pun terlalu akan hairannya de ngan dukacita. Maka raja pun terlalu akan hairannya dengan dukacita. maka matilah ia. Penulis memasukkan kata-kata yang tidak membawa makna dalam penulisan menjadikan bahasa yang digunakan meleret-leret. berulang. 5. maka disuruh oleh raja masu k penjara Itulah juga diperbuatnya rupa Syirin daripada mengikutkan hatinya sangat berahiny a itu (Hikayat Khoja Maimun) . maka ditanamlah ia mengikut hukum adat segala raja yang telah kembali ke rahmatullah itu (Russell Jones. edan kesmaran (mabuk asmara). Sebermula. maka saudagar itu pun datanglah dari belayar itu. yang. Kemudian. adapun. adapun akan saudagar itu ada ia menaryh seekor burung bayan. Menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam. tiada beb erapa lamanya. Corak dan ragam bahasa Melayu klasik mempunyai beberapa ciri penting yang membezakannya dengan bahasa Melayu kuno atau bahasa Melayu moden. Ini disebabkan laras lisan digunakan oleh penulisnya. 1997: 20). tetapi diketahuinya j uga oleh saudagar itu dangan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan isterinya itu. Banyak menggunakan partikel pun dan lah .-nya) dan kata hubung (dan.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 59 CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KLASIK ada umumnya bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam hasil-hasil persuratan Mel ayu mempunyai ciri-ciri persamaan antara satu karya dengan karya yang lain disebabka n zaman yang sama. maka peninggalannya isteri saudagar pun bermukahlah dengan kalanda r. arakian setelah sudah dan sebagainya. bebera pa lamanya sudah ia pergi itu. Mempunyai banyak ayat pasif dan songsang. maka disuruh oleh raja masuk penjara (Hikayat Khoja Maimun) 3. masyghul (bersedih). pada sehari-hari ia berbantah juga. (Hikayat Bayan Budiman) 2. Syahadan dengan berkat Bismillah. dan berbelit-belit. maka dianugerah kan Allah taala akan baginda anak dua orang laki-laki. Misalnya: Adalah seorang saudagar di negeri istanbul: maka ia pergi belayar. ditikam raja akan Ferhad seperti menikam air j uga adanya. Hatta. hatta.

Menggunakan aksara Jawi. P . Huruf yang dibulatkan merupakan ciptaan orang Me layu yang hanya didapati dalam bahasa Melayu dan tidak dijumpai di huruf Arab yang sejatinya. iaitu aksara yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan.7.

undang-undang.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 60 8. Kehadiran orang Eropah turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. kesusasteraan. Melaka sekali lagi ditawan oleh penjajah Belanda yang merampas dari Portugis pad a 14 Januari 1641. PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU PRAMODEN ZAMAN KEDATANGAN ORANG EROPAH ada 10 Ogos 1511. pemerintahan dan pentadbira n.Telah menerima pelbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang b ahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan. Bincang bersama rakan anda mengapa bahasa Melaka klasik berbeza dengan bahasa Melayu sekarang . 9. Tasawuf. Walaupun pada niat asalnya kehadiran me reka ialah menyebarkan agama Kristian namun kerana sikap tamak mereka merebut kekayaan tela hmendorong merampas wilayah yang diduduki. kerana Raja Be landa ketika itu terpaksa melarikan diri setelah Perancis menduduki Belanda. Pada tahun 1795 Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris. 10. P .Frasa dan ayat pengaruh Arab terutama dalam kitab-kitab klasik Melayu seperti frasa ketahuilah olehmu (dari terjemahan I lamL) maka kemudian daripada itu (dari Amma ba du) Frasa dan ayat bentuk ini wujud hasil daripada terjemahan harfiah daripada teksteks bahasa Arab. tasawuf dan kata-kata umum. falsafah. Portugis diketuai oleh Alfonso de Albuquerque berjaya menawan Melaka.Unsur-unsur falsafah Islam wujud dalam banyak tulisan Melayu seperti dalam bi dang ilmu Kalam. perubatan. ilmu Aqa id al-Iman dan lain-lain.

Misalnya: a) 1603 Spaeck ende Woord-book in de Malaysche ende Madagaskar Talen met vele Ar abishe ende Turesche woorden (Kamus Melayu-Madagascar. 1992:36). b) 1604 .Penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat antara raja-raja di kepulauan Mel ayu dengan pedagang-pedagang Eropah. dicetak di Amsterd am. Kamus ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin o leh David Haex dan diterbitkan di Rom pada tahun 1631 M. oleh Albert Ruyl satu penyesuaian daripada karangan Houtman. c) 1608 . namun rajaraja tempatan masih menggunakan bahasa Melayu untuk urusan dagang dan pentadbiran. Ia merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di pelabuhan itu dengan 426 patah perkataan. e) 1612 Cetakan kedua Kamus Artus (1608) f) 1623 .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 61 Kedatangan orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis tidak menamatkan pengaruh Bahasa Melayu.Pigafeta (1521).Surat Sultan Ternate kepada Raja Portugal b) Tahun 1601 . misalnya: a) Tahun 1521 . seorang kelasi dalam pelayarannya bersama Magellan telah mempe lajari bahasa Melayu ketika berada di Pulau Maluku . Daftar kata Melayu-Eropah yang tertua per nah diketahui (Ismail Hussein. Arab-Turki) susunan Frederick de Hout man. . .Terjemahan buku Frederick de Houtman dalam bahasa Latin oleh Magister Gotthard Arthus dari Cologne. g) 1701.Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Ingeris James Lancester c) Tahun 1602 Surat izin dagang sultan Aceh kepada Ratu Elizabeth I d). Kamus ini mengandungi kata-kata dan ayat abahasa Melayu dan Madagaskar.Tahun 1602 Surat Sultan Alauddin Shah Aceh kepada Harry Middleton e) Tahun 1612 Surat Sultan Aceh kepada King James raja Inggeris II Surat-surat ini membuktikan walaupun pengaruh Eropah telah bertapak di kepulauan Melayu. Beliau mengemukakan sedikit . Hasilnya beliau telah menyusun daftar kat a Itali-Melayu yang dikenali sebagai Daftar Kata Pigafeta. Kedudukan Pulau Maluku atau Pulau Tido re yang terletak jauh daripada tempat asal Bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya Bahasa Mela yu tersebar.Ductch Malay-Malay Dictionary susunan Peter Floris tahun 1604.''Vocabularium ofte woortboeknaer order vanden Alphapet in`t DuystschMaleysch ende Maleysche Duytsch(Buku Perbendaharaan Kata-kata Melayu-Belanda dan Belanda-Melay u) susunan Casper Wittens dan Sebastian Danckaerts dan diterbitkan oleh Gravenhaghe pada ta hun 1623 M dan di Batavia pada tahun 1706 M.Usaha penyusunan kamus turut diberi perhatian oleh orang Eropah. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan membuat catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. . Berapa contoh usaha yang berkaitan dengan bahasa Melayu telah dibuat seperti. d) 1611 Spieghel van de Malaysche Tale (Cermin Bahasa Melayu).Thomas Bowrey telah menyusun kamus Inggeris Melayu.

Kamus ini ditulis oleh pedagang yang datang ke Nusantara. perkamusan Melayu pada peringkat ini mempunyai ciri-ci ri seperti dibawah: . Penghasilan kamus dan daftar kata dalam bahasa Melayu dikesan seawal-awal pada z aman Kesultanan Melaka. Secara umumnya. yang m encatat semua perkataan yang diingatinya (daripada bahasa lisan) sehingga berlaku banyak kesal ahan ejaan.peraturan nahu. Kamus Melayu yang terawal merupakan sebuah kamus yang berbentuk daftar k ata MelayuTionghua.

iaitu zaman peralihan antara bahasa Melayu zaman klasik kepada Bahasa Melayu zaman moden (Am at Juhari Moain. Hal ini juga ada kaitannya dengan kesan perang salib dan usaha penyebaran a gama Kristian. kedatangan orang Barat ke Asia Tenggara ialah untu k berdagang dan menyebarkan agama Kristian. Abad ke-19 i ni juga bermakna perkembangan zaman penjajahan dan imperialisme Barat ke Asia Tenggara khususnya. Walau baga imanapun aktiviti yang dilakukan oleh orang Eropah ini turut menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Risalah: Bahawa Hendaklah Engkau Menyembah Allah dan Berbakti kepada-Nya sahaja dan banyak yang lain lagi. terutamanya orang Inggeris perkembangan bahasa Melayu t elah menunjukkan beberapa sifat tersendiri. Ketika itu juga kedudukan bahasa Melayu s udah mencapai tahap tinggi dan luas penyebarannya. 1998:139). Port ugis. Risalah-risalah di atas ini kebanyakannya menggunakan tulisan jawi (t ulisan Melayu huruf rumi). Bahan lain yang turut dicetak oleh badan pengembang agama Kristian seper ti Cetera Hikayat Isa. Matlamat kedatangan bangsa Eropah ke Asia Tenggara sama ada orang Sepanyol. Majalah berbahasa Melayu (tulisan Jawi) yang pertama diterbitkan pada Januari 18 21 dengan judul Bustan Arifin. Pada masa ini. Kedatangan orang Eropah. Penyebaran agama Kristian ke Asia Tenggara dilihat s ebagai satu usaha orang Barat dalam mengatasi penyebaran agama Islam yang sudah berkembang terlebi h dahulu ke rantau ini.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 62 Penyusun yang terdiri daripada orang bukan Melayu. kekuasaan dan penyebaran agama Kristian. Kamus yang dihasilkan berupa Daftar Kata dan Dwibahasa. Misalnya St. Ismail Hussein (1966:34) menjelaskan hal ini. Francis Xavier dalam usaha menyebarkan kepercayaan agama Kristian t elah menulis keterangan-keterangan tentang Kristian di dalam bahasa Melayu. Alat cetak yang m ula diperkenalkan pada 1806 di Pulau Pinang digunakan oleh penyebar agama Kristian untuk mencetak Bible dalam tulisan Melayu. Belanda mahupun Inggeris dipengaruhi oleh faktor memburu kekayaan. pelbagai bangsa terutamanya bangsa Eropah berlumba-lumba menguasai Asia Tenggara . Pada awalnya. Walaupun namanya mirip nama majalah Islam majalah ini diter bitkan oleh Badan Pengembang Agama Kristian yang diketuai oleh paderi Claudius Thomsen. Bahasa Melayu pada abad ke-19 atau kadang kala di sebut oleh pengkaji sebagai zaman pramoden boleh ditafsirkan sebagai bahasa Melayu zaman peralihan. Orang-orang Portugis datang ke Asia pada akhir abad ke lima belas . Disiplin leksikografi yang longgar. Zaman peralihan bahasa Melayu ini bermula pada abad ke-19. Abad ke-19 ini menandakan kebanjiran pendatang luar khususnya bangsa Eropah ke Asia Tenggara.

...membawa dua cita-cita yang bergelora: pertama untuk memerangi Islam dan kedua untuk merompak kekayaan alam Timur.

iaitu tempat asalnya. A. Senarai Pigafetta Ejaan BM sekarang Senarai Pigafetta Ejaan BM sekarang 1 Allah Allah 11 cuda kuda 2 Naceran Nasrani 12 haermadu air madu 3 caphre kafir 13 lambau lembu 4 mischit masjid 14 cain mera kain merah 5 saudala saudara 15 buapala buah pala 6 matta mata 16 sachet sakit 7 cenin kening 17 baiu baju 8 idon hidung 18 socat sukat 9 lada lidah 19 pandach pendek 10 batis betis 20 siama-siama sama-sama Berdasarkan catatan sejarah. Daft ar Kata Melayu-Cina dipercayai daftar kata atau kamus Melayu yang terawal dan tertua pernah ditemui. Berikut beberapa contoh kata yang terdapat dalam daftar kata berkenaan (Hashim Musa 2003:378) Sistem ejaan yang digunakan oleh Pigafetta berdasarkan sistem ejaan Itali. Sepanjang pelayarannya (ketua kelasi) bersama Magellan di kepulauan Melayu. .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 63 USAHA-USAHA ORANG EROPAH a) Antonio Pigafetta.W Hamilton telah membuat u lasan senarai atau catatan berkenaan yang dinamakan sebagai The first Dutch-Malay Vocabulary (Hashim M usa 2003:395). Daftar kata ini mengandungi 426 patah kata. daftar kata bahasa Itali-Melayu yang disusun oleh A ntonio Pigafetta bukanlah daftar kata atau kamus tertua yang pernah disusun oleh orang luar. iaitu daftar kata Melayu-Eropah yang tertua. Pigafetta telah menyusun Kamus Melayu-Itali. b) Cornelis de Houtman Beliau adalah antara ahli pelayaran Belanda yang mula-mula sampai di kepulauan M elayu pada tahun 1596 telah menyenaraikan daftar kata bahasa Melayu. Daftar kata ini mengandungi 482 kata yang dikumpulkan antara tahun 1403 M sehingga 1511 M. Berikut beberapa contoh senarai daftar kata tersebut.

H. . Containing about 2000 Words. Malayo and English yang diterbitkan di London.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 64 Senarai Houtman Ejaan BM sekarang Senarai Houtman Ejaan BM sekarang 1 backeyen pakaian 11 ita hitam 2 kareya kerja 12 brat berat 3 perot perut 13 corni guni 4 mary mari 14 baccar bakar 5 toulong tolong 15 arac arak 6 bygimana bagaimana 16 vrangy Feringgi 7 buda budak 17 alomba lembu 8 arynga ringan 18 lonmahet Jumaat 9 teloot telur 19 capella kapal 10 manijs manis 20 ican ikan c) Thomas Bowrey Beliau merupakan orang Eropah menghasilkan kamus pertama bahasa Inggeris-bahasa Melayu pada tahun 1701 dengan judul A Dictionary English and Malayo. Thomsen Pada tahun 1820 C. Thomsen melakukan proses perumian ini pada awal abad ke-19. Thomsen turut menyusun sebuah kamus Inggeris-Melayu yang be rtajuk A Vocabulary of English and Malayan Language. berikut sebahagian daripada kata Melayu dengan ejaan Rumi oleh Thomsen. (Hashim Musa 2003:401) Berikut beberapa contoh perkataan dan ungkapan Melayu dal am tulisan Rumi seperti yang terdapat dalam kamus berkenaan. Senarai Bowrey Ejaan BM sekarang Senarai Bowrey Ejaan BM sekarang 1 kitta poonea kita punya 6 kirrimawn kiriman 2 tuan poonea kuan punya 7 tolah tulah 3 jamat jimat 8 malang malang 4 gocho gocoh 9 karoot kerut 5 janjeawn janjian 10 sasat sesat d) C.H. iaitu keti ka orang Barat lebih banyak menggunakan tulisan Jawi dalam mengeja bahasa Melayu. Kamus y ang disusun oleh Thomsen ini agak menarik kerana lebih banyak menghampiri bunyi-bunyi dan ejaan b ahasa Melayu sekarang. (Hashim Musa 2003:4 13).

from: William Marsden. and a relation of the ancient political state of that islan d. Epigrafi Melayu: sejarah sistem tulisan dalam Melayu. Cari perkataan lain yang turut disenaraikan dalam oleh Pigafetta. Masrden juga telah menghasilkan kamus. (Rujuk buku berikut:Hashim Musa (2003). Beliau dikatakan pertama kali menggunakan kaedah saintifik untuk menyusun kamus. customs. Thomsen dan Bowrey. Di samping itu. b eliau juga turut memuatkan terjemahan-terjemahan daripada teks yang wujud ketika itu. Hasilnya ialah kamus A Dictionary of Malay Langg uge pada tahun 1812 . KL:DBP . f) Giovanni Gaggiro (1915) seorang Itali turut menyusun Kamus Itali-Melayu dan M elayu-Itali (Dizionario Italiano e Malesee e Malesee Italiano) Senaraikan hasil-hasil karya mengenai bahasa Melayu yang ditulis oleh orang Eropah. de Houtman..Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 65 Senarai Thomsen Ejaan BM sekarang Senarai Thomsen Ejaan BM sekarang 1 soatu satu 6 paser pasir 2 tujoh tujuh 7 parampuan perempuan 3 matahari matahari 8 lama lama 4 anaser anasir 9 jumbatan jambatan 5 tungkei tangkai 10 pontong puntung e) William Marsden (1754-1863) Beliau merupakan salah seorang sarjana barat kelahiran Ireland yang menghasilkan beberapa buku yang mengkaji tentang bahasa nusantara. and manners of the native inhabitants. Kamus Marsden merupakan kamus Melayu yang pertama disusun secara saintifik denga n sistem ejaan Rumi yang dibentuknya dengan berasaskan kerangka bahasa Barat. A grammar of the Malayan language. Antara karya William Marsden ialah The history of Sumatra: containing an account of the government. with a description of the natural productions. The Malayan alphabet. with an introduction and praxis . laws.. (1812). (1784).

W. An Unabriged English-Malay Dictionary (195 8) dan kemuncak sumbangannya adalah Kamus bahasa Melayu pada tahun 1960. R. W.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 66 ZAMAN PEMERINTAHAN INGGERIS DI TANAH MELAYU ada zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.J.C. Maxwell.R. Kamus tersebut jauh lebih tua daripada A Diction ary of The Malayan Language (Kamus Bahasa Melayu dalam 2 bahagian. A Malay-English Dictionary bahagian I. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan urusan rasmi di Negeri-negeri Melayu Berseku tu dan Negerinegeri Melayu Tidak Bersekutu. Wilkinson. Thomas Bowrey pula menyusun Kamus MalayoEnglish and English-Malayo pada tahun 1701. Seorang sarjana Perancis. khususnya sebelum Perang Dunia Ke dua. iaitu Pierre Favre pad a tahun 1875 menghasilkan Kamus Melayu-Perancis (Malay-French Dictionary). Usaha Marsden telah disambung oleh John Crawford dengan menyusun A Grammar and D ictionary of Malay Language pada tahun 1852. pengemaskinian terhadap A Malay-English Dictionary dalam ejaan Rumi s epenuhnya telah dilakukan. Dari aspek perkamusan. Beliau merupakan sarjan a Inggeris yang .O. Selepas itu. Melayu-Inggeris dan Inggeris-Mel ayu) yang disusun oleh Marsden pada tahun 1812.II dan III dan kamus ini d ipercayai kamus dwibahasa yang terawal. Brown. Pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Negeri-negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dan mesti lulus dalam peperiksaan Bahasa Melayu sebelum disahkan dalam jawatan. W. Crawford. Pada tahun 1876. Pada tahun 1902. Mars den. Beberapa semakan dibuat oleh Wilkin son pada 1936 dan pada 1959. Kamus ini telah dianggap oleh sarjana sebagai kamus bahasa Melayu dwi bahasa yang terbesar dan bercirikan ensaiklopedia Melayu klasik.O Winstedt turut menyusun beberapa buah kamus seperti An English-Malay Diction ary (Rumi)(1922). Orang Inggeris yang pertama menyusun kamus Melayu-Inggeris iala h Augustine Spalding pada tahun 1624. Pada tahun 1895. Kata masukan dalam kamus ini menggunakan tulisan jawi de ngan aturan huruf rumi serta keterangan dalam bahasa Inggeris. J. Wilkinson telah menyusun kamus. orang-orang Inggeris turut memberi sumbangan terutama dal am penyusunan kamus dwibahasa. b eliau telah menerbitkan Tatabahasa Melayu (Malay Grammar) dan pada tahun 1880 pula beliau me nerbitkan Kamus Perancis-Melayu (French-Malay Dictionary). Antaranya ialah R. R. Winstedt. C. Dictionary of Colloquial Malay(1939).E. Wilkinson menyusun kamus Inggeris-Melayu. Sebahagian daripada pegawai-pegawa i itu terus menaruh minat yang tinggi terhadap Bahasa Melayu. Shellabear dan J. sehingga dikenali sebagai sarj ana Bahasa Melayu.G.

Usaha Winstedt telah memberi l aluan kepada penyusun kamus lain untuk menghasilkan kamus. Untuk mengukuhkan nilai-nilai baru ini. Orang Melayu mula terpengaruh dengan strategi halus orang I nggeris dan mula P . Pegawaipegawai Inggeris baru yang jahil terhadap budaya bangsa Melayu dan Bahasa Melayu membawa tekanan kepada kehidupan rakyat di negara ini.produktif dalam penyusunan kamus Inngeris-Melayu. bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem persekolahan. Mereka cuba menjadi tuan dan segala yang bersangkutan dengan cara hidup me reka diberi nilaian yang tinggi termasuk bahasa mereka. Mereka cuba menerapkan nilai-nilai baru d alam pentadbiran dan sosial. Selepas Perang Dunia Kedua kedudukan serta peranan Bahasa Melayu mula terancam.

iaitu selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis 1511. Tanbihut. Kemerosotan Bahasa Melayu tidak berterusan. Hujjatul Balighah. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektualan Melayu. Walaupun bahasa Melayu menerima tekanan. . Perjuangan Bahasa Melayu digerakkan serentak dengan perjuangan politik membebask an tanah air daripada penjajahan. T Mengapakah dengan kehadiran orang Inggeris ke Tanah Melayu menyebabkan tulisan Jawi semakin terancam? Senaraikan kamus yang pernah dihasilkan oleh orang-orang Eropah.Muhtajin. iaitu kitab fiqah Melayu yang terawal. guru-guru Melayu dan ahli-ahli politik bergandi ng bahu memperjuangkan cita-cita ini. a) Sumbangan tokoh-tokoh Aceh Sheikh Nuruddin Al-Raniri telah mengarang beberapa buah kitab. Mir at Al. Kifayatul. Kebanyakan usah a mereka berkisar tentang agama dan sastera.Quran Al. Hamzah Fansuri terkenal dengan Gurindam dua belas dan syair sufi seperti Syair Pera hu .Ma rifah. Wartawan. Pada awal abad ke-20. Antara karya beli au ialah Sirat Al-Mustaqim. kesusasteraan Melayu te rus dihasilkan cerdik pandai lulusan sekolah Melayu atau Arab. Akhbar dan majalah menjadi saluran utama untuk men yuarakan hasrat ini. semangat keban gsaan bergema dan orang-orang Melayu mula mengorak langkah untuk memperjuangkan bahasa ibunda mereka. Orang Me layu mula mempercayai apa sahaja hasil dari Barat dianggap lebih baik dan tinggi nilainya. Antara karya beliau ialah terjemahan kitab Tafsir Al. Abdul Rauf Singkel. Mamu ul Masail dan lain-lain. Syamsul. Lata ifal Asrar. Bahasa Melayu mula dipandang sepi. Bustan Al-Salatin.Baidawi. sasterawan.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 67 menjadikan sekolah Inggeris sebagai pilihan pendidikan untuk anak-anak.Muhtajin.Tidlah dan Anwarud-Daqiq. Jawahir A l-Ulum.Tullab. Antara hasil karya beliau adalah Syarah Ruba I Hamzah Fa nsuri. budayawan. Shamsuddin Al-Sumaterani. Umdat Al. Syifa dan lain-lain. USAHA-USAHA ORANG TEMPATAN okoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan.

iaitu Penok ok dan penambah dalam bahasa Melayu (1939) dan Jalan basa Melayu (1953). Tahun 1934. Muhammad Said bin Haji Sulaiman menghasilkan buku tatabahasa Melayu. Baginda memerintah antara tahun 1862-1895. Hikayat Queen Victoria (1904) dan Hikayat Johor (1908) serta karya Abd ullah bin Rahman. Dato Sri Amar Diraja Abdul Rahman bin Andak dengan kerjasama beberapa rakannya mengasaskan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa di Joh or Bahru. Dato Abdullah bin Abdul Rahman dan Mejar Musa bin Yus of dengan nama baru. Matahari memancar (1906). Antara matlamatnya ialah untuk menanam semangat belajar dan menulis bahas a Melayu di kalangan ahlinya. terdapat beberapa karya yang mengisahkan sejarah negeri Johor semenj ak kejatuhan kerajaan Melaka kepada Portugis. Antara naskah berbentuk prosa ialah. Pegawai-pegawai pentadbir Johor Pada tahun 1888. Pakatan ini berjaya menerbitkan buku karya Haji Said bin Sulaiman. pembentukan istilah dan mengadakan majlis-majlis cera mah dan perbincangan. orang yang mengadakan kenduri jika mahu menjemput pe nghulu atau pegawai terpaksa menyertakan sirih (fasal 49). Kegiatan Pakatan ini pernah terhenti seketika apabila Abdul Rahman bin Andak dibersarakan pada 1909. antaranya Syair Perang Johor karya sastera sejarah yang menggunakan peperangan sebagai tem anya.dan juga undang-undang mengenai tanaman dan binatang ternakan. kegiatan pakatan ini terhenti. mencuri yang boleh berlaku di mana-mana. Hukum Kanun Johor memaparkan undang-undang jenayah seperti membunuh. Persatuan ini telah mengadakan kegiatan seperti menghasilkan buku. Sumbangan Johor-Riau Sultan Abu Bakar Johor Sultan yang dianggap bertanggungjawab membawa Johor ke era moden ialah Sultan Abu Bakar. Turut dihasilkan ialah karya-karya terjemahan seperti terjemahan t erhadap Rubai Omar Khayyam. pakatan ini dihidupkan kembali oleh Haji Mohd. seperti hukum mendapat gading dalam sesuatu tanah (fasal 37). Paka tan ini dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. juga peraturan protokol ketika raja beran gkat. Hukum Kanun Johor mengandungi 66 Fasal dan mula dipraktikkan mulai dari Sultan Mahmud hingga Sultan Sulaiman. Terdapat fasal-fasal khusus dalam Hukum Kanun Johor. iaitu Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. undang-undang menyinding rusa (fasal 17). Hikayat Negeri Johor Sejarah Peringatan Negeri Johor Salasilah Melayu dan Bugis Manakala naskah yang berbentuk puisi (syair). antaranya untuk dideklamasi dan dibincangkan dalam pertemuan pertemuan anjuran persatuan dan sebagainya. Said bin Sulaiman den gan bantuan Dato Awang bin Omar. Selain itu.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 68 b. Sultan Abu Bakar memperkenalkan sebuah perlembagaan dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan melalui Hukum Kanun Johor. .

Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis.Sumbangan Johor semakin terserlah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual Melay u berserta dengan hasil karya mereka. Aturan Setia M elayu .

Anta ranya Hikayat Panca Tenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Kalidah dan Dami nah yang dilakukan pada tahun 1835. Syair dan Pantun : Syair Jatuhnya Negeri Johor. Syair Abdul Muluk dan Syair Hukum Nikah. Abdul Samad Al-Falambani menghasilkan kitab Hikayat Al-Salakin . Taufatul Nafis atau dalam terjemahannya iaitu Hadiah yang Bernilai. Tempat-tempat lain. sastera. Syair Taman Pertama. Syair Maharaja Abu Bakar. Dewa ul-Khulub (1883). Crawford dan lain-lain. Undang-undang Johor. Sejarah Tawarikh Johor dan Perundangan Johor. Karya-karya penulisan Raja Ali merangkumi pelbagai asp ek seperti agama. Hikayat Abdullah (1849). Kisah Pelayaran Abdullah (1838). Antaranya ialah Sulalat alSalatin (Sejarah Melayu). Pengiran Syahbandar Muhammad Salleh (Pengiran Indera Muda) menghasilk an Syair . Antaranya ialah. Paderi Keasberry. Paderi T homsen. Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). Hikayat Johor. Majalah Bustan Arifin Abdullah Munsyi turut menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris. Tetapi banyak menghabiskan masanya di Singapura kerana m engajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris seperti Sir Stamford Raffles. Antara karya-karya dan p enulisan yang dihasilkan ialah. Taj al-Salatin oleh Bokhari al-Jauhari. dan banyak lagi. Kisah Pelayaran Abdullah Ke Jeddah (1854). Kitab ini dipercayai kamus ekabahasa pertama ya ng disusun oleh anak watan Melayu sendiri. Dari segi persuratan. bahasa. beberapa karya lama telah disalin semula. Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji ter kenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 69 Bugis.Ahli l-Mahkamah dan Mukaddimah fi Intizam al-Wazaif al-Malik. Syair Singapura Terbakar (1830). Di Palembang. beliau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkat aan Arab dan struktur bahasa Arab. nam un. Kitab Silasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya. dil ahirkan di Kampung Masjid. Melaka. mempunyai latar belakang pendidikan Arab. sejarah. Di Brunei. Bustanul-Katibin Lissubyanil-Muta alimi atau terjemahan bahasa Melayu ialah Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Menuntut Belajar Akan Dia (185 7). dan undang-undang. Syair Gurindam Dua Belas... Karya Undang-Undang seperti Tamaral-al-Muhamed. Paderi Milne. Abdullah Munsyi juga telah memperbaiki Sejarah Melayu dan Kitab Adat Segala RajaRaja Melayu Dalam Segala Negeri. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi.

Rakis Di Banjarmasin pula terkenal dengan Arshad Al-Banjari dengan kitab din . Sabil Al-Muhta .

Secara ringkas perkembangan bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada.Ibrahim Dato Muda Ling gi dan beberapa orang lagi telah memberi sumbagan yang besar dalam sejarah perkembangan bahasa M elayu. Sultan Id ris Traning College(SITC) atau Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Tanjong Malim (1922). Za'ba telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang. Selepas itu lebih banyak lagi maktab yang dibuk a sama ada sebelum atau selepas merdeka. Ia telah mendapat sambutan yang hangat dan telah diulang cetak sebanyak 24 kali. Buyong Adil. Antara hasil penerbitan zaman ini ialah (a) Pelita Bahasa Melayu ( 3 Jilid:tatabahasa) (b) Ilmu Mengarang Melayu (penulisan) F . ZAMAN SEBELUM MERDEKA erkembangan bahasa Melayu agak pantas pada awal abad ke-20. Dalam zaman ini beberapa tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad (Za ba). Kedah dan Perlis). Terengganu. Ma ktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka (1935) . Johor Bahru (1919). Walaupun begitu pada tahun 1900-an bahasa Melayu masih bertaraf bahasa vernakular. Zaman SITC/MPSI dan Pejabat karang Mengarang (1922-1941) Zaman Pendudukan Jepun (1942-1945) Zaman sebelum merdeka (1945-1956) Zaman selepas Merdeka (1957 hingga kini) Zaman SITC/MPSI dan Pejabat Karang Mengarang Zaman ini bermula dengan penubuhan SITC pada 1922 hingga 1941. Mereka ini telah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu seperti Pelita Bahasa Melayu (3 Jilid) dan Ilmu Mengarang Melayu yang dikarang dan disusun oleh Za ba. Ab dul Hadi Haji Hassan. iaitu zaman sebel um pendudukan Jepun 1942. Kelantan. Sesuatu yang menarik ialah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Amin (Harun Aminurrasyid). Mak tab perguruan juga telah mula dibuka. Misalnya pada 1900 Maktab Perguruan Melayu Melaka telah dibuka dan kemudian diikuti dengan pembukaan maktab di Taiping (1913). Harun Mohd. Negeri Sembilan dan Perak). Muhammad Idris Abdul Raof Al-Marbawi (1931) menyusun Kamus Idris al-Marbawi: Ara b-Melayu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Selangor. Kamus ini telah berjaya memenuhi keperluan Masyarakat Melayu dalam bidang agama. Melalui Pejabat Karang Mengarang ini juga lahir beberapa siri penerbitan buku te ks bagi The Malay School Series. Pahang. Bahasa Inggeris masih me njadi bahasa rasmi di Negeri-negeri Selat (Singapura. Pada tahun 1909 dan sel epasnya di Negerinegeri Melayu yang tidak Bersekutu (Johor. Melaka dan Pulau Pinang).Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 70 Di Pattani pula Sheikh Mohd Ismail Daud Al-Fatani menghasilkan Matla al Badrain dan uru AlMasail .Buku ini menjadi buku rujuka n utama untuk tatabahasa Melayu dari tahun 1940 hingga 1980-an.

.P Bincangkan sumbangan Johor dalam perkembangan bahasa Melayu.

Wanita. 1936) Pada zaman ini juga perkembangan kesusasteraan Melayu agak pesat kritik sosial d an kesedaran kemerdekaan dipancarkan melalui karya sastera. Harun Aminurrasyid. Persatuan bergiat aktif dan berjaya menerbitkan majalah-majalah seperti Suara Pe na (1938). 1930 1941) (d) Fajar Sarawak (Kuching. 1931 1955) (f) Warta Jenaka (Singapura. Mastika. Ketika ini muncul nama-nama penul is yang terkenal seperti Abdul Rahim Kajai. Utusan Pelajar dan lain-lain hingga hari ini. (a) Al-Ikhwan (Pulau Pinang. Misalnya. Syed Syeikh al-Hadi. dan hari i ni terus menjadi penerbit akhbar Melayu yang besar sampai dengan terus menerbitkan Utusan Malaysi a.terkenal deng an novel Faridah Hanumnya dan ramai lagi. Utusan Zaman. Mingguan Malaysia. terbit di Malaya ketika itu. 1930) (e) Majlis (Kuala Lumpur.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 71 (c) Ilmu Hayat (tentang Biologi) (d) Ilmu Tanam-tanaman (pertanian) (e) Kitab Hisab (Matematik) (f) Kitab Latihan Tubuh (Pendidikan Jasmani) (g) Sejarah Alam Melayu (5 penggal: Sejarah Alam Melayu) (h) Ilmu Alam (Geografi) (j) Pekerjaan Tangan (Pertukangan) (k) Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botani) Pada zaman ini juga penerbitan akhbar dan majalah agak rancak. 1928) (c) Warta Malayu (Singapura. 1926) (b) Saudara (Pulau Pinang. termasuk Singapur a dan Brunei. Kegiatan persuratan Melayu menjadi lebih terserlah apab ila pada 1934 sebuah persatuan persuratan Melayu yang dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya atau singkatannya PASPAM yang dianggotai oleh penulis-penulis dari tanah Melayu. . Pancaran Pena (1939) dan Taman Paspam (1940). Singapura dan Sarawak. Pada 1939 sebuat syarikat yang dikenal mseb aagai Syarikat Utusan Melayu telah menerbitkan Utusan Melayu.

Zaman sebelum merdeka (1945-1956) Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah memberi kesedaran baru kepada orang Melay u bahawa orang Asia berkemampuan untuk menentang dan mengalahkan orang-orang Barat. (c) Balai Pustaka di Kementerian Pendidikan hendaklah dinaikkan taraf ke Dewan B ahasa dan Pustaka. Pada bulan Ogos 1945. Antara kandungan laporan ini menyebut. iaitu 1952 di Singapura. (a) Semua institusi pendidikan hendaklah diletakkan di bawah dasar pelajaran keb . Berita Malai. e) Pembukaan sekolah-sekolah menengah Melayu dan penubuhan universiti-universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. dan menjadi mata pelajaran wajib bagi semua peperiksaan awam. Namun begitu bahasa Melayu masih digunakan di Sekolah-sekolah Melayu tetapi baha sa Jepun mesti dipelajari. Tuntutan perihal pengekalan kuasa Melayu. Angkatan Pemuda Insaf (API). Orang-orang Melayu mula memperjuangkan nasib bangsa terutamanya melalui penubuhan United Malays National Organization atau UMNO.Matahari Memanc ar. Antaranya Parti Kebangsaan Melayu Malay a (PKMM). (d) Bahasa Melayu hendaklah diberikan nilai ekonomi. (a) Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tunggal bagi Malaya merdeka. Dalam zaman ini juga sebuah sistem ejaan rumi baharu ya ng diperkenalkan. Akhbar dan majalah ada yang diterbitkan sebelum ini banyak yang ditu tup. Fajar Asia. Pada tahun 1956 satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Razak telah dikeluar. Islam sebagai agama rasmi. Hanya beberapa majalah yang dibenarkan terbit ketika itu seperti Penang Shimbun. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan sebagainya. Sistem ejaan ini digunakan oleh akhbar Fajar Asia . Kongres yang ketiga adalah yang paling penting. 1954 di Seremban dan 1956 di Johor Bahru-Singa pura. tentera Jepun terpaksa keluar dari Tanah Melayu apabila kalah kepada Tentera Ber ikat pimpinan Amerika Syarikat yang telah mengebom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Dalam masa ini juga Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu telah mengadakan tiga k ali kongres. bahasa Jepun telah dijadikan bahasa rasmi menggantikan bahasa Inggeris. (b) Penubuhan maktab perguruan untuk pengajaran bahasa Melayu bagi murid-murid b ukan Melayu. dan Semangat Asia. Dalam kongres ketiga ini beberapa rumusan tel ah diambil iaitu. iaitu Sistem Ejaan Fajar Asia.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 72 Zaman Pendudukan Jepun (1942-1945) Ketika pendudukan Jepun. bahas a Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bangsa Melayu mesti memiliki kedudukan istimewa telah mend orong kepada penubuhan pelbagai parti dan pertubuhan.

Antara penulis-penulis ASAS '50 yang terkenal . ASAS 50 terlibat secara langsung dalam pengendalaian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. iaitu Angkatan Sasterawan 50 atau singkatannya ASAS 50. (c) Di peringkat sekolah menengah dan pengajian tinggi hanya ada dua aliran saha ja. Inggeris. Pada zaman ini juga sebuah persatuan penulis yang terkenal telah ditubuhkan di S ingapura. Cina dan Tamil. sekolah-sekolah hendaklah dibahagi kepada empat aliran. iaitu Melayu.angsaan. (b) Di peringkat sekolah rendah. iaitu Inggeris dan Melayu.

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 73 seperti Tongkat Warrant (Dato Usman Awang). Per satuan ini masih wujud lagi tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Huruf ini kekal hingga kurun ke-18.N. Asraf Haji Abdul Wahab. Huruf ini lenyap pada tahun 1400 M. iaitu sebelum Belanda menjajah Indonesia. kepingan -kepingan logam dan pada batu-batu (batu bersurat). Dato A. iaitu huruf orang-orang Pallava yang berasal dari Coroman del. daun-daun lontar. Awam-il-Sarkam. Tulisan atau huruf tersebut dikatakan menyerupai bentuk huruf-huruf Rencong atau Rencang. India. Huruf Rencong pula banyak digunakan di Sumatera Selatan. Masuri S. Pada tahun 1892 tulisan kuno ini telah dijumpai pada sebatang tiang batu di Kota Kapur (Bangka Barat). Tan Sri Abdul Samad Ismail. Kawi dan Lampung. Mohd Ariff Ahmad. Huruf Kawi atau huruf Jawa kuno pula telah wujud sejak abad ke-8M b erasal dari huruf Vangki (Wenggi). Aksara atau huruf Kawi dan Rencong ditulis pada kulit-kulit kayu.. Aksara Rencong Aksara Kawi. Kehadiran pengaruh Hindu di alam Melayu turut membawa tulisan Palava yang diseba rkan melalui bahasa Sanskrit. Samad Said. Penyebaran tulisan dan bahasa Hindu ini sebenarnya terh ad di kalangan P P Bincangkan sumbangan penulis-penulis zaman sebelum merdeka dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. bermula daripada aksa ra Rencong. kepada Palavi dan aksara Kawi atau Jawa Kuno. PERKEMBANGAN TULISAN DALAM BAHASA MELAYU erkembangan sistem tulisan bahasa Melayu berkaitan rapat untuk kita mengenali pe rkembangan tamadun Melayu. Perkembangan aksara di Alam Melayu. kepada aksara Jawi dan Rumi. Perkembangan tulisan Melayu ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: zaman purba zaman kuno zaman klasik zaman moden dan dan dan zaman kuno praklasik zaman moden TULISAN MELAYU PURBA DAN MELAYU KUNO ada zaman purba dipercayai orang-orang Melayu telah mempunyai sistem tulisannya sendiri. Melalui tulisan kita boleh mendapat gambaran tentang orang Melay u dan sejarah masa silamnya. hulu Palemb ang dan Minangkabau. Palavi dan Rencong Aksara Jawi Aksara Rumi . Suratman Markasan. dan Abdul Ghani Hamid dan ramai lagi. Bangkahulu. Keris Mas (Kamaluddin Muhamad). Hamzah Hu ssein.

Zaman aksara Palavi Kemudian. Pinang (Bukit Meriam di Kuala Sg. Tamil. dan kehidupan sosi al seperti suratmenyurat. Merb uk. dan kemudian berkembang secara evolusi kepada huruf Kawi. seperti yang tertul is pada prasasti di Kalimantan Timur. Kemun culannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara pada abad ke-14. TULISAN JAWI ulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasu kkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Bukti kepentingan tulisan j awi terpapar melalui suratsurat dagang dan perjanjian yang pernah dibuat oleh raja-raja Melayu dengan pihak Port . Jawa Tengah. Tulisan jawi turut digunakan untuk tujua n kesenian seperti tulisan khat. perdagangan. De Casparis (1975. dari abad ke-4 hingga ke-7 Masihi. Jawa Kuno dan Kawi . panji-panji negara. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu peng etahuan. daripada pertengahan abad ke-8 Masehi hingga aw al abad ke10 Masehi. cop mohor kerajaan. dari abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 Masehi . Melaka. dan Semenanjung Malaysia. 2003) menerangkan huruf-huruf in i bermula daripada pengubahsuaian aksara dari kerajaan Palava di selatan India pada abad k e-4 Masehi. Tulisan Jawi juga dikenali sebagai tulisan Melayu. Aksara Kawi Kemudian. Pada zaman ini bahasa Mel ayu kuno telah menggunakan beberapa jenis aksara atau tulisan yang dipinjam daripada bahasa-bah asa lain. Ceruk Tokun. Batu bersurat Terengganu (702H/1303M) membuktikan tulisan Jawi di Tanah Melayu Pada zaman baha sa Melayu klasik penggunaan tulisan jawi agak ketara. Jawa Timur. dijumpai pada batu di Jawa Timur. daripada awal abad ke-10M hingga pertengahan abad ke-13M M asehi. Jawa Tengah. Johor-Riau. terutama India seperti aksara Pallava. Airlangga. dijumpai pada prasasti di Thai Selatan. Tulisan jawi memainkan peranan penting dala m masyarakat kepulauan Melayu dalam semua urusan pentadbiran. Kedah-P. menulis azimat dan sebagainya. Selanjutnya beliau membaha gikan zamanzaman perkembangan aksara itu kepada: Zaman aksara Palavi Awal. yang dijumpai pada batu bersurat di seluruh Alam Me layu ini sehingga kemasukan aksara Arab menerusi Islam. Kediri. dan Sumatera S elatan) dan Aksara Kawi zaman Majapahit. Jawa Barat. Aksara Kawi Awal atau Jawa Kuno. Tulisan ini berkembang semenjak zaman kerajaan Islam Pasai. seperti yang dijumpai pada prasasti di Sumatera. dan Semenanjung Malaysia.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 74 golongan istana sahaja. Provins Wellesley dan Sungai Bujang yang tersebut tadi. Bali. Huruf Jawi adalah tulisan yang sudah berabad-aba d lamanya digunakan di Nusantara. Devanagavi. ada zaman ini bahasa Melayu menggunakan beberapa bentuk tulisan. Sunda. dalam Shaharir Mohamed Zain.

Ketika penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Pengaruh tulisan jawi ini banyak mewarnai kehidupan rumpun Melayu di Nusantara. Selepas merdeka. tulisan jawi masih dijadikan tulisan rasmi bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. tulisan jawi tetap digunakan terutamanya di sekolah agama dan untuk pengajian yang berkaitan dengan hal T .ugis. penggunaan tulisan jawi mulai merosot. Tulisan jawi juga masih mendapat tempat dalam masyarakat ketika itu seperti melalui penerbitan surat khabar Jawi Peranakan dan Utusan Melayu. Namun begitu. Belanda dan Inggeris.

Di Malaysia usaha mendaulatkan dan memartabatkan tulisan Jawi telah dilakukan ol eh beberapa individu dan pertubuhan. Laman web penggalak tulisan jawi turut membantu peminat tulisan jawi untuk mempe lajari tulisan jawi. perbankan dan tanda-tanda jalan. Tulisan Jawi turut dianggap sebagai warisan budaya orang-orang Brunei bai k pada acara rasmi mahupun pada hal-hal yang tidak rasmi malah diutamakan dalam kehidupan beragama.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 75 ehwal agama Islam.. Tulisan Jawi digunakan secara meluas. syarikat-syarikat swasta. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Universiti Malaya (UM) telah bekerjasama untuk membangunkan Teknologi Jawi Digit al. Era siber turut membantu perkembangan tulisan jawi.ejawi. berbangsa dan bernegara. misalnya pada papan-papan tanda kerajaan. Selaras dengan itu PENJAWIM. Ini adalah satu usaha PENJAWIM untuk memaju dan menggalakkan pembelajaran dan penggunaan tulisan Jawi di kalangan masyarakat selari dengan matlamat persatuan ini ditubuhkan untuk mendau latkan tulisan Jawi. manuskrip dan kitab-kitab lama. bermasyarakat. Misalnya.net. Penggunaan tulisan Jawi begitu menonjol dan mereka begitu mahir menggunakan tulisan Jawi dan mampu membaca tulisan Jawi lama. Di Negara Brunei Darussalam tulisan jawi dijadikan tulisan utama berbanding tulisan Rumi. Salah satu daripada laman web berkenaan ialah ww. Mis alnya penubuhan Persatuan Pencinta Tulisan Jawi (PENJAWIM) adalah salah satu langkah bernas untu k memartabatkan tulisan Jawi di negara ini. kemudahan penterjemahan tulisan rumi ke tulisan jawi boleh dilak ukan melalui laman web tertentu. Dengan ada nya laman web . Tulisan jawi juga masih digunakan dalam urusan rasmi agama Is lam di kebanyakkan negeri di Malaysia.

1994:94). Marsden mengatakan bahawa bunyi ch. Penggunaan tulisan Rumi semakin berkembang dengan pesat. layari laman web berikut untuk mempelajari tulisan jawi dan meningkatkan kemahiran menulis dalam tulisan jawi. d.William Marsden pula merupakan sarjana Inggeris y ang mula-mula sekali membincangkan soal ejaan bahasa Melayu dalam bukunya yang berjudul A Gram mar of the Malayan Language. hanya pada abad ke-19 barulah tulisan rumi diperkenalkan dan digunakan secara meluas.. iaitu dengan menggunakan dalam tulisan Rumi.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 76 sedemikian usaha mengembangkan dan menyemarakkan semula tulisan jawi khususnya b agi pengguna rumpun Melayu di internet dapat dilakukan dengan lebih rancak lagi.my/~jawinet/belajarJawi/index.php * http://perdana. Ber mula dari tahun berkenaan tulisan Rumi telah menggantikan peranan tulisan Jawi dalam hampir seti ap urusan sehingga masa kini. p. g. William Marsden menggunakan tuli san jawi untuk menghasilkan buku tersebut. K Bandingkan penggunaan tulisan jawi di Malaysia dan Brunei selepas merdeka. khususnya orang Inggeris di Tanah Melayu. Malayo and English. ng. Namun begitu.ejawi. Bermula pada tahun 1963 tulisan rasmi bagi bahasa Melayu ialah tulisan rumi. Thomas Bowrey merupakan orang Eropah menghasilkan kamus pertama bahasa Inggerisbahasa Melayu pada tahun 1701 dengan judul A Dictionary English and Malayo. Pa da abad ke-19 dan awal abad ke-20.net/converter. tulisan Jawi mula terpinggir walaupun tulisan Jawi telah menjadi i dentiti masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. dan ny adalah huruf-huruf yang ditambah oleh orang Melayu kepada sejumlah 28 huruf Arab yang s edia ada pada waktu itu (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.fsktm. usaha-usaha itu tidak dapatlah dikatakan sempurna dan terdapat beberapa kelemahannya.edu. Pada tahun 1912. * http://www. Akibat daripa da penggunaan tulisan Rumi.html . sedikit demi sedikit telah mula m emperkenalkan huruf latin atau Rumi.um. TULISAN RUMI ehadiran Belanda dan Inggeris pada abad ke-17.

Kejatuhan Melaka pada 1511 dan kehadiran orang Eropah seperti Portugis. dan adapun dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah'' Abad ke-19 dianggap zaman peralihan bahasa Melayu. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan Jawi. Minangkabau (1356 M) Batu Nisan di Minye Tujuh. ketika itu. de Houtman dan lainnya telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Kuala Berang Terengganu. banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) seperti maka. menggunakan bahasa istana. Misalnya penerbi tan majalah Bustan Arifin yang menggunakan tulisan jawi untuk menyebarkan agama Kris tian. berulang. Sepanyol dan Inggeris turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu seperti menerbitkan r isalah dalam bahasa Melayu untuk menyebarkan agama Kristian. Acheh (1380 M) Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Batu Bersurat Terengganu dijumpai di Sungai Teresat. Tujuan asal mereka mempelajari bahasa Melayu lebih didorong oleh faktor perhubun gan dagang dan penyebaran agama Kristian dengan menggunakan bahasa Melayu.banyak ayat pasif dan ayat songsang. alk isah. tetapi ia dipercayai ditulis antara tahun 1303 M hingga 1387 M. berbel it-belit dan meleret-leret.ayat: panjang. Surat-surat dagang dan pentadbiran daripada raja-raja Melayu dan orang Eropah da n sebaliknya membuktikan bahasa Melayu bukan sahaja bahasa lingua franca tetapi bahasa rasmi. Sebelum kehadiran Islam tulisan Melayu kuno ialah tulisan Rencong dan Pala wa. . Misalnnya. Ta rikh sebenar tidak dapat dipastikan. . Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut adalah bukti penting penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Pada zaman ini empat buah batu bersurat yang menunjukkan perkembangan Bahasa Mel ayu klasik dijumpai. hatta. Usaha menghasilkan daftar kata dan kamus oleh orang Eropah seperti Pigafeta.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 77 RUMUSAN Abad ke-13 dan ke-14 telah menjadi zaman peralihan di kepulauan Melayu dengan ke datangan agama Islam telah mempengaruhi bahasa Melayu kuno dan menukarkannya kepada satu evolusi baru yang dinamakan bahasa Melayu klasik. iaitu: Batu Bersurat Pagar Ruyong. Melaka telah mengambil alih peranan bukan sahaja se bagai pusat perdagangan tetapi turut menjadi pusat perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah daripada bahasa Melayu kuno apabila wuju dnya tulisan jawi. Bahasa Melayu klasik mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya berbeza den gan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu moden. Selepas kejatuhan Sriwijaya. Belanda. kosa kata klasik. .

keagamaan dan kebahasaan memberi makna yang besar kepad a perkembangan bahasa Melayu Sebelum penjajahan British. pentadbiran. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. berfun gsi sebagai bahasa perantaraan. Orang tempatan seperti pegawai Melayu di Johor dan di tempat-tempat lain turut m enymbang kepada perkembangan bahasa Melayu melalui tulisan mereka.Bahasa Melayu pada abad ke-19 menjadi titik mula kepada perkembangan bahasa Mela yu moden. Hasil tulisan Raja Ali Haji dan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan perke mbangan bahasa Melayu moden. . Hasil karya mereka sam a ada berbentuk kesusasteraan. dan bahasa pengantar di pusat pe ndidikan Islam. kesusasteraan.

Epigrafi Melayu: sejarah sistem tulisan dalam Melayu. Hashim Musa (2003). Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I-VI (1952-20 02). KL:DBP . PJ: Longm an. Abdullah Hassan ed. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. . .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 78 KATA KUNCI bahasa pramoden bahasa moden tulisan Jawi tulisan Rumi kamus prasasti cop mohor pemodenan daftar kata aksara batu bersurat tulisan rencong tulisan palawa daftar kata Laporan Razak Laporan Rahman Talib PENILAIAN KENDIRI 1. KL:DBP .Pinang: Penerbit U SM. 3. Shaharir Mohamad Zain (2003): Penyebaran orang rumpun Melayu pra-Islam dan perkembangan tulisan bahasa Melayu dalam Jurnal Sari Bil. Abu Bakar Nordin et. Mengapa Aceh dan Riau menjadi pusat kegiatan kesusasteraan dan kebahasaan yan g penting selepas Melaka. KL:D BP . KL:Persatuan Penterjemah Malaysia. Kenapakah dikatakan Kongres Bahasa dan Melayu ketika penting dalam usaha meng angkat kedudukan bahasa Melayu 4. . Darwis Harahap (1992). P. Nyatakan sumbangan Jepun dalam perkembangan bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Bangi:UKM . Mengapakah penggunaan tulisan jawi menjadi malap selepas Tanah Melayu(Malaysi a) merdeka? RUJUKAN . 2. (1972).al. Ismail Hussein (1966). (2007). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Islam dalam sejarah dan kebudayaan Mela yu. 21:129-149 UKM: ATMA . SITC-UPSI pelopor pendidikan bangsa.al. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. (2000). (2004).

Bahasa-bahasa asing yang mengaruhi perkembangan bahasa Melayu P B Bahasa Sanskrit Bahasa Tamil dan Hindi Bahasa Arab dan Parsi Bahasa-bahasa serumpun Bahasa Cina dan Siam Bahasa-bahasa Eropah Bahasa Melayu . anda diharap dapat: 1. Terdapat pelbagai bah asa luar yang mempengaruhi bahasa Melayu seperti bahasa Sanskrit. Kita akan meneliti ciri-ciri bahasa Melayu moden serta akan membua t perbandingan dengan bahasa Melayu klasik. ba hasa Tamil. bahasa Arab. bahasa Cina. Dalam unit ini kita akan meneliti unsur bahasa asing yang terdapat dalam bahasa Melayu dari zaman awal hinggalah zaman moden. 4. bahasa Parsi dan bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Inggeris. Menjelaskan pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. penjajahan dan penyebaran agama. Proses peminjaman bahasa asing masih berterusan dan menjadi sumber dalam proses pembinaan dan perk embangan bahasa Melayu moden. PENGENALAN ertembungan masyarakat Melayu dengan orang luar sejak zaman lampau hingga kini b anyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Kita juga akan membincangkan proses perancangan bah asa Melayu sehingga diangkat menjadi bahasa Melayu moden. Mengetahui ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu moden 3.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 79 UNIT 5 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. PENGARUH ASING DALAM BAHASA MELAYU ahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan ben tuknya dalam pelbagai aspek. 2. perkahwinan. Membuat perbandingan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu moden. Memahami perancangan bahasa Melayu moden. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu menerima pe lbagai pengaruh bahasa dan unsur-unsur asing dari luar melalui pelbagai faktor seperti faktor perdagangan.

A J. pemerintahan. Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Keagamaan Agama Devi Sakti Deva Devata Vidyadhari Bhakti Dharma Upavasa Svarga Naraka Buddhi Dosa Agama Dewi Sakti Dewa Dewata . Namun begitu. tumbuhan dan haiwan. Menurut M. Ismail Hussein (1966:10-11) menjelaskan. Bukti konkrit ini membuktikan kewujudan bahasa Melayu d an pengaruh bahasa Sanskrit yang telah digunakan di pusat pemerintahan Sriwijaya. manakala menurut Za ba (1965) sejumlah 388 kata Sanskrit wuju d dalam bahasa melayu. kekeluargaan.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 80 PENGARUH BAHASA SANSKRIT ukti awal bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa asing ditemui pada abad ke-7 Ma sihi dengan penemuan tiga batu bersurat di Sumatera dan satu di Pulau Bangka seperti yang di bincangkan dalam tajuk sebelum ini. Berikut disenaraikan beberapa kata Sanskrit yang masih digunakan sehingga kini b erdasarkan bidangbidang tertentu. Kehadiran peda gang India bukan sekadar membawa barang dagangan mereka ke kepulauan Melayu. Antaranya ialah bidang keagamaan. Bag (1981) menyatakan bahawa terdapat tidak lebih daripada 2000 perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu. malah turut membawa kebudayaan mereka ke sini. Hubungan dua hala yang terjadi di antara benua India dan kepualuan Melayu ini me nyebabkan bahasa Sanskrit yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu meliputi pelbagai bida ng. jika diteliti kamus bahasa Melayu. fenomena semulajadi. Pengaruh terawal yang memperlihatkan adanya unsur bahasa asing datangnya dari ba hasa Sanskrit. Hubungan kepulauan Melayu dengan benua India yang terjalin berabad lamanya menye babkan beratus-ratus kata Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. jumlah kata Sanskrit ya ng disenaraikan adalah dua kali ganda adalah lebih banyak daripada jumlah yang dikatakan oleh Beg dan Z a ba. Pertembungan antara dua budaya ini termasuklah pertembungan baha sa.

..Bidadari Bakti Derma Puasa Syurga Neraka Budi dosa B melalui pengaruh bahasa sanskrit bahasa Melayu mengalami evolusi yang pertama. dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya. . bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea baharu yang tinggi.

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 81 Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Istilah Abstrak Asa Asmara Bhaya Vancana Bheda Cinta Sukha Duhkha Rahasya Utsaha Gambira Asa Asmara Bahaya Bencana Beza Cinta Suka Duka Rahsia Usaha gembira Fenomena Semula Jadi Bhumi Vayu Svasana Akasa Udara Guha Atana Surya Bumi Bayu Suasana Angkasa Udara Gua Tanah Suria Kenegaraan Negara Nagari Asthana Kota Rajan Baginda Paramesuari Mulya Astaka Makuta Mantra Pradhan mantri .

Pravira Anyaya Anugraha Pethvi Vamsa Negara Negeri Istana Kota Raja Baginda Permaisuri Mulia Astaka Mahkota Menteri Perdana menteri Perwira Aniaya anugerah Pertiwi Bangsa Haiwan Gaja Srigala Simha Hamsa Jalavat Gajah Serigala Singa Angsa jelawat Tumbuh-tumbuhan Kesuma Melati Kesuma Melati .

angkasawan -wati .Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 82 Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Svasana Vidari Campaka Angsana Bidara Cempaka Hubungan Kekeluargaan Manusya Kalavarga Svamin Stri Dara Randa Balya Terona Sodara Sodari Manusia Keluarga Suami Isteri Dara Janda Belia Teruna Saudara saudari Bahasa Melayu juga meminjam imbuhan. tatarakyat. dan nita.. pra-. prasangka swa.. . Menurut Nik Safi ah Karim et. tata-.. mahadewa.seniman.tatacara. eka-. tuna-.. tunaanggota Imbuhan akhiran Sanskrit pula ialah man.hartawan.swadaya. dwi-.prasekolah. prauniversiti. olaragawati Pengaruh bahasa Sanskit ini memberi kesan kepada bahasa Melayu. swasta.al (2004: 6) perkara ini berlaku kerana sifat bahasa Melayu yang mudah dibent uk dan dilentur untuk disesuaikan dengan segala keadaan dan keperluan. swatenaga tuna. maha raja.seniwati. Dengan merujuk Kamus Dewan cari perkataan-perkataan Sanskrit yang masih digunakan hingga kini dan kelaskan mengikut bidang tertentu.tunakarya. tatasusila. Bahkan jika ditinjau dari sudut sejarah perkembangan bahasa Melayu perkara inilah yang menjadi faktor utama bahasa Melayu mudah dipel ajari dan diterima sebagai bahasa perhubungan oleh semua orang daripada pelbagai masyarakat. Imbuhan awalan Sanskrit yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah maha-. Contohnya: maha. mahaguru tata. -wati.maharani. sukarelawan. dan tri-. Contohnya: -man .. budiman -wan . panca-. tatatertib pra. -wan. Bentuk imbuhan yang dipinjam melibatkan imb uhan awalan dan akhiran. prabayar. swa-.

Kosa kata Arab banyak digunakan dalam pengajaran agama Isla m kerana kalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. rebana. masjid. kapal. Proses mempelajari pengajian Islam yang m eliputi pelbagai kehidupan menyebabkan orang-orang Melayu meminjam kosa kata Arab. haram. syariat. 2004). kiblat. doa. ragam dan ti rai. neraca. ajal. apam. nabi. Bidang Contoh agama Islam. boria. banyak kosa kata Ar ab telah diserap ke dalam bahasa Melayu. agar. Antara kata-kata pinjaman daripada bahasa Tamil ialah kari. Kedatangan Islam yang membawa bahasa Arab ke Kepulauan Melayu juga turut mempengaruhi bahasa Melayu. ilmu pengetahuan. perunda ngan dan kosa kata umum yang lain. gudang. haji. bila l. kuli. PENGARUH BAHASA ARAB DAN PARSI ahasa Arab merupakan bahasa yang kedua terawal menyerap masuk ke dalam bahasa Me layu selepas bahasa Sanskrit. Kosa kata Arab yang dipinjam meliputi pelbagai aspek seperti istilah-istilah agama. Malah terdapat perkataan bahasa Tami l dan Hindi yang dipinjam daripada bahasa Yunani. mahligai. guni. tangki. Menuru t Syed Naquib alAttas. murtad. kanji. Manakala contoh perkataan pinjaman daripada bahasa Hindi ialah roti. rukuk. maksiat. bedil. sunat. dan ganda. Menurut Za ba (1965) sesetengah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit me rupakan sebahagian daripada bahasa Tamil dan Hindi. acar. basi. gurindam. candi. Hal ini berlaku kerana semasa penyebaran agama Islam. katil . gerudi. ibadat. jenaka. kapas. Sejarah hubungan bahasa Arab dengan bahas a Melayu dikatakan bermula kira-kira pada awal abad ke-15 apabila berlakunya kemasukan pa ra pedagang Arab ke Tanah Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka untuk menjalankan a ktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka yang terkenal ketika itu.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 83 PENGARUH BAHASA TAMIL DAN HINDI engaruh kedua-dua bahasa ini tidaklah banyak berbanding dengan bahasa Arab dan S anskrit. Kedatangan agama Islam ke kepulauan Melayu bukan sahaja sekadar mengubah keperca yaan dan agama penduduk di sini. topi. Pinjaman daripada kedua-dua bahasa ini merangkumi aspek perhubungan umum sahaja khususnya dalam bi dang perdagangan dan perniagaan. bahasa Melayu turut mengalami proses pengislaman (Nik Safiah Karim & Norl iza Jamalluddin. fardu. jodoh. lucah. pondan. mufti. baligh. ganja. logam. Inggeris dan bahasa-bahasa Timur . cur i. . baldi. kerani. rasul. halal. jamin. anbia. tetapi aspek-aspek budaya juga turut berubah. ketumbar. sujud. Portugis. hadis. bendahari. Berikut contoh-contoh kosa kata Arab yang dipinjam dalam bahasa Melayu. sami.

fakir. mustahil dan niat. ba ki. kertas. khabar dan kalam. syak. makrifat. salam. hikayat. kaum. adat. kaedah. huruf. sah. akhirat. aman. P B . khat. hafal.rukun. bab. ilham. awam. sedekah. waris. amal. hisab. darjat. fikiran. majalah. maaf. faham. madrasah. khuatir. ziarah. adat dan pergaulan manusia nasab. hebat. fasal. fakir. hajat. falsafah. ilmu ayat. iqtikad. ilmu. nasihat. jumlah. selamat. ni kah. maktab. karib. kaum. asyik. emosi dan perasaan ikhlas. insaf. hukum. izin. hairan. rahmat. hadis. hormat. musafir. darab. akal. sejarah. kerabat. falak. nafsu. tarikh. kitab. nafkah. umat. yakin. fitnah.

Wilkinson dalam A Malay-English Dictionary (Jawi) telah menyenaraikan seban yak 140 patah perkatan Farsi yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. alwah. Menurut Nik Safiah Karim (1996) lagi. wakaf. kursiyun (kerusi). alam. haram. bang. Co ntoh kata pinjaman bahasa Arab yang dikekalkan maknanya ialah. abhaduri. kosa kata Arab yang diubah atau dikhususkan maknanya adalah untuk meny esuaikan dengan keperluan untuk menyatakan sesuatu. atisynak. aiwan. Menurut Za ba (1965). lazat. shukran (syukur). amal. bedebah. maghrib. Manakala. zalim dan wajib. kuat. akhirat. taun. dunia.iaitu contohnya dalam kosa kata biadap dan binormal. -in un tuk muslimin. perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab meliputi pelbag ai bidang dan sebahagian daripada kata ini mengekalkan bentuk asalnya dalam bahasa Arab da n sebahagiannya lagi telah disesuaikan mengikut kelaziman sistem bunyi bahasa Melayu. sahsiah. Imbuhan awalan yang dipinjam ialah seperti bi. jubah. musabaqah Merujuk kepada segala jenis pertandingan. tertib. adil.J. hukum. alam. ghaib. Manakala imbuhan akhiran yang dipinjam daripada bahasa Arab pula ialah seperti wi untuk duniawi. kubah. ada yang dikekalkan maknanya dan ada juga yang berubah atau dikhususkan maknanya. basar. mahkamah. azad. akhbar. fard (fardu ). imbuhan i untuk abadi. wujud. hakim. behausy. gh. sy iaitu melalui kosa kata khasiat. Bahasa Melayu juga turut dipengaruhi imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. abilah. bakhtiyar. wabak.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 84 Bidang Contoh mesyuarat dan hadir hukuman dan peraturan wajah. Di samping itu. aspek bunyi bahasa Arab juga turut dipinjam dalam bahasa Melayu seperti bunyi kh. anakhoda. Antara perkataan-perkatan itu ial ah: Abelor (balur). hakim. bandar. wajib. imbuhan iah untuk lahiriah. . nahas. afsun. an ger. makruh. bafta. hukum. Namun begitu terdapat sebilangan sebutan kata Arab tidak berubah atau kekal maknanya. agar. adil. Hanya merujuk kepada pertandingan mengaji AlQuran. tarikh. behari. ikhlas. -at untuk muslimat dah ah untuk qariah. PENGARUH BAHASA PARSI R. insan. syar at dan masyarakat. jadual. misalnya akhlak. dan zikr (zikir). mahkamah. maktab Meja atau tempat menulis Kolej atau pusat latihan. mansuh. antara kata yang dipinjam daripada bahasa Arab itu. andam. haiwan. dan jahil. bad. Antara con toh sebutan kata Arab yang berubah ialah: abi (abah). Contoh kata yang diubah atau dikhusus kan maknanya ialah: Kosa kata Makna Arab Makna Melayu alim/ alim Orang yang tahu Ahli agama Islam.

behina, bejar, berkandan, biadab (biyadab), biyaperi, bostan atau bustan, cogan, dargah, darya, daftar, dafnah, dayah, dibaj, diwal, dewan, diwani atau dewani, domba, darwisy, emat, farsanj, firuz, firusah, gandum, gaz, giwag, gogah, Hindustan, hindi, honor,juwa dah, sudahar, sardi, syah, syal, sanggar, ustaz, firdaus, tamasya, zirah, khurma, medan, zabah , tan

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 85 Dalam A Practikal Modern Malay-English Dictionary yang dikarang oleh Winstedt (1 952) terdapat 77 patah perkataan pinjaman Farsi dalam bahasa Melayu. Antara perkataan-perkataan itu ial ah: PENGARUH BAHASA EROPAH Kedatangan orang-orang Eropah untuk berdagang dan meluaskan pengaruh mereka ke K epulauan Melayu telah menyebabkan bahasa Melayu meminjam berberapa kosa kata Eropah dalam perben daharaan katanya. Nik Safiah Karim (2004) menjelaskan bahawa kedatangan orang-orang Eropa h yang bermula dengan Portugis pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda dan Inggeris pada abad ke16 dan ke-17 ke rantau ini telah mempengaruhi bahasa Melayu. Kejayaan Portugis di Kepulauan Melayu telah mendorong Belanda hadir ke kepulauan Melayu. Kedudukan Portugis yang lemah memberi peluang Belanda menguasai Melaka. Seperti Portugis, Belanda turut memperkenalkan bahasa Belanda dengan menggalakkan penduduk di Kepulauan Me layu, khususnya penduduk Indonesia, menggunakan bahasa Belanda. Oleh itu, banyak kosa kata Belanda digunakan dalam urusan seharian dan sebati dengan bahasa Melayu (Nik Safiah Kari m:2004). Inggeris pula meluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu agak lewat. Kebolehan orang Melayu berbahasa Inggeris telah meningkatkan peminjaman terhadap kosa kata Inggeris dal am perbendaharaan kata bahasa Melayu. Pada masa kini, pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu merupakan pengaruh paling ketara dan meluas pada masa kini, dan lazimnya perkataan Inggeri s dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu apabila tiada perkataan tempatan untuk menyebarkan situasi b aru yang memanggil satu panggilan khusus merujuk kepadanya. Contoh perkataan sebegini adalah konota si (connoctation), kompromi (compromise) dan siri (series). agar, anggur, anjir, badi, bafta, bahnari, baju, bandar, bang, badebah, betah, b iadab, bius, cabuk, cogan, cokmar, darya, dewan, Feringgi, gandum, gas, geram, giwah, gusti, hablur, johan, jam, jambiah, janggi, jahan, kebab, kelamkari, kelasi, kelebut, kelembak, kempa, keskul, khasah, kismis, kubah, khoja, kulah, lashkar, medan, mat, matab, mohor, misru, muri, nafiri, nakhoda, nobat, pahlawan, pasar, piala, pirus, ramal, rukh, sadir, sakar, sambuk, sekul, serban, surmah, taktha, temasya, teji, zadah, zirah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peminjaman kosa kata bahasa asing oleh bahasa Melayu

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 86 Berikut disenaraikan kosa kata bahasa-bahasa Eropah yang dipinjam dalam bahasa M elayu; Portugis Belanda Inggeris baldi bangku kemeja gereja tuala kebaya bola dadu garfu jendela meja lampu peluru pita roda sepatu bendera almari keju mentega nanas anggur mandur lelong padri tembakau pasta pesiar duit pelekat senapang engsel pas sekolah kantor anjong balkoni wortel komando komentar korupsi kursus botol bil buku brek basikal bas enjin skirt kolej koperasi kelas lokap kopi audit drebar elaun gabenor geran Selain itu, pengaruh sintaksis bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu seakan-akan b ererti bahawa sintaksis bahasa Melayu sebahagiannya ditandai oleh sifat sintaksis bahasa Inggeris. Jika teliti fenomena tersebut daripada pandangan linguistik moden, wujudnya sifat sintaksis bahasa Inggeris da lam bahasa Melayu merupakan sesuatu yang semula jadi. Menurut Awang Sarian (1996), linguistik mode n tidak melihat fenomena tersebut dalam hubungannya dengan psikologi, pemikiran, dan kebudayaan masyarakat. Terdapat 15 aspek sintaksis bahasa Inggeris yang mempengaruhi wacana ilmiah dala m buku-buku yang dikaji oleh beliau. Daripada 15 aspek itu, terdapat 11 aspek yang paling menonjo l. Antaranya: 1. susunan kata

2. bentuk jamak 3. kata bilangan tak tentu 4. artikel 5. sujek-predikat 6. aktif-pasif 7. sruktur pasif dipanggil 8. keterangan 9. keterangan relatif PENGARUH BAHASA CINA DAN SIAM Bahasa Cina Bahasa Melayu menerima banyak pengaruh dari bahasa asing, salah satu daripadanya ialah bahasa Cina. Pengaruh bahasa Cina sebenarnya sudah berlaku sejak terjalinnya pergaulan dan hu bungan perdagangan di antara orang Melayu dengan orang Cina. Pengaruh bahasa Cina ini menjadi semak in ketara ketika zaman pemerintahan Inggeris. Hampir semua perkataan yang dipinjam dari bahasa Ci na adalah berasal daripada bahasa Hokkien atau Hokian Selatan iaitu dialek Fujian Selatan. Menurut Kong Yuan Zhi

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 87 (1993:676), terdapat 511 patah kata pinjaman daripada bahasa Cina dan dari sudut semantik, kata-kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada: Sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan seperti, kucai, lengkeng, leici, bacang, lumpia, bakpao, bakmi, bakpia, tahu, bihun, kuih, kimcam, kuaci, taugeh, ipang, misoa, kuetiau, cincau, kailan, dan sebagainya. Barang kegunaan sehari-harian seperti anglo, cawan, bakiak, dacin, sempoa, bak, kemoceng, gin, kimk(h)a, gincu, duit, ceongsam, koyak(ubat), dan sebagainya. Kata ganti dan panggilan untuk keluarga seperti lu, gua, engkim, engko(h), engso , entia dan sebagainya. Adat istiadat seperti capgomeh, cengbeng, pecun, angpau, dan kionghi Kata bilangan dan kata bilangan bantu seperti ji, go, cepek, ceceng, bah, cun, h un, li Bangunan dan tempat seperti kongkoan, lankan, loteng, kit Permainan perjudian dan kepercayaan seperti congki, ceki, pakpui, jailangkong Jabatan, kerjaya dan polisi sosial seperti tauke, singse, cukong, taipan, baktau , singkeh, Kenderaan dan alat pengangkutan seperti becak, angkong, sampan, jung, wangkang, ciang Peralatan seperti bangsal, beca, cawan, dacing, jong, kincir, loceng, loteng, ta ngsi, tanglong, tongkang, sampan, camca, teko dan sebagainya. Manusia dan budaya seperti apek, angpau, banci, cuak, jepun (Nyet Pun), kongsi, kuntau, lancing, nyonya, ponteng, samseng, tauke, tokong, tekong, gua, amah, amoi. . Bahasa Siam Bahasa Siam juga turut mempengaruhi bahasa Melayu namun, pengaruh bahasa ini ada lah terlalu sedikit. Hal ini berlaku melalui hubungan penduduk utara Semenanjung dengan bahagian Sela tan Thailand dan kemungkinan juga ketika penaklukan Siam keatas negeri-negeri Utara Semananjung. Contoh perkataan yang dipinjam daripada bahasa Siam oleh bahasa Melayu ialah mak yong, senarai, w at, menora, dan perai. PENGARUH BAHASA SERUMPUN Bahasa-bahasa Kepulauan Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap bahasa Melayu di Semenanjung. Bahasa di Kepulauan Indonesia ini merangkumi bahasa Indonesia, baha sa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa-bahasa di Sumatera. Pengaruh bahasa Jawa mula tersebar melalui cerita-cerita panji pada zaman pemeri ntahan Majapahit, iaitu dalam cerita ini banyak kosa kata Jawa digunakan. Pengaruhnya begitu melua s dalam zaman kerajaan Melayu Melaka melalui aktiviti perdagangan dan keagamaan. Kata pinjaman dari Jawa ini meliputi pelbagai aspek, antaranya kata-kata umum, kata-kata konsep, kata panggilan, maka nan dan kebudayaan. Terdapat beberapa faktor dalam penyebaran pengaruh bahasa Jawa, iaitu :

pengaruh kerajaan Jawa. bahasa Jawa masih tersebar terutamanya dalam buku-buku sast era khasnya melalui cerita panji pengaruh melalui interaksi sosial. Majapahit. iaitu perpindahan orang-orang Jawa ke Semenan jung Tanah . Selepas peng aruh kerajaan Jawa pudar. dan Mataram di Kepulauan Melayu.

Namun hari ini B Apakah keperluan penting yang mendorong bahasa Melayu meminjam kosa kata bahasa asing? Bincangkan kesan utama terhadap bahasa Melayu apabila berlakunya peminjaman bahasa dalam jangka panjang.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 88 Melayu dan Singapura turut menyebabkan unsur-unsur Jawa tersebar ke dalam bahasa Melayu. Dalam perkembangan sejarah bahasa Melayu klasik. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu sama ada bahasa Melayu moden ataupun bahasa Melayu klasik merangkumi aspek berikut. Semua surat-surat urusan perdagangan dan pentadbiran menggunakan tulisan Jawi. Ciri-ciri BM Tulisan Kosa kata Ayat Gaya bahasa . Jawa dan Madura) ayu bagus catat enteng gerobok andai beres calon enak lurah awet buntu dingin saringan lucu anggap sering wayang raden pinggir kodok luntur urus waras nona intip tamu pelancong perabot tulen tulen lumrah lakon nyaman jelek batik soto pamer warung menginap CIRI-CIRI BAHASA MELAYU MODEN DAN PERBEZAANNYA DENGAN BAHASA MELAYU KLASIK ahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang terdapat dalam ba hasa Melayu klasik. tulisan Jawi memainkan peranan utama. Tulisan Jawi masih digunakan ol eh sasterawan dalam penghasilan cerpen dan novel. A ksara Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan . Tulisan Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. Berikut disenaraikan beberapa kata-kata pinjaman Jawa (Sunda. iaitu pada awal abad ke-19 .

Hal ini ada kita bincangkan dalam tajuk sebelum ini. Kosa kata Perkembangan ilmu moden secara tidak langsung menuntut bahasa Melayu meminjam ba hasa asing untuk mengungkapkan ilmu baharu. Kata sahibul hikayat kemudian dari itu ma ka tersebutlah perkataan . masyghul (bersedih) dan sebagainya. perubatan. Bahasa Melayu moden turut memperkatakan pelbaga i bidang ilmu seperti ekonomi. Dalam hal-hal keagamaan tulisan jawi masih mendapat tempat. Setelah itu Pak Hassan nyalakan daun kelapa itu dengan mancis api. perlahan-lahan Pak Hassan menarik setengah dari daun kelapa kering yang terkepit di kirinya. Sebaliknya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik panjang. arakian . teknologi maklumat dan sebagainya. (Anwar Ridhwan. Bahasa Melayu klasik juga menerima pelbagai jenis kos a kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan. kini turut menggengam daun kelapa itu. sebaliknya dan lain-lain menggantikan penanda wacana bahasa Melayu klasik. politik. Bahasa Melayu moden tidak menggunakan perkataan yang muluk-muluk dan penanda wac ana klasik seperti hatta . Maka arakian berhenti Raja Iskandar pada tempat itu tujuh hari tujuh malam bersuka-sukaan dengan anak Raja Tabus.1975) . Contoh: Bahasa Melayu moden Bahasa Melayu klasik Ayat Ayat-ayat dalam bahasa Melayu kebiasaannya tidak berbelit-belit dan berulang-ula ng. falsafah. sains. (Sejarah Melayu. Penanda wac a Melayu moden seperti oleh itu . Usaha memartabatkan semula tulisan jawi tetap dilakukan. berbelit-belit dan beru lang-ulang Contoh: Sampai di pinggir hutan. alkisah . sosial.1986:151) Maka dengan kuasa Allah terlalu amat sangat kasih Raja Iskandar akan anak Raja Tabus dan Noraini pun terlalu amat kasih akan Raja Iskandar tiada sepertinya. pemerintahan dan pentadbiran. Genggaman tangan kirinya yang sudah sedi a memegang jala. Keadaan ini secara tidak langsung turut memperkayakan lagi kosa kata bahasa Mela yu. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden terus kepada maksud yang ingin disampaikan dan tidak ada bun ga-bunga bahasa. di samping itu . kalakian dan lain-lain. Sebaliknya bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosa kata klasik seperti saha ya. maka .Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 89 keadaan menjadi sebaliknya. iaitu tulisan Rumi menjadi lebih penting. Istilahistilah baru dicipta atau menerima istilah dari bahasa asing untuk memenuhi keperluan bi dang ilmu baru. budaya. Tulisan Ja wi agak terpinggir. tasawuf dan kata-kata umum. kesusasteraan. pendidikan. undang-undang.

dan Tun Hidap Panjang. ayat-ayatnya secara relatif banyak menggunakan ayat pasif dan songsang. berumah sendirinya. adik Bendahara Seri Maharaja bergelar Seri Nara Wangsa.1975:205) . Tiada puji-pujian yang menghiasi b ibir. Maka oleh Pateh Adam diemasinya segala penunggu pintu Seri Nara Diraja. Dia menduga ada bibit yang tidak sihat di luar pengetahuannya.1975:204) Adapun akan Tun Manda. itu pun banyak anaknya. Bagiku itulah yang paling baik dan berkesan jika dibandingkan dengan lain-lain upacara gemerlapan yang dibuat di balik topeng. beranakkan Tun Abdullah. (Sejarah Melayu.1995:77) Tiada titisan air mata yang mengalir di pipi. Dia merasa sunggu h terpukul. dan Datok Jawa itu Datok Singgora. Segalanya berjalan seadanya. Menuju Puncak) Ada pun akan Tun Abdul. saorang lagi perempuan. yang perempuan duduk dengan Orang Kaya Tun Ratna. Berbeza pula dengan bahasa Melayu klasik. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden secara relatif mendahulukan subjek daripada predikat. Contoh: Bahasa Melayu moden. (Zahara Nawawi.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 90 Bahasa Melayu moden Bahasa Melayu klasik Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden secara relatifnya menggunakan ayat-ayat akti f. diangkat anak oleh Seri Nara Diraja. 'Berilah aku masuk dengan empat puluh orang perai ini juga. bapa Datok Jawa. katanya pada penunggu pintu i tu. berapa orang laki-laki dan perempuan. Tun Manda namanya.' (Sejarah Melayu. Bahasa Melayu klasik.1992:76. Sebaliknya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik secara relatifnya mendahulukan p redikat dan Sekarang masalah lain pula yang timbul. (Abdullah Hussain. telah besarlah. Dia melihat Rubiah semakin mesra dengan keluarga Haji Minhad seperti ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik kemesraan i tu.

dikukus. (Sejarah Melayu. 1995:445) Maka oleh Seri Akar Raja disuruhnya datangi Telanai.1975:173) . diadun. Pagi itu dia terkejut kerana mendengar suara orang memekik dan membent akbentak dalam bahasa asing. matawang asing dan sebagainya. Maka Tela nai pun matilah. disuruhnya bunuh.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 91 diikuti dengan subjek atau dengan kata lain ayat songsang.. Bahasa Melayu klasik Gaya Bahasa Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang baharu telah mewujudkan pelbagai ragam d an gaya bahasa.. Contoh: Bahasa Melayu moden. Mengapa bahasa Melayu klasik banyak meminjam kosa kata dalam bahasa Arab dan Parsi? Mengapakah wujud laras dalam sesuatu bahasa? Haji Mihad teringatkan bapanya. Begitu juga jika kita bertemu dengan perkataan seperti menu. (Abdullah Hussain. Begitu juga dengan bidang-bidang lain. Per bezaan pelbagai gaya dan ragam ini menghasilkan laras bahasa tertentu. Misalnya doktor akan memperkatakan perkara-perkara berkaitan dengan bidang perub atan. diselangi dengan raungan dan tangisan. Ini berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mempunyai gaya pengucapan hampir se ragam atau sama. Maka Seri Akar Raja pun kembalilah ke Pahang. minyak masak. ahli ekonomi akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan. pasaran lesu. Kuburnya entah di mana. Bahasa yang digunakan juga banyak menggunakan bahasa istana. Kalau kita bertemu dengan perkataan seperti bursa saham. pasaran turun naik. maka jelas bidang sosial atau khasnya bidang masakan atau pemakanan yang dibincangkan.. kek lapis dan sebagainya.. Kalau kita membaca sesuat u petikan atau rencana. ind eks komposit. kita akan dapat mengesan istilah-istilah dan kosa kata tertentu yang me wakili bidang yang diperkatakan. maka jelas perkara yang dibincangka n itu ialah bidang ekonomi atau perniagaan. hakim dan pe guam akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan begitulah seterusnya. Maka Sultan Muhamad Terengganu itu diserahkan baginda pada Seri Akar Raja turun temurun anak cucu Se ri Akar Raja juga memegang dia. Perasaannya kembali sayu dan pilu.

Dan pelabuhan. Ist ilah-istilah baru khususnya istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang teknikal dihasilkan. laras ag ama. Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.015 mata. . laras sukan. Pasaran saham terus bergerak ke arah aliran tidak menentu. misalnya laras akademik. laras undang-undang. Hasi l usaha ini wujud pelbagai laras bahasa yang mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dalam disiplin yang b erbeza. Laras Ekonomi Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti impak pencemaran air ter hadap hidupan akuatik di Muara Sungai Klang. Oleh itu lahirlah pelabagai laras. Kaunter-kaunter kewangan dan harta yang ada kaitan dengan urus niaga dengan bak-bak di Amerika terus menunjukkan sentimen ya ng rendah. Kaedah kajian utama adalah kaji selidik di samping dapatan kajian dar ipada data skunder daripada Jabatan Alam Sekitar. laras ekonomi dan sebagainya Berikut petikan-petikan contoh mengikut laras yang membuktikan bahasa Melayu tel ah berada pada era pemodenan. Laras Akademik. Indeks dijangka bergerak dalam jajaran 1.005 mata hingga 1. Kawasan kajian meliputi zon perindustrian . Bahasa Melayu moden hari ini bergitu berbeza dengan bahasa Melayu klasik kerana perubahan bentuk dan pelbagai ilmu baru yang diperka takan. Sesuatu laras b iasanya berubah-ubah mengikut konteks dan situasi. Harga-harga saham di Bursa Malaysia menyaksikan paras penutupan bercampur-campur apabila minat belian berpi lih di kaunter-kaunter mewah menjadi hambar kerana dipengaruhi sentimen negatif beri kutan kejatuhan semalaman di Wall Street.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 92 PETIKAN-PETIKAN CONTOH Salah satu aspek yang penting dalam pemodenan bahasa dan perancangan bahasa iala h pemupukan yang bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk mengembangkan bahas a supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan beberapa bahasa yang lain. Usaha ini perlu dilakukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di Malaysia selepas merdeka.

(petikan Perkara 152: Perlembagaan Persekutuan Malaysia) KUALA LUMPUR 22 Ogos . (Talib Samat. Felcra menyasar bahagian pembangunan hartanah menyumbang antara 10 hingga 20 peratus kepada perolehan syarikat dalam tempoh lima tahun akan datang.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 93 Laras Undang-undang Laras Media Massa/Laras Laporan Laras Sastera/Laras Kreatif Long Jaafar ke hulu ke hilir mencari idea baru bagaimana untuk meneruskan hidup ini. (Felcra) akan menceburi sektor pembangunan hartanah bagi mengurangkan kebergantungan dalam sektor perladangan pada tahun hadapan.. apa-apa bahasa lain. Sehari-harian ini dia begitu sakit kepalanya memikirkan perjalanan hidupnya yang tidak keruan di bumi Teluk Belanga..Pengerusinya. Teman seperantauannya. dan (b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan. Datuk Tajuddin Abdul Rahman berkata. Ali Osman hanya memandang kosong ke langit luas.Ketika ini Felcra bergantung sepenuhnya kepada pengurusan ladang komodit i kelapa sawit dan getah sahaja. (Utusan Malaysia: 22 Ogos 20011) .. Singapura ini.''Felcra p erlu melakukan transformasi daripada sekarang kerana bergantung sepenuhnya kepada komoditi memberi risiko yang besar kepada syarikat.2002: Tengku Menteri) (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: Dengan syarat bahawa(a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi). atau daripada mengajarkan atau belajar. Ali Osman cukup memahami rintihan sahabatnya tang tidak berjaya dalam apa jua bidang yang diceburinya.Felcra Bhd. Dia dituduh tidak mempunyai cita-cita.

iaitu salah satu masalah sakit jantung. Berpandukan kepada lima aksi terdahulu. tidak bermaya dan hilang semangat? Ini bermakna anda perlu melakukan sesua tu untuk mengembalikan kesegaran. mencerminkan bahawa skuad Olimpik negara sudah benar-benar bersedia menghadapi Kelayakan Sukan Olimpik London bermula September depan. pasukan kendalian Ong Kim Swee itu. koronori arteri menjadi sempit dan kaku. Angina. rahang dan bahagian belakang.t. anak buah Kim Swee segera bangkit daripada lena dan mempamerkan kegagahan membenam Dolny Kubiu (2-0). 16 Ogos lalu. Cara yang paling mudah ialah membelai dan memanjakan diri anda di pusat rawatan kesihatan. (2-1) . memerintahkan supaya orang yang beriman bertakwa kepada All ah dan memberi gambaran betapa Allah sentiasa menolong orang yang bertakwa lantas A llah memerintahkan beberapa arahan yang lain kepada orang yang beriman. SKUAD Olimpik negara kini. tengkuk. Mereka bermula cemerlang dengan tiga kemenangan berturut-turut mengalahkan Moldava. lengan. 1-0. masalah sakit dada atau berasa tidak selesa pada bahagian itu terjadi ap abila otot jantung tidak mendapat darah yang cukup.w. semakin hampir menamatkan misi pertapaan di Vion. Rasa sakit itu mungkin boleh terjad i pada bahu. menc atat keputusan yang boleh dibanggakan. Untuk membangkitkan kesegaran diri dengan kos yang rendah tetapi layan kelas sat u datanglah ke pusat Rawatan Kecantikan Cempaka.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 94 Laras Iklan Laras Sukan Laras Agama Laras Sains dan Teknologi Lesu. Angina bukan masalah kecil kerana ia adalah simptom koronori arteri (CAD). Apa tidaknya. CAD terjadi apabila plak terbina di koronari arteri. Apabila plak terbina. Antaranya inf aq fi sabilillah dan jangan membinasakan diri di samping berihsan. Anda pasti akan dilayan umpama puteri. Liptovsky Mikulas. Mungkin anda bimbang dengan kos . Slovakia apabila perlu mengharungi dua lagi perlawanan persahabatan menentang FC Nitra hari ini dan FC Levice (26 Ogos) sebelum pulang ke tanah air pada 28 Ogos ini. Mujur. (SinarHarian :22 Ogos 2011) Selepas Allah s. Biasanya angina menyebabkan seseorang i tu berasa seperti dadanya ditekan atau dipicit. (2-1) sebelum menerima kekalahan besar selepas dibelasah Honv ed Budapest (1-4). empat kemenangan dan satu kali t ewas. Plak yang terbina ini dinam akan atherosclerosis . Al iran darah ke jantung merosot seperti mana berlakunya penurunan bekalan oksigen ke ot ot . Topolcany.

jantung. (Berita Harian: 28 Mac 2007) .

Kemuncak bagi pendidikan aliran Melayu dan juga dasar pendidikan kebangsaan iala h dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) pada tahun 1970. Gabungan Persatuan-persatuan Penulis Nasional Malay sia atau singkatannya Gapena telah ditubuhkan. Kerj asama Kebahasaan dalam Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kemudian kepada Maj lis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu-Indonesia. Seminar Dunia Melayu. iaitu dengan menghapuskan aliran Inggeris. Pada pertengahan tahun 1970. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan jelas menyebut perihal kedudukan ba hasa Melayu dalam Perkara 152. seperti Hari Sastera. aliran Inggeris ditiadakan tetapi bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran dikekal kan dan dijadikan bahasa kedua terpenting di semua peringkat pengajian. sekolah rendah dikurangkan menjadi tiga aliran sahaja. Bahasa Melayu dijadikan alat perpaduan warganegara Malasyia. Berbagai kegiatan telah dianjurkan untuk mencapai hasrat i ni. iaitu bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan bagi Perse kutuan Tanah Melayu. Antara matlamat Antara tujuan utama penubu han Gapena termasuklah untuk terus memperjuang dan memartabatkan kedudukan bahasa Melayu de ngan menyatupadukan semua penulis yang menggunakan bahasa kebangsaan membuka luas rua ng untuk para penulis muda bagi meningkatkan bakat-bakat mereka. Laporan ini me ngukuhkan kekurangan yang terdapat dalam Laporan Razak (1956). Penggunaan bahasa Melayu seba gai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan dilaksanakan dari peringkat rendah hinggalah k e peringkat universiti. Mengukuhkan lagi perkembangan bahasa Mel ayu lewat abad ke-20. Bahasa Melayu juga mula mendapat tempat di luar n . Simposium Dunia Melayu. Dapat disimpulkan perkembangan bahasa Melayu lewat abad ke-20 berkembang luas da n digunakan dalam semua urusan pentadbiran kerajaan dan majlis-majlis rasmi sesuai dengan tuntutan perlembagaan dan akta bahasa pada semua peringkat. Kongres Cendekiawan Melayu dan sebagainya. Antara perkara penting peny ata pelajaran baharu ini ialah.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 95 ZAMAN MERDEKA (1957 HINGGA KINI) erkembangan bahasa Melayu selepas merdeka terus rancak dan berkembang pesat. Bahasa Melayu juga telah mu la digunakan di mahkamah-mahkamah di Malaysia. Hari Puisi Nasional. aliran kebangsaan bagi sekolah menengah dan pengajian tinggi yang menggunakan ba hasa Melayu sebagai bahasa pengantar sahaja. Kongres Bahas a. Pada tahun 1960 Penyata Pelajaran Rahman Talib telah dikeluarkan.

Bincangkan laras lain yang wujud dalam bahasa Melayu bersama rakan dan tutor anda. Minat orang luar terhadap pengajian Melayu dan bahasa Melayu turut membantu penyebaran dan P Berpandukan petikan-petikan contoh yang diberi cari istilah-itilah khusus yang terdapat dalam petikan tersebut yang menggambarkan bidang ilmu berkenaan. ..egara.

badan perancang bahasa ialah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang di tubuhkan pada tahun 1956. usaha-usaha ini dijalankan oleh badan-badan tertentu yang ditubuhkan khas untuk mencapai matlamat ini. Menurut Tatabahasa Dewan edisi baharu (Nik Safiah Karim et al. peranca ngan bahasa ialah usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke taraf yang lebih maju. Antara pusat pengajian Melayu di luar negeri ialah U niversiti Hamburg (Jerman). School of African and Asian Studies London (SOAS). Peringkat 2(Pelaksanaan) pelaksanaan rancangan (pengekodan atau kodifikasi)dan pemupukan Peringkat 3. Secara umumnya. B Tiga peringkat perancangan bahasa Peringkat 1(Pemilihan) membuat keputusan dasar tentang bahasa yang hendak dirancang. Istituto Orientale (Itali). Universiti Beijing (China) dan banyak lagi. PERANCANGAN BAHASA MELAYU MODEN agi memajukan dan memodenkan bahasa Melayu pelbagai usaha dan perancangan dijala nkan. yan g digambarkan seperti berikut: Perancangan bahasa dibahagikan kepada dua bahagian. Universiti La Rochelle (Perancis). Universiti Leiden (Belanda). Wellington (New Zea land). 2003:20).Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 96 perkembangan bahasa Melayu. Di Malaysia. Universiti Victoria. Univers iti Cornell dan Universiti Ohio (Amerika).(Penilaian) penilaian dan peninjauan kembali hasil dan aktiviti perancangan bahasa dan selanjutnya membaiki kelemahan yang ada Perancangan Bahasa Perancangan Taraf Perancangan Korpus . bahasa yang dipilih sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan bahasa-bahasa lain. perancangan bahasa melalui tiga peringkat utama. Umumnya. iaitu perancangan taraf dan perancangan korpus.

dan peranan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat. sebutan dan etimologi kata. Sejarah perkemba ngan sistem ejaan Rumi bermula dari Sistem Ejaan Rumi Wilkinson. Proses perancangan bahasa . Dalam hal ini. Satu Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM). Aspek pemodenan seterusnya ialah dalam bidang perkamusan. Proses perancangan bahasa amat penting kepada sesebuah bahasa kerana bahasa sent iasa melalui pembaharuan. contoh pengguna an kata. Bidang morfologi melibatkan pembe ntukan kata dan frasa manakala bidang sintaksis merupakan cara-cara untuk membina ayat. bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia dan bahasa rasmi negara dan seterusnya menjadi lambang identiti Malaysia dan menjadi alat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Maka. Perkara-perkara yang direkodkan meliputi kata entri. Usaha ini penting bagi membolehkan pengguna bahasa mengunakan tatabahasa yang be tul dan seragam sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan. Aspek pengekodan ini j uga dianggap penting kerana sesuatu bahasa yang sedang berkembang akan bertambah per bendaharaan katanya. maklumat tatabahasa. Perancangan pemodenan tatabahasa me ncakupi dua bidang penting. pertambahan kata ini perlu disusun dan dirakamkan untuk rujukan u mum. Proses penyera gaman dan pembakuan bahasa atau pengekodan ini melibatkan perkara-perkara berikut. Tanpa perancangan yang strategik dan sistematik akan membua tkan sesebuah bahasa menjadi lemah dan akhirnya mati begitu sahaja. Sistem Ejaan Rumi Kongres. Sistem Eja an Rumi Fajar Asia. makna. Penyeragaman tatabahasa juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu terus berk embang. Pembentukan istil ah yang standard penting dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Universiti Malaya dan akhirnya Sistem Ejaan Rumi Baharu (1972) yang digunakan sehingga hari ini.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 97 Perancangan taraf bererti peluasan dan peningkatan taraf penggunaan. iaitu morfologi dan sintaksis. Sistem Ejaan Rumi Za ba. bahasa Melayu dipilih dan diiktiraf me lalui perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (pindaan 19 71). Dalam usaha memodenkan sistem ejaan Rumi terdapat beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem ejaan dalam bahasa Melayu. Salah satu proses tersebut i alah proses penyeragaman bagi menghasilkan satu variasi bahasa seragam dan baku dalam pelbag ai aspek diperlukan untuk menjadikan sesuatu bahasa terus berkembang maju. Usaha pemodenan dan pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ilmu moden bermula apabila Pedoman Umum Pembentuka n Bahasa Melayu (PUPIBM) dirumuskan oleh MBIM. Perancangan korpus pula melibatkan pelbagai proses.

yang melibatkan pelbagai aspek ini dilihat mampu mempertahankan sesebuah bahasa daripada menjadi pupus. Oleh itu. Proses penyeragaman dan pembakuan bahasa ejaan peristilahan perkamusan tatabahasa .

laras teknologi maklumat. men yebar. RUMUSAN 5. dan seterusnya bahasa-bahasa Eropah seperti Portugis. iaitu pada awal abad ke -19. ayat dan gaya bahasa. Senaraikan ciri-ciri bahasa Melayu moden dan ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Untuk memodenkan bahasa proses perancangan dan pemupukan bahasa dilakukan. 12. 13. Mengapakah pengekodan dianggap penting dalam proses perancangan bahasa? . 8. Pelbagai bentuk laras wujud dalam bahasa Melayu. Mengapakah bahasa Melayu begitu mudah menerima pengaruh bahasa asing? 3. Peringkat awal bahasa Melayu banyak meminjam kosa kata Sanskrit. KATA KUNCI peminjaman pengekodan pemupukan penyeragaman perancangan korpus pembakuan pemodenan gaya bahasa laras pemilihan pelaksanaan penilaian standard istilah bidang PENILAIAN KENDIRI 1. kemudian Arab. Ciri-ciri bahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang ter dapat dalam bahasa Melayu klasik merangkumi aspek kosa kata. Bahasa Melayu juga meminjam kosa kata daripada bahasa-bahasa serumpun. dan per anan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat. Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. Berdasarkan pemerhatian anda apakah kepentingan laras kepada masyarakat Senaraikan tiga proses atau peringkat utama perancangan bahasa. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. tulisan. memartabat dan memodenkan bahasa Melayu sesuai dengan tuntutan semasa. laras ekonomi. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan bentuknya dalam pelbagai aspek. laras sain dan sebagainy a. Perancangan taraf bererti peluasan dan peningkatan taraf penggunaan. 2. Belanda dan Inggeris . Perancangan korpus ialah proses penyeragaman bagi menghasilkan satu variasi bahasa seragam dan baku dalam pelbagai aspek diperlukan untuk menjadikan sesuatu bahasa terus b erkembang maju. Tamil dan Hi ndi. 6. 10. Pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 hingga kini tulisan Rumi mengambil alih peranan tulisan Jawi. 7. 11.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 98 Malaysia melalui DBP dengan kerjasama MABBIM berusaha untuk terus merancang. 9. Pelbagai bidang ilmu menghasilkan pelbagai laras bahasa dalam bahasa Melayu seperti laras undang-undang.

25. M. (2004). J (1981). 23. Mohd Taib Osman (1964). 20. Nik Safiah Karim (1996). KL:DBP 21. 18. PJ: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin (2004). Beg. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 99 4. Unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu. KL:DBP 17. . Tengku Menteri.al. A. KL: Utsuan Pub & Dist. Unsur asing dalam bahasa Melayu. KL:DBP 16.(2003). 676-702. 22. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. D alam Jurnal Dewan Bahasa. Mengapakah bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan? 6. Awang Sariyan (1996). Bhd. 26. Talib Samat. Nik Safiah Karim et. Hari-hari terakhir seorang seniman. Shah Alam: Karisma Pub. W. Shellabear (1975). Bahasa Melayu STPM (kertas 1 & 2). Kong Yuan Zhi (1993. Apakah bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh Arab telah diterima oleh masyara kat di kepulauan Melayu? RUJUKAN 14. Indo. Bahasa rencana pengarang akhbar-akhbar Melayu hingga ke tahun 1941. Kuala Lumpur: Champ ion Printers Sdn. Sejarah Melayu.Sanskrit loan words in Malay. Abdullah Hussain (1995). Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Anwar Ridhwan (1986). KL:DBP. Ogos). KL:DBP 24. Imam. Ismail Hussein (1966). KL:DBP Dewa n Bahasa dan Pustaka.G. Bhd. Ilmu Mengarang Melayu. Bhd. KL:DBP 19. 15. Zainal Abidin bin Ahmad (1965). Sdn. Apakah kepentingan perancangan bahasa dalam konteks sesebuah negara ? 5.

Adakah anda mengenali tulisan dalam gambar ini? kurun kemudian. Lama kemudian dinamakan sebagai Tulisan Rencong.__________________________________________________ BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Berkurun-kurun kemudian. ranting. mereka mula menulis dengan meniru cabang. Mengenalpasti jenis persuratan yang terdapat di Malaysia 3. Oleh yang demikian. dan bentuk sungai. Mengetahui zaman persuratan Melayu moden PENGENALAN Tahukan anda pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. anda diharap dapat: 1. potongan kayu. Bahasa Melayu dalam _____________________________________________________________________________ UNIT 6 BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN khir unit ini. Oleh yang demikian. ranting. Tulisan atau aksara Rencong terdapat di Sumatera Selatan. potongan kayu. mereka belum memiliki kemahiran menulis dan semua perhubungan dilakukan dengan cara lisan. Pengalaman dan pe ngetahuan mereka tentang alam cukup luas. mereka belum memiliki kemahiran menulis dan semua perhubungan dilakukan dengan cara lisan. rotan dan sungai. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. Para ce rdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. Para cerdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. dan bentuk sungai. Lama-kelamaan terbentuklah tu lisan yang namakan sebagai Tulisan Tulisan atau aksara Rencong ini n. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. Pengalaman dan pe ngetahuan luas. mereka mula menulis dengan m eniru cabang. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. Hal ini dapat dikaitkan pada penciptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan pengisi alam sebagai pembayang maksud atau sampiran sebelum menyatakan isi pantunnya. akar. Mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam persuratan 2. anda diharap dapat: Mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam persuratan persuratan yang terdapat di Malaysia Mengetahui zaman persuratan Melayu moden pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. rotan dan sungai. Hal ini dapat dikaitkan pada penciptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan ebagai pembayang . akar.

mereka belum memiliki kemahiran kurun kemudian. Oleh yang demikian. Pengalaman dan pe ngetahuan luas. Para cerdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka.maksud atau sampiran sebelum Bahasa Melayu dalam persuratan __________________ 100 pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. mereka mula menulis dengan meniru kelamaan terbentuklah tulisan yang .

London (Darwis Harahap. Pelabuhan di Sumatera pula mendapat bekalan rempah ini dari Pulau Maluk u di samping Aceh yang sudah terkenal hasil rempahnya ke dunia Arab. sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat. Selat Melaka telah digunakan oleh pedagang Arab seb agai laluan pelayarannya membawa barang perniagaan dari Tiongkok. Tulisannya yang asal. Seawal abad pertama. Pedagang Arab yang dimak sudkan di sini tidak semestinya beragama Islam kerana hubungan di antara Arab dan alam Melayu t elah wujud sejak zaman sebelum munculnya Islam. dan India ke Pelabuhan Yaman. Hal ini menyebabkan tulisan ini tidak dapat bertahan lama. bahasa Jawa dan bahasa Arab. Pengaruh Hindu di kepulauan Melayu mula dibawa oleh pedagang dan pelayar sama ad a dalam kalangan orang India atau orang Melayu. Oleh itu. Selain itu. iaitu huruf Rencong tersisih tetapi kosa katanya bertambah. Aksara Rencong dianggap huruf asli Bahasa Melayu. didapati ia mempunyai pengaruh yang ketara sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut mengguna kan beberapa perkataan Melayu di samping askara Sanskrit. Penggunaan kapur barus untuk mengawetkan ma yat (mummi) yang disimpan di dalam piramid pada Zaman Mesir Kuno dikatakan diambil d ari Barus (nama tempat) di Pulau Sumatera. Sumatera. Dari Sumatera hasil yang paling utama mereka beli ialah rempah kerana rem pah ini merupakan keperluan yang penting bagi orang Arab di Saba' (Kerajaan Saba' wujud di antara 115950 SM). bahasa Melayu diandaikan telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang ada pada batu bersurat selepas itu sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya. Lama-kelamaan pel abuhan yang ada di kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menj adi tempat . iaitu bahasa Sanskrit. Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 101 Aksara Rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi). 1994: 56). Berabad-abad sebelum Masihi. bagaimanapun aksara Rencong ini masih dapat dilihat di Perpustakaan School Of Oriental and African Studies. Zaman Persuratan Melayu Kuno Tahukan anda hingga abad ke-14 bahasa Melayu telah mengalami perubahan dengan ti ga bahasa yang besar. Bincangkan kelompok yang menggunakan bahasa Sanskrit. pedagang dari India belayar ke Timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju Indi a. Pelayaran dua hala ini menyebabkan mereka sentiasa melalui selat Melaka.

Bahasa Melayu Purba in i kemudian dinamai sebagai bahasa Melayu Kuno. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama i ni mengakibatkan bahasa Melayu Purba mendapat pengaruh baru. .perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal o leh pedagang Arab. Di samping itu juga para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu.

Terdapat empat batu bersurat yang penting di samping beberapa batu bersura t yang lain serta beberapa catatan pengembara dan pedagang Cina berkenaan dengan kerajaan Sriwijay a dan penggunaan bahasa Melayu. B atu bersurat lain yang ditemui di Pulau Jawa ialah d Bukateja. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan dan pentadbiran kerajaan Sriwijay a. Sifat bahawa Jawa pula begitu kompleks dan bertata tingkat menyebabkan lama-kelamaan bahasa Jawa semakin tersisih. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan palava. kerajaan Melayu pernah mengirim utusan ke China pada tahun 644M. prasasti Melayu yang tertua bertarikh pada awal abad ketujuh masihi. batu bersurat Talang Tuwo(684). namun ia disebut secara sepintas lalu oleh pengkaji yang sama dalam artikelnya yang bertajuk . Menurut catatan Cina. Batu Bersurat Kedukan Bukit . Manjusyrigrah a. iaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Perkataan Sanskrit berasal dari perkataan Samskrtabhasa yang berma ksud bahasa yang sempurna . Dalam zaman kerajaan Sriwijaya. iaitu di Kaki Bukit Siguntang. ditemui bukti penting perihal penggunaan bahasa Melayu kuno. antaranya iala h batu bersurat Kedukan Bukit(683). Gunung Sundoro. Pada masa yang sama keraj aan Sriwijaya membantu menyebarkan kebudayaan dan bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Melayu. Menurut Noriah Mohamed (1999:48). ditemui di Sajamerta. Dang Pu Hawang Galis. kerajaan Sriwijaya dikatakan telah menguasai sebahag ian besar kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penakulukan. penemuan batu ini ada disebut dalam laporan arkeologi Oudheidkundig Verslag (1920).Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 102 Pada zaman ini. batu bersurat kota kapur (686) dan batu bersurat karang berahi (686). ia itu sejenis tulisan India Selatan purba bagi penyebaran agama Hindu. Ia dijumpai di Kedukan Bukit. pantai utara Jawa Tengah.ditemui di Palembang bertarikh 683 M atau 605 Tahu n Saka (Zaman saka bermula pada tahun 78M). Keempat-empat batu bersurat terpenting. Kerajaan ini berpusat di daerah Palembang di Su matera. Westenek yang menjadi Residen Palembang pada ketika itu tidak menyebut tentang penemuan itu. L. Kebun Kopi (Jawa Barat) dan lain-lain. Sang Hyang Wintang. iaitu kerajaan Sriwijaya. Sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kerajaan Melayu di jambi. Ia diperolehi pada 29 November 1920 daripada sebuah keluarga Melayu yang menetap di Kampung Kedukan Bukit. Manakala di Pulau Jawa. sebelah barat daya Palembang. Pada abad ke-7 hingga abad ke-9. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima ba hasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebah agian besar kepulauan Melayu.C. terdapat dua bahasa utama di kepulauan Melayu.

kira-kira empat minggu kemudian. menggerakkan tentera 20. Krom juga mengkaji dan menghasilkan kajian tentang batu bersurat dalam bentuk artikel yang bertajuk Hindoe-javanansh e Geschiedenis pada tahun 1920.000 orang. sebahagian jalan darat dan dengan sukacitanya memberikan siddhayatra menjadi mil ik Sriwijaya dan menjadikannya makmur. sebahagian m enaiki kapal. Hari lain pula. dia berangkat dari Minag Tamvan.Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Melajoe (1923). isi kandungan batu bersurat ini menceritak an tentang seorang raja yang berpangkat dapunta hiyang telah naik kapal untuk mendapatkan s iddhayatra yang diterjemah sebagai kekuatan sihir atau kejayaan. Tulisan pada batu . Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat yang diuk ir di atas batu berbentuk bujur yang bergaris lilit 80 sentimeter pada bahagian paling panjang. Ismail Hussien (1992:15) menjelaskan.

iaitu Batu Bersurat Pagar Ruyung (1356 M) di Sumate ra Barat. dan Arab. merdeka. mula. par-. dosanya. tetapi. banyak. kasihan. benua. mati. ujar. jahat. tatkalanya. bulan. tambal.C. batu. menggunakan bahasa Melayu. di dalam. kecuali pada bahagian tiga baris terakhir yang ti dak dapat dibaca kerana telah trserpih. aku. ka-. tapi k. seperti: abai. datu. d engan. Imbuhan akhiran pula ialah: -i dan -an. Beberapa perka taan bahasa Melayu Kuno sebahagian telah memperlihatkan irasnya dan sebahagian lagi kekal di gunakan hingga kini. persumpahan. keliwat. maka. ulu.Westenek. juga Kata marbuat dan niparbuat berubah menjadi berbuat dan diperbua bersurat ini juga menjadi bukti bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa ras mi dalam zaman . namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu Kuno pada batu bersurat ini. tida. sakit. Imbuhan awalan ialah : ni-. Batu bersurat ini ditemui di Pagar Ruyung. beri. durhaka. jangan. Misalnya: Kata tida (tidak) berubah menjadi tyda . kait.pada Batu Bersurat Kota Kapur perkataan/bahasa Melayu telah lebih banyak ditemui dan unsur bahasa Sanskrit semakin berkurang. di-. ulang. dan yang.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 103 bersurat ini terpelihara baik. Sa nskrit. hamba. kita. kedatuan. Batu nisan ini bertarikh 1380 M dan ditulis dengan tulisan India. suruh. Minangkabau (1356M) merupakan Batu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu dengan pengaruh Islam. pahat. Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang dipahat di atasnya dengan empat belas baris ayat bahagian yang berukir berukuran 50 sentimeter hingga 80 sentimeter. Batu Bersurat Talang Tuwo batu bersurat ini bertarikh 684M atau 606 tahun saka. orang. Batu bersurat Pagar ruyung. bunuh. lawan. roga. Bahasa yang terdapat pada batu bersurat ini menunjukkan perbezaan kata-kata yang digunakan jika dibandingkan dengan batu ber surat zaman kuno. Residen Jambi pada 17 November 1920. pulang. Awalan mar dan ni berubah m i ber dan di . Batu Bersurat Kota Kapur . tuba. Ia ditemui di kawasan Talng Tuwo di Barat Palembang oleh L. gelar. Di samping batu bersurat yang telah dinyatakan di atas sebenarnya ada lagi batu bersurat yang agak penting diketahui. Pada batu bersurat ini tertulis beberapa sajak Sanskrit dengan sedikit prosa Melayu K uno dengan menggunakan huruf India dan satu lagi di Aceh yang dinamai Batu Nisan Minye Tuju h. Walaupun begitu batu ini masih ditulis dengan huruf India dan meng andungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. buat. tulisan yang terdapat pada batu bersurat ini Manakala Batu Bersurat Karang Brahi merupakan salah satu batu bersurat terpenting. mar-.

Makam ini kepunyaan Ratu Al-Alah. Manakala Batu nisan Minye Tujuh. .Sultan Malik al-Zahir Thani (1326-1350) ialah pemerintah negeri Islam Samudera-Pasai atau Aceh sekarang ini. Aceh ini ditulis dalam huruf India tetapi bahasa yang digunakan telah banyak menunjukkan perubahan. Mengandungi dua rangkap syair bahasa Melayu kuno bercampur Sanskrit dan Arab ditulis denga huruf Kawi atau Jawa kuno. Pertama kalinya kata-kata Arab tercatat pada batu bersurat ini.kerajaan Sriwijaya. Puteri ini mangkat pada 1380 TM. puteri Sultan Malik al-Zahir Thani.

lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka. Terjemahan insripsi Batu Bersurat Terengganu ini iaitu . muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah memperkenalkan sistem tulisan dan alat percetaka n terutamanya pada abad ke-19. Inksripsi ini masih tertulis dalam bahasa Arab ia itu mengandungi petikan ayat al-Quran surah al-Hasyar ayat 22 hingga 24 pada nisan kaki. ya Tuhan semesta taruhlah Baginda dalam swarga Tuhan. Batu Bersurat Terengganu merupa kan bukti terawal pengunaan skrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu. iaitu Sultan Malik al-Saleh. Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua . Batu ini ditemui oleh seorang saudagar berketurunan Arab yang bernama Sayid Husin bin Ghulam al-Bokhar i di sunagi Teresat. Kuala Berang. bagi mereka ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam. meninggal dunia pada bulan Ramadan pada tahun 696H. iaitu Sulta n Pasai yang pertama memeluk agama Islam. Penentua itu fardlu pada sekalian Raja manda. Rasul Allah dengan yang orang . Daripada penemuan Batu bersurat yang diperkatakan di atas merupakan catatan tera khir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14.N. Pada abad ke-15 6 sebuah kerajaan Melayu Melaka yang gagah dan berpengaruh Hijrat nabi mungstapa yang prasida tujuh ratus asta puluh sawarsa haji catur dan dasa wara sukra raja iman warda (?) rahmat-Allah gutra tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha taruh dalam swarga tuhan tatuha iaitu maksudnya Setelah hijrah Nabi. Inskripsi ini menceritakan undang-undang seorang raja.M. inksr ipsi ini sudah lama terletak di depan sebuah surau atau langgar yang dipakai sebagai tumpuan ka ki untuk mengambil wuduk. Di bahagian lain pula terdapat satu bentuk prosa yang bersajak. di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla llahu alaihi wa sallama Raja mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam bhumi. mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruk di laut dan darat semesta Ya Allah.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 104 Terdapat catatan pada batu nisan Minye Tujuh ini iaitu: Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Merupakan batu nisan yang pertama dijumpai dan diperbuat daripada batu Acheh. Jumaat Ratu Iman warda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa. Malah tertulis juga nama pemilik makam. Berdasarkan maklumat penduduk setempat.. menurut Fatimi dan S.Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada. Terengganu. Manakal a pada nisan kepala tertulis satu puisi Sufi Arab. dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Manakala Batu bersurat Kuala Berang. kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun bulan Zulhijah empat belas hari. Jum at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala. Terengganu (1303-1397M). al-Attas dalam Hashim Haji Musa (1999:8).

syair. Hikayat Nakhoda Muda. mereka banyak menterjemahkan buku agama ke dalam bahasa Melayu dalam usaha menyebarkan kefahaman dan pengetahuan agama Islam. demikian juga segala yang wajib d iketahui oleh orang-orang Islam". Contoh-contoh hikayat dari unsur Hindu ialah Hikayat Seri Rama (Ramayana) dan Hikayat Pandawa Jaewa (Majabharata). rukun Iman yang enam perkara. Zaman Persuratan Melayu Klasik Perkembangan Bahasa Melayu Klasik dapat dilihat jelas dalam persuratan. Hikayat Nabi Muhammad menga jar anaknya Fatimah. huraian kalimah shahadat. surat. Hikayat Nabi Yusuf.. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai-bagai jenis contoh persuratan yang menggunakan bahasa Mel ayu Klasik. Dari sini . Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Amir Hamzah Dengan sempurnanya huruf abjad Jawi maka ulama Islam sama ada yang berasal dari negara Arab mahupun ulama Islam tempatan yang telah mendalami pengetahuan agama Islam mulai menulis risalah terutama berkenaan dengan ".Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 105 telah menjadikan bahasa Melayu semakin penting sebagai lingua franca dan alat da lam perkembangan kesusasteraan Melayu. Orang Melayu pun semakin ramai belajar agama di negara Arab. Hikayat Nabi Bercukur. Hikayat Berma Syahban. Bahasa Melayu kuno berjaya menjadi lingua franca. bincangkan. Apabila mereka kemb ali ke tanahair banyaklah buku agama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagam aan kepada masyarakat. Dari sini lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad.. Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagamaan kep ada masyarakat. rukun Islam yan g lima perkara. Jenis karya hikayat terbahagi kepada tiga jenis utama. ada di antara mereka yang giat menulis hi kayat. Manakala hikayat pengaruh Islam ialah Hikayat Hassan Damsyik dan Hikayat Salih dan Saliha. sifat dua puluh. Sebagai contoh. Hikayat Hindu-Islam ialah Hikayat Gul Bakawali. ada di antara mereka yang giat menulis hikayat. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. dan hikaya t nabi yang lain. hukum kanun dan kitab. iaitu hikayat berunsur Hi ndu. Hikayat Nabi Daud. Bagi hikayat berbingkai seperti Hikayat Bayan Budiman Kesempatan orang Melayu belajar agama di negara Arab dan apabila mereka kembali ke tanah air. Hikayat Nabi Ibrahim. hikayat. hikayat berunsur Hindu-Islam dan hikayat berunsurkan Islam.

bumi. Hikayat Nabi Yusuf. sentosa. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Hikayat Nur Muhammad da n nabi bercukur dan nabi wafat adanya. agama. kepala. Namun. dan dituduh mel anggar adat resam orang Melayu. masa. utara. rahasia. seperti yang berikut ini: Bahasa yang terdapat dalam petikan di atas terlihat susunannya tidak teratur dan berlaku beberapa kali perulangan perkataan. Perkataan lain yang kini sudah sebati dengan bahasa Melayu di antara lain: saya. D alam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245. Sebarang penonjolan nama perseorangan dianggap bongkak. bahasa. ras a. Hal ini berlaku kerana cerita tersebut berasal daripada cerita lisan atau cerita yan g disadur beberapa kali daripada cerita asalnya. anggota. pahala. biaya. pada zaman sebelum dan awal kebangkitan Islam. ragam. seperti: Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muh ammad 'Ali Hanafiah. Keadaan ini dapat difahami kerana karya ini merupakan awal penulisan daripada cerita yang biasanya disampaikan secara lisan. raya. manusia. Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut dalam Sejarah Melayu. raja. muka. mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. da n hikayat nabi yang lain. Hikayat Nabi Muham mad mengajar anaknya Fatimah. Hikayat Nabi Ibrahim. restu. cuka. Hikayat Nabi Daud.Kebanyakan karya kesusasteraan pada zaman i ni tidak diketahui penulisnya sama ada kesusasteraan tersebut bercorak Hindu ataupun berc orak Islam. Malik Indra. Hikayat nabi bercukur. semasa pertahan . Hikayat Amir Hamzah menceritakan perihal kegagahan dan keperwiraan seorang pejua ng Islam. puteri.273 perkataan di dalamnya. neraka. iaitu Amir Hamzah. seperti: Candra Nur Lela. Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya sebelum 1511 lagi. suara. sayembara. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam kutipan Hikayat Amir Hamzah ini: Ada pula di antara pujangga yang sudah begitu mesra dengan kesusasteraan Hindu menulis cerit a tersebut dalam tulisan Jawi. iaitu Paduka Seri Sultan Putera Jaya Pati Sif at Alau'ddin Shah. karya kesusasteraan dianggap m ilik bersama. hikayat ini dikatakan telah dibacakan bagi menaik an semangat pahlawan Melayu. Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut dalam Sejarah Melayu. putera. dan saudara. negeri. dan Maharaja Bikrama Indra Dewa mempunyai gelaran lain. dewa. Lagi pula pada masa itu. semas a pertahanan Melaka dari serangan Portugis.Demikian juga kesusastera an Parsi. sombong. raksasa. syurga. puasa. cahaya. bahaya. penulisan mereka ini telah dijalin dengan nama Arab a tau campuran Hindu-Arab termasuk gelaran rajanya.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 106 lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad.

Bermula maka tatkala itu semata-mata 'alam pun belu m jadi. hikayat ini dikatakan telah diberikan oleh Sultan Melaka untu k dibacakan bagi menaikkan semangat pahlawan Melayu. Ertinya. . Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya s ebelum 1511 lagi.273 perkataan di dalamnya. Demikianlah firman Allah sujudlah engkau lima puluh tahun lamanya. langit dan bumi pun belum jadi. Dalam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245. yakni Adam antara tanah dan seperti sab da Nabi sollollohu 'alaihi wasallam 'awwalu ma kholaqollohu ta'ala nuri'.'arasy dan kursi pun belum jadi. perta ma-tama dijadikan Allah ta'ala itu cahayaku ini maka ia pun sujud dengan firman Allah me nyuruh sujud. Telah sudah i a sujud maka firman Allah 'Hai kekasihku Nur Muhammad' maka bangkitlah ia Nur Muhammad i tu. darat dan laut pun bel um jadi. Wabihi nasta'inu billahi ta'ala. Ini hikayat peri menyatakan Nur Muhammad Rasulu llah sollollohu 'alaihi wasallam. langit dan bumi pun belum jadi.an Melaka dari serangan Portugis. tersebut Luh pun belum tersurat dan seperti Nabi sollol lohu 'alaihi wasallam kepada Nabi Adam 'alaihissalam.

seperti Muhammad Hanafiah. Amir Hamzah di-katakan mulai menerima agama Islam sesudah dua tahun Rasulullah menerima walinya yang pertama dan telah bersamasama mengikut Nabi Muhammad berhijrah (berpindah) ka-Madinah. seperti gambarannya: Maka Sultan Ahmad pun menghimpunkan orang. Kerana Feringgi akan melanggar esok hari. Maka dianugerahi pula Hika yat Muhammad Hanafiah. supaya kita beroleh faedah d aripadanya. takut tiada akan ada berani segala tuan-tuan itu seperti Muhammad Amir Hamzah pun padalah maka kita beri Hikayat Ha mzah. iaitu putera kepada Abdul Mutalib. maka ba ginda pun tersenyum maka titah Sultan Ahmad. Apa kita buat bertu nggu dibalai rong diam-diam sahaja? Baik kita membaca hikayat perang. Maka Tun Indera Sagara pun masuk mengadap Sultan Ahmad. persembahkan ke bawah duli yang diper tuan. keberanian da n jasajasanya dimedan-medan perang terutama sekali dalam peperangan Badar amatlah besar ertiny .w. Maka kata segala anak tuan-tuan itu. Maka hari pun malamlah. baiklah Tun Indera Sagara pergi memohonkan Hikayat Muhammad Hanafiah. maka titah Sultan Ahmad pada Tun Indera Sagara. Maka kata Tun Isap pada Tun Indera Sagara. Maka oleh Sultan Ahmad dianugerahi Hikayat Amir Hamzah. dan suru h berhadir senjata. Maka segala sembah orang itu semuanya dipersembahkannya kebawah duli Sultan Ahmad. patik-patik itu adalah seperti hulubalang berani.a. Amir Hamzah adalah terkenal sebagai pahlawan Islam yang terbilang. benar katanya itu. Maka oleh T un Indera Sagara segala kata Tun Isap itu semuanya dipersembahkannya kepada Sultan Ahmad. katakan kepada segala an ak tuan-tuan itu. Maka Tun Indera Sagara pun keluarlah membawa Hikayat Hamzah. didalamnya meriwayatkan kisah keberanian dan kegagahan Sayyidina Hamzah mengepalai tentera Islam dalam peperangan menentang tentera-tentera kafir. benar kata tuan-tuan itu. maka semuanya diam. sembahkan mudah-mudahan dapat patik-patik itu mengambil faedah daripadanya. Seperti yang tersebut di-dalam riwayatnya bahawa Amir Hamzah ialah bapa saudara kapada Nabi Muhammad s. Hikayat Amir Hamzah adalah merupai sebuah buku yang tebal mengandungi 90 bab. Menurut pendapat orang-orang yang ahli dalam lapangan kesusasteraan bahawa Hikay at Amir Hamzah ialah salinan daripada bahasa Parsi sungguh pun dalam bahasa 'Arab a da juga hikayat yang demikian. maka segala hulubalang dan segala anak tuan-tua n semuanya bertunggu dibalai rong. tiad a menyahut. Maka kata Tun Muhammad Onta. hendak pun kita anugerahkan Hikayat Muhammad Hanafiah.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 107 Kisah pada malam sesudah Feringgi melancarkan serangannya yang pertama ke atas Melaka. maka segala titah Sultan Ahmad itu semuanya disampaikannya pada segala anak tuan-tuan itu.

Hikayat Raja Pasai Hasil kesusasteraan Melayu yang dianggap terawal ditulis oleh orang Melayu. dekat Madinah. Sayyidina Hamzah telah tewas tatkala me lawan orangorang kafir Makkah yang banyak bilangan-nya dikaki bukit Uhud.Hikayat Amir Hamzah ini sa-lain daripada dalam B ahasa Melayu ada juga salinan-salinan-nya dalam bahasa Jawa. Perhatikan bahagian awal petikan Hikayat Raja Pasai yang berikut ini : . Maka ker ana itu-Iah riwayat Amir Hamzah sentiasa di-kenang oleh umat Islam. dan di-dalam hikayat-nya banyak pula diadakan tokok tambah oleh pengarang-nya.a disisi sejarah perkembangan agama Islam. Dalam ba hasa Jawa hikayat ini terkenal dengan nama "Menak". Tidak dapat dipastikan tarikh awal hikayat ini ditulis kerana pada masa itu tradisi me nceritakan semula cerita orang lain (seperti yang dilakukan pada cerita lisan) berlaku dan diangga p sebagai sesuatu yang wajar. Sunda dan Bugis. meng isahkan masyarakat Melayu dan menggunakan bahasa Melayu (tulisan Jawi) ialah Hikayat Raj a Pasai.

Hill mengatakan di antara tahun 1383 M hingga 1390 M manakala Hooykaas mendakwa bahawa Hikayat ini seawal-awalnya dikarang sekitar ta hun 1350 M. dipeliharakan Allah subhanahu wataala apalah kira nya dari dunia datang ke akhirat. Penyalinan ini juga memperlihatkan bahawa ketika itu kesusastera an Melayu tersebar luas di seluruh Nusantara. Amin Sweeney berpendapat abad ke-14. Merah Silu telah membuka Pasai Samud era sempena seekor semut besar. Raja Ahmad menjumpai budak perempuan daripada buluh betung. berkat syafaat Nabi Muhammad mustafa. Hikayat Raja-Raja Pasai bukanlah sebuah buku teks sejarah yang murni. corak organ isasi pentadbiran . R. Cerita ini termasuklah kewujudan sesebuah negeri. kepada bulan Muharam. Winstedt menjangka Hikayat Raja Pasai selesai ditulis pada abad ke-15.O. sanat za Hijratul Nabi 1230 dan Sangking Kya i Suradimanggala. Setelah dewasa. Selamat sempurna yang membaca dia dan segala yang menengarka n dia. keadaan sosial budaya dan corak politiknya. Ia dapat dibahagikan kepada 3 mengikut peralihan cerita. Kisahnya mengaitkan keturunan ra ja-raja Pasai yang bernama Raja Ahmad dan Raja Muhammad. Unsur mitos dan legenda diterapkan dalam bahan sejarah yang memerlukan interpretasi yang mendalam untuk mengetahui objektif dan tujuan pengarang istana ini. meng enai pembukaan Negeri Samudera-Pasai dan kisah pengislamannya. Jones (1987) terc atat:Tamat Hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan hasil sastera sejarah yang tertua yang diperca yai disusunpada abad ke-15 iaitu semasa pemerintahan Malikul Saleh hingga Pasai dita kluki oleh Majapahit. warsa 1742 ini bukanl ah bermakna penulisan pertama cerita tersebut. Karya sastera sejarah biasanya menceritakan pembukaan negeri. kepada hari dua puluh sa. istimewa yang menyuratkan dia. zaman keemasan . Di samping itu tarikh yang tercatat pada bahagian akhir Hikayat Raja Pasai seperti Tamat har i Isnin.Pertama.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 108 Hikayat Raja-Raja Pasai tergolong dalam genre sastera sejarah juga disebut sekar ang sebagai karya agong. Sebaliknya telah d ibumbui dengan unsur-unsur sejarah. bupati sapu (pu) nagari Demak nagari Bagor. melainkan merupakan salinan daripada beberapa salinan cerita yang terdahulu.H. perkembangannya. zaman kekalahan dan keruntuha n. Mereka berkahwin dan mendapat seorang puteri be rnama Puteri Betong. Kisah pengislaman Pasai pula dikaitkan dengan Merah . Puteri Betong puladikahwinkan dengan Merah Gajah dan mendapat 2 orang pu tera iaitu Merah Silu dan Merah Hanum. sallallahu alaihi wasaa lam. Pada bahagian akhir Hikayat Raja Pasai yang diusahakan oleh R. Ketika berburu. dan A.

Mereka menfitnah Tun Brahim Bapa kononnya ia telah menceroboh gundi k kesayangan raja lalu dijatuhkan hukuman dgn meminum racun.Silu yang bermimpi bertemu dengan Rasulluah s.Kegagahan Tun BrahimBapa(anak Sultan Ahmad) digambarkan seperti Hang Tuah. Maka ada raja dua bersaudara seorang namanya Raja Ahmad dan seorang namanya Raja Muhammad. Puncannya bermula akibat daripada sifat dengki pembesar Pasai ke pada Tun Brahim Bapa.a.Bahagian akhir cerita pula mengenai kisah penaklukan Pasai oleh Majapahit. ma ka adalah diceriterakan oleh orang yang empunya cerita ini. Setelah kematian Tun Brahim. Maka baginda kedua bersaudara itu hendak berbuat negeri di Samarlanga.Manakala bahagian kedua menceritakan kisah mengenai kisah mengenai Tun Bra him Bapayang merupakan tokoh yg menjadi kebanggaan Kerajaan Pasai. . Pasailah yang pertama membawa iman akan Allah dan akan Rasulullah. Alkisah peri mengatakan cerita raja yang pertama masuk agama Islam ini Pasai.w dan menukar nama kepada Sultan Malikul Saleh. negeri yang di bawah angin ini .Beliau juga amat dik enali rakyat kerana prihatin akan kehidupan rakyat. Adapun yang tua Raja Ahmad.

Merah Silau dengan pengikutnya berpindah k e Sungai Pasangan dan ke Hulu Kalang. Di sana dia bertemu dengan Megat Iskandar dan meres tui dia tinggal di Buluh Telang. Raja Ahmad mendapat anak lelaki yang dibela oleh seekor gajah. Pasai dap at dikalahkan oleh Raja Aceh. Baginda menghalau Merah Silau dari tempatnya. Maka Raja Ahmad melanggar negeri Raja Muhamad dan peperangan terjadi. Di samping itu ada juga dikaitkan dgn legenda mengenai kedatangan Islam yg dihub ungkan dgn Nabi Muhammad. Dia pergi mem buru dan berjumpa dengan seorang tua di dalam sebuah surau . Merah Hasun marah kerana menyangka abangnya mak an cacing gelang-gelang dan bermain dengan kerbau. Merah Silau menahan bubu dan mend apat cacing gelang-gelang yang bertukar menjadi emas dan perak. Megat Sekandar hendak mengangkat Merah Silau menjadi raja tetapi dibantah oleh Tun Harid Benung. Hulubalangnya bernama Tun Harid B enung lari ke negeri Barus tetapi ditangkap oleh Raja Barus. Hikayat Raja-Raja Pasai m engandungi unsur metos & sejarah seperti yg terdapat dlm ciri sastera sejarah. ia berkahwin dgn Puteri Ganggang dari Perlak & mendapat putera bernama Malikul Tahir. satu perbuatan yang memalukan maruah ra ja. Tetapi di Kumat. Akhirnya sultan Malikul Nasir melarikan diri ke Kumat. Raja Ahmad bernegeri di Balik Rimba . Merah Gajah mencabut ram but emas Puteri Betung lalu keluar darah pelik berwarna putih. Malangnya Merah Silau suka sangat bersabung ayam. Di samping itu. Sultan Malikul Na sir diserang oleh Megat Sekandar dan Sultan Malikul Nasir tewas. Anak itu dinamakan Mer ah Gajah . Akhirnya Merah Gajah dikahwinkan dengan Puteri Betung. Apabi la Merah Silau menjadi raja. Akhirnya. Dalam hikayat ini ada terselit unsur metos iaitu Raja Muhamad mendapat Puteri Be tung daripada perdu rebung buluh. Puteri Betung akhirnya hil ang. Kegagahan Tu n Brahim diselitkan . Raja Muhamad marah lalu membunuh Merah Gajah . iaitu Sultan Iskanar Muda Mahkota Alam. Megat Sekanda r dan Megat Kedah ialah kekanda kepada Sultan Malikul Nasir di Rimba Jerana. Merah Silau menjadi raja di Rimba Jerana. Sultan Malikul Nasir menyerangnya dan berlaku peperangan yang panj ang. Merah Silu mendapat mimpi sehingga dpt mengucap dua kalimah s yahadat & dapat membaca Al-Quran. Daripada nasihat orang tua d i surau itu. Merah Silau berkuasa menjinakkan kerbau liar di kawasan tersebut. Setelah memeluk Islam. Kedua-dua raja adik beradik ini terbunuh dalam peperangan. Merah Silau dan Merah Hasun tinggal di Biruan. Merah Gajah dan Puteri Be tung mendapat anak lelaki iaitu Merah Silau dan Merah Hasun.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 109 kekuasaan Pasai menjadi lemah dan mudah ditakluki Majapahit.

Ayatnya juga tidak sempurna di samping terselit bahasa Mela yu kuno. Peraturan itu diadakan untuk melindungi kerajaan. Namun begitu. rakyat. d an negeri Melaka. Akan tetapi penggunaan bahasa kurang menarik & menyukarkan pembaca. Walaupun Hukum Kanun ini sudah dijalankan pada masa pemerintahan Sultan Mudzaffa r Shah .di samping memasukkan bentuk puisi. ia merupakan sastera sejarah yang bermutu. Bincangkan unsur-unsur mitos dan lagenda yang terdapat dalam Hikayat Raja-raja Pasai Hukum Kanun Hukum Kanun atau biasa juga disebut Undang-undang Melaka pada mulanya merupakan peraturan yang tidak bertulis.

iaitu pada tahun 1600 M. Kemudian tiada berapa lamanya. Hatta. Cerita ini disalin dengan beberapa pengubahsuaian ke bahasa Parsi dengan nama yang baru. Itulah sebabnya Hukum Kanun ini dianggap ada setelah tahun 1489 M. Sebermula. Judul asa l naskhah ini ialah Risalah Hukum Kanun iaitu Undang-undang. Diduga terjemahan hikayat ini telah diterjemahkan ke dalam ba hasa Melayu pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Cerita ini pada mulanya m erupakan sebuah hikayat tua Hindu yang bernama Sukasaptati (Cerita-Cerita Bayan). jual beli dan prosedur-prosedur berkaitan perkara ini juga dimuatkan bagi memperlihatkan Hukum Kanun Melaka ini adalah undang-undang Islam. Bugis. maka saudagar itu pun datanglah dari belayar itu. Salinan hikayat ini dalam bahasa Melayu ialah: Hikayat Bayan Budiman. Terjemahannya dalam bahasa Melayu merupakan salinan da ripada riwayat terdahulu. Sukasaptati ini masuk ke alam Melayu mula-mula merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa. naskhah yang dianggap lengkap barulah ditem ui bertarikh 1600 M. maka ia pergi belayar. Perhatikan petikan Hikayat Bayan Budiman seperti yang berikut ini: Adalah seorang saudagar di negeri Istambul. kepentingan Hukum Kanun Melaka terletak pada kedudukannya yang m enjadi dasar utama kepada kewujudan karya undang-undang negeri lain kemudiannya Hikayat Bayan Budiman Hikayat Bayan Budiman merupakan satu hikayat yang telah mengalami perjalanan yan g panjang baru sampai ke bahasa Melayu.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 110 (1446-1456 M) namun ia baru ditulis dan disusun secara teratur setelah pemerinta han Sultan Mahmud Shah (1489-1511 M). adapun akan saudagar itu ada ia menaruh seekor burung bayan . Hi kayat Khoja Maimun. Selain merupakan karya yang tertu a dan pertama dalam genrenya. Perhatikan bahasa yang digunakan dalam petikan Hukum Kanun atau Undang-undang Melaka ini: Hukum Kanun Melaka merupakan hukum Islam pertama yang telah diperkenalkan oleh S ultan Muhammad Shah untuk digunakan di negeri Melaka. dan Makasar. iaitu Tuti Nameh oleh Nakhshabi. dan Cerita Taifah dalam tulisan Jawi. Ia adalah karya penting yang mem aparkan sejarah undang-undang di Melaka yang menjadi amalan masyarakat Melayu pada zaman pemerintahan baginda. bebera pa lamanya sudah ia pergi itu. maka peninggalnya isteri saudagar itu pun bermukahka h dengan kalandar. Penekanan diberikan dari segi hukum-hakam dan perundangan berhubung undang-undang perkahwinan. Namun. Terjemahannya yang lain terdapat juga dalam bahasa Turki dan bahasa H industan. tetapi d iketahuinya juga . Hikayat Khoja Mubarrak.

melainkan raja yang kerajaan juga. kedua 'berparik'. Bagaimanapun. keempat 'karunia'. Dan jikalau orang keluaran berkata demikian itu. pada sehari-hari ia berbantah juga. struktur ayatnya jelas menunjukkan pengaruh struktur bahasa Arab/S anskrit. Perhatikan beberapa contoh seperti yang berikut ini: (a) sudah ia pergi itu (b) ada pun akan saudagar itu Lima perkara. Jika kita perhatikan penggunaan perkataan dalam petikan ini sebahagian besar dar ipadanya tidak berubah hingga sekarang.oleh saudagar itu dengan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan isterinya itu. ketiga 'murka'. digocoh hukumnya. Pertama-tama 'titah'. Ma ka tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya. . kelima 'anugerah'. Maka segala kata ini tiada dapat kita mengatakan dia. kecuali perkataan peninggalnya yang seharusnya se peninggalnya. yang tiada beroleh kita menurut kata itu.

Jika ia memeli lada atau barang sesuatu. sabda yang maha mulia datang kepada segala panglima negeri dan pertuha segala negeri yang ta'aluk ke Aceh. dan janganlah seseorang daripada kamu mencabuli dia. Inilah sabda kita kepada kamu sekalian. diberinya akan kamu dirham atau barang sesuatu. Contoh: sarwa = segala. Kapal yang diketuai oleh Harry Middleton itu dianggarkan tiba di Aceh yang juga singgah di Pariaman. jika ia meli berjual dengan k amu yang dalam teluk rantau Aceh itu. Perhatikan petikan surat tersebut setelah ditransliterasikan dar ipada huruf Jawi ke huruf Rumi. beberapa lamanya i a di sana. Maka surat simi yang k ita karuniai akan dia ini. Maka jika ditunjukkannya kepada kamu sekalian si mi ini. sekalian. kapitannya bernama H arry Middleton. Ketika itu Harry Middleton iala h seorang Ketua Kapal Susan yang ingin membeli rempah. Wassalam. Sebahagian besar bahasa Melayu yang digunakan di dalam surat ini serupa dengan b ahasa Melayu sekarang. Ada pun barang tahu kamu sekalian. asalnya kapal ini berlabuh di labuhan negeri Aceh. bahawa kapal orang Inglitir ini. maka kapitannya dan segala saudagarnya itu hamba pada Raja I nglitir.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 111 (c) akan pekerjaan isterinya itu (d) tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya (e) pada sehari-hari ia berbantah juga Surat Raja Aceh Kepada Harry Middleton Jika Kerajaan Melaka telah menulis Hukum Kanun (Undang-undang Melaka) untuk meli ndungi kerajaan dan rakyatnya maka Kerajaan Aceh pula memberi perlindungan kepada pedag ang yang ingin berniaga di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Sumatera Barat pada tahun 1601 M dan kembali ke England pada 21 Jun 1603. . dengan dipohonkannya daripada kita. dengan sebenar-benarnya jua. hendaklah kamu permulia. seluruh pertuha = pertua ® ketua ta'aluk = takluk Inglitir = Inggeris kapitan = kapten (nakhoda kapal laut) memeli = membeli Dengan anugerah Tuhan sarwa'alam sekalian. Yang hamba Raja Inglitir itu serasa orang kitalah. Hanya beberapa perkataan sahaja yang kini sudah mengalami perub ahannya. maka mohon dirinya ia berlayar ke Jawa. Surat Raja Aceh (Sultan Alauddin Shah ) kepada Harry Middleton diperkirakan ditulis pada tahun 1601 M semasa kapal tersebut ber labuh di Pelabuhan Aceh. supaya ia jangan dica buli segala orang teluk rantau kita. Dengan demikian. Yang orang Inglitir ini suhbat kita Raja Inglitir.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 112 suhbat = sahbat, sahabat meli berjual = berjual-beli simi = surat kebenaran berniaga Bahasa yang hampir sama juga terlihat di dalam surat kebenaran berniaga daripada Raja Aceh kepada James Lancaster bertarikh 1602 M. Bahasa Melayu semakin meluas penye barannya apabila orang Melayu bertambah ramai yang menjadi penulis. Para penulis ketika i tu menghasilkan karya mereka melalui kesusasteraan yang berasaskan agama Islam. Oleh yang demiki an, kesusasteraan sufi berkembang dengan meluas di seluruh Nusantara. Pada masa itu pula, kemahiran membaca tulisan Jawi sudah semakin dikuasai oleh masyarakat Melayu. De ngan demikian penyebaran bahasa Melayu lebih mudah dan lebih teratur perjalanannya. Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri berasal dari Barus, Sumatera. Ia mengembara ke pelbagai tempat un tuk menambah pengetahuannya seperti ke Mekah, Madinah, Baghdad, Pahang (Tanah Melayu ), dan Kudus (Pulau Jawa). Ia menguasai bahasa Arab dan Parsi di samping bahasa Melayu yang memang menjadi bahasa ibundanya. Bahasa Melayu yang digunakannya itu sudah memperlihatk an bentuk seperti yang digunakan sekarang. Tidak diketahui secara pasti tarikh hasil karyanya itu ditulis kerana tidak ada catatan tentangnya. Yang diketahui ialah bahawa Hamzah Fansuri menghasilkan karyanya itu pada masa Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam memerintah Aceh dalam tahun 1606-1636 M. Berda sarkan ini, dapatlah dikatakan bahawa karyanya itu tercipta pada awal abad ke-17. Ia menghas ilkan beberapa buah syair dan prosa. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Syair Perahu nya ini: Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Di sanalah i'tikad diperbetuli sudah Wahai muda kenali dirimu Ialah perahu tamsil tubuhmu Tiadalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal diammu Hai muda arif budiman Hasilkan kemudi dengan pedoman Alat perahumu jua kerjakan Itulah jalan membetuli insan Dengan penggunaan bahasa yang indah dan dengan perumpamaan yang sederhana, Syair Perahu ini pada suatu masa menjadi sebutan orang ramai. Ia digunakan oleh ibu ba pa untuk menasihati anaknya agar mentaati ajaran Islam. Kemudian, perhatikan pula bahasa yang digunakan dalam petikan prosanya ini:

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 113 N Nama penulis lain yang banyak mengembangkan bahasa Melayu melalui kesusasteraan termasuklah Shamsuddin al-Sumatrani, Syeikh Nuruddin al-Raniri, dan Abdul Rauf a l-Singkeli. Walau bagaimanapun, kerana latar belakang pendidikan dan objek penulisan mereka sama, maka bahasa yang mereka gunakan juga tidaklah jauh berbeza di antara satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat lagi kerana mereka sama-sama tinggal di tempat yang sama, iaitu Aceh. Surat Raja Aceh Kepada Ratu Elizabeth I Walaupun penyebaran agama Islam begitu kuat di Aceh, ia tidaklah menutup pintu k emasukan saudagar asing ke alam Melayu ini. Inggeris, yang sejak awal telah mempunyai hub ungan yang baik dengan Raja Aceh, terus menjalin persahabatan terutama dalam bidang perniagaan. Ratu Elizabeth I yang ketika itu memerintah Kerajaan Inggeris secara langsung telah meminta surat kebenaran berniaga seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Aceh. Perhatikan bahasa yang d igunakan oleh Raja Aceh kepada Ratu Elizabeth I, seperti petikan yang berikut ini: Apabila kita perhatikan bahasa yang digunakan di dalam surat di atas dengan baha sa yang digunakan di dalam surat sebelumnya dan juga surat yang kemudian dikirimkan oleh Raja Aceh kepada Raja James I, nyatalah serupa. Hal ini dapatlah difahami bahawa yang meny alin atau menulis surat tersebut orang yang sama. Jika seorang bertanya: "Jikalau Zat Allah kepada semesta sekalian lengkap, kepada najis dapatkah dikatakan lengkap?" Maka jawab: "Seperti panas lengkap pada sekalian 'alam, kepada Ka'bah pun lengkap, pada rumah berhala pun lengkap, kepada semesta sekalian pun lengkap; kepada najis tiada Ia akan najis; kepada busuk tiada Ia akan busuk; kepada baik tiada Ia akan baik; kepada jahat tiada Ia akan jahat; daripada Ka'bah tiada Ia beroleh kebajikan; daripada rumah berhala tiada Ia berolah kejahatan. Sedang panas demikian, istimewa Allah subhanahu wata'ala suci daripada segala suci, di mana Ia akan najis dan busuk?" Aku raja yang kuasa yang di bawah angin ini, yang memegang takhta kerajaan negeri Aceh dan Samudera dan segala negeri yang ta'luk ke negeri Aceh. Maka sekalian kamu yang menilik kepada surat ini, hendaklah dengan tilik kebajikan da n tilik yang sejahtera. Dan kamu dengarkan perkataan yang dalamnya, dan kamu fahamkan segala perkataannya. Bahawa aku telah bersabda dengan suka hatiku memeri kamu tahu ini: bahawa aku telah bersahabat dengan Raja Inglitir, dan kamu pun bersahabat dengan Raja Inglitir itu, seperti kamu bersahabat dengan segala manusia yang lain dalam dunia ini; dan berbuat baik kamu akan orang itu, seperti kamu berbuat baik akan orang yang lain itu.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 114 Bahasa Melayu terus menyebar ke tempat lain di alam Melayu ini. Ini dapat dibukt ikan dengan bahasa yang terdapat di dalam Surat daripada Kapitan Laut Buton kepada Gu rnador (Gabenor) General di Batavia (1670 M), Surat daripada Pangeran Ratu Jambi kepada Gurnador General di Batavia (1669 M), dan Surat daripada Raja Bendahara Paduka Seri Mahar aja Birni (Brunei) kepada Kapitan Inggeris di Jambi (1752 M). Bahasa yang terdapat di dala m beberapa surat di atas ternyata hampir sama walaupun tempat di antara satu dengan yang lain sal ing berjauhan. Bukhary Al-Jauhari Kerajaan Aceh menjadi tumpuan sasterawan muslim. Hal ini kerana di samping Keraj aan Aceh merupakan satu kerajaan yang kuat, rajanya juga memberi kemudahan dan keistimewa an kepada penulis. Pada tahun 1603 M, Bukhary al-Jauhari telah menyadur sebuah kitab Parsi dan diberinya tajuk Taj us-Salatin atau Mahkota Raja-raja. Perhatikan bahasa yang terdapat dal am petikan berikut ini: Sama ada menyadur atau menterjemah sesuatu bahasa ke dalam bahasa Melayu, ia tet ap menguntungkan bahasa Melayu. Perkataan yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu d ikekalkan. Lama-kelamaan perkataan ini pun terserap ke dalam bahasa Melayu. Perbendaharaan kata bahasa Melayu semakin kaya. Dalam karya ini misalnya, kita menemui perkataan: kun, maha bbah, mihrab, ashab, qari, dan banyak lagi perkataan yang lain. Zaman Persuratan Melayu Moden Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden, iaitu pada awal abad ke-19 , tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Tulisan Jawi masih digunakan ol eh sasterawan dalam penghasilan cerpen dan novel. Dalam perkembangan sejarah bahasa Melayu klasik, tulisan Jawi memainkan peranan utama. Semua surat-surat urusan perdagang an dan pentadbiran menggunakan tulisan Jawi. Aksara Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Namun hari ini keadaan menjadi sebalikn ya, iaitu tulisan Rumi menjadi lebih penting. Tulisan Jawi agak terpinggir. Dalam hal-hal keagamaan tulisan jawi masih mendapat tempat. Usaha memartabatkan semula tulisan jawi tetap dilaku kan. Perkembangan ilmu moden secara tidak langsung menuntut bahasa Melayu meminjam bahasa asing untuk mengungkapkan ilmu baharu. Bahasa Melayu moden turut memperka takan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, sains , teknologi maklumat dan sebagainya. Istilah-istilah baru dicipta atau menerima istilah dari bahasa a sing untuk memenuhi Segala puji bagi Allah jua Tuhan sarwa sekalian alam bahawa yang tiada ada

dalam kerajaannya itu sekutu dan tiada ada yang menghukumkan. (Maka dihukumkan daripada sekalian hukum seperti hukum itu). Ia jua empunya kerajaan dan ia jua yang empunya hukum dan ialah (yang terkeras hukumannya) daripada sekalian hakim seperti kata dalam kitabnya yang qadim akan hambanya.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 115 keperluan bidang ilmu baru. Keadaan ini secara tidak langsung turut memperkayaka n lagi kosa kata bahasa Melayu. Sebaliknya bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosa kata klas ik seperti sahaya, masyghul (bersedih) dan sebagainya. Bahasa Melayu klasik juga menerima p elbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu k eagamaan, undang-undang, kesusasteraan, pemerintahan dan pentadbiran, perubatan, falsafah, tasawuf dan kata-kata umum. Bahasa Melayu moden tidak menggunakan perkataan yang muluk-muluk dan penanda wacana klasik seperti hatta , maka , arakian , alkisah , kalakian dan lain-la da wacana bahasa Melayu moden seperti oleh itu , di samping itu , sebaliknya dan lain-lain menggantikan penanda wacana bahasa Melayu klasik. Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang baharu telah mewujudkan pelbagai ragam d an gaya bahasa. Misalnya doktor akan memperkatakan perkara-perkara berkaitan dengan bida ng perubatan, ahli ekonomi akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan, hakim dan peguam akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan begitulah set erusnya. Perbezaan pelbagai gaya dan ragam ini menghasilkan laras bahasa tertentu. Kalau kita membaca sesuatu petikan atau rencana, kita akan dapat mengesan istilah-istilah dan kosa kata tertentu yang mewakili bidang yang diperkatakan. Kalau kita bertemu dengan perkataan seperti bursa saham, pasaran turun naik, ind eks komposit, pasaran lesu, matawang asing dan sebagainya, maka jelas perkara yang d ibincangkan itu ialah bidang ekonomi atau perniagaan. Begitu juga jika kita bertemu dengan perka taan seperti menu, minyak masak, diadun, dikukus, kek lapis dan sebagainya, maka jelas bidang sosia l atau khasnya bidang masakan atau pemakanan yang dibincangkan. Begitu juga dengan bidang-bidan g lain dan ini berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mempunyai gaya pengucapan hampir seraga m atau sama. Bahasa yang digunakan juga banyak menggunakan bahasa istana. Bincangkan ciri-ciri bahasa Melayu moden dan cirri-ciri bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu Moden Sampai di pinggir hutan, perlahan-lahan Pak Hassan menarik setengah dari daun kelapa kering yang terkepit di kirinya. Genggaman tangan kirinya yang sudah sedi a memegang jala, kini turut menggengam daun kelapa itu. Setelah itu Pak Hassan nyalakan daun kelapa itu dengan mancis api. (Anwar Ridhwan,1986:151) Bahasa Melayu Klasik Maka raja jin pun bermohonlah, lalu ghaib daripada mata baginda. Maka diambilnya mahkota tiga buah dari dalam perbendaharaan Raja Sulaiman alaihi's-salam, dibawanya kepada Raja Suran, maka diambil baginda dengan sukachitanya.

(Sejarah Melayu.1975:17) .

Pembentukan istilah yang standard penting dilakukan sesuai dengan perkembangan i lmu. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Univ ersiti Malaya dan akhirnya Sistem Ejaan Rumi Baharu (1972) yang digunakan sehingga hari ini. laras agama. perancangan bahasa ialah usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke tar af yang lebih maju. Dalam usaha memodenkan sistem ejaan Rumi terdapat beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem ejaan dalam bahasa Melayu. sebutan dan etimologi kata. pertambahan kata ini perlu disusun dan dirakamkan untuk rujukan umum. Menurut Tatabahasa Dewan edisi baharu (Nik Safiah Karim et al.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 116 Di samping itu. makna. Istilah-istilah baru khususnya istilah-istilah yang berkaitan d engan bidang teknikal dihasilkan. Maka. usaha-usaha ini dijalankan oleh badan-badan tertentu yang ditubuh kan khas untuk mencapai matlamat ini. Sist em Ejaan Rumi Fajar Asia. badan perancang bahasa ialah Dewan Bahasa da n Pustaka (DBP) yang ditubuhkan pada tahun 1956. maklumat tatabahasa. Sistem Ejaan Rumi Za ba. 2003:20). Sejarah perkemba ngan sistem ejaan Rumi bermula dari Sistem Ejaan Rumi Wilkinson. Usaha ini perlu dilakukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan yang p esat di Malaysia selepas merdeka. Sesuatu laras biasanya berubah-ubah mengikut konteks dan situasi. Aspek pemodenan seterusnya ialah dalam bidang perkamusan. bagi memajukan dan memodenkan bahasa Melayu pelbagai usaha dan perancangan dijalankan. Sistem Ejaan Rumi Kongres. misalnya laras akademik. Penyeragaman tatabahasa juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu terus berkembang. Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Perkara-perkara yang direkodkan meliputi kata entri. Hasil usaha ini wujud pelbagai laras bahasa yang mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dalam disiplin yang berbeza. Bahasa Melayu moden hari ini bergitu berbeza dengan bahasa Melayu klasik kerana perubahan bentuk dan pelbagai ilmu baru yang diperkatakan. Usaha pemodenan dan pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ilmu moden bermula apabi la Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Melayu (PUPIBM) dirumuskan oleh MBIM. Di Malaysia. Umumnya. Seterusnya. Satu Jawatankuasa Tetap Bahasa Mela yu (JKTBM). laras ekonomi dan sebagainya. contoh penggunaan kata. laras sukan. Usaha ini penting bagi membolehkan pengguna bahasa mengunakan tataba . Oleh itu lahirlah pelbagai laras. laras undang-undang. Aspek pengekodan ini j uga dianggap penting kerana sesuatu bahasa yang sedang berkembang akan bertambah perbendaharaan katanya. salah satu aspek yang penting dalam pemodenan bahasa dan peranca ngan bahasa ialah pemupukan yang bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha un tuk mengembangkan bahasa supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan beberapa bahasa yang lain.

Bincangkan kepentingan penggunaan laras bahasa dalam masyarakat di Malaysia. Oleh itu.hasa yang betul dan seragam sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan. Bidang m orfologi melibatkan pembentukan kata dan frasa manakala bidang sintaksis merupakan cara-cara untuk m embina ayat. Malaysia melalui DBP dengan kerjasama MABBIM berusaha untuk ter us merancang. Perancangan pemod enan tatabahasa mencakupi dua bidang penting. iaitu morfologi dan sintaksis. menyebar. Proses perancangan bahasa amat penting kepada sesebuah bahasa kerana bahasa sentiasa melalui pembaharuan. memartabat dan memodenkan bahasa Melayu sesuai dengan tuntu tan semasa. . Tanpa perancangan yang strategik dan sistematik ak an membuatkan sesebuah bahasa menjadi lemah dan akhirnya mati begitu sahaja. Proses perancanga n bahasa yang melibatkan pelbagai aspek ini dilihat mampu mempertahankan sesebuah bahasa darip ada menjadi pupus.

RUJUKAN Awang Sariyan (1996). Kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 117 RUMUSAN Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan bentuknya dalam pelbagai aspek. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebahagian besar kepulauan Melayu. Dalam Jurnal Dewan Bahasa. KL:DBP . 676-702. Ogos). Unsur asing dalam bahasa Melayu. KL:DBP Kong Yuan Zhi (1993. Bhd. Penemuan Batu bersurat catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14. Pelbagai bidang ilmu menghasilkan pelbagai laras bahasa dalam bahasa Melayu sepe rti laras undang-undang. rotan dan sungai. ayat dan gaya bahasa. laras ekonomi. Ismail Hussein (1966). iaitu pada awal abad ke-19 . 2. muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah memperkenalkan sistem tulisan dan alat percetakan terutamanya pada abad ke-19. Kuala Lumpur: Champion Printers Sdn. M. KL:DBP Beg. tulisan. Indo. J (1981). A. Untuk memodenkan bahasa proses perancangan dan pemupukan bahasa dilakukan. Ciri-ciri bahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang terdap at dalam bahasa Melayu klasik merangkumi aspek kosa kata.Sanskrit loan words in Malay. Bahasa rencana pengarang akhbar-akhbar Melayu hingga ke tahun 1941. KATA KUNCI hikayat perkamusan laras bahasa peristilahan persuratan peminjaman PENILAIAN KENDIRI 1. laras sains dan se bagainya. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Jelaskan maksud mitos dan lagenda. laras teknologi maklumat. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Mohd Taib Osman (1964). Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. akar. Pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 hingga kini tulisan Rumi mengambil alih per anan tulisan Jawi. Bandingkan penggunaan bahasa yang terdapat dalam Hikayat Nur Muhammad dan Hik ayat Amir Hamzah. Tulisan atau aksara Rencong dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang ter dapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu.

1987. 3. m. A. 76.s. 2. . m.s. 1966.s. 1987 Raffles Malay No. Hikayat Amir Hamzah. 1984. 1965.m. m. Jil.s. m. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita.al. 180. 2. PJJ PPLK USM 199 4 Hikayat Raja-Raja Pasai.s. Hikayat Bayan Budiman. 1982.O. Samad Ahmad. Sejarah kesusasteraan Melayu. Sejarah kesusasteraan Melayu.s. 1900?-1979?. (2004). Sejarah kesusasteraan Melayu. 25-26.s. Fajar Bakti.67. KL:Dewan Bahasa dan Pustaka. 1966. m. Royal Asiatic Society. London A. Samad Ahmad. 26-28. R. 11. m. Mustafa Mohd Isa .s. Harun Aminurrashid. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Kuala Lumpur. Kajian sejarah perkembangan bahasa Melayu. Jil. 1985. Winstedt. Sastera Melayu lama dan baru.s. 1 A. Samad Ahmad. Jil. Annas Haji Ahmad. 40. m. 1. A. Ismail Hussein. 1965. Hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya. m. Samad Ahmad. 'Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih' JMK312.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 118 Nik Safiah Karim et. 2 .

Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Adakah anda mengetahui peranan badan-badan bahasa yang terdapat di Malaysia? Pejabat Karang Mengarang (PKM) ejabat karang Mengarang adalah sebuah institusi yang penting dalam sejarah persuratan Melayu. Za ba telah dilantik menjadi ketua di jabatan ini. 4. ASAS 50. khususnya bahasa Inggeris. MA BBIM dan MBAM. 3. Mengenalpasti kerjasama yang terjalin di antara pertubuhan-pertubuhan bahasa.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 119 UNIT 7 BADAN-BADAN PERTUBUHAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Tanjung Malim dengan tujuan untuk menerbitkan sebanyak mungkin buku-buku bacaan umum. Melayu. Memperlihatkan badan-badan bahasa yang berperanan memperkembangkan bahasa 2. GAPENA. Memahami peranan persatuan-persatuan di Malaysia dalam usaha penyebaran dan pengembangan bahasa Melayu. Dalam tajuk ini kita akan meneliti dan sumbangan dan peranan yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. PENGENALAN erkembangan bahasa Melayu agak pantas terutama selepas merdeka. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB). iaitu ketua pengarang dan penterjemah P P . Hal ini kerana adanya usaha gigih yang dilakukan oleh badan-badan bahasa seperti Pejabat Karang Mengarang. Penubuhan Pejabat Karang Mengarang juga bertujuan untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang besar bagi mengisi buku-buku dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Badan-badan ini banyak berperanan dalam memperjuangkan kedudukan bahas a Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Pejabat Karang Mengarang ditubuhkan pada tahun 1924 bagi menggantikan penterjemah yang ada di MPSI pada ketika itu. Perjuangan ini dilakukan untuk menjadikan baha sa Melayu sebagai bahasa yang sama kuat dan sama hebat dengan bahasa bahasa besar lain di du nia.

Peranan dan Sumbangan PKM Pada peringkat awal penubuhannya. serta perbelanjaan untuk menterjemahkan buku-buku Malay School Series dan Malay Home Library Series. Ketika itu hanya Za ba seorang yang berkhidmat sebagai penterjemah.Dussek merupakan penasihat (Mohd. 1999). Dussek tela h membuat suatu usul tentang penubuhan sebuah Badan Menterjemah yang kemudiannya d iberi nama Pejabat Karang Mengarang (PKM) dan seterusnya menjadi salah sebuah jabatan di MPSI. usul tersebut tidak mendapat sokongan. Dussek menjelaskan kepentingan PKM dengan alasan bahawa usul ini penting kerana sesuai dengan lokasi dan fungsi MPSI sebagai pusat pelajaran Melayu yang terletak di Tanjung Malim. Pejabat Karang Mengarang dicadangkan penubuhannya oleh O. pengetua MPSI ketika itu. namun kemudiannya diluluskan dengan mengambil kira anggaran perbelanjaan maktab bagi membiayai badan tersebut. guru-guru pelatih serta pembaca umum. Idris Mohd Yusof.T Dussek. Pejabat Penterjemahan. Dussek dan Za ba menyarankan supaya PKM ini diselenggarakan mengikut jejak Balai Pustaka di Indonesia yang pernah dilawati oleh Za ba sendiri pada tahun 1931. Yusop et. Antara buku d . Pejabat Karang Mengarang diletakkan terus di bawah kawalan Kementerian Pelajaran Kuala Lumpur dan pada tahun 1957.T. PKM ditubuhkan tanpa sebarang bantahan. Yazid Ahmad dan Ahmad Nasaruddin.T. termasuklah perbelanjaan untuk penterjemah. Pejabat Karang Mengarang ini dijadikan satu j abatan dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. Abdul Rahman Yus op. Sulaiman Hamzah dan Mohd Nor Nawi. Dussek telah menulis surat kepada Windstedt yang menjadi pengarah pelajaran ketika itu. O. Abdullah Mohd Ali.Windstedt dan O. buku-buku teks dan bukubuku umum untuk murid di sekolah.Winstedt telah dilantik sebagai ketua editor pertama dan Za ba pula berti ndak sebagai penterjemah. Pada tah un 1955.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 120 kanan sementara R. Dengan kerjasama Zainal Abidin bin Ahmad (Za ba). Pertubuhan Pejabat Karang Mengarang dibiayai oleh kerajaan N egeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu. Abdul Rahman Yusuf.al.Sharifudd in Hj. Dussek memohon supaya bahagian penterjemahan di Jabatan Pelajaran Kuala Lumpur dipindahkan ke maktabnya dan dil etak di bawah pengawasannya. Ahli-ahli Pejabat Karang Mengarang yang lain terdiri daripada Abdul Kudus Muhammad. Mengambil kira faktor-faktor ini. peranan Pejabat Karang Mengarang diambil sepenuhnya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). PKM lebih menumpukan perhatian terhadap penerb itan buku-buku sekolah yang dikenali dengan Malay School Series.T. O. berdasarkan pengalamannya yang melihat peranan balai pustaka di Indo nesia sesudah beliau melawat Balai Pustaka pada tahun 1915. Pada peringkat awal. Penerbitan awal ini lebih menumpukan kepada usaha menerbitkan buku-buku bacaan sekolah.O.

Buku-buku yang diterbitkan meliputi buku-buk u teks karang mengarang dan eja-mengeja. Latihan I lmu Alam Gugusan Pulau-pulau Melayu (darjah 4 dan 5). Latihan Melukis (kanak-kanak). Ilmu Bercucuk Tanam I & II (untuk guru-guru) dan Permainan Pengak ap (untuk sekolah-sekolah Melayu). Mengarang darip ada gambar (untuk darjah 3-4). nahu melayu. Sejak ditubuhkan sehingga tahun 1936. Kita b Perkataan Seerti (umum). buku-buku ilmu alam.alam siri ini termasuklah Nahu Melayu(untuk guru dan pelajar maktab). dan latihan tatabahasa. . geometri dan congkak. buku-buku ilmu hisab. buku teks sejarah. buku-buku kesihatan. Tawarikh Jajahan Takluk British (untuk guru-guru). sebanyak 32 buah buku teks sekolah melayu berjaya diterbitkan.

Ceritacerita lakonan pula seperti Topeng Hitam. dan Pahlawan Berkaki Kayu karya Yahya. dan Gua Intan Raja Sulaiman terjemahan Abdullah Ali. Hikayat Taman Peri terjemahan Ahmad Murad Nasaruddin dan lain-lain. Pejabat Karang Mengarang juga telah berjaya menterjemah karya-karya dari barat s eperti Sang Lamri. Bincangkan peranan Pejabat Karang Mengarang memperkembangkan bahasa Melayu pada zaman sebelum perang? Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmBB) . Aktiviti PKM melalui penerbitan Malay Home Library Series juga telah memberi sum bangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu. Ali Baba dengan 40 Orang Penyamun terjemahan Said Haji Hassan. Pejabat Karang Mengarang banyak bergantung pada sumbangan Za ba sebagai ahli bahasa. Selain itu. Cerita-cerita Sherlock Holmes. H asil daripada peraduan tersebut lahirlah cerita-cerita asli. Manakala buku-buku cerita rekaan untuk bacaan kanak-kanak yang terkenal termasuklah Hikayat Taman Ajaib. dan beberapa lagi. Hidup Berjuang karya Abdul Rahman Yusof.T Dussek bersama Said Haji Hassan (Mohd Sarifuddin Hj Yusop et al. c erita Robin Hood terjemahan Ahmad Murad Nasaruddin. 2002: 275). 1999). Sehingga tahun 1957. Dalam menggalakkan aktiviti berkarya dalam kalangan masyarakat umum. Cinderella. II dan III) yang dikarang oleh beliau ternyata benar-benar menjadi pelita bagi alam tatabaha sa Melayu di Malaysia serta dana dalam usaha penyatuan bahasa Melayu Malaysia-Indonesia. cerita Aladin dengan Lampu Ajaib terjemahan Abdul Kudus Muhammad. Pejabat Kar ang Mengarang juga menganjurkan peraduan mengarang cerita pada awal tahun 1950-an. Hura ian tatabahasa Za ba dalam Pelita meyakinkan kita tentang banyaknya persamaan tatabaha sa Melayu di Malaysia dengan tatabahasa Melayu yang ditulis oleh para ahli tatabaha sa di Indonesia (Awang Sariyan. terutama pada tahun sebel um perang berlaku. Buku-buku karya sastera yang telah diterjemah dan diterbitkan te rsebar luas serta dinikmati oleh masyarakat Melayu umumnya melalui perpustakaan bergerak dan jualan kepada umum. Antara cerita yang dihas ilkan melalui peraduan tersebut yang dapat diterbitkan ialah Cincin Rahsia karya Hashim Amir H amzah. Cerita-cerita Duka Shakespeare terjemahan Za ba. Contohnya dalam Pelita Bahasa Melayu (Jilid I .Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 121 Dalam hal pembinaan bahasa. Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari terjemahan Abdul Kudus Muhammad. Julius Ceaser dan Macbeth terjemahan O. instit usi ini telah berjaya menerbitkan buku-buku siri perpustakaan dan umum. Antara buku-buku cerita rekaan untuk bacaan umum yang te rkenal ialah Cerita-cerita Suka Shakespeare. sebanyak 64 judul buku telah diterbitkan. Pulau Karang terjemahan Yazid Ahmad. Pejabat Karang Mengarang telah dibubarkan pada tahun 1957 apabila peranannya diambil alih oleh Balai Pustaka pada bulan Julai tahun 1956.

akatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB) merupakan salah sebuah badan pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. Badan ini telah ditubuhkan di Johor Bahru pada tahun 1888. sebagai usaha untuk memajukan bahasa Melayu. Pengasas pertubuhan ini ialah Dato Seri P .

Pakatan juga berperanan untuk menerb itkan Peredar atau jurnal enam bulan sekali serta menubuhkan perpustakaan untuk mengga lakkan penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Nik Safiah Karim et. pertubuhan ini telah dikurniakan gelaran Diraja oleh D.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 122 Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato Muhammad Ibrahim Munsyi. terutamanya perkataan dan ejaan. pertubuhan ini cuba dihidupkan semula buat kali kedua oleh Dato Abdullah Abdul Rahman. Di samping itu. Hal ini kerana perkataan dalam bahasa Melayu masih ada yang belum mantap dan bersifat klasik. manakala sistem tulisan Jawi yang diperkenalkan oleh bangsa Melayu sendiri kian terpinggir akibat kewujudan tulisan Rumi yang diperkenalkan oleh orang Inggeris semasa penjajahan. memperlengkap dan memodenkan bahasa Melayu serta memelihara tulisan Jawi. dan nama persatuan ini telah ditukar kepada Pakatan Bahasa Mel ayu Persuratan Buku Diraja Johor iaitu terjemahan kepada ungkapan Inggeris The Royal Society of Malay Literature of Johor (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Pakatan ini juga berperanan dalam menstandardkan ejaan dan perkataan dalam bahasa Melayu di samping mencipta perkataan baharu. M. Dato Muhammad Ibrahim Munsyi merupakan an ak kepada Abdullah Munsyi. PBmPB merupakan suatu perhimpunan belajar-mengajar dan si asatmenyiasat dalam pengetahuan dan peraturan bahasa Melayu. ceramah dan berbagai-bagai kegiatan kebahasaan lain termasuk penghasilan buku te .al. Kegiatan PBmPB tertumpu kepada usah a-usaha mengasuh ahli-ahlinya dalam soal-soal bahasa. Perjumpaan ahli-ahli diadakan semi nggu sekali bagi membincangkan dan mengambil beberapa keputusan tentang berbagai-bagai aspek bahasa. Selain itu. PBmPB ditubuhkan untuk mengendalikan perbincangan tentang bahasa Melayu dan mewujudkan sebuah kutub khanah sebagai pusat sumber mengenai persoalan-persoalan bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. 1997: 50). Pada tahun 1934. Matlamat Pakatan ini ialah untuk memelihara. Sultan Johor. 1997: 50). Y. yang menjadi peg awai penting dalam pentadbiran negeri Johor. dan Mejar Musa Yusof sebagai Setiausaha. M. Kegiatan PBmPB menjadi agak perlahan pada akhir abad ke19 tetapi cuba dihidupkan kembali pada tahun 1904 oleh Dato Abdul Rahman (Abdulla h Hassan dan Ainon Mohd. 2004: 37) . Pada 14 April 1935. Sul tan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Mejar Dato Muhammad Said Sulaiman dan Dato Awang Omar sebag ai Naib-naib Yang Dipertua. Pakatan ini juga bergiat aktif dalam mengadakan ceramah-ceramah dan penyelidikan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat Melayu. Pakatan ini aktif dengan mengadakan perjumpaan untuk membincangkan isu-isu bahas a.

dan kamus. Beliau banyak menyumbang makalahnya dalam majalah Peredar. iaitu melalui hasil usaha Mejar Dato Haji Muhammad Said Sulaiman yang menerbitkan beberapa buku. Kegiatan menghasilkan penul isan bermula sekitar tahun 1930-an. riwayat perjalanan. selaras dengan konsep belajar-mengajar . . Beliau menjadi tokoh utama Pakatan keti ka itu. iaitu jurnal terbitan PBmPBD.ntang sejarah. kegiatan ini terhenti apabila Jep un menduduki Tanah Melayu pada 1942. Namun. Peranan dan Sumbangan Pakatan Pada peringkat awal kegiatan pakatan ini lebih kepada usaha mengasuh ahli-ahliny a dalam bidang bahasa.

6. jurucakap . dan Gugus Katan Arab-Melayu (1939). riwayat perjalanan dan laporan tentang organisasi serta perkembangan sejarah Pakatan. seperti Jalan Bahasa Melayu (1937). dan Penokok dan Penambah (1939). Ejaan. Pakatan telah menganugerahi gelaran Pendeta kepada beliau. Kekalahan tentera Inggeris kepada tentera Jepun serta kekejaman yang dilakukan oleh tentera Jepun telah menyalakan semangat nasionalisme. Jalan Bahasa Melayu (1937). dan Manual of Malay Language and Grammar (1947). 5. Penerbitan buku. Sebanyak 16 buah buku tentang bahasa yang meliputi bidang perkamusan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 123 Malahan. Usaha Pakatan yang penting ialah membentuk istilah belum terdapat dalam bahas a Melayu. Penerbitan PBmBM antara 1935 hingga 1947: 1. Lembaga Malaya dan Syeikh Alwi Shahab. warta . Penokok dan Penambah (1939). Melalui perlbagai aktiviti. jadual dan timbalan . tatabahasa dan penggunaan ejaan dan penyediaan dafta r kata (guguskatan). 34 buah buku telah diterbitkan oleh Ahmadiah. Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) endudukan tentera Jepun di Tanah Melayu dan Singapura pada awal tahun-tahun 1940-an menimbulkan kesan yang mendalam kepada bangsa Melayu. hasil usaha Dato Haji Muhammad Said Sulaiman dengan bantuan beberapa ahli jawatankuasa. Pelbagai pembaharuan telah dibuat dengan penciptaan perkataan-perkataan baru dalam bahasa Melayu dan penghasilan buku kebahasaan unt uk tujuan penyebaran ilmu pengetahuan mengesahkan lagi bukti kecintaan pakatan ini terhada p bahasa Melayu. Manakala 18 buah buku-buku lain pula meliputi bidang sejarah.000 patah perkataan yang disusun mengikut abjad Jawi. kebudayaan. Penerbitan buku tatabahasa. pejabat . Penerbitan kamus. Sebagai menghargai sumbangannya. iaitu Panduan Hejaan (1937) dan Buku K etetapan Hejaan Melayu (1941). dua buah buku telah dihasilkan. kerja raya . Perkara ini telah mendorong bangsa Melayu pada ketika itu melancarkan perjuangan politik ke arah kemerdekaan sama ada melalui parti . Buku ini. Buku yang diterbitkan ini terbahagi kepada dua. Penerbitan guguskatan yang bermaksud senarai perkataan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu dengan huraian maknanya. Antara buku-buku yang dihasil ialah Gugus Katan Sanskrit-Melayu (1938). beliau telah menghasilkan buku yang penting seperti Buku Katan (1936). mengandungi 100. 2. Antara perkataan baharu yang dicipta oleh Pakatan yang masih digunakan hingga hari ini ialah setiausaha . Gugus Katan Inggeris-Melayu (1939). terbukti PbmPB turut memainkan peranan penting dalam usaha pengembangan bahasa Melayu. iaitu buku i lmu bahasa Melayu dan buku-buku lain. 4. Gugus Ka tan Jawa-Melayu (1939). 3. melalui penerbitan Buku Katan (1936).

Pertubuhan golongan penulis ini dikena li sebagai P . satu angkatan golongan penulis generasi muda t elah ditubuhkan di Singapura pada 6 Ogos 1950. kesusasteraan dan kebudayaan.politik ataupun pertubuhan yang bersifat bahasa. Selepas tamat Perang Dunia Kedua.

Menurut S. Samad Said. Samad Ismail. Pada 13 April 1952.. kebudayaan. Mohd. ASAS 50 berpegang kepada slogan dan konsep seni untuk masyarakat dan menghasilkan karya-karya sastera yang menceritakan persoalan sekitar kaum bawahan seperti buruh. ASAS 50 berjaya membangkitkan semangat perjuangan politik bahasa dalam kalang an orang Melayu melalui media radio. Henderson Road dan mer upakan hasil daripada kata sepakat 19 orang penulis seperti Jymy Asmara. pada hakikatnya ASAS 50 melihat tugas dan ahlinya sebagai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. 30 Tahun Sekitar Sastera bahawa perjuangan ASAS 50 mengutamakan status politik bahasa dan pemodenan bahasa Melayu dapat dilaksanakan dengan kuasa politik. akhbar dan majalah. 2. A. Kamaluddin Muhammad (Keris Mas). Rosmera. Masuri S.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 124 Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50). yang bertempat di 24 H. Usman Awang (Tongk at Warrant). perhimpunan tersebut dinamakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama yang . melindungi hak-hak ahli dan juga para pengarang. Terdapat dua golongan penulis yang menjadi anggota pergerakan ASAS 50. Wahab Muhammad (Awam il Sarkam). Namun begitu. masyara kat dan negara. Arif Ahm ad (MAS). Kebanyakkan ahli-ahli ASAS 50 terdiri daripada pemuda-pemuda golongan kelas bawa han namun mereka mempunyai cita-cita dan idealisme terhadap masa depan diri. petani dan nelayan. Penubuhan ASAS 50 mempunyai tiga matlamat utama. penentangan terhadap kezaliman penjajah serta menegakkan keadilan sosial. Setiap ahlinya diminta untuk berpendirian teguh dan secara tidak langsung mereka turut digalakkan supaya berani menuliskan pendapat mereka walaupun hasil tulisan terse but bercanggah dengan pendapat yang terdahulu dan undang-undang penjajah sedia ada. ekonomi dan kedaulatan bangsa serta negara. ASAS 50 telah menjadi penggerak utama dan menghimpunkan lebih 20 buah persatu anpersatuan bahasa dan budaya dari Singapura dan Tanah Melayu dalam Konferensi Sasterawan Setanahair pada 12 April 1952. iaitu golongan yang terlibat dalam kegiatan politik dan golongan yang tidak terlibat dalam politik. Abd. mengadakan pembaharuan dalam sastera dengan tidak membunuh karya-karya sastera yang lama.N. Peranan dan Sumbangan ASAS 50 1. iaitu untuk memperluaskan dan mempertinggikan lagi mutu kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Keri s Mas yang menjadi pemimpin ASAS 50 pada 1951 hingga 1952 pernah menyatakan dalam memoirnya . Othman Kelantan (1992). ekonomi dan seluruh kehidupan mereka. Selain itu. para penulis harus membawa aliran fikiran maju dan melibatkan diri dalam keadaan bangsanya dengan menggunakan pendekatan bahasa dan kesusasteraan. dan lainlain. Asraf. Perhimpunan tersebut telah melahirkan badan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu (Kerabat Kongres). A.

.

cerpen. Hiburan dan Mastika. Utusan Zaman. sajak dan kritikan sastera serta mengadakan ceramah-ceramah awam dan radio. Roomai Noor telah mengemukakan tujuh kertas kerja kepada pihak kongres yang berkaitan tentang kepe ntingan bahasa Melayu. kebudayaan dan politik. ASAS 50 telah mengemukakan Memorandum Mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu pada Mac 1954 sebagai sokongan kepada pembaharuan tersebut. potensi bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kebangsaan. Abdullah Majid dan S. ketidakadilan sosial. ASAS 50 telah menghantar satu lagi memorandum kepada keraja an iaitu Memorandum Mengenai Penyata Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu 1956 yang bermatlamat untuk memastikan bahawa bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan yang sebenarnya di Tanah Melayu dalam tempoh sepuluh tahun. ASAS 5 0 juga menarik perhatian kongres dengan menyatakan peranan bahasa Melayu di sekola h rendah dan sekolah menengah dan yang bakal menjadi kepentingan dari aspek ekonom i. Usman Awang. nasib kaum buruh. sosial.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 125 akan bertindak dari semasa ke semasa untuk mencapai tujuan menjadikan bahasa Mel ayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada 11 Jun 1956.cerpen Peristiwa Melahirkan Anak Shafie Abdullah-cerpen Lembu Tua Jadi Mas Kahwin . bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu pengetahuan akan menjadi lebih mudah dicapai. ahli-ahli ASAS 5 0 seperti Asraf.cerpen Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan.. ASAS 50 juga telah menghantar Memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Randell pada 15 Disember 1953 yang menyentuh soal kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar umum dan bahasa yang wajib dijadikan pengantar dari sekolah rendah hingga ke peringkat universit i.cerpen Pilihanraya. ASAS 50 telah mengemukakan pandangan tentang pembentukan Balai Pustaka oleh Kerajaan Tanah Melayu serta penyatuan bahasa Melayu Malaya dan Indonesia. Masuri S. politik. N. Sumbangan karya dan tokoh Antara sumbangan besar daripada ASAS 50 ialah penghasilan karyakarya kreatif seperti novel. ASAS 50 telah berjaya menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi bagi membuktikan bahawa dengan tulisan Rumi. Kejadian dalam Estet dan Kedai Sederet di Kampung Kami Usman Awang. Dengan kejayaan kongres-kongres berikutnya. 3. Kencana. Antara tokoh ASAS 50 yang penting dan hasil karya mereka ialah. Awam il Sarkam. Hasil karya para penulis ASAS 50 disiarkan dalam majalah-majalah seperti Mutiara. 4. Sepanjang Jalan 111. Di samping memorandum tersebut. 5. Keris Mas. Ketika Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru dan Singapu ra (1956). Kebanyakan hasil karya ASAS 50 bertemakan tentang keadaan darurat. Selain itu. sindiran terhadap golongan-golongan tertentu serta semangat nasionalisme.Kenangan Jauh dan Setahun 1948.

Terdapat juga sajak-sajak yang diantolo gikan seperti: Awan Putih dan Warna Suasana. A. Kaum Buruh dan Cerita Wak Tua karya Masuri S. Pada hari ini kegiatan ASAS 50 masih lagi wujud. banyak karya berkualiti dihasilkan oleh penulis-penulis ASAS 50. Jiwa Hamba. dan Adik Datang. Penghasilan pelbagai karya oleh penulis-penulis ASAS 50 telah mengembangsuburkan bahasa Melayu. Ini Nasi yang Kusuap. Orang Lama. Sungai Mengalir Lesu. Penglibatan penulis-penulis ASAS 50 ini memberikan nafas baru dalam bidang kesusasteraan moden. sekitar tahun 1944 hingga 1951 Gelombang hasil nukilan Usman Awang pada tahun 1949 hingga 1960. Korban Cinta dan Perempuan Baju Hijau. Utusan Zaman dan Mastika. ASAS 50 juga aktif menghasilkan sajak-sajak yang dimuatkan dalam pelbagai majalah dan akhbar. Abdul Yazid Abiddin (Wijaya Mala) pula menghasilkan novel-novel bertemakan persoalan cinta seperti Tak Muda Sudah dan Mata Intan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 126 ASAS 50 juga turut menghasilkan antologi cerpen-cerpen yang ditulis oleh para pe nulisnya Antaranya ialah Antologi: Mekar dan Segar Dua Zaman Patah Tumbuh karya Keris Mas. iaitu Hiburan. Degup Jantung karya Usman Awang Putih Mata dan Pucat Bukan Main karya Awam il Sarkam. dan Menimba yang Jernih manakala A. Antara contoh sajak yang bertema kemasyarakatan yang terkenal ialah Pak Utih. Nelayan dan Nasib Buruh karya Usman Awang.N. ASAS 50 juga turut mengadakan ceramah umum berkaitan kesusasteraan. Kebanyakkannya banyak disiarkan dalam tiga pe nerbitan. N. tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Sajak Pandanglah Kami. Selain daripada cerpen-cerpen.Tugu yang Tidak Dibangunkan dan Pahlawan Tanah Air karya Usman Awang Sajak-sajak bertemakan moral seperti Suburnya Bumi Kami dan Zaman Ini karya Masuri S. Rosmera telah menulis novel-novel berjudul Pelukis Muda.N. Sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti sajak Sinar Pagi. Meja Bola. . Dalam bidang penulisan novel pula. Terdapat juga ceramah-ceramah tersebut yang disiarkan di radio. Curahan. Selain itu. Melati. Samad Said pula menghasilkan karya-karya bermutu seperti Salina. Penjual Air Batu. Khabar dari Asia. Zaman Merdeka. Gadis di Kuburan. Samad Ismail pula menghasilkan novel-novel seperti Patah Sayap Terbang Jua. karya Masuri S.

Menyatupadukan semua rakyat negara ini menerusi bahasa rasmi yang tunggal iaitu Bahasa Melayu. Persatuan Kebajikan Penulis Selangor (KEMUDI) 9. badan korporat atau yayasan. Mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingankepentingan penulis. iaitu: 1. Badan Bahasa Sabah (BAHASA) 3. Mencari. mendapatkan dan mengendalikan harta alih dan harta tidak alih di mana-mana sahaja dalam Malaysia dan luar negara. Persatuan Penulis Kelantan (PPK) 11. Dari 13 persatuan ketika mula penubuhannya kini terdapat 22 persatuan dari selur uh Malaysia yang menjadi kerabat GAPENA. GAPENA merupakan sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang bergiat aktif dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastera Melayu. Hasil pertemuan tersebut lahirlah GAPENA sebagai penjelmaan cita-cita dan sikap penulisan. Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) 4. syarikat. Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM) 5. Memberikan sumbangan moral dan material secara kolektif kepada tujuan dan cita-cita Gabungan. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Perkumpulan Penulis dan Peminat Bahasa Muar (PPPBM) 8. GAPENA pada asasnya ditubuhkan dengan beberapa tujuan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 127 GABUNGAN PENULIS NASIONAL (GAPENA) abungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia(GAPENA) ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. Sejarah penubuhan GAPENA bermula apabila Persatuan Penulis Nasional (PENA) bersama dengan 13 persatuan penulis dari seluruh tanah air bertemu dengan pihak DBP dalam usaha menyatukan semua perstuan penulis yang ada. Persatuan Penulis Kuala Lumpur (KALAM) 12. Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI) 2. Persatuan Penulis Melaka (PENAMA) G Antaranya Menyatupadukan penulis-penulis tanahair yang menulis dalam Bahasa Kebangsaan. Mengusahakan peluang-peluang untuk penulis-penulis memajukan bakat mereka. Lembaga Pembangunan Sastera Perak (LEPAS) 7. . dan bagi menyempurnakan tujuan ini Gabungan bolehlah menubuhkan apa-apa entiti. Lembaga Bahasa Melayu Melaka (LBM) 6. dan Berusaha untuk memajukan bahasa. Persatuan Penulis Johor (PPJ) 10.

Persatuan Penulis Negeri Sembilan (PEN) 16. Persatuan Seniman dan Penulis Kelantan (PUSPA) Badan-badan gabungan GAPENA aktif dalam pelbagai aktiviti kebahasaan dan persura tan Melayu. GAPENA Berjaya menghidupkan pelbagai kegiatan sas tera dan menyelaras pelbagai pertemuan sastera. Persatuan Penulis Negeri Pulau Pinang (2PNP) 15. seperti: Hari Sastera. Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan (PERWILA) 21. sesuai dengan cita-cita gabungan. ant aranya seperti: Hadiah Novel GAPENA Hadiah Novel Yayasan Sabah GAPENA . Menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat membantu golongan penulis Menjalankan langkah-langkah yang difikirkan patut dari semasa ke semasa.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 128 13. Persatuan Penulis Utara Sarawak (PUTERA) 20. Antara kegiatan gabungan. Persatuan Penulis Perlis (3P) 18. Persatuan Sasterawan Terengganu (PELITA) 22. Persatuan Penulis Selangor (PPS) 19. dan banyak lagi kegiatan. Mengeluarkan majalah/lidah rasmi. Dalam tempoh 37 tahun bergiat. Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) 14. Mewakili penulis tanahair dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan penulis di d alam persidangan dan pertemuan-pertemuan penulis di dalam dan di luar negeri. GAPENA melalui kerjasama NGO lain menjadi penyelenggaraan pelbagai peraduan. Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Perak (PENTAS) 17. Hari Puisi Nasional Seminar Kebudayaan Sempadan 1973 Simposim Dunia Melayu Dunia Islam 1992 Seminar Kepimpinan Kebudayaan dalam Menghadapi Wawasan 2020 1992 Seminar Kepimpinan Kebudayaan di Malaysia 1990 Seminar Persefahaman Kebudayaan Thailand Malaysia 1990 Seminar Bahasa Sastera dan Budaya Malaysia Indonesia 1986 Seminar Dasar Buku Negara 1986 Seminar Bahasa Kebangsaan dan Penyiaran TV dan Radio 1986 Seminar 100 Tahun Pergerakan 1992 Seminar 100 Tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1989 Seminar Kebudayaan Melayu Cape Town 1993 Seminar Melayu Baru 1993 Seminar Kebudayaan Etnik Dunia Melayu Yunnan 1994. Menguasahakan penerbitan karya penulis dalam rangka memperkaya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan.

Kongres ini dihadiri oleh para cendekiawan Melayu yan g mewakili 21 badan bahasa dan persuratan Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu. K . Butir-butir piagam pertama ialah. Hasil da ripada pertemuan ini.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 129 Hadiah Cerpen ESSO-GAPENA Hadiah Sastera Remaja ESSO-GAPENA Hadiah Drama Pentas ESSO-GAPENA Hadiah Puisi Kebangsaan ESSO-GAPENA Hadiah Novel ESSO-GAPENA Hadiah Novel Melayu Baru Pengarang GAPENA dan hadiah Biografi ESSO-GAPENA GAPENA juga menghargai tokoh-tokoh budaya dan penyair melalui pengurniaan Anugerah Budaya GAPENA dan Anugerah Penyair GAPENA Pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan gabungan telah mengemarsuburkan kegi atan kebahasaan dan persuratan Melayu. Cita-cita GAPENA sebenarnya adalah lanjutan us aha awal yang telah dilakukan oleh pelbgai persatuan penulis sebelum ini seperti ASAS 50. Singapura dan Borneo Utara. Kegiatan GAPENA turut merangkumi usaha pembinaan tamadun dunia berbahasa Melayu. Singapura. Bincangkan sumbangan GAPENA dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastera Melayu di rantau Nusantara? Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ongres Bahasa dan Persuratan Melayu merupakan perhimpunan penulis. sasterawan dan ahli-ahli bahasa Melayu. iaitu tiga kali sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan dan selebihnya selepas kemerdekaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama ini berlangsung pada 12 dan 13 Apri l 1952 di Hotel Sea View. Perlunya ada usaha mempersatukan badan-badan Persuratan Melayu di-Persekutuan Tanah Melayu. Dalam kongres bahasa yang pertama ini. Badan-badan ini menjadi pihak yang mengambil keputusan muktamad atas sebarang ha l mengenai kemajuan bahasa dan persuratan Melayu. peminat sastera. Persidangan ini menetapkan baha wa keduadua tulisan Rumi dan Jawi hendaklah digunakan dalam persuratan Melayu pada masa ters ebut sehinggalah terdapat keputusan lain yang ditetapkan pada kongres yang seterusnya . satu piagam telah dipersetujui dan ditandatangani oleh ketua-ketu a perwakilan pada 13 April 1952. Adanya keperluan membela hak pengarang. satu keputusan penting telah dicapai sete lah mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kongres. pencinta bahasa dan budaya serta para cendekiawan Melayu yang mewakili badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh negara. Sehingga hari ini telah diadakan tujuh kali kongres.

Isu peseragaman Bahasa Melayu dan Indonesia. Kongres juga menyedari perlunya juruhebah dalam Radio Malaya Bahagian Melayu berkelulusan tinggi dalam Bahasa Melayu. Beberapa rumusan penting telah dibuat dan dipersetujui dalam persidangan ini. Prof. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga ini diadakan di Johor Bahru dan Sing apura dari 16 hingga 21 September 1956. Pengajaran. bagi mendapat sokonga n merasmikan tulisan rumi. Perlunya ada usaha menyusun sa-buah kamus yang lengkap. dan Kebudayaan. Seremban. An taranya. Kongres kedua juga menyatakan hasrat menganjurkan satu rapat besar untuk ah-ahli Persuratan Malaya dan Indonesia. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah ditubuhkan sebagai pusat bagi menjaga hal ehwal dan perkembangan bahasa dan persuratan Melayu supaya tidak mencacatkan asal usul bahasa Melayu serta menjadi pendorong kepada perkembangan kebudayaan masyarakat Tanah Melayu kelak. Dalam kongres ini. Beberapa keputusan yang berkaitan dengan pelbagai bidang dipersetujui da lam kongres ini. Kongres ini juga merumuskan supaya satu jawatankuasa kecil dibentuk dan anggotan ya terdiri daripada ahli seni lukis Melayu dan pakar bahasa Melayu untuk membentuk perkataan bagi menyatakan idea dan fikiran baru dalam bidang seni lukis. dan bahasa Melayu di daerah-daerah lain. Isu penyeragaman ejaan bahasa Melayu yang di-gunakan Indonesia dan Malaya. beberapa orang wakil rasmi dari Indonesia yang diketu ai oleh Menteri Pendidikan. Prijana turut hadir. Persidangan kedua ini dihadiri oleh per wakilan daripada 24 buah badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh Persekutuan Tanah Melayu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 130 Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu II Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kedua pula telah berlangsung pada 1 dan 2 J anuari 1954 di Sekolah King George V. Bahasa Melayu yang diperakui sebagai bahasa kebangsaan hendaklah disempurnakan keadaannya dan diamalkan sebagai bahasa rasmi negara. Lembaga tetap kongres hendaklah mendesak jabatan tertentu di DBP supaya menyusun kamus khas tentang seni rupa. menterjemah buku tentang fikiran Timur dan Barat t entang seni lukis dan menyusun buku-buku baru yang mengandungi lukisan pilihan dengan kritikan secara ilmiah serta menyusun buku-buku baru daripada hasil penyelidikan tentang seni rupa bangsa Melayu. Kongres ini dihadiri oleh lebih kurang 500 ora ng perwakilan dan pemerhati dari 59 buah badan bahasa dan persuratan Melayu dari se luruh negara. Bahasa Melayu hendaklah diperluaskan penggunaannya dalam pelbagai bidang seperti . Antaranya ialah: Kongres membincangkan dan menerima Penyata Jawatankuasa Penyiasat Tulisan Jawi Rumi yang ditugaskan oleh Kongres Bahasa dan Persuratan I.

Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeza sedikit tentang ejaan dan . perusahaan. penternakan. kelas dan akademi se ni lukis. Kongres ini juga mengusulkan kepada Jabatan Pelajaran Tanah Melayu dan Singapura supaya bahasa Melayu digunakan seluas-luasnya dalam kursus. penyiaran.pertanian. pentadbiran. persuratkhabaran dan sebagainya.

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 131 tatabahasa hendaklah disatukan kerana asal dan dasar bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu adalah sama. Persatuan Penterjemah Malaysia. Kertas kerja ini diketegorikan di bawah lima kumpulan. Kongres keempat ini berlangsung selama empat hari ini dihadiri oleh perwakilan d aripada pelbagai pertubuhan dan orang perseorangan. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung da n sebagainya. Dalam kongres keempat ini. Hakikat yang Wujud di Pelbagai Bidang/Sekt or. istilah dan kamus. Singapura dan Thailand serta beberapa orang perseo rangan dari negara asing turut hadir. Kongres ini diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 7 hingga 10 Disember 1984. iaitu Hasra t dan CitaCita. Brunei Darussalam. sebanyak 13 kertas ker ja telah dibincangkan. Ko ngres ini ditaja secara bersama oleh 14 buah badan dan agensi yang terlibat dalam perj uangan bahasa seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Perwakilan dari negara serantau sepe rti Indonesia. hendaklah diisi dengan segera. GAPENA. Usaha penterjemahan karya ilmu ke dalam bahasa Melayu hendaklah digiatkan lagi supaya tradisi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat diperkukuh. dan Masa Depan. Lembaga Bersama Melayu-Indonesia hendaklah diadakan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk mempelajari dan menyelenggarakan hal tentang tatabahasa. akta dan peraturan bagi melicinkan perlaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa ras mi. politik dan sebagainya. Agensi. Kongres ini diadakan be rtujuan untuk menilai prestasi pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan secara menyeluruh. Selain itu. Kegiatan menghasilkan buku tentang tatabahasa dan bahasa baku hendaklah dipertingkatkan supaya masyarakat tidak menghadapi kekeliruan terhadap bahasa da n kekurangan kamus istilah misalnya. Kongres ini mengusulkan. Pindaan dan peruntukan tambahan hendaklah dibuat dalam mana-mana undang-undang. Dasar dan Perlaksanaan. Usaha penyebaran karya sastera antara negara berbahasa Melayu juga mestilah dipergiat dengan semangat yang ikhlas dengan memecahkan halangan yang bersifat ekonomi. penulis ilmiah hendaklah lebih mengutamakan dan memperbanyakkan penulisan dalam bahasa Melayu. DBP. Lembaga ini juga hendaklah bekerjasama dengan pih ak kerajaan. DBP disarankan supaya diberi tanggungjawab untuk mendorong kegiatan intelektual dan pembaharuan kebudayaan dalam bahasa Melayu di samping bertanggungjawab bagi perkembangan dan pembinaan bahasa dan sastera Melayu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keempat merupakan kongres bahasa yang perta ma kali diadakan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dalam meningkatkan imej bahasa Melayu sebagai bahasa bagi semua bidang. kongres ini juga turut membincangkan cara-cara untuk mengembangkan bahasa kebangsaan menerusi persekolahan dan institusi pendidikan. Persatuan Ling uistik Malaysia. .

kesenian. ahli bahasa. kebudayaan dan ilmu pengetahuan. . seniman dan budayawan negara-negara berbahasa Melayu supaya bahasa Melayu dapat memenuhi fungsi intelektual. sasterawan.Sistem dan strategi pengedaran bahan bercetak hendaklah disusun supaya bahan bacaan berbahasa Melayu dapat disebarkan seluas-luasnya. Kongres menyarankan supaya pertemuan yang lebih kerap dan kerjasama yang lebih erat antara cendekiaw an.

supaya peningkatan komponen dalam mata pelajaran reka cipta dan mata pelajaran r eka bentuk dilaksanakan dalam mata pelajaran kejuruteraan pada peringkat Sijil Pelaj aran Malaysia (SPM). Kongres ini bersetuju dengan tujuan kerajaan meningkatkan penguasaan bahasa Ingg . Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keenam diadakan pada 5 September 2002 di De wan Tun Abdul Razak.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 132 Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelima. Tanjung Malim. dan pendidikan kebangsaan. ekonomi. Sumpah ini adalah sebagai lafaz ikrar setiap ahli kongres untuk memperjuangkan b ahasa Melayu sebagai bahasa utama. mencipta dan mengembangkan ilmu dalam bidang pendidikan. tentang teknologi maklumat pada peringkat Institusi Pengajian Tinggi iaitu kursu s reka bentuk dan reka cipta haruslah diperkukuh dalam setiap program yang berkaitan. usaha menghasilkan dan menerbitkan buku ilmiah bukan elektronik akan dilipatgand akan supaya kekeliruan tidak timbul dalam masyarakat. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelima bertuju an untuk. diadakan pada 2 hingga 3 Mei 1998 d i Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang terletak di Kuala Lumpur. bahasa Melayu hendaklah dijadikan sebagai bahasa teknologi maklumat yang utama dalam melaksanakan pembentukan dasar teknologi maklumat dan bahasa lain dijadika n sebagai bahasa kedua dalam bidang teknologi maklumat. Antaranya usul kongre s ialah. Kongres keenam ini dihadiri oleh lebih 500 pejuang dan pencinta bahasa Melayu. Kongres kali ini d ihadiri oleh ramai pejuang bahasa Melayu yang mamartabatkan bahasa Melayu. Dua isu utama dibincangkan: Pengekalan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara. Perak Darul Ridzuan. menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mencipta kesatuan politik. peserta kongres telah melafazkan satu sumpah yang dikenali sebagai S umpah Bahasa . Mencari kaedah berkesan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu. terdapat usul yang menyentu h tentang perkembangan bahasa Melayu dalam bidang teknologi. budaya. menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menyalurkan. Pada akhir persidangan. Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ini juga. bahasa Melayu perlu menjaga dan memupuk kebebasan intelektual di negara ini dan matlamat terpenting yang ingin dicapai dalam kongres ini ialah memartabatkan bah asa Melayu ke tahap tertinggi. supaya mata pelajaran reka cipta diajar dalam peringkat Penilaian Menengah Renda h (PMR).

eris di kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, kon gres melahirkan kebimbangan yang amat besar terhadap langkah kerajaan menukar bahasa pengantar mata pelajaran matematik dan sains daipada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Langkah tersebut akan menghentikan perkembangan sihat ilmu dan teknolo gi dalam

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 133 bahasa Melayu, serta turut membawa kesan negatif khususnya anak-anak Melayu luar bandar dan mereka yang berasal daripada golongan yang tidak berada. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keenam ini mengusulkan supaya ; kerajaan mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu. Pihak penaja kongres diusulkan supaya segera mengambil langkah sewajarnya dengan menemui Perdana Menteri Malaysia ketka itu, Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad

untuk menyampaikan resolusi tersebut. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII berlangsung dari 6-8 November 2006 di D ewan Bahasa dan Pustaka. Kongres ini dihadiri oleh lebih 600 orang peserta daripada 5 9 badan dari Pertubuhan Bukan Kerajaan, DBP dan para pendukung bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII membuat ketetapan-ketetapan berikut men genai: 1. Kebudayaan Menegaskan kembali keyakinan terhadap kewajaran prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan sebagai landasan kaedah pembinaan kebudayaan kebangsaan Malaysia demi kesatuan dan keutuhan bangsa. 2. Bahasa Mendesak kerajaan melalui pelbagai jabatan dan agensinya supaya mendidik sikap masyarakan sentiasa menghormati setinggi-tingginya bahasa melayu sebagai bahasa yang dapat mengungkapkan kecanggihan pemikiran, penganggapan dan pengembangan serta pengayaan ilmu, sains dan kesusasteraan karya agung bagi bahasa Malaysia. Memastikan peningkatan peranan dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa peradaban oleh institusi ilmu, badan pemerintah dan seluruh warganegara. Menuntut supaya status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pelajaran dikembalikan kepada keadaannya sebelum 2002 termasuk proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Meminta kerajaan agar membina dasar buku berbahasa Melayu untuk melengkapi kepustakaan ilmu, industri buku dan penyebarannya ke semua perpustakaan dalam negara. 3. Sastera Peningkatan mutu sastera melalui pelbagai strategi termasuk pengantarabangsaan, penterjemahan karya agung dan dukungan yang kuat terhadap para karyawan dalam pe lbagai aspek. Menuntut agar kerajaan sentiasa memberi pengiktirafan setinggi-tingginya secara rasmi kepada para karyawan sastera kerana peranan dan sumbangan mereka terhadap daya cipta keagungan karya dan juga pembinaan sastera kebangsaan yang bermutu. Mendesak kerajaan memberi pengiktirafan dan sokongan sekuat-kuatnya terhadap

peranan besar dalam kalangan gerakan rakyat pelbagai NGO untuk memajukan bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan pada tahap antarabangsa.

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 134 4. Dewan Bahasa dan Pustaka Merakam dan mengiktiraf segala pencapaian DBP dalam pelbagai kegiatan selama 50 tahun. Di samping itu, Kongres mengharapkan sepenuhnya perkembangan dan pemerkasaan dal am pencapaian selanjutnya dalam tempoh 50 tahun akan datang agar DBP sentiasa menda pat sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada Kerajaan Malaysia untuk melaksanaka n segala fungsi, peranan, tugas dan tanggungjawab sebagai pemegang amanah pembinaan dan pengembangan bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan demi keutuhan negara Malaysia. Berikut, ditetapkan dukungan-dukungan tersebut: Memberi sokongan kuat terhadap peranan dan fungsi Jawatankuasa Pemerkasaan Bahasa Melayu yang dibentuk oleh kerajaan. Menyambut baik bakal pindaan Akta Bahasa Kebangsaan yang memberi kuasa sepenuhnya kepada DBP sebagai agensi penguatkuasa terhadap segala kelemahan penggunaan dan pelaksanaan fungsi bahasa di dalam negara. Menyanjung tinggi usaha DBP dalam memastikan fungsinya dilaksanakan melalui perancangan pembangunan 'modal insan' yang lebih sistematik dan proaktif yang mencapai tahap keilmuan tinggi serta kepakaran berwibawa. Menyokong kuat langkah-langkah DBP melaksanakan pemerkasaan semua prasarana pengglobalan bahasa dan persuratan Melayu supaya lebih berfungsi, lebih konkrit dan mempunyai jaringan teguh melalui MABBIM, MASTERA, MABM, FOKEPS dan sebagainya. Menyokong sepenuhnya usaha DBP sebagai badan yang dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan kreativiti para karyawan sastera, meluaskan khalayak sastera dan meningkatkan mutu hasil sastera pada tahap global. 5. Bangsa Malaysia Memberi sokongan padu terhadap gagasan pembinaan bangsa Malaysia yang berlandask an Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. Ketika itu DBP dikenali sebagai Balai Pustaka, bertaraf sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Balai Pustaka memainkan peranan penting untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaya yang akan merdeka ketika itu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang berlangsung di Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956 menuntut supaya nama Balai Pustaka ditukarkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Pada tahun 1959, DBP telah dinaikkan taraf menjadi sebuah badan berkanun melalui Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 D

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 135 dan diberi kuasa autonomi untuk menggubal dasar, menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera, serta menjalankan kegiatan penerbitan dan perni agaan buku. Pada 31 Januari 1962, DBP telah berpindah ke bangunan sendiri di Jalan Lap angan Terbang Lama (sekarang Jalan Dewan Bahasa) Sejak itu, DBP bukan sahaja mengalami perubahan fizikal tetapi juga telah banyak menghasilkan karya dan sumbangan kepa da masyarakat pengguna bahasa. Antara tokoh yang memimpin DBP ialah; Prof. Diraja Ungku Aziz (1956-1957) Tun Syed Nasir bin Ismail (1957-1969) Datuk Ali bin Datuk Hj. Sujak bin Rahiman (1971-1975) Datuk Dr. Hassan bin Ahmad (1976-1988) Dato Hj. Jumaat bin Dato Hj. Mohd. Noor (1988-1993) Dato A. Aziz bin Deraman (1994-2004), Dato Dr. Firdaus bin Hj. Abdullah (2005-2007) Dato Turmuzi Dalam usaha melaksanakan aktiviti kebahasaan dan tugas pembinaan bahasa dan sast era DBP turut mempunyai cawangan wilayahnya. DBP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu (1977) DBP Cawangan Sarawak di Kuching (1977) DBP Wilayah Utara di Bukit Mertajam, Pulau Pinang (1999) DBP Wilayah Timur, di Kota Baharu, Kelantan (1999) DBP Wilayah Selatan di Johor Bahru (2003). DBP turut dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, intelektual dan bahasa perpaduan, mendukung rangkaian cita-cita negara unt uk membina negara bangsa. Sebagai peneraju utama pengembangan bahasa dan persuratan Melayu dalam pembinaan negara bangsa, DBP berpegang dengan moto Bahasa Jiwa Bangsa . Pada 22 Jun 2006 DBP telah menyambut sambutan Jubli Emas yang ke-50 di samping turut merasmi kan bangunan baru, iaitu Menara DBP. Terdapat enam matlamat penubuhan DBP seperti yang terkandung dalam Akta DBP (semakan tahun 1978, pindaan dan peluasan 1995): untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi untuk memperkembangkan bakat sastra, khususnya dalam bahasa kebangsaan untuk mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam pencetakan atau penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lai untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuatkuasa

Akta Bahasa Kebangsaan (1963/ 67) dan Akta A930 Akta DBP (Pindaan d an Perluasan 1995) (Dewan Bahasa dan Pustaka: 2006). Kempenkem pen ini bertujuan untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. Pantau Tegur Bahasa pula merupakan usaha dalam melibatkan orang awam dalam pengembangan bahasa Melayu dengan peningkatan kualiti bahasa di tempat awam sepe rti papan tanda mahupun papan iklan. Program ini bermula pada ta hun 2005. Munsyi Dewan merupakan sekumpulan penceramah yang dilantik khas oleh DBP untuk mengendalikan kursus. dan sebagainya. pendidikan dan perdagangan. Program lain yang dianjurkan oleh DBP seperti Pantau Tegur Bahasa. bahas a Melayu digunakan dalam situasi semua rasmi yang dijalankan seperti urusan pentad biran. Pada hari ini rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelb agai kaum. Kursus Bahasa. Pad a peringkat awal. bahasa Melayu melambangkan identiti dan kedaulatan negara serta berfungsi dalam menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. 4. . ceramah. pengistilahan dan tatabahasa. iaitu pengekodan atau kodifikasi yang melibatkan a spek ejaan. keturunan dan agama mampu berbahasa Melayu dengan baik. 6. 3. DBP juga bertanggungjawab menyediakan dan melaksanakan peraturan atau garis panduan pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan kerajaan dan sektor swasta. budaya. taklimat di sektor awam dan swasta. Usaha ini dilakukan sesu ai dengan kedudukan bahasa Melayu seperti termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah seluruh negara. dan Munsyi Dewan. perkamusan. DBP telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen. Menyediakan dan melaksanakan peraturan atau garis panduan pelaksanaan penggun aan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan kerajaan dan sektor swasta. Sebagai bahasa kebangsaan. Perancangan korpus bahasa. bahasa rasmi dan bahasa ilmu. 5. Sebagai bahasa rasmi pula. Melancarkan program Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta 1996-1998 yang berterusan sehingga tahun 2000 dan menjadikan bulan September pada setiap tahun sebagai Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN). Antaranya ialah.kempen bahasa yang melibatkan penyertaan rakyat pelbagai kaum. Pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu seperti Gerakan Cintailah Bahasa Kita (GCBK) untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang mutu penggunaan bahasa Melayu pada papan iklan dan di tempat awam. 2. Mengekalkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 7. DBP melaksanakan usaha perancangan bahasa Melayu. iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan korpus bahasa. 1.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 136 Beberapa aktiviti dan tindakan diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk melaksanaknan tanggungjawab dan amanah seperti yang digariskan melalui tujuan penubuhannya.

pengembangan. Penyusunan kamus juga merupakan usaha dalam proses pembinaan. pedoman ini dikenali sebagai Daftar Ejaan Baharu. Di Malaysia.8. Menjalinkan kerjasama menerusi Malis Bahasa Melayu Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kini Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) telah diwujudkan bagi mengadakan kerjasama serantau bagi memantapkan sistem ejaan bahasa Melayu. 9. DBP juga telah melaksanakan tugas seperti penyusunan . Majli s ini mengeluarkan pedoman umum ejaan yang lengkap untuk kegunaan negara anggota. d an pembakuan bahasa Melayu.

Misalnya menerusi Portal KaryaNet merupakan suatu inovasi DBP yang berupaya mewujudkan kesinambungan antara penerbitan bercetak dan dengan penerbitan digital.Penerbitan kamus ini penting dalam memantapkan bahasa Melayu serta membuktikan kemampuan bahasa Melayu. KaryaNet merupakan portal yang menyediakan prasarana untuk menghantar karya melalui internet. PUPIBM kemudiannya dijadika n sebagai panduan dasar untuk menggubal istilah. Melalui usaha DBP ini bahasa Melayu mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dan disiplin yang berbeza. aga ma. Kamus Bahasa Malaysia (Edisi Pelajar). Tugas pembentukan istilah seperti ini telah dipertanggungja wabkan di bawah Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM). Kamus Inggeris Melayu Dewan (KIMD) 10. Sehingga kini. iaitu kamus ekabahasa. Istilah yang dibentuk perlulah te pat dan tidak mempunyai konotasi yang buruk. teknologi dan kesusasteraan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 137 kamus ekabahasa dan dwibahasa. DBP dibawah JKTBM telah menghasilkan istilah dalam pelbagai bidang. falsafah. Antaranya ialah media. Dalam hal ini DBP tidak terkecuali dalam mengikut peredaran semasa. penerbitan ensikopedia. Kamus Fizik KBSM. iaitu istilah yang dicipta perlu memp ertahankan sifat bahasa Melayu. Ka mus Kimia KBSM. terutamanya dalam bidang teknikal. Dewan Ba hasa dan Pustaka. pembinaan bakat pengarang sastera. 11. Hasilny a diterbitkan kamus istilah seperti Kamus Istilah Sains Am. Kamus Perakaunan dan Kamus Ekologi. Kamus Biologi KBSM. Pembentukan istilah Bahasa Melayu (PUPIBM) diuruskan oleh MBIM pada tahun 1972. Terdapat tiga program utama penyusunan kamus yang diusahakan oleh DBP. dwibahasa. Revolusi teknologi maklumat dan komunikasi boleh menjadi peluang atau ancama n terhadap perkembangan bahasa Melayu. sains sosial. DBP turut menggunakan saluran internet dalam usaha pengembangaan bahasa. Pembentukan dan pemupukan istilah dilakukan untuk menterjemah bahasa moden yang lain. penerbitan buku karangan asli. dan kamus istilah. Semua aktiviti pengurusan dan penerbitan karya . Pembentukan istilah juga dilakukan oleh Jawatankuasa Istilah (JKI). laras undang-undang. sejumlah terjemahan. Antara kamus terbitan DBP: Kamus Dewan (1970). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kamus Istilah Kejuruteraan Petroleum. JKI bertanggungjawab untuk membentuk atau mencipta istilah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan negara. dan laras Sains. bahasa. Dalam pembentukan istilah JKI telah mengamalkan sikap tulen. Kamus Dwibahasa (Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia). dan penyediaan buku teks dalam bahasa Melayu yang turut digunakan oleh jutaan pelajar sekolah rendah dan menengah.

Daftar Kata . Kamus Pelajar.sehingga terbit menjadi e-buku dan seterusnya dijual. carian maksud yang merujuk kepada Kamus Dewan . Istilah. Antara kandungan yang terdapat dalam KaryaNet ialah penulisan. pemasaran yang turut menyediakan ruang pro mosi dengan penerbitan syarikat swasta. Kamus Inggeris-Melayu Dewan. dilakukan dalam sistem yan g disediakan dalam portal ini. pembelian produk terbitan. Kamus Komputer.

13. selain menyebarluaskan pengetahuan yang berteraskan elemen bahasa.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 138 Bahasa Melayu-Rumi-Sebutan-Jawi. Sistem ejaan ini P . dan peribahasa. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang didapati bersalah mencemar bahasa kebangsaan. berusaha menghasilkan satu sistem ejaan bersama antara kedua-dua negara. MBIM merupakan pencapaian baru untuk kerjasama antara dua negara yang belum pernah berlaku sebelum itu. sastera. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan Parlimen.000 sebaik diluluskan oleh Parlimen. Pada asalnya MBIM yang dicetuskan. Siaran Citra DBP yang merupakan satu slot ranca ngan di radio merupakan satu usaha DBP yang diharap dapat merapatkan hubungan organis asi dengan masyarakat. Majlis ini bersidang dua kali setahun dan membincangkan serta membuat keputusan mengenai hal-hal kebahasaan. sastera. maka MBIM pun ditubuhkan. Setelah beberapa kali mengadakan perjumpaan dan terhalang oleh konfrontasi. DBP akan diberi kuasa untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM1. iaitu filem dokumentari tentang sejarah. Usaha tersebut telah lama bermula dengan pertemuan antara dua pihak iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. penerbitan dan budaya kebangsaan di negara ini. Dua tugas yang dikendalikan oleh MBIM. penerbitan dan kebudayaan kebangsaan. Tugas i ni berhasil dengan terbitnya pedoman ejaan baru bagi kedua-dua bahasa. Antara peranan lain yang dimain kan oleh DBP ialah Program Jejak Bahasa dan Semarak Bahasa. dirasmikan penubuhannya dalam satu pertemuan yang bersejarah antara Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) dan panitia Kerj a Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia (PKIM) pada 26-29 Disember 1972. di Kuala Lumpur. Bincangkan jalinan kerjasama yang dibuat oleh DBP dalam memperkembangkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MBBIM) enubuhan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada Disember 1972 adalah salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang mencapai satu kejayaan besar. 12. pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) ada menyarankan supaya kedua-dua bahasa Melayu dan Indonesia dapat disatukan. Langkah terbaru ini akan mengukuh kan lagi kedudukan DBP dalam memainkan peranannya sebagai badan bahasa di negara ini . DBP turut menggunakan media penyiaran dalam usaha memperkukuh fungsi serta memantapkan lagi imej DBP dalam memartabatkan bahasa. Iaitu.

hasilnya pada tah un 1975. telah ditandatang ai pada 23 Mei 1972. Peranan dan Sumbangan MABBIM Untuk kelancaran kerjasama kebahasaan satu Pernyataan Bersama.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 139 memperlengkap sistem ejaan yang diisytiharkan pada tahun 1972 dan mengadakan pedoman yang lebih sempurna. Istilah-istilah yang dibincang kan di peringkat MABBIM disenaraikan terlebih dahulu dalam bentuk abjad. meningkatkan peranan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas. Melalui piagam ini. Sidang Kelompok Eksekutif atau Sid ang Penuh MABBIM. Pernyataan bersama ini didorong oleh kesedaran dan tekad untuk mema ntapkan peranan MABBIM dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan atau rasmi. Pertemuan empat ne gara dalam satu satu majlis menjadi daya penggerak yang kuat untuk memperkembangkan b ahasa Melayu di rantau ini. mengadakan kerjasama kebahasaan termasuk usaha penyelarasan dalam membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain. Biasanya istilah bahan berkaitan yang akan dibincangkan di peringkat MABBIM akan disahkan terlebih dahulu di negara masing-masing. serta menghasilkan pedoman dan panduan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota. Pada tahun 1979 MBIM turut disertai oleh Brunei Darussalam. pedoman dan panduan serta mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota. serta bidang penerbitan. MBIM telah bertukar nama menjadi MABBIM (Majlis Bahasa Bru nei Darussalam-Indonesia-Malaysia). Sidang ini biasanya berlangsung selama tiga hari bagi Kelompok Eksekutif dan lima hari bagi Kelompok Pakar. Kemudian sejak 1985 Singapura mula menyertai MBIM dengan menghantar wakil ke majlis tersebut sebagai pemerhati. Penyertaan Brunei Darussalam menjadi rasmi sejak 1984. mengadakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif. mengadakan pertemuan kebahasaan yang mendukung usaha pemodenan bahasa kebangsaan. menganjurkan kegiatan yang dapat meningkatkan kelancaran komunikasi masyarakat antara negara anggota. menyelaraskan istilah ilmu yang digunakan di kedua-dua negara. MABBIM mengusahakan pula kegiatan kebahasaan melalui penulis an ilmiah dan kreatif. Pedoman Umum Pembentukan Istilah telah berjaya diterbitkan. Dengan itu tugas MBIM diperluas supaya menc akupi bidang kebahasaan umumnya. iaitu Sidang Kelompok Eksekutif dan Sidang Kelompok Pakar. Hasil yang tel ah dibincangkan akan diterbitkan dalam bentuk manuskrip keputusan umum dan laporan untuk . menentukan dasar seperti pedoman manakala Sidang Kelompok Pakar membincangkan dan menyetujui senarai istilah sumber subbidang-subbidang yang tel ah ditetapkan oleh Kelompok Eksekutif. MABBIM bersidang dua kali setahun. Piagam MABBIM adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota.

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu dan versi Indonesia (1975). Pedoman Transliterasi Arab ke Huruf Rumi .ditandatangani oleh ketiga-tiga ketua perwakilan sebelum dibawa pulang ke negara masingmasing untuk tindakan selanjutnya. Antara hasil yang berbentuk penerbitan pedoman dan daftar termasuklah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu dan versi Indonesia (1975).

Pelaksanaan program pula dirancang oleh Jawatankuasa Kerja yang terbahagi kepada empat bidang iaitu bidan g kegiatan. Panduan Penyusunan Kamus Istilah dan versi Indonesia (1982). dan di negara pemerhati. Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) ada tahun 1995. Keelektrikan dan Kemagnetan (1990). dit ubuhkan Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai oleh Malaysia. serta anugerah dan pengiktirafan. Pada tahun 1997. MABM telah memulakan beberapa gerak kerja yang sebahagiannya sudah mula mantap. dan Oceania. pandangan. Selain itu hasil yang berbentuk Kamus Istilah MBIM 1986-Unesco pula t erdiri daripada Kamus Istilah Hidrogeologi 1982 dan Kamus Istilah Hidrologi 1986. Matlamat akhir MABBIM ialah menjadikan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa moden yang lain. dengan kehadiran wakil. penyelidikan dan penerbitan. Menurut Awang Sariyan (2004:7). keadaan ekonomi tidak mengizinkan dan hanya pada penghujun g tahun 1999 barulah usaha menggerakkan MABM dapat dilakukan. Kamus Fizik: Optik (1990). Republik Singapura. Hari ini MABBIM dapat berbangga dengan hasil kerja yang diperoleh sekaligus menandai perkembangan bahasa Melayu di ketiga-tiga negara anggota MABBIM. Sebagai asas gerak kerjanya. bersempena dengan sidang tahunannya yang pertama di Kuala Lumpur. Manak ala hasil yang berbentuk Kamus Istilah MABBIM Terbitan DBP Malaysia pula terdiri daripada Kamus Fizik Mekanik (1989). Pada 21 Ogos 2001 MABM dirasmi dan dilancarkan. Kamus Kimia: Kimia Analisis (1991) .Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 140 (1984). dan Brunei Daru ssalam. serta Kamus Kimia: Kimia Fizik dan Kimia Polimer (1991). salah satu resolusi utama kongres itu ialah penubuhan satu badan antarabangsa bahasa Melayu yang dapat menggerakkan proses pengembangan bahasa Melayu pada peringkat antarabangsa. serta Dafta r Istilah MBIM 1986. Kamus Kimia Biokimia (1989). hal ehwal pengajaran. sejak dilancarkan pada tahun 2000. dan anggota undangan dari kira-kira 20 buah negara sedunia. Kamus Biologi: Histologi Dan Sitologi (1990). serta wakil Asia Timur. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan Kongres Bahasa Melayu Sedunia yang menghimpunkan ratusan sarjana pengajian Melayu dari seluruh dunia untuk membentangkan hasil kajian. Jemaah Menteri telah meluluskan penubuhan Majlis Antarabangsa bahasa Melayu (MABM). K amus Fizik: Elektromagnet. Amerika Utara. Kamus Biologi: Fisiologi (1990). pemerhati. Dalam bidan . Eropah. dan wawasan mereka tentang bahasa dan persuratan Melayu. Ka mus Matematik dan Kamus Biologi: Patologi (1991). Hasilnya. Kamus Biologi: Mikrobiologi ( 1990). Indonesia. Namun begitu.

DBP.g penyelidikan projek etimologi dimulakan untuk mengisi keperluan Kamus Umum Bahas a Melayu yang dirancang terbit pada tahun 2007. Profesor Bernd Nothofer dari Unive rsiti Frankfurt dan Profesor Alexander Adelaar dari Universiti Melbourne dilantik seba gai pakar dan bekerja bersama-sama dengan pegawai bahagian perkamusan. Kajian jangka pend ek tentang bahasa dan persuratan Melayu melalui bahagian penyelidikan DBP telah diu sahakan P .

membantu memajukan dan mengembangkan pusat pengajian Melayu yang sedia ada di institusi pengajian di luar negara. hadiah sumbangan geran menyelaraskan atau mengadakan persidangan. . Profesor Habib Zabarlivey dari Baku. Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sulta n Idris (MPSI). Rusia. dan Profesor Tatyana Deniso va dari Universiti Moscow. seperti di Korea. terutama pada tahun sebelum perang berlaku. Profesor Natalia Alivea dari Universiti Moscow. membantu menyelaraskan penyelidikan dan membantu menyelaraskan program galakan penggunaan bahasa seperti anugerah. Aktiviti PKM melalui penerbitan Malay Home Library Series juga telah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 141 dengan penglibatan sarjana seperti Profesor Rodolfo Jacobson dari Universiti Tex as. Tanjung Malim dengan tujuan untuk menerbitkan sebanyak mungkin buk ubuku bacaan umum. Dalam usaha pengajaran bahasa Melayu kepada penutur asing. China. pemilihan dan penyusunan bahan ajar. dan penggunaan sastera. Kewuj udan MABBIM dan MBAM tentunya dapat memperluas lagi penggunaan bahasa Melayu di serat a dunia sehingga cita-cita bangsa Melayu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai ba hasa antarabangsa tercapai. serta mengadakan pertukaran sarjana a tau pelajar. secara khusus membincangkan pelbaga i aspek pengajaran seperti perkaedahan. menggalakkan aktiviti penerbitan berbahasa Melayu untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa di luar negara. Dr. MABM melalui seminar tahunan bersempena dengan sidangnya. Azar baijan. Hasan Alwi dari Indonesia. Belanda. Perancis. seminar dan kolokium berbahasa Melayu di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa sebagai usaha menyemarakkan pengembangan bahasa. pengu jian dan penilaian. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB) diasaskan oleh Dato Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato Muhammad Ibrahim Munsyi pada tahun 1888. Kewujudan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MBAM) dan minat orang luar mempelajari bahasa Melayu. RUMUSAN Pejabat karang Mengarang adalah sebuah institusi yang penting dalam sejarah persuratan Melayu. Je rman dan Australia memberi sumbangan yang positif dalam perkembangan bahasa Melayu. membantu menubuhkan pusat-pusat pengajaran bahasa dan pengajian Melayu di luar negara dan menyelaraskan kurikulum dan skopnya. Antara aktiviti-aktivititi MABM ialah. Drs. Hasen dari Indonesia. Pergerakan MABM semakin berkembang dan pentin g apabila badan ini telah banyak mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan denga n perkembangan bahasa Melayu.

menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul supaya ia digunakan mengikut undangundan g yang sedang berkuatkuasa. mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan penulis. iaitu berperanan untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk Sains dan Teknologi. peminat sastera. melindungi hak-hak ahli dan juga para pengarang dan mengadakan pembaharuan dalam sastera dengan tidak membunuh karya sastera yang lama. KATA KUNCI Pejabat Karang Mengarang ASAS 50 Dewan Bahasa Pustaka MABBIM Kongres Bahasa GAPENA MABM PBmPB Kamus . Sehingga hari ini te lah diadakan tujuh kali kongres dan setiap konsep mengupas sesuatu isu dan mengemukakan resolusi untuk petimbangan dan tindakan pihak berkuasa. menerbitkan pelbagai bahan seperti majalah. buku . memperkembangkan bakat sastera. iaitu untuk memperluaskan dan mempertinggikan lagi mutu kesusasteraan. GAPENA bergiat aktif menganjurkan pelbagai aktiviti kebahasaan dan kesusasteraan dengan kerjasama pelbagai pihak seperti badan koperat. intelektual dan bahasa perpaduan.memberikan sumbangan moral dan material kepada penulis dan peluang-peluang untuk penulispen ulis memajukan bakat mereka dan menyatupadukan semua rakyat negara ini menerusi bahasa rasmi yang tunggal iaitu Bahasa Melayu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu merupakan perhimpunan penulis. pencinta bahasa dan budaya serta para cendekiawan Melayu yang mewakili badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh negara.pada peringkat serantau dan antarabangsa. risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa lain. membakukan ejaan dan sebutan dalam membentuk istilah. DBP ditubuhkan pada 1956 dengan enam tujuan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 142 PBmPB ditubuhkan untuk mengendalikan perbincangan tentang bahasa Melayu dan mewujudkan sebuah kutub khanah sebagai pusat sumber mengenai persoalanpersoalan bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ASAS 50 ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 dengan tiga matlamat utama. mendukung rangkaian cita-cita neg ara untuk membina negara bangsa. Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia(GAPENA) ditubuhkan pada 23 Oktober 1970 untuk menyatukan semua persatuan penulis yang ada. DBP turut dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Penubuhan MABBIM dan MABM berperanan untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu dan kesusasteraan berbahasa Melayu.

Sharifuddin Hj. · . Mohd. Bahasa Melayu STPM kertas 1&2 edisi baru. Darwis Harahap (19920 Sejarah Pertumbuhan Bahasa Melayu. PJ: Longman . Pulau Pinang.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 143 PENILAIAN KENDIRI 1. Yusop dan Mohd Lani Sobi (1997). Sejarah dan kritikan S. Abu Bakar Nordin et. Kuala Lu mpur: Maziza Sdn. Othman Kelantan (1992). Bincangkan kejayaan yang dicapai oleh MABBIM dan MABM dalam usaha memertabatk an bahasa Melayu di pelbagai peringkat? 2. Apakah sumbangan yang boleh dilakukan oleh GAPENA dalam usaha memartabatkan bahasa dan persuratan Melayu. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain(2006) Sejarah Bahasa Melayu. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1997). Jelaskan usaha-usaha yang diambil oleh DBP dalam merancang dan membina bahasa Melayu. Bhd. 100 tahun pergerakan bahasa dan sastera Melayu 1888-1 988. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.al. SITC-UPSI Pelopor Pendidikan Bangsa. 3. Bhd. Penerbit Universiti Sains Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I-VI (1952-2002 ). (2000). Abdullah Hassan ed. (2007). KL:Persatuan Penterjemah Malaysia.

Pertama bahasa itu menjadi bahasa pentadbiran dan kedua menjadi bahasa pengantar pendidikan. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Majana. A dan Wyatt. pertubuhan dan badan-badan bahasa ser ta tokoh-tokoh tertentu dalam memertabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa keban gsaan dan bahasa rasmi. Maka Paya Tu Kerub Majana pun beranak seorang laki-laki. Salah satu versi Hikayat Patani telah dikaji oleh A Teeuw dan D. Tokoh-tokoh Zaman Bahasa Melayu Pramoden ada awal abad ke-19 di Patani terdapat sebuah karya berkenaan dengan Patani bert arikh 1838M. Bahagia n awal Hikayat Patani tersebut adalah seperti pertikan berikut: P P Bismillahi-rrahmani-rrahim Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang-orang tua. 1973: 462). 1970: 68). . Ia menamai dirinya Paya Tu Ngapa (Teeuw. Pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu pada hari ini merupakan sat u usaha gigih pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan. D. Hatta berapa lamanya maka Paya Tu Kerub Majana pun matilah. Syahdan maka Paya Tu Antara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. Mengenalpasti peranan tokoh-tokoh bahasa yang membantu pertumbuhan dan perkem bangan bahasa Melayu. maka dinamai anakanda baginda itu Paya Tu Antara.K Wyatt.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 144 UNIT 8 SUMBANGAN TOKOH-TOKOH BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Menjelaskan sumbangan orang barat dan orang tempatan dalam perkembangan bahas a Melayu 3. asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Bahasa Melayu memikul dua tugas besar untuk mengisi kemerd ekaan. karya yang dianggap paling hampir dengan kenyataan tentang kerajaan Patani ini d itulis oleh Ibrahim bin Syukri yang berjudul Sejarah Kerajaan Melayu Patani (Yusoef Iskandar .K. Mengetahui peranan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu PENGENALAN ertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu terus berkembang pesat apabila Tanah Mel ayu mencapai kemerdekaan. 2.

Antara karya-karya dan penulisan yang dihasilkan ialah. Melaka. Sheikh Daud Abdullah Pada tahun yang sama. Hal ini lebih diperkuatkan l agi apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu dan tujuan membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan kajian ilmiah tetapi kerana kepenti ngan tertentu. Kisah Pelayaran Abdullah Ke Jeddah (1854). Paderi Milne. Menurut Skinner. Crawford dan lain-lain. iaitu 1838M. C. Hal ini kerana ia diterjemahkan sea yat demi seayat (Skinner. Dewa ul-Khulub (1883). dalam karya ini. dilahirkan di Kampung Masjid. nahu sesebuah baha sa bukanlah dapat menyelesaikan seratus peratus masalah bahasa. Pengaruh Arab dapat dilihat pada kata pembuka iaitu kata Bismillahi-rrahmani-rra him manakala pengaruh bahasa Melayu klasik pula dapat dilihat pada penggunaan kata pangkal ay at seperti hatta dan syahdan. Beliau bukan sahaja memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu dalam karya kesusasteraan malah turut menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa Melayu. Paderi Thomsen.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 145 Melalui petikan di atas. usaha penterjemahan ini tidak seharus nya diperkecilkan sebaliknya perlu dihargai kerana banyak perbendaharaan bahasa Melayu telah diper kaya oleh bahasa asing ini. Hikayat Abdullah (1849). 1959:28). Ia melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang dibuat oleh orang asing itu hanyalah satu . Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854M) Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Majalah Bustan Arifin Abdullah Munsyi turut menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris. Kisah Pelayaran Abdullah (1838). Syair Singapura Terbakar (1830). Baginya. C. jelas kelihatan masih terdapat pengaruh Arab dan bahasa Melayu klasik. Anta ranya Hikayat Panca Tenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Kalidah dan Dami nah yang dilakukan pada tahun 1835. Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi (1796-18 54M) telah menghasilkan karya sulungnya pada tahun 1830M yang bertajuk Syair Singapura Terb akar. Tetapi banyak menghabiskan masanya di Singapura kerana mengajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris seperti Sir Stamford Raffles. Paderi Keasberry. Walau bagaimanapun. Abdullah Munsyi juga telah memperbaiki Sejarah Melayu dan Kitab Adat Segala Raja-Raja Melayu Dalam Segala Negeri. Sheikh Daud Abdullah telah menghasilkan sebua h buku berjudul Fur u al.m asa il. banyak perkataan Arab dimasukkan dalam ter jemahan ini bahkan strukturnya juga sama seperti struktur Arab. Buku ini merupakan terjemahan daripada bahasa Arab ke dalam baha sa Melayu..

Maka sungguhpun diletakkan huku mnya maka ada juga lagi beberapa perkataan yang tiada menurut hukum itu. janganlah tersalah faham. Umpamanya jikalau seratus hokum itu . Oleh ker ana itulah beliau mengatakan: Sebermula hendaklah engkau ketahui. jangan engkau sa ngkakan boleh menjadi pandai dalam pekerjaan karang-mengarang. Maka ji kalau ada nahu bahasa Melayu itu niscaya meringankan pekerjaan sahaja gunanya.pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba diserapkan ke dalam bahasa Melayu.

Beliaulah yang memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Maka bahawa sesungguhnya kepada tah un itu adalah barang saudagar-saudagar orang China dan orang Yahudi yang duduk dalam negeri Si ngapura. B eliau tidak menulis kisah-kisah khayalan yang tidak diterima akal.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 146 barangkali tujuh puluh sahaja yang masuk dalam hukum itu. telah memberi sambutan dagangan kepada China sampan pukat empat buah. Kitab ini dipercayai kamus ekabahasa pertama yang disusun oleh anak watan Melayu sendiri. Buktinya ada lah seperti bahasa yang terdapat dalam petikan yang berikut ini: Bahawa ini Kisah Pelayaran A bdullah Abdul Kadir Munshi kepada tarikh sanat 1253 tahun. Perkembangan bahasa Melayu yang diperlihatkan Abdullah dinyatakan oleh Li Chuan Siu sebagai Menciptakan perkataan-perkataan atau ungkapan baru dalam bahasa Melayu untuk memp ercakapkan hal-hal atau benda-benda baru yang timbul kerana pertemuan antara kebudayaan Tim ur dan Barat ( Li Chuan Siu. Perkembangan bahasa yang dibawa oleh Abdullah bukanlah satu perkara yang menghairankan kerana beliau telah mendapat pendidikan Inggeris berbanding saster awan sebelumnya yang rata-rata mendapat pendidikan Arab. akan dibawanya ke negeri Pahang dan Trengganu dan Kelantan. dan undang-undang. Kitab Silasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja- . tepat dan tajam dan menggunakan bahasa biasa. sejarah. Di samping itu. Menurut Zahir Ahmad dan Mohd Taufik Arr idzo Mohd Balwi. 1966: 331). Tulisannya lebih jelas. bahasa dan gaya tulisan Munshi Abdullah juga berbeza daripada bahasa dan g aya sastera hikayat. kira-kira empat lima puluh ribu ringgit banyaknya. sastera. Raja Ali Haji (1809 1870) Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji ter kenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. mempunyai latar belakang pendidikan Arab. namun. Karya-karya penulisan Raja Ali merangkumi pelbagai aspek seperti ag ama. Antaranya ialah. 1981: 1). be liau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Ar ab dan struktur bahasa Arab. jika kita membuat perbandingan antara bahasa Melayu sebelum Abdu llah dan bahasa yang digunakan oleh Abdullah ternyata terdapat perkembangan. tetapi mengemukakan idea beliau s endiri. Bustanul-Katibin Lissubyanil-Muta alimi atau terjemahan bahasa Melayu ialah Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Menuntut Belajar Akan Dia (1857). Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). dan yang tiga puluh it u di luarnya (Abdullah Munsyi. kirakira sepuluh dan dua belas orang. 2006. 1972: 8). Patani dan Senggora (Kasim Ahmad. bahasa.

ia itu sebuah pusat Kerajaan Riau Lingga. Johor dan Pahang pada tahun 1809. Beliau berasal daripada keturunan Bugis iaitu daripada golonga n bangsawan. Syair Taman Pertama.Ahli l-Mahkamah dan Mukaddimah fi Intizam al-Wazaif al-Malik.. Syair Abdul Muluk dan Syair Hukum Nikah. . Taufatul Nafis atau dalam terjemahannya. Beliau lahir di Pulau Penyengat.. Raja Ali Haji adalah putera hasil perkahwinan Raja Ahmad bin Raja Haji dengan pa sangannya. Syair Gurindam Dua Belas. Beliau adalah anak bongs u daripada tujuh orang bersaudara. iaitu Hadiah yang Bernilai. Karya Undang-Undang seperti Tamaral-al-Muhamed. Syair dan Pantun : Syair Jatuhnya Negeri Johor. Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor.Rajanya.

tugas kenegaraan. Semasa Raja Ali bin Raja Ja far ditabalkan menjadi Yamtuan Muda pada tahun 1845. perjalanan perdagangan dan menunakan haji ke Tanah Suci. Raja Ahmad sangat menyukai bidang sejarah. beliau sudah memikul tanggungjawab dan tugas. 2004). Pe ngalaman ini secara lansung memberikan ilmu pengetahuan yang cukup luas buat dirinya. Sejarahnya bermula apabila orang Bugis tiba di kawasan Pulau Penyengat sekitar abad ke-18. Raja Haji telah meninggalkan dua orang putera iaitu Raja Ahmad dan Raja Ja far. Walaupun begitu. Hal ini tidaklah menghairankan kerana mereka bukan sahaja memiliki latar pendidikan yang berbeza tetapi . Bakat menulis ini kemudiannya diturunkan kepada puteranya. Datuknya. Se lain itu. Beliau merupakan salah seorang di antara sasterawan yang sezaman dengan Abdullah Munshi tetapi mempunyai latar belakang p endidikan yang berbeza. sejak belia lagi beliau sudah terkenal sebagai ulama dan sering diminta pandangan berh ubung fatwanya oleh kerabat kerajaan. Selain itu. diberi kepercayaan me merintah di daerah Lingga. Raja Ali bin Raja Ja far. Sehingga usianya mencecah 32 tahun. Salah satu karyanya yang terkemuka ia lah Syair Perang Johor yang menceritakan tentang peperangan antara Kesultanan Johor dan Kes ultanan Acheh pada abad ke-17.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 147 Gelaran Raja pada nama beliau diperoleh daripada nama keturunan keluarga kerana Yan g Dipertuan IV merupakan kerabat Sultan Riau Lingga (Sigit Rahman. Sejak remaja lagi. 2004). Raja Ahmad (ayahan da Raja Ali Haji) adalah pangeran pertama dari Riau yang menunaikan haji (Yayasan Dakwah Isl amiah Malaysia. yang mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang ketika itu masih muda. Raja Haji berjaya mendirikan Kesultanan Johor-Riau sebagai pusat perdagangan dan budaya yang teragung. Raja Ahmad adalah orang pertama yang menyusun sebua h buku mengenai sejarah orang Bugis di daerah Melayu dan hubungannya dengan raja-raja M elayu (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. penggunaan bahasa di antara mereka berdua cukup berbez a. Ketika berusia 20 tahun. Datuknya adalah Yang Dipertuan IV Kerajaan Riau Lingga dan seorang pahlawan termasyhur dengan keberaniannya menentang Belanda hingga tewas dalam peperangan di Teluk Ketapang pada 1784. Kebetulan pada masa ini berlaku perebutan kuasa antara pewaris Kesultanan Johor setelah Sultan Mahmud Syah II terbunuh. Pengetahuannya dalam bidang agama sangat menonjol dan dimanfaa tkan untuk membimbing para guru agama di Riau pada ketika itu. Raja Ali Haji. R aja Ali pula dikukuhkan sebagai Penasihat Keagamaan Negara. Raja Ali bersama sepupunya. 2004). Raja Ali Haji sering mengikuti ayahnya mengembara k e sejumlah wilayah termasuk ke Batavia.

pendakwah dan hidup dalam l ingkungan istana di Pulau Penyengat. Jodhi Yudhono dalam artikelnya y ang bertajuk Raja Ali Haji. kewajiban raja. hukum. sastera. filsafat. kewajiban anak terhadap orang tua. Manakala Raja Haji pula golongan berpendidikan Arab. perseorangan. Sumbangan beliau dalam bidang inelektual berupa sejumlah karya meliputi pelbagai bidang antaranya ialah bidang keagamaan. Karya sastera yang terkenal ialah Gurindam Dua Be las (rujuk lampiran 1) yang dihasilkan pada 1847. Abdullah berpendidikan Inggeris. Gurindam yang mengandungi dua belas fasal ini menyang kut persoalan ibadah.juga kerjaya dan lingkungan yang berbeza. tugas o rang tua terhadap anak.karya Raja Ali Haji dikenal dengan sifat khusus yang selalu berakar pada syariat Islam dan juga tradisi Melayu. politik. Karya. 2004) yang dibuat tahun 1846 dianggap sebagai karya sasterawan Riau ya ng pertama kali diterbitkan. Di bidang sastera Melayu. Riau. sifat-sifat bermasyarakat dan sebagainya. beker ja sebagai penterjemah bahasa Inggeris dan hidup di tengah-tengah masyarakat perdagangan di Singapura. karyanya yang berjudul Hikayat Abdul Muluk (Yayasan Dakwa h Islamiah Malaysia. ketatanegar aan dan tatabahasa. Magma Sastra Melayu ada memetik kata-kata Raja Ali Haji yang menerangka n guridam .

Hamzah Yusuf (1987) pentransliterasi Kitab Pengetahuan Bahasa. tidak dapat diterima sebagai penguasa lagi.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 148 sebagai berikut: "ada pun arti gurindam itu. Dua tahun kemudian. 1990: 73). Pengar uh Al Ghazali sangat terasa dalam bagaimana Raja Ali Haji menggambarkan sosok raja yan . Namun. yaitu perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya. Ia lebih sesuai dikatakan sebagai en siklopedia. namun buku ini disamping mengandungi erti perkataan. Di samping karya kesusasteraan dan nahu bahasa Melayu. Buku yang berisi nasihat t erhadap perilaku raja dan aturan pemerintahan secara Islam ini ia buat untuk memperingati wafatnya Yam tuan Muda Raja Ali bin Raja Ja'far pada tahun 1857 . Dalam buku ini. Sebenarnya. maka nahu Melayu yang ditulisnya itu berdasarkan bahasa Arab. namu n ia dianggap karya penting kerana buku ini merupakan nahu bahasa Melayu pertama yang dikarang oleh orang Melayu. 1972: 8). Raja Ali Haji juga mengha silkan Kitab Pengetahuan Bahasa pada 1859M iaitu sebuah kamus bahasa Melayu. tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja. Raja Ali Haji membuat karya lainnya di bidang yang sama. Walaupun nahu ini berdasarkan nahu Arab. buku ini tidak dapat dianggap kamus seratus peratus kerana bahagian awal dalam buku ini membinc angkan nahu bahasa Melayu secara ringkas dan sederhana. Raja Masittah pula mengatakan bahawa karya ini ditulis pad a 1857M (Raja Mashittah Raja Ariffin. Mungkin Raja Ali Haji sangat mengagumi peribadi Imam Ghazali. dan para Hakim). iai tu buku yang berjudul Samarat al-Muhimmah Difayah li al-Umara wa al-Kubara wa li ahl al-Mahka mah(Pahala dari Tugas-tugas Keagamaan bagi para Pemimpin. dan kerajaannya harus diserahkan kepada or ang yang lebih tepat. Karya lainnya yang terkenal adalah buku di bidang ketatanegaraan yang berjudul I ntizam Wazaif al Malik(Peraturan Sistematis tentang Tugas-Tugas Raja). jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab". Ini sangat nyata m elalui karyakaryanya yang banyak menyebutkan buku Ihya Ulum ad-Din karya ulama besar tersebut. ia juga menyertakan penjela san terhadap setiap perkataan termasuk huraian nahu bahasa Melayu walaupun berdasarkan kaedah bahasa Arab. Beberapa rangkap petikan gu rindam tersebut seperti di bawah ini : Oleh kerana pengetahuan bahasa Arabnya tinggi. Menurut R. walaupun tidak semua abjad yang terdapat di dalam kamus tersebut diakhiri sebahagian daripada perkataan ber awalan ca ( .( . secara tegas ia menyatakan bahwa seorang raja yang melalaikan tugasnya dan menderhakai Allah SWT. Karya tersebut berjudulBust anulkat ib in yang bertarik h 1850M (Li Chuan Siu. Pembesar.

g ideal yang seharusnya bisa menahan diri dari hal. Buku ini juga mengisahkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di kawasan ini selama Barang siapa mengenal Yang Tersebut. tahulah ia makna takut Barang siapa meninggalkan sembahyang. Kalimantan.hal yang bersifat duniawi dan lebih memen tingkan mengurus umat. tiadalah ia menyempurnakan janji . tidaklah mendapat dua termasa Barang siapa meninggalkan zakat. Buku-buku beliau lainnya adalah Silsilah Melayu dan Bugis (1859) yang mengisahka n pengalaman lima orang Bugis bersauadara yang merupakan nenek moyang Pangeran Penyengat. seperti rumah tiada bertiang Barang siapa meninggalkan puasa. Dua karya di atas merupakan warisan yang sangat berharga bagi sejarah Sumatera. tiadalah hartanya beroleh berkat Barang siapa meninggalkan haji. Selain dipengaruhi pemikiran Al Ghazali. dan Se menanjung Malaya. pemikiran politik Raja Ali Haji j uga dipengaruhi ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Mawardi.

Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 149 dua abad. Raja Ali Haji banyak menggunakan kata pan gkal ayat seperti syahadan. Ia juga mengisahkan sikap Yang Dipertua Muda yang be rfoya-foya. Apa yang lebih penting ialah penggunaan kata bahasa Me layu dalam buku tersebut. Mak a pada ketika di dalam Hijrat al-Nabi salla Allahu alaihi wasallam seribu dua ratus delapan pul uh dua tahun dan pada tiga haribulan Syaaban yang maha besar dan berbangkitlah hatiku bahawa memperbua t kitab ini yang simpan. dan di dalamnya menyatakan silsilah dan perjalanan dan tawarikh dan sega la khabar. adapun.khabar daripada kisah Raja-raja Melayu serta Bugis dan kepada segala anak-anak mereka i tu. In i adalah amat bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Arba iyah Mohd Nor iaitu beliau mengatak an tema Tuhfat al-Nafis dikatakan lebih cenderung kepada cerita Raja-raja dan rakyat Bugis atau boleh dianggap sebagai Bugis centric (Arba iyah Mohd Nor. Gambaran yang cukup menarik dalam karya ini ialah tentang kehiduoan harian di Pu lau Penyengat iaitu pusat pentadbiran kerajaan. Dan aku namai akan dia Tuhfat al-Nafis pada menyatakan kelakuan daripada Raja-raja Melayu serta Bugis. Tuhfat al-Nafis atau Hadiah yang Berharga ini dihasilkan pada tahun 1865 . Sultan Mahmud di Singapura sehingga mengabaikan pentadbiran kerajaannya di Lingga. Dalam menghasilkan buku itu. Karya Raja Ali Haji lainnya adalah buku berjudul Bustan al-Katibin li as Sibyan alMuta'allimin(Taman Para Penulis dan pencari Ilmu) yang dicetak tahun 1875. beliau lebih cenderung dengan suku kaum Bugis. perkenankan oleh-Mu akan pinta hamba-Mu intiha. Sememangnya tidak dapat dinafikan. Dalam mengarang teks tersebut. maka. Ya Tuhanku. Siak (Sumatera Timur). kandungan teks Tuhfat al-Nafis ini lebih proBugis atau cenderung kepada suku kaum Bugis. 2002: 125). Sebaliknya memberi gamabaran yang negatif atau yang tidak baik kepada musuh-musuh kaum Bugis terutamanya Raja Kecil dan suku kaumnya di Minangk abau serta juga kaum Melayu sendiri. Kalimantan Barat. Sulawesi Selatan dan Betawi awal abad ke-19.smi llahi r-rahmani r-rahim. alkisah dan pelbagai lagi. Hal ini jelas sama sekali jika d iteliti pada bahasa yang digunakan dalam petikan Tuhfat al-Nafis seperti Bi. Beliau juga sedaya upaya me njadikan Tuhfat al-Nafis sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan suku Bugis dalam Kesultanan Melayu terutamanya Johor. Padahal mengharapkan aku akan Allah yang mengampuni daripada tersalah pada segala tawari kh dan pada perjalanannya. sebermula.Lingga (termasuk Singapura). Lalu buku berjudul Kitab . Karya yang menjurus kepada sejarah ini menceritakan tentang sejarah Kepulauan Riau. Raja Ali Haji yang mendapat pendidikan Arab masih mengekalkan bahasa klasik yang banyak menggunakan kosa kata dan struktur bahasa Arab.

kedua buku ini belum selesai kerana Raja Ali Haji wafat pada tahun 1870. Salleh mencipta sebuah syair yang menimbulkan berbagai-bagai penafsiran sehingga nyawanya sendiri terkorban. Pengiran Muhammad Salleh Abad ke-19 merupakan zaman yang amat menyedihkan kerana hampir pupus semua wilay ah Brunei ke tangan Inggeris. Raja Ali Haj i adalah salah seorang ilmuan yang teragung pada abad ke-19. dan Sinar Ge mbala Mustika Alam. Kedua buku ini berisi tentang pandangan Raja Ali Haji yang menyatakan baha wa satu-satunya jalan untuk mengatasi hawa nafsu dan permasalahan adalah dengan taat kepada huku m Allah SWT yang digariskan dalam Al-Quran. se lalu disertai contohcontoh khusus yang terjadi di sekelilingnya pada masa yang sama. Syair Rakis dipercayai dikarang pada tahun 1840-an. beliau memberikan sumbangan yang p enting dalam usaha memperkembang bahasa Melayu. Pada saat inilah juga cendekiawan Brunei. Salleh mengarang syair ini semasa perjalanan pulang ke Brunei dari Mukah yakni t empat beliau membawa diri. Bukunya yang lain adalah Siti Sianah. Taman Pemrata. Malangnya. khususnya yang berisi nasihat. . Setiap buku-buku yang dibuatnya. Suluh Pegawai.Pengetahuan Bahasa. Pengiran Shahbandar P engiran Mohd. Sesampainya ke Brunei dipersembahkannya kepada Sultan sebagai buah tangan. Jelaslah. Pengiran Shahband ar Pengiran Mohd.

Walaupun karya ini berbentuk lama iaitu syair tetapi isinya mempunyai wawasan dan pandangan ter us terang yang sekali gus mencerminkan satu transisi kemodenan. penggunaan perkataan dan jalan bahasa Melayu. 1983: 56). Mohd Jamil. Kandungan buku ini dapat dilihat dalam pernyataan daripada petikan ini: Ada pun isi kitab ini menyatakan bahasa da n pancaindera pertuturan serta aturan huruf-huruf dan bunyinya serta gunanya dan perkataan dan perenggan kata di dalam surat-surat Melayu serta syarat-syarat dan huruf-huruf saksi dan gantinya dan petua mengeja dan hubungan huruf. Beliau telah meninggalkan satu karya yang bersejarah yang diberi judul Syair Rakis. kerana belum ada. Perkataan rancana dan bercarai yang terdapat dalam petikan di atas berlaku kemungkinan berpunca daripada masalah pentransliterasian daripada h uruf Jawi ke huruf Rumi.huruf serta pangkat-pangkat bunyinya dan tabi atnya serta bebe rapa jenis tandatanda yang patut dipakai . Wawasan atau pandangan atau nas ihat yang terdapat dalam syair terhadap bangsa sendiri termasuklah politik. Syair ini telah memperlihatkan pengurangan pengaruh kosa kata Arab dalam penghas ilan karya ini. beliau telah menghasilkan karya berjudul Kitab Pemimpin Johor. Pada tahu n 1878 M. Buku ini adalah mengenai aturan bunyi bahasa Melayu. serta nama. Hal ini dapat dilihat melalui petikan Syair Rakis seperti: Bismillah itu mula karangan Kisah rancana dagang buangan Di gunung larangan asmara guna Segenap desa pantai saujan a Membawa nasib untung sendiri Masuk segenap desa dan negeri Seperti burung lepas tangkapa n Bunga dan buah tiada dimakan Sebut namaku dagang asmara Bercarai (bercerai) dengan sanak saudar a Namaku Misa Panji Larangan Sudah sekarang buang-buangan (Awang Hj. Jalan bahasanya juga mudah difahami dan tidak mengelirukan kerana ia sudah menuju ke arah jalan bahasa Melayu yang sebenar. pendi dikan dan sosiobudaya Brunei. Muhammad Ibrahim Munshi Muhammad Ibrahim Munshi ialah anak Abdullah bin Abdul Kadir Munshi. Muhammad Ibr ahim melanjutkan cita-cita ayahnya iaitu telah menyusun nahu bahasa Melayu. Wal aupun tarikh sebenar karya ini ditulis belum dapat dipastikan dengan tepat. ekonomi. Syair Rakis menimbulkan berbagai tafsiran oleh pengkaji sastera dan sejara h. tetapi bahasa yang diguna kan memperlihatkan perbezaan jika dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh Abdullah Munsyi da n Raja Ali Haji. Bahasa yang digunakan dalam Syair Rakis ini lebih tersusun dan pengaruh bahasa A rab tidak begitu ketara.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 150 Pengiran Muhammad Salleh atau nama sebenarnya Pengiran Syahbandar Pengiran Muham mad Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda diperkirakan hidup di antara abad ke-18 hingga a nad ke-19.namanya dan kuasanya dan guna .

1959:43). namun dari segi penggunaan bahasanya dilih at masih banyak dipengaruhi oleh struktur bahasa Arab dan sedaya. Walaupun beliau telah mendapat didikan Inggeris dan karyanya seperti buku Kitab Pemimpin Johorlebih beracukan bahasa Inggeris.nya dan bahasanya dan tempatnya serta sebab-sebabnya dan sebagainya dengan sempurnanya ( S kinner . dengan hairanku melihat hal sami-sami itu memba ca-membaca dan sembahyang membawa perempuan-perempuan itu menyembah berhalanya itu. dengan terlalu hormat dan yakin mereka itu dan adalah pula di situ beberapa jira t-jirat mereka itu daripada batu jua (Skinner. 1959:41-42). Oleh itu.. lepas seora ng seorang.upaya mengelakkan penggunaan p erkataan yang keinggerisan. C. Perhatikan petikan kisah tersebut seperti Shahd an setelah kami singgah di situ sejurus lamanya. C. Pengaruh nahu Arab dalam proses penggandaan ini dapat dilihat juga pada perkataa n lain . Hal yang sama ini juga dapat dilihat dalam karyanya bertajuk Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi (1872 M). Perkataanmembaca-membaca yang terdapat dalam petikan itu wujud kerana peraturan Arab yang menggandakan perkataan dalam tulisan Jawi yang menggandakan angka dua ( 2 ) dan tiada penggunaan tanda sempang di antara perkataan. apabila melalui proses t ransliterasi ia menghasilkan perkataan seperti di atas walaupun cara menyebutnya dan maksudnya i alah membacabaca.

Tujuan organisasi ini dibentuk ad alah untuk mengkaji dan mempelajari bahasa Melayu supaya pengetahuan bahasa Melayu itu lebi h mudah disebarkan kepada orang Melayu. pada tahun 1934 M nama pertubuhan ini telah ditukar menjadi Pakatan Bahasa Melayu dan Persu ratan Buku-buku Di-Raja dan dipimpin oleh Dato Abdul Rahman bin Andak (Annas Haji Ahmad. dan jirat-jirat. Walaupun karyanya sekadar saduran ataupun terjemahan da ripada bahasa Inggeris tetapi buku tersebut digunakan di sekolah Melayu pada masa itu. Bukti nya. Alang Ahmad dan Munshi Sulaiman Perlu diingat selain tokoh yang disebutkan di atas. dankerjaraya . Manakal a Alang Ahmad dikenali dengan karya terjemahan daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Penerang Hati iaitu hasil tulisan Aesop s Fables. Usaha utama organisasi ini ialah menterjemahkan istilah atau perkataan dariada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Syed Mahmud. siapa yang berhajat memesannya boleh berhubungan dengan pihak yang berkuasa Ruma h Gambar Singapura (Annas Haji Ahmad.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 151 seperti dalam perkataan sami-sami. Munshi Sulaiman pula leb ih menjurus ke arah karya kumpulan bidalan dan teka-teki. Kelantan. Pengaru h penggandaan bagi menjelaskan maksud jamak ini masih terbawa-bawa hingga hari ini walaupun te rdapat segelintir ahli bahasa terdahulu yang menganggap penggandaan bagi maksud jamak dalam bahasa Melayu tidak berapa tepat. Kamus ini kemudiannya di ulang cetak pada t ahun 1925 M di Kota Bahru. 1982:214 ). Sejak kemunculan akhbar ini. 1982:218-219). iaitu akhbar Melayu perta ma yang diterbitkan di Tanah Melayu pada tahun 1876 M. rencana berkenaan dengan nasihat dan juga iklan. Alang Ahmad bin Muhammad Yunus dan Munshi Sulaiman bin Muhammad Nur. Antara perkataan yang dicipta oleh badan ini dan kekal hingga ke hari ini adalah sepertiset iausaha. beliau berjaya menyusunKamus Mahmudiyyah (1894 M ).pejabat. terdapat juga tiga orang pen gembang bahasa Melayu iaitu Syed Mahmud bin Syed Abdul Kadir al-Hindi. Isi kandungan akhbar ini berkaita n dengan berita dalam dan luar negeri. perempuan-perempuan. Kemudian. ia telah merintis . Pada tah un 1880 M. Muhammad Ibrahim Munshi telah menubuhkan satu organisasi yang diberi nama Pakata n Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 M. Syed Mahmud terkenal kerana usahanya dalam men ghasilkan buku ilmu pengetahuan. Munshi Muhammad Said Beliau adalah pengarang pertama akhbar Jawi Peranakan. untuk pertama kalinya terbit iklan yang berbunyi: Hikayat Abdullah telah dicap semula o leh Asiatic Society. Beliau dilihat lebih cenderung ke arah ilmu bahasa.

Bustan Al-Salatin. . Antara karya be liau ialah Sirat Al-Mustaqim. Antara hasil karya beliau adalah Syarah Ruba I Hamzah Fansuri. .Qura n Al. Lata ifal Asrar. Abdul Rauf Singkel. Antara karya beliau ialah terjemahan kitab Tafsir Al.kemunculan pelbagai surat khabar sama ada yang diterbitkan di Singapura. . Sumbangan tokoh-tokoh Aceh: . di Pula u Pinang mahupun di Perak.Tidlah dan Anwarud-Daqiq. iaitu kitab fiqah Melayu yang terawal. Jawahir A l-Ulum. Shamsuddin Al-Sumaterani. Sheikh Nuruddin Al-Raniri telah mengarang beberapa buah kitab.Baidawi. Syifa dan lain-lain. Tanbihut. Akhbar ini melanjutkan tradisi pengaruh Arab dalam bahasa Melayu dan s edikit demi sedikit perkataan dan istilah bahasa Inggeris mula diperkenalkan.

Antara naskah berbentuk prosa ialah. Terdapat fasal-fasal khusu s dalam Hukum Kanun Johor.Tullab. terdapat beberapa karya yang mengisahkan sejarah negeri Johor semenj ak kejatuhan kerajaan Melaka kepada Portugis. Persatuan ini telah mengadakan kegiatan seperti menghasilkan buku. mencuri yang boleh berlaku di mana-mana.Ma rifah. Hikayat Queen Victoria (1904) dan Hikayat Johor (1908) serta karya Abdullah bin Rahman. orang yang mengadakan kenduri jika mahu menjemput pe nghulu atau pegawai terpaksa menyertakan sirih (fasal 49). . Dato Sri Amar Diraja Abdul Rahm an bin Andak dengan kerjasama beberapa rakannya mengasaskan Pakatan Belajar Mengajar Pe ngetahuan Bahasa di Johor Bahru dengan matlamat untuk menanam semangat belajar dan menulis bahasa Melayu di kalangan ahlinya. Matahari memancar (1906). seperti hukum mendapat gading dalam sesuatu tanah (fasal 37).Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 152 Kifayatul. pakatan ini dihidupkan kembali oleh Haji Mohd. Sumbangan Johor-Riau Sultan Abu Bakar Johor (1862-1895). Hamzah Fansuri terkenal dengan Gurindam dua belas dan syair sufi seperti Syair Pe rahu . Turut dihasilkan ialah karyakarya terjemahan seperti terjemahan terhadap Rubai Omar Khayyam. Said bin Sulaiman dengan bantuan Dato Awang bin Omar. baginda dianggap bertanggungjawab membawa Jo hor ke era moden ialah Sultan Abu Bakar. Tahun 1934. Baginda memperkenalkan sebuah perlembagaan dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan melalui Hukum Kanun Johor yang Johor mengand ungi 66 Fasal dan mula dipraktikkan mulai dari Sultan Mahmud hingga Sultan Sulaiman. Manakala naskah yang berben tuk puisi (syair). Pakatan ini berjaya menerbitkan buku karya Haji Said bin Sulaiman. Mir at Al. Syamsul. Muhammad Said bin Haji Sulaiman menghasilkan buku tata . Pakatan ini dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. kegiatan pakatan ini terhenti. Selain itu. undan g-undang menyinding rusa (fasal 17).Muhtajin. Hujjatul Balighah. juga peraturan protokol ketika ra ja berangkat. Salasilah Melayu dan Bugis. Mamu ul Masail dan lain-lain. Kegiatan Pakatan ini pernah terhenti seketika apabila Abdul Rahman bin Andak dibersarakan pada 1909. dan juga undang-undang mengenai tanaman dan binatang ternakan.Hikayat Neg eri Johor. Pegawai-pegawai pentadbir Johor. Umdat Al.Muhtajin. Sejarah Peringatan Negeri Johor. antaranya Syair Perang Johor karya sastera sejarah yang menggunakan peperangan s ebagai temanya. pembentukan istilah dan mengadakan majlismajlis ceramah dan perbincangan. iaitu Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Dato Abdullah bin Abdul Rahman dan Mejar Musa bin Yusof dengan nama baru. Pada tahun 1888. antaranya untuk dideklamasi dan dibincangkan dalam pertemuan-pertemuan anjuran persatuan dan sebagainya. Kanun ini memaparkan undang-undang jenayah seperti membunuh.

Dari segi pers uratan. Sejarah Tawarikh Johor dan Perundangan Johor. . Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis. Undang-undang Johor. Sumbangan Johor semakin terserlah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual Melay u berserta dengan hasil karya mereka. Syair Maharaja Abu Bakar. Taj al-Salatin oleh Bokhari al-Jauhari. Aturan Setia M elayu Bugis.bahasa Melayu. iaitu Penokok dan penambah dalam bahasa Melayu (1939) dan Jalan basa Melayu (195 3). dan banyak lagi. Hikayat Johor. beberapa karya lama telah disalin semula. Antaranya ialah Sulalat al-Salatin (Sejarah Mel ayu).

Teori-teori yang mereka ramalkan itu adalah berdasarkan sisa-s isa kebudayaan tua yang ditinggalkan. Pada tahun 1521 buat per tama kalinya. beberapa orang sarjana berbangsa Eropah seperti Hendrik Kern dan Vorn Heine-Geldern telah membuat penyiasatan tentang asal-usul bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu. Beliung-segi-panjang. Kewujudan kapak-kapak in i membuktikan kewajaran asal-usul bahasa Melayu melalui jejak dan arah perjalanan dan pengemba raan orang-orang kuno itu.Ronkel dalam Ismail Hussein (1966). 1966:3 6).Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 153 Sumbangan Tokoh Barat Sumbangan penjajah barat atau tokoh barat dalam pertumbuhan dan penyebaran bahas a Melayu tidak dapat dinafikan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama atau bahasa pengantar bagi semua urusan yang dijal ankan di Melaka seperti berdagang dan urusan pentadbiran. buat pertama kalinya. Kajian ini memberi makna yang besar kepada kita untuk mencari tanah as al bangsa Melayu. didapati bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan di situ. Mekong. Apabila Portugis tiba di Melaka. juga didapati di seluruh Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. kita dapat lihat beberapa sifat tersendiri dalam perkembangan bahasa Melayu. Dalam zaman Eropah ini. Hal ini menyebabkan penjajah barat mempelajari dan fasih berbahasa Melayu serta telah menjadi sumber kepada pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. misalnya kapak-kapak kuno.S.V. bahasa Melayu sudah mempunyai tradisi sebagai baha sa perantaraan dan bahasa pemerintah selama lebih daripada delapan abad (Ismail Hussein. Menurut Ismail Hussein (1966). kapal orang-orang Sepanyol telah dapat ke Tidore. satu sisa da ripada kebudayaan lama ini pernah dijumpai di lembah Sungai Hoang-Ho. Salween. Menurut Ismail Huss ein (1966). orangorang Portugis datang ke Asia pada akhir abad kelima belas membawa dua cita-cita yang bergelora: pertama untuk memerangi Islam dan kedua untuk merompak kekayaan alam Timur. Pada tahun 1511. teru tama sekali perniagaan rempah di Kepulauan Melayu. Sumbangan penjajah barat dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu berlaku ketika zaman kegemilangan Eropah yang bertapak di Tanah Melayu sebagai penjajah. Menurut Ph. iaitu salah sebuah Pulau Maluk . Yangtse. Terdapat pelbagai bukti yang dijumpai serta dapat membuktikan sumbangan atau tinggalan penjajah barat dalam perkembangan bahasa Melayu. Apabila orang-orang Eropah menempuh Lauta n Kepulauan Melayu. Ir rawaddy dan Brahmaputra. bahasa Melayu ketika itu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah Kepulauan Melayu yang demikian banyaknya. Kerajaan Melayu Melaka memang dikenali sebagai sebuah kerajaan yang terkenal pada waktu i tu.

iaitu bahasa Melayu. Dalam buku tersebut. dan h asilnya tersusunlah sebuah daftar kata Itali-Melayu (Ismail Hussein. Beliau telah menulis buku bertajuk Oud en Ni euw Oostindien II Del V pada akhir abad ke-17 dan awal abab ke-18 tentang bahasa Melayu (A. Seorang lagi penjajah barat ialah Francois Valentyn.u. Ketika kapal Victoria itu berlabuh di situ.Aziz Deraman dalam Darwis Harahap dan Abdul Jalil Hj. Kapal tersebut yang diketuai oleh Magellan adalah dalam pelayarannya mengelilingi dunia. seorang daripada ketua kelasinya bernama Pigafetta turun ke da rat mempelajari bahasa perdagangan yang digunakan di daerah tersebut. Anuar. Velentyn merupakan seorang pendeta dan ahli sejarah berbangsa Belanda. di nyatakan . 1966:36). 2000:3). Beliau ju ga dikatakan seorang berbangsa Itali dari Vicenta yang telah menyusun daftar kata Melayu-Itali dalam tahun 1522 yang diperolehi melalui pelayarannya selama tiga tahun bersama-sama Ferdinand Magella n ke Kepulauan Filipina dan Maluku sekitar tahun 1519. Daftar kata Melayu sebanyak 400 perkataa n merupakan kamus pertama Melayu-Itali yang diberikan nama Vocaboli De Quedti Popoli Mori.

Persoalannya di sini. dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris ol eh Augustine Spalding di London pada tahun 1624 M. Bahan i ni disusunnya semasa ia ditawan oleh pemerintah Aceh dalam tahun 1599-1602 M (Darwis Harahap. Antaranya ialah Frederick de Houtman yang telah menyusun perkataan dan ayat bahasa Melayu Madagaskar. Penulis enam jilidnya itu telah menerangkan tenta ng sejarah dan scenario kota pelabuhan di Kepulauan Melayu. kamus ini pertama kali dicetak di Amsterdam pada tahun 1604 M dan dicetak semula pada tahun 1673 M. bahasa apakah yang digunakan oleh mereka dalam menyebarkan agama Kristian. Antara catatan tersebut ialah: Catatan di atas merupakan salah satu daripada catatan tentang kemajuan dan perke mbangan bahasa Melayu. pada tahun 1708 M seorang pengkaji Barat. Jika bahasa Portugis yang digunakan adalah mustahil mesej mereka akan difahami oleh penduduk setempat. Orang barat juga berperanan dalam penggunaan dan penyebaran bahasa Melayu melalu i kegiatan agama. Catatan tersebut juga merupakan salah satu sumbangan penjajah bar at dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Minat orang barat membuat kajian ter hadap bahasa Melayu turut membantu pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. Petrus Va n de Worm berpendapat bahawa kamus ini merupakan kamus Melayu-Belanda yang terbaik (Darwis Harahap. Dalam penyebaran ajaran ini. Buku ini kemudiannya diterjemahkan oleh Gotardos Arthus pada tahun 1608 M. 1992:34). Buku ini dicetak untuk kali kedua pada tahun 1614 M. Belia u bertindak begitu adalah kerana pendapatnya bahawa bahasa Melayu diketahui oleh semua orang. Kegiatan dakwah oleh orang-orang Portugis adalah dalam memperjua ngkan dan menyebarkan ajaran agama Kristian. telah menuliskan keterangannya tentang kepercayaan Kristian dalam bahasa Melayu.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 154 bahawa bahasa Melayu telah terbukti berupaya bertindak sebagai alat komunikasi d an lingua franca yang penting di Melaka. Menurut Darwis Harahap (1992). Oleh itu. 1992:34). Setelah beberapa pengubahsuian dan penterj emahan dilakukan ke atas kamus ini. Buku ini dicetak lagi di Batavia (kini Jakarta ) pada tahun 1707 M. Menurut Ismail Hussein (1966). Oleh hal yang demikian. orang-orang Port ugis menentang agama Islam dan cuba menarik perhatian penduduk untuk mendalami ajaran Kristian. jelaslah . SaintFrancis Xavier yang menentang Islam di Kepulauan Maluku dalam abad keenam belas. untuk menarik penduduk asli supaya memeluk agama Kristian. jelaslah bahawa penjajah barat memainkan peran an penting dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu melalui karya-karya yang dihasilkan den gan menggunakan bahasa Melayu.

Penjajah barat juga turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik. iaitu bahasa Melayu bukan sahaja digunakan di pantaipantai Tanah Melayu bahkan juga di seluruh India dan di negeri-negeri sebelah timur. Barang di mana-mana pun bahasa ini difahami oleh tiap-tiap orang. Bahasa ini adalah sebagai bahasa Perancis atau Latin di Eropah ataupun macam bahasa perantaraan di negeri Itali atau di Levent. Oleh kerana banyaknya bahasa ini digunakan maka seseorang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu akan dapat difahami orang baik pun dalam negeri Parsi (Persia) ataupun Filipina. I ni seterusnya menjurus kepada pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu oleh pihak penjajah. Pihak penjajah seperti Portugis menggunakan ba hasa Melayu Bahasa mereka.bahawa penjajah telah menggunakan bahasa Melayu dalam penyebaran agama mereka. (A. 2000:3). Anuar.Aziz Deraman dalam Darwis Harahap dan Abdul Jalil Hj. .

Stamford Raffles merupakan penjajah barat yang telah melakukan pelbagai perubaha n. Stamford Raffles me ndirikan Raffles Institution di Singapura dan bercita-cita menggunakan bahasa Melayu sebagai baha sa pengantar.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 155 sebagai bahasa pengantar dalam segala urusan termasuk urusan pentadbiran dan pol itik. Sungguhpun orang-orang Portugis mencuba menaikkan bahasa mereka. Gabenor Jeneral Rochussen telah mengelilingi Pulau Jawa pada tah un 1950. Bahasa Melayu memiliki kepentingan yan g cukup dominan serta berperanan sebagai bahasa pengantar. Dalam hal ini. Begitu juga dengan Raja Aceh dan pegawai-pegawainya yang menggunakan bahasa Melayu dalam seg ala hal seperti dalam surat kiriman kepada pemerintah luar. penjajah barat bukan sahaja menjajah kepulauan Melayu. dapatlah disimpulkan bahawa bahasa Melayu penting dalam sistem pe ndidikan walaupun semasa penjajahan Barat. Beliau kemudiannya mengemukakan usul kepada Pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah -sekolah bagi bangsa bumiputera. bahasa Melayu tetap digunakan dari timur hingga ke barat. Di Indonesia pula. dapat kita lihat kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di Kepulau an Melayu. Apa yang penting ialah penjajah Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu sebalikny a telah menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perdagangan dan penyebaran agama Kristian . pemerintahan dan politik sema sa penjajahan barat di Kepulauan Melayu. surat perjanjian atau surat kebenaran berniaga dan sebagainya (Ismail Hussein. . 1966:38). Senaraikan tokoh-tokoh barat yang menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu Tokoh-tokoh bahasa Zaman Sebelum dan Selepas Merdeka erkembangan bahasa Melayu agak pantas pada awal abad ke-20. ma lah secara tidak langsung mereka berperanan dalam pertumbuhan dan perkembangan bahas a Melayu. tetapi dalam ur usan pemerintahan. Melaka dan Pulau Pinang). Menurut Ismail Hussein (1966). jelas bahawa pihak penjajah berperanan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. Di Singap ura. raja-raja di daerah Maluku menulis surat kepada raja Portugis dengan menggunakan bahasa Melay u. Pada aba d ke-16. penjajahan Eropah ke Kepulauan Melayu semakin rancak. Sebagai kesimpulannya. Bahasa Inggeris masih menjadi bahasa rasmi di Negeri-negeri Selat (Singapura. Walaupun begitu pada tahun 1900-an bahasa Melayu masih bertaraf bahasa vernakular. Oleh itu. Beliau juga merupakan seorang lagi penjajah barat yang berperanan secara tidak langsung dala m pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. dan mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di se kolah-sekolah itu. Oleh itu. Pada abad ke-19.

Abdul Hadi Haji Hassan. Amin (Harun Aminurrasyid). Terengganu. Kelantan. Harun Mohd. Pada tahun 1909 dan selepasnya di Negeri. Dalam zaman ini beberapa tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad (Z a ba). Kedah dan Perlis).Ibrahim Dato Muda Linggi dan beberapa orang lagi telah memberi sumbagan yang besar dalam sejarah perkembangan bahasa P .negeri Melayu yang tidak Bersekutu (Johor.Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Selangor. Negeri Sembilan dan Perak). iaitu zaman sebelum pendudukan Jepun 1942 telah melahirka n tokoh-tokoh persuratan Melayu. Buyong Adil. Penubuhan SITC pada 1922 hingga 1941. Pahang.

dan hari ini terus menjadi penerbit akhbar Melayu yang besar sampai dengan terus menerbitkan Utusan Malaysia. Tan Sri Abdul Samad Ismail. ASAS 50 terlibat secara langsung dalam pen gendalaian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Persatuan ini masih wujud lagi tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Utus an Pelajar dan lain-lain hingga hari ini Pada era 50-an sebuah persatuan penulis yang terkenal telah ditubuhkan di Singap ura. Hamzah Hu ssein. Keris Mas (Kamalu ddin Muhamad). Persatuan bergiat aktif dan berjaya menerbitkan majalah seperti Suara Pena (1938). lazimnya sebe lum wujud sistem . Harun Aminurrasyid.N. kritik sosial dan kesedaran k emerdekaan dipancarkan melalui karya sastera. Mingguan Malaysia. Utusan Zaman. Perkembangan Kesusasteraan Melayu erkembangan sesuatu bahasa dapat dilihat melalui perkembangan kesusasteraan. termasuk Singapura dan Brunei. Pancaran Pena (1939) dan Taman Paspam (1940). Mereka ini telah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu seperti P elita Bahasa Melayu (3 Jilid) dan Ilmu Mengarang Melayu yang dikarang dan disusun oleh Za ba. Ilmu Mengarang Melayu (penulisan) . Melalui Pejabat Karang Mengarang ini juga lahir bebera pa siri penerbitan buku teks bagi The Malay School Series. Pada 1939 sebuat syarikat yang dikenal msebaagai Syarikat Utusan Melayu telah menerbitkan Utusan Melayu. Antara penulis-penulis ASAS '50 yang terke nal seperti Tongkat Warrant (Dato Usman Awang). Samad Said. Mastika.terkenal dengan novel Farid ah Hanumnya dan ramai lagi. Kegiatan persuratan Melayu menjadi lebih terserlah apabila pada 1934 sebuah persatuan persuratan Melayu yang dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) yang dianggotai oleh penulis-penulis dari Tanah Melayu. Perkembangan kesusasteraan Melayu juga agak pesat. dan Abdul Ghani Hamid dan ramai lagi. Syed Syeikh al-Hadi. Za'ba telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang. Awam-il-Sarkam.. Dato A. Ilmu Hayat (tentang Bi ologi) dan Kitab Hisab (Matematik). Ketika ini muncul nama-nama penulis yang terk enal seperti Abdul Rahim Kajai.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 156 Melayu. Wanita. Suratman Markasan. Kesusasteraan sesuatu bangsa itu wujud dan berkembang maju akan menepati erti ka ta sebenar semenjak bangsa itu mengenal dan pandai dalam ilmu tulisan. Bah asa dan sastera berkembang seiring dan tidak dapat dipisahkan daripada kegiatan intelek manusia. iaitu Angkatan Sasterawan 50 atau singkatannya ASAS 50. Asraf Haji Abdul Wahab. Mohd Ariff Ahmad. Namun. Antara hasil penerbitan zaman ini ialah Pelita Bahasa Melayu (3 Jilid:tatabahasa).Bu ku ini menjadi buku rujukan utama untuk tatabahasa Melayu dari tahun 1940 hingga 1980-an. Masuri S.

Mereka percaya bahawa setiap benda yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai penunggu.tulisan. Manakala sastera lisan berbentuk puisi pula termsuklah pantun. Pawang tersebut akan melaksanakan ku asa ajaib ilmu mereka dengan jampi serapah atau mantera yang disalurkan dengan perkataan terten tu. talibun. bahasa lisan yang berunsur sastera telah wujud yang diadaptasikan sebag ai perkembangan kesusasteraan tahap pertama. pepatah dan sebagai nya. jembalang. pada zaman dahulu terdapat kelompok masyarakat yang kuat m empercayai kepercayaan karut seperti hantu. Gubahan-gubahan bahasa ini tersusun dengan perkataan-perkataan yang mengikut ben tuk. gurindam. Sebelum orang-orang Melayu pada zaman dahulumengena l huruf. seloka. Oleh itu. antara oran g yang berpengaruh pada zaman dahulu ialah pawang. Perkataan yang digunakan inilah yang mengandungi unsur-unsur gurindam. jin. dan cerita rakyat. dan nyanyian rakyat. lagenda. mereka mempunyai pengertian tentang sastera dalam kehidupan seharian dengan meng gunakan pelbagai gubahan bahasa yang berunsur kesusasteraan. mantera. Terdapat dua bentuk sastera peringkat awal iaitu prosa dan puisi. Contoh kesusas teraan yang berbentuk prosa ialah cerita mitos. Dari sudut yang lain. dan sebagainya. P .

Peralihan inilah memulakan peringkat kedua dalam tahap Kesusasteraan Melayu Trad isional. Seluruh bidang keilmuan terutama yang menyen tuh hal-hal keagamaan telah ditulis dan disebar menggunakan bahasa Melayu. Menurut par a sarjana. huruf tulisan lama Melayu juga terdapat di sebuah batu nisan tua iai tu bertarikh kira-kira 1380 Masihi di Minye Tujuh. Penghasilan karya kesusasteraan Melayu bercorak Islam secara bertul is menjadi semakin pesat dan berkembang luas. prasasti Talang Tuwo (684 Masihi). Mereka mengatakan huruf-huruf tersebut telah digunak an oleh orangorang Kemboja pada zaman purba. iaitu tulisan Melayu yang lazim digunak an Sumatera Selatan (Bangkahulu dan Palembang sebelah hulu). Pe rsuratan Melayu dapat dibaca terutamanya dalam bentuk catatan-catatan prasasti kedukan bu kit (683 Masihi). Hal ini dapat membuktikan perkembangan bahasa selaras dengan kewujudan kesusasteraan . Berdasarkan tinggalan terseb ut. Kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan muncul pada zaman pra-Islam berdasarka n pada catatan pada prasasti tinggalan kerajaan Sriwijaya. di atas kepinga n logam atau di atas batu yang sekarang digelar Batu Bersurat. pertembungan budaya Melayu primitif dengan budaya Hindu dikatakan bermula semenjak kurun pert ama Masihi lagi. Batu Nisan ini menarik apabila mengandungi kata-kat a bentuk syair. Apa yang m enarik pada batu tersebut ialah susunan kata-kata yang tertulis yang mengandungi unsur-unsur baha sa Melayu purba. dan Lampung. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan secara terhad telah diangkat menjadi bahasa l ingua franca dan menjadi bahasa penyebaran ilmu. Sistem tulisan Ja wi telah mengambil alih tulisan Pallava dan kosa kata Arab dan Parsi mulai menggantikan k osa kata Sanskrit. kitab ketatanegaraan. Aceh. Salah satu contoh tulisan tua yang menarik ada pada sebatang tiang batu yang telah dijumpai Kota Kapur kira-kira dalam tahun 1892. dan kitab undang-undang. Hal ini telah memungkinkan pengaruh budaya dari benua India itu menular ke dalam dunia sastera Melayu. Kemuncak perkembangan kesusasteraan ini ialah dengan kemunculan kitab-kitab sastera sejarah. kedatangan Islam ke Tanah Melayu membawa bersama -sama tulisan Jawi. Pada sekitar abad ke-11 Masihi. Zainal Abidin Ahmad (Za ba) Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Za'ba dilahirkan .Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 157 Tahap kedua dalam sejarah kesusasteraan ialah tahap sastera tulisan. Kawi. Budaya Hindu membawa bersama-sama tulisan Palava dan bahasa Sanskrit. Selain itu. kitab tasawuf. dan prasasti Kota Kapur (686 Masihi). Tulisan Jawi ini ditulis di atas kulit-kulit kayu. iaitu pada zaman Islam. Huruf Rencong. mengatakan Melayu pada zaman purba mempunyai huruf tertua yang menyerupai bentuk -bentuk huruf Rencong.

Beliau pengarang prolifik sejak usia 19 tahun. Sin gapura (1954 .1939). Universiti London (1947 . Jempol. Kuala Lumpur (1923). Jabatan Pendidikan. Beliau menyambung pembelajarannya di Institusi St. Beliau terima pendidikan formal dan keagamaannya di sebuah sekolah Melayu di Linggi.1942). Tanjung Malim (1924 . Singapura (1939 . Paul Seremban dan orang Melayu pertama lulus dengan cemerlang peperiksaan Senior Cambridge Examination. Pangasuh dan Pakar Majalah. Lembaga Melayu. Jabatan Maklumat. Beliau kemudiannya ditukarkan ke Kolej Melayu Kuala Kangsar (1918 1923). Kuala Pilah. Sultan Idris Guru-guru Kolej.1951) dan Universiti Malaya.Beliau memiliki bakat dal am penulisan dan adalah seorang pemikir dan pengemar membaca.1959). Kebanyakan penulisannya muncul dalam akhbar-akhbar tempatan dan majalah-majalah seperti di Utusan Melayu. Sekolah yang Oriental dan Kajian-kajian Afrika. Za'ba mempunyai otak yang bergeliga dan minat pelbagai. Beliau telah menerbit kan beberapa . Beliau lulus peperiksaan pada 1915 dan bermula kariernya sebagai guru sekolah di Johor Bahru (1916 .1918).pada tahun 1895 di Bukit Kampung Kerdas.

Beliau antara aktivi dan pemikir yang menghimpun pertubuhan-pertubuhan Melayu pada tahun 1946 di Kuala Lumpur untuk be rsatu menubuhkan UMNO dan memperjuang kepentingan orang Melayu yang lebih adil. selain daripada kerjayanya sebagai ahli akademik. Litt) dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga Profesor Kerusi Tamadun Melayu Za'ba dan Pengarah Institut Tamadun Melayu d i Universiti Pendidikan Sultan Idris. beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan L inguistik serta merupakan anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. sosiolinguistik. Asmah Haji Omar Dato' Prof. penerbitan televisyen bersama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan TV3. Selangor).[1] Sebelum itu. Asmah juga terkenal sebagai penulis prolifik dalam bidang tatabahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu. Za'ba yang meninggal dunia pa da 1973 dan merupakan salah satu budak lelaki kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebaga i seorang yang terkemuka muncul dalam sejarah Malaysia. Pada tahun 2000. Bagaimanap un. dan linguistik sejarah Dunia Melayu. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya hingga mendapat Ijazah Kedoktoran dari University of London dalam bidang 'General Linguistics'. Beliau telah . Dr. bidang penyelidikannya tidak terhad kepada Semenanjung Malaysia. Asmah ialah ahli akademik Universiti Malaya dari tahun 1963 sehingga persaraannya sebagai Timbalan Naib Canselor Univ ersiti Malaya. Omar dilahirkan di Jitra pada 5 Mac 1940 dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi.Di samping itu sumbangannya dalam politik tidak juga harus dilupakan. Perak. Beliau merupakan pakar nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan b ahasa. Asmah juga pernah mengetuai pasukan penyelidikan untuk dua siri rancangan Jejak Bahasa. Hjh Asmah Hj. Asmah juga menjalankan banyak penyelidikan tentang bahasa-bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Tetapi sumbangannya juga besar dalam meniup pembaharuan sikap dan pengertian dalam Isla m. Orang cuma mengaitkan jasa Za'ba dengan ilmu bahasa dan persuratan Me layu. Dato' Prof. Penyelidi kan utamanya termasuk: huraian bahasa-bahasa Aslian. Tanjung Malim.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 158 monographic siri dalam Bahasa Melayu termasuk Bahasa Pelita popular Malay dan Ma lay Elmu Mengarang. etnolinguistik. Kedah) dan ba hasa Mah Meri (Sepang. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah.[2] Di samping itu. Dr. khususnya bahasa Kentakbong (Baling. Beliau meneruskan pengajiannya di Universitas Indonesia dan memperolehi Sarjana Muda dan Sarjana Sastera. Kerjay a bidang penulisan. Hjh Asmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan (D. Beliau amat kena pada tempatnya diberi gelaran patriot dan pendeta.

dan The Malay Peoples of Malaysia and Their Languages (Orang Melayu Malaysia dan Bah asabahasanya). Antara karyanya: 1975: Essays on Malaysian Linguistics 1976: The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of National Language Planni ng 1978: Pengajian Bahasa Malaysia dalam Konteks Perancangnan Bahasa Malaysia . sebuah tesis kedoktoran yang diserahkan kepada University of London p ada tahun 1969 dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1981.menerbitkan banyak makalah tentang bahasa-bahasa tersebut tetapi dua pencapaiannya yang teru tama daripada segi ini merupakan: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description (Bahasa Iban Sarawak: Hu raian Kenahuan).

N. Anugerah ASANAL pada tahun 1979. 'Boss of The Year' dari Persatuan Setiausaha Malaysia sessi 1992/1993. Anugerah Bahasa Raja Nazrin S hah Yang Pertama daripada Persatuan Bahasa Moden pada 1996. Omar telah menghasilkan 45 buah bu ku akademik berkenaan linguistik yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Hjh Asmah Hj.) pada tahun 1973. Selain itu. Dr. Beliau juga merupakan penyumbang rencana akademik tempatan dan antarabangsa yang tidak jemujemu melontarkan pendapat dan interpretasinya terhadap permasalahan ilmu linguistik.K. Sebagai mengenang sumbangan dan jasa baktinya.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 159 1978: Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysi a 1980: Nahu Melayu Mutakhir 1981: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description 1982: Language and Society in Malaysia 1983: The Malay peoples of Malaysia and their Languages 1983: Bahasa Surat Rasmi: Bahasa Dalam Komunikasi 1984: Bahasa Iklan Perniagaan: Satu Kajian Bahasa Retorik 1985: Bahasa Borang: Bahasa Dalam Komunikasa 1985: Bahasa Diraja 1986: Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu 1986: Susur Galur Bahasa Melayu 1987: Bahasa Malaysia Saintifik Di samping itu. Nik Safiah Karim Lahir pada 17 Disember 1939 di Kampong Banggol. Beliau turut menterjemah kamus Bahasa Ingger is 'Oxford Advanced Learners Dictionary' ke dalam Bahasa Melayu yang mengambil masa lima ta hun. Beliau men .D.). 'CICHE ELT 308 Academic Writing and Teaching Package Project'. Kota Bharu.) pada tahun 1983.) pada tahun 1979. GRATA HOME NAGEM' Institute Portugese Do Oriente. Dato' Prof.S. Pia gam Penghargaan MABBIM Indonesia pada tahun 1993. Mac au pada tahun 1990.D. beliau telah dianugerahkan Ahli M angku Negara (A. beliau juga menjalankan penyelidikan secara bersendirian dan bersama. Sijil Penghargaan Menteri Pendidikan Malaysia kerana memperkembangkan MABIM dan MABBIM pada tahun 1995. Kelantan. 'Orde Des Palmas Ac ademique Perancis' pada tahun 1989. Anugerah 'Women of The Y ear 1998' daripada American Biographical Institute dan Anugerah '20th CAA Silver Medal of Honor' daripada International Biographical Center pada tahun 1999. Dato' Set ia DiRaja Kedah (D. Malaysia-Sweden' (University of Goteborg) dari tahun 1989 h ingga tahun 1994. Setia DiRaja Kedah (S. 'University of Malaya Spoken English Project (UMSEP) dari tahun 1980 sehingga 1983 dan Projek 'Culturally Conditioned Models of Conflict and Conflict Resolution.K. Universiti Malaya dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya.M. antaranya termasu klah "University of Malaya English for Special Purpose Project" (Universiti Malaya dan Thomas Nelson Inc.

Seremban) sehingga tamat Scholl Certificate. beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya sehingga memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan kepujian dalam bidang Linguistik (1965). Jalan Damansara. Kerjaya akademiknya bermula sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu. Pada tahun 1975. Universiti Malaya pada tahun 1963. Set elah lulus Higher School Certificate pada tahun 1959 di St. Kual a Lumpur (sekarang Kolej Tunku Kurshiah. USA.Francis Institution. Melaka. diikuti . dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu. beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Linguistik dari Ohio University.erima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Bahru (sekarang Sekolah Rendah Za inab).

hinggakan Kementerian Kebudayaan. tidak banyak yang perlu diulas. beliau cukup bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga yan g mementingkan pendidikan tanpa mengira jantina. Inilah suatu y ang menarik untuk dikongsi mengenai kelebihan yang dimiliki anak bongsu daripada lima beradi k dan kini bergelar nenek kepada 11 cucu. Soal sumbangannya dalam bidang bahasa tidak perlu d ipersoalkan kerana anugerah sebagai Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya (UM) serta anug erah Pingat Emas Tun Fatimah yang disampaikan Raja Permaisuri Agong. Ketika itu. Kesenian dan Warisan (KEKKWA ) mengeluarkan sebuah buku mengenai hidupnya berjudul Nik Safiah Karim . Cuma mungkin ramai yang tidak mengetahui. te rlalu banyak yang boleh dihuraikan. kerana masyarakat umum sudah tahu dirinya. anak perempuan . Dalam pentadbiran. setelah bersara. Pada tahun 1989 hingg a 1990. Pada tahun 2002. Beliau telah bersara wajib dari Universiti Malaya pada bulan Disember 1994 tetapi telah disambung sec ara kontrak dengan memegang Kursi Pengajian Melayu sehingga Disember 1999. membesar dan menyumbang dalam zaman selepas merdeka dan kini menikmati hidup selepas 51 tahun negara merdeka. Bagaimana ini boleh berlaku sedangkan beliau adalah pakar bahasa. Jika dihitung anugerah atau pencapaian dirinya. keleb ihan. Tuanku Siti Aishah pada 2002 sudah menggambarkan segala-galanya. Beliau sebenarnya hidup di dua zaman. beliau dipinjamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebaga i Timbalan Ketua Pengarah.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 160 dengan jawatan pensyarah dan professor madya juga di Jabatan yang sama. antaranya Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial sebanyak dua kali (1982-1983 dan 1992-1994). Nik Safiah Karim jadi pakar bahasa Melayu walaupun mendapat pendidikan Inggeris sepanjang zaman persekolahan. hasil tulisan Nurhafilah Musa. semangatnya dalam memperjuangkan bahasa. Pada usia kanak-kanak.Meniti DuaZ a man. Beliau seterusnya diikti raf sebagai Professor Adjung sehingga akhir tahun 2000. beliau telah dilantik ke beberapa jawatan. tokoh w anita berusia 68 tahun ini sebenarnya tidak pernah mengikuti pengajian di sekolah Melayu dan meng ambil mata pelajaran Bahasa Melayu sepanjang zaman persekolahannya sehingga ke peringkat un iversiti. Ketua Jabatan PengajianMelay u (1984-1986) dan Pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu (1990-1992). Beliau amat aktif dalam badan-badan professional. b eliau diberi penghormatan oleh Universiti Melayu melalui pelantikan sebagai Professor Emeritu s. Beliau k emudiannya dilantik sebagai Professor Pengajian Melayu. Berbicara mengenai tokoh bahasa. Profesor Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim. dilahirkan sebelum merdeka.

bapanya. Kuala Lumpur pada 1953. Miss Leicester yang memilihnya sebagai calon tunggal murid perempuan Kelantan untuk dihantar ke sana yang ketika itu terletak di Kuala Lumpur sebelum dipindahkan ke Negeri Sembilan dan dikenali sebagai Kolej Tunku Kursiah (TKC). Ringkasnya. Nik Mas ( Ibu Nik Safiah ) memang dikenali sebagai seorang yang mementingkan pendidikan. bekas gurunya itu sentiasa memantau dan ber tanyakan perkembangan dan kemajuannya di MGC sehingga menduduki peperiksaan Sijil Sekolah Cambridge pada 1957. Memang ini berlak u dalam sejarah . Namu n. Kemasukannya ke MGC adalah pilihan guru besar sekolah rendah. beliau melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Enam di St Francis I nstitution. Kelantan untuk mendapa t pendidikan Inggeris pada 1948 sebelum melanjutkan pelajaran ke Kolej Perempuan Melayu (MGC) . Ketika di MGC. Melaka sebelum menjadi guru sementara di Sekolah Inggeris Redang. Sepanjang tempoh itu. Ketika kecil. beliau tidak pernah men gambil mata pelajaran Bahasa Melayu tetapi mengikutikesusasteraan Inggeris. Haji Che We ( Ismai l ). Setahun kemudian. beliau d ihantar ke Sekolah Inggeris Perempuan Kerajaan (GGES) di Kota Bharu. Sebagai anak bongsu.tidak begitu digalakkan ke sekolah dan dianggap cuma layak berada di dapur. beliau mula menulis puisi dalam Bahasa Inggeris yang t ersiar dalam majalah sekolah yang memperlihatkan kecenderungannya terhadap bahasa melalui pen ulisan. Abdul Karim Abdul Malek iaitu anak seorang ulama tersohor Kelantan dikenali sebagai To k Malek Sungai Pinang yang berkahwin dengan seorang lagi anak ulama. Kampung Banggo l. Sepanjang tempoh itu hingga melanjutkan pelajaran di UM pada 1960. Nik Safiah sering menghabiskan masa di rumah membaca buku koleksi bapanya dalam bahasa rumi dan jawi. beliau sering ditinggalkan abang-abangnya da n dibiarkan bermain sendirian di rumah dan buku menjadi teman hidupnya.

Pada tahun kedua dan ketiga. Mata pelajaran pengajian Melayu adalah ilmu linguistik yang amat teknikal tetapi boleh dipelaja ri melalui buku.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 161 pendidikan saya yang tak pernah ke sekolah Melayu. jika hendak belajar bahasa. Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan t anahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Walaupun saya tidak mendapat pendedahan sebelumnya. Sejarah dan Geografi. Sastera ialah kelahiran buah fikiran dan perasaan melalui rasa. saya juga tertarik dengan BahasaMelayu. A pa bila masuk univers iti. Sebab itulah saya katakan. kita tak boleh hasilkan bahan sastera yangba ik. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. Namun selain perjuangan lingustik ini. Sekolah itu hanya tawarkan mata pelaja ran Bahasa Inggeris. Saya terdedah kepada sastera Inggeris tetapi dapat belaj ar dan menghayati sastera Melayu. Antara sumbangan b eliau dapat dilihat dari jawatan yang beliau sandang. Jelasnya. Memang ag ak pelik kerana saya cukup berminat dengan Bahasa Melayu walaupun tak pernah belajar pada peringkat sekolah. Cantuman guru sastera dan drama Inggeris itu dapat memup uk keupayaan mengungkap mengenai sastera dalam Bahasa Inggeris. kena belaja r sastera tanpa mengira bahasa apa pun. beliau dididik seora ng guru sastera Inggeris yang sangat pandai mengajar dan pendedahan itu ditambah lagi dengan keh adiran seorang lagi guru dramaInggeris. kalau tak pandai bahasa. barulah saya mengambil kursus Pengajian Melayu tetapi saya sebenarnya mengikuti pengajian eko nomi. Ketika di Tingkatan Enam. Konsepnya hampir sama dan ramai orang tidak faham mengenai halin i. Persoalannya ialah bagaimana keadaan ini boleh berlaku kerana beliau mempunyai l atar belakang pendidikan Inggeris dan banyak didedahkan buku tulisan karyawan Inggeris seperti Shakespeare. Alhamdulillah. Wordsworth dan Keats. saya anggap ia sebagai ilmu baru yang sangatmenarik. ketika di sekolah menengah. Sastera Inggeris. antaranya Dekan Fakulti Sastera dan Sa ins Sosial sebanyak dua kali iaitu di antara 1982 sehingga1983 dan 1992 sehingga 1994 . katanya. saya boleh lulus dengan baik dan mampu menjadi pakar dal am bidangini. katanya. Saya menjadi pandai melalui bahasa. Ekonomi. barulah saya membuat pengkhususan dalamBahasa Melayu. Ketua Jabata n Pengajian Melayu . sek olah itu tidak menyediakan mata pelajaran Bahasa Melayu. apabila belajar Bahasa Inggeris.

pengli batan beliau dalam pergerakan wanita bukanlah sesuatu yang baru baginya.. Beliau telah mengasaskan dua buah persatuan wanita. Selain itu beliau mer upakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM). beliau sering membantu mereka dalam kegiatan mereka. beliau telah dipinjamkan ke Dewan Ba hasa dan Pustaka sebagai Timbalan Ketua Pengarah.dari tahun 984 sehingga 1986 dan Pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu dari tahun 1990 sehingga 1992. Kini beliau menjadi penasihat persatuan tersebut. Kakak-kakaknya giat aktif alam pergerakan Women s Institute (WI) di Kelantan. Dalam pergerakan wanita. iaitu PE RTIWI (Pertubuhan Tindakan Wanita Islam) dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia PERTIWI telah ditu buhkan pada . Indonesia dan Malaysia (MABBIM). Ini dilihat dari perlantikan beliau selama 14 tahun dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pust aka dan Ahli Jawantankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) yang mewakili Malaysia di pertemuan Ma jlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam. Walaupun beliau bukan ahli persatua n tersebut. menurut Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim. Di sini beliau terus menabur berbakti d alam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanahair tetapi juga di seluruh dunia. Sementara di antara tahun 1989 hingga 1990. Beliau ada memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Memandangkan kegigihan beliau ini maka tidaklah beliau adalah salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi Presiden selama 18 tahun. Kepakaran beliau telah menjadikan beliau pakar rujuk bahasa yang sering dijemput . Di sini beliau mendapat pendedahan awal kepada perjuangan wanita.

Guru Besar dipertanggungjawabkan untuk membuka buku simpanan bank dan menyimpan buku terseb ut bagi mengeluarkan kewangan yang perlu. Beliau mengalu-alukan wanita muda Islam menyertai PERTIWI da n bersama PERTIWI menjalankan kerja-kerja amal mereka. PERTIWI telah menjalankan projek anak angkat bagi menyediakan bantuan kewangan kepada para pel ajar tanpa mengira bangsa dari keluarga miskin. Program-program PERTIWI disasark an bagi wanita dan kanak-kanak terutamanya di kawasan pendalaman. Ini amat membantu anak -anak dari keluarga miskin untuk mendapat pendidikan. Pada awal 1970-an. Pengurusan projek ini melibatkan pihak seko lah. antara penderma adalah Datuk Musa Hitam yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri dan Syarikat Kentucky Fried Chicken. Menurut Datuk Dr Nik. Melalui proses ini. PERTIWI juga membawa anak-anak angkat ini ke Kuala Lumpur dalam lawa tan sambil belajar serta memotivasikan anak-anak ini untuk mencapai kecemerlangan.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 162 1967 sebagai sebuah pertubuhan berorientasikan projek di mana pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Sewaktu menceritakan pengalaman bersama PERTIWI. PERTIWI bertanggungjawab men cari bantuan kewangan untuk mendapatkan bekalan perubatan dan makanan. Antara aktiviti PERTIWI yang lain adalah mengadakan klinik sehari di kawasan lua r bandar bagi kawasan yang tidak mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan. Dengan itu. Pihak doktor dan jurur . doktor-doktor tempatan dan p ersatuan tempatan untuk mendapatkan tenaga kepakaran dan sukarelawan. Sumber kewangan diterima daripada sumbangan or ang ramai dan dibahagikan mengikut purata RM40 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah r endah dan RM60 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah menengah. Pertiwi bekerja bersama pihak Penghulu. Ini kerana kewangan yang diperuntukan akan diuruskan oleh Guru Besar sekolah bagi pelajar t erpilih. anak-anak mengetahui bagaimana merancang pendidikan mereka di samping bercuti semasa cuti sekolah. Selain itu. rancan gan klinik sehari ini diilhamkan bagi membantu mereka di kawasan pendalaman bagi menerima perhatian ke sihatan. beliau menekankan bahawa asas pendidikan merupakan teras utama perjuangan PERTIWI. situasi hari ini sudah bertukar dan kini juga sudah banyak biasiswa dan bantuan kewangan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang dihulurkan oleh pelbagai pihak. Datuk Dr Nik kini menjadi Ket ua I dalam Jawatankuasa Induk. Anak-ana k angkat ini juga berkesempatan bertemu penganjur mereka. keagamaan dan kebajikan berteraskan pendidikan. Atas faktor ini dan lain-lain faktor sosial lain. Menurut Datu k Dr Nik. Ini kerana masy arakat bertanggapan bahawa terlalu banyak masa terbuang dan amat leceh untuk pergi ke p usat kesihatan untuk menerima rawatan.

.awat pula memberi perkhidmatan secara sukarela. Ketika itu seorang seorang doktor mata mendapat tahu aktiviti PERT IWI akan melibatkan kampung beliau. nama badan tersebut telah diubah kepada Majlis Penasihat Wanita Negara. Be liau juga giat dalam Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita (NCWO) dalam pelbagai aktiv iti. Pada tahun 1978 beliau telah dilantik ke majlis Penasihat Kebangsaan bagi Mengin tegrasikan Wanita dalam Pembangunan (NACIWID). Menurut beliau. Setelah penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita (kini Kementerian Pemba ngunan Wanita. Maka secara spontan dana dikumpulkan untuk mendapatkan kaca mata bagi penduduk desa yang memerlukan. Beliau sehingga kini memegang tanggungjawab sebagai Pengerusi Majlis. Kini beliau merupakan pengerusi bersama Suruhanjawa Undang-undang dan Hak Asasi Manusi bersa ma Puan F. Beliau amat terkilan telah bersama secara sukarela dalam aktivit i tersebut. Bhupalan. kegembiraan yang t ertera di air muka penduduk terutamanya dari golongan tua yang sebelum itu rabun dan telah bol eh lihat dengan jelas tidak dapat dilupakan. Keluarga dan masyarakat). sebuah badan penasihat tertinggi bagi menasi hati kerajaan tentang hal ehwal wanita.R. Antara peristiwa yang tidak dapat Datuk Dr Nik lupakan adalah sesuatu yang berla ku lebih lima tahun dahulu. Sewaktu menjalankan klinik sehari tersebut beliau dapati bahawa ramai mempunyai masalan penglihatan samada rabun jauh maupun rabun dekat. Perlantikan ini adalah setelah pulangnya beliau dari m elanjutkan pendidikan di USA.

Beliau juga juga diiktirafkan oleh pihak Unive rsiti dengan anugerah Ijazah Kehormat Doktor Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia p ada 2003.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 163 Pengiktirafan dan anugerah yang diterimanya. Nik ya ng tidak pernah mengira penat amatlah disegani ramai. Manakala pad a tahun 1997 beliau telah dikurniakan Johan Panglima Negara (JPN) yang membawa gelaran Datuk. Tambahan pula setelah beliau bersara. beliau telah d iberikan anugerah dan bintang. Bincangkan Peranan Golongan Wartawan dan Media Massa olongan wartawan dan media massa turut menyumbang mengembang dan menyebarkan penggunaan bahasa Melayu. Sej ak kebelakangan ini. Kecemerlang an yang berjaya dicapai juga menjadi kebanggaan sekolah beliau. Antara buku yang terkenal ialah Tatabahasa Dewan (yang ditulis bersama tiga oran g ahli bahasa yang lain). Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah men genai isu bahasa. Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim juga telah banya k menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan samada mengenai isu wani ta maupun isu bahasa. Universiti Malaya. Seterusnya pada tahun 1995 beliau menerima kurniaan Johan Mangku Negara (JMN). Dalam Perayaan sempena 5 0 Tahun Maktab Perempuan Melayu/Kolej Tunku Kurshiah pada 1997 belaiu telah dianugerahkan wanit a cemerlang. Golongan wartawan yang mempunyai ruang yang luas untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Rokiah Talib dalam penulisan biogr afi wanita tanahair. Universiti Melayu memberi penghormatan mel alui pelantikan beliau sebagai Professor Emeritus pada 2002. Dalam bidang penulisan. Sumbangan Za ba amat penting dalam perkembangan bahasa Melayu. se cara tidak langsung dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dapat meningkatkan pertumbu . beliau telah berganding bahu bersama Dr. Atas jasa dan sumbangannya. Beberapa persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Malay Grammar for Academics and Professionals. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita da n pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di Rancangan Pengajian Gender. Beliau juga telah menerima Anugerah Wanita Cemerlang Tan Sri Fatimah-Avon bagi kecemerlangan dalam bidang pendidikan sebagai Ibu Ilmuwan pada 1995. Pada tahun 1989 beliau dikurniakan pingat Kesatria Mangku Negara (K MN). daripada kegigihan Datuk Dr. Bahasa Malaysia Syntax. Tindakan ini amat bermakna kerana merupakan satu inisiatif wanita menulis mengen ai sumbangan wanita. Saluran media massa sama ada media cetak atau elektron ik mampu mempengaruhi pertumbuhan serta penyebaran bahasa Melayu. Sumbangan dalam bidang bahasa juga diiktiraf dengan anugerah Tokoh Ilmuwan Bahas a dan Pingat Emas Tun Fatimah pada tahun 2001.

Selain daripada berperanan menyampaikan maklumat. usah a ini dapat membantu usaha pemantapan bahasa kebangsaan dan rasmi negara. politik dan agama tetapi juga bahasa terutama sari kata dan alih suara program luar. Penggunaan bahasa Melayu dapat mengekalkan kesatuan masyarakat pelbagai kaum di negara ini disamping peng enalan jati diri bangsa yang unik serta memperkenalkan istilah-istilah baru yang sesuai diguna pa kai menerusi rancangan-rancangan yang disiarkan atau yang diterbitkan seperti rancangan dokum entari atau majalah. wartawan juga dapat membantu pertumbuhan bahasa Melayu menerusi b eberapa perkara yang dibuat seperti penapisan rancangan bukan saja dilakukan terhadap as pek akhlak. Disamping itu. penggunaan bahasa Mela yu yang baik oleh wartawan dan semua stesen penyiaran sama ada radio ataupun televisyen. Mer eka seharusnya G .han bahasa Melayu.

Usaha seperti ini wajar dicontohi oleh stesen ra dio atau stesen televisyen yang lain. RUMUSAN Persuratan Melayu turut menyumbang kepada pertumbuhan dan penyebaran bahasa Mela yu melalui dua tahap. Usaha memartabatkan dapat dilakukan dengan usaha p engayaaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. Raja Ali Haji terkenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 164 berganding bahu dengan kerajaan dalam memastikan pertumbuhan serta penyebaran ba hasa Melayu dapat berlaku. Pelbagai program yang dilaksanakan bagi melihat bahasa Me layu terus mendapat tempat terus dipertingkatkan. Inilah caranya untuk kita memartabat serta mengembangkan semula b ahasa Melayu. namun. Bahasa Melayu digunakan dan telah diangkat menjadi bahasa lingua franca dan menj . penulisan dan persuratan dalam program kursus dalam per khidmatan masing-masing. Penjajah barat juga turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik. Peranan media massa seperti Radio Klasik FM yang menganjurkan peraduan menulis p antun dan sajak bertemakan nilai-nilai murni dan budi bahasa turut menyumbang kearah penye baran pertumbuhan bahasa Melayu yang lebih pesat. setiap jabatan kerajaan serta agensi-a gensi kerajaan perlu memasukkan modul bahasa. Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) serta pelbagai program yang melibatkan pelbagai pihak dan golongan. Seterusnya kompenan bahasa dan persuratan dalam pelbagai program terutamanya pro gram negara yang bersifat pembinaan sahsiah di pelbagai peringkat mesti memasukkan program b ahasa sebagai contohnya dalam program K3P. iaitu tahap awal/klasik dan tahap perkembangan kesusasteraan moden. misalnya melalui penerbitan karya sastera y ang bermutu tinggi. Kerjasama kerajaan dan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu m emang tidak dapat dinafikan. beliau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Arab dan struktur bahasa Arab Abdullah Munsyi memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada perten gahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama atau bahasa pengantar bagi semua urusan yan g dijalankan di Melaka seperti berdagang dan urusan pentadbiran. mempunya i latar belakang pendidikan Arab. Disamping itu juga menggunakan modul bah asa dalam program latihan jabatan-jabatan kerajaan.setiap program-parogram atau aktiviti aktiviti yang diajurkan oleh kerajaan mestilah mendapat liputan yang meluas oleh wartawan dan menyalurkan maklumat-maklumat ata u input-input daripada program yang dianjurkan secara terus kepada masyarakat.

adi bahasa penyebaran ilmu.Omar dan Nik Nafiah Karim memainkan peranan penting dalam perkembangan dan memartabatkan bahasa melayu ke peringkat antarabangsa. Golongan wartawan dan media massa turut mengembang dan menyebarkan penggunaan ba hasa Melayu dengan pelbagai aktiviti. Tokoh bahasa seperti Zaba. KATA KUNCI Abdullah Munsyi Raja Ali Haji Za ba Pejabat Karang Mengarang Golongan wartawan penyebaran ilmu . Asmah Hj.

Sejarah Kesusasteraan Melayu I. Sejarah Bahasa Melayu. Ismail Hussein (1966). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Pulau Pinang : Penerbi t USM. sejarah. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Awang Sariyan (2004). (2006).Dew an Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 165 PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Pada penilaian anda. Darwis Harahap (1992). mampukah bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai baha sa penyebar ilmu pengetahuan? RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dn Amat Juhari Moain. Huraikan peranan dan sumbangan SITC dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Abdullah Hassan (2006). Melebarkan sayap bahasa Melayu di persada antarabangsa. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. sistem dan falsafah. KL:DBP Sufean Hussin (1996). II dan III. Abdul Samad Ahmad (1966). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn Bhd. Asmah Haji Omar (1985) Susur Galur Bahasa Melayu. 100 tahun pergerakan bahasa dan sastera Melayu 1888-1988 . Pendidikan di Malaysia. 7. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lump ur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siapakah yang wajar diiktiraf sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. 2. KL:D BP Othman Kelantan (1992).

Antara lain. Jawatankuasa Barnes membuat beberapa syor untuk menggubal satu system pendidikan kebangsaan. Pengarah Bahagian Latihan Sosial. Menyenaraikan sebab-sebab perjuangan pembentukan Dasar Pelajaran Negara 3.Barnes. Dalam pembinaan dan perancangan bah asa Melayu. Cina dan T amil akan ditukar secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan dengan memperkenalk an aliran kebangsaan. Kesan kedudukan yang bertamba h tetap. Sekolah-sekolah vernacular Melayu. Di samping i tu. Keadaan ini menimbulkan gelombang aspirasi dan sentim en pelbagai kaum yang beranggah dengan dasar pendidikan. India dan Negara negara jiran banyak mengubah keddudukan sementara atau transient menyekat pendatang-pendatang China dan India di rantau ini. Orang Melayu mula mendesak supaya kerajaan memperbaiki mutu pendidikan di sekola hsekolah Melayu serta menambahkan peluang-peluang bagi melanjutkan pelajaran. menyarankan supaya persekolahan di peringkat rendah dij adikan alat bagi perpaduan dan penyatuan masyarakat yang berbilang kaum di Tanah Melayu. Ber asaskan . usaha yang jelas dan tegas diambil oleh pihak kerajaan bagi meluaskan pe nggunaan bahasa Melayu. dipenge rusikan oleh L.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 166 UNIT 9 BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. universiti Oxford bagi menyel idik dan membuat perakuan-perakuan bagi memperbaiki pendidikan orang Melayu. masyarakat pendatang mula menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman tetap mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu sudah memperlihatkan tumpuan kepada k erumitan kepada masalah pendidikan. Menjelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan PENGENALAN elepas Perang Dunia Kedua perkembangan politik di negeri China. Laporan Barnes 1950 awatankuasa Barnes mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebngsaan dan bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. Dua jawatankuasa pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji pelaksaanan bahasa Melayu yang kemudian dikenali sebagai Laporan Razak (1957) dan Laporan Rahman Ta lib (1961). Mengenalpasti kepentingan laporan-laporan pendidikan. Laporan Razak dan Lapor an Rahman Talib 2. usaha untuk memajukan taraf bahasa Melayu dalam bidang pendidikan terpaksa menempuh ba nyak halangan dan faktor-faktor yang menyekatnya.J. Sebuah jawatankuasa berkenaan pendidikan Melayu sudah dibentuk pada tahun 1950.

S J .

Bagi mengurangkan kebimbangan masyara kat Cina. Wu bagi melaporkan berkenaan sekolah-sekolah Cina di tanah Melayu. terutamanya masyarakat Cina yang menganggapnya sebagai suatu percubaan bagi menindas dan menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. tetapi sekolah aliran Cina perlu dikekalkan dengan sukatan pelajarannya dan disesuaikan mengikut persekitaran masyarakat tempatan. Menubuhkan satu corak sekolah rendah.Fenn dan Dr. antara lain: Penggunaan tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu. Jawatankuasa barnes mengemukakan satu laporan kepada kerajaan bri tish yang dikenali sebagai Laporan Barnes pada tahun 1951. Tempoh persekolahan diseragamkan selama enam tahun bermula apabila kanak-kanak mencapai usia enam tahun Persekolahan percuma kepada semua murid. Jawatankuasa ini mencadangkan. Menurut mereka sekolah vernacular Cina boleh berperanan untuk membina bangsa yang bersatu padu secara berasingan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 167 pandangan itu. Antara syor yang dikemukakan ia lah. Laporan Fenn-Wu 1951 awatankuasa Fen-Wu mengkaji 167ocial persekolahan vernacular Cina dan mengemukak an Laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn-Wu. Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah rendah dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah. iaitu sekolah kebangsaan yang dibuka kepad a murid daripada semua kaum dengan diajar ole guru-guiru pelbagai kaum dan keturun an. Cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Bernes mencetuskan penentangan yang hebat oleh kumpulan-kumpulan masyarakat yang lain. Ordinan Pelajaran 1952 awatankuasa Penasihat Pusat berkenaan pendidikan telah dibentuk bagi mengkaji pe ndapatpendapat yang bercanggah yang dicadangkan oleh kedua-dua laporan yang membangkitkan perdebatan yang meluas serta hebat di seluruh Negara. Memansuhkan sekolah rendah vernacular mengikut kaum dan digantikan dengan Sekolah Kebangsaan. Bahasa Cina dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar diteruskan. pentadbiran British melantik sebuah jawatankuasa pendidikan Cina pada tahu n 1951 di bawah Dr. Perdebatan jawatankuasa in i yang merupakan suatu kompromi di antara pendapat-pendapat yang berlainan dan seterusn ya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1952 J J . Menyokong penggubalan sisitem pendidikan kebangsaan.

Prinsip dan cadang an asas laporan ini yang dimaktubkan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 menjadi asas ke pada Dasar Pelajaran Kebangsaan. Laporan Razak 1956 enjelang akhir tahun 1955. Laporan Razak mengesyorkan sejumlah 17 perakuan dengan mengambil kira matlamat y ang muktamad bagi menubuhkan suatu system pendidikan kebangsaan untuk semua kaum den gan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa oengantar utama. Menukarkan sekolah-sekolah rendah yang ada sekarang kepada sekolah-sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan bahasa pengantarnya. Sistem persekolahan yang dipekenalkan oleh British tidak dapat menyemai unsure-u nsur semangat kebangsaan serta tidak dapat menambung keperluan tersebut. Dalam persediaannya menuju kearah kemerdekaan. Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib di sem ua sekolah rendah dan menengah Penubuhan suatu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka secara saingan kepada . Persekutuan tanah Melayu sudah mempunyai kerajaan pertama yang dipilih. Bertolak daripada kesedaran inilah suatu Dasar Pelajaran Kebangsaan yang berasas kan kepada Laporan Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 diwujudka n. Ordinan pelajaran 1952 ini tidak mendapat sambutan yang baik. Antara cadangan yang penting adalah: Penubuhan dua jenis sekolah sahaja iaitu sekolah-sekolah rendah yang bersendiria n ataupun yang menerima bantuan dan sekolah-sekolah menengah yang bersendirian ataupun yang mendapat bantuan terus. bahasa Tamil ataupun Inggeri s. disedari betapa mustahaknya mewujud dan memelihara kestabilan sosial dan politik bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di Ne gara ini. Menghadkan kadar kemasukan pelajar ke sekolah Jenis kengsaan Inggeris Mengembangkan sekolah-sekolah menengah vokasional Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan menghadapi masal ah kewangan berpunca daripada kemelesetan ekonomi. menyebabkan majlis Terting gi Persekutuan sekali lagi melantik sebuah Jawatankuasa Khas untuk mencari penyeles aian bagi melaksanakan dasar yang tercatat dalam Ordinan 1952. Ciri-ciri penting dasar yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1952 adalah: Bagi memajukan suatu sekolah kebangsaan dengan pengenalan dwibahasa secara beransur-ansur kepada sekolah-sekolah vernacular Melayu dan Tamil melalui pengenalan kelas-kelas bahasa Kebangsaan. bahasa Cina. Ini kerana sebahagian besar peru ntukan terpaksa dibelanjakan untuk menghadapi keadaan darurat yang dialami ketika itu.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 168 Ordinan Pelajaran 1952 merupakan satu usaha yang unggul dibuat oleh British dala m usaha untuk memperundangkan satu dasar pelajaran yang mempunyai bidang dan ciri-ciri k ebangsaan.

semua bangsa. menggunakan sukatan pekajaran yang seragam untuk semua aliran. suatu kurikulum pelajaran yang boleh diubahsuai bagi membenarkan pengajaran semu a M .

Dua buah maktab sberang laut iaitu Kirby Tea cher s Training Collage dan Brinsford Lodge Teachers Training Collage ditubuhkan buat s ementara di England. guru sekolah Melayu melahirkan rasa tidak puas hati kerana mer eka berpendapat bahasa kebangsaan tidak dilaksanakan dengan tegas. Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura pada tahun 1940 bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap pelajaran tinggi di Tanah Melayu dan Singapura. Menter . maktab-maktab latihan guru ditubuhkan di Pulau Pinang. Pada tahun 1959. Pada peringkat pengajian tinggi. Sesungguhnya Laporan Razak 1956 dapat dianggap sebagai batu asas bagi perkebangan sisitem pendidikan kebangsaan di negara ini. Mengorientasikan semua sekolah ke arah Tanah Melayu melalui kandungan sukatan pelajaran dan jadula waktu yang sama Mengambil langkah-langkah bagi memupuk perkembangan bahasa kebangsaan dan mempertingkatkan pengetahuan di kalangan penduduk di Persekutuan Tanah Melayu. Di Tanah Melayu.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 169 bangsa dan kebudayaan Tanah Melayu serta mempunyai ruang bagi berbagai-bagai bahasa bahasa menjadi bahasa pengantar. Pada tahuin 1959. Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Perhatian peringkat-peringkat persekolahan di Tanah Melayu pada tahun 1956 Bagi menampung keperluan yang bertambah untuk guru-guru yang berkelayakan. antaranya. Di antara cirri-ciri te rpenting dasar pendidikan kebangsaan yang sudah digunapakai sebagai garis panduan dalam segala usaha pembangunan pelajaran sejak waktu itu ialah: Hasrat hendak membentuk suatu system pendidikan kebangsaan aqgi semua kaum Hasrat matlamat akhir bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama Hasrat bagi mengadakan kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling Malay sia dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya Hasrat bagi memperkukuhkan Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan mewujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua sekolah dpelajar. sat u jawatankuasa penyemak pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula perlaksanaan si stem pelajaran yang dicadangkan dalam Laporan Razak. program latihan nguru diperluaskan. Kajian itu dilakukan kerana beberapa bantahan dibuat terhadap perlaksanaan Lapor an Razak. Cadangan Penyata Razak telah digubal menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Cadangan-cadangan Laporan Razak telah dirasionalisasi serta dilaksanakan dalam program-program dan projek-projek pendidikan bagi memupuk semangat dan identity kebangsaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum serta mengeluarkan tenaga yang mahir bagi mencapai pembangunan negara. Persatuan Guru-gu ru Sekolah Cina membantah kerana sebahagian daripada kandungan Penyata Razak mengab aikan kepentingan pendidikan bahasa Cina. Ordinan ini mewajibkan kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah. satu jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan untuk meneliti semula perlaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan oleh Penyata Razak.

.i Pelajaran ketika itu. Encik Abdul Rahman Talib dipilih menjadi pengerusi jawatankuasa ters ebut dan mengeluarkan satu laporan yang dikenali Laporan Rahman Talib.

mempunyai kaitan yang penting dalam perkembangan pendidikan pada tahun-tahun 1960-an.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 170 Laporan Rahman Talib (1960) erakuan-perakuan Jawatankuasa Penyemak 1960. dan semua sekolah rendah bantuan akan diubah menjadi sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan dengan mengadakan guru yang mendapat latihan yang sesuai. Antara perkara penting yang dikaji ialah: Sistem persekolahan yang sama bagi semua Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama bagi semua peringkat persekolahan Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungannya dan bercorak kebangsaan Antara syor-syornya yang melibatkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu dan dimasukkan ke dalam Akta Pelajaran 1961 adalah seperti berikut: Pelajaran rendah dalam bahasa kebangsaan dimajukan dengan mengadakan pelajaran menerusi bahasa kebangsaan di sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan dengan syarat ada guru yang sesuai. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. P . (Raja Mukhtarudd in Raja Mohd Dain 1995: 101). Tujuan utama penubuhan jawatankuas a ini ialah menyelesaikan beberapa perkara yang kabur dan tidak jelas dalam Laporan Razak. dimansuhkan Langkah hendaklah diambil untuk membanyakkan bilangan guru terlatih yang layak mengajar dalam bahasa Melayu. Laporan ini merupakan satu langkah berani dalam usaha mend aulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. boleh menerima bantuan penuh sekiranya bahasa penganta r pengajaran diubah kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan sekolah tersebut menyediakan murid-muridnya untuk peperiksaan Peperiksaan Sijil Rendah dan pelaja ran atau Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu atau Sijil Sekolah Seberang Laut Semua peperiksaan awam di sekolah menengah diadakan dalam salah satu bahasa rasmi sahaja. Sa tu Jawatankuasa Penyemak Pelajaran (1960) telah ditubuhkan dan penyata jawatankuasa ini dikenali sebagai Laporan Rahman Talib (1960). Bantuan separuh kepada sekolah menengah Cina dimansuhkan mulai Januari 1960. peperiksaan Menengah Rendah III Kerajaan/peperik saan meningkat ke Sekolah Menengah Cina yang mula diadakan pada tahun 1951. Sekolah ini bagaimanapun. Pada dasarnya laporan ini bertujuan untuk memperteguh dan memperbaiki konsep-konsep dan matlamat sistem pelajaran yang terkandung dalam Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran. Hal ini bermakna. Kelemahan y ang terdapat dalam Laporan Razak telah mendorong kerajaan membuat semakan semula. iaitu: Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma. Beberapa perubahan dan pindaan turut dicadangkan oleh laporan ini. Langkah yang lebih lanjut lagi hendaklah diambil u ntuk mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan dalam sistem pelajaran.

segala usaha yang dicurahkan bagi pembangunan pelajaran di neg ara ini adalah berpandukan kepada dasar yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 seperti . Pelajaran agama Islam bagi murid-murid sekurang-kurangnya 15 orang. menulis dan mengira Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. Pendidikan akhlak dititikberatkan. Akta Pelajaran 1960 ini digabungkan ke dalam suatu peruntukan undang-undang pelajaran yang kemudiannya disebut Akta Pelajaran 1961.Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang ku kuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. iaitu pe luang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun Murid naik darjah secara automatik. ekonomi dan perkembangan politik . digabungkan ke dalam suatu peruntukan undang-undang pelajaran yang kemudiannya disebut Akta Pelajaran 1960. Hendaklah diambil kira juga. kesemua perkara yang diterima daripada Laporan Razak 1956 dan perakuan-perakuan utama Jawatankuasa Penyemak 1960. sejauh mana bersesuaian dengan dasarnya kepada prinsip umum bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kehendak ibu bapa mereka Dan manakala peruntukan tambahan diperlukan untuk keberkesanan khas untuk kemajuan yang berterusan dala perkembangan sistem pendidikan di mana Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama. . sosial. Akta Pelajaran 1961 alam usaha hendak memperkemas and merumuskan dasar pendidikan negara. Dengan itu.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 171 Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. akademik dan vokasional Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Bincangkan kepentingan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib dalam sistem pendidikan di Malaysia. D Akta Pelajaran 1961 Untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi keperluan negara dan memajukan kebudayaan.

bahasa kebangsaan juga hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Institut latihan ini dinamakan semula sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara sejak tahun 1984 dan sekara ng disebut Institut Aminuddin Baki. penggunaan BM sebagai bahasa rasmi hendaklah dihadkan pada bidang-bidang urusan pentadbiran awam. bahagian pentadbiran dan pelaksanaan Kementerian Pendidikan sudah diperbesarkan. Termaktubnya Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 setelah disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan telah dikuatkuasakan pada 1 julai 1971 Namun begitu. Beberapa bahagian sudah ditubuhkan dan beberapa jawatankuasa sudah dibentuk. Oleh itu. Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan pada tahun 1972. Bahagian Teknik dan Vokasional pada tahun 1964. Dalam tempoh sepuluh tahun selepa s merdeka. bent uk angka. bahasa kebangsa an hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Akta tersebut kemudiannya disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 menjadi Akta Bahasa Kebangsaan 1967 . Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 ini adalah di bawah seksyen 2 yang memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud r asmi. bidang kehakiman dan A . Antara bahagian yang ditubu hkan: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan pada tahun 1963. maka Institut Lat ihan Pegawai-pegawai Pelajaran Malaysia ditubuhkan pada tahun 1979. Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 1973 Bagi meningkatkan prestasi pegawai-pegawai Pelajaran Malaysia. iaitu setiap satunya mengenai tulisan bagi bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa rasmi semua urusan rasmi. Namun. di dalam Laporan Jawatankuasa Mengkaji Bahasa Melayu (1993). perhubungan dengan dunia luar dan sebagainya. dan bahasa dalam borang rasmi kerajaan. telah termaktub Akta bahasa Kebangsaan 1967 yang telah diluluskan dan b erkuatkuasa pada 1 September 1967 di Semenanjung Malaysia.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 172 Bagi melaksanakan Akta Pelajaran 1961 dengan berkesan. Majlis Peperiksaan Malaysia ditubuhkan sebagai suatu badan berkanun bagi mengendalikan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Ma laysia. Bahagian Buku Teks pada tahun 1967. Cuba anda bincangkan kepentigan Akta Pelajaran 1961 dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan? Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 kta Bahasa Kebangsaan 1963 telah berkuat kuasa mulai 11 April 1963 yang mengandu ngi tiga seksyen. Pada tahun 1985. selepas 1 Se ptember 1967. kecuali dalam beberapa kes tertent u seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris. Namun begitu. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah. akta ini dengan jelas memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967.

tetapi mengemukakan beberapa aspek sebagai usaha mendaulatkan bahasa itu. di luar sistem pendidikan kebangsaan bahasa-bahasa lain boleh diguna kan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi swasta. jika mengikut peruntukkan undang-undang bahasa ini kerajaan atau pelaksanaan dasar bahasa tida k boleh mengembangkan domain atau ranah BM di luar bidang urusan rasmi kerajaan. Selain itu. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa-bahasa lain dibuat Sekirannya undangun dang bertulis yang dikanunkan sebelum 1 September 1967 telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dikatakan telah mengancam kedudukan bahasa Melayu. Akta ini memperuntukkan satu perakuan iaitu jika sesuatu borang rasmi ditulis da lam bahasa Inggeris. Berdasarkan kepada kandungan Akta Bahasa Kebangsan itu jelaslah bahawa perkara penting yang hendak diperuntukkan oleh akta-akta itu bukanlah cara bagaimana unt uk melaksanakan bahasa Kebangsaan. Bincangkan. teta pi ia masih memberi jaminan bahawa bahasa-bahasa lain tetap dan digunakan bagi kepenti ngan awam. Akta Bahasa Kebangsaan telah menunjukkan be berapa cara lain bagi memberi kuasa kepada beberapa pihak yang berkenaan untuk memajukan bah asa Melayu supaya dapat menggantikan peranan bahasa Inggeris. Selain itu. Makhamah Tinggi atau mana-mana Makhmah Rendah hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau dalam bahasa Inggeris atau sebahagiannya dalam bahasa kebangsaan dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris Tulisan dan bentuk angka bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang menggunakan nama tulisa n jawi bagi bahasa kebangsaan dan bentuk angka ialah angka Arab.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 173 perundangan atau legislature . Menurut Hassan Ahmad (1999). Akta juga menyatakan bahawa bahasa makhamah termasuk segala prosiding (melainkan keterangan yang diberi oleh seorang saksi) dalam makhamah Persekutuan . terjemahannya hendaklah dibuat dalam bahasa kebangsaan oleh pih ak tertentu yang dilantik oleh Perdana Menteri. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menimbulkan ketidakpuasan hati orang-orang Melayu dengan jaminan bahawa bahasa Inggeris terus digunakan dan dilihat sebagai mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. maka Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan terjemahan undang-undang itu sebagai sahih.Walaupun akta ini telah mengesahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tunggal. .

suatu kajian sudah dijalankan bagi mengkaji keperluan pelajaran da lam menyahut hasrat zaman sains dan teknologi dan dasar Ekonomi Baru. Tugas penting jawatankuasa ini adalah mebuat penelitian ke atas system pelajaran kebangsaan. serta Kurikulum Bersepad u Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1988. terutama dalam bida ng sastera dan sains gunaan serta menggalakkan kegiatan kokurikulum bagi memupuk disiplin seperti kadet tentera. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. sukatan pelajaran. Sistem pendidikan ini telah mengalami pr oses penstrukturan semula daripada Akta Pelajaran 1991 bagi tujuan mengoptimumkan fun gsi dan peranannya.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 174 Laporan Kabinet 1979 etelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. kadet polis dan pengakap . Akta Pendidikan 1996 istem pendidikan kebangsaan merupakan kerangka pendidikan di Malaysia yang terma ktub di dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996. buku teks. ialah: Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. Peluang u ntuk mempelajari Bahasa Cina dan bahasa Tamil juga disediakan. pendidikan sivik. iaitu menulis. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun. pendidikan agama. berdisiplin dan terlatih Laporan Jawatankuasa Kebinet diterbitkan pada tahun 1979. Mengadakan kurikulum dan system peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. yang meneliti dan kemudiannya mengesyorkan mengenai bentuk persekolahan. pweperiksaan. Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti. disamping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. pendidikan mor al. disiplin dan pendidikan kokurikulum. antara lain adalah: Meneliti matlamat dan kesan sistem pendidikan pada masa itu Memastikan keperluan tenagan rakyat dan negara dapat dipenuhi Melahirkan masyarakat bersatu padu. pentadbiran . membaca dan mengira. S S Beberapa perubahan kepada sistem pendidikan kebangsaan. suatu Jawatabkuasa Kabinet ditubuhkan bagi mengkaji pelaksanaan dasar Pendidikan Kebangsaan. Pada tahun 197 4.

sistem pendidikan kebngsaan hendaklah terdiri darip ada: Pendidikan pra-sekolah Pendidikan rendah Penidikan menengah Pendidikan lepas menengah. Pembentukan warganegara yang bertanggungjawab dan mempunyai komitmen dalam negara demokrasi. Pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Penghasilan ekonomi. seksyen 15. Pembangunan sosial masyarakat. . Penghasilan pelajar-pelajar yang terpelajar dan terdidik.. khususnya masyarakat luar Bandar. Menurut Akta Pendidikan 1995. Penghasilan tenaga kerjja yang bermutu. dan Pendidikan tinggi kecuali pendidikan di sekolah ekspatriat (sekolah antarabangsa ) Seksyen 16 Akta pendidikan 1996 pula menyenaraikan tiga kategori institusi pendi dikan kebangsaan: Institusi pendidikan kerajaan Institusi pendidikan bantuan kerajaan. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebngsaan yang dig ubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 175 Akta Pendidikan 1996 yang berperanan sebagai kerangka kepada sistem pendidikan kebangsaan. mengandungi perkara-perkara penting yang digunakan untuk mendefinisi kan dan menentukan arah dasar yang akan diikuti oleh pemimpin dan pentadbir pendidikan. dan Institusi pendidikan swasta Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia telah memartabatkan bahasa Melayu sebaga i bahasa kebangsaan negara untuk menjjamin perpaduan rakyat. Antara Matlamat Sistem Pendidikan di Malaysia ialah: Penghasilan pendidikan bermutu. Penyusunan semula struktur sosio-ekonomi masyarakat Pembasmian kemiskinan. Matlamat system pendi dikan di Malaysia dirumuskan berdasarkan matlamat yang terdapat dalam Rukun Negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan dasar Ekonomi Baru (DEB).

penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan dalam bidan g-bidang tertentu seperti: Apabila jabatan-jabatan kerajaan meminta dan Jabatan Undang-undang memberi nasih at undang-undang berkenaan dengan mana-mana undang-undang bertulis yang naskahnya yang sahih ialah dalam bahasa Inggeris . Akta Pendidik an 1966 juga turut memperuntukan pengajaran bahasa-bahasa suku kaum yang terdapat di negara i ni sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan me liputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prs sekolah hingga ke peringkat pend idikan tinggi. apabila berhubung dengan kakitangan yang dia mbil . Pada 1 September 1967 Akta Bahasa Keb angsaan. iaitu sekolah kerajaan. Apabila membuat perhubungan dangan kerajaan-kerajaan negeri-negeri asing atau badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks-teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris.410/1967 emberitahuan Undang-undang No. bantuan kerajaan da n swasta. Pemberitahuan Undang-undang No. bahasa pengantar di sekolah rendah Ing geris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat. Manakala kelas-kelas agama se perti bibli classes tidak perlu mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan bahasa Inggeris ini dibenarkan untuk sesuatu tujuan yang rasmi sahaja . Bermula pada tahun 1970. Apabila berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan Pakar Perunding yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan kerajaa n atau badan-badan berkanun di dalam Malaysia. Perwakilan Malaysia di luar negeri. Berdasarkan pemberitahuan itu. Akta Pendidikan 1996 telah mengambil kira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan ststus quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Di samping itu Unified Examniation yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission turut dikekalkan. Pemberitahuan undang-undang i ni bertujuan untuk mengumumkan penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan dengan bersyar at digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi sahaja.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 176 Dalam Akta Pendidikan. Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara untuk menjamin perpaduan rakyat. dan meliputi semua ketegori sekolah. 410/1967 diwujud untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. Kedudukan baha sa Melayu sebagai bahasa kebangsaan semakin kukuh apabila Akta Bahasa kebangsaan di luluskan pada tahun 1967.

P . Kementerian Kesihatan.daripada negeri yang terletaknya perwakilan itu. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan peny akit. jika difikirkan penggunaa n bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negeri.

nama kesatuan guru ditukar kepada Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Persekutuan Tanah Melayu (KPGMPTM). beberapa negeri lain turu t menubuhkan persatuan guru masing-masing. Peringkat ini bermul a sekitar tahun 1920-an. Pembentukan Dasar Pelajaran Negara Perjuangan Kesatuan-kesatuan Guru. persatuan-persatuan guru peringkat negeri bergabung membentuk Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Semenanjung pada tahun 1946. Bentuknya juga bertukar kepada satu kesatuan tunggal dan bukan lagi bergabung antara kesatuan-kesatuan dan cawangan-cawangan peringkat negeri. iaitu: Peringkat penubuhan kesatuan-kesatuan guru cawangan negeri. Kelulusan melanjutkan penggunaan bahasa Inggeris ini bertujuan untuk mempermudahkan urusan-urusan di peringkat antarabangsa serta urusan yang dijalan kan dalam negeri yang memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. Pada peringkat ketiga iaitu pada tahun 1954. Antara persatuan guru yang terawal ialah Persatuan Guru M elayu Pulau Pinang dan Seberang Prai. Penubuhan kesatuan-kesatuan guru ini mempunyai tujuan yang tertentu terutamanya dalam usaha untuk memartabatkan dan meningkatkan taraf bahasa Melayu. Dapat kita lihat perjuangan mereka yang paling utama ialah melalui empat tahap (Alias Mohammad Ya tim. Kesatuan guru ini telah banyak berjuang untuk membolehka n bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa lain khususnya bahasa Inggeris.410/1967 diperlukan. kta Bahasa Kebangsaan yang telah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan orang Melayu mendorong Kesatuan-kesatuan Guru membuat tuntutan agar pihak keraja an memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Penubuhan persatuan-persatuan guru ini telah membantu kerajaan dalam meningkatkan taraf pelajaran bahasa Melayu supaya setanding dengan bahasa Inggeris.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 177 Jabatan Hasil Dalam Negeri. 19 98: 92) antaranya ialah: A . Selepas persatuan itu. Tanpa usaha mere ka berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan sampai ketahap yang ada pada hari ini. Jelaskan mengapa Pemberitahuan Undang-undang No. 1998: 92) yang utama. Oleh itu. Pada peringkat kedua. Peringkat keempat bermula dari tahun 1968. Keadaan ini bagi mengelakkan berlakunya kesukaran semasa proses berurusan sekiranya bahasa Melayu digunakan s ebagai bahasa pengantaraan. nama kesatuan sekali lagi ditukar kep ada Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB). ki ra-kira mengumpul dan penyiasatan. P erjuangan mereka ini tertumpu kepada beberapa aspek yang penting (Alias Mohammad Yatim. Yang di-Pertuan Agong telah meluluskan penggunaan bahasa Inggeris.

Memajukan bahasa Melayu sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa utama Tanah Melayu. Misalnya mereka mahukan pindaan terha dap Laporan Barnes. Permintaan untuk melakukan pindaan-pindaan ini mempunyai kepentingan yang tersendiri khususnya bagi masyarakat Melayu. dengan adanya pendidikan di peringkat yang lebih tinggi corak kehidupan orang Me layu dapat diubah. Secara tidak langsung. Hal ini kerana. Oleh yang demikian. anak-anak masyarakat Melayu dapat menikmati pelu ang untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam memorandum tersebut KGPMS telah menimbulkan dua perkara utama iaitu pertama menjadikan bahasa Melayu sama berat dengan . Mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan tunggal di Tanah Melayu. usaha kesatuan-kesatuan guru ini tidak berjaya. Maktab-maktab perguruan juga hendaklah didirikan di Tanah Melayu Mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan syarat wajib untuk lulus sijil persekolah an. Namun begitu. Misalnya cadangan terhadap pembentu kan sekolah menengah aliran Melayu yang begitu penting bagi orang-orang Melayu. setiap kali sesuatu kaji an tentang dasar pelajaran dibentang terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan bahasa Melay u tidak dimasukkan dalam kajian tersebut. mereka beranggapan bahasa Melayu itu begitu penting dalam masyarakat Melayu khususnya. mereka mahukan beberapa pindaan dilakukan terhadap sesuatu dasar pelajaran yang telah dikaji. Menurut Alias Mohammad Yatim (1998).Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 178 Pembentukan dasar pelajaran negara berdasarkan kepentingan orang Melayu berbahas a pengantar Melayu. Semasa Laporan Barnes dibentang mereka menerima tetapi telah mengemukaka n beberapa pindaan. Antara cadangan yang dikemukakan ialah: Pembentukan sekolah menengah aliran Melayu Sekolah kebangsaan didirikan di kawasan yang mempunyai ramai orang Melayu. Oleh itu mereka mengambil inisiatif untuk meminta pertolongan dari sultan-sultan dan raja-raja. Kesatuan-kesatuan guru ini seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu dasar pelajaran yang dibentang. Deng an wujudnya sekolah aliran Melayu. Contohnya jika sesebuah keluarga yang sebelumnya hanya mempunyai kehidup an yang sederhana dan apabila salah seorang ahli keluarganya mendapat pemdidikan tinggi sekaligus ia mengubah kehidupannya ke arah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Di sa mping itu. peluang ini menja dikan pelajarpelajar Melayu mendapat pendidikan di peringkat yang lebih tinggi dari sebelumnya serta menjadikan orang Melayu setanding dengan kaum lain dalam aspek pendidikan. Oleh itu. kesatuan-kesatuan guru mengambil keputusan untuk mengadap dengan sultan-sultan dan raja-raja beserta dengan memorandum memperjuangkan pela jaran tinggi untuk kemakmuran orang Melayu. mereka mahukan pindaan dil akukan dan senario ini berlaku kerana.

Keputusannya menghasilkan penyata yang dikenali sebagai Penyata 67/54. kerajaan mengkaji semula Penyata Barnes namun bukan untuk memenuhi kehendak guru-guru Mel ayu sebaliknya untuk mengkaji kepentingan orang Cina dan India (Alias Mohammad Yatim . . mendirikan sekolah-sekolah menengah berbahasa pengantar bahasa Melayu bagi meninggikan taraf bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmoo d. Walau bagaimanapun. 2002: 71). Malangnya usaha mereka ini tidak mendatangkan kejayaan. 1998: 93). Mereka tetap mahukan kerajaan mempertimbangkan dan melaksanakan cadangan mereka. Senario ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati terhadap kajian yang dijalankan .bahasa Inggeris sebagai persediaan untuk akhirnya menjadikan bahasa Melayu bahas a Kebangsaan Tanah Melayu dan kedua.

1956 yang ketika itu dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak bin Hussain. pada akhirnya mereka berjaya menjadikan bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa lain khususnya bahasa In ggeris. Tanpa usaha mereka berkemungkinan kita tidak aka n dapat menikmati kepentingannya sebagaimana pada hari ini. mereka juga menentang dan menolak Penyat a Razak. menjadi penyalur serta menjadi a lat mengungkapkan segala bidang ilmu dan aspek kebudayaan. beberapa laporan telah menjadi d asar kepada sistem pendidikan negara yang tercatat tentang kedudukan bahasa Melayu. Antara cadangan Laporan Razak ialah se cara tegas memberi keutamaan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga membole hkan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmiah. sekolah Cina dan Tamil perlu membiayai sendiri segala keperluan sek olah oleh orang-orang Cina dan Tamil. Keputusan yang diambil oleh kesatuan-kesatuan guru ini akhirnya m embuka mata pihak kerajaan untuk menilai dan mematuhi cadangan pindaan sebagaimana yang mere ka mahukan. . jelaslah kesatuan-kesatuan guru ini merupakan kelompok yang terpenting dalam usaha untuk memperjuangkan pembentukan Dasar Pelajaran Negara. Dalam perlembagaan Malaysia terdapat peruntukan khas yang menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. 1998: 94). Walaupun terdapat banyak hal angan yang terpaksa ditempuh untuk memartabatkan bahasa Melayu namun.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 179 Namun begitu. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut. Atas kesedaran mereka. Faktor inilah yang menyebabkan kesatu an guru marah dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan UMNO yang bermula dari tarikh 1 Februari 1958. Penentangan dan penolakan mereka ini disebabkan oleh perjanjian yang tidak ditun aikan. Perjanjian yang mahu mewujudkan satu sistem pendidikan yang membolehkan pelajar dari aliran Melayu melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat universiti dan menjadikan sek olah Melayu dan sekolah Inggeris sebagai sekolah umum. kepentingan bahasa Melayu khususnya terhadap orang Melayu dapa t dinikmati sehingga ke hari ini. mereka tidak menolak Penyata Barnes yang mahu menubuhkan sekolah C ina dan Tamil tetapi mereka menentang sekiranya sekolah-sekolah ini menerima bantuan dar i kerajaan dan juga menentang pemberian bantuan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Oleh yang demikian. Mereka berpendapat. Akhirnya mereka menggerakkan langkah ke arah pembentukan Dasar Pelajara n Kebangsaan bersesuaian dengan kehendak mereka (Alias Mohammad Yatim. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar erubahan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan telah mendorong berlakunya perubahan dalam pendidikan. Laporan Razak (1956) merupakan usaha awal melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Selain itu.

dalam peperiksaan kemasukan ke sekolah menengah murid-murid masih boleh mengguna kan bahasa pengantar sekolah masing-masing. Semua jenis aliran bahasa sekolah rendah mula menggun akan sukatan pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Penyata Rahman Talib pada mulanya telah mencadangkan supaya semua sekolah jenis kebangsaan Inggeris menggunakan ba hasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tujuannya adalah untuk meninggikan lagi taraf b ahasa Melayu di samping meneruskan usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penga ntar yang utama dalam pendidikan. Penyata Rahman Talib juga berhasrat mengubah corak pendidikan sekolah rendah. Laporan ini mengkaji semula serta menilai tahap pencapaian yang disyorka n oleh Laporan Razak supaya matlamat dasarnya boleh dicapai. Tetapi dalam peperiksaan Sijil Rendah Pe lajaran P . Na mun.Laporan ini diikuti pula oleh satu semakan yang menghasilkan Laporan Rahman Tali b (1960).

maka pada tahun 1960 semua pelajar dari kelas itu telah mengambil peperiksaan SRP dengan m engunakan bahasa Melayu bagi semua mata pelajaran kecuali bagi mata pelajaran bahasa Ingge ris. pada akhir tahun 1978 semua pelajar yang mengambil peperiksaan SRP wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kecuali bagi mata pelajaran b ahasa Inggeris. Tahun 1958. pada tahun 1969 kemuda han yang lengkap telah disediakan bagi mengatasi masalah tersebut khasnya pada peringkat peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan (STP). proses. Seterusnnya. Sistem ini juga sememangnya menguntungkan orang Melayu tetapi tidak pula merugikan orang bukan Melayu. bagi melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mengalami kesulitan pada peringkat awalnya. bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar s epenuhnya dalam peperiksaan SPM dan STP pada tahun 1982. Walau bagaimanapun. . penggunaan bahasa Melayu dalam bi dang sains dan teknologi merupakan tradisi yang lebih singkat. Seterusnya pada tahun 1980. Oleh itu. Namun demikian. Sistem ini telah berjaya membawa bahasa Melayu dalam pendidikan kepada semua lap isan masyarakat. Hasil daripada penubuhan kelas-kelas tersebut. Bahkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pe ngantar pendidikan ini memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Hasil daripada rancangan berp eringkatperingkat ini. Sejak mata pelajaran sains d iajar dalam bahasa Melayu di sekolah dan di universiti di Malaysia. Kejayaan dasar pendidi kan menyampaikan ilmu melalui bahasa Melayu akan melahirkan masyarakat yang berilmu. pada tahun 1962 mereka mengambil peperiksaan SPM dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 180 (SRP) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mereka wajib menggunakan bahasa pengant ar bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sahaja. apabila negara berjaya melahirkan masyarakat yang berilmu sekaligus akan mencetu skan kemajuan ekonomi negara. pelaksanaan dasar pendidikan dalam Penyata Razak telah disempurnakan selepas tahun 1983. Kementerian Pelajaran telah menubuhkan kelas menengah aliran Melayu dengan menempatkannya di Sekolah Menengah Inggeris yang sedia ada terutamanya di sekolah menengah di bandar-bandar besar. Kesulitan yang dihadapi ialah bagi mata pelajaran Sains. maka bahasa Melayu terpa ksa mengungkapkan ilmu yang bukan abstrak tetapi termasuk konsep. Namun begitu. dan ciri-c iri bahasa tersebut. Hal ini terbukti apabila semua sekolah kebangs aan dan institusi pengajian tinggi melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar s epenuhnya. Namun begitu.

Perkembangan Bahasa Melayu Dalam Peperiksaan Awam di Malaysia 1970 Kertas Bahasa Melayu/Malay ditukar nama kepada Bahasa Malaysia dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate Education (MCE) 1972 Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) diperkenalkan 1976 Peperiksaan Bahasa Malaysia (Julai) diperkenalkan 1983 Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi LCE dan Ujian Lisan Bahasa Inggeris bagi S RP dimansuhkan 1992 Kertas Bahasa Malaysia ditukar nama balik kepada Kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan SRP dan SPM 2002 Ujian Lisan Berdasarkan Sekolah (ULBS) bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Ingger is SPM diperkenalkan dan dimulakan dalam Tingkatan Lima .

Bahasa pengantar semua kursus di universiti Sumber : Bahagian Dasar dan Pengurusan Korporat. Kesimpulannya.Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan 1976 . Hal ini kerana walaupun pengiktirafan bahas a Melayu sebagai bahasa ilmu atau ilmiah telah dilakukan. Salah satunya ialah maktab perguruan. Selain itu. Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan 1957 . Sains dan Teknikal bagi peperiksaan UPSR.Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera 1980 . Antaranya ialah menyediakan guru-guru yang berkemampuan mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menyampaika n ilmu pengetahuan kepada murid-murid.Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah 1970 . PMR. usaha memperkembangkan bahasa Melayu dan menin gkatkan keupayaannya menjadi bahasa ilmiah bagi semua bidang ilmu perlu diselaraskan den gan perubahan dasar pendidikan dan pelaksanaannya di peringkat Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. da n SPM ditaksir dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Selain itu. pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya menuntut agar langkah-langkah yang lebih gigih perlu dilakukan terhadap persoala n-persoalan yang ditimbulkan. KPM . menyusun. Seterusnya. menyelaras dan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu supaya bahasa itu benar-benar berfungsi me njadi Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi. mengemas.Bahasa pengantar Tingkatan 1 1979 . Hal ini kerana maktab perguruan telah dipertanggungjawabkan untuk melatih calon-calon guru tentang teknik serta sistem pembelajaran yang lengkap di samping menggalakkan penggunaan bahasa Melayu oleh bakal-bakal g uru. Di samping itu.Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 1983 . terdapat pelbagai institusi yang memainkan peranan penting untuk men jayakan matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar terutamanya di sekola h-sekolah. Bagi memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar juga terdapat beberapa aspek pe nting yang harus diperkemas dan dimajukan. tetapi dalam masa yang sama mas ih wujud ketidakseimbangan dari segi pelaksanaan dasar bahasa dalam sistem pendidikan.Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di university 1981 . usaha dan gelombang baru untuk memperk asakan bahasa Melayu seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan memantapkan pelaksanaan perancangan sebelum ini.Bahasa pengantar darjah 1 1975 . Akhir sekali ialah memperbanyakkan serta men inggikan mutu buku-buku dalam bahasa Melayu.Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 1982 .Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 181 2003 Mata pelajaran Matematik.

2. Akta Bahasa Kebangsaan memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967. kecuali dalam beberapa kes tertentu seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris. Akt a ini menimbulkan ketidakpuasan hati orang-orang Melayu dengan jaminan bahawa bahasa Inggeris terus digunakan dan dilihat sebagai mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. penegasan kepada pendidikan asas 3M. dan mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Bincangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. 410/1967 diwujud untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dengan bersyarat digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi sahaja. penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama. menulis dan mengira. pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. KATA KUNCI Laporan Razak 1956 Laporan Rahman Talib1960 Laporan Barnes 1950 Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1955 Dasar Pelajaran Negara Akta Pelajaran 1961 Akta Bahasa Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Laporan Kabinet Bahasa pengantar Undang-undang 410/1967 PENILAIAN KENDIRI 1. Pindaan Akta Pendidikan 1996 dikatakan mengganggu proses memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pemberitahuan Undang-undang No. pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan . namun akhirnya berjaya menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara sehingga ke peringkat universiti. penegasan kepada kurikulum berorie ntasikan Malaysia. Sejauhmanakah kebenarannya? . dan melicinkan tataca ra pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mengalami pelbagai rintangan. permula an kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia. iaitu membaca. Laporan Rahman Talib (1961) mencadangkan. bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. akademik dan vokasional. peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 182 RUMUSAN Laporan Razak (1956) mencadangkan.

Bhd. Sejarah Bahasa Melayu. Perancangan bahasa Melayu di Malaysia. Hassan Ahmad (1999). Abdul Rashid Melebek dn Amat Juhari Moain. Kedah: Penerbit Sarlis.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 183 RUJUKAN Abdul Rahim Abd Rashid (2000). Dewan Baha sa September Disember:785. Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn. Wawasan & Agenda Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn Bhd. Sufean Hussin (1996). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Abdullah Sani Yahaya (2003). Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bentong: PTS P ublication & Distributor Sdn Bhd. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Ismail Hussein (1966). KL:DBP Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain. Pendidikan di malaysia. Abdul Hamid Mahmood (2002). KL:D BP . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2006). KL:DBP.1995. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. sejarah. sistem dan falsafah. Bhd. Dasar Bahasa dan Pembangunan Negara di Malaysia. (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahas a di Malaysia. Awang Sariyan (1996). Mengenai bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Alias Bin Mohammad Yatim (1998).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->