BML 3012 SEJARAH BAHASA MELAYU

MODUL BML 3012: SEJARAH BAHASA MELAYU _______________________________________________________________ Panel Penulis Azhar Wahid Razali Ayob FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 © Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011 Hak Cipta Terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pe ngeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara e lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pen didikan Sultan Idris terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information stor age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: fbk@upsi.edu.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit FBK, UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak oleh/Printed by

KANDUNGAN Panduan Kursus vi Unit 1 : Asal usul peranan bahasa Melayu 1 Unit 2 : Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 Unit 3 : Perkembangan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik 31 Unit 4 : Perkembangan bahasa Melayu abad ke-19 dan ke-20 52 Unit 5 : Perkembangan bahasa Melayu moden 79 Unit 6 : Bahasa Melayu dalam persuratan 100 Unit 7 : Badan-badan dan pertubuhan bahasa 119 Unit 8 : Sumbangan tokoh bahasa dan persuratan melayu 144 Unit 9 : Bahasa Melayu dalam pendidikan 166 Unit 10 : Isu-isu bahasa Melayu 184

PANDUAN KURSUS

menyiap tugasan 20 Tutorial di Pusat 10 Tutorial dalam talian (E-Learning. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntuk kan 40 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi ini adalah seperti dalam Jadual 1. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 80 ja m waktu pembelajaran. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini den gan cemerlang. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. contohnya melalui BigBlueButton.iv PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan k andungan kursus.) 20 Forum (E-Learning melalui MyGuru2) 20 Video P&P melalui MyGuru2 6 Kuiz dalam talian melalui MyGuru2 4 30 50 Jumlah Masa Pembelajaran 80 . KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu di UPSI. Kursus BML 3012 Sejarah Bahasa Melayu merupakan kursus major bernilai 2 jam kred it. modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. dll. ulangkaji. Skype. Walau bagaimanapun. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran BML 3102 Aktiviti Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka Membaca modul.

2. Perbincan gan dan penelitian mencakupi tahap perkembangan bahasa Melayu purba. dan 4.v HURAIAN BML 3012 SEJARAH BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus BML 3012. 3. menjadi lingua franca seterusn ya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul seperti berikut: UNIT 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU Definisi bangsa dan bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu Pengertian bangsa Melayu Teori asal usul bangsa dan bahasa Melayu Teori dari luar Nusantara Teori Nusantara Teori yang diterima umum Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan . KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Di samping itu. Menghubung kait sejarah asal-usul bahasa Melayu daripada zaman kuno hingga za man moden. kursus ini turut me mberi penekanan terhadap badan-badan bahasa dan tokoh-tokoh bahasa dalam memperkembangkan bahasa Melayu sehingga mencapai tahap bahasa Melayu moden. Mempamerkan rasa kecintaan dan bangga terhadap bahasa Melayu. SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan pelajar dengan sejarah asal-usul bahasa Melayu. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti-aktiviti kebahasaan. Bekerja secara berpasukan bagi melaksanakan tugasan yang diamanahkan. anda diharap dapat: 1.

rumpun dan keluarga bahasa Filum Austris dan rumpun bahasa Austronesia Keluarga bahasa Nusantara Keluraga bahasa Melayu Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 3 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KUNO DAN BAHASA MELAYU KLASIK Tahap bahasa Melayu kuno Zaman Hindu sebelum Seriwijaya Zaman Seriwijaya Zaman Majapahit Catatan dan bukti bahasa Melayu kuno Ciri-ciri bahasa Melayu kuno Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN PRAMODEN Zaman Peralihan Zaman Melaka dan Islam Ciri-ciri Bahasa Melayu Klasik Zaman kedatangan dan sumbangan orang Eropah Zaman pemerintan British di Tanah Melayu Zaman sebelum dan selepas merdeka Sumbangan dan usaha orang tempatan Perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu Ciri-ciri bahasa Melayu moden dan perbezaannya dengan bahasa Melayu klasik Petikan-petikan contoh Perancangan bahasa Melayu Moden Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan .vi UNIT 2 KELUARGA BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU Konsep filum.

vii UNIT 6 BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN Zaman persuratan Melayu kuno Zaman persuratan Melayu klasik Zaman persuratan Melayu moden Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 BADAN-BADAN DAN PERTUBUHAN BAHASA Pejabat Karang Mengarang PBmPB ASAS 50 GAPENA Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka MBBIM MABM Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 SUMBANGAN TOKOH BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU Tokoh-tokoh zaman bahasa Melayu pramoden Tokoh-tokoh zaman bahasa Melayu sebelum dan selepas merdeka Perkembangan kesusasteraan Melayu Peranan wartawan dan media massa Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN Laporan Barnes 1950 Laporan Funn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956 Laporan rahman Talib 1960 Akta Pelajaran 1961 Akta Bahasa kebangsaan 1963/67 Laporan Kabinet 1979 Akta Pendidikan 1996 Pemberitahuan Undang-undang No 410/1967 Pembentukan Dasar Pelajaran Negara Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar .

Jumlah 100 .Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 ISU-ISU BAHASA MELAYU Penyatuan bangsa Identiti bangsa dan Negara Dasar Bahasa Negara dan fungsi bahasa Melayu Akta Pendidikan 1996 PPSMI Bahasa Melayu dan teknologi maklumat Kempen Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan Rumusan Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan PENAKSIRAN Tugasan % Wajaran Kaedah dan Hasil Tugasan 2 Kuiz 20 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Forum 10 Dalam talian menggunakan MyGuru2 Kerja Kursus 30 Tugasan berterusan akan diberikan oleh pensyarah Peperiksaan Akhir 40 Peperiksaan bertulis pada akhir semester.

Aktiviti termasuklah menjawab soalan. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursu s Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangka n. A . Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. mengisi tempat kosong. dan/atau mencari maklumat daripada Internet. melakar. buku. dan sumber lain-lain. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan.viii HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

Asal usul perkataan Melayu Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu. Menjelaskan etimologi istilah Melayu 2. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahas a Melayu PENGENALAN nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan Melayu . kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskr it. Formosa. Dengan itu himaalaya bermaksud tempat sejuk. Filipina dan beberapa puak yang mendiami wilayah Indo-China. seperti di puncak gunung yang tinggi. iaitu pertama. Definisi yang dikemukakan oleh Winstedt tidak dapat member gambaran jelas tentang siapa Melayu sebenarnya. Mengikut Zuber Usman. Perbincangan asalusul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. DEFINISI BANGSA DAN BAHASA MELAYU iapakah yang dikatakan orang Melayu dan bahasa Melayu ini? Berbagai pendapat tel ah dikemukakan oleh para pengkaji untuk mencari tanah asal bangsa Melayu.dan kemudian menjadi Melayu. Mengikut Slametmuljana. orang Melayu adal ah bumiputera di sekitar Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Kedua dalam makna yang lebih luas . Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. A Cult ural History membahagikan pergetian Melayu kepada dua makna. T eori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Bar at dan sarjana tempatan akan dibincangkan. 3. perkataan Melayu berasal daripada perkataan Himalaya yang te lah disingkatkan kepada Malaya .O Winstedt dalam bukunya The Malays. R. orang Melayu adalah penduduk asal kepulauan Melayu. anda diharap dapat: 1. Beberapa orang sarjana Barat seperti Hendrik Kern (Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) dan sarjana tempatan seperti Asmah Hj Omar (Malaysia) dan Salmetmujana (Indonesia) telah cuba menelus uri latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno untuk mencari tanah asal bangsa Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 1 UNIT 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. sedangkan alaya bererti tem . perkataan tersebut U S . Hima bererti salji atau salju. Perkataan Himalaya berasal d aripada perkataan Hima dan alaya . Di seberang Utara Selat Melaka.

Dalam catatan-catatan orang Barat sejak abad ke-16 Masihi. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dala m bahasa Jawa. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi.1992:13 ). J ohn Davis. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Si nghasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. Oleh hal demikian. seperti nama Negeri Johor. Prasasti tersebut dibina sebagai peringatan tentang berlaku nya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. Ber dasarkan cerita. Pe namaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu. iaitu sungai Melayu. Dari situ wujud perkataan malaiyur kemu dian menjadi malaiyu seterusnya menjadi malayu dan akhir sekali lahirlah perkataan melayu seperti man a pada hari ini. iaitu prasasti Amoghapasa. Siak. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Kelantan. Pamalayu bermaksud Ekspidisi Melayu. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa perkatan melayu berasal daripada p erkataan pamalayu . selaju orang berlari. Mereka menggunakan bahasa tempatan. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi ( Darwis Harahap. Namun kaedah atau ciri mereka mengklasifikasikannya tidak jelas. J. Selangor. Ada juga pengkaji yang mengatakan bahawa perkataan Melayu itu berasal daripada p erkataan Malaiyur-pura yang terpahat pada prasasti Bukit Gombak I di Sumatera Barat. Sarawak.A Pope dan William Dampier mencatatkan semua penduduk di kawasan Selat Melaka seba gai Malayan/Malay. Nama Melayu bagi kerajaan Malayu itu ber asal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut. Pahang. J. Perak. seperti Tome Pires. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh ITsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. air sungai tersebut begitu deras arusnya.Crawfurd pula mencatatkan orang Melayu menghuni separuh daripada Pulau Sumatera dan turut meng huni seluruh Semenanjung Tanah Melayu kecuali orang aslinya serta di sekitar Pulau Borneo ata . Terengganu dan Inderagiri. Kemudian di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. iaitu Malaya manakala di seberang sebelah Selatan men galami perubahan bunyi kepada Melayu . Bukti seterusnya ialah catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada Kaisar Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Perkat aan Malaiyurpura ini bererti kota malaiyur. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. atau kota gunung. n ama Melayu diberikan dari nama sungai tersebut.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 2 mengekalkan sebutan aslinya. iaitu lari.

u Kalimantan. Pengertian bangsa Melayu Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. . Ka mus Dewan (2006 : 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia.

B erdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penen tuan taraf kewarganegaraan. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 3 Istilah Melayu ini juga boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga semp it. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berham piran dengan Republik Chile di timur. Takrifan yang dikemukakan oleh UNESCO ini memberi ruang kepada sesiapa sahaja un tuk menjadi ahli suku bangsa Melayu asalkan memenuhi keperluan-keperluan dalam takrif tersebut. berkulit sawo matang. Namun di Malaysia orang yang bernama Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan a dat istiadat Melayu. Agama Islam tidak menjadi sy arat. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-p ulau Melayu. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menj adi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan . Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Mel ayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan. UNESCO(1972) pula dalam kajiannya merumuskan bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. rambut lurus. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hing ga ke Pulau New Zealand di selatan. Dalam pengertian yang luas.

. Indonesia. bahasa. * berbadan sederhana besar serta tegap dan Bahasa rasmi adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang bertulis. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. Filipina dan Kepulauan Polinesia sehingga ke kepulauan Hawaii. Dari segi penakrifan antropologi. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah Dari segi etnologi pula. tercatat dalam Bab 82 (1) yang mensyaratkan Perakuan ini membuktikan dengan jelas tentang keprihatinan bagi sesebuah negara yang merdeka dalam menangani kedaulatan bahasanya. para pengkaji barat mempercayai orang Melayu tergolong dalam gagasan puak Malayo-Polinesia.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 4 Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Perlembagaan Ne geri Brunei 1959. * lazimnya berkulit sawo matang. Gagasan ini termasuk mereka yang menghuni kawasan geografi yang dikenali kini sebagai Myanmar. dan adat istiadat masing-masin g yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut. Dari segi definisi budaya Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di duni a Melayu (Nusantara). Kemboj a. Menurut Syed Hussein Al-Attas menerusi bukunya Mitos Peribumi Malas . Melayu bermakna kelompok masyarakat yang mengamalkan si stem kemasyarakatan dwisisi (budaya dan agama) dan kegenerasian yang termasuk dalam b angsa Mongoloid.000 SM. Mengapa agaknya sukar untuk kita mengesan tanah asal bangsa Melayu. Orang Melayu dipe rcayai menghuni kepulauan Melayu kira-kira pada 50.

Sumber sejarah Asia Tenggara tidak didokumentasikan dengan baik dan penulisan se jarahnya berdasarkan laporan dari orang luar terutamanya dari sarjana Barat.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 5 TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU ebagaimana sukarnya mengesan asal usul perkataan Melayu begitu juga halnya untuk kita mengetahui asal-usul bangsa Melayu. Teori ini lebih popular dan kadang kal a dinamai Teori Yunan. Dongson. Hal ini berlaku kerana tidak banyak bukti-bu kti sejarah yang ditemui kerana cuaca dan iklim tropika di kepulauan Melayu ini memungkinkan kepu pusan bukti-bukti arkeologi dan kesukaran menjejak bukti. Austria telah membuat kajian terhadap kapak tua. inskripsi da n jumpaan arkeologi. Sarjana yang berasal dari Wien. d an kebudayaankebudayaan lain yang mempunyai persamaan dengan penduduk-penduduk di kepulauan Asia Tenggar a. Beliung ini berbentuk segi dan panjang ditemui di sekitar S R TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU Bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar Asia (Teori Yunan) Bangsa dan bahasa Melayu berasal dari kepulauan Melayu (Teori Nusantara) . bahan-baha n tinggalan kebudayaan lama di daratan Asia Tenggara seperti kebudayaan Hoa Binh. Beliau merupakan seorang ahli prasejarah dan guru besar di Iranian Institute dan School for Asatic Studies juga membuat kajian tentang asal usul bangsa Melayu di Asia Tengah. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Untuk mengetahui asal-usul bahasa kita perlu terlebih dahulu mengetahui asal-usul bangsa Melayu. iaitu Tanah Besar Asia. Namun begitu beberapa teori atau pendapat telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai sejarah dan perkemban gan bangsa dan bahasa Melayu. SARJANA BARAT Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) Robert Von Heine Geldern (1932) telah mengkaji bahan-bahan arkeologi. dan teks-teks klasik atau hikayat. iaitu TEORI DARI LUAR NUSANTARA (TEORI YUNAN) amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal d ari luar kepulauan Melayu. artifak seperti patung dan tapak prasejarah. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berk enaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu.

Salween. Chochin Cina dan Kampuchea. Beli au juga berpendapat bahawa orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu (Ismail Hussein. Madagaskar. dan Hwang.. Filipina. Hendrick Kern (Sarjana Belanda) H. iaitu Tebu ubi lalat Nyiur padi babi Buluh ikan yu asu (anjing) bambu (awi) gurita kutu Mentimun udang aalawa Jelatang ikan pari lisa Tuba penyu laba-laba Talas buaya langau pisang (punti) tuna besi Pandan nyamuk wangkang .________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 6 Hulu Sungai Brahmaputra. Dengan itu bahasa Melayu juga dianggap berasal dari induk yang sama. 1998). Formosa(Taiwan). Beliau berpendapat tempat asal kebudayaan Melayu adalah dari tiga dae rah berkenaan dan daratan sepanjang pantai di sekitarnya. tiga puluh kata-kata Austronesia telah dibuat perbandingan. 1984:2). Berikut. (Amat Juhari Moain. Irrawady. Kern yang menyelidiki bahasa Melayu Polinesia mendapati banyak perkataan yang terdapat di Malaysia. Yangtze. Bentuk jenis kap ak yang sama ditemui di beberapa tempat di kawasan Nusantara. pulau-pulau di Lautan Pasifik hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa . G eldern membuat kesimpulan bahawa kapak tua tersebut di bawa oleh orang Asia Tengah (daerah Yuna n) ke Kepulauan Melayu.

R. Dalam buku yang ditulisnya beliau menyentuh tentang k esamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. Rumusan ini berdasarkan kesamaan dari segi adat resam penduduk-penduduk di kedua-dua tempat tersebut. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. Namun begitu.Onn. iaitu melalui Laut China Selatan. Berdasarkan hasil kajian yang dibuat oleh beliau. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776) Menurut Abdul Rashid.2005). proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. J. Logan juga mer upakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. Beliau berpendapat bahawa kedua-du a bahasa ini berasal dari bahasa yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. Daing Melebek (2005) J. Persamaan ini menunjukkan bahawa mereka adalah dari keturunan yang sama (Abdul Rashid Daing Melebek . Bastian.R Foster telah berlayar ke lautan P asifik dan Asia Tenggara untuk mengkaji bahasa-bahasa Austronesia. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pe rtengahan abad yang lalu. Nik Safiah Karim. Bahas a ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan ben ua Asia. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Mal aysia) Nik Safiah Karim dan lain-lain dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) m enyokong teori bahawa penutur-penutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun da lam beberapa .R Logan J. SARJANA TEMPATAN Asmah Hj Omar(Sarjana Malaysia) Asmah Hj Omar(1988) turut bersetuju bahawa orang Melayu berasal dari Asia Tengah. beliau telah membuat rum usan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. Logan telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-pendu duk di tanah pergunungan di antara negeri Assam.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 7 J. Farid M. Beliau telah menulis sebuah b uku yang berjudul 'Voyage Around the World'. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). iaitu mendah ului A.R.(Darwis Harahap.

Ismail Hussein (Sarjana Malaysia) Ismail Hussein dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuj u bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 8 gelombang pergerakan manusia.M. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. Berikut beberapa sar jana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebalikn ya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutr o (1500 SM). W . Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahu n 2500 S. wilayah Austronesia ini tanp a penduduk. hingga tahun 1500 S.M. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. TEORI NUSANTARA alaupun terdapat ramai sarjana baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan berse tuju asal bangsa dan bahasa Melayu itu dari daratan Asia. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Me layu dan lautan Pasifik. a) Jelaskan alasan yang dikemukakan oleh sarjana perihal bangsa Melayu yang dikatakan datang dari Asia Tengah. Slametmuljana (Sarjana Indonesia) Slametmuljana turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. namun ada juga yang menolak anda ian tersebut dengan mengemukakan bukti dan hujah masing-masing. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia.

namun beliau telah mengarang banyak buku mengenai bahasa.W. John Crawford juga menambah hujahnya dengan bukti yang menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembila n belas. Beliu juga menyimpulkan orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana tempat. Beliau juga mengatakan bahaw a terdapat hubungan antara bahasa Austronesia dengan bahasa-bahasa di daratan Asia Tenggara seperti Campa. Omar.W. Formosa. Bisanya. Guham da n beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. 28-29) P. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di at as merupakan bahasa ambilan sahaja. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. Schmidt (1906) Beliau mendasarkan kajiannya terhadap perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa Campa dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara.Hilmly (1980) dan P. dan Sedang. Schmidt (1906-2000) Beliau merupakan seorang tokoh yang beragama Katholik dan merupakan pemimpin aga ma itu. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu d an bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 9 SARJANA BARAT John Crawford (Sarjana Inggeris) Beliau membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. ( Amat Juhari Moain. K. Campa. Tahiti. (Asmah Hj. John Crawfurd menjelaskan terdapat banyak persamaan perkataan di antara bahasa Melayu dengan bahasa dari kawasan Po linesia yang terdapat di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Rade. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. Pendapat beliau telah di sokong oleh P. Beliau menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahas a Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa Campa. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malaya n'. Croline.W Schmidt P.W Schmidt yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer. Maori. 1998) . Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang t ertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. Pulau Roti dan Pulau Sawu. passim. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. bahasa Melayu de ngan bahasa Bali. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di anta ra bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. tetapi merupa kan induk yang tersebar ke tempat lain. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indon esia Timor. Jarai. Antara tulisannya yang terke nal ialah tentang bahasa-bahasa di Nusantara dan perbandingan bahasa.

Pendapat Heine Geldern adalah antara sarjana paling awal mencadangkan pendekatan migrasi yang menunjukkan bagaimana kapak bat u dan beliung batu licin berbentuk empat segi muncul dalam kebudayaan baru di Asia Tenggara ju ga ditolak kerana kajian terperinci terhadap kapak beliung dan tembikar ini tidak menunjukkan ciri -ciri yang betul-betul sama.Sifat kapak beliung dan tembikar berbeza dari segi saiz. Pen emuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. . Myanmar. Penduduk-pend uduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu.000 tahun lalu. bentuk dan kandung an bahan yang digunakan. Deutro-Melayu atau Melayu. Beliau ju ga menegaskan orang Melayu dan bumiputera berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan oran g Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama.UKM) Beliau menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Mereka turut dikatakan bukan han ya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. Berdasarkan pemahaman anda tentang etimologi Melayu. bincang bersama rakan dan bina semula satu pentakrifan tentang bangsa dan bahasa Melayu. Beliau menambah tidak pernah berla ku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawa san ini mengikut gelombang Proto Melayu.Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir S elat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. beliau menolak teori migrasi sarjana Barat yang diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 10 SARJANA TEMPATAN Sutan Takdir Alisjahbana Beliau menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi pada pendapat beliau ialah per dagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni.

Sen . Kelantan. 3. Alat perburuan mereka diper buat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepul auan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. ditandai deng an kemahiran bercucuk tanam. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar A sia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Berdasarkan Teori ini. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. In i mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yun an dengan menyusuri Sungai Mekong. Daripada orang Neg rito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Nag a di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. serta saiz badan yang pendek.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berund ur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan.5 00 SM. berbibir penuh. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan ada nya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. 2. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 11 TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih ka bur. bermata bundar. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. berhidung lebar. bera mbut kerinting. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Mel ayu menerusi tiga gelombang yang utama. namun kelompok ini masih wujud sehing ga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertal ian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Teng ah atau Yunan. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito . Di Kedah sebagai contoh. Secara keselu ruhannya. Sakai. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. dan Semai. p ada tahun 5000 SM. iaitu bahasa Cham. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Ahli seja rah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung.

Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban le bih tinggi daripada Melayu-Proto. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti mem bina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. bahasa yang ditu turkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. Jakun dan Temuan. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah.oi.500 SM. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Dengan kemahiran yang dimiliki. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kun o yang kedua yang berlaku pada 1. Namun begitu. M .

Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini j elas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 12 Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang b erasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa adalah satu fenomena "ambilan" Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Mel . Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga d i daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar.Crawfurd. . iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berad a di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) . RUMUSAN . Namun begitu teori ini kurang popular. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-us ul bangsa dan bahasa Melayu. Antara hujah pendukung teori ini.Himly. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. hingga tahun 1500 S.M. iaitu lautan Pasifik dan lauta n Hindi. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. K. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu di percayai wujud di daerah Jambi. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara.M. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokon g teori ini adalah seperti: kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. yang berasal daripada da taran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu deng an bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. Sutan Ta kdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. .

.ayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mew ujudkan tamadun bersendirian. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah .

London: New York. Melayu Proto 6. Ismail Hussein (1966). Bab 1: Sejarah ringkas bahasa Melayu. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia.Bab 1: Asal-usul bahasa Melayu. KL:DBP. dari Foster sampai Heyerdah. Etimologi 2. Teori migrasi 3. 4. Asal bangsa dan bahasa Nusantara.Bab 1:Penyebaran bangs a dan bahasa Alexander Adelaar and Nikolaus P. Melayu Deutro 9. (1998). kebudayaan Melayu 10. The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Teori Yunan 4. Teori Nusantara 5. Pulau Pinang : Penerbi t USM. Apakah perbezaan antara konsep bahasa Melayu dan orang Melayu? 2.Jakarta: Balai Pustaka. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. . Nik Safiah Karim et. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Himmelmann (2005). Susur galur bahasa Melayu.al. Jelaskan mengapa ada sarjana yang bertegas menyatakan bangsa Melayu tidak dat ang dari mana-mana. 3. Negrito 8. KL:DBP Dewan Ba hasa dan Pustaka. Darwis Harahap (1992). kebudayaan dongson PENILAIAN KENDIRI 1.________________________________________________________________Asal usul Bahasa Melayu 13 KATA KUNCI 1. B ab 1: Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. KL:DBP. KL:DBP. Bincangkan takrif orang Melayu menurut perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Slametmuljana (1975). Mengapakah ada pengkaji menyatakan untuk mencari tanah asal orang Melayu agak kabur? RUJUKAN Asmah Haji Omar (1998). kapak tua 7. (2004).

Dalam hal ini jelas kepada kita bahasa Melayu mem ainkan peranan penting sebagai penyatuan kepada masyarakat berbilang kaum di Melaka ketika itu. Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya isu ketidakyakinan terhadap kemampuan ba hasa Melayu dalam mengungkap ilmu moden. 5. kerajaan Melayu Melaka berhadapan dengan masyarakat yang berbilang kaum. O leh kerana bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan secara t idak langsung isu memartabatkan bahasa Melayu menjadi agenda nasional. secara langsung kita sebenarnya mempe rkatakan kedudukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 184 UNIT 10 ISU-ISU BAHASA HASIL PEMPELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Sebagai sebuah neg ara yang berdaulat Malaysia perlu mempunyai lambang dan martabat bangsanya sendiri. Mengenal pasti isu-isu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. isu bahasa Melayu dalam era ICT dan sebagainya. isu penggunaan bahasa Inggeris bagi mengajar mata pelajaran sains dan ma tematik. Dalam unit ini kita akan membincangkan pelbagai isu dalam kerangka memartabatkan bahasa Melayu. isu indentiti bangsa dan negara. Antara isu yang akan dibincangkan termasuklah isu penyatuan bangsa . Memahami isu-isu dalam memartabatkan bahasa Melayu 2. Dalam bidang pen tadbiran. 4. pendidikan. Sebelum negara kita merdeka. perdagangan. ISU PENYATUAN BANGSA pabila memperkatakan isu penyatuan bangsa. Tugas memimpin rakyat untuk menjadi satu bangsa Malaysia yang bersat u padu dan kukuh I A . bahasa Melayu te lah dipilih kerana sifanya yang mudah dipelajari. PENGENALAN su-isu dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah isu-isu yang banyak cabangnya. Bahasa Melayu ketika itu sudah bersifat sebagai bahasa antarabangsa. Menjelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan bahasa Mel ayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Selepas merdeka isu penyatuan bangsa menjadi semakin penting. 3. undang-undang dan komunikasi seharian. Tugas untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu menjadi sukar kerana setiap kaum berasa ke lompoknya perlu dilindungi. Membezakan di antara isu dan masalah dalam memartabatkan bahasa Melayu.

agama dan budaya kita. Iban. Kadazan. Bagi membentuk masyarakat Malaysia dan bangsa Malaysia. toleransi. kita perlulah terlebih d ahulu menyatukan setiap bangsa dan keturunan yang ada di Malaysia. Cita-cita perpaduan dan integrasi kaum ini dapat dijelmakan melalui persefahaman. Slogan 'Malaysia Boleh' seharusnya dijadikan kata keramat untuk membentuk dan me nyatukan bangsa Malaysia yang berbilang kaum. Sejarah telah membuktikan bangsa dan bahasa Melayu terkenal dan mampu menjelajah ke seluruh pelosok alam Melayu malah ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Panglima Awang yang ikut berlayar bersama Ferdinan de Maggellan. hormat-menghormati. Dengan ini barulah kita dapat mencorakkan bentuk bangsa Malaysia yang diingini. Untuk mencapai matlamat ini sekali lagi bahasa Melayu dipilih untuk memainkan peranannya sebagai bahasa perpaduan. perkongsian kuasa. kes etiaan dan patriotik. Salah satu cabaran Wawasan 2020 ialah melahirkan masyarakat Malaysia yang bersat u padu. India. Sejarah asal-usul bahasa Melayu berka it rapat dengan sejarah asal-usul bangsa Melayu. Sikap sinis sebahagian rakyat kita yang melihat bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa tin ggi seharusnya diperbetulkan. Misalnya Figafeta menyebutnya sebagai seorang lelaki dari Melaka . Pada hakikatnya kita perlu menerima Malaysia mempunyai masyarakat majmuk dan kit a semua adalah bangsa Malaysia. Murut. Begitulah haln ya apabila slogan Bahasa Jiwa Bangsa . Walaupun pelbagai kajian telah dilakukan namun sehingga hari ini kita masih kabur untuk mencari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu. namun nama Panglima Awang tercatat dalam pelbagai catatan seja rah bangsa asing. bukan sekadar usaha kita membina identitinya sahaja tet api melihat jiwa yang ada dalam bahasa dan bangsa itu. bahasa kebangsaan. tolak ansur. begitu juga dengan orang Cina. Dusu n dan sebagainya. Bagaiman apun ada juga ahli . bahasa perpaduan dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebang saan. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap rakyat Malaysia ialah meleta kkan semula bahasa Melayu pada kedudukan yang sepatutnya seperti yang telah dimaktubkan dalam perle mbagaan negara dan akta bahasa kebangsaan. Jika kita ket urunan Melayu kita tetap kekal sebagai Melayu. Dalam konsep sebuah negara bangsa kita tidak boleh melupakan dan kehilangan baha sa. ISU IDENTITI BANGSA DAN NEGARA ewujudan sesuatu bahasa berkait rapat dengan kewujudan bangsanya. Walaupun nama Panglima Awang tidak terca tat dalam manamana manuskrip Melayu. Kerajaan telah memilih bahasa Melayu sebagai bahas a rasmi. Kita juga tidak boleh hilang identiti etnik kita.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 185 bukanlah satu tugas mudah.

Barat yang cuba menutup sejarah kejayaan bangsa Melayu dengan menafikan kewujuda n Panglima K Mengapakah dikatakan bahasa mampu menjadi alat penyatuan bangsa sesuatu negara? .

Ariberto . Walaupun pe lbagai usaha telah dibuat bagi memajukan bangsa yang bersatu padu. Bak kata pepatah 'di mana bumi dipijak di situlah langit di junjung'. Ketika zaman penjajahan kedudukan bahasa Melayu merosot dengan teruk. Dalam hal ini jelas kepada kita bahasa Melayu menjadi ident iti kerajaan Melayu Melaka ketika itu. Maka dipersetujui supaya bahasa Melayu dipilih dan memainkan peranannya sebagai bahasa yang akan menyatukan semua penduduk Tana h Melayu ketika itu. Malah sebelum merdeka semua parti politik bersetuju supaya satu bahasa dipilih untuk d ijadikan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Tanah Melayu yang merdeka. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka adalah bukti penting bahasa Melayu mampu me mperkatakan perihal perundangan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 186 Awang. namun ianya belum dapat direalis asikan sepenuhnya. Bahasa Melayu bukan sekadar menjadi bahasa istana da n bahasa persuratan malah menjadi bahasa perdagangan di Melaka. Malah nama tokoh pahlawan Melayu itu turut diubah dan dikenali sebagai Enr ique . Selepas merdeka kesedaran untuk memartabatkan semula bahasa Melayu giat dilakuka n. Perkembangan muktahir ini melihat kedudukan bahasa Melayu terus dicabar dan dias ak dari pelbagai sudut. Bahasa Melayu turut menjadi bahasa undang-undang. Sejak hari itu kedudukan bahasa Melayu terus dimantapkan. krisis keyakinan terhadap k emampuan bahasa Melayu mengungkapkan ilmu tinggi dan gelombang ICT menjadikan kedudukan bahasa M elayu semakin . Dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia dan memajukan negara mengikut acu an sendiri usaha pendaulatan untuk membentuk identiti bangsa perlu dibuat melalui bahasa ke bangsaan yang dipilih. Bahasa Melayu telah diber i nilai ekonomi oleh masyarakat dan empayar Melaka. membawa pengertian yang cukup mendalam kerana ' maju bangsa majulah bahasa'. Pelbagai u saha telah diambil agar kedudukan bahasa Melayu berada pada landasan yang betul. Martabat dan kedudukan bangsa dan bahasa M elayu diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Henry The Black . Espinosa dan pelbagai lagi mengikut sebutan sesuatu bangsa Empayar Melaka sebelum kejatuhannya di tangan Portugis pada tahun 1511 merupakan sebuah kerajaan Melayu yang hebat dan besar. cabaran bahasa Inggeris. iaitu bahasa Melayu. Ini menunjukkan jalan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai identiti bangsa dan negara masih jauh dari jangkauan. Henrich . Peranannya mula diketepikan dan bahasa asing terutama bahasa Inggeris ketika pendudukan Inggeris di Tanah Melayu mengambil tempat. Kedudukan bahasa Melayu semakin tenat dan orang Melayu seolaholeh sudah hilang identiti dan jati diri bangsa. Desakan globalisasi.

Dalam hal ini usaha membina dan membentuk identiti bangsa dan negara m elalui bahasa melalui jalan sukar.terancam. kedudukan bahasa Melayu akan menjadi lebih parah. Usaha membentuk identiti bangsa dan negara melalui bahasa perlu dilakukan dengan bersungguhsungguh. Setelah lebih 400 tahun bangsa dan . Lebih malang lagi bahasa Melayu terus dicemar dengan penggu naan bahasa slanga yang melampau dan amalan merojakkan bahasa Melayu. Slogan 'Bahasa Jiwa Bangs a' bukan sekadar ungkapan kosong tetapi perlu penghayatan setiap pendukungnya. Keghairahan kita menguasai bahasa asing dengan mengabaikan bahasa Melayu adalah sesuatu yang amat malang. Khazanah sesuatu ilmu ban gsa itu hanya akan kekal jika diungkapkan dalam bahasa ibundanya sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain menghormati dan memar tabatkan bahasa kita sedangkan kita sendiri alpa untuk mempertahankan. Jika keadaan ini tidak dibend ung.

(iii) Rakyat Malaysia tidak dilarang menggunakan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 187 bahasa Melayu terjajah memang agak sukar untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa bahasa Melayu pernah menjadi identiti bangsa Melayu. belajar atau mengajar bahasaba hasa lain. (i) lambang identiti negara dengan penggunaan berstatus tinggi digunakan dalam majlis-majlis rasmi negara. Kerajaan Negeri. (ii) Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi bagi melaksanakan maksud-maksud Kerajaan Persekutuan. Tafsiran terhadap kedudukan dan f ungsi bahasa Melayu telah dibuat dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan jabatan kerajaan. FUNGSI BAHASA MELAYU Dalam hal ini fungsi bahasa Melayu ditafsirkan sebagai: Bahasa kebangsaan dan menjadi. Secara ringkas. B. dasar bahasa negara seperti yang termaktub dalam undan g-undang menetapkan perkara-perkara yang berikut: (i) Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. DASAR BAHASA NEGARA Dasar bahasa negara dengan jelas disebut dalam Perlembagaan Malaysia (Perkara 15 2) dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971). Badan Berkanun. dan Pihak Berkuasa Tempatan. ISU DASAR BAHASA NEGARA DAN FUNGSI BAHASA MELAYU A. (ii) bahasa yang difahami oleh seluruh penduduk Malaysia (iii) alat komunikasi lisan dan tulisan dalam urusan rasmi dan tidak rasmi di ja batan kerajaan dan swasta Kenapa dikatakan usaha membentuk identiti bangsa dan negara melalui bahasa agak sukar dilakukan? .

Bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu tinggi. media massa. Pelbagai istilah dicipta bagi memenuhi fungsinya untuk memperkatakan bidang sain s. Apakah yang anda fahami dengan Dasar Bahasa Negara? Senaraikan fungsi utama bahasa Melayu dalam sektor awam. teknologi dan maklumat. perdagangan.dan hal-hal yang berkaitan dengannya. kesenian. (ii) Menjadi bahasa pengantar bagi semua subjek yang diajarkan di institusi pendidikan tinggi awam (kerajaan). Bahasa yang mempunyai nilai ekonomi dan berfungsi sebagai bahasa perbankan. kebudayaan. perniagaan. agama. industri. Bahasa persuratan. (iv) Subjek wajib yang diajarkan di semua jenis dan peringkat institusi pendidik an swasta. . teknologi maklumat. Perkara ini dilakukan untuk menjadi kan bahasa Melayu mampu memenuhi keperluan pembangunan Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. rendah dan menengah kerajaan. (iii) menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah rendah jenis kebang saan Cina dan Tamil. Fungsi ini diringkaskan seperti yang t erdapat dalam Akta Pendidikan 1995 adalah seperti berikut: (i) menjadi bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran (bukan bahasa) di peringkat pendidikan prasekolah. sains. Bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 188 Bahasa rasmi yang digunakan bagi semua maksud rasmi kerajaan. inetrnet dan sebagainya. (iii) perhubungan antara jabatan sektor awam dengan orang ramai dan sebaliknya. iaitu digunakan un tuk (i) perhubungan dalam jabatan dan antara sesama jabatan sektor awam (ii) perhubungan antara jabatan sektor awam dengan pihak sektor swasta. falsafah dan sebagainya.

Perubahan sikap ini sebenarnya b ertentangan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 189 AKTA PENDIDIKAN 1996 epentingan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu mendorong kerajaan supaya Bahasa Inggeris digunakan bagi menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk kursuskursus sains dan teknologi tertentu di peringkat universiti. Institusi pendidikan swasta yang menggunakan bahasa Inggeris s ebagai bahasa pengantar dibenarkan terus menggunakannya.000 orang. Walaupun bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. pensyarah tidak boleh berbahasa Melayu pelajar asing tidak tahu bahasa Melayu IPTS yang berkembang pesat. Menteri Pelajaran ketika itu (Utusan Malaysia. Akta Pendidikan 1995. perkara ini ti dak menjamin kedudukan bahasa Melayu. 12 Januari 1996) memberi jaminan kedaulatan bahasa Malaysia tidak terhakis walaupun Institu si Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar me reka. hampir semuanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. iaitu apabila. abad ke-21 adalah abad yang lebih mencabar dan untuk menjadi negara maju seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020 penyediaan tenaga kerja mahir dan pembangunan ekon omi mestilah dimantapkan. IPTS di Malaysia sudah mula menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari luar Malaysia. Fasal 17 (1) memperuntukkan bahawa: Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pen didikan dalam Sistem pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditentu kan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Mente ri daripada subseksyen ini . hasrat kerajaan menjadikan Malaysia pusat pendidikan utama di rantau ini bahasa Inggeris perlu diwajibkan pada semua peringkat persekolahan (walaupun dik atakan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar) akta baru ini diyakini dapat meningkatkan perpaduan rakyat di negara ini akta baru ini juga dikatakan dapat menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada rakyat Malaysia. Akta ini masih mempertahankan kedudukan bahasa Melayu dan pendidikan aliran Mela yu. Terd apat pelbagai sebab kenapa perlunya Akta Pendidikan 1995 diperkenalkan yang antaranya. Akta Pelajaran 1961 dan semangat perlembagaan. Sekolah jenis kebangsaan masih dibenarkan menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tam il sebagai bahasa pengantar. Kelonggaran penggunaan bahasa Inggeris di IPTS diberikan dalam dua keadaan sahaj a. Ketika ini dilaporkan terdapat hampir 600 IPTS dengan b ilangan pelajar lebih 200. Potensi .

K .

Selain itu semua universiti awam turut menyahut seruan kerajaan den gan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk kursus-kursus sains dan matematik termasuk kursus teknologi. PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS ada tahun 2003. P IPTS diberi kelonggaran untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kursus-kursus yang dikendalikan. Akta pendidikan 1996 membenarkan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengan tar dengan meluas. Perlaksanaan ini tanpa disedari dengan sendirinya mengubah Dasar Pend idikan Kebangsaan yang selama ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. kerajaan telah menetapkan supaya bahasa Inggeris digunakan sebag ai bahasa pengantar dalam pengajaran mata pelajaran sains dan matematik di peringkat sekol ah dan matrikulasi. Jelaskan kenapa kelonggaran ini diberikan kepada IPTS? . Kita tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris tetapi usaha selama ini yang mu la menampakkan hasil terutamanya sebagai alat perpaduan sedikit sebanyak mula terje jas. Dalam hal ini kedudukan dan kepentingan bahasa Inggeris hendaklah dilihat sebagai hubungan yan g berasaskan keperluan antarabangsa dan kedudukan bahasa Melayu pula harus dilihat sebagai ba hasa kebangsaan yang berkait rapat dengan jati diri dan maruah bangsa. Jika bahasa Melayu diangg ap sebagai tidak mampu mencapai matlamat wawasan 2020 atau sebagai ilmu. Keadaan ini boleh membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Keghairahan mengguna dan mermartabatkan bahasa Inggeris ini akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub di dala m perlembagaan. rakyat tentu sahaja tidak yaki n dengan kemampuannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malah sebagai bahasa per paduan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 190 yang besar untuk mengembang dan menyebarkan bahasa Melayu kepada pelajar asing t entunya agak perlahan.

A ntara hujah mereka yang melihat kedudukan dan martabat bahasa Melayu merosot dan tercabar. maka khazanah ilmu akan bertambah. penggusaan bahasa Inggeris pelajar dapat memp erkukuh dan memantapkan lagi. Banyak negara lain seperti China. bahasa perpaduan dan sebagai ba hasa pengantar dalam sistem pendidikan.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 191 Kebaikan pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Banyak istilah-istilah dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris. Para pendukung yang mahukan bahasa Inggeris menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu berpendapat antaranya. usaha memajukan negara akan menjadi lambat. iaitu: Jika masalah penguasaan bahasa Inggeris yang menjadi isu sepatutnya kaedah penga jaran dan pembelajaran bahasa Inggeris yang perlu dimantapkan. Menguasai bahasa Inggeris tidak akan mengurangkan jati diri dan martabat bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi . maka mereka tidak akan berhadapan dengan masalah untuk membuat rujukan dalam bahasa I nggeris terutama penuntut-penuntut di universiti. Hanya mata pelajaran sains dan matematik sahaja yang terlibat. bahasa kebangsaan. Dengan menggunaka n bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dengan menguasai b anyak bahasa. perubahan ini ternyata mendapat reaksi yang pelbagai. Implikasinya terhadap bahasa Melayu Perubahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini sesuatu yang amat drastik dan m engejutkan pejuangpejuang bahasa dan pencinta bahasa Melayu. Proses globalisasi kini menuntut kita menguasai bahasa Inggeris. Belajar bahasa apa sekalipun akan memberi faedah kepada kita. Jika bahasa Inggeris dikuasai dengan baik oleh p elajar. Ha l ini berlaku kerana pengguasaan teknologi maklumat dan komunikasi serta kegiatan ekonomi anta rabangsa bergantung pada pengguasaan bahasa Inggeris. Kegagalan pelajar menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan membantutkan usaha menguasai ilmu. Setelah hampir 50 tahun bahasa Melayu memaink an peranan sebagai bahasa rasmi. Kemerosotan penguasaan baha sa Inggeris mungkin disebabkan sistem dan kaedah yang digunakan selama ini tidak se suai atau gagal mencapai matlamat yang diharapkan. Sebahagian besar bidang ilmu dan maklumat hari ini tersebar melalui bahasa Ingge ris. Resolusi ke-2 Kongres Bahasa dan Persur atan Melayu ke-6 pada 5 September 2002 mengusulkan agar. Jepun da n Korea hari ini mula memberi tumpuan kepada bahasa Inggeris. Tanpa bahasa In ggeris.

Kajian yang dilakukan oleh DPB-UKM pada tahun 2004 di 242 buah sekolah menengah menunjukkan guru belum bersedia untuk mengajar mata pelaja ran sains .bahasa Melayu Guru sebagai agen pelaksana dalam dasar berkenaan juga menghadapi masalah besar dengan pengguasaan bahasa Inggeris.

Setel ah sekian lama bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan. Beberapa kajian yang dilakukan di luar negara membuktikan bahawa belajar melalui bahasa ibunda adalah lebih cepat dan berkesan. Buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu tentunya tidak akan diterbitkan lagi kerana sudah tidak ada pembac anya. pada masa hadapan tentunya bahasa Inggeris akan digunakan sepenuhnya untuk mengu bal soalan peperiksaan. Pengguna an bahasa Inggeris itu telah mengganggu proses pemahaman matematik. Kerajaan Brunei mengubah bahasa pengantar pendidikannya daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Ing geris pada tahun empat pendidikan rendah. Mengajar ilmu melalui bahasa ibunda adalah lebih berkesan. Perub ahan bahasa pengantar ini telah menimbulkan beberapa kesan. 2007:62) sesuatu yang agak ganjil apabila di lebih kurang 30 buah negara sedunia bahasa Melayu telah diiktiraf seb agai bahasa ilmu dan bahasa tamadun tinggi. Keadaan yang sama juga boleh berlaku lejar-pelajar di Malaysia. 2007:868). Namun pada hak ikatnya. Setelah mendapat pendidikan asas melalui Bah asa Melayu. Penguasaan Bahasa Melayu juga mula merosot. Misalnya di negara Brunei Darussalam yang mengamalkan dasar dwibahasa. Penggunaan bahasa Melayu semakin merosot. Kanak-kanak menghadapi kesukaran apabila bahasa pengantar ditukar daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Pada peringkat awal keraj aan menjelaskan penggunaan dwibahasa dalam kertas soalan peperiksaan. Menurut Kamal Syukri (Abdullah Hassan. Berdasarkan isu pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam Bahasa . Hal ini tentunya akan menjejaskan kedudukan d an martabat bahasa Melayu. perubahan ini t entunya akan mengganggu proses pembelajaran. di negara kita sendiri keupayaan bahasa Melayu sebaga i bahasa ilmu diragui. Peranan bahasa Melayu semakin kurang terutamanya sebagai bahasa ilmu dan dikhuat iri akan hanya menjadi bahasa pasar sahaja.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 192 dan matematik dalam bahasa Inggeris. Secara perlahan-lahan keadaan ini akan menghakis penggunaan dan martabat bahasa Melayu. Istilah-istilah yang dicipta dalam pel bagai bidang ilmu tidak akan digunakan dan istilah baharu tidak akan dicipta lagi. Seterusnya bahasa Inggeris akan digunakan dalam soalan peperiksaan awam. Prestasi mereka dalam peperiksaan juga menurun.2% guru matem atik yang mampun menerangkan konsep sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. (Abdullah Hassan. mata-mata pelajaran sains dan matematik diajarkan melalui bahasa Inggeris.7% guru sains dan 62. Hanya 54.

Beri komen anda Kebaikan pelaksanaan PPSMI Penentangan terhadap PPSMI Implikasinya terhadap bahasa Melayu daripada aspek perlembagaan dan undang-undang . teliti laporan akhbar berikut.Inggeris (PPSMI).

________________________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ _____ Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 193 .

tekn ologi. sastera. 3. Mengadakan skim penggalakan dan insentif kepada ahli akademik dan ilmuan untu k menulis dan menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu buku dalam bidang pengkhususan masing-masi ng. (iii) menubuhkan kerjasama yang erat dengan Indonesia. boleh ditumpukan kepada dua strategi . Mengadakan kempen. Menubuhkan beberapa buah Akademi Pembelajaran Bahasa Inggeris dan Bahasa Mode n Wilayah . budaya. penggunaan dan penilaian buku-buku dan bahan-bahan rujukan dalam pe lbagai media dalam semua bidang sains. 1.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 194 MENGEMBALIKAN MARTABAT. 5. KEWIBAWAAN DAN KEYAKINAN TERHADAP KEMAMPUAN BAHASA MELAYU enentangan terhadap pelaksanaan PPSMI telah mendorong pihak kerajaan melalui Kem enterian Pelajaran untuk mengambil tindakan memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan.iaitu cara mengatasi masalah sikap negatif terhadap keupayaan dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai pengantar sains. penulisan. penyebaran . (iv) menubuhkan hubungan dan kerjasama yang erat dalam penerbitan. teknologi dan teknologi maklumat. sains dan teknologi dalam bahas a Melayu dalam penerokaan ilmunya. Menubuhkan sebuah sebuah badan atau organisisi yang bertanggungjawab: (i) merancang dan melaksanakan penghasilan. (ii) mengadakan perhubungan dan kerjasama akademik dengan institusi-institusi. p usat-pusat penyelidikan.. penggalakan. perdagangan. konvensyen dan syarahan umum pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. perindustrian. dan cara membina budaya ilmu. penterjemahan. 4. peruntukan kewangan dana dalam bentuk belanjawan kerajaan dan sumb angan daripada pihak sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaanl. penyelidikan dan promosi tentang semua perkara yang berkaitan dengan bahasa. Mengadakan gerakan promosi yang gigih. perhubungan antarabangsa dan diplomasi dengan negara -negara dan institusi seluruh dunia. sains. 2. Langkah-langka h lain yang boleh diambil untuk mencapai matlamat itu. teknologi dan pendidikan tinggi. penerbitan buku dan jurnal dan perpustakaan yang terkemuka di selu ruh dunia. Langkah mengembalikan pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu adalah tidak mencukupi untuk mengembalikan maruah dan kedudukan bahasa Melayu yang semakin tercabar dalam era teknologi maklumat. Brunei dan Singapura berd asarkan keperluan dan tanggungjawab bersama untuk memajukan bahasa Melayu terutamanya me lalui MABBIM dan MABM. agresif dan meyakinkan untuk mengantar abangsakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ASEAN mengambil alih bahasa Inggeris.

untuk melatih pelajar-pelajar secara intensif penguasaan bahasa Inggeris dan bah asa-bahasa moden yang lain bagi melaksanakan tugas-tugas khusus seperti teknologi tinggi. perdaga ngan antarabangsa. diplomasi dan hubungan diplomasi dan sebagainya. P .

Menyedari kepentingan hal ini para pendukung kemajuan bimbang bahasa Melayu tidak mampu memperkatakan ilmu-ilmu baharu terutama dalam bidang teknologi maklumat dan komp uter. Bahan maklumat yang terdapat dalam internet sebahagian besarnya dalam bahasa Inggeris. Dari segi bahasa Melayu itu sendiri. dan ii. iaitu: i. antara aspek-aspek yang perlu disedari ialah: a.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 195 BAHASA MELAYU DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT(ICT) edakan teknologi maklumat dan teknologi internet menjadikan dunia ini semakin ke cil. Menentukan bentuk bahasa Melayu segar dan bertenaga untuk memikul tugas dan cabaran abad ke-21. kerana bahasa tersebut penting sebagai bahasa perhubungan di dunia antarabangsa dan bahasa unt uk menimba ilmu pengetahuan. Pihak yang memperjuangkan bahasa Inggeris perlu disedarkan bahawa keghairahan mereka akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan b. Tidak ada warganegara yang menolak kepentingan bahasa Inggeris. Hubunga n dengan bahasa Inggeris hendaklah dilihat sebagai hubungan yang berasaskan unsur utiliti . Penggubalan Akta Pendi dikan 1995 dan Akta IPTS 1996 adalah bukti kesungguhan pihak kerajaan untuk melihat rakyat Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Tanpa disedari kedudukan bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan dicabuli. Dari sudut (i). kerana statusnya sebagai bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan yang berkait ra pat dengan jati diri dan maruah bangsa. Dari sudut (ii) pula. bahasa internet. bahasa perdagangan dan mempunyai nilai ekonomi. Yang perlu disedari ialah bahawa kaitan emosi berbeza. Keghairahan ini sebenarnya membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Di sini unsur emosi memainkan peranan penting. bahasa ICT. Menu rut Nik Safiah Karim (Abdullah Hassan 2006:713) bahasa Melayu hari ini menerima pelbagai cabara n yang dikategorikan kepada dua. b. bahasa teknologi. Dasar kerajaan melalui pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahas a Inggeris adalah salah satu usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Mereka percaya untuk menjadikan negara ini terus maju peranan bahasa Inggeris mestilah diperkas akan kerana bahasa Inggeris bahasa 'global'. khususnya sikap pihak-pihak tertentu terhadap bahasa Ingge ris dan bahasa Melayu. L . perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : a. Perlunya diusahakan supaya bahasa Melayu kekal sebagai bahasa yang dihormati oleh warganegara Malaysia dan digunakan pada situasi-situasi yang relevan. Dari segi luaran.

. ledakan dunia ICT memberi cabaran baru kepada perkembangan bahasa Melayu. termasuk maklumat lucah dan kotor. tempat peniaga seluruh dunia menjual maklumat seba gai barang dagangan. Internet sudah menjadi komplek membeli belah global. dalam bahasa Melay u penting. kekurangan buku dalam bahasa Melayu. Oleh itu kegiatan penyebaran dan pembinaan bahasa mestilah diteruskan. 2006: 695) mencadangkan beberapa tindakan perlu dibuat. Fenomena 'globalisasi' perlu ditangani dengan bijak kerana ianya bukanlah suatu gerakan atau proses ketamadunan dunia yang boleh membawa kepada persefahaman budaya yang lebi h mendalam antara manusia di seluruh dunia tetapi adalah merupakan proses penguasa an dan persaingan antarabangsa yang kuat dengan bangsa yang lemah. dan menggunakan TM. disebarkan melalui ensiklopedia tentang dunia dan tamadun Barat. Untuk menghadapi cabaran Teknologi Maklumat (TM) global yang semakin bercorak ko mersial dan propagandis itu. Bahan yang bercorak ilmu. Bincangkan bagaimana usaha-usaha boleh dilakukan agar bahasa Melayu dapat memainkan peranananya dalam teknologi komunikasi dan maklumat.ber bagai-bagai jenis maklumat.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 196 Untuk menangani cabaran bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat ini Hassan Ah mad (Abdullah Hassan. dan yang mungkin boleh memusnahkan budaya dan sistem nilai bangsa kita. dasar yang dapat memperkenalkan tamadun Malaysia ke seluruh dunia melalui lebuhraya makluma t global. kal au ada pun. Rancangan untuk membuat dan mengeluarkan berbagai-bagai perisian program kompute r dalam bahasa Melayu hendaklah diadakan. Maklumat bukan ilmu kerana yang disebarkan melalui internet ialah maklumat . maka rancangan pembuatan dan peng eluaran perisian program komputer. Kesimpulannya. Untuk berdepan dengan cabaran ini kita sering mendengar alasan tidak cukup istil ah dikemukakan apabila mereka mencadangkan menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebagai ba hasa ICT. Usaha menterjemah ilmu-ilmu baharu terus digiatkan dalam konteks glo bal untuk menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa ICT. dasar yang dapat melibatkan seluruh rakyat Malaysia dalam proses kemajuan TM di negara ini. termasuk program pemprosesan kata. celik makjlumat. Antara nya. Jika kita mahu penduduk Malaysia berbahasa Mel ayu celik komputer. kita memerlukan suatu dasar TM negara yang dapat mengimbangi maklumat global itu .

. P . Tuan Syed Nasir bin Ismail. 1961.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 197 KEMPEN MINGGU DAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN ada 30. Keadaan yang demikian telah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu dan terus berjalan hingga sekarang.. untuk meyakinkan orang yang masih ragu-ragu bahawa bahasa kebangsaan kita ini adalah bahasa besar teristimewa di sebelah Timur dan dia boleh dipakai menjadi bahasa ilmu pengetahuan.menggalakkan seluruh rakyat supaya menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. hendak menerangkan kepada ahli-ahli pelajar bahawa bahasa kebangsaan kita memakai bentuk yang khas dan boleh menerima segala perkataan bahasa asing yang dapat disesuaikan dengan keadaan bahasa itu sendiri.1960 Minggu Bahasa Kebangsaan telah dilancarkan buat pertama kalinya di seluruh negara yang berlangsung hingga 6 Februari. memberitahu kepada dunia bahawa bahasa kebangsaan kita akan menjadi bahasa yang kaya setelah mendapat jiwa baharu dalam pergolakan dunia sekarang. menunjukkan kepada dunia bahawa kita sebagai bangsa yang merdeka ada memakai bahasa kebangsaan yang difahamkan oleh daripada segala keturunan sebagai bahasa perantaraan.1. Pelancaran ini dilakukan oleh P engerusi Jawatankuasa Pusat Minggu Bahasa Kebangsaan. Pelancaran pertama Minggu Bahasa Kebangsaan ini bertujuan: .

pelekat-pelekat. Salah satu usaha yang dilakukan pertama kalinya ialah dengan melancarkan Minggu Bahasa Kebangsaan dengan tujuan seperti yang disebut di atas. iaitu pada peringkat daerah. membina dan seterusnya menyebarkan penggunan dan perkembangan bahasa Melayu ke seluruh p elosok tanahair. malah pada peringkat kebangsaan seluruh pihak meliputi kementerian-kementerian dan jabatan kerajaan. . Pelbagai acara telah diadakan untuk memeriahkan lagi Minggu Bahasa Kebangsaan in i yang dijalankan dalam dua bentuk.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 198 dan hendak menerangkan kepada orang rama bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka yang mempunyai tugas besar di dalam perkembangan bahasa kebangsaan ini sentiasa berharapkan kerjasama dari segala pihak untuk kemajuan bahasa kebangsaan dan perkembangannya dalam segala lapangan. DBP dengan kerjasama kerajaa n telah menjadikan bulan September setiap tahun sebagai Bulan Bahasa dalam usaha terbaha ru meningkatkan kecintaan orang ramai terhadap bahasa Melayu. pertubuhan bahasa dan sastera dan rakyat turut menyambut dan menyertai M inggu Bahasa Kebangsaan ini. peri ngkat negeri dan peringkat kebangsaan. menulis esei dan sebagainya. cogan-kata. Semenjak tarikh tersebut usaha penggalakkan melalui kempen-kempen bahasa masih d iteruskan sehingga hari ini. Pelbagai acara umum telah diadakan seperti penerangan mela lui poster-poster. pertandingan-pertandingan kebahasaan seperti berbalas pantun. pihak syarikat-syarikat swasta. Pada setiap peringkat sambutan yang diberikan sangat menggalakkan. Sumber: Hari Ini Dalam Sejarah Setelah Tanah Melayu merdeka kesedaran perlunya usaha gigih memartabatkan bahasa Melayu digerakkan. Semarak Bahasa. de bat. acara umum yang ditujukan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam segala lapangan peraduan-peraduan untuk menimbulkan keinginan menyertai dalam penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka diberikan amanah dan tugas besar untuk mera ncang. Pelbagai acara diadakan seperti Ke mbara Bahasa. Pelbagai aktiviti dan program telah diatur. Persatuan-persatuan bahasa dan kesusasteraan terutamanya GAPE NA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) terus giat memartabatkan bahasa Melayu melalui kempenkempen bahasa. Program ini diadakan meliputi semua peringkat. iklan filem-filem dan ucapan oleh pembesar-pembesar dan pakar-pakar bahasa.

. Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris juga mempunyai keburukkannya seperti penggunaan bahasa Melayu semakin merosot dan mengurangkan peranannya sebagai bahasa ilmu. Akta Pendidikan 1995 tanpa disedari telah mengurangkan peranan bahasa Melayu dal am sistem pendidikan kebangsaan. RUMUSAN Penyatuan bangsa penting untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Usaha yang berterusan tanpa mengenal jemu perlu dilakukan oleh semua pihak untuk terus mema ntapkan penggunaan bahasa Melayu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 199 Setelah sekian lama kempen-kempen kebahasaan dijalankan dengan penyertaan dan so kongan pelbagai pihak. satu persoalannya ialah sejauhmanakah kempen-kempen ini memberi kesan menyeluruh dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. pendidika n. Pelbagai kempen bahasa yang dijalankan dapat membantu meningkatkan imej dan mart abat bahasa Melayu. Bahasa Melayu memenuhi pelbagai fungsi seperti dalam pentadbiran awam. Jika ditinjau sepintas lalu tahap penggunaan bahasa Me layu oleh warganegara Malaysia daripada pelbagai kaum dan keturunan jelas membuktikan bahasa Melayu di terima baik. Satu hari nanti pasti kedudukan bahasa Melayu akan mencatatkan se jarah gemilang seperti yang pernah dicatatkan pada zaman Empayar Melaka. Senaraikan kempen-kempen bahasa yang anda fikir boleh menarik minat orang ramai untuk menyertainya. Malaysia mempunyai dasar bahasa yang jelas seperti yang dinyatakan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa 1963/67 (Disemak 1971). Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris mempunyai kebaikannya seperti meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar dan sebagain ya. Bahasa menjadi lambang sesuatu bangsa kerana itu slogan Bahasa Jiwa Bangsa . menjad i asas identiti dan jati diri bangsa Melayu dan Malaysia. sektor swasta dan komunikasi seharian. Ledakan ICT menjadikan bahasa Melayu semakin tercabar dan perlu menyesuaikan dir i menangani perubahan yang berlaku. Adalah tidak adil untuk menuduh kempenkempen tersebut gagal dan tidak berkesan. Terbukti di sini bahasa Melayu menjadi alat perpaduan dan penyatuan bangsa dan negara Mal aysia. Bahasa Melayu boleh menjadi alat penyatuan atau perpaduan.

ed (2007). Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia Ahmad Adam (1994). pada pandangan anda apakah langk ah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya? 7. Jelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bersama tutor anda bincang isu-isu lain yang berkaitan dengan kedudukan dan k edaulatan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Arkib Negara . Jika mutu pengusaan bahasa Inggeris merosot. RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). 3. Kuala Lumpur:DBP Hari ini dalam sejarah. 2. 4. Ceritera bahasa. Dengan merujuk laman web DBP teliti aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh DBP untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk identiti bangsa dan negara Malaysia melalui bahasa Melayu. 5. Cadangkan kempen-kempen bahasa yang sesuai dilaksanakan di sekolah untuk meny emarakkan penggunaan bahasa Melayu.Isu-isu bahasa ________________________________________________________________________________ _____ 200 KATA KUNCI penyatuan perpaduan bahasa kebangsaan bahasa rasmi identiti bangsa minggu bahasa martabat bahasa global globalisasi bahasa ICT bahasa tamadun tinggi internet PENILAIAN KENDIRI 1. Mengapa Kami Bantah. Kuala Lumpur: DBP Awang Sariyan (1995). Mengapakah ahli-ahli bahasa bimbang pelaksanaan pengajaran mata pelajaran sai ns dan matematik akan membantutkan usaha memartabatkan bahasa Melayu? 6. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Kuala Lumpur: DBP Abdullah Hassan.

500 hingga 5. RUMPUN DAN KELUARGA BAHASA enurut Asmah Haji Omar (1988). anda diharap dapat: 1. Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa ters ebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. kekeluargaa. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh di a nologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa t ersebut yang mempunyai perkaitan. Filum Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa di kelaskan dalam kelompok yang diberi nam a-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. 2. 4. Mengenal pasti rumpun Austronesia. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri ya ng sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Demikian dalam bahasa juga ada per kaitan yang dekat dan yang jauh. kelua rga. Walau ba gaimanapun. iaitu. dan subkeluarga. Rumpun Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. rumpun d an keluarga bahasa. 3.000 tahun. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik.000 tahun Keluarga Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya b ahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun.500 tahun U M . Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 14 UNIT 2 KELUARGA BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. KONSEP FILUM. Mengenal pasti rumpun bahasa Melayu. PENGENALAN nit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita me nyelusuri susur galur sesuatu bahasa. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan.

Ketiga-tiga konsep ini dapat dilihat melalui rajah berikut: Konsep Filum. satu garis yang lalu barat Pulau-pulau Caroline dan New Guinea. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. Dari segi geografi. Jumlah bahasa dal am keluarga bahasa ini dianggarkan dalam lingkungan 500 hingga 1000 bahasa. Batak . Minangkabau di M .Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 15 Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga di sebut sebagai bahasa sekeluarga. menjelaskan istilah Austronesia terbentuk daripada unsur formatif bahasa Yunani yang bermaksud pulau-pulau selatan . Filipina. Kawasan barat mempunyai 300 bahasa. dan Poli nesia di Pasifik. Rumpun dan Keluarga Bahasa FILUM RUMPUN RUMPUN KELUARGA 1 KELUARGA 2 KELUARGA 1 KELUARGA 2 Sub keluarga 1 Sub keluarga 1 Sub keluarga 2 Sub keluarga 2 Sub keluarga 3 Sub keluarga 3 FILUM AUSTRIS DAN RUMPUN BAHASA AUSTRONESIA elalui ilmu perbandingan bahasa. bahasa Aceh. bahasa Melayu. Austronesia melipu ti Madagaskar. bahasa-bahasa Tibet Cina dan bahasa-bahasa Austronesia. dan kelompok pulau Melanesia. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. Filum bahasa Austrik dibahagik an kepada tiga rumpun bahasa yang besar. d engan jumlah penutur lebih 170 juta orang. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia (1998). Bahasa yang terdapat dalam rumpun bahasa Austrones ia seperti bahasa Jawa dengan bilangan penuturnya 60 juta orang. para penyelidik mendapati bahasa-bahasa Austrik merupakan salah satu cabang bahasa terpenting bahasa dunia. iaitu Bahasa Austroasia. Ketiga-tiga rumpun bahasa ini ialah ba hasa-bahasa Austroasia. secara mudah Austronesia merentasi kira-kira 130 garis bujur timu r. Indonesia. Mikronesia. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih sepa ruh daripada bahasa benua Asia. Farmosa. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dong son di Yunan yang telah dibincangkan dalam bab sebelum ini.

bahasa Ilokano.Sebelum istilah Austronesia digu nakan.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 16 Sumatera. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Hu mboldt. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama.html Menurut Asmah Haji Omar (1988). iaitu Wilhelm Schamidt. istilah Austronesia untuk rumpun bahasa Melayu per tama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5. Sasak di pulau-pulau timur Jawa. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia.ship.edu/cgboer/languagefamilies. Sum ber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. iaitu pulau . bilkol. Beliau meny impulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran rumpun bahasa Austronesia.000 atau lebih. Peta 2: Rumpun Bahasa-bahasa Austronesia http://webspace. iaitu 5. dan bahasa Bugis di Sulawesi. bahasa Iban. bahasa Madura.000 tahun ke atas. Manakala b ahasa Astronesia yang ditutur di Filipina seperti bahasa Tagalog. Filum Austrik dipecahkan ke pada dua cabang. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. Bali. bahasa Ngadju. Istilah Austronesia dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. . bahasa Madagaskar. Secara ringkas rumpun bahasa Austronesia tersebar meliputi kawasan kepulauan-kep ulauan Lautan Teduh dari Pulau Ester sebelah timur dan Kepulauan Asia Tenggara sehingga ke Pulau Madagascar di sebelah Barat. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. dengan itu Astronesia bermaksud pulau-pulau sela tan . bahasa Sunda di Jawa Barat.

iaitu Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat d alam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 17 Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam bebera pa bahasa Austronesia. Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ProtoAustronesia esa/isa duSa telu sepat lima enem pitu walu siwa sa-puluq Aceh sa duwa lhee peuet limöng nam tujôh apan sikureueng plôh Bali sa dua telu empat lima enem pitu akutus sia dasa Jawa kuno sa rwa telu pat lima nem pitu wwalu sanga sapuluh Jawa baru siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga sepuluh Sunda hiji dua tilu opat ima genep tujuh dalapan salapan sapuluh .

? KELUARGA BAHASA NUSANTARA edudukan Nusantara ialah di sebelah barat Austronesia. Jawa. K . ada juga pengkaji memberi nama lain. Pengelompokan ini dapat dilihat seperti yang berikut. i aitu kirakira 200-300 bahasa. keluarga bahasa Nusantara dibahagikan mengikut daerah dan pulau iaitu Sumatera. Maluku. Selain itu . iaitu Indonesia. Madagaska r dan Tanah besar Asia Tenggara. iaitu pulau-pulau yang terdapat di bahagian barat Austronesia. Cabang bahasa Nusantara dipercayai mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Nusa Tenggara.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 18 Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tagalog isá dalawá tatló ápat limá ánim pitó waló siyám sampû Malagasy iráy róa télo éfatra dímy énina fíto válo sívy fólo Minangkaba u ciék duo tigo ampék limo anam tujuah dalapan sambilan puluah Melayu satu dua tiga empat lima enam tujuh apan sembilan sepuluh a) Bagaimanakah sesuatu bahasa itu dikelompokkan? b) Apakah rumpun bahasa yang menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Ini bermakna Hesperanesia ial ah pulaupulau barat. Kalimantan. Keluarga bahasa Nusantara atau kepulauan Melayu dibahagikan kepa da kelompokkelompok dan setiap kelompok boleh dibahagikan lagi kepada beberapa bahagian mengikut kaw san. Sulawesi. Hespera bererti barat manakala nesia yang disesuaikan dengan sebut an pada mulanya nesos kepada nuswa dan nusa bererti pulau. Bagi memudahkan penelitian. Bahasa Nusantara merupakan keluarga bahasa y ang paling besar berbanding keluarga bahasa yang terdapat dalam rumpun Austronesia yang lain sepe rti Mikonesia. Melanesia dan Polinesia. Nusantara disebut juga se bagai Hesperanesia. Filipina.

Tausug dan Baau. Bontok. Bikolano. Itawes. Ma gindanaw. Bilaan.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 19 1. Mamanwa. Sebuano. Kelompok Filipina Terdapat lebih 25 kumpulan bahasa dalam kelompok ini seperti bahasa Ivatan. Tagalog. Ibanag. Kalingga. Aborlan Tagbanwa. Waray. Ifugaw. Ilok ano. Pampanggo. Maranaw. Batak. Kankana-I. H anunoo-Mangyan. BAHASA Natan Utara Selatan Meso Mindanao Sambalic Cordilleran . Bukidnon. Ilonggo. Pangasinan.

Batak Alas Gayo Rejang Lampung Mentawai Enggano Melayu Minangkabau Mandailing Angkola Nias Aceh Kerinci Simalur Bahasa-bahasa . Bahasa Minangkabau (di Sumatera Barat). Kelompok Sumatera Di Sumatera terdapat beberapa jenis bahasa yang digunakan oleh penduduk di kawas an ini seperti. Pariaman dan lain-lain termasuk dialek Negeri Sembil an yang terdapat di Tanah Semenanjung Malaysia. Bahasa Gayo (di Aceh Tengah) Bahasa Alas (di Sumatera Utara) Bahasa Batak (di Sumatera Utara terutama di Tapanuli Utara). Bahasa ini mempunyai beberapa dialek seperti Padang. Bahasa Aceh (di hujung utara pulau Sumatera). Bahasa Minangkabau masih dekat dengan ba hasa Melayu. Pagar uyung.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 20 2. Paya Kumbuh. Bahasa Batak (di Tapanuli Selatan). Lubuhsikaping. Bukit Tinggi.

ada pengkaji yang menyifatkannya sebagai dialek Minangkabau. Bahasa ini menyamai bahasa MelayuMinangkabau. Jambi. di pantai barat Sumatera). Bangka dan Beitung. di luar pantai Pulau Sumatera bahagian selatan ). Kuantan. Sabah dan negara Brunei. Bengkulu. Kelompok Kalimantan Di Kalimantan atau borneo terdapat pelbagai jenis bahasa yang tersebar luas di p elbagai daerah dari Kalimantan Indonesia hingga ke Sarawak. Palembang dan Riau terdapat banyak prasasti bahasa Melayu kuno sedangkan di kepulauan Riau terdapat banyak manuskrip bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu (di pantai timur pulau Sumatera. Terdapat beberapa dialek Melayu seperti Temiang. Bahasa Lampung (di hujung selatan pulau Sumatera). Bahasa Enggano (di Pulau Enggano. iaitu dari Aceh Timur hingga ke S umatera Selatan). Deli. Siak. di pantai barat Sumatera) Bahasa Nias (di Pulau Nias dan Pulau Batu di pantai barat Sumatera). Bahasa Mentawai (di Pulau Mentawai. Bahasa Rejang (di pantai barat Pulau Sumatera bahagian selatan). Riau. Asahan. Bahasa Simalur (di Pulau Simalur.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 21 Bahasa Kerinci (di sekitar Gunung Kerinci). Di daerah Jambi. 3. Serdang. Oleh sebab itu. Dialek Riau ialah dialek paling utama kerana daripada dialek ini lahirlah bahasa Melayu/bahasa Indonesia. Langkat. Panai. Melayu Dayak Melanau Bisaya BAHASA KALIMANTAN Murut Dusun Bajau Sulu Tidung Basap Labu Kenyah Kayan . Palembang.

Di pulau Jawa terdapat lima bahasa yang besar. Dialek-dialek ini ada yang t erpecah kepada beberapa subdialek lagi seperti Melayu Sarawak. Indonesia. Sambas. Jaw a. Bahasa Kayan terdapat di Kalimantan Tengah. Sintang. Brunei. Bahasa ini juga ter dapat di Kalimantan Indonesia dan di Sarawak. Brunei dan juga di Sabah. iaitu Melayu Yakarta. Kutai. BAHASA DI PULAU JAWA DAN MADURA Melayu Jakarta Madura Jawa Osing Sunda . Melayu Brunei dan lain-la in. Bahasa Kenyah ini terdapat di Sungai Kayan. Oya dan lain-lain. Bahasa Tidung terdapat di pantai timur Sabah dan Kalimantan Timur. Sarawak. Matu. 4. Mattan dan beberapa dialek yang lain. Pontianak. Ambawang dan lain-lain. Bahasa Bajau ini terdapat di Sabah dan juga Kalimantan. Berau. Bahasa Dusun ini terdapat di Sabah. Bahasa Bisaya terdapat di Sabah. Bdayuh. di Sungai Baram. Bahasa Dayak. Madura. Teluk Brunei dan juga Limbang. Sanggau. Pasir. di Kalimantan Timur dan Filipina. Kendayan . Osing dan Sunda. Mualang. Bahasa Malanau di Sarawak seperti Mukah. Bahasa ini mempunyai beberapa jenis seperti Iban. Sabah. Banjarmasin.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 22 Antara bahasa tersebut ialah Bahasa Melayu. Bahasa ini terbahagi kepada beberapa dialek seperti dialek Melayu Sarawak. Kapuas Hulu dan Sungai Mendalam. Bahasa Sulu yang terdapat di Sabah. Sebahagian menamakannya sebagai Kadazan. Kelompok bahasa-bahasa di Pulau Jawa dan Madura. Bahasa Murut terdapat di Sarawak.

Sika. Kedan g. Hawu. Kalimantan. Kelompok Nusa Tenggara Barat. Sumba. Sasak Sembalun. Sasak Selaparan g. Kendal. Bahasa Sunda dituturkan di Jawa Barat terutama di Bogor. Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Sasak Tanjung. Sasak Lekong. Semawa Baturotok dan Semawa Taliwang. Kelompok bahasa Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa bahasa iaitu: Bahasa Sasak terdapat di Pulau Lombok dan di beberapa buah pulau yang lain. Ngada dan Manggarai. Sulawesi dan Irian Jaya. Amarai. Sasak Tebango d an Sasak Pengadap selain Bali Sasak. Lio. 5. Bahasa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di beberapa daerah lain seperti di Sumatera.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 23 Bahasa Melayu Jakarta. Lamholot. Ende. NUSA TENGGARA BARAT Sasak Semawa Bima . Kemak. Kupang. Baha sa ini mempunyai beberapa dialek seperti bahasa-bahasa Sasak Pejanggik. Roti. turut dikenali sebagai bahasa Betawi. Sasak Pujut. Pati-Kukus-Demak-Japara. Bahasa Madura dituturkan di Pulau Madura dan di sebahagian daerah di Jawa Timur. Kelompok bahasa di Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur terdapat bahasa-bahasa te rmasuklah bahasa Tetun. Buna. 6. Bandung. Malang dan lain-lain terd apat di Surakarta dan Yogyakarta. Banyuma s. Dawan. Tasik Malaya. Alor/Pantar. Terdapat beberapa jenis dialek bahasa Jawa seperti Ponorogo. Bahasa ini mengandu ngi beberapa dialek dan dituturkan di Kota Jakarta. Sasak Bayan. Pekalongan. iaitu di mana terdapat penempatan orang Jawa. Bahasa Semawa terdapat di Nusa Tenggara Barat dan terbahagi kepada beberapa dial ek seperti Semawa. Surabaya.

9.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 24 7. antaranya termasuklah: Sulawesi Utara. Tombulu. Mori. Bahasa ini digunakan oleh kerajaan Champa yang pada hujung abad kedua dan berakhir pada awal abad ke19. Taratara. Brunei Darussalam dan Singapura. Di tanah besar Asia Tenggara terdapat beberapa keluarga bahasa Nusantara. Makassar dan Toraja. Sangihe. Tonsea. Myanmar dan Vietnam terdapat bahasa Melayu dan bahasa Nusa ntara yang lain terutama bahasa Cham. Bantik. Toli-Toli. Sulawesi. Antara nya termasuklah: Kelompok di Semenanjung Malaysia terdapat bahasa Melayu yang ketika ini menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. Sulawesi Tenggara bahasa seperti bahasa Tolaki. iaitu MALUKU Sula-Bacan Seram Barat Seram Timur Halmahera Selatan Halmahera Utara . Bunku dan lain-lain. Muna dan Wolio. Gorontalo dan Lolak. Kemboja. Ton dano. Bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada 17 dialek daerahnya hingga ke Selatan Thailand dan Singapura. Di Thailand. antaranya bahasa Banggai. antaranya bahasa Talaut. bahasa Bugis. Maluku Di Maluku terdapat beberapa jenis bahasa. Di Pulau Sulawesi terdapat beberapa puluh jenis bahasa. Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan. Kelompok Tanah Besar Asia Tenggara. Namun jumlah penuturnya tidak banyak. Bahasa yang hampir sama digunakan di Indonesi a. Bentenan. Bolaang Mongondow. 8. Tontemboan.

Kenya-kayan dan Melanau. Buna. Seram Timur. Kupang. Kelompok Sulawesi Selatan Makasar. dan . bahasa Batak. Bikol. Bisaya. Goram dan Kelompok Filipina Tagalog. Nias. Antara nya Halmahera Selatan. Melayu. Bugis. Nufur. Jawa. masih ada lagi bahasa-bahasa lain yang belum dika ji. Iloko. Kelompok Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur Tetun. dan Kelompok Halmahera. Cham Kelompok Nusa Tenggara Barat Sasak dan Sumbawa. Selatan-Irian Jaya Halmahera Selatan. Pulau Timor di Selatan dan Madagaskar di Barat. dan Kowiai. Minangkabau. Amarai Kelompok Maluku Sula-Bacan. Secara ringkas keluarga bahasa Nusantara dapat digambarkan seperti rajah berikut . Selain itu. Kemak. Dawan. Tanah Besar Asia Tenggara Melayu.Madura. a) Di manakah bahasa Melayu dituturkan? b) Di manakah bahasa Nusantara tersebar? c) Apakah bahasa-bahasa yang terdapat di Kalimantan? BAHASA NUSANTARA Antara 200 300 bahasa. Kelompok Jawa Sunda. Halmahera -Irian Jaya. Di Irian Jaya terdapat lebih daripada 125 jenis bahasa yang telah dikaji. Tersebar hingga ke Farmosa di Utara Maluku di Timur. Melayu Kelompok Sumatera Acheh.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 25 10. Seram Barat. Nufur dan Kowiai. Kelompok Kalimantan Iban.

. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai Bahasa Indonesia . Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam ba hasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina..[et al]. Indonesia 2.. Malaysia 3. terjemahan Aishah Mahdi.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 26 KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. 10 peratus dalam bahasa-bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. . Singapura 15 pe ratus (70 paratus dalam bahasa Cina. dialek-dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. 10 peratus dalam bahasa India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kala ngan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri-negeri Selat lama bekas British Mal aya. Selain di luar kawasan Selat Melaka. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Mergui di Burma. 1. tetapi juga di berbagai-bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pu lau Cocos di Lautan Hindi. 3 peratus dalam bahasa Cina) (Bernar d Comrie. Di Ma laysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan.1998: 56). Brunei 4.

penghijrahan dan penjajahan. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melayu ialah faktor perkahwinan. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia di alek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . dialek Johor. dialek Pahang. dialek Pulau Pinang. dialek Sarawak dan d ialek Sarawak. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Mad agaskar. Brunei . Peta Penyebaran bahasa Melayu dari Formosa hingga ke Madagaskar Di Malaysia. dialek Terengganu. Kalimantan. dialek Melaka. dialek Negeri Sembilan. perdag angan. Indonesia. dialek Perak. dialek Kelantan. dialek Selangor. bahasa Melayu menyebar.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 27 Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utar a (Kedah dan Utara Perak). berkembang dan membentuk beberapa dialek ya ng kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri.

Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 28 Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia Dialek Perkataan Bahasa Standard Catatan Johor leba. balai. kucin kambing. tanam Penyengauan Terengganu paka. bemain lebar. pandai Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Kedah kambin. gulai. tumboq bilik. dango. ampas halus. dangau. jalo bubur. hampir Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Selangor itam hitam Pengguguran konsonan h Selangor habes habis Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Melaka Bakaw. berjalan Pemanjangan konsonan Kelantan saloh.pisa Pakai. jala Pengguguran konsonan /r/ Ng Sembilan nogori. gula. bala. jalong pakai. hampas Pengguguran vokal /a/ Sarawak pulo. bermain Pengguguran konsonan /r/ Kedah cayaR. kucing Konsonan nasal Kelantan ssano. tikar Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Perak bileq. jjale ke sana. tumbuk Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Sarawak alus. pisau Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Ng Sembilan bubo. ilang negeri. pande pulau. tikaw bakar. tane salah. jalan Pengguguran vokal /i/ dan buny i nasal Terengganu paka. hilang Penggunaan vokal /o/ Bersama rakan anda bincangkan contoh lain dialek bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia? Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia? Selain di sekitar Selat Melaka di manakah bahasa Melayu berkembang? . hampiaR cair.

Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. 2. iaitu 5000 tahun k e atas. Nusantara PENILAIAN KENDIRI 1. Austroasia 6. 2.pembentukan kata. Polinesia 5. kelompok Nusa Tenggara d an Maluku. Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Po linesia. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kala ngan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura.Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 29 RINGKASAN 1. Sebelum istilah Austronesia digunakan. KATA KUNCI 1. keluarga bahasa 9. perbendaharaan ka ta dan pembentukan ayat. Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia 5. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. dialek Sabah. Melanesia 11. Mikronesia 7. filum 2. Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dia lek seperti dialek Perak. dialek 3. Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling b esar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? . rumpun bahasa 8. kepulauan Melayu 10. dialek Sarawak. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. 3. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt 4. Austrik 4. 3. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi 6. kelompok Filipina. Jelaskan faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu.

Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu ________________________________________________________________________________ _____ 30 RUJUKAN Asmah Haji Omar (1998). KL:DBP. (1998). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. KL:DBP Bab 2: Susur galur bahasa Melayu Alexander Adelaar and Nikolaus P. Susur galur bahasa Melayu. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Ismail Hussein (1966). Tatabahasa Dewan: edisi semakan. KL:DBP Dewan Ba hasa dan Pustaka. Darwis Harahap (1992).al. Nik Safiah Karim et. . KL:DBP Bab 1:Asal-usul bahasa Melayu. (2004). Pulau Pinang : Penerbi t USM. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. London: New York. Himmelmann (2005).

2. sejarah perkembangan bahasa Mela yu dibahagikan kepada lima tahap perkembangan. iaitu U Tahap bahasa Melayu kuno Tahap bahasa Melayu purba Tahap bahasa Melayu klasik Tahap bahasa Melayu abad ke-19 dan abad ke-20 Tahap bahasa Melayu moden . Kita juga akan meneliti peranan yang dimainkan oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam perkembangan bahasa Melayu kuno. anda diharap dapat. Mengetahui peranan Majapahit dalam perkembangan bahasa Melayu 4. Buk ti-bukti penggunaan bahasa Melayu kuno yang terdapat pada batu bersurat turut dibincangkan. TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Sebelum bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa moden bahasa Melayu telah melalu i pelbagai tahap perkembangannya. Dalam unit ini kita akan mengikuti seja rah perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Memahami peranan Sriwijaya dalam perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu 3. Untuk memudahkan perbincangan.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 31 UNIT 3 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KUNO HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Mengetahui ciri-ciri bahasa Melayu kuno PENGENALAN nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu yang melalui bebera pa tahap dan setiap tahap mempunyai sifat tersendiri. Mengetahui asal usul bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Menjelaskan bukti pengunaan bahasa Melayu kuno 5. 1.

Menurut Harry Judge (1991). di kawasan Nusantara ini telah te rdapat tulisan atau aksara Lontara di Sulewasi Selatan. rotan dan sungai. Bahasa Melayu purba digunakan sehingga abad pertama sebelum mengalami evolusi yang pertama. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat d i alam sekitar mereka seperti ranting kayu. iaitu di Cam pa.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 32 TAHAP BAHASA MELAYU PURBA ejarah perkembangan bahasa Melayu purba sukar untuk dijejaki. Kelompok kelompok yang menuturkan bahasa Melayu purba merupakan kelompok Melayu Deutro (Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin . . Kamus Dewan mendef inisikan purba sebagai zaman dahulu. Kaldea dan Mesir Tua. Bahasa keluarga Nusantara juga dikenali sebagai bahasa Melayu purba. bahasa Melayu purba iala h bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada bukti sejarah pada masa itu. Vietnam (Amat Jauhari Moain. Sebelum kedatangan orang India ke Alam Melayu. akar. Mereka memperkenalkan pengaruh bahasa Sanskrit kepada bahasa Melayu purba dan fenomena ini menyebabkan bahasa Melayu purba menjadi bahasa Melayu kuno dan mengalami evolusi yang pertama. Kamus Dewan mende finisikan purba sebagai zaman dahulu. 1998:93). Namun terdapa t pengkaji yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah wujud pada abad kedua Masihi. Dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya menjadi bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea-idea baharu yang tinggitinggi. Tulisan asal orang Melayu ialah tulisan atau aksara Rencong (tulisan yang terdap at di Sumatera Selatan). bahasa Melayu purba iala h bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada bukti sejarah pada masa itu. Palava. Hal ini menunjukkan aks ara Batak atau aksara Lontara mahupun aksara Rencong bukan penemuan daripada huruf India sama a da Brahmi. 2004:9). iaitu akibat kedatangan para pedagang dan penyebaran agama Hindu dari Kepulauan India ke Kepulauan Melayu. 1986: 9). Menurut Harry Judge (1991). Namun terdapat peng kaji yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah wujud pada abad kedua Masihi. Vietnam (Amat Jauhari Moain. Dewanagiri atau aksara Sanskrit (Nik Safiah Karim. Hal ini dapat dikaitkan pada penci ptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan pengisi alam sebagai pembayang maksud at au sampiran sebelum menyatakan isi pantunnya. iaitu di Campa.S. Bahasa Melayu purba merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelompok manusia yang mendiami kawasan Nusantara untuk berkomunikasi sesama mereka.T Harahap berpendapat bahawa orang Batak termasuk bangsa y ang tua di dunia sama tuanya dengan bangsa Assiria. E. 1998:93). Sejarah perkembangan bahasa Melayu purba sukar untuk dijejaki. aksara Batak di Sumatera Utara dan aksa ra Rencong di Sumatera Selatan.

S .

Siapakah kelompok yang menuturkan bahasa Melayu purba? Apakah huruf India yang mempengaruhi tulisan Melayu? . Hal ini menyebabkan tulisan ini tidak dapat bertahan lama. didapati ia mempunyai pengaruh yang ketara sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut menggunakan beberapa perkataan Melayu di samping askara Sanskrit. Sumber: manuskrip Melayu Aksara Rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa Kuno ( tulisan Kawi). sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 33 Pantun Melayu dalam tulisan rencong. Aksara Rencong dianggap huruf asli Bahasa Melayu. 1994: 56). bagaimanapun ak sara Rencong ini masih dapat dilihat di Perpustakaan School Of Oriental and African Studies. bahas a Melayu diandaikan telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang a da pada batu bersurat selepas itu sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya. Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu. Oleh itu. London (Da rwis Harahap. S elain itu.

para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu. Pengaruh itu adalah pengaruh yang sangat luas sekali. 1981:12) Pada zaman ini. Seawal abad pertama. Perkataan Sanskrit berasal dari perkataan 'Samskrtabhasa' yang bermaksud 'bahasa y ang sempurna'.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 34 ZAMAN HINDU SEBELUM SRIWIJAYA engaruh Hindu di kepulauan Melayu mula dibawa oleh pedagang dan pelayar sama ada dalam kalangan orang India atau orang Melayu. Ke rajaan Sriwijaya mulai merosot pada abad ke-11 dan pertama kali ditakluki oleh Singhasari dan kem udian oleh kerajaan Majapahit.. Bersama tutor anda bincangkan apakah yang dimaksudkan oleh Ismail Hussein bahawa pengaruh bahasa Sanskrit sangat luas sekali. Pada masa yang sama kerajaan Sriwija ya membantu menyebarkan kebudayaan dan bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Melayu. kerajaan Sriwijaya menguasai sebahagian besa r kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penaklukan.. Di samping itu juga. Pelayaran dua hala ini menyebabkan mereka sentiasa melalui selat Melaka. Lama-kelamaan pelabuh an yang ada di kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menjadi tem pat perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal oleh pedagang Arab. Sifat bahasa Jawa pula begitu kompleks dan bertata tingkat menyebabkan lama-kela maan bahasa Jawa semakin tersisih. kerajaan Melayu pernah mengirim utusan ke China (644M). Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebahagian besar kep ulauan Melayu. bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama. iaitu kerajaan Sriwijaya.. pedagang dari India belayar ke Timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju India. ZAMAN SRIWIJAYA ejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahiran k erajaan Melayu di Jambi. . Bahasa Mel ayu telah P S Melalui pengaruh bahasa Sanskrit. Menurut catatan Cina. bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana. Sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9. yang sanggup menyampaikan idea baharu yang tinggi. Dari bahasa yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya. Menurut Ismail Hussein (1981:8). Kedatangan para pedagang dan penyebar agama ini mengakibatkan bahas a Melayu Purba ini kemudian dipanggil bahasa Melayu Kuno(Ismail Hussein. iaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Kerajaan ini berpsat di daerah Palembang di Sumatera. terdapat dua bahasa utama di kepulauan Melayu.

Kerajaan itu mula menyebarkan pengaruhnya di daerah sekeliling sehingg a menjadi begitu penting di Sumatera pada waktu itu. Batu Bersurat Bangkahu lu dan Batu Bersurat . I-Tsing mencatatkan mengenai sebuah kerajaan yang menggunakan bahasa tempatan sebagai bahasa pertuturan yang disebut sebagai Kw'un Lun pada abad ketujuh. Hal ini dicatatk an oleh pedagang dan pengembara Cina yang kerap singgah di kawasan ini malah ada yang tinggal di kawa san kepulauan Melayu. Batu bersurat lain yang turut memberi maklum at mengenai bahasa Melayu kuno seperti Batu Bersurat Gandasuli. . Batu bersurat Karang Berahi (686) Dengan demikian ada hubungan rapat tentang penghasilan batu bersurat itu dengan kerajaan tersebut. Batu bersurat Kedukan Bukit (683M) . Antaranya ialah I-Tsing dan Wu-Hing. ditemui bukti penting perihal penggunaan bahasa Melayu kuno. iaitu bahasa Melayu. Batu bersurat Talang Tuwo (684M) . Jawa Tengah. Dalam zaman kerajaan Sriwijaya. Keempat-empat batu bersurat terpenting di antara batu bersurat tersebut ialah. Terdapat empat batu bersurat yang penting di samping beberapa batu bersurat yang lain di samping catatan pengembara dan pedagang Cina berkenaan kerajaan Sriwijaya dan penggunaan bahasa Melayu. Batu bersurat Kota Kapur (686) .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 35 menjadi bahasa perdagangan dan pentadbiran kerajaan Seriwijaya.

batok(tempurung). Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dan menjadikan Kediri. Batu bersurat lain yang ditemui di Pulau jawa ialah di Bukateja. Kerajaan ini pernah menguasai sebahagain besar kepuluan Jawa. Jawa Kuno. prasasti berbahasa Melayu yang tertua bertarikh pada awa l abad ketujuh Masihi dan ditemui di Sajamerta. Batu bersurat yang ditemui kebanyakannya menggunakan tulisan dari India atau tulisan pengaruh tulisan India seperti tulisan Devanagari. Namun kelebihan yang ada dalam bahasa Melayu yang sifatnya lebih mudah menerima dan menyesuaikan telah mencabar kedudukan bahasa Jawa. Contoh cerita panji. Kebun Kopi (Jawa Barat) dan lain-lain. sebuah tempat di pantai utara Jawa Tengah. Mengapakah bahasa Melayu kuno berjaya menjadi lingua franca berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang ada pada masa itu? Bicangkan bersama rakan anda. Cerita panji ini tersebar luas keseluruh Nusantara. Manakala di Pulau Jawa. yang terletak di bahagian timur pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. dan berangsangan (mudah naik angin/darah). Secara tidak langsung. Bahasa jawa telah digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan uru san harian oleh kerajaan Majapahit. .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 36 Pagar Ruyung. madura. Palava. Dang Pu Hawang Galis. S ang Hyang Wintang. Gunung Sundoro. ZAMAN MAJAPAHIT Kerajaan majapahit pernah berkuasa sekitar tahun 1293 hingga 1500M. bahasa Jawa turut disebarkan. wedana(ketua daer ah). Kerajaan Majapahit telah menggunakan cerita-cerita Panji sebagai alat propaganda untuk mengagung-agungkan raja-raja Majapahit. Misalnya. Cerita-cerita panji diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebelum disebarkan ke seluruh Nusantara. adipati (raja). banyak perkataan Jawa diserap ke dalam bahasa Melayu. Bali dan w ilayah kepulauan Melayu yang lain. Kawi dan l ain-lain. Manjusyrigraha.

daun Lontara dan kulit kayu. Contoh Manuskrip Lama Bincangkan mengapa bahasa Jawa gagal tersebar secara meluas ke seluruh Nusantara berbanding dengan bahasa Melayu. .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 37 CATATAN DAN BUKTI BAHASA MELAYU KUNO Bukti penggunaan Bahasa Melayu Kuno dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejara h seperti batu-batu bersurat.

Krom juga mengkaji dan menghasilkan kajian tentang batu bersurat dalam bentuk artikel yang bertajuk HindoeJavananshe Geschiedenis pada tahun 1920. iaitu sejenis tulisan India Selatan purba bagi penyebaran agama Hindu. Pulau Bangka 4.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 38 Ketika pemerintahan kerajaan Sriwijaya. sebelah barat daya Palembang. 1. namun ia disebut secara sep intas lalu oleh pengkaji yang sama dalam artikelnya yang bertajuk Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Mela joe (1923). Namun begitu terdapat empat buah daripada batu-batu bersurat berkenaan yang meng gunakan bahasa Melayu kuno. bahasa Melayu telah digunakan sebagai ba hasa pentadbiran dan perdagangan. penemuan bat u ini ada disebut dalam laporan arkeologi Oudheidkundig Verslag (1920). Empat ba tu bersurat penting yang menjadi bukti bertulis kewujudan bahasa Melayu kuno ialah: 1. Batu Bersurat Talang Tuwo. Palembang 2. Palembang 3. Terdapat lebih daripada 30 buah batu bersurat yang ditemui oleh pengkaji yang mewakili zaman ke rajaan Melayu kuno. Tradisi menulis di atas batu dipercayai bermul a pada abad ke-7 hingga ke-14. Batu Bersurat Karang Berahi. Westenek yang menjadi Residen Palembang pada ketika itu tidak menyebut tentang penemuan itu. Batu Bersurat Kota Kapur. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683M) . Ia dijumpai di Kedukan Bukit. Penggunaan bahasa Melayu ini terbukti dengan terjumpanya empat batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno. Meringin (Jambi) Sumber : Noriah Mohamed. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:49) Batu Bersurat Kedukan Bukit ditemui di Palembang bertarikh 683 M atau 605 Tahun Saka (Zaman saka bermula pada tahun 78M). Ia diperolehi pada 29 November 1920 daripada sebuah kelu arga Melayu yang menetap di Kampung Kedukan Bukit. Batu bersurat yang selebihnya menggunakan bahasa Sanskrit. L. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan palava. Menurut Noriah Mohamed (1999:48). Batu Bersurat Kedukan Bukit. iaitu di Kaki Bukit Sigun tang. iaitu ketika kerajaan Sriwijaya menguasai sebahagian besar kepulauan Mela yu.C.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 39 Ismail Hussien (1992 :15) menjelaskan. isi kandungan batu tersebut dapat dibaca seperti berikut: Selamat dan bahagia. dapatlah dibaca seperti berikut.(9)laghu mudita datam marvuat wanua---(10)sriwijaya siddhayatra subhiksa(Noriah Mohamed. yang berjaya. baginda naik perahu mencari kuasa sakti. antaranya Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden vulan bulan nayik naik samwau sampan (maksudnya perahu yang besar) mangalap mengambil (maksudnya mencari) marlapas berlepas mamawa membawa Diterjemah dalam bahasa Melayu. terdapat bany ak perkataan yang masih digunakan sehingga sekarang. 1999:50). pada tahun saka 605 hari kesebelas bulan terang bulan waisaka. bulan asada dengan lega datang. Hari lain pula. . kecuali pada bahagian tiga baris terakhir yang tidak dapat dib aca kerana telah terserpih. 1999:50). kira-kira empat minggu kemudian. sebahagian menaiki kapal. Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat yang diukir di atas batu berbentuk b ujur yang bergaris lilit 80 sentimeter dan berukuran 10 sentimeter pada bahagian paling panjang. menggerakkan tentera 20. Setelah ditransliterasikan transkripsi batu ini ke dalam tulisan rumi. Tulisan pad a batu bersurat ini terpelihara baik. Setelah dibandingkan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu kini. sebahagian jalan darat dan dengan sukacitanya memberikan siddhayatra menjadi milik Sriwijaya dan menjadikan nya makmur.000 orang. yang makmur (Noriah Mohamed. membuat negeri Srivijaya. d ia berangkat dari Minang Tamvan. isi kandungan batu ini menceritakan tenta ng seorang raja yang berpangkat dapunta hiyang telah naik kapal untuk mendapatkan siddhayatra yang di terjemah sebagai kekuatan sihir atau kejayaan. Pada hari ketujuh bulan terang bulan jyesta baginda berlepas dari muara tamwan membawa askar dualaksa banyaknya ( dua puluh ribu) dua ratus menaiki perahu dan seribu tiga ratus dua belas bulan terang. yang bahagia.. (1)swasti sri sakawarsatatita 605 ekadasi su(2)klapaksa wulan waisaka dapunta hiyam nayik di (3)samvau manalap siddhayatra di saptami suklapaksa (4) wulan jyestha dapunta hiyam marlapas dari minana (5)tamwan mawawa yam wala dualaksa danan ko-(6) duaratus cara disamvau danan jalan sarivu(7)tlu ratus sapulu dua wanakna datam di mata jap (8) sukhacitta di pancami sukhlapaksa wula[n]-.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 40 mala bala kasa (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya) dangan dengan sariwu seribu tlu = telu tiga sapuluh dua = sepuluh dua dua belas wanakna banyaknya sukhacitta sukacita marwuat berbuat wanua negeri ko ke syri seri syaka saka dapunta hiyam Dipertuan Hiyang dari dari yam yang dua laksa dua laksa dangan dengan dua ratus dua ratus jalan jalan tlu ratus dua ratus sapulu dua sepuluh dua datam datang Syriwijaya Sriwijaya .

Residen Jambi pada 17 November 1920. Punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vualtku sucarita Paravis prayojanakan punyana sarvvasatva sasaracara Varopayana tmu sukha di asannakala diantara margga lai Tmu muah ya ahara dngan air niminumna Savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara Marhulun tuvi vrddhi muah ya jangan ya niknai savanakna yang upasargga Pidana svapnavighna (Darwis Harahap. Ia ditemui di kawasan Tala ng Tuwo di Barat Palembang oleh L. 1992: 10-11).C Westenek. . Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:51) Batu bersurat ini bertarikh 684M atau 606 tahun Saka. Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang dipahat di atasnya dengan empat belas baris ayat bahagian yang b erukir berukuran 50 sentimeter hingga 80 sentimeter.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 41 Sumber : Noriah Mohamed. 2. Prasasti Talang Tuwo (684M) Svasti Cri cakavarsatita 606 dalam dvitiya cuklapaksa wulan caitra Sana tatkalana parlak Criksetra ini Niparvuat parvan dapunta hyang Cri yayanaca (-ga) ini pranidhanan dapunta Hyang savanakna yang nitanamdi sini Niyur pinang hanau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna Tathapi haur vuluh pattung ityevamadi.

Secara ringkas batu bersurat berk enaan menceritakan tentang Raja Jayanash telah membina sebuah taman bunga dan berjanji bahawa segal a apa yang diusahakan di situ akan memberikan kebahagiaan kepada makhluk. semuanya yang kuperbuat. kebun luas.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 42 Setelah transkripsi ini ditransliterasikan. nyiur. dimaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. pinang. Ini Pesan Dapunta Hya ng: Semuanya yang ditanam disini. Demikian pula taman-taman lainnya dengan tebat telaga. ramai para abdi suburlah. Hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain. Harun Aminurrashid mengutip terjemahan Slametmuljana berkenaan dengan bahasa yan g terdapat pada Batu Bersurat Talang Tuwo tersebut adalah seperti yang berikut ini : Daripada terjemahan ini jelas pada kita bahawa bahasa Sanskrit yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dikekalkan dalam bahasa asalnya. enau. serta aur. Bahasa Melayu kuno yang dapat kita kesan daripada batu bersurat di atas di antar a lain ialah: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden vulan bulan tatkalana tatkalanya nivarbuat diperbuat savanakna sebanyaknya nitanam ditanam niyur nyiur hanau enau rumvia rumbia Bahagia Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra. berikut sebahagian catatan pada batu bersurat tersebut. Semuanya yang dibuatnya. dimakan buahnya. menghidupi binatang-binatang. Semoga beliau mendapatlah makanan dan air untuk minumnya. Jauhkanlah beliau dari segala benca na. sissaan dan penyakit tidak dapat tidur. semua perbuatan baik. buluh betung dan yang semacam itu. milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga. . ladang. itulah waktunya tama n Sriksetra ini diperbuat. rumbia dan lain-lain yang (berupa) pohon.

bertemu vuatna buatnya sukha suka niminumna diminumnya savanakna sebanyaknya.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 43 dngan dengan nimakan dimakan vuahna buahnya tathapi tetapi haur aur vuluh buluh pattung betung tlaga telaga punyana punyanya tmu temu. sebanyak-banyaknya manghidupi menghidupi prakara perkara varang barang vuatana buatannya marvvangun membangun .

Apabila Brandes meninggal dunia pada tahun 19 05. 1999: 53).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 44 Sumber : Noriah Mohamed. Se bagaimana yang dinyatakan sebelum ini hasil kajian Kern menunjukkan bahawa teks pada batu bersu rat ini menyamai teks pada batu bersurat Karang Brahi. Pada awal tahun 1893 teks yang sudah dibersihkan (dibuat rubbing) dihantar kepad a Brandes dan Brandes menyarankan agar batu ini diserahkan pula kepada muzium Betawi. cuma teks ini mengandungi dua baris melebihi te ks pada batu bersurat Karang Brahi (Noriah Mohamed. Van Meulan pada tahun 1892 d i Kota Kapur sebuah pekan di Pulau Bangka. Batu Bersurat Kota Kapur (686M) . Kern meneruskan kajian terhadap batu ini dan menerbitkan hasilnya pada tahun 1913. namun di bawah ini diberikan contoh sebahagian catatan yang terdapat pada batu bersurat Kota Kapur. Batu bersurat ini telah ditransliterasi kan oleh Coedes. Batu ini besar kemungkinan dibawa ke Bangka kerana tida k ada batu lain yang serupa ditemui di tempat berkenaan. Brandes menyebut tentang batu ini dalam artikel beliau bertajuk Oudheden yang terbit dalam Encycloperdia van Nederlandsch Indie dan menurutnya aksara pada batu bersurat ini ialah aksara wenggi yang dianggarka n bertarikh 608 tahun saka iaitu bersamaan dengan 686 M. ukuran lebar 32 sentimeter pada bahagian tapak dan 9 sentimeter pada pada bahagian atas. 3. Ia merupakan batu bersurat di luar palembang. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:55) Batu bersurat ini bertarikh 686M ditemui oleh J. Walaupun catatan asalnya panjang. Batu yang d iukir ini berbentuk tiang batu. tingginya 1 meter 77 sentimeter. K.

Bahagia. menegur orang jahat. tuba. Van drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida. dan kamu juga kekalian dewa-dewa yang menja di permulaan segala sumpah. menggunakan guna-guna dan racun. mengenali o rang jahat. rombongan (untuk menentang me reka) di bawah pimpinan para datu akan dihantar ke padang untuk menghukum mereka.. yang ku ber i kedudukan (menjadi) datu. Apabila ada orang di bumi di bawah perintah keraton ini berpakat dengan orang jahat. Han vasikarana ityevamadi janan muah ya siddha pulam ka iya muah yam desa. biarkan mereka ini dimakan sumpah. Na vuatna jahat inan tathapi nivunuh ya sumpah tuvi mulam yam manuruh marjjahati yam vatu nipratistha ini tuvi nivunuh ya sumpah talu muah ya mulam sarambhana uram drohak a tida bhakti tida tatvarjjava diy aku dhava vuatna nivunuh ya sumpah ini gran kadaci i ya bhakti tatvarjjaya diy aku dnam di yam ni. pengasih. tidak setia akan daku dan akan dia. paksaan dan lain-lain (semoga perbuatannya yang jahat) gag al dan mengena balik kepada yang berdosa berbuat jahat itu. Begitu pula sekalian orang yang berbuat jaha t. (diikuti perkataan jampi) hai kamu sekalian dewa-dewa yang mulia yang hadir menjaga keraton (istana) Sriwijaya . Svastha niroga nirupadrava subhiksa muah yam vanuahna paravis sakavatsatita 608 dim pratipada suklapaksa wulan waisakha tatkala yam mammam sumpah ini nipahat di wel ana yam wala srivijaya kaliwat manapik yam bhumi jawa tida bhakti ka srivijaya (Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain. membuat orang menjadi gila . ya mar(p)padah tida ya bhakti tida ya tatvarjjaya diy aku dnan di iyam nigalarku sanyasa datua dhava vuatna uram inan nivunuh. galarku sanyasa datua santi muah kavuatana dnan gatrasantanana samrddha. membuat orang menjadi sakit. sirih setangkai (yang telah dibubuh guna-guna). mendengar kata orang jahat. 2005:45).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 45 Terjemahannya: siddha titam hamvan vari kandra kayet in uiu lavan tandrun luah makamatai ta paihumpaan namuha ulu lavan tandrun luah makmatai ta Ndrun luah ninunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa u nai tunai umentem bhakti niuiun haraki unai tunai kita savanakta de Vata mahar(d)dhika sannidhana mamraksa yam kadatuan srivijayaa kita tuvi tandrun . tidak tunduk. Di dalamna bhumi ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhhi la. upas (ipoh). Luah vanakata devata mulana yam parsumpahan paravis kadaci yam uram. sanak saudara mereka dan keluarga mereka. umpamanya fikiran orang.. Ya sumpah nisuruh tapik ya mulam parvvandan datu srivijaya taiu muah ya dinan Gotra santanana tathapi svanakna yam vuatna jahat makalanit uram makasa Kit makagila mantra gada visaprayoga upuh tamval saramvat kasi. Dan lagi sesiapa yang menyuruh orang memusnahkan atau mereka sendiri yang . tidak menghormati. lagi pula biar mereka dimak an sumpah.

( Noriah Mohamed. Tetapi jika mereka tunduk. Pada tahun saka 608 hari pertama bulan terang bulan waisaka sumpah ini t elah diumumkan dan telah dipahat sewaktu tentera Sriwijaya dihantar untuk menakluk bu mi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. 1999 : 56-57 ) . perbuatan mereka dan keluarga mereka ini direstui. selamatlah mereka. memberontak. untun glah mereka. makmur pula seluruh dae rah mereka. Semoga mereka yang membunuh. dimakan sumpah ini.memusnahkan batu yang dipasangkan ini. tidak setia akan d aku. tidak ditimpa bencana mereka. setia akan daku dan akan dia yang ku beri kedudukan menjadi datu. maka mudah-mudahan mereka dimakan sumpah dan dihukum segera.

Antaranya ialah: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden Vari beri Kayet kait Ni ni Ulu hulu Bhakti bakti Kita kita Devata dewata Maharddhika mardaheka/merdeka Kadatuan kadatuan datu datu/datuk Mulana mulanya Parsumpahan persumpahan Yam yang Uram orang makalanit maka/langit kasihan kasihan desa desa vatu batu nipahat dipahat manuruh menyuruh vala bala drohaka derhaka .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 46 Daripada batu bersurat tersebut. terdapat beberapa perkataan yang sama atau sepa dan dengan perkataan dalam bahasa Melayu moden.

Menurut Kern. Batu Bersurat Karang Brahi (686M) Siddha titam hamvan vari avai kandra kayet ni Paihumpaan namuha uiu lavan tandrun luah makamatai ta. batu ini digunakan sebagai batu lapi k untuk membasuh kaki di sebuah masjid di Jambi. Vata maha(d)dhika sannidhana mamraksa yam kadatuan srivijayaa kita tuvi tandrum Luah vanakta devata mulana yam parsumpahan paravis kadaci yam uram Di dalamna bhami ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhhi la. aksara pada batu bersurat ini menyamai aks ara pada batu bersurat Canggal (732) dan kemungkinan batu ini sezaman dengan batu bersurat Kot a Kapur. Batu Bersurat Karang Brahi telah ditransliterasikan oleh Coedes seperti berikut: 4.) . Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama (1999:54) Bukti bertulis yang terdapat pada batu bersurat ini merupakan salah satu batu be rsurat terpenting. Gotra santanana tathapi svanakna yam vuatna jahat makalanit uram makasa Kit makagila mantra gada visaprayoga upuh tuva tamval saramvat kasi. 1992: 13). Batu bersurat Karang Brahi bertarikh 686M telah ditemui oleh seorang inspektor b ernama L. han vasikarana ityevatmadi janan muah ya siddha pulam ka iya muah yam desa.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 47 Sumber : Noriah Mohamed. Ukuran bagi batu bersurat ini adalah 70 sentimeter untu k tingginya dan 62 sentimeter bagi lebarnya. 20 06:47). Ndrun luah ninunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa 7 Nai tunai umentem bhakti niuiun haraki unai tunai kita savanakta de. Sewaktu dijumpai. namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu kuno pad a bersurat ini (Darwis Harahap. 1992 dalam Abdul Rashid Melebek dan Amat Juahari Moain. Berkhou pada tahun 1904. Van drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida Ya mar(p)padah tida ya bhakti tida ya tatvarjjava diy aku dnan di iyam nigalarku sanyasa datua nivunuh Ya sumpah nisuruh tapik ya malam parvvandan datu srivijaya talu muah ya dnan. Na vuatna jahat inan ini gran kadavi iya bhakti tatvarjjaya diy aku dnan di yam ni (Nik Hassan Shuhaimi.

Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 48 Daripada teks di atas boleh disenaraikan kata-kata yang sama atau hampir sama de ngan kata-kata bahasa Melayu moden. jelas menunjukkan bahawa bany ak antara kandungannya yang sama dengan bahasa Melayu moden. Daripada senarai itu kta dapa t membuat kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa Melayu kuno seperti berikut: ( a ) Terdapat kata-kata Melayu asli seperti: pinam = pinang haur = aur vuluh = buluh D Berpandukan batu bersurat di atas cari perkataan-perkataan lain yang masih digunakan hingga sekarang. Antaranya lain ialah kata-kata yang berikut: Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Moden Vari beri Kayet kait bhakti bakti kita kita devata dewata jangan jangan kadatuan kedatuan manujari mengujari tida tidak marppada berpadah dnan dengan tathapi tetapi tuva tuba CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO aripada batu bersurat yang diteliti oleh pengkaji. .

k.ujar. w ( h ) Terdapat fonem-fonem pinjaman daripada bahasa Sanskrit seperti dh. m. h. . Misalnya wulan (bulan).na = -nya ( e ) Terdapat imbuhan apitan seperti: marjjahati = mar.i kadatuan = ka.i .Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 49 niyur = nyiur huma = huma jahat = jahat ini = ini di sini = di sini di sana = di sana ( b ) Kata-kata daripada bahasa Sanskrit seperti: Sakawarsa Siddha drohaka bhakti mantra prayoga Srivijaya danlain-lain ( c ) Terdapat awalan-awalan seperti: mar.an ( f ) Terdapat awalan yang tidak dipakai lagi pada masa kini seperti: Maka + gila = makagila Maka + lanit = makalanit ( g ) Terdapat fonem-fonem Melayu seperti s.i = . d. p. u.ujar. g. ( i ) Bunyi dan tulisan b diganti dengan bunyi dan tulisan w .datu. r.i manujari = maN. o. j. n. v. a. dan wanyak (banyak).an = an . e. th. y. t. l.= bermam= memni= dinipar= diperka= kesa= se( d ) Terdapat akhiran-akhiran seperti: . l.i niujari = ni.jahat.

KATA KUNCI 1. Bahasa Melayu Purba ialah bahasa yang wujud pada zaman prasejarah dan tiada b ukti sejarah pada masa itu. Sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kelahir an kerajaan Melayu di Jambi. Bangka Barat (Batu Bersurat Kota Kapur) 4. batu bersurat 3. Melalui bahasa Sanskrit. ( k ) Tidak terdapat kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab dan Parsi. Majapahit 6. ka-(ke-).(se-) dan ciri-ciri lain. mam-(mem-). aksara 2. Empat batu bersurat yang penting membuktikan penggunaan bahasa Melayu kuno. RINGKASAN 1. nipar-(diper-).(ber-). Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu . senaraikan batu bersurat lain yang turut mengandungi contoh penggunaan bahasa Melayu kuno . Aksara Rencong dianggap huruf asli bahasa Melayu. Huruf Melayu ini lebih tua berbanding dengan aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi).Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 50 ( j ) Tidak terdapat bunyi e pepet . Terdapat penggunaan awalan seperti mar. Misalnya dgan atau dangan bagi perkataan dengan . Bahasa Melayu turut menerima pengaruh bahasa Jawa terutamanya melalui ceritacerita panji. bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama dan pengaruh itu adalah pengaruh yang sangat luas berbanding dengan bahasa atau kebudayaan yang lain dal am sejarahnya. batu bersurat Talang Tuwo Selain empat batu bersurat yang dibincangkan di atas. Tulisan ini dijumpai pada 1892 di sebatang tiang batu di Kota Kapur. dan sa. Sriwijaya 8. 2. Bunyi ini dihilangkan atau diganti dengan voka l a . Bahasa Melayu kuno memiliki ciri khusus seperti ditulis dengan huruf Pallava dan banyak kata pinjaman bahasa Sanskrit. i aitu a) Batu bersurat Kedukan Bukit (683M) b) Batu bersurat Talang Tuwo (684M) c) Batu bersurat Kota Kapur (686) d) Batu bersurat Karang Brahi (686) 9. batu bersurat Talang Tuwo 5. 6. batu bersurat Kedukan Bukit 7. 8. 7. Kelompok kelompok ya ng menuturkan bahasa Melayu purba merupakan kelompok Melayu Deutro. Bahasa Melayu purba merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelom pok manusia yang mendiami kawasan Nusantara untuk berkomunikasi sesama mereka. ni(di-). 3. iaitu kerajaan Sriwijaya. cerita panji 4. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama Hindu bersama bahasa Sanskrit tel ah membawa perubahan kepada bahasa Melayu Purba. kemudian dipanggil bahasa Melayu Kuno 5.

Nik Safiah Karim. KL: Utu san Pub. KL:DBP Bab 1: Sejarah ringkas bahasa Melayu.Perkembangan bahasa Melayu kuno ________________________________________________________________________________ ____ 51 PENILAIAN KENDIRI 1. Bab 1:Penyebaran bangsa dan bahasa Darwis Harahap (1992).al. 2.& Dist. Pulau Pinang : Penerbi t USM. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. P. . Noriah Mohamed (1999). Jelaskan perbezaan bahasa Melayu purba dengan bahasa Melayu kuno.Pinang: Pen erbit USM Bab 3: Bahasa Melayu Lama Slametmuljana (1975). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Ismail Hussein (1966). Mengapakah bahasa Jawa sukar berkembang berbanding dengan bahasa Melayu? RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. (2004). Bahasa Melayu STPM (Kertas 1&2):Pen erbit Fajar Bakti Sdn. Bab 1: Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Bhd. Jakarta: Balai Pustaka. Nik Safiah Karim et. (2002). Norliza Jamaludin. KL:DBP Bab 1:Asal-usul bahasa Melayu. Sejarah bahasa Melayu. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama.

Kedatangan para pedagang ini telah mempengaruhi bahasa Mela yu purba K K . perancangan dan pembinaan bahasa Melayu moden. iaitu apabila pedagang-pedagang dari Tiongkok be layar ke barat dan pedagang India belayar ke timur melalui selat Melaka telah menjadikan kepula uan Melayu sebagai tempat persinggahan. ZAMAN PERALIHAN edatangan agama Islam ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-13 telah mempengaruhi corak dan perkembangan bahasa Melayu kuno. Menerangkan sumbangan orang barat dan orang tempatan dalam kajian dan perkemb angan bahasa Melayu 6. Bahasa Melayu kuno yang dipercayai telah ditutu rkan di alam Melayu sejak abad pertama lagi. Menjelaskan usaha memajukan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu oleh orang Eropah dan orang tempatan.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 52 UNIT 4 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN ZAMAN PRAMODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 5. D alam unit ini kita akan mempelajari dan memahami perkembangan bahasa Melayu klasik. anda diharap dapat: 1. Sumbangan dan peranan mereka telah m enyumbang kepada perkembangan. 4. Beberapa petikan contoh akan dianalisis untuk melihat bentuk dan ciri yang ada pada bahasa Melayu klasik. Kita juga ak an turut meneliti usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tempatan terhadap bahasa Melayu. Menghuraikan perkembangan sistem tulisan dalam bahasa Melayu PENGENALAN ita telah mempelajari perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Membezakan ciri-ciri bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu kuno. Sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu khususnya dari tulisan Jawi hingga ke tulisan Rumi turut dibincangkan. iaitu kesi nambungan perkembangan bahasa Melayu kuno abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu klasik dit andai dengan kedatangan agama Islam. Peranan Melaka dan kedatangan orang Eropah ke Nus antara turut dibincangkan Kita akan meneliti ciri-ciri yang ada pada bahasa Melayu klasik dan perbezaannya dengan bahasa Melayu kuno. 3. 2. Menghuraikan perkembangan bahasa Melayu klasik pada zaman kedatangan orang Er opah. Menerangkan perkembangan bahasa Melayu klasik dalam zaman peralihan. Dalam unit ini juga kita akan meneliti perkembangan b ahasa Melayu pramoden atau abad ke-19 dan abad ke-20 dengan meneliti sumbangan orang luar khu susnya orang Eropah terhadap perkembangan bahasa Melayu.

Walaupun begitu batu ini masih dituli s dengan huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. Bangsa d an bahasa Melayu khususnya. Kedatangan Islam bukan sahaj membawa perubahan dari aspek tauhid dan akidah tetapi sistem tulisan masyarakat Melayu t urut bertukar.. Asmah Hj Omar (1988:392) menj elaskan zaman masyarakat Melayu klasik sebagai: . Terdapatbukti jelas dari segi perkembangan bahasa Melayu seperti yang terdapat pada batu bersurat berikut: Batu bersurat Pagar ruyung. Minangkabau (1356M) Batu nisan Minye Tujuh. Sekali lagi bahasa Melayu menerima evolusinya dengan kehad iran Islam.zaman masyarakat Melayu yang sudah mengenal huruf . bahasa Melayu kuno bertukar menjadi bahasa Melayu klasik. Minangkabau (1356M) atu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu dengan pengaruh Islam.. kegiatan penulisan/pera kaman dalam bentuk tulisan telah bertanggungjawab dalam menstabilkan sebutan bahasa da n sebutan ini menjadi tolok (model) bagi masyarakat penutur pada amnya. Aceh (1350M) Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Batu bersurat Kuala Berang. Kerajaan Samudera-Pasai dikatakan sebagai kerajaan terawal yang menerima Islam. iaitu pad a akhir abad ke-8. Bahasa Melayu purba ini kemudiannya dinamai sebagai baha sa Melayu kuno oleh para penyelidik. Namun begitu bukti kukuh tentang kehadiran Islam di kepulauan Melayu telah dicatatkan oleh Marco Polo yang melawat Sumatera Utara pada tahun 1 292. Kata marbuat dan niparbuat berubah menjadi berbuat dan diperbuat .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 53 menerima pengaruh baru. Abad ke-13 dan ke-14 telah menjadi zaman peralihan di kepulauan Melayu. Awalan mar dan ni berubah menjadi ber dan di . Ini tidak menghairankan kerana pelabuhan Sumatera telah digunakan sekian lama oleh p edagang Arab yang menjalankan perdagangan rempah ratus. Bahasa ya ng terdapat pada batu bersurat ini menunjukkan perbezaan kata-kata yang digunakan jika diban dingkan dengan batu bersurat zaman kuno. Omar:1993). Penemuan pelbagai batu bersurat dan manuskrip boleh dijadikan bukti tentang kewu judan dan penggunaan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah daripad a bahasa Melayu kuno apabila wujudnya tulisan jawi (Asmah Hj. Misalnya: Kata tida (tidak) berubah menjadi tyda .. Pelbagai teori dikemukakan oleh pengkaji tentang kedatangan Islam ke kepu lauan Melayu. Batu bersurat ini juga menjadi bukti bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahas . Terengganu (1303-1397M) Batu bersurat Pagar ruyung. Batu bersurat ini ditemui di Pagar Ruyung.. dari menerima pengaruh India yang kuat sedikit demi sedikit menerima pengaruh Arab dan Islam. iaitu dari tulisan Palawa kepada tulisan jawi yang berasal dari tulisan Arab.

a rasmi dalam zaman kerajaan Sriwijaya. B .

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 54 Batu nisan Minye Tujuh, Aceh (1380M) atu nisan Minye Tujuh, Aceh ini ditulis dalam huruf India tetapi bahasa yang dig unakan telah banyak menunjukkan perubahan. Mengandungi dua rangkap syair bahasa Melayu kuno bercampu r Sanskrit dan Arab ditulis denga huruf Kawi atau Jawa kuno. Pertama kalinya kata-kata Arab tercatat pada batu bersurat ini. Makam ini kepunyaan Ratu Al-Alah, puteri Sultan Malik al-Zahi r Thani. Puteri ini mangkat pada 1380 TM.Sultan Malik al-Zahir Thani (1326-1350) ialah pemerintah negeri Isl am Samudera-Pasai atau Aceh sekarang ini. Catatan pada batu nisan adalah seperti berikut: hijrat nabi mungstapa yang prasida tujuh ratus asta puluh sawarsa haji catur dan dasa wara sukra raja iman warda (?) rahmat-Allah gutra tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha taruh dalam swarga tuhan tatuha Terjemahannya: Setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun bulan Zulhijah empat belas hari, Jumaat Ratu Iman warda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa, mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruk di laut dan darat semesta Ya Allah, ya Tuhan semesta taruhlah Baginda dalam swarga Tuhan Syair mengandungi berita dan doa, iaitu menerangkan bahawa pada hari Jumaat 14 Z ulhijjah 781 Hijrah puteri yang beriman kembali ke rahmatullah. Beliau adalah keturunan dari penganu t "Gutra Bharu Bhasa" atau "Kaum Bahasa Baharu" bermaksud penganut-penganut budaya baru, iaitu agama I slam serta mempunyai hak dan kuasa ke atas Kedah dan Pasai, dan atas segala laut dan darat. Ilahi ya Rabbi, Tuhan semesta 'alam, letakkanlah beliau di dalam syurga. Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) atu nisan ini yang pertama dijumpai dan diperbuat daripada batu Acheh. Inksripsi ini masih tertulis dalam bahasa Arab iaitu mengandungi petikan ayat al-Quran surah al-Hasyar ayat 2 2 hingga 24 pada nisan kaki. Manakala pada nisan kepala tertulis satu puisi Sufi Arab. Di ba hagian lain pula terdapat satu bentuk prosa yang bersajak. Malah tertulis juga nama pemilik makam , iaitu Sultan Malik alSaleh, iaitu Sultan Pasai yang pertama memeluk agama Islam, meninggal dunia pada bulan Ramadan pada tahun 696H. B B

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 55 Batu bersurat Kuala Berang, Terengganu (1303-1397M) enurut Fatimi dan S.M.N. al-Attas dalam Hashim Haji Musa (1999:8), Batu Bersurat Terengganu merupakan bukti terawal pengunaan skrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu . Batu ini ditemui oleh seorang saudagar berketurunan Arab yang bernama Sayid Husin bin Ghu lam alBokhari di sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Berdasarkan maklumat pendud uk setempat, inksripsi ini sudah lama terletak di depan sebuah surau atau langgar yang dipaka i sebagai tumpuan kaki untuk mengambil wuduk. Inskripsi ini menceritakan undang-undang seorang raja. Te rdapat empat bahagian, iaitu sisi A, sisi B, sisi C dan juga sisi D. Berikut adalah terjemahan insripsi Batu Bersurat Terengganu Sisi A Rasul Allah dengan yang orang . bagi mereka .. 1. ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam 2. dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya 3. di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla llahu alaihi wa sallama Raja 4. mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam 5. bhumi. Penentua itu fardlu pada sekalian Raja manda6. -lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar 7. bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka 8. Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada 9. Jum at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala 10. Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua Sisi B: 1. keluarga di benua Jawa (jauh ?) ........kan......ul 2. datang berikan. Keempat darma barang orang berpihutang 3. jangan mengambil k......(a)mbil hilangkan emas 4. kelima darma barang orang (mer)deka 5. jangan mengambil tugal buat ........t emasnya 6. jika ia ambil hilangkan emas. Keenam darma barang 7. orang berbuat balacara laki-laki perempuan setitah 8. Dewata Mulia Raya jika merdeka bujan palu 9. seratus rautan. Jika merdeka beristri 10. atawa perempuan bersuami ditanam hinggan 11. pinggang dihembalang dengan batu matikan 12. jika ingkar balacara hembalang jika anak mandalika M

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 56 Sisi C 1.bujan dandanya sepuluh tengah tiga jika ia .......... 2.menteri bujan dandanya tujuh tahil sepaha 3.tengah tiga. Jika tetua bujan dandanya lima ta(hil 4.tujuh tahil sepaha masuk bendara. Jika o(rang 5.merdeka. Ketujuh darma barang perempuan hendak.. 6. tida dapat bersuami jika ia berbuat balacara Sisi D 1. ..tida benar dandanya setahil sepaha kesembilan darma 2. ..Seri Paduka Tuhan siapa tida dandanya 3...........kesepuluh darma jika anakku atawa pemain(ku) atawa cucuku atawa keluargaku atawa anak 4. ..tamra ini segala isi tamra ini barang siapa tida menurut tamra ini laanat Dewata Mulia Raya 5 ..dijadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini Batu bersurat yang diperkatakan di atas merupakan catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14, muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah mem perkenalkan sistem tulisan dan alat percetakan terutamanya pada abad ke-19. Pada abad ke-15 sebuah kerajaan Melayu Melaka yang gagah dan berpengaruh telah menjadikan bahasa Melayu semakin penting sebagai lingua franca dan alat dalam perkembangan kesusasteraan Melayu. ZAMAN MELAKA DAN ISLAM ahasa Melayu berada pada zaman kegemilangannya ketika zaman Kerajaan Melayu Mela ka. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kearah meningkatkan kemajuan dan perkem bangan Bahasa Melayu di rantau ini. Antaranya; kejatuhan kerajaan Sriwijaya kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam Empayar Melaka yang luas telah dapat menyumbang kepada penyebaran agama Islam da n bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta m enjadi lingua franca para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulaua n Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru, iaitu tulisan Jawi. Perbendaharaan kata juga telah bertambah dengan wujudnya keperluan untuk mengung kapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam. B

Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 57 Tun Seri Lanang mencatatkan keagungan Kesultanan Melaka di dalam Sulalatus Salat in atau Sejarah Melayu, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Sebagai pe labuhan antarabangsa Melaka menjadi tumpuan pelbagai orang dari seluruh pelosok kepulauan Melayu, ped agang-pedagang dari timur dan barat. Dipercayai sebelum kedatangan agama Islam ke Melaka, terdapat a ntara 150 hingga 200 bahasa yang diguna pakai di Melaka. Bahasa-bahasa ini telah menjadi alat pertutu ran oleh sebilangan kecil masyarakat pada ketika itu. Walau bagaimanapun, daripada jumlah bahasa yan g ada, hanya dua bahasa sahaja yang mempunyai pengaruh yang kuat dan paling banyak digunakan. Bah asa tersebut ialah bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno (Ismail Hamid, 1986:162). Bahasa Jawa ku no ketika itu telah mempunyai bilangan penutur yang ramai berbanding dengan bahasa Melayu kuno. Peng guna bahasa Jawa kuno pada ketika itu banyak tertumpu di Pulau Jawa. Kedatangan agama Islam telah membawa pengaruh yang sangat besar terutamanya dala m perkembangan bahasa Melayu. Islam yang membawa bersama sistem tulisan Jawi ke Al am Melayu terutamanya ke Melaka melalui perdagangan, telah berjaya memperkembangkan bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Hal ini kerana, tulisan Jawi telah berjaya membantu memperkemba ng bahasa dan kesusasteraan Melayu. Kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu klasik. Dalam hal ini, tulisan Jawi memainkan peranan yang sangat penting kerana sistem tulisan inilah yang telah digunakan pada zaman bahasa Melayu Klasik. Ajaran-ajar an dan pengetahuan tetang Islam telah memperbanyakkan lagi kosa kata Melayu yang menurut Zaba (1956 ), mungkin lebih banyak daripada bahasa sanskrit. Sistem tulisan abjad Arab atau lebih dikenali sebagai sistem tulisan Jawi ini te lah digunakan secara meluas bukan sahaja di Melaka tetapi juga turut digunakan di Samudera-Pasai, Ace h, Brunei, Patani dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi ini bukan sahaja berkembang di Melaka tetapi juga turut berkembangan di tempat-tempat lain. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Islam Melak a, tulisan Jawi telah digunakan dalam surat-menyurat di antara kerajaan-kerajaan, rakyat dan par a pedagang termasuklah pedagang-pedagang asing yang datang berdagang di Melaka. Perkembangan ini telah meninggikan lagi martabat bahasa Melayu Jawi kerana bukan sahaja hanya digunakan oleh masyarakat setempat tetapi juga turut digunakan oleh orang asing. Bahasa Melayu Klasik juga turut digunakan sebagai bahasa perhubungan dengan kerajaan lain. Selain itu, tulisan Jawi telah digunakan dalam menulis ilmu pengetahuan yang ber kaitan dengan Islam

dan karya-karya yang dihasilkan pada zaman Hindu. Tulisan berbentuk agama adalah seperti ilmu tafsir, fikah dan tasawuf. Tulisan Jawi juga turut digunakan untuk menghasilkan karya berbentuk hikayat, seperti Hikayat Nabi Muhammad S.A.W., Hikayat Para Sahabat, H ikayat Pahlawanpahlawan Islam, Sulalatus Salatin, Undang-undang Melaka, Undang-undang Laut Melaka dan se bagainya. Tulisan Jawi ini sememangnya telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu kerana turut digunakan untuk menulis tulisan berbentuk sejarah, undang-undang, cerpen-cerpen berbingkai, ceritacerita panji, cerita-cerita berdasarkan epik Ramayana dan Mahabhrata, sastera rakyat da n seumpamanya. Beberapa perkataan Arab telah diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu selain perka taan-perkataan daripada bahasa Parsi, India, dan China. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai b ahasa pengantar dalam setiap urusan perdagangan dan juga sebagai bahasa ilmu di Alam Melayu. Men urut M.G. Emeis, kesusasteraan Melayu mulai berkembang setelah kedatangan Islam pada abad ke-15 M . Sebelum tarikh tersebut, mereka berpendapat bahawa kesusasteraan Melayu berkembang dalam bentuk sastera lisan, mitos, peribahasa dan sebagainya (Ismail Hamid, 1986: 161). Semasa zaman kegemil angan Kerajaan

Bahasa Melayu juga digunakan untuk mengembangkan Islam di tanah jajahan Melaka s eperti Johor. Terengganu. Perkembangan bahasa Melayu klasik pada zaman Melaka menjadi titik to lak kepada perkembangan bahasa tersebut dalam dua zaman kerajaan yang berikutnya sebelum be ralih menjadi bahasa Melayu Moden. cara-cara beribadat dan tentang tokohtokoh besar dalam Islam. istana telah menjadi tempat perkembangan bahasa istana yang tin ggi. Hal ini kerana. Hal ini membukt ikan Melaka telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Nusantara. Undang-undan g ini mengandungi kesalahan dan jenis hukuman mengikut undang-undang Islam. Penggunaan tulisan Jawi adalah meluas pada ke tika itu menjadi tulisan rasmi di Alam Melayu terutamanya di Tanah Melayu. Bahasa Melayu klasik telah berjaya memainkan peranannya seb . beribu-rib u kalimah Arab telah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu terutamanya yang berkaitan dengan per kara-perkara yang tinggi seperti agama. 1978:161).Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 58 Islam Melaka.G. Sejarah Melayu misalnya. Shellabear. 1956: 307). turut menyatakan bahawa Hikayat Amir H amzah dan Hikayat Ali Hanafiah telah dibaca di Melaka (W. Bahasa Mela yu juga telah digunakan oleh berbagai-bagai bangsa sebagai bahasa perantaraan pada zaman Keraj aan Islam Melaka. Kejatuhan Melaka di tang an Portugis pada tahun 1511 telah mengalih pusat perkembangan bahasa Melayu klasik ke Aceh dan ke mudiannya ke Johor-Riau. Kedah. Bengkalis dan Pulau Carimon. dan sekali gus menjadi pusat pertumbuhan kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah seperti yang tercatat di dalam buku Sejarah Melayu. Kampar. Martabat bahasa Melayu semakin tinggi apabila bahasa i ni digunakan oleh ahli perniagaan dan mubaligh-mubaligh untuk menyebarkan agama Islam. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk da n juga para pedagang yang berdagang di Melaka. Tulisan Jawi ini juga membantu perkembangkan kesusasteraan Melayu yang pada peringkat awalnya lebih kepada kesu sasteraan berbentuk agama kepada sastera berbentuk hukum-hukum Islam. kesusasteraan Melayu bertulis dipercayai telah berkembang dengan m eluas sejak pada abad yang ke-15. Pada ketika ini. ilmu. Kesusasteraan Islam yang luas telah telah disadurkan ke dalam bahasa Melayu. Islam juga turut membawa pengaruh dari segi perundangan seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka yang m asing-masing mengandungi 44 fasal berkaitan dengan undang-undang darat dan laut. fikiran dan adat-adat Islam dan perkara-perkara lain yang berhubung dengan manusia (Za ba. Kedatangan Islam juga berjaya memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Selain itu. Kedatangan Islam juga telah memperkaya bahasa Melayu.

agai lingua franca dalam semua aspek sama ada dari segi perdagangan mahupun pentadbiran Kerajaan Me laka sebelum kedatangan Portugis. . Berdasarkan surat raja-raja Melayu kepada orang Eropah dan sebaliknya bincangkan sikap mereka terhadap kedudukan bahasa Melayu. Bincangkan kenapa orang Eropah begitu berminat mempelajari bahasa Melayu dan menghasilkan pelbagai kamus dan karya lain. Penguasaan Portugis ke atas Melaka juga menjadi titik permu laan kepada perkembangan bahasa Melayu moden.

arakian setelah sudah dan sebagainya. yang tua bernama Sultan Malikul Mahmud da n yang muda bernama Sultan Malikul Mansur. alk isah. ditikam raja akan Ferhad seperti menikam air j uga adanya. edan kesmaran (mabuk asmara). berulang. maka peninggalannya isteri saudagar pun bermukahlah dengan kalanda r. hatta. Ayat yang panjang. yang.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 59 CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KLASIK ada umumnya bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam hasil-hasil persuratan Mel ayu mempunyai ciri-ciri persamaan antara satu karya dengan karya yang lain disebabka n zaman yang sama. Maka tiadalah ba ik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya. Mempunyai banyak ayat pasif dan songsang.-nya) dan kata hubung (dan. masyghul (bersedih). sana). Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) seperti sebermula. Kemudian. maka saudagar itu pun datanglah dari belayar itu. tetapi diketahuinya j uga oleh saudagar itu dangan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan isterinya itu. maka disuruh oleh raja masuk penjara (Hikayat Khoja Maimun) 3. Hatta. maka matilah ia. adapun. (Hikayat Bayan Budiman) 2. bebera pa lamanya sudah ia pergi itu. atau) yang ketara. maka dianugerah kan Allah taala akan baginda anak dua orang laki-laki. Syahadan dengan berkat Bismillah. Terdapat bentuk perulangan kata tunjuk (itu. adapun akan saudagar itu ada ia menaryh seekor burung bayan. Ini disebabkan laras lisan digunakan oleh penulisnya. Sebermula. Antara ciri-ci ri bahasa Melayu klasik ini ialah: 1. Misalnya: 6. dan berbelit-belit. Misalnya: Adalah seorang saudagar di negeri istanbul: maka ia pergi belayar.atau ter-. Struktur ayat pasif ini terdiri dar ipada awalan di. Maka Sultan Malikul Mansurpun sakitlah hingga dat ang hukum Allah ke atasnya. maka disuruh oleh raja masu k penjara Itulah juga diperbuatnya rupa Syirin daripada mengikutkan hatinya sangat berahiny a itu (Hikayat Khoja Maimun) . 1997: 20). maka ditanamlah ia mengikut hukum adat segala raja yang telah kembali ke rahmatullah itu (Russell Jones. Maka raja pun terlalu akan hairannya dengan dukacita. Penulis memasukkan kata-kata yang tidak membawa makna dalam penulisan menjadikan bahasa yang digunakan meleret-leret. kata penegas (-lah. 5. Hatta beberapa lama Sultan Malikul Tahir dalam negeri Pasai itu. Maka raja pun terlalu akan hairannya de ngan dukacita. Corak dan ragam bahasa Melayu klasik mempunyai beberapa ciri penting yang membezakannya dengan bahasa Melayu kuno atau bahasa Melayu moden. sahaya. Banyak menggunakan partikel pun dan lah . 4. Menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam. tiada beb erapa lamanya. suatu pun tiadakan akan kenakan dirinya. pada sehari-hari ia berbantah juga.

P . iaitu aksara yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan.Menggunakan aksara Jawi. Huruf yang dibulatkan merupakan ciptaan orang Me layu yang hanya didapati dalam bahasa Melayu dan tidak dijumpai di huruf Arab yang sejatinya.7.

tasawuf dan kata-kata umum. kerana Raja Be landa ketika itu terpaksa melarikan diri setelah Perancis menduduki Belanda. undang-undang.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 60 8. ilmu Aqa id al-Iman dan lain-lain. perubatan. Walaupun pada niat asalnya kehadiran me reka ialah menyebarkan agama Kristian namun kerana sikap tamak mereka merebut kekayaan tela hmendorong merampas wilayah yang diduduki. 10. Pada tahun 1795 Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris. P . pemerintahan dan pentadbira n. Bincang bersama rakan anda mengapa bahasa Melaka klasik berbeza dengan bahasa Melayu sekarang . Kehadiran orang Eropah turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Portugis diketuai oleh Alfonso de Albuquerque berjaya menawan Melaka. 9.Telah menerima pelbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang b ahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan. kesusasteraan.Unsur-unsur falsafah Islam wujud dalam banyak tulisan Melayu seperti dalam bi dang ilmu Kalam. PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU PRAMODEN ZAMAN KEDATANGAN ORANG EROPAH ada 10 Ogos 1511. falsafah.Frasa dan ayat pengaruh Arab terutama dalam kitab-kitab klasik Melayu seperti frasa ketahuilah olehmu (dari terjemahan I lamL) maka kemudian daripada itu (dari Amma ba du) Frasa dan ayat bentuk ini wujud hasil daripada terjemahan harfiah daripada teksteks bahasa Arab. Melaka sekali lagi ditawan oleh penjajah Belanda yang merampas dari Portugis pad a 14 Januari 1641. Tasawuf.

Misalnya: a) 1603 Spaeck ende Woord-book in de Malaysche ende Madagaskar Talen met vele Ar abishe ende Turesche woorden (Kamus Melayu-Madagascar.Tahun 1602 Surat Sultan Alauddin Shah Aceh kepada Harry Middleton e) Tahun 1612 Surat Sultan Aceh kepada King James raja Inggeris II Surat-surat ini membuktikan walaupun pengaruh Eropah telah bertapak di kepulauan Melayu. g) 1701. . d) 1611 Spieghel van de Malaysche Tale (Cermin Bahasa Melayu). seorang kelasi dalam pelayarannya bersama Magellan telah mempe lajari bahasa Melayu ketika berada di Pulau Maluku .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 61 Kedatangan orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis tidak menamatkan pengaruh Bahasa Melayu. dicetak di Amsterd am. .''Vocabularium ofte woortboeknaer order vanden Alphapet in`t DuystschMaleysch ende Maleysche Duytsch(Buku Perbendaharaan Kata-kata Melayu-Belanda dan Belanda-Melay u) susunan Casper Wittens dan Sebastian Danckaerts dan diterbitkan oleh Gravenhaghe pada ta hun 1623 M dan di Batavia pada tahun 1706 M.Terjemahan buku Frederick de Houtman dalam bahasa Latin oleh Magister Gotthard Arthus dari Cologne. Ia merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di pelabuhan itu dengan 426 patah perkataan. b) 1604 . . e) 1612 Cetakan kedua Kamus Artus (1608) f) 1623 . Beliau mengemukakan sedikit . Berapa contoh usaha yang berkaitan dengan bahasa Melayu telah dibuat seperti. Kamus ini mengandungi kata-kata dan ayat abahasa Melayu dan Madagaskar. Daftar kata Melayu-Eropah yang tertua per nah diketahui (Ismail Hussein. c) 1608 .Penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat antara raja-raja di kepulauan Mel ayu dengan pedagang-pedagang Eropah. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan membuat catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. namun rajaraja tempatan masih menggunakan bahasa Melayu untuk urusan dagang dan pentadbiran.Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Ingeris James Lancester c) Tahun 1602 Surat izin dagang sultan Aceh kepada Ratu Elizabeth I d).Usaha penyusunan kamus turut diberi perhatian oleh orang Eropah.Thomas Bowrey telah menyusun kamus Inggeris Melayu. Hasilnya beliau telah menyusun daftar kat a Itali-Melayu yang dikenali sebagai Daftar Kata Pigafeta. Kedudukan Pulau Maluku atau Pulau Tido re yang terletak jauh daripada tempat asal Bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya Bahasa Mela yu tersebar.Surat Sultan Ternate kepada Raja Portugal b) Tahun 1601 . 1992:36). oleh Albert Ruyl satu penyesuaian daripada karangan Houtman.Ductch Malay-Malay Dictionary susunan Peter Floris tahun 1604. Kamus ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin o leh David Haex dan diterbitkan di Rom pada tahun 1631 M. misalnya: a) Tahun 1521 .Pigafeta (1521). Arab-Turki) susunan Frederick de Hout man.

yang m encatat semua perkataan yang diingatinya (daripada bahasa lisan) sehingga berlaku banyak kesal ahan ejaan. Kamus ini ditulis oleh pedagang yang datang ke Nusantara. Penghasilan kamus dan daftar kata dalam bahasa Melayu dikesan seawal-awal pada z aman Kesultanan Melaka.peraturan nahu. perkamusan Melayu pada peringkat ini mempunyai ciri-ci ri seperti dibawah: . Kamus Melayu yang terawal merupakan sebuah kamus yang berbentuk daftar k ata MelayuTionghua. Secara umumnya.

Penyebaran agama Kristian ke Asia Tenggara dilihat s ebagai satu usaha orang Barat dalam mengatasi penyebaran agama Islam yang sudah berkembang terlebi h dahulu ke rantau ini. Kamus yang dihasilkan berupa Daftar Kata dan Dwibahasa. Abad ke-19 ini menandakan kebanjiran pendatang luar khususnya bangsa Eropah ke Asia Tenggara. Abad ke-19 i ni juga bermakna perkembangan zaman penjajahan dan imperialisme Barat ke Asia Tenggara khususnya. Zaman peralihan bahasa Melayu ini bermula pada abad ke-19. pelbagai bangsa terutamanya bangsa Eropah berlumba-lumba menguasai Asia Tenggara . Risalah: Bahawa Hendaklah Engkau Menyembah Allah dan Berbakti kepada-Nya sahaja dan banyak yang lain lagi. Walau baga imanapun aktiviti yang dilakukan oleh orang Eropah ini turut menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Majalah berbahasa Melayu (tulisan Jawi) yang pertama diterbitkan pada Januari 18 21 dengan judul Bustan Arifin. Pada masa ini. Kedatangan orang Eropah. Bahan lain yang turut dicetak oleh badan pengembang agama Kristian seper ti Cetera Hikayat Isa. Orang-orang Portugis datang ke Asia pada akhir abad ke lima belas . 1998:139). Ketika itu juga kedudukan bahasa Melayu s udah mencapai tahap tinggi dan luas penyebarannya. Bahasa Melayu pada abad ke-19 atau kadang kala di sebut oleh pengkaji sebagai zaman pramoden boleh ditafsirkan sebagai bahasa Melayu zaman peralihan. iaitu zaman peralihan antara bahasa Melayu zaman klasik kepada Bahasa Melayu zaman moden (Am at Juhari Moain. Belanda mahupun Inggeris dipengaruhi oleh faktor memburu kekayaan. Pada awalnya. Walaupun namanya mirip nama majalah Islam majalah ini diter bitkan oleh Badan Pengembang Agama Kristian yang diketuai oleh paderi Claudius Thomsen. Disiplin leksikografi yang longgar. Ismail Hussein (1966:34) menjelaskan hal ini. kekuasaan dan penyebaran agama Kristian. Matlamat kedatangan bangsa Eropah ke Asia Tenggara sama ada orang Sepanyol. Francis Xavier dalam usaha menyebarkan kepercayaan agama Kristian t elah menulis keterangan-keterangan tentang Kristian di dalam bahasa Melayu. Port ugis. Risalah-risalah di atas ini kebanyakannya menggunakan tulisan jawi (t ulisan Melayu huruf rumi). Alat cetak yang m ula diperkenalkan pada 1806 di Pulau Pinang digunakan oleh penyebar agama Kristian untuk mencetak Bible dalam tulisan Melayu. terutamanya orang Inggeris perkembangan bahasa Melayu t elah menunjukkan beberapa sifat tersendiri. Misalnya St.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 62 Penyusun yang terdiri daripada orang bukan Melayu. kedatangan orang Barat ke Asia Tenggara ialah untu k berdagang dan menyebarkan agama Kristian. Hal ini juga ada kaitannya dengan kesan perang salib dan usaha penyebaran a gama Kristian.

membawa dua cita-cita yang bergelora: pertama untuk memerangi Islam dan kedua untuk merompak kekayaan alam Timur... .

A. Sepanjang pelayarannya (ketua kelasi) bersama Magellan di kepulauan Melayu. Daft ar Kata Melayu-Cina dipercayai daftar kata atau kamus Melayu yang terawal dan tertua pernah ditemui. Daftar kata ini mengandungi 482 kata yang dikumpulkan antara tahun 1403 M sehingga 1511 M. Senarai Pigafetta Ejaan BM sekarang Senarai Pigafetta Ejaan BM sekarang 1 Allah Allah 11 cuda kuda 2 Naceran Nasrani 12 haermadu air madu 3 caphre kafir 13 lambau lembu 4 mischit masjid 14 cain mera kain merah 5 saudala saudara 15 buapala buah pala 6 matta mata 16 sachet sakit 7 cenin kening 17 baiu baju 8 idon hidung 18 socat sukat 9 lada lidah 19 pandach pendek 10 batis betis 20 siama-siama sama-sama Berdasarkan catatan sejarah. Berikut beberapa contoh kata yang terdapat dalam daftar kata berkenaan (Hashim Musa 2003:378) Sistem ejaan yang digunakan oleh Pigafetta berdasarkan sistem ejaan Itali.W Hamilton telah membuat u lasan senarai atau catatan berkenaan yang dinamakan sebagai The first Dutch-Malay Vocabulary (Hashim M usa 2003:395). iaitu daftar kata Melayu-Eropah yang tertua.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 63 USAHA-USAHA ORANG EROPAH a) Antonio Pigafetta. Pigafetta telah menyusun Kamus Melayu-Itali. Daftar kata ini mengandungi 426 patah kata. iaitu tempat asalnya. b) Cornelis de Houtman Beliau adalah antara ahli pelayaran Belanda yang mula-mula sampai di kepulauan M elayu pada tahun 1596 telah menyenaraikan daftar kata bahasa Melayu. Berikut beberapa contoh senarai daftar kata tersebut. . daftar kata bahasa Itali-Melayu yang disusun oleh A ntonio Pigafetta bukanlah daftar kata atau kamus tertua yang pernah disusun oleh orang luar.

Thomsen turut menyusun sebuah kamus Inggeris-Melayu yang be rtajuk A Vocabulary of English and Malayan Language. .H. (Hashim Musa 2003:401) Berikut beberapa contoh perkataan dan ungkapan Melayu dal am tulisan Rumi seperti yang terdapat dalam kamus berkenaan.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 64 Senarai Houtman Ejaan BM sekarang Senarai Houtman Ejaan BM sekarang 1 backeyen pakaian 11 ita hitam 2 kareya kerja 12 brat berat 3 perot perut 13 corni guni 4 mary mari 14 baccar bakar 5 toulong tolong 15 arac arak 6 bygimana bagaimana 16 vrangy Feringgi 7 buda budak 17 alomba lembu 8 arynga ringan 18 lonmahet Jumaat 9 teloot telur 19 capella kapal 10 manijs manis 20 ican ikan c) Thomas Bowrey Beliau merupakan orang Eropah menghasilkan kamus pertama bahasa Inggeris-bahasa Melayu pada tahun 1701 dengan judul A Dictionary English and Malayo. Thomsen melakukan proses perumian ini pada awal abad ke-19. Senarai Bowrey Ejaan BM sekarang Senarai Bowrey Ejaan BM sekarang 1 kitta poonea kita punya 6 kirrimawn kiriman 2 tuan poonea kuan punya 7 tolah tulah 3 jamat jimat 8 malang malang 4 gocho gocoh 9 karoot kerut 5 janjeawn janjian 10 sasat sesat d) C. Kamus y ang disusun oleh Thomsen ini agak menarik kerana lebih banyak menghampiri bunyi-bunyi dan ejaan b ahasa Melayu sekarang. Containing about 2000 Words. (Hashim Musa 2003:4 13). iaitu keti ka orang Barat lebih banyak menggunakan tulisan Jawi dalam mengeja bahasa Melayu. berikut sebahagian daripada kata Melayu dengan ejaan Rumi oleh Thomsen. Thomsen Pada tahun 1820 C. Malayo and English yang diterbitkan di London.H.

Cari perkataan lain yang turut disenaraikan dalam oleh Pigafetta.. laws. KL:DBP . Thomsen dan Bowrey. with an introduction and praxis . de Houtman. b eliau juga turut memuatkan terjemahan-terjemahan daripada teks yang wujud ketika itu. Hasilnya ialah kamus A Dictionary of Malay Langg uge pada tahun 1812 . Kamus Marsden merupakan kamus Melayu yang pertama disusun secara saintifik denga n sistem ejaan Rumi yang dibentuknya dengan berasaskan kerangka bahasa Barat. Masrden juga telah menghasilkan kamus. (1812). A grammar of the Malayan language. and manners of the native inhabitants. Epigrafi Melayu: sejarah sistem tulisan dalam Melayu. customs. (Rujuk buku berikut:Hashim Musa (2003). from: William Marsden. Antara karya William Marsden ialah The history of Sumatra: containing an account of the government. f) Giovanni Gaggiro (1915) seorang Itali turut menyusun Kamus Itali-Melayu dan M elayu-Itali (Dizionario Italiano e Malesee e Malesee Italiano) Senaraikan hasil-hasil karya mengenai bahasa Melayu yang ditulis oleh orang Eropah. Beliau dikatakan pertama kali menggunakan kaedah saintifik untuk menyusun kamus. and a relation of the ancient political state of that islan d. The Malayan alphabet..Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 65 Senarai Thomsen Ejaan BM sekarang Senarai Thomsen Ejaan BM sekarang 1 soatu satu 6 paser pasir 2 tujoh tujuh 7 parampuan perempuan 3 matahari matahari 8 lama lama 4 anaser anasir 9 jumbatan jambatan 5 tungkei tangkai 10 pontong puntung e) William Marsden (1754-1863) Beliau merupakan salah seorang sarjana barat kelahiran Ireland yang menghasilkan beberapa buku yang mengkaji tentang bahasa nusantara. Di samping itu. (1784). with a description of the natural productions.

Orang Inggeris yang pertama menyusun kamus Melayu-Inggeris iala h Augustine Spalding pada tahun 1624.J. Kamus tersebut jauh lebih tua daripada A Diction ary of The Malayan Language (Kamus Bahasa Melayu dalam 2 bahagian. Pada tahun 1895. Maxwell. Wilkinson. Dari aspek perkamusan. Pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Negeri-negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dan mesti lulus dalam peperiksaan Bahasa Melayu sebelum disahkan dalam jawatan. Winstedt.E. Kata masukan dalam kamus ini menggunakan tulisan jawi de ngan aturan huruf rumi serta keterangan dalam bahasa Inggeris. khususnya sebelum Perang Dunia Ke dua. Kamus ini telah dianggap oleh sarjana sebagai kamus bahasa Melayu dwi bahasa yang terbesar dan bercirikan ensaiklopedia Melayu klasik.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 66 ZAMAN PEMERINTAHAN INGGERIS DI TANAH MELAYU ada zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Wilkinson telah menyusun kamus. A Malay-English Dictionary bahagian I. R. W. Sebahagian daripada pegawai-pegawa i itu terus menaruh minat yang tinggi terhadap Bahasa Melayu. Usaha Marsden telah disambung oleh John Crawford dengan menyusun A Grammar and D ictionary of Malay Language pada tahun 1852. Brown.R.G. Dictionary of Colloquial Malay(1939).O Winstedt turut menyusun beberapa buah kamus seperti An English-Malay Diction ary (Rumi)(1922). sehingga dikenali sebagai sarj ana Bahasa Melayu. R. Beliau merupakan sarjan a Inggeris yang . W. Crawford. Pada tahun 1876. Melayu-Inggeris dan Inggeris-Mel ayu) yang disusun oleh Marsden pada tahun 1812. Beberapa semakan dibuat oleh Wilkin son pada 1936 dan pada 1959. Pada tahun 1902. Mars den. Selepas itu. iaitu Pierre Favre pad a tahun 1875 menghasilkan Kamus Melayu-Perancis (Malay-French Dictionary). Shellabear dan J. Seorang sarjana Perancis. Antaranya ialah R. Wilkinson menyusun kamus Inggeris-Melayu.O. C.C. pengemaskinian terhadap A Malay-English Dictionary dalam ejaan Rumi s epenuhnya telah dilakukan. J. orang-orang Inggeris turut memberi sumbangan terutama dal am penyusunan kamus dwibahasa. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan urusan rasmi di Negeri-negeri Melayu Berseku tu dan Negerinegeri Melayu Tidak Bersekutu. Thomas Bowrey pula menyusun Kamus MalayoEnglish and English-Malayo pada tahun 1701. b eliau telah menerbitkan Tatabahasa Melayu (Malay Grammar) dan pada tahun 1880 pula beliau me nerbitkan Kamus Perancis-Melayu (French-Malay Dictionary). An Unabriged English-Malay Dictionary (195 8) dan kemuncak sumbangannya adalah Kamus bahasa Melayu pada tahun 1960. W.II dan III dan kamus ini d ipercayai kamus dwibahasa yang terawal.

Usaha Winstedt telah memberi l aluan kepada penyusun kamus lain untuk menghasilkan kamus. Pegawaipegawai Inggeris baru yang jahil terhadap budaya bangsa Melayu dan Bahasa Melayu membawa tekanan kepada kehidupan rakyat di negara ini. bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem persekolahan. Mereka cuba menjadi tuan dan segala yang bersangkutan dengan cara hidup me reka diberi nilaian yang tinggi termasuk bahasa mereka. Orang Melayu mula terpengaruh dengan strategi halus orang I nggeris dan mula P . Selepas Perang Dunia Kedua kedudukan serta peranan Bahasa Melayu mula terancam. Untuk mengukuhkan nilai-nilai baru ini.produktif dalam penyusunan kamus Inngeris-Melayu. Mereka cuba menerapkan nilai-nilai baru d alam pentadbiran dan sosial.

Shamsuddin Al-Sumaterani.Ma rifah. iaitu kitab fiqah Melayu yang terawal. kesusasteraan Melayu te rus dihasilkan cerdik pandai lulusan sekolah Melayu atau Arab. Hamzah Fansuri terkenal dengan Gurindam dua belas dan syair sufi seperti Syair Pera hu . Tanbihut. semangat keban gsaan bergema dan orang-orang Melayu mula mengorak langkah untuk memperjuangkan bahasa ibunda mereka. Pada awal abad ke-20.Quran Al. Lata ifal Asrar. Syifa dan lain-lain. Umdat Al. Kemerosotan Bahasa Melayu tidak berterusan.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 67 menjadikan sekolah Inggeris sebagai pilihan pendidikan untuk anak-anak. guru-guru Melayu dan ahli-ahli politik bergandi ng bahu memperjuangkan cita-cita ini. Antara hasil karya beliau adalah Syarah Ruba I Hamzah Fa nsuri. Mamu ul Masail dan lain-lain. Mir at Al.Muhtajin. T Mengapakah dengan kehadiran orang Inggeris ke Tanah Melayu menyebabkan tulisan Jawi semakin terancam? Senaraikan kamus yang pernah dihasilkan oleh orang-orang Eropah. Wartawan. sasterawan. Bahasa Melayu mula dipandang sepi. Perjuangan Bahasa Melayu digerakkan serentak dengan perjuangan politik membebask an tanah air daripada penjajahan. Kifayatul. Syamsul. USAHA-USAHA ORANG TEMPATAN okoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan.Baidawi. a) Sumbangan tokoh-tokoh Aceh Sheikh Nuruddin Al-Raniri telah mengarang beberapa buah kitab. Orang Me layu mula mempercayai apa sahaja hasil dari Barat dianggap lebih baik dan tinggi nilainya. iaitu selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis 1511. Jawahir A l-Ulum. Akhbar dan majalah menjadi saluran utama untuk men yuarakan hasrat ini. . budayawan. Walaupun bahasa Melayu menerima tekanan. Antara karya beliau ialah terjemahan kitab Tafsir Al. Abdul Rauf Singkel. Bustan Al-Salatin.Tidlah dan Anwarud-Daqiq.Tullab.Muhtajin. Antara karya beli au ialah Sirat Al-Mustaqim. Hujjatul Balighah. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektualan Melayu. Kebanyakan usah a mereka berkisar tentang agama dan sastera.

juga peraturan protokol ketika raja beran gkat. Matahari memancar (1906). Hikayat Queen Victoria (1904) dan Hikayat Johor (1908) serta karya Abd ullah bin Rahman. mencuri yang boleh berlaku di mana-mana. Antara naskah berbentuk prosa ialah. Hikayat Negeri Johor Sejarah Peringatan Negeri Johor Salasilah Melayu dan Bugis Manakala naskah yang berbentuk puisi (syair). Hukum Kanun Johor memaparkan undang-undang jenayah seperti membunuh. Persatuan ini telah mengadakan kegiatan seperti menghasilkan buku. Turut dihasilkan ialah karya-karya terjemahan seperti terjemahan t erhadap Rubai Omar Khayyam. pembentukan istilah dan mengadakan majlis-majlis cera mah dan perbincangan. iaitu Penok ok dan penambah dalam bahasa Melayu (1939) dan Jalan basa Melayu (1953). Antara matlamatnya ialah untuk menanam semangat belajar dan menulis bahas a Melayu di kalangan ahlinya. Kegiatan Pakatan ini pernah terhenti seketika apabila Abdul Rahman bin Andak dibersarakan pada 1909. seperti hukum mendapat gading dalam sesuatu tanah (fasal 37). Dato Abdullah bin Abdul Rahman dan Mejar Musa bin Yus of dengan nama baru. terdapat beberapa karya yang mengisahkan sejarah negeri Johor semenj ak kejatuhan kerajaan Melaka kepada Portugis. antaranya Syair Perang Johor karya sastera sejarah yang menggunakan peperangan sebagai tem anya. Dato Sri Amar Diraja Abdul Rahman bin Andak dengan kerjasama beberapa rakannya mengasaskan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa di Joh or Bahru. Pegawai-pegawai pentadbir Johor Pada tahun 1888. Terdapat fasal-fasal khusus dalam Hukum Kanun Johor. Paka tan ini dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. pakatan ini dihidupkan kembali oleh Haji Mohd. iaitu Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Selain itu. kegiatan pakatan ini terhenti. Pakatan ini berjaya menerbitkan buku karya Haji Said bin Sulaiman. .Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 68 b. Tahun 1934. Sultan Abu Bakar memperkenalkan sebuah perlembagaan dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan melalui Hukum Kanun Johor. orang yang mengadakan kenduri jika mahu menjemput pe nghulu atau pegawai terpaksa menyertakan sirih (fasal 49). Said bin Sulaiman den gan bantuan Dato Awang bin Omar. Hukum Kanun Johor mengandungi 66 Fasal dan mula dipraktikkan mulai dari Sultan Mahmud hingga Sultan Sulaiman. Baginda memerintah antara tahun 1862-1895. Muhammad Said bin Haji Sulaiman menghasilkan buku tatabahasa Melayu. undang-undang menyinding rusa (fasal 17).dan juga undang-undang mengenai tanaman dan binatang ternakan. antaranya untuk dideklamasi dan dibincangkan dalam pertemuan pertemuan anjuran persatuan dan sebagainya. Sumbangan Johor-Riau Sultan Abu Bakar Johor Sultan yang dianggap bertanggungjawab membawa Johor ke era moden ialah Sultan Abu Bakar.

Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis. Aturan Setia M elayu .Sumbangan Johor semakin terserlah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual Melay u berserta dengan hasil karya mereka.

. Syair Maharaja Abu Bakar. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. mempunyai latar belakang pendidikan Arab.Ahli l-Mahkamah dan Mukaddimah fi Intizam al-Wazaif al-Malik. Hikayat Johor. beberapa karya lama telah disalin semula. Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji ter kenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. Majalah Bustan Arifin Abdullah Munsyi turut menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris. Pengiran Syahbandar Muhammad Salleh (Pengiran Indera Muda) menghasilk an Syair . Sejarah Tawarikh Johor dan Perundangan Johor. Taufatul Nafis atau dalam terjemahannya iaitu Hadiah yang Bernilai. Kitab Silasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya. Antaranya ialah. Anta ranya Hikayat Panca Tenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Kalidah dan Dami nah yang dilakukan pada tahun 1835. bahasa. Tempat-tempat lain. Syair Abdul Muluk dan Syair Hukum Nikah. Dewa ul-Khulub (1883). dan undang-undang. Di Palembang. Karya Undang-Undang seperti Tamaral-al-Muhamed. Paderi T homsen.. Abdullah Munsyi juga telah memperbaiki Sejarah Melayu dan Kitab Adat Segala RajaRaja Melayu Dalam Segala Negeri.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 69 Bugis. Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). Antaranya ialah Sulalat alSalatin (Sejarah Melayu). Paderi Keasberry. Syair Singapura Terbakar (1830). Hikayat Abdullah (1849). Antara karya-karya dan p enulisan yang dihasilkan ialah. dan banyak lagi. sastera. Karya-karya penulisan Raja Ali merangkumi pelbagai asp ek seperti agama. Crawford dan lain-lain. Kisah Pelayaran Abdullah (1838). Taj al-Salatin oleh Bokhari al-Jauhari. Kisah Pelayaran Abdullah Ke Jeddah (1854). Dari segi persuratan. Bustanul-Katibin Lissubyanil-Muta alimi atau terjemahan bahasa Melayu ialah Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Menuntut Belajar Akan Dia (185 7). Kitab ini dipercayai kamus ekabahasa pertama ya ng disusun oleh anak watan Melayu sendiri. Syair dan Pantun : Syair Jatuhnya Negeri Johor. Syair Gurindam Dua Belas. nam un. Syair Taman Pertama. Paderi Milne. beliau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkat aan Arab dan struktur bahasa Arab. Undang-undang Johor. Tetapi banyak menghabiskan masanya di Singapura kerana m engajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris seperti Sir Stamford Raffles. dil ahirkan di Kampung Masjid. Abdul Samad Al-Falambani menghasilkan kitab Hikayat Al-Salakin . sejarah. Melaka. Di Brunei.

Rakis Di Banjarmasin pula terkenal dengan Arshad Al-Banjari dengan kitab din . Sabil Al-Muhta .

Ibrahim Dato Muda Ling gi dan beberapa orang lagi telah memberi sumbagan yang besar dalam sejarah perkembangan bahasa M elayu. Dalam zaman ini beberapa tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad (Za ba). Harun Mohd. ZAMAN SEBELUM MERDEKA erkembangan bahasa Melayu agak pantas pada awal abad ke-20. Misalnya pada 1900 Maktab Perguruan Melayu Melaka telah dibuka dan kemudian diikuti dengan pembukaan maktab di Taiping (1913). Kamus ini telah berjaya memenuhi keperluan Masyarakat Melayu dalam bidang agama. Melalui Pejabat Karang Mengarang ini juga lahir beberapa siri penerbitan buku te ks bagi The Malay School Series. Pada tahun 1909 dan sel epasnya di Negerinegeri Melayu yang tidak Bersekutu (Johor. Antara hasil penerbitan zaman ini ialah (a) Pelita Bahasa Melayu ( 3 Jilid:tatabahasa) (b) Ilmu Mengarang Melayu (penulisan) F . Secara ringkas perkembangan bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada.Buku ini menjadi buku rujuka n utama untuk tatabahasa Melayu dari tahun 1940 hingga 1980-an.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 70 Di Pattani pula Sheikh Mohd Ismail Daud Al-Fatani menghasilkan Matla al Badrain dan uru AlMasail . Melaka dan Pulau Pinang). Muhammad Idris Abdul Raof Al-Marbawi (1931) menyusun Kamus Idris al-Marbawi: Ara b-Melayu. Zaman SITC/MPSI dan Pejabat karang Mengarang (1922-1941) Zaman Pendudukan Jepun (1942-1945) Zaman sebelum merdeka (1945-1956) Zaman selepas Merdeka (1957 hingga kini) Zaman SITC/MPSI dan Pejabat Karang Mengarang Zaman ini bermula dengan penubuhan SITC pada 1922 hingga 1941. Negeri Sembilan dan Perak). Terengganu. Selepas itu lebih banyak lagi maktab yang dibuk a sama ada sebelum atau selepas merdeka. Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Selangor. Ab dul Hadi Haji Hassan. Kelantan. iaitu zaman sebel um pendudukan Jepun 1942. Mereka ini telah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu seperti Pelita Bahasa Melayu (3 Jilid) dan Ilmu Mengarang Melayu yang dikarang dan disusun oleh Za ba. Bahasa Inggeris masih me njadi bahasa rasmi di Negeri-negeri Selat (Singapura. Johor Bahru (1919). Za'ba telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang. Sultan Id ris Traning College(SITC) atau Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Tanjong Malim (1922). Ma ktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka (1935) . Sesuatu yang menarik ialah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Amin (Harun Aminurrasyid). Kedah dan Perlis). Buyong Adil. Mak tab perguruan juga telah mula dibuka. Pahang. Ia telah mendapat sambutan yang hangat dan telah diulang cetak sebanyak 24 kali. Walaupun begitu pada tahun 1900-an bahasa Melayu masih bertaraf bahasa vernakular.

P Bincangkan sumbangan Johor dalam perkembangan bahasa Melayu. .

Harun Aminurrasyid. 1931 1955) (f) Warta Jenaka (Singapura. Kegiatan persuratan Melayu menjadi lebih terserlah apab ila pada 1934 sebuah persatuan persuratan Melayu yang dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya atau singkatannya PASPAM yang dianggotai oleh penulis-penulis dari tanah Melayu. Persatuan bergiat aktif dan berjaya menerbitkan majalah-majalah seperti Suara Pe na (1938). Mastika. Misalnya. Wanita. termasuk Singapur a dan Brunei.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 71 (c) Ilmu Hayat (tentang Biologi) (d) Ilmu Tanam-tanaman (pertanian) (e) Kitab Hisab (Matematik) (f) Kitab Latihan Tubuh (Pendidikan Jasmani) (g) Sejarah Alam Melayu (5 penggal: Sejarah Alam Melayu) (h) Ilmu Alam (Geografi) (j) Pekerjaan Tangan (Pertukangan) (k) Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botani) Pada zaman ini juga penerbitan akhbar dan majalah agak rancak. terbit di Malaya ketika itu. Ketika ini muncul nama-nama penul is yang terkenal seperti Abdul Rahim Kajai. Singapura dan Sarawak. 1930 1941) (d) Fajar Sarawak (Kuching. Mingguan Malaysia. 1928) (c) Warta Malayu (Singapura. Pancaran Pena (1939) dan Taman Paspam (1940). 1930) (e) Majlis (Kuala Lumpur. 1936) Pada zaman ini juga perkembangan kesusasteraan Melayu agak pesat kritik sosial d an kesedaran kemerdekaan dipancarkan melalui karya sastera. Utusan Pelajar dan lain-lain hingga hari ini. Syed Syeikh al-Hadi.terkenal deng an novel Faridah Hanumnya dan ramai lagi. . 1926) (b) Saudara (Pulau Pinang. dan hari i ni terus menjadi penerbit akhbar Melayu yang besar sampai dengan terus menerbitkan Utusan Malaysi a. Utusan Zaman. Pada 1939 sebuat syarikat yang dikenal mseb aagai Syarikat Utusan Melayu telah menerbitkan Utusan Melayu. (a) Al-Ikhwan (Pulau Pinang.

bahas a Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bangsa Melayu mesti memiliki kedudukan istimewa telah mend orong kepada penubuhan pelbagai parti dan pertubuhan. Fajar Asia. Tuntutan perihal pengekalan kuasa Melayu. (a) Semua institusi pendidikan hendaklah diletakkan di bawah dasar pelajaran keb . Namun begitu bahasa Melayu masih digunakan di Sekolah-sekolah Melayu tetapi baha sa Jepun mesti dipelajari. Dalam zaman ini juga sebuah sistem ejaan rumi baharu ya ng diperkenalkan. Sistem ejaan ini digunakan oleh akhbar Fajar Asia . (c) Balai Pustaka di Kementerian Pendidikan hendaklah dinaikkan taraf ke Dewan B ahasa dan Pustaka. Akhbar dan majalah ada yang diterbitkan sebelum ini banyak yang ditu tup. Hanya beberapa majalah yang dibenarkan terbit ketika itu seperti Penang Shimbun. Angkatan Pemuda Insaf (API). Dalam kongres ketiga ini beberapa rumusan tel ah diambil iaitu. iaitu Sistem Ejaan Fajar Asia. Zaman sebelum merdeka (1945-1956) Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah memberi kesedaran baru kepada orang Melay u bahawa orang Asia berkemampuan untuk menentang dan mengalahkan orang-orang Barat. 1954 di Seremban dan 1956 di Johor Bahru-Singa pura. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan sebagainya. Berita Malai. dan Semangat Asia. Antara kandungan laporan ini menyebut. (a) Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tunggal bagi Malaya merdeka. tentera Jepun terpaksa keluar dari Tanah Melayu apabila kalah kepada Tentera Ber ikat pimpinan Amerika Syarikat yang telah mengebom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. (b) Penubuhan maktab perguruan untuk pengajaran bahasa Melayu bagi murid-murid b ukan Melayu. Pada bulan Ogos 1945. Orang-orang Melayu mula memperjuangkan nasib bangsa terutamanya melalui penubuhan United Malays National Organization atau UMNO. Pada tahun 1956 satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Razak telah dikeluar. Antaranya Parti Kebangsaan Melayu Malay a (PKMM). Islam sebagai agama rasmi. bahasa Jepun telah dijadikan bahasa rasmi menggantikan bahasa Inggeris. dan menjadi mata pelajaran wajib bagi semua peperiksaan awam. (d) Bahasa Melayu hendaklah diberikan nilai ekonomi. Dalam masa ini juga Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu telah mengadakan tiga k ali kongres. iaitu 1952 di Singapura. e) Pembukaan sekolah-sekolah menengah Melayu dan penubuhan universiti-universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 72 Zaman Pendudukan Jepun (1942-1945) Ketika pendudukan Jepun. Kongres yang ketiga adalah yang paling penting.Matahari Memanc ar.

Inggeris.angsaan. iaitu Inggeris dan Melayu. Pada zaman ini juga sebuah persatuan penulis yang terkenal telah ditubuhkan di S ingapura. Antara penulis-penulis ASAS '50 yang terkenal . Cina dan Tamil. iaitu Angkatan Sasterawan 50 atau singkatannya ASAS 50. sekolah-sekolah hendaklah dibahagi kepada empat aliran. (b) Di peringkat sekolah rendah. iaitu Melayu. (c) Di peringkat sekolah menengah dan pengajian tinggi hanya ada dua aliran saha ja. ASAS 50 terlibat secara langsung dalam pengendalaian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu.

India. Keris Mas (Kamaluddin Muhamad). Awam-il-Sarkam. Tulisan atau huruf tersebut dikatakan menyerupai bentuk huruf-huruf Rencong atau Rencang. daun-daun lontar. PERKEMBANGAN TULISAN DALAM BAHASA MELAYU erkembangan sistem tulisan bahasa Melayu berkaitan rapat untuk kita mengenali pe rkembangan tamadun Melayu. Aksara atau huruf Kawi dan Rencong ditulis pada kulit-kulit kayu. Perkembangan aksara di Alam Melayu.N. kepingan -kepingan logam dan pada batu-batu (batu bersurat). Melalui tulisan kita boleh mendapat gambaran tentang orang Melay u dan sejarah masa silamnya. Kehadiran pengaruh Hindu di alam Melayu turut membawa tulisan Palava yang diseba rkan melalui bahasa Sanskrit. Huruf ini kekal hingga kurun ke-18. Masuri S. Kawi dan Lampung. Huruf Rencong pula banyak digunakan di Sumatera Selatan. Aksara Rencong Aksara Kawi. dan Abdul Ghani Hamid dan ramai lagi. Tan Sri Abdul Samad Ismail. kepada aksara Jawi dan Rumi. Huruf ini lenyap pada tahun 1400 M. Perkembangan tulisan Melayu ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: zaman purba zaman kuno zaman klasik zaman moden dan dan dan zaman kuno praklasik zaman moden TULISAN MELAYU PURBA DAN MELAYU KUNO ada zaman purba dipercayai orang-orang Melayu telah mempunyai sistem tulisannya sendiri. Bangkahulu. hulu Palemb ang dan Minangkabau. iaitu sebelum Belanda menjajah Indonesia. Hamzah Hu ssein. Asraf Haji Abdul Wahab.. bermula daripada aksa ra Rencong. Penyebaran tulisan dan bahasa Hindu ini sebenarnya terh ad di kalangan P P Bincangkan sumbangan penulis-penulis zaman sebelum merdeka dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Mohd Ariff Ahmad.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 73 seperti Tongkat Warrant (Dato Usman Awang). Palavi dan Rencong Aksara Jawi Aksara Rumi . Suratman Markasan. Samad Said. Huruf Kawi atau huruf Jawa kuno pula telah wujud sejak abad ke-8M b erasal dari huruf Vangki (Wenggi). Pada tahun 1892 tulisan kuno ini telah dijumpai pada sebatang tiang batu di Kota Kapur (Bangka Barat). kepada Palavi dan aksara Kawi atau Jawa Kuno. Per satuan ini masih wujud lagi tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. iaitu huruf orang-orang Pallava yang berasal dari Coroman del. Dato A.

Kemun culannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara pada abad ke-14. Devanagavi. Ceruk Tokun. Tulisan jawi memainkan peranan penting dala m masyarakat kepulauan Melayu dalam semua urusan pentadbiran. Sunda. seperti yang dijumpai pada prasasti di Sumatera. Jawa Tengah. Selanjutnya beliau membaha gikan zamanzaman perkembangan aksara itu kepada: Zaman aksara Palavi Awal. yang dijumpai pada batu bersurat di seluruh Alam Me layu ini sehingga kemasukan aksara Arab menerusi Islam. Provins Wellesley dan Sungai Bujang yang tersebut tadi. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu peng etahuan. dari abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 Masehi . dan Semenanjung Malaysia. dan Semenanjung Malaysia. ada zaman ini bahasa Melayu menggunakan beberapa bentuk tulisan. Tulisan Jawi juga dikenali sebagai tulisan Melayu. dari abad ke-4 hingga ke-7 Masihi. De Casparis (1975. Bukti kepentingan tulisan j awi terpapar melalui suratsurat dagang dan perjanjian yang pernah dibuat oleh raja-raja Melayu dengan pihak Port . perdagangan. Batu bersurat Terengganu (702H/1303M) membuktikan tulisan Jawi di Tanah Melayu Pada zaman baha sa Melayu klasik penggunaan tulisan jawi agak ketara. Aksara Kawi Kemudian. Aksara Kawi Awal atau Jawa Kuno. Johor-Riau. daripada awal abad ke-10M hingga pertengahan abad ke-13M M asehi. Jawa Barat. TULISAN JAWI ulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasu kkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Huruf Jawi adalah tulisan yang sudah berabad-aba d lamanya digunakan di Nusantara. Pada zaman ini bahasa Mel ayu kuno telah menggunakan beberapa jenis aksara atau tulisan yang dipinjam daripada bahasa-bah asa lain.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 74 golongan istana sahaja. seperti yang tertul is pada prasasti di Kalimantan Timur. Tulisan ini berkembang semenjak zaman kerajaan Islam Pasai. panji-panji negara. Tulisan jawi turut digunakan untuk tujua n kesenian seperti tulisan khat. Kedah-P. dan Sumatera S elatan) dan Aksara Kawi zaman Majapahit. dijumpai pada prasasti di Thai Selatan. dalam Shaharir Mohamed Zain. Zaman aksara Palavi Kemudian. 2003) menerangkan huruf-huruf in i bermula daripada pengubahsuaian aksara dari kerajaan Palava di selatan India pada abad k e-4 Masehi. Melaka. Kediri. Merb uk. dan kemudian berkembang secara evolusi kepada huruf Kawi. Jawa Timur. Pinang (Bukit Meriam di Kuala Sg. Jawa Tengah. dan kehidupan sosi al seperti suratmenyurat. Bali. Tamil. terutama India seperti aksara Pallava. menulis azimat dan sebagainya. Airlangga. Jawa Kuno dan Kawi . daripada pertengahan abad ke-8 Masehi hingga aw al abad ke10 Masehi. dijumpai pada batu di Jawa Timur. cop mohor kerajaan.

tulisan jawi tetap digunakan terutamanya di sekolah agama dan untuk pengajian yang berkaitan dengan hal T . Namun begitu.ugis. Selepas merdeka. Tulisan jawi juga masih mendapat tempat dalam masyarakat ketika itu seperti melalui penerbitan surat khabar Jawi Peranakan dan Utusan Melayu. penggunaan tulisan jawi mulai merosot. Ketika penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Belanda dan Inggeris. Pengaruh tulisan jawi ini banyak mewarnai kehidupan rumpun Melayu di Nusantara. tulisan jawi masih dijadikan tulisan rasmi bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu.

Di Negara Brunei Darussalam tulisan jawi dijadikan tulisan utama berbanding tulisan Rumi.. kemudahan penterjemahan tulisan rumi ke tulisan jawi boleh dilak ukan melalui laman web tertentu. Penggunaan tulisan Jawi begitu menonjol dan mereka begitu mahir menggunakan tulisan Jawi dan mampu membaca tulisan Jawi lama. Mis alnya penubuhan Persatuan Pencinta Tulisan Jawi (PENJAWIM) adalah salah satu langkah bernas untu k memartabatkan tulisan Jawi di negara ini. perbankan dan tanda-tanda jalan. Dengan ada nya laman web . Tulisan jawi juga masih digunakan dalam urusan rasmi agama Is lam di kebanyakkan negeri di Malaysia. Selaras dengan itu PENJAWIM.ejawi. Laman web penggalak tulisan jawi turut membantu peminat tulisan jawi untuk mempe lajari tulisan jawi. Tulisan Jawi digunakan secara meluas. Salah satu daripada laman web berkenaan ialah ww. misalnya pada papan-papan tanda kerajaan. Ini adalah satu usaha PENJAWIM untuk memaju dan menggalakkan pembelajaran dan penggunaan tulisan Jawi di kalangan masyarakat selari dengan matlamat persatuan ini ditubuhkan untuk mendau latkan tulisan Jawi. Di Malaysia usaha mendaulatkan dan memartabatkan tulisan Jawi telah dilakukan ol eh beberapa individu dan pertubuhan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Universiti Malaya (UM) telah bekerjasama untuk membangunkan Teknologi Jawi Digit al.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 75 ehwal agama Islam. Tulisan Jawi turut dianggap sebagai warisan budaya orang-orang Brunei bai k pada acara rasmi mahupun pada hal-hal yang tidak rasmi malah diutamakan dalam kehidupan beragama. Era siber turut membantu perkembangan tulisan jawi. bermasyarakat.net. manuskrip dan kitab-kitab lama. syarikat-syarikat swasta. berbangsa dan bernegara. Misalnya.

William Marsden pula merupakan sarjana Inggeris y ang mula-mula sekali membincangkan soal ejaan bahasa Melayu dalam bukunya yang berjudul A Gram mar of the Malayan Language. Namun begitu.my/~jawinet/belajarJawi/index. Marsden mengatakan bahawa bunyi ch. TULISAN RUMI ehadiran Belanda dan Inggeris pada abad ke-17.php * http://perdana. 1994:94). Pada tahun 1912. g. ng. Akibat daripa da penggunaan tulisan Rumi.html . Penggunaan tulisan Rumi semakin berkembang dengan pesat. K Bandingkan penggunaan tulisan jawi di Malaysia dan Brunei selepas merdeka. iaitu dengan menggunakan dalam tulisan Rumi. usaha-usaha itu tidak dapatlah dikatakan sempurna dan terdapat beberapa kelemahannya.um. layari laman web berikut untuk mempelajari tulisan jawi dan meningkatkan kemahiran menulis dalam tulisan jawi. Bermula pada tahun 1963 tulisan rasmi bagi bahasa Melayu ialah tulisan rumi. * http://www. Thomas Bowrey merupakan orang Eropah menghasilkan kamus pertama bahasa Inggerisbahasa Melayu pada tahun 1701 dengan judul A Dictionary English and Malayo. hanya pada abad ke-19 barulah tulisan rumi diperkenalkan dan digunakan secara meluas.. tulisan Jawi mula terpinggir walaupun tulisan Jawi telah menjadi i dentiti masyarakat Melayu suatu ketika dahulu.fsktm. Ber mula dari tahun berkenaan tulisan Rumi telah menggantikan peranan tulisan Jawi dalam hampir seti ap urusan sehingga masa kini. sedikit demi sedikit telah mula m emperkenalkan huruf latin atau Rumi. Pa da abad ke-19 dan awal abad ke-20.ejawi.edu. d. p.net/converter. Malayo and English.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 76 sedemikian usaha mengembangkan dan menyemarakkan semula tulisan jawi khususnya b agi pengguna rumpun Melayu di internet dapat dilakukan dengan lebih rancak lagi. William Marsden menggunakan tuli san jawi untuk menghasilkan buku tersebut. dan ny adalah huruf-huruf yang ditambah oleh orang Melayu kepada sejumlah 28 huruf Arab yang s edia ada pada waktu itu (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. khususnya orang Inggeris di Tanah Melayu.

Sepanyol dan Inggeris turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu seperti menerbitkan r isalah dalam bahasa Melayu untuk menyebarkan agama Kristian. hatta.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 77 RUMUSAN Abad ke-13 dan ke-14 telah menjadi zaman peralihan di kepulauan Melayu dengan ke datangan agama Islam telah mempengaruhi bahasa Melayu kuno dan menukarkannya kepada satu evolusi baru yang dinamakan bahasa Melayu klasik. banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) seperti maka. berulang. dan adapun dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah'' Abad ke-19 dianggap zaman peralihan bahasa Melayu. menggunakan bahasa istana. Acheh (1380 M) Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Batu Bersurat Terengganu dijumpai di Sungai Teresat. alk isah. Belanda. Bahasa Melayu klasik mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya berbeza den gan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu moden. . Ta rikh sebenar tidak dapat dipastikan. Kejatuhan Melaka pada 1511 dan kehadiran orang Eropah seperti Portugis. . Minangkabau (1356 M) Batu Nisan di Minye Tujuh. ketika itu. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan Jawi. Selepas kejatuhan Sriwijaya.banyak ayat pasif dan ayat songsang. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut adalah bukti penting penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Misalnya penerbi tan majalah Bustan Arifin yang menggunakan tulisan jawi untuk menyebarkan agama Kris tian. Melaka telah mengambil alih peranan bukan sahaja se bagai pusat perdagangan tetapi turut menjadi pusat perkembangan bahasa Melayu. iaitu: Batu Bersurat Pagar Ruyong. Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah daripada bahasa Melayu kuno apabila wuju dnya tulisan jawi. . tetapi ia dipercayai ditulis antara tahun 1303 M hingga 1387 M. de Houtman dan lainnya telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Misalnnya. Tujuan asal mereka mempelajari bahasa Melayu lebih didorong oleh faktor perhubun gan dagang dan penyebaran agama Kristian dengan menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman ini empat buah batu bersurat yang menunjukkan perkembangan Bahasa Mel ayu klasik dijumpai. berbel it-belit dan meleret-leret. Sebelum kehadiran Islam tulisan Melayu kuno ialah tulisan Rencong dan Pala wa. Surat-surat dagang dan pentadbiran daripada raja-raja Melayu dan orang Eropah da n sebaliknya membuktikan bahasa Melayu bukan sahaja bahasa lingua franca tetapi bahasa rasmi. kosa kata klasik.ayat: panjang. Usaha menghasilkan daftar kata dan kamus oleh orang Eropah seperti Pigafeta. Kuala Berang Terengganu.

Hasil tulisan Raja Ali Haji dan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan perke mbangan bahasa Melayu moden.Bahasa Melayu pada abad ke-19 menjadi titik mula kepada perkembangan bahasa Mela yu moden. dan bahasa pengantar di pusat pe ndidikan Islam. Hasil karya mereka sam a ada berbentuk kesusasteraan. . pentadbiran. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. kesusasteraan. keagamaan dan kebahasaan memberi makna yang besar kepad a perkembangan bahasa Melayu Sebelum penjajahan British. Orang tempatan seperti pegawai Melayu di Johor dan di tempat-tempat lain turut m enymbang kepada perkembangan bahasa Melayu melalui tulisan mereka. berfun gsi sebagai bahasa perantaraan.

(2007). Ismail Hussein (1966). Hashim Musa (2003). PJ: Longm an. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I-VI (1952-20 02). Kenapakah dikatakan Kongres Bahasa dan Melayu ketika penting dalam usaha meng angkat kedudukan bahasa Melayu 4. KL:DBP .Pinang: Penerbit U SM.al. KL:D BP . KL:DBP . Mengapakah penggunaan tulisan jawi menjadi malap selepas Tanah Melayu(Malaysi a) merdeka? RUJUKAN . . KL:Persatuan Penterjemah Malaysia. Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2004). 3. P. (2000). Darwis Harahap (1992). (1972). Mengapa Aceh dan Riau menjadi pusat kegiatan kesusasteraan dan kebahasaan yan g penting selepas Melaka. Abdullah Hassan ed.Perkembangan bahasa Melayu klasik dan pramoden ________________________________________________________________________________ _____ 78 KATA KUNCI bahasa pramoden bahasa moden tulisan Jawi tulisan Rumi kamus prasasti cop mohor pemodenan daftar kata aksara batu bersurat tulisan rencong tulisan palawa daftar kata Laporan Razak Laporan Rahman Talib PENILAIAN KENDIRI 1. .al. Shaharir Mohamad Zain (2003): Penyebaran orang rumpun Melayu pra-Islam dan perkembangan tulisan bahasa Melayu dalam Jurnal Sari Bil. Epigrafi Melayu: sejarah sistem tulisan dalam Melayu. 21:129-149 UKM: ATMA . Nik Safiah Karim et. . SITC-UPSI pelopor pendidikan bangsa. 2. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Nyatakan sumbangan Jepun dalam perkembangan bahasa Melayu. Abu Bakar Nordin et. Islam dalam sejarah dan kebudayaan Mela yu. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Bangi:UKM .

bahasa Arab. Bahasa-bahasa asing yang mengaruhi perkembangan bahasa Melayu P B Bahasa Sanskrit Bahasa Tamil dan Hindi Bahasa Arab dan Parsi Bahasa-bahasa serumpun Bahasa Cina dan Siam Bahasa-bahasa Eropah Bahasa Melayu . perkahwinan. Mengetahui ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu moden 3.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 79 UNIT 5 PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ba hasa Tamil. Kita juga akan membincangkan proses perancangan bah asa Melayu sehingga diangkat menjadi bahasa Melayu moden. Menjelaskan pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. bahasa Parsi dan bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Inggeris. Kita akan meneliti ciri-ciri bahasa Melayu moden serta akan membua t perbandingan dengan bahasa Melayu klasik. Memahami perancangan bahasa Melayu moden. PENGARUH ASING DALAM BAHASA MELAYU ahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan ben tuknya dalam pelbagai aspek. Terdapat pelbagai bah asa luar yang mempengaruhi bahasa Melayu seperti bahasa Sanskrit. Dalam unit ini kita akan meneliti unsur bahasa asing yang terdapat dalam bahasa Melayu dari zaman awal hinggalah zaman moden. Membuat perbandingan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu moden. 2. PENGENALAN ertembungan masyarakat Melayu dengan orang luar sejak zaman lampau hingga kini b anyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. anda diharap dapat: 1. penjajahan dan penyebaran agama. 4. bahasa Cina. Proses peminjaman bahasa asing masih berterusan dan menjadi sumber dalam proses pembinaan dan perk embangan bahasa Melayu moden. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu menerima pe lbagai pengaruh bahasa dan unsur-unsur asing dari luar melalui pelbagai faktor seperti faktor perdagangan.

jika diteliti kamus bahasa Melayu. Bukti konkrit ini membuktikan kewujudan bahasa Melayu d an pengaruh bahasa Sanskrit yang telah digunakan di pusat pemerintahan Sriwijaya. Pengaruh terawal yang memperlihatkan adanya unsur bahasa asing datangnya dari ba hasa Sanskrit. tumbuhan dan haiwan. Hubungan dua hala yang terjadi di antara benua India dan kepualuan Melayu ini me nyebabkan bahasa Sanskrit yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu meliputi pelbagai bida ng. malah turut membawa kebudayaan mereka ke sini. Bag (1981) menyatakan bahawa terdapat tidak lebih daripada 2000 perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu. jumlah kata Sanskrit ya ng disenaraikan adalah dua kali ganda adalah lebih banyak daripada jumlah yang dikatakan oleh Beg dan Z a ba. Namun begitu. Kehadiran peda gang India bukan sekadar membawa barang dagangan mereka ke kepulauan Melayu. pemerintahan. fenomena semulajadi.A J. Hubungan kepulauan Melayu dengan benua India yang terjalin berabad lamanya menye babkan beratus-ratus kata Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. kekeluargaan.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 80 PENGARUH BAHASA SANSKRIT ukti awal bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa asing ditemui pada abad ke-7 Ma sihi dengan penemuan tiga batu bersurat di Sumatera dan satu di Pulau Bangka seperti yang di bincangkan dalam tajuk sebelum ini. Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Keagamaan Agama Devi Sakti Deva Devata Vidyadhari Bhakti Dharma Upavasa Svarga Naraka Buddhi Dosa Agama Dewi Sakti Dewa Dewata . Menurut M. manakala menurut Za ba (1965) sejumlah 388 kata Sanskrit wuju d dalam bahasa melayu. Ismail Hussein (1966:10-11) menjelaskan. Berikut disenaraikan beberapa kata Sanskrit yang masih digunakan sehingga kini b erdasarkan bidangbidang tertentu. Pertembungan antara dua budaya ini termasuklah pertembungan baha sa. Antaranya ialah bidang keagamaan.

.Bidadari Bakti Derma Puasa Syurga Neraka Budi dosa B melalui pengaruh bahasa sanskrit bahasa Melayu mengalami evolusi yang pertama. .. bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea baharu yang tinggi. dari bahasa masyarakat yang agak rendah kebudayaan serta ilmu pengetahuannya.

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 81 Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Istilah Abstrak Asa Asmara Bhaya Vancana Bheda Cinta Sukha Duhkha Rahasya Utsaha Gambira Asa Asmara Bahaya Bencana Beza Cinta Suka Duka Rahsia Usaha gembira Fenomena Semula Jadi Bhumi Vayu Svasana Akasa Udara Guha Atana Surya Bumi Bayu Suasana Angkasa Udara Gua Tanah Suria Kenegaraan Negara Nagari Asthana Kota Rajan Baginda Paramesuari Mulya Astaka Makuta Mantra Pradhan mantri .

Pravira Anyaya Anugraha Pethvi Vamsa Negara Negeri Istana Kota Raja Baginda Permaisuri Mulia Astaka Mahkota Menteri Perdana menteri Perwira Aniaya anugerah Pertiwi Bangsa Haiwan Gaja Srigala Simha Hamsa Jalavat Gajah Serigala Singa Angsa jelawat Tumbuh-tumbuhan Kesuma Melati Kesuma Melati .

Dengan merujuk Kamus Dewan cari perkataan-perkataan Sanskrit yang masih digunakan hingga kini dan kelaskan mengikut bidang tertentu. prasangka swa. Contohnya: maha. Bentuk imbuhan yang dipinjam melibatkan imb uhan awalan dan akhiran.al (2004: 6) perkara ini berlaku kerana sifat bahasa Melayu yang mudah dibent uk dan dilentur untuk disesuaikan dengan segala keadaan dan keperluan.. dan nita.maharani.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 82 Bidang Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Svasana Vidari Campaka Angsana Bidara Cempaka Hubungan Kekeluargaan Manusya Kalavarga Svamin Stri Dara Randa Balya Terona Sodara Sodari Manusia Keluarga Suami Isteri Dara Janda Belia Teruna Saudara saudari Bahasa Melayu juga meminjam imbuhan.. budiman -wan .tunakarya.tatacara. pra-. Menurut Nik Safi ah Karim et. -wati. mahadewa. dan tri-. tata-. .seniwati. -wan. maha raja. prauniversiti. tunaanggota Imbuhan akhiran Sanskrit pula ialah man. swatenaga tuna.. angkasawan -wati . tuna-. tatatertib pra. swasta.seniman. Imbuhan awalan Sanskrit yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah maha-. Contohnya: -man .prasekolah. olaragawati Pengaruh bahasa Sanskit ini memberi kesan kepada bahasa Melayu. prabayar. tatasusila. panca-.. tatarakyat.swadaya. mahaguru tata. dwi-. Bahkan jika ditinjau dari sudut sejarah perkembangan bahasa Melayu perkara inilah yang menjadi faktor utama bahasa Melayu mudah dipel ajari dan diterima sebagai bahasa perhubungan oleh semua orang daripada pelbagai masyarakat.. swa-.hartawan. eka-. sukarelawan.

katil . candi. guni. Kosa kata Arab yang dipinjam meliputi pelbagai aspek seperti istilah-istilah agama. boria. gudang. mufti. baligh. Proses mempelajari pengajian Islam yang m eliputi pelbagai kehidupan menyebabkan orang-orang Melayu meminjam kosa kata Arab. Menuru t Syed Naquib alAttas. acar. ketumbar. rebana. Menurut Za ba (1965) sesetengah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit me rupakan sebahagian daripada bahasa Tamil dan Hindi. ragam dan ti rai. Berikut contoh-contoh kosa kata Arab yang dipinjam dalam bahasa Melayu. tangki. agar. Portugis. logam. basi. anbia. Manakala contoh perkataan pinjaman daripada bahasa Hindi ialah roti. bedil. kiblat. Sejarah hubungan bahasa Arab dengan bahas a Melayu dikatakan bermula kira-kira pada awal abad ke-15 apabila berlakunya kemasukan pa ra pedagang Arab ke Tanah Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka untuk menjalankan a ktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka yang terkenal ketika itu. cur i. fardu. halal. 2004). haram. lucah. neraca. dan ganda. rasul. doa. kuli. kapas. sami. syariat. nabi. PENGARUH BAHASA ARAB DAN PARSI ahasa Arab merupakan bahasa yang kedua terawal menyerap masuk ke dalam bahasa Me layu selepas bahasa Sanskrit. bendahari. Malah terdapat perkataan bahasa Tami l dan Hindi yang dipinjam daripada bahasa Yunani. mahligai. pondan. jamin. kerani. ilmu pengetahuan. haji. ibadat. rukuk. jenaka. apam. topi. maksiat. Inggeris dan bahasa-bahasa Timur . masjid. jodoh.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 83 PENGARUH BAHASA TAMIL DAN HINDI engaruh kedua-dua bahasa ini tidaklah banyak berbanding dengan bahasa Arab dan S anskrit. bila l. tetapi aspek-aspek budaya juga turut berubah. ganja. bahasa Melayu turut mengalami proses pengislaman (Nik Safiah Karim & Norl iza Jamalluddin. gurindam. . ajal. perunda ngan dan kosa kata umum yang lain. murtad. Pinjaman daripada kedua-dua bahasa ini merangkumi aspek perhubungan umum sahaja khususnya dalam bi dang perdagangan dan perniagaan. kanji. gerudi. Antara kata-kata pinjaman daripada bahasa Tamil ialah kari. Kedatangan agama Islam ke kepulauan Melayu bukan sahaja sekadar mengubah keperca yaan dan agama penduduk di sini. Kosa kata Arab banyak digunakan dalam pengajaran agama Isla m kerana kalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. hadis. Hal ini berlaku kerana semasa penyebaran agama Islam. sunat. baldi. sujud. banyak kosa kata Ar ab telah diserap ke dalam bahasa Melayu. kapal. Bidang Contoh agama Islam. Kedatangan Islam yang membawa bahasa Arab ke Kepulauan Melayu juga turut mempengaruhi bahasa Melayu.

darab. bab. iqtikad. faham. fitnah. ziarah. maktab. ni kah.rukun. hajat. waris. makrifat. ilmu. emosi dan perasaan ikhlas. ilham. nasihat. hikayat. jumlah. kerabat. karib. huruf. hisab. hadis. kaum. rahmat. sejarah. fasal. hafal. syak. khuatir. madrasah. khat. umat. majalah. fakir. asyik. musafir. amal. ilmu ayat. kertas. darjat. hebat. falsafah. adat dan pergaulan manusia nasab. akal. adat. P B . hairan. salam. insaf. fikiran. aman. awam. maaf. yakin. sedekah. kitab. selamat. hukum. kaedah. tarikh. khabar dan kalam. nafkah. falak. ba ki. mustahil dan niat. fakir. hormat. izin. akhirat. nafsu. sah. kaum.

Menurut Nik Safiah Karim (1996) lagi. -at untuk muslimat dah ah untuk qariah. PENGARUH BAHASA PARSI R. wujud. bafta. adil. abhaduri. basar. dan jahil. bad. maktab Meja atau tempat menulis Kolej atau pusat latihan. akhbar. sy iaitu melalui kosa kata khasiat. haiwan. tertib. jadual. Di samping itu. haram. mansuh. aiwan. bang. wakaf. behausy. andam.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 84 Bidang Contoh mesyuarat dan hadir hukuman dan peraturan wajah. alam. adil. Namun begitu terdapat sebilangan sebutan kata Arab tidak berubah atau kekal maknanya. Hanya merujuk kepada pertandingan mengaji AlQuran. behari. perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab meliputi pelbag ai bidang dan sebahagian daripada kata ini mengekalkan bentuk asalnya dalam bahasa Arab da n sebahagiannya lagi telah disesuaikan mengikut kelaziman sistem bunyi bahasa Melayu. dan zikr (zikir). Manakala. lazat. hakim. . kursiyun (kerusi). Antara perkataan-perkatan itu ial ah: Abelor (balur). imbuhan iah untuk lahiriah. antara kata yang dipinjam daripada bahasa Arab itu. ghaib. wabak. bakhtiyar. hakim. makruh. syar at dan masyarakat. alwah. anakhoda. kuat. agar. tarikh. zalim dan wajib. nahas. akhirat. ada yang dikekalkan maknanya dan ada juga yang berubah atau dikhususkan maknanya. afsun. taun. kubah. dunia. atisynak. sahsiah. musabaqah Merujuk kepada segala jenis pertandingan. wajib. imbuhan i untuk abadi. Contoh kata yang diubah atau dikhusus kan maknanya ialah: Kosa kata Makna Arab Makna Melayu alim/ alim Orang yang tahu Ahli agama Islam. amal. mahkamah. bedebah. bandar. gh. shukran (syukur). Imbuhan awalan yang dipinjam ialah seperti bi. Antara con toh sebutan kata Arab yang berubah ialah: abi (abah). fard (fardu ). maghrib. alam. an ger. misalnya akhlak.J. Menurut Za ba (1965). hukum. Manakala imbuhan akhiran yang dipinjam daripada bahasa Arab pula ialah seperti wi untuk duniawi. -in un tuk muslimin. abilah.iaitu contohnya dalam kosa kata biadap dan binormal. Wilkinson dalam A Malay-English Dictionary (Jawi) telah menyenaraikan seban yak 140 patah perkatan Farsi yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. aspek bunyi bahasa Arab juga turut dipinjam dalam bahasa Melayu seperti bunyi kh. insan. hukum. Co ntoh kata pinjaman bahasa Arab yang dikekalkan maknanya ialah. ikhlas. mahkamah. jubah. azad. Bahasa Melayu juga turut dipengaruhi imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. kosa kata Arab yang diubah atau dikhususkan maknanya adalah untuk meny esuaikan dengan keperluan untuk menyatakan sesuatu.

behina, bejar, berkandan, biadab (biyadab), biyaperi, bostan atau bustan, cogan, dargah, darya, daftar, dafnah, dayah, dibaj, diwal, dewan, diwani atau dewani, domba, darwisy, emat, farsanj, firuz, firusah, gandum, gaz, giwag, gogah, Hindustan, hindi, honor,juwa dah, sudahar, sardi, syah, syal, sanggar, ustaz, firdaus, tamasya, zirah, khurma, medan, zabah , tan

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 85 Dalam A Practikal Modern Malay-English Dictionary yang dikarang oleh Winstedt (1 952) terdapat 77 patah perkataan pinjaman Farsi dalam bahasa Melayu. Antara perkataan-perkataan itu ial ah: PENGARUH BAHASA EROPAH Kedatangan orang-orang Eropah untuk berdagang dan meluaskan pengaruh mereka ke K epulauan Melayu telah menyebabkan bahasa Melayu meminjam berberapa kosa kata Eropah dalam perben daharaan katanya. Nik Safiah Karim (2004) menjelaskan bahawa kedatangan orang-orang Eropa h yang bermula dengan Portugis pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda dan Inggeris pada abad ke16 dan ke-17 ke rantau ini telah mempengaruhi bahasa Melayu. Kejayaan Portugis di Kepulauan Melayu telah mendorong Belanda hadir ke kepulauan Melayu. Kedudukan Portugis yang lemah memberi peluang Belanda menguasai Melaka. Seperti Portugis, Belanda turut memperkenalkan bahasa Belanda dengan menggalakkan penduduk di Kepulauan Me layu, khususnya penduduk Indonesia, menggunakan bahasa Belanda. Oleh itu, banyak kosa kata Belanda digunakan dalam urusan seharian dan sebati dengan bahasa Melayu (Nik Safiah Kari m:2004). Inggeris pula meluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu agak lewat. Kebolehan orang Melayu berbahasa Inggeris telah meningkatkan peminjaman terhadap kosa kata Inggeris dal am perbendaharaan kata bahasa Melayu. Pada masa kini, pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu merupakan pengaruh paling ketara dan meluas pada masa kini, dan lazimnya perkataan Inggeri s dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu apabila tiada perkataan tempatan untuk menyebarkan situasi b aru yang memanggil satu panggilan khusus merujuk kepadanya. Contoh perkataan sebegini adalah konota si (connoctation), kompromi (compromise) dan siri (series). agar, anggur, anjir, badi, bafta, bahnari, baju, bandar, bang, badebah, betah, b iadab, bius, cabuk, cogan, cokmar, darya, dewan, Feringgi, gandum, gas, geram, giwah, gusti, hablur, johan, jam, jambiah, janggi, jahan, kebab, kelamkari, kelasi, kelebut, kelembak, kempa, keskul, khasah, kismis, kubah, khoja, kulah, lashkar, medan, mat, matab, mohor, misru, muri, nafiri, nakhoda, nobat, pahlawan, pasar, piala, pirus, ramal, rukh, sadir, sakar, sambuk, sekul, serban, surmah, taktha, temasya, teji, zadah, zirah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peminjaman kosa kata bahasa asing oleh bahasa Melayu

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 86 Berikut disenaraikan kosa kata bahasa-bahasa Eropah yang dipinjam dalam bahasa M elayu; Portugis Belanda Inggeris baldi bangku kemeja gereja tuala kebaya bola dadu garfu jendela meja lampu peluru pita roda sepatu bendera almari keju mentega nanas anggur mandur lelong padri tembakau pasta pesiar duit pelekat senapang engsel pas sekolah kantor anjong balkoni wortel komando komentar korupsi kursus botol bil buku brek basikal bas enjin skirt kolej koperasi kelas lokap kopi audit drebar elaun gabenor geran Selain itu, pengaruh sintaksis bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu seakan-akan b ererti bahawa sintaksis bahasa Melayu sebahagiannya ditandai oleh sifat sintaksis bahasa Inggeris. Jika teliti fenomena tersebut daripada pandangan linguistik moden, wujudnya sifat sintaksis bahasa Inggeris da lam bahasa Melayu merupakan sesuatu yang semula jadi. Menurut Awang Sarian (1996), linguistik mode n tidak melihat fenomena tersebut dalam hubungannya dengan psikologi, pemikiran, dan kebudayaan masyarakat. Terdapat 15 aspek sintaksis bahasa Inggeris yang mempengaruhi wacana ilmiah dala m buku-buku yang dikaji oleh beliau. Daripada 15 aspek itu, terdapat 11 aspek yang paling menonjo l. Antaranya: 1. susunan kata

2. bentuk jamak 3. kata bilangan tak tentu 4. artikel 5. sujek-predikat 6. aktif-pasif 7. sruktur pasif dipanggil 8. keterangan 9. keterangan relatif PENGARUH BAHASA CINA DAN SIAM Bahasa Cina Bahasa Melayu menerima banyak pengaruh dari bahasa asing, salah satu daripadanya ialah bahasa Cina. Pengaruh bahasa Cina sebenarnya sudah berlaku sejak terjalinnya pergaulan dan hu bungan perdagangan di antara orang Melayu dengan orang Cina. Pengaruh bahasa Cina ini menjadi semak in ketara ketika zaman pemerintahan Inggeris. Hampir semua perkataan yang dipinjam dari bahasa Ci na adalah berasal daripada bahasa Hokkien atau Hokian Selatan iaitu dialek Fujian Selatan. Menurut Kong Yuan Zhi

Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 87 (1993:676), terdapat 511 patah kata pinjaman daripada bahasa Cina dan dari sudut semantik, kata-kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada: Sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan seperti, kucai, lengkeng, leici, bacang, lumpia, bakpao, bakmi, bakpia, tahu, bihun, kuih, kimcam, kuaci, taugeh, ipang, misoa, kuetiau, cincau, kailan, dan sebagainya. Barang kegunaan sehari-harian seperti anglo, cawan, bakiak, dacin, sempoa, bak, kemoceng, gin, kimk(h)a, gincu, duit, ceongsam, koyak(ubat), dan sebagainya. Kata ganti dan panggilan untuk keluarga seperti lu, gua, engkim, engko(h), engso , entia dan sebagainya. Adat istiadat seperti capgomeh, cengbeng, pecun, angpau, dan kionghi Kata bilangan dan kata bilangan bantu seperti ji, go, cepek, ceceng, bah, cun, h un, li Bangunan dan tempat seperti kongkoan, lankan, loteng, kit Permainan perjudian dan kepercayaan seperti congki, ceki, pakpui, jailangkong Jabatan, kerjaya dan polisi sosial seperti tauke, singse, cukong, taipan, baktau , singkeh, Kenderaan dan alat pengangkutan seperti becak, angkong, sampan, jung, wangkang, ciang Peralatan seperti bangsal, beca, cawan, dacing, jong, kincir, loceng, loteng, ta ngsi, tanglong, tongkang, sampan, camca, teko dan sebagainya. Manusia dan budaya seperti apek, angpau, banci, cuak, jepun (Nyet Pun), kongsi, kuntau, lancing, nyonya, ponteng, samseng, tauke, tokong, tekong, gua, amah, amoi. . Bahasa Siam Bahasa Siam juga turut mempengaruhi bahasa Melayu namun, pengaruh bahasa ini ada lah terlalu sedikit. Hal ini berlaku melalui hubungan penduduk utara Semenanjung dengan bahagian Sela tan Thailand dan kemungkinan juga ketika penaklukan Siam keatas negeri-negeri Utara Semananjung. Contoh perkataan yang dipinjam daripada bahasa Siam oleh bahasa Melayu ialah mak yong, senarai, w at, menora, dan perai. PENGARUH BAHASA SERUMPUN Bahasa-bahasa Kepulauan Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap bahasa Melayu di Semenanjung. Bahasa di Kepulauan Indonesia ini merangkumi bahasa Indonesia, baha sa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa-bahasa di Sumatera. Pengaruh bahasa Jawa mula tersebar melalui cerita-cerita panji pada zaman pemeri ntahan Majapahit, iaitu dalam cerita ini banyak kosa kata Jawa digunakan. Pengaruhnya begitu melua s dalam zaman kerajaan Melayu Melaka melalui aktiviti perdagangan dan keagamaan. Kata pinjaman dari Jawa ini meliputi pelbagai aspek, antaranya kata-kata umum, kata-kata konsep, kata panggilan, maka nan dan kebudayaan. Terdapat beberapa faktor dalam penyebaran pengaruh bahasa Jawa, iaitu :

Majapahit. dan Mataram di Kepulauan Melayu. iaitu perpindahan orang-orang Jawa ke Semenan jung Tanah . bahasa Jawa masih tersebar terutamanya dalam buku-buku sast era khasnya melalui cerita panji pengaruh melalui interaksi sosial. Selepas peng aruh kerajaan Jawa pudar.pengaruh kerajaan Jawa.

Berikut disenaraikan beberapa kata-kata pinjaman Jawa (Sunda. Jawa dan Madura) ayu bagus catat enteng gerobok andai beres calon enak lurah awet buntu dingin saringan lucu anggap sering wayang raden pinggir kodok luntur urus waras nona intip tamu pelancong perabot tulen tulen lumrah lakon nyaman jelek batik soto pamer warung menginap CIRI-CIRI BAHASA MELAYU MODEN DAN PERBEZAANNYA DENGAN BAHASA MELAYU KLASIK ahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang terdapat dalam ba hasa Melayu klasik. Ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu sama ada bahasa Melayu moden ataupun bahasa Melayu klasik merangkumi aspek berikut. tulisan Jawi memainkan peranan utama. Dalam perkembangan sejarah bahasa Melayu klasik. A ksara Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan . Semua surat-surat urusan perdagangan dan pentadbiran menggunakan tulisan Jawi. Namun hari ini B Apakah keperluan penting yang mendorong bahasa Melayu meminjam kosa kata bahasa asing? Bincangkan kesan utama terhadap bahasa Melayu apabila berlakunya peminjaman bahasa dalam jangka panjang.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 88 Melayu dan Singapura turut menyebabkan unsur-unsur Jawa tersebar ke dalam bahasa Melayu. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Tulisan Jawi masih digunakan ol eh sasterawan dalam penghasilan cerpen dan novel. Tulisan Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. Ciri-ciri BM Tulisan Kosa kata Ayat Gaya bahasa . iaitu pada awal abad ke-19 .

Maka arakian berhenti Raja Iskandar pada tempat itu tujuh hari tujuh malam bersuka-sukaan dengan anak Raja Tabus. tasawuf dan kata-kata umum.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 89 keadaan menjadi sebaliknya. Hal ini ada kita bincangkan dalam tajuk sebelum ini. arakian . berbelit-belit dan beru lang-ulang Contoh: Sampai di pinggir hutan. perlahan-lahan Pak Hassan menarik setengah dari daun kelapa kering yang terkepit di kirinya. pemerintahan dan pentadbiran. di samping itu . Usaha memartabatkan semula tulisan jawi tetap dilakukan. (Sejarah Melayu. Istilahistilah baru dicipta atau menerima istilah dari bahasa asing untuk memenuhi keperluan bi dang ilmu baru. Bahasa Melayu moden turut memperkatakan pelbaga i bidang ilmu seperti ekonomi. sebaliknya dan lain-lain menggantikan penanda wacana bahasa Melayu klasik. sosial. (Anwar Ridhwan. perubatan. Kata sahibul hikayat kemudian dari itu ma ka tersebutlah perkataan . teknologi maklumat dan sebagainya. iaitu tulisan Rumi menjadi lebih penting.1986:151) Maka dengan kuasa Allah terlalu amat sangat kasih Raja Iskandar akan anak Raja Tabus dan Noraini pun terlalu amat kasih akan Raja Iskandar tiada sepertinya. Keadaan ini secara tidak langsung turut memperkayakan lagi kosa kata bahasa Mela yu. budaya. kalakian dan lain-lain. kesusasteraan. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden terus kepada maksud yang ingin disampaikan dan tidak ada bun ga-bunga bahasa. Sebaliknya bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosa kata klasik seperti saha ya. masyghul (bersedih) dan sebagainya. Penanda wac a Melayu moden seperti oleh itu . kini turut menggengam daun kelapa itu. sains. Genggaman tangan kirinya yang sudah sedi a memegang jala. politik. undang-undang. Kosa kata Perkembangan ilmu moden secara tidak langsung menuntut bahasa Melayu meminjam ba hasa asing untuk mengungkapkan ilmu baharu. pendidikan. alkisah . Setelah itu Pak Hassan nyalakan daun kelapa itu dengan mancis api. Tulisan Ja wi agak terpinggir. Dalam hal-hal keagamaan tulisan jawi masih mendapat tempat. Contoh: Bahasa Melayu moden Bahasa Melayu klasik Ayat Ayat-ayat dalam bahasa Melayu kebiasaannya tidak berbelit-belit dan berulang-ula ng. Bahasa Melayu klasik juga menerima pelbagai jenis kos a kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan. Bahasa Melayu moden tidak menggunakan perkataan yang muluk-muluk dan penanda wac ana klasik seperti hatta . Sebaliknya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik panjang.1975) . falsafah. maka .

Contoh: Bahasa Melayu moden. adik Bendahara Seri Maharaja bergelar Seri Nara Wangsa. Bagiku itulah yang paling baik dan berkesan jika dibandingkan dengan lain-lain upacara gemerlapan yang dibuat di balik topeng. dan Datok Jawa itu Datok Singgora. (Zahara Nawawi. itu pun banyak anaknya. Segalanya berjalan seadanya.1995:77) Tiada titisan air mata yang mengalir di pipi. 'Berilah aku masuk dengan empat puluh orang perai ini juga. beranakkan Tun Abdullah. berumah sendirinya. Dia merasa sunggu h terpukul. diangkat anak oleh Seri Nara Diraja.1992:76. katanya pada penunggu pintu i tu.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 90 Bahasa Melayu moden Bahasa Melayu klasik Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden secara relatifnya menggunakan ayat-ayat akti f. Sebaliknya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik secara relatifnya mendahulukan p redikat dan Sekarang masalah lain pula yang timbul. Tun Manda namanya. (Sejarah Melayu. bapa Datok Jawa. Tiada puji-pujian yang menghiasi b ibir. ayat-ayatnya secara relatif banyak menggunakan ayat pasif dan songsang. Berbeza pula dengan bahasa Melayu klasik. Dia menduga ada bibit yang tidak sihat di luar pengetahuannya. berapa orang laki-laki dan perempuan. telah besarlah. dan Tun Hidap Panjang. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu moden secara relatif mendahulukan subjek daripada predikat.1975:205) . Dia melihat Rubiah semakin mesra dengan keluarga Haji Minhad seperti ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik kemesraan i tu. Maka oleh Pateh Adam diemasinya segala penunggu pintu Seri Nara Diraja.1975:204) Adapun akan Tun Manda. Bahasa Melayu klasik. yang perempuan duduk dengan Orang Kaya Tun Ratna. saorang lagi perempuan.' (Sejarah Melayu. (Abdullah Hussain. Menuju Puncak) Ada pun akan Tun Abdul.

diadun. kita akan dapat mengesan istilah-istilah dan kosa kata tertentu yang me wakili bidang yang diperkatakan. Ini berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mempunyai gaya pengucapan hampir se ragam atau sama. Kalau kita membaca sesuat u petikan atau rencana.1975:173) . Kuburnya entah di mana. minyak masak. diselangi dengan raungan dan tangisan. hakim dan pe guam akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan begitulah seterusnya. (Abdullah Hussain. Kalau kita bertemu dengan perkataan seperti bursa saham. (Sejarah Melayu. ind eks komposit. Begitu juga jika kita bertemu dengan perkataan seperti menu. matawang asing dan sebagainya. Maka Seri Akar Raja pun kembalilah ke Pahang. Bahasa Melayu klasik Gaya Bahasa Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang baharu telah mewujudkan pelbagai ragam d an gaya bahasa.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 91 diikuti dengan subjek atau dengan kata lain ayat songsang. ahli ekonomi akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan. Pagi itu dia terkejut kerana mendengar suara orang memekik dan membent akbentak dalam bahasa asing. disuruhnya bunuh. Bahasa yang digunakan juga banyak menggunakan bahasa istana. dikukus.. Maka Tela nai pun matilah. pasaran lesu. Maka Sultan Muhamad Terengganu itu diserahkan baginda pada Seri Akar Raja turun temurun anak cucu Se ri Akar Raja juga memegang dia. maka jelas bidang sosial atau khasnya bidang masakan atau pemakanan yang dibincangkan. 1995:445) Maka oleh Seri Akar Raja disuruhnya datangi Telanai. kek lapis dan sebagainya... Perasaannya kembali sayu dan pilu. Contoh: Bahasa Melayu moden. maka jelas perkara yang dibincangka n itu ialah bidang ekonomi atau perniagaan. Begitu juga dengan bidang-bidang lain. pasaran turun naik. Mengapa bahasa Melayu klasik banyak meminjam kosa kata dalam bahasa Arab dan Parsi? Mengapakah wujud laras dalam sesuatu bahasa? Haji Mihad teringatkan bapanya. Per bezaan pelbagai gaya dan ragam ini menghasilkan laras bahasa tertentu. Misalnya doktor akan memperkatakan perkara-perkara berkaitan dengan bidang perub atan..

Kaedah kajian utama adalah kaji selidik di samping dapatan kajian dar ipada data skunder daripada Jabatan Alam Sekitar. laras undang-undang. Harga-harga saham di Bursa Malaysia menyaksikan paras penutupan bercampur-campur apabila minat belian berpi lih di kaunter-kaunter mewah menjadi hambar kerana dipengaruhi sentimen negatif beri kutan kejatuhan semalaman di Wall Street. Pasaran saham terus bergerak ke arah aliran tidak menentu. Indeks dijangka bergerak dalam jajaran 1. Hasi l usaha ini wujud pelbagai laras bahasa yang mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dalam disiplin yang b erbeza. misalnya laras akademik. Kawasan kajian meliputi zon perindustrian . Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Bahasa Melayu moden hari ini bergitu berbeza dengan bahasa Melayu klasik kerana perubahan bentuk dan pelbagai ilmu baru yang diperka takan. laras ekonomi dan sebagainya Berikut petikan-petikan contoh mengikut laras yang membuktikan bahasa Melayu tel ah berada pada era pemodenan. Dan pelabuhan.005 mata hingga 1. Sesuatu laras b iasanya berubah-ubah mengikut konteks dan situasi. Oleh itu lahirlah pelabagai laras. laras sukan. Ist ilah-istilah baru khususnya istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang teknikal dihasilkan. Kaunter-kaunter kewangan dan harta yang ada kaitan dengan urus niaga dengan bak-bak di Amerika terus menunjukkan sentimen ya ng rendah. . laras ag ama.015 mata.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 92 PETIKAN-PETIKAN CONTOH Salah satu aspek yang penting dalam pemodenan bahasa dan perancangan bahasa iala h pemupukan yang bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk mengembangkan bahas a supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan beberapa bahasa yang lain. Laras Ekonomi Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti impak pencemaran air ter hadap hidupan akuatik di Muara Sungai Klang. Laras Akademik. Usaha ini perlu dilakukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di Malaysia selepas merdeka.

dan (b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.2002: Tengku Menteri) (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: Dengan syarat bahawa(a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi). atau daripada mengajarkan atau belajar. (petikan Perkara 152: Perlembagaan Persekutuan Malaysia) KUALA LUMPUR 22 Ogos .Pengerusinya.Felcra Bhd.Ketika ini Felcra bergantung sepenuhnya kepada pengurusan ladang komodit i kelapa sawit dan getah sahaja. Ali Osman hanya memandang kosong ke langit luas. Datuk Tajuddin Abdul Rahman berkata. Dia dituduh tidak mempunyai cita-cita.''Felcra p erlu melakukan transformasi daripada sekarang kerana bergantung sepenuhnya kepada komoditi memberi risiko yang besar kepada syarikat. Singapura ini. (Felcra) akan menceburi sektor pembangunan hartanah bagi mengurangkan kebergantungan dalam sektor perladangan pada tahun hadapan.. apa-apa bahasa lain. (Talib Samat. Ali Osman cukup memahami rintihan sahabatnya tang tidak berjaya dalam apa jua bidang yang diceburinya.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 93 Laras Undang-undang Laras Media Massa/Laras Laporan Laras Sastera/Laras Kreatif Long Jaafar ke hulu ke hilir mencari idea baru bagaimana untuk meneruskan hidup ini. (Utusan Malaysia: 22 Ogos 20011) . Felcra menyasar bahagian pembangunan hartanah menyumbang antara 10 hingga 20 peratus kepada perolehan syarikat dalam tempoh lima tahun akan datang.. Sehari-harian ini dia begitu sakit kepalanya memikirkan perjalanan hidupnya yang tidak keruan di bumi Teluk Belanga. Teman seperantauannya..

(2-1) sebelum menerima kekalahan besar selepas dibelasah Honv ed Budapest (1-4). koronori arteri menjadi sempit dan kaku. Antaranya inf aq fi sabilillah dan jangan membinasakan diri di samping berihsan. Mujur. 16 Ogos lalu. Berpandukan kepada lima aksi terdahulu. Angina bukan masalah kecil kerana ia adalah simptom koronori arteri (CAD). Anda pasti akan dilayan umpama puteri. tidak bermaya dan hilang semangat? Ini bermakna anda perlu melakukan sesua tu untuk mengembalikan kesegaran. Biasanya angina menyebabkan seseorang i tu berasa seperti dadanya ditekan atau dipicit.t. Mungkin anda bimbang dengan kos .Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 94 Laras Iklan Laras Sukan Laras Agama Laras Sains dan Teknologi Lesu. Rasa sakit itu mungkin boleh terjad i pada bahu. Apabila plak terbina.w. tengkuk. memerintahkan supaya orang yang beriman bertakwa kepada All ah dan memberi gambaran betapa Allah sentiasa menolong orang yang bertakwa lantas A llah memerintahkan beberapa arahan yang lain kepada orang yang beriman. CAD terjadi apabila plak terbina di koronari arteri. SKUAD Olimpik negara kini. (2-1) . lengan. menc atat keputusan yang boleh dibanggakan. Slovakia apabila perlu mengharungi dua lagi perlawanan persahabatan menentang FC Nitra hari ini dan FC Levice (26 Ogos) sebelum pulang ke tanah air pada 28 Ogos ini. semakin hampir menamatkan misi pertapaan di Vion. pasukan kendalian Ong Kim Swee itu. iaitu salah satu masalah sakit jantung. rahang dan bahagian belakang. anak buah Kim Swee segera bangkit daripada lena dan mempamerkan kegagahan membenam Dolny Kubiu (2-0). Cara yang paling mudah ialah membelai dan memanjakan diri anda di pusat rawatan kesihatan. 1-0. (SinarHarian :22 Ogos 2011) Selepas Allah s. Mereka bermula cemerlang dengan tiga kemenangan berturut-turut mengalahkan Moldava. masalah sakit dada atau berasa tidak selesa pada bahagian itu terjadi ap abila otot jantung tidak mendapat darah yang cukup. Topolcany. Angina. Untuk membangkitkan kesegaran diri dengan kos yang rendah tetapi layan kelas sat u datanglah ke pusat Rawatan Kecantikan Cempaka. Al iran darah ke jantung merosot seperti mana berlakunya penurunan bekalan oksigen ke ot ot . Liptovsky Mikulas. Plak yang terbina ini dinam akan atherosclerosis . empat kemenangan dan satu kali t ewas. Apa tidaknya. mencerminkan bahawa skuad Olimpik negara sudah benar-benar bersedia menghadapi Kelayakan Sukan Olimpik London bermula September depan.

(Berita Harian: 28 Mac 2007) .jantung.

Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu-Indonesia. sekolah rendah dikurangkan menjadi tiga aliran sahaja. Bahasa Melayu juga telah mu la digunakan di mahkamah-mahkamah di Malaysia. Kongres Cendekiawan Melayu dan sebagainya. Berbagai kegiatan telah dianjurkan untuk mencapai hasrat i ni. iaitu bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan bagi Perse kutuan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan jelas menyebut perihal kedudukan ba hasa Melayu dalam Perkara 152. Hari Puisi Nasional. Pada pertengahan tahun 1970. Mengukuhkan lagi perkembangan bahasa Mel ayu lewat abad ke-20. iaitu dengan menghapuskan aliran Inggeris. Kongres Bahas a. Bahasa Melayu juga mula mendapat tempat di luar n .Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 95 ZAMAN MERDEKA (1957 HINGGA KINI) erkembangan bahasa Melayu selepas merdeka terus rancak dan berkembang pesat. Penggunaan bahasa Melayu seba gai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan dilaksanakan dari peringkat rendah hinggalah k e peringkat universiti. Kerj asama Kebahasaan dalam Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kemudian kepada Maj lis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). Pada tahun 1960 Penyata Pelajaran Rahman Talib telah dikeluarkan. Seminar Dunia Melayu. Kemuncak bagi pendidikan aliran Melayu dan juga dasar pendidikan kebangsaan iala h dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) pada tahun 1970. Simposium Dunia Melayu. Antara perkara penting peny ata pelajaran baharu ini ialah. Antara matlamat Antara tujuan utama penubu han Gapena termasuklah untuk terus memperjuang dan memartabatkan kedudukan bahasa Melayu de ngan menyatupadukan semua penulis yang menggunakan bahasa kebangsaan membuka luas rua ng untuk para penulis muda bagi meningkatkan bakat-bakat mereka. aliran kebangsaan bagi sekolah menengah dan pengajian tinggi yang menggunakan ba hasa Melayu sebagai bahasa pengantar sahaja. Dapat disimpulkan perkembangan bahasa Melayu lewat abad ke-20 berkembang luas da n digunakan dalam semua urusan pentadbiran kerajaan dan majlis-majlis rasmi sesuai dengan tuntutan perlembagaan dan akta bahasa pada semua peringkat. Gabungan Persatuan-persatuan Penulis Nasional Malay sia atau singkatannya Gapena telah ditubuhkan. Bahasa Melayu dijadikan alat perpaduan warganegara Malasyia. seperti Hari Sastera. aliran Inggeris ditiadakan tetapi bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran dikekal kan dan dijadikan bahasa kedua terpenting di semua peringkat pengajian. Laporan ini me ngukuhkan kekurangan yang terdapat dalam Laporan Razak (1956).

. Minat orang luar terhadap pengajian Melayu dan bahasa Melayu turut membantu penyebaran dan P Berpandukan petikan-petikan contoh yang diberi cari istilah-itilah khusus yang terdapat dalam petikan tersebut yang menggambarkan bidang ilmu berkenaan. .egara. Bincangkan laras lain yang wujud dalam bahasa Melayu bersama rakan dan tutor anda.

Universiti Victoria. School of African and Asian Studies London (SOAS). peranca ngan bahasa ialah usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke taraf yang lebih maju.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 96 perkembangan bahasa Melayu. Di Malaysia. Universiti Leiden (Belanda). Peringkat 2(Pelaksanaan) pelaksanaan rancangan (pengekodan atau kodifikasi)dan pemupukan Peringkat 3. Universiti La Rochelle (Perancis). iaitu perancangan taraf dan perancangan korpus. Univers iti Cornell dan Universiti Ohio (Amerika). Umumnya. PERANCANGAN BAHASA MELAYU MODEN agi memajukan dan memodenkan bahasa Melayu pelbagai usaha dan perancangan dijala nkan. B Tiga peringkat perancangan bahasa Peringkat 1(Pemilihan) membuat keputusan dasar tentang bahasa yang hendak dirancang. usaha-usaha ini dijalankan oleh badan-badan tertentu yang ditubuhkan khas untuk mencapai matlamat ini. Wellington (New Zea land). bahasa yang dipilih sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan bahasa-bahasa lain. Universiti Beijing (China) dan banyak lagi.(Penilaian) penilaian dan peninjauan kembali hasil dan aktiviti perancangan bahasa dan selanjutnya membaiki kelemahan yang ada Perancangan Bahasa Perancangan Taraf Perancangan Korpus . Menurut Tatabahasa Dewan edisi baharu (Nik Safiah Karim et al. perancangan bahasa melalui tiga peringkat utama. Secara umumnya. Antara pusat pengajian Melayu di luar negeri ialah U niversiti Hamburg (Jerman). badan perancang bahasa ialah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang di tubuhkan pada tahun 1956. yan g digambarkan seperti berikut: Perancangan bahasa dibahagikan kepada dua bahagian. 2003:20). Istituto Orientale (Itali).

Proses perancangan bahasa . Satu Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM). Aspek pemodenan seterusnya ialah dalam bidang perkamusan. sebutan dan etimologi kata. Penyeragaman tatabahasa juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu terus berk embang. Dalam hal ini. maklumat tatabahasa. Sejarah perkemba ngan sistem ejaan Rumi bermula dari Sistem Ejaan Rumi Wilkinson. Usaha pemodenan dan pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ilmu moden bermula apabila Pedoman Umum Pembentuka n Bahasa Melayu (PUPIBM) dirumuskan oleh MBIM. Maka. Proses perancangan bahasa amat penting kepada sesebuah bahasa kerana bahasa sent iasa melalui pembaharuan. dan peranan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat. contoh pengguna an kata. Dalam usaha memodenkan sistem ejaan Rumi terdapat beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem ejaan dalam bahasa Melayu. Pembentukan istil ah yang standard penting dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu. Sistem Ejaan Rumi Za ba. Perancangan korpus pula melibatkan pelbagai proses. makna. bahasa Melayu dipilih dan diiktiraf me lalui perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (pindaan 19 71). bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia dan bahasa rasmi negara dan seterusnya menjadi lambang identiti Malaysia dan menjadi alat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Usaha ini penting bagi membolehkan pengguna bahasa mengunakan tatabahasa yang be tul dan seragam sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Universiti Malaya dan akhirnya Sistem Ejaan Rumi Baharu (1972) yang digunakan sehingga hari ini. Proses penyera gaman dan pembakuan bahasa atau pengekodan ini melibatkan perkara-perkara berikut. iaitu morfologi dan sintaksis. Tanpa perancangan yang strategik dan sistematik akan membua tkan sesebuah bahasa menjadi lemah dan akhirnya mati begitu sahaja. Perkara-perkara yang direkodkan meliputi kata entri. Bidang morfologi melibatkan pembe ntukan kata dan frasa manakala bidang sintaksis merupakan cara-cara untuk membina ayat. Salah satu proses tersebut i alah proses penyeragaman bagi menghasilkan satu variasi bahasa seragam dan baku dalam pelbag ai aspek diperlukan untuk menjadikan sesuatu bahasa terus berkembang maju. Sistem Eja an Rumi Fajar Asia. Sistem Ejaan Rumi Kongres. pertambahan kata ini perlu disusun dan dirakamkan untuk rujukan u mum.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 97 Perancangan taraf bererti peluasan dan peningkatan taraf penggunaan. Perancangan pemodenan tatabahasa me ncakupi dua bidang penting. Aspek pengekodan ini j uga dianggap penting kerana sesuatu bahasa yang sedang berkembang akan bertambah per bendaharaan katanya.

Proses penyeragaman dan pembakuan bahasa ejaan peristilahan perkamusan tatabahasa .yang melibatkan pelbagai aspek ini dilihat mampu mempertahankan sesebuah bahasa daripada menjadi pupus. Oleh itu.

10. memartabat dan memodenkan bahasa Melayu sesuai dengan tuntutan semasa. KATA KUNCI peminjaman pengekodan pemupukan penyeragaman perancangan korpus pembakuan pemodenan gaya bahasa laras pemilihan pelaksanaan penilaian standard istilah bidang PENILAIAN KENDIRI 1. Pelbagai bentuk laras wujud dalam bahasa Melayu. Ciri-ciri bahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang ter dapat dalam bahasa Melayu klasik merangkumi aspek kosa kata. 11. Perancangan taraf bererti peluasan dan peningkatan taraf penggunaan. Perancangan korpus ialah proses penyeragaman bagi menghasilkan satu variasi bahasa seragam dan baku dalam pelbagai aspek diperlukan untuk menjadikan sesuatu bahasa terus b erkembang maju. tulisan. Untuk memodenkan bahasa proses perancangan dan pemupukan bahasa dilakukan. kemudian Arab. Mengapakah pengekodan dianggap penting dalam proses perancangan bahasa? . 6. Bahasa Melayu juga meminjam kosa kata daripada bahasa-bahasa serumpun. 7. 13. 9. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan bentuknya dalam pelbagai aspek. RUMUSAN 5. laras sain dan sebagainy a. men yebar. Tamil dan Hi ndi. tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 hingga kini tulisan Rumi mengambil alih peranan tulisan Jawi. Peringkat awal bahasa Melayu banyak meminjam kosa kata Sanskrit. 12. 8. dan seterusnya bahasa-bahasa Eropah seperti Portugis. Mengapakah bahasa Melayu begitu mudah menerima pengaruh bahasa asing? 3. laras teknologi maklumat. Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. laras ekonomi. 2. ayat dan gaya bahasa. Belanda dan Inggeris .Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 98 Malaysia melalui DBP dengan kerjasama MABBIM berusaha untuk terus merancang. dan per anan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat. Senaraikan ciri-ciri bahasa Melayu moden dan ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Berdasarkan pemerhatian anda apakah kepentingan laras kepada masyarakat Senaraikan tiga proses atau peringkat utama perancangan bahasa. iaitu pada awal abad ke -19. Pelbagai bidang ilmu menghasilkan pelbagai laras bahasa dalam bahasa Melayu seperti laras undang-undang.

Imam. Beg. Kong Yuan Zhi (1993. Shellabear (1975). Sdn. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. KL:DBP 24. Ilmu Mengarang Melayu.Perkembangan bahasa Melayu moden ________________________________________________________________________________ _____ 99 4. 18. Bhd. 20.Sanskrit loan words in Malay. Unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu.G. KL:DBP Dewa n Bahasa dan Pustaka. Indo. 22.al. W. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim (1996). Kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Zainal Abidin bin Ahmad (1965). Shah Alam: Karisma Pub. 25. Talib Samat. 676-702. J (1981). KL: Utsuan Pub & Dist. (2004). . Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin (2004). PJ: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Unsur asing dalam bahasa Melayu. Mohd Taib Osman (1964). Hari-hari terakhir seorang seniman. KL:DBP 19. M. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu STPM (kertas 1 & 2). A. Kuala Lumpur: Champ ion Printers Sdn. Ismail Hussein (1966). 15. Bahasa rencana pengarang akhbar-akhbar Melayu hingga ke tahun 1941. Anwar Ridhwan (1986). KL:DBP 17. KL:DBP 21.(2003). 23. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. KL:DBP. Awang Sariyan (1996). Sejarah Melayu. Bhd. Apakah bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh Arab telah diterima oleh masyara kat di kepulauan Melayu? RUJUKAN 14. Ogos). 26. D alam Jurnal Dewan Bahasa. Apakah kepentingan perancangan bahasa dalam konteks sesebuah negara ? 5. Tengku Menteri. Abdullah Hussain (1995). KL:DBP 16. Mengapakah bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan? 6.Bhd.

dan bentuk sungai. Bahasa Melayu dalam _____________________________________________________________________________ UNIT 6 BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN khir unit ini. Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. anda diharap dapat: 1. potongan kayu. Hal ini dapat dikaitkan pada penciptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan ebagai pembayang . Aksara ini dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang terdapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. akar. potongan kayu. Mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam persuratan 2. Oleh yang demikian. Lama kemudian dinamakan sebagai Tulisan Rencong. mereka belum memiliki kemahiran menulis dan semua perhubungan dilakukan dengan cara lisan. Para cerdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. dan bentuk sungai. Oleh yang demikian. anda diharap dapat: Mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam persuratan persuratan yang terdapat di Malaysia Mengetahui zaman persuratan Melayu moden pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. rotan dan sungai. Pengalaman dan pe ngetahuan luas. Tulisan atau aksara Rencong terdapat di Sumatera Selatan. rotan dan sungai.__________________________________________________ BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. Lama-kelamaan terbentuklah tu lisan yang namakan sebagai Tulisan Tulisan atau aksara Rencong ini n. Pengalaman dan pe ngetahuan mereka tentang alam cukup luas. Hal ini dapat dikaitkan pada penciptaan kesusasteraan Melayu yang asal iaitu pantun yang menggunakan pengisi alam sebagai pembayang maksud atau sampiran sebelum menyatakan isi pantunnya. Para ce rdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. Berkurun-kurun kemudian. mereka belum memiliki kemahiran menulis dan semua perhubungan dilakukan dengan cara lisan. mereka mula menulis dengan m eniru cabang. akar. ranting. mereka mula menulis dengan meniru cabang. Mengenalpasti jenis persuratan yang terdapat di Malaysia 3. Mengetahui zaman persuratan Melayu moden PENGENALAN Tahukan anda pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. ranting. Adakah anda mengenali tulisan dalam gambar ini? kurun kemudian.

Para cerdik pandainya cuba memikirkan cara untuk merakamkan bahasa mereka.maksud atau sampiran sebelum Bahasa Melayu dalam persuratan __________________ 100 pada zaman awal kehidupan masyarakat Melayu. pengalaman masyarakat Melayu semakin bertambah. mereka belum memiliki kemahiran kurun kemudian. Oleh yang demikian. Pengalaman dan pe ngetahuan luas. mereka mula menulis dengan meniru kelamaan terbentuklah tulisan yang .

Pedagang Arab yang dimak sudkan di sini tidak semestinya beragama Islam kerana hubungan di antara Arab dan alam Melayu t elah wujud sejak zaman sebelum munculnya Islam. Tulisannya yang asal. Hal ini menyebabkan tulisan ini tidak dapat bertahan lama. Zaman Persuratan Melayu Kuno Tahukan anda hingga abad ke-14 bahasa Melayu telah mengalami perubahan dengan ti ga bahasa yang besar. Pelabuhan di Sumatera pula mendapat bekalan rempah ini dari Pulau Maluk u di samping Aceh yang sudah terkenal hasil rempahnya ke dunia Arab. London (Darwis Harahap. Aksara Rencong dianggap huruf asli Bahasa Melayu. iaitu bahasa Sanskrit. Seawal abad pertama. Sumatera. pedagang dari India belayar ke Timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju Indi a. Penggunaan kapur barus untuk mengawetkan ma yat (mummi) yang disimpan di dalam piramid pada Zaman Mesir Kuno dikatakan diambil d ari Barus (nama tempat) di Pulau Sumatera.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 101 Aksara Rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi). bahasa Jawa dan bahasa Arab. Pelayaran dua hala ini menyebabkan mereka sentiasa melalui selat Melaka. Berabad-abad sebelum Masihi. Oleh itu. Selain itu. bagaimanapun aksara Rencong ini masih dapat dilihat di Perpustakaan School Of Oriental and African Studies. didapati ia mempunyai pengaruh yang ketara sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut mengguna kan beberapa perkataan Melayu di samping askara Sanskrit. 1994: 56). Selat Melaka telah digunakan oleh pedagang Arab seb agai laluan pelayarannya membawa barang perniagaan dari Tiongkok. Aksara Rencong banyak ditulis pada daun dan kulit kayu. Pengaruh Hindu di kepulauan Melayu mula dibawa oleh pedagang dan pelayar sama ad a dalam kalangan orang India atau orang Melayu. Lama-kelamaan pel abuhan yang ada di kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menj adi tempat . dan India ke Pelabuhan Yaman. sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat. iaitu huruf Rencong tersisih tetapi kosa katanya bertambah. Bincangkan kelompok yang menggunakan bahasa Sanskrit. Dari Sumatera hasil yang paling utama mereka beli ialah rempah kerana rem pah ini merupakan keperluan yang penting bagi orang Arab di Saba' (Kerajaan Saba' wujud di antara 115950 SM). bahasa Melayu diandaikan telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang ada pada batu bersurat selepas itu sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya.

.perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal o leh pedagang Arab. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama i ni mengakibatkan bahasa Melayu Purba mendapat pengaruh baru. Bahasa Melayu Purba in i kemudian dinamai sebagai bahasa Melayu Kuno. Di samping itu juga para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu.

L. namun ia disebut secara sepintas lalu oleh pengkaji yang sama dalam artikelnya yang bertajuk . Dang Pu Hawang Galis. Batu Bersurat Kedukan Bukit . Pada masa yang sama keraj aan Sriwijaya membantu menyebarkan kebudayaan dan bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Melayu. antaranya iala h batu bersurat Kedukan Bukit(683). Pada abad ke-7 hingga abad ke-9. Perkataan Sanskrit berasal dari perkataan Samskrtabhasa yang berma ksud bahasa yang sempurna .C. iaitu di Kaki Bukit Siguntang. Dalam zaman kerajaan Sriwijaya. Gunung Sundoro. iaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Menurut Noriah Mohamed (1999:48). iaitu kerajaan Sriwijaya. batu bersurat kota kapur (686) dan batu bersurat karang berahi (686). kerajaan Sriwijaya dikatakan telah menguasai sebahag ian besar kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penakulukan. Manakala di Pulau Jawa.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 102 Pada zaman ini. Sifat bahawa Jawa pula begitu kompleks dan bertata tingkat menyebabkan lama-kelamaan bahasa Jawa semakin tersisih. Kerajaan ini berpusat di daerah Palembang di Su matera. batu bersurat Talang Tuwo(684). Menurut catatan Cina. prasasti Melayu yang tertua bertarikh pada awal abad ketujuh masihi. terdapat dua bahasa utama di kepulauan Melayu. Westenek yang menjadi Residen Palembang pada ketika itu tidak menyebut tentang penemuan itu. Ia dijumpai di Kedukan Bukit. penemuan batu ini ada disebut dalam laporan arkeologi Oudheidkundig Verslag (1920). pantai utara Jawa Tengah. Kebun Kopi (Jawa Barat) dan lain-lain. ditemui bukti penting perihal penggunaan bahasa Melayu kuno. ditemui di Sajamerta. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima ba hasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebah agian besar kepulauan Melayu. Manjusyrigrah a. sebelah barat daya Palembang. Sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno dipercayai berkembang melalui kerajaan Melayu di jambi. B atu bersurat lain yang ditemui di Pulau Jawa ialah d Bukateja. Sang Hyang Wintang.ditemui di Palembang bertarikh 683 M atau 605 Tahu n Saka (Zaman saka bermula pada tahun 78M). Ia diperolehi pada 29 November 1920 daripada sebuah keluarga Melayu yang menetap di Kampung Kedukan Bukit. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan dan pentadbiran kerajaan Sriwijay a. ia itu sejenis tulisan India Selatan purba bagi penyebaran agama Hindu. Terdapat empat batu bersurat yang penting di samping beberapa batu bersura t yang lain serta beberapa catatan pengembara dan pedagang Cina berkenaan dengan kerajaan Sriwijay a dan penggunaan bahasa Melayu. Batu bersurat ini ditulis dalam tulisan palava. Keempat-empat batu bersurat terpenting. kerajaan Melayu pernah mengirim utusan ke China pada tahun 644M.

000 orang. isi kandungan batu bersurat ini menceritak an tentang seorang raja yang berpangkat dapunta hiyang telah naik kapal untuk mendapatkan s iddhayatra yang diterjemah sebagai kekuatan sihir atau kejayaan. sebahagian m enaiki kapal. Tulisan pada batu . Hari lain pula. dia berangkat dari Minag Tamvan. menggerakkan tentera 20. sebahagian jalan darat dan dengan sukacitanya memberikan siddhayatra menjadi mil ik Sriwijaya dan menjadikannya makmur. Batu bersurat ini mengandungi sepuluh baris ayat yang diuk ir di atas batu berbentuk bujur yang bergaris lilit 80 sentimeter pada bahagian paling panjang. Krom juga mengkaji dan menghasilkan kajian tentang batu bersurat dalam bentuk artikel yang bertajuk Hindoe-javanansh e Geschiedenis pada tahun 1920. kira-kira empat minggu kemudian. Ismail Hussien (1992:15) menjelaskan.Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Melajoe (1923).

kecuali pada bahagian tiga baris terakhir yang ti dak dapat dibaca kerana telah trserpih. tatkalanya. suruh. ka-. persumpahan. dosanya. pulang. dan Arab. maka. Pada batu bersurat ini tertulis beberapa sajak Sanskrit dengan sedikit prosa Melayu K uno dengan menggunakan huruf India dan satu lagi di Aceh yang dinamai Batu Nisan Minye Tuju h. par-. Residen Jambi pada 17 November 1920. Awalan mar dan ni berubah m i ber dan di . juga Kata marbuat dan niparbuat berubah menjadi berbuat dan diperbua bersurat ini juga menjadi bukti bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa ras mi dalam zaman . batu. buat. namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu Kuno pada batu bersurat ini.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 103 bersurat ini terpelihara baik. Beberapa perka taan bahasa Melayu Kuno sebahagian telah memperlihatkan irasnya dan sebahagian lagi kekal di gunakan hingga kini. jahat. tulisan yang terdapat pada batu bersurat ini Manakala Batu Bersurat Karang Brahi merupakan salah satu batu bersurat terpenting.Westenek. kedatuan. seperti: abai. di-. beri. tambal. iaitu Batu Bersurat Pagar Ruyung (1356 M) di Sumate ra Barat. merdeka.pada Batu Bersurat Kota Kapur perkataan/bahasa Melayu telah lebih banyak ditemui dan unsur bahasa Sanskrit semakin berkurang. roga. Minangkabau (1356M) merupakan Batu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu dengan pengaruh Islam. kait. aku. durhaka. Ia ditemui di kawasan Talng Tuwo di Barat Palembang oleh L. Imbuhan awalan ialah : ni-. Batu bersurat Pagar ruyung. sakit. ulu. d engan. Misalnya: Kata tida (tidak) berubah menjadi tyda . ulang. keliwat. Batu nisan ini bertarikh 1380 M dan ditulis dengan tulisan India. pahat. mati. jangan.C. datu. Batu bersurat ini merupakan batu pasir yang dipahat di atasnya dengan empat belas baris ayat bahagian yang berukir berukuran 50 sentimeter hingga 80 sentimeter. hamba. tapi k. tetapi. Bahasa yang terdapat pada batu bersurat ini menunjukkan perbezaan kata-kata yang digunakan jika dibandingkan dengan batu ber surat zaman kuno. dan yang. kasihan. tida. ujar. bunuh. banyak. orang. gelar. Batu bersurat ini ditemui di Pagar Ruyung. di dalam. Sa nskrit. Batu Bersurat Kota Kapur . kita. benua. menggunakan bahasa Melayu. Imbuhan akhiran pula ialah: -i dan -an. lawan. mar-. tuba. Walaupun begitu batu ini masih ditulis dengan huruf India dan meng andungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. Batu Bersurat Talang Tuwo batu bersurat ini bertarikh 684M atau 606 tahun saka. Di samping batu bersurat yang telah dinyatakan di atas sebenarnya ada lagi batu bersurat yang agak penting diketahui. mula. bulan.

Sultan Malik al-Zahir Thani (1326-1350) ialah pemerintah negeri Islam Samudera-Pasai atau Aceh sekarang ini. Makam ini kepunyaan Ratu Al-Alah. Manakala Batu nisan Minye Tujuh. Aceh ini ditulis dalam huruf India tetapi bahasa yang digunakan telah banyak menunjukkan perubahan. Puteri ini mangkat pada 1380 TM.kerajaan Sriwijaya. Mengandungi dua rangkap syair bahasa Melayu kuno bercampur Sanskrit dan Arab ditulis denga huruf Kawi atau Jawa kuno. puteri Sultan Malik al-Zahir Thani. . Pertama kalinya kata-kata Arab tercatat pada batu bersurat ini.

kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun bulan Zulhijah empat belas hari. iaitu Sulta n Pasai yang pertama memeluk agama Islam. al-Attas dalam Hashim Haji Musa (1999:8). Di bahagian lain pula terdapat satu bentuk prosa yang bersajak. Malah tertulis juga nama pemilik makam. Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua . mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruk di laut dan darat semesta Ya Allah. bagi mereka ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam. Berdasarkan maklumat penduduk setempat. ya Tuhan semesta taruhlah Baginda dalam swarga Tuhan. meninggal dunia pada bulan Ramadan pada tahun 696H. Terengganu. Manakala Batu bersurat Kuala Berang. Inksripsi ini masih tertulis dalam bahasa Arab ia itu mengandungi petikan ayat al-Quran surah al-Hasyar ayat 22 hingga 24 pada nisan kaki. Kuala Berang. Daripada penemuan Batu bersurat yang diperkatakan di atas merupakan catatan tera khir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 104 Terdapat catatan pada batu nisan Minye Tujuh ini iaitu: Batu nisan Malik al-Saleh (1297M) Merupakan batu nisan yang pertama dijumpai dan diperbuat daripada batu Acheh. dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. inksr ipsi ini sudah lama terletak di depan sebuah surau atau langgar yang dipakai sebagai tumpuan ka ki untuk mengambil wuduk. Inskripsi ini menceritakan undang-undang seorang raja. menurut Fatimi dan S. Batu ini ditemui oleh seorang saudagar berketurunan Arab yang bernama Sayid Husin bin Ghulam al-Bokhar i di sunagi Teresat. Jumaat Ratu Iman warda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa. Terengganu (1303-1397M). iaitu Sultan Malik al-Saleh. Rasul Allah dengan yang orang .N. Jum at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala.M. di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla llahu alaihi wa sallama Raja mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam bhumi..lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka. Batu Bersurat Terengganu merupa kan bukti terawal pengunaan skrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu. muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah memperkenalkan sistem tulisan dan alat percetaka n terutamanya pada abad ke-19. Penentua itu fardlu pada sekalian Raja manda. Pada abad ke-15 6 sebuah kerajaan Melayu Melaka yang gagah dan berpengaruh Hijrat nabi mungstapa yang prasida tujuh ratus asta puluh sawarsa haji catur dan dasa wara sukra raja iman warda (?) rahmat-Allah gutra tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha taruh dalam swarga tuhan tatuha iaitu maksudnya Setelah hijrah Nabi.Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada. Manakal a pada nisan kepala tertulis satu puisi Sufi Arab. Terjemahan insripsi Batu Bersurat Terengganu ini iaitu .

hikayat berunsur Hindu-Islam dan hikayat berunsurkan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai-bagai jenis contoh persuratan yang menggunakan bahasa Mel ayu Klasik. Contoh-contoh hikayat dari unsur Hindu ialah Hikayat Seri Rama (Ramayana) dan Hikayat Pandawa Jaewa (Majabharata). Hikayat Hindu-Islam ialah Hikayat Gul Bakawali. demikian juga segala yang wajib d iketahui oleh orang-orang Islam". Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagamaan kep ada masyarakat. syair. mereka banyak menterjemahkan buku agama ke dalam bahasa Melayu dalam usaha menyebarkan kefahaman dan pengetahuan agama Islam. ada di antara mereka yang giat menulis hi kayat.. Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagam aan kepada masyarakat. hukum kanun dan kitab. Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Amir Hamzah Dengan sempurnanya huruf abjad Jawi maka ulama Islam sama ada yang berasal dari negara Arab mahupun ulama Islam tempatan yang telah mendalami pengetahuan agama Islam mulai menulis risalah terutama berkenaan dengan ". rukun Iman yang enam perkara. huraian kalimah shahadat. Hikayat Nabi Daud. ada di antara mereka yang giat menulis hikayat. Hikayat Nabi Muhammad menga jar anaknya Fatimah.. Oleh yang demikian. Dari sini lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad. Oleh yang demikian.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 105 telah menjadikan bahasa Melayu semakin penting sebagai lingua franca dan alat da lam perkembangan kesusasteraan Melayu. Sebagai contoh. sifat dua puluh. Hikayat Nabi Bercukur. dan hikaya t nabi yang lain. surat. Zaman Persuratan Melayu Klasik Perkembangan Bahasa Melayu Klasik dapat dilihat jelas dalam persuratan. Dari sini . rukun Islam yan g lima perkara. Apabila mereka kemb ali ke tanahair banyaklah buku agama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. iaitu hikayat berunsur Hi ndu. Hikayat Nabi Yusuf. Bahasa Melayu kuno berjaya menjadi lingua franca. Hikayat Nakhoda Muda. hikayat. Jenis karya hikayat terbahagi kepada tiga jenis utama. Manakala hikayat pengaruh Islam ialah Hikayat Hassan Damsyik dan Hikayat Salih dan Saliha. Hikayat Berma Syahban. Hikayat Nabi Ibrahim. Orang Melayu pun semakin ramai belajar agama di negara Arab. Bagi hikayat berbingkai seperti Hikayat Bayan Budiman Kesempatan orang Melayu belajar agama di negara Arab dan apabila mereka kembali ke tanah air. bincangkan.

pahala. biaya. Hikayat Nabi Yusuf. Hikayat Amir Hamzah menceritakan perihal kegagahan dan keperwiraan seorang pejua ng Islam. putera. iaitu Paduka Seri Sultan Putera Jaya Pati Sif at Alau'ddin Shah. syurga. Sebarang penonjolan nama perseorangan dianggap bongkak. seperti: Candra Nur Lela. restu.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 106 lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad. Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut dalam Sejarah Melayu. Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut dalam Sejarah Melayu. hikayat ini dikatakan telah dibacakan bagi menaik an semangat pahlawan Melayu. suara. raksasa. da n hikayat nabi yang lain. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Hikayat Nur Muhammad da n nabi bercukur dan nabi wafat adanya. ragam. seperti yang berikut ini: Bahasa yang terdapat dalam petikan di atas terlihat susunannya tidak teratur dan berlaku beberapa kali perulangan perkataan. cahaya. manusia. bumi. Lagi pula pada masa itu. bahaya. Hikayat Nabi Ibrahim. anggota. rahasia. sentosa. raja.Kebanyakan karya kesusasteraan pada zaman i ni tidak diketahui penulisnya sama ada kesusasteraan tersebut bercorak Hindu ataupun berc orak Islam. agama. Perkataan lain yang kini sudah sebati dengan bahasa Melayu di antara lain: saya. puteri. penulisan mereka ini telah dijalin dengan nama Arab a tau campuran Hindu-Arab termasuk gelaran rajanya. kepala. Namun.273 perkataan di dalamnya. puasa. negeri. raya. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam kutipan Hikayat Amir Hamzah ini: Ada pula di antara pujangga yang sudah begitu mesra dengan kesusasteraan Hindu menulis cerit a tersebut dalam tulisan Jawi. D alam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245. mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. iaitu Amir Hamzah. Hikayat nabi bercukur. Malik Indra. seperti: Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muh ammad 'Ali Hanafiah. Hikayat Nabi Daud.Demikian juga kesusastera an Parsi. dewa. utara. Hal ini berlaku kerana cerita tersebut berasal daripada cerita lisan atau cerita yan g disadur beberapa kali daripada cerita asalnya. masa. muka. bahasa. dan dituduh mel anggar adat resam orang Melayu. cuka. pada zaman sebelum dan awal kebangkitan Islam. Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya sebelum 1511 lagi. dan saudara. neraka. Hikayat Nabi Muham mad mengajar anaknya Fatimah. karya kesusasteraan dianggap m ilik bersama. sombong. dan Maharaja Bikrama Indra Dewa mempunyai gelaran lain. semasa pertahan . sayembara. ras a. Keadaan ini dapat difahami kerana karya ini merupakan awal penulisan daripada cerita yang biasanya disampaikan secara lisan. semas a pertahanan Melaka dari serangan Portugis.

perta ma-tama dijadikan Allah ta'ala itu cahayaku ini maka ia pun sujud dengan firman Allah me nyuruh sujud. darat dan laut pun bel um jadi.'arasy dan kursi pun belum jadi. yakni Adam antara tanah dan seperti sab da Nabi sollollohu 'alaihi wasallam 'awwalu ma kholaqollohu ta'ala nuri'. . Ertinya.an Melaka dari serangan Portugis. Ini hikayat peri menyatakan Nur Muhammad Rasulu llah sollollohu 'alaihi wasallam. Wabihi nasta'inu billahi ta'ala. Bermula maka tatkala itu semata-mata 'alam pun belu m jadi. langit dan bumi pun belum jadi. Dalam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245. hikayat ini dikatakan telah diberikan oleh Sultan Melaka untu k dibacakan bagi menaikkan semangat pahlawan Melayu.273 perkataan di dalamnya. tersebut Luh pun belum tersurat dan seperti Nabi sollol lohu 'alaihi wasallam kepada Nabi Adam 'alaihissalam. langit dan bumi pun belum jadi. Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya s ebelum 1511 lagi. Telah sudah i a sujud maka firman Allah 'Hai kekasihku Nur Muhammad' maka bangkitlah ia Nur Muhammad i tu. Demikianlah firman Allah sujudlah engkau lima puluh tahun lamanya.

Menurut pendapat orang-orang yang ahli dalam lapangan kesusasteraan bahawa Hikay at Amir Hamzah ialah salinan daripada bahasa Parsi sungguh pun dalam bahasa 'Arab a da juga hikayat yang demikian. iaitu putera kepada Abdul Mutalib. Maka oleh T un Indera Sagara segala kata Tun Isap itu semuanya dipersembahkannya kepada Sultan Ahmad. katakan kepada segala an ak tuan-tuan itu. Maka dianugerahi pula Hika yat Muhammad Hanafiah. Apa kita buat bertu nggu dibalai rong diam-diam sahaja? Baik kita membaca hikayat perang. tiad a menyahut. Maka Tun Indera Sagara pun masuk mengadap Sultan Ahmad. seperti Muhammad Hanafiah. maka ba ginda pun tersenyum maka titah Sultan Ahmad. Amir Hamzah di-katakan mulai menerima agama Islam sesudah dua tahun Rasulullah menerima walinya yang pertama dan telah bersamasama mengikut Nabi Muhammad berhijrah (berpindah) ka-Madinah. baiklah Tun Indera Sagara pergi memohonkan Hikayat Muhammad Hanafiah. Maka kata segala anak tuan-tuan itu. maka semuanya diam. Maka Tun Indera Sagara pun keluarlah membawa Hikayat Hamzah. seperti gambarannya: Maka Sultan Ahmad pun menghimpunkan orang. benar katanya itu. hendak pun kita anugerahkan Hikayat Muhammad Hanafiah. Seperti yang tersebut di-dalam riwayatnya bahawa Amir Hamzah ialah bapa saudara kapada Nabi Muhammad s. takut tiada akan ada berani segala tuan-tuan itu seperti Muhammad Amir Hamzah pun padalah maka kita beri Hikayat Ha mzah.w. maka segala titah Sultan Ahmad itu semuanya disampaikannya pada segala anak tuan-tuan itu. benar kata tuan-tuan itu. Maka segala sembah orang itu semuanya dipersembahkannya kebawah duli Sultan Ahmad. Maka kata Tun Muhammad Onta. sembahkan mudah-mudahan dapat patik-patik itu mengambil faedah daripadanya. Amir Hamzah adalah terkenal sebagai pahlawan Islam yang terbilang.a.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 107 Kisah pada malam sesudah Feringgi melancarkan serangannya yang pertama ke atas Melaka. maka segala hulubalang dan segala anak tuan-tua n semuanya bertunggu dibalai rong. patik-patik itu adalah seperti hulubalang berani. keberanian da n jasajasanya dimedan-medan perang terutama sekali dalam peperangan Badar amatlah besar ertiny . Maka kata Tun Isap pada Tun Indera Sagara. Maka hari pun malamlah. Hikayat Amir Hamzah adalah merupai sebuah buku yang tebal mengandungi 90 bab. Maka oleh Sultan Ahmad dianugerahi Hikayat Amir Hamzah. dan suru h berhadir senjata. maka titah Sultan Ahmad pada Tun Indera Sagara. persembahkan ke bawah duli yang diper tuan. Kerana Feringgi akan melanggar esok hari. supaya kita beroleh faedah d aripadanya. didalamnya meriwayatkan kisah keberanian dan kegagahan Sayyidina Hamzah mengepalai tentera Islam dalam peperangan menentang tentera-tentera kafir.

dan di-dalam hikayat-nya banyak pula diadakan tokok tambah oleh pengarang-nya. Tidak dapat dipastikan tarikh awal hikayat ini ditulis kerana pada masa itu tradisi me nceritakan semula cerita orang lain (seperti yang dilakukan pada cerita lisan) berlaku dan diangga p sebagai sesuatu yang wajar. Sunda dan Bugis. meng isahkan masyarakat Melayu dan menggunakan bahasa Melayu (tulisan Jawi) ialah Hikayat Raj a Pasai. Sayyidina Hamzah telah tewas tatkala me lawan orangorang kafir Makkah yang banyak bilangan-nya dikaki bukit Uhud. Dalam ba hasa Jawa hikayat ini terkenal dengan nama "Menak". Hikayat Raja Pasai Hasil kesusasteraan Melayu yang dianggap terawal ditulis oleh orang Melayu. Maka ker ana itu-Iah riwayat Amir Hamzah sentiasa di-kenang oleh umat Islam. Perhatikan bahagian awal petikan Hikayat Raja Pasai yang berikut ini : .a disisi sejarah perkembangan agama Islam.Hikayat Amir Hamzah ini sa-lain daripada dalam B ahasa Melayu ada juga salinan-salinan-nya dalam bahasa Jawa. dekat Madinah.

Di samping itu tarikh yang tercatat pada bahagian akhir Hikayat Raja Pasai seperti Tamat har i Isnin. sallallahu alaihi wasaa lam. Unsur mitos dan legenda diterapkan dalam bahan sejarah yang memerlukan interpretasi yang mendalam untuk mengetahui objektif dan tujuan pengarang istana ini. Ketika berburu. kepada hari dua puluh sa. Mereka berkahwin dan mendapat seorang puteri be rnama Puteri Betong. bupati sapu (pu) nagari Demak nagari Bagor. Puteri Betong puladikahwinkan dengan Merah Gajah dan mendapat 2 orang pu tera iaitu Merah Silu dan Merah Hanum. Kisahnya mengaitkan keturunan ra ja-raja Pasai yang bernama Raja Ahmad dan Raja Muhammad. Setelah dewasa. Hill mengatakan di antara tahun 1383 M hingga 1390 M manakala Hooykaas mendakwa bahawa Hikayat ini seawal-awalnya dikarang sekitar ta hun 1350 M. istimewa yang menyuratkan dia. Karya sastera sejarah biasanya menceritakan pembukaan negeri. Penyalinan ini juga memperlihatkan bahawa ketika itu kesusastera an Melayu tersebar luas di seluruh Nusantara.O. Sebaliknya telah d ibumbui dengan unsur-unsur sejarah. kepada bulan Muharam. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan hasil sastera sejarah yang tertua yang diperca yai disusunpada abad ke-15 iaitu semasa pemerintahan Malikul Saleh hingga Pasai dita kluki oleh Majapahit. Merah Silu telah membuka Pasai Samud era sempena seekor semut besar. Winstedt menjangka Hikayat Raja Pasai selesai ditulis pada abad ke-15. Raja Ahmad menjumpai budak perempuan daripada buluh betung.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 108 Hikayat Raja-Raja Pasai tergolong dalam genre sastera sejarah juga disebut sekar ang sebagai karya agong. meng enai pembukaan Negeri Samudera-Pasai dan kisah pengislamannya. zaman kekalahan dan keruntuha n. perkembangannya. zaman keemasan .H. melainkan merupakan salinan daripada beberapa salinan cerita yang terdahulu. corak organ isasi pentadbiran . Pada bahagian akhir Hikayat Raja Pasai yang diusahakan oleh R. Selamat sempurna yang membaca dia dan segala yang menengarka n dia.Pertama. keadaan sosial budaya dan corak politiknya. warsa 1742 ini bukanl ah bermakna penulisan pertama cerita tersebut. dipeliharakan Allah subhanahu wataala apalah kira nya dari dunia datang ke akhirat. dan A. R. berkat syafaat Nabi Muhammad mustafa. Hikayat Raja-Raja Pasai bukanlah sebuah buku teks sejarah yang murni. sanat za Hijratul Nabi 1230 dan Sangking Kya i Suradimanggala. Amin Sweeney berpendapat abad ke-14. Cerita ini termasuklah kewujudan sesebuah negeri. Ia dapat dibahagikan kepada 3 mengikut peralihan cerita. Kisah pengislaman Pasai pula dikaitkan dengan Merah . Jones (1987) terc atat:Tamat Hikayat Raja Pasai.

Puncannya bermula akibat daripada sifat dengki pembesar Pasai ke pada Tun Brahim Bapa.Bahagian akhir cerita pula mengenai kisah penaklukan Pasai oleh Majapahit. Adapun yang tua Raja Ahmad.Kegagahan Tun BrahimBapa(anak Sultan Ahmad) digambarkan seperti Hang Tuah. Pasailah yang pertama membawa iman akan Allah dan akan Rasulullah. Mereka menfitnah Tun Brahim Bapa kononnya ia telah menceroboh gundi k kesayangan raja lalu dijatuhkan hukuman dgn meminum racun. negeri yang di bawah angin ini . .Silu yang bermimpi bertemu dengan Rasulluah s.Manakala bahagian kedua menceritakan kisah mengenai kisah mengenai Tun Bra him Bapayang merupakan tokoh yg menjadi kebanggaan Kerajaan Pasai.w dan menukar nama kepada Sultan Malikul Saleh. ma ka adalah diceriterakan oleh orang yang empunya cerita ini. Maka ada raja dua bersaudara seorang namanya Raja Ahmad dan seorang namanya Raja Muhammad. Setelah kematian Tun Brahim. Alkisah peri mengatakan cerita raja yang pertama masuk agama Islam ini Pasai.Beliau juga amat dik enali rakyat kerana prihatin akan kehidupan rakyat. Maka baginda kedua bersaudara itu hendak berbuat negeri di Samarlanga.a.

Raja Ahmad mendapat anak lelaki yang dibela oleh seekor gajah. iaitu Sultan Iskanar Muda Mahkota Alam. Akhirnya.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 109 kekuasaan Pasai menjadi lemah dan mudah ditakluki Majapahit. Hulubalangnya bernama Tun Harid B enung lari ke negeri Barus tetapi ditangkap oleh Raja Barus. Daripada nasihat orang tua d i surau itu. Merah Gajah mencabut ram but emas Puteri Betung lalu keluar darah pelik berwarna putih. Megat Sekandar hendak mengangkat Merah Silau menjadi raja tetapi dibantah oleh Tun Harid Benung. Raja Ahmad bernegeri di Balik Rimba . satu perbuatan yang memalukan maruah ra ja. Merah Silau menjadi raja di Rimba Jerana. Kegagahan Tu n Brahim diselitkan . Merah Gajah dan Puteri Be tung mendapat anak lelaki iaitu Merah Silau dan Merah Hasun. Dia pergi mem buru dan berjumpa dengan seorang tua di dalam sebuah surau . Merah Hasun marah kerana menyangka abangnya mak an cacing gelang-gelang dan bermain dengan kerbau. Kedua-dua raja adik beradik ini terbunuh dalam peperangan. Sultan Malikul Na sir diserang oleh Megat Sekandar dan Sultan Malikul Nasir tewas. Akhirnya Merah Gajah dikahwinkan dengan Puteri Betung. Merah Silau berkuasa menjinakkan kerbau liar di kawasan tersebut. Hikayat Raja-Raja Pasai m engandungi unsur metos & sejarah seperti yg terdapat dlm ciri sastera sejarah. Di sana dia bertemu dengan Megat Iskandar dan meres tui dia tinggal di Buluh Telang. Puteri Betung akhirnya hil ang. Apabi la Merah Silau menjadi raja. Raja Muhamad marah lalu membunuh Merah Gajah . Merah Silau dan Merah Hasun tinggal di Biruan. Di samping itu ada juga dikaitkan dgn legenda mengenai kedatangan Islam yg dihub ungkan dgn Nabi Muhammad. Akhirnya sultan Malikul Nasir melarikan diri ke Kumat. Tetapi di Kumat. Merah Silau dengan pengikutnya berpindah k e Sungai Pasangan dan ke Hulu Kalang. Di samping itu. Megat Sekanda r dan Megat Kedah ialah kekanda kepada Sultan Malikul Nasir di Rimba Jerana. Pasai dap at dikalahkan oleh Raja Aceh. Sultan Malikul Nasir menyerangnya dan berlaku peperangan yang panj ang. Malangnya Merah Silau suka sangat bersabung ayam. Merah Silu mendapat mimpi sehingga dpt mengucap dua kalimah s yahadat & dapat membaca Al-Quran. Maka Raja Ahmad melanggar negeri Raja Muhamad dan peperangan terjadi. Merah Silau menahan bubu dan mend apat cacing gelang-gelang yang bertukar menjadi emas dan perak. Baginda menghalau Merah Silau dari tempatnya. Dalam hikayat ini ada terselit unsur metos iaitu Raja Muhamad mendapat Puteri Be tung daripada perdu rebung buluh. Setelah memeluk Islam. ia berkahwin dgn Puteri Ganggang dari Perlak & mendapat putera bernama Malikul Tahir. Anak itu dinamakan Mer ah Gajah .

Ayatnya juga tidak sempurna di samping terselit bahasa Mela yu kuno. Bincangkan unsur-unsur mitos dan lagenda yang terdapat dalam Hikayat Raja-raja Pasai Hukum Kanun Hukum Kanun atau biasa juga disebut Undang-undang Melaka pada mulanya merupakan peraturan yang tidak bertulis. Namun begitu. d an negeri Melaka. rakyat. Peraturan itu diadakan untuk melindungi kerajaan. Walaupun Hukum Kanun ini sudah dijalankan pada masa pemerintahan Sultan Mudzaffa r Shah . ia merupakan sastera sejarah yang bermutu.di samping memasukkan bentuk puisi. Akan tetapi penggunaan bahasa kurang menarik & menyukarkan pembaca.

dan Cerita Taifah dalam tulisan Jawi. Hatta. Terjemahannya yang lain terdapat juga dalam bahasa Turki dan bahasa H industan. Sukasaptati ini masuk ke alam Melayu mula-mula merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa. iaitu pada tahun 1600 M. maka peninggalnya isteri saudagar itu pun bermukahka h dengan kalandar. Cerita ini pada mulanya m erupakan sebuah hikayat tua Hindu yang bernama Sukasaptati (Cerita-Cerita Bayan). Hikayat Khoja Mubarrak. bebera pa lamanya sudah ia pergi itu. Perhatikan bahasa yang digunakan dalam petikan Hukum Kanun atau Undang-undang Melaka ini: Hukum Kanun Melaka merupakan hukum Islam pertama yang telah diperkenalkan oleh S ultan Muhammad Shah untuk digunakan di negeri Melaka. Diduga terjemahan hikayat ini telah diterjemahkan ke dalam ba hasa Melayu pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. jual beli dan prosedur-prosedur berkaitan perkara ini juga dimuatkan bagi memperlihatkan Hukum Kanun Melaka ini adalah undang-undang Islam. Bugis. naskhah yang dianggap lengkap barulah ditem ui bertarikh 1600 M. Penekanan diberikan dari segi hukum-hakam dan perundangan berhubung undang-undang perkahwinan. dan Makasar. Hi kayat Khoja Maimun. adapun akan saudagar itu ada ia menaruh seekor burung bayan . Cerita ini disalin dengan beberapa pengubahsuaian ke bahasa Parsi dengan nama yang baru. kepentingan Hukum Kanun Melaka terletak pada kedudukannya yang m enjadi dasar utama kepada kewujudan karya undang-undang negeri lain kemudiannya Hikayat Bayan Budiman Hikayat Bayan Budiman merupakan satu hikayat yang telah mengalami perjalanan yan g panjang baru sampai ke bahasa Melayu. maka ia pergi belayar. maka saudagar itu pun datanglah dari belayar itu. Kemudian tiada berapa lamanya. Namun. Sebermula.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 110 (1446-1456 M) namun ia baru ditulis dan disusun secara teratur setelah pemerinta han Sultan Mahmud Shah (1489-1511 M). Selain merupakan karya yang tertu a dan pertama dalam genrenya. tetapi d iketahuinya juga . Perhatikan petikan Hikayat Bayan Budiman seperti yang berikut ini: Adalah seorang saudagar di negeri Istambul. Salinan hikayat ini dalam bahasa Melayu ialah: Hikayat Bayan Budiman. Judul asa l naskhah ini ialah Risalah Hukum Kanun iaitu Undang-undang. Terjemahannya dalam bahasa Melayu merupakan salinan da ripada riwayat terdahulu. Ia adalah karya penting yang mem aparkan sejarah undang-undang di Melaka yang menjadi amalan masyarakat Melayu pada zaman pemerintahan baginda. Itulah sebabnya Hukum Kanun ini dianggap ada setelah tahun 1489 M. iaitu Tuti Nameh oleh Nakhshabi.

oleh saudagar itu dengan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan isterinya itu. Jika kita perhatikan penggunaan perkataan dalam petikan ini sebahagian besar dar ipadanya tidak berubah hingga sekarang. keempat 'karunia'. Ma ka tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya. kedua 'berparik'. Dan jikalau orang keluaran berkata demikian itu. struktur ayatnya jelas menunjukkan pengaruh struktur bahasa Arab/S anskrit. yang tiada beroleh kita menurut kata itu. ketiga 'murka'. Perhatikan beberapa contoh seperti yang berikut ini: (a) sudah ia pergi itu (b) ada pun akan saudagar itu Lima perkara. Bagaimanapun. kelima 'anugerah'. pada sehari-hari ia berbantah juga. Maka segala kata ini tiada dapat kita mengatakan dia. Pertama-tama 'titah'. digocoh hukumnya. . melainkan raja yang kerajaan juga. kecuali perkataan peninggalnya yang seharusnya se peninggalnya.

Sebahagian besar bahasa Melayu yang digunakan di dalam surat ini serupa dengan b ahasa Melayu sekarang. Sumatera Barat pada tahun 1601 M dan kembali ke England pada 21 Jun 1603. Perhatikan petikan surat tersebut setelah ditransliterasikan dar ipada huruf Jawi ke huruf Rumi. bahawa kapal orang Inglitir ini. maka kapitannya dan segala saudagarnya itu hamba pada Raja I nglitir. Maka surat simi yang k ita karuniai akan dia ini. Hanya beberapa perkataan sahaja yang kini sudah mengalami perub ahannya. diberinya akan kamu dirham atau barang sesuatu. dan janganlah seseorang daripada kamu mencabuli dia. kapitannya bernama H arry Middleton. Kapal yang diketuai oleh Harry Middleton itu dianggarkan tiba di Aceh yang juga singgah di Pariaman. beberapa lamanya i a di sana. Surat Raja Aceh (Sultan Alauddin Shah ) kepada Harry Middleton diperkirakan ditulis pada tahun 1601 M semasa kapal tersebut ber labuh di Pelabuhan Aceh. dengan sebenar-benarnya jua. Yang orang Inglitir ini suhbat kita Raja Inglitir.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 111 (c) akan pekerjaan isterinya itu (d) tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan isterinya (e) pada sehari-hari ia berbantah juga Surat Raja Aceh Kepada Harry Middleton Jika Kerajaan Melaka telah menulis Hukum Kanun (Undang-undang Melaka) untuk meli ndungi kerajaan dan rakyatnya maka Kerajaan Aceh pula memberi perlindungan kepada pedag ang yang ingin berniaga di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. dengan dipohonkannya daripada kita. Jika ia memeli lada atau barang sesuatu. sabda yang maha mulia datang kepada segala panglima negeri dan pertuha segala negeri yang ta'aluk ke Aceh. asalnya kapal ini berlabuh di labuhan negeri Aceh. Contoh: sarwa = segala. Yang hamba Raja Inglitir itu serasa orang kitalah. seluruh pertuha = pertua ® ketua ta'aluk = takluk Inglitir = Inggeris kapitan = kapten (nakhoda kapal laut) memeli = membeli Dengan anugerah Tuhan sarwa'alam sekalian. Ada pun barang tahu kamu sekalian. Wassalam. jika ia meli berjual dengan k amu yang dalam teluk rantau Aceh itu. Inilah sabda kita kepada kamu sekalian. maka mohon dirinya ia berlayar ke Jawa. hendaklah kamu permulia. Ketika itu Harry Middleton iala h seorang Ketua Kapal Susan yang ingin membeli rempah. Dengan demikian. supaya ia jangan dica buli segala orang teluk rantau kita. Maka jika ditunjukkannya kepada kamu sekalian si mi ini. sekalian. .

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 112 suhbat = sahbat, sahabat meli berjual = berjual-beli simi = surat kebenaran berniaga Bahasa yang hampir sama juga terlihat di dalam surat kebenaran berniaga daripada Raja Aceh kepada James Lancaster bertarikh 1602 M. Bahasa Melayu semakin meluas penye barannya apabila orang Melayu bertambah ramai yang menjadi penulis. Para penulis ketika i tu menghasilkan karya mereka melalui kesusasteraan yang berasaskan agama Islam. Oleh yang demiki an, kesusasteraan sufi berkembang dengan meluas di seluruh Nusantara. Pada masa itu pula, kemahiran membaca tulisan Jawi sudah semakin dikuasai oleh masyarakat Melayu. De ngan demikian penyebaran bahasa Melayu lebih mudah dan lebih teratur perjalanannya. Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri berasal dari Barus, Sumatera. Ia mengembara ke pelbagai tempat un tuk menambah pengetahuannya seperti ke Mekah, Madinah, Baghdad, Pahang (Tanah Melayu ), dan Kudus (Pulau Jawa). Ia menguasai bahasa Arab dan Parsi di samping bahasa Melayu yang memang menjadi bahasa ibundanya. Bahasa Melayu yang digunakannya itu sudah memperlihatk an bentuk seperti yang digunakan sekarang. Tidak diketahui secara pasti tarikh hasil karyanya itu ditulis kerana tidak ada catatan tentangnya. Yang diketahui ialah bahawa Hamzah Fansuri menghasilkan karyanya itu pada masa Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam memerintah Aceh dalam tahun 1606-1636 M. Berda sarkan ini, dapatlah dikatakan bahawa karyanya itu tercipta pada awal abad ke-17. Ia menghas ilkan beberapa buah syair dan prosa. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Syair Perahu nya ini: Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Di sanalah i'tikad diperbetuli sudah Wahai muda kenali dirimu Ialah perahu tamsil tubuhmu Tiadalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal diammu Hai muda arif budiman Hasilkan kemudi dengan pedoman Alat perahumu jua kerjakan Itulah jalan membetuli insan Dengan penggunaan bahasa yang indah dan dengan perumpamaan yang sederhana, Syair Perahu ini pada suatu masa menjadi sebutan orang ramai. Ia digunakan oleh ibu ba pa untuk menasihati anaknya agar mentaati ajaran Islam. Kemudian, perhatikan pula bahasa yang digunakan dalam petikan prosanya ini:

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 113 N Nama penulis lain yang banyak mengembangkan bahasa Melayu melalui kesusasteraan termasuklah Shamsuddin al-Sumatrani, Syeikh Nuruddin al-Raniri, dan Abdul Rauf a l-Singkeli. Walau bagaimanapun, kerana latar belakang pendidikan dan objek penulisan mereka sama, maka bahasa yang mereka gunakan juga tidaklah jauh berbeza di antara satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat lagi kerana mereka sama-sama tinggal di tempat yang sama, iaitu Aceh. Surat Raja Aceh Kepada Ratu Elizabeth I Walaupun penyebaran agama Islam begitu kuat di Aceh, ia tidaklah menutup pintu k emasukan saudagar asing ke alam Melayu ini. Inggeris, yang sejak awal telah mempunyai hub ungan yang baik dengan Raja Aceh, terus menjalin persahabatan terutama dalam bidang perniagaan. Ratu Elizabeth I yang ketika itu memerintah Kerajaan Inggeris secara langsung telah meminta surat kebenaran berniaga seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Aceh. Perhatikan bahasa yang d igunakan oleh Raja Aceh kepada Ratu Elizabeth I, seperti petikan yang berikut ini: Apabila kita perhatikan bahasa yang digunakan di dalam surat di atas dengan baha sa yang digunakan di dalam surat sebelumnya dan juga surat yang kemudian dikirimkan oleh Raja Aceh kepada Raja James I, nyatalah serupa. Hal ini dapatlah difahami bahawa yang meny alin atau menulis surat tersebut orang yang sama. Jika seorang bertanya: "Jikalau Zat Allah kepada semesta sekalian lengkap, kepada najis dapatkah dikatakan lengkap?" Maka jawab: "Seperti panas lengkap pada sekalian 'alam, kepada Ka'bah pun lengkap, pada rumah berhala pun lengkap, kepada semesta sekalian pun lengkap; kepada najis tiada Ia akan najis; kepada busuk tiada Ia akan busuk; kepada baik tiada Ia akan baik; kepada jahat tiada Ia akan jahat; daripada Ka'bah tiada Ia beroleh kebajikan; daripada rumah berhala tiada Ia berolah kejahatan. Sedang panas demikian, istimewa Allah subhanahu wata'ala suci daripada segala suci, di mana Ia akan najis dan busuk?" Aku raja yang kuasa yang di bawah angin ini, yang memegang takhta kerajaan negeri Aceh dan Samudera dan segala negeri yang ta'luk ke negeri Aceh. Maka sekalian kamu yang menilik kepada surat ini, hendaklah dengan tilik kebajikan da n tilik yang sejahtera. Dan kamu dengarkan perkataan yang dalamnya, dan kamu fahamkan segala perkataannya. Bahawa aku telah bersabda dengan suka hatiku memeri kamu tahu ini: bahawa aku telah bersahabat dengan Raja Inglitir, dan kamu pun bersahabat dengan Raja Inglitir itu, seperti kamu bersahabat dengan segala manusia yang lain dalam dunia ini; dan berbuat baik kamu akan orang itu, seperti kamu berbuat baik akan orang yang lain itu.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 114 Bahasa Melayu terus menyebar ke tempat lain di alam Melayu ini. Ini dapat dibukt ikan dengan bahasa yang terdapat di dalam Surat daripada Kapitan Laut Buton kepada Gu rnador (Gabenor) General di Batavia (1670 M), Surat daripada Pangeran Ratu Jambi kepada Gurnador General di Batavia (1669 M), dan Surat daripada Raja Bendahara Paduka Seri Mahar aja Birni (Brunei) kepada Kapitan Inggeris di Jambi (1752 M). Bahasa yang terdapat di dala m beberapa surat di atas ternyata hampir sama walaupun tempat di antara satu dengan yang lain sal ing berjauhan. Bukhary Al-Jauhari Kerajaan Aceh menjadi tumpuan sasterawan muslim. Hal ini kerana di samping Keraj aan Aceh merupakan satu kerajaan yang kuat, rajanya juga memberi kemudahan dan keistimewa an kepada penulis. Pada tahun 1603 M, Bukhary al-Jauhari telah menyadur sebuah kitab Parsi dan diberinya tajuk Taj us-Salatin atau Mahkota Raja-raja. Perhatikan bahasa yang terdapat dal am petikan berikut ini: Sama ada menyadur atau menterjemah sesuatu bahasa ke dalam bahasa Melayu, ia tet ap menguntungkan bahasa Melayu. Perkataan yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu d ikekalkan. Lama-kelamaan perkataan ini pun terserap ke dalam bahasa Melayu. Perbendaharaan kata bahasa Melayu semakin kaya. Dalam karya ini misalnya, kita menemui perkataan: kun, maha bbah, mihrab, ashab, qari, dan banyak lagi perkataan yang lain. Zaman Persuratan Melayu Moden Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden, iaitu pada awal abad ke-19 , tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Tulisan Jawi masih digunakan ol eh sasterawan dalam penghasilan cerpen dan novel. Dalam perkembangan sejarah bahasa Melayu klasik, tulisan Jawi memainkan peranan utama. Semua surat-surat urusan perdagang an dan pentadbiran menggunakan tulisan Jawi. Aksara Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Namun hari ini keadaan menjadi sebalikn ya, iaitu tulisan Rumi menjadi lebih penting. Tulisan Jawi agak terpinggir. Dalam hal-hal keagamaan tulisan jawi masih mendapat tempat. Usaha memartabatkan semula tulisan jawi tetap dilaku kan. Perkembangan ilmu moden secara tidak langsung menuntut bahasa Melayu meminjam bahasa asing untuk mengungkapkan ilmu baharu. Bahasa Melayu moden turut memperka takan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, sains , teknologi maklumat dan sebagainya. Istilah-istilah baru dicipta atau menerima istilah dari bahasa a sing untuk memenuhi Segala puji bagi Allah jua Tuhan sarwa sekalian alam bahawa yang tiada ada

dalam kerajaannya itu sekutu dan tiada ada yang menghukumkan. (Maka dihukumkan daripada sekalian hukum seperti hukum itu). Ia jua empunya kerajaan dan ia jua yang empunya hukum dan ialah (yang terkeras hukumannya) daripada sekalian hakim seperti kata dalam kitabnya yang qadim akan hambanya.

Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 115 keperluan bidang ilmu baru. Keadaan ini secara tidak langsung turut memperkayaka n lagi kosa kata bahasa Melayu. Sebaliknya bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosa kata klas ik seperti sahaya, masyghul (bersedih) dan sebagainya. Bahasa Melayu klasik juga menerima p elbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu k eagamaan, undang-undang, kesusasteraan, pemerintahan dan pentadbiran, perubatan, falsafah, tasawuf dan kata-kata umum. Bahasa Melayu moden tidak menggunakan perkataan yang muluk-muluk dan penanda wacana klasik seperti hatta , maka , arakian , alkisah , kalakian dan lain-la da wacana bahasa Melayu moden seperti oleh itu , di samping itu , sebaliknya dan lain-lain menggantikan penanda wacana bahasa Melayu klasik. Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang baharu telah mewujudkan pelbagai ragam d an gaya bahasa. Misalnya doktor akan memperkatakan perkara-perkara berkaitan dengan bida ng perubatan, ahli ekonomi akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perniagaan, hakim dan peguam akan memperkatakan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan begitulah set erusnya. Perbezaan pelbagai gaya dan ragam ini menghasilkan laras bahasa tertentu. Kalau kita membaca sesuatu petikan atau rencana, kita akan dapat mengesan istilah-istilah dan kosa kata tertentu yang mewakili bidang yang diperkatakan. Kalau kita bertemu dengan perkataan seperti bursa saham, pasaran turun naik, ind eks komposit, pasaran lesu, matawang asing dan sebagainya, maka jelas perkara yang d ibincangkan itu ialah bidang ekonomi atau perniagaan. Begitu juga jika kita bertemu dengan perka taan seperti menu, minyak masak, diadun, dikukus, kek lapis dan sebagainya, maka jelas bidang sosia l atau khasnya bidang masakan atau pemakanan yang dibincangkan. Begitu juga dengan bidang-bidan g lain dan ini berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mempunyai gaya pengucapan hampir seraga m atau sama. Bahasa yang digunakan juga banyak menggunakan bahasa istana. Bincangkan ciri-ciri bahasa Melayu moden dan cirri-ciri bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu Moden Sampai di pinggir hutan, perlahan-lahan Pak Hassan menarik setengah dari daun kelapa kering yang terkepit di kirinya. Genggaman tangan kirinya yang sudah sedi a memegang jala, kini turut menggengam daun kelapa itu. Setelah itu Pak Hassan nyalakan daun kelapa itu dengan mancis api. (Anwar Ridhwan,1986:151) Bahasa Melayu Klasik Maka raja jin pun bermohonlah, lalu ghaib daripada mata baginda. Maka diambilnya mahkota tiga buah dari dalam perbendaharaan Raja Sulaiman alaihi's-salam, dibawanya kepada Raja Suran, maka diambil baginda dengan sukachitanya.

(Sejarah Melayu.1975:17) .

Usaha ini penting bagi membolehkan pengguna bahasa mengunakan tataba . Dalam usaha memodenkan sistem ejaan Rumi terdapat beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem ejaan dalam bahasa Melayu. usaha-usaha ini dijalankan oleh badan-badan tertentu yang ditubuh kan khas untuk mencapai matlamat ini. Seterusnya. Usaha ini perlu dilakukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan yang p esat di Malaysia selepas merdeka. 2003:20). Umumnya. Penyeragaman tatabahasa juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu terus berkembang. Aspek pengekodan ini j uga dianggap penting kerana sesuatu bahasa yang sedang berkembang akan bertambah perbendaharaan katanya. Bahasa Melayu moden hari ini bergitu berbeza dengan bahasa Melayu klasik kerana perubahan bentuk dan pelbagai ilmu baru yang diperkatakan. Perkara-perkara yang direkodkan meliputi kata entri. laras ekonomi dan sebagainya. Pembentukan istilah yang standard penting dilakukan sesuai dengan perkembangan i lmu. Usaha pemodenan dan pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ilmu moden bermula apabi la Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Melayu (PUPIBM) dirumuskan oleh MBIM. Sesuatu laras biasanya berubah-ubah mengikut konteks dan situasi. Sist em Ejaan Rumi Fajar Asia. Menurut Tatabahasa Dewan edisi baharu (Nik Safiah Karim et al. perancangan bahasa ialah usaha-usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke tar af yang lebih maju. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Univ ersiti Malaya dan akhirnya Sistem Ejaan Rumi Baharu (1972) yang digunakan sehingga hari ini. Sejarah perkemba ngan sistem ejaan Rumi bermula dari Sistem Ejaan Rumi Wilkinson. Sistem Ejaan Rumi Kongres. laras agama. maklumat tatabahasa. pertambahan kata ini perlu disusun dan dirakamkan untuk rujukan umum.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 116 Di samping itu. Sistem Ejaan Rumi Za ba. laras undang-undang. laras sukan. bagi memajukan dan memodenkan bahasa Melayu pelbagai usaha dan perancangan dijalankan. Istilah-istilah baru khususnya istilah-istilah yang berkaitan d engan bidang teknikal dihasilkan. misalnya laras akademik. badan perancang bahasa ialah Dewan Bahasa da n Pustaka (DBP) yang ditubuhkan pada tahun 1956. Di Malaysia. Aspek pemodenan seterusnya ialah dalam bidang perkamusan. contoh penggunaan kata. Maka. Hasil usaha ini wujud pelbagai laras bahasa yang mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dalam disiplin yang berbeza. makna. Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Oleh itu lahirlah pelbagai laras. Satu Jawatankuasa Tetap Bahasa Mela yu (JKTBM). salah satu aspek yang penting dalam pemodenan bahasa dan peranca ngan bahasa ialah pemupukan yang bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha un tuk mengembangkan bahasa supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan beberapa bahasa yang lain. sebutan dan etimologi kata.

Tanpa perancangan yang strategik dan sistematik ak an membuatkan sesebuah bahasa menjadi lemah dan akhirnya mati begitu sahaja. menyebar. Bincangkan kepentingan penggunaan laras bahasa dalam masyarakat di Malaysia. . memartabat dan memodenkan bahasa Melayu sesuai dengan tuntu tan semasa. Proses perancanga n bahasa yang melibatkan pelbagai aspek ini dilihat mampu mempertahankan sesebuah bahasa darip ada menjadi pupus. Malaysia melalui DBP dengan kerjasama MABBIM berusaha untuk ter us merancang. iaitu morfologi dan sintaksis. Perancangan pemod enan tatabahasa mencakupi dua bidang penting. Oleh itu. Bidang m orfologi melibatkan pembentukan kata dan frasa manakala bidang sintaksis merupakan cara-cara untuk m embina ayat. Proses perancangan bahasa amat penting kepada sesebuah bahasa kerana bahasa sentiasa melalui pembaharuan.hasa yang betul dan seragam sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan.

676-702. ayat dan gaya bahasa. Bhd. Pelbagai bidang ilmu menghasilkan pelbagai laras bahasa dalam bahasa Melayu sepe rti laras undang-undang. Kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Pada peringkat awal perkembangan bahasa Melayu moden. muncul zaman kesusasteraan Melayu yang telah memperkenalkan sistem tulisan dan alat percetakan terutamanya pada abad ke-19. Penemuan Batu bersurat catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu di atas batu kerana selepas abad ke-14. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima bahasa Sanskrit telah menyaingi bahasa Jawa yang pada peringkat awalnya menguasai sebahagian besar kepulauan Melayu. Dalam Jurnal Dewan Bahasa. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Champion Printers Sdn. KL:DBP Kong Yuan Zhi (1993. Jelaskan maksud mitos dan lagenda. Pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 hingga kini tulisan Rumi mengambil alih per anan tulisan Jawi. Untuk memodenkan bahasa proses perancangan dan pemupukan bahasa dilakukan. 2. M. laras teknologi maklumat. RUJUKAN Awang Sariyan (1996).Sanskrit loan words in Malay. J (1981). akar. KL:DBP Beg. Unsur asing dalam bahasa Melayu. Indo. tulisan. rotan dan sungai. iaitu pada awal abad ke-19 . Ismail Hussein (1966). tulisan Jawi masih mendominasikan perkembangan bahasa Melayu. Tulisan atau aksara Rencong dicipta oleh orang Melayu berdasarkan benda yang ter dapat di alam sekitar mereka seperti ranting kayu. laras sains dan se bagainya. Bandingkan penggunaan bahasa yang terdapat dalam Hikayat Nur Muhammad dan Hik ayat Amir Hamzah. Mohd Taib Osman (1964). KL:DBP .Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 117 RUMUSAN Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah menerima dan menyesuaikan sifat dan bentuknya dalam pelbagai aspek. KATA KUNCI hikayat perkamusan laras bahasa peristilahan persuratan peminjaman PENILAIAN KENDIRI 1. laras ekonomi. A. Ogos). Ciri-ciri bahasa Melayu moden merupakan kebalikan daripada ciri-ciri yang terdap at dalam bahasa Melayu klasik merangkumi aspek kosa kata. Bahasa rencana pengarang akhbar-akhbar Melayu hingga ke tahun 1941.

Royal Asiatic Society. Samad Ahmad. m. 2 . 25-26. 1984. Kajian sejarah perkembangan bahasa Melayu. 26-28. Hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya.s.s. PJJ PPLK USM 199 4 Hikayat Raja-Raja Pasai. 180. 1982.s. 2. 2. Sejarah kesusasteraan Melayu. m. 1966. Hikayat Bayan Budiman. Tatabahasa Dewan: edisi semakan.s. m. Ismail Hussein. (2004). KL:Dewan Bahasa dan Pustaka. A. Samad Ahmad. 40. Samad Ahmad. m. Sejarah kesusasteraan Melayu. 1966. Mustafa Mohd Isa . Sejarah kesusasteraan Melayu.al. 'Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih' JMK312. 1. 3. 1965.s. 1985. 1987 Raffles Malay No. m. R.s. 1965.s. Sastera Melayu lama dan baru. Hikayat Amir Hamzah. m. Samad Ahmad. Annas Haji Ahmad. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita.Bahasa Melayu dalam persuratan _____________________________________________________________________________ 118 Nik Safiah Karim et. A. 76. Jil. . 11. Winstedt.s. London A. m. 1987.67.O.s. Harun Aminurrashid. Jil. Fajar Bakti. Jil. 1 A. Kuala Lumpur. m.m. 1900?-1979?.

Melayu. Mengenalpasti kerjasama yang terjalin di antara pertubuhan-pertubuhan bahasa. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. MA BBIM dan MBAM. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB).Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 119 UNIT 7 BADAN-BADAN PERTUBUHAN BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Dalam tajuk ini kita akan meneliti dan sumbangan dan peranan yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. 3. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Perjuangan ini dilakukan untuk menjadikan baha sa Melayu sebagai bahasa yang sama kuat dan sama hebat dengan bahasa bahasa besar lain di du nia. Hal ini kerana adanya usaha gigih yang dilakukan oleh badan-badan bahasa seperti Pejabat Karang Mengarang. Penubuhan Pejabat Karang Mengarang juga bertujuan untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang besar bagi mengisi buku-buku dalam Bahasa Melayu. Memahami peranan persatuan-persatuan di Malaysia dalam usaha penyebaran dan pengembangan bahasa Melayu. ASAS 50. Adakah anda mengetahui peranan badan-badan bahasa yang terdapat di Malaysia? Pejabat Karang Mengarang (PKM) ejabat karang Mengarang adalah sebuah institusi yang penting dalam sejarah persuratan Melayu. Badan-badan ini banyak berperanan dalam memperjuangkan kedudukan bahas a Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Za ba telah dilantik menjadi ketua di jabatan ini. Tanjung Malim dengan tujuan untuk menerbitkan sebanyak mungkin buku-buku bacaan umum. iaitu ketua pengarang dan penterjemah P P . khususnya bahasa Inggeris. Pejabat Karang Mengarang ditubuhkan pada tahun 1924 bagi menggantikan penterjemah yang ada di MPSI pada ketika itu. Memperlihatkan badan-badan bahasa yang berperanan memperkembangkan bahasa 2. 4. GAPENA. PENGENALAN erkembangan bahasa Melayu agak pantas terutama selepas merdeka. Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI).

al. Abdul Rahman Yusuf. Ahli-ahli Pejabat Karang Mengarang yang lain terdiri daripada Abdul Kudus Muhammad. 1999). PKM lebih menumpukan perhatian terhadap penerb itan buku-buku sekolah yang dikenali dengan Malay School Series. Abdul Rahman Yus op. Dussek menjelaskan kepentingan PKM dengan alasan bahawa usul ini penting kerana sesuai dengan lokasi dan fungsi MPSI sebagai pusat pelajaran Melayu yang terletak di Tanjung Malim.O. Peranan dan Sumbangan PKM Pada peringkat awal penubuhannya. namun kemudiannya diluluskan dengan mengambil kira anggaran perbelanjaan maktab bagi membiayai badan tersebut. Penerbitan awal ini lebih menumpukan kepada usaha menerbitkan buku-buku bacaan sekolah. Dussek tela h membuat suatu usul tentang penubuhan sebuah Badan Menterjemah yang kemudiannya d iberi nama Pejabat Karang Mengarang (PKM) dan seterusnya menjadi salah sebuah jabatan di MPSI. Antara buku d .Sharifudd in Hj. PKM ditubuhkan tanpa sebarang bantahan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 120 kanan sementara R. buku-buku teks dan bukubuku umum untuk murid di sekolah.Winstedt telah dilantik sebagai ketua editor pertama dan Za ba pula berti ndak sebagai penterjemah. Pejabat Karang Mengarang diletakkan terus di bawah kawalan Kementerian Pelajaran Kuala Lumpur dan pada tahun 1957. Yazid Ahmad dan Ahmad Nasaruddin. O. Pada peringkat awal. Pejabat Karang Mengarang ini dijadikan satu j abatan dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. Pertubuhan Pejabat Karang Mengarang dibiayai oleh kerajaan N egeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu. Idris Mohd Yusof. Abdullah Mohd Ali. Ketika itu hanya Za ba seorang yang berkhidmat sebagai penterjemah.T Dussek. usul tersebut tidak mendapat sokongan. Yusop et. Dussek memohon supaya bahagian penterjemahan di Jabatan Pelajaran Kuala Lumpur dipindahkan ke maktabnya dan dil etak di bawah pengawasannya.Dussek merupakan penasihat (Mohd. peranan Pejabat Karang Mengarang diambil sepenuhnya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). berdasarkan pengalamannya yang melihat peranan balai pustaka di Indo nesia sesudah beliau melawat Balai Pustaka pada tahun 1915. Dussek telah menulis surat kepada Windstedt yang menjadi pengarah pelajaran ketika itu.T. Sulaiman Hamzah dan Mohd Nor Nawi. Pada tah un 1955.Windstedt dan O. Dengan kerjasama Zainal Abidin bin Ahmad (Za ba).T. pengetua MPSI ketika itu. O. Mengambil kira faktor-faktor ini. Dussek dan Za ba menyarankan supaya PKM ini diselenggarakan mengikut jejak Balai Pustaka di Indonesia yang pernah dilawati oleh Za ba sendiri pada tahun 1931. Pejabat Karang Mengarang dicadangkan penubuhannya oleh O. termasuklah perbelanjaan untuk penterjemah.T. serta perbelanjaan untuk menterjemahkan buku-buku Malay School Series dan Malay Home Library Series. guru-guru pelatih serta pembaca umum. Pejabat Penterjemahan.

dan latihan tatabahasa. buku-buku kesihatan. Buku-buku yang diterbitkan meliputi buku-buk u teks karang mengarang dan eja-mengeja. Latihan I lmu Alam Gugusan Pulau-pulau Melayu (darjah 4 dan 5). buku-buku ilmu alam. geometri dan congkak. Kita b Perkataan Seerti (umum). buku-buku ilmu hisab. Ilmu Bercucuk Tanam I & II (untuk guru-guru) dan Permainan Pengak ap (untuk sekolah-sekolah Melayu). buku teks sejarah. nahu melayu. . Mengarang darip ada gambar (untuk darjah 3-4). Sejak ditubuhkan sehingga tahun 1936. Latihan Melukis (kanak-kanak). sebanyak 32 buah buku teks sekolah melayu berjaya diterbitkan.alam siri ini termasuklah Nahu Melayu(untuk guru dan pelajar maktab). Tawarikh Jajahan Takluk British (untuk guru-guru).

Pulau Karang terjemahan Yazid Ahmad. Ali Baba dengan 40 Orang Penyamun terjemahan Said Haji Hassan. instit usi ini telah berjaya menerbitkan buku-buku siri perpustakaan dan umum. Contohnya dalam Pelita Bahasa Melayu (Jilid I .Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 121 Dalam hal pembinaan bahasa. Cerita-cerita Duka Shakespeare terjemahan Za ba. dan Gua Intan Raja Sulaiman terjemahan Abdullah Ali. 2002: 275). Aktiviti PKM melalui penerbitan Malay Home Library Series juga telah memberi sum bangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu. Cerita-cerita Sherlock Holmes. Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari terjemahan Abdul Kudus Muhammad. Sehingga tahun 1957. Buku-buku karya sastera yang telah diterjemah dan diterbitkan te rsebar luas serta dinikmati oleh masyarakat Melayu umumnya melalui perpustakaan bergerak dan jualan kepada umum. cerita Aladin dengan Lampu Ajaib terjemahan Abdul Kudus Muhammad. Hidup Berjuang karya Abdul Rahman Yusof. Hikayat Taman Peri terjemahan Ahmad Murad Nasaruddin dan lain-lain. Ceritacerita lakonan pula seperti Topeng Hitam. Pejabat Karang Mengarang telah dibubarkan pada tahun 1957 apabila peranannya diambil alih oleh Balai Pustaka pada bulan Julai tahun 1956. terutama pada tahun sebel um perang berlaku. dan Pahlawan Berkaki Kayu karya Yahya. H asil daripada peraduan tersebut lahirlah cerita-cerita asli. Antara cerita yang dihas ilkan melalui peraduan tersebut yang dapat diterbitkan ialah Cincin Rahsia karya Hashim Amir H amzah. Antara buku-buku cerita rekaan untuk bacaan umum yang te rkenal ialah Cerita-cerita Suka Shakespeare. Bincangkan peranan Pejabat Karang Mengarang memperkembangkan bahasa Melayu pada zaman sebelum perang? Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmBB) . c erita Robin Hood terjemahan Ahmad Murad Nasaruddin. Pejabat Kar ang Mengarang juga menganjurkan peraduan mengarang cerita pada awal tahun 1950-an.T Dussek bersama Said Haji Hassan (Mohd Sarifuddin Hj Yusop et al. 1999). sebanyak 64 judul buku telah diterbitkan. Manakala buku-buku cerita rekaan untuk bacaan kanak-kanak yang terkenal termasuklah Hikayat Taman Ajaib. dan beberapa lagi. Selain itu. Hura ian tatabahasa Za ba dalam Pelita meyakinkan kita tentang banyaknya persamaan tatabaha sa Melayu di Malaysia dengan tatabahasa Melayu yang ditulis oleh para ahli tatabaha sa di Indonesia (Awang Sariyan. II dan III) yang dikarang oleh beliau ternyata benar-benar menjadi pelita bagi alam tatabaha sa Melayu di Malaysia serta dana dalam usaha penyatuan bahasa Melayu Malaysia-Indonesia. Julius Ceaser dan Macbeth terjemahan O. Cinderella. Pejabat Karang Mengarang juga telah berjaya menterjemah karya-karya dari barat s eperti Sang Lamri. Dalam menggalakkan aktiviti berkarya dalam kalangan masyarakat umum. Pejabat Karang Mengarang banyak bergantung pada sumbangan Za ba sebagai ahli bahasa.

Pengasas pertubuhan ini ialah Dato Seri P . Badan ini telah ditubuhkan di Johor Bahru pada tahun 1888.akatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB) merupakan salah sebuah badan pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. sebagai usaha untuk memajukan bahasa Melayu.

pertubuhan ini telah dikurniakan gelaran Diraja oleh D. dan Mejar Musa Yusof sebagai Setiausaha. Selain itu. ceramah dan berbagai-bagai kegiatan kebahasaan lain termasuk penghasilan buku te . Pakatan ini aktif dengan mengadakan perjumpaan untuk membincangkan isu-isu bahas a. Pakatan ini juga berperanan dalam menstandardkan ejaan dan perkataan dalam bahasa Melayu di samping mencipta perkataan baharu. M. memperlengkap dan memodenkan bahasa Melayu serta memelihara tulisan Jawi. 1997: 50). Kegiatan PBmPB menjadi agak perlahan pada akhir abad ke19 tetapi cuba dihidupkan kembali pada tahun 1904 oleh Dato Abdul Rahman (Abdulla h Hassan dan Ainon Mohd. terutamanya perkataan dan ejaan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 122 Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato Muhammad Ibrahim Munsyi.al. 1997: 50). Sultan Johor. pertubuhan ini cuba dihidupkan semula buat kali kedua oleh Dato Abdullah Abdul Rahman. Pakatan juga berperanan untuk menerb itkan Peredar atau jurnal enam bulan sekali serta menubuhkan perpustakaan untuk mengga lakkan penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Nik Safiah Karim et. manakala sistem tulisan Jawi yang diperkenalkan oleh bangsa Melayu sendiri kian terpinggir akibat kewujudan tulisan Rumi yang diperkenalkan oleh orang Inggeris semasa penjajahan. Perjumpaan ahli-ahli diadakan semi nggu sekali bagi membincangkan dan mengambil beberapa keputusan tentang berbagai-bagai aspek bahasa. Y. 2004: 37) . PBmPB ditubuhkan untuk mengendalikan perbincangan tentang bahasa Melayu dan mewujudkan sebuah kutub khanah sebagai pusat sumber mengenai persoalan-persoalan bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kegiatan PBmPB tertumpu kepada usah a-usaha mengasuh ahli-ahlinya dalam soal-soal bahasa. yang menjadi peg awai penting dalam pentadbiran negeri Johor. dan nama persatuan ini telah ditukar kepada Pakatan Bahasa Mel ayu Persuratan Buku Diraja Johor iaitu terjemahan kepada ungkapan Inggeris The Royal Society of Malay Literature of Johor (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Pada tahun 1934. Di samping itu. Mejar Dato Muhammad Said Sulaiman dan Dato Awang Omar sebag ai Naib-naib Yang Dipertua. Pada 14 April 1935. Pakatan ini juga bergiat aktif dalam mengadakan ceramah-ceramah dan penyelidikan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat Melayu. Sul tan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. M. Dato Muhammad Ibrahim Munsyi merupakan an ak kepada Abdullah Munsyi. PBmPB merupakan suatu perhimpunan belajar-mengajar dan si asatmenyiasat dalam pengetahuan dan peraturan bahasa Melayu. Hal ini kerana perkataan dalam bahasa Melayu masih ada yang belum mantap dan bersifat klasik. Matlamat Pakatan ini ialah untuk memelihara.

selaras dengan konsep belajar-mengajar . dan kamus. iaitu jurnal terbitan PBmPBD. Beliau banyak menyumbang makalahnya dalam majalah Peredar.ntang sejarah. Namun. . riwayat perjalanan. kegiatan ini terhenti apabila Jep un menduduki Tanah Melayu pada 1942. iaitu melalui hasil usaha Mejar Dato Haji Muhammad Said Sulaiman yang menerbitkan beberapa buku. Beliau menjadi tokoh utama Pakatan keti ka itu. Kegiatan menghasilkan penul isan bermula sekitar tahun 1930-an. Peranan dan Sumbangan Pakatan Pada peringkat awal kegiatan pakatan ini lebih kepada usaha mengasuh ahli-ahliny a dalam bidang bahasa.

iaitu Panduan Hejaan (1937) dan Buku K etetapan Hejaan Melayu (1941). jurucakap . seperti Jalan Bahasa Melayu (1937).000 patah perkataan yang disusun mengikut abjad Jawi. Penerbitan buku. Usaha Pakatan yang penting ialah membentuk istilah belum terdapat dalam bahas a Melayu. Penerbitan buku tatabahasa. Penerbitan kamus. dan Penokok dan Penambah (1939). Antara buku-buku yang dihasil ialah Gugus Katan Sanskrit-Melayu (1938). Gugus Ka tan Jawa-Melayu (1939). dan Gugus Katan Arab-Melayu (1939). Penerbitan guguskatan yang bermaksud senarai perkataan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu dengan huraian maknanya. 34 buah buku telah diterbitkan oleh Ahmadiah. Ejaan. warta . 5. 6. Pelbagai pembaharuan telah dibuat dengan penciptaan perkataan-perkataan baru dalam bahasa Melayu dan penghasilan buku kebahasaan unt uk tujuan penyebaran ilmu pengetahuan mengesahkan lagi bukti kecintaan pakatan ini terhada p bahasa Melayu. 2. Kekalahan tentera Inggeris kepada tentera Jepun serta kekejaman yang dilakukan oleh tentera Jepun telah menyalakan semangat nasionalisme. Buku yang diterbitkan ini terbahagi kepada dua. dua buah buku telah dihasilkan. riwayat perjalanan dan laporan tentang organisasi serta perkembangan sejarah Pakatan. terbukti PbmPB turut memainkan peranan penting dalam usaha pengembangan bahasa Melayu. Manakala 18 buah buku-buku lain pula meliputi bidang sejarah. Sebagai menghargai sumbangannya. Penokok dan Penambah (1939). dan Manual of Malay Language and Grammar (1947). beliau telah menghasilkan buku yang penting seperti Buku Katan (1936). Antara perkataan baharu yang dicipta oleh Pakatan yang masih digunakan hingga hari ini ialah setiausaha . tatabahasa dan penggunaan ejaan dan penyediaan dafta r kata (guguskatan). melalui penerbitan Buku Katan (1936). Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) endudukan tentera Jepun di Tanah Melayu dan Singapura pada awal tahun-tahun 1940-an menimbulkan kesan yang mendalam kepada bangsa Melayu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 123 Malahan. 4. jadual dan timbalan . mengandungi 100. hasil usaha Dato Haji Muhammad Said Sulaiman dengan bantuan beberapa ahli jawatankuasa. iaitu buku i lmu bahasa Melayu dan buku-buku lain. 3. Perkara ini telah mendorong bangsa Melayu pada ketika itu melancarkan perjuangan politik ke arah kemerdekaan sama ada melalui parti . kebudayaan. Pakatan telah menganugerahi gelaran Pendeta kepada beliau. Melalui perlbagai aktiviti. Buku ini. Jalan Bahasa Melayu (1937). Lembaga Malaya dan Syeikh Alwi Shahab. Penerbitan PBmBM antara 1935 hingga 1947: 1. Gugus Katan Inggeris-Melayu (1939). pejabat . kerja raya . Sebanyak 16 buah buku tentang bahasa yang meliputi bidang perkamusan.

satu angkatan golongan penulis generasi muda t elah ditubuhkan di Singapura pada 6 Ogos 1950. Pertubuhan golongan penulis ini dikena li sebagai P .politik ataupun pertubuhan yang bersifat bahasa. kesusasteraan dan kebudayaan. Selepas tamat Perang Dunia Kedua.

ASAS 50 berjaya membangkitkan semangat perjuangan politik bahasa dalam kalang an orang Melayu melalui media radio. 2.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 124 Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50). Penubuhan ASAS 50 mempunyai tiga matlamat utama. penentangan terhadap kezaliman penjajah serta menegakkan keadilan sosial. A. Henderson Road dan mer upakan hasil daripada kata sepakat 19 orang penulis seperti Jymy Asmara. Setiap ahlinya diminta untuk berpendirian teguh dan secara tidak langsung mereka turut digalakkan supaya berani menuliskan pendapat mereka walaupun hasil tulisan terse but bercanggah dengan pendapat yang terdahulu dan undang-undang penjajah sedia ada.N. Pada 13 April 1952. Kebanyakkan ahli-ahli ASAS 50 terdiri daripada pemuda-pemuda golongan kelas bawa han namun mereka mempunyai cita-cita dan idealisme terhadap masa depan diri. Peranan dan Sumbangan ASAS 50 1. Terdapat dua golongan penulis yang menjadi anggota pergerakan ASAS 50. ekonomi dan seluruh kehidupan mereka. Asraf. petani dan nelayan. Selain itu. Rosmera.. melindungi hak-hak ahli dan juga para pengarang. ASAS 50 telah menjadi penggerak utama dan menghimpunkan lebih 20 buah persatu anpersatuan bahasa dan budaya dari Singapura dan Tanah Melayu dalam Konferensi Sasterawan Setanahair pada 12 April 1952. Keri s Mas yang menjadi pemimpin ASAS 50 pada 1951 hingga 1952 pernah menyatakan dalam memoirnya . para penulis harus membawa aliran fikiran maju dan melibatkan diri dalam keadaan bangsanya dengan menggunakan pendekatan bahasa dan kesusasteraan. pada hakikatnya ASAS 50 melihat tugas dan ahlinya sebagai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. akhbar dan majalah. mengadakan pembaharuan dalam sastera dengan tidak membunuh karya-karya sastera yang lama. iaitu untuk memperluaskan dan mempertinggikan lagi mutu kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Abd. Menurut S. yang bertempat di 24 H. iaitu golongan yang terlibat dalam kegiatan politik dan golongan yang tidak terlibat dalam politik. Kamaluddin Muhammad (Keris Mas). A. Arif Ahm ad (MAS). Mohd. 30 Tahun Sekitar Sastera bahawa perjuangan ASAS 50 mengutamakan status politik bahasa dan pemodenan bahasa Melayu dapat dilaksanakan dengan kuasa politik. Namun begitu. Perhimpunan tersebut telah melahirkan badan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu (Kerabat Kongres). kebudayaan. ASAS 50 berpegang kepada slogan dan konsep seni untuk masyarakat dan menghasilkan karya-karya sastera yang menceritakan persoalan sekitar kaum bawahan seperti buruh. Othman Kelantan (1992). Samad Ismail. Samad Said. masyara kat dan negara. perhimpunan tersebut dinamakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama yang . Usman Awang (Tongk at Warrant). dan lainlain. ekonomi dan kedaulatan bangsa serta negara. Masuri S. Wahab Muhammad (Awam il Sarkam).

.

bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu pengetahuan akan menjadi lebih mudah dicapai. Masuri S.Kenangan Jauh dan Setahun 1948. ASAS 50 telah mengemukakan Memorandum Mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu pada Mac 1954 sebagai sokongan kepada pembaharuan tersebut. ahli-ahli ASAS 5 0 seperti Asraf. ASAS 50 telah berjaya menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi bagi membuktikan bahawa dengan tulisan Rumi. sosial. Usman Awang.cerpen Peristiwa Melahirkan Anak Shafie Abdullah-cerpen Lembu Tua Jadi Mas Kahwin . Kencana. Roomai Noor telah mengemukakan tujuh kertas kerja kepada pihak kongres yang berkaitan tentang kepe ntingan bahasa Melayu. kebudayaan dan politik. Di samping memorandum tersebut.. 3. Sumbangan karya dan tokoh Antara sumbangan besar daripada ASAS 50 ialah penghasilan karyakarya kreatif seperti novel.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 125 akan bertindak dari semasa ke semasa untuk mencapai tujuan menjadikan bahasa Mel ayu sebagai bahasa kebangsaan. Ketika Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru dan Singapu ra (1956). ASAS 50 telah menghantar satu lagi memorandum kepada keraja an iaitu Memorandum Mengenai Penyata Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu 1956 yang bermatlamat untuk memastikan bahawa bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan yang sebenarnya di Tanah Melayu dalam tempoh sepuluh tahun. ASAS 5 0 juga menarik perhatian kongres dengan menyatakan peranan bahasa Melayu di sekola h rendah dan sekolah menengah dan yang bakal menjadi kepentingan dari aspek ekonom i. politik. sindiran terhadap golongan-golongan tertentu serta semangat nasionalisme. Pada 11 Jun 1956. cerpen. Awam il Sarkam.cerpen Pilihanraya. ASAS 50 juga telah menghantar Memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Randell pada 15 Disember 1953 yang menyentuh soal kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar umum dan bahasa yang wajib dijadikan pengantar dari sekolah rendah hingga ke peringkat universit i. Utusan Zaman. Hiburan dan Mastika. nasib kaum buruh. Hasil karya para penulis ASAS 50 disiarkan dalam majalah-majalah seperti Mutiara. 5. Selain itu. Kejadian dalam Estet dan Kedai Sederet di Kampung Kami Usman Awang. N. sajak dan kritikan sastera serta mengadakan ceramah-ceramah awam dan radio.cerpen Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan. Dengan kejayaan kongres-kongres berikutnya. potensi bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kebangsaan. Kebanyakan hasil karya ASAS 50 bertemakan tentang keadaan darurat. Antara tokoh ASAS 50 yang penting dan hasil karya mereka ialah. ASAS 50 telah mengemukakan pandangan tentang pembentukan Balai Pustaka oleh Kerajaan Tanah Melayu serta penyatuan bahasa Melayu Malaya dan Indonesia. 4. Sepanjang Jalan 111. Keris Mas. Abdullah Majid dan S. ketidakadilan sosial.

N. iaitu Hiburan. Zaman Merdeka. Orang Lama.Tugu yang Tidak Dibangunkan dan Pahlawan Tanah Air karya Usman Awang Sajak-sajak bertemakan moral seperti Suburnya Bumi Kami dan Zaman Ini karya Masuri S. Penjual Air Batu. Penghasilan pelbagai karya oleh penulis-penulis ASAS 50 telah mengembangsuburkan bahasa Melayu. Antara contoh sajak yang bertema kemasyarakatan yang terkenal ialah Pak Utih. Nelayan dan Nasib Buruh karya Usman Awang. Terdapat juga sajak-sajak yang diantolo gikan seperti: Awan Putih dan Warna Suasana. dan Adik Datang. Rosmera telah menulis novel-novel berjudul Pelukis Muda. . Dalam bidang penulisan novel pula. ASAS 50 juga aktif menghasilkan sajak-sajak yang dimuatkan dalam pelbagai majalah dan akhbar. tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Penglibatan penulis-penulis ASAS 50 ini memberikan nafas baru dalam bidang kesusasteraan moden. Jiwa Hamba. Meja Bola. sekitar tahun 1944 hingga 1951 Gelombang hasil nukilan Usman Awang pada tahun 1949 hingga 1960. banyak karya berkualiti dihasilkan oleh penulis-penulis ASAS 50. Curahan. Sajak Pandanglah Kami. Degup Jantung karya Usman Awang Putih Mata dan Pucat Bukan Main karya Awam il Sarkam. karya Masuri S. Gadis di Kuburan. Korban Cinta dan Perempuan Baju Hijau. Utusan Zaman dan Mastika. Samad Ismail pula menghasilkan novel-novel seperti Patah Sayap Terbang Jua. Ini Nasi yang Kusuap. Pada hari ini kegiatan ASAS 50 masih lagi wujud.N. Khabar dari Asia. Sungai Mengalir Lesu. Terdapat juga ceramah-ceramah tersebut yang disiarkan di radio. A. Kaum Buruh dan Cerita Wak Tua karya Masuri S. ASAS 50 juga turut mengadakan ceramah umum berkaitan kesusasteraan. Selain itu. Melati.N. Abdul Yazid Abiddin (Wijaya Mala) pula menghasilkan novel-novel bertemakan persoalan cinta seperti Tak Muda Sudah dan Mata Intan. dan Menimba yang Jernih manakala A.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 126 ASAS 50 juga turut menghasilkan antologi cerpen-cerpen yang ditulis oleh para pe nulisnya Antaranya ialah Antologi: Mekar dan Segar Dua Zaman Patah Tumbuh karya Keris Mas. Sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti sajak Sinar Pagi. Selain daripada cerpen-cerpen. Samad Said pula menghasilkan karya-karya bermutu seperti Salina. Kebanyakkannya banyak disiarkan dalam tiga pe nerbitan.

Lembaga Bahasa Melayu Melaka (LBM) 6. Hasil pertemuan tersebut lahirlah GAPENA sebagai penjelmaan cita-cita dan sikap penulisan. Dari 13 persatuan ketika mula penubuhannya kini terdapat 22 persatuan dari selur uh Malaysia yang menjadi kerabat GAPENA. dan Berusaha untuk memajukan bahasa.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 127 GABUNGAN PENULIS NASIONAL (GAPENA) abungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia(GAPENA) ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. Lembaga Pembangunan Sastera Perak (LEPAS) 7. Badan Bahasa Sabah (BAHASA) 3. Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI) 2. Mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingankepentingan penulis. syarikat. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. iaitu: 1. Persatuan Penulis Melaka (PENAMA) G Antaranya Menyatupadukan penulis-penulis tanahair yang menulis dalam Bahasa Kebangsaan. Persatuan Penulis Kelantan (PPK) 11. Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM) 5. Mengusahakan peluang-peluang untuk penulis-penulis memajukan bakat mereka. Persatuan Penulis Johor (PPJ) 10. badan korporat atau yayasan. Mencari. Menyatupadukan semua rakyat negara ini menerusi bahasa rasmi yang tunggal iaitu Bahasa Melayu. . Perkumpulan Penulis dan Peminat Bahasa Muar (PPPBM) 8. Persatuan Penulis Kuala Lumpur (KALAM) 12. mendapatkan dan mengendalikan harta alih dan harta tidak alih di mana-mana sahaja dalam Malaysia dan luar negara. Sejarah penubuhan GAPENA bermula apabila Persatuan Penulis Nasional (PENA) bersama dengan 13 persatuan penulis dari seluruh tanah air bertemu dengan pihak DBP dalam usaha menyatukan semua perstuan penulis yang ada. Memberikan sumbangan moral dan material secara kolektif kepada tujuan dan cita-cita Gabungan. GAPENA pada asasnya ditubuhkan dengan beberapa tujuan. dan bagi menyempurnakan tujuan ini Gabungan bolehlah menubuhkan apa-apa entiti. Persatuan Kebajikan Penulis Selangor (KEMUDI) 9. GAPENA merupakan sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang bergiat aktif dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastera Melayu. Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) 4.

Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan (PERWILA) 21.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 128 13. GAPENA melalui kerjasama NGO lain menjadi penyelenggaraan pelbagai peraduan. sesuai dengan cita-cita gabungan. GAPENA Berjaya menghidupkan pelbagai kegiatan sas tera dan menyelaras pelbagai pertemuan sastera. Persatuan Penulis Perlis (3P) 18. Persatuan Penulis Negeri Pulau Pinang (2PNP) 15. Hari Puisi Nasional Seminar Kebudayaan Sempadan 1973 Simposim Dunia Melayu Dunia Islam 1992 Seminar Kepimpinan Kebudayaan dalam Menghadapi Wawasan 2020 1992 Seminar Kepimpinan Kebudayaan di Malaysia 1990 Seminar Persefahaman Kebudayaan Thailand Malaysia 1990 Seminar Bahasa Sastera dan Budaya Malaysia Indonesia 1986 Seminar Dasar Buku Negara 1986 Seminar Bahasa Kebangsaan dan Penyiaran TV dan Radio 1986 Seminar 100 Tahun Pergerakan 1992 Seminar 100 Tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1989 Seminar Kebudayaan Melayu Cape Town 1993 Seminar Melayu Baru 1993 Seminar Kebudayaan Etnik Dunia Melayu Yunnan 1994. dan banyak lagi kegiatan. Persatuan Penulis Negeri Sembilan (PEN) 16. Persatuan Seniman dan Penulis Kelantan (PUSPA) Badan-badan gabungan GAPENA aktif dalam pelbagai aktiviti kebahasaan dan persura tan Melayu. Persatuan Penulis Selangor (PPS) 19. Antara kegiatan gabungan. Persatuan Penulis Utara Sarawak (PUTERA) 20. Persatuan Sasterawan Terengganu (PELITA) 22. Menguasahakan penerbitan karya penulis dalam rangka memperkaya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan. Dalam tempoh 37 tahun bergiat. Menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat membantu golongan penulis Menjalankan langkah-langkah yang difikirkan patut dari semasa ke semasa. Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Perak (PENTAS) 17. Mengeluarkan majalah/lidah rasmi. Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) 14. seperti: Hari Sastera. Mewakili penulis tanahair dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan penulis di d alam persidangan dan pertemuan-pertemuan penulis di dalam dan di luar negeri. ant aranya seperti: Hadiah Novel GAPENA Hadiah Novel Yayasan Sabah GAPENA .

satu piagam telah dipersetujui dan ditandatangani oleh ketua-ketu a perwakilan pada 13 April 1952. Singapura. Perlunya ada usaha mempersatukan badan-badan Persuratan Melayu di-Persekutuan Tanah Melayu. Adanya keperluan membela hak pengarang. Badan-badan ini menjadi pihak yang mengambil keputusan muktamad atas sebarang ha l mengenai kemajuan bahasa dan persuratan Melayu. iaitu tiga kali sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan dan selebihnya selepas kemerdekaan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 129 Hadiah Cerpen ESSO-GAPENA Hadiah Sastera Remaja ESSO-GAPENA Hadiah Drama Pentas ESSO-GAPENA Hadiah Puisi Kebangsaan ESSO-GAPENA Hadiah Novel ESSO-GAPENA Hadiah Novel Melayu Baru Pengarang GAPENA dan hadiah Biografi ESSO-GAPENA GAPENA juga menghargai tokoh-tokoh budaya dan penyair melalui pengurniaan Anugerah Budaya GAPENA dan Anugerah Penyair GAPENA Pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan gabungan telah mengemarsuburkan kegi atan kebahasaan dan persuratan Melayu. Kegiatan GAPENA turut merangkumi usaha pembinaan tamadun dunia berbahasa Melayu. pencinta bahasa dan budaya serta para cendekiawan Melayu yang mewakili badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh negara. Bincangkan sumbangan GAPENA dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastera Melayu di rantau Nusantara? Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ongres Bahasa dan Persuratan Melayu merupakan perhimpunan penulis. peminat sastera. Sehingga hari ini telah diadakan tujuh kali kongres. Persidangan ini menetapkan baha wa keduadua tulisan Rumi dan Jawi hendaklah digunakan dalam persuratan Melayu pada masa ters ebut sehinggalah terdapat keputusan lain yang ditetapkan pada kongres yang seterusnya . satu keputusan penting telah dicapai sete lah mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kongres. Butir-butir piagam pertama ialah. K . Cita-cita GAPENA sebenarnya adalah lanjutan us aha awal yang telah dilakukan oleh pelbgai persatuan penulis sebelum ini seperti ASAS 50. Hasil da ripada pertemuan ini. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama ini berlangsung pada 12 dan 13 Apri l 1952 di Hotel Sea View. sasterawan dan ahli-ahli bahasa Melayu. Kongres ini dihadiri oleh para cendekiawan Melayu yan g mewakili 21 badan bahasa dan persuratan Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Singapura dan Borneo Utara. Dalam kongres bahasa yang pertama ini.

Kongres ini juga merumuskan supaya satu jawatankuasa kecil dibentuk dan anggotan ya terdiri daripada ahli seni lukis Melayu dan pakar bahasa Melayu untuk membentuk perkataan bagi menyatakan idea dan fikiran baru dalam bidang seni lukis. Bahasa Melayu hendaklah diperluaskan penggunaannya dalam pelbagai bidang seperti . Persidangan kedua ini dihadiri oleh per wakilan daripada 24 buah badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa Melayu yang diperakui sebagai bahasa kebangsaan hendaklah disempurnakan keadaannya dan diamalkan sebagai bahasa rasmi negara. Lembaga tetap kongres hendaklah mendesak jabatan tertentu di DBP supaya menyusun kamus khas tentang seni rupa. dan Kebudayaan. Pengajaran. Isu peseragaman Bahasa Melayu dan Indonesia. dan bahasa Melayu di daerah-daerah lain. Beberapa keputusan yang berkaitan dengan pelbagai bidang dipersetujui da lam kongres ini. Kongres kedua juga menyatakan hasrat menganjurkan satu rapat besar untuk ah-ahli Persuratan Malaya dan Indonesia. menterjemah buku tentang fikiran Timur dan Barat t entang seni lukis dan menyusun buku-buku baru yang mengandungi lukisan pilihan dengan kritikan secara ilmiah serta menyusun buku-buku baru daripada hasil penyelidikan tentang seni rupa bangsa Melayu. Kongres juga menyedari perlunya juruhebah dalam Radio Malaya Bahagian Melayu berkelulusan tinggi dalam Bahasa Melayu. Isu penyeragaman ejaan bahasa Melayu yang di-gunakan Indonesia dan Malaya. beberapa orang wakil rasmi dari Indonesia yang diketu ai oleh Menteri Pendidikan. Antaranya ialah: Kongres membincangkan dan menerima Penyata Jawatankuasa Penyiasat Tulisan Jawi Rumi yang ditugaskan oleh Kongres Bahasa dan Persuratan I. An taranya. Kongres ini dihadiri oleh lebih kurang 500 ora ng perwakilan dan pemerhati dari 59 buah badan bahasa dan persuratan Melayu dari se luruh negara. Seremban.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 130 Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu II Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kedua pula telah berlangsung pada 1 dan 2 J anuari 1954 di Sekolah King George V. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga ini diadakan di Johor Bahru dan Sing apura dari 16 hingga 21 September 1956. Beberapa rumusan penting telah dibuat dan dipersetujui dalam persidangan ini. Prijana turut hadir. bagi mendapat sokonga n merasmikan tulisan rumi. Dalam kongres ini. Prof. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah ditubuhkan sebagai pusat bagi menjaga hal ehwal dan perkembangan bahasa dan persuratan Melayu supaya tidak mencacatkan asal usul bahasa Melayu serta menjadi pendorong kepada perkembangan kebudayaan masyarakat Tanah Melayu kelak. Perlunya ada usaha menyusun sa-buah kamus yang lengkap.

Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeza sedikit tentang ejaan dan . penyiaran. persuratkhabaran dan sebagainya.pertanian. pentadbiran. Kongres ini juga mengusulkan kepada Jabatan Pelajaran Tanah Melayu dan Singapura supaya bahasa Melayu digunakan seluas-luasnya dalam kursus. kelas dan akademi se ni lukis. penternakan. perusahaan.

Singapura dan Thailand serta beberapa orang perseo rangan dari negara asing turut hadir. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung da n sebagainya. Lembaga ini juga hendaklah bekerjasama dengan pih ak kerajaan. DBP disarankan supaya diberi tanggungjawab untuk mendorong kegiatan intelektual dan pembaharuan kebudayaan dalam bahasa Melayu di samping bertanggungjawab bagi perkembangan dan pembinaan bahasa dan sastera Melayu. Usaha penterjemahan karya ilmu ke dalam bahasa Melayu hendaklah digiatkan lagi supaya tradisi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat diperkukuh. Persatuan Penterjemah Malaysia. Kongres ini diadakan be rtujuan untuk menilai prestasi pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan secara menyeluruh. akta dan peraturan bagi melicinkan perlaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa ras mi. Ko ngres ini ditaja secara bersama oleh 14 buah badan dan agensi yang terlibat dalam perj uangan bahasa seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). GAPENA. Usaha penyebaran karya sastera antara negara berbahasa Melayu juga mestilah dipergiat dengan semangat yang ikhlas dengan memecahkan halangan yang bersifat ekonomi. Selain itu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 131 tatabahasa hendaklah disatukan kerana asal dan dasar bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu adalah sama. penulis ilmiah hendaklah lebih mengutamakan dan memperbanyakkan penulisan dalam bahasa Melayu. Dalam meningkatkan imej bahasa Melayu sebagai bahasa bagi semua bidang. Pindaan dan peruntukan tambahan hendaklah dibuat dalam mana-mana undang-undang. Agensi. iaitu Hasra t dan CitaCita. Hakikat yang Wujud di Pelbagai Bidang/Sekt or. Dalam kongres keempat ini. Kongres keempat ini berlangsung selama empat hari ini dihadiri oleh perwakilan d aripada pelbagai pertubuhan dan orang perseorangan. Persatuan Ling uistik Malaysia. Perwakilan dari negara serantau sepe rti Indonesia. politik dan sebagainya. Brunei Darussalam. . sebanyak 13 kertas ker ja telah dibincangkan. Kongres ini diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 7 hingga 10 Disember 1984. DBP. Lembaga Bersama Melayu-Indonesia hendaklah diadakan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk mempelajari dan menyelenggarakan hal tentang tatabahasa. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keempat merupakan kongres bahasa yang perta ma kali diadakan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. hendaklah diisi dengan segera. Kongres ini mengusulkan. Kegiatan menghasilkan buku tentang tatabahasa dan bahasa baku hendaklah dipertingkatkan supaya masyarakat tidak menghadapi kekeliruan terhadap bahasa da n kekurangan kamus istilah misalnya. Dasar dan Perlaksanaan. istilah dan kamus. kongres ini juga turut membincangkan cara-cara untuk mengembangkan bahasa kebangsaan menerusi persekolahan dan institusi pendidikan. Kertas kerja ini diketegorikan di bawah lima kumpulan. dan Masa Depan.

seniman dan budayawan negara-negara berbahasa Melayu supaya bahasa Melayu dapat memenuhi fungsi intelektual. kebudayaan dan ilmu pengetahuan. ahli bahasa.Sistem dan strategi pengedaran bahan bercetak hendaklah disusun supaya bahan bacaan berbahasa Melayu dapat disebarkan seluas-luasnya. . kesenian. Kongres menyarankan supaya pertemuan yang lebih kerap dan kerjasama yang lebih erat antara cendekiaw an. sasterawan.

terdapat usul yang menyentu h tentang perkembangan bahasa Melayu dalam bidang teknologi. Mencari kaedah berkesan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu. peserta kongres telah melafazkan satu sumpah yang dikenali sebagai S umpah Bahasa . bahasa Melayu perlu menjaga dan memupuk kebebasan intelektual di negara ini dan matlamat terpenting yang ingin dicapai dalam kongres ini ialah memartabatkan bah asa Melayu ke tahap tertinggi. menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menyalurkan. Antaranya usul kongre s ialah. Kongres ini bersetuju dengan tujuan kerajaan meningkatkan penguasaan bahasa Ingg . usaha menghasilkan dan menerbitkan buku ilmiah bukan elektronik akan dilipatgand akan supaya kekeliruan tidak timbul dalam masyarakat. ekonomi. menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mencipta kesatuan politik. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keenam diadakan pada 5 September 2002 di De wan Tun Abdul Razak. Pada akhir persidangan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 132 Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelima. tentang teknologi maklumat pada peringkat Institusi Pengajian Tinggi iaitu kursu s reka bentuk dan reka cipta haruslah diperkukuh dalam setiap program yang berkaitan. diadakan pada 2 hingga 3 Mei 1998 d i Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang terletak di Kuala Lumpur. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kelima bertuju an untuk. supaya peningkatan komponen dalam mata pelajaran reka cipta dan mata pelajaran r eka bentuk dilaksanakan dalam mata pelajaran kejuruteraan pada peringkat Sijil Pelaj aran Malaysia (SPM). bahasa Melayu hendaklah dijadikan sebagai bahasa teknologi maklumat yang utama dalam melaksanakan pembentukan dasar teknologi maklumat dan bahasa lain dijadika n sebagai bahasa kedua dalam bidang teknologi maklumat. supaya mata pelajaran reka cipta diajar dalam peringkat Penilaian Menengah Renda h (PMR). Perak Darul Ridzuan. Dua isu utama dibincangkan: Pengekalan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara. budaya. dan pendidikan kebangsaan. Kongres keenam ini dihadiri oleh lebih 500 pejuang dan pencinta bahasa Melayu. mencipta dan mengembangkan ilmu dalam bidang pendidikan. Tanjung Malim. Sumpah ini adalah sebagai lafaz ikrar setiap ahli kongres untuk memperjuangkan b ahasa Melayu sebagai bahasa utama. Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ini juga. Kongres kali ini d ihadiri oleh ramai pejuang bahasa Melayu yang mamartabatkan bahasa Melayu.

eris di kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, kon gres melahirkan kebimbangan yang amat besar terhadap langkah kerajaan menukar bahasa pengantar mata pelajaran matematik dan sains daipada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Langkah tersebut akan menghentikan perkembangan sihat ilmu dan teknolo gi dalam

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 133 bahasa Melayu, serta turut membawa kesan negatif khususnya anak-anak Melayu luar bandar dan mereka yang berasal daripada golongan yang tidak berada. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Keenam ini mengusulkan supaya ; kerajaan mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu. Pihak penaja kongres diusulkan supaya segera mengambil langkah sewajarnya dengan menemui Perdana Menteri Malaysia ketka itu, Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad

untuk menyampaikan resolusi tersebut. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII berlangsung dari 6-8 November 2006 di D ewan Bahasa dan Pustaka. Kongres ini dihadiri oleh lebih 600 orang peserta daripada 5 9 badan dari Pertubuhan Bukan Kerajaan, DBP dan para pendukung bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII membuat ketetapan-ketetapan berikut men genai: 1. Kebudayaan Menegaskan kembali keyakinan terhadap kewajaran prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan sebagai landasan kaedah pembinaan kebudayaan kebangsaan Malaysia demi kesatuan dan keutuhan bangsa. 2. Bahasa Mendesak kerajaan melalui pelbagai jabatan dan agensinya supaya mendidik sikap masyarakan sentiasa menghormati setinggi-tingginya bahasa melayu sebagai bahasa yang dapat mengungkapkan kecanggihan pemikiran, penganggapan dan pengembangan serta pengayaan ilmu, sains dan kesusasteraan karya agung bagi bahasa Malaysia. Memastikan peningkatan peranan dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa peradaban oleh institusi ilmu, badan pemerintah dan seluruh warganegara. Menuntut supaya status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pelajaran dikembalikan kepada keadaannya sebelum 2002 termasuk proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Meminta kerajaan agar membina dasar buku berbahasa Melayu untuk melengkapi kepustakaan ilmu, industri buku dan penyebarannya ke semua perpustakaan dalam negara. 3. Sastera Peningkatan mutu sastera melalui pelbagai strategi termasuk pengantarabangsaan, penterjemahan karya agung dan dukungan yang kuat terhadap para karyawan dalam pe lbagai aspek. Menuntut agar kerajaan sentiasa memberi pengiktirafan setinggi-tingginya secara rasmi kepada para karyawan sastera kerana peranan dan sumbangan mereka terhadap daya cipta keagungan karya dan juga pembinaan sastera kebangsaan yang bermutu. Mendesak kerajaan memberi pengiktirafan dan sokongan sekuat-kuatnya terhadap

peranan besar dalam kalangan gerakan rakyat pelbagai NGO untuk memajukan bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan pada tahap antarabangsa.

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 134 4. Dewan Bahasa dan Pustaka Merakam dan mengiktiraf segala pencapaian DBP dalam pelbagai kegiatan selama 50 tahun. Di samping itu, Kongres mengharapkan sepenuhnya perkembangan dan pemerkasaan dal am pencapaian selanjutnya dalam tempoh 50 tahun akan datang agar DBP sentiasa menda pat sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada Kerajaan Malaysia untuk melaksanaka n segala fungsi, peranan, tugas dan tanggungjawab sebagai pemegang amanah pembinaan dan pengembangan bahasa, sastera dan kebudayaan kebangsaan demi keutuhan negara Malaysia. Berikut, ditetapkan dukungan-dukungan tersebut: Memberi sokongan kuat terhadap peranan dan fungsi Jawatankuasa Pemerkasaan Bahasa Melayu yang dibentuk oleh kerajaan. Menyambut baik bakal pindaan Akta Bahasa Kebangsaan yang memberi kuasa sepenuhnya kepada DBP sebagai agensi penguatkuasa terhadap segala kelemahan penggunaan dan pelaksanaan fungsi bahasa di dalam negara. Menyanjung tinggi usaha DBP dalam memastikan fungsinya dilaksanakan melalui perancangan pembangunan 'modal insan' yang lebih sistematik dan proaktif yang mencapai tahap keilmuan tinggi serta kepakaran berwibawa. Menyokong kuat langkah-langkah DBP melaksanakan pemerkasaan semua prasarana pengglobalan bahasa dan persuratan Melayu supaya lebih berfungsi, lebih konkrit dan mempunyai jaringan teguh melalui MABBIM, MASTERA, MABM, FOKEPS dan sebagainya. Menyokong sepenuhnya usaha DBP sebagai badan yang dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan kreativiti para karyawan sastera, meluaskan khalayak sastera dan meningkatkan mutu hasil sastera pada tahap global. 5. Bangsa Malaysia Memberi sokongan padu terhadap gagasan pembinaan bangsa Malaysia yang berlandask an Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. Ketika itu DBP dikenali sebagai Balai Pustaka, bertaraf sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Balai Pustaka memainkan peranan penting untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaya yang akan merdeka ketika itu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang berlangsung di Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956 menuntut supaya nama Balai Pustaka ditukarkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Pada tahun 1959, DBP telah dinaikkan taraf menjadi sebuah badan berkanun melalui Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 D

Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 135 dan diberi kuasa autonomi untuk menggubal dasar, menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera, serta menjalankan kegiatan penerbitan dan perni agaan buku. Pada 31 Januari 1962, DBP telah berpindah ke bangunan sendiri di Jalan Lap angan Terbang Lama (sekarang Jalan Dewan Bahasa) Sejak itu, DBP bukan sahaja mengalami perubahan fizikal tetapi juga telah banyak menghasilkan karya dan sumbangan kepa da masyarakat pengguna bahasa. Antara tokoh yang memimpin DBP ialah; Prof. Diraja Ungku Aziz (1956-1957) Tun Syed Nasir bin Ismail (1957-1969) Datuk Ali bin Datuk Hj. Sujak bin Rahiman (1971-1975) Datuk Dr. Hassan bin Ahmad (1976-1988) Dato Hj. Jumaat bin Dato Hj. Mohd. Noor (1988-1993) Dato A. Aziz bin Deraman (1994-2004), Dato Dr. Firdaus bin Hj. Abdullah (2005-2007) Dato Turmuzi Dalam usaha melaksanakan aktiviti kebahasaan dan tugas pembinaan bahasa dan sast era DBP turut mempunyai cawangan wilayahnya. DBP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu (1977) DBP Cawangan Sarawak di Kuching (1977) DBP Wilayah Utara di Bukit Mertajam, Pulau Pinang (1999) DBP Wilayah Timur, di Kota Baharu, Kelantan (1999) DBP Wilayah Selatan di Johor Bahru (2003). DBP turut dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, intelektual dan bahasa perpaduan, mendukung rangkaian cita-cita negara unt uk membina negara bangsa. Sebagai peneraju utama pengembangan bahasa dan persuratan Melayu dalam pembinaan negara bangsa, DBP berpegang dengan moto Bahasa Jiwa Bangsa . Pada 22 Jun 2006 DBP telah menyambut sambutan Jubli Emas yang ke-50 di samping turut merasmi kan bangunan baru, iaitu Menara DBP. Terdapat enam matlamat penubuhan DBP seperti yang terkandung dalam Akta DBP (semakan tahun 1978, pindaan dan peluasan 1995): untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi untuk memperkembangkan bakat sastra, khususnya dalam bahasa kebangsaan untuk mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam pencetakan atau penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lai untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuatkuasa

6. dan Munsyi Dewan.kempen bahasa yang melibatkan penyertaan rakyat pelbagai kaum. Program ini bermula pada ta hun 2005. bahasa Melayu melambangkan identiti dan kedaulatan negara serta berfungsi dalam menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. iaitu pengekodan atau kodifikasi yang melibatkan a spek ejaan. Kempenkem pen ini bertujuan untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. Kursus Bahasa. Munsyi Dewan merupakan sekumpulan penceramah yang dilantik khas oleh DBP untuk mengendalikan kursus. DBP melaksanakan usaha perancangan bahasa Melayu. perkamusan. Sebagai bahasa kebangsaan. ceramah. Usaha ini dilakukan sesu ai dengan kedudukan bahasa Melayu seperti termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. 1. pengistilahan dan tatabahasa. 4. 2. dan sebagainya. Pada hari ini rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelb agai kaum. bahas a Melayu digunakan dalam situasi semua rasmi yang dijalankan seperti urusan pentad biran. Akta Bahasa Kebangsaan (1963/ 67) dan Akta A930 Akta DBP (Pindaan d an Perluasan 1995) (Dewan Bahasa dan Pustaka: 2006). taklimat di sektor awam dan swasta. bahasa rasmi dan bahasa ilmu. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah seluruh negara. Program lain yang dianjurkan oleh DBP seperti Pantau Tegur Bahasa. keturunan dan agama mampu berbahasa Melayu dengan baik. 7. pendidikan dan perdagangan. DBP telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen. Menyediakan dan melaksanakan peraturan atau garis panduan pelaksanaan penggun aan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan kerajaan dan sektor swasta. 3. Melancarkan program Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta 1996-1998 yang berterusan sehingga tahun 2000 dan menjadikan bulan September pada setiap tahun sebagai Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN). Mengekalkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pantau Tegur Bahasa pula merupakan usaha dalam melibatkan orang awam dalam pengembangan bahasa Melayu dengan peningkatan kualiti bahasa di tempat awam sepe rti papan tanda mahupun papan iklan.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 136 Beberapa aktiviti dan tindakan diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk melaksanaknan tanggungjawab dan amanah seperti yang digariskan melalui tujuan penubuhannya. 5. budaya. iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan korpus bahasa. DBP juga bertanggungjawab menyediakan dan melaksanakan peraturan atau garis panduan pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan kerajaan dan sektor swasta. Antaranya ialah. . Perancangan korpus bahasa. Sebagai bahasa rasmi pula. Pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu seperti Gerakan Cintailah Bahasa Kita (GCBK) untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang mutu penggunaan bahasa Melayu pada papan iklan dan di tempat awam. Pad a peringkat awal.

pengembangan. DBP juga telah melaksanakan tugas seperti penyusunan . Di Malaysia. Penyusunan kamus juga merupakan usaha dalam proses pembinaan. Menjalinkan kerjasama menerusi Malis Bahasa Melayu Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kini Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) telah diwujudkan bagi mengadakan kerjasama serantau bagi memantapkan sistem ejaan bahasa Melayu. Majli s ini mengeluarkan pedoman umum ejaan yang lengkap untuk kegunaan negara anggota. d an pembakuan bahasa Melayu. 9.8. pedoman ini dikenali sebagai Daftar Ejaan Baharu.

Revolusi teknologi maklumat dan komunikasi boleh menjadi peluang atau ancama n terhadap perkembangan bahasa Melayu. aga ma. Istilah yang dibentuk perlulah te pat dan tidak mempunyai konotasi yang buruk. 11. pembinaan bakat pengarang sastera. Hasilny a diterbitkan kamus istilah seperti Kamus Istilah Sains Am. Kamus Bahasa Malaysia (Edisi Pelajar). KaryaNet merupakan portal yang menyediakan prasarana untuk menghantar karya melalui internet. Pembentukan dan pemupukan istilah dilakukan untuk menterjemah bahasa moden yang lain. Dalam pembentukan istilah JKI telah mengamalkan sikap tulen.Penerbitan kamus ini penting dalam memantapkan bahasa Melayu serta membuktikan kemampuan bahasa Melayu. terutamanya dalam bidang teknikal. DBP dibawah JKTBM telah menghasilkan istilah dalam pelbagai bidang. DBP turut menggunakan saluran internet dalam usaha pengembangaan bahasa.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 137 kamus ekabahasa dan dwibahasa. Kamus Fizik KBSM. sains sosial. Antaranya ialah media. JKI bertanggungjawab untuk membentuk atau mencipta istilah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan negara. penerbitan buku karangan asli. dwibahasa. penerbitan ensikopedia. Pembentukan istilah juga dilakukan oleh Jawatankuasa Istilah (JKI). iaitu istilah yang dicipta perlu memp ertahankan sifat bahasa Melayu. Semua aktiviti pengurusan dan penerbitan karya . bahasa. Ka mus Kimia KBSM. falsafah. Tugas pembentukan istilah seperti ini telah dipertanggungja wabkan di bawah Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM). Kamus Perakaunan dan Kamus Ekologi. Kamus Istilah Kejuruteraan Petroleum. PUPIBM kemudiannya dijadika n sebagai panduan dasar untuk menggubal istilah. sejumlah terjemahan. Sehingga kini. Antara kamus terbitan DBP: Kamus Dewan (1970). Kamus Inggeris Melayu Dewan (KIMD) 10. Kamus Dewan Edisi Keempat. iaitu kamus ekabahasa. Dalam hal ini DBP tidak terkecuali dalam mengikut peredaran semasa. dan laras Sains. teknologi dan kesusasteraan. dan kamus istilah. Dewan Ba hasa dan Pustaka. Pembentukan istilah Bahasa Melayu (PUPIBM) diuruskan oleh MBIM pada tahun 1972. dan penyediaan buku teks dalam bahasa Melayu yang turut digunakan oleh jutaan pelajar sekolah rendah dan menengah. laras undang-undang. Terdapat tiga program utama penyusunan kamus yang diusahakan oleh DBP. Kamus Dwibahasa (Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia). Kamus Biologi KBSM. Melalui usaha DBP ini bahasa Melayu mampu memperkatakan pelbagai bidang ilmu dan disiplin yang berbeza. Misalnya menerusi Portal KaryaNet merupakan suatu inovasi DBP yang berupaya mewujudkan kesinambungan antara penerbitan bercetak dan dengan penerbitan digital.

dilakukan dalam sistem yan g disediakan dalam portal ini.sehingga terbit menjadi e-buku dan seterusnya dijual. Antara kandungan yang terdapat dalam KaryaNet ialah penulisan. carian maksud yang merujuk kepada Kamus Dewan . pemasaran yang turut menyediakan ruang pro mosi dengan penerbitan syarikat swasta. Kamus Pelajar. Istilah. Kamus Inggeris-Melayu Dewan. Daftar Kata . pembelian produk terbitan. Kamus Komputer.

Dua tugas yang dikendalikan oleh MBIM.000 sebaik diluluskan oleh Parlimen. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang didapati bersalah mencemar bahasa kebangsaan. iaitu filem dokumentari tentang sejarah. 12. sastera. MBIM merupakan pencapaian baru untuk kerjasama antara dua negara yang belum pernah berlaku sebelum itu. Sistem ejaan ini P . 13. dan peribahasa. Bincangkan jalinan kerjasama yang dibuat oleh DBP dalam memperkembangkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MBBIM) enubuhan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada Disember 1972 adalah salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang mencapai satu kejayaan besar. DBP turut menggunakan media penyiaran dalam usaha memperkukuh fungsi serta memantapkan lagi imej DBP dalam memartabatkan bahasa. maka MBIM pun ditubuhkan. selain menyebarluaskan pengetahuan yang berteraskan elemen bahasa. berusaha menghasilkan satu sistem ejaan bersama antara kedua-dua negara.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 138 Bahasa Melayu-Rumi-Sebutan-Jawi. DBP akan diberi kuasa untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM1. Antara peranan lain yang dimain kan oleh DBP ialah Program Jejak Bahasa dan Semarak Bahasa. Iaitu. Tugas i ni berhasil dengan terbitnya pedoman ejaan baru bagi kedua-dua bahasa. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan Parlimen. Usaha tersebut telah lama bermula dengan pertemuan antara dua pihak iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Siaran Citra DBP yang merupakan satu slot ranca ngan di radio merupakan satu usaha DBP yang diharap dapat merapatkan hubungan organis asi dengan masyarakat. pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. di Kuala Lumpur. Majlis ini bersidang dua kali setahun dan membincangkan serta membuat keputusan mengenai hal-hal kebahasaan. dirasmikan penubuhannya dalam satu pertemuan yang bersejarah antara Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) dan panitia Kerj a Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia (PKIM) pada 26-29 Disember 1972. Pada asalnya MBIM yang dicetuskan. penerbitan dan kebudayaan kebangsaan. Langkah terbaru ini akan mengukuh kan lagi kedudukan DBP dalam memainkan peranannya sebagai badan bahasa di negara ini . Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) ada menyarankan supaya kedua-dua bahasa Melayu dan Indonesia dapat disatukan. penerbitan dan budaya kebangsaan di negara ini. sastera. Setelah beberapa kali mengadakan perjumpaan dan terhalang oleh konfrontasi.

mengadakan pertemuan kebahasaan yang mendukung usaha pemodenan bahasa kebangsaan. menentukan dasar seperti pedoman manakala Sidang Kelompok Pakar membincangkan dan menyetujui senarai istilah sumber subbidang-subbidang yang tel ah ditetapkan oleh Kelompok Eksekutif. Istilah-istilah yang dibincang kan di peringkat MABBIM disenaraikan terlebih dahulu dalam bentuk abjad. Biasanya istilah bahan berkaitan yang akan dibincangkan di peringkat MABBIM akan disahkan terlebih dahulu di negara masing-masing. Peranan dan Sumbangan MABBIM Untuk kelancaran kerjasama kebahasaan satu Pernyataan Bersama. Pada tahun 1979 MBIM turut disertai oleh Brunei Darussalam. serta menghasilkan pedoman dan panduan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota. Penyertaan Brunei Darussalam menjadi rasmi sejak 1984. mengadakan kerjasama kebahasaan termasuk usaha penyelarasan dalam membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain. menganjurkan kegiatan yang dapat meningkatkan kelancaran komunikasi masyarakat antara negara anggota.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 139 memperlengkap sistem ejaan yang diisytiharkan pada tahun 1972 dan mengadakan pedoman yang lebih sempurna. Dengan itu tugas MBIM diperluas supaya menc akupi bidang kebahasaan umumnya. serta bidang penerbitan. Pertemuan empat ne gara dalam satu satu majlis menjadi daya penggerak yang kuat untuk memperkembangkan b ahasa Melayu di rantau ini. Hasil yang tel ah dibincangkan akan diterbitkan dalam bentuk manuskrip keputusan umum dan laporan untuk . pedoman dan panduan serta mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota. menyelaraskan istilah ilmu yang digunakan di kedua-dua negara. mengadakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif. telah ditandatang ai pada 23 Mei 1972. Sidang ini biasanya berlangsung selama tiga hari bagi Kelompok Eksekutif dan lima hari bagi Kelompok Pakar. Pedoman Umum Pembentukan Istilah telah berjaya diterbitkan. MABBIM bersidang dua kali setahun. Piagam MABBIM adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota. meningkatkan peranan bahasa kebangsaan dan rasmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas. Pernyataan bersama ini didorong oleh kesedaran dan tekad untuk mema ntapkan peranan MABBIM dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan atau rasmi. Sidang Kelompok Eksekutif atau Sid ang Penuh MABBIM. Melalui piagam ini. iaitu Sidang Kelompok Eksekutif dan Sidang Kelompok Pakar. MABBIM mengusahakan pula kegiatan kebahasaan melalui penulis an ilmiah dan kreatif. MBIM telah bertukar nama menjadi MABBIM (Majlis Bahasa Bru nei Darussalam-Indonesia-Malaysia). hasilnya pada tah un 1975. Kemudian sejak 1985 Singapura mula menyertai MBIM dengan menghantar wakil ke majlis tersebut sebagai pemerhati.

Antara hasil yang berbentuk penerbitan pedoman dan daftar termasuklah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu dan versi Indonesia (1975). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu dan versi Indonesia (1975).ditandatangani oleh ketiga-tiga ketua perwakilan sebelum dibawa pulang ke negara masingmasing untuk tindakan selanjutnya. Pedoman Transliterasi Arab ke Huruf Rumi .

bersempena dengan sidang tahunannya yang pertama di Kuala Lumpur. Selain itu hasil yang berbentuk Kamus Istilah MBIM 1986-Unesco pula t erdiri daripada Kamus Istilah Hidrogeologi 1982 dan Kamus Istilah Hidrologi 1986. sejak dilancarkan pada tahun 2000. Dalam bidan . Ka mus Matematik dan Kamus Biologi: Patologi (1991). hal ehwal pengajaran. pandangan. Jemaah Menteri telah meluluskan penubuhan Majlis Antarabangsa bahasa Melayu (MABM). Hari ini MABBIM dapat berbangga dengan hasil kerja yang diperoleh sekaligus menandai perkembangan bahasa Melayu di ketiga-tiga negara anggota MABBIM. Namun begitu. dengan kehadiran wakil. Pada tahun 1997. Indonesia. dan wawasan mereka tentang bahasa dan persuratan Melayu. Matlamat akhir MABBIM ialah menjadikan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa moden yang lain. serta anugerah dan pengiktirafan. dan Oceania. Kamus Biologi: Mikrobiologi ( 1990). Pada 21 Ogos 2001 MABM dirasmi dan dilancarkan. Kamus Kimia: Kimia Analisis (1991) . penyelidikan dan penerbitan. serta Kamus Kimia: Kimia Fizik dan Kimia Polimer (1991). Pelaksanaan program pula dirancang oleh Jawatankuasa Kerja yang terbahagi kepada empat bidang iaitu bidan g kegiatan. Hasilnya. dit ubuhkan Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai oleh Malaysia. Manak ala hasil yang berbentuk Kamus Istilah MABBIM Terbitan DBP Malaysia pula terdiri daripada Kamus Fizik Mekanik (1989). keadaan ekonomi tidak mengizinkan dan hanya pada penghujun g tahun 1999 barulah usaha menggerakkan MABM dapat dilakukan. Eropah. Kamus Biologi: Fisiologi (1990).Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 140 (1984). Kamus Kimia Biokimia (1989). K amus Fizik: Elektromagnet. dan anggota undangan dari kira-kira 20 buah negara sedunia. Amerika Utara. dan Brunei Daru ssalam. dan di negara pemerhati. Republik Singapura. pemerhati. salah satu resolusi utama kongres itu ialah penubuhan satu badan antarabangsa bahasa Melayu yang dapat menggerakkan proses pengembangan bahasa Melayu pada peringkat antarabangsa. Kamus Fizik: Optik (1990). Menurut Awang Sariyan (2004:7). Keelektrikan dan Kemagnetan (1990). Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) ada tahun 1995. serta wakil Asia Timur. Sebagai asas gerak kerjanya. serta Dafta r Istilah MBIM 1986. MABM telah memulakan beberapa gerak kerja yang sebahagiannya sudah mula mantap. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan Kongres Bahasa Melayu Sedunia yang menghimpunkan ratusan sarjana pengajian Melayu dari seluruh dunia untuk membentangkan hasil kajian. Panduan Penyusunan Kamus Istilah dan versi Indonesia (1982). Kamus Biologi: Histologi Dan Sitologi (1990).

DBP. Profesor Bernd Nothofer dari Unive rsiti Frankfurt dan Profesor Alexander Adelaar dari Universiti Melbourne dilantik seba gai pakar dan bekerja bersama-sama dengan pegawai bahagian perkamusan. Kajian jangka pend ek tentang bahasa dan persuratan Melayu melalui bahagian penyelidikan DBP telah diu sahakan P .g penyelidikan projek etimologi dimulakan untuk mengisi keperluan Kamus Umum Bahas a Melayu yang dirancang terbit pada tahun 2007.

Kewuj udan MABBIM dan MBAM tentunya dapat memperluas lagi penggunaan bahasa Melayu di serat a dunia sehingga cita-cita bangsa Melayu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai ba hasa antarabangsa tercapai. membantu memajukan dan mengembangkan pusat pengajian Melayu yang sedia ada di institusi pengajian di luar negara. MABM melalui seminar tahunan bersempena dengan sidangnya. Hasan Alwi dari Indonesia. Profesor Habib Zabarlivey dari Baku. membantu menyelaraskan penyelidikan dan membantu menyelaraskan program galakan penggunaan bahasa seperti anugerah. Perancis. hadiah sumbangan geran menyelaraskan atau mengadakan persidangan. Dalam usaha pengajaran bahasa Melayu kepada penutur asing. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBmPB) diasaskan oleh Dato Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato Muhammad Ibrahim Munsyi pada tahun 1888. serta mengadakan pertukaran sarjana a tau pelajar. pemilihan dan penyusunan bahan ajar. Azar baijan. Rusia. seminar dan kolokium berbahasa Melayu di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa sebagai usaha menyemarakkan pengembangan bahasa. Hasen dari Indonesia. Tanjung Malim dengan tujuan untuk menerbitkan sebanyak mungkin buk ubuku bacaan umum. menggalakkan aktiviti penerbitan berbahasa Melayu untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa di luar negara. dan Profesor Tatyana Deniso va dari Universiti Moscow. pengu jian dan penilaian. Drs. Pergerakan MABM semakin berkembang dan pentin g apabila badan ini telah banyak mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan denga n perkembangan bahasa Melayu. Profesor Natalia Alivea dari Universiti Moscow. secara khusus membincangkan pelbaga i aspek pengajaran seperti perkaedahan. RUMUSAN Pejabat karang Mengarang adalah sebuah institusi yang penting dalam sejarah persuratan Melayu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 141 dengan penglibatan sarjana seperti Profesor Rodolfo Jacobson dari Universiti Tex as. Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sulta n Idris (MPSI). . Je rman dan Australia memberi sumbangan yang positif dalam perkembangan bahasa Melayu. Belanda. membantu menubuhkan pusat-pusat pengajaran bahasa dan pengajian Melayu di luar negara dan menyelaraskan kurikulum dan skopnya. dan penggunaan sastera. China. seperti di Korea. Aktiviti PKM melalui penerbitan Malay Home Library Series juga telah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu. Kewujudan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MBAM) dan minat orang luar mempelajari bahasa Melayu. Antara aktiviti-aktivititi MABM ialah. terutama pada tahun sebelum perang berlaku. Dr.

Sehingga hari ini te lah diadakan tujuh kali kongres dan setiap konsep mengupas sesuatu isu dan mengemukakan resolusi untuk petimbangan dan tindakan pihak berkuasa. membakukan ejaan dan sebutan dalam membentuk istilah. buku . pencinta bahasa dan budaya serta para cendekiawan Melayu yang mewakili badan bahasa dan persuratan Melayu daripada seluruh negara. DBP turut dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Penubuhan MABBIM dan MABM berperanan untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu dan kesusasteraan berbahasa Melayu. DBP ditubuhkan pada 1956 dengan enam tujuan. KATA KUNCI Pejabat Karang Mengarang ASAS 50 Dewan Bahasa Pustaka MABBIM Kongres Bahasa GAPENA MABM PBmPB Kamus . menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul supaya ia digunakan mengikut undangundan g yang sedang berkuatkuasa.pada peringkat serantau dan antarabangsa. intelektual dan bahasa perpaduan. memperkembangkan bakat sastera. iaitu berperanan untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk Sains dan Teknologi. melindungi hak-hak ahli dan juga para pengarang dan mengadakan pembaharuan dalam sastera dengan tidak membunuh karya sastera yang lama. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu merupakan perhimpunan penulis. mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan penulis. peminat sastera. menerbitkan pelbagai bahan seperti majalah.memberikan sumbangan moral dan material kepada penulis dan peluang-peluang untuk penulispen ulis memajukan bakat mereka dan menyatupadukan semua rakyat negara ini menerusi bahasa rasmi yang tunggal iaitu Bahasa Melayu. GAPENA bergiat aktif menganjurkan pelbagai aktiviti kebahasaan dan kesusasteraan dengan kerjasama pelbagai pihak seperti badan koperat. Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia(GAPENA) ditubuhkan pada 23 Oktober 1970 untuk menyatukan semua persatuan penulis yang ada.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 142 PBmPB ditubuhkan untuk mengendalikan perbincangan tentang bahasa Melayu dan mewujudkan sebuah kutub khanah sebagai pusat sumber mengenai persoalanpersoalan bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ASAS 50 ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 dengan tiga matlamat utama. mendukung rangkaian cita-cita neg ara untuk membina negara bangsa. iaitu untuk memperluaskan dan mempertinggikan lagi mutu kesusasteraan. risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa lain.

Bhd. Pulau Pinang. 100 tahun pergerakan bahasa dan sastera Melayu 1888-1 988. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1997). KL:Persatuan Penterjemah Malaysia. Mohd. Sejarah dan kritikan S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lu mpur: Maziza Sdn. · . (2007). Bincangkan kejayaan yang dicapai oleh MABBIM dan MABM dalam usaha memertabatk an bahasa Melayu di pelbagai peringkat? 2. (2000). Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I-VI (1952-2002 ). Apakah sumbangan yang boleh dilakukan oleh GAPENA dalam usaha memartabatkan bahasa dan persuratan Melayu. 3. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain(2006) Sejarah Bahasa Melayu.Badan-badan dan pertubuhan bahasa ___________________________________________________________________________ 143 PENILAIAN KENDIRI 1. Yusop dan Mohd Lani Sobi (1997). Jelaskan usaha-usaha yang diambil oleh DBP dalam merancang dan membina bahasa Melayu. Abu Bakar Nordin et. Darwis Harahap (19920 Sejarah Pertumbuhan Bahasa Melayu. Sharifuddin Hj. Bhd. Abdullah Hassan ed. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bahasa Melayu STPM kertas 1&2 edisi baru.al. Penerbit Universiti Sains Malaysia. SITC-UPSI Pelopor Pendidikan Bangsa. Othman Kelantan (1992). PJ: Longman .

Pertama bahasa itu menjadi bahasa pentadbiran dan kedua menjadi bahasa pengantar pendidikan.K Wyatt. Maka Paya Tu Kerub Majana pun beranak seorang laki-laki. Bahasa Melayu memikul dua tugas besar untuk mengisi kemerd ekaan. asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. pertubuhan dan badan-badan bahasa ser ta tokoh-tokoh tertentu dalam memertabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa keban gsaan dan bahasa rasmi. Menjelaskan sumbangan orang barat dan orang tempatan dalam perkembangan bahas a Melayu 3.K. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Majana. 1970: 68). . maka dinamai anakanda baginda itu Paya Tu Antara. Mengetahui peranan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu PENGENALAN ertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu terus berkembang pesat apabila Tanah Mel ayu mencapai kemerdekaan. Hatta berapa lamanya maka Paya Tu Kerub Majana pun matilah. 2. karya yang dianggap paling hampir dengan kenyataan tentang kerajaan Patani ini d itulis oleh Ibrahim bin Syukri yang berjudul Sejarah Kerajaan Melayu Patani (Yusoef Iskandar . Bahagia n awal Hikayat Patani tersebut adalah seperti pertikan berikut: P P Bismillahi-rrahmani-rrahim Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang-orang tua. Ia menamai dirinya Paya Tu Ngapa (Teeuw. 1973: 462). A dan Wyatt. Syahdan maka Paya Tu Antara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. D. Mengenalpasti peranan tokoh-tokoh bahasa yang membantu pertumbuhan dan perkem bangan bahasa Melayu. Salah satu versi Hikayat Patani telah dikaji oleh A Teeuw dan D.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 144 UNIT 8 SUMBANGAN TOKOH-TOKOH BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Tokoh-tokoh Zaman Bahasa Melayu Pramoden ada awal abad ke-19 di Patani terdapat sebuah karya berkenaan dengan Patani bert arikh 1838M. Pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu pada hari ini merupakan sat u usaha gigih pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan.

Paderi Keasberry. Kisah Pelayaran Abdullah (1838). Walau bagaimanapun. jelas kelihatan masih terdapat pengaruh Arab dan bahasa Melayu klasik. Tetapi banyak menghabiskan masanya di Singapura kerana mengajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris seperti Sir Stamford Raffles. C. dilahirkan di Kampung Masjid. Anta ranya Hikayat Panca Tenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Kalidah dan Dami nah yang dilakukan pada tahun 1835. Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi (1796-18 54M) telah menghasilkan karya sulungnya pada tahun 1830M yang bertajuk Syair Singapura Terb akar. Hal ini kerana ia diterjemahkan sea yat demi seayat (Skinner. Dewa ul-Khulub (1883). Syair Singapura Terbakar (1830). Ia melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang dibuat oleh orang asing itu hanyalah satu . Menurut Skinner. Hal ini lebih diperkuatkan l agi apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu dan tujuan membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan kajian ilmiah tetapi kerana kepenti ngan tertentu. iaitu 1838M. Beliau bukan sahaja memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu dalam karya kesusasteraan malah turut menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa Melayu. Melaka. Hikayat Abdullah (1849). Antara karya-karya dan penulisan yang dihasilkan ialah. Pengaruh Arab dapat dilihat pada kata pembuka iaitu kata Bismillahi-rrahmani-rra him manakala pengaruh bahasa Melayu klasik pula dapat dilihat pada penggunaan kata pangkal ay at seperti hatta dan syahdan. dalam karya ini. Paderi Thomsen. Sheikh Daud Abdullah Pada tahun yang sama. Abdullah Munsyi juga telah memperbaiki Sejarah Melayu dan Kitab Adat Segala Raja-Raja Melayu Dalam Segala Negeri. Majalah Bustan Arifin Abdullah Munsyi turut menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris. usaha penterjemahan ini tidak seharus nya diperkecilkan sebaliknya perlu dihargai kerana banyak perbendaharaan bahasa Melayu telah diper kaya oleh bahasa asing ini. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854M) Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Kisah Pelayaran Abdullah Ke Jeddah (1854). nahu sesebuah baha sa bukanlah dapat menyelesaikan seratus peratus masalah bahasa. Baginya.m asa il. Sheikh Daud Abdullah telah menghasilkan sebua h buku berjudul Fur u al.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 145 Melalui petikan di atas. Paderi Milne. Buku ini merupakan terjemahan daripada bahasa Arab ke dalam baha sa Melayu.. banyak perkataan Arab dimasukkan dalam ter jemahan ini bahkan strukturnya juga sama seperti struktur Arab. 1959:28). Crawford dan lain-lain. C.

Oleh ker ana itulah beliau mengatakan: Sebermula hendaklah engkau ketahui. Maka sungguhpun diletakkan huku mnya maka ada juga lagi beberapa perkataan yang tiada menurut hukum itu.pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba diserapkan ke dalam bahasa Melayu. janganlah tersalah faham. Umpamanya jikalau seratus hokum itu . Maka ji kalau ada nahu bahasa Melayu itu niscaya meringankan pekerjaan sahaja gunanya. jangan engkau sa ngkakan boleh menjadi pandai dalam pekerjaan karang-mengarang.

Kitab Silasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja- . tetapi mengemukakan idea beliau s endiri. Karya-karya penulisan Raja Ali merangkumi pelbagai aspek seperti ag ama. Patani dan Senggora (Kasim Ahmad. Tulisannya lebih jelas. kirakira sepuluh dan dua belas orang. Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). mempunyai latar belakang pendidikan Arab. dan undang-undang. 1972: 8). jika kita membuat perbandingan antara bahasa Melayu sebelum Abdu llah dan bahasa yang digunakan oleh Abdullah ternyata terdapat perkembangan. kira-kira empat lima puluh ribu ringgit banyaknya. Menurut Zahir Ahmad dan Mohd Taufik Arr idzo Mohd Balwi. akan dibawanya ke negeri Pahang dan Trengganu dan Kelantan. namun. dan yang tiga puluh it u di luarnya (Abdullah Munsyi. be liau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Ar ab dan struktur bahasa Arab. Beliaulah yang memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Antaranya ialah. 1966: 331). sastera. Buktinya ada lah seperti bahasa yang terdapat dalam petikan yang berikut ini: Bahawa ini Kisah Pelayaran A bdullah Abdul Kadir Munshi kepada tarikh sanat 1253 tahun. sejarah. telah memberi sambutan dagangan kepada China sampan pukat empat buah. B eliau tidak menulis kisah-kisah khayalan yang tidak diterima akal. Bustanul-Katibin Lissubyanil-Muta alimi atau terjemahan bahasa Melayu ialah Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Menuntut Belajar Akan Dia (1857). tepat dan tajam dan menggunakan bahasa biasa. bahasa dan gaya tulisan Munshi Abdullah juga berbeza daripada bahasa dan g aya sastera hikayat. Perkembangan bahasa Melayu yang diperlihatkan Abdullah dinyatakan oleh Li Chuan Siu sebagai Menciptakan perkataan-perkataan atau ungkapan baru dalam bahasa Melayu untuk memp ercakapkan hal-hal atau benda-benda baru yang timbul kerana pertemuan antara kebudayaan Tim ur dan Barat ( Li Chuan Siu. 2006.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 146 barangkali tujuh puluh sahaja yang masuk dalam hukum itu. Maka bahawa sesungguhnya kepada tah un itu adalah barang saudagar-saudagar orang China dan orang Yahudi yang duduk dalam negeri Si ngapura. Perkembangan bahasa yang dibawa oleh Abdullah bukanlah satu perkara yang menghairankan kerana beliau telah mendapat pendidikan Inggeris berbanding saster awan sebelumnya yang rata-rata mendapat pendidikan Arab. 1981: 1). Raja Ali Haji (1809 1870) Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji ter kenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. Di samping itu. Kitab ini dipercayai kamus ekabahasa pertama yang disusun oleh anak watan Melayu sendiri. bahasa.

Ahli l-Mahkamah dan Mukaddimah fi Intizam al-Wazaif al-Malik.Rajanya. ia itu sebuah pusat Kerajaan Riau Lingga.. Raja Ali Haji adalah putera hasil perkahwinan Raja Ahmad bin Raja Haji dengan pa sangannya. Beliau berasal daripada keturunan Bugis iaitu daripada golonga n bangsawan.. . Karya Undang-Undang seperti Tamaral-al-Muhamed. Syair dan Pantun : Syair Jatuhnya Negeri Johor. Taufatul Nafis atau dalam terjemahannya. Beliau lahir di Pulau Penyengat. iaitu Hadiah yang Bernilai. Beliau adalah anak bongs u daripada tujuh orang bersaudara. Johor dan Pahang pada tahun 1809. Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor. Syair Abdul Muluk dan Syair Hukum Nikah. Syair Gurindam Dua Belas. Syair Taman Pertama.

Raja Ahmad sangat menyukai bidang sejarah. Walaupun begitu. Se lain itu. Beliau merupakan salah seorang di antara sasterawan yang sezaman dengan Abdullah Munshi tetapi mempunyai latar belakang p endidikan yang berbeza. Datuknya adalah Yang Dipertuan IV Kerajaan Riau Lingga dan seorang pahlawan termasyhur dengan keberaniannya menentang Belanda hingga tewas dalam peperangan di Teluk Ketapang pada 1784. Hal ini tidaklah menghairankan kerana mereka bukan sahaja memiliki latar pendidikan yang berbeza tetapi . Pe ngalaman ini secara lansung memberikan ilmu pengetahuan yang cukup luas buat dirinya. Raja Ahmad adalah orang pertama yang menyusun sebua h buku mengenai sejarah orang Bugis di daerah Melayu dan hubungannya dengan raja-raja M elayu (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Raja Ali bersama sepupunya. perjalanan perdagangan dan menunakan haji ke Tanah Suci. Salah satu karyanya yang terkemuka ia lah Syair Perang Johor yang menceritakan tentang peperangan antara Kesultanan Johor dan Kes ultanan Acheh pada abad ke-17. diberi kepercayaan me merintah di daerah Lingga. Datuknya. beliau sudah memikul tanggungjawab dan tugas. Bakat menulis ini kemudiannya diturunkan kepada puteranya. penggunaan bahasa di antara mereka berdua cukup berbez a. Semasa Raja Ali bin Raja Ja far ditabalkan menjadi Yamtuan Muda pada tahun 1845. Sejarahnya bermula apabila orang Bugis tiba di kawasan Pulau Penyengat sekitar abad ke-18. Sejak remaja lagi. Raja Ali bin Raja Ja far. Raja Haji telah meninggalkan dua orang putera iaitu Raja Ahmad dan Raja Ja far. Raja Ali Haji sering mengikuti ayahnya mengembara k e sejumlah wilayah termasuk ke Batavia. Raja Ahmad (ayahan da Raja Ali Haji) adalah pangeran pertama dari Riau yang menunaikan haji (Yayasan Dakwah Isl amiah Malaysia. sejak belia lagi beliau sudah terkenal sebagai ulama dan sering diminta pandangan berh ubung fatwanya oleh kerabat kerajaan. Raja Ali Haji. Pengetahuannya dalam bidang agama sangat menonjol dan dimanfaa tkan untuk membimbing para guru agama di Riau pada ketika itu. Selain itu. Ketika berusia 20 tahun.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 147 Gelaran Raja pada nama beliau diperoleh daripada nama keturunan keluarga kerana Yan g Dipertuan IV merupakan kerabat Sultan Riau Lingga (Sigit Rahman. 2004). 2004). 2004).tugas kenegaraan. Raja Haji berjaya mendirikan Kesultanan Johor-Riau sebagai pusat perdagangan dan budaya yang teragung. yang mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang ketika itu masih muda. Sehingga usianya mencecah 32 tahun. Kebetulan pada masa ini berlaku perebutan kuasa antara pewaris Kesultanan Johor setelah Sultan Mahmud Syah II terbunuh. R aja Ali pula dikukuhkan sebagai Penasihat Keagamaan Negara.

hukum. politik. Karya sastera yang terkenal ialah Gurindam Dua Be las (rujuk lampiran 1) yang dihasilkan pada 1847. karyanya yang berjudul Hikayat Abdul Muluk (Yayasan Dakwa h Islamiah Malaysia. tugas o rang tua terhadap anak. Riau. Di bidang sastera Melayu. 2004) yang dibuat tahun 1846 dianggap sebagai karya sasterawan Riau ya ng pertama kali diterbitkan. sastera. Karya. Gurindam yang mengandungi dua belas fasal ini menyang kut persoalan ibadah. ketatanegar aan dan tatabahasa. sifat-sifat bermasyarakat dan sebagainya. Sumbangan beliau dalam bidang inelektual berupa sejumlah karya meliputi pelbagai bidang antaranya ialah bidang keagamaan. Manakala Raja Haji pula golongan berpendidikan Arab. perseorangan. kewajiban anak terhadap orang tua. beker ja sebagai penterjemah bahasa Inggeris dan hidup di tengah-tengah masyarakat perdagangan di Singapura.karya Raja Ali Haji dikenal dengan sifat khusus yang selalu berakar pada syariat Islam dan juga tradisi Melayu.juga kerjaya dan lingkungan yang berbeza. Abdullah berpendidikan Inggeris. pendakwah dan hidup dalam l ingkungan istana di Pulau Penyengat. Magma Sastra Melayu ada memetik kata-kata Raja Ali Haji yang menerangka n guridam . Jodhi Yudhono dalam artikelnya y ang bertajuk Raja Ali Haji. filsafat. kewajiban raja.

jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab". Sebenarnya. Raja Ali Haji juga mengha silkan Kitab Pengetahuan Bahasa pada 1859M iaitu sebuah kamus bahasa Melayu. walaupun tidak semua abjad yang terdapat di dalam kamus tersebut diakhiri sebahagian daripada perkataan ber awalan ca ( . Ini sangat nyata m elalui karyakaryanya yang banyak menyebutkan buku Ihya Ulum ad-Din karya ulama besar tersebut. dan para Hakim). namun buku ini disamping mengandungi erti perkataan. buku ini tidak dapat dianggap kamus seratus peratus kerana bahagian awal dalam buku ini membinc angkan nahu bahasa Melayu secara ringkas dan sederhana. Dalam buku ini. Dua tahun kemudian. Ia lebih sesuai dikatakan sebagai en siklopedia. 1990: 73). 1972: 8).( . maka nahu Melayu yang ditulisnya itu berdasarkan bahasa Arab. Mungkin Raja Ali Haji sangat mengagumi peribadi Imam Ghazali. Karya tersebut berjudulBust anulkat ib in yang bertarik h 1850M (Li Chuan Siu.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 148 sebagai berikut: "ada pun arti gurindam itu. tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja. yaitu perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya. ia juga menyertakan penjela san terhadap setiap perkataan termasuk huraian nahu bahasa Melayu walaupun berdasarkan kaedah bahasa Arab. tidak dapat diterima sebagai penguasa lagi. namu n ia dianggap karya penting kerana buku ini merupakan nahu bahasa Melayu pertama yang dikarang oleh orang Melayu. Pengar uh Al Ghazali sangat terasa dalam bagaimana Raja Ali Haji menggambarkan sosok raja yan . Di samping karya kesusasteraan dan nahu bahasa Melayu. Namun. iai tu buku yang berjudul Samarat al-Muhimmah Difayah li al-Umara wa al-Kubara wa li ahl al-Mahka mah(Pahala dari Tugas-tugas Keagamaan bagi para Pemimpin. Hamzah Yusuf (1987) pentransliterasi Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku yang berisi nasihat t erhadap perilaku raja dan aturan pemerintahan secara Islam ini ia buat untuk memperingati wafatnya Yam tuan Muda Raja Ali bin Raja Ja'far pada tahun 1857 . Karya lainnya yang terkenal adalah buku di bidang ketatanegaraan yang berjudul I ntizam Wazaif al Malik(Peraturan Sistematis tentang Tugas-Tugas Raja). secara tegas ia menyatakan bahwa seorang raja yang melalaikan tugasnya dan menderhakai Allah SWT. Pembesar. Walaupun nahu ini berdasarkan nahu Arab. Raja Masittah pula mengatakan bahawa karya ini ditulis pad a 1857M (Raja Mashittah Raja Ariffin. Beberapa rangkap petikan gu rindam tersebut seperti di bawah ini : Oleh kerana pengetahuan bahasa Arabnya tinggi. dan kerajaannya harus diserahkan kepada or ang yang lebih tepat. Raja Ali Haji membuat karya lainnya di bidang yang sama. Menurut R.

tiadalah hartanya beroleh berkat Barang siapa meninggalkan haji. Dua karya di atas merupakan warisan yang sangat berharga bagi sejarah Sumatera. pemikiran politik Raja Ali Haji j uga dipengaruhi ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Mawardi. tidaklah mendapat dua termasa Barang siapa meninggalkan zakat. Selain dipengaruhi pemikiran Al Ghazali. Buku ini juga mengisahkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di kawasan ini selama Barang siapa mengenal Yang Tersebut.hal yang bersifat duniawi dan lebih memen tingkan mengurus umat. tahulah ia makna takut Barang siapa meninggalkan sembahyang. seperti rumah tiada bertiang Barang siapa meninggalkan puasa. dan Se menanjung Malaya. tiadalah ia menyempurnakan janji .g ideal yang seharusnya bisa menahan diri dari hal. Kalimantan. Buku-buku beliau lainnya adalah Silsilah Melayu dan Bugis (1859) yang mengisahka n pengalaman lima orang Bugis bersauadara yang merupakan nenek moyang Pangeran Penyengat.

Ya Tuhanku. Lalu buku berjudul Kitab . Dalam mengarang teks tersebut. Ia juga mengisahkan sikap Yang Dipertua Muda yang be rfoya-foya. Beliau juga sedaya upaya me njadikan Tuhfat al-Nafis sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan suku Bugis dalam Kesultanan Melayu terutamanya Johor. Sulawesi Selatan dan Betawi awal abad ke-19.Lingga (termasuk Singapura). Raja Ali Haji yang mendapat pendidikan Arab masih mengekalkan bahasa klasik yang banyak menggunakan kosa kata dan struktur bahasa Arab. Kalimantan Barat.smi llahi r-rahmani r-rahim. dan di dalamnya menyatakan silsilah dan perjalanan dan tawarikh dan sega la khabar. alkisah dan pelbagai lagi. Sememangnya tidak dapat dinafikan.khabar daripada kisah Raja-raja Melayu serta Bugis dan kepada segala anak-anak mereka i tu. Tuhfat al-Nafis atau Hadiah yang Berharga ini dihasilkan pada tahun 1865 . Dalam menghasilkan buku itu. sebermula. maka. Sultan Mahmud di Singapura sehingga mengabaikan pentadbiran kerajaannya di Lingga.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 149 dua abad. Karya yang menjurus kepada sejarah ini menceritakan tentang sejarah Kepulauan Riau. Karya Raja Ali Haji lainnya adalah buku berjudul Bustan al-Katibin li as Sibyan alMuta'allimin(Taman Para Penulis dan pencari Ilmu) yang dicetak tahun 1875. beliau lebih cenderung dengan suku kaum Bugis. Padahal mengharapkan aku akan Allah yang mengampuni daripada tersalah pada segala tawari kh dan pada perjalanannya. perkenankan oleh-Mu akan pinta hamba-Mu intiha. Dan aku namai akan dia Tuhfat al-Nafis pada menyatakan kelakuan daripada Raja-raja Melayu serta Bugis. Sebaliknya memberi gamabaran yang negatif atau yang tidak baik kepada musuh-musuh kaum Bugis terutamanya Raja Kecil dan suku kaumnya di Minangk abau serta juga kaum Melayu sendiri. 2002: 125). Apa yang lebih penting ialah penggunaan kata bahasa Me layu dalam buku tersebut. Raja Ali Haji banyak menggunakan kata pan gkal ayat seperti syahadan. adapun. Siak (Sumatera Timur). Mak a pada ketika di dalam Hijrat al-Nabi salla Allahu alaihi wasallam seribu dua ratus delapan pul uh dua tahun dan pada tiga haribulan Syaaban yang maha besar dan berbangkitlah hatiku bahawa memperbua t kitab ini yang simpan. Gambaran yang cukup menarik dalam karya ini ialah tentang kehiduoan harian di Pu lau Penyengat iaitu pusat pentadbiran kerajaan. In i adalah amat bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Arba iyah Mohd Nor iaitu beliau mengatak an tema Tuhfat al-Nafis dikatakan lebih cenderung kepada cerita Raja-raja dan rakyat Bugis atau boleh dianggap sebagai Bugis centric (Arba iyah Mohd Nor. kandungan teks Tuhfat al-Nafis ini lebih proBugis atau cenderung kepada suku kaum Bugis. Hal ini jelas sama sekali jika d iteliti pada bahasa yang digunakan dalam petikan Tuhfat al-Nafis seperti Bi.

Malangnya. khususnya yang berisi nasihat. Salleh mencipta sebuah syair yang menimbulkan berbagai-bagai penafsiran sehingga nyawanya sendiri terkorban. Pengiran Shahband ar Pengiran Mohd. Taman Pemrata. se lalu disertai contohcontoh khusus yang terjadi di sekelilingnya pada masa yang sama. Sesampainya ke Brunei dipersembahkannya kepada Sultan sebagai buah tangan. beliau memberikan sumbangan yang p enting dalam usaha memperkembang bahasa Melayu. Syair Rakis dipercayai dikarang pada tahun 1840-an. Jelaslah.Pengetahuan Bahasa. Salleh mengarang syair ini semasa perjalanan pulang ke Brunei dari Mukah yakni t empat beliau membawa diri. dan Sinar Ge mbala Mustika Alam. Kedua buku ini berisi tentang pandangan Raja Ali Haji yang menyatakan baha wa satu-satunya jalan untuk mengatasi hawa nafsu dan permasalahan adalah dengan taat kepada huku m Allah SWT yang digariskan dalam Al-Quran. Setiap buku-buku yang dibuatnya. Bukunya yang lain adalah Siti Sianah. Pengiran Shahbandar P engiran Mohd. Pengiran Muhammad Salleh Abad ke-19 merupakan zaman yang amat menyedihkan kerana hampir pupus semua wilay ah Brunei ke tangan Inggeris. Raja Ali Haj i adalah salah seorang ilmuan yang teragung pada abad ke-19. kedua buku ini belum selesai kerana Raja Ali Haji wafat pada tahun 1870. Suluh Pegawai. Pada saat inilah juga cendekiawan Brunei. .

beliau telah menghasilkan karya berjudul Kitab Pemimpin Johor. Beliau telah meninggalkan satu karya yang bersejarah yang diberi judul Syair Rakis. Walaupun karya ini berbentuk lama iaitu syair tetapi isinya mempunyai wawasan dan pandangan ter us terang yang sekali gus mencerminkan satu transisi kemodenan. serta nama. Hal ini dapat dilihat melalui petikan Syair Rakis seperti: Bismillah itu mula karangan Kisah rancana dagang buangan Di gunung larangan asmara guna Segenap desa pantai saujan a Membawa nasib untung sendiri Masuk segenap desa dan negeri Seperti burung lepas tangkapa n Bunga dan buah tiada dimakan Sebut namaku dagang asmara Bercarai (bercerai) dengan sanak saudar a Namaku Misa Panji Larangan Sudah sekarang buang-buangan (Awang Hj. Muhammad Ibr ahim melanjutkan cita-cita ayahnya iaitu telah menyusun nahu bahasa Melayu. Syair Rakis menimbulkan berbagai tafsiran oleh pengkaji sastera dan sejara h. Syair ini telah memperlihatkan pengurangan pengaruh kosa kata Arab dalam penghas ilan karya ini. Pada tahu n 1878 M. Mohd Jamil. Kandungan buku ini dapat dilihat dalam pernyataan daripada petikan ini: Ada pun isi kitab ini menyatakan bahasa da n pancaindera pertuturan serta aturan huruf-huruf dan bunyinya serta gunanya dan perkataan dan perenggan kata di dalam surat-surat Melayu serta syarat-syarat dan huruf-huruf saksi dan gantinya dan petua mengeja dan hubungan huruf. Jalan bahasanya juga mudah difahami dan tidak mengelirukan kerana ia sudah menuju ke arah jalan bahasa Melayu yang sebenar. kerana belum ada.namanya dan kuasanya dan guna . 1983: 56). penggunaan perkataan dan jalan bahasa Melayu. Buku ini adalah mengenai aturan bunyi bahasa Melayu.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 150 Pengiran Muhammad Salleh atau nama sebenarnya Pengiran Syahbandar Pengiran Muham mad Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda diperkirakan hidup di antara abad ke-18 hingga a nad ke-19. Muhammad Ibrahim Munshi Muhammad Ibrahim Munshi ialah anak Abdullah bin Abdul Kadir Munshi.huruf serta pangkat-pangkat bunyinya dan tabi atnya serta bebe rapa jenis tandatanda yang patut dipakai . tetapi bahasa yang diguna kan memperlihatkan perbezaan jika dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh Abdullah Munsyi da n Raja Ali Haji. Bahasa yang digunakan dalam Syair Rakis ini lebih tersusun dan pengaruh bahasa A rab tidak begitu ketara. ekonomi. pendi dikan dan sosiobudaya Brunei. Wawasan atau pandangan atau nas ihat yang terdapat dalam syair terhadap bangsa sendiri termasuklah politik. Perkataan rancana dan bercarai yang terdapat dalam petikan di atas berlaku kemungkinan berpunca daripada masalah pentransliterasian daripada h uruf Jawi ke huruf Rumi. Wal aupun tarikh sebenar karya ini ditulis belum dapat dipastikan dengan tepat.

apabila melalui proses t ransliterasi ia menghasilkan perkataan seperti di atas walaupun cara menyebutnya dan maksudnya i alah membacabaca.nya dan bahasanya dan tempatnya serta sebab-sebabnya dan sebagainya dengan sempurnanya ( S kinner . Oleh itu. dengan terlalu hormat dan yakin mereka itu dan adalah pula di situ beberapa jira t-jirat mereka itu daripada batu jua (Skinner.upaya mengelakkan penggunaan p erkataan yang keinggerisan. Perhatikan petikan kisah tersebut seperti Shahd an setelah kami singgah di situ sejurus lamanya. dengan hairanku melihat hal sami-sami itu memba ca-membaca dan sembahyang membawa perempuan-perempuan itu menyembah berhalanya itu. 1959:41-42). lepas seora ng seorang.1959:43). C. namun dari segi penggunaan bahasanya dilih at masih banyak dipengaruhi oleh struktur bahasa Arab dan sedaya. Pengaruh nahu Arab dalam proses penggandaan ini dapat dilihat juga pada perkataa n lain . Walaupun beliau telah mendapat didikan Inggeris dan karyanya seperti buku Kitab Pemimpin Johorlebih beracukan bahasa Inggeris. C.. Perkataanmembaca-membaca yang terdapat dalam petikan itu wujud kerana peraturan Arab yang menggandakan perkataan dalam tulisan Jawi yang menggandakan angka dua ( 2 ) dan tiada penggunaan tanda sempang di antara perkataan. Hal yang sama ini juga dapat dilihat dalam karyanya bertajuk Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi (1872 M).

Alang Ahmad bin Muhammad Yunus dan Munshi Sulaiman bin Muhammad Nur. Munshi Muhammad Said Beliau adalah pengarang pertama akhbar Jawi Peranakan. Antara perkataan yang dicipta oleh badan ini dan kekal hingga ke hari ini adalah sepertiset iausaha. ia telah merintis . Kemudian. dankerjaraya .Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 151 seperti dalam perkataan sami-sami. 1982:218-219). Usaha utama organisasi ini ialah menterjemahkan istilah atau perkataan dariada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. dan jirat-jirat. Sejak kemunculan akhbar ini. Walaupun karyanya sekadar saduran ataupun terjemahan da ripada bahasa Inggeris tetapi buku tersebut digunakan di sekolah Melayu pada masa itu. 1982:214 ). untuk pertama kalinya terbit iklan yang berbunyi: Hikayat Abdullah telah dicap semula o leh Asiatic Society. Muhammad Ibrahim Munshi telah menubuhkan satu organisasi yang diberi nama Pakata n Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 M. Isi kandungan akhbar ini berkaita n dengan berita dalam dan luar negeri. Munshi Sulaiman pula leb ih menjurus ke arah karya kumpulan bidalan dan teka-teki. Alang Ahmad dan Munshi Sulaiman Perlu diingat selain tokoh yang disebutkan di atas. Bukti nya. pada tahun 1934 M nama pertubuhan ini telah ditukar menjadi Pakatan Bahasa Melayu dan Persu ratan Buku-buku Di-Raja dan dipimpin oleh Dato Abdul Rahman bin Andak (Annas Haji Ahmad. rencana berkenaan dengan nasihat dan juga iklan. terdapat juga tiga orang pen gembang bahasa Melayu iaitu Syed Mahmud bin Syed Abdul Kadir al-Hindi. Beliau dilihat lebih cenderung ke arah ilmu bahasa. Syed Mahmud. Kelantan. Kamus ini kemudiannya di ulang cetak pada t ahun 1925 M di Kota Bahru. iaitu akhbar Melayu perta ma yang diterbitkan di Tanah Melayu pada tahun 1876 M. Manakal a Alang Ahmad dikenali dengan karya terjemahan daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Penerang Hati iaitu hasil tulisan Aesop s Fables. Pengaru h penggandaan bagi menjelaskan maksud jamak ini masih terbawa-bawa hingga hari ini walaupun te rdapat segelintir ahli bahasa terdahulu yang menganggap penggandaan bagi maksud jamak dalam bahasa Melayu tidak berapa tepat. Syed Mahmud terkenal kerana usahanya dalam men ghasilkan buku ilmu pengetahuan. beliau berjaya menyusunKamus Mahmudiyyah (1894 M ). siapa yang berhajat memesannya boleh berhubungan dengan pihak yang berkuasa Ruma h Gambar Singapura (Annas Haji Ahmad. perempuan-perempuan.pejabat. Pada tah un 1880 M. Tujuan organisasi ini dibentuk ad alah untuk mengkaji dan mempelajari bahasa Melayu supaya pengetahuan bahasa Melayu itu lebi h mudah disebarkan kepada orang Melayu.

di Pula u Pinang mahupun di Perak.Qura n Al. iaitu kitab fiqah Melayu yang terawal.Baidawi. Sheikh Nuruddin Al-Raniri telah mengarang beberapa buah kitab.Tidlah dan Anwarud-Daqiq. Abdul Rauf Singkel. Sumbangan tokoh-tokoh Aceh: . Antara hasil karya beliau adalah Syarah Ruba I Hamzah Fansuri. Akhbar ini melanjutkan tradisi pengaruh Arab dalam bahasa Melayu dan s edikit demi sedikit perkataan dan istilah bahasa Inggeris mula diperkenalkan. Lata ifal Asrar. . Jawahir A l-Ulum. Shamsuddin Al-Sumaterani. Bustan Al-Salatin. Syifa dan lain-lain. Antara karya beliau ialah terjemahan kitab Tafsir Al. Tanbihut. . . Antara karya be liau ialah Sirat Al-Mustaqim.kemunculan pelbagai surat khabar sama ada yang diterbitkan di Singapura.

Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 152 Kifayatul. . Selain itu. terdapat beberapa karya yang mengisahkan sejarah negeri Johor semenj ak kejatuhan kerajaan Melaka kepada Portugis. Antara naskah berbentuk prosa ialah. Hamzah Fansuri terkenal dengan Gurindam dua belas dan syair sufi seperti Syair Pe rahu . kegiatan pakatan ini terhenti. pakatan ini dihidupkan kembali oleh Haji Mohd. Sumbangan Johor-Riau Sultan Abu Bakar Johor (1862-1895). Terdapat fasal-fasal khusu s dalam Hukum Kanun Johor. pembentukan istilah dan mengadakan majlismajlis ceramah dan perbincangan. Pada tahun 1888. Umdat Al. Turut dihasilkan ialah karyakarya terjemahan seperti terjemahan terhadap Rubai Omar Khayyam. dan juga undang-undang mengenai tanaman dan binatang ternakan. mencuri yang boleh berlaku di mana-mana. Kanun ini memaparkan undang-undang jenayah seperti membunuh. Pakatan ini berjaya menerbitkan buku karya Haji Said bin Sulaiman. Tahun 1934.Ma rifah.Muhtajin. Persatuan ini telah mengadakan kegiatan seperti menghasilkan buku. Salasilah Melayu dan Bugis. Said bin Sulaiman dengan bantuan Dato Awang bin Omar. Baginda memperkenalkan sebuah perlembagaan dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan melalui Hukum Kanun Johor yang Johor mengand ungi 66 Fasal dan mula dipraktikkan mulai dari Sultan Mahmud hingga Sultan Sulaiman. antaranya Syair Perang Johor karya sastera sejarah yang menggunakan peperangan s ebagai temanya.Muhtajin. juga peraturan protokol ketika ra ja berangkat. antaranya untuk dideklamasi dan dibincangkan dalam pertemuan-pertemuan anjuran persatuan dan sebagainya. Hikayat Queen Victoria (1904) dan Hikayat Johor (1908) serta karya Abdullah bin Rahman. Hujjatul Balighah.Tullab. Dato Abdullah bin Abdul Rahman dan Mejar Musa bin Yusof dengan nama baru. orang yang mengadakan kenduri jika mahu menjemput pe nghulu atau pegawai terpaksa menyertakan sirih (fasal 49). Manakala naskah yang berben tuk puisi (syair). Muhammad Said bin Haji Sulaiman menghasilkan buku tata . seperti hukum mendapat gading dalam sesuatu tanah (fasal 37). Dato Sri Amar Diraja Abdul Rahm an bin Andak dengan kerjasama beberapa rakannya mengasaskan Pakatan Belajar Mengajar Pe ngetahuan Bahasa di Johor Bahru dengan matlamat untuk menanam semangat belajar dan menulis bahasa Melayu di kalangan ahlinya. Sejarah Peringatan Negeri Johor. Syamsul. undan g-undang menyinding rusa (fasal 17). iaitu Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor.Hikayat Neg eri Johor. Kegiatan Pakatan ini pernah terhenti seketika apabila Abdul Rahman bin Andak dibersarakan pada 1909. Matahari memancar (1906). Pakatan ini dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Mir at Al. Pegawai-pegawai pentadbir Johor. baginda dianggap bertanggungjawab membawa Jo hor ke era moden ialah Sultan Abu Bakar. Mamu ul Masail dan lain-lain.

. Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis.bahasa Melayu. Sumbangan Johor semakin terserlah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual Melay u berserta dengan hasil karya mereka. Antaranya ialah Sulalat al-Salatin (Sejarah Mel ayu). beberapa karya lama telah disalin semula. Sejarah Tawarikh Johor dan Perundangan Johor. Undang-undang Johor. Aturan Setia M elayu Bugis. Hikayat Johor. Dari segi pers uratan. Syair Maharaja Abu Bakar. dan banyak lagi. Taj al-Salatin oleh Bokhari al-Jauhari. iaitu Penokok dan penambah dalam bahasa Melayu (1939) dan Jalan basa Melayu (195 3).

Apabila Portugis tiba di Melaka. orangorang Portugis datang ke Asia pada akhir abad kelima belas membawa dua cita-cita yang bergelora: pertama untuk memerangi Islam dan kedua untuk merompak kekayaan alam Timur. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama atau bahasa pengantar bagi semua urusan yang dijal ankan di Melaka seperti berdagang dan urusan pentadbiran.Ronkel dalam Ismail Hussein (1966). Menurut Ph. Teori-teori yang mereka ramalkan itu adalah berdasarkan sisa-s isa kebudayaan tua yang ditinggalkan. teru tama sekali perniagaan rempah di Kepulauan Melayu. Sumbangan penjajah barat dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu berlaku ketika zaman kegemilangan Eropah yang bertapak di Tanah Melayu sebagai penjajah.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 153 Sumbangan Tokoh Barat Sumbangan penjajah barat atau tokoh barat dalam pertumbuhan dan penyebaran bahas a Melayu tidak dapat dinafikan. Terdapat pelbagai bukti yang dijumpai serta dapat membuktikan sumbangan atau tinggalan penjajah barat dalam perkembangan bahasa Melayu. Dalam zaman Eropah ini. Hal ini menyebabkan penjajah barat mempelajari dan fasih berbahasa Melayu serta telah menjadi sumber kepada pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Mekong. Menurut Ismail Hussein (1966). Menurut Ismail Huss ein (1966). Kerajaan Melayu Melaka memang dikenali sebagai sebuah kerajaan yang terkenal pada waktu i tu. misalnya kapak-kapak kuno. satu sisa da ripada kebudayaan lama ini pernah dijumpai di lembah Sungai Hoang-Ho. bahasa Melayu sudah mempunyai tradisi sebagai baha sa perantaraan dan bahasa pemerintah selama lebih daripada delapan abad (Ismail Hussein. Apabila orang-orang Eropah menempuh Lauta n Kepulauan Melayu. Beliung-segi-panjang. buat pertama kalinya. juga didapati di seluruh Kepulauan Melayu.V. didapati bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan di situ. 1966:3 6). bahasa Melayu ketika itu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah Kepulauan Melayu yang demikian banyaknya. Pada tahun 1521 buat per tama kalinya. Kewujudan kapak-kapak in i membuktikan kewajaran asal-usul bahasa Melayu melalui jejak dan arah perjalanan dan pengemba raan orang-orang kuno itu. Yangtse. Kerajaan Melayu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Salween. iaitu salah sebuah Pulau Maluk . Ir rawaddy dan Brahmaputra. Pada tahun 1511. beberapa orang sarjana berbangsa Eropah seperti Hendrik Kern dan Vorn Heine-Geldern telah membuat penyiasatan tentang asal-usul bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu. kapal orang-orang Sepanyol telah dapat ke Tidore. Kajian ini memberi makna yang besar kepada kita untuk mencari tanah as al bangsa Melayu. kita dapat lihat beberapa sifat tersendiri dalam perkembangan bahasa Melayu.S.

Aziz Deraman dalam Darwis Harahap dan Abdul Jalil Hj. seorang daripada ketua kelasinya bernama Pigafetta turun ke da rat mempelajari bahasa perdagangan yang digunakan di daerah tersebut. 2000:3). 1966:36). Anuar. Seorang lagi penjajah barat ialah Francois Valentyn. dan h asilnya tersusunlah sebuah daftar kata Itali-Melayu (Ismail Hussein. Daftar kata Melayu sebanyak 400 perkataa n merupakan kamus pertama Melayu-Itali yang diberikan nama Vocaboli De Quedti Popoli Mori.u. Dalam buku tersebut. Beliau telah menulis buku bertajuk Oud en Ni euw Oostindien II Del V pada akhir abad ke-17 dan awal abab ke-18 tentang bahasa Melayu (A. di nyatakan . iaitu bahasa Melayu. Kapal tersebut yang diketuai oleh Magellan adalah dalam pelayarannya mengelilingi dunia. Velentyn merupakan seorang pendeta dan ahli sejarah berbangsa Belanda. Beliau ju ga dikatakan seorang berbangsa Itali dari Vicenta yang telah menyusun daftar kata Melayu-Itali dalam tahun 1522 yang diperolehi melalui pelayarannya selama tiga tahun bersama-sama Ferdinand Magella n ke Kepulauan Filipina dan Maluku sekitar tahun 1519. Ketika kapal Victoria itu berlabuh di situ.

Buku ini dicetak lagi di Batavia (kini Jakarta ) pada tahun 1707 M. Belia u bertindak begitu adalah kerana pendapatnya bahawa bahasa Melayu diketahui oleh semua orang. jelaslah . 1992:34). Jika bahasa Portugis yang digunakan adalah mustahil mesej mereka akan difahami oleh penduduk setempat. Petrus Va n de Worm berpendapat bahawa kamus ini merupakan kamus Melayu-Belanda yang terbaik (Darwis Harahap. jelaslah bahawa penjajah barat memainkan peran an penting dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu melalui karya-karya yang dihasilkan den gan menggunakan bahasa Melayu. Catatan tersebut juga merupakan salah satu sumbangan penjajah bar at dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. orang-orang Port ugis menentang agama Islam dan cuba menarik perhatian penduduk untuk mendalami ajaran Kristian. kamus ini pertama kali dicetak di Amsterdam pada tahun 1604 M dan dicetak semula pada tahun 1673 M. Oleh itu. telah menuliskan keterangannya tentang kepercayaan Kristian dalam bahasa Melayu. Dalam penyebaran ajaran ini. Kegiatan dakwah oleh orang-orang Portugis adalah dalam memperjua ngkan dan menyebarkan ajaran agama Kristian. Setelah beberapa pengubahsuian dan penterj emahan dilakukan ke atas kamus ini. Buku ini kemudiannya diterjemahkan oleh Gotardos Arthus pada tahun 1608 M. Persoalannya di sini. Minat orang barat membuat kajian ter hadap bahasa Melayu turut membantu pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. Bahan i ni disusunnya semasa ia ditawan oleh pemerintah Aceh dalam tahun 1599-1602 M (Darwis Harahap. Orang barat juga berperanan dalam penggunaan dan penyebaran bahasa Melayu melalu i kegiatan agama. Antara catatan tersebut ialah: Catatan di atas merupakan salah satu daripada catatan tentang kemajuan dan perke mbangan bahasa Melayu. Penulis enam jilidnya itu telah menerangkan tenta ng sejarah dan scenario kota pelabuhan di Kepulauan Melayu. dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris ol eh Augustine Spalding di London pada tahun 1624 M.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 154 bahawa bahasa Melayu telah terbukti berupaya bertindak sebagai alat komunikasi d an lingua franca yang penting di Melaka. Menurut Ismail Hussein (1966). Buku ini dicetak untuk kali kedua pada tahun 1614 M. Menurut Darwis Harahap (1992). 1992:34). pada tahun 1708 M seorang pengkaji Barat. bahasa apakah yang digunakan oleh mereka dalam menyebarkan agama Kristian. Oleh hal yang demikian. untuk menarik penduduk asli supaya memeluk agama Kristian. Antaranya ialah Frederick de Houtman yang telah menyusun perkataan dan ayat bahasa Melayu Madagaskar. SaintFrancis Xavier yang menentang Islam di Kepulauan Maluku dalam abad keenam belas.

(A. iaitu bahasa Melayu bukan sahaja digunakan di pantaipantai Tanah Melayu bahkan juga di seluruh India dan di negeri-negeri sebelah timur. Oleh kerana banyaknya bahasa ini digunakan maka seseorang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu akan dapat difahami orang baik pun dalam negeri Parsi (Persia) ataupun Filipina. Penjajah barat juga turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik. I ni seterusnya menjurus kepada pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu oleh pihak penjajah.Aziz Deraman dalam Darwis Harahap dan Abdul Jalil Hj. Pihak penjajah seperti Portugis menggunakan ba hasa Melayu Bahasa mereka.bahawa penjajah telah menggunakan bahasa Melayu dalam penyebaran agama mereka. . Anuar. Bahasa ini adalah sebagai bahasa Perancis atau Latin di Eropah ataupun macam bahasa perantaraan di negeri Itali atau di Levent. 2000:3). Barang di mana-mana pun bahasa ini difahami oleh tiap-tiap orang.

Beliau juga merupakan seorang lagi penjajah barat yang berperanan secara tidak langsung dala m pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Inggeris masih menjadi bahasa rasmi di Negeri-negeri Selat (Singapura. Pada abad ke-19. penjajahan Eropah ke Kepulauan Melayu semakin rancak. 1966:38). Senaraikan tokoh-tokoh barat yang menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu Tokoh-tokoh bahasa Zaman Sebelum dan Selepas Merdeka erkembangan bahasa Melayu agak pantas pada awal abad ke-20. . ma lah secara tidak langsung mereka berperanan dalam pertumbuhan dan perkembangan bahas a Melayu. Stamford Raffles me ndirikan Raffles Institution di Singapura dan bercita-cita menggunakan bahasa Melayu sebagai baha sa pengantar. Bahasa Melayu memiliki kepentingan yan g cukup dominan serta berperanan sebagai bahasa pengantar.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 155 sebagai bahasa pengantar dalam segala urusan termasuk urusan pentadbiran dan pol itik. Di Singap ura. Walaupun begitu pada tahun 1900-an bahasa Melayu masih bertaraf bahasa vernakular. Beliau kemudiannya mengemukakan usul kepada Pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah -sekolah bagi bangsa bumiputera. Melaka dan Pulau Pinang). bahasa Melayu tetap digunakan dari timur hingga ke barat. Sebagai kesimpulannya. tetapi dalam ur usan pemerintahan. Pada aba d ke-16. dapat kita lihat kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di Kepulau an Melayu. Apa yang penting ialah penjajah Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu sebalikny a telah menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perdagangan dan penyebaran agama Kristian . Oleh itu. penjajah barat bukan sahaja menjajah kepulauan Melayu. Sungguhpun orang-orang Portugis mencuba menaikkan bahasa mereka. Stamford Raffles merupakan penjajah barat yang telah melakukan pelbagai perubaha n. pemerintahan dan politik sema sa penjajahan barat di Kepulauan Melayu. Di Indonesia pula. raja-raja di daerah Maluku menulis surat kepada raja Portugis dengan menggunakan bahasa Melay u. jelas bahawa pihak penjajah berperanan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu. Gabenor Jeneral Rochussen telah mengelilingi Pulau Jawa pada tah un 1950. Oleh itu. Begitu juga dengan Raja Aceh dan pegawai-pegawainya yang menggunakan bahasa Melayu dalam seg ala hal seperti dalam surat kiriman kepada pemerintah luar. surat perjanjian atau surat kebenaran berniaga dan sebagainya (Ismail Hussein. Dalam hal ini. dan mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di se kolah-sekolah itu. Menurut Ismail Hussein (1966). dapatlah disimpulkan bahawa bahasa Melayu penting dalam sistem pe ndidikan walaupun semasa penjajahan Barat.

Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Selangor. Kedah dan Perlis).negeri Melayu yang tidak Bersekutu (Johor.Ibrahim Dato Muda Linggi dan beberapa orang lagi telah memberi sumbagan yang besar dalam sejarah perkembangan bahasa P . Amin (Harun Aminurrasyid). Kelantan. Terengganu. Dalam zaman ini beberapa tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad (Z a ba). Abdul Hadi Haji Hassan. Pada tahun 1909 dan selepasnya di Negeri. Harun Mohd. Penubuhan SITC pada 1922 hingga 1941. iaitu zaman sebelum pendudukan Jepun 1942 telah melahirka n tokoh-tokoh persuratan Melayu. Buyong Adil. Negeri Sembilan dan Perak). Pahang.

Perkembangan kesusasteraan Melayu juga agak pesat. Antara hasil penerbitan zaman ini ialah Pelita Bahasa Melayu (3 Jilid:tatabahasa). dan Abdul Ghani Hamid dan ramai lagi. Melalui Pejabat Karang Mengarang ini juga lahir bebera pa siri penerbitan buku teks bagi The Malay School Series. Perkembangan Kesusasteraan Melayu erkembangan sesuatu bahasa dapat dilihat melalui perkembangan kesusasteraan. Bah asa dan sastera berkembang seiring dan tidak dapat dipisahkan daripada kegiatan intelek manusia. kritik sosial dan kesedaran k emerdekaan dipancarkan melalui karya sastera. termasuk Singapura dan Brunei. Mohd Ariff Ahmad. Masuri S. Pada 1939 sebuat syarikat yang dikenal msebaagai Syarikat Utusan Melayu telah menerbitkan Utusan Melayu.. Syed Syeikh al-Hadi. Antara penulis-penulis ASAS '50 yang terke nal seperti Tongkat Warrant (Dato Usman Awang).Bu ku ini menjadi buku rujukan utama untuk tatabahasa Melayu dari tahun 1940 hingga 1980-an. Za'ba telah mengetuai Pejabat Karang Mengarang. Kesusasteraan sesuatu bangsa itu wujud dan berkembang maju akan menepati erti ka ta sebenar semenjak bangsa itu mengenal dan pandai dalam ilmu tulisan.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 156 Melayu. lazimnya sebe lum wujud sistem . Ketika ini muncul nama-nama penulis yang terk enal seperti Abdul Rahim Kajai. Mingguan Malaysia. Persatuan bergiat aktif dan berjaya menerbitkan majalah seperti Suara Pena (1938). ASAS 50 terlibat secara langsung dalam pen gendalaian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Asraf Haji Abdul Wahab. Pancaran Pena (1939) dan Taman Paspam (1940). Utus an Pelajar dan lain-lain hingga hari ini Pada era 50-an sebuah persatuan penulis yang terkenal telah ditubuhkan di Singap ura.terkenal dengan novel Farid ah Hanumnya dan ramai lagi. Ilmu Mengarang Melayu (penulisan) . Awam-il-Sarkam. Mereka ini telah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu seperti P elita Bahasa Melayu (3 Jilid) dan Ilmu Mengarang Melayu yang dikarang dan disusun oleh Za ba. Dato A. dan hari ini terus menjadi penerbit akhbar Melayu yang besar sampai dengan terus menerbitkan Utusan Malaysia. Wanita. iaitu Angkatan Sasterawan 50 atau singkatannya ASAS 50. Ilmu Hayat (tentang Bi ologi) dan Kitab Hisab (Matematik). Kegiatan persuratan Melayu menjadi lebih terserlah apabila pada 1934 sebuah persatuan persuratan Melayu yang dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) yang dianggotai oleh penulis-penulis dari Tanah Melayu. Harun Aminurrasyid. Utusan Zaman.N. Mastika. Keris Mas (Kamalu ddin Muhamad). Namun. Persatuan ini masih wujud lagi tetapi hanya terbatas di Singapura sahaja. Hamzah Hu ssein. Samad Said. Suratman Markasan. Tan Sri Abdul Samad Ismail.

pepatah dan sebagai nya. dan sebagainya. mantera. Manakala sastera lisan berbentuk puisi pula termsuklah pantun. Mereka percaya bahawa setiap benda yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai penunggu. antara oran g yang berpengaruh pada zaman dahulu ialah pawang. seloka. pada zaman dahulu terdapat kelompok masyarakat yang kuat m empercayai kepercayaan karut seperti hantu. Perkataan yang digunakan inilah yang mengandungi unsur-unsur gurindam. bahasa lisan yang berunsur sastera telah wujud yang diadaptasikan sebag ai perkembangan kesusasteraan tahap pertama. gurindam. P . Dari sudut yang lain. lagenda. dan cerita rakyat. Oleh itu.tulisan. Contoh kesusas teraan yang berbentuk prosa ialah cerita mitos. mereka mempunyai pengertian tentang sastera dalam kehidupan seharian dengan meng gunakan pelbagai gubahan bahasa yang berunsur kesusasteraan. Pawang tersebut akan melaksanakan ku asa ajaib ilmu mereka dengan jampi serapah atau mantera yang disalurkan dengan perkataan terten tu. Sebelum orang-orang Melayu pada zaman dahulumengena l huruf. jembalang. Gubahan-gubahan bahasa ini tersusun dengan perkataan-perkataan yang mengikut ben tuk. dan nyanyian rakyat. jin. talibun. Terdapat dua bentuk sastera peringkat awal iaitu prosa dan puisi.

Pada sekitar abad ke-11 Masihi. mengatakan Melayu pada zaman purba mempunyai huruf tertua yang menyerupai bentuk -bentuk huruf Rencong. Hal ini telah memungkinkan pengaruh budaya dari benua India itu menular ke dalam dunia sastera Melayu. Hal ini dapat membuktikan perkembangan bahasa selaras dengan kewujudan kesusasteraan . Huruf Rencong. Batu Nisan ini menarik apabila mengandungi kata-kat a bentuk syair. Menurut par a sarjana. di atas kepinga n logam atau di atas batu yang sekarang digelar Batu Bersurat. Sistem tulisan Ja wi telah mengambil alih tulisan Pallava dan kosa kata Arab dan Parsi mulai menggantikan k osa kata Sanskrit. Salah satu contoh tulisan tua yang menarik ada pada sebatang tiang batu yang telah dijumpai Kota Kapur kira-kira dalam tahun 1892. Berdasarkan tinggalan terseb ut.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 157 Tahap kedua dalam sejarah kesusasteraan ialah tahap sastera tulisan. iaitu pada zaman Islam. Kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan muncul pada zaman pra-Islam berdasarka n pada catatan pada prasasti tinggalan kerajaan Sriwijaya. Kawi. Pe rsuratan Melayu dapat dibaca terutamanya dalam bentuk catatan-catatan prasasti kedukan bu kit (683 Masihi). Budaya Hindu membawa bersama-sama tulisan Palava dan bahasa Sanskrit. dan kitab undang-undang. pertembungan budaya Melayu primitif dengan budaya Hindu dikatakan bermula semenjak kurun pert ama Masihi lagi. dan prasasti Kota Kapur (686 Masihi). kitab tasawuf. prasasti Talang Tuwo (684 Masihi). kedatangan Islam ke Tanah Melayu membawa bersama -sama tulisan Jawi. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan secara terhad telah diangkat menjadi bahasa l ingua franca dan menjadi bahasa penyebaran ilmu. Penghasilan karya kesusasteraan Melayu bercorak Islam secara bertul is menjadi semakin pesat dan berkembang luas. Seluruh bidang keilmuan terutama yang menyen tuh hal-hal keagamaan telah ditulis dan disebar menggunakan bahasa Melayu. huruf tulisan lama Melayu juga terdapat di sebuah batu nisan tua iai tu bertarikh kira-kira 1380 Masihi di Minye Tujuh. Kemuncak perkembangan kesusasteraan ini ialah dengan kemunculan kitab-kitab sastera sejarah. Peralihan inilah memulakan peringkat kedua dalam tahap Kesusasteraan Melayu Trad isional. dan Lampung. Aceh. iaitu tulisan Melayu yang lazim digunak an Sumatera Selatan (Bangkahulu dan Palembang sebelah hulu). Selain itu. Apa yang m enarik pada batu tersebut ialah susunan kata-kata yang tertulis yang mengandungi unsur-unsur baha sa Melayu purba. Tulisan Jawi ini ditulis di atas kulit-kulit kayu. Mereka mengatakan huruf-huruf tersebut telah digunak an oleh orangorang Kemboja pada zaman purba. Zainal Abidin Ahmad (Za ba) Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Za'ba dilahirkan . kitab ketatanegaraan.

Jabatan Pendidikan. Jempol. Pangasuh dan Pakar Majalah. Jabatan Maklumat. Beliau pengarang prolifik sejak usia 19 tahun. Lembaga Melayu. Beliau terima pendidikan formal dan keagamaannya di sebuah sekolah Melayu di Linggi. Singapura (1939 . Kuala Pilah. Paul Seremban dan orang Melayu pertama lulus dengan cemerlang peperiksaan Senior Cambridge Examination.1951) dan Universiti Malaya. Beliau menyambung pembelajarannya di Institusi St.1939). Kuala Lumpur (1923).1959). Tanjung Malim (1924 .Beliau memiliki bakat dal am penulisan dan adalah seorang pemikir dan pengemar membaca. Universiti London (1947 . Sultan Idris Guru-guru Kolej.1918). Beliau kemudiannya ditukarkan ke Kolej Melayu Kuala Kangsar (1918 1923). Kebanyakan penulisannya muncul dalam akhbar-akhbar tempatan dan majalah-majalah seperti di Utusan Melayu. Beliau telah menerbit kan beberapa . Sekolah yang Oriental dan Kajian-kajian Afrika. Za'ba mempunyai otak yang bergeliga dan minat pelbagai.pada tahun 1895 di Bukit Kampung Kerdas. Beliau lulus peperiksaan pada 1915 dan bermula kariernya sebagai guru sekolah di Johor Bahru (1916 . Sin gapura (1954 .1942).

Kedah) dan ba hasa Mah Meri (Sepang. dan linguistik sejarah Dunia Melayu. Asmah juga pernah mengetuai pasukan penyelidikan untuk dua siri rancangan Jejak Bahasa. Asmah juga terkenal sebagai penulis prolifik dalam bidang tatabahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu. Za'ba yang meninggal dunia pa da 1973 dan merupakan salah satu budak lelaki kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebaga i seorang yang terkemuka muncul dalam sejarah Malaysia.Di samping itu sumbangannya dalam politik tidak juga harus dilupakan. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah. Hjh Asmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan (D. Hjh Asmah Hj. Beliau merupakan pakar nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan b ahasa. sosiolinguistik. etnolinguistik. Penyelidi kan utamanya termasuk: huraian bahasa-bahasa Aslian. Asmah juga menjalankan banyak penyelidikan tentang bahasa-bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Beliau telah . Pada tahun 2000. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya hingga mendapat Ijazah Kedoktoran dari University of London dalam bidang 'General Linguistics'. beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan L inguistik serta merupakan anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Selangor). Bagaimanap un. Beliau amat kena pada tempatnya diberi gelaran patriot dan pendeta. Perak. bidang penyelidikannya tidak terhad kepada Semenanjung Malaysia. khususnya bahasa Kentakbong (Baling. Asmah Haji Omar Dato' Prof. Dato' Prof. Orang cuma mengaitkan jasa Za'ba dengan ilmu bahasa dan persuratan Me layu. Tetapi sumbangannya juga besar dalam meniup pembaharuan sikap dan pengertian dalam Isla m. Kerjay a bidang penulisan. Beliau juga Profesor Kerusi Tamadun Melayu Za'ba dan Pengarah Institut Tamadun Melayu d i Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Malim.[1] Sebelum itu. Litt) dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Asmah ialah ahli akademik Universiti Malaya dari tahun 1963 sehingga persaraannya sebagai Timbalan Naib Canselor Univ ersiti Malaya. Dr. Dr.[2] Di samping itu. selain daripada kerjayanya sebagai ahli akademik.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 158 monographic siri dalam Bahasa Melayu termasuk Bahasa Pelita popular Malay dan Ma lay Elmu Mengarang. penerbitan televisyen bersama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan TV3. Beliau antara aktivi dan pemikir yang menghimpun pertubuhan-pertubuhan Melayu pada tahun 1946 di Kuala Lumpur untuk be rsatu menubuhkan UMNO dan memperjuang kepentingan orang Melayu yang lebih adil. Beliau meneruskan pengajiannya di Universitas Indonesia dan memperolehi Sarjana Muda dan Sarjana Sastera. Omar dilahirkan di Jitra pada 5 Mac 1940 dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi.

Antara karyanya: 1975: Essays on Malaysian Linguistics 1976: The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of National Language Planni ng 1978: Pengajian Bahasa Malaysia dalam Konteks Perancangnan Bahasa Malaysia . sebuah tesis kedoktoran yang diserahkan kepada University of London p ada tahun 1969 dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1981. dan The Malay Peoples of Malaysia and Their Languages (Orang Melayu Malaysia dan Bah asabahasanya).menerbitkan banyak makalah tentang bahasa-bahasa tersebut tetapi dua pencapaiannya yang teru tama daripada segi ini merupakan: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description (Bahasa Iban Sarawak: Hu raian Kenahuan).

) pada tahun 1979.) pada tahun 1973. Hjh Asmah Hj. Anugerah ASANAL pada tahun 1979.S. GRATA HOME NAGEM' Institute Portugese Do Oriente.M. Sijil Penghargaan Menteri Pendidikan Malaysia kerana memperkembangkan MABIM dan MABBIM pada tahun 1995. Anugerah 'Women of The Y ear 1998' daripada American Biographical Institute dan Anugerah '20th CAA Silver Medal of Honor' daripada International Biographical Center pada tahun 1999. 'CICHE ELT 308 Academic Writing and Teaching Package Project'. 'University of Malaya Spoken English Project (UMSEP) dari tahun 1980 sehingga 1983 dan Projek 'Culturally Conditioned Models of Conflict and Conflict Resolution. Kelantan. Dr. 'Boss of The Year' dari Persatuan Setiausaha Malaysia sessi 1992/1993. Malaysia-Sweden' (University of Goteborg) dari tahun 1989 h ingga tahun 1994. Dato' Set ia DiRaja Kedah (D. Selain itu. Beliau turut menterjemah kamus Bahasa Ingger is 'Oxford Advanced Learners Dictionary' ke dalam Bahasa Melayu yang mengambil masa lima ta hun. Dato' Prof. Mac au pada tahun 1990. Nik Safiah Karim Lahir pada 17 Disember 1939 di Kampong Banggol. Sebagai mengenang sumbangan dan jasa baktinya.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 159 1978: Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysi a 1980: Nahu Melayu Mutakhir 1981: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description 1982: Language and Society in Malaysia 1983: The Malay peoples of Malaysia and their Languages 1983: Bahasa Surat Rasmi: Bahasa Dalam Komunikasi 1984: Bahasa Iklan Perniagaan: Satu Kajian Bahasa Retorik 1985: Bahasa Borang: Bahasa Dalam Komunikasa 1985: Bahasa Diraja 1986: Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu 1986: Susur Galur Bahasa Melayu 1987: Bahasa Malaysia Saintifik Di samping itu.). Anugerah Bahasa Raja Nazrin S hah Yang Pertama daripada Persatuan Bahasa Moden pada 1996. antaranya termasu klah "University of Malaya English for Special Purpose Project" (Universiti Malaya dan Thomas Nelson Inc. Beliau juga merupakan penyumbang rencana akademik tempatan dan antarabangsa yang tidak jemujemu melontarkan pendapat dan interpretasinya terhadap permasalahan ilmu linguistik. Omar telah menghasilkan 45 buah bu ku akademik berkenaan linguistik yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.) pada tahun 1983. 'Orde Des Palmas Ac ademique Perancis' pada tahun 1989. Pia gam Penghargaan MABBIM Indonesia pada tahun 1993.N. Setia DiRaja Kedah (S. Kota Bharu.D.K. Universiti Malaya dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya.D. Beliau men . beliau juga menjalankan penyelidikan secara bersendirian dan bersama. beliau telah dianugerahkan Ahli M angku Negara (A.K.

erima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Bahru (sekarang Sekolah Rendah Za inab). Kual a Lumpur (sekarang Kolej Tunku Kurshiah. Jalan Damansara. dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu. Set elah lulus Higher School Certificate pada tahun 1959 di St. Kerjaya akademiknya bermula sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu. diikuti . Universiti Malaya pada tahun 1963.Francis Institution. Pada tahun 1975. beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya sehingga memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan kepujian dalam bidang Linguistik (1965). Melaka. USA. Seremban) sehingga tamat Scholl Certificate. beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Linguistik dari Ohio University.

Soal sumbangannya dalam bidang bahasa tidak perlu d ipersoalkan kerana anugerah sebagai Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya (UM) serta anug erah Pingat Emas Tun Fatimah yang disampaikan Raja Permaisuri Agong. beliau dipinjamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebaga i Timbalan Ketua Pengarah. Bagaimana ini boleh berlaku sedangkan beliau adalah pakar bahasa. anak perempuan . te rlalu banyak yang boleh dihuraikan. hasil tulisan Nurhafilah Musa. Beliau sebenarnya hidup di dua zaman. antaranya Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial sebanyak dua kali (1982-1983 dan 1992-1994). hinggakan Kementerian Kebudayaan. Beliau telah bersara wajib dari Universiti Malaya pada bulan Disember 1994 tetapi telah disambung sec ara kontrak dengan memegang Kursi Pengajian Melayu sehingga Disember 1999. semangatnya dalam memperjuangkan bahasa. setelah bersara. tokoh w anita berusia 68 tahun ini sebenarnya tidak pernah mengikuti pengajian di sekolah Melayu dan meng ambil mata pelajaran Bahasa Melayu sepanjang zaman persekolahannya sehingga ke peringkat un iversiti.Meniti DuaZ a man. Pada tahun 1989 hingg a 1990. Kesenian dan Warisan (KEKKWA ) mengeluarkan sebuah buku mengenai hidupnya berjudul Nik Safiah Karim . Jika dihitung anugerah atau pencapaian dirinya. Dalam pentadbiran. b eliau diberi penghormatan oleh Universiti Melayu melalui pelantikan sebagai Professor Emeritu s. Ketua Jabatan PengajianMelay u (1984-1986) dan Pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu (1990-1992). Berbicara mengenai tokoh bahasa. membesar dan menyumbang dalam zaman selepas merdeka dan kini menikmati hidup selepas 51 tahun negara merdeka. beliau telah dilantik ke beberapa jawatan. tidak banyak yang perlu diulas. keleb ihan. Profesor Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim. Beliau seterusnya diikti raf sebagai Professor Adjung sehingga akhir tahun 2000. Beliau k emudiannya dilantik sebagai Professor Pengajian Melayu. Pada tahun 2002. dilahirkan sebelum merdeka. Ketika itu. kerana masyarakat umum sudah tahu dirinya. Inilah suatu y ang menarik untuk dikongsi mengenai kelebihan yang dimiliki anak bongsu daripada lima beradi k dan kini bergelar nenek kepada 11 cucu. Tuanku Siti Aishah pada 2002 sudah menggambarkan segala-galanya. Nik Safiah Karim jadi pakar bahasa Melayu walaupun mendapat pendidikan Inggeris sepanjang zaman persekolahan. Pada usia kanak-kanak. Cuma mungkin ramai yang tidak mengetahui. beliau cukup bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga yan g mementingkan pendidikan tanpa mengira jantina. Beliau amat aktif dalam badan-badan professional.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 160 dengan jawatan pensyarah dan professor madya juga di Jabatan yang sama.

Setahun kemudian. Memang ini berlak u dalam sejarah . Nik Safiah sering menghabiskan masa di rumah membaca buku koleksi bapanya dalam bahasa rumi dan jawi.tidak begitu digalakkan ke sekolah dan dianggap cuma layak berada di dapur. bekas gurunya itu sentiasa memantau dan ber tanyakan perkembangan dan kemajuannya di MGC sehingga menduduki peperiksaan Sijil Sekolah Cambridge pada 1957. Miss Leicester yang memilihnya sebagai calon tunggal murid perempuan Kelantan untuk dihantar ke sana yang ketika itu terletak di Kuala Lumpur sebelum dipindahkan ke Negeri Sembilan dan dikenali sebagai Kolej Tunku Kursiah (TKC). beliau tidak pernah men gambil mata pelajaran Bahasa Melayu tetapi mengikutikesusasteraan Inggeris. Ringkasnya. beliau mula menulis puisi dalam Bahasa Inggeris yang t ersiar dalam majalah sekolah yang memperlihatkan kecenderungannya terhadap bahasa melalui pen ulisan. beliau melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Enam di St Francis I nstitution. Melaka sebelum menjadi guru sementara di Sekolah Inggeris Redang. Abdul Karim Abdul Malek iaitu anak seorang ulama tersohor Kelantan dikenali sebagai To k Malek Sungai Pinang yang berkahwin dengan seorang lagi anak ulama. Haji Che We ( Ismai l ). Kelantan untuk mendapa t pendidikan Inggeris pada 1948 sebelum melanjutkan pelajaran ke Kolej Perempuan Melayu (MGC) . Namu n. Sepanjang tempoh itu hingga melanjutkan pelajaran di UM pada 1960. Kuala Lumpur pada 1953. Nik Mas ( Ibu Nik Safiah ) memang dikenali sebagai seorang yang mementingkan pendidikan. beliau sering ditinggalkan abang-abangnya da n dibiarkan bermain sendirian di rumah dan buku menjadi teman hidupnya. beliau d ihantar ke Sekolah Inggeris Perempuan Kerajaan (GGES) di Kota Bharu. Kemasukannya ke MGC adalah pilihan guru besar sekolah rendah. Ketika kecil. Kampung Banggo l. Sebagai anak bongsu. bapanya. Ketika di MGC. Sepanjang tempoh itu.

Sejarah dan Geografi. Saya terdedah kepada sastera Inggeris tetapi dapat belaj ar dan menghayati sastera Melayu. apabila belajar Bahasa Inggeris. Jelasnya. jika hendak belajar bahasa. Sebab itulah saya katakan. Walaupun saya tidak mendapat pendedahan sebelumnya. kena belaja r sastera tanpa mengira bahasa apa pun. Ketua Jabata n Pengajian Melayu . beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. Sekolah itu hanya tawarkan mata pelaja ran Bahasa Inggeris. saya anggap ia sebagai ilmu baru yang sangatmenarik. Saya menjadi pandai melalui bahasa. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Wordsworth dan Keats. Sastera Inggeris. Cantuman guru sastera dan drama Inggeris itu dapat memup uk keupayaan mengungkap mengenai sastera dalam Bahasa Inggeris. beliau dididik seora ng guru sastera Inggeris yang sangat pandai mengajar dan pendedahan itu ditambah lagi dengan keh adiran seorang lagi guru dramaInggeris. saya juga tertarik dengan BahasaMelayu. katanya. Pada tahun kedua dan ketiga. antaranya Dekan Fakulti Sastera dan Sa ins Sosial sebanyak dua kali iaitu di antara 1982 sehingga1983 dan 1992 sehingga 1994 . Namun selain perjuangan lingustik ini. Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan t anahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. barulah saya membuat pengkhususan dalamBahasa Melayu. katanya. Ekonomi. kita tak boleh hasilkan bahan sastera yangba ik. barulah saya mengambil kursus Pengajian Melayu tetapi saya sebenarnya mengikuti pengajian eko nomi. A pa bila masuk univers iti. Konsepnya hampir sama dan ramai orang tidak faham mengenai halin i. Alhamdulillah. Antara sumbangan b eliau dapat dilihat dari jawatan yang beliau sandang. ketika di sekolah menengah. Persoalannya ialah bagaimana keadaan ini boleh berlaku kerana beliau mempunyai l atar belakang pendidikan Inggeris dan banyak didedahkan buku tulisan karyawan Inggeris seperti Shakespeare. Mata pelajaran pengajian Melayu adalah ilmu linguistik yang amat teknikal tetapi boleh dipelaja ri melalui buku.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 161 pendidikan saya yang tak pernah ke sekolah Melayu. Ketika di Tingkatan Enam. sek olah itu tidak menyediakan mata pelajaran Bahasa Melayu. Sastera ialah kelahiran buah fikiran dan perasaan melalui rasa. Memang ag ak pelik kerana saya cukup berminat dengan Bahasa Melayu walaupun tak pernah belajar pada peringkat sekolah. kalau tak pandai bahasa. saya boleh lulus dengan baik dan mampu menjadi pakar dal am bidangini.

Sementara di antara tahun 1989 hingga 1990. menurut Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim. Beliau ada memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Kepakaran beliau telah menjadikan beliau pakar rujuk bahasa yang sering dijemput . Dalam pergerakan wanita. beliau telah dipinjamkan ke Dewan Ba hasa dan Pustaka sebagai Timbalan Ketua Pengarah. Walaupun beliau bukan ahli persatua n tersebut. Ini dilihat dari perlantikan beliau selama 14 tahun dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pust aka dan Ahli Jawantankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) yang mewakili Malaysia di pertemuan Ma jlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam. iaitu PE RTIWI (Pertubuhan Tindakan Wanita Islam) dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia PERTIWI telah ditu buhkan pada . beliau sering membantu mereka dalam kegiatan mereka. Beliau telah mengasaskan dua buah persatuan wanita. Indonesia dan Malaysia (MABBIM). Di sini beliau terus menabur berbakti d alam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanahair tetapi juga di seluruh dunia. Kini beliau menjadi penasihat persatuan tersebut. pengli batan beliau dalam pergerakan wanita bukanlah sesuatu yang baru baginya.dari tahun 984 sehingga 1986 dan Pengarah pertama Akademi Pengajian Melayu dari tahun 1990 sehingga 1992. Selain itu beliau mer upakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM). Memandangkan kegigihan beliau ini maka tidaklah beliau adalah salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi Presiden selama 18 tahun. Di sini beliau mendapat pendedahan awal kepada perjuangan wanita.. Kakak-kakaknya giat aktif alam pergerakan Women s Institute (WI) di Kelantan.

Pengurusan projek ini melibatkan pihak seko lah. keagamaan dan kebajikan berteraskan pendidikan. Ini kerana kewangan yang diperuntukan akan diuruskan oleh Guru Besar sekolah bagi pelajar t erpilih. Ini amat membantu anak -anak dari keluarga miskin untuk mendapat pendidikan. rancan gan klinik sehari ini diilhamkan bagi membantu mereka di kawasan pendalaman bagi menerima perhatian ke sihatan. Datuk Dr Nik kini menjadi Ket ua I dalam Jawatankuasa Induk. Melalui proses ini. Ini kerana masy arakat bertanggapan bahawa terlalu banyak masa terbuang dan amat leceh untuk pergi ke p usat kesihatan untuk menerima rawatan. Pihak doktor dan jurur . Pada awal 1970-an. Menurut Datu k Dr Nik. PERTIWI telah menjalankan projek anak angkat bagi menyediakan bantuan kewangan kepada para pel ajar tanpa mengira bangsa dari keluarga miskin.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 162 1967 sebagai sebuah pertubuhan berorientasikan projek di mana pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Program-program PERTIWI disasark an bagi wanita dan kanak-kanak terutamanya di kawasan pendalaman. Dengan itu. Pertiwi bekerja bersama pihak Penghulu. anak-anak mengetahui bagaimana merancang pendidikan mereka di samping bercuti semasa cuti sekolah. Anak-ana k angkat ini juga berkesempatan bertemu penganjur mereka. situasi hari ini sudah bertukar dan kini juga sudah banyak biasiswa dan bantuan kewangan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang dihulurkan oleh pelbagai pihak. Antara aktiviti PERTIWI yang lain adalah mengadakan klinik sehari di kawasan lua r bandar bagi kawasan yang tidak mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan. Sumber kewangan diterima daripada sumbangan or ang ramai dan dibahagikan mengikut purata RM40 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah r endah dan RM60 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah menengah. PERTIWI juga membawa anak-anak angkat ini ke Kuala Lumpur dalam lawa tan sambil belajar serta memotivasikan anak-anak ini untuk mencapai kecemerlangan. Menurut Datuk Dr Nik. antara penderma adalah Datuk Musa Hitam yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri dan Syarikat Kentucky Fried Chicken. beliau menekankan bahawa asas pendidikan merupakan teras utama perjuangan PERTIWI. doktor-doktor tempatan dan p ersatuan tempatan untuk mendapatkan tenaga kepakaran dan sukarelawan. Beliau mengalu-alukan wanita muda Islam menyertai PERTIWI da n bersama PERTIWI menjalankan kerja-kerja amal mereka. Guru Besar dipertanggungjawabkan untuk membuka buku simpanan bank dan menyimpan buku terseb ut bagi mengeluarkan kewangan yang perlu. PERTIWI bertanggungjawab men cari bantuan kewangan untuk mendapatkan bekalan perubatan dan makanan. Selain itu. Atas faktor ini dan lain-lain faktor sosial lain. Sewaktu menceritakan pengalaman bersama PERTIWI.

Perlantikan ini adalah setelah pulangnya beliau dari m elanjutkan pendidikan di USA. Be liau juga giat dalam Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita (NCWO) dalam pelbagai aktiv iti.awat pula memberi perkhidmatan secara sukarela. Maka secara spontan dana dikumpulkan untuk mendapatkan kaca mata bagi penduduk desa yang memerlukan. Antara peristiwa yang tidak dapat Datuk Dr Nik lupakan adalah sesuatu yang berla ku lebih lima tahun dahulu. nama badan tersebut telah diubah kepada Majlis Penasihat Wanita Negara. Keluarga dan masyarakat). Kini beliau merupakan pengerusi bersama Suruhanjawa Undang-undang dan Hak Asasi Manusi bersa ma Puan F. sebuah badan penasihat tertinggi bagi menasi hati kerajaan tentang hal ehwal wanita. Setelah penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita (kini Kementerian Pemba ngunan Wanita. kegembiraan yang t ertera di air muka penduduk terutamanya dari golongan tua yang sebelum itu rabun dan telah bol eh lihat dengan jelas tidak dapat dilupakan. Beliau amat terkilan telah bersama secara sukarela dalam aktivit i tersebut. Bhupalan. Menurut beliau.R. Sewaktu menjalankan klinik sehari tersebut beliau dapati bahawa ramai mempunyai masalan penglihatan samada rabun jauh maupun rabun dekat. Ketika itu seorang seorang doktor mata mendapat tahu aktiviti PERT IWI akan melibatkan kampung beliau. . Pada tahun 1978 beliau telah dilantik ke majlis Penasihat Kebangsaan bagi Mengin tegrasikan Wanita dalam Pembangunan (NACIWID). Beliau sehingga kini memegang tanggungjawab sebagai Pengerusi Majlis.

Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita da n pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di Rancangan Pengajian Gender. Seterusnya pada tahun 1995 beliau menerima kurniaan Johan Mangku Negara (JMN). se cara tidak langsung dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dapat meningkatkan pertumbu .Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 163 Pengiktirafan dan anugerah yang diterimanya. Manakala pad a tahun 1997 beliau telah dikurniakan Johan Panglima Negara (JPN) yang membawa gelaran Datuk. Kecemerlang an yang berjaya dicapai juga menjadi kebanggaan sekolah beliau. Bahasa Malaysia Syntax. beliau telah berganding bahu bersama Dr. Tindakan ini amat bermakna kerana merupakan satu inisiatif wanita menulis mengen ai sumbangan wanita. Beliau juga juga diiktirafkan oleh pihak Unive rsiti dengan anugerah Ijazah Kehormat Doktor Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia p ada 2003. Universiti Malaya. Atas jasa dan sumbangannya. Universiti Melayu memberi penghormatan mel alui pelantikan beliau sebagai Professor Emeritus pada 2002. beliau telah d iberikan anugerah dan bintang. Tambahan pula setelah beliau bersara. Golongan wartawan yang mempunyai ruang yang luas untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Sej ak kebelakangan ini. Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim juga telah banya k menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan samada mengenai isu wani ta maupun isu bahasa. daripada kegigihan Datuk Dr. Rokiah Talib dalam penulisan biogr afi wanita tanahair. Nik ya ng tidak pernah mengira penat amatlah disegani ramai. Sumbangan Za ba amat penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Dalam bidang penulisan. Beliau juga telah menerima Anugerah Wanita Cemerlang Tan Sri Fatimah-Avon bagi kecemerlangan dalam bidang pendidikan sebagai Ibu Ilmuwan pada 1995. Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah men genai isu bahasa. Dalam Perayaan sempena 5 0 Tahun Maktab Perempuan Melayu/Kolej Tunku Kurshiah pada 1997 belaiu telah dianugerahkan wanit a cemerlang. Antara buku yang terkenal ialah Tatabahasa Dewan (yang ditulis bersama tiga oran g ahli bahasa yang lain). Pada tahun 1989 beliau dikurniakan pingat Kesatria Mangku Negara (K MN). Bincangkan Peranan Golongan Wartawan dan Media Massa olongan wartawan dan media massa turut menyumbang mengembang dan menyebarkan penggunaan bahasa Melayu. Beberapa persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Malay Grammar for Academics and Professionals. Sumbangan dalam bidang bahasa juga diiktiraf dengan anugerah Tokoh Ilmuwan Bahas a dan Pingat Emas Tun Fatimah pada tahun 2001. Saluran media massa sama ada media cetak atau elektron ik mampu mempengaruhi pertumbuhan serta penyebaran bahasa Melayu.

Disamping itu. wartawan juga dapat membantu pertumbuhan bahasa Melayu menerusi b eberapa perkara yang dibuat seperti penapisan rancangan bukan saja dilakukan terhadap as pek akhlak. Mer eka seharusnya G . usah a ini dapat membantu usaha pemantapan bahasa kebangsaan dan rasmi negara. politik dan agama tetapi juga bahasa terutama sari kata dan alih suara program luar. Penggunaan bahasa Melayu dapat mengekalkan kesatuan masyarakat pelbagai kaum di negara ini disamping peng enalan jati diri bangsa yang unik serta memperkenalkan istilah-istilah baru yang sesuai diguna pa kai menerusi rancangan-rancangan yang disiarkan atau yang diterbitkan seperti rancangan dokum entari atau majalah.han bahasa Melayu. penggunaan bahasa Mela yu yang baik oleh wartawan dan semua stesen penyiaran sama ada radio ataupun televisyen. Selain daripada berperanan menyampaikan maklumat.

Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 164 berganding bahu dengan kerajaan dalam memastikan pertumbuhan serta penyebaran ba hasa Melayu dapat berlaku. beliau masih mengekalkan unsur bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Arab dan struktur bahasa Arab Abdullah Munsyi memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada perten gahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Usaha seperti ini wajar dicontohi oleh stesen ra dio atau stesen televisyen yang lain.setiap program-parogram atau aktiviti aktiviti yang diajurkan oleh kerajaan mestilah mendapat liputan yang meluas oleh wartawan dan menyalurkan maklumat-maklumat ata u input-input daripada program yang dianjurkan secara terus kepada masyarakat. Kerjasama kerajaan dan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu m emang tidak dapat dinafikan. setiap jabatan kerajaan serta agensi-a gensi kerajaan perlu memasukkan modul bahasa. mempunya i latar belakang pendidikan Arab. misalnya melalui penerbitan karya sastera y ang bermutu tinggi. Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) serta pelbagai program yang melibatkan pelbagai pihak dan golongan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama atau bahasa pengantar bagi semua urusan yan g dijalankan di Melaka seperti berdagang dan urusan pentadbiran. Bahasa Melayu digunakan dan telah diangkat menjadi bahasa lingua franca dan menj . Pelbagai program yang dilaksanakan bagi melihat bahasa Me layu terus mendapat tempat terus dipertingkatkan. iaitu tahap awal/klasik dan tahap perkembangan kesusasteraan moden. Raja Ali Haji terkenal sebagai ulama serta sasterawan Melayu terkemuka. Inilah caranya untuk kita memartabat serta mengembangkan semula b ahasa Melayu. namun. Usaha memartabatkan dapat dilakukan dengan usaha p engayaaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. Disamping itu juga menggunakan modul bah asa dalam program latihan jabatan-jabatan kerajaan. penulisan dan persuratan dalam program kursus dalam per khidmatan masing-masing. Peranan media massa seperti Radio Klasik FM yang menganjurkan peraduan menulis p antun dan sajak bertemakan nilai-nilai murni dan budi bahasa turut menyumbang kearah penye baran pertumbuhan bahasa Melayu yang lebih pesat. RUMUSAN Persuratan Melayu turut menyumbang kepada pertumbuhan dan penyebaran bahasa Mela yu melalui dua tahap. Penjajah barat juga turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik. Seterusnya kompenan bahasa dan persuratan dalam pelbagai program terutamanya pro gram negara yang bersifat pembinaan sahsiah di pelbagai peringkat mesti memasukkan program b ahasa sebagai contohnya dalam program K3P.

KATA KUNCI Abdullah Munsyi Raja Ali Haji Za ba Pejabat Karang Mengarang Golongan wartawan penyebaran ilmu .Omar dan Nik Nafiah Karim memainkan peranan penting dalam perkembangan dan memartabatkan bahasa melayu ke peringkat antarabangsa. Asmah Hj. Golongan wartawan dan media massa turut mengembang dan menyebarkan penggunaan ba hasa Melayu dengan pelbagai aktiviti. Tokoh bahasa seperti Zaba.adi bahasa penyebaran ilmu.

Pendidikan di Malaysia. Melebarkan sayap bahasa Melayu di persada antarabangsa. Sejarah Bahasa Melayu.Dew an Bahasa. . Kuala Lump ur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada penilaian anda. (2006). sejarah. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Sejarah Kesusasteraan Melayu I. Darwis Harahap (1992). II dan III. Abdul Samad Ahmad (1966). 3. 2. Sejarah pertumbuhan bahasa melayu. Asmah Haji Omar (1985) Susur Galur Bahasa Melayu. Ismail Hussein (1966). Siapakah yang wajar diiktiraf sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. KL:DBP Sufean Hussin (1996). Abdullah Hassan (2006). Huraikan peranan dan sumbangan SITC dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. 7. sistem dan falsafah. mampukah bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai baha sa penyebar ilmu pengetahuan? RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dn Amat Juhari Moain. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn Bhd.Sumbangan tokoh-tokoh bahasa _____________________________________________________________________________ 165 PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. KL:D BP Othman Kelantan (1992). 100 tahun pergerakan bahasa dan sastera Melayu 1888-1988 . Pulau Pinang : Penerbi t USM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Awang Sariyan (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sebuah jawatankuasa berkenaan pendidikan Melayu sudah dibentuk pada tahun 1950. Antara lain. Di samping i tu. Jawatankuasa Barnes membuat beberapa syor untuk menggubal satu system pendidikan kebangsaan. Kesan kedudukan yang bertamba h tetap. Sekolah-sekolah vernacular Melayu. India dan Negara negara jiran banyak mengubah keddudukan sementara atau transient menyekat pendatang-pendatang China dan India di rantau ini. Ber asaskan .J. usaha yang jelas dan tegas diambil oleh pihak kerajaan bagi meluaskan pe nggunaan bahasa Melayu. Mengenalpasti kepentingan laporan-laporan pendidikan. Menjelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan PENGENALAN elepas Perang Dunia Kedua perkembangan politik di negeri China. menyarankan supaya persekolahan di peringkat rendah dij adikan alat bagi perpaduan dan penyatuan masyarakat yang berbilang kaum di Tanah Melayu. Keadaan ini menimbulkan gelombang aspirasi dan sentim en pelbagai kaum yang beranggah dengan dasar pendidikan.Barnes. Cina dan T amil akan ditukar secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan dengan memperkenalk an aliran kebangsaan. masyarakat pendatang mula menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman tetap mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu sudah memperlihatkan tumpuan kepada k erumitan kepada masalah pendidikan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 166 UNIT 9 BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: 1. Laporan Barnes 1950 awatankuasa Barnes mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebngsaan dan bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. Menyenaraikan sebab-sebab perjuangan pembentukan Dasar Pelajaran Negara 3. Laporan Razak dan Lapor an Rahman Talib 2. Dalam pembinaan dan perancangan bah asa Melayu. Pengarah Bahagian Latihan Sosial. Orang Melayu mula mendesak supaya kerajaan memperbaiki mutu pendidikan di sekola hsekolah Melayu serta menambahkan peluang-peluang bagi melanjutkan pelajaran. usaha untuk memajukan taraf bahasa Melayu dalam bidang pendidikan terpaksa menempuh ba nyak halangan dan faktor-faktor yang menyekatnya. dipenge rusikan oleh L. universiti Oxford bagi menyel idik dan membuat perakuan-perakuan bagi memperbaiki pendidikan orang Melayu. Dua jawatankuasa pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji pelaksaanan bahasa Melayu yang kemudian dikenali sebagai Laporan Razak (1957) dan Laporan Rahman Ta lib (1961).

S J .

Antara syor yang dikemukakan ia lah. antara lain: Penggunaan tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu. Menubuhkan satu corak sekolah rendah. Tempoh persekolahan diseragamkan selama enam tahun bermula apabila kanak-kanak mencapai usia enam tahun Persekolahan percuma kepada semua murid. Bagi mengurangkan kebimbangan masyara kat Cina.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 167 pandangan itu. Menurut mereka sekolah vernacular Cina boleh berperanan untuk membina bangsa yang bersatu padu secara berasingan. Bahasa Cina dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar diteruskan. Jawatankuasa ini mencadangkan. Laporan Fenn-Wu 1951 awatankuasa Fen-Wu mengkaji 167ocial persekolahan vernacular Cina dan mengemukak an Laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn-Wu. Menyokong penggubalan sisitem pendidikan kebangsaan. Perdebatan jawatankuasa in i yang merupakan suatu kompromi di antara pendapat-pendapat yang berlainan dan seterusn ya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1952 J J . Ordinan Pelajaran 1952 awatankuasa Penasihat Pusat berkenaan pendidikan telah dibentuk bagi mengkaji pe ndapatpendapat yang bercanggah yang dicadangkan oleh kedua-dua laporan yang membangkitkan perdebatan yang meluas serta hebat di seluruh Negara. Wu bagi melaporkan berkenaan sekolah-sekolah Cina di tanah Melayu. iaitu sekolah kebangsaan yang dibuka kepad a murid daripada semua kaum dengan diajar ole guru-guiru pelbagai kaum dan keturun an. terutamanya masyarakat Cina yang menganggapnya sebagai suatu percubaan bagi menindas dan menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. Memansuhkan sekolah rendah vernacular mengikut kaum dan digantikan dengan Sekolah Kebangsaan. pentadbiran British melantik sebuah jawatankuasa pendidikan Cina pada tahu n 1951 di bawah Dr. Jawatankuasa barnes mengemukakan satu laporan kepada kerajaan bri tish yang dikenali sebagai Laporan Barnes pada tahun 1951. Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah rendah dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah. tetapi sekolah aliran Cina perlu dikekalkan dengan sukatan pelajarannya dan disesuaikan mengikut persekitaran masyarakat tempatan. Cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Bernes mencetuskan penentangan yang hebat oleh kumpulan-kumpulan masyarakat yang lain.Fenn dan Dr.

Menukarkan sekolah-sekolah rendah yang ada sekarang kepada sekolah-sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan bahasa pengantarnya. Persekutuan tanah Melayu sudah mempunyai kerajaan pertama yang dipilih. Laporan Razak mengesyorkan sejumlah 17 perakuan dengan mengambil kira matlamat y ang muktamad bagi menubuhkan suatu system pendidikan kebangsaan untuk semua kaum den gan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa oengantar utama. Dalam persediaannya menuju kearah kemerdekaan. Menghadkan kadar kemasukan pelajar ke sekolah Jenis kengsaan Inggeris Mengembangkan sekolah-sekolah menengah vokasional Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan menghadapi masal ah kewangan berpunca daripada kemelesetan ekonomi. Antara cadangan yang penting adalah: Penubuhan dua jenis sekolah sahaja iaitu sekolah-sekolah rendah yang bersendiria n ataupun yang menerima bantuan dan sekolah-sekolah menengah yang bersendirian ataupun yang mendapat bantuan terus. menyebabkan majlis Terting gi Persekutuan sekali lagi melantik sebuah Jawatankuasa Khas untuk mencari penyeles aian bagi melaksanakan dasar yang tercatat dalam Ordinan 1952. Prinsip dan cadang an asas laporan ini yang dimaktubkan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 menjadi asas ke pada Dasar Pelajaran Kebangsaan. disedari betapa mustahaknya mewujud dan memelihara kestabilan sosial dan politik bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di Ne gara ini. Ordinan pelajaran 1952 ini tidak mendapat sambutan yang baik. Ciri-ciri penting dasar yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1952 adalah: Bagi memajukan suatu sekolah kebangsaan dengan pengenalan dwibahasa secara beransur-ansur kepada sekolah-sekolah vernacular Melayu dan Tamil melalui pengenalan kelas-kelas bahasa Kebangsaan. Sistem persekolahan yang dipekenalkan oleh British tidak dapat menyemai unsure-u nsur semangat kebangsaan serta tidak dapat menambung keperluan tersebut. Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib di sem ua sekolah rendah dan menengah Penubuhan suatu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka secara saingan kepada . Laporan Razak 1956 enjelang akhir tahun 1955. bahasa Cina. bahasa Tamil ataupun Inggeri s. Bertolak daripada kesedaran inilah suatu Dasar Pelajaran Kebangsaan yang berasas kan kepada Laporan Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 diwujudka n.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 168 Ordinan Pelajaran 1952 merupakan satu usaha yang unggul dibuat oleh British dala m usaha untuk memperundangkan satu dasar pelajaran yang mempunyai bidang dan ciri-ciri k ebangsaan. Ini kerana sebahagian besar peru ntukan terpaksa dibelanjakan untuk menghadapi keadaan darurat yang dialami ketika itu.

menggunakan sukatan pekajaran yang seragam untuk semua aliran. suatu kurikulum pelajaran yang boleh diubahsuai bagi membenarkan pengajaran semu a M .semua bangsa.

Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura pada tahun 1940 bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap pelajaran tinggi di Tanah Melayu dan Singapura. Mengorientasikan semua sekolah ke arah Tanah Melayu melalui kandungan sukatan pelajaran dan jadula waktu yang sama Mengambil langkah-langkah bagi memupuk perkembangan bahasa kebangsaan dan mempertingkatkan pengetahuan di kalangan penduduk di Persekutuan Tanah Melayu. Persatuan Guru-gu ru Sekolah Cina membantah kerana sebahagian daripada kandungan Penyata Razak mengab aikan kepentingan pendidikan bahasa Cina. Cadangan-cadangan Laporan Razak telah dirasionalisasi serta dilaksanakan dalam program-program dan projek-projek pendidikan bagi memupuk semangat dan identity kebangsaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum serta mengeluarkan tenaga yang mahir bagi mencapai pembangunan negara. Dua buah maktab sberang laut iaitu Kirby Tea cher s Training Collage dan Brinsford Lodge Teachers Training Collage ditubuhkan buat s ementara di England. sat u jawatankuasa penyemak pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula perlaksanaan si stem pelajaran yang dicadangkan dalam Laporan Razak. Menter . Di Tanah Melayu. Di antara cirri-ciri te rpenting dasar pendidikan kebangsaan yang sudah digunapakai sebagai garis panduan dalam segala usaha pembangunan pelajaran sejak waktu itu ialah: Hasrat hendak membentuk suatu system pendidikan kebangsaan aqgi semua kaum Hasrat matlamat akhir bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama Hasrat bagi mengadakan kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling Malay sia dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya Hasrat bagi memperkukuhkan Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan mewujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua sekolah dpelajar. program latihan nguru diperluaskan. Pada tahun 1959. Kajian itu dilakukan kerana beberapa bantahan dibuat terhadap perlaksanaan Lapor an Razak. Ordinan ini mewajibkan kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah. satu jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan untuk meneliti semula perlaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan oleh Penyata Razak. antaranya. Cadangan Penyata Razak telah digubal menjadi Ordinan Pelajaran 1957. maktab-maktab latihan guru ditubuhkan di Pulau Pinang. Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Pada peringkat pengajian tinggi. Sesungguhnya Laporan Razak 1956 dapat dianggap sebagai batu asas bagi perkebangan sisitem pendidikan kebangsaan di negara ini. Perhatian peringkat-peringkat persekolahan di Tanah Melayu pada tahun 1956 Bagi menampung keperluan yang bertambah untuk guru-guru yang berkelayakan. Pada tahuin 1959.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 169 bangsa dan kebudayaan Tanah Melayu serta mempunyai ruang bagi berbagai-bagai bahasa bahasa menjadi bahasa pengantar. guru sekolah Melayu melahirkan rasa tidak puas hati kerana mer eka berpendapat bahasa kebangsaan tidak dilaksanakan dengan tegas.

i Pelajaran ketika itu. . Encik Abdul Rahman Talib dipilih menjadi pengerusi jawatankuasa ters ebut dan mengeluarkan satu laporan yang dikenali Laporan Rahman Talib.

iaitu: Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma. Langkah yang lebih lanjut lagi hendaklah diambil u ntuk mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan dalam sistem pelajaran. mempunyai kaitan yang penting dalam perkembangan pendidikan pada tahun-tahun 1960-an. dimansuhkan Langkah hendaklah diambil untuk membanyakkan bilangan guru terlatih yang layak mengajar dalam bahasa Melayu.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 170 Laporan Rahman Talib (1960) erakuan-perakuan Jawatankuasa Penyemak 1960. Bantuan separuh kepada sekolah menengah Cina dimansuhkan mulai Januari 1960. Sa tu Jawatankuasa Penyemak Pelajaran (1960) telah ditubuhkan dan penyata jawatankuasa ini dikenali sebagai Laporan Rahman Talib (1960). peperiksaan Menengah Rendah III Kerajaan/peperik saan meningkat ke Sekolah Menengah Cina yang mula diadakan pada tahun 1951. Pada dasarnya laporan ini bertujuan untuk memperteguh dan memperbaiki konsep-konsep dan matlamat sistem pelajaran yang terkandung dalam Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran. (Raja Mukhtarudd in Raja Mohd Dain 1995: 101). Beberapa perubahan dan pindaan turut dicadangkan oleh laporan ini. Antara perkara penting yang dikaji ialah: Sistem persekolahan yang sama bagi semua Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama bagi semua peringkat persekolahan Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungannya dan bercorak kebangsaan Antara syor-syornya yang melibatkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu dan dimasukkan ke dalam Akta Pelajaran 1961 adalah seperti berikut: Pelajaran rendah dalam bahasa kebangsaan dimajukan dengan mengadakan pelajaran menerusi bahasa kebangsaan di sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan dengan syarat ada guru yang sesuai. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Laporan ini merupakan satu langkah berani dalam usaha mend aulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Tujuan utama penubuhan jawatankuas a ini ialah menyelesaikan beberapa perkara yang kabur dan tidak jelas dalam Laporan Razak. Kelemahan y ang terdapat dalam Laporan Razak telah mendorong kerajaan membuat semakan semula. Hal ini bermakna. Sekolah ini bagaimanapun. P . dan semua sekolah rendah bantuan akan diubah menjadi sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan dengan mengadakan guru yang mendapat latihan yang sesuai. boleh menerima bantuan penuh sekiranya bahasa penganta r pengajaran diubah kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan sekolah tersebut menyediakan murid-muridnya untuk peperiksaan Peperiksaan Sijil Rendah dan pelaja ran atau Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu atau Sijil Sekolah Seberang Laut Semua peperiksaan awam di sekolah menengah diadakan dalam salah satu bahasa rasmi sahaja.

. menulis dan mengira Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. D Akta Pelajaran 1961 Untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi keperluan negara dan memajukan kebudayaan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 171 Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. iaitu pe luang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun Murid naik darjah secara automatik. ekonomi dan perkembangan politik .Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang ku kuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. Akta Pelajaran 1961 alam usaha hendak memperkemas and merumuskan dasar pendidikan negara. Dengan itu. akademik dan vokasional Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Bincangkan kepentingan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib dalam sistem pendidikan di Malaysia. kesemua perkara yang diterima daripada Laporan Razak 1956 dan perakuan-perakuan utama Jawatankuasa Penyemak 1960. digabungkan ke dalam suatu peruntukan undang-undang pelajaran yang kemudiannya disebut Akta Pelajaran 1960. sosial. sejauh mana bersesuaian dengan dasarnya kepada prinsip umum bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kehendak ibu bapa mereka Dan manakala peruntukan tambahan diperlukan untuk keberkesanan khas untuk kemajuan yang berterusan dala perkembangan sistem pendidikan di mana Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama. segala usaha yang dicurahkan bagi pembangunan pelajaran di neg ara ini adalah berpandukan kepada dasar yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 seperti . Pendidikan akhlak dititikberatkan. Hendaklah diambil kira juga. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid sekurang-kurangnya 15 orang. Akta Pelajaran 1960 ini digabungkan ke dalam suatu peruntukan undang-undang pelajaran yang kemudiannya disebut Akta Pelajaran 1961.

Namun begitu. Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan pada tahun 1972. Namun. Pada tahun 1985. Cuba anda bincangkan kepentigan Akta Pelajaran 1961 dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan? Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 kta Bahasa Kebangsaan 1963 telah berkuat kuasa mulai 11 April 1963 yang mengandu ngi tiga seksyen. Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 1973 Bagi meningkatkan prestasi pegawai-pegawai Pelajaran Malaysia.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 172 Bagi melaksanakan Akta Pelajaran 1961 dengan berkesan. kecuali dalam beberapa kes tertent u seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris. Bahagian Teknik dan Vokasional pada tahun 1964. di dalam Laporan Jawatankuasa Mengkaji Bahasa Melayu (1993). penggunaan BM sebagai bahasa rasmi hendaklah dihadkan pada bidang-bidang urusan pentadbiran awam. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah. perhubungan dengan dunia luar dan sebagainya. bahagian pentadbiran dan pelaksanaan Kementerian Pendidikan sudah diperbesarkan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 ini adalah di bawah seksyen 2 yang memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud r asmi. bahasa kebangsa an hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. telah termaktub Akta bahasa Kebangsaan 1967 yang telah diluluskan dan b erkuatkuasa pada 1 September 1967 di Semenanjung Malaysia. Antara bahagian yang ditubu hkan: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan pada tahun 1963. Termaktubnya Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 setelah disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan telah dikuatkuasakan pada 1 julai 1971 Namun begitu. selepas 1 Se ptember 1967. Beberapa bahagian sudah ditubuhkan dan beberapa jawatankuasa sudah dibentuk. Oleh itu. Institut latihan ini dinamakan semula sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara sejak tahun 1984 dan sekara ng disebut Institut Aminuddin Baki. Akta tersebut kemudiannya disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 menjadi Akta Bahasa Kebangsaan 1967 . Majlis Peperiksaan Malaysia ditubuhkan sebagai suatu badan berkanun bagi mengendalikan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Ma laysia. iaitu setiap satunya mengenai tulisan bagi bahasa Kebangsaan. akta ini dengan jelas memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967. bahasa kebangsaan juga hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. bidang kehakiman dan A . bent uk angka. dan bahasa dalam borang rasmi kerajaan. maka Institut Lat ihan Pegawai-pegawai Pelajaran Malaysia ditubuhkan pada tahun 1979. Bahagian Buku Teks pada tahun 1967. Dalam tempoh sepuluh tahun selepa s merdeka. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa rasmi semua urusan rasmi.

Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa-bahasa lain dibuat Sekirannya undangun dang bertulis yang dikanunkan sebelum 1 September 1967 telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dikatakan telah mengancam kedudukan bahasa Melayu. terjemahannya hendaklah dibuat dalam bahasa kebangsaan oleh pih ak tertentu yang dilantik oleh Perdana Menteri. Menurut Hassan Ahmad (1999). Akta juga menyatakan bahawa bahasa makhamah termasuk segala prosiding (melainkan keterangan yang diberi oleh seorang saksi) dalam makhamah Persekutuan . Berdasarkan kepada kandungan Akta Bahasa Kebangsan itu jelaslah bahawa perkara penting yang hendak diperuntukkan oleh akta-akta itu bukanlah cara bagaimana unt uk melaksanakan bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan telah menunjukkan be berapa cara lain bagi memberi kuasa kepada beberapa pihak yang berkenaan untuk memajukan bah asa Melayu supaya dapat menggantikan peranan bahasa Inggeris. Selain itu. Akta ini memperuntukkan satu perakuan iaitu jika sesuatu borang rasmi ditulis da lam bahasa Inggeris. jika mengikut peruntukkan undang-undang bahasa ini kerajaan atau pelaksanaan dasar bahasa tida k boleh mengembangkan domain atau ranah BM di luar bidang urusan rasmi kerajaan. maka Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan terjemahan undang-undang itu sebagai sahih. Selain itu. Bincangkan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 173 perundangan atau legislature . Makhamah Tinggi atau mana-mana Makhmah Rendah hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau dalam bahasa Inggeris atau sebahagiannya dalam bahasa kebangsaan dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris Tulisan dan bentuk angka bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang menggunakan nama tulisa n jawi bagi bahasa kebangsaan dan bentuk angka ialah angka Arab. teta pi ia masih memberi jaminan bahawa bahasa-bahasa lain tetap dan digunakan bagi kepenti ngan awam.Walaupun akta ini telah mengesahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tunggal. di luar sistem pendidikan kebangsaan bahasa-bahasa lain boleh diguna kan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi swasta. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menimbulkan ketidakpuasan hati orang-orang Melayu dengan jaminan bahawa bahasa Inggeris terus digunakan dan dilihat sebagai mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. . tetapi mengemukakan beberapa aspek sebagai usaha mendaulatkan bahasa itu.

serta Kurikulum Bersepad u Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1988. terutama dalam bida ng sastera dan sains gunaan serta menggalakkan kegiatan kokurikulum bagi memupuk disiplin seperti kadet tentera. Tugas penting jawatankuasa ini adalah mebuat penelitian ke atas system pelajaran kebangsaan. membaca dan mengira. Akta Pendidikan 1996 istem pendidikan kebangsaan merupakan kerangka pendidikan di Malaysia yang terma ktub di dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996. kadet polis dan pengakap . disamping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. Sistem pendidikan ini telah mengalami pr oses penstrukturan semula daripada Akta Pelajaran 1991 bagi tujuan mengoptimumkan fun gsi dan peranannya. disiplin dan pendidikan kokurikulum. sukatan pelajaran. iaitu menulis. Mengadakan kurikulum dan system peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. suatu Jawatabkuasa Kabinet ditubuhkan bagi mengkaji pelaksanaan dasar Pendidikan Kebangsaan. pweperiksaan.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 174 Laporan Kabinet 1979 etelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. pendidikan agama. S S Beberapa perubahan kepada sistem pendidikan kebangsaan. buku teks. suatu kajian sudah dijalankan bagi mengkaji keperluan pelajaran da lam menyahut hasrat zaman sains dan teknologi dan dasar Ekonomi Baru. yang meneliti dan kemudiannya mengesyorkan mengenai bentuk persekolahan. Pada tahun 197 4. pentadbiran . Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun. pendidikan mor al. ialah: Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. antara lain adalah: Meneliti matlamat dan kesan sistem pendidikan pada masa itu Memastikan keperluan tenagan rakyat dan negara dapat dipenuhi Melahirkan masyarakat bersatu padu. Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti. Peluang u ntuk mempelajari Bahasa Cina dan bahasa Tamil juga disediakan. berdisiplin dan terlatih Laporan Jawatankuasa Kebinet diterbitkan pada tahun 1979. pendidikan sivik.

Penyusunan semula struktur sosio-ekonomi masyarakat Pembasmian kemiskinan. seksyen 15. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan dasar Ekonomi Baru (DEB).. Pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Pembangunan sosial masyarakat. Pembentukan warganegara yang bertanggungjawab dan mempunyai komitmen dalam negara demokrasi. sistem pendidikan kebngsaan hendaklah terdiri darip ada: Pendidikan pra-sekolah Pendidikan rendah Penidikan menengah Pendidikan lepas menengah. Matlamat system pendi dikan di Malaysia dirumuskan berdasarkan matlamat yang terdapat dalam Rukun Negara. Penghasilan ekonomi. dan Institusi pendidikan swasta Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia telah memartabatkan bahasa Melayu sebaga i bahasa kebangsaan negara untuk menjjamin perpaduan rakyat.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 175 Akta Pendidikan 1996 yang berperanan sebagai kerangka kepada sistem pendidikan kebangsaan. Penghasilan tenaga kerjja yang bermutu. khususnya masyarakat luar Bandar. Antara Matlamat Sistem Pendidikan di Malaysia ialah: Penghasilan pendidikan bermutu. . dan Pendidikan tinggi kecuali pendidikan di sekolah ekspatriat (sekolah antarabangsa ) Seksyen 16 Akta pendidikan 1996 pula menyenaraikan tiga kategori institusi pendi dikan kebangsaan: Institusi pendidikan kerajaan Institusi pendidikan bantuan kerajaan. Penghasilan pelajar-pelajar yang terpelajar dan terdidik. Menurut Akta Pendidikan 1995. mengandungi perkara-perkara penting yang digunakan untuk mendefinisi kan dan menentukan arah dasar yang akan diikuti oleh pemimpin dan pentadbir pendidikan. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebngsaan yang dig ubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak.

Di samping itu Unified Examniation yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission turut dikekalkan. Pemberitahuan undang-undang i ni bertujuan untuk mengumumkan penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan dengan bersyar at digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi sahaja. Akta Pendidik an 1966 juga turut memperuntukan pengajaran bahasa-bahasa suku kaum yang terdapat di negara i ni sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Berdasarkan pemberitahuan itu. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks-teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. Manakala kelas-kelas agama se perti bibli classes tidak perlu mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. iaitu sekolah kerajaan. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. dan meliputi semua ketegori sekolah. apabila berhubung dengan kakitangan yang dia mbil . 410/1967 diwujud untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. Kedudukan baha sa Melayu sebagai bahasa kebangsaan semakin kukuh apabila Akta Bahasa kebangsaan di luluskan pada tahun 1967. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan me liputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prs sekolah hingga ke peringkat pend idikan tinggi. bantuan kerajaan da n swasta. Penggunaan bahasa Inggeris ini dibenarkan untuk sesuatu tujuan yang rasmi sahaja . bahasa pengantar di sekolah rendah Ing geris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat. Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara untuk menjamin perpaduan rakyat. Pada 1 September 1967 Akta Bahasa Keb angsaan.410/1967 emberitahuan Undang-undang No. Apabila membuat perhubungan dangan kerajaan-kerajaan negeri-negeri asing atau badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan dalam bidan g-bidang tertentu seperti: Apabila jabatan-jabatan kerajaan meminta dan Jabatan Undang-undang memberi nasih at undang-undang berkenaan dengan mana-mana undang-undang bertulis yang naskahnya yang sahih ialah dalam bahasa Inggeris . Akta Pendidikan 1996 telah mengambil kira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan ststus quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Pemberitahuan Undang-undang No. Bermula pada tahun 1970.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 176 Dalam Akta Pendidikan. Perwakilan Malaysia di luar negeri. Apabila berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan Pakar Perunding yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan kerajaa n atau badan-badan berkanun di dalam Malaysia.

daripada negeri yang terletaknya perwakilan itu. Kementerian Kesihatan. apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan peny akit. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negeri. pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. P . jika difikirkan penggunaa n bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan.

Penubuhan kesatuan-kesatuan guru ini mempunyai tujuan yang tertentu terutamanya dalam usaha untuk memartabatkan dan meningkatkan taraf bahasa Melayu. Bentuknya juga bertukar kepada satu kesatuan tunggal dan bukan lagi bergabung antara kesatuan-kesatuan dan cawangan-cawangan peringkat negeri. kta Bahasa Kebangsaan yang telah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan orang Melayu mendorong Kesatuan-kesatuan Guru membuat tuntutan agar pihak keraja an memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer. Keadaan ini bagi mengelakkan berlakunya kesukaran semasa proses berurusan sekiranya bahasa Melayu digunakan s ebagai bahasa pengantaraan. Penubuhan persatuan-persatuan guru ini telah membantu kerajaan dalam meningkatkan taraf pelajaran bahasa Melayu supaya setanding dengan bahasa Inggeris. iaitu: Peringkat penubuhan kesatuan-kesatuan guru cawangan negeri. 1998: 92) yang utama. Pada peringkat ketiga iaitu pada tahun 1954. beberapa negeri lain turu t menubuhkan persatuan guru masing-masing. nama kesatuan sekali lagi ditukar kep ada Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB). Peringkat keempat bermula dari tahun 1968. Peringkat ini bermul a sekitar tahun 1920-an. Tanpa usaha mere ka berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan sampai ketahap yang ada pada hari ini. Kesatuan guru ini telah banyak berjuang untuk membolehka n bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa lain khususnya bahasa Inggeris.410/1967 diperlukan. Jelaskan mengapa Pemberitahuan Undang-undang No. Yang di-Pertuan Agong telah meluluskan penggunaan bahasa Inggeris. nama kesatuan guru ditukar kepada Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Persekutuan Tanah Melayu (KPGMPTM). 19 98: 92) antaranya ialah: A . P erjuangan mereka ini tertumpu kepada beberapa aspek yang penting (Alias Mohammad Yatim. Oleh itu. ki ra-kira mengumpul dan penyiasatan. Dapat kita lihat perjuangan mereka yang paling utama ialah melalui empat tahap (Alias Mohammad Ya tim. Selepas persatuan itu. Antara persatuan guru yang terawal ialah Persatuan Guru M elayu Pulau Pinang dan Seberang Prai. Pembentukan Dasar Pelajaran Negara Perjuangan Kesatuan-kesatuan Guru. Kelulusan melanjutkan penggunaan bahasa Inggeris ini bertujuan untuk mempermudahkan urusan-urusan di peringkat antarabangsa serta urusan yang dijalan kan dalam negeri yang memerlukan penggunaan bahasa Inggeris.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 177 Jabatan Hasil Dalam Negeri. Pada peringkat kedua. persatuan-persatuan guru peringkat negeri bergabung membentuk Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Semenanjung pada tahun 1946.

Misalnya cadangan terhadap pembentu kan sekolah menengah aliran Melayu yang begitu penting bagi orang-orang Melayu. Mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan tunggal di Tanah Melayu. usaha kesatuan-kesatuan guru ini tidak berjaya. Kesatuan-kesatuan guru ini seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu dasar pelajaran yang dibentang. Secara tidak langsung. Oleh yang demikian. Deng an wujudnya sekolah aliran Melayu. Memajukan bahasa Melayu sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa utama Tanah Melayu. dengan adanya pendidikan di peringkat yang lebih tinggi corak kehidupan orang Me layu dapat diubah. Oleh itu. Contohnya jika sesebuah keluarga yang sebelumnya hanya mempunyai kehidup an yang sederhana dan apabila salah seorang ahli keluarganya mendapat pemdidikan tinggi sekaligus ia mengubah kehidupannya ke arah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 178 Pembentukan dasar pelajaran negara berdasarkan kepentingan orang Melayu berbahas a pengantar Melayu. anak-anak masyarakat Melayu dapat menikmati pelu ang untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi. kesatuan-kesatuan guru mengambil keputusan untuk mengadap dengan sultan-sultan dan raja-raja beserta dengan memorandum memperjuangkan pela jaran tinggi untuk kemakmuran orang Melayu. mereka beranggapan bahasa Melayu itu begitu penting dalam masyarakat Melayu khususnya. setiap kali sesuatu kaji an tentang dasar pelajaran dibentang terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan bahasa Melay u tidak dimasukkan dalam kajian tersebut. Hal ini kerana. Maktab-maktab perguruan juga hendaklah didirikan di Tanah Melayu Mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan syarat wajib untuk lulus sijil persekolah an. mereka mahukan beberapa pindaan dilakukan terhadap sesuatu dasar pelajaran yang telah dikaji. mereka mahukan pindaan dil akukan dan senario ini berlaku kerana. Semasa Laporan Barnes dibentang mereka menerima tetapi telah mengemukaka n beberapa pindaan. Di sa mping itu. Namun begitu. Permintaan untuk melakukan pindaan-pindaan ini mempunyai kepentingan yang tersendiri khususnya bagi masyarakat Melayu. Dalam memorandum tersebut KGPMS telah menimbulkan dua perkara utama iaitu pertama menjadikan bahasa Melayu sama berat dengan . Antara cadangan yang dikemukakan ialah: Pembentukan sekolah menengah aliran Melayu Sekolah kebangsaan didirikan di kawasan yang mempunyai ramai orang Melayu. Oleh itu mereka mengambil inisiatif untuk meminta pertolongan dari sultan-sultan dan raja-raja. Menurut Alias Mohammad Yatim (1998). peluang ini menja dikan pelajarpelajar Melayu mendapat pendidikan di peringkat yang lebih tinggi dari sebelumnya serta menjadikan orang Melayu setanding dengan kaum lain dalam aspek pendidikan. Misalnya mereka mahukan pindaan terha dap Laporan Barnes.

. Walau bagaimanapun.bahasa Inggeris sebagai persediaan untuk akhirnya menjadikan bahasa Melayu bahas a Kebangsaan Tanah Melayu dan kedua. 1998: 93). Keputusannya menghasilkan penyata yang dikenali sebagai Penyata 67/54. mendirikan sekolah-sekolah menengah berbahasa pengantar bahasa Melayu bagi meninggikan taraf bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmoo d. kerajaan mengkaji semula Penyata Barnes namun bukan untuk memenuhi kehendak guru-guru Mel ayu sebaliknya untuk mengkaji kepentingan orang Cina dan India (Alias Mohammad Yatim . Mereka tetap mahukan kerajaan mempertimbangkan dan melaksanakan cadangan mereka. Senario ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati terhadap kajian yang dijalankan . Malangnya usaha mereka ini tidak mendatangkan kejayaan. 2002: 71).

mereka juga menentang dan menolak Penyat a Razak. kepentingan bahasa Melayu khususnya terhadap orang Melayu dapa t dinikmati sehingga ke hari ini.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 179 Namun begitu. Penentangan dan penolakan mereka ini disebabkan oleh perjanjian yang tidak ditun aikan. beberapa laporan telah menjadi d asar kepada sistem pendidikan negara yang tercatat tentang kedudukan bahasa Melayu. mereka tidak menolak Penyata Barnes yang mahu menubuhkan sekolah C ina dan Tamil tetapi mereka menentang sekiranya sekolah-sekolah ini menerima bantuan dar i kerajaan dan juga menentang pemberian bantuan terhadap sekolah-sekolah tersebut. 1956 yang ketika itu dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak bin Hussain. . Antara cadangan Laporan Razak ialah se cara tegas memberi keutamaan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga membole hkan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmiah. Faktor inilah yang menyebabkan kesatu an guru marah dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan UMNO yang bermula dari tarikh 1 Februari 1958. Mereka berpendapat. Walaupun terdapat banyak hal angan yang terpaksa ditempuh untuk memartabatkan bahasa Melayu namun. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut. menjadi penyalur serta menjadi a lat mengungkapkan segala bidang ilmu dan aspek kebudayaan. 1998: 94). Oleh yang demikian. sekolah Cina dan Tamil perlu membiayai sendiri segala keperluan sek olah oleh orang-orang Cina dan Tamil. Keputusan yang diambil oleh kesatuan-kesatuan guru ini akhirnya m embuka mata pihak kerajaan untuk menilai dan mematuhi cadangan pindaan sebagaimana yang mere ka mahukan. Tanpa usaha mereka berkemungkinan kita tidak aka n dapat menikmati kepentingannya sebagaimana pada hari ini. pada akhirnya mereka berjaya menjadikan bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa lain khususnya bahasa In ggeris. jelaslah kesatuan-kesatuan guru ini merupakan kelompok yang terpenting dalam usaha untuk memperjuangkan pembentukan Dasar Pelajaran Negara. Atas kesedaran mereka. Laporan Razak (1956) merupakan usaha awal melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Selain itu. Perjanjian yang mahu mewujudkan satu sistem pendidikan yang membolehkan pelajar dari aliran Melayu melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat universiti dan menjadikan sek olah Melayu dan sekolah Inggeris sebagai sekolah umum. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar erubahan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan telah mendorong berlakunya perubahan dalam pendidikan. Dalam perlembagaan Malaysia terdapat peruntukan khas yang menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Akhirnya mereka menggerakkan langkah ke arah pembentukan Dasar Pelajara n Kebangsaan bersesuaian dengan kehendak mereka (Alias Mohammad Yatim.

Laporan ini mengkaji semula serta menilai tahap pencapaian yang disyorka n oleh Laporan Razak supaya matlamat dasarnya boleh dicapai. Tetapi dalam peperiksaan Sijil Rendah Pe lajaran P . dalam peperiksaan kemasukan ke sekolah menengah murid-murid masih boleh mengguna kan bahasa pengantar sekolah masing-masing. Penyata Rahman Talib pada mulanya telah mencadangkan supaya semua sekolah jenis kebangsaan Inggeris menggunakan ba hasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penyata Rahman Talib juga berhasrat mengubah corak pendidikan sekolah rendah.Laporan ini diikuti pula oleh satu semakan yang menghasilkan Laporan Rahman Tali b (1960). Tujuannya adalah untuk meninggikan lagi taraf b ahasa Melayu di samping meneruskan usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penga ntar yang utama dalam pendidikan. Semua jenis aliran bahasa sekolah rendah mula menggun akan sukatan pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Na mun.

proses. pelaksanaan dasar pendidikan dalam Penyata Razak telah disempurnakan selepas tahun 1983. Bahkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pe ngantar pendidikan ini memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Hasil daripada penubuhan kelas-kelas tersebut. Seterusnnya. pada tahun 1969 kemuda han yang lengkap telah disediakan bagi mengatasi masalah tersebut khasnya pada peringkat peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan (STP). Sistem ini juga sememangnya menguntungkan orang Melayu tetapi tidak pula merugikan orang bukan Melayu. Namun begitu. Kejayaan dasar pendidi kan menyampaikan ilmu melalui bahasa Melayu akan melahirkan masyarakat yang berilmu. Walau bagaimanapun. . pada akhir tahun 1978 semua pelajar yang mengambil peperiksaan SRP wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kecuali bagi mata pelajaran b ahasa Inggeris. Hal ini terbukti apabila semua sekolah kebangs aan dan institusi pengajian tinggi melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar s epenuhnya. Tahun 1958. maka bahasa Melayu terpa ksa mengungkapkan ilmu yang bukan abstrak tetapi termasuk konsep. Kementerian Pelajaran telah menubuhkan kelas menengah aliran Melayu dengan menempatkannya di Sekolah Menengah Inggeris yang sedia ada terutamanya di sekolah menengah di bandar-bandar besar. dan ciri-c iri bahasa tersebut. penggunaan bahasa Melayu dalam bi dang sains dan teknologi merupakan tradisi yang lebih singkat. Namun demikian. apabila negara berjaya melahirkan masyarakat yang berilmu sekaligus akan mencetu skan kemajuan ekonomi negara. pada tahun 1962 mereka mengambil peperiksaan SPM dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 180 (SRP) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mereka wajib menggunakan bahasa pengant ar bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sahaja. maka pada tahun 1960 semua pelajar dari kelas itu telah mengambil peperiksaan SRP dengan m engunakan bahasa Melayu bagi semua mata pelajaran kecuali bagi mata pelajaran bahasa Ingge ris. bagi melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mengalami kesulitan pada peringkat awalnya. Namun begitu. Kesulitan yang dihadapi ialah bagi mata pelajaran Sains. Hasil daripada rancangan berp eringkatperingkat ini. Sistem ini telah berjaya membawa bahasa Melayu dalam pendidikan kepada semua lap isan masyarakat. Sejak mata pelajaran sains d iajar dalam bahasa Melayu di sekolah dan di universiti di Malaysia. Seterusnya pada tahun 1980. bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar s epenuhnya dalam peperiksaan SPM dan STP pada tahun 1982. Oleh itu.

Perkembangan Bahasa Melayu Dalam Peperiksaan Awam di Malaysia 1970 Kertas Bahasa Melayu/Malay ditukar nama kepada Bahasa Malaysia dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate Education (MCE) 1972 Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) diperkenalkan 1976 Peperiksaan Bahasa Malaysia (Julai) diperkenalkan 1983 Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi LCE dan Ujian Lisan Bahasa Inggeris bagi S RP dimansuhkan 1992 Kertas Bahasa Malaysia ditukar nama balik kepada Kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan SRP dan SPM 2002 Ujian Lisan Berdasarkan Sekolah (ULBS) bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Ingger is SPM diperkenalkan dan dimulakan dalam Tingkatan Lima .

Seterusnya. menyelaras dan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu supaya bahasa itu benar-benar berfungsi me njadi Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan 1957 . pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya menuntut agar langkah-langkah yang lebih gigih perlu dilakukan terhadap persoala n-persoalan yang ditimbulkan. Akhir sekali ialah memperbanyakkan serta men inggikan mutu buku-buku dalam bahasa Melayu.Bahasa pengantar Tingkatan 1 1979 . Selain itu. menyusun. usaha memperkembangkan bahasa Melayu dan menin gkatkan keupayaannya menjadi bahasa ilmiah bagi semua bidang ilmu perlu diselaraskan den gan perubahan dasar pendidikan dan pelaksanaannya di peringkat Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pengajian Tinggi.Bahasa pengantar semua kursus di universiti Sumber : Bahagian Dasar dan Pengurusan Korporat. KPM . tetapi dalam masa yang sama mas ih wujud ketidakseimbangan dari segi pelaksanaan dasar bahasa dalam sistem pendidikan. usaha dan gelombang baru untuk memperk asakan bahasa Melayu seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan memantapkan pelaksanaan perancangan sebelum ini.Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 1982 . Hal ini kerana maktab perguruan telah dipertanggungjawabkan untuk melatih calon-calon guru tentang teknik serta sistem pembelajaran yang lengkap di samping menggalakkan penggunaan bahasa Melayu oleh bakal-bakal g uru.Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 1983 . Bagi memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar juga terdapat beberapa aspek pe nting yang harus diperkemas dan dimajukan. da n SPM ditaksir dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Selain itu.Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di university 1981 . terdapat pelbagai institusi yang memainkan peranan penting untuk men jayakan matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar terutamanya di sekola h-sekolah. Antaranya ialah menyediakan guru-guru yang berkemampuan mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menyampaika n ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Hal ini kerana walaupun pengiktirafan bahas a Melayu sebagai bahasa ilmu atau ilmiah telah dilakukan. Salah satunya ialah maktab perguruan. mengemas.Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera 1980 .Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah 1970 . Kesimpulannya. Di samping itu. PMR.Bahasa pengantar darjah 1 1975 .Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan 1976 . Sains dan Teknikal bagi peperiksaan UPSR.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 181 2003 Mata pelajaran Matematik.

Pindaan Akta Pendidikan 1996 dikatakan mengganggu proses memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. 2. penegasan kepada kurikulum berorie ntasikan Malaysia. namun akhirnya berjaya menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara sehingga ke peringkat universiti. peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun. kecuali dalam beberapa kes tertentu seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris. penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Bincangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. permula an kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia. pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama. Pemberitahuan Undang-undang No. pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan . iaitu membaca. akademik dan vokasional.Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 182 RUMUSAN Laporan Razak (1956) mencadangkan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mengalami pelbagai rintangan. Akt a ini menimbulkan ketidakpuasan hati orang-orang Melayu dengan jaminan bahawa bahasa Inggeris terus digunakan dan dilihat sebagai mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. KATA KUNCI Laporan Razak 1956 Laporan Rahman Talib1960 Laporan Barnes 1950 Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1955 Dasar Pelajaran Negara Akta Pelajaran 1961 Akta Bahasa Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Laporan Kabinet Bahasa pengantar Undang-undang 410/1967 PENILAIAN KENDIRI 1. dan mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. menulis dan mengira. Laporan Rahman Talib (1961) mencadangkan. penegasan kepada pendidikan asas 3M. pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. Akta Bahasa Kebangsaan memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967. Sejauhmanakah kebenarannya? . dan melicinkan tataca ra pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. 410/1967 diwujud untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dengan bersyarat digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi sahaja.

Sejarah Bahasa Melayu.1995. Bhd. sistem dan falsafah. Ismail Hussein (1966). Abdullah Sani Yahaya (2003). Awang Sariyan (1996). Bentong: PTS P ublication & Distributor Sdn Bhd. Perancangan bahasa Melayu di Malaysia. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Dasar Bahasa dan Pembangunan Negara di Malaysia. Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn. Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahas a di Malaysia. KL:D BP .Bahasa Melayu dalam pendidikan _________________________________________________________________________ 183 RUJUKAN Abdul Rahim Abd Rashid (2000). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn Bhd. Abdul Rashid Melebek dn Amat Juhari Moain. Abdul Hamid Mahmood (2002). Bhd. Abdullah Hassan (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Pendidikan di malaysia. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Guru dan bahasa Melayu. KL:DBP. Dewan Baha sa September Disember:785. KL:DBP Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain. Hassan Ahmad (1999). Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Alias Bin Mohammad Yatim (1998). Kedah: Penerbit Sarlis. Wawasan & Agenda Pendidikan. Mengenai bahasa Melayu. Sufean Hussin (1996). (2006). sejarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful