Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti. klentu punapa kula niki.. aja susah. kowe kudu sabar. Aku wis krungu dongamu mau.. mbenjang mawon .. aku bakal ngewangi kowe. alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu. Iwak : Iya.. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas. ibuk kalih Brambang malih. he! Bawang : Mboten bu.. Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu.. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang . Iwak : Ora usah susah Bawang . klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Sawise tekan ngomah Brambang bingung. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. Bawang : Nggih kula janji. mbantu kowe yen lagi susah . nggih niki kula tak dheteng kali malih... Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak .. niki sampun dalu. Alhamdulillah yah. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau. (ngerti-ngerti. nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. boten kuat duh Gusti . Cliiiiinggg clinggg . kula saestu ngumbahi . tur wis garing lan . Bawang isih bingung. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk . Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali. paring kula kekuatan lan kesabaran. wis aja sedhih yo Bawang. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. Nanging Bawang bingung. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. Nyuwun tulung duh Gusti. Aku ngerti kowe uwong apik. Tekan ngomah.. Bawang : Nggih. kula mantuk rumiyin . emas. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane. ndhuk cah ayu.. ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. kok cepet banget ngumbahine. Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak... Sakit rasane ati kula emas. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang.. Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas.

sing sabar. Esuke Brambang lan ibu kaget. Bawang : Mboten mbak .. Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki. wis garing. Sesuk Bawang tak kongkone. Iwak: Uwis Bawang. Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki. Banjur Brambang nggoleki Bawang. nduk cah ayu. menyang kuburane iwak emas. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. Sarampunge mendhem eri iwak mau. Ibu : Sakkarepku ta. Ibu : Yo wis. ibu dhahar niki ??? Astagfirullah.. Sawangen kuburanku kuwi.setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung . Ibu: Nggih pak! Nggih. Bawang mlebu omah.... Bawang ngerti saka kadohan banjur marani... ra percaya karepmu....(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas. (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk. Bawang : Ya Allah buk. Brambang: Percaya karepmu. omahe uwis resik. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya.. ngetokake .. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. Dheweke sedhih banget. Brambang : Iya bu. Saiki Bawang sekti. sarapan wis cemepak. setrikan. Bawang: Iwak. ampun buk . Brambang : Bu... dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun. kari erine sing turah. aku bakal njaga kowe. Lagi wae tangi. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah.aku sedhih banget.. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang.. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin. Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. ibu sarujuk marang gagasanmu.. wangi sisan. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan. setrikan. Kabeh mesthi ana hikmahe..matur nuwun infonipun. menika iwak kula .... lan wangi.. iwak iki pancen kudune dipangan. kowe nginjena ben ngerti. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati.

Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. Ajudan: Sendika dhawuh. Jaganen kaya kowe njaga aku. Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. Jaganen uwit kuwi ya Bawang. saka njaban negara barang. Ajudan: Kados pundi niki.. Ing dalan. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. sawise ketemu banjur lapora menyang aku.. bisa kanggo ngobati lelara. ngapunten pangeran. krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur. Sing nduweni uwit godhong emas.. Nanging kenya punika leres ayu sanget. Ayo. Ajudan : Nggih pangeran... Nganti ing sawijining dina. Pangeran: Aku uga bingung.. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi. Ora mung sak desa. Anehe maneh. Pangeran: Ya. duduhna aku. kula padosaken tiyangipun . mangga. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit.. ndang mangkat. Bawang: Oh. iwak ngilang meneh. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija.. Kula mboten maksud lancang. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. Gelem rekasa pisan. Pangeran: Ora apa-apa. Pangeran : Prajurit... Thukule iwak mau ora biasa. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. Pangeran langsung kesengsem. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki. nanging desa sebrang melu krungu kabare..ya. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang.kowe saka urip nelangsa iki. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae.. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah.. Nanging ora kasil.. Ayo ajudan. pangeran saka Kerajaan Palawija.. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. awake dhewe kudu mrana. Godhonge... Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. uwit kuwi godhonge emas. cepet banget. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih. arep di temoni . Aku pengin nulungi kenya kae. Ajudan: Inggih pangeran. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. Ing Kerajaan Palawija. aku janji. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener. Pangeran: Nuwun sewu. Matur nuwun pangeran.. Bawang: Iya.. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku. Ana ing ngomahe Bawang. Ora suwe. Nuwun sewu. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku.. Kancanana aku mrana. Trenyuh ati kula.. kula ingkang nggadhahi uwit punika.

. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener.. Ibu: Aku iya Bawang. Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku.. Brambang : Oh pangeranku. aku isin ta. Brambang: Mbok uwis ta bu. Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau. Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene . Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe. pangeran. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran . kula nyuwun pangestunipun. kula. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi.. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi. anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan . Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. Ajudan karo Brambang mesam-mesem.. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. Aku iki pancen ayu.. aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija.. ngapuranen aku ya Bawang.. Ibu : Nggih. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun.. Mengko pestane digawe bareng.. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan.. Brambang sanes jodho kula. Mangga sedaya dipun wiwiti malih.. saestu pangeran.bu. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . Ajudan: Inggih bu. kula sampun ngicali raos sakit manah kula... Pangeran: Oooo iya. Brambang: Ibu ki.. Brambang: Bawang.. aku kejem karo kowe awit biyen. Ajudan: Pangeran.. Ajudan: Purun bu. Pangeran : Mboten bu. Bawang: Inggih Brambang.. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih.. kowe patute karo ajudanku.. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. Pangeran banjur nyawang Bawang. kula nggih nyuwun cuti nikah.. saestu leres pangeran. Bawang nyawang saka kadohan. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres. Terus padha nyiapake pesta pernikahan.. Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi.pangeran Brambang : Oh. Ibu: Apa. aku njaluk ngapura ya.kula ingkang nggadhahi. Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran . bu. Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta..

.. Urip mulya sakteruse .lan Bawang karo pangeran. ibune yo melu tinggal ing kerajaan.