P. 1
BAwang Abang Bawang Putih

BAwang Abang Bawang Putih

|Views: 48|Likes:

More info:

Published by: Martyas Anggari Pamungkas on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene. ndhuk cah ayu. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu. klentu punapa kula niki. Nanging Bawang bingung. aja susah. Aku ngerti kowe uwong apik. niki sampun dalu. mbantu kowe yen lagi susah .. Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak .. Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. Aku wis krungu dongamu mau. klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas.. paring kula kekuatan lan kesabaran. Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe.. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk .. tur wis garing lan . Nyuwun tulung duh Gusti. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang . aku bakal ngewangi kowe. Alhamdulillah yah. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane.. mbenjang mawon . Iwak : Iya.Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti. Bawang : Nggih. Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali. Iwak : Ora usah susah Bawang .. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang. boten kuat duh Gusti . Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Bawang isih bingung.. ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. Tekan ngomah. emas. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah.. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau.. he! Bawang : Mboten bu. kula saestu ngumbahi .. kula mantuk rumiyin . Sakit rasane ati kula emas. Sawise tekan ngomah Brambang bingung. kok cepet banget ngumbahine. Cliiiiinggg clinggg . ibuk kalih Brambang malih. wis aja sedhih yo Bawang.. (ngerti-ngerti. nggih niki kula tak dheteng kali malih. Bawang : Nggih kula janji.. Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas. kowe kudu sabar..

Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki. Esuke Brambang lan ibu kaget. Bawang : Ya Allah buk. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki. Brambang : Bu. Dheweke sedhih banget.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk. kari erine sing turah. wis garing. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. sarapan wis cemepak. wangi sisan. (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik. ngetokake . lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Banjur Brambang nggoleki Bawang. Sesuk Bawang tak kongkone.aku sedhih banget.. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya..... Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. Ibu: Nggih pak! Nggih. Brambang: Percaya karepmu. aku bakal njaga kowe.matur nuwun infonipun.. Bawang : Mboten mbak . Brambang : Iya bu.. ra percaya karepmu. setrikan. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu.. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. Bawang mlebu omah. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan. Lagi wae tangi..setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung .(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang.. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas. Iwak: Uwis Bawang. sing sabar. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin.. Ibu : Sakkarepku ta. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati.. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau... Bawang: Iwak. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang. Kabeh mesthi ana hikmahe. Sawangen kuburanku kuwi.. nduk cah ayu. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas. Ibu : Yo wis. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani. menika iwak kula .. Saiki Bawang sekti. ampun buk .. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun.. menyang kuburane iwak emas. omahe uwis resik. setrikan.. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing... ibu dhahar niki ??? Astagfirullah. lan wangi. iwak iki pancen kudune dipangan.. ibu sarujuk marang gagasanmu. Sarampunge mendhem eri iwak mau. Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. kowe nginjena ben ngerti.

Godhonge.. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. Ajudan: Kados pundi niki.. Ing dalan. Pangeran: Ora apa-apa. awake dhewe kudu mrana. Ajudan : Nggih pangeran. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku.. Aku pengin nulungi kenya kae. kula ingkang nggadhahi uwit punika. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. Sing nduweni uwit godhong emas. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu.. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. Ayo ajudan.. Ana ing ngomahe Bawang. krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija.. pangeran saka Kerajaan Palawija. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran.. Ayo. Ajudan: Inggih pangeran.. Ajudan: Sendika dhawuh. Nanging ora kasil. Jaganen kaya kowe njaga aku. kula padosaken tiyangipun . Pangeran: Nuwun sewu... Kula mboten maksud lancang. Nuwun sewu. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki. Trenyuh ati kula. Pangeran: Aku uga bingung. Pangeran langsung kesengsem. Bawang: Iya. Nanging kenya punika leres ayu sanget.kowe saka urip nelangsa iki. arep di temoni . golekana sapa sing nduwe uwit kuwi. iwak ngilang meneh. Nganti ing sawijining dina.ya. Gelem rekasa pisan... Thukule iwak mau ora biasa. bisa kanggo ngobati lelara. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae. Ing Kerajaan Palawija. Ora suwe. cepet banget. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. Ora mung sak desa. aku janji. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. Jaganen uwit kuwi ya Bawang. Pangeran: Ya. ngapunten pangeran. Bawang: Oh. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang.. Matur nuwun pangeran. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. ndang mangkat.. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. duduhna aku... Anehe maneh.. sawise ketemu banjur lapora menyang aku. wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah. Kancanana aku mrana. mangga. saka njaban negara barang.. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. uwit kuwi godhonge emas. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang... Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit.. nanging desa sebrang melu krungu kabare. Pangeran : Prajurit.

Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene . anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan . Ibu : Nggih.. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . kowe patute karo ajudanku. aku kejem karo kowe awit biyen..pangeran Brambang : Oh. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran . Brambang sanes jodho kula. Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku..bu. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. Mengko pestane digawe bareng. saestu leres pangeran. aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. Pangeran banjur nyawang Bawang. Brambang: Ibu ki. Ajudan karo Brambang mesam-mesem. Ajudan: Pangeran.. bu.. Bawang nyawang saka kadohan.. ngapuranen aku ya Bawang. Ibu: Aku iya Bawang.. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener. kula nggih nyuwun cuti nikah. Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. kula. Terus padha nyiapake pesta pernikahan.. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe... Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau. Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta. Aku iki pancen ayu. Ibu: Apa. saestu pangeran.. Brambang: Bawang. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi... Pangeran: Oooo iya. Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan. Bawang: Inggih Brambang. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija. kula sampun ngicali raos sakit manah kula. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. aku njaluk ngapura ya. pangeran.. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun.kula ingkang nggadhahi.... Brambang: Mbok uwis ta bu. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres.. Pangeran : Mboten bu. Brambang : Oh pangeranku. Ajudan: Inggih bu. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. Mangga sedaya dipun wiwiti malih.. Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran . Ajudan: Purun bu. aku isin ta. Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi.. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih.... kula nyuwun pangestunipun.

lan Bawang karo pangeran. . ibune yo melu tinggal ing kerajaan. Urip mulya sakteruse ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->