Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

mbantu kowe yen lagi susah . Sawise tekan ngomah Brambang bingung.. Alhamdulillah yah. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang. tur wis garing lan .. alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu. Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak . Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu. paring kula kekuatan lan kesabaran. ndhuk cah ayu.. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau.. aku bakal ngewangi kowe. klentu punapa kula niki. boten kuat duh Gusti . he! Bawang : Mboten bu. nggih niki kula tak dheteng kali malih.. ibuk kalih Brambang malih. Aku ngerti kowe uwong apik.Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti.. (ngerti-ngerti. niki sampun dalu. Bawang : Nggih. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. Sakit rasane ati kula emas. Bawang : Nggih kula janji. Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak.. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene. Tekan ngomah. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk . ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. wis aja sedhih yo Bawang.. kowe kudu sabar. Aku wis krungu dongamu mau.. aja susah.. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. Nanging Bawang bingung. Cliiiiinggg clinggg . klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang.. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang .. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. emas. Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas. Nyuwun tulung duh Gusti.. kula saestu ngumbahi . kok cepet banget ngumbahine. Iwak : Ora usah susah Bawang . mbenjang mawon . kula mantuk rumiyin .. Iwak : Iya. Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali. Bawang isih bingung. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang.

lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. ngetokake ....setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung . Ibu: Nggih pak! Nggih.. Sawangen kuburanku kuwi.. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun.. nduk cah ayu. wis garing. sarapan wis cemepak. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin. Brambang : Bu. setrikan.. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki.. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun. Bawang : Ya Allah buk. Esuke Brambang lan ibu kaget.. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati. Ibu : Yo wis. Bawang : Mboten mbak . Brambang : Iya bu.. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani. Iwak: Uwis Bawang. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu.. omahe uwis resik.aku sedhih banget. Lagi wae tangi. Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki.. Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. Banjur Brambang nggoleki Bawang. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas. aku bakal njaga kowe... Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. setrikan. Dheweke sedhih banget.... wangi sisan.. Bawang: Iwak.(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan. iwak iki pancen kudune dipangan.matur nuwun infonipun. menyang kuburane iwak emas. lan wangi.. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. menika iwak kula . ampun buk . (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas. kari erine sing turah. Bawang mlebu omah... sing sabar. Ibu : Sakkarepku ta. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. Saiki Bawang sekti. Sarampunge mendhem eri iwak mau. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau.. Kabeh mesthi ana hikmahe. kowe nginjena ben ngerti. Sesuk Bawang tak kongkone.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk. Brambang: Percaya karepmu. ibu sarujuk marang gagasanmu. ra percaya karepmu. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya. ibu dhahar niki ??? Astagfirullah.

krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur.. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . Ajudan: Sendika dhawuh. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi... Nanging ora kasil. pangeran saka Kerajaan Palawija.. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku... ndang mangkat. saka njaban negara barang. nanging desa sebrang melu krungu kabare. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi. Godhonge. Kula mboten maksud lancang. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. Nanging kenya punika leres ayu sanget. uwit kuwi godhonge emas. Ana ing ngomahe Bawang. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih. Matur nuwun pangeran. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. ngapunten pangeran. Ora suwe. Pangeran: Ora apa-apa. Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae. Bawang: Oh. Anehe maneh. Trenyuh ati kula. Thukule iwak mau ora biasa.. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. mangga. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener. Pangeran : Prajurit. Pangeran: Aku uga bingung. bisa kanggo ngobati lelara. Gelem rekasa pisan.. Nuwun sewu. Bawang: Iya. Pangeran langsung kesengsem. Sing nduweni uwit godhong emas. Ajudan: Kados pundi niki... Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku. Pangeran: Ya. Ajudan : Nggih pangeran. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. Ajudan: Inggih pangeran. arep di temoni . Ayo ajudan. kula padosaken tiyangipun . Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki..kowe saka urip nelangsa iki. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah.. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija. kula ingkang nggadhahi uwit punika... Ora mung sak desa.. awake dhewe kudu mrana.. Aku pengin nulungi kenya kae. Jaganen kaya kowe njaga aku. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. Nganti ing sawijining dina. iwak ngilang meneh. Jaganen uwit kuwi ya Bawang.ya.. Ing Kerajaan Palawija.. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit.. duduhna aku. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang. Pangeran: Nuwun sewu. Ayo. aku janji. Ing dalan. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran.. cepet banget. sawise ketemu banjur lapora menyang aku.. Kancanana aku mrana.

ngapuranen aku ya Bawang. saestu leres pangeran. Pangeran banjur nyawang Bawang. Pangeran : Mboten bu. Ajudan: Purun bu. kula nyuwun pangestunipun. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan.. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. aku njaluk ngapura ya. Ajudan: Inggih bu. Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene .. Ibu: Apa. Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . kula sampun ngicali raos sakit manah kula. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija.. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. Brambang: Bawang.. saestu pangeran. Ibu : Nggih. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun.. anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan . Mangga sedaya dipun wiwiti malih.. Brambang: Ibu ki. Ajudan karo Brambang mesam-mesem.. Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau..pangeran Brambang : Oh. Brambang sanes jodho kula. Ajudan: Pangeran. Bawang nyawang saka kadohan. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe. kula nggih nyuwun cuti nikah. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran . kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. Brambang: Mbok uwis ta bu. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi.. Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku.kula ingkang nggadhahi. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres. pangeran.. aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. Terus padha nyiapake pesta pernikahan. kula. Aku iki pancen ayu. Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. kowe patute karo ajudanku.... pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. bu.. aku kejem karo kowe awit biyen. Bawang: Inggih Brambang..bu... Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran .. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . Mengko pestane digawe bareng... niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener. Pangeran: Oooo iya. Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta. Ibu: Aku iya Bawang. Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi... aku isin ta.. Brambang : Oh pangeranku.

Urip mulya sakteruse . ..lan Bawang karo pangeran. ibune yo melu tinggal ing kerajaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful