Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

boten kuat duh Gusti . Kula tresna ibu kaliyan bawang abang. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk . ndhuk cah ayu. Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. mbenjang mawon .. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. Alhamdulillah yah. Iwak : Iya. ibuk kalih Brambang malih. paring kula kekuatan lan kesabaran. Nyuwun tulung duh Gusti.. Sakit rasane ati kula emas. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang . Bawang isih bingung. Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali. klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. Aku ngerti kowe uwong apik. kok cepet banget ngumbahine. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. kula mantuk rumiyin . Iwak : Ora usah susah Bawang . Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak . nggih niki kula tak dheteng kali malih. Aku wis krungu dongamu mau.. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. niki sampun dalu. emas.. he! Bawang : Mboten bu. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas. ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak. kowe kudu sabar. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. Nanging Bawang bingung..... Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu.. tur wis garing lan . Tekan ngomah. aja susah. Bawang : Nggih. wis aja sedhih yo Bawang. (ngerti-ngerti. Cliiiiinggg clinggg . Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Sawise tekan ngomah Brambang bingung. kula saestu ngumbahi .. klentu punapa kula niki. aku bakal ngewangi kowe.. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau.. mbantu kowe yen lagi susah . nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene..Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti. Bawang : Nggih kula janji. alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu..

Iwak: Uwis Bawang. lan wangi. ra percaya karepmu. iwak iki pancen kudune dipangan. wangi sisan.. ngetokake . Bawang : Ya Allah buk. Banjur Brambang nggoleki Bawang. Ibu : Yo wis. Dheweke sedhih banget. setrikan. Brambang: Percaya karepmu. Ibu : Sakkarepku ta. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk... menika iwak kula ..setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung . Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki... Saiki Bawang sekti. Lagi wae tangi. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki. sing sabar. Sawangen kuburanku kuwi. Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. Bawang: Iwak. wis garing. Esuke Brambang lan ibu kaget.. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. aku bakal njaga kowe... Sesuk Bawang tak kongkone. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya.. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan. sarapan wis cemepak... nduk cah ayu. Kabeh mesthi ana hikmahe. kari erine sing turah.. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun.. omahe uwis resik.... lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Brambang : Bu. menyang kuburane iwak emas. setrikan. kowe nginjena ben ngerti. ibu sarujuk marang gagasanmu. Ibu: Nggih pak! Nggih.aku sedhih banget. Brambang : Iya bu. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. ampun buk . amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang... ibu dhahar niki ??? Astagfirullah.. Bawang mlebu omah. Sarampunge mendhem eri iwak mau. Bawang : Mboten mbak .matur nuwun infonipun. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas.(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang...

Ajudan: Sendika dhawuh. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae.. Pangeran : Prajurit. Pangeran langsung kesengsem. Ing dalan. Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. arep di temoni . Kancanana aku mrana. Pangeran: Nuwun sewu. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. sawise ketemu banjur lapora menyang aku.. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae. iwak ngilang meneh.. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. Matur nuwun pangeran.. Ajudan: Inggih pangeran. aku janji.. Kula mboten maksud lancang. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . Ora mung sak desa.. Ing Kerajaan Palawija. Jaganen uwit kuwi ya Bawang. uwit kuwi godhonge emas.. Nuwun sewu. Nganti ing sawijining dina. kula padosaken tiyangipun . Bawang: Iya. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran.. nanging desa sebrang melu krungu kabare. mangga. awake dhewe kudu mrana. Ajudan : Nggih pangeran. Nanging kenya punika leres ayu sanget. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. Aku pengin nulungi kenya kae. duduhna aku. krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener. saka njaban negara barang.. kula ingkang nggadhahi uwit punika. Trenyuh ati kula... Ora suwe. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija.. Thukule iwak mau ora biasa. ngapunten pangeran.kowe saka urip nelangsa iki. Ajudan: Kados pundi niki. wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah.. ndang mangkat. Gelem rekasa pisan. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki. Pangeran: Ya. Bawang: Oh. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi. pangeran saka Kerajaan Palawija. Ana ing ngomahe Bawang. Jaganen kaya kowe njaga aku... Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. Ayo ajudan. Nanging ora kasil.. Pangeran: Ora apa-apa. bisa kanggo ngobati lelara. Sing nduweni uwit godhong emas.. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. cepet banget. Ayo.ya.... Godhonge.. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi. Anehe maneh. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang. Pangeran: Aku uga bingung.

Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta. Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran .. kula nyuwun pangestunipun.. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi...... Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku. Brambang: Mbok uwis ta bu. Ajudan karo Brambang mesam-mesem. Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene . kula nggih nyuwun cuti nikah. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija.. Pangeran banjur nyawang Bawang.. Aku iki pancen ayu. Ajudan: Purun bu.. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. kula. Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau. Bawang: Inggih Brambang.. Brambang: Ibu ki. Ajudan: Pangeran. Pangeran : Mboten bu.. Bawang nyawang saka kadohan. Ibu: Apa. aku njaluk ngapura ya. bu. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres. kula sampun ngicali raos sakit manah kula... ngapuranen aku ya Bawang. pangeran. Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya.... saestu pangeran. kowe patute karo ajudanku. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih. anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan .. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe. Brambang : Oh pangeranku. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu.kula ingkang nggadhahi. Brambang sanes jodho kula..pangeran Brambang : Oh. Mengko pestane digawe bareng. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. Terus padha nyiapake pesta pernikahan. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun. aku isin ta. Ibu: Aku iya Bawang. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan. Ibu : Nggih. saestu leres pangeran. Brambang: Bawang. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi. Pangeran: Oooo iya.bu. Mangga sedaya dipun wiwiti malih..... aku kejem karo kowe awit biyen. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran . Ajudan: Inggih bu.

Urip mulya sakteruse . .lan Bawang karo pangeran. ibune yo melu tinggal ing kerajaan..