Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

Iwak : Iya. nggih niki kula tak dheteng kali malih.. Sakit rasane ati kula emas. paring kula kekuatan lan kesabaran. Aku wis krungu dongamu mau. Sawise tekan ngomah Brambang bingung. Cliiiiinggg clinggg . mbenjang mawon . aja susah. Bawang : Nggih. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik.. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. emas. Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang.. klentu punapa kula niki. Nanging Bawang bingung. tur wis garing lan . Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Bawang : Nggih kula janji.. Iwak : Ora usah susah Bawang . wis aja sedhih yo Bawang. kok cepet banget ngumbahine. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang . Aku ngerti kowe uwong apik.Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti. kula saestu ngumbahi . Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau. kowe kudu sabar... Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas. niki sampun dalu.. Alhamdulillah yah. boten kuat duh Gusti .. Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak . Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. ibuk kalih Brambang malih. Tekan ngomah. ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane.. he! Bawang : Mboten bu. Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk . kula mantuk rumiyin . mbantu kowe yen lagi susah .. nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene.. ndhuk cah ayu. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. (ngerti-ngerti. Bawang isih bingung. aku bakal ngewangi kowe.. Nyuwun tulung duh Gusti. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu... Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali.

wangi sisan. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas. Bawang mlebu omah. setrikan.. wis garing. ibu dhahar niki ??? Astagfirullah.setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung . iwak iki pancen kudune dipangan. Brambang: Percaya karepmu. Sesuk Bawang tak kongkone. menika iwak kula . ampun buk . Ibu : Sakkarepku ta. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu.matur nuwun infonipun.. sing sabar. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan. ibu sarujuk marang gagasanmu. aku bakal njaga kowe.. nduk cah ayu. Bawang : Mboten mbak . sarapan wis cemepak. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. lan wangi. Bawang: Iwak. ngetokake . Sawangen kuburanku kuwi. Lagi wae tangi... Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres....aku sedhih banget. menyang kuburane iwak emas. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau.. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin.(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang. Bawang : Ya Allah buk.. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun.. Esuke Brambang lan ibu kaget.. Brambang : Iya bu. Sarampunge mendhem eri iwak mau. Iwak: Uwis Bawang. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun.. Kabeh mesthi ana hikmahe.. Ibu: Nggih pak! Nggih. setrikan. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani. Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. kowe nginjena ben ngerti.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya. Brambang : Bu.... kari erine sing turah.... Dheweke sedhih banget. (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik. Saiki Bawang sekti. Banjur Brambang nggoleki Bawang... lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Ibu : Yo wis. ra percaya karepmu. omahe uwis resik.

kula padosaken tiyangipun . Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener. aku janji. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit.. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae.. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang. Nanging kenya punika leres ayu sanget. Kula mboten maksud lancang. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih. Ayo ajudan. Trenyuh ati kula.kowe saka urip nelangsa iki. wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah. Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu.. Pangeran: Aku uga bingung... iwak ngilang meneh. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija. pangeran saka Kerajaan Palawija... uwit kuwi godhonge emas.. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku... Godhonge. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. cepet banget. krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur. Pangeran : Prajurit. Nganti ing sawijining dina.. Ana ing ngomahe Bawang.. saka njaban negara barang.. Pangeran: Ora apa-apa. kula ingkang nggadhahi uwit punika. Ajudan: Sendika dhawuh.. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. Pangeran: Nuwun sewu. Ing dalan. Pangeran langsung kesengsem. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. Nanging ora kasil. awake dhewe kudu mrana. Ora suwe. Bawang: Iya. sawise ketemu banjur lapora menyang aku.. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. Sing nduweni uwit godhong emas. Kancanana aku mrana. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku. Ing Kerajaan Palawija. Ajudan: Inggih pangeran. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki. Ora mung sak desa.. Jaganen kaya kowe njaga aku. mangga. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. ndang mangkat. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran. Ayo. bisa kanggo ngobati lelara. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi... Gelem rekasa pisan.. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. Ajudan: Kados pundi niki. Thukule iwak mau ora biasa. Bawang: Oh. Pangeran: Ya. arep di temoni . duduhna aku. Aku pengin nulungi kenya kae. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi.. Ajudan : Nggih pangeran.ya. Nuwun sewu.. Jaganen uwit kuwi ya Bawang. ngapunten pangeran. nanging desa sebrang melu krungu kabare. Anehe maneh. Matur nuwun pangeran. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau .

Ibu: Apa. Brambang: Bawang. Brambang sanes jodho kula.. kula. Ibu : Nggih. Pangeran: Oooo iya. Mengko pestane digawe bareng.. Ibu: Aku iya Bawang. Ajudan: Pangeran.... Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene .. Brambang : Oh pangeranku. ngapuranen aku ya Bawang.. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta.bu. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran . Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. Brambang: Mbok uwis ta bu. Pangeran banjur nyawang Bawang.... pangeran.. bu. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. kula nggih nyuwun cuti nikah. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres. Bawang nyawang saka kadohan.. Mangga sedaya dipun wiwiti malih. kowe patute karo ajudanku. saestu pangeran. Ajudan: Inggih bu. Aku iki pancen ayu.. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan. Ajudan: Purun bu.pangeran Brambang : Oh. Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran . Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. Pangeran : Mboten bu. Bawang: Inggih Brambang.. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem .. Ajudan karo Brambang mesam-mesem.. saestu leres pangeran.. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe.. Brambang: Ibu ki. kula nyuwun pangestunipun. aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan.. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi.. aku isin ta. Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi. Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku.. kula sampun ngicali raos sakit manah kula.. aku kejem karo kowe awit biyen.kula ingkang nggadhahi.. aku njaluk ngapura ya. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih. Terus padha nyiapake pesta pernikahan. anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan .

. Urip mulya sakteruse . ibune yo melu tinggal ing kerajaan.lan Bawang karo pangeran..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful