P. 1
BAwang Abang Bawang Putih

BAwang Abang Bawang Putih

|Views: 48|Likes:

More info:

Published by: Martyas Anggari Pamungkas on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. aja susah. Sakit rasane ati kula emas. Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu. (ngerti-ngerti. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane. mbantu kowe yen lagi susah .. Nyuwun tulung duh Gusti. wis aja sedhih yo Bawang.. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk .. Alhamdulillah yah. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. Bawang : Nggih kula janji. kok cepet banget ngumbahine. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. Sawise tekan ngomah Brambang bingung. kowe kudu sabar. Bawang isih bingung. mbenjang mawon . Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak . kula saestu ngumbahi . Iwak : Iya. nggih niki kula tak dheteng kali malih. Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas.. Tekan ngomah.. Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali. ibuk kalih Brambang malih.... Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas.. klentu punapa kula niki. Iwak : Ora usah susah Bawang . ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene. kula mantuk rumiyin .. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang . he! Bawang : Mboten bu. tur wis garing lan . paring kula kekuatan lan kesabaran.. Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau. Aku ngerti kowe uwong apik. Cliiiiinggg clinggg .. emas.Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti. klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah.. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. aku bakal ngewangi kowe. Aku wis krungu dongamu mau. boten kuat duh Gusti . Nanging Bawang bingung. Bawang : Nggih. niki sampun dalu. ndhuk cah ayu.. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang.

aku sedhih banget.. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas. Sesuk Bawang tak kongkone... Ibu : Sakkarepku ta.. Bawang : Ya Allah buk. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. Esuke Brambang lan ibu kaget. Bawang: Iwak. sarapan wis cemepak. Banjur Brambang nggoleki Bawang. setrikan..matur nuwun infonipun..setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung . ngetokake . Dheweke sedhih banget. Sarampunge mendhem eri iwak mau... menika iwak kula . aku bakal njaga kowe. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas... sing sabar. Ibu: Nggih pak! Nggih. ra percaya karepmu. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. kari erine sing turah.... kowe nginjena ben ngerti. Brambang : Iya bu. Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki. Brambang: Percaya karepmu. nduk cah ayu. Saiki Bawang sekti... ibu dhahar niki ??? Astagfirullah. Lagi wae tangi. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang.. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau. ampun buk ... (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik. Bawang : Mboten mbak . Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya. ibu sarujuk marang gagasanmu. wangi sisan. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu.. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan.. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun. omahe uwis resik.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk. setrikan. Brambang : Bu. menyang kuburane iwak emas. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin.. lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani. Sawangen kuburanku kuwi. Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. wis garing. Ibu : Yo wis. Iwak: Uwis Bawang. iwak iki pancen kudune dipangan. Kabeh mesthi ana hikmahe.. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. Bawang mlebu omah. lan wangi.(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang.

Nganti ing sawijining dina.. Thukule iwak mau ora biasa. Ora suwe. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . Gelem rekasa pisan.ya.. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija. Ajudan : Nggih pangeran. Bawang: Oh. ndang mangkat. kula ingkang nggadhahi uwit punika.. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih.. Ayo ajudan. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki. Ana ing ngomahe Bawang.. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku.. Pangeran: Nuwun sewu. aku janji.. Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. cepet banget. Ajudan: Sendika dhawuh. nanging desa sebrang melu krungu kabare. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku. Sing nduweni uwit godhong emas. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur. Nuwun sewu. Anehe maneh. Ajudan: Inggih pangeran. Nanging ora kasil... ngapunten pangeran.. Ajudan: Kados pundi niki. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. Aku pengin nulungi kenya kae.. Jaganen uwit kuwi ya Bawang. Jaganen kaya kowe njaga aku.. wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. Pangeran: Ya. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran..kowe saka urip nelangsa iki.. Kula mboten maksud lancang. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi.. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. Nanging kenya punika leres ayu sanget. awake dhewe kudu mrana. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang. Godhonge. pangeran saka Kerajaan Palawija. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. Pangeran: Ora apa-apa.. sawise ketemu banjur lapora menyang aku... Matur nuwun pangeran. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae. saka njaban negara barang. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. mangga. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. Pangeran : Prajurit.. Ayo. duduhna aku. bisa kanggo ngobati lelara. Ing dalan. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. Ora mung sak desa. Bawang: Iya. arep di temoni . Trenyuh ati kula.. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. Kancanana aku mrana. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit. uwit kuwi godhonge emas. Pangeran: Aku uga bingung. Ing Kerajaan Palawija. iwak ngilang meneh. Pangeran langsung kesengsem. kula padosaken tiyangipun .. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener.

Bawang: Inggih Brambang. Mangga sedaya dipun wiwiti malih. aku njaluk ngapura ya. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi. Pangeran banjur nyawang Bawang... Brambang sanes jodho kula. Ajudan: Purun bu. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. Ibu : Nggih. kula nggih nyuwun cuti nikah.. Pangeran: Oooo iya. Brambang: Bawang.. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . Mengko pestane digawe bareng. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. kula nyuwun pangestunipun.bu... anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan ... Aku iki pancen ayu. Ajudan: Inggih bu. kowe patute karo ajudanku. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun.. ngapuranen aku ya Bawang. Bawang nyawang saka kadohan. saestu pangeran.. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres. kula sampun ngicali raos sakit manah kula.. Ibu: Aku iya Bawang. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija. bu. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih.pangeran Brambang : Oh. Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku. aku kejem karo kowe awit biyen. Pangeran : Mboten bu. Ibu: Apa. Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran . aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. Brambang : Oh pangeranku... nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi. pangeran. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. Terus padha nyiapake pesta pernikahan.. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau.. Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi. Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene .. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran .. kula. Brambang: Mbok uwis ta bu.... Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta. saestu leres pangeran.. Ajudan: Pangeran.. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener.. Ajudan karo Brambang mesam-mesem. Brambang: Ibu ki.kula ingkang nggadhahi. aku isin ta.

.lan Bawang karo pangeran.. ibune yo melu tinggal ing kerajaan. Urip mulya sakteruse .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->