Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

emas.. kowe kudu sabar.. Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali. paring kula kekuatan lan kesabaran. Aku wis krungu dongamu mau.. Nyuwun tulung duh Gusti. kok cepet banget ngumbahine. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak.. Iwak : Iya. kula saestu ngumbahi . kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang ... Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak . Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak. klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. (ngerti-ngerti. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk . alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu.Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti. ibuk kalih Brambang malih. ndhuk cah ayu. Sawise tekan ngomah Brambang bingung. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane. Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau. tur wis garing lan . aku bakal ngewangi kowe. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. boten kuat duh Gusti . wis aja sedhih yo Bawang... niki sampun dalu. he! Bawang : Mboten bu. aja susah. Sakit rasane ati kula emas. klentu punapa kula niki. kula mantuk rumiyin . Bawang : Nggih kula janji. Aku ngerti kowe uwong apik. Iwak : Ora usah susah Bawang . Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak. mbantu kowe yen lagi susah .. Bawang isih bingung. nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene. Alhamdulillah yah. nggih niki kula tak dheteng kali malih. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. Nanging Bawang bingung.. Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. Tekan ngomah. Cliiiiinggg clinggg ... Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu.. ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali. mbenjang mawon .. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas. Bawang : Nggih.

. (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik. Esuke Brambang lan ibu kaget.. ampun buk .haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk... Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki.. Ibu : Yo wis..aku sedhih banget.matur nuwun infonipun. omahe uwis resik. lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Kabeh mesthi ana hikmahe. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati. Brambang : Bu. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas.. Sawangen kuburanku kuwi. ra percaya karepmu. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin.(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang. menyang kuburane iwak emas. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau.. kari erine sing turah. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. sarapan wis cemepak... Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya. ngetokake . ibu sarujuk marang gagasanmu.. Dheweke sedhih banget. ibu dhahar niki ??? Astagfirullah. Sesuk Bawang tak kongkone. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang. aku bakal njaga kowe.. lan wangi. Bawang : Ya Allah buk. Ibu: Nggih pak! Nggih.. Brambang: Percaya karepmu.setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung ... Sarampunge mendhem eri iwak mau. Brambang : Iya bu. nduk cah ayu. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun.. Banjur Brambang nggoleki Bawang. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki. Bawang: Iwak. Lagi wae tangi. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. kowe nginjena ben ngerti. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan. Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. Bawang mlebu omah. Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe. wangi sisan. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. wis garing.. Saiki Bawang sekti. Iwak: Uwis Bawang. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun. menika iwak kula . setrikan.. sing sabar. Ibu : Sakkarepku ta. iwak iki pancen kudune dipangan.. Bawang : Mboten mbak .. ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas... setrikan.

wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah. saka njaban negara barang. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi. Pangeran: Nuwun sewu. Bawang: Oh. Godhonge. Nanging kenya punika leres ayu sanget. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. Ajudan: Sendika dhawuh.. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku. Kancanana aku mrana. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener.. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . Ana ing ngomahe Bawang. sawise ketemu banjur lapora menyang aku.. Pangeran: Aku uga bingung. bisa kanggo ngobati lelara. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane.ya. pangeran saka Kerajaan Palawija. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki.. Aku pengin nulungi kenya kae. krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur... uwit kuwi godhonge emas. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. awake dhewe kudu mrana. Matur nuwun pangeran. Ajudan : Nggih pangeran. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. Jaganen kaya kowe njaga aku.. Sing nduweni uwit godhong emas. Thukule iwak mau ora biasa. Pangeran: Ora apa-apa.... Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang. Kula mboten maksud lancang. Anehe maneh. cepet banget. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. Ayo. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi. ngapunten pangeran. Jaganen uwit kuwi ya Bawang.. Ayo ajudan. Ing dalan.. Nuwun sewu. iwak ngilang meneh. Pangeran langsung kesengsem. ndang mangkat. kula padosaken tiyangipun . Pangeran: Ya. Nanging ora kasil.kowe saka urip nelangsa iki.. Bawang: Iya. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. Ajudan: Inggih pangeran. aku janji. arep di temoni . Ora mung sak desa. Pangeran : Prajurit.. nanging desa sebrang melu krungu kabare... Ajudan: Kados pundi niki. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku. Trenyuh ati kula. kula ingkang nggadhahi uwit punika. Gelem rekasa pisan... Nganti ing sawijining dina. Ing Kerajaan Palawija. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih... Ora suwe.. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae. duduhna aku. mangga.

Ibu : Nggih. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun. Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran ... Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene ... Ajudan: Purun bu.. kowe patute karo ajudanku. Ajudan: Pangeran. kula nyuwun pangestunipun.....bu. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih. kula.. Pangeran : Mboten bu.. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . kula nggih nyuwun cuti nikah. Bawang: Inggih Brambang.. Ibu: Apa. Brambang: Mbok uwis ta bu. Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta.kula ingkang nggadhahi. Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi.. Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi..... aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. kula sampun ngicali raos sakit manah kula. ngapuranen aku ya Bawang. saestu pangeran. saestu leres pangeran. Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran . Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran . Mengko pestane digawe bareng. Aku iki pancen ayu..pangeran Brambang : Oh. Ajudan: Inggih bu. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija. anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan .. Brambang: Ibu ki. bu. pangeran.. aku kejem karo kowe awit biyen.. Pangeran banjur nyawang Bawang. Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi. Brambang sanes jodho kula. Ibu: Aku iya Bawang. Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku. Brambang: Bawang. Bawang nyawang saka kadohan. Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres. Ajudan karo Brambang mesam-mesem. Brambang : Oh pangeranku. Pangeran: Oooo iya. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang. aku isin ta.. Terus padha nyiapake pesta pernikahan. aku njaluk ngapura ya.. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe. Mangga sedaya dipun wiwiti malih.

.lan Bawang karo pangeran. ibune yo melu tinggal ing kerajaan. . Urip mulya sakteruse .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful