Brambang lan Bawang« Ing desa Bumbu, ana prawan sing jeana inge Bawang.

Bocahe ayu, duwe watak sabar, narima, apik karo sapa wae. Dheweke urip karo bapake sing kerep lunga adoh menyang njaban kutha saperlu nyukupi kabutuhan anake mau. Ibune uwis seda, lan bapake duwe garwa meneh karo randha sing uwis duwe anak wadon aran Brambang. Niyate bapake megarwa meneh, supaya Bawang ora dhewekan yen pas ditinggal bapake. Nanging jebule ibu lan mbakyu tirine mau seana ing gawe sengsarane Bawang, tur kabeh kui ora dimengerteni dening bapake Bawang. Adhegan 1 Dina kuwi bapake Bawang arep budhal menyang Jakarta. Bapak: Ibu: Bapak: Brambang: Ibu: Bapak: Brambang: Bapak: Bawang: Bapak: wis ya bune. Aku bakal lunga seminggu. Titip Brambang karo Bawang ya. iya pak. Wis tenangna penggalih penjeana ingan. Wong yo wis padha gedhe, wis bisa jaga awake dhewe-dhewe. yo,,Brambang, Bawang, aja dadi bocah nakal. Sing manut karo ngendikane ibu. Iki bapak lunga golek dhuwit sik ya... Nggih,sampun supe oleh-olehe nggih pak. Hussh,Brambang! Bapak ki arep kerja dudu piknik, malah dijaluki oleh-oleh. Ora apa-apa. Arang-arang bapak lunga tekan Jakarta. Kowe padha njaluk oleh-oleh apa Brambang,Bawang? kula pengin jam tangan kados nggene kanca kula pak, sae nika. Turene nika tumbas saking Jakarta. oo ya gampang, mengko tak golekke. La kowe Bawang nyuwun apa? kula mboten pengin napa-napa kok pak. Ingkang paling penting bapak kondur sehat wal afiat mboten kirang setunggal menapa. bapak njaluk pengestumu ya nduk. Dongakna lancar sakabehane. Wis ya kabeh, bapak mangkat dhisik.

Bawang + Brambang + ngatos-atos pak! Ibu: Bareng bapak wis lunga, ibu lan Brambang banjur malih kejem marang Bawang Brambang: halah, pegel ngguya-ngguyu terus. Aku arep adus dhisik menyang kali. Ibu: aja lali klambine dikumbahi. Brambang: ibu ki piye ta? Prentah-prentah aku. Trus apa gunane Bawang kae? Ibu: oiya anakku sayang. He Bawang! Ngapa kowe meana ing wae? reka-reka budheg ta? Kana ndang ngumbahi. Ngomah banyune entek! Krungu? Bawang: dados kula kedah ngumbahi wonten pundi? Ibu: kali ta! Bodho temen bocah iki.. Bawang: kaliyan Brambang ngrencangi kula nggih bu. Brambang: eeeeeh, penake kowe. Ra sudi aku ngewangi kowe! Aku arep adus wae. Ibu: wis rasah kakehan omong. Ndang mangkat!

Iwak : Iya... paring kula kekuatan lan kesabaran. niki sampun dalu. Bawang : Nggih. nanging aja ngomong sapa-sapa yen kowe ngerti aku ana kene. mbenjang mawon . Bawang : Duh gusti?? Punapa niki? Iwak emas?? Kowe ngomong?? Kok bisa?? Iwak malih dadi sawijining Dewi Iwak : Aja wedi dhisik. Dongamu mesthi dimirengake dening Gusti Allah. wis aja sedhih yo Bawang. mbantu kowe yen lagi susah . Alhamdulillah yah.. Kula tresna ibu kaliyan bawang abang. Ibu : Anu anu! Mesthi iki mau ora mbok kumbah! Dolan menyang ngendi kowe mau. Aku ngerti kowe uwong apik. nggih niki kula tak dheteng kali malih.. emas. kula mboten pengin dadosaken repot ibu kaliyan Brambang . kowe kudu sabar. Bawang : Sinten niku ?? Iwak : Bawang. Ngerti-ngerti ana suara sing nyemauri dongane Bawang. Sakit rasane ati kula emas. kok bisa ketemu iwak emas apikan sing bisa ngomong Ibu : Bawang! Rene kowe! Apa iki ngumbahi ora pecus!! Ora resik! Bawang : EE anu bukk . Bawang : (Bawang nangis ) Ampun mbak.. ibuk kalih Brambang malih. Brambang ngerti2 mara Brambang: Lah alesan terus! Mesthi dolan kuwi bu! Bawang: Mboten mbak.. alesan ngumbahi ning kali ? Bawang : Mboten kok bu. ora ngerti sapa kuwi amarga rumangsa mung Bawang sing ana ing kali.. ndhuk cah ayu. Brambang: Bali ning kali saiki! Kumbahi kuwi kabeh!! Nyoh!! Brambang nyuntak klambi ing rinjing banjur di idak idak . Tekan ngomah. Bawang : Nggih kula janji. Assalamu¶alaikum (njunnjung rinjing banjur ning kali ) Sak tekane ning kali.. Bawang isih bingung. boten kuat duh Gusti . he! Bawang : Mboten bu. (ngerti-ngerti. klentu punapa kula niki. maturnuwun emas Iwak : Yen ngono saiki gawanen aku mulih aku bakal ngewangi kowe sak kabehane. Cliiiiinggg clinggg . Aku wis krungu dongamu mau.Bawang ngumbahi ana ing kali Bawang : Duh Gusti.. Nyuwun tulung duh Gusti. Brambang: Saiki yo saiki! Ibu : Kono saiki! Wis wani nglawan kowe. Nanging Bawang bingung. Iwak : Ora usah susah Bawang . Cah ayu kaya kowe ora bakal diwenehi bebendhu luwih saka kekuatanmu. aku bakal ngewangi kowe. kula saestu ngumbahi . Sawise tekan ngomah Brambang bingung. kok cepet banget ngumbahine.. klambi-klambi sing arep dikumbahi mau dadi resik lan rapi ) Bawang : Subhanallah. Bawang : Matur nuwun Dewi iwak. aja susah. Aku iki Dewi sing ndhelik ing wujud iwak emas.... Bawang nggoleki iwak emas Bawang : Emas. tur wis garing lan .. kula mantuk rumiyin .

Iwak: Uwis Bawang. mosok ngumbahi 5 menit klambine wis garing. amarga kacilakan bis! Bawang: Napa?? Bapak seda? Mboten estu ta bu? Ibu: La kena ngapa aku ngapusi? Kui mau pulisi sing tilpun. (Brambang banjur niliki klambi klambine ) Brambang : Kowe nyang dhukun mesthi!!Ora mungkin 5 menit ngumbahi resik.. Banjur Brambang lan ibu nggoreng iwak lan mangan iwake.. Bawang: Mboten mungkin!!! Kula mboten percaya. menyang kuburane iwak emas. Sing genah kabeh kuwi sak nyatane!! Bawang mlayu metu. Uwit sing thukul saka kuburanku kuwi sing bakal nylametake kowe.haha Brambang: La piye ta bu? Kok bisa ngono? Ibu: Iya nduk. ngetokake .(karo reka-reka nangis) Brambang: Ana apa ta bu? Sapa kuwi mau? Ibu: Brambang.. ibu dhahar niki ??? Astagfirullah. sarapan wis cemepak.. Bawang : Ya Allah buk.. ra percaya karepmu. kowe nginjena ben ngerti. nduk cah ayu. Brambang banjur bingung lan mlayu marani ibuke Brambang : Buk Bawang nganggo dhukun. ampun buk . lan ngerti Bawang ngomong-ngomong karo iwak. Kabeh mesthi ana hikmahe.. setrikan. Ibu: Nggih pak! Nggih. Wiwit dina iki awake dhewe bakal nduweni sakabehing bandha ing omah iki. dhweke keprungu suarane ibune lagi jagongan ana tilpun. Erine kuwi di pendhem ana mburi omah. Esuke Brambang lan ibu kaget. iwak iki pancen kudune dipangan.. sing sabar. lan wangi. Ibu : Sakkarepku ta. Brambang marani ibune lan crita apa sing disawang. kari erine sing turah. Lagi wae tangi. Brambang : Bu.. Sarampunge mendhem eri iwak mau. Sesuk Bawang tak kongkone. Bapake Bawang ditemokake tiwas pas perjalanan mulih mau. nangis karo ndhekep kuburane iwak emas. Ora mungkin to bu?? Ibu : Apa iya ta nduk?? Dhukun ngendi? Ora ana dukun ing desa iki. aku bakal njaga kowe.matur nuwun infonipun. Bawang ngerti saka kadohan banjur marani.... ibu sarujuk marang gagasanmu. Ibu : Yo wis.... menika iwak kula ... setrikan. Banjur Brambang nggoleki Bawang. Bawang : Mboten mbak . Brambang : Lha terus apa bu?? Mesthi ana sing ora beres. wangi sisan.. Bawang: Iwak.aku sedhih banget. Brambang: Percaya karepmu.... ora gur diopeni ngono kui! Bawang banjur nangis lan njupuki eri iwak mas. Sawangen kuburanku kuwi. Dheweke sedhih banget. aku ngerti saiki! Bawang duwe iwak ajaib!! Digoreng wae bu « Ibu : Apa iya ?? Nak iya tenan.. Bawang: Hah? Iwak? Kok kowe isih urip? Iwak: Aku ora bakal mati. Brambang : Iya bu. Kula badhe ngabari lare-lare rumiyin. Bawang mlebu omah.. Saiki Bawang sekti.setrikan sisan Brambang : Eh Bawang! Ngumbahi apa mlaku-mlaku kowe mau?? 5 menit rampung . omahe uwis resik. wis garing.

Pangeran: Ora apa-apa.. nanging desa sebrang melu krungu kabare. ngapunten pangeran. Nanging ora kasil. Ayo. Pangeran : Prajurit.. Pangeran lan ajudane kepethuk Bawang sing lagi saka kali lan kangelan ngusung kumbahane. Thukule iwak mau ora biasa.ya. aku entuk njaluk ta? Bawang: Mbok nggih. Brambang lan Ibu nggumun lan bingung karo kadadeyan iku mau . krungu kabar godhong ajaib kuwi lan nggoleki panggonan ning ngendi uwit kuwi mau ditandur. Pangeran: Aku uga bingung... Nanging dheweke ora ngerti yen jebule Bawang uwong sing digoleki. Pangeran langsung kesengsem. saka njaban negara barang.. Mesthi bakal tak jaga sakuwate aku. Wis dak tekakake dhokter-dhokter sing paling apik ing negara iki. uwit kuwi godhonge emas.. ndang mangkat. Ayo ajudan.. Ana ing ngomahe Bawang.. Matur nuwun pangeran. Lagi sepisanan ketemu karo Bawang. wonten kersa punapa panjenengan tindak mriki? Pangeran: Aku lagi goleki uwong sing duwe uwit ajaib. Saperlu njaluk godhonge uwit ajaib kuwi... mangga. Mbok menawi Bagindha raja saget dipun obati dening uwit punika pangeran.. Trenyuh ati kula. Ajudan : Nggih pangeran. Pangeran: Nuwun sewu. Aku pengin nulungi kenya kae. Sing nduweni uwit godhong emas. arep di temoni . Ing dalan. Sapa jenengmu? Bawang: Kula Bawang. Godhonge. Ajudan: Tigang dinten kepengker kula mireng kabar. iwak ngilang meneh.. Gelem rekasa pisan.. Brambang : Ana apa iki??? Ajudan : Dhawuh saka Pangeran. wonten ing desa Bumbu wonten uwit ingkang saget nambani lelara kathah. Apa kowe ngerti sapa sing nduweni? Bawang: Keleresan Pangeran. Ajudan: Inggih pangeran.. kuburan sing kena eluhe Bawang mau thukul uwit. Aku pancen duwe niyat nulungi awakmu. Kula mboten maksud lancang. Pangeran? Bagindha raja kesarasanipun langkung mboten sae. Pangeran: Ing jaman saiki isih ana wae wong ayu kaya kenya kae. Pangeran: Ya. Bawang: Iya. aku janji. pangeran saka Kerajaan Palawija. punapa penjenengan kersa kula tulungi? Bawang: Panjenengan sinten? Pangeran: Aku Pangeran saka Kerajaan Palawija. Ora mung sak desa.. Ing Kerajaan Palawija. Kancanana aku mrana. Aku arep njaluk godhonge kanggo ngobati Ramaku. Nanging kenya punika leres ayu sanget. cepet banget. Pangeran: Saktenane? Beja tenan aku iki.. Anane uwit kuwi dadi gempar ing deso Bumbu. Bawang: Uwit ajaib? Ingkang nggadhahi godhong emas? Pangeran: Iya bener. Jaganen uwit kuwi ya Bawang.. Bawang: Oh. bisa kanggo ngobati lelara. Anehe maneh. Ajudan: Kados pundi niki.... Ajudan: Sendika dhawuh.kowe saka urip nelangsa iki. Nganti ing sawijining dina. kula ingkang nggadhahi uwit punika. awake dhewe kudu mrana.. Nuwun sewu. Jaganen kaya kowe njaga aku. sawise ketemu banjur lapora menyang aku. Ora suwe. golekana sapa sing nduwe uwit kuwi. kula padosaken tiyangipun . duduhna aku.

Pangeran: Pancen beja tenan awake dhewe mara rene ajudan. Kabeh: SARUJUK!! Sawise tejkan kerajaan Palawija. Ajudan karo Brambang mesam-mesem. aku isin ta. Terus padha nyiapake pesta pernikahan. saestu leres pangeran. bu...... Bawang kaliyan panjenengan badhe nikah ta. Pangeran : Punapa leres panjenengan ingkang gadhah uwit punika ?? Brambang : Oh inggih leres.. Pangeran langsung kongkonan tabib kerajaan kanggo nggawe obat saka godhong mau.kula ingkang nggadhahi. saestu pangeran. Brambang: Mbok uwis ta bu. Ibu : Nggih. inggih anak kula sing ayu niki ingkang nanem . Ajudan: Pangeran. pundi pangeranipun sakpunika?? Ibu : Inggiih. nanging asline aku mung iri karo praupanmu sing ayu kuwi. Banjur Bagindha raja sehat maneh sawise ngunjuk ramuan kuwi.. Brambang banjur nikah karo ajudane pangeran . Mesthi akeh wong lanang liya sing tresna karo aku. Brambang sanes jodho kula.. kowe gelem dadi bojone anakku? Kabeh awas-awasan. Ibu : Eh eh apa iki ? Brambang ayu pangeran .. banjur nangis ngerti Brambang lan Ibu ngapusi marang ajudane pangeran.. anak kula sing kudune dados garawanipun panjenengan . kula sampun ngicali raos sakit manah kula. Bawang mrenea! BAWANG : Kula pangeran .pangeran Brambang : Oh. kowe patute karo ajudanku. Brambang: Ibu ki.. Ibu: Aku iya Bawang. Bawang: Inggih Brambang... Pangeran kaliyan Bawang pancen serasi.bu. niki anak kula sing ayu purun dados garwanipun panjenengan Pangeran : Ora bener. Aku ngerti sak benere sing duwe uwit ajaib iki Bawang.. aku kejem karo kowe awit biyen. Brambang: Bawang. aku mung kuwatir anakku kesaingi dening awakmu. Ajudan : Pangeran bakal tindak menyang rene .. Ajudan: Purun bu. Brambang : Oh pangeranku. ngapuranen aku ya Bawang. Aku iki pancen ayu. Ajudan: Inggih bu... Mangga sedaya dipun wiwiti malih. Mengko pestane digawe bareng. kula nyuwun pangestunipun. Ibu: Piye Brambang? Brambang: Iya. pangeran. Bawang nyawang saka kadohan. Pangeran : Kowe gelem dadi bojoku ? Bawang: (kaget) Nggih purun.. Ibu: Apa. aku njaluk ngapura ya. kepiye yen Bawang sakluarga pindhah menyang kerajaan.. Nanging saiki kabeh wis entuk jodho dhewe-dhewe. Pangeran: Oooo iya. kula nggih nyuwun cuti nikah. Pangeran : Mboten bu.... kula.. Pangeran banjur nyawang Bawang.

ibune yo melu tinggal ing kerajaan. .lan Bawang karo pangeran. Urip mulya sakteruse ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful