Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

membuat pemerhatian. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. membuat inkuiri. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). binaan. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. Justeru. menulis catatan dan melakar gambar rajah. membina hipotesis. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. perkataan itu adalah INKUIRI. 2000). sentuhan. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. mereka bentuk eksperimen. inkuiri. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. menyoal. penyelesaian masalah. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. lukisan. menyusun dan mengelas. lakonan dan bercerita. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. menjalankan eksperimen. Justeru. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. Melalui inkuiri. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. 1990). menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. melakukan eksperimen. Dalam konteks pendidikan awal. Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. Inkuiri didefinisikan . pendengaran. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. menemu bual. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu.peringkat awal kanak-kanak. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership.

Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. prihatin dan sebagainya. mengemukakan soalan. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. Dalam contoh ini. seperti berfikir. mencadangkan jawapan. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. 1993). menterjemah dan membina teori. penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. membuat hipotesis. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Mengikut National Science Education Standards (1996). (Hendricks. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. 2000). kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . mengurus. pemakanan. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Inkuiri adalah proses yang kompleks. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. merancang dan menjalankan eksperimen. imaginasi. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. Contohnya.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. mengesan habitat. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. Melalui inkuiri.

dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Daripada perspektif pedagogi. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. Daripada perspektif sains. p. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. 1991. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. 27) Justeru. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. 1987). Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. perdebatan dan perbincangan. Seperti Novak (1964) cadangkan. Mengikut model konstruktivis. keterbukaan dan keraguan.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Namun begitu. inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. Dalam kelas. (National Science Board. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. mengguna. 1991). Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. 1989). 1985). Penyiasatan ataupun pembelajaran . Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik.

Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. bau. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. Melalui pemerhatian. kanak-kanak membina . Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. 1984). Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. penyelesaian. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. sentuhan. mengelas maklumat. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. Mengumpul. menyusun ikut urutan. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. kehidupan yang lain. penerokaan dan membuat keputusan. mengaitkan pengetahuan. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. membanding dan mengukur. berkomunikasi.

Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. 1985. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. Sifat ingin tahu . 1987). serta berkongsi idea dan pendapat. meramal. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. 1968). Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. 1986). Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi. pemikiran kritikal. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang.. pengukuran. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical. Menghormati persekitaran yang dipelajari. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. 1988). Rakow. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. pengelasan. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras.kefahaman dalam pengetahuan. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. 1985. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. menerangkan dan membuat inferens. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. merenung. menyoal. 1990).

seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. mencabar. dan berbincang sesama sendiri. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. 1938). pengelasan. pengukuran. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. membuat inferens dan sebagainya. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. konsep atau prinsip adalah inkuiri. melakukan aktiviti. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. membuat rujukan termasuk pakar. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. menerangkan. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. ramalan. mengandungi empat proses. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. fakta. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. hipotesis dan konsep awal. bila memberi maklumat. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. memberi fokus. pertanyaan. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. mengesan pola dalam data pemerhatian. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. Empat proses itu adalah. membuat pengitlakan. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. meramal. pengalaman.

Apabila dirancang dengan teliti. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Dalam pendekatan ini. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada . Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Kanak-kanak. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. walaupun tidak diminta. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Namun. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Guru boleh. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. contohnya. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini.

Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. Apabila tidak pasti. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan.kanak-kanak. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat . membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. sains diintegrasikan dalam kurikulum. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. Pada peringkat awal kanak-kanak. Aplikasi dalam kehidupan seharian. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Dengan merancang pengajaran. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan.

haiwan.dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. sentuhan. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. rasa. air dan sebagainya. Pada peringkat awal kanak-kanak. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. aktif. bau. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. . aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on.

(3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. Dalam pengajaran penemuan. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia. asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan. pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu. (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. guru bertindak sebagai pereka bentuk. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . Akan tetapi. Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui. Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. Menurut beliau. (6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat. (4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat.

Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain. Akan tetapi. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza. Justeru. tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik. pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. . prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan. Jadi. kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. Selain itu. Menurut bukunya The Act of Discovery (1961).

Oleh itu. Dalam inkuiri terbuka.-Menggunakan set induksi yang menarik . Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. atau daripada masalah yang dikemukakan. merancang aktiviti kajian. membentuk hipotesis. Kesimpulannya. pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru . manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶.Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. Mewujudkan motivasi . Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan.

Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1..Menyediakan alat bantu mengajar .Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful