Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. membuat pemerhatian. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. Justeru. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. inkuiri. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. lukisan. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. 2000). Melalui inkuiri. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. menemu bual. Justeru. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. menyoal. menyusun dan mengelas.peringkat awal kanak-kanak. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. Inkuiri didefinisikan . kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. 1990). Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. pendengaran. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. melakukan eksperimen. perkataan itu adalah INKUIRI. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. menjalankan eksperimen. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). Dalam konteks pendidikan awal. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. lakonan dan bercerita. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. mereka bentuk eksperimen. membuat inkuiri. penyelesaian masalah. binaan. menulis catatan dan melakar gambar rajah. membina hipotesis. sentuhan.

Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. 1993). menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . Dalam contoh ini. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. imaginasi. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. menterjemah dan membina teori. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. prihatin dan sebagainya. mencadangkan jawapan. Contohnya. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. (Hendricks. Mengikut National Science Education Standards (1996). Melalui inkuiri. Inkuiri adalah proses yang kompleks. 2000). mengesan habitat. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. mengurus. pemakanan. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. membuat hipotesis. seperti berfikir. merancang dan menjalankan eksperimen. mengemukakan soalan. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik.

Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. 1989). pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. Namun begitu. 1991). 27) Justeru. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. (National Science Board. Penyiasatan ataupun pembelajaran . Daripada perspektif sains. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. keterbukaan dan keraguan. p. inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. mengguna. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. Seperti Novak (1964) cadangkan. Dalam kelas. 1985). 1991. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. Daripada perspektif pedagogi. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. Mengikut model konstruktivis. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. 1987). dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. perdebatan dan perbincangan. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina.

Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. kanak-kanak membina . membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. menyusun ikut urutan. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. penyelesaian. berkomunikasi. bau. sentuhan. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. Melalui pemerhatian. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. 1984). Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. mengelas maklumat. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. penerokaan dan membuat keputusan. membanding dan mengukur. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. kehidupan yang lain. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. Mengumpul. mengaitkan pengetahuan.

pemikiran kritikal. Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip.. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. Sifat ingin tahu . Rakow. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. serta berkongsi idea dan pendapat. 1968). merenung. Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. pengelasan. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. 1986). 1990). dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. 1988). Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. 1985. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi. 1985. pengukuran. Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. menyoal. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. meramal. Menghormati persekitaran yang dipelajari. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. 1987). Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical.kefahaman dalam pengetahuan. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. menerangkan dan membuat inferens. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama.

Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. menerangkan. dan berbincang sesama sendiri. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. mengandungi empat proses. pengalaman. konsep atau prinsip adalah inkuiri. memberi fokus. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. melakukan aktiviti. bila memberi maklumat. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). mengesan pola dalam data pemerhatian. pengelasan. membuat rujukan termasuk pakar. fakta. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. hipotesis dan konsep awal. membuat inferens dan sebagainya. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. pertanyaan. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. membuat refleksi dan mengemukakan soalan.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. pengukuran. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. Empat proses itu adalah. membuat pengitlakan. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. ramalan. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. meramal. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. mencabar. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. 1938). Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey.

Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Dalam pendekatan ini. Kanak-kanak. membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Guru boleh. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. walaupun tidak diminta. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Apabila dirancang dengan teliti. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Namun. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. contohnya. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada . menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan.

Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Pada peringkat awal kanak-kanak. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. Aplikasi dalam kehidupan seharian. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan.kanak-kanak. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. sains diintegrasikan dalam kurikulum. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat . Dengan merancang pengajaran. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. Apabila tidak pasti. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman.

bau. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. haiwan. . autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. Pada peringkat awal kanak-kanak. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. rasa. sentuhan. aktif.dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. air dan sebagainya. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan.

(4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat. langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu. Menurut beliau. Dalam pengajaran penemuan.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan. guru bertindak sebagai pereka bentuk. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia. (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu. (3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. Akan tetapi. (6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat.

pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu. Menurut bukunya The Act of Discovery (1961). Justeru. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. Akan tetapi. Jadi. Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain. tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik. prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan. . kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama. kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah.

Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2. merancang aktiviti kajian. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru . Dalam inkuiri terbuka. Mewujudkan motivasi . Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan. atau daripada masalah yang dikemukakan. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan.-Menggunakan set induksi yang menarik . ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. Oleh itu. Kesimpulannya. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. membentuk hipotesis.

Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1.Menyediakan alat bantu mengajar ..Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai .