Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. menyusun dan mengelas. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. Justeru.peringkat awal kanak-kanak. mereka bentuk eksperimen. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. Inkuiri didefinisikan . pendengaran. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. menemu bual. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 1990). perkataan itu adalah INKUIRI. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. membina hipotesis. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. sentuhan. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. menulis catatan dan melakar gambar rajah. 2000). Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. melakukan eksperimen. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). inkuiri. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. Melalui inkuiri. membuat inkuiri. Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. binaan. menyoal. penyelesaian masalah. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. Dalam konteks pendidikan awal. membuat pemerhatian. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. menjalankan eksperimen. lukisan. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. Justeru. lakonan dan bercerita.

mencadangkan jawapan. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. menterjemah dan membina teori. Dalam contoh ini. Melalui inkuiri. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. pemakanan. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. mengurus. Mengikut National Science Education Standards (1996). menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. seperti berfikir. 1993). Contohnya. penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . membuat hipotesis. mengemukakan soalan. (Hendricks. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. mengesan habitat. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. Inkuiri adalah proses yang kompleks. prihatin dan sebagainya. imaginasi. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. merancang dan menjalankan eksperimen. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. 2000). taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data.

Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Mengikut model konstruktivis. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. 1985). pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. Dalam kelas. 1991). Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. keterbukaan dan keraguan. p. (National Science Board. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Namun begitu. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Penyiasatan ataupun pembelajaran . pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. 1987). Seperti Novak (1964) cadangkan. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. perdebatan dan perbincangan. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. 27) Justeru. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. Daripada perspektif sains. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Daripada perspektif pedagogi. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. 1991. mengguna. 1989). dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu.

berkomunikasi. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. bau. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. penyelesaian. mengaitkan pengetahuan. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan yang lain. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. Mengumpul. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. mengelas maklumat. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. sentuhan. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. penerokaan dan membuat keputusan. kanak-kanak membina . menyusun ikut urutan. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. membanding dan mengukur. Melalui pemerhatian. 1984). namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat.

pemikiran kritikal. serta berkongsi idea dan pendapat. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi. Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri.kefahaman dalam pengetahuan. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. Menghormati persekitaran yang dipelajari. 1987). Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. pengelasan. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. 1986). pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan.. 1968). 1988). meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical. menyoal. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. merenung. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. 1985. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Rakow. pengukuran. Sifat ingin tahu . 1990). Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. 1985. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. meramal. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. menerangkan dan membuat inferens. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan.

Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. membuat pengitlakan. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. 1938). Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. membuat rujukan termasuk pakar. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. dan berbincang sesama sendiri. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. mencabar. konsep atau prinsip adalah inkuiri. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. memberi fokus. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. ramalan. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. pengalaman. bila memberi maklumat. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . membuat inferens dan sebagainya. Empat proses itu adalah. menerangkan. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. mengandungi empat proses. fakta. pertanyaan. mengesan pola dalam data pemerhatian. hipotesis dan konsep awal. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. pengelasan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. pengukuran. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. meramal. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. melakukan aktiviti.

Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada . Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Apabila dirancang dengan teliti. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. contohnya. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Kanak-kanak. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. Guru boleh. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. walaupun tidak diminta. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Namun. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Dalam pendekatan ini.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar.

Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat . konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Dengan merancang pengajaran. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Apabila tidak pasti.kanak-kanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. Aplikasi dalam kehidupan seharian. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Pada peringkat awal kanak-kanak. Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. sains diintegrasikan dalam kurikulum.

dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. . Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. aktif. Pada peringkat awal kanak-kanak. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. haiwan. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. rasa. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan. sentuhan. air dan sebagainya. bau.

Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. (4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat. Akan tetapi. (6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. guru bertindak sebagai pereka bentuk. (3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan. pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu. Dalam pengajaran penemuan.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu. Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia. Menurut beliau. asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui.

tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. Menurut bukunya The Act of Discovery (1961). pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. . Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza. kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain. Justeru. kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama. prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi. Jadi. Selain itu.

ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. Dalam inkuiri terbuka. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya. pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru . model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan.Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2. Mewujudkan motivasi . Oleh itu. membentuk hipotesis.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan.-Menggunakan set induksi yang menarik . terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. merancang aktiviti kajian. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. atau daripada masalah yang dikemukakan.

.Menyediakan alat bantu mengajar .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1. Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P .Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai .