Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

membuat inkuiri. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. Justeru. menulis catatan dan melakar gambar rajah. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. pendengaran. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 1990). kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. membina hipotesis. menyusun dan mengelas. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Dalam konteks pendidikan awal. Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. menyoal. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. Melalui inkuiri. membuat pemerhatian. penyelesaian masalah. lakonan dan bercerita. inkuiri. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). menjalankan eksperimen. binaan. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. 2000). mereka bentuk eksperimen. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. menemu bual. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. perkataan itu adalah INKUIRI. Justeru. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. sentuhan. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. lukisan. melakukan eksperimen. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.peringkat awal kanak-kanak. Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. Inkuiri didefinisikan .

1993). menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. Mengikut National Science Education Standards (1996). (Hendricks. Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . Inkuiri adalah proses yang kompleks. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis. Contohnya. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. mengurus. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. Dalam contoh ini. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. mencadangkan jawapan. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. menterjemah dan membina teori. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. pemakanan. seperti berfikir. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. merancang dan menjalankan eksperimen. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. prihatin dan sebagainya. mengemukakan soalan. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. Melalui inkuiri. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. imaginasi. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. 2000). mengesan habitat. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. membuat hipotesis. penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh.

Seperti Novak (1964) cadangkan. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. Penyiasatan ataupun pembelajaran . pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. Daripada perspektif pedagogi. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. p. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. 1991). inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. 1985). Namun begitu. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. mengguna. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. (National Science Board. keterbukaan dan keraguan. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. Dalam kelas. 27) Justeru. 1991. Mengikut model konstruktivis. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. 1987). dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. 1989). Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. Daripada perspektif sains. perdebatan dan perbincangan. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak.

Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. mengelas maklumat. penyelesaian. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. menyusun ikut urutan. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. penerokaan dan membuat keputusan. membanding dan mengukur. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. Mengumpul. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. bau. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. kanak-kanak membina . Melalui pemerhatian. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. mengaitkan pengetahuan. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. kehidupan yang lain. berkomunikasi.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. sentuhan. 1984).

Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. Sifat ingin tahu . kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. pemikiran kritikal. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. Rakow. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. 1987). Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. menyoal. Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains.. meramal. 1985. Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan.kefahaman dalam pengetahuan. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. 1990). 1985. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. 1968). serta berkongsi idea dan pendapat. menerangkan dan membuat inferens. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. merenung. pengelasan. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. 1988). 1986). Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical. Menghormati persekitaran yang dipelajari. pengukuran.

fakta. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. pertanyaan. pengukuran. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. membuat inferens dan sebagainya. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. hipotesis dan konsep awal. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. menerangkan. pengelasan. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. 1938). membuat pengitlakan. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Empat proses itu adalah. membuat rujukan termasuk pakar. mencabar. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. konsep atau prinsip adalah inkuiri. melakukan aktiviti. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. mengandungi empat proses. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. pengalaman. dan berbincang sesama sendiri. bila memberi maklumat. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . dan tahu bila dan bagaimana membimbing. ramalan. meramal. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. mengesan pola dalam data pemerhatian. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. memberi fokus. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh.

membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. membuat perbandingan dan mencari persamaan. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada . Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. Namun. Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Apabila dirancang dengan teliti. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Dalam pendekatan ini. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Guru boleh. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. walaupun tidak diminta.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Kanak-kanak. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. contohnya.

Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. Dengan merancang pengajaran. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. Apabila tidak pasti. Pada peringkat awal kanak-kanak. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Aplikasi dalam kehidupan seharian. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. sains diintegrasikan dalam kurikulum. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan.kanak-kanak. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat . membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan.

sentuhan. . autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. rasa. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. haiwan. bau. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. Pada peringkat awal kanak-kanak. air dan sebagainya. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. aktif. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan.dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi.

(6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. Menurut beliau. Dalam pengajaran penemuan. Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan. Akan tetapi. pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu. Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui. (3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia. (4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat. langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. guru bertindak sebagai pereka bentuk.

Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain. Menurut bukunya The Act of Discovery (1961). Justeru. Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza. kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan. Akan tetapi.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah. . tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik. Jadi. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. Selain itu. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama.

Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Oleh itu. atau daripada masalah yang dikemukakan. Kesimpulannya. merancang aktiviti kajian.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru . Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. membentuk hipotesis.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan.-Menggunakan set induksi yang menarik . Mewujudkan motivasi . Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti.Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2. Dalam inkuiri terbuka.

Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P ..Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1.Menyediakan alat bantu mengajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful