Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan hands-on dan

minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan hands-on dan minds-on ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanakkanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada

Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan sains seperti yang diamalkan. binaan. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. 1990). menyoal. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. lakonan dan bercerita. Justeru. Melalui inkuiri. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. membuat inkuiri.peringkat awal kanak-kanak. menemu bual. 2000). maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. mereka bentuk eksperimen. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: Menanya soalan Meneroka dan menyiasat Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat Membuat penjelasan yang munasabah Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. melakukan eksperimen. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). Projekprojek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai dan memantapkan kemahirankemahiran memerhati. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. membina hipotesis. pendengaran. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inkuiri didefinisikan . Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. menulis catatan dan melakar gambar rajah. Justeru. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. menjalankan eksperimen. lukisan. penyelesaian masalah. sentuhan. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. menyusun dan mengelas. dan meneliti aspekaspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. perkataan itu adalah INKUIRI. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. membuat pemerhatian. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. Dalam konteks pendidikan awal. inkuiri.

Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. Inkuiri saintifik berlaku apabila: Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi . mengesan habitat. Contohnya. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. (Hendricks. Melalui inkuiri. kanak-kanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. mengurus. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. membuat hipotesis. Inkuiri adalah proses yang kompleks. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. Dalam contoh ini. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. Mengikut National Science Education Standards (1996). Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains.sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. seperti berfikir. 1993). merancang dan menjalankan eksperimen. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. mencadangkan jawapan. 2000). kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambar-gambar yang dilukis. pemakanan. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. meneliti buku-buku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. penjelasan serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. prihatin dan sebagainya. menterjemah dan membina teori. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. imaginasi. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. mengemukakan soalan. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman.

p. 1987). kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard.konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. 27) Justeru. 1989). Dalam kelas. Daripada perspektif sains. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. Seperti Novak (1964) cadangkan. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. Daripada perspektif pedagogi. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. mengguna. 1985). keterbukaan dan keraguan. inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. 1991). pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. Mengikut model konstruktivis. 1991. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. perdebatan dan perbincangan. Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. (National Science Board. Namun begitu. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. Penyiasatan ataupun pembelajaran . Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu.

Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. Mengumpul. membanding dan mengukur. Melalui pemerhatian.bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (McIntyre. kanak-kanak membina . penyelesaian. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanak-kanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang dilalui. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. berkomunikasi. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. mengelas maklumat. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. menyusun ikut urutan. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. mengaitkan pengetahuan. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. penerokaan dan membuat keputusan. kehidupan yang lain. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. 1984). sentuhan. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. bau. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik.

Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. pengukuran. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: Meningkatkan prestasi kanak-kanak. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. pengelasan. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. menerangkan dan membuat inferens. Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. 1990). meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logicomathematical. Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. 1985. Sifat ingin tahu . Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. Rakow. Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. menyoal. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. merenung. serta berkongsi idea dan pendapat. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. 1985. Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. pemikiran kritikal. 1986). Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. 1987). Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. meramal.kefahaman dalam pengetahuan. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. 1968). 1988). sikap positif ke atas sains (Kyle et al. Menghormati persekitaran yang dipelajari. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan lain tidak diperlukan lagi..

Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. membuat inferens dan sebagainya. 1938). ramalan. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. melakukan aktiviti. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. mengesan pola dalam data pemerhatian. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak.seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanak-kanak. pengalaman. membuat pengitlakan. pertanyaan. meramal. menerangkan. memberi fokus. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. dan berbincang sesama sendiri. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. hipotesis dan konsep awal. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. fakta. mengandungi empat proses. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. membuat rujukan termasuk pakar. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. bila memberi maklumat. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi . Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. konsep atau prinsip adalah inkuiri. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. pengukuran. mencabar. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. pengelasan. Empat proses itu adalah. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri.

bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. Apabila dirancang dengan teliti. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanakkanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. Guru boleh. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka.kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Namun. walaupun tidak diminta. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. membuat perbandingan dan mencari persamaan. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhantumbuhan. Kanak-kanak. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Dalam pendekatan ini. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Pembelajaran inkuiripenemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. contohnya. membolehkan kanak-kanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada . kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri.

Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat . pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimeneksperimen yang mudah. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari? Fakta. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Pada peringkat awal kanak-kanak. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanakkanak? Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. Penutup Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanak-kanak buat. Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanakkanak. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanakkanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku? Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak.kanak-kanak. sains diintegrasikan dalam kurikulum. Dengan merancang pengajaran. Aplikasi dalam kehidupan seharian. Apakah cara yang paling baik melakukannya? Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. Apabila tidak pasti. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Apakah bahan-bahan yang saya perlukan? Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan? Soalan-soalan perbincangan. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian.

haiwan. bau. sentuhan. rasa. aktif. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. . kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. Pada peringkat awal kanak-kanak.dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanak-kanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui bukubuku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. air dan sebagainya. pendengaran dan manipulasi bahan-bahan.

Menurut beliau. Guru tidak membekalkan jawapan sebaliknya memberi peluang kepada pelajar memikir dan µmenemui¶ ilmu sendiri. Dalam pengajaran penemuan. Akan tetapi. Pendekatan pembelajaran penemuan tidak mempunyai model pengajaran yang tertentu tetapi dilaksanakan mengikut kesesuaian subjek dan pelajar yang terlibat. tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu. penemuan taakulan induktif merupakan kaedah terbaik untuk memperoleh pengetahuan berbentuk hukum dan konsep . (2) membangkitkan minat pelajar terhadap ketidakpastian masalah. pembelajaran penemuan tidak terhad pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia. (4) membantu pelajar mencari dan mengorganisasikan maklumat. (6) memandu pelajar menganalisis kesimpulan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. (3) menyatakan pelbagai hipotesis yang mungkin. Sungguhpun ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan merupakan suatu yang baru dan belum diketahui. guru bertindak sebagai pereka bentuk. asalkan ia diperoleh melalui daya usaha pelajar sendiri boleh dikategorikan sebagai satu ³penemuan´. langkahlangkah umum yang digariskan oleh Bruner termasuk: (1) pembentukan masalah yang dapat menarik minat pelajar. (5) memandu pelajar menilai dan membuat kesimpulan.Kaedah Pembelajaran Penemuan Apakah yang dimaksudkan oleh kaedah pembelajaran penemuan? Menurut Bruner. pemudacara dan pembekal bahan serta menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif untuk menemui teori atau kesimpulan tertentu.

Akan tetapi. Menurut bukunya The Act of Discovery (1961). pemikiran kritis dan kreatif individu sekiranya dirancang dan dilaksanakan dengan baik. kaedah pembelajaran penemuan tidak semestinya bersesuaian untuk semua pelajar. Selain itu. Justeru. kaedah tersebut tidak sesuai dijadikan sebagai kaedah pengajaran yang utama. terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam kaedah pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Bruner. prosesnya juga akan mengambil masa yang lama serta tidak dapat menjamin hasil dan prestasi pembelajaran yang diinginkan.(terutamamya dalam mata pelajaran sains) untuk meningkatkan prestasi dalam ingatan jangka panjang dan penguasaan dalam menyelesaikan masalah. . kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek. Jadi. tetapi harus digabung dengan kaedah lain mengikut perancangan pengajaran yang bersistematik. Perbezaan kecerdasan daripada pelbagai aspek menjadikan pelajar berfikir dan belajar dengan cara yang berbeza. Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain.

Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu µinkuiri terbimbing¶ dan µinkuiri terbuka¶. Dalam inkuiri terbuka. Oleh itu. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Mewujudkan motivasi . Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. merancang aktiviti kajian.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan. Kesimpulannya.Menggunakan pengalaman pelajar untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru .-Menggunakan set induksi yang menarik . Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. membentuk hipotesis. pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. atau daripada masalah yang dikemukakan.Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan soalan mencabar -Mewujudkan semangat bersaing 2. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan.

.Merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai . Mewujudkan kesediaan belajar Proses Aktiviti P & P Pembelajaran Contoh Proses Pembelajaran dan Aktiviti P & P .Menyediakan alat bantu mengajar .Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful