TAUIADA

SELUIAT

DANDO'1\.

.

.

.

.

.

.

..t ..Nyo.l.! d~U-A WI .k"....''.bilo sampai _jal "... . dan bah.. ~ ~ ~ ke pada k.bcnorny" A11.d.i:.'. y • . berkuasa atas seg.....-Alla II akan menu.-.(hj~j. disem b. 'i p. Allah mellmpahkaa Rahm. ..}>= .... ~ (.hI.. .o:i ":"J.. T. kcbaikan..1.n.1".u!tI mnkminia dan muslimin .... tiad ...!il ..".... bagi Allah sel urub k. .t.. )ii.....£.h . Ny. illl ~ :... Dia =nghidupkan da. segala scsuaru.(:.!......J1.. u t kamu (ap.n m.J1 <iJ s.DOA KETIKA MELINTAS ATAU MASUK KAWASAN KUBUR .1! d~gan .a!ah yang melaiakan hidup tidak maO selama ..ar-Nya kepada man" kit. .tik.!J.UI~. I:.h. ..''':j j .lJ1 &.. irlg).. Dialah .gi . ~ ~ H ...J1 : L. kutu b.»1 Ii·~ ..... gala kepuj""' . ing-m .tt..I.<il.manra deegan kekuasaan .bW") ini." dan un ru k A11.sL!.. wa k"""-i juga insy..1tlli1~ ij . j .. pukampungon (anah ku.i~.. Di. ..rK~ <..IL. 5i. Tub. &tnog.o..iJl r-:Xi .~ t!:. rang terdahulu (marinra) dan orang-orang (yang okan sarapai gilirannya) sesudah iru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful