TAUIADA

SELUIAT

DANDO'1\.

.

.

.

.

.

.

berkuasa atas seg.1".. 'i p. kutu b. .... disem b.-Alla II akan menu..DOA KETIKA MELINTAS ATAU MASUK KAWASAN KUBUR .manra deegan kekuasaan . I:.l.!. bagi Allah sel urub k.£.!J. pukampungon (anah ku. Ny.. ..i:..IL...u!tI mnkminia dan muslimin .1! d~gan .t .." dan un ru k A11..(:.o. . ing-m ...iJl r-:Xi .'.<il.J1 : L.»1 Ii·~ .h ..n m.. ....lJ1 &.1.ar-Nya kepada man" kit.sL!. y • ..o:i ":"J. .}>= ... wa k"""-i juga insy.1tlli1~ ij . segala scsuaru.gi ... Di...Nyo... ~ (.I..k". rang terdahulu (marinra) dan orang-orang (yang okan sarapai gilirannya) sesudah iru.! d~U-A WI .UI~.. Allah mellmpahkaa Rahm.rK~ <... tiad .tik. T.... )ii.a!ah yang melaiakan hidup tidak maO selama .hI.bcnorny" A11..". dan bah.~ t!:....''.. gala kepuj""' . . Dia =nghidupkan da...i~. irlg)..''':j j ...J1 <iJ s. ~ ~ ~ ke pada k.h. &tnog.... Dialah .. Tub. illl ~ :..(hj~j.tt. j . kcbaikan. ~ ~ H ....n.J1.-..t.bilo sampai _jal "... ..bW") ini..!il . u t kamu (ap. 5i.d...