TAUIADA

SELUIAT

DANDO'1\.

.

.

.

.

.

.

'.gi .-Alla II akan menu.DOA KETIKA MELINTAS ATAU MASUK KAWASAN KUBUR ...£..''':j j ....i:... . wa k"""-i juga insy.1".. rang terdahulu (marinra) dan orang-orang (yang okan sarapai gilirannya) sesudah iru.. Dia =nghidupkan da. kutu b.Nyo.<il.... ing-m .n m.!il .rK~ <..t.1.UI~.......!J. irlg).! d~U-A WI . berkuasa atas seg.i~.manra deegan kekuasaan . 'i p. T. tiad . y • ....(:.(hj~j.''. Dialah ." dan un ru k A11... Tub.... j ... gala kepuj""' .lJ1 &.J1 <iJ s.}>= ...n. illl ~ :.tt.... ~ (.....bcnorny" A11....IL.iJl r-:Xi . .I.d.h.o.bilo sampai _jal ". .. bagi Allah sel urub k.bW") ini.»1 Ii·~ .. kcbaikan.tik.h .1! d~gan . Di.u!tI mnkminia dan muslimin ..ar-Nya kepada man" kit.. .hI.. ..sL!. .a!ah yang melaiakan hidup tidak maO selama . ~ ~ ~ ke pada k. I:. Ny.-.. )ii.J1 : L.o:i ":"J. segala scsuaru.. pukampungon (anah ku. dan bah. Allah mellmpahkaa Rahm. 5i.J1..1tlli1~ ij . ~ ~ H ."... ....!.~ t!:.l.t . &tnog. u t kamu (ap. disem b.....k".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful