BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Dewasa ini, maraknya penggunaan Bahasa Indonesia yang kurang baku dan benar di kalangan pelajar dan mahasiswa mengundang berbagai kontroversi. Kurangnya pengetahuan mengenai Bahasa Indonesia yang baku dan benar menjadi alasan utama hal tersebut terjadi. Setidaknya, selain alasan tersebut, kurangnya pemahaman tentang maksud kata baku dan benar dalam penggunaan Bahasa Indonesia menjadi perdebatan yang tidak bisa dihindari dalam berbagai kalangan. Padahal, maksud sebenarnya dari bahasa yang baku dan benar itu sendiri adalah menggunakan bahasa sesuai situasi. Dalam hal ini, maksud dari kata baku adalah menggunakan Bahasa Indonesia dalam situasi resmi, yang berarti sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan makna dari kata benar dalam penggunaan Bahasa Indonesia adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah, aturan, bentuk, dan strukturnya. Untuk itu, dalam makalah ini, akan diuraikan berbagai pembahasan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yang baku dan benar. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia baku ? 2. Apa fungsi bahasa baku? 3. Bagaimana ciri-ciri bahasa Indonesia baku ? 4. Bagaimna tata bahasa yang baku ? C. TUJUAN 1. Menjelaskan pengertian bahasa indonesia baku. 2. Menjelaskan fungsi bahasa baku

3. Memaparkan ciri-ciri bahasa Indonesia baku 4. Memberikan contoh bagaimana tata bahasa yang baku.

Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. iaitu untuk kes tersebut.BAB II PEMBAHASAN A. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa. dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Misalnya. mahupun tatabahasa. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. Menurut buku Bahasa Indonesia SMK/MAK Setara Tingkat Semenjana Kelas X. baik dari segi ejaan. umpamanya kritik menjadi mengkritik. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. surat-menyurat. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. status hukum. Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). sekolah. dan lain-lain. serta penggunaan di masyarakat (pemerintah. Bahasa baku umumnya ditegakkan melalui kamus (ejaan dan kosakata). dan rapat resmi. tata bahasa. rumus tersebut diberi rumus tambahan. menurut ahli linguistik Einar Haugen. lembaga bahasa. pelafalan. Dari segi fungsi. seperti dalam perundang-undangan. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat . bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. umpamanya kasih menjadi mengasihi. peristilahan. Pengertian Bahasa Baku Bahasa baku atau bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Pedoman yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. Pedoman Pembentukan Istilah. dan ketat menjadi mengetatkan.

surat keliling. 2. Pembawa kewibawaan: Bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesejahtraan dengan peradaban lain yang ddikagumi melalui perolehan bahasa baku. Pemersatu: Bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek sehingga bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identitas penutur dengan seluruh masyarakatnya. televisi dan sebagainya.ciri Bahasa Baku Minanto Rahayu dalam bukunya ³ Bahasa Indonesia diPerguruan tinggi´ merumuskan cirriciri Bahasa baku sebagai berikut: a. Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu Pemberi prestis: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. Kemantapan tidak kaku (dinamis) tetapi cukup lues sehingga memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur dibidang kosa kata. Pemberi kekhasan: Berarti membedakan bahasa itu dengan bahasa lain sehingga bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. C. barang. 3. dan mengizinkan perkembanagan berjenis ragam yang diperlukan dalam kehidupan modern. biasanya dalam urusan resmi. radio. 4. peristilaan. Sebagai kerangka acuan Artinya bahasa baku memilki norma yang menjadi tolak ukur dalam berbahasa. Kemantapan Dinamis: Berupa kaidah dan aturan yang tetap . umpamanya laporan. Fungsi Bahasa Baku Bahasa baku didukung oleh empat fungsi yaitu: 1. B. Baku atau sandar tidak dapat berubah setiap saat. juga sebagai kerangka acuanbagi fungsi estetika pada bidang susastra. surat. Ciri. .

seperti dalam ceramah. dan sebagainya. penamaan dan peristilahan resmi dan sebagainya. Pembicaraan didepan umum.b. kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. paragraph dan satuan bahasa lain yang yang lebih besar mengungkap penalaran atau pemikiran yang teratur. Pembicaran dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Kata-kata yang belum lazim atau masih bersifat kedaerahan sebaiknya tidak digunakan. bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Keseragaman Keseragam bahasa baku atau bahasa standar sampai batas tertentu berarti proses penyeragaman kaidah. karena pengenalan dan ilmu teknologi modern yang kini umumnya masih bersumber dari bahasa asing. yakni dalam surat menyurat resmi. Proses pencerdasan bahasa amat penting. kuliah. buku pelajaran. logis dan masuk akal. perundangundangan. Namun karena proses berfikir secara cerdas bersifat semesta dan bukan monopoli suatu bangsa semata. harus dapat berlangsung melalui ragam bahasa baku bahasa Indonesia. pencerdasan bahasa indoneesia tidak perlu berate pemberatan bahasa baku. D. Kecerdasan Kecerdasan bahasa diwujudkan dalam bentuk kalimat. karang ilmiah. pidato dan sebagainya. Selain dari ciri diatas bahasa baku juga memilki beberapa ciri umum yaitu: Komunikasi resmi. Penggunaan Kaidah Tata Bahasa dalam Bahasa Baku a. surat menyurat dinas. c. Penggunaan kata-kata baku Masuknya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata umum yang sudah lazim digunakan atau yang perekuensi penggunaannya cukup tinggi. Misalnya: Bahasa baku Bahasa tidak baku . Wacan teknis seperti dalam laporan resmi. pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi.

 Cantik sekali Lurus saja Masih kacau Uang Tidak mudah Cantik banget Lempeng saja Masih sembratu Duit Enggak gampang b. Tetapi ada pendapat umum bahwa lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah lafal yang besar dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau lafal daerah Bahasa baku Atap Menggunakan Pendidikan Kalau Habis Dengan Bahasa tidak baku Atep Menggaken Pendidi¶an Kalo. Penggunaan Lafal Baku Dalam Ragam Lisan Hingga saat ini lafal yang benar atau baku dalam bahasa Indonesia belum pernah ditetapkan.kalo¶ Abis Dengen .

Keesimpulan 1. Ragam bahasa baku bahasa Indonesia memang sulit untuk dijalankan. Makalah ini masih jauh dari kesempurrnaan oleh karena itu penulis tidak henti. seorang akan menaikkan prestasinya. . B. atau yang digunakan karena untuk memahaminya daya nalar yang tinggi.BAB III PENUTUP A. Dengan menggunakan ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok ajuan. Penutup Sebagai warga Negara yang baik marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik pula yaitu bahasa yang telah disepakati dan dengan ejaan yang telah disempurnahkan.hentinya meminta kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saranya untuk perbaikan makal ini kedepannya agar lebih baik. yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. 3. 2.

Jakarta: 2007 . Grasindo.org/wiki/Bahasa_baku http://www. minto. 2008.com/2011/02/16/analisis-bahasa-baku-dan-non-baku-dalam-bahasaindonesia/ http://www.scribd.basa indonesia yang baku. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.wikipedia.com/doc/50929651/Penggunaan. Bahasa Indonesia diperguruan Tinggi. Rahayu.DAFTAR PUSTAKA Bahasa Indonesia Untuk SMK/MAK Semua Program Keahliaan Kelas X. http://id.masbied.