BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Dewasa ini, maraknya penggunaan Bahasa Indonesia yang kurang baku dan benar di kalangan pelajar dan mahasiswa mengundang berbagai kontroversi. Kurangnya pengetahuan mengenai Bahasa Indonesia yang baku dan benar menjadi alasan utama hal tersebut terjadi. Setidaknya, selain alasan tersebut, kurangnya pemahaman tentang maksud kata baku dan benar dalam penggunaan Bahasa Indonesia menjadi perdebatan yang tidak bisa dihindari dalam berbagai kalangan. Padahal, maksud sebenarnya dari bahasa yang baku dan benar itu sendiri adalah menggunakan bahasa sesuai situasi. Dalam hal ini, maksud dari kata baku adalah menggunakan Bahasa Indonesia dalam situasi resmi, yang berarti sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan makna dari kata benar dalam penggunaan Bahasa Indonesia adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah, aturan, bentuk, dan strukturnya. Untuk itu, dalam makalah ini, akan diuraikan berbagai pembahasan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yang baku dan benar. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia baku ? 2. Apa fungsi bahasa baku? 3. Bagaimana ciri-ciri bahasa Indonesia baku ? 4. Bagaimna tata bahasa yang baku ? C. TUJUAN 1. Menjelaskan pengertian bahasa indonesia baku. 2. Menjelaskan fungsi bahasa baku

3. Memaparkan ciri-ciri bahasa Indonesia baku 4. Memberikan contoh bagaimana tata bahasa yang baku.

Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. dan lain-lain. Pedoman yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari segi fungsi. surat-menyurat. baik dari segi ejaan. umpamanya kasih menjadi mengasihi. peristilahan. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. tata bahasa. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat . Pengertian Bahasa Baku Bahasa baku atau bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. iaitu untuk kes tersebut. seperti dalam perundang-undangan. sekolah. umpamanya kritik menjadi mengkritik. bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Menurut buku Bahasa Indonesia SMK/MAK Setara Tingkat Semenjana Kelas X. mahupun tatabahasa. menurut ahli linguistik Einar Haugen. rumus tersebut diberi rumus tambahan. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. lembaga bahasa. dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. dan rapat resmi. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. serta penggunaan di masyarakat (pemerintah. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. status hukum. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa. Misalnya. Pedoman Pembentukan Istilah. pelafalan.BAB II PEMBAHASAN A. Bahasa baku umumnya ditegakkan melalui kamus (ejaan dan kosakata). dan ketat menjadi mengetatkan.

. Pemersatu: Bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek sehingga bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identitas penutur dengan seluruh masyarakatnya. Baku atau sandar tidak dapat berubah setiap saat. 2. surat. 3. Pemberi kekhasan: Berarti membedakan bahasa itu dengan bahasa lain sehingga bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. B. juga sebagai kerangka acuanbagi fungsi estetika pada bidang susastra. peristilaan. barang. radio. surat keliling. Pembawa kewibawaan: Bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesejahtraan dengan peradaban lain yang ddikagumi melalui perolehan bahasa baku. Kemantapan Dinamis: Berupa kaidah dan aturan yang tetap . biasanya dalam urusan resmi.ciri Bahasa Baku Minanto Rahayu dalam bukunya ³ Bahasa Indonesia diPerguruan tinggi´ merumuskan cirriciri Bahasa baku sebagai berikut: a. C. Fungsi Bahasa Baku Bahasa baku didukung oleh empat fungsi yaitu: 1. televisi dan sebagainya. 4. Ciri. dan mengizinkan perkembanagan berjenis ragam yang diperlukan dalam kehidupan modern. umpamanya laporan. Sebagai kerangka acuan Artinya bahasa baku memilki norma yang menjadi tolak ukur dalam berbahasa. Kemantapan tidak kaku (dinamis) tetapi cukup lues sehingga memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur dibidang kosa kata. Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu Pemberi prestis: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu.

Keseragaman Keseragam bahasa baku atau bahasa standar sampai batas tertentu berarti proses penyeragaman kaidah. c. pidato dan sebagainya. karena pengenalan dan ilmu teknologi modern yang kini umumnya masih bersumber dari bahasa asing. kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. logis dan masuk akal. Proses pencerdasan bahasa amat penting. surat menyurat dinas. Pembicaraan didepan umum. paragraph dan satuan bahasa lain yang yang lebih besar mengungkap penalaran atau pemikiran yang teratur. Misalnya: Bahasa baku Bahasa tidak baku . buku pelajaran. Penggunaan Kaidah Tata Bahasa dalam Bahasa Baku a. pencerdasan bahasa indoneesia tidak perlu berate pemberatan bahasa baku. Kecerdasan Kecerdasan bahasa diwujudkan dalam bentuk kalimat. Penggunaan kata-kata baku Masuknya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata umum yang sudah lazim digunakan atau yang perekuensi penggunaannya cukup tinggi. Wacan teknis seperti dalam laporan resmi. yakni dalam surat menyurat resmi. karang ilmiah. Namun karena proses berfikir secara cerdas bersifat semesta dan bukan monopoli suatu bangsa semata. Kata-kata yang belum lazim atau masih bersifat kedaerahan sebaiknya tidak digunakan. bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. harus dapat berlangsung melalui ragam bahasa baku bahasa Indonesia. pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Selain dari ciri diatas bahasa baku juga memilki beberapa ciri umum yaitu: Komunikasi resmi. Pembicaran dengan orang yang dihormati dan sebagainya.b. D. perundangundangan. dan sebagainya. kuliah. seperti dalam ceramah. penamaan dan peristilahan resmi dan sebagainya.

Penggunaan Lafal Baku Dalam Ragam Lisan Hingga saat ini lafal yang benar atau baku dalam bahasa Indonesia belum pernah ditetapkan.kalo¶ Abis Dengen . Tetapi ada pendapat umum bahwa lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah lafal yang besar dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau lafal daerah Bahasa baku Atap Menggunakan Pendidikan Kalau Habis Dengan Bahasa tidak baku Atep Menggaken Pendidi¶an Kalo. Cantik sekali Lurus saja Masih kacau Uang Tidak mudah Cantik banget Lempeng saja Masih sembratu Duit Enggak gampang b.

. Penutup Sebagai warga Negara yang baik marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik pula yaitu bahasa yang telah disepakati dan dengan ejaan yang telah disempurnahkan. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok ajuan. atau yang digunakan karena untuk memahaminya daya nalar yang tinggi. Makalah ini masih jauh dari kesempurrnaan oleh karena itu penulis tidak henti.hentinya meminta kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saranya untuk perbaikan makal ini kedepannya agar lebih baik. yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. 3. 2. Keesimpulan 1.BAB III PENUTUP A. Ragam bahasa baku bahasa Indonesia memang sulit untuk dijalankan. B. Dengan menggunakan ragam bahasa baku. seorang akan menaikkan prestasinya.

http://id. 2008.com/2011/02/16/analisis-bahasa-baku-dan-non-baku-dalam-bahasaindonesia/ http://www.scribd. Grasindo.com/doc/50929651/Penggunaan. Rahayu.DAFTAR PUSTAKA Bahasa Indonesia Untuk SMK/MAK Semua Program Keahliaan Kelas X.wikipedia.basa indonesia yang baku.masbied. Jakarta: 2007 . Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.org/wiki/Bahasa_baku http://www. minto. Bahasa Indonesia diperguruan Tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful