GPS

Show Details Antara Ukur dan Navigasi GPS n Ciri-ciri ukur GPS n Titik yang ingin diketahui adalah tetap n Data GPS dikumpul berdasarkan beberapa sesi cerapan n Mod operasi ialah penentududukan relatif, kerana itu ia berkejituan tinggi n Pengukuran adalah menggunakan gelombang pembawa jalurL, kerana itu ia memerlukan peralatan dan perisian tertentu n Kebanyakannya berkait dengan fungsi ukur tradisional dan pemetaan. n Ciri-ciri navigasi GPS n Titik yang ingin diketahui selalunya di dalam keadaan bergerak. n Data GPS dikumpul "segera", dan penyelesaian didapatkan secanmasa sabenar (real-time) n Mod operasi ialah penentududukan mutlak dan relatif danketepc,lannya rendah. n Pengukuran dilakukan menggunakan kod PRN dan memorlukanpernprosesan data i arak-semu.

Mod penentududukan utama bagi Ukur dan Navigasi GPS ialah: n Penendudukan mutlak atau titik n Penentududukan bezaan atau relatif n Penentududukan statik n Penentududukan kinematik

dan lain-lain. jumlahpenerima. penandaan stesen dan sebagainya. Perancangan yang terperinci memaksimakan peluangmendapatkan ketepatan yang diperlukan di dalam masa yangrealistik dan seterusnya dapat mengurangkan kos. dijalankan dikedua-dua stesen yang diketahui atau yang baru: n . 5. hubunganke kawalan. Cassini. GIS. n Prosedur lapangan: pemeriksaan senarai peralatan danprosedur di lapangan. pemilihan kawasan.1 Elemen ukur GPS Elemen Ukur GPS dapat di bahagikan kepada beberapa fungsisaperti berikut: n Penakrifan tugas: jumlah titik? ketepatan yang diperlukan?Horizontal atau vertikal? hubungan dengan datum? taburantitik-titik? Adakah terdapat maklumat koordinat yang sediaada dan sebagainya. n Perancangan pertimbangan logistik dan struktur. perlu diikat pada koordinat Kenapa Perlu Stesen Baru Dan Diketahui? Beberapa sebab mengapa pengukuran perlu. keadaanlokasi. kadaster)? n Apakah ketepatan dan keyakinan yang diperlukan(berapappm?) n Adakah sumber-sumber data sedia ada (koordinat titikkawalan.Perkara-perkara seperti berikut perlu diambil kira: n Tujuan pengukuran(kawalan kejuruteraan. ketinggian batu aras) yang boleh diperolehi? n Apakah pengukuran yang dilakukan sebelum ini (GPS ataukonvensional)? n Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi projek ini(koordinit dalam RSO.2 Perancangan ukur GPS Perancangan projek merupakan aspek terpenting di dalam ukurGPS. piawaian dan spesifikasi untuk ukur GPS. n Pemprosesan data dan persembahan hasil :pemprosesan garis dasar. jadual cerapan.5. n Tinjauan: kebolehcapaian dan ketampakan satelit. penyelesaian kekangan minima.

n Berkaitan dengan geometri satelit-penerima n Berkaitan dengan rekabentuk logistik. minima satu stesen diketahui digunakansebagai stesen datum di dalam ukur GPS -. n Hanya garis dasar bebas.koordinatnyamesti diketahui di dalam sistem WGS84 Bentuk Jaringan Jaringan GPS mempunyai bentuk yang berbeza. . n Terdapat kesan yang wujud dari pertimbangan bentuk jaringan. n Untuk menghubungkan titik GPS yang baru ke dalam kawalangeodetik sedia ada. besar kawasan dan lain-lain. sahaja yang menyumbangkepada 'kekukuhanµ jaringan 5. ternpoh cerapan dan lain-lain. n Untuk keperluan kawalan kualiti. jurnlah sesicerapan pada satti hari.menyebabkan wujudnya perbezaan "kekukuhan" jaringan tersebut.Diperlukan oleh piawaian dan spesifikasi ukur GPS yangterbabit. n Bagaimanapun.1 Penjadualan cerapan Terdapat 3 pertimbangan yang: n Berkaitan dengan faktor satelit: bilangan yang perludicerap.2. n Sesetengah jaringan adalah superior kepada yang lainberdasarkan "kekukuhannya". n Untuk penentuan perpisahan geoid-elipsoid. n Untuk penentuan parameter transformasi tempatan antaradatum GPS dan datum geodetik tempatan.

serta stesen azimut jika ia diperlukan). window cerapan dan lain-lain. di mana antena GPS akanditempatkar (selalunya untuk cerapan pada waktumalam). n Mengenalpasti tanda di bumi. penjadualan Cerapan: Ukuran Geometri Satelit Pengeceran Kejituan Kedudukan (faktor DOP) bolehdigunakan untuk menentukan keadaan geometri satelit. satelit yang dijejak perlulebih dari 10o ke 15o di atas horizon).Walaubagaimanapun DOP dapat digunakan dalam perancanganukur GPS untuk menentukan "bila" geometri satelit menjadilemah (nilai GDOP>5). Kebanyakan maklurnat inidisediakan melalui perisian "perancangan" (mission planningsoftware) yang dikeluarkan oleh pengeluar peralatan GPS.(Disebabkan pembiasan atmosfera.Penjadualan Cerapan: Faktor Satelit Dalam perancangan cerapan ukur GPS. PDOP dan GDOPPenggunaan nilai DOP adalah kurang sesuai untuk ukur GPSkonvensional. didalam bentuk HDOP. n Masa satelit terbit dan turun di atas horizon cerapan. Penting jikamelibatkan eralanan ada waktu malarn. n Mengenalpasti stesen eksentri (jika per1u) yang akandigunakan jika tanda utama di burni tidak bolehdigunakan. VDOR TDOP. n Kenampakan satelit: semakan halangan-halangan dikawasan kerja. memandangkan ukur GPS ini menggunakancerapan fasa pembawa dalam bentuk penentududukan relatif. n "Kesihatan" satelit boleh diketahui dari Mesei Navigasi yangdisiarkan. n Laluan masuk lokasi/stesen: untuk merninimakan masaperjalanan dan kelewatan tiba di lokasi. Ini boleh diawasi ketika cerapan dan jika sesuatusatelit ini didapati tidak sihat. . Peninjauan dalam ukur GPS Peninjauan dalam ukur GPS termasuk: n Kebolehcapaian satelit: pernilihan satelit. maka perlu dielakkanpenjejakan ke satelit itu atau tidak digunakan semasapemprosesan data. adalah perlu mengetahuigugusan satelit yang ingin dijejak.Penggunaan DOP adalah lebih sesuai untuk navigasi GPSmenggunakan cerapan jarak semu. termasukmaklumat-maklumat dibawah. µkesihatan¶satelit.

Ketepatan penguku ranG P S t e r g a n t u n g p a d a k e ji t u a n d a t a . iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada be ntuktopografi kawasan pengukuran. p e l b a g a i a p l i k a s i s a i n t i f i k d a n ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya. Pada peringkat awalan. Dengan wujudnya sistems a t e l i t y a n g b e r t e k n o l o g i t i n g g i s e p e r t i G P S . Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca.PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yangmenggantikan system TRANSIT Doppler. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelb agaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). Navy¶s Timation dan Air Force¶s 621B. teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan. GPS juga di kenali sebagai NavigationS a t e l l i t e T i mi n g A n d R a n g i n g ( N A V S T A R ) y a n g d i h a s i l k a n o l e h J a b a t a n Pertahanan Amerika pada tahun 1973. . g e o m e t r i s a t e l i t . k a e d a h p e n g u k u r a n (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data. Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978.

Dat umgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84.Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi. pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi. navigasi di lautan. udara da ndaratan.Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi.Oleh kerana itu. GIS. kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma. hidrografi. pemetaan. rekreasi. operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain .

Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris kepenerima GPS melalui isyarat radio. A l t i t u d o r b i t d i t e n t u k a n s u p a y a s a t e l i t m e l e w a t i j a r a k d a n ko nfigurasi yang serupa pada set iap 24 jam. Stesen utama terletak diPangkalan Udara Falcon. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 ±8 isyarat satelit ini. -hi t u n g a n d i b u a t m e n g g u n a k a n m o d u l u n t u k d a t a o r b i t d a n pembetulan waktu setiap satelit. Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu kesatelit.Segmen Kawalan -Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruhdunia. 2. . Terdapat 6 satahorbit. Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit.TIGA KOMPONEN GPS 1.Segmen Angkasa Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radioke bumi. selang set iap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa.

Y.kelajuan dan masa.Z ( k e d u d u k a n ) d a n m a s a .3. daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan. I a m e m p u n y a i A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i m e m p u n y a i pelbagai bentuk. Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X.Segmen Pengguna Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna. R e k a b e n t u k p e n e r i m a & a n t e n n a i n i b e r t u j u a n m e n d a patkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan This message has been truncated Show Full Message . A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i mempunya i pelbagai bentuk. daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk pa l i n g k e c i l .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful