GPS

Show Details Antara Ukur dan Navigasi GPS n Ciri-ciri ukur GPS n Titik yang ingin diketahui adalah tetap n Data GPS dikumpul berdasarkan beberapa sesi cerapan n Mod operasi ialah penentududukan relatif, kerana itu ia berkejituan tinggi n Pengukuran adalah menggunakan gelombang pembawa jalurL, kerana itu ia memerlukan peralatan dan perisian tertentu n Kebanyakannya berkait dengan fungsi ukur tradisional dan pemetaan. n Ciri-ciri navigasi GPS n Titik yang ingin diketahui selalunya di dalam keadaan bergerak. n Data GPS dikumpul "segera", dan penyelesaian didapatkan secanmasa sabenar (real-time) n Mod operasi ialah penentududukan mutlak dan relatif danketepc,lannya rendah. n Pengukuran dilakukan menggunakan kod PRN dan memorlukanpernprosesan data i arak-semu.

Mod penentududukan utama bagi Ukur dan Navigasi GPS ialah: n Penendudukan mutlak atau titik n Penentududukan bezaan atau relatif n Penentududukan statik n Penentududukan kinematik

n Tinjauan: kebolehcapaian dan ketampakan satelit. dijalankan dikedua-dua stesen yang diketahui atau yang baru: n . 5. penandaan stesen dan sebagainya. keadaanlokasi.1 Elemen ukur GPS Elemen Ukur GPS dapat di bahagikan kepada beberapa fungsisaperti berikut: n Penakrifan tugas: jumlah titik? ketepatan yang diperlukan?Horizontal atau vertikal? hubungan dengan datum? taburantitik-titik? Adakah terdapat maklumat koordinat yang sediaada dan sebagainya.5. n Pemprosesan data dan persembahan hasil :pemprosesan garis dasar. jadual cerapan. n Prosedur lapangan: pemeriksaan senarai peralatan danprosedur di lapangan. piawaian dan spesifikasi untuk ukur GPS. jumlahpenerima. dan lain-lain. perlu diikat pada koordinat Kenapa Perlu Stesen Baru Dan Diketahui? Beberapa sebab mengapa pengukuran perlu. n Perancangan pertimbangan logistik dan struktur. Cassini.2 Perancangan ukur GPS Perancangan projek merupakan aspek terpenting di dalam ukurGPS. pemilihan kawasan. hubunganke kawalan.Perkara-perkara seperti berikut perlu diambil kira: n Tujuan pengukuran(kawalan kejuruteraan. Perancangan yang terperinci memaksimakan peluangmendapatkan ketepatan yang diperlukan di dalam masa yangrealistik dan seterusnya dapat mengurangkan kos. penyelesaian kekangan minima. kadaster)? n Apakah ketepatan dan keyakinan yang diperlukan(berapappm?) n Adakah sumber-sumber data sedia ada (koordinat titikkawalan. GIS. ketinggian batu aras) yang boleh diperolehi? n Apakah pengukuran yang dilakukan sebelum ini (GPS ataukonvensional)? n Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi projek ini(koordinit dalam RSO.

n Sesetengah jaringan adalah superior kepada yang lainberdasarkan "kekukuhannya".koordinatnyamesti diketahui di dalam sistem WGS84 Bentuk Jaringan Jaringan GPS mempunyai bentuk yang berbeza. besar kawasan dan lain-lain. n Terdapat kesan yang wujud dari pertimbangan bentuk jaringan. minima satu stesen diketahui digunakansebagai stesen datum di dalam ukur GPS -. n Untuk penentuan perpisahan geoid-elipsoid. . n Untuk keperluan kawalan kualiti. n Untuk penentuan parameter transformasi tempatan antaradatum GPS dan datum geodetik tempatan.1 Penjadualan cerapan Terdapat 3 pertimbangan yang: n Berkaitan dengan faktor satelit: bilangan yang perludicerap. jurnlah sesicerapan pada satti hari. n Bagaimanapun. sahaja yang menyumbangkepada 'kekukuhanµ jaringan 5. n Untuk menghubungkan titik GPS yang baru ke dalam kawalangeodetik sedia ada.Diperlukan oleh piawaian dan spesifikasi ukur GPS yangterbabit. n Berkaitan dengan geometri satelit-penerima n Berkaitan dengan rekabentuk logistik.2. ternpoh cerapan dan lain-lain. n Hanya garis dasar bebas.menyebabkan wujudnya perbezaan "kekukuhan" jaringan tersebut.

Kebanyakan maklurnat inidisediakan melalui perisian "perancangan" (mission planningsoftware) yang dikeluarkan oleh pengeluar peralatan GPS. serta stesen azimut jika ia diperlukan). VDOR TDOP.Penggunaan DOP adalah lebih sesuai untuk navigasi GPSmenggunakan cerapan jarak semu. n Mengenalpasti tanda di bumi. maka perlu dielakkanpenjejakan ke satelit itu atau tidak digunakan semasapemprosesan data. termasukmaklumat-maklumat dibawah. n Kenampakan satelit: semakan halangan-halangan dikawasan kerja. memandangkan ukur GPS ini menggunakancerapan fasa pembawa dalam bentuk penentududukan relatif. penjadualan Cerapan: Ukuran Geometri Satelit Pengeceran Kejituan Kedudukan (faktor DOP) bolehdigunakan untuk menentukan keadaan geometri satelit. di mana antena GPS akanditempatkar (selalunya untuk cerapan pada waktumalam). window cerapan dan lain-lain. Ini boleh diawasi ketika cerapan dan jika sesuatusatelit ini didapati tidak sihat.Walaubagaimanapun DOP dapat digunakan dalam perancanganukur GPS untuk menentukan "bila" geometri satelit menjadilemah (nilai GDOP>5). µkesihatan¶satelit. Peninjauan dalam ukur GPS Peninjauan dalam ukur GPS termasuk: n Kebolehcapaian satelit: pernilihan satelit. n Laluan masuk lokasi/stesen: untuk merninimakan masaperjalanan dan kelewatan tiba di lokasi. adalah perlu mengetahuigugusan satelit yang ingin dijejak. . n Masa satelit terbit dan turun di atas horizon cerapan.(Disebabkan pembiasan atmosfera. satelit yang dijejak perlulebih dari 10o ke 15o di atas horizon). Penting jikamelibatkan eralanan ada waktu malarn. n "Kesihatan" satelit boleh diketahui dari Mesei Navigasi yangdisiarkan.Penjadualan Cerapan: Faktor Satelit Dalam perancangan cerapan ukur GPS. n Mengenalpasti stesen eksentri (jika per1u) yang akandigunakan jika tanda utama di burni tidak bolehdigunakan. PDOP dan GDOPPenggunaan nilai DOP adalah kurang sesuai untuk ukur GPSkonvensional. didalam bentuk HDOP.

p e l b a g a i a p l i k a s i s a i n t i f i k d a n ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya. GPS juga di kenali sebagai NavigationS a t e l l i t e T i mi n g A n d R a n g i n g ( N A V S T A R ) y a n g d i h a s i l k a n o l e h J a b a t a n Pertahanan Amerika pada tahun 1973. Navy¶s Timation dan Air Force¶s 621B. Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada be ntuktopografi kawasan pengukuran. g e o m e t r i s a t e l i t . Dengan wujudnya sistems a t e l i t y a n g b e r t e k n o l o g i t i n g g i s e p e r t i G P S . iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika. Ketepatan penguku ranG P S t e r g a n t u n g p a d a k e ji t u a n d a t a . Pengukuran GPS juga mewujudkan pelb agaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic).PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yangmenggantikan system TRANSIT Doppler. Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca. k a e d a h p e n g u k u r a n (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data. . Pada peringkat awalan. teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan.

Dat umgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84. hidrografi. rekreasi.Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi. GIS. pemetaan.Oleh kerana itu. kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma. udara da ndaratan. navigasi di lautan. pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi. operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain .Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi.

Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit. selang set iap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa. Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu kesatelit. . Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 ±8 isyarat satelit ini. -hi t u n g a n d i b u a t m e n g g u n a k a n m o d u l u n t u k d a t a o r b i t d a n pembetulan waktu setiap satelit. 2. Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris kepenerima GPS melalui isyarat radio. Stesen utama terletak diPangkalan Udara Falcon.Segmen Angkasa Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radioke bumi.TIGA KOMPONEN GPS 1. A l t i t u d o r b i t d i t e n t u k a n s u p a y a s a t e l i t m e l e w a t i j a r a k d a n ko nfigurasi yang serupa pada set iap 24 jam.Segmen Kawalan -Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruhdunia. Terdapat 6 satahorbit.

daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan.Segmen Pengguna Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna. I a m e m p u n y a i A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i m e m p u n y a i pelbagai bentuk. Y. Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X. R e k a b e n t u k p e n e r i m a & a n t e n n a i n i b e r t u j u a n m e n d a patkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan This message has been truncated Show Full Message . daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk pa l i n g k e c i l .Z ( k e d u d u k a n ) d a n m a s a .3. A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i mempunya i pelbagai bentuk.kelajuan dan masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful