GPS

Show Details Antara Ukur dan Navigasi GPS n Ciri-ciri ukur GPS n Titik yang ingin diketahui adalah tetap n Data GPS dikumpul berdasarkan beberapa sesi cerapan n Mod operasi ialah penentududukan relatif, kerana itu ia berkejituan tinggi n Pengukuran adalah menggunakan gelombang pembawa jalurL, kerana itu ia memerlukan peralatan dan perisian tertentu n Kebanyakannya berkait dengan fungsi ukur tradisional dan pemetaan. n Ciri-ciri navigasi GPS n Titik yang ingin diketahui selalunya di dalam keadaan bergerak. n Data GPS dikumpul "segera", dan penyelesaian didapatkan secanmasa sabenar (real-time) n Mod operasi ialah penentududukan mutlak dan relatif danketepc,lannya rendah. n Pengukuran dilakukan menggunakan kod PRN dan memorlukanpernprosesan data i arak-semu.

Mod penentududukan utama bagi Ukur dan Navigasi GPS ialah: n Penendudukan mutlak atau titik n Penentududukan bezaan atau relatif n Penentududukan statik n Penentududukan kinematik

5. jadual cerapan. jumlahpenerima.2 Perancangan ukur GPS Perancangan projek merupakan aspek terpenting di dalam ukurGPS. keadaanlokasi. perlu diikat pada koordinat Kenapa Perlu Stesen Baru Dan Diketahui? Beberapa sebab mengapa pengukuran perlu. penyelesaian kekangan minima. Cassini.5. kadaster)? n Apakah ketepatan dan keyakinan yang diperlukan(berapappm?) n Adakah sumber-sumber data sedia ada (koordinat titikkawalan. n Prosedur lapangan: pemeriksaan senarai peralatan danprosedur di lapangan.Perkara-perkara seperti berikut perlu diambil kira: n Tujuan pengukuran(kawalan kejuruteraan. dijalankan dikedua-dua stesen yang diketahui atau yang baru: n . pemilihan kawasan.1 Elemen ukur GPS Elemen Ukur GPS dapat di bahagikan kepada beberapa fungsisaperti berikut: n Penakrifan tugas: jumlah titik? ketepatan yang diperlukan?Horizontal atau vertikal? hubungan dengan datum? taburantitik-titik? Adakah terdapat maklumat koordinat yang sediaada dan sebagainya. hubunganke kawalan. n Tinjauan: kebolehcapaian dan ketampakan satelit. piawaian dan spesifikasi untuk ukur GPS. GIS. penandaan stesen dan sebagainya. ketinggian batu aras) yang boleh diperolehi? n Apakah pengukuran yang dilakukan sebelum ini (GPS ataukonvensional)? n Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi projek ini(koordinit dalam RSO. Perancangan yang terperinci memaksimakan peluangmendapatkan ketepatan yang diperlukan di dalam masa yangrealistik dan seterusnya dapat mengurangkan kos. dan lain-lain. n Pemprosesan data dan persembahan hasil :pemprosesan garis dasar. n Perancangan pertimbangan logistik dan struktur.

sahaja yang menyumbangkepada 'kekukuhanµ jaringan 5. besar kawasan dan lain-lain. n Untuk penentuan parameter transformasi tempatan antaradatum GPS dan datum geodetik tempatan. . n Sesetengah jaringan adalah superior kepada yang lainberdasarkan "kekukuhannya". n Berkaitan dengan geometri satelit-penerima n Berkaitan dengan rekabentuk logistik. n Untuk menghubungkan titik GPS yang baru ke dalam kawalangeodetik sedia ada.1 Penjadualan cerapan Terdapat 3 pertimbangan yang: n Berkaitan dengan faktor satelit: bilangan yang perludicerap.menyebabkan wujudnya perbezaan "kekukuhan" jaringan tersebut. minima satu stesen diketahui digunakansebagai stesen datum di dalam ukur GPS -. n Untuk keperluan kawalan kualiti. jurnlah sesicerapan pada satti hari. n Hanya garis dasar bebas.koordinatnyamesti diketahui di dalam sistem WGS84 Bentuk Jaringan Jaringan GPS mempunyai bentuk yang berbeza. n Terdapat kesan yang wujud dari pertimbangan bentuk jaringan. n Bagaimanapun. ternpoh cerapan dan lain-lain. n Untuk penentuan perpisahan geoid-elipsoid.Diperlukan oleh piawaian dan spesifikasi ukur GPS yangterbabit.2.

termasukmaklumat-maklumat dibawah.Penjadualan Cerapan: Faktor Satelit Dalam perancangan cerapan ukur GPS. n Laluan masuk lokasi/stesen: untuk merninimakan masaperjalanan dan kelewatan tiba di lokasi. . Ini boleh diawasi ketika cerapan dan jika sesuatusatelit ini didapati tidak sihat. memandangkan ukur GPS ini menggunakancerapan fasa pembawa dalam bentuk penentududukan relatif. PDOP dan GDOPPenggunaan nilai DOP adalah kurang sesuai untuk ukur GPSkonvensional.Penggunaan DOP adalah lebih sesuai untuk navigasi GPSmenggunakan cerapan jarak semu. n Masa satelit terbit dan turun di atas horizon cerapan. Penting jikamelibatkan eralanan ada waktu malarn. µkesihatan¶satelit.Walaubagaimanapun DOP dapat digunakan dalam perancanganukur GPS untuk menentukan "bila" geometri satelit menjadilemah (nilai GDOP>5). n Mengenalpasti stesen eksentri (jika per1u) yang akandigunakan jika tanda utama di burni tidak bolehdigunakan. window cerapan dan lain-lain. adalah perlu mengetahuigugusan satelit yang ingin dijejak. satelit yang dijejak perlulebih dari 10o ke 15o di atas horizon). serta stesen azimut jika ia diperlukan). n Kenampakan satelit: semakan halangan-halangan dikawasan kerja. penjadualan Cerapan: Ukuran Geometri Satelit Pengeceran Kejituan Kedudukan (faktor DOP) bolehdigunakan untuk menentukan keadaan geometri satelit. didalam bentuk HDOP. n Mengenalpasti tanda di bumi. Kebanyakan maklurnat inidisediakan melalui perisian "perancangan" (mission planningsoftware) yang dikeluarkan oleh pengeluar peralatan GPS. VDOR TDOP. di mana antena GPS akanditempatkar (selalunya untuk cerapan pada waktumalam). Peninjauan dalam ukur GPS Peninjauan dalam ukur GPS termasuk: n Kebolehcapaian satelit: pernilihan satelit. n "Kesihatan" satelit boleh diketahui dari Mesei Navigasi yangdisiarkan.(Disebabkan pembiasan atmosfera. maka perlu dielakkanpenjejakan ke satelit itu atau tidak digunakan semasapemprosesan data.

Navy¶s Timation dan Air Force¶s 621B. Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978. Ketepatan penguku ranG P S t e r g a n t u n g p a d a k e ji t u a n d a t a . iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). p e l b a g a i a p l i k a s i s a i n t i f i k d a n ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya. Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelb agaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). k a e d a h p e n g u k u r a n (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data. teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan. GPS juga di kenali sebagai NavigationS a t e l l i t e T i mi n g A n d R a n g i n g ( N A V S T A R ) y a n g d i h a s i l k a n o l e h J a b a t a n Pertahanan Amerika pada tahun 1973. Dengan wujudnya sistems a t e l i t y a n g b e r t e k n o l o g i t i n g g i s e p e r t i G P S . g e o m e t r i s a t e l i t . Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada be ntuktopografi kawasan pengukuran. Pada peringkat awalan. .PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yangmenggantikan system TRANSIT Doppler.

Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi. pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi. udara da ndaratan. pemetaan. navigasi di lautan. kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma.Oleh kerana itu. GIS. operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain . hidrografi. rekreasi. Dat umgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84.Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi.

Segmen Angkasa Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radioke bumi. selang set iap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa. Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit. 2. A l t i t u d o r b i t d i t e n t u k a n s u p a y a s a t e l i t m e l e w a t i j a r a k d a n ko nfigurasi yang serupa pada set iap 24 jam. .TIGA KOMPONEN GPS 1. Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris kepenerima GPS melalui isyarat radio. Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu kesatelit. -hi t u n g a n d i b u a t m e n g g u n a k a n m o d u l u n t u k d a t a o r b i t d a n pembetulan waktu setiap satelit. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 ±8 isyarat satelit ini.Segmen Kawalan -Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruhdunia. Terdapat 6 satahorbit. Stesen utama terletak diPangkalan Udara Falcon.

Z ( k e d u d u k a n ) d a n m a s a . Y. daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan. A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i mempunya i pelbagai bentuk. I a m e m p u n y a i A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i m e m p u n y a i pelbagai bentuk.Segmen Pengguna Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna.kelajuan dan masa. R e k a b e n t u k p e n e r i m a & a n t e n n a i n i b e r t u j u a n m e n d a patkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan This message has been truncated Show Full Message .3. Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X. daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk pa l i n g k e c i l .