P. 1
Gps

Gps

|Views: 27|Likes:
Published by Nur Eida

More info:

Published by: Nur Eida on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

GPS

Show Details Antara Ukur dan Navigasi GPS n Ciri-ciri ukur GPS n Titik yang ingin diketahui adalah tetap n Data GPS dikumpul berdasarkan beberapa sesi cerapan n Mod operasi ialah penentududukan relatif, kerana itu ia berkejituan tinggi n Pengukuran adalah menggunakan gelombang pembawa jalurL, kerana itu ia memerlukan peralatan dan perisian tertentu n Kebanyakannya berkait dengan fungsi ukur tradisional dan pemetaan. n Ciri-ciri navigasi GPS n Titik yang ingin diketahui selalunya di dalam keadaan bergerak. n Data GPS dikumpul "segera", dan penyelesaian didapatkan secanmasa sabenar (real-time) n Mod operasi ialah penentududukan mutlak dan relatif danketepc,lannya rendah. n Pengukuran dilakukan menggunakan kod PRN dan memorlukanpernprosesan data i arak-semu.

Mod penentududukan utama bagi Ukur dan Navigasi GPS ialah: n Penendudukan mutlak atau titik n Penentududukan bezaan atau relatif n Penentududukan statik n Penentududukan kinematik

penandaan stesen dan sebagainya. dan lain-lain. GIS. jadual cerapan. n Prosedur lapangan: pemeriksaan senarai peralatan danprosedur di lapangan. ketinggian batu aras) yang boleh diperolehi? n Apakah pengukuran yang dilakukan sebelum ini (GPS ataukonvensional)? n Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi projek ini(koordinit dalam RSO. perlu diikat pada koordinat Kenapa Perlu Stesen Baru Dan Diketahui? Beberapa sebab mengapa pengukuran perlu.2 Perancangan ukur GPS Perancangan projek merupakan aspek terpenting di dalam ukurGPS. Perancangan yang terperinci memaksimakan peluangmendapatkan ketepatan yang diperlukan di dalam masa yangrealistik dan seterusnya dapat mengurangkan kos. 5. jumlahpenerima. pemilihan kawasan.Perkara-perkara seperti berikut perlu diambil kira: n Tujuan pengukuran(kawalan kejuruteraan. n Perancangan pertimbangan logistik dan struktur. piawaian dan spesifikasi untuk ukur GPS.1 Elemen ukur GPS Elemen Ukur GPS dapat di bahagikan kepada beberapa fungsisaperti berikut: n Penakrifan tugas: jumlah titik? ketepatan yang diperlukan?Horizontal atau vertikal? hubungan dengan datum? taburantitik-titik? Adakah terdapat maklumat koordinat yang sediaada dan sebagainya. hubunganke kawalan. kadaster)? n Apakah ketepatan dan keyakinan yang diperlukan(berapappm?) n Adakah sumber-sumber data sedia ada (koordinat titikkawalan. keadaanlokasi.5. penyelesaian kekangan minima. Cassini. dijalankan dikedua-dua stesen yang diketahui atau yang baru: n . n Tinjauan: kebolehcapaian dan ketampakan satelit. n Pemprosesan data dan persembahan hasil :pemprosesan garis dasar.

ternpoh cerapan dan lain-lain. besar kawasan dan lain-lain.menyebabkan wujudnya perbezaan "kekukuhan" jaringan tersebut. n Bagaimanapun. n Untuk penentuan parameter transformasi tempatan antaradatum GPS dan datum geodetik tempatan.koordinatnyamesti diketahui di dalam sistem WGS84 Bentuk Jaringan Jaringan GPS mempunyai bentuk yang berbeza. n Sesetengah jaringan adalah superior kepada yang lainberdasarkan "kekukuhannya". n Hanya garis dasar bebas. . n Untuk keperluan kawalan kualiti. n Untuk menghubungkan titik GPS yang baru ke dalam kawalangeodetik sedia ada.1 Penjadualan cerapan Terdapat 3 pertimbangan yang: n Berkaitan dengan faktor satelit: bilangan yang perludicerap.2. n Untuk penentuan perpisahan geoid-elipsoid. minima satu stesen diketahui digunakansebagai stesen datum di dalam ukur GPS -. n Berkaitan dengan geometri satelit-penerima n Berkaitan dengan rekabentuk logistik. n Terdapat kesan yang wujud dari pertimbangan bentuk jaringan. jurnlah sesicerapan pada satti hari.Diperlukan oleh piawaian dan spesifikasi ukur GPS yangterbabit. sahaja yang menyumbangkepada 'kekukuhanµ jaringan 5.

n Mengenalpasti tanda di bumi. maka perlu dielakkanpenjejakan ke satelit itu atau tidak digunakan semasapemprosesan data. Ini boleh diawasi ketika cerapan dan jika sesuatusatelit ini didapati tidak sihat. adalah perlu mengetahuigugusan satelit yang ingin dijejak. VDOR TDOP. window cerapan dan lain-lain. PDOP dan GDOPPenggunaan nilai DOP adalah kurang sesuai untuk ukur GPSkonvensional. n Mengenalpasti stesen eksentri (jika per1u) yang akandigunakan jika tanda utama di burni tidak bolehdigunakan. n Masa satelit terbit dan turun di atas horizon cerapan. Kebanyakan maklurnat inidisediakan melalui perisian "perancangan" (mission planningsoftware) yang dikeluarkan oleh pengeluar peralatan GPS. termasukmaklumat-maklumat dibawah. Peninjauan dalam ukur GPS Peninjauan dalam ukur GPS termasuk: n Kebolehcapaian satelit: pernilihan satelit. µkesihatan¶satelit. satelit yang dijejak perlulebih dari 10o ke 15o di atas horizon). . Penting jikamelibatkan eralanan ada waktu malarn. n Kenampakan satelit: semakan halangan-halangan dikawasan kerja.Walaubagaimanapun DOP dapat digunakan dalam perancanganukur GPS untuk menentukan "bila" geometri satelit menjadilemah (nilai GDOP>5).(Disebabkan pembiasan atmosfera.Penggunaan DOP adalah lebih sesuai untuk navigasi GPSmenggunakan cerapan jarak semu. memandangkan ukur GPS ini menggunakancerapan fasa pembawa dalam bentuk penentududukan relatif.Penjadualan Cerapan: Faktor Satelit Dalam perancangan cerapan ukur GPS. serta stesen azimut jika ia diperlukan). di mana antena GPS akanditempatkar (selalunya untuk cerapan pada waktumalam). n "Kesihatan" satelit boleh diketahui dari Mesei Navigasi yangdisiarkan. didalam bentuk HDOP. penjadualan Cerapan: Ukuran Geometri Satelit Pengeceran Kejituan Kedudukan (faktor DOP) bolehdigunakan untuk menentukan keadaan geometri satelit. n Laluan masuk lokasi/stesen: untuk merninimakan masaperjalanan dan kelewatan tiba di lokasi.

teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan. iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelb agaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). Pada peringkat awalan. GPS juga di kenali sebagai NavigationS a t e l l i t e T i mi n g A n d R a n g i n g ( N A V S T A R ) y a n g d i h a s i l k a n o l e h J a b a t a n Pertahanan Amerika pada tahun 1973.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). Dengan wujudnya sistems a t e l i t y a n g b e r t e k n o l o g i t i n g g i s e p e r t i G P S . g e o m e t r i s a t e l i t . k a e d a h p e n g u k u r a n (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data. p e l b a g a i a p l i k a s i s a i n t i f i k d a n ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya. Navy¶s Timation dan Air Force¶s 621B. Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca.PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yangmenggantikan system TRANSIT Doppler. Ketepatan penguku ranG P S t e r g a n t u n g p a d a k e ji t u a n d a t a . Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada be ntuktopografi kawasan pengukuran. . Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978.

Dat umgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84. pemetaan. rekreasi. operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain .Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi. kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma. navigasi di lautan.Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi. udara da ndaratan. pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi. hidrografi.Oleh kerana itu. GIS.

Segmen Angkasa Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radioke bumi. Terdapat 6 satahorbit. 2.TIGA KOMPONEN GPS 1. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 ±8 isyarat satelit ini. Stesen utama terletak diPangkalan Udara Falcon. selang set iap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa. A l t i t u d o r b i t d i t e n t u k a n s u p a y a s a t e l i t m e l e w a t i j a r a k d a n ko nfigurasi yang serupa pada set iap 24 jam. Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu kesatelit.Segmen Kawalan -Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruhdunia. . Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris kepenerima GPS melalui isyarat radio. Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit. -hi t u n g a n d i b u a t m e n g g u n a k a n m o d u l u n t u k d a t a o r b i t d a n pembetulan waktu setiap satelit.

Segmen Pengguna Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna.kelajuan dan masa.Z ( k e d u d u k a n ) d a n m a s a . daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk pa l i n g k e c i l . R e k a b e n t u k p e n e r i m a & a n t e n n a i n i b e r t u j u a n m e n d a patkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan This message has been truncated Show Full Message . A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i mempunya i pelbagai bentuk. Y. I a m e m p u n y a i A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i m e m p u n y a i pelbagai bentuk. daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan.3. Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->