GPS

Show Details Antara Ukur dan Navigasi GPS n Ciri-ciri ukur GPS n Titik yang ingin diketahui adalah tetap n Data GPS dikumpul berdasarkan beberapa sesi cerapan n Mod operasi ialah penentududukan relatif, kerana itu ia berkejituan tinggi n Pengukuran adalah menggunakan gelombang pembawa jalurL, kerana itu ia memerlukan peralatan dan perisian tertentu n Kebanyakannya berkait dengan fungsi ukur tradisional dan pemetaan. n Ciri-ciri navigasi GPS n Titik yang ingin diketahui selalunya di dalam keadaan bergerak. n Data GPS dikumpul "segera", dan penyelesaian didapatkan secanmasa sabenar (real-time) n Mod operasi ialah penentududukan mutlak dan relatif danketepc,lannya rendah. n Pengukuran dilakukan menggunakan kod PRN dan memorlukanpernprosesan data i arak-semu.

Mod penentududukan utama bagi Ukur dan Navigasi GPS ialah: n Penendudukan mutlak atau titik n Penentududukan bezaan atau relatif n Penentududukan statik n Penentududukan kinematik

perlu diikat pada koordinat Kenapa Perlu Stesen Baru Dan Diketahui? Beberapa sebab mengapa pengukuran perlu. GIS. keadaanlokasi. penyelesaian kekangan minima. n Tinjauan: kebolehcapaian dan ketampakan satelit. n Pemprosesan data dan persembahan hasil :pemprosesan garis dasar. Cassini. jadual cerapan. pemilihan kawasan.Perkara-perkara seperti berikut perlu diambil kira: n Tujuan pengukuran(kawalan kejuruteraan. dan lain-lain. ketinggian batu aras) yang boleh diperolehi? n Apakah pengukuran yang dilakukan sebelum ini (GPS ataukonvensional)? n Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi projek ini(koordinit dalam RSO. piawaian dan spesifikasi untuk ukur GPS.1 Elemen ukur GPS Elemen Ukur GPS dapat di bahagikan kepada beberapa fungsisaperti berikut: n Penakrifan tugas: jumlah titik? ketepatan yang diperlukan?Horizontal atau vertikal? hubungan dengan datum? taburantitik-titik? Adakah terdapat maklumat koordinat yang sediaada dan sebagainya. n Prosedur lapangan: pemeriksaan senarai peralatan danprosedur di lapangan. kadaster)? n Apakah ketepatan dan keyakinan yang diperlukan(berapappm?) n Adakah sumber-sumber data sedia ada (koordinat titikkawalan. dijalankan dikedua-dua stesen yang diketahui atau yang baru: n . Perancangan yang terperinci memaksimakan peluangmendapatkan ketepatan yang diperlukan di dalam masa yangrealistik dan seterusnya dapat mengurangkan kos. jumlahpenerima. penandaan stesen dan sebagainya.5.2 Perancangan ukur GPS Perancangan projek merupakan aspek terpenting di dalam ukurGPS. n Perancangan pertimbangan logistik dan struktur. 5. hubunganke kawalan.

jurnlah sesicerapan pada satti hari. n Untuk penentuan parameter transformasi tempatan antaradatum GPS dan datum geodetik tempatan. . n Hanya garis dasar bebas. ternpoh cerapan dan lain-lain.Diperlukan oleh piawaian dan spesifikasi ukur GPS yangterbabit.koordinatnyamesti diketahui di dalam sistem WGS84 Bentuk Jaringan Jaringan GPS mempunyai bentuk yang berbeza.2. n Untuk keperluan kawalan kualiti. n Untuk menghubungkan titik GPS yang baru ke dalam kawalangeodetik sedia ada. minima satu stesen diketahui digunakansebagai stesen datum di dalam ukur GPS -. n Bagaimanapun. sahaja yang menyumbangkepada 'kekukuhanµ jaringan 5. n Sesetengah jaringan adalah superior kepada yang lainberdasarkan "kekukuhannya". besar kawasan dan lain-lain.1 Penjadualan cerapan Terdapat 3 pertimbangan yang: n Berkaitan dengan faktor satelit: bilangan yang perludicerap. n Berkaitan dengan geometri satelit-penerima n Berkaitan dengan rekabentuk logistik. n Terdapat kesan yang wujud dari pertimbangan bentuk jaringan. n Untuk penentuan perpisahan geoid-elipsoid.menyebabkan wujudnya perbezaan "kekukuhan" jaringan tersebut.

window cerapan dan lain-lain. n Masa satelit terbit dan turun di atas horizon cerapan. Penting jikamelibatkan eralanan ada waktu malarn. n Kenampakan satelit: semakan halangan-halangan dikawasan kerja. n Laluan masuk lokasi/stesen: untuk merninimakan masaperjalanan dan kelewatan tiba di lokasi. n Mengenalpasti stesen eksentri (jika per1u) yang akandigunakan jika tanda utama di burni tidak bolehdigunakan. didalam bentuk HDOP. memandangkan ukur GPS ini menggunakancerapan fasa pembawa dalam bentuk penentududukan relatif. serta stesen azimut jika ia diperlukan). Kebanyakan maklurnat inidisediakan melalui perisian "perancangan" (mission planningsoftware) yang dikeluarkan oleh pengeluar peralatan GPS. Ini boleh diawasi ketika cerapan dan jika sesuatusatelit ini didapati tidak sihat. maka perlu dielakkanpenjejakan ke satelit itu atau tidak digunakan semasapemprosesan data. n Mengenalpasti tanda di bumi. di mana antena GPS akanditempatkar (selalunya untuk cerapan pada waktumalam). . µkesihatan¶satelit. n "Kesihatan" satelit boleh diketahui dari Mesei Navigasi yangdisiarkan.Penjadualan Cerapan: Faktor Satelit Dalam perancangan cerapan ukur GPS. Peninjauan dalam ukur GPS Peninjauan dalam ukur GPS termasuk: n Kebolehcapaian satelit: pernilihan satelit.Penggunaan DOP adalah lebih sesuai untuk navigasi GPSmenggunakan cerapan jarak semu. satelit yang dijejak perlulebih dari 10o ke 15o di atas horizon).Walaubagaimanapun DOP dapat digunakan dalam perancanganukur GPS untuk menentukan "bila" geometri satelit menjadilemah (nilai GDOP>5).(Disebabkan pembiasan atmosfera. penjadualan Cerapan: Ukuran Geometri Satelit Pengeceran Kejituan Kedudukan (faktor DOP) bolehdigunakan untuk menentukan keadaan geometri satelit. PDOP dan GDOPPenggunaan nilai DOP adalah kurang sesuai untuk ukur GPSkonvensional. termasukmaklumat-maklumat dibawah. adalah perlu mengetahuigugusan satelit yang ingin dijejak. VDOR TDOP.

Pada peringkat awalan. Ketepatan penguku ranG P S t e r g a n t u n g p a d a k e ji t u a n d a t a . k a e d a h p e n g u k u r a n (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data. Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978. Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelb agaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). . Navy¶s Timation dan Air Force¶s 621B. iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika. GPS juga di kenali sebagai NavigationS a t e l l i t e T i mi n g A n d R a n g i n g ( N A V S T A R ) y a n g d i h a s i l k a n o l e h J a b a t a n Pertahanan Amerika pada tahun 1973. Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada be ntuktopografi kawasan pengukuran. Dengan wujudnya sistems a t e l i t y a n g b e r t e k n o l o g i t i n g g i s e p e r t i G P S .PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yangmenggantikan system TRANSIT Doppler. g e o m e t r i s a t e l i t . p e l b a g a i a p l i k a s i s a i n t i f i k d a n ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan.

rekreasi.Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi. GIS. operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain .Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi. Dat umgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84. navigasi di lautan. kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma.Oleh kerana itu. udara da ndaratan. pemetaan. hidrografi. pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi.

TIGA KOMPONEN GPS 1. Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris kepenerima GPS melalui isyarat radio. selang set iap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa. . 2. Terdapat 6 satahorbit. Stesen utama terletak diPangkalan Udara Falcon.Segmen Angkasa Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radioke bumi. -hi t u n g a n d i b u a t m e n g g u n a k a n m o d u l u n t u k d a t a o r b i t d a n pembetulan waktu setiap satelit. Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu kesatelit.Segmen Kawalan -Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruhdunia. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 ±8 isyarat satelit ini. A l t i t u d o r b i t d i t e n t u k a n s u p a y a s a t e l i t m e l e w a t i j a r a k d a n ko nfigurasi yang serupa pada set iap 24 jam. Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit.

daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan. A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i mempunya i pelbagai bentuk.kelajuan dan masa. R e k a b e n t u k p e n e r i m a & a n t e n n a i n i b e r t u j u a n m e n d a patkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan This message has been truncated Show Full Message .Z ( k e d u d u k a n ) d a n m a s a . Y. daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk pa l i n g k e c i l . I a m e m p u n y a i A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i m e m p u n y a i pelbagai bentuk. Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X.Segmen Pengguna Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful