BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Allah SWT. menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dengan berlandaskan aqidah yang benar. Aqidah akan senantiasa selaras dengan tauhid. Tauhid yang benar akan menghasilkan aqidah yang benar. Oleh karena itu, penulis membahas tentang tauhid sebagai landasan aqidah yang benar.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, diantaranya:

1. Apakah yang dimaksud dengan Aqidah sebagai Prinsip Keyakinan Muslim? 2. Apa saja manifestasi tauhid ? 3. Apa saja fungsi dan peranan aqidah?
1.3 Tujuan Tujuan di buatnya makalah ini adalah untuk mengetahui:

1. Maksud dari Aqidah sebagai Prinsip Keyakinan Muslim 2. Macam-macam manifestasi tauhid 3. Beberapa fungsi dan peranan aqidah
1.4. Metode Penulisan Metoda penulisan makalah ini adalah menggunakan beberapa buku sumber yang relevan dengan Materi sebagai referensi.

1

dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan.Aqidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al Quran dan sunnah Rasul. Aqidah merupakan kunci kita menuju surga. yaitu mengesakan Tuhan yang diungkapkan dalam syahadat pertama. baik ideologi. pendidikan dan sebagainya. µAqd berarti juga janji. tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang Muslim.Aqidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepalanya. Oleh karena itu. politik. apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Aqidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam.. Maka apabila suatu umat sudah rusak.. Allah Ta'ala berfirman. tanpa memandang aqidah tersebut benar atau salah. 2 .1 Aqidah sebagai Prinsip Keyakinan Muslim Aqidah berasal dari kata µaqd yang berarti pengikatan. Aqidah menurut syara¶ berarti iman kepada Allah. menjadi seorang Muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Aqidah secara definisi adalah suatu keyakinan yang mengikat hati manusia dari segala keraguan. baik takdir yang baik maupun yang buruk. bagian yang harus direhabilitasi adalah aqidahnya terlebih dahulu. para Rasul-Nya dan kepada Hari Akhir. Kitab-kitab-Nya. Sebagai dasar. Aqidah Islam mengikat seorang Muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). sosial. budaya. Ini adalah aqidah secara umum. Aqidah dalam istilah umum yaitu keimanan yang mantap dan hukum yang tegas.BAB II TAUHID SEBAGAI LANDASAN AQIDAH YANG BENAR 2. Aqidah Islam adalah tauhid. para MalaikatNya. serta kepada qadar dan qadha. ikatan (kesepakatan) antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Di sinilah pentingnya aqidah ini. tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ." (Al-Maa-idah : 89). membuat jiwa tenang. yang tidak dicampur keragu-raguan terhadap orang yang mengimaninya. Aqidah secara terminology adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya.

kitab-kitab. yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Barang siapa inkar kepada Allah. Jadi komponen aqidah ada 3 yakni hati/akal. Jika hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh. karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut.Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah. rasul-rasul-Nya. Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan.2 Manifestasi Tauhid I'tikad dan keyakinan tauhid mempunyai konsekuensi bersikap tauhid dan berfikir tauhid seperti ditampakkan pada : 1. 2. Dan harus sesuai dengan kenyataannya. Bentuk jamak dari aqidah adalah aqa-id. haru akhir dan qodha dan qadar. al-Qaamuusul Muhiith dan al-Mu'jamul Wasiith: (bab: µAqada). Secara istilah berarti suatu keyakinan yang kokoh yang ada dalam hati sanubari.Sistem kepaercayaan Islam atau akidah dibangun di atas enam dasar keimanan yang lazim disebut Rukun Iman. Dengan kata lain.dan hari kemudian. dan diwujudkan dalam perbuatan nyata. baik itu benar ataupun salah.malaikat. Aqidah secara bahasa dapat diartikan pula sebagai suatu keyakinan atau keimanan. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya". maka tidak dinamakan aqidah. sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh. digetarkan akal yang sehat. dan seluruh anggota tubuh. yang tidka tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. (Lihat kamus bahasa: Lisaanul µArab. keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakininya. kitab-kitab-Nya. ( terdapat pada surat Al-Fatihah ayat ke-5 ) 3 . Jadi kesimpulannya. Seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Rukun Iman meliputi keimanan kepada Allah. lidah. Yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya. rasul. sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. malaikat-malaikat-Nya. Dinamakan aqidah. Tauhid dalam ibadah dan do'a. diucapkan lidah. " Wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kapada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Yaitu tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah dan tidak ada dzat yang pantas menerima dan memenuhi do'a kecuali hanya Allah.

Dan seseorang hanya akan memperoleh sesuatu kekuasaan karena anugerah Allah semata-mata ( Ali-Imran 26 ). Memohon perlindungan dari sesuatu keadaan yang tidak baik dengan ucapan A'udzu bIlahi mindzalik = aku berlindung kepada Allah dari keadaan 4 . Menghadapi sesuatu kegagalan dengan Masya Allah = semua berjalan atas kehendak Allah. Tauhid dalam melaksanakan pendidikan dan da'wah. Tauhid dalam menjalankan hukum.terdapat pada surat (at-Taubah 18. Yaitu bahwa tidak ada yang patut ditakuti kecuali hanya Allah. Dan pemilik mutlak dari seluruh apa yang ada adalah Allah SWT. Tidak ada yang dapat menghilangkan kemudharatan kecuali hanya Allah( Yunus 107 ). Mendengar berita orang yang meninggal dunia dengan Inna LIlahi Wa Inna Ilaihi raji'un = kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. (terdapat pada surat al-Baqarah ayat 284. 4. Tauhid dalam berpolitik. Yaitu tidak ada dzat yang memberi rizki kecuali hanya Allah SWT ( terdapat pada surat Hud ayat ke. 3. 5. 7. al-Baqarah 150 ). an-Nahl 37 ). Tidak ada yang patut dicintai kecuali hanya Allah ( at-Taubah 24 ). Yaitu penguasa yang Maha Muthlaq hanyalah Allah SWT terdapat pada surat (al-Maidah 18. BIlahi. Tidak ada yang memberikan karunia kecuali hanya Allah( Ali-Imran 73 ). Bersumpah dengan WAllahi. TAllahi = demi Allah.2. Yaitu bahwa yang menjadikan seseorang itu baik atau buruk hanyalah Allah SWT. Mengakhiri pekerjaan dengan sukses membaca Alhamdulillah = segala puji bagi Allah. Dan kemulyaan serta kekuasaan hanyalah kepunyaan Allah SWT terdapat pada surat ( Yunus 65 ).6 ). Yaitu bahwa hukum yang benar adalah hukum yang datang dari Allah SWT. Berjanji dengan ucapan Insya Allah = kalau Allah menghendaki. dan an-Nur ayat ke-33 ). Tauhid dalam ucapan sehari-hari yang senantiasa dikembalikan kepada Allah seperti : Mengawali pekerjaan yang baik dengan Bismillah = atas nama Allah.Tauhid dalam sikap hidup secara keseluruhan. Tauhid dalam mencari nafkah dan berekonomi. Serta sumber kebenaran yang muthlaq adalah Allah SWT terdapat pada surat(Yusuf 40 & 67) 6.Bahkan yang menentukan hidup dan mati seseorang hanyalah Allah SWT( Ali-Imran 145 ). al-Mulk 1 ). Dan hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada seseorang (terdapat pada surat al-Qoshosh 56.

Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Az-Zumar: 65) Dan Rasulullah bersabda:´Barangsiapa mengada-ngada dalam urusan agama ini sesuatu yang baru yang bukan darinya maka hal itu tertolak. Bukhari) 3.serta sikap-sikap yang dapat mengganggu jiwa dan ruh tauhid seperti Mempercayai adanya azimat. dan jauhilah Thaghut itu´ (QS. meminta-minta kepada selain Allah. 2. memiliki akhlak yang mulia. pelet. 3. Aqidah yang benar dibebankan kepada setiap mukallaf. 8. Astaghfirullah = aku mohon ampun kepada Allah dan lain-lain. dan bermu¶amalat dengan baik. Allah berfirman:´Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahKu´.demikian..´ (QS.´ (HR. 5 . Manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah.Tauhid dalam menjauhi musyrik Kepercayaan-kepercayaan. Semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan aqidah maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima Peranan Aqidah dalam Islam antara lain : 1.3 Fungsi dan Peranan Aqidah Aqidah memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Allah berfirman:Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ³Sembahlah Allah (saja).Allah berfirman:³Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir lalu mengerjakan amal kebajikan maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Adz-Dzariyat: 56) Dan bahwasanya amal ibadah seseorang tidak diterima kecuali jika bersumber dari aqidah yang benar. 2. takhyul. Jika seseorang memiliki aqidahyang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. An-Nahl: 36) 2.Mengagumi sesuatu dengan ucapan Subhanallah = Maha Suci Allah. Merupakan awal dari akhlak yang mulia. (QS. Terlanjur berbuat khilaf dengan ucapan. Al-Baqarah: 62) ´Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan (pada nabi) sebelum kamu jika kamu berbuat ke syirikan niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi´ (QS. Aqidah merupakan misi pertama yang dibawa para rasul Allah.

´ (HR. 7. 4. (HSR. Muslim dan lainnya). Nabi saw bersabda:³Barangsiapa yang akhir ucapannya ³Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah niscaya dia akan masuk surga´. Allah berfirman:´Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. 5.Nabi bersabda:´Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Nabi saw bersabda yang artinya:´Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dan paling mengetahui-Nya diantara kamu sekalian adalah aku. Dan semakin sempurna pengenalan serta pengetahuan seorang hamba terhadap Allah semakin sempurna pula dalam mengagungkan Allah dan mengikuti syari¶at-Nya.´(QS. Berpengang kepada aqidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Aqidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Bukhari.´ (HR. ketenangan dan kenikmatan hati seseorang. Ali-Imran: 110) Dan Rasulullah saw bersabda:´Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku (yaitu para sahabat) kemudian yang berikutnya (yaitu generasi tabi¶in) kemudian berikutnya (yaitu generasi tabi¶ut-tabi¶in). kamu menyuruh kepada yang ma¶ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. yaitu generasi sahabat dan dua generasi sesusah mereka. Kebutuhan manusia akan aqidah yang benar melebihi segala kebutuhan lainnya karena ia merupakan sumber kehidupan. Muslim dan lainnya). Al-Hakim dan lainnya). Fushilat: 30) Dan Nabi saw bersabda:´katakanlah: Aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah-lah (berlaku lurus-lah) kamu. 6 . Aqidah yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik dalam sejarah umat manusia. 6. Allah berfirman: ´Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian merkea beristiqomah (teguh dalam pendirian mereka) maka para malaikat akan turun kepada mereka (seraya berkata) : ³Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang dijanjikan Allah kepadamu.´ (Muttafaq µalaih). Bukhari).´ (HR.´ (QS.

BAB III PENUTUP 3. Dinamakan aqidah. Dan harus sesuai dengan kenyataannya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. 7 .2 kesimpulan Keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakininya. kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.1 saran Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Jika hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh. yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman bisa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan ± kesempatan berikutnya. karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. maka tidak dinamakan aqidah. 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.