OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Kajian Geografi Tempatan ini adalah untuk: (a) (b) (c) (d) Memahami konsep migrasi penduduk Mengenal pasti pola migrasi penduduk Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk Mengenalpasti kesan migrasi dalaman penduduk

(e) Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk (f) Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian