P. 1
Memperkasakan Tamadun Islam Melalui Tanggungjawab Sosial Korporat

Memperkasakan Tamadun Islam Melalui Tanggungjawab Sosial Korporat

|Views: 333|Likes:
Published by Nor Ila Che Man

More info:

Published by: Nor Ila Che Man on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

MEMPERKASAKAN TAMADUN ISLAM MELALUI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT:SEJARAH DAN AMALAN DALAM PERBANKAN ISLAM

DISEDIAKAN OLEH: NORAJILA BINTI CHE MAN JONI TAMKIN BIN BORHAN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA

‡ PENGENALAN ‡ KONSEP DAN TEORI CSR
² PERSPEKTIF KONVENSIONAL ² PERSPEKTIF ISLAM

‡ ‡ ‡ ‡

SEJARAH PELAKSANAAN CSR DALAM PERBANKAN ISLAM KEPENTINGAN CSR KESIMPULAN

1/25/2012

2

± Ada yang menyokong dan ada yang menentang pelaksanaannya. 1/25/2012 3 . ‡ Perubahan yang berlaku dalam nilai sosial masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup yang semakin kompetetif. ‡ Pelbagai pandangan yang timbul dari pelaksanaan CSR ini. kesan globalisasi dan juga liberalisasi serta masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat sekarang menghangatkan kembali perbahasan berkaitan CSR ini.PENGENALAN ‡ Isu tanggungjawab sosial korporat (CSR) sering kali dibahas dan didebatkan semenjak ianya mula diperkenalkan.

‡ Perkembangan serta kemajuan sesebuah institusi korporat banyak bergantung kepada faktor-faktor lain selain keuntungan perniagaan semata-mata. ± Organisasi syarikat tidak seharusnya menumpukan perhatian untuk mengaut keuntungan semata-mata dengan membelakangkan kepentingan masyarakat umum.komitmen sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dengan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka ± Kebajikan masyarakat sekeliling perlu diberi perhatian dalam menjalankan operasi perniagaan. ‡ CSR .satu tanggungjawab sosial perniagaan bagi mengatasi masalah dan isu sosial serta mengandungi matlamat politik ± perniagaan dapat menjadi penyelamat dan penyelesai masalah dalam masyarakat ‡ CSR . kumpulan bukan pengguna serta masyarakat umum . pekerja. 1/25/2012 4 . pemilik modal. ± Sokongan pelbagai kumpulan masyarakat seperti pengguna.

konsep ini mula diperakui oleh setiap entiti dalam masyarakat ‡ Kerajaan. ± Konsep ini dianggap bertentangan dengan konsep pelaburan dan terma-terma dalam perniagaan. 1/25/2012 5 . pihak swasta. ± Penghujung 1990-an. organisasi bukan kerajaan.KONSEP DAN TEORI CSR ‡ PERSPEKTIF KONVENSIONAL ± Konsep CSR ini tidak diterima pakai semasa mula diperkenalkan dan sering menjadi bahan jenaka dalam perbahasan. dan pengguna individu.

1/25/2012 6 .komitmen korporat secara sukarela untuk menjangkaui obligasi sama ada secara langsung atau tidak langsung yang telah ditetapkan ke atas sesebuah syarikat melalui jangkaan masyarakat terhadap kelakuan konvensional korporat.Satu rangka kerja bagi peranan sesebuah institusi korporat dan menjadi satu standard perlakuan yang perlu diambilkira oleh sesebuah syarikat untuk memberi kesan yang positif dan produktif kepada masyarakat. ‡ Tanggungjawab .± Blair mendefinisikan konsep CSR ini melalui makna tanggungjawab. ± CSR . ± CSR . ataupun kebertanggungjawaban.keadaan bertanggungjawab. bertanggungjawab terhadap sesuatu.

± Perubahan budaya yang berlaku seiring dengan peredaran zaman telah memungkinkan konsep CSR ini diterima pakai diseluruh dunia. ‡ 1990-an ± Konsep CSR membantu merancakkan prestasi kewangan syarikat. ± Dua sebab yang mendorong kepada perbezaan pendapat antara dua zaman tersebut ‡ 1919 . ‡ Idea tersebut diterima pakai 8 dekad kemudian tanpa sebarang halangan dari stakeholders. ± Idea tersebut ditentang oleh semua pihak termasuk pemegang saham dan juga institusi kehakiman.Konsep CSR bagi institusi korporat terpisah sepenuhnya. ± Perbincangan mengenai konsep ini bermula semenjak 1917 oleh Henry Ford. ‡ Masyarakat mula menerima kelebihan dan faedah yang dapat diperolehi hasil dari pelaksanaan CSR ini.± Konsep CSR ini mula dikembangkan oleh Howard Bowen dalam bukunya yang bertajuk ³Social Responsibility of The Business´ yang membincangkan mengenai hubungan antara syarikat dan masyarakat. 1/25/2012 7 .

‡ PERSPEKTIF ISLAM ± konsep CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. ‡ Berteraskan ajaran al-Quran dan as-Sunnah. tetapi turut merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosioekonomi 1/25/2012 ‡ memerlukan keseimbangan antara kedua-dua aspek iaitu keperluan material dan spiritual bagi setiap insan 8 . ‡ Terkandung dalam ikatan kerohanian yang memerlukan setiap individu untuk berserah kepada ketetapan syariah ± melaksanakan setiap tanggungjawab yang telah ditetapkan dan menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan berasaskan kebaikan dan kemurnian akhlak sebagaimana dituntut oleh syariah. ± Matlamat yang ingin dicapai dalam islam bukan tertumpu kepada keperluan material sahaja.

1/25/2012 9 .± Konsep CSR dalam Islam adalah bertitik tolak dari beberapa konsep yang sedia wujud dalam ajaran Islam ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ tawhid. taqwa. ± Setiap konsep dan elemen ini wujud dan membentuk konsep tersendiri CSR dalam perspektif Islam. ukhuwwah. fardh al-µadl.

± Tawhid ‡ Sumber bagi setiap gagasan etika Islam iaitu mengakui keesaan Allah. ± Segala sesuatu yang dilaksanakan adalah disandarkan kepada Allah. ± konsep ini menunjukkan kepercayaan sepenuhnya manusia kepada Allah. ± Kepercayaan bahawa tiada tuhan selain Allah dan hanya dia yang layak disembah merupakan asas dalam Islam ± Berdasarkan kepercayaan ini. 10 . umat Islam berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. 1/25/2012 ‡ Menunjukkan peranan manusia sebagai khalifah di dunia ini. ‡ menyediakan satu arah tuju dalam menjamin penyatuan semangat ke arah kepatuhan terhadap syariah Islamiah. ‡ pemangkin bagi setiap prinsip etika Islam yang lain dan juga prinsip-prinsip dalam teologi.

‡ memelihara alam sekitar ‡ mengamalkan sifat mahmudah dalam diri setiap individu 1/25/2012 11 .± Dua peranan utama yang dimainkan oleh manusia ‡ hamba Allah ‡ khalifah Allah di muka bumi. berbuat baik kepada sesama makhluk mengelakkan daripada membuat kerosakan di muka bumi Allah ini. ± Sebagai hamba ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ manusia harus menghambakan diri kepada tuhan penciptanya. mencari keredhaan Allah. ± Sebagai seorang khalifah ‡ manusia bertanggungawab menguatkuasakan syariah Islamiyyah dalam segenap aspek kehidupannya ‡ memastikan keharmonian dan keamanan di atas muka bumi. mematuhi segala aturan dan panduan yang telah ditetapkan.

dan hubungan dengan makhluk ‡ Situasi ini akan mengelakkan berlakunya perselisihan kepentingan di kalangan ahli masyarakat ± setiap individu dalam masyarakat mempunyai satu matlamat yang utama iaitu menghambakan diri kepada Allah. ‡ Ketakwaan kepada Allah akan mewujudkan nilai-nilai moral di dalam diri individu dalam membentuk kehidupan sosialnya sendiri. hubungan sesama manusia. ± Individu akan memelihara hubungannya dengan allah.± Taqwa ‡ penggerak kepada individu untuk mencapai objektifobjektif syariah melalui jalan yang telah ditetapkan oleh syariah. 1/25/2012 ‡ 12 . ± Individu akan bekerjasama dari bersaing sesama sendiri untuk mencapai matlamat al-falah sebagai puncak kejayaan dalam hidup.

‡ Keadilan dan persaudaraan dalam islam menekankan bahawa ± ahli masyarakat harus mengambil berat mengenai keperluan asas orang-orang fakir dan miskin ± dapat menghalang individu dari melakukan perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. orang sekeliling serta makhluk Allah yang lain ‡ Menjadikan setiap muslim bertanggungjawab antara satu sama lain. 1/25/2012 13 .± Ukhuwwah dan al-¶adl ‡ Konsep ini telah menetapkan secara jelas hubungan antara sesama manusia yang berpandukan kepada konsep persaudaraan dan kesaksamaan.

‡ Individu diingatkan untuk tidak bertindak di luar batasan nilai moral dan etika hanya untuk memenuhi keperluan sendiri. ‡ Setiap individu harus berlumba-lumba dalam membuat kebaikan dan mengelakkan dari melakukan kejahatan 1/25/2012 ± setiap amalan dan tindakan akan dipersoalkan kelak 14 .± Fardh ‡ Setiap individu dalam Islam menanggung tanggungjawab yang besar terhadap tindakannya sendiri. ‡ Dan tanggungjawab tersebut tidak boleh dipindahkan kepada orang lain dan setiap orang akan diberikan balasan berdasarkan apa yang telah dilakukannya. ‡ Setiap individu terutamanya muslim perlu mengambil berat tentang orang lain dalam melakukan setiap tindakan.

SEJARAH PELAKSANAAN CSR ‡ 1917. ± Idea henry ford ditentang keras oleh pemegang saham dan juga institusi kehakiman.Bermula apabila berlaku pertelingkahan antara Henry Ford dan Dodge Bersaudara berkaitan pelaburan semula syarikat Ford Motor.-(social responsibility of business). 1/25/2012 15 . ‡ 1950-an ± Howard bowen ± orang pertama yang menulis mengenai hubungan antara syarikat dan masyarakat.

syarikat korporat yang mengabaikan tanggungjawab sosialnya sebagai syarikat yang teruk walaupun prestasi kewangannya sangat memberangsangkan. ± Masyarakat juga melihat.‡ 1990-an dan kini ± Mula diterima oleh masyarakat umum yang lebih rasional dan menyokong pelaksanaan CSR ini. dasar sosial negara telah diwujudkan 1/25/2012 ‡ Bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan dari aspek sosial ekonomi dan teknologi. ± Semakin banyak syarikat korporat yang melaksanakan tanggungjawab sosial masingmasing di seluruh dunia. ‡ Mewujudkan satu polisi khas berkaitan CSR ± Di Malaysia. 16 .

± Islam menganjurkan umatnya untuk mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma¶ruf nahi mungkar) ± Setiap individu diseru untuk melakukan kebaikan dan ditegah melakukan kezaliman ‡ diri sendiri. 1/25/2012 17 . ‡ Ini dapat dilihat melalui himpunan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebut mengenai perkara ini.intipati pelaksanaan CSR dalam Islam .± Kerajaan turut memberi insentif kepada syarikat korporat yang terlibat dalam melaksanakan program CSR ‡ Pelepasan cukai ‡ Peruntukan dana kepada syarikat ‡ Dari perspektif Islam. konsep tanggungjawab sosial ini bergerak seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. ‡ kaum keluarga ‡ masyarakat sekeliling ± Konsep keadilan dan persaudaraan .telah lama dianjurkan oleh Islam.

‡ Untung merupakan elemen penting yang menggerakkan sesebuah syarikat perniagaan. 18 . aktiviti perniagaan tidak hanya dilakukan untuk memuaskan keperluan dan kehendak material sahaja ‡ Dilakukan untuk memenuhi tanggungjawab agama dan untuk mencapai objektif-objektif bukan material seperti melindungi keperluan sosial. 1/25/2012 ‡ Individu yang membayar zakat dianggap telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya. ± CSR dalam Islam juga melibatkan pelaksanaan zakat yang wajib ke atas setiap individu.± Dalam Islam. ± Syarikat perniagaan dibenarkan membuat keuntungan selagi mana ianya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

CSR DALAM PERBANKAN ISLAM ‡ Terdapat satu rangka kerja dalam melaksanakan CSR bagi organisasi korporat Islam. ‡ Obligasi dan ajaran syariah yang perlu diikut oleh organisasi korporat. ± Tanggungjawab wajib (obligatory responsibility) ± Tanggungjawab sunat (recommendable responsibility) 1/25/2012 19 .

perkhidmatan atau amalan moral individu. ± Perkara yang wajib dielakkan ‡ Mengelakkan perkara yang dilarang dalam Islam ± ± ± ± ± Judi Arak Dadah Jual beli tembakau atau rokok Terlibat dalam perkara-perkara syubhah sama ada komoditi. program amal dan sebagainya. ‡ Tanggungjawab sunat ± Setiap perkara yang dianggap aktiviti CSR pada pandangan konvensional 1/25/2012 ‡ Sedekah. 20 .5% dari keuntungan syarikat.‡ Tanggungjawab wajib ± Perkara yang wajib dilakukan ‡ Membayar zakat perniagaan pada kadar 2. derma.

‡ Antara bentuk manisfestasi CSR oleh bank Islam ± Penawaran produk berasaskan prinsip al-qard al-hasan ataupun pinjaman tanpa faedah kepada pelanggan ± Menubuhkan dana sosial yang digunakan untuk mengurangkan beban ekonomi fakir dan miskin ± Menyediakan perlindungan insurans kepada para pekerja dan ahli keluarga ± Sumbangan dalam pembangunan dan penyelidikan komuniti 1/25/2012 21 .

KEPENTINGAN CSR ‡ Boleh dilihat dari tiga aspek ± Syarikat korporat ± Masyarakat umum ± Negara ‡ Syarikat korporat ± Peningkatan dalam jenama (brand enhancement) ± Nilai moral pekerja yang lebih baik ± Memberikan imej yang baik di mata masyarakat ± Meningkatkan prestasi syarikat dalam jangka masa panjang ± Memastikan kelangsungan dan kemandirian 1/25/2012 22 syarikat untuk jangka panjang .

‡ Masyarakat ± Kepentingan dan tuntutan semasa masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi ± Mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat ‡ Melalui program-program yang dijalankan dan bantuan-bantuan yang diberikan ± Memperbaiki taraf hidup masyarakat ± Melahirkan masyarakat yang celik ilmu pengetahuan 1/25/2012 23 .

sains dan juga teknologi. ‡ Pengukuhan ekonomi juga penting untuk memastikan negara mampu memenuhi keperluan rakyatnya. ‡ Untuk menjadi sebuah negara maju. penguasaan dalam bidang sains dan teknologi amat penting untuk bergerak seiring dengan negara-negara maju yang lain.‡ Negara ± Mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara ± Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ± Membantu membangunkan negara melalui sumbangannya di dalam bidang ekonomi. 1/25/2012 24 .

KESIMPULAN ‡ Pelaksanaan CSR kini turut disokong dan dianjurkan oleh badan-badan besar dunia yang mula menyedari kepentingan dan faedah yang diperolehi dari pelaksanaan CSR ini. bangsa dan negara. ‡ Pelaksanaan CSR ini dapat mendatangkan kebaikan bukan sahaja kepada masyarakat sekeliling dan syarikat bahkan juga kepada agama. 1/25/2012 25 . ‡ Program±program yang dilaksanakan oleh syarikat korporat umumnya dan institusi perbankan Islam khususnya adalah menyeluruh dan meliputi setiap aspek yang dapat memberi keuntungan kepada setiap pihak.

SEKIAN.TERIMA KASIH« 1/25/2012 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->