P. 1
Memperkasakan Tamadun Islam Melalui Tanggungjawab Sosial Korporat

Memperkasakan Tamadun Islam Melalui Tanggungjawab Sosial Korporat

|Views: 333|Likes:
Published by Nor Ila Che Man

More info:

Published by: Nor Ila Che Man on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

MEMPERKASAKAN TAMADUN ISLAM MELALUI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT:SEJARAH DAN AMALAN DALAM PERBANKAN ISLAM

DISEDIAKAN OLEH: NORAJILA BINTI CHE MAN JONI TAMKIN BIN BORHAN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA

‡ PENGENALAN ‡ KONSEP DAN TEORI CSR
² PERSPEKTIF KONVENSIONAL ² PERSPEKTIF ISLAM

‡ ‡ ‡ ‡

SEJARAH PELAKSANAAN CSR DALAM PERBANKAN ISLAM KEPENTINGAN CSR KESIMPULAN

1/25/2012

2

± Ada yang menyokong dan ada yang menentang pelaksanaannya. ‡ Pelbagai pandangan yang timbul dari pelaksanaan CSR ini. 1/25/2012 3 . ‡ Perubahan yang berlaku dalam nilai sosial masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup yang semakin kompetetif. kesan globalisasi dan juga liberalisasi serta masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat sekarang menghangatkan kembali perbahasan berkaitan CSR ini.PENGENALAN ‡ Isu tanggungjawab sosial korporat (CSR) sering kali dibahas dan didebatkan semenjak ianya mula diperkenalkan.

komitmen sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dengan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka ± Kebajikan masyarakat sekeliling perlu diberi perhatian dalam menjalankan operasi perniagaan. ± Sokongan pelbagai kumpulan masyarakat seperti pengguna.satu tanggungjawab sosial perniagaan bagi mengatasi masalah dan isu sosial serta mengandungi matlamat politik ± perniagaan dapat menjadi penyelamat dan penyelesai masalah dalam masyarakat ‡ CSR . pekerja. pemilik modal. kumpulan bukan pengguna serta masyarakat umum . ± Organisasi syarikat tidak seharusnya menumpukan perhatian untuk mengaut keuntungan semata-mata dengan membelakangkan kepentingan masyarakat umum. ‡ CSR .‡ Perkembangan serta kemajuan sesebuah institusi korporat banyak bergantung kepada faktor-faktor lain selain keuntungan perniagaan semata-mata. 1/25/2012 4 .

KONSEP DAN TEORI CSR ‡ PERSPEKTIF KONVENSIONAL ± Konsep CSR ini tidak diterima pakai semasa mula diperkenalkan dan sering menjadi bahan jenaka dalam perbahasan. organisasi bukan kerajaan. ± Penghujung 1990-an. konsep ini mula diperakui oleh setiap entiti dalam masyarakat ‡ Kerajaan. pihak swasta. ± Konsep ini dianggap bertentangan dengan konsep pelaburan dan terma-terma dalam perniagaan. 1/25/2012 5 . dan pengguna individu.

keadaan bertanggungjawab.komitmen korporat secara sukarela untuk menjangkaui obligasi sama ada secara langsung atau tidak langsung yang telah ditetapkan ke atas sesebuah syarikat melalui jangkaan masyarakat terhadap kelakuan konvensional korporat. ± CSR . 1/25/2012 6 .Satu rangka kerja bagi peranan sesebuah institusi korporat dan menjadi satu standard perlakuan yang perlu diambilkira oleh sesebuah syarikat untuk memberi kesan yang positif dan produktif kepada masyarakat. ‡ Tanggungjawab .± Blair mendefinisikan konsep CSR ini melalui makna tanggungjawab. ± CSR . ataupun kebertanggungjawaban. bertanggungjawab terhadap sesuatu.

‡ Idea tersebut diterima pakai 8 dekad kemudian tanpa sebarang halangan dari stakeholders. ‡ Masyarakat mula menerima kelebihan dan faedah yang dapat diperolehi hasil dari pelaksanaan CSR ini. ± Idea tersebut ditentang oleh semua pihak termasuk pemegang saham dan juga institusi kehakiman.Konsep CSR bagi institusi korporat terpisah sepenuhnya.± Konsep CSR ini mula dikembangkan oleh Howard Bowen dalam bukunya yang bertajuk ³Social Responsibility of The Business´ yang membincangkan mengenai hubungan antara syarikat dan masyarakat. ± Perbincangan mengenai konsep ini bermula semenjak 1917 oleh Henry Ford. 1/25/2012 7 . ‡ 1990-an ± Konsep CSR membantu merancakkan prestasi kewangan syarikat. ± Perubahan budaya yang berlaku seiring dengan peredaran zaman telah memungkinkan konsep CSR ini diterima pakai diseluruh dunia. ± Dua sebab yang mendorong kepada perbezaan pendapat antara dua zaman tersebut ‡ 1919 .

‡ PERSPEKTIF ISLAM ± konsep CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. ± Matlamat yang ingin dicapai dalam islam bukan tertumpu kepada keperluan material sahaja. ‡ Berteraskan ajaran al-Quran dan as-Sunnah. ‡ Terkandung dalam ikatan kerohanian yang memerlukan setiap individu untuk berserah kepada ketetapan syariah ± melaksanakan setiap tanggungjawab yang telah ditetapkan dan menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan berasaskan kebaikan dan kemurnian akhlak sebagaimana dituntut oleh syariah. tetapi turut merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosioekonomi 1/25/2012 ‡ memerlukan keseimbangan antara kedua-dua aspek iaitu keperluan material dan spiritual bagi setiap insan 8 .

ukhuwwah. ± Setiap konsep dan elemen ini wujud dan membentuk konsep tersendiri CSR dalam perspektif Islam. taqwa. fardh al-µadl.± Konsep CSR dalam Islam adalah bertitik tolak dari beberapa konsep yang sedia wujud dalam ajaran Islam ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ tawhid. 1/25/2012 9 .

umat Islam berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. ± Kepercayaan bahawa tiada tuhan selain Allah dan hanya dia yang layak disembah merupakan asas dalam Islam ± Berdasarkan kepercayaan ini. ± konsep ini menunjukkan kepercayaan sepenuhnya manusia kepada Allah. 10 . ‡ pemangkin bagi setiap prinsip etika Islam yang lain dan juga prinsip-prinsip dalam teologi. ± Segala sesuatu yang dilaksanakan adalah disandarkan kepada Allah.± Tawhid ‡ Sumber bagi setiap gagasan etika Islam iaitu mengakui keesaan Allah. 1/25/2012 ‡ Menunjukkan peranan manusia sebagai khalifah di dunia ini. ‡ menyediakan satu arah tuju dalam menjamin penyatuan semangat ke arah kepatuhan terhadap syariah Islamiah.

± Sebagai hamba ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ manusia harus menghambakan diri kepada tuhan penciptanya. mematuhi segala aturan dan panduan yang telah ditetapkan.± Dua peranan utama yang dimainkan oleh manusia ‡ hamba Allah ‡ khalifah Allah di muka bumi. ± Sebagai seorang khalifah ‡ manusia bertanggungawab menguatkuasakan syariah Islamiyyah dalam segenap aspek kehidupannya ‡ memastikan keharmonian dan keamanan di atas muka bumi. mencari keredhaan Allah. ‡ memelihara alam sekitar ‡ mengamalkan sifat mahmudah dalam diri setiap individu 1/25/2012 11 . berbuat baik kepada sesama makhluk mengelakkan daripada membuat kerosakan di muka bumi Allah ini.

1/25/2012 ‡ 12 . dan hubungan dengan makhluk ‡ Situasi ini akan mengelakkan berlakunya perselisihan kepentingan di kalangan ahli masyarakat ± setiap individu dalam masyarakat mempunyai satu matlamat yang utama iaitu menghambakan diri kepada Allah.± Taqwa ‡ penggerak kepada individu untuk mencapai objektifobjektif syariah melalui jalan yang telah ditetapkan oleh syariah. ‡ Ketakwaan kepada Allah akan mewujudkan nilai-nilai moral di dalam diri individu dalam membentuk kehidupan sosialnya sendiri. ± Individu akan bekerjasama dari bersaing sesama sendiri untuk mencapai matlamat al-falah sebagai puncak kejayaan dalam hidup. ± Individu akan memelihara hubungannya dengan allah. hubungan sesama manusia.

‡ Keadilan dan persaudaraan dalam islam menekankan bahawa ± ahli masyarakat harus mengambil berat mengenai keperluan asas orang-orang fakir dan miskin ± dapat menghalang individu dari melakukan perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri.± Ukhuwwah dan al-¶adl ‡ Konsep ini telah menetapkan secara jelas hubungan antara sesama manusia yang berpandukan kepada konsep persaudaraan dan kesaksamaan. 1/25/2012 13 . orang sekeliling serta makhluk Allah yang lain ‡ Menjadikan setiap muslim bertanggungjawab antara satu sama lain.

‡ Dan tanggungjawab tersebut tidak boleh dipindahkan kepada orang lain dan setiap orang akan diberikan balasan berdasarkan apa yang telah dilakukannya. ‡ Setiap individu terutamanya muslim perlu mengambil berat tentang orang lain dalam melakukan setiap tindakan. ‡ Setiap individu harus berlumba-lumba dalam membuat kebaikan dan mengelakkan dari melakukan kejahatan 1/25/2012 ± setiap amalan dan tindakan akan dipersoalkan kelak 14 . ‡ Individu diingatkan untuk tidak bertindak di luar batasan nilai moral dan etika hanya untuk memenuhi keperluan sendiri.± Fardh ‡ Setiap individu dalam Islam menanggung tanggungjawab yang besar terhadap tindakannya sendiri.

± Idea henry ford ditentang keras oleh pemegang saham dan juga institusi kehakiman. 1/25/2012 15 . ‡ 1950-an ± Howard bowen ± orang pertama yang menulis mengenai hubungan antara syarikat dan masyarakat.SEJARAH PELAKSANAAN CSR ‡ 1917.-(social responsibility of business).Bermula apabila berlaku pertelingkahan antara Henry Ford dan Dodge Bersaudara berkaitan pelaburan semula syarikat Ford Motor.

16 . ‡ Mewujudkan satu polisi khas berkaitan CSR ± Di Malaysia. ± Semakin banyak syarikat korporat yang melaksanakan tanggungjawab sosial masingmasing di seluruh dunia. syarikat korporat yang mengabaikan tanggungjawab sosialnya sebagai syarikat yang teruk walaupun prestasi kewangannya sangat memberangsangkan. dasar sosial negara telah diwujudkan 1/25/2012 ‡ Bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan dari aspek sosial ekonomi dan teknologi. ± Masyarakat juga melihat.‡ 1990-an dan kini ± Mula diterima oleh masyarakat umum yang lebih rasional dan menyokong pelaksanaan CSR ini.

‡ Ini dapat dilihat melalui himpunan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebut mengenai perkara ini.telah lama dianjurkan oleh Islam.intipati pelaksanaan CSR dalam Islam . konsep tanggungjawab sosial ini bergerak seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri.± Kerajaan turut memberi insentif kepada syarikat korporat yang terlibat dalam melaksanakan program CSR ‡ Pelepasan cukai ‡ Peruntukan dana kepada syarikat ‡ Dari perspektif Islam. 1/25/2012 17 . ‡ kaum keluarga ‡ masyarakat sekeliling ± Konsep keadilan dan persaudaraan . ± Islam menganjurkan umatnya untuk mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma¶ruf nahi mungkar) ± Setiap individu diseru untuk melakukan kebaikan dan ditegah melakukan kezaliman ‡ diri sendiri.

± CSR dalam Islam juga melibatkan pelaksanaan zakat yang wajib ke atas setiap individu. aktiviti perniagaan tidak hanya dilakukan untuk memuaskan keperluan dan kehendak material sahaja ‡ Dilakukan untuk memenuhi tanggungjawab agama dan untuk mencapai objektif-objektif bukan material seperti melindungi keperluan sosial.± Dalam Islam. ± Syarikat perniagaan dibenarkan membuat keuntungan selagi mana ianya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat umum. 1/25/2012 ‡ Individu yang membayar zakat dianggap telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya. 18 . ‡ Untung merupakan elemen penting yang menggerakkan sesebuah syarikat perniagaan.

± Tanggungjawab wajib (obligatory responsibility) ± Tanggungjawab sunat (recommendable responsibility) 1/25/2012 19 . ‡ Obligasi dan ajaran syariah yang perlu diikut oleh organisasi korporat.CSR DALAM PERBANKAN ISLAM ‡ Terdapat satu rangka kerja dalam melaksanakan CSR bagi organisasi korporat Islam.

5% dari keuntungan syarikat. derma. ± Perkara yang wajib dielakkan ‡ Mengelakkan perkara yang dilarang dalam Islam ± ± ± ± ± Judi Arak Dadah Jual beli tembakau atau rokok Terlibat dalam perkara-perkara syubhah sama ada komoditi. program amal dan sebagainya.‡ Tanggungjawab wajib ± Perkara yang wajib dilakukan ‡ Membayar zakat perniagaan pada kadar 2. 20 . ‡ Tanggungjawab sunat ± Setiap perkara yang dianggap aktiviti CSR pada pandangan konvensional 1/25/2012 ‡ Sedekah. perkhidmatan atau amalan moral individu.

‡ Antara bentuk manisfestasi CSR oleh bank Islam ± Penawaran produk berasaskan prinsip al-qard al-hasan ataupun pinjaman tanpa faedah kepada pelanggan ± Menubuhkan dana sosial yang digunakan untuk mengurangkan beban ekonomi fakir dan miskin ± Menyediakan perlindungan insurans kepada para pekerja dan ahli keluarga ± Sumbangan dalam pembangunan dan penyelidikan komuniti 1/25/2012 21 .

KEPENTINGAN CSR ‡ Boleh dilihat dari tiga aspek ± Syarikat korporat ± Masyarakat umum ± Negara ‡ Syarikat korporat ± Peningkatan dalam jenama (brand enhancement) ± Nilai moral pekerja yang lebih baik ± Memberikan imej yang baik di mata masyarakat ± Meningkatkan prestasi syarikat dalam jangka masa panjang ± Memastikan kelangsungan dan kemandirian 1/25/2012 22 syarikat untuk jangka panjang .

‡ Masyarakat ± Kepentingan dan tuntutan semasa masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi ± Mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat ‡ Melalui program-program yang dijalankan dan bantuan-bantuan yang diberikan ± Memperbaiki taraf hidup masyarakat ± Melahirkan masyarakat yang celik ilmu pengetahuan 1/25/2012 23 .

‡ Pengukuhan ekonomi juga penting untuk memastikan negara mampu memenuhi keperluan rakyatnya.‡ Negara ± Mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara ± Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ± Membantu membangunkan negara melalui sumbangannya di dalam bidang ekonomi. 1/25/2012 24 . penguasaan dalam bidang sains dan teknologi amat penting untuk bergerak seiring dengan negara-negara maju yang lain. sains dan juga teknologi. ‡ Untuk menjadi sebuah negara maju.

1/25/2012 25 . bangsa dan negara. ‡ Program±program yang dilaksanakan oleh syarikat korporat umumnya dan institusi perbankan Islam khususnya adalah menyeluruh dan meliputi setiap aspek yang dapat memberi keuntungan kepada setiap pihak.KESIMPULAN ‡ Pelaksanaan CSR kini turut disokong dan dianjurkan oleh badan-badan besar dunia yang mula menyedari kepentingan dan faedah yang diperolehi dari pelaksanaan CSR ini. ‡ Pelaksanaan CSR ini dapat mendatangkan kebaikan bukan sahaja kepada masyarakat sekeliling dan syarikat bahkan juga kepada agama.

SEKIAN.TERIMA KASIH« 1/25/2012 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->