Tafsir Al-Sulthan

Tafsir Alquran dalam bahasa Eksata

oleh SSQ-DLA KH.FAHMI BASYA dan Dra AZMINAH MSi

Tafsir Al Sulthan

1.Surat Al-Fatihah
(Bentuk Pembuka) Surat ke-1, 7 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.1) Semua hamdu kepunyaan Allah, Rabbil Aalamiin. (1.2) Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.3) Yang Memiliki Hari Peraturan. (1.4) Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. (1.5) Kenalkanlah kepada kami Jalan Yang Lurus. (1.6) Jalan orang-orang yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) (ni’mat) atas mereka, Bukan yang dimarahi atas mereka Dan tidak yang lupa.(1-7)

DLA

Tafsir Al Sulthan

2.Surat Al-Baqarah
(Sapi Betina) Surat ke-2, 286 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (2.0) { Alif.Lam.Mim}.(2.1) Itu Tulisan, tidak ada keraguan padanya pengenalan untuk orang-orang yang tekun.(2.2) Orang-orang yang mengimani rahasia ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infaqkan.(2.3) Dan orang-orang yang mengimani rahasia apa yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu dan rahasia akhir mereka, mereka pastikan.(2.4) Itulah mereka, mereka atas pengenalan dari Rabb mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (2.5) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama atas mereka, engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan percaya.(2.6) Allah telah metrai atas Qalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan untuk mereka azab yang panjang.(2.7) Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata:”Kami mengimani rahasia Allah dan rahasia hari akhir”, padahal mereka tidak beriman.(2.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(2.9) Di dalam qalbu mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, karena karakter apa apa yang ada mereka dustakan.(2.10) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Jangan berbuat kerusakan di bumi”, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami orang yang berbuat perbaikan”.(2.11) Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.(2.12) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Berimanlah sebagaimana telah beriman manusia”. Mereka berkata: ”Beriman seperti beriman orang-orang bodoh?”. Apa tidak sesungguhnya mereka orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.(2.13) Dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka katakan: ”kami telah beriman”, tetapi apabila bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama kamu, sesungguhnya kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan”.(2.14) Allah balas memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka mengembara di dalam kesesatan mereka yang melewati batas.(2.15) Itulah mereka orang-orang yang membeli kelupaan dengan pengenalan, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. (2.16) Perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang menyalakan api, maka ketika (api) telah menerangi apa-apa sekitarnya, dihilangkan Allah karakter Nuur mereka, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat.(2.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Buta,Tuli,Bisu, maka mereka tidak akan kembali.(2.18) Atau seperti hujan lebat dari langit, padanya ada kegelapan, dan guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke telinga mereka lantaran takut mati dari petir-petir. Dan Allah Pengepung karakter orang-orang kafir.(2.19) Hampir kilat menyambar penglihatan mereka, tiap kali menerangi bagi mereka, berjalan mereka padanya, dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, dan kalau Allah kehendaki, Dia hilangkan karakter pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2.20)

Hai manusia !, Sembahlah Rabb kamu Yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.(2.21) Yang menjadikan untuk kamu bumi terhampar dan langit sebagai bangunan, dan Dia turunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengannya sebagian dari buah-buahan sebagai rizki untuk kamu, maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya.(2.22) Dan jika kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu bentuk dari seperti itu, dan serulah penyaksi-penyaksi kamu dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas.(2.23) Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak dapat membuat, maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ---untuk orang-orang kafir. (2.24) Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari buah-buahan, mereka berkata”Ini yang

DLA

Tafsir Al Sulthan

diberikan kepada kita dari sebelum ini”, padahal yang diberikan kepadanya (dulu itu) yang bersamaan. Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih, dan mereka kekal padanya. (2.25) Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka, dan adapun orang yang kufur, mereka berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dia lupakan dengannya beberapa banyak, dan Dia kenalkan dengannya beberapa banyak, tetapi tidak lupa kepada-Nya melainkan orang-orang yang fasiq.(2.26) Yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya, dan memutus apa yang Allah perintah dengannya untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(2.27) Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah, padahal kamu dulunya mati, maka Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu, kemudian kepada-Nya kamu akan kembali.(2.28) Dia Yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia berada kepada Langit, maka Dia sempurnakan mereka jadi tujuh langit, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.29) Dan ingatlah ketika berkata Rabb mu kepada Malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”.Mereka berkata:”apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang berbuat rusak padanya dan menumpahkan darah ?, padahal kami menggerakkan karakter Hamdu Mu dan meluaskannya untuk Mu?”. Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .(2.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Dia telah beri tahu Adam nama-nama setiapnya, kemudian dibawa mereka atas malaikat, Dia berkata:”Kabarkan kepada Ku karakter nama-nama mereka ini jika kamu orang-orang yang cerdas”.(2.31) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau, tidak kami tahu melainkan apa-apa yang kami telah diberi tahu, sesungguhnya Engkau, Engkau ’Aliimul-Hakiim.(2.32) Dia berkata: ”Hai Adam, kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka ini”, maka setelah ia kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka, Dia berkata: ”Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahwa Aku Lebih mengetahui Ghaibnya Langit dan Bumi, dan lebih mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan ?”.(2.33) Dan ketika kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”, maka mereka sujud, kecuali Iblis enggan dan menyombong, karena mereka dari yang kafir.(2.34) Dan kami berkata: ”Hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya, sesuka-suka kamu berdua, tetapi janganlah kamu berdua mendekati Pohon ini, karena kamu berdua akan jadi orangorang yang zalim”.(2.35) Maka Setan telah gelincirkan mereka berdua darinya, maka mengeluarkan mereka berdua dari apa yang ada padanya, dan kami katakan :”Turunlah, sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh, dan bagi kamu di bumi tempat letak dan perlengkapan kepada satu masa”.(2.36) Sesudah itu Adam telah terima dari Rabbnya beberapa Kalimat, maka Dia terima tobat atasnya, sesungguhnya Dia At Tawwabur-Rahiim.(2.37) Kami katakan: ”Turunlah darinya semuanya, maka apabila datang kepada kamu dari Ku pengenalan, maka siapa mengikuti pengenalan itu, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak mereka berdukacita”.(2.38)

DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal”.(2.39) Hai Bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku yang Aku jasakan atas kamu, dan sempurnakanlah perjanjian –Ku niscaya Aku sempurnakan perjanjian kamu, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kamu takuti.(2.40) Dan imanilah rahasia apa yang Aku turunkan, mengoreksi untuk apa-apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi orang yang pertama mengkufuri karakternya, dan jangan kamu jual rahasia ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada Aku hendaknya kamu Berlaku tekun .(2.41) Dan jangan kamu campur adukkan Yang Lengkap dengan Yang Bathil, dan kamu sembunyikan Yang Lengkap, padahal kamu mengetahui.(2.42) Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.(2.43) Apakah patut kamu menyuruh manusia berbuat baik, padahal kamu lupakan diri-diri kamu, padahal kamu membaca Kitab, apakah kamu tidak mengerti ?.(2.44) Dan mintalah pertolongan dengan Sabar dan Sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu’.(2.45) Orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepada-Nya akan kembali.(2.46) Hai bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku atas kamu yang Aku jasakan atas kamu, dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.47) Dan tekunilah hari, yang satu diri tidak dapat menyelamatkan dari diri yang lain sedikitpun, dan tidak diterima darinya

DLA

Tafsir Al Sulthan

permohonan, dan tidak diterima penebusan darinya dan tidak mereka diberi pertolongan (2.48) Dan ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun, yang kenakan kepada kamu azab yang jelek, mereka sembelih anakanak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup wanita-wanita kamu, padahal di dalam itu untuk kamu ujian yang panjang dari Rabb kamu.(2.49) Dan ketika kami pisahkan untuk kamu Laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, padahal kamu melihat.(2.50) Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu ambil anak sapi dari setelahnya, karena kamu orangorang yang menganiaya diri.(2.51) Kemudian kami maafkan dari kamu dari setelah itu agar kamu bersyukur.(2.52) Dan ketika kami beri Musa Kitab dan Pembeda, agar kamu mendapat pengenalan.(2.53) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, sesungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kamu dengan kamu mengambil anak sapi. Maka bertobatlah kepada Yang Memerdekakan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, itu bagi kamu baik bagi kamu di sisi Yang Memerdekakan kamu”. Maka Dia terima tobat atas kamu, sesungguhnya Dia At TawwaburRahiim.(2.54) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak beriman kepada mu, hingga kami lihat Allah dengan nyata”, maka kamu ditimpa Gempa, padahal kamu melihat.(2.55) Kemudian kami bangkitkan kamu dari setelah mati kamu agar kamu bersyukur.(2.56) Dan kami telah teduhkan atas kamu Ghomaam, dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Makanlah dari yang baik apa yang diberikan kepada kamu dan mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

menganiaya kami, tetapi adalah diri-diri mereka, mereka aniaya. (2.57) Dan ketika kami katakan ”Masuklah ke negeri ini , lalu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendaki sepuasnya, dan masuklah ke pintu dengan bersujud, dan mintalah keampunan dosa untuk kamu, nanti kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(2.58) Lantas orang yang zalim menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang yang zalim siksaan dari Langit, sebab apa yang ada mereka langgar.(2.59) Dan ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka kami katakan pukullah batu itu dengan rongkatmu, maka keluar daripadanya 12 mata air. Sugguh tiap Unasin tahu tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan jangan melewati batas di bumi berbuat kerusakan.(2.60) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan saja, maka serulah Rabbmu, agar Dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sayurnya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya”. Ia berkata: ”Adakah kamu mau menukar yang dia lebih hina dengan yang dia baik?. Turunlah ke Mesir, maka kamu akan dapati apa yang kamu minta”. Dan diturunkan atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan patutlah mereka mendapat kemarahan dari Allah. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak Lengkap. Itu dengan sebab mereka durhaka dan melewati batas.(2.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashoro, dan Shoobi-in, siapa mengimani Karakter Allah dan hari akhir, dan beramal baik, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2.62)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu, dan kami angkat di atas kamu Thuur. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. (2.63) Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu, dan pengaturannya kepada kamu, niscaya kamu dari orang-orang yang rugi.(2.64) Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melanggar dari kamu pada Hari Istirahat. Maka kami katakan ”Adalah, Qirodah yang menengadah”.(2.65) Maka kami menjadikan dia siksaan untuk apa-apa di hadapannya, dan apa-apa di belakangnya, dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(2.66) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bahwa kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: ”Adakah engkau jadikan kami olokolok?”. Ia berkata: ”Aku berlindung kepada Karakter Allah dari jadi seorang yang bodoh”.(2.67) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami, agar Dia nyatakan kepada kami apa dia?”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak bertugas, dan tidak muda, sederhana antara itu, maka laksanakan apa yang kamu diperintah” .(2.68) Mereka berkata:”Serulah Rabb mu untuk kami supaya Dia nyatakan kepada kami apa warnanya”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang kuning, menarik warnanya menyenangkan mereka yang melihat”.(2.69) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami agar Dia nyatakan apa dia, sesungguhnya sapi betina itu bersamaan atas kami, dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan mendapat pengenalan” .(2.70)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Ia berkata:”Sesungguhnya Dia berkata: “Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan bumi, dan tidak mengairi tanaman, yang sejahtera dan tidak ada cacat padanya.”. Mereka berkata:”Sekarang engkau telah datangkan Karakter Yang Lengkap”. Maka mereka menyembelihnya, tetapi hampir mereka tidak kerjakan .(2.71) Dan ketika kamu bunuh satu diri, lantas kamu bertuduhan padanya. Dan Allah hendak keluarakan apa yang kamu sembunyikan.(2.72) Maka kami katakan:”Pukullah dia dengan sebagiannya”. Seperti itu Allah menghidupkan orang yang mati, dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, agar kamu mengerti.(2.73) Kemudian sesudah itu qalbu-qalbu kamu jadi kesat, maka dia seperti batu, atau lebih sangat kesat, padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada yang keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah, lalu keluar dari padanya air, dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun, dari takut kepada Allah. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. (2.74) Maka adakah kamu harap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, padahal sungguh sudah ada sebagian dari mereka mendengarkan Kitab Allah, kemudian mereka ubah dia dari sesudah mereka mengerti dia, dan mereka mengetahui.(2.75) Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kaktakan: ”Kami beriman”, dan apabila berjumpa dengan sebagian mereka, mereka berkata: ”Adakah patut kamu uraikan kepada mereka rahasia apa yang Allah telah buka atas kamu?, karena karakternya nanti mereka akan menggugat kamu di sisi Rabb kamu, apakah kamu tidak mengerti ?”.(2.76) Padahal tidakkah mereka ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terangkan?.(2.77)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sebagian dari mereka orang yang buta huruf, tidak mengetahui Tulisan, melainkan dongeng-dongeng, dan tidak mereka melainkan menyangka.(2.78) Maka kecelakaan itu untuk orang yang menulis Tulisan dengan tangan-tangan mereka, kemudian ia berkata: ”Ini dari sisi Allah”, untuk membeli dengannya sedikit harga. Maka kecelakaan bagi mereka yang menulis Tulisan dengan tangantangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka dapat.(2.79) Dan mereka berkata: ”Api itu tidak akan menyentuh kami melainkan beberapa hari saja”. Katakanlah: ”Sudahkah kamu buat perjanjian di sisi Allah, yang dengan itu Allah tidak menyalahi janji-Nya, atau kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(2.80) Bahkan orang yang kerjakan kejahatan, dan meliputi karakternya dosanya, maka itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal.(2.81) Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, itulah mereka penduduk surga, mereka padanya akan kekal.(2.82) Dan ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel: ”Tidak boleh kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibubapak, dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orangorang miskin, dan ucapkan perkataan yang tepat kepada manusia, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zalkat”. Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit dari kamu padahal kamu tidak memperdulikan.(2.83) Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu: ”Tidak boleh kamu tumpahkan darah kamu dan tidak boleh kamu keluarkan kaum kamu dari kampung-kampung kamu”, kemudian kamu telah sanggup, padahal kamu menyaksikan.(2.84) Kemudian kamu serupa mereka itu, kamu bunuh kaum kamu, dan kamu keluarkan sebagian dari kamu dari kampungkampung mereka, kamu berbantu-batu atas mencelakakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka itu dengan aniaya dan melewati batas, padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tahanan, lantas kamu tebus mereka, sedangkan mengeluarkan mereka itu telah diharamkan atas kamu. Apakah kamu percaya kepada sebagian Kitab, dan mengkufuri sebagian. Sebab itu bukankah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat itu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari qiyyaamah, dicampakkan mereka ke dalam sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2.85) Itulah mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka azab, dan tidak mereka akan ditolong.(2.86) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa , dan kami iringkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah beri kepada ‘Isa anak Maryam Bukti, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruuh Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong, yaitu kamu dustakan sebagian dan kamu bunuh sebagian.(2.87) Mereka berkata: “Qalbu-qalbu kami perbendaharaan (ilmu)”. Tetapi Allah telah mengutuk karakter kekufuran mereka,maka sedikit mereka beriman.(2.88) Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari sisi Allah mengoreksi untuk apa yang bersama mereka, padahal sebelum ini biasa mereka memohon kemenangan untuk mencelakakan orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lantas mereka mengkufuri karakternya. Maka kutukan Allah atas orang kafir.(2.89) Alangkah jelek yang dengannya mereka jual diri-diri mereka, bahwa mereka mengkufuri rahasia apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari kelebihan-Nya atas siapa dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka pantaslah mereka mendapat kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang kafir azab yang menghina.(2.90)

DLA

94) Dan tidak mereka bercita-cita itu selamanya dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. ”Peganglah apa yang kami beri kepada kamu dengan kuat.(2. maka bercita-cita matilah kamu jika kamu orang-orang yang benar”.92) Dan ketika kami bikin perjanjian dengan kamu. mereka berkata: ”Kami hanya mengimani rahasia apa-apa yang diturunkan kepada kami ”. karena telah dimesrakan karakter kufur mereka di dalam qalbu-dalbu mereka oleh anak sapi. Mereka berkata: ”Kami dengar dan kami durhakai”.(2.(2.95) Dan sungguh engkau akan dapati mereka setamak-tamak manusia atas hidup dan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik. padahal kami telah tinggikan Thuur di atas kamu. mengoreksi DLA . dan dengarkan”. jika kamu orang-orang yang beriman”. dari selain manusia. dan mereka mengkufuri rahasaia apa yang selain itu. dengan bukti. Suka seorang dari mereka kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun. maka sesungguhnya dia turunkan dia atas Qalbumu dengan izin Allah. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.96) Katakan: ”Siapa adalah musuh Jibril. padahal kamu orang yang menganiaya diri.91) Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu. Padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab. Katakan: ”Kalau begitu mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dari sebelum ini.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka imanilah rahasia apa yang Allah turunkan. (2. Dan Allah mengetahui karakter orang zalim.(2.93) Katakanlah: ”Jika adalah untuk kamu kampung akhirat di sisi Allah itu hanya ditentukan untuk kamu.(2. padahal dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang bersama mereka. kemudian kamu ambil anak sapi dari sesudahnya. Katakanlah: ”Alangkah jelek kepercayaan kamu perintahkan kepada kamu karakternya”.

padahal mereka berdua tidak mengajar seseorang melainkan sesudah berkata: ”Kami ini tidak lain melainkan satu percobaan. tetapi setan-setan itu yang kufur. tetapi mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfa’at bagi mereka. dilemparkan oleh sebagian dari mereka.(2.97) Siapa adalah musuh Allah dan malaikat-Nya dan rasul-rasulNya dan Jibril dan Mika-il. lantaran itu janganlah engkau kufur”. (2. dan mereka tidak bisa membahayakan seseorang. Mereka ajarkan sihir kepada manusia yang diturunkan kepada dua orang Malak di Babilonia. yaitu Harut dan Marut.99) Apakah setiap kali mereka buat satu perjanjian. dan alangkah jelek suatu harga yang dengan itu mereka jual diri-diri mereka jika mereka tahu.(2. bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. dan tidak mengkufuri karakternya melainkan orang-orang yang fasik. padahal mereka itu tahu bahwa orang yang menggunakan itu tidak mempunyai bagian baik di akhirat. Tetapi mereka belajar daripada dua orang itu untuk menceraikan antara suami dan isterinya. tiba-tiba sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab itu membuang Kitab Allah ke punggung mereka seolah mereka tidak mengetahuinya. padahal Sulaiman tidak kufur.100) Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.102) DLA . melainkan dengan izin Allah.(2.98) Dan sungguh kami telah turunkan kepada mu ayat-ayat bukti.Tafsir Al Sulthan untuk apa yang dihadapannya dan pengenalan dan kegembiraan bagi orang yang beriman”.(2. maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang yang kafir.(2.101) Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas Kerajaan Sulaiman.

dan tunaikanlah zakat. kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.107) Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu seperti ditanya Musa dari sebelum ini. atau kami lupakan dia. lantaran dengki dari sisi diri-diri mereka dari setelah apa terbukti bagi mereka Yang Lengkap. tetapi hendaklah kamu katakan unzurna.Tafsir Al Sulthan Padahal jika sesungguhnya mereka beriman dan berbakti. Dan dengarkanlah.(2.104) Tidak suka orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Rabb kamu.109) Dan dirikanlah sholat.(2. (2. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.106) Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah. dan Allah menguntukkan pengaturan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya.108) Kebanyakan dari ahli kitab suka hendak memalingkan kamu jadi kafir dari setelah kamu beriman. karena adalah bagi orang kafir azab yang pedih. karena apa-apa amal baik yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu. Maka maafkanlah dan biarkanlah hingga datang Allah dengan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. nanti kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik.103) (1) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu katakan ra-ina.(2.(2.(2. padahal siapa menukar iman dengan kekufuran. maka sesungguhnya ia lupa di jalan yang sama.105) Apa-apa yang kami batalkan dari ayat. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.(2. (2. niscaya adalah ganjaran dari sisi Allah lebih baik kalau mereka tahu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah atas tiap sesuatu Berkuasa ?.110) DLA . dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.

Subhaana Dia. bersamaan qalbuDLA . padahal mereka membaca Kitab.(2. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. Dan Nashara berkata: ”Yahudi-Yahudi tidak atas sesuatu”.111) Bahkan siapa serahkan wajahnya kepada Allah. (2.117) Dan berkata orang yang tidak berilmu: ”Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu ayat kepada kami?”.115) Dan mereka berkata: ”Allah mempunyai anak”. Yang demikian itu anganangan mereka. maka ada. dan dia berbuat baik.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa jadi Yahudi atau Nasrani”. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. Mereka akan dapat kehinaan di dunia. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang.114) Dan kepunyaan Allahlah Masyriq dan Maghrib. Maka ke mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Seperti itu telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka. bahkan kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan Bumi. dan berusaha dalam membinasakannya ?.112) Dan Yahudi-Yahudi berkata:”Nashara tidak atas sesuatu”.(2. seperti perkataan mereka. dan apabila Dia tentukan satu urusan.(2. seperti perkataan mereka. maka baginya ganjarannya di sisi Rabbnya.113) Bukankah tidak ada orang yang lebih aniaya dari siapa yang menghalangi Masjid-Masjid Allah untuk disebut padanya namaNya.(2. Mereka itu tidak masuk kepadanya melainkan dengan takut.(2.(2. Sesungguhnya Allah Waasi’un-‘Aliim . setiap kepada-Nya mereka ta’at.116) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. maka hanyalah Dia katakan kepadanya: ”Ada”. Katakan: ”Unjukkan Burhan kamu jika kamu orang-orang yang benar”. Maka Allah akan memutus antara mereka pada hari qiyyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan .

120) Orang-orang yang kami beri mereka Kitab. Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il: ”Bahwa bersihkanlah DLA . itulah mereka orang yang mengimani karakternya.119) Dan tidak suka darimu. Yahudi dan tidak Nashara. Dan sesungguhnya jika engkau turut keinginan-keinginan mereka setelah yang datang kepada mu dari ilmu. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. dan tidak mereka akan ditolong. dan tidak engkau akan ditanya dari penghuni jahim.(2.118) Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Karakter Yang Lengkap sebagai pengembira dan pengancam. mereka orang-orang yang rugi. yang Aku telah jasakan atas kamu.122) Dan hendaklah kamu tekuni hari yang tidak satu diri akan dapat melepaskan sedikitpun dari satu diri dan tidak diterima darinya tebusan dan tidak akan memberi manfa’at kepadanya keringanan. Dia berkata: ”Perjanjian Ku tidak berlaku untuk orang yang menganiaya diri”. maka itulah mereka. maka ia menyempurnakannya.(2. Dia berkata: ”Sesungguhnya Aku menjadikan mu Imam untuk manusia. hingga engkau mengikuti ajaran mereka.123) Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabbnya dengan beberapa Kalimat.Tafsir Al Sulthan qalbu mereka.(2.(2. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itulah pengenalan”. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat.(2. Sungguh kami telah buktikan ayat-ayat untuk kaum yang mau yakin.124) Dan ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul untuk manusia dan keamanan. dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.121) Hai Bani Israel ingatlah jasa (ni’mat) Ku.(2. kemudian mereka baca dia dengan selengkap-lengkap bacaannya. Ia berkata : ”Dan dari generasiku”. dan siapa mengkufuri karakternya.

terimalah dari kami.(2. dan jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepada-Mu dan dari generasi kami ummat yang menyerah diri kepada Mu.127) ”Rabb kami.Tafsir Al Sulthan Rumah-Ku untuk orang yang Thawaf dan yang tinggal dan yang ruku’ sujud”.129) Bukankah tidak ada yang enggan dari Ajaran dari Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya.125) Dan ketika berkata Ibrahim: ”Rabbi. sesungguhnya Engkau. dan berilah ahlinya dari buah-buahan siapa dari mereka yang mengimani karakter Allah dan hari akhir”. dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami.131) Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya’qub: “Hai anak-anakku!. sesungguhnya Engkau.132) DLA .(2. Engkau At-Tawwabur-Rahiim”. Engkau As-Samii’ul ’Aliim”. jadikanlah negeri ini aman. ia berkata: ”Aku serahkan diriku kepada Rabb Alam Semesta”. ”Rabb kami. Dan sesungguhnya di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(2. Dan sungguh kami telah pilih dia di dunia. kemudian Aku tarik dia kepada azab api. Engkau Al’Aziizul-Hakiim”. dan terimalah tobat dari kami. sesungguhnya Engkau. dan mensucikan mereka.(2.128) ”Rabb kami bangkitkan pada mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu.130) Dan ketika berkata kepadanya Rabb -nya: ”Serahkanlah dirimu”. sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu Peraturan. dan memberi tahu kepada mereka Kitab dan Hikmah.(2. Aku beri perlengkapan sedikit. (2. maka jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri”.(2. dan sejelek-jelek tampat kembali”.(2. Dia berkata: ”Dan siapa kufur.126) Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar dari Rumah dan Isma’il.

dan siapakah yang lebih tepat penggemblengannya dari Allah ?.(2. satu ummat yang telah berlalu. ketika ia berkata kepada anak-anaknya” Apakah yang kamu akan sembah dari sesudah ku?” Mereka jawab: “Kami akan sembah Yang Dita’ati oleh mu.(2.137) Penggemblengan Allah. Dan bagi kamilah amal-amal kami dan bagi kamulah amal-amal kamu. tetapi Allah selamatkan mu dari mereka. dan bukan ia daripada mereka yang musyrik”.(2.(2. dan kepada-Nya kami menyerah diri”. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.133) Itulah mereka. dan kepada-Nya kami ikhlas”. Katakan: ”Bahkan Ajaran Ibrahim setulusnya. dan kami kepada-Nya kami menyerah diri”.139) DLA . dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.(2.(2. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan. niscaya tidak ada mereka melainkan di dalam perpecahan.134) Dan mereka berkata: ”Jadilah Yahudi-Yahudi atau Nashara. dan jika mereka berpaling.(2. niscaya kamu dapat pengenalan”. Satu Yang Dita’ati. Yang Dita’ati oleh bapak mu Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq. Tidak kami pisahkan antara seorang dari mereka. dan anak cucunya.dan kami kepada-Nya kami menyembah.136) Maka sekiranya mereka mengimani karakter seperti apa yang kamu imani karakternya.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kamu hadir ketika Ya’qub hampir mati ?. dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub. niscaya mereka mendapat pengenalan.138) Katakanlah: ”Apakah kamu mau membantah kami dalam Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kamu ?. dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka.135) Katakanlah: ”Kami mengimani karakter Allah.

143) Sesungguhnya kami melihat wajahmu bolak-balik kepada Langit.140) Itulah mereka. Dan di mana saja kamu berada. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.(2. hendaklah kamu palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab tahu bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap dari Rabb mereka.(2. Katakan: ”Kepunyaan Allah masyriq dan maghrib.2 Berkata mereka yang bodoh dari manusia: ”Apa yang memalingkan mereka dari qiblat mereka yang ada atasnya”.144) DLA . dan adalah rasul itu atas kamu sebagai saksi. kecuali atas orang yang diberi pengenalan oleh Allah. Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. dan tidak Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya adalah itu memang berat. Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus”.141) Juz’ ke. satu ummat yang telah berlalu. sesungguhnya Allah kepada karakter manusia sungguh Rauufur-Rahiim .Tafsir Al Sulthan ”Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya adalah Yahudi atau Nashara ?”. lalu kami palingkan mu ke qiblat yang engkau sukai. agar kamu jadi saksi atas manusia.(2. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan tidak Kami menjadikan Qiblat yang engkau telah menghadap atasnya.142) Dan seperti itu kami telah menjadikan kamu ummat yang ideal.(2. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. Katakanlah: ”Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah.(2. melainkan untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling atas tumitnya. Dan tidak Allah akan sia-siakan iman kamu. Lantaran itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.

dan membersikan kamu dan memberi tahu kamu Kitab dan DLA . melainkan orang-orang yang menganiaya dari mereka.148) Dan dari mana saja engkau keluar. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. tetapi takutlah kepada-Ku.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya jika engkau tunjukkan karakter tiap ayat kepada orang yang diberi kitab itu. mereka tidak akan mengikuti qiblat mu. hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke arahnya. dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka dari setelah datang kepadamu dari ilmu. Dan sebagian mereka bukan mengikuti qiblat sebagian. (2. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu. sesungguhnya engkau ketika itu sungguh dari orang yang menganiaya diri.146) Yang Lengkap dari Rabb mu. agar tidak ada lagi bantahan bagi manusia atas kamu. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan.145) Orang-orang yang kami telah beri kitab itu. Dan walau di mana kamu ada. Di mana saja kamu ada.(2.(2. padahal mereka mengetahui.149) Dan walau dari mana engkau keluar.(2. dan engkau tidak mengikuti qiblat mereka. dan sesungguhnya dia sungguh yang lengkap dari Rabbmu. kenal kepadanya seperti apa mereka mengenali bapak-bapak mereka. Dan sesungguhnya ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan yang lengkap. maka jangan sekali-kali kamu dari orang yang ragu-ragu. maka jangan kamu takut kepada mereka.150) Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kamu dari kamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat-kami.147) Dan bagi tiap-tiap seorang ada satu jurusan yang ia menghadap kepadanya. dan karena Aku hendak sempurnakan jasa (ni’mat) Ku atas kamu agar kamu mendapat pengenalan.(2. (2. Allah akan kumpulkan kamu semuanya.

Tafsir Al Sulthan Hikmah. (2. dan memberi tahu kamu apa-apa yang belum ada kamu ketahui. Maka siapa menemui rumah. mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.(2. dan siapa kerjakan kebaikan. Mintalah pertolongan dengan karakter sabar dan sholat. mereka mengatakan :”Inna lillaahi wa-inna ilahi rooji’un”.155) Orang yang ketika tertimpa musibah. maka sesungguhnya Allah Syaakirun ’Aliim.(2. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya.(2. dan pengenalan dari sesudah kami buktikan dia untuk manusia di dalam Kitab. atas mereka penghormatan dari Rabb mereka dan pengaturan.(2.(2.(2.154) Dan sesungguhnya kami akan coba kepada kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan diri dan buah-buahan.152) (2) Hai orang-orang yang beriman!. maka itulah mereka Aku beri tobat atas mereka.157) Sesungguhnya shofa dan marwah sebagian dari syi’ar Allah.158) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari pembuktian.(2. itulah mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.(2. maka tidak mengapa atasnya bahwa ia thawaf pada keduanya.156) Itulah mereka. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar(2. dan Aku At-Tawaabur-Rahiim.160) DLA .151) Maka ingatlah kepada Ku niscaya Aku ingat kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan jangan kufur.159) Kecuali orang yang bertobat dan berbuat baik dan membuktikan.153) Dan jangan kamu katakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. dan itulah mereka. atau meramaikan.Dan gembirakanlah orangorang yang sabar.

lalu kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Begitulah Allah tunjukkan amal-amal mereka jadi dukacita atas mereka. itulah mereka atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. dan tidak mereka diperdulikan.161) Mereka akan kekal padanya dan tidak akan diringankan dari mereka azab. dan sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah.(2. (2. adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. maka dihidupkan dengan karakternya bumi sesudah matinya. dan perselisihan malam dan siang.166) Dan orang-orang yang mengikut itu berkata: ”Alangkah baiknya jika kami dapat kembali satu kali. yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. dan penyebaran dari tiap makhluk berjalan dan peredaran angin dan awan yang berputar antara langit dan bumi. dari air.165) Ketika orang-orang yang diturut berlepas diri dari orang-orang yang menurut.(2. padahal mereka melihat azab dan putus daripada mereka sekalian sebab. dan kalau orangorang yang zalim itu lihat ketika mereka lihat azab . tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Ar-Rahmaanur-Rahiim.163) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi.162) Dan Yang dita’ati untuk kamu Satu Yang Dita’ati.(2.(2. dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari api.164) Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan. dan Kapal yang berjalan di Laut membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit. (2.167) DLA .(2. sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya mereka yang kafir lantas mati dan mereka orang kafir.

padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas. seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan panggilan dan seruan.(2. dan menjualnya dengan harga sedikit. makanlah dari apa di bumi yang halal dan baik. dan bagi mereka azab yang pedih. (2. dan supaya kamu membuat palsu atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu.173) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Kitab. jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah . tuli.(2. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. mereka itu tidak akan masukkan ke perut-perut mereka melainkan api dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari qiyyaamah.(2. dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. tetapi siapa terpaksa.(2.170) Dan perumpamaan orang yang kafir. sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata.174) Itulah mereka orang-orang yang menukar kelupaan dengan pengenalan dan azab dengan keampunan.171) (3) Hai orang-orang yang beriman !. dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah karakternya. maka alangkah sabar mereka atas api. maka tidak ada dosa atasnya.169) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah”. makanlah yang baik apa yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti.(2.175) DLA . (2. buta. bisu.172) Tidak diharamkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi. dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka katakan: ”Hanya kami hendak turut yang dilakukan oleh bapak-bapak kami”. Apakah walau bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?.Tafsir Al Sulthan Hai manusia.168) Ia hanya menyuruh kamu kejahatan dan kejelekan.(2.

Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya Allah telah turunkan Kitab dengan karakter yang lengkap.179) Diwajibkan atas kamu apabila seorang dari kamu hampir mati. dan mereka itulah orang-orang yang berbakti. diwajibkan atas kamu qishosh dalam pembunuhan. maka ia akan dapat azab yang pedih .178) Dan bagi kamu di dalam qishosh itu kehidupan.(2.181) DLA . Orang merdeka dengan orang merdeka. hamba dengan hamba. tetapi kebaikan orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberi harta atas yang dicinta kepada keluarga dekat dan anak yatim dan orang miskin dan anak jalanan.177) (4) Hai orang-orang yang beriman.180) Maka siapa mengubah wasiat itu sesudah ia dengar.(2.(2. Mereka itulah orang-orang yang benar. maka ia balas kebaikan serta serahkan kepadanya dengan cara yang baik. tetapi siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya. jika ia ada meninggalkan harta membuat wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan cara yang baik. dan pelayaran dan orang yang meminta dan hamba-hamba. dan perempuan dengan perempuan. sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menyempurnakan janji apabila berjanji dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubahnya itu karena sesungguhnya Allah As-Samii’ul-’Aliim.(2. hai Uulul Albaab agar kamu terpelihara. Itu satu kelonggaran dan pengaturan dari Rabb kamu.(2. dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan di dalam kitab sungguh di dalam perpecahan yang jauh. maka siapa melanggar batas setelah itu.176) Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajah kamu ke pihak masyriq dan maghrib.(2.

Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. maka hitungannya dari hari yang lain. tetapi siapa dari kamu sakit atau dalam perjalanan.(2. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkianati diri-diri kamu.184) Penanggalan Ramadan yang diturunkan padanya Alquran sebagai pengenalan untuk manusia. dan cari apa yang telah Allah tulis untuk kamu. wajib membayar fidyah.185) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu tentang Aku. dan berpuasa baik bagi kamu jika kamu ketahui .182) (5) Hai orang-orang yang beriman.(2. maka tidak ada dosa atasnya. memberi makan seorang miskin. Dan sempurnakanlah bilangannya. Maka hendaklah mereka memperkenankan seruan-Ku dan mengimani karakterKu agar mereka dapat jalan yang benar .Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa tahu orang yang bikin wasiat itu keliru atau berdosa. dan siapa adalah sakit atau dalam perjalanan. maka Dia beri tobat atas kamu dan Dia hilangkan keberatan dari kamu. Mereka pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. lantas ia bikin damai antara mereka.(2. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara. Aku memperkenankan orang yang menyeru apabila ia menyeru.186) Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafas kepada wanitawanita kamu. maka di hari-hari yang lain. Maka sekarang gembirakanlah mereka.(2. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi DLA . tetapi siapa menderma lebih. maka katakanlah bahwa Aku dekat. dan orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah. dengan suka sendiri. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. maka itu baik bagi dirinya.(2.183) Beberapa hari yang tertentu. Maka siapa menyaksikan dari kamu penanggalan maka hendaklah ia puasa padanya. dan bukti dari pengenalan itu dan pembeda. dan agar kamu bertakbir untuk Allah atas apa Dia telah beri pengenalan kepada kamu dan agar kamu bersyukur.

dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan. Itu batas-batas Allah. dan keluarkanlah mereka dari tempat yang mereka keluarkan kamu. padahal kamu mengetahui.Tafsir Al Sulthan kamu benang putih dari benang hitam dari fajar.(2. Kemudian sempurnakan puasa kepada malam.191) Maka jika mereka berhenti. maka tidak boleh ada permusuhan melainkan atas orang yang menganiaya. Maka jika mereka memerangi kamu.(2.192) Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi gangguan. tetapi kebaikan itu orang yang berbakti. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melewati batas.189) Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu.188) Mereka bertanya kepadamu dari Hilal.187) Dan jangan kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batil. Seperti itu balasan untuk orang-orang yang kafir. Dan jangan kamu gembirakan mereka.(2.193) DLA .(2. dan masuklah ke rumahrumah kamu dari pintu-pintunya. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Dan bukanlah kebaikan tentang kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya. Katakan: ” Dia waktu untuk manusia dan pertemuan”.190) Dan bunuhlah mereka di mana kamu bertemu mereka. dan kamu bawa dia kepada hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa. dan jadilah peraturan itu untuk Allah.(2. maka jangan mendekatinya. padahal kamu tinggal di dalam Masjid. dan jangan melewati batas. Dan jangan kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram.(2. hingga mereka memerangi kamu padanya. Tetapi jika mereka berhenti. maka perangilah mereka. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka jadi orang yang tekun .(2. Dan fithnah lebih sangat dari pembunuhan.

Maka jika kamu terhalang. maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan gangguannya atas kamu.194) Dan belanjakanlah di jalan Allah. dan baikkanlah urusan kamu. Maka siapa sudah menetapkan padanya berhaji. Dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah.(2. dan ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasannya. Tetapi siapa adalah dari kamu sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. tetapi siapa tidak dapat.196) Haji beberapa penaggalan yang tertentu.Maka apabila kamu beramai-ramai dari Arafah. maka fidyah qurban sedapatnya. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kesetiaan. maka qurban sedapatnya. dan hendaklah kamu takut kepada Allah.(2. Dan tekunilah Aku hai Uulul Albaab. maka sebutlah Allah di sisi Masy’aril Haram.(2. maka tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuq dan tidak jidal di dalam haji. dan hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan. Dan berbaktikah kepada Allah. dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berbakti.(2. Dan sebutlah Dia sebagaimana Dia telah beri pengenalan kepada kamu.195) Dan sempurnakanlah Haji dan ’Umrah untuk Allah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekallan ialah ketekunan.Tafsir Al Sulthan Penanggalan haram dengan penanggalan haram dan apa-apa yang terhormat itu qishosh. yaitu 10 yang sempurna. maka siapa yang mencari perlengkapan pada umroh kepada haji. maka hendaklah ia bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau qurban. Dan DLA . Oleh sebab itu siapa yang mengganggu kamu. puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Dan jangan kamu mencukur kepala kamu hingga qurban itu sampai ke tempatnya. Itu bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Masjidil Haram.197) Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Rabb kamu. dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. Tetapi apabila kamu sudah aman.

Tafsir Al Sulthan

sesungguhnya kamu dari sebelum ini sungguh dari orang yang lupa .(2.198) Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.199) Maka apabila kamu telah selesaikan manasik haji kamu,maka sebutlah Allah seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu atas sebutan yang lebih sangat. Maka sebagian manusia ada orang yang mengatakan:”Rabb kami, berilah kepada kami di dunia”, dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (2.200) Dan dari mereka ada orang yang mengatakan: ”Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan hindarilah dari kami azab api”.(2.201) Mereka itu akan dapat bagian baik dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah Sarii’ul-Hisaab 2.202) Dan sebutlah Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka siapa terburu-buru di dalam 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Dan siapa terkemudian, tidak dosa atasnya. Bagi orang yang terpelihara (dari kejahatan). Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(2.203) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menakjubkan mu perkataannya dalam kehidupan dunia. Dan ia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada di dalam Qalbunya. Dan ia sejahat-jahat musuh.(2.204) Karena apabila ia berpisah, berjalan ia di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan .(2.205) Dan apabila dikatakan kepadanya:”Takutlah kepada Allah”, dibawalah dia oleh kesombongannya kepada dosa. Lantaran itu cukuplah untuk dia Jahannam, dan sejelek- jelek tempat yang terbuai.(2.206)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dari manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari kasukaan Allah, dan Allah Pengasih kepada karakter hamba-hamba.(2.207)
(6)

Hai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah Setan, sesungguhnya dia untuk kamu musuh yang nyata. (2.208) Maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.209) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka di dalam kegelapan dari Ghomaamu dan Malaikat ?. dan telah ditetapkan urusan itu, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(2.210) Tanyalah Bani Israel, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari ayat pembuktian ?. Dan siapa menukar jasa (ni’mat) Allah dari setelah apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras pembalasannya.(2.211) Dihiasi kepada orang-orang kafir kehidupan dunia, mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang berbakti di atas mereka pada hari qiyyaamah. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(2.212) Adalah manusia ummat yang satu. Maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pengancam. Dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan karakter lengkap untuk memutus antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidak berselisih padanya melainkan orang-orang yang diberi dia dari sesudah apa yang datang kepada mereka bukti, karena kedengkian antara mereka. Maka Allah kenalkan orang-orang yang beriman untuk apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang lengkap dengan izin-Nya. Dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(2.213)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga, sedang belum datang kepada kamu seperti mereka yang telah lalu dahulu dari kamu ?. Padahal mereka itu kena kesusahan dan kecelakaan dan diguncang mereka, sehingga rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata: ”Bilakah pertolongan Allah?” Alaa, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (2.214) Mereka akan bertanya kepadamu bagaimana mereka mesti membelanjakan. Katakan:”Apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka untuk bapak ibu dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang pelayaran, dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya”.(2.215) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal dia kebencian bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu cinta sesuatu, padahal dia jelek untuk kamu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.(2.216) Mereka akan bertanya kepadamu dari Penanggalan Haram, berperang padanya. Katakan: ”Berperang padanya adalah Menyolok, tetapi menjauhkan dari jalan Allah dan mengkufuri karakter-Nya dan (menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya darinya, lebih menyolok di sisi Allah. Dan Fithnah lebih menyolok dari pembunuhan. Dan mereka itu akan tetap memerangi kamu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari peraturan kamu jika mereka bisa. Dan siapa dari kamu berpaling dari peraturannya, lalu ia mati, padahal ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal .(2.217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah mereka yang mengharap pengaturan Allah, dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (2.218)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka akan bertanya kepadamu dari Arak dan Judi. Katakanlah: ”Pada keduanya ada dosa yang menyolok dan manfa’at untuk manusia, tetapi dosa keduanya lebih menyolok dari manfa’at keduanya”, dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mesti mereka belanjakan. Katakan: ”Selebih dari perlu”. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.(2.219) di dunia dan akhirat. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari anak yatim. Katakanlah: ”lakukan perbaikan untuk mereka adalah baik”. Dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Dia beratkan kamu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.220) dan jangan kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik , walau menakjubkan kamu. Dan jangan kamu menikahkan (perempuan dari kamu) kepada orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walau menakjubkan kamu (penampilannya). Itulah mereka menyeru kepada api padahal Allah menyeru kepada Surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Dia buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat. (2.221) Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal haid. Katakanlah : ”ia kotoran, maka jauhilah diri kamu dari wanitawanita dalam haid. Dan jangan mendekati mereka hingga mereka bersih. Maka apabila mereka telah bersih, maka hampiri mereka sebagaimana Allah telah perintah kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, dan cinta kepada orang yang bersih”.(2.222) Wanita-wanita kamu ladang untuk kamu. Maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki. Dan sediakanlah
DLA

Tafsir Al Sulthan

untuk diri-diri kamu. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan menghadap Dia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(2.223) Dan jangan kamu jadikan Allah satu sasaran bagi sumpahsumpah kamu (yang menghalangi ) kamu berbuat kebaikan dan berbakti dan berbuat perdamaian antara manusia. Dan Allah Samii’un-’Aliim.(2.224) Allah tidak masukkan perhitungan kamu apa yang sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu, tetapi Dia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh qalbu-qalbu kamu, dan Allah Ghafuurun Haliim.(2.225) Orang-orang yang bersumpah hendak menjauhkan diri dari wanita-wanita mereka, boleh tunggu 4 bulan. Sesudah itu kalau mereka kembali, maka Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.226) Dan jika mereka mau talaq, maka sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(2.227) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq menahan diri mereka 3 kali bersih. Dan tidak halal mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika memang mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dan suami-suami merka berhak menarik kembali mereka di dalam (masa idah) itu, jika mereka mau berbuat damai dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang terhadap mereka dengan cara yang baik, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat atas perempuan-perempuan. Dan Allah GhafuururRahiim.(2.228) Talaq itu dua yang bolak-balik, sesudah itu ruju’ dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal kamu mengambil sesuatu daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Tetapi jika takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah,lantas kamu takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri. Itu batas batas Allah
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka jangan kamu melanggar batas-batas Dia, dan siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka orang-orang yang zalim.(2.229) Sesudah itu kalau ia talaq dia (lagi), maka tidaklah ia jadi halal baginya selama-lamanya, hingga ia menikah kepada suami lain. Lantas jika ia talaq dia, maka tidaklah ada halangan untuk mereka berdua kembali jika mereka rasa bahwa mereka bisa pelihara batas-batas Allah, dan yang demikian itu batas-batas Allah, Dia buktikan dia kepada kaum yang mengetahui.(2.230) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas sampai tempo (idah) mereka, maka hendaklah kamu ruju’ kepada mereka dengan cara yang baik atau kamu lepas dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ruku’ kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan, karena kamu akan melanggar. Dan siapa berbuat itu, maka sesungguhnya ia menganisaya dirinya. Dan ayat-ayat Allah jangan kamu jadikan permainan. Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan apa yang Dia turunkan atas kamu dari Kitab dan Hikmah, Dia nasehati kamu dengannya. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.231) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas mereka sampai kepada ’iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka bernikah kepada laki-laki mereka, apabila mereka telah setuju di antara mereka dengan cara yang baik, yang demikian itu dijadikan nasehat bagi orang yang di antara kamu yang mengimani karakter Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih untung bagi kamu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(2.232) Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan, tetapi atas laki-laki yang punya anak, memberi makan dan pakaian kepada ibu itu dengan cara yang baik, tidak diberatkan seorang melainkan kelapangannya. Dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya dan jangan seorang bapak lantaran anaknya, dan (kewajiban) atas waris (bagi bapak) itu
DLA

Tafsir Al Sulthan

sama dengan yang (disebut). Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan suka dan musyawarah antara mereka berdua, maka tidaklah ada halangan atas mereka, dan jika kamu mau mencari untuk menyusukan anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mau beri dengan cara yang baik. Dan berbaktilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.233) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu padahal mereka meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah) isteriisteri itu menahan diri-diri mereka (beridah) 4 bulan 10 hari, sesudah itu apabila mereka sampai kepada tempo (idah) mereka, maka tidaklah (patut) ada keberatan atas kamu tentang apa yang mereka kerjakan di diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.234) Dan tidak ada larangan atas kamu dalam peminangan yang kamu sindirkan karakternya kepada wanita-wanita atau kamu simpan di dalam diri-diri kamu. Allah mengetaui bahwa kamu mengingat-ingat mereka. Tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan kamu berkata perkataan yang baik. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah hingga sampai tulisan waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa di diri-diri kamu , maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghafuurun Haliim .(2.235) Tidak ada tanggungan atas kamu kalau kamu talaq wanitawanita kamu sebelum kamu sentuh mereka, atau kamu tentukan satu ketentuan untuk mereka. Tetapi hendaklah kamu bekalkan bagi merka satu bekalan dengan cara yang baik. Orang yang berkelapangan menurut ukurannya, dan orang yang berkesempitan menurut ukurannya. Sesungguhnya satu perkara yang patut atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (2.236) Dan jika kamu talaq mereka, sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka satu ketentuan,
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka separoh dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali kalau perempuan-perempuan itu lepaskan atau orang yang memegang simpulan pernikahan itu (suka memberi cukup), tetapi bahwa kamu memberi (cukup)itu adalah lebih hampir kepada kebaktian, dan jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu, sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.237) Peliharalah atas sholat-sholat, dan Sholat Wustho, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun.(2.238) Tetapi jika kamu takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan, lantas apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Dia telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu.(2.239) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu, padahal ada meninggalkan istri-isteri, wasiat bagi isteri-isteri mereka itu (yaitu) beri perbekalan hingga setahun dengan tidak keluarkan (mereka). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidaklah ada kesalahan atas kamu dalam apa yang mereka kerjakan dalam diri-diri mereka dari kebaikan, dan Allah ‘Aziizun Hakiim.(2.240) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq dapat perlengkapan dengan cara yang baik sebagai kelengkapan atas orang yang berbakti.(2.241) Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(2.242) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang keluar dari kampung-kampung mereka karena takut mati, padahal mereka beribu-ribu ?.Lantaran itu Allah berkata kepada mereka:”Matilah kamu”. Kemudian Dia hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sungguh mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(2.243) Dan hendaklah kamu perangi di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Samii’un ’Aliim.(2.244)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Siapakah dia orang yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia baginya dengan beberapa ganda ?. Dan Allah menyempitkan dan mengulur, dan kepada-Nya kamu akan kembali.(2.245) Apa belum kamu lihat kepada malak dari Bani Israel dari setelah Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka:”Bangkitkanlah bagi kami seorang Raja agar kami berperang di jalan Allah” Ia berkata: ”apakah tidak bisa jadi kalau diwajibkan kamu berperang bahwa kamu tidak akan berperang?”. Mereka mengatakan: ”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir keluar dari kampung kami dan (dari) anak-anak kami?”. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit dari mereka, dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.(2.246) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya Allah sungguh telah bangkitkan untuk kamu Thaaluut sebagai raja. Mereka berkata: ”Adakah (patut) ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih patut berkuasa daripadanya, sedang ia tidak mempunyai keluasan dari harta?”. Ia katakan: ”Sesungguhnya Allah telah pilih dia atas kamu, dan Dia telah tambah dia jadi besar dalam ilmu dan badan. Dan Allah memberi Kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.247) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya kode kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu Taabuut, padanya ada yang menyenangkan dari Rabb kamu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul dia oleh Malaikat. Sesungguhnya di dalam itu ada kode untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman.(2.248) Dan ketika Thaalut berangkat bersama tentaranya, ia berkata: ”Sesungguhnya Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan satu sungai. Maka siapa minum darinya, bukan ia dari golongan ku, dan siapa tidak merasai dia, maka ia dari
DLA

Tafsir Al Sulthan

golongan ku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya.” Tetapi mereka minum daripadanya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ketika (Thalut) dan orang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai) itu, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami tidak sanggup sekarang dengan Jalut dan tentaranya”.Orang yang beriman yang akan menghadap Allah itu berkata: ”Ada beberapa banyak golongan yang sedikit pernah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar”.(2.249) Dan ketika mereka lahir (di medan) untuk (menghadap) Jalut dan tentaranya, berkatalah mereka: ”Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.(2.250) Maka dapatlah mereka ini kalahkan mereka itu dengan izin Allah, dan Dawud dapat membunuh Jalut. Dan Allah beri dia Kerajaan dan Hikmah, Dan Dia ajar dia dari apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak tolong manusia sebagian mereka dengan sebagian, sungguh rusaklah bumi, tetapi Allah mempunyai kelebihan atas Alam semesta.(2.251) Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang yang diutus.(2.252) Juz’ ke-3 Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Sebagian dari mereka ada yang Allah berkata-kata dan Dia tinggikan derajat sebagian dari mereka, dan kami telah beri bukti kepada ‘Isa anak Maryam dan kami telah kuatkan dia dengan Ruh Qudus, dan jika Allah mau, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang kemudian daripadanya, sesudah datang kepada mereka bukti, tetapi mereka berselisih, yaitu sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka kufur. Dan sekiranya Allah mau, niscaya mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(2.253)
(7)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami telah diberikan kepada kamu, sebelum datang satu hari yang tidak ada perdagangan padanya dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safa’at dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.(2.254) Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Hidup Yang Berdiri. Tidak Dia dihampiri oleh mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan safa’at dihadapan-Nya melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedang mereka tidak meliputi dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Meluas Kursi-Nya di langit dan bumi, dan tidak menjadi berat bagi-Nya memelihara keduanya, dan Dia Al-’Aliyyul-’Azhiim.(2.255) Tidak ada paksaan dalam peraturan. Sungguh telah terbukti kebenaran dari kesalahan. Maka siapa kufur kepada thoghut, dan mengimani karakter Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Samii’un ’Aliim.(2.256) Allah pengurus orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pengurus mereka ialah Thoghuut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(2.257) Tidak engkau lihat yang membantah Ibrahim dalam Rabbnya bahwa Allah beri dia Kerajaan?, Ketika berkata Ibrahim :”Rabb ku Yang menghidupkan dan mematikan”. Ia berkata: ”Aku menghidupkan dan mematikan”. Kata Ibrahim :”Maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari Masyriq, maka coba kamu datangkan karakternya dari Maghrib”. Maka bingunglah yang kafir. Dan
DLA

Tafsir Al Sulthan

Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (2.258) Atau seperti yang melalui atas suatu negeri dan dia telah rubuh atas Bangunannya. Ia berkata: ”Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya?”. Maka Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Dia bangkitkan dia. Dia berkata: ”Berapa banyak kamu tinggal ?”. Ia berkata: ”Aku tinggal sehari atau sebagian dari hari”. Dia berkata: ”Bahkan kamu tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumman mu tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledai mu. Dan untuk kami jadikan mu kode untuk manusia, dan lihatlah kepada tulangtulang itu bagaimana kami pakaikan dia daging. Maka ketika terbukti baginya, ia berkata: ”Aku mengetahui bahwa Allah Berkuasa atas tiap sesuatu” .(2.259) Dan ketika Ibrahim berkata:”Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati”. Dia berkata: ”Apakah kamu belum percaya?”.Ia berkata: ”Bahkan agar tentram qalbuku”. Maka ambillah 4 ekor dari burung, maka jinakkan mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap gunung dari mereka sebagian, kemudian seru mereka, niscaya mereka datang kepada mu dengan berusaha. Dan ketahuilah bahwa Allah ’Aziizun Hakiim”.(2.260) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, seperti perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh cabang, di dalam tiap cabang 100 biji. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.261) Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak dengan gangguan, mereka akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berdukacita.(2.262)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahasia ada lebih baik daripada satu sedekah yang diiringi oleh satu gangguan, dan Allah Ghaniyyun Haliim.(2.263)
(8)

Hai orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bangkitan dan gangguan, sebagaimana orang yang membelanjakan harta dengan riya’ terhadap manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin, atasnya debu, lalu ditimpa hujan lebat, menjadi dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(2.264) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta karena hendak mencari kesukaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri mereka, adalah seperti satu kebun di tanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup). Dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.265) Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari korma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di sana ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin panas yang beserta api, lalu terbakar. Seperti itu Allah buktikan kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir. (2.266)
(9)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan dia, padahal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghaniyyun Hamiid. (2.267)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanjikan akan memberi kamu keampunan dan kelebihan dari-Nya, dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(2.268) Dia memberi kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak akan ingat melainkan Uulul Albaab.(2.269) Dan apa-apa yang kamu belanjakan dan apa-apa yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak untuk orang zalim itu dari penolong.(2.270) Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka ia baik baginya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka ia itu terlebih baik bagi kamu dan Dia akan hapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.271) Bukan (kewajiban) atas mu memberi pengenalan kepada mereka, tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan melainkan karena mencari kesukaan Allah, dan apa kemampuan yang kamu belanjakan, akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. (2.272) Untuk orang-orang faqir yang tertentu untuk (berperang) di jalan Allah yang tidak bisa pergi (berusaha) di bumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak meminta-minta kepada orang-orang dengan paksaan dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya.(2.273) Orang-orang yang mendermakan hartanya siang dan malam dengan rahasia dan dengan terang-terangan itu akan

DLA

dan mereka itu tidak akan dianiaya. maka terimalah pernyataan peperangan dari Allah dan rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka.278) Tetapi jika kamu tidak berbuat.(2. maka berilah tempo hingga kelapangan. Dan Allah halalkan perdagangan. dan haramkan riba. dan menunaikan zakat. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. Yang demikian lantaran mereka berkata: ”Perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”. dan tinggalkan sisa-sisa dari riba.277) (10) Hai orang-orang yang beriman. lalu ia berhenti.280) Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikembalikan kamu kepada Allah. maka kamu boleh ambil modal-modal kamu. berbaktilah kepada Allah. maka mereka itu penduduk api.281) DLA . jika memang kamu orangorang yang beriman. mereka kekal padanya.(2.276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dan mendirikan sholat.(2.(2.274) Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana pendirian orang yang diharu setan dengan tamparannya. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu dianiaya. tetapi bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.(2.(2. dan jika kamu bertobat. Lantaran itu siapa kedatangan nasehat dari Rabbnya.279) Dan jika ada yang kepayahan. maka baginyalah apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah.(2. akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. kemudian akan disempurnakan tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang kafir pendosa. Tetapi siapa kembali lagi.(2.275) Allah menghapus riba dan Dia suburkan sedekah.

bahkan hendaklah ia tulis. tetapi kalau tidak ada dua (saksi). tetapi jika orang yang berkewajiban memenuhi itu safih atau lemah. tetapi jika seorang daripada kamu percaya kepada seorang . dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari (kesanggupan) itu. dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil. maka hendaklah walinya merencanakan dengan adil. hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanatnya. karena jika kamu berbuat. kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.(2. atau tidak bisa ia sendiri merencanakan. Dan jangan kamu jemu menulis dia. maka tidak mengapa kalau kamu tidak tulis dia. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara laki-laki kamu. dan tidak boleh diberi kesusahan kepada penulis dan tidak boleh kepada saksi. dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. supaya kalau seorang saksi perempuan Lupa. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi itu merencanakan.maka yaitu satu kedurhakaan di diridiri kamu. hendaklah kamu tulis dia. maupun kecil ataupun menyolok. dapat diingatkan oleh seorang lagi. maka berdosalah qalbunya. dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu jual beli. karena Allah mengajar kamu dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . untuk dipenuhi di masanya. Dan orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi itu tidak boleh enggan. maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian.282) Dan jika kamu di dalam perjalannan. Itu untuk kamu keadilan disisi Allah. dan terlebih teguh untuk persaksian. dan DLA . dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah. dan jangan kamu sembunyikan persaksian karena siapa menyembunyikannnya.Tafsir Al Sulthan (11) Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu mengadakan satu perikatan untuk dipenuhi di satu masa yang tertentu. dan kamu tidak dapat penulis. maka (adakanlah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai.

Maka Dia akan ampunkan siapa yang Dia kehendaki dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.284) Rasul mengimani karakter apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Rabb kami. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. (2. kecuali sekedar bisa terpikul olehnya. dan hapuskanlah dari kami dan lindungilah kami dan beri ketelitian kepada kami. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu atau kamu sembunyikan dia.Tafsir Al Sulthan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Ia akan mendapat apa yang ia kerjakan dan ia akan mendapat apa yang ia usahakan.283) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Allah akan memeriksa karakternya. dan jangan Engkau pikulkan atas kami siksaan sebagaimana Engkau pikulkan dia atas orang-orang sebelum kami. Engkau penolong kami.285) Allah tidak memberatkan satu diri. (kami minta) keampunan Mu Rabb kami. Rabb kami. maka tolongllah kami atas kaum yang kafir. “Rabb kami jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. dan kepada Mu tempat kembali”.286) DLA . (2. (2. jangan Engkau pikulkan atas kami perintah yang tidak sanggup kami memikulnya.(2. ”Kami tidak membedakan antara seorang dari rasul-rasul-Nya” dan mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuhi. dan orang beriman setiapnya mengimani Karakter Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya.

Dan yang lain yang bersamaan.0) {Alif.(3.2) Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan. dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizundzuntiqoom).4) Sesungguhnya Allah.Surat Ali-’Imran (Keluarga ’Imran) Surat ke-3. 200 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Lam. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah.Tafsir Al Sulthan 3. mereka ibu Tulisan. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai DLA .(3. (3.6) Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan. sebagai pengenal untuk manusia.3) dari sebelumnya. Dan Dia turunkan Pembeda.(3.1) Allah.5) Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki.Mim}.(3.(3.(3. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit. bagi mereka azab yang sangat. dan Dia turunkan Taurat dan Injil. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum.

(3. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami. Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan.Tafsir Al Sulthan karakternya.(3.7) ”Rabb kami. Dan Allah di sisiNya tempat kembali yang tepat. Itu perlengkapan hidup dunia. dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan.(3. dan Allah keras pembalasan-Nya.13) Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanitawanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang. (3. setiap dari sisi Rabb kami”.8) ”Rabb kami.9) Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka. memandang golongan dengan penglihatan mata biasa. sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”.12) Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu. segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir.(3.10) Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka. mereka bakaran api. sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab.(3.(3. harta-harta mereka dan anak-anak mereka.14) DLA .11) Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”. tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka.(3. (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka. karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki.

(3.(3. dan jika mereka berpaling. Yang Berdiri dengan Keadailan.(3. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”.(3. dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah. maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan.20) Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia.(3. dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.18) Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam.19) Maka jika mereka membantahmu. sesungguhnya kami telah beriman. untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka.21) DLA . sesungguhnya Dia. tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu. maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan. maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”. Maka jika mereka telah masuk Islam. dan Allah Melihat karakter hambahamba-Nya. maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.16) Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguhsungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”. surga-surga bergerak dari bawahnya sungaisungai.(3.17) Kesaksian Allah.15) Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami.(3.

Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar).25) Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan. dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya. sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”. dan kepada Allah tempat datang (kamu). maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu. dan mereka membelakangi.Tafsir Al Sulthan Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat. dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri. dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. dari selain orang mu’min.(3.23) Itu karakter sesungguhnya mereka.(3. kemudian berpaling sebagian dari mereka. Maka siapa berbuat itu.(3. di tangan-Mu kebaikan.28) Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia. Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki.(3. mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”.(3. diketahui dia oleh Allah DLA .(3.(3. dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki.27) Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus.22) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?. dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”. dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan.26) ”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam. dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.24) Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya.

maka ikutilah aku. dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”. ia dapati di sisinya Pemberian (Rizki). ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh.(3. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik . sesungguhnya Engkau.(3.34) Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi.Tafsir Al Sulthan dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”.33) Generasi sebagiannya dari sebagian. Dan membelenggunya Zakariyya.36) Maka Rabbnya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. Maka jika kamu berpaling. Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung.30) Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah.35) Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi. Ia berkata: ”Hai Maryam.32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta. sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa. dan tidaklah laki-laki seperti perempuan.31) Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul.(3. niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim. maka terimalah dari ku. Engkau Samii’un ’Aliim.(3. (3. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan.(3. dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya. dari mana engkau dapat ini?”.(3. Ia berkata: ”Ia dari sisi DLA . maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin. dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya.29) Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan. dan Allah Samii’un ’Aliim. ”dan aku namakan dia Maryam. (3. sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”.

namanya AlMasih.44) Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam.Tafsir Al Sulthan Allah. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam. dan seorang dari mereka yang didekatkan”.37) Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya. dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak. katanya:”Rabbi.39) Ia berkata: “Rabbi. sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya. melainkan dengan isyarat.43) Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3.(3. sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”. dan bergeraklah pagi dan petang”.(3.(3.(3.(3.(3. berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’.45) DLA . yang berjuang di dunia dan akhirat. dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”. ‘Isa ibnu Maryam.40) Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari.(3.41) Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam.42) ”Hai Maryam patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”.38) Sesudah itu malaikat menyeru dia. bagaimana aku dapat seorang anak-lakilaki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”.(3.

46) Ia berkata: ”Rabbi. ini jalan yang lurus”. maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah. maka berbaktilah kepada Allah. ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”.(3.(3. maka dia ada”. : “Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia ayat.Tafsir Al Sulthan ”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”. (3.51) Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka. dan patuhlah kepada ku” . Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. bagaiana aku dapat anak.52) DLA . Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. kami mengimani karakter Allah. dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”. dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.47) Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah dan Taurat dan Injil. padahal aku belum disentuh Makhluk Cerdas”. sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung.(3.48) Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. maka adalah burung dengan izan Allah.(3. dari Rabb kamu. maka aku tiup padanya. maka sembahlah Dia. dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu.49) “Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat. ketika Dia tentukan urusan.(3.(3.50) “Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu.

dan Allah bikin tipu daya. Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu. maka ia ada.55) Maka adapun mereka yang kufur.(3. maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”. dan beramal shaleh.(3.(3. maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”.56) Dan adapun mereka yang beriman.(3. sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir. dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.59) Yang Lengkap dari Rabb mu. dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim.(3. Dia ciptakan dia dari tanah.(3.58) Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. dan kami telah turut Rasul. kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”.54) Dan ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa. kemudian kepada Ku tempat kembali kamu. maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka. maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anakanak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”.(3.(3. kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan. dari setelah datang kepada mu dari ilmu.(3.Tafsir Al Sulthan “Rabb kami.61) DLA .57) Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana.53) Dan mereka bikin tipu daya. dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah.60) Maka siapa yang membantah mu padanya.

67) Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang yang beriman.68) Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu. tetapi ia seorang Muslim yang tulus. dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman.(3.69) Hai ahli Kitab. tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?.70) DLA . maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik. dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhantuhan (Arbaab) selain dari Allah”. mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap.62) Maka jika mereka berpaling. apakah kamu tidak mengerti ?. bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”. melainkan Allah. Jika mereka berpaling.(3.(3. marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu. dan tidak ada dari Yang Dita’ati. dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia. padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya. dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.64) Hai ahli kitab. dan tidak ia dari musyrikin.65) Ingatlah.(3.(3. mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?.(3. kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya. hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah.66) Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani. yaitu jangan kita menyembah selain Allah.(3.(3.63) Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab. padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(3.

(3. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah. tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah. tidak akan tunaikan dia kepada mu.(3. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”.77) DLA . dan bagi mereka azab yang pedih. ia akan tunaikan dia kepada mu. dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu. padahal kamu mengetahui?. dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar.(3.(3. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”.(3.Tafsir Al Sulthan Hai ahli Kitab. ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”.74) Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul.71) Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali.75) Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti. itulah mereka. dan kamu sembunyikan yang lengkap. mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil.73) ”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.(3.(3. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti. dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”.72) ”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”. kecuali jika engkau tetap menuntut kepadanya.76) Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit. dan Allah Waasi’un ’Aliim.

tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”. Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”. dan apa yang diturunkan atas Ibrahim. maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”.Dia berkata:”Maka saksikanlah. padahal bukan dia sebagian dari kitab. padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa.79) Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab).Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab.(3.(3. maka itulah mereka. kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”. Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar). padahal bukan dia dari sisi Allah.82) Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari. dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”. Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”.81) Maka siapa berpaling setelah itu. .80) Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab.(3. dan apa yang diturunkan atas kami. dan Hikmah. Dan mereka berkata dusta atas Allah.78) Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian.(3. dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan nabi-nabi dari Rabb DLA .83) Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah. supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab.(3. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?. mereka orang-orang fasik. padahal mereka mengetahui. kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu. dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan.(3.

89) Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka. dan kami kepada-Nya menyerah diri”. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan itulah mereka.85) Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap.(3.90) Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya.87) Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo.86) Itulah mereka.(3. padahal mereka tetap kufur. (3.84) Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan. itulah mereka akan mendapat azab yang pedih. dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong.(3.(3.88) Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan. maka tidak diterima darinya. (3. tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi.91) JUZ’ 4 Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai. dan telah datang kepada mereka Bukti. balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah. dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu.(3.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka.Tafsir Al Sulthan mereka.(3. kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum DLA .(3. mereka orang-orang yang lupa. kemudian bertambah kekufuran mereka.92) Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel. dan dia di akhirat dari orang yang rugi. walau ia hendak menebus dirinya dengan itu. dan malaikat dan manusia semuanya. tidak akan diterima tobat mereka.

mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. dan tidak dia dari musyrikin”.(3.(3.94) Katakan:”Benar Allah.(3. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan.(3. jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab. padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya. maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta.(3.100) Dan bagaimana kamu kufur.97) Katakan: ”Hai ahli kitab. dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”.99) (12) Hai orang-orang yang beriman.98) Katakan: ”Hai ahli Kitab. mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah. dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri. padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”.102) DLA . dari sesudah itu. maka itulah mereka. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah.93) Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah. maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya.Tafsir Al Sulthan diturunkan Taurat.(3.(3.95) Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta.101) (13) Hai orang-orang yang beriman. dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan. siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok. padahal kamu menyaksikan.(3. mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah.96) Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim.(3. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan baca dia jika kamu orang-orang yang benar”. mereka orang-orang yang zalim.(3. Dan siapa kufur. berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya. maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus.

padahal dulunya kamu atas pinggir dari api.107) Itu ayat-ayat Allah.105) Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah. Adapun orang yang hitam wajah mereka. dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta. lantas dengan jasa (ni’mat)-Nya kamu menjadi bersaudara.104) Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisahpisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.(3. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan.(3. dan itulah mereka. dan jangan kamu berpisah-pisah. tetapi DLA . (3.(3.106) Dan adapun orang yang putih wajah mereka. kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.Tafsir Al Sulthan Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. (3.103) Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf mencegah dari kemungkaran. maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”. kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap. akan berdiam di dalam pengaturan Allah.109) Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia. bagi mereka azab yang panjang. dan kamu mengimani karakter Allah. Dan kalau beriman ahli kitab. dan itulah mereka. niscaya baik untuk mereka. (dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman. mereka orang yang mendapat kejayaan.108) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(3. lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu.(3. mereka padanya akan kekal.Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. maka Dia selamatkan kamu darinya.

Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan.117) DLA . tidak dihilangkan dia.(3. Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(3. dan itulah mereka dari orang yang sholeh.112) Mereka itu tidak sama. dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam.Tafsir Al Sulthan sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas. mereka padanya akan kekal. dan itulah mereka penghuni api. dan tidak Allah menganiaya mereka.113) Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan.(3.111) Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap.(3.116) Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini. seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka.114) Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan. kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia.(3.(3. dan jika mereka memerangi kamu.(3. lalu membinasakannya.(3.115) Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu. kemudian mereka tidak akan dimenangkan. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka. mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu. dan mereka bersujud.110) Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit).

maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun.(3.123) Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”.119) Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah. maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur. padahal kamu sedikit. tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok. Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”. mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu. sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka. dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”. dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin. Dan jika kamu sabar dan berbakti.(3. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya. dan Allah Samii’un ’Aliim.(3. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti.(3.124) DLA . padahal mereka tidak cinta kepada kamu.(3. (3. jangan kamu ambil sahabat karib dari selain kamu. mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu.(3.121) Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah.Tafsir Al Sulthan (14) Hai orang-orang yang beriman.122) Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar.118) Kamu ini orang yang cinta kepada mereka.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan. tetapi Allah jadi Pengurus mereka.120) Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu.

dan Allah Ghafuurur-Rahiim. maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim. apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka.(3.129) (15) Hai orang-orang yang beriman !. (3.133) Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia.130) Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir.127) Tidak bagi mu dari urusan sesuatu.134) Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka. dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.(3. mereka ingat Allah dan minta DLA .132) Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti. Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim. Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu.(3. (3.125) Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya.(3. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. (3.(3.Tafsir Al Sulthan Bahkan jika kamu sabar dan berbakti.131) Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan.(3. jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. supaya mereka kembali dengan hampa. walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga.128) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki.126) Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka.(3.

Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu.Tafsir Al Sulthan diampunkan untuk dosa-dosa mereka. kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?.135) Itulah mereka.140) Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin.141) Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar. Apakah jika ia mati atau terbunuh.(3.137) (Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti. dan sebagai upah jasa (ni’mat) orang yang beramal.143) Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul.138) Dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berdukacita . Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah.(3.(3.(3. jika kamu percaya.(3. maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu. balasan mereka keampunan dari Rabb mereka.(3. mereka kekal padanya. dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi. Dan DLA . Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim.139) Jika kamu disentuh Luka.142) Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya. karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci.(3.(3. maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat.136) Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contohcontoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan. dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia.(3.

maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun. dan Allah cinta kepada orang yang sabar. dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur.146) Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”.(3.151) Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah.150) Kami akan lemparkan di dalam qalbu-qalbu mereka yang kafir karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan. hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu DLA . Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat.(3. niscaya mereka palingkan kamu atas tumittumit kamu.(3.147) Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia. kami beri dia darinya. jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.(3.(3.Tafsir Al Sulthan siapa berpaling atas tumit-tumitnya. bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran kena bahaya di jalan Allah.145) Dan betapa banyak Nabi yang berperang.144) Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah.(3. kami akan beri dia darinya. dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim.149) Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong.148) (16) Hai orang-orang yang beriman. maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi. (3. (3. Tulisan yang telah ditentukan temponya. Dan kami akan balas orang yang bersyukur. Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih.

Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu.Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”.153) Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan. dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu.(3. tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin. Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu.(3. tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.154) Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu. mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”. yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu.152) (ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun. untuk memberi percobaan kepada kamu. (3. mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah. sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu. Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka. Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu. niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka. dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka. dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai. tetapi DLA . mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”.Tafsir Al Sulthan berbantahan di dalam urusan itu.

Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka. maka bertawakallah atas Allah. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu. sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim.156) Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati. kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. dan mereka tidak akan dizalimi.(3.(3. Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di walbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. niscaya mereka berpecah dari sekitar mu. Maka apabila engkau telah teguh.(3.(3. karena siapa menipu.160) Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi.(3. dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu.155) (17) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau dadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita. dan jika Dia mau mengalahkan kamu.161) DLA . maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka.(3.157) Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh.(3. maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”. dan kalau engkau kasar keras Qalbu. maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?.158) Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah.159) Jika Allah mau menolong kamu. maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu.

164) Apakah ketika kamu kena satu mushibah. Dan Allah amat mengetahui karakter apaapa yang mereka sembunyikan. dan untuk diketahui orangorang Mu’minin. jika kamu orang-orang yang benar”. padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali.(3.162) Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan. tentu tidak mereka terbunuh”. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”.(3.(3.(3. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.167) Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita.(3. padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. kamu berkata: ”Dari mana ini?”.163) Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin.166) Dan untuk diketahui mereka yang munafik. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman.(3. Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”.168) DLA . Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu. padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. niscaya kami sudah turut kamu”.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah. ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah. mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka.165) Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah.(3.

Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .176) DLA . dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin.(3. karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun.170) Mereka bergembira dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan Fadhlu. bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati.169) Bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka.173) Maka kembalilah mereka itu dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah. bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki.(3.(3. maka hendaklah kamu takut kepada mereka”. tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orangorang Mu’minin.(3.171) Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar. sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu.175) Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran.(3. dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang. Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.(3. (3.172) Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia.(3.174) Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya.

Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih.182) Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”. hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik. dan dengan DLA .(3.178) Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas keadaan yang kamu ada padanya.(3. dan adalah bagi mereka azab yang menghina. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(3.177) Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu. maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya.180) Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”.(3.181) Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambahamba-Nya. bahkan dia jelek bagi mereka. baik untuk diri mereka. tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki.(3. Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa. dengan bukti. dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib. karena jika kamu beriman dan berbakti.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku. maka bagi kamu ganjaran yang panjang . Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah.(3.179) Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka. dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi.

184) Tiap diri akan merasakan kematian. maka alangkah jahat barang yang mereka tukar. dan Tulisan yang menerangi. dan Lempengan.189) Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab. maka sungguh menanglah dia. tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”. dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan.(3.Tafsir Al Sulthan yang kamu katakan.(3. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga.(3. dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah.188) Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi.(3. dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa. Dan bagi mereka azab yang pedih.185) Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu.(3.186) Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab.(3.(3.(3. Tetapi mereka buang (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit. maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur.183) Maka jika mereka mendustakan mu. sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia.190) Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan DLA . tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti. padahal mereka datang dengan Bukti. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab.187) Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan. maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu.

(3. maka kami telah beriman. sebagian kamu dari sebagian.Tafsir Al Sulthan Langit dan Bumi. Subhaana Engkau. mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku. dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”.195) Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri.196) Perlengkapan yang sedikit. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik. DLA .194) Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan.(3.(3. sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungaisungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah. (3. sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”. bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah. sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”. sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”. kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.197) Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang. (3.193) ”Rabb kami.(3. dan berperang dan terbunuh itu.191) ”Rabb kami. ”Rabb kami. maka ampunilah dosadosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami.(3. maka hindarilah kami dari bencana api”. Rabb kami.192) ”Rabb kami.

dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.(3. Mereka khusyuk kepada Allah. itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. dan kuatlah.Tafsir Al Sulthan dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik.199) (18) Hai orang-orang yang beriman.200) DLA . tidak mereka membeli karakter ayatayat Allah dengan harga yang sedikit. sabarlah dan tingkatkan kesabaran.(3. (3.198) Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab.

dan jangan kamu makan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu Pengawas. 176 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(4. Dan berbaktilah kepada Allah Yang kamu berminta-minta kepada-Nya dan peliharalah hubungan yang teliti. tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil.Surat An-Nisa’ (WANITA) Surat ke-4.0) Hai manusia.(4. maka kawinilah beberapa wanita yang kamu sukai. Dan Dia menciptakan darinya jodohnya dan Dia bangkitkan dari mereka berdua lakilaki yang banyak dan wanita-wanita. 2 dan 3 dan 4. atau hamba-hamba yang dimiliki oleh DLA .1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. maka seorang saja.(4. berbaktilah kepada Rabb kamu Yang Menciptakan kamu dari diri yang satu. karena sesungguhnya dia adalah dosa yang menyolok.Tafsir Al Sulthan 4. dan jangan kamu menukar sesuatu yang jelek dengan yang baik.2) Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil tentang (perkawinan kamu dengan) anak-anak yatim.

3) Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang wajib.(4. Maka apabila kamu serahkan harta mereka kepada mereka.(4. Dan siapa adalah kaya hendaklah ia berjauh diri. (yaitu) satu bagian yang sudah ditentukan. hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka. dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. dan cukup karakter Allah sebagai Penghitung. Itu lebih hampir untuk kamu terhidar dari berlaku aniaya.(4.(4. maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari (harta) peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. hendaklah kamu adakan saksi atas mereka. bolehlah kamu makan dia dengan senang.(4.6) Laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. dari (peninggalan yang sedikit atau yang banyak. mereka akan khawatir kecelakaan atas mereka. dan wanita-wanita dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. boleh ia makan dengan patut. Tetapi berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian. dengan suka hati. maka hendaklah mereka menekuni Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan sadiidaaa.5) Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai (umur untuk) kawin. sebagian daripadanya.8) Dan hendaklah takut orang yang jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. dan siapa Fakir.4) Dan jangan kamu berikan kepada yang tidak beres fikiran itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu Kekuatan (Qiyaamaa).7) Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian (harta). Maka kalau kamu nampak kecerdikan pada mereka.Tafsir Al Sulthan tangan-tangan kanan kamu. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu.9) DLA .(4. dan jangan kamu makan dia dengan booros dan dengan cepat sebelum mereka dewasa.(4.

tetapi jika mereka itu (anak-anak) perempuan lebih dari dua. dan adalah bagi dua ibu bapak itu tiap-tiap seorang dari mereka seper-enam dari apa yang ditinggalkan oleh si mati jika ada baginya anak. Dan jika adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu tidak mempunyai ibu bapak dan anak. (4. maka tiap seorang daripadanya dapat seperenam. untuk seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan. DLA . tetapi ada mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak. Sebagai satu ketetapan dari Allah.maka untuk ibunya seper-enam setelah wasiat yang diwasiatkan dan (sesudah) hutang. jika mereka tidak mempunyai anak. Dan isteri-isteri itu dapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. sedang yang jadi warisnya hanya dua ibu bapaknya. padahal (wasiat itu) tidak menyusahkan (ahli waris).11) Dan untuk kamu separoh dari apa yang ditinggalkan oleh isteriisteri kamu. maka untuk ibunya sepertiga. sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. maka mereka bersekutu pada sepertiga itu. sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anakanak yatim dengan aniaya itu. lantas jika ada baginya saudara-saudara . maka adalah baginya separoh.(4. maka mereka dapat seper-delapan dari yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang.Tetapi jika mereka lebih dari itu. Dan jika seorang (anak) perempuan.10) Allah wajibkan kamu dalam anak-anak kamu. Tetapi jika tidak ada baginya anak. Bapakbapak kamu dan anak-anak kamu. tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka. Tetapi jika kamu ada mempunyai anak. jika kamu tidak mempunyai anak. maka (adalah) bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan (oleh si mati). tidak kamu ketahui siapa dari mereka yang lebih bermanfa’at bagi kamu. dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala. maka kamu dapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan dan hutang.

(4. Mereka itu kami telah sediakan baginya siksaan yang pedih. tetapi jika mereka bertobat. dan tidak pula untuk orang-orang yang mati padahal mereka kafir. tidak halal kamu jadi ahli waris wanita-wanita dengan paksaan. Kalau mereka sudah menyaksikan.(4.(4. maka hendaklah kamu tahan mereka dalam rumah-rumah hingga datang kematian pada mereka. atau (hingga) Allah adakan satu jalan untuk mereka.17) Dan tobat itu bukan untuk orang yang mengerjakan kejahatankejahatan.18) (19) Hai orang-orang yang beriman. hendaklah kamu adakan empat saksi dari antara kamu atas mereka. mereka kekal padanya dan baginya azab yang menghina.16) Tidak ada tobat atas Allah melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. dan Allah ’Aliimun-Haliim. Maka mereka itu akan diterima tobat oleh Allah atas mereka. hingga apabila hadir maut kepada seorang dari mereka. Dan jangan kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mendapat sebagian DLA . kemudian mereka bertobat dengan lekas. niscaya Dia masukkan dia ke Neraka.12) Itulah batas-batas Allah. dan itu kejayaan yang panjang. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. dan meliwati batas-batas-Nya. (4. mereka kekal padanya. ia berkata: ”Sesungguhnya aku bertobat sekarang”.14) Dan oran-orang perempuan yang mengerjakan fahisyah dari antara wanita-wanita kamu. dan memperbaiki. dan siapa mematuhi Allah dan RasulNya.13) Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya. hendaklah kamu berpaling dari mereka.15) Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan (kejelekan) itu hendaklah kamu sakiti mereka.Tafsir Al Sulthan sebagai satu ketetapan dari Allah. sesungguhnya Allah Tawwaabar-Rahiimaa.(4.(4. niscaya Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.

(4. Dan bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik .22) Diharamkan atas kamu (bernikah dengan) ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu.(4. dan bapak-bapak kamu punya saudara perempuan. kecuali mereka melakukan perbuatan jelek yang membuktikan. maka janganlah kamu ambil daripadanya.20) Dan bagaimana kamu ambil dia padahal telah bersatu sebagian dari kamu kepada sebagian. dan anak-anak laki-laki kamu sendiri punya isreri-isteri.19) Dan jika kamu mau menukar seorang isteri di tempat seorang isteri. dan isteri-isteri kamu punya ibu-ibu dan anak-anak tiri yang di pangkuan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. walaupun sedikit. karena sekiranya kamu tidak suka kepada mereka. serta mereka itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Sesungguhnya Allah Ghafuurar Rahiimaa. Apakah patut kamu mau ambil dia dengan cara yang mengejutkan dan dosa yang nyata ?.Tafsir Al Sulthan daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. dan saudara laki-laki kamu punya anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu punya anak-anak perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu. karena itu adalah satu kejelekan dan satu kemungkaran dan satu jalan yang jelek. (4. dan ibu-ibu kamu punya saudara perempuan.23) JUZ’ 5 DLA .(4. kecuali apa yang telah lalu. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. maka tidak ada halangan atas kamu. dan (diharamkan) bahwa kamu memadukan dua saudara.(4.21) Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah lalu. padahal kamu telah beri kepada seorang dari mereka beberapa banyak harta. dan saudara-saudara perempuan kamu. Maka bisa jadi sesuatu yang kamu tidak menyukai dia. tetapi sekiranya kamu tidak campuri mereka.

karena Allah lebih mengetahui iman kamu. maka (ambillah) dari yang dimiliki oleh tangantangan kanan kamu dari hamba-hamba perempuan kamu yang beriman. karena sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. (4.24) Dan siapa dari antara kamu tidak mampu menikahi mu’minat yang merdeka.27) Allah ingin meringankan dari kamu karena manusia itu diciptakan lemah. dan berilah maskawin mereka dengan cara yang baik. Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang lain dari yang itu untuk kamu cari dengan harta-harta kamu. tetapi tidak mengapa kamu bersuka-suka sesudah ketentuan. Maka siapa-siapa yang mau kamu campuri dari perempuan-perempuan.Tafsir Al Sulthan Dan (diharamkan atas kamu) orang-orang yang bersuami dari wanita-wanita. Yang demikian itu untuk orang yang takut kepada zina dari antara kamu. maka adalah bagi mereka separoh dari azab atas perempuanperempuan yang merdeka.(4. sebagian dari kamu adalah dari sebagian. hendaklah kamu beri kepada mereka maskawin mereka sebagai satu kewajiban. maka bernikahlah kepada mereka dengan izin ahli-ahli mereka. kemudian mereka mengerjakan kejahatan. dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.28) (20) Hai orang-orang yang beriman. kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sebagai satu ketetapan Allah atas kamu. tetapi bahwa kamu sabar itu adalah lebih baik untuk kamu.(4.26) Dan Allah ingin beri tobat atas kamu. jangan kamu makan hartaharta kamu antara kamu dengan Bathil melainkan bahwa ada DLA .25) Allah ingin membuktikan untuk kamu dan mengenalkan kepada kamu cara-cara orang yang dari sebelum kamu dan memberi tobat atas kamu dan Allah ’Aliimun-Hakiim. padahal bernikah bukan berzina. mereka bernikah bukan berzina dan bukan mengambil kekasih piaraan. tetapi orang-orang mengikuti syahwat ingin agar kamu condong secara dalam. Tetapi apabila mereka sudah bernikah.(4.

karena Allah telah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk DLA .33) Laki-laki itu pengurus atas wanita-wanita.(4.(4. tetapi jika mereka ta’at kepada kamu.(4.32) Dan untuk tiap orang kami telah jadikan ahli waris bagi apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu.(4. niscaya kami akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu di tempat masuk yang berbeda. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menyaksikan.(4. yang memelihara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah. tetapi mintalah kepada Allah sebagian daripada kelebihan-Nya.31) Dan jangan kamu angan-angan (hendak mendapat kurnia) yang Allah telah limpahkan kepada sebagian daripada kamu lebih daripada sebagian laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu sesungguhnya Allah adalah kepada kamu Sangat Teliti . Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta’at. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka. nanti kami akan masukkan dia ke api dan adalah itu atas Allah mudah.29) Dan siapa berbuat itu dengan melanggar batas dan aniaya. dan orang perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur.Tafsir Al Sulthan dengan perdagangan dari yang disukai dari kamu. yang dilarang kamu (mengerjakannya). dan wanita-wanita akan dapat bagian dari apa yang mereka telah kerjakan. karena Allah mengetahui karakter tiap sesuatu.30) Jika kamu jauhi dosa-dosa yang menyolok. dan hendaklah kamu pukul mereka.

dan menyebunyikan apa yang Allah telah beri kepadanya dari kelebihan-Nya. maka hendaklah kamu adakan seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (perempuan). sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya .(4.(4.34) Jika kamu takut perselisihan antara mereka berdua. karena sesungguhnya Allah ’AliiyanKabiiraa. dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak dan keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang hampir dan tetangga yang jauh dan sahabat sejalan dan anak-anak jalanan dan siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.40) DLA .(4. Dan adalah Allah Mengetahui karakter mereka. Dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisi-Nya ganjaran yang panjang. dan siapa setan jadi sahabatnya.36) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil.(4.37) Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.(4.35) Dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan karakterNya dengan sesuatu. maka ia sejelek-jelek sahabat . sesungguhnya Allah ’AliimanKhabiiraa. Jika mereka ini berdua mau membuat perdamaian niscaya Allah akan beri taufiq antara keduanya.Tafsir Al Sulthan menyusahkan mereka.39) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu.(4. dan kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan.38) Dan apakah atas mereka (kerugian) kalau mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan mereka belanjakan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ?. (4. tetapi jika adalah dia baik.

mengoreksi untuk apa yang bersama DLA . (4. imanilah karakter apa-apa yang kami turunkan. dan mereka berkata:”Kami dengar. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih lurus. dan cukuplah karakter Allah sebagai pengawal dan cukuplah karakter Allah sebagai penolong.46) Hai orang-orang yang diberi Kitab.(4. dan dengarlah. padahal jika mereka berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at dan dengarlah dan unzhurna”. lantas hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu.(4. padahal engkau tidak didengar dan ra’ina”. jangan kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. karena mereka memutarkan lidah mereka dan mencela di dalam Diin. Dan jika kamu sakit atau atas beban atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air. atau kamu sentuh wanita-wanita sedang kamu tidak mendapat air. kecuali orang yang melalui.43) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab. tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit. suka kalau mereka disamakan dengan bumi.(4.44) Dan Allah lebih mengetahui karakter musuh-musuh kamu. Tetapi Allah telah kutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka.(4.42) (21) Hai orang-orang yang beriman. membeli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu lupa jalan. karena tidak dapat mereka bersembunyi satupun perkara dari Allah. hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. maka hendaklah kamu cari debu yang baik. lantaran itu.(4.41) Pada hari itu mereka yang kufur dan durhaka kepada Rasul. sesungguhnya Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa. Dan jangan padahal kamu dari perjalanan. tetapi kami durhaka.Tafsir Al Sulthan Maka itu bagaimana apabila kami datangkan dari tiap ummat seorang saksi dan kami datangkan mu atas mereka ini sebagai saksi ?.45) Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. hingga ia mandi.

51) Itulah mereka orang-orang yang Allah telah kutuk mereka.(4.(4. mereka mengimani karakter kesesatan dan thoghut dan mereka berkata untuk orang-orang yang kafir:”Mereka ini lebih mendapat pengenalan jalan dari orang-orang yang beriman”. Maka sesungguhnya kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah dan kami telah beri mereka Kerajaan Yang Panjang.(4. dan cukuplah jahannam jadi pembakar.(4. Karena di waktu itu mereka tidak akan beri kepada manusia (walau) sedikit.(4.52) Atau adakah mereka mempunyai bagian dari Kerajaan ?.Tafsir Al Sulthan kamu.(4.(4. Dan siapa dikutuk oleh Allah.(4.53) Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah beri mereka dari kelebihannya. padahal Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan adalah urusan Allah Maf’uulaa (pasti dikerjakan).(4.48) Apa belum engkau lihat orang yang mensucikan diri mereka.47) Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan karakter-Nya. dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. maka tidak engkau dapati baginya satupun pembantu. padahal cukuplah karakternya dosa yang membuktikan. Lalu kami palingkan dia kebelakangnya atau kami kutuki mereka seperti kami mengutuk Ashabus-Sabti.49) Perhatikanlah bagaimana mereka membuat dusta atas Allah.54) Maka sebagian dari mereka ada yang mengimani karakternya dan sebagian dari mereka orang yang berpaling darinya. tetapi Dia mengampuni selain dari itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa menyekutukan karakter Allah maka sungguh ia telah membuat dosa yang panjang.55) DLA .50) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab. dari sebelum kami hapuskan wajah-wajah kamu.

Itu lebih baik dan lebih tepat jawabannya.56) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik. dan kami akan masukkan mereka di tempat teduh yang teduh. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya selama-lamanya. akan kami bakar mereka di api. kami ganti untuk mereka kulit yang lain. Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara.61) DLA . supaya kamu menghukum dengan adil. karena sesungguhnya Allah ’Aziizan-Hakiimaa. maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. (4. padahal mereka menginginkan hukuman kepada thoghut. Bagi mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufuri karakter ayat-ayat kami.(4. padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri karakternya tetapi setan ingin melupakan mereka dengan kelupaan yang jauh. patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul.60) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul”.(4. Tiap kali masak kulit mereka. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.58) (22) Hai orang-orang yang beriman. engkau bisa lihat orang-orang munafiq berpaling dari mu sungguh-sungguh.(4. sesungguhnya Allah Samii’am-Bashiiraa.(4. Maka sekiranya kamu berbantahan dalam sesuatu. (4.57) Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanatamanat kepada yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia. supaya mereka merasakan azab.59) Apa belum kamu lihat orang-orang yang berkata bahwa mereka telah mengimani karakter apa-apa yang diturunkan kepada mu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu. dan kepada yang mengurus urusan dari kamu.

66) Dan diwaktu itu. niscaya kami akan beri kepada mereka dari fihak kami ganjaran yang panjang. dan nasehati mereka dan katakan kepada mereka dalam diri mereka perkataan baliighoo. Dan jika mereka sesudah menganiaya diri-diri mereka datang kepada mu.62) Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di qalbu mereka.(4.68) Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat ketetapan. niscaya mereka dapati Allah Tawwabar Rahiimaa. mereka tidak beriman hingga mereka jadikan mu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Maka berpalinglah dari mereka. kecuali sedikit dari mereka.(4.Tafsir Al Sulthan Tetapi bagaimana apabila satu bahaya mengenai mereka ? dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka ?. demi Rabb mu. kemudian mereka tidak merasa sempit di dalam diri mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh . niscaya mereka tidak akan berbuat dia.65) Dan kalau kami wajibkan atas mereka: ”Bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”. maka itulah mereka bersama orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan shodiqin dan syuhada’ dan DLA . lalu mereka minta ampun kepada Allah. (4.(4.67) Dan kami beri pengenalan mereka jalan yang lurus.(4.(4.(4. dan rasul juga mintakan ampun bagi mereka.64) Tetapi tidak. Kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan karakter Allah ”Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian” . padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasehati.63) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan izin Allah.

lantas majulah berpuak-puak atau majulah sama sekali.(4. maka perangilah pengurus-pengurus setan itu.Tafsir Al Sulthan sholihin.75) Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah.(4. tetapi ketika diwajibkan mereka berperang. dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thoghut.76) Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka: ”Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah sholat dan berilah zakat”. keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang ketua dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong”. DLA . (4. ambillah persediaan kamu. lantas jika ada satu bahaya mengenai kamu. maka ia berkata: ”Sesungguhnya Allah telah beri jasa (ni’mat) atas ku lantaran aku tidak hadir bersama mereka itu”.73) Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan kehidupan dunia berperang di jalan Allah.: ”Alangkah baiknya jika aku telah (pergi) bersama mereka. (4. lalu akupun dapat satu pendapatan yang panjang”. maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang panjang.71) Dan sesungguhnya sebagian dari kamu ada yang sungguhsungguh terkebelakang. .(4.72) Tetapi jika kamu dapat satu kelebihan dari Allah.70) (23) Hai orang-orang yang beriman.69) Itu kelebihan dari Allah dan cukuplah karakter Allah Yang Mengetahui. sungguh ia akan berkata – seolah-olah tidak ada antara kamu dan antaranya (tali) percintaan. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.(4.(4.74) Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang berseru: ”Hai Rabb kami. karena siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang. dan alangkah baiknya mereka sebagai sahabat rapat.(4.

mengapa Engkau wajibkan kami berperang.80) Dan mereka berkata: ”Kami ta’at. mereka berkata: ”Ini dari sisi mu”.(4. Dan apa-apa kerugian yang mengenai mu maka dari diri mu. maka dari Allah. mengapa tidak Engkau biarkan kami hingga ajal yang dekat?” Katakanlah: ”Perlengkapan dunia ini sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang berbakti. Dan jika kebaikan mengenai mereka. niscaya ia diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya. Dan cukuplah karakter Allah sebagai saksi.(4. walau kamu di dalam Buruuj Musyaiyyadah. Dan jika tidak ada kelebihan DLA .81) Maka mengapa mereka tidak memperhatikan Alquran. Mengapakah kamu jadi kaum yang hampir tidak mengerti rangkaian ?. karena kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul.82) Dan ketika datang kepada mereka satu urusan sari keamanan atau ketakutan. Lantaran itu berpalinglah dari mereka dan bertawakallah atas Allah dan cukuplah karakter Allah sebagai Wakil. maka mereka siarkan dia. sungguh ia patuh kepada Allah. Dan kalau adalah ia dari sisi selain Allah niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak.” tetapi apabila berpisah dari mu.Tafsir Al Sulthan tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih sangat takut. dan siapa berpaling belakang.(4.(4. mereka berkata: ”Ini dari sisi Allah” dan jika kesusahan mengenai mereka. padahal jika mereka kembalikan dia kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari mereka.79) Siapa patuh kepada Rasul. dan kamu tidak dianiaya walau sedikit”.(4.78) Apa-apa keuntungan yang mengenai mu. Katakanlah: ”Semua itu dari sisi Allah”.77) Di mana saja kamu berada kematian akan mengenai kamu. Tetapi Allah menulis apa yang mereka reka-reka pada malam itu. Dan mereka berkata: ”Rabb kami. maka segolongan dari mereka mereka-reka pada malam yang lain dari yang mereka katakan.(4. maka kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai Penjaga.

tidak diberatkan atas mu melainkan dirimu. dan jangan kamu jadikan dari mereka seorangpun pengurus dan jangan seorang pembantu. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menghitung. dan siapa yang lebih benar dari Allah rangkaiannya ?. Tetapi jika mereka berpaling.(4. tetapi kerahkanlah Mu’minin. padahal Allah telah jerumuskan mereka dengan apa yang mereka telah usahakan.86) Allah. niscaya adalah baginya bahagian dari itu. dan Allah keras Penyiksaan dan keras Pemberian contoh. maka hendaklah kamu (balas) beri hormat dengan yang lebih baik daripadanya. sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah yang tidak ada keraguan padanya.89) DLA .(4. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka. niscaya adalah baginya tanggungan dari itu. Dan adalah Allah atas tiap sesuatu Pengawal.85) Dan apabila kamu diberi hormat dengan satu penghormatan. Lantaran itu jangan kamu ambil dari mereka pengurus-pengurus hingga mereka berhijrah di jalan Allah. Apakah kamu mau memimpin orang yang telah disesatkan Allah. maka tidak bakal engkau dapati baginya satu jalan.Tafsir Al Sulthan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. niscaya kamu turut setan kecuali sedikit.(4. (4. Dan barang siapa yang menggenapi satu kegenapan yang jahat.(4. karena siapa yang disesatkan oleh Allah. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. atau hendaklah kamu balas dia. (4.(4. supaya kamu jadi sama.83) Maka berperanglah di jalan Allah. mudahmudahan Allah menyingkirkan penyiksa orang-orang kafir.84) Siapa menggenapi satu kegenapan yang baik.87) Maka mengapa kamu jadi dua golongan tentang kaum munafik itu.88) Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana mereka kufur.

91) Dan tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min. padahal jika Allah kehendaki niscaya Dia jadikan mereka berkuasa melawan kamu.(4. lalu memerangi kamu.(4. maka balasannya ialah jahannam yang ia akan kekal padanya. maka (wajib atas pembunuh itu) satu denda yang (mesti diserahkan) kepada keluarga (si korban) dan (wajib) memerdekakan seorang hamba mu’min.(4. dan siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba yang mu’min dan satu denda yang (wajib) diserahkannya kepada keluarga (si korban). padahal sempit dada mereka untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka. melainkan dengan keliru. padahal ia seorang mu’min.92) Dan siapa membunuh mu’minin dengan sengaja. Lantaran itu jika mereka tinggalkan kamu. yaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian. karena mereka itu kami telah jadikan bagi kamu alasan yang nyata atas mereka. dan adalah ia dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka. terjerumuslah mereka padanya. maka Allah tidak jadikan satu jalan untuk kamu atas mereka. maka (wajib atas pembunuh itu) merdekakan seorang hamba mu’min. Tetapi jika adalah si (korban) itu dari satu kaum yang jadi musuh bagi kamu. tetapi barangsiapa tidak dapat. Lantaran itu jika mereka tidak tinggalkan kamu dan (tidak) menawarkan perdamaian kepada kamu dan (tidak) memberhentikan tangan-tangan mereka. maka puasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat dari Allah. atau mereka datang kepada kamu. kecuali jika mereka sedekahkan. dan DLA . Tiap-tiap kali mereka dikembalikan kepada fithnah.Tafsir Al Sulthan Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian.90) Kamu akan dapati beberapa orang lain yang hendak supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.

karena Allah adalah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. (malaikat) akan berkata: ”Bagaimana keadaan kamu?”. lalu Allah beri kurnia atas kamu. tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka.(4. tetapi tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah telah janjikan kebaikan.99) DLA .93) (24) Hai orang-orang yang beriman. dan Allah lebihkan yang bekerja keras atas orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang panjang. (4.(4.(4. padahal ia sejelek-jelek tempat kembali. padahal mereka telah menganiaya diri mereka. padahal di sisi Allah ada beberapa banyak harta.(4. Lantaran itu yakinkanlah. jika kamu pergi di jalan Allah.Tafsir Al Sulthan Allah murka atasnya. Mereka jawab: ”Kami tertindas di bumi”. Begitu jugalah keadaan kamu lebih dahulu.(4.95) Beberapa derajat dari-Nya dan keampunan dan pengaturan dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiima.97) Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak terbuka satu jalan.(4. hendaklah kamu yakinkan dan janganlah kamu berkata kepada orang yang memberi salam kepada kamu: ”Engkau bukan mu’min” (karena) kamu maukan benda penghidupan dunia.94) Orang-orang yang duduk dari mu’minin yang tidak berhalangan itu. Allah lebihkan mereka yang berjuang dengan harta mereka dan diri mereka atas derajat orang yang duduk. Dikatakan: ”Bukankah bumi Allah luas untuk kamu berhijrah padanya ?” maka mereka itu tempat kembalinya jahannam.98) Maka mereka itu mudah-mudahan Allah hapuskan dari mereka dan adalah Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa. dan Dia laknat dia dan Dia sediakan baginya azab yang panjang.96) Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima malaikat.

lantas hendaklah datang segolongan lain yang belum sholat.100) Dan apabila kamu berpergian di bumi. Jika adalah kamu merasa sakit. Tetapi apabila kamu telah tenteram. dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka. maka hendaklah mereka sholat bersamamu.bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. maka hendaklah kamu dirikan sholat. Orangorang yang kafir itu ingin jika kamu lalai daripada senjatasenjata kamu dan barang-barang kamu. mengimami mereka. Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghina. Tetapi tidak mengapa atas kamu. tetapi hendaklah kamu ambil penjagaan kamu. dan hendaklah mereka ambil penjagaan mereka dan senjata-senjata mereka. dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. Dan siapa keluar dari rumahnya karena berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. niscaya ia bertemu di bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas. maka mereka (juga) merasa sakit DLA . lalu engkau dirikan sholat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata. karena sesungguhnya sholat adalah atas orang beriman tulisan waktu.(4.103) Dan jangan kamu lemah tentang mengejar kaum itu. maka sesungguhnya ganjarannya itu atas Allah. dan adalah Allah GhafuurarRahiima (4.102) Lantas apabila kamu telah selesaikan sholat kamu maka hendaklah kamu sebut Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk kamu. Kemudian sampai maut kepadanya. tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar dari sholat jika kamu takut bahwa orang-orang yang kafir akan mengganggu kamu.(4. lantas mereka bisa menyerang atas kamu satu serangan.101) Dan jika engkau ada di antara mereka. maka hendaklah mereka ada di belakang kamu.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berhijrah di jalan Allah. (4. Lantas apabila mereka sudah sujud. jika ada halangan bagi kamu dari hujan atau adalah kamu sakit.

106) Dan jangan engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka.111) Dan siapa kerjakan satu kesalahan atau satu dosa. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.112) DLA . Atau siapa yang akan jadi pengurus atas mereka ? .(4.(4.(4. maka tidak lain ia usahakan dia untuk kecelakaan dirinya.(4. padahal Dia ada bersama mereka di waktu mereka mengatur pada malam perkataan yang Dia tidak suka. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang adalah berkhianat berdosa. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. kamu ini orang yang telah membela mereka itu di kehidpan dunia.110) Dan siapa kerjakan dosa. dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat.(4. karena adalah Allah mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan. maka siapakah yang akan membela mereka pada hari qiyaamah. kemudian ia minta ampun kepada Allah. dan adalah Allah ’AliimanHakiimaa.104) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap agar engkau hukum antara manusia dengan apa yang Allah telah lihatkan kepada mu.109) Dan siapa mengerjakan kejahatan atau ia menganiaya dirinya.108) Awas. maka sesungguhnya ia memikul satu dusta dan satu dosa yang nyata.105) Dan hendaklah engkau mintakan ampun kepada Allah sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima (4. (4. kemudian ia tuduhkan dia atas seorang yang tidak bersalah. niscaya ia dapati Allah Ghafuurar-Rahiima.(4.Tafsir Al Sulthan seperti kamu merasa sakit. Tetapi kamu mengharap dari Allah yang mereka tidak harapkan.107) Mereka bersembunyi kepada manusia.(4.

(4. padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka.114) Dan siapa memusuhi rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus. maka sungguh lupa ia kepada kelupaan yang jauh. (4.116) Tidak mereka menyeru yang lain dari-Nya melainkan perempuan-perempuan. dan sesungguhnya aku akan lalaikan mereka.Tafsir Al Sulthan Dan sekiranya tidak ada kelebihan Allah atas mu.(4.(4. Dan siapa DLA .(4.113) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka pada malam. dan kami akan panggang dia di jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.115) Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan yang menyekutukan karakter-Nya. maka kami akan palingkan dia ke mana ia berpaling. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. dan Dia telah ajarkan kepada mu apa yang engkau belum tahu dan adalah kelebihan Allah atasmu panjang. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. maka nanti kami beri kepadanya ganjaran yang panjang. segolongan dari mereka berikhtiar akan menyesatkanmu. hingga mereka akan belah kuping binatang ternak. Dan tidak akan mereka membahayakan mu walau sedikit.117) Allah telah kutuk dia dan ia telah berkata: ”Sesungguhnya aku akan ambil daripada hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu”. hingga mereka akan mengubah ciptaan Allah”. dan pengaturannya.(4.118) ”dan sesungguhnya aku akan sesatkan mereka. karena Allah telah turunkan atas mu Kitab dan kebijaksanaan. dan tidak mereka menyeru malainkan setan yang durhaka. kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia lantaran siapa berbuat demikian karena hendak kesukaan Allah. tetapi Dia mengampuni selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki. tetapi ia turut jalan bukan Mu’minin. Dan siapa menyekutukan karakter Allah.

122) Bukan angan-angan kamu dan bukan angan-angan ahli Kitab. ia akan dibalas dengan karakternya dan tidak akan ia dapat selain dari Allah seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong. mereka kekal padanya selamanya sebagai perjanjian Allah yang lengkap. Katakanlah: ”Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Kitab (ini). dan ia lalaikan mereka.(4.120) Mereka itu tempat pulang mereka jahannam. padahal setan tidak janjikan kepada mereka melainkan tipuan.(4. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.125) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan adalah Allah Pengepung karakter tiap sesuatu.(4.Tafsir Al Sulthan mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah. maka sesugguhnya rugilah dia satu kerugian yang nyata.123) Dan siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan. padahal kamu suka bernikah dengan mereka. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya mereka sedikitpun.(4. dan mereka tidak dapat lari daripadanya.(4.(4. Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah ?. Siapa mengerjakan kejahatan.(4.121) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.119) Ia beri perjanjian kepada mereka. padahal (kalau) kamu urus anak-anak yatim DLA . padahal ia Mu’min. di tentang anak yatim perempuan yang kamu tidak mau berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka. (4.Padahal Allah telah ambil Ibrahim sebagai Khaliilaa.124) Dan siapa yang lebih bagus peraturannya dari siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus ?. dan (begitu juga) di tentang anakanak yang lemah.126) Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang wanita-wanita.

(4.(4.(4. tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti.(4. karena jika kamu kufur.133) Siapa menginginkan ganjaran dunia. dan adalah Allah Samii’amBashiiraa. lantaran itu jangan kamu condong secondongnya. maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat. dan adalah Allah Ghaniiyaan Hamiida. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan (kalau) kamu kerjakan apa-apa kebaikan.(4.128) Dan kamu tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita.134) DLA . padahal jika kamu berbuat damai dan kamu peliharakan diri kamu. karena perdamaian itu baik. hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung. padahal diri (manusia) diberi perangai kikir.127) Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan. walau kamu mau sungguh-sungguh.131) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.132) Jika Dia kehendaki. maka sesungguhnya adalah Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka Allah akan cukupkan tiap seorang dengan kurnia-Nya. sesungguhnya adalah Allah Mengetahui karakternya.(4. maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua. Dan adalah Allah Waasi’anHakiimaa. dan Dia datangkan makhluk yang lain. Dia hapuskan kamu hai manusia. dan sesungguhnya kami telah pesan kepada mereka yang diberi Kitab dahulu daripada kamu dan kepada kamu: ”Hendaklah kamu berbakti kepada Allah. dan adalah Allah atas itu Berkuasa. maka sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima.(4.Tafsir Al Sulthan itu dengan adil.130) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(4. dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil.129) Maka jika mereka berdua berpisah.

maka sesungguhnya lupalah dia satu kelupaan yang jauh. padahal sesungguhnya kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. Jika ia kaya atau fakir. sebab dikhawatirkan kamu akan berpaling. kemudian kufur. walau atas diri-diri kamu atau dua ibu-bapak dan keluarga yang hampir. kemudian bertambah kekufuran mereka.(4.(4.Tafsir Al Sulthan (25) Hai orang-orang yang beriman. dan siapa mengkufuri karakter Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya dan hari akhir.(4.136) Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur. Allah tidak akan beri ampun bagi mereka dan tidak akan Dia kenalkan bagi mereka satu jalan. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di dalam jahannam.137) Gembirakanlah orang-orang yang munafik itu bahwa adalah bagi mereka azab yang pedih. kemudian beriman. Maka jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam omongan yang lain. imanilah karakter Allah dan rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya. jadilah manusia yang mendirikan keadilan.138) (ialah munafik-munafik) yang mengambil kafir-kafir sebagai ketua tidak mu’minin. maka Allah lebih hampir kepada mereka berdua. karena sesungguhnya kamu di waktu itu serupa mereka”. Lantaran itu jangan kamu turut keinginan.(4. dikufuri karakternya dan diperolok-olokkan karakternya. Karena jika kamu putar persaksian atau kamu berpaling.135) (26) Hai orang-orang yang beriman.(4.140) DLA . Apakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka itu . maka sesungguhnya adalah Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(4.139) Dan sesungguhnya Dia telah turunkan atas kamu di dalam Kitab ini: ”Bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah. yang menjadi saksi karena Allah.

144) Sesungguhnya munafiqin itu ditingkatan paling bawah dari neraka. maka itulah mereka bersama mu’minin dan Allah akan beri kepada mu’minin ganjaran yang panjang .145) Kecuali mereka yang tobat.147) DLA . Dan adalah Allah Syaakiran-’Aliimaa. jika kamu bersyukur dan beriman ?.(4. tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu.141) Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. yaitu jika kamu dapat kemenangan dari Allah. Apakah kamu mau adakan satu alasan yang terang bagi Allah untuk (menghukum) kamu ?. jangan kamu anggap orangorang kafir sebagai ketua.142) Hal keadaan mereka terayun antara itu. dan Allah (balas) menipu mereka. dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit.(4. Mereka tunjukkan (amal mereka kepada) manusia. dan betul-betulkan kesalahan dan berpegang dengan karakter Allah dan ikhlaskan peraturan mereka untuk Allah. mereka berkata: ”Bukankah kami beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir dapat bagian (baik) mereka berkata: ”Bukankah kami telah mengetuai kamu dan telah memalingkan kamu dari kaum mu’minin?”. maka tidak akan engkau dapat satu jalan baginya.143) (27) Hai orang-orang yang beriman. (4. (4. Lantaran itu. berdirilah mereka dengan malas. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat. dan Allah tidak jadikan satu jalan untuk orang-orang kafir atas mu’minin.(4.146) Bukankah Allah tidak akan mengazab kamu. (4. dan engkau tidak akan dapat bagi mereka satupun penolong. karena siapa yang dilupakan oleh Allah.Tafsir Al Sulthan (mereka itu ialah) orang-orang yang menunggu-nunggu (perubahan) atas kamu. padahal bukan dari kaum mu’min. Allah akan menghukum di antara mereka di hari qiyaamah.(4.

(4. kemudian mereka mengambil anak sapi dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat.(4.151) Dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan RasulNya dan tidak memisahkan antara yang satu dari mereka. tetapi kami hapuskan dari itu dan kami beri kepada Musa alasan pembuktian. mereka ini akan diberi ganjaran mereka.(4. lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka.149) Sesungguhnya mereka yang kufur kepada karakter Allah dan rasul-rasul-Nya. dan adalah Allah Samii’an-’Aliimaa.153) Dan kami telah tinggikan Thuur di atas mereka untuk mengambil perjanjian mereka dan kami berkata kepada mereka: ”Masuklah ke pintu (negeri) itu dengan bersujud” dan kami berkata kepada mereka: ”Jangan kamu meliwati batas pada hari Sabtu”.(4. karena sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih meyolok dari itu.(4.(4. kecuali dari orang yang teraniaya. yaitu mereka berkata: ”Lihatkanlah kepada kami Allah dengan jelas”.152) Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari Langit. maka sesungguhnya Allah ’Afuwwan-Qodiiraa (4. mereka orang kafir yang lengkap dan kami telah sediakan untuk orang kafir azab yang menghina.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-6 Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan.154) DLA . dan mereka ingin mengambil satu jalan antara itu. ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan berkata:”Kami mau beriman kepada karakter sebagian dan tidak mau mengimani karakter sebagian. dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiimaa.150) Itulah mereka. itulah mereka.148) Jika kamu nampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan dari satu kejelekan.

157) Bahkan Allah telah angkat dia kepada-Nya.(4. tetapi disamarkan bagi mereka. Maka mereka tidak beriman melainkan sedikit. dan mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. dan tidak mereka membunuh dia dengan yaqin. padahal telah dilarang mereka daripadanya. kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka.(4.(4. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh di dalam keraguan darinya. dan mereka bunuh nabi-nabi dengan (alasan) tidak lengkap.155) Dan karakter kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam satu dusta bikinan yang panjang. Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. dan perkataan mereka: ”Qalbu-qalbu kami telah tertutup”. ‘Isa anak Maryam utusan Allah”. dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. padahal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia. dan mereka memakan harta manusia dengan tidak benar.158) Dan tidak ada (seorangpun) dari ahli kitab melainkan akan mengimani karakternya sebelum matinya dan pada hari qiyaamah ia akan jadi saksi atas mereka. dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat DLA . Bahkan Allah telah metrai (thoba’a) atasnya karakter kekufuran mereka. dan dengan sebab mereka banyak berpaling dari jalan Allah.156) Dan perkataan mereka: ”Kami telah bunuh Al-Masih.159) Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi.(4.(4.(4. akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu. dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka siksaan yang pedih.161) Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antara mereka dan orang-orang yang beriman itu.(4. melainkan mengikuti sangkaan.Tafsir Al Sulthan Maka lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka.160) Dan mereka memakan riba.

(4. dan zalim. kami akan beri mereka ganjaran yang panjang.166) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah. Allah tidak ampunkan mereka dan tidak kenalkan bagi mereka satu thoriiqoo (jalan).162) Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya.170) DLA .(4. dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepada mu. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.Tafsir Al Sulthan dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. padahal cukup karakter Allah sebagai saksi. dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya dan ‘Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan (zabur) Dan kami (telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan mereka atas mu lebih dahulu. dan Allah telah berkata-kata kepada Musa perkataan yang terang.(4. supaya tidak ada bagi manusia bantahan atas Allah setelah rasul-rasul-Nya dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.167) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur.165) Tetapi Allah menyaksikan karakter apa-apa yang Dia turunkan kepada mu.(4.(4. maka beriman itu baik bagi kamu. Itulah mereka. dan adalah itu atas Allah mudah. Dia turunkan dia dengan karakter Ilmu-Nya.164) (Yaitu) rasul-rasul yang menggembirakan dan mengancam. dan Malaikat menyaksikan. sungguh lupa satu kelupaan yang jauh.(4.169) Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul itu dengan lengkap dari Rabb kamu.(4. dan jika kamu kufur.168) Melainkan thoriiqoo jahannam yang mereka kekal padanya selama-lamanya.(4.

Jika adalah DLA . maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka dan Dia akan tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.171) Almasih tidak malu jadi hamba Allah. dan mereka tidak akan dapat untuk (diri) mereka selain dari Allah Pengurus dan tidak Penolong.Berhenti baik bagi kamu. yaitu jika seorang laki-laki mati tidak ada baginya anak. Subhaana Dia.172) Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik. Katakanlah: ”Allah beri fatwa kepada kamu tentang Kalalah. dan beri Pengenalan mereka kepada jalan yang lurus. maka Dia akan kumpulkan mereka semua kepada-Nya. jangan kamu meliwati batas dalam peraturan kamu dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan yang lengkap.Tafsir Al Sulthan Hai ahli kitab. Tidak ada bagi-Nya anak.(4.(4. Dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. KepunyaanNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(4. karena siapa malu dari beribadat kepada-Nya. dan tidak malaikatmalaikat yang dihampiri.174) Maka adapun mereka yang mengimani karakter Allah dan memegang karakternya. Sesungguhnya Almasih itu ‘Isa anak Maryam adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang Dia lemparkan dia kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. tetapi ada baginya seorang saudara perempuan. dan jangan kamu berkata: ”Tiga”. sesungguhnya telah datang kepada kamu Burhan dari Rabb kamu dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang membuktikan.175) Mereka akan minta fatwa kepada mu.(4. dan adapun orang yang malu dan takabur. Sesungguhnya Allah tidak lain melainkan Satu Yang Dita’ati. jika tidak ada baginya anak. Dia akan masukkan mereka ke dalam Pengaturan dari-Nya dan Kelebihan. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya. dan menyombong. maka Dia akan siksa mereka satu siksaan yang pedih. maka (saudara perempuan ini) dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula).173) Hai manusia. (4.

176) DLA . maka yang laki-laki dapat bagian dua perempuan. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan. maka apa yang ia tinggalkan maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ditinggalkan.(4. Allah buktikan untuk kamu agar kamu tidak lupa.Tafsir Al Sulthan saudara perempuan itu dua orang.

kecuali akan dibacakan atas kamu. jangan kamu berlaku semaumau kamu pada batas-batas Allah. sempurnakanlah janji.(5. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya.0) (28) Hai orang-orang yang beriman. dan yang dipukul. dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji. dan takutlah kepada Ku. dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan.Surat Al-Maidah (HIDANGAN) Surat ke-5. menyebabkan kamu meliwati batas. Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun).(5. Maka jangan takut kepada mereka. 120 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan yang disembelih atas nushub. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian.1) (29) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan 5. dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya. kecuali apa yang sempat kamu sembelih. sesungguhnya Allah keras pembalasan. dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas. boleh kamu berburu. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu.(5. Dan berbaktilah kepada Allah. Dan yang dicekik.2) Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Pada hari ini Aku telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat) Ku. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. dan Aku telah suka DLA . padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram.

padahal kamu biasakan mereka berburu. atau kamu sentuh perempuan. dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi. atau seorang dari kamu datang dari buang air. hendaklah kamu cuci muka-muka kamu. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu. Allah tidak inginkan keberatan atas kamu.5) (30) Hai orang-orang yang beriman. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu. Dan jika kamu dari perjalanan. Dan berbaktilah kepada Allah. dan tangantangan kamu sampai siku-siku kamu. tetapi kamu tidak mendapatkan air.(5.(5. apabila kamu beri mas kawin mereka. Dan jika kamu sakit atau atas beban. dan sebutlah nama Allah atasnya. dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. ia tidak mau sengaja berdosa. kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu. padahal kamu bernikah. apabila kamu mau berdiri sholat. tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih. Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik.(5.3) Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka.6) Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami DLA . maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik.(5. sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.4) Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. dan sapulah kepalakepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki.Tafsir Al Sulthan untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan. yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya. bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman. hendaklah kamu mandi.

itulah mereka penghuni jahannam. dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(5. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.9) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami. dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik. maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu. niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatankejahatan kamu.7) (31) Hai orang-orang yang beriman. menjadi saksi dengan karakter adil. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dadadada . Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatDLA . Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Dan berbaktilah kepada Allah. dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal.Tafsir Al Sulthan dengar dan kami ta’at”. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Berlaku adillah. Maka siapa kufur.(5. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat.(5.(5.(5.12) Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka. hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah. dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah). Dan berbaktilah kepada Allah. kami telah kutuk mereka.10) (32) Hai orang-orang yang beriman. dari kamu setelah itu. ketika mereka kaum itu mengulurkan tangantangan mereka kepada kamu. ia itu lebih hampir kepada berbakti.11) Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu.8).(5. maka sungguh lupa dia di jalan yang sama. bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang. dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka.

Lantaran itu maafkanlah dari mereka.14) Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak. dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya. Kami telah ambil perjanjian mereka. tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya.(5. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka.(5. dan jangan perdulikan. dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.Tafsir Al Sulthan tempatnya. sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.13) Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”.(5. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosadosa kamu?. lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus. kecuali sebagian kecil dari mereka.17) Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”.(5.15) Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan. Dan senantiasalah engkau dapat lihat khianat-khianat terbit dari mereka.16) Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan.(5. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang DLA .

Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki.(5.23) Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya. dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali. sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”.24) DLA . sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”. karena apabila kamu masuk kepadanya. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(5.(5. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.18) Hai ahli kitab. masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu.(5.21) Mereka berkata: ”Hai Musa.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam. maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”. maka sesungguhnya kamu akan menang.22) Telah berkata dua orang dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa (ni’mat) atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”. dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu.20) ”Hai kaumku.19) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.(5.(5. dan berperanglah. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja. dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”. karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”.(5.Tafsir Al Sulthan Dia ciptakan.

(5.(5. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”.(5. karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”.29) Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya. dan itu ganjaran orang yang zalim”.28) ”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu.27) ”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku.26) Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap. Ia berkata: ”Aduh. tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu. Mereka akan terlunta-lunta di bumi. mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”. sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” . dan tidak diterima dari yang lain.(5. Dan siapa memelihara hidup seseorang. ketika mereka berqurban dengan satu qurban.25) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”. maka ia membunuhnya.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi.30) Lalu Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek tanah. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”.(5. untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia mengubur bangkai saudaranya. lalu engkau jadi penduduk api. atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi. bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang.31) Oleh karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel. maka menjadilah ia dari orang yang rugi.(5. maka diterima dari seorang dari mereka berdua.(5. maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia DLA . celaka aku.

(5. Dan Allah AziizunHakiim. melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangantangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi.Tafsir Al Sulthan semuanya. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang .34) (33) Hai orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti.(5. takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya.37) Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.(5. kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan.(5.38) DLA .33) Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka.(5. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya. dan adalah bagi mereka azab yang menetap.35) Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia. tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya. hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. (5.36) Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka. dari azab hari qiyaamah. niscaya tidak akan diterima dia dari mereka.32) Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi.

dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini).42) Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim. Mereka (ini) mengubah kalimatkalimat dari tempat-tempatnya. maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”.43) DLA .41) (Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. dan kalau engkau menghukum. Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(5. kalau mereka datang kepada mu.39) Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.40) Hai Rasul. jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini. hukumkanlah antara mereka. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama . (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. hukumlah antara mereka dengan adil. kemudian mereka berpaling sesudah itu. karena jika engkau berpaling dari mereka.(5. (Mereka) suka makan barang yang haram. padahal qalbu mereka tidak beriman. maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya.(5. dan ia berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta kepada orangorang yang berlaku adil.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya. Lantaran itu. dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin. dan dari antara orang-orang Yahudi. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia. maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya.(5. maka terimalah dia. atau berpalinglah dari mereka. tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu.(5.

padahal mereka itu jadi saksi. tetapi takut kepada Ku. Maka jangan kamu takut kepada manusia. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap.(5.47) Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap. Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan. Tetapi siapa dermakan dia. maka mereka itu orang-orang yang Fasiq. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia DLA . maka ia jadi penebus dosa baginya. maka mereka itu orang-orang yang zalim (5. mata dengan mata.(5. karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan.(5. Kalau Allah kehendaki. padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. Dan kami telah beri dia Injil. hidung dengan hidung. dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. Dia jadikan kamu satu ummat saja. lukaluka ada balasannya. maka mereka itu orang-orang yang Kafir.46) Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya. Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah. mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya. gigi dengan gigi.45) Kami telah susulkan ‘Isa anak Maryam sesudah mereka. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan.44) Dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri. telinga dengan telinga.

supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka. dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq. maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka. Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali. tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari-Nya.51) Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut.48) Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apaapa yang Allah telah turunkan.Tafsir Al Sulthan datangkan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan . Maka sekiranya mereka berpaling. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu. karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua.(5.(5. melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. (5. bahwa mereka (akan DLA . ketahuilah bahwa Allah tidak mau. bahwa kami akan mendapat kecelakaan”. dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka.(5. padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?.(5.50) (34) Hai orang-orang yang beriman. sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya.52) Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya. jangan kamu jadikan YahudiYahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua.49) Apakah mereka mau hukuman jahiliyah.

(5. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. siapa murtad dari kamu dari peraturannya.Tafsir Al Sulthan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka.(5.59) Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?.54) Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat. maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka. mereka jadikan dia ejekan dan permainan. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki DLA . Itu kelebihan Allah.(5. dan mereka rukuk. dan mereka cinta kepada-Nya.53) (35) Hai orang orang yang beriman.(5. jangan kamu ambil orangorang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim.(5. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”.55) Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orangorang yang beriman sebagai pengurus. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya. yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orangorang kafir. bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?.(5.56) (36) Hai orang-orang yang beriman.(5.57) Dan apabila kamu seru kepada Sholat.58) Katakan: ”Hai ahli kitab. lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi. maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela.

Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi. dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa (ni’mat). niscaya DLA . orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama . Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah.(5. dari Rabb mu. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan. dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka.(5. mereka berkata: ”Kami telah beriman”. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan. Mereka ini . Allah padamkan dia. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka.64) Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti. dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu. Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan. dan (ialah) orang yang menyembah berhala.(5. karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan.63) Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”. Bahkan kedua tangan Allah terbuka.65) Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil. dan babi-babi. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan.(5. padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran. tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka. padahal tangan-tangan mereka terbelenggu.(5.62) Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?.61) Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlombalomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram.(5.Tafsir Al Sulthan dua).60) Dan apabila mereka datang kepada kamu. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu.

Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”. dan Nashara.69) Sesungguhnya kami talah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia. Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu. siapa dari mereka mengimani karakter Alah. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran.(5. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan. dan hari akhir dan beramal shalih. tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan. tidaklah kamu berada atas sesuatu. sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu. dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka.(5. maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka. sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb DLA .(5.67) Katakanlah: ”Hai ahli Kitab.(5. padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel.(5.66) Hai Rasul.(5.68) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka. maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil.70) Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah). maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita.Tafsir Al Sulthan mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Kemudian Allah beri tobat atas mereka. Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu. Lantas mereka jadi buta dan tuli. dan jika belum kamu berbuat.71) Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam.

kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan. dan jika mereka tidak berhenti. telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq.76) Katakan: ”Hai ahli kitab.(5. karena Allah GhafuururRahiim.(5.74) Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul.(5. adalah dua duanya memakan makanan.(5. (5. Dan Allah. dari apa yang mereka katakan. Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas. niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah. maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.(5.77) Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ‘Isa anak Maryam. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka.Tafsir Al Sulthan kamu.(5. Dia As-Samii’ul-’Aliim”.78) Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan. padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu.73) Dari itu. tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya. jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat.72) Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga.79) Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan. yaitu DLA .(5.75) Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?.

(5.84) Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan. mereka kekal padanya.(5. kami telah beriman.(5.(5.(5.Tafsir Al Sulthan kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal.82) JUZ’ ke-7 Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul. jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”. Mereka berkata: ”Rabbi.85) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami.(5.(5. dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan. dan DLA . tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus. itulah mereka penduduk jahannam. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban. engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap. tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”. dan sesungguhnya mereka tidak menyombong.83) ”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”.80) Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya. tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq.86) (37) Hai orang-orang yang beriman. yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.81) Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan.

(5.(5. Tetapi siapa tidak mampu. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu. kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman. maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian. atau memerdekakan seorang hamba.92) Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan. apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih. maka hendaklah ia puasa 3 hari. Maka tidakkah kamu mau berhenti ?.87) Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik.(5. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatNya agar kamu berterima kasih.Tafsir Al Sulthan jangan kamu meliwati batas.90) Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu.91) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. yang karakterNya kamu percayai. dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. atau pakaian (untuk) mereka. kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan . Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan. Itu denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan.(5.(5. DLA . sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas. dan berbaktilah kepada Allah.89) (38) Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan.88) Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja. dan berhati-hatilah .(5. karena kalau kamu berpaling.

94) (40) Hai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan. maka Allah akan siksa dia . Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib.93) (39) Hai orang-orang yang beriman. Allah maafkan apa yang telah lalu. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(5.98) Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan. Maka siapa melanggar sesudah itu. maka baginya azab yang pedih .96) Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati.(5.(5. karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja. pelurus untuk manusia. tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram.99) DLA . dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan . Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan. maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya.Tafsir Al Sulthan Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan).(5. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan.97) Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.95) Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran. jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram.(5. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu. tetapi siapa mengulangi.(5. dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.

(5.akan diterangkan dia kepada kamu. Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat. tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu.(5. tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah.102) Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham. atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu.(5. waktu diturunkan Alquran. tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan.104) (42) Hai orang-orang yang beriman. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. apabila seorang daripada kamu hampir mati. jagalah diri-diri kamu.101) Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu. Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu.(5. walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu.(5. jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya. karena Allah GhafuurunHaliim. lalu dua duanya bersumpah dengan karakter DLA . Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. persaksikan di antara kamu.(5.105) (43) Hai orang-orang yang beriman. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan.100) (41) Hai orang-orang yang beriman. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapakbapak kami atasnya”.103) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”. karena kebanyakan mereka tidak mengerti.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik. waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu.

(5.Tafsir Al Sulthan Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta. dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua. karena kalau begitu. maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka. Mereka jawab: ”Tidak ada pengethuan bagi kami.107) Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya. niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim.(5.106) Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa . maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”. oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah. (5. atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka. sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”. walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah. dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku. maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir. lantaran kalau begitu.(5. ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus. Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku. dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu.(5. ingatlah jasa (ni’mat) Ku atas mu dan atas ibu-mu. dan kami tidak meliwati batas. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq. ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti. dan waktu besarmu. sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”. ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” .109) (Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku. engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian.110) DLA . lalu adalah burung dengan izin Ku. lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua.108) Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya. lalu engkau tiup padanya.

dan karakter Rasul-Ku. Ia berkata: “Subhaana Engkau. dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami. jika kamu orng-orang yang beriman”.111) (ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam.113) Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami. Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu.(5. adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”. supaya mereka mengimani karakter-Ku. (5. (5. malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku.112) Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya.114) Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu. turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami. dan bagi orang-orang di awal kami dan di akhir kami. maka sesungguhnya Engkau tahu dia. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib. maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”.116) “Tidak aku katakan kepada mereka. apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit. dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” . yaitu beribadatlah kepada DLA .(5.115) Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam.(5.Tafsir Al Sulthan ”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun. maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu. dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” .dan sebagai satu ayat dari Mu. Jika aku ada mengatakannya. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah. mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”. tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku.(5.

Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka. adalah bagi mereka surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.120) 6.117) ”Jika Engkau siksa mereka.(5.(5.Surat An-Namlu DLA .119) Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka. hal keadaan mereka kekal selama-lamanya. maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka. dan jika Engkau ampuni mereka.118) Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar. maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu.(5.Tafsir Al Sulthan Allah Rabb ku dan Rabb kamu. dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”. maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang. (5.

melainkan adalah mereka darinya berpaling.4) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan karakter Yang Lengkap.2) Dan Dia Allah di Langit di Bumi. dan kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat.0) Semua Hamdu kepunyaan Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi.(6. ketika datang kepada mereka.3) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka. Dan kami kehendaki dari setelah mereka penduduk negeri yang lain.(6. 165 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dia mengetahui rahasia kamu dan apa yang kamu terangkan dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan.5) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami beri mereka di bumi yang tidak kami beri kepada kamu.(6. kemudian Dia tentukan satu ajal. dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Dan satu ajal lagi di sisi-Nya.(6. tetapi kamu masih ragu-ragu.6) Dan kalau kami turunkan atas mu satu kitab pada kertas.Tafsir Al Sulthan (Binatang Ternak) Surat ke-6. (6. dan kami menjadikan sungaisungai mengalir dari bawah mereka. oleh karena itu akan datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.(6. maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka.(6.7) DLA . kemudian orangorang yang mengkufuri karakter Rabb mereka menyekutukan.1) Dia Yang Menciptakan kamu dari tanah liat. niscaya mereka yang kufur akan berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. lalu mereka pegang dengan tangan-tangan mereka.(6.

(6. tentu kami jadikan dia lakilaki.13) Katakanlah: “Adakah (patut) aku menjadikan ketua selain dari Allah Yang Menyusun langit dan bumi.(6. Katakanlah : ”Bagi Allah”.12) Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di waktu malam dan siang dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”.(6.14) Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang panjang jika aku durhaka kepada Rabb ku”.9) Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu.(6. maka turunlah atas orang yang memperolokolokkan dari antara mereka itu apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya. padahal kalau kami turunkan Malak. Kemudian mereka tidak akan diberi tempo.15) Siapa dipalingkan dari (azab) daripadanya pada hari itu.(6.11) Tanyalah: ”Bagi siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”. (6. Sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu pada hari Qiyyaamah yang tidak ada ragu-ragu padanya” Orang-orang yang merugikan diri itu. maka sesungguhnya Allah telah beri pengaturan kepadanya. karena yang demikianlah kemenangan yang nyata.10) Katakanlah: ”Berjalanlah kamu di bumi. Ia telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat. dan tentu kami samarkan atas mereka sebagaimana mereka samarkan. bukanlah orang-orang yang beriman.(6. dan Dia Yang memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri” dan : “Jangan engkau jadi dari orang yang menyekutukan”. tentu habis urusan.8) Dan jika kami jadikan dia malak.(6.(6.16) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Malak”.

Tafsir Al Sulthan Dan jika Allah mengnakan bahaya kepada mu. maka tidaklah ada siapapun yang bisa melepaskannya melainkan Dia. Katakan: ”Allah yang menjadi saksi antara ku dan antara kamu.17) Dan Dialah Yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya. Maka bukanlah mereka orang-orang yang beriman. dan sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. bukanlah kami ini orangorang yang menyekutukan”. maka Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.24) DLA . kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik: ”Di manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?”. dan siapa-siapa yang kesampaian. bahwa ada beberapa Yang Dita’ati bersama Allah.21) Dan (ingatlah) hari yang kami akan kumpulkan mereka semua. dan diwahyukan kepada ku bacaan ini untuk aku ancam kamu dengan karakternya.(6. Apakah kamu menyaksikan .(6.19) Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab itu. dan Dia Hakiimul-Khabiir.20) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta atas (nama) Allah atau mendustakan karakter ayat-ayat-Nya. yang merugikan diri sendiri itu.22) Kemudian tidak ada fithnah mereka.(6. mengetahui dia sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka.(6. Sesungguhnya tidak berbahagia orangorang yang zalim. dan (bagaimana) hilang dari mereka apa yang ada mereka adaadakan.18) Katakan: ”Adakah yang lebih menyolok syahadatnya?”.(6.(6.(6.(6. melainkan mereka berkata: ”Demi Allah Rabb kami. Katakan:”Sesungguhnya tidaklah Dia melainkan Yang Dita’ati Yang Satu.23) Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri-diri mereka. Dan jika Dia mengenakan kebaikan kepada mu.

dan jika dikembalikan mereka ke (dunia). tidak mereka akan mempercayai karakternya. sehingga mereka datang kepada mu untuk membantah mu. padahal mereka memikul dosa mereka atas bahu mereka. Berkatalah orangorang kafir itu: ”Ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”.27) Bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu.26) Dan (sangat hebat) kalau engkau melihat ketika mereka didirikan di pinggir api.(6.(6.(6.(6. sehingga apabila datang kepada mereka hari qiyaamah. dan jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.(6. Mereka jawab: ”Bahkan demi Rabb kami”. karena walaupun mereka melihat tiap ayat. tetapi mereka tidak sadar.(6. Bahkan jelek apa yang mereka pikul. padahal tidaklah mereka itu membinasakan melainkan diri-diri mereka sendiri.28) Dan mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan hidup kita di dunia dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.29) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika mereka dihadapkan atas Rabb mereka.(6. dan mereka berjauh diri daripadanya. berkatalah mereka: ”Hai kerugian kami atas apa yang kami telah teledor di dunia”. lalu mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau dikembalikan kami ( ke dunia) supaya kami tidakmendustakan ayat-ayat Rabb kami. karena mereka itu sesungguhnya pendusta. tentu mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang. Dia berkata: ”Bukankah ini karakter Yang Lengkap?”. dengan tiba-tiba. tetapi kami telah jadikan atas Qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan sumbatan di kuping-kuping mereka.Tafsir Al Sulthan Dan sebagian dari mereka ada yang mendengar mu.31) DLA .30) Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan menghadap Allah. Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab karakter apa-apa yang kamu kufuri”.25) Dan mereka melarang (manusia) daripadanya.

dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.(6.34) Dan jika menyolok atas mu perpalingan mereka.(6. maka sekiranya engkau bisa membikin satu lobang di bumi atau satu tangga ke langit. Katakan: ”Sesungguhnya Allah Berkuasa atas bahwa menurunkan ayat”. Allah akan bangkitkan mereka. oleh itu jangan engkau jadi dari orang-orang yang bodoh.(6.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian.38) DLA .(6.(6. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.(6. oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti ?.(6. karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah dan sesungguhnya telah datang kepada mu kabar beberapa rasul.33) Dan sesungguhnya telah didustakan beberapa rasul lebih dulu dari mu. mereka dikumpulkan.32) Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan mendukacitakan mu apa yang mereka katakan. kalau Allah kehendaki.35) Tidak akan memperkenankan (panggilan mu) melainkan orangorang yang mendengar.37) Dan tidak dari dabbah di bumi dan tidak burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya. sedangkan orang-orang yang mati itu. kemudian kepada Rabb mereka. Tidak kami lupakan dalam kitab dari sesuatu. kemudian kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan . hingga datang kepada mereka pertolongan kami. tetapi mereka sabar atas apa yang didustakan mereka dan disakiti mereka.36) Dan mereka akan berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Rabb nya. hanya orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. tetapi sebenarnya mereka tidak mendustakan mu. lalu engkau bawakan kepada mereka karakter ayat. melainkan ummat-ummat seperti kamu. tentu Dia kumpulkan mereka atas pengenalan.

39) Katakanlah: ”Kabarkanlah kepada ku.43) Maka ketika mereka lupa kepada yang diingatkan kepada mereka.(6.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.46) DLA . atau datang kepada kamu sa’at. jika adalah kamu orang-orang yang benar ?”.40) ”Bahkan hanya Dia yang kamu akan seru dan akan melepaskan apa yang kamu minta. di dalam kegelapan. sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Semesta. lalu kami beri percobaan kepada mereka dengan kemiskinan dan kesusahan supaya mereka merendah diri.(6. dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan. tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka maka tiba-tiba mereka putus asa.(6.44) Lantas dipotong bibit kaum yang zalim hingga akhirnya. Dia akan lupakan dia.(6. Perhatikanlah bagaimana kami ulang-ulangkan ayat kemudian mereka berpaling. kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu. Adakah Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakternya ?”.(6. Dia lepaskan jika Dia kehendaki. jika datang kepada kamu azab dari Allah. apakah kamu akan seru selain dari Allah. Tetapi karena kesat qalbu mereka dan setan telah hiasi bagi mereka apa-apa yang ada mereka kerjakan.42) Maka mengapa mereka tidak merendah diri ketika datang kepada mereka percobaan kami?.45) Katakanlah: ”Bagaimana penglihatan kamu jika Allah cabut pendengaran kamu dan penglihatan-penglihatan kamu dan Dia metrai atas qalbu-qalbu kamu. Dia jadikan dia atas jalan yang lurus. tuli dan bisu. Siapa-siapa yang Allah kehendaki.(6.41) Dan sesungguhnya kami telah kirim kepada ummat-ummat sebelum mu. dan siapa-siapa yang Dia kehendaki. (6.(6.

melainkan sebagai penggemar dan pengancam. dan aku tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak aku berkata kepada kamu: ”Sesungguhnya aku ini malaikat”. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. jika azab Allah kepada kamu dengan tiba-tiba atau terang-terangan.(6.(6. adalah engkau dari orang-orang yang zalim. maka engkau halau mereka. padahal tidaklah ada bagi mereka selain daripada-Nya pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. dan tidak mereka menanggung atas sesuatu dari perhitunganmu.48) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami akan mengenai mereka azab karakter apa-apa yang ada mereka meliwati batas. Tanyalah: ”Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat ?. maka siapa beriman dan beramal shalih. bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Tidakkah mau kamu fikirkan ?”.52) Dan seperti itu kami uji sebagian dari mereka dengan sebagian. yang akhirnya mereka berkata: ”Apakah ini dia orang yang Allah nikmat dari antara kami.51) Dan jangan engkau halau orang-orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang yang menghendaki keridhaan-Nya. supaya mereka terpelihara. tidak engkau menanggung atas sesuatu daripada perhitungan mereka.(6.(6. maka katakanlah: ”Mudah-mudahan DLA .(6. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Kabarkanlah kepada ku.47) Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul itu.50) Dan ancamlah dengan (Alquran) ini orang-orang yang percaya. bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang zalim”.53) Dan apabila datang kepada mu orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat kami.(6.49) Katakanlah: ”Tidak aku berkata kepada kamu: ”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah”.(6. Tidak aku turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku”.

Tidak ada di sisi ku apa yang kamu minta dengan lekas. tidak akan mengetahui dia melainkan Dia. kemudian Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.56) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku ini atas Bukti Rabb ku. Katakan (lagi): ”Aku tidak akan turut kemauan-kemauan kamu. Tidak ada hukum itu melainkan kepunyaan Allah.55) Katakanlah:”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah”. dan tidak (gugur) satupun biji di gelap gulita bumi dan tidak biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam Kitab yang membuktikan.58) Dan di sisi-Nya kunci-kunci barang yang ghaib. (6. karena kalau begitu.(6. maka sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim.(6. Yaitu sesungguhnya siapa dari antara kamu mengerjakan kejahatan dengan kebodohan.Tafsir Al Sulthan kesejahteraan atas kamu. kemudian ia bertobat sesudah itu. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di dalam laut. kemudian kepadaNya tempat kembali kamu. lupalah aku. dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mendapat pengenalan”. dan ia berbuat kebaikan.54) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat dan supaya terbukti jalan orang-orang yang berdosa.59) Dan Dia Yang memegang kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan pada siang hari . Dan tidak gugur satupun daun melainkan Dia mengetahuinya. supaya disempurnakan satu waktu yang tertentu.57) Katakanlah: ”Kalau ada di sisi ku apa yang kamu harapkan dengan lekas itu. kemudian Dia bangunkan kamu padanya. tetapi kamu dustakan karakternya. dan Dia sebaik-baik Penghukum”.60) DLA .(6. niscaya berlakulah urusan antara ku dan antara kamu. Dan Allah lebih mengetahui karakter orang zalim.(6.(6. Rabb kamu telah wajibkan atas diriNya memberi pengaturan.(6. Dia menerangkan Yang Lengkap.

65) Dan kaummu telah dustakan dia. padahal Dia Yang Lengkap. dan dari bawah kaki kamu atau menjadikan kamu beberapa puak dan mengenakan kepada sebagian daripada kamu bencana (dari) sebagian (lain)”. diambillah dia oleh utusan-utusan kami. kemudian kamu menyekutukan”.(6.(6.64) Katakanlah: ”Dia Yang Berkuasa akan mengirim azab atas kamu. Hingga apabila datang maut kepada salah seorang dari kamu.66) Untuk tiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain.Tafsir Al Sulthan Dan Dialah Yang sangat berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan Dia kirim atas kamu pengawal-pengawal.(6. tetapi (hanya) peringatan. Lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat agar mereka mengerti. maka berpalinglah dari mereka.(6.(6.67) Dan apabila engkau lihat orang-orang yang memperolokolokkan ayat-ayat kami. (ketika) kamu minta kepada-Nya dengan menyerah diri dan sembunyi. (6. supaya mereka terpelihara.63) Katakanlah: ”Allah Yang menyelamatkan kamu daripadanya dan dari tiap kesusahan.68) Dan tidaklah ada atas orang-orang yang berbakti sesuatu daripada perhitungan mereka ( yang memperolok-olokkan) itu.62) Katakan: ”Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencanabencana darat dan laut. Dan jika engkau dilupakan oleh setan. dan tidaklah mereka teledor. ”Jika Dia selamatkan kami dari (bencana) itu.(6.(6. maka sesudah ingat.69) DLA . jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu. dan Dia Secepat-cepat Penghitung. Ketahuilah bahwa kepunyaan-Nyalah hukumaan. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang bersyukur”.(6.61) Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah Maula mereka yang lengkap. Katakanlah: ”Bukanlah aku orang yang Berkuasa(Wakil) atas kamu”.

(6. dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabb Alam Semesta”. dan (baguskah) dikembalikan kita atas tumit-tumit kita sesudah Allah beri pengenalan kepada kita.(6.75) DLA . tetapi ingatkanlah mereka dengan karakternya. Perkataan-Nya Lengkap.73) Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: ”Apakah patut engkau jadikan Ashnam Yang Dita’ati-Yang Dita’ati ?.72) Dan Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap dan hari yang Dia akan berkata: ”Ada” maka dia ada. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itu Pengenalan.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan peraturan mereka sebagai permainan dan sia-sia. Tidak ada baginya selain daripada Allah Pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan.(6. dan yang telah ditipu oleh kehidupan dunia.70) Katakanlah: ”Apakah (patut) kita seru selain dari Allah. Adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih lantaran kekufuran mereka. dan jika ia (hendak) tebus dengan sekalian penebusan. tidak akan diterima daripadanya. Mereka itu ialah orang-orang yang telah dijerumuskan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam kelupaan yang membuktikan. dalam keadaan bingung.(6. barang yang tidak memberi manfa’at kepada kita dan tidak memudharatkan kita. supaya tidak terjerumus satu diri dengan sebab apa yang ia telah usahakan.(6. Dan Dia yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. agar ia ada dari orang-orang yang yakin. padahal ia mempunyai beberapa kawan yang mengajak dia kepada pengenalan: ”Ikutlah kami”.(6. Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir dan Dia Hakiimul-Khabiir .74) Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim Kerajaan Langit dan Bumi. Dan kepunyaan-Nya Kerajaan pada hari ditiup pada Terompet.71) Dan hendaklah kamu mendirikan sholat dan berbakti kepadaNya. seperti seorang yang ditunggu oleh setan-setan di bumi.

82) Dan inilah hujjah kami yang kami tunjukkan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya.78) ”Sesungguhnya aku hadapkan wajah ku kepada Yang Menyusun Langit dan Bumi setulusnya. itulah mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. ia berkata: ”Hai kaum ku.77) Maka ketika ia melihat matahari terbit. Ia berkata: “Apakah patut kamu membantah ku dalam Allah.76) Maka ketika ia melihat bulan terbit.(6. padahal sesungguhnya Dia telah beri pengenalan kepada ku?”. maka ketika ia hilang. ini Lebih Menyolok”.81) Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. (6.79) Kaumnya membantah dia. dan tidak aku dari orang-orang yang menyekutukan. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang lupa”. ia melihat Bintang (kawkab). ia berkata:”Ini Rabb ku ?”. “Dan tidaklah aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan karakter-Nya. ia berkata: ”Aku tidak cinta kepada yang hilang”. Maka ketika ia menghilang.(6.(6. padahal kamu tidak takut bahwa kamu telah sekutukan karakter Allah yang tidak Dia turunkan karakternya atas kamu. Maka manakah (antara) dua golongan itu yang lebih patut (mendapat) keamanan jika adalah kamu mengetahui?”. maka ketika ia hilang. Pengetahuan Rabb ku meluas kepada tiap sesuatu. maka tidakkah kamu mau ingat ?”.83) DLA .Tafsir Al Sulthan Maka ketika menjelma atasnya malam. kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb ku. ia berkata : ”Kalau Rabb ku tidak memberi pengenalan kepada ku. Kami mengangkat derajat orang yang kami sukai.(6.(6. ia berkata lagi : ”Ini Rabb ku”.80) “Dan bagaimana bisa aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan.(6.(6. sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. Sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-’Aliim. ia berkata juga : ”Ini Rabb ku.

Dia kenalkan karakternya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Setiap dari orang yang shalih. dan kalau mereka sekutukan. dan setiap kami lebihkan atas Alam Semesta.84) Dan Zakariya dan Yahya dan ‘Isa dan Ilyas. niscaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan. setiap kami beri pengenalan dan juga Nuh kami beri pengenalan dari sebelum dan dari anak cucunya. dan kami pilih mereka dan kami telah kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.90) Dan tidak mereka itu hargai Allah dengan selengkap penghargannya ketika mereka berkata: ”Allah tidak turunkan kepada makhluk cerdas dari sesuatu”.(6.87) Itu pengenalan Allah.maka sesungguhnya kami akan serahkan karakternya kepada satu kaum yang tidak mengkufuri karakternya.(6. Maka pengenalan mereka itulah hendaknya engkau turut.86) Dan sebagian dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka.(6.Tafsir Al Sulthan Dan kami telah beri baginya Ishaq dan Ya’qub.89) Merekalah orang-orang yang Allah beri pengenalan. Oleh itu jika mereka mengkufuri karakternya.88) Itulah mereka orang-orang yang kami telah beri mereka Kitab dan Hikmah dan pangkat kenabian. tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upah atas itu.(6. Katakan: ”Siapakah yang turunkan Kitab yang didatangkan karakternya oleh Musa dan Nur dan pengenalan untuk manusia yang kamu jadikan dia Kertas yang kamu terangkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar. dan diajarkan kepada kamu apaapa yang belum kamu ketahui dan tidak bapak-bapak DLA . Dawud dan Sulaiman dan Aiyyub dan Yusuf dan Musa dan Harun. dan seperti itu kami balas orangorang yang berbuat kesetiaan.(6.(6.(6.85) Dan Isma’il dan Ilyaasa’ dan Yunus dan Luth.

Dan orang-orang yang mengimani karakter akhir dan mengimani karakter-Nya dan mereka atas sholat mereka.(6. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka. maka kemana kamu dipalingkan.Katakanlah: ”Allah lah (yang telah menurunkan)”.94) Sesungguhnya Allah Pengulung biji dan buah. mengeluarkan yang hidup dari yang mati.91) Dan ini kitab yang kami turunkan dia. yang dilindungi. mengoreksi yang di hadapannya dan supaya engkau ancam ibu negeri dan siapa di sekitarnya. yang kamu sangka bahwasanya mereka itu di antara kamu sebagai sekutu-sekutu.Tafsir Al Sulthan kamu ?”. sedang malaikat-malaikat mengulur tangan-tangan mereka: ”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu.95) DLA .(6. Itu untuk kamu Allah.(6. Sesungguhnya telah putus antara kamu dan lenyaplah dari kamu apa yang kamu sanngkasangka”(6. dan kami tidak lihat ada bersama kamu orang-orang yang bisa melepaskan kamu. mereka pelihara.92) Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah atau ia berkata: ”Diwahyukan kepada ku”. padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun dan yang berkata: ”Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.93) ”Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada waktu yang pertama. Dan ketika engkau lihat orang-orang yang zalim itu dalam sakratul maut. di hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah dengan tidak Lengkap dan adalah kamu sombong dari ayat-ayat-Nya. dan kamu telah tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu. (6.

Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi kaum yang percaya. dan matahari dan bulan untuk perhitungan.(6.(6. Lihatlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan masaknya.(6. sedangkan Dia menciptakan tiap sesuatu dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu. padahal dia tidak beristeri. Lalu kami keluarkan daripadanya yang hijau yang daripadanya kami keluarkan biji-biji yang bersusun-susun.100) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Pencipta tiap sesuatu. padahal Dia yang menciptakan mereka dan dengan tidak tahu mereka adaadakan bagi-Nya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan.98) Dia Yang menurunkan dari langit air.(6. Dan Dia Pengurus atas tiap sesuatu. maka sembahlah Dia.Tafsir Al Sulthan Penggulung shubuh. Subhaanahhuwata’alaa dari apa yang mereka sifatkan. maka Dia tetapkan dan tumpangkan.(6. Dan dari kurma dari mayangnya tandan yang mudah dipetik. dan menjadikan malam untuk berdiam. Itu taqdir Al-’Aziizil-’Aliim. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.(6. Sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.99) Dan mereka jadikan untuk Allah sekutu jin .102) DLA .97) Dan Dia yang menghendaki kamu dari diri yang satu.101) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. bagaimana bisa ada bagiNya anak.96) Dia Yang menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapat pengenalan dengan karakternya di dalam kegelapan darat dan laut. maka kami keluarkan dengan karakternya tumbuh-tumbuhan dari tiap sesuatu. dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan.(6.

tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.(6. tentu mereka tidak menyekutukan.103) Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa penjelasan dari Rabb kamu.(6. Katakanlah: “Ayat-ayat itu disisi Allah” dan tidak menyadarkan kamu bahwa apabila datang.106) Dan kalau Allah mau. dan Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu.105) Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada mu dari Rabb mu.(6.109) Dan kami bolak-balikkan fuad-fuad mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka tidak (mau) mengimani karakternya pada waktu pertama.110) DLA .(6. karena mereka akan maki Allah dengan meliwati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan. Dan Dia AlLathiiful-Khabiir. maka Dia akan terangkan kepada mereka karakter apa-apa yang mereka telah kerjakan. dan tidak kami jadikan mu penjaga atas mereka.104) Dan seperti itu kami palingkan ayat-ayat kami. maka kecelakaan atasnya.(6.(6. tetapi akhirnya mereka berkata: “Engkau telah baca”. dan bukan aku penjaga atas kamu”.(6. maka untuk dirinya. dan siapa buta.(6. kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka. dan kami akan biarkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka.Tafsir Al Sulthan Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai Dia.mereka akan mengimani karakternya.108) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sebenar-benar sumpah (bahwa) jika datang kepada mereka satu ayat. mereka tidak akan beriman . Demikian kami hiaskan bagi tiap-tiap ummat amal mereka. maka siapa melihat.107) Dan jangan kamu maki yang mereka seru selain dari Allah. Dan untuk kami menerangkannya kepada kaum yang tahu”. dan bukanlah engkau pengurus atas mereka.

dan supaya mereka (terus) kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan.(6.116) Sesungguhnya Rabb mu lebih mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. melainkan jika dikehendaki oleh Allah tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu.(6. niscaya tidak akan mereka beriman. tentu mereka akan lupakan mu dari jalan Allah.(6. dan (jika) orangorang yang mati akan berkata-kata kepada mereka.115) Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi. karena mereka tidak menurut melainkan sangkaan. jangan engkau jadi dari orang-orang yang ragu”.114) Dan telah sempurna kalimat Rabbi mu dengan benar dan adil. Oleh karena itu.117) DLA . padahal jika Rabb mu mau mereka tidak mengerjakannya.(6.(6.(6.113) “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hakim.112) Dan supaya condong kepadanya fuad-fuad orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir dan supaya mereka suka kepadanya. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. dan (jika) kami kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan (mereka). dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta. padahal Dia yang menurunkan kepada kamu Kitab dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu bahwa ia diturunkan dari Rabb mu dengan Lengkap.111) Dan seperti itu kami menjadikan tiap nabi musuh bagi setansetan manusia dan jin yang sebagian dari mereka menyampaikan dusta kepada sebagian sebagai tipu daya. Oleh karena itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan.(6.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-8 Dan jika kami turunkan atas mereka malaikat.

(6. Demikian dihiaskan bagi orang-orang kafir itu apa-apa yang ada mereka kerjakan. Sesungguhnya Rabb mu. Tetapi kebanyakan mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tidak berilmu. tetapi mereka tidak menipu-daya melainkan diri mereka.121) Dan apakah orang yang (tadinya) mati lalu kami hidupkan dia dan kami adakan baginya cahaya yang ia berjalan dengan karakternya di dalam manusia itu sama seperti orang yang dalam kegelapan-kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya ?.(6.Tafsir Al Sulthan Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya.dan jika kamu turuti mereka sesungguhnya musyriklah kamu.(6.123) Dan apabila datang kepada mereka satu ayat. padahal Dia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu. supaya membantah kamu.119) Dan tinggalkanlah dosa yang lahir dan yang batinnya.122) Dan seperti itu kami jadikan di dalam setiap negeri beberapa orang berpangkat yang durhaka supaya mereka menipu daya dalam (desa) itu.120) Dan jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya dan sesungguhnya ia itu satu dosa dan sesungguhnya setan-setan membisik kepada pengikut-pengikut mereka. Dia lebih mengetahui orang-orang yang meliwati batas. melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya.(6. jika kamu mengimani karakter ayat-ayat-Nya.(6.(6. Tetapi Allah lebih mengetahui di mana patutnya Dia letakkan Risalah-Nya. padahal mereka tidak sadar.118) Mengapa kamu tidak makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya. mereka berkata: “Kami tidak akan percaya sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah”. Akan mengenai orang-orang yang berdosa itu kehinaan pada DLA . sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan dibalas mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.

dan berkata pengikut-pengikut mereka dari manusia : ”Rabb kami.(6. dalam keadaan kekal padanya”.Tafsir Al Sulthan sisi Allah dan azab yang pedih karena mereka telah melakukan tipu daya.125) Dan ini jalan Rabb mu yang lurus. bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia.(6. Dia berkata: ”Apilah tempat diam kamu. dan kami telah sampai kepada waktu kami. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini ?”. melainkan apa yang Allah kehendaki. sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.129) Hai masyarakat Jin dan Manusia.(6. sebagian dari kami telah bersenangsenang dengan sebagian.(6. Mereka berkata: ”Kami telah menyaksikan atas diri-diri kami”.128) Dan seperti itu kami iringkan sebagian dari orang-orang yang zalim itu dengan sebagiannya dengan karakter apa-apa yang mereka telah usahakan. dan siapa Dia mau lupakan dia. karena sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-‘Aliim. Dia akan jadikan dadanya sangat sempit seolah-olah ia naik ke langit. Dan Dia Pengurus mereka sebab apa yang ada mereka kerjakan. sesungguhnya kamu telah mendapat banyak dari manusia”.126) Untuk mereka Kampung Kesejahteraan.127) Dan hari yang Dia akan himpun mereka sekalian: ”Hai golongan jin !.124) Maka siapa Allah mau beri dia pengenalannya.(6. di sisi Rabb mereka.(6. Dia akan bukakan dadanya untuk Islam. yang Engkau telah tentukan untuk kami”.(6. sedang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka.130) DLA . Seperti itu Allah jadikan kotoran itu atas orang-orang yang tidak beriman.

Jelek sekali apa yang mereka hukumkan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berbahagia”. Dia telah kehendaki kamu dari turunan kaum yang lain. beramallah menurut kekuasaan kamu.136) Dan begitu juga telah dinampakkan baik kepada kebanyakan dari kaum musyrikin itu hal membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka.135) Dan mereka adakan bahagian untuk Allah dari apa yang Dia jadikan. sesungguhnya aku (juga) beramal.137) Dan mereka berkata: ”Inilah binatang-binatang ternak dan ladang terlarang.Tafsir Al Sulthan Itu karena Rabb mu tidak mau membinasakan negeri-negeri dengan aniaya. niscaya tidak mereka kerjakan itu.132) Dan Rabb mu Kaya yang mempunyai Pengaturan. sedang apa yang bagi Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka.”dan ini untuk berhala-berhala kami”. padahal penduduknya berlaku lalai. lantaran (amal) yang mereka telah kerjakan. dan tidak dapat kamu terlepas. (yaitu sebagian) dari ladang dan binatang-binatang ternak.(6. biarkanlah mereka dan apaapa yang mereka ada-adakan. sambil berkata: ”Ini untuk Allah”-menurut sangkaan mereka.(6. dan jika Dia mau niscaya Dia akan binasakan kamu. tetapi apa yang (mereka untukkan) untuk berhala-berhala mereka itu.(6. dan Dia akan jadikan pengganti sesudah kamu.133) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu.(6. karena kamu akan lihat siapa yang mempunyai akibat di akhirat.(6. Dan kalau Allah mau. tidak sampai kepada Allah.131) Dan tiap-tiap (seorang) ada beberapa derajat.(6. yang seorang pun tidak boleh memakannya. akan datang. karena hendak menjerumuskan mereka dan karena hendak membuat peraturan mereka jadi ragu-ragu untuk mereka. siapa yang Dia sukai.(6. melainkan siapa yang kami kehendaki”-menurut prasangka DLA .134) Katakanlah: ”Hai kaum ku. Maka oleh karena itu. dan tidaklah Rabb mu berkarakterlalai dari apa yang mereka kerjakan.

apabila ia berbuah. karena sesungguhnya adalah setan bagi kamu musuh yang nyata”. Katakan: ”Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya ?. Sesungguhnya sesatlah mereka. dan tidak mereka mendapat pengenalan. Makanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu¸dan jangan kamu ikut perjalanan setan. dan keluarkanlah haknya pada hari ketamannya.(6.139) Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak mempunyai pengetahuan.(6.138) Dan mereka berkata: ”Apa-apa yang ada dalam perut binatangbinatang ternak ini halal bagi laki-laki dari kami dan haram bagi isteri-isteri kami” tetapi jika kandungan binatang-binatang itu mati. karena berbuat dusta atas Allah. karena berdusta atasnya. dan janganlah kamu (makan) berlebih-lebihan. yaitu dari biri-biri dua dan dari kambing dua”. dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu.Tafsir Al Sulthan mereka dan ada beberapa binatang ternak yang diharamkan (oleh mereka) menunggangnya dan beberapa binatang ternak yang mereka tidak sebut nama Allah.141) Dan (Dia jadikan) dari binatang ternak itu pembawa barangbarang dan untuk disembelih.(6.(6. Dia akan balas mereka dengan karakter apa-apa yang mereka ada-adakan.140) Dan Dia yang menghendaki kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat.(6. DLA . sesungguhnya Dia Hakiimun-’Aliim.142) ”Delapan jenis. dan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan ”Makanlah dari buahnya. karena sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan”. Allah akan membalas mereka tentang aturan mereka itu. maka mereka bersekutu padanya.

bagi orang yang (mau) memakannya. dan dari sapi dan kambing.(6.145) Dan atas orang-orang Yahudi. dalam kitab yang diwahyukan kepada ku. Katakan: “Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya.Tafsir Al Sulthan Terangkanlah kepada ku dengan pengetahuan jika memang kamu orang-orang yang benar”. maka katakanlah: ”Rabb kamulah yang mempunyai Pengaturan yang luas. kami haramkan atas mereka lemaknya. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan dan tidak kami haramkan dari sesuatu”.146) Maka jika mereka mendustakan mu.(6. atau apa-apa yang bercampur dengan tulang. “Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berdusta atas Allah. Itu kami balas mereka dengan sebab kejahatan mereka. Maka siapa terpaksa dengan tidak sengaja mau dan tidak melebihi. Sesungguhnya kami yang benar.(6. kami telah haramkan tiap-tiap yang berkuku.147) Akan berkata orang-orang yang musyrik: ”Jika dikehendaki Allah. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya. Dan siksaNya tidak bisa disingkirkan dari kaum yang berdosa(6. maka sesungguhnya Rabb mu Ghafuurur-Rahiim. atau daging babi.atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah.-karena sesungguhnya ia itu kotor.144) Katakanlah: “Aku tidak dapati (makanan) yang haram. Katakanlah: “Adakah kamu mempunyai keterangan yang bisa kamu tunjukkan kepada DLA . (6. melainkan (lemak) yang ada di belakangnya atau di dalam perut.143) ”Dan dari unta dua dan dari sapi dua”. melainkan Bangkai. ataukah kamu jadi saksi ketika Allah pesan kepada kamu tentang ini ?”. atau darah yang mengalir. untuk menyesatkan manusia dengan tidak mempunyai pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Begitu juga orang-orang yang sebelum mereka membuat dusta hingga mereka merasakan siksa kami.

(6. dan jangan kamu turut jalan-jalan(lain). walaupun ia itu untuk kerabat. dan orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat dan mereka menyekutukan karakter Rabb mereka.(6. jika mereka jadi saksi.151) “Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. dan jangan kamu hampiri kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan jangan kamu membunuh diri yang Allah haramkan. sehingga ia sampai umur. dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapak. dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”. dan sempurnakanlah janji Allah.152) “Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lupus. maka jangan engkau jadi saksi bersama mereka. dan janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena kepayahan.(6. yaitu jika Dia mau.Tafsir Al Sulthan kami ?”.148) Katakanlah: “Lantaran itu. ”dan apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu lurus. tidak kamu turut melainkan sangkaan. Itu untuk kamu diperintahkan kepada kamu karakternya agar kamu mengerti”. melainkan dengan cara yang baik. Oleh itu. dan tidak kamu melainkan berdusta.150) Katakanlah:”Marilah supaya aku bacakan apa yang Rabb kamu haramkan atas kamu¸bahwa jangan kamu menyekutukan karakter-Nya dengan sesuatu.149) Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi kamu yang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan ini”. tentu Dia akan beri pengenalan kepada kamu semuanya”. kami memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka. karena akan pisahkan kamu daripada jalan-Nya.(6. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang bisa ia kerjakan.(6. oleh karena itu turutlah dia. maka Allah mempunyai alasan yang kuat.(6. dan jangan engkau turut keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. Itu untuk kamu perintah yang kamu harus kerjakan karakternya agar kamu ingat”.153) DLA . melainkan dengan karakter lengkap. demikian Dia perintah kamu supaya kamu berbakti”.

(6. melainkan kembali kepada Allah. tentu adalah kami lebih mendapat pengenalan dari mereka”. Katakanlah: ”Hendaklah kamu tunggu (karena) sesungguhnya kami menunggu”.155) Supaya kamu tidak berkata: “Hanya diturunkan kitab atas dua golongan sebelum kami. Tidak lain urusan mereka. kemudian Dia akan terangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. agar kamu diberi pengaturan. sebagai penyempurna atas orang yang berbuat kebaikan.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami telah beri kitab kepada Musa.157) Bukankah tidak mereka menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb mu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabb mu?. (6.154) Dan ini.159) DLA .(6.156) Atau supaya kamu tidak berkata: ”Sesungguhnya kalau diturunkan atas kami kitab itu. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabb mu. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan. sebuah kitab yang kami turunkan dia dengan perlindungan. bukanlah engkau dari (golongan mereka) di tentang apapun. oleh karena itu bukankah tidak ada yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan karakter ayatayat Allah dan berpaling daripadanya ¿ Kami akan balas orangorang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berpaling. dan untuk menjelaskan tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Rabb mereka.158) Sesungguhnya orang-orang yang membagi-bagi peraturan mereka jadi beberapa golongan itu. dan sesungguhnya kami lalai dari bacaan mereka”. tidaklah akan bermanfa’at iman seseorang yang tidak beriman lebih dahulunya atau (tidak) mengerjakan kebaikan pada imannya.(6. (6.(6. maka ikutilah dia dan tekuni.

164) Dia Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah Bumi. (6. untuk Dia menguji kamu dalam apa yang Dia telah datangkan kepada kamu.163) Katakanlah : “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan Rabb ?. dan barangsiapa kerjakan kejahatan.165) DLA . dan tidak seorang penanggung menanggung seorang yang lain.Tafsir Al Sulthan Barangsiapa kerjakan kebaikan. Kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu. padahal Dia Rabb tiap sesuatu ¿. maka baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda.162) “Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitu aku diperintah.(6.(6.(6.161) Katakanlah: “Sesungguhnya sholat ku dan aktivitasku dan hidup ku dan mati ku untuk Allah Rabb Alam Semesta”. dan adalah aku orang Islam yang pertama”. Dan tiap diri tidak mengerjakan(kejahatan) melainkan (balasannya jatuh) atasnya. dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian derajat.(6.(6. ajaran Ibrahim yang tulus. Sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim.160) Katakanlah: “Sesungguhnya aku diberi pengenalan oleh Rabb ku ke jalan yang lurus peraturan (yang resmi) berdiri. dan tidak ada ia dari orang yang menyekutukan. Sesungguhnya Rabb mu Cepat Pembalasan-Nya. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu katakter apa-apa yang kamu perselisihkan padanya. maka tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) dan mereka tidak akan dianiaya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

maka jangan ada sesak di dalam shudurmu darinya untuk engkau ancam dengannya dan peringatan untuk orang-orang yang percaya.(7. sedikit apa yang kamu ingat.7) Dan timbangan amal pada hari itu Lengkap.(7.8) DLA .3) Dan betapa banyak dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia. maka datang kepadanya siksaan kami pada waktu malam atau pada waktu mereka sedang tidur di tengah hari. Lam. dan jangan kamu ikuti dari selainnya sebagai pengurus.Surat Al-A’raf (Benteng Tinggi) Surat ke-7. Mim.(7.0) {Alif. dan tidak sekali-kali kami ghaib. melainkan bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya kami orang yang zalim”.2) Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu.(7. maka siapa berat timbangannya maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.4) Maka tidak ada seruan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami. Shod}.1) Tulisan yang kami turunkan kepada mu.(7.(7.6) Lantas sesungguhnya kami akan kisahkan atas mereka karakter ilmu.(7.(7.Tafsir Al Sulthan 7.5) Maka sesungguhnya kami akan periksa orang-orang yang dikirim kepada mereka (peringatan) dan (bahkan) kami akan periksa utusan-utusan itu. (7. 209 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

11) Dia berkata:”Apa yang menyebabkanmu tidak sujud ketika Aku perintah mu”.16) ”Kemudian.(7.10) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu.(7. tidak ada dari orang yang bersujud. maka tentu aku akan halangi mereka (dari) jalan-Mu yang lurus”. lantaran mereka menzalimi karakter ayat-ayat-Ku. sedikit apa yang kamu syukuri. dan Engkau ciptakan dia dari tanah-liat”. niscaya Aku penuhkan jahannam dengan kamu semuanya”.17) Dia berkata:”Keluarlah engkau darinya dengan terhina.(7.14) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.(7. dan tidak akan Engkau dapati kebanyakan dari mereka itu berterima kasih”.(7. Sesungguhnya siapa dari mereka itu turut kepada mu. aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka.12) Dia berkata: ”Pergilah darinya. kemudian kami telah membentuk kamu. maka mereka bersujud. Engkau ciptakan aku dari api. dan Kami menjadikan untuk kamu padanya Kehidupan. terhalau.15) Ia berkata:”Lantaran Engkau telah sesatkan aku.18) DLA .(7. kecuali Iblis. karena tidak patut engkau menyombong. sesungguhnya engkau dari golongan mereka yang rendah”.13) Ia berkata: ”Berilah tempo kepada ku sampai hari mereka dibangkitkan”.(7. Ia berkata: ”Aku lebih baik dari dia.9) Dan sesungguhnya Kami telah tempatkan kamu di Bumi.Tafsir Al Sulthan Dan siapa ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka.(7.(7. (7. Maka keluarlah. kemudian kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”.

sebagian dari kamu musuh bagi sebagian” . sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami.(7. Itulah sebagian dari ayat-ayat Allah supaya kamu ingat”. dan darinya kamu akan dibangkitkan”.Tafsir Al Sulthan ”Dan hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga. dan Rabb mereka berdua menyeru mereka:”Bukankah Aku telah larang kamu berdua dari pohon itu. tetapi jangan kamu dekati pohon ini .22) Mereka berdua berkata: ”Rabb kami. dan mulailah mereka tutup atas (kemaluan) mereka dengan daun dari surga.(7.19) Maka setan telah membisik kepada keduanya yang akhirnya menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang ditutup dari (pandangan mereka) sambil berkata: ”Bukankah Rabb mu berdua telah larang kamu dari pohon ini. karena kamu akan jadi dari orang-orang yang menganiaya”. maka makanlah dari yang kamu sukai berdua.23) Dia berkata: ”Turunlah kamu.(7.(7.26) ”Hai anak-anak Adam.(7. melainkan lantaran kamu akan jadi malaikat atau lantaran kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal”. dan bukankah Aku sudah katakan bahwa setan itu musuh kamu yang nyata ?”.25) ”Hai anak-anak Adam !.(7. janganlah setan menipu kamu sebagaimana ia telah keluarkan dua ibu-bapak kamu dari DLA .21) Maka ia anjurkan keduanya dengan tipu-daya. Lantaran itu jika tidak Engkau ampunkan kami dan (tidak) Engkau beri pengaturan kepada kami. sesungguhnya telah diturunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kamu dan pakaian perhiasan.20) Dan ia bersumpah kepada keduanya: ”Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada mereka yang memberi nasehat” . niscaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi”. Maka ketika keduanya merasakan pohon itu.(7. Dan pakaian ketekunan itu lebih baik.24) Dia berkata:”Padanya kamu hidup dan padanya kamu akan mati.(7. terbukalah aurat mereka.

dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan.(7. pakailah perhiasan kamu di sisi setiap Masjid.30) Hai anak-anak Adam. ia bukakan pakaian keduanya. mereka berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan Allah perintah kami dengannya”. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu ketua-ketua bagi orang-orang yang tidak beriman”. mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang bathinnya dan dosa dan aniaya dengan tidak lengkap.(7.28) Katakanlah: ”Rabb ku menyuruh berlaku adil dan mendirikan wajah-wajah kamu di sisi setiap Masjidil Haram dan menyeru Dia dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan sebagaimana Dia kehendaki kamu. Dan kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu”.27) ”Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan.Tafsir Al Sulthan surga.(7. Kaktakanlah: ”Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kejahatan.(7.(7. sesungguhnya mereka mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah dan mereka kira bahwa mereka mendapat pengenalan. Apakah kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(7. Katakan:”Ia untuk orang yang beriman pada kehidupan dunia tertentu pada hari qiyaamah”.(7. kelihatan kemaluan keduanya.33) DLA . Dan kamu menyekutukan karakter Allah apa yang tidak Dia turunkan karakternya sebagai alasan.29) Sebagian Dia beri pengenalan. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang melewati batas . tetapi kamu tidak melihat mereka. dan sebagian lengkap atas mereka kesesatan.31) Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan barang yang baik dari pemberian?”.32) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui. kamu akan kembali”.

maka siapa menekuninya dan berbuat baik. (7.36) Maka bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta atas Allah atau mendustakan karakter ayatayat-Nya. Maka apabila datang ajal mereka.(7. oleh karena itu berilah mereka azab dari neraka yang berlipat ganda”. sambil berkata: ”Manakah yang kamu seru selain dari Allah?”.34) Hai anak-anak Adam.37) Dia berkata: ”Masuklah kamu dalam api dalam ummat-ummat sebelum dari kamu dari jin dan manusia”.(7. dan tidak mereka berdukacita. ia mengutuk saudaranya. maka berkatalah ummat yang akhir untuk yang mula-mula: ”Rabb kami.Tafsir Al Sulthan Dan untuk tiap ummat ada ajalnya.38) Dan berkata ummat yang mula-mula kepada ummat yang akhir: ”Tidak ada bagi kamu kelebihan atas kami.(7.35) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan sombong darinya. Dia berkata: ”Untuk tiap (kamu dapat) berlipat ganda” tetapi kamu tidak tahu .39) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan. dan tidak mereka akan masuk surga hingga DLA . itulah mereka akan dapat bagaian mereka dari kitab. oleh karena itu rasalah azab lantaran karakter apa-apa yang kamu telah usahakan”. jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku. mereka padanya akan kekal. maka tidak ada ketakutan atas mereka. maka itulah mereka penduduk api. hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. mereka ini yang menyesatkan kami. Tiap masuk satu ummat. yang akan terima mereka . tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. dan menyombong darinya. sehingga apabila semua terkumpul dalam (neraka) itu.(7. maka orang-orang itu akan jawab:”Itu telah hilang daripada kami”.(7. serta mereka menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa adalah mereka orang-orang yang kafir”.

(7.Tafsir Al Sulthan unta masuk ke lubang jarum. mereka berkata: ”Rabb kami.(7. dan mereka menyeru: ”Bahwa inilah surga yang diwariskan dia kepada kamu karena karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan”.43) Dan ahli surga menyeru ahli neraka: ”Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan lengkap”. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang zalim.45) Dan di antara dua itu ada dinding dan atas Benteng ada beberapa laki-laki yang kenal kepada tiap seorang dengan tanda mereka. padahal tidak kami mendapat pengenalan kalau tidak Allah beri pengenalan kepada kami. jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang zalim”. dan di atas mereka ada tutupan-tutupan.47) DLA .41) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(7. di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah yang telah kenalkan kami untuk ke sini.42) Dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam shudur mereka dari hasad.(7.40) Adalah bagi mereka tempat yang rendah dari jahannam. Mereka ini belum masuk surga dan mereka sangat ingin. (adalah) mereka itu ahli surga yang mereka kekal padanya. dan mereka seru ahli surga: ”Mudah-mudahan sejahtera atas kamu”. Mereka jawab: ”Ya”.44) ”Orang-orang yang memalingkan dari jalan Allah. Dan seperti itu kami balas orang yang berdosa.(7. lantaran mereka mengkufuri karakter akhirat.(7. lalu di antara mereka diberi tahu oleh seorang pemberi tahu: ”Bahwa kutukan Allah adalah atas orang-orang yang zhalim”.(7. kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya.46) Dan kalau dipalingkan pandangan mereka ke pihak ahli neraka. Sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa utusan Rabb kami dengan karakter Lengkap”.(7. dan mau jadikan dia bengkok.

52) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan buahnya ?.(7. akan berkata orangorang yang dahulunya melupakan dia: ”Sesungguhnya telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan Lengkap. Pada hari yang datang buahnya itu.(7.(7.50) ”Yang jadikan peraturan mereka sia-sia dan permainan. tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berdukacita”. Mereka jawab: ”Sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir”. karena mereka telah diperdaya oleh kehidupan dunia”. dan matahari dan bulan dan bintang-bintang berputar dengan DLA . lantaran mereka membantah kepada ayat-ayat kami.53) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Mereka berkata: ”Bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kamu sombongkan ?”. Sesungguhnya mereka telah rugikan diri-diri mereka dan hilang dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.(7.(7. Dia tutup malam siang yang mengiringinya dengan lekas.51) Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka satu Kitab .Tafsir Al Sulthan Dan mereka yang di atas Benteng menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing mereka. lantaran itu adakah penolong-penolong yang akan menolong kami atau kami dikembalikan supaya dapat kami kerjakan lain dari apa yang telah kami kerjakan?”.(7. Maka di hari ini .48) ”Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah (bahwa) Allah tidak akan memberi pengaturan kepada mereka ?” : ”Masuklah kamu ke surga. kemudian Dia berada atas ’Arsy. kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini.49) Dan ahli neraka menyeru ahli surga: ”Tuanglah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah beri kepada kamu”. maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu Pengetahuan sebagai Pengenal dan Pengaturan untuk kaum yang percaya.

dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”. Maka kami keluarkan dengan karakternya dari tiap benih-benihan. tidak keluar melainkan dengan susah. dan berdo’alah kepada-Nya dengan takut dan sungguhsungguh.(7.(7.56) Dia yang mengirim angin pembawa kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. Bukankah kepunyaan-Nya Penciptaan itu dan Urusan itu ?.57) Dan negeri yang baik.58) Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya.(7.(7.59) Berkata para malak dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kelupaan yang nyata”.54) Serulah Rabb kamu dengan merendah diri dan tersembunyi . karena sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.(7. Seperti itu kami terangkan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. dan yang tidak baik. maka kami turunkan dengan karakternya air.55) Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya. Maha Melindungilah Allah Rabb Alam Seluruhnya.(7. lalu ia berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah. sesungguhnya pengaturan Allah dekat dari orang yang berbuat kesetiaan.(7. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta.60) Ia berkata: ”Hai kaum ku tidak ada kelupaan pada ku. kami tarik dia ke negeri mati. dan aku beri nasehat kepada kamu.62) DLA .Tafsir Al Sulthan karakter urusan-Nya. sehingga ketika ia bawa awan yang berat.(7.61) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.(7. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang”. seperti itu kami keluarkan orang yang mati agar kamu mau ingat. keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya.

maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan karakter ayatayat kami .69) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami agar kami sembah Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami sembah ?.65) Berkata para malak orang-orang yang kufur dari kaumnya.(7.(7.66) Ia katakan: ”Hai kaum ku. (7.(7. dan Dia tambah kamu dalam ciptaan jadi besar.70) Ia berkata: ”Sesungguhnya telah tertimpa atas kamu siksaan dan kemurkaan Rabb kamu. sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. apakah tidak kamu berbakti ?”. Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) dari setelah kaum Nuh.(7.Tafsir Al Sulthan ”Apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu dan supaya kamu berbakti dan supaya kamu mendapat pengaturan ?”. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta”. Maka ingatlah ayat-kebesaran Allah agar kamu mendapat kejayaan”. Patutkah kamu membantah ku DLA . ia berkata: ”Hai kaum ku. sembahlah Allah.63) Maka mereka mendustakannya.(7.64) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud. (7. tidak ada untuk kamu dari Yang Dita’ati selain Dia.68) Dan apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu ?. karena aku ini bagi kamu seorang penasehat yang terpercaya”.67) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku. : ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami sangka engkau dari orang yang berdusta”. tidaklah aku bodoh.(7. Lantaran itu datangkanlah apa yang engkau ancam kami. jika engkau dari orang-orang yang benar”.

tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. maka biarkanlah dia makan di bumi Allah.77) DLA . yang kamu jadikan dari tanah rata beberapa mahligai dan kamu tumbuk gunung-gunung jadi rumah-rumah.76) Lalu mereka sembelih Unta itu dan mereka durhaka dari perintah Rabb mereka. Lantaran itu ingatlah ayat-kebesaran Allah. dan jangan ganggu dia dengan jahat.75) Berkata orang-orang yang takabur itu: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu percayai karakternya”. ini dia Unta Betina Allah untuk kamu sebagai ayat. sesungguhnya aku bersama kamu dari orang yang menunggu”.Tafsir Al Sulthan dalam nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. (7. dan jangan kamu merajalela di bumi membuat kerusakan” . sungguh aku datangkan kepada kamu bukti dari Rabb kamu. dan mereka katakan: ”Hai Shaleh. padahal Allah tidak turunkan karakternya dari Sulthon. karena akan mengenai kamu azab yang pedih”. karena bukan mereka orang-orang yang beriman.72) Dan kepada Tsamud saudara mereka Sholeh. dan kami potong akar orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya”. sembahlah Allah.(7.73) ”Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti dari setelah kaum ’Aad.(7.74) Berkata para malak orang-orang yang takabur dari kaumnya untuk orang-orang yang lemah untuk orang yang beriman dari mereka : ”Apakah kamu tahu bahwa Shaleh itu orang yang diutus dari Rabb nya ?”. datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika benar engkau dari orang-orang yang diutus”. dan Dia beri kekuasaan kamu di Bumi.(7. (7.(7.(7.71) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan karakter pengaturan dari kami. Oleh karena itu tunggulah. ia berkata: ”Hai kaum ku.

78) Maka ia berpaling dari mereka sambil berkata: ”Hai kaum ku. maka menjadilah mereka kaku di dalam rumah-rumah mereka.(7. dan ingatlah ketika kamu sedikit. (7. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Patutkah kamu kerjakan kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang dari Alam Semesta ?”.(7. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan Maka mengenai mereka Rijfah.(7.(7. lalu Dia banyakkan kamu. lantaran itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa. lantaran kamu mau jadikan dia bengkok.(7.80) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan birahi. Lantaran itu cukupkanlah sukatan dan timbangan. bahkan kamu ini satu kaum yang meliwati batas”. sembahlah Allah.84) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib ia berkata: ”Hai kaum ku. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kamu. dan jangan kamu kurangkan (dari) manusia hak-hak mereka.82) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya.(7.(7. kecuali isterinya (karena) adalah ia daripada orang-orang yang tertinggal. dan DLA . karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka”.81) Tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu. dan jangan kamu berbuat kebinasaan di bumi sesudah baiknya. tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasehat”. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman”. bukan kepada perempuan.79) Dan ingatlah Luth.85) ”Dan jangan kamu halangi di tiap jembatan menakut-nakuti dan memalingkan dari jalan Allah siapa yang mengimani karakter-Nya.83) Dan kami hujankan atas mereka satu hujan.

dan tidaklah kami kembali kepadanya melainkan jika dikehendaki Allah Rabb kami Maha Luas.87) JUZ’ Ke-9 Berkata para Malak orang yang takabur dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami akan keluarkan mu hai Syu’aib dan orang-orang yang percaya bersama mu dari negeri kami.(7.89) Dan berkata malak orang-orang yang kafir dari kaumnya: ”Jika kamu ikuti Syu’aib. Rabb kami Mengetahui tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kebinasaan”.90) Maka mengenai mereka Rijfah.92) DLA . (7. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah mereka orang-orang yang rugi.(7.86) ”Dan jika ada satu bagian dari antara kamu mempercayai karakter Yang diutus kepada ku dan satu bagian tidak percaya.(7. kecuali kamu kembali dalam Ajaran kami”. Ia berkata: ”Apakah walaupun kami tidak suka?”.(7.88) ”Sesungguhnya (kalau begitu) kami ada-adakan dusta atas Allah. dan Engkau sebaik-baik Pembuka”.(7. bukakanlah antara kami dan antara kaum kami karakter yang lengkap.91) Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu.(7. maka menjadilah mereka orang yang terbenam di tempat kediaman mereka. dan Dia sebaik-baik Hakim. Atas Allah kami bertawakal. sesungguhnya adalah kamu ketika itu orang-orang yang rugi”. Maka tunggulah sehingga Allah menghukum antara kita. ”Rabb kami. jika kami kembali kepada Ajaran kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya.

sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kepada kamu. hingga mereka jadi banyak dan mereka berkata: ”Sesungguhnya kemelaratan dan kebahagiaan telah mengenai bapak-bapak kita”.97) Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu pagi. sedang mereka tidak sadar. sungguh kami buka atas mereka perlindungan dari langit dan bumi.100) Negeri-negeri itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabarkabarnya. lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba. padahal mereka sedang tidur ?.Tafsir Al Sulthan Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai kaum ku. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang rugi. maka mereka tidak bisa mendengar. (7.(7.93) Dan tidaklah kami utus seorang Nabi di suatu Desa. niscaya kami siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka dan kami akan metrai atas qalbu-qalbu mereka. maka kami azab mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.98) Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah ?.96) Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman.(7.99) Apakah belum mengenal bagi orang-orang yang mewarisi bumi ? dari sebelum ahlinya ?. dari kedatangan siksa kami di waktu malam.94) Kemudian kami gantikan kebaikan itu di tempat kejahatan. bahwa kalau kami kehendaki. ketika mereka sedang bermain-main ?.(7. melainkan kami kenakan penduduknya kesusahan dan kemelaratan supaya mereka merendah diri. tetapi mereka mendustakan.(7. bagaimana bisa aku berdukacita atas orang-orang kafir ?”. dan sungguh telah datang kepada mereka utusanDLA .(7.95) Dan kalau penduduk negeri beriman dan tekun. Lantaran itu.(7.(7.

maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang mengadakan kerusakan.(7. sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb Alam Semesta”.107) Dan ia keluarkan tangannya.105) Kata Fir’aun: ”Jika engkau datang dengan karakter ayat.106) Lalu ia lemparkan tongkatnya.111) DLA . (7.104) ”Betul-betul aku tidak berkata atas Allah melainkan yang lengkap. Oleh karena itu bagaimana urusan kamu”.Tafsir Al Sulthan utusan dengan bukti .(7.102) Kemudian sesudah mereka itu kami utus Musa dengan karakter ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan Malaknya. Seperti itu Allah metrai atas qalbu-qalbu orang-orang kafir . maka itu biarkanlah Bani Israel bersama ku”.109) ”Ia mau keluarkan kamu dari bumi kamu. (7.110) Mereka berkata: ”Berilah tempo kepadanya dan kepada saudaranya. (7.(7. (7. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.(7. maka tiba-tiba dia ular yang membuktikan.108) Berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang pintar”. dan kirim ke negeri-negeri untuk mengumpulkan”.(7.101) Dan tidak kami dapati kebanyakan dari mereka (menepati) janji. tetapi mereka menzalimi karakternya. sungguh aku datangkan kepada kamu karakter bukti dari Rabb kamu. maka mereka tidak ada yang mengimani karakter apa-apa yang mereka dustakan dari sebelumnya.(7.(7. maka datangkanlah karakternya jika kamu dari orang yang benar”. tetapi sesungguhnya kami dapati kebanyakan dari mereka meliwati batas.103) Dan Musa berkata: ”Hai Fir’aun.

(7. dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang yang didekatkan”.(7. Maka tiba-tiba dia menelan apa-apa yang mereka tunjukkan”.112) Dan datanglah ahli sihir kepada Fir’aun sambil berkata: ”Sesungguhnya adakah upah bagi kami jika kami menang?”.(7. Maka ketika mereka tunjukkan.(7.116) Dan kami wahyukan kepada Musa: ”Hendaklah engkau lemparkan tongkat mu”. Lantaran itu kamu akan mengetahui”. kemudian aku akan salib kamu semuanya”.113) Ia berkata :”Na’am.(7.(7. (7.119) Dan tunduklah ahli sihir itu dengan bersujud.(7. dan kembalilah mereka dengan merendah diri.121) ”Rabb Musa dan Harun”.118) Lantaran itu kalahlah mereka di sana.Tafsir Al Sulthan ”Nanti mereka akan datang kepada mu dengan tiap ahli sihir yang pintar”.124) DLA .115) Musa berkata: ”Tunjukkanlah”.114) Mereka berkata: ”Hai Musa engkaukah yang akan tunjukkan atau kamikah yang tunjukkan ?”.(7.(7. dan Bathil apa yang ada mereka kerjakan”.117) Maka tetaplah Yang Lengkap.(7.122) Berkata Fir’aun: ”apakah kamu mengimani karakternya sebelum aku beri izin kepada kamu.(7. karena kamu hendak keluarkan penduduknya daripadanya. sesungguhnya ini satu tipuan yang kamu kerjakan dalam negeri ini.(7.123) ”Aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu berselang.120) Mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”. mereka tipu mata manusia dan mereka bikin takut karena mereka datangkan sihir yang panjang.

mereka berkata: ”Bagi kami ini”.(7. ”Rabb kami tuangkanlah atas kami kesabaran dan terimalah kami sebagai orang yang menyerah diri” .132) DLA . melainkan (karena) kami mengimani karakter ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami.129) Dan sesungguhnya kami telah kenakan kepada keluarga Fir’aun kekeringan dan kekurangan buah-buahan supaya mereka ingat. bahwa kesialan mereka itu tidak lain melainkan di sisi Allah.127) Musa berkata kepada kaumnya: ”Mintalah pertolongan dengan karakter Allah dan sabarlah.(7. Ketahuilah. Ia berkata: ”Kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka.128) Mereka berkata: ”Kami disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami”. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. dan akibat baik untuk orang yang berbakti. dan jika mengenai mereka kesusahan.130) Maka apabila datang kepada mereka kesenangan.(7.131) Dan mereka berkata: ”Apa saja keterangan yang engkau datangkan karakternya dari ayat untuk engkau sihir kami dengannya.(7.(7. mereka anggap Musa dan orang yang bersamanya itu sial. (7. Dia wariskan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. tetapi Dia akan lihat bagaimana kamu bekerja”. karena sesungguhnya kita sangat berkuasa atas mereka”.126) Dan berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat rusak di bumi meninggalkan mu dan yang dita’ati oleh mu ?”.(7. maka tidak kami akan percaya kepada mu”. Kata Musa: ”Mudah-mudahan Rabb kamu akan binasakan musuh-musuh kamu dan Dia akan jadikan kamu khalifah di bumi.(7. sesungguhnya bumi ini milik Allah.125) ”Karena tidak engkau benci kepada kami.Tafsir Al Sulthan Mereka jawab: ”Sesungguhnya kepada Rabb kami kami akan kembali”.

135) Maka kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka dalam laut dengan sebab mereka mendustakan karakter ayatayat kami dan mereka lalai darinya. lalu mereka berkata: “Hai Musa jadikanlah untuk kami yang dita’ati seperti mereka itu ada mempunyai beberapa yang dita’ati”. (7.134) Maka ketika kami hilangkan siksaan itu dari mereka. dan darah sebagai ayat yang menjelaskan. dan sempurnalah kalimat Rabb mu dengan baik atas Bani Israel lantaran mereka sabar.137) Dan kami telah tolong Bani Israel menyeberang laut. karena mereka kaum yang durhaka. Dan kami hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa-apa yang ada mereka bangun.139) Ia berkata: “Apakah patut selain dari Allah aku carikan untuk kamu yang dita’ati ?. mintalah kepada Rabb mu untuk kami dengan apa yang telah dijanjikan di sisi mu. Sesungguhnya jika engkau hilangkan azab itu dari kami. padahal Dia telah lebihkan kamu atas Alam Semesta ?”. niscaya kami akan beriman kepada mu dan kami akan biarkan Bani Israel bersama mu”.(7. tiba-tiba mereka memungkiri.Tafsir Al Sulthan Maka kami kirim atas mereka Topan dan Belalang dan KutuKutu(Ulat) dan Kodok-Kodok.(7.(7.(7.136) Dan kami wariskan kepada kaum yang tertidas itu timur-timur bumi dan baratnya yang kami beri perlindungan padanya.(7.(7.138) “Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan bathil apa yang mereka kerjakan”.133) Dan ketika azab menimpa mereka.140) DLA . hingga satu masa yang mereka sampai padanya. berkatalah mereka: “Hai Musa.(7. lalu mereka berjumpa satu kaum yang menyembah berhala mereka. Ia berkata: “Sesungguhnya kamu ini kaum yang bodoh”. tetapi mereka menyombong.

Maka ketika Rabb nya menampakkan kepada gunung. dan akulah orang pertama yang beriman”. tetapi pandanglah kepada gunung itu. dan buatlah kebaikan dan janganlah turut jalan orang-orang yang mengadakan kerusuhan”. karena mereka lihat tiap ayat. maka jika ia tetap pada tempatnya. mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak perempuan kamu sedangkan di dalam itu ada satu percobaan yang panjang dari Rabb kamu. tidak mau mereka imani karakternya. Dia berkata: “Engkau tidak bisa melihat Ku. maka jadilah dia hancur. aku bertobat kepada Mu. tetapi jika mereka lihat jalan kesesatan. Maka itu ambillah dia dengan kuat dan suruhlah kaummu mengambil yang sebaik-baiknya.Tafsir Al Sulthan Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun. tidak mau mereka ambil dia sebagai satu jalan .(7.(7. padahal mereka sedang kenakan kamu siksaan yang pedih. tetapi kami sempurnakan dia dengan 10. mereka ambil dia DLA .(7. dan jadilah dari orang yang bersyukur”.143) Dia berkata: “Hai Musa sesungguhnya Aku telah pilih mu atas manusia dengan Risalah Ku dan Kalam Ku.(7. berkatalah ia: ”Rabb. lihatkan kepada ku agar aku memandang kepada mu”. Maka ketika ia sadar berkatalah ia: “Subhaana Engkau.(7. dan Rabbnya berkatakata kepadanya. maka jadi sempurna waktu perjanjian Rabbinya 40 malam.144) Dan kami telah tulis untuknya di dalam Alwah dari tiap sesuatu sebagai nasehat dan penjelasan untuk tiap sesuatu.141) Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 malam.145) Aku akan palingkan ayat-ayat Ku dari orang yang takabur di bumi dengan tidak yang lengkap.142) Dan ketika Musa datang di waktu kami. maka nanti engkau melihat Aku”. dan mereka tahu jalan petunjuk. dan runtuh Musa dengan pingsan. Maka ambillah apaapa yang diberikan kepada mu. dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: “Gantikanlah aku pada kaumku. Aku akan tunjukkan kepada kamu tempat orang-orang yang meliwati batas .

dan Engkau ArHamur-Raahimiin”.146) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat.(7.148) Dan ketika mereka menyesal dan lihat. dan tidak mengampuni kita. dan masukkanlah kami dalam pengaturan-Mu. kaum Musa jadikan perhiasan mereka seekor anak sapi yang berjasad.(7. bahwa mereka telah sesat. yang ada baginya suara. dan jangan engkau masukkan aku bersama orang-orang yang zalim”.Tafsir Al Sulthan sebagai satu jalan. Mereka jadikan dia dan adalah mereka itu orang yang zalim. gugur amalan-amalan mereka. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang berbuat dusta. dan hampir mereka bunuh aku.150) Ia berkata: ”Rabb ampunkanlah aku dan saudara ku. (7.(7.(7. Bukankah mereka tidak akan dibalas melainkan apa yang ada mereka kerjakan ?”.147) Dan sesudahnya. mereka berkata: ”Sesungguhnya jika Rabb kita tidak memberi pengaturan kepada kita. Itu karakter sesungguhnya mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. (7. Tidakkah mereka lihat bahwa ia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberi pengenalan kepada mereka satu jalan?.149) Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan dukacita. Oleh sebab itu jangan engkau sukakan permusuhan kepadaku.152) DLA . Kata (Harun): ”Hai anak ibu ku. dan adalah mereka lalai darinya. Lalu ia banting Alwah dan ia pegang kepala saudaranya sambil menarik dia kepadanya. ia berkata: ”Jelek sekali apa yang kamu kerjakan di belakangku sesudah ku. sesungguhnya kaum itu pandang aku lemah. niscaya jadilah kita dari golongan yang rugi”.(7. Apakah patut kamu mendahului perintah Rabb kamu?”.151) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi. akan mengenai mereka kemarahan dari Rabb mereka di kehidupan dunia.

(7. berkata Musa: ”Rabb. Ia halalkan bagi mereka barang-barang yang baik.(7. Apakah Engkau akan binasakan kami karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dari antara kami ? Ini tidak lain melainkan percobaan-Mu. Engkaulah penolong kami.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan .157) DLA . dan Engkau beri pengenalan siapa yang Engkau kehendaki. oleh karena itu ampunkanlah kami dan berilah kami pengaturan.154) Dan Musa Pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami.(7.155) ”Dan tuliskanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan akhirat. serta turut cahaya yang diturunkan bersamanya. kalau Engkau mau tentu Engkau sudah binasakan mereka dan aku lebih dahulu. maka Aku akan tuliskan dia bagi orang-orang yang berbakti dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami”. dan memuliakan dia dan menolong dia. ia ambil Alwah. yang di dalam naskahnya ada pengenalan dan pengaturan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. sesungguhnya kami bertobat kepada Mu”. Dia berkata: ”Azab Ku . Aku akan kenakan kepada siapa yang Aku kehendaki. Maka ketika gempa mengenai mereka. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki.156) ”Yang menurut Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati dia tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil.153) Dan ketika kemarahan itu berhenti dari Musa. karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan” . kemudian sesudah itu mereka tobat dan beriman. dan pengaturan-Ku meliputi tiap sesuatu. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.(7.(7. mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kejayaan”. dan ia hilangkan dari mereka keberatan-keberatan mereka dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka. dan ia haramkan atas mereka barang-barang yang jelek. ia menyuruh mereka berbuat baik dan ia melarang mereka dari kejahatan. sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu Ghafuurur-Rahiim.

Maka kami turunkan atas mereka azab dari langit dengan sebab kezaliman mereka.(7.(7. niscaya kami ampunkan dosa-dosa kamu.(7. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya Nabi yang Ummi yang mengimani karakter Allah dan kalimat-Nya. yang sesungguhnya tiap-tiap Unaasin tahu tempat minum mereka.160) Dan ketika dikatakan kepada mereka: ”Tinggallah di dalam negeri ini. dan kami wahyukan kepada Musa. ketika kaumnya minta minuman kepadanya: ”Hendaklah engkau pukul batu itu dengan tongkat mu”. ”Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu” dan tidak mereka menganiaya kami. sesungguhnya aku (ini) seorang utusan Allah kepada kamu sekalian Yang mempunyai Kerajaan langit dan bumi .161) Maka orang-orang yang zalim dari antara mereka itu telah tukar perintah dengan yang tidak dikatakan kepada mereka.158) Dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi pengenalan dengan Lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku Adil. waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka dengan berturut-turut pada hari istirahat mereka. (7.(7. dan turutlah supaya kamu mendapat pengenalan. Kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. dan katakanlah: ”Minta ampun” dan masuklah ke pintu itu sambil bersujud. dan makanlah daripadanya apa-apa yang kamu suka. Lalu terpancar daripadanya 12 mata air.162) Dan tanyalah kepada mereka dari hal negeri yang dekat laut itu ketika mereka meliwati batas pada hari Sabtu. sedangkan di hari mereka tidak DLA .159) Dan kami bagi-bagi mereka jadi 12 Asbaathon sebagai ummatummat. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Hai manusia. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Dan kami telah teduhkan atas mereka ghomaamu dan kami telah turunkan atas mereka Manna dan Salwa.

Sesungguhnya Rabb mu sungguh cepat pembalasan-Nya dan sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim.(7.(7. Demikianlah kami beri percobaan kepada mereka dengan sebab mereka telah meliwati batas.167) Dan kami potong mereka di bumi jadi beberapa ummat.(7. mereka ambil benda-benda yang rendah ini sambil berkata:”Akan diampuni kami” dan jika datang kepada mereka barang yang seperti itu. Dan kami beri percobaan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. sebagian dari mereka ada yang shaleh dan sebagaian dari mereka tidak demikian. diganti oleh satu kaum yang mewarisi kitab.164) Maka ketika mereka lupa kepada apa yang diingatkan kepada mereka. mereka akan ambil dia.168) Maka sesudah mereka itu.166) Dan ketika Rabb mu memberi tahu bahwa sesungguhnya Dia akan bangkitkan atas mereka hingga hari qiyaamah kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek. DLA . kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan satu azab yang pedih lantaran mereka meliwati batas.Tafsir Al Sulthan ambil istirahat. supaya mereka kembali.(7.165) Maka ketika mereka melanggar apa yang dilarang mereka mengerjakannya. tidaklah ikan-ikan itu datang kepada mereka. kami katakan kepada mereka : ”Adalah Qirodah yang menengadah”. (7. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam Kitab itu bahwa mereka tidak boleh berkata atas Allah melainkan yang lengkap dan mereka sudah baca apa yang ada padanya ?.163) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Mengapa kamu nasehati satu kaum yang Allah akan binasakan atau Dia akan azab mereka dengan azab yang pedih?” Mereka jawab: ”Untuk melepaskan kewajiban kepada Rabb kamu dan supaya mereka berbakti”.(7.

176) DLA . ia terengah-engah atau kalau engkau biarkan dia.174) Dan bacakanlah kepada mereka kabar orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti?. Yang demikian ialah perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari qiyaamah: ”Sesungguhnya kami lalai dari ini” . dan adalah kami ini anak cucu sesudah mereka.172) Atau supaya kamu (tidak) berkata: ”Hanya yang musyrik itu ialah bapak-bapak kami dari dahulu.(7. ”Bukankah aku Rabb kamu?” Mereka berkata: ”Bahkan kami menyaksikan”. Oleh yang demikian ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir. maka perumpamaannya seperti anjing. ”Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat dan ingatlah apa yang ada padanya agar kamu terpelihara”. ia terengahengah. tetapi ia berpaling daripadanya.(7.173) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat. dan supaya mereka kembali.(7.(7.(7. maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat. lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya.169) Orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan sholat.170) Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka.(7. yang jika engkau halau dia.(7. tetapi ia melekat di bumi dan menuruti hawanya.Tafsir Al Sulthan Padahal negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang berbakti. dan mereka sangka bahwa sesungguhnya dia akan jatuh atas mereka.175) Dan jika kami mau niscaya kami sudah tinggikan dia dengan itu.171) Dan ketika Rabb mu keluarkan anak cucu Adam dari punggung mereka dan Dia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang beramal shalih. oleh karena itu apakah Engkau hendak binasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan?”.(7. seperti sesungguhnya dia Peneduh.

(7. maka dia orang yang mendapat pengenalan.183) Apa belum mereka fikirkan. (7.179) Dan kepunyaan Allah nama-nama yang tepat. dan bagi mereka mata tidak melihat dengannya. dan siapa yang sesat. bahkan mereka lebih lupa. mereka orang-orang yang lalai. bahwa sahabat mereka itu tidak gila.(7. Itulah mereka. dan bagi mereka telinga tidak mendengar dengannya. Itulah mereka seperti binatang ternak. Karena bisa jadi sesungguhnya telah dekat ajal mereka.182) Dan Aku beri tempo bagi mereka. maka serulah Dia dengannya dan tinggalkan orang-orang yang bersalahsalahan dalam nama-nama-Nya.(7. akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu.Tafsir Al Sulthan Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayatayat kami. maka itulah mereka orang-orang yang rugi.185) DLA . dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu ?. Maka kepada rangkaian yang manakah setelah ini mereka akan percaya ?. dan kepada diri mereka.(7.(7. ia tidak lain seorang pengancam yang membuktikan. Mereka akan dibalas dengan apa yang ada mereka kerjakan.180) Dan dari orang-orang yang kami ciptakan ada satu ummat yang memberi pengenalan dengan lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku adil. mereka berlaku zalim.181) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. (7.178) Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka beberapa banyak dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu-qalbu tidak mengerti dengannya.(7.177) Siapa yang diberi pengenalan oleh Allah.184) Apa belum mereka perhatikan dalam kerajaan Langit dan Bumi.(7. sesungguhnya pembalasan Ku sangat teguh.

(7. Maka ketika telah berat.192) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan siapa dilupakan oleh Allah. maka tidak ada baginya pengenalan.(7. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. tentu aku kumpulkan banyak harta.189) Maka ketika Dia beri kepada mereka berdua anak laki-laki yang baik. Maka ketika ia sentuh dia. niscaya adalah kami daripada orang-orang yang berterima kasih”. melainkan pengancam dan penggembira bagi kaum yang mau percaya”.(7. (7. karena jika aku tahu urusan ghaib. lalu ia terus dengannya. besar urusan di langit dan bumi. dan kesusahan tidak mengenai ku. mengandunglah ia satu kandungan yang ringan. mereka jadikan untuk-Nya sekutu-sekutu dalam apa yang Dia berikan kepada mereka berdua. dan Dia jadikan darinya jodohnya agar ia bersenang-senang kepadanya. padahal mereka yang diciptakan ?.188) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah.187) Katakanlah: ”Aku tidak bisa mendatangkan manfa’at bagi diri ku dan tidak bahaya. dan Dia tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. Katakanlah: ”Hanya di sisi Allah ilmunya.(7. Maha Terinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. tidak ada yang bisa menampakkannya pada waktunya melainkan Dia. tidaklah aku ini . dua-duanya berdo’a kepada Allah Rabb mereka berdua: ”Jika Engkau beri kepada kami anak laki-laki yang baik.186) Mereka akan bertanya kepada mu dari Sa’ah: ”Kapan datangnya ?” Katakanlah: ”Hanya ilmunya di sisi Rabb ku.191) Dan tidak bisa mereka menolong orang-orang itu dan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong.(7.(7.190) Apakah patut mereka sekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu. ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba”. Mereka akan bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu dia.

lalu mereka lihat. mereka tidak akan mendengar” dan engkau lihat bahwa mereka melihatmu. mereka ingat .(7.(7. apabila mengenai mereka gangguan dari setan.202) DLA . atau adakah bagi mereka mata yang mereka bisa lihat dengannya. tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa mereka tolong diri mereka sendiri”.(7. Katakan: ”Serulah sekutusekutu kamu. jika memang kamu orang-orang yang benar. padahal mereka tidak melihat.199) Dan jika mengenai mu gangguan dari setan.198) Berilah maaf dan serulah berbuat kebaikan.200) Sesungguhnya orang-orang yang tekun. kemudian mereka tidak berhenti.Tafsir Al Sulthan Dan jika kamu seru mereka kepada pengenalan mereka tidak akan mengikuti kamu. lantas (cobalah) mereka perkenankan (permintaan) kamu.197) ”Dan jika kamu seru mereka kepada Pengenalan. (7.196) ”Dan mereka yang kamu seru selain dari Dia. dan Dia menolong orang-orang yang baik”.(7.(7.(7.(7.201) Dan saudara-saudara mereka menolong mereka dalam kesesatan.193) Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain dari Allah hamba-hamba seperti kamu. sama atas kamu maupun kamu seru mereka atau kamu diam. atau adakah bagi mereka tangan yang mereka bisa pegang dengannya. sesungguhnya Dia Samii’un-’Aliim. maka hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah.194) Adakah bagi mereka kaki yang mereka bisa berjalan dengannya. atau adakah mereka telinga yang mereka bisa dengar dengannya?.(7.195) ”Sesungguhnya penolong ku ialah Allah Yang telah turunkan Kitab.(7. dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. lantaran itu (coba) kamu seru mereka. kemudian lakukanlah tipudaya kamu kepada ku dan jangan beri tempo kepada ku”.

203) Dan ketika dibaca Alquran maka dengarlah dia dan perhatikan agar kamu mendapat pengaturan.(7.(7.206) DLA . Katakan: ”Aku hanya turut apa yang Rabb ku wahyukan kepada ku.Tafsir Al Sulthan Dan apabila engkau tidak bawakan kepada mereka satu ayat.(7. dan dengan tidak keras suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau jadi dari orang yang lalai. Ini beberapa penerangan dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya”.205) Sesungguhnya orang-orang yang disisi Rabb mu tidak sombong dari beribadat kepada-Nya dan mereka bergerak untuk-Nya dan kepada-Nya mereka sujud.204) Dan sebutlah Rabb mu di dalam dirimu dengan merendah diri dan takut. mereka berkata: ”Mengapakah engkau tidak adakan dia ?”.(7.

Tafsir Al Sulthan DLA .

dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka berbaktilah kepada Allah dan perbaikilah keadaan antara kamu.4) Sebagaimana Rabb mu keluarkan mu dari rumahmu dengan karakter lengkap.3) Itulah mereka. tetapi kamu mau bahwa yang tidak bersenjata itu untuk kamu.(8.1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. mereka bertawakal. bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan keampunan dan rizki yang berbeda (rizqun-kariim). padahal sesungguhnya sebagian dari mu’minin tidak suka.(8. mereka orang beriman dengan lengkap. (8. dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya bertambah bagi mereka iman.(8. Katakan: ”Pampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. jika kamu orang-orang yang beriman”. dan Allah mau melengkapi yang lengkap dengan kalimat-kalimat-Nya dan menghabiskan akar-akar kaum kafir. dan atas Rabb mereka. bahwa ia itu untuk kamu.0) Mereka akan bertanya kepada mu dari pampamsan perang. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan 8.6) Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu.Surat Al-Anfal (PAMPASAN) Surat ke-8.(8. satu dari dua golongan.(8.(8.2) Orang-orang yang mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang kami berikan mereka infaqkan.7) DLA . padahal mereka melihat.5) Mereka membantah mu dalam yang lengkap setelah apa terbukti. seolah diseret kepada maut. (8.

(8.(8.Tafsir Al Sulthan Untuk Dia lengkapkan yang lengkap dan kurangi yang kurang.(8. karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada siksaan neraka”.(8. (8.9) Dan Allah tidak adakan itu. walau tidak disuka oleh orang yang berdosa. lalu Dia perkenankan bagi kamu.11) Dan ingatlah ketika Rabb mu wahyukan kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu maka tetapkanlah orangorang yang beriman.12) Itu karakter sesungguhnya mereka melanggar Allah dan rasulNya dan siapa melanggar Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya. melainkan sebagai penggembira dan supaya qalbu-qalbu kamu jadi tentram dengannya. dan untuk menguatkan atas kamu qalbu-qalbu kamu dan menetapkan pendirian kamu dengannya. (sambil berkata): ”Sesungguhnya Aku akan gandakan kamu dengan 1000 malaikat yang beriringan”.15) Karena siapa palingkan belakangnya kepada mereka di hari itukecuali karena mau mengatur peperangan atau karena mau bersatu dengan satu golongan.13) ”Itu untuk kamu.maka sesungguhnya ia kembali DLA .10) Ingatlah ketika Dia jadikan kamu mengantuk sebagai keamanan dari Nya. maka rasakanlah dia. maka pancunglah leherleher mereka dan putuskanlah tiap-tiap ujung jari mereka”. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(8.8) Ingatlah ketika kamu minta tolong kepada Rabb kamu.(8.(8.14) (44) Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orangorang kafir (waktu) bertempur. maka jangan kamu palingkan punggung-punggung kamu kepada mereka. dan Dia turunkan atas kamu dari langit air untuk membersihkan kamu dengannya. Aku akan campakkan ketakutan dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir. dan untuk menghilangkan dari kamu siksaan setan. dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah.

(8. bahwa Allah hendak menghalangi antara seorang dan qalbunya dan (ketahuilah) bahwa sesungguhna kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(8. tetapi Allah yang melempar. ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar. padahal mereka menjauhkan diri.24) DLA .(8.(8. dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. maka itu baik bagi kamu dan jika kamu kembali. dan jika kamu berhenti. dan tempatnya di neraka.(8. (8. karena Dia mau beri kepada orang-orang mu’min dari (peperangan) itu satu nikmat yang bagus. tentu mereka akan berpaling.karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman.20) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang berkata: ”Kami dengar”.16) Maka bukanlah kamu bunuh mereka. dan tidak engkau melempar waktu engkau melempar. dan golongan kamu tidak akan memberi faedah kepada kamu sedikitpun.(8.(8. niscaya kami akan kembali. padahal mereka tidak mendengar. walaupun ia banyak.17) Itu untuk kamu.22) Dan kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan.18) Jika kamu (kafirin) minta kemenagan.Tafsir Al Sulthan dengan kemarahan dari Allah.23) (46) Hai orang-orang yang beriman. tetapi Allah yang membunuh mereka. perkenankanlah Allah dan Rasul-Nya apabila ia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. orang-orang yang tidak mengerti.19) (45) Hai orang-orang yang beriman.21) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang yang tuli. dan ia itu sejelek-jelek tempat kembali. bisu.(8. dan ketahuilah. maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. niscaya Allah bikin mereka mendengar. sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.

maka turunkanlah hujan batu atas kami dari langit atau kenakanlah kami azab yang pedih”.(8. dan ketahuilah bahwa Allah keras pembalasan-Nya. karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.29) Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya terhadap mu untuk menawanmu atau membunuh mu atau mengeluarkan mu.26) (47) Hai orang-orang yang beriman jangan engkau khianati Allah dan rasul-Nya. mereka mengatur tipu daya.(8.(8.31) Dan ingatlah ketika mereka berkata: ”Allahhumma. jika adalah (quran) ini dia Lengkap dari sisi Mu. dan Dia beri kepada kamu sebagian dari yang baik.(8. ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. maka Allah beri perlindungan kepada kamu dan Dia teguhkan kamu dengan pertolongan-Nya. jika kamu berbakti kepada Allah.32) DLA . supaya kamu berterima kasih. karena Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(8.Tafsir Al Sulthan Dan hendaklah kamu jauhi fithnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari antara kamu saja.(8.(8. niscaya Dia akan adakan bagi kamu Pembeda dan Dia akan hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu.28) (48) Hai orang-orang yang beriman. dan Dia akan ampunkan kamu. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami sudah dengar . tetpi Allah balas tipu daya. Kalau kami mau kami bisa berkata seperti itu. kamu takut manusia sambar kamu. (8.27) Ketahuilah bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan dan bahwa sesungguhnya Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang panjang.30) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami.25) Dan ingatlah ketika (bilangan) kamu sedikit yang dihinakan di bumi.

Maka kalau mereka berhenti. lalu Dia kumpulkan semuanya. supaya tidak ada lagi fithnah.(8. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah lalu.34) Dan tidak ada sholat mereka di sisi rumah itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan. Karena tidak ada pengurusnya melainkan orang-orang yang berbakti. mereka itulah orang-orang yang rugi. maka mereka akan belanjakan dia. dan supaya jadilah peraturan setiapnya untuk Allah.38) Dan perangilah mereka. padahal mereka larang (muslimin) masuk Masjidil Haram.33) Mengapa mereka tidak (patut) disiksa oleh Allah. maka telah berlalu contoh orangorang yang dahulu.(8.(8. sedangkan mereka bukan Pengurusnya.40) DLA . dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka. kemudian (harta) itu akan jadi sesalan atas mereka. dan Dia jadikan yang busuk sebagiannya atas sebagian. maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kamu. kemudian mereka akan dikalahkan dan orang-orang kafir itu ke dalam (neraka) jahannam akan dihimpun. dan jika mereka kembali . kemudian Dia masukan dia ke dalam (neraka) jahannam.35) Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah.(8. bahwa jika mereka berhenti.(8.(8.(8. sesungguhnya Allah Melihat karakter apaapa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka selama engkau ada pada mereka. padahal mereka minta ampun. maka ketahuilah bahwa Allah pengurus kamu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong.37) Katakanlah kepada orang-orang kafir.(8.36) Karena Allah hendak membedakan yang busuk dan yang baik.39) Dan jika mereka berpaling.

sesungguhnya Dia mengetahui karakter yang dimiliki shudur.45) Dan ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berbantah-bantahan. apabila kamu bertemu dengan segolongan (musuh). supaya binasa orang yang binasa sesudah (datang) bukti. dan bagi keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.41) Ketika kamu di pinggir gunung yang dekat dan mereka di pinggir gunung yang jauh.(8. dan Dia tunjukkan (bahwa) kamu sedikit pada pandangan mereka.(8. jika memang kamu mengimani karakter Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari Pembeda. karena sesungguhnya Allah LaSamii’un-’Aliim. dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(8. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. maka sesungguhnya seperlimanya bagi Allah dan bagi Rasul. hari bertemu dua golongan.42) (Ingatlah) ketika Allah lihatkan mereka kepada mu dalam mimpimu (bahwa mereka itu) sedikit. sedangkan kafilah itu di bawah kamu. tetapi Allah mau buat jadi urusan yang telah ditentukan. karena nanti kamu jadi lemah dan hilang DLA . tetapi Allah selamatkan.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke. karena kalau Dia lihatkan banyaknya mereka kepada mu. maka hendaklah kamu tetap dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menang. padahal jika kamu berjanji-janjian (dulu) niscaya kamu berselisih dalam perjanjian itu. karena Allah mau membikin jadi urusan yang sudah ditentukan. (8.(8. (bahwa) mereka itu sedikit pada pandangan kamu.43) Dan ingatlah ketika Dia nampakkan mereka kepada kamu. di waktu kamu bertemu.10 Dan ketahuilah bahwa apa yang kamu rampas.44) (49) Hai orang-orang yang beriman. tentu kamu akan takut dan tentu kamu akan berselisih dalam urusan itu.

Maka ketika berhadap-hadapan dua golongan itu. dan berkata: “Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari kamu. sesungguhnya aku takut kepada Allah. maka sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. dan berkata: “Tidak ada di antara manusia yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini. dan sesungguhnya aku penolong kamu”. karena sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hamba-Nya”.(8. lantaran apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kamu.48) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: “Peraturan mereka telah tipu mereka”.49) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika malaikat menerima orang-orang yang kafir sambil memukul muka mereka dan belakang mereka. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.(8.50) ”Yang demikian itu. maka Allah siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka. sesungguhnya aku lihat apa yang kamu tidak lihat. dan sabarlah. dan (berkata) “Rasalah azab bakaran ini”.(8. karena sesungguhnya Allah Qowiyyun Syadiid.51) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. sehingga DLA . sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.52) Itu karakter sesungguhnya Allah tidak akan mengubah jasa (ni’mat) yang Dia telah berikan atas satu kaum.Tafsir Al Sulthan kekuatan kamu. padahal siapa serahkan dirinya kepada Allah.46) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mau menunjuknunjukkan kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah. berbaliklah setan atas dua tumitnya. dan Allah keras pembalasan-Nya.(8.(8.(8. karena Allah Mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan.47) Dan (ingatlah) ketika setan memperhiaskan kepada mereka amal-amal mereka.(8.

54) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir.56) Lantaran itu. (8.60) Dan jika mereka condong kepada perdamaian. kemudian mereka rusakkan perjanjian mereka pada tiap kali.53) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.(8.(8. karena itu kami binasakan mereka lantaran karakter dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun.55) Orang-orang yang engkau bikin perjanjian dengan mereka. maka mereka tidak beriman.Tafsir Al Sulthan mereka mengubah apa-apa pada karakter diri-diri mereka dan sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(8. karena sesungguhnya Dia As-Samii’ul-’Aliim. maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan adil. karena mereka tidak mau berbakti.58) Dan janganlah orang-orang kafir itu kira mereka sudah terlepas.61) DLA . supaya mereka ingat.57) Dan jika engkau takut (terbit) khianat dari satu kaum. Allah mengetahui mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan terlepas. akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. dan lain dari mereka yang kamu tidak tahu.(8. jika engkau dapati mereka dalam peperangan.(8.59) Dan sediakanlah untuk mereka apa-apa yang kamu bisa dari kekuatan.(8. maka hendaklah engkau condong kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. karena setiap adalah orang-orang yang zalim.(8. karena apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah. maka hancurkanlah mereka (sebagai contoh untuk) orangorang yang dibelakang mereka. dan dari persediaan kuda-kuda yang bisa kamu takutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat.(8.

(8. dan jika dari antara kamu ada 1000 niscaya bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah.67) Jika tidak ada keputusan dari Allah yang sudah lalu. Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya.63) Hai Nabi.68) Oleh karena itu makanlah dari apa yang kamu sudah rampas dalam perang sebagai barang halal yang baik.65) Sekarang Allah telah ringankan (beban) dari kamu.(8. dan berbaktilah kepada Allah.62) Dan Dia telah satukan antara qalbu-qalbu mereka.69) DLA . tidak bisa engkau persatukan antara qalbu mereka. gemarkanlah Mu’minin berperang. Dia Yang teguhkan mu dengan pertolongan-Nya dan dengan karakter orang-orang yang beriman.64) Hai Nabi.(8. Dan jika ada dari kamu 200 orang. cukuplah bagi mu Allah dan orang-orang yang mengikuti mu dari orang yang beriman.(8. karena mereka itu kaum yang tidak mengerti.(8. niscaya bisa mengalahkan 200.66) Tidak patut ada beberapa tawanan bagi seorang Nabi. tetapi Allah Yang mempersatukan antara mereka. karena Allah bersama orang-orang yang sabar.(8. jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar. sesungguhnya Dia ’AziizunHakiim. tentu mereka bisa kalahkan 200. dan Allah ’Aziizun-Hakiim. niscaya akan mengenai kamu azab yang panjang dalam apa yang kamu telah kerjakan. sehingga ia pecah belahkan (musuh) di bumi. padahal Allah menginginkan akhirat. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. Lantaran itu jika dari antara kamu 100 orang yang sabar. maka sesungguhnya cukuplah bagi mu Allah.(8. Kamu suka kepada harta benda dunia.(8.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mau menipu mu. karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir.

kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.71) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berperang dengan harta-harta dan diri-diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong (adalah) mereka itu sebagiannya jadi penolong bagi sebagiannya. dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah itu. jika kamu tidak kerjakan itu. adalah mereka ini orang-orang yang beriman yang lengkap. serta berhijrah dan berjuang bersama kamu.74) Dan orang-orang yang beriman sesudah itu.73) Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong.70) Dan jika mereka mau khianat kepada mu. tentu akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang menyolok.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. hingga mereka berhijrah dan jika mereka minta tolong kepada kamu dalam peraturan. maka adalah mereka dari golongan kamu tetapi kaum keluarga sebagiannya lebih berhak kepada sebagiannya menurut Kitab Allah.(8. dan niscaya Dia akan ampunkan kamu.75) DLA .(8. katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu: ”Jika Allah tahu bahwa dalam qalbu-qalbu kamu ada kebaikan. maka Allah telah tundukkan mereka. bukanlah mereka penolong bagi kamu.(8. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. (8. maka sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah lebih dahulu. karena Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(8. maka wajib atas kamu menolong. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.72) Dan orang-orang yang kafir itu sebagaiannya penolong bagi sebagiannya. bagi mereka keampunan dan rizki yang berbeda. niscaya Dia akan beri kepada kamu kebaikan lebih dari apa yang telah diambil dari kamu.(8.

kemudian mereka tidak cacatkan janji kamu sedikit pun. maka bunuhlah orangorang musyrik di mana saja kamu dapati mereka dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka. tetapi jika mereka tobat dan DLA . dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan terlepas (dari siksaan) Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.3) Kecuali mereka yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik.(9. serta mereka tidak membantu seseorang . maka ketahuilah bahwa kamu tidak bisa terlepas dari Allah.4) Maka apabila luput bulan-bulan haram.Surat At-Taubah (TOBAT) Surat ke-9. 129 Ayat Pemutusan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik.(9.Tafsir Al Sulthan 9. maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sampai waktunya. dan tunggulah mereka di tiaptiap tempat penjagaan.1) Maka boleh kamu berjalan di bumi empat bulan. dan jika kamu berpaling. oleh karena itu jika kamu tobat. karena Allah suka kepada orang-orang yang berbakti.2) Dan satu pemberitahuan dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji-Akbar memutuskan perhubungan dari orang musyrik.(9. maka adalah baik bagi kamu. dan gembirakanlah kepada orang-orang kafir azab yang pedih.(9.

kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya.6) Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya. maka perangilah DLA . maka biarkanlah mereka.9) Mereka tidak perhatikan kekerabatan dan tidak perjanjian terhadap seorang Mu’min. maka mereka saudara kamu dalam Peraturan. lantaran itu mereka halangi (manusia) dari jalan-Nya.(9. (9. (9.10) Maka sekiranya mereka tobat dan mendirikan sholat serta memberikan zakat. dan kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.8) Mereka jual karakter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit.7) Bagaimana (bisa jadi mereka jujur) padahal jika mereka kalahkan kamu. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.(9. karena Allah Ghafuurur Rahiim.(9. supaya ia dengar kalam Allah.Tafsir Al Sulthan mendirikan sholat dan memberikan zakat. karena mereka ialah orang-orang yang meliwati batas. maka selama mereka berlaku lurus kepada kamu. (9. tetapi qalbu-qalbu mereka tidak mau. kecuali orang-orang yang kamu adakan perjanjian di Masjidil Haram. hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka.(9. Sesungguhnya jelek apa yang mereka ada mereka kerjakan. karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq.11) Dan jika mereka pecahkan sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka cela peraturan kamu. sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbakti.5) Dan jika seorang dari musyrikin minta keamanan kepada mu maka berilah keamanan kepadanya. mereka tidak akan perhatikan kerabat dan tidak perjanjian terhadap kamu. mereka sukakan kamu dengan mulut-mulut mereka.

(9.(9. Mereka itu orang-orang yang gugur amal-amal mereka.17) Hanya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah orang yang mengimani karakter Allah.(9.18) Apakah kamu anggap hal memberi minum orang ke Haji dan mengurus Masjidil Haram itu (sama) seperti orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir serta berjuang di jalan DLA .13) Perangilah mereka. dan di dalam neraka mereka akan kekal. Maka Allah lebih lengkap alasan kamu takuti jika memang kamu orang-orang yang beriman.(9. dan Dia akan hinakan mereka serta menolong kamu melawan mereka dan Dia akan memuaskan shudur kaum mu’minin.16) Tidak akan orang-orang musyrik meramaikan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan karakter kafir atas diri-diri mereka. padahal Allah belum ketahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah dan tidak rasul-Nya dan tidak mu’minin sebagai sahabat karib? Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan . padahal mereka yang mulai (mengganggu) kamu pada waktu pertama.15) Apakah kamu kira bahwa kamu akan dibiarkan saja. niscaya Allah akan siksa mereka dengan perantaraan kamu.(9.Tafsir Al Sulthan ketua-ketua kekufuran itu (karena) sesungguhnya mereka itu tidak ada sumpah bagi mereka supaya mereka berhenti.14) Dan Dia hilangkan kejengkelan qalbu-qalbu mereka. dan hari akhir dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah.(9. lantaran itu mudah-mudahan mereka jadi dari orang-orang yang mendapat pengenalan.12) Apakah kamu tiak mau memerangi orang-orang yang sudah pecahkan sumpah mereka dan hendak keluarkan rasul.(9. dan Allah akan beri tobat kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ‘Aliimun Hakiim. Apakah kamu takut kepada mereka.

(9. karena siapa dari antara kamu menjadikan mereka ketua. bagi mereka padanya jasa (ni’mat) yang kekal. Tidak !. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (9.(9. dan sempit bagi kamu bumi yang luas. dan Dia turunkan tentara yang DLA . kemudian kamu berpaling sambil mundur. jangan kamu jadikan bapakbapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai ketua. lebih kamu cintai dari Allah dan rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya.(9.22) (50) Hai orang-orang yang beriman.25) Kemudian Allah turunkan keamanan-Nya atas rasul-Nya dan atas orang-orang yang beriman. mereka itu tidak sama di sisi Allah.19) Orang-orang yang beriman. tetapi tidak berfaedah bagi kamu sedikitpun.(9. karena Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang meliwati batas”. jika mereka lebihkan kekufuran daripada iman. maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim. ketika kamu sombong dengan banyaknya kamu.(9.(9.Tafsir Al Sulthan Allah ?.20) Rabb mereka menggembirakan mereka denan pengaturan dari-Nya dan kesukaan dan surga-surga. maka tunggulah. karena sesungguhnya Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang.21) Hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya. dan berhijrah dan berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka untuk mereka pangkat yang paling tinggi di sisi Allah.24) Sesungguhnya Allah telah tolong kamu di beberapa banyak tempat dan pada peperangan Hunain.23) Katakanlah: ”Jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu dapati dan perdagangan yang kamu takut mundurnya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. sampai Allah datangkan urusan-Nya. dan itulah mereka orang yang mendapat kemenangan.

27) (51) Hai orang-orang yang beriman. maka Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-Nya jika Dia mau.29) Dan berkata orang-orang Yahudi : ”Uzair itu anak Allah”. dan Dia siksa orang-orang yang kafir. padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah kepada Satu Yang Dita’ati. walau dibenci oleh orang-orang kafir. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. tetapi Allah tidak mau melainkan menyempurnakan cahaya-Nya. menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu.26) Kemudian Allah memberi taubat sesudah itu.(9. dan jika kamu takut kepapaan. dan tidak memakai peraturan yang lengkap dari orang-orang yang diberi kitab hingga mereka bayar jizyah dengan tangan dalam keadaan merendah diri. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(9. dan berkata orang-orang Nasrani: ”Al-Masih itu anak Allah”. dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya.(9. walau dibenci oleh orang-orang musyrik.31) Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.Tafsir Al Sulthan kamu tidak lihat dia. Sesungguhnya Allah ’Aliimun-Hakiim. Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka.(9. kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Almasih anak Maryam.32) Dia Yang mengutus rasul-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap untuk membukanya atas peraturan setiapnya.28) Perangilah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir. (9. Subhaana Dia dari apa yang mereka sekutukan.(9.33) DLA .(9.(9.30) Mereka jadikan guru-guru mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Arbaab dari selain Allah. sesungguhnya orang musyrik itu najis. bagaimana mereka dapat dipalingkan ?. mudah-mudahan Allah binasakan mereka. lantaran itu tidak boleh mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang kafir.

34) Pada hari akan dipanggang dia atas neraka jahannam. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kaaffah sebagaimana mereka memerangi kamu secara kaaffah. dari padanya 4 yang haram. Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka yang jelek.Tafsir Al Sulthan (52) Hai orang-orang yang beriman. lalu diseterikakan dengannya ke dahi mereka dan rusuk mereka dan belakang mereka.37) (53) Hai orang-orang yang beriman. (9.36) Sesungguhnya memundurkan (larangan) itu tidak lain melainkan menambah kekufuran yang dengannya tersesat orang-orang kafir. 12 syahru dalam Kitab Allah pada hari Dia menciptakan Langit dan Bumi.38) Kalau kamu tidak pergi berperang Dia akan azab kamu dengan azab yang pedih. dan Dia akan gantikan satu kaum yang lain DLA . lantaran itu rasakanlah apa yang kamu timbun”. mengapa jika dikatakan kepada kamu: ”Berperanglah di jalan Allah”. kamu beratkan badan kamu ke bumi?. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka belanjakan dia di jalan Allah. lalu mereka halalkan apa yang Allah haramkan.(9. maka jangan kamu aniaya diri-diri kamu padanya. Apakah kamu suka penghidupan dunia dari akhirat. dan mereka menghalangi dari jalan Allah. (sambil dikatakan): ”Ini apa yang kamu timbun untuk diri kamu. mereka halalkan dia dalam satu tahun dan mereka haramkan dia dalam satu tahun untuk genapkan bilangan yang diharamkan oleh Allah. memakan harta manusia dengan bathil. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbakti.35) Sesungguhnya bilangan syahru di sisi Allah.(9.(9.(9. Itu peraturan yang resmi berdiri. sesungguhnya kebanyakan dari guru-guru dan pendeta-pendeta. padahal kehidupan dunia terhadap akhirat tidak lain melainkan sedikit.

tidak akan minta izin kepada mu dari berperang dengan harta dan diri mereka.39) Jika kamu tidak mau menolong dia.41) Jika seruan mu kepada satu benda yang dekat dan perjalanan yang pendek. lalu Allah turunkan ketenangan atasnya dan Dia kuatkan dia dengan tentara yang kamu tidak lihat.(9.Tafsir Al Sulthan dari kamu. dan Allah ’Aziizun Hakiim. ketika orang-orang kafir keluarkan dia.40) Pergilah dengan keadaan ringan dan berat dan berperanglah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. maka sesungguhnya Allah telah tolong dia.(9.44) Hanya yang akan minta izin kepada mu itu ialah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir dan raguragu qalbu-qalbu mereka. serta Dia jadikan kalimat orangorang kafir di bawah. mengapa engkau izinkan mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau tahu orang-orang yang berdusta. Mereka binasakan diri-diri mereka. padahal ia yang kedua dari yang dua. tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orangorang yang berdusta.(9.42) Allah memberi maaf kepada mu. karena yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu ketahui. sedangkan kamu tidak bisa membahayakan dia sedikitpun. ketika dua-duanya dalam gua.(9.45) DLA .(9. tentu kami akan keluar bersama kamu”.43) Orang-orang yang beriman kepada karakter Allah dan hari akhir. sesungguhnya Allah bersama kita”. niscaya mereka ikut mu. tetapi perjalanan itu jauh untuk mereka dan mereka akan bersumpah dengan karakter Allah: ”Jika kami bisa.(9. ketika ia berkata kepada kawannya: ”Jangan engkau berduka.(9. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. dan kalimat Allah dia yang tinggi . karena Allah mengetahui karakter orang yang berbakti. lantaran itu mereka akan bingung di dalam keraguan mereka.

dan mereka bolak-balikkan urusan bagi mu.51) Katakanlah: ”Bukankah tidak kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua kebaikan ?. tetapi Allah mengetahui karakter orang-orang yang zalim. tentu mereka akan sediakan baginya persediaan.47) Sesungguhnya mereka telah adakan fitnah lebih dahulu. dan jika kecelakaan mengenai mu. (hal itu) tidak menyenangkan mereka.(9. tidaklah mereka menambah untuk kamu melainkan kerusakan. lantaran itu Dia halangi mereka. Dia penolong kami dan atas Allah hendaknya orang beriman bertawakal”.46) Kalau mereka keluar bersama kamu.(9.(9.(9. sambil berkata:”Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal”.52) DLA .(9.50) Katakanlah: ”Tidak akan mengenai kami. oleh karena itu tunggulah (karena) sesungguhnya kami menunggu bersama kamu”. sehingga datang yang lengkap dan terungkap urusan Allah.49) Jika kebaikan mengenai kamu. tetapi Allah tidak suka mereka keluar.(9.(9. lantaran di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka.Tafsir Al Sulthan Dan kalau mereka mau keluar. sedangkan yang kami tunggu untuk kamu ialah supaya Allah kenakan kamu azab dari sisi-Nya atau (kenakan azab) dengan (perantaraan) tangan-tangan kami. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah menjaga diri kami lebih dahulu”. melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami. dan mereka akan bersegera masuk antara kamu sambil mengadakan fitnah untuk kamu. sedang mereka tidak suka. dan mereka berpaling dalam keadaan girang.48) Dan di antara mereka ada orang yang berkata: ”Izinkanlah aku dan jangan fitnah aku” Bukankah dalam fitnah mereka telah jatuh ? Dan sesungguhnya jahannam itu akan mengepung karakter orang-orang kafir.

(9.(9.(9.56) Jika mereka dapat tempat berlindung.54) Oleh karenanya. atau gua-gua. (9. atau tempat masuk. sesungguhnya kepada Allah kami menuju”.(9. yaitu jika mereka diberi sebagian darinya mereka merasa senang. dan orangorang yang berhutang.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Belanjakanlah harta kamu dengan ridha atau dengan terpaksa. tentu mereka berpaling kepadanya dalam keadaan mereka bersegera. dan tidak berinfaq melainkan dengan terpaksa. sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan supaya hilang diri-diri mereka sedang mereka di dalam kekufuran.58) Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata: ”Cukuplah Allah bagi kami.59) Sedekah-sedekah itu tidak lain melainkan untuk fakir dan miskin dan pengurus sedekah dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya dan untuk memerdekakan hamba-hamba. tiba-tiba mereka marah. karena sesungguhnya adalah kamu kaum yang fasiq”.57) Dan sebagaian dari mereka ada yang mencelamu dalam sedekah. jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. tetapi mereka itu satu kaum yang terpisah.53) Dan tidak ada yang mencegah dari diterima infaq-infaq mereka itu melainkan karena mereka mengkufuri karakter Allah dan karakter rasul-Nya. dan jika tidak diberi sebagian daripadanya.55) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. padahal mereka tidak dari kamu. tetapi tidak akan diterima dia dari kamu. bahwa sesungguhnya mereka dari golongan kamu. serta tidak mendatangkan sholat melainkan mereka malas. (9. dan di jalan Allah dan orang pelayaran DLA . Dia dan rasul-Nya akan beri kepada kami kelebihan-Nya.(9.

64) Dan jika engkau bertanya kepada mereka.66) Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. (9. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. sebagian dari mereka dengan sebagiannya. dengan keadaan kekal di dalamnya.(9. tentu mereka akan menjawab: ”Kami hanya bergurau dan bermain-main”. ia mengimani karakter Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman dan pengaturan untuk orang-orang yang beriman dari kamu”.(9.Tafsir Al Sulthan satu kewajiban dari Allah. yang demikian itu kehinaan yang panjang. tentu kami akan azab segolongan. dan mereka genggam tangan mereka.(9. Katakan: ”Perolok-olokkanlah. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. Jika kami maafkan segolongan dari kamu.(9. karena sesungguhnya Allah akan lahirkan apa yang kamu takuti”.(9.(9.65) Jangan kamu tunjukkan alasan. padahal Allah dan rasul-Nya lebih patut mereka sukakan jika mereka beriman. Katakan: ”Pendengar kebaikan bagi kamu. sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. karena adalah mereka itu orang-orang yang berdosa.60) Dan dari antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: ”Ia itu pendengar”. Katakan: ”apakah karakter Allah dan ayat-ayat-Nya dan rasulNya kamu perolok-olokkan ?” . mereka suruh berbuat kejahatan dan larang dari mengerjakan kebaikan. mereka lupa kepada Allah.63) Orang-orang munafik itu takut kalau-kalau akan diturunkan atas mereka satu bentuk yang mengabarkan kepada mereka karakter apa-apa dalam qalbu-qalbu mereka.61) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu untuk menyukakan kamu. Dan orang-orang yang menyakiti rasul Allah bagi mereka azab yang pedih. lantaran DLA .62) Tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang melawan Allah dan rasul-Nya.

sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim.71) Allah telah berjanji kepada mu’minin laki-laki dan perempuan akan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.68) Seperti orang-orang yang sebelum kamu. oleh karena itu. ia itu cukup bagi mereka. maka kamu pun telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana bersenang-senang orang-orang yang dari sebelum kamu dengan bagian mereka. karena tidak sekali-kali Allah menganiaya mereka. kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan kaum Ibrahim dan penduduk Madyan dan negeri yang sudah dibinasakan ?. mereka menyuruh kerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan jahat. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya. itulah mereka yang Allah beri pengaturan kepada mereka. serta mendirikan sholat dan memberikan zakat. sedang keridhaan dari Allah adalah lebih menyolok.70) Dan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian. Mereka itu orang yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat.(9. sesungguhnya orang-orang munafik orang-orang yang meliwati batas.72) DLA .69) Tidakkah telah datang kepada mereka kabar orang-orang yang sebelum mereka.67) Allah telah janjikan bagi laki-laki dan perempuan perempuan yang munafik dan orang-orang kafir neraka jahannnam dengan keadaan mereka akan kekal padanya. Kamu telah permainkan seperti (permainan) yang dipermainkan oleh mereka.Tafsir Al Sulthan itu Dia lupakan mereka. dan tempat-tempat yang baik dalam surga yang kekal.(9. Allah kutuk mereka dan adalah bagi mereka azab yang tetap. (9. hal keadaan mereka kekal padanya. Itu dia kemenangan yang panjang.(9. mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka. adalah mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak cucu. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan pembuktian. dan mereka itulah orang-orang yang rugi.(9.(9.

77) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan omongan rahasia mereka. jadilah mereka bakhil pada (mengeluarkan)nya. padahal sesungguhnya mereka telah lahirkan kalimat kufur. dan mereka tidak benci.(9. dan jelek tempat kesudahan.73) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah bahwa mereka tidak berkata.(9. tentu kami akan sedekahkan dan tentu kami jadi daripada orang-orang yang baik.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi.75) Tetapi ketika Allah beri kepada mereka dari kelebihan-Nya. dan mereka mau apa yang mereka tidak bisa dapat. Allah akan azab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan akhirat.(9. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(9.76) Maka Allah sebabkan adanya nifaq dalam qalbu-qalbu mereka kepada hari mereka bertemu Dia lantaran mereka menyalahi janji Allah yang mereka telah janjikan (kepada)-Nya dan lantaran mereka berdusta. Allah akan balas mengejek mereka.78) Orang-orang yang mencela kaum mu’min yang bersedekah dengan kemauan sendiri dan yang tidak dapat melainkan sekedar kekuatannya. melainkan karena Allah dan Rasul-Nya katakan mereka dengan kelebihan-Nya. adalah baik bagi mereka. dan tidak ada bagi mereka pembantu-pembantu di bumi dan tidak ada penolong. dan mereka kufur sesudah mereka islam.(9.79) DLA .(9. serta mengejek mereka itu. dan mereka membalik belakang dalam keadaan berpaling . perangilah kafir-kafir dan munafik-munafik dan berlaku Ghilazhlah atas mereka. Tetapi jika mereka tobat.(9. dan jika mereka berpaling.74) Dan dari antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: ”Sesungguhnya jika ia beri kami dari kelebihan-Nya. dan sesungguhnya Allah Mengetahui perkara-perkara Ghaib. dan tempat mereka ialah jahannam.

hendaklah kamu mengimani karakter Allah dan berjuang bersama rasul-Nya.80) Orang-orang yang ditinggalkan itu girang dengan ketinggalan mereka di belakang rasul Allah. oleh karena itu duduklah sekarang bersama orang yang tinggal”. maka orang-orang yang kaya dari antara mereka minta izin DLA . Katakan: ”Api neraka lebih panas lagi” jika mereka mengerti. 70 kali. padahal mereka kufur. (9. Itu karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter Allah dan rasul-Nya. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang fasik. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.82) Maka sekiranya Allah kembalikan kamu kepada satu golongan dari antara mereka lalu mereka minta izin kepada mu untuk keluar.81) Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak. karena sesungguhnya Allah hendak siksa mereka dengan karakternya di dunia dan supaya hilang diri-diri mereka.(9.(9. karena sesungguhnya mereka itu mengkufuri karakter Allah dan rasulNya dan mereka mati padahal mereka orang-orang fasiq.(9.84) Dan jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anakanak mereka. karena sesungguhnya kamu telah suka duduk mula-mulanya.83) Dan jangan sekali-kali engkau sholat atas seorang dari mereka yang mati dan jangan engkau berdiri atas kuburannya.85) Dan apabila diturunkan satu bentuk. maka katakanlah: ”Kamu tidak akan keluar bersama ku selama-lamanya dan kamu tidak akan memerangi musuh bersama ku.Tafsir Al Sulthan Mintakanlah ampun bagi mereka atau jangan engkau mintakan ampun bagi mereka.(9. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka. maka tidak Allah akan ampunkan mereka. karena mereka tidak suka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah dan mereka berkata: ”Jangan kamu pergi waktu panas”.(9.

Tafsir Al Sulthan kepada mu sambil mereka berkata: ”Tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk”. maka mereka tidak tahu.91) Dan tidak ada kesalahan atas orang-orang yang ketika datang kepada mu.(9.(9. (9.86) Mereka suka supaya mereka (tinggal) bersama-sama orangorang yang tinggal.92) Hanya ada jalan atas orang-orang yang minta izin kepada mu. mereka suka. tetapi tinggallah orangorang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka satu azab yang pedih.88) Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka berpaling sambil mata-mata mereka mengalirkan air mata. padahal mereka kaya.(9.(9. karena telah ditutup qalbu mereka.(9.90) Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah dan atas orang-orang yang sakit dan tidak atas orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk diinfaqkan. apabila mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya. untuk engkau beri kepada mereka kendaraan.(9. maka mereka tidak mengerti. supaya mereka tinggal bersama orang-orang yang tinggal.89) Dan datang orang-orang yang teledor dari antara penduduk asli supaya diberi izin kepada mereka.87) Tetapi rasul dan mereka yang beriman bersamanya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dan mereka itu akan mendapat beberapa kebaikan dan merekalah orang-orang yang berbahagia.(9. Itu kemenangan yang panjang. tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik dan adalah Allah Ghafuurur-Rahiim. bahwa mereka tidak mempunyai kemapuan yang mereka infaqkan. karena dukacita. lalu Allah tutup atas qalbu mereka.93) JUZ’ Ke-11 DLA . mereka kekal padanya. aku berikan kepada kamu”. engkau berkata: ”Aku tidak dapati kendaraan yang akan.

Tafsir Al Sulthan Mereka akan tunjukkan uzur mereka kepada kamu. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(9. maka kalau kamu suka kepada mereka. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. supaya kamu suka kepada mereka. karena sesungguhnya Allah telah terangkan kepada kami hal-hal kamu dan Allah serta rasul-Nya akan buktikan amal kamu. dan tempat kembali mereka jahannam.(9.(9. Katakanlah: ”Jangan kamu tunjukkan uzur . atas merekalah peredaran jelek.98) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. dan Allah ’Aliimun-Hakiim. Allah akan masukkan mereka dalam pengaturan-Nya.96) Penduduk asli lebih keras kekufuran dan kenifakan dan lebih pantas tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasul-Nya. dan orang-orang yang turut mereka dalam kebaikan itu Allah suka dari mereka dan mereka suka DLA .95) Mereka akan bersumpah kepada kamu. dan Allah Samii’un-’Aliim.97) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang menganggap apa yang mereka infaqkan sebagai denda sambil menunggu peredaran zaman atas kamu.94) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka. kami tidak akan percaya kepada kamu. sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum yang fasiq. ketika kamu kembali kepada mereka. Ketahuilah sesungguhnya dia sebagai pendekatan untuk mereka. supaya kamu berpaling dari mereka lantaran itu. berpalinglah dari mereka. sesungguhnya Allah GhafuururRahiim.(9. dan mengambil apa yang mereka infaqkan sebagai pendekat diri di sisi Allah dan penghormatan kepada rasul.99) Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula dari antara muhajirin dan anshar. karena sesungguhnya mereka itu kotor. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.(9.(9.

sesungguhnya sholat mu ketenangan bagi mereka. Kami kenal mereka.(9. Mereka campurkan amal yang baik dengan yang jelek.105) Dan orang-orang yang lain itu dimundurkan kepada urusan Allah maupun Dia azab mereka ataupun Dia beri ampun atas mereka.(9.104) Dan katakanlah: ”Beramallah karena nanti Allah dan rasul-Nya dan Mu’minin mengetahui amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.(9. kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang panjang. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(9. melainkan kebaikan”. serta Dia janjikan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mudahmudahan Allah ampunkan mereka.(9.Tafsir Al Sulthan dari-Nya.(9. DLA . merka kekal padanya selamalamanya. Engkau tidak tahu mereka. mereka telah biasa di dalam kenifakan. lalu Dia kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang sudah kamu kerjakan. tetapi mereka akan bersumpah:”Tidak kami maukan.100) Dan di antara orang-orang sekeliling kamu dari penduduk asli ada beberapa munafiqin dan sebagian dari penduduk Madinah. dan Allah Samii’un ’Aliim. dan sholatkanlah atas mereka.102) Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. dan bahwa sesungguhnya Dia At-Tawwaabur-Rahiim.103) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.106) Dan (begitu juga) mereka yang adakan masjid untuk mengganggu karena kufur dan untuk memecah belah Mu’minin dan sebagai tempat intipan bagi orang-orang yang dahulu telah memerangi Allah dan rasul-Nya. Kami akan azab mereka dua kali.101) Dan yang sebagian lainnya mengakui akan dosa-dosa mereka.(9. Itu kemenangan yang panjang.

(9.(9.111) Orang-orang yang bertobat yang beribadat.(9. lebih lengkap bahwa kamu berdiri padanya. lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-Nya. lalu ia membawa dia jatuh ke dalam api jahannam. dan yang melarang dari kejahatan. yang rukuk.(9. padanya beberapa lakilaki yang cinta bahwa mereka jadi bersih. karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih dari Allah ?. yang melakukan praktik. Itu dia kemenangan yang panjang.110) Sesungguhnya Allah telah membeli dari mu’minin diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sesungguhnya bagi mereka surga. dan gembirakanlah Mu’minin.(9.(9. dan yang menjaga batas-batas Allah. dan Allah cinta kepada oran-orang yang bersih. yang sujud. mereka berperang di jalan Allah.107) Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya. walau mereka itu kaum kerabat yang dekat.Tafsir Al Sulthan padahal Allah saksikan bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta.113) DLA .108) Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas ketekunan dari Allah dan kesukaan-Nya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya atas tepi jurang yang dalam. lalu mereka membunuh dan terbunuh sebagai satu perjanjian yang lengkap di dalam Taurat dan Injil dan Alquran.112) Tidak boleh Nabi dan orang yang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik.(9. yang melakukan ekspedisi. sesudah terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu ahli jahiim. karena masjid yang didirikan atas ketekunan dari hari yang pertama.109) Senantiasalah bangunan mereka yang mereka bangun menimbulkan keraguan di dalam Qalbu-Qalbu mereka. dan Allah ’Aliimun Hakiim. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. kecuali bahwa terpotong-potong qalbu-qalbu mereka. yang menyuruh berbuat kebaikan.

Dia menghidupkan dan mematikan. maka ia memerdekakan diri darinya. Yang demikian karena tidak akan mengenai mereka dahaga dan tidak penat dan tidak lapar di jalan Allah. dan hendaklah kamu ada bersama orang-orang yang cerdas. dan tidak mereka menginjak tempat yang bisa membikin orang-orang kafir marah dan tidak mereka dapat apa-apa kepayahan dari musuh.118) (54) Hai orang-orang yang beriman. sesudah hampir terbalik qalbu sebagian dari mereka. kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi.114) Dan tidak sekali-kali Allah melupakan satu kaum sesudah Dia beri pengenalan.119) Tidak penduduk Madinah dan orang-orang sekeliling mereka dari penduduk asli boleh ketinggalan dari rasul Allah. tetapi ketika ternyata baginya. kecuali setelah Dia buktikan bagi mereka apa yang semestinya mereka tekuni.(9. bahwa bapaknya musuh bagi Allah. (9.(9.(9. melainkan ditulis untuk mereka. padahal ia begitu luas. lantaran itu amal yang saleh. Sesungguhnya Allah Dia At-Tawwaabur-Rahiim.115) Sesungguhnya Allah. kemudian Dia terima tobat atas mereka.117) Dan tiga orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena perjanjian yang ia janjikan kepadanya.(9. sesungguhnya Dia kepada karakter mereka Ra-uufur-Rahiim. Dan tidak mereka jauhkan diri mereka daripada dirinya.116) Sesungguhnya Allah telah ampunkan Nabi dan Muhajirin dan Anshar yang ikut dia pada waktu kesusahan. tekunilah Allah. DLA . Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. sesungguhnya Ibrahim adalah La Awwaahun Haliim. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.(9. dan sempit atas mereka diri-diri mereka. kemudian Dia terima tobat atas mereka supaya mereka kembali. dan mereka sangka bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepada-Nya.

(9. dan mereka mati. satu waktu atau dua waktu. mereka bertambah kekotoran atas kekotoran mereka itu. seungguhnya Allah bersama orang yang berbakti. melainkan ditulis bagi mereka. lalu mereka ancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka bisa yahdzarun.124) Dan adapun orang-orang yang dalam qalbu mereka ada penyakit.(9. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.120) Dan tidak mereka infaqkan satu infaq yang kecil dan tidak infaq yang menyolok dan tidak mereka melintas di suatu lembah.127) Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu.126) Dan apabila diturunkan satu bentuk. (itu) karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.(9.123) Dan apabila diturunkan satu bentuk. tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian(saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka.(9. DLA . (9. kemudian mereka berpaling pergi. dan hendaklah mereka dapati pada kamu ghilzhoh.Tafsir Al Sulthan karena sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orangorang yang berbuat kesetiaan.(9. maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian. kemudian mereka tidak mau tobat dan tidak mereka mau ingat ?. maka dari antara mereka ada yang bertanya: ”Siapakah dari antara kamu yang ditambah imannya oleh ini ?”. padahal mereka kafir.122) (55) Hai orang-orang yang beriman.121) Dan tidak patut Mu’minin keluar semuanya. agar Allah balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang ada mereka kerjakan. perangilah orang-orang yang di sekitar kamu dari orang-orang yang kafir.(9. ”Adakah siapa-siapa melihat kamu?”.125) Dan tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka dicoba pada tiap tahun. supaya mereka menerima pelajaran dalam peraturan. Penakluk atasnya apa yang kamu susahkan. Maka adapun orang yang beriman bertambah iman mereka sambil mereka bergembira.(9. Dan ketahuilah.

(9. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia.129) DLA .(9. atas-Nya aku bertawakal.Tafsir Al Sulthan inginkan kebaikan atas kamu dan kepada orang beriman Rauufur-Rahiim. dan Dia Rabbul ’Arsyil ’azhiim. katakanlah: ”Cukuplah Allah bagi ku.128) Maka sekiranya mereka berpaling.

Lam . 109 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(10.3) Kepada-Nyalah tempat kembali kamu semuanya. Tidak Allah ciptakan itu melainkan dengan karakter yang lengkap. sebagai perjanjian Allah yang lengkap. Berkata orang yang kafir: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. untuk Dia beri upah orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan adil.2) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi di dalam 6 hari. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan. apa kamu tidak mau ingat ?.Surat Yunus (Nabi Yunus As) Surat ke-10. bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih dengan sebab apa yang ada mereka kufur.Tafsir Al Sulthan 10. kemudian mengembalikannya. maka sembahlah Dia. Ra }.(10. Dia jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengetahui.0) {Alif. Itulah ayat-ayat Tulisan yang bijaksana.(10. Tidak dari pertolongan melainkan dari setelah izin-Nya. bahwa bagi mereka kedudukan yang benar di sisi Rabb mereka.(10. dan orang-orang yang kafir.5) DLA . dan mengukurkannya tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.(10. kemudian berada atas ’Arsy mengatur urusan.4) Dia Yang menjadikan matahari terang dan bulan bercahaya.1) Apakah manusia merasa ajaib bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka bahwa: ”Ancamlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(10.

Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami di dalam kebingungan kesesatan mereka.8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih Rabb mereka beri pengenalan kepada mereka dengan karakter iman mereka.(10.(10.10) Dan kalau Allah bersegera bagi manusia sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan. ia berdo’a kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.(10.11) Dan apabila kesusahan mengenai manusia. mengalir dari bawah mreka sungaisungai di dalam surga penuh jasa (ni’mat). niscaya dihabiskan ajal mereka.(10. tetapi mereka DLA .(10. demikianlah dinampakkan baik kepada mereka orang-orang yang meliwati batas itu apa yang mereka kerjakan. ia berjalan seolaholah ia tidak pernah berdo’a kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang mengenainya.12) Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa qurun dari sebelum kamu.6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan suka dengan kehidupan dunia dan tentram dengannya dan orang-orang yang mereka dari ayatayat kami berlaku lalai.(10.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam perselisihan malam dan siang dan apaapa yang diciptakan Allah di Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk kaum yang tekun. ketika mereka berlaku aniaya.9) Seruan mereka padanya Subhana Engkau wahai Allah kami” dan pujian mereka padanya ”Salam” dan di akhir seruan mereka bahwa ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Seluruhnya”. maka ketika kami hilangkan daripadanya kesusahannya.7) Itulah mereka tempat mereka api sebab karakter apa yang ada mereka usahakan.(10.

(10.13) Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifahkhalifah) di bumi dari sesudah mereka. tentu aku tidak bacakan dia atas kamu. melainkan ummat yang satu. sesungguhnya tidaklah berbahagia orang-orang yang berdosa. Katakanlah:”Tidak ada hak bagi ku menggantinya dari kemauan diri ku.19) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabb nya ?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya hal DLA . dan tidak manfa’at kepada mereka dan mereka berkata: ”Mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah”. Katakan: ”Apakah kamu mau kabarkan kepada Allah karakter apa yang dia tidak tahu di langit dan tidak di bumi ?”. untuk kami lihatkan bagaimana kamu bekerja.(10. maka mereka berselisih. azab hari yang panjang .(10. (10.16) Lantaran itu bukankah tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang ada-adakan atas Allah dusta dan mendustakan karakter ayat-ayat-Nya. Dan kalau tidak terdahulu kalimat dari Rabb mu. (10.Tafsir Al Sulthan tidak mau percaya. Sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. sesungguhnya aku sudah tinggal pada kamu satu masa yang panjang sebelum ini .(10.17) Dan mereka sembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menyusahkan mereka. tidak aku ikuti melainan apa yang diwahyukan kepada ku.(10.14) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami sebagai bukti berkata orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami: ”Datangkanlah karakter bacaan selain ini atau ganti dia”. niscaya diberi keputusan antara mereka dalam apa padanya mereka perselisihkan. dan tidak Dia tunjukkan kepada kamu karakternya. demikian kami balas kaum yang berdosa. Subhaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.18) Dan tidak ada manusia.15) Katakanlah: ”Kalau Allah mau. tidakkah mau kamu mengerti ?”.

(10. dan mereka senang dengannya. ”Hai manusia. Demikian kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau berfikir.24) DLA . sesungguhnya kejahatan kamu itu tidak lain melainkan atas diri-diri kamu sendiri.Tafsir Al Sulthan ghaib hanya kepunyaan Allah. dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya. niscaya kami dari orang-orang yang bersyukur”. maka tungguhlah sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu”.21) Dia Yang menjalakan kamu di darat dan laut. maka kami jadikan dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ada. tiba-tiba ada pada mereka tipu daya di dalam ayat-ayat kami.23) Perumpamaan kehiduppan dunia tidak lain melainkan seperti air yang kami turunkan dia dari langit lalu bercampur karakternya dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu. sesungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa tipu daya yang mereka kerjakan. mereka seru Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan: ”Jika engkau selamatkan kami dari ini. maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.(10.22) Maka setelah Dia selamatkan mereka. tiba-tiba mereka meliwati batas di bumi dengan tidak yang lengkap. Datanglah kepadanya angin yang keras dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan. Hingga bumi telah menampakkan perhiasannya dan terhias dia dan disangka oleh ahlinya sesungguhnya mereka bisa Berkuada atasnya. Katakanlah: ”Allah lebih lekas tipu daya. Datang urusan kami pada waktu malam atau siang.(10. perhiasan kehidupan dunia. dari sesudah kesusahan(penjajahan) yang mengenai mereka.(10.(10.20) Dan apabila kami rasakan kepada manusia satu pengaturan (kemerdekaan). hingga ketika kamu di dalam kapal dan menjalankan mereka dengan angin yang baik.

dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang yang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ?”.(10.(10. dan akan mengenai mereka kehinaan tidak ada bagi mereka perlindungan dari siksa Allah.(10. yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu”. maka katakanlah: ”Maka itu apakah kamu tidak mau berbakti ?”.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan dan Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.29) Di sanalah akan merasa tiap-tiap diri apa yang ia telah kerjakan. kamu dan sekutu-sekutu kamu”. seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gulita. kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musyrik:”Tinggallah di tempat kamu. Maka mereka akan berkata: ”Allah”. serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan.(10.(10.30) Katakan: ”Siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?.28) ”Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu. serta hilanglah dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.(10.27) Dan pada hari kami himpun mereka semua. mereka itulah ahli neraka yang di dalamnya mereka akan kekal. karena dikembalikan mereka kepada Allah Penolong mereka Yang lengkap.26) Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan kejahatannya sebanding dengan itu. lalu kami pisahkan antara mereka dan berkata sekutu mereka:”Tidak pernah kamu sembah kami”. mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya.25) Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu (disediakan) kebaikan dan tambahan.(10.31) DLA .

32) Seperti itu berlaku kalimat Rabb mu atas orang-orang yang fasiq.34) Katakan:”Adakah dari sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa memberi pengenalan kepada yang lengkap?”.(10. kemudian Dia mengembalikannya.(10. maka itu bagaimana kamu dipalingkan?”. Seperti itu telah mendustakan orang-orang DLA .Katakan: ”Allah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap. sesungguhnya mereka tidak beriman. bagaimana kamu mengambil keputusan ?. maka apakah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap itu lebih patut diturut ataukah yang tidak bisa memberi pengenalan kecuali sesudah diberi pengenalan ?” Mengapa kamu.37) Atau mereka mau berkata: ”Ia ada-adakan dia ?”. sesungguhnya sangkaan tidak bisa mengalahkan dari yang lengkap sedikitpun.33) Katakan: ”Adakah dari antara sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa mengadakan ciptaan kemudian mengambalikannya?” Katakan: ”Allah Yang mengadakan ciptaan.(10.38) Bahkan mereka mendustakan karakter apa-apa yang mereka belum liputi karakter ilmunya dan belum datang kepada mereka takwilnya. tetapi mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan Kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta. sesungguhnya Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(10. maka kemana kamu dipalingkan”.(10.35) Dan tidak mengikut kebanyakan mereka melainkan sangkaan. (10.36) Dan tidak Alquran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah.(10. Katakan: “Buatlah satu bentuk seperti itu dan panggillah siapa-siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika kamu orang-orang yang benar”.Tafsir Al Sulthan ”Maka itu untuk kamu Allah Rabb kamu Yang Lengkap. maka bukankah setelah yang lengkap melainkan kelupaan.

tetapi apakah engkau bisa bikin mendengar orangorang yang tuli walau mereka tidak mau mengerti ?.41) Dan sebagian dari mereka ada yang datang mendengarkan kepada mu. jika memang kamu orang-orang yang benar”.43) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun. mereka seolaholah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang. maka apakah engkau bisa memberi pengenalan orang-orang yang buta.Tafsir Al Sulthan yang dari sebelum mereka.48) DLA .(10.(10. kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan”.(10. walau mereka tidak mau melihat ?.44) Dan pada hari yang Dia akan himpun mereka. maka kepada kami tempat kembali mereka. dan bagi kamulah amal kamu.39) Dan sebagian dari mereka mengimani karakternya.(10.47) Dan mereka bertanya:”Kapan akan terjadi perjanjian ini.(10.40) Dan jika mereka mendustakan mu. maka katakanlah: ”Bagikulah amalku.(10. dan Rabb mu lebih mengetahui karakter orang-orang yang berbuat kerusakan. dan sebagian dari mereka tidak mengimani karakternya.45) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima mu.(10. tetapi manusia menganiaya diri-diri mereka sendiri. maka lihatlah bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang zalim.(10. sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukan mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.(10.42) Dan sebagian dari mereka ada yang melihat kepada mu. dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya.(10. mereka akan berkenal-kenalan antara mereka. kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. maka apabila datang rasul mereka.46) Dan bagi tiap ummat ada rasulnya.

52) Dan mereka akan bertanya kepada mu:”Apakah betul dia?” Katakanlah: “Ya. ketika mereka lihat azab. tetapi dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. dan ketahuilah bahwa perjanjian Allah itu Lengkap tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.50) “Apakah kemudian. dan obat untuk apa yang di dalan shudur. jika datang kepada kamu azab-Nya pada waktu malam dan siang?”. Sekarangkah ?.(10. sesungguhnya dia yang lengkap dan kamu tidak bisa terlepas darinya” .(10.(10.51) Kemudian akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: “Rasakanlah azab yang kekal. kamu akan percaya kepadanya ?. sesungguhnya telah datang kepada kamu nasehat dari Rabb kamu. padahal sesungguhnya kamu telah minta dilekaskan dia ?”. Tiap ummat ada ajalnya. apabila sudah kejadian ?.(10. Apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdosa itu ?”. maka tidak bisa mereka minta diundurkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan”.(10.53) Dan walau tiap tiap diri yang zalim memiliki apa-apa yang di bumi tentu ia jadikan tebusan. dan mereka sembunyikan sesalan mereka. demi Rabb mu.(10.54) Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi. apabila datang ajal mereka.(10.49) Katakanlah: “Tidakkah kamu lihat.57) DLA .55) Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan dan kepadanya kamu akan dikembalikan.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Aku tidak memiliki bagi diriku bahaya dan tidak manfa’at.56) Hai manusia.(10. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah.(10. bukankah kamu tidak dibalas melainkan dengan karakter apa-apa yang kamu telah usahakan ?”. dan pengenalan dan pengaturan untuk orang yang berpendirian teguh.

62) Orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti.(10.59) Dan apakah sangkaan orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tentang hari qiyyamah?.(10. DLA . ia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru dari selain Allah. maka kamu jadikan darinya haram dan halal?” Katakanlah: ”Adakah Allah izinkan untuk kamu atau kamu berdusta atas Allah ?’. Sesungguhnya Allah Yang mempunyai kelebihan atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. dan tidak terluput dari Rabb mu dari seumpama debu di bumi dan tidak di langit .(10.64) Dan jangan omongan mereka itu menyusahkan mu.(10.58) Katakanlah: ”Apa kamu tidak lihat apa yang diturunkan oleh Allah untuk kamu dari rizki. Maka dengan itu hendaklah mereka bergirang . melainkan kami jadi saksi atas kamu ketika kamu tertarik kepadanya. tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah.65) Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka. Itu dia kemenangan yang panjang.(10. karena sesungguhnya Kemuliaan semuanya kepunyaan Allah.(10.63) Bagi merekalah kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat. melainkan sekutu-sekutu. Dia AsSamii’ul ‘Aliim.60) Dan tidak engkau ada dalam sesuatu (urusan) dan tidak engkau baca darinya dari Alquran dan tidak kamu kerjakan dari amalan.61) Ketahuilah. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok melainkan di dalam kitab yang membuktikan .Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Dengan kelebihan Allah dan dengan pengaturanNya”. dan tidak mereka berdukacita.(10. (10.

69) Perlengkapan di dunia. untuk kamu tinggalberdiam padanya dan siang terang. Apakah patut kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu tahu ?”. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.Tafsir Al Sulthan tidak mereka turut melainkan sangkaan dan tidak mereka melainkan menduga-duga. kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih.(10.67) Mereka berkata: ”Allah mengambil anak” Subhaana Dia. lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal.72) Tetapi mereka mendustakan dia. Tidak ada di sisi kamu dari alasan tentang ini.(10.(10. Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang diancam. Sesungguhnnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar .71) ”Maka kalau kamu berpaling. dan kami tenggelamkan orangorang yang medustakan karakter ayat-ayat kami.66) Dia yang menjadikan bagi kamu malam. Lantaran itu tetapkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu.68) Katakanlah: ”Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tidak akan mendapat kemenangan”. kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka. lantaran kekufuran mereka.(10.70) Dan bacakanlah atas mereka kabar Nuh. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Hai kaumku.(10. kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu jadi ragu-ragu untuk kamu.(10. tidaklah aku akan minta upah dari kamu. dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti. maka atas Allah lah aku bertawakal. melainkan terserah atas Allah. jika adalah kedudukan ku dan peringatan ku dengan ayat-ayat Allah berat atas kamu. Dia Yang kaya. kemudian sempurnakanlah kepada ku dan jangan kamu beri tempo kepada ku”.(10. karena aku diperintah supaya aku jadi seorang dari orangorang yang berserah diri”.73) DLA .(10. tidak ada upah ku.

(10.(10. dan supaya ada bagi mu berdua kebenaran di bumi dan tidaklah kami akan percaya kepada kamu berdua”.(10.(10. maka mereka datang kepada mereka dengan bukti. sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang yang berbuat kerusakan”. dari sisi kami. tetapi mereka sombong.(10.80) Maka ketika mereka mulai.81) Dan Allah melengkapkan Yang Lengkap dengan Kalimat-Nya walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa.75) Maka ketika datang kepada mereka yang lengkap.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami utus sesudahnya beberapa rasul kepada kaum masing-masing.82) Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan anak cucu dari kaumnya atas takut dari Fir’aun dan malaknya yang ia akan fitnahkan mereka. Musa berkata kepada mereka: ”Mulailah apa yang kamu mau mulai”. tetapi tidak mereka mau beriman kepada apa yang mereka dustakan karakternya dari sebelum ini.76) Musa berkata: ”Adakah patut kamu berkata untuk Al-Haqq yang datang kepada kamu apakah ini sihir ? padahal tidaklah akan menang ahli-ahli sihir”.77) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati bapak-bapak kami. mereka berkata: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”.78) Dan berkata Fir’aun: ”Datangkanlah kepada ku tiap ahli sihir yang pintar”. karena adalah mereka kaum yang berdosa. karena sesungguhnya Fir’aun berkuasa di DLA . Musa berkata: ”Apa yang kamu bawa itu sihir.79) Maka ketika datang ahli-ahli sihir. Seperti itu kami tutup atas qalbu-qalbu mereka yang meliwati batas.(10. sesungguhnya Allah akan batalkan dia.74) Kemudian kami utus sesudah mereka Musa dan Harun kepada Fir’aun dan malaknya dengan karakter ayat-ayat kami. (10.(10.(10.

(10. lantaran itu hendaklah kamu berdua tetap pendirian dan jangan kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu.89) Dan kami telah jadikan Bani Israel menyeberangi lautan.(10.(10.86) Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ”Hendaklah kamu berdua bikin bagi kaum kamu beberapa rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat dan dirikanlah sholat dan gembirakan orang yang beriman”.(10. karena hendak menzalimi dan hendak meliwati batas.(10. supaya mereka tidak percaya hingga mereka lihat azab yang pedih”.(10. dan aku dari orang yang menyerah diri”. binasakanlah harta mereka dan keraskanlah atas qalbu-qalbu mereka. akibatnya untuk melupakan dari jalan-Mu. sesungguhnya Dia. dan sesungguhnya dia dari orang yang meliwati batas. maka kepada-Nyalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang menyerah diri”. sesungguhnya Engkau. ia berkata:”Aku beriman.(10.Tafsir Al Sulthan bumi.85) ”Dan selamatkanlah kami dengan pengaturan Mu dari kaum yang kafir”. padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dahulu. Engkau telah beri Fir’aun dan malaknya perhiasan dan harta di kehidupan dunia.84) Lalu mereka berkata: ”Atas Allah kami bertawakal wahai Rabb kami jangan Engkau jadikan kami percobaan bagi kaum yang zhalim”. tidak ada yang dita’ati melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel.87) Dan Musa berkata: ”Rabb kami.90) ”Apa sekarang ?. Rabb kami.88) Dia berkata: ”Sesungguhnya telah diperkenankan seruan mu berdua.(10. Rabb kami. Hingga ketika ia hampir tenggelam. dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan”. maka diikuti mereka oleh Fir’aun dan tentaranya.91) DLA .83) Dan Musa berkata: ”Hai kaum ku jika kamu mengimani karakter Allah.(10.

Sesungguhnya telah datang kepada mu Yang Lengkap dari Rabb mu.92) Dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang benar dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik. tanyalah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum mu.97) Maka bukankah tidak ada satu negeri beriman lalu imannya itu memberi manfa’at kepadanya melainkan kaum Yunus ¿.(10. dan Dia adakan siksaan atas orang-orang yang tidak mengerti. hingga mereka melihat azab yang pedih. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu-ragu.96) walau datang kepada mereka tiap-tiap ayat.Tafsir Al Sulthan “Maka pada hari ini kami selamatkan mu dengan badan mu untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakang mu”. Sesungguhnya Rabb mu akan memutuskan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.(10.99) Dan tidaklah seorang diri akan beriman melainkan dengan izin Allah.(10. lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia hingga mereka jadi beriman ?. Ketika mereka beriman. maka tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan.(10.(10. tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami.(10.94) Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah.(10. tidak akan beriman.95) Sesungguhnya orang-orang yang telah lengkap atas mereka kalimat Rabb mu. kami angkat dari mereka azab kehinaan di kehidupan dunia.100) DLA .93) Maka jika engkau di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada mu. karena nanti engkau jadi orang-orang yang rugi. tentu beriman siapa yang di bumi setiap mereka semuanya.(10.98) Dan kalau Rabb mu menghendaki.(10. dan kami beri perlengkapan mereka sampai satu masa.

(10.(10.101) Maka bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan seperti hari orang-orang yang dari sebelum mereka ?. sesungguhnya aku bersama kamu dari orangorang yang menunggu”. Maka itu jika engkau kerjakan. maka sesungghnya ia lupa atasnya. dan Dia Ghafuurur Rahiim. dan orangorang yang beriman. karena tidak berguna ayat-ayat itu dan ancamanancaman itu untuk kaum yang tidak percaya”. maka tidaklah ada yang bisa menolak kelebihan-Nya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Perhatikanlah apa-apa yang ada di Langit dan bumi. dan jika Dia mau kebaikan bagi mu. sesungguhnya telah datang kepada kamu Yang Lengkap.104) “Dan (aku diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada peraturan itu setulusnya.(10.108) DLA . tetapi aku sembah Allah Yang akan mewafatkan kamu dan aku diperintah supaya aku ada dari orang yang beriman”. Dia kenakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambahamba-Nya. dan siapa lupa. jika adalah kamu di dalam syak dari peraturanku. maka siapa mengambil pengenalan. maka aku tidak sembah yang kamu sembah selain dari Allah. maka sesungguhnya dia mengambil pengenalan untuk dirinya.(10. dan tidak aku atas kamu sebagai penjaga” .107) Katakanlah: “Hai manusia.(10.(10.(10. dan jangan engkau ada dari orangorang yang musyrik”. maka sesungguhnya engkau di waktu itu dari orang-orang yang zalim. Demikianlah wajib atas kami menyelamatkan Mu’minin.102) Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami. Katakan: “Tunggulah.(10. maka tidak ada yang bisa melepaskannya melainkan Dia. dari Rabb kamu.103) Katakanlah: “Hai manusia.106) Jika Allah kenakan bahaya kepada mu.105) Dan jangan engkau seru selain dari Allah apa yang tidak bisa memberi manfa’at kepada mu dan tidak bisa memudharatkan mu.

0) DLA . 123 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(11. dan Dia sebaik-baik Yang Memutuskan.Surat Huud (Nabi Huud As) Surat ke-11.(10.109) 11.Tafsir Al Sulthan Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada mu dan sabarlah hingga Allah memutuskan.

Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan.(11. melainkan atas Allah rizkinya dan Dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya. Lam. Dia akan beri tiap yang mempunyai kelebihan. dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”.(11. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(11. sesungguhnya mereka palingkan shudur mereka untuk bersembunyi dari-Nya. dan akan DLA .6) Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah ‘Arsy-Nya atas air.5) JUZ’ 12 Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi.(11. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya. kelebihan-Nya.1) ”bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. Setiap di dalam tulisan yang nyata.3) Kepada Allah lah tempat kembali kamu. tidak bisa dipalingkan dia dari mereka.(11.(11. Ketahuilah bahwa waktu mereka pakai pakaian mereka.7) Dan jika kami akhirkan azab itu dari mereka kepada satu ummat tertentu. kemudian dijelaskan dari sisi Yang Hakiimin Khabiir (Bijaksana Mengabarkan). Ra. tentu Dia akan beri kepada kamu perlengkapan yang tepat kepada satu masa yang ditentukan.Tafsir Al Sulthan Alif. Sesungguhnya Dia Mengetahui karakter yang dimiliki oleh shudur.4) Ketahuilah . untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.2) “Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabb kamu kemudian bertobat kepada-Nya. tentu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang menyolok”. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalangi dia?” Ketahuilah pada hari akan datang kepada mereka.(11. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya Pengancam dan Penggembira”.

(11.Tafsir Al Sulthan meliputi mereka apa yang ada mereka perolok olokkan karakternya. Sesungguhnya engkau hanya seorang pengancam dan Allah Penjaga atas tiap sesuatu. kami akan sempurnakan kepada mereka usaha-usaha mereka padanya dan mereka padanya tidak dirugikan. dan bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. sesungguhnya ia senang dan sombong.(11.13) Maka kalau mereka tidak bisa memperkenankan kamu.8) Dan jika kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami.11) Tetapi bisa jadi engkau akan hendak tinggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada mu dan sempit dadamu lantaran mereka berkata: “Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu perbendaharaan atau datang besertanya seorang malak?”.(11.(11.(11. dan serulah siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika memang kamu orang-orang yang benar” . dan gugur apa-apa yang mereka ekspresikan padanya dan batal apa-apa yang mereka kerjakan. maka itu tidakkah kamu mau berserah diri ?. (11.16) DLA . niscaya ia akan berkata: “Telah hilang kesusahan dari ku”.14) Siapa suka kepada kehidupan dunia dan perhiasannya. niscaya ia putus asa kufur.12) Atau mereka mau katakan: “Ia telah bikin dia ?”.Katakan: ”Datangkanlah 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin.15) Merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan api.9) Dan jika kami rasakan kepadanya jasa (ni’mat) sesudah kesusahan yang mengenai dia.(11. kemudian kami cabut dia daripadanya. ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah.(11.10) Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal shalih.(11. mereka itu adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.

mereka padanya akan kekal. Tidakkah kamu mau ingat ?.17) Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya daripada orangorang yang ada-adakan dusta atas Allah.19) Mereka tidak bisa terlepas di bumi dan tidak ada bagi mereka pengurus selain dari Allah. Mereka akan dibawa atas Rabb mereka.(11.22) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan tunduk kepada Rabb mereka. dan dari sebelumnya ada kitab Musa sebagai Pusat Informasi dan pengaturan. itulah mereka penghuni surga.24) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya: ”Sesungguhnya aku ini untuk kamu sebagai pengancam yang membuktikan”.18) Yang berpaling dari jalan Allah dan mencari dia bengkok dan mereka kepada akhirat mereka kafir.25) DLA . bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sangat rugi di akhirat.(11. Mereka tidak kuasa mendengar dan mereka tidak bisa melihat. sesungguhnya ialah Yang Lengkap dari Rabb mu tetapi kebanyakan manusia tidak percaya(11.(11. Adakah sama dua-duanya dalam perumpamaan ?.23) Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan orang tuli. Sungguh kutukan Allah atas orang yang zalim. maka apilah tempatnya yang dijanjikan.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang berjalan atas bukti dari Rabb nya dan diiringi dia oleh saksi dari-Nya.(11. Lantaran itu janganlah engkau syak padanya. akan digandakan bagi mereka azab.(11.(11.20) Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. dan batallah apa yang mereka telah ada-adakan. dengan orang yang melihat dan yang mendengar.21) Tidak syak. Itulah mereka yang mengimani karakternya dan siapa yang mengkufuri karakternya dari golongan-golongan.(11. sedangkan saksi-saksi akan berkata: “Ini orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka”.(11.

27) Ia berkata: ”Hai kaum ku. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang pedih”.(11. dan kami tidak lihat kamu punya kelebihan atas kami.31) Mereka berkata: ”Hai Nuh sesungguhnya engkau telah membantah kami. dan aku tidak mengetahui yang ghaib”.28) ”Dan hai kaum ku.(11.(11. apakah bisa kami paksakan dia kepada kamu. dan aku tidak berkata: ”Aku ini Malak”.26) Maka berkata para malak yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak pandang mu melainkan seorang cerdas seperti kami. aku tidak minta harta kepada kamu tentang itu. lantaran itu datangkanlah kepada kami karakter apa-apa yang engkau janjikan kepada kami jika memang engkau dari orang yang benar”.30) ”Dan aku tidak berkata kepada kamu:”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah. lalu digelapkan atas kamu. dan kami tidak melihat yang mengikuti mu melainkan orang-orang yang rendah dari antara kami dengan tidak berpenglihatan. jika aku usir mereka ?. sesungguhnya aku kalau begitu adalah daripada orang-orang yang zalim”.29) ”Dan hai kaumku. (11.(11.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah.Apakah kamu tidak mau ingat ?”. tidak ada balasanku. melainkan atas Allah.(11.(11. dan engkau telah banyakkan perbantahan kepada kami. siapakah yang akan menolong aku dari Allah. bahkan kami sangka kamu orang yang berdusta”. Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang di dalam diri-diri mereka. aku melihat kamu sebagai kaum yang bodoh”. padahal kamu tidak suka kepadanya ?”. dan bukan aku pengusir orang-orang yang beriman: sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka.32) DLA . dan tidak aku berkata tentang orang-orang yang dihinakan oleh pemandangan kami bahwa Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka. bagaimana penglihatan kamu jika adalah aku atas bukti dari Rabb ku dan Dia beri kepada ku pengaturan dari sisi-Nya.

34) Atau mereka akan berkata: ”Ia telah ada-adakan dia ?”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Hanya Allah yang akan datangkan dia kepada kamu jika Dia kehendaki. maka sesungguhnya kami akan perolokolokkan kamu sebagaimana kamu perolok-olokkan”.38) ”Maka kamu akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang merendahkan dia dan akan turun atasnya azab yang menetap”. oleh itu janganlah engkau berdukacita dengan karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan”. tetapi aku berlepas diri dari dosa yang kamu kerjakan”.33) ”Dan tidak akan memberi manfa’at kepada kamu nasehatku. dan mendidih Tannur. dan tiap kali malak dari kaumnya melalui atasnya mereka perolok-olokkan dia. Dan tidak beriman bersamanya melainkan sedikit. kecuali siapa yang telah terdahulu atasnya perkataan. Katakanlah: ”Jika aku ada-adakan dia.35) Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa: ”Tidak akan beriman melainkan siapa yang sudah beriman.36) “Dan bentuklah kapal itu dengan karakter mata kami dan wahyu kami.(11.37) Dan ia bentuk kapal.(11.(11.40) DLA .(11.39) Hingga apabila datang urusan kami. Dia Rabb kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. Ia berkata: ”Jika kamu perolok-olokkan kami. dan tidaklah kamu bisa terlepas”. apabila Dia mau sesatkan kamu. dan jangan engkau hadapkan omongan kepadaKu tentang orang-orang yang zalim itu. jika aku mau menasehati kamu. sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”.(11.(11. maka ataskulah dosanya. kami berkata: ”Pikulkan padanya dari tiap jenis dua dan ahli mu.(11. dan siapa yang beriman”. (11.

46) Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Mu dari meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan karakternya.47) Dikatakan: ”Hai Nuh. Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya.44) Dan Nuh telah menyeru Rabbnya. Dan (Kapal Nuh)berada atas bukit Juudiiy. naiklah bersama kami.45) Dia berkata: ”Hai Nuh. Dan dikatakan: ”Kebinasaanlah atas kaum yang zalim”.(11. sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu.41) Dan dia mengalir dengan mereka di dalam Gelombang seperti Gunung.(11. dan Engkau sebaik-baik Pemutus” .(11. maka adalah ia dari orang yang ditenggelamkan. telanlah airmu dan hai langit berhentilah”. sesungguhnya anakku itu dari ahliku.(11. sesungguhnya dia beramal tidak shaleh. lalu dihalangi antara keduanya oleh Gelombang. (11. Maka itu jangan engkau minta kepada Ku apa yang engkau tidak tahu karakternya.(11. dan sesungguhnya perjanjian Mu lengkap.43) Dan dikatakan:”Hai bumi.42) Ia berkata: ”Aku akan pergi berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air”. dan surutlah air dan bereslah urusan. padahal adalah ia di dalam Ma’zil: ”Hai anakku. dan Nuh memanggil anaknya.Tafsir Al Sulthan Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya.(11. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi” . ia berkata: ”Rabbi. sesungguhnya Aku memberi nasehat kepada mu supaya engkau tidak jadi dari orang-orang yang bodoh”. Ia berkata: ”Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah melainkan siapa yang sudah diteliti”. dan jika tidak Engkau ampunkan aku dan tidak seleksi aku. dan ummat-ummat yang kami akan beri DLA . sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”. dan jangan engkau ada bersama orang-orang yang kafir”. turunlah dengan sejahtera dari kami dan perlindungan atasmu dan atas ummat-ummat dari orang yang bersama mu.

sesungguhnya akibat (baik) untuk orang yang berbakti.(11.49) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud.51) ”Dan hai kaum ku mintalah ampun kepada Rabb kamu. tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati melainkan Dia. lantaran itu cobalah kamu sekalian jalankan tipu daya kamu kepada ku.(11. tidak engkau dan kaum mu mengetahuinya dari sebelum ini. Tidak lain melainkan kamu ini orang yang suka mengada-ngadakan”. ia berkata: ”Hai kaum ku . tentu Dia kirim langit atas kamu dengan lebat. dan jangan kamu berpaling dalam keadaan berdosa”. kemudian jangan kamu beri tempo kepada ku”. Maka sabarlah. kemudian bertobatlah kepada-Nya. dan saksikanlah oleh kamu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan”. engkau tidak datang kepada kami dengan bukti dan kami tidak akan tinggalkan yang dita’ati-yang dita’ati kami. kemudian akan mengenai mereka dari kami azab yang pedih”.(11. dari perkataaan mu dan kami tidak akan percaya kepada mu”.53) ”Tidak kami berkata. melainkan sebagian dari yang kami ta’ati telah kenakan kepada mu gangguan”. tidak ada balsan ku melainkan atas Yang Menyusun aku.(11.Tafsir Al Sulthan perlengkapan kepada mereka. apakah kamu tidak mengerti”.48) Itulah sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. tidak ada dari makhluk berjalan melainkan Dia yang DLA .(11.(11.52) Mereka berkata: ”Hai Hud.55) ”Sesungguhnya aku bertawakal atas Allah Rabb ku dan Rabb kamu.54) ”Dari selain Dia. dan Dia tambah bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu. sembahlah Allah. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku jadikan Allah saksi. aku tidak minta kepada kamu balasan untuk itu.(11.50) ”Hai kaum ku.(11.

dan mereka durhaka kepada rasul-rasul-Nya serta mereka turut perintah tiap pemaksa enggan menerima kebenaran.58) Dan itulah ’Aad mereka mengingkari karakter ayat-ayat Rabb mereka.60) Dan Tsamud saudara mereka shalih. Dia Yang menghendaki kamu dari Bumi.(11. maka siapakah yang bisa menolong DLA . sesungguhnya adalah engkau sebelum ini di antara kami orang yang diharap.62) Ia berkata: ”Hai kaumku. sembahlah Allah.61) Mereka berkata: ”Hai Shalih. kami selamatkan Hud dan orangorang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.(11. kabarkanlah kepada ku bagaimana jika aku ini benar atas bukti dari Rabb ku. dan Dia jadikan kamu ramai padanya. dan Rabb ku akan gantikan satu kaum yang lain dari kamu dan kamu tidak bisa membahayakan Dia sedikitpun sesungguhnya Rabb ku atas tiap sesuatu menjaga”.57) Dan ketika datang azab kami. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku karakternya.59) Dan diikuti mereka di dunia ini dan hari qiyamah dengan satu kutukan. (11. sesungguhnya kebinasaanlah bagi ’Aad kaum Hud.(11. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. kemudian bertobatlah kepada-Nya.Tafsir Al Sulthan menguasainya. (11.56) ”Maka kalau kamu berpaling. Dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang engkau seru kami kepadanya”. maka mintalah ampun kepadaNya. apakah patut engkau larang kami sembah apa yang disembah oleh bapakbapak kami ?.(11. sesungguhnya Rabb ku Qoriibun Mujiib”. (11. ketahuilah sesungguhnya ’Aad kufur kepada Rabb mereka. dan Dia beri kepada ku dari-Nya pengaturan. ia berkata: ”Hai kaum ku. sesungguhnya Rabb ku atas jalan yang lurus.

dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu. padahal aku sudah tua.63) ”Dan hai kaum ku. Dia Qowiyyul ’Aziiz. apakah aku ini bisa beranak.(11. ia jawab: ”Salam”. maka tidak lama ia bawa anak sapi yang dipanggang. ia heran kepada mereka dan ia merasa takut dari mereka. sesungguhnya Rabb mu. dan jangan kamu sentuh dia dengan gangguan.64) Tetapi mereka sembelih dia.65) Maka ketika datang azab kami.71) Ia berkata: ”Ya wailata. sesungguhnya kebinasaan untuk Tsamud.(11.Tafsir Al Sulthan aku dari Allah jika aku durhaka kepada-Nya.(11. tetap kamu tidak menambah bagi ku selain dari merugikan”. Ya’qub. kami selamatkan shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya. lalu ia berkata: “Bersenangsenanglah kamu di kampung kamu tiga hari. dan ini suamiku sudah tua ?. Mereka berkata: ”Jangan takut.72) DLA . ini unta Allah sebagai ayat untuk kamu. lalu tertawa.69) Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya. Ketahuilah sesungguhnya Tsamud kufur kepada Rabb mereka. sesungguhnya ini satu hal yang ajaib”.66) Dan telah mengenai orang-orang yang zalim itu dentuman keras.(11.(11.(11.(11. Lantas kami kabarkan kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq. sebab nanti mengenai kamu satu azab yang dekat”.(11.(11. itu perjanjian yang tidak bisa didustakan”. maka menjadilah mereka binasa di dalam kampungkampung mereka.(11. lantaran itu biarkanlah dia makan di bumi Allah.67) Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya.70) Dan isterinya berdiri.68) Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahimn dengan kabar gembira sambil mereka berkata: ”Salam”. sesungguhnya kami diutus kepada kaum Luth”.

mereka tidak bisa sampai kepada mu.(11.75) ”Hai Ibrahim. tidakkah ada di antara kamu ini seorang laki-laki yang cerdik ?”.(11.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah ?.80) Mereka berkata: ”Hai Luth.79) Ia berkata: ”Alangkah baiknya.(11. Pengaturan Allah dan Perlindungan-Nya atas kamu hai ahli rumah ini sesungguhnya Dia Hamiidun Majiid”.73) Maka ketika hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira. kalau ada bagi ku kekuatan. (11.(11. sedangkan mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan. maka takutlah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku terhadap tamu-tamu ku.78) Mereka jawab: ”Sesungguhnya engkau telah ketahui (bahwa) kami tidak ada kemauan kepada anak-anak perempuanmu. sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu ialah shubuh. karena sesungguhnya telah datang perintah Rabb mu. bukankah waktu shubuh sudah dekat ?. lantaran itu pergilah bersama ahli mu. kecuali isteri mu. sesungguhnya kami ini utusanutusan Rabb mu. ia merasa tidak senang dengan mereka dan sempit dadanya lantaran mereka. sambil ia berkata: ”Ini satu hari yang payah”. tetapi jangan seorang pun dari kamu melihat ke belakang.(11.(11. pada waktu malam. ia membantah kami dalam kaum Luth.76) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth. mereka lebih bersih bagi kamu. berpalinglah dari ini. dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak bisa ditolak. atau aku bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat”. karena akan mengenai dia apa yang akan mengenai mereka. Penyedih dan suka kembali.77) Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya. dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mau”. ia berkata: ”Hai kaum ku. itu dia anak-anak perempuan ku.(11.81) DLA .74) Sesungguhnya Ibrahim sungguh Penyantun.(11.

(11. ia berkata:”Hai kaum ku. Sesungguhnya engkaulah orang yang Penyantun penunjuk jalan”.88) ”Dan hai kaum ku.84) ”Dan hai kaum ku.(11. atasnya aku bertawakal dan kepadaNya aku akan kembali”. karena tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. kabarkanlah kepada ku bagaimanakah jika benar aku atas bukti dari Rabb ku. Dan aku tidak mau melainkan kebaikan.Tafsir Al Sulthan Maka ketika datang azab kami.82) Yang ditandakan di sisi Rabb mu.85) ”Ketinggalan (rizki dari) Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman dan tidak aku penjaga atas kamu”.(11. dan Dia berikan kepada ku satu pemberian yang baik.(11.87) Ia berkata: ”Hai ku.83) Dan kepada Madyan.86) Mereka berkata: ”Hai Syu’aib. dan ia itu tidak jauh dari orang yang zalim. sesungguhnya aku lihat kamu ada dalam kesenangan dan aku takut atas kamu azab hari terkepung. saudara mereka Syu’aib. janganlah permusuhan kamu kepada ku menyebabkan kamu dikenakan seperti apa yang telah mengenai kaum Nuh atau kaum Hud. sembahlah Allah. dan jangan kamu kurangkan dari manusia kehendak-kehendak mereka. dan kami hujani atasnya batu dari tanah liat yang beriring.(11. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan.(11.(11. selama aku kuasa.(11. kami jadikan yang sebelah atasnya ke sebelah bawah. atau kaum Shalih.89) DLA . dan jangan kamu berjalan di bumi dengan mengadakan kerusakan”. apakah Sholat-mu menyuruh mu supaya kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau supaya (jangan) kami belanjakan harta harta kami sebagaimana kami suka?. padahal tidaklah kaum Luth itu jauh dari kamu”. dan tidak ada taufiq-ku melainkan dengan karakter Allah. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil.

padahal jelek tempat yang didatangi. dan kamu buang Dia di belakang punggung kamu. karena engkau bukan berkarakter penakluk atas kami”.(11. kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami.96) Kepada Fir’aun dan malaknya.92) ”Dan hai kaum ku.(11.99) DLA .95) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami dan alasan yang membuktikan. kemudian bertobatlah kepada-Nya. (11. dan kalau tidak karena kaum mu.(11. sesungguhnya aku menunggu bersama kamu”. sesungguhnya aku beramal.90) Mereka berkata:”Hai Syu’aib. lalu Dia akan masukkan mereka ke dalam api. dan dentuman keras mengenai orang-orang yang zalim itu. kami tidak faham .(11.(11.93) Dan ketika datang azab kami.(11.(11. lantaran itu menjadilah mereka binasa di kampungkampung mereka.(11. dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lemah di antara kami. kamu akan mengetahui siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta. tentu kami rajam mu.97) Ia akan mengetuai kaumnya pada hari qiyaamah.91) Ia berkata: ”Hai kaum ku apakah kaum ku lebih berat untuk kamu dari Allah ?.94) Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya. sesungguhnya Rabb ku Rahiimun Waduud”.Tafsir Al Sulthan ”Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu.(11. tunggulah. Ketahuilah satu kebinasaan untuk Madyan seperti binasanya Tsamud. beramallah secara kamu.98) Dan diiringi mereka oleh kutukan di dunia dan pada hari qiyaamah sangat jelek iringan yang mengiringi itu. sesungguhnya Rabb ku Meliput apa yang kamu kerjakan”. tetapi mereka turut perintah Fir’aun padahal tidaklah urusan Fir’aun itu yang benar.

Maka tidak berguna sedikit pun kepada mereka yang dipatuhi-yang dipatuhi mereka yang mereka seru dari selain Allah. sesungguhnya Rabb mu berkuasa membuat apa yang Dia kehendaki. bagi mereka padanya teriakan dan jeritan. (11. (11.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang yang takut azab akhirat.106) Mereka kekal padanya selama ada Langit dan Bumi.105) Maka adapun orang yang celaka. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu.108) Lantaran itu jangan engkau ada dalam keraguan dari apa yang mereka sembah. Maka dari antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.Tafsir Al Sulthan Itulah sebagian dari kabar penduduk negeri yang kami ceritakan dia atas mu. (11.100) Dan tidak kami menganiaya mereka. (11. (11. padahal mereka itu zalim.(11.(11. Itu hari yang dikumpulkan padanya manusia.107) Dan adapun orang-orang yang berbahagia. apabila Dia mengazab negerinegeri.104) Pada hari ia akan datang. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.(11.103) Dan kami tidak akhirkan dia. ketika datang urusan Rabb mu. dan tidak menambah bagi mereka melainkan kebinasaan.101) Dan seperti itu azab Rabb mu. darinya ada yang masih ada dan ada yang sudah binasa. tidak bisa berbicara seorang diri melainkan dengan izin-Nya. dan DLA . mereka tidak sembah melainkan seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dari sebelum ini.(11. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu sebagai satu pemberian yang tidak putus. sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras.dan itu hari yang disaksikan. mereka kekal padanya selama ada langit dan bumi. maka di dalam surga. melainkan untuk satu masa yang tertentu. maka dalam api.

karena sesungguhnya Dia melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan.(11. sebagaimana engkau diperintah.(11. dan sesungguhnya mereka di dalam syak yang meragukan darinya. tetapi sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. sesungguhnya ketepatan-ketepatan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan.110) Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Rabb mu amalan mereka. (11.(11.113) Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan disebagian dari malam.(11.111) Lantaran itu berlaku luruslah.109) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab itu. padahal penduduknya berbuat kebaikan.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan. lantaran nanti akan mengenai kamu api. padahal tidak ada bagi kamu penolong selain dari Allah kemudian kamu tidak akan ditolong. Dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Rabb mu. karena adalah mereka orang-orang yang berdosa. dan orang yang bertobat bersama mu. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.112) Dan jangan kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim. telah diperselisihkan padanya.(11. karena sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan.116) Dan tidak sekali-kali Rabb mu membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman. dan orang yang zalim itu menurut apa-apa kesenangan yang mereka telah biasa mendapatnya.(11.115) Maka tidakkah ada orang-orang yang baik dari qurun-qurun yang dari sebelum kamu yang bisa melarang dari pada kerusakan di bumi .(11. sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kesetiaan.(11.117) DLA . tentu sudah diberi keputusan antara mereka.114) Dan sabarlah. dan jangan kamu meliwati batas.

Tafsir Al Sulthan Dan jika dikehendaki oleh Rabb mu. maka sembahlah Dia dan bertawakallah atas-Nya. dan lantaran itu Dia ciptakan mereka. tetapi tetap mereka berselisihan. Dan telah sempurna kalimat Rabb mu :”Aku akan penuhkan jahannam dari jinn dan manusia semuanya”.119) Dan setiap kami ceritakan kepada mu sebagian dari kabarkabar beberapa rasul yaitu dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.118) Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabb mu.(11. dan kepada-Nya dikembalikan urusan setiapnya.(11.(11. (11.123) DLA . sesungguhnya kami bekerja”. dan tidak Rabb berkarakter lalai dari apa yang kamu kerjakan.(11. tentu Dia jadikan manusia satu ummat.122) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi.(11. dan telah datang kepada mu di dalam ini Yang Lengkap dan Nasehat dan Peringatan untuk Mu’minin.121) ”Dan tunggulah sesungguhnya kami menunggu”.120) Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak percaya: “Bekerjalah menurut cara kamu.

aku lihat mereka kepadaku mereka bersujud”.(12. dan atas keluarga Ya’qub. DLA .(12. 111 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Ibrahim dan Ishaq. padahal sesungguhnya adalah engkau dari sebelum ini sungguh dari orang yang lalai.1) Sesungguhnya kami turunkan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti. sesungguhnya Rabb mu ‘Aliimun Hakiim”. itulah ayat-ayat Tulisan yang nyata.5) “Dan seperti itu Rabb mu akan memilihmu dan Dia akan ajarkan kepada mu sebagian dari takwil kabar-kabar dan Dia akan sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas mu.(12.(12.Tafsir Al Sulthan 12.(12.Surat Yusuf (Nabi Yusuf As) Surat ke-12.(12.6) Sesungguhnya ada di dalam Yusuf dan saudaranya beberapa ayat bagi orang yang bertanya.7) Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kita dari kita. Ra.(12.4) Ia berkata:”Hai anakku. Lam.2) Kami kisahkan atas mu setepat-tepat kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada mu ini. sebagaimana Dia telah sempurnakan dia atas dua ibu bapak mu dari sebelum ini. padahal kita ramai. jangan engkau ceritakan penglihatan mu atas saudara mu.0) Alif. satu bacaan.3) Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya: “Hai bapakku. sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan. sesungguhnya setan bagi manusia satu musuh yang nyata”.(12. nanti mereka menipu daya kepadamu satu tipu daya.

Dan kami wahyukan kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan kabarkan kepada mereka tentang urusan ini.13) Mereka berkata:”Jika dia dimakan oleh serigala. tetapi buanglah dia ke dalam sumur. sesungguhnya kami.11) “Kirimkanlah dia besok bersama kami. dan tidak DLA . kalau begitu adalah orang-orang yang rugi”.(12.(12. (12.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya bapak kita sungguh di dalam kelupaan yang nyata”. dan mereka berembuk akan memasukkan dia ke dalam sumur. dan kami tinggalkan Yusuf di sisi perlengkapan kami. supaya diambil dia oleh sebagian daripada orang-orang melintas jika mau kamu kerjakan. ia bisa makan-makan dan bermain-main.9) Berkata seorang dari mereka: “Jangan kamu bunuh Yusuf.(12.(12.16) Mereka berkata: “Hai bapak kami.(12. padahal kami banyak.(12. karena aku takut. sedangkan kamu lalai daripadanya”.(12.8) “Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu bumi. dan nanti dari sesudahnya kamu jadi kaum yang shalih”. bahwa dia akan dimakan oleh serigala. dan mereka tidak sadar”. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga”.15) Dan mereka datang kepada bapak mereka pada waktu sore sambil menangis.(12. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. hal kamu membawa dia.14) Maka ketika ia pergi dengan membawa dia. maka dimakan dia oleh serigala. mengapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf. agar teruntuk kamu saja wajah bapak kamu.10) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. padahal sesungguhnya kami ikhlas kepadanya”.12) Ia berkata: “Sesungguhnya mendukacitakan aku.

ini seorang anak laki-laki”. maka kesabaran yang baik dan Allah Yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”.Tafsir Al Sulthan engkau berkarakter percaya kepada kami walau kami benar” .(12.22) Dan perempuan yang dia di dalam rumahnya maukan dirinya.18) Dan datang orang-orang musafir. Sesungguhnya dia Rabb ku telah baguskan kedudukan ku. Ia berkata: “Ooh kabar gembira.(12. Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. mudah-mudahan ia memberi manfa’at kepada kita atau kita jadikan dia anak”. sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim”. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ia berkata: “Bahkan diri-diri kamu memudahkan kamu satu perkara. dan Allah Berkuasa atas urusan-Nya. dan ia maukan perempuan itu. Seperti itu kami mau palingkan daripadanya DLA .23) Dan sesungguhnya perempuan itu telah maukan dia. lalu perempuan itu menutup pintu-pintu dan berkata: “Datanglah kepada ku” Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah.(12. (12.19) Lalu mereka jual dia dengan harga yang murah.20) Dan berkata yang membelinya dari Mesir kepada perempuannya:”Bedakan kedudukannya. Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. yaitu beberapa dirham yang dihitung. dan karena kami hendak ajarkan dia takwil kabar-kabar.(12. kami beri dia kebijakan dan ilmu.(12.21) Dan ketika ia sampai kepada umurnya.17) Dan mereka kenakan di bajunya darah dusta. lalu ia ulurkan timbanya. dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan. lalu mereka kirim pencari air mereka. sekiranya tidak ia lihat undang-undang Rabbnya. karena adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya.(12.

Perempuan itu berkata: “Bukankah tidak ada balasan bagi orang yang mau kejahatan kepada ahlimu melainkan dipenjara dia atau diazab yang pedih”. karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah”.24) Dan dua-duanya berlomba-lomba ke pintu.30) Maka ketika ia dengar ejekan mereka.25) Ia berkata: “Dia yang maukan aku”. dan mereka katakan: “Hasyaa untuk Allah.(12.26) “Dan jika adalah bajunya koyak dari belakang.(12.29) Dan berkata perempuan-perempuan di kota:”Perempuan Penakluk maukan hambanya.(12. ia panggil mereka dan ia sediakan bagi mereka tempat duduk dan ia berikan kepada tiap seorang dari mereka satu pisau. dan ia koyakkan bajunya dari belakang.(12. sesungguhnya tipu daya kamu panjang”. tidak ini melainkan seorang Malak yang berbeda”.28) “Hai Yusuf. (dan mereka)meng-akbarkan dia.(12.Tafsir Al Sulthan kejahatan dan kekotoran. dan adalah ia daripada orang-orang yang berdusta”.(12. dan mereka potong tangan-tangan mereka. sesungguhnya cinta kepadanya telah mesra di dirinya.31) DLA . maka benarlah perempuan itu.27) Maka ketika ia lihat bajunya koyak dari belakang. ini bukan seorang yang cerdas. lalu dua-duanya bertemu suaminya di depan pintu. lalu ia berkata:”Keluarlah di hadapan mereka”. ia berkata: “Sesungguhnya ini sebagian dari pada tipu daya kamu.(12. sesungguhnya kami lihat dia dalam kesesatan yang nyata”. dan seorang pemutus dari keluarga memutuskan:”Jika bajunya koyak di depan. Maka ketika mereka lihat dia . berpalinglah dari ini.(12. mintalah ampun bagi dosa mu. maka berdustalah perempuan itu dan adalah ia daripada orang-orang yang benar”. sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlash .

yaitu mereka penjarakan dia sampai satu masa. dan jika Engkau tidak palingkan daripadaku tipu daya mereka.35) Dan masuk ke penjara bersama dia dua anak muda.34) Kemudian terbit bagi mereka.33) Maka Allah perkenankan baginya.32) Ia berkata: “Rabbi.36) Ia berkata: “Tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepada kamu.(12.(12. melainkan aku bisa kabarkan kepada kamu berdua takwilnya sebelum ia datang kepada kamu. dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh”. Berkata seorang dari yang dua itu:”Sesungguhnya aku telah bermimpi memerah anggur”.(12. (12. tetapi ia menolak. dan sesungguhnya jika ia tidak mau kerjakan apa yang aku perintah. yang dimakan burung sebagiannya”. lalu Dia palingkan daripadanya tipu daya mereka. karena sesungguhnya Dia AsSamii’ul ‘Aliim.(12. Itu sebagian dari apa yang diajarkan kepada ku oleh Rabb ku.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Ini dia orang yang kamu cela kepada ku tentang dia.(12. Itu sebagaian dari kelebihan Allah atas kami dan DLA . karena mereka orang-orang yang kufur kepada karakter akhirat”. sesungguhnya kami lihat mu dari orang-orang yang berbuat kesetiaan”. niscaya aku condong kepada mereka. niscaya ia akan dipenjara. “Kabarkanlah kepada kami takwilnya. tidak boleh sekali-kali menyekutukan karakter Allah dari sesuatu.37) “Dan aku mengikuti ajaran bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub. dan akan jadilah ia daripada orang-orang yang hina” . sesudah mereka melihat ayatayat itu. dan berkata yang seorang lain: “Aku telah bermimpi menjunjung roti atas kepalaku. penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. sesungguhnya aku telah maukan dia. sesungguhnya aku telah tinggalkan ajaran kaum yang tidak mengimani karakter Allah.

Dia perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia. tetapi dilupakan dia oleh setan untuk menyebut kepada Majikannya.42) Dan berkata Raja:”Sesungguhnya aku mimpi (melihat) tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi kurus. jika memang kamu bisa artikan mimpi”. maka ia akan memberi minum kepada Majikannya arak.(12. apakah arbab yang terpisah-pisah itu lebih baik atau Allah Al-Waahidul Qohhaar ?”. (12.44) Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu.(12.38) “Hai dua sahabat penjara ku.40) “Hai dua sahabat penjara ku. maka ia akan disalib. maka itu tinggallah Yusuf beberapa tahun di dalam penjara. fatwakanlah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh DLA . bahwa ia akan selamatkan dia: ”Sebutlah aku di sisi Majikan mu”.39) “Kamu tidak sembah selain dari-Nya melainkan nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. Dan adapun yang seorang lagi. Itu peraturan yang resmi berdiri tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. dan (aku mimpi) tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering.(12. Telah diputus urusan yang kamu tanyakan kepada ku”. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. (12. Tidak Allah turunkan karakternya dari Alasan (Sulthan). adapaun seorang dari kamu.41) Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya.(12. maka utuslah aku”.45) ”Hai Yusuf orang yang benar. lalu dimakan oleh burung dari kepalanya. Hai para malak. berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini. padahal ia ingat sesudah satu masa: ”Aku akan kabarkan kepada kamu karakter takwilnya. dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi”. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”.43) Mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau.(12.Tafsir Al Sulthan atas manusia.(12.

Berkata Perempuan Penakluk: ”Sekarang telah terungkap Yang Lengkap.(12.(12.48) ”Kemudian akan datang sesudah itu satu tahun yang padanya dihujani manusia. dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”.53) DLA .52) JUZ’ ke-13 “Dan tidak aku memerdekakan diriku.51) “Itu untuk ia ketahui bahwa aku tidak khianat kepadanya di waktu ia tidak ada . sesungguhnya Rabb ku Ghafuurur-Rahiim”. supaya aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka tahu”. lalu tanyakan kepadanya bagaimana keadaan perempuan perempuan yang memotong tangan-tangan mereka.Tafsir Al Sulthan sapi yang kurus.47) ”Kemudian akan datang sesudah itu tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya. Maka ketika utusan itu datang kepadanya ia berkata: ”Kembalilah kepada Majikan mu. (12. maka apa yang kamu panen. hendaklah kamu tinggalkan dia pada tangkainya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan”. dan bahwa Allah tidak memberi pengenalan kepada orang-orang yang khianat”.(12. sesungguhnya Rabb ku sangat mengetahui karakter tipu daya mereka”.49) Dan berkata Raja: ”Bawalah dia kepada ku”.(12. dan sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar”.(12. aku yang maukan dia. dan padanyalah mereka akan memerah”. (12. kami tidak mengetahui kejahatan atasnya”.(12. melainkan apa-apa yang diteliti Rabb ku . Mereka jawab: ”Kami berlindung kepada Allah.50) Ia berkata:”Bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu maukan Yusuf?”.46) Ia berkata: ”Kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh. sesungguhnya diri menyuruh kepada kejelekan.

(12.59) ”Maka sekiranya kamu tidak bawa dia kepada ku. apabila mereka sampai kepada ahli mereka. dan adalah mereka orang yang berbakti.(12. lalu mereka masuk padanya. aku akan jadikan dia orang rapat kepada diri ku”. dilarang sukatan untuk kita. (12. bahwa aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik orang yang menerima tamu”.(12.(12. tetapi mereka tidak kenal dia.57) Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. Maka ketika ia berkata-kata dengannya.62) Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka.56) Dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik. Kami kenakan pengaturan kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak sia-siakan orang-orang yang berbuat kesetiaan.(12.60) Mereka berkata: ”Nanti kami sungguh-sungguh minta dia kepada bapaknya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”. mudah-mudahan mereka kembali. supayaa mereka mengenalnya. (12. ia berkata: ”Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang terjaga aman”.58) Dan ketika ia sediakan kepada mereka bekalan mereka. ia berkata: ”Nanti bawalah kepada ku saudara kamu dari bapak kamu. dan janganlah kamu dekat kepada ku”. lantaran DLA .54) Ia berkata: ”Jadikanlah aku atas khasanah bumi.Tafsir Al Sulthan Dan berkata raja: ”Datangkan dia kepada ku. untuk orangorang yang beriman.55) Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi.(12.61) Dan ia berkata kepada pemuda-pemudanya: “Masukkanlah pembayaran mereka itu di dalam barang-barang mereka. Tidak kamu lihat. sesungguhnya aku Hafiizhun ’Aliim”. maka ia kenal kepada mereka.(12. mereka berkata: ”Hai bapak kami. ia boleh bertempat di mana ia suka. tidaklah kamu akan dapat sukatan daripada ku.

67) Dan ketika mereka masuk sebagaimana yang bapak mereka perintahkan mereka. dan Dia Ar Hamur Raahimiin.(12. (12.63) Ia berkata: ”Bukankah aku tidak percaya kepada kamu tentang dia. ia peluk saudaranya.(12.(12. melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dulu itu. dan masuklah dari beberapa pintu. melainkan kalau kamu dikepung”. mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata: ”Hai bapak kami. Maka ketika mereka berikan kepadanya perjanjian mereka ia berkata: ”Allah sebagai saksi atas apa yang kita katakan”. dan sesungguhnya kami akan jaga dia”. nanti kami bisa dapat sukatan. sambil berkata: ”Sesungguhnya aku ini saudara mu. lantaran DLA . karena kami telah ajarkan dia. dan kami akan bawakan ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta tambah skukatan satu unta. tetapi Allah sebaik-baik Penjaga.68) Dan ketika mereka masuk kepada Yusuf. sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian dari Allah bahwa kamu akan bawa kembali dia. dan sesungguhnya ia mempunyai ilmu. atas-Nya aku bertawakal.Tafsir Al Sulthan itu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. tetapi aku tidak bisa melepaskan dari kamu sesuatu dari Allah dari sesuatu. dan kepada-Nya hendaknya orang-orang mu’min bertawakal. kirimkanlah bersama kami saudara kami. Ini pembayaran kita dikembalikan kepada kita.(12. tidak bisa ia berlepaskan diri mereka sesuatu dari Allah. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. melainkan satu kemauan pada diri Ya’qub yang Dia sempurnakan.64) Dan ketika mereka buka perlengkapan mereka. jangan kamu masuk dari satu pintu.66) Dan ia berkata: ”Hai anak-anak ku.65) Ia berkata: ”Aku tidak akan kirim dia bersama kamu. yang demikian itu sukatan yang mudah”.(12. apakah yang kita maukan.

73) Mereka berkata: ”Maka apa balasannya jika betul kamu pendusta?”. tidak ia dapat mengambil adiknya di dalam Peraturan Raja.77) DLA . dan aku yang jadi tanggungannya”.(12. dan tidak ia nyatakan dia kepada mereka sambil berkata: ”Kamu sejahat-jahat derajat.Tafsir Al Sulthan itu jangan engkau berdukacita.76) Mereka berkata: ”Jika ia pencuri. Seperti itu kami balas orang-orang yang zalim”. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang kamu terangkan”. tetapi tiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih mengetahui.70) Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka: ”Apakah yang kamu kehilangan ?”.71) Mereka jawab: ”Kami kehilangan piala raja.(12.(12. sesungguhnya kamu itu pencuri”. kecuali jika dikehendaki Allah.75) Lalu mulailah ia periksa tempat-tempat barang mereka sebelum tempat barang saudaranya. sesungguhnya kamu mengetahui tidak kami datang untuk membuat kerusakan di bumi dan bukanlah kami pencuri”.72) Mereka berkata: ”Demi Allah. maka sesungguhnya saudaranya pencuri dari sebelum ini”.(12.(12.(12. satu pikulan unta.(12. atas apa yang mereka telah kerjakan”. ia taruh piala itu dalam kendaraan saudaranya. kemudian ia mengeluarkannya dari tempat barang saudaranya.(12. dan barangsiapa bisa didapatkan dia.69) Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka.74) Mereka jawab: ”Balasannya. maka dialah balasannya”. Seperti itu tipu daya kami untuk Yusuf.(12. kemudian menyeru seorang penyeru: ”Hai kafilah. tetapi Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya. barangsiapa didapati pada kendaraannya. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki.

(12. sesungguhnya kami lihat engkau daripada orang-orang yang berbuat kebaikan”. sesungguhnya Dia Al’Aliimul Hakiim. sesungguhnya kalau begitu adalah kami orang-orang yang zalim”. sesungguhnya anakmu telah mencuri. dan dulu kamu telah teledor kepada Yusuf.78) Ia berkata: ”Kami berlindung kepada Allah dari menahan kecuali orang yang kami dapati padanya barang kami. maka kesabaran yang baik. sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.(12.81) ”Dan tanyalah kepada negeri yang kami ada padanya dan kafilah-kafilah yang kami jumpa dalam negeri itu. sesungguhnya ia ada mempunyai seorang bapak yang tua menyolok.79) Maka ketika mereka telah putus asa daripadanya. tetapi ia sembunyikan.82) Ia berkata: ”Bahkan nafsu-nafsu kamu telah memudahkan bagi kamu satu urusan. bahwa bapak kita telah mengambil perjanjian dari kamu atas nama Allah. lantaran itu ambillah seorang dari kami sebagai gantinya. dan kami tidak bisa jaga barang yang ghaib”.(12.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Penakluk. mereka asingkan diri dengan berbisik-bisik. hingga pucatlah kedua matanya lantaran dukacita.(12. Berkata yang menonjol dari mereka: ”Tidakkah kamu ketahui.mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka semua. dan kami tidak saksikan melainkan apa yang kami ketahui.(12.(12.84) DLA . karena Dia sebaik-baik pemutus”.83) Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai dukacitaku atas Yusuf”.80) ”Kembalilah kepada bapak kamu dan katakan: ”Hai bapak kami.(12. Lantaran itu aku tidak mau tinggalkan negeri ini sehingga bapakku izinkan kepada ku atau Allah putuskan bagiku.

89) Mereka berkata: ”Apakah engkau Yusuf ?”.(12. ketika kamu bodoh ?”. dan Dia Ar Hamur raahimiin. sesungguhnya Allah membalas orng-orang yang bersedekah”. sesungguhnya adalah kami orangorang yang salah”.(12.87) Maka ketika mereka masuk padanya. selamanya engkau ingat Yusuf. dan kami datang dengan barang yang tidak berharga. pergilah dan carilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya. dan bawalah kepadaku ahli kamu semuanya”.(12. Lantaran itu sempurnakanlah sukatan dan bersedekahlah kepada kami. mudahmudahan Allah ampunkan kamu. sesungguhnya siapa berbakti dan sabar. nanti ia akan datang dengan melihat. maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kesetiaan”.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Demi Allah. (12. (12.(12. sesungguhnya Allah telah muliakan mu atas kami. maka campakkan atas wajah bapakku.91) Ia berkata:”Tidak mengapa bagi kamu pada hari ini.(12.85) Ia berkata: ”Hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah.92) ”Pergilah dengan baju ku ini.86) ”Hai anak-anakku. karena sesungguhnya tidak putus asa dari rauhi Allah melainkan kaum yang kafir”. tetapi janganlah kamu putus asa dari rauhi Allah.90) Mereka berkata: ”Demi Allah. (12. hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari orang-orang yang binasa”. telah mengenai kami kesusahan. Ia berkata: ”Aku Yusuf dan ini saudara ku. dan aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui”. sesungguhnya Allah telah mengarunia kepada kami.88) Ia bertanya: ”Apakah kamu ingat apa yang kamu telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya.(12.93) DLA . mereka berkata: ”Hai Penakluk.

dan sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada ku.101) DLA . karena sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah”. terimalah aku sebagai Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (di masa yang akan datang).(12. ini takwil penglihatan dari sebelum ini. sesungguhnya Engkau telah beri kepada ku sebagian dari kerajaan. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiiim”.100) ”Rabbi. Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui ?”.Tafsir Al Sulthan Dan ketika keluar kafilah itu.(12.98) Maka ketika mereka masuk atas Yusuf.94) Mereka berkata: ”Demi Allah.(12. Sungguh Rabb ku telah jadikan lengkap.(12.95) Maka ketika datang pembawa berita gembira itu. maka kembalilah ia melihat.96) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. Engkau Penjaga ku di dunia dan di akhirat. dan Dia datangkan kamu dari desa dari setelah setan mengganggu antara ku dan antara saudara-saudara ku. berkata bapak mereka: ”Sesungguhnya aku dapat angin Yusuf. sesungguhnya Rabb ku Berlaku Sensitif untuk apa yang Dia kehendaki.(12. jika tidak engkau anggap aku gila” . lalu mereka tunduk sujud kepadanya dan ia berkata: ”Hai bapakku.(12. sesungguhnya engkau di dalam kelupaan mu yang lama. mintakanlah ampun bagi kami tentang dosa-dosa kami. jika dikehendaki oleh Allah dengan aman”. sesungguhnya Dia Al-’Aliimul Hakiim” . dan Engkau telah ajar kepadaku takwil kabar Penyusunan Langit dan bumi.99) Dan ia dudukkan ibu bapaknya atas tembok. ia lemparkan dia atas wajahnya. ketika Dia keluarkan aku dari penjara. ia hampiri kedua ibubapaknya dan ia berkata: ”Masuklah kamu ke negeri Mesir.(12.(12.97) Ia berkata:”Nanti aku mintakan ampun bagi kamu dari Rabbku.

Tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.104) Dan berapa banyak ayat di Langit dan bumi yang mereka lalui.(12.Tafsir Al Sulthan Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. dan siksaan kami tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa. tidakkah mau kamu mengerti ?.(12. Apakah tidak mau mereka berjalan di bumi. padahal engkau tidak ada di sisi mereka.107) Katakanlah: “Ini jalan ku yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku menyeru kepada Allah atas keterangan. ketika mereka rembuk urusan mereka. lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.109) Hingga apabila putus asa rasul-rasul itu dan mereka sangka bahwa mereka telah didustakan. (12. (12.106) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan penutup dari azab Allah kepada mereka atau datang sa’at kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar ?.103) Sedangkan engkau tidak meminta kepada mereka bayaran atas itu. Dan sesungguhnya negeri akhirat. tetapi mereka berpaling daripadanya. (12.(12. (12.(12.110) DLA . datang pertolongan kami.102) Dan kebanyakan manusia walau engkau ingin. padahal mereka mengatur tipu daya . lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki.(12. oleh karenanya. lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?. melainkan sambil menyekutukan.108) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka.105) Dan kebanyakan mereka tidak mengimani karakter Allah. tidak beriman. Dan Subhaana Allah dan bukan aku dari golongan yang menyekutukan”.

bukanlah ia rangkaian yang diada-adakan tetapi mengoreksi yang dihadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka ibarat untuk uulul Albab. (12.Surat Ar-Ra’du DLA .111) 13.

Itulah mereka orang-orang yang mengkufuri karakter Rabb mereka. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.0) {Alif.4) Maka jika engkau merasa ajaib. setiap bergerak untuk waktu yang sudah ditentukan.(13. Dia mengatur urusan. dan itulah mereka penduduk api. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. Mim}.2) Dan Dia Yang Menggandakan Bumi dan menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai.(13. Dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian di dalam rasa. Ra. Dia menutup malam siang. Disiram oleh air yang satu. dan Dia putarkan matahari dan bulan. maka ajaib perkataan mereka: ”Apakah apabila kami sudah jadi debu.3) Dan di Bumi ada beberapa potong daerah perbukitan dan kebun-kebun dari anggur dan tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. 43 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. (13. padahal sungguh telah berlalu dari sebelum mereka beberapa contoh. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. apakah kami dalam ciptaan yang baru?”.5) Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebaikan. Lam. (13.(13.1) Allah Yang meninggikan Langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia.Tafsir Al Sulthan (Guruh) Surat ke-13. dan dari tiap benih Dia jadikan padanya sistem dua. mereka kekal padanya. Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh DLA .(13. dan itulah mereka belenggu di leher mereka. itu ayat-ayat Tulisan dan yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu yang lengkap.

dan Dia menghendaki awan yang bermuatan. Dan tidak ada bagi mereka dari selain Dia dari Pelindung. dan untuk tiap kaum ada Pemberi pengenalan . dan sesungguhnya Rabb mu sungguh keras siksaanNya. padahal Dia Keras Siksaan-Nya. maka tidak ada yang menolak baginya. Sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan. mereka menjaganya dari perintah Allah.8) Dia Mengetahui Yang Ghaib dan Yang tersaksikan Al-KabiirulMuta’aal.(13. tidak mereka memperkenankan bagi mereka karakter sesuatu.11) Dia Yang melihatkan kepada kamu Kilat sebagai penakut dan harapan. dan mereka berbantah-bantahan di dalam Allah. maka mengenai karakternya siapa yang Dia kehendaki.13) Kepunyaan-Nya da’wah yang lengkap. dan malaikat dari dasa takutnya. dan tiap sesuatu disisi-Nya dengan ukuran.(13.(13.(13.(13.Tafsir Al Sulthan mempunyai Pengampunan untuk manusia atas kezaliman mereka. dan DLA .10) Baginya pengiring dari hadapannya dan dari belakangnya.7) Allah mengetahui apa yang dikandung tiap perempuan dan apa kurang sempurna dan apa yang bertambah di dalam rahim.9) Sama saja dari kamu.(13.12) Dan bergetar Guruh itu katrakter kebendaannya.(13. siapa yang merasahasiakan perkataan dan siapa yang mengeraskan karakternya dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari. Dan Dia melepaskan halilintar. melainkan orang membuka dua telapak tangannya kepada air agar sampai ke mulutnya.6) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”.(13. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (pada) karakter suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa (pada) karakter diri-diri mereka. Dan mereka yang menyeru selain dari Dia. Dan jika Allah menghendaki kejelekkan (pada) karakter suatu kaum.

lalu banjir Lembah-Lembah dengan ukurannya.” Atau mereka menjadikan Allah beberapa sekutu yang (bisa) menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga makhluk itu kesamaran untuk mereka ?”.15) Katakanlah: ”Siapakah Rabb Langit dan Bumi?”. Katakanlah: ”Allah”. Katakanlah: ”Apakah sama orang buta dan orang melihat ?. Lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul. Katakanlah: ”Patutkah kamu mengambil selain dari Nya Pengurus-Pengurus ?.(13.Katakanlah: ” Allah Pencipta tiap sesuatu dan Dia Al-Waahidul-Qohhaar”. walaupun ada bagi mereka semua apa yang ada di bumi dan sepertinya bersamanya. Seperti itu Allah adakan (perumpamaan) yang lengkap dan yang palsu. (13.16) Dia menurunkan air dari Langit .(13.14) Dan kepada Allah bersujud siapa-siapa di Langit dan Bumi dengan patuh dan terpaksa. atau apakah sama gelap dan cahaya ?”. dan dari pada apa yang dibakar dalam api lantaran maukan perhiasan dan perkakas (juga) ada buih seperti itu.Tafsir Al Sulthan tidak dia akan sampai kepadanya.(13. bagi mereka perhitungan yang jelek. Dan tidak do’a orang kafir melainkan di dalam kelupaan. (adalah) kebaikan. Maka adapun buih itu akan hilang dengan sia-sia dan adapun apa yang bisa memberi manfa’at kepada manusia.17) Bagi orang-orang yang memperkenankan bagi Rabbnya. Itulah mereka. dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang (di setiap sa’at). tentu mereka (mau) tebus dengannya.(13. maka ia akan tinggal di bumi. Seperti itu Allah adakan perumpamaan.18) Apakah orang yang mengetahui bahwa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu melainkan Yang Lengkap DLA . Tidak mereka menguasai bagi diri mereka sendiri manfa’at dan tidak mudarat”. dan tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai. dan orang-orang yang tidak memperkenankan kepada-Nya.

(13.24) Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah dikuatkannya.(13.22) Surga-surga ’adnin mereka masuk padanya dan orang yang beramal shaleh dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka dan anak cucu mereka.(13.27) DLA . dan malaikat akan masukkan atas mereka dari tiap pintu .(13. maka berbahagia kesudahan tempat”. dan mendirikan sholat dan meinfaqkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan rahasia dan atas terang-terangan dan menolak dengan tepat kejahatan. dan memutus apa yang diperintah Allah supaya dihubungkan karakternya.(13.(13.23) (dan berkata):”Salam atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. itulah mereka. dan takut kepada Rabb mereka.(13. bagi mereka kutukan dan bagi mereka tempat yang jelek.(13. Sesungguhnya hanyalah yang mengingat itu Uulul Albaab.21) Dan mereka yang sabar mengharap wajah Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan seperti orang yang dia buta ?. itulah mereka bagi mereka kesudahan tempat. Dan tidak kehidupan dunia dalam akhirat melainkan perlengkapan.25) Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkannya. Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia.26) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Alangkah baiknya kalau diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”.19) Mereka yang sempurnakan perjanjian Allah dan tidak merusak ikatan perjanjian.(13.20) Dan mereka yang hubungkan apa yang diperintah Allah karakternya supaya dihubungkan. dan takut kepada kejelekan perhitungan . Katakan: ”Sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan mengenalkan kepada-Nya siapa yang kembali”. dan mengadakan kerusakan di bumi.

Tafsir Al Sulthan Mereka yang beriman menjadi tentram qalbu-qalbu mereka dengan menyebut Allah.31) Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu. Bahkan dihiasai bagi orang yang kafir tipudaya mereka. atau kamu kabarkan kepadanya karakter apa-apa yang tidak mereka ketahui di bumi atau karakter yang nyata dari perkataan”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Bahkan kepunyaan Allah semua urusan.28) Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. yaitu qoori’ah. Katakan: ”Sebutlah mereka. agar kamu bacakan atas mereka (apa) yang kami wahyukan kepada mu. Maka bagaimana ada akibat (siksaan-Ku) ?. Maka siapa DLA . maka Aku memberi tangguh bagi orang yang kafir. dengan menyebut Allah menjadi tentram qalbu. atau bicara dengan karakternya orang mati (maka Alquranlah dia).(13. kemudian Aku binasakan mereka.32) Apakah Dia Yang menjaga atas tiap diri itu bersama apa yang ia usahakan (sama dengan yang tidak menjaga?). hingga datang perjanjian Allah. Atau terjadi dekat kampung mereka (bencana).29) Seperti itu kami telah mengutus mu dalam suatu ummat. sungguh telah berlalu dari sebelumnya ummat-ummat.30) Dan kalau sesungguhnya ada Bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung. sungguh Dia beri pengenalan manusia semuanya.(13. tetapi mereka mengkufuri karakter Pengatur.(13. bahwa kalau Allah menghendaki. Dan mereka menjadikan untuk Allah serikat-serikat. (13. Atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya tempat kembali . dan mereka menghalangi dari jalan. bagi mereka kebahagiaan dan setepat-tepat tempat kembali. Ingatlah. atau dipotong dengan karakternya Bumi. Apakah putus asa mereka yang beriman.(13. Dan senantiasalah orang yang kafir itu menimpa mereka karakter apa-apa yang mereka perbuat. Katakanlah:”Dia Rabb ku.

35) Dan orang-orang yang kami beri mereka kitab. dan Dia tetapkan.(13. tetapi sebagian dari golongan itu ada orang yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah: ”Sesungguhnya hanya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan karakter-Nya. Makanannya tetap dan teduhnya. untuk tiap ajal ada tulisannya. Dan ganjaran orang yang kafir adalah api . (13. (13.Tafsir Al Sulthan dilupakan Allah.(13. Kepada-Nya Aku menyeru.33) Bagi mereka azab di kehidupan dunia.(13. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.(13.34) Perumamaan Surga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti: Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan tidak ada untuk seorang rasul bahwa ia mendatangkan karakter ayat melainkan dengan izin Allah. kami menguranginya dari ujung-ujungnya.38) Allah hapus apa yang Dia kehendaki.36) Dan seperti itu kami turunkan dia Kebijakan Bahasa Asli. atau kami matikan mu.40) Apa belum mereka melihat. maka tidak ada baginya yang mengenalkan. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepada mu dari Ilmu. Dan di sisinya Ummul Kitab.(13. maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya. Dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari seorang pelindung. Dan Allah menghukum.39) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka. kepada-Nya aku kembali”. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih berat. bahwa kami datangi Bumi . senang kepada apa yang diturunkan kepada mu. Itu ganjaran bagi orang yang berbakti.(13.37) Dan sungguh kami talah utus rasul-rasul dari sebelum mu. DLA . dan kami menjadikan bagi mereka jodoh-jodoh dan generasigenerasi.

dan orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa ’Uqbad-daar(kesudahan tempat). dan orang yang di sisinya ada ilmu Kitab”.(13.(13. antara ku dan antara kamu. Dan Dia Sarii’ul-Hisab. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh tiap diri.(13.42) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Engkau bukan utusan” Katakan: ”Cukup karakter Allah sebagai saksi. maka kepunyaan Allah makar semuanya.43) DLA .Tafsir Al Sulthan tidak ada yang dapat menolak untuk hukum-Nya.41) Dan sesungguhnya telah makar orang yang dari sebelum mereka.

dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”. untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid. dan Dia Al‘Aziizul Hakiim. agar ia buktikan bagi mereka.(14. Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apaapa yang di bumi. (14.Tafsir Al Sulthan I4. ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup DLA .(14.5) Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.Surat Ibrahim (Nabi Ibrahim As) Surat ke-14. Lam Ra.1) Allah.3) Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya.(14. Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu.(14.(14.4) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras.0) Alif. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur. itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. tetapi Allah lupakan dia apa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.2) Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok.

lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”. tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”. niscaya Aku akan tambah.(14.10) Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu. padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya DLA .Tafsir Al Sulthan perempuan-perempuan kamu. kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah.11) ”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah. kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orangorang yang sesudah mereka?. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah.(14.7) Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur. sesungguhnya azab Ku sungguh keras”. dan jika kamu kufur. Penyusun Langit dan Bumi ?. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”.(14.8) Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu.6) Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur. tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki. karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”.(14. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami. dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah. maka sesungguhnya Allah La. Telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami.Ghaniyyun Hamiid.(14.(14.9) Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak. dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”.

dan sesudah itu ada azab yang tebal. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan.19) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu. jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya. (14. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”. tetapi ia tidak mati.13) “Dan kami akan dudukan kamu di bumi sesudah mereka.20) Dan mereka semua akan menghadap Allah.15) Di belakangnya ada ajahannam dan akan diberi minum dia denan air nanah dan darah.18) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap.Tafsir Al Sulthan kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami. dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat.(14. (14. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”. lantaran itu DLA .16) Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan.12) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami. kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orangorang yang zhalim itu” .(14. yang demikian ialah kelupaan yang jauh.17) Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka.(14.(14.14) Dan mereka minta pertolongan dan sia-sialah tiap-tiap orang yang sombong yang melawan.(14.(14.(14.

dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku. yang dicabut dari atas bumi. tetapi celalah diri kamu. karena tidak ada bagi kita tempat lari”. kecuali aku ajak kamu. yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit . tidak ada baginya tempat tumbuh. ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap.(14.27) DLA . Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. tetapi aku janji kepada kamu.26) Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat. bagi mereka azab yang pedih. dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik.(14.(14.24) Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Rabbnya.21) Dan berkata setan.(14.25) Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek.22) Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.Tafsir Al Sulthan bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”. hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka. dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu. lantaran itu janganlah kamu cela aku.(14. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar. pujian mereka padanya: ”Salam” . lalu kamu perkenankan aku. lalu aku menyalahi janji kepada kamu.23) Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan.(14. tentu kami beri pengenalan kamu.(14. Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami.

dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air. (14. maka sesungguhnya ia daripada ku.(14.(14. dan siapa durhaka kepada ku.(14.(14. sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia.33) Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia.36) DLA .28) Jahannam yang mereka akan masuk padanya. supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terangterangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan.31) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air. dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?. dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”. lantaran itu siapa ikut aku.(14. dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang.32) Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan. karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”. maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya.34) Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi .29) Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya. padahal jelek tempat tinggal itu.(14. maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu.(14.35) “Rabbi.Tafsir Al Sulthan Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa (ni’mat) Allah dengan kekufuran.30) Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman.(14. jadikanlah negeri ini aman. sesungguhnya manusia zalim dan kufur.

dan terang bagi kamu.37) ”Rabb kami.42) Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka. Isma’il dan Ishaq.(14. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?. padahal mata mereka tidak berkedip.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami. hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandanganpemandangan. maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka.44) Dan kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri sendiri.(14. lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami.(14. supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”.41) Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim.(14.38) ”Semua hamdu kepunyaan Allah. Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku. sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan. sedangkan fuadfuad mereka kosong. dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.(14. bagaimana kami DLA .(14. Rabb kami terimalah do’a ku”.40) ”Rabb kami. dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”.43) Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka.(14. ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”. undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat. sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhtumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati.(14. sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”. Rabb kami agar mereka mendirikan sholat.39) ”Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku.

sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan. karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan.45) Dan mereka telah tipu daya mereka. dan supaya mereka diancam dengan karakternya.48) Dan engkau akan lihat orang yang berdosa pada hari itu dibelenggu di dalam Ashfaad .52) DLA .(14. padahal di sisi Allah tipu daya mereka.(14.46) Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janjiNya kepada rasul-rasul-Nya. dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.51) Ini satu penyampaian kepada Manusia. dan supaya orang-orang yang ingat uulul albaab.(14.50) Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan.(14. dan api menutup muka-muka mereka.Tafsir Al Sulthan telah berbuat kepada mereka. walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.47) Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit. dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu.(14.(14.49) Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas.(14. (14.

99 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (15.4) Tidak bisa suatu ummat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka terkemudian. sesungguhnya engkau seorang gila”. nanti mereka akan mengetahui.(15.10) DLA . Itu ayat-ayat Tulisan dan Bacaan yang nyata.(15.3) Dan tidak kami binasakan dari penduduk negeri melainkan sudah ada baginya satu Tulisan yang ditetapkan. dan kalau begitu tidak mereka diberi tempo. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga.Surat Al-Hijir (BATU) Surat ke-15.0) Alif.(15.6) ”Mengapakah engkau tidak bawakan kepada kami malaikat.7) Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan lengkap.(15. Ra.(15.8) Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan.(15.5) Dan mereka berkata: ”Hai orang yang diturunkan peringatan atasnya.Tafsir Al Sulthan 15.(15. jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar?”.2) Biarkanlah mereka makan dan mengumpul-ngumpul perlengkapan dan dilalaikan mereka oleh cita-cita. kalau mereka dulunya adalah Muslimin. Lam. (15.1) JUZ’ 14 Terkadang orang-orang kafir akan ingin.(15.(15.9) Dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelummu dalam golongan orang-orang yang pertama.

17) Kecuali siapa yang mencuri pendengaran. padahal telah lewat peragaan orang-orang yang pertama. dan kami lemparkan di dalamnya gravitasi.(15.15) Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit galaksi.(15. bahkan kami kaum yang dimetrai”. maka diikuti dia oleh nyalaan api yang terang. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap sesuatu yang ditimbang. melainkan mereka memperolok-olokkannya. padahal bukan kamu yang punya perbendaharaan air itu. lalu kami turunkan air dari langit.(15.23) DLA . (15.(15. dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu. maka kami berikan kamu minum dia.19) Dan kami telah menjadikan untuk kamu padanya penghidupan.(15.(15.(15. dan menghiasinya untuk orang yang memperhatikan.13) Dan kalau kami bukakan atas mereka satu pintu dari Langit.20) Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya.(15.(15.12) Mereka tidak mengimani karakternya.Tafsir Al Sulthan Dan tidak seorang rasul yang datang kepada mereka.14) Niscaya mereka akan berkata: ”Sesungguhnya pemandangan kami terpesona.16) Dan kami pelihara dia dari setiap setan yang dirajam. dan apa-apa yang kamu tidak mesti beri rizki padanya.18) Dan Bumi kami gandakan dia.21) Dan kami telah kirim angin itu sebagai pengawin. maka mereka terus naik padanya.22) Dan sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan mematikan dan kami jadi waris.(15.11) Seperti itu kami masukkan dia di dalam qalbu-qalbu orangorang yang berdosa.(15.(15.

(15.(15.(15. dari tanah hitam yang berubah bau”. hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.(15.34) ”Dan sesungguhnya adalah atas kamu kutukan kepada hari peraturan”.26) Dan Jinn kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun.(15.(15.25) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering.(15.(15. karena sesungguhnya engkau dirajam”.33) Dia berkata: ”Keluarlah daripadanya.32) Ia berkata: ”Aku tidak mau sujud kepada makhluk cerdas yang Engkau ciptakan dia dari tanah kering.24) Dan sesungguhnya Rabb mu Dia yang akan menghimpun mereka.36) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.37) DLA . dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang akhir.(15.(15.(15.35) Ia berkata: ”Rabbi.29) Maka bersujud malaikat setiap mereka semuanya.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu. (15. mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang bersujud ?”. kalau begitu berilah aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan”.30) Melainkan iblis ia enggan turut bersama mereka yang bersujud.31) Dia berkata: ”Hai Iblis. dari tanah hitam berubah bau.27) Dan ingatlah ketika Rabb mu berkata kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah kekering.28) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya Ruh dari Ku.(15. dari tanah hitam yang berubah bau”. sesungguhnya Dia Hakiimun ’Aliim.(15.

kecuali siapa-siapa yang mengikuti mu dari orang-orang yang sesat”.51) DLA .50) Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. bagi tiap satu pintu dari mereka ada bagian yang tertentu.40) Dia berkata: ”Ini satu jalan kepada Ku yang lurus”.(15.(15.48) Kabarkanlah kepada hamba-hamba Ku.46) Dan kami cabut kedengkian yang ada di shudur mereka.(15.44) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam surga dan mata-mata air. (15.42) Dan sesungguhnya jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian.(15.(15.Tafsir Al Sulthan ”kepada hari waqtu yang ditentukan”.49) Dan bahwa azab Ku dia azab yang pedih.(15. (15.(15.45) ”Masuklah kepadanya dengan kesejahteraan dengan aman”.39) ”melainkan hamba-hamba Mu yang ikhlash dari mereka”.38) Ia berkata: ”Rabbi. hal keadaan mereka bersaudaraan berhadap-hadapan atas tempat sandaran.47) Tidak akan mengenai mereka penat dan tidak akan mereka dikeluarkan daripadanya. maka aku akan hiasi kepada mereka di bumi dan aku akan sesatkan mereka semuanya”.(15.43) Ia ada mempunyai tujuh pintu.(15. lantaran Engkau telah sesatkan aku.(15.(15. (15. bahwa Aku Ghafuurur Rahiim.41) ”Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada alasan bagi mu atas mereka.

(15.57) Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami diutus kepada satu kaum yang berdosa”.(15.55) Ia berkata: ”Dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Rabb nya melainkan orang yang lupa ?”.52) Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.(15.59) ”Kecuali perempuannya.62) Mereka jawab: ”Bahkan kami datang kepada mu dengan membawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.(15.(15. (15. lalu mereka berkata:”Kesejahteraan”. Ia berkata: ”Sesungguhnya kami takut kepada kamu”. padahal ketuaan menyentuh ku telah menyolok. kami sudah tentukan.60) Maka ketika utusan-utusan itu datang kepada kaum Luth.61) Ia berkata: ”Sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak dikenal”.(15.58) ”Melainkan keluarga Luth.63) “Dan kami datangkan kepada mu karakter yang lengkap.54) Mereka jawab: ”Kami gembirakan mu dengan Lengkap.(15.53) Ia berkata:”Apakah kamu gembirakan aku. (15. lantaran itu jangan engkau jadi daripada orang-orang yang putus harapan”.56) Ia berkata: ”Apa urusan kamu hai utusan-utusan?”.(15.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk ke dalam rumah. dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”. sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya”.(15.64) DLA . sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan”. maka dengan apa kamu gembirakan ?”.(15.(15. karena kami hendak gembirakan mu dengan seorang anak laki-laki yang pandai”.

(15.78) Maka kami balas mereka.(15. dan ikutlah di belakang mereka.(15.68) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu berangkatlah bersama ahli mu pada waktu malam.69) Mereka berkata: ”Bukankah kami telah larang mu dari orangorang”.67) Ia berkata: ”Sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku.(15.77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah sangat zalim. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.79) DLA .(15. jika kamu mau lakukan”. dan pergilah ke mana kamu diperintah”.73) Kami jadikan atasnya itu di sebelah bawah.(15.66) Dan datanglah penduduk negeri itu dengan gembira.65) Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya. dan jangan berpaling seorang pun dari kamu.(15.74) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau merenungkan.(15.(15.70) Ia berkata: ”Itu dia anak-anak perempuan ku.72) Lalu azab itu mengenai mereka waktu terbit matahari.(15.(15.75) Dan sesungguhnya dia ada di jalan yang tetap.71) Demi umur mu. sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka. (15. bahwa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu shubuh.76) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang percaya.(15. dan sesungguhnya dua-duanya ada di Imam yang nyata.(15. lantaran itu janganlah kamu bikin malu aku”. (15.

82) Maka azab mengenai mereka di waktu shubuh.(15.80) Dan kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami.(15. tetapi mereka berpaling daripadanya.(15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan rasulrasul.90) Yang menjadikan Bacaan ini bagian-bagian. dan jangan engkau berdukacita tentang mereka.91) Maka demi Rabb mu. dan rendahkanlah sayapmu kepada mu’minin. sesungguhnya kami akan tanya mereka sekalian.85) Sesungguhnya Rabbmu Dia Al-Khallaaqul-‘Aliim.(15.84) Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Lengkap dan sesungguhnya sa’at akan datang lantaran itu maafkanlah dengan cara yang bagus.(15.(15.(15.81) Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dengan aman dari gunung-gunung.(15.93) DLA .(15.(15.87) Jangan engkau panjangkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka.88) Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang membuktikan”.92) Dari hal apa yang mereka telah kerjakan.89) Sesungguhnya kami telah turunkan atas orang yang membagibagi.(15.83) Maka tidak bisa menolong dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan .86) Dan sungguh kami telah beri kepada mu tujuh dari yang berpasangan dan Bacaan yang panjang.(15.

(15.(15.Tafsir Al Sulthan Lantaran itu berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah. (15.97) Maka gerakkanlah karakter hamdu Rabb mu dan jadilah dari orang yang bersujud.(15.98) Dan sembahlah Rabb mu hingga datang kepada mu Al-Yaqiin.95) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati lain.(15.(15. dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.94) Sesunggunya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olokkan.96) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan. maka mereka akan mengetahui.99) DLA .

3) Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah.7) Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia. Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.2) Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan Lengkap.(16. dan perhiasan. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. sesungguhnya Rabb kamu La.0) Akan datang urusan Allah.Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti). dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu.(16. (16.(16.(16.6) Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri. dan darinya kamu makan.1) Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintahnya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(16.4) Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu.5) Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan.Tafsir Al Sulthan 16. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia.128 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.(16.(16.Surat An-Nahlu (LEBAH) Surat ke-16. padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at.(16.8) DLA . yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku. maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata.

17) Dan jika kamu hitung jasa (ni’mat) Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia.11) Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang Dia putarkan dengan perintahNya. (16.15) Dan dengan Alamat.10) Dia tumbuhkan untuk kamu dengannya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan.(16. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.9) Dia Yang turunkan dari langit air untuk kamu.16) Apakah Yang Menciptakan seperti Yang tidak diciptakan ?. Apakah kamu tidak mengingat ?.18) DLA .14) Dan Dia lemparkan di dalam bumi rawasiya.(16.(16. dan agar kamu bersyukur.Tafsir Al Sulthan Dan atas Allah menunjukkan jalan. darinya minuman dan darinya pohon-pohon. dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan.13) Dan Dia Yang Putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia.(16. sesungguhnya Allah La.(16.(16. kalau Dia kehendaki Dia beri pengenalan kamu semuanya.(16. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan engkau lihat kapal berjalan padanya dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.Ghafuurur Rahiim. padanya kamu bisa mengembala.(16. agar tidak terguncang karakter kamu. dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan. darinya ada yang membingungkan.12) Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya. (16.

(16.28) DLA .21) Yang dita’ati bagi kamu.(16.Tafsir Al Sulthan Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan. yaitu runtuh bumbung atas mereka. (16.24) Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyamah dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu. maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasardasarnya.25) Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka.(16.(16.(16. sesungguhnya Allah tahu apa karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. sesungguhnya jelek apa yang mereka pikul. padahal mereka menganiaya diri mereka.(16. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan.(16.19) Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu. maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir qalbu-qallbu mereka mungkir dan mereka menyombong. dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar.26) Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?” Berkata orang-oang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hati ini dan kejahatan mengenai orang yang kafir”.(16. maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya.23) Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah Rabb mu turunkan?”. satu yang dita’ati.22) Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.27) Yang diterima oleh malaikat.20) Mati bukan hidup.(16. dan mereka yang diciptakan . mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong.

31) Yang diterima oleh malaikat dengan baik. sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu. dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.(16.(16. kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”.(16. Demikianlah diucapkan oleh orangorang sebelum mereka.(16. Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka.30) Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya.33) Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini.35) Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”.(16. adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai .(16.34) Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki. dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olokkan. maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah dan sebagian dari mereka tetap atasnya DLA . masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”. maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”. maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?. padahal mengalir dari bawahnya aliran air.29) Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. (16. tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri. tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya. Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti. dan Allah tidak menganiaya mereka.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya. ada (ganjaran) kebaikan.32) Bukankah mereka tidak tunggu melainkan supaya malaikat datang kepada mereka atau datang perintah Rabb mu?.

(16.44) DLA . maka kami akan kasi kepada mereka tempat yang baik di dunia. dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”.40) Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya.Tafsir Al Sulthan kelupaan.(16.(16.(16.(16.(16. dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. lantaran itu berjalanlah di bumi .37) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.42) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.39) Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya. bahkan perjanjian yang lengkap.(16. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada.41) Orang-orang yang sabar. tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu. (16. maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan. Tidak demikian. maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.(16.43) Dengan karakter bukti dan lempengan yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada merka agar mereka berfikir.38) Untuk Dia buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.36) Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka. dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta.

Tafsir Al Sulthan Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan bahwa dibenamkan Allah di bumi atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?.(16.(16.(16. tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati. kemudian ketika kena kepada kamu bahaya.(16.54) Karena mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka.47) Dan tidakkah mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah dan mereka patuh ?.(16. dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”. maka kepada-Nya kamu berteriak. dan mereka tidak menyombong. lantaran itu bersenang-senanglah kamu.49) Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. maka nanti kamu akan mengetahui.50) Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu adakan dua yang dita’ati.53) Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka.(16.Ra-uufur-Rahiim.(16.(16.46) Atau Dia siksa mereka dalam keadaan ketakutan karena sesungguhnya Rabb kamu La. dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut.(16.45) Atau Dia siksa mereka dalam perjalanan mereka. maka tidak mereka bisa terlepas.51) ”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi.52) Dan apa-apa jasa (ni’mat) yang ada pada kamu. maka dari Allah.48) Dan kepada Allah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat.(16.55) DLA . apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”. dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintah.(16.

58) Ia bersembunyi dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya.(16. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.Tafsir Al Sulthan Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka.60) Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka. tentu Dia tidak tinggalkan di bumi seorang pun makluk berjalan.63) Dan tidak kami turunkan atas mu kitab. jadilah mukanya hitam padahal ia marah. ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang rinci.57) Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka. tetapi setan menampakkan baik amalamal mereka. Subhaana Dia.56) Dan mereka jadikan untuk Allah anak. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. dan bagi mereka azab yang pedih.62) Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummatummat sebelum mu. karakter perempuan. Demi Allah. maka apabila datang tempo mereka tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan. tetapi Dia beri tempo kepada mereka.(16.(16.(16.(16.(16. bahwa bagi mereka ada kebaikan.59) Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat.(16. sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan.(16.64) DLA . padahal lidah mereka mengucapkan dusta. karena ia jadikan ketua mereka pada hari itu. apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan sumbatkan dia dalam tanah ?. sampai satu masa yang tertentu. dan Dia Al’Aziizul Hakiim . tetapi sesungguhnya bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan.61) Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa tidak suka. melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.(16. dan bagi merekalah apa yang mereka mau.

apakah patut mereka ingkari jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat) Allah?.(16. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berdfikir .66) Dan dari benih-benihan kurma dan anggur.(16. padanya obat untuk manusia.(16.(16. tetapi mereka sama padanya.68) ”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan. tetapi tidak orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka.70) Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki. kami beri minum kamu dari apa yang ada di perutperutnya dari antara kotoran dan darah. maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya. supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu.(16.65) Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran.(16. Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya.(16. lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”.Tafsir Al Sulthan Dan Allah turunkan air dari langit. sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. dan rizki yang baik. lantaran itu patutkah mereka beriman kepada yang DLA . yang gampang bagi orang yang meminum. kemudian Dia akan terima kamu. kamu jadikan daripadanya yang memabokkan. yaitu susu yang bersih.71) Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodohjodoh. dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik.67) Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah.69) Dan Allah telah ciptakan kamu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur. dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.

dan tidak urusan sa’at melainkan seperti kedipan pandangan.76) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi.Tafsir Al Sulthan kurang dan kepada karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufur ?. tidak berkuasa atas sesuatu.75) Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki. adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan.73) Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal. lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan.72) Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi.(16.74) Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (16. dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik.77) Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu. ia tidak mendatangkan kebaikan . sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.(16.(16. seorang dari mereka berdua bisu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. sedang ia atas jalan yang lurus ?. agar kamu memaksimalkan penggunaannya. adakah mereka itu sama ?.79) DLA .78) Tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(16. dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.(16.(16. dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia. tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah.(16. dan mereka tidak akan kuasa. atau dia lebih dekat.

87) DLA .(16.82) Mereka mengenali jasa (ni’mat) Allah kemudian mereka mengingkarinya.83) Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi. maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka. dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu. (16. dan kebanyakan mereka orang kafir.menyerah diri.(16.80) Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan. Demikianlah Dia sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu supaya kamu mau . dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa.(16.(16.(16. mereka berkata: ”Rabb kami.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu.81) Tetapi jika mereka berpaling. kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan. maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata.84) Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab. maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”. dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal. mereka ini sekutusekutu kami yang kami seru selain dari Mu”. (16.86) Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan. (16.85) Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka.

dan jangan kamu pecahkan sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia. tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu. dan kamu akan ditanya dari hal sesuatu yang kamu telah kerjakan.93) Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu. karena sesungguhnya Allah mengetahui apaapa yang kamu kerjakan. dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini.(16. padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi.92) Dan kalau Allah mau.88) Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seoran saksi atas mereka dari diri-diri mereka.(16. lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan. kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan. dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri.90) Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji. karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang.89) Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16.(16.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah.94) DLA . Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat. niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja.(16.(16.91) Dan jangan kamu seperti perempuan yang merombak tenunannya selembar-selembar sesudah beresnya. (16.

97) Lantaran itu apabila engkau baca Alquran. untuk menguatkan orang-orang yang beriman.(16. mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”.99) Hanya kekuasaannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia.103) DLA . dan kami akan tunaikan kepada orangorang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit. hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam. dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin.(16. sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan. sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu.98) Sesungguhnya tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal.(16.(16. bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.101) Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung.102) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”. padahal dia mu’min. (16.96) Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan.(16.100) Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal.(16. dari Rabb mu dengan lengkap. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata. (16.(16. maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik.95) Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa. dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.

mereka orang-orang yang berdusta . maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan .106) Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat. sesudah mereka diberi percobaan.(16. dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan.108) Tidak syak.(16.104) Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah.105) Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman. mereka orang-orang yang lalai.107) Itulah mereka orang-orang yang Allah cap atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka.(16.111) Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa. kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar. maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang. bahwa mereka di akhirat ialah orang-orang yang rugi.(16. dan mereka tidak akan dianiaya. itulah mereka. tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka. tetapi mereka mengkufuri karakter jasa (ni’mat) Allah.(16.Ghafuurur Rahiim. dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir. datang padanya riskinya dengan luas dari tiap tempat. dan itulah mereka.109) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah. kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman. tetapi siapa terbuka dadanya dengan kekufuran.(16.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah. dan bagi mereka azab yang pedih.110) Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya. sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La.(16.(16.112) DLA .(16.

kemudian mereka tobat.116) Perlengkapan yang sedikit.(16. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(16.(16.Ghafuurur-Rahiim.119) Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan. dan mereka menganiaya. padahal tidak mau dan tidak meliwati batas. sesudah itu dan berbuat kebaikan. dan tidak kami aniaya mereka. tetapi mereka mendustakan dia.(16. sesungguhnya orang yang mengadangadakan dusta atas Allah tidak akan menang.115) Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidahlidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah.113) Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik. tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya.120) Yang berterimakasi kepada jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya. dan bagi mereka azab yang pedih.117) Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu. maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La. dan berterima kasihlah kepada jaza Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah.(16.114) Tidak lain Dia haramkan atas kamu.122) DLA .(16. Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus. dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya.121) Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. (16. maka mengenai mereka azab.118) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan.(16.(16. melainkan bangkai dan darah dan daging babi. (16. tetapi siapa terpaksa.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka.

(16. dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah.126) Dan sabarlah. Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya. dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya. melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya. Sesungguhnya Rabb mu. (16. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya.(16.127) Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Tekun dan orang-orang yang mereka berbuat baik.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya.125) Dan jika kamu (balas) menyiksa.(16.128) DLA . dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka.124) Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat.123) Tidak Dia menjadikan Sabtu. (16. maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”. dan jika kamu sabar.(16.

(17.5) DLA .Tafsir Al Sulthan 17. Dia Samii’un Bashiir . ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”. sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”.Surat Al-Isra’ (Bawa Berjalan) Surat ke-17. lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan.0) Subhaana Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami.1) Dan kami telah beri kepada Musa Kitab.(17. dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel.(17.2) ”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !. 111 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim . Sesungguhnya Dia. kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler).(17.(17.4) Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu.(17.3) Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”.

Dan jika kamu kembali . adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu). lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu.(17. dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. dan tiap sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya.11) Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat. (17. dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa.8) Sesungguhnya Alquran ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok. dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka.(17.(17.13) DLA .9) Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir. Maka apabila datang perjanjian yang akhir.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka. dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak. kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan. Dan jika kamu berbuat kejahatan.(17. dan adalah manusia terburu-buru.12) Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya. kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu.10) Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan.(17. dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan .(17.6) Jika kamu berbuat kebaikan.(17. (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajahwajah kamu.7) Mudah-mudahan Rabb kamu meneliti kamu. kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

21) Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain. dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya. maka mereka itu adalah usahanya diganjar. dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul.20) Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. dari pemberian Rabb mu. dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya.(17. tetapi mereka meliwati batas padanya.15) Dan jika kami mau binasakan satu negeri. padahal ia beriman. patut atas mereka azab. kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki. karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang.(17. kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir.Tafsir Al Sulthan ”Bacalah kitab mu.17) Siapa mau lekas. karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain. cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”.(17.22) Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia. maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya.(17. lantaran itu. lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya. maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya.(17.(17.18) Dan siapa maukan akhirat. kami suruh orangorang nya yang mampu.16) Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh. dan ia berusaha baginya sungguhsungguh.(17. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu DLA .(17.(17. sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina.14) Siapa mendapat pengenalan.19) Masing-masing kami tolong. dan siapa lupa. mereka ini dan mereka itu.

Tafsir Al Sulthan bapak. maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”. sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya. karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal. Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat.28) Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran.(17.(17.27) Dan jika engkau berpaling dari mereka.26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan. dan jangan engkau sentak mereka. (17.30) Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan.(17. yang engkau harapkan.24) Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diridiri kamu. dan mengukurkan. maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut.29) Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam rabban mu . dan jangan kamu terlalu boros.(17. beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”. jika adalah kamu orang-orang yang baik. tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”.23) Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku.(17.31) DLA . karena menunggu rahmat Rabb mu. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok.(17. (17.(17. dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur.25) Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya.

sesungguhnya pendengaran.36) Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. melainkan dengan cara yang lebih baik. sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan. yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan. (17. dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain.32) Dan jangan kamu bunuh diri yang Allah haramkan.(17.34) Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat. hingga sampai ia baligh. kecuali dengan alasan yang lengkap.33) Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya. dan siapa dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa.39) Maka apakah Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki. supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang. dan tunaikanlah perjanjian. (17.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu mendekati zina. setiap itu adalah darinya akan ditanya(17.35) Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya. dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung. (17. karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.(17. sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong.(17.(17.38) Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah. dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?.37) Tiap itu adalah kejahatan di sisi Rabb mu yang dibenci.40) DLA . penglihatan dan fuad. karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi.(17.

dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya.(17.49) Katakan: ”Jadilah batu atau besi”.(17. mereka berpaling belakang dengan terburu-buru.(17.44) Dan apabila engkau membaca Alquran.(17. ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut.45) Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia. sebagaimana kata mereka. (17. dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alquran Rabb mu saja. maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”.(17.(17. tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak.47) Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandinganperbandingan. sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuraa.42) Subhaana dia. lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan.48) Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh.50) DLA .43) Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapasiapa pada mereka. tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan.(17. niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”.(17. kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup.(17. melainkan kepada seorang yang kena sihir”. dan ketika mereka berbicara dengan rahasia.41) Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati. dan Subhaaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka katakan.46) Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alquran ini supaya mereka ingat.

(17. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”.58) DLA .57) Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah. supaya mereka ucapkan yang lebih baik. atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat. dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit. Dia akan azab kamu. dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya. sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata.51) Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu.54) Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu. dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari NabiNabi atas sebagian.(17.53) Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu. jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau.52) Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku.(17. siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?.(17.Tafsir Al Sulthan Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”.56) Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka. dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan. dan tidak pindahkan”. adalah itu di dalam kitab tertulis. karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti. sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka. maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya. (17.(17. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”.(17.(17.55) Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia. dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”.

sesungguhnya jahannam balasan kamu.(17. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”. kecuali Iblis. tetapi penakutan itu tidak menambah mereka. lalu mereka sujud. jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah. dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan. maka siapa mengikuti mu dari antara mereka. dan janjikanlah kepada mereka”. dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu. bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia. sebagai satu pembalasan yang sempurna”. dan tentara mu yang berjalan kaki. tetapi mereka zalimi karakternya.(17. melainkan kesesatan yang menyolok.64) “Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka.62) Dia berkata: “Pergilah.Tafsir Al Sulthan Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan.61) Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku. padahal setan tidak janjikan melainkan tipuan.(17.63) “Dan ajaklah siapa yang engkau bisa dari antara mereka dengan suaramu. (17.(17.65) DLA .59) Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu.(17. dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak. dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka.(17. niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”. dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”.60) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”.

68) Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi. sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia. maka di akhirat ia buta.69) Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam. dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik. dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman. tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat. kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu. maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya.67) Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat.(17. lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin. sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu.(17.Tafsir Al Sulthan Rabb kamu.(17.(17.74) DLA . mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. dan lebih lupa perjalanan. kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?.70) Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka. karena adalah manusia kufur. niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?. Dia Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut. dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut.(17.(17. dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan . agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya.72) Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau adaadakan yang lainnya atas kami. kamu berpaling.71) Dan siapa adalah di sini dia buta.(17.(17.66) Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut.(17.73) Dan jika tidak kami tetapkan mu.

dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh).81) Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya. dan ia jauhkan dirinya. dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit.(17. (17.(17. sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”. kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami. dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian.(17.(17. ia berpaling.(17.(17.(17.84) DLA . dan jadikanlah untuk ku dari hadapan Mu alasan(Sulthan) yang menolong”. sebagai tambahan bagi mu.77) Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam.80) Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik.(17.75) Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya. sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan.79) Dan katakanlah: “Rabb.82) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. dan dua kali ganda mati. tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”.76) Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami.Tafsir Al Sulthan Kalau begitu. niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup. supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda. adalah ia orang yang sangat putus asa.83) Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya.78) Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya. dan apabila kejahatan mengenai dia. dan telah lenyap yang kurang. dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami.(17.

89) Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu.92) ”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas. atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya”. kecuali kekufuran.85) Dan jika kami mau. kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh. kecuali perkatan mereka: DLA . (17.(17.87) Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alquran ini.86) Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu.(17.(17. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”.91) ”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”.(17. bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”. lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”.90) ”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur. niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu.(17. sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok.(17. katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”. tetapi kebanyakan manusia enggan.88) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. Katakan: ”Subhaana Rabb ku.(17. tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”.93) Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan.(17.

95) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu. ketika datang kepada mereka. dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain Dia.101) DLA .(17. tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran. tempat tinggal mereka jahannam.96) Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah. bisu dan tuli.Tafsir Al Sulthan “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”. niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan.(17.97) Itu balasan bagi mereka. Tiap kali ia padam. kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”. dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah jadi tulang dan remuk.99) Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku.98) Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya. kami tambah atas mereka api yang bernyala.(17.94) Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk. maka ia orang yang mendapat pengenalan. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya. maka tanyalah Bani Israel.(17. niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”. karena adalah mausia itu kikir”. karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami. lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya akus angka engkau hai Musa seorang yang terkenal”.(17. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka.(17. keadaan mereka buta.(17.100) Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti. (17.

(17.102) Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi.(17. mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud. kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”.(17. sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya.106) Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya.(17.103) Dan kami berkata sesusah itu kepada Bani Israel: “Tinggallah di negeri itu.109) Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan.105) Dan Alquran itu kami pisah-pisahkan dia. dengan apa saja kamu seru Dia.107) Dan mereka berkata: ”Subhaana Rabb kami. lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamakanya semuanya. maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat.110) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak.(17. dan mereka bertambah khusyu’.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Rabb langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”. (17. dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam DLA . sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”.(17. untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur. apabila dibaca dia atas mereka.108) Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis. dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam. dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia. hingga apabila datang perjanjian akhirat. tetapi carilah satu jalan antara itu”.104) Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun.(17.(17.

(17. dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.Tafsir Al Sulthan Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan.111) DLA .

(18. jika mereka tidak mengimani karakter rangkaian ini.1) (Resmi) Berdiri untuk ia ancam dengan siksaan keras dari sisiNya dan supaya ia gembirakan orang yang beriman.2) Hal keadaan mereka tinggal padanya selama-lamanya.Tafsir Al Sulthan 18.9) DLA .4) Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. baginya untuk kami beri percobaan kepada mereka siapa yang lebih tepat amalannya.5) Bisa jadi engkau binasakan diri mu dengan dukacita atas bekas-bekas mereka.3) Dan supaya ia ancam orang yang berkata: ”Allah mempunyai anak”.(18. orangorang yang mengerjakan kebaikan.(18. dan tidak bapakbapak mereka.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang menurunkan atas hamba-Nya Tulisan dan tidak Dia jadikan padanya kebengkokan.8) Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib?.(18.(18.(18. sesungguhnya bagi mereka upah yang baik.(18.(18.7) Dan sesungguhnya kami.(18.Surat Al-Kahfi (GUA) Surat ke-18.(18. sungguh akan menjadikan apa-apa yang di atasnya sebagai tanah yang rata.6) Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi sebagai perhiasan. 110 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. tidak mereka berkata melainkan berdustaaa!. menyolok kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka.

mereka berkata: “Rabb kami.(18.11) Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami beri tahu siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa mengumpulkan masa mereka tinggal.12) Kami menceritakan atas mu kabar mereka dengan lengkap.(18. tidak kami akan seru dari selain Dia sebagai Yang Dita’ati.13) Dan kami kuatkan atas qalbu-qalbu mereka ketika mereka berkata: ”Rabb kami Rabb Langit dan Bumi.(18. jika tidak.(18.(18.15) Dan :”Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah.Tafsir Al Sulthan Ketika pemuda-pemuda itu pergi kepada Gua.(18. sedang mereka ada di tempat yang luas darinya. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadangadakan dusta atas Allah ?”.(18. mereka anggap selain dari Dia beberapa yang dita’ati. berilah kepada kami dari sisi Mu pengaturan dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami”. maka pergilah ke Gua. sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang mengimani karakter Rabb mereka. Itu sebagaian dari ayat-ayat Allah. condong dari Gua mereka di sebelah kanan. maka DLA . ia tinggalkan mereka di sebelah kiri. dan kami tambah bagi mereka pengenalan. siapa yang Allah beri pengenalan maka dia orang yang mendapat pengenalan dan siapa yang Dia lupakan.10) Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam Gua itu beberapa tahun. sungguh kami berkata ketika itu yang meliwati batas. alangkah baiknya kalau mereka bisa datangkan alasan(Sulthan) yang nyata atas mereka.16) Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit. dan apabila ia terbenam.14) ”Mereka itu kaum kami. niscaya Rabb kamu akan berikan kepada kamu sebagaian dari pengaturnNya dan Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu”.

niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka akan kembalikan kamu ke dalam ajaran mereka dan kamu tidak akan berbahagia selamalamanya”. dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan dari mereka.21) Mereka akan berkata: ”Tiga.18) Dan demikianlah kami bangunkan mereka. yang ke empat anjing mereka” dan mereka berkata: ”Lima dan yang keenam anjing mereka” dengan sangkaan-sangkaan tentang urusan ghaib. lalu mereka berkata: ”Dirikanlah atas mereka Bangunan. Seorang dari mereka bertanya: ”Berapa lama kamu tinggal?” Mereka jawab: ”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”. niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari. Berkata mereka: ”Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”. Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka. Rabb mereka lebih mengetahui karakter mereka”. jika engkau lihat mereka. dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri.(18.(18.(18. dan mereka berkata: ”Tujuh dan yang kedelapan anjing mereka”.17) Dan engkau kira mereka sadar. ”Maka bangkitlah seorang kamu dengan daun kamu ini ke kota.19) ”Sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu. supaya mereka bertanyaan antara mereka. dan berlaku hati-hatilah dan jangan menyadarkan karakter kamu seorang pun”. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka: ”Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka Masjid”.(18. maka hendaklah ia perhatikan siapa darinya yang lebih suci makanannya. DLA . sedangkan anjing mereka memanjangkan dua kaki depannya di pintu gua .20) Dan seperti itu kami tunjukkan atas mereka supaya mereka ketahui bahwa perjanjian Allah Lengkap dan sesungguhnya sa’at itu tidak ada keraguan padanya. maka hendaklah ia bawakan untuk kamu rizki darinya.Tafsir Al Sulthan engkau tidak dapati baginya penolong yang menunjukkan. padahal mereka tidur. (18.

25) Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal” Kepunyaan-Nya rahasia langit dan bumi.22) Dan jangan engkau berkata tentang sesuatu: ”Aku akan kerjakan itu besok”. dan tidak ada seorang pun yang Dia jadikan sekutu dalam hukum-Nya.(18. dan jangan engkau bertanya dari hal mereka kepada seorang pun dari mereka itu. dan jangan engkau turut orang yang kami telah lalaikan qalbunya dari mengingat kami dan mengikuti hhawanya.27) Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang menghendaki kesukaan Allah. dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini. Tidak ada bagi mereka penjaga selain dari Dia. maka siapa mau maka bolehlah ia percaya dan siapa mau maka bolehlah ia DLA . tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya. Alangkah terang pemandangan-Nya dan alangkah jelas pendengaranNya. (18.24) Dan mereka tinggal di dalam Gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan. dan katakanlah: ”Mudah-mudahan Rabb ku memberi pengenalan kejalan yang sempurna dan lebih dekat dari ini”.23) ”kecuali jika dikehendaki Allah”. melainkan dengan bantahan yang terang.(18. (18.(18. dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripada-Nya . Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan sedikit.26) Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab Rabb mu. Oleh karena itu jangan engkau berbantahan tentang mereka. dan ingatlah Rabb mu jika engkau Lupa.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Rabb ku lebih mengetahui bilangan mereka.(18. karena adalah urusannya meliwati batas.28) Dan katakanlah: ”Yang Lengkap dari Rabb mu. (18.

Dan jika mereka minta air.33) Dan adalah baginya buah. dan lebih mulia pengikutnya”. maka ia berkata kepada temannyapadahal ia sedang berkata-kata dengan dia-”Aku orang yang lebih banyak hartanya daripada mu. sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya.(18.30) Mereka itu. akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang dilebur yang menghanguskan muka mereka. dan jika aku akan dikembalikan kepada Rabb ku. dan kami pancarkan di celah-celah kedua kebun itu dengan mata-mata air. baik sangat ganjaran itu dan bagus sebagai tempat duduk.Tafsir Al Sulthan kufur”.36) DLA .35) ”Dan aku tidak percaya.(18.(18. sambil bersandar atas tempat-tempat duduk yang tinggi. (18. ia berkata: ”Aku tidak sangka kebun ini akan binasa selama-lamanya”.34) Lalu ia masuk ke dalam kebunnya. bagi mereka surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. niscaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”.(18.31) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan dua laki-laki yang kami adakan bagi seorang dari mereka dua kebun dari anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan kami adakan di sela dua-duanya itu tumbuh-tumbuhan. dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas.(18. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api yang pagarnya mengepung mereka.32) Kedua kebun itu mendatangkan hasilnya dan ia tidak kurangkan sedikitpun daripadanya.29) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(18. Jelek sekali minuman itu dan buruk sangat sebagai tempat duduk.(18. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya. bahwa sa’at akan datang.

padahal ia sedang bercakapcakap dengannya: ”Apakah engkau mengkufuri karakter Yang menciptakan mu dari tanah ?.(18. seperti air yang kami turunkan dia dari langit. jika engkau anggap aku lebih sedikit daripadamu tentang harta dan anak”. kemudian Dia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”. engkau tidak berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah.Tafsir Al Sulthan Berkata kawannya kepadanya.39) ”Maka mudah-mudahan Rabb ku memberi kepada ku lebih baik dari kebun mu.44) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan.45) DLA . Dia Allah Rabb ku.40) ”Atau airnya jadi surut kering. bagi kehidupan dunia ini. Dia sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik balasan. lalu engkau tidak bisa mendapati dia”.(18. lantaran apa yang ia telah belanjakan padanya.37) ”Tetapi (kepercayaan) ku. lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi. padahal ia gugur dengan bumbungnya dan ia akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan seseorang dengan Rabb ku”.42) Dan tidak ada baginya atau satupun golongan yang akan menolong dia dari selain Allah. dan Dia kirim atas kebun mu satu azab dari langit maka menjadilah ia gundul licin”. lalu jadilah ia orang yang membolak-balikkan dua tapak tangannya.(18. yang ditiup oleh angin. tidak ada kekuatan melainkan dengan karakter Allah”. lalu ia jadi kering. dan aku tidak sekutukan karakter Rabbi ku dengan seorang pun”.(18. dan tidak dapat ia membela dirinya.(18.38) ”Dan mengapakah waktu engkau masuk ke dalam kebun mu.43) Di sana kekuasaan itu hanya bagi Allah Yang Lengkap.41) Dan dibinasakan hartanya.(18. dan adalah Allah Yang Berkuasa atas tiap sesuatu . kemudian dari nuthfah. (18.(18.(18.

dan engkau akan lihat bumi itu lahir. dan kami adakan antara mereka satu tempat kebinasaan.49) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”.(18.50) Aku tidak menjadikan mereka saksi pada Penciptaan Langit dan Bumi dan tidak pada Penciptaan diri-diri mereka.(18.52) DLA .Tafsir Al Sulthan Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia.48) Dan akan dibentangkan kitab.(18.(18. dan tidak Aku mengambil pelupa-pelupa sebagai penolong.(18. tetapi kamu sangka bahwa kami tidak akan adakan perjanjian kepada kamu”. melainkan ia mengumpulkannya”. dan kami kumpulkan mereka. tetapi mereka tidak memperkenankan mereka. tetapi amal-amal shaleh yang tinggal itu lebih baik di sisi Rabb mu tentang ganjarannya dan tentang harapan. IA TIDAK TINGGALKAN YANG KECIL DAN TIDAK YANG MENYOLOK. lantaran itu apakah patut kamu mau jadikan dia dan keturunannya sebagai ikutan selain daripada Ku.(18.(18. KITAB APAKAH INI ?. padahal ia itu bagi kamu satu musuh ?. dan tidak Rabb mu menganiaya seorangpun. hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. lalu mereka sujud melainkan iblis.46) Dan hari kami akan jalankan gunung-gunung. maka ia durhaka kepada perintah Rabbnya.47) Dan mereka akan dibawa atas Rabb mereka dengan berbaris. lalu mereka panggil sekutu-sekutu mereka. ”Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada waktu yang pertama. dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan tersedia. maka engkau akan lihat orang yang berdosa khawatir dari apa padanya dan mereka berkata:”Celaka kami!. Jelek tukaran itu bagi orang-orang yang zalim. adalah ia dari golongan jin.51) Dan hari Dia akan berkata: ”Panggillah sekutu-sekutu Ku yang kamu ada-adakan”.

waktu yang dijanjikan. karena mereka hendak menghilangkan Yang Lengkap dengan karakternya.53) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan di dalam Alquran ini untuk manusia dari tiap perumpamaan.54) Dan tidak mencegah manusia dari beriman dan meminta ampun kepada Rabb mereka.59) DLA .(18.(18.(18.57) Dan Rabb mu Pengampun Yang mempunyai pengaturan. tetapi mereka yang kufur membantah dengan karakter curang. dan mereka tidak tempat berpaling darinya .Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang durhaka itu. dan mereka ambil ayat-ayat Ku dan ancaman yang diberikan kepada mereka sebagai permainan . dan akan yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya.56) Dan bukankah tidak ada yang aniaya dari orang yang sesudah diingatkan kepadanya karakter ayat-ayat Rabbnya. kalau Dia mau menyiksa mereka.(18. dan kami jadikan untuk membinasakan mereka itu. niscaya Dia lekaskan bagi mereka azab itu. di waktu datang kepada mereka pengenalan. karena karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.58) Dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka.(18.(18. tetapi ia berpaling darinya dan lupa kepada apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya ?. melainkan karena hendak menunggu datangnya kehinaan yang telah menimpa orang-orang yang pertama atau datang azab berhadap-hadapan. maka di waktu itu tidaklah mereka mau mendapat pengenalan selamanya. ketika mereka berlaku zalim. sesungguhnya kami telah adakan atas qalbu-qalbu mereka tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan di dalam kuping mereka sumbatan dan jika engkau seru mereka kepada pengenalan. akan melihat api. dan adalah manusia (makhluk yang) banyak membantah (tentang) sesuatu. tetapi adalah bagi mereka satu waktu tertentu yang mereka tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada-Nya.(18.55) Dan tidak kami utus rasul-rasul melainkan sebagai penggemar dan pengancam.

(18.(18.61) Maka ketika mereka berdua sudah melewatinya. dan aku tidak akan durhaka kepada mu urusan apa saja”.(18.(18.68) Ia berkata:“Engkau dapati nanti aku jika dikehendaki Allah orang yang sabar. maka ia mengambil jalannya ke dalam laut menembus.66) Ia berkata: ”Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersama ku”. lupalah mereka dengan ikan mereka. dan kami telah ajar dia dari sisi kami ilmu.Tafsir Al Sulthan Dan ketika berkata Musa kepada pemudanya: ”Tidak aku berhenti hingga aku sampai di tempat berkumpul dua laut itu atau aku jalan selengkapnya.69) Ia berkata: ”Maka sekiranya engkau ikut aku.64) Lalu mereka berdua dapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya pengaturan dari sisi kami.(18.60) Maka ketika ia sampai di tempat berkumpul antara keduanya.(18. dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan.(18.70) DLA . lalu dua-duanya kembali atas bekas-bekas perjalanan waktu datang. jangan engkau tanya-tanya kepada ku dari sesuatu.65) Berkata Musa kepadanya:”Bolehkah aku ikut mu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu?”.(18.67) ”Karena bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau liputi karakternya sebagai kabar ?”.62) Ia berkata: ”Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung di batu karang.(18. yaitu aku telah lupa kepada ikan kita.(18. hingga aku kabarkan kepada mu darinya sebagai ingatan”.(18. sesungguhnya kita telah bertemu kepenatan dari perjalanan kita”. berkatalah ia kepada pemudanya: ”Bawalah makanan kita.63) Ia berkata: ”Itu tanda-tanda yang kita cari”. lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib”.

engkau bisa ambil upah atasnya”.(18. sesungguhnya engkau telah cukup memberikan kepada ku udzur”. Ia berkata: ”Apa engkau lobangkan dia untuk menenggelamkan ahlinya.(18. maka ia meluruskannya (mendirikannya).73) Lalu mereka melakukan Tholaqo. Hingga ketika mereka naik dalam perahu.Sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu kemungkaran” . Hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki maka ia membunuhnya.74) JUZ’ ke-16 Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada mu.76) Maka mereka melakukan Tholaqo.78) DLA .77) Ia berkata: ”Ini perpisahan antara aku dan antara engkau. aku akan kabarkan kepada mu karakter takwil apa-apa yang engkau tidak bisa sabar atasnya”. lalu mereka berdua dapati padanya satu tembok yang hampir mau rubuh.72) Ia berkata: ”Janganlah engkau marah kepada ku karena kelupaan ku dan jangan engkau bebankan aku kepayahan dalam urusan ku”.(18.(18. ia lobangkan dia.71) Ia berkata: ”Bukankah aku telah berkata kepada mu bahwa engkau tidak akan sabar bersama ku”. maka jangan engkau jadikan aku sahabat. sesungguhnya engkau telah datangkan satu urusan”.75) Ia berkata: ”Jika aku bertanya kepada mu dari sesuatu setelah ini. tetapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu.(18. (18. Ia berkata: ”Patutkah kamu bunuh satu diri yang suci dengan karakter tidak (membunuh) diri (yang lain)?.(18. Hingga ketika mereka sampai di suatu negeri. bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?”. Ia berkata: ”Kalau engkau mau.Tafsir Al Sulthan EPISODE ke-1 Maka mereka melakukan Tholaqo. mereka minta makan kepada ahlinya.(18.

maka aku mau cacatkan dia karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap perahu dengan paksa”. Kami berkata: ”Ya Dzal Qarnain maupun engkau menyiksa ataupun engkau adakan di antara mereka kebaikan”. ia dapati dia terbenam di dalam mata air yang hitam.(18. Itu takwil apa-apa yang engkau belum bisa sabar atasnya”. kemudian ia dikembalikan kepada Rabbnya.(18.(18. maka kami akan siksa dia. Rabb mu mau supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu pengaturan dari Rabb mu.85) Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam Syamsi.79) ”Adapun anak itu adalah dua ibu bapaknya orang-orang yang beriman.87) DLA .82) Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang Dzul Qarnain.(18. Dan ia dapati di sisinya satu kaum.86) Ia berkata: ”Adapun orang yang menganiaya.81) ”Adapun tembok itu. Katakanlah: ”Aku akan bacakan kepada kamu satu sebutan darinya”.(18. maka adalah ia kepunyaan orang miskin yang beramal di laut.(18.(18. Dan tidak aku lakukan itu dari urusanku.83) Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap sesuatu. maka kami khawatir bahwa dia akan menyebabkan kepada mereka berdua kedurhakaan dan kekufuran”. dan adalah bapak mereka seorang yang sholeh. lalu Dia azab dia dengan satu azab yang keras”.80) ”Maka kami mau agar Rabb mereka ganti untuk mereka yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam pengaturan”.(18.84) Maka ia ikuti satu jalan. dan adalah di bawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua.(18. adalah kepunyaan dua anak yatim di kota.Tafsir Al Sulthan ”Adapun perahu itu.

90) Seperti itu. maka apabila datang perjanjian Rabb ku. dan adalah janji Rabb ku benar” . ia dapati dari selain keduanya satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan .88) Kemudian ia ikuti satu jalan.(18. ia berkata: ”Tiuplah””.96) ”Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lobang padanya”. maka baginya ada balasan yang baik.98) DLA .(18. ia berkata: ”Berikan kepada ku tembaga agar aku tuangkan atasnya.89) Hingga ketika ia sampai tempat terbit Syamsi. dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benarnya karakter apa-apa yang ada padanya.(18. Hingga ketika ia telah jadikan dia api. oleh karena itu tolonglah aku dengan sungguhsungguh nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”.94) Ia berkata:”Apa yang Rabb ku tetapkan bagi ku padanya ada lebih baik.(18.(18.(18. Dia jadikan dia rata. ia dapati dia terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan darinya.(18.Tafsir Al Sulthan Dan adapun orang yang beriman.97) Ia berkata: ”Ini pengaturan dari Rabb ku.91) Kemudian ia ikuti satu jalan. (18. maka maukah kami beri kepadamu upeti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu dinding.(18.93) Mereka berkata: ”Ya Dzal Qarnain.(18. dan beramal shalih. sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juuj itu orang-orang yang perusak di bumi.(18.92) Hingga ketika ia sampai di antara dua dinding.95) ”Berilah kepada ku Lempengan-Lempengan Besi”. dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami yang mudah”. Hingga ketika ia telah ratakan antara dua shoddafa itu.

99) Dan kami tunjukkan jahannam pada hari itu kepada orang kafir untuk dilihat.100) Orang-orang yang adalah mata mereka dalam tutupan dari peringatan-Ku. maka kami kumpulkan mereka berkelompok-kelompok. niscaya habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabb DLA .102) Katakanlah: ”Maukah kami beritahu kepada kamu orang-orang yang sangat rugi tentang amal-amal?”. (18.105) Itu balasan mereka.(18. (18. Sesungguhnya kami telah sediakan jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. jahannam karena mereka kufur dan mengambil ayat-ayat Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai ejekan .108) Katakanlah: ”Jika adalah laut tinta untuk kalimat-kalimat Rabb ku. dan kepada pertemuan dengan-Nya. lantaran itu gugurlah amal-amal mereka.107) Mereka kekal padanya.Tafsir Al Sulthan Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu beradu dengan sebagian dan akan ditiup pada trompet.103) ”Orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia.(18. (18. (18.106) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal.101) Maka apakah orang-orang kafir itu sangka bahwa mereka boleh jadikan hamba-hamba Ku sebagai penolong-penolong.(18.(18. mereka tidak ingin pindah darinya. (18. padahal mereka sangka bahwa mereka berbuat kebaikan”. maka kami tidak akan dirikan timbangan bagi mereka di hari qiyaamah. dan adalah mereka tidak bisa mendengar.(18.104) Merekalah orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka.

Tafsir Al Sulthan ku.110) DLA . diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Yang Dita’ati bagi kamu .(18. maka hendaklah ia kerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan dengan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya”.(18. maka siapa adalah percaya kepada pertemuan Rabb-nya. Satu Yang Dita’ati. walau kami datangkan karakter sepertinya dengan berganda”.109) Katakanlah: ”Tidak lain aku ini seorang cerdas seperti kamu.

(19.4) ”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron). Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap DLA .(19.Shod}. bagaimana bisa ada bagiku seorang anak. padahal adalah isteriku mandul.0) {Kaf. sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya. Ha.1) Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria.8) Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu.9) Ia berkata: ”Rabbi.3) Ia berkata: ”Rabbi. yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”.7) Ia berkata: ”Rabbi. (19.(19. Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”.(19. dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”.(19. Dia mudah atas KU.’Ain.Ya.(19.Tafsir Al Sulthan 19.2) Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan. dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”. padahal engkau belum jadi sesuatu”. sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala.5) “Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub. 98 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(19.Surat Maryam (Bunda Maryam As) Surat ke-19. jadikanlah untukku kode”. (19.(19. karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini.6) ”Hai Zakariyya. oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”.

Tafsir Al Sulthan kepada manusia selama tiga malam.15) Dan ingatlah Maryam yang disebut di dalam Kitab.17) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”.11) ”Hai Yahya. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak. maka kami utus kepadanya Ruh kami.14) Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup.18) Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu.(19.13) Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka. ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. (19. (19.(19.20) Ia berkata: ”Seperti itu Rabbmu berkata: ”Itu mudah atas Ku.(19.(19. lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas.10) Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan. padahal engkau sehat”. padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”. (19.16) Maka kami jadikan dari selain mereka dinding.(19. untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”.12) Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun.(19.19) Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak. peganglah Kitab itu dengan kuat”.(19.(19. dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan DLA . Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”.

(19.30) ”Dan Dia jadikan aku orang yang dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”.27) “Hai saudara perempuan Harun. maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”. dan Dia telah jadikan aku Nabi”. sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di bawah mu sesuatu yang mengalir”.(19. lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh.(19. dan jadi satu benda yang dilupakan orang”.28) Maka ia isyaratkan kepadanya.(19.31) DLA .22) Maka keadaan hampir melahirkan. nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”.(19. mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”.(19. dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.29) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah.(19. bukankah bapakmu orang yang baik. sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”. dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”. Mereka berkata: “Hai Maryam.Tafsir Al Sulthan pengaturan dari kami. memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma.24) ”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu. maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa.26) Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia.(19.(19.(19. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini.25) ”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah. Dia telah beri kepada ku Kitab.23) Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita.21) Maka ia memikulnya. (19. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas.

32) ”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”. kelak adalah bagi orang yang kufur. sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu.(19. dan kepada kamilah mereka akan kembali. maka DLA .(19. maka ia ada.37) Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami.34) Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak.(19. dan siapa atasnya. mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.35) ”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu.(19. yang padanya mereka berselisihan. tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan. ini jalan yang lurus”. karena mereka lalai dan mereka tidak percaya. (19. maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”.40) Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab. lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang.39) Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi.(19.(19.(19.33) Itu ‘Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap. maka sembahlah Dia.Tafsir Al Sulthan ”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”.41) Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku.38) Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita.(19.(19. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq. Subhaana dia. ketika diputuskan perkara.42) ”Hai bapak ku. apabila Dia tentukan urusan.36) Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka.(19.

tentu aku akan rajam kamu.46) Ia berkata: ”Keselamatan atas mu. aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”.(19.45) Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada hal-hal yang aku ta’ati. dan aku menyeru Rabb ku.47) ”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah.51) Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara. sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.(19.52) Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami. dan tiap seorang kami jadikan nabi.44) ”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman.(19.(19. aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku. dan saudaranya Harun sebagai Nabi. dan tinggalkanlah aku satu masa”.53) DLA .50) Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab. hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti.(19. (19. (19.(19.43) ”Hai bapakku jangan engkau sembah setan.49) Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci. sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”. (19.(19.Tafsir Al Sulthan turutlah aku. karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”. maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”. kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub.48) Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah. mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”. (19.

(19.Rahmaan.58) Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat.64) DLA .54) Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat. dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab.(19.63) ”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu. dan zakat dan adalah dia disisi Rabb nya orang yang disukai. sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi .55) Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab.(19. sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji.56) Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci.(19. apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar.62) Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hambahamba kami . kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu. maka kemudian mereka menemui kesesatan.(19. maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun.57) Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh.(19.(19.(19.(19.61) Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq. tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka. padanya pagi dan petang.(19. (19. mereka runtuh sujud dan menangis. dan tidak ada Rabb mu lupa”. dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih.60) Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib.59) Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.

(19.74) Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan.71) Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut. padahal ia belum jadi sesuatu ?.(19. berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”. maka sembahlah Dia. siapa dia DLA .Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya. (19.67) Maka demi Rabb mu. sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan. Maupun azab ataupun Qiyaamah. mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya. hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”. apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”.68) Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan. maka mereka akan mengetahui.(19. kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam. (19.72) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya.(19.(19.65) Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati. biarlah ArRahmaan menggandakan baginya satu tempo.(19. adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu.73) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.66) Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini.70) Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya.(19.69) Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya.(19.

82) Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setansetan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?.76) Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?.(19.(19.(19.(19.(19. kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan.85) Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.(19.(19.(19. kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda.(19.79) Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu.81) Tidak sekali-kali.78) Tidak sekali-kali.75) Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya. supaya ia jadi penakluk bagi mereka.(19. dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri. bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka.(19.80) Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati.Tafsir Al Sulthan orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya. (19. Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan.84) Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti. atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?. dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”.83) Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka.86) DLA .77) Apakah ia mengetahui urusan ghaib.

dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping. adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.91) Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.88) Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya.96) Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu.(19.93) Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan.(19.(19.95) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu. Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).97) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(19.94) Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.92) Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba.90) Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan.89) Hampir langit itu pecah darinya.(19.(19.(19.Tafsir Al Sulthan Mereka tidak mempunyai syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan. tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.(19.(19.87) Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diriNya)”.(19.98) DLA .(19.(19.

Tafsir Al Sulthan DLA .

4) Pengatur atas ’Arsy berada. maka tanggalkanlah dua sendalmu. (20.(20.(20. 135 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (20.(20.5) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa antara keduanya dan apa-apa yang di bawah bumi.7) Allah.10) Maka ketika ia datang kepadanya.1) Tidak kami turunkan atas mu Alquran agar engkau jadi susah. Hha}.3) Diturunkan dari Yang menciptakan Bumi dan Langit secara rinci.6) Dan jika engkau nyaringkan perkataan.2) Melainkan sebagai peringatan untuk orang yang takut.Tafsir Al Sulthan 20.11) ”Sesungguhnya Aku Rabb mu.(20.9) Ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada ahlinya: ”Berhentilah karena sesungguhnya aku melihat api.(20. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.8) Sudahkan datang kepada mu kisah Musa ?.0) { Tho. diseru: ”Hai Musa!”.12) DLA .(20.(20. maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.(20. sesungguhnya engkau di Lembah Luas Thuwaa”. Lahul Asmaa’ul Husnaa (kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat).(20.(20. supaya aku bawakan untuk kamu sedikit daripadanya atau dengan api itu aku dapat satu pengenalan”.Surat Tho Hha (Huruf Tho dan Hha) Surat ke-20.(20.

21) “Dan kepitlah tanganmu kepada sayapmu.(20.19) Maka ia mencampakkannya.(20. dan aku gugurkan dengannya atas kambingku dan adalah bagiku padanya kegunaan yang lain. maka sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk menyebut Aku”.(20.27) DLA .(20. (20.14) ”Sesungguhnya Sa’at akan datang.22) “Untuk kami tunjukkan kepada mu dari sebagian ayat-ayat kami yang menarik perhatian”.20) Dia berkata: “Ambil dia dan jangan takut. kami akan kembalikan dia kepada keadaan yang pertama”. maka tiba-tiba ia hidup berusaha. luaskanlah bagi ku dada ku”.13) ”Sesungguhnya Aku Allah.(20.Tafsir Al Sulthan ”Dan Aku telah pilih mu. aku bertekan atasnya.(20.(20.(20.(20.16) ”Dan apa itu di tangan kanan mu hai Musa!”. agar setiap diri dibalas dengan apa yang ia telah usahakan”.25) “dan mudahkanlah untuk ku urusanku”.17) Ia berkata: ”Ini tongkat ku. nanti engkau akan binasa”. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku.(20.(20.23) “Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”. maka dengarkan apa yang hendak diwahyukan”.24) Ia berkata: “Rabbi.15) ”Maka jangan engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak mempercayai karakternya dan mengikuti keinginannya. hampir Aku rahasiakan dia. (20.(20. niscaya keluar putih dari tidak jelek sebagai ayat yang lain”.26) ”dan bukakan simpulan dari lidahku”.(20.18) Dia berkata: ”Campakkan dia Hai Musa”.

Maka kami kembalikan mu kepada ibu mu.34) „Sesungguhnya Engkau melihat karakter kami”.(20.33) ”Dan ingat banyak kepada MU”.31) ”Dan sekutukan dia dalam urusan-ku”.(20. supaya diambil dia oleh musuh-Ku dan musuhnya.(20.(20.(20. lalu kami selamatkan mu daripada dukacita. (20.28) ”dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluarga ku”. hai Musa!”.(20.(20.35) Dia berkata: ”Sungguh telah diberi kepada mu permintaan mu hai Musa”.40) ”Dan Aku telah memilih mu untuk Diri-Ku“. Maka engkau tinggal di antara orang-orang Madyan beberapa tahun.37) ”ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan”. maka hendaklah laut itu sampaikan dia ke pantai. Dan kami kenakan kepada mu beberapa percobaan. ”Dan Aku telah campakkan atas mu percintaan dari-Ku agar engkau dibentuk atas pengawasan-Ku”.(20. Dan engkau telah bunuh satu diri.(20.30) “Kuatkanlah karakternya dalam urusan ku”.38) ”Bahwa letakkanlah dia di Taabuut.(20. Kemudian engkau datang atas ukuran.32) “Supaya kami bergerak banyak untuk Mu”.(20. maka letakkanlah dia di laut”.(20. supaya dingin matanya dan supaya tidak ia berdukacita.36) ”dan sesungguhnya kami telah memberi atas mu pada waktu yang lain”.41) DLA .39) ”Ketika saudara perempuan mu pergi lalu berkata: ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang bisa pelihara dia?”.29) “Harun saudara ku”.Tafsir Al Sulthan “Agar mereka mengerti perkataanku”.(20.

(20. sesungguhnya Aku bersama kamu berdua.50) Ia berkata: ”Kalau begitu bagaimana keadaan qurun-qurun yang pertama?”.(20.49) Ia berkata: ”Rabb kami Yang memberi tiap sesuatu ciptaanNya kemudian memberi pengenalan”.47) ”Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah atas orang yang mendustakan dan berpaling”.44) Mereka berdua berkata: ”Rabbi kami.(20.Tafsir Al Sulthan „Pergilah engkau dan saudara mu dengan karakter ayat-ayatKu dan jangan kamu lemah dalam menyebut-Ku”.(20.(20. kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.(20.(20. lalu berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami ini utusan Rabb mu. oleh itu lepaskanlah bersama kami Bani Israel.(20.(20.(20. maka kami keluarkan dengannya jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam.51) Ia katakan: ”Pengetahuannya di sisi Rabb ku di dalam kitab tidak lupa Rabb ku dan tidak keliru. Aku Melihat”. Aku Mendengar.42) ”Pergilah kamu berdua. bahwa ia akan segerakan (siksa) atas kami atau ia akan meliwati batas”.48) Ia berkata: ”Maka siapa Rabb kamu berdua hai Musa?”.(20. dan sejahtera atas siapa yang mengikuti pengenalan”.53) DLA .46) ”Lantaran itu hendaklah kamu berdua datangi dia.(20. sesungguhnya kami takut.52) ”Yang telah jadikan untuk kamu bumi terbuai dan masukkan untuk kamu padanya jalan-jalan. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mu karakter ayat dari Rabb mu.43) ”Dan hendaklah engkau berkata kepadanya perkataan Laiyyina (qaulan Laiyyinaa) agar dia ingat atau takut”. Dan jangan engkau siksa mereka. dan Dia turunkan dari langit air.45) Dia berkata: ”Jangan kamu berdua takut.

55) Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami setiapnya.63) ”Lantaran itu persatukanlah daya upaya kamu.61) Maka mereka berunding urusan di antara mereka. sesungguhnya kecewalah orang yang melancung”.(20.60) Musa berkata kepada mereka: ”Celaka kamu. tetapi ia dustakan dan ia enggan.57) ”Lantaran itu. lalu kumpulkan tipu daya.56) Ia berkata: ”Adakah (patut) engkau datangkan kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir mu hai Musa ?”. dan dikumpulkan manusia waktu dhuha”. sesungguhnya kami akan adukan kepada mu sihir yang seperti itu. Maka adakanlah antara kami dan engkau satu tempo di suatu tempat yang kami dan engkau tidak boleh menyalahi janji”.(20.54) Darinya kami ciptakan kamu dan padanya kami akan kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain.(20. karena sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat ahli pengenal.(20.59) Maka Fir’aun berpisah. hari perhiasan.(20.(20.62) Mereka berkata: ”Sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang hendak keluarkan kamu dari bumi kamu dengan sihir mereka dan hendak menghapuskan jalan kamu yang sangat utama”. karena dengan sebab itu.58) Ia berkata: ”Tempo perjanjian kami itu.(20. Dia akan binasakan kamu dengan satu azab.(20. dan sesungguhnya berbahagialah orang yang menang pada hari ini”. dan mereka rahasiakan perundingan itu.(20. kemudian ia datang. jangan kamu melancung dusta atas Allah.Tafsir Al Sulthan Makanlah dan berilah makan binatang ternak kamu.(20. kemudian datanglah dengan berbaris.(20.64) DLA .

Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Musa. Maka hukumlah bagaimana yang engkau hendak hukum.(20.(20.(20.(20.70) Ia berkata: ”Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu?. dan Allah sebaik-baik dan lebih kekal”. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya. dan tukang sihir tidak bisa jaya biar di mana ia datang”. niscaya ia telan apa-apa yang mereka ekspresikan. supaya Dia ampunkan kesalahan-kesalahan kami dan mengerjakan sihir yang engkau paksa kami atasnya. sesungguhnya engkau lebih terinci”.66) Maka Musa merasa takut di dalam dirinya.(20. sesungguhnya apaapa yang mereka ekspresikan tipu daya tukang sihir.(20. dan sesungguhnya kamu akan ketahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal”.(20.(20.68) ”Dan campakkan apa yang di tangan kanan mu.73) Sesungguhnya siapa datang kepada Rabbnya padahal ia berdosa.65) Ia berkata: ”Bahkan mulailah kamu”. Maka sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu berselang. lantaran sihir mereka.(20. maka sesungguhnya adalah baginya jahannam yang ia tidak akan mati padanya dan tidak akan hidup.71) Mereka berkata: ”Kami tidak akan utamakan mu dari bukti yang telah datang kepada kami dan Yang menyusun kami.72) ”Sesungguhnya kami telah mengimani karakter Rabb kami.74) DLA . apakah engkau hendak memulai ataukah kami lebih dahulu memulai?”. hanya engkau bisa menghukum di kehidupan dunia ini”. sesungguhnya ia itu ketua kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu.(20. seolah-olah berusaha. dan sesungguhnya aku akan palang kamu di batang-batang kurma.69) Maka menyungkur sujud ahli sihir itu.67) Kami berkata: ”Jangan takut . mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Harun dan Musa”.

(20.(20.84) Dia berkata: ”Tetapi sesungguhnya kami telah adakan percobaan (pada) kaum mu sesudah engkau.85) DLA .82) ”Dan apa yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu dari kaummu hai Musa?”. kemudian mencari pengenalan.79) Hai bani Israel.Tafsir Al Sulthan Dan siapa datang kepada-Nya sebagai orang beriman yang sungguh mengerjakan amal shalih.75) Surga-surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya.(20. lantas adakan bagi mereka jalan yang kering di laut.83) Ia jawab: ”Mereka itu mengiringi aku dan aku bersegera kepada Mu hai Rabbi supaya Engkau suka”. sungguh kami telah selamatkan kamu dari musuh-musuh kamu dan kami telah janjikan kamu ke sebelah kanan Thuur.(20.(20.80) Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu.77) Lalu Fir’aun dan tentaranya mengejar mereka.78) Dan Fir’aun telah lupakan kaumnya dan tidak dia beri pengenalan.(20.81) Dan sesungguhnya Aku mengampuni untuk siapa yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. Karena akan mengenai kamu kemurkaan-Ku.(20.(20. Jangan engkau takut tertangkup dan jangan takut. dan jangan kamu meliwati batas padanya.76) Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa. maka mereka ditutup dari laut oleh apa yang menutup mereka.(20. Dan siapa yang ditimpa atasnya kemurkaan-Ku maka binasalah dia. bahwa bawalah hamba-hamba-Ku berjalan malam. Dan itu ganjaran orang yang suci.(20. (20. dan dilupakan mereka oleh Samiri”. maka mereka itu akan dapat derajat-derajat tinggi. dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa.

87) Lalu ia bikin untuk mereka sebuah anak sapi-satu badan. maka kamu menyalahi janji kamu kepada ku?”.yang bersuara. jangan engkau renggut jenggot ku. tidak lain melainkan kamu diuji dengan (anak sapi).93) Ia katakan: ”Hai anak ibuku. lalu kami campakkan dia.88) Maka tidakkah mereka perhatikan.86) Mereka jawab: ”Kami tidak menyalahi janji (kepada) mu dengan kemauan kami. yang dita’ati Musa . dan jangan engkau tarik rambut kepala ku.94) DLA .(20. tetapi ia lupa”.(20.91) (Musa) berkata: ”Hai Harun.(20. Lalu mereka itu berkata: ”Ini yang kamu ta’ati. Ia berkata: ”Hai kaum ku. (20. Sesungguhnya aku takut bahwa engkau akan berkata: ”Engkau telah adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataan ku”.Tafsir Al Sulthan Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dukacita. Ataukah kamu hendak supaya kemurkaan dari Rabb kamu menimpa kamu. karena begitulah Samiri memberi (perintahnya)”. Apakah engkau telah durhakan kepada perintah ku?”.(20.(20.(20.89) Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum itu:”Hai kaum ku. bukankah Rabb kamu telah telah berikan kepada kamu satu perjanjian yang baik. tetapi kami dipaksa membawa beberapa banyak dari perhiasan kaum itu.(20. maka turutlah aku dan ta’atlah kepada perintah ku”.92) ”Bahwa engkau tidak turut (contoh) ku?. apakah yang menyebabkan mu waktu engkau lihat mereka lupa?”.90) Mereka (yang terpengaruh) itu berkata: ”Kami akan tetap atas keadaan ini hingga Musa kembali kepada kami”.(20. Apakah telah panjang masa perpisahan ku dari kamu ?. bahwa sesungguhnya tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa memberi bahaya dan tidak manfa’at kepada mereka?. padahal Rabb kamu Ar-Rahman (Maha Pengatur).

96) (Musa) berkata: ”Kalau begitu enyahlah. dan buatmu.(20.(20.(20. lantas aku buang dia.98) Seperti itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabar apa yang sungguh telah terdahulu. dijanjikan satu tempat yang engkau tidak akan luputkan dari padanya.(20.102) Mereka berbisik-bisik di antara mereka: ”Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh”.103) Kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka katakan.104) DLA .95) Ia berkata: ”Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat.(20.101) Hari yang akan ditiup trompet.(20. maka sesungguhnya dia akan memikul beban berat di hari qiyaamah. dan sesungguhnya kami memberi kepadamu sebagian dari Peringatan dari sisi kami. ketika berkata orang yang seperti mereka perjalannya :”tidak kamu tinggal melainkan sehari”. karena begitulah aku diperintah oleh diriku”. Sesungguhnya kami akan bakar dia dan kami akan taburkan dia di laut dengan sungguhsungguh taburan” . aku genggam segenggam saja dari jejak Rasul.97) Sesungguhnya Yang dita’ati bagi kamu ialah Allah Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Maha Luas.(20. oleh yang demikian.(20. bahwa engkau akan berkata: ”Tidak ada persentuhan.Tafsir Al Sulthan (Musa) berkata: ”Bagaimana urusan mu hai Samiri?”. dan lihatlah kepada yang dita’ati mu yang tetap engkau berbakti kepadanya. (20. dan kami akan kumpulkan orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan lebam mata mereka.100) Mereka akan kekal padanya dan jelek bagi mereka pikulan itu pada hari qiyaamah.99) Barang siapa berpaling darinya.(20.Tetapi sesungguhnya (sebagai balasan) bagimu dalam kehidupan dunia. tiap sesuatu Maha Mengetahui.

115) DLA .(20. dan akan lemah suara-suara untuk ArRahman (Maha Pengatur). maka tidak akan bisa engkau mendengar melainkan suara yang lemas.(20. maka tidak ia takut dianiaya dan tidak akan diambil haknya.111) Dan siapa kerjakan sebagian dari amal shalih.108) Di hari itu tidak beguna safa’at. kecuali orang yang siapa yang diizinkan dia oleh Ar-Rahman dan Dia sukai perkataannya. maka ia lupa.(20. tetapi tidak kami dapati dia sengaja. (20.105) ”Lalu Dia akan jadikan (bekasnya) itu bumi yang rata”.107) Di hari itu mereka akan turut penyeru yang tidak ada kebengkokan baginya. Dan jangan engkau terburu-buru dengan karakter Bacaan dari sebelum diwahyukan dia kepada mu dan katakanlah: ”Rabbi tambahlah bagi ku ilmu”. dan dia mu’min.(20.112) Dan seperti itu kami telah menurunkan dia Bacaan Bahasa Asli.(20. (20.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal Gunung.(20.(20. maka katakan: ”Rabb ku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya”.106) ”Tidak akan engkau lihat padanya tempat yang rendah dan tidak yang tinggi”.110) Dan akan tunduk wajah-wajah kepada Al-Hayyul Qayyum. (20.109) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka. dan sungguh rugilah orang yang kerjakan kezaliman.114) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Adam dari sebelum ini.113) Maka Ta’aalaa Allah Al Malikul Haqq. dan kami telah jelaskan padanya sebagian dari ancaman supaya mereka berbakti atau dia rangkaikan bagi mereka satu peringatan. dan mereka tidak meliputi karakter-Nya dengan ilmu.(20.

maka adalah baginya kehidupan yang sempit. telah datang kepada mu ayat-ayat kami.(20. dan kami akan kumpulkan dia pada hari qiyaamah dalam keadaan buta”.(20. maka siapa mengikuti pengenalan Ku. lalu kelihatan bagi mereka kemaluan-kemaluan mereka.124) Ia berkata: ”Rabbi. ia berkata: ”Hai Adam. maka jangan ia (jadi penyebab ) mengeluarkan kamu berdua dari surga.(20. maukah aku tunjukkan kepada mu atas pohon kekekalan.(20.118) ”dan sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan dahaga padanya dan tidak akan merasa panas”.126) DLA .116) Lalu kami berkata: ”Hai Adam.121) Kemudian Rabbnya telah pilih dia dan beri ampun atasnya dan beri pengenalan.(20.119) Lalu setan membisik kepadanya. maka jika datang kepada kamu dari Ku pengenalan.122) Dia berkata: ”Turunlah kamu darinya semuanya. Dan seperti itu pada hari ini engkau dilupakan”. mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta. (20.Tafsir Al Sulthan Dan ketika kami berkata kepada malaikat: ”sujudlah kepada Adam”.(20.(20. sesungguhnya (Iblis) ini musuh bagi mu dan bagi isteri mu.(20.120) Maka mereka berdua makan darinya. padahal dulu aku orang yang melihat”. karena engkau akan jadi susah”.117) ”karena sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan telanjang”. dan kerajaan yang tidak akan binasa ?”.(20. sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh. dan mulai mereka menutup atas keduanya dengan daun surga dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia.125) Dia jawab: ”Seperti itulah. ia enggan. maka tidak ia lupa dan tidak ia akan celaka”. tetapi engkau lupakan dia.(20.123) ”Dan siapa berpaling dari Peringatan-Ku. lalu mereka sujud kecuali Iblis.

betapa banyak kami binasakan dari qurun-qurun sebelum mereka. niscaya mereka berkata:” Rabbi kami.Tafsir Al Sulthan Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang meliwati batas.128) Dan kalau tidak telah terdahulu satu kalimat dari Rabb mu. sedangkan pemberian Rabb mu lebih baik dan lebih kekal.(20. tetapi kami memberi rizki kepada mu. dan sabarlah atasnya.(20. dan sebagian dari di tengah malam bergeraklah dan di ujung-ujung siang. supaya engkau akan suka.127) Maka apakah belum memberi pengenalan kepada mereka.(20. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orangorang yang mencari pengenalan.132) Dan mereka berkata: “Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami karakter ayat dari Rabbnya”.129) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka.131) Dan perintahlah ahlimu dengan sholat.133) Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu siksaan sebelum ini. niscaya telah mengenai mereka (azab yang pedih). dan satu tempo yang ditentukan.(20.134) DLA . Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Bukankah telah datang kepada mereka bukti apa-apa di dalam shuhuf yang pertama ?. (20. (20.(20. dan tidak mengimani karakter ayat-ayat Rabbnya.130) Dan jangan engkau tunjukkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari mereka perhiasan hidup dunia untuk kami mencoba mereka padanya. mengapa Engkau tidak kirim kepada kami seorang rasul supaya kami turut ayat-ayat Mu sebelum kami jadi hina dan rendah?”. dan gerakkanlah karakter kebendaan Rabb mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.(20. kami tidak meminta kepada mu rizki. Dan akibat baik untuk orang yang tekun.

maka nanti kamu akan mengetahui siapa penduduk jalan yang sama dan siapa yang mendapat pengenalan”. maka tunggulah.(20.135) DLA .Tafsir Al Sulthan Katakan:”Setiap menunggu.

Tafsir Al Sulthan JUZ’ 17 21.(21.7) Dan tidak kami jadikan mereka badan yang tidak makan makanan.(21. dan tidak pula mereka akan kekal. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.5) Tidak beriman sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.2) Sedang qalbu-qalbu mereka lalai. Apakah mereka mau beriman?. Cobalah ia datangkan untuk kita satu karakter ayat seperti diutus orang-orang yang pertama”.(21.Surat Al-Anbiya’ (NABI-NABI) Surat ke-21. dan mereka di dalam kelalaian berpaling.4) Bahkan mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau. bahkan ia bikin-bikin. Dan orang-orang yang menganiaya (diri) itu berbisik: ”Bukankah ini seorang makhluk cerdas seperti kamu? Apakah (patut) kamu menghadiri sihir(nya).0) Telah dekat bagi manusia perhitungan mereka.(21. melainkan mereka dengar dia dan mereka bermain-main .(21.6) Dan tidak kami mengutus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.(21.8) DLA . 112 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. bahkan ia syair.(21.1) Tidak datang kepada mereka dari peringatan yang baru dari Rabb mereka. padahal kamu melihat?”. (21. maka tanyalah ahli dzikir jika kamu tidak tahu.(21.3) Ia berkata: ”Rabb ku Mengetahui perkataan di langit dan bumi .

Tafsir Al Sulthan Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka. Tidak ada kami berbuat (demikian).14) Maka tidaklah berubah seruan mereka itu.(21.11) Maka setelah mereka merasakan siksa kami.13) Mereka berkata: ”Wahai celaka kita. agar kamu ditanya”. kembalilah kepada apa yang kamu hidup mewah padanya dan tempat-tempat tinggal kamu.(21.19) DLA . Dan siapa di sisi-Nya tidak sombong dari beribadat kepada-Nya.(21. dan siapa-siapa yang kami kehendaki.18) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa yang di Langit dan Bumi.(21. niscaya kami ambil dia dari sisi kami. Dan adalah bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan.15) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main. (21.(21.(21. yaitu kami selamatkan mereka. apakah kamu tidak mengerti ?. hingga kami jadikan mereka tertebas padam. tiba-tiba mereka melarikan diri darinya. dan tidak mereka jemu.10) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang adalah zalim dan kami kehendaki setelah dia kaum yang lain.(21.16) Jika kami mau mengambil penghiburan. maka ia remukkan dia.(21.(21.12) ”Jangan kamu lari. sesungguhnya adalah kita orang-orang yang zalim”.9) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada sebutan kamu. dan kami binasakan orang-orang yang meliwati batas.17) Bahkan kami lemparkan karakter yang lengkap atas yang palsu.(21. maka tiba-tiba ia hilang.

maka itu kami ganjari dia dengan jahannam.(21.29) Apa belum orang kafir itu melihat. (21. niscaya rusak keduanya. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. dan mereka dari takut kepada-Nya mereka khawatir. bahkan (mereka itu) hamba-hamba yang dibedakan.26) Mereka tidak mendahului Dia dengan perkataan. maka sembahlah Aku”. mereka (bisa) membangkitkan ?.27) Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka.24) Dan tidak kami utus dari sebelum mu dari rasul-rasul melainkan kami wahyukan kepadanya: ”Sesungguhnya Dia tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku. dan apa-apa yang di belakang mereka. mereka (hanya) mengerjakan (sesuatu) menurut perintah-Nya. (21.22) Dia tidak ditanya dari hal apa yang Dia kerjakan.Tafsir Al Sulthan Mereka bergerak malam dan siang mereka tidak berhenti.21) Kalau ada pada keduanya Yang Dita’ati-Yang Dita’ati selain Allah.(21.20) Atau mereka mengambil Yang Dita’ati-Yang Dita’ati dari Bumi . maka mereka berpaling. Ini peringatan bagi orang yang bersama ku dan peringatan bagi orang yang dari sebelum ini”.(21. bahwa Langit dan Bumi (dulunya) adalah Sekepal.28) Dan siapa berkata dari mereka:”Sesungguhnya Aku Yang Dita’ati” dari selain Dia.(21. (21. Katakan: ”Bawalah Burhan kamu.25) Dan mereka berkata: ”Pengatur mempunyai anak” Subhaana Dia. maka kami pisahkan mereka DLA .(21.(21. dan tidak mereka minta pertolongan melainkan untuk siapa yang disukai-Nya. seperti itu kami balas mereka yang zalim.23) Apakah patut mereka ambil dari selain Dia beberapa Yang Dita’ati. tetapi mereka itu akan ditanya. Subhaana Allah Rabb ’Arsy dari apa yang mereka sifatkan.(21.

(21. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: ”Ini yang menyebut yang dita’ati-yang dita’ati kamu?”.39) Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba.37) Dan mereka berkata: ”Kapan janji ini (terjadi) jika kamu orangorang yang benar”. (21. tidak bisa mereka menahan api dari wajah-wajah mereka dan tidak dari punggung-punggung mereka dan tidak mereka mendapat pertolongan.(21.(21.34) Tiap diri akan merasakan kematian. dan matahari dan bulan.38) Kalau orang-orang kafir itu tahu.(21. setiap di dalam Falak mereka bergerak.(21.36) Telah diciptakan manusia dari sifat tergesa-gesa. Dan mereka dengan menyebut Pengatur.(21.31) Dan kami telah menjadikan Langit sebagai atap yang terpelihara.(21.(21.Tafsir Al Sulthan keduanya. tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu. Dan kami menjadikan padanya jalan di tempat keras.35) Dan apabila orang-orang kafir itu melihat mu. agar mereka mendapat pengenalan. Aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku. Oleh itu jika engkau mati apakah mereka akan kekal ?.30) Dan kami telah menjadikan di Bumi Gravitasi agar tidak berguncang karakter mereka. (pada) waktu (itu).40) DLA .33) Dan tidak kami menjadikan untuk makhluk cerdas dari sebelummu sifat kekal. maka ia membingungkan mereka.(21. dan tidak mereka diberi tangguh. Maka apakah mereka tidak mau percaya ?.(21. mereka orang kafir. maka jangan kamu minta disegerakan. maka tidak mereka kuasa menolaknya . Dan kami beri percobaan sungguh-sungguh kepada kamu dengan kesusahan dan kebaikan.32) Dia Yang menciptakan malam dan siang.

Tafsir Al Sulthan Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu. tetapi orang tuli tidak bisa mendengar seruan ketika mereka diancam”.(21.(21.43) Tetapi kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka hingga panjang umur mereka. Dan jika ada seumpama biji dari yang kerdil. dan memadailah karakter kami sebagai penghitung.(21. Lantaran itu apakah mereka akan menang ?.(21.45) Tetapi jika mengenai mereka sedikit saja dari azab Rabb mu. Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka (bisa) dilindungi daripada (azab) kami.46) Dan kami akan adakan neraca yang adil untuk hari qiyyamah. sesungguhnya adalah kami orang-orang yang zalim”.49) DLA .48) Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib dan mereka dari Sa’at mereka khawatir. Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi Bumi itu mengurang dari pinggir-pinggirnya ?.42) Atau adakah bagi mereka yang dita’ati-yang dita’ati selain dari kami yang (bisa) melindungi mereka?. maka lalu tertimpa atas orang-orang yang memperolok-olok dari mereka itu (balasan) bagi apa yang mereka perolok-olokkkan. Maka tidak dianiaya satu diri sedikitpun. sesungguhnya mereka berkata: ”Hai kecelakaan kami.(21.(21.(21. Bahkan mereka berpaling dari peringatan Rabb mereka.44) Katakanlah: ”Aku tidak ancam kamu melainkan dengan wahyu.(21.41) Katakan: ”Siapa yang bisa melindungi kamu pada (waktu) malam dan siang dari Pengatur”.(21. niscaya kami datangkan karakternya.47) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun Pembeda dan Penerangan dan Peringatan untuk orang yang berbakti.

54) Mereka berkata: ”Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah engkau dari orang-orang yang bermain-main?”.52) Mereka katakan:”Kami dapati bapak-bapak kami menyembah kepadanya”.(21.56) ”Demi Allah sungguh aku akan lakukan tipu-daya terhadap Ashnam(berhala) kamu setelah kamu berpaling”.Tafsir Al Sulthan Dan ini Peringatan Yang Dilindungi.(21.(21. Yang Menyusun mereka.53) Ia berkata: ”Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu dalam kelupaan yang nyata”. dan adalah aku atas itu dari orang yang menyaksikan”.61) Mereka berkata: ”Apakah engkau berbuat ini terhadap ilahunilahun kami hai Ibrahim?”.58) Mereka berkata: ”Siapa yang berbuat ini terhadap ilahun-ilahun kita. sesungguhnya dia sungguh dari orang yang zalim”.50) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Ibrahim kebenarannya dari sebelumnya.(21.(21. agar mereka kembali kepadanya. (21.(21. (21.(21. apakah kamu kepadanya hendak mengingkari?.55) Ia katakan: ”Bahkan Rabb kamu Rabb Langit dan Bumi.(21. dan adalah kami mengetahui karakternya. kami turunkan dia.51) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apakah ini Tamaatsil yang kamu kepadanya mengabdi ?”.57) Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang Menyolok(kabir) dari mereka.(21.(21.60) Mereka berkata: ”Maka datangkanlah dia atas orang banyak supaya mereka saksikan”.62) DLA .59) Mereka berkata: ”Kami dengar seorang pemuda yang dikatakan dia Ibrahim mempersoalkan(yadzkuru) mereka.(21.

63) Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka.(21. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi. apa yang tidak bisa sedikitpun memberi manfa’at kepada kamu dan tidak bisa membahayakan kamu?”.70) Dan kami selamatkan dia dan Luth kepada Bumi yang kami beri perlindungan padanya untuk Alam Semesta.(21.66) ”Kecelakaan bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah dari selain Allah.(21.65) Ia berkata: ”Maka apakah kamu menyembah dari selain Allah. (21. (21.(21.(21. dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Bahkan telah berbuat dia Yang Kabir (menyolok)dari mereka ini.69) Mereka hendak lakukan tipu daya kepadanya.(21.64) Kemudian mereka tundukkan atas kepala-kepala mereka: ”Sesungguhnya engkau tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara”.(21. Dan adalah mereka orangorang yang berbakti kepada kami.71) Dan kami beri baginya Ishaq dan Ya’qub sebagai tambahan . maka tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara”. tetapi semua mereka kami jadikan orang-orang yang shalih.72) Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengenalkan dengan perintah kami.73) DLA .68) Kami katakan: ”Hai api jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim”. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim”.(21.67) Mereka katakan: ”Bakarlah dia dan tolonglah ilahun-ilahun kamu jika kamu orang yang bekerja”.(21. apakah kamu tidak mengerti?”.

83) DLA . dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu.74) Dan kami masukkan dia dalam Pengaturan kami. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. yang bertiup keras dan meniup dengan perintahnya ke bumi yang kami beri perlindungan padanya.(21. (21.77) Dan Dawud dan Sulaiman. ketika keduanya menghukum dalam Ladang.81) Dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya dan mereka kerjakan pekerjaan yang selain dari itu. ketika dirusak padanya kambing kaum .82) Dan Aiyyub ketika menyeru Rabbnya: ”Sesungguhnya aku disentuh sakit padahal Engkau Yang teliti dari Yang Teliti”. dan adalah kami menyaksikan hukum keduanya.(21.Tafsir Al Sulthan Dan kepada Luth kami beri hukum dan ilmu. (21.(21. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek. sesungguhnya dia dari orang yang sholeh. tetapi tiap seorang kami beri hukum dan ilmu.(21. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jelek fasik. dan kami selamatkan dia dari negeri yang adalah mengerjakan khobaaitsa.(21.79) Dan kami ajar dia membentuk baju besi untuk kamu untuk menyelamatkan kamu dari penyiksaan (peperangan) kamu.75) Dan Nuh ketika ia menyeru dari sebelumnya. adalah kami melakukannya.76) Dan kami tolong dia dari kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.(21.78) Kami fahamkan dia kepada Sulaiman. dan adalah kami jaga mereka. dan kami putarkan bersama Dawud gunung-gunung bergerak dan burung-burung. (21.80) Dan bagi Sulaiman angin. maka tidakkah kamu bersyukur .(21. maka kami perkenankan baginya. lalu kami selamatkan dia dan ahlinya dari Al-Karbil yang panjang.

Subhaana Engkau. Setiap kepada kami akan kembali.93) DLA . dan seperti mereka bersama mereka sebagai pengaturan dari sisi kami dan peringatan bagi orang yang memperhamba diri . sesungguhnya aku dari orang yang zalim”.90) Dan perempuan yang pelihara kehormatannya.Tafsir Al Sulthan Maka kami perkenankan baginya.87) Maka kami perkenankan baginya.84) Dan Isma’il dan Idris dan Dzul Kifli setiap dari orang yang shabar. lalu kami hilangkan kesusahan yang ada padanya.(21.(21.(21.(21.(21.(21. dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya. dan kami selamatkan dia dari dukacita(ghammi). sesungguhnya mereka dari orang yang shaleh. maka ia seru dalam gelap gulita bahwa: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Engkau. dan Engkau sebaik-baik Waris”.91) Sesungguhnya inilah ummat kamu ummat yang satu dan Akulah Rabb kamu. karena ia sangka bahwa kami tidak akan sempitkan dia.(21. sesungguhnya mereka orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. dan kami beri kepadanya Yahya dan kami bereskan baginya isterinya.85) Dan kami masukkan mereka dalam pengaturan kami.89) Maka kami perkenankan baginya. dan seperti itu kami selamatkan orang beriman.88) Dan Zakariya ketika menyeru Rabbnya: ”Rabbi jangan Engkau biarkan aku sendiri. dan mereka seru kami dengan penuh harapan dan dengan takut.86) Dan yang mempunyai Nuun. ketika pergi dengan marah.(21. maka sembahlah Aku. dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai ayat untuk alam semesta. dan adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri kepada kami. maka kami tiup padanya sebagian dari ruh dari kami.(21.92) Tetapi mereka pecah belahkan urusan mereka di antara mereka.(21.

96) Dan perjanjian yang lengkap telah dekat.99) Bagi mereka padanya teriakan.(21. (21. (21. sesungguhnya kami telah berada dalam kelalaian dari ini. maka tidak tersia-sia usahanya. tiba-tiba tercengang pandangan-pandangan mereka yang kafir: ”Hai kecelakaan kami.101) Mereka tidak akan mendengar suara (nyalaan api neraka) itu dan mereka akan kekal dalam yang diingini oleh diri-diri mereka.(21.94) Tetapi haram atas suatu negeri yang kami telah binasakan karena mereka tidak kembali.95) Hingga ketika dibuka Ya’juuj dan Ma’juuj.Tafsir Al Sulthan Maka siapa beramal dari yang sholeh dan dia beriman. (21.(21. kami akan kembalikan dia.104) DLA .(21. sebagai perjanjian atas kami.102) Kedahsyatan yang menyolok itu tidak akan mendukacitakan mereka. Sesungguhnya kami akan berbuat .(21.97) Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah bakaran Jahannam yang kamu akan memasukinya. bahkan adalah kami orang yang zalim”. dijauhkan darinya.103) Hari kami Gulung Langit seperti Menggulung lembaranlembaran untuk Tulisan. dan mereka akan disambut oleh malaikat: ”Ini hari yang telah dijanjikan untuk kamu”. tentu tidak mereka masuk dalam (jahannam) dan semua mereka akan kekal padanya. tetapi mereka padanya tidak mendengar.(21. sesungguhnya kami mencatat dia.(21.98) Kalau mereka itu ilahun-ilahun. dan mereka dari tiap hadabin mereka turun.100) Sesungguhnya mereka yang telah terdahulu kepadanya kebahagiaan dari kami. seperti kami memulainya pada Penciptaan yang pertama. (21.

(21.105) Sesungguhnya di dalam ini ada bekal yang cukup untuk kaum yang memperhamba diri.111) Ia berkata: ”Rabb ku. maka tidakkah kamu mau menyerah diri?”.109) ”Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang nyaring dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan”.(21.112) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur dari setelah Dzikir bahwa Bumi akan mewarisinya hamba-hamba-Ku yang sholeh.(21.(21. tetapi aku tidak tahu apakah (sudah) dekat atau (masih) jauh. katakanlah: ”Aku telah beri tahu atas kamu terusterang.106) Dan tidak kami mengutus mu melainkan pengaturan untuk Alam Semesta.107) Katakanlah: ”Sesungguhnya yang diwahyukan kepada ku ialah bahwa Yang Dita’ati bagi kamu. ancaman yang diberikan kepada kamu?”.(21.110) ”Dan aku tidak tahu. Satu Yang Dita’ati. barangkali hal itu satu percobaan bagi kamu dan satu kelonggaran hingga satu masa”. berilah keputusan dengan lengkap. (21. Dan Rabb kami Pengatur yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu sifatkan”.(21.(21.108) Maka sekiranya mereka berpaling.

Tafsir Al Sulthan DLA .

untuk kami buktikan kepada kamu.(22. dan engkau akan dapati menusia mabuk. dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu.4) Hai manusia. lalai tiap penyusu dari yang disusuinya.0) Hai manusia. kemudian dari nuthfah.2) Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid. maka apabila kami turunkan atasnya air. bahwa siapa menjadikan dia ketua.Surat Al-Hajj (HAJI) Surat ke-22.(22. berbaktilah kepada Rabb kamu. 78 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(22.(22. maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik. padahal mereka tidak mabuk.(22. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah.Tafsir Al Sulthan 22. dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan. kemudian dari ‘alaqoh. maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang. dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya. kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya.3) Ketentuan atasnya.1) Hari yang kamu akan lihat dia.(22. jika kamu dalam ragu dari kebangkitan. kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati. maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu. tetapi siksaan Allah sangat keras.5) DLA .

13) Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(22. Dia Yang Lengkap. Itu dia kelupaan yang jauh. tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah.(22.10) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil). Tidak ada keraguan padanya.(22. dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hambahamba-Nya.7) Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya. ( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul.(22. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(22. (22. Itu kerugian dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orangorang yang di dalam kubur-kubur.Tafsir Al Sulthan Itu Karakter sesungguhnya Allah.6) Dan sesungguhnya Sa’at akan datang.12) Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya. Maka jika menimpanya kebaikan.(22. terbalik dia atas wajahnya.(22.11) Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia.8) Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah.(22. dia kerugian yang nyata. sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan.14) DLA . Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran.9) Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu. dan tidak memberi manfa’at kepadanya.

(22. Sesungguhnya Allah Berbuat apa yang Dia kehendaki.(22.18) Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar. maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit. mereka dikembalikan padanya.(22. Dan rasakanlah azab bakaran. kemudian hendaklah ia melaluinya.19) Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit.(22.(22. dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.15) Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan. Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api. sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah.(22. maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?. bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohonpohon dan makhluk-makhluk yang berjalan. dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab.(22. mereka bertengkar dalam Rabb mereka. Yahudi dan Shoobiin dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan.16) Sesungguhnya orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan di akhirat.22) Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga.17) Apa belum kamu lihat bahwa Allah.21) Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan.20) Dan bagi mereka cambuk dari besi. dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih. mengalir dari bawahnya sungaiDLA .(22.

tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala.(22. (22. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud.23) Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan. maka Dia baik baginya di sisi Rabbnya.Tafsir Al Sulthan sungai. dan jauhilah perkataan dusta. niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus.28) Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka.25) Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim.29) Itu.(22. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu. mereka datang dari tiap tempat yang jauh. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak. Dan siapa memanjangkan larangan Allah.(22.24) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram. yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung. dan pakaian mereka padanya sutera. dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. (22.27) Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak.(22. kami siksa dari azab yang pedih.30) DLA .(22.26) Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir. mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara.(22. Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya.

(22. agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak. kami telah jadikan (ibadat) Qurban.32) Bagi kamu padanya beberapa manfa’at. dan siapa memanjangkan syi’ar Allah. (22.36) Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya.31) Itu. Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. maka sesungguhnya dia sebagian dari ketekunan qalbu-qalbu. untuk kamu padanya kebaikan.37) DLA .34) Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta.Tafsir Al Sulthan Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya. dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. (22. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah. dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan.35) Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah.(22. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. maka seakan ia tersungkur dari Langit. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur.33) Dan untuk tiap ummat.(22. maka makanlah darinya. tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah Ketekunan dari kamu.(22. Satu Yang Dita’ati. kepada waktu yang ditentukan. Maka Yang Dita’ati bagi kamu. lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh.(22. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu. kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu. Maka ketika telah roboh lambungnya.

(22. kemudian Aku siksa mereka.(22. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya.40) Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi. Sesungguhnya Allah La.Qawiiyyun ’Aziiz.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman.(22. dan telah didustakan Musa.(22.46) DLA . Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah.(22.(22. maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh.38) Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya. maka bagaimana kemurkaan-Ku?. hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah.42) Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur. atau kuping yang mereka mendengar dengannya.(22. maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi. dan Tsamud telah mendustakan.(22.41) Dan jika mereka mendustakan mu. dan kepada Allah lah akibat segala urusan. agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya.45) Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi . mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.39) Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap. tetapi buta qalbuqalbu yang di dalam shudur. tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu. dan ’Aad.(22. Maka bukanlah buta pemandangan mata.43) Dan penduduk Madyan. dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa.44) Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim.

(22. (22.(22.48) Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”.(22.49) Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. dan Allah ’Aliimun Hakiim.(22. bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda. padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya.55) DLA . Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh .50) Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim. dan kepada-Ku lah tempat kembali. lalu mereka mengimani karakternya. dan tidak seorang nabi.53) Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu.52) Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka.51) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu.54) Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tidak diubah.(22. (22. (22. kemudian Aku azab dia.(22. dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya.Tafsir Al Sulthan Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab. melainkan apabila dia berangan-angan. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan. kemudian Allah putuskan ayat-ayat-Nya.47) Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim.

Tafsir Al Sulthan

Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57) Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58) Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59) Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60) Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61) Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62) Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64) Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas

DLA

Tafsir Al Sulthan

bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Rauufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65) Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66) Untuk tiap ummat kami telah jadikan cara beribadat mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67) Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68) Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69) Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali. (22.72) Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan, maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu

DLA

Tafsir Al Sulthan

dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73) Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74) Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
(56)

Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77) Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa (ni’mat) pelindung dan jasa (ni’mat) penolong (kamu dilindungi).(22.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

DLA

Tafsir Al Sulthan

JUZ’ 18

23.Surat Al-Mu’minun
(Orang Berpendirian Teguh) Surat ke-23, 227 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(23.0) Sungguh menang Orang Yang Berpendirian Teguh.(23.1) Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyu’. (23.2) Dan orng-orang yang mereka dari yang sia-sia berpaling.(23.3) Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka keluarkan. (23.4) Dan orang-orang yang mereka untuk kehormatan mereka mereka pelihara.(23.5) Kecuali atas jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (23.6) Maka siapa mencari yang lain dari itu, maka itulah mereka, mereka orang yang meliwati batas.(23.7) Dan orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka.(23.8) Dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka mereka jaga.(23.9) Itulah mereka, mereka mewarisi.(23.10) Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka padanya kekal. (23.11)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sulalalatin dari tanah liat.(23.12) Kemudian kami menjadikan dia Nuthfah di dalam tempat-bulat yang terpelihara.(23.13) Kemudian kami menciptakan nuthfah itu ’alaqoh, maka kami menciptakan ’alaqoh itu mudhghoh, maka kami menciptakan mudghoh itu ’izhoma. Maka kami bungkus ’Izhoma itu dengan daging, kemudian kami kehendaki dia menjadi ciptaan yang lain. Maka Maha Melindungi Allah Setepat-tepat Pencipta. (23.14) Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangkaibangkai.(23.15) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah akan dibangkitkan.(23.16) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh thooriqo (jalan), dan tidak kami lalai dari ciptaan.(23.17) Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran, maka kami tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami atas menghilangkannya sungguh Berkuasa.(23.18) Maka kami menghendaki untuk kamu dengannya kebun-kebun dari kurma dan anggur. Untuk kamu padanya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan.(23.19) Dan pohon yang keluar dari Thuuri Saina’, tumbuh dengan mengandung minyak dan bumbu bagi pemakan-pemakan. (23.20) Dan sesungguhnya bagi kamu di dalam binatang ternak itu pelajaran, kami beri kamu minum dari apa yang ada di dalam perut-perutnya, dan bagi kamu padanya manfa’at yang banyak, dan darinya kamu makan.(23.21) Dan di atasnya, dan di atas kapal kamu ditumpangkan .(23.22)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata: ”Hai kaum ku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati, melainkan Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti”.(23.23) Berkata para Malak orang-orang yang kufur dari kaumnya: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia hendak jadi ketua atas kamu, padahal kalau Allah mau, niscaya bisa Dia turunkan malaikat. Kami tidak pernah dengar karakter ini pada bapak-bapak kami yang pertama”.(23.24) ”Tidak dia melainkan seorang laki-laki yang ada padanya sifat gila, lantaran itu awasi dia hingga satu masa”.(23.25) Ia berkata:”Rabbi, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan aku”.(23.26) Maka kami wahyukan kepadanya bahwa Bentuklah Kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Maka apabila datang perintah kami, dan mendidih Tannur, maka masukkan padanya dari tiap Jenis dua dan ahlimu, kecuali orang yang telah terdahulu atasnya perkataan dari mereka, dan jangan engkau hadapkan omongan kepada Ku dalam (urusan) orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan” . (23.27) ”Maka apa bila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang selamatkan kami dari kaum yang zalim”.(23.28) ”Dan berkatalah: ”Rabbi, turunkanlah aku di tempat turun yang dilindungi, dan Engkau Sebaik-baik Yang Menurunkan. (23.29) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat dan sesungguhnya kami memberi percobaan.(23.30) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka Turunan yang lain.(23.31)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka kami kirim pada mereka seorang utusan dari mereka: ”Bahwa sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati selain Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti?”.(23.32) Dan berkata malak orang yang kufur dari kaumnya dan mendustakan pertemuan akhirat, padahal kami telah beri nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia makan apa yang kamu makan, dan ia minum apa yang kamu minum”.(23.33) ”Dan jika kamu patuh kepada yang cerdas seperti kamu, sesungguhnya kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(23.34) ”Bukankah Dia telah adakan kamu, sesungguhnya kamu apabila sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang bahwa kamu akan dikeluarkan”.(23.35) ”Jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada kamu”.(23.36) ”Tidak dia melainkan kehidupan kita (di) dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(23.37) ”Tidak dia melainkan seorang yang adakan dusta atas Allah dan tidak kami mau beriman kepadanya” .(23.38) Ia berkata: ”Rabbi tolonglah aku mereka telah mendustakan ku”.(23.39) Dia berkata: ”Dalam sedikit masa lagi mereka akan jadi orangorang yang menyesal”.(23.40) Maka azab menimpa mereka dengan Lengkap, maka kami menjadikan mereka sampah-sampah, maka kebinasaan untuk kaum yang zalim .(23.41) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka qurun yang lain.(23.42) Tidak dari satu ummat dapat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka diundurkan.(23.43) Kemudian kami kirim rasul-rasul kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu ummat didatangi oleh rasulnya, mereka mendustakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

dia. Lalu kami iringkan sebagian dari mereka dengan sebagian, dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman.(23.44) Kemudian kami kirim Musa, dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan Sulthon yang membuktikan .(23.45) Kepada Fir’aun dan keluarganya, lalu mereka menyombong, karena adalah mereka kaum yang berkuasa.(23.46) Maka mereka berkata: ”Apakah kita beriman kepada dua orang cerdas seperti kita, sedangkan kaum mereka jadi budak-budak kita?”.(23.47) Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka jadilah mereka dari orang-orang yang dibinasakan.(23.48) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab agar mereka mendapat pengenalan.(23.49) Dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya satu ayat, dan kami lindungkan mereka berdua di tempat tinggi yang rata dan bermata air.(23.50) ”Hai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah shalih, karena sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(23.51) ”Dan sesungguhnya ini ummat kamu ummat yang satu, dan Aku Rabb kamu, maka tekunilah Aku”.(23.52) Maka mereka potong urusan mereka antara mereka berkepingkeping, tiap partai gembira dengan apa yang di sisi mereka. (23.53) Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka hingga satu masa.(23.54) Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami gandakan kepada mereka karakternya dari harta dan anak-anak (berarti kamu orang yang sukses?).(23.55)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Kami bersegera pada (memberi) kebaikan-kebaikan untuk mereka ? (tidak demikian!) bahkan mereka tidak sadar.(23.56) Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Pemelihaa mereka, khawatir.(23.57) Dan orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat Rabb mereka.(23.58) Dan orang-orang tidak menyekutukan karakter Rabb mereka. (23.59) Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan padahal qalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka.(23.60) Itulah mereka, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka kepadanya berlomba-lomba.(23.61) Dan kami tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekedar kuasanya, dan di sisi kami ada sebuah kitab yang berkata-kata dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(23.62) Bahkan qalbu mereka di dalam kesesatan dari ini, dan mereka ada mempunyai amal-amal yang mereka kerjakan selain dari ini.(23.63) Hingga apabila kami kenakan azab atas orang-orang kaya mereka, tiba-tiba mereka berteriak minta tolong.(23.64) ”Jangan kamu berteriak minta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami”. (23.65) ”Sesungguhnya adalah ayat-ayat Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu berjalan mundur atas tumit-tumit kamu”. (23.66) ”dengan sombong, sedang ketika berbicara tentang dia di waktu malam, kamu ucapkan perkataan kotor”.(23.67)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka apakah belum mau mereka perhatikan perkataan itu ? atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama.(23.68) Atau mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya ?.(23.69) Atau mereka hendak berkata, ia mempunyai sifat gila ? (tidak demikian!), bahkan ia datang kepada mereka dengan Lengkap dan kebanyakan dari mereka tidak suka kepada yang Lengkap. (23.70) Dan sekiranya Yang Lengkap mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusak langit dan bumi dan siapa padanya. Bahkan kami beri mereka karakter peringatan mereka, tetapi mereka dari peringatan mereka berpaling.(23.71) Ataukah engkau minta upah dari mereka ?, karena upah dari Rabb mu lebih baik dan Dia sebaik-baik Pemberi.(23.72) Dan sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus.(23.73) Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat berpaling dari jalan.(23.74) Dan kalau kami kasihani mereka dan kami hilangkan kepayahan yang ada pada mereka, niscaya mereka mengembara berpanjangan dalam kesesatan mereka.(23.75) Dan sesungguhnya kami (pernah) kenakan azab kepada mereka, tetapi mereka tidak merendah kepada Rabb mereka dan tidak mereka berdo’a kepada-Nya.(23.76) Hingga ketika kami bukakan atas mereka satu pintu yang mempunyai azab yang sangat, tiba-tiba mereka putus harapan di sana .(23.77) Dan Dia Yang menghendaki untuk kamu Pendengaran dan Penglihatan dan Fuad-Fuad, sedikit apa yang kamu syukuri. (23.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dia Biarkan kamu di Bumi dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(23.79) Dia Yang menghidupkan dan mematikan dan kepunyaan-Nya perselisihan malam dan siang, maka tidakkah kamu mengerti. (23.80) Bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan orangorang dahulu.(23.81) Mereka berkata: ”Apakah apabila kami sudah mati dan kami jadi tanah dan tulang bahwa kami akan dibangkitkan ?”.(23.82) ”Sesungguhnya ini telah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini, hal ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang dahulu”.(23.83) Katakan: ”Kepunyaan siapa Bumi dan siapa padanya jika kamu tahu?”.(23.84) Mereka akan menjawab: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak ingat ?”.(23.85) Katakan: ”Siapa Rabb Langit yang tujuh dan Rabbul ’Arsyil Kariim ?”.(23.86) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak berbakti ?”.(23.87) Katakan: ”Di tangan siapa Kerajaan tiap sesuatu ? Dan Dia melindungi dan tidak dilindungi atasnya jika kamu tahu” . (23.88) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah” Katakan: ”Kalau begitu dari jalan mana kamu ditipu ?”.(23.89) Bahkan kami telah datangkan kepada mereka Karakter Yang Lengkap , dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta.(23.90) Allah tidak mengambil dari anak dan tidak ada bersama-Nya dari Yang Dita’ati. Jika demikian niscaya tiap yang dita’ati berpisah bersama apa yang ia ciptakan, dan niscaya sebagian
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka atas sebagian mengalahkan sebagian. Subhaana Allah dari apa yang mereka sifatkan.(23.91) Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha terinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(23.92) Katakan: ”Rabbi, jika Engkau hendak tunjukkan kepada ku apa yang dijanjikan kepada mereka”.(23.93) ”Maka jangan ya Rabbi Engkau biarkan aku di dalam kaum yang zalim”.(23.94) Dan sesungguhnya kami sungguh Berkuasa atas menunjukkan kepada mu apa yang dijanjikan kepada mereka.(23.95) Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka sifatkan.(23.96) Dan katakan: ”Rabbi, aku berlindung kepada karakter Mu dari bisikan setan“.(23.97) ”Dan aku berlindung kepada karakter Mu ya Rabbi, dari kehadiran mereka di sisi ku”.(23.98) Hingga ketika datang maut kepada seorang dari mereka, ia berkata: ”Rabbi kembalikanlah aku”.(23.99) ”supaya aku kerjakan amal shalih dalam urusan yang aku telah sia-siakan”. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ia perkataan dia, padahal di belakang mereka ada satu dinding(barzakh) kepada hari mereka akan dibangkitkan.(23.100) Maka apabila ditiup pada Trompet, maka di hari itu tidak ada hubungan keluarga di antara mereka dan tidak mereka bertanya-tanyaan.(23.101) Maka siapa berat timbangannya ,maka itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(23.102) Dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka, di dalam jahannam mereka kekal.(23.103)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Api memakan muka mereka, dan mereka di dalamnhya bermuka yang tidak berdaging.(23.104) ”Belumkah ayat-ayat-Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu mendustakan karakternya?”.(23.105) Mereka berkata: ”Rabb kami, kecelakaan kami telah menimpa kami, karena kami kaum yang Lupa”.(23.106) ”Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, jika kami kembali, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim”. (23.107) Dia berkata: ”Menengadahlah padanya, dan jangan kamu berkata-kata kepada Ku”.(23.108) ”sesungguhnya dia adalah sebagian dari hamba-hamba-Ku berkata: ”Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri ketelitian kepada kami, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi ketelitian.(23.109) ”Tetapi kamu jadikan mereka ejekan, hingga mereka menyebabkan kamu lupa kepada Mengingat-Ku dan adalah kamu tertawakan mereka”.(23.110) ”Sesungguhnya Aku ganjari mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(23.111) Dia berkata: ”Berapa lamanya kamu tinggal di Bumi dalam bilangan tahun?”.(23.112) Mereka berkata: ”Kami tinggal sehari atau sebagian dari hari, maka tanyalah penghitung-penghitung”.(23.113) Ia berkata: ”Tidak kamu tinggal melainkan sedikit kalau sesungguhnya kamu (merasakan) jika kamu tahu”.(23.114) ”Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu siasia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (23.115)

DLA

(23.116) Dan siapa menyeru bersama Allah yang dita’ati yang lain padahal tidak ada Burhan baginya tentang dia. Tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia Rabbul ’Arsyil Kariim. ampunkanlah dan berilah ketelitian. Al-Malikul Haqq. maka perhitungannya di sisi Rabb nya. Sesungguhnya tidak mendapat kemenangan orang-orang yang kafir.(23.117) Dan katakanlah:”Rabbi. dan Engkau sebaik-baik pemberi ketelitian.Tafsir Al Sulthan Maka Ta’aalaa Allah.(23.118) DLA .

(24.0) Bentuk yang kami turunkan dia dan kami fardhukan dia dan kami turunkan padanya ayat-ayat bukti agar kamu mendapat peringatan. Dan perempuan penzina tidak akan kawin melainkan dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. kemudian mereka tidak hadirkan (syuhada’) 4 saksi. dan itu diharamkan atas Mu’minin. maka deralah tiap seorang dari mereka 100 kali deraan. kecuali diri mereka sendiri. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.(24. karena mereka itu orangorang yang fasik.6) DLA .Surat An-Nuur (CAHAYA) Surat ke-24.5) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka. Dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari orang yang beriman. 64 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(24.(24. maka persaksian seorang dari mereka ialah 4 kali persaksian dengan karakter Allah.Tafsir Al Sulthan 24.4) Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan berlaku baik.(24.1) Perempuan berzina dan laki-laki berzina.3) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik . maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar. maka deralah mereka 80 kali deraan.2) Laki-laki penzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrik.(24.(24. dan jangan kamu dikalahkan dalam peraturan Allah oleh kasihan kamu kepada mereka berdua.

12) Mengapakah mereka tidak adakan 4 saksi atas (tuduhan) itu ? Lantaran mereka tidak adakan saksi-saksi.14) Ketika kamu sampai menyampaikan dia dengan lidah kamu. maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. dan berkata: ”Ini satu dusta yang nyata”. sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di tentangnya. bahwa kutukan Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang yang berdusta. Jangan kamu sangka (fitnah) itu kejahatan untuk kamu.Tafsir Al Sulthan Dan yang kelima.(24. dan kamu katakan dengan mulut-mulut kamu. sedang orang yang mengetahui penyiarannya dari antara mereka adalah baginya azab yang panjang.(24. dan kamu sangka dia perkara kecil.10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah itu segolongan dari kamu. lantaran fitnah yang kamu mendalam padanya.(24.(24.(24. bahkan ia kebaikan untuk kamu.8) Dan kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar. padahal ia di sisi Allah perkara yang dalam. niscaya azab yang panjang mengenai kamu. Tiap seorang dari mereka akan dapat (ganjaran bagi) dosa yang ia telah kerjakan.(24.(24.11) Di waktu kamu dengar (tuduhan) itu mengapakah Mu’minin dan Mu’minat tidak menyangka baik akan diri mereka.15) DLA . bahwa (suaminya) itu dari orang-orang yang berdusta.(24.7) Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 4 kali dengan karakter Allah.(24.13) Dan kalau tidak dengan kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya di dunia dan akhirat.9) Dan (alangkah besar bahaya) kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu dan rahmat-Nya dan (kalau tidak) Allah itu Tawwabun Hakiim.

19) Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu. mengapa kamu tidak berkata: ”Tidak ada faedahnya bagi kita memperkatakan ini. dan Allah Samii’un ‘Aliim(24.20) (57) Hai orang-orang yang beriman.22) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang bersih yang jujur yang beriman dila’nat di dunia dan akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.Tafsir Al Sulthan Dan kalau kamu mendengarnya. dan Allah ‘Aliimun Hakiim.(24. jangan kamu turut langkahlangkah setan. dan sesungguhnya Allah Ra-uufun Rahiim.(24.18) Sesungguhnya mereka yang suka tersiar kejelekan dalam (golongan) orang-orang yang beriman.(24.(24. karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat fahsya dan mungkar. niscaya tidak sekali-kali seorangpun dari kamu jadi suci. (24. tetapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka tidak hiraukan.16) Allah melarang kamu kembali mengerjakan seperti itu selamalamanya. Subhaana Engkau ini satu dusta yang dalam”. dan pengaturanNya. jika adalah kamu orang-orang yang beriman.23) DLA . dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan. akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat.21) Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu kepada keluarga yang hampir dan miskin-miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.(24. (24.17) Dan Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat. Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu karena Allah Ghafuurur Rahiim.

Mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dikatakan oleh mereka. Itu lebih suci untuk kamu.30) Dan suruhlah mu’minat menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan- DLA .25) Perkara-perkara yang kotor.(24.27) Maka jika kamu tidak dapati seorang (laki-laki) padanya. (24. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. melainkan sesudah kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya. jangan kamu masuk rumahrumah selain dari rumah-rumah kamu.(24. Itu lebih suci untuk mereka. (layak) bagi orang-orang yang kotor. sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu ekspresikan. Itu untuk kamu baik untuk kamu agar kamu mendapat peringatan.(24.(24.(24.26) (58) Hai orang-orang yang beriman. yang di dalamnya ada keperluan kamu. hingga diizinkan bagi kamu dan jika dikatakan kepada kamu:”Kembalilah”. maka janganlah kamu masuk. dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. sedangkan perkara-perkara yang baik (layak) bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik (layak) bagi perkara-perkara baik.28) Tidak jadi kesalahan atas kamu kalau kamu masuk rumahrumah yang tidak ditinggali orang.24) Di hari ini Allah akan sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan lengkap dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Dia Haqqu Mubiin. Mereka akan dapat keampunan dan rizki yang berbeda.(24. hendaklah kamu kembali.29) Suruhlah Mu’minin menundukkan sebagian dari pandanganpandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka.Tafsir Al Sulthan Hari yang menyaksikan atas mereka lidah mereka dan tangan mereka dan kaki mereka karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan. dan orang-orang yang kotor (layak) bagi perkara-perkara yang kotor.

Dan Allah Waasi’un ‘Aliim.31) Nikahkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan yang janda dari kamu dan hamba laki-laki dan hamba perempuan kamu yang layak. Dan orang-orang yang mencari tulisan dari yang dimiliki tangan kanan kamu maka tulislah untuk mereka. dan jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk memberi tahu apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka.34) DLA . Dan jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu berzina untuk mendapat harta dunia apabila mereka mau hidup bersih dan siapa memaksa mereka.(24.(24.(24. dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah hai mu’minin agar kamu mendapat kejayaan. jika kamu tahu pada mereka kebaikan dan berilah mereka dari harta Allah yang ia telah berikan kepada kamu.33) Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatayat yang membuktikan dan sebagai perumpamaan dari orangorang yang dari sebelum kamu dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. nanti Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya. Jika mereka miskin. maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan kemaluan mereka dan jangan mereka nampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang lahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kudung mereka dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak bagi suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak bagi suami-suami mereka atau saudarasaudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka atau pelayan-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat-aurat perempuan.(24.32) Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah memelihara kehormatan mereka hingga Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.

Zaitun tidak bangsa timur dan tidak bangsa barat.39) Atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam dan luas yang diliputi oleh gelombang dari atasnya gelombang dan dari atasnya awan gelap yang sebagiannya menumpuk atas sebagian yang apabila ia ulurkan tangannya hampir tidak bisa ia melihatnya. Allah mengenalkan kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung. Cahaya atas cahaya. Dan siapa tidak Allah jadikan kepadanya Cahaya.38) Dan orang-orang yang kufur itu amalan mereka seperti bayangan air di tanah rata yang dikira dia air oleh orang yang dahaga.Tafsir Al Sulthan Allah (pemberi) Cahaya Langit dan Bumi. Maka Dia sempurnakan perhitungannya.40) DLA . (24. Hingga ketika ia datangi dia. Yang zaitunnya hampir menerangi walau tidak disentuh api.(24. Dan Allah mengadakan perumpamaan untuk manusia.(24.37) Agar Allah ganjari mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan agar Dia tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.(24. tetapi dia berjumpa Allah di sisinya. Dan kaca itu seperti sesungguhnya dia Kawkab (bintang-planet) durriyu (yang berderet) yang dinyalakan dari pohon yang dilindungi. Pelita itu di dalam kaca.36) Laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh beli dan jual dari menyebut Allah dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan takut kepada hari yang bolak-balik padanya qalbu dan pemandangan. padanya ada pelita. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu .(24. tidak ia berjumpa sesuatu. dan Allah Sarii’ul Hisaab. maka tidak ada baginya cahaya. Perumpamaan cahaya-Nya seperti lobang.(24.35) Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama-Nya dan bergerak untuknya padanya pagi dan petang.

kemudian Dia jadikan dia bersusun.47) DLA .(24.44) Dan Allah telah menciptakan setiap makhluk berjalan dari air. Sesungguhnya di dalam itu ada ibarat untuk orang yang mempunyai pemandangan. (24.(24.45) Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Bukti. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas dua kaki. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. lalu engkau lihat hujan turun dari celahcelahnya. kemudian Dia mengumpulkan di antaranya. dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.41) Dan kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi. Sinar kilatnya hampir menghilangkan pemandangan-pemandangan.(24. dan kepada Allah tempat kembali.46) Dan mereka berkata: ”Kami telah mengimani karakter Allah dan karakter Rasul dan kami patuh”.(24. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. bertasbih kepada-Nya siapa-siapa yang di langit dan bumi ?.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu melihat bahwa Allah.42) Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan. maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya. dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia turunkan salju dari langit.43) Allah membolak-balikkan malam dan siang. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dari setelah itu.(24. karena mereka tidak orang yang berpendirian teguh. lalu Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.(24. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas empat. Dan burung yang berbaris-baris setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya ?. dari gununggunung di sana.

(24. Maka jika kamu berpaling. Dan Dia akan jejakkan bagi mereka Diin mereka yang Dia sukai untuk mereka. maka itulah mereka.(24. maka hanya atasnya apa yang ia pikul. tidak mereka sekutukan karakter-Ku dengan sesuatu.48) Tetapi jika mereka mempunyai keperluan (kelengkapan) mereka datang kepadanya dengan cepat .(24.(24. Dan atas kamu apa yang kamu pikul. dan siapa kufur DLA . Bahkan mereka itu orang-orang yang zalim.52) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh. bahwa dia akan jadikan mereka khalifah di bumi. dan tidak atas Rasul melainkan menyampaikan dengan pembuktian.51) Dan siapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.49) Apakah di dalam qalbu mereka ada penyakit ?. atau mereka ragu-ragu atau mereka takut Allah dan Rasul-Nya menzalimi mereka ?.(24.(24. bahwa jika engkau perintah mereka. dan Dia akan gantikan bagi mereka dari setelah ketakutan mereka dengan keamanan.Tafsir Al Sulthan Dan apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka. Mereka akan menyembah Aku. Dan jika kamu patuh kepada-Nya. kamu mendapat pengenalan.50) Tidak ada perkataan Mu’minin ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka ialah bahwa mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuh”.(24. dan takut kepada Allah dan menjauhinya. tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.53) Katakan: ”Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul”.54) Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kamu dan beramal sholeh. niscaya mereka keluar. Katakanlah: ”Jangan kamu bersumpah (yang demikian) kepatuhan yang baik. seperti Dia telah jadikan khalifah orang-orang yang dari sebelum mereka. mereka orang yang mendapat kejayaan.

dan Allah ‘Aliimun Hakiim. Dari sebelum sholat fajar dan ketika kamu meletakkan pakaian kamu dari zhuhur.Tafsir Al Sulthan sesudah itu.59) Dan mereka yang putus haid dari wanita-wanita yang tidak ingin bercampur. (24. Adalah tiga aurat untuk kamu.55) Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat.56). Dan tempat pulang mereka api dan sejelekjelek tempat kembali. Hendaklah orang-orang yang kamu dimiliki dengan tangan kanan kamu dan orangorang yang belum sampai dari kamu minta izin tiga waktu. dan tidak ada larangan atas orang sakit dan tidak ada atas diri-diri kamu bahwa kamu makan di rumahrumah kamu atau di rumah-rumah bapa-bapa kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu kamu atau di rumah-rumah saudarasaudara laki-laki kamu atau di rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau di rumah-rumah bapak-bapak saudarasaudara kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu saudara-saudara DLA . Dan Allah Samii’un ‘Aliim. mereka orang-orang yang fasik.60) Tidak ada larangan atas orang buta.(24. maka tidak ada larangan mereka membuka pakaian mereka asal tidak menampakkan perhiasan.(24. dan patuhlah kepada Rasul agar kamu mendapat Pengaturan.(24.(24. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya.57) (59) Hai orang-orang yang beriman !.58) Dan anak-anak dari antara kamu apabila cukup umur. tetapi mereka berpatni. ada lebih baik bagi mereka. dan tidak ada larangan atas orang tempang. Tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka selain dari itu. Pelayan-pelayan kamu sebagian mereka bekeperluan kepada sebagian kamu. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu akan terluput di bumi. dan dari setelah sholat ’isyaa’. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya dan Allah ‘Aliimun Hakiim.(24. maka itulah mereka. maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang dahulu dari mereka minta izin.

tidak ada larangan atas kamu untuk makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. iizinkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki dari mereka. maka Dia kabarkan kepada mereka karakter apaapa yang mereka kerjakan. tidak mereka tinggalkan melainkan sesudah minta izin darinya. merekalah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. sungguh Dia mengetahui keadaan yang kamu ada atasnya.(24. hendaklah kamu beri salam atas diri-diri kamu sebenar-benar salam yang dari sisi Allah yang diberi perlindungan dan baik. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang melarikan diri dari antara kamu dengan berlindung. Dan jika adalah mereka bersamanya atas satu urusan.62) Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian dari kamu terhadap sebagian. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa percobaan atau ditimpa azab yang pedih. Maka apabila kamu masuk rumah-rumah. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Dan mintalah perlindungan bagi mereka kepada Allah.63) Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi .64) DLA . dan di hari yang akan dikembalikan kepada-Nya.(24.(24. Sesungguhnya orangorang yang minta izin kepada mu itu.(24.Tafsir Al Sulthan kamu atau di rumah-rumah mamak-mamak kamu atau di rumah-rumah uak-uak perempuan kamu atau di (rumah) yang kamu pegang kuncinya atau di (rumah) sahabat kamu. Lantaran itu apabila mereka minta iizin kepada mu untuk satu urusan mereka. sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at.(25.6) Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar. dan Dia menciptakan tiap sesuatu dan dan mengukurkannya dengan ukuran. sesungguhnya Dia adalah GhafuurarRahiimaa.0) Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta.Surat Al-Furqon (PEMBEDA) Surat ke-25. maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”.1) Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak. dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan.(25. 77 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan.4) Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu. ia minta dituliskan.5) Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi.7) DLA .(25.2) Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tiak menciptakan sesuatu.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan. dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”.(25. sedang mereka diciptakan.(25.Tafsir Al Sulthan 25. (25.(25. (25.3) Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin.

(25. tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu.10) Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at.(25.(25. tetapi Engkau telah DLA . Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”.11) Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh.15) Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki.17) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau.14) Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali. dalam keadaan terbelenggu. (25.(25. lalu mereka lupa. Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu.8) Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaanperumpamaan untuk mu. Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan.(25.12) Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya.13) ”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan. (25. dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo. Adalah dia atas Rabb ku satu janjian yang ditagih.(25.16) Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah. dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at.(25. yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.9) Maha Melindungi Yang jika Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan ”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”. tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”.(25. mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan. di sana mereka memekikkan kecelakaan.

(25.21) Pada hari yang mereka akan melihat malaikat. dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”. dan adalah atas orang kafir hari yang payah.22) Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik).26) DLA .Tafsir Al Sulthan beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan.20) JUZ’ 19 Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat.18) ”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. atau kami lihat Rabb kami ?”.24) Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya.25) Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur. tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa. (25.(25. karena adalah Rabbmu Melihat. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas. Maukah kamu sabar ?.23) Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya. lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan.(25.(25.19) Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.(25. Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian . Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”.(25. melewati batas dengan menyolok . Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”. dan adalah mereka kaum yang binasa”.(25.(25.

(25.(25.30) Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa. dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial.31) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”. melainkan kami datangkan kepada mu karakter yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.36) Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan.(25. sesudah ia datang kepada ku”. dan cukuplah karakter Rabb mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong.37) DLA .(25.35) Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”.32) (73.(25.Tafsir Al Sulthan Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”.(25.(25.(25. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu. lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan.33) Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan. karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”. alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”. kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. telah jadikan Alquran ini tidak diperdulikan” .29) Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku.(25.34) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa.(25.4) Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan. dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri.27) ”Hai kecelakaan ku.28) ”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan.(25.

Tafsir Al Sulthan Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu.(25. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”.47) Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya.39) Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek. (25.(25. bahkan mereka lebih lupa jalan.42) Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿.41) “Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami.43) Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?. dan kalau Dia kehendaki. melainkan seperti Binatang Ternak.(25. siapa yang Sangat sesat jalan (25.(25. Maka apakah tidak mereka melihat dia. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan. ketika mereka melihat azab.46) Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat.48) DLA . Maka apakah bisa engkau jadi Rabb atasnya ¿.(25. dia jadikan dia tetap. dan Dia turunkan dari langit air pembersih. kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil. (25.(25. (25.45) Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit.44) Apa belum engkau lihat kepada Rabb mu bagaimana Dia gandakan teduh. sekiranya tidak kami sabar atasnya”.38) Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaanperumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis.(25. dan menjadikan siang kebangkitan. Dan akan mereka ketahui.40) Dan apabila mereka melihat mu. Tidak mereka.

beberapa banyak binatang ternak dan manusia.58) Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.(25.52) Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit. dan adalah orang kafir atas Rabbnya zhohiiroo. (25. untuk peringatan.49) Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan kufur. (25. dan berjuanglah mengalahkan mereka dengan perjuangan yang menyolok.56) Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu. sebarang ganjaran.(25.(25. dan getarkanlah karakter hamdu-Nya.(25.55) Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam. kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Rabbnya”.53) Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas.51) Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir.(25. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui. kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur. dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya. tanyalah Dia selaku Pengabar.Tafsir Al Sulthan Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan.50) Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam.59) DLA .54) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka.(25. maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Rabb mu Berkuasa.(25. dan tidak menyusahkan mereka. (25.(25.57) Dan bertawakallan atas Yang Hidup Yang tidak mati.

(25. (25.62) Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri.68) Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah. tetapi adalah berdiri antara itu.64) Dan mereka yang berkata: ”Rabb kami. dan ia akan kekal padanya dengan terhina.63) Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. palingkanlah dari kami azab jahannam. Dan (perintah itu) menambah mereka liar. (25.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”.(25.(25. melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu.(25.(25. Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”. maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan- DLA .61) Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang bergantiganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih.69) Kecuali orang-orang yang tobat.67) Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah.66) Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak tabdzir dan tidak kikir. sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal. (25. dan beriman dan mengerjakan kebaikan. dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh.(25.65) Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek. Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?. mereka ucapkan perkataan sejahtera. dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan.60) Maha Melindungi Yang menjadikan di langit galaksi dan menjadikan padanya pelita dan bulan-bulan yang bercahaya. ia akan bertemu dosa.(25.

74) Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan . maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar.70) Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh. dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda.71) Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu.77) DLA . maka adalah (azab) itu kekal”.(25.(25.(25.(25.76) Katakanlah:”Rabb ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu. dan jadikanlah kami pemimpin (imam) bagi orang-orang yang berbakti”. tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan.Tafsir Al Sulthan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan.75) Hal keadaan mereka kekal padanya.73) Dan Yang berkata: ”Rabb kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata.(25.72) Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka.(25.(25.(25. seperti orang yang tuli dan buta. karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima. ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik. tidak mereka tunduk atasnya.

maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya.(26.11) DLA .7) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. (26. melainkan adalah mereka berpaling darinya.Mim}.Surat Asy-Syu’ara (Ahli Sihir) Surat ke-26.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata. 227 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(26. kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka. tidakkah mereka mau berbakti?”.10) ”Kaum Fir’aun.6) Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? . (26.(26.3) Jika kami kehendaki.8) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).0) {Tho.(26.(26.(26.(26.(26.9) Dan ketika Rabbmu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.5) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan.(26.Tafsir Al Sulthan 26.2) Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.4) Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur.Sin. (26.

(26.12) ”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku. (26. maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”. padahal aku seorang dari orang yang lupa”.(26.21) ”dan itu jasa (ni’mat) yang engkau jasakan dia atas ku.(26. (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel.(26.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”. oleh sebab itu utuslah Harun”. (26.(26.(26.18) ”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”.23) Ia berkata: ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”.(26.14) Dia berkata: ”Tidak demikian.(26.24) DLA .13) ”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku.22) Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Rabb Alam Semesta?”.19) Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu.20) ”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu.(26. maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu kami mendengar”.(26. lalu Rabb ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.17) Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”.(26.15) ”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Rabb Alam Semesta”.16) ”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”.

28) Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku.(26.38) DLA .34) ”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya.(26.(26. Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.29) Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.(26. maka tiba-tiba ia ular yang nyata”.30) Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya.(26.(26.(26.25) Ia berkata: ”Rabb kamu. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat. maka apa pendapat kamu”. dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”.37) Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan. jika kamu dari orang yang benar”.(26.33) Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang pesihir yang pandai”. (26.31) Maka ia campakkan dia.32) Dan ia keluarkan tangannya.(26.(26.(26. aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”.35) Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya.Tafsir Al Sulthan Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.36) ”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”.(26.27) Ia berkata: ”Rabb Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”.(26.26) Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”.

(26.(26. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir.(26.39) “Supaya kita turut ahli-ahli sihir.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”. jika merekalah orang-orang yang menang”. sesungguhnya kepada Rabb kami.40) Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran.41) Ia jawab:”Benar. dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.(26. kami akan kembali”.(26. jika kami orang yang-orang yang menang?”.47) “Rabb Musa dan Harun”.(26.46) Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”.49) Mereka berkata:”Tidak keberatan.44) Lalu Musa campakkan tongkatnya.(26.(26.48) Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”. maka tiba-tiba ia telan apaapa yang mereka ada-adakan dengan dusta.(26. karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.43) Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun. sesungguhnya kamilah yang akan menang”. (26.50) ”Sesungguhnya kami berharap agar Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami.(26.51) DLA .(26.45) Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud.42) Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”.(26. maka nanti kamu akan mengetahui.

maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.(26. sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.(26. (26.62) Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung.(26.(26.(26.(26.53) ”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”.dan kami jadikan dia warisan bagi bani israel.64) Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya.55) ”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”.(26.61) Ia berkata:”Tidak sekali-kali.56) ”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.60) Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain.(26. (26.Tafsir Al Sulthan Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku.57) Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.66) DLA .(26. sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”.65) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.63) Dan kami hampirkan ke sana yang lain. (26.58) Seperti itu.59) Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit. sesungguhnya bersama ku Rabbku.(26.52) Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota. pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”.54) ”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”. (26.(26.

(26. maka Dia menyembuhkan aku”.73) Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”.(26. (26. (26.(26.80) ”Dan Yang akan mematikan aku.(26.75) ”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”.(26.72) ”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”.(26.67) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).68) Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.(26.74) Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”.(26.69) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.71) Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”. kemudian menghidupkan aku”.(26. kecuali Rabb Alam Semesta”.(26. (26.82) DLA .78) ”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”.(26.(26.81) ”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.79) ”Dan apabila aku sakit.77) ”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”.76) ”maka sesungguhnya mereka itu musuhku. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.70) Mereka katakan:”Kami sembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”.(26.

(26.(26.93) Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu.90) Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat.86) ”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”. (26.85) ”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”.(26.(26.(26.89) Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.97) “Karena kami samakan kamu dengan Rabb Alam Semesta”.84) ”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa (ni’mat)”.95) Mereka berkata.(26.(26.88) Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.(26. padahal mereka di dalamnya bertengkaran.(26.(26.83) ”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”.(26. berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”.87) Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak.96) “Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.Tafsir Al Sulthan ”Rabb ku.(26. mereka dan orang yang sesat.92) ”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”.91) Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.(26. (26.94) Dan tentara Iblis semuanya.98) DLA .(26.

padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”. (26.(26. (26. (26.107) “Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.105) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.106) “Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. (26.(26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”.109) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.104) Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul.110) Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu.(26. (26.(26.108) “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu. (26.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.112) DLA .111) Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”. (26. supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.101) “Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.100) “Dan tidak sahabat yang setia”.99) ”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”.(26.103) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(26.

119) Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan.(26.115) Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh.122) ’Aad telah mendustakan rasul-rasul.124) ”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”.(26.116) Ia berkata:”Rabbi. sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.113) ”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”. (26.(26.Tafsir Al Sulthan ”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Rabb ku jika kamu sadar”.117) ”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka.(26. (26.114) ”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”.(26.(26. (26.118) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh.125) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.(26.123) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”.121) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim). (26.(26.120) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.126) DLA . (26. niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.

sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26. (26.Tafsir Al Sulthan “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu. (26.127) ”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.(26.139) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.128) Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal. (26.(26.(26.137) ”Dan tidak kami akan diazab”.133) ”Dan taman-taman dan mata-mata air”.130) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”. maka kami binasakan mereka.132) ”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”.141) DLA .136) ”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.(26. kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa. engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.134) ”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”.138) Maka mereka bendustakannya.135) Mereka berkata:”Sama saja atas kami. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.140) Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.131) ”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”.(26. (26.(26. (26.129) ”Dan (patutkah) apabila membalas.(26.

dan tidak berbuat kebaikan”.(26.151) ”Yang berbuat kerusakan di bumi.150) ”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.(26.(26.(26. ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”.152) Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.156) DLA .(26. karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”.142) ”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”.(26.155) ”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan.(26.145) ”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”. Tidak upah ku melainkan atas Rabb Alam Semesta.144) ”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya.148) ”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai. (26.(26. (26.147) ”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”.(26.143) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.146) ”Di taman-taman dan mata-mata air?”.(26.154) Ia berkata:”Ini unta betina. maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”. (26.153) ”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(26.(26.Tafsir Al Sulthan Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.149) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”.

bahkan kamu kaum yang meliwati batas”.169) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya. selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”. (26. (26. (26. maka menjadilah mereka orangorang yang menyesal.165) ”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Rabb kamu dari jodoh-jodoh kamu.170) DLA .166) Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth.162) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. : ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.157) Maka mengenai mereka bencana.(26.161) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. (26.159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul.(26. (26.Tafsir Al Sulthan Maka mereka sembelih dia. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26. (26.(26.168) ”Rabbi.(26. sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” . tidak ganjaran bagiku melainkan atas Rabb Alam Semesta .158) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.164) ”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.163) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran.(26.(26.160) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.167) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”.

tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. dan jangan kamu jadi daripada orangorang yang merugikan”.(26.173) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.(26. (26.175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.Tafsir Al Sulthan Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.(26.181) ”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus).(26.(26.180) ”Cukupkanlah sukatan.171) Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. (26.177) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.(26.(26. (26. (26.184) Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”. (26. (26.183) “Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”.(26. tidak ganjaran ku melainkan atas Rabb Alam Semesta”.182) ”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.178) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam.174) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim.176) Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.172) Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab).179) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran.185) DLA .

(26.(26. niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya.(26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”.198) Lalu ia bacakan dia atas mereka. tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya. sungguh diturunkan oleh Rabb Alam Semesta.193) Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan.197) Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari.(26.194) Dalam lisan bahasa asli yang nyata.(26.192) Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya.(26. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.199) DLA .186) ”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit.(26.(26. (26.189) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.196) Apakah hal itu belum jadi ayat bagi mereka untuk diketahui oleh Ulama Bani Israel ?. (26. maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh.190) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim.188) Maka mereka mendustakannya.195) Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama. (26.(26.187) Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.(26.(26.191) Dan sesungguhnya dia .

213) Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.(26.(26.207) Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam.200) Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. (26.211) Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya.202) Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”.(26.208) Satu Peringatan.205) Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka.(26. dan tidak pernah kami melakukan kezaliman. Yang Dita’ati yang lain.(26.209) Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan. karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.203) Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?.212) Maka jangan engkau seru bersama Allah. (26. dalam Qalbu orang-orang yang durhaka. (26. (26.210) Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa.(26.(26. dan mereka tidak sadar.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami masukkan dia.(26.206) Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka.204) Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?.201) Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak. (26.(26.214) DLA .(26.

(26.225) Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.(26.221) Mereka turun atas tiap pendusta pendosa. (26.216) Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim.(26.226) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah. dan kebanyakan mereka berdusta.(26.(26.224) Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Dia As-Samii’ul ‘Aliim.223) Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.(26.218) Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud. dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.219) Sesungguhnya Dia.227) DLA .222) Mereka sampaikan pendengaran.217) Yang melihat mu ketika engkau berdiri.(26.(26.Tafsir Al Sulthan Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin. dan membalas sesudah dianiaya.(26. (26.220) Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setansetan?.(26.215) Dan jika mereka durhaka kepada mu.(26.

Tafsir Al Sulthan DLA .

maka mereka kebingungan sendiri.9) ”Campakkanlah tongkat mu”.(27.(27. dan mereka kepada karakter akhir mereka. sesungguhnya orang yang dijadikan rasul. sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.0) Tho.(27.1) Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin.(27. tidak takut di sisi Ku” .(27.(27. dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya.(27.(27.6) Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api.7) Maka ketika ia datang padanya.8) ”Hai Musa. mereka orang yang sangat rugi. Sin. ”Hai Musa jangan takut. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular. dan mereka di akhirat.4) Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek. ia berpaling lari tidak kembali.Tafsir Al Sulthan 27. 93 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.10) DLA . aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”.(27.3) Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir. kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka.5) Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui). dan Subhaana Allah Rabb Alam Semesta”. mereka yakin.(27.(27.Surat An-Namlu (Semut) Surat ke-27. itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata.

sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”. padahal diri mereka meyakininya. niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan.19) DLA . maka mereka dibagi-bagi.(27.Tafsir Al Sulthan ”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman. (27.11) Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu. mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”. telah diajar kepada kami percakapan Burung. kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek. masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”.(27. dan kami telah diberi dari tiap sesuatu. dan ia berkata: ”Hai manusia. perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa (ni’mat)-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia. sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”.(27.14) Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu. berkata seekor semut : ”Hai semut-semut. ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”.(27.(27.18) Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya.16) Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung. dan ia berkata: ”Rabbi.15) Dan Sulaiman mewrisi Dawud. dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hambahamba-Mu yang sholeh”.12) Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan. maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim.17) Hingga ketika mereka sampai atas Lembah Semut.(27.13) Dan mereka mengingkari karakternya dengan zalim dan kesombongan.(27.(27.

kemudian berpaling dari mereka.(27.(27.29) ”Sesungguhnya ia dari Sulaiman.28) Ia berkata: ”Hai para malak.25) ”Allah.(27. (27. lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”.26) Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”.(27.Tafsir Al Sulthan Dan ia periksa burung.24) ”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”. karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka.27) ”Pergilah dengan Tulisan ku ini. sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”.(27.(27.22) ”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.21) Maka ia berhenti tidak jauh. maka campakkan kepada mereka. Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”. dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”. lalu ia berkata: ”Aku meliput apaapa yang belum kamu liput dia. dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”.23) ”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah. maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”.(27. maka mereka tidak mendapat pengenalan”.(27. maka ia menghalangi mereka dari jalan.20) Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia. dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”.(27. atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”.30) DLA .(27.

Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”.37) Ia berkata: ”Hai para malak.(27.(27.35) Maka ketika datang kepada Sulaiman. ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta. berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku. maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”. DLA . tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27.34) ”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah.(27. ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku.(27.38) Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”. maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya.39) Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”. maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”.31) Ia berkata: ”Hai para malak.(27. aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”. tetapi urusan itu kepadamu. dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”.(27.(27. siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”.(27.32) Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat. Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu.33) Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri. dan seperti itu mereka akan berbuat”.36) ”Kembalilah kepada mereka. mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya.

(27. Ia berkata:”Rabbi.Tafsir Al Sulthan apakah aku bersyukur atau aku kufur.(27.(27. kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”.(27.(27. dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya. sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir.45) Ia berkata:”Hai kaumku.(27. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. dan adalah kami orang yang menyerah diri”. Maka ketika ia lihat dia. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”. Dan siapa syukur.44) Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah. tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”. mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?.(27.(27. maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim. maka ia bersyukur untuk dirinya. bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”.47) Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan. ia kira kolam. kemudian sesungguhnya kita berkata kepada DLA . tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan. dan ia singsingkan dari dua betisnya. dan siapa kufur.48) Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya.46) Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”.43) Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”. dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia.40) Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya.41) Maka ketika ia datang.(27.42) Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah.

(27.56) Maka kami selamatkan dia dan ahlinya.50) Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka.(27.57) Dan kami hujani atas mereka hujan. kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal.55) Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu.49) Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya. (27. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui.54) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita.(27.(27.53) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”.(27.(27. maka jelek hujan atas orang yang diancam. maka kami DLA .(27. dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.(27. dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya.59) JUZ’ 20 Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air.Tafsir Al Sulthan warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya.52) Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman. bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya. dan sesungguhnya kita orang yang benar”. bahkan kamu satu kaum yang bodoh”. karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”. (27.51) Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim. karena mereka orang-orang yang berbakti.(27. kecuali perempuannya. tetapi mereka tidak sadar.58) Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.

Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”.67) DLA .63) Atau siapakah Yang memulai Ciptaan.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?. Bahkan mereka kaum yang berpaling. Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. bahwa kita akan dibangkitkan?”. dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?.60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan. bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?. bahkan mereka buta daripadanya.(27.62) Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan.(27. bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya.(27. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. melainkan Allah.65) Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat. Adakah Yang dita’ati bersama Allah?.61) Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan.(27.64) Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib.Tafsir Al Sulthan tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohonpohonnya. kemudian mengembalikannya?. dan menjadikan kamu pengurus bumi?.66) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita. (27.bulat (qororo).

69) Dan jangan engkau berdukacita atas mereka.(27.72) Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia. (27. dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan. maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.(27.78) Maka bertawakallah atas Allah. dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang.(27.80) DLA . dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim.68) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.75) Sesungguhnya Alquran ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih. sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin. jika kamu orang yang benar?”.(27.(27.77) Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya. sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”.(27.(27.(27.76) Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin. tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.(27.71) Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”.(27. melainkan di dalam Kitab yang nyata.74) Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi.(27.70) Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini.(27.79) Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orangorang yang mati.Tafsir Al Sulthan ”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini.73) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.

(27. engkau kira dia diam.89) DLA .(27. dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri. Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku. sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”.(27.(27.86) Dan hari yang akan ditiup Trompet.85) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan. lalu mereka menyerah diri.88) Siapa berbuat kebaikan. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman.Tafsir Al Sulthan Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka. lalu mereka dilindungi.82) Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami.(27. lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang dibumi. Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu. kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah.83) Hingga apabila datang.(27. maka mereka tidak bisa berbicara.84) Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka.(27. padahal ia melalui seperti melaluinya awan. padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu.(27.87) Dan engkau lihat gunung-gunung. dan mereka aman dari keterkejutan hari itu.81) Dan apabila terletak perkataan atas mereka.(27. atau apakah yang telah kamu kerjakan?”. maka baginya lebih baik darinya.

(27. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya. dan siapa lupa.Surat Al-Qoshosh (KISAH) Surat ke-28. dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.91) ”dan supaya aku membaca Alquran”. Maka siapa dapat pengenalan.90) (Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini. maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”. maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya. maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”.93) 28. dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”. dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu . 88 Ayat DLA . yang Dia jadikan tempat perlindungan.92) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.(27.(27. maka kamu akan mengenalinya.(27.Tafsir Al Sulthan Dan siapa kerjakan kejahatan.

ia sembelih anak laki-laki mereka ini.(28.9) DLA . Ia tindas segolongan dari mereka ini. (28.(28. dan ia biarkan hidup perempuan-perempuan mereka ini. maka campakkanlah dia di Laut dan jangan engkau takut dan jangan engkau dukacita sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada mu. jangan engkau bunuh dia mudah-mudahan ia memberi faedah bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak”.7) Maka dipungut dia oleh keluarga Fir’aun yang berakibat ia jadi musuh dan dukacita bagi mereka.3) Sesungguhnya Fir’aun telah meliwati batas di Bumi.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang membuktikan.0) { Tho. dan mereka tidak sadar.(28.(28.(28. Dan ia jadikan penduduknya beberapa golongan.6) Dan kami mewahyukan kepada Ibu Musa: ”Bahwa susuilah dia . (28. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang salah. dan kami tunjukkan kepada Fir’aun dan Haman dan tentara mereka berdua dari kami apa yang ada mereka khawatirkan.4) Dan kami hendak menumpahkan budi atas mereka yang tertindas dan kami hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan kami hendak menjadikan mereka mewarisi. dan menjadikan dia dari orang-orang yang diutus”.(28. Sin .(28.(28. Mim }. sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang berbuat kerusakan.2) Kami bacakan atas mu sebagian dari kabar Musa dan Fir’aun dengan Lengkap untuk kaum yang percaya. maka jika engkau takut atasnya.8) Dan berkata perempuan Fir’aun: ”Kedinginan mata untuk ku dan untuk mu.5) Dan kami teguhkan untuk mereka di bumi.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.16) Ia berkata:”Rabbi. dan mereka tidak sadar.(28.(28. dengan apa yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) atas ku. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan atas (mengalahkan) orang yang dari musuhnya.14) Dan ia masuk kota ketika orang-orangnya lengah. maka menentukan atasnya. maka ampunkanlah aku”.(28.18) DLA .(28.15) Ia berkata: “Rabbi. sesungguhnya dia musuh yang nyata melupakan”.(28.11) Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu dari sebelum. lalu ia berkata: ”Maukah aku tunjukkan atas ahli rumah yang bisa pelihara dia untuk kamu. Ini dari golongannya dan ini dari musuhnya. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim. dan tidak dukacita. kalau tidak kami kuatkan atas qalbunya. maka tidak aku akan jadi penolong orangorang yang berdosa”. Maka tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak minta bantuan. agar jadilah ia dari orang yang berpendirian teguh.13) Dan ketika ia sampai kuat dan sempurna. maka Musa memukul dia. Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau sungguh orang sesat yang nyata”.(28.(28. sesungguhnya aku telah menganiaya diriku.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah fuad ibu Musa hampa. kami beri kepadanya hukum dan ilmu.(28. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka Dia ampunkan dia. maka ia lihat dia dari perjalanan.12) Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar dingin matanya.17) Maka menjadilah ia di kota itu ketakutan dan menunggu.10) Dan ia berkata kepada kakaknya: ”Ikuti dia”. dan mereka kepadanya berbuat baik?”. dan agar ia mengetahui bahwa perjanjian Allah itu Lengkap. Ia berkata: “Ini dari perbuatan setan.(28. maka ia dapati padanya dua orang laki-laki berkelahi. hampir ia buka rahasianya.

sesungguhnya aku sangat memerlukan terhadap apa yang engkau turunkan kepada ku dari yang baik”.19) Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota. untuk memberi upah kepada mu.22) Dan ketika ia sampai di mata air Madyan. dan tidak engkau mau jadi dari orang yang berbuat kebaikan ?”.(28.25) DLA . dua perempuan. untuk membunuh mu.(28. ia berkata: ”Mudahmudahan Rabb ku beri pengenalan jalan yang sama kepada ku”. dan ia dapati dari selain mereka. (28.23) Maka ia ambil untuk mereka berdua. ia berkata: ”Jangan takut. upah apa yang kamu beri minum untuk kami”. ia dapati atasnya ummat dari manusia memberi minum.24) Maka datang kepadanya seorang dari mereka berdua.(28. engkau telah selamat dari kaum yang zalim”.20) Maka ia keluar darinya dalam keadaan takut menunggu. Ia berkata: ”Apa maksud kamu berdua”. maka keluarlah sesungguhnya aku bagi mu dari orang yang menasehatkan”. keduanya menghambat. kemudian ia berpaling kepada tempat teduh. sesungguhnya Malak membicarakan karakter mu. Ia berkata: ”Rabbi. ia berkata: “Hai Musa. dengan berusaha ia berkata:” Hai Musa. (28.21) Dan ketika ia menuju ke arah Madyan. dan bapak kami lanjut usia menyolok”. lalu ia berkata: ”Rabbi. selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”. apakah engkau hendak membunuh ku seperti engkau bunuh satu diri kemarin.(28. (28. Keduanya berkata: ”Kami tidak dapat memberi minum hingga menghalau gembala. ia berjalan atas malu-malu ia berkata: ”Sesungguhnya bapakku memanggil mu. Maka setelah ia datang kepadanya dan ia kisahkan atasnya kisah-kisah. Tidak engkau ingin melainkan jadi Pemaksa di Bumi.Tafsir Al Sulthan Maka ketika Musa hendak memukul orang yang dia musuh bagi keduanya.

ambillah upah dia. ia berkata kepada ahlinya: ”Tunggulah. dipanggil dari arah Lembah sebelah kanan di tempat yang diberi perlindungan dari Pohon. bergerak seperti sesungguhnya dia Ular. ia berjalan dengan ahlinya. sesungguhnya engkau dari orang yang aman” . (28.27) Ia berkata: ”Itu antara-ku dan antara mu.(28. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik .(28.(28.Tafsir Al Sulthan Berkata seorang dari mereka berdua: ”Hai bapakku. sesungguhnya Aku. sesungguhnya aku melihat api. sesungguhnya lebih baik orang yang engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya”. bahwa ”Hai Musa. maka jika engkau sempurnakan 10. ”Hai Musa.(28. datanglah kembali dan jangan takut. Aku Allah Rabb Alam Semesta”. ia akan keluar putih dari tidak jelek dan dekapkanlah kepadamu ketiakmu dari ketakutan.26) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku mau nikahkan mu dengan seorang dari dua anak perempuan ku ini.(28. mana saja dari dua tempo itu aku sempurnakan. maka ketika ia lihat dia. kamu akan dapati aku insyaa’ Allah dari orang yang baik”. dan Allah atas apa yang kita katakan menjadi saksi”. ia melihat dari sebelah Thuur api.30) ”Dan bahwa lemparkanlah tongkat mu”.31) Masukkan tanganmu dalam saku mu.32) DLA . dan tidak aku bermaksud bahwa aku memberatkan atas mu. maka dari sisi mu. agar aku datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau bara dari api agar kamu memanaskan badan”.(28. maka inilah dua Burhan dari Rabb mu kepada Fur’aun dan malaknya.29) Maka ketika ia datang kepadanya. ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh. atas bahwa kamu ambil upah pada ku 8 tahun. maka tidak ada permusuhan atas ku.28) Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo.

34) Dia berkata: ”Kami akan teguhkan lengan mu dengan saudara mu.(28. maka nyalakan api untukku hai Haman atas tanah liat. sesungguhnya aku takut bahwa mereka mendustakan aku”.39) Maka kami ambil dia dan tentaranya. dan sesungguhnya aku sungguh sangka dia dari orang yang berdusta”.(28. (28.(28. mereka berkata: ”Tidak ini melainkan sihir yang dibuatbuat. Kamu berdua dan siapa yang mengikuti kamu berdua orang-orang yang menang”. dan mereka menyangka bahwa mereka kepada kami tidak dikembalikan. dan kami jadikan untuk kamu berdua Alasan (sulthon).Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabb ku. lalu kami lemparkan ke dalam laut. (28. maka utuslah dia bersama ku sebagai pembantu.33) ”Dan saudara ku Harun dia lebih Fashih dari ku lisan. dan tidak kami mendengar karakter ini di dalam bapakbapak kami yang pertama”.37) Dan berkata Fir’aun: ” Hai para malak.36) Dan berkata Musa: ”Rabb ku lebih mengetahui karakter siapa yang datang dengan karakter pengenalan dari sisi-Nya dan siapa adalah baginya akibat dunia. dia membenarkan ku. maka jadikan untuk ku shorhu. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat orangorang yang zalim.40) DLA .35) Maka ketika datang Musa kepada mereka dengan ayat-ayat bukti.38) Dan berlaku sombonglah dia dan tentaranya di Bumi.(28. tidak aku mengetahui bagi kamu dari Yang Dita’ati selain aku. sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim”. sesungguhnya aku telah membunuh satu diri dari mereka. barang kali aku dapat melihat kepada Yang Dita’ati oleh Musa. maka tidak mereka sampai kepada kamu berdua dengan ayatayat kami. dengan tidak Lengkap. maka aku takut bahwa mereka akan membunuhku”.(28.(28.

42) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab dari sesudah apa kami binasakan qurun yang pertama. (28.Tafsir Al Sulthan Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api. dan tidak kamu berada dari orang yang menyaksikan. dan mereka berkata: ”sungguh kami mengkufuri karakter setiapnya”. lalu mereka berkata: ”Rabb kami. akan tetapi adalah kami yang mengutus rasul-rasul. Bukankah mereka ingkari karakter apa-apa yang diberikan kepada Musa dari sebelum ini?. maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan jadilah kami dari orang yang beriman”. mengapa tidak Engkau mengutus kepada kami seorang rasul.43) Dan tidak kamu berada di sebelah Barat ketika kami tetapkan kepada Musa perintah. Dan tidaklah kamu berada diam dalam penduduk Madyan membacakan atas mereka ayat-ayat kami.44) Tetapi kami telah menumbuhkan generasi.(28. dari sisi kami.(28.(28. akan tetapi pengaturan dari Rabb mu supaya engkau beri peringatan kaum yang belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum mu agar mereka ingat.41) Dan kami ikuti di dunia ini dengan kutukan dan pada hari qiyaamah mereka dari orang yang dijatuhkan.(28.(28. maka panjang atas mereka umur.46) Dan kalau tidak bahwa menimpa mereka mushibah.(28.45) Dan tidak kamu berada di sebelah Thuur ketika kamu menyeru. sebagai pandangan (hidup) untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan agar mereka mendapat peringatan.48) DLA . Mereka berkata: ”dua ahli sihir keduanya bantu membantu”.47) Maka ketika datang kepada mereka Yang Lengkap. mereka berkata: ”Mengapa tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa ?”. mereka tidak ditolong. (28. dan pada hari qiyaamah. dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka.

salam atas kamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. dia lebih memberi pengenalan dari keduanya.(28. kami diusir dari bumi”. tidak kami inginkan orang yang bodoh”. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang bisa mendapat pengenalan. mereka berpaling.55) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi pengenalan kepada siapa yang engkau cintai. mereka berkata: ”Kami mengimani karakternya.(28. yang kepadanya dibawa buah-buahan dari beberapa banyak macam sebagai DLA .52) Dan apabila dibacakan atas mereka.54) Dan apabila mereka mendengar perkara sia-sia.51) Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Kitab dari sebelumnya mereka mengimani karakternya.53) Itulah mereka yang diberi upah mereka dua bentuk dengan sebab mereka sabar dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka mereka infaqkan. aku mengikutinya jika adalah kamu orang-orang yang benar”. dan mereka berkata: ”Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu.(28. darinya. Apakah belum kami meneguhkan untuk mereka tempat haram yang aman. Dan siapa lebih lupa dari orang yang mengikuti keinginannya dengan tidak ada pengenalan dari Allah ?.(28.56) Dan mereka berkata: ”Dan jika kami ikuti pengenalan bersama mu.49) Maka jika tidak mereka menjawab kepada mu.(28.(28. sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb kami sesungguhnya kami adalah sebelum ini orang yang menyerah diri.50) Dan sungguh kami telah sampaikan kepada mereka perkataan agar mereka mendapat peringatan.(28. tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.(28.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Datangkanlah karakter Tulisan dari sisi Allah.”. maka ketahuilah bahwasanya hanyalah mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka.

mereka ini orang-orang yang kami telah sesatkan.(28. dan tidak pernah kami membinasakan suatu negeri melainkan penduduknya orang yang zalim.(28.60) Maka apakah orang yang kami janjikan dia janji yang baik. kemudian ia pada hari qiyaamah dari orang yang dihadirkan ?. maka dia menemuinya (sama) seperti orang yang kami lengkapi dia dengan perlengkapan hidup dunia. lalu Dia berkata: “Di mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu kamu anggap?”.59) Dan apa-apa dari sesuatu yang diberikan kepada kamu adalah perlengkapan hidup dunia.63) Dan dikatakan: ”Panggillah sekutu-sekutu kamu”.62) Berkata orang yang patut atas mereka perkataan: ”Rabb kami.64) Dan hari yang Dia akan seru mereka.(28.(28. Alangkah baiknya kalau dulu mereka mendapat pengenalan. Kami berlepas diri (dari mereka) kepada Mu.61) Dan pada hari Dia memanggil mereka. mereka sekali-kali tidak menyembah kami” . (28. maka itu (dia) tempat tinggal mereka tidak ditinggali dari sesudah mereka melainkan sedikit. (28. lalu mereka panggil mereka.(28. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.65) DLA . dan adalah kami yang mewarisinya. tetapi mereka tidak menjawab mereka. dan mereka melihat azab.(28. yaitu Dia berkata: ”Apakah jawaban kamu kepada rasul-rasul?”.Tafsir Al Sulthan rizki dari sisi kami. dan apa-apa di sisi Allah lebih baik dan kekal apakah kamu tidak mengerti ?.58) Dan tidaklah Rabb mu membinasakan negeri-negeri hingga Dia bangkitkan di dalam ibu (negeri)nya seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami.(28. kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan kami.57) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang durhaka dalam kehidupannya. dan perhiasannya.

(28. lalu Dia berkata: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang adalah kamu sangka?”. maka mudah-mudahan bahwa dia adalah dari orang yang mendapat kemenangan.71) Katakanlah: ”Apa pendapat kamu jika Allah menjadikan atas kamu siang terus menerus sampai hari qiyaamah ?.(28. (28. dan kepada-Nya kamu dikembalikan.(28.(28.67) Dan Rabb mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih.73) Dan pada hari Dia memanggil mereka.(28. Subhaanahu wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. maka kami katakan: ”Tunjukkan Burhan kamu”. (28.68) Dan Rabb mu Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam shudur mereka dan apa yang mereka lahirkan. tidak ada bagi mereka pilihan.66) Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.(28. apakah kamu tidak memperhatikan ?”. kepunyaanNya semua hamdu di dunia dan di akhirat.70) Katakan:”Apa pendapat kamu jika Allah jadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari qiyaamah.(28. maka tidakkah kamu mendengar ?. dan kepunyaan-Nya hukum. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang dapat mendatangkan karakter malam untuk kamu beristirahat padanya.72) Dan dari pengaturan-Nya Dia menjadikan untuk kamu Malam dan Siang agar kamu beristirahat padanya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. Maka mereka mengetahui DLA .Tafsir Al Sulthan Maka buta atas mereka semua kabar pada hari itu maka mereka tidak saling bertanyaan. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakter cahaya ?.69) Dia Allah tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.74) Dan kami cabut dari tiap ummat seorang saksi.

Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya dari selain Allah dan tidaklah ia dari orang-orang yang membela diri.81) DLA .(28.(28. dan tidak diberi itu melainkan kepada orang-orang yang sabar”.(28. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat rusak.(28. Dan kami telah memberinya dari perbendaharaan apa yang sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh memberatkan segolongan uulul Quwwah.77) Ia (Qarun)berkata: “Sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu) atas ilmu di sisi ku”.Tafsir Al Sulthan bahwa yang lengkap kepunyaan Allah. dan jangan engkau cari kerusakan di bumi.(28.78) Maka ia keluar atas kaumnya dalam perhiasannya.79) Dan berkata orang yang diberi ilmu: ”Celaka kamu. tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia.75) Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa lalu ia aniaya atas mereka.(28.(28. ketika berkata kepadanya kaumnya: ”Jangan kamu gembira sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang membanggakan diri” .80) Lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya di bumi. dan lupa dari mereka apa yang ada mereka ada-adakan. berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ”Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana (kekayaan) yang diberikan kepada Qarun sesungguhnya ia mempunyai nasib yang panjang”. Dan berbuatlah yang tepat sebagaimana Allah telah berbuat hal yang tepat kepada mu. Apakah tidak ia mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari qurun orang yang dia sangat kuat darinya dan lebih banyak pengumpulan dan tidak ditanya dari dosa mereka orang yang berdosa. tsawabu Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal shalih.76) Dan carilah pada apa yang telah diberikan kepada mu oleh Allah tentang kampung akhirat.

88) DLA .(28. maka tidak dibalas orang yang mengerjakan kejahatan melainkan apa yang ada mereka kerjakan.83) Siapa mendatangkan karakter kebaikan maka baginya lebih baik darinya. Kepunyaan-Nya hukum dan kepadaNya kamu dikembalikan. dan serulah kepada Rabb mu dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang yang menyekutukan. niscaya Dia telah benamkan kita. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. melainkan pengaturan dari Rabb mu.(28. (28.(28. dan Dia mengukurkan.(28. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita. dan siapa mendatangkan karakter jahat. Katakanlah: “Rabb ku lebih mengetahui siapa orang yang datang dengan pengenalan dan siapa dia dalam kelupaan yang nyata.85) Dan tidak kamu mengharap bahwa dijatuhkan kepada mu Kitab. rupanya tidak berbahagia orang-orang yang kafir”.86) Dan jangan sekali-kali mereka menghalangi mu dari ayat-ayat Allah setelah ketika diturunkan kepada mu.82) Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan diri di Bumi dan tidak kerusakan dan akibat (baik) untuk orang yang berbakti. kecuali wajah-Nya.87) Dan jangan kamu seru bersama Allah Yang Dita’ati yang lain. Wah.84) Sesungguhnya Yang telah wajibkan atas mu Alquran benarbenar akan kembalikan kamu kepada tempat kembali.(28. maka jangan sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. rupanya Allah melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah orang-orang yang kemarin ingin mendapat (seperti) kedudukannya itu berkata: “Wah.(28. Tiap sesuatu akan binasa.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(29.0) { Alif. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta.1) Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka berkata: “Kami beriman”.7) Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya.(29.(29.5) Dan siapa bekerja keras maka ia bekerja keras untuk dirinya.Tafsir Al Sulthan 29.3) Atau apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka bisa terlepas dari kami ? Jelek apa yang mereka putuskan. 69 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Mim }. sungguh kami akan hapuskan dari mereka kebiasaan jelek mereka. padahal mereka tidak diuji ?. maka jangan engkau ta’at kepada mereka.(29.(29.2) Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang dari sebelum mereka.Surat Al-Ankabut (Laba-Laba) Surat ke-29. lalu Aku akan kabarkan karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.(29. maka sesungguhnya Waktu Allah akan datang.(29.(29. sesungguhnya Allah sungguh Kaya dari Alam Semesta.6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dan jika mereka berdua menarikmu supaya engkau menyekutukan katakter-Ku. Lam. apa yang tidak kamu ketahui karakternya.4) Siapa adalah mengharap pertemuan Allah. dan Dia AsSamii’ul-’Aliim. dan sungguh kami akan balas mereka lebih baik dari yang ada mereka kerjakan.(29. Kepada-Ku tempat kembali kamu.8) DLA .

(29.(29.(29. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah berada bersamamu”. jika kamu mengetahui”. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafiq.11) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman:”ikutilah jalan kami dan biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”. maka mengenai mereka topan karena mereka kaum yang zalim. dan kami jadikan dia ayat untuk Alam Semesta. tetapi jika datang pertolongan dari Rabbmu.14) Maka kami selamatkan dia dan penumpang kapal. padahal mereka tidak (kuat) memikul walaupun sedikit dari dosa-dosa mereka. ia jadikan fithnah manusia seperti azab Allah. dan kamu menciptakan kedustaan.16) ”Yang kamu sembah dari selain Allah tidak lain melainkan Berhala.(29.(29.(29. maka ia tinggal di dalam mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun.(29.15) Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya:”Sembahlah Allah dan berbakti kepada-Nya. tetapi apabila diganggu di dalam Allah. (29. Sesungguhnya DLA .12) Dan sesungguhnya mereka akan pikul pikulan-pikulan mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan akan diperiksa mereka pada hari qiyaamah dari hal apa yang ada mereka ada-adakan.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih kami akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih. Itu untuk kamu baik untuk kamu.10) Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman.9) Dan sebagian dari manusia ada yang berkata: ”kami mengimani karakter Allah. sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta.13) Dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Padahal bukankah Allah mengetahui karakter apa-apa di dalam shudur Alam Semesta ?.

kemudian di hari qiyaamah sebagian dari kamu mengkufuri sebagian. Sesungguhnya itu atas Allah mudah.23) Maka tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”.(29. dan pertemuan-Nya.(29.21) ”Dan tidak kamu akan terlepas di Bumi dan tidak di Langit dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Wali dan tidak Penolong”. dan sembahlah Dia. tetapi tidak atas rasul melainkan menyampaikan dengan nyata”. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya .(29. dan sebagian dari kamu mengutuk DLA . dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(29.18) Apa belum mereka lihat bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya ?.Tafsir Al Sulthan mereka yang kamu sembah dari selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki.(29. dan bersyukur kepada-Nya. Maka diselamatkan dia oleh Allah dari api. kemudian Allah menghendaki kehendak yang lain.22) ”Dan orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.17) ”Dan jika kamu mendustakan.(29. itulah mereka orang yang putus asa dari pengaturan-Ku dan itulah mereka untuk mereka azab yang pedih”.(29.20) ”Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia akan teliti siapa yang Dia kehendaki.19) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.(29. Maka carilah rizki di sisi Allah. kepada-Nya kamu dikembalikan”. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa”. lalu perhatikan bagaimana Dia telah memulai penciptaan.24) Dan ia berkata: ”Tidak kamu ambil dari selain Allah beberapa Berhala melainkan lantaran persahabatan antara kamu dalam kehidupan dunia. maka sungguh telah mendustakan ummat-ummat dari sebelum kamu.

dan tempat kembali kamu api dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”. dan ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabb ku.(29.30) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim.(29.29) Ia berkata: ”Rabb ku. dan ia sempit lengan terhadap mereka. dan kamu kerjakan kemurkaan di majelis-majelis kamu?”. tetapi mereka berkata:”Jangan kamu takut dan jangan bersedih. kecuali perempuanmu. ia merasa susah kepada mereka. sesungguhnya Dia.31) Ia berkata: ”Sesungguhnya padanya Luth” Mereka mengatakan: ”Kami lebih tahu karakter siapa padanya. sesungguhnya kami akan selamatkan dia dan ahlinya.(29. ia berkata: ”Sesungguhnya kami akan binasakan ahli negeri ini.Tetapi tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Datangkanlah karakter azab Allah itu jika kamu orang-orang yang benar” .27) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu mengerjakan kekejian yang tidak pernah dikerjakan karakternya oleh satupun (makhluk) dari alam semesta. adalah dari orang yang tertinggal”.(29. kecuali perempuannya adalah ia dari orang yang tertinggal”.(29. sesungguhnya ahli nya adalah orang-orang yang zalim”.28) ”Adakah patut kamu mendatangi laki-laki dan kamu merampok di jalan. dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(29. (29. tolonglah aku atas kaum berbuat rusak itu”.(29.26) Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub dan kami jadikan di dalam keturunannya kenabian dan Kitab dan kami beri dia ganjarannya di dunia.(29.25) Maka telah beriman kepadanya Luth. membawa berita gembira.32) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth .Tafsir Al Sulthan sebagian. sesungguhnya kami menyelamatkan mu dan ahlimu.33) DLA . Dia Al-’Aziizul Hakiim.

(29.(29. dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka. karena setan telah hiasi bagi mereka amalan mereka. dan Dia Al-’Aziizul Hakiim.41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru dari selain Dia dari sesuatu. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. tetapi mereka menyombong di bumi padahal tidaklah mereka terlepas. padahal mereka orang yang berpandangan.39) Maka setiap kami siksa dengan dosanya. (29. maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka bangkai-bangkai.(29. maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan turunkan siksaan dari langit atas penduduk negeri ini dengan sebab apa adalah mereka melakukan kekejian.(29.36) Maka mereka mendustakannya.(29. sesungguhnya selemah-lemah rumah-rumah ialah rumah Laba-Laba jika adalah mereka mengetahui.42) DLA .(29.35) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib lalu berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah dan haraplah kepada hari akhir dan jangan melakukan kejahatan di bumi berbuat kerusakan”.40) Perumpamaan orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai pengurus.(29. maka ia halangi mereka dari jalan.(29. dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan.37) Dan ’Aad dan Tsamud dan sungguh telah terbukti bagi kamu dari tempat tinggal mereka.34) Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan darinya satu ayat bukti untuk kaum yang mengerti. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan bukti. maka mengenai mereka guncangan keras. dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi.38) Dan Qarun dan Fir’aun dan Haman. seperti perumpamaan Laba-Laba mengambil rumah.

47) Dan tidak pernah dari sebelum ini engkau membaca dari kitab dan tidak engkau tulis dengan tangan kananmu. dan sesungguhnya tidak aku melainkan pengancam yang nyata”. dan tidak mengerti dia.Katakan: ”Sesungguhnya hanyalah ayat-ayat itu di sisi Allah.(29.Tafsir Al Sulthan Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami adakan dia untuk manusia. melainkan orang yang tahu.50) DLA .(29. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya dan mungkar. dan Allah mengetahui apa yang kamu ekspresikan.49) Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya ?”. dan katakanlah: ”Kami mengimani karakter yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. jika demikian ragu orang yang membatalkan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang percaya. dan tidak mengingkari karakter ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir.(29.(29. melainkan orang-orang yang zalim dari mereka.(29.43) Allah menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.45) Dan jangan kamu bantah ahli kitab melainkan dengan karakter yang dia lebih tepat.48) Bahkan dia kode-kode bukti di dalam shudur orang yang diberi ilmu.(29. dan tidak mengingkari rahasia kode-kode kami melainkan orang-orang yang menganiaya. maka orang-orang yang kami beri kepada mereka Kitab mengimani karakternya. dan Yang kami Ta’ati. dan sebagian dari mereka orang yang mempercayai karakternya.(29.46) Dan seperti itu kami telah turunkan kepada mu Kitab. dan dirikan sholat. dan Yang kamu Ta’ati ialah Satu. dan kepada-Nya kami berserah diri”. dan sebutlah Allah lebih menyolok.44) JUZ’ 21 Bacalah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab.(29.

mereka orang yang rugi”.52) Dan mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan lekas.56) Tiap diri akan merasakan kematian.(29. niscaya telah datang kepada mereka dengan tiba-tiba.(29.58) Orang-orang yang sabar dan atas Rabb mereka. sesungguhnya Bumi Ku Luas.(29.54) Di hari yang azab itu akan mengenai mereka. kemudian kepada kami akan dikembalikan kamu.55) Hai hamba-hamba-Ku yang beriman !. sungguh kami akan dudukkan mereka dari surga tinggi mengalir dari bawahnya sungai-sungai.51) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah antara ku dan antara kamu sebagai saksi.(29. Dia mengetahui apa yang di langit dan bumi dan orang yang mengimani karakter bathil dan mengkufuri karakter Allah. itulah mereka. sebagai jasa (ni’mat) ganjaran orang yang bekerja. dan mereka tidak sadar. maka hanya kepada Ku kamu menyebah. mereka bertawakal.Tafsir Al Sulthan Apa belum cukup untuk mereka bahwa kami telah turunkan atas mu Kitab yang dibacakan atas mereka. sesungguhnya di dalam itu sungguh pengaturan dan peringatan untuk kaum yang percaya. dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.59) Dan tidak sedikit dari makhluk berjalan yang tidak sanggup menjinjing rizkinya.(29. Allah beri rizki kepadanya dan kepada kamu .60) DLA .(29. padahal sekiranya tidak ada ajal yang ditentukan.(29. (29.57) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.53) Mereka minta kepadamu kedatangan azab itu dengan segera. padahal sesungguhnya jahannam itu mengepung karakter orang kafir. mereka kekal padanya.(29.(29. dan Dia akan berkata: ”Rasalah apa yang kamu telah kerjakan”.

61) Allah mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan mengukurkan baginya.(29. dan DLA . lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya?” niscaya mereka katakan: ”Allah”.66) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan tempat terhormat yang aman padahal sekelilingnya manusia berculikculikan.(29. Maka kemana kamu dipalingkan. niscaya mereka katakan: ”Allah”. tiba-tiba mereka menyekutukan.(29.Maka apakah patut yang bathil mereka imani dan karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufuri ?.65) Yang berakibat mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka dan mereka mengumpul-ngumpul perlengkapan. sungguh kami akan beri pengenalan kepada mereka jalan-jalan kami.62) Dan jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang turunkan air dari Langit. maka nanti mereka akan mengetahui. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(29.68) Dan orang-orang yang bekerja di dalam kami.(29.63) Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan sia-sia dan permainan.(29.67) Dan bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah atau mendustakan karakter yang lengkap ketika datang kepadanya. Bukankan di dalam jahannam tempat kedudukan untuk orang-orang yang kafir ?. tetapi apabila Dia telah selamatkan mereka kepada daratan. dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan jika adalah mereka mengetahui.(29.64) Maka ketika mereka naik dalam Kapal. tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti”.Tafsir Al Sulthan Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi dan memutarkan matahari dan bulan”.(29. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.

(29.69) DLA .Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat kesetiaan.

Surat Ar-Ruum (Kerajaan Romawi) Surat ke-30. tidak Allah menyalahi janji-Nya.7) Apa belum mereka fikirkan di dalam diri-diri mereka?.0) {Alif.Lam. dan Dia Al-’Aziizur-Rahiim.2) Di bumi yang dekat.Tafsir Al Sulthan 30.Mim}. dan mereka dari setelah kekalahan mereka akan mengalahkan.(30. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan pembuktian.(30.(30.(30.(30.(30.1) Telah dikalahkan (kerajaan) Romawi. Adalah mereka sangat kuat dan banyak bekas-bekasnya di bumi dan telah ramaikan dia lebih banyak dari apa yang mereka ramaikan dia.4) Dengan pertolongan Allah Dia menolong siapa yang Dia kehendaki.(30.5) Sebagai perjanjian Allah.(30. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.8) Apakah belum mereka berjalan di Bumi.6) Mereka mengetahui yang zhahir saja dari kehidupan dunia. dan mereka dari akhirat mereka berlaku lalai. maka tidaklah Allah DLA . tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia mengkufuri rahasia pertemuan dengan Rabb mereka.(30.3) Dalam beberapa tahun. Tidak Allah menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Yang Lengkap dan hingga waktu yang ditentukan. dan di hari itu akan bersukacita orang yang beriman. bagi Allah urusan dari sebelum dan dari sesudah. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat pada mereka yang dari sebelum mereka ?.

Tafsir Al Sulthan menganiaya mereka.16) Maka Subhaana Allah ketika kamu berpetang dan ketika kamu berpagi hari.17) Dan kepunyaan-Nya semua hamdu di Langit dan Bumi dan di waktu petang dan diwaktu kamu bertengah hari.(30.10) Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya. (30. (30. dan adalah mereka dengan sebab sekutusekutu itu jadi kafir.(30.(30. pada hari itu terpecahlah mereka.9) Kemudian adalah akibat mereka yang jelek adalah kejelekan. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(30.13) Dan pada hari berdiri sa’at.(30.14) Maka adapun orang yang beriman dan beramal shalih.(30.(30.(30.20) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari diri-diri kamu jodoh agar kamu tentram kepadanya.11) Dan pada hari berdiri sa’at. dan kami DLA .(30. maka itulah mereka di dalam azab dikekalkan. maka mereka di dalam rawdhoh akan dimuliakan.12) Dan tidaklah ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka penolong-penolong. putuslah harapan orang yang berdosa.18) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. dan pertemuan akhirat.19) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari debu. karena mereka mendustakan rahasia ayat-ayat Allah dan adalah mereka memperolok-olokkan karakternya.(30. dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kebangkitan.15) Dan adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami. kemudian tiba-tiba kamu makhluk cerdas yang bertebaran.

24) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya berdirinya Langit dan Bumi dengan perintah-Nya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. (30. Maka siapa yang bisa beri pengenalan orang DLA .27) Dia adakan bagi kamu perumpamaan dari diri-diri kamu. kemudian apabila Dia panggil kamu datu panggilan dari bumi. dan Dia lebih mudah atasnya. tiba-tiba kamu keluar. kemudian mengulanginya.28) Bahkan orang yang zalim mengikuti keinginan mereka dengan tidak berilmu.26) Dia Yang memulai penciptaan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. dan Dia turunkan dari Langit air. dan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.25) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa di Langit dan Bumi. adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.21) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan berlainan lisan kamu dan warna kamu.22) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya tidur kamu di malam hari dan siang dan pencarian kamu dari kelebihan-Nya.(30. setiap kepada-Nya mereka ta’at. maka Dia hidupkan dengannya Bumi setelah matinya.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang tahu. dan kepada-Nya perumpamaan yang rinci di Langit dan Bumi.(30.(30. pada barang yang kami berikan kepada kamu hingga kamu (sama) dengan mereka di (barang) itu yang kamu takuti sebagaimana kamu takut (orang yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? Seperti itu kami jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengerti.Tafsir Al Sulthan menjadikan antara kamu persahabatan dan pengaturan.(30.(30.23) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya Dia tunjukkan kepada kamu kilat untuk menakuti dan harapan.

34) Atau adakah pernah kami turunkan atas mereka Alasan lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu yang mereka sekutukan karakterNya ? . ia seru Rabb mereka dalam keadaan berserah diri kepada-Nya. itu Diin yang (resmi) berdiri. yang tiap partai bergirang dengan yang ada di sisi masing-masing.(30. dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong. tibatiba mereka putus harapan.33) Yang berakibat mereka kufur kepada apa yang kami berikan kepada mereka. (30.37) DLA . Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. tiba-tiba segolongan dari mereka menyekutukan karakter Rabb mereka.(30.35) Dan apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan. dan jika mengenai mereka satu kejelekan dengan sebab dikerjakan oleh tangan mereka.Tafsir Al Sulthan yang telah dilupakan Allah. kemudian apabila Dia rasakan bagi mereka pengaturan.(30.(30. fithrah Allah yang menfithrakan manusia atasnya.(30.29) Maka dirikanlah wajahmu untuk Diin itu setulusnya.(30. ”Maka bersenang-senanglah nanti kamu akan mengetahui”. dan berbaktilah kepada-Nya dan dirikan sholat dan jangan kamu ada dari orang yang musyrik. mereka bergirang dengannya.(30. jangan ada penukaran untuk ciptaan Allah.32) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.(30. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.30) Dalam keadaan kamu kembali kepada-Nya.36) Apa belum mereka lihat bahwa Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengukurkan.31) Dari orang-orang yang pecah-belahkan Diin mereka dan jadilah mereka beberapa golongan.

(30.43) Siapa kufur. maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat ganjaran berganda. kemudian Dia akan matikan kamu. kemudian Dia akan hidupkan kamu.(30. dan itulah mereka. mereka orang yang mendapat kejayaan.40) Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia.(30. maka atasnya kekufurannya dan siapa beramal baik maka untuk diri mereka.42) Maka dirikanlah wajah mu kepada Diin (yang resmi) berdiri itu. untuk Dia rasakan pada mereka sebagian yang mereka perbuat agar mereka kembali. mereka menyiapkan. tetapi sesuatu zakat yang kamu keluarkan karena maukan wajah Allah. Adakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang membuat dari itu untuk kamu dari sesuatu ?.(30.44) Supaya Dia balas orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari kelebihan-Nya.46) DLA .(30. dan supaya berjalan kapalkapal dengan perintah-Nya agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.(30.39) Allah Yang Menciptakan kamu.(30. Itu baik untuk orang yang mengharap wajah Allah. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. kemudian Dia beri rizki kepada kamu. dan miskin dan anak jalanan. maka tidaklah ia jadi tambahan di sisi Allah. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang kafir. dan agar kamu bersyukur.45) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia kirim angin sebagai pengembira dan untuk Dia rasakan kepada kamu sebagaian dari pengaturan-Nya. pada hari itu mereka terpisah-pisah.(30. adalah kebanyakan mereka orang musyrik”.38) Dan sesuatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta-harta manusia. dari sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak padanya dari Allah.41) Katakanlah: ”Berjalanlah di Bumi.Tafsir Al Sulthan Maka berilah kepada keluarga dekat haknya.(30. lalu perhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum.

52) Dan tidaklah bisa engkau memalingkan orang-orang yang buta dari kelupaan mereka. tidak bisa engkau buat mendengar melainkan orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami. lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. niscaya tetap mereka kufur setelahnya.(30. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. (30. lalu mereka lihat dia menguning. Maka ketika Dia kenakan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. sesungguhnya itu sungguh Dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati. lalu mereka menyerah diri.51) Maka sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati dan tidak membuat mendengar orang yang tuli (ketika) dipanggil apabila mereka berpaling mundur. lalu kami siksa orang-orang yang berdosa karena adalah kewajiban kami menolong mu’minin .(30.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah kirim dari sebelum mu rasulrasul kepada kaum mereka.49) Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana Dia hidupkan Bumi setelah matinya. dan Dia jadikan dia beberapa keping.54) DLA . dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. mereka bergembira. kemudian Dia menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan dan perubahan.48) Dan bahwa adalah dari sebelum diturunkan atas mereka dari sebelumnya sungguh mereka orang yang putus harapan.(30.(30.(30. maka mereka datang dengan bukti.(30.50) Dan jika kami kirim angin. maka Dia mengulurkannya di Langit sebagaimana Dia kehendaki.47) Allah Yang mengirim angin yang menjalankan awan.53) Allah Yang menciptakan kamu dari Kelemahan (dho’fin).(30. dan Dia Al-‘Aliimul Qodiir. kemudian Dia menjadikan dari setelah kelemahan (dho’fin) kekuatan (Quwwatan).

59) Maka shabarlah sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. tetapi kamu adalah kamu tidak tahu.57) Dan sesungguhnya kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. maka ini hari kebangkitan. sungguh akan berkata orang yang kafir: ”Kamu tidak lain melainkan orang yang merusak”.Surat Luqman (Luqmanul Hakim) Surat ke-31.58) Seperti itu. 34 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (30. dan jangan mengguncangkanmu orang-orang yang tidak yakin.(30.(30. Allah mengunci atas qalbu orang-orang yang tidak tahu.0) DLA .(31.(30. Seperti itu adalah mereka pernah berpaling.56) Maka pada hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka untuk berlepas diri. dan tidak pula mereka akan disuruh bertobat.Tafsir Al Sulthan Dan pada hari berdiri sa’at.(30. dan jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu ayat. bersumpah orang yang durhaka (bahwa) mereka tidak tinggal melainkan sesaat.55) Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: ”Sesungguhnya di dalam Kitab Allah sungguh kamu tinggal kepada hari dibangkitkan. (30.60) 31.

(31. dan itulah mereka. yang bisa kamu lihat dia.(31.5) Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia) dari jalan Allah dengan tidak berilmu. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata. Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan.(31. kepada karakter akhir mereka. dan Dia turunkan dari Langit air.(31. Lam.(31. maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim). maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya. Dan ia jadikan dia ejekan. dan Dia Al’Aziizul Hakiim.1) Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana. berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya.(31.8) Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap. bagi mereka azab yang menghinakan.(31. maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan { Alif.2) Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan.(31.3) Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik. mereka orang yang mendapat kemenangan.11) Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah.9) Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang.7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.10) Ini ciptaan Allah. mereka yakini. seolaholah di dua telinganya ada tutupan yang berat. karena siapa bersyukur. DLA .(31. Itulah mereka.Mim }.(31. bagi mereka Taman penuh jasa (ni’mat).4) Itulah mereka atas pengenalan dari Rabb mereka. dan mereka.(31.6) Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.

”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu. dan siapa kufur. maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan. janganlah engkau sekutukan karakter Allah.(31.(31. dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu. (31. kepada-Ku tempat kembali”. tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf.(31.17) ”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.18) ”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu. sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”.15) (Kata Luqman): “Hai anakku. sejelek-jelek suara ialah suara keledai”. akan didatangkan karakternya oleh Allah.Tafsir Al Sulthan maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya.14) ”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku.19) DLA . maka janganlah engkau ta’at kepada mereka. sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun. apa yang engkau tidak tahu karakternya.12) Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya.13) Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya.16) ”Hai anakku.(31. sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah. dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku. sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku.(31. maka Allah Ghaniiyun Hamiid”. (31. kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu. sesungguhnya Allah” Lathiifun Khabiir.(31.

21) Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah.(31.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apaapa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.(31. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(31. tidak akan habis Kalimat Allah. maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu. Dan kepada Allah akibat urusan-urusan.26) Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam.23) Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat.(31. dan ia berbuat kesetiaan. Kepada kamilah tempat kembali mereka.24) Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”. (31. maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi.(31.20) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”.22) Dan siapa kufur. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. (31. sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid. mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan. sungguh mereka katakan : ”Allah”. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”.25) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?.27) DLA . Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur. (31. dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya yang zhohir dan yang batin.

Dan Dia turunkan hujan.30) Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa (ni’mat) Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu. dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia Yang Lengkap. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan. maka sebagian mereka berlaku cermat. dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan. Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(31.(31. melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu). Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir.31) Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan.33) Sesungguhnya Allah. dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati.28) Apa belum engkau lihat. di sisi-Nya ilmu sa’at. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur). Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil. sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang. dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahimrahim. setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan. dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir. bapak dari anaknya.(31. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur.(31.(31. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok. dan tidak anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu.34) DLA . Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.29) Itu karakter sesungguhnya Allah. dan memutarkan matahari dan bulan.(31.32) Hai manusia berbaktilah kepada Rabb kamu.(31. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.

Tafsir Al Sulthan DLA .

tetapi sedikit apa yang kamu syukuri. kemudian Dia berada atas ‘Arsy.4) Dia mengatur urusan dari Langit kepada Bumi. Al-‘Aziizur Rahiim.(32.(32.(32.(32.5) Itu Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Tidak ada bagi kamu dari selain-Nya dari Pengurus.0) { Alif. dan tidak penolong.Mim }.8) Kemudian Dia sempurnakan dia dan meniup padanya dari RuhNya.1) Penurunan Kitab (ini) tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.(32.9) DLA .3) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sulalatin dari air yang hina.(32. maka tidakkah kamu ingat ?. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.(32.Tafsir Al Sulthan 32. kemudian naik kepada-Nya dalam satu hari adalah kadarnya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.2) Apakah mereka mau berkata:”Ia bikin dia?” Bahkan dia yang lengkap dari Rabb mu untuk engkau ancam kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang pengancam sebelummu supaya mereka dapat pengenalan.Lam.6) Yang membuat sangat tepat tiap sesuatu dari ciptaan-Nya.(32.(32.Surat As-Sajdah (Sujud) Surat ke-32. dan Dia memulai penciptaan manusia dari Tanah Liat.(32.

(32.11) Dan jika engkau lihat ketika orang-orang durhaka itu tundukkan kepada mereka di sisi Rabb mereka (sambil berkata): ”Rabb kami. kami telah melihat dan telah mendengar.(32. kemudian kepada Rabb kamu.18) DLA .14) Hanya akan mengimani rahasia ayat-ayat kami mereka yang apabila diingatkan rahasianya.(32. maka kembalikanlah kami.16) Maka tidak ada satu diri pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari pendingin mata (surga) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. tetapi telah terbit perkataan dari Ku dengan lengkap bahwa Aku akan penuhkan jahannam dari Jinn dan Manusia semuanya.(32.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Sesudah kami sesat di bumi. niscaya kepada tiap diri. dan sebagian dari apa yang kami berikan itu mereka infaqkan. kamu dikembalikan”.17) Maka apakah orang yang telah beriman itu sama seperti orang yang durhaka ? Mereka tidak sama.(32. dan mereka tidak menyombong.(32.15) Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Rabb mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan.(32.(32.10) Katakanlah: ”Akan diambil kamu dengan sempurna oleh Yang Menguasai maut yang diserahi untuk kamu. karena sesungguhnya kami telah yakin”.(32. sesungguhnya kami lupakan kamu.13) Maka rasalah dengan sebab kamu melupakan pertemuan hari ini.12) Dan jika kami kehendaki. niscaya kami kerjakan amal shalih. dan rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. mereka runtuh sujud dan menggerakkan rahasia hamdu Rabb mereka. kami beri pengenalannya. apakah kami akan berada di kejadian yang baru ?” Bahkan mereka kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka.

24) Sesungguhnya Rabb mu Dia Yang memberi keputusan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang adalah padanya mereka berselisih.(32. maka tempat kembali mereka ialah api. dikembalikan mereka padanya dan dikatakan kepada mereka : ”Rasalah azab api yang pernah kamu dustakan karakternya”.20) Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagaian dari azab yang dekat sebelum azab yang menyolok agar mereka kembali. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.22) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang durhaka itu.21) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya.26) Apa belum mereka lihat bahwa kami mengalirkan air kepada bumi yang keras kering. dan beramal shalih.Tafsir Al Sulthan Adapun orang yang beriman. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka.23) Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengenalan dengan perintah kami.(32. maka untuk mereka surga-surga tempat tinggal sebagai sajian dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. maka jangan engkau ada dalam ragu-ragu dari pertemuan-Nya.19) Dan adapun orang-orang yang durhaka.(32. dan adalah mereka meyakini rahasia ayat-ayat kami. Tiap kali mereka hendak keluar darinya.(32. (32.(32.25) Apa belum mengenali bagi mereka.(32.(32. kemudian ia berpaling darinya ?. maka apakah mereka tidak mendengar ?. dan kami jadikan dia satu pengenalan untuk Bani Israel. maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan darinya oleh binatang DLA . ketika mereka telah sabar. betapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri.

dan tunggulah.(32.(32.27) Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah hari kemenangan. jika kamu orang-orang yang benar”.30) DLA . apa mereka tidak memperhatikan ?.28) Katakanlah: ”Di hari kemenangan itu tidak berguna bagi orangorang kafir iman mereka dan tidak mereka akan diberi tempo”. karena sesungguhnya mereka menunggu. (32.29) Maka berpalinglah dari mereka.Tafsir Al Sulthan ternak mereka dan diri-diri mereka.(32.

yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu. dan pengurus-pengurus kamu. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya. dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu.(33.Surat Al-Ahzab (Golongan-Golongan) Surat ke-33. dan Allah katakan yang lengkap.3) Tidak Allah jadikan bagi seorang. maka mereka saudara kamu di dalam Diin. dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin. kecuali kalau DLA .(33.(33.(33. maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka. 73 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dia lebih adil di sisi Allah.Tafsir Al Sulthan 33. sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dua qolbu di dalam jaufi-nya.5) Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin.0) Hai Nabi tekunilah Allah. dari diri-diri mereka. dan Dia memberi pengenalan ke jalan.(33. maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa.2) Dan bertawakallah atas Allah.4) Seru mereka dengan bapak-bapak mereka.(33. dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik. tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu. dan cukplah karakter Allah sebagai wakil.1) Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu.

12) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib.7) Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka. dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan. dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.9) Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu.(33. tidak ada tempat berdiri bagi kamu. dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih.8) (60) Hai orang-orang yang beriman !.13) Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya.(33.(33. maka kembalilah”. (33. dan dari mu dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan ‘Isa anak Maryam. (33. niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar. dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka. dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. ketika datang kepada kamu tentara. dan dari bawah kamu. dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”.10) Di situ diuji Mu’minin.11) Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”.(33.6) Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka.(33. padahal ia tidak kosong.Tafsir Al Sulthan kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu.(33.(33. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat .14) DLA . kemudian mereka diminta mengadakan fithnah. dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras. Adalah itu di dalam kitab tertulis. lalu kami kirim kepada mereka angin. mereka tidak bermaksud melainkan lari.

Tafsir Al Sulthan Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini. maka Allah gugurkan amal-amal mereka. dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”. bahwa mereka tidak akan berpaling belakang.(33. mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya.21) Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu. jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”. Tetapi apabila hilang ketakutan.16) Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah. dan adalah itu atas Allah mudah. Dan mereka sangat tama’ atas harta. engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati.(33.19) Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi. Dan DLA . sedangkan perjanjian Allah akan dituntut.20) Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah. dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit. Mereka itu belum beriman. maka apabila datang ketakutan.17) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”. mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu.(33.(33. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah.15) Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”. mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam. (33.(33.18) (mereka) kikir atas kamu. Dan jika golongan-golongan itu datang. Dan jika mereka ada di antara kamu.(33. tidak akan mereka berperang melainkan sedikit.

28) Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang.(33.26) Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka. karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu.29) Hai wanita-wanita Nabi !.(33. sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan.27) Hai Nabi. siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah.24) Dan Allah telah enyahkan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka.22) Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah. kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya.(33.Tafsir Al Sulthan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri . dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan. maka Allah telah sediakan bagi perempuanperempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang.(33.30) DLA . sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa. dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”.(33. tidak mencapai kebaikan.(33. maka marilah aku beri bekal kepada kamu.25) Dan dari ahli kitab yang membantu (ahzab) itu Dia turunkan dari benteng-benteng mereka. dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji.(33. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(33. dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki.(33. dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa. dan kampung akhirat.23) Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka.

(33. (33.35) Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat. Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang.(33. Dan dirikanlah sholat. dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 22 Siapa ta’at dari kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat. sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa.32) Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu. dan beramal shalíh. karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan. apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya.31) Hai wanita-wanita Nabi !. jika kamu berbakti.(33.33) Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih. karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit. dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda .(33. ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka. dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.(33.36) Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atasnya dan engkau pun telah berjasa atasnya: DLA . maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata. dan shoobirin dan shoobirat. niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk. dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati.34) Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat. kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita. dan mu’minin dan mu’minat. tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf. dan khoosy’in dan khoosyi’at.

(33. Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.40) (61) Hai orang-orang yang beriman.38) Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah.Tafsir Al Sulthan “Tahan atas mu jodoh mu.(33. dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan . Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya.(33. Dan adalah urusan Allah dikerjakan. dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia. dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya.43) Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda. sebutlah Allah sebutan yang banyak. dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin. dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung. tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi.(33. dan takut kepada-Nya.(33. . dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah.(33.46) DLA . dan engkau takut kepada manusia.(33.(33. sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam.(33.(33. dan takutlah kepada Allah”.41) Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang.42) Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka.44) Hai Nabi. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya.39) Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu.45) Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang.37) Tidak ada atas Nabi dari keberatan. kami kawinkan mu dengannya. padahal Allah lebih patut kamu takuti.

dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. apabila kamu menikahi mu’minat. jika Nabi mau menikahinya.50) Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka. Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka. maka tidak terlarang atas mu. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita. khusus untuk mu bukan untuk mu’minin.51) DLA . dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu. dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil .(33. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu. Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi.48) (62) Hai orang-orang yang beriman !.Tafsir Al Sulthan Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok. dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka.(33.47) Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik. dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu. yang berhijrah bersama mu. dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu. dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi. maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia. kemudian kamu talaq mereka.(33. Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu. dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki.(33. lantas belanjailah mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik.(33. dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa . dan biarkanlah gangguan mereka. dari sebelum kamu sentuh mereka. supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.49) Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodohjodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka.

tetapi ia malu dari kamu. dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu.(33.52) (63) Hai orang-orang yang beriman.(33.(33. karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang.53) Jika kamu terangkan sesuatu. (64)Hai orang-orang yang beriman. kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi. maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu. atau kamu sembunyikan dia. dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka.(33.56) DLA . dan hendaklah kamu takut kepada Allah. tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk. Dan Allah tidak malu dari yang lengkap. dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka. sesuatu benda. jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu. karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu. maka mintalah dari belakang tirai.Tafsir Al Sulthan Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu. Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran. kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan). (33.54) Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka. dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita.55) Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi. Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka. beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan . Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya. walaupun menggemarkan mu kecantikannya.

58) Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka. (33.(33.60) (mereka) dilaknat di mana saja mereka berada.(33.(33.(33.59) Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah.57) Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan.62) Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran). tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong. dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu. kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu.(33.61) Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini.(33. dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu. maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata.64) Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya.65) DLA . niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka. melainkan sedikit (masa).(33. mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat. dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya. Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”. dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.63) Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.

dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa. dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”.67) ”Rabb kami !. lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan.(33.(33. mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”. niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang. berbaktilah kepada Allah.(33.(33. dan ucapkanlah perkataan sadiidaa. karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. (33. maka mereka enggan memikulnya. berilah kepada mereka dua ganda dari azab.(33.69) (66) Hai orang-orang yang beriman !.(33. dan mereka khawatir di tentangnya.68) (65) Hai orang-orang yang beriman !.66) Dan mereka berkata: “Rabb kami.Tafsir Al Sulthan Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka. kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami.71) Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung.73) DLA . lalu mereka sesatkan kami dari jalan”.70) Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu.72) Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat.(33. dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh. dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat. tetapi dipikul dia oleh Manusia.

0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.6) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Maukah kami tunjukkan atas kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu.Tafsir Al Sulthan 34. ia akan datang kepada kamu”.(34. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok.(34. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Katakan: ”Bahkan demi Rabb ku Yang Mengetahui Yang Ghaib.4) Dan orang-orang yang berusaha dalam (merusak) ayat-ayat kami adalah bagi mereka azab dari siksaan yang pedih.(34.5) Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu. dan kepunyaan-Nya hamdu di akhirat.3) Untuk Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal baik. Tidak tersembunyi dari-Nya seumpama debu di Langit dan tidak di Bumi. melainkan di dalam Tulisan yang nyata. DLA . dan Dia (Rahiimul-Ghafuur)(34. Dia yang lengkap dan memberi pengenalan kepada jalan Al’Aziizil-Hamiid.(34. dan Dia Hakiimul-Khabiir(Bijaksana Mengabarkan).2) Dan berkata orang-orang yang kafir:”Tidak akan datang kepada kita sa’at”.(34. mereka itu akan mendapat keampunan dan pemberian yang berbeda.Surat SABA’ (Indonesia) Surat ke-34.(34.1) Dia mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.

niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami gugurkan atas mereka kepingkeping dari langit.11) Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan. tidak menunjukkan kepada mereka atas matinya melainkan dabbah bumi yang memakan tongkatnya(Minsa-a). bahkan orang yang tidak mengimani rahasia akhirat di dalam azab dan kelupaan yang jauh”. Jika kami kehendaki. dan bertiup sorenya sebulan.(34.(34. bahwa kamu sungguh (akan dibangkitkan) dalam suatu penciptaan yang baru?”.(34.Tafsir Al Sulthan ”apabila kamu sudah dihancurkan tiap hancuran.(34. maka ketika ia runtuh terbukti oleh Jinn bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal DLA . dan kami alirkan baginya mata air tembaga. Dan sebagian dari Jinn yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb nya dan siapa yang berpaling dari mereka dari perintah kami. dan kerjakan dengan baik. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap hamba yang bertobat . hai keluarga Dawud !”.7) ”Apakah ia berdusta atas Allah atau ada padanya penyakit gila.10) ”Hendaklah engkau buat saabighaat dan bataskan dalam Sardu.(34.9) Sesungguhnya kami telah beri kepada Dawud dari kami fadhlu: ”Hai gunung-gunung patuhlah bersamanya dan burungburung”.(34. ”Kerjakan syukur. sesungguhnya Aku melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan” .12) Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedunggedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap.(34.13) Maka ketika kami tentukan atasnya mati. tetapi sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. kami rasakan dari azab bakaran. dan kami telah lunakkan baginya Besi .8) Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari Langit dan Bumi.

21) Katakan:”Serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah.(34. dan bersyukurlah kepada-Nya.22) DLA . (34. dan bukankah tidak kami balas melainkan yang kufur.18) Tetapi mereka berkata: “Rabb kami ! jauhkanlah perjalanan kami ”. melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengimani karakter akhirat dari siapa dia darinya dalam keraguan.19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat sangkaan benar atas mereka.(34. Negeri yang baik dan Rabb Yang Mengembalikan. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat.(34.15) Maka mereka berpaling. Dua hutan dari kanan dan kiri. Maka kami menjadikan mereka buah-mulut.(34. tidaklah mereka berada di dalam azab yang menghina.Tafsir Al Sulthan ghaib. maka kami kirim atas mereka banjir besar. Makanlah dari pemberian Rabb kamu. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk yang sabar yang berterima kasih”.(34. sebab apa mereka kufur.20) Dan tidak ada bagi nya atas mereka dari alasan. Mereka tidak memiliki seperti debu di Langit dan tidak di Bumi. Dan sesuatu dari (yang disebut) Sidrin Qolil.Dan mereka telah menganiaya diri-diri mereka.14) Sesungguhnya adalah untuk Saba’ di dalam tempat tinggal mereka ada ayat. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan Aman.16) Itu balasan kami kepada mereka. dan Pinus. Dan kami tukar bagi mereka dengan dua hutan mereka .17) Dan kami menjadikan antara mereka dan antara Negeri yang kami beri barokah padanya negeri-negeri yang kelihatan.(34. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran.(34. maka mereka ikuti dia kecuali sebagian dari orang beriman. dan Rabbmu Penjaga atas tiap sesuatu . (34. dan tidak bagi mereka pada keduanya dari sekutu dan tidak bagi-Nya dari mereka dari pembantu”. dua hutan yang mempunyai rasa buah yang pahit.

kemudian buka antara kita dengan Lengkap. melainkan untuk siapa yang Dia izinkan baginya.27) Dan tidak kami mengutus mu melainkan kepada manusia seluruhnya.23) Katakan: ”Siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?” Katakan: ”Allah.(34. bahkan Dia Allah Al ’Aziizul Hakiim”. sebagai pengembira dan pengancam.(34. dan Dia Al ’Aliyyul Kabiir”.Fattahul ’Aliim).Tafsir Al Sulthan Dan tidak bermanfa’at safa’atnya di sisi-Nya.24) Katakan: ”Kamu tidak akan ditanya dari hal apa dosa kami dan kamu tidak akan ditanya dari apa yang kami kerjakan”. niscaya kami sudah jadi Mu’minin”.(34. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(34.(34.29) Katakan: ”Untuk kamu hari yang dijanjikan tidak bisa minta diundur darinya sesa’at dan tidak bisa minta dilekaskan”. Mereka katakan:”Yang Lengkap. sedangkan sebagian dari mereka membantah sebagian. Tidak demikian.30) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Kami tidak akan mempercayai karakter Bacaan ini dan tidak karakter yang di hadapannya”. Berkata orang-orang yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Jika tidak karena kamu. hingga ketika dihilangkan ketakutan dari qalbu mereka.(34. dan Dia Pembuka Yang Mengetahui”(Al. (34. sungguh atas pengenalan atau dalam kelupaan yang nyata”.(34.(34.26) Katakan: ”Lihatkan kepada ku mereka yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu.28) Dan mereka berkata: ”Kapankah ancaman itu jika kamu orangorang yang benar”. Dan kalau engkau lihat ketika orang zalim itu didirikan di sisi Rabbnya. mereka berkata: ”Apakah yang Rabb kamu katakan?”.31) DLA . Dan sesungguhnya kami atau hanya kamu.25) Katakan: ”Rabb kita akan kumpulkan antara kita.

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(34.38) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkan baginya.33) Dan tidak kami kirim di suatu negeri seorang pengancam. (34. Dan apaapa yang kamu belanjakan dari sesuatu. dan mengukurkannya. melainkan orang-orang yang merajalela padanya berkata: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada kerasulan kamu”. Itulah mereka. (34. bagi mereka ganjaran berganda sebab apa yang mereka telah kerjakan. Bahkan adalah kamu orangorang yang berdosa”. dan mereka aman di tempat-tempat tinggi.Tafsir Al Sulthan Berkata mereka yang sombong kepada mereka yang lemah: ”Kamikah yang menghalangi kamu daripada jalan lurus.32) Dan berkata mereka yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Bahkan tipu daya malam dan siang. dan kami letakkan belenggu di leher mereka yang kafir.(34. sesudah ia sampai kepada kamu ?. maka Dia akan DLA .36) Dan tidaklah harta-harta kamu dan dan tidak anak-anak buah kamu barang yang bisa mendekatkan kamu satu serajat di sisi kami.34) Dan mereka berkata: ”Kami lebih banyak harta dan anak-buah. Bukankah tidak dibalas mereka melainkan apa yang mereka telah kerjakan?.(34. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Dan mereka nampakkan penyesalan ketika mereka lihat azab. mereka akan dibiarkan di dalam azab. ketika kamu perintah kami mengkufuri karakter Allah dan supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi-Nya”.(34.(34. dan kami tidak akan disiksa”.37) Dan mereka yang berusaha dalam ayat-ayat kami dengan menolak kebenaran.35) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb-ku menjulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.

Tafsir Al Sulthan menggantinya.39) Dan di hari yang akan dikumpulkan mereka semuanya.40) Mereka katakan: ”Subhaana Engkau. Bahkan adalah mereka menyembah Jinn yang kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka”. kemudian Dia berkata kepada malaikat: ”Apakah kepada mereka ini akan kamu menyembah?”. dan berkata mereka yang kufur kepada Yang Lengkap.(34.(34.46) DLA .(34.(34.41) Maka pada hari ini sebagian dari kamu dengan sebagian tidak memiliki pertolongan dan tidak pembayaran” dan kami berkata kepada mereka yang zalim: ”Rasakan azab api yang kamu dustakan karakternya”. bahwa kamu menghadap Allah berdua-dua dan sendiri-sendiri.44) Dan telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. bukan mereka. padahal mereka ini tidak sampai kepada sepersepuluh yang kami berikan kepada mereka itu. mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan seorang yang hendak menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu”.(34. Engkau pengurus kami. ketika telah sampai kepada mereka: ”Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. kemudian kamu fikir tidak ada sifat gila pada sahabat kamu. Ia tidak lain melainkan seorang pengancam untuk kamu di hadapan azab yang pedih”. maka bagaimana kemurkaan kami ?.(34.45) Katakanlah: ”Hanya aku hendak nasehati kamu dengan satu (nasehat). dan Dia Khoirur-Rooziqiin”(Sebaik-baik Pemberi rizki).(34.(34. maka mereka mendustakan rasul-rasul-Ku.43) Dan tidak pernah kami beri kepada mereka dari Tulisan yang bisa mereka membacanya dan tidak pernah kami kirim kepada mereka sebelum mu seorang pengancam.42) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat bukti kami .

52) Dan sesungguhnya mereka telah mengkufuri karakternya dari sebelumnya.(34.(34. tetapi tidak sekalikali terluput.48) Katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.53) Dan dihalangi antara mereka dan antara apa yang mereka ingini.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Upah yang aku minta dari kamu itu maka dia untuk kamu. sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang serupa mereka dari sebelumnya.47) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku Yang Sangat Mengetahui Hal Ghaib.(34. sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan yang meragukan.(34. dan yang bathil tidak bisa memulai (sesuatu) dan tidak bisa mengembalikan” . dan Mengilhamkan karakter Yang Lengkap.51) Dan mereka berkata: “Kami mengimani karakternya”. dan Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan .(34.(34. dan mereka mendustakan rahasia ghaib dari tempat yang jauh. (34.49) Katakanlah: ”Jika aku sesat.54) DLA . dan mereka diambil dari tempat yang jauh. maka tidak lain melainkan aku sesat untuk kerugian diriku.padahal bagaimana mereka bisa mencapai (iman) dari tempat yang jauh?. sesungguhnya Dia Samii’un Qoriib ” (Maha Mendengar-Maha Dekat) .50) Dan kalau engkau lihat ketika mereka kaget. Upah untuk ku tidak lain melainkan atas Allah. maka dengan apa yang diwahyukan kepada ku oleh Rabb ku.(34. dan jika aku mendapat pengenalan.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. adakah dari Pencipta selain dari Allah ? Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?.Tafsir Al Sulthan 35.(35. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.2) Hai manusia ! ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(35. dan apa-apa yang Dia tahan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(35. maka tidak ada yang dapat menahan baginya.(35. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(35. maka ke mana kamu dipalingkan ?.6) Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat.5) Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.Surat Faathir (Penyusun) Surat ke-35.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi.(35. yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4.(35. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.4) Hai manusia. maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. maka ambillah dia sebagai musuh. dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik.7) DLA . maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya.(35. Dia tambah dalam ciptaanNya apa yang Dia kehendaki.1) Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan.3) Dan jika mereka mendustakan mu.

9) Siapa mencari kemuliaan. (35.(35. melainkan dengan ilmu-Nya. lalu ia menggerakkan awan.13) DLA . ini tawar. dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. dan Dia putarkan matahari dan bulan. sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan.Tafsir Al Sulthan Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik. dan tipudaya mereka itu dia akan binasa. dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai. setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(35.(35. tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru. maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya. kemudian Dia jadikan kamu bersistem.12) Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam. pahit. maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya. dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat. melainkan di dalam Kitab. lalu kami tarik dia kepada negeri mati. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat. dan yang itu asin. sesungguhnya itu atas Allah mudah. enak lulus minumannya. (35. Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air). kemudian dari Nuthfah. kepunyaan-Nya Kerajaan. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan. seperti itulah kebangkitan. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.(35.10) Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu.11) Dan tidak sama dua laut.8) Dan Allah Yang mengirim angin.

tidak bisa mereka memperkenankan kamu. walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat.(35.(35.20) Dan tidak teduh dan tidak panas. (35. dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan.23) Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam. dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu.24) DLA .19) Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya. dan siapa jadi suci.(35.(35. dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam.(35. Dan kepada Allah tempat kembali.17) Dan satu (diri) yang berdosa.Tafsir Al Sulthan Jika kamu seru mereka.21) Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati.(35. Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur.14) Hai manusia.(35. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki. maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya. tidak mereka dengar panggilan kamu. Dan sekiranya mereka dengar. tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit.(35.16) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. Hanya engkau ancam orangorang yang takut kepada Rabb mereka di dalam ghaib.18) Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat. tidak akan memikul dosa (diri) yang lain. kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid.22) Tidak engkau malainkan seorang pengancam. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya. dan mendirikan sholat. (35.(35.15) Jika Dia kehendaki.

dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya.(35.(35.(35. adalah orang yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan. sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur. dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam? .27) Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya. maka bagaimanakah kemurkaan-Ku. Sesungguhnya Allah La. dan sebagian dari mereka mendahulukan DLA .26) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air.30) Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab.Khabiirun Bashiir karakter hambahamba-Nya. tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur. sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mendustakanmu.29) Lantaran Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaranganjaran mereka.(35. maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya. maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.28) Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat.(35. Seperti itu.25) Kemudian Aku siksa mereka yang kufur. dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya.(35.31) Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka.(35. dengan sembunyi dan dengan terang-terangan.

dengan izin Allah. dan telah datang kepada kamu pengancam?. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian.(35.37) Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi. dan pakaian mereka padanya sutera. padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat.(35. Itu dia kelebihan yang menyolok. Yang telah menghilangkan dari kami dukacita. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.33) Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.(35.36) Dan mereka berteriak padanya: ”Rabb kami !. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi.34) ”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”. seperti itu kami balas tiap yang kufur.(35. karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”. Maka siapa kufur.38) Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi.32) Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. atau adakah DLA .(35.35) Dan orang-orang yang kafir. Maka rasalah.Tafsir Al Sulthan karakter kebaikan. (35. dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya. keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan.(35.39) Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orangorang yang kamu seru dari selain Allah. sesungguhnya Rabb kami La Ghafuurun Syakuur”. bagi mereka api jahannam.(35. maka atas dirinya kekufurannya. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka melainkan kemurkaan.

42) Karena sombong di bumi. dan adalah mereka sangat kuat dari mereka.45) DLA . tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran . sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira. padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya. Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam. maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.40) Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang. niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat.(35. sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”. Dan jika hilang. niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. (35. dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi.(35. lantas apabila datang ajal mereka. tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan.Tafsir Al Sulthan bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah.(35.41) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. maka mereka atasnya membuktikan darinya ?.43) Apa belum mereka berjalan di Bumi. sungguhsungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam.(35.(35.44) Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. membuat tipu daya jelek. dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Tafsir Al Sulthan 36. tidak mereka akan beriman. Sin}.5) Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam. 83 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus. lalu mereka lalai. DLA .10) Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan. lalu kami tutup mereka. dan takut kepada Pengatur dalam ghaib.(36.0) {Ya.9) Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka. (36.1) Demi bacaan yang bijaksana.6) Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka.4) Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.Surat Ya Sin (Huruf Ya dan Sin) Surat ke-36.7) Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu.(36.(36.(36. (36.(36. maka mereka tidak beriman.(36. maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda.(36. lalu mereka terdangak.3) Atas jalan yang lurus.8) Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding. maka mereka tidak dapat melihat.11) Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka.(36.(36.(36.

20) ”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”. penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.(36. jika kamu tidak berhenti. adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”.Tafsir Al Sulthan dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata.21) Juz’ 22 ”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku.19) Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku.(36. (36. lalu kami taklukkan dengan yang ketiga.22) DLA . maka mereka mendustakan mereka berdua.(36.15) Mereka berkata: ”Rabb kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”. tidak kamu melainkan berdusta”. (36.(36.14) Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami. dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.17) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu. ikutilah utusan-utusan itu”.(36. dan akan mengenai kamu azab yang pedih”.(36.(36. niscaya kami rajam kamu.12) Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan.18) Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu.(36.16) ”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.13) Ketika kami utus kepada mereka dua.(36.

(36.30) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.31) Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami.25) Dikatakan: ”Masuklah surga”.Tafsir Al Sulthan ”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?. tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”.34) DLA .28) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.26) Bahwa Rabbku telah kembalikan aku.33) Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur.(36.27) Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan. (36. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat. dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”. dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air.23) ”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”. maka dengarkanlah”.(36. tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan. kami hidupkan dia.29) Hai dukacita atas hamba-hamba.(36.(36. dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” . sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?. (36. lalu mereka makan daripadanya. dan kami keluarkan darinya biji-biji.(36.(36.32) Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati.(36.maka tiba-tiba mereka padam.(36.(36.24) ”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Rabb kamu.

supaya kamu diberi pengaturan”.41) Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai.37) Dan matahari berjalan di tempat letaknya. hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua.Tafsir Al Sulthan Supaya mereka makan dari buahnya.38) Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya.36) Dan satu ayat untuk mereka ialah malam. melainkan adalah darinya mereka berpaling.(36. maka tidakkah mau mereka bersyukur ?. (36. maka tiba-tiba mereka kegelapan.45) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.(36.(36. karena setiap dalam falak mereka bergerak. kami tenggelamkan mereka.(36.(36.44) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu.42) Padahal jika kami kehendaki.39) Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang. itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim.(36. kami cabut daripadanya siang.43) Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa.40) Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh.(36.46) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata DLA .(36.(36.35) Subhaanalah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui. dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.(36.(36. lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.

Inilah apa yang dijanjikan Pengatur.(36.50) Dan akan ditiup pada shuuri.(36.(36. sebagai perkataan dari Rabb Yang Teliti. sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit.53) Maka pada hari ini. niscaya Dia beri makan dia ?.52) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.58) Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”. (36.(36.57) Salam.(36.51) Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami.(36.(36.(36.54) Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini di dalam kelalaian bersenang-senang.(36.49) Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka. dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”. akan bersegera kepada Rabb mereka.48) Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka.55) Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin. sedangkan mereka dalam pertengkaran.59) DLA .47) Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”. maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami. maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur. (36.Tafsir Al Sulthan orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki.(36. dan benarlah rasul-rasul”. Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”.56) Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini. siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”.(36.

68) Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya.(36.(36. (36. maka tidakkah mereka mengerti ?.72) DLA . ini jalan yang lurus”.(36.61) ”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu. dan tidak pantas itu baginya. lalu mereka memilikinya ?. sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami.(36.60) ”Dan supaya kamu menyembah Aku. maka apakah kamu tidak mau mengerti?”. niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada. ini hari dengan sebab kamu telah kufur”.65) Dan jika kami kehendaki.(36.(36. dan tidak bisa mereka kembali. yaitu binatang ternak. niscaya kami gelapkan atas mata mereka.(36. lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu.70) Dan tidakkah mereka lihat.(36.64) Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka. maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan.(36. sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.71) Dan kami jinakkan dia untuk mereka.62) ”Ini jahannam yang kamu diancam”.63) ”Masuklah kepadanya.(36.69) Supaya ia ancam orang yang hidup.Tafsir Al Sulthan ”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anakanak Adam !. hingga tidak bisa mereka terus.(36. dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir. niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan. tetapi tangantangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.(36. tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?. agar kamu tidak menyembah Setan.67) Dan siapa kami panjangkan umurnya. ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.66) Dan jika kami kehendaki.

(36.(36. maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”.79) ”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api.81) Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu.78) Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama.(36. sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka. dan ia lupa kepada penciptaannya.Tafsir Al Sulthan Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman.77) Dan ia adakan perumpamaan untuk kami. Bahkan Dia AlKhallaaqul ‘Aliim.83) DLA .80) Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.74) Mereka itu tidak berdaya menolong mereka.(36. dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya.76) Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah.(36. hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada. maka tidakkah mereka bersyukur ?.(36.82) Maka Subhaanalah Yang di tangan-Nya Kerajaan setiapnya.(36. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(36. maka dia pembantah yang nyata ?. sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan. agar mereka ditolong.73) Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati.(36. Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”.75) Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu.(36.(36.

(37.(37.(37. 182 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan 37.(37.4) DLA .0) Demi Yang-berbaris berbaris.2) Maka yang membacakan peringatan.Surat Ash-Shoffaat (Yang Berbaris) Surat ke-37.(37.1) Maka yang melarang dengan sebenar larangan.3) Sesungguhnya Yang Dita’ati untuk kamu sungguh Satu.

Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan Bumi. ini hari peraturan”.16) Atau bapak-bapak kami yang terdahulu.11) Bahkan kamu merasa ajaib.7) Tidak dapat mereka mendengar kepada Malak secara rinci.9) Kecuali siapa yang menyambar sedikit sambaran.20) DLA .13) Dan ketika mereka melihat ayat-ayat mereka memperolokolokkan.(37. Rabb tempat terbit matahari. dan apa-apa antara keduanya. atau siapa yang kami telah ciptakan. apakah mereka ciptaan yang sangat.18) Maka sungguh hanyalah dia satu teriakan.6) Dan penjagaan dari setiap setan durhaka.12) Dan ketika mereka diperingatkan tidak mereka ingat.(37. dan kamu terhina”.14) Dan mereka berkata:”Tidak ini melainkan sihir yang nyata” .(37.(37.(37. (37.10) Maka tanyalah kepada mereka.19) Dan mereka berkata: ”Aduh celaka kami.17) Katakanlah: ”Ya. apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?. maka mengikutinya nyala api yang berkilau. (37.(37.15) Apakah ketika kami telah mati dan kami adalah debu. (37. dan mereka dilempari dari tiap penjuru.(37.5) Sesungguhnya kami telah hiasi Langit yang dekat dengan kaukab-kaukab. kami ciptakan mereka dari tanah liat yang liat. dan tulang-tulang.(37. dan mereka mengejek.(37.(37. maka tiba-tiba mereka melihat.(37.(37. dan bagi mereka azab yang tetap.8) Untuk mengusir mereka. (37.

27) Mereka berkata: ”Sungguh kamu adalah kamu datang kepada kami dari kanan.22) Dari selain Allah.29) ”Dan tidak ada bagi kami atas kamu alasan.(37.(37. tidak kamu tolong menolong.(37.(37.(37.32) Maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam azab orangorang yang bersekutu.Tafsir Al Sulthan Ini hari penentuan yang adalah kami kepadanya mendustakan.28) Mereka berkata: ”Bahkan kamu adalah tidak beriman”. sesungguhnya mereka akan ditanya. tetapi kamu kaum yang durhaka”.34) Sesungguhnya mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah” mereka menyombong.(37. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat”.(37.(37.(37. maka kenalkan mereka kepada jalan jahiim.(37. (37.31) ”Maka kami telah menyesatkan kamu.35) DLA .23) Hentikanlah mereka.24) Tidak untuk kamu.33) Sesungguhnya seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka. atas sebagian mereka bertanya-tanyaan.(37.21) Kumpulkanlah mereka yang zalim dan teman mereka dan apa yang ada mereka sembah. (37.30) ”Maka lengkaplah atas kami perkataan Rabb kami sesungguhnya kami sungguh akan merasakan”.25) Bahkan mereka pada hari itu mereka meyerah diri.26) Dan menghadap sebagian mereka.(37. (37.

(37.(37.(37. bahwa kita akan dibangkitkan?”.42) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).(37.45) Yang putih.(37.41) Buah-buahan dan mereka dibedakan.(37.(37.37) Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.49) Maka sebagian mereka menghadap sebagian bertanyatanyaan.36) Bahkan dia telah datangkan yang lengkap.40) Itulah mereka.(37.50) Telah berkata seorang berkata dari mereka: ”Sesungguhnya aku pernah mempunyai seorang teman”.(37.(37.(37. kerlingan matanya.(37.53) DLA .39) Kecuali-hamba-hamba Allah yang ikhlash.47) Dan di sisi mereka ada yang tidak liar pandangan.(37.52) ”Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi debu dan tulangtulang.38) Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan.46) Tidak ada padanya kerusakan dan tidak mereka dihalangi darinya.(37. yang sedap untuk peminum-peminum.(37. bagi mereka rizki yang tertentu.44) Diedarkan atas mereka piala minuman dari mata air.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Apakah kami mesti tinggalkan tuhantuhan kami untuk seorang pesyair yang gila”. dan ia telah membenarkan utusan-utusan.43) Atas dipan berhadap-hadapan.(37.48) Seperti sesungguhnya mereka telur terpelihara.(37.51) Ia berkata: ”Apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan?”.(37.

67) Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka kepada jahiim.(37.63) Sesungguhnya dia satu pohon yang keluar di dalam dasar jahiim.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: “Apakah kamu mau melihat?”.60) Untuk yang seperti inilah hendaknya bekerja orang yang bekerja.65) Maka sesungguhnya mereka akan makan darinya. dan kita tidak akan disiksa?”.58) ”Melainkan kematian kita yang pertama.(37.(37.62) Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab untuk orang yang zalim.59) Sesungguhnya ini sungguh dia kemenangan yang panjang.69) DLA .54) Maka ia menjenguk.(37.(37. (37. sesungguhnya hampir engkau binasakan aku”.61) Apakah itu lebih baik hidangan atau pohon zaqqum ?.(37.(37. (37.(37.66) Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya minuman dari air panas.(37.(37. niscaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan”.68) Sesungguhnya mereka dapati bapak-bapak mereka lupa.57) ”Maka bukankah kita tidak akan mati?”.64) Buahnya seperti sesungguhnya dia kepala setan. (37.(37. hingga mereka penuhkan perut-perut darinya.lalu ia lihat dia di dalam kejelekan jahiim”.(37.56) ”Dan jika tidak karena jasa (ni’mat) Rabbku.(37.55) Ia berkata: ”Demi Allah.

83) Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan qalbu yang sejahtera.79) Sesungguhnya kami.76) Dan kami jadikan generasinya.71) Dan sesungguhnya kami telah utus kepada mereka pengancam-pengancam.(37. (37.78) Salam atas Nuh.(37. (37.75) Dan kami telah selamatkan dia dan ahlinya dari Karbi yang panjang.(37.81) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.82) Dan sesungguhnya dari golongannya ialah Ibrahim. maka kami sebaik-baik yang memperkenankan.(37.84) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: ”Apa yang kamu sembah”.(37.86) DLA .73) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash. seperti itu menyelamatkan orang yang berbuat baik.85) ”apakah dengan dusta kamu kehendaki selain dari Allah yang dita’ati?”. (37. mereka yang tinggal.(37.(37.70) Dan sesungguhnya telah lupa sebelum mereka kebanyakan dari generasi pertama.(37.77) Dan kami tinggalkan atasnya dalam generasi yang akhir.74) Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami.Tafsir Al Sulthan Maka mereka atas bekas-bekas mereka bersegera.(37.(37.(37.(37.72) Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang diancam.80) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37. di dalam Alam Semesta.(37.

Dia akan beri kepadaku pengenalan”.97) Yang mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan.(37.94) Ia berkata: “Apakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir”.(37. berilah kepadaku dari orang yang baik”. membelakang.96) Mereka berkata: “Bikinkanlah buat dia satu bangunan lalu campakkan dia ke dalam jahiim”.(37. sesungguhnya aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelihmu. (37. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.(37. maka pandanglah apa yang engkau putuskan”.(37.Tafsir Al Sulthan ”Maka apa anggapan kamu tentang Rabb alam semesta?”.100) Maka kami gembirakan dia dengan anak laki-laki yang haliim.87) Maka ia melihat dengan satu penglihatan ke dalam bintangbintang.98) Dan ia berkata:”Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Rabbku.92) Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguhsungguh.(37.90) Maka ia pergi dengan sembunyi kepada Sembahan-Sembahan mereka.101) Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha.(37. Ia berkata: “Hai bapakku kerjakan apa DLA .(37.93) Maka mereka menuju kepadanya dengan segera.91) ”mengapa kamu tidak berbicara?”.(37.(37. ia berkata: ”Hai anakku.(37. lalu ia berkata:”Tidakkah kamu makan?”.95) ”Padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan”.(37. (37.89) Maka mereka berpaling daripadanya.(37.99) ”Rabbi.88) Ia berkata:”Sesungguhnya aku saqiim”.

(37.(37.(37. (37.(37.(37.109) Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.104) “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar”.(37. engkau akan dapati aku insyaa’Allah dari orang yang sabar”.107) Dan kami tinggalkan atasnya dalam orang yang akhir.(37.113) Dan sungguh kami telah karuniakan atas Musa dan Harun.115) Dan kami telah tolong mereka. (37.103) Dan kami seru dia bahwa: “Hai Ibrahim !”.102) Maka ketika ketika mereka berdua telah menyerah. (37.Tafsir Al Sulthan yang engkau diperintah. dan ia telah rebahkan dia atas pipinya. Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.(37. (37. (37. dan dari generasi keduanya ada yang berbuat kebaikan dan ada yang menzalimi dirinya dengan nyata(37.114) Dan kami selamatkan mereka berdua dari karbi yang panjang.105) Sesungguhnya ini sungguh dia cobaan yang nyata. maka jadilah mereka orangorang yang menang.116) DLA .(37.111) Dan kami gembirakan dengan Ishaq sebagai nabi dari orang yang shaleh.112) dan kami lindungi atasnya dan atas Ishaq.110) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.108) Salam atas Ibrahim. .106) Dan kami telah tebus dia dengan sembelihan yang panjang.

(37. (37. maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan.(37. (37.121) Sesungguhnya mereka berdua dari hamba kami yang beriman. (37.126) Maka mereka mendustakan dia.117) Dan kami beri pengenalan mereka berdua kepada jalan yang lurus.(37.132) DLA .130) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan. (37.124) “Apakah kamu menyeru Ba’la dan kamu tinggalkan Sebaik-baik Pencipta ?.118) Dan kami tinggalkan atas mereka berdua di dalam orang-orang yang akhir. (37. (37.119) Salam atas Musa dan Harun.(37.122) Dan sesungguhnya Ilyas sungguh dari orang yang diutus.Tafsir Al Sulthan Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang.(37.(37.129) Salam atas Ilyas.123) Ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Tidakkah kamu berbakti?”.131) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.120) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.125) ”Allah Rabb kamu Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.128) Dan kami tinggalkan atasnya di dalam orang-orang yang akhir.(37.127) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.(37.(37.(37.

(37. lalu adalah ia dari orang yang kalah.141) Lalu ditelan dia oleh ikan.(37.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya Luth dari orang yang diutus. (37.149) DLA .000 atau lebih. apakah bagi Rabbmu anak perempuan.138) Dan sesungguhnya Yunus sungguh dari orang yang diutus.(37. maka kami beri perlengkapan kepada mereka hingga satu masa.139) Ketika ia lari kepada kapal yang penuh.143) Niscaya ia tinggal di dalam perutnya kepada hari dibangkitkan. sedang untuk mereka anak laki-laki?.(37.147) Lalu mereka beriman.(37.145) Dan kami tumbuhkan atasnya tumbuhan dari yaqthiin .133) Ketika kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.134) Kecuali perempuan tua di dalam orang-orang yang ketinggalan.140) Maka ia berundi.(37. (37.(37. (37. (37. sedang ia telah berbuat kesalahan. (37.(37.136) Dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka pada waktu shubuh.137) Dan pada waktu malam. maka tidakkah kamu mengerti ?.(37.(37.148) Maka tanyalah mereka.144) Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan dia saqim.135) Kemudian kami binasakan yang lain.(37.142) Maka sekiranya tidak ia dari orang yang banyak bergerak. (37.146) Dan kami utus dia kepada 100.

(37.156) Maka datangkanlah Kitab kamu jika kamu orang yang benar.(37. sesungguhnya mereka sungguh mengatakan dari kebohongan mereka.(37.(37.(37.152) Apakah Dia telah pilih anak-anak perempuan daripada anakanak laki-laki? .155) Atau ada bagi kamu Sulthon yang nyata ?. dan sesungguhnya mereka sungguh orang yang berdusta.154) Maka tidakkah kamu ingat ? .166) Dan sesungguhnya mereka pernah berkata: .150) Alaa.157) Dan mereka jadikan antara-Nya dan antara Jinn nasabah.(37.167) DLA . (37.159) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.161) Tidak kamu atasnya dapat memperdayakan.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kami ciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan?.165) ”Dan sesungguhnya kami orang yang bergerak”.(37. padahal sungguh Jinn itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan.160) Maka sesungguhnya kamu bersama apa yang kamu sembah.153) Mengapa kamu bagaimana kamu memutuskan?.158) Maha Pengegerak Allah dari hal apa yang mereka sifatkan.(37.(37. (37.163) ”Dan tidak dari kami melainkan baginya tempat berdiri yang sudah ditentukan”.(37.(37.151) Allah telah beranak.(37.162) Kecuali orang yang dia masuk jahiim.(37.164) ”Dan sesungguhnya kami ialah yang berbaris-baris”.(37.(37.(37.

maka jelek shubuh bagi orang yang diancam. (37. sungguh mereka orang-orang yang diberi pertolongan .(37. (37.178) Dan lihatlah. maka nanti mereka akan mengetahui.(37. maka nanti mereka akan melihat.172) Dan sesungguhnya tentara kami sungguh mereka mendapat kemenagan.176) Karena apabila turun di halaman mereka. (37.173) Maka berpalinglah dari mereka hingga satu masa.(37.174) Dan lihatkanlah kepada mereka.(37.(37.179) Subhaana Rabbmu.(37.169) Tetapi mereka kufur kepadanya.175) Maka apakah dengan azab kami mereka minta dilekaskan . Rabb Yang Mulia dari apa yang mereka sifatkan.Tafsir Al Sulthan ”Jika ada di sisi kami peringatan dari orang yang pertama”.177) Dan berpalinglah dari mereka hingga satu masa.(37.171) Sesungguhnya mereka.181) Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta. maka mereka akan melihat.(37.182) DLA .180) Dan Salam atas mereka yang diutus.(37.(37.170) Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus.(37.168) ”Niscaya kami dari hamba Allah yang ikhlas”.(37.

Tafsir Al Sulthan DLA .

10) DLA .0) {Shod}. bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”. sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”.(38. karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”.8) Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Rabb mu yang Al’Aziizil-Wahhab?. Tidak ini melainkan satu bikinan”.Tafsir Al Sulthan 38.6) ”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir.(38.7) ”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”.(38. padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri.(38.(38. maka mereka minta tolong.9) Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?.(38.Surat Shood (Huruf Shod) Surat ke-38. 88 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Qornin.4) ”Apakah dia jadikan yang dita’ati-yang dita’ati itu.(38.1) Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan. demi Alquran yang mempunyai peringatan . (38. (38.Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab.5) Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu .(38.3) Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka. satu yang dita’ati. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku.(38.

lalu ia terkejut melihat mereka.(38.Tafsir Al Sulthan Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur.22) ”Sesungguhnya ini saudaraku.18) Dan burung-burung terkumpul.19) Dan kami teguhkan Kerajaannya.(38.(38.15) Dan mereka berkata: ”Rabb kami. seorang dari kami menganiaya seorang. Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.(38.(38.17) Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.(38. (38. dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”.(38.(38.16) Sabarlah atas apa yang mereka katakan. dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan khithob. maka pantaslah azab-Ku. ia mempunyai 99 kambing betina. setiap kepadanya mereka patuh. segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”.(38.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap. tetapi ia DLA .13) Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul.12) Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah.14) Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan. (kami) dua orang yang berpekara. ketika mereka naik tembok gedung?.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid.(38.(38. dan jangan engkau meliwati batas.20) Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang bermusuhan. Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan. Sesungguhnya dia orang yang patuh.21) Ketika mereka masuk atas Dawud. mereka adalah golongan-golongan. sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja.

maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir.24) Maka kami beri kepadanya perlindungan. karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah.26) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil.(38. supaya ingat Uulul Albaab.23) Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya.(38.Tafsir Al Sulthan berkata: ”Berikanlah kepadaku”.31) DLA . maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap. dan ia tunduk ruku’ dan kembali. tetapi sedikit sekali mereka ini”.(38.28) Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya.29) Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba. (38. dan jangan mengikuti keinginan.27) Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?.(38. (38. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah.30) Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar kuda yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya. dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian. sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi. sesungguhnya dia orang yang patuh. lalu ia minta perlindungan kepada Rabbnya. dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik. (38. bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”. dan ia kalahkan aku dalam pertengkaran”. Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia. kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih.(38.(38. Itu sangkaan orang-orang yang kafir.25) ”Hai Dawud.

(38. sesungguhnya kami dapati dia sabar. ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”.(38. sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab. sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari mengingat Rabb ku” hingga ia terlindung di Hijab.34) Ia berkata: ”Rabb ku.44) DLA .36) Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam.39) Dan sesungguhnya baginya di sisi kami (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus. dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad. ini tempat mandi yang dingin dan minuman.(38.(38.(38.(38.33) Dan sungguh kami telah uji Sulaiman. dan jangan engkau menyalahi sumpah.35) Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki. karena sesungguhnya Engkau. Engkau maha memberi”.(38.40) Dan ingatlah hamba kami Ayyub. dan bersama mereka sebanyak mereka. kembalikanlah aku.(38.(38. (38.32) ”Kembalikan dia atas ku”.(38. ketika ia seru Rabbnya. sebaik-baik hamba.41) ”Hentakkan dengan kakimu.38) Ini pemberian kami. dan pukulkan dengan itu. sesungguhnya dia banyak kembali. maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab.(38.Tafsir Al Sulthan Maka ia berkata.42) Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya.(38.43) ”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu. kemudian ia kembali. lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya . dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku.37) Dan yang lain di dalam Ashfaad.

57) Dan yang lain dari bentuknya berpasangan. (38.51) Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya.(38.(38.(38.(38.46) Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.53) ”Sesungguhnya inilah pemberian kami. meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman.45) Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat.(38. (38. dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”.(38.54) ”Ini. tidak ada baginya kehabisan”.49) Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka. dan air sangat dingin.56) Ini .50) Hal keadaan mereka padanya bersandar.(38. maka sejelek-jelek tempat terbuai.(38.(38.52) ”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.59) DLA . maka mereka merasakan air sangat panas. dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik.47) Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli. tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.48) Ini satu peringatan.(38.(38.(38.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan. dan setiap dari orang yang dipilih.(38.55) Jahannam yang mereka akan memasukinya.58) Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu.

(38. (38. dan adalah ia dari yang kafir.72) Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya.69) Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata.65) ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.63) Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”. dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”.66) Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”.62) ”Kita jadikan mereka ejekan.(38.(38. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”.73) Kecuali Iblis menyombong.64) Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam. tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”.Maka alangkah jelek tempat ketetapan.71) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia. siapa yang sebabkan ini untuk kami.(38. dan meniupkan padanya dari ruh-Ku.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu.(38.70) Ketika berkata: ”Rabbmu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”.(38.74) DLA . karena kamu telah sebabkan untuk kami”.(38.61) Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”.67) ”Yang kamu berpaling darinya”.60) Mereka berkata: ”Rabb kami. Al ’Aziizul-Ghaffar”. (38.(38.(38.68) Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan.(38.(38.(38. (38. maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.

(38.(38.(38.(38.85) Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”.80) ”Kepada hari waktu yang tertentu”. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”. jika demikian. apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?.76) Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya.(38.(38.79) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”.(38. karena engkau terkutuk”. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.87) “Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: ”Hai Iblis.84) ”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”.(38.(38.75) Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya.81) Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu.82) ”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”. dan yang lengkap Aku katakan”.(38.78) Ia berkata: ”Rabbi. dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.83) Dia berkata: ”Maka yang lengkap.77) ”Sesungguhnya adalah atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”.(38.86) ”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”.(38. (38. (38.88) DLA . berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Surat Az-Zumar (Puak-Puak) Surat ke-39. Subhaana Dia. niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Al’AziizulGhaffar. setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan.1) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap.5) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga.0) Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim.Tafsir Al Sulthan 39.(39.2) Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish.4) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap. kepunyaan-Nya Kerajaan. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan. dan Dia putarkan matahari dan bulan. maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan. maka ke mana kamu dipalingkan . Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur. Dia putarkan malam atas siang.(39. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar. dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. dan Dia putarkan siang atas malam.(39.3) Jika Allah mau mengambil anak.(39.(39.6) DLA .(39.(39.

9) Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!.8) Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Rabbnya (sama dengan yang tidak?).11) ”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”. azab hari yang panjang”. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit. kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu.14) DLA . dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya. dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya. dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung. ia berdo’a kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepada-Nya.(39. lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.(39. dan jika kamu syukur. Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?. kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu.(39.(39.13) Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”.(39. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka.12) Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku.7) Dan apabila kesusahan menyentuh manusia. (39. sesungguhnya engkau dari penduduk api”. melainkan dengan tidak berhitung”. tidak mengingat melainkan Uulul Albab”. tidak memikul dosa jiwa yang lain.10) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”. (39.(39.Tafsir Al Sulthan Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu. berbaktilah kepada Rabb kamu.

Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah. adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. tidak Allah menyalahi janji.(39. bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab. (39. mengalir dari bawahnya sungai-sungai.15) Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka.(39. Maka kecelakaan bagi mereka DLA . mereka Uulul Albaab.17) Yang mendengar perkataan.18) Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab.20) Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah.(39.(39. dan itulah mereka.(39.19) Tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka.21) Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Rabbnya.Tafsir Al Sulthan ”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”. (39. lalu menurut dengan setepattepatnya. kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning. maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?. kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur. dan kembali kepada Allah. Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”. maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi. sebagai perjanjian Allah. kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya.16) Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” .

Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki.26) Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.23) Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain). dan siapa dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal.(39.(39. dan sesungguhnya mereka akan mati. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Rabb mereka.27) Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni. Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah.(39. agar mereka mendapat peringatan. telah mendustakan. maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar.Tafsir Al Sulthan yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah.22) Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian.29) Sesungguhnya engkau akan mati.25) Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia.(39.30) DLA . Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”.(39.28) Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan.(39.(39. itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata. dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?. padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui. Tulisan yang bersamaan berpasangan.24) Orang-orang yang dari sebelum mereka.(39. Itu pengenalan.(39.

Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku. maka tidak ada baginya siapapun pengenal. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir. Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan. maka tidak ada baginya sembarang pelupa. sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya.(39. atasNya bertawakal orang-orang yang bertawakal” . dan siapa dilupakan Allah.33) Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Rabb kamu berbantahan.31) JUZ’ 24 Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah.38) DLA . apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?.Katakanlah: ”Allah cukup untukku.(39.34) Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan.37) Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”.35) Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya. (39.32) Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah. atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku. itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan. (39. dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. mereka orang-orang yang tekun.(39.(39.(39.36) Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah. dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya. itulah mereka.(39. apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”.

40) Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap.(39. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil. Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati. dan Dia kirim yang lain kepada ajal tertentu.nanti kamu akan mengetahui”.(39.(39. kepunyaanNya Kerajaan Langit dan Bumi. maka untuk dirinya.44) Dan apabila disebut Allah saja.43) Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara.46) Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya. kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”. Maka siapa mendapat pengenalan.39) ”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”. Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”. beramallah menurut keadaan kamu. tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira. (39.42) Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan siapa lupa. sesungguhnya aku akan beramal.(39.Tafsir Al Sulthan Katakan: ”Hai kaumku.(39. tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat.41) Allah menerima diri ketika matinya. dan yang belum mati dalam tidurnya.(39. maka tidak ia lupa atasnya.45) Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi. niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah.(39. Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. DLA .

47) Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan. janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah. sesungguhnya Dia. dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan.(39. kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari kami. sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”. (39.(39. dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. Dia Ghafuurur-Rahiim”. sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya. dan berserah dirilah kepada-Nya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.51) Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka. ia seru kami.48) Maka apabila bahaya mengenai manusia.(39. tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka.54) ”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”. ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. dan mengukurkan.49) Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu.(39.(39.(39. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.50) Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri.53) ”dan kembalilah kepada Rabb kamu.(39.55) DLA .52) Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka.(39. Padahal dia fithnah.

dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”.(39. mereka orang-orang yang rugi.(39. niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi.(39. dan engkau sombong.63) Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”.59) Dan di hari qiyaamah. lalu engkau dustakan dia. dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil.(39.Tafsir Al Sulthan ”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah. itulah mereka.58) ”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku. (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam.66) DLA .(39. niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”.56) ”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku. dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.(39. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong.(39.57) ”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orangorang yang berbuat kebaikan”.65) Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur.(39.(39.(39. jika engkau menyekutukan.61) Allah Pencipta tiap sesuatu.60) Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka.62) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu.(39. dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”.

dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap.(39. Hingga apabila mereka datang kepadanya. Hingga ketika datang kepadanya.72) Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Rabb mereka. padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah. dan pengawalpengawalnya berkata: ” Salam atas kamu. maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong. dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya.68) Dan akan bersinar bumi dengan Nur Rabbnya. kecuali siapa yang dikehendaki Allah. dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rabb kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya.” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir. (39.(39.(39. lalu ditiup padanya yang lain.70) Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuakpuak. dan dibukakan pintu-pintunya. dan langit tergulung di tangan kanan-Nya.67) Dan akan ditiup pada shuuri.(39. (39. kepada surga berpuak-puak.(39. Dibuka pintu-pintunya.71) Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”. lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi. maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”.73) DLA . senang kamu.69) Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan. dan mereka tidak dianiaya.

dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap.(39. di mana kami kehendaki. maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya.75) DLA .(39. dan Yang telah wariskan kepada kami bumi.74) Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Rabb mereka. Kami bisa mengambil tempat dari Taman. dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta”.

Maka Aku siksa mereka. 85 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(40.(40.(40.4) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongangolongan dari sesudah mereka. tidak ada Yang dita’ati. kepada-Nya tempat kembali.0) {Ha. dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Rabb kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu. maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan DLA . sesungguhnya mereka penduduk api.3) Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orangorang yang kafir.(40. maka jangan engkau ditipu oleh mundarmandirnya mereka di dalam negeri. melainkan Dia. dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya.(40. maka bagaimana siksaan-Ku?.5) Dan seperti itu telah patut kalimat Rabbmu atas orang-orang yang kafir.(40.1) Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim.2) Yang mengampuni dosa. Yang mempunyai kekayaan.6) Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya.(40. Yang sangat pembalasannya.Tafsir Al Sulthan 40.Mim}. Yang menerima tobat.Surat-Ghaafir (Pengampunan) Surat ke-40. menggerakkan karakter hamdu Rabb mereka.

dan itu dia kemenangan yang panjang.9) Sesungguhnya mereka yang kufur.(40.7) ”Rabb kami. Yang mempunyai ’Arsy. (40. dan generasi mereka. kamu beriman.(40. oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”. ketika kamu dihimbau kepada iman.(40. engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali.(40. dan peliharalah mereka dari azab jahiim”. Engkau Al’Aziizul Hakiim”.10) Mereka berkata:”Rabb kami.(40. tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali.11) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya.Tafsir Al Sulthan mengikuti jalan-Mu. kamu kafir”.8) ”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan. Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan. diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu.(40. kamu kufur.14) Yang tinggi derajat.12) Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki. walau dibenci orang-orang kafir. maka kami telah mengakui dosa-dosa kami. ketika kamu diseru kepada Allah saja. dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka. maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan. karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu. sesungguhnya Engkau. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40. (40.13) Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan.15) Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah DLA . tetapi jika disekutukan karakter-Nya.

(40.23) Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun.(40.16) Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan. sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab. padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati.24) Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami.Tafsir Al Sulthan Kerajaan pada hari ini?.(40. dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar. tidak ada kezaliman di hari ini. dan ada bekas-bekasnya di Bumi.22) Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata. Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”. dan tinggalkan wanita-wanita mereka”.19) Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap. adalah mereka itu sangat kuat dari mereka. Dia As-Samii’ulBashiir. tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka. tetapi mereka mengkufurinya. ketika qalbuqalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita.(.17) Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir.18) Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur. dan orangorang yang menyeru dari selain dari-Nya. DLA .(40. maka Allah azab mereka.(40.21) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti. (40.(40. tidak bisa memutuskan sesuatu. sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid.(40. mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya. Sesungguhnya Allah. maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.20) Apa belum mereka berjalan di Bumi.

akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu.(40. sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.(40.(40.(40. dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan jalan yang benar”. aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”. buat kecelakaannyalah dustanya.28) ”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini. tetapi jika ia benar.Tafsir Al Sulthan tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan. dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”. hendaklah ia seru Rabbnya.27) Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Rabbku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Rabb kamu.32) ”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah.(40. hal keadaan kamu berkuasa di bumi.25) Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa. tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat.31) ”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”.(40.(40. karena ia berdusta.29) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku.30) ”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka.(40. karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”.26) Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”. kaena DLA .

maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min.33) ”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti.(40.(40. tetapi kamu seru aku kepada api?”.36) ”Jalan ke Langit.(40.41) DLA . maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa.(40. maka tidak ada baginya dari pengenalan”. Seperti itu Allah metrai atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa.(40. buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya. (40. kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”. dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”. hingga apabila ia mati.35) Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman. kehidupan yang rendah ini perlengkapan. karena aku sangka dia berdusta”. menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman.39) ”Siapa kerjakan kejahatan.40) ”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan. dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian.38) ”Hai kaumku. dan dipalingkan dari jalan.(40. maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang raguragu. (40.(40.34) ”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka.Tafsir Al Sulthan siapa dilupakan Allah. tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya.37) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”.

Mereka jawab: ”Ya”. (40. dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”. maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”.(40. (40. dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah. ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu.47) Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya. masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras.43) ”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu.Tafsir Al Sulthan ”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah. sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.42) ”Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya tidak mempunyai (untuk) diseru di dunia dan di akhirat. dan menyekutukan rahasia-Nya. sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hambahamba-Nya”.48) Dan berkata mereka yang di api. dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu adalah penghuni api”.(40. apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya.46) Dan ketika mereka akan berbantahan di api. dan aku serahkan urusanku kepada Allah.50) DLA .45) Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at.(40.(40. kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Rabb kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”.(40. Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu. sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”.(40.(40. yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong.49) Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”.44) Maka Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun.

53) Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab.57) Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. sesungguhnya Dia As Sami’ul-Bashir. dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orangorang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi.(40. dan bagi mereka kutukan.59) Dan berkata Rabb kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu.(40.(40.(40.51) Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka. lebih menyolok dari penciptaan manusia.52) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”. tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan.55) Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak percaya.(40. yang mereka tidak akan sampai kepadanya. sesungguhnya janji Allah itu Lengkap.56) Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi. dan bagi mereka tempat yang jelek. Sesungguhnya Allah DLA . (40.54) Maka sabarlah.58) Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya.60) Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu tinggal padanya.(40. dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Rabbmu pagi dan petang. dan siang penerang.(40. Maka berlindunglah kepada karakter Allah. Sedikit sekali kamu ingat.(40.(40.

(40.(40.(40. Dan Dia bentuk kamu. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam semesta.62) Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. (40. kemudian dari Nuthfah. kemudian supaya kamu jadi tua. maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan.67) ”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan. maka tepat bentuk-bentuk kamu. dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”. kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil. Maka apabila Dia tentukan satu urusan.66) ”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab. maka Maha Melindungi Allah Rabb Alam Semesta.(40.68) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?.64) Dia Yang Hidup. itu untuk kamu Allah Rabb kamu. kemudian supaya kamu sampai dewasa. ketika telah datang kepada ku bukti dari Rabb ku. tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada.65) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah.69) DLA . maka ke mana kamu dipalingkan. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Rabb alam Semesta. Pencipta tiap sesuatu.”. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(40.61) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.63) Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baikbaik.(40.Tafsir Al Sulthan mempunyai kelebihan atas manusia.(40.(40.

(40. sesungguhnya perjanjian Allah lengkap.(40. maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu.73) ”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami.77) Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu. Dan sebagian darinya kamu makan. maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”.70) Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantairantai sedang mereka digerakkan (diseret).(40.(40. bahkan tidak pernah sebelum ini.76) Maka sabarlah.(40. kami menyeru sesuatu”.78) Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan. (40.(40. maka kepada kamilah mereka dikembalikan .75) ”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya.79) DLA . Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap.72) Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada bendabenda yang kamu sekutukan?”.71) Di air panas kemudian di api mereka digerakkan. tetapi mereka akan mengetahui. dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu. Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir. dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan.(40.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apaapa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami.(40. sebagian darinya.74) ”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”.(40. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah.

mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka.83) Maka ketika mereka melihat azab kami. dan kami kufur kepada apaapa yang kami sekutukan dengan-Nya”. lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka. (40. maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?. tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka .81) Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?.Tafsir Al Sulthan Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan. adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi. dengan bukti. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja.82) Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka.(40.(40. Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orangorang yang kafir.(40.85) DLA . tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan.(40. ketika mereka melihat azab kami.84) Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka.80) Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya..(40.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(41.0) {Ha Mim}.(41. karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”.(41.4) Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya.1) Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim .2) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui.(41. maka mereka tidak dapat mendengar. dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding.5) Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu. bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” .7) ”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”.(41. dan Dia ukurkan padanya makanan- DLA . dan Dia beri pelindungan padanya.3) Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka.(41.Tafsir Al Sulthan 41. oleh itu. Dari itu berlaku luruslah kepadaNya dan mintalah ampun kepada-Nya. dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan.(41.8) Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?. diberi wahyu kepada ku. (padahal Dia) itu Rabb Alam Semesta ?” .9) Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya.Surat Fush-Shilat (Dijelaskan) Surat ke-41.(41.(41.

karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini.17) DLA .Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka. tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap.15) Maka kami kirim atas mereka angin shorshor pada hari yang sial. niscaya Dia turunkan malaikat.10) Kemudian Dia berada kepada Langit. (41. dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita. dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”.(41.13) Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”. . maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”.(41. dan karena hendak menjaga. (41. dan dia Asap. sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”. keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”. tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan. Maka petir azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. sedangkan azab akhirat lebih menghinakan. maka kami telah beri pengenalan kepada mereka.12) Maka itu jika mereka berpaling. karena mereka tidak ditolong. maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”.11) Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki. Dia sangat kuat dari mereka ?.16) Dan adapun Tsamud.(41.(41.(41.14) Maka adapun ’Aad.(41.Tafsir Al Sulthan makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim.

maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani.23) Maka itu jika mereka sabar.(41. bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia.Tafsir Al Sulthan Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama. sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti.21) Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu.24) Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman.(41.(41. apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan.20) Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”. (41. maka mereka dibagi-bagi. maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan.18) Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api.22) Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabb kamu.(41.(41.(41.25) DLA .(41. tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan .19) Hingga apabila telah datang kepadanya. lalu mereka puji-puji untuk mereka. dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan. maka api itu tempat kedudukan bagi mereka. dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu. yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi. dan jika mereka minta dikasihani.

dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan.28) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Rabb kami.27) Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api.(41. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat.29) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Rabb kami Allah” kemudian mereka istiqomah.(41.(41. bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami.(41.(41.(41. bikinlah hingar bingar padanya.32) Dan bukankah tidak ada orang yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”.33) Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan.(41. dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.31) ”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”.30) ”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat.26) Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat.(41.(41. supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”. tunjukkanlah kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia. supaya kamu mendapat kemenangan”. niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat.34) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”. supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami.

Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan. karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk.(41. sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”.(41. jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah.36) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya.(41.(41.Tafsir Al Sulthan Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang. maka berlindunglah kepada Allah.40) Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi). maka ia bergerak dan bertumbuh.37) Maka jika mereka menyombong. Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati. Maka apabila kami turunkan atas nya air.41) Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya. sesungguhnya Dia.39) Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayatayat kami. (41.35) Dan jika engkau diganggu dari Setan.(41.38) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’. Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid. maka mereka yang disisi Rabbmu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu. Dia As Samii’ul-’Aliim. tidak tersembunyi atas kami. Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan.(41. tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka. (41. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Rabb mu DLA .42) Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu.

46) Juz’ ke 25 Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. dan siapa berbuat kejahatan.(41. di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”. dipanggil dari tempat yang jauh. mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu. sesungguhnya di DLA . Itulah mereka. dan tidak Rabbmu mezalimi hamba-hamba-Nya. sungguh ditetapkan antara mereka.(41. Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutusekutu-Ku?”. bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas.49) Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka. niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi. maka berselisih padanya.47) Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin. maka ia putus asa putus harapan.(41. maka untuk dirinya. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan. dan dia atas mereka kegelapan.(41.48) Manusia tidak jemu meminta kebaikan.(41. dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya . sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. tetapi jika kesusahan mengenai dia.45) Siapa beramal baik.43) Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari.(41.44) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab.(41. maka kepadanya. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmuNya. dan jika aku kembali kepada Rabbku.Tafsir Al Sulthan sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih. dan kalau tidak kalimat terdahulu dari Rabbmu.

ia berpaling dan menjauhkan diri.(41. siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”. Apa belum cukup bagi mereka karakter Rabb mu.52) Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuqufuq dan di dalam diri-diri mereka.51) Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah. hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap.(41. tetapi apabila mengenai dia kesusahan. bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?. ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu. Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir.53) Ketahuilah.(41. (41.54) 42.Tafsir Al Sulthan sisi-Nya (pemberian) yang tepat”. 53 Ayat DLA .Surat Asy-Syura (Rembukan) Surat ke-42. rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.(41. sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Rabb mereka. dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas. maka ia mempunyai permintan yang banyak. kemudian kamu mengkufuri karakternya.50) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia.

10) Penyusun Langit dan Bumi.(42.9) Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu.2) Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu.6) Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong.(42.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Qof}.(42. maka keputusannya kepada Allah.3) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.4) Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Rabb mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi.(42. tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya.7) Dan kalau Allah kehendaki.(42.(42. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim.8) Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia.Dia DLA . dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya.1) {‘Ain. Allah pengawas atas mereka.(42. menjadikan untuk kamu dari diridiri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh. dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim.(42. Dia jadikan mereka satu ummat saja. atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil. sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir.(42.(42.(42.5) Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus. Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. ”Itu untuk kamu Allah Rabb ku.0) {Ha. Allah Al’Aziizul-Hakiim.Mim}.Sin.

14) Maka untuk itu. dan jangan kamu bercerai berai padanya. bantahan mereka tidak berharga di sisi Rabb mereka.(42.17) DLA .12) Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh. dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat. dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan. lantaran kedengkian di antara mereka. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu. tidak ada seperti-Nya sesuatu. Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya.11) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi. maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah. jangan engkau mengikuti keinginankeinginan mereka.(42. bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap.15) Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah. dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat.(42.Tafsir Al Sulthan banyakkan kamu padanya. sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu. Allah akan kumpulkan antara kita.16) Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan .(42.(42.(42. dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia).13) Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan. Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan. kepada satu masa yang tertentu. dan Dia Samii’un-Bashir. dan kepada-Nya tempat kembali”. niscaya diberi keputusan antara mereka. dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ‘Isa. dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Rabb mu.Allah Rabb kami dan Rabb kamu. dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu.(42.

Itu dia kelebihan yang menyolok.23) Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”.(42.22) Itu Yang kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(42. dan siapa adalah ingin ke taman dunia.(42.Tafsir Al Sulthan Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya. dan orang-orang percaya. dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz.18) Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya.(42. kami tambah baginya padanya kebaikan.24) DLA . sungguh dalam kelupaan yang jauh. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah dalam sa’at. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu.19) Siapa adalah ingin ke taman akhirat. (42. karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap. Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur. takut kepadanya. kami akan beri kepadanya darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya.21) Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan. dan dia akan mengenai mereka. dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. niscaya diberi ketetapan antara mereka. kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan. Dan orang-orang yang beriman. bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka.20) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga. (42. kami tambah untuknya dalam ke tamannya. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu. sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(42. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya.

31) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi.(42.29) Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah.(42.30) Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi. tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki.25) Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras. dan Dia ampunkan sebagian banyak. dan Dia sebarkan pengaturan-Nya. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.(42. maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu.(42. sungguh mereka meliwati batas di Bumi.Tafsir Al Sulthan Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan.34) DLA .(42.(42. Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir.28) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan.(42. dan Dia AlWaliyyul-Hamiid. (42.32) Jika Dia kehendaki.26) Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya.Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih. padahal Dia ampunkan sebagian banyak. Dia matikan angin.(42. maka jadilah dia di muka (laut).33) Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka. dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa.27) Dan Dia yang menurunkan hujan dari setelah mereka putus harapan.(42.

37) Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Rabb mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka.(42. dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman. dan atas Rabb mereka.39) Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”. mereka bertawakal.(42.44) DLA . mereka belanjakan.Tafsir Al Sulthan Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui.43) Dan siapa dilupakan oleh Allah.41) Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap.(42. sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari.42) Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan.38) Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas.36) Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni. (42. maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia. maka ganjarannya atas Allah.(42.(42. tetapi siapa mengampuni dan membereskan. bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri.40) Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka.35) Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih.(42. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.(42. (42.(42.

45) Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah. (42. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal. dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mansul.(42. maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal. dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir.50) Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya.(42.47) Tetapi jika mereka berpaling.(42. tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. mereka bergirang dengannya.(42.51) DLA . dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan.(42.Tafsir Al Sulthan Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi. maka sesungguhnya manusia itu kufur.(42.48) Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi. melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan.49) Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan. dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki. lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami. Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan.46) Perkenankanlah untuk Rabb kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari. Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan. sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim.

Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami.Surat Az-Zukhruf (Perhiasan) Surat ke-43. padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman.0) {Ha.(42.Mim}. dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.(43.4) DLA .53). 89 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(43.52) Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan. 43. tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.(43.(43.(43.2) Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu gunakan akal.(42.3) Dan sesungguhnya dia di dalam ibu kitab di sisi kami secara rinci bijaksana.1) Demi Kitab yang membuktikan.

(43.(43.(43.8) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”.10) Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran. dan telah lewat contoh generasi pertama. seperti itu kamu dikeluarkan. kemudian kamu ingat jasa (ni’mat) Rabb kamu ketika kamu telah berada atasnya.14) Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hambahamba-Nya. niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka Al’Aziizul-’Aliim”.(43.12) Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya.(43.9) Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai.(43.Tafsir Al Sulthan Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata. dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya . (43. dan kamu katakan: ”Subhaana Yang putarkan untuk kami ini.(43.7) Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka.13) ”dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali”.15) DLA .11) Dia Yang menciptakan sistem setiapnya.(43.(43. dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan.(43.5) Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama. maka kami hidupkan dengannya negeri mati. dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai.6) Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.

(43.21) Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapakbapak kami atas ummat. dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”.16) Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang menjadikan untuk Ar-Rahman perumpamaan.(43.Mereka berkata:”Sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada yang kamu diutus untuk menyampaikannya”.19) Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”.17) Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan.(43. jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah. (43.(43.24) DLA . apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka. dan sesungguhnya kami atas bekasbekas mereka orang yang mengikut”. dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?.(43.(43. tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapakbapak kami atas ummat. kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.(43. sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?. mereka tidak lain melainkan berdusta.22) Dan seperti itu.18) Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba ArRahman itu sebagai perempuan. (43.23) Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?.20) Atau kami beri mereka kitab dari sebelum nya.Tafsir Al Sulthan Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan. maka mereka kepadanya mereka berpegang ?.

demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya.(43.25) Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia.(43.(43. karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”.33) Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu.(43.32) Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja.(43.35) DLA . karena semua itu tidak lain melainkan bendabenda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang yang tekun.(43. niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia ArRahman itu atap rumah mereka dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.26) ”Kecuali Yang Menyusun aku.30) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”.(43.29) Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan. dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas derajat sebagian.Tafsir Al Sulthan Lalu kami siksa mereka. (43.(43.34) Dan perhiasan. agar sebagian mereka mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Rabbmu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan.(43.27) Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam turunannya supaya mereka kembali.28) Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata.31) Apakah mereka membagi pengaturan Rabb mu ?.(43. mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.

40) Tetapi maupun kami hilangkan mu.(43. maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Rabb Alam Semesta”. dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.46) Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami.(43. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat.38) ”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini. karena engkau sejelek-jelek Qorin. (43.44) Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami. sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus.(43. (43.39) Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata. adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?.42) Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu. kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman.47) DLA . tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.(43.(43. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”.45) Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya.(43.(43.36) Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan.(43.37) Hingga ketika datang kepada kami. maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.41) Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka.43) Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa. maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa. karena kamu telah menzalimi.(43.(43.

dengan apa yang ia janjikan di sisi mu.(43.54) Maka ketika mereka membikin kami murka. ia berkata: ”Hai kaumku. tiba-tiba mereka memungkiri janji. maka tidakkah kamu lihat?”.51) ”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini. sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”. serulah untuk kami Rabb mu.(43.50) Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya. bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku.(43.(43.55) Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir.48) Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir.(43.53) Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya.57) Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan. bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.(43.(43. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.56) Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh.Tafsir Al Sulthan Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya.(43. dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.(43.52) ”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”. tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak. dan hampir tidak bisa menerangkan”.49) Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka.58) DLA .(43. (43. kami balas mereka.

ini jalan yang lurus”. ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya.65) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar.62) Dan ketika datang kepada mereka ‘Isa dengan bukti.(43. maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.59) Dan kalau kami kehendaki.(43.61) Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan. kecuali orang-orang yang tekun.(43.66) Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian.68) Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami.(43. maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus.(43.(43.60) Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan untuk sa’at.63) ”Sesungguhnya Allah Dia Rabb ku dan Rabb kamu. sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti.(43.(43.(43.Tafsir Al Sulthan Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa (ni’mat) atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel. (43. maka sembahlah Dia.67) ”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”. maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.70) DLA .69) ”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”. sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata.(43.64) Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka.(43. dan adalah mereka menyerah diri.

sedangkan mereka di dalamnya putus asa.(43. yang dari padanya kamu makan.74) Tidak diringankan siksaan dari mereka.(43.(43.(43.72) Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak.77) Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap.(43. maka akulah orang pertama yang menyembahnya”. maka kami akan memutuskan. dan didalamnya kamu akan kekal. (43.75) Padahal kami tidak menganiaya mereka.(43.80) Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak. dari apa yang mereka sifatkan.(43. tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri.78) Bahkan mereka telah putuskan urusan.(43.81) Subhaana Dia Rabb Langit dan Bumi. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis.82) DLA .76) Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Rabbmu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”.79) Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?. tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap. Rabb ‘Arsy.71) Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan pialapiala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata.(43.73) Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43.(43.

89) DLA .87) Perhatikan perkataannya: ”Hai Rabb. nanti mereka akan mengetahui .(43. niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?. dan disisi-Nya ilmu sa’at.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka. dan Dia Al Hakiimul ’Aliim. sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”.(43. (43.85) Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya.83) Dia Yang di Langit Yang Dita’ati.84) Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.86) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”.(43.(43. tidak memiliki safa’at.88) Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”. kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu.(43. dan di Bumi Yang Dita’ati. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(43.

Surat Ad-Dukhan (ASAP) Surat ke-44.6) Rabb Langit dan Bumi.Mim} .10) Yang akan menutupi manusia.(44.8) Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main. sesungguhnya kamilah yang mengutus.4) Sebagai perintah dari kami.(44.1) Demi kitab yang membuktikan.(44.2) Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi.(44.(44.(44.(44. Dia As Sami’ul-‘Aliim.7) Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama. sesungguhnya kami mengancam.3) Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.(44.Tafsir Al Sulthan 44.0) {Ha.9) Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.(44. 59 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan apa-apa antara keduanya. ini azab yang pedih. sesungguhnya Dia. jika kamu yakin.11) DLA .(44.5) Pengaturan dari sisi Rabb mu.(44.(44.

12) Dari mana mereka dapat peringatan.24) DLA .21) Lalu ia menyeru kepada Rabbnya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:. sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”. sesungguhnya kamu akan kembali.(44.16) Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan.14) Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit.(44.(44.22) “Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam.20) ”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”.17) ”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah. sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”.(44.15) Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok.18) ”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah.(44.(44. lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”. dan mereka berkata:”diajar dia.(44. sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”.(44.(44. sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami.(44. (44.19) ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb ku dan Rabb kamu dari perejaman kamu kepada ku”.13) Kemudian mereka berpaling darinya.(44. padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata. sesungguhnya engkau akan diikuti”.23) ”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap.(44. sesungguhnya kami akan membalas. dia gila”.

30) Dari Fir’aun. (44.(44.25) Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.32) Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayatayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.(44.(44.35) ”Maka datangkanlah bapa-bapa kami. sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan matamata air.26) Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenangsenang.29) Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina.27) Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain.(44.33) Sesungguhnya mereka ini berkata:(44.(44.(44.37) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.(44.(44. sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.(44.28) Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo. jika kamu orang-orang yang benar”.(44. dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.36) Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orangorang yang dahulu dari mereka?. Kami telah binasakan mereka.38) DLA .31) Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.34) “tidak ia melainkan kematian kita yang pertama.(44.

(44.48) “Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.46) “Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”.(44.(44.(44. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(44. hal keadaan mereka berhadap-hadapan.(44.(44.(44. (44. melainkan dengan Lengkap.(44.41) Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia.42) Sesungguhnya pohon zaqqum.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak kami ciptakan keduanya.45) Seperti didihan air yang sangat panas.(44.50) Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman.49) “Sesungguhnya inilah dia yang kamu ragu padanya”.51) Di dalam surga dan mata air. (44. Dia Al ’Aziizur-Rahiim. (44.55) DLA .47) “Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”.39) Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka semua bertemu.54) Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.40) Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong.52) Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal.44) Seperti minyak yang mendidih di perut-perut. (44.(44.(44.53) Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata.43) Makanan orang yang berdosa.

Surat Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Surat ke-45. agar mereka mendapat peringatan.(45.(44.(45.(44.58) Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu. itu Dia kemenangan yang panjang.2) DLA .(44.1) Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.(45.59) 45.0) { Ha Mim}.57) Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu.56) Sebagai kelebihan dari Rabbmu.Tafsir Al Sulthan Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim. 37 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44.

(45.3) Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin. Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih.(45.(45.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.(45.(45.5) Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap. kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya. (45.8) Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan.(45.9) Dari hadapan mereka ada jahannam. dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan.(45.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?.7) Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya.6) Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa.(45.12) DLA . bagi mereka azab dari rijzim pedih. dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya.4) Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki.11) Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. itulah mereka bagi mereka azab menghina. Dan tidak bisa menjadi Pengurus apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah. .10) Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Rabb mereka. dan bagi mereka azab yang panjang.(45.

kamu akan dikembalikan. karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan.19) Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin.15) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian. (45.20) Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orangorang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?. sesungguhnya Rabbmu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.(45.17) Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan. Jelek apa yang mereka putuskan. dan Allah pengurus orang-orang yang tekun.13) Katakanlah kepada orang-orang yang beriman.(45.(45. maka atasnya. dan siapa berbuat jahat.21) DLA .(45. dan kami beri mereka dari yang baikbaik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta.18) Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian.(45. supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah.(45. maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka.14) Siapa berbuat baik. maka untuk dirinya.(45.(45. Kemudian kepada Rabb kamu.16) Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan. maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu.Tafsir Al Sulthan Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.

(45. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.26) Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi.(45.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya. dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”. dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu.24) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. kemudian Dia akan matikan kamu. dan hari berdiri sa’at.(45.22) Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?.(45. pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan. dan mereka tidak dizalimi. tidak ada keraguan padanya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.23) Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini. kita tidak ada.(45.Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah. kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah. tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orangorang yang benar”. Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” .Tafsir Al Sulthan Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.29) DLA . Maka tidak mau kamu ingat ?.27) Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut. (45.28) Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap.(45.(45. dan tidak mereka melainkan menyangka. dan kita hidup. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan.25) Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu.

30) Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu.Itu dia kemenangan yang nyata.(45. tetapi kamu menyombong.32) Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan. kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at. Rabb Langit dan Rabb Bumi dan Rabb Alam Semesta. (45.34) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil ayatayat Allah sebagai olok-olok. karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”. (45.(45. dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat.36) Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi. dan kamu ditipu kehidupan dunia.(45. tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”.Tafsir Al Sulthan Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih.37) DLA .31) Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”. mereka tidak dikeluarkan daripadanya.35) Maka kepunyaan Allah lah hamdu. dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”.(45. maka dimasukkan mereka oleh Rabb mereka ke dalam surga.33) Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(45.(45. maka pada hari ini.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Surat Al-Ahqaaf (Bukit Pasir) Surat ke-46. Datangkanlah kepada ku satu Tulisan dari sebelum ini.5) Dan apabila dikumpulkan manusia. Min}.4) Dan bukankah tidak ada yang lebih lupa daripada orang yang menyembah selain dari Allah. Atau adakah mereka mempunyai sekutu di Langit. (46.0) { Ha. atau bekas-bekas dari Ilmu jika kamu orang-orang yang cerdas”.6) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. Katakanlah: ”Jika aku mengada-ngadakannya. mereka kafir (46. (46.(46.3) Katakan: ”Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain dari Allah ?. dan untuk satu waku yang sudah ditentukan.1) Diturunkan tulisan ini dari Allah Al-’Aziizil-’Hakiim. berkata orang-orang yang kafir kepada yang lengkap. melainkan dengan Lengkap. mereka berpaling. 35 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (46.(46. Dan mereka dari seruan mereka berlaku lalai. ketika ia datang kepada mereka: ”Ini sihir yang nyata” (46. adalah bagi mereka musuhmusuh.(46. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang diancamkan kepada mereka. apa-apa yang tidak bisa memperkenankan itu sampai hari qiyaamah.Tafsir Al Sulthan 46. dan adalah mereka kepada pengabdian mereka. Tunjukkan kepada ku apa yang ia telah ciptakan dari Bumi.2) Tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.7) Atau mereka mengatakan: ”Dia mengada-ngadakannya”. maka tidaklah DLA .

mereka kekal padanya sebagai balasan bagi apa yang ada mereka kerjakan (46. maka mereka akan berkata: ”Ini satu dusta yang sudah tua”(46. dan tidak kepada kamu.12) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Rabb kami Allah. Padahal lantaran mereka tidak mau diberi pengenalan dengannya. Dan ini kitab yang membetulkan Lisan Bahasa Asli. Dan Dia Ghafuurur-Rahiim. Dan kami telah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibubapaknya. (46. sedangkan mengandungnya dan pisah susunya adalah 30 bulan.9).14).13) Itulah mereka penduduk Surga. dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. lalu ia beriman. maka tidak ada ketakutan atas mereka. kemudian mereka istiqomah.Tafsir Al Sulthan kamu memiliki bagiku barang sesuatu dari Allah. Dia lebih mengetahui rahasia apa-apa yang kamu percakapkan padanya. Katakanlah: ”Apa tidak kamu perhatikan jika ia adalah dari sisi Allah. Padahal seorang pengaku dari Bani Israel pernah mengakui atas yang seperi ini. untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. tetapi kamu menyombong. dan kamu mengkufuri rahasianya ?.11) Dan dari sebelumnya ada Kitab Musa sebagai Imam dan pengaturan. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (46. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah. dan tidak mereka berdukacita (46. dan tidak aku melainkan pemberi peringatan yang nyata (46. Cukuplah rahasia-Nya menjadi saksi antaraku dan antara kamu. Sehingga apabila ia sampai kepada DLA . dan kegembiraan untuk orang-orang yang berbuat baik (46.8) Katakanlah: ”Tidaklah aku orang yang mengada-ngada dari rasul-rasul.10) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: ”Kalau adalah itu baik. tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”. Tidak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku.

dan supaya aku berbuat kebaikan yang Engkau sukai. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang yang kafir atas api.(46.(46. tetapi ia berkata: “Ini tidak lain melainkan dongeng orang-orang yang pertama”(46. ia berkata: “Rabbi berilah kepada ku supaya aku bersyukur atas jasa (ni’mat) Mu yang Engkau telah jasakan kepada ku.”Kamu telah habiskan bagian-bagian kamu yang baik dalam kehidupan kamu di dunia dan kamu telah bersuka-suka dengannya. sesungguhnya perjanjian Allah itu Lengkap”. dan karena akan dicukupi kepada mereka amal-amal mereka. dan atas dua ibubapakku.19). apakah kamu akan mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan.20) DLA .(46. padahal telah mati orang-orang yang dari sebelumku ?”.16) Dan yang berkata kepada dua ibu bapaknya:”Uff untuk kamu berdua.18) Dan untuk setiap derajat dari apa yang mereka kerjakan.15) Itulah mereka orang-orang yang kami terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka dalam penduduk Surga sebagai janji yang benar yang pernah dijanjikan kepada mereka. Dan ibubapaknya minta tolong kepada Allah :”Celakalah bagi mu. sesungguhnya aku berobat kepada-Mu.Tafsir Al Sulthan masa balighnya dan sampai 40 tahun.17) Itulah mereka orang-orang yang patut atas mereka perkataan dalam ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jinn dan manusia. dan mereka tidak akan dizalimi(46. dan berilah keberesan bagiku dalam anak cucu. (46. maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. percayalah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. lantaran kamu pernah berlaku sombong di bumi dengan tidak ada alasan yang lengkap dan lantaran kamu pernah melewati batas. dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri”.

karena adalah mereka mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. (46. dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku rahasianya. Maka menjadilah mereka tidak terlihat. tetapi tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak fuad-fuad mereka dari sesuatu. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang” (46.22) Ia berkata: ”Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. “Bahwa jangan kamu sembah selain Allah.27) DLA .(46.Dan kami menjadikan untuk mereka pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.26) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan apa-apa yang di sekitar kamu. melainkan tempattempat tinggal mereka. tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh” (46. (46. mereka berkata: ”Ini ’Aridhon yang akan menghujani kami” Bahkan dia apa yang kamu minta disegerakan dengannya. ketika ia mengancam kaumnya di Bukit Pasir. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”(46. dari penduduk negeri dan kami telah jelaskan ayat-ayat agar mereka kembali. Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami. Seperti itu kami balas kaum yang berbuat kedurhakaan. Padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa pengancam sebelumnya dan sesudahnya. (yaitu) angin yang di dalamnya ada azab yang pedih.24) Yang membinasakan tiap sesuatu dengan perintah Rabbinya. lalu mengepung mereka apa yang ada dengannya mereka perolok-olokkan. (46.21) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami?.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Saudara ‘Aad.25) Dan sungguh kami telah teguhkan mereka dalam apa yang tidak kami teguhkan kamu padanya.23) Maka ketika mereka lihat dia ’Aaridhon menghadap ke lembahlembah mereka.

(46.Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab dengan sebab kamu kufur”(46. Bahkan (tuhan-tuhan itu) melupakan dari mereka.30) ”Hai kaum kami !. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan DLA .28) Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nafaron dari Jinn yang mendengarkan Alquran.sesungguhnya kami telah mendengar sebuah Kitab yang diturunkan sesudah Musa. pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam. yang mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. dan imanilah karkter-Nya. perkenankanlah Da’i Allah. Itulah mereka dalam kelupaan yang nyata. maka ketika mereka menghampirinya.(46. (46.(46.29) Mereka berkata: ”Hai kaum ku.32) Apa belum mereka lihat bahwa sesungguhnya Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. niscaya Dia ampunkan untuk kamu dari dosa-dosa kamu dan Dia lepaskan kamu dari azab yang pedih”(46.33) Dan pada hari akan dibawa orang-orang yang kafir atas api (seraya dikatakan): ”Bukankah ini karakter yang lengkap?”. dan tidak Lelah dengan sebab menciptakan mereka. dan apa yang ada mereka ada-adakan. maka tidak bisa ia luput di bumi dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain dari-Nya.Mereka berkata: ”Bahkan Demi Rabb kami”. adalah Berkuasa atas menghidupkan yang mati ?. mengenalkan kepada yang lengkap dan kepada thoriiqim Mustaqiim”(46.Tafsir Al Sulthan Maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan sebagai pendekatan diri. Bahkan sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. Dan itu kebohongan mereka. maka setelah selesai.34) Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya uulul azmi dari rasul-rasul. mereka berkata: ”Diamlah. Dan jangan engkau minta dilekaskan untuk mereka.31) Dan siapa tidak perkenankan Da’i Allah.

Surat Muhammad (Nabi Muhammad saw) Surat ke-47. Dia lupakan amal-amal mereka.(47.1) Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad.2) DLA .0) Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah.35) 47. seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang hari saja. Dia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka. (Ini satu) Penyampaian. dan dia yang lengkap dari Rabb mereka. 38 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (47. Maka bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq ? (46. dan Dia akan memperbaiki keadaan mereka .Tafsir Al Sulthan kepada mereka.(47.

hingga mereka meletakkan perang senjatanya. Dia tolong kamu dan kuatkan pendirian kamu. maka pukulah penjaga mereka. jika kamu tolong Allah.11) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh ke Taman yang mengalir dari bawahnya DLA .7) Dan orang-orang yang kafir. dan adapun tebusan. dan akan perbaiki keadaan mereka(47.(47. (47. mengikuti Yang Lengkap dari Rabb mereka.3) Maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir.8) Itu karakternya sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. dan untuk orang-orang kafir seperti dia.10) Itu karakter sesungguhnya Allah Yang memimpin orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. maka kesengsaraan bagi mereka dan Dia lupakan amal-amal mereka.9) Maka apa tidak mereka berjalan di Bumi lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. Dan orangorang yang gugur di jalan Allah. dan kalau Allah menghendaki. maka Dia lenyapkan amalan mereka. Hingga ketika kamu mengalahkan mereka.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang Bathil. maka keraskanlah ikatan tawanan.(47. Allah telah binasakan atas mereka. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian.6) (67) Hai orang-orang yang beriman !.Maka adapun anugerah sesudah itu.(47.4) Dia akan beri pengenalan kepada mereka.Demikian.(47. Dia tidak menolong dari mereka.(47. Seperti itu Allah adakan untuk manusia perumpamaan mereka. (47. dan orang-orang yang kafir tidak Dia pimpin mereka. maka tidak Dia lupakan amalan mereka .(47.5) Dan Dia masukkan mereka ke Surga yang pernah Dia kenalkan dia kepada mereka.

13) Maka apakah siapa adalah atas Bukti dari Rabbnya. mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: “Apa yang ia katakan tadi?”. dan mintalah pengembalian dari buah amal DLA . Mereka itu orang-orang yang Allah thoba’a atas qalbu mereka. Dan pengembalian dari Rabb mereka. (tidak sama) seperti orang yang dia kekal di dalam api dan diberi minum air mendidih maka terpotong isi perut mereka.17) Maka tidakkah mereka menunggu melainkan sa’at bahwa akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. padanya sungai dari air yang tidak membusuk dan sungai dari susu yang tidak berubah rasa. Dia tambah pengenalan bagi mereka.12) Dan ada sebagian dari negeri. dia lebih sangat kuat dari negeri mu yang mengeluarkan-mu. (47. seperti orang yang dihiasi baginya amalan jeleknya ? dan mengikuti keinginan mereka ?. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah. dan Dia beri kepada mereka ketekunan mereka. dan orang-orang yang kafir mengumpulkan perlengkapan. maka tidak ada penolong bagi mereka. Untuk mereka padanya dari tiap buah-buahan.15) Dan sebagian dari mereka orang yang mendengar kepada mu.(47.16) Orang-orang yang mengenali itu.(47. dan sungai dari madu yang disaring.18) Maka ketahuilah sesungguhnya Dia. (47.Tafsir Al Sulthan sungai-sungai. Maka bagaimana (keadaan) bagi mereka ketika datang kepada mereka peringatan mereka ? .14) Perumpamaan Taman yang dijanjikan kepada orang-orang yang tekun. sehingga ketika mereka keluar dari sisi mu. kami telah binasakan mereka. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya. dan makan seperti makannya binatang ternak dan api kedudukan bagi mereka. dan mengikuti keinginan mereka. dan sungai dari Arak yang lezat bagi yang meminumnya. (47. (47.(47.

(47. sungguh adalah baik bagi mereka. (47.(47.(47. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan kedudukan kamu.19) Dan berkata orang-orang yang beriman: “(mengapa) kalau tidak diturunkan satu bentuk”.26) Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka.20) Kepatuhan dan perkataan ma’ruf. Maka apabila sudah jadi wajib urusan. dan mereka benci kepada keridhaan-Nya.Maka lebih utama bagi mereka. (47. engkau (dapat) lihat orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pingsan atasnya dari mati.21) Maka apakah tidak bisa jadi.22) Itulah mereka orang yang dikutuk Allah.27) Itu karakter sesungguhnya mereka mengikuti apa memurkakan Allah.25) Itu karakter sesungguhnya mereka berkata kepada orangorang yang membenci apa yang diturunkan Allah:”Kami akan mematuhi kamu dalam sebagian urusan” Dan Allah mengetahui rahasia mereka.(47. atau atas qalbu (mereka) ada Aqfalnya ? . (tentang) Peperangan. sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka ?.(47. Maka ketika diturunkan kepada mu satu bentuk yang dapat diputuskan dan disebut padanya. (47.24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali atas punggung mereka dari setelah ada bukti bagi mereka pengenal.28) DLA . maka mereka berlaku benar kepada Allah.Tafsir Al Sulthan mu. jika kamu berkuasa bahwa kamu berbuat rusak di Bumi. setan telah mudahkan mereka dan panjangkan angan-angan mereka. maka Dia tulikan mereka dan butakan pemandangan mereka. dan memutuskan hubungan teliti kamu. dan untuk mu’minin dan mu’minat.23) Maka apakah tidak mereka tadabbur Alquran.(47.(47. maka Dia hilangkan amal-amal mereka.

(47. dan menentang Rasul dari setelah ada bukti bagi mereka tentang pengenalan.(47.(47.31) Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. Dan Allah bersama kamu dan tidak Dia sia-siakan bagi kamu amal-amal kamu. maka tidak Allah kembalikan mereka (ke surga).37) DLA . tetapi tentu engkau telah kenal mereka. Dan Allah mengetahui amalamal kamu. yaitu Dia minta kepada kamu dengan sungguh-sungguh.(47.36) Jika Dia tanya kepada kamu harta kamu. dan tentu engkau akan mengenali mereka dalam gaya perkataan. dan mereka kafir. patuhilah Allah dan patuhilah Rasul.32) (68) Hai orang-orang yang beriman!. dengan tanda-tanda mereka.(47. Dia akan gugurkan amal-amal mereka. niscaya kamu bakhil dan menampakkan kebencian kamu.29) Dan kalau kami kehendaki.(47.30) Dan kami akan memberi percobaan kepada kamu hingga kami mengetahui Mujahidin dari kamu dan Shobirin.(47.34) Maka jangan kamu lemah dan jangan kamu menyeru kepada kesejahteraan. Dan jika kamu beriman dan tekun. (47. dan jangan kamu kurangkan amal-amal kamu.Tafsir Al Sulthan Apakah orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak keluarkan kedengkian mereka ?. tidak membahayakan Allah sedikitpun. kemudian mereka mati. sungguh kami tunjukkan mereka kepada mu.(47. Dia beri kamu upah kamu dan tidak Dia tanya kamu tentang harta-harta kamu.33) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. dan kamu orang yang tinggi derajat. dan kami akan menguji.35) Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian. beri tahu hal kamu.

tetapi dari antara kamu ada yang bakhil. kemudian tidak mereka jadi seperti kamu. dan kamu miskin. padahal siapa bakhil. (47.38) DLA . Dan jika kamu berpaling. kamu orang yang diajak untuk berinfaq di jalan Allah. Dan Allah Kaya.Tafsir Al Sulthan Nah. Dia akan ganti satu kaum selain kamu. maka sesungguhnya ia bakhil dari diri nya.

maka selidikilah. jangan kamu angkat suarasuara kamu lebih dari suara Nabi. lalu kamu jadi menyesal atas apaapa yang kamu telah kerjakan.Surat Al-Hujurat (Bilik-Bilik) Surat ke 49. Tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan bagi kamu.2) Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah.(49. Dan tekunilah Allah.(49. jika datang kepada kamu seorang wartawan fasik dengan membawa berita.1) (70) Hai orang-orang yang beriman !.(49. sebagaimana sebagian kamu keraskan terhadap sebagian. Jika dia turut kamu dalam kebanyakan urusan.3) Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikbilik itu.4) Padahal kalau mereka sabar sehingga engkau keluar menemui mereka.6) Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada Rasulullah. padahal kamu tidak sadar. dan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang panjang.5) (71) Hai orang-orang yang beriman !. merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah qalbu mereka untuk berbuat tekun. kebanyakan dari mereka tidak berkal. dan Dia hiasi dalam qalbu-qalbu kamu. supaya kamu tidak berbuat sesuatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu.Tafsir Al Sulthan 49. sesungguhnya Allah Sami’un ’Aliim (49. karena khawatir akan gugur amal-amal kamu. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya. 18 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (49. niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi mereka.(49.0) (69) Hai orang-orang yang beriman !. DLA . niscaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan.(49.

sesungguhnya Allah At-Tawwaabur-Rahiim. Dan kami menjadikan kamu berbangsaDLA . Boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini. damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan jangan kamu mengintai (intelijen) dan jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagian. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. maka mereka itu orang-orang yang zalim. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka ini.8) Dan apabila dua golongan dari orang-orang yang beriman berkelahi. Dan tekunilah Allah. Maka jika sudah kembali.Tafsir Al Sulthan dan Dia jadikan kekufuran dan meliwati batas dan durhaka itu kebencian kamu.9) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.11) (73) Hai orang-orang yang beriman !. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya. maka damaikanlah antara saudara kamu. maka hendaklah kamu mendamaikan antara keduanya. Dan jangan kamu mencela orang-orang (di antara) kamu dan jangan kamu berpanggilan dengan gelar-gelar (yang jelek). karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Dan Allah ’Aliimun Hakiim (49.10) (72) Hai orang-orang yang beriman !.(49. jangan segolongan kamu memperolok-olokkan sebagian. dan berlaku adillah. mereka orang-orang yang berlaku lurus. Itulah mereka. Dan siapa tidak bertobat.7) Sebagai kelebihan dari Allah dan jasa (ni’mat). Sejelek-jelek nama ialah yang buruk setelah beriman.(49. dan tekunilah Allah agar kamu mendapat pengaturan. (49. Dan jangan wanita-wanita (memperolokkan) dari sebagian wanita-wanita. maka perangilah yang meliwati batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah. (49. Apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ?. Maka kamu jijik kepadanya. (49. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jantan dan betina.12) Hai manusia !.

dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.17) Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan bumi. Sesungguhnya Allah ’AliimunKhabiir. Itulah mereka orang-orang yang cerdas.14) Sesungguhnya orang-orang yang Berpendirian-Teguh itu ialah orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Katakanlah: ”Jangan kamu sebut-sebut ke-islaman kamu sebagai telah berbudi kepadaku. karena belum masuk iman ke dalam qalbu-qalbu kamu”. Bahkan Allah menyebut-nyebut budi-Nya atas kamu.18) DLA . tidak Dia akan kurangkan sedikitpun dari amal-amal kamu.16).13) Berkata penduduk pribumi: ”Kami telah beriman”.(49. Mereka menganggap telah berbudi kepadamu dengan sebab mereka masuk islam.(49. dan berjuang dengan hartaharta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Sesungguhnya yang paling berbeda dari kamu di sisi Allah adalah kamu yang tekun.(49. kemudian mereka tidak ragu-ragu. Sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali. padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.15) Katakanlah: ”Apakah kamu mau beri tahu kepada Allah tentang iman kamu. (49. (49. Katakan: ”Kamu belum beriman. lantaran Dia telah beri pengenalan kepada kamu kepada beriman. tetapi hendaklah kamu katakan :”kami telah menyerah diri”. jika kamu orang-orang yang cerdas”(49. Dan jika kamu mematuhi Allah dan RasulNya.

Surat QOF (huruf Qof) Surat ke-50.(50.2) ”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?.0) {Qof}. Demi Bacaan yang terpelihara.(50.(50.(50.8) Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi. dan disisi kami ada Kitab yang dipelihara.5) Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka. keadaannya panjang-panjang. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .(50. maka mereka dalam urusan yang membingungkan.10) DLA . ketika datang kepada mereka.(50-1) Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka. ia mempunyai mayang yang bertumpuk.7) Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali.4) Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap. maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” .6) Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya.(50.Tafsir Al Sulthan 50.9) Dan pohon kurma.3) Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka. (50. maka kami tumbuhkan dengannya kebun dan biji yang diketam.(50.(50. bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?.(50. itu satu pengembalian yang jauh” . dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang bagus.

maka kami bukakan dari mu tutpanmu. dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati.(50.22) Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50. Setiap mendustakan rasul-rasul.12) Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth.Tafsir Al Sulthan Sebagai pemberian kepada hamba-hamba. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.16) Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.21) Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini. itu hari yang diancamkan.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud.14) Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?.17) Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan.19) Dan ditiup pada Shuuri.(50.(50.18) Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap.(50.(50.(50.23) ”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50.13) Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’.20) Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi.15) Dan sungguh kami telah menciptakan manusia.(50. (50.(50. dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. melainkan di sisinya ada penjaga tersedia.(50.(50. maka patutlah ancaman-Ku.Bahkan mereka dalam keraguan dari penciptaan yang baru. dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya.(50. maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.24) DLA . seperti itu kebangkitan.

dan datang dengan qalbu munib.28) ”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu. maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50.27) Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku.(50. (ia) tidak jauh. itu hari kekekalan” (50.36) Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan. mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa.29) Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”.25) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain.32) Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib. (50.Tafsir Al Sulthan ”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang raguragu”(50. sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri. (50.35) Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin.(50. dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba.34) Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Adakah dari tempat pelarian ? (50.26) Berkata Qorinnya: ”Rabb kami.30) Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun. karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50.33) ”Masuklah ke padanya dengan sejahtera. aku tidak sesatkan dia.(50.(50. padanya dan di sisi kami ada tambahan. (50.37) DLA .31) ”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”. tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”.

(50. dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari. dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam.(50. dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa.40) Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini.39) Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud.42) Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.38) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan. dan tidak menyentuh kami dari kelelahan.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi.45) DLA .(50.(50.(50.(50. itu hari keluar (dari kubur).44) Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan. Itu pengumpulan yang mudah atas kami. siapa yang takut kepada ancaman-Ku.43) Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru. (50.(50.41) Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap.

3) Maka ia membagi urusan (51.1) Maka ia membawa muatan (51.0) Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51.5) Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.6) Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.Surat.Adz-Dzaariyat (Pembangkit Debu) Surat ke-51. (51. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.4) Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi.7) DLA .2) Maka ia mengalir dengan mudah (51.Tafsir Al Sulthan 51.

24) DLA . sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.(51.(51.10) Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai.13) Rasakanlah siksaan kamu. maka tidakkah kamu perhatikan ?.22) Maka demi Rabb Langit dan Bumi.15) Mereka mengambil apa Rabb mereka berikan kepada mereka.(51.18) Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa.20) Dan juga di dalam diri-diri kamu.(51. sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan. ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.(51.(51.11) Mereka bertanya kapankah hari peraturan. (51.19) Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.8) Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan.23) Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?.(51.12) Hari mereka atas api mereka diuji.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51.(51.21) Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan.16) Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.(51. (51.9) Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta.14) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan mata-mata air (51. (51.(51.17) Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun. (51.

25) Lalu ia pergi kepada ahlinya.(51.34) Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orangorang yang beriman. hai para utusan?”.30) Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu.(51.38) DLA .”(51.28) Maka menghadap perempuannya dalam teriakan.31) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51.33) ”Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang yang melampaui batas. lalu mereka berkata ”salam”.(51.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk atasnya.35) Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin. maka ia datang dengan kepala sapi yang gemuk (sebagai hidangan).(51. sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”. (kamu) kaum yang tidak dikenal.(51. Ia jawab: ”Salam. (51. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51.36) Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”.32) Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat.(51.29) Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Rabbmu.(51. (51. ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata. Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu.37) Dan di dalam (kisah) Musa. maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”.(51. (51.26) Lalu didekatkannya kepada mereka.27) Maka ia merasa takut darinya.

dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”.Tafsir Al Sulthan Maka ia berpaling dengan kekuatannya.47) Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.(51.43) Maka mereka angkuh dari perintah Rabb mereka.(51. ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51. dan dia seorang yang tercela. dan tidak ada mereka dapat pertolongan.49) Maka bersegeralah kepada Allah. dan tentaranya. (51.(51.45) Dan kaum Nuh dari sebelumnya.(51.44) Maka mereka tidak kuasa dari berdiri. lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut.(51. agar kamu ingat.(51.42) Dan di dalam (kisah) Tsamud. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.(51.50) Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain.48) Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem. (51.39) Maka kami ambil dia. ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu.46) Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan.40) Dan di dalam (kisah) ’Aad. maka Petir menyambar mereka.51) DLA . ketika kami kirim atas mereka angin yang membinasakan. maka dengan jasa (ni’mat) ia dibuaikan.(51. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.41) Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu.(51.(51. dan mereka melihat.

Tafsir Al Sulthan

Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52) Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54) Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55) Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56) Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57) Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58) Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepadaKu disegerakan. (51.59) Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.(51.60)

52.Surat Thuur
(Gunung Thuur) Surat ke-52, 49 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (52.0) Demi Thuur.(52.1)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kitab yang ditulis.(52.2) Pada lembaran terbentang.(52.3) Dan rumah yang diramaikan.(52.4) Dan atap yang ditinggikan.(52.5) Dan laut yang mendidih.(52.6) Sesungguhnya azab Rabb mu sungguh ditempatkan.(52.7) Tidak ada baginya dari penolakan.(52.8) Pada hari bergoncang Langit dengan goncangannya.(52.9) Dan berjalan gunung-gunung dengan jalannya.(52.10) Maka kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.(52.11) Orang-orang yang mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main.(52.12) Pada hari mereka didorong kepada api jahannam dengan dorongan.(52.13) Inilah api yang adalah kamu kepadanya mendustakan.(52.14) Maka apakah ini sihir, atau kamu tidak melihat.(52.15) Masukilah dia, maka bersabarlah kamu atau tidak kamu bersabar, sama atas kamu, sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang ada kamu kerjakan.(52.16) Sesungguhnya orang yang tekun di dalam Surga dan perlengkapan.(52.17) Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab jahim.(52.18) Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang kamu telah kerjakan.(52.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka bersandar atas dipan berbaris, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari mata.(52.20) Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan generasi mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan generasi mereka, dan tidak kami mengurangi bagi mereka dari amal-amal mereka dari sesuatu. Tiap seorang terikat dengan apa yang ia kerjakan.(52.21) Dan kami gandakan pemberian untuk mereka dengan buahbuahan dan daging dari apa yang mereka ingini.(52.22) Mereka saling mengedarkan di dalamnya piala-piala, tidak ada sia-sia padanya dan tidak dosa.(52.23) Dan melayani atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan.(52.24) Dan menghadap sebagian mereka atas sebagian, mereka saling bertanya-tanyaan.(52.25) Mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah sebelum ini dalam keluarga kami orang-orang yang takut”.(52.26) ”Maka Allah beri atas kami dan Dia pelihara kami dari azab yang panas”.(52.27) ”Sesungguhnya adalah kami dari sebelum ini menyeru Dia, sesungguhnya Dia Al Barrur-Rahiim.(52.28) Maka berilah peringatan, maka tidak kamu dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai tukang tenun dan tidak gila.(52.29) Atau mereka mau katakan seorang penyair, kita tunggu dengannya kecelakaan.(52.30) Katakanlah: ”Tunggulah, maka sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu.(52.31) Atau memerintah mereka kebesaran mereka dengan ini ?, atau mereka kaum yang melampaui batas?.(52.32)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau mereka mengatakan ia mengada-ngadakannya ?. Bahkan tidak mereka beriman.(52.33) Maka hendaklah mereka datangkan Rangkaian seperti ini jika adalah mereka orang-orang yang cerdas.(52.34) Atau mereka diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan.(52.35) Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ?.Bahkan tidak mereka yakin.(52.36) Atau di sisi mereka kah perbendaharaan Rabb mu atau mereka yang berkuasa ?.(52.37) Atau bagi mereka Sulmun yang bisa membuat mereka mendengar padanya. Maka datangkanlah orang yang mendengar dari mereka dengan Alasan yang nyata.(52.38) Atau bagi-Nya anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki ?. (52.39) Atau kamu minta kepada mereka upah, maka mereka dari orang yang dibebani utang ?.(52.40) Atau di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka menulisnya ?.(52.41) Atau mereka menginginkan tipu daya. Maka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang terkena tipu daya.(52.42) Atau bagi mereka Yang Dita’ati selain Allah. Maha Penggeak Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(52.43) Dan jika mereka melihat sepotong langit jatuh, mereka mengatakan: ”Awan yang bertumpuk”.(52.44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang padanya mereka dibinasakan.(52.45) Pada hari itu tidak berguna dari mereka tipu daya mereka sedikitpun, dan tidak mereka akan ditolong.(52.46)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(52.47) Maka bersabarlah untuk (menegakkan) hukum Yang memelihara mu, maka sesungguhnya kamu pada pengawasan kami. Dan gerakkanlah hamdu Yang memeliharamu ketika kamu berdiri.(52.48) Dan dari sebagian dari malam maka gerakkanlah dia, dan ketika menghilangnya bintang-bintang.(52.49)

DLA

Tafsir Al Sulthan

53.An-Najmu
(Bintang) Surat ke-53, 62 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0) Demi Bintang ketika Berkeinginan (53.1) Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru (53.2) Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya (53.3) Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.(53.4) Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.(53.5) Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat (53.6) Dan dia di Ufuq seca rinci. (53.7) Kemudian ia mendekat dan rapat.(53.8) Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9) Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.(53.10) Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat. (53.11) Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?(53.12) Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain.(53.13) Di sisi Sidrah tempat berhenti.(53.14) Di sisinya ada taman tempat kembali.(53.15) Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi.(53.16) Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Rabbnya yang menarik perhatian.(53.18) Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19) Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20) Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21) Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22) Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu, Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka Pengenalan.(53.23) Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia anganangan kan ?.(53.24) Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25) Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai (53.26) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27) Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28) Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari mengingat kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29) Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31) Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecilkecil.Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perutperut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32) Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33) Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34) Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35) Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36) Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37) Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38) Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39) Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40) Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh. (53.41) Dan sesungguhnya kepada Rabb mu tempat kembali.(53.42) Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43) Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan. (53.44)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45) Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46) Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47) Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48) Dan sesungguhnya Dia Rabb Syi’ra.(53.49) Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama. (53.50) Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51) Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52) Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53) Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54) Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau raguragu.(53.55) Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56) Telah hampir waktu yang dekat.(53.57) Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58) Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59) Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60) Tetapi kamu mengganggu.(53.61) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)

DLA

Tafsir Al Sulthan

54.Surat Al-Qomar
(BULAN) Surat ke-54, 55 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0) Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1) Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang nyata”.(54.2) Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3) Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabarkabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4) Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancamanancaman itu.(54.5) Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kuburkubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7) Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)

Maka ia seru Rabbnya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10) Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11) Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12) Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur. (54.13) Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14) Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15) Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.17) Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahsin yang tetap.(54.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.22) Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23) Maka mereka berkata: ”Apakah seorang makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan neraka sa’ir”.(54.24) ”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25) Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26) Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27) Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28) Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30) Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.32) Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur. (54.34)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Jasa (ni’mat) dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35) Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36) Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamutamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54.37) Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagipagi azab yang tetap.(54.38) Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.40) Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41) Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42) Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43) Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”. (54.44) Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45) Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46) Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48) Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49) Dan tidak perintah kami melainkan satu kedipan pandangan saja.(54.50) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51) Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur. (54.52) Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54) Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur) Surat ke-55, 78 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)

DLA

padahal keduanya bertemu. jangan kamu kurangkan Miizaan.13) Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin kal fakh-khoor.6) Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan.(55.(55.(55.(55.(55.9) Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.(55.Tafsir Al Sulthan Ar Rahmaan.(55. (55.(55. (55.(55.(55.1) Ajarkan bacaan.17) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.7) Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan.11) Dan biji-biji yang mempunyai kulit.4) Matahari dan Bulan dengan hitungan.3) Ajar dia pembuktian.(55.20) DLA .8) Dirikanlah Miizaan dengan Adil.(55.2) Ciptakan manusia.(55.14) Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.15) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. dan wangi-wangian.5) Dan Bintang dan Pohon bersujud.19) Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.18) Dia alirkan dua laut.(55.16) Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.(55.(55.10) Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.(55.(55.12) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

28) Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi.(55.34) Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun.(55.(55.(55.(55.(55.(55.29) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.33) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.32) Hai masyarakat Jinn dan Manusia.(55.35) DLA .Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55. (55.26) Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam. setiap hari Dia dalam kesibukan.(55. jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi. tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.30) Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan.(55.21) Keluar dari keduanya mutiara dan marjan.25) Seiap siapa atasnya akan binasa.24) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.23) Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam. maka tembusilah.22) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.(55.27) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.31) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

(55.38) Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.39) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.44) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.49) Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir. ada dua surga.(55. lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.48) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.45) Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya.40) Dikenali orang berdosa dari tanda mereka.50) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.47) Yang mempunyai buah-buahan.(55.43) Mereka bergilir antara neraka dan air panas.46) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.51) DLA .37) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.42) Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.41) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55. maka jadilah dia merah seperti mawar merah dan keladak minyak.(55.(55.(55.(55.(55.(55.(55.36) Maka ketika belah Langit.

62) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.60) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.55) Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan.53) Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat.(55.(55.54) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.52) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.65) Pada keduanya ada mata air yang memancar.(55.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.63) Keduanya hijau tua. (55.56) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.(55.67) DLA .(55.64) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.61) Selain dari keduanya ada dua surga lagi.(55.(55.58) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. (55.57) Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.(55.66) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.59) Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.

(55.(55. (55. 96 Ayat DLA .(55.(55.(55.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima.Surat Al-Waaqi’ah (tempat-tempat bintang) Surat ke-56.74) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.70) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.75) Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat. (55.68) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.72) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.78) 56.(55.77) Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam.73) Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.71) Harem yang tersimpan di dalam Khiyam.69) Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.76) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

(56.15) Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan.(56.22) Seperti mutiara yang tersimpan.23) DLA .(56.7) Maka penghuni kanan.1) Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.(56. ceret dan piala dari mata air.8) Dan penghuni kiri.(56.10) Itulah mereka orang yang didekatkan.(56.(56.16) Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(56. apa itu penghuni kiri.3) Ketika diguncang bumi dengan guncangan.2) Yang merendahkan yang meninggikan. apa itu penghuni kanan.(56.(56.(56.20) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.13) Dan sedikit dari orang-orang yang akhir.(56.(56.(56.19) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.9) Dan orang-orang terdahulu.(56.(56.(56.17) Dengan membawa gelas.11) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).18) Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk.(56.(56.4) Dan dihancurkan gunung sehancurnya.(56.0) Ketika jatuh waqi’ah.(56. orang yang didahulukan.21) Dan Harem bermata.(56.6) Maka jadilah kamu tiga pasang.12) Rombongan terbesar dari orang-orang yang pertama.14) Di atas Surur yang bersulam.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(56.5) Maka adalah ia debu beterbangan.(56.

(56.(56.(56.24) Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa. apa itu penghuni kanan .(56.36) Dalam keadaan asli sebaya. Salam.44) Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.(56.37) Untuk penghuni kanan. kami kehendaki mereka dengan kehendak.(56.26) Penghuni kanan.(56.35) Maka kami jadikan mereka gadis.(56.(56.25) Melainkan perkataan Salam.32) Tidak terputus dan tidak terlarang. (56.(56.(56.34) Sesungguhnya kami.(56.30) Dan air yang tercurah.27) Di dalam Sidrin Makhdud.41) Di dalam angin panas dan air panas.(56.40) Penduduk kiri.45) DLA .(56. apa itu penduduk kiri.28) Dan pohon pisang yang bersusun.(56.33) Dan hamparan ditinggikan.31) Dan buahan yang banyak.39) Rombongan besar dari orang-orang yang akhir.29) Dan teduh yang berganda.(56.(56.(56.38) Rombongan besar dari orang-orang yang pertama.(56.Tafsir Al Sulthan Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.(56.43) Tidak sejuk dan tidak berbeda.42) Dan teduh dari asap hitam.(56.

maka mengapa tidak kamu membenarkan.(56.61) DLA . (56.56) Kami menciptakan kamu.Tafsir Al Sulthan Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang.(56. dan tidaklah kami dapat dikalahkan.(56.(56. telah ukurkan antara kamu kematian.(56. (56.59) Kami.(56.(56.51) ”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.53) ”Maka akan meminum atasnya dari air panas”.55) Inilah hidangan mereka pada hari peraturan.(56.50) ”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orangorang pendusta”.(56.48) Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orangorang akhir”.52) ”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.49) ”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”.54) ”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”.47) ”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.60) Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui.(56.(56.(56.46) Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”.(56.57) Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan.(56.58) Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.

(56.76) Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda. (56.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama.72) Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir.75) Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.74) Maka tidak demikian.(56.(56.62) Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam. maka mengapa kamu tidak bersyukur.(56.73) Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.(56. maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan. (56.63) Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya.65) ”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.64) Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita.(56.70) Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan. Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang.(56.66) ”Bahkan kami terhampa”.(56.(56.68) Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.(56.77) DLA .67) Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum. (56.(56. (56.(56.69) Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin.71) Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya.

(56. (56.(56.90) Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.(56.(56. (56.80) Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini.78) Tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan.(56. mengapa tidak.91) Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa.95) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Rabb mu.89) Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.93) Dan masuk jahim.(56.(56.79) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta. (56.(56.83) Dan kamu ketika itu melihat.(56.Tafsir Al Sulthan Di dalam tulisan yang terpelihara. (56.92) Maka suguhan dari air yang panas.(56.85) Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba.(56.86) Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar.88) Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa (ni’mat).87) Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang dihampirkan.(56.(56.(56.82) Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.96) DLA .94) Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap. tetapi kamu tidak melihat.81) Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu.(56.84) Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu.

dan Yang Zhahir dan Yang Bathin. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(57.(57.3) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari. kemudian Dia berada atas ’Arsy.4) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(57.2) Dia Yang Pertama dan Yang Akhir.Tafsir Al Sulthan 57.Surat Al-Hadid (Besi) Surat ke-57. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.5) DLA . Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(57. dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(57.(57. dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.1) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi.

10) Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu.7) Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu. dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. (57.11) Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat. yaitu surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang.(57. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. jika kamu orang yang beriman. Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda. bagi mereka ganjaran yang menyolok.8) Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti. dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufurRahiim.(57.(57. maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya. Itu dia Kemenangan yang panjang” .6) Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya.12) DLA . padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.(57.(57.9) Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus.(57. untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur. berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini.

dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”. sehingga datang urusan Allah. supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”.14) “Oleh karena itu pada hari ini. berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka. dan untuk mereka ganjaran yang berbeda.(57. dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab. sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti.Tafsir Al Sulthan Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orangorang beriman:”Tunggulah kami.(57. tetapi kamu telah binasakan diridiri kamu dan kamu menunggu dan ragu-ragu.(57.17) Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini.(57.15) Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah.(57. dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu.16) Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya. tempat kamu ialah api. tidak diterima tebusan dari kamu. mereka orang-orang yang cerdas dan orang DLA .13) Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”.18) Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. lalu kesat qalbu-qalbu mereka. dan carilah Nuur”. Mereka jawab: “Betul. baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan. dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah. dan kamu ditipu oleh cita-cita. (57. itulah mereka. Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin. dan tidak juga dari orang-orang kafir. dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq.

dan berbanyak dalam harta dan anak.(57.(57. sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah. bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka.(57.24) Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang yang angkuh sombong. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. itulah mereka penduduk jahiim.23) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh mansia bakhil. dan tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu.(57.(57.21) Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya. seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya.19) Ketahuilah. dan pengembalian dari Allah.Tafsir Al Sulthan yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka. padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia. supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi.20) Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan DLA . Dan di akhirat ada azab yang sangat. maka sesungguhnya Allah Dia GhaniyyulHamiid.(57. sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu. kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu.22) Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami. yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Dan siapa berpaling. dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu . kemudian ia jadi hancur. dan kesukaan.

29) 58. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia kembalikan kamu.27) (74) Hai orang-orang yang beriman !. dan pengaturan. imanilah rahasia rasul-Nya. dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah.28) Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu dari kelebihan Allah. niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya.Surat Al-Mujadilah (Wanita Yang Membantah) DLA .26) Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq. dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab. maka mereka tidak memeliharanya dengan patut rabban. tekunilah Allah. sesunggunya Allah Qowiiyyun ’Aziiz. melainkan mengharap kesukaan Allah.(57. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.25) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah.(57. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (57.Tidak kami wajibkan atas mereka.Tafsir Al Sulthan rasul-Nya dalam ghaib. (57. dan kami iringi dengan ‘Isa anak Maryam. dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya.(57.

maka memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya bercampur. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghina. Dan Allah mendengar omongan kamu berdua.0) Sungguh Allah mendengar yang membantahmu dalam suaminya dan ia mengadu kepada Allah.3) Maka siapa tidak dapat hendaklah ia puasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur. Dan Allah Menyaksikan atas tiap sesuatu.(58. Itu bagi kamu sebagai nasehat dengannya.1) Orang-orang yang menzhiharkan dari kamu dari An-Nisa’ mereka. Itu untuk orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. dihinakan seperti dihinakan orang-orang yang dari sebelum mereka. kemudian mereka tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. dan untuk orang kafir azab yang pedih. dan mereka telah lupa dia.(58.(58. maka Dia kabarkan kepada mereka rahasia apa yang mereka telah kerjakan. Allah telah kumpulkan dia.(58. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (58. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat. hendaklah memberi makan 60 orang miskin. dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat bukti. Dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan mungkar dari perkataan wazuuroo. Dan itulah batas-batas Allah. (58.4) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka.6) DLA . tidak mereka ibu-ibu mereka. Maka siapa tidak kuat (puasa). Dan sesungguhnya Allah sungguh Penghapus Pengampun.5) Pada hari Allah bangkitkan mereka semuanya.(58.Tafsir Al Sulthan Surat ke-58.2) Dan orang-orang yang menzhiharkan dari An-Nisa’ mereka.

hendaklah kamu luaskan. tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti. untuk utusan.(58.7) Apa belum engkau lihat kepada orang yang dilarang dari berbisik (mengirim SMS). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui karakter tiap sesuatu. kemudian mereka kembali (mengirim SMS) untuk apa-apa yang dilarang darinya.8) (75) Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu berbisik.(58. dan atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman.(58. niscaya Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orangDLA . Cukup bagi mereka itu Jahannam. Dan apabila mereka datang kepada mu. maka janganlah kamu berbisik untuk dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul.Tafsir Al Sulthan Apa belum engkau lihat bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ?. mereka beri hormat kepadamu dengan apa yang belum Allah hormati mu dengannya.(58. maka hendaklah kamu bangun. padahal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun. dan tidak 5 melainkan Dia yang ke-6 mereka. Tidak ada dari bisikan 3 orang melainkan Dia yang ke-4 mereka. sebagai sejelek-jelek tempat kembali. niscaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu. melainkan dengan izin Allah.10) (76) Hai orang-orang yang beriman. apabila dikatakan kepada kamu dalam majelis-majelis: “Luaskanlah”. dan mereka membisikkan dosa dan permusuhan dan ma’siat . dan berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan .9) Sesungguhnya bisikan itu dari Setan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman. mereka akan masuk padanya. Dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka:”Mengapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan ?”. dan apabila dikatakan: “Berdirilah”. Kemudian Dia akan kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan pada hari Qiyaamah. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada.

16) Tidak akan melepaskan dari mereka.(58. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. padahal mereka mengetahui.18) DLA . (58.Tafsir Al Sulthan orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. tetapi jika kamu tidak dapat. Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu.12) Apakah kamu takut (miskin) lantaran mengeluarkan sedekah sebelum bisikan kamu ¿. dan patuhlah kepada Allah dan RasulNya. lalu mereka halangi dari jalan Allah. dan mereka sangka bahwa mereka berada pada suatu keadaan. Itulah mereka penduduk api. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orangorang pendusta.(58. oleh karena itu bagi mereka azab yang menghina.(58. dan (kamu) tidak dari mereka.(58. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. mereka padanya akan kekal. Dan mereka bersumpah atas dusta.(58. sesungguhnya mereka. maka mereka akan bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. dan Allah telah maafkan atas kamu. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.14) Allah telah sediakan bagi mereka satu azab yang keras.17) Hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua.11) (77) Hai orang-orang yang beriman. jelek apa yang ada mereka kerjakan. harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun. Mereka bukan dari kamu.13) Apa tidak engkau lihat kepada orang-orang yang menjadikan kawan orang yang Allah marah atasnya. maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik (bayar pulsa).15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan.(58.(58. apabila kamu hendak berbisikan kepada Rasul.

Tafsir Al Sulthan Setan telah berkuasa atas mereka.(58. sesungguhnya Allah Qowiyyun ’Aziiz. dan mereka ridha kepada-Nya. walau adalah mereka bapak-bapak mereka. itulah mereka di dalam orang-orang yang sangat hina.21) Engkau tidak akan dapati kaum yang mengimani karakter Allah dan hari akhir tunjukkan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya.20) Allah telah tentukan bahwa: ”Aku dan utusan-utusan Ku akan menang”. lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah.19) Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan rasulNya. partai Allah. mereka orang-orang yang menang. Itulah mereka Partai Setan.22) DLA . Itulah mereka Partai Allah. Itulah mereka yang Dia telah tulis di dalam qalbu-qalbu mereka Iman. dan Dia akan masukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya aliran-aliran air. (58. atau keluarga mereka. ketahuilah bahwa partai-partai setan mereka orang-orang yang rugi. Allah ridha kepada mereka. Ketahuilah. dan kuatkan mereka dengan karakter Ruuh dari-Nya. mereka kekal padanya. atau anak-anak mereka atau saudarasaudara mereka.(58.(58.

Mereka binasakan rumah-rumah mereka. Kamu tidak sangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan hindarkan mereka dari Allah. sedang bagi mereka di akhirat azab api. dan Dia masukkan ketakutan dalam Qalbu mereka. dan Dia Al ‘Aziizul Hakiim.2) Dan kalau tidak karena Allah telah wajibkan atas mereka pengusiran itu.(59. niscaya Dia akan azab mereka di dunia.3) DLA .(59.1) Dia Yang keluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama.Tafsir Al Sulthan 59. dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang yang berpendirian teguh.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. tetapi Allah datangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka.(59. hai uulul Abshor (orang yang mempunyai pemandangan).Surat AL-Hasyar (pengusiran) Surat ke-59.(59. Maka ambilah ibarat. 24 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.

7) (Yaitu) bagi faqir-faqir yang berhijrah yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. mereka orang yang benar.(59. dan berbaktilah kepada Allah. tetapi Allah beri kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki. dan beriman sebelum mereka. itulah mereka. dan kamu biarkan dia berdiri atas batang-batangnya.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan rasulNya. maka bukanlah kamu memburu dia dengan kuda dan tidak dengan unta. dan dari harta-harta mereka.(59. walau ada pada mereka kepayahan. dan apa-apa yang ia larang kamu maka jauhilah. maka adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan anak jalannan yang putus belanja.4) Apa saja yang kamu potong dari pohon kurma. Dan siapa diselamatkan dia dari kebakhilan dirinya. mereka menuntut kelebihan dari Allah dan kesukaan. maka ambillah. mereka orang-orang yang menang. maka itulah mereka. maka sesungguhnyha Allah keras pembalasan-Nya.(59.(59.(59. kasih kepada orang yang berhijrah kepada mereka. dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(59. supaya ia tidak jadi barang edaran antara orang-orang yang kaya dari kamu. dan tidak mereka dapati kedengkian di dalam dada mereka tentang apa-apa yang diberikan kepada mereka.9) DLA . dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya.5) Dan apa-apa yang Allah serahkan kepada rasul-Nya dari (harta) mereka. dan mereka utamakan (mereka itu) atas diri-diri mereka. sesungguhnya Allah keras pembalasan.6) Apa-apa yang Allah berikan kepada rasul-Nya. dari (harta) penduduk desa. maka adalah dengan izin Allah.8) Dan orang-orang yang (menang) menduduki tempat itu. karena Allah hendak merendahkan orangorang yang meliwati batas. dan siapa memusuhi Allah.

engkau sangka mereka bersatu.11) Jika mereka diusir keluar.(59. ia berkata: ”Aku memerdekakan diri dari mu. mereka ini tidak akan menolong mereka itu.16) DLA . dan jika mereka itu diperangi. sesungguhnya kami akan menolong kamu”. yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab. setelah kufur.(59.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata: ”Rabbi. Padahal Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu orang-orang yang berdusta. : ”Jika kamu diusir keluar. (59. sesungguhnya kami akan keluar bersama kamu.(59.12) Sesungguhnya kamu lebih keras di dada-dada mereka dari Allah. yang telah rasakan akibat jelek bagi pekerjaan mereka. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang fasiq. tetapi di desa-desa yang telah dibentengi atau dari belakang pagar.13) Mereka tidak akan memerangi kamu dengan berhadapan. dan jangan Engkau jadikan kedengkian di dalam qalbu kami terhadap orang yang beriman hai Rabb kami. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. (59. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. dan jika kamu diperangi. ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman.14) Seperti orang-orang yang sedikit dahulu dari mereka. mereka ini tidak akan keluar bersama mereka itu.15) Seperti setan ketika berkata.(59.10) Apa belum engkau lihat kepada orang yang munafiq. dan kami tidak akan sekali-kali tunduk kepada siapapun tentang (menyusahkan) kamu. tetapi qalbuqalbu mereka pecah belah. sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. kepada manusia: ”Kufurlah”. dan jika mereka ini menolong mereka itu niscaya mereka ini (lari) membalikkan belakang. sesungguhnya Engkau Ra-uufun-Rahiim. karena permusuhan di antara mereka sendiri bersangatan. kemudian mereka itu tidak akan ditolong.(59.

(59.21) Dia Allah.(59. Raja Yang Agung.23) Dia Allah Pencipta.19) Tidak sama penghuni api dan penghuni surga. sungguh engkau lihat dia khusyuk terpecah dari takut kepada Allah. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim.(59.Tafsir Al Sulthan Maka adalah akibat keduanya itu.18) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. itulah mereka.17) (78) Hai orang-orang yang beriman. Yang Melengkapi. Subhaana Allah dari hal apa yang mereka sekutukan. (59. (59.20) Kalau kami turunkan Bacaan ini atas gunung.(59. maka Dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka. berbaktilah kepada Allah. Kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Hadir. Dia Ar Rahmaanir Rahiim. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(59. Dan hendaklah diri memperhatikan apa yang ia akan sediakan untuk besok. Penghuni surga mereka orang yang menang. Yang Mensejahterakan Yang Berpendirian Teguh. Mutakabbir. Al-‘Aziizul Jabbaar. Dan seperti itu kami buat perumpamaannya untuk manusia agar mereka berfikir. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Bergerak kepada-Nya apa-apa yang di langit dan bumi.(59.24) DLA . bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. dan Dia Al-Aziizul Hakiim.22) Dia Allah. mereka orang-orang yang fasiq. Yang Memerdekakan Yang Membentuk.

Tafsir Al Sulthan DLA .

karena kamu mengimani karakter Allah Rabb kamu. jangan kamu mengambil musuh Ku dan musuh kamu pengurus yang kamu sampaikan kabar kepada mereka dengan karakter persahabatan.2) Tidak akan bermanfa’at bagi kamu kerabat kamu (arhamukum) dan tidak anak-anak kamu pada hari qiyaamah. Kami mengkufuri karakter kamu.(60. mereka adalah bagi kamu musuh. Dia akan memutuskan antara kamu. Dan telah nyata antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selamanya. hingga kamu mengimani karakter Allah DLA .Surat Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) Surat ke-60. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ”Sesungguhnya kami memerdekakan diri dari kamu.1) Jika mereka menangkap kamu.0) (79) Hai orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan 60. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Jika adalah kamu keluar berjuang di jalan mencari kesukaan Ku. kamu (harus) merahasiakan kepada mereka dengan karakter persahabatan. dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah.3) Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Mereka mengusir rasul dan diri kamu. Dan Aku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan. 13 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dan siapa melakukannya dari kamu maka sungguh dia lupa pada jalan yang sama.(60. Dan sungguh mereka telah mengkufuri karakter apa-apa yang datang kepada kamu dari yang lengkap. Dan mereka ulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan jahat dan mereka menginginkan kalau kamu jadi kafir.(60.(60.

(60. dan kepada Mu tempat kembali”. maka itulah mereka.7) Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu bahwa kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka.(60.9) (80) Hai orang-orang yang beriman. Dan tidak mengapa atas kamu bahwa kamu menikahi mereka apabila kamu beri kepada DLA . (60. Allah lebih mengetahui karakter iman mereka. sesungguhnya Engkau. Maka jika kamu ketahui mereka beriman. Dan ampunkanlah kami wahai Rabb kami. maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniiyyul-Hamiid. Dan siapa jadikan mereka sahabat.Tafsir Al Sulthan semata.5) Sungguh adalah bagi kamu pada mereka uswatun hasanah untuk orang yang ada berharap Allah dan hari akhir.4) “Rabb kami. maka ujilah mereka.6) Mudah-mudahan Allah jadikan antara kamu dan antara orangorang yang kamu musuhi dari mereka persahabatan (mawaddah). tetapi aku tidak bisa mendapatkan untuk mu apapun dari Allah”. Dan siapa berpaling. mereka orang-orang yang zalim. ”Rabb kami atas Mu kami bertawakal dan kepada Mu kami bertobat. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. apabila datang kepada kamu mu’minat berhijrah.”. Dan Allah Ghafuurur Rahiim.(60. Engkau Al-‘Aziizul Hakiim” . maka jangan kamu kembalikan mereka kepada kafir-kafir.(60. Tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka.8) Tidak lain melainkan Allah larang kamu jadikan sahabat orang yang memerangi kamu di dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu dan membantu atas mengeluarkan kamu. jangan Engkau jadikan kami fitnah untuk orangorang yang kafir. Dan berilah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan.(60. kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya: ”Sesungguhnya aku akan minta ampun bagimu. Dan Allah Qadiir.

Sungguh mereka itu telah putus asa daripada akhirat sebagaimana putus asa orangorang kafir dari ahli kubur. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.12) (81) Hai orang-orang yang beriman. lalu dapat kamu menaklukkannya.Tafsir Al Sulthan mereka maskawin mereka. maka terimalah perjanjian mereka. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu mengimani karakter-Nya. Dan jika siapa-siapa dari isteri-isteri kamu luput dari kamu (pergi) kepada kafir-kafir.Dia putuskan antara kamu. maka hendaklah kamu beri kepada orang-orang yang isteriisterinya pergi itu sebanyak yang mereka belanjakan.13) DLA . Dan Allah ‘Alimun-Hakiim.(60. dan tidak akan mencuri. (60. jika datang kepada mu mu’minat bermubayah. dan mintakanlah ampun bagi mereka kepada Allah.11) Hai Nabi. dan tidak akan mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dan tidak akan mendurhaka kepada mu di dalam perkara yang baik. dan mintalah apa yang kamu telah belanjakan dan biarkanlah mereka minta apa yang mereka telah belanjakan. dan jangan kamu tahan perikatan dengan perempuan-perempuan kafir. dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. bahwa mereka tidak akan sekutukan apapaun dengan karakter Allah. Itu putusan Allah untuk kamu.(60. dan tidak akan berzina.(60.10). jangan kamu jadikan sahabat satu kaum yang Allah murka atas mereka.

mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61. mengapa kamu menyakiti aku.1) (82) Hai orang-orang yang beriman !.3) Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh. DLA . Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim.Tafsir Al Sulthan 61.Surat Ash-Shof (Berbaris) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61.(61. karena kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61. padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Maka ketika mereka berpaling.4) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka. (61.2) Menyolok kemurkaan di sisi Allah.

(61. walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61. mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”.10) Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. maukah aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61. (61. Itu untuk kamu baik untuk kamu. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti.5) Dan ketika berkata ‘Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Itu kemenganan yang panjang. walau tidak disuka oleh orang yang kafir. untuk membukanya atas peraturan setiapnya. namanya Ahmad”. padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya.8) Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap. dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat.6). Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadangadakan dusta atas Allah.(61.7) Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka. jika kamu mengetahui.Tafsir Al Sulthan Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61.12) DLA . padahal dia diseru kepada Keselamatan ?. dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku.(61.9) (83) Hai orang-orang yang beriman !.(61.11) Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin.

(61.1) Dia Yang membangkitkan di dalam golongan yang ummi seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka DLA . Al-Aziizul Hakiim (62. Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”.Tafsir Al Sulthan Dan yang lain yang kamu sukai dia. dan kufur sebagian. Maka beriman sebagian dari Bani Israel. ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. seperti apa telah berkata ‘Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”.13) (85) Hai orang-orang yang beriman !. jadilah penolong-penolong Allah. 11 ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (62.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.Surat Al-Jumu’ah (Hari Jum’at) Surat ke-62. Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat).14) 62. Dan gembirakanlah orangorang yang beriman (61. Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka. Malikil Quddus.

kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengeahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Lalu Dia kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan. apabila dipanggil kepada sholat dari hari jum’at.6) Dan tidak mereka bercita-cita mati selamanya karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. (62. (62. maka berusahalah kepada mengingat Allah. dan carilah sebagaian dari Fadhlu Allah. maka bertebaranlah di Bumi.2) Dan yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. maka bercita-citalah mati jika kamu orang-orang yang benar (62.Tafsir Al Sulthan ayat-ayat-Nya.3) Itu Fadhlu Allah. (62. dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan (62.10) DLA . Dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim. dan tinggalkan jual beli. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu mengetahui (62.8) (85) Hai orang-orang yang beriman !. seperti perumpamaan keledai yang memikul peralatan.9) Maka apabila selesai sholat. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim.5) Katakanlah :”Hai orang-orang yang Yahudi. dan Allah mempunyai Fadhlu Yang Panjang (62.7) Katakanlah:”Jika mati yang kamu lari darinya. dan mensucikan mereka dan memberi tahu mereka Kitab dan Hikmah. jika kamu sangka bahwa kamu saja pengurus untuk Allah dari selain manusia. maka sesungguhnya dia akan menemui kamu. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. (62.4) Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian mereka tidak memikulnya. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (62. padahal sesungguhnya adalah dari sebelum itu mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata.

11).0) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kegembiraan. mereka berkerumun kepadanya dan mereka tinggalkan mu berdiri. 11 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63. Dan Allah sebaik-baik Pemberi rizki (62.Surat Al-Munafiqun Surat ke-63. 63. Katakanlah: ”Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dari kegembiraan dan dari perdagangan.

Tiap teriakan atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63. maka di metrai atas Qalbu mereka. menakjubkan mu badanbadan mereka. mereka palingkan kepalakepala mereka.(63. engkau dengarkan perkataan mereka. kemudian mereka kufur.6) Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”. kemana mereka dipalingkan ? (63. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi DLA . Dan jika mereka berkata. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan.5) Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka. (63. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. tetapi orang munafik tidak mengerti (63. mereka kira untuk membahayakan mereka. Mereka itu musuh negara. maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka.3) Dan apabila engkau lihat mereka. Allah telah kutuk mereka. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau rasul-Nya.2) Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya. dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63. mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau rasul Allah”. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi. Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63.7) Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah. maka mereka menghalangi dari jalan Allah.1) Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perlindungan.Tafsir Al Sulthan Ketika datang kepada mu orang-orang munafik. maka mereka tidak mengerti. niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”.4) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”.

lalu ia berkata: “Rabbi.8) (86) Hai orang-orang yang beriman!.11) DLA .9) Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu. (63. maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”. maka itulah mereka. tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63. mereka orangorang yang rugi.10) Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya. (63. kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat. janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. (63. dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Rasulnya dan bagi orang beriman. Siapa yang berbuat itu.

0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Katakan: ”Bahkan demi Rabbmu.Surat At-Taghabun Surat ke-64.4) Apa belum datang kepada kamu kabar orang-orang yang kafir dari sebelum kamu ?. dan Allah Ghaniiyyun Hamiid (64.3) Dia Mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi. 18 Ayat (Terbuka Kecurangan) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (64. dan Dia Mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu nyatakan. Padahal Allah mencukupi tidak memerlukan. Maka mereka kufur dan berpaling. dan kepada-Nya tempat kembali (64.Tafsir Al Sulthan 64.6) Menyangka orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mereka akan dibangkitkan.5) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti. maka tepat bentuk-bentuk kamu. sungguh DLA . Dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.2) Dia Menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap. maka sebagian dari kamu kafir dan sebagian dari kamu beriman. dan bagi mereka azab yang pedih (64. lalu mereka berkata: ”Apakah makhluk cerdas perlu memberi pengenalan kepada kami”. dan Dia membentuk kamu. (64. Kepunyaan-Nya Kerajaan dan kepunyaan-Nya Hamdu.(64. Maka mereka rasakan akibat urusan mereka. Dan Allah Mengetahui rahasia yang dimiliki Shudur. (64.1) Dia Yang menciptakan kamu.

15) DLA . Dan jika kamu maafkan dan kamu berlapang dada. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.12) Allah. (64.13) (87) Hai orang-orang yang beriman !. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Maka jika kamu berpaling. dan sejelek-jelek tempat kembali (64. Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan mengerjakan pekerjaan baik. Dan siapa mengimani rahasia Allah.14). dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan (64. dan akan dimasukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan Allah Maha Mengetahui rahasia tiap sesuatu.10) Tidak musibah dari musibah-musibah. Dan itu atas Allah adalah mudah (64. Dia beri petunjuk Qalbunya. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. kemudian sungguh dikabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan kamu akan dibangkitkan.8) Pada hari akan dikumpulkan kamu untuk hari berkumpul. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman (64. mereka kekal padanya.11) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Utusan. akan dihapus darinya kesalahannya. itulah mereka penduduk api.7) Maka imanilah rahasia Allah dan Rasul-Nya. mereka kekal padanya selamanya. dan mengampuni.9) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami. dan Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang (64. maka sesungguhnya tidak atas utusan kami melainkan menyampaikan dengan nyata (64. Itu kemenangan yang panjang (64. melainkan dengan izin Allah. dan Nuur Yang kami turunkan. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Itu hari terbuka kecurangan. sesungguhnya sebagian dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu.(64.

17) Dia Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. apa yang kamu sanggupi. dan Allah Syakuurun Haliim (64. maka itulah mereka. Dan belanjakanlah yang baik untuk diri-diri kamu. mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.Tafsir Al Sulthan Maka tekunilah Allah. dan patuhlah. Al ‘Aziizul Hakiim (64. (64. Dan siapa dipelihara dari kekikiran dirinya.18) DLA . Dia melipatgandakan untuk kamu.16) Jika kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang tepat (bagus). dan dengarlah.

Dan persaksikan dengan dua orang yang mempunyai keadilan dari kamu.0) Hai Nabi. dan siapa menekuni Allah. Dan dirikanlah persaksian karena Allah.4) DLA .Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Jika kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka tiga syahru. kecuali bahwa mereka mendatangkan kekejian yang nyata.1) Maka apabila telah datang waktu mereka. Dan siapa melanggar batas-batas Allah. Siapa adalah mengimani rahasia Allah dan hari akhir. Dia menjadikan baginya dari urusannya kemudahan.(65. maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang ma’ruf. maka thalaqlah mereka untuk ’iddah mereka.(65. dan jangan mereka keluar. Dia jadikan baginya jalan keluar. Itu untuk kamu pemberian nasehat dengannya. Dan siapa bertawakal atas Allah.Tafsir Al Sulthan 65. Sungguh Allah menjadikan untuk tiap sesuatu dengan ukuran. dan sungguh dia berbuat zalim kepada dirinya. Dan hitunglah ’iddah mereka. Dan wanita-wanita yang belum haid dan yang mempunyai kandungan waktu mereka bahwa mereka melahirkan kandungan mereka.(65. Dan siapa menekuni Allah. Dan tekunilah Allah Rabb kamu.2) Dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak mereka kira. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-Nya. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (65. maka Dia mencukupi dia.Surat Ath-Thalaq Surat ke-65.3) Dan wanita-wanita mereka berputus asa dari haid dari An-Nisa’ kamu. Itu batas-batas Allah. jika kamu menthalaq An-Nisa’.Tidak kamu mengetahui barangkali Allah mengadakan yang baru sesudah urusan itu.(65.

Sungguh Allah memberi rizki yang bagus untuknya.(65. Dan jika mereka mempunyai kandungan. maka akan menyusukan kepadanya yang lain. Dan siapa ditentukan atasnya rizkinya. Dia turunkan dia kepada kamu. Dan siapa mengimani rahasia Allah dan beramal baik.(65. mereka kekal padanya selama-lamanya. (Lewat) seorang utusan yang membacakan atas kamu ayatayat Allah yang membuktikan untuk mengeluarkan orangorang yang beriman dan beramal baik dari kegelapan kepada Nuur. Dia hilangkan darinya kesalah-kesalahannya. Dan siapa menekuni Allah.(65. Maka itu. maka beri belanja atas mereka hingga melahirkan kandungan mereka. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu.10). (65. Maka mereka merasakan akibat buruk urusannya. sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. tekunilah Allah.9) Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat.5) Tempatkanlah mereka dari mana kamu bertempat tinggal dari yang kamu dapati.11) DLA . Allah tidak memaksa suatu diri melainkan apa yang Dia beri kepadanya. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu menyempitkan atas mereka. Nanti Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan.(65. Dan jika kamu menemui kesulitan. maka membelanjakan dari apa yang diberi Allah kepadanya. dan Dia panjangkan baginya ganjaran.Tafsir Al Sulthan Itu urusan Allah.(65. hai uulul albab yang beriman !. maka berilah mereka upah mereka. dan adalah akibat urusannya kerugian (65. maka kami perhitungkan dia dengan perhitungan yang keras.6) Agar memberi nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasannya. Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan kami azab dia dengan azab yang mengerikan.7) Dan betapa banyak dari penduduk negeri sombong dari urusan Rabb nya dan utusan-Nya. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan ma’ruf.8).

maka ketika ia kabarkan karakternya.(66.4) DLA .(66. dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim. Maka ketika ia kabarkan karakternya.(66.(66.Surat At-Tahrim (Mengharamkan) Surat ke-66. ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”. dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya. Dan sesungguhnya Allah meliput rahasia tiap sesuatu dengan ilmu. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” .0) Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu.1) Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu.(66.Tafsir Al Sulthan Allah Yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. diturunkan urusan antara mereka. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong. karena Allah pengurus kamu.2) Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian. (65. untuk kamu ketahui bahwa Allah berkuasa atas tiap sesuatu.3) Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya. Dan Allah Ghafuurur Rahiim.12) 66.

(66.(66.7) (89) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu membela diri pada hari ini.(66. maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah. Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka. yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi. Mudah-mudahan Rabb kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.9) Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih. dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan DLA .Tafsir Al Sulthan Jika dia ceraikan kamu. Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu. dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga.6) Hai orang-orang yang kafir. peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu. bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa.10) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman.(66. dan berlaku ghilazhlah atas mereka. atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah.5) (88) Hai orang-orang yang beriman. mereka katakan: ”Rabb kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”.8) Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik. bisa jadi Rabbnya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat.(66. pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya.(66.

Surat Al-Mulku (Kerajaan) Surat ke-67.12) 67. dan Dia Al ’Aziizul Ghafuur.(66.0) Maha Melindungi Yang di tangan-Nya Kerajaan. DLA .11) Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya. tujuh bertingkat-tingkat. (66.(67. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Yang Menciptakan Langit. lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Rabbnya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at. Tidak dapat engkau lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu dari yang tidak beres. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.1) Yang Menciptakan kehidupan dan kematian.(67.(67. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.Tafsir Al Sulthan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.

(67.(67. dan kami sediakan untuk mereka azab sa’ir.11) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib.(67. telah datang kepada kami seorang pengancam.12) Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah dia.8) Mereka jawab: “Betul.(67. niscaya tidak kami dalam penghuni sa’ir.Tafsir Al Sulthan Maka ulangkanlah pemandangan. penunggunya berkata kepada mereka: “Tidakkah datang kepada mu seorang pengancam?”.3) Kemudian ulangkanlah pemandangan dua kali.9) Dan mereka berkata:”Jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menarik perhatian.5) Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka azab jahannam dan sejelek-jelek empat kembali.(67.(67.10) Yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka maka kecelakaan bagi penghuni sa’ir. niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah dan dia hampa.(67. mereka akan dengar suara yang bengis dan dia mendidih. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(67.dan kami jadikan dia lontaran terhadap setansetan. (67.6) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya.7) Hampir ia ceraikan sendi lantaran marah. adakah engkau lihat yang cacat? .4) Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita. Tiap kali dicampakkan kepadanya satu suku. lalu kami dustakan dan kami berkata: ”Allah tidak turunkan apa-apa kamu tidak lain melainkan di dalam kelupaan yang menyolok”.(67.(67.13) DLA .

24) DLA . dan makanlah dari rizkinya.16) Atau apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kerikil ?.22) Katakan: ”Dia Yang menghendaki kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. sedikit sekali kamu bersyukur. berbaris dan menyempit.(67.(67. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan dalam keadaan tertipu.14) Dia Yang telah menjadikan untuk kamu bumi dzulula.15) Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan membuat kamu ditelan Bumi maka tiba-tiba ia bergetar.(67. maka bagaimana ada kemurkaan-Ku.19) Atau siapa dia orang yang menjadi tentara bagi kamu untuk menolong kamu selain Ar-Rahman. Sesungguhnya Dia melihat karakter tiap sesuatu. tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman. maka kamu akan tahu bagaimana ancaman-Ku.20) Atau siapakah dia orang yang akan memberi rizki kepada kamu jika Dia tahan pemberian-Nya?.(67.(67.Tafsir Al Sulthan Apa tidak tahu siapa Yang Menciptakan itu.18) Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka. (67.(67. maka berjalanlah pada belikat-belikatnya. Tetapi mereka melewati batas di dalam kesombongan dan berpaling. dan kepada-Nya kamu dikumpulkan.17) Dan sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.(67.(67.21) Maka apakah orang yang berjalan meniarap atas wajahnya itu lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan beres atas shiroothol-mustaqiim.23) Katakan: ”Dia Yang Biarkan kamu di Bumi.(67. dan Dia AlLahiiful-Khabiir. (67. kepada-Nya tempat dikumpulkan.

(67.25) Katakan: ”Pengetahuannya hanyala di sisi Allah dan aku tidak lain melainkan seorang pengancam yang nyata”.(67. atau Dia beri pengaturan kepada kami. dan dikatakan: ”Ini yang pernah kamu minta”.Surat Al-Qalam (Gejala Alam) Surat ke-68. maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?”.26) Maka ketika mereka lihat ia dekat.29) Katakan: ”Berilah tahu kepada ku jika airmu mendalam. kami telah mengimani karakter-Nya. maka kamu akan ketahui siapa dia yang dalam kelupaan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah perjanjian itu jika kamu orang yang cerdas”.(67. 52 Ayat DLA . jadi jelek wajah-wajah mereka yang kafir. dan kepada-Nya lah kami bertawakal. (67.(67. jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama ku.28) Katakan: ”Dia Ar-Rahman. maka siapa yang bisa membawakan kepada mu air yang bermata?”.27) Katakan:”Berilah tahu kepada ku.30) 68.(67.

(68.(68.12) Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.3) Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang.6) Sesungguhnya Rabb mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya. (68. maka mereka akan berlaku longgar.13) Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.(68.14) Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.5) Siapa dari antara kamu yang gila.7) Maka jangan kamu ikuti para pendusta.(68.(68.2) Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.(68. (68.(68. dan Dia sangat mengeahui karakter orangorang yang mendapat pengenalan.15) Kami akan tandakan dia atas belalainya.(68.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.(68.9) Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.8) Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar.1) Tidak engkau dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai orang gila.4) Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat.(68.(68.11) Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.10) Pencela ke sana ke mari dengan ancaman.(68. (68.(68. Demi qalam dan apa-apa yang mereka tulis.16) Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang DLA .0) Nun. ia berkata: “Dongeng orang pertama”.

(68.(68.29) Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian.19) Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita. ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu.(68.27) Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”. sesungguhnya kita orang yang zalim”.(68.(68.24) Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan.23) ”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”.(68.26) Bahkan kita orang yang dihampakan.(68.28) Mereka berkata: ”Subhaana Rabb kita.30) Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita.21) ”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.31) Mudah-mudahan Rabb kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu.25) Maka ketika mereka lihat kebun itu.20) Maka ia berseru di waktu shubuh.17) Dan mereka tidak kecualikan.(68. sesungguhnya kepada Rabb kita. padahal mereka mampu.(68. sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.32) DLA . mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.Tafsir Al Sulthan yang punya kebon.(68.(68.(68.kita kembali”. padahal mereka sedang tidur.18) Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Rabb mu.(68.22) Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik. (68.(68. (68.

siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu.(68.(68.Tafsir Al Sulthan Seperti itu azab.36) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca . padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan. (68.41) Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud.(68. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu.34) Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.(68.(68. sesungguhnya perdayaan Ku mempunyai perencanaan. (68.(68. jika mereka orangorang yang benar.44) Dan aku ulur bagi mereka.33) Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun. Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.39) Tanyalah mereka.(68. tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.(68.43) Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini.37) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini.35) Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan. (68. tetapi mereka tidak berdaya.42) Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk.40) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu.45) DLA .38) Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah. di sisi Rabb mereka Taman penuh jasa (ni’mat).(68.(68. sedang mereka ditimpa kehinaan. yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?.

ketika mereka mendengar peringatan. lalu mereka tulis ?.48) Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa (ni’mat) dari Rabbnya.52) DLA .(68.(68. lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik. (68.50) Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka. niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela.49) Maka Rabbnya telah pilih dia.46) Atau ada di sisi mereka hal ghaib.Tafsir Al Sulthan Atau apakah engkau minta upah kepada mereka.47) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu. lalu mereka diberati dengan pembayaran.51) Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta. dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka. dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.(68.(68.(68.(68.

9) DLA .4) Maka adapun Tsamud maka telah dibinasakan mereka dengan suara keras.(69. Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya.(69.(69.6) Dia putarkan dia atas mereka tujuh malam delapan hari.(69.(69.0) Alhaqqoh.Surat Al-Haqqoh (Yang Pasti Datang) Surat ke-69.8) Dan telah datang kepada Fir’aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk mu’tafikat dengan sebab kesalahan.(69.1) Apa Alhaqqoh.2) Dan apa engkau tahu apa Alhaqqoh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka dibinasakan dengan angin shor-shor yang melampaui batas.(69.3) Tsamud dan ‘Aad telah dustakan Alqori’ah .5) Dan adapun ‘Aad.(69.(69.7) Maka adakah engkau lihat bagi mereka dari sisa ?.(69.Tafsir Al Sulthan 69.

11) Untuk kami jadikan dia peringatan untuk kamu.20) Maka ia di dalam kehidupan yang disukai.(69.(69.12) Maka apabila ditiup pada shuuri satu tiupan. dan dia pada hari itu lemah.15) Dan terbelah Langit. dengan sebab amal yang kamu telah sediakan di hari-hari yang lalu”.(69.25) ”dan aku tidak tahu perhitungan ku”.Tafsir Al Sulthan Maka mereka mendurhakai rasul Rabb mereka.(69. akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi sutratku”.16) Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ’Arsy Rabb mu di atas mereka pada hari itu delapan.23) “Makan dan minumlah kamu dengan gembira.21) Di surga yang tinggi.(69. lalu diremukkan keduanya satu remukan.18) Maka adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kanannya.(69.17) Pada hari itu kamu akan dihadapkan di dalam keadaan tidak tersembunyi dari kamu sesuatu yang tersembunyi.(69. kami bawa kamu dalam kapal.(69.13) Dan diangkat bumi dan gunung.(69.(69.(69.(69.24) Dan adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kirinya.(69. akan berkata: ”Marilah baca surat ku!”.(69.14) Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu.10) Sesungguhnya kami ketika naik air.(69. .19) ”Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan bertemu perhitunganku”. maka Dia siksa mereka dengan siksaan rabiyah.(69.26) DLA .22) Pemetikannya dekat. dan supaya dijaga dia oleh telinga yang mau menjaga.(69.

27) ”Harta ku tidak melepaskan dari ku”.37) Maka tidak demikian.(69.(69.32) Sesungguhnya dia adalah tidak mengimani rahasia Allah yang panjang.(69.38) Dan apa yang tidak kamu lihat.(69.33) Dan tidak ia gemarkan pada memberi makan orang miskin.(69.(69.30) Kemudian masukkan dia ke dalam jahim.(69.(69.31) Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta masukkan dia.(69.(69.34) Lantaran itu pada hari ini tidak ada baginya sahabat qarib di sini.Tafsir Al Sulthan ”Alangkah baiknya kalau (mati) itu pemberes”.40) Dan bukan ia perkataan tukang sya’ir sedikit tidak kamu percaya.36) Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdosa.41) Dan tidak dia perkataan tukang tenung.(69.35) Dan tidak ada makanan melainkan dari darah bercampur nanah.29) Ambillah dia lantas belenggu dia.28) Hilang dari ku alasanku”. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.(69. (69. (69. (69.(69.39) Sesungguhnya dia sungguh perkataan rasul yang berbeda. sedikit tidak kamu ingat.43) DLA .(69.42) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.

45) Kemudian kami akan potong darinya Alwatin.44) Niscaya kami ambil darinya dengan keras.(69. 44 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.2) Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.(69.3) Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50. (69.(70.Surat Al-Ma’arij (Tangga-tangga-naik) Surat ke-70.46) Maka tidak seorangpun daripada kamu dapat menghalangi daripadanya.49) Dan sesungguhnya ia satu penyesalan atas orang kafir.1) Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.50) Dan sesungguhnya dia Keyakinan yang lengkap.(70.(69.(69.(69.4) DLA .(69.47) Dan sesungguhnya dia sungguh satu peringatan untuk orang yang tekun.48) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dari kamu ada orang yang mendustakan.52) 70.(70. (70.(70.000 tahun.51) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia nama Rabb mu.(69.Tafsir Al Sulthan Dan jika ia memalsukan sebagian dari perkataan atas kami. (69.

(70.16) Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.(70. kemudian ia selamatkan dia.(70.8) Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu.15) Yang menanggalkan kulit kepala.(70.(70.(70.(70.14) Tidak demikian.(70.(70.21) Kecuali orang yang sholat.(70.18) Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.(70.22) Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan.5) Sesungguhnya mereka melihat dia jauh.17) Dan mengumpul dan menyimpan.10) Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka.9) Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya.19) Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.7) Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.(70.(70.11) Dan dengan isteri dan dan saudaranya.(70.Tafsir Al Sulthan Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.(70.13) Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya.20) Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.(70. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya.(70. sesungguhnya ia nyalaan.23) Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui.6) Tetapi kami melihat dia dekat.24) DLA .12) Dan keluarga yang melindunginya.(70.(70.(70.

26) Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka.29) Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela. (70.40) DLA . maka mereka orang yang meliwati batas.(70.33) Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara.32) Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka.(70. Aku bersumpah dengan Rabb masyriq dan maghrib.(70.Tafsir Al Sulthan Bagi yang meminta dan tidak mampu.(70.25) Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan.(70.36) Dari kanan dan kiri bersuku-suku.(70.31) Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka.(70. (70.30) Tetapi barang siapa lain dari itu. (70.(70.28) Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatankehormatan mereka.39) Maka tidak demikian.34) Itulah mereka di dalam surga yang berbeda.35) Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu. sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu. mereka khawatir.27) Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat dipercaya. sesungguhnya kami berkuasa.(70.(70.(70.(70.38) Tidak demikian.(70.37) Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa (ni’mat).

41) Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka.Surat Nuh (Nabi Nuh As) Surat ke-71.42) Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala.44) 71.43) Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan.(71. 28 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(70. Itu hari yang adalah dijjanjikan.0) DLA .(70. (70.Tafsir Al Sulthan Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.(70.

dan mereka berselimut dengan pakaian mereka dan berkekalan mereka dan mereka menyombong sangat.11) ”Dan Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak buah.(71. bahwa ancamlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.8) ”kemudian sesungguhnya aku telah terangkan bagi mereka dan aku telah rahasiakan sungguh bagi mereka”.13) DLA .12) ”Mengapa kamu tidak berharap kebesaran Allah”. dan Dia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan.(71.(71. apabila datang tidak dapat diundur jika kamu tahu”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya.(71. sesungguhnya aku seru kaum ku malam dan siang”.(71.5) “tetapi ajakan ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”.3) ”Niscaya Dia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu.(71.4) Ia berkata: ”Rabbi.(71. mereka sumbatkan jari mereka di telinga mereka. sesungguhnya Dia adalah Pengampun”.(71.9) ”Maka aku berkata: ”Mintalah ampun kepada Rabb kamu.(71.(71.6) ”dan sesungguhnya tiap kali aku seru mereka supaya Engkau beri ampun bagi mereka.7) ”kemudian sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”.(71. dan Dia akan adakan bagi kamu surga-surga dan Dia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”. sesungguhnya ajal dari Allah.10) ”Dia akan kirim langit atas kamu sungguh-sungguh” .(71.2) ”bahwa hendaklah kamu sembah Allah dan tekuni Dia dan patuh kepada ku”.(71.1) Ia berkata :”Hai kaumku sesungguhnya aku bagi kamu pengancam yang nyata”.

Tafsir Al Sulthan ”Padahal Dia telah ciptakan kamu beberapa giliran”.(71.(71.22) ”Dan mereka berkata: ”Jangan kamu tinggalkan sembahansembahan kamu.(71.23) ”Dan sesungguhnya mereka telah lupakan banyak. (71. lalu dimasukkan mereka ke api.17) “Kemudian Dia akan kembalikan kamu kepadanya.(71.15) Dan Dia jadikan bulan pada mereka Nuur dan menjadikan matahari sebagai pelita.(71.(71. maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah. dan jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan Suwa dan jangan Yaghuts dan Ya’uq dan Nasr”.27) DLA .14) “Apa tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat ?”.24) Lantaran dosa-dosa mereka.20) Berkata Nuh: ”Rabbi sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah baginya melainkan kerugian”.(71.16) ”Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh”. niscaya mereka lupakan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan melainkan yang berdosa yang sangat kufur”. tipu daya yang menyolok.(71. jangan Engkau tinggalkan di atas bumi ini.(71.25) Dan berkata Nuh: ”Rabbi.(71.26) ”Karena jika Engkau tinggalkan mereka.18) ”Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi jadi besar”.(71. dan Dia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh”. (71. ditenggelamkan mereka.19) ”Agar kamu jalani darinya jalan fijaja”.21) ”Dan mereka bikin tipu daya. dan jangan Engkau tambah orang-orang yang zalim melainkan kelupaan”.(71. dari orang-orang kafir seorangpun penduduk”.

Tafsir Al Sulthan

”Rabbi, tutuplah bagi ku dan bagi ibu-bapakku dan bagi orang yang masuk ke rumahku sebagai mu’min dan bagi mu’minin dan mu’minat, dan jangan Engkau tambah orang yang zalim melainkan kebinasaan .(71.28)

72.Surat Al-Jinn
(Jinn)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Surat ke-72, 28 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(72.0) Katakanlah: ”Diwahyukan kepadaku bahwa Nafarun dari jinn mendengarkan, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami mendengar Alquran yang ajaib”.(72.1) ”Yang mengenalkan kepada Jalan lurus, maka kami beriman kepadanya dan tidak kami menyekutukan rahasia Rabb kami dengan siapapun”.(72.2) ”Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak anak”.(72.3) ”Dan bahwa jiwa yang jahat dari antara kita pernah berkata atas Allah dengan meliwati batas”.(72.4) ”Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jinn tidak katakan dusta atas Allah”.(72.5) ”Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung dengan beberapa laki-laki dari jinn, maka mereka itu menambah kepada mereka ini meliwati batas”.(72.6) ”Dan bahwa ,mereka itu menyangka, sebagaimana kamu menyangka, bahwa Allah tidak bangkitkan seorangpun”.(72.7) ”Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api”. (72.8) ”Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat darinya untuk mendengar, maka sekarang, siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia”.(72.9)

”Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan”.(72.10)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan bahwasanya sebagian dari kita (jiwa) yang baik dan sebagian dari kita tidak demikian, adalah kita (mempunyai) beberapa jalan yang berlainan”.(72.11) ”Dan bahwasanya kami yakin bahwa kami tidak akan teluput dari Allah di bumi dan kami tidak akan terluput dari-Nya dengan lari”.(72.12) ”Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami percaya kepadanya, karena siapa beriman kepadanya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan.(72.13) ”Dan bahwa di antara kita yang muslimin dan di antara kita ada yang condong dari kebenaran, oleh sebab itu siapa jadi Muslimin, maka mereka telah pilih jalan yang lurus”.(72.14) ”Dan adapun mereka yang condong dari jalan yang benar, maka adalah mereka kayu bakaran bagi jahannam”.(72.15) Dan bahwa kalau mereka berdiri tegak di jalan, niscaya kami beri minum mereka air yang mewah.(72.16) Untuk kami beri percobaan kepada mereka pada itu dan barang siapa berpaling dari mengingat Rabbi-nya, niscaya Dia masukkan dia di dalam azab yang berat.(72.17) Dan bahwa anggota-anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru siapapun bersama Allah.(72.18) Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyembah-Nya, hampir-hampir mereka itu berkerumun untuk mengganggu dia. (72.19) Katakanlah: ”Tidak lain aku seru melainkan Rabbku dan tidak aku sekutukan dengan Dia siapapun”.(72.20) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak memiliki mudharat buat kamu dan tidak manfa’at”.(72.21) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun daripada Allah, dan aku tidak dapat selain daripadaNya tempat perlindungan”.(72.22)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Kecuali menyampaikan dari Allah dan Risalah-Nya, dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya api jahannam di dalam keadaan ia kekal padanya selamanya”.(72.23) Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan.(72.24) Katakanlah: ”Aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang diancamkan kepada kamu ataukah Rabbi ku jadikan baginya satu tempo yang panjang”.(72.25) Dia mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak terangkan atas keghaibannya kepada seorangpun.(72.26) Kecuali siapa yang Dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya Dia adakan di depan-Nya dan di belakang-Nya penjagaan. (72.27) Agar diketahui bagi-Nya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan Risalah Rabbi mereka, padahal pengetahuan-Nya meliputi apa-apa yang ada di sisi mereka dan Dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan.(72.28)

DLA

Tafsir Al Sulthan

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut) Surat ke-73, 20 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0) Hai orang yang berselimut.(73.1) Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2) Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3) Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32) Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5) Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6) Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7) Dan sebutlah nama Rabb mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8) Rabb Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9) Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10) Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa (ni’mat), dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11) Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim. (73.12) Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gununggunung tumpukan debu.(73.14) Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15) Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16) Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17) Langit akan terseret dengannya, adalah janji-Nya ditunaikan. (73.18) Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbinya.(73.19) Sesungguhnya Rabb mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)

DLA

Tafsir Al Sulthan

74.Surat Al-Muddats-tsir
(Rahasia Yang Tersembunyi) Surat ke-74, 56 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(74.0) Hai rahasia yang tersembunyi.(74.1) Berdiri dan ancamlah.(74.2) Dan Rabbmu maka semarakkan.(74.3) Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan.(74.4) Dan ma’siat hendaklah engkau jauhi.(74.5) Dan jangan engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak.(74.6) Dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar.(74.7) Maka apabila ditiup pada Naquur.(74.8) Maka di hari itu, hari yang payah.(74.9) Atas orang kafir tidak mudah.(74.10) Biarlah Aku sendiri bersama orang yang Aku ciptakan.(74.11) Dan Aku telah jadikan baginya harta yang banyak.(74.12) Dan anak buah yang hadir.(74.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Aku telah luaskan baginya sungguh keluasan.(74.14) Kemudian ia ingin sangat aku tambah.(74.15) Tidak demikian, sesungguhnya ia adalah menentang ayat-ayat kami.(74.16) Aku akan paksakan kepadanya satu kenaikan.(74.17) Sesungguhnya ia pikir-pikir dan ia tetapkan.(74.18) Maka dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.19) Kemudian dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.20) Kemudian ia pikir-pikir.(74.21) Kemudian ia masamkan mukanya dan ia kerutkan muka. (74.22) Kemudian ia membelakang dan menyombong.(74.23) Lalu ia berkata:”Ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari”. (74.24) ”Ini tidak lain melainkan perkataan makhluk cerdas”.(74.25) Aku akan masukkan dia ke Saqar.(74.26) Apakah engkau tahu apa itu Saqar ?.(74.27) Ia tidak membiarkan dan ia tidak melepaskan.(74.28) Yang sangat kelihatan bagi makhluk cerdas.(74.29) Atasnya Sembilan belas.(74.30) Dan tidak kami jadikan penjaga api melainkan malaikat dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fithnah untuk orang yang kafir, agar yakin orang yang diberi Kitab dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Dan supaya orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit dan orang kafir berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang Dia
DLA

Tafsir Al Sulthan

kehendaki, dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu tentara Rabbi mu melainkan Dia, dan tidak dia melainkan peringatan untuk makhluk cerdas.(74.31) Tidak demikian, demi bulan.(74.32) Dan malam ketika mundur.(74.33) Dan shubuh ketika menerangi.(74.34) Sesungguhnya dia satu yang menarik perhatian.(74.35) Peringatan untuk makhluk cerdas.(74.36) Untuk siapa yang mau maju atau mundur.(74.37) Tiap diri terikat dengan apa yang ia usahakan.(74.38) Kecuali penduduk kanan.(74.39) Di surga bertanya tanyaan.(74.40) Dari hal orang yang durhaka.(74.41) ”apa yang memasukkan kamu ke Saqar”.(74.42) Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang sholat”.(74.43) ”dan kami tidak memberi makan orang miskin”.(74.44) “dan adalah kami mencela bersama orang yang mencela”. (74.45) “dan adalah kami mendustakan hari peraturan”.(74.46) “Hingga datang kepada kami perkara yang yakin”.(74.47) Maka tidak berguna bagi mereka permintaan tolong orangorang yang meminta tolong.(74.48) Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan.(74.49) Seolah mereka keledai yang lari dengan ketakutan.(74.50) Yang lari dari singa.(74.51)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Bahkan tiap seorang dari mereka hendak supaya dia diberi surat yang terbuka.(74.52) Tidak demikian bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. (74.53) Tidak demikian, sesungguhnya dia peringatan.(74.54) Maka siapa mau biarlah ia jadikan dia peringatan.(74.55) Tetapi mereka tidak akan ingat melainkan jika dikehendaki Allah, Dia Yang berhak ditekuni, Dia yang berhak mengampuni.(74.56)

75.Surat Al-Qiyyaamah
(Hari Berbangkit) Surat ke-75, 40 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(75.0) Aku bersumpah dengan hari qiyaamah.(75.1) Dan Aku bersumpah dengan diri yang selalu menegur dirinya. (75.2) Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?.(75.3) Bahkan kami berkuasa atas meratakan jari-jarinya.(75.4) Tetapi manusia itu hendak mendurhaka di masa yang di depannya.(75.5) Ia bertanya: “Bilakah hari qiyaamah”.(75.6) Maka apabila pemandangan itu bingung dan takut.(75.7) Dan bulan jadi gelap.(75.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dikumpulkan matahari dan bulan.(75.9) Manusia akan berkata pada hari itu: ”Ke mana temapat lari”. (75.10) Tidak demikian, tidak ada tempat lari.(75.11) Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali.(75.12) Diberi tahu kepada manusia pada hari itu apa yang ia telah kerjakan dan apa yang ia telah tinggalkan.(75.13) Bahkan manusia sangat mengerti tentang dirinya.(75.14) Walaupun ia majukan alasan-alasan pembelaannya.(75.15) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya lantaran hendak cepat menangkapnya.(75.16) Sesungguhnya mengumpulkannya dan membacanya adalah atas tanggungan kami.(75.17) Maka itu jika kami habis membacanya, hendaklah engkau ikuti bacaannya.(75.18) Kemudian atas tanggungan kamilah pembuktiannya.(75.19) Tidak demikian, bahkan kamu cinta dunia.(75.20) Dan kamu tinggalkan akhirat.(75.21) Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.(75.22) Kepada Rabbnya ia melihat.(75.23) Beberapa wajah di hari itu sangat bermasam.(75.24) Ia yakin bahwa akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang belakang.(75.25) Tidak demikian, apabila (nyawa) sampai di kerongkongan. (75.26) Dan ditanya: “Siapa penjampi”.(75.27) Dan ia yakin bahwa itu perpisahan.(75.28)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan berbelit kepayahan dengan kepayahan.(75.29) Kepada Rabb mu lah pada hari itu tempat kembali.(75.30) Karena mereka tidak membenarkan dan tidak sholat.(75.31) Tetapi ia mendustakan dan berpaling.(75.32) Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlenggang sombong.(75.33) Kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.34) Kemudian kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.35) Adakah manusia mengira ia dibiarkan percuma.(75.36) Bukankah dia nuthfah dari mani jadi besar.(75.37) Kemudian adalah ‘alaqoh, maka Dia ciptakan dan sempurnakan.(75.38) Maka Dia jadikan darinya bersistem jantan dan betina.(75.39) Tidakkah (Dia) itu Berkuasa atas menghidupkan orang mati ?. (75.40)

DLA

Tafsir Al Sulthan

76.Surat Al-Insan
(manusia) Surat ke-76, 31 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(76.0) Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman, dimana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut ?.(76.1) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nuthfah yang bergiliran yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat.(76.2) Sesungguhnya kami telah kenalkan kepadanya jalan, maupun ia berterima kasih atau ia kufur ?.(76.3) Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir rantairantai dan belenggu-belenggu dan api yang bernyala.(76.4) Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari piala yang campurannya kafur.(76.5)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mata air yang diminum dari nya oleh hamba Allah dalam keadaan mereka salurkan dia kemana-mana.(76.6) Mereka sempurnakan kewajiban dan mereka takut kepada satu hari yang azabnya beterbangan.(76.7) Dan mereka beri makanan yang sedang dicinta kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan.(76.8) ”kami tidak beri makan kamu malainkan karena Allah, kami tidak ingin dari kamu balasan dan terima kasih”.(76.9)

”sesungguhnya kami takut satu hari yang bermasam muka yang sangat bengis dari Rabb kami”.(76.10) Maka Allah selamatkan mereka dari kesusahan hari itu dan Dia berikan kepada mereka kesegaran dan kegembiraan.(76.11) Dan Dia balas mereka dengan sebab mereka sabar, surga dan sutera.(76.12) Hal keadaan mereka padanya duduk bersandar atas ranjangranjang yang berhias, padahal tidak mereka lihat padanya matahari dan tidak dingin yang keras.(76.13) Dan hampir atas mereka teduh dan dimudahkan sangat pemetikan buah-buahnya.(76.14) Dan diedar kepada mereka bijana-bijana perak dan piala-piala yang adalah kuarsa.(76.15) Kuarsa dari perak yang telah diukur oleh mereka seberes beresnya.(76.16) Mereka diberi minum padanya minuman di piala yang campurannya zanjabil.(76.17) Satu mata air di dalamnya dinamakan salsabil.(76.18)

DLA

26) Sesungguhnya mereka cinta kepada dunia. dan Kerajaan yang Menyolok.(76. maka siapa mau biarlah dia ambil jalan kepada Rabbnya. niscaya kami gantikan mereka dengan orang-orang yang sebanding mereka sebenarbenar penggantian.31) DLA .21) Sesungguhnya ini adalah bagi kamu ganjaran dan adalah usaha kamu diucapkan terima kasih.(76. dan dihiasi mereka dengan gelang-gelang dari perak dan Rabb mereka beri mereka minuman yang bersih.(76. sedangkan orang-orang yang zalim itu Dia sediakan untuk mereka azab yang pedih.(76.(76.19) Apabila engkau lihat di sana. dan mereka meninggalkan di belakang mereka satu hari yang berat.20) Sebelah atas mereka sutera halus yang hijau dan sutera tebal. tetapi jika kami kehendaki.24) Dan sebutlah nama Rabbmu pagi dan siang. engkau akan lihat jasa (ni’mat) (pelayanan). dan jangan engkau turuti kemauan orang yang berdosa atau yang kafir.(76.29) Tetapi tidak kamu berkemauan melainkan jika dikehendaki oleh Allah.23) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.28) Sesungguhnya ini satu peringatan.(76. engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan.30) Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam pengaturanNya.(76.Tafsir Al Sulthan Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(76. sesungguhnya Allah itu adalah ’Aliiman Hakiimaa.25) Dan di sebagian daripada malam sujudlah kepada-Nya dan bergeraklah kepada-Nya di malam yang panjang. (76. (76.22) Sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Alquran dengan sebenar-benar penurunan.(76.(76.27) Kami telah menciptakan mereka dan kami telah teguhkan mereka. apabila engkau lihat mereka.

6) DLA .3) Maka yang membedakan sebedanya.(77.4) Maka yang menyampaikan peringatan.(77.(77.0) Demi Yang dikirim kebaikan.(77.5) Alasan atau peringatan.(77.1) Maka yang bertiup keras.Tafsir Al Sulthan 77.(77.(77.2) Dan yang menyebar sebaran. 50 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Surat Al-Mursalat (Yang Dikirim) Surat ke-77.

8) Dan apabila langit dibelah.11) Untuk yang mana hari ditentukan.15) (1) Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama. (77.24) (3) Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan.25) DLA .10) Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.21) Kepada ukuran yang ditentukan.12) Untuk hari keputusan.7) Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.(77. (77. (77.(77.9) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.(77. (77.13) Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan . (77. (77.(77.(77.22) Maka kami ukurkan maka dengan jasa (ni’mat) yang mengukurkan.(77.14) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.23) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. (77.19) (2) Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.(77.16) Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.(77.(77.18) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.20) Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh.17) Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.

(77.30) Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan.(77.(77.41) Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini.(77. (77.39) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama.43) DLA .(77.32) Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.(77.31) Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok.33) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.36) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.(77.40) (7) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam teduh dan mata air.29) Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.Tafsir Al Sulthan Orang hidup dan orang mati.27) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.35) Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri.(77.42) Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.34) (5) Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata. (77. (77.28) (4) Pergilah kepada apa yang kamu dustakan. (77.(77.(77.37) (6) Ini hari keputusan.26) Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar.38) Maka jika kamu mempunyai daya upaya.(77.(77.

(77. sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa.44) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.49) (10) Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya.47) (9) Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orng yang berbuat kebaikan.50) 78.(77.45) (8) Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit. (77. (77. (77.(77.Surat An Naba’ (Kabar) DLA .46) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.48) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.

Agar kami keluarkan dengannya bijian dan tetumbuhan(78.8). DLA .(78. Dan kami menjadikan siang penghidupan(78.9).13).16).4).10). Dan kami menjadikan satu pelita yang terang(78. Dan kami telah turunkan dari Mu’shirat air yang tercurah(78. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat(78.11). kalau mereka mengetahui(78. 1). 40 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(78. Yang mereka di dalamnya sebagai orang-orang yang berselisihan.15). Kemudian tidak demikian kalau mereka mengetahui. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian(78.2). Dan kami telah bangun di atas kamu tujuh yang sangat kokoh(78. Adakah dari kabar yang panjang?(78.0) Dari hal apa mereka bertanya?(78.6).3) Tidak demikian.Tafsir Al Sulthan Surat ke-78.7) Dan kami telah menciptakan kamu bersistem(78.12).5) Apa tidak kami telah jadikan bumi tempat yang terbuai?(78.14). Dan hutan-hutan yang lebat(78.(78.(78. Dan gunung-gunung sebagai Piramid.

22). maka adalah ia saroobaa.24).23) Tidak mereka merasakan padanya dingin dan tidak ada minuman(78. Melainkan air mendidih air nanah(78. (78. maka tidak kami menambah untuk kamu melainkan azab (78.20) Sesungguhnya jahannam adalah tempat yang disediakan(78.25).27).18) Dan akan dibuka langit.19) Dan dijalankan gunung-gunung. Padahal tiap sesuatu kami telah kumpulkan di dalam Kitab (78.17) Hari yang ditiup pada Terompet. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan (78. maka kamu semua datang beramai-ramai(78. Untuk tempat kembali orang yang meliwati batas(78. Maka rasakanlah. Mereka akan tinggal padanya selamanya(78. (78. Sebagai balasan yang pantas(78.30) DLA .26) Sesungguhnya mereka adalah tidak mengharapkan perhitungan(78.28).21). maka jadilah ia beberapa pintu.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya hari penentuan itu adalah satu masa yang ditentukan(78.29).

Dan pasangan muda yang sebaya(78. dan apa-apa antara keduanya adalah Yang Maha Pengatur (Ar-Rahman). Dan tidak mereka kuasa dari-Nya untuk berkata-kata.31).(78.35). Sebagai balasan dari Rabbmu.(78.(78.34) Tidak mereka mendengar padanya yang sia-sia dan tidak yang dusta(78. Pada hari seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat dua tangannya.39) Sesungguhnya kami mengancam kamu dengan azab yang dekat. Dan akan berkata orang kafir: “Alangkah baiknya aku kalau dulu sebagai tanah saja”.37) Pada hari yang berdiri Ruh dan Malaikat berbaris-baris.38) Itu hari yang Lengkap.(78.32). Kebun-kebun dan buah anggur(78.36) Rabb Langit dan Bumi. hendaklah ia ambil jalan kepada Rabbnya sebagai tempat kembali.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya untuk orang yang tekun itu Kemenangan(78. Dan piala minuman yang penuh(78.40) DLA .33). sebagai pemberian yang cukup(78. Tidak mereka boleh berkata-kata melainkan siapa yang diizinkan dia oleh Yang Maha Pengatur. dan dia berkata benar. Maka siapa mau.

46 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (79.11). Lantas yang berlomba beredar(79.2).4). Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan(79.Tafsir Al Sulthan 79. DLA .12). Maka sesungguhnya dia satu suara keras(79.9).(8). Lantas yang mengatur urusan.(79. Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi(79. Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”(79.Surat An Nazi’at (Yang Beralih Cepat) Surat ke-79. Pandangannya khusyu’(79.6). ”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”(79. Qalbu pada hari itu ketakutan79.5) Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar(79.1). Dan yang selalu berpindah(79.0) Demi yang beralih dengan cepat(79.7).10). Dan yang bergerak dengan gerakan(79.3).13).

27). Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut(79.28). Maka ia mendustakan dan durhaka(21). Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian(79.16).30). Apakah kamu cipatan yang sangat. Dia telah tinggikan samkanya.24) Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama (79.25). ”Pergilah kepada Fir’aun.29) Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia(79.(79. Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi bersih?”. maka engkau akan takut”(79.26).(79.17). lalu Dia sempurnakan dia(79. atau langit yang kami telah bangun dia(79.22) Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru(79.19). DLA . Dia gelapkan malamnya dan Dia jelaskan dhuhanya.Kemudian dia berpaling berusaha.15).20).14) Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa (79.(79.(79.Tafsir Al Sulthan Maka ketika itu mereka di muka bumi.23). Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”(79.18) “Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku. sesungguhnya dia telah meliwati batas”(79. Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa(79.

Dan melebihkan kehidupan dunia(79.Tafsir Al Sulthan Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya(79.(79. seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja. Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya(79.37).43).32). Maka di mana engkau dari sebutannya(79.33) Maka adapun orang yang meliwati batas(79.45). Sebagai perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(79. Pada hari yang mereka melihatnya.41) Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh.42).31).40).38). Kepada Rabb-mu kembalinya(79.44) Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya(79. Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia(79. bilakah terjadinya(79. Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya(79. dan menahan diri dari Hhawa(79.39) Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Rabbnya.46) DLA .

7) Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha(80.3).6).Tafsir Al Sulthan 80. lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya(80.1).(80. Maka engkau kepadanya menghadap(80. Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci(80.8). DLA . Dan apa atasmu jika ia tidak suci.0) Ia bermasam muka dan berpaling(80. Adapun orang yang tidak perdulikan(80. Atau ia akan ingat.2). Karena datang kepadanya orang buta(80.5).4). Dan dia takut(80. 42 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (80.9).Surat ‘Abasa (Bermuka Masam) Surat ke-80.

Kami telah tuangkan air dengan tuangnya(80. Dari sesuatu apakah diciptakan dia?(80.18).25). Perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(80.Tafsir Al Sulthan Maka engkau darinya tidak memperdulikan(80. Di dalam shuhuf yang dibedakan(80.22).14).29). sesungguhnya dia Peringatan(80. lalu Dia jadikan ia terkubur(80. Dari Nuthfah diciptakan dia. Yang berbeda yang berbakti(80.(80.19).13).20).26).32). Tidak demikian.11). Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(80. Kemudian Dia matikan dia. Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia(80.12).30). Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian. alangkah kufur dia(80.31). Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan(80. Kemudian Dia mudahkan jalannya(80. Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya(80.21). Di tangan utusan-utusan(80.15).23).28). Dan kebun-kebun yang subur(80. Tidak demikian.10).24).27) Dan anggur dan sayuran(80. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya(80. Yang ditinggikan yang dibersihkan(80.16). Terbunuh manusia. DLA .17). Dan zaitun dan kurma(80. (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia(80. lalu diukurkan dia(80.

36).39) Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita(80.Tafsir Al Sulthan Maka apabila datang shokh-khohh(80.34).(80. Dari ibunya dan dari bapaknya(80. Tertawa dan bergembira.40) Yang ditindih dia oleh kegelapan(80.37) Wajah-wajah pada hari itu bercahaya(80. Itulah mereka.33). mereka orang kafir yang kurang ajar. Dari isterinya dan anaknya(80.35). Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya.42) DLA .38).(80. Pada hari itu orang lari dari saudaranya(80.41).(80.

(81. Dan Shubuh ketika mulai kelihatan.10).(81. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (81. Dan apabila jahim dinyalakan(81.12). Dengan dosa apa ia dibunuh(81. Aku bersumpah dengan yang datang berulang(81.1). Dan apabila langit dicabut(81. Ketika bintang-bintang gugur(81.8).2). Dan apabila laut membuak.15). Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hiduphidup(81.11). Dan malam apabila hampir habis(81.Surat At takwir (Menggulung) Surat ke-81.9). Dan apabila shuhuf dibentang(81.14) Maka tidak demikian.(81. Yang beredar yang berlindung kembali.Tafsir Al Sulthan 81.(81. Dan apabila binatang buas dikumpulkan(81.(81.18) DLA .6) Dan apabila diri-diri disatukan(81.3) Dan apabila unta bunting dibiarkan(81.16).0) Ketika matahari digulung(81.4).13) Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan. Dan apabila surga dihampirkan.(81.5). Dan apabila gunung-gunung dihapuskan.7).17).

28) Dan tidak kamu menghendaki.26) Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta. (81. Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara)(81.20).19).Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda(81.(81.(81. Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata(81. Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan(81.22).29) DLA .25) Maka ke mana kamu hendak pergi.21).27) Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus. Yang dita’ati kemudian dipercaya(81.(81.23). Dan tidak sahabat kamu itu gila(81..24) Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam. melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta.(81.

7) Dalam Shuurah apa saja (seperti) apa yang Dia kehendaki. Dan ketika lautan membuak(82.Tafsir Al Sulthan 82. Sesungguhnya orang yang baik sungguh dalam keceriaan penuh jasa (ni’mat)(82.5) Hai Manusia apa yang menipumu untuk katakter Rabbmu yang berbeda(82. DLA .14). 19 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (82.1).13).10). Dan sesungguhnya orang yang durhaka sungguh dalam jahim(82. Dia telah susun mu. bahkan kamu mendusakan rahasia peraturan.9) Dan sesungguhnya atas kamu sungguh ada Penjaga(82. (82.12). Yang berbeda yang menulis(82. Dan ketika kuburan dibongkar(82.11). Dan ketika Planit-Planit berjatuhan(82. (82. Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan(82.0) Ketika langit itu terseret(82.2).6).4). Yang telah menciptakan mu dan sempurnakan mu dan bersikap adil kepada mu. Mengetahuilah diri itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan(82.(82.8) Tidak demikian.3).Surat Al Infithaar (Yang Terseret) Surat ke-82.

karena semua urusan pada hari itu kepunyaan Allah(82. apakah engkau tahu apa itu hari peraturan ?(82.17).18).19) DLA .15).16) Dan apakah engkau tahu apa itu hari peraturan(82. Kemudian. Hari yang tidak satu diri dapat menguasai sesuatu kepada satu diri yang lain. Dan tidak mereka darinya akan keluar(82.Tafsir Al Sulthan Mereka akan masuk padanya pada hari Peraturan(82.

10) Orang-orang yang mendustakan hari peraturan(83. Apa tidak mereka sangka mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 36 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (83. Dan apakah engkau tahu apa Sijjiin?(83.Tafsir Al Sulthan 83.5) Hari yang manusia berdiri untuk Rabb Alam Semesta.11).(83. Yang apabila menerima sukatan atas manusia minta dicukupkan(83.13) DLA .(83.(83. mereka berkata:”dongeng-dongeng orang pertama”. Ketika dibacakan atasnya ayat-ayat kami.1). Kitab rekaman(83.0) Kecelakaan untuk pencurang(83. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi(83.7).(83. sesungguhnya Kitab orang yang jahat itu sungguh dalam Sijjiin(83.3).8). Kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.4) Untuk hari yang panjang.9).12).Surat Al-Muthaffiin (Pencurang) Surat ke-83.6) Tidak demikian.(83. Dan tidak mendustakan rahasianya melainkan tiap yang meliwati batas dan yang berdosa(83.2).

(83. (83.(83. Kemudian akan dikatakan: “Ini yang kamu terhadapnya mendustakan”.15).22).Yang disaksikan dia oleh yang dekat(83.14) Tidak demikian.Tafsir Al Sulthan Tidak demikian.31). bahkan telah menutup atas qalbu-qalbu mereka apa yang ada mereka usahakan. mereka kembali dengan sukacita(83.29). sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu sungguh terdinding(83. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Kitab rekaman(20). dan di dalam itu hendaknya berlomba orang yang berlomba-lomba(83.26).25).21). Sesungguhnya orang baik sungguh dalam keceriaan(83. Atas pelamin mereka melihat(83. mereka mengedipkan mata(83.19). Dan campurannya dari air terpilih(83. Engkau dapat mengenali di wajah mereka nadhrah jasa (ni’mat). Kemudian sesunguhnya mereka masuk Jahiim(83. DLA .30). Mata air yang diminum dia oleh orang yang didekatkan(83.27). sesungguhnya Kitab orang baik sungguh dalam ‘illiiyyiin. Dan apakah engkau tahu apa ‘illiiyyiin?(83. Segelnya wangi.18). Dan apabila mereka mereka kembali kepada ahli mereka.16). adalah sebagian dari orang-orang yang beriman mereka tertawakan(83.24) Mereka diberi minum dari minuman terpilih yang disegel(83.17) Tidak demikian.(83.28).23). Dan ketika mereka melalui mereka.

DLA . Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu melainkan apa yang mereka telah kerjakan?(83. Atas pelaminan mereka melihat(83.36).34).Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka lihat mereka itu. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman dari orang yang kufur mereka mentertawakan(83.32). mereka berkata: “sesungguhnya mereka ini orang-orang yang lupa”(83. Dan tidak mereka diutus atas mereka sebagai Penjaga(83.35).33).

Dan ia akan pergi kepada ahlinya dengan sukacita.12) Sesungguhnya dia adalah di dalam ahlinya bersukaria(84.4). Dan ia keluarkan apa yang di dalamnya dan kosonglah dia(84. dan patut(ia turut).11).5) Hai manusia.Tafsir Al Sulthan 84.(84. (84.8).7).10).Surat Al Insyiqaaq (terbelah) Surat ke-84. Lanaran ia turut perintah Rabbnya.9) Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya(84. 25 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (84. DLA . dan patut(ia turut). Sesungguhnya dia menyangka bahwa tidak akan kembali(84.(84. Maka nanti ia diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah(84.1). maka engkau sungguh-sungguh akan menemui-Nya. sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu.0) Ketika langit belah(84.6) Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari kanannya(84. Lantaran ia turut perinah Rabbnya.13).2) Dan ketika bumi itu digandakan(84. (84. Maka nanti berteriak kecelakaan(84.14). Dan ia akan masuk Nereka Sa’ir.(84.3).

25) DLA .Tafsir Al Sulthan Bahkan sesungguhnya Rabbnya adalah kepadanya Melihat.17).20).(84.24) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Aku bersumpah dengan tanda merah di pinggir langit(84.21) Bahkan orang yang kafir itu mendustakan(84.(84. (84. Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka kumpulkan(84.16).18) Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat(84.23).15).19) Maka mengapa mereka tidak beriman ?(84.22). Dan ketika dibaca atas mereka Alquran mereka tidak mau bersujud. Dan bulan ketika purnama.(84. Maka tidak demikian. bagi mereka ganjaran yang tidak