Tafsir Al-Sulthan

Tafsir Alquran dalam bahasa Eksata

oleh SSQ-DLA KH.FAHMI BASYA dan Dra AZMINAH MSi

Tafsir Al Sulthan

1.Surat Al-Fatihah
(Bentuk Pembuka) Surat ke-1, 7 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.1) Semua hamdu kepunyaan Allah, Rabbil Aalamiin. (1.2) Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.3) Yang Memiliki Hari Peraturan. (1.4) Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. (1.5) Kenalkanlah kepada kami Jalan Yang Lurus. (1.6) Jalan orang-orang yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) (ni’mat) atas mereka, Bukan yang dimarahi atas mereka Dan tidak yang lupa.(1-7)

DLA

Tafsir Al Sulthan

2.Surat Al-Baqarah
(Sapi Betina) Surat ke-2, 286 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (2.0) { Alif.Lam.Mim}.(2.1) Itu Tulisan, tidak ada keraguan padanya pengenalan untuk orang-orang yang tekun.(2.2) Orang-orang yang mengimani rahasia ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infaqkan.(2.3) Dan orang-orang yang mengimani rahasia apa yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu dan rahasia akhir mereka, mereka pastikan.(2.4) Itulah mereka, mereka atas pengenalan dari Rabb mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (2.5) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama atas mereka, engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan percaya.(2.6) Allah telah metrai atas Qalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan untuk mereka azab yang panjang.(2.7) Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata:”Kami mengimani rahasia Allah dan rahasia hari akhir”, padahal mereka tidak beriman.(2.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(2.9) Di dalam qalbu mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, karena karakter apa apa yang ada mereka dustakan.(2.10) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Jangan berbuat kerusakan di bumi”, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami orang yang berbuat perbaikan”.(2.11) Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.(2.12) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Berimanlah sebagaimana telah beriman manusia”. Mereka berkata: ”Beriman seperti beriman orang-orang bodoh?”. Apa tidak sesungguhnya mereka orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.(2.13) Dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka katakan: ”kami telah beriman”, tetapi apabila bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama kamu, sesungguhnya kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan”.(2.14) Allah balas memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka mengembara di dalam kesesatan mereka yang melewati batas.(2.15) Itulah mereka orang-orang yang membeli kelupaan dengan pengenalan, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. (2.16) Perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang menyalakan api, maka ketika (api) telah menerangi apa-apa sekitarnya, dihilangkan Allah karakter Nuur mereka, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat.(2.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Buta,Tuli,Bisu, maka mereka tidak akan kembali.(2.18) Atau seperti hujan lebat dari langit, padanya ada kegelapan, dan guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke telinga mereka lantaran takut mati dari petir-petir. Dan Allah Pengepung karakter orang-orang kafir.(2.19) Hampir kilat menyambar penglihatan mereka, tiap kali menerangi bagi mereka, berjalan mereka padanya, dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, dan kalau Allah kehendaki, Dia hilangkan karakter pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2.20)

Hai manusia !, Sembahlah Rabb kamu Yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.(2.21) Yang menjadikan untuk kamu bumi terhampar dan langit sebagai bangunan, dan Dia turunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengannya sebagian dari buah-buahan sebagai rizki untuk kamu, maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya.(2.22) Dan jika kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu bentuk dari seperti itu, dan serulah penyaksi-penyaksi kamu dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas.(2.23) Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak dapat membuat, maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ---untuk orang-orang kafir. (2.24) Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari buah-buahan, mereka berkata”Ini yang

DLA

Tafsir Al Sulthan

diberikan kepada kita dari sebelum ini”, padahal yang diberikan kepadanya (dulu itu) yang bersamaan. Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih, dan mereka kekal padanya. (2.25) Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka, dan adapun orang yang kufur, mereka berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dia lupakan dengannya beberapa banyak, dan Dia kenalkan dengannya beberapa banyak, tetapi tidak lupa kepada-Nya melainkan orang-orang yang fasiq.(2.26) Yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya, dan memutus apa yang Allah perintah dengannya untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(2.27) Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah, padahal kamu dulunya mati, maka Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu, kemudian kepada-Nya kamu akan kembali.(2.28) Dia Yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia berada kepada Langit, maka Dia sempurnakan mereka jadi tujuh langit, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.29) Dan ingatlah ketika berkata Rabb mu kepada Malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”.Mereka berkata:”apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang berbuat rusak padanya dan menumpahkan darah ?, padahal kami menggerakkan karakter Hamdu Mu dan meluaskannya untuk Mu?”. Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .(2.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Dia telah beri tahu Adam nama-nama setiapnya, kemudian dibawa mereka atas malaikat, Dia berkata:”Kabarkan kepada Ku karakter nama-nama mereka ini jika kamu orang-orang yang cerdas”.(2.31) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau, tidak kami tahu melainkan apa-apa yang kami telah diberi tahu, sesungguhnya Engkau, Engkau ’Aliimul-Hakiim.(2.32) Dia berkata: ”Hai Adam, kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka ini”, maka setelah ia kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka, Dia berkata: ”Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahwa Aku Lebih mengetahui Ghaibnya Langit dan Bumi, dan lebih mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan ?”.(2.33) Dan ketika kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”, maka mereka sujud, kecuali Iblis enggan dan menyombong, karena mereka dari yang kafir.(2.34) Dan kami berkata: ”Hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya, sesuka-suka kamu berdua, tetapi janganlah kamu berdua mendekati Pohon ini, karena kamu berdua akan jadi orangorang yang zalim”.(2.35) Maka Setan telah gelincirkan mereka berdua darinya, maka mengeluarkan mereka berdua dari apa yang ada padanya, dan kami katakan :”Turunlah, sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh, dan bagi kamu di bumi tempat letak dan perlengkapan kepada satu masa”.(2.36) Sesudah itu Adam telah terima dari Rabbnya beberapa Kalimat, maka Dia terima tobat atasnya, sesungguhnya Dia At Tawwabur-Rahiim.(2.37) Kami katakan: ”Turunlah darinya semuanya, maka apabila datang kepada kamu dari Ku pengenalan, maka siapa mengikuti pengenalan itu, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak mereka berdukacita”.(2.38)

DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal”.(2.39) Hai Bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku yang Aku jasakan atas kamu, dan sempurnakanlah perjanjian –Ku niscaya Aku sempurnakan perjanjian kamu, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kamu takuti.(2.40) Dan imanilah rahasia apa yang Aku turunkan, mengoreksi untuk apa-apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi orang yang pertama mengkufuri karakternya, dan jangan kamu jual rahasia ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada Aku hendaknya kamu Berlaku tekun .(2.41) Dan jangan kamu campur adukkan Yang Lengkap dengan Yang Bathil, dan kamu sembunyikan Yang Lengkap, padahal kamu mengetahui.(2.42) Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.(2.43) Apakah patut kamu menyuruh manusia berbuat baik, padahal kamu lupakan diri-diri kamu, padahal kamu membaca Kitab, apakah kamu tidak mengerti ?.(2.44) Dan mintalah pertolongan dengan Sabar dan Sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu’.(2.45) Orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepada-Nya akan kembali.(2.46) Hai bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku atas kamu yang Aku jasakan atas kamu, dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.47) Dan tekunilah hari, yang satu diri tidak dapat menyelamatkan dari diri yang lain sedikitpun, dan tidak diterima darinya

DLA

Tafsir Al Sulthan

permohonan, dan tidak diterima penebusan darinya dan tidak mereka diberi pertolongan (2.48) Dan ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun, yang kenakan kepada kamu azab yang jelek, mereka sembelih anakanak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup wanita-wanita kamu, padahal di dalam itu untuk kamu ujian yang panjang dari Rabb kamu.(2.49) Dan ketika kami pisahkan untuk kamu Laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, padahal kamu melihat.(2.50) Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu ambil anak sapi dari setelahnya, karena kamu orangorang yang menganiaya diri.(2.51) Kemudian kami maafkan dari kamu dari setelah itu agar kamu bersyukur.(2.52) Dan ketika kami beri Musa Kitab dan Pembeda, agar kamu mendapat pengenalan.(2.53) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, sesungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kamu dengan kamu mengambil anak sapi. Maka bertobatlah kepada Yang Memerdekakan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, itu bagi kamu baik bagi kamu di sisi Yang Memerdekakan kamu”. Maka Dia terima tobat atas kamu, sesungguhnya Dia At TawwaburRahiim.(2.54) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak beriman kepada mu, hingga kami lihat Allah dengan nyata”, maka kamu ditimpa Gempa, padahal kamu melihat.(2.55) Kemudian kami bangkitkan kamu dari setelah mati kamu agar kamu bersyukur.(2.56) Dan kami telah teduhkan atas kamu Ghomaam, dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Makanlah dari yang baik apa yang diberikan kepada kamu dan mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

menganiaya kami, tetapi adalah diri-diri mereka, mereka aniaya. (2.57) Dan ketika kami katakan ”Masuklah ke negeri ini , lalu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendaki sepuasnya, dan masuklah ke pintu dengan bersujud, dan mintalah keampunan dosa untuk kamu, nanti kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(2.58) Lantas orang yang zalim menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang yang zalim siksaan dari Langit, sebab apa yang ada mereka langgar.(2.59) Dan ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka kami katakan pukullah batu itu dengan rongkatmu, maka keluar daripadanya 12 mata air. Sugguh tiap Unasin tahu tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan jangan melewati batas di bumi berbuat kerusakan.(2.60) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan saja, maka serulah Rabbmu, agar Dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sayurnya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya”. Ia berkata: ”Adakah kamu mau menukar yang dia lebih hina dengan yang dia baik?. Turunlah ke Mesir, maka kamu akan dapati apa yang kamu minta”. Dan diturunkan atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan patutlah mereka mendapat kemarahan dari Allah. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak Lengkap. Itu dengan sebab mereka durhaka dan melewati batas.(2.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashoro, dan Shoobi-in, siapa mengimani Karakter Allah dan hari akhir, dan beramal baik, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2.62)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu, dan kami angkat di atas kamu Thuur. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. (2.63) Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu, dan pengaturannya kepada kamu, niscaya kamu dari orang-orang yang rugi.(2.64) Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melanggar dari kamu pada Hari Istirahat. Maka kami katakan ”Adalah, Qirodah yang menengadah”.(2.65) Maka kami menjadikan dia siksaan untuk apa-apa di hadapannya, dan apa-apa di belakangnya, dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(2.66) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bahwa kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: ”Adakah engkau jadikan kami olokolok?”. Ia berkata: ”Aku berlindung kepada Karakter Allah dari jadi seorang yang bodoh”.(2.67) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami, agar Dia nyatakan kepada kami apa dia?”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak bertugas, dan tidak muda, sederhana antara itu, maka laksanakan apa yang kamu diperintah” .(2.68) Mereka berkata:”Serulah Rabb mu untuk kami supaya Dia nyatakan kepada kami apa warnanya”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang kuning, menarik warnanya menyenangkan mereka yang melihat”.(2.69) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami agar Dia nyatakan apa dia, sesungguhnya sapi betina itu bersamaan atas kami, dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan mendapat pengenalan” .(2.70)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Ia berkata:”Sesungguhnya Dia berkata: “Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan bumi, dan tidak mengairi tanaman, yang sejahtera dan tidak ada cacat padanya.”. Mereka berkata:”Sekarang engkau telah datangkan Karakter Yang Lengkap”. Maka mereka menyembelihnya, tetapi hampir mereka tidak kerjakan .(2.71) Dan ketika kamu bunuh satu diri, lantas kamu bertuduhan padanya. Dan Allah hendak keluarakan apa yang kamu sembunyikan.(2.72) Maka kami katakan:”Pukullah dia dengan sebagiannya”. Seperti itu Allah menghidupkan orang yang mati, dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, agar kamu mengerti.(2.73) Kemudian sesudah itu qalbu-qalbu kamu jadi kesat, maka dia seperti batu, atau lebih sangat kesat, padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada yang keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah, lalu keluar dari padanya air, dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun, dari takut kepada Allah. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. (2.74) Maka adakah kamu harap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, padahal sungguh sudah ada sebagian dari mereka mendengarkan Kitab Allah, kemudian mereka ubah dia dari sesudah mereka mengerti dia, dan mereka mengetahui.(2.75) Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kaktakan: ”Kami beriman”, dan apabila berjumpa dengan sebagian mereka, mereka berkata: ”Adakah patut kamu uraikan kepada mereka rahasia apa yang Allah telah buka atas kamu?, karena karakternya nanti mereka akan menggugat kamu di sisi Rabb kamu, apakah kamu tidak mengerti ?”.(2.76) Padahal tidakkah mereka ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terangkan?.(2.77)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sebagian dari mereka orang yang buta huruf, tidak mengetahui Tulisan, melainkan dongeng-dongeng, dan tidak mereka melainkan menyangka.(2.78) Maka kecelakaan itu untuk orang yang menulis Tulisan dengan tangan-tangan mereka, kemudian ia berkata: ”Ini dari sisi Allah”, untuk membeli dengannya sedikit harga. Maka kecelakaan bagi mereka yang menulis Tulisan dengan tangantangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka dapat.(2.79) Dan mereka berkata: ”Api itu tidak akan menyentuh kami melainkan beberapa hari saja”. Katakanlah: ”Sudahkah kamu buat perjanjian di sisi Allah, yang dengan itu Allah tidak menyalahi janji-Nya, atau kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(2.80) Bahkan orang yang kerjakan kejahatan, dan meliputi karakternya dosanya, maka itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal.(2.81) Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, itulah mereka penduduk surga, mereka padanya akan kekal.(2.82) Dan ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel: ”Tidak boleh kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibubapak, dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orangorang miskin, dan ucapkan perkataan yang tepat kepada manusia, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zalkat”. Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit dari kamu padahal kamu tidak memperdulikan.(2.83) Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu: ”Tidak boleh kamu tumpahkan darah kamu dan tidak boleh kamu keluarkan kaum kamu dari kampung-kampung kamu”, kemudian kamu telah sanggup, padahal kamu menyaksikan.(2.84) Kemudian kamu serupa mereka itu, kamu bunuh kaum kamu, dan kamu keluarkan sebagian dari kamu dari kampungkampung mereka, kamu berbantu-batu atas mencelakakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka itu dengan aniaya dan melewati batas, padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tahanan, lantas kamu tebus mereka, sedangkan mengeluarkan mereka itu telah diharamkan atas kamu. Apakah kamu percaya kepada sebagian Kitab, dan mengkufuri sebagian. Sebab itu bukankah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat itu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari qiyyaamah, dicampakkan mereka ke dalam sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2.85) Itulah mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka azab, dan tidak mereka akan ditolong.(2.86) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa , dan kami iringkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah beri kepada ‘Isa anak Maryam Bukti, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruuh Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong, yaitu kamu dustakan sebagian dan kamu bunuh sebagian.(2.87) Mereka berkata: “Qalbu-qalbu kami perbendaharaan (ilmu)”. Tetapi Allah telah mengutuk karakter kekufuran mereka,maka sedikit mereka beriman.(2.88) Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari sisi Allah mengoreksi untuk apa yang bersama mereka, padahal sebelum ini biasa mereka memohon kemenangan untuk mencelakakan orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lantas mereka mengkufuri karakternya. Maka kutukan Allah atas orang kafir.(2.89) Alangkah jelek yang dengannya mereka jual diri-diri mereka, bahwa mereka mengkufuri rahasia apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari kelebihan-Nya atas siapa dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka pantaslah mereka mendapat kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang kafir azab yang menghina.(2.90)

DLA

91) Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu. padahal kamu orang yang menganiaya diri. (2.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka imanilah rahasia apa yang Allah turunkan. ”Peganglah apa yang kami beri kepada kamu dengan kuat. Suka seorang dari mereka kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun.(2.(2.94) Dan tidak mereka bercita-cita itu selamanya dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. maka bercita-cita matilah kamu jika kamu orang-orang yang benar”. Katakanlah: ”Alangkah jelek kepercayaan kamu perintahkan kepada kamu karakternya”. Dan Allah mengetahui karakter orang zalim. kemudian kamu ambil anak sapi dari sesudahnya.(2. jika kamu orang-orang yang beriman”. dengan bukti. padahal dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang bersama mereka. dan mereka mengkufuri rahasaia apa yang selain itu. Padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab. dari selain manusia. karena telah dimesrakan karakter kufur mereka di dalam qalbu-dalbu mereka oleh anak sapi. padahal kami telah tinggikan Thuur di atas kamu. Mereka berkata: ”Kami dengar dan kami durhakai”. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.96) Katakan: ”Siapa adalah musuh Jibril. Katakan: ”Kalau begitu mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dari sebelum ini. mengoreksi DLA .93) Katakanlah: ”Jika adalah untuk kamu kampung akhirat di sisi Allah itu hanya ditentukan untuk kamu. mereka berkata: ”Kami hanya mengimani rahasia apa-apa yang diturunkan kepada kami ”.(2.92) Dan ketika kami bikin perjanjian dengan kamu. dan dengarkan”.95) Dan sungguh engkau akan dapati mereka setamak-tamak manusia atas hidup dan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik.(2. maka sesungguhnya dia turunkan dia atas Qalbumu dengan izin Allah.

(2. dilemparkan oleh sebagian dari mereka. bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. (2. yaitu Harut dan Marut. dan tidak mengkufuri karakternya melainkan orang-orang yang fasik. dan alangkah jelek suatu harga yang dengan itu mereka jual diri-diri mereka jika mereka tahu.(2. padahal Sulaiman tidak kufur.(2. melainkan dengan izin Allah.(2.99) Apakah setiap kali mereka buat satu perjanjian. padahal mereka berdua tidak mengajar seseorang melainkan sesudah berkata: ”Kami ini tidak lain melainkan satu percobaan.102) DLA . padahal mereka itu tahu bahwa orang yang menggunakan itu tidak mempunyai bagian baik di akhirat.100) Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.97) Siapa adalah musuh Allah dan malaikat-Nya dan rasul-rasulNya dan Jibril dan Mika-il. lantaran itu janganlah engkau kufur”.101) Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas Kerajaan Sulaiman. dan mereka tidak bisa membahayakan seseorang.Tafsir Al Sulthan untuk apa yang dihadapannya dan pengenalan dan kegembiraan bagi orang yang beriman”. Tetapi mereka belajar daripada dua orang itu untuk menceraikan antara suami dan isterinya. tiba-tiba sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab itu membuang Kitab Allah ke punggung mereka seolah mereka tidak mengetahuinya. maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang yang kafir. tetapi mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfa’at bagi mereka. tetapi setan-setan itu yang kufur.98) Dan sungguh kami telah turunkan kepada mu ayat-ayat bukti. Mereka ajarkan sihir kepada manusia yang diturunkan kepada dua orang Malak di Babilonia.(2.

108) Kebanyakan dari ahli kitab suka hendak memalingkan kamu jadi kafir dari setelah kamu beriman.107) Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu seperti ditanya Musa dari sebelum ini. nanti kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik.105) Apa-apa yang kami batalkan dari ayat.(2. karena adalah bagi orang kafir azab yang pedih.(2. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. (2. padahal siapa menukar iman dengan kekufuran. tetapi hendaklah kamu katakan unzurna. kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya. dan Allah menguntukkan pengaturan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. atau kami lupakan dia. Maka maafkanlah dan biarkanlah hingga datang Allah dengan urusan-Nya.103) (1) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu katakan ra-ina. (2. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(2. lantaran dengki dari sisi diri-diri mereka dari setelah apa terbukti bagi mereka Yang Lengkap.110) DLA . karena apa-apa amal baik yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu. maka sesungguhnya ia lupa di jalan yang sama.106) Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. dan tunaikanlah zakat. Sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Dan dengarkanlah.109) Dan dirikanlah sholat.Tafsir Al Sulthan Padahal jika sesungguhnya mereka beriman dan berbakti. niscaya adalah ganjaran dari sisi Allah lebih baik kalau mereka tahu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah atas tiap sesuatu Berkuasa ?.104) Tidak suka orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Rabb kamu.(2.(2. kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(2.

Maka ke mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah.117) Dan berkata orang yang tidak berilmu: ”Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu ayat kepada kami?”. dan apabila Dia tentukan satu urusan.116) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. Seperti itu telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka. maka hanyalah Dia katakan kepadanya: ”Ada”. (2.(2.(2.(2. padahal mereka membaca Kitab. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. setiap kepada-Nya mereka ta’at.(2. Mereka itu tidak masuk kepadanya melainkan dengan takut. bahkan kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan Bumi. Mereka akan dapat kehinaan di dunia. dan dia berbuat baik.112) Dan Yahudi-Yahudi berkata:”Nashara tidak atas sesuatu”. bersamaan qalbuDLA .(2. Katakan: ”Unjukkan Burhan kamu jika kamu orang-orang yang benar”. seperti perkataan mereka.(2. Subhaana Dia. dan berusaha dalam membinasakannya ?.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa jadi Yahudi atau Nasrani”. maka ada.115) Dan mereka berkata: ”Allah mempunyai anak”.113) Bukankah tidak ada orang yang lebih aniaya dari siapa yang menghalangi Masjid-Masjid Allah untuk disebut padanya namaNya. Dan Nashara berkata: ”Yahudi-Yahudi tidak atas sesuatu”.114) Dan kepunyaan Allahlah Masyriq dan Maghrib.111) Bahkan siapa serahkan wajahnya kepada Allah. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang. Maka Allah akan memutus antara mereka pada hari qiyyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan . Sesungguhnya Allah Waasi’un-‘Aliim . seperti perkataan mereka. maka baginya ganjarannya di sisi Rabbnya. Yang demikian itu anganangan mereka.

kemudian mereka baca dia dengan selengkap-lengkap bacaannya.(2. Dia berkata: ”Sesungguhnya Aku menjadikan mu Imam untuk manusia. dan siapa mengkufuri karakternya.119) Dan tidak suka darimu.(2. Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il: ”Bahwa bersihkanlah DLA . dan tidak engkau akan ditanya dari penghuni jahim.Tafsir Al Sulthan qalbu mereka. yang Aku telah jasakan atas kamu.121) Hai Bani Israel ingatlah jasa (ni’mat) Ku. dan tidak mereka akan ditolong.122) Dan hendaklah kamu tekuni hari yang tidak satu diri akan dapat melepaskan sedikitpun dari satu diri dan tidak diterima darinya tebusan dan tidak akan memberi manfa’at kepadanya keringanan.124) Dan ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul untuk manusia dan keamanan. Dan sesungguhnya jika engkau turut keinginan-keinginan mereka setelah yang datang kepada mu dari ilmu.118) Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Karakter Yang Lengkap sebagai pengembira dan pengancam. mereka orang-orang yang rugi. Sungguh kami telah buktikan ayat-ayat untuk kaum yang mau yakin. dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta. maka itulah mereka. Dia berkata: ”Perjanjian Ku tidak berlaku untuk orang yang menganiaya diri”. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.(2.(2. Ia berkata : ”Dan dari generasiku”.(2. hingga engkau mengikuti ajaran mereka. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat. maka ia menyempurnakannya. itulah mereka orang yang mengimani karakternya. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itulah pengenalan”.(2.123) Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabbnya dengan beberapa Kalimat. Yahudi dan tidak Nashara.(2.120) Orang-orang yang kami beri mereka Kitab.

”Rabb kami. jadikanlah negeri ini aman. dan mensucikan mereka. dan sejelek-jelek tampat kembali”. maka jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri”. sesungguhnya Engkau.127) ”Rabb kami. ia berkata: ”Aku serahkan diriku kepada Rabb Alam Semesta”. dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami. sesungguhnya Engkau. Engkau As-Samii’ul ’Aliim”.(2. Dia berkata: ”Dan siapa kufur.132) DLA . sesungguhnya Engkau.(2.Tafsir Al Sulthan Rumah-Ku untuk orang yang Thawaf dan yang tinggal dan yang ruku’ sujud”. (2.125) Dan ketika berkata Ibrahim: ”Rabbi. kemudian Aku tarik dia kepada azab api.131) Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya’qub: “Hai anak-anakku!. dan memberi tahu kepada mereka Kitab dan Hikmah. dan berilah ahlinya dari buah-buahan siapa dari mereka yang mengimani karakter Allah dan hari akhir”. Engkau At-Tawwabur-Rahiim”. sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu Peraturan.128) ”Rabb kami bangkitkan pada mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu. Aku beri perlengkapan sedikit. dan jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepada-Mu dan dari generasi kami ummat yang menyerah diri kepada Mu.126) Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar dari Rumah dan Isma’il.(2. Engkau Al’Aziizul-Hakiim”.130) Dan ketika berkata kepadanya Rabb -nya: ”Serahkanlah dirimu”.129) Bukankah tidak ada yang enggan dari Ajaran dari Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya. terimalah dari kami.(2.(2. Dan sesungguhnya di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(2.(2. Dan sungguh kami telah pilih dia di dunia. dan terimalah tobat dari kami.

Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan.135) Katakanlah: ”Kami mengimani karakter Allah.(2.(2.dan kami kepada-Nya kami menyembah. dan kami kepada-Nya kami menyerah diri”.(2. Katakan: ”Bahkan Ajaran Ibrahim setulusnya. Tidak kami pisahkan antara seorang dari mereka. ketika ia berkata kepada anak-anaknya” Apakah yang kamu akan sembah dari sesudah ku?” Mereka jawab: “Kami akan sembah Yang Dita’ati oleh mu. dan bukan ia daripada mereka yang musyrik”. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.134) Dan mereka berkata: ”Jadilah Yahudi-Yahudi atau Nashara.(2.(2. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. Dan bagi kamilah amal-amal kami dan bagi kamulah amal-amal kamu. dan kepada-Nya kami ikhlas”.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kamu hadir ketika Ya’qub hampir mati ?. dan kepada-Nya kami menyerah diri”. dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub. Satu Yang Dita’ati. niscaya mereka mendapat pengenalan. dan anak cucunya.(2. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.138) Katakanlah: ”Apakah kamu mau membantah kami dalam Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kamu ?. dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka.137) Penggemblengan Allah. dan siapakah yang lebih tepat penggemblengannya dari Allah ?. niscaya tidak ada mereka melainkan di dalam perpecahan.136) Maka sekiranya mereka mengimani karakter seperti apa yang kamu imani karakternya. Yang Dita’ati oleh bapak mu Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq. satu ummat yang telah berlalu.(2. tetapi Allah selamatkan mu dari mereka. dan jika mereka berpaling.133) Itulah mereka. niscaya kamu dapat pengenalan”.139) DLA .

(2. sesungguhnya Allah kepada karakter manusia sungguh Rauufur-Rahiim . dan tidak Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan ”Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya adalah Yahudi atau Nashara ?”. lalu kami palingkan mu ke qiblat yang engkau sukai.2 Berkata mereka yang bodoh dari manusia: ”Apa yang memalingkan mereka dari qiblat mereka yang ada atasnya”. Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus”. Dan di mana saja kamu berada. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab tahu bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap dari Rabb mereka. kecuali atas orang yang diberi pengenalan oleh Allah.141) Juz’ ke. Dan tidak Kami menjadikan Qiblat yang engkau telah menghadap atasnya.(2. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan. Katakan: ”Kepunyaan Allah masyriq dan maghrib. Katakanlah: ”Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah. Dan sesungguhnya adalah itu memang berat.(2.(2. Dan tidak Allah akan sia-siakan iman kamu. hendaklah kamu palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. melainkan untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling atas tumitnya. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.(2. agar kamu jadi saksi atas manusia. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. satu ummat yang telah berlalu. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. dan adalah rasul itu atas kamu sebagai saksi.142) Dan seperti itu kami telah menjadikan kamu ummat yang ideal.143) Sesungguhnya kami melihat wajahmu bolak-balik kepada Langit.140) Itulah mereka. Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. Lantaran itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.144) DLA .

padahal mereka mengetahui. Allah akan kumpulkan kamu semuanya. dan karena Aku hendak sempurnakan jasa (ni’mat) Ku atas kamu agar kamu mendapat pengenalan. kenal kepadanya seperti apa mereka mengenali bapak-bapak mereka. hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke arahnya. Dan walau di mana kamu ada. agar tidak ada lagi bantahan bagi manusia atas kamu. dan engkau tidak mengikuti qiblat mereka. maka jangan kamu takut kepada mereka.150) Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kamu dari kamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat-kami. mereka tidak akan mengikuti qiblat mu. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu. dan sesungguhnya dia sungguh yang lengkap dari Rabbmu. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.147) Dan bagi tiap-tiap seorang ada satu jurusan yang ia menghadap kepadanya.(2.149) Dan walau dari mana engkau keluar. Dan sesungguhnya ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan yang lengkap.(2. tetapi takutlah kepada-Ku.148) Dan dari mana saja engkau keluar. sesungguhnya engkau ketika itu sungguh dari orang yang menganiaya diri.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya jika engkau tunjukkan karakter tiap ayat kepada orang yang diberi kitab itu. dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2. Di mana saja kamu ada. maka jangan sekali-kali kamu dari orang yang ragu-ragu.145) Orang-orang yang kami telah beri kitab itu. (2. (2.146) Yang Lengkap dari Rabb mu. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan membersikan kamu dan memberi tahu kamu Kitab dan DLA . melainkan orang-orang yang menganiaya dari mereka. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka dari setelah datang kepadamu dari ilmu. Dan sebagian mereka bukan mengikuti qiblat sebagian.(2. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan.

atas mereka penghormatan dari Rabb mereka dan pengaturan.(2.(2.(2. maka sesungguhnya Allah Syaakirun ’Aliim. dan Aku At-Tawaabur-Rahiim. (2.(2. dan memberi tahu kamu apa-apa yang belum ada kamu ketahui. dan pengenalan dari sesudah kami buktikan dia untuk manusia di dalam Kitab. itulah mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.(2.157) Sesungguhnya shofa dan marwah sebagian dari syi’ar Allah. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar(2.156) Itulah mereka.(2.(2.151) Maka ingatlah kepada Ku niscaya Aku ingat kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan jangan kufur. Maka siapa menemui rumah.154) Dan sesungguhnya kami akan coba kepada kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan diri dan buah-buahan. maka itulah mereka Aku beri tobat atas mereka. mereka mengatakan :”Inna lillaahi wa-inna ilahi rooji’un”.160) DLA .Dan gembirakanlah orangorang yang sabar. atau meramaikan. Mintalah pertolongan dengan karakter sabar dan sholat.155) Orang yang ketika tertimpa musibah.152) (2) Hai orang-orang yang beriman!.158) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari pembuktian.(2.Tafsir Al Sulthan Hikmah. maka tidak mengapa atasnya bahwa ia thawaf pada keduanya.153) Dan jangan kamu katakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. dan itulah mereka.159) Kecuali orang yang bertobat dan berbuat baik dan membuktikan. mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. dan siapa kerjakan kebaikan.

dari air. itulah mereka atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. padahal mereka melihat azab dan putus daripada mereka sekalian sebab. dan sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya. dan kalau orangorang yang zalim itu lihat ketika mereka lihat azab .163) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi. dan tidak mereka diperdulikan. yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. dan Kapal yang berjalan di Laut membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit. sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya.(2. maka dihidupkan dengan karakternya bumi sesudah matinya. (2. (2. dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari api.164) Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan.(2. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Ar-Rahmaanur-Rahiim. dan penyebaran dari tiap makhluk berjalan dan peredaran angin dan awan yang berputar antara langit dan bumi.161) Mereka akan kekal padanya dan tidak akan diringankan dari mereka azab. dan perselisihan malam dan siang.(2.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya mereka yang kafir lantas mati dan mereka orang kafir.167) DLA .(2.” Begitulah Allah tunjukkan amal-amal mereka jadi dukacita atas mereka. lalu kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.165) Ketika orang-orang yang diturut berlepas diri dari orang-orang yang menurut. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah.162) Dan Yang dita’ati untuk kamu Satu Yang Dita’ati. adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.166) Dan orang-orang yang mengikut itu berkata: ”Alangkah baiknya jika kami dapat kembali satu kali.(2.

169) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah”.173) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Kitab. padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti.(2. dan supaya kamu membuat palsu atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan panggilan dan seruan. makanlah yang baik apa yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. (2.(2. (2. dan bagi mereka azab yang pedih.170) Dan perumpamaan orang yang kafir.175) DLA .172) Tidak diharamkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi. jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah . sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.171) (3) Hai orang-orang yang beriman !.Tafsir Al Sulthan Hai manusia. tuli.174) Itulah mereka orang-orang yang menukar kelupaan dengan pengenalan dan azab dengan keampunan.(2. dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. buta. makanlah dari apa di bumi yang halal dan baik. mereka itu tidak akan masukkan ke perut-perut mereka melainkan api dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari qiyyaamah. tetapi siapa terpaksa.(2. maka tidak ada dosa atasnya. maka alangkah sabar mereka atas api. sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata. dan menjualnya dengan harga sedikit. Mereka katakan: ”Hanya kami hendak turut yang dilakukan oleh bapak-bapak kami”. Apakah walau bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. bisu. dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah karakternya.(2.168) Ia hanya menyuruh kamu kejahatan dan kejelekan.(2. dan tidak akan mensucikan mereka.

176) Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajah kamu ke pihak masyriq dan maghrib.(2. jika ia ada meninggalkan harta membuat wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan cara yang baik.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya Allah telah turunkan Kitab dengan karakter yang lengkap. tetapi siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya. hamba dengan hamba. dan mereka itulah orang-orang yang berbakti. dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menyempurnakan janji apabila berjanji dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. Orang merdeka dengan orang merdeka.(2. tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubahnya itu karena sesungguhnya Allah As-Samii’ul-’Aliim. dan pelayaran dan orang yang meminta dan hamba-hamba. sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. diwajibkan atas kamu qishosh dalam pembunuhan.(2.178) Dan bagi kamu di dalam qishosh itu kehidupan. maka ia akan dapat azab yang pedih .180) Maka siapa mengubah wasiat itu sesudah ia dengar.(2. maka ia balas kebaikan serta serahkan kepadanya dengan cara yang baik. tetapi kebaikan orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberi harta atas yang dicinta kepada keluarga dekat dan anak yatim dan orang miskin dan anak jalanan. Mereka itulah orang-orang yang benar. dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan di dalam kitab sungguh di dalam perpecahan yang jauh.177) (4) Hai orang-orang yang beriman. dan perempuan dengan perempuan.179) Diwajibkan atas kamu apabila seorang dari kamu hampir mati. hai Uulul Albaab agar kamu terpelihara. Itu satu kelonggaran dan pengaturan dari Rabb kamu.(2.181) DLA . maka siapa melanggar batas setelah itu.(2.

dengan suka sendiri. Maka sekarang gembirakanlah mereka.(2. dan bukti dari pengenalan itu dan pembeda. maka tidak ada dosa atasnya.(2.183) Beberapa hari yang tertentu. maka itu baik bagi dirinya.184) Penanggalan Ramadan yang diturunkan padanya Alquran sebagai pengenalan untuk manusia. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.186) Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafas kepada wanitawanita kamu. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. dan siapa adalah sakit atau dalam perjalanan. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi DLA . lantas ia bikin damai antara mereka. dan cari apa yang telah Allah tulis untuk kamu. memberi makan seorang miskin. dan agar kamu bertakbir untuk Allah atas apa Dia telah beri pengenalan kepada kamu dan agar kamu bersyukur. tetapi siapa dari kamu sakit atau dalam perjalanan. Maka hendaklah mereka memperkenankan seruan-Ku dan mengimani karakterKu agar mereka dapat jalan yang benar . maka hitungannya dari hari yang lain. dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. maka di hari-hari yang lain. wajib membayar fidyah. maka katakanlah bahwa Aku dekat. dan berpuasa baik bagi kamu jika kamu ketahui .Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa tahu orang yang bikin wasiat itu keliru atau berdosa. dan orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah. Aku memperkenankan orang yang menyeru apabila ia menyeru.185) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu tentang Aku.182) (5) Hai orang-orang yang beriman. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara. maka Dia beri tobat atas kamu dan Dia hilangkan keberatan dari kamu. Dan sempurnakanlah bilangannya. tetapi siapa menderma lebih.(2. Mereka pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka.(2. Maka siapa menyaksikan dari kamu penanggalan maka hendaklah ia puasa padanya.(2. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkianati diri-diri kamu.

(2. maka perangilah mereka.189) Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu.(2. Maka jika mereka memerangi kamu. Itu batas-batas Allah.191) Maka jika mereka berhenti.(2. Dan jangan kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka jadi orang yang tekun .(2. dan jadilah peraturan itu untuk Allah.(2. maka tidak boleh ada permusuhan melainkan atas orang yang menganiaya.(2. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melewati batas. Kemudian sempurnakan puasa kepada malam. tetapi kebaikan itu orang yang berbakti.192) Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi gangguan. dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan.187) Dan jangan kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batil.188) Mereka bertanya kepadamu dari Hilal. Dan jangan kamu gembirakan mereka. Dan bukanlah kebaikan tentang kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya. padahal kamu tinggal di dalam Masjid.193) DLA . Katakan: ” Dia waktu untuk manusia dan pertemuan”.(2. dan kamu bawa dia kepada hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa.Tafsir Al Sulthan kamu benang putih dari benang hitam dari fajar. maka jangan mendekatinya. Tetapi jika mereka berhenti.190) Dan bunuhlah mereka di mana kamu bertemu mereka. dan masuklah ke rumahrumah kamu dari pintu-pintunya. Dan fithnah lebih sangat dari pembunuhan. padahal kamu mengetahui. dan keluarkanlah mereka dari tempat yang mereka keluarkan kamu. dan jangan melewati batas. hingga mereka memerangi kamu padanya. Seperti itu balasan untuk orang-orang yang kafir. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.

maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan gangguannya atas kamu.(2.197) Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Rabb kamu. maka fidyah qurban sedapatnya.196) Haji beberapa penaggalan yang tertentu. maka tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuq dan tidak jidal di dalam haji. maka siapa yang mencari perlengkapan pada umroh kepada haji. dan hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan.Maka apabila kamu beramai-ramai dari Arafah. Oleh sebab itu siapa yang mengganggu kamu.Tafsir Al Sulthan Penanggalan haram dengan penanggalan haram dan apa-apa yang terhormat itu qishosh. Dan berbaktikah kepada Allah. dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. dan baikkanlah urusan kamu. Maka siapa sudah menetapkan padanya berhaji. dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berbakti. maka qurban sedapatnya. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekallan ialah ketekunan.(2. Tetapi siapa adalah dari kamu sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. tetapi siapa tidak dapat. Dan tekunilah Aku hai Uulul Albaab. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kesetiaan. dan hendaklah kamu takut kepada Allah.(2. yaitu 10 yang sempurna.195) Dan sempurnakanlah Haji dan ’Umrah untuk Allah. dan ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasannya. puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Dan sebutlah Dia sebagaimana Dia telah beri pengenalan kepada kamu. Itu bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Masjidil Haram. Dan jangan kamu mencukur kepala kamu hingga qurban itu sampai ke tempatnya. Tetapi apabila kamu sudah aman. Dan DLA . maka sebutlah Allah di sisi Masy’aril Haram. maka hendaklah ia bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau qurban. Dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah.194) Dan belanjakanlah di jalan Allah.(2. Maka jika kamu terhalang.

Tafsir Al Sulthan

sesungguhnya kamu dari sebelum ini sungguh dari orang yang lupa .(2.198) Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.199) Maka apabila kamu telah selesaikan manasik haji kamu,maka sebutlah Allah seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu atas sebutan yang lebih sangat. Maka sebagian manusia ada orang yang mengatakan:”Rabb kami, berilah kepada kami di dunia”, dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (2.200) Dan dari mereka ada orang yang mengatakan: ”Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan hindarilah dari kami azab api”.(2.201) Mereka itu akan dapat bagian baik dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah Sarii’ul-Hisaab 2.202) Dan sebutlah Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka siapa terburu-buru di dalam 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Dan siapa terkemudian, tidak dosa atasnya. Bagi orang yang terpelihara (dari kejahatan). Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(2.203) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menakjubkan mu perkataannya dalam kehidupan dunia. Dan ia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada di dalam Qalbunya. Dan ia sejahat-jahat musuh.(2.204) Karena apabila ia berpisah, berjalan ia di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan .(2.205) Dan apabila dikatakan kepadanya:”Takutlah kepada Allah”, dibawalah dia oleh kesombongannya kepada dosa. Lantaran itu cukuplah untuk dia Jahannam, dan sejelek- jelek tempat yang terbuai.(2.206)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dari manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari kasukaan Allah, dan Allah Pengasih kepada karakter hamba-hamba.(2.207)
(6)

Hai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah Setan, sesungguhnya dia untuk kamu musuh yang nyata. (2.208) Maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.209) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka di dalam kegelapan dari Ghomaamu dan Malaikat ?. dan telah ditetapkan urusan itu, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(2.210) Tanyalah Bani Israel, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari ayat pembuktian ?. Dan siapa menukar jasa (ni’mat) Allah dari setelah apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras pembalasannya.(2.211) Dihiasi kepada orang-orang kafir kehidupan dunia, mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang berbakti di atas mereka pada hari qiyyaamah. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(2.212) Adalah manusia ummat yang satu. Maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pengancam. Dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan karakter lengkap untuk memutus antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidak berselisih padanya melainkan orang-orang yang diberi dia dari sesudah apa yang datang kepada mereka bukti, karena kedengkian antara mereka. Maka Allah kenalkan orang-orang yang beriman untuk apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang lengkap dengan izin-Nya. Dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(2.213)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga, sedang belum datang kepada kamu seperti mereka yang telah lalu dahulu dari kamu ?. Padahal mereka itu kena kesusahan dan kecelakaan dan diguncang mereka, sehingga rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata: ”Bilakah pertolongan Allah?” Alaa, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (2.214) Mereka akan bertanya kepadamu bagaimana mereka mesti membelanjakan. Katakan:”Apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka untuk bapak ibu dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang pelayaran, dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya”.(2.215) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal dia kebencian bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu cinta sesuatu, padahal dia jelek untuk kamu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.(2.216) Mereka akan bertanya kepadamu dari Penanggalan Haram, berperang padanya. Katakan: ”Berperang padanya adalah Menyolok, tetapi menjauhkan dari jalan Allah dan mengkufuri karakter-Nya dan (menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya darinya, lebih menyolok di sisi Allah. Dan Fithnah lebih menyolok dari pembunuhan. Dan mereka itu akan tetap memerangi kamu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari peraturan kamu jika mereka bisa. Dan siapa dari kamu berpaling dari peraturannya, lalu ia mati, padahal ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal .(2.217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah mereka yang mengharap pengaturan Allah, dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (2.218)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka akan bertanya kepadamu dari Arak dan Judi. Katakanlah: ”Pada keduanya ada dosa yang menyolok dan manfa’at untuk manusia, tetapi dosa keduanya lebih menyolok dari manfa’at keduanya”, dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mesti mereka belanjakan. Katakan: ”Selebih dari perlu”. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.(2.219) di dunia dan akhirat. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari anak yatim. Katakanlah: ”lakukan perbaikan untuk mereka adalah baik”. Dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Dia beratkan kamu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.220) dan jangan kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik , walau menakjubkan kamu. Dan jangan kamu menikahkan (perempuan dari kamu) kepada orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walau menakjubkan kamu (penampilannya). Itulah mereka menyeru kepada api padahal Allah menyeru kepada Surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Dia buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat. (2.221) Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal haid. Katakanlah : ”ia kotoran, maka jauhilah diri kamu dari wanitawanita dalam haid. Dan jangan mendekati mereka hingga mereka bersih. Maka apabila mereka telah bersih, maka hampiri mereka sebagaimana Allah telah perintah kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, dan cinta kepada orang yang bersih”.(2.222) Wanita-wanita kamu ladang untuk kamu. Maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki. Dan sediakanlah
DLA

Tafsir Al Sulthan

untuk diri-diri kamu. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan menghadap Dia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(2.223) Dan jangan kamu jadikan Allah satu sasaran bagi sumpahsumpah kamu (yang menghalangi ) kamu berbuat kebaikan dan berbakti dan berbuat perdamaian antara manusia. Dan Allah Samii’un-’Aliim.(2.224) Allah tidak masukkan perhitungan kamu apa yang sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu, tetapi Dia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh qalbu-qalbu kamu, dan Allah Ghafuurun Haliim.(2.225) Orang-orang yang bersumpah hendak menjauhkan diri dari wanita-wanita mereka, boleh tunggu 4 bulan. Sesudah itu kalau mereka kembali, maka Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.226) Dan jika mereka mau talaq, maka sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(2.227) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq menahan diri mereka 3 kali bersih. Dan tidak halal mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika memang mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dan suami-suami merka berhak menarik kembali mereka di dalam (masa idah) itu, jika mereka mau berbuat damai dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang terhadap mereka dengan cara yang baik, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat atas perempuan-perempuan. Dan Allah GhafuururRahiim.(2.228) Talaq itu dua yang bolak-balik, sesudah itu ruju’ dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal kamu mengambil sesuatu daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Tetapi jika takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah,lantas kamu takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri. Itu batas batas Allah
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka jangan kamu melanggar batas-batas Dia, dan siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka orang-orang yang zalim.(2.229) Sesudah itu kalau ia talaq dia (lagi), maka tidaklah ia jadi halal baginya selama-lamanya, hingga ia menikah kepada suami lain. Lantas jika ia talaq dia, maka tidaklah ada halangan untuk mereka berdua kembali jika mereka rasa bahwa mereka bisa pelihara batas-batas Allah, dan yang demikian itu batas-batas Allah, Dia buktikan dia kepada kaum yang mengetahui.(2.230) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas sampai tempo (idah) mereka, maka hendaklah kamu ruju’ kepada mereka dengan cara yang baik atau kamu lepas dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ruku’ kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan, karena kamu akan melanggar. Dan siapa berbuat itu, maka sesungguhnya ia menganisaya dirinya. Dan ayat-ayat Allah jangan kamu jadikan permainan. Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan apa yang Dia turunkan atas kamu dari Kitab dan Hikmah, Dia nasehati kamu dengannya. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.231) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas mereka sampai kepada ’iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka bernikah kepada laki-laki mereka, apabila mereka telah setuju di antara mereka dengan cara yang baik, yang demikian itu dijadikan nasehat bagi orang yang di antara kamu yang mengimani karakter Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih untung bagi kamu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(2.232) Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan, tetapi atas laki-laki yang punya anak, memberi makan dan pakaian kepada ibu itu dengan cara yang baik, tidak diberatkan seorang melainkan kelapangannya. Dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya dan jangan seorang bapak lantaran anaknya, dan (kewajiban) atas waris (bagi bapak) itu
DLA

Tafsir Al Sulthan

sama dengan yang (disebut). Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan suka dan musyawarah antara mereka berdua, maka tidaklah ada halangan atas mereka, dan jika kamu mau mencari untuk menyusukan anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mau beri dengan cara yang baik. Dan berbaktilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.233) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu padahal mereka meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah) isteriisteri itu menahan diri-diri mereka (beridah) 4 bulan 10 hari, sesudah itu apabila mereka sampai kepada tempo (idah) mereka, maka tidaklah (patut) ada keberatan atas kamu tentang apa yang mereka kerjakan di diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.234) Dan tidak ada larangan atas kamu dalam peminangan yang kamu sindirkan karakternya kepada wanita-wanita atau kamu simpan di dalam diri-diri kamu. Allah mengetaui bahwa kamu mengingat-ingat mereka. Tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan kamu berkata perkataan yang baik. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah hingga sampai tulisan waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa di diri-diri kamu , maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghafuurun Haliim .(2.235) Tidak ada tanggungan atas kamu kalau kamu talaq wanitawanita kamu sebelum kamu sentuh mereka, atau kamu tentukan satu ketentuan untuk mereka. Tetapi hendaklah kamu bekalkan bagi merka satu bekalan dengan cara yang baik. Orang yang berkelapangan menurut ukurannya, dan orang yang berkesempitan menurut ukurannya. Sesungguhnya satu perkara yang patut atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (2.236) Dan jika kamu talaq mereka, sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka satu ketentuan,
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka separoh dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali kalau perempuan-perempuan itu lepaskan atau orang yang memegang simpulan pernikahan itu (suka memberi cukup), tetapi bahwa kamu memberi (cukup)itu adalah lebih hampir kepada kebaktian, dan jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu, sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.237) Peliharalah atas sholat-sholat, dan Sholat Wustho, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun.(2.238) Tetapi jika kamu takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan, lantas apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Dia telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu.(2.239) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu, padahal ada meninggalkan istri-isteri, wasiat bagi isteri-isteri mereka itu (yaitu) beri perbekalan hingga setahun dengan tidak keluarkan (mereka). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidaklah ada kesalahan atas kamu dalam apa yang mereka kerjakan dalam diri-diri mereka dari kebaikan, dan Allah ‘Aziizun Hakiim.(2.240) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq dapat perlengkapan dengan cara yang baik sebagai kelengkapan atas orang yang berbakti.(2.241) Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(2.242) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang keluar dari kampung-kampung mereka karena takut mati, padahal mereka beribu-ribu ?.Lantaran itu Allah berkata kepada mereka:”Matilah kamu”. Kemudian Dia hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sungguh mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(2.243) Dan hendaklah kamu perangi di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Samii’un ’Aliim.(2.244)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Siapakah dia orang yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia baginya dengan beberapa ganda ?. Dan Allah menyempitkan dan mengulur, dan kepada-Nya kamu akan kembali.(2.245) Apa belum kamu lihat kepada malak dari Bani Israel dari setelah Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka:”Bangkitkanlah bagi kami seorang Raja agar kami berperang di jalan Allah” Ia berkata: ”apakah tidak bisa jadi kalau diwajibkan kamu berperang bahwa kamu tidak akan berperang?”. Mereka mengatakan: ”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir keluar dari kampung kami dan (dari) anak-anak kami?”. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit dari mereka, dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.(2.246) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya Allah sungguh telah bangkitkan untuk kamu Thaaluut sebagai raja. Mereka berkata: ”Adakah (patut) ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih patut berkuasa daripadanya, sedang ia tidak mempunyai keluasan dari harta?”. Ia katakan: ”Sesungguhnya Allah telah pilih dia atas kamu, dan Dia telah tambah dia jadi besar dalam ilmu dan badan. Dan Allah memberi Kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.247) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya kode kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu Taabuut, padanya ada yang menyenangkan dari Rabb kamu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul dia oleh Malaikat. Sesungguhnya di dalam itu ada kode untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman.(2.248) Dan ketika Thaalut berangkat bersama tentaranya, ia berkata: ”Sesungguhnya Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan satu sungai. Maka siapa minum darinya, bukan ia dari golongan ku, dan siapa tidak merasai dia, maka ia dari
DLA

Tafsir Al Sulthan

golongan ku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya.” Tetapi mereka minum daripadanya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ketika (Thalut) dan orang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai) itu, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami tidak sanggup sekarang dengan Jalut dan tentaranya”.Orang yang beriman yang akan menghadap Allah itu berkata: ”Ada beberapa banyak golongan yang sedikit pernah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar”.(2.249) Dan ketika mereka lahir (di medan) untuk (menghadap) Jalut dan tentaranya, berkatalah mereka: ”Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.(2.250) Maka dapatlah mereka ini kalahkan mereka itu dengan izin Allah, dan Dawud dapat membunuh Jalut. Dan Allah beri dia Kerajaan dan Hikmah, Dan Dia ajar dia dari apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak tolong manusia sebagian mereka dengan sebagian, sungguh rusaklah bumi, tetapi Allah mempunyai kelebihan atas Alam semesta.(2.251) Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang yang diutus.(2.252) Juz’ ke-3 Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Sebagian dari mereka ada yang Allah berkata-kata dan Dia tinggikan derajat sebagian dari mereka, dan kami telah beri bukti kepada ‘Isa anak Maryam dan kami telah kuatkan dia dengan Ruh Qudus, dan jika Allah mau, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang kemudian daripadanya, sesudah datang kepada mereka bukti, tetapi mereka berselisih, yaitu sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka kufur. Dan sekiranya Allah mau, niscaya mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(2.253)
(7)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami telah diberikan kepada kamu, sebelum datang satu hari yang tidak ada perdagangan padanya dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safa’at dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.(2.254) Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Hidup Yang Berdiri. Tidak Dia dihampiri oleh mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan safa’at dihadapan-Nya melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedang mereka tidak meliputi dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Meluas Kursi-Nya di langit dan bumi, dan tidak menjadi berat bagi-Nya memelihara keduanya, dan Dia Al-’Aliyyul-’Azhiim.(2.255) Tidak ada paksaan dalam peraturan. Sungguh telah terbukti kebenaran dari kesalahan. Maka siapa kufur kepada thoghut, dan mengimani karakter Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Samii’un ’Aliim.(2.256) Allah pengurus orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pengurus mereka ialah Thoghuut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(2.257) Tidak engkau lihat yang membantah Ibrahim dalam Rabbnya bahwa Allah beri dia Kerajaan?, Ketika berkata Ibrahim :”Rabb ku Yang menghidupkan dan mematikan”. Ia berkata: ”Aku menghidupkan dan mematikan”. Kata Ibrahim :”Maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari Masyriq, maka coba kamu datangkan karakternya dari Maghrib”. Maka bingunglah yang kafir. Dan
DLA

Tafsir Al Sulthan

Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (2.258) Atau seperti yang melalui atas suatu negeri dan dia telah rubuh atas Bangunannya. Ia berkata: ”Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya?”. Maka Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Dia bangkitkan dia. Dia berkata: ”Berapa banyak kamu tinggal ?”. Ia berkata: ”Aku tinggal sehari atau sebagian dari hari”. Dia berkata: ”Bahkan kamu tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumman mu tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledai mu. Dan untuk kami jadikan mu kode untuk manusia, dan lihatlah kepada tulangtulang itu bagaimana kami pakaikan dia daging. Maka ketika terbukti baginya, ia berkata: ”Aku mengetahui bahwa Allah Berkuasa atas tiap sesuatu” .(2.259) Dan ketika Ibrahim berkata:”Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati”. Dia berkata: ”Apakah kamu belum percaya?”.Ia berkata: ”Bahkan agar tentram qalbuku”. Maka ambillah 4 ekor dari burung, maka jinakkan mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap gunung dari mereka sebagian, kemudian seru mereka, niscaya mereka datang kepada mu dengan berusaha. Dan ketahuilah bahwa Allah ’Aziizun Hakiim”.(2.260) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, seperti perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh cabang, di dalam tiap cabang 100 biji. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.261) Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak dengan gangguan, mereka akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berdukacita.(2.262)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahasia ada lebih baik daripada satu sedekah yang diiringi oleh satu gangguan, dan Allah Ghaniyyun Haliim.(2.263)
(8)

Hai orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bangkitan dan gangguan, sebagaimana orang yang membelanjakan harta dengan riya’ terhadap manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin, atasnya debu, lalu ditimpa hujan lebat, menjadi dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(2.264) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta karena hendak mencari kesukaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri mereka, adalah seperti satu kebun di tanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup). Dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.265) Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari korma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di sana ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin panas yang beserta api, lalu terbakar. Seperti itu Allah buktikan kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir. (2.266)
(9)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan dia, padahal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghaniyyun Hamiid. (2.267)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanjikan akan memberi kamu keampunan dan kelebihan dari-Nya, dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(2.268) Dia memberi kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak akan ingat melainkan Uulul Albaab.(2.269) Dan apa-apa yang kamu belanjakan dan apa-apa yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak untuk orang zalim itu dari penolong.(2.270) Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka ia baik baginya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka ia itu terlebih baik bagi kamu dan Dia akan hapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.271) Bukan (kewajiban) atas mu memberi pengenalan kepada mereka, tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan melainkan karena mencari kesukaan Allah, dan apa kemampuan yang kamu belanjakan, akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. (2.272) Untuk orang-orang faqir yang tertentu untuk (berperang) di jalan Allah yang tidak bisa pergi (berusaha) di bumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak meminta-minta kepada orang-orang dengan paksaan dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya.(2.273) Orang-orang yang mendermakan hartanya siang dan malam dengan rahasia dan dengan terang-terangan itu akan

DLA

(2. dan mereka itu tidak akan dianiaya.281) DLA .(2. Lantaran itu siapa kedatangan nasehat dari Rabbnya.(2. Dan Allah halalkan perdagangan. maka kamu boleh ambil modal-modal kamu. mereka kekal padanya. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. maka terimalah pernyataan peperangan dari Allah dan rasul-Nya.(2. Yang demikian lantaran mereka berkata: ”Perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”. lalu ia berhenti.279) Dan jika ada yang kepayahan. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. maka baginyalah apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang kafir pendosa. tetapi bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tetapi siapa kembali lagi.275) Allah menghapus riba dan Dia suburkan sedekah. berbaktilah kepada Allah.278) Tetapi jika kamu tidak berbuat.(2.280) Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikembalikan kamu kepada Allah. akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. dan menunaikan zakat. dan haramkan riba. maka berilah tempo hingga kelapangan.277) (10) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. maka mereka itu penduduk api.(2. dan jika kamu bertobat.274) Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana pendirian orang yang diharu setan dengan tamparannya.(2. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu dianiaya. kemudian akan disempurnakan tiap seorang apa yang ia telah kerjakan.276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dan mendirikan sholat.(2. jika memang kamu orangorang yang beriman. dan tinggalkan sisa-sisa dari riba.

tetapi kalau tidak ada dua (saksi). dan terlebih teguh untuk persaksian. Itu untuk kamu keadilan disisi Allah. maka (adakanlah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. untuk dipenuhi di masanya.(2. tetapi jika seorang daripada kamu percaya kepada seorang .Tafsir Al Sulthan (11) Hai orang-orang yang beriman. kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu jual beli.282) Dan jika kamu di dalam perjalannan. Dan jangan kamu jemu menulis dia. maka hendaklah walinya merencanakan dengan adil. dan DLA . dan kamu tidak dapat penulis. dapat diingatkan oleh seorang lagi. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya.maka yaitu satu kedurhakaan di diridiri kamu. karena Allah mengajar kamu dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . Dan orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi itu tidak boleh enggan. karena jika kamu berbuat. maupun kecil ataupun menyolok. dan jangan kamu sembunyikan persaksian karena siapa menyembunyikannnya. tetapi jika orang yang berkewajiban memenuhi itu safih atau lemah. dan tidak boleh diberi kesusahan kepada penulis dan tidak boleh kepada saksi. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara laki-laki kamu. apabila kamu mengadakan satu perikatan untuk dipenuhi di satu masa yang tertentu. dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. maka berdosalah qalbunya. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. hendaklah kamu tulis dia. bahkan hendaklah ia tulis. maka tidak mengapa kalau kamu tidak tulis dia. supaya kalau seorang saksi perempuan Lupa. maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian. dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari (kesanggupan) itu. dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi itu merencanakan. hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanatnya. dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah. dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil. atau tidak bisa ia sendiri merencanakan.

284) Rasul mengimani karakter apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. (2. maka tolongllah kami atas kaum yang kafir. dan jangan Engkau pikulkan atas kami siksaan sebagaimana Engkau pikulkan dia atas orang-orang sebelum kami.283) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ia akan mendapat apa yang ia kerjakan dan ia akan mendapat apa yang ia usahakan. jangan Engkau pikulkan atas kami perintah yang tidak sanggup kami memikulnya. Engkau penolong kami. Maka Dia akan ampunkan siapa yang Dia kehendaki dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. dan kepada Mu tempat kembali”. Rabb kami.285) Allah tidak memberatkan satu diri. ”Kami tidak membedakan antara seorang dari rasul-rasul-Nya” dan mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuhi.286) DLA . Allah akan memeriksa karakternya. (kami minta) keampunan Mu Rabb kami. (2.(2. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. dan orang beriman setiapnya mengimani Karakter Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya. “Rabb kami jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. dan hapuskanlah dari kami dan lindungilah kami dan beri ketelitian kepada kami.Tafsir Al Sulthan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. kecuali sekedar bisa terpikul olehnya. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu atau kamu sembunyikan dia. (2. Rabb kami.

5) Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki.2) Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. dan Dia turunkan Taurat dan Injil.(3. bagi mereka azab yang sangat. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya. Lam. darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan. dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizundzuntiqoom).3) dari sebelumnya. Dan Dia turunkan Pembeda.(3.1) Allah.Surat Ali-’Imran (Keluarga ’Imran) Surat ke-3. Dan yang lain yang bersamaan. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai DLA .(3.Tafsir Al Sulthan 3. sebagai pengenal untuk manusia.0) {Alif.6) Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan.(3. mereka ibu Tulisan. 200 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah.4) Sesungguhnya Allah. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(3. tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit.Mim}. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum. (3.(3.

12) Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu.10) Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka.(3. segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir. jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. memandang golongan dengan penglihatan mata biasa. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab.13) Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanitawanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang. Dan Allah di sisiNya tempat kembali yang tepat.(3.(3.9) Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. (3.(3. setiap dari sisi Rabb kami”. harta-harta mereka dan anak-anak mereka.14) DLA .(3.8) ”Rabb kami. dan Allah keras pembalasan-Nya.Tafsir Al Sulthan karakternya.11) Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”. Itu perlengkapan hidup dunia.7) ”Rabb kami. sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”. Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan. sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”.(3. karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka. mereka bakaran api. dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan.(3. maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka. tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka.

(3. Yang Berdiri dengan Keadailan.16) Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguhsungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam.21) DLA .(3. dan jika mereka berpaling. dan Allah Melihat karakter hambahamba-Nya. tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu. maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”.(3.18) Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah.(3. dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(3. Maka jika mereka telah masuk Islam. maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”.20) Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia.(3.(3. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”. sesungguhnya Dia. maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan. dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka.15) Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami. maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan. sesungguhnya kami telah beriman. surga-surga bergerak dari bawahnya sungaisungai. maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab.19) Maka jika mereka membantahmu.17) Kesaksian Allah.

dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan.25) Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan.27) Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus.(3. diketahui dia oleh Allah DLA . dan kepada Allah tempat datang (kamu). Maka siapa berbuat itu. dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya. dan mereka membelakangi.(3. dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki.24) Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya.(3.22) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?.23) Itu karakter sesungguhnya mereka. Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”. mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dari selain orang mu’min.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka.28) Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia. di tangan-Mu kebaikan. karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri.26) ”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam. Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar).(3.(3. dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu. kemudian berpaling sebagian dari mereka.(3. dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki.(3. dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”. dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.Tafsir Al Sulthan Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat.

niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim. Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung.(3.31) Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul. dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”. Ia berkata: ”Hai Maryam.(3. Maka jika kamu berpaling.32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta. Ia berkata: ”Ia dari sisi DLA . ”dan aku namakan dia Maryam. dari mana engkau dapat ini?”. ia dapati di sisinya Pemberian (Rizki).(3. maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin.(3.Tafsir Al Sulthan dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”. dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan. ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh. maka ikutilah aku. dan Allah Samii’un ’Aliim. sesungguhnya Engkau. dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya. Dan membelenggunya Zakariyya.33) Generasi sebagiannya dari sebagian.36) Maka Rabbnya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. (3.(3.29) Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan. dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya.34) Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi. Engkau Samii’un ’Aliim.30) Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik .(3. maka terimalah dari ku.35) Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi. sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa. (3.

43) Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. dan seorang dari mereka yang didekatkan”.(3.(3. ‘Isa ibnu Maryam. dan bergeraklah pagi dan petang”.45) DLA . dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam. katanya:”Rabbi.38) Sesudah itu malaikat menyeru dia.37) Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya. berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’. namanya AlMasih.(3. bagaimana aku dapat seorang anak-lakilaki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan. sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya.39) Ia berkata: “Rabbi.40) Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari.42) ”Hai Maryam patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”.(3. melainkan dengan isyarat.(3. sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3.(3. dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”.44) Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam. dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak. sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”.41) Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam.(3.(3.Tafsir Al Sulthan Allah. yang berjuang di dunia dan akhirat.

50) “Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(3.(3.51) Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka. dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu.(3. ketika Dia tentukan urusan. (3.52) DLA . ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”.48) Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung.47) Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah dan Taurat dan Injil.46) Ia berkata: ”Rabbi.(3. bagaiana aku dapat anak. maka aku tiup padanya.Tafsir Al Sulthan ”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”. dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. maka adalah burung dengan izan Allah. : “Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia ayat. ini jalan yang lurus”. dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”. maka dia ada”. Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”. kami mengimani karakter Allah. dari Rabb kamu. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah.(3. padahal aku belum disentuh Makhluk Cerdas”. maka berbaktilah kepada Allah.49) “Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat.(3. maka sembahlah Dia. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”. dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu. dan patuhlah kepada ku” .

(3.(3. maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”.(3. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu.53) Dan mereka bikin tipu daya. kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan. kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”. maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka. dan beramal shaleh. maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anakanak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”.(3. dan Allah bikin tipu daya. sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir. dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.54) Dan ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa.(3. Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat.59) Yang Lengkap dari Rabb mu.(3.56) Dan adapun mereka yang beriman.61) DLA . dan kami telah turut Rasul. dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah. dari setelah datang kepada mu dari ilmu.Tafsir Al Sulthan “Rabb kami.57) Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana. maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”. maka ia ada.60) Maka siapa yang membantah mu padanya.58) Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam.55) Maka adapun mereka yang kufur.(3.(3.(3. kemudian kepada Ku tempat kembali kamu. Dia ciptakan dia dari tanah.

maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik. mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim.65) Ingatlah.67) Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang yang beriman.(3. dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia. apakah kamu tidak mengerti ?.(3.(3.(3.(3. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap. melainkan Allah.(3. bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.(3. hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah. tetapi ia seorang Muslim yang tulus.69) Hai ahli Kitab. dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman. tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?. mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?.(3.62) Maka jika mereka berpaling. dan tidak ia dari musyrikin.63) Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab.70) DLA . padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.64) Hai ahli kitab.66) Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani. marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu.68) Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu. Jika mereka berpaling. kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya. yaitu jangan kita menyembah selain Allah.(3. dan tidak ada dari Yang Dita’ati. dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhantuhan (Arbaab) selain dari Allah”. padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya. dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim.

dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu. mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil.71) Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.75) Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti.(3. maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti. ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”. padahal kamu mengetahui?. tidak akan tunaikan dia kepada mu. dan bagi mereka azab yang pedih.(3. dan Allah Waasi’un ’Aliim.77) DLA .(3.73) ”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. itulah mereka. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah. dan kamu sembunyikan yang lengkap.76) Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit.(3.(3. dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar. tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah.(3. dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”.(3.74) Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”. ia akan tunaikan dia kepada mu.72) ”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”. kecuali jika engkau tetap menuntut kepadanya.Tafsir Al Sulthan Hai ahli Kitab.

tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”. Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”.(3. dan Hikmah. padahal bukan dia dari sisi Allah. dan apa yang diturunkan atas Ibrahim. Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”.(3.Dia berkata:”Maka saksikanlah.83) Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah. kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu.(3. maka itulah mereka. padahal bukan dia sebagian dari kitab.(3. .Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab. Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar).80) Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab.(3. mereka orang-orang fasik.79) Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab). dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan.81) Maka siapa berpaling setelah itu.78) Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?. Dan mereka berkata dusta atas Allah. maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”. padahal mereka mengetahui. supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab.(3.82) Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari. dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”. dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan nabi-nabi dari Rabb DLA . kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”. dan apa yang diturunkan atas kami. padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa.

(3.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka.(3. tidak akan diterima tobat mereka.88) Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan. tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi. dan telah datang kepada mereka Bukti. balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah.(3.85) Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya.(3.84) Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan.Tafsir Al Sulthan mereka. dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong. dan itulah mereka. dan malaikat dan manusia semuanya. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.86) Itulah mereka. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(3. mereka orang-orang yang lupa. dan kami kepada-Nya menyerah diri”.90) Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati. dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu. maka tidak diterima darinya.(3. itulah mereka akan mendapat azab yang pedih.92) Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel.(3.87) Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo. padahal mereka tetap kufur. walau ia hendak menebus dirinya dengan itu.(3.89) Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka.91) JUZ’ 4 Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai. kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum DLA . dan dia di akhirat dari orang yang rugi. (3. kemudian bertambah kekufuran mereka.

(3. maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta.(3. berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya. maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya.(3. padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya. Dan siapa kufur. mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman.(3. mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah.95) Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta.97) Katakan: ”Hai ahli kitab. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan.(3. dari sesudah itu. dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”.(3.(3.(3.99) (12) Hai orang-orang yang beriman. padahal kamu menyaksikan. dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan.(3. dan tidak dia dari musyrikin”. maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus.(3.96) Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim. jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab.101) (13) Hai orang-orang yang beriman. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah.100) Dan bagaimana kamu kufur.93) Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah. mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah. maka itulah mereka. dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri. siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok.Tafsir Al Sulthan diturunkan Taurat.102) DLA . mereka orang-orang yang zalim. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan baca dia jika kamu orang-orang yang benar”. padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”.98) Katakan: ”Hai ahli Kitab.94) Katakan:”Benar Allah.

(3.108) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”. bagi mereka azab yang panjang. dan kamu mengimani karakter Allah.(3. mereka orang yang mendapat kejayaan. dan jangan kamu berpisah-pisah.107) Itu ayat-ayat Allah. padahal dulunya kamu atas pinggir dari api. dan itulah mereka. Adapun orang yang hitam wajah mereka. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. Dan kalau beriman ahli kitab. kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap.106) Dan adapun orang yang putih wajah mereka. lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu. kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.(3. mereka padanya akan kekal. akan berdiam di dalam pengaturan Allah. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan.103) Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf mencegah dari kemungkaran.(3. lantas dengan jasa (ni’mat)-Nya kamu menjadi bersaudara.105) Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah.104) Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisahpisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian. dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta. tetapi DLA .Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan.109) Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia. (3. (3. maka Dia selamatkan kamu darinya.(3.Tafsir Al Sulthan Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. niscaya baik untuk mereka. (dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman. dan itulah mereka.

dan mereka bersujud. dan jika mereka memerangi kamu. tidak dihilangkan dia. kemudian mereka tidak akan dimenangkan. dan tidak Allah menganiaya mereka. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap.(3.Tafsir Al Sulthan sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. dan itulah mereka dari orang yang sholeh.(3.112) Mereka itu tidak sama. dan itulah mereka penghuni api.113) Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia.(3. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka. Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan.115) Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu.(3. Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas.(3.117) DLA . mereka padanya akan kekal. Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(3. dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam. mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu.111) Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada.110) Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit).116) Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini.(3. seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka.(3.114) Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan. lalu membinasakannya.

Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”.123) Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”.(3. jangan kamu ambil sahabat karib dari selain kamu.120) Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang.(3. padahal kamu sedikit. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu. mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu. padahal mereka tidak cinta kepada kamu. (3.121) Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(3. dan Allah Samii’un ’Aliim. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti.(3. dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin. maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur. tetapi Allah jadi Pengurus mereka.122) Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar. mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu.124) DLA . sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka. Dan jika kamu sabar dan berbakti. maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”.(3.(3. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan.Tafsir Al Sulthan (14) Hai orang-orang yang beriman. tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok.118) Kamu ini orang yang cinta kepada mereka.119) Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah. dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka.

Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu.129) (15) Hai orang-orang yang beriman !.128) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki. (3. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.126) Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka.(3.125) Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya. supaya mereka kembali dengan hampa.(3. (3.(3.127) Tidak bagi mu dari urusan sesuatu.132) Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti.(3. (3. Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim. maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim.134) Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka.(3. jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.133) Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia.(3. apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka. dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.(3. dan Allah Ghafuurur-Rahiim.131) Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan. walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga.130) Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir.Tafsir Al Sulthan Bahkan jika kamu sabar dan berbakti. mereka ingat Allah dan minta DLA .

Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia. karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci.(3. balasan mereka keampunan dari Rabb mereka. mereka kekal padanya. Dan DLA . dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(3. Apakah jika ia mati atau terbunuh.(3.Tafsir Al Sulthan diampunkan untuk dosa-dosa mereka.137) (Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti.135) Itulah mereka. Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu. jika kamu percaya.(3.136) Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contohcontoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan. kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?. dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi.138) Dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berdukacita .140) Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin.(3.(3.(3.139) Jika kamu disentuh Luka.(3. Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. dan sebagai upah jasa (ni’mat) orang yang beramal.143) Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat.142) Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya.141) Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar.(3. maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu.

147) Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur.(3.146) Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”. kami beri dia darinya.150) Kami akan lemparkan di dalam qalbu-qalbu mereka yang kafir karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan.(3. Dan kami akan balas orang yang bersyukur.(3. maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi.(3. (3.151) Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah.148) (16) Hai orang-orang yang beriman. jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir. (3.149) Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong.145) Dan betapa banyak Nabi yang berperang. hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu DLA . maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun. Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih.(3. dan Allah cinta kepada orang yang sabar.Tafsir Al Sulthan siapa berpaling atas tumit-tumitnya. dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim. bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran kena bahaya di jalan Allah. niscaya mereka palingkan kamu atas tumittumit kamu. Tulisan yang telah ditentukan temponya.144) Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah.(3. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia. kami akan beri dia darinya. Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat.

(3. Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka. mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”.Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”. Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu. dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu. dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu.(3. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu.152) (ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun.153) Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan. mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”. yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu. sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. untuk memberi percobaan kepada kamu.154) Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu. dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka. Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu.Tafsir Al Sulthan berbantahan di dalam urusan itu. mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah. tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin. (3. dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai. tetapi DLA . niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka.

niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah. maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?.161) DLA .159) Jika Allah mau menolong kamu. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal.155) (17) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau dadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka. dan jika Dia mau mengalahkan kamu. sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim. maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(3.(3.(3. dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. dan kalau engkau kasar keras Qalbu.160) Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi.(3. Maka apabila engkau telah teguh. dan mereka tidak akan dizalimi. Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di walbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu. kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu.157) Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh.(3. karena siapa menipu.(3.158) Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka.(3. maka bertawakallah atas Allah. tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”. niscaya mereka berpecah dari sekitar mu.156) Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati.

(3. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka. ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah.(3.(3.164) Apakah ketika kamu kena satu mushibah. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”.(3. kamu berkata: ”Dari mana ini?”. Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”. jika kamu orang-orang yang benar”. padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata.(3. mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang. dan untuk diketahui orangorang Mu’minin.167) Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.163) Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin. padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah. niscaya kami sudah turut kamu”.165) Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah.(3.166) Dan untuk diketahui mereka yang munafik. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman.(3.162) Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan. padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali.168) DLA . tentu tidak mereka terbunuh”. Dan Allah amat mengetahui karakter apaapa yang mereka sembunyikan. Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu.

(3.174) Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya.(3. bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki. dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang. Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka.169) Bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka.176) DLA .172) Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia. (3.171) Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar. bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. maka hendaklah kamu takut kepada mereka”.170) Mereka bergembira dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan Fadhlu.173) Maka kembalilah mereka itu dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah. adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang.175) Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun. dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin.(3. sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu.(3. Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .(3.(3.(3. tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orangorang Mu’minin.

dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambahamba-Nya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih. tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”. baik untuk diri mereka.178) Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas keadaan yang kamu ada padanya. dengan bukti. dan dengan DLA .(3. karena jika kamu beriman dan berbakti.179) Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka.182) Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”. hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik. Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa. Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah.(3.177) Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu.(3. maka bagi kamu ganjaran yang panjang . dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi. dan adalah bagi mereka azab yang menghina. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku. dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(3.180) Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”.181) Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu.(3.(3. maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya. bahkan dia jelek bagi mereka.

maka alangkah jahat barang yang mereka tukar.(3. dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan. dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah. Dan bagi mereka azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan yang kamu katakan.190) Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan DLA . dan Lempengan.186) Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab.184) Tiap diri akan merasakan kematian.(3.(3.185) Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”.(3. Tetapi mereka buang (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit.188) Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur. dan Tulisan yang menerangi.(3. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu.187) Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan. padahal mereka datang dengan Bukti.(3. dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa. maka sungguh menanglah dia. tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti. sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia.189) Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab.183) Maka jika mereka mendustakan mu. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga.(3. maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu.(3.

maka ampunilah dosadosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik. Subhaana Engkau. DLA . maka hindarilah kami dari bencana api”. tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang. (3. sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”. sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungaisungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah. maka kami telah beriman. mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”.(3.(3. dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah.(3. bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. (3.191) ”Rabb kami.Tafsir Al Sulthan Langit dan Bumi.195) Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri.(3.193) ”Rabb kami. sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”.(3. dan berperang dan terbunuh itu. sebagian kamu dari sebagian.197) Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka.194) Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan.196) Perlengkapan yang sedikit. ”Rabb kami. Rabb kami. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku. sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”. kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.192) ”Rabb kami.

dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.198) Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka.199) (18) Hai orang-orang yang beriman.(3. itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. sabarlah dan tingkatkan kesabaran. tidak mereka membeli karakter ayatayat Allah dengan harga yang sedikit. dan kuatlah.200) DLA . Mereka khusyuk kepada Allah.(3.Tafsir Al Sulthan dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik. (3. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab.

dan jangan kamu menukar sesuatu yang jelek dengan yang baik.0) Hai manusia. tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. maka seorang saja. dan jangan kamu makan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu Pengawas. Dan Dia menciptakan darinya jodohnya dan Dia bangkitkan dari mereka berdua lakilaki yang banyak dan wanita-wanita.(4. maka kawinilah beberapa wanita yang kamu sukai.1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka.(4. 176 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. atau hamba-hamba yang dimiliki oleh DLA . 2 dan 3 dan 4.(4. Dan berbaktilah kepada Allah Yang kamu berminta-minta kepada-Nya dan peliharalah hubungan yang teliti. karena sesungguhnya dia adalah dosa yang menyolok.Tafsir Al Sulthan 4.Surat An-Nisa’ (WANITA) Surat ke-4. berbaktilah kepada Rabb kamu Yang Menciptakan kamu dari diri yang satu.2) Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil tentang (perkawinan kamu dengan) anak-anak yatim.

maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari (harta) peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka. Maka kalau kamu nampak kecerdikan pada mereka. mereka akan khawatir kecelakaan atas mereka.(4. boleh ia makan dengan patut.(4.5) Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai (umur untuk) kawin. dan cukup karakter Allah sebagai Penghitung.8) Dan hendaklah takut orang yang jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.Tafsir Al Sulthan tangan-tangan kanan kamu. dan jangan kamu makan dia dengan booros dan dengan cepat sebelum mereka dewasa. (yaitu) satu bagian yang sudah ditentukan.7) Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian (harta).(4. hendaklah kamu adakan saksi atas mereka.(4. dan siapa Fakir. maka hendaklah mereka menekuni Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan sadiidaaa.(4.(4.3) Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. dengan suka hati. Itu lebih hampir untuk kamu terhidar dari berlaku aniaya. Dan siapa adalah kaya hendaklah ia berjauh diri.4) Dan jangan kamu berikan kepada yang tidak beres fikiran itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu Kekuatan (Qiyaamaa).(4. bolehlah kamu makan dia dengan senang.6) Laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu. dari (peninggalan yang sedikit atau yang banyak. dan wanita-wanita dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. Tetapi berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian. Maka apabila kamu serahkan harta mereka kepada mereka. sebagian daripadanya.9) DLA .

Dan jika seorang (anak) perempuan. Bapakbapak kamu dan anak-anak kamu. lantas jika ada baginya saudara-saudara . maka mereka dapat seper-delapan dari yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang. maka adalah baginya separoh. maka tiap seorang daripadanya dapat seperenam. tidak kamu ketahui siapa dari mereka yang lebih bermanfa’at bagi kamu.(4. sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. untuk seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan. Tetapi jika tidak ada baginya anak. Sebagai satu ketetapan dari Allah. sedang yang jadi warisnya hanya dua ibu bapaknya.11) Dan untuk kamu separoh dari apa yang ditinggalkan oleh isteriisteri kamu. sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. DLA . Dan jika adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu tidak mempunyai ibu bapak dan anak. (4. dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala. jika kamu tidak mempunyai anak. maka (adalah) bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan (oleh si mati). Tetapi jika mereka ada mempunyai anak. tetapi jika mereka itu (anak-anak) perempuan lebih dari dua. tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka.Tetapi jika mereka lebih dari itu. maka kamu dapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan dan hutang. jika mereka tidak mempunyai anak.maka untuk ibunya seper-enam setelah wasiat yang diwasiatkan dan (sesudah) hutang. Dan isteri-isteri itu dapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. maka untuk ibunya sepertiga.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anakanak yatim dengan aniaya itu. tetapi ada mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan.10) Allah wajibkan kamu dalam anak-anak kamu. Tetapi jika kamu ada mempunyai anak. padahal (wasiat itu) tidak menyusahkan (ahli waris). dan adalah bagi dua ibu bapak itu tiap-tiap seorang dari mereka seper-enam dari apa yang ditinggalkan oleh si mati jika ada baginya anak. maka mereka bersekutu pada sepertiga itu.

hendaklah kamu berpaling dari mereka. maka hendaklah kamu tahan mereka dalam rumah-rumah hingga datang kematian pada mereka.(4. dan siapa mematuhi Allah dan RasulNya. niscaya Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan jangan kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mendapat sebagian DLA .12) Itulah batas-batas Allah.(4.(4. dan meliwati batas-batas-Nya. mereka kekal padanya dan baginya azab yang menghina. Mereka itu kami telah sediakan baginya siksaan yang pedih. mereka kekal padanya. hingga apabila hadir maut kepada seorang dari mereka.Tafsir Al Sulthan sebagai satu ketetapan dari Allah. dan Allah ’Aliimun-Haliim. Kalau mereka sudah menyaksikan. dan tidak pula untuk orang-orang yang mati padahal mereka kafir.14) Dan oran-orang perempuan yang mengerjakan fahisyah dari antara wanita-wanita kamu. hendaklah kamu adakan empat saksi dari antara kamu atas mereka.16) Tidak ada tobat atas Allah melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. kemudian mereka bertobat dengan lekas. tetapi jika mereka bertobat.15) Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan (kejelekan) itu hendaklah kamu sakiti mereka.18) (19) Hai orang-orang yang beriman. dan memperbaiki. (4. Maka mereka itu akan diterima tobat oleh Allah atas mereka.13) Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya.(4. niscaya Dia masukkan dia ke Neraka. atau (hingga) Allah adakan satu jalan untuk mereka. tidak halal kamu jadi ahli waris wanita-wanita dengan paksaan. ia berkata: ”Sesungguhnya aku bertobat sekarang”. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.17) Dan tobat itu bukan untuk orang yang mengerjakan kejahatankejahatan. (4. sesungguhnya Allah Tawwaabar-Rahiimaa. dan itu kejayaan yang panjang.(4.

23) JUZ’ 5 DLA . maka tidak ada halangan atas kamu.(4. walaupun sedikit. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak.20) Dan bagaimana kamu ambil dia padahal telah bersatu sebagian dari kamu kepada sebagian.Tafsir Al Sulthan daripada yang kamu telah berikan kepada mereka.19) Dan jika kamu mau menukar seorang isteri di tempat seorang isteri. dan saudara laki-laki kamu punya anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu punya anak-anak perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu. Dan bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik . kecuali apa yang telah lalu.22) Diharamkan atas kamu (bernikah dengan) ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu.(4. dan bapak-bapak kamu punya saudara perempuan. Sesungguhnya Allah Ghafuurar Rahiimaa. maka janganlah kamu ambil daripadanya.21) Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah lalu. karena sekiranya kamu tidak suka kepada mereka. dan ibu-ibu kamu punya saudara perempuan. dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu. dan (diharamkan) bahwa kamu memadukan dua saudara. dan saudara-saudara perempuan kamu. tetapi sekiranya kamu tidak campuri mereka. serta mereka itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Maka bisa jadi sesuatu yang kamu tidak menyukai dia.(4. Apakah patut kamu mau ambil dia dengan cara yang mengejutkan dan dosa yang nyata ?. dan anak-anak laki-laki kamu sendiri punya isreri-isteri. padahal kamu telah beri kepada seorang dari mereka beberapa banyak harta.(4. (4. karena itu adalah satu kejelekan dan satu kemungkaran dan satu jalan yang jelek. kecuali mereka melakukan perbuatan jelek yang membuktikan. dan isteri-isteri kamu punya ibu-ibu dan anak-anak tiri yang di pangkuan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri.

24) Dan siapa dari antara kamu tidak mampu menikahi mu’minat yang merdeka. (4. tetapi bahwa kamu sabar itu adalah lebih baik untuk kamu. mereka bernikah bukan berzina dan bukan mengambil kekasih piaraan. tetapi tidak mengapa kamu bersuka-suka sesudah ketentuan. padahal bernikah bukan berzina. karena sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. jangan kamu makan hartaharta kamu antara kamu dengan Bathil melainkan bahwa ada DLA . Maka siapa-siapa yang mau kamu campuri dari perempuan-perempuan.(4. kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sebagai satu ketetapan Allah atas kamu. tetapi orang-orang mengikuti syahwat ingin agar kamu condong secara dalam. dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. sebagian dari kamu adalah dari sebagian.25) Allah ingin membuktikan untuk kamu dan mengenalkan kepada kamu cara-cara orang yang dari sebelum kamu dan memberi tobat atas kamu dan Allah ’Aliimun-Hakiim. maka (ambillah) dari yang dimiliki oleh tangantangan kanan kamu dari hamba-hamba perempuan kamu yang beriman. hendaklah kamu beri kepada mereka maskawin mereka sebagai satu kewajiban. Tetapi apabila mereka sudah bernikah.(4.28) (20) Hai orang-orang yang beriman.27) Allah ingin meringankan dari kamu karena manusia itu diciptakan lemah.26) Dan Allah ingin beri tobat atas kamu.Tafsir Al Sulthan Dan (diharamkan atas kamu) orang-orang yang bersuami dari wanita-wanita. Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang lain dari yang itu untuk kamu cari dengan harta-harta kamu. kemudian mereka mengerjakan kejahatan. maka adalah bagi mereka separoh dari azab atas perempuanperempuan yang merdeka.(4. dan berilah maskawin mereka dengan cara yang baik.(4. Yang demikian itu untuk orang yang takut kepada zina dari antara kamu. karena Allah lebih mengetahui iman kamu. maka bernikahlah kepada mereka dengan izin ahli-ahli mereka.

karena Allah telah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka.(4.(4. dan hendaklah kamu pukul mereka. tetapi jika mereka ta’at kepada kamu. dan orang perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur. niscaya kami akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu di tempat masuk yang berbeda. nanti kami akan masukkan dia ke api dan adalah itu atas Allah mudah.(4.33) Laki-laki itu pengurus atas wanita-wanita. tetapi mintalah kepada Allah sebagian daripada kelebihan-Nya. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka. maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk DLA .32) Dan untuk tiap orang kami telah jadikan ahli waris bagi apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menyaksikan.29) Dan siapa berbuat itu dengan melanggar batas dan aniaya.(4. dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu sesungguhnya Allah adalah kepada kamu Sangat Teliti . karena Allah mengetahui karakter tiap sesuatu.(4. dan wanita-wanita akan dapat bagian dari apa yang mereka telah kerjakan. Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta’at. yang memelihara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah.30) Jika kamu jauhi dosa-dosa yang menyolok.31) Dan jangan kamu angan-angan (hendak mendapat kurnia) yang Allah telah limpahkan kepada sebagian daripada kamu lebih daripada sebagian laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. yang dilarang kamu (mengerjakannya).Tafsir Al Sulthan dengan perdagangan dari yang disukai dari kamu.

35) Dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan karakterNya dengan sesuatu.(4. maka ia sejelek-jelek sahabat .40) DLA . dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak dan keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang hampir dan tetangga yang jauh dan sahabat sejalan dan anak-anak jalanan dan siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisi-Nya ganjaran yang panjang. Jika mereka ini berdua mau membuat perdamaian niscaya Allah akan beri taufiq antara keduanya.36) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil. karena sesungguhnya Allah ’AliiyanKabiiraa. Dan adalah Allah Mengetahui karakter mereka.39) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu. tetapi jika adalah dia baik.(4.37) Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.38) Dan apakah atas mereka (kerugian) kalau mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan mereka belanjakan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ?.(4. (4. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya . dan menyebunyikan apa yang Allah telah beri kepadanya dari kelebihan-Nya.(4.(4.(4.Tafsir Al Sulthan menyusahkan mereka.34) Jika kamu takut perselisihan antara mereka berdua. dan kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan. sesungguhnya Allah ’AliimanKhabiiraa. dan siapa setan jadi sahabatnya. maka hendaklah kamu adakan seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (perempuan).

lantas hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. karena mereka memutarkan lidah mereka dan mencela di dalam Diin.(4. Dan jika kamu sakit atau atas beban atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air.43) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.44) Dan Allah lebih mengetahui karakter musuh-musuh kamu.46) Hai orang-orang yang diberi Kitab. sesungguhnya Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.41) Pada hari itu mereka yang kufur dan durhaka kepada Rasul. mengoreksi untuk apa yang bersama DLA .(4. imanilah karakter apa-apa yang kami turunkan.(4.45) Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. lantaran itu. tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit. atau kamu sentuh wanita-wanita sedang kamu tidak mendapat air. suka kalau mereka disamakan dengan bumi. karena tidak dapat mereka bersembunyi satupun perkara dari Allah. membeli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu lupa jalan.42) (21) Hai orang-orang yang beriman. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih lurus. padahal engkau tidak didengar dan ra’ina”. Dan jangan padahal kamu dari perjalanan. Tetapi Allah telah kutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka.(4. (4. hingga ia mandi. padahal jika mereka berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at dan dengarlah dan unzhurna”. dan dengarlah. maka hendaklah kamu cari debu yang baik. jangan kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. kecuali orang yang melalui. dan mereka berkata:”Kami dengar.Tafsir Al Sulthan Maka itu bagaimana apabila kami datangkan dari tiap ummat seorang saksi dan kami datangkan mu atas mereka ini sebagai saksi ?. dan cukuplah karakter Allah sebagai pengawal dan cukuplah karakter Allah sebagai penolong.(4. tetapi kami durhaka. hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan.

(4.(4. Dan siapa menyekutukan karakter Allah maka sungguh ia telah membuat dosa yang panjang. Maka sesungguhnya kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah dan kami telah beri mereka Kerajaan Yang Panjang.(4.(4.52) Atau adakah mereka mempunyai bagian dari Kerajaan ?.53) Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah beri mereka dari kelebihannya.Tafsir Al Sulthan kamu.51) Itulah mereka orang-orang yang Allah telah kutuk mereka. Lalu kami palingkan dia kebelakangnya atau kami kutuki mereka seperti kami mengutuk Ashabus-Sabti.50) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.(4. maka tidak engkau dapati baginya satupun pembantu.54) Maka sebagian dari mereka ada yang mengimani karakternya dan sebagian dari mereka orang yang berpaling darinya. dari sebelum kami hapuskan wajah-wajah kamu.(4.49) Perhatikanlah bagaimana mereka membuat dusta atas Allah. Dan siapa dikutuk oleh Allah. Dan adalah urusan Allah Maf’uulaa (pasti dikerjakan). mereka mengimani karakter kesesatan dan thoghut dan mereka berkata untuk orang-orang yang kafir:”Mereka ini lebih mendapat pengenalan jalan dari orang-orang yang beriman”. tetapi Dia mengampuni selain dari itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Karena di waktu itu mereka tidak akan beri kepada manusia (walau) sedikit.(4.(4. dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. dan cukuplah jahannam jadi pembakar.47) Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan karakter-Nya.48) Apa belum engkau lihat orang yang mensucikan diri mereka.55) DLA . padahal cukuplah karakternya dosa yang membuktikan.(4. padahal Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki.

sesungguhnya Allah Samii’am-Bashiiraa.60) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul”.58) (22) Hai orang-orang yang beriman.(4. padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri karakternya tetapi setan ingin melupakan mereka dengan kelupaan yang jauh. Maka sekiranya kamu berbantahan dalam sesuatu. Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara.(4. supaya kamu menghukum dengan adil. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya selama-lamanya.56) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik.61) DLA . kami ganti untuk mereka kulit yang lain. dan kami akan masukkan mereka di tempat teduh yang teduh. dan kepada yang mengurus urusan dari kamu. (4. akan kami bakar mereka di api. supaya mereka merasakan azab. engkau bisa lihat orang-orang munafiq berpaling dari mu sungguh-sungguh.(4. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir. Tiap kali masak kulit mereka. padahal mereka menginginkan hukuman kepada thoghut.59) Apa belum kamu lihat orang-orang yang berkata bahwa mereka telah mengimani karakter apa-apa yang diturunkan kepada mu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu.(4.57) Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanatamanat kepada yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia. (4. Itu lebih baik dan lebih tepat jawabannya. karena sesungguhnya Allah ’Aziizan-Hakiimaa. patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufuri karakter ayat-ayat kami. Bagi mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih. maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul.

niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat ketetapan.65) Dan kalau kami wajibkan atas mereka: ”Bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”.63) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan izin Allah.68) Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul.(4.(4. niscaya mereka dapati Allah Tawwabar Rahiimaa.62) Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di qalbu mereka. Kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan karakter Allah ”Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian” .64) Tetapi tidak.(4. (4. kecuali sedikit dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka.(4. padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasehati.66) Dan diwaktu itu.(4. mereka tidak beriman hingga mereka jadikan mu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. niscaya kami akan beri kepada mereka dari fihak kami ganjaran yang panjang. dan nasehati mereka dan katakan kepada mereka dalam diri mereka perkataan baliighoo. kemudian mereka tidak merasa sempit di dalam diri mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh . niscaya mereka tidak akan berbuat dia.(4. Dan jika mereka sesudah menganiaya diri-diri mereka datang kepada mu. maka itulah mereka bersama orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan shodiqin dan syuhada’ dan DLA . demi Rabb mu.67) Dan kami beri pengenalan mereka jalan yang lurus.Tafsir Al Sulthan Tetapi bagaimana apabila satu bahaya mengenai mereka ? dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka ?. dan rasul juga mintakan ampun bagi mereka. lalu mereka minta ampun kepada Allah.

sungguh ia akan berkata – seolah-olah tidak ada antara kamu dan antaranya (tali) percintaan. karena siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang.(4. (4. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.(4.74) Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang berseru: ”Hai Rabb kami. dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thoghut. (4. lantas jika ada satu bahaya mengenai kamu.(4.71) Dan sesungguhnya sebagian dari kamu ada yang sungguhsungguh terkebelakang.70) (23) Hai orang-orang yang beriman.76) Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka: ”Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah sholat dan berilah zakat”.: ”Alangkah baiknya jika aku telah (pergi) bersama mereka. lantas majulah berpuak-puak atau majulah sama sekali.(4. maka perangilah pengurus-pengurus setan itu.Tafsir Al Sulthan sholihin. tetapi ketika diwajibkan mereka berperang.69) Itu kelebihan dari Allah dan cukuplah karakter Allah Yang Mengetahui.(4. keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang ketua dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong”. lalu akupun dapat satu pendapatan yang panjang”. . maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang panjang.(4. DLA .73) Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan kehidupan dunia berperang di jalan Allah. ambillah persediaan kamu. maka ia berkata: ”Sesungguhnya Allah telah beri jasa (ni’mat) atas ku lantaran aku tidak hadir bersama mereka itu”. dan alangkah baiknya mereka sebagai sahabat rapat.75) Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah.72) Tetapi jika kamu dapat satu kelebihan dari Allah.

Dan jika tidak ada kelebihan DLA .77) Di mana saja kamu berada kematian akan mengenai kamu. padahal jika mereka kembalikan dia kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari mereka. maka segolongan dari mereka mereka-reka pada malam yang lain dari yang mereka katakan. Dan kalau adalah ia dari sisi selain Allah niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak.82) Dan ketika datang kepada mereka satu urusan sari keamanan atau ketakutan. mengapa tidak Engkau biarkan kami hingga ajal yang dekat?” Katakanlah: ”Perlengkapan dunia ini sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang berbakti. Dan cukuplah karakter Allah sebagai saksi.” tetapi apabila berpisah dari mu. dan kamu tidak dianiaya walau sedikit”. dan siapa berpaling belakang. Lantaran itu berpalinglah dari mereka dan bertawakallah atas Allah dan cukuplah karakter Allah sebagai Wakil.(4.(4. Tetapi Allah menulis apa yang mereka reka-reka pada malam itu.79) Siapa patuh kepada Rasul.(4. mereka berkata: ”Ini dari sisi mu”.(4.(4. Dan mereka berkata: ”Rabb kami. niscaya ia diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya.(4. sungguh ia patuh kepada Allah. mereka berkata: ”Ini dari sisi Allah” dan jika kesusahan mengenai mereka.81) Maka mengapa mereka tidak memperhatikan Alquran. maka mereka siarkan dia. walau kamu di dalam Buruuj Musyaiyyadah. Mengapakah kamu jadi kaum yang hampir tidak mengerti rangkaian ?.80) Dan mereka berkata: ”Kami ta’at. maka kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai Penjaga.78) Apa-apa keuntungan yang mengenai mu. Dan apa-apa kerugian yang mengenai mu maka dari diri mu. mengapa Engkau wajibkan kami berperang.Tafsir Al Sulthan tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih sangat takut. Katakanlah: ”Semua itu dari sisi Allah”. Dan jika kebaikan mengenai mereka. karena kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul. maka dari Allah.

86) Allah. mudahmudahan Allah menyingkirkan penyiksa orang-orang kafir.(4. tetapi kerahkanlah Mu’minin. sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah yang tidak ada keraguan padanya.(4. tidak diberatkan atas mu melainkan dirimu. padahal Allah telah jerumuskan mereka dengan apa yang mereka telah usahakan.85) Dan apabila kamu diberi hormat dengan satu penghormatan.89) DLA . maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka. niscaya adalah baginya bahagian dari itu. niscaya kamu turut setan kecuali sedikit. Lantaran itu jangan kamu ambil dari mereka pengurus-pengurus hingga mereka berhijrah di jalan Allah. dan jangan kamu jadikan dari mereka seorangpun pengurus dan jangan seorang pembantu. supaya kamu jadi sama. (4. niscaya adalah baginya tanggungan dari itu. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia.84) Siapa menggenapi satu kegenapan yang baik. Apakah kamu mau memimpin orang yang telah disesatkan Allah. (4. karena siapa yang disesatkan oleh Allah.(4.88) Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana mereka kufur. maka tidak bakal engkau dapati baginya satu jalan.(4. dan siapa yang lebih benar dari Allah rangkaiannya ?.Tafsir Al Sulthan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. atau hendaklah kamu balas dia. Dan barang siapa yang menggenapi satu kegenapan yang jahat.83) Maka berperanglah di jalan Allah. Dan adalah Allah atas tiap sesuatu Pengawal.(4. maka hendaklah kamu (balas) beri hormat dengan yang lebih baik daripadanya.87) Maka mengapa kamu jadi dua golongan tentang kaum munafik itu. dan Allah keras Penyiksaan dan keras Pemberian contoh. Tetapi jika mereka berpaling. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menghitung.

Lantaran itu jika mereka tidak tinggalkan kamu dan (tidak) menawarkan perdamaian kepada kamu dan (tidak) memberhentikan tangan-tangan mereka. Tetapi jika adalah si (korban) itu dari satu kaum yang jadi musuh bagi kamu. maka (wajib atas pembunuh itu) satu denda yang (mesti diserahkan) kepada keluarga (si korban) dan (wajib) memerdekakan seorang hamba mu’min. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka. yaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian. atau mereka datang kepada kamu. maka (wajib atas pembunuh itu) merdekakan seorang hamba mu’min. maka balasannya ialah jahannam yang ia akan kekal padanya. padahal ia seorang mu’min.90) Kamu akan dapati beberapa orang lain yang hendak supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka. Lantaran itu jika mereka tinggalkan kamu.Tafsir Al Sulthan Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian.91) Dan tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min.92) Dan siapa membunuh mu’minin dengan sengaja. terjerumuslah mereka padanya. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. maka Allah tidak jadikan satu jalan untuk kamu atas mereka. padahal sempit dada mereka untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka. Tiap-tiap kali mereka dikembalikan kepada fithnah.(4. padahal jika Allah kehendaki niscaya Dia jadikan mereka berkuasa melawan kamu. tetapi barangsiapa tidak dapat. dan DLA . karena mereka itu kami telah jadikan bagi kamu alasan yang nyata atas mereka.(4. kecuali jika mereka sedekahkan.(4. maka puasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat dari Allah. lalu memerangi kamu. melainkan dengan keliru. dan adalah ia dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. dan siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba yang mu’min dan satu denda yang (wajib) diserahkannya kepada keluarga (si korban).

lalu Allah beri kurnia atas kamu. jika kamu pergi di jalan Allah. hendaklah kamu yakinkan dan janganlah kamu berkata kepada orang yang memberi salam kepada kamu: ”Engkau bukan mu’min” (karena) kamu maukan benda penghidupan dunia.93) (24) Hai orang-orang yang beriman.(4. dan Dia laknat dia dan Dia sediakan baginya azab yang panjang.96) Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima malaikat. (malaikat) akan berkata: ”Bagaimana keadaan kamu?”. tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. padahal mereka telah menganiaya diri mereka. padahal ia sejelek-jelek tempat kembali.94) Orang-orang yang duduk dari mu’minin yang tidak berhalangan itu. Mereka jawab: ”Kami tertindas di bumi”.Tafsir Al Sulthan Allah murka atasnya. padahal di sisi Allah ada beberapa banyak harta.(4.(4.(4. Allah lebihkan mereka yang berjuang dengan harta mereka dan diri mereka atas derajat orang yang duduk.95) Beberapa derajat dari-Nya dan keampunan dan pengaturan dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. Begitu jugalah keadaan kamu lebih dahulu. Dikatakan: ”Bukankah bumi Allah luas untuk kamu berhijrah padanya ?” maka mereka itu tempat kembalinya jahannam. karena Allah adalah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. tetapi tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah telah janjikan kebaikan. Lantaran itu yakinkanlah.99) DLA .(4.98) Maka mereka itu mudah-mudahan Allah hapuskan dari mereka dan adalah Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.(4. dan Allah lebihkan yang bekerja keras atas orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang panjang.97) Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak terbuka satu jalan. (4.

karena sesungguhnya sholat adalah atas orang beriman tulisan waktu. dan hendaklah mereka ambil penjagaan mereka dan senjata-senjata mereka. Tetapi tidak mengapa atas kamu. dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka.bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. maka sesungguhnya ganjarannya itu atas Allah. Dan siapa keluar dari rumahnya karena berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. maka hendaklah mereka ada di belakang kamu. lalu engkau dirikan sholat. jika ada halangan bagi kamu dari hujan atau adalah kamu sakit. niscaya ia bertemu di bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas. tetapi hendaklah kamu ambil penjagaan kamu. Lantas apabila mereka sudah sujud.101) Dan jika engkau ada di antara mereka. Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghina. maka hendaklah mereka sholat bersamamu. maka hendaklah kamu dirikan sholat. Tetapi apabila kamu telah tenteram. Jika adalah kamu merasa sakit.100) Dan apabila kamu berpergian di bumi. mengimami mereka. Orangorang yang kafir itu ingin jika kamu lalai daripada senjatasenjata kamu dan barang-barang kamu. dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata.102) Lantas apabila kamu telah selesaikan sholat kamu maka hendaklah kamu sebut Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk kamu.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berhijrah di jalan Allah. tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar dari sholat jika kamu takut bahwa orang-orang yang kafir akan mengganggu kamu. Kemudian sampai maut kepadanya. lantas mereka bisa menyerang atas kamu satu serangan. maka mereka (juga) merasa sakit DLA .(4.(4.103) Dan jangan kamu lemah tentang mengejar kaum itu. dan adalah Allah GhafuurarRahiima (4. (4. lantas hendaklah datang segolongan lain yang belum sholat.

(4.(4.(4. kemudian ia minta ampun kepada Allah.104) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap agar engkau hukum antara manusia dengan apa yang Allah telah lihatkan kepada mu. kamu ini orang yang telah membela mereka itu di kehidpan dunia. maka tidak lain ia usahakan dia untuk kecelakaan dirinya. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang adalah berkhianat berdosa.(4.109) Dan siapa mengerjakan kejahatan atau ia menganiaya dirinya.106) Dan jangan engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. niscaya ia dapati Allah Ghafuurar-Rahiima. dan adalah Allah ’AliimanHakiimaa. Atau siapa yang akan jadi pengurus atas mereka ? .112) DLA .108) Awas. padahal Dia ada bersama mereka di waktu mereka mengatur pada malam perkataan yang Dia tidak suka. kemudian ia tuduhkan dia atas seorang yang tidak bersalah.110) Dan siapa kerjakan dosa. maka sesungguhnya ia memikul satu dusta dan satu dosa yang nyata. dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat.(4.107) Mereka bersembunyi kepada manusia.Tafsir Al Sulthan seperti kamu merasa sakit. Tetapi kamu mengharap dari Allah yang mereka tidak harapkan.(4. (4.(4.105) Dan hendaklah engkau mintakan ampun kepada Allah sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima (4. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. karena adalah Allah mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan. maka siapakah yang akan membela mereka pada hari qiyaamah. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.111) Dan siapa kerjakan satu kesalahan atau satu dosa.

(4.Tafsir Al Sulthan Dan sekiranya tidak ada kelebihan Allah atas mu. dan tidak mereka menyeru malainkan setan yang durhaka. maka nanti kami beri kepadanya ganjaran yang panjang. karena Allah telah turunkan atas mu Kitab dan kebijaksanaan. (4. Dan siapa DLA . tetapi Dia mengampuni selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa menyekutukan karakter Allah.(4. tetapi ia turut jalan bukan Mu’minin. padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka.(4.114) Dan siapa memusuhi rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus. Dan tidak akan mereka membahayakan mu walau sedikit. maka kami akan palingkan dia ke mana ia berpaling.116) Tidak mereka menyeru yang lain dari-Nya melainkan perempuan-perempuan. hingga mereka akan mengubah ciptaan Allah”.(4.118) ”dan sesungguhnya aku akan sesatkan mereka. dan Dia telah ajarkan kepada mu apa yang engkau belum tahu dan adalah kelebihan Allah atasmu panjang.115) Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan yang menyekutukan karakter-Nya. hingga mereka akan belah kuping binatang ternak. kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia lantaran siapa berbuat demikian karena hendak kesukaan Allah. segolongan dari mereka berikhtiar akan menyesatkanmu. maka sungguh lupa ia kepada kelupaan yang jauh. dan kami akan panggang dia di jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. dan sesungguhnya aku akan lalaikan mereka.(4.117) Allah telah kutuk dia dan ia telah berkata: ”Sesungguhnya aku akan ambil daripada hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu”.113) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka pada malam. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. dan pengaturannya.

Padahal Allah telah ambil Ibrahim sebagai Khaliilaa. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya mereka sedikitpun.125) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan adalah Allah Pengepung karakter tiap sesuatu.(4. padahal (kalau) kamu urus anak-anak yatim DLA . Siapa mengerjakan kejahatan. dan ia lalaikan mereka.(4. (4. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. padahal ia Mu’min.120) Mereka itu tempat pulang mereka jahannam. Katakanlah: ”Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Kitab (ini).(4.126) Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang wanita-wanita.(4.124) Dan siapa yang lebih bagus peraturannya dari siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus ?.122) Bukan angan-angan kamu dan bukan angan-angan ahli Kitab.Tafsir Al Sulthan mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah.(4. padahal setan tidak janjikan kepada mereka melainkan tipuan. Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah ?. padahal kamu suka bernikah dengan mereka.121) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.(4.119) Ia beri perjanjian kepada mereka. ia akan dibalas dengan karakternya dan tidak akan ia dapat selain dari Allah seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong.(4. maka sesugguhnya rugilah dia satu kerugian yang nyata. mereka kekal padanya selamanya sebagai perjanjian Allah yang lengkap. dan (begitu juga) di tentang anakanak yang lemah.123) Dan siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan. dan mereka tidak dapat lari daripadanya. di tentang anak yatim perempuan yang kamu tidak mau berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka.

129) Maka jika mereka berdua berpisah. dan (kalau) kamu kerjakan apa-apa kebaikan.(4. maka sesungguhnya adalah Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil.(4. maka Allah akan cukupkan tiap seorang dengan kurnia-Nya. lantaran itu jangan kamu condong secondongnya. maka sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat.(4.132) Jika Dia kehendaki.(4.(4. karena perdamaian itu baik. Dia hapuskan kamu hai manusia. dan Dia datangkan makhluk yang lain.133) Siapa menginginkan ganjaran dunia. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. walau kamu mau sungguh-sungguh.(4. dan adalah Allah Ghaniiyaan Hamiida.(4. padahal diri (manusia) diberi perangai kikir.128) Dan kamu tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita. Dan adalah Allah Waasi’anHakiimaa. sesungguhnya adalah Allah Mengetahui karakternya.134) DLA . padahal jika kamu berbuat damai dan kamu peliharakan diri kamu.Tafsir Al Sulthan itu dengan adil. karena jika kamu kufur.131) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti. hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung. dan adalah Allah Samii’amBashiiraa. maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua.(4. dan sesungguhnya kami telah pesan kepada mereka yang diberi Kitab dahulu daripada kamu dan kepada kamu: ”Hendaklah kamu berbakti kepada Allah.130) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.127) Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan. dan adalah Allah atas itu Berkuasa.

Maka jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam omongan yang lain.135) (26) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya lupalah dia satu kelupaan yang jauh. imanilah karakter Allah dan rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya.(4.(4. dikufuri karakternya dan diperolok-olokkan karakternya. padahal sesungguhnya kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. jadilah manusia yang mendirikan keadilan. yang menjadi saksi karena Allah. Apakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka itu .Tafsir Al Sulthan (25) Hai orang-orang yang beriman. kemudian beriman.(4. kemudian bertambah kekufuran mereka. Allah tidak akan beri ampun bagi mereka dan tidak akan Dia kenalkan bagi mereka satu jalan. Jika ia kaya atau fakir.(4.139) Dan sesungguhnya Dia telah turunkan atas kamu di dalam Kitab ini: ”Bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah. sebab dikhawatirkan kamu akan berpaling. Karena jika kamu putar persaksian atau kamu berpaling.136) Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur.137) Gembirakanlah orang-orang yang munafik itu bahwa adalah bagi mereka azab yang pedih. kemudian kufur.138) (ialah munafik-munafik) yang mengambil kafir-kafir sebagai ketua tidak mu’minin. Lantaran itu jangan kamu turut keinginan. maka sesungguhnya adalah Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(4. dan siapa mengkufuri karakter Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya dan hari akhir. karena sesungguhnya kamu di waktu itu serupa mereka”. maka Allah lebih hampir kepada mereka berdua.140) DLA . walau atas diri-diri kamu atau dua ibu-bapak dan keluarga yang hampir. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di dalam jahannam.(4.

Lantaran itu. yaitu jika kamu dapat kemenangan dari Allah.(4.146) Bukankah Allah tidak akan mengazab kamu.145) Kecuali mereka yang tobat. Allah akan menghukum di antara mereka di hari qiyaamah. mereka berkata: ”Bukankah kami beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir dapat bagian (baik) mereka berkata: ”Bukankah kami telah mengetuai kamu dan telah memalingkan kamu dari kaum mu’minin?”. karena siapa yang dilupakan oleh Allah. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat.Tafsir Al Sulthan (mereka itu ialah) orang-orang yang menunggu-nunggu (perubahan) atas kamu.143) (27) Hai orang-orang yang beriman. (4. Apakah kamu mau adakan satu alasan yang terang bagi Allah untuk (menghukum) kamu ?. Dan adalah Allah Syaakiran-’Aliimaa.147) DLA .141) Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Mereka tunjukkan (amal mereka kepada) manusia. dan Allah (balas) menipu mereka. dan Allah tidak jadikan satu jalan untuk orang-orang kafir atas mu’minin. padahal bukan dari kaum mu’min. jika kamu bersyukur dan beriman ?. maka tidak akan engkau dapat satu jalan baginya. berdirilah mereka dengan malas.144) Sesungguhnya munafiqin itu ditingkatan paling bawah dari neraka.(4. dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit.142) Hal keadaan mereka terayun antara itu. maka itulah mereka bersama mu’minin dan Allah akan beri kepada mu’minin ganjaran yang panjang . dan engkau tidak akan dapat bagi mereka satupun penolong. (4.(4. dan betul-betulkan kesalahan dan berpegang dengan karakter Allah dan ikhlaskan peraturan mereka untuk Allah.(4. jangan kamu anggap orangorang kafir sebagai ketua. tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu. (4.

(4.(4. lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka. yaitu mereka berkata: ”Lihatkanlah kepada kami Allah dengan jelas”.153) Dan kami telah tinggikan Thuur di atas mereka untuk mengambil perjanjian mereka dan kami berkata kepada mereka: ”Masuklah ke pintu (negeri) itu dengan bersujud” dan kami berkata kepada mereka: ”Jangan kamu meliwati batas pada hari Sabtu”. ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan berkata:”Kami mau beriman kepada karakter sebagian dan tidak mau mengimani karakter sebagian.149) Sesungguhnya mereka yang kufur kepada karakter Allah dan rasul-rasul-Nya. karena sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih meyolok dari itu. dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiimaa.(4. dan mereka ingin mengambil satu jalan antara itu. mereka ini akan diberi ganjaran mereka.154) DLA . mereka orang kafir yang lengkap dan kami telah sediakan untuk orang kafir azab yang menghina. tetapi kami hapuskan dari itu dan kami beri kepada Musa alasan pembuktian. itulah mereka. maka sesungguhnya Allah ’Afuwwan-Qodiiraa (4.(4.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-6 Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan.151) Dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan RasulNya dan tidak memisahkan antara yang satu dari mereka.(4.148) Jika kamu nampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan dari satu kejelekan.152) Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari Langit. kecuali dari orang yang teraniaya. dan adalah Allah Samii’an-’Aliimaa. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat.150) Itulah mereka. kemudian mereka mengambil anak sapi dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.(4.

dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat DLA .Tafsir Al Sulthan Maka lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka.158) Dan tidak ada (seorangpun) dari ahli kitab melainkan akan mengimani karakternya sebelum matinya dan pada hari qiyaamah ia akan jadi saksi atas mereka. dan perkataan mereka: ”Qalbu-qalbu kami telah tertutup”. padahal telah dilarang mereka daripadanya.(4.157) Bahkan Allah telah angkat dia kepada-Nya. dan mereka memakan harta manusia dengan tidak benar.(4. dan dengan sebab mereka banyak berpaling dari jalan Allah.(4. dan mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. Bahkan Allah telah metrai (thoba’a) atasnya karakter kekufuran mereka.160) Dan mereka memakan riba. Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu.156) Dan perkataan mereka: ”Kami telah bunuh Al-Masih. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh di dalam keraguan darinya. dan tidak mereka membunuh dia dengan yaqin. kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka.159) Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi.(4. padahal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia. tetapi disamarkan bagi mereka. dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka siksaan yang pedih.(4. ‘Isa anak Maryam utusan Allah”. akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu. dan mereka bunuh nabi-nabi dengan (alasan) tidak lengkap. Maka mereka tidak beriman melainkan sedikit. melainkan mengikuti sangkaan. dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.(4.(4.161) Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antara mereka dan orang-orang yang beriman itu.155) Dan karakter kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam satu dusta bikinan yang panjang.

dan jika kamu kufur.164) (Yaitu) rasul-rasul yang menggembirakan dan mengancam.(4. Itulah mereka.162) Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya.167) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur.(4.(4.168) Melainkan thoriiqoo jahannam yang mereka kekal padanya selama-lamanya. dan Malaikat menyaksikan. padahal cukup karakter Allah sebagai saksi.(4.165) Tetapi Allah menyaksikan karakter apa-apa yang Dia turunkan kepada mu. dan Allah telah berkata-kata kepada Musa perkataan yang terang. Allah tidak ampunkan mereka dan tidak kenalkan bagi mereka satu thoriiqoo (jalan).(4. supaya tidak ada bagi manusia bantahan atas Allah setelah rasul-rasul-Nya dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya dan ‘Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan (zabur) Dan kami (telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan mereka atas mu lebih dahulu.(4.169) Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul itu dengan lengkap dari Rabb kamu. dan adalah itu atas Allah mudah. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.170) DLA .(4. dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepada mu. sungguh lupa satu kelupaan yang jauh. maka beriman itu baik bagi kamu.166) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah. dan zalim. kami akan beri mereka ganjaran yang panjang.(4.Tafsir Al Sulthan dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dia turunkan dia dengan karakter Ilmu-Nya.

dan beri Pengenalan mereka kepada jalan yang lurus. maka Dia akan siksa mereka satu siksaan yang pedih. Dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. dan adapun orang yang malu dan takabur. maka Dia akan kumpulkan mereka semua kepada-Nya. jangan kamu meliwati batas dalam peraturan kamu dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan yang lengkap.(4.Tafsir Al Sulthan Hai ahli kitab.(4. dan menyombong. dan tidak malaikatmalaikat yang dihampiri.Berhenti baik bagi kamu. Sesungguhnya Almasih itu ‘Isa anak Maryam adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang Dia lemparkan dia kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. Katakanlah: ”Allah beri fatwa kepada kamu tentang Kalalah. dan jangan kamu berkata: ”Tiga”. sesungguhnya telah datang kepada kamu Burhan dari Rabb kamu dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang membuktikan. karena siapa malu dari beribadat kepada-Nya.(4.172) Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik.173) Hai manusia.(4. Sesungguhnya Allah tidak lain melainkan Satu Yang Dita’ati. Jika adalah DLA . Dia akan masukkan mereka ke dalam Pengaturan dari-Nya dan Kelebihan. Subhaana Dia. jika tidak ada baginya anak.171) Almasih tidak malu jadi hamba Allah. (4. maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka dan Dia akan tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya. KepunyaanNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. maka (saudara perempuan ini) dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula).174) Maka adapun mereka yang mengimani karakter Allah dan memegang karakternya. Tidak ada bagi-Nya anak. tetapi ada baginya seorang saudara perempuan. yaitu jika seorang laki-laki mati tidak ada baginya anak.175) Mereka akan minta fatwa kepada mu. dan mereka tidak akan dapat untuk (diri) mereka selain dari Allah Pengurus dan tidak Penolong.

176) DLA . maka yang laki-laki dapat bagian dua perempuan.(4. maka apa yang ia tinggalkan maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ditinggalkan. Allah buktikan untuk kamu agar kamu tidak lupa.Tafsir Al Sulthan saudara perempuan itu dua orang. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan.

0) (28) Hai orang-orang yang beriman. dan yang disembelih atas nushub. dan takutlah kepada Ku. 120 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. menyebabkan kamu meliwati batas.Surat Al-Maidah (HIDANGAN) Surat ke-5. Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun). dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya.2) Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian. padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram. Dan yang dicekik. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu.Tafsir Al Sulthan 5. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. jangan kamu berlaku semaumau kamu pada batas-batas Allah. Dan berbaktilah kepada Allah. dan yang dipukul. kecuali akan dibacakan atas kamu. dan Aku telah suka DLA .(5. boleh kamu berburu. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti. sesungguhnya Allah keras pembalasan. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. kecuali apa yang sempat kamu sembelih. sempurnakanlah janji. Pada hari ini Aku telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat) Ku. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya.1) (29) Hai orang-orang yang beriman. Maka jangan takut kepada mereka. dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas.(5.(5. dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji.

Allah tidak inginkan keberatan atas kamu. apabila kamu mau berdiri sholat.(5.6) Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami DLA . dan tangantangan kamu sampai siku-siku kamu. hendaklah kamu cuci muka-muka kamu. Dan berbaktilah kepada Allah. padahal kamu bernikah. dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan.3) Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka. apabila kamu beri mas kawin mereka.5) (30) Hai orang-orang yang beriman.4) Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. dan sebutlah nama Allah atasnya. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan. atau seorang dari kamu datang dari buang air.(5. sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab. atau kamu sentuh perempuan. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik.(5. Dan jika kamu dari perjalanan. yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya. padahal kamu biasakan mereka berburu. dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. dan sapulah kepalakepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki. Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik. tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih. maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi. Dan jika kamu sakit atau atas beban. tetapi kamu tidak mendapatkan air. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu. kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu. hendaklah kamu mandi.(5. ia tidak mau sengaja berdosa. bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu.

dari kamu setelah itu.(5. niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatankejahatan kamu. itulah mereka penghuni jahannam. Dan berbaktilah kepada Allah. dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik. bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang. maka sungguh lupa dia di jalan yang sama.(5. Berlaku adillah. Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatDLA . ia itu lebih hampir kepada berbakti. Maka siapa kufur. ketika mereka kaum itu mengulurkan tangantangan mereka kepada kamu. hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah.9) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami.12) Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka.(5. dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka. Dan berbaktilah kepada Allah. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.10) (32) Hai orang-orang yang beriman. dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah). menjadi saksi dengan karakter adil.Tafsir Al Sulthan dengar dan kami ta’at”. dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal.(5. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dadadada . kami telah kutuk mereka. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih.11) Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu.7) (31) Hai orang-orang yang beriman. Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil.(5. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.8).(5. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat. dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu.

13) Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.14) Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak.16) Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam.17) Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Lantaran itu maafkanlah dari mereka.15) Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan.Tafsir Al Sulthan tempatnya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan. dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka. lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Kami telah ambil perjanjian mereka. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosadosa kamu?. kecuali sebagian kecil dari mereka.(5. tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya. dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.(5. Dan senantiasalah engkau dapat lihat khianat-khianat terbit dari mereka. dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(5. sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.(5.(5. dan jangan perdulikan. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang DLA .

(5. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”.(5.(5.23) Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya. maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”.(5. dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya. maka sesungguhnya kamu akan menang. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu.18) Hai ahli kitab. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam. karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”. ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja.(5. Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”. dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali.24) DLA . karena apabila kamu masuk kepadanya. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu. sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa. masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu.(5. dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”. dan berperanglah. sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(5.22) Telah berkata dua orang dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa (ni’mat) atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka.21) Mereka berkata: ”Hai Musa.19) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.Tafsir Al Sulthan Dia ciptakan.20) ”Hai kaumku. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.

celaka aku.25) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun. dan itu ganjaran orang yang zalim”. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”. untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia mengubur bangkai saudaranya. lalu engkau jadi penduduk api.31) Oleh karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel.30) Lalu Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek tanah. bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang. maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia DLA .(5.(5. mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”.(5. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya.(5. maka menjadilah ia dari orang yang rugi.28) ”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” . atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi. maka diterima dari seorang dari mereka berdua. Ia berkata: ”Aduh.(5. dan tidak diterima dari yang lain.26) Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap.(5. tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu. karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”.29) Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal. ketika mereka berqurban dengan satu qurban. sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku. Mereka akan terlunta-lunta di bumi. Dan siapa memelihara hidup seseorang.27) ”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku. maka ia membunuhnya.(5.

dari azab hari qiyaamah.(5. (5.38) DLA .(5. niscaya tidak akan diterima dia dari mereka.37) Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya. melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangantangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi. hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah.35) Sesungguhnya orang-orang yang kufur.(5. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan.(5. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi. (5. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti. tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya.36) Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka. dan adalah bagi mereka azab yang menetap.32) Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi. takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya.33) Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka. Dan Allah AziizunHakiim.34) (33) Hai orang-orang yang beriman.(5.Tafsir Al Sulthan semuanya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang . Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia.

Lantaran itu. hukumlah antara mereka dengan adil. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta. jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”. dan dari antara orang-orang Yahudi.(5. dan kalau engkau menghukum. dan ia berbuat kebaikan. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya.(5. Mereka (ini) mengubah kalimatkalimat dari tempat-tempatnya.(5. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. atau berpalinglah dari mereka. padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini). maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya. (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. hukumkanlah antara mereka.(5. maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”.40) Hai Rasul. kalau mereka datang kepada mu.41) (Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia. Sesungguhnya Allah cinta kepada orangorang yang berlaku adil.42) Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini. kemudian mereka berpaling sesudah itu. (Mereka) suka makan barang yang haram. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama . karena jika engkau berpaling dari mereka. maka terimalah dia. Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. padahal qalbu mereka tidak beriman. tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu.43) DLA . dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin.39) Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya. maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya.

Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan. Kalau Allah kehendaki.46) Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya.(5.45) Kami telah susulkan ‘Isa anak Maryam sesudah mereka. Dia jadikan kamu satu ummat saja. tetapi takut kepada Ku. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang. karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. padahal mereka itu jadi saksi.47) Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap. maka ia jadi penebus dosa baginya. dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat. telinga dengan telinga. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan.(5. Maka jangan kamu takut kepada manusia. Tetapi siapa dermakan dia. lukaluka ada balasannya. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia DLA . padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. mata dengan mata. mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya.(5. maka mereka itu orang-orang yang Kafir.44) Dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri. Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. hidung dengan hidung. maka mereka itu orang-orang yang zalim (5. maka mereka itu orang-orang yang Fasiq. Dan kami telah beri dia Injil. gigi dengan gigi.

49) Apakah mereka mau hukuman jahiliyah. melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya.52) Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka.50) (34) Hai orang-orang yang beriman. padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?. sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya.(5. (5. dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq. maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka.Tafsir Al Sulthan datangkan kepada kamu. Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali. ketahuilah bahwa Allah tidak mau. jangan kamu jadikan YahudiYahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua.51) Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan .48) Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apaapa yang Allah telah turunkan.(5. dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. bahwa mereka (akan DLA . Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(5. bahwa kami akan mendapat kecelakaan”. tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari-Nya. Maka sekiranya mereka berpaling.(5. karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua. supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka.

Itu kelebihan Allah.(5. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki DLA .(5.55) Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orangorang yang beriman sebagai pengurus.(5. maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang.54) Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat.Tafsir Al Sulthan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka.(5. lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi.(5. maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka. jangan kamu ambil orangorang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”.57) Dan apabila kamu seru kepada Sholat.(5. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.53) (35) Hai orang orang yang beriman. dan mereka rukuk.56) (36) Hai orang-orang yang beriman.58) Katakan: ”Hai ahli kitab. yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orangorang kafir. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya. siapa murtad dari kamu dari peraturannya.(5. mereka jadikan dia ejekan dan permainan. bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?. dan mereka cinta kepada-Nya.59) Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim. mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela.

mereka berkata: ”Kami telah beriman”. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan. orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama .63) Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”. padahal tangan-tangan mereka terbelenggu. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan. dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu. karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan.(5. dan (ialah) orang yang menyembah berhala. Allah padamkan dia. dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka. Mereka ini .60) Dan apabila mereka datang kepada kamu.64) Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti.65) Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka. padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran. dan babi-babi. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan. dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa (ni’mat). dari Rabb mu. niscaya DLA . Bahkan kedua tangan Allah terbuka.Tafsir Al Sulthan dua). Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi.62) Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?.(5.(5. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu.(5.61) Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlombalomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram.(5. Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan.(5. Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan.

Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu. dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka. siapa dari mereka mengimani karakter Alah. dan jika belum kamu berbuat.(5. tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan. Lantas mereka jadi buta dan tuli. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”.(5. padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel. maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya.70) Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah). Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu. maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. dan hari akhir dan beramal shalih. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia.67) Katakanlah: ”Hai ahli Kitab. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran.Tafsir Al Sulthan mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil.(5. maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka. sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu. dan Nashara.(5.(5. Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka. Kemudian Allah beri tobat atas mereka. tidaklah kamu berada atas sesuatu. sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb DLA .71) Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam.66) Hai Rasul.68) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in.69) Sesungguhnya kami talah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul.(5.

(5.78) Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan. dari apa yang mereka katakan. sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah. Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas.(5.77) Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ‘Isa anak Maryam. jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap.73) Dari itu. Dia As-Samii’ul-’Aliim”. padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu.(5.(5.76) Katakan: ”Hai ahli kitab. (5. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat. niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. adalah dua duanya memakan makanan. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka.(5.79) Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua.(5. kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan.72) Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga.75) Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?.74) Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul. Dan Allah.(5. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan. karena Allah GhafuururRahiim. telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq. maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”. yaitu DLA .Tafsir Al Sulthan kamu. tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya. dan jika mereka tidak berhenti.

(5. tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq. dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan.80) Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya. tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”.83) ”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”. dan sesungguhnya mereka tidak menyombong.(5. mereka kekal padanya.(5.82) JUZ’ ke-7 Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul. engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap. jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu.(5. dan DLA .85) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami.81) Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan.(5. itulah mereka penduduk jahannam. kami telah beriman.86) (37) Hai orang-orang yang beriman.(5.84) Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan. tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus.(5. yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.Tafsir Al Sulthan kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban. Mereka berkata: ”Rabbi. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”.

yang karakterNya kamu percayai. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu.(5. dan berhati-hatilah .89) (38) Hai orang-orang yang beriman.87) Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik.92) Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan. dan berbaktilah kepada Allah.91) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan . Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan. atau memerdekakan seorang hamba. atau pakaian (untuk) mereka. sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas. kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman.Tafsir Al Sulthan jangan kamu meliwati batas. karena kalau kamu berpaling.(5. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatNya agar kamu berterima kasih. dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Tetapi siapa tidak mampu. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu. maka hendaklah ia puasa 3 hari. Itu denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. DLA . maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian.90) Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi. apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih.(5. Maka tidakkah kamu mau berhenti ?.(5. tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan.88) Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja.(5.(5.

98) Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan.93) (39) Hai orang-orang yang beriman.97) Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5. Allah maafkan apa yang telah lalu.94) (40) Hai orang-orang yang beriman. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram. maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. maka baginya azab yang pedih . Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib. maka Allah akan siksa dia .99) DLA .(5. tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram. Maka siapa melanggar sesudah itu. Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan.(5. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu. pelurus untuk manusia.95) Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran.(5.(5. supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya. dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan . karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja.Tafsir Al Sulthan Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan). tetapi siapa mengulangi.(5.96) Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan.(5.

waktu diturunkan Alquran.(5. Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat.(5. atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu.104) (42) Hai orang-orang yang beriman. lalu dua duanya bersumpah dengan karakter DLA . tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu.102) Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham. jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik. apabila seorang daripada kamu hampir mati.101) Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan. jagalah diri-diri kamu. kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya.105) (43) Hai orang-orang yang beriman. karena Allah GhafuurunHaliim.(5. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya.akan diterangkan dia kepada kamu. tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah. waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu. persaksikan di antara kamu. karena kebanyakan mereka tidak mengerti. Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu. mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapakbapak kami atasnya”.103) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”. tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan. walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu.(5.(5.(5.100) (41) Hai orang-orang yang beriman.

sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”. (5. lantaran kalau begitu. Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku. lalu engkau tiup padanya.108) Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya.(5. maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”.107) Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq. atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka. lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua. dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu. ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus.110) DLA . maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka. dan waktu besarmu. ingatlah jasa (ni’mat) Ku atas mu dan atas ibu-mu.106) Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa . karena kalau begitu.(5.(5. sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”.(5. dan kami tidak meliwati batas. oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah. ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti.Tafsir Al Sulthan Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta. walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah. engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku. maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir. dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua. niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim. ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” . Mereka jawab: ”Tidak ada pengethuan bagi kami. lalu adalah burung dengan izin Ku.109) (Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku.

114) Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu. supaya mereka mengimani karakter-Ku. dan karakter Rasul-Ku. turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami. (5.116) “Tidak aku katakan kepada mereka. jika kamu orng-orang yang beriman”. yaitu beribadatlah kepada DLA . mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”. adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”. Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu.111) (ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam.(5.(5. dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” .115) Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku. maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu.(5. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah. tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku.(5. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib. (5. maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”.112) Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya. apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit.113) Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami. maka sesungguhnya Engkau tahu dia. dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami. dan bagi orang-orang di awal kami dan di akhir kami.dan sebagai satu ayat dari Mu.Tafsir Al Sulthan ”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun. Ia berkata: “Subhaana Engkau. Jika aku ada mengatakannya. dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” .

119) Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka. maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu.Tafsir Al Sulthan Allah Rabb ku dan Rabb kamu. (5. dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(5. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang. hal keadaan mereka kekal selama-lamanya.Surat An-Namlu DLA . adalah bagi mereka surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka.117) ”Jika Engkau siksa mereka. maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”.120) 6.118) Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar. dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka.(5.(5. dan jika Engkau ampuni mereka.

(6. dan kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat. Dia mengetahui rahasia kamu dan apa yang kamu terangkan dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan.Tafsir Al Sulthan (Binatang Ternak) Surat ke-6.(6.3) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.(6. 165 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. melainkan adalah mereka darinya berpaling.(6. kemudian Dia tentukan satu ajal. Dan satu ajal lagi di sisi-Nya.(6. tetapi kamu masih ragu-ragu.4) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan karakter Yang Lengkap.1) Dia Yang Menciptakan kamu dari tanah liat. (6. maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dan kami kehendaki dari setelah mereka penduduk negeri yang lain.6) Dan kalau kami turunkan atas mu satu kitab pada kertas.(6. niscaya mereka yang kufur akan berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.(6.5) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami beri mereka di bumi yang tidak kami beri kepada kamu.2) Dan Dia Allah di Langit di Bumi. dan menjadikan kegelapan dan cahaya.7) DLA . oleh karena itu akan datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya. dan kami menjadikan sungaisungai mengalir dari bawah mereka. kemudian orangorang yang mengkufuri karakter Rabb mereka menyekutukan. lalu mereka pegang dengan tangan-tangan mereka.0) Semua Hamdu kepunyaan Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. ketika datang kepada mereka.

11) Tanyalah: ”Bagi siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”.8) Dan jika kami jadikan dia malak. Katakanlah : ”Bagi Allah”.(6. karena yang demikianlah kemenangan yang nyata. padahal kalau kami turunkan Malak.(6.(6. maka sesungguhnya Allah telah beri pengaturan kepadanya. bukanlah orang-orang yang beriman.(6.9) Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. tentu kami jadikan dia lakilaki. tentu habis urusan.(6.(6.(6. maka turunlah atas orang yang memperolokolokkan dari antara mereka itu apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.15) Siapa dipalingkan dari (azab) daripadanya pada hari itu. kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Malak”.10) Katakanlah: ”Berjalanlah kamu di bumi.(6.13) Katakanlah: “Adakah (patut) aku menjadikan ketua selain dari Allah Yang Menyusun langit dan bumi.12) Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di waktu malam dan siang dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. Sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu pada hari Qiyyaamah yang tidak ada ragu-ragu padanya” Orang-orang yang merugikan diri itu. dan Dia Yang memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri” dan : “Jangan engkau jadi dari orang yang menyekutukan”.16) DLA . (6. Kemudian mereka tidak akan diberi tempo.14) Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang panjang jika aku durhaka kepada Rabb ku”. Ia telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat. dan tentu kami samarkan atas mereka sebagaimana mereka samarkan.

18) Katakan: ”Adakah yang lebih menyolok syahadatnya?”. melainkan mereka berkata: ”Demi Allah Rabb kami.(6.(6. mengetahui dia sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. dan (bagaimana) hilang dari mereka apa yang ada mereka adaadakan.(6.(6.Tafsir Al Sulthan Dan jika Allah mengnakan bahaya kepada mu.19) Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab itu. bukanlah kami ini orangorang yang menyekutukan”. dan Dia Hakiimul-Khabiir.(6. Katakan: ”Allah yang menjadi saksi antara ku dan antara kamu. maka tidaklah ada siapapun yang bisa melepaskannya melainkan Dia. maka Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. dan siapa-siapa yang kesampaian.20) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta atas (nama) Allah atau mendustakan karakter ayat-ayat-Nya. bahwa ada beberapa Yang Dita’ati bersama Allah. dan sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. Apakah kamu menyaksikan .(6. Maka bukanlah mereka orang-orang yang beriman. dan diwahyukan kepada ku bacaan ini untuk aku ancam kamu dengan karakternya. kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik: ”Di manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?”.24) DLA .22) Kemudian tidak ada fithnah mereka.(6.17) Dan Dialah Yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya. yang merugikan diri sendiri itu. Katakan:”Sesungguhnya tidaklah Dia melainkan Yang Dita’ati Yang Satu. Sesungguhnya tidak berbahagia orangorang yang zalim.(6.21) Dan (ingatlah) hari yang kami akan kumpulkan mereka semua. Dan jika Dia mengenakan kebaikan kepada mu.23) Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri-diri mereka.

28) Dan mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan hidup kita di dunia dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(6.31) DLA .(6. padahal mereka memikul dosa mereka atas bahu mereka. Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab karakter apa-apa yang kamu kufuri”. karena walaupun mereka melihat tiap ayat. padahal tidaklah mereka itu membinasakan melainkan diri-diri mereka sendiri.27) Bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. tetapi mereka tidak sadar.29) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika mereka dihadapkan atas Rabb mereka.25) Dan mereka melarang (manusia) daripadanya.26) Dan (sangat hebat) kalau engkau melihat ketika mereka didirikan di pinggir api. Bahkan jelek apa yang mereka pikul.(6.(6.(6.(6. sehingga mereka datang kepada mu untuk membantah mu. lalu mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau dikembalikan kami ( ke dunia) supaya kami tidakmendustakan ayat-ayat Rabb kami.(6. tentu mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang. Berkatalah orangorang kafir itu: ”Ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. berkatalah mereka: ”Hai kerugian kami atas apa yang kami telah teledor di dunia”. dan jadilah kami dari orang-orang yang beriman”. dan mereka berjauh diri daripadanya. dan jika dikembalikan mereka ke (dunia).Tafsir Al Sulthan Dan sebagian dari mereka ada yang mendengar mu. tidak mereka akan mempercayai karakternya. tetapi kami telah jadikan atas Qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan sumbatan di kuping-kuping mereka. sehingga apabila datang kepada mereka hari qiyaamah. Dia berkata: ”Bukankah ini karakter Yang Lengkap?”. karena mereka itu sesungguhnya pendusta.30) Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan menghadap Allah. Mereka jawab: ”Bahkan demi Rabb kami”. dengan tiba-tiba.

melainkan ummat-ummat seperti kamu. kemudian kepada Rabb mereka. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. oleh itu jangan engkau jadi dari orang-orang yang bodoh. sedangkan orang-orang yang mati itu.34) Dan jika menyolok atas mu perpalingan mereka.(6. dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Allah akan bangkitkan mereka. mereka dikumpulkan. lalu engkau bawakan kepada mereka karakter ayat.(6. kemudian kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan . kalau Allah kehendaki. maka sekiranya engkau bisa membikin satu lobang di bumi atau satu tangga ke langit. oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti ?. hanya orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Katakan: ”Sesungguhnya Allah Berkuasa atas bahwa menurunkan ayat”.(6.37) Dan tidak dari dabbah di bumi dan tidak burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya.(6.36) Dan mereka akan berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Rabb nya.35) Tidak akan memperkenankan (panggilan mu) melainkan orangorang yang mendengar. tetapi mereka sabar atas apa yang didustakan mereka dan disakiti mereka. tentu Dia kumpulkan mereka atas pengenalan.(6.(6. karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah dan sesungguhnya telah datang kepada mu kabar beberapa rasul.32) Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan mendukacitakan mu apa yang mereka katakan. Tidak kami lupakan dalam kitab dari sesuatu. tetapi sebenarnya mereka tidak mendustakan mu.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian.(6.33) Dan sesungguhnya telah didustakan beberapa rasul lebih dulu dari mu.38) DLA .

(6. Dia jadikan dia atas jalan yang lurus.42) Maka mengapa mereka tidak merendah diri ketika datang kepada mereka percobaan kami?. Siapa-siapa yang Allah kehendaki.45) Katakanlah: ”Bagaimana penglihatan kamu jika Allah cabut pendengaran kamu dan penglihatan-penglihatan kamu dan Dia metrai atas qalbu-qalbu kamu. dan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Adakah Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakternya ?”.41) Dan sesungguhnya kami telah kirim kepada ummat-ummat sebelum mu. Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Semesta. tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka maka tiba-tiba mereka putus asa.(6.(6. atau datang kepada kamu sa’at. di dalam kegelapan. apakah kamu akan seru selain dari Allah.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.(6. Perhatikanlah bagaimana kami ulang-ulangkan ayat kemudian mereka berpaling.(6. lalu kami beri percobaan kepada mereka dengan kemiskinan dan kesusahan supaya mereka merendah diri. kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu.46) DLA .43) Maka ketika mereka lupa kepada yang diingatkan kepada mereka. (6. jika adalah kamu orang-orang yang benar ?”. Tetapi karena kesat qalbu mereka dan setan telah hiasi bagi mereka apa-apa yang ada mereka kerjakan.40) ”Bahkan hanya Dia yang kamu akan seru dan akan melepaskan apa yang kamu minta.(6. Dia akan lupakan dia.44) Lantas dipotong bibit kaum yang zalim hingga akhirnya. Dia lepaskan jika Dia kehendaki. jika datang kepada kamu azab dari Allah. sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan. tuli dan bisu.39) Katakanlah: ”Kabarkanlah kepada ku.(6.

bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang zalim”. Tanyalah: ”Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat ?. tidak engkau menanggung atas sesuatu daripada perhitungan mereka.52) Dan seperti itu kami uji sebagian dari mereka dengan sebagian. yang akhirnya mereka berkata: ”Apakah ini dia orang yang Allah nikmat dari antara kami. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. melainkan sebagai penggemar dan pengancam.(6.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Kabarkanlah kepada ku. jika azab Allah kepada kamu dengan tiba-tiba atau terang-terangan.(6.(6.(6. maka engkau halau mereka.51) Dan jangan engkau halau orang-orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang yang menghendaki keridhaan-Nya.(6.48) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami akan mengenai mereka azab karakter apa-apa yang ada mereka meliwati batas. Tidakkah mau kamu fikirkan ?”. padahal tidaklah ada bagi mereka selain daripada-Nya pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan.(6. bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Tidak aku turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku”. supaya mereka terpelihara. maka katakanlah: ”Mudah-mudahan DLA .53) Dan apabila datang kepada mu orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat kami.50) Dan ancamlah dengan (Alquran) ini orang-orang yang percaya.47) Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul itu. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. dan aku tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak aku berkata kepada kamu: ”Sesungguhnya aku ini malaikat”.(6. adalah engkau dari orang-orang yang zalim. maka siapa beriman dan beramal shalih. dan tidak mereka menanggung atas sesuatu dari perhitunganmu.49) Katakanlah: ”Tidak aku berkata kepada kamu: ”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah”.

Dan tidak gugur satupun daun melainkan Dia mengetahuinya. dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mendapat pengenalan”. kemudian Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. tidak akan mengetahui dia melainkan Dia. Dia menerangkan Yang Lengkap. Katakan (lagi): ”Aku tidak akan turut kemauan-kemauan kamu.(6. dan ia berbuat kebaikan.(6. Dan Allah lebih mengetahui karakter orang zalim.(6. dan Dia sebaik-baik Penghukum”. karena kalau begitu.58) Dan di sisi-Nya kunci-kunci barang yang ghaib. lupalah aku. tetapi kamu dustakan karakternya.Tafsir Al Sulthan kesejahteraan atas kamu.55) Katakanlah:”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah”. maka sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim. niscaya berlakulah urusan antara ku dan antara kamu.(6. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di dalam laut.60) DLA . kemudian kepadaNya tempat kembali kamu. kemudian Dia bangunkan kamu padanya.(6.56) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku ini atas Bukti Rabb ku.57) Katakanlah: ”Kalau ada di sisi ku apa yang kamu harapkan dengan lekas itu.54) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat dan supaya terbukti jalan orang-orang yang berdosa. Yaitu sesungguhnya siapa dari antara kamu mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. Tidak ada hukum itu melainkan kepunyaan Allah. Rabb kamu telah wajibkan atas diriNya memberi pengaturan.(6. Tidak ada di sisi ku apa yang kamu minta dengan lekas.59) Dan Dia Yang memegang kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan pada siang hari . dan tidak (gugur) satupun biji di gelap gulita bumi dan tidak biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam Kitab yang membuktikan. kemudian ia bertobat sesudah itu. supaya disempurnakan satu waktu yang tertentu. (6.

61) Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah Maula mereka yang lengkap. padahal Dia Yang Lengkap. kemudian kamu menyekutukan”.(6. Ketahuilah bahwa kepunyaan-Nyalah hukumaan.(6. maka berpalinglah dari mereka.68) Dan tidaklah ada atas orang-orang yang berbakti sesuatu daripada perhitungan mereka ( yang memperolok-olokkan) itu. (6. maka sesudah ingat. diambillah dia oleh utusan-utusan kami.62) Katakan: ”Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencanabencana darat dan laut. Hingga apabila datang maut kepada salah seorang dari kamu. (ketika) kamu minta kepada-Nya dengan menyerah diri dan sembunyi. Dan jika engkau dilupakan oleh setan.69) DLA .64) Katakanlah: ”Dia Yang Berkuasa akan mengirim azab atas kamu.63) Katakanlah: ”Allah Yang menyelamatkan kamu daripadanya dan dari tiap kesusahan. ”Jika Dia selamatkan kami dari (bencana) itu.67) Dan apabila engkau lihat orang-orang yang memperolokolokkan ayat-ayat kami.(6. dan Dia Secepat-cepat Penghitung. supaya mereka terpelihara.(6. dan tidaklah mereka teledor.(6. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang bersyukur”.(6. tetapi (hanya) peringatan. Lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat agar mereka mengerti. jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Katakanlah: ”Bukanlah aku orang yang Berkuasa(Wakil) atas kamu”. hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain.Tafsir Al Sulthan Dan Dialah Yang sangat berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan Dia kirim atas kamu pengawal-pengawal.65) Dan kaummu telah dustakan dia.(6. dan dari bawah kaki kamu atau menjadikan kamu beberapa puak dan mengenakan kepada sebagian daripada kamu bencana (dari) sebagian (lain)”.(6.66) Untuk tiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya.

(6. padahal ia mempunyai beberapa kawan yang mengajak dia kepada pengenalan: ”Ikutlah kami”.(6. Mereka itu ialah orang-orang yang telah dijerumuskan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabb Alam Semesta”.(6.75) DLA . supaya tidak terjerumus satu diri dengan sebab apa yang ia telah usahakan. Adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih lantaran kekufuran mereka.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan peraturan mereka sebagai permainan dan sia-sia. seperti seorang yang ditunggu oleh setan-setan di bumi. barang yang tidak memberi manfa’at kepada kita dan tidak memudharatkan kita. Dan kepunyaan-Nya Kerajaan pada hari ditiup pada Terompet. dan yang telah ditipu oleh kehidupan dunia.73) Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: ”Apakah patut engkau jadikan Ashnam Yang Dita’ati-Yang Dita’ati ?. Dan Dia yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir dan Dia Hakiimul-Khabiir .(6. dalam keadaan bingung.72) Dan Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap dan hari yang Dia akan berkata: ”Ada” maka dia ada. Tidak ada baginya selain daripada Allah Pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. Perkataan-Nya Lengkap. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam kelupaan yang membuktikan. tidak akan diterima daripadanya. dan jika ia (hendak) tebus dengan sekalian penebusan. tetapi ingatkanlah mereka dengan karakternya. dan (baguskah) dikembalikan kita atas tumit-tumit kita sesudah Allah beri pengenalan kepada kita.71) Dan hendaklah kamu mendirikan sholat dan berbakti kepadaNya.74) Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim Kerajaan Langit dan Bumi.(6. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itu Pengenalan.(6.70) Katakanlah: ”Apakah (patut) kita seru selain dari Allah. agar ia ada dari orang-orang yang yakin.

maka ketika ia hilang. “Dan tidaklah aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan karakter-Nya. ia berkata: ”Aku tidak cinta kepada yang hilang”. maka tidakkah kamu mau ingat ?”.(6. ia berkata: ”Hai kaum ku. ia berkata:”Ini Rabb ku ?”. ia berkata : ”Kalau Rabb ku tidak memberi pengenalan kepada ku. sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”.(6.76) Maka ketika ia melihat bulan terbit.78) ”Sesungguhnya aku hadapkan wajah ku kepada Yang Menyusun Langit dan Bumi setulusnya. maka ketika ia hilang. ia berkata juga : ”Ini Rabb ku.80) “Dan bagaimana bisa aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan.82) Dan inilah hujjah kami yang kami tunjukkan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. Ia berkata: “Apakah patut kamu membantah ku dalam Allah. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang lupa”.79) Kaumnya membantah dia.83) DLA . padahal kamu tidak takut bahwa kamu telah sekutukan karakter Allah yang tidak Dia turunkan karakternya atas kamu. (6.(6. dan tidak aku dari orang-orang yang menyekutukan. itulah mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. padahal sesungguhnya Dia telah beri pengenalan kepada ku?”. ia berkata lagi : ”Ini Rabb ku”.Tafsir Al Sulthan Maka ketika menjelma atasnya malam.(6.81) Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman.77) Maka ketika ia melihat matahari terbit. ini Lebih Menyolok”. Pengetahuan Rabb ku meluas kepada tiap sesuatu.(6. ia melihat Bintang (kawkab).(6. Maka ketika ia menghilang. Sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-’Aliim. Kami mengangkat derajat orang yang kami sukai. kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb ku.(6. Maka manakah (antara) dua golongan itu yang lebih patut (mendapat) keamanan jika adalah kamu mengetahui?”.

89) Merekalah orang-orang yang Allah beri pengenalan.86) Dan sebagian dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka.Tafsir Al Sulthan Dan kami telah beri baginya Ishaq dan Ya’qub.90) Dan tidak mereka itu hargai Allah dengan selengkap penghargannya ketika mereka berkata: ”Allah tidak turunkan kepada makhluk cerdas dari sesuatu”.85) Dan Isma’il dan Ilyaasa’ dan Yunus dan Luth.(6.(6. dan kalau mereka sekutukan. Katakan: ”Siapakah yang turunkan Kitab yang didatangkan karakternya oleh Musa dan Nur dan pengenalan untuk manusia yang kamu jadikan dia Kertas yang kamu terangkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar.(6.88) Itulah mereka orang-orang yang kami telah beri mereka Kitab dan Hikmah dan pangkat kenabian. dan setiap kami lebihkan atas Alam Semesta. niscaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upah atas itu. Maka pengenalan mereka itulah hendaknya engkau turut.maka sesungguhnya kami akan serahkan karakternya kepada satu kaum yang tidak mengkufuri karakternya. dan diajarkan kepada kamu apaapa yang belum kamu ketahui dan tidak bapak-bapak DLA . setiap kami beri pengenalan dan juga Nuh kami beri pengenalan dari sebelum dan dari anak cucunya. dan kami pilih mereka dan kami telah kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.(6. Setiap dari orang yang shalih. Dawud dan Sulaiman dan Aiyyub dan Yusuf dan Musa dan Harun.(6. Dia kenalkan karakternya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(6. Oleh itu jika mereka mengkufuri karakternya. dan seperti itu kami balas orangorang yang berbuat kesetiaan. tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.84) Dan Zakariya dan Yahya dan ‘Isa dan Ilyas.87) Itu pengenalan Allah.(6.

(6. (6. padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun dan yang berkata: ”Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan.91) Dan ini kitab yang kami turunkan dia. mengeluarkan yang hidup dari yang mati. dan kami tidak lihat ada bersama kamu orang-orang yang bisa melepaskan kamu. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka. Itu untuk kamu Allah.92) Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah atau ia berkata: ”Diwahyukan kepada ku”.95) DLA .(6. Dan ketika engkau lihat orang-orang yang zalim itu dalam sakratul maut.94) Sesungguhnya Allah Pengulung biji dan buah. mereka pelihara. dan kamu telah tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu.Tafsir Al Sulthan kamu ?”. Dan orang-orang yang mengimani karakter akhir dan mengimani karakter-Nya dan mereka atas sholat mereka. sedang malaikat-malaikat mengulur tangan-tangan mereka: ”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu. maka kemana kamu dipalingkan.(6. yang kamu sangka bahwasanya mereka itu di antara kamu sebagai sekutu-sekutu.93) ”Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada waktu yang pertama. Sesungguhnya telah putus antara kamu dan lenyaplah dari kamu apa yang kamu sanngkasangka”(6. dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. di hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah dengan tidak Lengkap dan adalah kamu sombong dari ayat-ayat-Nya. mengoreksi yang di hadapannya dan supaya engkau ancam ibu negeri dan siapa di sekitarnya. yang dilindungi.Katakanlah: ”Allah lah (yang telah menurunkan)”.

padahal Dia yang menciptakan mereka dan dengan tidak tahu mereka adaadakan bagi-Nya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan.100) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi.101) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. bagaimana bisa ada bagiNya anak.(6. Dan Dia Pengurus atas tiap sesuatu.(6. Subhaanahhuwata’alaa dari apa yang mereka sifatkan. sedangkan Dia menciptakan tiap sesuatu dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.(6. dan matahari dan bulan untuk perhitungan. maka sembahlah Dia. maka kami keluarkan dengan karakternya tumbuh-tumbuhan dari tiap sesuatu.(6. Lihatlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan masaknya. padahal dia tidak beristeri.97) Dan Dia yang menghendaki kamu dari diri yang satu.99) Dan mereka jadikan untuk Allah sekutu jin .(6.Tafsir Al Sulthan Penggulung shubuh. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi kaum yang percaya. Itu taqdir Al-’Aziizil-’Aliim.96) Dia Yang menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapat pengenalan dengan karakternya di dalam kegelapan darat dan laut.102) DLA . maka Dia tetapkan dan tumpangkan. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Pencipta tiap sesuatu.(6. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu. dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan. Dan dari kurma dari mayangnya tandan yang mudah dipetik. Sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(6. Lalu kami keluarkan daripadanya yang hijau yang daripadanya kami keluarkan biji-biji yang bersusun-susun. dan menjadikan malam untuk berdiam.98) Dia Yang menurunkan dari langit air.

Dan Dia AlLathiiful-Khabiir.108) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sebenar-benar sumpah (bahwa) jika datang kepada mereka satu ayat. Dan untuk kami menerangkannya kepada kaum yang tahu”. dan Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu.103) Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa penjelasan dari Rabb kamu.(6.105) Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada mu dari Rabb mu.mereka akan mengimani karakternya.(6.(6. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.Tafsir Al Sulthan Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai Dia.(6. maka kecelakaan atasnya. tetapi akhirnya mereka berkata: “Engkau telah baca”.(6.(6.104) Dan seperti itu kami palingkan ayat-ayat kami. maka untuk dirinya. dan bukanlah engkau pengurus atas mereka.(6. maka Dia akan terangkan kepada mereka karakter apa-apa yang mereka telah kerjakan. dan kami akan biarkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. dan siapa buta. karena mereka akan maki Allah dengan meliwati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan.106) Dan kalau Allah mau. Demikian kami hiaskan bagi tiap-tiap ummat amal mereka.109) Dan kami bolak-balikkan fuad-fuad mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka tidak (mau) mengimani karakternya pada waktu pertama. tentu mereka tidak menyekutukan. kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka. Katakanlah: “Ayat-ayat itu disisi Allah” dan tidak menyadarkan kamu bahwa apabila datang. dan tidak kami jadikan mu penjaga atas mereka.110) DLA . maka siapa melihat.(6. mereka tidak akan beriman .107) Dan jangan kamu maki yang mereka seru selain dari Allah. dan bukan aku penjaga atas kamu”.

(6. dan supaya mereka (terus) kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan. dan (jika) kami kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan (mereka). tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia As-Samii’ul-’Aliim.117) DLA . padahal Dia yang menurunkan kepada kamu Kitab dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu bahwa ia diturunkan dari Rabb mu dengan Lengkap.113) “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hakim.111) Dan seperti itu kami menjadikan tiap nabi musuh bagi setansetan manusia dan jin yang sebagian dari mereka menyampaikan dusta kepada sebagian sebagai tipu daya. dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta. tentu mereka akan lupakan mu dari jalan Allah.115) Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi. padahal jika Rabb mu mau mereka tidak mengerjakannya.(6. melainkan jika dikehendaki oleh Allah tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. karena mereka tidak menurut melainkan sangkaan.(6.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-8 Dan jika kami turunkan atas mereka malaikat.116) Sesungguhnya Rabb mu lebih mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan.(6.(6.(6.114) Dan telah sempurna kalimat Rabbi mu dengan benar dan adil. jangan engkau jadi dari orang-orang yang ragu”. Oleh karena itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan. Oleh karena itu. dan (jika) orangorang yang mati akan berkata-kata kepada mereka. niscaya tidak akan mereka beriman.112) Dan supaya condong kepadanya fuad-fuad orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir dan supaya mereka suka kepadanya.(6.

Tetapi kebanyakan mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tidak berilmu.119) Dan tinggalkanlah dosa yang lahir dan yang batinnya.123) Dan apabila datang kepada mereka satu ayat. sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan dibalas mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.(6.(6. Tetapi Allah lebih mengetahui di mana patutnya Dia letakkan Risalah-Nya.(6. jika kamu mengimani karakter ayat-ayat-Nya.(6.118) Mengapa kamu tidak makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya.(6. melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya. padahal mereka tidak sadar.121) Dan apakah orang yang (tadinya) mati lalu kami hidupkan dia dan kami adakan baginya cahaya yang ia berjalan dengan karakternya di dalam manusia itu sama seperti orang yang dalam kegelapan-kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya ?.122) Dan seperti itu kami jadikan di dalam setiap negeri beberapa orang berpangkat yang durhaka supaya mereka menipu daya dalam (desa) itu. supaya membantah kamu. Akan mengenai orang-orang yang berdosa itu kehinaan pada DLA .Tafsir Al Sulthan Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya. Demikian dihiaskan bagi orang-orang kafir itu apa-apa yang ada mereka kerjakan.(6.120) Dan jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya dan sesungguhnya ia itu satu dosa dan sesungguhnya setan-setan membisik kepada pengikut-pengikut mereka. Sesungguhnya Rabb mu.dan jika kamu turuti mereka sesungguhnya musyriklah kamu. padahal Dia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu. Dia lebih mengetahui orang-orang yang meliwati batas. mereka berkata: “Kami tidak akan percaya sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah”. tetapi mereka tidak menipu-daya melainkan diri mereka.

dan berkata pengikut-pengikut mereka dari manusia : ”Rabb kami.130) DLA . sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat. sebagian dari kami telah bersenangsenang dengan sebagian.129) Hai masyarakat Jin dan Manusia. Seperti itu Allah jadikan kotoran itu atas orang-orang yang tidak beriman. melainkan apa yang Allah kehendaki.127) Dan hari yang Dia akan himpun mereka sekalian: ”Hai golongan jin !.(6.125) Dan ini jalan Rabb mu yang lurus.(6. dalam keadaan kekal padanya”. Dan Dia Pengurus mereka sebab apa yang ada mereka kerjakan.(6. di sisi Rabb mereka. Dia akan jadikan dadanya sangat sempit seolah-olah ia naik ke langit. dan kami telah sampai kepada waktu kami. karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Mereka berkata: ”Kami telah menyaksikan atas diri-diri kami”. dan siapa Dia mau lupakan dia. bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir.124) Maka siapa Allah mau beri dia pengenalannya.(6.(6.126) Untuk mereka Kampung Kesejahteraan. sesungguhnya kamu telah mendapat banyak dari manusia”. Dia berkata: ”Apilah tempat diam kamu.(6.(6.128) Dan seperti itu kami iringkan sebagian dari orang-orang yang zalim itu dengan sebagiannya dengan karakter apa-apa yang mereka telah usahakan. sedang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka. yang Engkau telah tentukan untuk kami”. Dia akan bukakan dadanya untuk Islam. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini ?”.Tafsir Al Sulthan sisi Allah dan azab yang pedih karena mereka telah melakukan tipu daya. karena sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-‘Aliim.

tidak sampai kepada Allah.(6. dan Dia akan jadikan pengganti sesudah kamu.137) Dan mereka berkata: ”Inilah binatang-binatang ternak dan ladang terlarang. sedang apa yang bagi Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka. karena kamu akan lihat siapa yang mempunyai akibat di akhirat.132) Dan Rabb mu Kaya yang mempunyai Pengaturan. karena hendak menjerumuskan mereka dan karena hendak membuat peraturan mereka jadi ragu-ragu untuk mereka. dan tidaklah Rabb mu berkarakterlalai dari apa yang mereka kerjakan.(6. tetapi apa yang (mereka untukkan) untuk berhala-berhala mereka itu.136) Dan begitu juga telah dinampakkan baik kepada kebanyakan dari kaum musyrikin itu hal membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka. akan datang. beramallah menurut kekuasaan kamu.133) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu. (yaitu sebagian) dari ladang dan binatang-binatang ternak. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berbahagia”.(6.(6.(6. niscaya tidak mereka kerjakan itu. dan tidak dapat kamu terlepas.135) Dan mereka adakan bahagian untuk Allah dari apa yang Dia jadikan.Tafsir Al Sulthan Itu karena Rabb mu tidak mau membinasakan negeri-negeri dengan aniaya. melainkan siapa yang kami kehendaki”-menurut prasangka DLA . lantaran (amal) yang mereka telah kerjakan.(6. Maka oleh karena itu. yang seorang pun tidak boleh memakannya. Dia telah kehendaki kamu dari turunan kaum yang lain.(6.”dan ini untuk berhala-berhala kami”. dan jika Dia mau niscaya Dia akan binasakan kamu. padahal penduduknya berlaku lalai. Dan kalau Allah mau. biarkanlah mereka dan apaapa yang mereka ada-adakan. siapa yang Dia sukai.134) Katakanlah: ”Hai kaum ku. Jelek sekali apa yang mereka hukumkan. sambil berkata: ”Ini untuk Allah”-menurut sangkaan mereka.131) Dan tiap-tiap (seorang) ada beberapa derajat. sesungguhnya aku (juga) beramal.

karena sesungguhnya adalah setan bagi kamu musuh yang nyata”. dan tidak mereka mendapat pengenalan. Makanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu¸dan jangan kamu ikut perjalanan setan.141) Dan (Dia jadikan) dari binatang ternak itu pembawa barangbarang dan untuk disembelih. dan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan ”Makanlah dari buahnya.Tafsir Al Sulthan mereka dan ada beberapa binatang ternak yang diharamkan (oleh mereka) menunggangnya dan beberapa binatang ternak yang mereka tidak sebut nama Allah.142) ”Delapan jenis. dan keluarkanlah haknya pada hari ketamannya. Dia akan balas mereka dengan karakter apa-apa yang mereka ada-adakan.(6.139) Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak mempunyai pengetahuan. dan janganlah kamu (makan) berlebih-lebihan.(6. Sesungguhnya sesatlah mereka.(6.(6. DLA . sesungguhnya Dia Hakiimun-’Aliim. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya ?. yaitu dari biri-biri dua dan dari kambing dua”.140) Dan Dia yang menghendaki kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat. karena sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan”. Allah akan membalas mereka tentang aturan mereka itu. dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu. maka mereka bersekutu padanya. karena berdusta atasnya. karena berbuat dusta atas Allah. Katakan: ”Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya.(6.138) Dan mereka berkata: ”Apa-apa yang ada dalam perut binatangbinatang ternak ini halal bagi laki-laki dari kami dan haram bagi isteri-isteri kami” tetapi jika kandungan binatang-binatang itu mati. apabila ia berbuah.

ataukah kamu jadi saksi ketika Allah pesan kepada kamu tentang ini ?”. maka katakanlah: ”Rabb kamulah yang mempunyai Pengaturan yang luas. Sesungguhnya kami yang benar. Katakan: “Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan dan tidak kami haramkan dari sesuatu”. atau daging babi. Maka siapa terpaksa dengan tidak sengaja mau dan tidak melebihi.(6. atau apa-apa yang bercampur dengan tulang.145) Dan atas orang-orang Yahudi.(6. dan dari sapi dan kambing.(6.147) Akan berkata orang-orang yang musyrik: ”Jika dikehendaki Allah. dalam kitab yang diwahyukan kepada ku. kami haramkan atas mereka lemaknya.144) Katakanlah: “Aku tidak dapati (makanan) yang haram. maka sesungguhnya Rabb mu Ghafuurur-Rahiim. kami telah haramkan tiap-tiap yang berkuku. (6.-karena sesungguhnya ia itu kotor. Itu kami balas mereka dengan sebab kejahatan mereka.Tafsir Al Sulthan Terangkanlah kepada ku dengan pengetahuan jika memang kamu orang-orang yang benar”.atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah. melainkan Bangkai. “Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berdusta atas Allah. Begitu juga orang-orang yang sebelum mereka membuat dusta hingga mereka merasakan siksa kami.143) ”Dan dari unta dua dan dari sapi dua”.146) Maka jika mereka mendustakan mu. melainkan (lemak) yang ada di belakangnya atau di dalam perut. Dan siksaNya tidak bisa disingkirkan dari kaum yang berdosa(6. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya. Katakanlah: “Adakah kamu mempunyai keterangan yang bisa kamu tunjukkan kepada DLA . untuk menyesatkan manusia dengan tidak mempunyai pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. bagi orang yang (mau) memakannya. atau darah yang mengalir.

(6. dan sempurnakanlah janji Allah. maka Allah mempunyai alasan yang kuat. dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”. dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapak. demikian Dia perintah kamu supaya kamu berbakti”.150) Katakanlah:”Marilah supaya aku bacakan apa yang Rabb kamu haramkan atas kamu¸bahwa jangan kamu menyekutukan karakter-Nya dengan sesuatu. walaupun ia itu untuk kerabat. Itu untuk kamu diperintahkan kepada kamu karakternya agar kamu mengerti”. tentu Dia akan beri pengenalan kepada kamu semuanya”. Itu untuk kamu perintah yang kamu harus kerjakan karakternya agar kamu ingat”. melainkan dengan cara yang baik. dan jangan engkau turut keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang bisa ia kerjakan. Oleh itu.(6. maka jangan engkau jadi saksi bersama mereka. sehingga ia sampai umur.(6.148) Katakanlah: “Lantaran itu. jika mereka jadi saksi.149) Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi kamu yang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan ini”.Tafsir Al Sulthan kami ?”. dan jangan kamu hampiri kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan jangan kamu membunuh diri yang Allah haramkan. ”dan apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu lurus. dan jangan kamu turut jalan-jalan(lain).152) “Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lupus.(6. dan orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat dan mereka menyekutukan karakter Rabb mereka.(6. oleh karena itu turutlah dia. kami memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka. dan tidak kamu melainkan berdusta. karena akan pisahkan kamu daripada jalan-Nya. tidak kamu turut melainkan sangkaan. melainkan dengan karakter lengkap.(6.151) “Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. yaitu jika Dia mau.153) DLA . dan janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena kepayahan.

(6.156) Atau supaya kamu tidak berkata: ”Sesungguhnya kalau diturunkan atas kami kitab itu.159) DLA .154) Dan ini. agar kamu diberi pengaturan. tidaklah akan bermanfa’at iman seseorang yang tidak beriman lebih dahulunya atau (tidak) mengerjakan kebaikan pada imannya. dan sesungguhnya kami lalai dari bacaan mereka”. bukanlah engkau dari (golongan mereka) di tentang apapun. maka ikutilah dia dan tekuni. sebagai penyempurna atas orang yang berbuat kebaikan. Tidak lain urusan mereka. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabb mu.(6. (6. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan.(6. kemudian Dia akan terangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan.(6. dan untuk menjelaskan tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Rabb mereka. Katakanlah: ”Hendaklah kamu tunggu (karena) sesungguhnya kami menunggu”.155) Supaya kamu tidak berkata: “Hanya diturunkan kitab atas dua golongan sebelum kami.(6. tentu adalah kami lebih mendapat pengenalan dari mereka”.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami telah beri kitab kepada Musa.157) Bukankah tidak mereka menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb mu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabb mu?.158) Sesungguhnya orang-orang yang membagi-bagi peraturan mereka jadi beberapa golongan itu. sebuah kitab yang kami turunkan dia dengan perlindungan. oleh karena itu bukankah tidak ada yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan karakter ayatayat Allah dan berpaling daripadanya ¿ Kami akan balas orangorang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berpaling. melainkan kembali kepada Allah.

ajaran Ibrahim yang tulus. Kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu. (6.162) “Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitu aku diperintah.(6. maka tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) dan mereka tidak akan dianiaya. maka baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda.Tafsir Al Sulthan Barangsiapa kerjakan kebaikan.(6.(6. Dan tiap diri tidak mengerjakan(kejahatan) melainkan (balasannya jatuh) atasnya. dan tidak ada ia dari orang yang menyekutukan. Sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu katakter apa-apa yang kamu perselisihkan padanya.165) DLA . padahal Dia Rabb tiap sesuatu ¿. untuk Dia menguji kamu dalam apa yang Dia telah datangkan kepada kamu. dan tidak seorang penanggung menanggung seorang yang lain. dan adalah aku orang Islam yang pertama”. dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian derajat.160) Katakanlah: “Sesungguhnya aku diberi pengenalan oleh Rabb ku ke jalan yang lurus peraturan (yang resmi) berdiri.164) Dia Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah Bumi.(6. dan barangsiapa kerjakan kejahatan.163) Katakanlah : “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan Rabb ?.(6. Sesungguhnya Rabb mu Cepat Pembalasan-Nya.161) Katakanlah: “Sesungguhnya sholat ku dan aktivitasku dan hidup ku dan mati ku untuk Allah Rabb Alam Semesta”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(7. Lam.(7.6) Lantas sesungguhnya kami akan kisahkan atas mereka karakter ilmu. dan tidak sekali-kali kami ghaib.7) Dan timbangan amal pada hari itu Lengkap.Tafsir Al Sulthan 7. (7.5) Maka sesungguhnya kami akan periksa orang-orang yang dikirim kepada mereka (peringatan) dan (bahkan) kami akan periksa utusan-utusan itu. melainkan bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya kami orang yang zalim”.4) Maka tidak ada seruan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami. dan jangan kamu ikuti dari selainnya sebagai pengurus. maka siapa berat timbangannya maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. 209 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(7.3) Dan betapa banyak dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.1) Tulisan yang kami turunkan kepada mu. maka datang kepadanya siksaan kami pada waktu malam atau pada waktu mereka sedang tidur di tengah hari.0) {Alif.(7.8) DLA .(7.Surat Al-A’raf (Benteng Tinggi) Surat ke-7.(7.(7. maka jangan ada sesak di dalam shudurmu darinya untuk engkau ancam dengannya dan peringatan untuk orang-orang yang percaya.2) Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu.(7. Mim. Shod}. sedikit apa yang kamu ingat.

tidak ada dari orang yang bersujud. niscaya Aku penuhkan jahannam dengan kamu semuanya”.(7. Ia berkata: ”Aku lebih baik dari dia. Maka keluarlah.(7.(7.18) DLA .9) Dan sesungguhnya Kami telah tempatkan kamu di Bumi. kemudian kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. karena tidak patut engkau menyombong.Tafsir Al Sulthan Dan siapa ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. maka tentu aku akan halangi mereka (dari) jalan-Mu yang lurus”. dan tidak akan Engkau dapati kebanyakan dari mereka itu berterima kasih”.(7.10) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Sesungguhnya siapa dari mereka itu turut kepada mu. dan Engkau ciptakan dia dari tanah-liat”.(7.16) ”Kemudian.14) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”. kemudian kami telah membentuk kamu.17) Dia berkata:”Keluarlah engkau darinya dengan terhina. (7. lantaran mereka menzalimi karakter ayat-ayat-Ku.(7. aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. sedikit apa yang kamu syukuri. dan Kami menjadikan untuk kamu padanya Kehidupan.(7.(7. Engkau ciptakan aku dari api.15) Ia berkata:”Lantaran Engkau telah sesatkan aku. terhalau.13) Ia berkata: ”Berilah tempo kepada ku sampai hari mereka dibangkitkan”.11) Dia berkata:”Apa yang menyebabkanmu tidak sujud ketika Aku perintah mu”.(7. kecuali Iblis. sesungguhnya engkau dari golongan mereka yang rendah”. maka mereka bersujud.12) Dia berkata: ”Pergilah darinya.

25) ”Hai anak-anak Adam !. Itulah sebagian dari ayat-ayat Allah supaya kamu ingat”. tetapi jangan kamu dekati pohon ini .(7.(7. sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. melainkan lantaran kamu akan jadi malaikat atau lantaran kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal”. Maka ketika keduanya merasakan pohon itu.(7.26) ”Hai anak-anak Adam. maka makanlah dari yang kamu sukai berdua. karena kamu akan jadi dari orang-orang yang menganiaya”.(7.23) Dia berkata: ”Turunlah kamu. Lantaran itu jika tidak Engkau ampunkan kami dan (tidak) Engkau beri pengaturan kepada kami. sebagian dari kamu musuh bagi sebagian” . dan bukankah Aku sudah katakan bahwa setan itu musuh kamu yang nyata ?”. dan mulailah mereka tutup atas (kemaluan) mereka dengan daun dari surga. Dan pakaian ketekunan itu lebih baik.Tafsir Al Sulthan ”Dan hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga.19) Maka setan telah membisik kepada keduanya yang akhirnya menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang ditutup dari (pandangan mereka) sambil berkata: ”Bukankah Rabb mu berdua telah larang kamu dari pohon ini.24) Dia berkata:”Padanya kamu hidup dan padanya kamu akan mati.(7. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi”.(7.(7. sesungguhnya telah diturunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kamu dan pakaian perhiasan.22) Mereka berdua berkata: ”Rabb kami. janganlah setan menipu kamu sebagaimana ia telah keluarkan dua ibu-bapak kamu dari DLA . terbukalah aurat mereka. dan Rabb mereka berdua menyeru mereka:”Bukankah Aku telah larang kamu berdua dari pohon itu.(7.21) Maka ia anjurkan keduanya dengan tipu-daya.20) Dan ia bersumpah kepada keduanya: ”Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada mereka yang memberi nasehat” . dan darinya kamu akan dibangkitkan”.

dan sebagian lengkap atas mereka kesesatan. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu. Kaktakanlah: ”Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kejahatan.(7.(7. Dan kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu”. sesungguhnya mereka mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah dan mereka kira bahwa mereka mendapat pengenalan.27) ”Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan. mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang bathinnya dan dosa dan aniaya dengan tidak lengkap.30) Hai anak-anak Adam.31) Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan barang yang baik dari pemberian?”.33) DLA .28) Katakanlah: ”Rabb ku menyuruh berlaku adil dan mendirikan wajah-wajah kamu di sisi setiap Masjidil Haram dan menyeru Dia dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan sebagaimana Dia kehendaki kamu.(7.(7.Tafsir Al Sulthan surga. tetapi kamu tidak melihat mereka. kamu akan kembali”. Dan kamu menyekutukan karakter Allah apa yang tidak Dia turunkan karakternya sebagai alasan. dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan.(7. pakailah perhiasan kamu di sisi setiap Masjid. kelihatan kemaluan keduanya.32) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku. mereka berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan Allah perintah kami dengannya”.(7. Katakan:”Ia untuk orang yang beriman pada kehidupan dunia tertentu pada hari qiyaamah”. ia bukakan pakaian keduanya.(7.29) Sebagian Dia beri pengenalan. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu ketua-ketua bagi orang-orang yang tidak beriman”. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang melewati batas . Apakah kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.

yang akan terima mereka .(7. maka orang-orang itu akan jawab:”Itu telah hilang daripada kami”. Tiap masuk satu ummat. sehingga apabila semua terkumpul dalam (neraka) itu. itulah mereka akan dapat bagaian mereka dari kitab.(7.(7. maka itulah mereka penduduk api. maka berkatalah ummat yang akhir untuk yang mula-mula: ”Rabb kami. maka tidak ada ketakutan atas mereka. tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. mereka padanya akan kekal.38) Dan berkata ummat yang mula-mula kepada ummat yang akhir: ”Tidak ada bagi kamu kelebihan atas kami. hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. (7. dan tidak mereka akan masuk surga hingga DLA . serta mereka menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa adalah mereka orang-orang yang kafir”. ia mengutuk saudaranya. oleh karena itu berilah mereka azab dari neraka yang berlipat ganda”. tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan.36) Maka bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta atas Allah atau mendustakan karakter ayatayat-Nya. Maka apabila datang ajal mereka. sambil berkata: ”Manakah yang kamu seru selain dari Allah?”.39) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.Tafsir Al Sulthan Dan untuk tiap ummat ada ajalnya.35) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan sombong darinya. maka siapa menekuninya dan berbuat baik.34) Hai anak-anak Adam. dan tidak mereka berdukacita. oleh karena itu rasalah azab lantaran karakter apa-apa yang kamu telah usahakan”. dan menyombong darinya. mereka ini yang menyesatkan kami.(7.37) Dia berkata: ”Masuklah kamu dalam api dalam ummat-ummat sebelum dari kamu dari jin dan manusia”. Dia berkata: ”Untuk tiap (kamu dapat) berlipat ganda” tetapi kamu tidak tahu . jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku.(7.

lalu di antara mereka diberi tahu oleh seorang pemberi tahu: ”Bahwa kutukan Allah adalah atas orang-orang yang zhalim”. Sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa utusan Rabb kami dengan karakter Lengkap”. Mereka jawab: ”Ya”.45) Dan di antara dua itu ada dinding dan atas Benteng ada beberapa laki-laki yang kenal kepada tiap seorang dengan tanda mereka.47) DLA .(7. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang zalim. Dan seperti itu kami balas orang yang berdosa.46) Dan kalau dipalingkan pandangan mereka ke pihak ahli neraka.Tafsir Al Sulthan unta masuk ke lubang jarum. dan mereka seru ahli surga: ”Mudah-mudahan sejahtera atas kamu”.40) Adalah bagi mereka tempat yang rendah dari jahannam. dan di atas mereka ada tutupan-tutupan.(7. padahal tidak kami mendapat pengenalan kalau tidak Allah beri pengenalan kepada kami.(7. jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang zalim”. di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah yang telah kenalkan kami untuk ke sini.(7. mereka berkata: ”Rabb kami. Mereka ini belum masuk surga dan mereka sangat ingin.(7. dan mereka menyeru: ”Bahwa inilah surga yang diwariskan dia kepada kamu karena karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan”.(7. kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya.(7. (adalah) mereka itu ahli surga yang mereka kekal padanya. lantaran mereka mengkufuri karakter akhirat. dan mau jadikan dia bengkok.(7.44) ”Orang-orang yang memalingkan dari jalan Allah.42) Dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam shudur mereka dari hasad.43) Dan ahli surga menyeru ahli neraka: ”Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan lengkap”.41) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.

kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini.48) ”Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah (bahwa) Allah tidak akan memberi pengaturan kepada mereka ?” : ”Masuklah kamu ke surga.51) Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka satu Kitab . Mereka jawab: ”Sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir”. lantaran itu adakah penolong-penolong yang akan menolong kami atau kami dikembalikan supaya dapat kami kerjakan lain dari apa yang telah kami kerjakan?”.(7.(7. Dia tutup malam siang yang mengiringinya dengan lekas. Sesungguhnya mereka telah rugikan diri-diri mereka dan hilang dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan. dan matahari dan bulan dan bintang-bintang berputar dengan DLA . maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu Pengetahuan sebagai Pengenal dan Pengaturan untuk kaum yang percaya.50) ”Yang jadikan peraturan mereka sia-sia dan permainan.(7.(7. Mereka berkata: ”Bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kamu sombongkan ?”. karena mereka telah diperdaya oleh kehidupan dunia”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka yang di atas Benteng menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing mereka.53) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari.52) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan buahnya ?.49) Dan ahli neraka menyeru ahli surga: ”Tuanglah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah beri kepada kamu”. akan berkata orangorang yang dahulunya melupakan dia: ”Sesungguhnya telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan Lengkap. lantaran mereka membantah kepada ayat-ayat kami. Pada hari yang datang buahnya itu. tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berdukacita”.(7. Maka di hari ini . kemudian Dia berada atas ’Arsy.(7.

61) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.56) Dia yang mengirim angin pembawa kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. maka kami turunkan dengan karakternya air. dan yang tidak baik. Maka kami keluarkan dengan karakternya dari tiap benih-benihan.(7. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta. keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya.Tafsir Al Sulthan karakter urusan-Nya.(7.(7.(7.54) Serulah Rabb kamu dengan merendah diri dan tersembunyi . dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”. dan berdo’alah kepada-Nya dengan takut dan sungguhsungguh. Seperti itu kami terangkan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur.57) Dan negeri yang baik. kami tarik dia ke negeri mati.55) Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya.59) Berkata para malak dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kelupaan yang nyata”. lalu ia berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah.(7.(7. Bukankah kepunyaan-Nya Penciptaan itu dan Urusan itu ?.60) Ia berkata: ”Hai kaum ku tidak ada kelupaan pada ku.58) Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. tidak keluar melainkan dengan susah. sehingga ketika ia bawa awan yang berat.62) DLA .(7. Maha Melindungilah Allah Rabb Alam Seluruhnya. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. dan aku beri nasehat kepada kamu. seperti itu kami keluarkan orang yang mati agar kamu mau ingat.(7. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang”.(7. sesungguhnya pengaturan Allah dekat dari orang yang berbuat kesetiaan. karena sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.

63) Maka mereka mendustakannya. jika engkau dari orang-orang yang benar”.(7.(7.(7. maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan karakter ayatayat kami .68) Dan apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu ?.70) Ia berkata: ”Sesungguhnya telah tertimpa atas kamu siksaan dan kemurkaan Rabb kamu.(7. Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) dari setelah kaum Nuh. sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta.Tafsir Al Sulthan ”Apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu dan supaya kamu berbakti dan supaya kamu mendapat pengaturan ?”. dan Dia tambah kamu dalam ciptaan jadi besar.(7.67) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku. sembahlah Allah. (7.69) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami agar kami sembah Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami sembah ?. Lantaran itu datangkanlah apa yang engkau ancam kami. ia berkata: ”Hai kaum ku. karena aku ini bagi kamu seorang penasehat yang terpercaya”. apakah tidak kamu berbakti ?”. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta”. Maka ingatlah ayat-kebesaran Allah agar kamu mendapat kejayaan”. Patutkah kamu membantah ku DLA . : ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami sangka engkau dari orang yang berdusta”. tidaklah aku bodoh.65) Berkata para malak orang-orang yang kufur dari kaumnya. tidak ada untuk kamu dari Yang Dita’ati selain Dia. (7.66) Ia katakan: ”Hai kaum ku.64) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud.(7.

datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika benar engkau dari orang-orang yang diutus”. ini dia Unta Betina Allah untuk kamu sebagai ayat.(7. Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya”. maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. dan jangan ganggu dia dengan jahat.71) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan karakter pengaturan dari kami. sesungguhnya aku bersama kamu dari orang yang menunggu”.Tafsir Al Sulthan dalam nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. yang kamu jadikan dari tanah rata beberapa mahligai dan kamu tumbuk gunung-gunung jadi rumah-rumah.73) ”Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti dari setelah kaum ’Aad. Lantaran itu ingatlah ayat-kebesaran Allah. karena bukan mereka orang-orang yang beriman. sembahlah Allah.75) Berkata orang-orang yang takabur itu: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu percayai karakternya”. dan mereka katakan: ”Hai Shaleh.(7.72) Dan kepada Tsamud saudara mereka Sholeh. dan jangan kamu merajalela di bumi membuat kerusakan” . (7. sungguh aku datangkan kepada kamu bukti dari Rabb kamu.(7. ia berkata: ”Hai kaum ku. Oleh karena itu tunggulah.(7. dan Dia beri kekuasaan kamu di Bumi.74) Berkata para malak orang-orang yang takabur dari kaumnya untuk orang-orang yang lemah untuk orang yang beriman dari mereka : ”Apakah kamu tahu bahwa Shaleh itu orang yang diutus dari Rabb nya ?”. padahal Allah tidak turunkan karakternya dari Sulthon.(7. (7.77) DLA . dan kami potong akar orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. karena akan mengenai kamu azab yang pedih”.76) Lalu mereka sembelih Unta itu dan mereka durhaka dari perintah Rabb mereka.

bahkan kamu ini satu kaum yang meliwati batas”.85) ”Dan jangan kamu halangi di tiap jembatan menakut-nakuti dan memalingkan dari jalan Allah siapa yang mengimani karakter-Nya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu. lantaran kamu mau jadikan dia bengkok. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Patutkah kamu kerjakan kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang dari Alam Semesta ?”. bukan kepada perempuan. lalu Dia banyakkan kamu. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kamu.(7. maka menjadilah mereka kaku di dalam rumah-rumah mereka.81) Tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu. Lantaran itu cukupkanlah sukatan dan timbangan. dan DLA .83) Dan kami hujankan atas mereka satu hujan.80) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan birahi. lantaran itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa.(7.(7.84) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib ia berkata: ”Hai kaum ku. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman”. dan jangan kamu berbuat kebinasaan di bumi sesudah baiknya. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan Maka mengenai mereka Rijfah.(7. dan jangan kamu kurangkan (dari) manusia hak-hak mereka.82) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya. sembahlah Allah. dan ingatlah ketika kamu sedikit. tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasehat”.(7.78) Maka ia berpaling dari mereka sambil berkata: ”Hai kaum ku.(7.79) Dan ingatlah Luth. (7. karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka”.(7. kecuali isterinya (karena) adalah ia daripada orang-orang yang tertinggal.

jika kami kembali kepada Ajaran kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya. dan tidaklah kami kembali kepadanya melainkan jika dikehendaki Allah Rabb kami Maha Luas.(7.(7.88) ”Sesungguhnya (kalau begitu) kami ada-adakan dusta atas Allah.(7.(7. ”Rabb kami. (7.Tafsir Al Sulthan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kebinasaan”. Ia berkata: ”Apakah walaupun kami tidak suka?”. dan Dia sebaik-baik Hakim. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah mereka orang-orang yang rugi. dan Engkau sebaik-baik Pembuka”.91) Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu. maka menjadilah mereka orang yang terbenam di tempat kediaman mereka.(7.92) DLA . sesungguhnya adalah kamu ketika itu orang-orang yang rugi”. bukakanlah antara kami dan antara kaum kami karakter yang lengkap.86) ”Dan jika ada satu bagian dari antara kamu mempercayai karakter Yang diutus kepada ku dan satu bagian tidak percaya. Maka tunggulah sehingga Allah menghukum antara kita. kecuali kamu kembali dalam Ajaran kami”.89) Dan berkata malak orang-orang yang kafir dari kaumnya: ”Jika kamu ikuti Syu’aib.87) JUZ’ Ke-9 Berkata para Malak orang yang takabur dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami akan keluarkan mu hai Syu’aib dan orang-orang yang percaya bersama mu dari negeri kami. Atas Allah kami bertawakal.90) Maka mengenai mereka Rijfah. Rabb kami Mengetahui tiap sesuatu.(7.

Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang rugi. bagaimana bisa aku berdukacita atas orang-orang kafir ?”.(7.(7. hingga mereka jadi banyak dan mereka berkata: ”Sesungguhnya kemelaratan dan kebahagiaan telah mengenai bapak-bapak kita”. sungguh kami buka atas mereka perlindungan dari langit dan bumi. ketika mereka sedang bermain-main ?.(7.99) Apakah belum mengenal bagi orang-orang yang mewarisi bumi ? dari sebelum ahlinya ?.94) Kemudian kami gantikan kebaikan itu di tempat kejahatan. melainkan kami kenakan penduduknya kesusahan dan kemelaratan supaya mereka merendah diri. dari kedatangan siksa kami di waktu malam.95) Dan kalau penduduk negeri beriman dan tekun.(7. niscaya kami siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka dan kami akan metrai atas qalbu-qalbu mereka. dan sungguh telah datang kepada mereka utusanDLA . bahwa kalau kami kehendaki. lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Lantaran itu. maka kami azab mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.93) Dan tidaklah kami utus seorang Nabi di suatu Desa.(7. (7. tetapi mereka mendustakan.(7. padahal mereka sedang tidur ?.97) Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu pagi. maka mereka tidak bisa mendengar.Tafsir Al Sulthan Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai kaum ku.98) Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah ?. sedang mereka tidak sadar.96) Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman.(7.100) Negeri-negeri itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabarkabarnya. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kepada kamu.

maka itu biarkanlah Bani Israel bersama ku”.101) Dan tidak kami dapati kebanyakan dari mereka (menepati) janji. sungguh aku datangkan kepada kamu karakter bukti dari Rabb kamu. (7.111) DLA . Seperti itu Allah metrai atas qalbu-qalbu orang-orang kafir .107) Dan ia keluarkan tangannya.105) Kata Fir’aun: ”Jika engkau datang dengan karakter ayat.(7.103) Dan Musa berkata: ”Hai Fir’aun.104) ”Betul-betul aku tidak berkata atas Allah melainkan yang lengkap.108) Berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang pintar”.110) Mereka berkata: ”Berilah tempo kepadanya dan kepada saudaranya.(7. Oleh karena itu bagaimana urusan kamu”.(7.Tafsir Al Sulthan utusan dengan bukti . tetapi mereka menzalimi karakternya. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang mengadakan kerusakan.(7.(7. (7.102) Kemudian sesudah mereka itu kami utus Musa dengan karakter ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan Malaknya. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat. sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb Alam Semesta”. (7.(7. tetapi sesungguhnya kami dapati kebanyakan dari mereka meliwati batas. maka tiba-tiba dia ular yang membuktikan. (7.(7.106) Lalu ia lemparkan tongkatnya. maka mereka tidak ada yang mengimani karakter apa-apa yang mereka dustakan dari sebelumnya.109) ”Ia mau keluarkan kamu dari bumi kamu. dan kirim ke negeri-negeri untuk mengumpulkan”. maka datangkanlah karakternya jika kamu dari orang yang benar”.

(7. Maka ketika mereka tunjukkan. Lantaran itu kamu akan mengetahui”.(7.(7. dan Bathil apa yang ada mereka kerjakan”.(7. dan kembalilah mereka dengan merendah diri. kemudian aku akan salib kamu semuanya”.119) Dan tunduklah ahli sihir itu dengan bersujud.124) DLA .(7.Tafsir Al Sulthan ”Nanti mereka akan datang kepada mu dengan tiap ahli sihir yang pintar”. mereka tipu mata manusia dan mereka bikin takut karena mereka datangkan sihir yang panjang.120) Mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”.123) ”Aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu berselang. sesungguhnya ini satu tipuan yang kamu kerjakan dalam negeri ini. (7.(7.114) Mereka berkata: ”Hai Musa engkaukah yang akan tunjukkan atau kamikah yang tunjukkan ?”.(7.(7.121) ”Rabb Musa dan Harun”.115) Musa berkata: ”Tunjukkanlah”.113) Ia berkata :”Na’am.112) Dan datanglah ahli sihir kepada Fir’aun sambil berkata: ”Sesungguhnya adakah upah bagi kami jika kami menang?”.122) Berkata Fir’aun: ”apakah kamu mengimani karakternya sebelum aku beri izin kepada kamu. dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang yang didekatkan”.(7.118) Lantaran itu kalahlah mereka di sana.(7.(7.(7.117) Maka tetaplah Yang Lengkap.116) Dan kami wahyukan kepada Musa: ”Hendaklah engkau lemparkan tongkat mu”. Maka tiba-tiba dia menelan apa-apa yang mereka tunjukkan”. karena kamu hendak keluarkan penduduknya daripadanya.

127) Musa berkata kepada kaumnya: ”Mintalah pertolongan dengan karakter Allah dan sabarlah. karena sesungguhnya kita sangat berkuasa atas mereka”. Kata Musa: ”Mudah-mudahan Rabb kamu akan binasakan musuh-musuh kamu dan Dia akan jadikan kamu khalifah di bumi.125) ”Karena tidak engkau benci kepada kami. tetapi Dia akan lihat bagaimana kamu bekerja”.(7. mereka anggap Musa dan orang yang bersamanya itu sial.(7.(7. ”Rabb kami tuangkanlah atas kami kesabaran dan terimalah kami sebagai orang yang menyerah diri” .130) Maka apabila datang kepada mereka kesenangan. sesungguhnya bumi ini milik Allah. melainkan (karena) kami mengimani karakter ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami.(7.131) Dan mereka berkata: ”Apa saja keterangan yang engkau datangkan karakternya dari ayat untuk engkau sihir kami dengannya. dan akibat baik untuk orang yang berbakti. Dia wariskan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.128) Mereka berkata: ”Kami disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami”. bahwa kesialan mereka itu tidak lain melainkan di sisi Allah.(7.(7. dan jika mengenai mereka kesusahan. mereka berkata: ”Bagi kami ini”.132) DLA . Ia berkata: ”Kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka.Tafsir Al Sulthan Mereka jawab: ”Sesungguhnya kepada Rabb kami kami akan kembali”. (7. Ketahuilah.126) Dan berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat rusak di bumi meninggalkan mu dan yang dita’ati oleh mu ?”.(7.129) Dan sesungguhnya kami telah kenakan kepada keluarga Fir’aun kekeringan dan kekurangan buah-buahan supaya mereka ingat. maka tidak kami akan percaya kepada mu”. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.

140) DLA .135) Maka kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka dalam laut dengan sebab mereka mendustakan karakter ayatayat kami dan mereka lalai darinya. padahal Dia telah lebihkan kamu atas Alam Semesta ?”.Tafsir Al Sulthan Maka kami kirim atas mereka Topan dan Belalang dan KutuKutu(Ulat) dan Kodok-Kodok. Ia berkata: “Sesungguhnya kamu ini kaum yang bodoh”.134) Maka ketika kami hilangkan siksaan itu dari mereka.(7. Sesungguhnya jika engkau hilangkan azab itu dari kami.(7. berkatalah mereka: “Hai Musa.(7. lalu mereka berkata: “Hai Musa jadikanlah untuk kami yang dita’ati seperti mereka itu ada mempunyai beberapa yang dita’ati”. dan darah sebagai ayat yang menjelaskan. karena mereka kaum yang durhaka.(7.(7. Dan kami hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa-apa yang ada mereka bangun. hingga satu masa yang mereka sampai padanya. tetapi mereka menyombong. mintalah kepada Rabb mu untuk kami dengan apa yang telah dijanjikan di sisi mu.(7.133) Dan ketika azab menimpa mereka.137) Dan kami telah tolong Bani Israel menyeberang laut. (7.(7. tiba-tiba mereka memungkiri. niscaya kami akan beriman kepada mu dan kami akan biarkan Bani Israel bersama mu”.138) “Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan bathil apa yang mereka kerjakan”. dan sempurnalah kalimat Rabb mu dengan baik atas Bani Israel lantaran mereka sabar.139) Ia berkata: “Apakah patut selain dari Allah aku carikan untuk kamu yang dita’ati ?. lalu mereka berjumpa satu kaum yang menyembah berhala mereka.136) Dan kami wariskan kepada kaum yang tertidas itu timur-timur bumi dan baratnya yang kami beri perlindungan padanya.

Maka ambillah apaapa yang diberikan kepada mu. tetapi jika mereka lihat jalan kesesatan.(7. maka jadi sempurna waktu perjanjian Rabbinya 40 malam. karena mereka lihat tiap ayat.144) Dan kami telah tulis untuknya di dalam Alwah dari tiap sesuatu sebagai nasehat dan penjelasan untuk tiap sesuatu. maka jika ia tetap pada tempatnya.(7. aku bertobat kepada Mu. tetapi pandanglah kepada gunung itu.(7. Maka itu ambillah dia dengan kuat dan suruhlah kaummu mengambil yang sebaik-baiknya. tidak mau mereka ambil dia sebagai satu jalan .142) Dan ketika Musa datang di waktu kami. mereka ambil dia DLA . Maka ketika ia sadar berkatalah ia: “Subhaana Engkau. dan Rabbnya berkatakata kepadanya. Maka ketika Rabb nya menampakkan kepada gunung. dan akulah orang pertama yang beriman”. padahal mereka sedang kenakan kamu siksaan yang pedih. dan runtuh Musa dengan pingsan. dan mereka tahu jalan petunjuk. berkatalah ia: ”Rabb. dan jadilah dari orang yang bersyukur”.143) Dia berkata: “Hai Musa sesungguhnya Aku telah pilih mu atas manusia dengan Risalah Ku dan Kalam Ku. maka jadilah dia hancur. dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: “Gantikanlah aku pada kaumku. Aku akan tunjukkan kepada kamu tempat orang-orang yang meliwati batas .(7.145) Aku akan palingkan ayat-ayat Ku dari orang yang takabur di bumi dengan tidak yang lengkap.(7. tidak mau mereka imani karakternya.Tafsir Al Sulthan Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun. lihatkan kepada ku agar aku memandang kepada mu”. tetapi kami sempurnakan dia dengan 10.141) Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 malam. mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak perempuan kamu sedangkan di dalam itu ada satu percobaan yang panjang dari Rabb kamu. Dia berkata: “Engkau tidak bisa melihat Ku. maka nanti engkau melihat Aku”. dan buatlah kebaikan dan janganlah turut jalan orang-orang yang mengadakan kerusuhan”.

Tidakkah mereka lihat bahwa ia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberi pengenalan kepada mereka satu jalan?. kaum Musa jadikan perhiasan mereka seekor anak sapi yang berjasad.(7. dan jangan engkau masukkan aku bersama orang-orang yang zalim”. mereka berkata: ”Sesungguhnya jika Rabb kita tidak memberi pengaturan kepada kita.151) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi.(7.147) Dan sesudahnya. (7. ia berkata: ”Jelek sekali apa yang kamu kerjakan di belakangku sesudah ku. dan tidak mengampuni kita.(7. akan mengenai mereka kemarahan dari Rabb mereka di kehidupan dunia.149) Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan dukacita. Apakah patut kamu mendahului perintah Rabb kamu?”. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang berbuat dusta.(7. Itu karakter sesungguhnya mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. Lalu ia banting Alwah dan ia pegang kepala saudaranya sambil menarik dia kepadanya. dan masukkanlah kami dalam pengaturan-Mu. niscaya jadilah kita dari golongan yang rugi”.152) DLA . dan adalah mereka lalai darinya.150) Ia berkata: ”Rabb ampunkanlah aku dan saudara ku. Oleh sebab itu jangan engkau sukakan permusuhan kepadaku.148) Dan ketika mereka menyesal dan lihat.(7. Kata (Harun): ”Hai anak ibu ku. sesungguhnya kaum itu pandang aku lemah. Mereka jadikan dia dan adalah mereka itu orang yang zalim. (7. dan Engkau ArHamur-Raahimiin”.Tafsir Al Sulthan sebagai satu jalan. Bukankah mereka tidak akan dibalas melainkan apa yang ada mereka kerjakan ?”. gugur amalan-amalan mereka.146) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat. dan hampir mereka bunuh aku. bahwa mereka telah sesat. yang ada baginya suara.

Maka orang-orang yang beriman kepadanya. sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu Ghafuurur-Rahiim. mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kejayaan”.154) Dan Musa Pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami. kalau Engkau mau tentu Engkau sudah binasakan mereka dan aku lebih dahulu.(7. dan pengaturan-Ku meliputi tiap sesuatu. maka Aku akan tuliskan dia bagi orang-orang yang berbakti dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami”. dan memuliakan dia dan menolong dia.156) ”Yang menurut Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati dia tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. dan Engkau beri pengenalan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki.(7.155) ”Dan tuliskanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan akhirat. serta turut cahaya yang diturunkan bersamanya. Ia halalkan bagi mereka barang-barang yang baik.(7. berkata Musa: ”Rabb. karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan” .Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan . ia ambil Alwah. dan ia hilangkan dari mereka keberatan-keberatan mereka dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka.(7. kemudian sesudah itu mereka tobat dan beriman. dan ia haramkan atas mereka barang-barang yang jelek.(7. Dia berkata: ”Azab Ku . Engkaulah penolong kami.153) Dan ketika kemarahan itu berhenti dari Musa.157) DLA . Apakah Engkau akan binasakan kami karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dari antara kami ? Ini tidak lain melainkan percobaan-Mu. Aku akan kenakan kepada siapa yang Aku kehendaki. yang di dalam naskahnya ada pengenalan dan pengaturan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. oleh karena itu ampunkanlah kami dan berilah kami pengaturan. ia menyuruh mereka berbuat baik dan ia melarang mereka dari kejahatan. Maka ketika gempa mengenai mereka. sesungguhnya kami bertobat kepada Mu”.

sesungguhnya aku (ini) seorang utusan Allah kepada kamu sekalian Yang mempunyai Kerajaan langit dan bumi .Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Hai manusia.(7. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan. ”Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu” dan tidak mereka menganiaya kami. ketika kaumnya minta minuman kepadanya: ”Hendaklah engkau pukul batu itu dengan tongkat mu”.(7. dan makanlah daripadanya apa-apa yang kamu suka. Kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. yang sesungguhnya tiap-tiap Unaasin tahu tempat minum mereka. dan kami wahyukan kepada Musa.159) Dan kami bagi-bagi mereka jadi 12 Asbaathon sebagai ummatummat.161) Maka orang-orang yang zalim dari antara mereka itu telah tukar perintah dengan yang tidak dikatakan kepada mereka. Lalu terpancar daripadanya 12 mata air.(7.162) Dan tanyalah kepada mereka dari hal negeri yang dekat laut itu ketika mereka meliwati batas pada hari Sabtu. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya Nabi yang Ummi yang mengimani karakter Allah dan kalimat-Nya. waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka dengan berturut-turut pada hari istirahat mereka. dan katakanlah: ”Minta ampun” dan masuklah ke pintu itu sambil bersujud.158) Dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi pengenalan dengan Lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku Adil. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. (7. niscaya kami ampunkan dosa-dosa kamu.(7. Dan kami telah teduhkan atas mereka ghomaamu dan kami telah turunkan atas mereka Manna dan Salwa. Maka kami turunkan atas mereka azab dari langit dengan sebab kezaliman mereka. dan turutlah supaya kamu mendapat pengenalan. sedangkan di hari mereka tidak DLA .160) Dan ketika dikatakan kepada mereka: ”Tinggallah di dalam negeri ini.

sebagian dari mereka ada yang shaleh dan sebagaian dari mereka tidak demikian.(7. mereka akan ambil dia. Dan kami beri percobaan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Demikianlah kami beri percobaan kepada mereka dengan sebab mereka telah meliwati batas. kami katakan kepada mereka : ”Adalah Qirodah yang menengadah”. Sesungguhnya Rabb mu sungguh cepat pembalasan-Nya dan sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan satu azab yang pedih lantaran mereka meliwati batas. (7.168) Maka sesudah mereka itu.166) Dan ketika Rabb mu memberi tahu bahwa sesungguhnya Dia akan bangkitkan atas mereka hingga hari qiyaamah kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek.163) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Mengapa kamu nasehati satu kaum yang Allah akan binasakan atau Dia akan azab mereka dengan azab yang pedih?” Mereka jawab: ”Untuk melepaskan kewajiban kepada Rabb kamu dan supaya mereka berbakti”.(7.(7.(7.(7. supaya mereka kembali.165) Maka ketika mereka melanggar apa yang dilarang mereka mengerjakannya. DLA . tidaklah ikan-ikan itu datang kepada mereka.164) Maka ketika mereka lupa kepada apa yang diingatkan kepada mereka. mereka ambil benda-benda yang rendah ini sambil berkata:”Akan diampuni kami” dan jika datang kepada mereka barang yang seperti itu.Tafsir Al Sulthan ambil istirahat.167) Dan kami potong mereka di bumi jadi beberapa ummat. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam Kitab itu bahwa mereka tidak boleh berkata atas Allah melainkan yang lengkap dan mereka sudah baca apa yang ada padanya ?. diganti oleh satu kaum yang mewarisi kitab.

lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya.172) Atau supaya kamu (tidak) berkata: ”Hanya yang musyrik itu ialah bapak-bapak kami dari dahulu.(7. ia terengahengah. maka perumpamaannya seperti anjing.(7. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang beramal shalih.(7. Yang demikian ialah perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.173) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat. dan supaya mereka kembali.174) Dan bacakanlah kepada mereka kabar orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami.169) Orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan sholat.170) Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka. Oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti?.(7. ”Bukankah aku Rabb kamu?” Mereka berkata: ”Bahkan kami menyaksikan”.Tafsir Al Sulthan Padahal negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang berbakti.171) Dan ketika Rabb mu keluarkan anak cucu Adam dari punggung mereka dan Dia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka.(7.(7.175) Dan jika kami mau niscaya kami sudah tinggikan dia dengan itu. dan adalah kami ini anak cucu sesudah mereka. ia terengah-engah atau kalau engkau biarkan dia. maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat.(7. dan mereka sangka bahwa sesungguhnya dia akan jatuh atas mereka.(7. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari qiyaamah: ”Sesungguhnya kami lalai dari ini” . Oleh yang demikian ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir. tetapi ia berpaling daripadanya. seperti sesungguhnya dia Peneduh.176) DLA . tetapi ia melekat di bumi dan menuruti hawanya. ”Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat dan ingatlah apa yang ada padanya agar kamu terpelihara”. oleh karena itu apakah Engkau hendak binasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan?”. yang jika engkau halau dia.

(7. akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu. (7. sesungguhnya pembalasan Ku sangat teguh. mereka orang-orang yang lalai. dan kepada diri mereka.(7. dan siapa yang sesat.185) DLA . Itulah mereka. Maka kepada rangkaian yang manakah setelah ini mereka akan percaya ?.(7.181) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. bahkan mereka lebih lupa.184) Apa belum mereka perhatikan dalam kerajaan Langit dan Bumi. maka serulah Dia dengannya dan tinggalkan orang-orang yang bersalahsalahan dalam nama-nama-Nya.(7.178) Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka beberapa banyak dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu-qalbu tidak mengerti dengannya.(7.179) Dan kepunyaan Allah nama-nama yang tepat.(7. Mereka akan dibalas dengan apa yang ada mereka kerjakan.177) Siapa yang diberi pengenalan oleh Allah. mereka berlaku zalim.Tafsir Al Sulthan Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayatayat kami. Karena bisa jadi sesungguhnya telah dekat ajal mereka. (7.180) Dan dari orang-orang yang kami ciptakan ada satu ummat yang memberi pengenalan dengan lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku adil. dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu ?. bahwa sahabat mereka itu tidak gila. dan bagi mereka mata tidak melihat dengannya. dan bagi mereka telinga tidak mendengar dengannya. maka dia orang yang mendapat pengenalan. maka itulah mereka orang-orang yang rugi.182) Dan Aku beri tempo bagi mereka.(7.183) Apa belum mereka fikirkan. Itulah mereka seperti binatang ternak. ia tidak lain seorang pengancam yang membuktikan.

Mereka akan bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu dia.(7.186) Mereka akan bertanya kepada mu dari Sa’ah: ”Kapan datangnya ?” Katakanlah: ”Hanya ilmunya di sisi Rabb ku. mengandunglah ia satu kandungan yang ringan. dan kesusahan tidak mengenai ku.(7.(7. ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba”. maka tidak ada baginya pengenalan.187) Katakanlah: ”Aku tidak bisa mendatangkan manfa’at bagi diri ku dan tidak bahaya. besar urusan di langit dan bumi. Maha Terinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Katakanlah: ”Hanya di sisi Allah ilmunya. (7. Maka ketika telah berat. tentu aku kumpulkan banyak harta. niscaya adalah kami daripada orang-orang yang berterima kasih”.189) Maka ketika Dia beri kepada mereka berdua anak laki-laki yang baik.(7. Maka ketika ia sentuh dia.(7. dua-duanya berdo’a kepada Allah Rabb mereka berdua: ”Jika Engkau beri kepada kami anak laki-laki yang baik.191) Dan tidak bisa mereka menolong orang-orang itu dan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong. lalu ia terus dengannya. tidak ada yang bisa menampakkannya pada waktunya melainkan Dia. karena jika aku tahu urusan ghaib. padahal mereka yang diciptakan ?.(7.Tafsir Al Sulthan Dan siapa dilupakan oleh Allah. melainkan pengancam dan penggembira bagi kaum yang mau percaya”. dan Dia jadikan darinya jodohnya agar ia bersenang-senang kepadanya. tidaklah aku ini . dan Dia tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka.192) DLA . mereka jadikan untuk-Nya sekutu-sekutu dalam apa yang Dia berikan kepada mereka berdua.190) Apakah patut mereka sekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”.188) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu.

(7.202) DLA . maka hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah. atau adakah bagi mereka tangan yang mereka bisa pegang dengannya.199) Dan jika mengenai mu gangguan dari setan.196) ”Dan mereka yang kamu seru selain dari Dia.(7. sesungguhnya Dia Samii’un-’Aliim.(7. lantaran itu (coba) kamu seru mereka.(7. dan Dia menolong orang-orang yang baik”.200) Sesungguhnya orang-orang yang tekun. Katakan: ”Serulah sekutusekutu kamu. atau adakah bagi mereka mata yang mereka bisa lihat dengannya.Tafsir Al Sulthan Dan jika kamu seru mereka kepada pengenalan mereka tidak akan mengikuti kamu.194) Adakah bagi mereka kaki yang mereka bisa berjalan dengannya. (7.(7.(7.(7.(7.198) Berilah maaf dan serulah berbuat kebaikan. sama atas kamu maupun kamu seru mereka atau kamu diam. apabila mengenai mereka gangguan dari setan.195) ”Sesungguhnya penolong ku ialah Allah Yang telah turunkan Kitab.(7. mereka ingat .193) Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain dari Allah hamba-hamba seperti kamu. kemudian lakukanlah tipudaya kamu kepada ku dan jangan beri tempo kepada ku”. lantas (cobalah) mereka perkenankan (permintaan) kamu. mereka tidak akan mendengar” dan engkau lihat bahwa mereka melihatmu. jika memang kamu orang-orang yang benar.197) ”Dan jika kamu seru mereka kepada Pengenalan. atau adakah mereka telinga yang mereka bisa dengar dengannya?. lalu mereka lihat. dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. kemudian mereka tidak berhenti. padahal mereka tidak melihat.201) Dan saudara-saudara mereka menolong mereka dalam kesesatan. tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa mereka tolong diri mereka sendiri”.

Katakan: ”Aku hanya turut apa yang Rabb ku wahyukan kepada ku.(7.206) DLA .(7.203) Dan ketika dibaca Alquran maka dengarlah dia dan perhatikan agar kamu mendapat pengaturan.205) Sesungguhnya orang-orang yang disisi Rabb mu tidak sombong dari beribadat kepada-Nya dan mereka bergerak untuk-Nya dan kepada-Nya mereka sujud.(7.(7.Tafsir Al Sulthan Dan apabila engkau tidak bawakan kepada mereka satu ayat. Ini beberapa penerangan dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya”. dan dengan tidak keras suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau jadi dari orang yang lalai.204) Dan sebutlah Rabb mu di dalam dirimu dengan merendah diri dan takut. mereka berkata: ”Mengapakah engkau tidak adakan dia ?”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(8.3) Itulah mereka.2) Orang-orang yang mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang kami berikan mereka infaqkan.(8. bahwa ia itu untuk kamu. padahal mereka melihat.7) DLA .(8. padahal sesungguhnya sebagian dari mu’minin tidak suka. tetapi kamu mau bahwa yang tidak bersenjata itu untuk kamu. (8.4) Sebagaimana Rabb mu keluarkan mu dari rumahmu dengan karakter lengkap. dan Allah mau melengkapi yang lengkap dengan kalimat-kalimat-Nya dan menghabiskan akar-akar kaum kafir. dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya bertambah bagi mereka iman.(8.(8.6) Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu. dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.5) Mereka membantah mu dalam yang lengkap setelah apa terbukti.1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka.Surat Al-Anfal (PAMPASAN) Surat ke-8.(8.(8. dan atas Rabb mereka. jika kamu orang-orang yang beriman”. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. mereka orang beriman dengan lengkap.Tafsir Al Sulthan 8. Katakan: ”Pampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. mereka bertawakal.0) Mereka akan bertanya kepada mu dari pampamsan perang. satu dari dua golongan. Maka berbaktilah kepada Allah dan perbaikilah keadaan antara kamu. bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan keampunan dan rizki yang berbeda (rizqun-kariim). seolah diseret kepada maut.

12) Itu karakter sesungguhnya mereka melanggar Allah dan rasulNya dan siapa melanggar Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.11) Dan ingatlah ketika Rabb mu wahyukan kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu maka tetapkanlah orangorang yang beriman.(8.(8. karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada siksaan neraka”.8) Ingatlah ketika kamu minta tolong kepada Rabb kamu. dan Dia turunkan atas kamu dari langit air untuk membersihkan kamu dengannya.(8. Aku akan campakkan ketakutan dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir.(8.maka sesungguhnya ia kembali DLA . (8. maka jangan kamu palingkan punggung-punggung kamu kepada mereka. walau tidak disuka oleh orang yang berdosa. (sambil berkata): ”Sesungguhnya Aku akan gandakan kamu dengan 1000 malaikat yang beriringan”.(8. dan untuk menghilangkan dari kamu siksaan setan.14) (44) Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orangorang kafir (waktu) bertempur. maka pancunglah leherleher mereka dan putuskanlah tiap-tiap ujung jari mereka”.13) ”Itu untuk kamu.(8.9) Dan Allah tidak adakan itu.10) Ingatlah ketika Dia jadikan kamu mengantuk sebagai keamanan dari Nya. melainkan sebagai penggembira dan supaya qalbu-qalbu kamu jadi tentram dengannya.15) Karena siapa palingkan belakangnya kepada mereka di hari itukecuali karena mau mengatur peperangan atau karena mau bersatu dengan satu golongan.Tafsir Al Sulthan Untuk Dia lengkapkan yang lengkap dan kurangi yang kurang. dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah. (8. lalu Dia perkenankan bagi kamu. dan untuk menguatkan atas kamu qalbu-qalbu kamu dan menetapkan pendirian kamu dengannya. maka rasakanlah dia.

22) Dan kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan.(8. dan ketahuilah. bisu. karena Dia mau beri kepada orang-orang mu’min dari (peperangan) itu satu nikmat yang bagus.(8. tetapi Allah yang membunuh mereka.(8. orang-orang yang tidak mengerti. dan tidak engkau melempar waktu engkau melempar. dan jika kamu berhenti.18) Jika kamu (kafirin) minta kemenagan. niscaya Allah bikin mereka mendengar.16) Maka bukanlah kamu bunuh mereka. tentu mereka akan berpaling. sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim. walaupun ia banyak. ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar. maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. perkenankanlah Allah dan Rasul-Nya apabila ia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu.(8.20) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang berkata: ”Kami dengar”.24) DLA .19) (45) Hai orang-orang yang beriman.(8. (8.Tafsir Al Sulthan dengan kemarahan dari Allah. bahwa Allah hendak menghalangi antara seorang dan qalbunya dan (ketahuilah) bahwa sesungguhna kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. dan ia itu sejelek-jelek tempat kembali.17) Itu untuk kamu.karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. padahal mereka tidak mendengar.21) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang yang tuli. niscaya kami akan kembali.23) (46) Hai orang-orang yang beriman. dan golongan kamu tidak akan memberi faedah kepada kamu sedikitpun. dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. maka itu baik bagi kamu dan jika kamu kembali. tetapi Allah yang melempar.(8.(8. dan tempatnya di neraka. padahal mereka menjauhkan diri.(8.

(8. karena Allah mempunyai kelebihan yang panjang. supaya kamu berterima kasih.(8.(8.27) Ketahuilah bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan dan bahwa sesungguhnya Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang panjang. dan Dia beri kepada kamu sebagian dari yang baik.32) DLA . ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. dan ketahuilah bahwa Allah keras pembalasan-Nya. dan Dia akan ampunkan kamu.30) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami. (8.(8.29) Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya terhadap mu untuk menawanmu atau membunuh mu atau mengeluarkan mu. maka Allah beri perlindungan kepada kamu dan Dia teguhkan kamu dengan pertolongan-Nya.26) (47) Hai orang-orang yang beriman jangan engkau khianati Allah dan rasul-Nya. maka turunkanlah hujan batu atas kami dari langit atau kenakanlah kami azab yang pedih”.25) Dan ingatlah ketika (bilangan) kamu sedikit yang dihinakan di bumi.(8.Tafsir Al Sulthan Dan hendaklah kamu jauhi fithnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari antara kamu saja.(8.28) (48) Hai orang-orang yang beriman. niscaya Dia akan adakan bagi kamu Pembeda dan Dia akan hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu. jika kamu berbakti kepada Allah. Kalau kami mau kami bisa berkata seperti itu. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami sudah dengar . kamu takut manusia sambar kamu.(8. karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. tetpi Allah balas tipu daya. jika adalah (quran) ini dia Lengkap dari sisi Mu. mereka mengatur tipu daya.31) Dan ingatlah ketika mereka berkata: ”Allahhumma.

dan supaya jadilah peraturan setiapnya untuk Allah.38) Dan perangilah mereka.Tafsir Al Sulthan Dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka selama engkau ada pada mereka.33) Mengapa mereka tidak (patut) disiksa oleh Allah.(8. kemudian mereka akan dikalahkan dan orang-orang kafir itu ke dalam (neraka) jahannam akan dihimpun. maka mereka akan belanjakan dia. Karena tidak ada pengurusnya melainkan orang-orang yang berbakti. padahal mereka minta ampun.(8. lalu Dia kumpulkan semuanya. padahal mereka larang (muslimin) masuk Masjidil Haram. Maka kalau mereka berhenti. kemudian (harta) itu akan jadi sesalan atas mereka. sedangkan mereka bukan Pengurusnya.40) DLA . maka telah berlalu contoh orangorang yang dahulu.39) Dan jika mereka berpaling. dan Dia jadikan yang busuk sebagiannya atas sebagian. maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kamu. mereka itulah orang-orang yang rugi.(8. sesungguhnya Allah Melihat karakter apaapa yang mereka kerjakan.37) Katakanlah kepada orang-orang kafir.35) Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. kemudian Dia masukan dia ke dalam (neraka) jahannam.(8. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.36) Karena Allah hendak membedakan yang busuk dan yang baik. bahwa jika mereka berhenti. dan jika mereka kembali .(8. supaya tidak ada lagi fithnah.(8. maka ketahuilah bahwa Allah pengurus kamu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong. dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka. niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah lalu.(8.34) Dan tidak ada sholat mereka di sisi rumah itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan.(8.

(8.45) Dan ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berbantah-bantahan. hari bertemu dua golongan. karena nanti kamu jadi lemah dan hilang DLA . padahal jika kamu berjanji-janjian (dulu) niscaya kamu berselisih dalam perjanjian itu. sedangkan kafilah itu di bawah kamu.(8. maka sesungguhnya seperlimanya bagi Allah dan bagi Rasul. tentu kamu akan takut dan tentu kamu akan berselisih dalam urusan itu. (bahwa) mereka itu sedikit pada pandangan kamu.42) (Ingatlah) ketika Allah lihatkan mereka kepada mu dalam mimpimu (bahwa mereka itu) sedikit. sesungguhnya Dia mengetahui karakter yang dimiliki shudur.41) Ketika kamu di pinggir gunung yang dekat dan mereka di pinggir gunung yang jauh. tetapi Allah mau buat jadi urusan yang telah ditentukan. karena sesungguhnya Allah LaSamii’un-’Aliim.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke. dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. jika memang kamu mengimani karakter Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari Pembeda.43) Dan ingatlah ketika Dia nampakkan mereka kepada kamu. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. karena Allah mau membikin jadi urusan yang sudah ditentukan. supaya binasa orang yang binasa sesudah (datang) bukti. maka hendaklah kamu tetap dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menang. dan bagi keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.(8.44) (49) Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu bertemu dengan segolongan (musuh).(8.(8. di waktu kamu bertemu. dan Dia tunjukkan (bahwa) kamu sedikit pada pandangan mereka. karena kalau Dia lihatkan banyaknya mereka kepada mu. tetapi Allah selamatkan.10 Dan ketahuilah bahwa apa yang kamu rampas.

karena sesungguhnya Allah Qowiyyun Syadiid.(8. lantaran apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kamu.49) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika malaikat menerima orang-orang yang kafir sambil memukul muka mereka dan belakang mereka.52) Itu karakter sesungguhnya Allah tidak akan mengubah jasa (ni’mat) yang Dia telah berikan atas satu kaum. sehingga DLA . dan Allah keras pembalasan-Nya. berbaliklah setan atas dua tumitnya. karena sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hamba-Nya”.(8. Maka ketika berhadap-hadapan dua golongan itu.(8. dan sabarlah. dan berkata: “Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari kamu. maka Allah siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.48) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: “Peraturan mereka telah tipu mereka”.47) Dan (ingatlah) ketika setan memperhiaskan kepada mereka amal-amal mereka.(8. padahal siapa serahkan dirinya kepada Allah. dan (berkata) “Rasalah azab bakaran ini”.Tafsir Al Sulthan kekuatan kamu. sesungguhnya aku takut kepada Allah. dan berkata: “Tidak ada di antara manusia yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini.46) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mau menunjuknunjukkan kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.(8. sesungguhnya aku lihat apa yang kamu tidak lihat. maka sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim.51) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. karena Allah Mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(8. dan sesungguhnya aku penolong kamu”.(8.50) ”Yang demikian itu. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

supaya mereka ingat.56) Lantaran itu.57) Dan jika engkau takut (terbit) khianat dari satu kaum. Sesungguhnya mereka tidak akan terlepas.(8. maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan adil. akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. kemudian mereka rusakkan perjanjian mereka pada tiap kali.(8. karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat.(8.54) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir.Tafsir Al Sulthan mereka mengubah apa-apa pada karakter diri-diri mereka dan sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim. dan dari persediaan kuda-kuda yang bisa kamu takutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu.61) DLA . karena sesungguhnya Dia As-Samii’ul-’Aliim. Allah mengetahui mereka. karena apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah.(8.(8. maka mereka tidak beriman.(8.58) Dan janganlah orang-orang kafir itu kira mereka sudah terlepas. karena mereka tidak mau berbakti. maka hendaklah engkau condong kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. (8.55) Orang-orang yang engkau bikin perjanjian dengan mereka. jika engkau dapati mereka dalam peperangan. karena itu kami binasakan mereka lantaran karakter dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun.(8.59) Dan sediakanlah untuk mereka apa-apa yang kamu bisa dari kekuatan.60) Dan jika mereka condong kepada perdamaian. dan lain dari mereka yang kamu tidak tahu. maka hancurkanlah mereka (sebagai contoh untuk) orangorang yang dibelakang mereka.53) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. karena setiap adalah orang-orang yang zalim. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka.(8.

tetapi Allah Yang mempersatukan antara mereka.(8. karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir.(8. jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar. karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia Yang teguhkan mu dengan pertolongan-Nya dan dengan karakter orang-orang yang beriman. sesungguhnya Dia ’AziizunHakiim. Dan jika ada dari kamu 200 orang.64) Hai Nabi.(8. tidak bisa engkau persatukan antara qalbu mereka. dan berbaktilah kepada Allah. dan Allah ’Aziizun-Hakiim.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mau menipu mu. dan jika dari antara kamu ada 1000 niscaya bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. maka sesungguhnya cukuplah bagi mu Allah. Kamu suka kepada harta benda dunia.65) Sekarang Allah telah ringankan (beban) dari kamu. sehingga ia pecah belahkan (musuh) di bumi. gemarkanlah Mu’minin berperang. niscaya akan mengenai kamu azab yang panjang dalam apa yang kamu telah kerjakan. cukuplah bagi mu Allah dan orang-orang yang mengikuti mu dari orang yang beriman.(8.(8. Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya. karena mereka itu kaum yang tidak mengerti. Lantaran itu jika dari antara kamu 100 orang yang sabar.66) Tidak patut ada beberapa tawanan bagi seorang Nabi.62) Dan Dia telah satukan antara qalbu-qalbu mereka. niscaya bisa mengalahkan 200. padahal Allah menginginkan akhirat.(8. tentu mereka bisa kalahkan 200.69) DLA .63) Hai Nabi.(8.67) Jika tidak ada keputusan dari Allah yang sudah lalu.(8.68) Oleh karena itu makanlah dari apa yang kamu sudah rampas dalam perang sebagai barang halal yang baik. karena Allah Ghafuurur-Rahiim.

karena Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. adalah mereka ini orang-orang yang beriman yang lengkap. dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah itu. serta berhijrah dan berjuang bersama kamu.(8. tentu akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang menyolok.73) Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong.74) Dan orang-orang yang beriman sesudah itu. kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian. (8. maka Allah telah tundukkan mereka. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.72) Dan orang-orang yang kafir itu sebagaiannya penolong bagi sebagiannya. bagi mereka keampunan dan rizki yang berbeda.(8. jika kamu tidak kerjakan itu.(8. bukanlah mereka penolong bagi kamu.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi.(8.(8. dan niscaya Dia akan ampunkan kamu.70) Dan jika mereka mau khianat kepada mu. maka adalah mereka dari golongan kamu tetapi kaum keluarga sebagiannya lebih berhak kepada sebagiannya menurut Kitab Allah.71) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berperang dengan harta-harta dan diri-diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong (adalah) mereka itu sebagiannya jadi penolong bagi sebagiannya. maka wajib atas kamu menolong. niscaya Dia akan beri kepada kamu kebaikan lebih dari apa yang telah diambil dari kamu. maka sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah lebih dahulu. hingga mereka berhijrah dan jika mereka minta tolong kepada kamu dalam peraturan.75) DLA . katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu: ”Jika Allah tahu bahwa dalam qalbu-qalbu kamu ada kebaikan. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.

kemudian mereka tidak cacatkan janji kamu sedikit pun.(9.3) Kecuali mereka yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik.(9.4) Maka apabila luput bulan-bulan haram. tetapi jika mereka tobat dan DLA .(9. maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sampai waktunya.Tafsir Al Sulthan 9. maka ketahuilah bahwa kamu tidak bisa terlepas dari Allah.(9. oleh karena itu jika kamu tobat. dan tunggulah mereka di tiaptiap tempat penjagaan.Surat At-Taubah (TOBAT) Surat ke-9. dan gembirakanlah kepada orang-orang kafir azab yang pedih.2) Dan satu pemberitahuan dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji-Akbar memutuskan perhubungan dari orang musyrik. maka adalah baik bagi kamu. serta mereka tidak membantu seseorang . 129 Ayat Pemutusan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. karena Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. maka bunuhlah orangorang musyrik di mana saja kamu dapati mereka dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka. dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan terlepas (dari siksaan) Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.1) Maka boleh kamu berjalan di bumi empat bulan. dan jika kamu berpaling.

(9.Tafsir Al Sulthan mendirikan sholat dan memberikan zakat. maka biarkanlah mereka. supaya ia dengar kalam Allah. maka mereka saudara kamu dalam Peraturan. kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. karena mereka ialah orang-orang yang meliwati batas. tetapi qalbu-qalbu mereka tidak mau. sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq. (9.7) Bagaimana (bisa jadi mereka jujur) padahal jika mereka kalahkan kamu. karena Allah Ghafuurur Rahiim.9) Mereka tidak perhatikan kekerabatan dan tidak perjanjian terhadap seorang Mu’min. Sesungguhnya jelek apa yang mereka ada mereka kerjakan. mereka sukakan kamu dengan mulut-mulut mereka.8) Mereka jual karakter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. maka perangilah DLA .11) Dan jika mereka pecahkan sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka cela peraturan kamu.(9. lantaran itu mereka halangi (manusia) dari jalan-Nya. mereka tidak akan perhatikan kerabat dan tidak perjanjian terhadap kamu.10) Maka sekiranya mereka tobat dan mendirikan sholat serta memberikan zakat.(9.(9. hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. (9.(9. dan kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu. kecuali orang-orang yang kamu adakan perjanjian di Masjidil Haram. maka selama mereka berlaku lurus kepada kamu.5) Dan jika seorang dari musyrikin minta keamanan kepada mu maka berilah keamanan kepadanya.6) Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya.

(9.13) Perangilah mereka. padahal Allah belum ketahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah dan tidak rasul-Nya dan tidak mu’minin sebagai sahabat karib? Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan . lantaran itu mudah-mudahan mereka jadi dari orang-orang yang mendapat pengenalan.(9.(9. Maka Allah lebih lengkap alasan kamu takuti jika memang kamu orang-orang yang beriman. niscaya Allah akan siksa mereka dengan perantaraan kamu.18) Apakah kamu anggap hal memberi minum orang ke Haji dan mengurus Masjidil Haram itu (sama) seperti orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir serta berjuang di jalan DLA . (9. dan hari akhir dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah.12) Apakah kamu tiak mau memerangi orang-orang yang sudah pecahkan sumpah mereka dan hendak keluarkan rasul.15) Apakah kamu kira bahwa kamu akan dibiarkan saja.(9.16) Tidak akan orang-orang musyrik meramaikan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan karakter kafir atas diri-diri mereka.17) Hanya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah orang yang mengimani karakter Allah.(9. dan Dia akan hinakan mereka serta menolong kamu melawan mereka dan Dia akan memuaskan shudur kaum mu’minin.14) Dan Dia hilangkan kejengkelan qalbu-qalbu mereka. Apakah kamu takut kepada mereka. dan di dalam neraka mereka akan kekal. padahal mereka yang mulai (mengganggu) kamu pada waktu pertama. Mereka itu orang-orang yang gugur amal-amal mereka. dan Allah akan beri tobat kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ‘Aliimun Hakiim.Tafsir Al Sulthan ketua-ketua kekufuran itu (karena) sesungguhnya mereka itu tidak ada sumpah bagi mereka supaya mereka berhenti.(9.

(9. karena Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang meliwati batas”. karena siapa dari antara kamu menjadikan mereka ketua. karena sesungguhnya Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang. maka tunggulah.20) Rabb mereka menggembirakan mereka denan pengaturan dari-Nya dan kesukaan dan surga-surga. bagi mereka padanya jasa (ni’mat) yang kekal. dan Dia turunkan tentara yang DLA .(9.21) Hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya.(9. ketika kamu sombong dengan banyaknya kamu.(9. dan itulah mereka orang yang mendapat kemenangan.(9.23) Katakanlah: ”Jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu dapati dan perdagangan yang kamu takut mundurnya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. tetapi tidak berfaedah bagi kamu sedikitpun. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Tidak !.22) (50) Hai orang-orang yang beriman.19) Orang-orang yang beriman. kemudian kamu berpaling sambil mundur. sampai Allah datangkan urusan-Nya.25) Kemudian Allah turunkan keamanan-Nya atas rasul-Nya dan atas orang-orang yang beriman. jangan kamu jadikan bapakbapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai ketua. dan berhijrah dan berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka untuk mereka pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. (9. jika mereka lebihkan kekufuran daripada iman.(9.24) Sesungguhnya Allah telah tolong kamu di beberapa banyak tempat dan pada peperangan Hunain. dan sempit bagi kamu bumi yang luas.Tafsir Al Sulthan Allah ?. maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim. lebih kamu cintai dari Allah dan rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya. mereka itu tidak sama di sisi Allah.

Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka.(9. dan jika kamu takut kepapaan. menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu. tetapi Allah tidak mau melainkan menyempurnakan cahaya-Nya. dan Dia siksa orang-orang yang kafir. dan berkata orang-orang Nasrani: ”Al-Masih itu anak Allah”. dan Almasih anak Maryam.Tafsir Al Sulthan kamu tidak lihat dia. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang kafir.31) Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.26) Kemudian Allah memberi taubat sesudah itu. Sesungguhnya Allah ’Aliimun-Hakiim. dan tidak memakai peraturan yang lengkap dari orang-orang yang diberi kitab hingga mereka bayar jizyah dengan tangan dalam keadaan merendah diri. walau dibenci oleh orang-orang kafir. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. (9. dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. lantaran itu tidak boleh mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini.(9. padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah kepada Satu Yang Dita’ati. maka Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-Nya jika Dia mau.29) Dan berkata orang-orang Yahudi : ”Uzair itu anak Allah”.(9.(9.32) Dia Yang mengutus rasul-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap untuk membukanya atas peraturan setiapnya.30) Mereka jadikan guru-guru mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Arbaab dari selain Allah. Subhaana Dia dari apa yang mereka sekutukan. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. kepada siapa yang Dia kehendaki.(9. walau dibenci oleh orang-orang musyrik.27) (51) Hai orang-orang yang beriman.28) Perangilah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir. sesungguhnya orang musyrik itu najis. mudah-mudahan Allah binasakan mereka.(9.33) DLA .(9. bagaimana mereka dapat dipalingkan ?.

Itu peraturan yang resmi berdiri.Tafsir Al Sulthan (52) Hai orang-orang yang beriman. Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka yang jelek. maka jangan kamu aniaya diri-diri kamu padanya. mereka halalkan dia dalam satu tahun dan mereka haramkan dia dalam satu tahun untuk genapkan bilangan yang diharamkan oleh Allah. dan mereka menghalangi dari jalan Allah. lalu diseterikakan dengannya ke dahi mereka dan rusuk mereka dan belakang mereka. (sambil dikatakan): ”Ini apa yang kamu timbun untuk diri kamu.(9. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka belanjakan dia di jalan Allah. dan Dia akan gantikan satu kaum yang lain DLA . kamu beratkan badan kamu ke bumi?. dari padanya 4 yang haram. Apakah kamu suka penghidupan dunia dari akhirat. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbakti.37) (53) Hai orang-orang yang beriman. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. 12 syahru dalam Kitab Allah pada hari Dia menciptakan Langit dan Bumi. memakan harta manusia dengan bathil.(9. mengapa jika dikatakan kepada kamu: ”Berperanglah di jalan Allah”. lantaran itu rasakanlah apa yang kamu timbun”. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kaaffah sebagaimana mereka memerangi kamu secara kaaffah.38) Kalau kamu tidak pergi berperang Dia akan azab kamu dengan azab yang pedih. (9.35) Sesungguhnya bilangan syahru di sisi Allah. lalu mereka halalkan apa yang Allah haramkan. sesungguhnya kebanyakan dari guru-guru dan pendeta-pendeta.(9.34) Pada hari akan dipanggang dia atas neraka jahannam. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.36) Sesungguhnya memundurkan (larangan) itu tidak lain melainkan menambah kekufuran yang dengannya tersesat orang-orang kafir.(9. padahal kehidupan dunia terhadap akhirat tidak lain melainkan sedikit.

(9.Tafsir Al Sulthan dari kamu. lalu Allah turunkan ketenangan atasnya dan Dia kuatkan dia dengan tentara yang kamu tidak lihat. ketika ia berkata kepada kawannya: ”Jangan engkau berduka. mengapa engkau izinkan mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau tahu orang-orang yang berdusta. karena Allah mengetahui karakter orang yang berbakti. niscaya mereka ikut mu.42) Allah memberi maaf kepada mu.43) Orang-orang yang beriman kepada karakter Allah dan hari akhir. serta Dia jadikan kalimat orangorang kafir di bawah.(9. padahal ia yang kedua dari yang dua.44) Hanya yang akan minta izin kepada mu itu ialah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir dan raguragu qalbu-qalbu mereka. karena yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu ketahui. dan kalimat Allah dia yang tinggi . lantaran itu mereka akan bingung di dalam keraguan mereka.41) Jika seruan mu kepada satu benda yang dekat dan perjalanan yang pendek.(9. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. tidak akan minta izin kepada mu dari berperang dengan harta dan diri mereka. tetapi perjalanan itu jauh untuk mereka dan mereka akan bersumpah dengan karakter Allah: ”Jika kami bisa. dan Allah ’Aziizun Hakiim. tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orangorang yang berdusta.(9. sedangkan kamu tidak bisa membahayakan dia sedikitpun.(9. Mereka binasakan diri-diri mereka. maka sesungguhnya Allah telah tolong dia.(9.39) Jika kamu tidak mau menolong dia. sesungguhnya Allah bersama kita”.40) Pergilah dengan keadaan ringan dan berat dan berperanglah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah.(9. ketika orang-orang kafir keluarkan dia. tentu kami akan keluar bersama kamu”.45) DLA . ketika dua-duanya dalam gua.

sedang mereka tidak suka.(9.(9. oleh karena itu tunggulah (karena) sesungguhnya kami menunggu bersama kamu”. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah menjaga diri kami lebih dahulu”. melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami.(9. tidaklah mereka menambah untuk kamu melainkan kerusakan. tetapi Allah tidak suka mereka keluar. lantaran itu Dia halangi mereka. sedangkan yang kami tunggu untuk kamu ialah supaya Allah kenakan kamu azab dari sisi-Nya atau (kenakan azab) dengan (perantaraan) tangan-tangan kami. dan mereka akan bersegera masuk antara kamu sambil mengadakan fitnah untuk kamu.(9.(9.48) Dan di antara mereka ada orang yang berkata: ”Izinkanlah aku dan jangan fitnah aku” Bukankah dalam fitnah mereka telah jatuh ? Dan sesungguhnya jahannam itu akan mengepung karakter orang-orang kafir. sehingga datang yang lengkap dan terungkap urusan Allah.(9.49) Jika kebaikan mengenai kamu.46) Kalau mereka keluar bersama kamu.47) Sesungguhnya mereka telah adakan fitnah lebih dahulu. lantaran di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka. Dia penolong kami dan atas Allah hendaknya orang beriman bertawakal”. dan mereka berpaling dalam keadaan girang.50) Katakanlah: ”Tidak akan mengenai kami. dan mereka bolak-balikkan urusan bagi mu. sambil berkata:”Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal”.Tafsir Al Sulthan Dan kalau mereka mau keluar. tetapi Allah mengetahui karakter orang-orang yang zalim. tentu mereka akan sediakan baginya persediaan.52) DLA . dan jika kecelakaan mengenai mu.(9.51) Katakanlah: ”Bukankah tidak kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua kebaikan ?. (hal itu) tidak menyenangkan mereka.

bahwa sesungguhnya mereka dari golongan kamu. serta tidak mendatangkan sholat melainkan mereka malas. tentu mereka berpaling kepadanya dalam keadaan mereka bersegera.(9. padahal mereka tidak dari kamu. (9.55) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.(9. karena sesungguhnya adalah kamu kaum yang fasiq”. Dia dan rasul-Nya akan beri kepada kami kelebihan-Nya. tetapi tidak akan diterima dia dari kamu. jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. atau gua-gua.54) Oleh karenanya. (9. sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan supaya hilang diri-diri mereka sedang mereka di dalam kekufuran. dan orangorang yang berhutang.53) Dan tidak ada yang mencegah dari diterima infaq-infaq mereka itu melainkan karena mereka mengkufuri karakter Allah dan karakter rasul-Nya. atau tempat masuk. tetapi mereka itu satu kaum yang terpisah.56) Jika mereka dapat tempat berlindung.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Belanjakanlah harta kamu dengan ridha atau dengan terpaksa. dan di jalan Allah dan orang pelayaran DLA .(9. dan jika tidak diberi sebagian daripadanya. sesungguhnya kepada Allah kami menuju”.(9.58) Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata: ”Cukuplah Allah bagi kami. dan tidak berinfaq melainkan dengan terpaksa. yaitu jika mereka diberi sebagian darinya mereka merasa senang. tiba-tiba mereka marah.(9.59) Sedekah-sedekah itu tidak lain melainkan untuk fakir dan miskin dan pengurus sedekah dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya dan untuk memerdekakan hamba-hamba.57) Dan sebagaian dari mereka ada yang mencelamu dalam sedekah.

(9.Tafsir Al Sulthan satu kewajiban dari Allah.(9.64) Dan jika engkau bertanya kepada mereka. Katakan: ”Perolok-olokkanlah. mereka lupa kepada Allah. karena adalah mereka itu orang-orang yang berdosa. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. karena sesungguhnya Allah akan lahirkan apa yang kamu takuti”. (9. Jika kami maafkan segolongan dari kamu. sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. tentu mereka akan menjawab: ”Kami hanya bergurau dan bermain-main”. Katakan: ”apakah karakter Allah dan ayat-ayat-Nya dan rasulNya kamu perolok-olokkan ?” .(9. padahal Allah dan rasul-Nya lebih patut mereka sukakan jika mereka beriman. dan mereka genggam tangan mereka.(9. Katakan: ”Pendengar kebaikan bagi kamu.(9. sebagian dari mereka dengan sebagiannya.65) Jangan kamu tunjukkan alasan. ia mengimani karakter Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman dan pengaturan untuk orang-orang yang beriman dari kamu”. mereka suruh berbuat kejahatan dan larang dari mengerjakan kebaikan.61) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu untuk menyukakan kamu.(9. tentu kami akan azab segolongan. lantaran DLA . Dan orang-orang yang menyakiti rasul Allah bagi mereka azab yang pedih.66) Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. dengan keadaan kekal di dalamnya.60) Dan dari antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: ”Ia itu pendengar”.62) Tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang melawan Allah dan rasul-Nya.63) Orang-orang munafik itu takut kalau-kalau akan diturunkan atas mereka satu bentuk yang mengabarkan kepada mereka karakter apa-apa dalam qalbu-qalbu mereka. yang demikian itu kehinaan yang panjang.

(9. hal keadaan mereka kekal padanya. sesungguhnya orang-orang munafik orang-orang yang meliwati batas.70) Dan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian. karena tidak sekali-kali Allah menganiaya mereka.69) Tidakkah telah datang kepada mereka kabar orang-orang yang sebelum mereka.(9. dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya. Itu dia kemenangan yang panjang.Tafsir Al Sulthan itu Dia lupakan mereka. serta mendirikan sholat dan memberikan zakat. kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan kaum Ibrahim dan penduduk Madyan dan negeri yang sudah dibinasakan ?.71) Allah telah berjanji kepada mu’minin laki-laki dan perempuan akan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan pembuktian. itulah mereka yang Allah beri pengaturan kepada mereka. Mereka itu orang yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat.72) DLA .(9. dan mereka itulah orang-orang yang rugi. oleh karena itu. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Allah kutuk mereka dan adalah bagi mereka azab yang tetap.67) Allah telah janjikan bagi laki-laki dan perempuan perempuan yang munafik dan orang-orang kafir neraka jahannnam dengan keadaan mereka akan kekal padanya. dan tempat-tempat yang baik dalam surga yang kekal.(9. Kamu telah permainkan seperti (permainan) yang dipermainkan oleh mereka. sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim.68) Seperti orang-orang yang sebelum kamu. adalah mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak cucu. mereka menyuruh kerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan jahat. (9. sedang keridhaan dari Allah adalah lebih menyolok. ia itu cukup bagi mereka. maka kamu pun telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana bersenang-senang orang-orang yang dari sebelum kamu dengan bagian mereka.(9. mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka.

tentu kami akan sedekahkan dan tentu kami jadi daripada orang-orang yang baik. dan jelek tempat kesudahan.75) Tetapi ketika Allah beri kepada mereka dari kelebihan-Nya. dan mereka tidak benci. dan tempat mereka ialah jahannam. jadilah mereka bakhil pada (mengeluarkan)nya.(9.79) DLA . padahal sesungguhnya mereka telah lahirkan kalimat kufur.73) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah bahwa mereka tidak berkata.(9. perangilah kafir-kafir dan munafik-munafik dan berlaku Ghilazhlah atas mereka. adalah baik bagi mereka. dan jika mereka berpaling.74) Dan dari antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: ”Sesungguhnya jika ia beri kami dari kelebihan-Nya. Allah akan azab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan akhirat.76) Maka Allah sebabkan adanya nifaq dalam qalbu-qalbu mereka kepada hari mereka bertemu Dia lantaran mereka menyalahi janji Allah yang mereka telah janjikan (kepada)-Nya dan lantaran mereka berdusta. dan mereka mau apa yang mereka tidak bisa dapat. dan mereka membalik belakang dalam keadaan berpaling .(9. Tetapi jika mereka tobat. melainkan karena Allah dan Rasul-Nya katakan mereka dengan kelebihan-Nya. dan mereka kufur sesudah mereka islam.(9.(9. dan sesungguhnya Allah Mengetahui perkara-perkara Ghaib.77) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan omongan rahasia mereka. serta mengejek mereka itu.(9.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. dan tidak ada bagi mereka pembantu-pembantu di bumi dan tidak ada penolong. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.78) Orang-orang yang mencela kaum mu’min yang bersedekah dengan kemauan sendiri dan yang tidak dapat melainkan sekedar kekuatannya. Allah akan balas mengejek mereka.(9.

Tafsir Al Sulthan Mintakanlah ampun bagi mereka atau jangan engkau mintakan ampun bagi mereka. maka katakanlah: ”Kamu tidak akan keluar bersama ku selama-lamanya dan kamu tidak akan memerangi musuh bersama ku.80) Orang-orang yang ditinggalkan itu girang dengan ketinggalan mereka di belakang rasul Allah.85) Dan apabila diturunkan satu bentuk. Katakan: ”Api neraka lebih panas lagi” jika mereka mengerti.83) Dan jangan sekali-kali engkau sholat atas seorang dari mereka yang mati dan jangan engkau berdiri atas kuburannya. 70 kali.82) Maka sekiranya Allah kembalikan kamu kepada satu golongan dari antara mereka lalu mereka minta izin kepada mu untuk keluar. maka orang-orang yang kaya dari antara mereka minta izin DLA . (9. karena mereka tidak suka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah dan mereka berkata: ”Jangan kamu pergi waktu panas”. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka.81) Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak. oleh karena itu duduklah sekarang bersama orang yang tinggal”. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang fasik.(9. karena sesungguhnya kamu telah suka duduk mula-mulanya. maka tidak Allah akan ampunkan mereka. Itu karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter Allah dan rasul-Nya. padahal mereka kufur.(9.(9.(9.(9. karena sesungguhnya mereka itu mengkufuri karakter Allah dan rasulNya dan mereka mati padahal mereka orang-orang fasiq. hendaklah kamu mengimani karakter Allah dan berjuang bersama rasul-Nya. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.84) Dan jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anakanak mereka. karena sesungguhnya Allah hendak siksa mereka dengan karakternya di dunia dan supaya hilang diri-diri mereka.

karena dukacita.92) Hanya ada jalan atas orang-orang yang minta izin kepada mu. untuk engkau beri kepada mereka kendaraan.(9. tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik dan adalah Allah Ghafuurur-Rahiim. apabila mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya.(9.88) Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.89) Dan datang orang-orang yang teledor dari antara penduduk asli supaya diberi izin kepada mereka.(9. mereka kekal padanya.93) JUZ’ Ke-11 DLA .90) Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah dan atas orang-orang yang sakit dan tidak atas orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk diinfaqkan. maka mereka tidak tahu. aku berikan kepada kamu”. bahwa mereka tidak mempunyai kemapuan yang mereka infaqkan.(9. padahal mereka kaya. mereka suka. supaya mereka tinggal bersama orang-orang yang tinggal. engkau berkata: ”Aku tidak dapati kendaraan yang akan.(9. tetapi tinggallah orangorang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka satu azab yang pedih.(9. lalu Allah tutup atas qalbu mereka.(9. karena telah ditutup qalbu mereka.86) Mereka suka supaya mereka (tinggal) bersama-sama orangorang yang tinggal. Itu kemenangan yang panjang. Mereka berpaling sambil mata-mata mereka mengalirkan air mata.87) Tetapi rasul dan mereka yang beriman bersamanya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dan mereka itu akan mendapat beberapa kebaikan dan merekalah orang-orang yang berbahagia. maka mereka tidak mengerti.Tafsir Al Sulthan kepada mu sambil mereka berkata: ”Tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk”. (9.91) Dan tidak ada kesalahan atas orang-orang yang ketika datang kepada mu.

94) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka.(9.Tafsir Al Sulthan Mereka akan tunjukkan uzur mereka kepada kamu. dan Allah ’Aliimun-Hakiim. supaya kamu suka kepada mereka. dan mengambil apa yang mereka infaqkan sebagai pendekat diri di sisi Allah dan penghormatan kepada rasul. supaya kamu berpaling dari mereka lantaran itu. Allah akan masukkan mereka dalam pengaturan-Nya. sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum yang fasiq. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir. kami tidak akan percaya kepada kamu.(9. ketika kamu kembali kepada mereka. dan Allah Samii’un-’Aliim.(9. sesungguhnya Allah GhafuururRahiim.98) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang mengimani karakter Allah dan hari akhir.(9.97) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang menganggap apa yang mereka infaqkan sebagai denda sambil menunggu peredaran zaman atas kamu. karena sesungguhnya Allah telah terangkan kepada kami hal-hal kamu dan Allah serta rasul-Nya akan buktikan amal kamu.95) Mereka akan bersumpah kepada kamu.96) Penduduk asli lebih keras kekufuran dan kenifakan dan lebih pantas tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasul-Nya. Katakanlah: ”Jangan kamu tunjukkan uzur . Ketahuilah sesungguhnya dia sebagai pendekatan untuk mereka. maka kalau kamu suka kepada mereka. atas merekalah peredaran jelek. karena sesungguhnya mereka itu kotor. berpalinglah dari mereka. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.(9. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. dan orang-orang yang turut mereka dalam kebaikan itu Allah suka dari mereka dan mereka suka DLA .99) Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula dari antara muhajirin dan anshar.(9. dan tempat kembali mereka jahannam.

Engkau tidak tahu mereka.(9.(9.Tafsir Al Sulthan dari-Nya. Mudahmudahan Allah ampunkan mereka. Kami kenal mereka.103) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah.101) Dan yang sebagian lainnya mengakui akan dosa-dosa mereka.(9. Kami akan azab mereka dua kali. lalu Dia kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang sudah kamu kerjakan. dan bahwa sesungguhnya Dia At-Tawwaabur-Rahiim.(9. Itu kemenangan yang panjang. mereka telah biasa di dalam kenifakan. dan Allah Samii’un ’Aliim. kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang panjang. dan sholatkanlah atas mereka. DLA .102) Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. sesungguhnya sholat mu ketenangan bagi mereka. tetapi mereka akan bersumpah:”Tidak kami maukan. serta Dia janjikan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. merka kekal padanya selamalamanya. Mereka campurkan amal yang baik dengan yang jelek.(9. melainkan kebaikan”.(9.(9. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.106) Dan (begitu juga) mereka yang adakan masjid untuk mengganggu karena kufur dan untuk memecah belah Mu’minin dan sebagai tempat intipan bagi orang-orang yang dahulu telah memerangi Allah dan rasul-Nya.104) Dan katakanlah: ”Beramallah karena nanti Allah dan rasul-Nya dan Mu’minin mengetahui amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.105) Dan orang-orang yang lain itu dimundurkan kepada urusan Allah maupun Dia azab mereka ataupun Dia beri ampun atas mereka.100) Dan di antara orang-orang sekeliling kamu dari penduduk asli ada beberapa munafiqin dan sebagian dari penduduk Madinah. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.

kecuali bahwa terpotong-potong qalbu-qalbu mereka. yang rukuk.(9.113) DLA .(9. lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-Nya. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.Tafsir Al Sulthan padahal Allah saksikan bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta. dan Allah ’Aliimun Hakiim. yang menyuruh berbuat kebaikan.109) Senantiasalah bangunan mereka yang mereka bangun menimbulkan keraguan di dalam Qalbu-Qalbu mereka.(9. padanya beberapa lakilaki yang cinta bahwa mereka jadi bersih. lalu ia membawa dia jatuh ke dalam api jahannam. Itu dia kemenangan yang panjang.(9. lalu mereka membunuh dan terbunuh sebagai satu perjanjian yang lengkap di dalam Taurat dan Injil dan Alquran. mereka berperang di jalan Allah. walau mereka itu kaum kerabat yang dekat.(9. karena masjid yang didirikan atas ketekunan dari hari yang pertama. yang melakukan ekspedisi. karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih dari Allah ?.(9. yang sujud.(9.107) Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya. sesudah terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu ahli jahiim. dan gembirakanlah Mu’minin. yang melakukan praktik. dan Allah cinta kepada oran-orang yang bersih.110) Sesungguhnya Allah telah membeli dari mu’minin diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sesungguhnya bagi mereka surga. dan yang melarang dari kejahatan. dan yang menjaga batas-batas Allah.112) Tidak boleh Nabi dan orang yang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik.108) Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas ketekunan dari Allah dan kesukaan-Nya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya atas tepi jurang yang dalam. lebih lengkap bahwa kamu berdiri padanya.111) Orang-orang yang bertobat yang beribadat.

kemudian Dia terima tobat atas mereka. Sesungguhnya Allah Dia At-Tawwaabur-Rahiim. maka ia memerdekakan diri darinya.(9.(9. sesungguhnya Dia kepada karakter mereka Ra-uufur-Rahiim. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. Dan tidak mereka jauhkan diri mereka daripada dirinya.117) Dan tiga orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka. melainkan ditulis untuk mereka.(9. dan sempit atas mereka diri-diri mereka. sesungguhnya Ibrahim adalah La Awwaahun Haliim.115) Sesungguhnya Allah. tekunilah Allah.118) (54) Hai orang-orang yang beriman.116) Sesungguhnya Allah telah ampunkan Nabi dan Muhajirin dan Anshar yang ikut dia pada waktu kesusahan.119) Tidak penduduk Madinah dan orang-orang sekeliling mereka dari penduduk asli boleh ketinggalan dari rasul Allah. Yang demikian karena tidak akan mengenai mereka dahaga dan tidak penat dan tidak lapar di jalan Allah. dan mereka sangka bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepada-Nya. DLA . kemudian Dia terima tobat atas mereka supaya mereka kembali. padahal ia begitu luas. (9. tetapi ketika ternyata baginya. dan tidak mereka menginjak tempat yang bisa membikin orang-orang kafir marah dan tidak mereka dapat apa-apa kepayahan dari musuh. dan hendaklah kamu ada bersama orang-orang yang cerdas. lantaran itu amal yang saleh. sesudah hampir terbalik qalbu sebagian dari mereka.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena perjanjian yang ia janjikan kepadanya. Dia menghidupkan dan mematikan. kecuali setelah Dia buktikan bagi mereka apa yang semestinya mereka tekuni. bahwa bapaknya musuh bagi Allah.114) Dan tidak sekali-kali Allah melupakan satu kaum sesudah Dia beri pengenalan. kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi.(9.(9. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.

seungguhnya Allah bersama orang yang berbakti.122) (55) Hai orang-orang yang beriman.120) Dan tidak mereka infaqkan satu infaq yang kecil dan tidak infaq yang menyolok dan tidak mereka melintas di suatu lembah. lalu mereka ancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka bisa yahdzarun. maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian. dan mereka mati.(9. mereka bertambah kekotoran atas kekotoran mereka itu. padahal mereka kafir. (9.123) Dan apabila diturunkan satu bentuk. kemudian mereka berpaling pergi. melainkan ditulis bagi mereka. agar Allah balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang ada mereka kerjakan.(9.(9.127) Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu.124) Dan adapun orang-orang yang dalam qalbu mereka ada penyakit. DLA . kemudian mereka tidak mau tobat dan tidak mereka mau ingat ?.126) Dan apabila diturunkan satu bentuk. tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian(saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka.125) Dan tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka dicoba pada tiap tahun. perangilah orang-orang yang di sekitar kamu dari orang-orang yang kafir. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.(9. dan hendaklah mereka dapati pada kamu ghilzhoh.(9. maka dari antara mereka ada yang bertanya: ”Siapakah dari antara kamu yang ditambah imannya oleh ini ?”.121) Dan tidak patut Mu’minin keluar semuanya.Tafsir Al Sulthan karena sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orangorang yang berbuat kesetiaan. Maka adapun orang yang beriman bertambah iman mereka sambil mereka bergembira. (itu) karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. satu waktu atau dua waktu. Penakluk atasnya apa yang kamu susahkan. supaya mereka menerima pelajaran dalam peraturan. Dan ketahuilah.(9. ”Adakah siapa-siapa melihat kamu?”.(9.

(9. katakanlah: ”Cukuplah Allah bagi ku.128) Maka sekiranya mereka berpaling. dan Dia Rabbul ’Arsyil ’azhiim. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan inginkan kebaikan atas kamu dan kepada orang beriman Rauufur-Rahiim.(9. atas-Nya aku bertawakal.129) DLA .

0) {Alif. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.2) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi di dalam 6 hari. untuk Dia beri upah orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan adil. bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih dengan sebab apa yang ada mereka kufur. apa kamu tidak mau ingat ?. kemudian mengembalikannya. Tidak dari pertolongan melainkan dari setelah izin-Nya. 109 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(10. Berkata orang yang kafir: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. dan mengukurkannya tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. kemudian berada atas ’Arsy mengatur urusan.(10.(10. Ra }. maka sembahlah Dia. bahwa bagi mereka kedudukan yang benar di sisi Rabb mereka. Itulah ayat-ayat Tulisan yang bijaksana.Surat Yunus (Nabi Yunus As) Surat ke-10.3) Kepada-Nyalah tempat kembali kamu semuanya. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan.(10.5) DLA .Tafsir Al Sulthan 10.(10. dan orang-orang yang kafir. sebagai perjanjian Allah yang lengkap. Dia jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengetahui. Tidak Allah ciptakan itu melainkan dengan karakter yang lengkap.1) Apakah manusia merasa ajaib bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka bahwa: ”Ancamlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.4) Dia Yang menjadikan matahari terang dan bulan bercahaya.(10. Lam .

(10. mengalir dari bawah mreka sungaisungai di dalam surga penuh jasa (ni’mat). ia berjalan seolaholah ia tidak pernah berdo’a kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang mengenainya. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.10) Dan kalau Allah bersegera bagi manusia sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan.12) Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa qurun dari sebelum kamu. ia berdo’a kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam perselisihan malam dan siang dan apaapa yang diciptakan Allah di Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk kaum yang tekun.(10.(10. ketika mereka berlaku aniaya.(10. Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami di dalam kebingungan kesesatan mereka.(10.7) Itulah mereka tempat mereka api sebab karakter apa yang ada mereka usahakan. demikianlah dinampakkan baik kepada mereka orang-orang yang meliwati batas itu apa yang mereka kerjakan. maka ketika kami hilangkan daripadanya kesusahannya.11) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan suka dengan kehidupan dunia dan tentram dengannya dan orang-orang yang mereka dari ayatayat kami berlaku lalai.(10.9) Seruan mereka padanya Subhana Engkau wahai Allah kami” dan pujian mereka padanya ”Salam” dan di akhir seruan mereka bahwa ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Seluruhnya”. tetapi mereka DLA .8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih Rabb mereka beri pengenalan kepada mereka dengan karakter iman mereka. niscaya dihabiskan ajal mereka.(10.

15) Katakanlah: ”Kalau Allah mau. (10. (10.19) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabb nya ?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya hal DLA .(10. maka mereka berselisih.(10.18) Dan tidak ada manusia. untuk kami lihatkan bagaimana kamu bekerja.16) Lantaran itu bukankah tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang ada-adakan atas Allah dusta dan mendustakan karakter ayat-ayat-Nya. azab hari yang panjang . Dan kalau tidak terdahulu kalimat dari Rabb mu. Katakan: ”Apakah kamu mau kabarkan kepada Allah karakter apa yang dia tidak tahu di langit dan tidak di bumi ?”.(10. tidak aku ikuti melainan apa yang diwahyukan kepada ku. Katakanlah:”Tidak ada hak bagi ku menggantinya dari kemauan diri ku. Subhaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.Tafsir Al Sulthan tidak mau percaya. tentu aku tidak bacakan dia atas kamu. dan tidak Dia tunjukkan kepada kamu karakternya.(10.13) Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifahkhalifah) di bumi dari sesudah mereka. sesungguhnya aku sudah tinggal pada kamu satu masa yang panjang sebelum ini . tidakkah mau kamu mengerti ?”.17) Dan mereka sembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menyusahkan mereka. dan tidak manfa’at kepada mereka dan mereka berkata: ”Mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah”. melainkan ummat yang satu. demikian kami balas kaum yang berdosa. Sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. sesungguhnya tidaklah berbahagia orang-orang yang berdosa.14) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami sebagai bukti berkata orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami: ”Datangkanlah karakter bacaan selain ini atau ganti dia”. niscaya diberi keputusan antara mereka dalam apa padanya mereka perselisihkan.(10.

dan mereka senang dengannya. sesungguhnya kejahatan kamu itu tidak lain melainkan atas diri-diri kamu sendiri. Demikian kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau berfikir.(10. Datanglah kepadanya angin yang keras dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan.24) DLA . tiba-tiba ada pada mereka tipu daya di dalam ayat-ayat kami. dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya. mereka seru Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan: ”Jika engkau selamatkan kami dari ini.22) Maka setelah Dia selamatkan mereka. perhiasan kehidupan dunia. maka tungguhlah sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu”. Datang urusan kami pada waktu malam atau siang.23) Perumpamaan kehiduppan dunia tidak lain melainkan seperti air yang kami turunkan dia dari langit lalu bercampur karakternya dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. niscaya kami dari orang-orang yang bersyukur”.20) Dan apabila kami rasakan kepada manusia satu pengaturan (kemerdekaan). dari sesudah kesusahan(penjajahan) yang mengenai mereka. tiba-tiba mereka meliwati batas di bumi dengan tidak yang lengkap. kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu.(10.Tafsir Al Sulthan ghaib hanya kepunyaan Allah.(10. hingga ketika kamu di dalam kapal dan menjalankan mereka dengan angin yang baik. Katakanlah: ”Allah lebih lekas tipu daya. sesungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa tipu daya yang mereka kerjakan. ”Hai manusia. (10. Hingga bumi telah menampakkan perhiasannya dan terhias dia dan disangka oleh ahlinya sesungguhnya mereka bisa Berkuada atasnya.21) Dia Yang menjalakan kamu di darat dan laut. maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. maka kami jadikan dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ada.(10.

30) Katakan: ”Siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?.29) Di sanalah akan merasa tiap-tiap diri apa yang ia telah kerjakan.(10.(10.27) Dan pada hari kami himpun mereka semua.(10. maka katakanlah: ”Maka itu apakah kamu tidak mau berbakti ?”. serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Maka mereka akan berkata: ”Allah”. mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya.(10. mereka itulah ahli neraka yang di dalamnya mereka akan kekal. dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang yang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ?”.25) Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu (disediakan) kebaikan dan tambahan. seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gulita.26) Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan kejahatannya sebanding dengan itu.31) DLA .28) ”Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu. kamu dan sekutu-sekutu kamu”. karena dikembalikan mereka kepada Allah Penolong mereka Yang lengkap. yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu”.(10. dan akan mengenai mereka kehinaan tidak ada bagi mereka perlindungan dari siksa Allah.(10. lalu kami pisahkan antara mereka dan berkata sekutu mereka:”Tidak pernah kamu sembah kami”. serta hilanglah dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.(10.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan dan Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musyrik:”Tinggallah di tempat kamu.

(10.38) Bahkan mereka mendustakan karakter apa-apa yang mereka belum liputi karakter ilmunya dan belum datang kepada mereka takwilnya.Tafsir Al Sulthan ”Maka itu untuk kamu Allah Rabb kamu Yang Lengkap.34) Katakan:”Adakah dari sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa memberi pengenalan kepada yang lengkap?”. maka kemana kamu dipalingkan”. kemudian Dia mengembalikannya.(10.(10.36) Dan tidak Alquran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah. sesungguhnya Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan.Katakan: ”Allah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap.33) Katakan: ”Adakah dari antara sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa mengadakan ciptaan kemudian mengambalikannya?” Katakan: ”Allah Yang mengadakan ciptaan. Seperti itu telah mendustakan orang-orang DLA . maka itu bagaimana kamu dipalingkan?”.(10.(10. bagaimana kamu mengambil keputusan ?.(10. tetapi mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan Kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta. (10. maka apakah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap itu lebih patut diturut ataukah yang tidak bisa memberi pengenalan kecuali sesudah diberi pengenalan ?” Mengapa kamu. sesungguhnya sangkaan tidak bisa mengalahkan dari yang lengkap sedikitpun. Katakan: “Buatlah satu bentuk seperti itu dan panggillah siapa-siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika kamu orang-orang yang benar”.32) Seperti itu berlaku kalimat Rabb mu atas orang-orang yang fasiq. maka bukankah setelah yang lengkap melainkan kelupaan. sesungguhnya mereka tidak beriman.37) Atau mereka mau berkata: ”Ia ada-adakan dia ?”.35) Dan tidak mengikut kebanyakan mereka melainkan sangkaan.

dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya.(10.46) Dan bagi tiap ummat ada rasulnya. kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan”. dan bagi kamulah amal kamu. maka apabila datang rasul mereka. tetapi manusia menganiaya diri-diri mereka sendiri. maka lihatlah bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang zalim.41) Dan sebagian dari mereka ada yang datang mendengarkan kepada mu. kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.(10. maka kepada kami tempat kembali mereka. walau mereka tidak mau melihat ?. maka katakanlah: ”Bagikulah amalku. tetapi apakah engkau bisa bikin mendengar orangorang yang tuli walau mereka tidak mau mengerti ?. dan Rabb mu lebih mengetahui karakter orang-orang yang berbuat kerusakan.40) Dan jika mereka mendustakan mu.(10.44) Dan pada hari yang Dia akan himpun mereka.Tafsir Al Sulthan yang dari sebelum mereka. maka apakah engkau bisa memberi pengenalan orang-orang yang buta.(10.48) DLA .(10.45) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima mu.42) Dan sebagian dari mereka ada yang melihat kepada mu.39) Dan sebagian dari mereka mengimani karakternya.(10.43) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun. mereka akan berkenal-kenalan antara mereka. mereka seolaholah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang. sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukan mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.(10.(10. jika memang kamu orang-orang yang benar”. dan sebagian dari mereka tidak mengimani karakternya.(10.47) Dan mereka bertanya:”Kapan akan terjadi perjanjian ini.(10.

kamu akan percaya kepadanya ?.(10.(10. ketika mereka lihat azab.(10. maka tidak bisa mereka minta diundurkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan”. bukankah kamu tidak dibalas melainkan dengan karakter apa-apa yang kamu telah usahakan ?”. dan pengenalan dan pengaturan untuk orang yang berpendirian teguh.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Aku tidak memiliki bagi diriku bahaya dan tidak manfa’at. demi Rabb mu. padahal sesungguhnya kamu telah minta dilekaskan dia ?”.55) Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan dan kepadanya kamu akan dikembalikan.(10. apabila datang ajal mereka. sesungguhnya dia yang lengkap dan kamu tidak bisa terlepas darinya” .(10. dan mereka sembunyikan sesalan mereka. jika datang kepada kamu azab-Nya pada waktu malam dan siang?”.(10.(10. sesungguhnya telah datang kepada kamu nasehat dari Rabb kamu.51) Kemudian akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: “Rasakanlah azab yang kekal. Sekarangkah ?.50) “Apakah kemudian. tetapi dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya.53) Dan walau tiap tiap diri yang zalim memiliki apa-apa yang di bumi tentu ia jadikan tebusan.56) Hai manusia. Apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdosa itu ?”.(10.(10. apabila sudah kejadian ?. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah.49) Katakanlah: “Tidakkah kamu lihat.57) DLA . Tiap ummat ada ajalnya. dan ketahuilah bahwa perjanjian Allah itu Lengkap tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.52) Dan mereka akan bertanya kepada mu:”Apakah betul dia?” Katakanlah: “Ya. dan obat untuk apa yang di dalan shudur.54) Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi.

ia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. DLA .Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Dengan kelebihan Allah dan dengan pengaturanNya”.(10. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok melainkan di dalam kitab yang membuktikan . melainkan kami jadi saksi atas kamu ketika kamu tertarik kepadanya.62) Orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti.(10. tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah. Dia AsSamii’ul ‘Aliim.65) Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa yang di bumi.64) Dan jangan omongan mereka itu menyusahkan mu. karena sesungguhnya Kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. (10. Sesungguhnya Allah Yang mempunyai kelebihan atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru dari selain Allah.58) Katakanlah: ”Apa kamu tidak lihat apa yang diturunkan oleh Allah untuk kamu dari rizki. dan tidak mereka berdukacita.61) Ketahuilah.(10. melainkan sekutu-sekutu.(10. sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka.(10. Maka dengan itu hendaklah mereka bergirang .(10. dan tidak terluput dari Rabb mu dari seumpama debu di bumi dan tidak di langit .63) Bagi merekalah kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat. maka kamu jadikan darinya haram dan halal?” Katakanlah: ”Adakah Allah izinkan untuk kamu atau kamu berdusta atas Allah ?’.59) Dan apakah sangkaan orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tentang hari qiyyamah?.(10.60) Dan tidak engkau ada dalam sesuatu (urusan) dan tidak engkau baca darinya dari Alquran dan tidak kamu kerjakan dari amalan. Itu dia kemenangan yang panjang.

dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti. kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu jadi ragu-ragu untuk kamu. tidaklah aku akan minta upah dari kamu.Tafsir Al Sulthan tidak mereka turut melainkan sangkaan dan tidak mereka melainkan menduga-duga.(10.(10. Apakah patut kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu tahu ?”.68) Katakanlah: ”Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tidak akan mendapat kemenangan”.(10. Tidak ada di sisi kamu dari alasan tentang ini. kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Dia Yang kaya. maka atas Allah lah aku bertawakal. Lantaran itu tetapkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu.(10.(10.71) ”Maka kalau kamu berpaling. kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka.73) DLA . lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal.(10. melainkan terserah atas Allah. dan kami tenggelamkan orangorang yang medustakan karakter ayat-ayat kami. karena aku diperintah supaya aku jadi seorang dari orangorang yang berserah diri”. lantaran kekufuran mereka.(10. Sesungguhnnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar . ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Hai kaumku. Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang diancam.66) Dia yang menjadikan bagi kamu malam.(10.72) Tetapi mereka mendustakan dia.70) Dan bacakanlah atas mereka kabar Nuh.67) Mereka berkata: ”Allah mengambil anak” Subhaana Dia. untuk kamu tinggalberdiam padanya dan siang terang. kemudian sempurnakanlah kepada ku dan jangan kamu beri tempo kepada ku”.69) Perlengkapan di dunia. tidak ada upah ku. jika adalah kedudukan ku dan peringatan ku dengan ayat-ayat Allah berat atas kamu.

(10. mereka berkata: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”.79) Maka ketika datang ahli-ahli sihir. sesungguhnya Allah akan batalkan dia.(10.81) Dan Allah melengkapkan Yang Lengkap dengan Kalimat-Nya walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa. dan supaya ada bagi mu berdua kebenaran di bumi dan tidaklah kami akan percaya kepada kamu berdua”. karena adalah mereka kaum yang berdosa. Seperti itu kami tutup atas qalbu-qalbu mereka yang meliwati batas.(10. tetapi mereka sombong.(10.(10. sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang yang berbuat kerusakan”.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami utus sesudahnya beberapa rasul kepada kaum masing-masing.(10.80) Maka ketika mereka mulai.76) Musa berkata: ”Adakah patut kamu berkata untuk Al-Haqq yang datang kepada kamu apakah ini sihir ? padahal tidaklah akan menang ahli-ahli sihir”. (10.82) Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan anak cucu dari kaumnya atas takut dari Fir’aun dan malaknya yang ia akan fitnahkan mereka.(10.74) Kemudian kami utus sesudah mereka Musa dan Harun kepada Fir’aun dan malaknya dengan karakter ayat-ayat kami. dari sisi kami.75) Maka ketika datang kepada mereka yang lengkap. Musa berkata kepada mereka: ”Mulailah apa yang kamu mau mulai”. karena sesungguhnya Fir’aun berkuasa di DLA . maka mereka datang kepada mereka dengan bukti.(10.78) Dan berkata Fir’aun: ”Datangkanlah kepada ku tiap ahli sihir yang pintar”.77) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati bapak-bapak kami. Musa berkata: ”Apa yang kamu bawa itu sihir. tetapi tidak mereka mau beriman kepada apa yang mereka dustakan karakternya dari sebelum ini.

(10. ia berkata:”Aku beriman. maka kepada-Nyalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang menyerah diri”.85) ”Dan selamatkanlah kami dengan pengaturan Mu dari kaum yang kafir”.89) Dan kami telah jadikan Bani Israel menyeberangi lautan.90) ”Apa sekarang ?. binasakanlah harta mereka dan keraskanlah atas qalbu-qalbu mereka. maka diikuti mereka oleh Fir’aun dan tentaranya.(10.83) Dan Musa berkata: ”Hai kaum ku jika kamu mengimani karakter Allah. Engkau telah beri Fir’aun dan malaknya perhiasan dan harta di kehidupan dunia.88) Dia berkata: ”Sesungguhnya telah diperkenankan seruan mu berdua. dan aku dari orang yang menyerah diri”.86) Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ”Hendaklah kamu berdua bikin bagi kaum kamu beberapa rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat dan dirikanlah sholat dan gembirakan orang yang beriman”. sesungguhnya Engkau.(10.(10.Tafsir Al Sulthan bumi.87) Dan Musa berkata: ”Rabb kami. (10.84) Lalu mereka berkata: ”Atas Allah kami bertawakal wahai Rabb kami jangan Engkau jadikan kami percobaan bagi kaum yang zhalim”. padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dahulu.(10. supaya mereka tidak percaya hingga mereka lihat azab yang pedih”.(10. Rabb kami. sesungguhnya Dia. tidak ada yang dita’ati melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel.(10. Rabb kami. Hingga ketika ia hampir tenggelam. lantaran itu hendaklah kamu berdua tetap pendirian dan jangan kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu. karena hendak menzalimi dan hendak meliwati batas.91) DLA .(10. dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan”. dan sesungguhnya dia dari orang yang meliwati batas. akibatnya untuk melupakan dari jalan-Mu.

(10. Sesungguhnya Rabb mu akan memutuskan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.97) Maka bukankah tidak ada satu negeri beriman lalu imannya itu memberi manfa’at kepadanya melainkan kaum Yunus ¿. dan Dia adakan siksaan atas orang-orang yang tidak mengerti.(10.94) Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah. tanyalah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum mu.100) DLA .(10. hingga mereka melihat azab yang pedih.(10.96) walau datang kepada mereka tiap-tiap ayat.(10.(10.95) Sesungguhnya orang-orang yang telah lengkap atas mereka kalimat Rabb mu. tidak akan beriman. karena nanti engkau jadi orang-orang yang rugi. tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami. Ketika mereka beriman. maka tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan. lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia hingga mereka jadi beriman ?.92) Dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang benar dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik.(10.99) Dan tidaklah seorang diri akan beriman melainkan dengan izin Allah.(10. Sesungguhnya telah datang kepada mu Yang Lengkap dari Rabb mu.98) Dan kalau Rabb mu menghendaki.93) Maka jika engkau di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada mu. kami angkat dari mereka azab kehinaan di kehidupan dunia. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu-ragu.(10. dan kami beri perlengkapan mereka sampai satu masa.Tafsir Al Sulthan “Maka pada hari ini kami selamatkan mu dengan badan mu untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakang mu”. tentu beriman siapa yang di bumi setiap mereka semuanya.

maka sesungghnya ia lupa atasnya.(10. maka aku tidak sembah yang kamu sembah selain dari Allah. karena tidak berguna ayat-ayat itu dan ancamanancaman itu untuk kaum yang tidak percaya”.(10.(10. dan jangan engkau ada dari orangorang yang musyrik”.(10. dan tidak aku atas kamu sebagai penjaga” .105) Dan jangan engkau seru selain dari Allah apa yang tidak bisa memberi manfa’at kepada mu dan tidak bisa memudharatkan mu. Katakan: “Tunggulah. dan orangorang yang beriman.(10.108) DLA . tetapi aku sembah Allah Yang akan mewafatkan kamu dan aku diperintah supaya aku ada dari orang yang beriman”. Dia kenakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambahamba-Nya.104) “Dan (aku diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada peraturan itu setulusnya.106) Jika Allah kenakan bahaya kepada mu. dan jika Dia mau kebaikan bagi mu.(10. jika adalah kamu di dalam syak dari peraturanku.103) Katakanlah: “Hai manusia.101) Maka bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan seperti hari orang-orang yang dari sebelum mereka ?. maka sesungguhnya engkau di waktu itu dari orang-orang yang zalim. maka sesungguhnya dia mengambil pengenalan untuk dirinya. maka tidaklah ada yang bisa menolak kelebihan-Nya.102) Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami. Maka itu jika engkau kerjakan. dari Rabb kamu.107) Katakanlah: “Hai manusia.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Perhatikanlah apa-apa yang ada di Langit dan bumi. maka siapa mengambil pengenalan.(10. dan siapa lupa. maka tidak ada yang bisa melepaskannya melainkan Dia.(10. sesungguhnya telah datang kepada kamu Yang Lengkap. dan Dia Ghafuurur Rahiim. Demikianlah wajib atas kami menyelamatkan Mu’minin. sesungguhnya aku bersama kamu dari orangorang yang menunggu”.

109) 11. 123 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(11. dan Dia sebaik-baik Yang Memutuskan.Surat Huud (Nabi Huud As) Surat ke-11.(10.Tafsir Al Sulthan Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada mu dan sabarlah hingga Allah memutuskan.0) DLA .

sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya Pengancam dan Penggembira”. Ketahuilah bahwa waktu mereka pakai pakaian mereka.5) JUZ’ 12 Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi.2) “Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabb kamu kemudian bertobat kepada-Nya. dan akan DLA . Setiap di dalam tulisan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Alif.(11.7) Dan jika kami akhirkan azab itu dari mereka kepada satu ummat tertentu. tentu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. tidak bisa dipalingkan dia dari mereka. melainkan atas Allah rizkinya dan Dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan.(11. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalangi dia?” Ketahuilah pada hari akan datang kepada mereka. Ra. kelebihan-Nya.(11.4) Ketahuilah . untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.(11. dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”.(11.(11.(11. Sesungguhnya Dia Mengetahui karakter yang dimiliki oleh shudur. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. sesungguhnya mereka palingkan shudur mereka untuk bersembunyi dari-Nya. Lam. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya. kemudian dijelaskan dari sisi Yang Hakiimin Khabiir (Bijaksana Mengabarkan).3) Kepada Allah lah tempat kembali kamu. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang menyolok”. tentu Dia akan beri kepada kamu perlengkapan yang tepat kepada satu masa yang ditentukan. Dia akan beri tiap yang mempunyai kelebihan.6) Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah ‘Arsy-Nya atas air.1) ”bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah.

(11. kami akan sempurnakan kepada mereka usaha-usaha mereka padanya dan mereka padanya tidak dirugikan.10) Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal shalih.11) Tetapi bisa jadi engkau akan hendak tinggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada mu dan sempit dadamu lantaran mereka berkata: “Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu perbendaharaan atau datang besertanya seorang malak?”. dan gugur apa-apa yang mereka ekspresikan padanya dan batal apa-apa yang mereka kerjakan. kemudian kami cabut dia daripadanya.16) DLA .(11.(11.Katakan: ”Datangkanlah 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin.13) Maka kalau mereka tidak bisa memperkenankan kamu.Tafsir Al Sulthan meliputi mereka apa yang ada mereka perolok olokkan karakternya.(11. dan serulah siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika memang kamu orang-orang yang benar” . (11. niscaya ia akan berkata: “Telah hilang kesusahan dari ku”.15) Merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan api.14) Siapa suka kepada kehidupan dunia dan perhiasannya.(11. niscaya ia putus asa kufur.(11. maka itu tidakkah kamu mau berserah diri ?. dan bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(11. ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah. sesungguhnya ia senang dan sombong.12) Atau mereka mau katakan: “Ia telah bikin dia ?”.9) Dan jika kami rasakan kepadanya jasa (ni’mat) sesudah kesusahan yang mengenai dia.8) Dan jika kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami. Sesungguhnya engkau hanya seorang pengancam dan Allah Penjaga atas tiap sesuatu. mereka itu adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(11.

25) DLA .18) Yang berpaling dari jalan Allah dan mencari dia bengkok dan mereka kepada akhirat mereka kafir.(11.(11.20) Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka.(11. Lantaran itu janganlah engkau syak padanya.(11. maka apilah tempatnya yang dijanjikan.23) Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan orang tuli.21) Tidak syak.(11.17) Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya daripada orangorang yang ada-adakan dusta atas Allah. dan dari sebelumnya ada kitab Musa sebagai Pusat Informasi dan pengaturan. akan digandakan bagi mereka azab.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang berjalan atas bukti dari Rabb nya dan diiringi dia oleh saksi dari-Nya.(11.22) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan tunduk kepada Rabb mereka. Mereka akan dibawa atas Rabb mereka. dengan orang yang melihat dan yang mendengar. Sungguh kutukan Allah atas orang yang zalim. Tidakkah kamu mau ingat ?.(11. bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sangat rugi di akhirat. sesungguhnya ialah Yang Lengkap dari Rabb mu tetapi kebanyakan manusia tidak percaya(11. dan batallah apa yang mereka telah ada-adakan. mereka padanya akan kekal. itulah mereka penghuni surga. Itulah mereka yang mengimani karakternya dan siapa yang mengkufuri karakternya dari golongan-golongan.(11. Mereka tidak kuasa mendengar dan mereka tidak bisa melihat.19) Mereka tidak bisa terlepas di bumi dan tidak ada bagi mereka pengurus selain dari Allah. sedangkan saksi-saksi akan berkata: “Ini orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka”.24) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya: ”Sesungguhnya aku ini untuk kamu sebagai pengancam yang membuktikan”. Adakah sama dua-duanya dalam perumpamaan ?.

dan kami tidak melihat yang mengikuti mu melainkan orang-orang yang rendah dari antara kami dengan tidak berpenglihatan.27) Ia berkata: ”Hai kaum ku. dan tidak aku berkata tentang orang-orang yang dihinakan oleh pemandangan kami bahwa Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka.(11.(11.29) ”Dan hai kaumku. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang pedih”. bahkan kami sangka kamu orang yang berdusta”. dan kami tidak lihat kamu punya kelebihan atas kami. lantaran itu datangkanlah kepada kami karakter apa-apa yang engkau janjikan kepada kami jika memang engkau dari orang yang benar”. dan engkau telah banyakkan perbantahan kepada kami. melainkan atas Allah. aku tidak minta harta kepada kamu tentang itu. (11.(11. dan aku tidak berkata: ”Aku ini Malak”.26) Maka berkata para malak yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak pandang mu melainkan seorang cerdas seperti kami. padahal kamu tidak suka kepadanya ?”. jika aku usir mereka ?. dan bukan aku pengusir orang-orang yang beriman: sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka. Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang di dalam diri-diri mereka. tidak ada balasanku.(11.(11. sesungguhnya aku kalau begitu adalah daripada orang-orang yang zalim”. dan aku tidak mengetahui yang ghaib”.(11. lalu digelapkan atas kamu. siapakah yang akan menolong aku dari Allah.30) ”Dan aku tidak berkata kepada kamu:”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah.28) ”Dan hai kaum ku.31) Mereka berkata: ”Hai Nuh sesungguhnya engkau telah membantah kami.Apakah kamu tidak mau ingat ?”.32) DLA . apakah bisa kami paksakan dia kepada kamu. aku melihat kamu sebagai kaum yang bodoh”. bagaimana penglihatan kamu jika adalah aku atas bukti dari Rabb ku dan Dia beri kepada ku pengaturan dari sisi-Nya.

apabila Dia mau sesatkan kamu.37) Dan ia bentuk kapal. oleh itu janganlah engkau berdukacita dengan karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan”. dan tidaklah kamu bisa terlepas”.39) Hingga apabila datang urusan kami. jika aku mau menasehati kamu. maka sesungguhnya kami akan perolokolokkan kamu sebagaimana kamu perolok-olokkan”.35) Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa: ”Tidak akan beriman melainkan siapa yang sudah beriman. dan siapa yang beriman”. Dia Rabb kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. kecuali siapa yang telah terdahulu atasnya perkataan.33) ”Dan tidak akan memberi manfa’at kepada kamu nasehatku.(11. Dan tidak beriman bersamanya melainkan sedikit. tetapi aku berlepas diri dari dosa yang kamu kerjakan”.36) “Dan bentuklah kapal itu dengan karakter mata kami dan wahyu kami. sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”. kami berkata: ”Pikulkan padanya dari tiap jenis dua dan ahli mu. Ia berkata: ”Jika kamu perolok-olokkan kami.38) ”Maka kamu akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang merendahkan dia dan akan turun atasnya azab yang menetap”.34) Atau mereka akan berkata: ”Ia telah ada-adakan dia ?”.(11. dan jangan engkau hadapkan omongan kepadaKu tentang orang-orang yang zalim itu.(11.40) DLA . dan tiap kali malak dari kaumnya melalui atasnya mereka perolok-olokkan dia.(11. dan mendidih Tannur.(11. maka ataskulah dosanya. Katakanlah: ”Jika aku ada-adakan dia. (11.(11.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Hanya Allah yang akan datangkan dia kepada kamu jika Dia kehendaki.(11.

(11. lalu dihalangi antara keduanya oleh Gelombang.44) Dan Nuh telah menyeru Rabbnya. Ia berkata: ”Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah melainkan siapa yang sudah diteliti”.Tafsir Al Sulthan Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya.45) Dia berkata: ”Hai Nuh. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi” . Dan (Kapal Nuh)berada atas bukit Juudiiy. Maka itu jangan engkau minta kepada Ku apa yang engkau tidak tahu karakternya. Dan dikatakan: ”Kebinasaanlah atas kaum yang zalim”. padahal adalah ia di dalam Ma’zil: ”Hai anakku. naiklah bersama kami.41) Dan dia mengalir dengan mereka di dalam Gelombang seperti Gunung. maka adalah ia dari orang yang ditenggelamkan. dan sesungguhnya perjanjian Mu lengkap. dan jika tidak Engkau ampunkan aku dan tidak seleksi aku. sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu.43) Dan dikatakan:”Hai bumi. ia berkata: ”Rabbi.(11.(11. Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya.46) Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Mu dari meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan karakternya. sesungguhnya anakku itu dari ahliku. dan surutlah air dan bereslah urusan. sesungguhnya dia beramal tidak shaleh. sesungguhnya Aku memberi nasehat kepada mu supaya engkau tidak jadi dari orang-orang yang bodoh”. dan jangan engkau ada bersama orang-orang yang kafir”. dan Nuh memanggil anaknya. dan ummat-ummat yang kami akan beri DLA .(11. dan Engkau sebaik-baik Pemutus” . (11.(11.42) Ia berkata: ”Aku akan pergi berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air”.(11.47) Dikatakan: ”Hai Nuh. sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”. turunlah dengan sejahtera dari kami dan perlindungan atasmu dan atas ummat-ummat dari orang yang bersama mu. telanlah airmu dan hai langit berhentilah”.

tidak engkau dan kaum mu mengetahuinya dari sebelum ini. dan jangan kamu berpaling dalam keadaan berdosa”.54) ”Dari selain Dia. aku tidak minta kepada kamu balasan untuk itu. kemudian bertobatlah kepada-Nya. kemudian jangan kamu beri tempo kepada ku”.(11. dan saksikanlah oleh kamu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan”. tentu Dia kirim langit atas kamu dengan lebat. Maka sabarlah. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku jadikan Allah saksi.(11.48) Itulah sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. tidak ada dari makhluk berjalan melainkan Dia yang DLA .Tafsir Al Sulthan perlengkapan kepada mereka. tidak ada balsan ku melainkan atas Yang Menyusun aku. melainkan sebagian dari yang kami ta’ati telah kenakan kepada mu gangguan”.52) Mereka berkata: ”Hai Hud.55) ”Sesungguhnya aku bertawakal atas Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(11. sesungguhnya akibat (baik) untuk orang yang berbakti.50) ”Hai kaum ku.(11. sembahlah Allah.(11. dan Dia tambah bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu. tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati melainkan Dia.(11. ia berkata: ”Hai kaum ku .49) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud.53) ”Tidak kami berkata. dari perkataaan mu dan kami tidak akan percaya kepada mu”. Tidak lain melainkan kamu ini orang yang suka mengada-ngadakan”.51) ”Dan hai kaum ku mintalah ampun kepada Rabb kamu. lantaran itu cobalah kamu sekalian jalankan tipu daya kamu kepada ku.(11. engkau tidak datang kepada kami dengan bukti dan kami tidak akan tinggalkan yang dita’ati-yang dita’ati kami. kemudian akan mengenai mereka dari kami azab yang pedih”.(11. apakah kamu tidak mengerti”.

maka mintalah ampun kepadaNya. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. sesungguhnya kebinasaanlah bagi ’Aad kaum Hud.58) Dan itulah ’Aad mereka mengingkari karakter ayat-ayat Rabb mereka. kami selamatkan Hud dan orangorang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. sesungguhnya Rabb ku Qoriibun Mujiib”. sembahlah Allah. (11. maka siapakah yang bisa menolong DLA .Tafsir Al Sulthan menguasainya.(11. sesungguhnya adalah engkau sebelum ini di antara kami orang yang diharap. kabarkanlah kepada ku bagaimana jika aku ini benar atas bukti dari Rabb ku. dan mereka durhaka kepada rasul-rasul-Nya serta mereka turut perintah tiap pemaksa enggan menerima kebenaran. ketahuilah sesungguhnya ’Aad kufur kepada Rabb mereka.62) Ia berkata: ”Hai kaumku. sesungguhnya Rabb ku atas jalan yang lurus.61) Mereka berkata: ”Hai Shalih.56) ”Maka kalau kamu berpaling. dan Dia beri kepada ku dari-Nya pengaturan. Dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang engkau seru kami kepadanya”.(11. kemudian bertobatlah kepada-Nya.59) Dan diikuti mereka di dunia ini dan hari qiyamah dengan satu kutukan. apakah patut engkau larang kami sembah apa yang disembah oleh bapakbapak kami ?.(11.60) Dan Tsamud saudara mereka shalih. dan Dia jadikan kamu ramai padanya. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku karakternya. Dia Yang menghendaki kamu dari Bumi. ia berkata: ”Hai kaum ku. (11. dan Rabb ku akan gantikan satu kaum yang lain dari kamu dan kamu tidak bisa membahayakan Dia sedikitpun sesungguhnya Rabb ku atas tiap sesuatu menjaga”.(11. (11.57) Dan ketika datang azab kami.

72) DLA .(11.(11. Ketahuilah sesungguhnya Tsamud kufur kepada Rabb mereka. Mereka berkata: ”Jangan takut. ia jawab: ”Salam”. lalu tertawa.Tafsir Al Sulthan aku dari Allah jika aku durhaka kepada-Nya.68) Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahimn dengan kabar gembira sambil mereka berkata: ”Salam”.67) Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya.(11. dan jangan kamu sentuh dia dengan gangguan.65) Maka ketika datang azab kami. sesungguhnya Rabb mu.66) Dan telah mengenai orang-orang yang zalim itu dentuman keras. sesungguhnya kami diutus kepada kaum Luth”. sebab nanti mengenai kamu satu azab yang dekat”. Dia Qowiyyul ’Aziiz. kami selamatkan shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya.69) Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya.(11.71) Ia berkata: ”Ya wailata. tetap kamu tidak menambah bagi ku selain dari merugikan”. lantaran itu biarkanlah dia makan di bumi Allah.70) Dan isterinya berdiri. padahal aku sudah tua. apakah aku ini bisa beranak.(11.(11. ini unta Allah sebagai ayat untuk kamu. maka menjadilah mereka binasa di dalam kampungkampung mereka.64) Tetapi mereka sembelih dia.(11. Ya’qub. sesungguhnya ini satu hal yang ajaib”. dan ini suamiku sudah tua ?. ia heran kepada mereka dan ia merasa takut dari mereka. maka tidak lama ia bawa anak sapi yang dipanggang.(11. Lantas kami kabarkan kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq.(11.(11.63) ”Dan hai kaum ku. dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu. sesungguhnya kebinasaan untuk Tsamud. lalu ia berkata: “Bersenangsenanglah kamu di kampung kamu tiga hari. itu perjanjian yang tidak bisa didustakan”.

(11.(11. sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu ialah shubuh. atau aku bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat”.79) Ia berkata: ”Alangkah baiknya.73) Maka ketika hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira. kecuali isteri mu.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah ?.74) Sesungguhnya Ibrahim sungguh Penyantun. mereka tidak bisa sampai kepada mu.75) ”Hai Ibrahim.81) DLA . bukankah waktu shubuh sudah dekat ?. ia membantah kami dalam kaum Luth. berpalinglah dari ini.(11.(11. maka takutlah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku terhadap tamu-tamu ku. ia berkata: ”Hai kaum ku. tidakkah ada di antara kamu ini seorang laki-laki yang cerdik ?”. kalau ada bagi ku kekuatan. sambil ia berkata: ”Ini satu hari yang payah”. ia merasa tidak senang dengan mereka dan sempit dadanya lantaran mereka. (11. karena akan mengenai dia apa yang akan mengenai mereka.77) Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya. Pengaturan Allah dan Perlindungan-Nya atas kamu hai ahli rumah ini sesungguhnya Dia Hamiidun Majiid”. lantaran itu pergilah bersama ahli mu. itu dia anak-anak perempuan ku.(11. pada waktu malam. karena sesungguhnya telah datang perintah Rabb mu.80) Mereka berkata: ”Hai Luth. tetapi jangan seorang pun dari kamu melihat ke belakang.78) Mereka jawab: ”Sesungguhnya engkau telah ketahui (bahwa) kami tidak ada kemauan kepada anak-anak perempuanmu. dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mau”.76) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth. dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak bisa ditolak. sedangkan mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan. mereka lebih bersih bagi kamu. Penyedih dan suka kembali.(11.(11.(11. sesungguhnya kami ini utusanutusan Rabb mu.

84) ”Dan hai kaum ku.(11.88) ”Dan hai kaum ku. padahal tidaklah kaum Luth itu jauh dari kamu”.(11. dan jangan kamu kurangkan dari manusia kehendak-kehendak mereka.87) Ia berkata: ”Hai ku. karena tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.(11. selama aku kuasa. sembahlah Allah. saudara mereka Syu’aib. Dan aku tidak mau melainkan kebaikan.(11.82) Yang ditandakan di sisi Rabb mu. ia berkata:”Hai kaum ku.85) ”Ketinggalan (rizki dari) Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman dan tidak aku penjaga atas kamu”.(11. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. kabarkanlah kepada ku bagaimanakah jika benar aku atas bukti dari Rabb ku.(11. atasnya aku bertawakal dan kepadaNya aku akan kembali”.86) Mereka berkata: ”Hai Syu’aib. atau kaum Shalih.(11. dan jangan kamu berjalan di bumi dengan mengadakan kerusakan”. dan tidak ada taufiq-ku melainkan dengan karakter Allah. sesungguhnya aku lihat kamu ada dalam kesenangan dan aku takut atas kamu azab hari terkepung. dan Dia berikan kepada ku satu pemberian yang baik. dan kami hujani atasnya batu dari tanah liat yang beriring. apakah Sholat-mu menyuruh mu supaya kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau supaya (jangan) kami belanjakan harta harta kami sebagaimana kami suka?. dan ia itu tidak jauh dari orang yang zalim.Tafsir Al Sulthan Maka ketika datang azab kami.83) Dan kepada Madyan. Sesungguhnya engkaulah orang yang Penyantun penunjuk jalan”. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan. janganlah permusuhan kamu kepada ku menyebabkan kamu dikenakan seperti apa yang telah mengenai kaum Nuh atau kaum Hud. kami jadikan yang sebelah atasnya ke sebelah bawah.89) DLA .(11.

(11.Tafsir Al Sulthan ”Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu.(11. (11. kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami. sesungguhnya Rabb ku Rahiimun Waduud”. sesungguhnya aku beramal. kemudian bertobatlah kepada-Nya. padahal jelek tempat yang didatangi. sesungguhnya Rabb ku Meliput apa yang kamu kerjakan”.(11.(11. karena engkau bukan berkarakter penakluk atas kami”. beramallah secara kamu. lalu Dia akan masukkan mereka ke dalam api. dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lemah di antara kami.96) Kepada Fir’aun dan malaknya. dan dentuman keras mengenai orang-orang yang zalim itu. lantaran itu menjadilah mereka binasa di kampungkampung mereka.94) Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya.(11.(11.(11. dan kamu buang Dia di belakang punggung kamu. tunggulah.97) Ia akan mengetuai kaumnya pada hari qiyaamah. Ketahuilah satu kebinasaan untuk Madyan seperti binasanya Tsamud.91) Ia berkata: ”Hai kaum ku apakah kaum ku lebih berat untuk kamu dari Allah ?. kamu akan mengetahui siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta.95) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami dan alasan yang membuktikan.(11.92) ”Dan hai kaum ku.98) Dan diiringi mereka oleh kutukan di dunia dan pada hari qiyaamah sangat jelek iringan yang mengiringi itu. tentu kami rajam mu.(11.90) Mereka berkata:”Hai Syu’aib. kami tidak faham . tetapi mereka turut perintah Fir’aun padahal tidaklah urusan Fir’aun itu yang benar.93) Dan ketika datang azab kami. dan kalau tidak karena kaum mu.99) DLA . sesungguhnya aku menunggu bersama kamu”.

ketika datang urusan Rabb mu. mereka tidak sembah melainkan seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dari sebelum ini. darinya ada yang masih ada dan ada yang sudah binasa. tidak bisa berbicara seorang diri melainkan dengan izin-Nya. (11.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang yang takut azab akhirat.104) Pada hari ia akan datang. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.108) Lantaran itu jangan engkau ada dalam keraguan dari apa yang mereka sembah. dan DLA .(11. (11. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu sebagai satu pemberian yang tidak putus. Maka tidak berguna sedikit pun kepada mereka yang dipatuhi-yang dipatuhi mereka yang mereka seru dari selain Allah.105) Maka adapun orang yang celaka. mereka kekal padanya selama ada langit dan bumi.106) Mereka kekal padanya selama ada Langit dan Bumi. padahal mereka itu zalim. sesungguhnya Rabb mu berkuasa membuat apa yang Dia kehendaki. sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras.107) Dan adapun orang-orang yang berbahagia. Maka dari antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. (11. (11.(11.100) Dan tidak kami menganiaya mereka. bagi mereka padanya teriakan dan jeritan.103) Dan kami tidak akhirkan dia. melainkan untuk satu masa yang tertentu. maka dalam api. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu. maka di dalam surga. dan tidak menambah bagi mereka melainkan kebinasaan. apabila Dia mengazab negerinegeri.(11. (11.(11. Itu hari yang dikumpulkan padanya manusia.Tafsir Al Sulthan Itulah sebagian dari kabar penduduk negeri yang kami ceritakan dia atas mu.dan itu hari yang disaksikan.101) Dan seperti itu azab Rabb mu.

(11. padahal tidak ada bagi kamu penolong selain dari Allah kemudian kamu tidak akan ditolong.112) Dan jangan kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim. dan sesungguhnya mereka di dalam syak yang meragukan darinya.115) Maka tidakkah ada orang-orang yang baik dari qurun-qurun yang dari sebelum kamu yang bisa melarang dari pada kerusakan di bumi . sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kesetiaan.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan. karena adalah mereka orang-orang yang berdosa.(11.(11. dan jangan kamu meliwati batas. telah diperselisihkan padanya.111) Lantaran itu berlaku luruslah. sesungguhnya ketepatan-ketepatan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. dan orang yang zalim itu menurut apa-apa kesenangan yang mereka telah biasa mendapatnya. karena sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Rabb mu. (11.113) Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan disebagian dari malam. sebagaimana engkau diperintah.(11.(11.(11.110) Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Rabb mu amalan mereka.114) Dan sabarlah. padahal penduduknya berbuat kebaikan.109) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab itu. karena sesungguhnya Dia melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. lantaran nanti akan mengenai kamu api. dan orang yang bertobat bersama mu. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. tentu sudah diberi keputusan antara mereka. tetapi sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka.(11.(11.116) Dan tidak sekali-kali Rabb mu membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman.117) DLA .

Tafsir Al Sulthan Dan jika dikehendaki oleh Rabb mu.121) ”Dan tunggulah sesungguhnya kami menunggu”. (11. dan telah datang kepada mu di dalam ini Yang Lengkap dan Nasehat dan Peringatan untuk Mu’minin. Dan telah sempurna kalimat Rabb mu :”Aku akan penuhkan jahannam dari jinn dan manusia semuanya”.119) Dan setiap kami ceritakan kepada mu sebagian dari kabarkabar beberapa rasul yaitu dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(11.(11. dan kepada-Nya dikembalikan urusan setiapnya. sesungguhnya kami bekerja”.120) Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak percaya: “Bekerjalah menurut cara kamu.118) Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabb mu. dan lantaran itu Dia ciptakan mereka. tentu Dia jadikan manusia satu ummat.(11.122) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi.(11.(11. maka sembahlah Dia dan bertawakallah atas-Nya.123) DLA . dan tidak Rabb berkarakter lalai dari apa yang kamu kerjakan. tetapi tetap mereka berselisihan.

(12. satu bacaan.3) Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya: “Hai bapakku.(12.5) “Dan seperti itu Rabb mu akan memilihmu dan Dia akan ajarkan kepada mu sebagian dari takwil kabar-kabar dan Dia akan sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas mu. aku lihat mereka kepadaku mereka bersujud”. padahal kita ramai. DLA .4) Ia berkata:”Hai anakku. Lam.6) Sesungguhnya ada di dalam Yusuf dan saudaranya beberapa ayat bagi orang yang bertanya. sesungguhnya Rabb mu ‘Aliimun Hakiim”.Surat Yusuf (Nabi Yusuf As) Surat ke-12.2) Kami kisahkan atas mu setepat-tepat kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada mu ini. 111 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(12.(12.(12. padahal sesungguhnya adalah engkau dari sebelum ini sungguh dari orang yang lalai.0) Alif. nanti mereka menipu daya kepadamu satu tipu daya. Ibrahim dan Ishaq. sebagaimana Dia telah sempurnakan dia atas dua ibu bapak mu dari sebelum ini.(12. jangan engkau ceritakan penglihatan mu atas saudara mu. sesungguhnya setan bagi manusia satu musuh yang nyata”. itulah ayat-ayat Tulisan yang nyata.(12. Ra. sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan. dan atas keluarga Ya’qub.(12.7) Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kita dari kita.Tafsir Al Sulthan 12.1) Sesungguhnya kami turunkan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti.

(12. dan tidak DLA .11) “Kirimkanlah dia besok bersama kami.(12. mengapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf.(12. hal kamu membawa dia. supaya diambil dia oleh sebagian daripada orang-orang melintas jika mau kamu kerjakan. maka dimakan dia oleh serigala. dan nanti dari sesudahnya kamu jadi kaum yang shalih”.16) Mereka berkata: “Hai bapak kami. tetapi buanglah dia ke dalam sumur. dan mereka berembuk akan memasukkan dia ke dalam sumur. bahwa dia akan dimakan oleh serigala.13) Mereka berkata:”Jika dia dimakan oleh serigala. (12. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga”.(12. Dan kami wahyukan kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan kabarkan kepada mereka tentang urusan ini. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. dan mereka tidak sadar”.(12. sesungguhnya kami. karena aku takut.10) Mereka berkata: ”Hai bapak kami.15) Dan mereka datang kepada bapak mereka pada waktu sore sambil menangis. padahal sesungguhnya kami ikhlas kepadanya”. sedangkan kamu lalai daripadanya”.12) Ia berkata: “Sesungguhnya mendukacitakan aku. agar teruntuk kamu saja wajah bapak kamu. dan kami tinggalkan Yusuf di sisi perlengkapan kami.8) “Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu bumi. ia bisa makan-makan dan bermain-main. kalau begitu adalah orang-orang yang rugi”.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya bapak kita sungguh di dalam kelupaan yang nyata”. padahal kami banyak.(12.(12.9) Berkata seorang dari mereka: “Jangan kamu bunuh Yusuf.14) Maka ketika ia pergi dengan membawa dia.(12.

23) Dan sesungguhnya perempuan itu telah maukan dia.(12. Ia berkata: “Ooh kabar gembira.17) Dan mereka kenakan di bajunya darah dusta. sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim”. mudah-mudahan ia memberi manfa’at kepada kita atau kita jadikan dia anak”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ia berkata: “Bahkan diri-diri kamu memudahkan kamu satu perkara. lalu perempuan itu menutup pintu-pintu dan berkata: “Datanglah kepada ku” Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah.20) Dan berkata yang membelinya dari Mesir kepada perempuannya:”Bedakan kedudukannya. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(12.(12. Seperti itu kami mau palingkan daripadanya DLA . dan Allah Berkuasa atas urusan-Nya. dan karena kami hendak ajarkan dia takwil kabar-kabar. Sesungguhnya dia Rabb ku telah baguskan kedudukan ku.(12. dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan. lalu ia ulurkan timbanya.22) Dan perempuan yang dia di dalam rumahnya maukan dirinya. Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi.19) Lalu mereka jual dia dengan harga yang murah. (12. ini seorang anak laki-laki”. lalu mereka kirim pencari air mereka.(12.(12. sekiranya tidak ia lihat undang-undang Rabbnya. kami beri dia kebijakan dan ilmu.18) Dan datang orang-orang musafir. dan ia maukan perempuan itu.Tafsir Al Sulthan engkau berkarakter percaya kepada kami walau kami benar” . Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. karena adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya.21) Dan ketika ia sampai kepada umurnya. maka kesabaran yang baik dan Allah Yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”. yaitu beberapa dirham yang dihitung.

dan seorang pemutus dari keluarga memutuskan:”Jika bajunya koyak di depan. berpalinglah dari ini.27) Maka ketika ia lihat bajunya koyak dari belakang. sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlash .24) Dan dua-duanya berlomba-lomba ke pintu.29) Dan berkata perempuan-perempuan di kota:”Perempuan Penakluk maukan hambanya. mintalah ampun bagi dosa mu.(12. maka berdustalah perempuan itu dan adalah ia daripada orang-orang yang benar”.(12.(12. sesungguhnya tipu daya kamu panjang”.(12. sesungguhnya kami lihat dia dalam kesesatan yang nyata”.31) DLA .(12.Tafsir Al Sulthan kejahatan dan kekotoran. maka benarlah perempuan itu. (dan mereka)meng-akbarkan dia. sesungguhnya cinta kepadanya telah mesra di dirinya.30) Maka ketika ia dengar ejekan mereka. lalu ia berkata:”Keluarlah di hadapan mereka”. dan ia koyakkan bajunya dari belakang.(12.28) “Hai Yusuf.(12. ia panggil mereka dan ia sediakan bagi mereka tempat duduk dan ia berikan kepada tiap seorang dari mereka satu pisau. tidak ini melainkan seorang Malak yang berbeda”.(12. dan mereka potong tangan-tangan mereka. karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah”. lalu dua-duanya bertemu suaminya di depan pintu. ini bukan seorang yang cerdas. dan adalah ia daripada orang-orang yang berdusta”. dan mereka katakan: “Hasyaa untuk Allah. Maka ketika mereka lihat dia .26) “Dan jika adalah bajunya koyak dari belakang.25) Ia berkata: “Dia yang maukan aku”. Perempuan itu berkata: “Bukankah tidak ada balasan bagi orang yang mau kejahatan kepada ahlimu melainkan dipenjara dia atau diazab yang pedih”. ia berkata: “Sesungguhnya ini sebagian dari pada tipu daya kamu.

niscaya ia akan dipenjara. yang dimakan burung sebagiannya”. penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya.(12. niscaya aku condong kepada mereka. Itu sebagian dari apa yang diajarkan kepada ku oleh Rabb ku. melainkan aku bisa kabarkan kepada kamu berdua takwilnya sebelum ia datang kepada kamu. karena mereka orang-orang yang kufur kepada karakter akhirat”.32) Ia berkata: “Rabbi. sesungguhnya kami lihat mu dari orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(12. Itu sebagaian dari kelebihan Allah atas kami dan DLA . lalu Dia palingkan daripadanya tipu daya mereka. Berkata seorang dari yang dua itu:”Sesungguhnya aku telah bermimpi memerah anggur”.37) “Dan aku mengikuti ajaran bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub. dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh”.(12. sesungguhnya aku telah maukan dia.33) Maka Allah perkenankan baginya.(12. dan sesungguhnya jika ia tidak mau kerjakan apa yang aku perintah. dan jika Engkau tidak palingkan daripadaku tipu daya mereka. dan akan jadilah ia daripada orang-orang yang hina” . (12.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Ini dia orang yang kamu cela kepada ku tentang dia. dan berkata yang seorang lain: “Aku telah bermimpi menjunjung roti atas kepalaku. tidak boleh sekali-kali menyekutukan karakter Allah dari sesuatu. sesudah mereka melihat ayatayat itu.34) Kemudian terbit bagi mereka. karena sesungguhnya Dia AsSamii’ul ‘Aliim.(12. yaitu mereka penjarakan dia sampai satu masa. “Kabarkanlah kepada kami takwilnya. sesungguhnya aku telah tinggalkan ajaran kaum yang tidak mengimani karakter Allah.36) Ia berkata: “Tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepada kamu. tetapi ia menolak.35) Dan masuk ke penjara bersama dia dua anak muda.

berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini. Tidak Allah turunkan karakternya dari Alasan (Sulthan).40) “Hai dua sahabat penjara ku. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah.45) ”Hai Yusuf orang yang benar. apakah arbab yang terpisah-pisah itu lebih baik atau Allah Al-Waahidul Qohhaar ?”.43) Mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau.(12. (12.41) Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya. dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi”.Tafsir Al Sulthan atas manusia. padahal ia ingat sesudah satu masa: ”Aku akan kabarkan kepada kamu karakter takwilnya.44) Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu. maka ia akan disalib.(12. (12.(12. Dia perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia. dan (aku mimpi) tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. maka ia akan memberi minum kepada Majikannya arak. bahwa ia akan selamatkan dia: ”Sebutlah aku di sisi Majikan mu”.(12. lalu dimakan oleh burung dari kepalanya. jika memang kamu bisa artikan mimpi”.42) Dan berkata Raja:”Sesungguhnya aku mimpi (melihat) tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi kurus. maka utuslah aku”. Telah diputus urusan yang kamu tanyakan kepada ku”. fatwakanlah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh DLA . maka itu tinggallah Yusuf beberapa tahun di dalam penjara. Itu peraturan yang resmi berdiri tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. tetapi dilupakan dia oleh setan untuk menyebut kepada Majikannya. Dan adapun yang seorang lagi.39) “Kamu tidak sembah selain dari-Nya melainkan nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”.(12. Hai para malak.38) “Hai dua sahabat penjara ku.(12. adapaun seorang dari kamu.

sesungguhnya diri menyuruh kepada kejelekan.(12. sesungguhnya Rabb ku sangat mengetahui karakter tipu daya mereka”. Maka ketika utusan itu datang kepadanya ia berkata: ”Kembalilah kepada Majikan mu. (12. maka apa yang kamu panen. melainkan apa-apa yang diteliti Rabb ku .53) DLA . supaya aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka tahu”.(12. dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. (12. Mereka jawab: ”Kami berlindung kepada Allah.52) JUZ’ ke-13 “Dan tidak aku memerdekakan diriku.46) Ia berkata: ”Kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh. hendaklah kamu tinggalkan dia pada tangkainya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan”. dan padanyalah mereka akan memerah”.47) ”Kemudian akan datang sesudah itu tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya.48) ”Kemudian akan datang sesudah itu satu tahun yang padanya dihujani manusia.Tafsir Al Sulthan sapi yang kurus. lalu tanyakan kepadanya bagaimana keadaan perempuan perempuan yang memotong tangan-tangan mereka. dan sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar”. melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”.(12. dan bahwa Allah tidak memberi pengenalan kepada orang-orang yang khianat”.(12.50) Ia berkata:”Bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu maukan Yusuf?”.(12. aku yang maukan dia. sesungguhnya Rabb ku Ghafuurur-Rahiim”. kami tidak mengetahui kejahatan atasnya”.49) Dan berkata Raja: ”Bawalah dia kepada ku”.(12. Berkata Perempuan Penakluk: ”Sekarang telah terungkap Yang Lengkap.51) “Itu untuk ia ketahui bahwa aku tidak khianat kepadanya di waktu ia tidak ada .

Tidak kamu lihat.(12.54) Ia berkata: ”Jadikanlah aku atas khasanah bumi. lalu mereka masuk padanya. tidaklah kamu akan dapat sukatan daripada ku.60) Mereka berkata: ”Nanti kami sungguh-sungguh minta dia kepada bapaknya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”. supayaa mereka mengenalnya.62) Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka. tetapi mereka tidak kenal dia.61) Dan ia berkata kepada pemuda-pemudanya: “Masukkanlah pembayaran mereka itu di dalam barang-barang mereka. mereka berkata: ”Hai bapak kami. apabila mereka sampai kepada ahli mereka. maka ia kenal kepada mereka. lantaran DLA . ia berkata: ”Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang terjaga aman”. dan adalah mereka orang yang berbakti.58) Dan ketika ia sediakan kepada mereka bekalan mereka. (12. Kami kenakan pengaturan kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak sia-siakan orang-orang yang berbuat kesetiaan. mudah-mudahan mereka kembali. aku akan jadikan dia orang rapat kepada diri ku”. (12.(12. sesungguhnya aku Hafiizhun ’Aliim”.57) Dan datanglah saudara-saudara Yusuf.59) ”Maka sekiranya kamu tidak bawa dia kepada ku.(12.56) Dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik.(12. ia berkata: ”Nanti bawalah kepada ku saudara kamu dari bapak kamu. untuk orangorang yang beriman. ia boleh bertempat di mana ia suka.55) Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. dilarang sukatan untuk kita. Maka ketika ia berkata-kata dengannya.(12. (12.Tafsir Al Sulthan Dan berkata raja: ”Datangkan dia kepada ku.(12. dan janganlah kamu dekat kepada ku”. bahwa aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik orang yang menerima tamu”.

tetapi Allah sebaik-baik Penjaga. yang demikian itu sukatan yang mudah”.64) Dan ketika mereka buka perlengkapan mereka. dan kepada-Nya hendaknya orang-orang mu’min bertawakal. melainkan kalau kamu dikepung”.67) Dan ketika mereka masuk sebagaimana yang bapak mereka perintahkan mereka.(12.(12. tetapi aku tidak bisa melepaskan dari kamu sesuatu dari Allah dari sesuatu. mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka.(12. dan sesungguhnya ia mempunyai ilmu. atas-Nya aku bertawakal. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.63) Ia berkata: ”Bukankah aku tidak percaya kepada kamu tentang dia. melainkan satu kemauan pada diri Ya’qub yang Dia sempurnakan. melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dulu itu. jangan kamu masuk dari satu pintu. karena kami telah ajarkan dia.65) Ia berkata: ”Aku tidak akan kirim dia bersama kamu. Maka ketika mereka berikan kepadanya perjanjian mereka ia berkata: ”Allah sebagai saksi atas apa yang kita katakan”. ia peluk saudaranya. Mereka berkata: ”Hai bapak kami. (12. sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian dari Allah bahwa kamu akan bawa kembali dia. dan masuklah dari beberapa pintu.(12.(12.68) Dan ketika mereka masuk kepada Yusuf. dan kami akan bawakan ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta tambah skukatan satu unta. sambil berkata: ”Sesungguhnya aku ini saudara mu. apakah yang kita maukan. Ini pembayaran kita dikembalikan kepada kita. nanti kami bisa dapat sukatan.Tafsir Al Sulthan itu. kirimkanlah bersama kami saudara kami. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah.66) Dan ia berkata: ”Hai anak-anak ku. dan sesungguhnya kami akan jaga dia”. tidak bisa ia berlepaskan diri mereka sesuatu dari Allah. dan Dia Ar Hamur Raahimiin. lantaran DLA .

tetapi Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya.(12.75) Lalu mulailah ia periksa tempat-tempat barang mereka sebelum tempat barang saudaranya.Tafsir Al Sulthan itu jangan engkau berdukacita. kecuali jika dikehendaki Allah.(12.69) Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka. Seperti itu tipu daya kami untuk Yusuf. dan barangsiapa bisa didapatkan dia.76) Mereka berkata: ”Jika ia pencuri.71) Mereka jawab: ”Kami kehilangan piala raja. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. tidak ia dapat mengambil adiknya di dalam Peraturan Raja. dan aku yang jadi tanggungannya”. Seperti itu kami balas orang-orang yang zalim”.(12. sesungguhnya kamu itu pencuri”. kemudian ia mengeluarkannya dari tempat barang saudaranya.72) Mereka berkata: ”Demi Allah.73) Mereka berkata: ”Maka apa balasannya jika betul kamu pendusta?”. satu pikulan unta.70) Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka: ”Apakah yang kamu kehilangan ?”. maka dialah balasannya”.77) DLA . kemudian menyeru seorang penyeru: ”Hai kafilah.(12. maka sesungguhnya saudaranya pencuri dari sebelum ini”. tetapi tiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih mengetahui. sesungguhnya kamu mengetahui tidak kami datang untuk membuat kerusakan di bumi dan bukanlah kami pencuri”. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang kamu terangkan”.(12. atas apa yang mereka telah kerjakan”.(12. barangsiapa didapati pada kendaraannya.(12.(12.(12.74) Mereka jawab: ”Balasannya. dan tidak ia nyatakan dia kepada mereka sambil berkata: ”Kamu sejahat-jahat derajat. ia taruh piala itu dalam kendaraan saudaranya.

(12. tetapi ia sembunyikan.83) Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai dukacitaku atas Yusuf”. sesungguhnya anakmu telah mencuri. hingga pucatlah kedua matanya lantaran dukacita.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Penakluk. sesungguhnya Dia Al’Aliimul Hakiim. Berkata yang menonjol dari mereka: ”Tidakkah kamu ketahui. Lantaran itu aku tidak mau tinggalkan negeri ini sehingga bapakku izinkan kepada ku atau Allah putuskan bagiku.82) Ia berkata: ”Bahkan nafsu-nafsu kamu telah memudahkan bagi kamu satu urusan.mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka semua. dan kami tidak saksikan melainkan apa yang kami ketahui.(12. maka kesabaran yang baik. mereka asingkan diri dengan berbisik-bisik. sesungguhnya ia ada mempunyai seorang bapak yang tua menyolok. sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.(12.79) Maka ketika mereka telah putus asa daripadanya.81) ”Dan tanyalah kepada negeri yang kami ada padanya dan kafilah-kafilah yang kami jumpa dalam negeri itu.(12. dan dulu kamu telah teledor kepada Yusuf.78) Ia berkata: ”Kami berlindung kepada Allah dari menahan kecuali orang yang kami dapati padanya barang kami.(12. (12. bahwa bapak kita telah mengambil perjanjian dari kamu atas nama Allah. sesungguhnya kalau begitu adalah kami orang-orang yang zalim”. lantaran itu ambillah seorang dari kami sebagai gantinya.84) DLA . dan kami tidak bisa jaga barang yang ghaib”.80) ”Kembalilah kepada bapak kamu dan katakan: ”Hai bapak kami. sesungguhnya kami lihat engkau daripada orang-orang yang berbuat kebaikan”. karena Dia sebaik-baik pemutus”.(12.

sesungguhnya siapa berbakti dan sabar.87) Maka ketika mereka masuk padanya. sesungguhnya Allah telah muliakan mu atas kami.88) Ia bertanya: ”Apakah kamu ingat apa yang kamu telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya. hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari orang-orang yang binasa”. selamanya engkau ingat Yusuf. (12. ketika kamu bodoh ?”. maka campakkan atas wajah bapakku.85) Ia berkata: ”Hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah. karena sesungguhnya tidak putus asa dari rauhi Allah melainkan kaum yang kafir”.(12.93) DLA .91) Ia berkata:”Tidak mengapa bagi kamu pada hari ini.(12. dan bawalah kepadaku ahli kamu semuanya”. telah mengenai kami kesusahan.(12. Ia berkata: ”Aku Yusuf dan ini saudara ku. sesungguhnya Allah membalas orng-orang yang bersedekah”.(12. (12. mereka berkata: ”Hai Penakluk. tetapi janganlah kamu putus asa dari rauhi Allah. dan kami datang dengan barang yang tidak berharga. (12. dan Dia Ar Hamur raahimiin. sesungguhnya adalah kami orangorang yang salah”. Lantaran itu sempurnakanlah sukatan dan bersedekahlah kepada kami.86) ”Hai anak-anakku. maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kesetiaan”.92) ”Pergilah dengan baju ku ini. dan aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui”. pergilah dan carilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya.(12. sesungguhnya Allah telah mengarunia kepada kami.89) Mereka berkata: ”Apakah engkau Yusuf ?”.(12. nanti ia akan datang dengan melihat.90) Mereka berkata: ”Demi Allah. mudahmudahan Allah ampunkan kamu.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Demi Allah.

97) Ia berkata:”Nanti aku mintakan ampun bagi kamu dari Rabbku.(12. sesungguhnya Dia Al-’Aliimul Hakiim” . dan sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada ku.94) Mereka berkata: ”Demi Allah.(12.99) Dan ia dudukkan ibu bapaknya atas tembok. Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui ?”. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiiim”. sesungguhnya Rabb ku Berlaku Sensitif untuk apa yang Dia kehendaki.95) Maka ketika datang pembawa berita gembira itu. Sungguh Rabb ku telah jadikan lengkap. berkata bapak mereka: ”Sesungguhnya aku dapat angin Yusuf.101) DLA .(12. jika dikehendaki oleh Allah dengan aman”. terimalah aku sebagai Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (di masa yang akan datang). ia hampiri kedua ibubapaknya dan ia berkata: ”Masuklah kamu ke negeri Mesir. karena sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah”. dan Dia datangkan kamu dari desa dari setelah setan mengganggu antara ku dan antara saudara-saudara ku.(12.100) ”Rabbi. ia lemparkan dia atas wajahnya.(12. lalu mereka tunduk sujud kepadanya dan ia berkata: ”Hai bapakku. mintakanlah ampun bagi kami tentang dosa-dosa kami. dan Engkau telah ajar kepadaku takwil kabar Penyusunan Langit dan bumi.96) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. maka kembalilah ia melihat.(12.(12. Engkau Penjaga ku di dunia dan di akhirat. jika tidak engkau anggap aku gila” .(12. sesungguhnya engkau di dalam kelupaan mu yang lama.98) Maka ketika mereka masuk atas Yusuf.Tafsir Al Sulthan Dan ketika keluar kafilah itu. ketika Dia keluarkan aku dari penjara. ini takwil penglihatan dari sebelum ini. sesungguhnya Engkau telah beri kepada ku sebagian dari kerajaan.

102) Dan kebanyakan manusia walau engkau ingin. tidak beriman. padahal mereka mengatur tipu daya .(12. lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki.104) Dan berapa banyak ayat di Langit dan bumi yang mereka lalui. Apakah tidak mau mereka berjalan di bumi.107) Katakanlah: “Ini jalan ku yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku menyeru kepada Allah atas keterangan.110) DLA . ketika mereka rembuk urusan mereka. (12.(12.106) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan penutup dari azab Allah kepada mereka atau datang sa’at kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar ?. (12.108) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka. padahal engkau tidak ada di sisi mereka. tidakkah mau kamu mengerti ?. datang pertolongan kami. lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. tetapi mereka berpaling daripadanya. lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?. Tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.105) Dan kebanyakan mereka tidak mengimani karakter Allah. melainkan sambil menyekutukan.109) Hingga apabila putus asa rasul-rasul itu dan mereka sangka bahwa mereka telah didustakan.(12. (12.(12.Tafsir Al Sulthan Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. dan siksaan kami tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa. oleh karenanya. (12. Dan Subhaana Allah dan bukan aku dari golongan yang menyekutukan”.103) Sedangkan engkau tidak meminta kepada mereka bayaran atas itu. Dan sesungguhnya negeri akhirat.(12.

111) 13.Surat Ar-Ra’du DLA . dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya. bukanlah ia rangkaian yang diada-adakan tetapi mengoreksi yang dihadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. (12.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka ibarat untuk uulul Albab.

Dia menutup malam siang. Mim}. dan itulah mereka penduduk api.0) {Alif. Dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian di dalam rasa. dan itulah mereka belenggu di leher mereka. Itulah mereka orang-orang yang mengkufuri karakter Rabb mereka.2) Dan Dia Yang Menggandakan Bumi dan menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai.(13. maka ajaib perkataan mereka: ”Apakah apabila kami sudah jadi debu. (13. Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh DLA . Dia mengatur urusan. 43 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.3) Dan di Bumi ada beberapa potong daerah perbukitan dan kebun-kebun dari anggur dan tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun.(13.1) Allah Yang meninggikan Langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia.(13. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. dan Dia putarkan matahari dan bulan.Tafsir Al Sulthan (Guruh) Surat ke-13. Ra.4) Maka jika engkau merasa ajaib. (13.5) Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebaikan. Lam. mereka kekal padanya. Disiram oleh air yang satu. apakah kami dalam ciptaan yang baru?”. padahal sungguh telah berlalu dari sebelum mereka beberapa contoh. dan dari tiap benih Dia jadikan padanya sistem dua. setiap bergerak untuk waktu yang sudah ditentukan. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya.(13. itu ayat-ayat Tulisan dan yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu yang lengkap.

Sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan.(13. dan untuk tiap kaum ada Pemberi pengenalan . Dan mereka yang menyeru selain dari Dia. Dan jika Allah menghendaki kejelekkan (pada) karakter suatu kaum. Dan Dia melepaskan halilintar.(13. maka mengenai karakternya siapa yang Dia kehendaki.(13. melainkan orang membuka dua telapak tangannya kepada air agar sampai ke mulutnya. siapa yang merasahasiakan perkataan dan siapa yang mengeraskan karakternya dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari. tidak mereka memperkenankan bagi mereka karakter sesuatu.6) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”. Dan tidak ada bagi mereka dari selain Dia dari Pelindung. dan mereka berbantah-bantahan di dalam Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (pada) karakter suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa (pada) karakter diri-diri mereka. dan tiap sesuatu disisi-Nya dengan ukuran.(13.13) Kepunyaan-Nya da’wah yang lengkap. dan malaikat dari dasa takutnya.(13.Tafsir Al Sulthan mempunyai Pengampunan untuk manusia atas kezaliman mereka.7) Allah mengetahui apa yang dikandung tiap perempuan dan apa kurang sempurna dan apa yang bertambah di dalam rahim.12) Dan bergetar Guruh itu katrakter kebendaannya.(13.10) Baginya pengiring dari hadapannya dan dari belakangnya. dan DLA .(13. maka tidak ada yang menolak baginya. padahal Dia Keras Siksaan-Nya.(13. mereka menjaganya dari perintah Allah.11) Dia Yang melihatkan kepada kamu Kilat sebagai penakut dan harapan.9) Sama saja dari kamu.8) Dia Mengetahui Yang Ghaib dan Yang tersaksikan Al-KabiirulMuta’aal. dan sesungguhnya Rabb mu sungguh keras siksaanNya. dan Dia menghendaki awan yang bermuatan.

Tafsir Al Sulthan tidak dia akan sampai kepadanya.14) Dan kepada Allah bersujud siapa-siapa di Langit dan Bumi dengan patuh dan terpaksa. dan tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai. dan dari pada apa yang dibakar dalam api lantaran maukan perhiasan dan perkakas (juga) ada buih seperti itu.Katakanlah: ” Allah Pencipta tiap sesuatu dan Dia Al-Waahidul-Qohhaar”. Dan tidak do’a orang kafir melainkan di dalam kelupaan. Itulah mereka. (13. tentu mereka (mau) tebus dengannya. Lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul. dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang (di setiap sa’at).(13.(13. Katakanlah: ”Patutkah kamu mengambil selain dari Nya Pengurus-Pengurus ?. maka ia akan tinggal di bumi. dan orang-orang yang tidak memperkenankan kepada-Nya. atau apakah sama gelap dan cahaya ?”. Maka adapun buih itu akan hilang dengan sia-sia dan adapun apa yang bisa memberi manfa’at kepada manusia.15) Katakanlah: ”Siapakah Rabb Langit dan Bumi?”. Seperti itu Allah adakan (perumpamaan) yang lengkap dan yang palsu.18) Apakah orang yang mengetahui bahwa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu melainkan Yang Lengkap DLA .(13.(13.17) Bagi orang-orang yang memperkenankan bagi Rabbnya. Tidak mereka menguasai bagi diri mereka sendiri manfa’at dan tidak mudarat”. Katakanlah: ”Apakah sama orang buta dan orang melihat ?. bagi mereka perhitungan yang jelek. walaupun ada bagi mereka semua apa yang ada di bumi dan sepertinya bersamanya. Seperti itu Allah adakan perumpamaan. (adalah) kebaikan.16) Dia menurunkan air dari Langit . Katakanlah: ”Allah”. lalu banjir Lembah-Lembah dengan ukurannya.” Atau mereka menjadikan Allah beberapa sekutu yang (bisa) menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga makhluk itu kesamaran untuk mereka ?”.

dan malaikat akan masukkan atas mereka dari tiap pintu . dan mendirikan sholat dan meinfaqkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan rahasia dan atas terang-terangan dan menolak dengan tepat kejahatan. dan takut kepada Rabb mereka.(13. dan memutus apa yang diperintah Allah supaya dihubungkan karakternya.21) Dan mereka yang sabar mengharap wajah Rabb mereka.(13. itulah mereka bagi mereka kesudahan tempat. itulah mereka.(13.(13.20) Dan mereka yang hubungkan apa yang diperintah Allah karakternya supaya dihubungkan.22) Surga-surga ’adnin mereka masuk padanya dan orang yang beramal shaleh dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka dan anak cucu mereka. Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia. dan takut kepada kejelekan perhitungan . Sesungguhnya hanyalah yang mengingat itu Uulul Albaab.(13. Katakan: ”Sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan mengenalkan kepada-Nya siapa yang kembali”. maka berbahagia kesudahan tempat”.(13.(13.(13.27) DLA .25) Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkannya.23) (dan berkata):”Salam atas kamu dengan sebab kesabaran kamu.19) Mereka yang sempurnakan perjanjian Allah dan tidak merusak ikatan perjanjian. dan mengadakan kerusakan di bumi.(13.26) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Alangkah baiknya kalau diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”.Tafsir Al Sulthan seperti orang yang dia buta ?.24) Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah dikuatkannya. Dan tidak kehidupan dunia dalam akhirat melainkan perlengkapan. bagi mereka kutukan dan bagi mereka tempat yang jelek.

atau kamu kabarkan kepadanya karakter apa-apa yang tidak mereka ketahui di bumi atau karakter yang nyata dari perkataan”. sungguh telah berlalu dari sebelumnya ummat-ummat. kemudian Aku binasakan mereka. hingga datang perjanjian Allah. sungguh Dia beri pengenalan manusia semuanya. Maka bagaimana ada akibat (siksaan-Ku) ?. Katakan: ”Sebutlah mereka.29) Seperti itu kami telah mengutus mu dalam suatu ummat.(13.(13. atau dipotong dengan karakternya Bumi. dan mereka menghalangi dari jalan. agar kamu bacakan atas mereka (apa) yang kami wahyukan kepada mu. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Katakanlah:”Dia Rabb ku. Bahkan kepunyaan Allah semua urusan. Ingatlah.(13. Bahkan dihiasai bagi orang yang kafir tipudaya mereka. Maka siapa DLA . Apakah putus asa mereka yang beriman.Tafsir Al Sulthan Mereka yang beriman menjadi tentram qalbu-qalbu mereka dengan menyebut Allah.32) Apakah Dia Yang menjaga atas tiap diri itu bersama apa yang ia usahakan (sama dengan yang tidak menjaga?).31) Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.30) Dan kalau sesungguhnya ada Bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung. yaitu qoori’ah. maka Aku memberi tangguh bagi orang yang kafir. dengan menyebut Allah menjadi tentram qalbu. atau bicara dengan karakternya orang mati (maka Alquranlah dia). Dan senantiasalah orang yang kafir itu menimpa mereka karakter apa-apa yang mereka perbuat. Dan mereka menjadikan untuk Allah serikat-serikat.(13. Atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya tempat kembali . tetapi mereka mengkufuri karakter Pengatur. Atau terjadi dekat kampung mereka (bencana). bahwa kalau Allah menghendaki.28) Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. (13. bagi mereka kebahagiaan dan setepat-tepat tempat kembali. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.

(13.38) Allah hapus apa yang Dia kehendaki.(13. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepada mu dari Ilmu. dan kami menjadikan bagi mereka jodoh-jodoh dan generasigenerasi. (13.Tafsir Al Sulthan dilupakan Allah.(13. Dan tidak ada untuk seorang rasul bahwa ia mendatangkan karakter ayat melainkan dengan izin Allah. Makanannya tetap dan teduhnya.(13. Itu ganjaran bagi orang yang berbakti. Dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari seorang pelindung.(13. DLA . dan Dia tetapkan.(13.33) Bagi mereka azab di kehidupan dunia. kami menguranginya dari ujung-ujungnya. (13.37) Dan sungguh kami talah utus rasul-rasul dari sebelum mu. Katakanlah: ”Sesungguhnya hanya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan karakter-Nya.34) Perumamaan Surga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti: Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. kepada-Nya aku kembali”. Dan Allah menghukum.36) Dan seperti itu kami turunkan dia Kebijakan Bahasa Asli. untuk tiap ajal ada tulisannya. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih berat. senang kepada apa yang diturunkan kepada mu.40) Apa belum mereka melihat. Dan di sisinya Ummul Kitab. Dan ganjaran orang yang kafir adalah api . tetapi sebagian dari golongan itu ada orang yang mengingkari sebagiannya.39) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka. Kepada-Nya Aku menyeru. maka tidak ada baginya yang mengenalkan.35) Dan orang-orang yang kami beri mereka kitab. maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya. bahwa kami datangi Bumi . atau kami matikan mu.

42) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Engkau bukan utusan” Katakan: ”Cukup karakter Allah sebagai saksi. maka kepunyaan Allah makar semuanya.41) Dan sesungguhnya telah makar orang yang dari sebelum mereka. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh tiap diri. dan orang yang di sisinya ada ilmu Kitab”. antara ku dan antara kamu. Dan Dia Sarii’ul-Hisab.(13.(13.Tafsir Al Sulthan tidak ada yang dapat menolak untuk hukum-Nya.(13.43) DLA . dan orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa ’Uqbad-daar(kesudahan tempat).

5) Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apaapa yang di bumi. itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid.(14.(14.(14.Surat Ibrahim (Nabi Ibrahim As) Surat ke-14. Lam Ra. agar ia buktikan bagi mereka.(14. dan Dia Al‘Aziizul Hakiim.(14.3) Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya. ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup DLA .2) Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok. dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras.4) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya.0) Alif. (14.1) Allah. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur. dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”. Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu. tetapi Allah lupakan dia apa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan I4.

kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah. lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”.11) ”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah.Ghaniyyun Hamiid. Penyusun Langit dan Bumi ?. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami. dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah. Telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”. karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”.Tafsir Al Sulthan perempuan-perempuan kamu. padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya DLA .7) Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur.(14.9) Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah. dan jika kamu kufur. maka sesungguhnya Allah La. kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orangorang yang sesudah mereka?.10) Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu.(14.8) Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu.(14. tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya.(14.6) Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur. sesungguhnya azab Ku sungguh keras”. tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki. dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”. niscaya Aku akan tambah.(14. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”.(14.

14) Dan mereka minta pertolongan dan sia-sialah tiap-tiap orang yang sombong yang melawan.15) Di belakangnya ada ajahannam dan akan diberi minum dia denan air nanah dan darah.20) Dan mereka semua akan menghadap Allah.(14.16) Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan. lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu. dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat.(14. (14.13) “Dan kami akan dudukan kamu di bumi sesudah mereka.(14.(14.(14. dan sesudah itu ada azab yang tebal.Tafsir Al Sulthan kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan. (14. amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya.19) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. tetapi ia tidak mati. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”.(14.18) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap.(14. kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orangorang yang zhalim itu” . yang demikian ialah kelupaan yang jauh. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”.17) Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka.12) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami. lantaran itu DLA .

24) Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Rabbnya.26) Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat. yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit . lalu kamu perkenankan aku. kecuali aku ajak kamu.(14. Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”. hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka.25) Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek.22) Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. pujian mereka padanya: ”Salam” . Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami. dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. tidak ada baginya tempat tumbuh. karena tidak ada bagi kita tempat lari”.(14. tentu kami beri pengenalan kamu.21) Dan berkata setan. bagi mereka azab yang pedih. lalu aku menyalahi janji kepada kamu. dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap.(14.Tafsir Al Sulthan bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”. lantaran itu janganlah kamu cela aku.(14. Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. yang dicabut dari atas bumi.(14.27) DLA . dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik.23) Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan.(14. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar.(14. tetapi celalah diri kamu. tetapi aku janji kepada kamu. tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku.

supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terangterangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan. maka sesungguhnya ia daripada ku. dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang. dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?. dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”. jadikanlah negeri ini aman. maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim.30) Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman.32) Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan.34) Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi .Tafsir Al Sulthan Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa (ni’mat) Allah dengan kekufuran.28) Jahannam yang mereka akan masuk padanya.35) “Rabbi. (14.(14. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu. padahal jelek tempat tinggal itu.(14.36) DLA . lantaran itu siapa ikut aku. dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air.(14. maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya. sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia.33) Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia.(14. karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”. sesungguhnya manusia zalim dan kufur.(14.(14.31) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air. dan siapa durhaka kepada ku.(14.(14.29) Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya.

38) ”Semua hamdu kepunyaan Allah. lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami.44) Dan kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri sendiri.(14. undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat. sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhtumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati. Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku.40) ”Rabb kami.(14. bagaimana kami DLA . sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan. maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka. dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.(14.(14. hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandanganpemandangan. dan terang bagi kamu.(14. ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”. sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”.39) ”Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku. Isma’il dan Ishaq. supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”.41) Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Rabb kami terimalah do’a ku”.43) Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka. sedangkan fuadfuad mereka kosong.37) ”Rabb kami.(14.(14. dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami.(14. Rabb kami agar mereka mendirikan sholat. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?.42) Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka. padahal mata mereka tidak berkedip.

walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.45) Dan mereka telah tipu daya mereka.(14. dan api menutup muka-muka mereka.(14.(14.47) Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit.(14.(14.46) Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janjiNya kepada rasul-rasul-Nya.(14. padahal di sisi Allah tipu daya mereka.49) Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas.52) DLA .51) Ini satu penyampaian kepada Manusia. dan supaya orang-orang yang ingat uulul albaab. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar. dan supaya mereka diancam dengan karakternya.48) Dan engkau akan lihat orang yang berdosa pada hari itu dibelenggu di dalam Ashfaad . (14. karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan.50) Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan.Tafsir Al Sulthan telah berbuat kepada mereka. dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu.(14. dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan.

jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar?”. 99 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) Dan mereka berkata: ”Hai orang yang diturunkan peringatan atasnya.(15.9) Dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelummu dalam golongan orang-orang yang pertama. (15.(15.(15. sesungguhnya engkau seorang gila”.0) Alif.1) JUZ’ 14 Terkadang orang-orang kafir akan ingin.7) Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan lengkap. Lam.4) Tidak bisa suatu ummat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka terkemudian.(15. dan kalau begitu tidak mereka diberi tempo.Tafsir Al Sulthan 15.(15. (15. nanti mereka akan mengetahui. Itu ayat-ayat Tulisan dan Bacaan yang nyata.(15. kalau mereka dulunya adalah Muslimin. Ra.Surat Al-Hijir (BATU) Surat ke-15.6) ”Mengapakah engkau tidak bawakan kepada kami malaikat.3) Dan tidak kami binasakan dari penduduk negeri melainkan sudah ada baginya satu Tulisan yang ditetapkan.10) DLA .2) Biarkanlah mereka makan dan mengumpul-ngumpul perlengkapan dan dilalaikan mereka oleh cita-cita.(15.(15. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga.(15.8) Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan.

(15.12) Mereka tidak mengimani karakternya. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap sesuatu yang ditimbang. padahal bukan kamu yang punya perbendaharaan air itu.(15.18) Dan Bumi kami gandakan dia. dan kami lemparkan di dalamnya gravitasi. dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu.(15. bahkan kami kaum yang dimetrai”. lalu kami turunkan air dari langit. maka mereka terus naik padanya.(15. padahal telah lewat peragaan orang-orang yang pertama.15) Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit galaksi. maka diikuti dia oleh nyalaan api yang terang.(15.21) Dan kami telah kirim angin itu sebagai pengawin.(15.(15.22) Dan sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan mematikan dan kami jadi waris.17) Kecuali siapa yang mencuri pendengaran.23) DLA . dan apa-apa yang kamu tidak mesti beri rizki padanya. (15.11) Seperti itu kami masukkan dia di dalam qalbu-qalbu orangorang yang berdosa.16) Dan kami pelihara dia dari setiap setan yang dirajam.(15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan Dan tidak seorang rasul yang datang kepada mereka.(15.14) Niscaya mereka akan berkata: ”Sesungguhnya pemandangan kami terpesona.(15.20) Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya. dan menghiasinya untuk orang yang memperhatikan. melainkan mereka memperolok-olokkannya.19) Dan kami telah menjadikan untuk kamu padanya penghidupan.13) Dan kalau kami bukakan atas mereka satu pintu dari Langit. maka kami berikan kamu minum dia.

(15. karena sesungguhnya engkau dirajam”.28) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya Ruh dari Ku. sesungguhnya Dia Hakiimun ’Aliim.(15. dari tanah hitam yang berubah bau”.(15.31) Dia berkata: ”Hai Iblis.29) Maka bersujud malaikat setiap mereka semuanya. dari tanah hitam berubah bau.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu.(15.27) Dan ingatlah ketika Rabb mu berkata kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah kekering.24) Dan sesungguhnya Rabb mu Dia yang akan menghimpun mereka.33) Dia berkata: ”Keluarlah daripadanya.36) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.35) Ia berkata: ”Rabbi.(15.(15.(15.25) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering.(15. kalau begitu berilah aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan”. mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang bersujud ?”.37) DLA . (15.(15.(15.32) Ia berkata: ”Aku tidak mau sujud kepada makhluk cerdas yang Engkau ciptakan dia dari tanah kering.26) Dan Jinn kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun. dari tanah hitam yang berubah bau”. dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang akhir.(15.34) ”Dan sesungguhnya adalah atas kamu kutukan kepada hari peraturan”.30) Melainkan iblis ia enggan turut bersama mereka yang bersujud.(15.(15. hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.

45) ”Masuklah kepadanya dengan kesejahteraan dengan aman”.42) Dan sesungguhnya jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian. (15.(15.(15.(15.44) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam surga dan mata-mata air.50) Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim.51) DLA .(15.46) Dan kami cabut kedengkian yang ada di shudur mereka. bahwa Aku Ghafuurur Rahiim.(15.(15. (15.47) Tidak akan mengenai mereka penat dan tidak akan mereka dikeluarkan daripadanya.48) Kabarkanlah kepada hamba-hamba Ku. (15. kecuali siapa-siapa yang mengikuti mu dari orang-orang yang sesat”.(15.(15.41) ”Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada alasan bagi mu atas mereka.38) Ia berkata: ”Rabbi. bagi tiap satu pintu dari mereka ada bagian yang tertentu. hal keadaan mereka bersaudaraan berhadap-hadapan atas tempat sandaran.Tafsir Al Sulthan ”kepada hari waqtu yang ditentukan”.43) Ia ada mempunyai tujuh pintu.40) Dia berkata: ”Ini satu jalan kepada Ku yang lurus”.49) Dan bahwa azab Ku dia azab yang pedih.(15.39) ”melainkan hamba-hamba Mu yang ikhlash dari mereka”.(15. lantaran Engkau telah sesatkan aku. maka aku akan hiasi kepada mereka di bumi dan aku akan sesatkan mereka semuanya”.(15.

53) Ia berkata:”Apakah kamu gembirakan aku. lalu mereka berkata:”Kesejahteraan”.58) ”Melainkan keluarga Luth. lantaran itu jangan engkau jadi daripada orang-orang yang putus harapan”.(15.(15. (15.(15.63) “Dan kami datangkan kepada mu karakter yang lengkap.(15.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk ke dalam rumah.52) Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.56) Ia berkata: ”Apa urusan kamu hai utusan-utusan?”.61) Ia berkata: ”Sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak dikenal”.60) Maka ketika utusan-utusan itu datang kepada kaum Luth.62) Mereka jawab: ”Bahkan kami datang kepada mu dengan membawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.(15. (15. sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya”.(15.(15.(15.55) Ia berkata: ”Dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Rabb nya melainkan orang yang lupa ?”. maka dengan apa kamu gembirakan ?”.54) Mereka jawab: ”Kami gembirakan mu dengan Lengkap.57) Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami diutus kepada satu kaum yang berdosa”.(15. kami sudah tentukan. (15. padahal ketuaan menyentuh ku telah menyolok. karena kami hendak gembirakan mu dengan seorang anak laki-laki yang pandai”. dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.59) ”Kecuali perempuannya.(15.64) DLA . Ia berkata: ”Sesungguhnya kami takut kepada kamu”. sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan”.

(15.76) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang percaya.(15. dan sesungguhnya dua-duanya ada di Imam yang nyata. (15. sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka.(15. (15.(15.65) Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya.(15.70) Ia berkata: ”Itu dia anak-anak perempuan ku. dan pergilah ke mana kamu diperintah”.75) Dan sesungguhnya dia ada di jalan yang tetap.(15. dan ikutlah di belakang mereka.68) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku.(15. bahwa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu shubuh.67) Ia berkata: ”Sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku.74) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau merenungkan. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu berangkatlah bersama ahli mu pada waktu malam.79) DLA .69) Mereka berkata: ”Bukankah kami telah larang mu dari orangorang”.(15.66) Dan datanglah penduduk negeri itu dengan gembira.72) Lalu azab itu mengenai mereka waktu terbit matahari.78) Maka kami balas mereka. jika kamu mau lakukan”. lantaran itu janganlah kamu bikin malu aku”.73) Kami jadikan atasnya itu di sebelah bawah.(15.(15. dan jangan berpaling seorang pun dari kamu.(15.71) Demi umur mu.(15.(15.77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah sangat zalim.

84) Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Lengkap dan sesungguhnya sa’at akan datang lantaran itu maafkanlah dengan cara yang bagus.87) Jangan engkau panjangkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka. dan jangan engkau berdukacita tentang mereka.90) Yang menjadikan Bacaan ini bagian-bagian.(15.85) Sesungguhnya Rabbmu Dia Al-Khallaaqul-‘Aliim.89) Sesungguhnya kami telah turunkan atas orang yang membagibagi.91) Maka demi Rabb mu.(15.(15.82) Maka azab mengenai mereka di waktu shubuh.92) Dari hal apa yang mereka telah kerjakan.(15.(15.(15.(15.(15.86) Dan sungguh kami telah beri kepada mu tujuh dari yang berpasangan dan Bacaan yang panjang.(15. dan rendahkanlah sayapmu kepada mu’minin.(15.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan rasulrasul.93) DLA .(15.80) Dan kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami.(15.81) Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dengan aman dari gunung-gunung.(15.88) Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang membuktikan”. sesungguhnya kami akan tanya mereka sekalian.(15. tetapi mereka berpaling daripadanya.83) Maka tidak bisa menolong dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan .

(15.98) Dan sembahlah Rabb mu hingga datang kepada mu Al-Yaqiin.(15.Tafsir Al Sulthan Lantaran itu berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah.(15.94) Sesunggunya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olokkan.(15.97) Maka gerakkanlah karakter hamdu Rabb mu dan jadilah dari orang yang bersujud. (15.95) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati lain. maka mereka akan mengetahui.(15.96) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan. dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.99) DLA .

0) Akan datang urusan Allah.Tafsir Al Sulthan 16.7) Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia.(16.(16. Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan. padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at.(16.(16.128 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.3) Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah.4) Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu.5) Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan. yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia. (16. sesungguhnya Rabb kamu La. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.Surat An-Nahlu (LEBAH) Surat ke-16. dan perhiasan.Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti).1) Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintahnya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(16.(16.8) DLA .(16. maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata. dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu.(16.6) Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri. dan darinya kamu makan.2) Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan Lengkap.

kalau Dia kehendaki Dia beri pengenalan kamu semuanya. dan agar kamu bersyukur. darinya minuman dan darinya pohon-pohon.10) Dia tumbuhkan untuk kamu dengannya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.Ghafuurur Rahiim.(16.(16.(16. padanya kamu bisa mengembala.15) Dan dengan Alamat. (16.9) Dia Yang turunkan dari langit air untuk kamu.17) Dan jika kamu hitung jasa (ni’mat) Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan.13) Dan Dia Yang Putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia.11) Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang Dia putarkan dengan perintahNya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.16) Apakah Yang Menciptakan seperti Yang tidak diciptakan ?.(16. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(16. Apakah kamu tidak mengingat ?.12) Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya.(16.(16.18) DLA .(16. darinya ada yang membingungkan.14) Dan Dia lemparkan di dalam bumi rawasiya. agar tidak terguncang karakter kamu. dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan. dan engkau lihat kapal berjalan padanya dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya. sesungguhnya Allah La. (16.Tafsir Al Sulthan Dan atas Allah menunjukkan jalan.

(16. sesungguhnya Allah tahu apa karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. yaitu runtuh bumbung atas mereka.22) Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.19) Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu.Tafsir Al Sulthan Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.25) Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka.(16. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan.26) Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?” Berkata orang-oang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hati ini dan kejahatan mengenai orang yang kafir”.(16. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya. satu yang dita’ati. sesungguhnya jelek apa yang mereka pikul.27) Yang diterima oleh malaikat.21) Yang dita’ati bagi kamu. (16. mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”. dan mereka yang diciptakan .20) Mati bukan hidup.(16.(16.28) DLA . padahal mereka menganiaya diri mereka.(16. maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasardasarnya.(16.(16.24) Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyamah dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu.(16.23) Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah Rabb mu turunkan?”. dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar. maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir qalbu-qallbu mereka mungkir dan mereka menyombong.

Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti.(16.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya.33) Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan.35) Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini.(16.(16. Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka. sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu. Demikianlah diucapkan oleh orangorang sebelum mereka. adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai .31) Yang diterima oleh malaikat dengan baik. dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.(16. maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”. maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah dan sebagian dari mereka tetap atasnya DLA .30) Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya. kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”.(16. (16. dan Allah tidak menganiaya mereka.32) Bukankah mereka tidak tunggu melainkan supaya malaikat datang kepada mereka atau datang perintah Rabb mu?.(16. masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”. dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olokkan.34) Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki. tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri. ada (ganjaran) kebaikan. tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya. maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?.29) Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. padahal mengalir dari bawahnya aliran air.

tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu. lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta. lantaran itu berjalanlah di bumi .38) Untuk Dia buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”. maka kami akan kasi kepada mereka tempat yang baik di dunia.(16.40) Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya.(16.42) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.Tafsir Al Sulthan kelupaan. (16. Tidak demikian.(16. maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan. maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong. bahkan perjanjian yang lengkap.41) Orang-orang yang sabar.(16.44) DLA .39) Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya.(16.37) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.(16.(16. bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada.36) Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka.(16.43) Dengan karakter bukti dan lempengan yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada merka agar mereka berfikir.

dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintah.Ra-uufur-Rahiim.47) Dan tidakkah mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah dan mereka patuh ?.49) Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. maka tidak mereka bisa terlepas. tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati.(16. maka dari Allah.(16. apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”.54) Karena mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka. dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”.(16. kemudian ketika kena kepada kamu bahaya.55) DLA .51) ”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi. maka kepada-Nya kamu berteriak.(16.(16. maka nanti kamu akan mengetahui.(16.Tafsir Al Sulthan Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan bahwa dibenamkan Allah di bumi atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?.(16. lantaran itu bersenang-senanglah kamu.(16.46) Atau Dia siksa mereka dalam keadaan ketakutan karena sesungguhnya Rabb kamu La.(16. dan mereka tidak menyombong.50) Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu adakan dua yang dita’ati.48) Dan kepada Allah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat.45) Atau Dia siksa mereka dalam perjalanan mereka.(16.(16.52) Dan apa-apa jasa (ni’mat) yang ada pada kamu. dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut.53) Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka.

64) DLA .59) Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat. karakter perempuan.(16. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan.56) Dan mereka jadikan untuk Allah anak. maka apabila datang tempo mereka tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan.(16. melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.(16. dan bagi merekalah apa yang mereka mau. padahal lidah mereka mengucapkan dusta.Tafsir Al Sulthan Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka.(16.58) Ia bersembunyi dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya.60) Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka.(16. karena ia jadikan ketua mereka pada hari itu.(16. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya. dan bagi mereka azab yang pedih.(16.57) Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka. jadilah mukanya hitam padahal ia marah. tetapi sesungguhnya bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan. dan Dia Al’Aziizul Hakiim .63) Dan tidak kami turunkan atas mu kitab.62) Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummatummat sebelum mu. tetapi setan menampakkan baik amalamal mereka. sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan. bahwa bagi mereka ada kebaikan.(16. sampai satu masa yang tertentu. tentu Dia tidak tinggalkan di bumi seorang pun makluk berjalan.(16.61) Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa tidak suka. apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan sumbatkan dia dalam tanah ?. tetapi Dia beri tempo kepada mereka. ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang rinci. Subhaana Dia. Demi Allah.

(16. lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”.(16. lantaran itu patutkah mereka beriman kepada yang DLA .(16.66) Dan dari benih-benihan kurma dan anggur. tetapi mereka sama padanya.69) Dan Allah telah ciptakan kamu.(16. apakah patut mereka ingkari jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat) Allah?. dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur.(16.Tafsir Al Sulthan Dan Allah turunkan air dari langit. maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya.70) Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki. kamu jadikan daripadanya yang memabokkan.(16. dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.71) Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodohjodoh.68) ”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan. kemudian Dia akan terima kamu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berdfikir . dan rizki yang baik. supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu. dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik.67) Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah.(16. Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya. kami beri minum kamu dari apa yang ada di perutperutnya dari antara kotoran dan darah. yaitu susu yang bersih. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir. yang gampang bagi orang yang meminum. padanya obat untuk manusia. tetapi tidak orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka.65) Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.

74) Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu.(16. (16. dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik.(16. lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan.77) Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu.79) DLA . dan mereka tidak akan kuasa. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(16. dan tidak urusan sa’at melainkan seperti kedipan pandangan. sedang ia atas jalan yang lurus ?. ia tidak mendatangkan kebaikan . tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah. sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.78) Tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit.72) Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi.75) Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki.73) Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal. adakah mereka itu sama ?.(16. dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.Tafsir Al Sulthan kurang dan kepada karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufur ?.76) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi. agar kamu memaksimalkan penggunaannya.(16. seorang dari mereka berdua bisu.(16. tidak berkuasa atas sesuatu.(16. atau dia lebih dekat. dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia.

(16.80) Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan. kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan. (16. mereka berkata: ”Rabb kami.menyerah diri.(16.86) Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan. (16. dan kebanyakan mereka orang kafir.87) DLA . dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa. Demikianlah Dia sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu supaya kamu mau .Tafsir Al Sulthan Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu.83) Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi. dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal. (16.(16.84) Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab.(16.82) Mereka mengenali jasa (ni’mat) Allah kemudian mereka mengingkarinya. mereka ini sekutusekutu kami yang kami seru selain dari Mu”. maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”. maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka.85) Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka. maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata.(16.81) Tetapi jika mereka berpaling. dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu.

(16. niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja. lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan.(16. dan jangan kamu pecahkan sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia. kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan.88) Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seoran saksi atas mereka dari diri-diri mereka. karena sesungguhnya Allah mengetahui apaapa yang kamu kerjakan. tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.90) Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji. kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu.92) Dan kalau Allah mau.(16. Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat. karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang. padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi.93) Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu.(16.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah. (16.(16.94) DLA .89) Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman. dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini. dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16. dan kamu akan ditanya dari hal sesuatu yang kamu telah kerjakan.91) Dan jangan kamu seperti perempuan yang merombak tenunannya selembar-selembar sesudah beresnya.

sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu.96) Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit. hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam. dan kami akan tunaikan kepada orangorang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan.101) Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung.100) Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat.(16. sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan. untuk menguatkan orang-orang yang beriman. (16. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata.98) Sesungguhnya tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. padahal dia mu’min.(16.103) DLA .(16. maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik. dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin.(16. dari Rabb mu dengan lengkap.95) Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa.102) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”. (16.(16.99) Hanya kekuasaannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia. tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.(16. bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.97) Lantaran itu apabila engkau baca Alquran. mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”.(16.

maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan . dan itulah mereka.106) Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat. sesudah mereka diberi percobaan. kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman. dan mereka tidak akan dianiaya.112) DLA .105) Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman. maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang. dan bagi mereka azab yang pedih.104) Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah. sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La.110) Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya. bahwa mereka di akhirat ialah orang-orang yang rugi.(16.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah. dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan.(16. tetapi siapa terbuka dadanya dengan kekufuran. mereka orang-orang yang berdusta .(16.107) Itulah mereka orang-orang yang Allah cap atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. itulah mereka.(16.(16.Ghafuurur Rahiim.(16.111) Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa. mereka orang-orang yang lalai.(16. datang padanya riskinya dengan luas dari tiap tempat. tetapi mereka mengkufuri karakter jasa (ni’mat) Allah. dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir.(16. tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka.108) Tidak syak.109) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah. kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar.(16.

kemudian mereka tobat.(16. (16.(16. maka mengenai mereka azab. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.118) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan.(16.114) Tidak lain Dia haramkan atas kamu. dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya.Ghafuurur-Rahiim.121) Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya. dan mereka menganiaya. padahal tidak mau dan tidak meliwati batas. sesudah itu dan berbuat kebaikan.113) Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik.116) Perlengkapan yang sedikit. Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus. tetapi siapa terpaksa. tetapi mereka mendustakan dia.(16. (16.115) Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidahlidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah.(16. dan berterima kasihlah kepada jaza Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah. dan tidak kami aniaya mereka. melainkan bangkai dan darah dan daging babi.(16. maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La.(16.117) Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu.120) Yang berterimakasi kepada jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya.122) DLA .119) Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka.(16. dan bagi mereka azab yang pedih. sesungguhnya orang yang mengadangadakan dusta atas Allah tidak akan menang.

126) Dan sabarlah.(16. Sesungguhnya Rabb mu. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya. dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”.123) Tidak Dia menjadikan Sabtu. dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah.(16. dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya. (16. melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya.128) DLA .(16.127) Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Tekun dan orang-orang yang mereka berbuat baik. (16.125) Dan jika kamu (balas) menyiksa. dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka.124) Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat. dan jika kamu sabar.(16. Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya. maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Surat Al-Isra’ (Bawa Berjalan) Surat ke-17. Sesungguhnya Dia. dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel.(17. 111 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim .(17. kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler). Dia Samii’un Bashiir .(17.0) Subhaana Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami.(17.1) Dan kami telah beri kepada Musa Kitab.(17. lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan.5) DLA . sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”.(17.4) Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu.Tafsir Al Sulthan 17.3) Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”.2) ”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !. ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”.

7) Mudah-mudahan Rabb kamu meneliti kamu.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka. adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu). kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu.13) DLA . Maka apabila datang perjanjian yang akhir.(17. (17. lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu.(17.(17. dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak.9) Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir. Dan jika kamu berbuat kejahatan. Dan jika kamu kembali . dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan .(17. dan adalah manusia terburu-buru. dan tiap sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya.11) Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat. dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa.(17.(17. kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan.10) Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan.8) Sesungguhnya Alquran ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok. (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajahwajah kamu. kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.12) Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya.6) Jika kamu berbuat kebaikan. dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka.(17.

dan siapa lupa.(17.(17.(17.(17.18) Dan siapa maukan akhirat. tetapi mereka meliwati batas padanya. maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya.17) Siapa mau lekas. lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya.20) Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian.(17. karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang.15) Dan jika kami mau binasakan satu negeri. dan ia berusaha baginya sungguhsungguh. cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”. maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya.16) Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh.(17. kami suruh orangorang nya yang mampu.Tafsir Al Sulthan ”Bacalah kitab mu.19) Masing-masing kami tolong. kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir. lantaran itu. padahal ia beriman.(17.21) Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain.(17.14) Siapa mendapat pengenalan. dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul. karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain. kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki. dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya. sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina. dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya. dari pemberian Rabb mu. maka mereka itu adalah usahanya diganjar.(17. patut atas mereka azab. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu DLA .22) Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia. mereka ini dan mereka itu.

Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat. dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur. karena menunggu rahmat Rabb mu.(17. tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”.(17.(17.(17.29) Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki.(17. dan jangan kamu terlalu boros.(17. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok. (17.26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan. dan jangan engkau sentak mereka. maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut.31) DLA . maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”.24) Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diridiri kamu. jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam rabban mu . (17.25) Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya. dan mengukurkan.(17.23) Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku.28) Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran. yang engkau harapkan. beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”. sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya.Tafsir Al Sulthan bapak. jika adalah kamu orang-orang yang baik.30) Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan. karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal.27) Dan jika engkau berpaling dari mereka.

dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. dan tunaikanlah perjanjian. dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung.34) Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat.33) Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim.39) Maka apakah Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki.36) Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong.40) DLA . hingga sampai ia baligh. sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.38) Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah. Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang. (17. setiap itu adalah darinya akan ditanya(17.(17.(17. sesungguhnya pendengaran.32) Dan jangan kamu bunuh diri yang Allah haramkan. penglihatan dan fuad. kecuali dengan alasan yang lengkap. karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi.35) Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya.(17. yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu mendekati zina. (17. dan siapa dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa.37) Tiap itu adalah kejahatan di sisi Rabb mu yang dibenci. dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?. tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya.(17. (17.(17. sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong. karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. melainkan dengan cara yang lebih baik. supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang.

(17. lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan. kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup.42) Subhaana dia. sebagaimana kata mereka. mereka berpaling belakang dengan terburu-buru.(17. dan Subhaaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka katakan. niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”. sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuraa.49) Katakan: ”Jadilah batu atau besi”.45) Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia.(17.(17.(17. (17. dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya.46) Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu.(17. tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alquran ini supaya mereka ingat. melainkan kepada seorang yang kena sihir”.(17.(17.43) Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapasiapa pada mereka. tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan.47) Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandinganperbandingan. ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut. dan ketika mereka berbicara dengan rahasia.44) Dan apabila engkau membaca Alquran. dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alquran Rabb mu saja.48) Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh.41) Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati.50) DLA .(17. maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”.

maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya.Tafsir Al Sulthan Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”. dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya.53) Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu.(17.56) Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”.51) Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu.(17. atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat.(17. sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata. dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu. siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?. dan tidak pindahkan”. adalah itu di dalam kitab tertulis.(17. dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari NabiNabi atas sebagian.(17.(17. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. Dia akan azab kamu.(17. sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka. (17. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”.52) Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku.55) Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia.54) Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi. dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit.57) Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah.58) DLA . dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka. jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau. karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti. supaya mereka ucapkan yang lebih baik.

dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan.61) Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku. maka siapa mengikuti mu dari antara mereka. lalu mereka sujud. dan tentara mu yang berjalan kaki.Tafsir Al Sulthan Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu.65) DLA . padahal setan tidak janjikan melainkan tipuan. bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan.(17.59) Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu. dan janjikanlah kepada mereka”.60) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”. tetapi penakutan itu tidak menambah mereka. dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”. dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”. tetapi mereka zalimi karakternya.(17. (17.(17. melainkan kesesatan yang menyolok.64) “Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka. niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”.(17.62) Dia berkata: “Pergilah.(17.(17.63) “Dan ajaklah siapa yang engkau bisa dari antara mereka dengan suaramu. kecuali Iblis. dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka. jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah. dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak. sebagai satu pembalasan yang sempurna”. sesungguhnya jahannam balasan kamu.

lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin.73) Dan jika tidak kami tetapkan mu. dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik. sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu.(17.(17.(17.71) Dan siapa adalah di sini dia buta.74) DLA .72) Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau adaadakan yang lainnya atas kami. kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu.(17. kamu berpaling. Dia Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut. agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya.Tafsir Al Sulthan Rabb kamu. tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat.67) Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat.(17. dan lebih lupa perjalanan. sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia.(17. dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut. karena adalah manusia kufur. niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya.69) Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam. dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman.(17. maka di akhirat ia buta.68) Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi.70) Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka.66) Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut. kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?. kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?. dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan .(17.(17.

ia berpaling. dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian.(17. adalah ia orang yang sangat putus asa.(17. sebagai tambahan bagi mu.(17. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik.78) Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya.82) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia.81) Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya.76) Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami. dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh). sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”. dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami. (17.(17. dan telah lenyap yang kurang.(17. niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup. dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit.83) Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya.84) DLA .Tafsir Al Sulthan Kalau begitu.(17. dan dua kali ganda mati.79) Dan katakanlah: “Rabb. dan ia jauhkan dirinya.77) Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam. kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami.(17. dan jadikanlah untuk ku dari hadapan Mu alasan(Sulthan) yang menolong”. tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”.(17. supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda. dan apabila kejahatan mengenai dia.(17.80) Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap. sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan.75) Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya.

92) ”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas.(17. kecuali kekufuran. kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami. tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”. sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok. bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”.(17.88) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.93) Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan.(17.89) Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu.(17. atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya”. katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh. tetapi kebanyakan manusia enggan. lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”.(17.(17. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”.90) ”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur.(17. kecuali perkatan mereka: DLA .85) Dan jika kami mau.87) Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alquran ini. (17. Katakan: ”Subhaana Rabb ku.86) Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu.(17. niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu.91) ”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”.

keadaan mereka buta.97) Itu balasan bagi mereka.(17. Tiap kali ia padam. lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya akus angka engkau hai Musa seorang yang terkenal”. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka.(17.100) Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti.(17.(17. kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”.Tafsir Al Sulthan “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”.95) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu. dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah jadi tulang dan remuk.99) Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku. karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami. sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya.(17.98) Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. ketika datang kepada mereka.94) Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk. bisu dan tuli. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya.(17. karena adalah mausia itu kikir”. maka tanyalah Bani Israel. dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain Dia. niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan. maka ia orang yang mendapat pengenalan.(17. niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”.101) DLA . tempat tinggal mereka jahannam. (17. kami tambah atas mereka api yang bernyala. tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran.96) Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah.

apabila dibaca dia atas mereka.(17.108) Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis. kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”. hingga apabila datang perjanjian akhirat. lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamakanya semuanya. maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat.104) Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun. mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud.(17.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Rabb langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”.(17. sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”. dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia.105) Dan Alquran itu kami pisah-pisahkan dia.102) Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi.(17.110) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak. dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam DLA .(17.(17.(17.109) Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan.103) Dan kami berkata sesusah itu kepada Bani Israel: “Tinggallah di negeri itu. dan mereka bertambah khusyu’.106) Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya. sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. (17.107) Dan mereka berkata: ”Subhaana Rabb kami. dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam. dengan apa saja kamu seru Dia.(17. untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur. tetapi carilah satu jalan antara itu”.

111) DLA .(17.Tafsir Al Sulthan Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan. dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.

(18.4) Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu.(18. baginya untuk kami beri percobaan kepada mereka siapa yang lebih tepat amalannya.3) Dan supaya ia ancam orang yang berkata: ”Allah mempunyai anak”.1) (Resmi) Berdiri untuk ia ancam dengan siksaan keras dari sisiNya dan supaya ia gembirakan orang yang beriman.(18.(18. sungguh akan menjadikan apa-apa yang di atasnya sebagai tanah yang rata.(18.(18.(18. tidak mereka berkata melainkan berdustaaa!. dan tidak bapakbapak mereka.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang menurunkan atas hamba-Nya Tulisan dan tidak Dia jadikan padanya kebengkokan. sesungguhnya bagi mereka upah yang baik.9) DLA .8) Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib?.(18.Surat Al-Kahfi (GUA) Surat ke-18.(18.2) Hal keadaan mereka tinggal padanya selama-lamanya.Tafsir Al Sulthan 18.7) Dan sesungguhnya kami. jika mereka tidak mengimani karakter rangkaian ini. orangorang yang mengerjakan kebaikan.5) Bisa jadi engkau binasakan diri mu dengan dukacita atas bekas-bekas mereka. 110 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.6) Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi sebagai perhiasan.(18. menyolok kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka.

(18. mereka anggap selain dari Dia beberapa yang dita’ati. Itu sebagaian dari ayat-ayat Allah.16) Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit. alangkah baiknya kalau mereka bisa datangkan alasan(Sulthan) yang nyata atas mereka.11) Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami beri tahu siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa mengumpulkan masa mereka tinggal. ia tinggalkan mereka di sebelah kiri.Tafsir Al Sulthan Ketika pemuda-pemuda itu pergi kepada Gua. jika tidak. dan kami tambah bagi mereka pengenalan. sedang mereka ada di tempat yang luas darinya. maka pergilah ke Gua.(18.(18. maka DLA . niscaya Rabb kamu akan berikan kepada kamu sebagaian dari pengaturnNya dan Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu”.10) Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam Gua itu beberapa tahun. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadangadakan dusta atas Allah ?”.12) Kami menceritakan atas mu kabar mereka dengan lengkap. dan apabila ia terbenam. sungguh kami berkata ketika itu yang meliwati batas. siapa yang Allah beri pengenalan maka dia orang yang mendapat pengenalan dan siapa yang Dia lupakan. mereka berkata: “Rabb kami.15) Dan :”Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah.14) ”Mereka itu kaum kami. condong dari Gua mereka di sebelah kanan.(18.13) Dan kami kuatkan atas qalbu-qalbu mereka ketika mereka berkata: ”Rabb kami Rabb Langit dan Bumi. tidak kami akan seru dari selain Dia sebagai Yang Dita’ati.(18. berilah kepada kami dari sisi Mu pengaturan dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami”. sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang mengimani karakter Rabb mereka.(18.(18.

padahal mereka tidur. ”Maka bangkitlah seorang kamu dengan daun kamu ini ke kota.(18. dan mereka berkata: ”Tujuh dan yang kedelapan anjing mereka”. niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka akan kembalikan kamu ke dalam ajaran mereka dan kamu tidak akan berbahagia selamalamanya”. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka: ”Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka Masjid”.21) Mereka akan berkata: ”Tiga. dan berlaku hati-hatilah dan jangan menyadarkan karakter kamu seorang pun”. Rabb mereka lebih mengetahui karakter mereka”. dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. sedangkan anjing mereka memanjangkan dua kaki depannya di pintu gua . Berkata mereka: ”Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”. lalu mereka berkata: ”Dirikanlah atas mereka Bangunan.(18. supaya mereka bertanyaan antara mereka. yang ke empat anjing mereka” dan mereka berkata: ”Lima dan yang keenam anjing mereka” dengan sangkaan-sangkaan tentang urusan ghaib. niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari.(18.19) ”Sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu. maka hendaklah ia perhatikan siapa darinya yang lebih suci makanannya. jika engkau lihat mereka.18) Dan demikianlah kami bangunkan mereka. DLA . dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan dari mereka. Seorang dari mereka bertanya: ”Berapa lama kamu tinggal?” Mereka jawab: ”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”. maka hendaklah ia bawakan untuk kamu rizki darinya. (18. Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka.17) Dan engkau kira mereka sadar.20) Dan seperti itu kami tunjukkan atas mereka supaya mereka ketahui bahwa perjanjian Allah Lengkap dan sesungguhnya sa’at itu tidak ada keraguan padanya.(18.Tafsir Al Sulthan engkau tidak dapati baginya penolong yang menunjukkan.

dan tidak ada seorang pun yang Dia jadikan sekutu dalam hukum-Nya.(18. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya. dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripada-Nya .(18.25) Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal” Kepunyaan-Nya rahasia langit dan bumi. dan katakanlah: ”Mudah-mudahan Rabb ku memberi pengenalan kejalan yang sempurna dan lebih dekat dari ini”. dan jangan engkau turut orang yang kami telah lalaikan qalbunya dari mengingat kami dan mengikuti hhawanya. (18.(18. dan ingatlah Rabb mu jika engkau Lupa. karena adalah urusannya meliwati batas. Tidak ada bagi mereka penjaga selain dari Dia.23) ”kecuali jika dikehendaki Allah”.26) Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab Rabb mu. (18. melainkan dengan bantahan yang terang. Oleh karena itu jangan engkau berbantahan tentang mereka.28) Dan katakanlah: ”Yang Lengkap dari Rabb mu. dan jangan engkau bertanya dari hal mereka kepada seorang pun dari mereka itu.27) Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang menghendaki kesukaan Allah.24) Dan mereka tinggal di dalam Gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan. Alangkah terang pemandangan-Nya dan alangkah jelas pendengaranNya.22) Dan jangan engkau berkata tentang sesuatu: ”Aku akan kerjakan itu besok”. dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Rabb ku lebih mengetahui bilangan mereka. (18.(18. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan sedikit. maka siapa mau maka bolehlah ia percaya dan siapa mau maka bolehlah ia DLA .

maka ia berkata kepada temannyapadahal ia sedang berkata-kata dengan dia-”Aku orang yang lebih banyak hartanya daripada mu.30) Mereka itu.33) Dan adalah baginya buah.36) DLA .(18. niscaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”. dan kami pancarkan di celah-celah kedua kebun itu dengan mata-mata air. sambil bersandar atas tempat-tempat duduk yang tinggi.31) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan dua laki-laki yang kami adakan bagi seorang dari mereka dua kebun dari anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan kami adakan di sela dua-duanya itu tumbuh-tumbuhan.(18.(18. bagi mereka surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.29) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(18.35) ”Dan aku tidak percaya.(18.34) Lalu ia masuk ke dalam kebunnya. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api yang pagarnya mengepung mereka. Dan jika mereka minta air. dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas. dan jika aku akan dikembalikan kepada Rabb ku. ia berkata: ”Aku tidak sangka kebun ini akan binasa selama-lamanya”. Jelek sekali minuman itu dan buruk sangat sebagai tempat duduk.Tafsir Al Sulthan kufur”. akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang dilebur yang menghanguskan muka mereka. bahwa sa’at akan datang.32) Kedua kebun itu mendatangkan hasilnya dan ia tidak kurangkan sedikitpun daripadanya. dan lebih mulia pengikutnya”.(18. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya. baik sangat ganjaran itu dan bagus sebagai tempat duduk.(18. sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya. (18.

seperti air yang kami turunkan dia dari langit. bagi kehidupan dunia ini. padahal ia sedang bercakapcakap dengannya: ”Apakah engkau mengkufuri karakter Yang menciptakan mu dari tanah ?. tidak ada kekuatan melainkan dengan karakter Allah”. dan adalah Allah Yang Berkuasa atas tiap sesuatu .(18. dan Dia kirim atas kebun mu satu azab dari langit maka menjadilah ia gundul licin”. yang ditiup oleh angin.(18. lalu engkau tidak bisa mendapati dia”.38) ”Dan mengapakah waktu engkau masuk ke dalam kebun mu. engkau tidak berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah.(18.37) ”Tetapi (kepercayaan) ku.(18.39) ”Maka mudah-mudahan Rabb ku memberi kepada ku lebih baik dari kebun mu. Dia sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik balasan.42) Dan tidak ada baginya atau satupun golongan yang akan menolong dia dari selain Allah. dan tidak dapat ia membela dirinya.44) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan. kemudian Dia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”. lalu jadilah ia orang yang membolak-balikkan dua tapak tangannya.(18. lantaran apa yang ia telah belanjakan padanya. (18.(18.45) DLA . lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi. lalu ia jadi kering.41) Dan dibinasakan hartanya. jika engkau anggap aku lebih sedikit daripadamu tentang harta dan anak”.40) ”Atau airnya jadi surut kering.(18.(18.43) Di sana kekuasaan itu hanya bagi Allah Yang Lengkap. kemudian dari nuthfah. dan aku tidak sekutukan karakter Rabbi ku dengan seorang pun”. Dia Allah Rabb ku. padahal ia gugur dengan bumbungnya dan ia akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan seseorang dengan Rabb ku”.Tafsir Al Sulthan Berkata kawannya kepadanya.

dan kami kumpulkan mereka.48) Dan akan dibentangkan kitab.Tafsir Al Sulthan Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Jelek tukaran itu bagi orang-orang yang zalim. maka ia durhaka kepada perintah Rabbnya.(18. lalu mereka sujud melainkan iblis. tetapi kamu sangka bahwa kami tidak akan adakan perjanjian kepada kamu”. ”Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada waktu yang pertama. dan kami adakan antara mereka satu tempat kebinasaan. dan engkau akan lihat bumi itu lahir. melainkan ia mengumpulkannya”. padahal ia itu bagi kamu satu musuh ?. tetapi amal-amal shaleh yang tinggal itu lebih baik di sisi Rabb mu tentang ganjarannya dan tentang harapan. IA TIDAK TINGGALKAN YANG KECIL DAN TIDAK YANG MENYOLOK. tetapi mereka tidak memperkenankan mereka. dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan tersedia.(18.49) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”.47) Dan mereka akan dibawa atas Rabb mereka dengan berbaris. maka engkau akan lihat orang yang berdosa khawatir dari apa padanya dan mereka berkata:”Celaka kami!.(18. dan tidak Rabb mu menganiaya seorangpun. lalu mereka panggil sekutu-sekutu mereka.46) Dan hari kami akan jalankan gunung-gunung.(18. KITAB APAKAH INI ?. adalah ia dari golongan jin.52) DLA . dan tidak Aku mengambil pelupa-pelupa sebagai penolong. hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka.(18.(18.(18.50) Aku tidak menjadikan mereka saksi pada Penciptaan Langit dan Bumi dan tidak pada Penciptaan diri-diri mereka. lantaran itu apakah patut kamu mau jadikan dia dan keturunannya sebagai ikutan selain daripada Ku.51) Dan hari Dia akan berkata: ”Panggillah sekutu-sekutu Ku yang kamu ada-adakan”.

dan adalah manusia (makhluk yang) banyak membantah (tentang) sesuatu.54) Dan tidak mencegah manusia dari beriman dan meminta ampun kepada Rabb mereka.(18. ketika mereka berlaku zalim. tetapi mereka yang kufur membantah dengan karakter curang.53) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan di dalam Alquran ini untuk manusia dari tiap perumpamaan.56) Dan bukankah tidak ada yang aniaya dari orang yang sesudah diingatkan kepadanya karakter ayat-ayat Rabbnya.(18. dan mereka tidak tempat berpaling darinya .(18. melainkan karena hendak menunggu datangnya kehinaan yang telah menimpa orang-orang yang pertama atau datang azab berhadap-hadapan. di waktu datang kepada mereka pengenalan.59) DLA . dan akan yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. dan kami jadikan untuk membinasakan mereka itu.(18.(18.(18.58) Dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka. karena karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.55) Dan tidak kami utus rasul-rasul melainkan sebagai penggemar dan pengancam.57) Dan Rabb mu Pengampun Yang mempunyai pengaturan. kalau Dia mau menyiksa mereka. maka di waktu itu tidaklah mereka mau mendapat pengenalan selamanya. sesungguhnya kami telah adakan atas qalbu-qalbu mereka tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan di dalam kuping mereka sumbatan dan jika engkau seru mereka kepada pengenalan. niscaya Dia lekaskan bagi mereka azab itu.(18.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang durhaka itu. karena mereka hendak menghilangkan Yang Lengkap dengan karakternya. tetapi adalah bagi mereka satu waktu tertentu yang mereka tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada-Nya. waktu yang dijanjikan. akan melihat api. dan mereka ambil ayat-ayat Ku dan ancaman yang diberikan kepada mereka sebagai permainan . tetapi ia berpaling darinya dan lupa kepada apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya ?.

jangan engkau tanya-tanya kepada ku dari sesuatu.64) Lalu mereka berdua dapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya pengaturan dari sisi kami.Tafsir Al Sulthan Dan ketika berkata Musa kepada pemudanya: ”Tidak aku berhenti hingga aku sampai di tempat berkumpul dua laut itu atau aku jalan selengkapnya.(18.(18.(18. maka ia mengambil jalannya ke dalam laut menembus.(18.66) Ia berkata: ”Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersama ku”.(18.(18. berkatalah ia kepada pemudanya: ”Bawalah makanan kita. dan kami telah ajar dia dari sisi kami ilmu.65) Berkata Musa kepadanya:”Bolehkah aku ikut mu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu?”. lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib”. dan aku tidak akan durhaka kepada mu urusan apa saja”. sesungguhnya kita telah bertemu kepenatan dari perjalanan kita”.62) Ia berkata: ”Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung di batu karang. dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan.69) Ia berkata: ”Maka sekiranya engkau ikut aku.63) Ia berkata: ”Itu tanda-tanda yang kita cari”.61) Maka ketika mereka berdua sudah melewatinya. yaitu aku telah lupa kepada ikan kita.67) ”Karena bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau liputi karakternya sebagai kabar ?”.60) Maka ketika ia sampai di tempat berkumpul antara keduanya. lupalah mereka dengan ikan mereka.(18.(18.(18. lalu dua-duanya kembali atas bekas-bekas perjalanan waktu datang.(18.68) Ia berkata:“Engkau dapati nanti aku jika dikehendaki Allah orang yang sabar.70) DLA .(18. hingga aku kabarkan kepada mu darinya sebagai ingatan”.

78) DLA .(18.(18. Hingga ketika mereka naik dalam perahu.71) Ia berkata: ”Bukankah aku telah berkata kepada mu bahwa engkau tidak akan sabar bersama ku”.Tafsir Al Sulthan EPISODE ke-1 Maka mereka melakukan Tholaqo.74) JUZ’ ke-16 Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada mu. (18.77) Ia berkata: ”Ini perpisahan antara aku dan antara engkau. Ia berkata: ”Apa engkau lobangkan dia untuk menenggelamkan ahlinya.73) Lalu mereka melakukan Tholaqo. lalu mereka berdua dapati padanya satu tembok yang hampir mau rubuh.(18. bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?”. maka ia meluruskannya (mendirikannya). tetapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu. ia lobangkan dia. sesungguhnya engkau telah cukup memberikan kepada ku udzur”. Ia berkata: ”Kalau engkau mau.(18.(18. Ia berkata: ”Patutkah kamu bunuh satu diri yang suci dengan karakter tidak (membunuh) diri (yang lain)?.(18.72) Ia berkata: ”Janganlah engkau marah kepada ku karena kelupaan ku dan jangan engkau bebankan aku kepayahan dalam urusan ku”.Sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu kemungkaran” . engkau bisa ambil upah atasnya”. sesungguhnya engkau telah datangkan satu urusan”.76) Maka mereka melakukan Tholaqo. aku akan kabarkan kepada mu karakter takwil apa-apa yang engkau tidak bisa sabar atasnya”. Hingga ketika mereka sampai di suatu negeri. Hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki maka ia membunuhnya.(18. mereka minta makan kepada ahlinya.75) Ia berkata: ”Jika aku bertanya kepada mu dari sesuatu setelah ini. maka jangan engkau jadikan aku sahabat.

87) DLA .(18. kemudian ia dikembalikan kepada Rabbnya.(18. Itu takwil apa-apa yang engkau belum bisa sabar atasnya”.85) Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam Syamsi.82) Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang Dzul Qarnain.(18. Rabb mu mau supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu pengaturan dari Rabb mu. ia dapati dia terbenam di dalam mata air yang hitam.(18. dan adalah di bawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua. dan adalah bapak mereka seorang yang sholeh. maka kami khawatir bahwa dia akan menyebabkan kepada mereka berdua kedurhakaan dan kekufuran”.(18.(18.(18. Katakanlah: ”Aku akan bacakan kepada kamu satu sebutan darinya”. lalu Dia azab dia dengan satu azab yang keras”.(18.80) ”Maka kami mau agar Rabb mereka ganti untuk mereka yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam pengaturan”. Kami berkata: ”Ya Dzal Qarnain maupun engkau menyiksa ataupun engkau adakan di antara mereka kebaikan”. Dan tidak aku lakukan itu dari urusanku.86) Ia berkata: ”Adapun orang yang menganiaya. adalah kepunyaan dua anak yatim di kota. maka adalah ia kepunyaan orang miskin yang beramal di laut. maka aku mau cacatkan dia karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap perahu dengan paksa”.Tafsir Al Sulthan ”Adapun perahu itu.84) Maka ia ikuti satu jalan. Dan ia dapati di sisinya satu kaum.83) Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap sesuatu. maka kami akan siksa dia.81) ”Adapun tembok itu.79) ”Adapun anak itu adalah dua ibu bapaknya orang-orang yang beriman.(18.

sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juuj itu orang-orang yang perusak di bumi. oleh karena itu tolonglah aku dengan sungguhsungguh nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”.(18. dan adalah janji Rabb ku benar” . dan beramal shalih. ia berkata: ”Berikan kepada ku tembaga agar aku tuangkan atasnya. (18.(18.89) Hingga ketika ia sampai tempat terbit Syamsi. Hingga ketika ia telah ratakan antara dua shoddafa itu. Hingga ketika ia telah jadikan dia api.94) Ia berkata:”Apa yang Rabb ku tetapkan bagi ku padanya ada lebih baik.95) ”Berilah kepada ku Lempengan-Lempengan Besi”.(18.(18. dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami yang mudah”.(18.92) Hingga ketika ia sampai di antara dua dinding.(18.98) DLA .90) Seperti itu.(18. ia berkata: ”Tiuplah””. dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benarnya karakter apa-apa yang ada padanya.97) Ia berkata: ”Ini pengaturan dari Rabb ku. Dia jadikan dia rata.96) ”Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lobang padanya”. ia dapati dia terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan darinya.(18. ia dapati dari selain keduanya satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan . maka apabila datang perjanjian Rabb ku.Tafsir Al Sulthan Dan adapun orang yang beriman.93) Mereka berkata: ”Ya Dzal Qarnain.91) Kemudian ia ikuti satu jalan. maka baginya ada balasan yang baik.88) Kemudian ia ikuti satu jalan.(18.(18. maka maukah kami beri kepadamu upeti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu dinding.

Tafsir Al Sulthan Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu beradu dengan sebagian dan akan ditiup pada trompet. mereka tidak ingin pindah darinya. (18. niscaya habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabb DLA . lantaran itu gugurlah amal-amal mereka.102) Katakanlah: ”Maukah kami beritahu kepada kamu orang-orang yang sangat rugi tentang amal-amal?”.104) Merekalah orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka.101) Maka apakah orang-orang kafir itu sangka bahwa mereka boleh jadikan hamba-hamba Ku sebagai penolong-penolong. Sesungguhnya kami telah sediakan jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal.(18. padahal mereka sangka bahwa mereka berbuat kebaikan”.(18. maka kami kumpulkan mereka berkelompok-kelompok. dan adalah mereka tidak bisa mendengar.(18. (18.(18. (18.(18. (18. dan kepada pertemuan dengan-Nya.108) Katakanlah: ”Jika adalah laut tinta untuk kalimat-kalimat Rabb ku.107) Mereka kekal padanya. jahannam karena mereka kufur dan mengambil ayat-ayat Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai ejekan . (18. maka kami tidak akan dirikan timbangan bagi mereka di hari qiyaamah.99) Dan kami tunjukkan jahannam pada hari itu kepada orang kafir untuk dilihat.100) Orang-orang yang adalah mata mereka dalam tutupan dari peringatan-Ku.105) Itu balasan mereka.103) ”Orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia.106) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal.

110) DLA .(18. Satu Yang Dita’ati. walau kami datangkan karakter sepertinya dengan berganda”.Tafsir Al Sulthan ku.109) Katakanlah: ”Tidak lain aku ini seorang cerdas seperti kamu. maka siapa adalah percaya kepada pertemuan Rabb-nya.(18. maka hendaklah ia kerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan dengan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya”. diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Yang Dita’ati bagi kamu .

dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”. Dia mudah atas KU. Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap DLA . sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya.(19. sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala. Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”.4) ”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron).1) Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria.8) Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu.(19.7) Ia berkata: ”Rabbi. jadikanlah untukku kode”.6) ”Hai Zakariyya.(19.(19.9) Ia berkata: ”Rabbi. (19.(19.5) “Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub. (19. padahal adalah isteriku mandul. dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”.Shod}.Ya.Tafsir Al Sulthan 19. padahal engkau belum jadi sesuatu”.Surat Maryam (Bunda Maryam As) Surat ke-19. 98 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Ha.3) Ia berkata: ”Rabbi.(19. bagaimana bisa ada bagiku seorang anak.(19. karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini.2) Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan. oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”.’Ain.(19.0) {Kaf. yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”.

padahal engkau sehat”.16) Maka kami jadikan dari selain mereka dinding.Tafsir Al Sulthan kepada manusia selama tiga malam.13) Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka.(19.20) Ia berkata: ”Seperti itu Rabbmu berkata: ”Itu mudah atas Ku. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak. peganglah Kitab itu dengan kuat”.17) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”. untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”.11) ”Hai Yahya. ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. maka kami utus kepadanya Ruh kami.(19. Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”.(19. (19.14) Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup. lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas.19) Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak.(19.(19. (19. padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”.15) Dan ingatlah Maryam yang disebut di dalam Kitab. dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan DLA .10) Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan.18) Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu.(19.(19.12) Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun.(19. (19.

29) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah.(19. (19. dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”.21) Maka ia memikulnya.(19.27) “Hai saudara perempuan Harun. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas. dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.(19.25) ”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah. Dia telah beri kepada ku Kitab. Mereka berkata: “Hai Maryam. nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”. maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”. sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”.24) ”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu. lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh.22) Maka keadaan hampir melahirkan.23) Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita.(19.(19.Tafsir Al Sulthan pengaturan dari kami. mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”. sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di bawah mu sesuatu yang mengalir”.28) Maka ia isyaratkan kepadanya.(19.26) Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia.(19. dan Dia telah jadikan aku Nabi”.31) DLA . memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma.(19.(19.30) ”Dan Dia jadikan aku orang yang dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”. dan jadi satu benda yang dilupakan orang”. bukankah bapakmu orang yang baik. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa.(19.

Tafsir Al Sulthan ”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”.32) ”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”. sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu.34) Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak. dan siapa atasnya. kelak adalah bagi orang yang kufur.38) Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19.(19.(19. ini jalan yang lurus”. Subhaana dia.39) Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi.(19.33) Itu ‘Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap.35) ”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu. apabila Dia tentukan urusan. mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.36) Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka.(19.42) ”Hai bapak ku. yang padanya mereka berselisihan. maka DLA . tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan. (19. karena mereka lalai dan mereka tidak percaya.40) Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab. lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang. dan kepada kamilah mereka akan kembali. maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”.41) Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku.(19.(19. maka sembahlah Dia. maka ia ada.(19.(19.(19. ketika diputuskan perkara.37) Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami.

45) Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada hal-hal yang aku ta’ati.(19.47) ”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah.(19.53) DLA . kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub. (19.(19. karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”. dan tinggalkanlah aku satu masa”. maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”. dan tiap seorang kami jadikan nabi.44) ”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman. mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”. (19.52) Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami.(19.50) Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab.51) Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara. aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku. dan saudaranya Harun sebagai Nabi.46) Ia berkata: ”Keselamatan atas mu.49) Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci.Tafsir Al Sulthan turutlah aku. sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.(19. (19.43) ”Hai bapakku jangan engkau sembah setan.(19. dan aku menyeru Rabb ku. (19.(19. hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti. aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”. sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”. tentu aku akan rajam kamu.48) Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah.

55) Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab.(19.57) Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh.Rahmaan. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19.59) Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi .(19. sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab.58) Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat.60) Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib.(19.(19. kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu.56) Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci.(19. maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun.(19.(19. dan tidak ada Rabb mu lupa”. maka kemudian mereka menemui kesesatan. apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar. dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.(19.63) ”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu. (19.(19. mereka runtuh sujud dan menangis.61) Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia.64) DLA .62) Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hambahamba kami . dan zakat dan adalah dia disisi Rabb nya orang yang disukai. dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih.54) Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat. padanya pagi dan petang. tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka.

(19.71) Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut.(19. biarlah ArRahmaan menggandakan baginya satu tempo. maka sembahlah Dia. mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya.(19.73) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(19.65) Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati. berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”. (19. dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya. sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan. apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”.66) Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini.(19.72) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Maupun azab ataupun Qiyaamah.(19. (19.74) Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan. adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu.68) Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan.67) Maka demi Rabb mu. siapa dia DLA . maka mereka akan mengetahui.70) Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya. padahal ia belum jadi sesuatu ?. hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”.(19.(19. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya. kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam.69) Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya.

(19.(19.85) Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.(19. (19.86) DLA .Tafsir Al Sulthan orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya. supaya ia jadi penakluk bagi mereka.79) Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu.(19. dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri.80) Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati.(19. kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda.84) Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti. atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?.78) Tidak sekali-kali. kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan.(19.83) Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka. dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”. bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka.81) Tidak sekali-kali.(19.(19.(19.(19.75) Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya.76) Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?.(19.82) Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setansetan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?.77) Apakah ia mengetahui urusan ghaib. Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan.

adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.(19.91) Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.(19.(19.89) Hampir langit itu pecah darinya.(19.(19.(19.98) DLA .(19.97) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.90) Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan.(19.96) Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu. Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).94) Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.88) Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya.87) Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diriNya)”.93) Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan. tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.(19.(19.Tafsir Al Sulthan Mereka tidak mempunyai syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan.92) Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba. dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping.(19.95) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.(19.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(20. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.7) Allah.(20.11) ”Sesungguhnya Aku Rabb mu. sesungguhnya engkau di Lembah Luas Thuwaa”.(20.Surat Tho Hha (Huruf Tho dan Hha) Surat ke-20.6) Dan jika engkau nyaringkan perkataan.0) { Tho.8) Sudahkan datang kepada mu kisah Musa ?.(20. (20.9) Ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada ahlinya: ”Berhentilah karena sesungguhnya aku melihat api. maka tanggalkanlah dua sendalmu.(20.(20.(20.(20. Hha}.4) Pengatur atas ’Arsy berada.(20.(20.10) Maka ketika ia datang kepadanya.1) Tidak kami turunkan atas mu Alquran agar engkau jadi susah.(20. Lahul Asmaa’ul Husnaa (kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat).5) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa antara keduanya dan apa-apa yang di bawah bumi. (20.12) DLA .3) Diturunkan dari Yang menciptakan Bumi dan Langit secara rinci. maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. supaya aku bawakan untuk kamu sedikit daripadanya atau dengan api itu aku dapat satu pengenalan”.Tafsir Al Sulthan 20. 135 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. diseru: ”Hai Musa!”.2) Melainkan sebagai peringatan untuk orang yang takut.

(20.15) ”Maka jangan engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak mempercayai karakternya dan mengikuti keinginannya. kami akan kembalikan dia kepada keadaan yang pertama”.19) Maka ia mencampakkannya.(20.23) “Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.(20.13) ”Sesungguhnya Aku Allah.(20. dan aku gugurkan dengannya atas kambingku dan adalah bagiku padanya kegunaan yang lain.25) “dan mudahkanlah untuk ku urusanku”.(20. (20. aku bertekan atasnya.(20. maka tiba-tiba ia hidup berusaha. luaskanlah bagi ku dada ku”. nanti engkau akan binasa”.26) ”dan bukakan simpulan dari lidahku”.(20.18) Dia berkata: ”Campakkan dia Hai Musa”.22) “Untuk kami tunjukkan kepada mu dari sebagian ayat-ayat kami yang menarik perhatian”.(20. (20. niscaya keluar putih dari tidak jelek sebagai ayat yang lain”. maka dengarkan apa yang hendak diwahyukan”.(20. maka sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk menyebut Aku”.(20.14) ”Sesungguhnya Sa’at akan datang.(20.24) Ia berkata: “Rabbi. agar setiap diri dibalas dengan apa yang ia telah usahakan”.(20.16) ”Dan apa itu di tangan kanan mu hai Musa!”.Tafsir Al Sulthan ”Dan Aku telah pilih mu.20) Dia berkata: “Ambil dia dan jangan takut.(20. hampir Aku rahasiakan dia. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku.21) “Dan kepitlah tanganmu kepada sayapmu.17) Ia berkata: ”Ini tongkat ku.27) DLA .

(20. Kemudian engkau datang atas ukuran. lalu kami selamatkan mu daripada dukacita.(20.(20.36) ”dan sesungguhnya kami telah memberi atas mu pada waktu yang lain”. Maka engkau tinggal di antara orang-orang Madyan beberapa tahun.(20. supaya diambil dia oleh musuh-Ku dan musuhnya.(20. Maka kami kembalikan mu kepada ibu mu.30) “Kuatkanlah karakternya dalam urusan ku”. ”Dan Aku telah campakkan atas mu percintaan dari-Ku agar engkau dibentuk atas pengawasan-Ku”. (20.(20.33) ”Dan ingat banyak kepada MU”.28) ”dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluarga ku”.(20.40) ”Dan Aku telah memilih mu untuk Diri-Ku“.38) ”Bahwa letakkanlah dia di Taabuut. Dan kami kenakan kepada mu beberapa percobaan.39) ”Ketika saudara perempuan mu pergi lalu berkata: ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang bisa pelihara dia?”.Tafsir Al Sulthan “Agar mereka mengerti perkataanku”. hai Musa!”.(20.(20. maka letakkanlah dia di laut”.(20.(20.35) Dia berkata: ”Sungguh telah diberi kepada mu permintaan mu hai Musa”.(20.29) “Harun saudara ku”.41) DLA .31) ”Dan sekutukan dia dalam urusan-ku”.37) ”ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan”.32) “Supaya kami bergerak banyak untuk Mu”. supaya dingin matanya dan supaya tidak ia berdukacita.(20.34) „Sesungguhnya Engkau melihat karakter kami”. maka hendaklah laut itu sampaikan dia ke pantai. Dan engkau telah bunuh satu diri.

45) Dia berkata: ”Jangan kamu berdua takut.(20.(20.46) ”Lantaran itu hendaklah kamu berdua datangi dia.48) Ia berkata: ”Maka siapa Rabb kamu berdua hai Musa?”. maka kami keluarkan dengannya jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam. dan sejahtera atas siapa yang mengikuti pengenalan”.43) ”Dan hendaklah engkau berkata kepadanya perkataan Laiyyina (qaulan Laiyyinaa) agar dia ingat atau takut”.42) ”Pergilah kamu berdua.Tafsir Al Sulthan „Pergilah engkau dan saudara mu dengan karakter ayat-ayatKu dan jangan kamu lemah dalam menyebut-Ku”. sesungguhnya Aku bersama kamu berdua. Aku Melihat”.(20.49) Ia berkata: ”Rabb kami Yang memberi tiap sesuatu ciptaanNya kemudian memberi pengenalan”. sesungguhnya kami takut. bahwa ia akan segerakan (siksa) atas kami atau ia akan meliwati batas”. kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.47) ”Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah atas orang yang mendustakan dan berpaling”.53) DLA .52) ”Yang telah jadikan untuk kamu bumi terbuai dan masukkan untuk kamu padanya jalan-jalan.51) Ia katakan: ”Pengetahuannya di sisi Rabb ku di dalam kitab tidak lupa Rabb ku dan tidak keliru.(20. lalu berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami ini utusan Rabb mu.(20.(20. Aku Mendengar.44) Mereka berdua berkata: ”Rabbi kami.(20.(20.(20. oleh itu lepaskanlah bersama kami Bani Israel. dan Dia turunkan dari langit air.(20.(20. Dan jangan engkau siksa mereka.(20.50) Ia berkata: ”Kalau begitu bagaimana keadaan qurun-qurun yang pertama?”. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mu karakter ayat dari Rabb mu.

sesungguhnya kecewalah orang yang melancung”.54) Darinya kami ciptakan kamu dan padanya kami akan kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain. Maka adakanlah antara kami dan engkau satu tempo di suatu tempat yang kami dan engkau tidak boleh menyalahi janji”.(20.(20. jangan kamu melancung dusta atas Allah.57) ”Lantaran itu.62) Mereka berkata: ”Sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang hendak keluarkan kamu dari bumi kamu dengan sihir mereka dan hendak menghapuskan jalan kamu yang sangat utama”. dan mereka rahasiakan perundingan itu.Tafsir Al Sulthan Makanlah dan berilah makan binatang ternak kamu. dan dikumpulkan manusia waktu dhuha”. lalu kumpulkan tipu daya. Dia akan binasakan kamu dengan satu azab.(20. karena sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat ahli pengenal.63) ”Lantaran itu persatukanlah daya upaya kamu.(20.56) Ia berkata: ”Adakah (patut) engkau datangkan kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir mu hai Musa ?”.(20. kemudian ia datang.(20.(20. dan sesungguhnya berbahagialah orang yang menang pada hari ini”.(20.55) Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami setiapnya. sesungguhnya kami akan adukan kepada mu sihir yang seperti itu.59) Maka Fir’aun berpisah.60) Musa berkata kepada mereka: ”Celaka kamu.(20. karena dengan sebab itu. kemudian datanglah dengan berbaris.58) Ia berkata: ”Tempo perjanjian kami itu.(20.61) Maka mereka berunding urusan di antara mereka.(20. hari perhiasan. tetapi ia dustakan dan ia enggan.64) DLA .

72) ”Sesungguhnya kami telah mengimani karakter Rabb kami. sesungguhnya apaapa yang mereka ekspresikan tipu daya tukang sihir. sesungguhnya ia itu ketua kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu.69) Maka menyungkur sujud ahli sihir itu. maka sesungguhnya adalah baginya jahannam yang ia tidak akan mati padanya dan tidak akan hidup.(20.(20. hanya engkau bisa menghukum di kehidupan dunia ini”. supaya Dia ampunkan kesalahan-kesalahan kami dan mengerjakan sihir yang engkau paksa kami atasnya.66) Maka Musa merasa takut di dalam dirinya. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya. dan sesungguhnya kamu akan ketahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal”.(20.71) Mereka berkata: ”Kami tidak akan utamakan mu dari bukti yang telah datang kepada kami dan Yang menyusun kami. lantaran sihir mereka. dan sesungguhnya aku akan palang kamu di batang-batang kurma. apakah engkau hendak memulai ataukah kami lebih dahulu memulai?”.(20. dan tukang sihir tidak bisa jaya biar di mana ia datang”.(20. Maka sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu berselang.73) Sesungguhnya siapa datang kepada Rabbnya padahal ia berdosa. niscaya ia telan apa-apa yang mereka ekspresikan.(20.67) Kami berkata: ”Jangan takut .74) DLA . Maka hukumlah bagaimana yang engkau hendak hukum.70) Ia berkata: ”Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu?. dan Allah sebaik-baik dan lebih kekal”.(20. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Harun dan Musa”.65) Ia berkata: ”Bahkan mulailah kamu”.(20.(20. sesungguhnya engkau lebih terinci”.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Musa. seolah-olah berusaha.68) ”Dan campakkan apa yang di tangan kanan mu.(20.

79) Hai bani Israel.82) ”Dan apa yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu dari kaummu hai Musa?”. Dan siapa yang ditimpa atasnya kemurkaan-Ku maka binasalah dia. Jangan engkau takut tertangkup dan jangan takut.84) Dia berkata: ”Tetapi sesungguhnya kami telah adakan percobaan (pada) kaum mu sesudah engkau.83) Ia jawab: ”Mereka itu mengiringi aku dan aku bersegera kepada Mu hai Rabbi supaya Engkau suka”.77) Lalu Fir’aun dan tentaranya mengejar mereka. lantas adakan bagi mereka jalan yang kering di laut. bahwa bawalah hamba-hamba-Ku berjalan malam.81) Dan sesungguhnya Aku mengampuni untuk siapa yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.(20.(20.(20. dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Karena akan mengenai kamu kemurkaan-Ku. dan dilupakan mereka oleh Samiri”.(20.(20. maka mereka ditutup dari laut oleh apa yang menutup mereka.(20. sungguh kami telah selamatkan kamu dari musuh-musuh kamu dan kami telah janjikan kamu ke sebelah kanan Thuur. (20.(20. kemudian mencari pengenalan.85) DLA .(20.76) Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa.(20. dan jangan kamu meliwati batas padanya.Tafsir Al Sulthan Dan siapa datang kepada-Nya sebagai orang beriman yang sungguh mengerjakan amal shalih.(20.80) Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu.78) Dan Fir’aun telah lupakan kaumnya dan tidak dia beri pengenalan.75) Surga-surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya. maka mereka itu akan dapat derajat-derajat tinggi. Dan itu ganjaran orang yang suci.

tidak lain melainkan kamu diuji dengan (anak sapi).92) ”Bahwa engkau tidak turut (contoh) ku?. Sesungguhnya aku takut bahwa engkau akan berkata: ”Engkau telah adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataan ku”. karena begitulah Samiri memberi (perintahnya)”. tetapi ia lupa”.86) Mereka jawab: ”Kami tidak menyalahi janji (kepada) mu dengan kemauan kami.87) Lalu ia bikin untuk mereka sebuah anak sapi-satu badan.(20.91) (Musa) berkata: ”Hai Harun. Ia berkata: ”Hai kaum ku.93) Ia katakan: ”Hai anak ibuku. bukankah Rabb kamu telah telah berikan kepada kamu satu perjanjian yang baik.(20. maka turutlah aku dan ta’atlah kepada perintah ku”. (20.89) Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum itu:”Hai kaum ku.94) DLA . apakah yang menyebabkan mu waktu engkau lihat mereka lupa?”. jangan engkau renggut jenggot ku. bahwa sesungguhnya tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa memberi bahaya dan tidak manfa’at kepada mereka?.Tafsir Al Sulthan Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dukacita.(20.90) Mereka (yang terpengaruh) itu berkata: ”Kami akan tetap atas keadaan ini hingga Musa kembali kepada kami”. dan jangan engkau tarik rambut kepala ku.yang bersuara. yang dita’ati Musa . tetapi kami dipaksa membawa beberapa banyak dari perhiasan kaum itu. padahal Rabb kamu Ar-Rahman (Maha Pengatur).(20.(20.88) Maka tidakkah mereka perhatikan.(20. maka kamu menyalahi janji kamu kepada ku?”. Ataukah kamu hendak supaya kemurkaan dari Rabb kamu menimpa kamu. Apakah engkau telah durhakan kepada perintah ku?”. Apakah telah panjang masa perpisahan ku dari kamu ?.(20. lalu kami campakkan dia.(20. Lalu mereka itu berkata: ”Ini yang kamu ta’ati.

99) Barang siapa berpaling darinya.100) Mereka akan kekal padanya dan jelek bagi mereka pikulan itu pada hari qiyaamah.(20. bahwa engkau akan berkata: ”Tidak ada persentuhan.(20.(20.(20. Sesungguhnya kami akan bakar dia dan kami akan taburkan dia di laut dengan sungguhsungguh taburan” . dan lihatlah kepada yang dita’ati mu yang tetap engkau berbakti kepadanya.Tafsir Al Sulthan (Musa) berkata: ”Bagaimana urusan mu hai Samiri?”.103) Kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka katakan. tiap sesuatu Maha Mengetahui.(20. aku genggam segenggam saja dari jejak Rasul.95) Ia berkata: ”Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat.(20. dan buatmu. dan sesungguhnya kami memberi kepadamu sebagian dari Peringatan dari sisi kami. dan kami akan kumpulkan orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan lebam mata mereka.104) DLA . oleh yang demikian.101) Hari yang akan ditiup trompet. karena begitulah aku diperintah oleh diriku”.(20.96) (Musa) berkata: ”Kalau begitu enyahlah. dijanjikan satu tempat yang engkau tidak akan luputkan dari padanya. lantas aku buang dia. (20.(20.(20. maka sesungguhnya dia akan memikul beban berat di hari qiyaamah.102) Mereka berbisik-bisik di antara mereka: ”Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh”.98) Seperti itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabar apa yang sungguh telah terdahulu. ketika berkata orang yang seperti mereka perjalannya :”tidak kamu tinggal melainkan sehari”.Tetapi sesungguhnya (sebagai balasan) bagimu dalam kehidupan dunia.97) Sesungguhnya Yang dita’ati bagi kamu ialah Allah Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Maha Luas.

113) Maka Ta’aalaa Allah Al Malikul Haqq.(20.(20.109) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka. dan kami telah jelaskan padanya sebagian dari ancaman supaya mereka berbakti atau dia rangkaikan bagi mereka satu peringatan. maka tidak ia takut dianiaya dan tidak akan diambil haknya.114) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Adam dari sebelum ini. maka tidak akan bisa engkau mendengar melainkan suara yang lemas.(20. maka katakan: ”Rabb ku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya”.115) DLA . (20. (20. (20. Dan jangan engkau terburu-buru dengan karakter Bacaan dari sebelum diwahyukan dia kepada mu dan katakanlah: ”Rabbi tambahlah bagi ku ilmu”.105) ”Lalu Dia akan jadikan (bekasnya) itu bumi yang rata”. tetapi tidak kami dapati dia sengaja.112) Dan seperti itu kami telah menurunkan dia Bacaan Bahasa Asli.107) Di hari itu mereka akan turut penyeru yang tidak ada kebengkokan baginya. dan sungguh rugilah orang yang kerjakan kezaliman. maka ia lupa. kecuali orang yang siapa yang diizinkan dia oleh Ar-Rahman dan Dia sukai perkataannya.(20.(20.(20. dan mereka tidak meliputi karakter-Nya dengan ilmu. dan dia mu’min.106) ”Tidak akan engkau lihat padanya tempat yang rendah dan tidak yang tinggi”.110) Dan akan tunduk wajah-wajah kepada Al-Hayyul Qayyum. dan akan lemah suara-suara untuk ArRahman (Maha Pengatur).(20.111) Dan siapa kerjakan sebagian dari amal shalih.(20.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal Gunung.108) Di hari itu tidak beguna safa’at.

(20.122) Dia berkata: ”Turunlah kamu darinya semuanya.Tafsir Al Sulthan Dan ketika kami berkata kepada malaikat: ”sujudlah kepada Adam”.119) Lalu setan membisik kepadanya. mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta. lalu kelihatan bagi mereka kemaluan-kemaluan mereka.(20.123) ”Dan siapa berpaling dari Peringatan-Ku. ia berkata: ”Hai Adam. maukah aku tunjukkan kepada mu atas pohon kekekalan. dan kami akan kumpulkan dia pada hari qiyaamah dalam keadaan buta”. ia enggan.121) Kemudian Rabbnya telah pilih dia dan beri ampun atasnya dan beri pengenalan. Dan seperti itu pada hari ini engkau dilupakan”. lalu mereka sujud kecuali Iblis.(20. dan mulai mereka menutup atas keduanya dengan daun surga dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia.(20. maka adalah baginya kehidupan yang sempit.(20. maka jangan ia (jadi penyebab ) mengeluarkan kamu berdua dari surga. (20. maka tidak ia lupa dan tidak ia akan celaka”. tetapi engkau lupakan dia.124) Ia berkata: ”Rabbi. maka jika datang kepada kamu dari Ku pengenalan.125) Dia jawab: ”Seperti itulah.(20. sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh. karena engkau akan jadi susah”.116) Lalu kami berkata: ”Hai Adam. maka siapa mengikuti pengenalan Ku.(20. padahal dulu aku orang yang melihat”.117) ”karena sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan telanjang”. dan kerajaan yang tidak akan binasa ?”.126) DLA .(20.(20. telah datang kepada mu ayat-ayat kami.120) Maka mereka berdua makan darinya. sesungguhnya (Iblis) ini musuh bagi mu dan bagi isteri mu.118) ”dan sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan dahaga padanya dan tidak akan merasa panas”.(20.

Bukankah telah datang kepada mereka bukti apa-apa di dalam shuhuf yang pertama ?.131) Dan perintahlah ahlimu dengan sholat.134) DLA . tetapi kami memberi rizki kepada mu. Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. dan sebagian dari di tengah malam bergeraklah dan di ujung-ujung siang. Dan akibat baik untuk orang yang tekun.(20. niscaya telah mengenai mereka (azab yang pedih).128) Dan kalau tidak telah terdahulu satu kalimat dari Rabb mu. dan tidak mengimani karakter ayat-ayat Rabbnya.127) Maka apakah belum memberi pengenalan kepada mereka. (20. sedangkan pemberian Rabb mu lebih baik dan lebih kekal. niscaya mereka berkata:” Rabbi kami. dan gerakkanlah karakter kebendaan Rabb mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.(20.Tafsir Al Sulthan Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang meliwati batas. (20. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. betapa banyak kami binasakan dari qurun-qurun sebelum mereka. supaya engkau akan suka.(20. dan satu tempo yang ditentukan. mengapa Engkau tidak kirim kepada kami seorang rasul supaya kami turut ayat-ayat Mu sebelum kami jadi hina dan rendah?”.133) Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu siksaan sebelum ini.132) Dan mereka berkata: “Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami karakter ayat dari Rabbnya”. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orangorang yang mencari pengenalan.(20. kami tidak meminta kepada mu rizki.129) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.130) Dan jangan engkau tunjukkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari mereka perhiasan hidup dunia untuk kami mencoba mereka padanya.(20. dan sabarlah atasnya.(20.

135) DLA . maka tunggulah.Tafsir Al Sulthan Katakan:”Setiap menunggu.(20. maka nanti kamu akan mengetahui siapa penduduk jalan yang sama dan siapa yang mendapat pengenalan”.

(21.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 17 21. maka tanyalah ahli dzikir jika kamu tidak tahu. padahal kamu melihat?”. Apakah mereka mau beriman?. Dan orang-orang yang menganiaya (diri) itu berbisik: ”Bukankah ini seorang makhluk cerdas seperti kamu? Apakah (patut) kamu menghadiri sihir(nya). melainkan mereka dengar dia dan mereka bermain-main . dan mereka di dalam kelalaian berpaling.3) Ia berkata: ”Rabb ku Mengetahui perkataan di langit dan bumi .Surat Al-Anbiya’ (NABI-NABI) Surat ke-21. 112 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. bahkan ia bikin-bikin. bahkan ia syair.2) Sedang qalbu-qalbu mereka lalai.8) DLA .(21. (21.(21.4) Bahkan mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau.(21.1) Tidak datang kepada mereka dari peringatan yang baru dari Rabb mereka.6) Dan tidak kami mengutus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.7) Dan tidak kami jadikan mereka badan yang tidak makan makanan.(21. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.0) Telah dekat bagi manusia perhitungan mereka.(21.5) Tidak beriman sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia. Cobalah ia datangkan untuk kita satu karakter ayat seperti diutus orang-orang yang pertama”.(21.(21. dan tidak pula mereka akan kekal.

sesungguhnya adalah kita orang-orang yang zalim”.11) Maka setelah mereka merasakan siksa kami. dan siapa-siapa yang kami kehendaki. kembalilah kepada apa yang kamu hidup mewah padanya dan tempat-tempat tinggal kamu.(21. apakah kamu tidak mengerti ?. Dan adalah bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan.(21.16) Jika kami mau mengambil penghiburan.(21. Tidak ada kami berbuat (demikian). hingga kami jadikan mereka tertebas padam. Dan siapa di sisi-Nya tidak sombong dari beribadat kepada-Nya. yaitu kami selamatkan mereka.9) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada sebutan kamu.17) Bahkan kami lemparkan karakter yang lengkap atas yang palsu. maka tiba-tiba ia hilang.(21. maka ia remukkan dia. niscaya kami ambil dia dari sisi kami.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka. tiba-tiba mereka melarikan diri darinya.(21.(21. (21.14) Maka tidaklah berubah seruan mereka itu.10) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang adalah zalim dan kami kehendaki setelah dia kaum yang lain.19) DLA .(21.(21.18) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa yang di Langit dan Bumi. agar kamu ditanya”.13) Mereka berkata: ”Wahai celaka kita.(21.(21. dan kami binasakan orang-orang yang meliwati batas.15) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main. dan tidak mereka jemu.12) ”Jangan kamu lari.

21) Kalau ada pada keduanya Yang Dita’ati-Yang Dita’ati selain Allah. tetapi mereka itu akan ditanya. mereka (hanya) mengerjakan (sesuatu) menurut perintah-Nya.22) Dia tidak ditanya dari hal apa yang Dia kerjakan. Katakan: ”Bawalah Burhan kamu. maka itu kami ganjari dia dengan jahannam.(21.26) Mereka tidak mendahului Dia dengan perkataan.29) Apa belum orang kafir itu melihat. bahkan (mereka itu) hamba-hamba yang dibedakan.24) Dan tidak kami utus dari sebelum mu dari rasul-rasul melainkan kami wahyukan kepadanya: ”Sesungguhnya Dia tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku. maka mereka berpaling.(21. maka sembahlah Aku”. seperti itu kami balas mereka yang zalim. dan apa-apa yang di belakang mereka.20) Atau mereka mengambil Yang Dita’ati-Yang Dita’ati dari Bumi . bahwa Langit dan Bumi (dulunya) adalah Sekepal.27) Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka. niscaya rusak keduanya. Subhaana Allah Rabb ’Arsy dari apa yang mereka sifatkan.(21.(21. mereka (bisa) membangkitkan ?.(21. dan tidak mereka minta pertolongan melainkan untuk siapa yang disukai-Nya. (21.Tafsir Al Sulthan Mereka bergerak malam dan siang mereka tidak berhenti. dan mereka dari takut kepada-Nya mereka khawatir. (21. (21.25) Dan mereka berkata: ”Pengatur mempunyai anak” Subhaana Dia.28) Dan siapa berkata dari mereka:”Sesungguhnya Aku Yang Dita’ati” dari selain Dia. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap.(21.23) Apakah patut mereka ambil dari selain Dia beberapa Yang Dita’ati. maka kami pisahkan mereka DLA .(21. Ini peringatan bagi orang yang bersama ku dan peringatan bagi orang yang dari sebelum ini”.

dan tidak mereka diberi tangguh. mereka orang kafir. Dan mereka dengan menyebut Pengatur. Maka apakah mereka tidak mau percaya ?. maka ia membingungkan mereka.30) Dan kami telah menjadikan di Bumi Gravitasi agar tidak berguncang karakter mereka.(21.(21.(21.(21.33) Dan tidak kami menjadikan untuk makhluk cerdas dari sebelummu sifat kekal. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku. (pada) waktu (itu).39) Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba.Tafsir Al Sulthan keduanya. Dan kami beri percobaan sungguh-sungguh kepada kamu dengan kesusahan dan kebaikan. maka jangan kamu minta disegerakan. setiap di dalam Falak mereka bergerak.31) Dan kami telah menjadikan Langit sebagai atap yang terpelihara.(21.37) Dan mereka berkata: ”Kapan janji ini (terjadi) jika kamu orangorang yang benar”.(21. dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu.38) Kalau orang-orang kafir itu tahu.32) Dia Yang menciptakan malam dan siang.34) Tiap diri akan merasakan kematian.(21. (21. maka tidak mereka kuasa menolaknya . tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: ”Ini yang menyebut yang dita’ati-yang dita’ati kamu?”. dan matahari dan bulan. Oleh itu jika engkau mati apakah mereka akan kekal ?.35) Dan apabila orang-orang kafir itu melihat mu.40) DLA .(21. Dan kami menjadikan padanya jalan di tempat keras.36) Telah diciptakan manusia dari sifat tergesa-gesa.(21. agar mereka mendapat pengenalan.(21. tidak bisa mereka menahan api dari wajah-wajah mereka dan tidak dari punggung-punggung mereka dan tidak mereka mendapat pertolongan.

(21. Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka (bisa) dilindungi daripada (azab) kami.42) Atau adakah bagi mereka yang dita’ati-yang dita’ati selain dari kami yang (bisa) melindungi mereka?.47) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun Pembeda dan Penerangan dan Peringatan untuk orang yang berbakti. maka lalu tertimpa atas orang-orang yang memperolok-olok dari mereka itu (balasan) bagi apa yang mereka perolok-olokkkan.(21.46) Dan kami akan adakan neraca yang adil untuk hari qiyyamah.41) Katakan: ”Siapa yang bisa melindungi kamu pada (waktu) malam dan siang dari Pengatur”.(21.(21.49) DLA . Maka tidak dianiaya satu diri sedikitpun. sesungguhnya adalah kami orang-orang yang zalim”.45) Tetapi jika mengenai mereka sedikit saja dari azab Rabb mu. Dan jika ada seumpama biji dari yang kerdil. dan memadailah karakter kami sebagai penghitung. sesungguhnya mereka berkata: ”Hai kecelakaan kami.(21. tetapi orang tuli tidak bisa mendengar seruan ketika mereka diancam”. Lantaran itu apakah mereka akan menang ?.(21.43) Tetapi kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka hingga panjang umur mereka.48) Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib dan mereka dari Sa’at mereka khawatir.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.(21.(21. Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi Bumi itu mengurang dari pinggir-pinggirnya ?.44) Katakanlah: ”Aku tidak ancam kamu melainkan dengan wahyu. Bahkan mereka berpaling dari peringatan Rabb mereka.(21. niscaya kami datangkan karakternya.

56) ”Demi Allah sungguh aku akan lakukan tipu-daya terhadap Ashnam(berhala) kamu setelah kamu berpaling”. (21.(21. apakah kamu kepadanya hendak mengingkari?.51) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apakah ini Tamaatsil yang kamu kepadanya mengabdi ?”.(21. sesungguhnya dia sungguh dari orang yang zalim”.(21.54) Mereka berkata: ”Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah engkau dari orang-orang yang bermain-main?”.(21.50) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Ibrahim kebenarannya dari sebelumnya.55) Ia katakan: ”Bahkan Rabb kamu Rabb Langit dan Bumi. Yang Menyusun mereka.(21.59) Mereka berkata: ”Kami dengar seorang pemuda yang dikatakan dia Ibrahim mempersoalkan(yadzkuru) mereka.(21.60) Mereka berkata: ”Maka datangkanlah dia atas orang banyak supaya mereka saksikan”.(21.57) Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang Menyolok(kabir) dari mereka. dan adalah aku atas itu dari orang yang menyaksikan”.(21. (21.(21.62) DLA . kami turunkan dia.61) Mereka berkata: ”Apakah engkau berbuat ini terhadap ilahunilahun kami hai Ibrahim?”. agar mereka kembali kepadanya.52) Mereka katakan:”Kami dapati bapak-bapak kami menyembah kepadanya”.53) Ia berkata: ”Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu dalam kelupaan yang nyata”.Tafsir Al Sulthan Dan ini Peringatan Yang Dilindungi.(21.58) Mereka berkata: ”Siapa yang berbuat ini terhadap ilahun-ilahun kita. dan adalah kami mengetahui karakternya.(21.

72) Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengenalkan dengan perintah kami. Dan adalah mereka orangorang yang berbakti kepada kami.(21.68) Kami katakan: ”Hai api jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim”.(21.(21. maka tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara”. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi.67) Mereka katakan: ”Bakarlah dia dan tolonglah ilahun-ilahun kamu jika kamu orang yang bekerja”.(21.(21.(21. (21. (21. tetapi semua mereka kami jadikan orang-orang yang shalih. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim”.64) Kemudian mereka tundukkan atas kepala-kepala mereka: ”Sesungguhnya engkau tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara”. apa yang tidak bisa sedikitpun memberi manfa’at kepada kamu dan tidak bisa membahayakan kamu?”.73) DLA .66) ”Kecelakaan bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah dari selain Allah.(21. dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Bahkan telah berbuat dia Yang Kabir (menyolok)dari mereka ini. apakah kamu tidak mengerti?”.(21.63) Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka.69) Mereka hendak lakukan tipu daya kepadanya.70) Dan kami selamatkan dia dan Luth kepada Bumi yang kami beri perlindungan padanya untuk Alam Semesta.(21.71) Dan kami beri baginya Ishaq dan Ya’qub sebagai tambahan .65) Ia berkata: ”Maka apakah kamu menyembah dari selain Allah.

(21.Tafsir Al Sulthan Dan kepada Luth kami beri hukum dan ilmu.76) Dan kami tolong dia dari kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. maka kami perkenankan baginya. ketika keduanya menghukum dalam Ladang.(21.80) Dan bagi Sulaiman angin.(21.81) Dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya dan mereka kerjakan pekerjaan yang selain dari itu. dan adalah kami menyaksikan hukum keduanya.83) DLA . lalu kami selamatkan dia dan ahlinya dari Al-Karbil yang panjang. dan kami putarkan bersama Dawud gunung-gunung bergerak dan burung-burung. dan kami selamatkan dia dari negeri yang adalah mengerjakan khobaaitsa. tetapi tiap seorang kami beri hukum dan ilmu. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.79) Dan kami ajar dia membentuk baju besi untuk kamu untuk menyelamatkan kamu dari penyiksaan (peperangan) kamu.74) Dan kami masukkan dia dalam Pengaturan kami.78) Kami fahamkan dia kepada Sulaiman.(21.(21.(21.75) Dan Nuh ketika ia menyeru dari sebelumnya. dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu. ketika dirusak padanya kambing kaum . (21.(21. maka tidakkah kamu bersyukur . (21. sesungguhnya dia dari orang yang sholeh. adalah kami melakukannya.(21. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek. yang bertiup keras dan meniup dengan perintahnya ke bumi yang kami beri perlindungan padanya.82) Dan Aiyyub ketika menyeru Rabbnya: ”Sesungguhnya aku disentuh sakit padahal Engkau Yang teliti dari Yang Teliti”.77) Dan Dawud dan Sulaiman. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jelek fasik. dan adalah kami jaga mereka.

karena ia sangka bahwa kami tidak akan sempitkan dia.(21. Setiap kepada kami akan kembali. dan mereka seru kami dengan penuh harapan dan dengan takut.93) DLA . Subhaana Engkau. dan seperti itu kami selamatkan orang beriman. sesungguhnya aku dari orang yang zalim”.92) Tetapi mereka pecah belahkan urusan mereka di antara mereka. maka kami tiup padanya sebagian dari ruh dari kami.90) Dan perempuan yang pelihara kehormatannya. dan kami selamatkan dia dari dukacita(ghammi).(21. dan kami beri kepadanya Yahya dan kami bereskan baginya isterinya.(21. dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya.(21. lalu kami hilangkan kesusahan yang ada padanya. dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai ayat untuk alam semesta.(21. maka ia seru dalam gelap gulita bahwa: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Engkau.(21.(21. maka sembahlah Aku. dan Engkau sebaik-baik Waris”.Tafsir Al Sulthan Maka kami perkenankan baginya.84) Dan Isma’il dan Idris dan Dzul Kifli setiap dari orang yang shabar.(21.(21.87) Maka kami perkenankan baginya.85) Dan kami masukkan mereka dalam pengaturan kami.86) Dan yang mempunyai Nuun. dan adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri kepada kami.91) Sesungguhnya inilah ummat kamu ummat yang satu dan Akulah Rabb kamu. sesungguhnya mereka dari orang yang shaleh. dan seperti mereka bersama mereka sebagai pengaturan dari sisi kami dan peringatan bagi orang yang memperhamba diri .88) Dan Zakariya ketika menyeru Rabbnya: ”Rabbi jangan Engkau biarkan aku sendiri. sesungguhnya mereka orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan.89) Maka kami perkenankan baginya. ketika pergi dengan marah.(21.

(21.102) Kedahsyatan yang menyolok itu tidak akan mendukacitakan mereka.97) Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah bakaran Jahannam yang kamu akan memasukinya.94) Tetapi haram atas suatu negeri yang kami telah binasakan karena mereka tidak kembali. dan mereka dari tiap hadabin mereka turun.(21. seperti kami memulainya pada Penciptaan yang pertama.(21.(21.(21.(21. Sesungguhnya kami akan berbuat .99) Bagi mereka padanya teriakan. bahkan adalah kami orang yang zalim”.95) Hingga ketika dibuka Ya’juuj dan Ma’juuj. dijauhkan darinya. (21. sesungguhnya kami telah berada dalam kelalaian dari ini. tentu tidak mereka masuk dalam (jahannam) dan semua mereka akan kekal padanya. (21. sebagai perjanjian atas kami.(21.103) Hari kami Gulung Langit seperti Menggulung lembaranlembaran untuk Tulisan. (21. (21. maka tidak tersia-sia usahanya.98) Kalau mereka itu ilahun-ilahun.96) Dan perjanjian yang lengkap telah dekat. sesungguhnya kami mencatat dia.100) Sesungguhnya mereka yang telah terdahulu kepadanya kebahagiaan dari kami. dan mereka akan disambut oleh malaikat: ”Ini hari yang telah dijanjikan untuk kamu”.101) Mereka tidak akan mendengar suara (nyalaan api neraka) itu dan mereka akan kekal dalam yang diingini oleh diri-diri mereka. tiba-tiba tercengang pandangan-pandangan mereka yang kafir: ”Hai kecelakaan kami. kami akan kembalikan dia.Tafsir Al Sulthan Maka siapa beramal dari yang sholeh dan dia beriman. tetapi mereka padanya tidak mendengar.104) DLA .

106) Dan tidak kami mengutus mu melainkan pengaturan untuk Alam Semesta. (21. barangkali hal itu satu percobaan bagi kamu dan satu kelonggaran hingga satu masa”.105) Sesungguhnya di dalam ini ada bekal yang cukup untuk kaum yang memperhamba diri.110) ”Dan aku tidak tahu.(21.(21.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur dari setelah Dzikir bahwa Bumi akan mewarisinya hamba-hamba-Ku yang sholeh.107) Katakanlah: ”Sesungguhnya yang diwahyukan kepada ku ialah bahwa Yang Dita’ati bagi kamu.112) DLA . katakanlah: ”Aku telah beri tahu atas kamu terusterang.(21. Satu Yang Dita’ati. maka tidakkah kamu mau menyerah diri?”.108) Maka sekiranya mereka berpaling.109) ”Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang nyaring dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan”. tetapi aku tidak tahu apakah (sudah) dekat atau (masih) jauh.(21.111) Ia berkata: ”Rabb ku.(21.(21. berilah keputusan dengan lengkap. Dan Rabb kami Pengatur yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu sifatkan”. ancaman yang diberikan kepada kamu?”.(21.

Tafsir Al Sulthan DLA .

dan engkau akan dapati menusia mabuk.(22. bahwa siapa menjadikan dia ketua. maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik. maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu. untuk kami buktikan kepada kamu.2) Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid. kemudian dari nuthfah.(22.0) Hai manusia. maka apabila kami turunkan atasnya air. berbaktilah kepada Rabb kamu. dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu. lalai tiap penyusu dari yang disusuinya.Surat Al-Hajj (HAJI) Surat ke-22. kemudian dari ‘alaqoh.1) Hari yang kamu akan lihat dia. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah.(22.(22. kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya. maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran. padahal mereka tidak mabuk.(22.3) Ketentuan atasnya.4) Hai manusia. 78 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) DLA . jika kamu dalam ragu dari kebangkitan.(22. sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang. dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan.Tafsir Al Sulthan 22. tetapi siksaan Allah sangat keras. kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati. dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi.

6) Dan sesungguhnya Sa’at akan datang.(22. Maka jika menimpanya kebaikan.10) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil). Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.Tafsir Al Sulthan Itu Karakter sesungguhnya Allah. ( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul.(22.(22.13) Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hambahamba-Nya.(22. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orangorang yang di dalam kubur-kubur.(22.11) Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia.14) DLA . sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan. tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah. terbalik dia atas wajahnya. Itu dia kelupaan yang jauh. dia kerugian yang nyata.12) Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya.(22.8) Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah.7) Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya.(22. (22. dan tidak memberi manfa’at kepadanya. Dia Yang Lengkap. Itu kerugian dunia dan akhirat.9) Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu. Tidak ada keraguan padanya.(22.

22) Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga.(22.Tafsir Al Sulthan Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan di akhirat.19) Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit. dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.16) Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yahudi dan Shoobiin dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan.(22. maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit. mereka dikembalikan padanya.(22. maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?.(22. Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api.(22.18) Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar. bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohonpohon dan makhluk-makhluk yang berjalan. Sesungguhnya Allah Berbuat apa yang Dia kehendaki. sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah.(22.15) Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti. kemudian hendaklah ia melaluinya. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.17) Apa belum kamu lihat bahwa Allah. mengalir dari bawahnya sungaiDLA . dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih.(22.20) Dan bagi mereka cambuk dari besi. dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab.(22. mereka bertengkar dalam Rabb mereka.21) Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan. Dan rasakanlah azab bakaran.

(22.23) Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan.(22. maka Dia baik baginya di sisi Rabbnya. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud.27) Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak.(22. yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung. dan pakaian mereka padanya sutera. (22. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir.28) Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka.Tafsir Al Sulthan sungai.26) Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak. Dan siapa memanjangkan larangan Allah. dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka.(22. mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara. mereka datang dari tiap tempat yang jauh.(22. (22.24) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu. kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu.25) Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim. niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus. kami siksa dari azab yang pedih. tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. dan jauhilah perkataan dusta. Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu.30) DLA .(22.29) Itu.

Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. maka makanlah darinya.32) Bagi kamu padanya beberapa manfa’at. dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh. dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan. untuk kamu padanya kebaikan. kepada waktu yang ditentukan.(22.35) Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu. maka seakan ia tersungkur dari Langit. tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah Ketekunan dari kamu. maka sesungguhnya dia sebagian dari ketekunan qalbu-qalbu.(22. Maka ketika telah roboh lambungnya.Tafsir Al Sulthan Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya. dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta.37) DLA .34) Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah. dan siapa memanjangkan syi’ar Allah.36) Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. (22.33) Dan untuk tiap ummat. Maka Yang Dita’ati bagi kamu.(22.31) Itu. (22. kami telah jadikan (ibadat) Qurban.(22. Satu Yang Dita’ati. kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu.(22.

(22. maka bagaimana kemurkaan-Ku?. agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya.(22. atau kuping yang mereka mendengar dengannya. (22.41) Dan jika mereka mendustakan mu.(22.(22. hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah.Qawiiyyun ’Aziiz. dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa.45) Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi . kemudian Aku siksa mereka. dan ’Aad. tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu.38) Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya. tetapi buta qalbuqalbu yang di dalam shudur. maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh. maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur.42) Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth. mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman.(22. Sesungguhnya Allah La.44) Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim.(22. dan telah didustakan Musa. Maka bukanlah buta pemandangan mata.46) DLA .39) Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya. Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah.(22.40) Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi.(22. dan Tsamud telah mendustakan.43) Dan penduduk Madyan. dan kepada Allah lah akibat segala urusan.

Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh . melainkan apabila dia berangan-angan.(22. bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda. dan kepada-Ku lah tempat kembali.55) DLA . dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya. dan Allah ’Aliimun Hakiim. sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. (22. (22. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka.47) Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim.Tafsir Al Sulthan Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab. (22. padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya.(22. dan tidak seorang nabi. kemudian Allah putuskan ayat-ayat-Nya.54) Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tidak diubah.48) Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”.50) Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim.(22. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan.53) Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu.51) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu.(22. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.52) Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka.49) Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih. lalu mereka mengimani karakternya.(22.(22. kemudian Aku azab dia.

Tafsir Al Sulthan

Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57) Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58) Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59) Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60) Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61) Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62) Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64) Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas

DLA

Tafsir Al Sulthan

bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Rauufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65) Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66) Untuk tiap ummat kami telah jadikan cara beribadat mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67) Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68) Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69) Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali. (22.72) Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan, maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu

DLA

Tafsir Al Sulthan

dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73) Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74) Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
(56)

Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77) Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa (ni’mat) pelindung dan jasa (ni’mat) penolong (kamu dilindungi).(22.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

DLA

Tafsir Al Sulthan

JUZ’ 18

23.Surat Al-Mu’minun
(Orang Berpendirian Teguh) Surat ke-23, 227 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(23.0) Sungguh menang Orang Yang Berpendirian Teguh.(23.1) Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyu’. (23.2) Dan orng-orang yang mereka dari yang sia-sia berpaling.(23.3) Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka keluarkan. (23.4) Dan orang-orang yang mereka untuk kehormatan mereka mereka pelihara.(23.5) Kecuali atas jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (23.6) Maka siapa mencari yang lain dari itu, maka itulah mereka, mereka orang yang meliwati batas.(23.7) Dan orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka.(23.8) Dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka mereka jaga.(23.9) Itulah mereka, mereka mewarisi.(23.10) Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka padanya kekal. (23.11)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sulalalatin dari tanah liat.(23.12) Kemudian kami menjadikan dia Nuthfah di dalam tempat-bulat yang terpelihara.(23.13) Kemudian kami menciptakan nuthfah itu ’alaqoh, maka kami menciptakan ’alaqoh itu mudhghoh, maka kami menciptakan mudghoh itu ’izhoma. Maka kami bungkus ’Izhoma itu dengan daging, kemudian kami kehendaki dia menjadi ciptaan yang lain. Maka Maha Melindungi Allah Setepat-tepat Pencipta. (23.14) Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangkaibangkai.(23.15) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah akan dibangkitkan.(23.16) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh thooriqo (jalan), dan tidak kami lalai dari ciptaan.(23.17) Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran, maka kami tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami atas menghilangkannya sungguh Berkuasa.(23.18) Maka kami menghendaki untuk kamu dengannya kebun-kebun dari kurma dan anggur. Untuk kamu padanya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan.(23.19) Dan pohon yang keluar dari Thuuri Saina’, tumbuh dengan mengandung minyak dan bumbu bagi pemakan-pemakan. (23.20) Dan sesungguhnya bagi kamu di dalam binatang ternak itu pelajaran, kami beri kamu minum dari apa yang ada di dalam perut-perutnya, dan bagi kamu padanya manfa’at yang banyak, dan darinya kamu makan.(23.21) Dan di atasnya, dan di atas kapal kamu ditumpangkan .(23.22)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata: ”Hai kaum ku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati, melainkan Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti”.(23.23) Berkata para Malak orang-orang yang kufur dari kaumnya: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia hendak jadi ketua atas kamu, padahal kalau Allah mau, niscaya bisa Dia turunkan malaikat. Kami tidak pernah dengar karakter ini pada bapak-bapak kami yang pertama”.(23.24) ”Tidak dia melainkan seorang laki-laki yang ada padanya sifat gila, lantaran itu awasi dia hingga satu masa”.(23.25) Ia berkata:”Rabbi, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan aku”.(23.26) Maka kami wahyukan kepadanya bahwa Bentuklah Kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Maka apabila datang perintah kami, dan mendidih Tannur, maka masukkan padanya dari tiap Jenis dua dan ahlimu, kecuali orang yang telah terdahulu atasnya perkataan dari mereka, dan jangan engkau hadapkan omongan kepada Ku dalam (urusan) orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan” . (23.27) ”Maka apa bila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang selamatkan kami dari kaum yang zalim”.(23.28) ”Dan berkatalah: ”Rabbi, turunkanlah aku di tempat turun yang dilindungi, dan Engkau Sebaik-baik Yang Menurunkan. (23.29) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat dan sesungguhnya kami memberi percobaan.(23.30) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka Turunan yang lain.(23.31)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka kami kirim pada mereka seorang utusan dari mereka: ”Bahwa sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati selain Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti?”.(23.32) Dan berkata malak orang yang kufur dari kaumnya dan mendustakan pertemuan akhirat, padahal kami telah beri nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia makan apa yang kamu makan, dan ia minum apa yang kamu minum”.(23.33) ”Dan jika kamu patuh kepada yang cerdas seperti kamu, sesungguhnya kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(23.34) ”Bukankah Dia telah adakan kamu, sesungguhnya kamu apabila sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang bahwa kamu akan dikeluarkan”.(23.35) ”Jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada kamu”.(23.36) ”Tidak dia melainkan kehidupan kita (di) dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(23.37) ”Tidak dia melainkan seorang yang adakan dusta atas Allah dan tidak kami mau beriman kepadanya” .(23.38) Ia berkata: ”Rabbi tolonglah aku mereka telah mendustakan ku”.(23.39) Dia berkata: ”Dalam sedikit masa lagi mereka akan jadi orangorang yang menyesal”.(23.40) Maka azab menimpa mereka dengan Lengkap, maka kami menjadikan mereka sampah-sampah, maka kebinasaan untuk kaum yang zalim .(23.41) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka qurun yang lain.(23.42) Tidak dari satu ummat dapat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka diundurkan.(23.43) Kemudian kami kirim rasul-rasul kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu ummat didatangi oleh rasulnya, mereka mendustakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

dia. Lalu kami iringkan sebagian dari mereka dengan sebagian, dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman.(23.44) Kemudian kami kirim Musa, dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan Sulthon yang membuktikan .(23.45) Kepada Fir’aun dan keluarganya, lalu mereka menyombong, karena adalah mereka kaum yang berkuasa.(23.46) Maka mereka berkata: ”Apakah kita beriman kepada dua orang cerdas seperti kita, sedangkan kaum mereka jadi budak-budak kita?”.(23.47) Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka jadilah mereka dari orang-orang yang dibinasakan.(23.48) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab agar mereka mendapat pengenalan.(23.49) Dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya satu ayat, dan kami lindungkan mereka berdua di tempat tinggi yang rata dan bermata air.(23.50) ”Hai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah shalih, karena sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(23.51) ”Dan sesungguhnya ini ummat kamu ummat yang satu, dan Aku Rabb kamu, maka tekunilah Aku”.(23.52) Maka mereka potong urusan mereka antara mereka berkepingkeping, tiap partai gembira dengan apa yang di sisi mereka. (23.53) Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka hingga satu masa.(23.54) Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami gandakan kepada mereka karakternya dari harta dan anak-anak (berarti kamu orang yang sukses?).(23.55)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Kami bersegera pada (memberi) kebaikan-kebaikan untuk mereka ? (tidak demikian!) bahkan mereka tidak sadar.(23.56) Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Pemelihaa mereka, khawatir.(23.57) Dan orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat Rabb mereka.(23.58) Dan orang-orang tidak menyekutukan karakter Rabb mereka. (23.59) Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan padahal qalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka.(23.60) Itulah mereka, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka kepadanya berlomba-lomba.(23.61) Dan kami tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekedar kuasanya, dan di sisi kami ada sebuah kitab yang berkata-kata dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(23.62) Bahkan qalbu mereka di dalam kesesatan dari ini, dan mereka ada mempunyai amal-amal yang mereka kerjakan selain dari ini.(23.63) Hingga apabila kami kenakan azab atas orang-orang kaya mereka, tiba-tiba mereka berteriak minta tolong.(23.64) ”Jangan kamu berteriak minta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami”. (23.65) ”Sesungguhnya adalah ayat-ayat Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu berjalan mundur atas tumit-tumit kamu”. (23.66) ”dengan sombong, sedang ketika berbicara tentang dia di waktu malam, kamu ucapkan perkataan kotor”.(23.67)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka apakah belum mau mereka perhatikan perkataan itu ? atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama.(23.68) Atau mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya ?.(23.69) Atau mereka hendak berkata, ia mempunyai sifat gila ? (tidak demikian!), bahkan ia datang kepada mereka dengan Lengkap dan kebanyakan dari mereka tidak suka kepada yang Lengkap. (23.70) Dan sekiranya Yang Lengkap mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusak langit dan bumi dan siapa padanya. Bahkan kami beri mereka karakter peringatan mereka, tetapi mereka dari peringatan mereka berpaling.(23.71) Ataukah engkau minta upah dari mereka ?, karena upah dari Rabb mu lebih baik dan Dia sebaik-baik Pemberi.(23.72) Dan sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus.(23.73) Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat berpaling dari jalan.(23.74) Dan kalau kami kasihani mereka dan kami hilangkan kepayahan yang ada pada mereka, niscaya mereka mengembara berpanjangan dalam kesesatan mereka.(23.75) Dan sesungguhnya kami (pernah) kenakan azab kepada mereka, tetapi mereka tidak merendah kepada Rabb mereka dan tidak mereka berdo’a kepada-Nya.(23.76) Hingga ketika kami bukakan atas mereka satu pintu yang mempunyai azab yang sangat, tiba-tiba mereka putus harapan di sana .(23.77) Dan Dia Yang menghendaki untuk kamu Pendengaran dan Penglihatan dan Fuad-Fuad, sedikit apa yang kamu syukuri. (23.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dia Biarkan kamu di Bumi dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(23.79) Dia Yang menghidupkan dan mematikan dan kepunyaan-Nya perselisihan malam dan siang, maka tidakkah kamu mengerti. (23.80) Bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan orangorang dahulu.(23.81) Mereka berkata: ”Apakah apabila kami sudah mati dan kami jadi tanah dan tulang bahwa kami akan dibangkitkan ?”.(23.82) ”Sesungguhnya ini telah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini, hal ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang dahulu”.(23.83) Katakan: ”Kepunyaan siapa Bumi dan siapa padanya jika kamu tahu?”.(23.84) Mereka akan menjawab: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak ingat ?”.(23.85) Katakan: ”Siapa Rabb Langit yang tujuh dan Rabbul ’Arsyil Kariim ?”.(23.86) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak berbakti ?”.(23.87) Katakan: ”Di tangan siapa Kerajaan tiap sesuatu ? Dan Dia melindungi dan tidak dilindungi atasnya jika kamu tahu” . (23.88) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah” Katakan: ”Kalau begitu dari jalan mana kamu ditipu ?”.(23.89) Bahkan kami telah datangkan kepada mereka Karakter Yang Lengkap , dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta.(23.90) Allah tidak mengambil dari anak dan tidak ada bersama-Nya dari Yang Dita’ati. Jika demikian niscaya tiap yang dita’ati berpisah bersama apa yang ia ciptakan, dan niscaya sebagian
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka atas sebagian mengalahkan sebagian. Subhaana Allah dari apa yang mereka sifatkan.(23.91) Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha terinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(23.92) Katakan: ”Rabbi, jika Engkau hendak tunjukkan kepada ku apa yang dijanjikan kepada mereka”.(23.93) ”Maka jangan ya Rabbi Engkau biarkan aku di dalam kaum yang zalim”.(23.94) Dan sesungguhnya kami sungguh Berkuasa atas menunjukkan kepada mu apa yang dijanjikan kepada mereka.(23.95) Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka sifatkan.(23.96) Dan katakan: ”Rabbi, aku berlindung kepada karakter Mu dari bisikan setan“.(23.97) ”Dan aku berlindung kepada karakter Mu ya Rabbi, dari kehadiran mereka di sisi ku”.(23.98) Hingga ketika datang maut kepada seorang dari mereka, ia berkata: ”Rabbi kembalikanlah aku”.(23.99) ”supaya aku kerjakan amal shalih dalam urusan yang aku telah sia-siakan”. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ia perkataan dia, padahal di belakang mereka ada satu dinding(barzakh) kepada hari mereka akan dibangkitkan.(23.100) Maka apabila ditiup pada Trompet, maka di hari itu tidak ada hubungan keluarga di antara mereka dan tidak mereka bertanya-tanyaan.(23.101) Maka siapa berat timbangannya ,maka itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(23.102) Dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka, di dalam jahannam mereka kekal.(23.103)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Api memakan muka mereka, dan mereka di dalamnhya bermuka yang tidak berdaging.(23.104) ”Belumkah ayat-ayat-Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu mendustakan karakternya?”.(23.105) Mereka berkata: ”Rabb kami, kecelakaan kami telah menimpa kami, karena kami kaum yang Lupa”.(23.106) ”Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, jika kami kembali, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim”. (23.107) Dia berkata: ”Menengadahlah padanya, dan jangan kamu berkata-kata kepada Ku”.(23.108) ”sesungguhnya dia adalah sebagian dari hamba-hamba-Ku berkata: ”Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri ketelitian kepada kami, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi ketelitian.(23.109) ”Tetapi kamu jadikan mereka ejekan, hingga mereka menyebabkan kamu lupa kepada Mengingat-Ku dan adalah kamu tertawakan mereka”.(23.110) ”Sesungguhnya Aku ganjari mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(23.111) Dia berkata: ”Berapa lamanya kamu tinggal di Bumi dalam bilangan tahun?”.(23.112) Mereka berkata: ”Kami tinggal sehari atau sebagian dari hari, maka tanyalah penghitung-penghitung”.(23.113) Ia berkata: ”Tidak kamu tinggal melainkan sedikit kalau sesungguhnya kamu (merasakan) jika kamu tahu”.(23.114) ”Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu siasia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (23.115)

DLA

117) Dan katakanlah:”Rabbi.116) Dan siapa menyeru bersama Allah yang dita’ati yang lain padahal tidak ada Burhan baginya tentang dia. maka perhitungannya di sisi Rabb nya. Al-Malikul Haqq.118) DLA . Sesungguhnya tidak mendapat kemenangan orang-orang yang kafir.(23. dan Engkau sebaik-baik pemberi ketelitian.Tafsir Al Sulthan Maka Ta’aalaa Allah.(23. ampunkanlah dan berilah ketelitian.(23. Tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia Rabbul ’Arsyil Kariim.

3) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik . maka persaksian seorang dari mereka ialah 4 kali persaksian dengan karakter Allah.4) Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan berlaku baik.(24. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. kemudian mereka tidak hadirkan (syuhada’) 4 saksi.2) Laki-laki penzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrik.Tafsir Al Sulthan 24.(24. sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar.(24. Dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari orang yang beriman. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. dan jangan kamu dikalahkan dalam peraturan Allah oleh kasihan kamu kepada mereka berdua.(24.(24.Surat An-Nuur (CAHAYA) Surat ke-24. karena mereka itu orangorang yang fasik.0) Bentuk yang kami turunkan dia dan kami fardhukan dia dan kami turunkan padanya ayat-ayat bukti agar kamu mendapat peringatan.6) DLA . 64 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan itu diharamkan atas Mu’minin. maka deralah mereka 80 kali deraan.5) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka. maka deralah tiap seorang dari mereka 100 kali deraan. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.1) Perempuan berzina dan laki-laki berzina.(24. kecuali diri mereka sendiri.(24. Dan perempuan penzina tidak akan kawin melainkan dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.

Tafsir Al Sulthan Dan yang kelima. maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. bahwa kutukan Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang yang berdusta. Jangan kamu sangka (fitnah) itu kejahatan untuk kamu.(24.(24.(24.11) Di waktu kamu dengar (tuduhan) itu mengapakah Mu’minin dan Mu’minat tidak menyangka baik akan diri mereka.12) Mengapakah mereka tidak adakan 4 saksi atas (tuduhan) itu ? Lantaran mereka tidak adakan saksi-saksi.9) Dan (alangkah besar bahaya) kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu dan rahmat-Nya dan (kalau tidak) Allah itu Tawwabun Hakiim.(24. padahal ia di sisi Allah perkara yang dalam. lantaran fitnah yang kamu mendalam padanya. sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di tentangnya.7) Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 4 kali dengan karakter Allah. dan berkata: ”Ini satu dusta yang nyata”.8) Dan kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar. dan kamu sangka dia perkara kecil.15) DLA .10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah itu segolongan dari kamu. Tiap seorang dari mereka akan dapat (ganjaran bagi) dosa yang ia telah kerjakan. dan kamu katakan dengan mulut-mulut kamu.(24.(24.13) Dan kalau tidak dengan kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya di dunia dan akhirat. niscaya azab yang panjang mengenai kamu.14) Ketika kamu sampai menyampaikan dia dengan lidah kamu.(24.(24.(24. bahwa (suaminya) itu dari orang-orang yang berdusta. sedang orang yang mengetahui penyiarannya dari antara mereka adalah baginya azab yang panjang. bahkan ia kebaikan untuk kamu.

mengapa kamu tidak berkata: ”Tidak ada faedahnya bagi kita memperkatakan ini. dan sesungguhnya Allah Ra-uufun Rahiim. akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu karena Allah Ghafuurur Rahiim.(24.23) DLA . niscaya tidak sekali-kali seorangpun dari kamu jadi suci. (24. jangan kamu turut langkahlangkah setan.18) Sesungguhnya mereka yang suka tersiar kejelekan dalam (golongan) orang-orang yang beriman. Subhaana Engkau ini satu dusta yang dalam”. tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki.21) Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu kepada keluarga yang hampir dan miskin-miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. tetapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka tidak hiraukan.(24.20) (57) Hai orang-orang yang beriman. dan Allah ‘Aliimun Hakiim. (24. maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat fahsya dan mungkar.19) Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu.(24.16) Allah melarang kamu kembali mengerjakan seperti itu selamalamanya.22) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang bersih yang jujur yang beriman dila’nat di dunia dan akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang. dan pengaturanNya.(24. dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan. karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. dan Allah Samii’un ‘Aliim(24. jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya.Tafsir Al Sulthan Dan kalau kamu mendengarnya.(24.17) Dan Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat.

24) Di hari ini Allah akan sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan lengkap dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Dia Haqqu Mubiin.30) Dan suruhlah mu’minat menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan- DLA . yang di dalamnya ada keperluan kamu.29) Suruhlah Mu’minin menundukkan sebagian dari pandanganpandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka.(24. sedangkan perkara-perkara yang baik (layak) bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik (layak) bagi perkara-perkara baik.28) Tidak jadi kesalahan atas kamu kalau kamu masuk rumahrumah yang tidak ditinggali orang. hingga diizinkan bagi kamu dan jika dikatakan kepada kamu:”Kembalilah”. maka janganlah kamu masuk. dan orang-orang yang kotor (layak) bagi perkara-perkara yang kotor.(24. jangan kamu masuk rumahrumah selain dari rumah-rumah kamu. Itu lebih suci untuk mereka. Mereka akan dapat keampunan dan rizki yang berbeda. Itu lebih suci untuk kamu. hendaklah kamu kembali. dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.Tafsir Al Sulthan Hari yang menyaksikan atas mereka lidah mereka dan tangan mereka dan kaki mereka karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan.(24.(24.(24. Mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dikatakan oleh mereka. Itu untuk kamu baik untuk kamu agar kamu mendapat peringatan.27) Maka jika kamu tidak dapati seorang (laki-laki) padanya.25) Perkara-perkara yang kotor.26) (58) Hai orang-orang yang beriman.(24. (24. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. (layak) bagi orang-orang yang kotor. sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu ekspresikan. melainkan sesudah kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya.

Tafsir Al Sulthan kemaluan mereka dan jangan mereka nampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang lahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kudung mereka dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak bagi suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak bagi suami-suami mereka atau saudarasaudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka atau pelayan-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat-aurat perempuan. dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah hai mu’minin agar kamu mendapat kejayaan. Jika mereka miskin.32) Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah memelihara kehormatan mereka hingga Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.(24. maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk memberi tahu apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka.33) Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatayat yang membuktikan dan sebagai perumpamaan dari orangorang yang dari sebelum kamu dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(24.31) Nikahkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan yang janda dari kamu dan hamba laki-laki dan hamba perempuan kamu yang layak.34) DLA . Dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(24. Dan jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu berzina untuk mendapat harta dunia apabila mereka mau hidup bersih dan siapa memaksa mereka. Dan orang-orang yang mencari tulisan dari yang dimiliki tangan kanan kamu maka tulislah untuk mereka. nanti Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya. jika kamu tahu pada mereka kebaikan dan berilah mereka dari harta Allah yang ia telah berikan kepada kamu.(24.

37) Agar Allah ganjari mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan agar Dia tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya. maka tidak ada baginya cahaya. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.Tafsir Al Sulthan Allah (pemberi) Cahaya Langit dan Bumi.38) Dan orang-orang yang kufur itu amalan mereka seperti bayangan air di tanah rata yang dikira dia air oleh orang yang dahaga.(24. Dan Allah mengadakan perumpamaan untuk manusia. Dan kaca itu seperti sesungguhnya dia Kawkab (bintang-planet) durriyu (yang berderet) yang dinyalakan dari pohon yang dilindungi. Hingga ketika ia datangi dia.(24. Perumpamaan cahaya-Nya seperti lobang. Maka Dia sempurnakan perhitungannya. Zaitun tidak bangsa timur dan tidak bangsa barat.(24. tetapi dia berjumpa Allah di sisinya. Allah mengenalkan kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. tidak ia berjumpa sesuatu.(24.(24. dan Allah Sarii’ul Hisaab. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu .39) Atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam dan luas yang diliputi oleh gelombang dari atasnya gelombang dan dari atasnya awan gelap yang sebagiannya menumpuk atas sebagian yang apabila ia ulurkan tangannya hampir tidak bisa ia melihatnya. (24.35) Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama-Nya dan bergerak untuknya padanya pagi dan petang. Yang zaitunnya hampir menerangi walau tidak disentuh api. Cahaya atas cahaya. padanya ada pelita.36) Laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh beli dan jual dari menyebut Allah dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan takut kepada hari yang bolak-balik padanya qalbu dan pemandangan.40) DLA . Pelita itu di dalam kaca. Dan siapa tidak Allah jadikan kepadanya Cahaya.

Sinar kilatnya hampir menghilangkan pemandangan-pemandangan.(24. Dan Dia turunkan salju dari langit. lalu engkau lihat hujan turun dari celahcelahnya.(24. dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki. karena mereka tidak orang yang berpendirian teguh.45) Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Bukti. Sesungguhnya di dalam itu ada ibarat untuk orang yang mempunyai pemandangan. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dari setelah itu. dan kepada Allah tempat kembali.(24.44) Dan Allah telah menciptakan setiap makhluk berjalan dari air. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas dua kaki. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas empat. bertasbih kepada-Nya siapa-siapa yang di langit dan bumi ?.(24. kemudian Dia jadikan dia bersusun. Dan burung yang berbaris-baris setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya ?. kemudian Dia mengumpulkan di antaranya.43) Allah membolak-balikkan malam dan siang.47) DLA . (24.(24. maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya.46) Dan mereka berkata: ”Kami telah mengimani karakter Allah dan karakter Rasul dan kami patuh”. dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. lalu Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu melihat bahwa Allah.42) Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan. dari gununggunung di sana.(24. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.41) Dan kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki.

dan siapa kufur DLA . Mereka akan menyembah Aku. Dan jika kamu patuh kepada-Nya. tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. Sesungguhnya Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. dan Dia akan gantikan bagi mereka dari setelah ketakutan mereka dengan keamanan. Dan atas kamu apa yang kamu pikul.53) Katakan: ”Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul”.(24. mereka orang yang mendapat kejayaan. bahwa dia akan jadikan mereka khalifah di bumi. tidak mereka sekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. kamu mendapat pengenalan. bahwa jika engkau perintah mereka.Tafsir Al Sulthan Dan apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka. dan tidak atas Rasul melainkan menyampaikan dengan pembuktian. maka hanya atasnya apa yang ia pikul. dan takut kepada Allah dan menjauhinya. niscaya mereka keluar.50) Tidak ada perkataan Mu’minin ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka ialah bahwa mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuh”.(24. seperti Dia telah jadikan khalifah orang-orang yang dari sebelum mereka.52) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka itu orang-orang yang zalim.51) Dan siapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.49) Apakah di dalam qalbu mereka ada penyakit ?. Dan Dia akan jejakkan bagi mereka Diin mereka yang Dia sukai untuk mereka. Maka jika kamu berpaling. atau mereka ragu-ragu atau mereka takut Allah dan Rasul-Nya menzalimi mereka ?.54) Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kamu dan beramal sholeh.(24.(24.(24. maka itulah mereka. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. Katakanlah: ”Jangan kamu bersumpah (yang demikian) kepatuhan yang baik.(24.48) Tetapi jika mereka mempunyai keperluan (kelengkapan) mereka datang kepadanya dengan cepat .(24.

dan dari setelah sholat ’isyaa’.58) Dan anak-anak dari antara kamu apabila cukup umur.Tafsir Al Sulthan sesudah itu.60) Tidak ada larangan atas orang buta. maka itulah mereka.(24.(24. Dan Allah Samii’un ‘Aliim. Dari sebelum sholat fajar dan ketika kamu meletakkan pakaian kamu dari zhuhur. (24. Hendaklah orang-orang yang kamu dimiliki dengan tangan kanan kamu dan orangorang yang belum sampai dari kamu minta izin tiga waktu. Dan tempat pulang mereka api dan sejelekjelek tempat kembali. ada lebih baik bagi mereka.(24.56). Tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka selain dari itu.(24.55) Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. dan patuhlah kepada Rasul agar kamu mendapat Pengaturan. dan Allah ‘Aliimun Hakiim. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya dan Allah ‘Aliimun Hakiim. maka tidak ada larangan mereka membuka pakaian mereka asal tidak menampakkan perhiasan. Pelayan-pelayan kamu sebagian mereka bekeperluan kepada sebagian kamu. dan tidak ada larangan atas orang tempang. dan tidak ada larangan atas orang sakit dan tidak ada atas diri-diri kamu bahwa kamu makan di rumahrumah kamu atau di rumah-rumah bapa-bapa kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu kamu atau di rumah-rumah saudarasaudara laki-laki kamu atau di rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau di rumah-rumah bapak-bapak saudarasaudara kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu saudara-saudara DLA .(24. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu akan terluput di bumi. tetapi mereka berpatni. mereka orang-orang yang fasik.59) Dan mereka yang putus haid dari wanita-wanita yang tidak ingin bercampur. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya. Adalah tiga aurat untuk kamu.57) (59) Hai orang-orang yang beriman !. maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang dahulu dari mereka minta izin.

Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. Sesungguhnya orangorang yang minta izin kepada mu itu. tidak mereka tinggalkan melainkan sesudah minta izin darinya.64) DLA .(24. Maka apabila kamu masuk rumah-rumah.(24. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang melarikan diri dari antara kamu dengan berlindung. sungguh Dia mengetahui keadaan yang kamu ada atasnya.63) Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi . dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.62) Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian dari kamu terhadap sebagian.Tafsir Al Sulthan kamu atau di rumah-rumah mamak-mamak kamu atau di rumah-rumah uak-uak perempuan kamu atau di (rumah) yang kamu pegang kuncinya atau di (rumah) sahabat kamu.(24. sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. merekalah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. Lantaran itu apabila mereka minta iizin kepada mu untuk satu urusan mereka. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa percobaan atau ditimpa azab yang pedih. maka Dia kabarkan kepada mereka karakter apaapa yang mereka kerjakan. tidak ada larangan atas kamu untuk makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Dan jika adalah mereka bersamanya atas satu urusan. Dan mintalah perlindungan bagi mereka kepada Allah.(24. hendaklah kamu beri salam atas diri-diri kamu sebenar-benar salam yang dari sisi Allah yang diberi perlindungan dan baik. dan di hari yang akan dikembalikan kepada-Nya. iizinkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki dari mereka.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan. maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”.3) Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin. 77 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(25. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”. sesungguhnya Dia adalah GhafuurarRahiimaa. ia minta dituliskan.2) Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tiak menciptakan sesuatu.(25.4) Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu.6) Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar.1) Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak.0) Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta.5) Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi.(25.(25.(25. (25. dan Dia menciptakan tiap sesuatu dan dan mengukurkannya dengan ukuran.Tafsir Al Sulthan 25. dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”. sedang mereka diciptakan.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan. dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan.Surat Al-Furqon (PEMBEDA) Surat ke-25. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at. (25.7) DLA .(25.

(25. Adalah dia atas Rabb ku satu janjian yang ditagih.12) Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya.8) Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaanperumpamaan untuk mu.17) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau. tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”.9) Maha Melindungi Yang jika Dia kehendaki.(25.15) Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki.(25.10) Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at. lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.Tafsir Al Sulthan ”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”.(25.(25. dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo. dalam keadaan terbelenggu.(25. yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu.16) Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah. mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan. Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”. Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan. di sana mereka memekikkan kecelakaan.14) Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali. dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at. Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu.(25. (25. tetapi Engkau telah DLA .13) ”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan.(25. lalu mereka lupa.11) Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh. (25.

(25. melewati batas dengan menyolok . lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan. (25. karena adalah Rabbmu Melihat.21) Pada hari yang mereka akan melihat malaikat.(25. dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”. Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”.(25. Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”. atau kami lihat Rabb kami ?”.23) Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya.24) Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya.(25.(25. dan adalah atas orang kafir hari yang payah.25) Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur.18) ”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan.(25.(25.Tafsir Al Sulthan beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan.26) DLA . Maukah kamu sabar ?. tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa.19) Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas. dan adalah mereka kaum yang binasa”.(25. Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian .22) Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik).20) JUZ’ 19 Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat.

dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial.Tafsir Al Sulthan Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”.32) (73. sesudah ia datang kepada ku”. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(25.(25.27) ”Hai kecelakaan ku.(25.33) Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan. karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”.37) DLA . dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri. alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”.(25.(25.29) Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku.(25. kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih.28) ”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan.(25.(25.4) Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan. lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan. telah jadikan Alquran ini tidak diperdulikan” .36) Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan. melainkan kami datangkan kepada mu karakter yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.34) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa.(25. dan cukuplah karakter Rabb mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong.(25.31) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”.35) Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”.(25.30) Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa.

kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil. bahkan mereka lebih lupa jalan.42) Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿.48) DLA .(25.(25. Dan akan mereka ketahui.47) Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya.(25.43) Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?.Tafsir Al Sulthan Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu.(25. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”.41) “Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami.39) Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek.(25. (25. dan menjadikan siang kebangkitan. Maka apakah tidak mereka melihat dia. Tidak mereka. (25. siapa yang Sangat sesat jalan (25. (25. dan Dia turunkan dari langit air pembersih. melainkan seperti Binatang Ternak. dia jadikan dia tetap.46) Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat.(25.38) Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaanperumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis. sekiranya tidak kami sabar atasnya”. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan.45) Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit. Maka apakah bisa engkau jadi Rabb atasnya ¿.(25. dan kalau Dia kehendaki.40) Dan apabila mereka melihat mu. ketika mereka melihat azab.44) Apa belum engkau lihat kepada Rabb mu bagaimana Dia gandakan teduh.

dan getarkanlah karakter hamdu-Nya. kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur. kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Rabbnya”.(25.49) Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka.53) Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas.(25.(25.(25. maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Rabb mu Berkuasa. dan adalah orang kafir atas Rabbnya zhohiiroo. tanyalah Dia selaku Pengabar. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui.Tafsir Al Sulthan Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan.50) Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam. (25.57) Dan bertawakallan atas Yang Hidup Yang tidak mati.(25.(25. dan berjuanglah mengalahkan mereka dengan perjuangan yang menyolok. (25. (25.52) Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit. tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan kufur. beberapa banyak binatang ternak dan manusia.56) Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu.(25.54) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka.51) Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir. dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya.58) Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari. untuk peringatan.55) Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam. dan tidak menyusahkan mereka.59) DLA . sebarang ganjaran.(25.

66) Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak tabdzir dan tidak kikir. dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan. ia akan bertemu dosa. (25.63) Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?. (25.(25.69) Kecuali orang-orang yang tobat. dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh. dan beriman dan mengerjakan kebaikan.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”. palingkanlah dari kami azab jahannam. Dan (perintah itu) menambah mereka liar. mereka ucapkan perkataan sejahtera.(25.62) Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri.(25.(25.65) Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek.60) Maha Melindungi Yang menjadikan di langit galaksi dan menjadikan padanya pelita dan bulan-bulan yang bercahaya.(25. tetapi adalah berdiri antara itu.61) Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang bergantiganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih. sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal. (25.64) Dan mereka yang berkata: ”Rabb kami.(25.67) Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah. maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan- DLA . Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”. (25.68) Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah. melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu. dan ia akan kekal padanya dengan terhina.

(25. maka adalah (azab) itu kekal”.(25.72) Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka.74) Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan .(25. dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda. maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar. dan jadikanlah kami pemimpin (imam) bagi orang-orang yang berbakti”.71) Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu.(25.(25.77) DLA .(25. tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan. karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima.70) Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh.(25. ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik.76) Katakanlah:”Rabb ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu.Tafsir Al Sulthan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan.(25. seperti orang yang tuli dan buta. tidak mereka tunduk atasnya.73) Dan Yang berkata: ”Rabb kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata.75) Hal keadaan mereka kekal padanya.

(26. tidakkah mereka mau berbakti?”.(26.2) Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.0) {Tho.(26. (26.7) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. melainkan adalah mereka berpaling darinya. (26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya. kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka.Sin.Tafsir Al Sulthan 26.Surat Asy-Syu’ara (Ahli Sihir) Surat ke-26.10) ”Kaum Fir’aun. 227 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.9) Dan ketika Rabbmu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”.(26.(26. (26.Mim}.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata.6) Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? .8) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.5) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan.11) DLA .(26. maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya.4) Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur.(26.3) Jika kami kehendaki.(26.

12) ”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku.(26.(26.18) ”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”.(26.16) ”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”.14) Dia berkata: ”Tidak demikian. maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”. padahal aku seorang dari orang yang lupa”.21) ”dan itu jasa (ni’mat) yang engkau jasakan dia atas ku.(26.17) Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”. oleh sebab itu utuslah Harun”. (26.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”.(26.13) ”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku.23) Ia berkata: ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”.22) Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Rabb Alam Semesta?”.24) DLA . (26.15) ”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Rabb Alam Semesta”.(26. (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel. lalu Rabb ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.19) Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu.(26. maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu kami mendengar”.(26.(26.(26.(26.20) ”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu.

maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.(26.(26.(26.(26.33) Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang pesihir yang pandai”.27) Ia berkata: ”Rabb Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.(26.35) Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya.(26. dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”.30) Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya. Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.(26.28) Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku. (26.29) Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.25) Ia berkata: ”Rabb kamu. aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”.(26. maka apa pendapat kamu”.36) ”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”.(26.34) ”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya.(26.26) Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”.37) Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan.38) DLA .32) Dan ia keluarkan tangannya. jika kamu dari orang yang benar”.(26.31) Maka ia campakkan dia. maka tiba-tiba ia ular yang nyata”.(26.(26.

43) Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun. karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.39) “Supaya kita turut ahli-ahli sihir. jika kami orang yang-orang yang menang?”. maka nanti kamu akan mengetahui.49) Mereka berkata:”Tidak keberatan.44) Lalu Musa campakkan tongkatnya.40) Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran.45) Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud.(26.(26.(26. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”.46) Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya kamilah yang akan menang”.50) ”Sesungguhnya kami berharap agar Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami.48) Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?. sesungguhnya kepada Rabb kami.47) “Rabb Musa dan Harun”.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir. kami akan kembali”.(26.(26.42) Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”. (26. dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.(26.(26.(26.(26.(26. maka tiba-tiba ia telan apaapa yang mereka ada-adakan dengan dusta.41) Ia jawab:”Benar. jika merekalah orang-orang yang menang”.(26.51) DLA .(26.

(26.(26.(26.65) Kemudian kami tenggelamkan yang lain. maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.61) Ia berkata:”Tidak sekali-kali.(26.(26.(26. (26.Tafsir Al Sulthan Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku.dan kami jadikan dia warisan bagi bani israel.57) Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.58) Seperti itu. sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.(26.56) ”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.66) DLA .(26.59) Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit. (26.(26. pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”.(26.(26. (26.60) Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain. (26.63) Dan kami hampirkan ke sana yang lain.52) Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota.64) Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya.55) ”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”. sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”.62) Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung.53) ”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”. sesungguhnya bersama ku Rabbku.54) ”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”.

(26.69) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.74) Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”.(26.(26.68) Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.76) ”maka sesungguhnya mereka itu musuhku.(26.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26.(26. kecuali Rabb Alam Semesta”. (26.79) ”Dan apabila aku sakit. (26.71) Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”. kemudian menghidupkan aku”.82) DLA .(26.81) ”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”.(26.78) ”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.67) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).72) ”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”.73) Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”.(26.(26.(26.(26.80) ”Dan Yang akan mematikan aku.(26.70) Mereka katakan:”Kami sembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”.77) ”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”.(26. maka Dia menyembuhkan aku”.75) ”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”.

berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”. (26.(26. mereka dan orang yang sesat.84) ”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa (ni’mat)”.Tafsir Al Sulthan ”Rabb ku.(26.94) Dan tentara Iblis semuanya.85) ”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”.(26. (26.95) Mereka berkata.93) Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu.97) “Karena kami samakan kamu dengan Rabb Alam Semesta”.(26. padahal mereka di dalamnya bertengkaran.(26.(26.(26.88) Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.83) ”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”.(26.86) ”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”.92) ”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”.(26.98) DLA .96) “Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.87) Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak.90) Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat.(26.(26.(26.(26.91) Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.89) Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.(26.

111) Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”.(26.(26.(26.112) DLA .(26. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.108) “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.110) Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu. (26.(26.105) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.100) “Dan tidak sahabat yang setia”.107) “Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. (26.109) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.99) ”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”.101) “Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali.104) Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul.103) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim). (26.106) “Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. (26. (26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26. (26. (26. padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”. supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.

126) DLA .(26.(26.117) ”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka.119) Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.115) Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh.121) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim). (26.Tafsir Al Sulthan ”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Rabb ku jika kamu sadar”.118) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh.(26. (26.(26.114) ”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”. (26.116) Ia berkata:”Rabbi.(26. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”.122) ’Aad telah mendustakan rasul-rasul.123) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.120) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.125) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26. (26. niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.113) ”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”. (26.(26.124) ”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”. sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.(26.

(26.Tafsir Al Sulthan “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.134) ”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”.(26. (26.135) Mereka berkata:”Sama saja atas kami.(26.(26. sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26. (26. maka kami binasakan mereka.(26.127) ”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.(26.131) ”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”. engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.141) DLA .128) Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal.138) Maka mereka bendustakannya. kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa. (26. (26.140) Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.(26.130) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”.137) ”Dan tidak kami akan diazab”.(26.133) ”Dan taman-taman dan mata-mata air”.139) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).136) ”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.(26. (26.129) ”Dan (patutkah) apabila membalas. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.132) ”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”.

149) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”.143) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.Tafsir Al Sulthan Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26. karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”. maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”.(26.(26.156) DLA .154) Ia berkata:”Ini unta betina.147) ”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”. Tidak upah ku melainkan atas Rabb Alam Semesta.144) ”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya.(26.153) ”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.155) ”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan. (26.148) ”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai. ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”.152) Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.(26.150) ”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.142) ”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”. dan tidak berbuat kebaikan”.145) ”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”.(26.(26.(26. (26.146) ”Di taman-taman dan mata-mata air?”.(26.(26.(26.151) ”Yang berbuat kerusakan di bumi. (26.(26.

tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul. sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” . (26.163) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. (26.(26.169) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.157) Maka mengenai mereka bencana. selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”.164) ”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.165) ”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Rabb kamu dari jodoh-jodoh kamu.(26. (26.162) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. (26.166) Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth.170) DLA . (26.160) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth.158) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.(26.(26.161) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.(26. : ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.167) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”. maka menjadilah mereka orangorang yang menyesal. tidak ganjaran bagiku melainkan atas Rabb Alam Semesta .168) ”Rabbi. (26.(26.Tafsir Al Sulthan Maka mereka sembelih dia. bahkan kamu kaum yang meliwati batas”.

182) ”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.176) Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.171) Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.(26. (26.(26. (26.173) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.172) Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab).183) “Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”.(26.178) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. (26. (26.179) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran.181) ”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus).(26. (26.Tafsir Al Sulthan Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.184) Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.174) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim.175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.(26.177) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. tidak ganjaran ku melainkan atas Rabb Alam Semesta”. (26.(26.(26. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam.(26. dan jangan kamu jadi daripada orangorang yang merugikan”.180) ”Cukupkanlah sukatan.185) DLA .

192) Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya.(26.188) Maka mereka mendustakannya. (26.(26.198) Lalu ia bacakan dia atas mereka.191) Dan sesungguhnya dia .194) Dalam lisan bahasa asli yang nyata. tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya.(26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”. sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.197) Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari. sungguh diturunkan oleh Rabb Alam Semesta.(26.196) Apakah hal itu belum jadi ayat bagi mereka untuk diketahui oleh Ulama Bani Israel ?. maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh.(26.190) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim.189) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.(26. (26.(26.199) DLA . (26.186) ”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit.193) Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan. niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya.(26.187) Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(26.(26.195) Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.

(26. (26.204) Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?. (26. (26.210) Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa. dalam Qalbu orang-orang yang durhaka.(26.(26. (26.(26. dan mereka tidak sadar.212) Maka jangan engkau seru bersama Allah.(26.208) Satu Peringatan.(26.(26.(26.201) Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak.(26. (26. Yang Dita’ati yang lain.200) Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.211) Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya.203) Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?. dan tidak pernah kami melakukan kezaliman.202) Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”.207) Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam.205) Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka.206) Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka.209) Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan. karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.213) Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.214) DLA .Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami masukkan dia.(26.

Dia As-Samii’ul ‘Aliim.(26. dan membalas sesudah dianiaya.Tafsir Al Sulthan Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin. (26.(26.221) Mereka turun atas tiap pendusta pendosa.217) Yang melihat mu ketika engkau berdiri.222) Mereka sampaikan pendengaran.215) Dan jika mereka durhaka kepada mu.225) Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.216) Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim.224) Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah.(26. maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.219) Sesungguhnya Dia. dan kebanyakan mereka berdusta.227) DLA .220) Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setansetan?.226) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah. dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.(26.(26. (26.(26.(26.(26.218) Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud. (26.223) Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.(26.(26.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(27. tidak takut di sisi Ku” .4) Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek.1) Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin.8) ”Hai Musa.0) Tho.2) Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. dan Subhaana Allah Rabb Alam Semesta”.(27.(27.9) ”Campakkanlah tongkat mu”. dan mereka di akhirat.5) Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui).(27. 93 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.10) DLA .3) Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir. aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”.7) Maka ketika ia datang padanya. dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya. maka mereka kebingungan sendiri. mereka orang yang sangat rugi.Tafsir Al Sulthan 27.(27.6) Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api.(27.(27. mereka yakin. ia berpaling lari tidak kembali. itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata.Surat An-Namlu (Semut) Surat ke-27.(27. ”Hai Musa jangan takut. sesungguhnya orang yang dijadikan rasul. dan mereka kepada karakter akhir mereka. sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.(27. Sin. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular.(27. kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka.(27.

mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”.Tafsir Al Sulthan ”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman.(27.19) DLA . maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim.17) Hingga ketika mereka sampai atas Lembah Semut.(27.13) Dan mereka mengingkari karakternya dengan zalim dan kesombongan. masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”. dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hambahamba-Mu yang sholeh”.18) Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya.(27. perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa (ni’mat)-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”.14) Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu.(27.12) Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan. ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”. dan ia berkata: ”Hai manusia. maka mereka dibagi-bagi.15) Dan Sulaiman mewrisi Dawud. berkata seekor semut : ”Hai semut-semut.(27. niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya.(27. telah diajar kepada kami percakapan Burung. padahal diri mereka meyakininya. (27.11) Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu. kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek.(27. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan. dan kami telah diberi dari tiap sesuatu. dan ia berkata: ”Rabbi.(27.16) Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung. sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”.

Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”.(27.20) Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia.(27.(27.Tafsir Al Sulthan Dan ia periksa burung. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(27.25) ”Allah. karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka.24) ”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”.(27.(27. maka ia menghalangi mereka dari jalan. atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”. dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”.29) ”Sesungguhnya ia dari Sulaiman. maka campakkan kepada mereka.23) ”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah.30) DLA .22) ”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu.28) Ia berkata: ”Hai para malak. sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”.26) Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”.(27. maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”.(27. lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”. kemudian berpaling dari mereka. (27.27) ”Pergilah dengan Tulisan ku ini.21) Maka ia berhenti tidak jauh. dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”.(27. dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”.(27. maka mereka tidak mendapat pengenalan”. lalu ia berkata: ”Aku meliput apaapa yang belum kamu liput dia.

(27.37) Ia berkata: ”Hai para malak. dan seperti itu mereka akan berbuat”.(27.39) Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”.(27. berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku.(27.36) ”Kembalilah kepada mereka. tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27. ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta.34) ”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah. mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia.38) Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”. siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”. ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku.31) Ia berkata: ”Hai para malak. tetapi urusan itu kepadamu. dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”.(27. Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu.(27. DLA .35) Maka ketika datang kepada Sulaiman.(27. maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya. maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”.32) Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat. maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”.(27. aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”.33) Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri.

42) Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah. Maka ketika ia lihat dia.(27. ia kira kolam.40) Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya.46) Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku.(27.(27. kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”.48) Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya. maka ia bersyukur untuk dirinya. dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia. bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”.(27. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”.Tafsir Al Sulthan apakah aku bersyukur atau aku kufur.45) Ia berkata:”Hai kaumku. mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?.47) Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan.43) Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”. Ia berkata:”Rabbi. sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah.44) Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih. kemudian sesungguhnya kita berkata kepada DLA . dan adalah kami orang yang menyerah diri”. maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim. (27. tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”.(27.(27.(27.41) Maka ketika ia datang. tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan. dan siapa kufur. Dan siapa syukur. dan ia singsingkan dari dua betisnya. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”.(27. dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya.

58) Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”.(27.Tafsir Al Sulthan warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya.52) Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman.55) Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu.59) JUZ’ 20 Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air. karena mereka orang-orang yang berbakti.56) Maka kami selamatkan dia dan ahlinya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui. bahkan kamu satu kaum yang bodoh”.(27.(27.(27.(27.54) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita.(27. maka jelek hujan atas orang yang diancam. kecuali perempuannya.(27. dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya.49) Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya. dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.50) Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka.53) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”.57) Dan kami hujani atas mereka hujan. (27. maka kami DLA . dan sesungguhnya kita orang yang benar”. kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal. (27. (27. tetapi mereka tidak sadar.(27. bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya.51) Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim.

dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?. dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?.62) Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut. dan menjadikan kamu pengurus bumi?. Bahkan mereka kaum yang berpaling. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?.60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat.(27. melainkan Allah.67) DLA .65) Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat.bulat (qororo). bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. Adakah Yang dita’ati bersama Allah?.61) Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan. kemudian mengembalikannya?.(27.Tafsir Al Sulthan tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohonpohonnya.66) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita. bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. (27.64) Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib.(27. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.(27. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”.(27.(27. bahkan mereka buta daripadanya. bahwa kita akan dibangkitkan?”.(27.63) Atau siapakah Yang memulai Ciptaan.

(27. maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.73) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.(27.(27.Tafsir Al Sulthan ”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini. dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang. tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.76) Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin.68) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.(27.71) Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”.79) Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orangorang yang mati. dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim. jika kamu orang yang benar?”.69) Dan jangan engkau berdukacita atas mereka.70) Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini. sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”.77) Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya.(27.(27.(27.(27.(27.(27.74) Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi. dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan. sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin.78) Maka bertawakallah atas Allah. (27.(27.75) Sesungguhnya Alquran ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih.80) DLA . melainkan di dalam Kitab yang nyata.(27.72) Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia.

Tafsir Al Sulthan Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka. dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri.(27. maka baginya lebih baik darinya. padahal ia melalui seperti melaluinya awan.84) Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka.(27.83) Hingga apabila datang. padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu. kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”. sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.81) Dan apabila terletak perkataan atas mereka. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman. kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah.88) Siapa berbuat kebaikan. Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu. lalu mereka menyerah diri. maka mereka tidak bisa berbicara. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami.82) Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami.(27.(27.(27.(27. Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku.86) Dan hari yang akan ditiup Trompet.(27. lalu mereka dilindungi.(27.85) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan.(27.89) DLA . lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang dibumi.87) Dan engkau lihat gunung-gunung. dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. atau apakah yang telah kamu kerjakan?”. engkau kira dia diam.

90) (Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini. dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.Tafsir Al Sulthan Dan siapa kerjakan kejahatan.(27. dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”. maka kamu akan mengenalinya. 88 Ayat DLA .92) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”. maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya.91) ”dan supaya aku membaca Alquran”. Maka siapa dapat pengenalan. dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu .(27. yang Dia jadikan tempat perlindungan. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya. dan siapa lupa.(27.Surat Al-Qoshosh (KISAH) Surat ke-28. maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”.93) 28.(27.

9) DLA . sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang berbuat kerusakan. jangan engkau bunuh dia mudah-mudahan ia memberi faedah bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak”. maka campakkanlah dia di Laut dan jangan engkau takut dan jangan engkau dukacita sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada mu.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(28. maka jika engkau takut atasnya.(28. dan menjadikan dia dari orang-orang yang diutus”.8) Dan berkata perempuan Fir’aun: ”Kedinginan mata untuk ku dan untuk mu. Sin .5) Dan kami teguhkan untuk mereka di bumi. dan kami tunjukkan kepada Fir’aun dan Haman dan tentara mereka berdua dari kami apa yang ada mereka khawatirkan.(28.4) Dan kami hendak menumpahkan budi atas mereka yang tertindas dan kami hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan kami hendak menjadikan mereka mewarisi. ia sembelih anak laki-laki mereka ini.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang membuktikan. dan mereka tidak sadar.0) { Tho.2) Kami bacakan atas mu sebagian dari kabar Musa dan Fir’aun dengan Lengkap untuk kaum yang percaya. (28.6) Dan kami mewahyukan kepada Ibu Musa: ”Bahwa susuilah dia .(28.(28.(28.3) Sesungguhnya Fir’aun telah meliwati batas di Bumi.(28. Mim }. Ia tindas segolongan dari mereka ini. (28. Dan ia jadikan penduduknya beberapa golongan. dan ia biarkan hidup perempuan-perempuan mereka ini.7) Maka dipungut dia oleh keluarga Fir’aun yang berakibat ia jadi musuh dan dukacita bagi mereka.(28. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang salah.

Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau sungguh orang sesat yang nyata”. Maka tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak minta bantuan.(28.(28.(28.15) Ia berkata: “Rabbi.(28.11) Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu dari sebelum.10) Dan ia berkata kepada kakaknya: ”Ikuti dia”.(28.13) Dan ketika ia sampai kuat dan sempurna. dan mereka kepadanya berbuat baik?”.14) Dan ia masuk kota ketika orang-orangnya lengah. agar jadilah ia dari orang yang berpendirian teguh. kalau tidak kami kuatkan atas qalbunya. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim. sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Ini dari golongannya dan ini dari musuhnya. Maka Dia ampunkan dia. hampir ia buka rahasianya. sesungguhnya dia musuh yang nyata melupakan”. maka ampunkanlah aku”. maka menentukan atasnya. maka ia lihat dia dari perjalanan. dan mereka tidak sadar.(28.12) Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar dingin matanya. dan agar ia mengetahui bahwa perjanjian Allah itu Lengkap. kami beri kepadanya hukum dan ilmu.17) Maka menjadilah ia di kota itu ketakutan dan menunggu. maka tidak aku akan jadi penolong orangorang yang berdosa”.16) Ia berkata:”Rabbi.18) DLA . lalu ia berkata: ”Maukah aku tunjukkan atas ahli rumah yang bisa pelihara dia untuk kamu. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan atas (mengalahkan) orang yang dari musuhnya. maka ia dapati padanya dua orang laki-laki berkelahi. Ia berkata: “Ini dari perbuatan setan. dan tidak dukacita.(28.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah fuad ibu Musa hampa. dengan apa yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) atas ku.(28. maka Musa memukul dia. dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.(28.

(28.25) DLA . keduanya menghambat. ia berkata: “Hai Musa. dan tidak engkau mau jadi dari orang yang berbuat kebaikan ?”. upah apa yang kamu beri minum untuk kami”.23) Maka ia ambil untuk mereka berdua. engkau telah selamat dari kaum yang zalim”.24) Maka datang kepadanya seorang dari mereka berdua.Tafsir Al Sulthan Maka ketika Musa hendak memukul orang yang dia musuh bagi keduanya. ia dapati atasnya ummat dari manusia memberi minum. Ia berkata: ”Rabbi.19) Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota.20) Maka ia keluar darinya dalam keadaan takut menunggu. (28. selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.21) Dan ketika ia menuju ke arah Madyan. ia berjalan atas malu-malu ia berkata: ”Sesungguhnya bapakku memanggil mu. ia berkata: ”Jangan takut. Tidak engkau ingin melainkan jadi Pemaksa di Bumi. dan ia dapati dari selain mereka.(28.(28. (28. maka keluarlah sesungguhnya aku bagi mu dari orang yang menasehatkan”. Ia berkata: ”Apa maksud kamu berdua”. untuk memberi upah kepada mu. lalu ia berkata: ”Rabbi. dan bapak kami lanjut usia menyolok”. dengan berusaha ia berkata:” Hai Musa. (28. sesungguhnya Malak membicarakan karakter mu. Keduanya berkata: ”Kami tidak dapat memberi minum hingga menghalau gembala. ia berkata: ”Mudahmudahan Rabb ku beri pengenalan jalan yang sama kepada ku”. kemudian ia berpaling kepada tempat teduh. Maka setelah ia datang kepadanya dan ia kisahkan atasnya kisah-kisah. dua perempuan.22) Dan ketika ia sampai di mata air Madyan. apakah engkau hendak membunuh ku seperti engkau bunuh satu diri kemarin. sesungguhnya aku sangat memerlukan terhadap apa yang engkau turunkan kepada ku dari yang baik”.(28. untuk membunuh mu.

26) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku mau nikahkan mu dengan seorang dari dua anak perempuan ku ini. agar aku datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau bara dari api agar kamu memanaskan badan”. maka ketika ia lihat dia.29) Maka ketika ia datang kepadanya. ia akan keluar putih dari tidak jelek dan dekapkanlah kepadamu ketiakmu dari ketakutan.Tafsir Al Sulthan Berkata seorang dari mereka berdua: ”Hai bapakku.27) Ia berkata: ”Itu antara-ku dan antara mu.(28. maka jika engkau sempurnakan 10. maka tidak ada permusuhan atas ku.(28. ia berjalan dengan ahlinya. kamu akan dapati aku insyaa’ Allah dari orang yang baik”. ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh.32) DLA . sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik . ”Hai Musa. maka dari sisi mu.28) Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo. dan Allah atas apa yang kita katakan menjadi saksi”.30) ”Dan bahwa lemparkanlah tongkat mu”.31) Masukkan tanganmu dalam saku mu.(28.(28. sesungguhnya Aku. (28.(28. dipanggil dari arah Lembah sebelah kanan di tempat yang diberi perlindungan dari Pohon. Aku Allah Rabb Alam Semesta”.(28. mana saja dari dua tempo itu aku sempurnakan. sesungguhnya lebih baik orang yang engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya”. ia berkata kepada ahlinya: ”Tunggulah. atas bahwa kamu ambil upah pada ku 8 tahun. sesungguhnya aku melihat api. ambillah upah dia. ia melihat dari sebelah Thuur api. sesungguhnya engkau dari orang yang aman” . bahwa ”Hai Musa. datanglah kembali dan jangan takut. maka inilah dua Burhan dari Rabb mu kepada Fur’aun dan malaknya. bergerak seperti sesungguhnya dia Ular. dan tidak aku bermaksud bahwa aku memberatkan atas mu.

36) Dan berkata Musa: ”Rabb ku lebih mengetahui karakter siapa yang datang dengan karakter pengenalan dari sisi-Nya dan siapa adalah baginya akibat dunia.(28.39) Maka kami ambil dia dan tentaranya. dia membenarkan ku. sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim”. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat orangorang yang zalim. dan sesungguhnya aku sungguh sangka dia dari orang yang berdusta”.37) Dan berkata Fir’aun: ” Hai para malak. mereka berkata: ”Tidak ini melainkan sihir yang dibuatbuat. dan mereka menyangka bahwa mereka kepada kami tidak dikembalikan.38) Dan berlaku sombonglah dia dan tentaranya di Bumi. lalu kami lemparkan ke dalam laut. Kamu berdua dan siapa yang mengikuti kamu berdua orang-orang yang menang”. maka jadikan untuk ku shorhu. dengan tidak Lengkap. (28. sesungguhnya aku takut bahwa mereka mendustakan aku”.40) DLA . sesungguhnya aku telah membunuh satu diri dari mereka.35) Maka ketika datang Musa kepada mereka dengan ayat-ayat bukti. barang kali aku dapat melihat kepada Yang Dita’ati oleh Musa.(28. dan kami jadikan untuk kamu berdua Alasan (sulthon).(28. maka utuslah dia bersama ku sebagai pembantu. maka aku takut bahwa mereka akan membunuhku”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabb ku.34) Dia berkata: ”Kami akan teguhkan lengan mu dengan saudara mu. (28.(28.(28. maka nyalakan api untukku hai Haman atas tanah liat.33) ”Dan saudara ku Harun dia lebih Fashih dari ku lisan. tidak aku mengetahui bagi kamu dari Yang Dita’ati selain aku. maka tidak mereka sampai kepada kamu berdua dengan ayatayat kami. dan tidak kami mendengar karakter ini di dalam bapakbapak kami yang pertama”.(28.

dan tidak kamu berada dari orang yang menyaksikan.Tafsir Al Sulthan Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api. akan tetapi pengaturan dari Rabb mu supaya engkau beri peringatan kaum yang belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum mu agar mereka ingat.(28. (28. dan mereka berkata: ”sungguh kami mengkufuri karakter setiapnya”.(28. dan pada hari qiyaamah.45) Dan tidak kamu berada di sebelah Thuur ketika kamu menyeru. (28.41) Dan kami ikuti di dunia ini dengan kutukan dan pada hari qiyaamah mereka dari orang yang dijatuhkan.48) DLA . dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka.44) Tetapi kami telah menumbuhkan generasi.47) Maka ketika datang kepada mereka Yang Lengkap. mereka tidak ditolong.(28.(28. akan tetapi adalah kami yang mengutus rasul-rasul.46) Dan kalau tidak bahwa menimpa mereka mushibah.(28. Bukankah mereka ingkari karakter apa-apa yang diberikan kepada Musa dari sebelum ini?. mengapa tidak Engkau mengutus kepada kami seorang rasul.42) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab dari sesudah apa kami binasakan qurun yang pertama. maka panjang atas mereka umur.43) Dan tidak kamu berada di sebelah Barat ketika kami tetapkan kepada Musa perintah. maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan jadilah kami dari orang yang beriman”.(28. dari sisi kami. lalu mereka berkata: ”Rabb kami. sebagai pandangan (hidup) untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan agar mereka mendapat peringatan. Mereka berkata: ”dua ahli sihir keduanya bantu membantu”. mereka berkata: ”Mengapa tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa ?”. Dan tidaklah kamu berada diam dalam penduduk Madyan membacakan atas mereka ayat-ayat kami.

mereka berkata: ”Kami mengimani karakternya. salam atas kamu.(28.(28.”.50) Dan sungguh kami telah sampaikan kepada mereka perkataan agar mereka mendapat peringatan.(28. sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb kami sesungguhnya kami adalah sebelum ini orang yang menyerah diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.55) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi pengenalan kepada siapa yang engkau cintai. darinya. Dan siapa lebih lupa dari orang yang mengikuti keinginannya dengan tidak ada pengenalan dari Allah ?. yang kepadanya dibawa buah-buahan dari beberapa banyak macam sebagai DLA .Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Datangkanlah karakter Tulisan dari sisi Allah. dia lebih memberi pengenalan dari keduanya.49) Maka jika tidak mereka menjawab kepada mu.(28.(28.54) Dan apabila mereka mendengar perkara sia-sia.(28.(28. Apakah belum kami meneguhkan untuk mereka tempat haram yang aman.52) Dan apabila dibacakan atas mereka.53) Itulah mereka yang diberi upah mereka dua bentuk dengan sebab mereka sabar dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka mereka infaqkan. maka ketahuilah bahwasanya hanyalah mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka.51) Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Kitab dari sebelumnya mereka mengimani karakternya. dan mereka berkata: ”Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. mereka berpaling.56) Dan mereka berkata: ”Dan jika kami ikuti pengenalan bersama mu.(28. tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. aku mengikutinya jika adalah kamu orang-orang yang benar”. tidak kami inginkan orang yang bodoh”. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang bisa mendapat pengenalan. kami diusir dari bumi”.

65) DLA . (28.(28.60) Maka apakah orang yang kami janjikan dia janji yang baik.(28.59) Dan apa-apa dari sesuatu yang diberikan kepada kamu adalah perlengkapan hidup dunia. yaitu Dia berkata: ”Apakah jawaban kamu kepada rasul-rasul?”.63) Dan dikatakan: ”Panggillah sekutu-sekutu kamu”.(28.58) Dan tidaklah Rabb mu membinasakan negeri-negeri hingga Dia bangkitkan di dalam ibu (negeri)nya seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. (28. lalu mereka panggil mereka. dan adalah kami yang mewarisinya.62) Berkata orang yang patut atas mereka perkataan: ”Rabb kami.Tafsir Al Sulthan rizki dari sisi kami. maka itu (dia) tempat tinggal mereka tidak ditinggali dari sesudah mereka melainkan sedikit.61) Dan pada hari Dia memanggil mereka. tetapi mereka tidak menjawab mereka.(28. maka dia menemuinya (sama) seperti orang yang kami lengkapi dia dengan perlengkapan hidup dunia. mereka sekali-kali tidak menyembah kami” . Kami berlepas diri (dari mereka) kepada Mu. dan apa-apa di sisi Allah lebih baik dan kekal apakah kamu tidak mengerti ?. Alangkah baiknya kalau dulu mereka mendapat pengenalan. dan mereka melihat azab.64) Dan hari yang Dia akan seru mereka.(28. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. mereka ini orang-orang yang kami telah sesatkan. kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan kami. kemudian ia pada hari qiyaamah dari orang yang dihadirkan ?. lalu Dia berkata: “Di mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu kamu anggap?”.(28. dan tidak pernah kami membinasakan suatu negeri melainkan penduduknya orang yang zalim. dan perhiasannya.57) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang durhaka dalam kehidupannya.(28.

(28. lalu Dia berkata: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang adalah kamu sangka?”.70) Katakan:”Apa pendapat kamu jika Allah jadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari qiyaamah. apakah kamu tidak memperhatikan ?”. maka kami katakan: ”Tunjukkan Burhan kamu”. (28. tidak ada bagi mereka pilihan. Maka mereka mengetahui DLA .(28.69) Dia Allah tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. kepunyaanNya semua hamdu di dunia dan di akhirat.72) Dan dari pengaturan-Nya Dia menjadikan untuk kamu Malam dan Siang agar kamu beristirahat padanya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. maka tidakkah kamu mendengar ?. dan kepada-Nya kamu dikembalikan.(28.(28.(28.(28.(28. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang dapat mendatangkan karakter malam untuk kamu beristirahat padanya. dan kepunyaan-Nya hukum.73) Dan pada hari Dia memanggil mereka.Tafsir Al Sulthan Maka buta atas mereka semua kabar pada hari itu maka mereka tidak saling bertanyaan.68) Dan Rabb mu Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam shudur mereka dan apa yang mereka lahirkan. (28.66) Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.74) Dan kami cabut dari tiap ummat seorang saksi.71) Katakanlah: ”Apa pendapat kamu jika Allah menjadikan atas kamu siang terus menerus sampai hari qiyaamah ?.67) Dan Rabb mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. maka mudah-mudahan bahwa dia adalah dari orang yang mendapat kemenangan. Subhaanahu wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakter cahaya ?.

Dan berbuatlah yang tepat sebagaimana Allah telah berbuat hal yang tepat kepada mu. berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ”Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana (kekayaan) yang diberikan kepada Qarun sesungguhnya ia mempunyai nasib yang panjang”. Dan kami telah memberinya dari perbendaharaan apa yang sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh memberatkan segolongan uulul Quwwah.79) Dan berkata orang yang diberi ilmu: ”Celaka kamu.81) DLA . tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. dan tidak diberi itu melainkan kepada orang-orang yang sabar”.(28.(28.76) Dan carilah pada apa yang telah diberikan kepada mu oleh Allah tentang kampung akhirat.(28.Tafsir Al Sulthan bahwa yang lengkap kepunyaan Allah.(28.(28. dan lupa dari mereka apa yang ada mereka ada-adakan. Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya dari selain Allah dan tidaklah ia dari orang-orang yang membela diri.(28.77) Ia (Qarun)berkata: “Sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu) atas ilmu di sisi ku”. Apakah tidak ia mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari qurun orang yang dia sangat kuat darinya dan lebih banyak pengumpulan dan tidak ditanya dari dosa mereka orang yang berdosa.75) Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa lalu ia aniaya atas mereka.80) Lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya di bumi. ketika berkata kepadanya kaumnya: ”Jangan kamu gembira sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang membanggakan diri” . sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat rusak.(28. dan jangan engkau cari kerusakan di bumi.78) Maka ia keluar atas kaumnya dalam perhiasannya. tsawabu Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal shalih.

Wah.86) Dan jangan sekali-kali mereka menghalangi mu dari ayat-ayat Allah setelah ketika diturunkan kepada mu. maka jangan sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. (28. dan serulah kepada Rabb mu dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang yang menyekutukan. niscaya Dia telah benamkan kita. dan siapa mendatangkan karakter jahat.82) Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan diri di Bumi dan tidak kerusakan dan akibat (baik) untuk orang yang berbakti.(28. rupanya tidak berbahagia orang-orang yang kafir”.(28. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita. maka tidak dibalas orang yang mengerjakan kejahatan melainkan apa yang ada mereka kerjakan. Katakanlah: “Rabb ku lebih mengetahui siapa orang yang datang dengan pengenalan dan siapa dia dalam kelupaan yang nyata.85) Dan tidak kamu mengharap bahwa dijatuhkan kepada mu Kitab. Kepunyaan-Nya hukum dan kepadaNya kamu dikembalikan.(28. kecuali wajah-Nya. dan Dia mengukurkan.84) Sesungguhnya Yang telah wajibkan atas mu Alquran benarbenar akan kembalikan kamu kepada tempat kembali. rupanya Allah melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(28.(28.83) Siapa mendatangkan karakter kebaikan maka baginya lebih baik darinya.87) Dan jangan kamu seru bersama Allah Yang Dita’ati yang lain.88) DLA .(28. Tiap sesuatu akan binasa. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah orang-orang yang kemarin ingin mendapat (seperti) kedudukannya itu berkata: “Wah. melainkan pengaturan dari Rabb mu.

Tafsir Al Sulthan DLA .

dan jika mereka berdua menarikmu supaya engkau menyekutukan katakter-Ku.Surat Al-Ankabut (Laba-Laba) Surat ke-29. sungguh kami akan hapuskan dari mereka kebiasaan jelek mereka.3) Atau apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka bisa terlepas dari kami ? Jelek apa yang mereka putuskan. dan sungguh kami akan balas mereka lebih baik dari yang ada mereka kerjakan. padahal mereka tidak diuji ?. 69 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(29.(29.1) Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka berkata: “Kami beriman”.8) DLA .2) Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang dari sebelum mereka.(29.6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Mim }.(29.4) Siapa adalah mengharap pertemuan Allah. lalu Aku akan kabarkan karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. dan Dia AsSamii’ul-’Aliim. apa yang tidak kamu ketahui karakternya.(29.(29. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Lam.5) Dan siapa bekerja keras maka ia bekerja keras untuk dirinya.(29. maka jangan engkau ta’at kepada mereka.(29.7) Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya.0) { Alif.Tafsir Al Sulthan 29. sesungguhnya Allah sungguh Kaya dari Alam Semesta. Kepada-Ku tempat kembali kamu.(29. maka sesungguhnya Waktu Allah akan datang.

(29.10) Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. dan kami jadikan dia ayat untuk Alam Semesta.16) ”Yang kamu sembah dari selain Allah tidak lain melainkan Berhala.(29. tetapi apabila diganggu di dalam Allah.12) Dan sesungguhnya mereka akan pikul pikulan-pikulan mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan akan diperiksa mereka pada hari qiyaamah dari hal apa yang ada mereka ada-adakan. ia jadikan fithnah manusia seperti azab Allah.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih kami akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih.(29. maka ia tinggal di dalam mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun.(29. Itu untuk kamu baik untuk kamu.(29.11) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman:”ikutilah jalan kami dan biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”. padahal mereka tidak (kuat) memikul walaupun sedikit dari dosa-dosa mereka.9) Dan sebagian dari manusia ada yang berkata: ”kami mengimani karakter Allah.15) Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya:”Sembahlah Allah dan berbakti kepada-Nya. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah berada bersamamu”. Sesungguhnya DLA .(29.(29.14) Maka kami selamatkan dia dan penumpang kapal. tetapi jika datang pertolongan dari Rabbmu. Padahal bukankah Allah mengetahui karakter apa-apa di dalam shudur Alam Semesta ?. dan kamu menciptakan kedustaan. maka mengenai mereka topan karena mereka kaum yang zalim.13) Dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta.(29. jika kamu mengetahui”. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafiq.

Maka diselamatkan dia oleh Allah dari api. Maka carilah rizki di sisi Allah.(29.24) Dan ia berkata: ”Tidak kamu ambil dari selain Allah beberapa Berhala melainkan lantaran persahabatan antara kamu dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya itu atas Allah mudah.(29.(29. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa”.20) ”Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia akan teliti siapa yang Dia kehendaki. tetapi tidak atas rasul melainkan menyampaikan dengan nyata”.(29.19) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi. maka sungguh telah mendustakan ummat-ummat dari sebelum kamu. dan pertemuan-Nya.(29. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya . kepada-Nya kamu dikembalikan”. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(29. dan bersyukur kepada-Nya. itulah mereka orang yang putus asa dari pengaturan-Ku dan itulah mereka untuk mereka azab yang pedih”.(29. lalu perhatikan bagaimana Dia telah memulai penciptaan.18) Apa belum mereka lihat bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya ?.22) ”Dan orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. dan sebagian dari kamu mengutuk DLA .17) ”Dan jika kamu mendustakan.21) ”Dan tidak kamu akan terlepas di Bumi dan tidak di Langit dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Wali dan tidak Penolong”. kemudian Allah menghendaki kehendak yang lain.(29. kemudian di hari qiyaamah sebagian dari kamu mengkufuri sebagian. dan sembahlah Dia.Tafsir Al Sulthan mereka yang kamu sembah dari selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki.23) Maka tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”.

membawa berita gembira. sesungguhnya kami menyelamatkan mu dan ahlimu. dan tempat kembali kamu api dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”.26) Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub dan kami jadikan di dalam keturunannya kenabian dan Kitab dan kami beri dia ganjarannya di dunia. ia merasa susah kepada mereka. (29.(29.25) Maka telah beriman kepadanya Luth. adalah dari orang yang tertinggal”. sesungguhnya ahli nya adalah orang-orang yang zalim”.(29.29) Ia berkata: ”Rabb ku.(29.28) ”Adakah patut kamu mendatangi laki-laki dan kamu merampok di jalan. kecuali perempuannya adalah ia dari orang yang tertinggal”.(29. ia berkata: ”Sesungguhnya kami akan binasakan ahli negeri ini.32) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth .(29. dan kamu kerjakan kemurkaan di majelis-majelis kamu?”. tolonglah aku atas kaum berbuat rusak itu”.Tetapi tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Datangkanlah karakter azab Allah itu jika kamu orang-orang yang benar” . Dia Al-’Aziizul Hakiim. sesungguhnya kami akan selamatkan dia dan ahlinya. kecuali perempuanmu. dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(29.30) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim.Tafsir Al Sulthan sebagian.(29. dan ia sempit lengan terhadap mereka.31) Ia berkata: ”Sesungguhnya padanya Luth” Mereka mengatakan: ”Kami lebih tahu karakter siapa padanya. tetapi mereka berkata:”Jangan kamu takut dan jangan bersedih.(29.33) DLA . sesungguhnya Dia.27) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu mengerjakan kekejian yang tidak pernah dikerjakan karakternya oleh satupun (makhluk) dari alam semesta. dan ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabb ku.

tetapi mereka menyombong di bumi padahal tidaklah mereka terlepas.(29.42) DLA .(29.(29. dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka.35) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib lalu berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah dan haraplah kepada hari akhir dan jangan melakukan kejahatan di bumi berbuat kerusakan”. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.40) Perumpamaan orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai pengurus. dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi.36) Maka mereka mendustakannya. dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan.41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru dari selain Dia dari sesuatu.37) Dan ’Aad dan Tsamud dan sungguh telah terbukti bagi kamu dari tempat tinggal mereka. (29.(29. karena setan telah hiasi bagi mereka amalan mereka. sesungguhnya selemah-lemah rumah-rumah ialah rumah Laba-Laba jika adalah mereka mengetahui.(29.(29. maka mengenai mereka guncangan keras.39) Maka setiap kami siksa dengan dosanya.(29. maka ia halangi mereka dari jalan. dan Dia Al-’Aziizul Hakiim. maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka bangkai-bangkai.38) Dan Qarun dan Fir’aun dan Haman. seperti perumpamaan Laba-Laba mengambil rumah. maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras.34) Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan darinya satu ayat bukti untuk kaum yang mengerti.(29. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan bukti.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan turunkan siksaan dari langit atas penduduk negeri ini dengan sebab apa adalah mereka melakukan kekejian. padahal mereka orang yang berpandangan.

melainkan orang yang tahu. dan katakanlah: ”Kami mengimani karakter yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu.(29.(29. melainkan orang-orang yang zalim dari mereka.Tafsir Al Sulthan Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami adakan dia untuk manusia. dan Allah mengetahui apa yang kamu ekspresikan.47) Dan tidak pernah dari sebelum ini engkau membaca dari kitab dan tidak engkau tulis dengan tangan kananmu. dan Yang kamu Ta’ati ialah Satu. dan sesungguhnya tidak aku melainkan pengancam yang nyata”.49) Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya ?”. dan tidak mengingkari rahasia kode-kode kami melainkan orang-orang yang menganiaya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.(29.45) Dan jangan kamu bantah ahli kitab melainkan dengan karakter yang dia lebih tepat. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya dan mungkar.Katakan: ”Sesungguhnya hanyalah ayat-ayat itu di sisi Allah. jika demikian ragu orang yang membatalkan.50) DLA . dan tidak mengingkari karakter ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir. dan sebagian dari mereka orang yang mempercayai karakternya.44) JUZ’ 21 Bacalah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab.(29. dan Yang kami Ta’ati. dan tidak mengerti dia.46) Dan seperti itu kami telah turunkan kepada mu Kitab.(29.(29. dan dirikan sholat. maka orang-orang yang kami beri kepada mereka Kitab mengimani karakternya. dan kepada-Nya kami berserah diri”. dan sebutlah Allah lebih menyolok.(29.48) Bahkan dia kode-kode bukti di dalam shudur orang yang diberi ilmu.43) Allah menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.(29.

(29.53) Mereka minta kepadamu kedatangan azab itu dengan segera.(29.54) Di hari yang azab itu akan mengenai mereka. padahal sesungguhnya jahannam itu mengepung karakter orang kafir.60) DLA .58) Orang-orang yang sabar dan atas Rabb mereka. (29.(29. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.(29. itulah mereka. Dia mengetahui apa yang di langit dan bumi dan orang yang mengimani karakter bathil dan mengkufuri karakter Allah. mereka kekal padanya. dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. sesungguhnya di dalam itu sungguh pengaturan dan peringatan untuk kaum yang percaya.56) Tiap diri akan merasakan kematian.(29. padahal sekiranya tidak ada ajal yang ditentukan. mereka bertawakal. maka hanya kepada Ku kamu menyebah. sungguh kami akan dudukkan mereka dari surga tinggi mengalir dari bawahnya sungai-sungai. sebagai jasa (ni’mat) ganjaran orang yang bekerja.Tafsir Al Sulthan Apa belum cukup untuk mereka bahwa kami telah turunkan atas mu Kitab yang dibacakan atas mereka. dan mereka tidak sadar.(29.51) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah antara ku dan antara kamu sebagai saksi.59) Dan tidak sedikit dari makhluk berjalan yang tidak sanggup menjinjing rizkinya.(29. mereka orang yang rugi”.57) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. sesungguhnya Bumi Ku Luas. Allah beri rizki kepadanya dan kepada kamu .52) Dan mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan lekas. kemudian kepada kami akan dikembalikan kamu.(29. niscaya telah datang kepada mereka dengan tiba-tiba.55) Hai hamba-hamba-Ku yang beriman !. dan Dia akan berkata: ”Rasalah apa yang kamu telah kerjakan”.(29.

niscaya mereka katakan: ”Allah”.67) Dan bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah atau mendustakan karakter yang lengkap ketika datang kepadanya. maka nanti mereka akan mengetahui. dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan jika adalah mereka mengetahui.(29. dan DLA .62) Dan jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang turunkan air dari Langit. Bukankan di dalam jahannam tempat kedudukan untuk orang-orang yang kafir ?.(29.(29.64) Maka ketika mereka naik dalam Kapal.Tafsir Al Sulthan Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi dan memutarkan matahari dan bulan”. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.(29.(29.65) Yang berakibat mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka dan mereka mengumpul-ngumpul perlengkapan.(29. Maka kemana kamu dipalingkan.63) Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan sia-sia dan permainan.61) Allah mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan mengukurkan baginya. lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya?” niscaya mereka katakan: ”Allah”. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.68) Dan orang-orang yang bekerja di dalam kami. tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti”. tiba-tiba mereka menyekutukan. sungguh kami akan beri pengenalan kepada mereka jalan-jalan kami.66) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan tempat terhormat yang aman padahal sekelilingnya manusia berculikculikan.Maka apakah patut yang bathil mereka imani dan karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufuri ?.(29.(29. tetapi apabila Dia telah selamatkan mereka kepada daratan. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.

Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat kesetiaan.(29.69) DLA .

maka tidaklah Allah DLA . lalu memperhatikan bagaimana ada akibat pada mereka yang dari sebelum mereka ?. tidak Allah menyalahi janji-Nya.(30. dan mereka dari setelah kekalahan mereka akan mengalahkan. dan telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan pembuktian.Mim}.(30. bagi Allah urusan dari sebelum dan dari sesudah.(30.Surat Ar-Ruum (Kerajaan Romawi) Surat ke-30.(30. dan di hari itu akan bersukacita orang yang beriman. dan Dia Al-’Aziizur-Rahiim. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(30.7) Apa belum mereka fikirkan di dalam diri-diri mereka?. dan mereka dari akhirat mereka berlaku lalai.(30.(30.(30.1) Telah dikalahkan (kerajaan) Romawi.4) Dengan pertolongan Allah Dia menolong siapa yang Dia kehendaki.(30. tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia mengkufuri rahasia pertemuan dengan Rabb mereka. Tidak Allah menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Yang Lengkap dan hingga waktu yang ditentukan. Adalah mereka sangat kuat dan banyak bekas-bekasnya di bumi dan telah ramaikan dia lebih banyak dari apa yang mereka ramaikan dia.Lam.Tafsir Al Sulthan 30.5) Sebagai perjanjian Allah. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.8) Apakah belum mereka berjalan di Bumi.0) {Alif.6) Mereka mengetahui yang zhahir saja dari kehidupan dunia.2) Di bumi yang dekat.3) Dalam beberapa tahun.

15) Dan adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami.20) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari diri-diri kamu jodoh agar kamu tentram kepadanya.19) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari debu.(30. (30.(30.(30.9) Kemudian adalah akibat mereka yang jelek adalah kejelekan.16) Maka Subhaana Allah ketika kamu berpetang dan ketika kamu berpagi hari.(30.12) Dan tidaklah ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka penolong-penolong. kemudian tiba-tiba kamu makhluk cerdas yang bertebaran.10) Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya. pada hari itu terpecahlah mereka.(30. putuslah harapan orang yang berdosa. dan adalah mereka dengan sebab sekutusekutu itu jadi kafir.11) Dan pada hari berdiri sa’at. maka mereka di dalam rawdhoh akan dimuliakan.14) Maka adapun orang yang beriman dan beramal shalih.(30.(30.Tafsir Al Sulthan menganiaya mereka. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. maka itulah mereka di dalam azab dikekalkan.17) Dan kepunyaan-Nya semua hamdu di Langit dan Bumi dan di waktu petang dan diwaktu kamu bertengah hari. karena mereka mendustakan rahasia ayat-ayat Allah dan adalah mereka memperolok-olokkan karakternya. (30. dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kebangkitan.18) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati.(30. kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan.13) Dan pada hari berdiri sa’at.(30. dan kami DLA .(30. dan pertemuan akhirat.

25) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa di Langit dan Bumi.(30. pada barang yang kami berikan kepada kamu hingga kamu (sama) dengan mereka di (barang) itu yang kamu takuti sebagaimana kamu takut (orang yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? Seperti itu kami jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengerti.28) Bahkan orang yang zalim mengikuti keinginan mereka dengan tidak berilmu. Maka siapa yang bisa beri pengenalan orang DLA . dan Dia turunkan dari Langit air.(30.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang tahu.Tafsir Al Sulthan menjadikan antara kamu persahabatan dan pengaturan.21) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan berlainan lisan kamu dan warna kamu.23) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya Dia tunjukkan kepada kamu kilat untuk menakuti dan harapan.22) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya tidur kamu di malam hari dan siang dan pencarian kamu dari kelebihan-Nya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(30. adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. tiba-tiba kamu keluar. dan Dia lebih mudah atasnya.(30.(30. dan kepada-Nya perumpamaan yang rinci di Langit dan Bumi. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. kemudian apabila Dia panggil kamu datu panggilan dari bumi. dan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.26) Dia Yang memulai penciptaan.24) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya berdirinya Langit dan Bumi dengan perintah-Nya. maka Dia hidupkan dengannya Bumi setelah matinya.(30. (30.27) Dia adakan bagi kamu perumpamaan dari diri-diri kamu. setiap kepada-Nya mereka ta’at. kemudian mengulanginya.

dan berbaktilah kepada-Nya dan dirikan sholat dan jangan kamu ada dari orang yang musyrik. (30.34) Atau adakah pernah kami turunkan atas mereka Alasan lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu yang mereka sekutukan karakterNya ? .(30. ia seru Rabb mereka dalam keadaan berserah diri kepada-Nya.Tafsir Al Sulthan yang telah dilupakan Allah. yang tiap partai bergirang dengan yang ada di sisi masing-masing.35) Dan apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan.37) DLA . mereka bergirang dengannya. fithrah Allah yang menfithrakan manusia atasnya.(30.(30. dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong. dan jika mengenai mereka satu kejelekan dengan sebab dikerjakan oleh tangan mereka.32) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.(30. kemudian apabila Dia rasakan bagi mereka pengaturan. tiba-tiba segolongan dari mereka menyekutukan karakter Rabb mereka.30) Dalam keadaan kamu kembali kepada-Nya. tibatiba mereka putus harapan. ”Maka bersenang-senanglah nanti kamu akan mengetahui”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(30. jangan ada penukaran untuk ciptaan Allah.33) Yang berakibat mereka kufur kepada apa yang kami berikan kepada mereka.(30.(30.29) Maka dirikanlah wajahmu untuk Diin itu setulusnya.31) Dari orang-orang yang pecah-belahkan Diin mereka dan jadilah mereka beberapa golongan. itu Diin yang (resmi) berdiri.36) Apa belum mereka lihat bahwa Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengukurkan.(30. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.

kemudian Dia akan hidupkan kamu. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.44) Supaya Dia balas orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari kelebihan-Nya. kemudian Dia beri rizki kepada kamu. dan itulah mereka. kemudian Dia akan matikan kamu. dari sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak padanya dari Allah. untuk Dia rasakan pada mereka sebagian yang mereka perbuat agar mereka kembali.45) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia kirim angin sebagai pengembira dan untuk Dia rasakan kepada kamu sebagaian dari pengaturan-Nya.46) DLA . Adakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang membuat dari itu untuk kamu dari sesuatu ?. maka tidaklah ia jadi tambahan di sisi Allah.38) Dan sesuatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta-harta manusia.Tafsir Al Sulthan Maka berilah kepada keluarga dekat haknya. dan supaya berjalan kapalkapal dengan perintah-Nya agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.(30. tetapi sesuatu zakat yang kamu keluarkan karena maukan wajah Allah. pada hari itu mereka terpisah-pisah.(30.40) Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia.43) Siapa kufur. dan miskin dan anak jalanan.(30. Itu baik untuk orang yang mengharap wajah Allah. lalu perhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum. dan agar kamu bersyukur.(30.(30.(30. mereka menyiapkan. maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat ganjaran berganda.(30. mereka orang yang mendapat kejayaan.42) Maka dirikanlah wajah mu kepada Diin (yang resmi) berdiri itu. adalah kebanyakan mereka orang musyrik”. maka atasnya kekufurannya dan siapa beramal baik maka untuk diri mereka. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang kafir.(30.39) Allah Yang Menciptakan kamu.41) Katakanlah: ”Berjalanlah di Bumi.(30.

lalu kami siksa orang-orang yang berdosa karena adalah kewajiban kami menolong mu’minin .49) Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana Dia hidupkan Bumi setelah matinya. niscaya tetap mereka kufur setelahnya.52) Dan tidaklah bisa engkau memalingkan orang-orang yang buta dari kelupaan mereka.(30.53) Allah Yang menciptakan kamu dari Kelemahan (dho’fin). lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. dan Dia Al-‘Aliimul Qodiir.50) Dan jika kami kirim angin. kemudian Dia menjadikan dari setelah kelemahan (dho’fin) kekuatan (Quwwatan).Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah kirim dari sebelum mu rasulrasul kepada kaum mereka. maka Dia mengulurkannya di Langit sebagaimana Dia kehendaki. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. lalu mereka lihat dia menguning. mereka bergembira.(30. sesungguhnya itu sungguh Dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. kemudian Dia menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan dan perubahan. lalu mereka menyerah diri.(30.47) Allah Yang mengirim angin yang menjalankan awan. maka mereka datang dengan bukti.54) DLA .(30.48) Dan bahwa adalah dari sebelum diturunkan atas mereka dari sebelumnya sungguh mereka orang yang putus harapan.(30. tidak bisa engkau buat mendengar melainkan orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami.51) Maka sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati dan tidak membuat mendengar orang yang tuli (ketika) dipanggil apabila mereka berpaling mundur. Maka ketika Dia kenakan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(30. dan Dia jadikan dia beberapa keping.(30. (30.

60) 31. sungguh akan berkata orang yang kafir: ”Kamu tidak lain melainkan orang yang merusak”. dan tidak pula mereka akan disuruh bertobat. maka ini hari kebangkitan.59) Maka shabarlah sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. dan jangan mengguncangkanmu orang-orang yang tidak yakin. (30. bersumpah orang yang durhaka (bahwa) mereka tidak tinggal melainkan sesaat.Surat Luqman (Luqmanul Hakim) Surat ke-31.55) Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: ”Sesungguhnya di dalam Kitab Allah sungguh kamu tinggal kepada hari dibangkitkan.56) Maka pada hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka untuk berlepas diri.(30.(31. 34 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.58) Seperti itu.(30. dan jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu ayat.0) DLA .(30. tetapi kamu adalah kamu tidak tahu.Tafsir Al Sulthan Dan pada hari berdiri sa’at. Allah mengunci atas qalbu orang-orang yang tidak tahu.(30.57) Dan sesungguhnya kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. (30. Seperti itu adalah mereka pernah berpaling.

dan Dia Al’Aziizul Hakiim.10) Ini ciptaan Allah.6) Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.Tafsir Al Sulthan { Alif. bagi mereka Taman penuh jasa (ni’mat). Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan.(31.11) Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah. mereka orang yang mendapat kemenangan. Itulah mereka.(31. maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih.(31.(31. maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim). berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya.(31. kepada karakter akhir mereka. dan Dia turunkan dari Langit air.7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(31. Lam. maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya.9) Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang.(31.(31.(31.1) Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana.8) Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap. mereka yakini.(31.Mim }. dan mereka. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata. seolaholah di dua telinganya ada tutupan yang berat. dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik. bagi mereka azab yang menghinakan. Dan ia jadikan dia ejekan.5) Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia) dari jalan Allah dengan tidak berilmu. dan itulah mereka. DLA .2) Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan.(31. karena siapa bersyukur. yang bisa kamu lihat dia.3) Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.4) Itulah mereka atas pengenalan dari Rabb mereka.

maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.(31.Tafsir Al Sulthan maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya.19) DLA . sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.(31. akan didatangkan karakternya oleh Allah. tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf. dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu.(31.12) Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya.14) ”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku.16) ”Hai anakku. dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku. (31. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”. sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”. sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun.18) ”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu. sejelek-jelek suara ialah suara keledai”.17) ”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. (31. maka Allah Ghaniiyun Hamiid”.15) (Kata Luqman): “Hai anakku. janganlah engkau sekutukan karakter Allah. dan siapa kufur.(31.(31. ”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu.13) Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya. sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi. apa yang engkau tidak tahu karakternya. kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu. sesungguhnya Allah” Lathiifun Khabiir.(31. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah. kepada-Ku tempat kembali”. maka janganlah engkau ta’at kepada mereka. sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku.

(31. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur.25) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi. mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apaapa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid. dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya yang zhohir dan yang batin. maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat.(31. Dan kepada Allah akibat urusan-urusan. maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu. dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.20) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”.21) Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. (31.23) Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?. (31. lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. dan ia berbuat kesetiaan.24) Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”.(31. tidak akan habis Kalimat Allah. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”.22) Dan siapa kufur. sungguh mereka katakan : ”Allah”. Kepada kamilah tempat kembali mereka.(31.27) DLA .26) Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi.(31. (31.

(31.29) Itu karakter sesungguhnya Allah. dan memutarkan matahari dan bulan.30) Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa (ni’mat) Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya. di sisi-Nya ilmu sa’at. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia. Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.31) Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan. Dia Yang Lengkap. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur).(31. maka sebagian mereka berlaku cermat. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan. dan tidak anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir. sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang. bapak dari anaknya. dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahimrahim.34) DLA .(31.32) Hai manusia berbaktilah kepada Rabb kamu. dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu.33) Sesungguhnya Allah. setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan.(31. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil. Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir. Dan Dia turunkan hujan. dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan.Tafsir Al Sulthan Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu.28) Apa belum engkau lihat. dan memasukkan siang ke dalam malam. melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu). mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.(31. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur. Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir.(31.(31. dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(32. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.(32.(32.(32.(32.Tafsir Al Sulthan 32.7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sulalatin dari air yang hina.4) Dia mengatur urusan dari Langit kepada Bumi.1) Penurunan Kitab (ini) tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan Dia memulai penciptaan manusia dari Tanah Liat. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. dan tidak penolong.5) Itu Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.(32. Al-‘Aziizur Rahiim. kemudian naik kepada-Nya dalam satu hari adalah kadarnya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.8) Kemudian Dia sempurnakan dia dan meniup padanya dari RuhNya. tetapi sedikit apa yang kamu syukuri. maka tidakkah kamu ingat ?.6) Yang membuat sangat tepat tiap sesuatu dari ciptaan-Nya.Lam.3) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.2) Apakah mereka mau berkata:”Ia bikin dia?” Bahkan dia yang lengkap dari Rabb mu untuk engkau ancam kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang pengancam sebelummu supaya mereka dapat pengenalan. Tidak ada bagi kamu dari selain-Nya dari Pengurus.0) { Alif.(32.(32.Mim }.(32.(32.9) DLA .Surat As-Sajdah (Sujud) Surat ke-32.

apakah kami akan berada di kejadian yang baru ?” Bahkan mereka kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka.(32. mereka runtuh sujud dan menggerakkan rahasia hamdu Rabb mereka. kami beri pengenalannya.(32.(32.(32. dan sebagian dari apa yang kami berikan itu mereka infaqkan.(32.12) Dan jika kami kehendaki. tetapi telah terbit perkataan dari Ku dengan lengkap bahwa Aku akan penuhkan jahannam dari Jinn dan Manusia semuanya. niscaya kepada tiap diri. niscaya kami kerjakan amal shalih. kemudian kepada Rabb kamu.16) Maka tidak ada satu diri pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari pendingin mata (surga) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.18) DLA . maka kembalikanlah kami.14) Hanya akan mengimani rahasia ayat-ayat kami mereka yang apabila diingatkan rahasianya.(32.13) Maka rasalah dengan sebab kamu melupakan pertemuan hari ini.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Sesudah kami sesat di bumi. kamu dikembalikan”.15) Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Rabb mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan.11) Dan jika engkau lihat ketika orang-orang durhaka itu tundukkan kepada mereka di sisi Rabb mereka (sambil berkata): ”Rabb kami.(32. kami telah melihat dan telah mendengar.17) Maka apakah orang yang telah beriman itu sama seperti orang yang durhaka ? Mereka tidak sama. dan mereka tidak menyombong. dan rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. sesungguhnya kami lupakan kamu.(32. karena sesungguhnya kami telah yakin”.10) Katakanlah: ”Akan diambil kamu dengan sempurna oleh Yang Menguasai maut yang diserahi untuk kamu.(32.

21) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya.24) Sesungguhnya Rabb mu Dia Yang memberi keputusan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang adalah padanya mereka berselisih.(32.(32. Tiap kali mereka hendak keluar darinya. (32. kemudian ia berpaling darinya ?. sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang durhaka itu. dan kami jadikan dia satu pengenalan untuk Bani Israel.19) Dan adapun orang-orang yang durhaka. dan beramal shalih.26) Apa belum mereka lihat bahwa kami mengalirkan air kepada bumi yang keras kering.(32.20) Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagaian dari azab yang dekat sebelum azab yang menyolok agar mereka kembali.23) Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengenalan dengan perintah kami.(32. dan adalah mereka meyakini rahasia ayat-ayat kami.(32.Tafsir Al Sulthan Adapun orang yang beriman. maka untuk mereka surga-surga tempat tinggal sebagai sajian dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. maka jangan engkau ada dalam ragu-ragu dari pertemuan-Nya. betapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. maka tempat kembali mereka ialah api.22) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. ketika mereka telah sabar.(32. maka apakah mereka tidak mendengar ?. maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan darinya oleh binatang DLA .25) Apa belum mengenali bagi mereka. dikembalikan mereka padanya dan dikatakan kepada mereka : ”Rasalah azab api yang pernah kamu dustakan karakternya”.(32.

27) Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah hari kemenangan.Tafsir Al Sulthan ternak mereka dan diri-diri mereka. jika kamu orang-orang yang benar”. dan tunggulah.(32. apa mereka tidak memperhatikan ?. karena sesungguhnya mereka menunggu.28) Katakanlah: ”Di hari kemenangan itu tidak berguna bagi orangorang kafir iman mereka dan tidak mereka akan diberi tempo”.(32.30) DLA .29) Maka berpalinglah dari mereka. (32.(32.

sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.4) Seru mereka dengan bapak-bapak mereka. dari diri-diri mereka. kecuali kalau DLA .0) Hai Nabi tekunilah Allah.2) Dan bertawakallah atas Allah. dia lebih adil di sisi Allah.(33. dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik. dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu. sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa. dan Dia memberi pengenalan ke jalan.Tafsir Al Sulthan 33.(33. dan pengurus-pengurus kamu.(33. maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.Surat Al-Ahzab (Golongan-Golongan) Surat ke-33.(33.5) Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin.3) Tidak Allah jadikan bagi seorang.(33. tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya. maka mereka saudara kamu di dalam Diin. dua qolbu di dalam jaufi-nya. dan cukplah karakter Allah sebagai wakil. dan Allah katakan yang lengkap. maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka.(33. dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka. yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu. dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu.1) Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. 73 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

(33. dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya.10) Di situ diuji Mu’minin.(33.(33.13) Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(33. dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu.8) (60) Hai orang-orang yang beriman !.9) Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu. padahal ia tidak kosong.6) Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka. dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan. dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka.(33. maka kembalilah”. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat . dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”. ketika datang kepada kamu tentara. lalu kami kirim kepada mereka angin. Adalah itu di dalam kitab tertulis.12) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib. (33. dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras. (33. dan dari mu dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan ‘Isa anak Maryam. niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar.(33.7) Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka. dan dari bawah kamu. dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. kemudian mereka diminta mengadakan fithnah. tidak ada tempat berdiri bagi kamu.11) Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”. mereka tidak bermaksud melainkan lari.(33.14) DLA .

(33. engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati.(33. mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam. bahwa mereka tidak akan berpaling belakang. maka apabila datang ketakutan. dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit.(33.(33. Tetapi apabila hilang ketakutan.15) Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”. Dan DLA . tidak akan mereka berperang melainkan sedikit.16) Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah.(33. sedangkan perjanjian Allah akan dituntut. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah. Dan jika mereka ada di antara kamu.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini.17) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”. dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”.19) Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi.21) Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu. Mereka itu belum beriman. maka Allah gugurkan amal-amal mereka. (33.(33.20) Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah. mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya. dan adalah itu atas Allah mudah.18) (mereka) kikir atas kamu. Dan mereka sangat tama’ atas harta. jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”. mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu. Dan jika golongan-golongan itu datang.

maka Allah telah sediakan bagi perempuanperempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang.(33.(33.Tafsir Al Sulthan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri .29) Hai wanita-wanita Nabi !.23) Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka.(33.27) Hai Nabi. kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya. dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan.(33.(33. dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa. sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa. dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji. maka marilah aku beri bekal kepada kamu. dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki.25) Dan dari ahli kitab yang membantu (ahzab) itu Dia turunkan dari benteng-benteng mereka. dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”.22) Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah.26) Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(33. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang.(33. tidak mencapai kebaikan.(33. sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan.24) Dan Allah telah enyahkan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka. karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu. siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah. dan kampung akhirat.(33.28) Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya.30) DLA .

(33. dan khoosy’in dan khoosyi’at. (33. apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya.(33.35) Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat.(33. tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf. dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat.(33. sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih.33) Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah.36) Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atasnya dan engkau pun telah berjasa atasnya: DLA . dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama. Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang. dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati. karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit. sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa. niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk.32) Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu. Dan dirikanlah sholat. dan mu’minin dan mu’minat.34) Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat. Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan. dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya. dan shoobirin dan shoobirat. dan beramal shalíh. ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka.31) Hai wanita-wanita Nabi !. jika kamu berbakti.(33. dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda . maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata. karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 22 Siapa ta’at dari kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita.

sebutlah Allah sebutan yang banyak.(33. sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam. tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi.(33.39) Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu. dan takutlah kepada Allah”.37) Tidak ada atas Nabi dari keberatan.(33. dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia. .38) Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah. dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya.Tafsir Al Sulthan “Tahan atas mu jodoh mu.43) Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda.42) Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya.(33. Dan adalah urusan Allah dikerjakan. Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. padahal Allah lebih patut kamu takuti. supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka. dan engkau takut kepada manusia. dan takut kepada-Nya.(33. dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin.(33.40) (61) Hai orang-orang yang beriman.(33. dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung.46) DLA . kami kawinkan mu dengannya.(33. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya.(33.44) Hai Nabi.(33. dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah. Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya. dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan .45) Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang.41) Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang.

jika Nabi mau menikahinya.48) (62) Hai orang-orang yang beriman !. yang berhijrah bersama mu.Tafsir Al Sulthan Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok. dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu. Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu.(33. dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka. dan biarkanlah gangguan mereka. apabila kamu menikahi mu’minat.47) Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik. maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia. dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil . dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu.(33. lantas belanjailah mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik. dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa . dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka.(33. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu. Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka.50) Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita. kemudian kamu talaq mereka. khusus untuk mu bukan untuk mu’minin.51) DLA . Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi. supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.49) Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodohjodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka. dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki.(33. maka tidak terlarang atas mu. dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi. dari sebelum kamu sentuh mereka. dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu.

dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita. (33. karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang. dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka. kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan). Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi.Tafsir Al Sulthan Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu. dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu.52) (63) Hai orang-orang yang beriman. (64)Hai orang-orang yang beriman.(33. dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka.(33. jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi.(33.55) Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi. atau kamu sembunyikan dia. Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya. kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. tetapi ia malu dari kamu.53) Jika kamu terangkan sesuatu. maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu. Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran.54) Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka.56) DLA . Dan Allah tidak malu dari yang lengkap. walaupun menggemarkan mu kecantikannya.(33. maka mintalah dari belakang tirai. sesuatu benda. tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk. karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu. beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan .

mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat.(33. (33.63) Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.(33. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?.62) Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran). melainkan sedikit (masa).(33. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu. dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.(33.58) Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya.65) DLA .(33. dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina.60) (mereka) dilaknat di mana saja mereka berada. tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong. maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata.57) Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”. niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka. dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu.61) Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini.59) Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah.(33. kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu. dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat.(33.64) Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya.

dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33.(33.67) ”Rabb kami !.(33. dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”.69) (66) Hai orang-orang yang beriman !. kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami.(33. maka mereka enggan memikulnya.(33. dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat.71) Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. (33.Tafsir Al Sulthan Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka.70) Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu. lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan. jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa.(33. mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”. niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang.66) Dan mereka berkata: “Rabb kami. dan mereka khawatir di tentangnya.(33. dan ucapkanlah perkataan sadiidaa.68) (65) Hai orang-orang yang beriman !. dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu.73) DLA . sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh. lalu mereka sesatkan kami dari jalan”. tetapi dipikul dia oleh Manusia. berilah kepada mereka dua ganda dari azab. berbaktilah kepada Allah.72) Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat.

(34. Dia yang lengkap dan memberi pengenalan kepada jalan Al’Aziizil-Hamiid.1) Dia mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan 34.3) Untuk Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal baik. mereka itu akan mendapat keampunan dan pemberian yang berbeda.(34. dan kepunyaan-Nya hamdu di akhirat.(34. Tidak tersembunyi dari-Nya seumpama debu di Langit dan tidak di Bumi.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.6) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Maukah kami tunjukkan atas kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu.4) Dan orang-orang yang berusaha dalam (merusak) ayat-ayat kami adalah bagi mereka azab dari siksaan yang pedih.Surat SABA’ (Indonesia) Surat ke-34.5) Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu.(34. DLA . dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok. ia akan datang kepada kamu”.2) Dan berkata orang-orang yang kafir:”Tidak akan datang kepada kita sa’at”.(34. melainkan di dalam Tulisan yang nyata.(34. dan Dia Hakiimul-Khabiir(Bijaksana Mengabarkan). Katakan: ”Bahkan demi Rabb ku Yang Mengetahui Yang Ghaib. dan Dia (Rahiimul-Ghafuur)(34.

(34. dan kami alirkan baginya mata air tembaga. maka ketika ia runtuh terbukti oleh Jinn bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal DLA .7) ”Apakah ia berdusta atas Allah atau ada padanya penyakit gila. Dan sebagian dari Jinn yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb nya dan siapa yang berpaling dari mereka dari perintah kami. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap hamba yang bertobat . dan bertiup sorenya sebulan.13) Maka ketika kami tentukan atasnya mati. dan kami telah lunakkan baginya Besi . dan kerjakan dengan baik. bahkan orang yang tidak mengimani rahasia akhirat di dalam azab dan kelupaan yang jauh”.12) Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedunggedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap.(34.11) Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan. Jika kami kehendaki.Tafsir Al Sulthan ”apabila kamu sudah dihancurkan tiap hancuran. niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami gugurkan atas mereka kepingkeping dari langit. hai keluarga Dawud !”. sesungguhnya Aku melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan” .(34.(34. ”Kerjakan syukur. kami rasakan dari azab bakaran.(34.8) Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari Langit dan Bumi. bahwa kamu sungguh (akan dibangkitkan) dalam suatu penciptaan yang baru?”.9) Sesungguhnya kami telah beri kepada Dawud dari kami fadhlu: ”Hai gunung-gunung patuhlah bersamanya dan burungburung”. tidak menunjukkan kepada mereka atas matinya melainkan dabbah bumi yang memakan tongkatnya(Minsa-a).(34.10) ”Hendaklah engkau buat saabighaat dan bataskan dalam Sardu. tetapi sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.(34.

14) Sesungguhnya adalah untuk Saba’ di dalam tempat tinggal mereka ada ayat. maka kami kirim atas mereka banjir besar. Dan sesuatu dari (yang disebut) Sidrin Qolil. (34. tidaklah mereka berada di dalam azab yang menghina. (34.17) Dan kami menjadikan antara mereka dan antara Negeri yang kami beri barokah padanya negeri-negeri yang kelihatan.Dan mereka telah menganiaya diri-diri mereka. Mereka tidak memiliki seperti debu di Langit dan tidak di Bumi.20) Dan tidak ada bagi nya atas mereka dari alasan.(34.22) DLA . Makanlah dari pemberian Rabb kamu. dan bukankah tidak kami balas melainkan yang kufur.Tafsir Al Sulthan ghaib. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan Aman. Dan kami tukar bagi mereka dengan dua hutan mereka . Negeri yang baik dan Rabb Yang Mengembalikan. dan Pinus. dan bersyukurlah kepada-Nya.16) Itu balasan kami kepada mereka.(34.18) Tetapi mereka berkata: “Rabb kami ! jauhkanlah perjalanan kami ”. dan Rabbmu Penjaga atas tiap sesuatu . Maka kami menjadikan mereka buah-mulut. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk yang sabar yang berterima kasih”. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat. Dua hutan dari kanan dan kiri. melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengimani karakter akhirat dari siapa dia darinya dalam keraguan. maka mereka ikuti dia kecuali sebagian dari orang beriman.(34.(34.(34. dua hutan yang mempunyai rasa buah yang pahit.(34.15) Maka mereka berpaling.(34.19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat sangkaan benar atas mereka. dan tidak bagi mereka pada keduanya dari sekutu dan tidak bagi-Nya dari mereka dari pembantu”. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. sebab apa mereka kufur.21) Katakan:”Serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah.

mereka berkata: ”Apakah yang Rabb kamu katakan?”. sebagai pengembira dan pengancam.(34.28) Dan mereka berkata: ”Kapankah ancaman itu jika kamu orangorang yang benar”.27) Dan tidak kami mengutus mu melainkan kepada manusia seluruhnya.29) Katakan: ”Untuk kamu hari yang dijanjikan tidak bisa minta diundur darinya sesa’at dan tidak bisa minta dilekaskan”. sungguh atas pengenalan atau dalam kelupaan yang nyata”. hingga ketika dihilangkan ketakutan dari qalbu mereka. Dan kalau engkau lihat ketika orang zalim itu didirikan di sisi Rabbnya. bahkan Dia Allah Al ’Aziizul Hakiim”.(34. Berkata orang-orang yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Jika tidak karena kamu. sedangkan sebagian dari mereka membantah sebagian. melainkan untuk siapa yang Dia izinkan baginya.25) Katakan: ”Rabb kita akan kumpulkan antara kita.23) Katakan: ”Siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?” Katakan: ”Allah.(34. Tidak demikian.30) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Kami tidak akan mempercayai karakter Bacaan ini dan tidak karakter yang di hadapannya”.31) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan tidak bermanfa’at safa’atnya di sisi-Nya.(34.26) Katakan: ”Lihatkan kepada ku mereka yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu. Mereka katakan:”Yang Lengkap.(34. Dan sesungguhnya kami atau hanya kamu.24) Katakan: ”Kamu tidak akan ditanya dari hal apa dosa kami dan kamu tidak akan ditanya dari apa yang kami kerjakan”.(34. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(34. niscaya kami sudah jadi Mu’minin”. (34.Fattahul ’Aliim). dan Dia Al ’Aliyyul Kabiir”. dan Dia Pembuka Yang Mengetahui”(Al. kemudian buka antara kita dengan Lengkap.(34.

mereka akan dibiarkan di dalam azab.(34. Itulah mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. maka Dia akan DLA .(34. bagi mereka ganjaran berganda sebab apa yang mereka telah kerjakan.34) Dan mereka berkata: ”Kami lebih banyak harta dan anak-buah. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dan mengukurkannya. Bukankah tidak dibalas mereka melainkan apa yang mereka telah kerjakan?. sesudah ia sampai kepada kamu ?.(34.(34. Dan mereka nampakkan penyesalan ketika mereka lihat azab.32) Dan berkata mereka yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Bahkan tipu daya malam dan siang.38) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkan baginya. Dan apaapa yang kamu belanjakan dari sesuatu. melainkan orang-orang yang merajalela padanya berkata: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada kerasulan kamu”. (34.37) Dan mereka yang berusaha dalam ayat-ayat kami dengan menolak kebenaran.33) Dan tidak kami kirim di suatu negeri seorang pengancam.36) Dan tidaklah harta-harta kamu dan dan tidak anak-anak buah kamu barang yang bisa mendekatkan kamu satu serajat di sisi kami. dan kami letakkan belenggu di leher mereka yang kafir. (34.Tafsir Al Sulthan Berkata mereka yang sombong kepada mereka yang lemah: ”Kamikah yang menghalangi kamu daripada jalan lurus. dan kami tidak akan disiksa”. Bahkan adalah kamu orangorang yang berdosa”.(34. dan mereka aman di tempat-tempat tinggi. ketika kamu perintah kami mengkufuri karakter Allah dan supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi-Nya”.35) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb-ku menjulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.

Tafsir Al Sulthan menggantinya. maka mereka mendustakan rasul-rasul-Ku.(34.40) Mereka katakan: ”Subhaana Engkau. kemudian kamu fikir tidak ada sifat gila pada sahabat kamu.44) Dan telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.43) Dan tidak pernah kami beri kepada mereka dari Tulisan yang bisa mereka membacanya dan tidak pernah kami kirim kepada mereka sebelum mu seorang pengancam.(34.(34. kemudian Dia berkata kepada malaikat: ”Apakah kepada mereka ini akan kamu menyembah?”.(34.(34.(34.42) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat bukti kami . dan berkata mereka yang kufur kepada Yang Lengkap. Ia tidak lain melainkan seorang pengancam untuk kamu di hadapan azab yang pedih”.(34. Bahkan adalah mereka menyembah Jinn yang kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka”. Engkau pengurus kami.39) Dan di hari yang akan dikumpulkan mereka semuanya. mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan seorang yang hendak menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu”. bahwa kamu menghadap Allah berdua-dua dan sendiri-sendiri.46) DLA .41) Maka pada hari ini sebagian dari kamu dengan sebagian tidak memiliki pertolongan dan tidak pembayaran” dan kami berkata kepada mereka yang zalim: ”Rasakan azab api yang kamu dustakan karakternya”. dan Dia Khoirur-Rooziqiin”(Sebaik-baik Pemberi rizki). bukan mereka. ketika telah sampai kepada mereka: ”Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. padahal mereka ini tidak sampai kepada sepersepuluh yang kami berikan kepada mereka itu.45) Katakanlah: ”Hanya aku hendak nasehati kamu dengan satu (nasehat).(34. maka bagaimana kemurkaan kami ?.

(34.50) Dan kalau engkau lihat ketika mereka kaget.52) Dan sesungguhnya mereka telah mengkufuri karakternya dari sebelumnya. sesungguhnya Dia Samii’un Qoriib ” (Maha Mendengar-Maha Dekat) . dan mereka mendustakan rahasia ghaib dari tempat yang jauh. sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang serupa mereka dari sebelumnya.(34.(34.47) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku Yang Sangat Mengetahui Hal Ghaib.(34. tetapi tidak sekalikali terluput. maka dengan apa yang diwahyukan kepada ku oleh Rabb ku.51) Dan mereka berkata: “Kami mengimani karakternya”. dan yang bathil tidak bisa memulai (sesuatu) dan tidak bisa mengembalikan” . dan Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan .padahal bagaimana mereka bisa mencapai (iman) dari tempat yang jauh?. (34. dan jika aku mendapat pengenalan. maka tidak lain melainkan aku sesat untuk kerugian diriku. sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan yang meragukan.(34.(34.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Upah yang aku minta dari kamu itu maka dia untuk kamu. dan mereka diambil dari tempat yang jauh.49) Katakanlah: ”Jika aku sesat.53) Dan dihalangi antara mereka dan antara apa yang mereka ingini.48) Katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap. dan Mengilhamkan karakter Yang Lengkap.54) DLA . Upah untuk ku tidak lain melainkan atas Allah.(34.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Surat Faathir (Penyusun) Surat ke-35.1) Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan.(35. maka tidak ada yang dapat menahan baginya. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(35.(35.(35. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.4) Hai manusia. sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir.Tafsir Al Sulthan 35.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi.(35. maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya. yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4.(35. maka ambillah dia sebagai musuh. maka ke mana kamu dipalingkan ?. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.3) Dan jika mereka mendustakan mu.2) Hai manusia ! ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.5) Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata. adakah dari Pencipta selain dari Allah ? Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?.7) DLA . dan apa-apa yang Dia tahan.(35.(35. dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik. maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Dia tambah dalam ciptaanNya apa yang Dia kehendaki. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.6) Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah.

lalu ia menggerakkan awan. maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.12) Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam. dan tipudaya mereka itu dia akan binasa. sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan. Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita. dan Dia putarkan matahari dan bulan.9) Siapa mencari kemuliaan. dan yang itu asin. dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat. setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru.10) Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu.11) Dan tidak sama dua laut. (35.(35. kemudian Dia jadikan kamu bersistem. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan. melainkan dengan ilmu-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya. melainkan di dalam Kitab.Tafsir Al Sulthan Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik. seperti itulah kebangkitan. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. enak lulus minumannya. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat. lalu kami tarik dia kepada negeri mati. kepunyaan-Nya Kerajaan. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air). ini tawar. (35. kemudian dari Nuthfah. dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai.(35.(35.(35. dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis. maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya. pahit. sesungguhnya itu atas Allah mudah.8) Dan Allah Yang mengirim angin. agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.13) DLA .

Hanya engkau ancam orangorang yang takut kepada Rabb mereka di dalam ghaib. kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid.(35. (35.(35.(35.21) Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati.(35. tidak akan memikul dosa (diri) yang lain. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya. tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit. dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu.(35. dan siapa jadi suci.16) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk.17) Dan satu (diri) yang berdosa. dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan. dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam. (35.Tafsir Al Sulthan Jika kamu seru mereka.15) Jika Dia kehendaki.14) Hai manusia. tidak mereka dengar panggilan kamu. dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur. dan mendirikan sholat.22) Tidak engkau malainkan seorang pengancam.24) DLA .18) Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat.23) Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam.19) Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya. walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat.(35. Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki. maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya. Dan sekiranya mereka dengar. Dan kepada Allah tempat kembali.(35. tidak bisa mereka memperkenankan kamu.(35.20) Dan tidak teduh dan tidak panas.(35.

dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya.31) Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan. dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur.29) Lantaran Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaranganjaran mereka.28) Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat.27) Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya.(35. sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. dengan sembunyi dan dengan terang-terangan.25) Kemudian Aku siksa mereka yang kufur. dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam? . dan sebagian dari mereka mendahulukan DLA .26) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air.(35.(35.Khabiirun Bashiir karakter hambahamba-Nya. maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu.(35. dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya.30) Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab. maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya. Seperti itu. adalah orang yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor.(35.(35. Sesungguhnya Allah La. maka bagaimanakah kemurkaan-Ku.(35.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mendustakanmu. tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya.

39) Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orangorang yang kamu seru dari selain Allah. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. dengan izin Allah. Maka rasalah. atau adakah DLA . seperti itu kami balas tiap yang kufur.37) Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi. dan telah datang kepada kamu pengancam?.32) Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara.36) Dan mereka berteriak padanya: ”Rabb kami !. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka melainkan kemurkaan.(35. karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”.(35. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian. Yang telah menghilangkan dari kami dukacita.(35.(35. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. Itu dia kelebihan yang menyolok. dan pakaian mereka padanya sutera. maka atas dirinya kekufurannya.(35. bagi mereka api jahannam. dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya. sesungguhnya Rabb kami La Ghafuurun Syakuur”. Maka siapa kufur.Tafsir Al Sulthan karakter kebaikan. (35.35) Dan orang-orang yang kafir.(35. keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan.(35.33) Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.34) ”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”.38) Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi. padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat.

membuat tipu daya jelek. Dan jika hilang. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. lantas apabila datang ajal mereka. Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam. sungguhsungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam.41) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan. niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”. dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah.Tafsir Al Sulthan bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab.44) Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan.45) DLA .40) Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang.43) Apa belum mereka berjalan di Bumi.(35.(35. dan adalah mereka sangat kuat dari mereka. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat.42) Karena sombong di bumi. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah.(35. tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran . sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira.(35. sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa. maka mereka atasnya membuktikan darinya ?.(35. dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi. padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya. (35. maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(36.4) Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.(36. lalu kami tutup mereka. lalu mereka terdangak.7) Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu.1) Demi bacaan yang bijaksana.(36.(36.6) Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka.2) Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus.(36.11) Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka.3) Atas jalan yang lurus. lalu mereka lalai.10) Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan. maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda. dan takut kepada Pengatur dalam ghaib.(36.9) Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka. 83 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(36. maka mereka tidak beriman.8) Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding.(36. DLA .0) {Ya.(36. Sin}.(36.Surat Ya Sin (Huruf Ya dan Sin) Surat ke-36.5) Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam. tidak mereka akan beriman.Tafsir Al Sulthan 36. maka mereka tidak dapat melihat.(36. (36.

16) ”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.15) Mereka berkata: ”Rabb kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.(36. ikutilah utusan-utusan itu”.(36. jika kamu tidak berhenti. tidak kamu melainkan berdusta”. penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.(36. (36. dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”. adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”.20) ”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”.(36.(36.13) Ketika kami utus kepada mereka dua.(36.21) Juz’ 22 ”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku.12) Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan. (36.(36. lalu kami taklukkan dengan yang ketiga. dan akan mengenai kamu azab yang pedih”. niscaya kami rajam kamu. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.17) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu.19) Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku.(36. maka mereka mendustakan mereka berdua.(36.22) DLA .18) Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu.Tafsir Al Sulthan dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata.14) Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.

23) ”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat. (36.(36.26) Bahwa Rabbku telah kembalikan aku. kami hidupkan dia.maka tiba-tiba mereka padam.(36. maka dengarkanlah”.31) Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami.(36.(36.(36.25) Dikatakan: ”Masuklah surga”. dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”.24) ”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Rabb kamu. (36.Tafsir Al Sulthan ”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?. lalu mereka makan daripadanya. dan kami keluarkan darinya biji-biji.(36.27) Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan.32) Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati.33) Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur. tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku.30) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri. dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” .(36. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”. tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan. sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?.34) DLA .(36.28) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36.29) Hai dukacita atas hamba-hamba.(36. dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air.

(36. kami tenggelamkan mereka. lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.(36. maka tidakkah mau mereka bersyukur ?.(36. maka tiba-tiba mereka kegelapan. itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim.39) Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang.(36.(36. kami cabut daripadanya siang.(36.(36.(36. supaya kamu diberi pengaturan”.43) Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa.44) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu. hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua.45) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka. karena setiap dalam falak mereka bergerak.40) Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh.(36.46) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata DLA . dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.41) Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai.35) Subhaanalah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui. melainkan adalah darinya mereka berpaling.37) Dan matahari berjalan di tempat letaknya.42) Padahal jika kami kehendaki.38) Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya. (36.36) Dan satu ayat untuk mereka ialah malam.(36.(36.Tafsir Al Sulthan Supaya mereka makan dari buahnya.

(36.59) DLA .54) Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini di dalam kelalaian bersenang-senang. maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami.48) Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka. Inilah apa yang dijanjikan Pengatur. Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”.51) Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami. maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur.(36.(36.56) Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini.(36. sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit.47) Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”. dan benarlah rasul-rasul”.(36.53) Maka pada hari ini.Tafsir Al Sulthan orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki. akan bersegera kepada Rabb mereka.50) Dan akan ditiup pada shuuri. siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”.55) Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin.(36.(36.(36.(36.(36. sebagai perkataan dari Rabb Yang Teliti.52) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36. sedangkan mereka dalam pertengkaran. dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”.49) Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka. (36. niscaya Dia beri makan dia ?.57) Salam. (36.58) Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”.

(36. dan tidak pantas itu baginya.(36.60) ”Dan supaya kamu menyembah Aku.(36. niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan. ini jalan yang lurus”. hingga tidak bisa mereka terus. (36.(36.68) Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya.64) Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka. lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu. dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir.(36. ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.63) ”Masuklah kepadanya. maka tidakkah mereka mengerti ?. lalu mereka memilikinya ?.Tafsir Al Sulthan ”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anakanak Adam !.66) Dan jika kami kehendaki.69) Supaya ia ancam orang yang hidup. yaitu binatang ternak.72) DLA . dan tidak bisa mereka kembali.(36. ini hari dengan sebab kamu telah kufur”. niscaya kami gelapkan atas mata mereka.(36.65) Dan jika kami kehendaki. maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan.(36. maka apakah kamu tidak mau mengerti?”. tetapi tangantangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.67) Dan siapa kami panjangkan umurnya.70) Dan tidakkah mereka lihat.61) ”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu. niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada. sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami.(36. agar kamu tidak menyembah Setan.(36.71) Dan kami jinakkan dia untuk mereka. sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.(36. tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?.62) ”Ini jahannam yang kamu diancam”.(36.

(36. Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(36.(36. dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya.(36.76) Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah.79) ”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api.78) Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama. maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”.75) Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu.73) Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati. agar mereka ditolong.80) Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.74) Mereka itu tidak berdaya menolong mereka. maka dia pembantah yang nyata ?.(36.(36. dan ia lupa kepada penciptaannya. Bahkan Dia AlKhallaaqul ‘Aliim.(36. maka tidakkah mereka bersyukur ?. sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka.83) DLA .77) Dan ia adakan perumpamaan untuk kami.(36. hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada.81) Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu.(36.Tafsir Al Sulthan Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman.82) Maka Subhaanalah Yang di tangan-Nya Kerajaan setiapnya. sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan.(36.(36.

1) Maka yang melarang dengan sebenar larangan.3) Sesungguhnya Yang Dita’ati untuk kamu sungguh Satu.Tafsir Al Sulthan 37.(37.2) Maka yang membacakan peringatan.Surat Ash-Shoffaat (Yang Berbaris) Surat ke-37.(37.(37. 182 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(37.4) DLA .0) Demi Yang-berbaris berbaris.(37.

(37. ini hari peraturan”.15) Apakah ketika kami telah mati dan kami adalah debu. (37. dan mereka mengejek.(37.(37.5) Sesungguhnya kami telah hiasi Langit yang dekat dengan kaukab-kaukab.19) Dan mereka berkata: ”Aduh celaka kami.20) DLA .(37. maka tiba-tiba mereka melihat.(37. dan tulang-tulang.9) Kecuali siapa yang menyambar sedikit sambaran.10) Maka tanyalah kepada mereka. dan bagi mereka azab yang tetap. (37.(37.(37.16) Atau bapak-bapak kami yang terdahulu.(37. dan kamu terhina”.11) Bahkan kamu merasa ajaib. apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan Bumi. kami ciptakan mereka dari tanah liat yang liat.12) Dan ketika mereka diperingatkan tidak mereka ingat.8) Untuk mengusir mereka. maka mengikutinya nyala api yang berkilau.(37.(37.17) Katakanlah: ”Ya. (37. dan apa-apa antara keduanya. Rabb tempat terbit matahari.(37.13) Dan ketika mereka melihat ayat-ayat mereka memperolokolokkan.6) Dan penjagaan dari setiap setan durhaka.7) Tidak dapat mereka mendengar kepada Malak secara rinci.(37.18) Maka sungguh hanyalah dia satu teriakan. atau siapa yang kami telah ciptakan. dan mereka dilempari dari tiap penjuru.14) Dan mereka berkata:”Tidak ini melainkan sihir yang nyata” . (37. apakah mereka ciptaan yang sangat.

(37.(37.(37. maka kenalkan mereka kepada jalan jahiim.34) Sesungguhnya mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah” mereka menyombong.30) ”Maka lengkaplah atas kami perkataan Rabb kami sesungguhnya kami sungguh akan merasakan”.24) Tidak untuk kamu.22) Dari selain Allah.33) Sesungguhnya seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.35) DLA . tidak kamu tolong menolong. (37.(37.(37. tetapi kamu kaum yang durhaka”.29) ”Dan tidak ada bagi kami atas kamu alasan. atas sebagian mereka bertanya-tanyaan.(37.21) Kumpulkanlah mereka yang zalim dan teman mereka dan apa yang ada mereka sembah.26) Dan menghadap sebagian mereka.31) ”Maka kami telah menyesatkan kamu.25) Bahkan mereka pada hari itu mereka meyerah diri.(37.27) Mereka berkata: ”Sungguh kamu adalah kamu datang kepada kami dari kanan.32) Maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam azab orangorang yang bersekutu.23) Hentikanlah mereka. (37.(37. (37.(37.(37. sesungguhnya mereka akan ditanya.Tafsir Al Sulthan Ini hari penentuan yang adalah kami kepadanya mendustakan.(37.(37.28) Mereka berkata: ”Bahkan kamu adalah tidak beriman”. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat”.

43) Atas dipan berhadap-hadapan.47) Dan di sisi mereka ada yang tidak liar pandangan.(37.41) Buah-buahan dan mereka dibedakan.(37. kerlingan matanya.(37.(37.(37.46) Tidak ada padanya kerusakan dan tidak mereka dihalangi darinya.51) Ia berkata: ”Apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan?”.(37.(37.45) Yang putih.(37.(37.53) DLA .(37. yang sedap untuk peminum-peminum.(37.(37.40) Itulah mereka.(37.36) Bahkan dia telah datangkan yang lengkap.44) Diedarkan atas mereka piala minuman dari mata air.42) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).49) Maka sebagian mereka menghadap sebagian bertanyatanyaan.37) Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.(37. dan ia telah membenarkan utusan-utusan.(37.(37.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Apakah kami mesti tinggalkan tuhantuhan kami untuk seorang pesyair yang gila”.48) Seperti sesungguhnya mereka telur terpelihara. bahwa kita akan dibangkitkan?”.39) Kecuali-hamba-hamba Allah yang ikhlash. bagi mereka rizki yang tertentu.52) ”Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi debu dan tulangtulang.(37.38) Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan.50) Telah berkata seorang berkata dari mereka: ”Sesungguhnya aku pernah mempunyai seorang teman”.(37.

(37.(37. (37.(37.59) Sesungguhnya ini sungguh dia kemenangan yang panjang.(37.(37.54) Maka ia menjenguk.(37.58) ”Melainkan kematian kita yang pertama.(37.(37.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: “Apakah kamu mau melihat?”.62) Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab untuk orang yang zalim.63) Sesungguhnya dia satu pohon yang keluar di dalam dasar jahiim. (37.(37.lalu ia lihat dia di dalam kejelekan jahiim”.(37.55) Ia berkata: ”Demi Allah. hingga mereka penuhkan perut-perut darinya.66) Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya minuman dari air panas.60) Untuk yang seperti inilah hendaknya bekerja orang yang bekerja.56) ”Dan jika tidak karena jasa (ni’mat) Rabbku. dan kita tidak akan disiksa?”.(37.(37.69) DLA .64) Buahnya seperti sesungguhnya dia kepala setan. sesungguhnya hampir engkau binasakan aku”. (37.68) Sesungguhnya mereka dapati bapak-bapak mereka lupa.67) Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka kepada jahiim. niscaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan”.57) ”Maka bukankah kita tidak akan mati?”.65) Maka sesungguhnya mereka akan makan darinya.(37.61) Apakah itu lebih baik hidangan atau pohon zaqqum ?.

maka kami sebaik-baik yang memperkenankan.75) Dan kami telah selamatkan dia dan ahlinya dari Karbi yang panjang.73) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash. (37.(37.(37.(37.(37.(37.(37.Tafsir Al Sulthan Maka mereka atas bekas-bekas mereka bersegera.80) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.79) Sesungguhnya kami.70) Dan sesungguhnya telah lupa sebelum mereka kebanyakan dari generasi pertama.83) Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan qalbu yang sejahtera. mereka yang tinggal.(37.(37.78) Salam atas Nuh.81) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.(37.(37. seperti itu menyelamatkan orang yang berbuat baik.85) ”apakah dengan dusta kamu kehendaki selain dari Allah yang dita’ati?”.(37.71) Dan sesungguhnya kami telah utus kepada mereka pengancam-pengancam.86) DLA .72) Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang diancam.(37.82) Dan sesungguhnya dari golongannya ialah Ibrahim. (37.84) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: ”Apa yang kamu sembah”.77) Dan kami tinggalkan atasnya dalam generasi yang akhir.76) Dan kami jadikan generasinya.(37. (37.74) Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. di dalam Alam Semesta.

(37.89) Maka mereka berpaling daripadanya.88) Ia berkata:”Sesungguhnya aku saqiim”.96) Mereka berkata: “Bikinkanlah buat dia satu bangunan lalu campakkan dia ke dalam jahiim”. berilah kepadaku dari orang yang baik”.Tafsir Al Sulthan ”Maka apa anggapan kamu tentang Rabb alam semesta?”.(37. Ia berkata: “Hai bapakku kerjakan apa DLA .(37.(37.(37. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.90) Maka ia pergi dengan sembunyi kepada Sembahan-Sembahan mereka.92) Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguhsungguh.(37.(37.94) Ia berkata: “Apakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir”.(37.101) Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha. lalu ia berkata:”Tidakkah kamu makan?”.(37.(37.(37.100) Maka kami gembirakan dia dengan anak laki-laki yang haliim.91) ”mengapa kamu tidak berbicara?”. ia berkata: ”Hai anakku.93) Maka mereka menuju kepadanya dengan segera.97) Yang mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan.(37.99) ”Rabbi.(37.87) Maka ia melihat dengan satu penglihatan ke dalam bintangbintang.98) Dan ia berkata:”Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Rabbku.(37. Dia akan beri kepadaku pengenalan”. maka pandanglah apa yang engkau putuskan”. sesungguhnya aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelihmu. membelakang. (37.95) ”Padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan”.

107) Dan kami tinggalkan atasnya dalam orang yang akhir.(37.(37.111) Dan kami gembirakan dengan Ishaq sebagai nabi dari orang yang shaleh. (37.113) Dan sungguh kami telah karuniakan atas Musa dan Harun.(37. (37. dan dari generasi keduanya ada yang berbuat kebaikan dan ada yang menzalimi dirinya dengan nyata(37.(37.114) Dan kami selamatkan mereka berdua dari karbi yang panjang.(37.106) Dan kami telah tebus dia dengan sembelihan yang panjang.103) Dan kami seru dia bahwa: “Hai Ibrahim !”.(37. (37.105) Sesungguhnya ini sungguh dia cobaan yang nyata.108) Salam atas Ibrahim. maka jadilah mereka orangorang yang menang.(37.(37.112) dan kami lindungi atasnya dan atas Ishaq. .109) Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.110) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman. (37.116) DLA .115) Dan kami telah tolong mereka. (37. Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan. dan ia telah rebahkan dia atas pipinya. engkau akan dapati aku insyaa’Allah dari orang yang sabar”.Tafsir Al Sulthan yang engkau diperintah.(37.102) Maka ketika ketika mereka berdua telah menyerah.104) “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar”.

122) Dan sesungguhnya Ilyas sungguh dari orang yang diutus.128) Dan kami tinggalkan atasnya di dalam orang-orang yang akhir.118) Dan kami tinggalkan atas mereka berdua di dalam orang-orang yang akhir. (37.(37. maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan.126) Maka mereka mendustakan dia.(37.(37.(37.123) Ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Tidakkah kamu berbakti?”.127) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.132) DLA .129) Salam atas Ilyas. (37. (37.120) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.117) Dan kami beri pengenalan mereka berdua kepada jalan yang lurus.130) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.(37. (37.121) Sesungguhnya mereka berdua dari hamba kami yang beriman.Tafsir Al Sulthan Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang. (37.(37.119) Salam atas Musa dan Harun.124) “Apakah kamu menyeru Ba’la dan kamu tinggalkan Sebaik-baik Pencipta ?. (37.(37.(37.(37. (37.125) ”Allah Rabb kamu Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.131) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.

136) Dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka pada waktu shubuh. maka kami beri perlengkapan kepada mereka hingga satu masa.137) Dan pada waktu malam.(37.(37. (37.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya Luth dari orang yang diutus.139) Ketika ia lari kepada kapal yang penuh.145) Dan kami tumbuhkan atasnya tumbuhan dari yaqthiin .(37. (37.140) Maka ia berundi. apakah bagi Rabbmu anak perempuan.141) Lalu ditelan dia oleh ikan.(37.135) Kemudian kami binasakan yang lain.(37.(37. (37.(37.(37.(37.(37.000 atau lebih. (37.144) Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan dia saqim.148) Maka tanyalah mereka.147) Lalu mereka beriman. sedang ia telah berbuat kesalahan.142) Maka sekiranya tidak ia dari orang yang banyak bergerak.143) Niscaya ia tinggal di dalam perutnya kepada hari dibangkitkan.138) Dan sesungguhnya Yunus sungguh dari orang yang diutus. (37. (37. maka tidakkah kamu mengerti ?.134) Kecuali perempuan tua di dalam orang-orang yang ketinggalan.146) Dan kami utus dia kepada 100.(37. lalu adalah ia dari orang yang kalah.133) Ketika kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.149) DLA . sedang untuk mereka anak laki-laki?.

(37.(37. (37.151) Allah telah beranak.(37.165) ”Dan sesungguhnya kami orang yang bergerak”.(37.153) Mengapa kamu bagaimana kamu memutuskan?.(37.152) Apakah Dia telah pilih anak-anak perempuan daripada anakanak laki-laki? .164) ”Dan sesungguhnya kami ialah yang berbaris-baris”.(37.(37.159) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. (37.(37.162) Kecuali orang yang dia masuk jahiim.155) Atau ada bagi kamu Sulthon yang nyata ?.167) DLA .Tafsir Al Sulthan Atau adakah kami ciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan?.150) Alaa.158) Maha Pengegerak Allah dari hal apa yang mereka sifatkan.166) Dan sesungguhnya mereka pernah berkata: .157) Dan mereka jadikan antara-Nya dan antara Jinn nasabah.(37.160) Maka sesungguhnya kamu bersama apa yang kamu sembah.(37.154) Maka tidakkah kamu ingat ? .(37.163) ”Dan tidak dari kami melainkan baginya tempat berdiri yang sudah ditentukan”. sesungguhnya mereka sungguh mengatakan dari kebohongan mereka. (37.(37.(37.(37. dan sesungguhnya mereka sungguh orang yang berdusta.161) Tidak kamu atasnya dapat memperdayakan. padahal sungguh Jinn itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan.156) Maka datangkanlah Kitab kamu jika kamu orang yang benar.(37.

176) Karena apabila turun di halaman mereka.(37.(37.(37.175) Maka apakah dengan azab kami mereka minta dilekaskan .170) Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus. (37.(37.169) Tetapi mereka kufur kepadanya.(37. (37.173) Maka berpalinglah dari mereka hingga satu masa. maka nanti mereka akan mengetahui.(37.(37.182) DLA .Tafsir Al Sulthan ”Jika ada di sisi kami peringatan dari orang yang pertama”.(37.179) Subhaana Rabbmu.(37.(37.171) Sesungguhnya mereka. (37.(37.172) Dan sesungguhnya tentara kami sungguh mereka mendapat kemenagan.178) Dan lihatlah. maka nanti mereka akan melihat.177) Dan berpalinglah dari mereka hingga satu masa. sungguh mereka orang-orang yang diberi pertolongan .180) Dan Salam atas mereka yang diutus. maka mereka akan melihat.174) Dan lihatkanlah kepada mereka.168) ”Niscaya kami dari hamba Allah yang ikhlas”. Rabb Yang Mulia dari apa yang mereka sifatkan.181) Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta.(37. maka jelek shubuh bagi orang yang diancam.

Tafsir Al Sulthan DLA .

0) {Shod}. Tidak ini melainkan satu bikinan”. demi Alquran yang mempunyai peringatan .(38. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku. satu yang dita’ati. sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”.(38.5) Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu .9) Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?. (38.7) ”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”.1) Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan.Tafsir Al Sulthan 38.Surat Shood (Huruf Shod) Surat ke-38. (38. maka mereka minta tolong.(38.(38.Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab. bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”.10) DLA .8) Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Rabb mu yang Al’Aziizil-Wahhab?. karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”.3) Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.4) ”Apakah dia jadikan yang dita’ati-yang dita’ati itu.(38.(38.(38.(38.6) ”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”.2) Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Qornin.(38. padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri. 88 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

(38.19) Dan kami teguhkan Kerajaannya. ia mempunyai 99 kambing betina.(38. mereka adalah golongan-golongan.17) Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.Tafsir Al Sulthan Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur. Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan.(38.12) Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah.14) Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan.21) Ketika mereka masuk atas Dawud. dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan khithob. seorang dari kami menganiaya seorang.(38.18) Dan burung-burung terkumpul.13) Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul.(38. segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”. tetapi ia DLA .(38. lalu ia terkejut melihat mereka.(38.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap. dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”.(38.15) Dan mereka berkata: ”Rabb kami.20) Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang bermusuhan. (kami) dua orang yang berpekara. ketika mereka naik tembok gedung?.(38.22) ”Sesungguhnya ini saudaraku. sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja. maka pantaslah azab-Ku.16) Sabarlah atas apa yang mereka katakan. dan jangan engkau meliwati batas. (38. Sesungguhnya dia orang yang patuh.(38. Mereka berkata: ”Jangan engkau takut. setiap kepadanya mereka patuh.(38.

25) ”Hai Dawud. kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih. Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia.31) DLA . maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir.(38. (38.(38. dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik.28) Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya.(38. dan ia kalahkan aku dalam pertengkaran”.29) Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba. dan jangan mengikuti keinginan.24) Maka kami beri kepadanya perlindungan.Tafsir Al Sulthan berkata: ”Berikanlah kepadaku”.(38. Itu sangkaan orang-orang yang kafir. dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian.27) Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?. lalu ia minta perlindungan kepada Rabbnya. (38.(38.23) Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya. tetapi sedikit sekali mereka ini”. sesungguhnya dia orang yang patuh. maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap. bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”. supaya ingat Uulul Albaab. karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah.26) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil.(38. sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi.30) Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar kuda yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya. (38. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah. dan ia tunduk ruku’ dan kembali.

sesungguhnya dia banyak kembali.(38.(38. kemudian ia kembali. dan jangan engkau menyalahi sumpah. (38.36) Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam. sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari mengingat Rabb ku” hingga ia terlindung di Hijab.40) Dan ingatlah hamba kami Ayyub.35) Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki. sebaik-baik hamba.44) DLA .(38. ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”. sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab.Tafsir Al Sulthan Maka ia berkata. kembalikanlah aku.42) Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya. ketika ia seru Rabbnya.34) Ia berkata: ”Rabb ku. karena sesungguhnya Engkau. lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya .32) ”Kembalikan dia atas ku”. dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad.39) Dan sesungguhnya baginya di sisi kami (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus.(38.41) ”Hentakkan dengan kakimu. Engkau maha memberi”. dan pukulkan dengan itu.(38. dan bersama mereka sebanyak mereka.43) ”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu.(38.(38.(38. sesungguhnya kami dapati dia sabar.37) Dan yang lain di dalam Ashfaad. dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku.(38. ini tempat mandi yang dingin dan minuman.(38.(38. maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab.33) Dan sungguh kami telah uji Sulaiman.38) Ini pemberian kami.(38.

55) Jahannam yang mereka akan memasukinya.(38.57) Dan yang lain dari bentuknya berpasangan. dan air sangat dingin. maka mereka merasakan air sangat panas.(38.59) DLA .56) Ini . tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.47) Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli. tidak ada baginya kehabisan”.45) Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat. meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman.54) ”Ini. (38.(38.(38.(38. maka sejelek-jelek tempat terbuai.51) Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya.(38.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan. dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik.(38.(38.50) Hal keadaan mereka padanya bersandar.(38. dan setiap dari orang yang dipilih.58) Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu.(38.(38.(38. dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”.52) ”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.46) Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.(38. (38.49) Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka.53) ”Sesungguhnya inilah pemberian kami.48) Ini satu peringatan.

(38. (38.64) Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu.(38. (38.66) Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”. siapa yang sebabkan ini untuk kami.67) ”Yang kamu berpaling darinya”.(38.(38.70) Ketika berkata: ”Rabbmu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”.73) Kecuali Iblis menyombong. (38.Maka alangkah jelek tempat ketetapan. tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”. Al ’Aziizul-Ghaffar”.69) Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”.63) Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”.(38. dan meniupkan padanya dari ruh-Ku.(38.65) ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.71) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia.(38.61) Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”.(38.(38.60) Mereka berkata: ”Rabb kami. maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.(38. dan adalah ia dari yang kafir. karena kamu telah sebabkan untuk kami”.68) Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan. dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”.74) DLA . (38.62) ”Kita jadikan mereka ejekan.72) Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya.(38.

Tafsir Al Sulthan Dia berkata: ”Hai Iblis.(38.(38. karena engkau terkutuk”. dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.(38.86) ”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”. jika demikian.(38.(38.(38. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”.88) DLA .(38. (38.(38.87) “Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”. (38.75) Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.80) ”Kepada hari waktu yang tertentu”.84) ”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”.(38.83) Dia berkata: ”Maka yang lengkap.77) ”Sesungguhnya adalah atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”. apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?.76) Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya.85) Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu.78) Ia berkata: ”Rabbi.81) Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu.79) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”. berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”.(38.(38. dan yang lengkap Aku katakan”.82) ”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”.(38.

Tafsir Al Sulthan DLA .

maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan.(39. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar. Dia putarkan malam atas siang.5) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga. kepunyaan-Nya Kerajaan.4) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap. dan Dia putarkan siang atas malam. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Al’AziizulGhaffar. dan Dia putarkan matahari dan bulan.6) DLA .1) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap.(39.(39.2) Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish.3) Jika Allah mau mengambil anak.0) Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim.(39.Tafsir Al Sulthan 39. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur. maka ke mana kamu dipalingkan . dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan.Surat Az-Zumar (Puak-Puak) Surat ke-39.(39. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang.(39. Subhaana Dia. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(39.

12) Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. dan jika kamu syukur.(39.(39. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit. tidak mengingat melainkan Uulul Albab”.7) Dan apabila kesusahan menyentuh manusia. dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya. (39. kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu. kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu. sesungguhnya engkau dari penduduk api”.10) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”. dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung.(39. tidak memikul dosa jiwa yang lain.8) Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Rabbnya (sama dengan yang tidak?). azab hari yang panjang”. ia berdo’a kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepada-Nya. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.Tafsir Al Sulthan Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu.14) DLA . Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?.(39.11) ”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”. Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka.(39.13) Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”.(39. dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas. berbaktilah kepada Rabb kamu. (39.9) Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!. melainkan dengan tidak berhitung”.

kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur.21) Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Rabbnya. mengalir dari bawahnya sungai-sungai. lalu menurut dengan setepattepatnya. maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi. sebagai perjanjian Allah. (39. dan itulah mereka. Maka kecelakaan bagi mereka DLA .(39. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” . kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya.(39. bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun.16) Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya.(39.(39. tidak Allah menyalahi janji. adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”.Tafsir Al Sulthan ”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”.20) Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air.15) Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka. kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning. mereka Uulul Albaab. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku.(39. Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah. dan kembali kepada Allah.19) Tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?. Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah. (39.18) Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab.17) Yang mendengar perkataan.

itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata. Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”. dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?. dan sesungguhnya mereka akan mati.24) Orang-orang yang dari sebelum mereka.(39. telah mendustakan. Itu pengenalan.30) DLA .(39.22) Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian.(39.25) Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia.26) Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.28) Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan. maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar.(39. Tulisan yang bersamaan berpasangan.(39.23) Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain).(39.29) Sesungguhnya engkau akan mati.(39. Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah.27) Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni.Tafsir Al Sulthan yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(39.(39. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Rabb mereka. Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki. dan siapa dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal. padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui. agar mereka mendapat peringatan.

32) Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya. maka tidak ada baginya siapapun pengenal. apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir.33) Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. atasNya bertawakal orang-orang yang bertawakal” .36) Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah. atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku.37) Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”.(39. (39. itulah mereka. dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.34) Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah.Katakanlah: ”Allah cukup untukku.38) DLA .(39.(39.(39. dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya.(39. Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan.31) JUZ’ 24 Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah. itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan. apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?. maka tidak ada baginya sembarang pelupa. sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya. Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku.(39. dan siapa dilupakan Allah. (39.Tafsir Al Sulthan Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Rabb kamu berbantahan.35) Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya. mereka orang-orang yang tekun.

nanti kamu akan mengetahui”. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.(39. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.39) ”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”. Maka siapa mendapat pengenalan. maka untuk dirinya. dan Dia kirim yang lain kepada ajal tertentu.41) Allah menerima diri ketika matinya.44) Dan apabila disebut Allah saja.Tafsir Al Sulthan Katakan: ”Hai kaumku. kepunyaanNya Kerajaan Langit dan Bumi. (39.40) Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap. tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira.42) Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?.(39. maka tidak ia lupa atasnya.(39.43) Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara.45) Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi. kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”. dan yang belum mati dalam tidurnya.(39.(39. niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah. tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat. dan siapa lupa. DLA . Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”.(39. Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.46) Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya. beramallah menurut keadaan kamu.(39. Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”. sesungguhnya aku akan beramal.

Dia Ghafuurur-Rahiim”. (39. ia seru kami.50) Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan. janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah. tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka.52) Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka. dan mengukurkan. dan berserah dirilah kepada-Nya.55) DLA .(39.48) Maka apabila bahaya mengenai manusia.47) Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan. sesungguhnya Dia.49) Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”.(39. Padahal dia fithnah.Tafsir Al Sulthan padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka.54) ”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”.(39.(39.51) Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki. ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari kami.(39. dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri.(39. sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya.(39.53) ”dan kembalilah kepada Rabb kamu.(39.

(39.60) Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka.(39. dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”.66) DLA . (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam.(39. itulah mereka.61) Allah Pencipta tiap sesuatu.(39.(39.63) Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”. lalu engkau dustakan dia.(39. jika engkau menyekutukan. niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi. mereka orang-orang yang rugi.64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu. dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong. dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.56) ”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku.(39. niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”.(39.57) ”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orangorang yang berbuat kebaikan”.58) ”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku.Tafsir Al Sulthan ”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah.(39. dan engkau sombong.62) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.59) Dan di hari qiyaamah. dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”.(39.65) Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur.(39.

69) Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan.73) DLA . kepada surga berpuak-puak. maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”. dan pengawalpengawalnya berkata: ” Salam atas kamu. maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. dan mereka tidak dianiaya. (39.72) Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Rabb mereka.68) Dan akan bersinar bumi dengan Nur Rabbnya.67) Dan akan ditiup pada shuuri.70) Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuakpuak. kecuali siapa yang dikehendaki Allah. (39. Hingga apabila mereka datang kepadanya.(39.(39. Hingga ketika datang kepadanya. lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi. dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.(39. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rabb kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya. Dibuka pintu-pintunya. maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong.(39.Tafsir Al Sulthan Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya.71) Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”.(39. dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap. lalu ditiup padanya yang lain. dan dibukakan pintu-pintunya. senang kamu. dan langit tergulung di tangan kanan-Nya.” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir. padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah.

Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya. Kami bisa mengambil tempat dari Taman. maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”.74) Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Rabb mereka. dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta”. dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap.(39. dan Yang telah wariskan kepada kami bumi. di mana kami kehendaki.(39.75) DLA .

sesungguhnya mereka penduduk api.(40. maka bagaimana siksaan-Ku?.(40.Mim}.2) Yang mengampuni dosa.5) Dan seperti itu telah patut kalimat Rabbmu atas orang-orang yang kafir.(40. maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan DLA . menggerakkan karakter hamdu Rabb mereka.4) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongangolongan dari sesudah mereka.(40. melainkan Dia. tidak ada Yang dita’ati. 85 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Maka Aku siksa mereka. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya.3) Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orangorang yang kafir.(40. maka jangan engkau ditipu oleh mundarmandirnya mereka di dalam negeri. dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Rabb kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu.6) Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya. Yang menerima tobat. dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap.0) {Ha.(40.Tafsir Al Sulthan 40.(40.1) Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim. Yang mempunyai kekayaan. kepada-Nya tempat kembali.Surat-Ghaafir (Pengampunan) Surat ke-40. Yang sangat pembalasannya.

dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka. maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan. Engkau Al’Aziizul Hakiim”. diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu. tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali. karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu.14) Yang tinggi derajat. dan generasi mereka. kamu beriman.(40.7) ”Rabb kami. ketika kamu diseru kepada Allah saja.(40.(40. (40.Tafsir Al Sulthan mengikuti jalan-Mu.11) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya. (40. sesungguhnya Engkau. ketika kamu dihimbau kepada iman.15) Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah DLA . engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali.13) Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan. kamu kufur. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40. dan peliharalah mereka dari azab jahiim”.(40. Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan. Yang mempunyai ’Arsy. kamu kafir”. dan itu dia kemenangan yang panjang.10) Mereka berkata:”Rabb kami. oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”.(40. tetapi jika disekutukan karakter-Nya.9) Sesungguhnya mereka yang kufur.8) ”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan. walau dibenci orang-orang kafir.(40.12) Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki. maka kami telah mengakui dosa-dosa kami.

sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab.(40. tetapi mereka mengkufurinya. dan ada bekas-bekasnya di Bumi. maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.(40.21) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.(40. padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati. tidak ada kezaliman di hari ini.(40.16) Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan. DLA . Dia As-Samii’ulBashiir.(40. (40. sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid.20) Apa belum mereka berjalan di Bumi.17) Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir. mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya. Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”.23) Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun.19) Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap.18) Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur. dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar. maka Allah azab mereka.Tafsir Al Sulthan Kerajaan pada hari ini?.(.(40. ketika qalbuqalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita.24) Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami. adalah mereka itu sangat kuat dari mereka. tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”. Sesungguhnya Allah.(40. dan tinggalkan wanita-wanita mereka”.22) Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka. dan orangorang yang menyeru dari selain dari-Nya. tidak bisa memutuskan sesuatu.

(40. karena ia berdusta.26) Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”. dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan jalan yang benar”.25) Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa.(40.28) ”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini. dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”. tetapi jika ia benar. aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”.31) ”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”. sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.Tafsir Al Sulthan tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan.(40.(40. akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu.(40.(40. hal keadaan kamu berkuasa di bumi.30) ”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka. kaena DLA .(40.29) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku. buat kecelakaannyalah dustanya. tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat.32) ”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah.27) Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Rabbku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Rabb kamu.(40. hendaklah ia seru Rabbnya. karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”.

(40. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya.37) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”. maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min. dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”.34) ”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka. kehidupan yang rendah ini perlengkapan. karena aku sangka dia berdusta”.(40. maka tidak ada baginya dari pengenalan”. maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”.40) ”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan. hingga apabila ia mati.39) ”Siapa kerjakan kejahatan. tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya. dan dipalingkan dari jalan.(40. kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”.(40.Tafsir Al Sulthan siapa dilupakan Allah. menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman.33) ”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti. (40.(40.(40. buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”.(40. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang raguragu.35) Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman. (40.38) ”Hai kaumku.36) ”Jalan ke Langit. Seperti itu Allah metrai atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa. tetapi kamu seru aku kepada api?”. dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian. maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa.41) DLA .

yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong. sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”.42) ”Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya tidak mempunyai (untuk) diseru di dunia dan di akhirat. dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu adalah penghuni api”. apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya. Mereka jawab: ”Ya”.46) Dan ketika mereka akan berbantahan di api.(40.47) Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya. masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras. dan menyekutukan rahasia-Nya.Tafsir Al Sulthan ”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah.(40.43) ”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu. dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”. sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya. ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu.48) Dan berkata mereka yang di api. maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”. kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Rabb kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”.44) Maka Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun. sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hambahamba-Nya”.50) DLA . Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu.(40. (40. dan aku serahkan urusanku kepada Allah.45) Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at. dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah.(40. (40.49) Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”.(40.(40.(40.

Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orangorang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi. yang mereka tidak akan sampai kepadanya. Maka berlindunglah kepada karakter Allah.51) Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka. dan bagi mereka kutukan.(40.(40. sesungguhnya Dia As Sami’ul-Bashir. (40. lebih menyolok dari penciptaan manusia. dan bagi mereka tempat yang jelek.(40.55) Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka.54) Maka sabarlah. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(40.(40. Sedikit sekali kamu ingat.(40.59) Dan berkata Rabb kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”.53) Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab. tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan. dan siang penerang.60) Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu tinggal padanya.52) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan. tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Rabbmu pagi dan petang.56) Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi.(40. Sesungguhnya Allah DLA .57) Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan. dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel.(40.58) Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya. sesungguhnya janji Allah itu Lengkap.(40.

(40.63) Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan.(40.(40. maka ke mana kamu dipalingkan. maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan. Dan Dia bentuk kamu. kemudian dari Nuthfah.(40. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baikbaik. kemudian supaya kamu jadi tua.(40.68) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?.62) Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. kemudian supaya kamu sampai dewasa. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.65) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah.66) ”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab.”. Pencipta tiap sesuatu.67) ”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan. (40.(40.61) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. ketika telah datang kepada ku bukti dari Rabb ku. Maka apabila Dia tentukan satu urusan. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.69) DLA . itu untuk kamu Allah Rabb kamu.(40. dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”. maka tepat bentuk-bentuk kamu. dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Rabb alam Semesta. kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil. semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam semesta.(40. maka Maha Melindungi Allah Rabb Alam Semesta.64) Dia Yang Hidup.Tafsir Al Sulthan mempunyai kelebihan atas manusia. tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada.

(40. kami menyeru sesuatu”. Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir. (40.(40. Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap. tetapi mereka akan mengetahui. sebagian darinya.77) Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu.76) Maka sabarlah.78) Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan.72) Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada bendabenda yang kamu sekutukan?”. (40. dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan. maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”. sesungguhnya perjanjian Allah lengkap.70) Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantairantai sedang mereka digerakkan (diseret). maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu.79) DLA . maka kepada kamilah mereka dikembalikan .(40.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apaapa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami.71) Di air panas kemudian di api mereka digerakkan.(40.75) ”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya.74) ”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”. Dan sebagian darinya kamu makan.(40.(40.(40.(40. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah. dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu.73) ”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami. bahkan tidak pernah sebelum ini.

82) Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka.(40.85) DLA .83) Maka ketika mereka melihat azab kami. dan kami kufur kepada apaapa yang kami sekutukan dengan-Nya”.Tafsir Al Sulthan Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan.(40. (40. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja.(40. ketika mereka melihat azab kami.80) Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.81) Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?.(40. mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka. tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan.(40. Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orangorang yang kafir. tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka . lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka. dengan bukti. maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?.. adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi.84) Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Surat Fush-Shilat (Dijelaskan) Surat ke-41. dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding.(41. maka mereka tidak dapat mendengar. dan Dia ukurkan padanya makanan- DLA .0) {Ha Mim}. oleh itu.(41.4) Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya.(41.9) Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya.2) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui.7) ”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.8) Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?.1) Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim .(41.(41. diberi wahyu kepada ku. bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” . dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan.(41. bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati.(41.Tafsir Al Sulthan 41. karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”.(41. dan Dia beri pelindungan padanya.5) Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu. (41. Dari itu berlaku luruslah kepadaNya dan mintalah ampun kepada-Nya. (padahal Dia) itu Rabb Alam Semesta ?” .3) Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka.

sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”.11) Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki. maka kami telah beri pengenalan kepada mereka. maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”. maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap. (41.(41. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim.13) Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”. niscaya Dia turunkan malaikat.(41.(41.14) Maka adapun ’Aad. Maka petir azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. dan karena hendak menjaga. tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya.12) Maka itu jika mereka berpaling. dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”. maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”. sedangkan azab akhirat lebih menghinakan. . Dia sangat kuat dari mereka ?.15) Maka kami kirim atas mereka angin shorshor pada hari yang sial. karena mereka tidak ditolong.16) Dan adapun Tsamud. keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”. (41. karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini.Tafsir Al Sulthan makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya.17) DLA .10) Kemudian Dia berada kepada Langit. dan dia Asap.(41.Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka.(41. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita. tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan.(41.

maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani.(41. maka api itu tempat kedudukan bagi mereka.(41. apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan. yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi.24) Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman. bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia.25) DLA . sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(41. lalu mereka puji-puji untuk mereka.22) Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabb kamu.18) Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api.20) Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”. maka mereka dibagi-bagi. dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu. dan jika mereka minta dikasihani.Tafsir Al Sulthan Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman.23) Maka itu jika mereka sabar.21) Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu. maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan.19) Hingga apabila telah datang kepadanya.(41.(41. Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama. dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan.(41. (41.(41. tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan .

(41.(41.(41. niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”.(41. supaya kamu mendapat kemenangan”.26) Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat.(41. supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”. dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.30) ”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat. supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami. bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami.31) ”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”.32) Dan bukankah tidak ada orang yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”.(41.29) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Rabb kami Allah” kemudian mereka istiqomah.(41.33) Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan.27) Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api. dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan.(41. bikinlah hingar bingar padanya.34) DLA . tunjukkanlah kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia.28) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Rabb kami.(41.

Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati.(41. maka ia bergerak dan bertumbuh.38) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’.(41. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki.(41.40) Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi). Maka apabila kami turunkan atas nya air. karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk. Sesungguhnya Rabb mu DLA . tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid.41) Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya.39) Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayatayat kami. tidak tersembunyi atas kami. jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah. (41.(41.(41. Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan.42) Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu. sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.35) Dan jika engkau diganggu dari Setan. (41. Dia As Samii’ul-’Aliim.36) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya. maka mereka yang disisi Rabbmu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu. sesungguhnya Dia.37) Maka jika mereka menyombong. Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?. sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”.(41.Tafsir Al Sulthan Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang. Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan. maka berlindunglah kepada Allah.

48) Manusia tidak jemu meminta kebaikan. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan.(41. Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. dan dia atas mereka kegelapan. maka untuk dirinya.46) Juz’ ke 25 Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. dan kalau tidak kalimat terdahulu dari Rabbmu. niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi.47) Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin. dan tidak Rabbmu mezalimi hamba-hamba-Nya.45) Siapa beramal baik. maka kepadanya. dan jika aku kembali kepada Rabbku. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmuNya. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat.Tafsir Al Sulthan sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih. di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”.44) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab.(41. sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. Itulah mereka. bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas. Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutusekutu-Ku?”.49) Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka. mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu.(41. tetapi jika kesusahan mengenai dia. maka ia putus asa putus harapan. dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya .(41.(41. dan siapa berbuat kejahatan. sesungguhnya di DLA . dipanggil dari tempat yang jauh. maka berselisih padanya.(41.(41. sungguh ditetapkan antara mereka.43) Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari.

Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir.(41.53) Ketahuilah. sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Rabb mereka. kemudian kamu mengkufuri karakternya.54) 42. 53 Ayat DLA . Apa belum cukup bagi mereka karakter Rabb mu.(41.(41. tetapi apabila mengenai dia kesusahan. siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”. maka ia mempunyai permintan yang banyak.Tafsir Al Sulthan sisi-Nya (pemberian) yang tepat”. ia berpaling dan menjauhkan diri.51) Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah.50) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu. rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?.(41. dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas. hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap. (41.Surat Asy-Syura (Rembukan) Surat ke-42.52) Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuqufuq dan di dalam diri-diri mereka.

menjadikan untuk kamu dari diridiri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh.(42.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.4) Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Rabb mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi.(42.Dia DLA .(42.9) Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu.6) Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya. dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim. atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”. Allah Al’Aziizul-Hakiim. tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya.(42.(42.10) Penyusun Langit dan Bumi.Mim}.(42.(42. Dia jadikan mereka satu ummat saja. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim.Sin.7) Dan kalau Allah kehendaki.5) Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus. Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.0) {Ha.(42.(42. ”Itu untuk kamu Allah Rabb ku.Qof}. maka keputusannya kepada Allah.(42. Allah pengawas atas mereka. dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir.3) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.1) {‘Ain.8) Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia.2) Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu.(42. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong.

dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan. Allah akan kumpulkan antara kita. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali. dan jangan kamu bercerai berai padanya. sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.17) DLA .(42. dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu. dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Rabb mu. niscaya diberi keputusan antara mereka. dan kepada-Nya tempat kembali”. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu.(42.13) Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan.(42.(42. bantahan mereka tidak berharga di sisi Rabb mereka.14) Maka untuk itu.16) Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan . dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ‘Isa. Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya. bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap.(42. jangan engkau mengikuti keinginankeinginan mereka.Allah Rabb kami dan Rabb kamu.(42.11) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.12) Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh. dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat. maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah. tidak ada seperti-Nya sesuatu. lantaran kedengkian di antara mereka. kepada satu masa yang tertentu. dan Dia Samii’un-Bashir.Tafsir Al Sulthan banyakkan kamu padanya. dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu. dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia).(42.15) Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah. Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan.

niscaya diberi ketetapan antara mereka. sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.22) Itu Yang kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Dan orang-orang yang beriman. kami tambah baginya padanya kebaikan. dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz.(42. kami akan beri kepadanya darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. kami tambah untuknya dalam ke tamannya.24) DLA . Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur.23) Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya. Itu dia kelebihan yang menyolok.(42. (42.20) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan. sungguh dalam kelupaan yang jauh. dan dia akan mengenai mereka. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu.Tafsir Al Sulthan Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya. dan orang-orang percaya. dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga. karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu. (42.(42. dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. takut kepadanya.(42. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah dalam sa’at. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih.(42. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya.21) Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan. dan siapa adalah ingin ke taman dunia. bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka.19) Siapa adalah ingin ke taman akhirat.18) Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya.

sungguh mereka meliwati batas di Bumi.(42.34) DLA .(42.(42.(42.(42. maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu.(42.25) Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras. Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir.28) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan. dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa. (42.32) Jika Dia kehendaki. dan Dia sebarkan pengaturan-Nya.(42.27) Dan Dia yang menurunkan hujan dari setelah mereka putus harapan.(42.30) Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi. dan Dia ampunkan sebagian banyak. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih.29) Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah. tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki.31) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi.Tafsir Al Sulthan Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia matikan angin. dan Dia AlWaliyyul-Hamiid.26) Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya. maka jadilah dia di muka (laut).33) Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka. padahal Dia ampunkan sebagian banyak.(42.

mereka belanjakan.43) Dan siapa dilupakan oleh Allah.44) DLA .37) Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Rabb mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka. dan atas Rabb mereka. mereka bertawakal. bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri.(42. maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia.(42. maka ganjarannya atas Allah. sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari.38) Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.39) Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya.(42.Tafsir Al Sulthan Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui. (42.36) Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni. dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman.42) Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”.(42.(42.41) Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap. (42.(42.35) Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia.(42. tetapi siapa mengampuni dan membereskan.(42.40) Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih.

(42.Tafsir Al Sulthan Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi. Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan.(42. (42.46) Perkenankanlah untuk Rabb kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari. maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal. sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir.(42. dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan.(42. melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan. lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.47) Tetapi jika mereka berpaling. dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami. Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan. dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mansul.(42.45) Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah. mereka bergirang dengannya. sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim.(42. dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”. dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki.49) Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal.50) Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya.48) Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi. maka sesungguhnya manusia itu kufur.51) DLA . tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka.

Surat Az-Zukhruf (Perhiasan) Surat ke-43. padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman.(43.(43.(42.2) Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu gunakan akal.Mim}.(43.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami. 89 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(43.(42.(43.53). dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.0) {Ha. tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.3) Dan sesungguhnya dia di dalam ibu kitab di sisi kami secara rinci bijaksana.1) Demi Kitab yang membuktikan.4) DLA . 43.52) Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan.

6) Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.9) Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai.(43.(43.(43. seperti itu kamu dikeluarkan. (43.12) Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya.(43.5) Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata. dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai. maka kami hidupkan dengannya negeri mati.(43. (43. dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya .(43. niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka Al’Aziizul-’Aliim”. dan kamu katakan: ”Subhaana Yang putarkan untuk kami ini.Tafsir Al Sulthan Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?.11) Dia Yang menciptakan sistem setiapnya.15) DLA . dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan. kemudian kamu ingat jasa (ni’mat) Rabb kamu ketika kamu telah berada atasnya.13) ”dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali”.14) Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hambahamba-Nya.8) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”. dan telah lewat contoh generasi pertama.(43.7) Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka.(43.10) Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran.(43.

(43.(43.(43.(43. tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapakbapak kami atas ummat.17) Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan.20) Atau kami beri mereka kitab dari sebelum nya.(43. maka mereka kepadanya mereka berpegang ?. mereka tidak lain melainkan berdusta.Tafsir Al Sulthan Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan. dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”.18) Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba ArRahman itu sebagai perempuan. apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka.16) Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang menjadikan untuk Ar-Rahman perumpamaan.22) Dan seperti itu. dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?. (43. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.24) DLA .23) Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?. kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya. (43.Mereka berkata:”Sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada yang kamu diutus untuk menyampaikannya”. dan sesungguhnya kami atas bekasbekas mereka orang yang mengikut”.19) Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”.(43. sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?.(43. jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah.21) Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapakbapak kami atas ummat.

28) Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia.(43.(43.(43. karena semua itu tidak lain melainkan bendabenda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang yang tekun. dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas derajat sebagian.25) Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”. niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia ArRahman itu atap rumah mereka dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.31) Apakah mereka membagi pengaturan Rabb mu ?.33) Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu.Tafsir Al Sulthan Lalu kami siksa mereka. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan.(43.(43.30) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”. demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya.(43.(43.35) DLA .29) Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu. karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”. (43.32) Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja. agar sebagian mereka mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Rabbmu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan. mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.(43.(43.27) Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam turunannya supaya mereka kembali.26) ”Kecuali Yang Menyusun aku.(43.34) Dan perhiasan.

kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin.(43.(43. maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.37) Hingga ketika datang kepada kami. karena kamu telah menzalimi.(43. sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus.42) Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu.43) Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa.47) DLA .36) Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan.(43. karena engkau sejelek-jelek Qorin.(43.38) ”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”.41) Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka.(43.39) Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata.44) Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami.(43.(43. tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.45) Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya.(43. dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan. (43. adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?. (43. maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Rabb Alam Semesta”.46) Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami.40) Tetapi maupun kami hilangkan mu. maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman.(43. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat.

52) ”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”.55) Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir.(43. tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak. serulah untuk kami Rabb mu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.57) Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan.58) DLA .56) Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh.48) Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir. tiba-tiba mereka memungkiri janji.(43.(43. bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku. dan hampir tidak bisa menerangkan”.51) ”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini.50) Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya. ia berkata: ”Hai kaumku. maka tidakkah kamu lihat?”.Tafsir Al Sulthan Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya.(43.(43. dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali. bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.53) Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya. sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”.(43.(43.(43.(43.54) Maka ketika mereka membikin kami murka.(43. kami balas mereka. dengan apa yang ia janjikan di sisi mu.49) Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. (43.

(43.(43.61) Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan.(43.68) Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami.(43.62) Dan ketika datang kepada mereka ‘Isa dengan bukti. ini jalan yang lurus”.60) Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan untuk sa’at.(43.66) Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian. maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus. maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.Tafsir Al Sulthan Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa (ni’mat) atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel.59) Dan kalau kami kehendaki.(43. maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.63) ”Sesungguhnya Allah Dia Rabb ku dan Rabb kamu. ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya. sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti.69) ”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”.65) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar. maka sembahlah Dia. dan adalah mereka menyerah diri.(43.(43.67) ”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”.64) Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka. (43.(43.70) DLA .(43.(43. sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata. kecuali orang-orang yang tekun.

dari apa yang mereka sifatkan.79) Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?.74) Tidak diringankan siksaan dari mereka.81) Subhaana Dia Rabb Langit dan Bumi.(43.(43.82) DLA .71) Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.75) Padahal kami tidak menganiaya mereka.(43.(43.72) Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak.73) Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43.(43. maka kami akan memutuskan.80) Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak. dan didalamnya kamu akan kekal.(43. maka akulah orang pertama yang menyembahnya”. yang dari padanya kamu makan.76) Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Rabbmu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”.77) Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap.(43.(43. tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap.78) Bahkan mereka telah putuskan urusan. Rabb ‘Arsy. sedangkan mereka di dalamnya putus asa.(43. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis.Tafsir Al Sulthan Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan pialapiala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata. tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri. (43.(43.

(43.(43. dan Dia Al Hakiimul ’Aliim. dan disisi-Nya ilmu sa’at. tidak memiliki safa’at. kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu.84) Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.85) Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya.(43. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(43. nanti mereka akan mengetahui .Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.86) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”.89) DLA .(43. sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”. dan di Bumi Yang Dita’ati. niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?.87) Perhatikan perkataannya: ”Hai Rabb.(43.(43.88) Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”.83) Dia Yang di Langit Yang Dita’ati.

11) DLA .(44.10) Yang akan menutupi manusia.9) Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.7) Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama. sesungguhnya kami mengancam.Surat Ad-Dukhan (ASAP) Surat ke-44. Dia As Sami’ul-‘Aliim.5) Pengaturan dari sisi Rabb mu.(44.3) Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.(44.(44.1) Demi kitab yang membuktikan.Mim} . dan apa-apa antara keduanya. sesungguhnya kamilah yang mengutus.(44. 59 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44.(44. sesungguhnya Dia.6) Rabb Langit dan Bumi.(44. ini azab yang pedih.4) Sebagai perintah dari kami.2) Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi.(44. jika kamu yakin.(44.(44.(44.Tafsir Al Sulthan 44.8) Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main.0) {Ha.

(44.(44.(44.(44. dia gila”.23) ”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap.(44. dan mereka berkata:”diajar dia. sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”. sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”.24) DLA .Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami. sesungguhnya kami akan membalas.(44.16) Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan.19) ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb ku dan Rabb kamu dari perejaman kamu kepada ku”.20) ”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”.(44.15) Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok. sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda.(44.21) Lalu ia menyeru kepada Rabbnya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:.(44. lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”.(44.13) Kemudian mereka berpaling darinya. padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata. sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”.22) “Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam.12) Dari mana mereka dapat peringatan. sesungguhnya kamu akan kembali.14) Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit.17) ”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah.(44.18) ”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah. sesungguhnya engkau akan diikuti”.(44.(44.

30) Dari Fir’aun.(44.32) Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayatayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.(44.(44.29) Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina.(44.(44.(44. jika kamu orang-orang yang benar”.35) ”Maka datangkanlah bapa-bapa kami.27) Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain.Tafsir Al Sulthan Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan matamata air.33) Sesungguhnya mereka ini berkata:(44.38) DLA .37) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.(44. (44.25) Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.(44.26) Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenangsenang.(44. sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka. dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.28) Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo.(44.(44. sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.31) Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.(44.36) Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orangorang yang dahulu dari mereka?. Kami telah binasakan mereka.34) “tidak ia melainkan kematian kita yang pertama.

(44.41) Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia.40) Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong. (44.(44.51) Di dalam surga dan mata air.55) DLA . (44.49) “Sesungguhnya inilah dia yang kamu ragu padanya”.(44.(44.45) Seperti didihan air yang sangat panas.44) Seperti minyak yang mendidih di perut-perut.48) “Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.43) Makanan orang yang berdosa.(44.39) Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka semua bertemu.(44.(44.(44. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.52) Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal. Dia Al ’Aziizur-Rahiim.(44.53) Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak kami ciptakan keduanya.54) Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.(44. hal keadaan mereka berhadap-hadapan.46) “Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”. melainkan dengan Lengkap.(44.(44.42) Sesungguhnya pohon zaqqum.50) Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman. (44.47) “Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”.

0) { Ha Mim}.59) 45.(44.(45.Surat Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Surat ke-45.1) Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.(44.(45.57) Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu.(44. itu Dia kemenangan yang panjang.58) Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu. agar mereka mendapat peringatan.Tafsir Al Sulthan Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim.56) Sebagai kelebihan dari Rabbmu.(44.(45. 37 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) DLA .

Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih. bagi mereka azab dari rijzim pedih. dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?. itulah mereka bagi mereka azab menghina. maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya.(45.5) Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap.(45.(45.(45.(45.9) Dari hadapan mereka ada jahannam. kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya. .10) Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Rabb mereka. dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan.6) Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa. (45.12) DLA .Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.3) Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin.4) Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki.(45.(45.(45. dan bagi mereka azab yang panjang.(45.8) Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan.7) Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya. Dan tidak bisa menjadi Pengurus apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah.11) Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.

20) Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orangorang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?. dan kami beri mereka dari yang baikbaik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta.19) Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin. maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu.17) Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan.(45.(45.18) Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian. dan siapa berbuat jahat.14) Siapa berbuat baik. Jelek apa yang mereka putuskan.21) DLA .(45. maka atasnya.13) Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. maka untuk dirinya. sesungguhnya Rabbmu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan. karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan. supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah. maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka.(45.(45. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. (45. kamu akan dikembalikan. dan Allah pengurus orang-orang yang tekun.(45.16) Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan. Kemudian kepada Rabb kamu.15) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian.(45.Tafsir Al Sulthan Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya.(45.

Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah.(45. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu.(45. dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya.(45.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya.28) Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap. dan kita hidup. dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”. dan tidak mereka melainkan menyangka.23) Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini.(45. (45.25) Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.22) Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan. kita tidak ada. pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan.(45. Maka tidak mau kamu ingat ?.24) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. kemudian Dia akan matikan kamu. dan mereka tidak dizalimi.27) Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut. tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orangorang yang benar”. tidak ada keraguan padanya.29) DLA . dan hari berdiri sa’at. kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah. Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” .26) Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi.(45.(45.Tafsir Al Sulthan Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.

31) Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”.33) Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini.32) Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan.(45. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.36) Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi.35) Maka kepunyaan Allah lah hamdu.(45.(45.30) Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu. Rabb Langit dan Rabb Bumi dan Rabb Alam Semesta. dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat.(45. maka pada hari ini. tetapi kamu menyombong.34) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil ayatayat Allah sebagai olok-olok. (45. mereka tidak dikeluarkan daripadanya. karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”.37) DLA .(45. dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”.(45. tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”.Itu dia kemenangan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih. kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at. (45. maka dimasukkan mereka oleh Rabb mereka ke dalam surga. dan kamu ditipu kehidupan dunia.

Tafsir Al Sulthan DLA .

35 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (46. dan untuk satu waku yang sudah ditentukan. adalah bagi mereka musuhmusuh. Min}. Atau adakah mereka mempunyai sekutu di Langit. maka tidaklah DLA .Surat Al-Ahqaaf (Bukit Pasir) Surat ke-46. (46.(46. apa-apa yang tidak bisa memperkenankan itu sampai hari qiyaamah. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang diancamkan kepada mereka. atau bekas-bekas dari Ilmu jika kamu orang-orang yang cerdas”.(46. Katakanlah: ”Jika aku mengada-ngadakannya. mereka berpaling. berkata orang-orang yang kafir kepada yang lengkap. dan adalah mereka kepada pengabdian mereka. ketika ia datang kepada mereka: ”Ini sihir yang nyata” (46.(46.7) Atau mereka mengatakan: ”Dia mengada-ngadakannya”.Tafsir Al Sulthan 46.4) Dan bukankah tidak ada yang lebih lupa daripada orang yang menyembah selain dari Allah. Datangkanlah kepada ku satu Tulisan dari sebelum ini.1) Diturunkan tulisan ini dari Allah Al-’Aziizil-’Hakiim. (46. melainkan dengan Lengkap.3) Katakan: ”Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain dari Allah ?.0) { Ha. Dan mereka dari seruan mereka berlaku lalai.5) Dan apabila dikumpulkan manusia. mereka kafir (46.6) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. Tunjukkan kepada ku apa yang ia telah ciptakan dari Bumi.2) Tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.

Padahal lantaran mereka tidak mau diberi pengenalan dengannya.10) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: ”Kalau adalah itu baik. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (46. Dan kami telah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibubapaknya.11) Dan dari sebelumnya ada Kitab Musa sebagai Imam dan pengaturan. (46. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah. dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. lalu ia beriman. dan tidak aku melainkan pemberi peringatan yang nyata (46. tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”.8) Katakanlah: ”Tidaklah aku orang yang mengada-ngada dari rasul-rasul. tetapi kamu menyombong. dan tidak kepada kamu. Cukuplah rahasia-Nya menjadi saksi antaraku dan antara kamu.12) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Rabb kami Allah.13) Itulah mereka penduduk Surga. mereka kekal padanya sebagai balasan bagi apa yang ada mereka kerjakan (46. Dia lebih mengetahui rahasia apa-apa yang kamu percakapkan padanya. maka mereka akan berkata: ”Ini satu dusta yang sudah tua”(46.14). dan tidak mereka berdukacita (46. Tidak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah: ”Apa tidak kamu perhatikan jika ia adalah dari sisi Allah. Sehingga apabila ia sampai kepada DLA .9). dan kegembiraan untuk orang-orang yang berbuat baik (46. dan kamu mengkufuri rahasianya ?. sedangkan mengandungnya dan pisah susunya adalah 30 bulan. Dan ini kitab yang membetulkan Lisan Bahasa Asli. maka tidak ada ketakutan atas mereka. Padahal seorang pengaku dari Bani Israel pernah mengakui atas yang seperi ini.Tafsir Al Sulthan kamu memiliki bagiku barang sesuatu dari Allah. kemudian mereka istiqomah. Dan Dia Ghafuurur-Rahiim.

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. dan berilah keberesan bagiku dalam anak cucu. percayalah. sesungguhnya aku berobat kepada-Mu. Dan ibubapaknya minta tolong kepada Allah :”Celakalah bagi mu. apakah kamu akan mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang yang kafir atas api.(46.”Kamu telah habiskan bagian-bagian kamu yang baik dalam kehidupan kamu di dunia dan kamu telah bersuka-suka dengannya.20) DLA . (46.19).(46. dan karena akan dicukupi kepada mereka amal-amal mereka.15) Itulah mereka orang-orang yang kami terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka dalam penduduk Surga sebagai janji yang benar yang pernah dijanjikan kepada mereka.Tafsir Al Sulthan masa balighnya dan sampai 40 tahun.16) Dan yang berkata kepada dua ibu bapaknya:”Uff untuk kamu berdua. dan mereka tidak akan dizalimi(46. ia berkata: “Rabbi berilah kepada ku supaya aku bersyukur atas jasa (ni’mat) Mu yang Engkau telah jasakan kepada ku.(46. dan supaya aku berbuat kebaikan yang Engkau sukai.17) Itulah mereka orang-orang yang patut atas mereka perkataan dalam ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jinn dan manusia. maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri”. padahal telah mati orang-orang yang dari sebelumku ?”. dan atas dua ibubapakku. lantaran kamu pernah berlaku sombong di bumi dengan tidak ada alasan yang lengkap dan lantaran kamu pernah melewati batas.18) Dan untuk setiap derajat dari apa yang mereka kerjakan. sesungguhnya perjanjian Allah itu Lengkap”. tetapi ia berkata: “Ini tidak lain melainkan dongeng orang-orang yang pertama”(46.

jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”(46.27) DLA . (yaitu) angin yang di dalamnya ada azab yang pedih.24) Yang membinasakan tiap sesuatu dengan perintah Rabbinya. tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh” (46. lalu mengepung mereka apa yang ada dengannya mereka perolok-olokkan. melainkan tempattempat tinggal mereka. mereka berkata: ”Ini ’Aridhon yang akan menghujani kami” Bahkan dia apa yang kamu minta disegerakan dengannya. Seperti itu kami balas kaum yang berbuat kedurhakaan. Padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa pengancam sebelumnya dan sesudahnya.Dan kami menjadikan untuk mereka pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.21) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami?.26) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan apa-apa yang di sekitar kamu.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Saudara ‘Aad. dari penduduk negeri dan kami telah jelaskan ayat-ayat agar mereka kembali. “Bahwa jangan kamu sembah selain Allah. tetapi tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak fuad-fuad mereka dari sesuatu. (46.25) Dan sungguh kami telah teguhkan mereka dalam apa yang tidak kami teguhkan kamu padanya. Maka menjadilah mereka tidak terlihat. (46. (46. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang” (46.23) Maka ketika mereka lihat dia ’Aaridhon menghadap ke lembahlembah mereka. karena adalah mereka mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku rahasianya. ketika ia mengancam kaumnya di Bukit Pasir. Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami.22) Ia berkata: ”Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah.(46.

perkenankanlah Da’i Allah.(46. maka tidak bisa ia luput di bumi dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain dari-Nya.33) Dan pada hari akan dibawa orang-orang yang kafir atas api (seraya dikatakan): ”Bukankah ini karakter yang lengkap?”.34) Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya uulul azmi dari rasul-rasul. Dan itu kebohongan mereka. dan apa yang ada mereka ada-adakan.29) Mereka berkata: ”Hai kaum ku.Tafsir Al Sulthan Maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan sebagai pendekatan diri. (46. pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam. Bahkan (tuhan-tuhan itu) melupakan dari mereka. Bahkan sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. maka ketika mereka menghampirinya. dan imanilah karkter-Nya. yang mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. mengenalkan kepada yang lengkap dan kepada thoriiqim Mustaqiim”(46.Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab dengan sebab kamu kufur”(46. mereka berkata: ”Diamlah.Mereka berkata: ”Bahkan Demi Rabb kami”. adalah Berkuasa atas menghidupkan yang mati ?.(46.sesungguhnya kami telah mendengar sebuah Kitab yang diturunkan sesudah Musa. (46. Dan jangan engkau minta dilekaskan untuk mereka. Itulah mereka dalam kelupaan yang nyata.30) ”Hai kaum kami !. maka setelah selesai.31) Dan siapa tidak perkenankan Da’i Allah.32) Apa belum mereka lihat bahwa sesungguhnya Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. niscaya Dia ampunkan untuk kamu dari dosa-dosa kamu dan Dia lepaskan kamu dari azab yang pedih”(46. dan tidak Lelah dengan sebab menciptakan mereka. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan DLA .28) Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nafaron dari Jinn yang mendengarkan Alquran.

Maka bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq ? (46.Surat Muhammad (Nabi Muhammad saw) Surat ke-47.35) 47.(47. (Ini satu) Penyampaian.0) Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah.2) DLA .Tafsir Al Sulthan kepada mereka. 38 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (47. Dia lupakan amal-amal mereka. dan dia yang lengkap dari Rabb mereka.1) Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad. dan Dia akan memperbaiki keadaan mereka .(47. seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang hari saja. Dia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka.

Dia tidak menolong dari mereka.(47. maka Dia lenyapkan amalan mereka. maka tidak Dia lupakan amalan mereka .8) Itu karakternya sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan.6) (67) Hai orang-orang yang beriman !. (47. maka keraskanlah ikatan tawanan. dan orang-orang yang kafir tidak Dia pimpin mereka.5) Dan Dia masukkan mereka ke Surga yang pernah Dia kenalkan dia kepada mereka.(47. Dia tolong kamu dan kuatkan pendirian kamu.(47.7) Dan orang-orang yang kafir.(47. dan untuk orang-orang kafir seperti dia.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang Bathil.Maka adapun anugerah sesudah itu. dan adapun tebusan.(47. (47. dan akan perbaiki keadaan mereka(47. dan kalau Allah menghendaki.9) Maka apa tidak mereka berjalan di Bumi lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka.4) Dia akan beri pengenalan kepada mereka. maka kesengsaraan bagi mereka dan Dia lupakan amal-amal mereka. Dan orangorang yang gugur di jalan Allah. maka pukulah penjaga mereka. Seperti itu Allah adakan untuk manusia perumpamaan mereka.(47. Hingga ketika kamu mengalahkan mereka.11) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh ke Taman yang mengalir dari bawahnya DLA . Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian. jika kamu tolong Allah. Allah telah binasakan atas mereka. hingga mereka meletakkan perang senjatanya.Demikian. mengikuti Yang Lengkap dari Rabb mereka.3) Maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir.10) Itu karakter sesungguhnya Allah Yang memimpin orang-orang yang beriman.

Dia tambah pengenalan bagi mereka. dan sungai dari madu yang disaring. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah. sehingga ketika mereka keluar dari sisi mu.14) Perumpamaan Taman yang dijanjikan kepada orang-orang yang tekun. (tidak sama) seperti orang yang dia kekal di dalam api dan diberi minum air mendidih maka terpotong isi perut mereka. Untuk mereka padanya dari tiap buah-buahan. Maka bagaimana (keadaan) bagi mereka ketika datang kepada mereka peringatan mereka ? . dan orang-orang yang kafir mengumpulkan perlengkapan. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya. dan mengikuti keinginan mereka. kami telah binasakan mereka.12) Dan ada sebagian dari negeri.(47. (47. (47. padanya sungai dari air yang tidak membusuk dan sungai dari susu yang tidak berubah rasa.13) Maka apakah siapa adalah atas Bukti dari Rabbnya. (47.Tafsir Al Sulthan sungai-sungai. maka tidak ada penolong bagi mereka. dan makan seperti makannya binatang ternak dan api kedudukan bagi mereka.15) Dan sebagian dari mereka orang yang mendengar kepada mu.(47.16) Orang-orang yang mengenali itu. dan Dia beri kepada mereka ketekunan mereka. seperti orang yang dihiasi baginya amalan jeleknya ? dan mengikuti keinginan mereka ?. Mereka itu orang-orang yang Allah thoba’a atas qalbu mereka. Dan pengembalian dari Rabb mereka. dia lebih sangat kuat dari negeri mu yang mengeluarkan-mu. mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: “Apa yang ia katakan tadi?”.18) Maka ketahuilah sesungguhnya Dia.(47. dan mintalah pengembalian dari buah amal DLA .17) Maka tidakkah mereka menunggu melainkan sa’at bahwa akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. (47. dan sungai dari Arak yang lezat bagi yang meminumnya.

maka Dia hilangkan amal-amal mereka. (47. dan untuk mu’minin dan mu’minat. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan kedudukan kamu.20) Kepatuhan dan perkataan ma’ruf.27) Itu karakter sesungguhnya mereka mengikuti apa memurkakan Allah.22) Itulah mereka orang yang dikutuk Allah. setan telah mudahkan mereka dan panjangkan angan-angan mereka.(47. jika kamu berkuasa bahwa kamu berbuat rusak di Bumi.Tafsir Al Sulthan mu. (47.21) Maka apakah tidak bisa jadi. (47. atau atas qalbu (mereka) ada Aqfalnya ? . dan memutuskan hubungan teliti kamu.(47. sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka ?. sungguh adalah baik bagi mereka.24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali atas punggung mereka dari setelah ada bukti bagi mereka pengenal. Maka ketika diturunkan kepada mu satu bentuk yang dapat diputuskan dan disebut padanya.25) Itu karakter sesungguhnya mereka berkata kepada orangorang yang membenci apa yang diturunkan Allah:”Kami akan mematuhi kamu dalam sebagian urusan” Dan Allah mengetahui rahasia mereka.19) Dan berkata orang-orang yang beriman: “(mengapa) kalau tidak diturunkan satu bentuk”. engkau (dapat) lihat orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pingsan atasnya dari mati.(47. Maka apabila sudah jadi wajib urusan.Maka lebih utama bagi mereka.23) Maka apakah tidak mereka tadabbur Alquran.(47.(47. (tentang) Peperangan.(47.(47.26) Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka. dan mereka benci kepada keridhaan-Nya. maka Dia tulikan mereka dan butakan pemandangan mereka. maka mereka berlaku benar kepada Allah.28) DLA .

34) Maka jangan kamu lemah dan jangan kamu menyeru kepada kesejahteraan.30) Dan kami akan memberi percobaan kepada kamu hingga kami mengetahui Mujahidin dari kamu dan Shobirin.29) Dan kalau kami kehendaki.(47. dan mereka kafir. Dan Allah mengetahui amalamal kamu.33) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. tetapi tentu engkau telah kenal mereka. dan kami akan menguji. Dan jika kamu beriman dan tekun. dan tentu engkau akan mengenali mereka dalam gaya perkataan. (47. kemudian mereka mati. tidak membahayakan Allah sedikitpun. beri tahu hal kamu. dan jangan kamu kurangkan amal-amal kamu.35) Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian.(47. Dia beri kamu upah kamu dan tidak Dia tanya kamu tentang harta-harta kamu. Dan Allah bersama kamu dan tidak Dia sia-siakan bagi kamu amal-amal kamu. dan kamu orang yang tinggi derajat.32) (68) Hai orang-orang yang beriman!. dengan tanda-tanda mereka.(47. dan menentang Rasul dari setelah ada bukti bagi mereka tentang pengenalan. sungguh kami tunjukkan mereka kepada mu. niscaya kamu bakhil dan menampakkan kebencian kamu.(47. (47.Tafsir Al Sulthan Apakah orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak keluarkan kedengkian mereka ?.(47. maka tidak Allah kembalikan mereka (ke surga).(47. yaitu Dia minta kepada kamu dengan sungguh-sungguh.37) DLA .36) Jika Dia tanya kepada kamu harta kamu. patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Dia akan gugurkan amal-amal mereka.(47.31) Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah.

dan kamu miskin.38) DLA . maka sesungguhnya ia bakhil dari diri nya. kemudian tidak mereka jadi seperti kamu. Dia akan ganti satu kaum selain kamu. Dan jika kamu berpaling. kamu orang yang diajak untuk berinfaq di jalan Allah. padahal siapa bakhil. Dan Allah Kaya. (47. tetapi dari antara kamu ada yang bakhil.Tafsir Al Sulthan Nah.

3) Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikbilik itu. DLA . Jika dia turut kamu dalam kebanyakan urusan.0) (69) Hai orang-orang yang beriman !. supaya kamu tidak berbuat sesuatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu. padahal kamu tidak sadar. merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah qalbu mereka untuk berbuat tekun. sebagaimana sebagian kamu keraskan terhadap sebagian.5) (71) Hai orang-orang yang beriman !. dan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang panjang. jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.(49.6) Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada Rasulullah.2) Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah. dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya. kebanyakan dari mereka tidak berkal. 18 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (49. jika datang kepada kamu seorang wartawan fasik dengan membawa berita.(49. dan Dia hiasi dalam qalbu-qalbu kamu.(49.1) (70) Hai orang-orang yang beriman !. sesungguhnya Allah Sami’un ’Aliim (49.4) Padahal kalau mereka sabar sehingga engkau keluar menemui mereka. karena khawatir akan gugur amal-amal kamu. Tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan bagi kamu. niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. niscaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan.Surat Al-Hujurat (Bilik-Bilik) Surat ke 49. jangan kamu angkat suarasuara kamu lebih dari suara Nabi.Tafsir Al Sulthan 49.(49.(49. Dan tekunilah Allah. maka selidikilah. lalu kamu jadi menyesal atas apaapa yang kamu telah kerjakan.

Dan jangan wanita-wanita (memperolokkan) dari sebagian wanita-wanita. maka mereka itu orang-orang yang zalim. maka perangilah yang meliwati batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Dan Allah ’Aliimun Hakiim (49. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka ini. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jantan dan betina. maka damaikanlah antara saudara kamu.(49.10) (72) Hai orang-orang yang beriman !. (49. Maka kamu jijik kepadanya. dan tekunilah Allah agar kamu mendapat pengaturan. maka hendaklah kamu mendamaikan antara keduanya. Dan kami menjadikan kamu berbangsaDLA . Itulah mereka. (49. Sejelek-jelek nama ialah yang buruk setelah beriman.12) Hai manusia !. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini. (49. sesungguhnya Allah At-Tawwaabur-Rahiim.7) Sebagai kelebihan dari Allah dan jasa (ni’mat).8) Dan apabila dua golongan dari orang-orang yang beriman berkelahi. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya. dan berlaku adillah. damaikanlah antara keduanya dengan adil.(49. Maka jika sudah kembali.Tafsir Al Sulthan dan Dia jadikan kekufuran dan meliwati batas dan durhaka itu kebencian kamu. jangan segolongan kamu memperolok-olokkan sebagian. Apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ?. mereka orang-orang yang berlaku lurus. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Dan jangan kamu mengintai (intelijen) dan jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagian. Dan siapa tidak bertobat.9) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.11) (73) Hai orang-orang yang beriman !. Dan jangan kamu mencela orang-orang (di antara) kamu dan jangan kamu berpanggilan dengan gelar-gelar (yang jelek). Dan tekunilah Allah.

17) Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan bumi.Tafsir Al Sulthan bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali. tetapi hendaklah kamu katakan :”kami telah menyerah diri”. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. jika kamu orang-orang yang cerdas”(49.(49. Katakan: ”Kamu belum beriman. Katakanlah: ”Jangan kamu sebut-sebut ke-islaman kamu sebagai telah berbudi kepadaku. Dan jika kamu mematuhi Allah dan RasulNya.16).(49.15) Katakanlah: ”Apakah kamu mau beri tahu kepada Allah tentang iman kamu. Sesungguhnya Allah ’AliimunKhabiir. tidak Dia akan kurangkan sedikitpun dari amal-amal kamu. (49. dan berjuang dengan hartaharta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Sesungguhnya yang paling berbeda dari kamu di sisi Allah adalah kamu yang tekun. Mereka menganggap telah berbudi kepadamu dengan sebab mereka masuk islam. Bahkan Allah menyebut-nyebut budi-Nya atas kamu. kemudian mereka tidak ragu-ragu.18) DLA . lantaran Dia telah beri pengenalan kepada kamu kepada beriman.(49. dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.13) Berkata penduduk pribumi: ”Kami telah beriman”. padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Itulah mereka orang-orang yang cerdas. (49.14) Sesungguhnya orang-orang yang Berpendirian-Teguh itu ialah orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. karena belum masuk iman ke dalam qalbu-qalbu kamu”.

3) Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka. Demi Bacaan yang terpelihara. maka kami tumbuhkan dengannya kebun dan biji yang diketam.(50.4) Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap.(50.9) Dan pohon kurma. itu satu pengembalian yang jauh” .2) ”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?. ia mempunyai mayang yang bertumpuk.10) DLA .(50.0) {Qof}.8) Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi.(50.(50. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang bagus.7) Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali. maka mereka dalam urusan yang membingungkan.(50-1) Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.Tafsir Al Sulthan 50.Surat QOF (huruf Qof) Surat ke-50. maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” .5) Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka. (50.(50.6) Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya. bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .(50.(50. dan disisi kami ada Kitab yang dipelihara. ketika datang kepada mereka.(50. keadaannya panjang-panjang.

18) Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap. maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.15) Dan sungguh kami telah menciptakan manusia.22) Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50.20) Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi. Setiap mendustakan rasul-rasul.24) DLA .13) Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’.(50. dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya.(50.(50.(50. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.(50. maka patutlah ancaman-Ku. seperti itu kebangkitan.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud.17) Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan.16) Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.Bahkan mereka dalam keraguan dari penciptaan yang baru.(50. maka kami bukakan dari mu tutpanmu.(50. melainkan di sisinya ada penjaga tersedia.(50. (50.(50.Tafsir Al Sulthan Sebagai pemberian kepada hamba-hamba.12) Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth. dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati. dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya.(50.(50.19) Dan ditiup pada Shuuri.21) Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini.14) Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?.23) ”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50. itu hari yang diancamkan.

Tafsir Al Sulthan ”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang raguragu”(50.25) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. (50. tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50. (50. padanya dan di sisi kami ada tambahan. Adakah dari tempat pelarian ? (50. sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri.34) Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa.27) Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku.28) ”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu.32) Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib.(50.30) Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun. maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50. karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50. dan datang dengan qalbu munib. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”. itu hari kekekalan” (50.29) Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”. dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba. aku tidak sesatkan dia.36) Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan.35) Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin.31) ”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”.33) ”Masuklah ke padanya dengan sejahtera. (50.37) DLA .(50.(50. (ia) tidak jauh.(50.26) Berkata Qorinnya: ”Rabb kami.

siapa yang takut kepada ancaman-Ku.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi.(50.38) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan. dan tidak menyentuh kami dari kelelahan.44) Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan.40) Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat.(50. itu hari keluar (dari kubur).(50.(50. dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa.(50. (50. dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini. dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam.41) Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap.(50.(50.42) Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.43) Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru.45) DLA . Itu pengumpulan yang mudah atas kami.39) Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud.

1) Maka ia membawa muatan (51.Adz-Dzaariyat (Pembangkit Debu) Surat ke-51. (51.7) DLA .6) Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.2) Maka ia mengalir dengan mudah (51.Surat.4) Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi.Tafsir Al Sulthan 51. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.5) Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.0) Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51.3) Maka ia membagi urusan (51.

(51.9) Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta.16) Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.22) Maka demi Rabb Langit dan Bumi.(51.10) Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai.17) Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun.(51.(51.14) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan mata-mata air (51.(51. (51. (51. ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.11) Mereka bertanya kapankah hari peraturan.18) Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa. maka tidakkah kamu perhatikan ?. sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.(51.15) Mereka mengambil apa Rabb mereka berikan kepada mereka.12) Hari mereka atas api mereka diuji.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51.(51.19) Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.24) DLA .(51.8) Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan.(51.20) Dan juga di dalam diri-diri kamu.23) Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?.21) Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan.(51. sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan. (51.(51.13) Rasakanlah siksaan kamu.

26) Lalu didekatkannya kepada mereka.(51. (51.27) Maka ia merasa takut darinya.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk atasnya.32) Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat.28) Maka menghadap perempuannya dalam teriakan.37) Dan di dalam (kisah) Musa. hai para utusan?”. ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata.(51.31) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51.34) Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orangorang yang beriman.”(51. (51.35) Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin. Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu.(51. Ia jawab: ”Salam.33) ”Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang yang melampaui batas.29) Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Rabbmu.30) Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu.(51.(51.25) Lalu ia pergi kepada ahlinya.(51. maka ia datang dengan kepala sapi yang gemuk (sebagai hidangan). Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”.(51. (51.38) DLA .(51. (kamu) kaum yang tidak dikenal.36) Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. lalu mereka berkata ”salam”. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51. sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”. maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”.

40) Dan di dalam (kisah) ’Aad.(51.(51.42) Dan di dalam (kisah) Tsamud.50) Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain.(51.(51.(51. ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu. (51.(51. dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”.41) Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu. dan mereka melihat.43) Maka mereka angkuh dari perintah Rabb mereka. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata. maka Petir menyambar mereka. dan tidak ada mereka dapat pertolongan. ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51.Tafsir Al Sulthan Maka ia berpaling dengan kekuatannya.48) Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem.(51. maka dengan jasa (ni’mat) ia dibuaikan. ketika kami kirim atas mereka angin yang membinasakan. agar kamu ingat. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.45) Dan kaum Nuh dari sebelumnya.39) Maka kami ambil dia. lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut.(51.44) Maka mereka tidak kuasa dari berdiri. dan tentaranya.46) Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan.(51. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.51) DLA .49) Maka bersegeralah kepada Allah. dan dia seorang yang tercela. (51.(51.47) Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan.

Tafsir Al Sulthan

Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52) Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54) Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55) Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56) Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57) Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58) Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepadaKu disegerakan. (51.59) Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.(51.60)

52.Surat Thuur
(Gunung Thuur) Surat ke-52, 49 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (52.0) Demi Thuur.(52.1)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kitab yang ditulis.(52.2) Pada lembaran terbentang.(52.3) Dan rumah yang diramaikan.(52.4) Dan atap yang ditinggikan.(52.5) Dan laut yang mendidih.(52.6) Sesungguhnya azab Rabb mu sungguh ditempatkan.(52.7) Tidak ada baginya dari penolakan.(52.8) Pada hari bergoncang Langit dengan goncangannya.(52.9) Dan berjalan gunung-gunung dengan jalannya.(52.10) Maka kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.(52.11) Orang-orang yang mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main.(52.12) Pada hari mereka didorong kepada api jahannam dengan dorongan.(52.13) Inilah api yang adalah kamu kepadanya mendustakan.(52.14) Maka apakah ini sihir, atau kamu tidak melihat.(52.15) Masukilah dia, maka bersabarlah kamu atau tidak kamu bersabar, sama atas kamu, sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang ada kamu kerjakan.(52.16) Sesungguhnya orang yang tekun di dalam Surga dan perlengkapan.(52.17) Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab jahim.(52.18) Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang kamu telah kerjakan.(52.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka bersandar atas dipan berbaris, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari mata.(52.20) Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan generasi mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan generasi mereka, dan tidak kami mengurangi bagi mereka dari amal-amal mereka dari sesuatu. Tiap seorang terikat dengan apa yang ia kerjakan.(52.21) Dan kami gandakan pemberian untuk mereka dengan buahbuahan dan daging dari apa yang mereka ingini.(52.22) Mereka saling mengedarkan di dalamnya piala-piala, tidak ada sia-sia padanya dan tidak dosa.(52.23) Dan melayani atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan.(52.24) Dan menghadap sebagian mereka atas sebagian, mereka saling bertanya-tanyaan.(52.25) Mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah sebelum ini dalam keluarga kami orang-orang yang takut”.(52.26) ”Maka Allah beri atas kami dan Dia pelihara kami dari azab yang panas”.(52.27) ”Sesungguhnya adalah kami dari sebelum ini menyeru Dia, sesungguhnya Dia Al Barrur-Rahiim.(52.28) Maka berilah peringatan, maka tidak kamu dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai tukang tenun dan tidak gila.(52.29) Atau mereka mau katakan seorang penyair, kita tunggu dengannya kecelakaan.(52.30) Katakanlah: ”Tunggulah, maka sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu.(52.31) Atau memerintah mereka kebesaran mereka dengan ini ?, atau mereka kaum yang melampaui batas?.(52.32)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau mereka mengatakan ia mengada-ngadakannya ?. Bahkan tidak mereka beriman.(52.33) Maka hendaklah mereka datangkan Rangkaian seperti ini jika adalah mereka orang-orang yang cerdas.(52.34) Atau mereka diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan.(52.35) Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ?.Bahkan tidak mereka yakin.(52.36) Atau di sisi mereka kah perbendaharaan Rabb mu atau mereka yang berkuasa ?.(52.37) Atau bagi mereka Sulmun yang bisa membuat mereka mendengar padanya. Maka datangkanlah orang yang mendengar dari mereka dengan Alasan yang nyata.(52.38) Atau bagi-Nya anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki ?. (52.39) Atau kamu minta kepada mereka upah, maka mereka dari orang yang dibebani utang ?.(52.40) Atau di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka menulisnya ?.(52.41) Atau mereka menginginkan tipu daya. Maka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang terkena tipu daya.(52.42) Atau bagi mereka Yang Dita’ati selain Allah. Maha Penggeak Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(52.43) Dan jika mereka melihat sepotong langit jatuh, mereka mengatakan: ”Awan yang bertumpuk”.(52.44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang padanya mereka dibinasakan.(52.45) Pada hari itu tidak berguna dari mereka tipu daya mereka sedikitpun, dan tidak mereka akan ditolong.(52.46)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(52.47) Maka bersabarlah untuk (menegakkan) hukum Yang memelihara mu, maka sesungguhnya kamu pada pengawasan kami. Dan gerakkanlah hamdu Yang memeliharamu ketika kamu berdiri.(52.48) Dan dari sebagian dari malam maka gerakkanlah dia, dan ketika menghilangnya bintang-bintang.(52.49)

DLA

Tafsir Al Sulthan

53.An-Najmu
(Bintang) Surat ke-53, 62 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0) Demi Bintang ketika Berkeinginan (53.1) Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru (53.2) Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya (53.3) Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.(53.4) Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.(53.5) Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat (53.6) Dan dia di Ufuq seca rinci. (53.7) Kemudian ia mendekat dan rapat.(53.8) Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9) Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.(53.10) Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat. (53.11) Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?(53.12) Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain.(53.13) Di sisi Sidrah tempat berhenti.(53.14) Di sisinya ada taman tempat kembali.(53.15) Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi.(53.16) Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Rabbnya yang menarik perhatian.(53.18) Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19) Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20) Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21) Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22) Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu, Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka Pengenalan.(53.23) Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia anganangan kan ?.(53.24) Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25) Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai (53.26) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27) Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28) Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari mengingat kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29) Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31) Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecilkecil.Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perutperut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32) Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33) Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34) Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35) Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36) Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37) Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38) Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39) Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40) Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh. (53.41) Dan sesungguhnya kepada Rabb mu tempat kembali.(53.42) Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43) Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan. (53.44)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45) Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46) Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47) Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48) Dan sesungguhnya Dia Rabb Syi’ra.(53.49) Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama. (53.50) Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51) Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52) Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53) Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54) Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau raguragu.(53.55) Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56) Telah hampir waktu yang dekat.(53.57) Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58) Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59) Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60) Tetapi kamu mengganggu.(53.61) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)

DLA

Tafsir Al Sulthan

54.Surat Al-Qomar
(BULAN) Surat ke-54, 55 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0) Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1) Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang nyata”.(54.2) Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3) Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabarkabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4) Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancamanancaman itu.(54.5) Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kuburkubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7) Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)

Maka ia seru Rabbnya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10) Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11) Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12) Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur. (54.13) Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14) Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15) Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.17) Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahsin yang tetap.(54.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.22) Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23) Maka mereka berkata: ”Apakah seorang makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan neraka sa’ir”.(54.24) ”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25) Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26) Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27) Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28) Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30) Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.32) Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur. (54.34)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Jasa (ni’mat) dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35) Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36) Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamutamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54.37) Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagipagi azab yang tetap.(54.38) Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.40) Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41) Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42) Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43) Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”. (54.44) Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45) Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46) Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48) Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49) Dan tidak perintah kami melainkan satu kedipan pandangan saja.(54.50) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51) Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur. (54.52) Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54) Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur) Surat ke-55, 78 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)

DLA

(55.2) Ciptakan manusia. jangan kamu kurangkan Miizaan.(55.(55.10) Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.13) Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin kal fakh-khoor.(55.7) Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan.(55.3) Ajar dia pembuktian.(55. padahal keduanya bertemu. (55.(55.14) Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.17) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.6) Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan.(55.(55.(55.(55.4) Matahari dan Bulan dengan hitungan.Tafsir Al Sulthan Ar Rahmaan.9) Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.(55. (55.(55.(55.(55.(55.(55.16) Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.12) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.8) Dirikanlah Miizaan dengan Adil.15) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.5) Dan Bintang dan Pohon bersujud.1) Ajarkan bacaan.19) Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.11) Dan biji-biji yang mempunyai kulit.(55. dan wangi-wangian.20) DLA .18) Dia alirkan dua laut.

33) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.28) Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi.(55. tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.(55. maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.21) Keluar dari keduanya mutiara dan marjan.(55.(55.27) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.29) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.23) Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam.(55.35) DLA .25) Seiap siapa atasnya akan binasa.(55.(55.34) Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun. (55.22) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.24) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.31) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. maka tembusilah.(55.26) Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam. jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi. setiap hari Dia dalam kesibukan.(55.(55.32) Hai masyarakat Jinn dan Manusia.30) Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan.

(55.39) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.51) DLA .47) Yang mempunyai buah-buahan.(55.(55. ada dua surga.(55.49) Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir.(55. maka jadilah dia merah seperti mawar merah dan keladak minyak.(55.(55.(55.(55.46) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.45) Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya.(55.43) Mereka bergilir antara neraka dan air panas.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.48) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.41) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.42) Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.(55.(55.(55.36) Maka ketika belah Langit.44) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.38) Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.(55. lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.40) Dikenali orang berdosa dari tanda mereka.50) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.37) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

65) Pada keduanya ada mata air yang memancar.(55.(55.(55.(55.64) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. (55.60) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.67) DLA .63) Keduanya hijau tua.(55.58) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.(55.53) Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat.(55.(55.61) Selain dari keduanya ada dua surga lagi.59) Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.(55.(55.52) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.57) Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.62) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.54) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.56) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.66) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. (55.55) Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan.

(55.(55.76) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. (55.Surat Al-Waaqi’ah (tempat-tempat bintang) Surat ke-56.(55.69) Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima.78) 56.(55.77) Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam.74) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.71) Harem yang tersimpan di dalam Khiyam.(55.75) Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat.72) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.70) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.73) Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn. 96 Ayat DLA . (55.68) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.

apa itu penghuni kanan.17) Dengan membawa gelas.19) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.7) Maka penghuni kanan.11) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).(56.(56.(56.4) Dan dihancurkan gunung sehancurnya.(56. ceret dan piala dari mata air.12) Rombongan terbesar dari orang-orang yang pertama.(56.9) Dan orang-orang terdahulu.(56.1) Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.(56.10) Itulah mereka orang yang didekatkan.(56.(56.(56.(56.(56.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.14) Di atas Surur yang bersulam. orang yang didahulukan.6) Maka jadilah kamu tiga pasang.(56.(56. apa itu penghuni kiri.20) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.2) Yang merendahkan yang meninggikan.(56.23) DLA .(56.18) Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk.8) Dan penghuni kiri.(56.(56.21) Dan Harem bermata.22) Seperti mutiara yang tersimpan.16) Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.0) Ketika jatuh waqi’ah.(56.(56.13) Dan sedikit dari orang-orang yang akhir.(56.5) Maka adalah ia debu beterbangan.3) Ketika diguncang bumi dengan guncangan.(56.(56.15) Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan.(56.

24) Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa.(56.43) Tidak sejuk dan tidak berbeda.(56.38) Rombongan besar dari orang-orang yang pertama.(56.(56.(56. (56.25) Melainkan perkataan Salam.(56.(56.30) Dan air yang tercurah.34) Sesungguhnya kami. Salam.(56. apa itu penghuni kanan .(56.(56.(56.(56.45) DLA .(56.29) Dan teduh yang berganda.26) Penghuni kanan.31) Dan buahan yang banyak.(56.40) Penduduk kiri.(56.28) Dan pohon pisang yang bersusun. kami kehendaki mereka dengan kehendak.(56.27) Di dalam Sidrin Makhdud.33) Dan hamparan ditinggikan.36) Dalam keadaan asli sebaya.(56.Tafsir Al Sulthan Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.39) Rombongan besar dari orang-orang yang akhir.44) Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.32) Tidak terputus dan tidak terlarang.(56.37) Untuk penghuni kanan.41) Di dalam angin panas dan air panas.(56.(56.42) Dan teduh dari asap hitam.(56. apa itu penduduk kiri.35) Maka kami jadikan mereka gadis.

(56.57) Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan. (56.(56.50) ”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orangorang pendusta”.58) Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.60) Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui.(56.(56.(56.(56.(56.49) ”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”.47) ”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.52) ”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.46) Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”. dan tidaklah kami dapat dikalahkan.(56.(56.(56. telah ukurkan antara kamu kematian. (56.56) Kami menciptakan kamu.(56.55) Inilah hidangan mereka pada hari peraturan.51) ”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.54) ”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”.61) DLA .(56.Tafsir Al Sulthan Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang.53) ”Maka akan meminum atasnya dari air panas”. maka mengapa tidak kamu membenarkan.(56.(56.59) Kami.48) Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orangorang akhir”.

71) Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya.(56.76) Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda. (56.63) Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya.(56.65) ”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.(56. (56.70) Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama. maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan. (56.(56.67) Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum.(56. maka mengapa kamu tidak bersyukur. (56.66) ”Bahkan kami terhampa”.(56.75) Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.(56.62) Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam.(56.77) DLA .74) Maka tidak demikian. Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang.64) Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita.(56.(56.69) Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin.68) Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.73) Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.72) Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir.(56.(56.

(56.(56.95) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Rabb mu. (56.85) Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba.89) Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.(56.(56.(56. mengapa tidak.91) Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa.87) Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang dihampirkan.(56.82) Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.79) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.88) Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa (ni’mat).86) Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar.(56.(56.(56.94) Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap.Tafsir Al Sulthan Di dalam tulisan yang terpelihara.90) Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.96) DLA .(56.93) Dan masuk jahim.84) Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu.(56.78) Tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan. (56. tetapi kamu tidak melihat.(56.83) Dan kamu ketika itu melihat. (56. (56.(56.81) Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu.80) Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini.(56.92) Maka suguhan dari air yang panas.(56.

0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi.(57. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(57. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa.2) Dia Yang Pertama dan Yang Akhir. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.Surat Al-Hadid (Besi) Surat ke-57. kemudian Dia berada atas ’Arsy.(57. dan Yang Zhahir dan Yang Bathin. dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya. dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.3) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari. dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.5) DLA .(57.1) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.4) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(57.(57.Tafsir Al Sulthan 57. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.

Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.8) Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti. padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi.(57.11) Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat.10) Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?.6) Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya. (57. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus.12) DLA .(57.9) Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah.(57. Itu dia Kemenangan yang panjang” . yaitu surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang. berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini. bagi mereka ganjaran yang menyolok.Tafsir Al Sulthan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya.(57. dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufurRahiim. jika kamu orang yang beriman. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu. dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.7) Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu.(57. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang. untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur.(57.

15) Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu.(57. baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan. dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq.13) Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”. dan apa yang diturunkan dari yang lengkap.17) Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka. Mereka jawab: “Betul.(57. sehingga datang urusan Allah. sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti.(57. (57. dan kamu ditipu oleh cita-cita.Tafsir Al Sulthan Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orangorang beriman:”Tunggulah kami. dan carilah Nuur”. dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah. berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka.18) Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”.16) Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya. tempat kamu ialah api. dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab. dan untuk mereka ganjaran yang berbeda. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini.(57. tetapi kamu telah binasakan diridiri kamu dan kamu menunggu dan ragu-ragu. tidak diterima tebusan dari kamu. supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”. mereka orang-orang yang cerdas dan orang DLA .14) “Oleh karena itu pada hari ini. dan tidak juga dari orang-orang kafir.(57. Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin. lalu kesat qalbu-qalbu mereka. itulah mereka.

(57. sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah. yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.23) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh mansia bakhil.Tafsir Al Sulthan yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka. dan kesukaan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami.22) Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu. bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka. padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia. dan tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu.24) Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti. dan berbanyak dalam harta dan anak. supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi. maka sesungguhnya Allah Dia GhaniyyulHamiid. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu . Dan siapa berpaling. kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu. seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya. Dan di akhirat ada azab yang sangat.(57.(57.20) Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang yang angkuh sombong. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan DLA . kemudian ia jadi hancur. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan. dan pengembalian dari Allah.(57.(57. sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu. itulah mereka penduduk jahiim.21) Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya.19) Ketahuilah.(57.

dan pengaturan.Tidak kami wajibkan atas mereka. dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq.Surat Al-Mujadilah (Wanita Yang Membantah) DLA . dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah. maka mereka tidak memeliharanya dengan patut rabban. (57. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq. imanilah rahasia rasul-Nya. sesunggunya Allah Qowiiyyun ’Aziiz. melainkan mengharap kesukaan Allah.(57.29) 58.(57.(57.25) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim.27) (74) Hai orang-orang yang beriman !.28) Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu dari kelebihan Allah. (57. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan rasul-Nya dalam ghaib.26) Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami. niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya. Dan Dia kembalikan kamu. dan kami iringi dengan ‘Isa anak Maryam. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah. tekunilah Allah.

0) Sungguh Allah mendengar yang membantahmu dalam suaminya dan ia mengadu kepada Allah. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. (58. maka memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya bercampur. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat.(58.(58.2) Dan orang-orang yang menzhiharkan dari An-Nisa’ mereka.1) Orang-orang yang menzhiharkan dari kamu dari An-Nisa’ mereka. Maka siapa tidak kuat (puasa).Tafsir Al Sulthan Surat ke-58. dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat bukti.(58. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka. Itu untuk orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.(58. dan mereka telah lupa dia.(58. tidak mereka ibu-ibu mereka. maka Dia kabarkan kepada mereka rahasia apa yang mereka telah kerjakan. Allah telah kumpulkan dia. kemudian mereka tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan. hendaklah memberi makan 60 orang miskin. dan untuk orang kafir azab yang pedih. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghina. Dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan mungkar dari perkataan wazuuroo.6) DLA . 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (58. Dan itulah batas-batas Allah. dihinakan seperti dihinakan orang-orang yang dari sebelum mereka.3) Maka siapa tidak dapat hendaklah ia puasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur. Dan Allah Menyaksikan atas tiap sesuatu.4) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya.5) Pada hari Allah bangkitkan mereka semuanya. Dan sesungguhnya Allah sungguh Penghapus Pengampun. Itu bagi kamu sebagai nasehat dengannya. Dan Allah mendengar omongan kamu berdua.

Cukup bagi mereka itu Jahannam. dan tidak 5 melainkan Dia yang ke-6 mereka. dan berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan . Dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka:”Mengapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan ?”. kemudian mereka kembali (mengirim SMS) untuk apa-apa yang dilarang darinya. Kemudian Dia akan kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan pada hari Qiyaamah.7) Apa belum engkau lihat kepada orang yang dilarang dari berbisik (mengirim SMS).9) Sesungguhnya bisikan itu dari Setan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman. Tidak ada dari bisikan 3 orang melainkan Dia yang ke-4 mereka. melainkan dengan izin Allah. maka janganlah kamu berbisik untuk dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul.8) (75) Hai orang-orang yang beriman.(58. hendaklah kamu luaskan. Dan apabila mereka datang kepada mu. niscaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu. apabila dikatakan kepada kamu dalam majelis-majelis: “Luaskanlah”.(58. mereka akan masuk padanya. dan atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. mereka beri hormat kepadamu dengan apa yang belum Allah hormati mu dengannya.(58. dan apabila dikatakan: “Berdirilah”. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. sebagai sejelek-jelek tempat kembali.10) (76) Hai orang-orang yang beriman. padahal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun. dan mereka membisikkan dosa dan permusuhan dan ma’siat . maka hendaklah kamu bangun.Tafsir Al Sulthan Apa belum engkau lihat bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ?. tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti. apabila kamu berbisik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui karakter tiap sesuatu. untuk utusan. niscaya Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orangDLA .(58.

padahal mereka mengetahui. dan mereka sangka bahwa mereka berada pada suatu keadaan.11) (77) Hai orang-orang yang beriman.16) Tidak akan melepaskan dari mereka. maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik (bayar pulsa). Dan mereka bersumpah atas dusta. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun.15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orangorang pendusta.(58.(58. jelek apa yang ada mereka kerjakan. Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu.(58.18) DLA .17) Hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua. apabila kamu hendak berbisikan kepada Rasul. dan (kamu) tidak dari mereka. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih.12) Apakah kamu takut (miskin) lantaran mengeluarkan sedekah sebelum bisikan kamu ¿. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Itulah mereka penduduk api.(58.(58. tetapi jika kamu tidak dapat. dan Allah telah maafkan atas kamu.(58. oleh karena itu bagi mereka azab yang menghina. dan patuhlah kepada Allah dan RasulNya. lalu mereka halangi dari jalan Allah. maka mereka akan bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. Mereka bukan dari kamu. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.13) Apa tidak engkau lihat kepada orang-orang yang menjadikan kawan orang yang Allah marah atasnya.14) Allah telah sediakan bagi mereka satu azab yang keras. sesungguhnya mereka. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(58.Tafsir Al Sulthan orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. (58. mereka padanya akan kekal.

(58. partai Allah.Tafsir Al Sulthan Setan telah berkuasa atas mereka. ketahuilah bahwa partai-partai setan mereka orang-orang yang rugi. atau keluarga mereka. atau anak-anak mereka atau saudarasaudara mereka. Itulah mereka yang Dia telah tulis di dalam qalbu-qalbu mereka Iman.(58.20) Allah telah tentukan bahwa: ”Aku dan utusan-utusan Ku akan menang”. sesungguhnya Allah Qowiyyun ’Aziiz. Itulah mereka Partai Allah. Ketahuilah. Itulah mereka Partai Setan.21) Engkau tidak akan dapati kaum yang mengimani karakter Allah dan hari akhir tunjukkan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya. dan Dia akan masukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya aliran-aliran air. dan mereka ridha kepada-Nya. mereka orang-orang yang menang. mereka kekal padanya. itulah mereka di dalam orang-orang yang sangat hina. lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah.(58.(58. dan kuatkan mereka dengan karakter Ruuh dari-Nya. walau adalah mereka bapak-bapak mereka. Allah ridha kepada mereka.19) Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan rasulNya.22) DLA .

dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang yang berpendirian teguh. sedang bagi mereka di akhirat azab api. dan Dia Al ‘Aziizul Hakiim. hai uulul Abshor (orang yang mempunyai pemandangan).2) Dan kalau tidak karena Allah telah wajibkan atas mereka pengusiran itu. 24 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(59. dan Dia masukkan ketakutan dalam Qalbu mereka. niscaya Dia akan azab mereka di dunia.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Mereka binasakan rumah-rumah mereka.Tafsir Al Sulthan 59. Kamu tidak sangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan hindarkan mereka dari Allah.(59. Maka ambilah ibarat.(59. tetapi Allah datangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka.1) Dia Yang keluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama.3) DLA .Surat AL-Hasyar (pengusiran) Surat ke-59.(59.

5) Dan apa-apa yang Allah serahkan kepada rasul-Nya dari (harta) mereka.4) Apa saja yang kamu potong dari pohon kurma.(59. kasih kepada orang yang berhijrah kepada mereka. dan berbaktilah kepada Allah. dan dari harta-harta mereka. itulah mereka. mereka orang yang benar. karena Allah hendak merendahkan orangorang yang meliwati batas. maka ambillah.(59. mereka menuntut kelebihan dari Allah dan kesukaan. dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya. maka adalah dengan izin Allah. dari (harta) penduduk desa.(59.6) Apa-apa yang Allah berikan kepada rasul-Nya. dan siapa memusuhi Allah. walau ada pada mereka kepayahan. dan tidak mereka dapati kedengkian di dalam dada mereka tentang apa-apa yang diberikan kepada mereka.9) DLA . dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu.7) (Yaitu) bagi faqir-faqir yang berhijrah yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka.(59. maka itulah mereka.(59. dan kamu biarkan dia berdiri atas batang-batangnya. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. maka bukanlah kamu memburu dia dengan kuda dan tidak dengan unta.(59. maka adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan anak jalannan yang putus belanja.8) Dan orang-orang yang (menang) menduduki tempat itu. Dan siapa diselamatkan dia dari kebakhilan dirinya. sesungguhnya Allah keras pembalasan.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan rasulNya. supaya ia tidak jadi barang edaran antara orang-orang yang kaya dari kamu. dan apa-apa yang ia larang kamu maka jauhilah. dan mereka utamakan (mereka itu) atas diri-diri mereka. mereka orang-orang yang menang. maka sesungguhnyha Allah keras pembalasan-Nya. dan beriman sebelum mereka. tetapi Allah beri kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki.

kepada manusia: ”Kufurlah”. (59. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang fasiq. karena permusuhan di antara mereka sendiri bersangatan. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab. sesungguhnya Engkau Ra-uufun-Rahiim. dan kami tidak akan sekali-kali tunduk kepada siapapun tentang (menyusahkan) kamu. dan jangan Engkau jadikan kedengkian di dalam qalbu kami terhadap orang yang beriman hai Rabb kami. tetapi di desa-desa yang telah dibentengi atau dari belakang pagar.16) DLA .(59. dan jika mereka ini menolong mereka itu niscaya mereka ini (lari) membalikkan belakang. yang telah rasakan akibat jelek bagi pekerjaan mereka. dan jika mereka itu diperangi. ia berkata: ”Aku memerdekakan diri dari mu. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. tetapi qalbuqalbu mereka pecah belah. sesungguhnya kami akan keluar bersama kamu. Padahal Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu orang-orang yang berdusta.10) Apa belum engkau lihat kepada orang yang munafiq. engkau sangka mereka bersatu. setelah kufur.11) Jika mereka diusir keluar.(59. mereka ini tidak akan keluar bersama mereka itu. sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman. : ”Jika kamu diusir keluar. (59. dan jika kamu diperangi.(59.12) Sesungguhnya kamu lebih keras di dada-dada mereka dari Allah.(59.14) Seperti orang-orang yang sedikit dahulu dari mereka. sesungguhnya kami akan menolong kamu”. kemudian mereka itu tidak akan ditolong.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata: ”Rabbi. mereka ini tidak akan menolong mereka itu.13) Mereka tidak akan memerangi kamu dengan berhadapan.(59.15) Seperti setan ketika berkata.

Yang Melengkapi.(59.17) (78) Hai orang-orang yang beriman.21) Dia Allah. Subhaana Allah dari hal apa yang mereka sekutukan. berbaktilah kepada Allah.Tafsir Al Sulthan Maka adalah akibat keduanya itu.(59. Penghuni surga mereka orang yang menang. sungguh engkau lihat dia khusyuk terpecah dari takut kepada Allah. Mutakabbir.18) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Bergerak kepada-Nya apa-apa yang di langit dan bumi. (59. Raja Yang Agung. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Hadir. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Dia Ar Rahmaanir Rahiim.20) Kalau kami turunkan Bacaan ini atas gunung. Al-‘Aziizul Jabbaar. Kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat. bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya.(59.24) DLA . Yang Memerdekakan Yang Membentuk.23) Dia Allah Pencipta. mereka orang-orang yang fasiq. Yang Mensejahterakan Yang Berpendirian Teguh. (59.(59.(59. Dan hendaklah diri memperhatikan apa yang ia akan sediakan untuk besok.22) Dia Allah. Dan seperti itu kami buat perumpamaannya untuk manusia agar mereka berfikir. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.19) Tidak sama penghuni api dan penghuni surga. itulah mereka. dan Dia Al-Aziizul Hakiim. maka Dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka.(59.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Dan Aku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.(60.3) Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.2) Tidak akan bermanfa’at bagi kamu kerabat kamu (arhamukum) dan tidak anak-anak kamu pada hari qiyaamah.(60.(60. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Kami mengkufuri karakter kamu. jangan kamu mengambil musuh Ku dan musuh kamu pengurus yang kamu sampaikan kabar kepada mereka dengan karakter persahabatan. Dan sungguh mereka telah mengkufuri karakter apa-apa yang datang kepada kamu dari yang lengkap. Mereka mengusir rasul dan diri kamu.Surat Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) Surat ke-60.1) Jika mereka menangkap kamu.0) (79) Hai orang yang beriman. Dan telah nyata antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selamanya. 13 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan 60. Dia akan memutuskan antara kamu.(60. Dan mereka ulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan jahat dan mereka menginginkan kalau kamu jadi kafir. Dan siapa melakukannya dari kamu maka sungguh dia lupa pada jalan yang sama. dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah. Jika adalah kamu keluar berjuang di jalan mencari kesukaan Ku. hingga kamu mengimani karakter Allah DLA . mereka adalah bagi kamu musuh. karena kamu mengimani karakter Allah Rabb kamu. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ”Sesungguhnya kami memerdekakan diri dari kamu. kamu (harus) merahasiakan kepada mereka dengan karakter persahabatan.

kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya: ”Sesungguhnya aku akan minta ampun bagimu. maka ujilah mereka.(60. maka itulah mereka.9) (80) Hai orang-orang yang beriman.7) Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu bahwa kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Dan tidak mengapa atas kamu bahwa kamu menikahi mereka apabila kamu beri kepada DLA .Tafsir Al Sulthan semata. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. (60.(60.8) Tidak lain melainkan Allah larang kamu jadikan sahabat orang yang memerangi kamu di dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu dan membantu atas mengeluarkan kamu. Engkau Al-‘Aziizul Hakiim” . maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniiyyul-Hamiid. Maka jika kamu ketahui mereka beriman. Dan siapa jadikan mereka sahabat. mereka orang-orang yang zalim. apabila datang kepada kamu mu’minat berhijrah. Dan siapa berpaling. Dan berilah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan. ”Rabb kami atas Mu kami bertawakal dan kepada Mu kami bertobat. sesungguhnya Engkau. jangan Engkau jadikan kami fitnah untuk orangorang yang kafir. Dan ampunkanlah kami wahai Rabb kami. Dan Allah Qadiir. tetapi aku tidak bisa mendapatkan untuk mu apapun dari Allah”. (60.(60. Allah lebih mengetahui karakter iman mereka. maka jangan kamu kembalikan mereka kepada kafir-kafir. Dan Allah Ghafuurur Rahiim.5) Sungguh adalah bagi kamu pada mereka uswatun hasanah untuk orang yang ada berharap Allah dan hari akhir.6) Mudah-mudahan Allah jadikan antara kamu dan antara orangorang yang kamu musuhi dari mereka persahabatan (mawaddah).4) “Rabb kami. dan kepada Mu tempat kembali”. Tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka.(60.”.

bahwa mereka tidak akan sekutukan apapaun dengan karakter Allah. (60. Dan jika siapa-siapa dari isteri-isteri kamu luput dari kamu (pergi) kepada kafir-kafir.Dia putuskan antara kamu. maka terimalah perjanjian mereka. Sungguh mereka itu telah putus asa daripada akhirat sebagaimana putus asa orangorang kafir dari ahli kubur. dan mintalah apa yang kamu telah belanjakan dan biarkanlah mereka minta apa yang mereka telah belanjakan.13) DLA . dan mintakanlah ampun bagi mereka kepada Allah.Tafsir Al Sulthan mereka maskawin mereka.12) (81) Hai orang-orang yang beriman. dan tidak akan mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dan tidak akan mendurhaka kepada mu di dalam perkara yang baik.(60.(60. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu mengimani karakter-Nya.10). Itu putusan Allah untuk kamu. Dan Allah ‘Alimun-Hakiim.11) Hai Nabi. dan tidak akan mencuri.(60. jangan kamu jadikan sahabat satu kaum yang Allah murka atas mereka. dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. dan jangan kamu tahan perikatan dengan perempuan-perempuan kafir. jika datang kepada mu mu’minat bermubayah. maka hendaklah kamu beri kepada orang-orang yang isteriisterinya pergi itu sebanyak yang mereka belanjakan. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan tidak akan berzina. lalu dapat kamu menaklukkannya.

3) Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh. mengapa kamu menyakiti aku.1) (82) Hai orang-orang yang beriman !. (61.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. karena kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61. padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”. DLA . Allah palingkan qalbu-qalbu mereka. mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61. Maka ketika mereka berpaling.Surat Ash-Shof (Berbaris) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61.(61.2) Menyolok kemurkaan di sisi Allah.Tafsir Al Sulthan 61. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim.4) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.

(61.Tafsir Al Sulthan Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61. sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat. padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya. walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti.(61. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadangadakan dusta atas Allah. namanya Ahmad”.8) Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap. walau tidak disuka oleh orang yang kafir.(61. mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(61. dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itu kemenganan yang panjang.7) Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka.9) (83) Hai orang-orang yang beriman !. Itu untuk kamu baik untuk kamu. maukah aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61.10) Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.6).11) Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin. dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku. jika kamu mengetahui. padahal dia diseru kepada Keselamatan ?.5) Dan ketika berkata ‘Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel. (61. untuk membukanya atas peraturan setiapnya.12) DLA .

Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”.1) Dia Yang membangkitkan di dalam golongan yang ummi seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka DLA . dan kufur sebagian.13) (85) Hai orang-orang yang beriman !. Maka beriman sebagian dari Bani Israel. Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka.Surat Al-Jumu’ah (Hari Jum’at) Surat ke-62.Tafsir Al Sulthan Dan yang lain yang kamu sukai dia. Malikil Quddus. Al-Aziizul Hakiim (62.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. seperti apa telah berkata ‘Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”. Dan gembirakanlah orangorang yang beriman (61. jadilah penolong-penolong Allah. (61. ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat.14) 62. 11 ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (62. Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat).

dan Allah mempunyai Fadhlu Yang Panjang (62.3) Itu Fadhlu Allah.2) Dan yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. maka sesungguhnya dia akan menemui kamu. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. dan carilah sebagaian dari Fadhlu Allah. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (62. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. maka bercita-citalah mati jika kamu orang-orang yang benar (62. padahal sesungguhnya adalah dari sebelum itu mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. dan tinggalkan jual beli.5) Katakanlah :”Hai orang-orang yang Yahudi. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu mengetahui (62.7) Katakanlah:”Jika mati yang kamu lari darinya. (62. Dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.4) Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian mereka tidak memikulnya. (62. dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan (62.10) DLA . Lalu Dia kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.6) Dan tidak mereka bercita-cita mati selamanya karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka.Tafsir Al Sulthan ayat-ayat-Nya.8) (85) Hai orang-orang yang beriman !. apabila dipanggil kepada sholat dari hari jum’at. maka berusahalah kepada mengingat Allah. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengeahui yang ghaib dan yang tersaksikan. maka bertebaranlah di Bumi. (62. seperti perumpamaan keledai yang memikul peralatan. dan mensucikan mereka dan memberi tahu mereka Kitab dan Hikmah. (62. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.9) Maka apabila selesai sholat. jika kamu sangka bahwa kamu saja pengurus untuk Allah dari selain manusia.

Dan Allah sebaik-baik Pemberi rizki (62. Katakanlah: ”Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dari kegembiraan dan dari perdagangan. 63. mereka berkerumun kepadanya dan mereka tinggalkan mu berdiri.11). 11 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kegembiraan.0) DLA .Surat Al-Munafiqun Surat ke-63.

4) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”. maka di metrai atas Qalbu mereka. kemana mereka dipalingkan ? (63. tetapi orang munafik tidak mengerti (63. Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63. Tiap teriakan atas mereka. Dan jika mereka berkata. dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63. engkau dengarkan perkataan mereka. menakjubkan mu badanbadan mereka.5) Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka. niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”. maka mereka menghalangi dari jalan Allah.6) Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta.3) Dan apabila engkau lihat mereka. maka mereka tidak mengerti.Tafsir Al Sulthan Ketika datang kepada mu orang-orang munafik. (63. mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau rasul Allah”. kemudian mereka kufur. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63.2) Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya. mereka kira untuk membahayakan mereka. Allah telah kutuk mereka. mereka palingkan kepalakepala mereka.(63. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau rasul-Nya. Mereka itu musuh negara.1) Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perlindungan.7) Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi DLA .

9) Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu.10) Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya. (63. kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat. (63. dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63. (63. lalu ia berkata: “Rabbi.Tafsir Al Sulthan Rasulnya dan bagi orang beriman. janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”.11) DLA . mereka orangorang yang rugi. maka itulah mereka.8) (86) Hai orang-orang yang beriman!. Siapa yang berbuat itu.

Tafsir Al Sulthan 64.3) Dia Mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi. dan kepada-Nya tempat kembali (64. Dan Allah Mengetahui rahasia yang dimiliki Shudur.5) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti. Dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.6) Menyangka orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mereka akan dibangkitkan. Maka mereka kufur dan berpaling. dan Dia membentuk kamu. maka tepat bentuk-bentuk kamu.2) Dia Menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap. sungguh DLA . (64.4) Apa belum datang kepada kamu kabar orang-orang yang kafir dari sebelum kamu ?. 18 Ayat (Terbuka Kecurangan) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (64. dan Dia Mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu nyatakan. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.(64. Padahal Allah mencukupi tidak memerlukan. lalu mereka berkata: ”Apakah makhluk cerdas perlu memberi pengenalan kepada kami”. (64. maka sebagian dari kamu kafir dan sebagian dari kamu beriman. Maka mereka rasakan akibat urusan mereka. Katakan: ”Bahkan demi Rabbmu. dan bagi mereka azab yang pedih (64.1) Dia Yang menciptakan kamu. dan Allah Ghaniiyyun Hamiid (64. Kepunyaan-Nya Kerajaan dan kepunyaan-Nya Hamdu.Surat At-Taghabun Surat ke-64.

dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan (64. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Dan siapa mengimani rahasia Allah. itulah mereka penduduk api. melainkan dengan izin Allah.9) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami. dan Nuur Yang kami turunkan. sesungguhnya sebagian dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. Itu kemenangan yang panjang (64. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan mengerjakan pekerjaan baik. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman (64. Dan itu atas Allah adalah mudah (64.(64. akan dihapus darinya kesalahannya. Maka jika kamu berpaling. maka sesungguhnya tidak atas utusan kami melainkan menyampaikan dengan nyata (64.13) (87) Hai orang-orang yang beriman !. dan akan dimasukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan jika kamu maafkan dan kamu berlapang dada. dan mengampuni.10) Tidak musibah dari musibah-musibah. mereka kekal padanya selamanya. Itu hari terbuka kecurangan.Tafsir Al Sulthan kamu akan dibangkitkan.11) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Utusan. mereka kekal padanya.12) Allah. Maka berhati-hatilah kepada mereka.15) DLA .14). dan Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang (64. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.8) Pada hari akan dikumpulkan kamu untuk hari berkumpul. (64. kemudian sungguh dikabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. Dia beri petunjuk Qalbunya. Dan Allah Maha Mengetahui rahasia tiap sesuatu. dan sejelek-jelek tempat kembali (64.7) Maka imanilah rahasia Allah dan Rasul-Nya.

mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.Tafsir Al Sulthan Maka tekunilah Allah. maka itulah mereka. dan patuhlah. dan dengarlah.16) Jika kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang tepat (bagus). apa yang kamu sanggupi. (64. Al ‘Aziizul Hakiim (64. Dia melipatgandakan untuk kamu. dan Allah Syakuurun Haliim (64. Dan belanjakanlah yang baik untuk diri-diri kamu. Dan siapa dipelihara dari kekikiran dirinya.17) Dia Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.18) DLA .

maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang ma’ruf. Dan siapa menekuni Allah. maka thalaqlah mereka untuk ’iddah mereka.(65. dan siapa menekuni Allah. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-Nya. Dan dirikanlah persaksian karena Allah. jika kamu menthalaq An-Nisa’. Dan persaksikan dengan dua orang yang mempunyai keadilan dari kamu.2) Dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak mereka kira. kecuali bahwa mereka mendatangkan kekejian yang nyata.Tafsir Al Sulthan 65.3) Dan wanita-wanita mereka berputus asa dari haid dari An-Nisa’ kamu. Jika kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka tiga syahru. dan sungguh dia berbuat zalim kepada dirinya. Itu untuk kamu pemberian nasehat dengannya.(65.0) Hai Nabi.1) Maka apabila telah datang waktu mereka. Dia menjadikan baginya dari urusannya kemudahan.Surat Ath-Thalaq Surat ke-65. Dan hitunglah ’iddah mereka.Tidak kamu mengetahui barangkali Allah mengadakan yang baru sesudah urusan itu. Itu batas-batas Allah. Dia jadikan baginya jalan keluar. Dan siapa melanggar batas-batas Allah. maka Dia mencukupi dia. Dan tekunilah Allah Rabb kamu. Sungguh Allah menjadikan untuk tiap sesuatu dengan ukuran. Siapa adalah mengimani rahasia Allah dan hari akhir. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (65. dan jangan mereka keluar.Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dan siapa bertawakal atas Allah.(65. Dan wanita-wanita yang belum haid dan yang mempunyai kandungan waktu mereka bahwa mereka melahirkan kandungan mereka.(65.4) DLA .

(Lewat) seorang utusan yang membacakan atas kamu ayatayat Allah yang membuktikan untuk mengeluarkan orangorang yang beriman dan beramal baik dari kegelapan kepada Nuur. Dia turunkan dia kepada kamu. mereka kekal padanya selama-lamanya. maka membelanjakan dari apa yang diberi Allah kepadanya. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan ma’ruf. Dan jika kamu menemui kesulitan.(65.7) Dan betapa banyak dari penduduk negeri sombong dari urusan Rabb nya dan utusan-Nya. Allah tidak memaksa suatu diri melainkan apa yang Dia beri kepadanya.9) Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat. hai uulul albab yang beriman !. sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu menyempitkan atas mereka. Dia hilangkan darinya kesalah-kesalahannya. maka beri belanja atas mereka hingga melahirkan kandungan mereka. tekunilah Allah. Dan siapa menekuni Allah. dan kami azab dia dengan azab yang mengerikan. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu. Dan siapa ditentukan atasnya rizkinya.(65. Nanti Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan.(65.(65. Maka itu. Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Maka mereka merasakan akibat buruk urusannya.8). dan adalah akibat urusannya kerugian (65. Sungguh Allah memberi rizki yang bagus untuknya.11) DLA .(65.10).5) Tempatkanlah mereka dari mana kamu bertempat tinggal dari yang kamu dapati. Dan jika mereka mempunyai kandungan. maka kami perhitungkan dia dengan perhitungan yang keras. (65.6) Agar memberi nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasannya. maka berilah mereka upah mereka. dan Dia panjangkan baginya ganjaran.Tafsir Al Sulthan Itu urusan Allah. maka akan menyusukan kepadanya yang lain. Dan siapa mengimani rahasia Allah dan beramal baik.

maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong.Tafsir Al Sulthan Allah Yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Dan sesungguhnya Allah meliput rahasia tiap sesuatu dengan ilmu.0) Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu. karena Allah pengurus kamu.(66.3) Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” . untuk kamu ketahui bahwa Allah berkuasa atas tiap sesuatu.Surat At-Tahrim (Mengharamkan) Surat ke-66. diturunkan urusan antara mereka.12) 66.1) Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu. (65.(66.(66.(66. dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya. Maka ketika ia kabarkan karakternya. dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim.2) Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian.(66. maka ketika ia kabarkan karakternya. ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”.4) DLA . Dan Allah Ghafuurur Rahiim.

(66. mereka katakan: ”Rabb kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa. bisa jadi Rabbnya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat.(66. jangan kamu membela diri pada hari ini. yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan.5) (88) Hai orang-orang yang beriman. lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu.6) Hai orang-orang yang kafir.8) Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik. dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan DLA . dan berlaku ghilazhlah atas mereka.(66.7) (89) Hai orang-orang yang beriman. peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu. Mudah-mudahan Rabb kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(66. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”. atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah. pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah.10) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman. dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga. bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa.Tafsir Al Sulthan Jika dia ceraikan kamu. Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka. Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi.9) Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih.(66.(66.

11) Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya.12) 67. dan Dia Al ’Aziizul Ghafuur. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (66. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.(66. DLA .(67.0) Maha Melindungi Yang di tangan-Nya Kerajaan.Tafsir Al Sulthan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.2) Yang Menciptakan Langit.(67. tujuh bertingkat-tingkat. lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Rabbnya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(67.Surat Al-Mulku (Kerajaan) Surat ke-67. Tidak dapat engkau lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu dari yang tidak beres.1) Yang Menciptakan kehidupan dan kematian.

(67. (67.9) Dan mereka berkata:”Jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami.(67.(67.7) Hampir ia ceraikan sendi lantaran marah.(67.10) Yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka maka kecelakaan bagi penghuni sa’ir. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menarik perhatian.dan kami jadikan dia lontaran terhadap setansetan.(67. lalu kami dustakan dan kami berkata: ”Allah tidak turunkan apa-apa kamu tidak lain melainkan di dalam kelupaan yang menyolok”.6) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. adakah engkau lihat yang cacat? .(67.11) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib. niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah dan dia hampa.12) Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah dia.5) Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka azab jahannam dan sejelek-jelek empat kembali.3) Kemudian ulangkanlah pemandangan dua kali.(67.(67. niscaya tidak kami dalam penghuni sa’ir.4) Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita. penunggunya berkata kepada mereka: “Tidakkah datang kepada mu seorang pengancam?”. Tiap kali dicampakkan kepadanya satu suku.8) Mereka jawab: “Betul.13) DLA .(67. mereka akan dengar suara yang bengis dan dia mendidih.Tafsir Al Sulthan Maka ulangkanlah pemandangan.(67. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. dan kami sediakan untuk mereka azab sa’ir. telah datang kepada kami seorang pengancam.

tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman.Tafsir Al Sulthan Apa tidak tahu siapa Yang Menciptakan itu. maka berjalanlah pada belikat-belikatnya. dan kepada-Nya kamu dikumpulkan.(67.(67.(67.14) Dia Yang telah menjadikan untuk kamu bumi dzulula.(67.16) Atau apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kerikil ?.15) Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan membuat kamu ditelan Bumi maka tiba-tiba ia bergetar.(67. Sesungguhnya Dia melihat karakter tiap sesuatu. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan dalam keadaan tertipu.(67. dan Dia AlLahiiful-Khabiir.(67.17) Dan sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.18) Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka.(67. berbaris dan menyempit.24) DLA .21) Maka apakah orang yang berjalan meniarap atas wajahnya itu lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan beres atas shiroothol-mustaqiim.(67. dan makanlah dari rizkinya. Tetapi mereka melewati batas di dalam kesombongan dan berpaling. maka kamu akan tahu bagaimana ancaman-Ku. maka bagaimana ada kemurkaan-Ku. (67.20) Atau siapakah dia orang yang akan memberi rizki kepada kamu jika Dia tahan pemberian-Nya?. sedikit sekali kamu bersyukur. kepada-Nya tempat dikumpulkan. (67.19) Atau siapa dia orang yang menjadi tentara bagi kamu untuk menolong kamu selain Ar-Rahman.23) Katakan: ”Dia Yang Biarkan kamu di Bumi.22) Katakan: ”Dia Yang menghendaki kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.

(67.(67.Surat Al-Qalam (Gejala Alam) Surat ke-68.25) Katakan: ”Pengetahuannya hanyala di sisi Allah dan aku tidak lain melainkan seorang pengancam yang nyata”.(67. dan dikatakan: ”Ini yang pernah kamu minta”. kami telah mengimani karakter-Nya. jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama ku. (67.27) Katakan:”Berilah tahu kepada ku. maka kamu akan ketahui siapa dia yang dalam kelupaan yang nyata. maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?”. atau Dia beri pengaturan kepada kami. maka siapa yang bisa membawakan kepada mu air yang bermata?”.(67.26) Maka ketika mereka lihat ia dekat. jadi jelek wajah-wajah mereka yang kafir. dan kepada-Nya lah kami bertawakal.(67. 52 Ayat DLA .30) 68.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah perjanjian itu jika kamu orang yang cerdas”.29) Katakan: ”Berilah tahu kepada ku jika airmu mendalam.28) Katakan: ”Dia Ar-Rahman.

5) Siapa dari antara kamu yang gila.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.11) Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.14) Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.8) Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar.(68.(68.(68.13) Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.0) Nun.2) Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.(68.9) Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.15) Kami akan tandakan dia atas belalainya.(68.(68.(68.6) Sesungguhnya Rabb mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya.(68.(68.1) Tidak engkau dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai orang gila.3) Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang.(68.(68.(68.7) Maka jangan kamu ikuti para pendusta.4) Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat. ia berkata: “Dongeng orang pertama”.16) Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang DLA . Demi qalam dan apa-apa yang mereka tulis. (68. dan Dia sangat mengeahui karakter orangorang yang mendapat pengenalan. maka mereka akan berlaku longgar. (68.(68.12) Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.10) Pencela ke sana ke mari dengan ancaman. (68.

32) DLA .(68.30) Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita.26) Bahkan kita orang yang dihampakan.28) Mereka berkata: ”Subhaana Rabb kita.(68.18) Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Rabb mu.(68.29) Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian.Tafsir Al Sulthan yang punya kebon.(68.(68. (68. ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu. mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”. (68.24) Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan.22) Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik.(68.(68. sesungguhnya kepada Rabb kita.23) ”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”.20) Maka ia berseru di waktu shubuh.31) Mudah-mudahan Rabb kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu.(68. sesungguhnya kita orang yang zalim”.kita kembali”.27) Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”.25) Maka ketika mereka lihat kebun itu.(68. padahal mereka sedang tidur.21) ”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.19) Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita. padahal mereka mampu. sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.(68.(68.(68.(68.17) Dan mereka tidak kecualikan.(68.

padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan.39) Tanyalah mereka. di sisi Rabb mereka Taman penuh jasa (ni’mat). tetapi mereka tidak berdaya.37) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini.(68.Tafsir Al Sulthan Seperti itu azab.33) Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun.(68. sedang mereka ditimpa kehinaan.44) Dan aku ulur bagi mereka. sesungguhnya perdayaan Ku mempunyai perencanaan. jika mereka orangorang yang benar.34) Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.(68. siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu.(68.41) Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud. (68.43) Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini.40) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu.45) DLA . (68.(68.42) Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu.(68.36) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca . yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?.(68.(68. tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui. (68.(68.(68. Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.35) Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan.38) Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah.

47) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu. lalu mereka diberati dengan pembayaran.(68.46) Atau ada di sisi mereka hal ghaib. niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela. ketika mereka mendengar peringatan. dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka.(68.(68.(68. (68. lalu mereka tulis ?.48) Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa (ni’mat) dari Rabbnya.52) DLA . dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.(68. lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik.51) Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.50) Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka.Tafsir Al Sulthan Atau apakah engkau minta upah kepada mereka.49) Maka Rabbnya telah pilih dia.(68.

2) Dan apa engkau tahu apa Alhaqqoh.(69.(69. Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya. maka dibinasakan dengan angin shor-shor yang melampaui batas.(69.9) DLA .5) Dan adapun ‘Aad.0) Alhaqqoh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.Tafsir Al Sulthan 69.8) Dan telah datang kepada Fir’aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk mu’tafikat dengan sebab kesalahan.(69.4) Maka adapun Tsamud maka telah dibinasakan mereka dengan suara keras.(69.(69.(69.(69.Surat Al-Haqqoh (Yang Pasti Datang) Surat ke-69.6) Dia putarkan dia atas mereka tujuh malam delapan hari.3) Tsamud dan ‘Aad telah dustakan Alqori’ah .7) Maka adakah engkau lihat bagi mereka dari sisa ?.(69.1) Apa Alhaqqoh.

(69.22) Pemetikannya dekat.(69.(69.10) Sesungguhnya kami ketika naik air.(69.(69. maka Dia siksa mereka dengan siksaan rabiyah.14) Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu.15) Dan terbelah Langit.21) Di surga yang tinggi.16) Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ’Arsy Rabb mu di atas mereka pada hari itu delapan.(69. dengan sebab amal yang kamu telah sediakan di hari-hari yang lalu”.12) Maka apabila ditiup pada shuuri satu tiupan.(69.(69. . lalu diremukkan keduanya satu remukan. akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi sutratku”.(69.19) ”Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan bertemu perhitunganku”.25) ”dan aku tidak tahu perhitungan ku”.(69. dan supaya dijaga dia oleh telinga yang mau menjaga.20) Maka ia di dalam kehidupan yang disukai. dan dia pada hari itu lemah.(69.11) Untuk kami jadikan dia peringatan untuk kamu.(69.(69. kami bawa kamu dalam kapal.(69.18) Maka adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kanannya.(69.Tafsir Al Sulthan Maka mereka mendurhakai rasul Rabb mereka.(69.(69. akan berkata: ”Marilah baca surat ku!”.13) Dan diangkat bumi dan gunung.17) Pada hari itu kamu akan dihadapkan di dalam keadaan tidak tersembunyi dari kamu sesuatu yang tersembunyi.26) DLA .24) Dan adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kirinya.23) “Makan dan minumlah kamu dengan gembira.

(69.35) Dan tidak ada makanan melainkan dari darah bercampur nanah.Tafsir Al Sulthan ”Alangkah baiknya kalau (mati) itu pemberes”.38) Dan apa yang tidak kamu lihat.(69.43) DLA .31) Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta masukkan dia.(69.41) Dan tidak dia perkataan tukang tenung.(69.(69.33) Dan tidak ia gemarkan pada memberi makan orang miskin.(69.(69. (69.32) Sesungguhnya dia adalah tidak mengimani rahasia Allah yang panjang.(69. sedikit tidak kamu ingat. (69.30) Kemudian masukkan dia ke dalam jahim.27) ”Harta ku tidak melepaskan dari ku”. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.(69. (69.39) Sesungguhnya dia sungguh perkataan rasul yang berbeda.(69.(69.29) Ambillah dia lantas belenggu dia.(69.(69.40) Dan bukan ia perkataan tukang sya’ir sedikit tidak kamu percaya.34) Lantaran itu pada hari ini tidak ada baginya sahabat qarib di sini.36) Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdosa.(69.42) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.28) Hilang dari ku alasanku”.37) Maka tidak demikian.

2) Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.(69.(70.47) Dan sesungguhnya dia sungguh satu peringatan untuk orang yang tekun.(69.50) Dan sesungguhnya dia Keyakinan yang lengkap.(69.(70.Tafsir Al Sulthan Dan jika ia memalsukan sebagian dari perkataan atas kami.4) DLA .Surat Al-Ma’arij (Tangga-tangga-naik) Surat ke-70. 44 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.(70.0) Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.1) Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.(69. (69.3) Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.48) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dari kamu ada orang yang mendustakan.45) Kemudian kami akan potong darinya Alwatin.46) Maka tidak seorangpun daripada kamu dapat menghalangi daripadanya.51) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia nama Rabb mu.44) Niscaya kami ambil darinya dengan keras.49) Dan sesungguhnya ia satu penyesalan atas orang kafir.(69. (70.(70. (69.52) 70.(69.

21) Kecuali orang yang sholat. (70.(70.(70.13) Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya.(70.(70.23) Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya.(70.9) Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya.(70.(70.15) Yang menanggalkan kulit kepala.24) DLA .14) Tidak demikian.11) Dan dengan isteri dan dan saudaranya.(70.22) Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan.(70.18) Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.16) Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.(70.(70.(70.12) Dan keluarga yang melindunginya.(70. kemudian ia selamatkan dia.6) Tetapi kami melihat dia dekat.(70.19) Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.20) Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.(70.(70.10) Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka.(70.17) Dan mengumpul dan menyimpan.Tafsir Al Sulthan Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.(70.8) Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu.(70. sesungguhnya ia nyalaan.7) Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.5) Sesungguhnya mereka melihat dia jauh.

26) Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka.(70.28) Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatankehormatan mereka. mereka khawatir.(70.33) Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara.(70. (70.27) Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat dipercaya.Tafsir Al Sulthan Bagi yang meminta dan tidak mampu.(70. (70.35) Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu. (70.(70.38) Tidak demikian.(70.32) Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka.31) Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka.29) Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela.(70.(70. sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu. Aku bersumpah dengan Rabb masyriq dan maghrib.34) Itulah mereka di dalam surga yang berbeda.30) Tetapi barang siapa lain dari itu. maka mereka orang yang meliwati batas.36) Dari kanan dan kiri bersuku-suku.(70.39) Maka tidak demikian.37) Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa (ni’mat).(70.25) Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan.40) DLA . sesungguhnya kami berkuasa.(70.(70.(70.

0) DLA .(70.41) Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka. 28 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (70.Tafsir Al Sulthan Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.44) 71.(70.Surat Nuh (Nabi Nuh As) Surat ke-71.(70.(71. Itu hari yang adalah dijjanjikan.43) Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan.42) Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala.

mereka sumbatkan jari mereka di telinga mereka.7) ”kemudian sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”.(71.(71.4) Ia berkata: ”Rabbi.(71.(71.8) ”kemudian sesungguhnya aku telah terangkan bagi mereka dan aku telah rahasiakan sungguh bagi mereka”.(71.(71. sesungguhnya Dia adalah Pengampun”.(71. sesungguhnya aku seru kaum ku malam dan siang”. dan Dia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan.12) ”Mengapa kamu tidak berharap kebesaran Allah”.5) “tetapi ajakan ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”. dan Dia akan adakan bagi kamu surga-surga dan Dia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”.11) ”Dan Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak buah.(71.(71.13) DLA .1) Ia berkata :”Hai kaumku sesungguhnya aku bagi kamu pengancam yang nyata”. sesungguhnya ajal dari Allah.3) ”Niscaya Dia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya.(71. dan mereka berselimut dengan pakaian mereka dan berkekalan mereka dan mereka menyombong sangat. bahwa ancamlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.(71.2) ”bahwa hendaklah kamu sembah Allah dan tekuni Dia dan patuh kepada ku”. apabila datang tidak dapat diundur jika kamu tahu”.9) ”Maka aku berkata: ”Mintalah ampun kepada Rabb kamu.(71.(71.10) ”Dia akan kirim langit atas kamu sungguh-sungguh” .6) ”dan sesungguhnya tiap kali aku seru mereka supaya Engkau beri ampun bagi mereka.

dan jangan Engkau tambah orang-orang yang zalim melainkan kelupaan”.(71.(71.14) “Apa tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat ?”.(71. jangan Engkau tinggalkan di atas bumi ini.25) Dan berkata Nuh: ”Rabbi. ditenggelamkan mereka.19) ”Agar kamu jalani darinya jalan fijaja”.(71.23) ”Dan sesungguhnya mereka telah lupakan banyak. niscaya mereka lupakan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan melainkan yang berdosa yang sangat kufur”. (71.(71.(71.17) “Kemudian Dia akan kembalikan kamu kepadanya.24) Lantaran dosa-dosa mereka.18) ”Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi jadi besar”.27) DLA .16) ”Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh”. dari orang-orang kafir seorangpun penduduk”.(71.(71.(71. (71.26) ”Karena jika Engkau tinggalkan mereka.20) Berkata Nuh: ”Rabbi sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah baginya melainkan kerugian”.(71. tipu daya yang menyolok.(71.15) Dan Dia jadikan bulan pada mereka Nuur dan menjadikan matahari sebagai pelita.Tafsir Al Sulthan ”Padahal Dia telah ciptakan kamu beberapa giliran”.(71.22) ”Dan mereka berkata: ”Jangan kamu tinggalkan sembahansembahan kamu. dan jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan Suwa dan jangan Yaghuts dan Ya’uq dan Nasr”.21) ”Dan mereka bikin tipu daya. dan Dia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh”. lalu dimasukkan mereka ke api. maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah.

Tafsir Al Sulthan

”Rabbi, tutuplah bagi ku dan bagi ibu-bapakku dan bagi orang yang masuk ke rumahku sebagai mu’min dan bagi mu’minin dan mu’minat, dan jangan Engkau tambah orang yang zalim melainkan kebinasaan .(71.28)

72.Surat Al-Jinn
(Jinn)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Surat ke-72, 28 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(72.0) Katakanlah: ”Diwahyukan kepadaku bahwa Nafarun dari jinn mendengarkan, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami mendengar Alquran yang ajaib”.(72.1) ”Yang mengenalkan kepada Jalan lurus, maka kami beriman kepadanya dan tidak kami menyekutukan rahasia Rabb kami dengan siapapun”.(72.2) ”Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak anak”.(72.3) ”Dan bahwa jiwa yang jahat dari antara kita pernah berkata atas Allah dengan meliwati batas”.(72.4) ”Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jinn tidak katakan dusta atas Allah”.(72.5) ”Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung dengan beberapa laki-laki dari jinn, maka mereka itu menambah kepada mereka ini meliwati batas”.(72.6) ”Dan bahwa ,mereka itu menyangka, sebagaimana kamu menyangka, bahwa Allah tidak bangkitkan seorangpun”.(72.7) ”Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api”. (72.8) ”Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat darinya untuk mendengar, maka sekarang, siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia”.(72.9)

”Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan”.(72.10)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan bahwasanya sebagian dari kita (jiwa) yang baik dan sebagian dari kita tidak demikian, adalah kita (mempunyai) beberapa jalan yang berlainan”.(72.11) ”Dan bahwasanya kami yakin bahwa kami tidak akan teluput dari Allah di bumi dan kami tidak akan terluput dari-Nya dengan lari”.(72.12) ”Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami percaya kepadanya, karena siapa beriman kepadanya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan.(72.13) ”Dan bahwa di antara kita yang muslimin dan di antara kita ada yang condong dari kebenaran, oleh sebab itu siapa jadi Muslimin, maka mereka telah pilih jalan yang lurus”.(72.14) ”Dan adapun mereka yang condong dari jalan yang benar, maka adalah mereka kayu bakaran bagi jahannam”.(72.15) Dan bahwa kalau mereka berdiri tegak di jalan, niscaya kami beri minum mereka air yang mewah.(72.16) Untuk kami beri percobaan kepada mereka pada itu dan barang siapa berpaling dari mengingat Rabbi-nya, niscaya Dia masukkan dia di dalam azab yang berat.(72.17) Dan bahwa anggota-anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru siapapun bersama Allah.(72.18) Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyembah-Nya, hampir-hampir mereka itu berkerumun untuk mengganggu dia. (72.19) Katakanlah: ”Tidak lain aku seru melainkan Rabbku dan tidak aku sekutukan dengan Dia siapapun”.(72.20) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak memiliki mudharat buat kamu dan tidak manfa’at”.(72.21) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun daripada Allah, dan aku tidak dapat selain daripadaNya tempat perlindungan”.(72.22)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Kecuali menyampaikan dari Allah dan Risalah-Nya, dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya api jahannam di dalam keadaan ia kekal padanya selamanya”.(72.23) Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan.(72.24) Katakanlah: ”Aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang diancamkan kepada kamu ataukah Rabbi ku jadikan baginya satu tempo yang panjang”.(72.25) Dia mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak terangkan atas keghaibannya kepada seorangpun.(72.26) Kecuali siapa yang Dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya Dia adakan di depan-Nya dan di belakang-Nya penjagaan. (72.27) Agar diketahui bagi-Nya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan Risalah Rabbi mereka, padahal pengetahuan-Nya meliputi apa-apa yang ada di sisi mereka dan Dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan.(72.28)

DLA

Tafsir Al Sulthan

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut) Surat ke-73, 20 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0) Hai orang yang berselimut.(73.1) Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2) Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3) Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32) Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5) Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6) Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7) Dan sebutlah nama Rabb mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8) Rabb Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9) Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10) Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa (ni’mat), dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11) Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim. (73.12) Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gununggunung tumpukan debu.(73.14) Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15) Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16) Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17) Langit akan terseret dengannya, adalah janji-Nya ditunaikan. (73.18) Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbinya.(73.19) Sesungguhnya Rabb mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)

DLA

Tafsir Al Sulthan

74.Surat Al-Muddats-tsir
(Rahasia Yang Tersembunyi) Surat ke-74, 56 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(74.0) Hai rahasia yang tersembunyi.(74.1) Berdiri dan ancamlah.(74.2) Dan Rabbmu maka semarakkan.(74.3) Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan.(74.4) Dan ma’siat hendaklah engkau jauhi.(74.5) Dan jangan engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak.(74.6) Dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar.(74.7) Maka apabila ditiup pada Naquur.(74.8) Maka di hari itu, hari yang payah.(74.9) Atas orang kafir tidak mudah.(74.10) Biarlah Aku sendiri bersama orang yang Aku ciptakan.(74.11) Dan Aku telah jadikan baginya harta yang banyak.(74.12) Dan anak buah yang hadir.(74.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Aku telah luaskan baginya sungguh keluasan.(74.14) Kemudian ia ingin sangat aku tambah.(74.15) Tidak demikian, sesungguhnya ia adalah menentang ayat-ayat kami.(74.16) Aku akan paksakan kepadanya satu kenaikan.(74.17) Sesungguhnya ia pikir-pikir dan ia tetapkan.(74.18) Maka dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.19) Kemudian dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.20) Kemudian ia pikir-pikir.(74.21) Kemudian ia masamkan mukanya dan ia kerutkan muka. (74.22) Kemudian ia membelakang dan menyombong.(74.23) Lalu ia berkata:”Ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari”. (74.24) ”Ini tidak lain melainkan perkataan makhluk cerdas”.(74.25) Aku akan masukkan dia ke Saqar.(74.26) Apakah engkau tahu apa itu Saqar ?.(74.27) Ia tidak membiarkan dan ia tidak melepaskan.(74.28) Yang sangat kelihatan bagi makhluk cerdas.(74.29) Atasnya Sembilan belas.(74.30) Dan tidak kami jadikan penjaga api melainkan malaikat dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fithnah untuk orang yang kafir, agar yakin orang yang diberi Kitab dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Dan supaya orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit dan orang kafir berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang Dia
DLA

Tafsir Al Sulthan

kehendaki, dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu tentara Rabbi mu melainkan Dia, dan tidak dia melainkan peringatan untuk makhluk cerdas.(74.31) Tidak demikian, demi bulan.(74.32) Dan malam ketika mundur.(74.33) Dan shubuh ketika menerangi.(74.34) Sesungguhnya dia satu yang menarik perhatian.(74.35) Peringatan untuk makhluk cerdas.(74.36) Untuk siapa yang mau maju atau mundur.(74.37) Tiap diri terikat dengan apa yang ia usahakan.(74.38) Kecuali penduduk kanan.(74.39) Di surga bertanya tanyaan.(74.40) Dari hal orang yang durhaka.(74.41) ”apa yang memasukkan kamu ke Saqar”.(74.42) Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang sholat”.(74.43) ”dan kami tidak memberi makan orang miskin”.(74.44) “dan adalah kami mencela bersama orang yang mencela”. (74.45) “dan adalah kami mendustakan hari peraturan”.(74.46) “Hingga datang kepada kami perkara yang yakin”.(74.47) Maka tidak berguna bagi mereka permintaan tolong orangorang yang meminta tolong.(74.48) Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan.(74.49) Seolah mereka keledai yang lari dengan ketakutan.(74.50) Yang lari dari singa.(74.51)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Bahkan tiap seorang dari mereka hendak supaya dia diberi surat yang terbuka.(74.52) Tidak demikian bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. (74.53) Tidak demikian, sesungguhnya dia peringatan.(74.54) Maka siapa mau biarlah ia jadikan dia peringatan.(74.55) Tetapi mereka tidak akan ingat melainkan jika dikehendaki Allah, Dia Yang berhak ditekuni, Dia yang berhak mengampuni.(74.56)

75.Surat Al-Qiyyaamah
(Hari Berbangkit) Surat ke-75, 40 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(75.0) Aku bersumpah dengan hari qiyaamah.(75.1) Dan Aku bersumpah dengan diri yang selalu menegur dirinya. (75.2) Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?.(75.3) Bahkan kami berkuasa atas meratakan jari-jarinya.(75.4) Tetapi manusia itu hendak mendurhaka di masa yang di depannya.(75.5) Ia bertanya: “Bilakah hari qiyaamah”.(75.6) Maka apabila pemandangan itu bingung dan takut.(75.7) Dan bulan jadi gelap.(75.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dikumpulkan matahari dan bulan.(75.9) Manusia akan berkata pada hari itu: ”Ke mana temapat lari”. (75.10) Tidak demikian, tidak ada tempat lari.(75.11) Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali.(75.12) Diberi tahu kepada manusia pada hari itu apa yang ia telah kerjakan dan apa yang ia telah tinggalkan.(75.13) Bahkan manusia sangat mengerti tentang dirinya.(75.14) Walaupun ia majukan alasan-alasan pembelaannya.(75.15) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya lantaran hendak cepat menangkapnya.(75.16) Sesungguhnya mengumpulkannya dan membacanya adalah atas tanggungan kami.(75.17) Maka itu jika kami habis membacanya, hendaklah engkau ikuti bacaannya.(75.18) Kemudian atas tanggungan kamilah pembuktiannya.(75.19) Tidak demikian, bahkan kamu cinta dunia.(75.20) Dan kamu tinggalkan akhirat.(75.21) Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.(75.22) Kepada Rabbnya ia melihat.(75.23) Beberapa wajah di hari itu sangat bermasam.(75.24) Ia yakin bahwa akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang belakang.(75.25) Tidak demikian, apabila (nyawa) sampai di kerongkongan. (75.26) Dan ditanya: “Siapa penjampi”.(75.27) Dan ia yakin bahwa itu perpisahan.(75.28)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan berbelit kepayahan dengan kepayahan.(75.29) Kepada Rabb mu lah pada hari itu tempat kembali.(75.30) Karena mereka tidak membenarkan dan tidak sholat.(75.31) Tetapi ia mendustakan dan berpaling.(75.32) Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlenggang sombong.(75.33) Kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.34) Kemudian kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.35) Adakah manusia mengira ia dibiarkan percuma.(75.36) Bukankah dia nuthfah dari mani jadi besar.(75.37) Kemudian adalah ‘alaqoh, maka Dia ciptakan dan sempurnakan.(75.38) Maka Dia jadikan darinya bersistem jantan dan betina.(75.39) Tidakkah (Dia) itu Berkuasa atas menghidupkan orang mati ?. (75.40)

DLA

Tafsir Al Sulthan

76.Surat Al-Insan
(manusia) Surat ke-76, 31 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(76.0) Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman, dimana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut ?.(76.1) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nuthfah yang bergiliran yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat.(76.2) Sesungguhnya kami telah kenalkan kepadanya jalan, maupun ia berterima kasih atau ia kufur ?.(76.3) Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir rantairantai dan belenggu-belenggu dan api yang bernyala.(76.4) Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari piala yang campurannya kafur.(76.5)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mata air yang diminum dari nya oleh hamba Allah dalam keadaan mereka salurkan dia kemana-mana.(76.6) Mereka sempurnakan kewajiban dan mereka takut kepada satu hari yang azabnya beterbangan.(76.7) Dan mereka beri makanan yang sedang dicinta kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan.(76.8) ”kami tidak beri makan kamu malainkan karena Allah, kami tidak ingin dari kamu balasan dan terima kasih”.(76.9)

”sesungguhnya kami takut satu hari yang bermasam muka yang sangat bengis dari Rabb kami”.(76.10) Maka Allah selamatkan mereka dari kesusahan hari itu dan Dia berikan kepada mereka kesegaran dan kegembiraan.(76.11) Dan Dia balas mereka dengan sebab mereka sabar, surga dan sutera.(76.12) Hal keadaan mereka padanya duduk bersandar atas ranjangranjang yang berhias, padahal tidak mereka lihat padanya matahari dan tidak dingin yang keras.(76.13) Dan hampir atas mereka teduh dan dimudahkan sangat pemetikan buah-buahnya.(76.14) Dan diedar kepada mereka bijana-bijana perak dan piala-piala yang adalah kuarsa.(76.15) Kuarsa dari perak yang telah diukur oleh mereka seberes beresnya.(76.16) Mereka diberi minum padanya minuman di piala yang campurannya zanjabil.(76.17) Satu mata air di dalamnya dinamakan salsabil.(76.18)

DLA

(76.(76.27) Kami telah menciptakan mereka dan kami telah teguhkan mereka.26) Sesungguhnya mereka cinta kepada dunia.20) Sebelah atas mereka sutera halus yang hijau dan sutera tebal.(76.(76.19) Apabila engkau lihat di sana.30) Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam pengaturanNya.(76. dan mereka meninggalkan di belakang mereka satu hari yang berat. apabila engkau lihat mereka. niscaya kami gantikan mereka dengan orang-orang yang sebanding mereka sebenarbenar penggantian.21) Sesungguhnya ini adalah bagi kamu ganjaran dan adalah usaha kamu diucapkan terima kasih. engkau akan lihat jasa (ni’mat) (pelayanan). engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan. maka siapa mau biarlah dia ambil jalan kepada Rabbnya. dan jangan engkau turuti kemauan orang yang berdosa atau yang kafir. tetapi jika kami kehendaki.24) Dan sebutlah nama Rabbmu pagi dan siang.(76.28) Sesungguhnya ini satu peringatan. (76. (76.29) Tetapi tidak kamu berkemauan melainkan jika dikehendaki oleh Allah.(76. sesungguhnya Allah itu adalah ’Aliiman Hakiimaa.(76.Tafsir Al Sulthan Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(76.23) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.25) Dan di sebagian daripada malam sujudlah kepada-Nya dan bergeraklah kepada-Nya di malam yang panjang. dan Kerajaan yang Menyolok. dan dihiasi mereka dengan gelang-gelang dari perak dan Rabb mereka beri mereka minuman yang bersih.(76.(76.31) DLA .22) Sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Alquran dengan sebenar-benar penurunan. sedangkan orang-orang yang zalim itu Dia sediakan untuk mereka azab yang pedih.

50 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(77.(77.Surat Al-Mursalat (Yang Dikirim) Surat ke-77.(77.(77.(77.0) Demi Yang dikirim kebaikan.(77.6) DLA .1) Maka yang bertiup keras.(77.4) Maka yang menyampaikan peringatan.3) Maka yang membedakan sebedanya.5) Alasan atau peringatan.Tafsir Al Sulthan 77.2) Dan yang menyebar sebaran.

16) Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.13) Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan .8) Dan apabila langit dibelah.17) Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.(77. (77.10) Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.18) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.24) (3) Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan.(77.(77.19) (2) Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.(77.15) (1) Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama.14) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.11) Untuk yang mana hari ditentukan.23) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.22) Maka kami ukurkan maka dengan jasa (ni’mat) yang mengukurkan.(77.21) Kepada ukuran yang ditentukan.(77. (77.(77.25) DLA . (77.12) Untuk hari keputusan.(77.(77. (77. (77. (77.(77.20) Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh.(77. (77.7) Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.(77.9) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.

27) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.29) Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang. maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.33) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.36) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.37) (6) Ini hari keputusan. (77.32) Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.(77.(77.(77.42) Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.(77. (77.43) DLA .(77.(77.30) Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan.(77.(77.(77.35) Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri.Tafsir Al Sulthan Orang hidup dan orang mati.(77.40) (7) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam teduh dan mata air. (77.(77.(77.34) (5) Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata.26) Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar.(77.39) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.38) Maka jika kamu mempunyai daya upaya.28) (4) Pergilah kepada apa yang kamu dustakan.41) Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini. (77.31) Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok. kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama.

Surat An Naba’ (Kabar) DLA .(77.46) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.47) (9) Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’.45) (8) Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit.50) 78.(77.(77.(77.44) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.49) (10) Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya. (77. (77.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orng yang berbuat kebaikan.48) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa. (77.

(78. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat(78. Dan kami menjadikan satu pelita yang terang(78.3) Tidak demikian.6). Dan hutan-hutan yang lebat(78.14). kalau mereka mengetahui(78. Dan kami telah bangun di atas kamu tujuh yang sangat kokoh(78.(78. Dan gunung-gunung sebagai Piramid. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian(78.13). Adakah dari kabar yang panjang?(78. Kemudian tidak demikian kalau mereka mengetahui.11). Agar kami keluarkan dengannya bijian dan tetumbuhan(78.(78.5) Apa tidak kami telah jadikan bumi tempat yang terbuai?(78.10). DLA .12).Tafsir Al Sulthan Surat ke-78.8).15).0) Dari hal apa mereka bertanya?(78.9).16). 40 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(78. Dan kami telah turunkan dari Mu’shirat air yang tercurah(78. Dan kami menjadikan siang penghidupan(78.2).7) Dan kami telah menciptakan kamu bersistem(78. 1).4). Yang mereka di dalamnya sebagai orang-orang yang berselisihan.

Padahal tiap sesuatu kami telah kumpulkan di dalam Kitab (78. Untuk tempat kembali orang yang meliwati batas(78.21).24).28).20) Sesungguhnya jahannam adalah tempat yang disediakan(78. maka kamu semua datang beramai-ramai(78.17) Hari yang ditiup pada Terompet.30) DLA .29).23) Tidak mereka merasakan padanya dingin dan tidak ada minuman(78. Melainkan air mendidih air nanah(78.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya hari penentuan itu adalah satu masa yang ditentukan(78. Sebagai balasan yang pantas(78.27). Mereka akan tinggal padanya selamanya(78. maka tidak kami menambah untuk kamu melainkan azab (78.26) Sesungguhnya mereka adalah tidak mengharapkan perhitungan(78. (78. maka jadilah ia beberapa pintu. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan (78.25). (78.18) Dan akan dibuka langit.22). Maka rasakanlah.19) Dan dijalankan gunung-gunung. maka adalah ia saroobaa.

dan dia berkata benar.35).31). Dan piala minuman yang penuh(78.39) Sesungguhnya kami mengancam kamu dengan azab yang dekat.(78.40) DLA .(78. Kebun-kebun dan buah anggur(78. Sebagai balasan dari Rabbmu. Dan pasangan muda yang sebaya(78. sebagai pemberian yang cukup(78.34) Tidak mereka mendengar padanya yang sia-sia dan tidak yang dusta(78.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya untuk orang yang tekun itu Kemenangan(78.(78. dan apa-apa antara keduanya adalah Yang Maha Pengatur (Ar-Rahman). hendaklah ia ambil jalan kepada Rabbnya sebagai tempat kembali.36) Rabb Langit dan Bumi.38) Itu hari yang Lengkap. Dan tidak mereka kuasa dari-Nya untuk berkata-kata.32). Maka siapa mau.(78. Tidak mereka boleh berkata-kata melainkan siapa yang diizinkan dia oleh Yang Maha Pengatur. Pada hari seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat dua tangannya.33).37) Pada hari yang berdiri Ruh dan Malaikat berbaris-baris. Dan akan berkata orang kafir: “Alangkah baiknya aku kalau dulu sebagai tanah saja”.

Qalbu pada hari itu ketakutan79.(8).11). Lantas yang berlomba beredar(79.0) Demi yang beralih dengan cepat(79.Surat An Nazi’at (Yang Beralih Cepat) Surat ke-79.6). Maka sesungguhnya dia satu suara keras(79.2). Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”(79.13). ”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”(79.7). DLA . Dan yang selalu berpindah(79. 46 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (79. Dan yang bergerak dengan gerakan(79.12).10).3).9). Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi(79.5) Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar(79.1).(79. Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan(79. Lantas yang mengatur urusan. Pandangannya khusyu’(79.4).Tafsir Al Sulthan 79.

(79.28).16).18) “Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku.22) Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru(79.(79. Dia gelapkan malamnya dan Dia jelaskan dhuhanya.17). Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa(79.15). maka engkau akan takut”(79. Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut(79. Apakah kamu cipatan yang sangat.20). Maka ia mendustakan dan durhaka(21). Dia telah tinggikan samkanya.19).29) Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia(79. Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian(79. lalu Dia sempurnakan dia(79. DLA .(79.24) Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama (79.14) Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa (79.(79.25).Tafsir Al Sulthan Maka ketika itu mereka di muka bumi. ”Pergilah kepada Fir’aun. Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”(79. sesungguhnya dia telah meliwati batas”(79.26).23). Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi bersih?”.27).Kemudian dia berpaling berusaha. atau langit yang kami telah bangun dia(79.30).

45). bilakah terjadinya(79.46) DLA . Pada hari yang mereka melihatnya. Sebagai perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(79.39) Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Rabbnya. Kepada Rabb-mu kembalinya(79. seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja.Tafsir Al Sulthan Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya(79. Dan melebihkan kehidupan dunia(79.43). dan menahan diri dari Hhawa(79. Maka di mana engkau dari sebutannya(79.32).44) Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya(79.42).(79. Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya(79.31).37). Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia(79.33) Maka adapun orang yang meliwati batas(79.41) Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh. Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya(79.40).38).

4).5). 42 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (80. DLA .6).8). Karena datang kepadanya orang buta(80.9). Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci(80. Maka engkau kepadanya menghadap(80. lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya(80.0) Ia bermasam muka dan berpaling(80. Adapun orang yang tidak perdulikan(80.1).3).7) Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha(80. Dan dia takut(80.2).Tafsir Al Sulthan 80. Atau ia akan ingat.Surat ‘Abasa (Bermuka Masam) Surat ke-80. Dan apa atasmu jika ia tidak suci.(80.

18).11). (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia(80. Perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(80. Kemudian Dia matikan dia. Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan(80. Yang berbeda yang berbakti(80.23).26).21). Kemudian Dia mudahkan jalannya(80.15).32).13). lalu diukurkan dia(80. Di dalam shuhuf yang dibedakan(80.30). sesungguhnya dia Peringatan(80. Dari sesuatu apakah diciptakan dia?(80. DLA .22). Kami telah tuangkan air dengan tuangnya(80.(80.17).25).12). Di tangan utusan-utusan(80. alangkah kufur dia(80. Dan kebun-kebun yang subur(80. Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya(80.28).24). Dari Nuthfah diciptakan dia. Dan zaitun dan kurma(80.31). Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia(80. Tidak demikian. Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(80. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya(80.19). Tidak demikian.10).29). Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Yang ditinggikan yang dibersihkan(80. lalu Dia jadikan ia terkubur(80.Tafsir Al Sulthan Maka engkau darinya tidak memperdulikan(80.16).14).20). Terbunuh manusia.27) Dan anggur dan sayuran(80.

40) Yang ditindih dia oleh kegelapan(80.Tafsir Al Sulthan Maka apabila datang shokh-khohh(80.37) Wajah-wajah pada hari itu bercahaya(80. mereka orang kafir yang kurang ajar.38). Tertawa dan bergembira.(80.39) Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita(80.33).(80.42) DLA . Dari isterinya dan anaknya(80. Pada hari itu orang lari dari saudaranya(80.34).36). Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya. Dari ibunya dan dari bapaknya(80.35).(80. Itulah mereka.41).

3) Dan apabila unta bunting dibiarkan(81.0) Ketika matahari digulung(81.(81.16).17). Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hiduphidup(81.13) Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan.(81.7). Dan apabila shuhuf dibentang(81.4).(81.6) Dan apabila diri-diri disatukan(81. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (81. Dan Shubuh ketika mulai kelihatan.(81. Dan malam apabila hampir habis(81.9).2). Dan apabila laut membuak.14) Maka tidak demikian.Surat At takwir (Menggulung) Surat ke-81.12). Ketika bintang-bintang gugur(81.18) DLA .8).10). Dengan dosa apa ia dibunuh(81. Dan apabila jahim dinyalakan(81.11). Yang beredar yang berlindung kembali. Aku bersumpah dengan yang datang berulang(81.Tafsir Al Sulthan 81.(81.15). Dan apabila binatang buas dikumpulkan(81. Dan apabila gunung-gunung dihapuskan. Dan apabila langit dicabut(81.5).(81. Dan apabila surga dihampirkan.1).

22).24) Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam.21). (81..(81. Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata(81.20). Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara)(81. Dan tidak sahabat kamu itu gila(81.27) Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus.25) Maka ke mana kamu hendak pergi.(81.29) DLA . Yang dita’ati kemudian dipercaya(81.26) Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.19).(81.23).Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda(81. Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan(81.28) Dan tidak kamu menghendaki.(81. melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta.

Yang telah menciptakan mu dan sempurnakan mu dan bersikap adil kepada mu.(82.7) Dalam Shuurah apa saja (seperti) apa yang Dia kehendaki.6).2).13).0) Ketika langit itu terseret(82. Dan ketika lautan membuak(82.5) Hai Manusia apa yang menipumu untuk katakter Rabbmu yang berbeda(82. (82.11).3). Sesungguhnya orang yang baik sungguh dalam keceriaan penuh jasa (ni’mat)(82. Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan(82.1).12). (82. Dan ketika kuburan dibongkar(82. Yang berbeda yang menulis(82. DLA . Dan ketika Planit-Planit berjatuhan(82.9) Dan sesungguhnya atas kamu sungguh ada Penjaga(82. Mengetahuilah diri itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan(82. bahkan kamu mendusakan rahasia peraturan.Tafsir Al Sulthan 82.10).4). 19 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (82.14).Surat Al Infithaar (Yang Terseret) Surat ke-82. Dan sesungguhnya orang yang durhaka sungguh dalam jahim(82.8) Tidak demikian. Dia telah susun mu.

apakah engkau tahu apa itu hari peraturan ?(82.17). Dan tidak mereka darinya akan keluar(82.19) DLA .16) Dan apakah engkau tahu apa itu hari peraturan(82. Hari yang tidak satu diri dapat menguasai sesuatu kepada satu diri yang lain.Tafsir Al Sulthan Mereka akan masuk padanya pada hari Peraturan(82.18). karena semua urusan pada hari itu kepunyaan Allah(82. Kemudian.15).

Kitab rekaman(83.Surat Al-Muthaffiin (Pencurang) Surat ke-83.(83.11).(83.5) Hari yang manusia berdiri untuk Rabb Alam Semesta. Yang apabila menerima sukatan atas manusia minta dicukupkan(83. Apa tidak mereka sangka mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.1). sesungguhnya Kitab orang yang jahat itu sungguh dalam Sijjiin(83.12).(83.2).10) Orang-orang yang mendustakan hari peraturan(83. Dan apakah engkau tahu apa Sijjiin?(83. Kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.8). Ketika dibacakan atasnya ayat-ayat kami.0) Kecelakaan untuk pencurang(83.9).(83.3). Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi(83.13) DLA . Dan tidak mendustakan rahasianya melainkan tiap yang meliwati batas dan yang berdosa(83. mereka berkata:”dongeng-dongeng orang pertama”.6) Tidak demikian.4) Untuk hari yang panjang. 36 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (83.7).Tafsir Al Sulthan 83.(83.

adalah sebagian dari orang-orang yang beriman mereka tertawakan(83. Dan ketika mereka melalui mereka. (83.23). dan di dalam itu hendaknya berlomba orang yang berlomba-lomba(83. bahkan telah menutup atas qalbu-qalbu mereka apa yang ada mereka usahakan.21).14) Tidak demikian.Tafsir Al Sulthan Tidak demikian.(83. sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu sungguh terdinding(83. Dan apabila mereka mereka kembali kepada ahli mereka.31). Mata air yang diminum dia oleh orang yang didekatkan(83.17) Tidak demikian. Kitab rekaman(20). Sesungguhnya orang baik sungguh dalam keceriaan(83.15).29).19).18). mereka kembali dengan sukacita(83. Kemudian akan dikatakan: “Ini yang kamu terhadapnya mendustakan”.(83.25).28).Yang disaksikan dia oleh yang dekat(83. Kemudian sesunguhnya mereka masuk Jahiim(83. Dan apakah engkau tahu apa ‘illiiyyiin?(83. mereka mengedipkan mata(83.30).27). sesungguhnya Kitab orang baik sungguh dalam ‘illiiyyiin. Dan campurannya dari air terpilih(83.24) Mereka diberi minum dari minuman terpilih yang disegel(83.16). Atas pelamin mereka melihat(83. DLA . Segelnya wangi. Engkau dapat mengenali di wajah mereka nadhrah jasa (ni’mat).26).(83.22). Sesungguhnya orang-orang yang durhaka.

Atas pelaminan mereka melihat(83.33).35). Maka pada hari ini orang-orang yang beriman dari orang yang kufur mereka mentertawakan(83.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka lihat mereka itu.32). Dan tidak mereka diutus atas mereka sebagai Penjaga(83.34).36). mereka berkata: “sesungguhnya mereka ini orang-orang yang lupa”(83. DLA . Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu melainkan apa yang mereka telah kerjakan?(83.

13). (84.11).(84. Dan ia akan masuk Nereka Sa’ir. 25 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (84.6) Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari kanannya(84.9) Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya(84.4). Maka nanti berteriak kecelakaan(84.1).(84.5) Hai manusia.8).0) Ketika langit belah(84.12) Sesungguhnya dia adalah di dalam ahlinya bersukaria(84.Surat Al Insyiqaaq (terbelah) Surat ke-84. sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu.10). (84. Maka nanti ia diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah(84. Lanaran ia turut perintah Rabbnya. DLA . maka engkau sungguh-sungguh akan menemui-Nya.14). Dan ia akan pergi kepada ahlinya dengan sukacita. dan patut(ia turut). Lantaran ia turut perinah Rabbnya.3).2) Dan ketika bumi itu digandakan(84.(84. Dan ia keluarkan apa yang di dalamnya dan kosonglah dia(84.Tafsir Al Sulthan 84.7). dan patut(ia turut). Sesungguhnya dia menyangka bahwa tidak akan kembali(84.

17). Dan bulan ketika purnama.(84.15). (84.20).21) Bahkan orang yang kafir itu mendustakan(84. Dan malam dan apa-apa yang dikumpulkan oleh nya(84. Aku bersumpah dengan tanda merah di pinggir langit(84.19) Maka mengapa mereka tidak beriman ?(84.(84.25) DLA . Maka tidak demikian. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. bagi mereka ganjaran yang tidak putus.16).Tafsir Al Sulthan Bahkan sesungguhnya Rabbnya adalah kepadanya Melihat.22). Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka kumpulkan(84.24) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Dan ketika dibaca atas mereka Alquran mereka tidak mau bersujud.(84.23).18) Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat(84.(84.

Itu kemenangan yang menarik perhatian. bagi mereka taman. mengalir dari bawahnya sungai-sungai.Tafsir Al Sulthan 85.(85. Ketika mereka atasnya duduk(85.4).11) Sesungguhnya Bathsya Rabbmu sungguh sangat(85. DLA . Dan Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.6). Dan mereka atas apa yang mereka kerjakan kepada orang beriman menyaksikan. Dan Hari yang dijanjikan. kemudian belum mereka bertobat.