Tafsir Al-Sulthan

Tafsir Alquran dalam bahasa Eksata

oleh SSQ-DLA KH.FAHMI BASYA dan Dra AZMINAH MSi

Tafsir Al Sulthan

1.Surat Al-Fatihah
(Bentuk Pembuka) Surat ke-1, 7 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.1) Semua hamdu kepunyaan Allah, Rabbil Aalamiin. (1.2) Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.3) Yang Memiliki Hari Peraturan. (1.4) Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. (1.5) Kenalkanlah kepada kami Jalan Yang Lurus. (1.6) Jalan orang-orang yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) (ni’mat) atas mereka, Bukan yang dimarahi atas mereka Dan tidak yang lupa.(1-7)

DLA

Tafsir Al Sulthan

2.Surat Al-Baqarah
(Sapi Betina) Surat ke-2, 286 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (2.0) { Alif.Lam.Mim}.(2.1) Itu Tulisan, tidak ada keraguan padanya pengenalan untuk orang-orang yang tekun.(2.2) Orang-orang yang mengimani rahasia ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infaqkan.(2.3) Dan orang-orang yang mengimani rahasia apa yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu dan rahasia akhir mereka, mereka pastikan.(2.4) Itulah mereka, mereka atas pengenalan dari Rabb mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (2.5) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama atas mereka, engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan percaya.(2.6) Allah telah metrai atas Qalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan untuk mereka azab yang panjang.(2.7) Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata:”Kami mengimani rahasia Allah dan rahasia hari akhir”, padahal mereka tidak beriman.(2.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(2.9) Di dalam qalbu mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, karena karakter apa apa yang ada mereka dustakan.(2.10) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Jangan berbuat kerusakan di bumi”, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami orang yang berbuat perbaikan”.(2.11) Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.(2.12) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Berimanlah sebagaimana telah beriman manusia”. Mereka berkata: ”Beriman seperti beriman orang-orang bodoh?”. Apa tidak sesungguhnya mereka orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.(2.13) Dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka katakan: ”kami telah beriman”, tetapi apabila bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama kamu, sesungguhnya kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan”.(2.14) Allah balas memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka mengembara di dalam kesesatan mereka yang melewati batas.(2.15) Itulah mereka orang-orang yang membeli kelupaan dengan pengenalan, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. (2.16) Perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang menyalakan api, maka ketika (api) telah menerangi apa-apa sekitarnya, dihilangkan Allah karakter Nuur mereka, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat.(2.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Buta,Tuli,Bisu, maka mereka tidak akan kembali.(2.18) Atau seperti hujan lebat dari langit, padanya ada kegelapan, dan guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke telinga mereka lantaran takut mati dari petir-petir. Dan Allah Pengepung karakter orang-orang kafir.(2.19) Hampir kilat menyambar penglihatan mereka, tiap kali menerangi bagi mereka, berjalan mereka padanya, dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, dan kalau Allah kehendaki, Dia hilangkan karakter pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2.20)

Hai manusia !, Sembahlah Rabb kamu Yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.(2.21) Yang menjadikan untuk kamu bumi terhampar dan langit sebagai bangunan, dan Dia turunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengannya sebagian dari buah-buahan sebagai rizki untuk kamu, maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya.(2.22) Dan jika kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu bentuk dari seperti itu, dan serulah penyaksi-penyaksi kamu dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas.(2.23) Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak dapat membuat, maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ---untuk orang-orang kafir. (2.24) Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari buah-buahan, mereka berkata”Ini yang

DLA

Tafsir Al Sulthan

diberikan kepada kita dari sebelum ini”, padahal yang diberikan kepadanya (dulu itu) yang bersamaan. Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih, dan mereka kekal padanya. (2.25) Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka, dan adapun orang yang kufur, mereka berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dia lupakan dengannya beberapa banyak, dan Dia kenalkan dengannya beberapa banyak, tetapi tidak lupa kepada-Nya melainkan orang-orang yang fasiq.(2.26) Yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya, dan memutus apa yang Allah perintah dengannya untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(2.27) Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah, padahal kamu dulunya mati, maka Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu, kemudian kepada-Nya kamu akan kembali.(2.28) Dia Yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia berada kepada Langit, maka Dia sempurnakan mereka jadi tujuh langit, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.29) Dan ingatlah ketika berkata Rabb mu kepada Malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”.Mereka berkata:”apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang berbuat rusak padanya dan menumpahkan darah ?, padahal kami menggerakkan karakter Hamdu Mu dan meluaskannya untuk Mu?”. Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .(2.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Dia telah beri tahu Adam nama-nama setiapnya, kemudian dibawa mereka atas malaikat, Dia berkata:”Kabarkan kepada Ku karakter nama-nama mereka ini jika kamu orang-orang yang cerdas”.(2.31) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau, tidak kami tahu melainkan apa-apa yang kami telah diberi tahu, sesungguhnya Engkau, Engkau ’Aliimul-Hakiim.(2.32) Dia berkata: ”Hai Adam, kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka ini”, maka setelah ia kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka, Dia berkata: ”Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahwa Aku Lebih mengetahui Ghaibnya Langit dan Bumi, dan lebih mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan ?”.(2.33) Dan ketika kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”, maka mereka sujud, kecuali Iblis enggan dan menyombong, karena mereka dari yang kafir.(2.34) Dan kami berkata: ”Hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya, sesuka-suka kamu berdua, tetapi janganlah kamu berdua mendekati Pohon ini, karena kamu berdua akan jadi orangorang yang zalim”.(2.35) Maka Setan telah gelincirkan mereka berdua darinya, maka mengeluarkan mereka berdua dari apa yang ada padanya, dan kami katakan :”Turunlah, sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh, dan bagi kamu di bumi tempat letak dan perlengkapan kepada satu masa”.(2.36) Sesudah itu Adam telah terima dari Rabbnya beberapa Kalimat, maka Dia terima tobat atasnya, sesungguhnya Dia At Tawwabur-Rahiim.(2.37) Kami katakan: ”Turunlah darinya semuanya, maka apabila datang kepada kamu dari Ku pengenalan, maka siapa mengikuti pengenalan itu, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak mereka berdukacita”.(2.38)

DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal”.(2.39) Hai Bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku yang Aku jasakan atas kamu, dan sempurnakanlah perjanjian –Ku niscaya Aku sempurnakan perjanjian kamu, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kamu takuti.(2.40) Dan imanilah rahasia apa yang Aku turunkan, mengoreksi untuk apa-apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi orang yang pertama mengkufuri karakternya, dan jangan kamu jual rahasia ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada Aku hendaknya kamu Berlaku tekun .(2.41) Dan jangan kamu campur adukkan Yang Lengkap dengan Yang Bathil, dan kamu sembunyikan Yang Lengkap, padahal kamu mengetahui.(2.42) Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.(2.43) Apakah patut kamu menyuruh manusia berbuat baik, padahal kamu lupakan diri-diri kamu, padahal kamu membaca Kitab, apakah kamu tidak mengerti ?.(2.44) Dan mintalah pertolongan dengan Sabar dan Sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu’.(2.45) Orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepada-Nya akan kembali.(2.46) Hai bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku atas kamu yang Aku jasakan atas kamu, dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.47) Dan tekunilah hari, yang satu diri tidak dapat menyelamatkan dari diri yang lain sedikitpun, dan tidak diterima darinya

DLA

Tafsir Al Sulthan

permohonan, dan tidak diterima penebusan darinya dan tidak mereka diberi pertolongan (2.48) Dan ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun, yang kenakan kepada kamu azab yang jelek, mereka sembelih anakanak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup wanita-wanita kamu, padahal di dalam itu untuk kamu ujian yang panjang dari Rabb kamu.(2.49) Dan ketika kami pisahkan untuk kamu Laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, padahal kamu melihat.(2.50) Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu ambil anak sapi dari setelahnya, karena kamu orangorang yang menganiaya diri.(2.51) Kemudian kami maafkan dari kamu dari setelah itu agar kamu bersyukur.(2.52) Dan ketika kami beri Musa Kitab dan Pembeda, agar kamu mendapat pengenalan.(2.53) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, sesungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kamu dengan kamu mengambil anak sapi. Maka bertobatlah kepada Yang Memerdekakan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, itu bagi kamu baik bagi kamu di sisi Yang Memerdekakan kamu”. Maka Dia terima tobat atas kamu, sesungguhnya Dia At TawwaburRahiim.(2.54) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak beriman kepada mu, hingga kami lihat Allah dengan nyata”, maka kamu ditimpa Gempa, padahal kamu melihat.(2.55) Kemudian kami bangkitkan kamu dari setelah mati kamu agar kamu bersyukur.(2.56) Dan kami telah teduhkan atas kamu Ghomaam, dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Makanlah dari yang baik apa yang diberikan kepada kamu dan mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

menganiaya kami, tetapi adalah diri-diri mereka, mereka aniaya. (2.57) Dan ketika kami katakan ”Masuklah ke negeri ini , lalu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendaki sepuasnya, dan masuklah ke pintu dengan bersujud, dan mintalah keampunan dosa untuk kamu, nanti kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(2.58) Lantas orang yang zalim menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang yang zalim siksaan dari Langit, sebab apa yang ada mereka langgar.(2.59) Dan ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka kami katakan pukullah batu itu dengan rongkatmu, maka keluar daripadanya 12 mata air. Sugguh tiap Unasin tahu tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan jangan melewati batas di bumi berbuat kerusakan.(2.60) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan saja, maka serulah Rabbmu, agar Dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sayurnya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya”. Ia berkata: ”Adakah kamu mau menukar yang dia lebih hina dengan yang dia baik?. Turunlah ke Mesir, maka kamu akan dapati apa yang kamu minta”. Dan diturunkan atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan patutlah mereka mendapat kemarahan dari Allah. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak Lengkap. Itu dengan sebab mereka durhaka dan melewati batas.(2.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashoro, dan Shoobi-in, siapa mengimani Karakter Allah dan hari akhir, dan beramal baik, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2.62)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu, dan kami angkat di atas kamu Thuur. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. (2.63) Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu, dan pengaturannya kepada kamu, niscaya kamu dari orang-orang yang rugi.(2.64) Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melanggar dari kamu pada Hari Istirahat. Maka kami katakan ”Adalah, Qirodah yang menengadah”.(2.65) Maka kami menjadikan dia siksaan untuk apa-apa di hadapannya, dan apa-apa di belakangnya, dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(2.66) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bahwa kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: ”Adakah engkau jadikan kami olokolok?”. Ia berkata: ”Aku berlindung kepada Karakter Allah dari jadi seorang yang bodoh”.(2.67) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami, agar Dia nyatakan kepada kami apa dia?”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak bertugas, dan tidak muda, sederhana antara itu, maka laksanakan apa yang kamu diperintah” .(2.68) Mereka berkata:”Serulah Rabb mu untuk kami supaya Dia nyatakan kepada kami apa warnanya”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang kuning, menarik warnanya menyenangkan mereka yang melihat”.(2.69) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami agar Dia nyatakan apa dia, sesungguhnya sapi betina itu bersamaan atas kami, dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan mendapat pengenalan” .(2.70)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Ia berkata:”Sesungguhnya Dia berkata: “Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan bumi, dan tidak mengairi tanaman, yang sejahtera dan tidak ada cacat padanya.”. Mereka berkata:”Sekarang engkau telah datangkan Karakter Yang Lengkap”. Maka mereka menyembelihnya, tetapi hampir mereka tidak kerjakan .(2.71) Dan ketika kamu bunuh satu diri, lantas kamu bertuduhan padanya. Dan Allah hendak keluarakan apa yang kamu sembunyikan.(2.72) Maka kami katakan:”Pukullah dia dengan sebagiannya”. Seperti itu Allah menghidupkan orang yang mati, dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, agar kamu mengerti.(2.73) Kemudian sesudah itu qalbu-qalbu kamu jadi kesat, maka dia seperti batu, atau lebih sangat kesat, padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada yang keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah, lalu keluar dari padanya air, dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun, dari takut kepada Allah. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. (2.74) Maka adakah kamu harap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, padahal sungguh sudah ada sebagian dari mereka mendengarkan Kitab Allah, kemudian mereka ubah dia dari sesudah mereka mengerti dia, dan mereka mengetahui.(2.75) Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kaktakan: ”Kami beriman”, dan apabila berjumpa dengan sebagian mereka, mereka berkata: ”Adakah patut kamu uraikan kepada mereka rahasia apa yang Allah telah buka atas kamu?, karena karakternya nanti mereka akan menggugat kamu di sisi Rabb kamu, apakah kamu tidak mengerti ?”.(2.76) Padahal tidakkah mereka ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terangkan?.(2.77)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sebagian dari mereka orang yang buta huruf, tidak mengetahui Tulisan, melainkan dongeng-dongeng, dan tidak mereka melainkan menyangka.(2.78) Maka kecelakaan itu untuk orang yang menulis Tulisan dengan tangan-tangan mereka, kemudian ia berkata: ”Ini dari sisi Allah”, untuk membeli dengannya sedikit harga. Maka kecelakaan bagi mereka yang menulis Tulisan dengan tangantangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka dapat.(2.79) Dan mereka berkata: ”Api itu tidak akan menyentuh kami melainkan beberapa hari saja”. Katakanlah: ”Sudahkah kamu buat perjanjian di sisi Allah, yang dengan itu Allah tidak menyalahi janji-Nya, atau kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(2.80) Bahkan orang yang kerjakan kejahatan, dan meliputi karakternya dosanya, maka itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal.(2.81) Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, itulah mereka penduduk surga, mereka padanya akan kekal.(2.82) Dan ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel: ”Tidak boleh kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibubapak, dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orangorang miskin, dan ucapkan perkataan yang tepat kepada manusia, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zalkat”. Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit dari kamu padahal kamu tidak memperdulikan.(2.83) Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu: ”Tidak boleh kamu tumpahkan darah kamu dan tidak boleh kamu keluarkan kaum kamu dari kampung-kampung kamu”, kemudian kamu telah sanggup, padahal kamu menyaksikan.(2.84) Kemudian kamu serupa mereka itu, kamu bunuh kaum kamu, dan kamu keluarkan sebagian dari kamu dari kampungkampung mereka, kamu berbantu-batu atas mencelakakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka itu dengan aniaya dan melewati batas, padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tahanan, lantas kamu tebus mereka, sedangkan mengeluarkan mereka itu telah diharamkan atas kamu. Apakah kamu percaya kepada sebagian Kitab, dan mengkufuri sebagian. Sebab itu bukankah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat itu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari qiyyaamah, dicampakkan mereka ke dalam sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2.85) Itulah mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka azab, dan tidak mereka akan ditolong.(2.86) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa , dan kami iringkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah beri kepada ‘Isa anak Maryam Bukti, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruuh Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong, yaitu kamu dustakan sebagian dan kamu bunuh sebagian.(2.87) Mereka berkata: “Qalbu-qalbu kami perbendaharaan (ilmu)”. Tetapi Allah telah mengutuk karakter kekufuran mereka,maka sedikit mereka beriman.(2.88) Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari sisi Allah mengoreksi untuk apa yang bersama mereka, padahal sebelum ini biasa mereka memohon kemenangan untuk mencelakakan orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lantas mereka mengkufuri karakternya. Maka kutukan Allah atas orang kafir.(2.89) Alangkah jelek yang dengannya mereka jual diri-diri mereka, bahwa mereka mengkufuri rahasia apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari kelebihan-Nya atas siapa dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka pantaslah mereka mendapat kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang kafir azab yang menghina.(2.90)

DLA

maka bercita-cita matilah kamu jika kamu orang-orang yang benar”. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.96) Katakan: ”Siapa adalah musuh Jibril.92) Dan ketika kami bikin perjanjian dengan kamu.93) Katakanlah: ”Jika adalah untuk kamu kampung akhirat di sisi Allah itu hanya ditentukan untuk kamu. padahal kami telah tinggikan Thuur di atas kamu.91) Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka imanilah rahasia apa yang Allah turunkan. Dan Allah mengetahui karakter orang zalim. dan mereka mengkufuri rahasaia apa yang selain itu. karena telah dimesrakan karakter kufur mereka di dalam qalbu-dalbu mereka oleh anak sapi. Katakanlah: ”Alangkah jelek kepercayaan kamu perintahkan kepada kamu karakternya”. ”Peganglah apa yang kami beri kepada kamu dengan kuat. padahal dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.94) Dan tidak mereka bercita-cita itu selamanya dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Suka seorang dari mereka kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun. (2. mengoreksi DLA . dari selain manusia. Padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab. jika kamu orang-orang yang beriman”. kemudian kamu ambil anak sapi dari sesudahnya. dan dengarkan”. dengan bukti.(2.(2. mereka berkata: ”Kami hanya mengimani rahasia apa-apa yang diturunkan kepada kami ”.(2.(2. Mereka berkata: ”Kami dengar dan kami durhakai”. Katakan: ”Kalau begitu mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dari sebelum ini.95) Dan sungguh engkau akan dapati mereka setamak-tamak manusia atas hidup dan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik.(2. maka sesungguhnya dia turunkan dia atas Qalbumu dengan izin Allah. padahal kamu orang yang menganiaya diri.

dan tidak mengkufuri karakternya melainkan orang-orang yang fasik.100) Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang mengoreksi untuk apa yang bersama mereka. dan mereka tidak bisa membahayakan seseorang. padahal mereka itu tahu bahwa orang yang menggunakan itu tidak mempunyai bagian baik di akhirat. Tetapi mereka belajar daripada dua orang itu untuk menceraikan antara suami dan isterinya.(2. Mereka ajarkan sihir kepada manusia yang diturunkan kepada dua orang Malak di Babilonia.99) Apakah setiap kali mereka buat satu perjanjian. melainkan dengan izin Allah.101) Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas Kerajaan Sulaiman. dilemparkan oleh sebagian dari mereka. tetapi mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfa’at bagi mereka.(2.97) Siapa adalah musuh Allah dan malaikat-Nya dan rasul-rasulNya dan Jibril dan Mika-il. maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang yang kafir. tiba-tiba sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab itu membuang Kitab Allah ke punggung mereka seolah mereka tidak mengetahuinya. tetapi setan-setan itu yang kufur.102) DLA .98) Dan sungguh kami telah turunkan kepada mu ayat-ayat bukti.(2. padahal mereka berdua tidak mengajar seseorang melainkan sesudah berkata: ”Kami ini tidak lain melainkan satu percobaan. bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. (2. yaitu Harut dan Marut. lantaran itu janganlah engkau kufur”. padahal Sulaiman tidak kufur.(2. dan alangkah jelek suatu harga yang dengan itu mereka jual diri-diri mereka jika mereka tahu.(2.Tafsir Al Sulthan untuk apa yang dihadapannya dan pengenalan dan kegembiraan bagi orang yang beriman”.

Tafsir Al Sulthan Padahal jika sesungguhnya mereka beriman dan berbakti. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. dan Allah menguntukkan pengaturan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. niscaya adalah ganjaran dari sisi Allah lebih baik kalau mereka tahu. atau kami lupakan dia.(2.105) Apa-apa yang kami batalkan dari ayat. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah atas tiap sesuatu Berkuasa ?.108) Kebanyakan dari ahli kitab suka hendak memalingkan kamu jadi kafir dari setelah kamu beriman.(2. Sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.104) Tidak suka orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Rabb kamu.103) (1) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu katakan ra-ina. kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya. nanti kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik.107) Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu seperti ditanya Musa dari sebelum ini.(2. (2. karena apa-apa amal baik yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu.109) Dan dirikanlah sholat. lantaran dengki dari sisi diri-diri mereka dari setelah apa terbukti bagi mereka Yang Lengkap. tetapi hendaklah kamu katakan unzurna. maka sesungguhnya ia lupa di jalan yang sama. Maka maafkanlah dan biarkanlah hingga datang Allah dengan urusan-Nya. dan tunaikanlah zakat.(2. karena adalah bagi orang kafir azab yang pedih. kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. Dan dengarkanlah. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. (2.(2. padahal siapa menukar iman dengan kekufuran.106) Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah.110) DLA .(2.

114) Dan kepunyaan Allahlah Masyriq dan Maghrib. seperti perkataan mereka. Mereka itu tidak masuk kepadanya melainkan dengan takut.(2.(2. setiap kepada-Nya mereka ta’at. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.113) Bukankah tidak ada orang yang lebih aniaya dari siapa yang menghalangi Masjid-Masjid Allah untuk disebut padanya namaNya. Yang demikian itu anganangan mereka.(2. dan apabila Dia tentukan satu urusan.115) Dan mereka berkata: ”Allah mempunyai anak”.112) Dan Yahudi-Yahudi berkata:”Nashara tidak atas sesuatu”. Maka Allah akan memutus antara mereka pada hari qiyyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan .Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa jadi Yahudi atau Nasrani”. bersamaan qalbuDLA .(2. maka ada. dan berusaha dalam membinasakannya ?. Mereka akan dapat kehinaan di dunia.(2.111) Bahkan siapa serahkan wajahnya kepada Allah.116) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. dan dia berbuat baik. Seperti itu telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka. Maka ke mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah. maka hanyalah Dia katakan kepadanya: ”Ada”. Dan Nashara berkata: ”Yahudi-Yahudi tidak atas sesuatu”. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. maka baginya ganjarannya di sisi Rabbnya. padahal mereka membaca Kitab. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang.117) Dan berkata orang yang tidak berilmu: ”Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu ayat kepada kami?”.(2. Sesungguhnya Allah Waasi’un-‘Aliim . bahkan kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan Bumi. seperti perkataan mereka. (2. Subhaana Dia. Katakan: ”Unjukkan Burhan kamu jika kamu orang-orang yang benar”.

Dia berkata: ”Perjanjian Ku tidak berlaku untuk orang yang menganiaya diri”.(2. dan siapa mengkufuri karakternya.121) Hai Bani Israel ingatlah jasa (ni’mat) Ku. dan tidak mereka akan ditolong. maka itulah mereka. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat. Yahudi dan tidak Nashara. Ia berkata : ”Dan dari generasiku”.(2. itulah mereka orang yang mengimani karakternya. yang Aku telah jasakan atas kamu.(2. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itulah pengenalan”.Tafsir Al Sulthan qalbu mereka.(2. kemudian mereka baca dia dengan selengkap-lengkap bacaannya. Dan sesungguhnya jika engkau turut keinginan-keinginan mereka setelah yang datang kepada mu dari ilmu.(2.118) Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Karakter Yang Lengkap sebagai pengembira dan pengancam.119) Dan tidak suka darimu.122) Dan hendaklah kamu tekuni hari yang tidak satu diri akan dapat melepaskan sedikitpun dari satu diri dan tidak diterima darinya tebusan dan tidak akan memberi manfa’at kepadanya keringanan. Sungguh kami telah buktikan ayat-ayat untuk kaum yang mau yakin.(2. hingga engkau mengikuti ajaran mereka.(2.120) Orang-orang yang kami beri mereka Kitab. Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il: ”Bahwa bersihkanlah DLA . dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.123) Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabbnya dengan beberapa Kalimat.124) Dan ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul untuk manusia dan keamanan. maka ia menyempurnakannya. mereka orang-orang yang rugi. dan tidak engkau akan ditanya dari penghuni jahim. Dia berkata: ”Sesungguhnya Aku menjadikan mu Imam untuk manusia.

”Rabb kami. sesungguhnya Engkau.(2.Tafsir Al Sulthan Rumah-Ku untuk orang yang Thawaf dan yang tinggal dan yang ruku’ sujud”. Dan sungguh kami telah pilih dia di dunia. dan memberi tahu kepada mereka Kitab dan Hikmah.(2. Engkau At-Tawwabur-Rahiim”. dan mensucikan mereka.130) Dan ketika berkata kepadanya Rabb -nya: ”Serahkanlah dirimu”.129) Bukankah tidak ada yang enggan dari Ajaran dari Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya.(2. dan sejelek-jelek tampat kembali”.125) Dan ketika berkata Ibrahim: ”Rabbi. (2. dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami.(2.126) Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar dari Rumah dan Isma’il. jadikanlah negeri ini aman. sesungguhnya Engkau. dan berilah ahlinya dari buah-buahan siapa dari mereka yang mengimani karakter Allah dan hari akhir”.131) Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya’qub: “Hai anak-anakku!. Aku beri perlengkapan sedikit. terimalah dari kami.127) ”Rabb kami. sesungguhnya Engkau. kemudian Aku tarik dia kepada azab api. Engkau As-Samii’ul ’Aliim”. Dia berkata: ”Dan siapa kufur. dan terimalah tobat dari kami. dan jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepada-Mu dan dari generasi kami ummat yang menyerah diri kepada Mu.(2.132) DLA . sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu Peraturan.(2.128) ”Rabb kami bangkitkan pada mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu.(2. Engkau Al’Aziizul-Hakiim”. ia berkata: ”Aku serahkan diriku kepada Rabb Alam Semesta”. maka jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri”. Dan sesungguhnya di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.

dan kepada-Nya kami menyerah diri”.135) Katakanlah: ”Kami mengimani karakter Allah. satu ummat yang telah berlalu.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kamu hadir ketika Ya’qub hampir mati ?.134) Dan mereka berkata: ”Jadilah Yahudi-Yahudi atau Nashara. Katakan: ”Bahkan Ajaran Ibrahim setulusnya. niscaya tidak ada mereka melainkan di dalam perpecahan. Satu Yang Dita’ati.137) Penggemblengan Allah.(2. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.(2. niscaya mereka mendapat pengenalan.136) Maka sekiranya mereka mengimani karakter seperti apa yang kamu imani karakternya. dan bukan ia daripada mereka yang musyrik”.(2. Dan bagi kamilah amal-amal kami dan bagi kamulah amal-amal kamu. dan anak cucunya.(2. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.139) DLA . dan siapakah yang lebih tepat penggemblengannya dari Allah ?.(2.(2. dan jika mereka berpaling. ketika ia berkata kepada anak-anaknya” Apakah yang kamu akan sembah dari sesudah ku?” Mereka jawab: “Kami akan sembah Yang Dita’ati oleh mu. niscaya kamu dapat pengenalan”. dan kepada-Nya kami ikhlas”. dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan. dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka.(2.133) Itulah mereka.138) Katakanlah: ”Apakah kamu mau membantah kami dalam Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kamu ?. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan.dan kami kepada-Nya kami menyembah. tetapi Allah selamatkan mu dari mereka. dan kami kepada-Nya kami menyerah diri”. Tidak kami pisahkan antara seorang dari mereka. Yang Dita’ati oleh bapak mu Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq.

144) DLA . sesungguhnya Allah kepada karakter manusia sungguh Rauufur-Rahiim . Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. melainkan untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling atas tumitnya.141) Juz’ ke. kecuali atas orang yang diberi pengenalan oleh Allah. Katakan: ”Kepunyaan Allah masyriq dan maghrib. Dan tidak Allah akan sia-siakan iman kamu. lalu kami palingkan mu ke qiblat yang engkau sukai. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Lantaran itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.(2.2 Berkata mereka yang bodoh dari manusia: ”Apa yang memalingkan mereka dari qiblat mereka yang ada atasnya”.140) Itulah mereka. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan. agar kamu jadi saksi atas manusia. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.(2. satu ummat yang telah berlalu. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. Dan di mana saja kamu berada.142) Dan seperti itu kami telah menjadikan kamu ummat yang ideal. hendaklah kamu palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. dan tidak Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan ”Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya adalah Yahudi atau Nashara ?”. dan adalah rasul itu atas kamu sebagai saksi.(2. Dan sesungguhnya adalah itu memang berat. Dan tidak Kami menjadikan Qiblat yang engkau telah menghadap atasnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab tahu bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap dari Rabb mereka.(2. Katakanlah: ”Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah.143) Sesungguhnya kami melihat wajahmu bolak-balik kepada Langit. Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus”.(2.

150) Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kamu dari kamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat-kami. dan membersikan kamu dan memberi tahu kamu Kitab dan DLA . Dan walau di mana kamu ada. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. maka jangan kamu takut kepada mereka. mereka tidak akan mengikuti qiblat mu.(2.148) Dan dari mana saja engkau keluar.(2. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu. hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke arahnya.146) Yang Lengkap dari Rabb mu. kenal kepadanya seperti apa mereka mengenali bapak-bapak mereka.(2. Dan sebagian mereka bukan mengikuti qiblat sebagian. maka jangan sekali-kali kamu dari orang yang ragu-ragu.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya jika engkau tunjukkan karakter tiap ayat kepada orang yang diberi kitab itu. (2. Dan sesungguhnya ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan yang lengkap. dan engkau tidak mengikuti qiblat mereka. dan sesungguhnya dia sungguh yang lengkap dari Rabbmu. padahal mereka mengetahui. dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. dan karena Aku hendak sempurnakan jasa (ni’mat) Ku atas kamu agar kamu mendapat pengenalan. tetapi takutlah kepada-Ku. Di mana saja kamu ada.(2. agar tidak ada lagi bantahan bagi manusia atas kamu. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah akan kumpulkan kamu semuanya.147) Dan bagi tiap-tiap seorang ada satu jurusan yang ia menghadap kepadanya.149) Dan walau dari mana engkau keluar. (2. sesungguhnya engkau ketika itu sungguh dari orang yang menganiaya diri. melainkan orang-orang yang menganiaya dari mereka. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka dari setelah datang kepadamu dari ilmu.145) Orang-orang yang kami telah beri kitab itu.

(2. maka tidak mengapa atasnya bahwa ia thawaf pada keduanya.155) Orang yang ketika tertimpa musibah.151) Maka ingatlah kepada Ku niscaya Aku ingat kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan jangan kufur. dan memberi tahu kamu apa-apa yang belum ada kamu ketahui. maka itulah mereka Aku beri tobat atas mereka.(2. mereka mengatakan :”Inna lillaahi wa-inna ilahi rooji’un”. mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.157) Sesungguhnya shofa dan marwah sebagian dari syi’ar Allah. atas mereka penghormatan dari Rabb mereka dan pengaturan. dan itulah mereka.(2. Maka siapa menemui rumah. atau meramaikan.(2.160) DLA .(2. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. maka sesungguhnya Allah Syaakirun ’Aliim.152) (2) Hai orang-orang yang beriman!.156) Itulah mereka. (2. dan siapa kerjakan kebaikan.(2.Tafsir Al Sulthan Hikmah.154) Dan sesungguhnya kami akan coba kepada kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan diri dan buah-buahan.159) Kecuali orang yang bertobat dan berbuat baik dan membuktikan. dan pengenalan dari sesudah kami buktikan dia untuk manusia di dalam Kitab.(2. itulah mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.158) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari pembuktian. dan Aku At-Tawaabur-Rahiim.(2.Dan gembirakanlah orangorang yang sabar. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar(2. Mintalah pertolongan dengan karakter sabar dan sholat.153) Dan jangan kamu katakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati.

dan kalau orangorang yang zalim itu lihat ketika mereka lihat azab .164) Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan. yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. (2.(2. dan tidak mereka diperdulikan. dan Kapal yang berjalan di Laut membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit. itulah mereka atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya.(2. dan sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya. dan penyebaran dari tiap makhluk berjalan dan peredaran angin dan awan yang berputar antara langit dan bumi.(2.162) Dan Yang dita’ati untuk kamu Satu Yang Dita’ati. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Ar-Rahmaanur-Rahiim.(2.165) Ketika orang-orang yang diturut berlepas diri dari orang-orang yang menurut. adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari api. lalu kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. maka dihidupkan dengan karakternya bumi sesudah matinya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya mereka yang kafir lantas mati dan mereka orang kafir. sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. dan perselisihan malam dan siang.161) Mereka akan kekal padanya dan tidak akan diringankan dari mereka azab. (2.(2. dari air. padahal mereka melihat azab dan putus daripada mereka sekalian sebab.163) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi.” Begitulah Allah tunjukkan amal-amal mereka jadi dukacita atas mereka.167) DLA .166) Dan orang-orang yang mengikut itu berkata: ”Alangkah baiknya jika kami dapat kembali satu kali. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah.

(2. mereka itu tidak akan masukkan ke perut-perut mereka melainkan api dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari qiyyaamah. tetapi siapa terpaksa.170) Dan perumpamaan orang yang kafir. tuli.173) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Kitab. (2. dan supaya kamu membuat palsu atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu.Tafsir Al Sulthan Hai manusia.171) (3) Hai orang-orang yang beriman !. Mereka katakan: ”Hanya kami hendak turut yang dilakukan oleh bapak-bapak kami”. dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah karakternya. makanlah yang baik apa yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah.172) Tidak diharamkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi. seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan panggilan dan seruan.(2. dan bagi mereka azab yang pedih.169) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah”.174) Itulah mereka orang-orang yang menukar kelupaan dengan pengenalan dan azab dengan keampunan. bisu.(2. dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan.(2. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. buta.175) DLA .168) Ia hanya menyuruh kamu kejahatan dan kejelekan. Apakah walau bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas. jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah . sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata. dan menjualnya dengan harga sedikit.(2. dan tidak akan mensucikan mereka. maka alangkah sabar mereka atas api. maka tidak ada dosa atasnya.(2. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. makanlah dari apa di bumi yang halal dan baik. (2.

tetapi siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya.177) (4) Hai orang-orang yang beriman. sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubahnya itu karena sesungguhnya Allah As-Samii’ul-’Aliim. dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menyempurnakan janji apabila berjanji dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. dan perempuan dengan perempuan. hai Uulul Albaab agar kamu terpelihara.180) Maka siapa mengubah wasiat itu sesudah ia dengar. Orang merdeka dengan orang merdeka.178) Dan bagi kamu di dalam qishosh itu kehidupan. maka ia akan dapat azab yang pedih . jika ia ada meninggalkan harta membuat wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan cara yang baik. dan mereka itulah orang-orang yang berbakti. Mereka itulah orang-orang yang benar.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya Allah telah turunkan Kitab dengan karakter yang lengkap.179) Diwajibkan atas kamu apabila seorang dari kamu hampir mati.(2. diwajibkan atas kamu qishosh dalam pembunuhan. tetapi kebaikan orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberi harta atas yang dicinta kepada keluarga dekat dan anak yatim dan orang miskin dan anak jalanan. dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan di dalam kitab sungguh di dalam perpecahan yang jauh.(2.(2. Itu satu kelonggaran dan pengaturan dari Rabb kamu.176) Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajah kamu ke pihak masyriq dan maghrib.(2.(2. maka siapa melanggar batas setelah itu.181) DLA . maka ia balas kebaikan serta serahkan kepadanya dengan cara yang baik. dan pelayaran dan orang yang meminta dan hamba-hamba.(2. hamba dengan hamba.

185) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu tentang Aku. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara. Dan sempurnakanlah bilangannya.(2. dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. dan agar kamu bertakbir untuk Allah atas apa Dia telah beri pengenalan kepada kamu dan agar kamu bersyukur.184) Penanggalan Ramadan yang diturunkan padanya Alquran sebagai pengenalan untuk manusia.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa tahu orang yang bikin wasiat itu keliru atau berdosa. maka di hari-hari yang lain. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Maka hendaklah mereka memperkenankan seruan-Ku dan mengimani karakterKu agar mereka dapat jalan yang benar . memberi makan seorang miskin. maka katakanlah bahwa Aku dekat. Aku memperkenankan orang yang menyeru apabila ia menyeru.(2. maka tidak ada dosa atasnya. dan cari apa yang telah Allah tulis untuk kamu. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkianati diri-diri kamu. maka Dia beri tobat atas kamu dan Dia hilangkan keberatan dari kamu.(2.182) (5) Hai orang-orang yang beriman.183) Beberapa hari yang tertentu. Mereka pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. tetapi siapa dari kamu sakit atau dalam perjalanan. Maka sekarang gembirakanlah mereka. dan siapa adalah sakit atau dalam perjalanan. dan bukti dari pengenalan itu dan pembeda.(2. dan orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah. maka itu baik bagi dirinya.186) Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafas kepada wanitawanita kamu. wajib membayar fidyah. tetapi siapa menderma lebih.(2. lantas ia bikin damai antara mereka. dengan suka sendiri. dan berpuasa baik bagi kamu jika kamu ketahui . maka hitungannya dari hari yang lain. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi DLA . Maka siapa menyaksikan dari kamu penanggalan maka hendaklah ia puasa padanya.

Dan jangan kamu gembirakan mereka. Kemudian sempurnakan puasa kepada malam. tetapi kebaikan itu orang yang berbakti.(2.192) Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi gangguan. maka tidak boleh ada permusuhan melainkan atas orang yang menganiaya. maka perangilah mereka. maka jangan mendekatinya. Maka jika mereka memerangi kamu.(2. Seperti itu balasan untuk orang-orang yang kafir.193) DLA .(2.(2. dan jangan melewati batas. Dan bukanlah kebaikan tentang kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya. Itu batas-batas Allah. dan masuklah ke rumahrumah kamu dari pintu-pintunya. dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.191) Maka jika mereka berhenti. Dan jangan kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram. padahal kamu tinggal di dalam Masjid. padahal kamu mengetahui.(2.188) Mereka bertanya kepadamu dari Hilal. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka jadi orang yang tekun . sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melewati batas. dan kamu bawa dia kepada hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa.Tafsir Al Sulthan kamu benang putih dari benang hitam dari fajar.189) Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. dan keluarkanlah mereka dari tempat yang mereka keluarkan kamu.187) Dan jangan kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batil.(2. Katakan: ” Dia waktu untuk manusia dan pertemuan”. dan jadilah peraturan itu untuk Allah. hingga mereka memerangi kamu padanya.190) Dan bunuhlah mereka di mana kamu bertemu mereka.(2. Tetapi jika mereka berhenti. Dan fithnah lebih sangat dari pembunuhan.

maka hendaklah ia bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau qurban. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. tetapi siapa tidak dapat.195) Dan sempurnakanlah Haji dan ’Umrah untuk Allah. maka siapa yang mencari perlengkapan pada umroh kepada haji.194) Dan belanjakanlah di jalan Allah.Tafsir Al Sulthan Penanggalan haram dengan penanggalan haram dan apa-apa yang terhormat itu qishosh. Itu bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Masjidil Haram.(2.Maka apabila kamu beramai-ramai dari Arafah. dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berbakti. Maka siapa sudah menetapkan padanya berhaji. Tetapi siapa adalah dari kamu sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. Dan DLA . Dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah. dan baikkanlah urusan kamu. Dan tekunilah Aku hai Uulul Albaab. puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali. yaitu 10 yang sempurna.(2. Tetapi apabila kamu sudah aman. maka tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuq dan tidak jidal di dalam haji. Dan berbaktikah kepada Allah. Dan sebutlah Dia sebagaimana Dia telah beri pengenalan kepada kamu. maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan gangguannya atas kamu.196) Haji beberapa penaggalan yang tertentu.197) Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Rabb kamu. Maka jika kamu terhalang. dan ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasannya. Dan jangan kamu mencukur kepala kamu hingga qurban itu sampai ke tempatnya.(2. dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. maka qurban sedapatnya. maka sebutlah Allah di sisi Masy’aril Haram. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kesetiaan. maka fidyah qurban sedapatnya.(2. dan hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan. Oleh sebab itu siapa yang mengganggu kamu. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekallan ialah ketekunan.

Tafsir Al Sulthan

sesungguhnya kamu dari sebelum ini sungguh dari orang yang lupa .(2.198) Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.199) Maka apabila kamu telah selesaikan manasik haji kamu,maka sebutlah Allah seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu atas sebutan yang lebih sangat. Maka sebagian manusia ada orang yang mengatakan:”Rabb kami, berilah kepada kami di dunia”, dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (2.200) Dan dari mereka ada orang yang mengatakan: ”Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan hindarilah dari kami azab api”.(2.201) Mereka itu akan dapat bagian baik dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah Sarii’ul-Hisaab 2.202) Dan sebutlah Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka siapa terburu-buru di dalam 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Dan siapa terkemudian, tidak dosa atasnya. Bagi orang yang terpelihara (dari kejahatan). Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(2.203) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menakjubkan mu perkataannya dalam kehidupan dunia. Dan ia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada di dalam Qalbunya. Dan ia sejahat-jahat musuh.(2.204) Karena apabila ia berpisah, berjalan ia di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan .(2.205) Dan apabila dikatakan kepadanya:”Takutlah kepada Allah”, dibawalah dia oleh kesombongannya kepada dosa. Lantaran itu cukuplah untuk dia Jahannam, dan sejelek- jelek tempat yang terbuai.(2.206)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dari manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari kasukaan Allah, dan Allah Pengasih kepada karakter hamba-hamba.(2.207)
(6)

Hai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah Setan, sesungguhnya dia untuk kamu musuh yang nyata. (2.208) Maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.209) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka di dalam kegelapan dari Ghomaamu dan Malaikat ?. dan telah ditetapkan urusan itu, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(2.210) Tanyalah Bani Israel, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari ayat pembuktian ?. Dan siapa menukar jasa (ni’mat) Allah dari setelah apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras pembalasannya.(2.211) Dihiasi kepada orang-orang kafir kehidupan dunia, mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang berbakti di atas mereka pada hari qiyyaamah. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(2.212) Adalah manusia ummat yang satu. Maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pengancam. Dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan karakter lengkap untuk memutus antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidak berselisih padanya melainkan orang-orang yang diberi dia dari sesudah apa yang datang kepada mereka bukti, karena kedengkian antara mereka. Maka Allah kenalkan orang-orang yang beriman untuk apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang lengkap dengan izin-Nya. Dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(2.213)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga, sedang belum datang kepada kamu seperti mereka yang telah lalu dahulu dari kamu ?. Padahal mereka itu kena kesusahan dan kecelakaan dan diguncang mereka, sehingga rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata: ”Bilakah pertolongan Allah?” Alaa, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (2.214) Mereka akan bertanya kepadamu bagaimana mereka mesti membelanjakan. Katakan:”Apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka untuk bapak ibu dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang pelayaran, dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya”.(2.215) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal dia kebencian bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu cinta sesuatu, padahal dia jelek untuk kamu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.(2.216) Mereka akan bertanya kepadamu dari Penanggalan Haram, berperang padanya. Katakan: ”Berperang padanya adalah Menyolok, tetapi menjauhkan dari jalan Allah dan mengkufuri karakter-Nya dan (menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya darinya, lebih menyolok di sisi Allah. Dan Fithnah lebih menyolok dari pembunuhan. Dan mereka itu akan tetap memerangi kamu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari peraturan kamu jika mereka bisa. Dan siapa dari kamu berpaling dari peraturannya, lalu ia mati, padahal ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal .(2.217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah mereka yang mengharap pengaturan Allah, dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (2.218)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka akan bertanya kepadamu dari Arak dan Judi. Katakanlah: ”Pada keduanya ada dosa yang menyolok dan manfa’at untuk manusia, tetapi dosa keduanya lebih menyolok dari manfa’at keduanya”, dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mesti mereka belanjakan. Katakan: ”Selebih dari perlu”. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.(2.219) di dunia dan akhirat. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari anak yatim. Katakanlah: ”lakukan perbaikan untuk mereka adalah baik”. Dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Dia beratkan kamu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.220) dan jangan kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik , walau menakjubkan kamu. Dan jangan kamu menikahkan (perempuan dari kamu) kepada orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walau menakjubkan kamu (penampilannya). Itulah mereka menyeru kepada api padahal Allah menyeru kepada Surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Dia buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat. (2.221) Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal haid. Katakanlah : ”ia kotoran, maka jauhilah diri kamu dari wanitawanita dalam haid. Dan jangan mendekati mereka hingga mereka bersih. Maka apabila mereka telah bersih, maka hampiri mereka sebagaimana Allah telah perintah kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, dan cinta kepada orang yang bersih”.(2.222) Wanita-wanita kamu ladang untuk kamu. Maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki. Dan sediakanlah
DLA

Tafsir Al Sulthan

untuk diri-diri kamu. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan menghadap Dia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(2.223) Dan jangan kamu jadikan Allah satu sasaran bagi sumpahsumpah kamu (yang menghalangi ) kamu berbuat kebaikan dan berbakti dan berbuat perdamaian antara manusia. Dan Allah Samii’un-’Aliim.(2.224) Allah tidak masukkan perhitungan kamu apa yang sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu, tetapi Dia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh qalbu-qalbu kamu, dan Allah Ghafuurun Haliim.(2.225) Orang-orang yang bersumpah hendak menjauhkan diri dari wanita-wanita mereka, boleh tunggu 4 bulan. Sesudah itu kalau mereka kembali, maka Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.226) Dan jika mereka mau talaq, maka sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(2.227) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq menahan diri mereka 3 kali bersih. Dan tidak halal mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika memang mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dan suami-suami merka berhak menarik kembali mereka di dalam (masa idah) itu, jika mereka mau berbuat damai dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang terhadap mereka dengan cara yang baik, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat atas perempuan-perempuan. Dan Allah GhafuururRahiim.(2.228) Talaq itu dua yang bolak-balik, sesudah itu ruju’ dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal kamu mengambil sesuatu daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Tetapi jika takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah,lantas kamu takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri. Itu batas batas Allah
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka jangan kamu melanggar batas-batas Dia, dan siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka orang-orang yang zalim.(2.229) Sesudah itu kalau ia talaq dia (lagi), maka tidaklah ia jadi halal baginya selama-lamanya, hingga ia menikah kepada suami lain. Lantas jika ia talaq dia, maka tidaklah ada halangan untuk mereka berdua kembali jika mereka rasa bahwa mereka bisa pelihara batas-batas Allah, dan yang demikian itu batas-batas Allah, Dia buktikan dia kepada kaum yang mengetahui.(2.230) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas sampai tempo (idah) mereka, maka hendaklah kamu ruju’ kepada mereka dengan cara yang baik atau kamu lepas dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ruku’ kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan, karena kamu akan melanggar. Dan siapa berbuat itu, maka sesungguhnya ia menganisaya dirinya. Dan ayat-ayat Allah jangan kamu jadikan permainan. Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan apa yang Dia turunkan atas kamu dari Kitab dan Hikmah, Dia nasehati kamu dengannya. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.231) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas mereka sampai kepada ’iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka bernikah kepada laki-laki mereka, apabila mereka telah setuju di antara mereka dengan cara yang baik, yang demikian itu dijadikan nasehat bagi orang yang di antara kamu yang mengimani karakter Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih untung bagi kamu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(2.232) Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan, tetapi atas laki-laki yang punya anak, memberi makan dan pakaian kepada ibu itu dengan cara yang baik, tidak diberatkan seorang melainkan kelapangannya. Dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya dan jangan seorang bapak lantaran anaknya, dan (kewajiban) atas waris (bagi bapak) itu
DLA

Tafsir Al Sulthan

sama dengan yang (disebut). Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan suka dan musyawarah antara mereka berdua, maka tidaklah ada halangan atas mereka, dan jika kamu mau mencari untuk menyusukan anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mau beri dengan cara yang baik. Dan berbaktilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.233) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu padahal mereka meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah) isteriisteri itu menahan diri-diri mereka (beridah) 4 bulan 10 hari, sesudah itu apabila mereka sampai kepada tempo (idah) mereka, maka tidaklah (patut) ada keberatan atas kamu tentang apa yang mereka kerjakan di diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.234) Dan tidak ada larangan atas kamu dalam peminangan yang kamu sindirkan karakternya kepada wanita-wanita atau kamu simpan di dalam diri-diri kamu. Allah mengetaui bahwa kamu mengingat-ingat mereka. Tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan kamu berkata perkataan yang baik. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah hingga sampai tulisan waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa di diri-diri kamu , maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghafuurun Haliim .(2.235) Tidak ada tanggungan atas kamu kalau kamu talaq wanitawanita kamu sebelum kamu sentuh mereka, atau kamu tentukan satu ketentuan untuk mereka. Tetapi hendaklah kamu bekalkan bagi merka satu bekalan dengan cara yang baik. Orang yang berkelapangan menurut ukurannya, dan orang yang berkesempitan menurut ukurannya. Sesungguhnya satu perkara yang patut atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (2.236) Dan jika kamu talaq mereka, sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka satu ketentuan,
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka separoh dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali kalau perempuan-perempuan itu lepaskan atau orang yang memegang simpulan pernikahan itu (suka memberi cukup), tetapi bahwa kamu memberi (cukup)itu adalah lebih hampir kepada kebaktian, dan jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu, sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.237) Peliharalah atas sholat-sholat, dan Sholat Wustho, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun.(2.238) Tetapi jika kamu takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan, lantas apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Dia telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu.(2.239) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu, padahal ada meninggalkan istri-isteri, wasiat bagi isteri-isteri mereka itu (yaitu) beri perbekalan hingga setahun dengan tidak keluarkan (mereka). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidaklah ada kesalahan atas kamu dalam apa yang mereka kerjakan dalam diri-diri mereka dari kebaikan, dan Allah ‘Aziizun Hakiim.(2.240) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq dapat perlengkapan dengan cara yang baik sebagai kelengkapan atas orang yang berbakti.(2.241) Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(2.242) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang keluar dari kampung-kampung mereka karena takut mati, padahal mereka beribu-ribu ?.Lantaran itu Allah berkata kepada mereka:”Matilah kamu”. Kemudian Dia hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sungguh mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(2.243) Dan hendaklah kamu perangi di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Samii’un ’Aliim.(2.244)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Siapakah dia orang yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia baginya dengan beberapa ganda ?. Dan Allah menyempitkan dan mengulur, dan kepada-Nya kamu akan kembali.(2.245) Apa belum kamu lihat kepada malak dari Bani Israel dari setelah Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka:”Bangkitkanlah bagi kami seorang Raja agar kami berperang di jalan Allah” Ia berkata: ”apakah tidak bisa jadi kalau diwajibkan kamu berperang bahwa kamu tidak akan berperang?”. Mereka mengatakan: ”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir keluar dari kampung kami dan (dari) anak-anak kami?”. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit dari mereka, dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.(2.246) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya Allah sungguh telah bangkitkan untuk kamu Thaaluut sebagai raja. Mereka berkata: ”Adakah (patut) ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih patut berkuasa daripadanya, sedang ia tidak mempunyai keluasan dari harta?”. Ia katakan: ”Sesungguhnya Allah telah pilih dia atas kamu, dan Dia telah tambah dia jadi besar dalam ilmu dan badan. Dan Allah memberi Kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.247) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya kode kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu Taabuut, padanya ada yang menyenangkan dari Rabb kamu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul dia oleh Malaikat. Sesungguhnya di dalam itu ada kode untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman.(2.248) Dan ketika Thaalut berangkat bersama tentaranya, ia berkata: ”Sesungguhnya Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan satu sungai. Maka siapa minum darinya, bukan ia dari golongan ku, dan siapa tidak merasai dia, maka ia dari
DLA

Tafsir Al Sulthan

golongan ku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya.” Tetapi mereka minum daripadanya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ketika (Thalut) dan orang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai) itu, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami tidak sanggup sekarang dengan Jalut dan tentaranya”.Orang yang beriman yang akan menghadap Allah itu berkata: ”Ada beberapa banyak golongan yang sedikit pernah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar”.(2.249) Dan ketika mereka lahir (di medan) untuk (menghadap) Jalut dan tentaranya, berkatalah mereka: ”Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.(2.250) Maka dapatlah mereka ini kalahkan mereka itu dengan izin Allah, dan Dawud dapat membunuh Jalut. Dan Allah beri dia Kerajaan dan Hikmah, Dan Dia ajar dia dari apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak tolong manusia sebagian mereka dengan sebagian, sungguh rusaklah bumi, tetapi Allah mempunyai kelebihan atas Alam semesta.(2.251) Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang yang diutus.(2.252) Juz’ ke-3 Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Sebagian dari mereka ada yang Allah berkata-kata dan Dia tinggikan derajat sebagian dari mereka, dan kami telah beri bukti kepada ‘Isa anak Maryam dan kami telah kuatkan dia dengan Ruh Qudus, dan jika Allah mau, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang kemudian daripadanya, sesudah datang kepada mereka bukti, tetapi mereka berselisih, yaitu sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka kufur. Dan sekiranya Allah mau, niscaya mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(2.253)
(7)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami telah diberikan kepada kamu, sebelum datang satu hari yang tidak ada perdagangan padanya dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safa’at dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.(2.254) Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Hidup Yang Berdiri. Tidak Dia dihampiri oleh mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan safa’at dihadapan-Nya melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedang mereka tidak meliputi dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Meluas Kursi-Nya di langit dan bumi, dan tidak menjadi berat bagi-Nya memelihara keduanya, dan Dia Al-’Aliyyul-’Azhiim.(2.255) Tidak ada paksaan dalam peraturan. Sungguh telah terbukti kebenaran dari kesalahan. Maka siapa kufur kepada thoghut, dan mengimani karakter Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Samii’un ’Aliim.(2.256) Allah pengurus orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pengurus mereka ialah Thoghuut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(2.257) Tidak engkau lihat yang membantah Ibrahim dalam Rabbnya bahwa Allah beri dia Kerajaan?, Ketika berkata Ibrahim :”Rabb ku Yang menghidupkan dan mematikan”. Ia berkata: ”Aku menghidupkan dan mematikan”. Kata Ibrahim :”Maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari Masyriq, maka coba kamu datangkan karakternya dari Maghrib”. Maka bingunglah yang kafir. Dan
DLA

Tafsir Al Sulthan

Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (2.258) Atau seperti yang melalui atas suatu negeri dan dia telah rubuh atas Bangunannya. Ia berkata: ”Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya?”. Maka Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Dia bangkitkan dia. Dia berkata: ”Berapa banyak kamu tinggal ?”. Ia berkata: ”Aku tinggal sehari atau sebagian dari hari”. Dia berkata: ”Bahkan kamu tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumman mu tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledai mu. Dan untuk kami jadikan mu kode untuk manusia, dan lihatlah kepada tulangtulang itu bagaimana kami pakaikan dia daging. Maka ketika terbukti baginya, ia berkata: ”Aku mengetahui bahwa Allah Berkuasa atas tiap sesuatu” .(2.259) Dan ketika Ibrahim berkata:”Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati”. Dia berkata: ”Apakah kamu belum percaya?”.Ia berkata: ”Bahkan agar tentram qalbuku”. Maka ambillah 4 ekor dari burung, maka jinakkan mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap gunung dari mereka sebagian, kemudian seru mereka, niscaya mereka datang kepada mu dengan berusaha. Dan ketahuilah bahwa Allah ’Aziizun Hakiim”.(2.260) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, seperti perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh cabang, di dalam tiap cabang 100 biji. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.261) Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak dengan gangguan, mereka akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berdukacita.(2.262)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahasia ada lebih baik daripada satu sedekah yang diiringi oleh satu gangguan, dan Allah Ghaniyyun Haliim.(2.263)
(8)

Hai orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bangkitan dan gangguan, sebagaimana orang yang membelanjakan harta dengan riya’ terhadap manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin, atasnya debu, lalu ditimpa hujan lebat, menjadi dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(2.264) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta karena hendak mencari kesukaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri mereka, adalah seperti satu kebun di tanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup). Dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.265) Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari korma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di sana ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin panas yang beserta api, lalu terbakar. Seperti itu Allah buktikan kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir. (2.266)
(9)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan dia, padahal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghaniyyun Hamiid. (2.267)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanjikan akan memberi kamu keampunan dan kelebihan dari-Nya, dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(2.268) Dia memberi kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak akan ingat melainkan Uulul Albaab.(2.269) Dan apa-apa yang kamu belanjakan dan apa-apa yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak untuk orang zalim itu dari penolong.(2.270) Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka ia baik baginya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka ia itu terlebih baik bagi kamu dan Dia akan hapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.271) Bukan (kewajiban) atas mu memberi pengenalan kepada mereka, tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan melainkan karena mencari kesukaan Allah, dan apa kemampuan yang kamu belanjakan, akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. (2.272) Untuk orang-orang faqir yang tertentu untuk (berperang) di jalan Allah yang tidak bisa pergi (berusaha) di bumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak meminta-minta kepada orang-orang dengan paksaan dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya.(2.273) Orang-orang yang mendermakan hartanya siang dan malam dengan rahasia dan dengan terang-terangan itu akan

DLA

Tetapi siapa kembali lagi.276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dan mendirikan sholat. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang kafir pendosa.(2.(2. maka mereka itu penduduk api.280) Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikembalikan kamu kepada Allah. berbaktilah kepada Allah.(2.(2. dan menunaikan zakat. dan tinggalkan sisa-sisa dari riba. lalu ia berhenti. jika memang kamu orangorang yang beriman. Lantaran itu siapa kedatangan nasehat dari Rabbnya. mereka kekal padanya. dan mereka itu tidak akan dianiaya. akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. maka terimalah pernyataan peperangan dari Allah dan rasul-Nya. maka baginyalah apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. maka kamu boleh ambil modal-modal kamu. kemudian akan disempurnakan tiap seorang apa yang ia telah kerjakan.(2. dan jika kamu bertobat.281) DLA . tetapi bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.274) Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana pendirian orang yang diharu setan dengan tamparannya.(2. Dan Allah halalkan perdagangan.278) Tetapi jika kamu tidak berbuat.Tafsir Al Sulthan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka.(2.277) (10) Hai orang-orang yang beriman. dan haramkan riba.279) Dan jika ada yang kepayahan.(2.275) Allah menghapus riba dan Dia suburkan sedekah. maka berilah tempo hingga kelapangan. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu dianiaya. Yang demikian lantaran mereka berkata: ”Perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.

Itu untuk kamu keadilan disisi Allah. dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi itu merencanakan. tetapi kalau tidak ada dua (saksi). dan jangan kamu sembunyikan persaksian karena siapa menyembunyikannnya. dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu. karena jika kamu berbuat. maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian.maka yaitu satu kedurhakaan di diridiri kamu. dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari (kesanggupan) itu. maka hendaklah walinya merencanakan dengan adil. dan tidak boleh diberi kesusahan kepada penulis dan tidak boleh kepada saksi. dan kamu tidak dapat penulis. dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil. Dan jangan kamu jemu menulis dia. Dan orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi itu tidak boleh enggan. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara laki-laki kamu. bahkan hendaklah ia tulis. dapat diingatkan oleh seorang lagi. maka tidak mengapa kalau kamu tidak tulis dia. untuk dipenuhi di masanya. dan terlebih teguh untuk persaksian. hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanatnya.Tafsir Al Sulthan (11) Hai orang-orang yang beriman. atau tidak bisa ia sendiri merencanakan. maupun kecil ataupun menyolok. karena Allah mengajar kamu dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . apabila kamu mengadakan satu perikatan untuk dipenuhi di satu masa yang tertentu. tetapi jika seorang daripada kamu percaya kepada seorang . dan DLA . maka berdosalah qalbunya. hendaklah kamu tulis dia. dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu jual beli. maka (adakanlah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. supaya kalau seorang saksi perempuan Lupa.282) Dan jika kamu di dalam perjalannan. tetapi jika orang yang berkewajiban memenuhi itu safih atau lemah.(2.

Rabb kami. dan hapuskanlah dari kami dan lindungilah kami dan beri ketelitian kepada kami.Tafsir Al Sulthan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Allah akan memeriksa karakternya. dan orang beriman setiapnya mengimani Karakter Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya. maka tolongllah kami atas kaum yang kafir. jangan Engkau pikulkan atas kami perintah yang tidak sanggup kami memikulnya. dan jangan Engkau pikulkan atas kami siksaan sebagaimana Engkau pikulkan dia atas orang-orang sebelum kami.284) Rasul mengimani karakter apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. “Rabb kami jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Maka Dia akan ampunkan siapa yang Dia kehendaki dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.(2. kecuali sekedar bisa terpikul olehnya. (2. Engkau penolong kami.285) Allah tidak memberatkan satu diri.283) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. ”Kami tidak membedakan antara seorang dari rasul-rasul-Nya” dan mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuhi. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. Rabb kami. Ia akan mendapat apa yang ia kerjakan dan ia akan mendapat apa yang ia usahakan. dan kepada Mu tempat kembali”. (2. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu atau kamu sembunyikan dia. (2. (kami minta) keampunan Mu Rabb kami.286) DLA .

1) Allah. mereka ibu Tulisan.(3.5) Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki.(3.6) Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan.(3. (3.2) Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya.Mim}. darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. Dan Dia turunkan Pembeda. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah.Surat Ali-’Imran (Keluarga ’Imran) Surat ke-3. bagi mereka azab yang sangat.Tafsir Al Sulthan 3.(3. dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizundzuntiqoom).0) {Alif. sebagai pengenal untuk manusia. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya. dan Dia turunkan Taurat dan Injil. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. Lam.(3. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai DLA .3) dari sebelumnya.(3. tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum. Dan yang lain yang bersamaan.4) Sesungguhnya Allah. 200 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

10) Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka.7) ”Rabb kami.14) DLA .11) Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”. mereka bakaran api.9) Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”. segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir. jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami.12) Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu. harta-harta mereka dan anak-anak mereka. sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”.(3. karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. Itu perlengkapan hidup dunia.(3.(3. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab. memandang golongan dengan penglihatan mata biasa.Tafsir Al Sulthan karakternya.(3. Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan. maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka.8) ”Rabb kami.(3. dan Allah keras pembalasan-Nya. setiap dari sisi Rabb kami”. Dan Allah di sisiNya tempat kembali yang tepat. (3. dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan. tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka.(3.(3. (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka. mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.13) Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanitawanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang.

maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. Yang Berdiri dengan Keadailan. dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya. maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.19) Maka jika mereka membantahmu.(3.15) Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami. untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka.(3.16) Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguhsungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam. sesungguhnya Dia.(3. maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan. dan jika mereka berpaling. maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu.17) Kesaksian Allah.21) DLA . tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka.(3.(3. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah. maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”. dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. Maka jika mereka telah masuk Islam. sesungguhnya kami telah beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”. dan Allah Melihat karakter hambahamba-Nya.(3.20) Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia.18) Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam.(3. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. surga-surga bergerak dari bawahnya sungaisungai.

(3. dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki.26) ”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam. dan kepada Allah tempat datang (kamu).25) Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan. kemudian berpaling sebagian dari mereka. dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.27) Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka. dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”. mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”.23) Itu karakter sesungguhnya mereka.Tafsir Al Sulthan Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat.(3. dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya. karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri. Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar). maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu. Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki.(3.(3.24) Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya.(3. Maka siapa berbuat itu. sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”. dari selain orang mu’min. diketahui dia oleh Allah DLA .(3.(3. dan mereka membelakangi.28) Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia. dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.22) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?. di tangan-Mu kebaikan.

Ia berkata: ”Ia dari sisi DLA . Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung. dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”. Dan membelenggunya Zakariyya.(3.(3.35) Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi.29) Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan.30) Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan. (3. dari mana engkau dapat ini?”. Maka jika kamu berpaling.(3.(3.36) Maka Rabbnya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”.(3. ia dapati di sisinya Pemberian (Rizki). sesungguhnya Engkau.31) Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik . sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa. dan Allah Samii’un ’Aliim.(3.Tafsir Al Sulthan dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”. (3. ”dan aku namakan dia Maryam. Ia berkata: ”Hai Maryam.34) Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi. dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya.33) Generasi sebagiannya dari sebagian. niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim. ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh. maka ikutilah aku. maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin. maka terimalah dari ku. dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya. Engkau Samii’un ’Aliim. dan tidaklah laki-laki seperti perempuan.32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta.

(3.(3. dan seorang dari mereka yang didekatkan”. dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”.42) ”Hai Maryam patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”.45) DLA . dan bergeraklah pagi dan petang”. sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam. melainkan dengan isyarat. bagaimana aku dapat seorang anak-lakilaki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”.41) Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam.37) Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan.(3. yang berjuang di dunia dan akhirat.(3.39) Ia berkata: “Rabbi.(3. sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya.40) Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari. namanya AlMasih. berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’. dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak.Tafsir Al Sulthan Allah. ‘Isa ibnu Maryam. sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”.44) Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam. katanya:”Rabbi.(3.(3.(3.38) Sesudah itu malaikat menyeru dia.43) Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.

(3. (3. Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. bagaiana aku dapat anak. kami mengimani karakter Allah. dari Rabb kamu.(3. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah.47) Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah dan Taurat dan Injil. maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”.50) “Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(3. maka aku tiup padanya. dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu. maka dia ada”. dan patuhlah kepada ku” . ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”. maka sembahlah Dia. maka berbaktilah kepada Allah. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”. ini jalan yang lurus”. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. : “Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia ayat.51) Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka.Tafsir Al Sulthan ”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”.49) “Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat.(3. dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu.(3.52) DLA .(3. padahal aku belum disentuh Makhluk Cerdas”. dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”. maka adalah burung dengan izan Allah. ketika Dia tentukan urusan.48) Dan sebagai rasul kepada Bani Israel.46) Ia berkata: ”Rabbi. sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung.

54) Dan ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa.56) Dan adapun mereka yang beriman.(3. Dia ciptakan dia dari tanah.(3. maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”. dan Allah bikin tipu daya. kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”.57) Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana. dari setelah datang kepada mu dari ilmu. maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”.(3. Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat. kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan. dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah. kemudian kepada Ku tempat kembali kamu.(3.(3. maka ia ada.(3.(3. maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anakanak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”. maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka.60) Maka siapa yang membantah mu padanya. sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir.59) Yang Lengkap dari Rabb mu. dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim.Tafsir Al Sulthan “Rabb kami. dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.55) Maka adapun mereka yang kufur.(3.61) DLA .(3.58) Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. dan kami telah turut Rasul. dan beramal shaleh.53) Dan mereka bikin tipu daya. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu.

dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhantuhan (Arbaab) selain dari Allah”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap.(3. marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu.70) DLA . mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?.69) Hai ahli Kitab. mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim. padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya.63) Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab.67) Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang yang beriman.64) Hai ahli kitab. kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya. bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.(3. hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah. padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.62) Maka jika mereka berpaling.(3.(3.68) Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu. Jika mereka berpaling. dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim.65) Ingatlah.(3. apakah kamu tidak mengerti ?. dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman. dan tidak ada dari Yang Dita’ati. dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia. tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?.(3.66) Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani. melainkan Allah. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik. tetapi ia seorang Muslim yang tulus.(3. yaitu jangan kita menyembah selain Allah.(3. dan tidak ia dari musyrikin.(3.

(3. tidak akan tunaikan dia kepada mu. maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”.Tafsir Al Sulthan Hai ahli Kitab.(3.71) Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali. dan kamu sembunyikan yang lengkap. dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar. ia akan tunaikan dia kepada mu. mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil.(3. tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah. ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”. padahal kamu mengetahui?.76) Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah.73) ”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. dan bagi mereka azab yang pedih.(3.77) DLA . itulah mereka. dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”.(3. dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. kecuali jika engkau tetap menuntut kepadanya.75) Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti.(3.72) ”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”.(3. dan Allah Waasi’un ’Aliim. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”.74) Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul.

(3.82) Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari.Dia berkata:”Maka saksikanlah. supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab. Dan mereka berkata dusta atas Allah. padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa.(3.(3.(3. Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”. dan apa yang diturunkan atas kami.80) Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab. kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu. maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”.(3. padahal bukan dia dari sisi Allah. Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?. dan apa yang diturunkan atas Ibrahim.81) Maka siapa berpaling setelah itu.(3. padahal mereka mengetahui. dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan. dan Hikmah. maka itulah mereka. tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”. mereka orang-orang fasik.79) Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab). Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar).Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab. kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”. dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”. padahal bukan dia sebagian dari kitab. .83) Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah. dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan nabi-nabi dari Rabb DLA .78) Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian.

dan telah datang kepada mereka Bukti.(3. balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. padahal mereka tetap kufur. dan malaikat dan manusia semuanya.86) Itulah mereka. dan kami kepada-Nya menyerah diri”.(3. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.84) Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan. (3.(3.(3. maka tidak diterima darinya. kemudian bertambah kekufuran mereka. walau ia hendak menebus dirinya dengan itu.89) Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka. dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya.88) Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan.87) Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo.92) Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel.(3.(3. mereka orang-orang yang lupa. tidak akan diterima tobat mereka.91) JUZ’ 4 Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai.85) Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap. tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi. dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong.90) Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati. kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum DLA . itulah mereka akan mendapat azab yang pedih.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka.(3. dan itulah mereka. dan dia di akhirat dari orang yang rugi. (3.Tafsir Al Sulthan mereka.

95) Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta. mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah. dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah.93) Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah. siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok. dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan. mereka orang-orang yang zalim. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan baca dia jika kamu orang-orang yang benar”.98) Katakan: ”Hai ahli Kitab.(3. mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah. jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab. maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta.(3.96) Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim. maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya.(3.(3.99) (12) Hai orang-orang yang beriman. maka itulah mereka. padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya.94) Katakan:”Benar Allah. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan. dari sesudah itu.(3.(3.(3. padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”. mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman.(3.(3.(3.97) Katakan: ”Hai ahli kitab.102) DLA .Tafsir Al Sulthan diturunkan Taurat. dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri. Dan siapa kufur.100) Dan bagaimana kamu kufur. berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya. dan tidak dia dari musyrikin”.101) (13) Hai orang-orang yang beriman. padahal kamu menyaksikan.

Tafsir Al Sulthan Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. akan berdiam di dalam pengaturan Allah. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. lantas dengan jasa (ni’mat)-Nya kamu menjadi bersaudara.108) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu.104) Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisahpisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian. mereka orang yang mendapat kejayaan.105) Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah. dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta. mereka padanya akan kekal. (3. dan itulah mereka. kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap. dan kamu mengimani karakter Allah.(3.(3.103) Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf mencegah dari kemungkaran.107) Itu ayat-ayat Allah. (dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman. (3. dan itulah mereka. niscaya baik untuk mereka. maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”.(3. tetapi DLA . Adapun orang yang hitam wajah mereka. padahal dulunya kamu atas pinggir dari api.109) Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia. maka Dia selamatkan kamu darinya.106) Dan adapun orang yang putih wajah mereka.(3. kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan. Dan kalau beriman ahli kitab.Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. bagi mereka azab yang panjang.(3. dan jangan kamu berpisah-pisah.

kemudian mereka tidak akan dimenangkan.(3. Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas.(3. lalu membinasakannya.(3.113) Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan.112) Mereka itu tidak sama. dan mereka bersujud.117) DLA . Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti. dan jika mereka memerangi kamu. dan tidak Allah menganiaya mereka. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.(3. tidak dihilangkan dia.(3.(3.115) Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu.111) Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada. dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam. dan itulah mereka penghuni api.(3. dan itulah mereka dari orang yang sholeh. mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu.116) Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini.114) Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan. seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka. Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap.Tafsir Al Sulthan sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. mereka padanya akan kekal. kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia.110) Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit).(3.

121) Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah.(3. Dan jika kamu sabar dan berbakti.119) Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah. padahal mereka tidak cinta kepada kamu. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”. jangan kamu ambil sahabat karib dari selain kamu.118) Kamu ini orang yang cinta kepada mereka. tetapi Allah jadi Pengurus mereka. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya. Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”.(3. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti. maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur. dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka.122) Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar. (3.(3. sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka.Tafsir Al Sulthan (14) Hai orang-orang yang beriman. dan Allah Samii’un ’Aliim. mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu. tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok. mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu.(3.123) Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”. dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin.(3.124) DLA . maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun.120) Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang.(3. padahal kamu sedikit.

131) Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan. dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (3. apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka.(3.125) Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya. walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga. Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu.(3. maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim.(3.134) Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka.Tafsir Al Sulthan Bahkan jika kamu sabar dan berbakti.130) Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir.126) Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka. (3. dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.128) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki.127) Tidak bagi mu dari urusan sesuatu. mereka ingat Allah dan minta DLA . jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.132) Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti.(3.(3.133) Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia.(3. (3.(3.129) (15) Hai orang-orang yang beriman !. Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim. supaya mereka kembali dengan hampa.

(3.(3.(3. maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim.(3. Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan DLA . dan sebagai upah jasa (ni’mat) orang yang beramal.(3.137) (Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti.141) Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar. jika kamu percaya.136) Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contohcontoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan.139) Jika kamu disentuh Luka.(3.138) Dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berdukacita .135) Itulah mereka. karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci.142) Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya. Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia. dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi.(3. dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Apakah jika ia mati atau terbunuh.Tafsir Al Sulthan diampunkan untuk dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu. maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat.(3.(3.143) Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. mereka kekal padanya. kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?.140) Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin. balasan mereka keampunan dari Rabb mereka.

dan Allah cinta kepada orang yang sabar. jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir. (3.150) Kami akan lemparkan di dalam qalbu-qalbu mereka yang kafir karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan. Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat.148) (16) Hai orang-orang yang beriman.(3. Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih. hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu DLA .146) Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”.(3.145) Dan betapa banyak Nabi yang berperang. dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia. maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun. dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim.(3.147) Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi.(3. (3. bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran kena bahaya di jalan Allah. Dan kami akan balas orang yang bersyukur. Tulisan yang telah ditentukan temponya.151) Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah.Tafsir Al Sulthan siapa berpaling atas tumit-tumitnya.(3. kami beri dia darinya. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan. kami akan beri dia darinya. niscaya mereka palingkan kamu atas tumittumit kamu.144) Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah.149) Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong.(3.

Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka. Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu.152) (ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun. (3.(3. dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu. dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka. niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka.153) Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan. dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai. tetapi DLA .154) Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu. sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”.Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”. Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu. untuk memberi percobaan kepada kamu. mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu. mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah. yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu.Tafsir Al Sulthan berbantahan di dalam urusan itu.(3. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin. lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu. dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan.

Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di walbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah. niscaya mereka berpecah dari sekitar mu. kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka.158) Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. dan mereka tidak akan dizalimi. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu. dan jika Dia mau mengalahkan kamu. Maka apabila engkau telah teguh. tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”.155) (17) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau dadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita. maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka. dan kalau engkau kasar keras Qalbu. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal.161) DLA . maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin. karena siapa menipu.(3. maka bertawakallah atas Allah.157) Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh.(3.(3.156) Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati.(3.160) Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi. maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?.159) Jika Allah mau menolong kamu.(3. maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu. sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim.(3.(3.

tentu tidak mereka terbunuh”. dan untuk diketahui orangorang Mu’minin.(3. Dan Allah amat mengetahui karakter apaapa yang mereka sembunyikan. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman. mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang.167) Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita. ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka. kamu berkata: ”Dari mana ini?”. Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu.(3.165) Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah.(3. padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali.162) Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.168) DLA . Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”.(3.164) Apakah ketika kamu kena satu mushibah.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah. padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.163) Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin.(3. niscaya kami sudah turut kamu”.(3. jika kamu orang-orang yang benar”.166) Dan untuk diketahui mereka yang munafik. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(3.

bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki.(3. Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka.170) Mereka bergembira dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan Fadhlu. karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun.169) Bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka. adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang. bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang. sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati.176) DLA . Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .175) Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran.(3. maka hendaklah kamu takut kepada mereka”.171) Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar.172) Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia.(3.(3.(3.(3. tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orangorang Mu’minin.174) Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya. dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin.173) Maka kembalilah mereka itu dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah. (3.(3. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.

(3.(3.180) Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”. dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib.(3.177) Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu.179) Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka. Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah. dan adalah bagi mereka azab yang menghina. dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambahamba-Nya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(3. tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki. dan dengan DLA . dengan bukti. karena jika kamu beriman dan berbakti. baik untuk diri mereka.182) Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”. dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi. hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik.178) Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas keadaan yang kamu ada padanya.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”.(3.(3.181) Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku. bahkan dia jelek bagi mereka. maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya. maka bagi kamu ganjaran yang panjang .

Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu. maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur.184) Tiap diri akan merasakan kematian. tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”.(3. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab. Dan bagi mereka azab yang pedih.(3. dan Tulisan yang menerangi. dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan.(3.186) Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab.185) Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik.190) Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan DLA . maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu. maka sungguh menanglah dia. Tetapi mereka buang (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit.Tafsir Al Sulthan yang kamu katakan. sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia.183) Maka jika mereka mendustakan mu.187) Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan.(3. padahal mereka datang dengan Bukti. dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa.(3. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga.188) Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. maka alangkah jahat barang yang mereka tukar. dan Lempengan.189) Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab. dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah.(3.(3. tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti.(3.

(3. mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. ”Rabb kami. dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah. dan berperang dan terbunuh itu.197) Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”.192) ”Rabb kami.194) Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan. maka ampunilah dosadosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami. kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai. sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungaisungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik. Rabb kami. dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”. (3. DLA . sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”.(3. (3.(3. Subhaana Engkau.191) ”Rabb kami.195) Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri.Tafsir Al Sulthan Langit dan Bumi.(3.193) ”Rabb kami. maka hindarilah kami dari bencana api”.196) Perlengkapan yang sedikit. sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”. sebagian kamu dari sebagian. tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang.(3. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku. maka kami telah beriman.

itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Mereka khusyuk kepada Allah. tidak mereka membeli karakter ayatayat Allah dengan harga yang sedikit.(3.198) Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka.(3.Tafsir Al Sulthan dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik.199) (18) Hai orang-orang yang beriman. sabarlah dan tingkatkan kesabaran. dan kuatlah. (3. dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab.200) DLA .

2 dan 3 dan 4.1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. 176 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(4. dan jangan kamu makan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu.Tafsir Al Sulthan 4. berbaktilah kepada Rabb kamu Yang Menciptakan kamu dari diri yang satu. maka kawinilah beberapa wanita yang kamu sukai.(4. maka seorang saja.2) Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil tentang (perkawinan kamu dengan) anak-anak yatim. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu Pengawas. tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. karena sesungguhnya dia adalah dosa yang menyolok.0) Hai manusia. dan jangan kamu menukar sesuatu yang jelek dengan yang baik.(4. Dan Dia menciptakan darinya jodohnya dan Dia bangkitkan dari mereka berdua lakilaki yang banyak dan wanita-wanita. atau hamba-hamba yang dimiliki oleh DLA . Dan berbaktilah kepada Allah Yang kamu berminta-minta kepada-Nya dan peliharalah hubungan yang teliti.Surat An-Nisa’ (WANITA) Surat ke-4.

hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka.8) Dan hendaklah takut orang yang jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.Tafsir Al Sulthan tangan-tangan kanan kamu.(4. dan jangan kamu makan dia dengan booros dan dengan cepat sebelum mereka dewasa.(4.(4.(4. Maka apabila kamu serahkan harta mereka kepada mereka.7) Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian (harta).(4. boleh ia makan dengan patut. dan cukup karakter Allah sebagai Penghitung. dan wanita-wanita dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari (harta) peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. dari (peninggalan yang sedikit atau yang banyak. maka hendaklah mereka menekuni Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan sadiidaaa. Maka kalau kamu nampak kecerdikan pada mereka.3) Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. Tetapi berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian.4) Dan jangan kamu berikan kepada yang tidak beres fikiran itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu Kekuatan (Qiyaamaa). mereka akan khawatir kecelakaan atas mereka. sebagian daripadanya. dengan suka hati.6) Laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. Itu lebih hampir untuk kamu terhidar dari berlaku aniaya. dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. bolehlah kamu makan dia dengan senang. Dan siapa adalah kaya hendaklah ia berjauh diri. dan siapa Fakir.5) Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai (umur untuk) kawin.9) DLA . (yaitu) satu bagian yang sudah ditentukan. hendaklah kamu adakan saksi atas mereka.(4.(4. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu.

Tetapi jika kamu ada mempunyai anak. maka mereka dapat seper-delapan dari yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang. jika mereka tidak mempunyai anak. padahal (wasiat itu) tidak menyusahkan (ahli waris). dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala. maka (adalah) bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan (oleh si mati). Bapakbapak kamu dan anak-anak kamu. lantas jika ada baginya saudara-saudara .Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anakanak yatim dengan aniaya itu. maka mereka bersekutu pada sepertiga itu.11) Dan untuk kamu separoh dari apa yang ditinggalkan oleh isteriisteri kamu. tetapi jika mereka itu (anak-anak) perempuan lebih dari dua. sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. (4. maka adalah baginya separoh. sedang yang jadi warisnya hanya dua ibu bapaknya.10) Allah wajibkan kamu dalam anak-anak kamu. tetapi ada mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan. Sebagai satu ketetapan dari Allah. sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Dan isteri-isteri itu dapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. dan adalah bagi dua ibu bapak itu tiap-tiap seorang dari mereka seper-enam dari apa yang ditinggalkan oleh si mati jika ada baginya anak.Tetapi jika mereka lebih dari itu. maka tiap seorang daripadanya dapat seperenam. Dan jika seorang (anak) perempuan. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak. maka untuk ibunya sepertiga. Dan jika adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu tidak mempunyai ibu bapak dan anak. tidak kamu ketahui siapa dari mereka yang lebih bermanfa’at bagi kamu. untuk seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan. DLA . jika kamu tidak mempunyai anak.maka untuk ibunya seper-enam setelah wasiat yang diwasiatkan dan (sesudah) hutang. tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka. Tetapi jika tidak ada baginya anak. maka kamu dapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan dan hutang.

niscaya Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. tetapi jika mereka bertobat. (4. tidak halal kamu jadi ahli waris wanita-wanita dengan paksaan. dan itu kejayaan yang panjang. Mereka itu kami telah sediakan baginya siksaan yang pedih.12) Itulah batas-batas Allah. kemudian mereka bertobat dengan lekas. mereka kekal padanya dan baginya azab yang menghina. dan meliwati batas-batas-Nya. dan memperbaiki. hendaklah kamu berpaling dari mereka. dan Allah ’Aliimun-Haliim.(4.16) Tidak ada tobat atas Allah melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan.(4.(4.15) Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan (kejelekan) itu hendaklah kamu sakiti mereka.14) Dan oran-orang perempuan yang mengerjakan fahisyah dari antara wanita-wanita kamu. Kalau mereka sudah menyaksikan. hendaklah kamu adakan empat saksi dari antara kamu atas mereka.13) Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya. hingga apabila hadir maut kepada seorang dari mereka.18) (19) Hai orang-orang yang beriman. Maka mereka itu akan diterima tobat oleh Allah atas mereka.(4. dan tidak pula untuk orang-orang yang mati padahal mereka kafir. dan siapa mematuhi Allah dan RasulNya.(4. sesungguhnya Allah Tawwaabar-Rahiimaa.17) Dan tobat itu bukan untuk orang yang mengerjakan kejahatankejahatan.Tafsir Al Sulthan sebagai satu ketetapan dari Allah. ia berkata: ”Sesungguhnya aku bertobat sekarang”. (4. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. Dan jangan kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mendapat sebagian DLA . atau (hingga) Allah adakan satu jalan untuk mereka. mereka kekal padanya. maka hendaklah kamu tahan mereka dalam rumah-rumah hingga datang kematian pada mereka. niscaya Dia masukkan dia ke Neraka.

19) Dan jika kamu mau menukar seorang isteri di tempat seorang isteri. maka tidak ada halangan atas kamu. karena sekiranya kamu tidak suka kepada mereka.22) Diharamkan atas kamu (bernikah dengan) ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu.(4. karena itu adalah satu kejelekan dan satu kemungkaran dan satu jalan yang jelek. dan isteri-isteri kamu punya ibu-ibu dan anak-anak tiri yang di pangkuan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. dan bapak-bapak kamu punya saudara perempuan. kecuali mereka melakukan perbuatan jelek yang membuktikan.23) JUZ’ 5 DLA .20) Dan bagaimana kamu ambil dia padahal telah bersatu sebagian dari kamu kepada sebagian.Tafsir Al Sulthan daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. dan saudara laki-laki kamu punya anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu punya anak-anak perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu. Maka bisa jadi sesuatu yang kamu tidak menyukai dia. tetapi sekiranya kamu tidak campuri mereka. kecuali apa yang telah lalu.21) Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah lalu. Dan bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik . dan (diharamkan) bahwa kamu memadukan dua saudara.(4. dan saudara-saudara perempuan kamu. padahal kamu telah beri kepada seorang dari mereka beberapa banyak harta. dan ibu-ibu kamu punya saudara perempuan.(4. dan anak-anak laki-laki kamu sendiri punya isreri-isteri. (4. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Sesungguhnya Allah Ghafuurar Rahiimaa. maka janganlah kamu ambil daripadanya. walaupun sedikit. Apakah patut kamu mau ambil dia dengan cara yang mengejutkan dan dosa yang nyata ?.(4. serta mereka itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu.

25) Allah ingin membuktikan untuk kamu dan mengenalkan kepada kamu cara-cara orang yang dari sebelum kamu dan memberi tobat atas kamu dan Allah ’Aliimun-Hakiim. tetapi tidak mengapa kamu bersuka-suka sesudah ketentuan.(4. hendaklah kamu beri kepada mereka maskawin mereka sebagai satu kewajiban. Maka siapa-siapa yang mau kamu campuri dari perempuan-perempuan. tetapi orang-orang mengikuti syahwat ingin agar kamu condong secara dalam.26) Dan Allah ingin beri tobat atas kamu.(4.(4. (4. Yang demikian itu untuk orang yang takut kepada zina dari antara kamu. maka adalah bagi mereka separoh dari azab atas perempuanperempuan yang merdeka. kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sebagai satu ketetapan Allah atas kamu. mereka bernikah bukan berzina dan bukan mengambil kekasih piaraan. karena Allah lebih mengetahui iman kamu. padahal bernikah bukan berzina. tetapi bahwa kamu sabar itu adalah lebih baik untuk kamu. maka bernikahlah kepada mereka dengan izin ahli-ahli mereka. dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan Dan (diharamkan atas kamu) orang-orang yang bersuami dari wanita-wanita. maka (ambillah) dari yang dimiliki oleh tangantangan kanan kamu dari hamba-hamba perempuan kamu yang beriman. karena sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa.24) Dan siapa dari antara kamu tidak mampu menikahi mu’minat yang merdeka. Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang lain dari yang itu untuk kamu cari dengan harta-harta kamu.27) Allah ingin meringankan dari kamu karena manusia itu diciptakan lemah.28) (20) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu makan hartaharta kamu antara kamu dengan Bathil melainkan bahwa ada DLA .(4. sebagian dari kamu adalah dari sebagian. dan berilah maskawin mereka dengan cara yang baik. kemudian mereka mengerjakan kejahatan. Tetapi apabila mereka sudah bernikah.

32) Dan untuk tiap orang kami telah jadikan ahli waris bagi apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu.(4. tetapi mintalah kepada Allah sebagian daripada kelebihan-Nya.(4. dan orang perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur. yang memelihara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah. dan hendaklah kamu pukul mereka. tetapi jika mereka ta’at kepada kamu. Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta’at. maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk DLA .(4. karena Allah mengetahui karakter tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan dengan perdagangan dari yang disukai dari kamu. niscaya kami akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu di tempat masuk yang berbeda. dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu sesungguhnya Allah adalah kepada kamu Sangat Teliti .30) Jika kamu jauhi dosa-dosa yang menyolok. karena Allah telah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka.33) Laki-laki itu pengurus atas wanita-wanita. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka.(4.(4. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menyaksikan. yang dilarang kamu (mengerjakannya). dan wanita-wanita akan dapat bagian dari apa yang mereka telah kerjakan.31) Dan jangan kamu angan-angan (hendak mendapat kurnia) yang Allah telah limpahkan kepada sebagian daripada kamu lebih daripada sebagian laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. nanti kami akan masukkan dia ke api dan adalah itu atas Allah mudah.29) Dan siapa berbuat itu dengan melanggar batas dan aniaya.

Jika mereka ini berdua mau membuat perdamaian niscaya Allah akan beri taufiq antara keduanya.36) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil. maka hendaklah kamu adakan seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (perempuan). karena sesungguhnya Allah ’AliiyanKabiiraa.(4.39) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu. maka ia sejelek-jelek sahabat .(4.38) Dan apakah atas mereka (kerugian) kalau mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan mereka belanjakan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ?.37) Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.Tafsir Al Sulthan menyusahkan mereka.40) DLA . sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya .(4.(4. Dan adalah Allah Mengetahui karakter mereka. dan siapa setan jadi sahabatnya.(4. tetapi jika adalah dia baik.35) Dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan karakterNya dengan sesuatu. dan menyebunyikan apa yang Allah telah beri kepadanya dari kelebihan-Nya. (4. dan kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan. Dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisi-Nya ganjaran yang panjang. dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak dan keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang hampir dan tetangga yang jauh dan sahabat sejalan dan anak-anak jalanan dan siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.34) Jika kamu takut perselisihan antara mereka berdua.(4. sesungguhnya Allah ’AliimanKhabiiraa.

Dan jika kamu sakit atau atas beban atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air. hingga ia mandi. jangan kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. karena tidak dapat mereka bersembunyi satupun perkara dari Allah.43) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab. padahal jika mereka berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at dan dengarlah dan unzhurna”. Dan jangan padahal kamu dari perjalanan. sesungguhnya Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa. kecuali orang yang melalui. hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. suka kalau mereka disamakan dengan bumi. mengoreksi untuk apa yang bersama DLA .46) Hai orang-orang yang diberi Kitab. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih lurus.(4. padahal engkau tidak didengar dan ra’ina”.41) Pada hari itu mereka yang kufur dan durhaka kepada Rasul.42) (21) Hai orang-orang yang beriman. dan dengarlah. tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit. membeli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu lupa jalan. (4. lantaran itu.(4. dan mereka berkata:”Kami dengar.(4.Tafsir Al Sulthan Maka itu bagaimana apabila kami datangkan dari tiap ummat seorang saksi dan kami datangkan mu atas mereka ini sebagai saksi ?. karena mereka memutarkan lidah mereka dan mencela di dalam Diin. dan cukuplah karakter Allah sebagai pengawal dan cukuplah karakter Allah sebagai penolong. atau kamu sentuh wanita-wanita sedang kamu tidak mendapat air.45) Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya.44) Dan Allah lebih mengetahui karakter musuh-musuh kamu. lantas hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu.(4. Tetapi Allah telah kutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka.(4. tetapi kami durhaka. imanilah karakter apa-apa yang kami turunkan. maka hendaklah kamu cari debu yang baik.

padahal cukuplah karakternya dosa yang membuktikan.(4.(4. tetapi Dia mengampuni selain dari itu untuk siapa yang Dia kehendaki.50) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.51) Itulah mereka orang-orang yang Allah telah kutuk mereka.(4. Dan siapa dikutuk oleh Allah.48) Apa belum engkau lihat orang yang mensucikan diri mereka.55) DLA .(4. Maka sesungguhnya kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah dan kami telah beri mereka Kerajaan Yang Panjang.Tafsir Al Sulthan kamu. mereka mengimani karakter kesesatan dan thoghut dan mereka berkata untuk orang-orang yang kafir:”Mereka ini lebih mendapat pengenalan jalan dari orang-orang yang beriman”.52) Atau adakah mereka mempunyai bagian dari Kerajaan ?.49) Perhatikanlah bagaimana mereka membuat dusta atas Allah. padahal Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki.(4. maka tidak engkau dapati baginya satupun pembantu. Karena di waktu itu mereka tidak akan beri kepada manusia (walau) sedikit. dan mereka tidak dianiaya walau sedikit.47) Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan karakter-Nya. dan cukuplah jahannam jadi pembakar.(4. Dan adalah urusan Allah Maf’uulaa (pasti dikerjakan). Lalu kami palingkan dia kebelakangnya atau kami kutuki mereka seperti kami mengutuk Ashabus-Sabti.(4.(4.53) Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah beri mereka dari kelebihannya. dari sebelum kami hapuskan wajah-wajah kamu.54) Maka sebagian dari mereka ada yang mengimani karakternya dan sebagian dari mereka orang yang berpaling darinya.(4. Dan siapa menyekutukan karakter Allah maka sungguh ia telah membuat dosa yang panjang.

(4. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka sekiranya kamu berbantahan dalam sesuatu. Tiap kali masak kulit mereka. supaya mereka merasakan azab. karena sesungguhnya Allah ’Aziizan-Hakiimaa. supaya kamu menghukum dengan adil.58) (22) Hai orang-orang yang beriman. kami ganti untuk mereka kulit yang lain. (4. Bagi mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih. dan kepada yang mengurus urusan dari kamu.(4. padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri karakternya tetapi setan ingin melupakan mereka dengan kelupaan yang jauh. maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. dan kami akan masukkan mereka di tempat teduh yang teduh. engkau bisa lihat orang-orang munafiq berpaling dari mu sungguh-sungguh. sesungguhnya Allah Samii’am-Bashiiraa. padahal mereka menginginkan hukuman kepada thoghut.56) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik.61) DLA .60) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul”.(4. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya selama-lamanya. (4.(4. Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufuri karakter ayat-ayat kami.57) Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanatamanat kepada yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia. Itu lebih baik dan lebih tepat jawabannya. akan kami bakar mereka di api.59) Apa belum kamu lihat orang-orang yang berkata bahwa mereka telah mengimani karakter apa-apa yang diturunkan kepada mu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu. patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul.

67) Dan kami beri pengenalan mereka jalan yang lurus. niscaya mereka tidak akan berbuat dia. dan rasul juga mintakan ampun bagi mereka. dan nasehati mereka dan katakan kepada mereka dalam diri mereka perkataan baliighoo. maka itulah mereka bersama orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan shodiqin dan syuhada’ dan DLA .65) Dan kalau kami wajibkan atas mereka: ”Bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”.63) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan izin Allah.64) Tetapi tidak.(4. (4. Dan jika mereka sesudah menganiaya diri-diri mereka datang kepada mu.66) Dan diwaktu itu. mereka tidak beriman hingga mereka jadikan mu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Maka berpalinglah dari mereka.(4. niscaya mereka dapati Allah Tawwabar Rahiimaa.(4. Kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan karakter Allah ”Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian” .68) Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul. kemudian mereka tidak merasa sempit di dalam diri mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh .62) Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di qalbu mereka. padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasehati. kecuali sedikit dari mereka.(4. lalu mereka minta ampun kepada Allah.(4.Tafsir Al Sulthan Tetapi bagaimana apabila satu bahaya mengenai mereka ? dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka ?.(4. niscaya kami akan beri kepada mereka dari fihak kami ganjaran yang panjang. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat ketetapan. demi Rabb mu.

(4. dan alangkah baiknya mereka sebagai sahabat rapat. maka ia berkata: ”Sesungguhnya Allah telah beri jasa (ni’mat) atas ku lantaran aku tidak hadir bersama mereka itu”.73) Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan kehidupan dunia berperang di jalan Allah.75) Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. tetapi ketika diwajibkan mereka berperang. karena siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang. lantas jika ada satu bahaya mengenai kamu. lantas majulah berpuak-puak atau majulah sama sekali.74) Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang berseru: ”Hai Rabb kami.72) Tetapi jika kamu dapat satu kelebihan dari Allah. . maka perangilah pengurus-pengurus setan itu.(4. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thoghut. sungguh ia akan berkata – seolah-olah tidak ada antara kamu dan antaranya (tali) percintaan.76) Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka: ”Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah sholat dan berilah zakat”.69) Itu kelebihan dari Allah dan cukuplah karakter Allah Yang Mengetahui. (4.Tafsir Al Sulthan sholihin. ambillah persediaan kamu. DLA .: ”Alangkah baiknya jika aku telah (pergi) bersama mereka. keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang ketua dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong”.(4.71) Dan sesungguhnya sebagian dari kamu ada yang sungguhsungguh terkebelakang.(4. lalu akupun dapat satu pendapatan yang panjang”.(4. (4.(4.70) (23) Hai orang-orang yang beriman. maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang panjang.

padahal jika mereka kembalikan dia kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari mereka. Lantaran itu berpalinglah dari mereka dan bertawakallah atas Allah dan cukuplah karakter Allah sebagai Wakil. mereka berkata: ”Ini dari sisi Allah” dan jika kesusahan mengenai mereka. walau kamu di dalam Buruuj Musyaiyyadah. mengapa Engkau wajibkan kami berperang.(4. maka dari Allah. Mengapakah kamu jadi kaum yang hampir tidak mengerti rangkaian ?.77) Di mana saja kamu berada kematian akan mengenai kamu.(4.(4. dan siapa berpaling belakang.81) Maka mengapa mereka tidak memperhatikan Alquran. Dan cukuplah karakter Allah sebagai saksi. Katakanlah: ”Semua itu dari sisi Allah”. Dan mereka berkata: ”Rabb kami.79) Siapa patuh kepada Rasul.78) Apa-apa keuntungan yang mengenai mu. Dan kalau adalah ia dari sisi selain Allah niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak.” tetapi apabila berpisah dari mu.80) Dan mereka berkata: ”Kami ta’at. mengapa tidak Engkau biarkan kami hingga ajal yang dekat?” Katakanlah: ”Perlengkapan dunia ini sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang berbakti. maka segolongan dari mereka mereka-reka pada malam yang lain dari yang mereka katakan.(4. karena kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul.(4. niscaya ia diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya. maka kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai Penjaga. Dan jika tidak ada kelebihan DLA . Dan jika kebaikan mengenai mereka. dan kamu tidak dianiaya walau sedikit”. mereka berkata: ”Ini dari sisi mu”.(4. sungguh ia patuh kepada Allah. maka mereka siarkan dia. Dan apa-apa kerugian yang mengenai mu maka dari diri mu. Tetapi Allah menulis apa yang mereka reka-reka pada malam itu.82) Dan ketika datang kepada mereka satu urusan sari keamanan atau ketakutan.Tafsir Al Sulthan tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih sangat takut.

karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menghitung. sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah yang tidak ada keraguan padanya. (4.85) Dan apabila kamu diberi hormat dengan satu penghormatan. tetapi kerahkanlah Mu’minin. dan Allah keras Penyiksaan dan keras Pemberian contoh. supaya kamu jadi sama. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka.(4.86) Allah. padahal Allah telah jerumuskan mereka dengan apa yang mereka telah usahakan.87) Maka mengapa kamu jadi dua golongan tentang kaum munafik itu. (4. niscaya adalah baginya bahagian dari itu. Apakah kamu mau memimpin orang yang telah disesatkan Allah. niscaya kamu turut setan kecuali sedikit. karena siapa yang disesatkan oleh Allah. tidak diberatkan atas mu melainkan dirimu. mudahmudahan Allah menyingkirkan penyiksa orang-orang kafir. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. niscaya adalah baginya tanggungan dari itu. Dan barang siapa yang menggenapi satu kegenapan yang jahat.(4.89) DLA .Tafsir Al Sulthan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya.88) Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana mereka kufur. Tetapi jika mereka berpaling.(4. dan siapa yang lebih benar dari Allah rangkaiannya ?.(4.83) Maka berperanglah di jalan Allah.(4. atau hendaklah kamu balas dia. maka hendaklah kamu (balas) beri hormat dengan yang lebih baik daripadanya. maka tidak bakal engkau dapati baginya satu jalan. Lantaran itu jangan kamu ambil dari mereka pengurus-pengurus hingga mereka berhijrah di jalan Allah. dan jangan kamu jadikan dari mereka seorangpun pengurus dan jangan seorang pembantu.84) Siapa menggenapi satu kegenapan yang baik. Dan adalah Allah atas tiap sesuatu Pengawal.

tetapi barangsiapa tidak dapat. maka Allah tidak jadikan satu jalan untuk kamu atas mereka. dan DLA . maka (wajib atas pembunuh itu) merdekakan seorang hamba mu’min. Lantaran itu jika mereka tidak tinggalkan kamu dan (tidak) menawarkan perdamaian kepada kamu dan (tidak) memberhentikan tangan-tangan mereka.91) Dan tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min. maka (wajib atas pembunuh itu) satu denda yang (mesti diserahkan) kepada keluarga (si korban) dan (wajib) memerdekakan seorang hamba mu’min. atau mereka datang kepada kamu. Lantaran itu jika mereka tinggalkan kamu. Tetapi jika adalah si (korban) itu dari satu kaum yang jadi musuh bagi kamu. padahal sempit dada mereka untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka.(4. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. padahal jika Allah kehendaki niscaya Dia jadikan mereka berkuasa melawan kamu. karena mereka itu kami telah jadikan bagi kamu alasan yang nyata atas mereka. maka balasannya ialah jahannam yang ia akan kekal padanya. melainkan dengan keliru. terjerumuslah mereka padanya.90) Kamu akan dapati beberapa orang lain yang hendak supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka. Tiap-tiap kali mereka dikembalikan kepada fithnah.(4. dan siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba yang mu’min dan satu denda yang (wajib) diserahkannya kepada keluarga (si korban). maka puasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat dari Allah.Tafsir Al Sulthan Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian.(4. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka. kecuali jika mereka sedekahkan. yaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian.92) Dan siapa membunuh mu’minin dengan sengaja. dan adalah ia dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. lalu memerangi kamu. padahal ia seorang mu’min.

hendaklah kamu yakinkan dan janganlah kamu berkata kepada orang yang memberi salam kepada kamu: ”Engkau bukan mu’min” (karena) kamu maukan benda penghidupan dunia. tetapi tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah telah janjikan kebaikan.(4. (malaikat) akan berkata: ”Bagaimana keadaan kamu?”.(4.(4.98) Maka mereka itu mudah-mudahan Allah hapuskan dari mereka dan adalah Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa. Dikatakan: ”Bukankah bumi Allah luas untuk kamu berhijrah padanya ?” maka mereka itu tempat kembalinya jahannam. karena Allah adalah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.99) DLA .(4. padahal di sisi Allah ada beberapa banyak harta.95) Beberapa derajat dari-Nya dan keampunan dan pengaturan dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiima.97) Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak terbuka satu jalan. Allah lebihkan mereka yang berjuang dengan harta mereka dan diri mereka atas derajat orang yang duduk.94) Orang-orang yang duduk dari mu’minin yang tidak berhalangan itu. tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka.Tafsir Al Sulthan Allah murka atasnya. dan Allah lebihkan yang bekerja keras atas orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang panjang. Lantaran itu yakinkanlah.(4. (4. lalu Allah beri kurnia atas kamu. Begitu jugalah keadaan kamu lebih dahulu.93) (24) Hai orang-orang yang beriman. padahal mereka telah menganiaya diri mereka. Mereka jawab: ”Kami tertindas di bumi”. dan Dia laknat dia dan Dia sediakan baginya azab yang panjang.(4. padahal ia sejelek-jelek tempat kembali. jika kamu pergi di jalan Allah.96) Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima malaikat.

jika ada halangan bagi kamu dari hujan atau adalah kamu sakit.101) Dan jika engkau ada di antara mereka.bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. Lantas apabila mereka sudah sujud. maka mereka (juga) merasa sakit DLA . dan hendaklah mereka ambil penjagaan mereka dan senjata-senjata mereka. tetapi hendaklah kamu ambil penjagaan kamu.(4. Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata.100) Dan apabila kamu berpergian di bumi.(4. lantas mereka bisa menyerang atas kamu satu serangan. dan adalah Allah GhafuurarRahiima (4.103) Dan jangan kamu lemah tentang mengejar kaum itu. maka sesungguhnya ganjarannya itu atas Allah. lantas hendaklah datang segolongan lain yang belum sholat.102) Lantas apabila kamu telah selesaikan sholat kamu maka hendaklah kamu sebut Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk kamu. karena sesungguhnya sholat adalah atas orang beriman tulisan waktu. Jika adalah kamu merasa sakit.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berhijrah di jalan Allah. Tetapi tidak mengapa atas kamu. lalu engkau dirikan sholat. tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar dari sholat jika kamu takut bahwa orang-orang yang kafir akan mengganggu kamu. Kemudian sampai maut kepadanya. mengimami mereka. maka hendaklah mereka sholat bersamamu. Dan siapa keluar dari rumahnya karena berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka. maka hendaklah mereka ada di belakang kamu. dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. niscaya ia bertemu di bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas. (4. Orangorang yang kafir itu ingin jika kamu lalai daripada senjatasenjata kamu dan barang-barang kamu. Tetapi apabila kamu telah tenteram. maka hendaklah kamu dirikan sholat.

(4.(4. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. Atau siapa yang akan jadi pengurus atas mereka ? .(4. padahal Dia ada bersama mereka di waktu mereka mengatur pada malam perkataan yang Dia tidak suka.112) DLA .110) Dan siapa kerjakan dosa. kamu ini orang yang telah membela mereka itu di kehidpan dunia.Tafsir Al Sulthan seperti kamu merasa sakit.105) Dan hendaklah engkau mintakan ampun kepada Allah sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima (4.109) Dan siapa mengerjakan kejahatan atau ia menganiaya dirinya. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang adalah berkhianat berdosa. (4. maka tidak lain ia usahakan dia untuk kecelakaan dirinya.106) Dan jangan engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. dan adalah Allah ’AliimanHakiimaa.(4.107) Mereka bersembunyi kepada manusia. maka sesungguhnya ia memikul satu dusta dan satu dosa yang nyata.111) Dan siapa kerjakan satu kesalahan atau satu dosa.(4. Tetapi kamu mengharap dari Allah yang mereka tidak harapkan.104) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap agar engkau hukum antara manusia dengan apa yang Allah telah lihatkan kepada mu. dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. karena adalah Allah mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan. kemudian ia minta ampun kepada Allah.108) Awas. niscaya ia dapati Allah Ghafuurar-Rahiima. maka siapakah yang akan membela mereka pada hari qiyaamah.(4. kemudian ia tuduhkan dia atas seorang yang tidak bersalah.(4.

Dan tidak akan mereka membahayakan mu walau sedikit. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka.115) Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan yang menyekutukan karakter-Nya.(4.Tafsir Al Sulthan Dan sekiranya tidak ada kelebihan Allah atas mu. dan Dia telah ajarkan kepada mu apa yang engkau belum tahu dan adalah kelebihan Allah atasmu panjang. dan pengaturannya. dan tidak mereka menyeru malainkan setan yang durhaka. hingga mereka akan belah kuping binatang ternak. karena Allah telah turunkan atas mu Kitab dan kebijaksanaan. maka sungguh lupa ia kepada kelupaan yang jauh. kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia lantaran siapa berbuat demikian karena hendak kesukaan Allah.(4.114) Dan siapa memusuhi rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus.117) Allah telah kutuk dia dan ia telah berkata: ”Sesungguhnya aku akan ambil daripada hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu”. tetapi Dia mengampuni selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki. dan sesungguhnya aku akan lalaikan mereka. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. tetapi ia turut jalan bukan Mu’minin. Dan siapa DLA .118) ”dan sesungguhnya aku akan sesatkan mereka. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka.(4.113) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka pada malam. hingga mereka akan mengubah ciptaan Allah”.(4. padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka. dan kami akan panggang dia di jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. maka kami akan palingkan dia ke mana ia berpaling. (4.(4. maka nanti kami beri kepadanya ganjaran yang panjang. segolongan dari mereka berikhtiar akan menyesatkanmu.116) Tidak mereka menyeru yang lain dari-Nya melainkan perempuan-perempuan.

padahal kamu suka bernikah dengan mereka. dan ia lalaikan mereka. maka sesugguhnya rugilah dia satu kerugian yang nyata.(4. Siapa mengerjakan kejahatan.121) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.(4.120) Mereka itu tempat pulang mereka jahannam. Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah ?.124) Dan siapa yang lebih bagus peraturannya dari siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus ?. di tentang anak yatim perempuan yang kamu tidak mau berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka.119) Ia beri perjanjian kepada mereka. padahal setan tidak janjikan kepada mereka melainkan tipuan.Tafsir Al Sulthan mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah. dan mereka tidak dapat lari daripadanya. mereka kekal padanya selamanya sebagai perjanjian Allah yang lengkap.123) Dan siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan. (4.126) Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang wanita-wanita.(4. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.125) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan adalah Allah Pengepung karakter tiap sesuatu.122) Bukan angan-angan kamu dan bukan angan-angan ahli Kitab. dan (begitu juga) di tentang anakanak yang lemah.(4.(4. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya mereka sedikitpun.Padahal Allah telah ambil Ibrahim sebagai Khaliilaa.(4.(4. padahal ia Mu’min. padahal (kalau) kamu urus anak-anak yatim DLA . ia akan dibalas dengan karakternya dan tidak akan ia dapat selain dari Allah seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong. Katakanlah: ”Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Kitab (ini).

walau kamu mau sungguh-sungguh.(4.129) Maka jika mereka berdua berpisah.130) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. padahal jika kamu berbuat damai dan kamu peliharakan diri kamu.Tafsir Al Sulthan itu dengan adil. padahal diri (manusia) diberi perangai kikir.132) Jika Dia kehendaki.(4.133) Siapa menginginkan ganjaran dunia. dan (kalau) kamu kerjakan apa-apa kebaikan.(4. sesungguhnya adalah Allah Mengetahui karakternya.(4.131) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. lantaran itu jangan kamu condong secondongnya. dan adalah Allah Samii’amBashiiraa.(4. maka Allah akan cukupkan tiap seorang dengan kurnia-Nya. hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung. maka sesungguhnya adalah Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti.(4. dan adalah Allah atas itu Berkuasa. dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. Dia hapuskan kamu hai manusia. maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat. Dan adalah Allah Waasi’anHakiimaa. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(4. dan Dia datangkan makhluk yang lain. maka sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. dan adalah Allah Ghaniiyaan Hamiida.(4. karena jika kamu kufur.128) Dan kamu tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita.134) DLA . maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua. karena perdamaian itu baik.127) Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan. dan sesungguhnya kami telah pesan kepada mereka yang diberi Kitab dahulu daripada kamu dan kepada kamu: ”Hendaklah kamu berbakti kepada Allah.

walau atas diri-diri kamu atau dua ibu-bapak dan keluarga yang hampir.(4. Maka jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam omongan yang lain. maka Allah lebih hampir kepada mereka berdua.(4. imanilah karakter Allah dan rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya. dikufuri karakternya dan diperolok-olokkan karakternya. Apakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka itu . dan siapa mengkufuri karakter Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya dan hari akhir. maka sesungguhnya adalah Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(4. Allah tidak akan beri ampun bagi mereka dan tidak akan Dia kenalkan bagi mereka satu jalan.139) Dan sesungguhnya Dia telah turunkan atas kamu di dalam Kitab ini: ”Bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah. Karena jika kamu putar persaksian atau kamu berpaling.137) Gembirakanlah orang-orang yang munafik itu bahwa adalah bagi mereka azab yang pedih. Jika ia kaya atau fakir.(4. kemudian kufur.140) DLA . Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di dalam jahannam. maka sesungguhnya lupalah dia satu kelupaan yang jauh. karena sesungguhnya kamu di waktu itu serupa mereka”. Lantaran itu jangan kamu turut keinginan. kemudian bertambah kekufuran mereka.(4.136) Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur. yang menjadi saksi karena Allah.135) (26) Hai orang-orang yang beriman. padahal sesungguhnya kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. sebab dikhawatirkan kamu akan berpaling. kemudian beriman.138) (ialah munafik-munafik) yang mengambil kafir-kafir sebagai ketua tidak mu’minin.(4. jadilah manusia yang mendirikan keadilan.Tafsir Al Sulthan (25) Hai orang-orang yang beriman.

mereka berkata: ”Bukankah kami beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir dapat bagian (baik) mereka berkata: ”Bukankah kami telah mengetuai kamu dan telah memalingkan kamu dari kaum mu’minin?”. berdirilah mereka dengan malas. dan engkau tidak akan dapat bagi mereka satupun penolong. maka itulah mereka bersama mu’minin dan Allah akan beri kepada mu’minin ganjaran yang panjang . dan Allah tidak jadikan satu jalan untuk orang-orang kafir atas mu’minin. Lantaran itu. dan Allah (balas) menipu mereka.(4. Mereka tunjukkan (amal mereka kepada) manusia.(4.145) Kecuali mereka yang tobat.(4.142) Hal keadaan mereka terayun antara itu.147) DLA .141) Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. jika kamu bersyukur dan beriman ?.143) (27) Hai orang-orang yang beriman.(4. karena siapa yang dilupakan oleh Allah. jangan kamu anggap orangorang kafir sebagai ketua. Allah akan menghukum di antara mereka di hari qiyaamah. Dan adalah Allah Syaakiran-’Aliimaa.Tafsir Al Sulthan (mereka itu ialah) orang-orang yang menunggu-nunggu (perubahan) atas kamu. dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. padahal bukan dari kaum mu’min. (4. (4. (4.144) Sesungguhnya munafiqin itu ditingkatan paling bawah dari neraka. yaitu jika kamu dapat kemenangan dari Allah. maka tidak akan engkau dapat satu jalan baginya. dan betul-betulkan kesalahan dan berpegang dengan karakter Allah dan ikhlaskan peraturan mereka untuk Allah.146) Bukankah Allah tidak akan mengazab kamu. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat. Apakah kamu mau adakan satu alasan yang terang bagi Allah untuk (menghukum) kamu ?. tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu.

kemudian mereka mengambil anak sapi dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.(4. lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-6 Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan. dan adalah Allah Samii’an-’Aliimaa.153) Dan kami telah tinggikan Thuur di atas mereka untuk mengambil perjanjian mereka dan kami berkata kepada mereka: ”Masuklah ke pintu (negeri) itu dengan bersujud” dan kami berkata kepada mereka: ”Jangan kamu meliwati batas pada hari Sabtu”.154) DLA .(4. maka sesungguhnya Allah ’Afuwwan-Qodiiraa (4. kecuali dari orang yang teraniaya. ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan berkata:”Kami mau beriman kepada karakter sebagian dan tidak mau mengimani karakter sebagian.150) Itulah mereka.(4. tetapi kami hapuskan dari itu dan kami beri kepada Musa alasan pembuktian.152) Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari Langit. mereka ini akan diberi ganjaran mereka. yaitu mereka berkata: ”Lihatkanlah kepada kami Allah dengan jelas”.148) Jika kamu nampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan dari satu kejelekan.151) Dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan RasulNya dan tidak memisahkan antara yang satu dari mereka. dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiimaa. itulah mereka. dan mereka ingin mengambil satu jalan antara itu.149) Sesungguhnya mereka yang kufur kepada karakter Allah dan rasul-rasul-Nya. karena sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih meyolok dari itu. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat. mereka orang kafir yang lengkap dan kami telah sediakan untuk orang kafir azab yang menghina.(4.(4.(4.

padahal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia.156) Dan perkataan mereka: ”Kami telah bunuh Al-Masih.161) Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antara mereka dan orang-orang yang beriman itu. Bahkan Allah telah metrai (thoba’a) atasnya karakter kekufuran mereka. dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.(4.155) Dan karakter kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam satu dusta bikinan yang panjang. padahal telah dilarang mereka daripadanya. dan tidak mereka membunuh dia dengan yaqin. dan mereka memakan harta manusia dengan tidak benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh di dalam keraguan darinya. Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. ‘Isa anak Maryam utusan Allah”.157) Bahkan Allah telah angkat dia kepada-Nya.158) Dan tidak ada (seorangpun) dari ahli kitab melainkan akan mengimani karakternya sebelum matinya dan pada hari qiyaamah ia akan jadi saksi atas mereka. dan mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. dan perkataan mereka: ”Qalbu-qalbu kami telah tertutup”.160) Dan mereka memakan riba.(4. kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu. tetapi disamarkan bagi mereka. Maka mereka tidak beriman melainkan sedikit.159) Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi. melainkan mengikuti sangkaan.Tafsir Al Sulthan Maka lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka. dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat DLA .(4.(4. dan mereka bunuh nabi-nabi dengan (alasan) tidak lengkap. dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka siksaan yang pedih.(4.(4. dan dengan sebab mereka banyak berpaling dari jalan Allah.(4.

(4. dan jika kamu kufur.(4. maka beriman itu baik bagi kamu.(4. dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepada mu. Allah tidak ampunkan mereka dan tidak kenalkan bagi mereka satu thoriiqoo (jalan).(4.162) Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. kami akan beri mereka ganjaran yang panjang. Dia turunkan dia dengan karakter Ilmu-Nya. padahal cukup karakter Allah sebagai saksi.168) Melainkan thoriiqoo jahannam yang mereka kekal padanya selama-lamanya. dan adalah itu atas Allah mudah. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. Itulah mereka.166) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah. dan Malaikat menyaksikan.Tafsir Al Sulthan dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir.169) Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul itu dengan lengkap dari Rabb kamu.170) DLA .164) (Yaitu) rasul-rasul yang menggembirakan dan mengancam. dan Allah telah berkata-kata kepada Musa perkataan yang terang. dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya dan ‘Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan (zabur) Dan kami (telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan mereka atas mu lebih dahulu.165) Tetapi Allah menyaksikan karakter apa-apa yang Dia turunkan kepada mu.(4. sungguh lupa satu kelupaan yang jauh. dan zalim.(4. supaya tidak ada bagi manusia bantahan atas Allah setelah rasul-rasul-Nya dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.167) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur.(4.(4.

KepunyaanNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.173) Hai manusia.(4. dan menyombong. Dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan Hai ahli kitab.(4. jika tidak ada baginya anak.174) Maka adapun mereka yang mengimani karakter Allah dan memegang karakternya.175) Mereka akan minta fatwa kepada mu. dan tidak malaikatmalaikat yang dihampiri. Dia akan masukkan mereka ke dalam Pengaturan dari-Nya dan Kelebihan. maka (saudara perempuan ini) dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula). maka Dia akan kumpulkan mereka semua kepada-Nya. Sesungguhnya Almasih itu ‘Isa anak Maryam adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang Dia lemparkan dia kepada Maryam dan Ruh dari-Nya.(4. Sesungguhnya Allah tidak lain melainkan Satu Yang Dita’ati. dan jangan kamu berkata: ”Tiga”. sesungguhnya telah datang kepada kamu Burhan dari Rabb kamu dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang membuktikan. maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka dan Dia akan tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya. maka Dia akan siksa mereka satu siksaan yang pedih. karena siapa malu dari beribadat kepada-Nya. dan adapun orang yang malu dan takabur. Subhaana Dia. dan beri Pengenalan mereka kepada jalan yang lurus. jangan kamu meliwati batas dalam peraturan kamu dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan yang lengkap. yaitu jika seorang laki-laki mati tidak ada baginya anak. Tidak ada bagi-Nya anak.Berhenti baik bagi kamu. Katakanlah: ”Allah beri fatwa kepada kamu tentang Kalalah. tetapi ada baginya seorang saudara perempuan.171) Almasih tidak malu jadi hamba Allah.(4. Jika adalah DLA . dan mereka tidak akan dapat untuk (diri) mereka selain dari Allah Pengurus dan tidak Penolong. (4.172) Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik.

176) DLA .Tafsir Al Sulthan saudara perempuan itu dua orang. maka yang laki-laki dapat bagian dua perempuan. maka apa yang ia tinggalkan maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ditinggalkan.(4. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Allah buktikan untuk kamu agar kamu tidak lupa. dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan.

dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas.Tafsir Al Sulthan 5. kecuali akan dibacakan atas kamu. dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya. kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun). menyebabkan kamu meliwati batas. Pada hari ini Aku telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat) Ku. dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. dan Aku telah suka DLA . Maka jangan takut kepada mereka. sempurnakanlah janji. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya.(5. dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji. boleh kamu berburu.2) Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. jangan kamu berlaku semaumau kamu pada batas-batas Allah.(5. padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram.(5.1) (29) Hai orang-orang yang beriman. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu. dan takutlah kepada Ku. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti. dan yang disembelih atas nushub. Dan yang dicekik. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram. Dan berbaktilah kepada Allah. dan yang dipukul. sesungguhnya Allah keras pembalasan. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian.0) (28) Hai orang-orang yang beriman. 120 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak.Surat Al-Maidah (HIDANGAN) Surat ke-5.

Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik. Dan berbaktilah kepada Allah. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan. atau seorang dari kamu datang dari buang air. dan tangantangan kamu sampai siku-siku kamu. padahal kamu biasakan mereka berburu. ia tidak mau sengaja berdosa. apabila kamu beri mas kawin mereka. tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih. Allah tidak inginkan keberatan atas kamu.6) Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami DLA .3) Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka. yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya.(5. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.5) (30) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan. Dan jika kamu sakit atau atas beban. hendaklah kamu cuci muka-muka kamu. apabila kamu mau berdiri sholat. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu.(5.4) Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. dan sapulah kepalakepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki. Dan jika kamu dari perjalanan. dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik. kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu. hendaklah kamu mandi. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu. dan sebutlah nama Allah atasnya. atau kamu sentuh perempuan. dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab.(5. maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi. padahal kamu bernikah. tetapi kamu tidak mendapatkan air.(5.

Dan berbaktilah kepada Allah. Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatDLA .(5.Tafsir Al Sulthan dengar dan kami ta’at”. itulah mereka penghuni jahannam. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dadadada . kami telah kutuk mereka. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih.9) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami. hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah. ketika mereka kaum itu mengulurkan tangantangan mereka kepada kamu.8). dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah). maka sungguh lupa dia di jalan yang sama.(5. niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatankejahatan kamu. dari kamu setelah itu. Dan berbaktilah kepada Allah. dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka.7) (31) Hai orang-orang yang beriman. dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang.(5.10) (32) Hai orang-orang yang beriman.11) Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu. Maka siapa kufur. dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(5. menjadi saksi dengan karakter adil. dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik.(5. ia itu lebih hampir kepada berbakti.12) Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(5. maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu. Berlaku adillah.

lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Lantaran itu maafkanlah dari mereka.Tafsir Al Sulthan tempatnya. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan. dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.(5.14) Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak.(5. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. dan jangan perdulikan.(5.13) Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan. dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka. Kami telah ambil perjanjian mereka.(5.(5.16) Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam. dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosadosa kamu?. Dan senantiasalah engkau dapat lihat khianat-khianat terbit dari mereka. sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya. kecuali sebagian kecil dari mereka.15) Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang DLA .17) Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya.

(5. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu. sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa.24) DLA . dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu.22) Telah berkata dua orang dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa (ni’mat) atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka. karena apabila kamu masuk kepadanya.20) ”Hai kaumku.(5.23) Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya.Tafsir Al Sulthan Dia ciptakan.(5. maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja.(5.18) Hai ahli kitab.21) Mereka berkata: ”Hai Musa.(5. dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. maka sesungguhnya kamu akan menang. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”. dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam. dan berperanglah. Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki.19) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.(5.(5. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”. karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”. masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu.

26) Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap. sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku. mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”. dan tidak diterima dari yang lain. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” . Mereka akan terlunta-lunta di bumi.(5. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal.(5. lalu engkau jadi penduduk api.(5. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”. Dan siapa memelihara hidup seseorang. maka ia membunuhnya.28) ”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu. maka menjadilah ia dari orang yang rugi. maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia DLA . maka diterima dari seorang dari mereka berdua.(5.(5. atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”. celaka aku. untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia mengubur bangkai saudaranya. ketika mereka berqurban dengan satu qurban.31) Oleh karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel. karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang.(5.27) ”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku.30) Lalu Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek tanah.(5. dan itu ganjaran orang yang zalim”. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”.25) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi. tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu. Ia berkata: ”Aduh.29) Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya.

kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi. kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya.32) Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi. (5. dari azab hari qiyaamah. dan adalah bagi mereka azab yang menetap. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang .33) Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka.34) (33) Hai orang-orang yang beriman.38) DLA .Tafsir Al Sulthan semuanya. niscaya tidak akan diterima dia dari mereka.(5.(5. Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia.(5.(5. takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya. tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya. hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.36) Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka. (5.35) Sesungguhnya orang-orang yang kufur.(5.37) Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangantangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi. Dan Allah AziizunHakiim. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.

(5. dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin. kemudian mereka berpaling sesudah itu.(5. karena jika engkau berpaling dari mereka. dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini).43) DLA . Mereka (ini) mengubah kalimatkalimat dari tempat-tempatnya.(5. (Mereka) suka makan barang yang haram.39) Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. hukumlah antara mereka dengan adil. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama . Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. dan ia berbuat kebaikan. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya. kalau mereka datang kepada mu. maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”. Sesungguhnya Allah cinta kepada orangorang yang berlaku adil. Lantaran itu.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5. dan kalau engkau menghukum. padahal qalbu mereka tidak beriman. dan dari antara orang-orang Yahudi.(5. Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. hukumkanlah antara mereka.42) Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim.41) (Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu.40) Hai Rasul. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta. maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya. (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. maka terimalah dia. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini. maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya. jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”. atau berpalinglah dari mereka.

Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap. padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. telinga dengan telinga.47) Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap. Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan. maka mereka itu orang-orang yang Fasiq.(5.44) Dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri. mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat. Dan kami telah beri dia Injil. dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan.(5.(5. Dia jadikan kamu satu ummat saja.46) Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya. maka mereka itu orang-orang yang Kafir. hidung dengan hidung. Kalau Allah kehendaki. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia DLA . maka mereka itu orang-orang yang zalim (5. tetapi takut kepada Ku.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah. padahal mereka itu jadi saksi. mata dengan mata.45) Kami telah susulkan ‘Isa anak Maryam sesudah mereka. maka ia jadi penebus dosa baginya. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. gigi dengan gigi. Maka jangan kamu takut kepada manusia. lukaluka ada balasannya. mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang. Tetapi siapa dermakan dia.

Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan .(5. karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua. padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?.(5. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. ketahuilah bahwa Allah tidak mau.49) Apakah mereka mau hukuman jahiliyah.48) Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apaapa yang Allah telah turunkan. tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari-Nya.(5.Tafsir Al Sulthan datangkan kepada kamu. dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq.(5. Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali.51) Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut.52) Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka. jangan kamu jadikan YahudiYahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua. dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu. (5. Maka sekiranya mereka berpaling. sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya. maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka.50) (34) Hai orang-orang yang beriman. bahwa kami akan mendapat kecelakaan”. bahwa mereka (akan DLA . melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya.

Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya. yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orangorang kafir.(5. bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?.(5.(5. maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka. siapa murtad dari kamu dari peraturannya. dan mereka rukuk.(5.(5.55) Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orangorang yang beriman sebagai pengurus.Tafsir Al Sulthan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka. Itu kelebihan Allah.53) (35) Hai orang orang yang beriman. lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi. dan mereka cinta kepada-Nya. jangan kamu ambil orangorang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”.56) (36) Hai orang-orang yang beriman.(5. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela.57) Dan apabila kamu seru kepada Sholat. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki DLA .54) Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat.58) Katakan: ”Hai ahli kitab. mereka jadikan dia ejekan dan permainan. maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang.(5.59) Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?.

dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran. dari Rabb mu. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan. mereka berkata: ”Kami telah beriman”. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi. dan (ialah) orang yang menyembah berhala. karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan. orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama . padahal tangan-tangan mereka terbelenggu.61) Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlombalomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram.62) Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?.(5.(5. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka.(5. niscaya DLA .65) Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil.Tafsir Al Sulthan dua). Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan. padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran.(5.(5.60) Dan apabila mereka datang kepada kamu. tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka.64) Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti.(5. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan. Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah. Mereka ini . Allah padamkan dia. dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa (ni’mat). dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu. dan babi-babi.63) Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”.

Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia. Lantas mereka jadi buta dan tuli. dan hari akhir dan beramal shalih. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil. Kemudian Allah beri tobat atas mereka. siapa dari mereka mengimani karakter Alah. sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”.(5.(5.(5. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka. maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh.67) Katakanlah: ”Hai ahli Kitab.69) Sesungguhnya kami talah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran. maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya. Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu.(5. dan jika belum kamu berbuat.70) Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah).(5. dan Nashara. dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka. sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu. tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan. maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb DLA . Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka.68) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in. padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel.(5. tidaklah kamu berada atas sesuatu. Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu.71) Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam.66) Hai Rasul.

karena Allah GhafuururRahiim. kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan.Tafsir Al Sulthan kamu. yaitu DLA . Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama. dan jika mereka tidak berhenti. sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah. (5. jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap.(5.(5.(5. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat. tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya.79) Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua.(5.74) Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul.75) Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?. Dan Allah. telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq. maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.78) Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan.72) Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga.(5.(5. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka.(5. adalah dua duanya memakan makanan.77) Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ‘Isa anak Maryam. niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. dari apa yang mereka katakan. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas. padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan. Dia As-Samii’ul-’Aliim”.76) Katakan: ”Hai ahli kitab.73) Dari itu.

(5. itulah mereka penduduk jahannam.85) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami. jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. kami telah beriman. mereka kekal padanya.86) (37) Hai orang-orang yang beriman.(5.(5.Tafsir Al Sulthan kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal. yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.84) Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan.83) ”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”.(5. tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq.(5. tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus. engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap.(5.81) Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan.(5. dan DLA . Mereka berkata: ”Rabbi. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban.82) JUZ’ ke-7 Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul.80) Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya. dan sesungguhnya mereka tidak menyombong. tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”. dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan.

91) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. atau pakaian (untuk) mereka. DLA . karena kalau kamu berpaling.(5.89) (38) Hai orang-orang yang beriman. atau memerdekakan seorang hamba. dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat.88) Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja.Tafsir Al Sulthan jangan kamu meliwati batas. dan berhati-hatilah .90) Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi.(5. sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan. yang karakterNya kamu percayai. kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan .(5. Tetapi siapa tidak mampu. dan berbaktilah kepada Allah. apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih.92) Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan.(5. Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan. maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian. kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatNya agar kamu berterima kasih. Maka tidakkah kamu mau berhenti ?. maka hendaklah ia puasa 3 hari.(5.87) Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu. Itu denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu.(5. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.

Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan.96) Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati. Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib. karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja.94) (40) Hai orang-orang yang beriman. tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram.(5. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu. jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan.95) Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran. Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.99) DLA .(5. maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. maka baginya azab yang pedih . dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya. Maka siapa melanggar sesudah itu.(5.98) Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan.97) Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. tetapi siapa mengulangi. Allah maafkan apa yang telah lalu.(5. pelurus untuk manusia.(5.Tafsir Al Sulthan Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan).(5. maka Allah akan siksa dia .(5. dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan .93) (39) Hai orang-orang yang beriman.

Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. karena kebanyakan mereka tidak mengerti. waktu diturunkan Alquran.105) (43) Hai orang-orang yang beriman. tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah.(5.101) Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu.(5. Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan. lalu dua duanya bersumpah dengan karakter DLA .akan diterangkan dia kepada kamu.(5. tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan. tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu.102) Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham.103) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. apabila seorang daripada kamu hampir mati. walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu. jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu.100) (41) Hai orang-orang yang beriman. kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya.(5. jagalah diri-diri kamu. atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu. mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapakbapak kami atasnya”. persaksikan di antara kamu. karena Allah GhafuurunHaliim.(5.104) (42) Hai orang-orang yang beriman.(5.

atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka.(5. ingatlah jasa (ni’mat) Ku atas mu dan atas ibu-mu. dan kami tidak meliwati batas. lalu engkau tiup padanya. oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah. maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq. walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah.(5. ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” .(5. dan waktu besarmu. (5. maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”. lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua. dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku. Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku.(5. dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua.109) (Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku. lalu adalah burung dengan izin Ku. karena kalau begitu. niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim. maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir.108) Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya.107) Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya. Mereka jawab: ”Tidak ada pengethuan bagi kami. sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”. sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”. lantaran kalau begitu. engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian. dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu. ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus.Tafsir Al Sulthan Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta.110) DLA .106) Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa . ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti.

turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami.112) Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya.113) Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami.Tafsir Al Sulthan ”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun. malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku. yaitu beribadatlah kepada DLA .dan sebagai satu ayat dari Mu. mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”. dan karakter Rasul-Ku. dan bagi orang-orang di awal kami dan di akhir kami. maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu. dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” . maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”. (5. dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami.(5.(5. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah. tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku.116) “Tidak aku katakan kepada mereka. (5. supaya mereka mengimani karakter-Ku. dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” . maka sesungguhnya Engkau tahu dia. adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”. jika kamu orng-orang yang beriman”. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib.(5. Ia berkata: “Subhaana Engkau. Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu.111) (ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam.114) Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu. apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit.115) Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. Jika aku ada mengatakannya.(5.

(5. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. dan jika Engkau ampuni mereka. dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka.118) Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar. maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu.(5. maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”.120) 6. (5.(5. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang.119) Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka. hal keadaan mereka kekal selama-lamanya.Surat An-Namlu DLA .Tafsir Al Sulthan Allah Rabb ku dan Rabb kamu. adalah bagi mereka surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka. dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”.117) ”Jika Engkau siksa mereka.

165 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. niscaya mereka yang kufur akan berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.(6. dan kami menjadikan sungaisungai mengalir dari bawah mereka.(6.1) Dia Yang Menciptakan kamu dari tanah liat. kemudian Dia tentukan satu ajal. Dan kami kehendaki dari setelah mereka penduduk negeri yang lain. melainkan adalah mereka darinya berpaling. Dia mengetahui rahasia kamu dan apa yang kamu terangkan dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. tetapi kamu masih ragu-ragu.4) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan karakter Yang Lengkap.5) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami beri mereka di bumi yang tidak kami beri kepada kamu.(6.7) DLA . Dan satu ajal lagi di sisi-Nya. maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka.6) Dan kalau kami turunkan atas mu satu kitab pada kertas. dan kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat.(6.0) Semua Hamdu kepunyaan Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi.3) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka. lalu mereka pegang dengan tangan-tangan mereka. ketika datang kepada mereka. (6.2) Dan Dia Allah di Langit di Bumi. kemudian orangorang yang mengkufuri karakter Rabb mereka menyekutukan. dan menjadikan kegelapan dan cahaya.(6. oleh karena itu akan datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.(6.(6.Tafsir Al Sulthan (Binatang Ternak) Surat ke-6.

Sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu pada hari Qiyyaamah yang tidak ada ragu-ragu padanya” Orang-orang yang merugikan diri itu.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Malak”. karena yang demikianlah kemenangan yang nyata.8) Dan jika kami jadikan dia malak.13) Katakanlah: “Adakah (patut) aku menjadikan ketua selain dari Allah Yang Menyusun langit dan bumi. Kemudian mereka tidak akan diberi tempo.(6. Katakanlah : ”Bagi Allah”.(6. tentu habis urusan.11) Tanyalah: ”Bagi siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”.(6.(6.(6.12) Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di waktu malam dan siang dan Dia As-Samii’ul-’Aliim.16) DLA .(6. bukanlah orang-orang yang beriman. kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”. tentu kami jadikan dia lakilaki.10) Katakanlah: ”Berjalanlah kamu di bumi. dan Dia Yang memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri” dan : “Jangan engkau jadi dari orang yang menyekutukan”. Ia telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat. maka turunlah atas orang yang memperolokolokkan dari antara mereka itu apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.9) Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. (6. dan tentu kami samarkan atas mereka sebagaimana mereka samarkan.15) Siapa dipalingkan dari (azab) daripadanya pada hari itu. padahal kalau kami turunkan Malak.(6.(6.14) Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang panjang jika aku durhaka kepada Rabb ku”. maka sesungguhnya Allah telah beri pengaturan kepadanya.

(6.(6. Katakan: ”Allah yang menjadi saksi antara ku dan antara kamu.(6.(6. dan diwahyukan kepada ku bacaan ini untuk aku ancam kamu dengan karakternya. maka Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.19) Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab itu. Apakah kamu menyaksikan . dan sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik: ”Di manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?”.23) Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri-diri mereka.(6. dan siapa-siapa yang kesampaian. dan (bagaimana) hilang dari mereka apa yang ada mereka adaadakan.18) Katakan: ”Adakah yang lebih menyolok syahadatnya?”. bukanlah kami ini orangorang yang menyekutukan”.20) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta atas (nama) Allah atau mendustakan karakter ayat-ayat-Nya.22) Kemudian tidak ada fithnah mereka.(6.24) DLA . dan Dia Hakiimul-Khabiir. Dan jika Dia mengenakan kebaikan kepada mu.21) Dan (ingatlah) hari yang kami akan kumpulkan mereka semua. bahwa ada beberapa Yang Dita’ati bersama Allah. mengetahui dia sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka.(6.Tafsir Al Sulthan Dan jika Allah mengnakan bahaya kepada mu.17) Dan Dialah Yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya. Maka bukanlah mereka orang-orang yang beriman.(6. Katakan:”Sesungguhnya tidaklah Dia melainkan Yang Dita’ati Yang Satu. maka tidaklah ada siapapun yang bisa melepaskannya melainkan Dia. melainkan mereka berkata: ”Demi Allah Rabb kami. Sesungguhnya tidak berbahagia orangorang yang zalim. yang merugikan diri sendiri itu.

karena mereka itu sesungguhnya pendusta. padahal tidaklah mereka itu membinasakan melainkan diri-diri mereka sendiri.(6.29) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika mereka dihadapkan atas Rabb mereka.(6. dan jika dikembalikan mereka ke (dunia).Tafsir Al Sulthan Dan sebagian dari mereka ada yang mendengar mu. dan mereka berjauh diri daripadanya.31) DLA . karena walaupun mereka melihat tiap ayat.(6.(6. padahal mereka memikul dosa mereka atas bahu mereka. tentu mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang.30) Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan menghadap Allah.(6. Berkatalah orangorang kafir itu: ”Ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. dan jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.28) Dan mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan hidup kita di dunia dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(6.25) Dan mereka melarang (manusia) daripadanya. dengan tiba-tiba. tidak mereka akan mempercayai karakternya. tetapi kami telah jadikan atas Qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan sumbatan di kuping-kuping mereka. sehingga mereka datang kepada mu untuk membantah mu. tetapi mereka tidak sadar.(6. Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab karakter apa-apa yang kamu kufuri”. lalu mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau dikembalikan kami ( ke dunia) supaya kami tidakmendustakan ayat-ayat Rabb kami. sehingga apabila datang kepada mereka hari qiyaamah. Bahkan jelek apa yang mereka pikul. berkatalah mereka: ”Hai kerugian kami atas apa yang kami telah teledor di dunia”.26) Dan (sangat hebat) kalau engkau melihat ketika mereka didirikan di pinggir api. Dia berkata: ”Bukankah ini karakter Yang Lengkap?”. Mereka jawab: ”Bahkan demi Rabb kami”.27) Bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu.

tetapi mereka sabar atas apa yang didustakan mereka dan disakiti mereka. karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah dan sesungguhnya telah datang kepada mu kabar beberapa rasul. Tidak kami lupakan dalam kitab dari sesuatu.(6. maka sekiranya engkau bisa membikin satu lobang di bumi atau satu tangga ke langit.(6.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian.36) Dan mereka akan berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Rabb nya. dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.(6. mereka dikumpulkan. hanya orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.(6.32) Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan mendukacitakan mu apa yang mereka katakan. oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti ?. oleh itu jangan engkau jadi dari orang-orang yang bodoh.37) Dan tidak dari dabbah di bumi dan tidak burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya. hingga datang kepada mereka pertolongan kami. sedangkan orang-orang yang mati itu. tetapi sebenarnya mereka tidak mendustakan mu.(6. tentu Dia kumpulkan mereka atas pengenalan. Katakan: ”Sesungguhnya Allah Berkuasa atas bahwa menurunkan ayat”.33) Dan sesungguhnya telah didustakan beberapa rasul lebih dulu dari mu.(6. melainkan ummat-ummat seperti kamu. kemudian kepada Rabb mereka.(6.34) Dan jika menyolok atas mu perpalingan mereka. kalau Allah kehendaki. Allah akan bangkitkan mereka.38) DLA . lalu engkau bawakan kepada mereka karakter ayat. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. kemudian kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan .35) Tidak akan memperkenankan (panggilan mu) melainkan orangorang yang mendengar.

di dalam kegelapan. apakah kamu akan seru selain dari Allah.(6.42) Maka mengapa mereka tidak merendah diri ketika datang kepada mereka percobaan kami?.(6. Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Semesta. Adakah Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakternya ?”. lalu kami beri percobaan kepada mereka dengan kemiskinan dan kesusahan supaya mereka merendah diri.45) Katakanlah: ”Bagaimana penglihatan kamu jika Allah cabut pendengaran kamu dan penglihatan-penglihatan kamu dan Dia metrai atas qalbu-qalbu kamu.41) Dan sesungguhnya kami telah kirim kepada ummat-ummat sebelum mu. atau datang kepada kamu sa’at.43) Maka ketika mereka lupa kepada yang diingatkan kepada mereka.(6. Dia akan lupakan dia.46) DLA . Dia lepaskan jika Dia kehendaki. kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu. Tetapi karena kesat qalbu mereka dan setan telah hiasi bagi mereka apa-apa yang ada mereka kerjakan. (6.39) Katakanlah: ”Kabarkanlah kepada ku. dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan. Siapa-siapa yang Allah kehendaki.44) Lantas dipotong bibit kaum yang zalim hingga akhirnya. tuli dan bisu.(6. jika datang kepada kamu azab dari Allah. jika adalah kamu orang-orang yang benar ?”. sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka.40) ”Bahkan hanya Dia yang kamu akan seru dan akan melepaskan apa yang kamu minta.(6.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. Perhatikanlah bagaimana kami ulang-ulangkan ayat kemudian mereka berpaling.(6. Dia jadikan dia atas jalan yang lurus. dan siapa-siapa yang Dia kehendaki.(6. tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka maka tiba-tiba mereka putus asa.

supaya mereka terpelihara.52) Dan seperti itu kami uji sebagian dari mereka dengan sebagian.(6. Tidakkah mau kamu fikirkan ?”.(6. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. jika azab Allah kepada kamu dengan tiba-tiba atau terang-terangan.51) Dan jangan engkau halau orang-orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang yang menghendaki keridhaan-Nya.47) Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul itu. bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. adalah engkau dari orang-orang yang zalim. dan tidak mereka menanggung atas sesuatu dari perhitunganmu. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang zalim”. padahal tidaklah ada bagi mereka selain daripada-Nya pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. maka engkau halau mereka. yang akhirnya mereka berkata: ”Apakah ini dia orang yang Allah nikmat dari antara kami.50) Dan ancamlah dengan (Alquran) ini orang-orang yang percaya.49) Katakanlah: ”Tidak aku berkata kepada kamu: ”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah”.(6. maka siapa beriman dan beramal shalih.53) Dan apabila datang kepada mu orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat kami. tidak engkau menanggung atas sesuatu daripada perhitungan mereka. Tanyalah: ”Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat ?.(6.(6.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Kabarkanlah kepada ku. melainkan sebagai penggemar dan pengancam. Tidak aku turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku”. maka katakanlah: ”Mudah-mudahan DLA .(6.(6.48) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami akan mengenai mereka azab karakter apa-apa yang ada mereka meliwati batas. dan aku tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak aku berkata kepada kamu: ”Sesungguhnya aku ini malaikat”.

55) Katakanlah:”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah”. Dan tidak gugur satupun daun melainkan Dia mengetahuinya. Dan Allah lebih mengetahui karakter orang zalim. Tidak ada di sisi ku apa yang kamu minta dengan lekas. kemudian Dia bangunkan kamu padanya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di dalam laut. tidak akan mengetahui dia melainkan Dia.59) Dan Dia Yang memegang kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan pada siang hari .56) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku ini atas Bukti Rabb ku.60) DLA . Yaitu sesungguhnya siapa dari antara kamu mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. niscaya berlakulah urusan antara ku dan antara kamu. karena kalau begitu.57) Katakanlah: ”Kalau ada di sisi ku apa yang kamu harapkan dengan lekas itu.(6. Rabb kamu telah wajibkan atas diriNya memberi pengaturan. lupalah aku. dan Dia sebaik-baik Penghukum”.(6. kemudian kepadaNya tempat kembali kamu. kemudian Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. tetapi kamu dustakan karakternya. dan ia berbuat kebaikan.(6. Tidak ada hukum itu melainkan kepunyaan Allah. (6.(6. dan tidak (gugur) satupun biji di gelap gulita bumi dan tidak biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam Kitab yang membuktikan. kemudian ia bertobat sesudah itu.(6.(6. supaya disempurnakan satu waktu yang tertentu. maka sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim.54) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat dan supaya terbukti jalan orang-orang yang berdosa. Katakan (lagi): ”Aku tidak akan turut kemauan-kemauan kamu.Tafsir Al Sulthan kesejahteraan atas kamu.58) Dan di sisi-Nya kunci-kunci barang yang ghaib. dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mendapat pengenalan”. Dia menerangkan Yang Lengkap.

kemudian kamu menyekutukan”.(6. supaya mereka terpelihara.(6. Katakanlah: ”Bukanlah aku orang yang Berkuasa(Wakil) atas kamu”. ”Jika Dia selamatkan kami dari (bencana) itu. dan tidaklah mereka teledor. padahal Dia Yang Lengkap. dan Dia Secepat-cepat Penghitung.62) Katakan: ”Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencanabencana darat dan laut.(6. dan dari bawah kaki kamu atau menjadikan kamu beberapa puak dan mengenakan kepada sebagian daripada kamu bencana (dari) sebagian (lain)”. jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu.68) Dan tidaklah ada atas orang-orang yang berbakti sesuatu daripada perhitungan mereka ( yang memperolok-olokkan) itu. hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain.(6.69) DLA .(6.61) Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah Maula mereka yang lengkap. diambillah dia oleh utusan-utusan kami.67) Dan apabila engkau lihat orang-orang yang memperolokolokkan ayat-ayat kami. Dan jika engkau dilupakan oleh setan. maka sesudah ingat. Lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat agar mereka mengerti.(6. maka berpalinglah dari mereka.64) Katakanlah: ”Dia Yang Berkuasa akan mengirim azab atas kamu.(6. (6.(6. tetapi (hanya) peringatan. Ketahuilah bahwa kepunyaan-Nyalah hukumaan.Tafsir Al Sulthan Dan Dialah Yang sangat berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan Dia kirim atas kamu pengawal-pengawal.66) Untuk tiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya.63) Katakanlah: ”Allah Yang menyelamatkan kamu daripadanya dan dari tiap kesusahan. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang bersyukur”.65) Dan kaummu telah dustakan dia. (ketika) kamu minta kepada-Nya dengan menyerah diri dan sembunyi. Hingga apabila datang maut kepada salah seorang dari kamu.

barang yang tidak memberi manfa’at kepada kita dan tidak memudharatkan kita. Dan kepunyaan-Nya Kerajaan pada hari ditiup pada Terompet.(6. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itu Pengenalan. padahal ia mempunyai beberapa kawan yang mengajak dia kepada pengenalan: ”Ikutlah kami”.(6. dan jika ia (hendak) tebus dengan sekalian penebusan. dan yang telah ditipu oleh kehidupan dunia. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam kelupaan yang membuktikan.70) Katakanlah: ”Apakah (patut) kita seru selain dari Allah.71) Dan hendaklah kamu mendirikan sholat dan berbakti kepadaNya.74) Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim Kerajaan Langit dan Bumi. Adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih lantaran kekufuran mereka.(6. dan (baguskah) dikembalikan kita atas tumit-tumit kita sesudah Allah beri pengenalan kepada kita. tetapi ingatkanlah mereka dengan karakternya. Perkataan-Nya Lengkap. Tidak ada baginya selain daripada Allah Pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabb Alam Semesta”. dalam keadaan bingung. tidak akan diterima daripadanya. Mereka itu ialah orang-orang yang telah dijerumuskan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan peraturan mereka sebagai permainan dan sia-sia. Dan Dia yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.72) Dan Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap dan hari yang Dia akan berkata: ”Ada” maka dia ada.(6. supaya tidak terjerumus satu diri dengan sebab apa yang ia telah usahakan. agar ia ada dari orang-orang yang yakin. seperti seorang yang ditunggu oleh setan-setan di bumi.(6.73) Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: ”Apakah patut engkau jadikan Ashnam Yang Dita’ati-Yang Dita’ati ?.(6. Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir dan Dia Hakiimul-Khabiir .75) DLA .

Tafsir Al Sulthan Maka ketika menjelma atasnya malam. (6. ia berkata juga : ”Ini Rabb ku. Pengetahuan Rabb ku meluas kepada tiap sesuatu.83) DLA .78) ”Sesungguhnya aku hadapkan wajah ku kepada Yang Menyusun Langit dan Bumi setulusnya. ia berkata: ”Aku tidak cinta kepada yang hilang”. ini Lebih Menyolok”. Sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-’Aliim. ia berkata: ”Hai kaum ku. “Dan tidaklah aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan karakter-Nya.(6. maka ketika ia hilang. dan tidak aku dari orang-orang yang menyekutukan. Kami mengangkat derajat orang yang kami sukai.82) Dan inilah hujjah kami yang kami tunjukkan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya.80) “Dan bagaimana bisa aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan.(6. ia berkata lagi : ”Ini Rabb ku”.76) Maka ketika ia melihat bulan terbit. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang lupa”. Maka manakah (antara) dua golongan itu yang lebih patut (mendapat) keamanan jika adalah kamu mengetahui?”.(6. maka tidakkah kamu mau ingat ?”. ia melihat Bintang (kawkab). maka ketika ia hilang.(6. padahal sesungguhnya Dia telah beri pengenalan kepada ku?”.(6. Ia berkata: “Apakah patut kamu membantah ku dalam Allah. padahal kamu tidak takut bahwa kamu telah sekutukan karakter Allah yang tidak Dia turunkan karakternya atas kamu.81) Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”.(6.77) Maka ketika ia melihat matahari terbit. kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb ku.(6. Maka ketika ia menghilang. ia berkata : ”Kalau Rabb ku tidak memberi pengenalan kepada ku. ia berkata:”Ini Rabb ku ?”.79) Kaumnya membantah dia. itulah mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.

88) Itulah mereka orang-orang yang kami telah beri mereka Kitab dan Hikmah dan pangkat kenabian. Dia kenalkan karakternya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(6. setiap kami beri pengenalan dan juga Nuh kami beri pengenalan dari sebelum dan dari anak cucunya. dan seperti itu kami balas orangorang yang berbuat kesetiaan. dan setiap kami lebihkan atas Alam Semesta.89) Merekalah orang-orang yang Allah beri pengenalan.86) Dan sebagian dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka. Oleh itu jika mereka mengkufuri karakternya. Dawud dan Sulaiman dan Aiyyub dan Yusuf dan Musa dan Harun. Katakan: ”Siapakah yang turunkan Kitab yang didatangkan karakternya oleh Musa dan Nur dan pengenalan untuk manusia yang kamu jadikan dia Kertas yang kamu terangkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar.(6.84) Dan Zakariya dan Yahya dan ‘Isa dan Ilyas.(6.(6.(6.Tafsir Al Sulthan Dan kami telah beri baginya Ishaq dan Ya’qub.maka sesungguhnya kami akan serahkan karakternya kepada satu kaum yang tidak mengkufuri karakternya. Maka pengenalan mereka itulah hendaknya engkau turut. niscaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan. dan diajarkan kepada kamu apaapa yang belum kamu ketahui dan tidak bapak-bapak DLA . tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta. dan kami pilih mereka dan kami telah kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.90) Dan tidak mereka itu hargai Allah dengan selengkap penghargannya ketika mereka berkata: ”Allah tidak turunkan kepada makhluk cerdas dari sesuatu”. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upah atas itu.(6.85) Dan Isma’il dan Ilyaasa’ dan Yunus dan Luth.87) Itu pengenalan Allah. dan kalau mereka sekutukan.(6. Setiap dari orang yang shalih.

(6.93) ”Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada waktu yang pertama. maka kemana kamu dipalingkan.Katakanlah: ”Allah lah (yang telah menurunkan)”. yang dilindungi. Dan ketika engkau lihat orang-orang yang zalim itu dalam sakratul maut. (6.94) Sesungguhnya Allah Pengulung biji dan buah. padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun dan yang berkata: ”Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. mengeluarkan yang hidup dari yang mati. dan kami tidak lihat ada bersama kamu orang-orang yang bisa melepaskan kamu.(6. di hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah dengan tidak Lengkap dan adalah kamu sombong dari ayat-ayat-Nya.95) DLA . dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.91) Dan ini kitab yang kami turunkan dia.(6. dan kamu telah tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu.Tafsir Al Sulthan kamu ?”. Itu untuk kamu Allah. mereka pelihara. Dan orang-orang yang mengimani karakter akhir dan mengimani karakter-Nya dan mereka atas sholat mereka. sedang malaikat-malaikat mengulur tangan-tangan mereka: ”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu. mengoreksi yang di hadapannya dan supaya engkau ancam ibu negeri dan siapa di sekitarnya. Sesungguhnya telah putus antara kamu dan lenyaplah dari kamu apa yang kamu sanngkasangka”(6.92) Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah atau ia berkata: ”Diwahyukan kepada ku”. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka. yang kamu sangka bahwasanya mereka itu di antara kamu sebagai sekutu-sekutu.

Tafsir Al Sulthan Penggulung shubuh. maka kami keluarkan dengan karakternya tumbuh-tumbuhan dari tiap sesuatu. Lalu kami keluarkan daripadanya yang hijau yang daripadanya kami keluarkan biji-biji yang bersusun-susun. dan menjadikan malam untuk berdiam.(6.97) Dan Dia yang menghendaki kamu dari diri yang satu.(6.99) Dan mereka jadikan untuk Allah sekutu jin .(6.(6. bagaimana bisa ada bagiNya anak.101) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. dan matahari dan bulan untuk perhitungan. maka Dia tetapkan dan tumpangkan. sedangkan Dia menciptakan tiap sesuatu dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.96) Dia Yang menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapat pengenalan dengan karakternya di dalam kegelapan darat dan laut.(6. maka sembahlah Dia. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.(6.98) Dia Yang menurunkan dari langit air. Dan Dia Pengurus atas tiap sesuatu. padahal Dia yang menciptakan mereka dan dengan tidak tahu mereka adaadakan bagi-Nya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan dari kurma dari mayangnya tandan yang mudah dipetik. dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan.(6.100) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi kaum yang percaya. Subhaanahhuwata’alaa dari apa yang mereka sifatkan. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Pencipta tiap sesuatu.102) DLA . padahal dia tidak beristeri. Sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Lihatlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan masaknya. Itu taqdir Al-’Aziizil-’Aliim.

mereka akan mengimani karakternya. Dan Dia AlLathiiful-Khabiir.(6.Tafsir Al Sulthan Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai Dia. maka kecelakaan atasnya.(6. Dan untuk kami menerangkannya kepada kaum yang tahu”. dan tidak kami jadikan mu penjaga atas mereka. dan bukan aku penjaga atas kamu”. dan siapa buta. dan Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu. tentu mereka tidak menyekutukan.110) DLA . tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Katakanlah: “Ayat-ayat itu disisi Allah” dan tidak menyadarkan kamu bahwa apabila datang.(6.109) Dan kami bolak-balikkan fuad-fuad mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka tidak (mau) mengimani karakternya pada waktu pertama.(6.(6. kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka. maka untuk dirinya.(6.103) Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa penjelasan dari Rabb kamu. maka siapa melihat.104) Dan seperti itu kami palingkan ayat-ayat kami.(6.(6. dan kami akan biarkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka.108) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sebenar-benar sumpah (bahwa) jika datang kepada mereka satu ayat.106) Dan kalau Allah mau. tetapi akhirnya mereka berkata: “Engkau telah baca”. Demikian kami hiaskan bagi tiap-tiap ummat amal mereka.107) Dan jangan kamu maki yang mereka seru selain dari Allah. maka Dia akan terangkan kepada mereka karakter apa-apa yang mereka telah kerjakan. mereka tidak akan beriman .105) Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. karena mereka akan maki Allah dengan meliwati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan. dan bukanlah engkau pengurus atas mereka.

112) Dan supaya condong kepadanya fuad-fuad orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir dan supaya mereka suka kepadanya. Oleh karena itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan.(6. padahal Dia yang menurunkan kepada kamu Kitab dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu bahwa ia diturunkan dari Rabb mu dengan Lengkap. niscaya tidak akan mereka beriman.117) DLA .(6.(6. Oleh karena itu.116) Sesungguhnya Rabb mu lebih mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. jangan engkau jadi dari orang-orang yang ragu”. dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta.(6.115) Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi.114) Dan telah sempurna kalimat Rabbi mu dengan benar dan adil. dan (jika) kami kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan (mereka).(6. karena mereka tidak menurut melainkan sangkaan. tentu mereka akan lupakan mu dari jalan Allah.(6.111) Dan seperti itu kami menjadikan tiap nabi musuh bagi setansetan manusia dan jin yang sebagian dari mereka menyampaikan dusta kepada sebagian sebagai tipu daya.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-8 Dan jika kami turunkan atas mereka malaikat. melainkan jika dikehendaki oleh Allah tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. dan (jika) orangorang yang mati akan berkata-kata kepada mereka. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia As-Samii’ul-’Aliim.(6.113) “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hakim. dan supaya mereka (terus) kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan. padahal jika Rabb mu mau mereka tidak mengerjakannya.

melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya. Tetapi kebanyakan mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tidak berilmu.120) Dan jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya dan sesungguhnya ia itu satu dosa dan sesungguhnya setan-setan membisik kepada pengikut-pengikut mereka. tetapi mereka tidak menipu-daya melainkan diri mereka. Sesungguhnya Rabb mu.(6. padahal mereka tidak sadar. mereka berkata: “Kami tidak akan percaya sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah”.(6.121) Dan apakah orang yang (tadinya) mati lalu kami hidupkan dia dan kami adakan baginya cahaya yang ia berjalan dengan karakternya di dalam manusia itu sama seperti orang yang dalam kegelapan-kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya ?.122) Dan seperti itu kami jadikan di dalam setiap negeri beberapa orang berpangkat yang durhaka supaya mereka menipu daya dalam (desa) itu.(6. Akan mengenai orang-orang yang berdosa itu kehinaan pada DLA .119) Dan tinggalkanlah dosa yang lahir dan yang batinnya.Tafsir Al Sulthan Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya.(6.dan jika kamu turuti mereka sesungguhnya musyriklah kamu. supaya membantah kamu.(6. sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan dibalas mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan. Tetapi Allah lebih mengetahui di mana patutnya Dia letakkan Risalah-Nya.123) Dan apabila datang kepada mereka satu ayat. Demikian dihiaskan bagi orang-orang kafir itu apa-apa yang ada mereka kerjakan.118) Mengapa kamu tidak makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya. jika kamu mengimani karakter ayat-ayat-Nya.(6. Dia lebih mengetahui orang-orang yang meliwati batas. padahal Dia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu.

di sisi Rabb mereka.125) Dan ini jalan Rabb mu yang lurus.(6. bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir.127) Dan hari yang Dia akan himpun mereka sekalian: ”Hai golongan jin !. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini ?”.Tafsir Al Sulthan sisi Allah dan azab yang pedih karena mereka telah melakukan tipu daya. dan siapa Dia mau lupakan dia. sesungguhnya kamu telah mendapat banyak dari manusia”.(6.124) Maka siapa Allah mau beri dia pengenalannya. Mereka berkata: ”Kami telah menyaksikan atas diri-diri kami”.(6. dan kami telah sampai kepada waktu kami. yang Engkau telah tentukan untuk kami”.130) DLA . karena sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-‘Aliim.129) Hai masyarakat Jin dan Manusia. sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat. sebagian dari kami telah bersenangsenang dengan sebagian. sedang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka.(6. Dia akan jadikan dadanya sangat sempit seolah-olah ia naik ke langit.128) Dan seperti itu kami iringkan sebagian dari orang-orang yang zalim itu dengan sebagiannya dengan karakter apa-apa yang mereka telah usahakan. Dia berkata: ”Apilah tempat diam kamu.126) Untuk mereka Kampung Kesejahteraan. karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia. dan berkata pengikut-pengikut mereka dari manusia : ”Rabb kami. Dan Dia Pengurus mereka sebab apa yang ada mereka kerjakan. melainkan apa yang Allah kehendaki.(6.(6.(6. Dia akan bukakan dadanya untuk Islam. dalam keadaan kekal padanya”. Seperti itu Allah jadikan kotoran itu atas orang-orang yang tidak beriman.

melainkan siapa yang kami kehendaki”-menurut prasangka DLA . dan jika Dia mau niscaya Dia akan binasakan kamu. dan Dia akan jadikan pengganti sesudah kamu.Tafsir Al Sulthan Itu karena Rabb mu tidak mau membinasakan negeri-negeri dengan aniaya.135) Dan mereka adakan bahagian untuk Allah dari apa yang Dia jadikan.(6.(6. akan datang. karena hendak menjerumuskan mereka dan karena hendak membuat peraturan mereka jadi ragu-ragu untuk mereka. padahal penduduknya berlaku lalai. dan tidak dapat kamu terlepas. sesungguhnya aku (juga) beramal. karena kamu akan lihat siapa yang mempunyai akibat di akhirat.134) Katakanlah: ”Hai kaum ku.”dan ini untuk berhala-berhala kami”. Dia telah kehendaki kamu dari turunan kaum yang lain. biarkanlah mereka dan apaapa yang mereka ada-adakan. tidak sampai kepada Allah. dan tidaklah Rabb mu berkarakterlalai dari apa yang mereka kerjakan. lantaran (amal) yang mereka telah kerjakan. tetapi apa yang (mereka untukkan) untuk berhala-berhala mereka itu.(6. Jelek sekali apa yang mereka hukumkan. beramallah menurut kekuasaan kamu.(6. sedang apa yang bagi Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka.132) Dan Rabb mu Kaya yang mempunyai Pengaturan. siapa yang Dia sukai. Dan kalau Allah mau. Maka oleh karena itu. yang seorang pun tidak boleh memakannya.133) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu. (yaitu sebagian) dari ladang dan binatang-binatang ternak.(6.136) Dan begitu juga telah dinampakkan baik kepada kebanyakan dari kaum musyrikin itu hal membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka.(6.(6.131) Dan tiap-tiap (seorang) ada beberapa derajat. sambil berkata: ”Ini untuk Allah”-menurut sangkaan mereka.137) Dan mereka berkata: ”Inilah binatang-binatang ternak dan ladang terlarang. niscaya tidak mereka kerjakan itu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berbahagia”.

Dia akan balas mereka dengan karakter apa-apa yang mereka ada-adakan. Allah akan membalas mereka tentang aturan mereka itu. Katakan: ”Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. Makanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu¸dan jangan kamu ikut perjalanan setan. dan tidak mereka mendapat pengenalan.140) Dan Dia yang menghendaki kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat. yaitu dari biri-biri dua dan dari kambing dua”. dan janganlah kamu (makan) berlebih-lebihan. karena berdusta atasnya.142) ”Delapan jenis. karena berbuat dusta atas Allah. karena sesungguhnya adalah setan bagi kamu musuh yang nyata”.Tafsir Al Sulthan mereka dan ada beberapa binatang ternak yang diharamkan (oleh mereka) menunggangnya dan beberapa binatang ternak yang mereka tidak sebut nama Allah. dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu.(6.139) Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak mempunyai pengetahuan.(6. apabila ia berbuah.(6. maka mereka bersekutu padanya.(6.141) Dan (Dia jadikan) dari binatang ternak itu pembawa barangbarang dan untuk disembelih.138) Dan mereka berkata: ”Apa-apa yang ada dalam perut binatangbinatang ternak ini halal bagi laki-laki dari kami dan haram bagi isteri-isteri kami” tetapi jika kandungan binatang-binatang itu mati. dan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan ”Makanlah dari buahnya. DLA .(6. Sesungguhnya sesatlah mereka. sesungguhnya Dia Hakiimun-’Aliim. dan keluarkanlah haknya pada hari ketamannya. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya ?. karena sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan”.

atau darah yang mengalir. dalam kitab yang diwahyukan kepada ku. kami haramkan atas mereka lemaknya. Sesungguhnya kami yang benar.143) ”Dan dari unta dua dan dari sapi dua”. dan dari sapi dan kambing. kami telah haramkan tiap-tiap yang berkuku.(6.(6. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan dan tidak kami haramkan dari sesuatu”. (6. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya.144) Katakanlah: “Aku tidak dapati (makanan) yang haram. Katakan: “Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya.147) Akan berkata orang-orang yang musyrik: ”Jika dikehendaki Allah. melainkan (lemak) yang ada di belakangnya atau di dalam perut.(6. maka katakanlah: ”Rabb kamulah yang mempunyai Pengaturan yang luas.146) Maka jika mereka mendustakan mu.atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah.145) Dan atas orang-orang Yahudi. Begitu juga orang-orang yang sebelum mereka membuat dusta hingga mereka merasakan siksa kami. ataukah kamu jadi saksi ketika Allah pesan kepada kamu tentang ini ?”. bagi orang yang (mau) memakannya. “Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berdusta atas Allah.-karena sesungguhnya ia itu kotor. untuk menyesatkan manusia dengan tidak mempunyai pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Dan siksaNya tidak bisa disingkirkan dari kaum yang berdosa(6. maka sesungguhnya Rabb mu Ghafuurur-Rahiim. Itu kami balas mereka dengan sebab kejahatan mereka. atau apa-apa yang bercampur dengan tulang. Katakanlah: “Adakah kamu mempunyai keterangan yang bisa kamu tunjukkan kepada DLA . Maka siapa terpaksa dengan tidak sengaja mau dan tidak melebihi. melainkan Bangkai. atau daging babi.Tafsir Al Sulthan Terangkanlah kepada ku dengan pengetahuan jika memang kamu orang-orang yang benar”.

tidak kamu turut melainkan sangkaan. walaupun ia itu untuk kerabat.(6. dan jangan engkau turut keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan jangan kamu turut jalan-jalan(lain). tentu Dia akan beri pengenalan kepada kamu semuanya”.(6.153) DLA . demikian Dia perintah kamu supaya kamu berbakti”.152) “Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lupus.(6. dan jangan kamu hampiri kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan jangan kamu membunuh diri yang Allah haramkan.148) Katakanlah: “Lantaran itu. dan sempurnakanlah janji Allah. oleh karena itu turutlah dia. yaitu jika Dia mau. dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapak. karena akan pisahkan kamu daripada jalan-Nya. Itu untuk kamu diperintahkan kepada kamu karakternya agar kamu mengerti”. sehingga ia sampai umur.(6. melainkan dengan karakter lengkap. jika mereka jadi saksi.(6. ”dan apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu lurus.150) Katakanlah:”Marilah supaya aku bacakan apa yang Rabb kamu haramkan atas kamu¸bahwa jangan kamu menyekutukan karakter-Nya dengan sesuatu. dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”.149) Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi kamu yang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan ini”. kami memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka.(6. dan orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat dan mereka menyekutukan karakter Rabb mereka. dan tidak kamu melainkan berdusta.Tafsir Al Sulthan kami ?”. maka Allah mempunyai alasan yang kuat. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang bisa ia kerjakan. maka jangan engkau jadi saksi bersama mereka. melainkan dengan cara yang baik. Oleh itu. Itu untuk kamu perintah yang kamu harus kerjakan karakternya agar kamu ingat”.151) “Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. dan janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena kepayahan.

tidaklah akan bermanfa’at iman seseorang yang tidak beriman lebih dahulunya atau (tidak) mengerjakan kebaikan pada imannya. sebuah kitab yang kami turunkan dia dengan perlindungan. Katakanlah: ”Hendaklah kamu tunggu (karena) sesungguhnya kami menunggu”.(6.(6. maka ikutilah dia dan tekuni. sebagai penyempurna atas orang yang berbuat kebaikan. bukanlah engkau dari (golongan mereka) di tentang apapun. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan.159) DLA . agar kamu diberi pengaturan.154) Dan ini. kemudian Dia akan terangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan.158) Sesungguhnya orang-orang yang membagi-bagi peraturan mereka jadi beberapa golongan itu.156) Atau supaya kamu tidak berkata: ”Sesungguhnya kalau diturunkan atas kami kitab itu. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabb mu. Tidak lain urusan mereka. oleh karena itu bukankah tidak ada yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan karakter ayatayat Allah dan berpaling daripadanya ¿ Kami akan balas orangorang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berpaling.155) Supaya kamu tidak berkata: “Hanya diturunkan kitab atas dua golongan sebelum kami.(6.157) Bukankah tidak mereka menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb mu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabb mu?. dan untuk menjelaskan tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Rabb mereka. tentu adalah kami lebih mendapat pengenalan dari mereka”. (6.(6. (6.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami telah beri kitab kepada Musa. melainkan kembali kepada Allah. dan sesungguhnya kami lalai dari bacaan mereka”.

Sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim.164) Dia Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah Bumi.165) DLA .162) “Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitu aku diperintah.(6.160) Katakanlah: “Sesungguhnya aku diberi pengenalan oleh Rabb ku ke jalan yang lurus peraturan (yang resmi) berdiri.(6. untuk Dia menguji kamu dalam apa yang Dia telah datangkan kepada kamu. padahal Dia Rabb tiap sesuatu ¿.161) Katakanlah: “Sesungguhnya sholat ku dan aktivitasku dan hidup ku dan mati ku untuk Allah Rabb Alam Semesta”. (6. Dan tiap diri tidak mengerjakan(kejahatan) melainkan (balasannya jatuh) atasnya. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu katakter apa-apa yang kamu perselisihkan padanya. maka tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) dan mereka tidak akan dianiaya. Kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu. Sesungguhnya Rabb mu Cepat Pembalasan-Nya.(6. dan tidak seorang penanggung menanggung seorang yang lain. maka baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda. dan barangsiapa kerjakan kejahatan.(6. ajaran Ibrahim yang tulus.(6. dan tidak ada ia dari orang yang menyekutukan. dan adalah aku orang Islam yang pertama”.163) Katakanlah : “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan Rabb ?.Tafsir Al Sulthan Barangsiapa kerjakan kebaikan. dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian derajat.

Tafsir Al Sulthan DLA .

209 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Tulisan yang kami turunkan kepada mu. dan jangan kamu ikuti dari selainnya sebagai pengurus. dan tidak sekali-kali kami ghaib.6) Lantas sesungguhnya kami akan kisahkan atas mereka karakter ilmu.(7.(7.(7. maka datang kepadanya siksaan kami pada waktu malam atau pada waktu mereka sedang tidur di tengah hari. maka siapa berat timbangannya maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (7. Lam. melainkan bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya kami orang yang zalim”. Mim. maka jangan ada sesak di dalam shudurmu darinya untuk engkau ancam dengannya dan peringatan untuk orang-orang yang percaya.Surat Al-A’raf (Benteng Tinggi) Surat ke-7.4) Maka tidak ada seruan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami.(7.(7. sedikit apa yang kamu ingat.(7.(7.Tafsir Al Sulthan 7.3) Dan betapa banyak dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.8) DLA .2) Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu.7) Dan timbangan amal pada hari itu Lengkap.5) Maka sesungguhnya kami akan periksa orang-orang yang dikirim kepada mereka (peringatan) dan (bahkan) kami akan periksa utusan-utusan itu.0) {Alif.(7. Shod}.

11) Dia berkata:”Apa yang menyebabkanmu tidak sujud ketika Aku perintah mu”. Maka keluarlah.(7. Engkau ciptakan aku dari api.(7.(7. tidak ada dari orang yang bersujud.14) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.(7. (7. Sesungguhnya siapa dari mereka itu turut kepada mu. maka mereka bersujud.13) Ia berkata: ”Berilah tempo kepada ku sampai hari mereka dibangkitkan”.17) Dia berkata:”Keluarlah engkau darinya dengan terhina.(7.9) Dan sesungguhnya Kami telah tempatkan kamu di Bumi.12) Dia berkata: ”Pergilah darinya.Tafsir Al Sulthan Dan siapa ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka.18) DLA .(7. dan Kami menjadikan untuk kamu padanya Kehidupan. kemudian kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”.(7.(7. karena tidak patut engkau menyombong.10) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. maka tentu aku akan halangi mereka (dari) jalan-Mu yang lurus”. terhalau. kecuali Iblis. sesungguhnya engkau dari golongan mereka yang rendah”.(7.15) Ia berkata:”Lantaran Engkau telah sesatkan aku.16) ”Kemudian. aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. kemudian kami telah membentuk kamu. sedikit apa yang kamu syukuri. dan Engkau ciptakan dia dari tanah-liat”. lantaran mereka menzalimi karakter ayat-ayat-Ku. niscaya Aku penuhkan jahannam dengan kamu semuanya”. dan tidak akan Engkau dapati kebanyakan dari mereka itu berterima kasih”. Ia berkata: ”Aku lebih baik dari dia.

maka makanlah dari yang kamu sukai berdua.Tafsir Al Sulthan ”Dan hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga. dan darinya kamu akan dibangkitkan”.26) ”Hai anak-anak Adam. dan mulailah mereka tutup atas (kemaluan) mereka dengan daun dari surga. janganlah setan menipu kamu sebagaimana ia telah keluarkan dua ibu-bapak kamu dari DLA .(7. terbukalah aurat mereka.22) Mereka berdua berkata: ”Rabb kami.21) Maka ia anjurkan keduanya dengan tipu-daya. dan Rabb mereka berdua menyeru mereka:”Bukankah Aku telah larang kamu berdua dari pohon itu. karena kamu akan jadi dari orang-orang yang menganiaya”.(7.(7.(7.(7. Dan pakaian ketekunan itu lebih baik.25) ”Hai anak-anak Adam !.(7.20) Dan ia bersumpah kepada keduanya: ”Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada mereka yang memberi nasehat” . Maka ketika keduanya merasakan pohon itu.19) Maka setan telah membisik kepada keduanya yang akhirnya menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang ditutup dari (pandangan mereka) sambil berkata: ”Bukankah Rabb mu berdua telah larang kamu dari pohon ini. Lantaran itu jika tidak Engkau ampunkan kami dan (tidak) Engkau beri pengaturan kepada kami. sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. sebagian dari kamu musuh bagi sebagian” . tetapi jangan kamu dekati pohon ini . niscaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi”. Itulah sebagian dari ayat-ayat Allah supaya kamu ingat”.(7.24) Dia berkata:”Padanya kamu hidup dan padanya kamu akan mati. melainkan lantaran kamu akan jadi malaikat atau lantaran kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal”. sesungguhnya telah diturunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kamu dan pakaian perhiasan.(7.23) Dia berkata: ”Turunlah kamu. dan bukankah Aku sudah katakan bahwa setan itu musuh kamu yang nyata ?”.

sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang melewati batas .(7. pakailah perhiasan kamu di sisi setiap Masjid.(7. mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang bathinnya dan dosa dan aniaya dengan tidak lengkap.(7. dan sebagian lengkap atas mereka kesesatan. ia bukakan pakaian keduanya. mereka berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan Allah perintah kami dengannya”. tetapi kamu tidak melihat mereka. dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan.30) Hai anak-anak Adam. Dan kamu menyekutukan karakter Allah apa yang tidak Dia turunkan karakternya sebagai alasan.27) ”Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan.33) DLA . Apakah kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.28) Katakanlah: ”Rabb ku menyuruh berlaku adil dan mendirikan wajah-wajah kamu di sisi setiap Masjidil Haram dan menyeru Dia dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan sebagaimana Dia kehendaki kamu.(7.31) Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan barang yang baik dari pemberian?”. Dan kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu”.32) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku. Kaktakanlah: ”Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kejahatan. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu.(7. sesungguhnya mereka mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah dan mereka kira bahwa mereka mendapat pengenalan. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu ketua-ketua bagi orang-orang yang tidak beriman”.29) Sebagian Dia beri pengenalan. kelihatan kemaluan keduanya. kamu akan kembali”. Katakan:”Ia untuk orang yang beriman pada kehidupan dunia tertentu pada hari qiyaamah”.(7.Tafsir Al Sulthan surga.(7.

39) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka apabila datang ajal mereka. sambil berkata: ”Manakah yang kamu seru selain dari Allah?”.(7. maka berkatalah ummat yang akhir untuk yang mula-mula: ”Rabb kami. itulah mereka akan dapat bagaian mereka dari kitab. maka tidak ada ketakutan atas mereka.35) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan sombong darinya. mereka ini yang menyesatkan kami. sehingga apabila semua terkumpul dalam (neraka) itu. hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. dan menyombong darinya.34) Hai anak-anak Adam. dan tidak mereka berdukacita. tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. maka itulah mereka penduduk api.(7. yang akan terima mereka .Tafsir Al Sulthan Dan untuk tiap ummat ada ajalnya. serta mereka menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa adalah mereka orang-orang yang kafir”.36) Maka bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta atas Allah atau mendustakan karakter ayatayat-Nya. oleh karena itu berilah mereka azab dari neraka yang berlipat ganda”. (7. mereka padanya akan kekal.(7. maka orang-orang itu akan jawab:”Itu telah hilang daripada kami”. dan tidak mereka akan masuk surga hingga DLA .37) Dia berkata: ”Masuklah kamu dalam api dalam ummat-ummat sebelum dari kamu dari jin dan manusia”. Dia berkata: ”Untuk tiap (kamu dapat) berlipat ganda” tetapi kamu tidak tahu . tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan.(7. Tiap masuk satu ummat. maka siapa menekuninya dan berbuat baik.38) Dan berkata ummat yang mula-mula kepada ummat yang akhir: ”Tidak ada bagi kamu kelebihan atas kami. oleh karena itu rasalah azab lantaran karakter apa-apa yang kamu telah usahakan”.(7. ia mengutuk saudaranya. jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku.

kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya.(7. dan mereka seru ahli surga: ”Mudah-mudahan sejahtera atas kamu”. padahal tidak kami mendapat pengenalan kalau tidak Allah beri pengenalan kepada kami.41) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih. lantaran mereka mengkufuri karakter akhirat. dan mau jadikan dia bengkok.43) Dan ahli surga menyeru ahli neraka: ”Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan lengkap”.Tafsir Al Sulthan unta masuk ke lubang jarum. di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah yang telah kenalkan kami untuk ke sini. lalu di antara mereka diberi tahu oleh seorang pemberi tahu: ”Bahwa kutukan Allah adalah atas orang-orang yang zhalim”.(7. jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang zalim”.47) DLA . (adalah) mereka itu ahli surga yang mereka kekal padanya.(7.45) Dan di antara dua itu ada dinding dan atas Benteng ada beberapa laki-laki yang kenal kepada tiap seorang dengan tanda mereka.(7. dan mereka menyeru: ”Bahwa inilah surga yang diwariskan dia kepada kamu karena karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan”. Mereka jawab: ”Ya”.(7. Mereka ini belum masuk surga dan mereka sangat ingin. mereka berkata: ”Rabb kami. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang zalim. Dan seperti itu kami balas orang yang berdosa. Sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa utusan Rabb kami dengan karakter Lengkap”.40) Adalah bagi mereka tempat yang rendah dari jahannam.(7. dan di atas mereka ada tutupan-tutupan.(7.46) Dan kalau dipalingkan pandangan mereka ke pihak ahli neraka.44) ”Orang-orang yang memalingkan dari jalan Allah.42) Dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam shudur mereka dari hasad.(7.

48) ”Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah (bahwa) Allah tidak akan memberi pengaturan kepada mereka ?” : ”Masuklah kamu ke surga. akan berkata orangorang yang dahulunya melupakan dia: ”Sesungguhnya telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan Lengkap.52) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan buahnya ?. tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berdukacita”. Sesungguhnya mereka telah rugikan diri-diri mereka dan hilang dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.(7.49) Dan ahli neraka menyeru ahli surga: ”Tuanglah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah beri kepada kamu”.(7.50) ”Yang jadikan peraturan mereka sia-sia dan permainan.53) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari.(7. dan matahari dan bulan dan bintang-bintang berputar dengan DLA . lantaran mereka membantah kepada ayat-ayat kami. karena mereka telah diperdaya oleh kehidupan dunia”. kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini.Tafsir Al Sulthan Dan mereka yang di atas Benteng menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing mereka. kemudian Dia berada atas ’Arsy. Dia tutup malam siang yang mengiringinya dengan lekas. Mereka berkata: ”Bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kamu sombongkan ?”.(7. lantaran itu adakah penolong-penolong yang akan menolong kami atau kami dikembalikan supaya dapat kami kerjakan lain dari apa yang telah kami kerjakan?”. Pada hari yang datang buahnya itu. Mereka jawab: ”Sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir”. Maka di hari ini . maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu Pengetahuan sebagai Pengenal dan Pengaturan untuk kaum yang percaya.(7.51) Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka satu Kitab .(7.

54) Serulah Rabb kamu dengan merendah diri dan tersembunyi . seperti itu kami keluarkan orang yang mati agar kamu mau ingat. sehingga ketika ia bawa awan yang berat.(7. tidak keluar melainkan dengan susah. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang”.(7. karena sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas. keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya.58) Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Bukankah kepunyaan-Nya Penciptaan itu dan Urusan itu ?.57) Dan negeri yang baik.(7. dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”. Maka kami keluarkan dengan karakternya dari tiap benih-benihan. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta.(7.59) Berkata para malak dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kelupaan yang nyata”. dan aku beri nasehat kepada kamu. lalu ia berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah.Tafsir Al Sulthan karakter urusan-Nya.(7. sesungguhnya pengaturan Allah dekat dari orang yang berbuat kesetiaan.60) Ia berkata: ”Hai kaum ku tidak ada kelupaan pada ku.56) Dia yang mengirim angin pembawa kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. kami tarik dia ke negeri mati. Maha Melindungilah Allah Rabb Alam Seluruhnya.55) Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya.61) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.(7. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.(7.62) DLA . Seperti itu kami terangkan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur. dan yang tidak baik.(7. maka kami turunkan dengan karakternya air.(7. dan berdo’alah kepada-Nya dengan takut dan sungguhsungguh.

(7.68) Dan apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu ?. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Lantaran itu datangkanlah apa yang engkau ancam kami.(7.66) Ia katakan: ”Hai kaum ku. apakah tidak kamu berbakti ?”. Patutkah kamu membantah ku DLA . jika engkau dari orang-orang yang benar”.70) Ia berkata: ”Sesungguhnya telah tertimpa atas kamu siksaan dan kemurkaan Rabb kamu.64) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud. karena aku ini bagi kamu seorang penasehat yang terpercaya”. dan Dia tambah kamu dalam ciptaan jadi besar.(7. Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) dari setelah kaum Nuh.Tafsir Al Sulthan ”Apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu dan supaya kamu berbakti dan supaya kamu mendapat pengaturan ?”. (7.(7.(7. tidak ada untuk kamu dari Yang Dita’ati selain Dia. sembahlah Allah. (7.67) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku. ia berkata: ”Hai kaum ku.(7. : ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami sangka engkau dari orang yang berdusta”. Maka ingatlah ayat-kebesaran Allah agar kamu mendapat kejayaan”.65) Berkata para malak orang-orang yang kufur dari kaumnya.63) Maka mereka mendustakannya.69) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami agar kami sembah Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami sembah ?. maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan karakter ayatayat kami . tidaklah aku bodoh.

ia berkata: ”Hai kaum ku. dan kami potong akar orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. sembahlah Allah. ini dia Unta Betina Allah untuk kamu sebagai ayat.76) Lalu mereka sembelih Unta itu dan mereka durhaka dari perintah Rabb mereka. maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. karena akan mengenai kamu azab yang pedih”.73) ”Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti dari setelah kaum ’Aad. (7.71) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan karakter pengaturan dari kami.(7.(7. Lantaran itu ingatlah ayat-kebesaran Allah. datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika benar engkau dari orang-orang yang diutus”. dan jangan kamu merajalela di bumi membuat kerusakan” .(7.74) Berkata para malak orang-orang yang takabur dari kaumnya untuk orang-orang yang lemah untuk orang yang beriman dari mereka : ”Apakah kamu tahu bahwa Shaleh itu orang yang diutus dari Rabb nya ?”. sesungguhnya aku bersama kamu dari orang yang menunggu”.(7. Oleh karena itu tunggulah. dan jangan ganggu dia dengan jahat. dan mereka katakan: ”Hai Shaleh.77) DLA . (7. padahal Allah tidak turunkan karakternya dari Sulthon.Tafsir Al Sulthan dalam nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. karena bukan mereka orang-orang yang beriman.72) Dan kepada Tsamud saudara mereka Sholeh. dan Dia beri kekuasaan kamu di Bumi.75) Berkata orang-orang yang takabur itu: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu percayai karakternya”.(7. yang kamu jadikan dari tanah rata beberapa mahligai dan kamu tumbuk gunung-gunung jadi rumah-rumah. sungguh aku datangkan kepada kamu bukti dari Rabb kamu. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya”.

bahkan kamu ini satu kaum yang meliwati batas”. dan jangan kamu berbuat kebinasaan di bumi sesudah baiknya.(7.81) Tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu.83) Dan kami hujankan atas mereka satu hujan.(7.78) Maka ia berpaling dari mereka sambil berkata: ”Hai kaum ku. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kamu.Tafsir Al Sulthan Maka mengenai mereka Rijfah. maka menjadilah mereka kaku di dalam rumah-rumah mereka. dan ingatlah ketika kamu sedikit.85) ”Dan jangan kamu halangi di tiap jembatan menakut-nakuti dan memalingkan dari jalan Allah siapa yang mengimani karakter-Nya.84) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib ia berkata: ”Hai kaum ku. lantaran itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa. Lantaran itu cukupkanlah sukatan dan timbangan.(7. sembahlah Allah. lantaran kamu mau jadikan dia bengkok. kecuali isterinya (karena) adalah ia daripada orang-orang yang tertinggal. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman”. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu.(7. karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka”. dan DLA . dan jangan kamu kurangkan (dari) manusia hak-hak mereka.82) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Patutkah kamu kerjakan kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang dari Alam Semesta ?”.79) Dan ingatlah Luth.(7.80) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan birahi.(7. bukan kepada perempuan. (7. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. lalu Dia banyakkan kamu. tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasehat”.(7.

Ia berkata: ”Apakah walaupun kami tidak suka?”.88) ”Sesungguhnya (kalau begitu) kami ada-adakan dusta atas Allah.(7. ”Rabb kami. dan Dia sebaik-baik Hakim.92) DLA .90) Maka mengenai mereka Rijfah.89) Dan berkata malak orang-orang yang kafir dari kaumnya: ”Jika kamu ikuti Syu’aib.(7.Tafsir Al Sulthan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kebinasaan”. Maka tunggulah sehingga Allah menghukum antara kita.86) ”Dan jika ada satu bagian dari antara kamu mempercayai karakter Yang diutus kepada ku dan satu bagian tidak percaya. kecuali kamu kembali dalam Ajaran kami”. dan tidaklah kami kembali kepadanya melainkan jika dikehendaki Allah Rabb kami Maha Luas.91) Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu. (7.(7. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah mereka orang-orang yang rugi. Rabb kami Mengetahui tiap sesuatu. maka menjadilah mereka orang yang terbenam di tempat kediaman mereka. bukakanlah antara kami dan antara kaum kami karakter yang lengkap.87) JUZ’ Ke-9 Berkata para Malak orang yang takabur dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami akan keluarkan mu hai Syu’aib dan orang-orang yang percaya bersama mu dari negeri kami. Atas Allah kami bertawakal. sesungguhnya adalah kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(7.(7.(7. dan Engkau sebaik-baik Pembuka”. jika kami kembali kepada Ajaran kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya.

padahal mereka sedang tidur ?.100) Negeri-negeri itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabarkabarnya. tetapi mereka mendustakan. lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba.(7. sedang mereka tidak sadar. sungguh kami buka atas mereka perlindungan dari langit dan bumi.98) Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah ?.(7. niscaya kami siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka dan kami akan metrai atas qalbu-qalbu mereka. (7.96) Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang rugi. hingga mereka jadi banyak dan mereka berkata: ”Sesungguhnya kemelaratan dan kebahagiaan telah mengenai bapak-bapak kita”.(7. ketika mereka sedang bermain-main ?. bagaimana bisa aku berdukacita atas orang-orang kafir ?”.(7. bahwa kalau kami kehendaki. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kepada kamu.(7.(7.99) Apakah belum mengenal bagi orang-orang yang mewarisi bumi ? dari sebelum ahlinya ?. melainkan kami kenakan penduduknya kesusahan dan kemelaratan supaya mereka merendah diri. Lantaran itu. maka kami azab mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.95) Dan kalau penduduk negeri beriman dan tekun. dari kedatangan siksa kami di waktu malam.94) Kemudian kami gantikan kebaikan itu di tempat kejahatan.93) Dan tidaklah kami utus seorang Nabi di suatu Desa.97) Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu pagi.Tafsir Al Sulthan Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai kaum ku. maka mereka tidak bisa mendengar. dan sungguh telah datang kepada mereka utusanDLA .(7.

107) Dan ia keluarkan tangannya.105) Kata Fir’aun: ”Jika engkau datang dengan karakter ayat. maka itu biarkanlah Bani Israel bersama ku”. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang mengadakan kerusakan. maka tiba-tiba dia ular yang membuktikan.110) Mereka berkata: ”Berilah tempo kepadanya dan kepada saudaranya.108) Berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang pintar”. dan kirim ke negeri-negeri untuk mengumpulkan”. Seperti itu Allah metrai atas qalbu-qalbu orang-orang kafir .102) Kemudian sesudah mereka itu kami utus Musa dengan karakter ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan Malaknya.Tafsir Al Sulthan utusan dengan bukti . sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb Alam Semesta”. maka mereka tidak ada yang mengimani karakter apa-apa yang mereka dustakan dari sebelumnya. (7.(7.101) Dan tidak kami dapati kebanyakan dari mereka (menepati) janji.104) ”Betul-betul aku tidak berkata atas Allah melainkan yang lengkap. (7.111) DLA .109) ”Ia mau keluarkan kamu dari bumi kamu. tetapi sesungguhnya kami dapati kebanyakan dari mereka meliwati batas. (7. Oleh karena itu bagaimana urusan kamu”. (7. tetapi mereka menzalimi karakternya.(7. sungguh aku datangkan kepada kamu karakter bukti dari Rabb kamu.(7.(7.(7.103) Dan Musa berkata: ”Hai Fir’aun. maka datangkanlah karakternya jika kamu dari orang yang benar”.(7.106) Lalu ia lemparkan tongkatnya.(7.

Lantaran itu kamu akan mengetahui”. kemudian aku akan salib kamu semuanya”.(7.121) ”Rabb Musa dan Harun”.(7. Maka ketika mereka tunjukkan.(7. mereka tipu mata manusia dan mereka bikin takut karena mereka datangkan sihir yang panjang.(7.113) Ia berkata :”Na’am.(7.(7.119) Dan tunduklah ahli sihir itu dengan bersujud. dan Bathil apa yang ada mereka kerjakan”. dan kembalilah mereka dengan merendah diri.117) Maka tetaplah Yang Lengkap.122) Berkata Fir’aun: ”apakah kamu mengimani karakternya sebelum aku beri izin kepada kamu.124) DLA .(7.123) ”Aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu berselang.(7.118) Lantaran itu kalahlah mereka di sana. Maka tiba-tiba dia menelan apa-apa yang mereka tunjukkan”. sesungguhnya ini satu tipuan yang kamu kerjakan dalam negeri ini.(7.112) Dan datanglah ahli sihir kepada Fir’aun sambil berkata: ”Sesungguhnya adakah upah bagi kami jika kami menang?”.120) Mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”.(7. dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang yang didekatkan”.Tafsir Al Sulthan ”Nanti mereka akan datang kepada mu dengan tiap ahli sihir yang pintar”. (7.116) Dan kami wahyukan kepada Musa: ”Hendaklah engkau lemparkan tongkat mu”.(7.115) Musa berkata: ”Tunjukkanlah”.(7.114) Mereka berkata: ”Hai Musa engkaukah yang akan tunjukkan atau kamikah yang tunjukkan ?”. karena kamu hendak keluarkan penduduknya daripadanya.

Ia berkata: ”Kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. dan akibat baik untuk orang yang berbakti.(7. ”Rabb kami tuangkanlah atas kami kesabaran dan terimalah kami sebagai orang yang menyerah diri” .128) Mereka berkata: ”Kami disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami”.130) Maka apabila datang kepada mereka kesenangan.132) DLA .(7.Tafsir Al Sulthan Mereka jawab: ”Sesungguhnya kepada Rabb kami kami akan kembali”. tetapi Dia akan lihat bagaimana kamu bekerja”. maka tidak kami akan percaya kepada mu”. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.126) Dan berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat rusak di bumi meninggalkan mu dan yang dita’ati oleh mu ?”. melainkan (karena) kami mengimani karakter ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami.(7.(7.129) Dan sesungguhnya kami telah kenakan kepada keluarga Fir’aun kekeringan dan kekurangan buah-buahan supaya mereka ingat.131) Dan mereka berkata: ”Apa saja keterangan yang engkau datangkan karakternya dari ayat untuk engkau sihir kami dengannya. Kata Musa: ”Mudah-mudahan Rabb kamu akan binasakan musuh-musuh kamu dan Dia akan jadikan kamu khalifah di bumi. mereka berkata: ”Bagi kami ini”. mereka anggap Musa dan orang yang bersamanya itu sial. dan jika mengenai mereka kesusahan.(7. Ketahuilah.127) Musa berkata kepada kaumnya: ”Mintalah pertolongan dengan karakter Allah dan sabarlah.(7.125) ”Karena tidak engkau benci kepada kami. bahwa kesialan mereka itu tidak lain melainkan di sisi Allah. karena sesungguhnya kita sangat berkuasa atas mereka”. Dia wariskan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. (7. sesungguhnya bumi ini milik Allah.(7.

dan darah sebagai ayat yang menjelaskan.(7.139) Ia berkata: “Apakah patut selain dari Allah aku carikan untuk kamu yang dita’ati ?. padahal Dia telah lebihkan kamu atas Alam Semesta ?”.133) Dan ketika azab menimpa mereka. berkatalah mereka: “Hai Musa.140) DLA .134) Maka ketika kami hilangkan siksaan itu dari mereka.135) Maka kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka dalam laut dengan sebab mereka mendustakan karakter ayatayat kami dan mereka lalai darinya.136) Dan kami wariskan kepada kaum yang tertidas itu timur-timur bumi dan baratnya yang kami beri perlindungan padanya. tiba-tiba mereka memungkiri.(7.(7. Ia berkata: “Sesungguhnya kamu ini kaum yang bodoh”.138) “Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan bathil apa yang mereka kerjakan”.(7.(7. Dan kami hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa-apa yang ada mereka bangun. mintalah kepada Rabb mu untuk kami dengan apa yang telah dijanjikan di sisi mu.Tafsir Al Sulthan Maka kami kirim atas mereka Topan dan Belalang dan KutuKutu(Ulat) dan Kodok-Kodok. (7.(7. niscaya kami akan beriman kepada mu dan kami akan biarkan Bani Israel bersama mu”. lalu mereka berkata: “Hai Musa jadikanlah untuk kami yang dita’ati seperti mereka itu ada mempunyai beberapa yang dita’ati”. hingga satu masa yang mereka sampai padanya. Sesungguhnya jika engkau hilangkan azab itu dari kami. karena mereka kaum yang durhaka. tetapi mereka menyombong. lalu mereka berjumpa satu kaum yang menyembah berhala mereka.(7.137) Dan kami telah tolong Bani Israel menyeberang laut. dan sempurnalah kalimat Rabb mu dengan baik atas Bani Israel lantaran mereka sabar.

Maka itu ambillah dia dengan kuat dan suruhlah kaummu mengambil yang sebaik-baiknya.141) Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 malam.(7. tidak mau mereka ambil dia sebagai satu jalan .143) Dia berkata: “Hai Musa sesungguhnya Aku telah pilih mu atas manusia dengan Risalah Ku dan Kalam Ku. mereka ambil dia DLA . tetapi jika mereka lihat jalan kesesatan. aku bertobat kepada Mu. dan mereka tahu jalan petunjuk.142) Dan ketika Musa datang di waktu kami. dan runtuh Musa dengan pingsan. tidak mau mereka imani karakternya. maka jadilah dia hancur. berkatalah ia: ”Rabb. Maka ketika ia sadar berkatalah ia: “Subhaana Engkau. dan Rabbnya berkatakata kepadanya.(7.145) Aku akan palingkan ayat-ayat Ku dari orang yang takabur di bumi dengan tidak yang lengkap. maka jadi sempurna waktu perjanjian Rabbinya 40 malam. Dia berkata: “Engkau tidak bisa melihat Ku. maka nanti engkau melihat Aku”. dan jadilah dari orang yang bersyukur”.(7. dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: “Gantikanlah aku pada kaumku. padahal mereka sedang kenakan kamu siksaan yang pedih. tetapi pandanglah kepada gunung itu. maka jika ia tetap pada tempatnya. dan buatlah kebaikan dan janganlah turut jalan orang-orang yang mengadakan kerusuhan”. mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak perempuan kamu sedangkan di dalam itu ada satu percobaan yang panjang dari Rabb kamu. Maka ambillah apaapa yang diberikan kepada mu.(7. lihatkan kepada ku agar aku memandang kepada mu”. Aku akan tunjukkan kepada kamu tempat orang-orang yang meliwati batas . karena mereka lihat tiap ayat. Maka ketika Rabb nya menampakkan kepada gunung. dan akulah orang pertama yang beriman”.144) Dan kami telah tulis untuknya di dalam Alwah dari tiap sesuatu sebagai nasehat dan penjelasan untuk tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun.(7. tetapi kami sempurnakan dia dengan 10.

(7.152) DLA . akan mengenai mereka kemarahan dari Rabb mereka di kehidupan dunia. gugur amalan-amalan mereka. Mereka jadikan dia dan adalah mereka itu orang yang zalim.149) Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan dukacita. niscaya jadilah kita dari golongan yang rugi”. Lalu ia banting Alwah dan ia pegang kepala saudaranya sambil menarik dia kepadanya. bahwa mereka telah sesat. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang berbuat dusta. ia berkata: ”Jelek sekali apa yang kamu kerjakan di belakangku sesudah ku. yang ada baginya suara.(7. mereka berkata: ”Sesungguhnya jika Rabb kita tidak memberi pengaturan kepada kita. dan Engkau ArHamur-Raahimiin”. Kata (Harun): ”Hai anak ibu ku. kaum Musa jadikan perhiasan mereka seekor anak sapi yang berjasad. Bukankah mereka tidak akan dibalas melainkan apa yang ada mereka kerjakan ?”.151) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi.150) Ia berkata: ”Rabb ampunkanlah aku dan saudara ku.147) Dan sesudahnya. Tidakkah mereka lihat bahwa ia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberi pengenalan kepada mereka satu jalan?. (7. Oleh sebab itu jangan engkau sukakan permusuhan kepadaku. dan adalah mereka lalai darinya.(7. dan tidak mengampuni kita. dan jangan engkau masukkan aku bersama orang-orang yang zalim”. (7.Tafsir Al Sulthan sebagai satu jalan. Apakah patut kamu mendahului perintah Rabb kamu?”.148) Dan ketika mereka menyesal dan lihat.146) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat. dan hampir mereka bunuh aku.(7.(7. Itu karakter sesungguhnya mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan masukkanlah kami dalam pengaturan-Mu. sesungguhnya kaum itu pandang aku lemah.

153) Dan ketika kemarahan itu berhenti dari Musa. dan ia hilangkan dari mereka keberatan-keberatan mereka dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka. kemudian sesudah itu mereka tobat dan beriman.(7. dan memuliakan dia dan menolong dia.157) DLA . maka Aku akan tuliskan dia bagi orang-orang yang berbakti dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami”. Engkaulah penolong kami.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan .(7. berkata Musa: ”Rabb.155) ”Dan tuliskanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan akhirat.156) ”Yang menurut Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati dia tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil.(7. yang di dalam naskahnya ada pengenalan dan pengaturan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. sesungguhnya kami bertobat kepada Mu”. Ia halalkan bagi mereka barang-barang yang baik. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. ia ambil Alwah.(7. Dia berkata: ”Azab Ku . dan Engkau beri pengenalan siapa yang Engkau kehendaki. Apakah Engkau akan binasakan kami karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dari antara kami ? Ini tidak lain melainkan percobaan-Mu. Aku akan kenakan kepada siapa yang Aku kehendaki. ia menyuruh mereka berbuat baik dan ia melarang mereka dari kejahatan. dan pengaturan-Ku meliputi tiap sesuatu. kalau Engkau mau tentu Engkau sudah binasakan mereka dan aku lebih dahulu. sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu Ghafuurur-Rahiim. serta turut cahaya yang diturunkan bersamanya. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki. karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan” . oleh karena itu ampunkanlah kami dan berilah kami pengaturan.154) Dan Musa Pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami. mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kejayaan”. dan ia haramkan atas mereka barang-barang yang jelek. Maka ketika gempa mengenai mereka.(7.

waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka dengan berturut-turut pada hari istirahat mereka. (7.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Hai manusia. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya Nabi yang Ummi yang mengimani karakter Allah dan kalimat-Nya. Dan kami telah teduhkan atas mereka ghomaamu dan kami telah turunkan atas mereka Manna dan Salwa. sesungguhnya aku (ini) seorang utusan Allah kepada kamu sekalian Yang mempunyai Kerajaan langit dan bumi .(7. dan makanlah daripadanya apa-apa yang kamu suka.160) Dan ketika dikatakan kepada mereka: ”Tinggallah di dalam negeri ini. niscaya kami ampunkan dosa-dosa kamu. Lalu terpancar daripadanya 12 mata air.161) Maka orang-orang yang zalim dari antara mereka itu telah tukar perintah dengan yang tidak dikatakan kepada mereka.(7.(7. dan turutlah supaya kamu mendapat pengenalan. Kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.159) Dan kami bagi-bagi mereka jadi 12 Asbaathon sebagai ummatummat. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Maka kami turunkan atas mereka azab dari langit dengan sebab kezaliman mereka. ”Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu” dan tidak mereka menganiaya kami.(7.162) Dan tanyalah kepada mereka dari hal negeri yang dekat laut itu ketika mereka meliwati batas pada hari Sabtu. dan kami wahyukan kepada Musa. yang sesungguhnya tiap-tiap Unaasin tahu tempat minum mereka. ketika kaumnya minta minuman kepadanya: ”Hendaklah engkau pukul batu itu dengan tongkat mu”. dan katakanlah: ”Minta ampun” dan masuklah ke pintu itu sambil bersujud. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan.158) Dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi pengenalan dengan Lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku Adil. sedangkan di hari mereka tidak DLA .

mereka akan ambil dia.168) Maka sesudah mereka itu. Sesungguhnya Rabb mu sungguh cepat pembalasan-Nya dan sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. Dan kami beri percobaan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Demikianlah kami beri percobaan kepada mereka dengan sebab mereka telah meliwati batas. kami katakan kepada mereka : ”Adalah Qirodah yang menengadah”.(7. supaya mereka kembali. sebagian dari mereka ada yang shaleh dan sebagaian dari mereka tidak demikian.Tafsir Al Sulthan ambil istirahat.(7. tidaklah ikan-ikan itu datang kepada mereka. (7. kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan satu azab yang pedih lantaran mereka meliwati batas.166) Dan ketika Rabb mu memberi tahu bahwa sesungguhnya Dia akan bangkitkan atas mereka hingga hari qiyaamah kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek.164) Maka ketika mereka lupa kepada apa yang diingatkan kepada mereka. DLA .165) Maka ketika mereka melanggar apa yang dilarang mereka mengerjakannya.167) Dan kami potong mereka di bumi jadi beberapa ummat.(7. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam Kitab itu bahwa mereka tidak boleh berkata atas Allah melainkan yang lengkap dan mereka sudah baca apa yang ada padanya ?.(7.(7. mereka ambil benda-benda yang rendah ini sambil berkata:”Akan diampuni kami” dan jika datang kepada mereka barang yang seperti itu. diganti oleh satu kaum yang mewarisi kitab.163) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Mengapa kamu nasehati satu kaum yang Allah akan binasakan atau Dia akan azab mereka dengan azab yang pedih?” Mereka jawab: ”Untuk melepaskan kewajiban kepada Rabb kamu dan supaya mereka berbakti”.

ia terengahengah.172) Atau supaya kamu (tidak) berkata: ”Hanya yang musyrik itu ialah bapak-bapak kami dari dahulu. ”Bukankah aku Rabb kamu?” Mereka berkata: ”Bahkan kami menyaksikan”. tetapi ia melekat di bumi dan menuruti hawanya.170) Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka.169) Orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan sholat.(7.(7. Oleh yang demikian ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir. ”Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat dan ingatlah apa yang ada padanya agar kamu terpelihara”. dan supaya mereka kembali.(7. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari qiyaamah: ”Sesungguhnya kami lalai dari ini” .171) Dan ketika Rabb mu keluarkan anak cucu Adam dari punggung mereka dan Dia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka. Oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti?. seperti sesungguhnya dia Peneduh. dan mereka sangka bahwa sesungguhnya dia akan jatuh atas mereka. dan adalah kami ini anak cucu sesudah mereka.175) Dan jika kami mau niscaya kami sudah tinggikan dia dengan itu. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang beramal shalih.(7.(7. tetapi ia berpaling daripadanya. ia terengah-engah atau kalau engkau biarkan dia. maka perumpamaannya seperti anjing.(7. maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat.Tafsir Al Sulthan Padahal negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang berbakti.176) DLA .(7. Yang demikian ialah perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya.173) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat. yang jika engkau halau dia.(7.174) Dan bacakanlah kepada mereka kabar orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. oleh karena itu apakah Engkau hendak binasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan?”.

dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu ?. Karena bisa jadi sesungguhnya telah dekat ajal mereka.185) DLA .177) Siapa yang diberi pengenalan oleh Allah. Maka kepada rangkaian yang manakah setelah ini mereka akan percaya ?. dan kepada diri mereka. maka serulah Dia dengannya dan tinggalkan orang-orang yang bersalahsalahan dalam nama-nama-Nya. maka itulah mereka orang-orang yang rugi.182) Dan Aku beri tempo bagi mereka. dan siapa yang sesat. dan bagi mereka telinga tidak mendengar dengannya.184) Apa belum mereka perhatikan dalam kerajaan Langit dan Bumi. bahwa sahabat mereka itu tidak gila.(7. ia tidak lain seorang pengancam yang membuktikan. mereka orang-orang yang lalai.(7.183) Apa belum mereka fikirkan. (7. bahkan mereka lebih lupa. Mereka akan dibalas dengan apa yang ada mereka kerjakan.(7.179) Dan kepunyaan Allah nama-nama yang tepat. dan bagi mereka mata tidak melihat dengannya.180) Dan dari orang-orang yang kami ciptakan ada satu ummat yang memberi pengenalan dengan lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku adil. Itulah mereka.178) Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka beberapa banyak dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu-qalbu tidak mengerti dengannya. (7.(7.Tafsir Al Sulthan Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayatayat kami. maka dia orang yang mendapat pengenalan. mereka berlaku zalim. (7.181) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. Itulah mereka seperti binatang ternak.(7. akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu.(7. sesungguhnya pembalasan Ku sangat teguh.

dan Dia tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba”. dua-duanya berdo’a kepada Allah Rabb mereka berdua: ”Jika Engkau beri kepada kami anak laki-laki yang baik.192) DLA .(7. tentu aku kumpulkan banyak harta.(7. mereka jadikan untuk-Nya sekutu-sekutu dalam apa yang Dia berikan kepada mereka berdua. Katakanlah: ”Hanya di sisi Allah ilmunya.189) Maka ketika Dia beri kepada mereka berdua anak laki-laki yang baik. tidak ada yang bisa menampakkannya pada waktunya melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan Dan siapa dilupakan oleh Allah.187) Katakanlah: ”Aku tidak bisa mendatangkan manfa’at bagi diri ku dan tidak bahaya.(7. lalu ia terus dengannya. besar urusan di langit dan bumi. dan Dia jadikan darinya jodohnya agar ia bersenang-senang kepadanya. Maka ketika ia sentuh dia. Maka ketika telah berat. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah.190) Apakah patut mereka sekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu. karena jika aku tahu urusan ghaib. mengandunglah ia satu kandungan yang ringan.(7.(7. padahal mereka yang diciptakan ?. Mereka akan bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu dia. tidaklah aku ini . niscaya adalah kami daripada orang-orang yang berterima kasih”. dan kesusahan tidak mengenai ku. maka tidak ada baginya pengenalan.188) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu. (7. melainkan pengancam dan penggembira bagi kaum yang mau percaya”. Maha Terinci Allah dari apa yang mereka sekutukan.186) Mereka akan bertanya kepada mu dari Sa’ah: ”Kapan datangnya ?” Katakanlah: ”Hanya ilmunya di sisi Rabb ku.191) Dan tidak bisa mereka menolong orang-orang itu dan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong.(7.

(7. kemudian lakukanlah tipudaya kamu kepada ku dan jangan beri tempo kepada ku”.(7. sama atas kamu maupun kamu seru mereka atau kamu diam.200) Sesungguhnya orang-orang yang tekun. lantaran itu (coba) kamu seru mereka.(7.199) Dan jika mengenai mu gangguan dari setan. sesungguhnya Dia Samii’un-’Aliim.201) Dan saudara-saudara mereka menolong mereka dalam kesesatan.197) ”Dan jika kamu seru mereka kepada Pengenalan.Tafsir Al Sulthan Dan jika kamu seru mereka kepada pengenalan mereka tidak akan mengikuti kamu. atau adakah bagi mereka mata yang mereka bisa lihat dengannya.198) Berilah maaf dan serulah berbuat kebaikan. dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.(7. maka hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah. mereka tidak akan mendengar” dan engkau lihat bahwa mereka melihatmu. padahal mereka tidak melihat. (7. jika memang kamu orang-orang yang benar. kemudian mereka tidak berhenti.196) ”Dan mereka yang kamu seru selain dari Dia. mereka ingat . atau adakah mereka telinga yang mereka bisa dengar dengannya?. apabila mengenai mereka gangguan dari setan.(7.(7. lantas (cobalah) mereka perkenankan (permintaan) kamu.202) DLA . dan Dia menolong orang-orang yang baik”.(7.(7. atau adakah bagi mereka tangan yang mereka bisa pegang dengannya.(7.193) Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain dari Allah hamba-hamba seperti kamu.194) Adakah bagi mereka kaki yang mereka bisa berjalan dengannya. Katakan: ”Serulah sekutusekutu kamu. lalu mereka lihat. tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa mereka tolong diri mereka sendiri”.195) ”Sesungguhnya penolong ku ialah Allah Yang telah turunkan Kitab.

(7.203) Dan ketika dibaca Alquran maka dengarlah dia dan perhatikan agar kamu mendapat pengaturan.206) DLA .(7.(7. dan dengan tidak keras suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau jadi dari orang yang lalai. Katakan: ”Aku hanya turut apa yang Rabb ku wahyukan kepada ku.204) Dan sebutlah Rabb mu di dalam dirimu dengan merendah diri dan takut.Tafsir Al Sulthan Dan apabila engkau tidak bawakan kepada mereka satu ayat.(7. mereka berkata: ”Mengapakah engkau tidak adakan dia ?”. Ini beberapa penerangan dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya”.205) Sesungguhnya orang-orang yang disisi Rabb mu tidak sombong dari beribadat kepada-Nya dan mereka bergerak untuk-Nya dan kepada-Nya mereka sujud.

Tafsir Al Sulthan DLA .

mereka bertawakal.3) Itulah mereka. jika kamu orang-orang yang beriman”. bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan keampunan dan rizki yang berbeda (rizqun-kariim). (8. mereka orang beriman dengan lengkap.1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka.(8.4) Sebagaimana Rabb mu keluarkan mu dari rumahmu dengan karakter lengkap.Tafsir Al Sulthan 8.(8. dan Allah mau melengkapi yang lengkap dengan kalimat-kalimat-Nya dan menghabiskan akar-akar kaum kafir. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(8. tetapi kamu mau bahwa yang tidak bersenjata itu untuk kamu. dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.5) Mereka membantah mu dalam yang lengkap setelah apa terbukti. (8. bahwa ia itu untuk kamu. Katakan: ”Pampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya.6) Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu. dan atas Rabb mereka.0) Mereka akan bertanya kepada mu dari pampamsan perang. Maka berbaktilah kepada Allah dan perbaikilah keadaan antara kamu. satu dari dua golongan. padahal mereka melihat.Surat Al-Anfal (PAMPASAN) Surat ke-8.(8.7) DLA .2) Orang-orang yang mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. seolah diseret kepada maut. padahal sesungguhnya sebagian dari mu’minin tidak suka.(8. dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya bertambah bagi mereka iman.(8.

maka pancunglah leherleher mereka dan putuskanlah tiap-tiap ujung jari mereka”.(8.9) Dan Allah tidak adakan itu. dan Dia turunkan atas kamu dari langit air untuk membersihkan kamu dengannya. (sambil berkata): ”Sesungguhnya Aku akan gandakan kamu dengan 1000 malaikat yang beriringan”. karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada siksaan neraka”. maka jangan kamu palingkan punggung-punggung kamu kepada mereka.14) (44) Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orangorang kafir (waktu) bertempur.maka sesungguhnya ia kembali DLA .10) Ingatlah ketika Dia jadikan kamu mengantuk sebagai keamanan dari Nya.(8. (8. melainkan sebagai penggembira dan supaya qalbu-qalbu kamu jadi tentram dengannya. maka rasakanlah dia.(8.12) Itu karakter sesungguhnya mereka melanggar Allah dan rasulNya dan siapa melanggar Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya.8) Ingatlah ketika kamu minta tolong kepada Rabb kamu. Aku akan campakkan ketakutan dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir. dan untuk menguatkan atas kamu qalbu-qalbu kamu dan menetapkan pendirian kamu dengannya.13) ”Itu untuk kamu. dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah. lalu Dia perkenankan bagi kamu. dan untuk menghilangkan dari kamu siksaan setan. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.Tafsir Al Sulthan Untuk Dia lengkapkan yang lengkap dan kurangi yang kurang.11) Dan ingatlah ketika Rabb mu wahyukan kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu maka tetapkanlah orangorang yang beriman.15) Karena siapa palingkan belakangnya kepada mereka di hari itukecuali karena mau mengatur peperangan atau karena mau bersatu dengan satu golongan.(8. (8.(8. walau tidak disuka oleh orang yang berdosa.(8.

24) DLA .17) Itu untuk kamu. dan ia itu sejelek-jelek tempat kembali.(8.(8.(8. niscaya Allah bikin mereka mendengar. dan tidak engkau melempar waktu engkau melempar.16) Maka bukanlah kamu bunuh mereka.(8. walaupun ia banyak. maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan.Tafsir Al Sulthan dengan kemarahan dari Allah.23) (46) Hai orang-orang yang beriman.19) (45) Hai orang-orang yang beriman. dan ketahuilah. tentu mereka akan berpaling. perkenankanlah Allah dan Rasul-Nya apabila ia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. dan golongan kamu tidak akan memberi faedah kepada kamu sedikitpun. padahal mereka menjauhkan diri.(8. sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim. maka itu baik bagi kamu dan jika kamu kembali. padahal mereka tidak mendengar.21) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang yang tuli. ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar.22) Dan kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan. bahwa Allah hendak menghalangi antara seorang dan qalbunya dan (ketahuilah) bahwa sesungguhna kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. tetapi Allah yang melempar. niscaya kami akan kembali. orang-orang yang tidak mengerti. tetapi Allah yang membunuh mereka. (8.20) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang berkata: ”Kami dengar”.18) Jika kamu (kafirin) minta kemenagan.(8. dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. karena Dia mau beri kepada orang-orang mu’min dari (peperangan) itu satu nikmat yang bagus. bisu.(8. dan tempatnya di neraka.karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman.(8. dan jika kamu berhenti.

30) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami.26) (47) Hai orang-orang yang beriman jangan engkau khianati Allah dan rasul-Nya. jika kamu berbakti kepada Allah.27) Ketahuilah bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan dan bahwa sesungguhnya Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang panjang.(8. (8. dan Dia akan ampunkan kamu. supaya kamu berterima kasih. niscaya Dia akan adakan bagi kamu Pembeda dan Dia akan hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu. karena Allah mempunyai kelebihan yang panjang. Kalau kami mau kami bisa berkata seperti itu. karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.(8.(8. tetpi Allah balas tipu daya. mereka mengatur tipu daya.29) Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya terhadap mu untuk menawanmu atau membunuh mu atau mengeluarkan mu.(8.Tafsir Al Sulthan Dan hendaklah kamu jauhi fithnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari antara kamu saja.31) Dan ingatlah ketika mereka berkata: ”Allahhumma.25) Dan ingatlah ketika (bilangan) kamu sedikit yang dihinakan di bumi. jika adalah (quran) ini dia Lengkap dari sisi Mu.(8. dan ketahuilah bahwa Allah keras pembalasan-Nya.(8. ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. maka Allah beri perlindungan kepada kamu dan Dia teguhkan kamu dengan pertolongan-Nya.32) DLA . mereka berkata: ”Sesungguhnya kami sudah dengar . kamu takut manusia sambar kamu. maka turunkanlah hujan batu atas kami dari langit atau kenakanlah kami azab yang pedih”.28) (48) Hai orang-orang yang beriman.(8. dan Dia beri kepada kamu sebagian dari yang baik.

33) Mengapa mereka tidak (patut) disiksa oleh Allah. dan Dia jadikan yang busuk sebagiannya atas sebagian. bahwa jika mereka berhenti. maka telah berlalu contoh orangorang yang dahulu.(8.(8. dan supaya jadilah peraturan setiapnya untuk Allah.Tafsir Al Sulthan Dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka selama engkau ada pada mereka. kemudian Dia masukan dia ke dalam (neraka) jahannam.(8.35) Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. sesungguhnya Allah Melihat karakter apaapa yang mereka kerjakan.(8.36) Karena Allah hendak membedakan yang busuk dan yang baik.(8.(8.39) Dan jika mereka berpaling. Karena tidak ada pengurusnya melainkan orang-orang yang berbakti. sedangkan mereka bukan Pengurusnya. supaya tidak ada lagi fithnah. dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka. kemudian mereka akan dikalahkan dan orang-orang kafir itu ke dalam (neraka) jahannam akan dihimpun.37) Katakanlah kepada orang-orang kafir. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. mereka itulah orang-orang yang rugi. lalu Dia kumpulkan semuanya. maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kamu.38) Dan perangilah mereka. maka mereka akan belanjakan dia. padahal mereka minta ampun. Maka kalau mereka berhenti.40) DLA . niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah lalu. dan jika mereka kembali .(8.34) Dan tidak ada sholat mereka di sisi rumah itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan. padahal mereka larang (muslimin) masuk Masjidil Haram. kemudian (harta) itu akan jadi sesalan atas mereka. maka ketahuilah bahwa Allah pengurus kamu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong.(8.

sedangkan kafilah itu di bawah kamu. tentu kamu akan takut dan tentu kamu akan berselisih dalam urusan itu. supaya binasa orang yang binasa sesudah (datang) bukti. hari bertemu dua golongan. padahal jika kamu berjanji-janjian (dulu) niscaya kamu berselisih dalam perjanjian itu. di waktu kamu bertemu. tetapi Allah selamatkan. dan bagi keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.10 Dan ketahuilah bahwa apa yang kamu rampas. sesungguhnya Dia mengetahui karakter yang dimiliki shudur.41) Ketika kamu di pinggir gunung yang dekat dan mereka di pinggir gunung yang jauh. dan Dia tunjukkan (bahwa) kamu sedikit pada pandangan mereka.44) (49) Hai orang-orang yang beriman.(8. apabila kamu bertemu dengan segolongan (musuh).42) (Ingatlah) ketika Allah lihatkan mereka kepada mu dalam mimpimu (bahwa mereka itu) sedikit. karena nanti kamu jadi lemah dan hilang DLA .(8.43) Dan ingatlah ketika Dia nampakkan mereka kepada kamu. tetapi Allah mau buat jadi urusan yang telah ditentukan. (8.45) Dan ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berbantah-bantahan. (bahwa) mereka itu sedikit pada pandangan kamu. karena Allah mau membikin jadi urusan yang sudah ditentukan.(8. karena kalau Dia lihatkan banyaknya mereka kepada mu.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke. dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. maka hendaklah kamu tetap dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menang. maka sesungguhnya seperlimanya bagi Allah dan bagi Rasul.(8. karena sesungguhnya Allah LaSamii’un-’Aliim. jika memang kamu mengimani karakter Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari Pembeda.

(8. maka sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. sesungguhnya aku takut kepada Allah. dan sesungguhnya aku penolong kamu”. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.52) Itu karakter sesungguhnya Allah tidak akan mengubah jasa (ni’mat) yang Dia telah berikan atas satu kaum. karena Allah Mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(8.(8.49) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika malaikat menerima orang-orang yang kafir sambil memukul muka mereka dan belakang mereka.48) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: “Peraturan mereka telah tipu mereka”.(8. dan berkata: “Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari kamu. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. karena sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hamba-Nya”.(8. dan berkata: “Tidak ada di antara manusia yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini.(8. maka Allah siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.47) Dan (ingatlah) ketika setan memperhiaskan kepada mereka amal-amal mereka. sehingga DLA . padahal siapa serahkan dirinya kepada Allah. dan Allah keras pembalasan-Nya.(8.51) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Maka ketika berhadap-hadapan dua golongan itu. sesungguhnya aku lihat apa yang kamu tidak lihat. dan sabarlah. karena sesungguhnya Allah Qowiyyun Syadiid.50) ”Yang demikian itu.Tafsir Al Sulthan kekuatan kamu.46) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mau menunjuknunjukkan kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah. berbaliklah setan atas dua tumitnya. lantaran apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kamu. dan (berkata) “Rasalah azab bakaran ini”.

maka hancurkanlah mereka (sebagai contoh untuk) orangorang yang dibelakang mereka.60) Dan jika mereka condong kepada perdamaian.(8.59) Dan sediakanlah untuk mereka apa-apa yang kamu bisa dari kekuatan. karena mereka tidak mau berbakti. Sesungguhnya mereka tidak akan terlepas.(8.Tafsir Al Sulthan mereka mengubah apa-apa pada karakter diri-diri mereka dan sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.54) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir. Allah mengetahui mereka. karena itu kami binasakan mereka lantaran karakter dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun.53) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.61) DLA .56) Lantaran itu. dan dari persediaan kuda-kuda yang bisa kamu takutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. maka hendaklah engkau condong kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. supaya mereka ingat.(8.(8.(8.(8. akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. jika engkau dapati mereka dalam peperangan.58) Dan janganlah orang-orang kafir itu kira mereka sudah terlepas.55) Orang-orang yang engkau bikin perjanjian dengan mereka.(8. dan lain dari mereka yang kamu tidak tahu. kemudian mereka rusakkan perjanjian mereka pada tiap kali. karena sesungguhnya Dia As-Samii’ul-’Aliim.57) Dan jika engkau takut (terbit) khianat dari satu kaum. (8. karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. maka mereka tidak beriman. maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan adil.(8. karena apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah. karena setiap adalah orang-orang yang zalim.

65) Sekarang Allah telah ringankan (beban) dari kamu. karena mereka itu kaum yang tidak mengerti.(8.(8. dan Allah ’Aziizun-Hakiim. dan berbaktilah kepada Allah. dan jika dari antara kamu ada 1000 niscaya bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. gemarkanlah Mu’minin berperang.(8. niscaya bisa mengalahkan 200. tentu mereka bisa kalahkan 200. tidak bisa engkau persatukan antara qalbu mereka.(8. Dia Yang teguhkan mu dengan pertolongan-Nya dan dengan karakter orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya cukuplah bagi mu Allah.(8. Dan jika ada dari kamu 200 orang.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mau menipu mu. tetapi Allah Yang mempersatukan antara mereka.64) Hai Nabi. Lantaran itu jika dari antara kamu 100 orang yang sabar. cukuplah bagi mu Allah dan orang-orang yang mengikuti mu dari orang yang beriman.63) Hai Nabi.68) Oleh karena itu makanlah dari apa yang kamu sudah rampas dalam perang sebagai barang halal yang baik. tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. padahal Allah menginginkan akhirat. niscaya akan mengenai kamu azab yang panjang dalam apa yang kamu telah kerjakan.69) DLA .(8. Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya. karena Allah bersama orang-orang yang sabar.62) Dan Dia telah satukan antara qalbu-qalbu mereka. Kamu suka kepada harta benda dunia. karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar.67) Jika tidak ada keputusan dari Allah yang sudah lalu. sesungguhnya Dia ’AziizunHakiim. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. sehingga ia pecah belahkan (musuh) di bumi.66) Tidak patut ada beberapa tawanan bagi seorang Nabi.(8.(8.

adalah mereka ini orang-orang yang beriman yang lengkap. tentu akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang menyolok. serta berhijrah dan berjuang bersama kamu. maka adalah mereka dari golongan kamu tetapi kaum keluarga sebagiannya lebih berhak kepada sebagiannya menurut Kitab Allah. katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu: ”Jika Allah tahu bahwa dalam qalbu-qalbu kamu ada kebaikan.(8.71) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berperang dengan harta-harta dan diri-diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong (adalah) mereka itu sebagiannya jadi penolong bagi sebagiannya. karena Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka wajib atas kamu menolong. (8. bagi mereka keampunan dan rizki yang berbeda. hingga mereka berhijrah dan jika mereka minta tolong kepada kamu dalam peraturan. maka Allah telah tundukkan mereka. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah itu. kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian.(8.(8.70) Dan jika mereka mau khianat kepada mu.74) Dan orang-orang yang beriman sesudah itu. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. jika kamu tidak kerjakan itu.(8. bukanlah mereka penolong bagi kamu. dan niscaya Dia akan ampunkan kamu.(8.72) Dan orang-orang yang kafir itu sebagaiannya penolong bagi sebagiannya.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. niscaya Dia akan beri kepada kamu kebaikan lebih dari apa yang telah diambil dari kamu. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. maka sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah lebih dahulu.75) DLA .73) Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong.

oleh karena itu jika kamu tobat. dan tunggulah mereka di tiaptiap tempat penjagaan. tetapi jika mereka tobat dan DLA . dan jika kamu berpaling.Surat At-Taubah (TOBAT) Surat ke-9. 129 Ayat Pemutusan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. maka ketahuilah bahwa kamu tidak bisa terlepas dari Allah.1) Maka boleh kamu berjalan di bumi empat bulan. serta mereka tidak membantu seseorang . dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan terlepas (dari siksaan) Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. maka bunuhlah orangorang musyrik di mana saja kamu dapati mereka dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka. karena Allah suka kepada orang-orang yang berbakti.2) Dan satu pemberitahuan dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji-Akbar memutuskan perhubungan dari orang musyrik. kemudian mereka tidak cacatkan janji kamu sedikit pun.Tafsir Al Sulthan 9.4) Maka apabila luput bulan-bulan haram.3) Kecuali mereka yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. maka adalah baik bagi kamu.(9. dan gembirakanlah kepada orang-orang kafir azab yang pedih.(9. maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sampai waktunya.(9.(9.

kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya.10) Maka sekiranya mereka tobat dan mendirikan sholat serta memberikan zakat. (9. tetapi qalbu-qalbu mereka tidak mau. Sesungguhnya jelek apa yang mereka ada mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan mendirikan sholat dan memberikan zakat. maka perangilah DLA . dan kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu. (9.7) Bagaimana (bisa jadi mereka jujur) padahal jika mereka kalahkan kamu. maka selama mereka berlaku lurus kepada kamu. mereka tidak akan perhatikan kerabat dan tidak perjanjian terhadap kamu. hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. supaya ia dengar kalam Allah.(9.8) Mereka jual karakter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. maka mereka saudara kamu dalam Peraturan.11) Dan jika mereka pecahkan sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka cela peraturan kamu.6) Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya. karena mereka ialah orang-orang yang meliwati batas. (9.(9.9) Mereka tidak perhatikan kekerabatan dan tidak perjanjian terhadap seorang Mu’min. karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq.(9. mereka sukakan kamu dengan mulut-mulut mereka.(9. maka biarkanlah mereka. karena Allah Ghafuurur Rahiim. lantaran itu mereka halangi (manusia) dari jalan-Nya. sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. kecuali orang-orang yang kamu adakan perjanjian di Masjidil Haram.5) Dan jika seorang dari musyrikin minta keamanan kepada mu maka berilah keamanan kepadanya.

(9.(9.13) Perangilah mereka. dan di dalam neraka mereka akan kekal.(9.(9.17) Hanya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah orang yang mengimani karakter Allah.18) Apakah kamu anggap hal memberi minum orang ke Haji dan mengurus Masjidil Haram itu (sama) seperti orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir serta berjuang di jalan DLA .14) Dan Dia hilangkan kejengkelan qalbu-qalbu mereka.(9. niscaya Allah akan siksa mereka dengan perantaraan kamu. Maka Allah lebih lengkap alasan kamu takuti jika memang kamu orang-orang yang beriman. (9. dan hari akhir dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah.12) Apakah kamu tiak mau memerangi orang-orang yang sudah pecahkan sumpah mereka dan hendak keluarkan rasul.Tafsir Al Sulthan ketua-ketua kekufuran itu (karena) sesungguhnya mereka itu tidak ada sumpah bagi mereka supaya mereka berhenti. dan Dia akan hinakan mereka serta menolong kamu melawan mereka dan Dia akan memuaskan shudur kaum mu’minin. lantaran itu mudah-mudahan mereka jadi dari orang-orang yang mendapat pengenalan. padahal mereka yang mulai (mengganggu) kamu pada waktu pertama.(9.15) Apakah kamu kira bahwa kamu akan dibiarkan saja. dan Allah akan beri tobat kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ‘Aliimun Hakiim.16) Tidak akan orang-orang musyrik meramaikan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan karakter kafir atas diri-diri mereka. Mereka itu orang-orang yang gugur amal-amal mereka. Apakah kamu takut kepada mereka. padahal Allah belum ketahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah dan tidak rasul-Nya dan tidak mu’minin sebagai sahabat karib? Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan .

maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim.25) Kemudian Allah turunkan keamanan-Nya atas rasul-Nya dan atas orang-orang yang beriman. dan Dia turunkan tentara yang DLA . sampai Allah datangkan urusan-Nya. mereka itu tidak sama di sisi Allah. jangan kamu jadikan bapakbapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai ketua. tetapi tidak berfaedah bagi kamu sedikitpun. ketika kamu sombong dengan banyaknya kamu.Tafsir Al Sulthan Allah ?.(9. karena sesungguhnya Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang.20) Rabb mereka menggembirakan mereka denan pengaturan dari-Nya dan kesukaan dan surga-surga. kemudian kamu berpaling sambil mundur.22) (50) Hai orang-orang yang beriman. lebih kamu cintai dari Allah dan rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya.(9. maka tunggulah. dan itulah mereka orang yang mendapat kemenangan.19) Orang-orang yang beriman.(9.24) Sesungguhnya Allah telah tolong kamu di beberapa banyak tempat dan pada peperangan Hunain. (9. dan sempit bagi kamu bumi yang luas.21) Hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya. dan berhijrah dan berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka untuk mereka pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. bagi mereka padanya jasa (ni’mat) yang kekal. karena Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang meliwati batas”.(9.23) Katakanlah: ”Jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu dapati dan perdagangan yang kamu takut mundurnya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai.(9. Tidak !. jika mereka lebihkan kekufuran daripada iman. karena siapa dari antara kamu menjadikan mereka ketua. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(9.

kepada siapa yang Dia kehendaki. menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu. walau dibenci oleh orang-orang musyrik.Tafsir Al Sulthan kamu tidak lihat dia.32) Dia Yang mengutus rasul-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap untuk membukanya atas peraturan setiapnya. lantaran itu tidak boleh mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. maka Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-Nya jika Dia mau. padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah kepada Satu Yang Dita’ati.(9. tetapi Allah tidak mau melainkan menyempurnakan cahaya-Nya.(9.31) Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.26) Kemudian Allah memberi taubat sesudah itu.27) (51) Hai orang-orang yang beriman. dan tidak memakai peraturan yang lengkap dari orang-orang yang diberi kitab hingga mereka bayar jizyah dengan tangan dalam keadaan merendah diri.28) Perangilah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.(9.(9. dan jika kamu takut kepapaan.29) Dan berkata orang-orang Yahudi : ”Uzair itu anak Allah”.(9. (9.(9. Sesungguhnya Allah ’Aliimun-Hakiim. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang kafir.(9. Subhaana Dia dari apa yang mereka sekutukan. walau dibenci oleh orang-orang kafir. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. dan Dia siksa orang-orang yang kafir.33) DLA . bagaimana mereka dapat dipalingkan ?. Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka. sesungguhnya orang musyrik itu najis. dan Almasih anak Maryam. dan berkata orang-orang Nasrani: ”Al-Masih itu anak Allah”. mudah-mudahan Allah binasakan mereka.30) Mereka jadikan guru-guru mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Arbaab dari selain Allah. dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya.

dan mereka menghalangi dari jalan Allah. lantaran itu rasakanlah apa yang kamu timbun”.(9. sesungguhnya kebanyakan dari guru-guru dan pendeta-pendeta.37) (53) Hai orang-orang yang beriman.(9. memakan harta manusia dengan bathil.34) Pada hari akan dipanggang dia atas neraka jahannam.Tafsir Al Sulthan (52) Hai orang-orang yang beriman. dari padanya 4 yang haram. 12 syahru dalam Kitab Allah pada hari Dia menciptakan Langit dan Bumi.35) Sesungguhnya bilangan syahru di sisi Allah. maka jangan kamu aniaya diri-diri kamu padanya. (sambil dikatakan): ”Ini apa yang kamu timbun untuk diri kamu.36) Sesungguhnya memundurkan (larangan) itu tidak lain melainkan menambah kekufuran yang dengannya tersesat orang-orang kafir. mereka halalkan dia dalam satu tahun dan mereka haramkan dia dalam satu tahun untuk genapkan bilangan yang diharamkan oleh Allah. lalu diseterikakan dengannya ke dahi mereka dan rusuk mereka dan belakang mereka. lalu mereka halalkan apa yang Allah haramkan. kamu beratkan badan kamu ke bumi?.(9. padahal kehidupan dunia terhadap akhirat tidak lain melainkan sedikit. Apakah kamu suka penghidupan dunia dari akhirat. dan Dia akan gantikan satu kaum yang lain DLA . maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.38) Kalau kamu tidak pergi berperang Dia akan azab kamu dengan azab yang pedih. mengapa jika dikatakan kepada kamu: ”Berperanglah di jalan Allah”. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbakti. (9. Itu peraturan yang resmi berdiri.(9. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka belanjakan dia di jalan Allah. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka yang jelek. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kaaffah sebagaimana mereka memerangi kamu secara kaaffah.

39) Jika kamu tidak mau menolong dia. padahal ia yang kedua dari yang dua. mengapa engkau izinkan mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau tahu orang-orang yang berdusta. tidak akan minta izin kepada mu dari berperang dengan harta dan diri mereka.(9. niscaya mereka ikut mu. ketika dua-duanya dalam gua.41) Jika seruan mu kepada satu benda yang dekat dan perjalanan yang pendek.Tafsir Al Sulthan dari kamu. dan Allah ’Aziizun Hakiim.(9. serta Dia jadikan kalimat orangorang kafir di bawah.(9. sesungguhnya Allah bersama kita”. lalu Allah turunkan ketenangan atasnya dan Dia kuatkan dia dengan tentara yang kamu tidak lihat. lantaran itu mereka akan bingung di dalam keraguan mereka. ketika orang-orang kafir keluarkan dia.45) DLA . sedangkan kamu tidak bisa membahayakan dia sedikitpun.43) Orang-orang yang beriman kepada karakter Allah dan hari akhir.40) Pergilah dengan keadaan ringan dan berat dan berperanglah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah.(9. Mereka binasakan diri-diri mereka. tentu kami akan keluar bersama kamu”. dan kalimat Allah dia yang tinggi . ketika ia berkata kepada kawannya: ”Jangan engkau berduka.44) Hanya yang akan minta izin kepada mu itu ialah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir dan raguragu qalbu-qalbu mereka.(9.(9. tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orangorang yang berdusta. karena Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(9. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. tetapi perjalanan itu jauh untuk mereka dan mereka akan bersumpah dengan karakter Allah: ”Jika kami bisa.42) Allah memberi maaf kepada mu. maka sesungguhnya Allah telah tolong dia. karena yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu ketahui.

lantaran di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka.(9. sedang mereka tidak suka.Tafsir Al Sulthan Dan kalau mereka mau keluar. dan mereka bolak-balikkan urusan bagi mu. sedangkan yang kami tunggu untuk kamu ialah supaya Allah kenakan kamu azab dari sisi-Nya atau (kenakan azab) dengan (perantaraan) tangan-tangan kami. dan mereka akan bersegera masuk antara kamu sambil mengadakan fitnah untuk kamu. (hal itu) tidak menyenangkan mereka. sambil berkata:”Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal”. dan mereka berpaling dalam keadaan girang. tetapi Allah mengetahui karakter orang-orang yang zalim. dan jika kecelakaan mengenai mu. lantaran itu Dia halangi mereka. tetapi Allah tidak suka mereka keluar.(9. tentu mereka akan sediakan baginya persediaan. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah menjaga diri kami lebih dahulu”.(9.(9.48) Dan di antara mereka ada orang yang berkata: ”Izinkanlah aku dan jangan fitnah aku” Bukankah dalam fitnah mereka telah jatuh ? Dan sesungguhnya jahannam itu akan mengepung karakter orang-orang kafir.50) Katakanlah: ”Tidak akan mengenai kami.46) Kalau mereka keluar bersama kamu.(9.51) Katakanlah: ”Bukankah tidak kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua kebaikan ?. tidaklah mereka menambah untuk kamu melainkan kerusakan. sehingga datang yang lengkap dan terungkap urusan Allah. melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami.47) Sesungguhnya mereka telah adakan fitnah lebih dahulu. Dia penolong kami dan atas Allah hendaknya orang beriman bertawakal”.52) DLA .(9.(9.49) Jika kebaikan mengenai kamu. oleh karena itu tunggulah (karena) sesungguhnya kami menunggu bersama kamu”.

(9.54) Oleh karenanya. sesungguhnya kepada Allah kami menuju”. Dia dan rasul-Nya akan beri kepada kami kelebihan-Nya. tentu mereka berpaling kepadanya dalam keadaan mereka bersegera.(9.53) Dan tidak ada yang mencegah dari diterima infaq-infaq mereka itu melainkan karena mereka mengkufuri karakter Allah dan karakter rasul-Nya. bahwa sesungguhnya mereka dari golongan kamu. tetapi tidak akan diterima dia dari kamu. dan tidak berinfaq melainkan dengan terpaksa.56) Jika mereka dapat tempat berlindung.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Belanjakanlah harta kamu dengan ridha atau dengan terpaksa.(9. sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan supaya hilang diri-diri mereka sedang mereka di dalam kekufuran. (9. dan di jalan Allah dan orang pelayaran DLA .(9.(9. padahal mereka tidak dari kamu.55) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. karena sesungguhnya adalah kamu kaum yang fasiq”. tiba-tiba mereka marah. (9.57) Dan sebagaian dari mereka ada yang mencelamu dalam sedekah. jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anak-anak mereka.58) Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata: ”Cukuplah Allah bagi kami. dan jika tidak diberi sebagian daripadanya. serta tidak mendatangkan sholat melainkan mereka malas. atau gua-gua. atau tempat masuk. tetapi mereka itu satu kaum yang terpisah. dan orangorang yang berhutang.59) Sedekah-sedekah itu tidak lain melainkan untuk fakir dan miskin dan pengurus sedekah dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya dan untuk memerdekakan hamba-hamba. yaitu jika mereka diberi sebagian darinya mereka merasa senang.

(9.64) Dan jika engkau bertanya kepada mereka.62) Tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang melawan Allah dan rasul-Nya.60) Dan dari antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: ”Ia itu pendengar”.(9.65) Jangan kamu tunjukkan alasan.Tafsir Al Sulthan satu kewajiban dari Allah. tentu kami akan azab segolongan. Katakan: ”Pendengar kebaikan bagi kamu.(9. (9.(9. dan mereka genggam tangan mereka. Katakan: ”apakah karakter Allah dan ayat-ayat-Nya dan rasulNya kamu perolok-olokkan ?” .63) Orang-orang munafik itu takut kalau-kalau akan diturunkan atas mereka satu bentuk yang mengabarkan kepada mereka karakter apa-apa dalam qalbu-qalbu mereka. karena sesungguhnya Allah akan lahirkan apa yang kamu takuti”.66) Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. karena adalah mereka itu orang-orang yang berdosa. mereka lupa kepada Allah. yang demikian itu kehinaan yang panjang. sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan segolongan dari kamu. mereka suruh berbuat kejahatan dan larang dari mengerjakan kebaikan. sebagian dari mereka dengan sebagiannya. ia mengimani karakter Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman dan pengaturan untuk orang-orang yang beriman dari kamu”. Dan orang-orang yang menyakiti rasul Allah bagi mereka azab yang pedih.(9.(9. Katakan: ”Perolok-olokkanlah. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam.61) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu untuk menyukakan kamu. lantaran DLA . dengan keadaan kekal di dalamnya. tentu mereka akan menjawab: ”Kami hanya bergurau dan bermain-main”. padahal Allah dan rasul-Nya lebih patut mereka sukakan jika mereka beriman. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.

Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan pembuktian.72) DLA . hal keadaan mereka kekal padanya.(9. sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya.(9.69) Tidakkah telah datang kepada mereka kabar orang-orang yang sebelum mereka. ia itu cukup bagi mereka. (9. Kamu telah permainkan seperti (permainan) yang dipermainkan oleh mereka. Itu dia kemenangan yang panjang. oleh karena itu. Mereka itu orang yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat. mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka.Tafsir Al Sulthan itu Dia lupakan mereka.71) Allah telah berjanji kepada mu’minin laki-laki dan perempuan akan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan kaum Ibrahim dan penduduk Madyan dan negeri yang sudah dibinasakan ?.(9. itulah mereka yang Allah beri pengaturan kepada mereka. mereka menyuruh kerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan jahat. sedang keridhaan dari Allah adalah lebih menyolok.68) Seperti orang-orang yang sebelum kamu. Allah kutuk mereka dan adalah bagi mereka azab yang tetap. dan tempat-tempat yang baik dalam surga yang kekal. karena tidak sekali-kali Allah menganiaya mereka.(9. maka kamu pun telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana bersenang-senang orang-orang yang dari sebelum kamu dengan bagian mereka.67) Allah telah janjikan bagi laki-laki dan perempuan perempuan yang munafik dan orang-orang kafir neraka jahannnam dengan keadaan mereka akan kekal padanya. dan mereka itulah orang-orang yang rugi. adalah mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak cucu.(9. sesungguhnya orang-orang munafik orang-orang yang meliwati batas.70) Dan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. serta mendirikan sholat dan memberikan zakat.

(9. padahal sesungguhnya mereka telah lahirkan kalimat kufur.(9. dan tidak ada bagi mereka pembantu-pembantu di bumi dan tidak ada penolong. adalah baik bagi mereka. tentu kami akan sedekahkan dan tentu kami jadi daripada orang-orang yang baik. Allah akan balas mengejek mereka. perangilah kafir-kafir dan munafik-munafik dan berlaku Ghilazhlah atas mereka.77) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan omongan rahasia mereka.(9.79) DLA . dan tempat mereka ialah jahannam. dan mereka mau apa yang mereka tidak bisa dapat. Allah akan azab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan akhirat.(9.(9. dan jelek tempat kesudahan. dan jika mereka berpaling. dan mereka kufur sesudah mereka islam. dan mereka tidak benci. dan sesungguhnya Allah Mengetahui perkara-perkara Ghaib.78) Orang-orang yang mencela kaum mu’min yang bersedekah dengan kemauan sendiri dan yang tidak dapat melainkan sekedar kekuatannya. dan mereka membalik belakang dalam keadaan berpaling .Tafsir Al Sulthan Hai Nabi.75) Tetapi ketika Allah beri kepada mereka dari kelebihan-Nya.74) Dan dari antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: ”Sesungguhnya jika ia beri kami dari kelebihan-Nya. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(9. jadilah mereka bakhil pada (mengeluarkan)nya.(9.73) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah bahwa mereka tidak berkata. melainkan karena Allah dan Rasul-Nya katakan mereka dengan kelebihan-Nya. Tetapi jika mereka tobat. serta mengejek mereka itu.76) Maka Allah sebabkan adanya nifaq dalam qalbu-qalbu mereka kepada hari mereka bertemu Dia lantaran mereka menyalahi janji Allah yang mereka telah janjikan (kepada)-Nya dan lantaran mereka berdusta.

padahal mereka kufur. maka katakanlah: ”Kamu tidak akan keluar bersama ku selama-lamanya dan kamu tidak akan memerangi musuh bersama ku. karena sesungguhnya Allah hendak siksa mereka dengan karakternya di dunia dan supaya hilang diri-diri mereka.(9. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka. maka orang-orang yang kaya dari antara mereka minta izin DLA .81) Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak. Katakan: ”Api neraka lebih panas lagi” jika mereka mengerti.82) Maka sekiranya Allah kembalikan kamu kepada satu golongan dari antara mereka lalu mereka minta izin kepada mu untuk keluar. karena sesungguhnya kamu telah suka duduk mula-mulanya.80) Orang-orang yang ditinggalkan itu girang dengan ketinggalan mereka di belakang rasul Allah.83) Dan jangan sekali-kali engkau sholat atas seorang dari mereka yang mati dan jangan engkau berdiri atas kuburannya.Tafsir Al Sulthan Mintakanlah ampun bagi mereka atau jangan engkau mintakan ampun bagi mereka. hendaklah kamu mengimani karakter Allah dan berjuang bersama rasul-Nya. karena sesungguhnya mereka itu mengkufuri karakter Allah dan rasulNya dan mereka mati padahal mereka orang-orang fasiq. (9. 70 kali. karena mereka tidak suka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah dan mereka berkata: ”Jangan kamu pergi waktu panas”.(9. Itu karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter Allah dan rasul-Nya.(9. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang fasik.84) Dan jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anakanak mereka.(9. maka tidak Allah akan ampunkan mereka. oleh karena itu duduklah sekarang bersama orang yang tinggal”.(9.85) Dan apabila diturunkan satu bentuk. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.

tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik dan adalah Allah Ghafuurur-Rahiim. mereka suka.(9. padahal mereka kaya.(9. lalu Allah tutup atas qalbu mereka.(9.93) JUZ’ Ke-11 DLA . karena dukacita.91) Dan tidak ada kesalahan atas orang-orang yang ketika datang kepada mu. karena telah ditutup qalbu mereka. Itu kemenangan yang panjang. supaya mereka tinggal bersama orang-orang yang tinggal.86) Mereka suka supaya mereka (tinggal) bersama-sama orangorang yang tinggal. tetapi tinggallah orangorang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka satu azab yang pedih. Mereka berpaling sambil mata-mata mereka mengalirkan air mata. untuk engkau beri kepada mereka kendaraan. apabila mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya. mereka kekal padanya. aku berikan kepada kamu”. bahwa mereka tidak mempunyai kemapuan yang mereka infaqkan.88) Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.87) Tetapi rasul dan mereka yang beriman bersamanya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dan mereka itu akan mendapat beberapa kebaikan dan merekalah orang-orang yang berbahagia. engkau berkata: ”Aku tidak dapati kendaraan yang akan.(9.92) Hanya ada jalan atas orang-orang yang minta izin kepada mu.90) Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah dan atas orang-orang yang sakit dan tidak atas orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk diinfaqkan. maka mereka tidak mengerti.89) Dan datang orang-orang yang teledor dari antara penduduk asli supaya diberi izin kepada mereka.(9.Tafsir Al Sulthan kepada mu sambil mereka berkata: ”Tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk”. (9. maka mereka tidak tahu.(9.(9.

Tafsir Al Sulthan Mereka akan tunjukkan uzur mereka kepada kamu. atas merekalah peredaran jelek. ketika kamu kembali kepada mereka.99) Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula dari antara muhajirin dan anshar. sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum yang fasiq.97) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang menganggap apa yang mereka infaqkan sebagai denda sambil menunggu peredaran zaman atas kamu.95) Mereka akan bersumpah kepada kamu. karena sesungguhnya mereka itu kotor.(9. berpalinglah dari mereka.(9. Ketahuilah sesungguhnya dia sebagai pendekatan untuk mereka.(9. dan Allah Samii’un-’Aliim. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. supaya kamu suka kepada mereka.98) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. dan mengambil apa yang mereka infaqkan sebagai pendekat diri di sisi Allah dan penghormatan kepada rasul. supaya kamu berpaling dari mereka lantaran itu. Allah akan masukkan mereka dalam pengaturan-Nya.(9. karena sesungguhnya Allah telah terangkan kepada kami hal-hal kamu dan Allah serta rasul-Nya akan buktikan amal kamu. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.96) Penduduk asli lebih keras kekufuran dan kenifakan dan lebih pantas tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasul-Nya. maka kalau kamu suka kepada mereka. dan Allah ’Aliimun-Hakiim.(9.94) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. sesungguhnya Allah GhafuururRahiim. dan tempat kembali mereka jahannam. dan orang-orang yang turut mereka dalam kebaikan itu Allah suka dari mereka dan mereka suka DLA . kami tidak akan percaya kepada kamu. Katakanlah: ”Jangan kamu tunjukkan uzur .(9.

dan Allah Samii’un ’Aliim.104) Dan katakanlah: ”Beramallah karena nanti Allah dan rasul-Nya dan Mu’minin mengetahui amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.106) Dan (begitu juga) mereka yang adakan masjid untuk mengganggu karena kufur dan untuk memecah belah Mu’minin dan sebagai tempat intipan bagi orang-orang yang dahulu telah memerangi Allah dan rasul-Nya.(9. lalu Dia kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang sudah kamu kerjakan. kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang panjang. dan sholatkanlah atas mereka. Kami kenal mereka. sesungguhnya sholat mu ketenangan bagi mereka.(9. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan dari-Nya.(9. mereka telah biasa di dalam kenifakan. dan bahwa sesungguhnya Dia At-Tawwaabur-Rahiim. Kami akan azab mereka dua kali.102) Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. DLA . merka kekal padanya selamalamanya.(9. serta Dia janjikan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka campurkan amal yang baik dengan yang jelek. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. tetapi mereka akan bersumpah:”Tidak kami maukan. melainkan kebaikan”.(9. Itu kemenangan yang panjang.103) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah.100) Dan di antara orang-orang sekeliling kamu dari penduduk asli ada beberapa munafiqin dan sebagian dari penduduk Madinah.(9.105) Dan orang-orang yang lain itu dimundurkan kepada urusan Allah maupun Dia azab mereka ataupun Dia beri ampun atas mereka.101) Dan yang sebagian lainnya mengakui akan dosa-dosa mereka. Engkau tidak tahu mereka.(9. Mudahmudahan Allah ampunkan mereka.

dan Allah ’Aliimun Hakiim.113) DLA .(9. mereka berperang di jalan Allah. lalu ia membawa dia jatuh ke dalam api jahannam.(9. yang melakukan praktik. dan Allah cinta kepada oran-orang yang bersih. dan yang menjaga batas-batas Allah. walau mereka itu kaum kerabat yang dekat.(9.(9. kecuali bahwa terpotong-potong qalbu-qalbu mereka. karena masjid yang didirikan atas ketekunan dari hari yang pertama. yang rukuk. karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih dari Allah ?. sesudah terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu ahli jahiim. yang sujud.109) Senantiasalah bangunan mereka yang mereka bangun menimbulkan keraguan di dalam Qalbu-Qalbu mereka.(9.108) Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas ketekunan dari Allah dan kesukaan-Nya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya atas tepi jurang yang dalam.(9. lalu mereka membunuh dan terbunuh sebagai satu perjanjian yang lengkap di dalam Taurat dan Injil dan Alquran. dan gembirakanlah Mu’minin.107) Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya.112) Tidak boleh Nabi dan orang yang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.Tafsir Al Sulthan padahal Allah saksikan bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta.(9. lebih lengkap bahwa kamu berdiri padanya. yang menyuruh berbuat kebaikan. lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-Nya.110) Sesungguhnya Allah telah membeli dari mu’minin diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sesungguhnya bagi mereka surga. yang melakukan ekspedisi. dan yang melarang dari kejahatan.111) Orang-orang yang bertobat yang beribadat. padanya beberapa lakilaki yang cinta bahwa mereka jadi bersih. Itu dia kemenangan yang panjang.

(9.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena perjanjian yang ia janjikan kepadanya. (9. dan hendaklah kamu ada bersama orang-orang yang cerdas. kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. padahal ia begitu luas. sesungguhnya Dia kepada karakter mereka Ra-uufur-Rahiim. Sesungguhnya Allah Dia At-Tawwaabur-Rahiim. maka ia memerdekakan diri darinya. DLA . Dia menghidupkan dan mematikan. Dan tidak mereka jauhkan diri mereka daripada dirinya.116) Sesungguhnya Allah telah ampunkan Nabi dan Muhajirin dan Anshar yang ikut dia pada waktu kesusahan. dan tidak mereka menginjak tempat yang bisa membikin orang-orang kafir marah dan tidak mereka dapat apa-apa kepayahan dari musuh. lantaran itu amal yang saleh. tekunilah Allah. sesudah hampir terbalik qalbu sebagian dari mereka. melainkan ditulis untuk mereka. dan sempit atas mereka diri-diri mereka. kemudian Dia terima tobat atas mereka. sesungguhnya Ibrahim adalah La Awwaahun Haliim. dan mereka sangka bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepada-Nya.(9. bahwa bapaknya musuh bagi Allah.117) Dan tiga orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka.115) Sesungguhnya Allah.119) Tidak penduduk Madinah dan orang-orang sekeliling mereka dari penduduk asli boleh ketinggalan dari rasul Allah. tetapi ketika ternyata baginya.114) Dan tidak sekali-kali Allah melupakan satu kaum sesudah Dia beri pengenalan. kemudian Dia terima tobat atas mereka supaya mereka kembali.118) (54) Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(9. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.(9. Yang demikian karena tidak akan mengenai mereka dahaga dan tidak penat dan tidak lapar di jalan Allah. kecuali setelah Dia buktikan bagi mereka apa yang semestinya mereka tekuni.(9.

(9.(9.Tafsir Al Sulthan karena sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orangorang yang berbuat kesetiaan. ”Adakah siapa-siapa melihat kamu?”.124) Dan adapun orang-orang yang dalam qalbu mereka ada penyakit. padahal mereka kafir. maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian.(9. tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian(saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka. Maka adapun orang yang beriman bertambah iman mereka sambil mereka bergembira.127) Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu. (itu) karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. melainkan ditulis bagi mereka.126) Dan apabila diturunkan satu bentuk. satu waktu atau dua waktu. perangilah orang-orang yang di sekitar kamu dari orang-orang yang kafir.(9.(9. Dan ketahuilah.120) Dan tidak mereka infaqkan satu infaq yang kecil dan tidak infaq yang menyolok dan tidak mereka melintas di suatu lembah. seungguhnya Allah bersama orang yang berbakti. Penakluk atasnya apa yang kamu susahkan. kemudian mereka tidak mau tobat dan tidak mereka mau ingat ?.123) Dan apabila diturunkan satu bentuk. dan mereka mati. lalu mereka ancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka bisa yahdzarun. supaya mereka menerima pelajaran dalam peraturan. dan hendaklah mereka dapati pada kamu ghilzhoh.125) Dan tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka dicoba pada tiap tahun. agar Allah balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang ada mereka kerjakan. (9.(9.(9.121) Dan tidak patut Mu’minin keluar semuanya. kemudian mereka berpaling pergi. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka. maka dari antara mereka ada yang bertanya: ”Siapakah dari antara kamu yang ditambah imannya oleh ini ?”. DLA . mereka bertambah kekotoran atas kekotoran mereka itu.122) (55) Hai orang-orang yang beriman.

tidak ada yang dita’ati melainkan Dia.(9.(9.129) DLA .Tafsir Al Sulthan inginkan kebaikan atas kamu dan kepada orang beriman Rauufur-Rahiim. katakanlah: ”Cukuplah Allah bagi ku. dan Dia Rabbul ’Arsyil ’azhiim. atas-Nya aku bertawakal.128) Maka sekiranya mereka berpaling.

3) Kepada-Nyalah tempat kembali kamu semuanya.(10. sebagai perjanjian Allah yang lengkap. Berkata orang yang kafir: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. dan orang-orang yang kafir.4) Dia Yang menjadikan matahari terang dan bulan bercahaya. Lam . apa kamu tidak mau ingat ?.(10.5) DLA .0) {Alif.Tafsir Al Sulthan 10.(10. Itulah ayat-ayat Tulisan yang bijaksana.(10. maka sembahlah Dia.(10. Ra }.2) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi di dalam 6 hari. Tidak Allah ciptakan itu melainkan dengan karakter yang lengkap. kemudian berada atas ’Arsy mengatur urusan. Dia jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengetahui. dan mengukurkannya tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.1) Apakah manusia merasa ajaib bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka bahwa: ”Ancamlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. bahwa bagi mereka kedudukan yang benar di sisi Rabb mereka. untuk Dia beri upah orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan adil. kemudian mengembalikannya.Surat Yunus (Nabi Yunus As) Surat ke-10. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan. 109 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(10. bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih dengan sebab apa yang ada mereka kufur. Tidak dari pertolongan melainkan dari setelah izin-Nya.

Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami di dalam kebingungan kesesatan mereka.11) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan suka dengan kehidupan dunia dan tentram dengannya dan orang-orang yang mereka dari ayatayat kami berlaku lalai.10) Dan kalau Allah bersegera bagi manusia sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan. niscaya dihabiskan ajal mereka. ia berjalan seolaholah ia tidak pernah berdo’a kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang mengenainya.(10.(10. maka ketika kami hilangkan daripadanya kesusahannya.(10.9) Seruan mereka padanya Subhana Engkau wahai Allah kami” dan pujian mereka padanya ”Salam” dan di akhir seruan mereka bahwa ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Seluruhnya”.12) Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa qurun dari sebelum kamu.(10. ketika mereka berlaku aniaya. ia berdo’a kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri.(10.7) Itulah mereka tempat mereka api sebab karakter apa yang ada mereka usahakan. tetapi mereka DLA .8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih Rabb mereka beri pengenalan kepada mereka dengan karakter iman mereka.(10.(10.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam perselisihan malam dan siang dan apaapa yang diciptakan Allah di Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk kaum yang tekun. mengalir dari bawah mreka sungaisungai di dalam surga penuh jasa (ni’mat). demikianlah dinampakkan baik kepada mereka orang-orang yang meliwati batas itu apa yang mereka kerjakan. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.

sesungguhnya tidaklah berbahagia orang-orang yang berdosa. dan tidak manfa’at kepada mereka dan mereka berkata: ”Mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah”. niscaya diberi keputusan antara mereka dalam apa padanya mereka perselisihkan.13) Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifahkhalifah) di bumi dari sesudah mereka. (10.14) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami sebagai bukti berkata orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami: ”Datangkanlah karakter bacaan selain ini atau ganti dia”.(10. tentu aku tidak bacakan dia atas kamu. dan tidak Dia tunjukkan kepada kamu karakternya. Katakanlah:”Tidak ada hak bagi ku menggantinya dari kemauan diri ku.16) Lantaran itu bukankah tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang ada-adakan atas Allah dusta dan mendustakan karakter ayat-ayat-Nya.18) Dan tidak ada manusia.19) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabb nya ?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya hal DLA .(10. tidakkah mau kamu mengerti ?”.(10. sesungguhnya aku sudah tinggal pada kamu satu masa yang panjang sebelum ini .(10. Subhaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. (10. Katakan: ”Apakah kamu mau kabarkan kepada Allah karakter apa yang dia tidak tahu di langit dan tidak di bumi ?”. Sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. azab hari yang panjang .17) Dan mereka sembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menyusahkan mereka. melainkan ummat yang satu. maka mereka berselisih.15) Katakanlah: ”Kalau Allah mau.Tafsir Al Sulthan tidak mau percaya.(10. demikian kami balas kaum yang berdosa. tidak aku ikuti melainan apa yang diwahyukan kepada ku. Dan kalau tidak terdahulu kalimat dari Rabb mu. untuk kami lihatkan bagaimana kamu bekerja.

22) Maka setelah Dia selamatkan mereka. Katakanlah: ”Allah lebih lekas tipu daya. dan mereka senang dengannya.24) DLA . perhiasan kehidupan dunia. dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya.(10. (10. dari sesudah kesusahan(penjajahan) yang mengenai mereka. maka kami jadikan dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ada. maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.(10. tiba-tiba mereka meliwati batas di bumi dengan tidak yang lengkap. maka tungguhlah sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu”. niscaya kami dari orang-orang yang bersyukur”.Tafsir Al Sulthan ghaib hanya kepunyaan Allah. ”Hai manusia. hingga ketika kamu di dalam kapal dan menjalankan mereka dengan angin yang baik. tiba-tiba ada pada mereka tipu daya di dalam ayat-ayat kami. Demikian kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau berfikir.20) Dan apabila kami rasakan kepada manusia satu pengaturan (kemerdekaan). Hingga bumi telah menampakkan perhiasannya dan terhias dia dan disangka oleh ahlinya sesungguhnya mereka bisa Berkuada atasnya.23) Perumpamaan kehiduppan dunia tidak lain melainkan seperti air yang kami turunkan dia dari langit lalu bercampur karakternya dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak.(10. Datang urusan kami pada waktu malam atau siang.21) Dia Yang menjalakan kamu di darat dan laut. mereka seru Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan: ”Jika engkau selamatkan kami dari ini. Datanglah kepadanya angin yang keras dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan. kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu. sesungguhnya kejahatan kamu itu tidak lain melainkan atas diri-diri kamu sendiri.(10. sesungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa tipu daya yang mereka kerjakan.

26) Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan kejahatannya sebanding dengan itu. serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu”.(10.30) Katakan: ”Siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?.28) ”Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu. dan akan mengenai mereka kehinaan tidak ada bagi mereka perlindungan dari siksa Allah. kamu dan sekutu-sekutu kamu”. serta hilanglah dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan. mereka itulah ahli neraka yang di dalamnya mereka akan kekal.(10.(10.27) Dan pada hari kami himpun mereka semua.(10. seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gulita. maka katakanlah: ”Maka itu apakah kamu tidak mau berbakti ?”. lalu kami pisahkan antara mereka dan berkata sekutu mereka:”Tidak pernah kamu sembah kami”.(10. dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang yang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ?”.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan dan Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(10.29) Di sanalah akan merasa tiap-tiap diri apa yang ia telah kerjakan.31) DLA . Maka mereka akan berkata: ”Allah”.25) Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu (disediakan) kebaikan dan tambahan. karena dikembalikan mereka kepada Allah Penolong mereka Yang lengkap. kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musyrik:”Tinggallah di tempat kamu. mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya.(10.

(10. tetapi mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan Kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta. (10. Katakan: “Buatlah satu bentuk seperti itu dan panggillah siapa-siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika kamu orang-orang yang benar”.Tafsir Al Sulthan ”Maka itu untuk kamu Allah Rabb kamu Yang Lengkap. kemudian Dia mengembalikannya.(10.32) Seperti itu berlaku kalimat Rabb mu atas orang-orang yang fasiq. sesungguhnya Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan.36) Dan tidak Alquran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah.(10.34) Katakan:”Adakah dari sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa memberi pengenalan kepada yang lengkap?”. maka itu bagaimana kamu dipalingkan?”. sesungguhnya sangkaan tidak bisa mengalahkan dari yang lengkap sedikitpun.Katakan: ”Allah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap. bagaimana kamu mengambil keputusan ?.33) Katakan: ”Adakah dari antara sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa mengadakan ciptaan kemudian mengambalikannya?” Katakan: ”Allah Yang mengadakan ciptaan.37) Atau mereka mau berkata: ”Ia ada-adakan dia ?”.38) Bahkan mereka mendustakan karakter apa-apa yang mereka belum liputi karakter ilmunya dan belum datang kepada mereka takwilnya. Seperti itu telah mendustakan orang-orang DLA . maka kemana kamu dipalingkan”. maka bukankah setelah yang lengkap melainkan kelupaan.(10.35) Dan tidak mengikut kebanyakan mereka melainkan sangkaan. sesungguhnya mereka tidak beriman.(10.(10. maka apakah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap itu lebih patut diturut ataukah yang tidak bisa memberi pengenalan kecuali sesudah diberi pengenalan ?” Mengapa kamu.

44) Dan pada hari yang Dia akan himpun mereka.42) Dan sebagian dari mereka ada yang melihat kepada mu.(10. walau mereka tidak mau melihat ?.(10. dan sebagian dari mereka tidak mengimani karakternya. mereka akan berkenal-kenalan antara mereka. tetapi manusia menganiaya diri-diri mereka sendiri. kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan”. dan Rabb mu lebih mengetahui karakter orang-orang yang berbuat kerusakan.Tafsir Al Sulthan yang dari sebelum mereka.47) Dan mereka bertanya:”Kapan akan terjadi perjanjian ini. dan bagi kamulah amal kamu. maka apabila datang rasul mereka.39) Dan sebagian dari mereka mengimani karakternya.(10.41) Dan sebagian dari mereka ada yang datang mendengarkan kepada mu. maka lihatlah bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang zalim. jika memang kamu orang-orang yang benar”. maka apakah engkau bisa memberi pengenalan orang-orang yang buta.(10. dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. tetapi apakah engkau bisa bikin mendengar orangorang yang tuli walau mereka tidak mau mengerti ?. maka kepada kami tempat kembali mereka.(10.(10.(10.43) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun.40) Dan jika mereka mendustakan mu.45) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima mu. maka katakanlah: ”Bagikulah amalku.48) DLA .46) Dan bagi tiap ummat ada rasulnya. kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. mereka seolaholah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang.(10.(10.(10. sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukan mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.

(10.(10.51) Kemudian akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: “Rasakanlah azab yang kekal.(10. kamu akan percaya kepadanya ?. dan ketahuilah bahwa perjanjian Allah itu Lengkap tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. jika datang kepada kamu azab-Nya pada waktu malam dan siang?”. demi Rabb mu.(10. sesungguhnya dia yang lengkap dan kamu tidak bisa terlepas darinya” . Apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdosa itu ?”. dan pengenalan dan pengaturan untuk orang yang berpendirian teguh.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Aku tidak memiliki bagi diriku bahaya dan tidak manfa’at.(10.56) Hai manusia. maka tidak bisa mereka minta diundurkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan”. Sekarangkah ?. bukankah kamu tidak dibalas melainkan dengan karakter apa-apa yang kamu telah usahakan ?”.53) Dan walau tiap tiap diri yang zalim memiliki apa-apa yang di bumi tentu ia jadikan tebusan.54) Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi. dan obat untuk apa yang di dalan shudur. padahal sesungguhnya kamu telah minta dilekaskan dia ?”. sesungguhnya telah datang kepada kamu nasehat dari Rabb kamu.49) Katakanlah: “Tidakkah kamu lihat.(10.(10. apabila sudah kejadian ?. apabila datang ajal mereka.55) Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan dan kepadanya kamu akan dikembalikan. tetapi dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. ketika mereka lihat azab.57) DLA . Tiap ummat ada ajalnya.52) Dan mereka akan bertanya kepada mu:”Apakah betul dia?” Katakanlah: “Ya. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. dan mereka sembunyikan sesalan mereka.(10.50) “Apakah kemudian.(10.

karena sesungguhnya Kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. melainkan sekutu-sekutu.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Dengan kelebihan Allah dan dengan pengaturanNya”. dan tidak mereka berdukacita.61) Ketahuilah.59) Dan apakah sangkaan orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tentang hari qiyyamah?. Itu dia kemenangan yang panjang.(10.58) Katakanlah: ”Apa kamu tidak lihat apa yang diturunkan oleh Allah untuk kamu dari rizki. melainkan kami jadi saksi atas kamu ketika kamu tertarik kepadanya. ia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka dengan itu hendaklah mereka bergirang . DLA .(10.(10. tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah.(10.60) Dan tidak engkau ada dalam sesuatu (urusan) dan tidak engkau baca darinya dari Alquran dan tidak kamu kerjakan dari amalan. dan tidak terluput dari Rabb mu dari seumpama debu di bumi dan tidak di langit . Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru dari selain Allah. Sesungguhnya Allah Yang mempunyai kelebihan atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok melainkan di dalam kitab yang membuktikan .(10. maka kamu jadikan darinya haram dan halal?” Katakanlah: ”Adakah Allah izinkan untuk kamu atau kamu berdusta atas Allah ?’. (10.62) Orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti.64) Dan jangan omongan mereka itu menyusahkan mu. sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka.63) Bagi merekalah kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat.(10.(10. Dia AsSamii’ul ‘Aliim.65) Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa yang di bumi.

72) Tetapi mereka mendustakan dia. jika adalah kedudukan ku dan peringatan ku dengan ayat-ayat Allah berat atas kamu.(10.(10. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Hai kaumku.73) DLA .69) Perlengkapan di dunia. dan kami tenggelamkan orangorang yang medustakan karakter ayat-ayat kami. melainkan terserah atas Allah. kemudian sempurnakanlah kepada ku dan jangan kamu beri tempo kepada ku”.(10. maka atas Allah lah aku bertawakal.71) ”Maka kalau kamu berpaling. lantaran kekufuran mereka. Dia Yang kaya. Lantaran itu tetapkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu. kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih.68) Katakanlah: ”Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tidak akan mendapat kemenangan”. Tidak ada di sisi kamu dari alasan tentang ini.(10. tidak ada upah ku.66) Dia yang menjadikan bagi kamu malam. untuk kamu tinggalberdiam padanya dan siang terang.(10.67) Mereka berkata: ”Allah mengambil anak” Subhaana Dia. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu jadi ragu-ragu untuk kamu. karena aku diperintah supaya aku jadi seorang dari orangorang yang berserah diri”. Sesungguhnnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar . lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal.(10. dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti. Apakah patut kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu tahu ?”.(10.(10. kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka.Tafsir Al Sulthan tidak mereka turut melainkan sangkaan dan tidak mereka melainkan menduga-duga. Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang diancam. tidaklah aku akan minta upah dari kamu.70) Dan bacakanlah atas mereka kabar Nuh.

tetapi mereka sombong.(10. (10.(10.(10. sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang yang berbuat kerusakan”.(10.79) Maka ketika datang ahli-ahli sihir. sesungguhnya Allah akan batalkan dia. karena sesungguhnya Fir’aun berkuasa di DLA .75) Maka ketika datang kepada mereka yang lengkap. karena adalah mereka kaum yang berdosa.77) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati bapak-bapak kami. Musa berkata: ”Apa yang kamu bawa itu sihir. dari sisi kami. tetapi tidak mereka mau beriman kepada apa yang mereka dustakan karakternya dari sebelum ini.(10. Musa berkata kepada mereka: ”Mulailah apa yang kamu mau mulai”.(10.74) Kemudian kami utus sesudah mereka Musa dan Harun kepada Fir’aun dan malaknya dengan karakter ayat-ayat kami. Seperti itu kami tutup atas qalbu-qalbu mereka yang meliwati batas.81) Dan Allah melengkapkan Yang Lengkap dengan Kalimat-Nya walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa.80) Maka ketika mereka mulai. dan supaya ada bagi mu berdua kebenaran di bumi dan tidaklah kami akan percaya kepada kamu berdua”.(10.76) Musa berkata: ”Adakah patut kamu berkata untuk Al-Haqq yang datang kepada kamu apakah ini sihir ? padahal tidaklah akan menang ahli-ahli sihir”.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami utus sesudahnya beberapa rasul kepada kaum masing-masing.82) Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan anak cucu dari kaumnya atas takut dari Fir’aun dan malaknya yang ia akan fitnahkan mereka.78) Dan berkata Fir’aun: ”Datangkanlah kepada ku tiap ahli sihir yang pintar”. mereka berkata: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”.(10. maka mereka datang kepada mereka dengan bukti.

(10. akibatnya untuk melupakan dari jalan-Mu. supaya mereka tidak percaya hingga mereka lihat azab yang pedih”.84) Lalu mereka berkata: ”Atas Allah kami bertawakal wahai Rabb kami jangan Engkau jadikan kami percobaan bagi kaum yang zhalim”.(10. Rabb kami.87) Dan Musa berkata: ”Rabb kami.(10. dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan”. binasakanlah harta mereka dan keraskanlah atas qalbu-qalbu mereka. sesungguhnya Engkau. tidak ada yang dita’ati melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel.86) Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ”Hendaklah kamu berdua bikin bagi kaum kamu beberapa rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat dan dirikanlah sholat dan gembirakan orang yang beriman”. maka kepada-Nyalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang menyerah diri”. (10.(10.(10. karena hendak menzalimi dan hendak meliwati batas. ia berkata:”Aku beriman. lantaran itu hendaklah kamu berdua tetap pendirian dan jangan kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu.(10.85) ”Dan selamatkanlah kami dengan pengaturan Mu dari kaum yang kafir”. sesungguhnya Dia.88) Dia berkata: ”Sesungguhnya telah diperkenankan seruan mu berdua.Tafsir Al Sulthan bumi.(10.83) Dan Musa berkata: ”Hai kaum ku jika kamu mengimani karakter Allah.90) ”Apa sekarang ?. maka diikuti mereka oleh Fir’aun dan tentaranya. Hingga ketika ia hampir tenggelam. Rabb kami. padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dahulu. dan aku dari orang yang menyerah diri”.(10. dan sesungguhnya dia dari orang yang meliwati batas.91) DLA . Engkau telah beri Fir’aun dan malaknya perhiasan dan harta di kehidupan dunia.89) Dan kami telah jadikan Bani Israel menyeberangi lautan.

(10.(10.99) Dan tidaklah seorang diri akan beriman melainkan dengan izin Allah. Sesungguhnya Rabb mu akan memutuskan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.(10. karena nanti engkau jadi orang-orang yang rugi.100) DLA . maka jangan engkau dari orangorang yang ragu-ragu.92) Dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang benar dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik. lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia hingga mereka jadi beriman ?. tentu beriman siapa yang di bumi setiap mereka semuanya.(10. dan Dia adakan siksaan atas orang-orang yang tidak mengerti.(10.97) Maka bukankah tidak ada satu negeri beriman lalu imannya itu memberi manfa’at kepadanya melainkan kaum Yunus ¿.94) Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah. hingga mereka melihat azab yang pedih. tidak akan beriman.Tafsir Al Sulthan “Maka pada hari ini kami selamatkan mu dengan badan mu untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakang mu”.(10. tanyalah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum mu.95) Sesungguhnya orang-orang yang telah lengkap atas mereka kalimat Rabb mu.(10. dan kami beri perlengkapan mereka sampai satu masa.98) Dan kalau Rabb mu menghendaki. maka tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan.(10. kami angkat dari mereka azab kehinaan di kehidupan dunia.(10. Sesungguhnya telah datang kepada mu Yang Lengkap dari Rabb mu. tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami.96) walau datang kepada mereka tiap-tiap ayat.93) Maka jika engkau di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada mu. Ketika mereka beriman.

Katakan: “Tunggulah. maka sesungguhnya dia mengambil pengenalan untuk dirinya.102) Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami.(10. maka tidaklah ada yang bisa menolak kelebihan-Nya.108) DLA . maka sesungghnya ia lupa atasnya.(10. sesungguhnya telah datang kepada kamu Yang Lengkap.(10. dari Rabb kamu. Dia kenakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambahamba-Nya. maka tidak ada yang bisa melepaskannya melainkan Dia.106) Jika Allah kenakan bahaya kepada mu.107) Katakanlah: “Hai manusia.(10. jika adalah kamu di dalam syak dari peraturanku. dan siapa lupa. maka sesungguhnya engkau di waktu itu dari orang-orang yang zalim. dan tidak aku atas kamu sebagai penjaga” .(10.(10.(10. dan Dia Ghafuurur Rahiim. dan orangorang yang beriman. dan jangan engkau ada dari orangorang yang musyrik”. maka siapa mengambil pengenalan. karena tidak berguna ayat-ayat itu dan ancamanancaman itu untuk kaum yang tidak percaya”.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Perhatikanlah apa-apa yang ada di Langit dan bumi. tetapi aku sembah Allah Yang akan mewafatkan kamu dan aku diperintah supaya aku ada dari orang yang beriman”. Demikianlah wajib atas kami menyelamatkan Mu’minin. sesungguhnya aku bersama kamu dari orangorang yang menunggu”. dan jika Dia mau kebaikan bagi mu. maka aku tidak sembah yang kamu sembah selain dari Allah.103) Katakanlah: “Hai manusia.101) Maka bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan seperti hari orang-orang yang dari sebelum mereka ?.105) Dan jangan engkau seru selain dari Allah apa yang tidak bisa memberi manfa’at kepada mu dan tidak bisa memudharatkan mu.104) “Dan (aku diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada peraturan itu setulusnya. Maka itu jika engkau kerjakan.(10.

Tafsir Al Sulthan Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada mu dan sabarlah hingga Allah memutuskan.Surat Huud (Nabi Huud As) Surat ke-11. 123 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(11.0) DLA . dan Dia sebaik-baik Yang Memutuskan.109) 11.(10.

(11. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya Pengancam dan Penggembira”. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang menyolok”.5) JUZ’ 12 Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi.4) Ketahuilah . dan akan DLA .6) Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah ‘Arsy-Nya atas air. Ra.2) “Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabb kamu kemudian bertobat kepada-Nya. Setiap di dalam tulisan yang nyata. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. tentu Dia akan beri kepada kamu perlengkapan yang tepat kepada satu masa yang ditentukan. Lam. melainkan atas Allah rizkinya dan Dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya. dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”. kelebihan-Nya. Dia akan beri tiap yang mempunyai kelebihan. Ketahuilah bahwa waktu mereka pakai pakaian mereka.(11. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan. tentu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.7) Dan jika kami akhirkan azab itu dari mereka kepada satu ummat tertentu.Tafsir Al Sulthan Alif.(11. sesungguhnya mereka palingkan shudur mereka untuk bersembunyi dari-Nya. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalangi dia?” Ketahuilah pada hari akan datang kepada mereka. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya. kemudian dijelaskan dari sisi Yang Hakiimin Khabiir (Bijaksana Mengabarkan).1) ”bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah.(11.(11.(11. tidak bisa dipalingkan dia dari mereka.(11.3) Kepada Allah lah tempat kembali kamu. Sesungguhnya Dia Mengetahui karakter yang dimiliki oleh shudur.

mereka itu adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok. maka itu tidakkah kamu mau berserah diri ?. sesungguhnya ia senang dan sombong.(11.15) Merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan api.Katakan: ”Datangkanlah 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin. dan gugur apa-apa yang mereka ekspresikan padanya dan batal apa-apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan meliputi mereka apa yang ada mereka perolok olokkan karakternya.10) Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal shalih.(11. dan bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.8) Dan jika kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami.(11. kemudian kami cabut dia daripadanya.11) Tetapi bisa jadi engkau akan hendak tinggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada mu dan sempit dadamu lantaran mereka berkata: “Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu perbendaharaan atau datang besertanya seorang malak?”.13) Maka kalau mereka tidak bisa memperkenankan kamu. kami akan sempurnakan kepada mereka usaha-usaha mereka padanya dan mereka padanya tidak dirugikan.(11.14) Siapa suka kepada kehidupan dunia dan perhiasannya.16) DLA .(11.(11.(11.(11. dan serulah siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika memang kamu orang-orang yang benar” . niscaya ia akan berkata: “Telah hilang kesusahan dari ku”. ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah.9) Dan jika kami rasakan kepadanya jasa (ni’mat) sesudah kesusahan yang mengenai dia. niscaya ia putus asa kufur.12) Atau mereka mau katakan: “Ia telah bikin dia ?”. (11. Sesungguhnya engkau hanya seorang pengancam dan Allah Penjaga atas tiap sesuatu.

23) Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan orang tuli.21) Tidak syak.(11.19) Mereka tidak bisa terlepas di bumi dan tidak ada bagi mereka pengurus selain dari Allah. itulah mereka penghuni surga.(11.(11. Sungguh kutukan Allah atas orang yang zalim. Lantaran itu janganlah engkau syak padanya.24) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya: ”Sesungguhnya aku ini untuk kamu sebagai pengancam yang membuktikan”. bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sangat rugi di akhirat. sedangkan saksi-saksi akan berkata: “Ini orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka”.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang berjalan atas bukti dari Rabb nya dan diiringi dia oleh saksi dari-Nya.(11.18) Yang berpaling dari jalan Allah dan mencari dia bengkok dan mereka kepada akhirat mereka kafir. Tidakkah kamu mau ingat ?. maka apilah tempatnya yang dijanjikan. mereka padanya akan kekal. dan batallah apa yang mereka telah ada-adakan.(11.20) Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka.(11.25) DLA .22) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan tunduk kepada Rabb mereka. Mereka akan dibawa atas Rabb mereka. dengan orang yang melihat dan yang mendengar.(11. Itulah mereka yang mengimani karakternya dan siapa yang mengkufuri karakternya dari golongan-golongan. Mereka tidak kuasa mendengar dan mereka tidak bisa melihat. sesungguhnya ialah Yang Lengkap dari Rabb mu tetapi kebanyakan manusia tidak percaya(11. akan digandakan bagi mereka azab.17) Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya daripada orangorang yang ada-adakan dusta atas Allah. dan dari sebelumnya ada kitab Musa sebagai Pusat Informasi dan pengaturan. Adakah sama dua-duanya dalam perumpamaan ?.(11.

apakah bisa kami paksakan dia kepada kamu.Apakah kamu tidak mau ingat ?”. bahkan kami sangka kamu orang yang berdusta”. sesungguhnya aku kalau begitu adalah daripada orang-orang yang zalim”.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. dan aku tidak mengetahui yang ghaib”.(11.(11. Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang di dalam diri-diri mereka. aku melihat kamu sebagai kaum yang bodoh”.31) Mereka berkata: ”Hai Nuh sesungguhnya engkau telah membantah kami. bagaimana penglihatan kamu jika adalah aku atas bukti dari Rabb ku dan Dia beri kepada ku pengaturan dari sisi-Nya. dan kami tidak lihat kamu punya kelebihan atas kami. (11.29) ”Dan hai kaumku.30) ”Dan aku tidak berkata kepada kamu:”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah.26) Maka berkata para malak yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak pandang mu melainkan seorang cerdas seperti kami. jika aku usir mereka ?. aku tidak minta harta kepada kamu tentang itu. lalu digelapkan atas kamu.32) DLA . melainkan atas Allah.(11. padahal kamu tidak suka kepadanya ?”. tidak ada balasanku.28) ”Dan hai kaum ku. lantaran itu datangkanlah kepada kami karakter apa-apa yang engkau janjikan kepada kami jika memang engkau dari orang yang benar”.(11.(11. dan bukan aku pengusir orang-orang yang beriman: sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka.27) Ia berkata: ”Hai kaum ku. dan aku tidak berkata: ”Aku ini Malak”. dan tidak aku berkata tentang orang-orang yang dihinakan oleh pemandangan kami bahwa Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang pedih”. dan engkau telah banyakkan perbantahan kepada kami. siapakah yang akan menolong aku dari Allah.(11. dan kami tidak melihat yang mengikuti mu melainkan orang-orang yang rendah dari antara kami dengan tidak berpenglihatan.

40) DLA . maka sesungguhnya kami akan perolokolokkan kamu sebagaimana kamu perolok-olokkan”. apabila Dia mau sesatkan kamu.(11.34) Atau mereka akan berkata: ”Ia telah ada-adakan dia ?”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Hanya Allah yang akan datangkan dia kepada kamu jika Dia kehendaki. Dia Rabb kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.39) Hingga apabila datang urusan kami. dan mendidih Tannur.(11. tetapi aku berlepas diri dari dosa yang kamu kerjakan”.37) Dan ia bentuk kapal. maka ataskulah dosanya.(11. sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”. dan tiap kali malak dari kaumnya melalui atasnya mereka perolok-olokkan dia. Ia berkata: ”Jika kamu perolok-olokkan kami. kami berkata: ”Pikulkan padanya dari tiap jenis dua dan ahli mu.(11.35) Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa: ”Tidak akan beriman melainkan siapa yang sudah beriman.36) “Dan bentuklah kapal itu dengan karakter mata kami dan wahyu kami. oleh itu janganlah engkau berdukacita dengan karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan”. dan tidaklah kamu bisa terlepas”. Katakanlah: ”Jika aku ada-adakan dia.38) ”Maka kamu akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang merendahkan dia dan akan turun atasnya azab yang menetap”. dan siapa yang beriman”. kecuali siapa yang telah terdahulu atasnya perkataan.(11.(11. Dan tidak beriman bersamanya melainkan sedikit. (11. jika aku mau menasehati kamu.(11. dan jangan engkau hadapkan omongan kepadaKu tentang orang-orang yang zalim itu.33) ”Dan tidak akan memberi manfa’at kepada kamu nasehatku.

(11. sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”. turunlah dengan sejahtera dari kami dan perlindungan atasmu dan atas ummat-ummat dari orang yang bersama mu. telanlah airmu dan hai langit berhentilah”. ia berkata: ”Rabbi. dan Engkau sebaik-baik Pemutus” . sesungguhnya Aku memberi nasehat kepada mu supaya engkau tidak jadi dari orang-orang yang bodoh”. dan Nuh memanggil anaknya. (11. Ia berkata: ”Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah melainkan siapa yang sudah diteliti”.45) Dia berkata: ”Hai Nuh. sesungguhnya anakku itu dari ahliku. sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu.43) Dan dikatakan:”Hai bumi.(11. padahal adalah ia di dalam Ma’zil: ”Hai anakku.46) Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Mu dari meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan karakternya. sesungguhnya dia beramal tidak shaleh. Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya. Dan dikatakan: ”Kebinasaanlah atas kaum yang zalim”. dan jangan engkau ada bersama orang-orang yang kafir”.41) Dan dia mengalir dengan mereka di dalam Gelombang seperti Gunung.(11.42) Ia berkata: ”Aku akan pergi berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air”. lalu dihalangi antara keduanya oleh Gelombang.Tafsir Al Sulthan Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya.44) Dan Nuh telah menyeru Rabbnya.(11. dan jika tidak Engkau ampunkan aku dan tidak seleksi aku. Maka itu jangan engkau minta kepada Ku apa yang engkau tidak tahu karakternya. maka adalah ia dari orang yang ditenggelamkan. dan ummat-ummat yang kami akan beri DLA .(11. dan surutlah air dan bereslah urusan. Dan (Kapal Nuh)berada atas bukit Juudiiy.47) Dikatakan: ”Hai Nuh. naiklah bersama kami. dan sesungguhnya perjanjian Mu lengkap. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi” .(11.

55) ”Sesungguhnya aku bertawakal atas Allah Rabb ku dan Rabb kamu. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku jadikan Allah saksi. tentu Dia kirim langit atas kamu dengan lebat.52) Mereka berkata: ”Hai Hud. engkau tidak datang kepada kami dengan bukti dan kami tidak akan tinggalkan yang dita’ati-yang dita’ati kami.Tafsir Al Sulthan perlengkapan kepada mereka.(11. dan Dia tambah bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu. kemudian jangan kamu beri tempo kepada ku”.48) Itulah sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. aku tidak minta kepada kamu balasan untuk itu. Maka sabarlah.(11.50) ”Hai kaum ku.(11. melainkan sebagian dari yang kami ta’ati telah kenakan kepada mu gangguan”. sesungguhnya akibat (baik) untuk orang yang berbakti. kemudian akan mengenai mereka dari kami azab yang pedih”. dan saksikanlah oleh kamu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan”.54) ”Dari selain Dia.49) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud.(11. tidak ada balsan ku melainkan atas Yang Menyusun aku. ia berkata: ”Hai kaum ku . tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati melainkan Dia.(11. apakah kamu tidak mengerti”. tidak engkau dan kaum mu mengetahuinya dari sebelum ini.(11.(11. dan jangan kamu berpaling dalam keadaan berdosa”. lantaran itu cobalah kamu sekalian jalankan tipu daya kamu kepada ku. tidak ada dari makhluk berjalan melainkan Dia yang DLA .(11. dari perkataaan mu dan kami tidak akan percaya kepada mu”. Tidak lain melainkan kamu ini orang yang suka mengada-ngadakan”.53) ”Tidak kami berkata. sembahlah Allah.51) ”Dan hai kaum ku mintalah ampun kepada Rabb kamu. kemudian bertobatlah kepada-Nya.

sembahlah Allah. (11. ketahuilah sesungguhnya ’Aad kufur kepada Rabb mereka.57) Dan ketika datang azab kami. kami selamatkan Hud dan orangorang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. apakah patut engkau larang kami sembah apa yang disembah oleh bapakbapak kami ?. (11. Dia Yang menghendaki kamu dari Bumi.(11. dan Rabb ku akan gantikan satu kaum yang lain dari kamu dan kamu tidak bisa membahayakan Dia sedikitpun sesungguhnya Rabb ku atas tiap sesuatu menjaga”. maka mintalah ampun kepadaNya. (11. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku karakternya.60) Dan Tsamud saudara mereka shalih.(11. sesungguhnya kebinasaanlah bagi ’Aad kaum Hud. ia berkata: ”Hai kaum ku.(11. dan Dia beri kepada ku dari-Nya pengaturan. kabarkanlah kepada ku bagaimana jika aku ini benar atas bukti dari Rabb ku. sesungguhnya Rabb ku Qoriibun Mujiib”.59) Dan diikuti mereka di dunia ini dan hari qiyamah dengan satu kutukan.56) ”Maka kalau kamu berpaling. kemudian bertobatlah kepada-Nya. Dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang engkau seru kami kepadanya”. maka siapakah yang bisa menolong DLA .61) Mereka berkata: ”Hai Shalih.58) Dan itulah ’Aad mereka mengingkari karakter ayat-ayat Rabb mereka. sesungguhnya adalah engkau sebelum ini di antara kami orang yang diharap.62) Ia berkata: ”Hai kaumku.(11.Tafsir Al Sulthan menguasainya. sesungguhnya Rabb ku atas jalan yang lurus. dan mereka durhaka kepada rasul-rasul-Nya serta mereka turut perintah tiap pemaksa enggan menerima kebenaran. dan Dia jadikan kamu ramai padanya.

Ketahuilah sesungguhnya Tsamud kufur kepada Rabb mereka.(11. tetap kamu tidak menambah bagi ku selain dari merugikan”.(11. maka tidak lama ia bawa anak sapi yang dipanggang.(11. sesungguhnya Rabb mu. sesungguhnya kami diutus kepada kaum Luth”. padahal aku sudah tua.(11.64) Tetapi mereka sembelih dia.65) Maka ketika datang azab kami.(11. sesungguhnya ini satu hal yang ajaib”. Mereka berkata: ”Jangan takut. kami selamatkan shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya.(11. ia jawab: ”Salam”. dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu.69) Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya.Tafsir Al Sulthan aku dari Allah jika aku durhaka kepada-Nya.68) Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahimn dengan kabar gembira sambil mereka berkata: ”Salam”. lalu tertawa. dan jangan kamu sentuh dia dengan gangguan. itu perjanjian yang tidak bisa didustakan”. Ya’qub.(11. apakah aku ini bisa beranak. dan ini suamiku sudah tua ?. sebab nanti mengenai kamu satu azab yang dekat”.(11.71) Ia berkata: ”Ya wailata. Lantas kami kabarkan kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq. maka menjadilah mereka binasa di dalam kampungkampung mereka.(11.70) Dan isterinya berdiri.66) Dan telah mengenai orang-orang yang zalim itu dentuman keras.(11. lalu ia berkata: “Bersenangsenanglah kamu di kampung kamu tiga hari.72) DLA .63) ”Dan hai kaum ku. sesungguhnya kebinasaan untuk Tsamud. ia heran kepada mereka dan ia merasa takut dari mereka. ini unta Allah sebagai ayat untuk kamu. lantaran itu biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dia Qowiyyul ’Aziiz.67) Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya.

ia berkata: ”Hai kaum ku. kecuali isteri mu. sesungguhnya kami ini utusanutusan Rabb mu.(11. Penyedih dan suka kembali.77) Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya.73) Maka ketika hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira. mereka tidak bisa sampai kepada mu. karena akan mengenai dia apa yang akan mengenai mereka. berpalinglah dari ini. dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak bisa ditolak. atau aku bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat”.80) Mereka berkata: ”Hai Luth.(11. tetapi jangan seorang pun dari kamu melihat ke belakang.76) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth. mereka lebih bersih bagi kamu. sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu ialah shubuh. dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mau”.(11. Pengaturan Allah dan Perlindungan-Nya atas kamu hai ahli rumah ini sesungguhnya Dia Hamiidun Majiid”.(11.(11.(11. bukankah waktu shubuh sudah dekat ?.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah ?.(11.(11.79) Ia berkata: ”Alangkah baiknya. pada waktu malam.78) Mereka jawab: ”Sesungguhnya engkau telah ketahui (bahwa) kami tidak ada kemauan kepada anak-anak perempuanmu. tidakkah ada di antara kamu ini seorang laki-laki yang cerdik ?”. ia merasa tidak senang dengan mereka dan sempit dadanya lantaran mereka.75) ”Hai Ibrahim. ia membantah kami dalam kaum Luth. lantaran itu pergilah bersama ahli mu. sambil ia berkata: ”Ini satu hari yang payah”. (11. sedangkan mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan.74) Sesungguhnya Ibrahim sungguh Penyantun. itu dia anak-anak perempuan ku. karena sesungguhnya telah datang perintah Rabb mu.81) DLA . kalau ada bagi ku kekuatan. maka takutlah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku terhadap tamu-tamu ku.

89) DLA . apakah Sholat-mu menyuruh mu supaya kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau supaya (jangan) kami belanjakan harta harta kami sebagaimana kami suka?.87) Ia berkata: ”Hai ku.(11. dan Dia berikan kepada ku satu pemberian yang baik. atasnya aku bertawakal dan kepadaNya aku akan kembali”.84) ”Dan hai kaum ku. sesungguhnya aku lihat kamu ada dalam kesenangan dan aku takut atas kamu azab hari terkepung. saudara mereka Syu’aib.Tafsir Al Sulthan Maka ketika datang azab kami.85) ”Ketinggalan (rizki dari) Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman dan tidak aku penjaga atas kamu”. Sesungguhnya engkaulah orang yang Penyantun penunjuk jalan”.(11. dan jangan kamu kurangkan dari manusia kehendak-kehendak mereka.86) Mereka berkata: ”Hai Syu’aib. Dan aku tidak mau melainkan kebaikan.(11. janganlah permusuhan kamu kepada ku menyebabkan kamu dikenakan seperti apa yang telah mengenai kaum Nuh atau kaum Hud. padahal tidaklah kaum Luth itu jauh dari kamu”. ia berkata:”Hai kaum ku.(11. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan. dan tidak ada taufiq-ku melainkan dengan karakter Allah. kabarkanlah kepada ku bagaimanakah jika benar aku atas bukti dari Rabb ku. selama aku kuasa. atau kaum Shalih.(11.88) ”Dan hai kaum ku. dan kami hujani atasnya batu dari tanah liat yang beriring. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil.(11. dan jangan kamu berjalan di bumi dengan mengadakan kerusakan”.(11. sembahlah Allah.(11.83) Dan kepada Madyan. kami jadikan yang sebelah atasnya ke sebelah bawah. dan ia itu tidak jauh dari orang yang zalim. karena tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.82) Yang ditandakan di sisi Rabb mu.

kami tidak faham .95) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami dan alasan yang membuktikan.(11.(11. kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami. beramallah secara kamu. tunggulah.Tafsir Al Sulthan ”Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu.(11.92) ”Dan hai kaum ku.97) Ia akan mengetuai kaumnya pada hari qiyaamah. tetapi mereka turut perintah Fir’aun padahal tidaklah urusan Fir’aun itu yang benar. dan kamu buang Dia di belakang punggung kamu.99) DLA . sesungguhnya aku menunggu bersama kamu”.(11. sesungguhnya aku beramal.90) Mereka berkata:”Hai Syu’aib. dan dentuman keras mengenai orang-orang yang zalim itu. padahal jelek tempat yang didatangi. tentu kami rajam mu. karena engkau bukan berkarakter penakluk atas kami”. sesungguhnya Rabb ku Rahiimun Waduud”.(11. sesungguhnya Rabb ku Meliput apa yang kamu kerjakan”.(11.(11.96) Kepada Fir’aun dan malaknya. kamu akan mengetahui siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta. lantaran itu menjadilah mereka binasa di kampungkampung mereka.(11. (11. lalu Dia akan masukkan mereka ke dalam api.98) Dan diiringi mereka oleh kutukan di dunia dan pada hari qiyaamah sangat jelek iringan yang mengiringi itu.93) Dan ketika datang azab kami. Ketahuilah satu kebinasaan untuk Madyan seperti binasanya Tsamud. kemudian bertobatlah kepada-Nya.91) Ia berkata: ”Hai kaum ku apakah kaum ku lebih berat untuk kamu dari Allah ?.94) Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya. dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lemah di antara kami. dan kalau tidak karena kaum mu.(11.

melainkan untuk satu masa yang tertentu. bagi mereka padanya teriakan dan jeritan.106) Mereka kekal padanya selama ada Langit dan Bumi. sesungguhnya Rabb mu berkuasa membuat apa yang Dia kehendaki. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.103) Dan kami tidak akhirkan dia.101) Dan seperti itu azab Rabb mu.(11. Itu hari yang dikumpulkan padanya manusia. sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. Maka dari antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. mereka tidak sembah melainkan seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dari sebelum ini. ketika datang urusan Rabb mu.108) Lantaran itu jangan engkau ada dalam keraguan dari apa yang mereka sembah.(11.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang yang takut azab akhirat.(11. Maka tidak berguna sedikit pun kepada mereka yang dipatuhi-yang dipatuhi mereka yang mereka seru dari selain Allah.105) Maka adapun orang yang celaka. (11. (11.100) Dan tidak kami menganiaya mereka. tidak bisa berbicara seorang diri melainkan dengan izin-Nya. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu.dan itu hari yang disaksikan. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu sebagai satu pemberian yang tidak putus.Tafsir Al Sulthan Itulah sebagian dari kabar penduduk negeri yang kami ceritakan dia atas mu. (11.(11. maka di dalam surga. (11. dan tidak menambah bagi mereka melainkan kebinasaan.107) Dan adapun orang-orang yang berbahagia.104) Pada hari ia akan datang. dan DLA . apabila Dia mengazab negerinegeri. (11. maka dalam api. padahal mereka itu zalim. darinya ada yang masih ada dan ada yang sudah binasa. mereka kekal padanya selama ada langit dan bumi.

(11. karena adalah mereka orang-orang yang berdosa.(11.(11.110) Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Rabb mu amalan mereka. sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kesetiaan. telah diperselisihkan padanya. karena sesungguhnya Dia melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan.112) Dan jangan kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim. padahal tidak ada bagi kamu penolong selain dari Allah kemudian kamu tidak akan ditolong.(11. Dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Rabb mu. dan sesungguhnya mereka di dalam syak yang meragukan darinya.(11.109) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab itu.(11. tentu sudah diberi keputusan antara mereka.117) DLA . dan orang yang bertobat bersama mu. dan jangan kamu meliwati batas.114) Dan sabarlah. lantaran nanti akan mengenai kamu api. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.111) Lantaran itu berlaku luruslah. sebagaimana engkau diperintah.115) Maka tidakkah ada orang-orang yang baik dari qurun-qurun yang dari sebelum kamu yang bisa melarang dari pada kerusakan di bumi .116) Dan tidak sekali-kali Rabb mu membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman.113) Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan disebagian dari malam.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan. padahal penduduknya berbuat kebaikan. karena sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(11. tetapi sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka.(11. sesungguhnya ketepatan-ketepatan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan.(11. dan orang yang zalim itu menurut apa-apa kesenangan yang mereka telah biasa mendapatnya.

(11.123) DLA . dan tidak Rabb berkarakter lalai dari apa yang kamu kerjakan. sesungguhnya kami bekerja”. tetapi tetap mereka berselisihan.(11. dan telah datang kepada mu di dalam ini Yang Lengkap dan Nasehat dan Peringatan untuk Mu’minin. maka sembahlah Dia dan bertawakallah atas-Nya.119) Dan setiap kami ceritakan kepada mu sebagian dari kabarkabar beberapa rasul yaitu dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(11.118) Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabb mu. (11.Tafsir Al Sulthan Dan jika dikehendaki oleh Rabb mu.120) Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak percaya: “Bekerjalah menurut cara kamu. Dan telah sempurna kalimat Rabb mu :”Aku akan penuhkan jahannam dari jinn dan manusia semuanya”. dan lantaran itu Dia ciptakan mereka.122) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi.(11. tentu Dia jadikan manusia satu ummat.(11. dan kepada-Nya dikembalikan urusan setiapnya.121) ”Dan tunggulah sesungguhnya kami menunggu”.

3) Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya: “Hai bapakku.(12. sesungguhnya Rabb mu ‘Aliimun Hakiim”. dan atas keluarga Ya’qub. padahal kita ramai.0) Alif. itulah ayat-ayat Tulisan yang nyata.(12. satu bacaan. aku lihat mereka kepadaku mereka bersujud”.Surat Yusuf (Nabi Yusuf As) Surat ke-12.Tafsir Al Sulthan 12. DLA .(12. Ra.5) “Dan seperti itu Rabb mu akan memilihmu dan Dia akan ajarkan kepada mu sebagian dari takwil kabar-kabar dan Dia akan sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas mu. nanti mereka menipu daya kepadamu satu tipu daya.2) Kami kisahkan atas mu setepat-tepat kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada mu ini.(12. sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan.6) Sesungguhnya ada di dalam Yusuf dan saudaranya beberapa ayat bagi orang yang bertanya. sesungguhnya setan bagi manusia satu musuh yang nyata”. Ibrahim dan Ishaq.(12.(12.7) Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kita dari kita. sebagaimana Dia telah sempurnakan dia atas dua ibu bapak mu dari sebelum ini. padahal sesungguhnya adalah engkau dari sebelum ini sungguh dari orang yang lalai. 111 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Sesungguhnya kami turunkan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti.4) Ia berkata:”Hai anakku.(12. jangan engkau ceritakan penglihatan mu atas saudara mu. Lam.(12.

8) “Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu bumi.(12. hal kamu membawa dia. dan mereka tidak sadar”.(12. supaya diambil dia oleh sebagian daripada orang-orang melintas jika mau kamu kerjakan. ia bisa makan-makan dan bermain-main. sedangkan kamu lalai daripadanya”. dan kami tinggalkan Yusuf di sisi perlengkapan kami.(12. dan mereka berembuk akan memasukkan dia ke dalam sumur.13) Mereka berkata:”Jika dia dimakan oleh serigala. Dan kami wahyukan kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan kabarkan kepada mereka tentang urusan ini. maka dimakan dia oleh serigala.15) Dan mereka datang kepada bapak mereka pada waktu sore sambil menangis.(12. agar teruntuk kamu saja wajah bapak kamu. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga”. mengapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf.10) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. padahal sesungguhnya kami ikhlas kepadanya”.(12. (12.(12. kalau begitu adalah orang-orang yang rugi”.(12.14) Maka ketika ia pergi dengan membawa dia.16) Mereka berkata: “Hai bapak kami.9) Berkata seorang dari mereka: “Jangan kamu bunuh Yusuf.12) Ia berkata: “Sesungguhnya mendukacitakan aku. dan nanti dari sesudahnya kamu jadi kaum yang shalih”. sesungguhnya kami. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. karena aku takut. padahal kami banyak. tetapi buanglah dia ke dalam sumur.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya bapak kita sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.(12. bahwa dia akan dimakan oleh serigala.11) “Kirimkanlah dia besok bersama kami. dan tidak DLA .

(12. Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. yaitu beberapa dirham yang dihitung. mudah-mudahan ia memberi manfa’at kepada kita atau kita jadikan dia anak”.(12. sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim”.(12.21) Dan ketika ia sampai kepada umurnya. lalu ia ulurkan timbanya.18) Dan datang orang-orang musafir.22) Dan perempuan yang dia di dalam rumahnya maukan dirinya.(12. Seperti itu kami mau palingkan daripadanya DLA . Ia berkata: “Bahkan diri-diri kamu memudahkan kamu satu perkara. kami beri dia kebijakan dan ilmu. Ia berkata: “Ooh kabar gembira. dan karena kami hendak ajarkan dia takwil kabar-kabar.Tafsir Al Sulthan engkau berkarakter percaya kepada kami walau kami benar” .23) Dan sesungguhnya perempuan itu telah maukan dia. Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi.(12.19) Lalu mereka jual dia dengan harga yang murah. dan ia maukan perempuan itu.17) Dan mereka kenakan di bajunya darah dusta.20) Dan berkata yang membelinya dari Mesir kepada perempuannya:”Bedakan kedudukannya. ini seorang anak laki-laki”. lalu mereka kirim pencari air mereka.(12. sekiranya tidak ia lihat undang-undang Rabbnya. lalu perempuan itu menutup pintu-pintu dan berkata: “Datanglah kepada ku” Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. dan Allah Berkuasa atas urusan-Nya. maka kesabaran yang baik dan Allah Yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (12. karena adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya. dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan. Sesungguhnya dia Rabb ku telah baguskan kedudukan ku.

Maka ketika mereka lihat dia . berpalinglah dari ini.28) “Hai Yusuf.24) Dan dua-duanya berlomba-lomba ke pintu.27) Maka ketika ia lihat bajunya koyak dari belakang. sesungguhnya kami lihat dia dalam kesesatan yang nyata”. ia panggil mereka dan ia sediakan bagi mereka tempat duduk dan ia berikan kepada tiap seorang dari mereka satu pisau. dan ia koyakkan bajunya dari belakang.(12.Tafsir Al Sulthan kejahatan dan kekotoran. karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah”. sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlash . dan mereka potong tangan-tangan mereka. maka berdustalah perempuan itu dan adalah ia daripada orang-orang yang benar”.(12. dan adalah ia daripada orang-orang yang berdusta”. lalu ia berkata:”Keluarlah di hadapan mereka”.25) Ia berkata: “Dia yang maukan aku”.29) Dan berkata perempuan-perempuan di kota:”Perempuan Penakluk maukan hambanya. lalu dua-duanya bertemu suaminya di depan pintu.(12. dan mereka katakan: “Hasyaa untuk Allah.(12.(12. mintalah ampun bagi dosa mu.(12. ia berkata: “Sesungguhnya ini sebagian dari pada tipu daya kamu. sesungguhnya cinta kepadanya telah mesra di dirinya. maka benarlah perempuan itu.(12.26) “Dan jika adalah bajunya koyak dari belakang. tidak ini melainkan seorang Malak yang berbeda”. (dan mereka)meng-akbarkan dia. dan seorang pemutus dari keluarga memutuskan:”Jika bajunya koyak di depan.30) Maka ketika ia dengar ejekan mereka. Perempuan itu berkata: “Bukankah tidak ada balasan bagi orang yang mau kejahatan kepada ahlimu melainkan dipenjara dia atau diazab yang pedih”.(12.31) DLA . ini bukan seorang yang cerdas. sesungguhnya tipu daya kamu panjang”.

tidak boleh sekali-kali menyekutukan karakter Allah dari sesuatu. penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya.(12.(12. tetapi ia menolak.(12. Itu sebagaian dari kelebihan Allah atas kami dan DLA . dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh”.34) Kemudian terbit bagi mereka. yang dimakan burung sebagiannya”. Berkata seorang dari yang dua itu:”Sesungguhnya aku telah bermimpi memerah anggur”.36) Ia berkata: “Tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepada kamu. (12. sesungguhnya aku telah maukan dia. karena sesungguhnya Dia AsSamii’ul ‘Aliim. dan jika Engkau tidak palingkan daripadaku tipu daya mereka. dan sesungguhnya jika ia tidak mau kerjakan apa yang aku perintah.33) Maka Allah perkenankan baginya.37) “Dan aku mengikuti ajaran bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub.32) Ia berkata: “Rabbi. karena mereka orang-orang yang kufur kepada karakter akhirat”. yaitu mereka penjarakan dia sampai satu masa. dan berkata yang seorang lain: “Aku telah bermimpi menjunjung roti atas kepalaku. lalu Dia palingkan daripadanya tipu daya mereka.35) Dan masuk ke penjara bersama dia dua anak muda. sesungguhnya kami lihat mu dari orang-orang yang berbuat kesetiaan”. melainkan aku bisa kabarkan kepada kamu berdua takwilnya sebelum ia datang kepada kamu. sesungguhnya aku telah tinggalkan ajaran kaum yang tidak mengimani karakter Allah.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Ini dia orang yang kamu cela kepada ku tentang dia. “Kabarkanlah kepada kami takwilnya. sesudah mereka melihat ayatayat itu.(12. niscaya aku condong kepada mereka.(12. Itu sebagian dari apa yang diajarkan kepada ku oleh Rabb ku. niscaya ia akan dipenjara. dan akan jadilah ia daripada orang-orang yang hina” .

adapaun seorang dari kamu. (12.(12. lalu dimakan oleh burung dari kepalanya. maka ia akan memberi minum kepada Majikannya arak.44) Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu.45) ”Hai Yusuf orang yang benar. dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi”. tetapi dilupakan dia oleh setan untuk menyebut kepada Majikannya. apakah arbab yang terpisah-pisah itu lebih baik atau Allah Al-Waahidul Qohhaar ?”.(12. maka itu tinggallah Yusuf beberapa tahun di dalam penjara. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”. bahwa ia akan selamatkan dia: ”Sebutlah aku di sisi Majikan mu”. berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini. maka ia akan disalib.40) “Hai dua sahabat penjara ku. Dan adapun yang seorang lagi.43) Mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau. dan (aku mimpi) tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. padahal ia ingat sesudah satu masa: ”Aku akan kabarkan kepada kamu karakter takwilnya.41) Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya.Tafsir Al Sulthan atas manusia.(12. Dia perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia.(12. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. jika memang kamu bisa artikan mimpi”.(12. Telah diputus urusan yang kamu tanyakan kepada ku”. Hai para malak. maka utuslah aku”.39) “Kamu tidak sembah selain dari-Nya melainkan nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan.(12. Itu peraturan yang resmi berdiri tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.38) “Hai dua sahabat penjara ku. Tidak Allah turunkan karakternya dari Alasan (Sulthan).42) Dan berkata Raja:”Sesungguhnya aku mimpi (melihat) tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi kurus. fatwakanlah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh DLA . (12.

sesungguhnya Rabb ku sangat mengetahui karakter tipu daya mereka”.51) “Itu untuk ia ketahui bahwa aku tidak khianat kepadanya di waktu ia tidak ada . aku yang maukan dia. sesungguhnya Rabb ku Ghafuurur-Rahiim”. (12. dan sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar”.50) Ia berkata:”Bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu maukan Yusuf?”. (12. Mereka jawab: ”Kami berlindung kepada Allah.(12. kami tidak mengetahui kejahatan atasnya”. sesungguhnya diri menyuruh kepada kejelekan. hendaklah kamu tinggalkan dia pada tangkainya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan”. dan padanyalah mereka akan memerah”.(12.52) JUZ’ ke-13 “Dan tidak aku memerdekakan diriku.(12. melainkan apa-apa yang diteliti Rabb ku .(12. supaya aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka tahu”.47) ”Kemudian akan datang sesudah itu tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya. dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering.46) Ia berkata: ”Kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh. melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”.49) Dan berkata Raja: ”Bawalah dia kepada ku”. dan bahwa Allah tidak memberi pengenalan kepada orang-orang yang khianat”. Maka ketika utusan itu datang kepadanya ia berkata: ”Kembalilah kepada Majikan mu. lalu tanyakan kepadanya bagaimana keadaan perempuan perempuan yang memotong tangan-tangan mereka. maka apa yang kamu panen.(12.48) ”Kemudian akan datang sesudah itu satu tahun yang padanya dihujani manusia. Berkata Perempuan Penakluk: ”Sekarang telah terungkap Yang Lengkap.53) DLA .Tafsir Al Sulthan sapi yang kurus.(12.

aku akan jadikan dia orang rapat kepada diri ku”. dilarang sukatan untuk kita.(12. ia boleh bertempat di mana ia suka. ia berkata: ”Nanti bawalah kepada ku saudara kamu dari bapak kamu.57) Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. lalu mereka masuk padanya. Maka ketika ia berkata-kata dengannya.59) ”Maka sekiranya kamu tidak bawa dia kepada ku. ia berkata: ”Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang terjaga aman”. bahwa aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik orang yang menerima tamu”. (12.(12.(12.(12. (12.(12. dan janganlah kamu dekat kepada ku”.Tafsir Al Sulthan Dan berkata raja: ”Datangkan dia kepada ku. supayaa mereka mengenalnya. untuk orangorang yang beriman. tetapi mereka tidak kenal dia.55) Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. sesungguhnya aku Hafiizhun ’Aliim”. mereka berkata: ”Hai bapak kami.(12. lantaran DLA . apabila mereka sampai kepada ahli mereka. dan adalah mereka orang yang berbakti. maka ia kenal kepada mereka. (12. Kami kenakan pengaturan kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak sia-siakan orang-orang yang berbuat kesetiaan.54) Ia berkata: ”Jadikanlah aku atas khasanah bumi.62) Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka.58) Dan ketika ia sediakan kepada mereka bekalan mereka.60) Mereka berkata: ”Nanti kami sungguh-sungguh minta dia kepada bapaknya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”. mudah-mudahan mereka kembali. Tidak kamu lihat. tidaklah kamu akan dapat sukatan daripada ku.61) Dan ia berkata kepada pemuda-pemudanya: “Masukkanlah pembayaran mereka itu di dalam barang-barang mereka.56) Dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik.

mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka. dan kami akan bawakan ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta tambah skukatan satu unta. Mereka berkata: ”Hai bapak kami. tidak bisa ia berlepaskan diri mereka sesuatu dari Allah. dan masuklah dari beberapa pintu.63) Ia berkata: ”Bukankah aku tidak percaya kepada kamu tentang dia. sambil berkata: ”Sesungguhnya aku ini saudara mu. jangan kamu masuk dari satu pintu. Ini pembayaran kita dikembalikan kepada kita. lantaran DLA .66) Dan ia berkata: ”Hai anak-anak ku. karena kami telah ajarkan dia. nanti kami bisa dapat sukatan. dan sesungguhnya kami akan jaga dia”.68) Dan ketika mereka masuk kepada Yusuf. dan Dia Ar Hamur Raahimiin. tetapi aku tidak bisa melepaskan dari kamu sesuatu dari Allah dari sesuatu. apakah yang kita maukan. dan sesungguhnya ia mempunyai ilmu.Tafsir Al Sulthan itu.(12. dan kepada-Nya hendaknya orang-orang mu’min bertawakal.(12.(12.67) Dan ketika mereka masuk sebagaimana yang bapak mereka perintahkan mereka.(12.64) Dan ketika mereka buka perlengkapan mereka. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. melainkan kalau kamu dikepung”. ia peluk saudaranya. melainkan satu kemauan pada diri Ya’qub yang Dia sempurnakan. atas-Nya aku bertawakal. tetapi Allah sebaik-baik Penjaga.(12. melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dulu itu. Maka ketika mereka berikan kepadanya perjanjian mereka ia berkata: ”Allah sebagai saksi atas apa yang kita katakan”. sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian dari Allah bahwa kamu akan bawa kembali dia. yang demikian itu sukatan yang mudah”. kirimkanlah bersama kami saudara kami.65) Ia berkata: ”Aku tidak akan kirim dia bersama kamu. (12. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

69) Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka. sesungguhnya kamu mengetahui tidak kami datang untuk membuat kerusakan di bumi dan bukanlah kami pencuri”. atas apa yang mereka telah kerjakan”.(12.73) Mereka berkata: ”Maka apa balasannya jika betul kamu pendusta?”. Seperti itu tipu daya kami untuk Yusuf.Tafsir Al Sulthan itu jangan engkau berdukacita. barangsiapa didapati pada kendaraannya. kecuali jika dikehendaki Allah. maka sesungguhnya saudaranya pencuri dari sebelum ini”. dan aku yang jadi tanggungannya”. ia taruh piala itu dalam kendaraan saudaranya.(12.(12.71) Mereka jawab: ”Kami kehilangan piala raja.74) Mereka jawab: ”Balasannya. satu pikulan unta. dan tidak ia nyatakan dia kepada mereka sambil berkata: ”Kamu sejahat-jahat derajat. tetapi Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya.(12.(12.77) DLA . Seperti itu kami balas orang-orang yang zalim”.(12.(12. sesungguhnya kamu itu pencuri”.(12. kemudian menyeru seorang penyeru: ”Hai kafilah. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang kamu terangkan”.70) Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka: ”Apakah yang kamu kehilangan ?”. kemudian ia mengeluarkannya dari tempat barang saudaranya. dan barangsiapa bisa didapatkan dia. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. tetapi tiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih mengetahui.76) Mereka berkata: ”Jika ia pencuri. tidak ia dapat mengambil adiknya di dalam Peraturan Raja. maka dialah balasannya”.75) Lalu mulailah ia periksa tempat-tempat barang mereka sebelum tempat barang saudaranya.72) Mereka berkata: ”Demi Allah.(12.

sesungguhnya anakmu telah mencuri.81) ”Dan tanyalah kepada negeri yang kami ada padanya dan kafilah-kafilah yang kami jumpa dalam negeri itu.(12.83) Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai dukacitaku atas Yusuf”. sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”. sesungguhnya ia ada mempunyai seorang bapak yang tua menyolok. tetapi ia sembunyikan.82) Ia berkata: ”Bahkan nafsu-nafsu kamu telah memudahkan bagi kamu satu urusan. lantaran itu ambillah seorang dari kami sebagai gantinya.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Penakluk. dan dulu kamu telah teledor kepada Yusuf. Berkata yang menonjol dari mereka: ”Tidakkah kamu ketahui.79) Maka ketika mereka telah putus asa daripadanya. karena Dia sebaik-baik pemutus”. sesungguhnya kalau begitu adalah kami orang-orang yang zalim”. dan kami tidak bisa jaga barang yang ghaib”. bahwa bapak kita telah mengambil perjanjian dari kamu atas nama Allah. maka kesabaran yang baik.(12. mereka asingkan diri dengan berbisik-bisik.78) Ia berkata: ”Kami berlindung kepada Allah dari menahan kecuali orang yang kami dapati padanya barang kami. sesungguhnya Dia Al’Aliimul Hakiim. hingga pucatlah kedua matanya lantaran dukacita.(12.(12.84) DLA . Lantaran itu aku tidak mau tinggalkan negeri ini sehingga bapakku izinkan kepada ku atau Allah putuskan bagiku.80) ”Kembalilah kepada bapak kamu dan katakan: ”Hai bapak kami. sesungguhnya kami lihat engkau daripada orang-orang yang berbuat kebaikan”.mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka semua. dan kami tidak saksikan melainkan apa yang kami ketahui.(12.(12. (12.

telah mengenai kami kesusahan. sesungguhnya Allah membalas orng-orang yang bersedekah”.(12. Lantaran itu sempurnakanlah sukatan dan bersedekahlah kepada kami.86) ”Hai anak-anakku. dan bawalah kepadaku ahli kamu semuanya”.85) Ia berkata: ”Hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah. nanti ia akan datang dengan melihat.89) Mereka berkata: ”Apakah engkau Yusuf ?”. pergilah dan carilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya.87) Maka ketika mereka masuk padanya. dan aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui”. mudahmudahan Allah ampunkan kamu.93) DLA .90) Mereka berkata: ”Demi Allah.(12. sesungguhnya Allah telah mengarunia kepada kami. selamanya engkau ingat Yusuf. sesungguhnya siapa berbakti dan sabar. dan kami datang dengan barang yang tidak berharga.(12. Ia berkata: ”Aku Yusuf dan ini saudara ku. sesungguhnya Allah telah muliakan mu atas kami. ketika kamu bodoh ?”. (12.(12.92) ”Pergilah dengan baju ku ini.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Demi Allah.(12. dan Dia Ar Hamur raahimiin. maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kesetiaan”.88) Ia bertanya: ”Apakah kamu ingat apa yang kamu telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya. (12. maka campakkan atas wajah bapakku. sesungguhnya adalah kami orangorang yang salah”.(12. (12. hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari orang-orang yang binasa”. tetapi janganlah kamu putus asa dari rauhi Allah. mereka berkata: ”Hai Penakluk.91) Ia berkata:”Tidak mengapa bagi kamu pada hari ini. karena sesungguhnya tidak putus asa dari rauhi Allah melainkan kaum yang kafir”.

Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui ?”. lalu mereka tunduk sujud kepadanya dan ia berkata: ”Hai bapakku. sesungguhnya Dia Al-’Aliimul Hakiim” .94) Mereka berkata: ”Demi Allah. ketika Dia keluarkan aku dari penjara. mintakanlah ampun bagi kami tentang dosa-dosa kami. dan Engkau telah ajar kepadaku takwil kabar Penyusunan Langit dan bumi.(12.(12. dan Dia datangkan kamu dari desa dari setelah setan mengganggu antara ku dan antara saudara-saudara ku. jika tidak engkau anggap aku gila” .96) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. ia lemparkan dia atas wajahnya. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiiim”. karena sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah”.(12.(12.(12. sesungguhnya Rabb ku Berlaku Sensitif untuk apa yang Dia kehendaki. Engkau Penjaga ku di dunia dan di akhirat. ia hampiri kedua ibubapaknya dan ia berkata: ”Masuklah kamu ke negeri Mesir.99) Dan ia dudukkan ibu bapaknya atas tembok.95) Maka ketika datang pembawa berita gembira itu.(12.97) Ia berkata:”Nanti aku mintakan ampun bagi kamu dari Rabbku. berkata bapak mereka: ”Sesungguhnya aku dapat angin Yusuf. ini takwil penglihatan dari sebelum ini. sesungguhnya engkau di dalam kelupaan mu yang lama.(12. Sungguh Rabb ku telah jadikan lengkap. sesungguhnya Engkau telah beri kepada ku sebagian dari kerajaan. terimalah aku sebagai Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (di masa yang akan datang). dan sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada ku.101) DLA . jika dikehendaki oleh Allah dengan aman”. maka kembalilah ia melihat.98) Maka ketika mereka masuk atas Yusuf.(12.100) ”Rabbi.Tafsir Al Sulthan Dan ketika keluar kafilah itu.

109) Hingga apabila putus asa rasul-rasul itu dan mereka sangka bahwa mereka telah didustakan. ketika mereka rembuk urusan mereka.(12.Tafsir Al Sulthan Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.(12. datang pertolongan kami. (12.105) Dan kebanyakan mereka tidak mengimani karakter Allah.(12. (12.107) Katakanlah: “Ini jalan ku yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku menyeru kepada Allah atas keterangan. Dan Subhaana Allah dan bukan aku dari golongan yang menyekutukan”. (12.(12.110) DLA .106) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan penutup dari azab Allah kepada mereka atau datang sa’at kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar ?.104) Dan berapa banyak ayat di Langit dan bumi yang mereka lalui.103) Sedangkan engkau tidak meminta kepada mereka bayaran atas itu. melainkan sambil menyekutukan. Dan sesungguhnya negeri akhirat. tidakkah mau kamu mengerti ?. (12. Tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.102) Dan kebanyakan manusia walau engkau ingin. lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. tidak beriman. tetapi mereka berpaling daripadanya. oleh karenanya. Apakah tidak mau mereka berjalan di bumi. padahal engkau tidak ada di sisi mereka. lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki.108) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka.(12. padahal mereka mengatur tipu daya . lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?. dan siksaan kami tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa.

111) 13. bukanlah ia rangkaian yang diada-adakan tetapi mengoreksi yang dihadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.Surat Ar-Ra’du DLA . (12.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka ibarat untuk uulul Albab.

apakah kami dalam ciptaan yang baru?”. Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh DLA . itu ayat-ayat Tulisan dan yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu yang lengkap. padahal sungguh telah berlalu dari sebelum mereka beberapa contoh. dan itulah mereka belenggu di leher mereka.4) Maka jika engkau merasa ajaib.Tafsir Al Sulthan (Guruh) Surat ke-13. 43 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan itulah mereka penduduk api. (13. Itulah mereka orang-orang yang mengkufuri karakter Rabb mereka. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu.3) Dan di Bumi ada beberapa potong daerah perbukitan dan kebun-kebun dari anggur dan tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. Ra. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal.0) {Alif. maka ajaib perkataan mereka: ”Apakah apabila kami sudah jadi debu. Dia mengatur urusan.2) Dan Dia Yang Menggandakan Bumi dan menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai. (13. Dia menutup malam siang.5) Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebaikan. Mim}. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(13.1) Allah Yang meninggikan Langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia. dan Dia putarkan matahari dan bulan. dan dari tiap benih Dia jadikan padanya sistem dua. Dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian di dalam rasa. mereka kekal padanya.(13. tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. setiap bergerak untuk waktu yang sudah ditentukan. Disiram oleh air yang satu. Lam.(13.(13.

mereka menjaganya dari perintah Allah. dan Dia menghendaki awan yang bermuatan. tidak mereka memperkenankan bagi mereka karakter sesuatu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (pada) karakter suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa (pada) karakter diri-diri mereka.11) Dia Yang melihatkan kepada kamu Kilat sebagai penakut dan harapan. dan malaikat dari dasa takutnya. Dan Dia melepaskan halilintar.(13.13) Kepunyaan-Nya da’wah yang lengkap.(13.(13.8) Dia Mengetahui Yang Ghaib dan Yang tersaksikan Al-KabiirulMuta’aal.6) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”.(13. Dan tidak ada bagi mereka dari selain Dia dari Pelindung.(13.(13. melainkan orang membuka dua telapak tangannya kepada air agar sampai ke mulutnya.10) Baginya pengiring dari hadapannya dan dari belakangnya. maka tidak ada yang menolak baginya.7) Allah mengetahui apa yang dikandung tiap perempuan dan apa kurang sempurna dan apa yang bertambah di dalam rahim. dan mereka berbantah-bantahan di dalam Allah. Dan jika Allah menghendaki kejelekkan (pada) karakter suatu kaum.Tafsir Al Sulthan mempunyai Pengampunan untuk manusia atas kezaliman mereka.(13.9) Sama saja dari kamu. maka mengenai karakternya siapa yang Dia kehendaki. Dan mereka yang menyeru selain dari Dia. Sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan. dan tiap sesuatu disisi-Nya dengan ukuran. dan DLA . padahal Dia Keras Siksaan-Nya.12) Dan bergetar Guruh itu katrakter kebendaannya. siapa yang merasahasiakan perkataan dan siapa yang mengeraskan karakternya dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari.(13. dan sesungguhnya Rabb mu sungguh keras siksaanNya. dan untuk tiap kaum ada Pemberi pengenalan .

” Atau mereka menjadikan Allah beberapa sekutu yang (bisa) menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga makhluk itu kesamaran untuk mereka ?”.14) Dan kepada Allah bersujud siapa-siapa di Langit dan Bumi dengan patuh dan terpaksa. (13.(13. dan orang-orang yang tidak memperkenankan kepada-Nya. dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang (di setiap sa’at).Tafsir Al Sulthan tidak dia akan sampai kepadanya. Dan tidak do’a orang kafir melainkan di dalam kelupaan. Katakanlah: ”Apakah sama orang buta dan orang melihat ?.(13. Katakanlah: ”Allah”. lalu banjir Lembah-Lembah dengan ukurannya. Katakanlah: ”Patutkah kamu mengambil selain dari Nya Pengurus-Pengurus ?.(13.18) Apakah orang yang mengetahui bahwa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu melainkan Yang Lengkap DLA . Lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul. atau apakah sama gelap dan cahaya ?”. tentu mereka (mau) tebus dengannya.Katakanlah: ” Allah Pencipta tiap sesuatu dan Dia Al-Waahidul-Qohhaar”. bagi mereka perhitungan yang jelek. Itulah mereka.17) Bagi orang-orang yang memperkenankan bagi Rabbnya. walaupun ada bagi mereka semua apa yang ada di bumi dan sepertinya bersamanya. dan tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai. dan dari pada apa yang dibakar dalam api lantaran maukan perhiasan dan perkakas (juga) ada buih seperti itu. (adalah) kebaikan. Seperti itu Allah adakan (perumpamaan) yang lengkap dan yang palsu. Maka adapun buih itu akan hilang dengan sia-sia dan adapun apa yang bisa memberi manfa’at kepada manusia.(13.15) Katakanlah: ”Siapakah Rabb Langit dan Bumi?”. Tidak mereka menguasai bagi diri mereka sendiri manfa’at dan tidak mudarat”. maka ia akan tinggal di bumi.16) Dia menurunkan air dari Langit . Seperti itu Allah adakan perumpamaan.

itulah mereka bagi mereka kesudahan tempat.26) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Alangkah baiknya kalau diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”.23) (dan berkata):”Salam atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Dan tidak kehidupan dunia dalam akhirat melainkan perlengkapan.(13.25) Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkannya. dan mendirikan sholat dan meinfaqkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan rahasia dan atas terang-terangan dan menolak dengan tepat kejahatan. bagi mereka kutukan dan bagi mereka tempat yang jelek. dan mengadakan kerusakan di bumi. Sesungguhnya hanyalah yang mengingat itu Uulul Albaab.(13.22) Surga-surga ’adnin mereka masuk padanya dan orang yang beramal shaleh dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka dan anak cucu mereka. dan takut kepada Rabb mereka. Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia. maka berbahagia kesudahan tempat”.(13. itulah mereka.(13.(13.20) Dan mereka yang hubungkan apa yang diperintah Allah karakternya supaya dihubungkan.(13. Katakan: ”Sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan mengenalkan kepada-Nya siapa yang kembali”.(13.24) Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah dikuatkannya. dan memutus apa yang diperintah Allah supaya dihubungkan karakternya.(13.21) Dan mereka yang sabar mengharap wajah Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan seperti orang yang dia buta ?.(13. dan malaikat akan masukkan atas mereka dari tiap pintu .19) Mereka yang sempurnakan perjanjian Allah dan tidak merusak ikatan perjanjian. dan takut kepada kejelekan perhitungan .27) DLA .

atau dipotong dengan karakternya Bumi.29) Seperti itu kami telah mengutus mu dalam suatu ummat. Apakah putus asa mereka yang beriman. Ingatlah. hingga datang perjanjian Allah.32) Apakah Dia Yang menjaga atas tiap diri itu bersama apa yang ia usahakan (sama dengan yang tidak menjaga?). tetapi mereka mengkufuri karakter Pengatur. bagi mereka kebahagiaan dan setepat-tepat tempat kembali.Tafsir Al Sulthan Mereka yang beriman menjadi tentram qalbu-qalbu mereka dengan menyebut Allah. dengan menyebut Allah menjadi tentram qalbu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. yaitu qoori’ah. Katakanlah:”Dia Rabb ku. atau kamu kabarkan kepadanya karakter apa-apa yang tidak mereka ketahui di bumi atau karakter yang nyata dari perkataan”. bahwa kalau Allah menghendaki.30) Dan kalau sesungguhnya ada Bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. maka Aku memberi tangguh bagi orang yang kafir. (13.28) Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Maka bagaimana ada akibat (siksaan-Ku) ?. Atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya tempat kembali . Atau terjadi dekat kampung mereka (bencana). atau bicara dengan karakternya orang mati (maka Alquranlah dia). Maka siapa DLA .(13. sungguh telah berlalu dari sebelumnya ummat-ummat.(13. Dan senantiasalah orang yang kafir itu menimpa mereka karakter apa-apa yang mereka perbuat. agar kamu bacakan atas mereka (apa) yang kami wahyukan kepada mu. Dan mereka menjadikan untuk Allah serikat-serikat. sungguh Dia beri pengenalan manusia semuanya. dan mereka menghalangi dari jalan. kemudian Aku binasakan mereka. Bahkan dihiasai bagi orang yang kafir tipudaya mereka. Bahkan kepunyaan Allah semua urusan.(13.(13.31) Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu. Katakan: ”Sebutlah mereka.

dan Dia tetapkan.36) Dan seperti itu kami turunkan dia Kebijakan Bahasa Asli. bahwa kami datangi Bumi . Makanannya tetap dan teduhnya.38) Allah hapus apa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada untuk seorang rasul bahwa ia mendatangkan karakter ayat melainkan dengan izin Allah.39) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka. Dan di sisinya Ummul Kitab.40) Apa belum mereka melihat. (13. senang kepada apa yang diturunkan kepada mu. Dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari seorang pelindung. Dan Allah menghukum. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih berat. kami menguranginya dari ujung-ujungnya. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepada mu dari Ilmu. maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya. atau kami matikan mu.(13. tetapi sebagian dari golongan itu ada orang yang mengingkari sebagiannya. Dan ganjaran orang yang kafir adalah api .(13. Itu ganjaran bagi orang yang berbakti.(13. maka tidak ada baginya yang mengenalkan.33) Bagi mereka azab di kehidupan dunia.34) Perumamaan Surga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti: Mengalir dari bawahnya sungai-sungai.Tafsir Al Sulthan dilupakan Allah. (13. Katakanlah: ”Sesungguhnya hanya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan karakter-Nya. kepada-Nya aku kembali”.(13. dan kami menjadikan bagi mereka jodoh-jodoh dan generasigenerasi. untuk tiap ajal ada tulisannya. DLA .35) Dan orang-orang yang kami beri mereka kitab. Kepada-Nya Aku menyeru.37) Dan sungguh kami talah utus rasul-rasul dari sebelum mu.(13.(13.

Tafsir Al Sulthan tidak ada yang dapat menolak untuk hukum-Nya. dan orang yang di sisinya ada ilmu Kitab”.(13.42) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Engkau bukan utusan” Katakan: ”Cukup karakter Allah sebagai saksi. maka kepunyaan Allah makar semuanya.(13. dan orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa ’Uqbad-daar(kesudahan tempat).41) Dan sesungguhnya telah makar orang yang dari sebelum mereka.43) DLA . Dan Dia Sarii’ul-Hisab. antara ku dan antara kamu.(13. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh tiap diri.

dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”.Surat Ibrahim (Nabi Ibrahim As) Surat ke-14. untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid. Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apaapa yang di bumi. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur. Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu.(14. Lam Ra.2) Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok.Tafsir Al Sulthan I4.(14. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras. (14. tetapi Allah lupakan dia apa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh.1) Allah.3) Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya. dan Dia Al‘Aziizul Hakiim. agar ia buktikan bagi mereka.(14.0) Alif.5) Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup DLA .(14.(14.

kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orangorang yang sesudah mereka?. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami. Penyusun Langit dan Bumi ?.(14. tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki.(14. maka sesungguhnya Allah La.(14.7) Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur.Tafsir Al Sulthan perempuan-perempuan kamu.(14. dan jika kamu kufur.10) Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu. dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah.9) Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak. sesungguhnya azab Ku sungguh keras”. niscaya Aku akan tambah. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”. karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”. tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya. padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya DLA .11) ”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah. lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”.Ghaniyyun Hamiid. dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”.8) Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu. Telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah.(14.6) Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur.(14. kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah.

20) Dan mereka semua akan menghadap Allah. (14.15) Di belakangnya ada ajahannam dan akan diberi minum dia denan air nanah dan darah.(14.(14.(14. kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orangorang yang zhalim itu” . yang demikian ialah kelupaan yang jauh.19) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk.17) Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka. dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat.18) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap.(14. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”.(14. jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya.13) “Dan kami akan dudukan kamu di bumi sesudah mereka.12) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami. lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu.(14.16) Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan. tetapi ia tidak mati. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan.Tafsir Al Sulthan kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami.(14. (14.14) Dan mereka minta pertolongan dan sia-sialah tiap-tiap orang yang sombong yang melawan. lantaran itu DLA . dan sesudah itu ada azab yang tebal.

yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit .23) Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan. dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu.(14. kecuali aku ajak kamu. Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”.26) Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat.(14. Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. tetapi celalah diri kamu.21) Dan berkata setan. lalu aku menyalahi janji kepada kamu. tidak ada baginya tempat tumbuh. ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap. bagi mereka azab yang pedih. tetapi aku janji kepada kamu.27) DLA . pujian mereka padanya: ”Salam” .25) Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek. yang dicabut dari atas bumi. dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. lantaran itu janganlah kamu cela aku. dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. tentu kami beri pengenalan kamu. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar. hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka.(14. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. karena tidak ada bagi kita tempat lari”.(14.Tafsir Al Sulthan bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”. lalu kamu perkenankan aku. Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami.24) Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Rabbnya.(14. tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku.(14.(14. satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik.22) Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.

karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”. sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia. (14. dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu. dan siapa durhaka kepada ku.31) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air.34) Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi . dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air. lantaran itu siapa ikut aku. padahal jelek tempat tinggal itu.(14.29) Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya.Tafsir Al Sulthan Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa (ni’mat) Allah dengan kekufuran.36) DLA .(14. maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim.35) “Rabbi. jadikanlah negeri ini aman.30) Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman.(14. maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya.(14. sesungguhnya manusia zalim dan kufur. maka sesungguhnya ia daripada ku.(14.(14.33) Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang.32) Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan.(14.(14. dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”.28) Jahannam yang mereka akan masuk padanya. supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terangterangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan.

sedangkan fuadfuad mereka kosong. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?.44) Dan kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Rabb kami terimalah do’a ku”.43) Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka. maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka. dan terang bagi kamu. sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhtumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati. sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan.41) Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”.(14. Isma’il dan Ishaq.38) ”Semua hamdu kepunyaan Allah.42) Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka.39) ”Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku.(14. undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat. Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku. Rabb kami agar mereka mendirikan sholat. bagaimana kami DLA . dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”.40) ”Rabb kami.37) ”Rabb kami. padahal mata mereka tidak berkedip. ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”.(14.(14. lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami.(14. dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami. hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandanganpemandangan.(14.(14.(14. supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”.

karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan.52) DLA .49) Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas. dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.(14. dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan.47) Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit.50) Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan. dan api menutup muka-muka mereka.(14.(14.(14.(14.(14.48) Dan engkau akan lihat orang yang berdosa pada hari itu dibelenggu di dalam Ashfaad .45) Dan mereka telah tipu daya mereka.46) Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janjiNya kepada rasul-rasul-Nya. (14. dan supaya orang-orang yang ingat uulul albaab.(14. walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung. padahal di sisi Allah tipu daya mereka.Tafsir Al Sulthan telah berbuat kepada mereka.51) Ini satu penyampaian kepada Manusia. dan supaya mereka diancam dengan karakternya. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu.

(15.3) Dan tidak kami binasakan dari penduduk negeri melainkan sudah ada baginya satu Tulisan yang ditetapkan.(15.(15. jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar?”. Itu ayat-ayat Tulisan dan Bacaan yang nyata.6) ”Mengapakah engkau tidak bawakan kepada kami malaikat. nanti mereka akan mengetahui.4) Tidak bisa suatu ummat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka terkemudian.Surat Al-Hijir (BATU) Surat ke-15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan 15. sesungguhnya engkau seorang gila”.5) Dan mereka berkata: ”Hai orang yang diturunkan peringatan atasnya.7) Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan lengkap. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga. 99 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(15.2) Biarkanlah mereka makan dan mengumpul-ngumpul perlengkapan dan dilalaikan mereka oleh cita-cita. (15.10) DLA .8) Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan.(15. dan kalau begitu tidak mereka diberi tempo.0) Alif. kalau mereka dulunya adalah Muslimin.1) JUZ’ 14 Terkadang orang-orang kafir akan ingin.(15. Lam.(15.9) Dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelummu dalam golongan orang-orang yang pertama. Ra.(15.

17) Kecuali siapa yang mencuri pendengaran.18) Dan Bumi kami gandakan dia. maka kami berikan kamu minum dia.23) DLA .(15.(15. melainkan mereka memperolok-olokkannya. maka mereka terus naik padanya. maka diikuti dia oleh nyalaan api yang terang.(15.15) Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit galaksi. dan kami lemparkan di dalamnya gravitasi.19) Dan kami telah menjadikan untuk kamu padanya penghidupan. padahal telah lewat peragaan orang-orang yang pertama.(15. lalu kami turunkan air dari langit. (15. padahal bukan kamu yang punya perbendaharaan air itu.22) Dan sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan mematikan dan kami jadi waris.16) Dan kami pelihara dia dari setiap setan yang dirajam.(15.13) Dan kalau kami bukakan atas mereka satu pintu dari Langit.20) Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya.(15. dan apa-apa yang kamu tidak mesti beri rizki padanya.21) Dan kami telah kirim angin itu sebagai pengawin.14) Niscaya mereka akan berkata: ”Sesungguhnya pemandangan kami terpesona.(15.(15.(15.(15. dan menghiasinya untuk orang yang memperhatikan.(15.Tafsir Al Sulthan Dan tidak seorang rasul yang datang kepada mereka. dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu.12) Mereka tidak mengimani karakternya.11) Seperti itu kami masukkan dia di dalam qalbu-qalbu orangorang yang berdosa.(15. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap sesuatu yang ditimbang. bahkan kami kaum yang dimetrai”.

(15.36) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.37) DLA .35) Ia berkata: ”Rabbi.34) ”Dan sesungguhnya adalah atas kamu kutukan kepada hari peraturan”. dari tanah hitam yang berubah bau”.27) Dan ingatlah ketika Rabb mu berkata kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah kekering.(15. dari tanah hitam yang berubah bau”.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu.(15.(15.(15.30) Melainkan iblis ia enggan turut bersama mereka yang bersujud.(15.25) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering. kalau begitu berilah aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan”.28) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya Ruh dari Ku. karena sesungguhnya engkau dirajam”. dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang akhir.(15. (15.31) Dia berkata: ”Hai Iblis.33) Dia berkata: ”Keluarlah daripadanya.(15.26) Dan Jinn kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun. mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang bersujud ?”.24) Dan sesungguhnya Rabb mu Dia yang akan menghimpun mereka.29) Maka bersujud malaikat setiap mereka semuanya.(15.(15.(15. sesungguhnya Dia Hakiimun ’Aliim.(15.(15. hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”. dari tanah hitam berubah bau.32) Ia berkata: ”Aku tidak mau sujud kepada makhluk cerdas yang Engkau ciptakan dia dari tanah kering.

43) Ia ada mempunyai tujuh pintu.Tafsir Al Sulthan ”kepada hari waqtu yang ditentukan”.40) Dia berkata: ”Ini satu jalan kepada Ku yang lurus”.(15. bagi tiap satu pintu dari mereka ada bagian yang tertentu.(15.39) ”melainkan hamba-hamba Mu yang ikhlash dari mereka”.49) Dan bahwa azab Ku dia azab yang pedih.(15.42) Dan sesungguhnya jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian.51) DLA . (15. kecuali siapa-siapa yang mengikuti mu dari orang-orang yang sesat”.(15.46) Dan kami cabut kedengkian yang ada di shudur mereka. (15.47) Tidak akan mengenai mereka penat dan tidak akan mereka dikeluarkan daripadanya.(15. hal keadaan mereka bersaudaraan berhadap-hadapan atas tempat sandaran.(15.38) Ia berkata: ”Rabbi. bahwa Aku Ghafuurur Rahiim. maka aku akan hiasi kepada mereka di bumi dan aku akan sesatkan mereka semuanya”.48) Kabarkanlah kepada hamba-hamba Ku.(15.41) ”Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada alasan bagi mu atas mereka.(15.(15. (15. lantaran Engkau telah sesatkan aku.45) ”Masuklah kepadanya dengan kesejahteraan dengan aman”.50) Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim.(15.44) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam surga dan mata-mata air.(15.

55) Ia berkata: ”Dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Rabb nya melainkan orang yang lupa ?”.(15.53) Ia berkata:”Apakah kamu gembirakan aku. maka dengan apa kamu gembirakan ?”.(15. (15.56) Ia berkata: ”Apa urusan kamu hai utusan-utusan?”. lantaran itu jangan engkau jadi daripada orang-orang yang putus harapan”.(15.62) Mereka jawab: ”Bahkan kami datang kepada mu dengan membawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.(15.(15.(15. lalu mereka berkata:”Kesejahteraan”. kami sudah tentukan. Ia berkata: ”Sesungguhnya kami takut kepada kamu”.63) “Dan kami datangkan kepada mu karakter yang lengkap.(15. (15. sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan”. (15.52) Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk ke dalam rumah.64) DLA .54) Mereka jawab: ”Kami gembirakan mu dengan Lengkap. karena kami hendak gembirakan mu dengan seorang anak laki-laki yang pandai”.59) ”Kecuali perempuannya. dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.(15. sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya”.61) Ia berkata: ”Sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak dikenal”.60) Maka ketika utusan-utusan itu datang kepada kaum Luth.57) Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami diutus kepada satu kaum yang berdosa”.(15.58) ”Melainkan keluarga Luth.(15. padahal ketuaan menyentuh ku telah menyolok.

(15.71) Demi umur mu. dan sesungguhnya dua-duanya ada di Imam yang nyata. dan jangan berpaling seorang pun dari kamu. lantaran itu janganlah kamu bikin malu aku”.(15.76) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang percaya. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.66) Dan datanglah penduduk negeri itu dengan gembira.(15. sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka.78) Maka kami balas mereka.(15. (15.65) Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya.(15.(15.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu berangkatlah bersama ahli mu pada waktu malam.(15.75) Dan sesungguhnya dia ada di jalan yang tetap. bahwa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu shubuh.68) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku. (15.67) Ia berkata: ”Sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku.(15.(15.(15. dan pergilah ke mana kamu diperintah”.74) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau merenungkan.(15.72) Lalu azab itu mengenai mereka waktu terbit matahari.70) Ia berkata: ”Itu dia anak-anak perempuan ku.73) Kami jadikan atasnya itu di sebelah bawah.(15. jika kamu mau lakukan”.77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah sangat zalim.(15.69) Mereka berkata: ”Bukankah kami telah larang mu dari orangorang”. dan ikutlah di belakang mereka.79) DLA .

sesungguhnya kami akan tanya mereka sekalian.93) DLA .89) Sesungguhnya kami telah turunkan atas orang yang membagibagi.86) Dan sungguh kami telah beri kepada mu tujuh dari yang berpasangan dan Bacaan yang panjang.80) Dan kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami.(15.92) Dari hal apa yang mereka telah kerjakan.(15.(15.(15.82) Maka azab mengenai mereka di waktu shubuh.90) Yang menjadikan Bacaan ini bagian-bagian. tetapi mereka berpaling daripadanya.(15.(15.81) Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dengan aman dari gunung-gunung.(15.(15.(15.84) Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Lengkap dan sesungguhnya sa’at akan datang lantaran itu maafkanlah dengan cara yang bagus.83) Maka tidak bisa menolong dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan . dan rendahkanlah sayapmu kepada mu’minin.(15. dan jangan engkau berdukacita tentang mereka.85) Sesungguhnya Rabbmu Dia Al-Khallaaqul-‘Aliim.(15.91) Maka demi Rabb mu.88) Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang membuktikan”.87) Jangan engkau panjangkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka.(15.(15.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan rasulrasul.(15.

(15.(15.94) Sesunggunya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olokkan.97) Maka gerakkanlah karakter hamdu Rabb mu dan jadilah dari orang yang bersujud.(15. maka mereka akan mengetahui.Tafsir Al Sulthan Lantaran itu berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah.(15.98) Dan sembahlah Rabb mu hingga datang kepada mu Al-Yaqiin.99) DLA . (15. dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.(15.95) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati lain.96) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan.

(16. dan darinya kamu makan.3) Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah.(16. dan perhiasan.128 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.1) Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintahnya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(16. maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata.(16. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. sesungguhnya Rabb kamu La. dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu.(16.Tafsir Al Sulthan 16.2) Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan Lengkap. padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at.(16.Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti).8) DLA .6) Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri.(16.Surat An-Nahlu (LEBAH) Surat ke-16.5) Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan.0) Akan datang urusan Allah. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia.7) Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia. yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku.4) Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu. (16. Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(16.

darinya minuman dan darinya pohon-pohon. dan agar kamu bersyukur. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.9) Dia Yang turunkan dari langit air untuk kamu. agar tidak terguncang karakter kamu.(16. dan engkau lihat kapal berjalan padanya dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.(16. (16.18) DLA .14) Dan Dia lemparkan di dalam bumi rawasiya. kalau Dia kehendaki Dia beri pengenalan kamu semuanya.15) Dan dengan Alamat.(16. padanya kamu bisa mengembala.Ghafuurur Rahiim.12) Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya. darinya ada yang membingungkan.17) Dan jika kamu hitung jasa (ni’mat) Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. Apakah kamu tidak mengingat ?. (16.(16.11) Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang Dia putarkan dengan perintahNya. dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan.(16.10) Dia tumbuhkan untuk kamu dengannya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan. dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan.(16.13) Dan Dia Yang Putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia.(16.(16.Tafsir Al Sulthan Dan atas Allah menunjukkan jalan. sesungguhnya Allah La. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.16) Apakah Yang Menciptakan seperti Yang tidak diciptakan ?.

24) Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyamah dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu. mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”. yaitu runtuh bumbung atas mereka.(16.(16. maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya.(16.(16.(16. satu yang dita’ati.23) Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah Rabb mu turunkan?”. dan mereka yang diciptakan .(16. sesungguhnya jelek apa yang mereka pikul.19) Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan. maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir qalbu-qallbu mereka mungkir dan mereka menyombong.21) Yang dita’ati bagi kamu.25) Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka.(16. padahal mereka menganiaya diri mereka. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong.22) Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.20) Mati bukan hidup. sesungguhnya Allah tahu apa karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. (16. maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasardasarnya.Tafsir Al Sulthan Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.28) DLA .(16.27) Yang diterima oleh malaikat.26) Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?” Berkata orang-oang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hati ini dan kejahatan mengenai orang yang kafir”. dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar.(16.

maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah dan sebagian dari mereka tetap atasnya DLA . maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”. Demikianlah diucapkan oleh orangorang sebelum mereka.33) Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan. kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”.35) Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”.32) Bukankah mereka tidak tunggu melainkan supaya malaikat datang kepada mereka atau datang perintah Rabb mu?. dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olokkan.30) Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya. dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.29) Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini.(16.(16.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya. adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai . Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka.34) Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki. tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya.(16. ada (ganjaran) kebaikan.(16. tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri. masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”.31) Yang diterima oleh malaikat dengan baik. dan Allah tidak menganiaya mereka.(16. padahal mengalir dari bawahnya aliran air.(16. sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu. maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?. Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti. (16.

tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu.(16.43) Dengan karakter bukti dan lempengan yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada merka agar mereka berfikir.Tafsir Al Sulthan kelupaan.41) Orang-orang yang sabar. dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta.42) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”.37) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. Tidak demikian. (16. bahkan perjanjian yang lengkap.(16.44) DLA .39) Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya.(16. maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan. bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu.38) Untuk Dia buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya. lantaran itu berjalanlah di bumi .(16.(16. maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong. maka kami akan kasi kepada mereka tempat yang baik di dunia. dan atas Rabb mereka mereka bertawakal.(16.40) Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya.(16.36) Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka.(16.

(16.53) Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka. maka dari Allah.(16.(16.(16. dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”. dan mereka tidak menyombong. dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintah.50) Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu adakan dua yang dita’ati. maka kepada-Nya kamu berteriak.52) Dan apa-apa jasa (ni’mat) yang ada pada kamu. lantaran itu bersenang-senanglah kamu.(16.Tafsir Al Sulthan Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan bahwa dibenamkan Allah di bumi atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?. tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati.45) Atau Dia siksa mereka dalam perjalanan mereka.(16.(16.47) Dan tidakkah mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah dan mereka patuh ?.49) Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka.46) Atau Dia siksa mereka dalam keadaan ketakutan karena sesungguhnya Rabb kamu La.54) Karena mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka. kemudian ketika kena kepada kamu bahaya.51) ”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi.(16.(16. maka tidak mereka bisa terlepas. apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”.(16.48) Dan kepada Allah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat.(16. dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut. maka nanti kamu akan mengetahui.55) DLA .Ra-uufur-Rahiim.

bahwa bagi mereka ada kebaikan. dan Dia Al’Aziizul Hakiim . maka apabila datang tempo mereka tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan.62) Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummatummat sebelum mu. dan bagi merekalah apa yang mereka mau.(16.(16. padahal lidah mereka mengucapkan dusta. tetapi Dia beri tempo kepada mereka. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. Subhaana Dia.61) Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa tidak suka.(16. apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan sumbatkan dia dalam tanah ?.64) DLA . karena ia jadikan ketua mereka pada hari itu.59) Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat. tetapi setan menampakkan baik amalamal mereka. jadilah mukanya hitam padahal ia marah. Demi Allah. dan bagi mereka azab yang pedih. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.(16. ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang rinci. sampai satu masa yang tertentu.(16.60) Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka.57) Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka.56) Dan mereka jadikan untuk Allah anak.Tafsir Al Sulthan Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka. melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.58) Ia bersembunyi dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya.(16. tentu Dia tidak tinggalkan di bumi seorang pun makluk berjalan.(16.(16.63) Dan tidak kami turunkan atas mu kitab. tetapi sesungguhnya bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan. sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan. karakter perempuan.(16.

(16. maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya.69) Dan Allah telah ciptakan kamu. tetapi tidak orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka. kemudian Dia akan terima kamu.71) Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodohjodoh. lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”. yaitu susu yang bersih. dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik. apakah patut mereka ingkari jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat) Allah?. dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur. lantaran itu patutkah mereka beriman kepada yang DLA . Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya.(16.67) Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah. kamu jadikan daripadanya yang memabokkan.(16.65) Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran. yang gampang bagi orang yang meminum. sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir.Tafsir Al Sulthan Dan Allah turunkan air dari langit. kami beri minum kamu dari apa yang ada di perutperutnya dari antara kotoran dan darah. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. dan rizki yang baik.70) Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki. supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berdfikir .66) Dan dari benih-benihan kurma dan anggur. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. padanya obat untuk manusia. dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.(16.(16. tetapi mereka sama padanya.68) ”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan.(16.(16.

dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia. sedang ia atas jalan yang lurus ?. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(16.(16. dan tidak urusan sa’at melainkan seperti kedipan pandangan.Tafsir Al Sulthan kurang dan kepada karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufur ?.79) DLA . adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan.74) Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu.(16. dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik. (16.77) Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu.72) Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi. lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. agar kamu memaksimalkan penggunaannya. tidak berkuasa atas sesuatu. adakah mereka itu sama ?.(16. tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah. atau dia lebih dekat. seorang dari mereka berdua bisu.78) Tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit. sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(16. dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.73) Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal.75) Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki. ia tidak mendatangkan kebaikan . dan mereka tidak akan kuasa.(16.(16.76) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.

82) Mereka mengenali jasa (ni’mat) Allah kemudian mereka mengingkarinya.(16.86) Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan. kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan. dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu.83) Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi. mereka ini sekutusekutu kami yang kami seru selain dari Mu”.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu.(16. (16. (16.(16. dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal.81) Tetapi jika mereka berpaling. dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa.84) Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab. Demikianlah Dia sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu supaya kamu mau .(16.85) Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka. maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”. mereka berkata: ”Rabb kami. maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka.(16. maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata.80) Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan.menyerah diri. dan kebanyakan mereka orang kafir. (16.87) DLA .

kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan.91) Dan jangan kamu seperti perempuan yang merombak tenunannya selembar-selembar sesudah beresnya. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16.(16.(16. dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri.(16.90) Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji. lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan.94) DLA .(16. karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang. (16. niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja. tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah. karena sesungguhnya Allah mengetahui apaapa yang kamu kerjakan.89) Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman. dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini. Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat.92) Dan kalau Allah mau.93) Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu. kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu. padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi. dan jangan kamu pecahkan sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia.(16.88) Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seoran saksi atas mereka dari diri-diri mereka. dan kamu akan ditanya dari hal sesuatu yang kamu telah kerjakan.

101) Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung.95) Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa. (16. sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. dari Rabb mu dengan lengkap.(16.97) Lantaran itu apabila engkau baca Alquran.96) Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan. untuk menguatkan orang-orang yang beriman. tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. (16.(16. dan kami akan tunaikan kepada orangorang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan. maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata.98) Sesungguhnya tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal.100) Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam.(16. sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan. dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.102) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”. mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”.(16. padahal dia mu’min.(16.103) DLA .(16.(16.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit.99) Hanya kekuasaannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia. dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin.

tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka. dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan. dan bagi mereka azab yang pedih.108) Tidak syak. mereka orang-orang yang berdusta . itulah mereka.(16. dan mereka tidak akan dianiaya.107) Itulah mereka orang-orang yang Allah cap atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. mereka orang-orang yang lalai. bahwa mereka di akhirat ialah orang-orang yang rugi. dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir.(16.(16. sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah. tetapi mereka mengkufuri karakter jasa (ni’mat) Allah.105) Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman. tetapi siapa terbuka dadanya dengan kekufuran.111) Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa.(16.109) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah.(16.(16.Ghafuurur Rahiim.(16. kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar.106) Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat.110) Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya. maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan . maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang. kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman.(16.112) DLA . sesudah mereka diberi percobaan.(16. datang padanya riskinya dengan luas dari tiap tempat. dan itulah mereka.104) Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah.

(16. dan mereka menganiaya. tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya.116) Perlengkapan yang sedikit.120) Yang berterimakasi kepada jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya.(16.121) Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. sesungguhnya orang yang mengadangadakan dusta atas Allah tidak akan menang. dan bagi mereka azab yang pedih. dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya.117) Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu. dan berterima kasihlah kepada jaza Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah.(16. maka mengenai mereka azab.(16.122) DLA . (16. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. padahal tidak mau dan tidak meliwati batas. dan tidak kami aniaya mereka. tetapi mereka mendustakan dia. tetapi siapa terpaksa.(16. melainkan bangkai dan darah dan daging babi.114) Tidak lain Dia haramkan atas kamu.(16.(16.(16.119) Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan.Ghafuurur-Rahiim. kemudian mereka tobat.113) Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik. maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La. sesudah itu dan berbuat kebaikan. Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus.115) Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidahlidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka.118) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan. (16.

Sesungguhnya Rabb mu.(16. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan.128) DLA .125) Dan jika kamu (balas) menyiksa. dan jika kamu sabar. maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya. (16.(16. dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya. maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya. dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah.(16. (16.(16.126) Dan sabarlah. melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya. dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”. dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka.127) Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Tekun dan orang-orang yang mereka berbuat baik.124) Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat.123) Tidak Dia menjadikan Sabtu.

Dia Samii’un Bashiir . sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”.(17.2) ”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !. 111 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim . Sesungguhnya Dia.(17.(17. kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler).(17.4) Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu.Tafsir Al Sulthan 17. lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan. dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel.3) Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”.5) DLA .1) Dan kami telah beri kepada Musa Kitab.(17. ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”.0) Subhaana Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami.Surat Al-Isra’ (Bawa Berjalan) Surat ke-17.(17.

dan adalah manusia terburu-buru.11) Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat. adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu). dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan . Maka apabila datang perjanjian yang akhir. lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu. kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu. kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. dan tiap sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya.(17. (17.13) DLA . kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan.(17.10) Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan. Dan jika kamu kembali .Tafsir Al Sulthan Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka. dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa. dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak.7) Mudah-mudahan Rabb kamu meneliti kamu.12) Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya.6) Jika kamu berbuat kebaikan.(17. dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.8) Sesungguhnya Alquran ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok.(17.(17.9) Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir.(17. Dan jika kamu berbuat kejahatan. (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajahwajah kamu.(17. dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka.

18) Dan siapa maukan akhirat. dan siapa lupa.(17. kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki. kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir. padahal ia beriman. kami suruh orangorang nya yang mampu.20) Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul.15) Dan jika kami mau binasakan satu negeri.(17. dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya. sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina. dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya. patut atas mereka azab.(17.21) Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain.14) Siapa mendapat pengenalan. lantaran itu.(17.(17.(17. tetapi mereka meliwati batas padanya. cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”. karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu DLA .Tafsir Al Sulthan ”Bacalah kitab mu. maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya.(17. karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang. mereka ini dan mereka itu.17) Siapa mau lekas. lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya.19) Masing-masing kami tolong. dan ia berusaha baginya sungguhsungguh.16) Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh. maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya. maka mereka itu adalah usahanya diganjar.(17.(17.22) Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia. dari pemberian Rabb mu.

27) Dan jika engkau berpaling dari mereka.26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan. (17. dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur.(17. (17. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok.(17.(17. tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”.(17.24) Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diridiri kamu. yang engkau harapkan. sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya.(17.23) Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku.25) Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya.(17.30) Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan. Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat.Tafsir Al Sulthan bapak. jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam rabban mu .31) DLA . maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”. dan mengukurkan.29) Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. dan jangan kamu terlalu boros. dan jangan engkau sentak mereka.28) Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran. karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal. maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut.(17. jika adalah kamu orang-orang yang baik. beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”. karena menunggu rahmat Rabb mu.

sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan. melainkan dengan cara yang lebih baik. kecuali dengan alasan yang lengkap.32) Dan jangan kamu bunuh diri yang Allah haramkan.(17. dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?.36) Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung.34) Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat.37) Tiap itu adalah kejahatan di sisi Rabb mu yang dibenci.33) Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. (17. dan siapa dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa. yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan.(17. sesungguhnya pendengaran. karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.35) Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya. hingga sampai ia baligh. karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu mendekati zina. tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya. sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong. supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang. setiap itu adalah darinya akan ditanya(17. dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. dan tunaikanlah perjanjian. penglihatan dan fuad.(17.(17. (17.40) DLA .38) Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah. (17.(17. Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang.39) Maka apakah Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki.

niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”. kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup. lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan.41) Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati. mereka berpaling belakang dengan terburu-buru. dan ketika mereka berbicara dengan rahasia. tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak. maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”. (17. melainkan kepada seorang yang kena sihir”.(17.(17.46) Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu. dan Subhaaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka katakan.(17.44) Dan apabila engkau membaca Alquran. dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alquran Rabb mu saja.47) Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandinganperbandingan.50) DLA .(17. sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuraa.48) Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh.43) Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapasiapa pada mereka.(17.49) Katakan: ”Jadilah batu atau besi”. ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut.(17.(17.42) Subhaana dia.(17.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alquran ini supaya mereka ingat.45) Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia.(17. dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya. tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan. sebagaimana kata mereka.

(17.52) Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka. (17.Tafsir Al Sulthan Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”. dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya. dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu. sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka.51) Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu.54) Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi. jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”.53) Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu. Dia akan azab kamu.(17.57) Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah. maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya. atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat. karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti. adalah itu di dalam kitab tertulis.56) Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka.(17.(17. dan tidak pindahkan”. supaya mereka ucapkan yang lebih baik. dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari NabiNabi atas sebagian. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”. dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”.58) DLA .55) Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia. sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata.(17.(17. siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?.(17.

(17.59) Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan. dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka.(17. jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah. melainkan kesesatan yang menyolok. bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia. dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak.62) Dia berkata: “Pergilah. dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan. maka siapa mengikuti mu dari antara mereka. (17. kecuali Iblis.61) Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku. lalu mereka sujud. padahal setan tidak janjikan melainkan tipuan.60) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”.63) “Dan ajaklah siapa yang engkau bisa dari antara mereka dengan suaramu. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”.(17.(17. tetapi mereka zalimi karakternya. sesungguhnya jahannam balasan kamu. dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu. niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”. dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”.65) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu. tetapi penakutan itu tidak menambah mereka. dan tentara mu yang berjalan kaki. dan janjikanlah kepada mereka”. sebagai satu pembalasan yang sempurna”.(17.64) “Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka.(17.

70) Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka. dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan .(17.74) DLA . kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu.66) Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut. kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?. sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia. sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu. dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut. kamu berpaling.(17.(17. lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin. dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman.(17. kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?. agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya. Dia Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut. maka di akhirat ia buta.71) Dan siapa adalah di sini dia buta.(17.72) Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau adaadakan yang lainnya atas kami. mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.Tafsir Al Sulthan Rabb kamu. maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya.(17.67) Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat.69) Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam. karena adalah manusia kufur.(17.68) Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi.73) Dan jika tidak kami tetapkan mu. tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat.(17. dan lebih lupa perjalanan. dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik.(17. niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka.

(17.(17. ia berpaling.81) Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya.(17. sebagai tambahan bagi mu.Tafsir Al Sulthan Kalau begitu. tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”.80) Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.84) DLA .(17.(17. dan dua kali ganda mati. (17. dan telah lenyap yang kurang.77) Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam. dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian. adalah ia orang yang sangat putus asa. supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda. dan jadikanlah untuk ku dari hadapan Mu alasan(Sulthan) yang menolong”.(17.78) Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik.79) Dan katakanlah: “Rabb. dan ia jauhkan dirinya.(17.(17.76) Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami. niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup. dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami. sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan.82) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia.75) Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya. kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami. dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit.(17. sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”.83) Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya. dan apabila kejahatan mengenai dia. dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh).

(17.92) ”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas. Katakan: ”Subhaana Rabb ku.(17. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”. atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya”. kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami.88) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.(17.87) Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alquran ini.91) ”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”.90) ”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur.(17.93) Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan.(17.(17.(17. lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh. bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”.(17. tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”. kecuali perkatan mereka: DLA . kecuali kekufuran.86) Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu. tetapi kebanyakan manusia enggan.85) Dan jika kami mau. niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu. katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”. sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok.89) Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu.(17.

ketika datang kepada mereka. sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya. maka ia orang yang mendapat pengenalan. niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan.94) Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk. karena adalah mausia itu kikir”.98) Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. Tiap kali ia padam. karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami.101) DLA . kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”.(17. maka tanyalah Bani Israel. tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran.(17. tempat tinggal mereka jahannam.(17. lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya akus angka engkau hai Musa seorang yang terkenal”. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya. niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”. keadaan mereka buta.99) Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku.(17.(17. (17.97) Itu balasan bagi mereka. dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain Dia.(17. dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah jadi tulang dan remuk. kami tambah atas mereka api yang bernyala. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka.100) Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti.(17.96) Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah. bisu dan tuli.Tafsir Al Sulthan “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”.95) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu.

dengan apa saja kamu seru Dia. dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam DLA . maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat.108) Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis.104) Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun.109) Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan.(17.(17.106) Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya.(17.105) Dan Alquran itu kami pisah-pisahkan dia. sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam. untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur.(17. apabila dibaca dia atas mereka.102) Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi.(17. lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamakanya semuanya. sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”.(17.103) Dan kami berkata sesusah itu kepada Bani Israel: “Tinggallah di negeri itu.(17. hingga apabila datang perjanjian akhirat.(17.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Rabb langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”. kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”.110) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak.107) Dan mereka berkata: ”Subhaana Rabb kami. tetapi carilah satu jalan antara itu”. (17. dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia. dan mereka bertambah khusyu’. mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud.

(17. dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.Tafsir Al Sulthan Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan.111) DLA .

8) Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib?.(18.9) DLA . sungguh akan menjadikan apa-apa yang di atasnya sebagai tanah yang rata.4) Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang menurunkan atas hamba-Nya Tulisan dan tidak Dia jadikan padanya kebengkokan.7) Dan sesungguhnya kami. tidak mereka berkata melainkan berdustaaa!.(18.2) Hal keadaan mereka tinggal padanya selama-lamanya. sesungguhnya bagi mereka upah yang baik. jika mereka tidak mengimani karakter rangkaian ini.(18.(18.(18.Tafsir Al Sulthan 18.(18.(18. baginya untuk kami beri percobaan kepada mereka siapa yang lebih tepat amalannya.Surat Al-Kahfi (GUA) Surat ke-18.1) (Resmi) Berdiri untuk ia ancam dengan siksaan keras dari sisiNya dan supaya ia gembirakan orang yang beriman. dan tidak bapakbapak mereka.(18. menyolok kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka.3) Dan supaya ia ancam orang yang berkata: ”Allah mempunyai anak”.(18. 110 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. orangorang yang mengerjakan kebaikan.5) Bisa jadi engkau binasakan diri mu dengan dukacita atas bekas-bekas mereka.6) Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi sebagai perhiasan.(18.

15) Dan :”Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. niscaya Rabb kamu akan berikan kepada kamu sebagaian dari pengaturnNya dan Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu”. berilah kepada kami dari sisi Mu pengaturan dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami”.(18. alangkah baiknya kalau mereka bisa datangkan alasan(Sulthan) yang nyata atas mereka.(18.(18.Tafsir Al Sulthan Ketika pemuda-pemuda itu pergi kepada Gua.16) Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit. jika tidak. sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang mengimani karakter Rabb mereka.(18. siapa yang Allah beri pengenalan maka dia orang yang mendapat pengenalan dan siapa yang Dia lupakan. mereka berkata: “Rabb kami.(18.11) Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami beri tahu siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa mengumpulkan masa mereka tinggal. dan kami tambah bagi mereka pengenalan.(18.13) Dan kami kuatkan atas qalbu-qalbu mereka ketika mereka berkata: ”Rabb kami Rabb Langit dan Bumi.12) Kami menceritakan atas mu kabar mereka dengan lengkap. dan apabila ia terbenam. tidak kami akan seru dari selain Dia sebagai Yang Dita’ati. maka DLA . Itu sebagaian dari ayat-ayat Allah.(18. condong dari Gua mereka di sebelah kanan. ia tinggalkan mereka di sebelah kiri.14) ”Mereka itu kaum kami. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadangadakan dusta atas Allah ?”. sedang mereka ada di tempat yang luas darinya. sungguh kami berkata ketika itu yang meliwati batas.10) Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam Gua itu beberapa tahun. maka pergilah ke Gua. mereka anggap selain dari Dia beberapa yang dita’ati.

niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka akan kembalikan kamu ke dalam ajaran mereka dan kamu tidak akan berbahagia selamalamanya”.18) Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Berkata mereka: ”Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”. maka hendaklah ia bawakan untuk kamu rizki darinya.(18.21) Mereka akan berkata: ”Tiga. sedangkan anjing mereka memanjangkan dua kaki depannya di pintu gua . (18. yang ke empat anjing mereka” dan mereka berkata: ”Lima dan yang keenam anjing mereka” dengan sangkaan-sangkaan tentang urusan ghaib.(18. dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. dan berlaku hati-hatilah dan jangan menyadarkan karakter kamu seorang pun”. lalu mereka berkata: ”Dirikanlah atas mereka Bangunan. ”Maka bangkitlah seorang kamu dengan daun kamu ini ke kota. supaya mereka bertanyaan antara mereka. DLA . Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka. jika engkau lihat mereka. niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari. Seorang dari mereka bertanya: ”Berapa lama kamu tinggal?” Mereka jawab: ”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”.17) Dan engkau kira mereka sadar. maka hendaklah ia perhatikan siapa darinya yang lebih suci makanannya.(18. dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan dari mereka. padahal mereka tidur. Rabb mereka lebih mengetahui karakter mereka”.Tafsir Al Sulthan engkau tidak dapati baginya penolong yang menunjukkan. dan mereka berkata: ”Tujuh dan yang kedelapan anjing mereka”. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka: ”Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka Masjid”.(18.19) ”Sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu.20) Dan seperti itu kami tunjukkan atas mereka supaya mereka ketahui bahwa perjanjian Allah Lengkap dan sesungguhnya sa’at itu tidak ada keraguan padanya.

(18.26) Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab Rabb mu. melainkan dengan bantahan yang terang. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan sedikit.25) Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal” Kepunyaan-Nya rahasia langit dan bumi.22) Dan jangan engkau berkata tentang sesuatu: ”Aku akan kerjakan itu besok”. (18. Oleh karena itu jangan engkau berbantahan tentang mereka. dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini. dan ingatlah Rabb mu jika engkau Lupa.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Rabb ku lebih mengetahui bilangan mereka.(18. maka siapa mau maka bolehlah ia percaya dan siapa mau maka bolehlah ia DLA . dan jangan engkau bertanya dari hal mereka kepada seorang pun dari mereka itu. Tidak ada bagi mereka penjaga selain dari Dia. dan tidak ada seorang pun yang Dia jadikan sekutu dalam hukum-Nya.23) ”kecuali jika dikehendaki Allah”. dan katakanlah: ”Mudah-mudahan Rabb ku memberi pengenalan kejalan yang sempurna dan lebih dekat dari ini”.(18.(18.(18. (18. dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripada-Nya . dan jangan engkau turut orang yang kami telah lalaikan qalbunya dari mengingat kami dan mengikuti hhawanya. karena adalah urusannya meliwati batas. Alangkah terang pemandangan-Nya dan alangkah jelas pendengaranNya.28) Dan katakanlah: ”Yang Lengkap dari Rabb mu.24) Dan mereka tinggal di dalam Gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya.27) Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang menghendaki kesukaan Allah.

sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya. Dan jika mereka minta air. maka ia berkata kepada temannyapadahal ia sedang berkata-kata dengan dia-”Aku orang yang lebih banyak hartanya daripada mu. sambil bersandar atas tempat-tempat duduk yang tinggi.(18.32) Kedua kebun itu mendatangkan hasilnya dan ia tidak kurangkan sedikitpun daripadanya.(18. ia berkata: ”Aku tidak sangka kebun ini akan binasa selama-lamanya”.(18. (18.30) Mereka itu. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api yang pagarnya mengepung mereka. bahwa sa’at akan datang.34) Lalu ia masuk ke dalam kebunnya.Tafsir Al Sulthan kufur”.31) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan dua laki-laki yang kami adakan bagi seorang dari mereka dua kebun dari anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan kami adakan di sela dua-duanya itu tumbuh-tumbuhan.29) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dan lebih mulia pengikutnya”.(18. dan jika aku akan dikembalikan kepada Rabb ku. dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas. niscaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”. bagi mereka surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.35) ”Dan aku tidak percaya.(18.(18.36) DLA . sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya.33) Dan adalah baginya buah. baik sangat ganjaran itu dan bagus sebagai tempat duduk.(18. akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang dilebur yang menghanguskan muka mereka. Jelek sekali minuman itu dan buruk sangat sebagai tempat duduk. dan kami pancarkan di celah-celah kedua kebun itu dengan mata-mata air.

Tafsir Al Sulthan Berkata kawannya kepadanya.(18. kemudian dari nuthfah.(18.42) Dan tidak ada baginya atau satupun golongan yang akan menolong dia dari selain Allah. lalu ia jadi kering.(18.40) ”Atau airnya jadi surut kering.(18. kemudian Dia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”.(18.(18.38) ”Dan mengapakah waktu engkau masuk ke dalam kebun mu. dan adalah Allah Yang Berkuasa atas tiap sesuatu . Dia sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik balasan.41) Dan dibinasakan hartanya. lalu engkau tidak bisa mendapati dia”. dan aku tidak sekutukan karakter Rabbi ku dengan seorang pun”. Dia Allah Rabb ku. seperti air yang kami turunkan dia dari langit.39) ”Maka mudah-mudahan Rabb ku memberi kepada ku lebih baik dari kebun mu.(18. lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi. padahal ia gugur dengan bumbungnya dan ia akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan seseorang dengan Rabb ku”.37) ”Tetapi (kepercayaan) ku. bagi kehidupan dunia ini. dan Dia kirim atas kebun mu satu azab dari langit maka menjadilah ia gundul licin”.45) DLA . jika engkau anggap aku lebih sedikit daripadamu tentang harta dan anak”. lantaran apa yang ia telah belanjakan padanya. lalu jadilah ia orang yang membolak-balikkan dua tapak tangannya. padahal ia sedang bercakapcakap dengannya: ”Apakah engkau mengkufuri karakter Yang menciptakan mu dari tanah ?.44) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan. (18.43) Di sana kekuasaan itu hanya bagi Allah Yang Lengkap. tidak ada kekuatan melainkan dengan karakter Allah”. yang ditiup oleh angin. engkau tidak berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah.(18. dan tidak dapat ia membela dirinya.

(18. lalu mereka panggil sekutu-sekutu mereka.(18.(18. adalah ia dari golongan jin. dan tidak Aku mengambil pelupa-pelupa sebagai penolong.52) DLA .Tafsir Al Sulthan Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia.51) Dan hari Dia akan berkata: ”Panggillah sekutu-sekutu Ku yang kamu ada-adakan”.(18.48) Dan akan dibentangkan kitab. lalu mereka sujud melainkan iblis. melainkan ia mengumpulkannya”. KITAB APAKAH INI ?. dan engkau akan lihat bumi itu lahir. maka ia durhaka kepada perintah Rabbnya. ”Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada waktu yang pertama. dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan tersedia. dan tidak Rabb mu menganiaya seorangpun. hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. tetapi mereka tidak memperkenankan mereka. tetapi kamu sangka bahwa kami tidak akan adakan perjanjian kepada kamu”. lantaran itu apakah patut kamu mau jadikan dia dan keturunannya sebagai ikutan selain daripada Ku.50) Aku tidak menjadikan mereka saksi pada Penciptaan Langit dan Bumi dan tidak pada Penciptaan diri-diri mereka.49) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. padahal ia itu bagi kamu satu musuh ?. maka engkau akan lihat orang yang berdosa khawatir dari apa padanya dan mereka berkata:”Celaka kami!.(18. Jelek tukaran itu bagi orang-orang yang zalim. dan kami kumpulkan mereka. IA TIDAK TINGGALKAN YANG KECIL DAN TIDAK YANG MENYOLOK.47) Dan mereka akan dibawa atas Rabb mereka dengan berbaris. tetapi amal-amal shaleh yang tinggal itu lebih baik di sisi Rabb mu tentang ganjarannya dan tentang harapan.(18.46) Dan hari kami akan jalankan gunung-gunung. dan kami adakan antara mereka satu tempat kebinasaan.(18.

karena karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.56) Dan bukankah tidak ada yang aniaya dari orang yang sesudah diingatkan kepadanya karakter ayat-ayat Rabbnya. dan mereka ambil ayat-ayat Ku dan ancaman yang diberikan kepada mereka sebagai permainan . niscaya Dia lekaskan bagi mereka azab itu. waktu yang dijanjikan.(18. dan kami jadikan untuk membinasakan mereka itu.55) Dan tidak kami utus rasul-rasul melainkan sebagai penggemar dan pengancam.(18. kalau Dia mau menyiksa mereka.(18. tetapi adalah bagi mereka satu waktu tertentu yang mereka tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada-Nya.58) Dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka. di waktu datang kepada mereka pengenalan.(18.(18. akan melihat api.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang durhaka itu. tetapi mereka yang kufur membantah dengan karakter curang.57) Dan Rabb mu Pengampun Yang mempunyai pengaturan. sesungguhnya kami telah adakan atas qalbu-qalbu mereka tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan di dalam kuping mereka sumbatan dan jika engkau seru mereka kepada pengenalan.53) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan di dalam Alquran ini untuk manusia dari tiap perumpamaan. karena mereka hendak menghilangkan Yang Lengkap dengan karakternya. melainkan karena hendak menunggu datangnya kehinaan yang telah menimpa orang-orang yang pertama atau datang azab berhadap-hadapan.(18.59) DLA . maka di waktu itu tidaklah mereka mau mendapat pengenalan selamanya.(18. dan mereka tidak tempat berpaling darinya . ketika mereka berlaku zalim. tetapi ia berpaling darinya dan lupa kepada apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya ?. dan akan yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. dan adalah manusia (makhluk yang) banyak membantah (tentang) sesuatu.54) Dan tidak mencegah manusia dari beriman dan meminta ampun kepada Rabb mereka.

lalu dua-duanya kembali atas bekas-bekas perjalanan waktu datang.66) Ia berkata: ”Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersama ku”.60) Maka ketika ia sampai di tempat berkumpul antara keduanya. yaitu aku telah lupa kepada ikan kita.61) Maka ketika mereka berdua sudah melewatinya.65) Berkata Musa kepadanya:”Bolehkah aku ikut mu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu?”.(18.70) DLA .(18. maka ia mengambil jalannya ke dalam laut menembus. sesungguhnya kita telah bertemu kepenatan dari perjalanan kita”.(18.68) Ia berkata:“Engkau dapati nanti aku jika dikehendaki Allah orang yang sabar.63) Ia berkata: ”Itu tanda-tanda yang kita cari”.64) Lalu mereka berdua dapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya pengaturan dari sisi kami.69) Ia berkata: ”Maka sekiranya engkau ikut aku. dan aku tidak akan durhaka kepada mu urusan apa saja”. hingga aku kabarkan kepada mu darinya sebagai ingatan”. jangan engkau tanya-tanya kepada ku dari sesuatu. dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan.Tafsir Al Sulthan Dan ketika berkata Musa kepada pemudanya: ”Tidak aku berhenti hingga aku sampai di tempat berkumpul dua laut itu atau aku jalan selengkapnya.62) Ia berkata: ”Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung di batu karang.(18.(18.(18. lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib”. lupalah mereka dengan ikan mereka.(18.(18.(18. dan kami telah ajar dia dari sisi kami ilmu.67) ”Karena bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau liputi karakternya sebagai kabar ?”. berkatalah ia kepada pemudanya: ”Bawalah makanan kita.(18.(18.

(18.74) JUZ’ ke-16 Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada mu.78) DLA . sesungguhnya engkau telah datangkan satu urusan”. maka jangan engkau jadikan aku sahabat. Hingga ketika mereka naik dalam perahu. mereka minta makan kepada ahlinya. aku akan kabarkan kepada mu karakter takwil apa-apa yang engkau tidak bisa sabar atasnya”.71) Ia berkata: ”Bukankah aku telah berkata kepada mu bahwa engkau tidak akan sabar bersama ku”. lalu mereka berdua dapati padanya satu tembok yang hampir mau rubuh. Ia berkata: ”Kalau engkau mau.Tafsir Al Sulthan EPISODE ke-1 Maka mereka melakukan Tholaqo.73) Lalu mereka melakukan Tholaqo. ia lobangkan dia.(18. maka ia meluruskannya (mendirikannya). Ia berkata: ”Patutkah kamu bunuh satu diri yang suci dengan karakter tidak (membunuh) diri (yang lain)?.75) Ia berkata: ”Jika aku bertanya kepada mu dari sesuatu setelah ini.77) Ia berkata: ”Ini perpisahan antara aku dan antara engkau. tetapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu. engkau bisa ambil upah atasnya”.(18.(18.Sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu kemungkaran” .(18. (18. Ia berkata: ”Apa engkau lobangkan dia untuk menenggelamkan ahlinya.(18.(18. bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?”. sesungguhnya engkau telah cukup memberikan kepada ku udzur”. Hingga ketika mereka sampai di suatu negeri. Hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki maka ia membunuhnya.72) Ia berkata: ”Janganlah engkau marah kepada ku karena kelupaan ku dan jangan engkau bebankan aku kepayahan dalam urusan ku”.76) Maka mereka melakukan Tholaqo.

Itu takwil apa-apa yang engkau belum bisa sabar atasnya”.83) Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap sesuatu.(18. Dan ia dapati di sisinya satu kaum. dan adalah bapak mereka seorang yang sholeh.(18. dan adalah di bawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua.(18. maka adalah ia kepunyaan orang miskin yang beramal di laut.Tafsir Al Sulthan ”Adapun perahu itu.82) Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang Dzul Qarnain. adalah kepunyaan dua anak yatim di kota. kemudian ia dikembalikan kepada Rabbnya. Katakanlah: ”Aku akan bacakan kepada kamu satu sebutan darinya”. lalu Dia azab dia dengan satu azab yang keras”. maka aku mau cacatkan dia karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap perahu dengan paksa”.(18. ia dapati dia terbenam di dalam mata air yang hitam.(18.(18.85) Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam Syamsi.80) ”Maka kami mau agar Rabb mereka ganti untuk mereka yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam pengaturan”.86) Ia berkata: ”Adapun orang yang menganiaya.(18.(18.79) ”Adapun anak itu adalah dua ibu bapaknya orang-orang yang beriman.(18. maka kami akan siksa dia. maka kami khawatir bahwa dia akan menyebabkan kepada mereka berdua kedurhakaan dan kekufuran”. Dan tidak aku lakukan itu dari urusanku. Rabb mu mau supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu pengaturan dari Rabb mu. Kami berkata: ”Ya Dzal Qarnain maupun engkau menyiksa ataupun engkau adakan di antara mereka kebaikan”.84) Maka ia ikuti satu jalan.81) ”Adapun tembok itu.87) DLA .

(18.94) Ia berkata:”Apa yang Rabb ku tetapkan bagi ku padanya ada lebih baik. Dia jadikan dia rata.(18.90) Seperti itu. ia berkata: ”Tiuplah””.89) Hingga ketika ia sampai tempat terbit Syamsi.95) ”Berilah kepada ku Lempengan-Lempengan Besi”.Tafsir Al Sulthan Dan adapun orang yang beriman. dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benarnya karakter apa-apa yang ada padanya.93) Mereka berkata: ”Ya Dzal Qarnain. Hingga ketika ia telah ratakan antara dua shoddafa itu.(18. ia berkata: ”Berikan kepada ku tembaga agar aku tuangkan atasnya.91) Kemudian ia ikuti satu jalan.98) DLA . sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juuj itu orang-orang yang perusak di bumi. (18.88) Kemudian ia ikuti satu jalan.96) ”Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lobang padanya”. oleh karena itu tolonglah aku dengan sungguhsungguh nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”.(18.(18.(18. maka apabila datang perjanjian Rabb ku. maka baginya ada balasan yang baik. ia dapati dari selain keduanya satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan . dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami yang mudah”. maka maukah kami beri kepadamu upeti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu dinding.97) Ia berkata: ”Ini pengaturan dari Rabb ku.92) Hingga ketika ia sampai di antara dua dinding. Hingga ketika ia telah jadikan dia api.(18.(18.(18. dan adalah janji Rabb ku benar” .(18. dan beramal shalih. ia dapati dia terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan darinya.

dan kepada pertemuan dengan-Nya.(18. maka kami tidak akan dirikan timbangan bagi mereka di hari qiyaamah. (18. mereka tidak ingin pindah darinya.(18. (18. dan adalah mereka tidak bisa mendengar.101) Maka apakah orang-orang kafir itu sangka bahwa mereka boleh jadikan hamba-hamba Ku sebagai penolong-penolong. (18. Sesungguhnya kami telah sediakan jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. niscaya habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabb DLA .107) Mereka kekal padanya.104) Merekalah orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. maka kami kumpulkan mereka berkelompok-kelompok.Tafsir Al Sulthan Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu beradu dengan sebagian dan akan ditiup pada trompet. (18.105) Itu balasan mereka.(18. (18. padahal mereka sangka bahwa mereka berbuat kebaikan”.106) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal.100) Orang-orang yang adalah mata mereka dalam tutupan dari peringatan-Ku.108) Katakanlah: ”Jika adalah laut tinta untuk kalimat-kalimat Rabb ku.99) Dan kami tunjukkan jahannam pada hari itu kepada orang kafir untuk dilihat. jahannam karena mereka kufur dan mengambil ayat-ayat Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai ejekan .103) ”Orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia.(18. lantaran itu gugurlah amal-amal mereka.102) Katakanlah: ”Maukah kami beritahu kepada kamu orang-orang yang sangat rugi tentang amal-amal?”.(18.

walau kami datangkan karakter sepertinya dengan berganda”. maka siapa adalah percaya kepada pertemuan Rabb-nya.(18.109) Katakanlah: ”Tidak lain aku ini seorang cerdas seperti kamu.(18. maka hendaklah ia kerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan dengan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya”. diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Yang Dita’ati bagi kamu .Tafsir Al Sulthan ku. Satu Yang Dita’ati.110) DLA .

(19.(19.(19.Shod}. (19. Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”.(19. sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya.9) Ia berkata: ”Rabbi.(19.Surat Maryam (Bunda Maryam As) Surat ke-19.(19.7) Ia berkata: ”Rabbi.0) {Kaf.Tafsir Al Sulthan 19. Ha. 98 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(19. bagaimana bisa ada bagiku seorang anak.1) Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria.(19. padahal engkau belum jadi sesuatu”. dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”.6) ”Hai Zakariyya. oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”.8) Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu. jadikanlah untukku kode”. Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap DLA . padahal adalah isteriku mandul. yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”.5) “Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub. sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala. Dia mudah atas KU. dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”.(19.4) ”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron).2) Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan.’Ain. karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini.3) Ia berkata: ”Rabbi.Ya.

10) Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan. peganglah Kitab itu dengan kuat”.(19. maka kami utus kepadanya Ruh kami.20) Ia berkata: ”Seperti itu Rabbmu berkata: ”Itu mudah atas Ku. (19. padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”. ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur.13) Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka.(19.18) Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu.16) Maka kami jadikan dari selain mereka dinding.15) Dan ingatlah Maryam yang disebut di dalam Kitab. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak. untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”. Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”.(19.(19. (19. dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan DLA .(19.14) Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup.(19.(19. (19.19) Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak.12) Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun.(19. padahal engkau sehat”. lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas.17) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”.11) ”Hai Yahya.Tafsir Al Sulthan kepada manusia selama tiga malam.

(19.23) Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita. (19.(19.29) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah. maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”.28) Maka ia isyaratkan kepadanya. Dia telah beri kepada ku Kitab.(19.(19. nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”.30) ”Dan Dia jadikan aku orang yang dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”. Mereka berkata: “Hai Maryam.(19.(19. memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma.26) Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia.Tafsir Al Sulthan pengaturan dari kami. dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”.27) “Hai saudara perempuan Harun.21) Maka ia memikulnya.22) Maka keadaan hampir melahirkan. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas.(19. mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”. bukankah bapakmu orang yang baik. dan jadi satu benda yang dilupakan orang”. lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh.(19. maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa. sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di bawah mu sesuatu yang mengalir”. dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.(19.(19.24) ”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu.31) DLA . sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”. dan Dia telah jadikan aku Nabi”.25) ”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini.

38) Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita. maka ia ada.(19. mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.40) Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab. maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”. sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu. kelak adalah bagi orang yang kufur. maka sembahlah Dia.41) Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku.(19.(19.(19.36) Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka.(19.37) Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami.35) ”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu. ini jalan yang lurus”.42) ”Hai bapak ku.(19.(19. lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang.Tafsir Al Sulthan ”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”. dan siapa atasnya.(19. apabila Dia tentukan urusan.(19.39) Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq. (19.32) ”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”. maka DLA . dan kepada kamilah mereka akan kembali. ketika diputuskan perkara. karena mereka lalai dan mereka tidak percaya.34) Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak.(19. Subhaana dia. yang padanya mereka berselisihan. tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan.33) Itu ‘Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap.

46) Ia berkata: ”Keselamatan atas mu. (19.Tafsir Al Sulthan turutlah aku.47) ”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah. dan aku menyeru Rabb ku.(19. dan tiap seorang kami jadikan nabi.45) Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada hal-hal yang aku ta’ati. dan tinggalkanlah aku satu masa”. (19.51) Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara. maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”. kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub. karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”.53) DLA . hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti.50) Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab.(19.(19. (19.(19. mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”. sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.48) Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah.(19. tentu aku akan rajam kamu.43) ”Hai bapakku jangan engkau sembah setan.49) Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci. aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku.(19.52) Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami. dan saudaranya Harun sebagai Nabi. sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”.44) ”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman.(19. aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”. (19.

63) ”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu.(19.54) Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat.59) Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.61) Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia.(19.64) DLA .57) Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh. maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. maka kemudian mereka menemui kesesatan.Rahmaan.(19. dan zakat dan adalah dia disisi Rabb nya orang yang disukai.55) Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab.60) Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib.(19.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab.(19.62) Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hambahamba kami . (19.56) Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci. sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi .(19.58) Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat.(19. apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar. kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu. dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.(19. padanya pagi dan petang. mereka runtuh sujud dan menangis.(19. tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka.(19. dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih. dan tidak ada Rabb mu lupa”. sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji.

maka mereka akan mengetahui.72) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti. dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya.66) Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini. berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”.68) Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan.69) Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya.70) Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya.74) Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan. Maupun azab ataupun Qiyaamah.(19.73) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(19. sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan. siapa dia DLA . apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”. adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu. hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”. padahal ia belum jadi sesuatu ?. (19. mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya.(19.67) Maka demi Rabb mu.(19.(19. biarlah ArRahmaan menggandakan baginya satu tempo.(19. kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.65) Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati.(19. (19.(19.71) Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut. maka sembahlah Dia. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya.

(19.79) Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu.78) Tidak sekali-kali.(19.85) Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.76) Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?. dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”.(19. atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?.(19.(19.86) DLA .84) Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti. kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda. kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan.83) Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka.(19.(19. supaya ia jadi penakluk bagi mereka.77) Apakah ia mengetahui urusan ghaib. dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri.80) Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati. (19.(19.75) Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya.(19.81) Tidak sekali-kali.Tafsir Al Sulthan orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya.(19. Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan.82) Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setansetan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?. bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka.(19.

(19.98) DLA .88) Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya.(19.97) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri. tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.(19. Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).(19.(19.95) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.Tafsir Al Sulthan Mereka tidak mempunyai syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan. adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.94) Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.(19.(19.(19.96) Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu.(19.89) Hampir langit itu pecah darinya.87) Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diriNya)”. dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping.93) Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan.(19.(19.92) Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba.(19.91) Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.90) Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan.

Tafsir Al Sulthan DLA .

10) Maka ketika ia datang kepadanya.6) Dan jika engkau nyaringkan perkataan.(20.12) DLA .1) Tidak kami turunkan atas mu Alquran agar engkau jadi susah.(20.2) Melainkan sebagai peringatan untuk orang yang takut.4) Pengatur atas ’Arsy berada. (20.(20.(20.7) Allah.(20.(20.(20.(20.11) ”Sesungguhnya Aku Rabb mu. 135 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. sesungguhnya engkau di Lembah Luas Thuwaa”.0) { Tho. maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.5) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa antara keduanya dan apa-apa yang di bawah bumi.8) Sudahkan datang kepada mu kisah Musa ?.(20. Hha}. Lahul Asmaa’ul Husnaa (kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat).Tafsir Al Sulthan 20.Surat Tho Hha (Huruf Tho dan Hha) Surat ke-20. (20.(20.(20. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. supaya aku bawakan untuk kamu sedikit daripadanya atau dengan api itu aku dapat satu pengenalan”. diseru: ”Hai Musa!”.3) Diturunkan dari Yang menciptakan Bumi dan Langit secara rinci. maka tanggalkanlah dua sendalmu.9) Ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada ahlinya: ”Berhentilah karena sesungguhnya aku melihat api.

25) “dan mudahkanlah untuk ku urusanku”. agar setiap diri dibalas dengan apa yang ia telah usahakan”.(20.22) “Untuk kami tunjukkan kepada mu dari sebagian ayat-ayat kami yang menarik perhatian”.(20.(20.18) Dia berkata: ”Campakkan dia Hai Musa”.23) “Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.24) Ia berkata: “Rabbi.(20. kami akan kembalikan dia kepada keadaan yang pertama”. (20.27) DLA . maka dengarkan apa yang hendak diwahyukan”.15) ”Maka jangan engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak mempercayai karakternya dan mengikuti keinginannya. luaskanlah bagi ku dada ku”.(20.14) ”Sesungguhnya Sa’at akan datang.19) Maka ia mencampakkannya. maka sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk menyebut Aku”.17) Ia berkata: ”Ini tongkat ku. nanti engkau akan binasa”.(20. niscaya keluar putih dari tidak jelek sebagai ayat yang lain”.(20.(20.(20.13) ”Sesungguhnya Aku Allah. dan aku gugurkan dengannya atas kambingku dan adalah bagiku padanya kegunaan yang lain. aku bertekan atasnya.26) ”dan bukakan simpulan dari lidahku”.16) ”Dan apa itu di tangan kanan mu hai Musa!”. maka tiba-tiba ia hidup berusaha.20) Dia berkata: “Ambil dia dan jangan takut.(20.21) “Dan kepitlah tanganmu kepada sayapmu.(20. (20. hampir Aku rahasiakan dia.Tafsir Al Sulthan ”Dan Aku telah pilih mu.(20.(20. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku.

Tafsir Al Sulthan “Agar mereka mengerti perkataanku”.(20. maka hendaklah laut itu sampaikan dia ke pantai.40) ”Dan Aku telah memilih mu untuk Diri-Ku“.31) ”Dan sekutukan dia dalam urusan-ku”.(20.(20. Dan engkau telah bunuh satu diri.35) Dia berkata: ”Sungguh telah diberi kepada mu permintaan mu hai Musa”.36) ”dan sesungguhnya kami telah memberi atas mu pada waktu yang lain”.(20.41) DLA . maka letakkanlah dia di laut”.(20.29) “Harun saudara ku”.38) ”Bahwa letakkanlah dia di Taabuut.(20.37) ”ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan”.(20.32) “Supaya kami bergerak banyak untuk Mu”. ”Dan Aku telah campakkan atas mu percintaan dari-Ku agar engkau dibentuk atas pengawasan-Ku”. Maka kami kembalikan mu kepada ibu mu.(20.(20.39) ”Ketika saudara perempuan mu pergi lalu berkata: ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang bisa pelihara dia?”.(20.(20.(20. hai Musa!”. (20. Maka engkau tinggal di antara orang-orang Madyan beberapa tahun. Kemudian engkau datang atas ukuran.33) ”Dan ingat banyak kepada MU”. supaya diambil dia oleh musuh-Ku dan musuhnya. supaya dingin matanya dan supaya tidak ia berdukacita. lalu kami selamatkan mu daripada dukacita.28) ”dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluarga ku”.34) „Sesungguhnya Engkau melihat karakter kami”.(20.30) “Kuatkanlah karakternya dalam urusan ku”. Dan kami kenakan kepada mu beberapa percobaan.

43) ”Dan hendaklah engkau berkata kepadanya perkataan Laiyyina (qaulan Laiyyinaa) agar dia ingat atau takut”.53) DLA .(20.44) Mereka berdua berkata: ”Rabbi kami.(20. bahwa ia akan segerakan (siksa) atas kami atau ia akan meliwati batas”.49) Ia berkata: ”Rabb kami Yang memberi tiap sesuatu ciptaanNya kemudian memberi pengenalan”.50) Ia berkata: ”Kalau begitu bagaimana keadaan qurun-qurun yang pertama?”. kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.(20. sesungguhnya kami takut.(20. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mu karakter ayat dari Rabb mu.(20. Aku Melihat”.42) ”Pergilah kamu berdua. Aku Mendengar. dan Dia turunkan dari langit air.(20. Dan jangan engkau siksa mereka.45) Dia berkata: ”Jangan kamu berdua takut. dan sejahtera atas siapa yang mengikuti pengenalan”.(20.48) Ia berkata: ”Maka siapa Rabb kamu berdua hai Musa?”.47) ”Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah atas orang yang mendustakan dan berpaling”.52) ”Yang telah jadikan untuk kamu bumi terbuai dan masukkan untuk kamu padanya jalan-jalan.(20. sesungguhnya Aku bersama kamu berdua.(20.Tafsir Al Sulthan „Pergilah engkau dan saudara mu dengan karakter ayat-ayatKu dan jangan kamu lemah dalam menyebut-Ku”.46) ”Lantaran itu hendaklah kamu berdua datangi dia.(20. oleh itu lepaskanlah bersama kami Bani Israel. lalu berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami ini utusan Rabb mu.51) Ia katakan: ”Pengetahuannya di sisi Rabb ku di dalam kitab tidak lupa Rabb ku dan tidak keliru.(20. maka kami keluarkan dengannya jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam.(20.

Tafsir Al Sulthan Makanlah dan berilah makan binatang ternak kamu.(20.57) ”Lantaran itu.62) Mereka berkata: ”Sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang hendak keluarkan kamu dari bumi kamu dengan sihir mereka dan hendak menghapuskan jalan kamu yang sangat utama”. dan mereka rahasiakan perundingan itu. hari perhiasan.63) ”Lantaran itu persatukanlah daya upaya kamu.(20. Maka adakanlah antara kami dan engkau satu tempo di suatu tempat yang kami dan engkau tidak boleh menyalahi janji”. sesungguhnya kecewalah orang yang melancung”. kemudian datanglah dengan berbaris. tetapi ia dustakan dan ia enggan. sesungguhnya kami akan adukan kepada mu sihir yang seperti itu.60) Musa berkata kepada mereka: ”Celaka kamu.(20. kemudian ia datang. karena dengan sebab itu.(20. Dia akan binasakan kamu dengan satu azab.61) Maka mereka berunding urusan di antara mereka.(20.(20.58) Ia berkata: ”Tempo perjanjian kami itu.64) DLA .(20. lalu kumpulkan tipu daya.55) Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami setiapnya.59) Maka Fir’aun berpisah. dan sesungguhnya berbahagialah orang yang menang pada hari ini”.(20.(20. karena sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat ahli pengenal. dan dikumpulkan manusia waktu dhuha”.56) Ia berkata: ”Adakah (patut) engkau datangkan kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir mu hai Musa ?”.(20. jangan kamu melancung dusta atas Allah.(20.54) Darinya kami ciptakan kamu dan padanya kami akan kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain.

apakah engkau hendak memulai ataukah kami lebih dahulu memulai?”.72) ”Sesungguhnya kami telah mengimani karakter Rabb kami.(20.(20.73) Sesungguhnya siapa datang kepada Rabbnya padahal ia berdosa. dan Allah sebaik-baik dan lebih kekal”. maka sesungguhnya adalah baginya jahannam yang ia tidak akan mati padanya dan tidak akan hidup. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya.(20.65) Ia berkata: ”Bahkan mulailah kamu”. dan tukang sihir tidak bisa jaya biar di mana ia datang”. sesungguhnya engkau lebih terinci”. dan sesungguhnya aku akan palang kamu di batang-batang kurma.(20. supaya Dia ampunkan kesalahan-kesalahan kami dan mengerjakan sihir yang engkau paksa kami atasnya. Maka hukumlah bagaimana yang engkau hendak hukum. sesungguhnya apaapa yang mereka ekspresikan tipu daya tukang sihir.(20. Maka sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu berselang.(20.(20.(20. sesungguhnya ia itu ketua kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu. dan sesungguhnya kamu akan ketahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal”. hanya engkau bisa menghukum di kehidupan dunia ini”.70) Ia berkata: ”Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu?.66) Maka Musa merasa takut di dalam dirinya.74) DLA .69) Maka menyungkur sujud ahli sihir itu.68) ”Dan campakkan apa yang di tangan kanan mu. niscaya ia telan apa-apa yang mereka ekspresikan. lantaran sihir mereka.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Musa. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Harun dan Musa”. seolah-olah berusaha.(20.(20.71) Mereka berkata: ”Kami tidak akan utamakan mu dari bukti yang telah datang kepada kami dan Yang menyusun kami.67) Kami berkata: ”Jangan takut .

85) DLA . Karena akan mengenai kamu kemurkaan-Ku.(20.(20.83) Ia jawab: ”Mereka itu mengiringi aku dan aku bersegera kepada Mu hai Rabbi supaya Engkau suka”.81) Dan sesungguhnya Aku mengampuni untuk siapa yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. maka mereka ditutup dari laut oleh apa yang menutup mereka.(20.79) Hai bani Israel.(20.(20.76) Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa.Tafsir Al Sulthan Dan siapa datang kepada-Nya sebagai orang beriman yang sungguh mengerjakan amal shalih. dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa.(20. (20.75) Surga-surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya.(20.(20. dan jangan kamu meliwati batas padanya. Dan itu ganjaran orang yang suci.84) Dia berkata: ”Tetapi sesungguhnya kami telah adakan percobaan (pada) kaum mu sesudah engkau. Dan siapa yang ditimpa atasnya kemurkaan-Ku maka binasalah dia.77) Lalu Fir’aun dan tentaranya mengejar mereka. maka mereka itu akan dapat derajat-derajat tinggi.(20.82) ”Dan apa yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu dari kaummu hai Musa?”.78) Dan Fir’aun telah lupakan kaumnya dan tidak dia beri pengenalan. Jangan engkau takut tertangkup dan jangan takut. dan dilupakan mereka oleh Samiri”. bahwa bawalah hamba-hamba-Ku berjalan malam. kemudian mencari pengenalan. sungguh kami telah selamatkan kamu dari musuh-musuh kamu dan kami telah janjikan kamu ke sebelah kanan Thuur.(20.80) Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu. lantas adakan bagi mereka jalan yang kering di laut.

yang bersuara. tidak lain melainkan kamu diuji dengan (anak sapi).92) ”Bahwa engkau tidak turut (contoh) ku?. dan jangan engkau tarik rambut kepala ku.94) DLA .89) Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum itu:”Hai kaum ku. lalu kami campakkan dia. tetapi kami dipaksa membawa beberapa banyak dari perhiasan kaum itu. tetapi ia lupa”.(20. (20.(20. Lalu mereka itu berkata: ”Ini yang kamu ta’ati. padahal Rabb kamu Ar-Rahman (Maha Pengatur).(20.88) Maka tidakkah mereka perhatikan. Apakah engkau telah durhakan kepada perintah ku?”.93) Ia katakan: ”Hai anak ibuku. Sesungguhnya aku takut bahwa engkau akan berkata: ”Engkau telah adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataan ku”.(20.(20. yang dita’ati Musa . maka turutlah aku dan ta’atlah kepada perintah ku”. Apakah telah panjang masa perpisahan ku dari kamu ?. Ataukah kamu hendak supaya kemurkaan dari Rabb kamu menimpa kamu.(20. maka kamu menyalahi janji kamu kepada ku?”. bukankah Rabb kamu telah telah berikan kepada kamu satu perjanjian yang baik.Tafsir Al Sulthan Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dukacita.87) Lalu ia bikin untuk mereka sebuah anak sapi-satu badan.91) (Musa) berkata: ”Hai Harun.(20. karena begitulah Samiri memberi (perintahnya)”.86) Mereka jawab: ”Kami tidak menyalahi janji (kepada) mu dengan kemauan kami. apakah yang menyebabkan mu waktu engkau lihat mereka lupa?”.(20. Ia berkata: ”Hai kaum ku. jangan engkau renggut jenggot ku.90) Mereka (yang terpengaruh) itu berkata: ”Kami akan tetap atas keadaan ini hingga Musa kembali kepada kami”. bahwa sesungguhnya tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa memberi bahaya dan tidak manfa’at kepada mereka?.

dan lihatlah kepada yang dita’ati mu yang tetap engkau berbakti kepadanya. ketika berkata orang yang seperti mereka perjalannya :”tidak kamu tinggal melainkan sehari”.98) Seperti itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabar apa yang sungguh telah terdahulu. dan kami akan kumpulkan orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan lebam mata mereka.Tetapi sesungguhnya (sebagai balasan) bagimu dalam kehidupan dunia.(20. dijanjikan satu tempat yang engkau tidak akan luputkan dari padanya. Sesungguhnya kami akan bakar dia dan kami akan taburkan dia di laut dengan sungguhsungguh taburan” . dan buatmu.Tafsir Al Sulthan (Musa) berkata: ”Bagaimana urusan mu hai Samiri?”.(20. oleh yang demikian.97) Sesungguhnya Yang dita’ati bagi kamu ialah Allah Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Maha Luas.99) Barang siapa berpaling darinya.(20.96) (Musa) berkata: ”Kalau begitu enyahlah.102) Mereka berbisik-bisik di antara mereka: ”Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh”. dan sesungguhnya kami memberi kepadamu sebagian dari Peringatan dari sisi kami.(20. maka sesungguhnya dia akan memikul beban berat di hari qiyaamah. tiap sesuatu Maha Mengetahui. karena begitulah aku diperintah oleh diriku”. aku genggam segenggam saja dari jejak Rasul. bahwa engkau akan berkata: ”Tidak ada persentuhan. (20.(20.103) Kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka katakan.(20. lantas aku buang dia.100) Mereka akan kekal padanya dan jelek bagi mereka pikulan itu pada hari qiyaamah.(20.101) Hari yang akan ditiup trompet.(20.(20.104) DLA .95) Ia berkata: ”Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat.

(20.109) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka.(20.114) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Adam dari sebelum ini. maka tidak akan bisa engkau mendengar melainkan suara yang lemas. maka katakan: ”Rabb ku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal Gunung. kecuali orang yang siapa yang diizinkan dia oleh Ar-Rahman dan Dia sukai perkataannya.105) ”Lalu Dia akan jadikan (bekasnya) itu bumi yang rata”.(20. (20. dan mereka tidak meliputi karakter-Nya dengan ilmu.108) Di hari itu tidak beguna safa’at.(20. dan dia mu’min.(20.115) DLA . dan kami telah jelaskan padanya sebagian dari ancaman supaya mereka berbakti atau dia rangkaikan bagi mereka satu peringatan.112) Dan seperti itu kami telah menurunkan dia Bacaan Bahasa Asli. maka ia lupa. maka tidak ia takut dianiaya dan tidak akan diambil haknya. tetapi tidak kami dapati dia sengaja. dan akan lemah suara-suara untuk ArRahman (Maha Pengatur).111) Dan siapa kerjakan sebagian dari amal shalih.110) Dan akan tunduk wajah-wajah kepada Al-Hayyul Qayyum.(20. Dan jangan engkau terburu-buru dengan karakter Bacaan dari sebelum diwahyukan dia kepada mu dan katakanlah: ”Rabbi tambahlah bagi ku ilmu”.(20.107) Di hari itu mereka akan turut penyeru yang tidak ada kebengkokan baginya.113) Maka Ta’aalaa Allah Al Malikul Haqq.106) ”Tidak akan engkau lihat padanya tempat yang rendah dan tidak yang tinggi”. (20.(20.(20. dan sungguh rugilah orang yang kerjakan kezaliman.

Dan seperti itu pada hari ini engkau dilupakan”.124) Ia berkata: ”Rabbi.121) Kemudian Rabbnya telah pilih dia dan beri ampun atasnya dan beri pengenalan. maka tidak ia lupa dan tidak ia akan celaka”. dan kerajaan yang tidak akan binasa ?”. (20. lalu kelihatan bagi mereka kemaluan-kemaluan mereka.117) ”karena sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan telanjang”.(20.(20.126) DLA .120) Maka mereka berdua makan darinya.(20.(20.118) ”dan sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan dahaga padanya dan tidak akan merasa panas”. dan mulai mereka menutup atas keduanya dengan daun surga dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia.116) Lalu kami berkata: ”Hai Adam. maka jika datang kepada kamu dari Ku pengenalan. ia berkata: ”Hai Adam.(20.Tafsir Al Sulthan Dan ketika kami berkata kepada malaikat: ”sujudlah kepada Adam”.(20.(20.122) Dia berkata: ”Turunlah kamu darinya semuanya.119) Lalu setan membisik kepadanya. maka jangan ia (jadi penyebab ) mengeluarkan kamu berdua dari surga. maka adalah baginya kehidupan yang sempit. maka siapa mengikuti pengenalan Ku. karena engkau akan jadi susah”. maukah aku tunjukkan kepada mu atas pohon kekekalan. sesungguhnya (Iblis) ini musuh bagi mu dan bagi isteri mu. padahal dulu aku orang yang melihat”. sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh.(20. ia enggan. tetapi engkau lupakan dia.(20.(20.123) ”Dan siapa berpaling dari Peringatan-Ku. lalu mereka sujud kecuali Iblis. mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta.125) Dia jawab: ”Seperti itulah. telah datang kepada mu ayat-ayat kami. dan kami akan kumpulkan dia pada hari qiyaamah dalam keadaan buta”.

(20.128) Dan kalau tidak telah terdahulu satu kalimat dari Rabb mu. Dan akibat baik untuk orang yang tekun.(20. dan gerakkanlah karakter kebendaan Rabb mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.132) Dan mereka berkata: “Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami karakter ayat dari Rabbnya”. sedangkan pemberian Rabb mu lebih baik dan lebih kekal. tetapi kami memberi rizki kepada mu. supaya engkau akan suka.130) Dan jangan engkau tunjukkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari mereka perhiasan hidup dunia untuk kami mencoba mereka padanya.(20.131) Dan perintahlah ahlimu dengan sholat.133) Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu siksaan sebelum ini. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orangorang yang mencari pengenalan. niscaya mereka berkata:” Rabbi kami.(20. dan tidak mengimani karakter ayat-ayat Rabbnya.134) DLA .(20. betapa banyak kami binasakan dari qurun-qurun sebelum mereka. Bukankah telah datang kepada mereka bukti apa-apa di dalam shuhuf yang pertama ?. mengapa Engkau tidak kirim kepada kami seorang rasul supaya kami turut ayat-ayat Mu sebelum kami jadi hina dan rendah?”. dan sabarlah atasnya. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. (20. kami tidak meminta kepada mu rizki. Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. niscaya telah mengenai mereka (azab yang pedih). dan satu tempo yang ditentukan.129) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.Tafsir Al Sulthan Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang meliwati batas. dan sebagian dari di tengah malam bergeraklah dan di ujung-ujung siang.(20. (20.127) Maka apakah belum memberi pengenalan kepada mereka.

maka nanti kamu akan mengetahui siapa penduduk jalan yang sama dan siapa yang mendapat pengenalan”.Tafsir Al Sulthan Katakan:”Setiap menunggu.(20. maka tunggulah.135) DLA .

2) Sedang qalbu-qalbu mereka lalai.(21.3) Ia berkata: ”Rabb ku Mengetahui perkataan di langit dan bumi .(21.(21. melainkan mereka dengar dia dan mereka bermain-main .(21.5) Tidak beriman sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia. maka tanyalah ahli dzikir jika kamu tidak tahu. dan tidak pula mereka akan kekal.(21. Apakah mereka mau beriman?.Surat Al-Anbiya’ (NABI-NABI) Surat ke-21.4) Bahkan mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau.0) Telah dekat bagi manusia perhitungan mereka.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 17 21. bahkan ia syair.(21. dan mereka di dalam kelalaian berpaling. Dan orang-orang yang menganiaya (diri) itu berbisik: ”Bukankah ini seorang makhluk cerdas seperti kamu? Apakah (patut) kamu menghadiri sihir(nya).8) DLA .(21.(21. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. bahkan ia bikin-bikin. (21.1) Tidak datang kepada mereka dari peringatan yang baru dari Rabb mereka. 112 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Cobalah ia datangkan untuk kita satu karakter ayat seperti diutus orang-orang yang pertama”. padahal kamu melihat?”.7) Dan tidak kami jadikan mereka badan yang tidak makan makanan.6) Dan tidak kami mengutus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.

(21.(21.11) Maka setelah mereka merasakan siksa kami.(21.13) Mereka berkata: ”Wahai celaka kita. kembalilah kepada apa yang kamu hidup mewah padanya dan tempat-tempat tinggal kamu.(21. hingga kami jadikan mereka tertebas padam.16) Jika kami mau mengambil penghiburan.10) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang adalah zalim dan kami kehendaki setelah dia kaum yang lain.18) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa yang di Langit dan Bumi.(21.(21. niscaya kami ambil dia dari sisi kami.19) DLA .(21. tiba-tiba mereka melarikan diri darinya. sesungguhnya adalah kita orang-orang yang zalim”. (21.14) Maka tidaklah berubah seruan mereka itu. dan kami binasakan orang-orang yang meliwati batas. yaitu kami selamatkan mereka. dan siapa-siapa yang kami kehendaki. Tidak ada kami berbuat (demikian).(21. maka ia remukkan dia.9) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada sebutan kamu.17) Bahkan kami lemparkan karakter yang lengkap atas yang palsu. Dan adalah bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka. Dan siapa di sisi-Nya tidak sombong dari beribadat kepada-Nya.15) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.12) ”Jangan kamu lari. maka tiba-tiba ia hilang.(21. dan tidak mereka jemu. apakah kamu tidak mengerti ?.(21. agar kamu ditanya”.

bahwa Langit dan Bumi (dulunya) adalah Sekepal. dan mereka dari takut kepada-Nya mereka khawatir. dan apa-apa yang di belakang mereka.29) Apa belum orang kafir itu melihat. dan tidak mereka minta pertolongan melainkan untuk siapa yang disukai-Nya.23) Apakah patut mereka ambil dari selain Dia beberapa Yang Dita’ati. mereka (bisa) membangkitkan ?. (21. Katakan: ”Bawalah Burhan kamu.(21.21) Kalau ada pada keduanya Yang Dita’ati-Yang Dita’ati selain Allah. maka sembahlah Aku”.25) Dan mereka berkata: ”Pengatur mempunyai anak” Subhaana Dia.28) Dan siapa berkata dari mereka:”Sesungguhnya Aku Yang Dita’ati” dari selain Dia. tetapi mereka itu akan ditanya. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. maka itu kami ganjari dia dengan jahannam. maka mereka berpaling.22) Dia tidak ditanya dari hal apa yang Dia kerjakan. (21.26) Mereka tidak mendahului Dia dengan perkataan.(21. niscaya rusak keduanya.(21.(21. mereka (hanya) mengerjakan (sesuatu) menurut perintah-Nya.27) Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka.20) Atau mereka mengambil Yang Dita’ati-Yang Dita’ati dari Bumi .Tafsir Al Sulthan Mereka bergerak malam dan siang mereka tidak berhenti. Ini peringatan bagi orang yang bersama ku dan peringatan bagi orang yang dari sebelum ini”.(21. (21. Subhaana Allah Rabb ’Arsy dari apa yang mereka sifatkan.(21. bahkan (mereka itu) hamba-hamba yang dibedakan. maka kami pisahkan mereka DLA .24) Dan tidak kami utus dari sebelum mu dari rasul-rasul melainkan kami wahyukan kepadanya: ”Sesungguhnya Dia tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku. seperti itu kami balas mereka yang zalim.(21.

(21.40) DLA . (21.31) Dan kami telah menjadikan Langit sebagai atap yang terpelihara.(21. Oleh itu jika engkau mati apakah mereka akan kekal ?.30) Dan kami telah menjadikan di Bumi Gravitasi agar tidak berguncang karakter mereka. dan matahari dan bulan. maka ia membingungkan mereka.(21.32) Dia Yang menciptakan malam dan siang. setiap di dalam Falak mereka bergerak. (pada) waktu (itu). maka jangan kamu minta disegerakan. Maka apakah mereka tidak mau percaya ?.Tafsir Al Sulthan keduanya. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: ”Ini yang menyebut yang dita’ati-yang dita’ati kamu?”. agar mereka mendapat pengenalan. mereka orang kafir.35) Dan apabila orang-orang kafir itu melihat mu. maka tidak mereka kuasa menolaknya .(21.(21. tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya. Dan kami beri percobaan sungguh-sungguh kepada kamu dengan kesusahan dan kebaikan.34) Tiap diri akan merasakan kematian.37) Dan mereka berkata: ”Kapan janji ini (terjadi) jika kamu orangorang yang benar”.39) Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba.38) Kalau orang-orang kafir itu tahu. Dan mereka dengan menyebut Pengatur.(21. dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu.36) Telah diciptakan manusia dari sifat tergesa-gesa.(21. Dan kami menjadikan padanya jalan di tempat keras.33) Dan tidak kami menjadikan untuk makhluk cerdas dari sebelummu sifat kekal.(21.(21. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup.(21. dan tidak mereka diberi tangguh. tidak bisa mereka menahan api dari wajah-wajah mereka dan tidak dari punggung-punggung mereka dan tidak mereka mendapat pertolongan. Aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku.

maka lalu tertimpa atas orang-orang yang memperolok-olok dari mereka itu (balasan) bagi apa yang mereka perolok-olokkkan.(21. Dan jika ada seumpama biji dari yang kerdil. dan memadailah karakter kami sebagai penghitung.(21. Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi Bumi itu mengurang dari pinggir-pinggirnya ?.(21.(21. sesungguhnya mereka berkata: ”Hai kecelakaan kami.41) Katakan: ”Siapa yang bisa melindungi kamu pada (waktu) malam dan siang dari Pengatur”.(21.(21.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.47) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun Pembeda dan Penerangan dan Peringatan untuk orang yang berbakti. Lantaran itu apakah mereka akan menang ?.(21.(21.49) DLA . Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka (bisa) dilindungi daripada (azab) kami.44) Katakanlah: ”Aku tidak ancam kamu melainkan dengan wahyu. tetapi orang tuli tidak bisa mendengar seruan ketika mereka diancam”.48) Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib dan mereka dari Sa’at mereka khawatir. sesungguhnya adalah kami orang-orang yang zalim”.(21.42) Atau adakah bagi mereka yang dita’ati-yang dita’ati selain dari kami yang (bisa) melindungi mereka?. niscaya kami datangkan karakternya.45) Tetapi jika mengenai mereka sedikit saja dari azab Rabb mu. Maka tidak dianiaya satu diri sedikitpun. Bahkan mereka berpaling dari peringatan Rabb mereka.43) Tetapi kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka hingga panjang umur mereka.46) Dan kami akan adakan neraca yang adil untuk hari qiyyamah.

55) Ia katakan: ”Bahkan Rabb kamu Rabb Langit dan Bumi. (21.(21.(21. agar mereka kembali kepadanya.50) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Ibrahim kebenarannya dari sebelumnya.Tafsir Al Sulthan Dan ini Peringatan Yang Dilindungi.57) Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang Menyolok(kabir) dari mereka. Yang Menyusun mereka.58) Mereka berkata: ”Siapa yang berbuat ini terhadap ilahun-ilahun kita. kami turunkan dia. (21.61) Mereka berkata: ”Apakah engkau berbuat ini terhadap ilahunilahun kami hai Ibrahim?”. dan adalah aku atas itu dari orang yang menyaksikan”. dan adalah kami mengetahui karakternya.(21.(21.51) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apakah ini Tamaatsil yang kamu kepadanya mengabdi ?”.52) Mereka katakan:”Kami dapati bapak-bapak kami menyembah kepadanya”. sesungguhnya dia sungguh dari orang yang zalim”.(21.(21.62) DLA . apakah kamu kepadanya hendak mengingkari?.60) Mereka berkata: ”Maka datangkanlah dia atas orang banyak supaya mereka saksikan”.(21.(21.(21.53) Ia berkata: ”Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu dalam kelupaan yang nyata”.(21.(21.54) Mereka berkata: ”Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah engkau dari orang-orang yang bermain-main?”.56) ”Demi Allah sungguh aku akan lakukan tipu-daya terhadap Ashnam(berhala) kamu setelah kamu berpaling”.59) Mereka berkata: ”Kami dengar seorang pemuda yang dikatakan dia Ibrahim mempersoalkan(yadzkuru) mereka.

69) Mereka hendak lakukan tipu daya kepadanya.71) Dan kami beri baginya Ishaq dan Ya’qub sebagai tambahan . dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim”.70) Dan kami selamatkan dia dan Luth kepada Bumi yang kami beri perlindungan padanya untuk Alam Semesta.63) Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka. tetapi semua mereka kami jadikan orang-orang yang shalih.(21.67) Mereka katakan: ”Bakarlah dia dan tolonglah ilahun-ilahun kamu jika kamu orang yang bekerja”. Dan adalah mereka orangorang yang berbakti kepada kami.(21. apa yang tidak bisa sedikitpun memberi manfa’at kepada kamu dan tidak bisa membahayakan kamu?”. apakah kamu tidak mengerti?”.(21.64) Kemudian mereka tundukkan atas kepala-kepala mereka: ”Sesungguhnya engkau tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara”.65) Ia berkata: ”Maka apakah kamu menyembah dari selain Allah. (21.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Bahkan telah berbuat dia Yang Kabir (menyolok)dari mereka ini.(21. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi.(21.66) ”Kecelakaan bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah dari selain Allah. maka tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara”.68) Kami katakan: ”Hai api jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim”. (21.73) DLA .(21.(21.(21.(21.72) Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengenalkan dengan perintah kami.

74) Dan kami masukkan dia dalam Pengaturan kami.(21. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jelek fasik. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek. dan kami selamatkan dia dari negeri yang adalah mengerjakan khobaaitsa.83) DLA . (21.77) Dan Dawud dan Sulaiman.80) Dan bagi Sulaiman angin. dan adalah kami jaga mereka. dan adalah kami menyaksikan hukum keduanya. yang bertiup keras dan meniup dengan perintahnya ke bumi yang kami beri perlindungan padanya. (21.75) Dan Nuh ketika ia menyeru dari sebelumnya.(21.(21. sesungguhnya dia dari orang yang sholeh. ketika dirusak padanya kambing kaum .(21.(21.(21. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. dan kami putarkan bersama Dawud gunung-gunung bergerak dan burung-burung.78) Kami fahamkan dia kepada Sulaiman.82) Dan Aiyyub ketika menyeru Rabbnya: ”Sesungguhnya aku disentuh sakit padahal Engkau Yang teliti dari Yang Teliti”. dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu. tetapi tiap seorang kami beri hukum dan ilmu.81) Dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya dan mereka kerjakan pekerjaan yang selain dari itu. ketika keduanya menghukum dalam Ladang.79) Dan kami ajar dia membentuk baju besi untuk kamu untuk menyelamatkan kamu dari penyiksaan (peperangan) kamu. lalu kami selamatkan dia dan ahlinya dari Al-Karbil yang panjang. adalah kami melakukannya.(21.Tafsir Al Sulthan Dan kepada Luth kami beri hukum dan ilmu. (21.76) Dan kami tolong dia dari kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. maka kami perkenankan baginya. maka tidakkah kamu bersyukur .

Setiap kepada kami akan kembali.Tafsir Al Sulthan Maka kami perkenankan baginya. sesungguhnya mereka orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan.92) Tetapi mereka pecah belahkan urusan mereka di antara mereka.(21.(21.(21. Subhaana Engkau. dan seperti itu kami selamatkan orang beriman. ketika pergi dengan marah. maka ia seru dalam gelap gulita bahwa: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Engkau.(21. sesungguhnya mereka dari orang yang shaleh.85) Dan kami masukkan mereka dalam pengaturan kami. maka kami tiup padanya sebagian dari ruh dari kami.(21.86) Dan yang mempunyai Nuun. dan mereka seru kami dengan penuh harapan dan dengan takut.93) DLA . maka sembahlah Aku.90) Dan perempuan yang pelihara kehormatannya.88) Dan Zakariya ketika menyeru Rabbnya: ”Rabbi jangan Engkau biarkan aku sendiri. karena ia sangka bahwa kami tidak akan sempitkan dia.91) Sesungguhnya inilah ummat kamu ummat yang satu dan Akulah Rabb kamu. dan adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri kepada kami. dan seperti mereka bersama mereka sebagai pengaturan dari sisi kami dan peringatan bagi orang yang memperhamba diri .(21. dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya. dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai ayat untuk alam semesta. dan kami beri kepadanya Yahya dan kami bereskan baginya isterinya.84) Dan Isma’il dan Idris dan Dzul Kifli setiap dari orang yang shabar. lalu kami hilangkan kesusahan yang ada padanya.87) Maka kami perkenankan baginya. sesungguhnya aku dari orang yang zalim”. dan kami selamatkan dia dari dukacita(ghammi). dan Engkau sebaik-baik Waris”.(21.(21.89) Maka kami perkenankan baginya.(21.(21.

(21. Sesungguhnya kami akan berbuat . tentu tidak mereka masuk dalam (jahannam) dan semua mereka akan kekal padanya. sesungguhnya kami mencatat dia.(21.98) Kalau mereka itu ilahun-ilahun.102) Kedahsyatan yang menyolok itu tidak akan mendukacitakan mereka.104) DLA .(21.95) Hingga ketika dibuka Ya’juuj dan Ma’juuj. sesungguhnya kami telah berada dalam kelalaian dari ini.(21.96) Dan perjanjian yang lengkap telah dekat. tiba-tiba tercengang pandangan-pandangan mereka yang kafir: ”Hai kecelakaan kami.101) Mereka tidak akan mendengar suara (nyalaan api neraka) itu dan mereka akan kekal dalam yang diingini oleh diri-diri mereka. tetapi mereka padanya tidak mendengar.100) Sesungguhnya mereka yang telah terdahulu kepadanya kebahagiaan dari kami. seperti kami memulainya pada Penciptaan yang pertama.Tafsir Al Sulthan Maka siapa beramal dari yang sholeh dan dia beriman. (21. (21.(21. sebagai perjanjian atas kami. maka tidak tersia-sia usahanya. dan mereka akan disambut oleh malaikat: ”Ini hari yang telah dijanjikan untuk kamu”.99) Bagi mereka padanya teriakan. (21. dijauhkan darinya. kami akan kembalikan dia. dan mereka dari tiap hadabin mereka turun. bahkan adalah kami orang yang zalim”.94) Tetapi haram atas suatu negeri yang kami telah binasakan karena mereka tidak kembali.(21.(21.103) Hari kami Gulung Langit seperti Menggulung lembaranlembaran untuk Tulisan. (21.97) Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah bakaran Jahannam yang kamu akan memasukinya.

(21.(21. barangkali hal itu satu percobaan bagi kamu dan satu kelonggaran hingga satu masa”.(21.106) Dan tidak kami mengutus mu melainkan pengaturan untuk Alam Semesta. Dan Rabb kami Pengatur yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu sifatkan”.107) Katakanlah: ”Sesungguhnya yang diwahyukan kepada ku ialah bahwa Yang Dita’ati bagi kamu.(21.110) ”Dan aku tidak tahu.(21.105) Sesungguhnya di dalam ini ada bekal yang cukup untuk kaum yang memperhamba diri.(21.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur dari setelah Dzikir bahwa Bumi akan mewarisinya hamba-hamba-Ku yang sholeh.(21. maka tidakkah kamu mau menyerah diri?”. tetapi aku tidak tahu apakah (sudah) dekat atau (masih) jauh.111) Ia berkata: ”Rabb ku. berilah keputusan dengan lengkap.109) ”Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang nyaring dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan”. ancaman yang diberikan kepada kamu?”.112) DLA . Satu Yang Dita’ati. katakanlah: ”Aku telah beri tahu atas kamu terusterang. (21.108) Maka sekiranya mereka berpaling.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(22.3) Ketentuan atasnya. maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik.0) Hai manusia. kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya.Tafsir Al Sulthan 22.(22.(22. tetapi siksaan Allah sangat keras.5) DLA . dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu. jika kamu dalam ragu dari kebangkitan.1) Hari yang kamu akan lihat dia. untuk kami buktikan kepada kamu. maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran. kemudian dari nuthfah. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang.(22. maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu.2) Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid. dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan. lalai tiap penyusu dari yang disusuinya. 78 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Surat Al-Hajj (HAJI) Surat ke-22.4) Hai manusia. bahwa siapa menjadikan dia ketua.(22. dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya. maka apabila kami turunkan atasnya air. berbaktilah kepada Rabb kamu. kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati.(22. dan engkau akan dapati menusia mabuk. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah. kemudian dari ‘alaqoh. padahal mereka tidak mabuk.

8) Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah. (22.(22.14) DLA .(22.13) Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu kerugian dunia dan akhirat. dia kerugian yang nyata.(22.Tafsir Al Sulthan Itu Karakter sesungguhnya Allah.11) Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia.(22.10) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil).(22.6) Dan sesungguhnya Sa’at akan datang.7) Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya. Maka jika menimpanya kebaikan. dan tidak memberi manfa’at kepadanya.(22.(22.9) Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu. Dia Yang Lengkap. Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran. terbalik dia atas wajahnya. Itu dia kelupaan yang jauh. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orangorang yang di dalam kubur-kubur. ( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul.(22. Tidak ada keraguan padanya. tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan.12) Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya. dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hambahamba-Nya.

Dan rasakanlah azab bakaran. sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah. kemudian hendaklah ia melaluinya.(22.(22.(22.22) Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga.19) Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit.21) Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan.Tafsir Al Sulthan Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan di akhirat. mengalir dari bawahnya sungaiDLA .(22.17) Apa belum kamu lihat bahwa Allah. mereka bertengkar dalam Rabb mereka. dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih.15) Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti. Yahudi dan Shoobiin dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik. bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohonpohon dan makhluk-makhluk yang berjalan. maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?. dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab.20) Dan bagi mereka cambuk dari besi. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.(22.(22. Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan. mereka dikembalikan padanya.16) Sesungguhnya orang-orang yang beriman.18) Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar. maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit.(22. Sesungguhnya Allah Berbuat apa yang Dia kehendaki.(22.

28) Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka. (22.(22. Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir. dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu.25) Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak. mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara.Tafsir Al Sulthan sungai.23) Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan. kami siksa dari azab yang pedih.(22.(22. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu.29) Itu. dan jauhilah perkataan dusta.30) DLA .(22. niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus. yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala. kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu.27) Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak. Dan siapa memanjangkan larangan Allah.(22. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud.(22. dan pakaian mereka padanya sutera. maka Dia baik baginya di sisi Rabbnya. mereka datang dari tiap tempat yang jauh. (22.24) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram. tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu.26) Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji.

34) Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu. Maka Yang Dita’ati bagi kamu. (22. Maka ketika telah roboh lambungnya. Satu Yang Dita’ati. Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan. Dan siapa menyekutukan karakter Allah.(22.(22.37) DLA .(22. dan siapa memanjangkan syi’ar Allah.32) Bagi kamu padanya beberapa manfa’at. maka sesungguhnya dia sebagian dari ketekunan qalbu-qalbu. (22. untuk kamu padanya kebaikan.(22. kami telah jadikan (ibadat) Qurban. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah. kepada waktu yang ditentukan. agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak.Tafsir Al Sulthan Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya. dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah Ketekunan dari kamu.(22. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur. dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta.35) Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah.33) Dan untuk tiap ummat.36) Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya. maka makanlah darinya. kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu. maka seakan ia tersungkur dari Langit.31) Itu. lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh.

40) Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi. tetapi buta qalbuqalbu yang di dalam shudur. Sesungguhnya Allah La.(22. dan ’Aad.38) Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya.(22.Qawiiyyun ’Aziiz.(22. maka bagaimana kemurkaan-Ku?. (22. dan telah didustakan Musa. tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu. agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya. atau kuping yang mereka mendengar dengannya. hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah.(22. mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.42) Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth. dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa.(22.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman.41) Dan jika mereka mendustakan mu. kemudian Aku siksa mereka. dan Tsamud telah mendustakan.(22. dan kepada Allah lah akibat segala urusan. Maka bukanlah buta pemandangan mata.45) Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi . sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur. maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi.(22. Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah.(22.43) Dan penduduk Madyan. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya.44) Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim.46) DLA . maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh.39) Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap.

(22.47) Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh .52) Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka.53) Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu. dan tidak seorang nabi. dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya.(22. (22.55) DLA .48) Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka. melainkan apabila dia berangan-angan. (22.(22. dan Allah ’Aliimun Hakiim.(22. sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.51) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu.Tafsir Al Sulthan Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan. bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda.50) Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim. kemudian Allah putuskan ayat-ayat-Nya.49) Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih. padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya.(22. kemudian Aku azab dia. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.(22.54) Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tidak diubah. lalu mereka mengimani karakternya. dan kepada-Ku lah tempat kembali. (22.

Tafsir Al Sulthan

Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57) Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58) Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59) Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60) Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61) Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62) Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64) Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas

DLA

Tafsir Al Sulthan

bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Rauufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65) Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66) Untuk tiap ummat kami telah jadikan cara beribadat mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67) Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68) Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69) Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali. (22.72) Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan, maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu

DLA

Tafsir Al Sulthan

dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73) Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74) Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
(56)

Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77) Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa (ni’mat) pelindung dan jasa (ni’mat) penolong (kamu dilindungi).(22.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

DLA

Tafsir Al Sulthan

JUZ’ 18

23.Surat Al-Mu’minun
(Orang Berpendirian Teguh) Surat ke-23, 227 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(23.0) Sungguh menang Orang Yang Berpendirian Teguh.(23.1) Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyu’. (23.2) Dan orng-orang yang mereka dari yang sia-sia berpaling.(23.3) Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka keluarkan. (23.4) Dan orang-orang yang mereka untuk kehormatan mereka mereka pelihara.(23.5) Kecuali atas jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (23.6) Maka siapa mencari yang lain dari itu, maka itulah mereka, mereka orang yang meliwati batas.(23.7) Dan orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka.(23.8) Dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka mereka jaga.(23.9) Itulah mereka, mereka mewarisi.(23.10) Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka padanya kekal. (23.11)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sulalalatin dari tanah liat.(23.12) Kemudian kami menjadikan dia Nuthfah di dalam tempat-bulat yang terpelihara.(23.13) Kemudian kami menciptakan nuthfah itu ’alaqoh, maka kami menciptakan ’alaqoh itu mudhghoh, maka kami menciptakan mudghoh itu ’izhoma. Maka kami bungkus ’Izhoma itu dengan daging, kemudian kami kehendaki dia menjadi ciptaan yang lain. Maka Maha Melindungi Allah Setepat-tepat Pencipta. (23.14) Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangkaibangkai.(23.15) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah akan dibangkitkan.(23.16) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh thooriqo (jalan), dan tidak kami lalai dari ciptaan.(23.17) Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran, maka kami tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami atas menghilangkannya sungguh Berkuasa.(23.18) Maka kami menghendaki untuk kamu dengannya kebun-kebun dari kurma dan anggur. Untuk kamu padanya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan.(23.19) Dan pohon yang keluar dari Thuuri Saina’, tumbuh dengan mengandung minyak dan bumbu bagi pemakan-pemakan. (23.20) Dan sesungguhnya bagi kamu di dalam binatang ternak itu pelajaran, kami beri kamu minum dari apa yang ada di dalam perut-perutnya, dan bagi kamu padanya manfa’at yang banyak, dan darinya kamu makan.(23.21) Dan di atasnya, dan di atas kapal kamu ditumpangkan .(23.22)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata: ”Hai kaum ku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati, melainkan Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti”.(23.23) Berkata para Malak orang-orang yang kufur dari kaumnya: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia hendak jadi ketua atas kamu, padahal kalau Allah mau, niscaya bisa Dia turunkan malaikat. Kami tidak pernah dengar karakter ini pada bapak-bapak kami yang pertama”.(23.24) ”Tidak dia melainkan seorang laki-laki yang ada padanya sifat gila, lantaran itu awasi dia hingga satu masa”.(23.25) Ia berkata:”Rabbi, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan aku”.(23.26) Maka kami wahyukan kepadanya bahwa Bentuklah Kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Maka apabila datang perintah kami, dan mendidih Tannur, maka masukkan padanya dari tiap Jenis dua dan ahlimu, kecuali orang yang telah terdahulu atasnya perkataan dari mereka, dan jangan engkau hadapkan omongan kepada Ku dalam (urusan) orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan” . (23.27) ”Maka apa bila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang selamatkan kami dari kaum yang zalim”.(23.28) ”Dan berkatalah: ”Rabbi, turunkanlah aku di tempat turun yang dilindungi, dan Engkau Sebaik-baik Yang Menurunkan. (23.29) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat dan sesungguhnya kami memberi percobaan.(23.30) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka Turunan yang lain.(23.31)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka kami kirim pada mereka seorang utusan dari mereka: ”Bahwa sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati selain Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti?”.(23.32) Dan berkata malak orang yang kufur dari kaumnya dan mendustakan pertemuan akhirat, padahal kami telah beri nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia makan apa yang kamu makan, dan ia minum apa yang kamu minum”.(23.33) ”Dan jika kamu patuh kepada yang cerdas seperti kamu, sesungguhnya kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(23.34) ”Bukankah Dia telah adakan kamu, sesungguhnya kamu apabila sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang bahwa kamu akan dikeluarkan”.(23.35) ”Jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada kamu”.(23.36) ”Tidak dia melainkan kehidupan kita (di) dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(23.37) ”Tidak dia melainkan seorang yang adakan dusta atas Allah dan tidak kami mau beriman kepadanya” .(23.38) Ia berkata: ”Rabbi tolonglah aku mereka telah mendustakan ku”.(23.39) Dia berkata: ”Dalam sedikit masa lagi mereka akan jadi orangorang yang menyesal”.(23.40) Maka azab menimpa mereka dengan Lengkap, maka kami menjadikan mereka sampah-sampah, maka kebinasaan untuk kaum yang zalim .(23.41) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka qurun yang lain.(23.42) Tidak dari satu ummat dapat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka diundurkan.(23.43) Kemudian kami kirim rasul-rasul kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu ummat didatangi oleh rasulnya, mereka mendustakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

dia. Lalu kami iringkan sebagian dari mereka dengan sebagian, dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman.(23.44) Kemudian kami kirim Musa, dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan Sulthon yang membuktikan .(23.45) Kepada Fir’aun dan keluarganya, lalu mereka menyombong, karena adalah mereka kaum yang berkuasa.(23.46) Maka mereka berkata: ”Apakah kita beriman kepada dua orang cerdas seperti kita, sedangkan kaum mereka jadi budak-budak kita?”.(23.47) Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka jadilah mereka dari orang-orang yang dibinasakan.(23.48) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab agar mereka mendapat pengenalan.(23.49) Dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya satu ayat, dan kami lindungkan mereka berdua di tempat tinggi yang rata dan bermata air.(23.50) ”Hai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah shalih, karena sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(23.51) ”Dan sesungguhnya ini ummat kamu ummat yang satu, dan Aku Rabb kamu, maka tekunilah Aku”.(23.52) Maka mereka potong urusan mereka antara mereka berkepingkeping, tiap partai gembira dengan apa yang di sisi mereka. (23.53) Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka hingga satu masa.(23.54) Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami gandakan kepada mereka karakternya dari harta dan anak-anak (berarti kamu orang yang sukses?).(23.55)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Kami bersegera pada (memberi) kebaikan-kebaikan untuk mereka ? (tidak demikian!) bahkan mereka tidak sadar.(23.56) Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Pemelihaa mereka, khawatir.(23.57) Dan orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat Rabb mereka.(23.58) Dan orang-orang tidak menyekutukan karakter Rabb mereka. (23.59) Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan padahal qalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka.(23.60) Itulah mereka, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka kepadanya berlomba-lomba.(23.61) Dan kami tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekedar kuasanya, dan di sisi kami ada sebuah kitab yang berkata-kata dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(23.62) Bahkan qalbu mereka di dalam kesesatan dari ini, dan mereka ada mempunyai amal-amal yang mereka kerjakan selain dari ini.(23.63) Hingga apabila kami kenakan azab atas orang-orang kaya mereka, tiba-tiba mereka berteriak minta tolong.(23.64) ”Jangan kamu berteriak minta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami”. (23.65) ”Sesungguhnya adalah ayat-ayat Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu berjalan mundur atas tumit-tumit kamu”. (23.66) ”dengan sombong, sedang ketika berbicara tentang dia di waktu malam, kamu ucapkan perkataan kotor”.(23.67)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka apakah belum mau mereka perhatikan perkataan itu ? atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama.(23.68) Atau mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya ?.(23.69) Atau mereka hendak berkata, ia mempunyai sifat gila ? (tidak demikian!), bahkan ia datang kepada mereka dengan Lengkap dan kebanyakan dari mereka tidak suka kepada yang Lengkap. (23.70) Dan sekiranya Yang Lengkap mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusak langit dan bumi dan siapa padanya. Bahkan kami beri mereka karakter peringatan mereka, tetapi mereka dari peringatan mereka berpaling.(23.71) Ataukah engkau minta upah dari mereka ?, karena upah dari Rabb mu lebih baik dan Dia sebaik-baik Pemberi.(23.72) Dan sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus.(23.73) Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat berpaling dari jalan.(23.74) Dan kalau kami kasihani mereka dan kami hilangkan kepayahan yang ada pada mereka, niscaya mereka mengembara berpanjangan dalam kesesatan mereka.(23.75) Dan sesungguhnya kami (pernah) kenakan azab kepada mereka, tetapi mereka tidak merendah kepada Rabb mereka dan tidak mereka berdo’a kepada-Nya.(23.76) Hingga ketika kami bukakan atas mereka satu pintu yang mempunyai azab yang sangat, tiba-tiba mereka putus harapan di sana .(23.77) Dan Dia Yang menghendaki untuk kamu Pendengaran dan Penglihatan dan Fuad-Fuad, sedikit apa yang kamu syukuri. (23.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dia Biarkan kamu di Bumi dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(23.79) Dia Yang menghidupkan dan mematikan dan kepunyaan-Nya perselisihan malam dan siang, maka tidakkah kamu mengerti. (23.80) Bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan orangorang dahulu.(23.81) Mereka berkata: ”Apakah apabila kami sudah mati dan kami jadi tanah dan tulang bahwa kami akan dibangkitkan ?”.(23.82) ”Sesungguhnya ini telah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini, hal ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang dahulu”.(23.83) Katakan: ”Kepunyaan siapa Bumi dan siapa padanya jika kamu tahu?”.(23.84) Mereka akan menjawab: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak ingat ?”.(23.85) Katakan: ”Siapa Rabb Langit yang tujuh dan Rabbul ’Arsyil Kariim ?”.(23.86) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak berbakti ?”.(23.87) Katakan: ”Di tangan siapa Kerajaan tiap sesuatu ? Dan Dia melindungi dan tidak dilindungi atasnya jika kamu tahu” . (23.88) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah” Katakan: ”Kalau begitu dari jalan mana kamu ditipu ?”.(23.89) Bahkan kami telah datangkan kepada mereka Karakter Yang Lengkap , dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta.(23.90) Allah tidak mengambil dari anak dan tidak ada bersama-Nya dari Yang Dita’ati. Jika demikian niscaya tiap yang dita’ati berpisah bersama apa yang ia ciptakan, dan niscaya sebagian
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka atas sebagian mengalahkan sebagian. Subhaana Allah dari apa yang mereka sifatkan.(23.91) Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha terinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(23.92) Katakan: ”Rabbi, jika Engkau hendak tunjukkan kepada ku apa yang dijanjikan kepada mereka”.(23.93) ”Maka jangan ya Rabbi Engkau biarkan aku di dalam kaum yang zalim”.(23.94) Dan sesungguhnya kami sungguh Berkuasa atas menunjukkan kepada mu apa yang dijanjikan kepada mereka.(23.95) Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka sifatkan.(23.96) Dan katakan: ”Rabbi, aku berlindung kepada karakter Mu dari bisikan setan“.(23.97) ”Dan aku berlindung kepada karakter Mu ya Rabbi, dari kehadiran mereka di sisi ku”.(23.98) Hingga ketika datang maut kepada seorang dari mereka, ia berkata: ”Rabbi kembalikanlah aku”.(23.99) ”supaya aku kerjakan amal shalih dalam urusan yang aku telah sia-siakan”. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ia perkataan dia, padahal di belakang mereka ada satu dinding(barzakh) kepada hari mereka akan dibangkitkan.(23.100) Maka apabila ditiup pada Trompet, maka di hari itu tidak ada hubungan keluarga di antara mereka dan tidak mereka bertanya-tanyaan.(23.101) Maka siapa berat timbangannya ,maka itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(23.102) Dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka, di dalam jahannam mereka kekal.(23.103)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Api memakan muka mereka, dan mereka di dalamnhya bermuka yang tidak berdaging.(23.104) ”Belumkah ayat-ayat-Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu mendustakan karakternya?”.(23.105) Mereka berkata: ”Rabb kami, kecelakaan kami telah menimpa kami, karena kami kaum yang Lupa”.(23.106) ”Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, jika kami kembali, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim”. (23.107) Dia berkata: ”Menengadahlah padanya, dan jangan kamu berkata-kata kepada Ku”.(23.108) ”sesungguhnya dia adalah sebagian dari hamba-hamba-Ku berkata: ”Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri ketelitian kepada kami, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi ketelitian.(23.109) ”Tetapi kamu jadikan mereka ejekan, hingga mereka menyebabkan kamu lupa kepada Mengingat-Ku dan adalah kamu tertawakan mereka”.(23.110) ”Sesungguhnya Aku ganjari mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(23.111) Dia berkata: ”Berapa lamanya kamu tinggal di Bumi dalam bilangan tahun?”.(23.112) Mereka berkata: ”Kami tinggal sehari atau sebagian dari hari, maka tanyalah penghitung-penghitung”.(23.113) Ia berkata: ”Tidak kamu tinggal melainkan sedikit kalau sesungguhnya kamu (merasakan) jika kamu tahu”.(23.114) ”Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu siasia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (23.115)

DLA

118) DLA . ampunkanlah dan berilah ketelitian.116) Dan siapa menyeru bersama Allah yang dita’ati yang lain padahal tidak ada Burhan baginya tentang dia. maka perhitungannya di sisi Rabb nya.Tafsir Al Sulthan Maka Ta’aalaa Allah. Tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia Rabbul ’Arsyil Kariim. dan Engkau sebaik-baik pemberi ketelitian.(23. Al-Malikul Haqq.(23.(23. Sesungguhnya tidak mendapat kemenangan orang-orang yang kafir.117) Dan katakanlah:”Rabbi.

maka deralah mereka 80 kali deraan.(24. Dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari orang yang beriman.(24.4) Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan berlaku baik. karena mereka itu orangorang yang fasik.Surat An-Nuur (CAHAYA) Surat ke-24. maka persaksian seorang dari mereka ialah 4 kali persaksian dengan karakter Allah.(24. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir. dan jangan kamu dikalahkan dalam peraturan Allah oleh kasihan kamu kepada mereka berdua. dan itu diharamkan atas Mu’minin. maka deralah tiap seorang dari mereka 100 kali deraan.6) DLA .5) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka. 64 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(24.(24.Tafsir Al Sulthan 24. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. kemudian mereka tidak hadirkan (syuhada’) 4 saksi. sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar.(24. kecuali diri mereka sendiri.0) Bentuk yang kami turunkan dia dan kami fardhukan dia dan kami turunkan padanya ayat-ayat bukti agar kamu mendapat peringatan. Dan perempuan penzina tidak akan kawin melainkan dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.2) Laki-laki penzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrik. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.1) Perempuan berzina dan laki-laki berzina.(24.3) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik .

bahkan ia kebaikan untuk kamu.13) Dan kalau tidak dengan kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya di dunia dan akhirat.(24.(24. dan berkata: ”Ini satu dusta yang nyata”.(24. dan kamu sangka dia perkara kecil. padahal ia di sisi Allah perkara yang dalam.8) Dan kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar.(24. bahwa (suaminya) itu dari orang-orang yang berdusta. lantaran fitnah yang kamu mendalam padanya.12) Mengapakah mereka tidak adakan 4 saksi atas (tuduhan) itu ? Lantaran mereka tidak adakan saksi-saksi. sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di tentangnya.9) Dan (alangkah besar bahaya) kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu dan rahmat-Nya dan (kalau tidak) Allah itu Tawwabun Hakiim. dan kamu katakan dengan mulut-mulut kamu.10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah itu segolongan dari kamu.11) Di waktu kamu dengar (tuduhan) itu mengapakah Mu’minin dan Mu’minat tidak menyangka baik akan diri mereka.15) DLA .(24. Tiap seorang dari mereka akan dapat (ganjaran bagi) dosa yang ia telah kerjakan. maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. bahwa kutukan Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang yang berdusta. niscaya azab yang panjang mengenai kamu.(24. sedang orang yang mengetahui penyiarannya dari antara mereka adalah baginya azab yang panjang.Tafsir Al Sulthan Dan yang kelima.(24.7) Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 4 kali dengan karakter Allah.(24.(24. Jangan kamu sangka (fitnah) itu kejahatan untuk kamu.14) Ketika kamu sampai menyampaikan dia dengan lidah kamu.

(24.(24.17) Dan Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat.(24. dan Allah Samii’un ‘Aliim(24. Subhaana Engkau ini satu dusta yang dalam”. karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. jangan kamu turut langkahlangkah setan. dan Allah ‘Aliimun Hakiim. dan pengaturanNya. tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki.20) (57) Hai orang-orang yang beriman.19) Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu.18) Sesungguhnya mereka yang suka tersiar kejelekan dalam (golongan) orang-orang yang beriman. (24.23) DLA .22) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang bersih yang jujur yang beriman dila’nat di dunia dan akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang. dan sesungguhnya Allah Ra-uufun Rahiim. dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu karena Allah Ghafuurur Rahiim. Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. tetapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka tidak hiraukan. niscaya tidak sekali-kali seorangpun dari kamu jadi suci.21) Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu kepada keluarga yang hampir dan miskin-miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. (24. mengapa kamu tidak berkata: ”Tidak ada faedahnya bagi kita memperkatakan ini.(24.16) Allah melarang kamu kembali mengerjakan seperti itu selamalamanya.(24. maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat fahsya dan mungkar.Tafsir Al Sulthan Dan kalau kamu mendengarnya. akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. jika adalah kamu orang-orang yang beriman.

Itu untuk kamu baik untuk kamu agar kamu mendapat peringatan. Mereka akan dapat keampunan dan rizki yang berbeda.29) Suruhlah Mu’minin menundukkan sebagian dari pandanganpandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. dan orang-orang yang kotor (layak) bagi perkara-perkara yang kotor.Tafsir Al Sulthan Hari yang menyaksikan atas mereka lidah mereka dan tangan mereka dan kaki mereka karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan. Mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dikatakan oleh mereka. hingga diizinkan bagi kamu dan jika dikatakan kepada kamu:”Kembalilah”. dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.(24.(24. melainkan sesudah kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya. (layak) bagi orang-orang yang kotor.(24.27) Maka jika kamu tidak dapati seorang (laki-laki) padanya. Itu lebih suci untuk kamu.28) Tidak jadi kesalahan atas kamu kalau kamu masuk rumahrumah yang tidak ditinggali orang. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan.24) Di hari ini Allah akan sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan lengkap dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Dia Haqqu Mubiin. jangan kamu masuk rumahrumah selain dari rumah-rumah kamu.(24. hendaklah kamu kembali. yang di dalamnya ada keperluan kamu. maka janganlah kamu masuk. sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu ekspresikan.25) Perkara-perkara yang kotor. Itu lebih suci untuk mereka.(24. (24.(24.26) (58) Hai orang-orang yang beriman.30) Dan suruhlah mu’minat menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan- DLA . sedangkan perkara-perkara yang baik (layak) bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik (layak) bagi perkara-perkara baik.

(24.33) Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatayat yang membuktikan dan sebagai perumpamaan dari orangorang yang dari sebelum kamu dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(24.(24.34) DLA . Dan orang-orang yang mencari tulisan dari yang dimiliki tangan kanan kamu maka tulislah untuk mereka. Dan Allah Waasi’un ‘Aliim.32) Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah memelihara kehormatan mereka hingga Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.31) Nikahkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan yang janda dari kamu dan hamba laki-laki dan hamba perempuan kamu yang layak.Tafsir Al Sulthan kemaluan mereka dan jangan mereka nampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang lahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kudung mereka dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak bagi suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak bagi suami-suami mereka atau saudarasaudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka atau pelayan-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat-aurat perempuan. dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah hai mu’minin agar kamu mendapat kejayaan. nanti Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya. jika kamu tahu pada mereka kebaikan dan berilah mereka dari harta Allah yang ia telah berikan kepada kamu. dan jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk memberi tahu apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka.(24. Dan jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu berzina untuk mendapat harta dunia apabila mereka mau hidup bersih dan siapa memaksa mereka. Jika mereka miskin.

maka tidak ada baginya cahaya. Pelita itu di dalam kaca. (24. Perumpamaan cahaya-Nya seperti lobang.36) Laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh beli dan jual dari menyebut Allah dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan takut kepada hari yang bolak-balik padanya qalbu dan pemandangan. dan Allah Sarii’ul Hisaab.(24. Dan Allah mengadakan perumpamaan untuk manusia.(24. Maka Dia sempurnakan perhitungannya. Hingga ketika ia datangi dia. Yang zaitunnya hampir menerangi walau tidak disentuh api.(24. Allah mengenalkan kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki.35) Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama-Nya dan bergerak untuknya padanya pagi dan petang. Dan siapa tidak Allah jadikan kepadanya Cahaya.Tafsir Al Sulthan Allah (pemberi) Cahaya Langit dan Bumi.38) Dan orang-orang yang kufur itu amalan mereka seperti bayangan air di tanah rata yang dikira dia air oleh orang yang dahaga. tetapi dia berjumpa Allah di sisinya. Dan kaca itu seperti sesungguhnya dia Kawkab (bintang-planet) durriyu (yang berderet) yang dinyalakan dari pohon yang dilindungi. tidak ia berjumpa sesuatu. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.40) DLA . Cahaya atas cahaya. padanya ada pelita. Zaitun tidak bangsa timur dan tidak bangsa barat.(24.(24.39) Atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam dan luas yang diliputi oleh gelombang dari atasnya gelombang dan dari atasnya awan gelap yang sebagiannya menumpuk atas sebagian yang apabila ia ulurkan tangannya hampir tidak bisa ia melihatnya. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu .37) Agar Allah ganjari mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan agar Dia tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.

41) Dan kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi. lalu Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. bertasbih kepada-Nya siapa-siapa yang di langit dan bumi ?. (24.(24. dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya di dalam itu ada ibarat untuk orang yang mempunyai pemandangan. maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya. Dan burung yang berbaris-baris setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya ?. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki.44) Dan Allah telah menciptakan setiap makhluk berjalan dari air. dari gununggunung di sana. Dan Dia turunkan salju dari langit. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dari setelah itu.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu melihat bahwa Allah. lalu engkau lihat hujan turun dari celahcelahnya.(24.(24. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. kemudian Dia mengumpulkan di antaranya. Sinar kilatnya hampir menghilangkan pemandangan-pemandangan.43) Allah membolak-balikkan malam dan siang.(24.(24.46) Dan mereka berkata: ”Kami telah mengimani karakter Allah dan karakter Rasul dan kami patuh”. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas dua kaki.42) Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas empat.47) DLA .45) Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Bukti.(24. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. kemudian Dia jadikan dia bersusun. dan kepada Allah tempat kembali. karena mereka tidak orang yang berpendirian teguh.

maka itulah mereka.48) Tetapi jika mereka mempunyai keperluan (kelengkapan) mereka datang kepadanya dengan cepat .54) Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kamu dan beramal sholeh. niscaya mereka keluar. Katakanlah: ”Jangan kamu bersumpah (yang demikian) kepatuhan yang baik. bahwa jika engkau perintah mereka.Tafsir Al Sulthan Dan apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka. maka hanya atasnya apa yang ia pikul. Sesungguhnya Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(24. Bahkan mereka itu orang-orang yang zalim. dan takut kepada Allah dan menjauhinya. dan siapa kufur DLA . Maka jika kamu berpaling. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.53) Katakan: ”Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul”. Dan atas kamu apa yang kamu pikul. atau mereka ragu-ragu atau mereka takut Allah dan Rasul-Nya menzalimi mereka ?.49) Apakah di dalam qalbu mereka ada penyakit ?. tidak mereka sekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. bahwa dia akan jadikan mereka khalifah di bumi.(24.(24.(24. tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. Mereka akan menyembah Aku. Dan jika kamu patuh kepada-Nya.51) Dan siapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.(24.(24. seperti Dia telah jadikan khalifah orang-orang yang dari sebelum mereka. Dan Dia akan jejakkan bagi mereka Diin mereka yang Dia sukai untuk mereka.52) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh.(24.50) Tidak ada perkataan Mu’minin ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka ialah bahwa mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuh”. kamu mendapat pengenalan. dan tidak atas Rasul melainkan menyampaikan dengan pembuktian. mereka orang yang mendapat kejayaan. dan Dia akan gantikan bagi mereka dari setelah ketakutan mereka dengan keamanan.

Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya dan Allah ‘Aliimun Hakiim. dan dari setelah sholat ’isyaa’.(24. dan tidak ada larangan atas orang tempang. dan tidak ada larangan atas orang sakit dan tidak ada atas diri-diri kamu bahwa kamu makan di rumahrumah kamu atau di rumah-rumah bapa-bapa kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu kamu atau di rumah-rumah saudarasaudara laki-laki kamu atau di rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau di rumah-rumah bapak-bapak saudarasaudara kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu saudara-saudara DLA . Dan tempat pulang mereka api dan sejelekjelek tempat kembali.56).60) Tidak ada larangan atas orang buta. Adalah tiga aurat untuk kamu. ada lebih baik bagi mereka. Hendaklah orang-orang yang kamu dimiliki dengan tangan kanan kamu dan orangorang yang belum sampai dari kamu minta izin tiga waktu.(24.(24.55) Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Dari sebelum sholat fajar dan ketika kamu meletakkan pakaian kamu dari zhuhur.57) (59) Hai orang-orang yang beriman !. (24. Pelayan-pelayan kamu sebagian mereka bekeperluan kepada sebagian kamu.(24.59) Dan mereka yang putus haid dari wanita-wanita yang tidak ingin bercampur. Dan Allah Samii’un ‘Aliim. maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang dahulu dari mereka minta izin.58) Dan anak-anak dari antara kamu apabila cukup umur. dan Allah ‘Aliimun Hakiim. tetapi mereka berpatni. maka itulah mereka. Tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka selain dari itu. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu akan terluput di bumi. dan patuhlah kepada Rasul agar kamu mendapat Pengaturan. maka tidak ada larangan mereka membuka pakaian mereka asal tidak menampakkan perhiasan.(24. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya.Tafsir Al Sulthan sesudah itu. mereka orang-orang yang fasik.

Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. hendaklah kamu beri salam atas diri-diri kamu sebenar-benar salam yang dari sisi Allah yang diberi perlindungan dan baik. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang melarikan diri dari antara kamu dengan berlindung. Maka apabila kamu masuk rumah-rumah.(24.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya.62) Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian dari kamu terhadap sebagian. maka Dia kabarkan kepada mereka karakter apaapa yang mereka kerjakan.(24.Tafsir Al Sulthan kamu atau di rumah-rumah mamak-mamak kamu atau di rumah-rumah uak-uak perempuan kamu atau di (rumah) yang kamu pegang kuncinya atau di (rumah) sahabat kamu.(24. merekalah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa percobaan atau ditimpa azab yang pedih. iizinkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki dari mereka.64) DLA . sungguh Dia mengetahui keadaan yang kamu ada atasnya.63) Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi . dan di hari yang akan dikembalikan kepada-Nya. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Sesungguhnya orangorang yang minta izin kepada mu itu. Dan mintalah perlindungan bagi mereka kepada Allah. Lantaran itu apabila mereka minta iizin kepada mu untuk satu urusan mereka. sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.(24. Dan jika adalah mereka bersamanya atas satu urusan. tidak ada larangan atas kamu untuk makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. tidak mereka tinggalkan melainkan sesudah minta izin darinya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

sedang mereka diciptakan. sesungguhnya Dia adalah GhafuurarRahiimaa. 77 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan. dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”.3) Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin.Tafsir Al Sulthan 25. dan Dia menciptakan tiap sesuatu dan dan mengukurkannya dengan ukuran.(25.5) Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan.1) Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak.(25.4) Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu.Surat Al-Furqon (PEMBEDA) Surat ke-25.0) Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta. maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”.7) DLA .(25. (25.(25. (25.(25. dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”. ia minta dituliskan.6) Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar.2) Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tiak menciptakan sesuatu.(25.

(25.9) Maha Melindungi Yang jika Dia kehendaki.(25.11) Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh. tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”. Adalah dia atas Rabb ku satu janjian yang ditagih.(25.14) Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali. mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan. Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu.17) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau. lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.15) Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki.(25.(25. yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai.12) Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya.(25. dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo.16) Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah.13) ”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan. tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu. lalu mereka lupa.(25. Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan.Tafsir Al Sulthan ”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”. dalam keadaan terbelenggu.10) Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at.8) Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaanperumpamaan untuk mu. Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”. tetapi Engkau telah DLA . di sana mereka memekikkan kecelakaan. dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at. (25.(25.(25.

25) Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur.19) Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.(25. dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”.(25. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas.21) Pada hari yang mereka akan melihat malaikat. atau kami lihat Rabb kami ?”.(25.24) Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya. dan adalah mereka kaum yang binasa”. Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian . dan adalah atas orang kafir hari yang payah. melewati batas dengan menyolok .(25.(25. Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”.22) Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik).(25. karena adalah Rabbmu Melihat.23) Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya.(25. Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”. lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan.(25.18) ”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. (25.Tafsir Al Sulthan beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan. tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa.26) DLA . Maukah kamu sabar ?.20) JUZ’ 19 Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat.

(25.35) Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”.30) Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa. telah jadikan Alquran ini tidak diperdulikan” .36) Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan. dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial.32) (73. sesudah ia datang kepada ku”.(25.37) DLA .(25.34) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa.27) ”Hai kecelakaan ku. dan cukuplah karakter Rabb mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(25. dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri.29) Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku.(25.33) Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan. karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”.(25.Tafsir Al Sulthan Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”.(25. alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”.(25.(25.(25.31) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”.28) ”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan.(25. lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan. kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. melainkan kami datangkan kepada mu karakter yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.4) Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan.

(25. bahkan mereka lebih lupa jalan. (25. Maka apakah bisa engkau jadi Rabb atasnya ¿.45) Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit. dan menjadikan siang kebangkitan. (25. melainkan seperti Binatang Ternak.(25. ketika mereka melihat azab.41) “Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami.44) Apa belum engkau lihat kepada Rabb mu bagaimana Dia gandakan teduh. Maka apakah tidak mereka melihat dia.39) Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek.(25. dan Dia turunkan dari langit air pembersih. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”.40) Dan apabila mereka melihat mu. dan kalau Dia kehendaki. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan.46) Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat. Tidak mereka.(25.38) Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaanperumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis. sekiranya tidak kami sabar atasnya”.47) Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. Dan akan mereka ketahui. siapa yang Sangat sesat jalan (25. (25.(25. dia jadikan dia tetap.(25.42) Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿. kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil.43) Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?.(25.Tafsir Al Sulthan Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu.48) DLA .

(25. dan getarkanlah karakter hamdu-Nya. kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur.(25.(25. (25. maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Rabb mu Berkuasa. tanyalah Dia selaku Pengabar. (25. tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan kufur. untuk peringatan.(25.Tafsir Al Sulthan Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan.49) Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka.59) DLA . dan adalah orang kafir atas Rabbnya zhohiiroo. kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Rabbnya”.52) Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit.57) Dan bertawakallan atas Yang Hidup Yang tidak mati.58) Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.50) Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam.55) Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam. dan berjuanglah mengalahkan mereka dengan perjuangan yang menyolok.51) Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir.(25. dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya.56) Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui.53) Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas. (25.(25.(25. beberapa banyak binatang ternak dan manusia.54) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka. dan tidak menyusahkan mereka. sebarang ganjaran.(25.

63) Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka.(25.66) Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak tabdzir dan tidak kikir.64) Dan mereka yang berkata: ”Rabb kami. (25. mereka ucapkan perkataan sejahtera.60) Maha Melindungi Yang menjadikan di langit galaksi dan menjadikan padanya pelita dan bulan-bulan yang bercahaya.(25. dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh.(25. tetapi adalah berdiri antara itu. sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal. ia akan bertemu dosa.(25. dan ia akan kekal padanya dengan terhina. (25. melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu. (25. Dan (perintah itu) menambah mereka liar.61) Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang bergantiganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih. palingkanlah dari kami azab jahannam. Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”.68) Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah. dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan.67) Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah.65) Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek. (25. dan beriman dan mengerjakan kebaikan.(25.69) Kecuali orang-orang yang tobat.(25. Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”.62) Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri. maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan- DLA .

(25.76) Katakanlah:”Rabb ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu. tidak mereka tunduk atasnya. dan jadikanlah kami pemimpin (imam) bagi orang-orang yang berbakti”.77) DLA .72) Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka.(25.70) Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh. tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan.(25. maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar. ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik. dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda.(25.(25. maka adalah (azab) itu kekal”. seperti orang yang tuli dan buta.74) Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan .(25.(25.(25.73) Dan Yang berkata: ”Rabb kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata.71) Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu. karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima.75) Hal keadaan mereka kekal padanya.Tafsir Al Sulthan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan.

tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya. (26.(26. kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka.0) {Tho. (26.10) ”Kaum Fir’aun. maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya. (26.(26.(26.Mim}. melainkan adalah mereka berpaling darinya.8) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.5) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan.(26.9) Dan ketika Rabbmu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”.7) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.11) DLA .2) Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.Surat Asy-Syu’ara (Ahli Sihir) Surat ke-26.Sin.Tafsir Al Sulthan 26.(26.6) Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? .1) Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata. tidakkah mereka mau berbakti?”.4) Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur.(26.3) Jika kami kehendaki.(26. 227 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

(26. (26. maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu kami mendengar”.16) ”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”.(26.19) Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu.(26.(26.23) Ia berkata: ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”.21) ”dan itu jasa (ni’mat) yang engkau jasakan dia atas ku.(26. (26.20) ”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu. maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”.24) DLA .14) Dia berkata: ”Tidak demikian.22) Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Rabb Alam Semesta?”.15) ”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Rabb Alam Semesta”.(26.(26. lalu Rabb ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.12) ”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku. (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel.(26.18) ”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”.(26. padahal aku seorang dari orang yang lupa”.(26.(26.13) ”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku.17) Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”. oleh sebab itu utuslah Harun”.

(26. maka tiba-tiba ia ular yang nyata”. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat. dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”. (26.33) Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang pesihir yang pandai”.(26.Tafsir Al Sulthan Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.(26.(26.(26.32) Dan ia keluarkan tangannya.27) Ia berkata: ”Rabb Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”.(26.34) ”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya.37) Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan.(26.28) Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku.(26.26) Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”. jika kamu dari orang yang benar”.35) Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya.38) DLA . aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”.(26. maka apa pendapat kamu”.(26. Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.36) ”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”.30) Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya.(26.(26.31) Maka ia campakkan dia.25) Ia berkata: ”Rabb kamu.29) Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.(26.

45) Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”.43) Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun.(26. kami akan kembali”. sesungguhnya kamilah yang akan menang”.41) Ia jawab:”Benar. dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.(26.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”.47) “Rabb Musa dan Harun”.(26.39) “Supaya kita turut ahli-ahli sihir. karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.(26.44) Lalu Musa campakkan tongkatnya. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir.(26.(26.40) Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran.46) Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya kepada Rabb kami.(26. jika merekalah orang-orang yang menang”. jika kami orang yang-orang yang menang?”. maka nanti kamu akan mengetahui.50) ”Sesungguhnya kami berharap agar Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami. maka tiba-tiba ia telan apaapa yang mereka ada-adakan dengan dusta.51) DLA .(26.(26.48) Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?.(26.(26. (26.42) Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”.(26.49) Mereka berkata:”Tidak keberatan.

sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”.(26. maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.63) Dan kami hampirkan ke sana yang lain.Tafsir Al Sulthan Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku. pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”.(26.66) DLA .56) ”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.61) Ia berkata:”Tidak sekali-kali. (26.53) ”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”.55) ”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”.58) Seperti itu.64) Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya.(26.(26.65) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.(26.(26. (26.57) Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.(26. (26.(26. (26.(26.(26.52) Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota.60) Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain. sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.54) ”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”.59) Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit.dan kami jadikan dia warisan bagi bani israel. sesungguhnya bersama ku Rabbku.62) Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung.(26.

Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.75) ”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”. kecuali Rabb Alam Semesta”. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.82) DLA .(26. (26.78) ”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”.(26.74) Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”.(26.68) Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.(26.73) Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”.80) ”Dan Yang akan mematikan aku. kemudian menghidupkan aku”.76) ”maka sesungguhnya mereka itu musuhku.72) ”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”. (26.(26.(26. maka Dia menyembuhkan aku”.(26. (26.(26.79) ”Dan apabila aku sakit.(26.71) Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”.(26.81) ”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”.(26.(26.69) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.77) ”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”.70) Mereka katakan:”Kami sembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”.(26.67) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).

(26.Tafsir Al Sulthan ”Rabb ku.84) ”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa (ni’mat)”.91) Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.(26.83) ”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”.87) Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak.92) ”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”. berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”.85) ”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”.90) Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat.(26. padahal mereka di dalamnya bertengkaran. (26.89) Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.(26.(26.86) ”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”.(26.(26.95) Mereka berkata.(26.98) DLA . (26.(26.96) “Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.(26.(26.(26.(26.(26. mereka dan orang yang sesat.97) “Karena kami samakan kamu dengan Rabb Alam Semesta”.88) Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.94) Dan tentara Iblis semuanya.93) Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu.

103) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim). (26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. (26.107) “Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.105) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.104) Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul.100) “Dan tidak sahabat yang setia”.(26. supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.108) “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu. padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.109) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.(26.99) ”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”. (26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”. (26.(26.101) “Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali. (26.106) “Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.111) Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”.112) DLA . (26.(26. (26. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26.110) Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu.(26.

122) ’Aad telah mendustakan rasul-rasul.120) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. (26. (26. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”.123) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.126) DLA .124) ”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”. sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.Tafsir Al Sulthan ”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Rabb ku jika kamu sadar”. (26.(26. (26.(26.118) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh.114) ”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”.(26.(26.115) Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh.(26. (26.(26.119) Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan.113) ”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”.121) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim). niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.116) Ia berkata:”Rabbi. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(26.(26.117) ”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka.(26.125) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.

139) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26. sesungguhnya di dalam itu ada ayat.128) Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal. (26. engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.135) Mereka berkata:”Sama saja atas kami.127) ”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.131) ”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”. (26. (26.(26. (26.(26.138) Maka mereka bendustakannya.Tafsir Al Sulthan “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.132) ”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”. maka kami binasakan mereka.(26.(26.133) ”Dan taman-taman dan mata-mata air”. kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa.(26.140) Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.136) ”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.(26.129) ”Dan (patutkah) apabila membalas.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.137) ”Dan tidak kami akan diazab”. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26.(26.141) DLA . (26.134) ”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”.130) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”.

143) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.147) ”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”. (26.(26.150) ”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.(26. Tidak upah ku melainkan atas Rabb Alam Semesta.151) ”Yang berbuat kerusakan di bumi.145) ”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”.142) ”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”.Tafsir Al Sulthan Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”. (26.153) ”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(26.(26.156) DLA .(26.148) ”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai.(26.(26. (26. ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”.(26.(26.(26. karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”.144) ”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya. dan tidak berbuat kebaikan”.(26.152) Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.155) ”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan.149) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”.(26.154) Ia berkata:”Ini unta betina.146) ”Di taman-taman dan mata-mata air?”. maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”.

: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.169) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.163) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran. bahkan kamu kaum yang meliwati batas”.166) Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth. tidak ganjaran bagiku melainkan atas Rabb Alam Semesta .157) Maka mengenai mereka bencana. (26.Tafsir Al Sulthan Maka mereka sembelih dia.170) DLA .161) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”. maka menjadilah mereka orangorang yang menyesal. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. (26. (26. (26. sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” . (26.159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul. (26.(26.158) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.160) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth.(26.(26.164) ”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.(26.162) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.167) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”.165) ”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Rabb kamu dari jodoh-jodoh kamu.(26.168) ”Rabbi.

tidak ganjaran ku melainkan atas Rabb Alam Semesta”.180) ”Cukupkanlah sukatan.(26.172) Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab). (26.(26.171) Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.Tafsir Al Sulthan Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.(26. (26.(26.182) ”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.179) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran. (26. (26.(26. (26. maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam. dan jangan kamu jadi daripada orangorang yang merugikan”.173) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.185) DLA .177) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.183) “Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”. (26.175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.(26.174) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim.184) Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.176) Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.181) ”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus).(26.178) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.

(26.191) Dan sesungguhnya dia . tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya. sungguh diturunkan oleh Rabb Alam Semesta.(26.192) Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya. maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh. sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.193) Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan.(26. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.(26.198) Lalu ia bacakan dia atas mereka.(26.(26. (26.187) Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. (26.(26. (26.195) Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama.(26.199) DLA .(26.186) ”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit.194) Dalam lisan bahasa asli yang nyata.196) Apakah hal itu belum jadi ayat bagi mereka untuk diketahui oleh Ulama Bani Israel ?.190) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim.(26.(26.189) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya.197) Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari.188) Maka mereka mendustakannya.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”.

(26. (26.208) Satu Peringatan.(26.(26. (26.207) Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam.205) Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka.200) Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.209) Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan.211) Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya.(26.(26.214) DLA .212) Maka jangan engkau seru bersama Allah. (26.(26.203) Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?. (26.(26.(26. Yang Dita’ati yang lain.213) Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.210) Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa. (26.204) Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?.(26.206) Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka.(26.201) Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak. dalam Qalbu orang-orang yang durhaka. dan mereka tidak sadar. dan tidak pernah kami melakukan kezaliman.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami masukkan dia.202) Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”.

(26.(26.(26. dan membalas sesudah dianiaya. dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.224) Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah.(26.222) Mereka sampaikan pendengaran.(26. maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.218) Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud.223) Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.Tafsir Al Sulthan Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin.(26.216) Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim. Dia As-Samii’ul ‘Aliim.220) Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setansetan?.226) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah.221) Mereka turun atas tiap pendusta pendosa. (26.217) Yang melihat mu ketika engkau berdiri.225) Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.(26.219) Sesungguhnya Dia.(26.(26.227) DLA .(26. dan kebanyakan mereka berdusta.215) Dan jika mereka durhaka kepada mu. (26. (26.

Tafsir Al Sulthan DLA .

8) ”Hai Musa. kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka. itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata.(27. ia berpaling lari tidak kembali.9) ”Campakkanlah tongkat mu”.(27. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular. dan Subhaana Allah Rabb Alam Semesta”. dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya. ”Hai Musa jangan takut.(27.(27. sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.(27.1) Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin. aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”.2) Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.6) Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api.(27. maka mereka kebingungan sendiri. sesungguhnya orang yang dijadikan rasul.(27.(27.(27.Surat An-Namlu (Semut) Surat ke-27.10) DLA .(27. dan mereka kepada karakter akhir mereka.(27. mereka orang yang sangat rugi.7) Maka ketika ia datang padanya. mereka yakin.Tafsir Al Sulthan 27.3) Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir. 93 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Sin. tidak takut di sisi Ku” . dan mereka di akhirat.5) Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui).0) Tho.4) Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek.

18) Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya.(27. niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya. kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek.(27.(27.(27. padahal diri mereka meyakininya. masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”. telah diajar kepada kami percakapan Burung.17) Hingga ketika mereka sampai atas Lembah Semut.16) Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung. perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa (ni’mat)-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia. mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”.15) Dan Sulaiman mewrisi Dawud. sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”.(27.Tafsir Al Sulthan ”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan. (27.(27. maka mereka dibagi-bagi. dan kami telah diberi dari tiap sesuatu.13) Dan mereka mengingkari karakternya dengan zalim dan kesombongan.14) Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu.12) Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan. maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim. berkata seekor semut : ”Hai semut-semut. dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hambahamba-Mu yang sholeh”.(27.(27. ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”.11) Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu. dan ia berkata: ”Rabbi.19) DLA . dan ia berkata: ”Hai manusia.

maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”. karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka.23) ”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah.(27. maka mereka tidak mendapat pengenalan”. lalu ia berkata: ”Aku meliput apaapa yang belum kamu liput dia. dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”.(27. lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”. sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”.27) ”Pergilah dengan Tulisan ku ini.(27. Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”.(27.(27.24) ”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”.29) ”Sesungguhnya ia dari Sulaiman. dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”. (27.22) ”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu.30) DLA . dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”.21) Maka ia berhenti tidak jauh. atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”.(27.Tafsir Al Sulthan Dan ia periksa burung.(27.26) Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”. maka ia menghalangi mereka dari jalan. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.28) Ia berkata: ”Hai para malak.20) Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia.25) ”Allah. maka campakkan kepada mereka. kemudian berpaling dari mereka.(27.(27.(27.

tetapi urusan itu kepadamu. dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”. berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku. Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu.34) ”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah.(27.33) Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri.(27. siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”. DLA . maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”.35) Maka ketika datang kepada Sulaiman. aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”. ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta.(27. dan seperti itu mereka akan berbuat”.37) Ia berkata: ”Hai para malak.(27. ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku.(27.(27.(27.31) Ia berkata: ”Hai para malak. mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia.(27. maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya.36) ”Kembalilah kepada mereka.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya. tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27.39) Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”. maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”.38) Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”.32) Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat.

dan siapa kufur. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”. sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir. Ia berkata:”Rabbi. tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”. bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”. dan adalah kami orang yang menyerah diri”. ia kira kolam.41) Maka ketika ia datang. kemudian sesungguhnya kita berkata kepada DLA . mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah.45) Ia berkata:”Hai kaumku.44) Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih. maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim.48) Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya. dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya. maka ia bersyukur untuk dirinya.(27. kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”.(27.47) Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”.Tafsir Al Sulthan apakah aku bersyukur atau aku kufur.(27.(27.(27. dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia. Dan siapa syukur.(27.(27. dan ia singsingkan dari dua betisnya. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Maka ketika ia lihat dia.(27.43) Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”. tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan.40) Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya.46) Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”. (27.42) Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah.

kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal.58) Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.(27.(27.Tafsir Al Sulthan warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya. kecuali perempuannya.50) Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka.(27. bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya.54) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita. maka jelek hujan atas orang yang diancam. dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.56) Maka kami selamatkan dia dan ahlinya.(27. (27. (27. tetapi mereka tidak sadar.51) Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim. karena mereka orang-orang yang berbakti.(27. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui.52) Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman.49) Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya.57) Dan kami hujani atas mereka hujan.53) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”.(27. dan sesungguhnya kita orang yang benar”. maka kami DLA .59) JUZ’ 20 Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air. bahkan kamu satu kaum yang bodoh”.(27. (27. dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya.55) Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu.(27. karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”.

bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya.(27. Bahkan mereka kaum yang berpaling.(27. (27. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan. bahkan mereka buta daripadanya. Adakah Yang dita’ati bersama Allah?. dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?.(27.(27. bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan.63) Atau siapakah Yang memulai Ciptaan. melainkan Allah. dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?.66) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”.61) Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan.bulat (qororo). Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.(27.(27. Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.62) Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.Tafsir Al Sulthan tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohonpohonnya.65) Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat.64) Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib.67) DLA . bahwa kita akan dibangkitkan?”. kemudian mengembalikannya?.60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat. dan menjadikan kamu pengurus bumi?.

(27.(27.78) Maka bertawakallah atas Allah.Tafsir Al Sulthan ”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini. tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.76) Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin. jika kamu orang yang benar?”.71) Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”.(27. dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan.(27.80) DLA .75) Sesungguhnya Alquran ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih.73) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.79) Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orangorang yang mati.(27.68) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.(27.(27.(27.(27. sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”. melainkan di dalam Kitab yang nyata.72) Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia. dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim.77) Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya. dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang.69) Dan jangan engkau berdukacita atas mereka.74) Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi.(27.(27. sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin. maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.(27.70) Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini.(27.

atau apakah yang telah kamu kerjakan?”.(27. lalu mereka menyerah diri.(27.88) Siapa berbuat kebaikan.85) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan. engkau kira dia diam. maka baginya lebih baik darinya.84) Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka.(27.81) Dan apabila terletak perkataan atas mereka.(27.(27. kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami. maka mereka tidak bisa berbicara. lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang dibumi.87) Dan engkau lihat gunung-gunung. Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku. dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri.82) Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami. dan mereka aman dari keterkejutan hari itu.89) DLA .86) Dan hari yang akan ditiup Trompet.(27.83) Hingga apabila datang. sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu.(27.(27.Tafsir Al Sulthan Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka.(27. padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu. padahal ia melalui seperti melaluinya awan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman. lalu mereka dilindungi.

92) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.93) 28.(27.Tafsir Al Sulthan Dan siapa kerjakan kejahatan.(27. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.(27. dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”. dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu . Maka siapa dapat pengenalan. maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya. 88 Ayat DLA . maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”. yang Dia jadikan tempat perlindungan. dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.91) ”dan supaya aku membaca Alquran”. maka kamu akan mengenalinya.Surat Al-Qoshosh (KISAH) Surat ke-28.90) (Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini. maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”.(27. dan siapa lupa.

(28. dan menjadikan dia dari orang-orang yang diutus”.(28.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka jika engkau takut atasnya.(28. maka campakkanlah dia di Laut dan jangan engkau takut dan jangan engkau dukacita sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada mu. dan mereka tidak sadar.(28. dan kami tunjukkan kepada Fir’aun dan Haman dan tentara mereka berdua dari kami apa yang ada mereka khawatirkan.(28.7) Maka dipungut dia oleh keluarga Fir’aun yang berakibat ia jadi musuh dan dukacita bagi mereka. Ia tindas segolongan dari mereka ini.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang membuktikan.8) Dan berkata perempuan Fir’aun: ”Kedinginan mata untuk ku dan untuk mu. Dan ia jadikan penduduknya beberapa golongan. dan ia biarkan hidup perempuan-perempuan mereka ini. ia sembelih anak laki-laki mereka ini.2) Kami bacakan atas mu sebagian dari kabar Musa dan Fir’aun dengan Lengkap untuk kaum yang percaya. sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang berbuat kerusakan.5) Dan kami teguhkan untuk mereka di bumi. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang salah. Sin .(28.4) Dan kami hendak menumpahkan budi atas mereka yang tertindas dan kami hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan kami hendak menjadikan mereka mewarisi.6) Dan kami mewahyukan kepada Ibu Musa: ”Bahwa susuilah dia . jangan engkau bunuh dia mudah-mudahan ia memberi faedah bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak”.3) Sesungguhnya Fir’aun telah meliwati batas di Bumi. (28.9) DLA .(28. Mim }. (28.(28.0) { Tho.

kami beri kepadanya hukum dan ilmu.(28.13) Dan ketika ia sampai kuat dan sempurna. maka ampunkanlah aku”. maka Musa memukul dia.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah fuad ibu Musa hampa.(28. Ini dari golongannya dan ini dari musuhnya.17) Maka menjadilah ia di kota itu ketakutan dan menunggu.16) Ia berkata:”Rabbi. agar jadilah ia dari orang yang berpendirian teguh.(28.10) Dan ia berkata kepada kakaknya: ”Ikuti dia”. dan agar ia mengetahui bahwa perjanjian Allah itu Lengkap.(28. maka tidak aku akan jadi penolong orangorang yang berdosa”.18) DLA .(28. dan mereka kepadanya berbuat baik?”. dengan apa yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) atas ku.(28. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan atas (mengalahkan) orang yang dari musuhnya. lalu ia berkata: ”Maukah aku tunjukkan atas ahli rumah yang bisa pelihara dia untuk kamu. Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau sungguh orang sesat yang nyata”. dan tidak dukacita. dan mereka tidak sadar.14) Dan ia masuk kota ketika orang-orangnya lengah. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. kalau tidak kami kuatkan atas qalbunya. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim. dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. hampir ia buka rahasianya.12) Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar dingin matanya.15) Ia berkata: “Rabbi. Maka tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak minta bantuan. maka ia dapati padanya dua orang laki-laki berkelahi. maka ia lihat dia dari perjalanan.(28.11) Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu dari sebelum. sesungguhnya dia musuh yang nyata melupakan”. maka menentukan atasnya. Maka Dia ampunkan dia.(28. Ia berkata: “Ini dari perbuatan setan.(28.

Ia berkata: ”Apa maksud kamu berdua”. (28. ia berkata: “Hai Musa. ia berkata: ”Mudahmudahan Rabb ku beri pengenalan jalan yang sama kepada ku”. maka keluarlah sesungguhnya aku bagi mu dari orang yang menasehatkan”.(28. Maka setelah ia datang kepadanya dan ia kisahkan atasnya kisah-kisah.(28. untuk membunuh mu.(28. engkau telah selamat dari kaum yang zalim”. apakah engkau hendak membunuh ku seperti engkau bunuh satu diri kemarin. ia berkata: ”Jangan takut. ia dapati atasnya ummat dari manusia memberi minum. dengan berusaha ia berkata:” Hai Musa.20) Maka ia keluar darinya dalam keadaan takut menunggu. dua perempuan. Keduanya berkata: ”Kami tidak dapat memberi minum hingga menghalau gembala.25) DLA .Tafsir Al Sulthan Maka ketika Musa hendak memukul orang yang dia musuh bagi keduanya. kemudian ia berpaling kepada tempat teduh. sesungguhnya aku sangat memerlukan terhadap apa yang engkau turunkan kepada ku dari yang baik”.24) Maka datang kepadanya seorang dari mereka berdua.21) Dan ketika ia menuju ke arah Madyan. keduanya menghambat. (28. sesungguhnya Malak membicarakan karakter mu. lalu ia berkata: ”Rabbi.22) Dan ketika ia sampai di mata air Madyan. ia berjalan atas malu-malu ia berkata: ”Sesungguhnya bapakku memanggil mu. upah apa yang kamu beri minum untuk kami”. (28. dan bapak kami lanjut usia menyolok”.(28. dan tidak engkau mau jadi dari orang yang berbuat kebaikan ?”.19) Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota. Ia berkata: ”Rabbi. Tidak engkau ingin melainkan jadi Pemaksa di Bumi.23) Maka ia ambil untuk mereka berdua. untuk memberi upah kepada mu. dan ia dapati dari selain mereka. selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.

sesungguhnya lebih baik orang yang engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya”.31) Masukkan tanganmu dalam saku mu. ia melihat dari sebelah Thuur api. ia akan keluar putih dari tidak jelek dan dekapkanlah kepadamu ketiakmu dari ketakutan. Aku Allah Rabb Alam Semesta”. bergerak seperti sesungguhnya dia Ular. sesungguhnya Aku. dipanggil dari arah Lembah sebelah kanan di tempat yang diberi perlindungan dari Pohon. dan tidak aku bermaksud bahwa aku memberatkan atas mu.32) DLA .30) ”Dan bahwa lemparkanlah tongkat mu”.26) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku mau nikahkan mu dengan seorang dari dua anak perempuan ku ini.(28.(28.(28. ia berkata kepada ahlinya: ”Tunggulah. ia berjalan dengan ahlinya. sesungguhnya engkau dari orang yang aman” . sesungguhnya aku melihat api. ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh.(28.27) Ia berkata: ”Itu antara-ku dan antara mu.28) Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo. maka inilah dua Burhan dari Rabb mu kepada Fur’aun dan malaknya. maka ketika ia lihat dia. atas bahwa kamu ambil upah pada ku 8 tahun. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik . dan Allah atas apa yang kita katakan menjadi saksi”. ”Hai Musa. maka jika engkau sempurnakan 10. bahwa ”Hai Musa. maka dari sisi mu. ambillah upah dia.(28.Tafsir Al Sulthan Berkata seorang dari mereka berdua: ”Hai bapakku.29) Maka ketika ia datang kepadanya. (28. mana saja dari dua tempo itu aku sempurnakan. maka tidak ada permusuhan atas ku. datanglah kembali dan jangan takut. kamu akan dapati aku insyaa’ Allah dari orang yang baik”. agar aku datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau bara dari api agar kamu memanaskan badan”.(28.

sesungguhnya aku telah membunuh satu diri dari mereka. Kamu berdua dan siapa yang mengikuti kamu berdua orang-orang yang menang”. dan kami jadikan untuk kamu berdua Alasan (sulthon).(28. dia membenarkan ku.39) Maka kami ambil dia dan tentaranya. maka aku takut bahwa mereka akan membunuhku”. dan mereka menyangka bahwa mereka kepada kami tidak dikembalikan. maka jadikan untuk ku shorhu.(28. barang kali aku dapat melihat kepada Yang Dita’ati oleh Musa. mereka berkata: ”Tidak ini melainkan sihir yang dibuatbuat. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat orangorang yang zalim.33) ”Dan saudara ku Harun dia lebih Fashih dari ku lisan. (28. (28.36) Dan berkata Musa: ”Rabb ku lebih mengetahui karakter siapa yang datang dengan karakter pengenalan dari sisi-Nya dan siapa adalah baginya akibat dunia. dengan tidak Lengkap. tidak aku mengetahui bagi kamu dari Yang Dita’ati selain aku.(28. maka nyalakan api untukku hai Haman atas tanah liat. dan sesungguhnya aku sungguh sangka dia dari orang yang berdusta”.(28.35) Maka ketika datang Musa kepada mereka dengan ayat-ayat bukti.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabb ku.34) Dia berkata: ”Kami akan teguhkan lengan mu dengan saudara mu. maka tidak mereka sampai kepada kamu berdua dengan ayatayat kami. maka utuslah dia bersama ku sebagai pembantu. sesungguhnya aku takut bahwa mereka mendustakan aku”.(28. sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim”. lalu kami lemparkan ke dalam laut.37) Dan berkata Fir’aun: ” Hai para malak.40) DLA .38) Dan berlaku sombonglah dia dan tentaranya di Bumi. dan tidak kami mendengar karakter ini di dalam bapakbapak kami yang pertama”.(28.

(28.47) Maka ketika datang kepada mereka Yang Lengkap.42) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab dari sesudah apa kami binasakan qurun yang pertama. akan tetapi pengaturan dari Rabb mu supaya engkau beri peringatan kaum yang belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum mu agar mereka ingat. mereka tidak ditolong. mengapa tidak Engkau mengutus kepada kami seorang rasul.48) DLA .(28.(28. mereka berkata: ”Mengapa tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa ?”. (28. sebagai pandangan (hidup) untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan agar mereka mendapat peringatan. dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka.46) Dan kalau tidak bahwa menimpa mereka mushibah. dan tidak kamu berada dari orang yang menyaksikan. dan pada hari qiyaamah.45) Dan tidak kamu berada di sebelah Thuur ketika kamu menyeru.Tafsir Al Sulthan Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api. maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan jadilah kami dari orang yang beriman”.(28. Bukankah mereka ingkari karakter apa-apa yang diberikan kepada Musa dari sebelum ini?. maka panjang atas mereka umur.41) Dan kami ikuti di dunia ini dengan kutukan dan pada hari qiyaamah mereka dari orang yang dijatuhkan. dari sisi kami.(28.44) Tetapi kami telah menumbuhkan generasi. dan mereka berkata: ”sungguh kami mengkufuri karakter setiapnya”.43) Dan tidak kamu berada di sebelah Barat ketika kami tetapkan kepada Musa perintah. Mereka berkata: ”dua ahli sihir keduanya bantu membantu”. Dan tidaklah kamu berada diam dalam penduduk Madyan membacakan atas mereka ayat-ayat kami.(28. akan tetapi adalah kami yang mengutus rasul-rasul. (28. lalu mereka berkata: ”Rabb kami.

Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.55) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi pengenalan kepada siapa yang engkau cintai. dia lebih memberi pengenalan dari keduanya.(28.49) Maka jika tidak mereka menjawab kepada mu.54) Dan apabila mereka mendengar perkara sia-sia. sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb kami sesungguhnya kami adalah sebelum ini orang yang menyerah diri.(28. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang bisa mendapat pengenalan.51) Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Kitab dari sebelumnya mereka mengimani karakternya.(28.(28. Apakah belum kami meneguhkan untuk mereka tempat haram yang aman. Dan siapa lebih lupa dari orang yang mengikuti keinginannya dengan tidak ada pengenalan dari Allah ?. tidak kami inginkan orang yang bodoh”. yang kepadanya dibawa buah-buahan dari beberapa banyak macam sebagai DLA .(28.56) Dan mereka berkata: ”Dan jika kami ikuti pengenalan bersama mu. aku mengikutinya jika adalah kamu orang-orang yang benar”.(28. salam atas kamu.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Datangkanlah karakter Tulisan dari sisi Allah.50) Dan sungguh kami telah sampaikan kepada mereka perkataan agar mereka mendapat peringatan. kami diusir dari bumi”.(28.52) Dan apabila dibacakan atas mereka.53) Itulah mereka yang diberi upah mereka dua bentuk dengan sebab mereka sabar dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka mereka infaqkan. dan mereka berkata: ”Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu.”. mereka berkata: ”Kami mengimani karakternya.(28. maka ketahuilah bahwasanya hanyalah mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka. mereka berpaling. darinya. tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.

64) Dan hari yang Dia akan seru mereka.57) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang durhaka dalam kehidupannya. maka dia menemuinya (sama) seperti orang yang kami lengkapi dia dengan perlengkapan hidup dunia.58) Dan tidaklah Rabb mu membinasakan negeri-negeri hingga Dia bangkitkan di dalam ibu (negeri)nya seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. dan mereka melihat azab.60) Maka apakah orang yang kami janjikan dia janji yang baik. lalu Dia berkata: “Di mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu kamu anggap?”. (28.(28. dan tidak pernah kami membinasakan suatu negeri melainkan penduduknya orang yang zalim.(28. mereka ini orang-orang yang kami telah sesatkan. dan adalah kami yang mewarisinya. tetapi mereka tidak menjawab mereka. Alangkah baiknya kalau dulu mereka mendapat pengenalan. mereka sekali-kali tidak menyembah kami” . yaitu Dia berkata: ”Apakah jawaban kamu kepada rasul-rasul?”. kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan kami.62) Berkata orang yang patut atas mereka perkataan: ”Rabb kami. maka itu (dia) tempat tinggal mereka tidak ditinggali dari sesudah mereka melainkan sedikit.(28. Kami berlepas diri (dari mereka) kepada Mu. dan apa-apa di sisi Allah lebih baik dan kekal apakah kamu tidak mengerti ?.(28.(28.59) Dan apa-apa dari sesuatu yang diberikan kepada kamu adalah perlengkapan hidup dunia. dan perhiasannya.65) DLA .(28.Tafsir Al Sulthan rizki dari sisi kami. kemudian ia pada hari qiyaamah dari orang yang dihadirkan ?. lalu mereka panggil mereka.61) Dan pada hari Dia memanggil mereka. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. (28.(28.63) Dan dikatakan: ”Panggillah sekutu-sekutu kamu”.

Tafsir Al Sulthan Maka buta atas mereka semua kabar pada hari itu maka mereka tidak saling bertanyaan. maka tidakkah kamu mendengar ?.(28.(28.66) Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. (28. maka kami katakan: ”Tunjukkan Burhan kamu”. (28.68) Dan Rabb mu Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam shudur mereka dan apa yang mereka lahirkan.(28. dan kepunyaan-Nya hukum.74) Dan kami cabut dari tiap ummat seorang saksi.69) Dia Allah tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.67) Dan Rabb mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih.71) Katakanlah: ”Apa pendapat kamu jika Allah menjadikan atas kamu siang terus menerus sampai hari qiyaamah ?.(28.(28.(28. lalu Dia berkata: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang adalah kamu sangka?”. Subhaanahu wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.70) Katakan:”Apa pendapat kamu jika Allah jadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari qiyaamah.73) Dan pada hari Dia memanggil mereka. kepunyaanNya semua hamdu di dunia dan di akhirat.(28. dan kepada-Nya kamu dikembalikan. tidak ada bagi mereka pilihan. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang dapat mendatangkan karakter malam untuk kamu beristirahat padanya. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakter cahaya ?.72) Dan dari pengaturan-Nya Dia menjadikan untuk kamu Malam dan Siang agar kamu beristirahat padanya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. maka mudah-mudahan bahwa dia adalah dari orang yang mendapat kemenangan. apakah kamu tidak memperhatikan ?”. Maka mereka mengetahui DLA .

80) Lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya di bumi.(28.77) Ia (Qarun)berkata: “Sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu) atas ilmu di sisi ku”.(28.75) Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa lalu ia aniaya atas mereka. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat rusak. Dan kami telah memberinya dari perbendaharaan apa yang sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh memberatkan segolongan uulul Quwwah.76) Dan carilah pada apa yang telah diberikan kepada mu oleh Allah tentang kampung akhirat. berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ”Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana (kekayaan) yang diberikan kepada Qarun sesungguhnya ia mempunyai nasib yang panjang”.(28. dan tidak diberi itu melainkan kepada orang-orang yang sabar”. dan jangan engkau cari kerusakan di bumi.(28.81) DLA .(28. tsawabu Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal shalih. ketika berkata kepadanya kaumnya: ”Jangan kamu gembira sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang membanggakan diri” . tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya dari selain Allah dan tidaklah ia dari orang-orang yang membela diri.Tafsir Al Sulthan bahwa yang lengkap kepunyaan Allah. Dan berbuatlah yang tepat sebagaimana Allah telah berbuat hal yang tepat kepada mu.(28.(28. Apakah tidak ia mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari qurun orang yang dia sangat kuat darinya dan lebih banyak pengumpulan dan tidak ditanya dari dosa mereka orang yang berdosa.78) Maka ia keluar atas kaumnya dalam perhiasannya. dan lupa dari mereka apa yang ada mereka ada-adakan.79) Dan berkata orang yang diberi ilmu: ”Celaka kamu.

dan Dia mengukurkan.83) Siapa mendatangkan karakter kebaikan maka baginya lebih baik darinya.(28.84) Sesungguhnya Yang telah wajibkan atas mu Alquran benarbenar akan kembalikan kamu kepada tempat kembali. dan siapa mendatangkan karakter jahat. niscaya Dia telah benamkan kita.(28. melainkan pengaturan dari Rabb mu. Wah. rupanya Allah melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.87) Dan jangan kamu seru bersama Allah Yang Dita’ati yang lain.(28. rupanya tidak berbahagia orang-orang yang kafir”. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.82) Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan diri di Bumi dan tidak kerusakan dan akibat (baik) untuk orang yang berbakti. kecuali wajah-Nya. (28. Katakanlah: “Rabb ku lebih mengetahui siapa orang yang datang dengan pengenalan dan siapa dia dalam kelupaan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah orang-orang yang kemarin ingin mendapat (seperti) kedudukannya itu berkata: “Wah. maka jangan sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. maka tidak dibalas orang yang mengerjakan kejahatan melainkan apa yang ada mereka kerjakan.(28.(28. Kepunyaan-Nya hukum dan kepadaNya kamu dikembalikan.88) DLA . dan serulah kepada Rabb mu dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang yang menyekutukan. Tiap sesuatu akan binasa.(28.86) Dan jangan sekali-kali mereka menghalangi mu dari ayat-ayat Allah setelah ketika diturunkan kepada mu.85) Dan tidak kamu mengharap bahwa dijatuhkan kepada mu Kitab. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita.

Tafsir Al Sulthan DLA .

4) Siapa adalah mengharap pertemuan Allah. maka sesungguhnya Waktu Allah akan datang. maka jangan engkau ta’at kepada mereka. padahal mereka tidak diuji ?.6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.7) Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. dan sungguh kami akan balas mereka lebih baik dari yang ada mereka kerjakan.2) Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang dari sebelum mereka.8) DLA . dan jika mereka berdua menarikmu supaya engkau menyekutukan katakter-Ku.Tafsir Al Sulthan 29. sungguh kami akan hapuskan dari mereka kebiasaan jelek mereka. Lam.(29.(29.Surat Al-Ankabut (Laba-Laba) Surat ke-29. dan Dia AsSamii’ul-’Aliim.0) { Alif.(29.(29. 69 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka berkata: “Kami beriman”. apa yang tidak kamu ketahui karakternya. sesungguhnya Allah sungguh Kaya dari Alam Semesta.5) Dan siapa bekerja keras maka ia bekerja keras untuk dirinya.3) Atau apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka bisa terlepas dari kami ? Jelek apa yang mereka putuskan. Kepada-Ku tempat kembali kamu. Mim }. lalu Aku akan kabarkan karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta.(29.(29.(29.(29.(29.

Padahal bukankah Allah mengetahui karakter apa-apa di dalam shudur Alam Semesta ?. (29. tetapi apabila diganggu di dalam Allah. maka mengenai mereka topan karena mereka kaum yang zalim. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah berada bersamamu”. dan kamu menciptakan kedustaan. Itu untuk kamu baik untuk kamu.(29. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafiq.(29.(29.(29. sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta.14) Maka kami selamatkan dia dan penumpang kapal.10) Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Sesungguhnya DLA .(29. jika kamu mengetahui”. ia jadikan fithnah manusia seperti azab Allah.9) Dan sebagian dari manusia ada yang berkata: ”kami mengimani karakter Allah.12) Dan sesungguhnya mereka akan pikul pikulan-pikulan mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan akan diperiksa mereka pada hari qiyaamah dari hal apa yang ada mereka ada-adakan.16) ”Yang kamu sembah dari selain Allah tidak lain melainkan Berhala. padahal mereka tidak (kuat) memikul walaupun sedikit dari dosa-dosa mereka.(29. tetapi jika datang pertolongan dari Rabbmu.13) Dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. maka ia tinggal di dalam mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih kami akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih. dan kami jadikan dia ayat untuk Alam Semesta.11) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman:”ikutilah jalan kami dan biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”.15) Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya:”Sembahlah Allah dan berbakti kepada-Nya.(29.

17) ”Dan jika kamu mendustakan.22) ”Dan orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. Maka diselamatkan dia oleh Allah dari api. maka sungguh telah mendustakan ummat-ummat dari sebelum kamu.Tafsir Al Sulthan mereka yang kamu sembah dari selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki. tetapi tidak atas rasul melainkan menyampaikan dengan nyata”. kepada-Nya kamu dikembalikan”.(29.20) ”Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia akan teliti siapa yang Dia kehendaki. Maka carilah rizki di sisi Allah.19) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.(29. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya . Sesungguhnya itu atas Allah mudah.(29. dan sembahlah Dia.(29. dan pertemuan-Nya.(29. lalu perhatikan bagaimana Dia telah memulai penciptaan. kemudian di hari qiyaamah sebagian dari kamu mengkufuri sebagian.(29.23) Maka tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”.18) Apa belum mereka lihat bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya ?.21) ”Dan tidak kamu akan terlepas di Bumi dan tidak di Langit dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Wali dan tidak Penolong”.(29. itulah mereka orang yang putus asa dari pengaturan-Ku dan itulah mereka untuk mereka azab yang pedih”. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa”. dan bersyukur kepada-Nya.24) Dan ia berkata: ”Tidak kamu ambil dari selain Allah beberapa Berhala melainkan lantaran persahabatan antara kamu dalam kehidupan dunia. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. kemudian Allah menghendaki kehendak yang lain.(29. dan sebagian dari kamu mengutuk DLA .

(29. sesungguhnya kami akan selamatkan dia dan ahlinya.(29.(29. adalah dari orang yang tertinggal”.31) Ia berkata: ”Sesungguhnya padanya Luth” Mereka mengatakan: ”Kami lebih tahu karakter siapa padanya.33) DLA .29) Ia berkata: ”Rabb ku. tolonglah aku atas kaum berbuat rusak itu”. ia merasa susah kepada mereka. dan kamu kerjakan kemurkaan di majelis-majelis kamu?”. kecuali perempuannya adalah ia dari orang yang tertinggal”. dan tempat kembali kamu api dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”.(29. membawa berita gembira. (29. dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. ia berkata: ”Sesungguhnya kami akan binasakan ahli negeri ini. sesungguhnya Dia. dan ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabb ku.27) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu mengerjakan kekejian yang tidak pernah dikerjakan karakternya oleh satupun (makhluk) dari alam semesta.(29.25) Maka telah beriman kepadanya Luth.Tafsir Al Sulthan sebagian.(29.(29.(29. sesungguhnya ahli nya adalah orang-orang yang zalim”. sesungguhnya kami menyelamatkan mu dan ahlimu.28) ”Adakah patut kamu mendatangi laki-laki dan kamu merampok di jalan.Tetapi tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Datangkanlah karakter azab Allah itu jika kamu orang-orang yang benar” .32) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth . kecuali perempuanmu. Dia Al-’Aziizul Hakiim.30) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim.26) Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub dan kami jadikan di dalam keturunannya kenabian dan Kitab dan kami beri dia ganjarannya di dunia. dan ia sempit lengan terhadap mereka. tetapi mereka berkata:”Jangan kamu takut dan jangan bersedih.

sesungguhnya selemah-lemah rumah-rumah ialah rumah Laba-Laba jika adalah mereka mengetahui.(29.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan turunkan siksaan dari langit atas penduduk negeri ini dengan sebab apa adalah mereka melakukan kekejian.41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru dari selain Dia dari sesuatu.(29. seperti perumpamaan Laba-Laba mengambil rumah.37) Dan ’Aad dan Tsamud dan sungguh telah terbukti bagi kamu dari tempat tinggal mereka.(29.40) Perumpamaan orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai pengurus. (29.38) Dan Qarun dan Fir’aun dan Haman.(29.34) Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan darinya satu ayat bukti untuk kaum yang mengerti.(29.36) Maka mereka mendustakannya.39) Maka setiap kami siksa dengan dosanya.35) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib lalu berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah dan haraplah kepada hari akhir dan jangan melakukan kejahatan di bumi berbuat kerusakan”. dan Dia Al-’Aziizul Hakiim. maka ia halangi mereka dari jalan. maka mengenai mereka guncangan keras. tetapi mereka menyombong di bumi padahal tidaklah mereka terlepas. dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka.(29. padahal mereka orang yang berpandangan. dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan.(29. maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka bangkai-bangkai. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan bukti.42) DLA . dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi.(29. maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. karena setan telah hiasi bagi mereka amalan mereka.

(29.(29.48) Bahkan dia kode-kode bukti di dalam shudur orang yang diberi ilmu.(29.(29.47) Dan tidak pernah dari sebelum ini engkau membaca dari kitab dan tidak engkau tulis dengan tangan kananmu.49) Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya ?”. maka orang-orang yang kami beri kepada mereka Kitab mengimani karakternya. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya dan mungkar. dan katakanlah: ”Kami mengimani karakter yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. dan sesungguhnya tidak aku melainkan pengancam yang nyata”.46) Dan seperti itu kami telah turunkan kepada mu Kitab. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang percaya. dan tidak mengingkari karakter ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir.(29. jika demikian ragu orang yang membatalkan. dan Allah mengetahui apa yang kamu ekspresikan. melainkan orang yang tahu.(29. dan kepada-Nya kami berserah diri”.43) Allah menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.45) Dan jangan kamu bantah ahli kitab melainkan dengan karakter yang dia lebih tepat. dan Yang kamu Ta’ati ialah Satu.Katakan: ”Sesungguhnya hanyalah ayat-ayat itu di sisi Allah. melainkan orang-orang yang zalim dari mereka.Tafsir Al Sulthan Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami adakan dia untuk manusia. dan sebagian dari mereka orang yang mempercayai karakternya. dan sebutlah Allah lebih menyolok.(29.44) JUZ’ 21 Bacalah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab.(29. dan dirikan sholat.50) DLA . dan tidak mengerti dia. dan tidak mengingkari rahasia kode-kode kami melainkan orang-orang yang menganiaya. dan Yang kami Ta’ati.

mereka kekal padanya. sesungguhnya di dalam itu sungguh pengaturan dan peringatan untuk kaum yang percaya.(29.Tafsir Al Sulthan Apa belum cukup untuk mereka bahwa kami telah turunkan atas mu Kitab yang dibacakan atas mereka.(29. maka hanya kepada Ku kamu menyebah.(29. dan Dia akan berkata: ”Rasalah apa yang kamu telah kerjakan”. sesungguhnya Bumi Ku Luas.52) Dan mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan lekas.(29.54) Di hari yang azab itu akan mengenai mereka.58) Orang-orang yang sabar dan atas Rabb mereka. mereka bertawakal. itulah mereka.60) DLA . niscaya telah datang kepada mereka dengan tiba-tiba.(29.(29. dan mereka tidak sadar. mereka orang yang rugi”. dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dia mengetahui apa yang di langit dan bumi dan orang yang mengimani karakter bathil dan mengkufuri karakter Allah.(29. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. (29.59) Dan tidak sedikit dari makhluk berjalan yang tidak sanggup menjinjing rizkinya.(29.51) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah antara ku dan antara kamu sebagai saksi. padahal sesungguhnya jahannam itu mengepung karakter orang kafir. padahal sekiranya tidak ada ajal yang ditentukan.53) Mereka minta kepadamu kedatangan azab itu dengan segera.56) Tiap diri akan merasakan kematian. sungguh kami akan dudukkan mereka dari surga tinggi mengalir dari bawahnya sungai-sungai.55) Hai hamba-hamba-Ku yang beriman !.(29. kemudian kepada kami akan dikembalikan kamu. sebagai jasa (ni’mat) ganjaran orang yang bekerja. Allah beri rizki kepadanya dan kepada kamu .57) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.

Tafsir Al Sulthan Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi dan memutarkan matahari dan bulan”.64) Maka ketika mereka naik dalam Kapal.(29. tetapi apabila Dia telah selamatkan mereka kepada daratan.(29. tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti”.65) Yang berakibat mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka dan mereka mengumpul-ngumpul perlengkapan. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. niscaya mereka katakan: ”Allah”. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.61) Allah mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan mengukurkan baginya. Bukankan di dalam jahannam tempat kedudukan untuk orang-orang yang kafir ?. dan DLA .(29.Maka apakah patut yang bathil mereka imani dan karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufuri ?.67) Dan bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah atau mendustakan karakter yang lengkap ketika datang kepadanya. Maka kemana kamu dipalingkan.63) Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan sia-sia dan permainan. dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan jika adalah mereka mengetahui.(29.62) Dan jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang turunkan air dari Langit.68) Dan orang-orang yang bekerja di dalam kami.66) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan tempat terhormat yang aman padahal sekelilingnya manusia berculikculikan.(29. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya?” niscaya mereka katakan: ”Allah”. maka nanti mereka akan mengetahui. sungguh kami akan beri pengenalan kepada mereka jalan-jalan kami.(29.(29. tiba-tiba mereka menyekutukan.(29.

(29.69) DLA .Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat kesetiaan.

bagi Allah urusan dari sebelum dan dari sesudah.8) Apakah belum mereka berjalan di Bumi.4) Dengan pertolongan Allah Dia menolong siapa yang Dia kehendaki.(30. maka tidaklah Allah DLA . tidak Allah menyalahi janji-Nya. dan mereka dari setelah kekalahan mereka akan mengalahkan.0) {Alif.Surat Ar-Ruum (Kerajaan Romawi) Surat ke-30.Tafsir Al Sulthan 30. dan mereka dari akhirat mereka berlaku lalai.3) Dalam beberapa tahun.(30. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat pada mereka yang dari sebelum mereka ?.Lam. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. dan telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan pembuktian.(30.(30. tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia mengkufuri rahasia pertemuan dengan Rabb mereka.(30.6) Mereka mengetahui yang zhahir saja dari kehidupan dunia.1) Telah dikalahkan (kerajaan) Romawi.(30.(30.Mim}. Tidak Allah menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Yang Lengkap dan hingga waktu yang ditentukan.7) Apa belum mereka fikirkan di dalam diri-diri mereka?.2) Di bumi yang dekat. dan Dia Al-’Aziizur-Rahiim.(30.5) Sebagai perjanjian Allah. Adalah mereka sangat kuat dan banyak bekas-bekasnya di bumi dan telah ramaikan dia lebih banyak dari apa yang mereka ramaikan dia.(30. dan di hari itu akan bersukacita orang yang beriman.

18) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. (30. pada hari itu terpecahlah mereka.(30. putuslah harapan orang yang berdosa.Tafsir Al Sulthan menganiaya mereka. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kebangkitan. dan pertemuan akhirat.20) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari diri-diri kamu jodoh agar kamu tentram kepadanya.(30. dan kami DLA .(30.9) Kemudian adalah akibat mereka yang jelek adalah kejelekan. kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan.17) Dan kepunyaan-Nya semua hamdu di Langit dan Bumi dan di waktu petang dan diwaktu kamu bertengah hari.13) Dan pada hari berdiri sa’at.(30.16) Maka Subhaana Allah ketika kamu berpetang dan ketika kamu berpagi hari. (30.(30.10) Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya.(30.14) Maka adapun orang yang beriman dan beramal shalih.(30. maka mereka di dalam rawdhoh akan dimuliakan.12) Dan tidaklah ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka penolong-penolong. maka itulah mereka di dalam azab dikekalkan.15) Dan adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami.(30. karena mereka mendustakan rahasia ayat-ayat Allah dan adalah mereka memperolok-olokkan karakternya. kemudian tiba-tiba kamu makhluk cerdas yang bertebaran.(30.(30. dan adalah mereka dengan sebab sekutusekutu itu jadi kafir.19) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari debu.11) Dan pada hari berdiri sa’at.

sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. tiba-tiba kamu keluar.(30. pada barang yang kami berikan kepada kamu hingga kamu (sama) dengan mereka di (barang) itu yang kamu takuti sebagaimana kamu takut (orang yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? Seperti itu kami jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengerti.27) Dia adakan bagi kamu perumpamaan dari diri-diri kamu. dan Dia lebih mudah atasnya. (30.23) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya Dia tunjukkan kepada kamu kilat untuk menakuti dan harapan. adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Maka siapa yang bisa beri pengenalan orang DLA . sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(30.(30. dan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. dan kepada-Nya perumpamaan yang rinci di Langit dan Bumi. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang tahu. kemudian mengulanginya. setiap kepada-Nya mereka ta’at.22) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya tidur kamu di malam hari dan siang dan pencarian kamu dari kelebihan-Nya. maka Dia hidupkan dengannya Bumi setelah matinya.28) Bahkan orang yang zalim mengikuti keinginan mereka dengan tidak berilmu.24) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya berdirinya Langit dan Bumi dengan perintah-Nya. kemudian apabila Dia panggil kamu datu panggilan dari bumi.(30.21) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan berlainan lisan kamu dan warna kamu.26) Dia Yang memulai penciptaan. dan Dia turunkan dari Langit air.25) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa di Langit dan Bumi.(30.Tafsir Al Sulthan menjadikan antara kamu persahabatan dan pengaturan.(30.

(30.(30. tibatiba mereka putus harapan. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. (30.31) Dari orang-orang yang pecah-belahkan Diin mereka dan jadilah mereka beberapa golongan.(30. dan jika mengenai mereka satu kejelekan dengan sebab dikerjakan oleh tangan mereka.Tafsir Al Sulthan yang telah dilupakan Allah.(30. yang tiap partai bergirang dengan yang ada di sisi masing-masing.(30. kemudian apabila Dia rasakan bagi mereka pengaturan. tiba-tiba segolongan dari mereka menyekutukan karakter Rabb mereka. dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.32) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.30) Dalam keadaan kamu kembali kepada-Nya. mereka bergirang dengannya. ia seru Rabb mereka dalam keadaan berserah diri kepada-Nya.33) Yang berakibat mereka kufur kepada apa yang kami berikan kepada mereka.37) DLA . ”Maka bersenang-senanglah nanti kamu akan mengetahui”. itu Diin yang (resmi) berdiri.(30. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. jangan ada penukaran untuk ciptaan Allah. fithrah Allah yang menfithrakan manusia atasnya.(30. dan berbaktilah kepada-Nya dan dirikan sholat dan jangan kamu ada dari orang yang musyrik.36) Apa belum mereka lihat bahwa Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengukurkan.35) Dan apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan.(30.29) Maka dirikanlah wajahmu untuk Diin itu setulusnya.34) Atau adakah pernah kami turunkan atas mereka Alasan lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu yang mereka sekutukan karakterNya ? .

lalu perhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum. kemudian Dia akan matikan kamu. dari sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak padanya dari Allah.41) Katakanlah: ”Berjalanlah di Bumi.Tafsir Al Sulthan Maka berilah kepada keluarga dekat haknya. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.44) Supaya Dia balas orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari kelebihan-Nya.46) DLA . pada hari itu mereka terpisah-pisah.40) Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia. dan supaya berjalan kapalkapal dengan perintah-Nya agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.38) Dan sesuatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta-harta manusia.(30.45) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia kirim angin sebagai pengembira dan untuk Dia rasakan kepada kamu sebagaian dari pengaturan-Nya. dan agar kamu bersyukur. tetapi sesuatu zakat yang kamu keluarkan karena maukan wajah Allah. maka atasnya kekufurannya dan siapa beramal baik maka untuk diri mereka. Itu baik untuk orang yang mengharap wajah Allah. maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat ganjaran berganda.(30.42) Maka dirikanlah wajah mu kepada Diin (yang resmi) berdiri itu. adalah kebanyakan mereka orang musyrik”. maka tidaklah ia jadi tambahan di sisi Allah.(30.43) Siapa kufur.39) Allah Yang Menciptakan kamu. kemudian Dia akan hidupkan kamu. untuk Dia rasakan pada mereka sebagian yang mereka perbuat agar mereka kembali. dan itulah mereka.(30.(30. kemudian Dia beri rizki kepada kamu. dan miskin dan anak jalanan. mereka orang yang mendapat kejayaan.(30.(30.(30. Adakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang membuat dari itu untuk kamu dari sesuatu ?. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang kafir. mereka menyiapkan.(30.

52) Dan tidaklah bisa engkau memalingkan orang-orang yang buta dari kelupaan mereka.47) Allah Yang mengirim angin yang menjalankan awan.49) Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana Dia hidupkan Bumi setelah matinya.51) Maka sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati dan tidak membuat mendengar orang yang tuli (ketika) dipanggil apabila mereka berpaling mundur.54) DLA . (30.(30.(30. dan Dia Al-‘Aliimul Qodiir. kemudian Dia menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan dan perubahan.(30. dan Dia jadikan dia beberapa keping. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.(30. Maka ketika Dia kenakan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. kemudian Dia menjadikan dari setelah kelemahan (dho’fin) kekuatan (Quwwatan). mereka bergembira. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. maka mereka datang dengan bukti. maka Dia mengulurkannya di Langit sebagaimana Dia kehendaki. lalu mereka menyerah diri.53) Allah Yang menciptakan kamu dari Kelemahan (dho’fin).(30.(30.(30.48) Dan bahwa adalah dari sebelum diturunkan atas mereka dari sebelumnya sungguh mereka orang yang putus harapan. lalu mereka lihat dia menguning.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah kirim dari sebelum mu rasulrasul kepada kaum mereka. tidak bisa engkau buat mendengar melainkan orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami. niscaya tetap mereka kufur setelahnya. lalu kami siksa orang-orang yang berdosa karena adalah kewajiban kami menolong mu’minin . lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. sesungguhnya itu sungguh Dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati.50) Dan jika kami kirim angin.

56) Maka pada hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka untuk berlepas diri. dan jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu ayat.55) Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: ”Sesungguhnya di dalam Kitab Allah sungguh kamu tinggal kepada hari dibangkitkan. maka ini hari kebangkitan. Seperti itu adalah mereka pernah berpaling.57) Dan sesungguhnya kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.60) 31.(30. Allah mengunci atas qalbu orang-orang yang tidak tahu. dan tidak pula mereka akan disuruh bertobat. dan jangan mengguncangkanmu orang-orang yang tidak yakin.Surat Luqman (Luqmanul Hakim) Surat ke-31. (30. (30. 34 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(30. bersumpah orang yang durhaka (bahwa) mereka tidak tinggal melainkan sesaat.Tafsir Al Sulthan Dan pada hari berdiri sa’at.0) DLA .(30.(31.(30. tetapi kamu adalah kamu tidak tahu. sungguh akan berkata orang yang kafir: ”Kamu tidak lain melainkan orang yang merusak”.59) Maka shabarlah sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.58) Seperti itu.

Lam. DLA .10) Ini ciptaan Allah. bagi mereka azab yang menghinakan.(31.11) Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah. maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim).5) Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia) dari jalan Allah dengan tidak berilmu.8) Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap. dan Dia turunkan dari Langit air.3) Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan. bagi mereka Taman penuh jasa (ni’mat).(31.(31. karena siapa bersyukur.(31.(31.Mim }. dan mereka.(31.(31. mereka orang yang mendapat kemenangan.Tafsir Al Sulthan { Alif. maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih.1) Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana. maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya. dan Dia Al’Aziizul Hakiim.9) Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang. mereka yakini.(31.6) Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami. dan itulah mereka. kepada karakter akhir mereka.(31.(31.7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(31. yang bisa kamu lihat dia. berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya. seolaholah di dua telinganya ada tutupan yang berat. Itulah mereka. Dan ia jadikan dia ejekan.4) Itulah mereka atas pengenalan dari Rabb mereka. dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata.2) Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan.

15) (Kata Luqman): “Hai anakku. dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu.12) Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya.(31. sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”. (31.19) DLA . akan didatangkan karakternya oleh Allah.(31. ”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah.17) ”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. maka Allah Ghaniiyun Hamiid”. kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu.(31. sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi. (31.Tafsir Al Sulthan maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya. apa yang engkau tidak tahu karakternya. maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.16) ”Hai anakku.(31. dan siapa kufur.18) ”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu. janganlah engkau sekutukan karakter Allah.14) ”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku. sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.13) Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya. sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun. tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf. kepada-Ku tempat kembali”. dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku.(31.(31. sesungguhnya Allah” Lathiifun Khabiir. sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku. maka janganlah engkau ta’at kepada mereka. sejelek-jelek suara ialah suara keledai”. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”.

Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur.25) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi. dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya yang zhohir dan yang batin. maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu. sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid.(31.27) DLA .(31. Dan kepada Allah akibat urusan-urusan.24) Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”. Kepada kamilah tempat kembali mereka.20) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”.21) Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?.22) Dan siapa kufur.(31. sungguh mereka katakan : ”Allah”.26) Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam. mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi. (31. (31.(31. dan ia berbuat kesetiaan. dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apaapa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.(31. (31. tidak akan habis Kalimat Allah.23) Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat. lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”. maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.

Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir. dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu. Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir. dan memutarkan matahari dan bulan. dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahimrahim.30) Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa (ni’mat) Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya.34) DLA . melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu).32) Hai manusia berbaktilah kepada Rabb kamu.33) Sesungguhnya Allah.31) Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur). sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu.(31. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir. Dan Dia turunkan hujan. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok. dan tidak anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu.(31. dan memasukkan siang ke dalam malam.(31. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur. di sisi-Nya ilmu sa’at. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia.(31. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan. dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan. maka sebagian mereka berlaku cermat.29) Itu karakter sesungguhnya Allah. Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.(31. Dia Yang Lengkap.(31.(31.28) Apa belum engkau lihat. bapak dari anaknya. setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan. dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Mim }. kemudian naik kepada-Nya dalam satu hari adalah kadarnya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.(32.(32.(32.6) Yang membuat sangat tepat tiap sesuatu dari ciptaan-Nya.(32. maka tidakkah kamu ingat ?. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu dari selain-Nya dari Pengurus.(32. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. tetapi sedikit apa yang kamu syukuri.(32.(32. Al-‘Aziizur Rahiim.5) Itu Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.Tafsir Al Sulthan 32.0) { Alif. dan Dia memulai penciptaan manusia dari Tanah Liat.(32.8) Kemudian Dia sempurnakan dia dan meniup padanya dari RuhNya.2) Apakah mereka mau berkata:”Ia bikin dia?” Bahkan dia yang lengkap dari Rabb mu untuk engkau ancam kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang pengancam sebelummu supaya mereka dapat pengenalan.Lam.Surat As-Sajdah (Sujud) Surat ke-32.3) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.4) Dia mengatur urusan dari Langit kepada Bumi.(32.(32.7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sulalatin dari air yang hina. dan tidak penolong.9) DLA .1) Penurunan Kitab (ini) tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.

15) Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Rabb mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan. kami beri pengenalannya.(32. apakah kami akan berada di kejadian yang baru ?” Bahkan mereka kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka.13) Maka rasalah dengan sebab kamu melupakan pertemuan hari ini.(32.(32.(32. mereka runtuh sujud dan menggerakkan rahasia hamdu Rabb mereka.(32. sesungguhnya kami lupakan kamu.12) Dan jika kami kehendaki.14) Hanya akan mengimani rahasia ayat-ayat kami mereka yang apabila diingatkan rahasianya. dan sebagian dari apa yang kami berikan itu mereka infaqkan. karena sesungguhnya kami telah yakin”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Sesudah kami sesat di bumi. dan mereka tidak menyombong. dan rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. kami telah melihat dan telah mendengar.(32.16) Maka tidak ada satu diri pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari pendingin mata (surga) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. maka kembalikanlah kami. tetapi telah terbit perkataan dari Ku dengan lengkap bahwa Aku akan penuhkan jahannam dari Jinn dan Manusia semuanya.(32.(32.(32.17) Maka apakah orang yang telah beriman itu sama seperti orang yang durhaka ? Mereka tidak sama.10) Katakanlah: ”Akan diambil kamu dengan sempurna oleh Yang Menguasai maut yang diserahi untuk kamu. niscaya kami kerjakan amal shalih. kamu dikembalikan”. niscaya kepada tiap diri.18) DLA .11) Dan jika engkau lihat ketika orang-orang durhaka itu tundukkan kepada mereka di sisi Rabb mereka (sambil berkata): ”Rabb kami. kemudian kepada Rabb kamu.

padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. ketika mereka telah sabar. dan adalah mereka meyakini rahasia ayat-ayat kami.(32.26) Apa belum mereka lihat bahwa kami mengalirkan air kepada bumi yang keras kering.20) Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagaian dari azab yang dekat sebelum azab yang menyolok agar mereka kembali. dan beramal shalih. betapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri. maka tempat kembali mereka ialah api. Tiap kali mereka hendak keluar darinya. sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang durhaka itu.(32. maka jangan engkau ada dalam ragu-ragu dari pertemuan-Nya.19) Dan adapun orang-orang yang durhaka. dan kami jadikan dia satu pengenalan untuk Bani Israel.23) Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengenalan dengan perintah kami.25) Apa belum mengenali bagi mereka. maka apakah mereka tidak mendengar ?.21) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya.(32. kemudian ia berpaling darinya ?.Tafsir Al Sulthan Adapun orang yang beriman.24) Sesungguhnya Rabb mu Dia Yang memberi keputusan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang adalah padanya mereka berselisih. maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan darinya oleh binatang DLA .(32. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(32. dikembalikan mereka padanya dan dikatakan kepada mereka : ”Rasalah azab api yang pernah kamu dustakan karakternya”. maka untuk mereka surga-surga tempat tinggal sebagai sajian dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan.(32. (32.22) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab.(32.

(32.27) Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah hari kemenangan. karena sesungguhnya mereka menunggu.29) Maka berpalinglah dari mereka.Tafsir Al Sulthan ternak mereka dan diri-diri mereka.28) Katakanlah: ”Di hari kemenangan itu tidak berguna bagi orangorang kafir iman mereka dan tidak mereka akan diberi tempo”.30) DLA .(32. jika kamu orang-orang yang benar”.(32. apa mereka tidak memperhatikan ?.(32. dan tunggulah.

dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu. dan cukplah karakter Allah sebagai wakil.1) Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin.(33. maka mereka saudara kamu di dalam Diin.(33.3) Tidak Allah jadikan bagi seorang. sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa. dari diri-diri mereka.4) Seru mereka dengan bapak-bapak mereka.2) Dan bertawakallah atas Allah. sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu. dua qolbu di dalam jaufi-nya. maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka. dan pengurus-pengurus kamu. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu.(33. dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik.0) Hai Nabi tekunilah Allah. dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka.(33. dan Dia memberi pengenalan ke jalan. dia lebih adil di sisi Allah. 73 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan Allah katakan yang lengkap. yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya.(33. kecuali kalau DLA .(33.Tafsir Al Sulthan 33.5) Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin.Surat Al-Ahzab (Golongan-Golongan) Surat ke-33.

(33. (33. tidak ada tempat berdiri bagi kamu.(33. dan dari bawah kamu. dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”. dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. kemudian mereka diminta mengadakan fithnah.13) Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. padahal ia tidak kosong. ketika datang kepada kamu tentara. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat .(33.(33.8) (60) Hai orang-orang yang beriman !.(33. dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras.14) DLA . Adalah itu di dalam kitab tertulis.12) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib.11) Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”.Tafsir Al Sulthan kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu. lalu kami kirim kepada mereka angin. niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar. dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan.(33. maka kembalilah”. dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka. dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.7) Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka.6) Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka. dan dari mu dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan ‘Isa anak Maryam. mereka tidak bermaksud melainkan lari.10) Di situ diuji Mu’minin.(33. (33. dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih.9) Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu.

bahwa mereka tidak akan berpaling belakang.(33.(33.(33.(33. Mereka itu belum beriman.18) (mereka) kikir atas kamu. maka apabila datang ketakutan. mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu. Dan jika mereka ada di antara kamu. maka Allah gugurkan amal-amal mereka. Dan jika golongan-golongan itu datang. engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati. (33. mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya. jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”.(33. Dan DLA .15) Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah. mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam. dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit.21) Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu. sedangkan perjanjian Allah akan dituntut.17) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”.19) Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi. dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”. Dan mereka sangat tama’ atas harta.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini.16) Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah.(33. Tetapi apabila hilang ketakutan. dan adalah itu atas Allah mudah.20) Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah. tidak akan mereka berperang melainkan sedikit.

maka Allah telah sediakan bagi perempuanperempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang. dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji.22) Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah.29) Hai wanita-wanita Nabi !.27) Hai Nabi. tidak mencapai kebaikan.(33. dan kampung akhirat. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(33. dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”.(33.23) Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka. karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu.28) Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya.(33.24) Dan Allah telah enyahkan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka. dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan.(33.(33. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang.25) Dan dari ahli kitab yang membantu (ahzab) itu Dia turunkan dari benteng-benteng mereka.30) DLA .(33.(33. dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki.26) Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka. sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa. kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya. sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan. siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah.Tafsir Al Sulthan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri . dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa.(33. maka marilah aku beri bekal kepada kamu.

sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih.36) Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atasnya dan engkau pun telah berjasa atasnya: DLA . maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata.(33.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 22 Siapa ta’at dari kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. (33.32) Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu. dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.34) Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat.(33. dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama.33) Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah.31) Hai wanita-wanita Nabi !. dan mu’minin dan mu’minat.(33. Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan. kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita. dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat. sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa. dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati. dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda . dan khoosy’in dan khoosyi’at. ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka. apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya. tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf. dan beramal shalíh. Dan dirikanlah sholat. karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk. dan shoobirin dan shoobirat.35) Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat. karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit.(33.(33. jika kamu berbakti. Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang.

(33.46) DLA . dan engkau takut kepada manusia.(33. .(33.42) Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya.37) Tidak ada atas Nabi dari keberatan. tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi. dan takut kepada-Nya.(33.43) Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda. Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya. dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah. dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung.(33.40) (61) Hai orang-orang yang beriman. dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya.38) Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah.Tafsir Al Sulthan “Tahan atas mu jodoh mu. Dan adalah urusan Allah dikerjakan. sebutlah Allah sebutan yang banyak. dan takutlah kepada Allah”.39) Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu. supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka. sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam.(33.(33. dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan . dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia. Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.45) Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang.(33.41) Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang. kami kawinkan mu dengannya.(33. dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin.(33.44) Hai Nabi. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya. padahal Allah lebih patut kamu takuti.

maka tidak terlarang atas mu.(33. maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia. dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu. dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka.51) DLA . dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki. khusus untuk mu bukan untuk mu’minin. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita. dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa . dari sebelum kamu sentuh mereka. dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka. yang berhijrah bersama mu.Tafsir Al Sulthan Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok.(33. dan biarkanlah gangguan mereka.48) (62) Hai orang-orang yang beriman !.47) Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik. kemudian kamu talaq mereka. dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil . supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu. lantas belanjailah mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik.(33. dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu.50) Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka. Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi. apabila kamu menikahi mu’minat.(33. dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu. dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu. jika Nabi mau menikahinya. Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka.(33.49) Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodohjodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka.

(33.(33. jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi. karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang. sesuatu benda. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk.52) (63) Hai orang-orang yang beriman. Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka. maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu. karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu. kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan). Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya. Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi. beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan . (64)Hai orang-orang yang beriman. kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. walaupun menggemarkan mu kecantikannya.54) Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka. atau kamu sembunyikan dia. dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita.55) Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi.(33. Dan Allah tidak malu dari yang lengkap. dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka.(33.(33. tetapi ia malu dari kamu. dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka.53) Jika kamu terangkan sesuatu. maka mintalah dari belakang tirai. dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu.56) DLA . Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran.

60) (mereka) dilaknat di mana saja mereka berada.(33.57) Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan.(33.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya. niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka. (33. maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata. melainkan sedikit (masa).(33.(33. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu. dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu.58) Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka. dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina.65) DLA . mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat. dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.(33. kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu.64) Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya.62) Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran). tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong.(33.(33.59) Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah. Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”.63) Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.61) Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini. dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat.(33. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?.

(33. karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya.(33. dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. (33. mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”.(33. maka mereka enggan memikulnya. lalu mereka sesatkan kami dari jalan”.(33. berbaktilah kepada Allah. sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh. niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang.66) Dan mereka berkata: “Rabb kami.73) DLA . kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami. jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa.71) Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”.72) Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat.(33.(33. berilah kepada mereka dua ganda dari azab.Tafsir Al Sulthan Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka.70) Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu.(33. dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat.69) (66) Hai orang-orang yang beriman !. lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan.67) ”Rabb kami !. dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dan ucapkanlah perkataan sadiidaa. tetapi dipikul dia oleh Manusia. dan mereka khawatir di tentangnya.68) (65) Hai orang-orang yang beriman !.

5) Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu.(34.Surat SABA’ (Indonesia) Surat ke-34. dan Dia Hakiimul-Khabiir(Bijaksana Mengabarkan).(34. melainkan di dalam Tulisan yang nyata. ia akan datang kepada kamu”.Tafsir Al Sulthan 34.3) Untuk Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal baik.(34.1) Dia mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya. dan Dia (Rahiimul-Ghafuur)(34. Katakan: ”Bahkan demi Rabb ku Yang Mengetahui Yang Ghaib.(34. mereka itu akan mendapat keampunan dan pemberian yang berbeda.6) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Maukah kami tunjukkan atas kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu.2) Dan berkata orang-orang yang kafir:”Tidak akan datang kepada kita sa’at”. dan kepunyaan-Nya hamdu di akhirat. DLA .(34. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok. Dia yang lengkap dan memberi pengenalan kepada jalan Al’Aziizil-Hamiid.(34. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Dan orang-orang yang berusaha dalam (merusak) ayat-ayat kami adalah bagi mereka azab dari siksaan yang pedih. Tidak tersembunyi dari-Nya seumpama debu di Langit dan tidak di Bumi.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.

niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami gugurkan atas mereka kepingkeping dari langit. Jika kami kehendaki.9) Sesungguhnya kami telah beri kepada Dawud dari kami fadhlu: ”Hai gunung-gunung patuhlah bersamanya dan burungburung”.(34.12) Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedunggedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. bahkan orang yang tidak mengimani rahasia akhirat di dalam azab dan kelupaan yang jauh”. bahwa kamu sungguh (akan dibangkitkan) dalam suatu penciptaan yang baru?”.11) Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan. tidak menunjukkan kepada mereka atas matinya melainkan dabbah bumi yang memakan tongkatnya(Minsa-a). dan kami telah lunakkan baginya Besi . hai keluarga Dawud !”. maka ketika ia runtuh terbukti oleh Jinn bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal DLA .(34.8) Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari Langit dan Bumi. kami rasakan dari azab bakaran.Tafsir Al Sulthan ”apabila kamu sudah dihancurkan tiap hancuran. sesungguhnya Aku melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan” .(34.10) ”Hendaklah engkau buat saabighaat dan bataskan dalam Sardu.7) ”Apakah ia berdusta atas Allah atau ada padanya penyakit gila. ”Kerjakan syukur. dan kami alirkan baginya mata air tembaga. dan kerjakan dengan baik.(34.(34.(34. dan bertiup sorenya sebulan.(34. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap hamba yang bertobat . Dan sebagian dari Jinn yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb nya dan siapa yang berpaling dari mereka dari perintah kami. tetapi sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.13) Maka ketika kami tentukan atasnya mati.

melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengimani karakter akhirat dari siapa dia darinya dalam keraguan. Makanlah dari pemberian Rabb kamu. Mereka tidak memiliki seperti debu di Langit dan tidak di Bumi.(34.Tafsir Al Sulthan ghaib. sebab apa mereka kufur. dan tidak bagi mereka pada keduanya dari sekutu dan tidak bagi-Nya dari mereka dari pembantu”.20) Dan tidak ada bagi nya atas mereka dari alasan.17) Dan kami menjadikan antara mereka dan antara Negeri yang kami beri barokah padanya negeri-negeri yang kelihatan.22) DLA .21) Katakan:”Serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah. dan Rabbmu Penjaga atas tiap sesuatu . Dan kami tukar bagi mereka dengan dua hutan mereka . Negeri yang baik dan Rabb Yang Mengembalikan. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Maka kami menjadikan mereka buah-mulut. tidaklah mereka berada di dalam azab yang menghina. Dan sesuatu dari (yang disebut) Sidrin Qolil.Dan mereka telah menganiaya diri-diri mereka. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk yang sabar yang berterima kasih”. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat. Dua hutan dari kanan dan kiri. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan Aman. dan bersyukurlah kepada-Nya. (34.19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat sangkaan benar atas mereka.(34. (34.16) Itu balasan kami kepada mereka.(34.18) Tetapi mereka berkata: “Rabb kami ! jauhkanlah perjalanan kami ”.14) Sesungguhnya adalah untuk Saba’ di dalam tempat tinggal mereka ada ayat. dua hutan yang mempunyai rasa buah yang pahit. dan bukankah tidak kami balas melainkan yang kufur.15) Maka mereka berpaling.(34.(34. dan Pinus.(34. maka mereka ikuti dia kecuali sebagian dari orang beriman.(34. maka kami kirim atas mereka banjir besar.

niscaya kami sudah jadi Mu’minin”.27) Dan tidak kami mengutus mu melainkan kepada manusia seluruhnya. dan Dia Al ’Aliyyul Kabiir”.28) Dan mereka berkata: ”Kapankah ancaman itu jika kamu orangorang yang benar”.Fattahul ’Aliim).31) DLA .(34.24) Katakan: ”Kamu tidak akan ditanya dari hal apa dosa kami dan kamu tidak akan ditanya dari apa yang kami kerjakan”.30) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Kami tidak akan mempercayai karakter Bacaan ini dan tidak karakter yang di hadapannya”. Dan kalau engkau lihat ketika orang zalim itu didirikan di sisi Rabbnya.(34.23) Katakan: ”Siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?” Katakan: ”Allah. Dan sesungguhnya kami atau hanya kamu. sebagai pengembira dan pengancam. kemudian buka antara kita dengan Lengkap. Berkata orang-orang yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Jika tidak karena kamu. melainkan untuk siapa yang Dia izinkan baginya. sedangkan sebagian dari mereka membantah sebagian.Tafsir Al Sulthan Dan tidak bermanfa’at safa’atnya di sisi-Nya. sungguh atas pengenalan atau dalam kelupaan yang nyata”.26) Katakan: ”Lihatkan kepada ku mereka yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu.29) Katakan: ”Untuk kamu hari yang dijanjikan tidak bisa minta diundur darinya sesa’at dan tidak bisa minta dilekaskan”.(34.(34.(34. mereka berkata: ”Apakah yang Rabb kamu katakan?”. Tidak demikian.(34. hingga ketika dihilangkan ketakutan dari qalbu mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. dan Dia Pembuka Yang Mengetahui”(Al.(34.25) Katakan: ”Rabb kita akan kumpulkan antara kita. (34. bahkan Dia Allah Al ’Aziizul Hakiim”. Mereka katakan:”Yang Lengkap.(34.

ketika kamu perintah kami mengkufuri karakter Allah dan supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi-Nya”. sesudah ia sampai kepada kamu ?.36) Dan tidaklah harta-harta kamu dan dan tidak anak-anak buah kamu barang yang bisa mendekatkan kamu satu serajat di sisi kami.35) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb-ku menjulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.38) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkan baginya.(34. dan kami letakkan belenggu di leher mereka yang kafir. (34. Itulah mereka. Bahkan adalah kamu orangorang yang berdosa”. dan mengukurkannya.(34. Dan apaapa yang kamu belanjakan dari sesuatu.Tafsir Al Sulthan Berkata mereka yang sombong kepada mereka yang lemah: ”Kamikah yang menghalangi kamu daripada jalan lurus.33) Dan tidak kami kirim di suatu negeri seorang pengancam. Dan mereka nampakkan penyesalan ketika mereka lihat azab. (34. melainkan orang-orang yang merajalela padanya berkata: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada kerasulan kamu”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(34. dan mereka aman di tempat-tempat tinggi.34) Dan mereka berkata: ”Kami lebih banyak harta dan anak-buah. Bukankah tidak dibalas mereka melainkan apa yang mereka telah kerjakan?.(34. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. mereka akan dibiarkan di dalam azab. maka Dia akan DLA .37) Dan mereka yang berusaha dalam ayat-ayat kami dengan menolak kebenaran. bagi mereka ganjaran berganda sebab apa yang mereka telah kerjakan. dan kami tidak akan disiksa”.32) Dan berkata mereka yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Bahkan tipu daya malam dan siang.(34.

(34.(34. bahwa kamu menghadap Allah berdua-dua dan sendiri-sendiri. Ia tidak lain melainkan seorang pengancam untuk kamu di hadapan azab yang pedih”.46) DLA .(34.(34. padahal mereka ini tidak sampai kepada sepersepuluh yang kami berikan kepada mereka itu. mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan seorang yang hendak menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu”. kemudian kamu fikir tidak ada sifat gila pada sahabat kamu. maka mereka mendustakan rasul-rasul-Ku.45) Katakanlah: ”Hanya aku hendak nasehati kamu dengan satu (nasehat).44) Dan telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. bukan mereka. kemudian Dia berkata kepada malaikat: ”Apakah kepada mereka ini akan kamu menyembah?”.(34. Bahkan adalah mereka menyembah Jinn yang kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka”. dan berkata mereka yang kufur kepada Yang Lengkap.39) Dan di hari yang akan dikumpulkan mereka semuanya. ketika telah sampai kepada mereka: ”Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.40) Mereka katakan: ”Subhaana Engkau.(34.Tafsir Al Sulthan menggantinya. maka bagaimana kemurkaan kami ?. dan Dia Khoirur-Rooziqiin”(Sebaik-baik Pemberi rizki). Engkau pengurus kami.42) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat bukti kami .(34.43) Dan tidak pernah kami beri kepada mereka dari Tulisan yang bisa mereka membacanya dan tidak pernah kami kirim kepada mereka sebelum mu seorang pengancam.41) Maka pada hari ini sebagian dari kamu dengan sebagian tidak memiliki pertolongan dan tidak pembayaran” dan kami berkata kepada mereka yang zalim: ”Rasakan azab api yang kamu dustakan karakternya”.(34.

52) Dan sesungguhnya mereka telah mengkufuri karakternya dari sebelumnya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Upah yang aku minta dari kamu itu maka dia untuk kamu. sesungguhnya Dia Samii’un Qoriib ” (Maha Mendengar-Maha Dekat) .(34. tetapi tidak sekalikali terluput. sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang serupa mereka dari sebelumnya. dan Mengilhamkan karakter Yang Lengkap.54) DLA .(34.48) Katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.51) Dan mereka berkata: “Kami mengimani karakternya”.49) Katakanlah: ”Jika aku sesat. maka tidak lain melainkan aku sesat untuk kerugian diriku. dan jika aku mendapat pengenalan. sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan yang meragukan. (34.padahal bagaimana mereka bisa mencapai (iman) dari tempat yang jauh?.50) Dan kalau engkau lihat ketika mereka kaget. dan mereka diambil dari tempat yang jauh.47) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku Yang Sangat Mengetahui Hal Ghaib. dan mereka mendustakan rahasia ghaib dari tempat yang jauh. dan Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan . maka dengan apa yang diwahyukan kepada ku oleh Rabb ku. Upah untuk ku tidak lain melainkan atas Allah.(34.53) Dan dihalangi antara mereka dan antara apa yang mereka ingini.(34. dan yang bathil tidak bisa memulai (sesuatu) dan tidak bisa mengembalikan” .(34.(34.(34.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(35.4) Hai manusia.(35. Dia tambah dalam ciptaanNya apa yang Dia kehendaki. maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya.6) Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.2) Hai manusia ! ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.Surat Faathir (Penyusun) Surat ke-35. maka ke mana kamu dipalingkan ?. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan 35. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(35. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(35.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi. adakah dari Pencipta selain dari Allah ? Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?.7) DLA . maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu.5) Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata. yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4. dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.3) Dan jika mereka mendustakan mu. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir.(35.(35.(35. maka tidak ada yang dapat menahan baginya.1) Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan. dan apa-apa yang Dia tahan. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim. maka ambillah dia sebagai musuh.(35.

10) Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu. melainkan dengan ilmu-Nya. Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita. ini tawar. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air). kemudian dari Nuthfah.(35. maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya. pahit. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat.12) Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam. seperti itulah kebangkitan. lalu ia menggerakkan awan.13) DLA .11) Dan tidak sama dua laut. (35. dan tipudaya mereka itu dia akan binasa. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.9) Siapa mencari kemuliaan.8) Dan Allah Yang mengirim angin. tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru. setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya.(35. kepunyaan-Nya Kerajaan. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan. dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai. sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan.(35. melainkan di dalam Kitab. maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya. enak lulus minumannya. dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis.(35. agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. sesungguhnya itu atas Allah mudah.Tafsir Al Sulthan Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik. lalu kami tarik dia kepada negeri mati. dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat. (35. kemudian Dia jadikan kamu bersistem. dan Dia putarkan matahari dan bulan. dan yang itu asin.

maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya. tidak akan memikul dosa (diri) yang lain.16) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. Hanya engkau ancam orangorang yang takut kepada Rabb mereka di dalam ghaib. tidak mereka dengar panggilan kamu.(35.15) Jika Dia kehendaki. kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid.(35. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki.18) Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat.21) Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati.17) Dan satu (diri) yang berdosa.(35. Dan sekiranya mereka dengar. (35. dan siapa jadi suci. dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan. walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat.20) Dan tidak teduh dan tidak panas.(35. dan mendirikan sholat.(35. dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu.Tafsir Al Sulthan Jika kamu seru mereka. dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya.14) Hai manusia.22) Tidak engkau malainkan seorang pengancam.19) Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya.(35.(35.23) Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam. Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit.24) DLA . dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur.(35. tidak bisa mereka memperkenankan kamu. (35. Dan kepada Allah tempat kembali.(35.

(35. maka bagaimanakah kemurkaan-Ku. adalah orang yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor. Sesungguhnya Allah La.29) Lantaran Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaranganjaran mereka.Khabiirun Bashiir karakter hambahamba-Nya. tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya. Seperti itu. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka.26) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air. dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam? .Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mendustakanmu. dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh.25) Kemudian Aku siksa mereka yang kufur. dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur.(35.28) Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat.31) Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami.27) Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur. dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya. sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu.(35. maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya.(35.(35.(35.30) Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab. dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya.(35. maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. dan sebagian dari mereka mendahulukan DLA .

34) ”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian.(35. dan pakaian mereka padanya sutera. maka atas dirinya kekufurannya. sesungguhnya Rabb kami La Ghafuurun Syakuur”.(35. karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”.(35. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka melainkan kemurkaan.(35. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. seperti itu kami balas tiap yang kufur. Maka rasalah.38) Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi. padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. dengan izin Allah. atau adakah DLA .33) Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.36) Dan mereka berteriak padanya: ”Rabb kami !. bagi mereka api jahannam.35) Dan orang-orang yang kafir. (35.32) Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Maka siapa kufur.(35. keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan.(35.39) Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orangorang yang kamu seru dari selain Allah. Itu dia kelebihan yang menyolok. Yang telah menghilangkan dari kami dukacita. dan telah datang kepada kamu pengancam?.37) Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi.(35.Tafsir Al Sulthan karakter kebaikan. dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya.

41) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya. Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam. niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. lantas apabila datang ajal mereka.42) Karena sombong di bumi.(35. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah. sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa. dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi.(35. sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira.Tafsir Al Sulthan bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab.(35.45) DLA . membuat tipu daya jelek. tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan. niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap. Dan jika hilang. sungguhsungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam. tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran . maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya. dan adalah mereka sangat kuat dari mereka.(35. (35. maka mereka atasnya membuktikan darinya ?.43) Apa belum mereka berjalan di Bumi.40) Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya.44) Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah.(35. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda.(36.7) Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu. Sin}. 83 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.11) Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. lalu mereka terdangak.(36.(36.5) Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam. maka mereka tidak dapat melihat.3) Atas jalan yang lurus.4) Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.0) {Ya. DLA . (36. dan takut kepada Pengatur dalam ghaib.(36. lalu kami tutup mereka.(36.10) Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan. tidak mereka akan beriman.(36.(36.Tafsir Al Sulthan 36.8) Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding.(36.(36.9) Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka. maka mereka tidak beriman. (36.2) Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus.(36.1) Demi bacaan yang bijaksana. lalu mereka lalai.Surat Ya Sin (Huruf Ya dan Sin) Surat ke-36.6) Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka.

penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.15) Mereka berkata: ”Rabb kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.Tafsir Al Sulthan dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata. tidak kamu melainkan berdusta”. (36. jika kamu tidak berhenti. (36. niscaya kami rajam kamu.(36.(36.19) Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku.21) Juz’ 22 ”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku.(36.22) DLA .(36.20) ”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”.(36.16) ”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.(36.12) Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan. adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”.14) Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(36. dan akan mengenai kamu azab yang pedih”. ikutilah utusan-utusan itu”. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.(36.17) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu.18) Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu.13) Ketika kami utus kepada mereka dua. dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(36. lalu kami taklukkan dengan yang ketiga. maka mereka mendustakan mereka berdua.

dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air.25) Dikatakan: ”Masuklah surga”.(36. dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” .(36.26) Bahwa Rabbku telah kembalikan aku.30) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(36. tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.(36. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”.(36. kami hidupkan dia. tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku.32) Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati. dan kami keluarkan darinya biji-biji. maka dengarkanlah”.28) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.31) Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami.34) DLA .27) Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan.(36. dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”.maka tiba-tiba mereka padam.(36.23) ”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”. (36.Tafsir Al Sulthan ”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?. lalu mereka makan daripadanya. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat. sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?.(36.29) Hai dukacita atas hamba-hamba.33) Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur.24) ”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Rabb kamu. (36.(36.(36.

(36. maka tidakkah mau mereka bersyukur ?. lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.38) Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya.40) Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh.(36. hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua. kami tenggelamkan mereka.(36.(36.36) Dan satu ayat untuk mereka ialah malam.44) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu.41) Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai. itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim.42) Padahal jika kami kehendaki. karena setiap dalam falak mereka bergerak. dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. (36.(36.43) Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa.45) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.39) Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang. melainkan adalah darinya mereka berpaling.(36.(36.46) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata DLA .(36.(36. kami cabut daripadanya siang.(36.35) Subhaanalah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui.(36. maka tiba-tiba mereka kegelapan.37) Dan matahari berjalan di tempat letaknya.Tafsir Al Sulthan Supaya mereka makan dari buahnya. supaya kamu diberi pengaturan”.

(36. (36. akan bersegera kepada Rabb mereka. maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami.(36. sebagai perkataan dari Rabb Yang Teliti.48) Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka. Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”.54) Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini di dalam kelalaian bersenang-senang. dan benarlah rasul-rasul”.52) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36. dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”.(36. maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur.55) Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin.57) Salam. sedangkan mereka dalam pertengkaran.(36.49) Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka.Tafsir Al Sulthan orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki. siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”.(36.(36.47) Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”.50) Dan akan ditiup pada shuuri.(36.(36.59) DLA .(36. sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit.51) Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami. Inilah apa yang dijanjikan Pengatur.53) Maka pada hari ini.56) Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini. niscaya Dia beri makan dia ?.58) Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”. (36.(36.

(36.64) Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka. sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.66) Dan jika kami kehendaki.67) Dan siapa kami panjangkan umurnya.(36.72) DLA .63) ”Masuklah kepadanya.(36.(36.(36. maka apakah kamu tidak mau mengerti?”.(36. maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan. niscaya kami gelapkan atas mata mereka. dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir.60) ”Dan supaya kamu menyembah Aku. (36.(36.(36. ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.61) ”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu. dan tidak bisa mereka kembali.70) Dan tidakkah mereka lihat. agar kamu tidak menyembah Setan.68) Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya. tetapi tangantangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan. lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu. niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada. yaitu binatang ternak.Tafsir Al Sulthan ”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anakanak Adam !.69) Supaya ia ancam orang yang hidup.71) Dan kami jinakkan dia untuk mereka. ini jalan yang lurus”. niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan.65) Dan jika kami kehendaki. maka tidakkah mereka mengerti ?. hingga tidak bisa mereka terus.(36.(36.(36. ini hari dengan sebab kamu telah kufur”. lalu mereka memilikinya ?.62) ”Ini jahannam yang kamu diancam”. tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?. dan tidak pantas itu baginya. sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami.(36.

hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada.(36. Bahkan Dia AlKhallaaqul ‘Aliim. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.83) DLA .78) Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama.(36. Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”. maka dia pembantah yang nyata ?.(36. dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya.81) Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu.(36.(36.(36. agar mereka ditolong.76) Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah. sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka.Tafsir Al Sulthan Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman. maka tidakkah mereka bersyukur ?.(36.80) Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.(36.(36. maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”.74) Mereka itu tidak berdaya menolong mereka. sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan.77) Dan ia adakan perumpamaan untuk kami.(36.73) Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati. dan ia lupa kepada penciptaannya.(36.79) ”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api.75) Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu.82) Maka Subhaanalah Yang di tangan-Nya Kerajaan setiapnya.

Surat Ash-Shoffaat (Yang Berbaris) Surat ke-37.(37. 182 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(37.0) Demi Yang-berbaris berbaris.4) DLA .1) Maka yang melarang dengan sebenar larangan.Tafsir Al Sulthan 37.(37.3) Sesungguhnya Yang Dita’ati untuk kamu sungguh Satu.(37.(37.2) Maka yang membacakan peringatan.

(37. kami ciptakan mereka dari tanah liat yang liat.11) Bahkan kamu merasa ajaib.15) Apakah ketika kami telah mati dan kami adalah debu. (37. dan kamu terhina”. ini hari peraturan”.(37. atau siapa yang kami telah ciptakan.14) Dan mereka berkata:”Tidak ini melainkan sihir yang nyata” .8) Untuk mengusir mereka. (37.10) Maka tanyalah kepada mereka. apakah mereka ciptaan yang sangat. (37.(37.(37.12) Dan ketika mereka diperingatkan tidak mereka ingat. dan tulang-tulang. maka tiba-tiba mereka melihat.(37. dan apa-apa antara keduanya.18) Maka sungguh hanyalah dia satu teriakan.5) Sesungguhnya kami telah hiasi Langit yang dekat dengan kaukab-kaukab.(37.7) Tidak dapat mereka mendengar kepada Malak secara rinci. Rabb tempat terbit matahari.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan Bumi.6) Dan penjagaan dari setiap setan durhaka.(37.(37. (37. apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?.9) Kecuali siapa yang menyambar sedikit sambaran.16) Atau bapak-bapak kami yang terdahulu.20) DLA .(37. dan bagi mereka azab yang tetap.(37. dan mereka dilempari dari tiap penjuru. maka mengikutinya nyala api yang berkilau. dan mereka mengejek.(37.(37.13) Dan ketika mereka melihat ayat-ayat mereka memperolokolokkan.19) Dan mereka berkata: ”Aduh celaka kami.17) Katakanlah: ”Ya.

21) Kumpulkanlah mereka yang zalim dan teman mereka dan apa yang ada mereka sembah.(37.34) Sesungguhnya mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah” mereka menyombong.32) Maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam azab orangorang yang bersekutu.Tafsir Al Sulthan Ini hari penentuan yang adalah kami kepadanya mendustakan.(37.23) Hentikanlah mereka.(37.(37. (37.(37.25) Bahkan mereka pada hari itu mereka meyerah diri. atas sebagian mereka bertanya-tanyaan.35) DLA . (37.(37.(37.31) ”Maka kami telah menyesatkan kamu.29) ”Dan tidak ada bagi kami atas kamu alasan. (37.22) Dari selain Allah.30) ”Maka lengkaplah atas kami perkataan Rabb kami sesungguhnya kami sungguh akan merasakan”.33) Sesungguhnya seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.(37. sesungguhnya mereka akan ditanya.(37.(37.(37.24) Tidak untuk kamu.(37. tidak kamu tolong menolong. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat”.28) Mereka berkata: ”Bahkan kamu adalah tidak beriman”. maka kenalkan mereka kepada jalan jahiim.27) Mereka berkata: ”Sungguh kamu adalah kamu datang kepada kami dari kanan.26) Dan menghadap sebagian mereka. tetapi kamu kaum yang durhaka”.

39) Kecuali-hamba-hamba Allah yang ikhlash.(37.36) Bahkan dia telah datangkan yang lengkap.37) Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.(37.(37.45) Yang putih.49) Maka sebagian mereka menghadap sebagian bertanyatanyaan.(37.41) Buah-buahan dan mereka dibedakan.(37.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Apakah kami mesti tinggalkan tuhantuhan kami untuk seorang pesyair yang gila”.47) Dan di sisi mereka ada yang tidak liar pandangan.(37.(37.(37.(37.(37.(37.(37. bagi mereka rizki yang tertentu.(37.42) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).51) Ia berkata: ”Apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan?”. dan ia telah membenarkan utusan-utusan.46) Tidak ada padanya kerusakan dan tidak mereka dihalangi darinya.(37. kerlingan matanya.(37. yang sedap untuk peminum-peminum.38) Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan.53) DLA .(37.48) Seperti sesungguhnya mereka telur terpelihara.40) Itulah mereka. bahwa kita akan dibangkitkan?”.44) Diedarkan atas mereka piala minuman dari mata air.52) ”Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi debu dan tulangtulang.43) Atas dipan berhadap-hadapan.(37.(37.50) Telah berkata seorang berkata dari mereka: ”Sesungguhnya aku pernah mempunyai seorang teman”.

(37.(37.(37.(37.(37.(37.59) Sesungguhnya ini sungguh dia kemenangan yang panjang. (37.(37. niscaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan”.(37.(37. (37.68) Sesungguhnya mereka dapati bapak-bapak mereka lupa.56) ”Dan jika tidak karena jasa (ni’mat) Rabbku.55) Ia berkata: ”Demi Allah. dan kita tidak akan disiksa?”.57) ”Maka bukankah kita tidak akan mati?”. (37.60) Untuk yang seperti inilah hendaknya bekerja orang yang bekerja.(37.58) ”Melainkan kematian kita yang pertama.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: “Apakah kamu mau melihat?”.(37.63) Sesungguhnya dia satu pohon yang keluar di dalam dasar jahiim.64) Buahnya seperti sesungguhnya dia kepala setan.(37.61) Apakah itu lebih baik hidangan atau pohon zaqqum ?.69) DLA . sesungguhnya hampir engkau binasakan aku”. hingga mereka penuhkan perut-perut darinya.lalu ia lihat dia di dalam kejelekan jahiim”.54) Maka ia menjenguk.67) Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka kepada jahiim.65) Maka sesungguhnya mereka akan makan darinya.(37.66) Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya minuman dari air panas.62) Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab untuk orang yang zalim.

Tafsir Al Sulthan Maka mereka atas bekas-bekas mereka bersegera.(37. seperti itu menyelamatkan orang yang berbuat baik.85) ”apakah dengan dusta kamu kehendaki selain dari Allah yang dita’ati?”.80) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37. maka kami sebaik-baik yang memperkenankan.81) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.82) Dan sesungguhnya dari golongannya ialah Ibrahim.(37. mereka yang tinggal.86) DLA .(37.72) Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang diancam.(37.70) Dan sesungguhnya telah lupa sebelum mereka kebanyakan dari generasi pertama.75) Dan kami telah selamatkan dia dan ahlinya dari Karbi yang panjang.(37.74) Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami.79) Sesungguhnya kami.(37.(37.76) Dan kami jadikan generasinya.(37. (37.(37.73) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.(37. (37. di dalam Alam Semesta. (37.78) Salam atas Nuh.(37.83) Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan qalbu yang sejahtera.(37.71) Dan sesungguhnya kami telah utus kepada mereka pengancam-pengancam.84) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: ”Apa yang kamu sembah”.77) Dan kami tinggalkan atasnya dalam generasi yang akhir.(37.

tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.101) Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha. (37.98) Dan ia berkata:”Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Rabbku.96) Mereka berkata: “Bikinkanlah buat dia satu bangunan lalu campakkan dia ke dalam jahiim”. maka pandanglah apa yang engkau putuskan”.100) Maka kami gembirakan dia dengan anak laki-laki yang haliim.(37.(37.(37.92) Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguhsungguh.95) ”Padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan”.94) Ia berkata: “Apakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir”.90) Maka ia pergi dengan sembunyi kepada Sembahan-Sembahan mereka.(37. Dia akan beri kepadaku pengenalan”.99) ”Rabbi.(37. (37. sesungguhnya aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelihmu.(37.93) Maka mereka menuju kepadanya dengan segera.91) ”mengapa kamu tidak berbicara?”.(37.88) Ia berkata:”Sesungguhnya aku saqiim”.(37.89) Maka mereka berpaling daripadanya.Tafsir Al Sulthan ”Maka apa anggapan kamu tentang Rabb alam semesta?”.(37. membelakang. lalu ia berkata:”Tidakkah kamu makan?”. berilah kepadaku dari orang yang baik”.(37. ia berkata: ”Hai anakku.97) Yang mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan.(37.87) Maka ia melihat dengan satu penglihatan ke dalam bintangbintang. Ia berkata: “Hai bapakku kerjakan apa DLA .(37.(37.

(37.108) Salam atas Ibrahim. (37.(37.(37.107) Dan kami tinggalkan atasnya dalam orang yang akhir.(37.116) DLA .(37.Tafsir Al Sulthan yang engkau diperintah.111) Dan kami gembirakan dengan Ishaq sebagai nabi dari orang yang shaleh. . maka jadilah mereka orangorang yang menang. dan dari generasi keduanya ada yang berbuat kebaikan dan ada yang menzalimi dirinya dengan nyata(37. (37.109) Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.104) “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar”.(37.(37. Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan. (37. engkau akan dapati aku insyaa’Allah dari orang yang sabar”.112) dan kami lindungi atasnya dan atas Ishaq.103) Dan kami seru dia bahwa: “Hai Ibrahim !”.102) Maka ketika ketika mereka berdua telah menyerah.(37.114) Dan kami selamatkan mereka berdua dari karbi yang panjang. dan ia telah rebahkan dia atas pipinya.115) Dan kami telah tolong mereka. (37.106) Dan kami telah tebus dia dengan sembelihan yang panjang. (37.110) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.105) Sesungguhnya ini sungguh dia cobaan yang nyata.113) Dan sungguh kami telah karuniakan atas Musa dan Harun.

(37.120) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan.130) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.128) Dan kami tinggalkan atasnya di dalam orang-orang yang akhir.(37. (37.131) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.122) Dan sesungguhnya Ilyas sungguh dari orang yang diutus. (37.(37.(37.(37.127) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.121) Sesungguhnya mereka berdua dari hamba kami yang beriman.124) “Apakah kamu menyeru Ba’la dan kamu tinggalkan Sebaik-baik Pencipta ?.126) Maka mereka mendustakan dia.(37.123) Ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Tidakkah kamu berbakti?”.(37. (37. (37. (37.119) Salam atas Musa dan Harun.118) Dan kami tinggalkan atas mereka berdua di dalam orang-orang yang akhir.132) DLA . (37.(37.117) Dan kami beri pengenalan mereka berdua kepada jalan yang lurus.(37.125) ”Allah Rabb kamu Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.129) Salam atas Ilyas.(37.Tafsir Al Sulthan Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang.

149) DLA .(37.136) Dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka pada waktu shubuh. (37. maka tidakkah kamu mengerti ?.137) Dan pada waktu malam.148) Maka tanyalah mereka.135) Kemudian kami binasakan yang lain. sedang untuk mereka anak laki-laki?.(37.142) Maka sekiranya tidak ia dari orang yang banyak bergerak.(37.147) Lalu mereka beriman. sedang ia telah berbuat kesalahan.145) Dan kami tumbuhkan atasnya tumbuhan dari yaqthiin .(37. apakah bagi Rabbmu anak perempuan. (37.141) Lalu ditelan dia oleh ikan.(37. (37. (37.(37.143) Niscaya ia tinggal di dalam perutnya kepada hari dibangkitkan.000 atau lebih.139) Ketika ia lari kepada kapal yang penuh.134) Kecuali perempuan tua di dalam orang-orang yang ketinggalan.(37.(37.140) Maka ia berundi. lalu adalah ia dari orang yang kalah. (37.(37. (37.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya Luth dari orang yang diutus.133) Ketika kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.144) Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan dia saqim. maka kami beri perlengkapan kepada mereka hingga satu masa.(37.(37.146) Dan kami utus dia kepada 100.138) Dan sesungguhnya Yunus sungguh dari orang yang diutus.

(37.154) Maka tidakkah kamu ingat ? .(37.155) Atau ada bagi kamu Sulthon yang nyata ?.151) Allah telah beranak.(37.(37.159) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.158) Maha Pengegerak Allah dari hal apa yang mereka sifatkan.164) ”Dan sesungguhnya kami ialah yang berbaris-baris”.161) Tidak kamu atasnya dapat memperdayakan.(37.152) Apakah Dia telah pilih anak-anak perempuan daripada anakanak laki-laki? . sesungguhnya mereka sungguh mengatakan dari kebohongan mereka. dan sesungguhnya mereka sungguh orang yang berdusta.(37.153) Mengapa kamu bagaimana kamu memutuskan?.162) Kecuali orang yang dia masuk jahiim. (37.167) DLA .(37.(37.(37.(37.160) Maka sesungguhnya kamu bersama apa yang kamu sembah.(37.(37.165) ”Dan sesungguhnya kami orang yang bergerak”. (37. padahal sungguh Jinn itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan. (37.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kami ciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan?.(37.(37.156) Maka datangkanlah Kitab kamu jika kamu orang yang benar.166) Dan sesungguhnya mereka pernah berkata: .157) Dan mereka jadikan antara-Nya dan antara Jinn nasabah.150) Alaa.(37.163) ”Dan tidak dari kami melainkan baginya tempat berdiri yang sudah ditentukan”.

(37. maka jelek shubuh bagi orang yang diancam.182) DLA . (37. maka nanti mereka akan melihat.181) Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta.(37.(37.176) Karena apabila turun di halaman mereka.(37.(37. Rabb Yang Mulia dari apa yang mereka sifatkan.168) ”Niscaya kami dari hamba Allah yang ikhlas”.179) Subhaana Rabbmu.(37.177) Dan berpalinglah dari mereka hingga satu masa.(37. (37.(37. maka mereka akan melihat.178) Dan lihatlah.(37. maka nanti mereka akan mengetahui.175) Maka apakah dengan azab kami mereka minta dilekaskan .174) Dan lihatkanlah kepada mereka.Tafsir Al Sulthan ”Jika ada di sisi kami peringatan dari orang yang pertama”.172) Dan sesungguhnya tentara kami sungguh mereka mendapat kemenagan.(37.170) Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus. (37. sungguh mereka orang-orang yang diberi pertolongan .(37.171) Sesungguhnya mereka.180) Dan Salam atas mereka yang diutus.(37.169) Tetapi mereka kufur kepadanya.173) Maka berpalinglah dari mereka hingga satu masa.

Tafsir Al Sulthan DLA .

satu yang dita’ati. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku.3) Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka. bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”.Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab. padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri.(38.8) Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Rabb mu yang Al’Aziizil-Wahhab?. Tidak ini melainkan satu bikinan”.5) Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu .4) ”Apakah dia jadikan yang dita’ati-yang dita’ati itu.(38.Surat Shood (Huruf Shod) Surat ke-38. (38.7) ”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”.6) ”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir.(38.1) Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan. 88 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (38. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”.9) Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?.2) Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Qornin. demi Alquran yang mempunyai peringatan .0) {Shod}.Tafsir Al Sulthan 38. maka mereka minta tolong. karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”.10) DLA .(38.(38.(38.(38. sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”.(38.(38.

13) Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul.18) Dan burung-burung terkumpul.(38.16) Sabarlah atas apa yang mereka katakan.(38. (38.(38.(38.15) Dan mereka berkata: ”Rabb kami. maka pantaslah azab-Ku. mereka adalah golongan-golongan. lalu ia terkejut melihat mereka.22) ”Sesungguhnya ini saudaraku.(38. dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”. ketika mereka naik tembok gedung?.19) Dan kami teguhkan Kerajaannya. Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan.17) Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.(38. tetapi ia DLA . ia mempunyai 99 kambing betina. Sesungguhnya dia orang yang patuh.(38.21) Ketika mereka masuk atas Dawud.(38.(38.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap. dan jangan engkau meliwati batas.14) Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan.12) Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah. segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”.(38. setiap kepadanya mereka patuh. sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid.(38. seorang dari kami menganiaya seorang.Tafsir Al Sulthan Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur. dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan khithob.20) Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang bermusuhan. (kami) dua orang yang berpekara. Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.

dan ia kalahkan aku dalam pertengkaran”. (38.25) ”Hai Dawud.Tafsir Al Sulthan berkata: ”Berikanlah kepadaku”. maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir. supaya ingat Uulul Albaab. karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah.(38.24) Maka kami beri kepadanya perlindungan. sesungguhnya dia orang yang patuh. dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian.(38. dan jangan mengikuti keinginan. dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik. tetapi sedikit sekali mereka ini”. (38.28) Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya.26) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil. bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”.(38. Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia.29) Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba. sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah.31) DLA .(38. (38.(38. Itu sangkaan orang-orang yang kafir.27) Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?.(38. kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih.23) Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya.30) Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar kuda yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya. dan ia tunduk ruku’ dan kembali. lalu ia minta perlindungan kepada Rabbnya. maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap.

(38.(38. sebaik-baik hamba.42) Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya.38) Ini pemberian kami.(38. dan pukulkan dengan itu. sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari mengingat Rabb ku” hingga ia terlindung di Hijab.33) Dan sungguh kami telah uji Sulaiman. sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab.Tafsir Al Sulthan Maka ia berkata.43) ”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu.37) Dan yang lain di dalam Ashfaad. dan bersama mereka sebanyak mereka.(38.(38.39) Dan sesungguhnya baginya di sisi kami (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus. sesungguhnya dia banyak kembali. ketika ia seru Rabbnya.41) ”Hentakkan dengan kakimu. dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad. Engkau maha memberi”.32) ”Kembalikan dia atas ku”.44) DLA .40) Dan ingatlah hamba kami Ayyub. kembalikanlah aku. kemudian ia kembali.(38.(38. dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku. lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya .(38.36) Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam. ini tempat mandi yang dingin dan minuman.(38.34) Ia berkata: ”Rabb ku. ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”.(38. karena sesungguhnya Engkau.35) Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki. sesungguhnya kami dapati dia sabar. (38.(38.(38. maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab. dan jangan engkau menyalahi sumpah.

55) Jahannam yang mereka akan memasukinya.(38.52) ”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.46) Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.(38.47) Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli. dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik. maka mereka merasakan air sangat panas.48) Ini satu peringatan. (38. dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”.(38.(38.(38.(38.54) ”Ini. dan setiap dari orang yang dipilih.(38.45) Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat. tidak ada baginya kehabisan”. maka sejelek-jelek tempat terbuai.(38.57) Dan yang lain dari bentuknya berpasangan.59) DLA .58) Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu. dan air sangat dingin.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan.51) Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya.(38. tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.(38.(38.(38. (38.53) ”Sesungguhnya inilah pemberian kami.49) Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka.(38.50) Hal keadaan mereka padanya bersandar.56) Ini . meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman.

dan adalah ia dari yang kafir.(38. (38.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu.73) Kecuali Iblis menyombong.64) Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam. dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”.63) Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”.(38.(38.(38.(38. (38. karena kamu telah sebabkan untuk kami”. siapa yang sebabkan ini untuk kami.71) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia. Al ’Aziizul-Ghaffar”.74) DLA . tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”.68) Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan. (38.69) Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata.61) Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”.66) Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”.(38.70) Ketika berkata: ”Rabbmu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”.(38.67) ”Yang kamu berpaling darinya”.(38.(38.65) ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. (38.62) ”Kita jadikan mereka ejekan.72) Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya. maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.(38.60) Mereka berkata: ”Rabb kami. dan meniupkan padanya dari ruh-Ku. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”.Maka alangkah jelek tempat ketetapan.(38.

(38. dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.77) ”Sesungguhnya adalah atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”.76) Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya.(38.83) Dia berkata: ”Maka yang lengkap.(38.80) ”Kepada hari waktu yang tertentu”.86) ”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”. berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”.(38.79) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”.78) Ia berkata: ”Rabbi. apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?.81) Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu.82) ”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”. karena engkau terkutuk”.(38.(38.(38. (38.84) ”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”.75) Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya.(38.87) “Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”.(38. (38. jika demikian.(38.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: ”Hai Iblis. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”.85) Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu. dan yang lengkap Aku katakan”. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.(38.(38.88) DLA .

Tafsir Al Sulthan DLA .

kepunyaan-Nya Kerajaan. dan Dia putarkan matahari dan bulan. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur. maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan. dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(39. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.5) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga.2) Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish. setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan.(39.Tafsir Al Sulthan 39.(39.(39.6) DLA .3) Jika Allah mau mengambil anak. maka ke mana kamu dipalingkan . Dia putarkan malam atas siang. niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki. dan Dia putarkan siang atas malam.Surat Az-Zumar (Puak-Puak) Surat ke-39. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang. Sungguh Dia Al’AziizulGhaffar.(39.(39.4) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap.0) Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim. Subhaana Dia.1) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap.(39.

Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka. dan jika kamu syukur. berbaktilah kepada Rabb kamu. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit. (39.13) Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”. sesungguhnya engkau dari penduduk api”. dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya.(39. tidak memikul dosa jiwa yang lain. dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya.14) DLA .(39.Tafsir Al Sulthan Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas. dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung.(39. azab hari yang panjang”.12) Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?.11) ”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”. kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu.(39.9) Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!. melainkan dengan tidak berhitung”. (39. ia berdo’a kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepada-Nya.10) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”.(39. kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu.(39.7) Dan apabila kesusahan menyentuh manusia. tidak mengingat melainkan Uulul Albab”. lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.8) Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Rabbnya (sama dengan yang tidak?). sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.

(39. maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?.19) Tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. sebagai perjanjian Allah.(39. kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning.Tafsir Al Sulthan ”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”. adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur. mereka Uulul Albaab.21) Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Rabbnya.18) Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab. Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab. bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah.17) Yang mendengar perkataan. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” . Maka kecelakaan bagi mereka DLA . mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(39. (39. Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku.15) Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka. (39. lalu menurut dengan setepattepatnya.(39. dan itulah mereka. Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah. dan kembali kepada Allah.(39.20) Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air. kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya.16) Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya. maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi. tidak Allah menyalahi janji.

(39.30) DLA .27) Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni. Itu pengenalan.(39.29) Sesungguhnya engkau akan mati. itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata. dan sesungguhnya mereka akan mati. Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”.24) Orang-orang yang dari sebelum mereka.(39. agar mereka mendapat peringatan. dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?.(39.(39. Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah.23) Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain). telah mendustakan. Tulisan yang bersamaan berpasangan.26) Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. dan siapa dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal.22) Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian. Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki.28) Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan.25) Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia.(39. padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.(39. maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar.(39. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah.(39. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Katakanlah: ”Allah cukup untukku. dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya.Tafsir Al Sulthan Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Rabb kamu berbantahan.34) Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan. Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku. apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”. Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan.(39.(39.35) Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya. atasNya bertawakal orang-orang yang bertawakal” . dan siapa dilupakan Allah.(39. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir.(39.38) DLA .37) Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”. atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku. dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan.32) Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya. sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya. (39. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah.31) JUZ’ 24 Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah.33) Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?. maka tidak ada baginya sembarang pelupa.36) Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah.(39. itulah mereka. mereka orang-orang yang tekun.(39. maka tidak ada baginya siapapun pengenal. (39.

40) Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap. Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”. Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”.42) Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?.(39. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati.44) Dan apabila disebut Allah saja. kepunyaanNya Kerajaan Langit dan Bumi.(39.(39. dan Dia kirim yang lain kepada ajal tertentu. kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”. dan yang belum mati dalam tidurnya.43) Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara. tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira. beramallah menurut keadaan kamu.(39. Maka siapa mendapat pengenalan.39) ”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”.46) Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya.(39. dan siapa lupa. maka untuk dirinya. niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah.41) Allah menerima diri ketika matinya. DLA . (39. tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat. maka tidak ia lupa atasnya.(39.nanti kamu akan mengetahui”. sesungguhnya aku akan beramal.(39.45) Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.Tafsir Al Sulthan Katakan: ”Hai kaumku.

(39.(39.(39. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. dan mengukurkan. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”. sesungguhnya Dia.49) Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu. dan berserah dirilah kepada-Nya.(39. janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah. dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. Padahal dia fithnah. ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. Dia Ghafuurur-Rahiim”.53) ”dan kembalilah kepada Rabb kamu. kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari kami.48) Maka apabila bahaya mengenai manusia.54) ”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”.51) Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.47) Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan.(39.(39.52) Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka.(39.55) DLA .(39. tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka. sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya.50) Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri. ia seru kami. (39.Tafsir Al Sulthan padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka. dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan.

niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi.(39.(39. dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.(39.60) Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka.57) ”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orangorang yang berbuat kebaikan”. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam.(39.(39.63) Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”.64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu.Tafsir Al Sulthan ”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah.(39.(39.56) ”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku. dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”.(39.65) Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur.(39.59) Dan di hari qiyaamah. dan engkau sombong.62) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.(39.58) ”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku.61) Allah Pencipta tiap sesuatu. itulah mereka. dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”.(39. lalu engkau dustakan dia.66) DLA . mereka orang-orang yang rugi. (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita. jika engkau menyekutukan. dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong. niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”.

(39.(39. lalu ditiup padanya yang lain.(39.73) DLA . (39. lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi. dan pengawalpengawalnya berkata: ” Salam atas kamu. dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.68) Dan akan bersinar bumi dengan Nur Rabbnya. Hingga ketika datang kepadanya.72) Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Rabb mereka.70) Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuakpuak.67) Dan akan ditiup pada shuuri. Dibuka pintu-pintunya. senang kamu. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.69) Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan. dan dibukakan pintu-pintunya. (39.” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir.(39. dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap.71) Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”. dan langit tergulung di tangan kanan-Nya.Tafsir Al Sulthan Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya. maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”. padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah. maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong. kepada surga berpuak-puak.(39. maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Hingga apabila mereka datang kepadanya. dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rabb kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya. kecuali siapa yang dikehendaki Allah. dan mereka tidak dianiaya.

dan Yang telah wariskan kepada kami bumi. maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”.74) Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya. dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta”. Kami bisa mengambil tempat dari Taman.(39.75) DLA . dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap. di mana kami kehendaki.(39.

dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap.(40.Tafsir Al Sulthan 40.5) Dan seperti itu telah patut kalimat Rabbmu atas orang-orang yang kafir.2) Yang mengampuni dosa. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya.(40.4) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongangolongan dari sesudah mereka. tidak ada Yang dita’ati.1) Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim. Yang sangat pembalasannya. melainkan Dia. menggerakkan karakter hamdu Rabb mereka.3) Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orangorang yang kafir. Maka Aku siksa mereka. sesungguhnya mereka penduduk api. maka jangan engkau ditipu oleh mundarmandirnya mereka di dalam negeri.Surat-Ghaafir (Pengampunan) Surat ke-40.6) Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya.0) {Ha. dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Rabb kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu.Mim}. maka bagaimana siksaan-Ku?.(40.(40. Yang mempunyai kekayaan. kepada-Nya tempat kembali.(40.(40. Yang menerima tobat. 85 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(40. maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan DLA .

(40.(40.8) ”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan.Tafsir Al Sulthan mengikuti jalan-Mu. ketika kamu diseru kepada Allah saja. sesungguhnya Engkau. (40. (40. dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka. diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu.(40.11) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya. walau dibenci orang-orang kafir. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40. kamu beriman.9) Sesungguhnya mereka yang kufur. maka kami telah mengakui dosa-dosa kami. maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan. dan peliharalah mereka dari azab jahiim”.(40. karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu. dan itu dia kemenangan yang panjang.15) Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah DLA .7) ”Rabb kami. tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali.(40. kamu kafir”. kamu kufur. Yang mempunyai ’Arsy. Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan. Engkau Al’Aziizul Hakiim”. tetapi jika disekutukan karakter-Nya. ketika kamu dihimbau kepada iman.13) Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan.12) Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki.14) Yang tinggi derajat.10) Mereka berkata:”Rabb kami. oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”.(40. dan generasi mereka. engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali.

dan tinggalkan wanita-wanita mereka”.(40.17) Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir. adalah mereka itu sangat kuat dari mereka. tetapi mereka mengkufurinya. mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya. DLA . dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka.(40.18) Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur.(. maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka. Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”. tidak ada kezaliman di hari ini. Dia As-Samii’ulBashiir.(40.16) Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan. Sesungguhnya Allah.22) Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata.19) Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap. sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid. dan ada bekas-bekasnya di Bumi.20) Apa belum mereka berjalan di Bumi.21) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.(40. tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”.(40. sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab. (40. padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati. dan orangorang yang menyeru dari selain dari-Nya.23) Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun.(40.Tafsir Al Sulthan Kerajaan pada hari ini?.(40.24) Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami. ketika qalbuqalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita. maka Allah azab mereka. tidak bisa memutuskan sesuatu.

aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”.(40.30) ”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka.26) Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”. karena ia berdusta.(40.(40.25) Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa. tetapi jika ia benar.(40.(40.(40. kaena DLA .Tafsir Al Sulthan tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan. tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat.31) ”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”. akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu. hendaklah ia seru Rabbnya. karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”. dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”.(40.(40. hal keadaan kamu berkuasa di bumi.29) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku. buat kecelakaannyalah dustanya.28) ”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini. sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.32) ”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah. dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan jalan yang benar”.27) Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Rabbku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Rabb kamu.

35) Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman. maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa. tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya. kehidupan yang rendah ini perlengkapan. hingga apabila ia mati. maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min. dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian. Seperti itu Allah metrai atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa.(40. maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”.(40.37) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”.(40. dan dipalingkan dari jalan.Tafsir Al Sulthan siapa dilupakan Allah.34) ”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka.(40.40) ”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya. buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”.(40.36) ”Jalan ke Langit.38) ”Hai kaumku. karena aku sangka dia berdusta”.(40.39) ”Siapa kerjakan kejahatan. tetapi kamu seru aku kepada api?”. menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman.(40. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang raguragu. (40.33) ”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti.41) DLA . maka tidak ada baginya dari pengenalan”. kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”. (40. dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”.

45) Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at.46) Dan ketika mereka akan berbantahan di api. dan aku serahkan urusanku kepada Allah. (40. dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu adalah penghuni api”.50) DLA . dan menyekutukan rahasia-Nya.(40. sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya. yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong.42) ”Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya tidak mempunyai (untuk) diseru di dunia dan di akhirat. masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras. (40.(40. Mereka jawab: ”Ya”. Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu. sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”. kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Rabb kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”.48) Dan berkata mereka yang di api. dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”.(40. dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah.(40.44) Maka Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun. maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”.43) ”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu.Tafsir Al Sulthan ”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah.(40.47) Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya. apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya. ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu.(40.(40. sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hambahamba-Nya”.49) Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”.

59) Dan berkata Rabb kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu.(40.(40.53) Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab.(40. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan.58) Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya. dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah DLA .(40. yang mereka tidak akan sampai kepadanya.54) Maka sabarlah.56) Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi. sesungguhnya Dia As Sami’ul-Bashir. dan bagi mereka kutukan. tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. lebih menyolok dari penciptaan manusia. Sedikit sekali kamu ingat.52) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan. (40.51) Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka.57) Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan. dan bagi mereka tempat yang jelek. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”.(40.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orangorang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi. dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Rabbmu pagi dan petang.(40.60) Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu tinggal padanya.(40. sesungguhnya janji Allah itu Lengkap. dan siang penerang.55) Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka.(40.(40. Maka berlindunglah kepada karakter Allah.

(40. (40. Pencipta tiap sesuatu. semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam semesta. kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil.65) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah. dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”. tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada. maka Maha Melindungi Allah Rabb Alam Semesta.”. kemudian supaya kamu sampai dewasa. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.61) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.64) Dia Yang Hidup.69) DLA .(40.62) Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah.(40. Dan Dia bentuk kamu. kemudian dari Nuthfah. maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan. Maka apabila Dia tentukan satu urusan.(40. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baikbaik. maka ke mana kamu dipalingkan.(40.(40. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.67) ”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan.63) Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan.66) ”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab.(40. maka tepat bentuk-bentuk kamu.(40.Tafsir Al Sulthan mempunyai kelebihan atas manusia.68) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?. kemudian supaya kamu jadi tua. itu untuk kamu Allah Rabb kamu. ketika telah datang kepada ku bukti dari Rabb ku. dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Rabb alam Semesta.

(40. maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”.72) Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada bendabenda yang kamu sekutukan?”. (40.78) Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan.76) Maka sabarlah. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah.(40.(40. tetapi mereka akan mengetahui. kami menyeru sesuatu”.(40. maka kepada kamilah mereka dikembalikan . Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir. bahkan tidak pernah sebelum ini.70) Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantairantai sedang mereka digerakkan (diseret). (40.77) Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu. Dan sebagian darinya kamu makan. dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu. maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu. sebagian darinya.(40.75) ”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya.(40.79) DLA . sesungguhnya perjanjian Allah lengkap. dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apaapa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami.(40. Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap.(40.73) ”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami.74) ”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”.71) Di air panas kemudian di api mereka digerakkan.

(40.Tafsir Al Sulthan Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan. (40. dan kami kufur kepada apaapa yang kami sekutukan dengan-Nya”. lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka. tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka . Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orangorang yang kafir.(40. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja.(40. maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?.(40.(40. dengan bukti.84) Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka. tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan.80) Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.85) DLA . adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi.82) Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka. mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka.83) Maka ketika mereka melihat azab kami. ketika mereka melihat azab kami..81) Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(41.Tafsir Al Sulthan 41. dan Dia ukurkan padanya makanan- DLA .(41.(41.(41. bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati.8) Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?.1) Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim .9) Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya. (padahal Dia) itu Rabb Alam Semesta ?” .5) Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu.(41.7) ”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”. oleh itu.(41.3) Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka.Surat Fush-Shilat (Dijelaskan) Surat ke-41. bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” .4) Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya.0) {Ha Mim}. karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”.(41. diberi wahyu kepada ku. dan Dia beri pelindungan padanya. maka mereka tidak dapat mendengar. dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan. dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding. Dari itu berlaku luruslah kepadaNya dan mintalah ampun kepada-Nya. (41.2) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(41.

15) Maka kami kirim atas mereka angin shorshor pada hari yang sial.(41. maka kami telah beri pengenalan kepada mereka.(41.(41. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim. niscaya Dia turunkan malaikat. keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”. .17) DLA . maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”. dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”.11) Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari. Maka petir azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan.12) Maka itu jika mereka berpaling. tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. karena mereka tidak ditolong.13) Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”. dan dia Asap.16) Dan adapun Tsamud.(41. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki. maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap. (41.10) Kemudian Dia berada kepada Langit.(41.Tafsir Al Sulthan makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya.14) Maka adapun ’Aad.(41. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita. karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini. dan karena hendak menjaga. sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”. Dia sangat kuat dari mereka ?. sedangkan azab akhirat lebih menghinakan. dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya. (41. tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan. maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”.Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka.

maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan. Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama.(41.22) Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabb kamu.20) Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”.(41. maka mereka dibagi-bagi.21) Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu. maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani.23) Maka itu jika mereka sabar. apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan.25) DLA .(41. bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia.(41.19) Hingga apabila telah datang kepadanya.(41.18) Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api.(41. sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti.(41.24) Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman. lalu mereka puji-puji untuk mereka.Tafsir Al Sulthan Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman. yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi. dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu. dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan. tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan . (41. dan jika mereka minta dikasihani. maka api itu tempat kedudukan bagi mereka. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan. supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”.31) ”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”.(41.(41. bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami. tunjukkanlah kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia.30) ”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat.29) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Rabb kami Allah” kemudian mereka istiqomah. dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.(41. niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”.28) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Rabb kami.(41.(41.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”.(41.(41. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat. supaya kamu mendapat kemenangan”.27) Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api.34) DLA . supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami. bikinlah hingar bingar padanya.(41.32) Dan bukankah tidak ada orang yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”.33) Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan.26) Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat.(41. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat.

(41.42) Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu.(41. maka berlindunglah kepada Allah.41) Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya. Sesungguhnya Rabb mu DLA . maka ia bergerak dan bertumbuh. sesungguhnya Dia. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid. Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?. (41.(41. jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah. sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”. Dia As Samii’ul-’Aliim. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka.38) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’. (41. Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan. sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.35) Dan jika engkau diganggu dari Setan.(41.(41.39) Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayatayat kami. Maka apabila kami turunkan atas nya air.(41.Tafsir Al Sulthan Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang. Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan.36) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya. tidak tersembunyi atas kami. Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati.40) Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi). karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk. maka mereka yang disisi Rabbmu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu.37) Maka jika mereka menyombong.

dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya . dan tidak Rabbmu mezalimi hamba-hamba-Nya. di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”.45) Siapa beramal baik.46) Juz’ ke 25 Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. dan jika aku kembali kepada Rabbku.(41.48) Manusia tidak jemu meminta kebaikan.(41. maka ia putus asa putus harapan.Tafsir Al Sulthan sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih. sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi. tetapi jika kesusahan mengenai dia. sesungguhnya di DLA . sungguh ditetapkan antara mereka.43) Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmuNya. Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan. dan siapa berbuat kejahatan. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat. maka untuk dirinya. mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu. Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutusekutu-Ku?”. dan kalau tidak kalimat terdahulu dari Rabbmu.(41. dan dia atas mereka kegelapan.44) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab.47) Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin. Itulah mereka. dipanggil dari tempat yang jauh.49) Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka. bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas. maka kepadanya. maka berselisih padanya.(41.(41.(41.(41.

(41. maka ia mempunyai permintan yang banyak.Tafsir Al Sulthan sisi-Nya (pemberian) yang tepat”. 53 Ayat DLA .Surat Asy-Syura (Rembukan) Surat ke-42. dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas.53) Ketahuilah.50) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap.52) Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuqufuq dan di dalam diri-diri mereka. Apa belum cukup bagi mereka karakter Rabb mu. kemudian kamu mengkufuri karakternya.(41. sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Rabb mereka.(41.(41. ia berpaling dan menjauhkan diri.51) Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah. siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”.54) 42. ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu. rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. tetapi apabila mengenai dia kesusahan.(41. Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir. bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?.

(42. Dia jadikan mereka satu ummat saja.0) {Ha.5) Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus. tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya.6) Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya.Dia DLA .7) Dan kalau Allah kehendaki. menjadikan untuk kamu dari diridiri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh.(42.(42.(42.(42. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim. dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim. ”Itu untuk kamu Allah Rabb ku. dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Allah Al’Aziizul-Hakiim.Qof}.(42.3) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”.(42. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong.(42.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Allah pengawas atas mereka. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.1) {‘Ain.(42.9) Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu.8) Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia. maka keputusannya kepada Allah.2) Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu. sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir. Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(42.4) Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Rabb mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi.Sin.Mim}.10) Penyusun Langit dan Bumi.(42.

(42.(42. lantaran kedengkian di antara mereka. bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap.(42. dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat.15) Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah.(42.11) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi. dan Dia Samii’un-Bashir.12) Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh. sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.17) DLA .14) Maka untuk itu. dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia).(42. Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya. dan kepada-Nya tempat kembali”. Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan.16) Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan .Tafsir Al Sulthan banyakkan kamu padanya. dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan. niscaya diberi keputusan antara mereka. tidak ada seperti-Nya sesuatu.Allah Rabb kami dan Rabb kamu. dan jangan kamu bercerai berai padanya. Allah akan kumpulkan antara kita. bantahan mereka tidak berharga di sisi Rabb mereka. dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ‘Isa. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu.(42.(42. dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu. dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Rabb mu. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali.13) Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan. maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah. dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat. jangan engkau mengikuti keinginankeinginan mereka. kepada satu masa yang tertentu.

kami akan beri kepadanya darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu. Dan orang-orang yang beriman. dan orang-orang percaya. dan siapa adalah ingin ke taman dunia.21) Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan.20) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. takut kepadanya. kami tambah untuknya dalam ke tamannya. karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap. dan dia akan mengenai mereka.22) Itu Yang kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. kami tambah baginya padanya kebaikan. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah dalam sa’at.23) Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”.(42. (42. bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. sungguh dalam kelupaan yang jauh.(42. dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz.(42.18) Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. (42.19) Siapa adalah ingin ke taman akhirat. dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu. Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur. kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya. dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki.(42.(42.Tafsir Al Sulthan Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya. Itu dia kelebihan yang menyolok. niscaya diberi ketetapan antara mereka.24) DLA . sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.

30) Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi.Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih. Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir.(42.29) Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah. padahal Dia ampunkan sebagian banyak.28) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan.31) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi.(42. dan Dia AlWaliyyul-Hamiid. sungguh mereka meliwati batas di Bumi.(42.34) DLA . maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu. maka jadilah dia di muka (laut).32) Jika Dia kehendaki. tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki.(42. Dia matikan angin.25) Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras. (42.(42.(42. dan Dia ampunkan sebagian banyak.Tafsir Al Sulthan Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan.27) Dan Dia yang menurunkan hujan dari setelah mereka putus harapan. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.(42.(42. dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa.26) Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya. dan Dia sebarkan pengaturan-Nya.(42.33) Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka.

44) DLA .36) Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni. dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman.43) Dan siapa dilupakan oleh Allah.39) Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya. maka ganjarannya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.40) Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka.(42.42) Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan.(42.(42.(42.Tafsir Al Sulthan Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui.41) Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap.(42. tetapi siapa mengampuni dan membereskan.38) Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas. mereka belanjakan. maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia. sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari.(42. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih.(42. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”.35) Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia. (42. dan atas Rabb mereka.(42.37) Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Rabb mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka. mereka bertawakal. (42. bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri.

50) Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya. mereka bergirang dengannya. dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami.48) Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi.(42.46) Perkenankanlah untuk Rabb kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari.51) DLA .(42.45) Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah. melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan.(42. dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan. dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mansul.49) Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan. maka sesungguhnya manusia itu kufur. dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki.Tafsir Al Sulthan Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi.47) Tetapi jika mereka berpaling. Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan.(42.(42. sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir. Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan. lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”. maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal. sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim. tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka.(42. (42.

89 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu gunakan akal.(43.Surat Az-Zukhruf (Perhiasan) Surat ke-43.(43.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami.4) DLA .(42.(43.0) {Ha. 43. tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.1) Demi Kitab yang membuktikan. padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman.(42.53).Mim}.3) Dan sesungguhnya dia di dalam ibu kitab di sisi kami secara rinci bijaksana.(43.52) Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan. dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.(43.

7) Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka. kemudian kamu ingat jasa (ni’mat) Rabb kamu ketika kamu telah berada atasnya.(43. dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan. dan kamu katakan: ”Subhaana Yang putarkan untuk kami ini.(43.(43. dan telah lewat contoh generasi pertama. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata. (43. seperti itu kamu dikeluarkan.13) ”dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali”.9) Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai.12) Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya.6) Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.(43.11) Dia Yang menciptakan sistem setiapnya.10) Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran. dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai. (43. niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka Al’Aziizul-’Aliim”.Tafsir Al Sulthan Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?.15) DLA .(43.14) Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hambahamba-Nya. dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya .5) Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama.(43. maka kami hidupkan dengannya negeri mati.8) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”.(43.(43.(43.

kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya.Mereka berkata:”Sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada yang kamu diutus untuk menyampaikannya”.17) Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan. dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?. dan sesungguhnya kami atas bekasbekas mereka orang yang mengikut”.21) Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapakbapak kami atas ummat. mereka tidak lain melainkan berdusta. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?. maka mereka kepadanya mereka berpegang ?.Tafsir Al Sulthan Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan.22) Dan seperti itu.(43.20) Atau kami beri mereka kitab dari sebelum nya.18) Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba ArRahman itu sebagai perempuan.(43.(43. dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”. jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah.(43.19) Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”. (43.23) Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?. (43. tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapakbapak kami atas ummat.24) DLA .(43.(43.(43. apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka.16) Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang menjadikan untuk Ar-Rahman perumpamaan.

agar sebagian mereka mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Rabbmu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan.29) Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu. niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia ArRahman itu atap rumah mereka dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.(43.27) Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam turunannya supaya mereka kembali.25) Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”. (43.31) Apakah mereka membagi pengaturan Rabb mu ?.(43.(43. dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas derajat sebagian.35) DLA . karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”. karena semua itu tidak lain melainkan bendabenda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang yang tekun. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan.28) Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Lalu kami siksa mereka.(43. mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.(43.30) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”.34) Dan perhiasan.26) ”Kecuali Yang Menyusun aku. demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia.33) Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu.(43.(43.(43.(43.32) Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja.(43.

41) Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka.(43.39) Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata.(43.40) Tetapi maupun kami hilangkan mu.(43. karena kamu telah menzalimi.(43.38) ”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini.(43. maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.(43. kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin. dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.36) Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan.45) Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya. karena engkau sejelek-jelek Qorin.(43. sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus. adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?.46) Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami.44) Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami. maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa.(43.(43.43) Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa. maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Rabb Alam Semesta”. tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.37) Hingga ketika datang kepada kami.47) DLA .(43.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman.42) Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu. (43. (43. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”.

dengan apa yang ia janjikan di sisi mu.49) Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka. dan hampir tidak bisa menerangkan”.57) Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan. bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku.53) Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya. dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali. ia berkata: ”Hai kaumku.(43.51) ”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini.(43.(43. tiba-tiba mereka memungkiri janji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.58) DLA . kami balas mereka.(43.(43.(43.52) ”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”.(43.Tafsir Al Sulthan Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya. bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.56) Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh.55) Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir. sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”. (43. serulah untuk kami Rabb mu.54) Maka ketika mereka membikin kami murka.(43. tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak.50) Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya.(43.48) Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.(43. maka tidakkah kamu lihat?”.

sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata.(43.(43.59) Dan kalau kami kehendaki.(43.63) ”Sesungguhnya Allah Dia Rabb ku dan Rabb kamu.70) DLA .(43. kecuali orang-orang yang tekun.(43. maka sembahlah Dia.(43. maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.65) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar.(43. dan adalah mereka menyerah diri.67) ”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”. (43. ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya.Tafsir Al Sulthan Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa (ni’mat) atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel.68) Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami.62) Dan ketika datang kepada mereka ‘Isa dengan bukti. maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus.66) Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian.61) Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan.60) Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan untuk sa’at.(43. maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.(43.69) ”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”.(43.64) Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka. sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti. ini jalan yang lurus”.(43.

78) Bahkan mereka telah putuskan urusan.(43. tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri. maka kami akan memutuskan.71) Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.(43. dan didalamnya kamu akan kekal. Rabb ‘Arsy.(43.73) Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43.79) Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?. tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap. yang dari padanya kamu makan.(43.80) Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak.76) Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Rabbmu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis.81) Subhaana Dia Rabb Langit dan Bumi.(43.77) Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap. maka akulah orang pertama yang menyembahnya”. dari apa yang mereka sifatkan.72) Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak.82) DLA .75) Padahal kami tidak menganiaya mereka.(43.(43.(43. sedangkan mereka di dalamnya putus asa.Tafsir Al Sulthan Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan pialapiala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata.74) Tidak diringankan siksaan dari mereka.(43.(43. (43.

(43. kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.83) Dia Yang di Langit Yang Dita’ati.85) Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya.89) DLA .87) Perhatikan perkataannya: ”Hai Rabb. nanti mereka akan mengetahui . niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?.(43.(43.(43. dan di Bumi Yang Dita’ati.(43.84) Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. dan disisi-Nya ilmu sa’at. (43. dan Dia Al Hakiimul ’Aliim.86) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.(43.88) Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”. sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”. tidak memiliki safa’at.

11) DLA .3) Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana. sesungguhnya kami mengancam.Mim} .Tafsir Al Sulthan 44. 59 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44.(44.2) Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi.1) Demi kitab yang membuktikan. jika kamu yakin.(44.(44.(44.6) Rabb Langit dan Bumi.4) Sebagai perintah dari kami.Surat Ad-Dukhan (ASAP) Surat ke-44.7) Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama.(44.(44.9) Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.5) Pengaturan dari sisi Rabb mu.8) Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main.10) Yang akan menutupi manusia. Dia As Sami’ul-‘Aliim. ini azab yang pedih. sesungguhnya Dia. sesungguhnya kamilah yang mengutus.(44. dan apa-apa antara keduanya.(44.(44.(44.0) {Ha.(44.

(44.19) ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb ku dan Rabb kamu dari perejaman kamu kepada ku”. sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”. sesungguhnya kamu akan kembali. padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata. sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”. dia gila”.(44.16) Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan.22) “Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam.13) Kemudian mereka berpaling darinya.(44.(44.18) ”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah.17) ”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah.(44.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami. sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”.21) Lalu ia menyeru kepada Rabbnya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:. sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda.20) ”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”.(44.(44. dan mereka berkata:”diajar dia.12) Dari mana mereka dapat peringatan.(44.(44.(44.23) ”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap.(44.(44. lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”.14) Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit.15) Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok. (44.24) DLA . sesungguhnya kami akan membalas. sesungguhnya engkau akan diikuti”.

36) Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orangorang yang dahulu dari mereka?.31) Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.29) Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina.(44.26) Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenangsenang.37) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.(44.(44.(44.(44.33) Sesungguhnya mereka ini berkata:(44. dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.32) Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayatayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.34) “tidak ia melainkan kematian kita yang pertama.(44.(44. Kami telah binasakan mereka. sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan matamata air.(44.38) DLA .(44.27) Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain.(44. (44.35) ”Maka datangkanlah bapa-bapa kami.(44.30) Dari Fir’aun. sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.28) Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo. jika kamu orang-orang yang benar”.25) Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.

48) “Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.(44.(44.44) Seperti minyak yang mendidih di perut-perut.54) Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.(44.49) “Sesungguhnya inilah dia yang kamu ragu padanya”.Tafsir Al Sulthan Tidak kami ciptakan keduanya.41) Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia.(44.52) Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal.(44.51) Di dalam surga dan mata air.(44.42) Sesungguhnya pohon zaqqum.(44.53) Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. melainkan dengan Lengkap.39) Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka semua bertemu. (44. (44. (44.47) “Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”. hal keadaan mereka berhadap-hadapan.(44.40) Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong.50) Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman.55) DLA .45) Seperti didihan air yang sangat panas.43) Makanan orang yang berdosa.46) “Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”. (44.(44.(44. Dia Al ’Aziizur-Rahiim.(44.(44.

37 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(45.57) Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu.(45. agar mereka mendapat peringatan.(45.1) Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.(44.Surat Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Surat ke-45.58) Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu.Tafsir Al Sulthan Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim.0) { Ha Mim}.(44.59) 45.(44. itu Dia kemenangan yang panjang.56) Sebagai kelebihan dari Rabbmu.(44.2) DLA .

(45. Dan tidak bisa menjadi Pengurus apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah.(45.(45. .(45.(45.12) DLA . dan bagi mereka azab yang panjang.11) Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(45. (45.8) Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan.9) Dari hadapan mereka ada jahannam.(45. dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan.4) Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki.(45.10) Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Rabb mereka.7) Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya.6) Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?.3) Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin. itulah mereka bagi mereka azab menghina. kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya. bagi mereka azab dari rijzim pedih. maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya. dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.(45.5) Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap.

(45. sesungguhnya Rabbmu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.19) Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin.17) Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan.(45.14) Siapa berbuat baik.18) Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian.(45.16) Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan. maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan siapa berbuat jahat. Jelek apa yang mereka putuskan.(45.21) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya. karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan. supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah. dan kami beri mereka dari yang baikbaik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta.(45. kamu akan dikembalikan.(45.(45. (45. Kemudian kepada Rabb kamu.20) Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orangorang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?.(45. maka untuk dirinya.13) Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. maka atasnya. dan Allah pengurus orang-orang yang tekun.15) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian. maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu.

Maka tidak mau kamu ingat ?. dan tidak mereka melainkan menyangka.Tafsir Al Sulthan Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.24) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. kemudian Dia akan matikan kamu. dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”.(45.(45. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(45.27) Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut.26) Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi.(45.22) Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?. dan hari berdiri sa’at. dan mereka tidak dizalimi.29) DLA .(45.25) Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu. (45. dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya.(45.28) Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap. kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah.23) Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini. tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orangorang yang benar”. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” . Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan. pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan. tidak ada keraguan padanya.(45. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu.Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah. dan kita hidup. kita tidak ada.

karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim. dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat.30) Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu.36) Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi. tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”.(45.35) Maka kepunyaan Allah lah hamdu. Rabb Langit dan Rabb Bumi dan Rabb Alam Semesta.37) DLA . dan kamu ditipu kehidupan dunia.Itu dia kemenangan yang nyata.(45. mereka tidak dikeluarkan daripadanya.33) Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini.(45. (45.(45.31) Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”.(45. (45. maka dimasukkan mereka oleh Rabb mereka ke dalam surga. maka pada hari ini. kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at.32) Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan.(45.34) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil ayatayat Allah sebagai olok-olok.Tafsir Al Sulthan Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih. tetapi kamu menyombong. dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

35 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (46.(46. atau bekas-bekas dari Ilmu jika kamu orang-orang yang cerdas”. berkata orang-orang yang kafir kepada yang lengkap. Tunjukkan kepada ku apa yang ia telah ciptakan dari Bumi. ketika ia datang kepada mereka: ”Ini sihir yang nyata” (46. apa-apa yang tidak bisa memperkenankan itu sampai hari qiyaamah.Surat Al-Ahqaaf (Bukit Pasir) Surat ke-46.6) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan.4) Dan bukankah tidak ada yang lebih lupa daripada orang yang menyembah selain dari Allah. (46.5) Dan apabila dikumpulkan manusia.7) Atau mereka mengatakan: ”Dia mengada-ngadakannya”.Tafsir Al Sulthan 46. Dan mereka dari seruan mereka berlaku lalai. dan adalah mereka kepada pengabdian mereka. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang diancamkan kepada mereka.(46. adalah bagi mereka musuhmusuh. Katakanlah: ”Jika aku mengada-ngadakannya.0) { Ha.2) Tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.(46. melainkan dengan Lengkap. Atau adakah mereka mempunyai sekutu di Langit. Datangkanlah kepada ku satu Tulisan dari sebelum ini.1) Diturunkan tulisan ini dari Allah Al-’Aziizil-’Hakiim.3) Katakan: ”Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain dari Allah ?. Min}. maka tidaklah DLA . mereka berpaling. (46. dan untuk satu waku yang sudah ditentukan. mereka kafir (46.

12) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Rabb kami Allah.11) Dan dari sebelumnya ada Kitab Musa sebagai Imam dan pengaturan. Tidak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Dan Dia Ghafuurur-Rahiim.9). dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. tetapi kamu menyombong. dan tidak aku melainkan pemberi peringatan yang nyata (46.Tafsir Al Sulthan kamu memiliki bagiku barang sesuatu dari Allah. dan tidak kepada kamu. Sehingga apabila ia sampai kepada DLA .8) Katakanlah: ”Tidaklah aku orang yang mengada-ngada dari rasul-rasul. Padahal seorang pengaku dari Bani Israel pernah mengakui atas yang seperi ini. kemudian mereka istiqomah. tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”. dan kegembiraan untuk orang-orang yang berbuat baik (46. maka tidak ada ketakutan atas mereka. maka mereka akan berkata: ”Ini satu dusta yang sudah tua”(46. lalu ia beriman. dan tidak mereka berdukacita (46. sedangkan mengandungnya dan pisah susunya adalah 30 bulan. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah.13) Itulah mereka penduduk Surga. mereka kekal padanya sebagai balasan bagi apa yang ada mereka kerjakan (46.14). Padahal lantaran mereka tidak mau diberi pengenalan dengannya. untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. dan kamu mengkufuri rahasianya ?. Dan kami telah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibubapaknya. Dia lebih mengetahui rahasia apa-apa yang kamu percakapkan padanya.10) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: ”Kalau adalah itu baik. Cukuplah rahasia-Nya menjadi saksi antaraku dan antara kamu. Katakanlah: ”Apa tidak kamu perhatikan jika ia adalah dari sisi Allah. Dan ini kitab yang membetulkan Lisan Bahasa Asli. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (46. (46.

”Kamu telah habiskan bagian-bagian kamu yang baik dalam kehidupan kamu di dunia dan kamu telah bersuka-suka dengannya.15) Itulah mereka orang-orang yang kami terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka dalam penduduk Surga sebagai janji yang benar yang pernah dijanjikan kepada mereka.(46. dan berilah keberesan bagiku dalam anak cucu. ia berkata: “Rabbi berilah kepada ku supaya aku bersyukur atas jasa (ni’mat) Mu yang Engkau telah jasakan kepada ku. dan karena akan dicukupi kepada mereka amal-amal mereka. Dan ibubapaknya minta tolong kepada Allah :”Celakalah bagi mu. apakah kamu akan mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan.(46. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang yang kafir atas api.16) Dan yang berkata kepada dua ibu bapaknya:”Uff untuk kamu berdua. tetapi ia berkata: “Ini tidak lain melainkan dongeng orang-orang yang pertama”(46. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.20) DLA .(46. dan atas dua ibubapakku.18) Dan untuk setiap derajat dari apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan masa balighnya dan sampai 40 tahun. dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri”. maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. sesungguhnya aku berobat kepada-Mu. lantaran kamu pernah berlaku sombong di bumi dengan tidak ada alasan yang lengkap dan lantaran kamu pernah melewati batas. sesungguhnya perjanjian Allah itu Lengkap”. padahal telah mati orang-orang yang dari sebelumku ?”.19).17) Itulah mereka orang-orang yang patut atas mereka perkataan dalam ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jinn dan manusia. percayalah. (46. dan mereka tidak akan dizalimi(46. dan supaya aku berbuat kebaikan yang Engkau sukai.

(yaitu) angin yang di dalamnya ada azab yang pedih.24) Yang membinasakan tiap sesuatu dengan perintah Rabbinya.27) DLA . mereka berkata: ”Ini ’Aridhon yang akan menghujani kami” Bahkan dia apa yang kamu minta disegerakan dengannya. (46. ketika ia mengancam kaumnya di Bukit Pasir. Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami. Seperti itu kami balas kaum yang berbuat kedurhakaan. (46.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Saudara ‘Aad.Dan kami menjadikan untuk mereka pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. “Bahwa jangan kamu sembah selain Allah. melainkan tempattempat tinggal mereka. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang” (46. Maka menjadilah mereka tidak terlihat. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”(46. Padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa pengancam sebelumnya dan sesudahnya. karena adalah mereka mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. dari penduduk negeri dan kami telah jelaskan ayat-ayat agar mereka kembali. dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku rahasianya.23) Maka ketika mereka lihat dia ’Aaridhon menghadap ke lembahlembah mereka.26) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan apa-apa yang di sekitar kamu. lalu mengepung mereka apa yang ada dengannya mereka perolok-olokkan.(46.25) Dan sungguh kami telah teguhkan mereka dalam apa yang tidak kami teguhkan kamu padanya.22) Ia berkata: ”Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. tetapi tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak fuad-fuad mereka dari sesuatu.21) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami?. tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh” (46. (46.

(46.32) Apa belum mereka lihat bahwa sesungguhnya Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi.34) Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya uulul azmi dari rasul-rasul.Tafsir Al Sulthan Maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan sebagai pendekatan diri. Dan jangan engkau minta dilekaskan untuk mereka.31) Dan siapa tidak perkenankan Da’i Allah.28) Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nafaron dari Jinn yang mendengarkan Alquran.Mereka berkata: ”Bahkan Demi Rabb kami”. (46. yang mengoreksi untuk apa yang di hadapannya.29) Mereka berkata: ”Hai kaum ku. Itulah mereka dalam kelupaan yang nyata. dan apa yang ada mereka ada-adakan. perkenankanlah Da’i Allah.(46. mereka berkata: ”Diamlah.(46.33) Dan pada hari akan dibawa orang-orang yang kafir atas api (seraya dikatakan): ”Bukankah ini karakter yang lengkap?”. maka ketika mereka menghampirinya.30) ”Hai kaum kami !. maka setelah selesai. Bahkan (tuhan-tuhan itu) melupakan dari mereka. adalah Berkuasa atas menghidupkan yang mati ?. mengenalkan kepada yang lengkap dan kepada thoriiqim Mustaqiim”(46. dan tidak Lelah dengan sebab menciptakan mereka. niscaya Dia ampunkan untuk kamu dari dosa-dosa kamu dan Dia lepaskan kamu dari azab yang pedih”(46. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan DLA . pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam. dan imanilah karkter-Nya. Bahkan sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. Dan itu kebohongan mereka.Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab dengan sebab kamu kufur”(46. maka tidak bisa ia luput di bumi dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain dari-Nya.sesungguhnya kami telah mendengar sebuah Kitab yang diturunkan sesudah Musa.

dan dia yang lengkap dari Rabb mereka.0) Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah. dan Dia akan memperbaiki keadaan mereka .Tafsir Al Sulthan kepada mereka.(47. Dia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka.35) 47.(47.1) Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad. Dia lupakan amal-amal mereka. 38 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (47. seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang hari saja. Maka bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq ? (46.Surat Muhammad (Nabi Muhammad saw) Surat ke-47.2) DLA . (Ini satu) Penyampaian.

Dia tolong kamu dan kuatkan pendirian kamu.(47. maka tidak Dia lupakan amalan mereka . dan untuk orang-orang kafir seperti dia.9) Maka apa tidak mereka berjalan di Bumi lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. dan adapun tebusan.8) Itu karakternya sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan.3) Maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir.(47. Allah telah binasakan atas mereka.(47.Demikian. Hingga ketika kamu mengalahkan mereka. (47. (47.(47. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. maka pukulah penjaga mereka.5) Dan Dia masukkan mereka ke Surga yang pernah Dia kenalkan dia kepada mereka. maka kesengsaraan bagi mereka dan Dia lupakan amal-amal mereka.Maka adapun anugerah sesudah itu.11) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh ke Taman yang mengalir dari bawahnya DLA .4) Dia akan beri pengenalan kepada mereka. Seperti itu Allah adakan untuk manusia perumpamaan mereka.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang Bathil. mengikuti Yang Lengkap dari Rabb mereka. dan akan perbaiki keadaan mereka(47. Dia tidak menolong dari mereka.10) Itu karakter sesungguhnya Allah Yang memimpin orang-orang yang beriman. dan kalau Allah menghendaki.(47. Dan orangorang yang gugur di jalan Allah. jika kamu tolong Allah. hingga mereka meletakkan perang senjatanya. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian. maka keraskanlah ikatan tawanan. dan orang-orang yang kafir tidak Dia pimpin mereka.(47.6) (67) Hai orang-orang yang beriman !.7) Dan orang-orang yang kafir. maka Dia lenyapkan amalan mereka.

12) Dan ada sebagian dari negeri.(47.17) Maka tidakkah mereka menunggu melainkan sa’at bahwa akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: “Apa yang ia katakan tadi?”. (47. Maka bagaimana (keadaan) bagi mereka ketika datang kepada mereka peringatan mereka ? . dia lebih sangat kuat dari negeri mu yang mengeluarkan-mu. (47. (47. dan makan seperti makannya binatang ternak dan api kedudukan bagi mereka. dan sungai dari Arak yang lezat bagi yang meminumnya.16) Orang-orang yang mengenali itu. padanya sungai dari air yang tidak membusuk dan sungai dari susu yang tidak berubah rasa. dan mengikuti keinginan mereka. maka tidak ada penolong bagi mereka. dan mintalah pengembalian dari buah amal DLA .15) Dan sebagian dari mereka orang yang mendengar kepada mu.(47. seperti orang yang dihiasi baginya amalan jeleknya ? dan mengikuti keinginan mereka ?.14) Perumpamaan Taman yang dijanjikan kepada orang-orang yang tekun. (47. dan sungai dari madu yang disaring. sehingga ketika mereka keluar dari sisi mu. dan Dia beri kepada mereka ketekunan mereka. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah. dan orang-orang yang kafir mengumpulkan perlengkapan. Dan pengembalian dari Rabb mereka.(47.Tafsir Al Sulthan sungai-sungai. kami telah binasakan mereka. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Untuk mereka padanya dari tiap buah-buahan.13) Maka apakah siapa adalah atas Bukti dari Rabbnya.18) Maka ketahuilah sesungguhnya Dia. Mereka itu orang-orang yang Allah thoba’a atas qalbu mereka. (tidak sama) seperti orang yang dia kekal di dalam api dan diberi minum air mendidih maka terpotong isi perut mereka. Dia tambah pengenalan bagi mereka.

atau atas qalbu (mereka) ada Aqfalnya ? .Maka lebih utama bagi mereka.(47.23) Maka apakah tidak mereka tadabbur Alquran. jika kamu berkuasa bahwa kamu berbuat rusak di Bumi. engkau (dapat) lihat orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pingsan atasnya dari mati.(47.22) Itulah mereka orang yang dikutuk Allah. (47.(47. (47.27) Itu karakter sesungguhnya mereka mengikuti apa memurkakan Allah. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan kedudukan kamu. Maka apabila sudah jadi wajib urusan.(47. dan memutuskan hubungan teliti kamu.21) Maka apakah tidak bisa jadi. dan mereka benci kepada keridhaan-Nya. (47. maka mereka berlaku benar kepada Allah.(47.(47. Maka ketika diturunkan kepada mu satu bentuk yang dapat diputuskan dan disebut padanya. dan untuk mu’minin dan mu’minat. maka Dia hilangkan amal-amal mereka.24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali atas punggung mereka dari setelah ada bukti bagi mereka pengenal.25) Itu karakter sesungguhnya mereka berkata kepada orangorang yang membenci apa yang diturunkan Allah:”Kami akan mematuhi kamu dalam sebagian urusan” Dan Allah mengetahui rahasia mereka.19) Dan berkata orang-orang yang beriman: “(mengapa) kalau tidak diturunkan satu bentuk”.26) Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka.Tafsir Al Sulthan mu. maka Dia tulikan mereka dan butakan pemandangan mereka.(47. sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka ?.20) Kepatuhan dan perkataan ma’ruf. (tentang) Peperangan.28) DLA . sungguh adalah baik bagi mereka. setan telah mudahkan mereka dan panjangkan angan-angan mereka.

Dia beri kamu upah kamu dan tidak Dia tanya kamu tentang harta-harta kamu. yaitu Dia minta kepada kamu dengan sungguh-sungguh. tetapi tentu engkau telah kenal mereka. sungguh kami tunjukkan mereka kepada mu. dan kami akan menguji.37) DLA . kemudian mereka mati. patuhilah Allah dan patuhilah Rasul.32) (68) Hai orang-orang yang beriman!. (47.(47.35) Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian.Tafsir Al Sulthan Apakah orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak keluarkan kedengkian mereka ?. dan tentu engkau akan mengenali mereka dalam gaya perkataan.36) Jika Dia tanya kepada kamu harta kamu. (47.(47. dan kamu orang yang tinggi derajat.31) Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah.34) Maka jangan kamu lemah dan jangan kamu menyeru kepada kesejahteraan.(47. Dia akan gugurkan amal-amal mereka. niscaya kamu bakhil dan menampakkan kebencian kamu.29) Dan kalau kami kehendaki.(47. dan menentang Rasul dari setelah ada bukti bagi mereka tentang pengenalan.30) Dan kami akan memberi percobaan kepada kamu hingga kami mengetahui Mujahidin dari kamu dan Shobirin. Dan jika kamu beriman dan tekun. dan mereka kafir. dan jangan kamu kurangkan amal-amal kamu. maka tidak Allah kembalikan mereka (ke surga).(47.(47. Dan Allah mengetahui amalamal kamu. beri tahu hal kamu. tidak membahayakan Allah sedikitpun. Dan Allah bersama kamu dan tidak Dia sia-siakan bagi kamu amal-amal kamu. dengan tanda-tanda mereka.(47.33) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah.

padahal siapa bakhil. Dan jika kamu berpaling. dan kamu miskin. kamu orang yang diajak untuk berinfaq di jalan Allah. kemudian tidak mereka jadi seperti kamu. Dan Allah Kaya.Tafsir Al Sulthan Nah. maka sesungguhnya ia bakhil dari diri nya. (47. Dia akan ganti satu kaum selain kamu.38) DLA . tetapi dari antara kamu ada yang bakhil.

jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. dan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang panjang. lalu kamu jadi menyesal atas apaapa yang kamu telah kerjakan. padahal kamu tidak sadar.Surat Al-Hujurat (Bilik-Bilik) Surat ke 49. niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya. supaya kamu tidak berbuat sesuatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu. Dan tekunilah Allah.Tafsir Al Sulthan 49. jangan kamu angkat suarasuara kamu lebih dari suara Nabi.0) (69) Hai orang-orang yang beriman !. DLA . jika datang kepada kamu seorang wartawan fasik dengan membawa berita.6) Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada Rasulullah.(49.(49. niscaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan. 18 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (49. sesungguhnya Allah Sami’un ’Aliim (49.(49. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim.(49.4) Padahal kalau mereka sabar sehingga engkau keluar menemui mereka.2) Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah.1) (70) Hai orang-orang yang beriman !. Jika dia turut kamu dalam kebanyakan urusan. sebagaimana sebagian kamu keraskan terhadap sebagian. merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah qalbu mereka untuk berbuat tekun. Tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan bagi kamu. karena khawatir akan gugur amal-amal kamu. kebanyakan dari mereka tidak berkal.(49. dan Dia hiasi dalam qalbu-qalbu kamu. maka selidikilah.5) (71) Hai orang-orang yang beriman !.3) Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikbilik itu.

Dan jangan kamu mengintai (intelijen) dan jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagian. Dan kami menjadikan kamu berbangsaDLA . dan berlaku adillah. Dan tekunilah Allah. Maka jika sudah kembali.(49. Maka kamu jijik kepadanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya.11) (73) Hai orang-orang yang beriman !. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jantan dan betina.Tafsir Al Sulthan dan Dia jadikan kekufuran dan meliwati batas dan durhaka itu kebencian kamu. Jauhilah kebanyakan dari prasangka.(49. maka damaikanlah antara saudara kamu. maka hendaklah kamu mendamaikan antara keduanya. Boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini.12) Hai manusia !. maka perangilah yang meliwati batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. dan tekunilah Allah agar kamu mendapat pengaturan.10) (72) Hai orang-orang yang beriman !. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil.8) Dan apabila dua golongan dari orang-orang yang beriman berkelahi. Dan jangan wanita-wanita (memperolokkan) dari sebagian wanita-wanita. damaikanlah antara keduanya dengan adil. mereka orang-orang yang berlaku lurus. Apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ?. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka ini. Dan siapa tidak bertobat.7) Sebagai kelebihan dari Allah dan jasa (ni’mat). maka mereka itu orang-orang yang zalim. Itulah mereka. Sejelek-jelek nama ialah yang buruk setelah beriman. Dan Allah ’Aliimun Hakiim (49. Dan jangan kamu mencela orang-orang (di antara) kamu dan jangan kamu berpanggilan dengan gelar-gelar (yang jelek).9) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. (49. jangan segolongan kamu memperolok-olokkan sebagian. (49. (49. sesungguhnya Allah At-Tawwaabur-Rahiim.

Katakan: ”Kamu belum beriman. Katakanlah: ”Jangan kamu sebut-sebut ke-islaman kamu sebagai telah berbudi kepadaku.18) DLA . kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan jika kamu mematuhi Allah dan RasulNya. Mereka menganggap telah berbudi kepadamu dengan sebab mereka masuk islam. dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. tidak Dia akan kurangkan sedikitpun dari amal-amal kamu. (49. Itulah mereka orang-orang yang cerdas.17) Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan bumi.16). Sesungguhnya Allah ’AliimunKhabiir. Sesungguhnya yang paling berbeda dari kamu di sisi Allah adalah kamu yang tekun. lantaran Dia telah beri pengenalan kepada kamu kepada beriman.(49. tetapi hendaklah kamu katakan :”kami telah menyerah diri”. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.15) Katakanlah: ”Apakah kamu mau beri tahu kepada Allah tentang iman kamu. jika kamu orang-orang yang cerdas”(49.Tafsir Al Sulthan bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali.(49. Bahkan Allah menyebut-nyebut budi-Nya atas kamu.(49. dan berjuang dengan hartaharta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. (49.14) Sesungguhnya orang-orang yang Berpendirian-Teguh itu ialah orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. karena belum masuk iman ke dalam qalbu-qalbu kamu”.13) Berkata penduduk pribumi: ”Kami telah beriman”. padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.

(50.(50.0) {Qof}.10) DLA .(50.5) Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka.(50-1) Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.7) Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali. Demi Bacaan yang terpelihara. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang bagus.Tafsir Al Sulthan 50.8) Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi.6) Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya.(50. bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?.3) Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka.4) Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap.(50. ketika datang kepada mereka. dan disisi kami ada Kitab yang dipelihara. (50.Surat QOF (huruf Qof) Surat ke-50.9) Dan pohon kurma.(50.2) ”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?.(50. keadaannya panjang-panjang.(50. maka mereka dalam urusan yang membingungkan.(50. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim . ia mempunyai mayang yang bertumpuk. maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” . itu satu pengembalian yang jauh” . maka kami tumbuhkan dengannya kebun dan biji yang diketam.

22) Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50.21) Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud.(50.(50.18) Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap.(50.14) Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?.(50. seperti itu kebangkitan.23) ”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50.Bahkan mereka dalam keraguan dari penciptaan yang baru. dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati. melainkan di sisinya ada penjaga tersedia.12) Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth.(50.(50.(50.Tafsir Al Sulthan Sebagai pemberian kepada hamba-hamba. maka kami bukakan dari mu tutpanmu.15) Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. maka patutlah ancaman-Ku. itu hari yang diancamkan.24) DLA . Setiap mendustakan rasul-rasul.(50.20) Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi. (50. dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya.19) Dan ditiup pada Shuuri.17) Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan. dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya.(50. maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.13) Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’.(50.16) Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.(50. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.

(50.25) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. Adakah dari tempat pelarian ? (50.(50.36) Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan.37) DLA . sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri.28) ”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu.33) ”Masuklah ke padanya dengan sejahtera.34) Bagi mereka apa yang mereka kehendaki.29) Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”.31) ”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”. maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50. itu hari kekekalan” (50.26) Berkata Qorinnya: ”Rabb kami.27) Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku. (50.(50.(50. dan datang dengan qalbu munib. tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50. (ia) tidak jauh. padanya dan di sisi kami ada tambahan. karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50.30) Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun. dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba.35) Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin. (50.32) Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”.Tafsir Al Sulthan ”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang raguragu”(50. mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa. aku tidak sesatkan dia.(50.

Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi.(50. itu hari keluar (dari kubur).(50.44) Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan.39) Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud. dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari.(50. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini. siapa yang takut kepada ancaman-Ku.45) DLA .43) Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru. Itu pengumpulan yang mudah atas kami. dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. dan tidak menyentuh kami dari kelelahan. (50.40) Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat.41) Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap. dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa.(50.(50.(50.42) Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.(50.38) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.

60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.Adz-Dzaariyat (Pembangkit Debu) Surat ke-51.1) Maka ia membawa muatan (51.3) Maka ia membagi urusan (51.0) Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51. (51.Tafsir Al Sulthan 51.6) Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.5) Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.Surat.2) Maka ia mengalir dengan mudah (51.7) DLA .4) Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi.

10) Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai.(51.17) Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun.(51.(51.15) Mereka mengambil apa Rabb mereka berikan kepada mereka.24) DLA .16) Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. (51. maka tidakkah kamu perhatikan ?.(51.21) Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan.20) Dan juga di dalam diri-diri kamu.23) Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?. ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.14) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan mata-mata air (51.13) Rasakanlah siksaan kamu.(51. sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan.(51.(51. (51.22) Maka demi Rabb Langit dan Bumi.(51. (51. sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.11) Mereka bertanya kapankah hari peraturan.18) Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa.(51.(51.9) Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51. (51.8) Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan.12) Hari mereka atas api mereka diuji.19) Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.

maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”. Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”.27) Maka ia merasa takut darinya.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk atasnya.32) Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat.38) DLA . Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu.31) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51.(51. hai para utusan?”.26) Lalu didekatkannya kepada mereka.30) Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu.34) Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orangorang yang beriman. ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata.(51.37) Dan di dalam (kisah) Musa. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51.28) Maka menghadap perempuannya dalam teriakan.36) Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. (51. maka ia datang dengan kepala sapi yang gemuk (sebagai hidangan).29) Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Rabbmu. Ia jawab: ”Salam. (51.(51.35) Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin.(51.”(51. (kamu) kaum yang tidak dikenal.(51.25) Lalu ia pergi kepada ahlinya.(51. lalu mereka berkata ”salam”.(51.(51.33) ”Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang yang melampaui batas. (51. sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”.

(51.41) Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu. lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51.50) Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain.40) Dan di dalam (kisah) ’Aad.46) Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan.42) Dan di dalam (kisah) Tsamud.(51. maka Petir menyambar mereka.(51.(51. dan tentaranya. ketika kami kirim atas mereka angin yang membinasakan.39) Maka kami ambil dia.45) Dan kaum Nuh dari sebelumnya. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.(51. (51.(51.51) DLA . dan dia seorang yang tercela.(51. (51. ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu.(51.44) Maka mereka tidak kuasa dari berdiri. maka dengan jasa (ni’mat) ia dibuaikan.43) Maka mereka angkuh dari perintah Rabb mereka. dan tidak ada mereka dapat pertolongan.48) Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem.47) Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan.(51. dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”.(51.49) Maka bersegeralah kepada Allah. agar kamu ingat.Tafsir Al Sulthan Maka ia berpaling dengan kekuatannya. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata. dan mereka melihat.

Tafsir Al Sulthan

Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52) Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54) Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55) Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56) Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57) Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58) Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepadaKu disegerakan. (51.59) Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.(51.60)

52.Surat Thuur
(Gunung Thuur) Surat ke-52, 49 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (52.0) Demi Thuur.(52.1)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kitab yang ditulis.(52.2) Pada lembaran terbentang.(52.3) Dan rumah yang diramaikan.(52.4) Dan atap yang ditinggikan.(52.5) Dan laut yang mendidih.(52.6) Sesungguhnya azab Rabb mu sungguh ditempatkan.(52.7) Tidak ada baginya dari penolakan.(52.8) Pada hari bergoncang Langit dengan goncangannya.(52.9) Dan berjalan gunung-gunung dengan jalannya.(52.10) Maka kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.(52.11) Orang-orang yang mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main.(52.12) Pada hari mereka didorong kepada api jahannam dengan dorongan.(52.13) Inilah api yang adalah kamu kepadanya mendustakan.(52.14) Maka apakah ini sihir, atau kamu tidak melihat.(52.15) Masukilah dia, maka bersabarlah kamu atau tidak kamu bersabar, sama atas kamu, sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang ada kamu kerjakan.(52.16) Sesungguhnya orang yang tekun di dalam Surga dan perlengkapan.(52.17) Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab jahim.(52.18) Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang kamu telah kerjakan.(52.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka bersandar atas dipan berbaris, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari mata.(52.20) Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan generasi mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan generasi mereka, dan tidak kami mengurangi bagi mereka dari amal-amal mereka dari sesuatu. Tiap seorang terikat dengan apa yang ia kerjakan.(52.21) Dan kami gandakan pemberian untuk mereka dengan buahbuahan dan daging dari apa yang mereka ingini.(52.22) Mereka saling mengedarkan di dalamnya piala-piala, tidak ada sia-sia padanya dan tidak dosa.(52.23) Dan melayani atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan.(52.24) Dan menghadap sebagian mereka atas sebagian, mereka saling bertanya-tanyaan.(52.25) Mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah sebelum ini dalam keluarga kami orang-orang yang takut”.(52.26) ”Maka Allah beri atas kami dan Dia pelihara kami dari azab yang panas”.(52.27) ”Sesungguhnya adalah kami dari sebelum ini menyeru Dia, sesungguhnya Dia Al Barrur-Rahiim.(52.28) Maka berilah peringatan, maka tidak kamu dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai tukang tenun dan tidak gila.(52.29) Atau mereka mau katakan seorang penyair, kita tunggu dengannya kecelakaan.(52.30) Katakanlah: ”Tunggulah, maka sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu.(52.31) Atau memerintah mereka kebesaran mereka dengan ini ?, atau mereka kaum yang melampaui batas?.(52.32)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau mereka mengatakan ia mengada-ngadakannya ?. Bahkan tidak mereka beriman.(52.33) Maka hendaklah mereka datangkan Rangkaian seperti ini jika adalah mereka orang-orang yang cerdas.(52.34) Atau mereka diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan.(52.35) Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ?.Bahkan tidak mereka yakin.(52.36) Atau di sisi mereka kah perbendaharaan Rabb mu atau mereka yang berkuasa ?.(52.37) Atau bagi mereka Sulmun yang bisa membuat mereka mendengar padanya. Maka datangkanlah orang yang mendengar dari mereka dengan Alasan yang nyata.(52.38) Atau bagi-Nya anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki ?. (52.39) Atau kamu minta kepada mereka upah, maka mereka dari orang yang dibebani utang ?.(52.40) Atau di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka menulisnya ?.(52.41) Atau mereka menginginkan tipu daya. Maka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang terkena tipu daya.(52.42) Atau bagi mereka Yang Dita’ati selain Allah. Maha Penggeak Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(52.43) Dan jika mereka melihat sepotong langit jatuh, mereka mengatakan: ”Awan yang bertumpuk”.(52.44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang padanya mereka dibinasakan.(52.45) Pada hari itu tidak berguna dari mereka tipu daya mereka sedikitpun, dan tidak mereka akan ditolong.(52.46)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(52.47) Maka bersabarlah untuk (menegakkan) hukum Yang memelihara mu, maka sesungguhnya kamu pada pengawasan kami. Dan gerakkanlah hamdu Yang memeliharamu ketika kamu berdiri.(52.48) Dan dari sebagian dari malam maka gerakkanlah dia, dan ketika menghilangnya bintang-bintang.(52.49)

DLA

Tafsir Al Sulthan

53.An-Najmu
(Bintang) Surat ke-53, 62 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0) Demi Bintang ketika Berkeinginan (53.1) Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru (53.2) Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya (53.3) Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.(53.4) Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.(53.5) Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat (53.6) Dan dia di Ufuq seca rinci. (53.7) Kemudian ia mendekat dan rapat.(53.8) Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9) Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.(53.10) Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat. (53.11) Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?(53.12) Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain.(53.13) Di sisi Sidrah tempat berhenti.(53.14) Di sisinya ada taman tempat kembali.(53.15) Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi.(53.16) Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Rabbnya yang menarik perhatian.(53.18) Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19) Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20) Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21) Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22) Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu, Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka Pengenalan.(53.23) Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia anganangan kan ?.(53.24) Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25) Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai (53.26) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27) Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28) Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari mengingat kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29) Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31) Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecilkecil.Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perutperut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32) Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33) Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34) Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35) Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36) Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37) Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38) Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39) Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40) Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh. (53.41) Dan sesungguhnya kepada Rabb mu tempat kembali.(53.42) Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43) Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan. (53.44)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45) Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46) Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47) Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48) Dan sesungguhnya Dia Rabb Syi’ra.(53.49) Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama. (53.50) Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51) Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52) Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53) Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54) Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau raguragu.(53.55) Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56) Telah hampir waktu yang dekat.(53.57) Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58) Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59) Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60) Tetapi kamu mengganggu.(53.61) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)

DLA

Tafsir Al Sulthan

54.Surat Al-Qomar
(BULAN) Surat ke-54, 55 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0) Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1) Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang nyata”.(54.2) Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3) Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabarkabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4) Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancamanancaman itu.(54.5) Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kuburkubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7) Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)

Maka ia seru Rabbnya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10) Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11) Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12) Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur. (54.13) Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14) Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15) Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.17) Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahsin yang tetap.(54.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.22) Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23) Maka mereka berkata: ”Apakah seorang makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan neraka sa’ir”.(54.24) ”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25) Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26) Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27) Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28) Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30) Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.32) Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur. (54.34)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Jasa (ni’mat) dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35) Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36) Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamutamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54.37) Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagipagi azab yang tetap.(54.38) Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.40) Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41) Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42) Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43) Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”. (54.44) Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45) Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46) Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48) Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49) Dan tidak perintah kami melainkan satu kedipan pandangan saja.(54.50) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51) Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur. (54.52) Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54) Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur) Surat ke-55, 78 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)

DLA

(55.13) Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin kal fakh-khoor.(55.(55.7) Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan.3) Ajar dia pembuktian. (55.10) Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.(55.14) Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.(55.11) Dan biji-biji yang mempunyai kulit.(55.15) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.Tafsir Al Sulthan Ar Rahmaan.9) Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.17) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. (55. dan wangi-wangian.19) Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.16) Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.(55.20) DLA .12) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55. jangan kamu kurangkan Miizaan.(55.(55.(55.(55.8) Dirikanlah Miizaan dengan Adil.2) Ciptakan manusia.5) Dan Bintang dan Pohon bersujud.(55. padahal keduanya bertemu.1) Ajarkan bacaan.18) Dia alirkan dua laut.4) Matahari dan Bulan dengan hitungan.(55.6) Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan.(55.

maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.29) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.35) DLA . setiap hari Dia dalam kesibukan.25) Seiap siapa atasnya akan binasa.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.24) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.22) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.34) Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun.(55.28) Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi.21) Keluar dari keduanya mutiara dan marjan.(55.31) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.33) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. (55.(55.(55.(55.(55.23) Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam.26) Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam.30) Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan. jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi.(55.(55.(55.(55. tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.(55.32) Hai masyarakat Jinn dan Manusia. maka tembusilah.27) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

(55.40) Dikenali orang berdosa dari tanda mereka.46) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. ada dua surga. lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.41) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.50) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.36) Maka ketika belah Langit.(55.(55.(55.39) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.43) Mereka bergilir antara neraka dan air panas.(55.51) DLA .48) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.(55.(55.44) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.45) Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya.42) Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.38) Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.(55.49) Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir.(55.47) Yang mempunyai buah-buahan.(55.37) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. maka jadilah dia merah seperti mawar merah dan keladak minyak.

(55.(55. belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.(55.67) DLA .(55.(55. (55.64) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.60) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.(55.(55.63) Keduanya hijau tua.52) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.66) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.54) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.62) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.(55.61) Selain dari keduanya ada dua surga lagi.53) Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat.59) Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.(55.65) Pada keduanya ada mata air yang memancar.56) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.55) Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan.58) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.57) Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.

(55.73) Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.78) 56.72) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55. (55.Surat Al-Waaqi’ah (tempat-tempat bintang) Surat ke-56.76) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.69) Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.(55.(55.70) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55. 96 Ayat DLA .(55.77) Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam.71) Harem yang tersimpan di dalam Khiyam.(55.74) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.75) Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat.68) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima.

16) Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(56.3) Ketika diguncang bumi dengan guncangan.13) Dan sedikit dari orang-orang yang akhir.(56.(56.(56.(56.8) Dan penghuni kiri.(56.0) Ketika jatuh waqi’ah.(56. apa itu penghuni kiri.9) Dan orang-orang terdahulu.7) Maka penghuni kanan.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. apa itu penghuni kanan.(56.14) Di atas Surur yang bersulam.(56.(56.(56.(56. ceret dan piala dari mata air.15) Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan.2) Yang merendahkan yang meninggikan.21) Dan Harem bermata.(56.(56.1) Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.17) Dengan membawa gelas.(56.20) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.(56.12) Rombongan terbesar dari orang-orang yang pertama.(56.10) Itulah mereka orang yang didekatkan. orang yang didahulukan.(56.5) Maka adalah ia debu beterbangan.4) Dan dihancurkan gunung sehancurnya.(56.(56.11) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).23) DLA .6) Maka jadilah kamu tiga pasang.(56.(56.(56.22) Seperti mutiara yang tersimpan.(56.19) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.18) Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk.

35) Maka kami jadikan mereka gadis.(56.24) Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa.41) Di dalam angin panas dan air panas.33) Dan hamparan ditinggikan.(56.(56.45) DLA .32) Tidak terputus dan tidak terlarang.43) Tidak sejuk dan tidak berbeda.44) Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.(56.(56.(56.(56.(56.29) Dan teduh yang berganda.(56.36) Dalam keadaan asli sebaya.42) Dan teduh dari asap hitam.(56.(56. apa itu penduduk kiri.34) Sesungguhnya kami.28) Dan pohon pisang yang bersusun.31) Dan buahan yang banyak.(56.39) Rombongan besar dari orang-orang yang akhir.(56.25) Melainkan perkataan Salam.37) Untuk penghuni kanan. kami kehendaki mereka dengan kehendak.Tafsir Al Sulthan Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.26) Penghuni kanan.40) Penduduk kiri.(56.38) Rombongan besar dari orang-orang yang pertama.(56.(56. apa itu penghuni kanan .(56.(56.(56. (56.27) Di dalam Sidrin Makhdud.(56.(56. Salam.30) Dan air yang tercurah.

50) ”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orangorang pendusta”.48) Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orangorang akhir”.(56.55) Inilah hidangan mereka pada hari peraturan.52) ”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.Tafsir Al Sulthan Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang.51) ”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.47) ”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.53) ”Maka akan meminum atasnya dari air panas”. dan tidaklah kami dapat dikalahkan.56) Kami menciptakan kamu.49) ”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”.46) Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”.60) Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui. telah ukurkan antara kamu kematian.(56.(56.(56.(56.(56.57) Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan.(56.54) ”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”.59) Kami.(56. (56.(56.58) Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.(56. (56. maka mengapa tidak kamu membenarkan.(56.(56.(56.(56.61) DLA .

(56.77) DLA .(56.65) ”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.(56.67) Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum.73) Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.64) Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita. Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang.(56.75) Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.(56.(56.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama.(56.69) Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin.76) Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda.(56.71) Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya. maka mengapa kamu tidak bersyukur.(56.66) ”Bahkan kami terhampa”.62) Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam.(56. maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan.(56.72) Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir. (56. (56.74) Maka tidak demikian. (56.70) Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan. (56.(56.68) Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.63) Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya.

(56. tetapi kamu tidak melihat.83) Dan kamu ketika itu melihat.(56.86) Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar.93) Dan masuk jahim. (56.84) Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu. mengapa tidak.(56.80) Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini.(56. (56.(56.81) Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu.(56. (56.87) Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang dihampirkan.92) Maka suguhan dari air yang panas.88) Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa (ni’mat).94) Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap.95) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Rabb mu.(56.(56.82) Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.(56.78) Tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan.96) DLA .85) Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba.91) Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa.(56.Tafsir Al Sulthan Di dalam tulisan yang terpelihara.(56.(56.89) Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.90) Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.(56.(56.79) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta. (56.(56.

(57. dan Yang Zhahir dan Yang Bathin. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa.(57.2) Dia Yang Pertama dan Yang Akhir.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi.Surat Al-Hadid (Besi) Surat ke-57. dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.3) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari. dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.1) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(57. kemudian Dia berada atas ’Arsy.(57. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.(57.Tafsir Al Sulthan 57. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(57.4) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.5) DLA . Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.

9) Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah.7) Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu. Itu dia Kemenangan yang panjang” . untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur.Tafsir Al Sulthan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.(57. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang.(57.8) Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti.(57. berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang.6) Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya.11) Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat. bagi mereka ganjaran yang menyolok.10) Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?. Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu. maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya. jika kamu orang yang beriman. dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufurRahiim.12) DLA . Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. (57.(57.(57. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus. yaitu surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(57. padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi.

Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin. sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti. sehingga datang urusan Allah.(57.16) Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya.(57. dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”. dan tidak juga dari orang-orang kafir.15) Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah.(57. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu. baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan. (57.Tafsir Al Sulthan Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orangorang beriman:”Tunggulah kami. dan untuk mereka ganjaran yang berbeda. dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab. dan carilah Nuur”. dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah.13) Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini. itulah mereka. tetapi kamu telah binasakan diridiri kamu dan kamu menunggu dan ragu-ragu. tempat kamu ialah api. mereka orang-orang yang cerdas dan orang DLA .(57. supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”.17) Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka. tidak diterima tebusan dari kamu. berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka. dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq.(57.14) “Oleh karena itu pada hari ini. dan kamu ditipu oleh cita-cita. Mereka jawab: “Betul.18) Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. lalu kesat qalbu-qalbu mereka.

24) Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti.21) Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya. dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan. bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.(57.(57. supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi. dan berbanyak dalam harta dan anak.(57. sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami. yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. kemudian ia jadi hancur. seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya.(57. dan tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. maka sesungguhnya Allah Dia GhaniyyulHamiid. dan pengembalian dari Allah. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan DLA .23) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh mansia bakhil.(57.19) Ketahuilah. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu .20) Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi. Dan di akhirat ada azab yang sangat. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang yang angkuh sombong.Tafsir Al Sulthan yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka. sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu.(57. Dan siapa berpaling. padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia.22) Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu. itulah mereka penduduk jahiim. kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu. dan kesukaan. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.

dan kami iringi dengan ‘Isa anak Maryam. (57. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah. sesunggunya Allah Qowiiyyun ’Aziiz.(57.29) 58.28) Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu dari kelebihan Allah.(57. dan pengaturan. (57. Dan Dia kembalikan kamu. imanilah rahasia rasul-Nya.27) (74) Hai orang-orang yang beriman !. dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya. melainkan mengharap kesukaan Allah. maka mereka tidak memeliharanya dengan patut rabban.Tafsir Al Sulthan rasul-Nya dalam ghaib. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq.(57. dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab. dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah. tekunilah Allah.Tidak kami wajibkan atas mereka. niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq.25) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim.Surat Al-Mujadilah (Wanita Yang Membantah) DLA . Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.26) Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim.

4) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya. Itu bagi kamu sebagai nasehat dengannya. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghina.(58. dan mereka telah lupa dia. hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Dan Allah mendengar omongan kamu berdua. Allah telah kumpulkan dia. Maka siapa tidak kuat (puasa). maka memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya bercampur. Itu untuk orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.1) Orang-orang yang menzhiharkan dari kamu dari An-Nisa’ mereka.0) Sungguh Allah mendengar yang membantahmu dalam suaminya dan ia mengadu kepada Allah. kemudian mereka tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan.5) Pada hari Allah bangkitkan mereka semuanya. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka. Dan Allah Menyaksikan atas tiap sesuatu. Dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan mungkar dari perkataan wazuuroo.6) DLA .Tafsir Al Sulthan Surat ke-58. Dan itulah batas-batas Allah. dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat bukti. (58. dihinakan seperti dihinakan orang-orang yang dari sebelum mereka. maka Dia kabarkan kepada mereka rahasia apa yang mereka telah kerjakan. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (58.(58.(58. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.3) Maka siapa tidak dapat hendaklah ia puasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur.2) Dan orang-orang yang menzhiharkan dari An-Nisa’ mereka.(58. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat. dan untuk orang kafir azab yang pedih. Dan sesungguhnya Allah sungguh Penghapus Pengampun. tidak mereka ibu-ibu mereka.(58.

10) (76) Hai orang-orang yang beriman. melainkan dengan izin Allah. sebagai sejelek-jelek tempat kembali.8) (75) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Apa belum engkau lihat bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ?. Dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka:”Mengapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan ?”. apabila dikatakan kepada kamu dalam majelis-majelis: “Luaskanlah”. maka hendaklah kamu bangun. padahal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun. maka janganlah kamu berbisik untuk dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul.(58. hendaklah kamu luaskan. kemudian mereka kembali (mengirim SMS) untuk apa-apa yang dilarang darinya. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada.7) Apa belum engkau lihat kepada orang yang dilarang dari berbisik (mengirim SMS). dan tidak 5 melainkan Dia yang ke-6 mereka. dan atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. mereka akan masuk padanya. Kemudian Dia akan kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan pada hari Qiyaamah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui karakter tiap sesuatu.(58. Dan apabila mereka datang kepada mu.(58. tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti. Tidak ada dari bisikan 3 orang melainkan Dia yang ke-4 mereka. dan apabila dikatakan: “Berdirilah”.(58. mereka beri hormat kepadamu dengan apa yang belum Allah hormati mu dengannya. niscaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu. dan berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan . niscaya Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orangDLA . untuk utusan. apabila kamu berbisik.9) Sesungguhnya bisikan itu dari Setan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman. Cukup bagi mereka itu Jahannam. dan mereka membisikkan dosa dan permusuhan dan ma’siat .

Itulah mereka penduduk api.(58.(58.18) DLA . maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. (58.16) Tidak akan melepaskan dari mereka.(58. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(58.(58. maka mereka akan bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat.14) Allah telah sediakan bagi mereka satu azab yang keras. dan patuhlah kepada Allah dan RasulNya. Dan mereka bersumpah atas dusta.(58. mereka padanya akan kekal. dan (kamu) tidak dari mereka.11) (77) Hai orang-orang yang beriman. jelek apa yang ada mereka kerjakan. harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun. maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik (bayar pulsa). Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. apabila kamu hendak berbisikan kepada Rasul. dan mereka sangka bahwa mereka berada pada suatu keadaan.17) Hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orangorang pendusta.15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan. Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu. oleh karena itu bagi mereka azab yang menghina. dan Allah telah maafkan atas kamu. Mereka bukan dari kamu.Tafsir Al Sulthan orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih.13) Apa tidak engkau lihat kepada orang-orang yang menjadikan kawan orang yang Allah marah atasnya.(58. padahal mereka mengetahui.12) Apakah kamu takut (miskin) lantaran mengeluarkan sedekah sebelum bisikan kamu ¿. sesungguhnya mereka. lalu mereka halangi dari jalan Allah. tetapi jika kamu tidak dapat.

Tafsir Al Sulthan Setan telah berkuasa atas mereka. lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah. mereka orang-orang yang menang.22) DLA . mereka kekal padanya.20) Allah telah tentukan bahwa: ”Aku dan utusan-utusan Ku akan menang”. sesungguhnya Allah Qowiyyun ’Aziiz. itulah mereka di dalam orang-orang yang sangat hina. ketahuilah bahwa partai-partai setan mereka orang-orang yang rugi.(58.19) Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan rasulNya.(58. Itulah mereka yang Dia telah tulis di dalam qalbu-qalbu mereka Iman. partai Allah. dan Dia akan masukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya aliran-aliran air. Allah ridha kepada mereka. atau anak-anak mereka atau saudarasaudara mereka. (58.(58. Itulah mereka Partai Allah. dan kuatkan mereka dengan karakter Ruuh dari-Nya.21) Engkau tidak akan dapati kaum yang mengimani karakter Allah dan hari akhir tunjukkan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya. walau adalah mereka bapak-bapak mereka. dan mereka ridha kepada-Nya. Ketahuilah. atau keluarga mereka. Itulah mereka Partai Setan.

tetapi Allah datangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. dan Dia masukkan ketakutan dalam Qalbu mereka. dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang yang berpendirian teguh. Maka ambilah ibarat.(59. niscaya Dia akan azab mereka di dunia. dan Dia Al ‘Aziizul Hakiim.Surat AL-Hasyar (pengusiran) Surat ke-59.(59.Tafsir Al Sulthan 59. Kamu tidak sangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan hindarkan mereka dari Allah.(59.(59.1) Dia Yang keluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. hai uulul Abshor (orang yang mempunyai pemandangan).2) Dan kalau tidak karena Allah telah wajibkan atas mereka pengusiran itu. sedang bagi mereka di akhirat azab api. Mereka binasakan rumah-rumah mereka.3) DLA . 24 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.

maka itulah mereka. walau ada pada mereka kepayahan. maka sesungguhnyha Allah keras pembalasan-Nya. dan dari harta-harta mereka.(59. dan siapa memusuhi Allah. maka adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan anak jalannan yang putus belanja.4) Apa saja yang kamu potong dari pohon kurma. mereka orang-orang yang menang.8) Dan orang-orang yang (menang) menduduki tempat itu. dan berbaktilah kepada Allah. dan beriman sebelum mereka.6) Apa-apa yang Allah berikan kepada rasul-Nya. dan tidak mereka dapati kedengkian di dalam dada mereka tentang apa-apa yang diberikan kepada mereka. dan apa-apa yang ia larang kamu maka jauhilah. itulah mereka. maka adalah dengan izin Allah. supaya ia tidak jadi barang edaran antara orang-orang yang kaya dari kamu.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan rasulNya. kasih kepada orang yang berhijrah kepada mereka. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(59.7) (Yaitu) bagi faqir-faqir yang berhijrah yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu. tetapi Allah beri kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki.(59. dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya.5) Dan apa-apa yang Allah serahkan kepada rasul-Nya dari (harta) mereka.(59.9) DLA . sesungguhnya Allah keras pembalasan. dan mereka utamakan (mereka itu) atas diri-diri mereka.(59. karena Allah hendak merendahkan orangorang yang meliwati batas. maka bukanlah kamu memburu dia dengan kuda dan tidak dengan unta. maka ambillah. Dan siapa diselamatkan dia dari kebakhilan dirinya. mereka menuntut kelebihan dari Allah dan kesukaan. dan kamu biarkan dia berdiri atas batang-batangnya. mereka orang yang benar.(59. dari (harta) penduduk desa.

tetapi qalbuqalbu mereka pecah belah. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. kemudian mereka itu tidak akan ditolong.12) Sesungguhnya kamu lebih keras di dada-dada mereka dari Allah.14) Seperti orang-orang yang sedikit dahulu dari mereka. ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman. dan kami tidak akan sekali-kali tunduk kepada siapapun tentang (menyusahkan) kamu. karena permusuhan di antara mereka sendiri bersangatan. mereka ini tidak akan keluar bersama mereka itu. kepada manusia: ”Kufurlah”. (59. Padahal Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu orang-orang yang berdusta.(59.(59. setelah kufur. dan jika kamu diperangi.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata: ”Rabbi.15) Seperti setan ketika berkata.(59.(59. dan jika mereka ini menolong mereka itu niscaya mereka ini (lari) membalikkan belakang. : ”Jika kamu diusir keluar. sesungguhnya Engkau Ra-uufun-Rahiim. tetapi di desa-desa yang telah dibentengi atau dari belakang pagar. sesungguhnya kami akan keluar bersama kamu.11) Jika mereka diusir keluar.13) Mereka tidak akan memerangi kamu dengan berhadapan. (59. yang telah rasakan akibat jelek bagi pekerjaan mereka. dan jangan Engkau jadikan kedengkian di dalam qalbu kami terhadap orang yang beriman hai Rabb kami. yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab. engkau sangka mereka bersatu. sesungguhnya kami akan menolong kamu”.16) DLA . ia berkata: ”Aku memerdekakan diri dari mu. dan jika mereka itu diperangi. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(59. sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”.10) Apa belum engkau lihat kepada orang yang munafiq. mereka ini tidak akan menolong mereka itu. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang fasiq.

(59. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan.23) Dia Allah Pencipta.22) Dia Allah. itulah mereka.(59. Bergerak kepada-Nya apa-apa yang di langit dan bumi. Al-‘Aziizul Jabbaar.(59. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Hadir. Dan hendaklah diri memperhatikan apa yang ia akan sediakan untuk besok. Dia Ar Rahmaanir Rahiim. maka Dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka.18) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.19) Tidak sama penghuni api dan penghuni surga. Kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat. Dan seperti itu kami buat perumpamaannya untuk manusia agar mereka berfikir.(59. berbaktilah kepada Allah. mereka orang-orang yang fasiq. Yang Memerdekakan Yang Membentuk.(59. sungguh engkau lihat dia khusyuk terpecah dari takut kepada Allah. bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim.(59. Mutakabbir. Penghuni surga mereka orang yang menang. Yang Mensejahterakan Yang Berpendirian Teguh. Raja Yang Agung. Yang Melengkapi.24) DLA .21) Dia Allah.20) Kalau kami turunkan Bacaan ini atas gunung. dan Dia Al-Aziizul Hakiim. (59.Tafsir Al Sulthan Maka adalah akibat keduanya itu. Subhaana Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.17) (78) Hai orang-orang yang beriman.(59.

Tafsir Al Sulthan DLA .

2) Tidak akan bermanfa’at bagi kamu kerabat kamu (arhamukum) dan tidak anak-anak kamu pada hari qiyaamah.Surat Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) Surat ke-60.0) (79) Hai orang yang beriman. Dan sungguh mereka telah mengkufuri karakter apa-apa yang datang kepada kamu dari yang lengkap. 13 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dan mereka ulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan jahat dan mereka menginginkan kalau kamu jadi kafir.(60. jangan kamu mengambil musuh Ku dan musuh kamu pengurus yang kamu sampaikan kabar kepada mereka dengan karakter persahabatan.(60. karena kamu mengimani karakter Allah Rabb kamu. dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah. Dan siapa melakukannya dari kamu maka sungguh dia lupa pada jalan yang sama. Dia akan memutuskan antara kamu. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(60. Dan telah nyata antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selamanya.Tafsir Al Sulthan 60.1) Jika mereka menangkap kamu. hingga kamu mengimani karakter Allah DLA . mereka adalah bagi kamu musuh.(60. kamu (harus) merahasiakan kepada mereka dengan karakter persahabatan. Dan Aku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.3) Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Mereka mengusir rasul dan diri kamu. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ”Sesungguhnya kami memerdekakan diri dari kamu. Jika adalah kamu keluar berjuang di jalan mencari kesukaan Ku. Kami mengkufuri karakter kamu.

kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya: ”Sesungguhnya aku akan minta ampun bagimu.5) Sungguh adalah bagi kamu pada mereka uswatun hasanah untuk orang yang ada berharap Allah dan hari akhir. sesungguhnya Engkau. maka jangan kamu kembalikan mereka kepada kafir-kafir. maka ujilah mereka. mereka orang-orang yang zalim. Dan Allah Ghafuurur Rahiim. maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniiyyul-Hamiid. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil.(60. Dan siapa jadikan mereka sahabat.(60. Maka jika kamu ketahui mereka beriman. Dan Allah Qadiir. Dan siapa berpaling.8) Tidak lain melainkan Allah larang kamu jadikan sahabat orang yang memerangi kamu di dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu dan membantu atas mengeluarkan kamu.4) “Rabb kami. jangan Engkau jadikan kami fitnah untuk orangorang yang kafir. Dan ampunkanlah kami wahai Rabb kami. Engkau Al-‘Aziizul Hakiim” . apabila datang kepada kamu mu’minat berhijrah. Allah lebih mengetahui karakter iman mereka. dan kepada Mu tempat kembali”.6) Mudah-mudahan Allah jadikan antara kamu dan antara orangorang yang kamu musuhi dari mereka persahabatan (mawaddah).”. Dan tidak mengapa atas kamu bahwa kamu menikahi mereka apabila kamu beri kepada DLA .9) (80) Hai orang-orang yang beriman. tetapi aku tidak bisa mendapatkan untuk mu apapun dari Allah”. (60.7) Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu bahwa kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. maka itulah mereka.(60. Dan berilah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan.(60. Tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka. (60. ”Rabb kami atas Mu kami bertawakal dan kepada Mu kami bertobat.Tafsir Al Sulthan semata.

jika datang kepada mu mu’minat bermubayah.11) Hai Nabi.(60. dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. dan mintakanlah ampun bagi mereka kepada Allah. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. maka hendaklah kamu beri kepada orang-orang yang isteriisterinya pergi itu sebanyak yang mereka belanjakan.(60. dan tidak akan mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dan tidak akan mendurhaka kepada mu di dalam perkara yang baik. (60. dan tidak akan berzina.Dia putuskan antara kamu.12) (81) Hai orang-orang yang beriman.10).13) DLA . Dan jika siapa-siapa dari isteri-isteri kamu luput dari kamu (pergi) kepada kafir-kafir. dan jangan kamu tahan perikatan dengan perempuan-perempuan kafir. dan tidak akan mencuri. maka terimalah perjanjian mereka. Sungguh mereka itu telah putus asa daripada akhirat sebagaimana putus asa orangorang kafir dari ahli kubur.Tafsir Al Sulthan mereka maskawin mereka. Itu putusan Allah untuk kamu.(60. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu mengimani karakter-Nya. lalu dapat kamu menaklukkannya. bahwa mereka tidak akan sekutukan apapaun dengan karakter Allah. Dan Allah ‘Alimun-Hakiim. dan mintalah apa yang kamu telah belanjakan dan biarkanlah mereka minta apa yang mereka telah belanjakan. jangan kamu jadikan sahabat satu kaum yang Allah murka atas mereka.

Maka ketika mereka berpaling.(61. DLA . Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. mengapa kamu menyakiti aku. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.1) (82) Hai orang-orang yang beriman !.Tafsir Al Sulthan 61. karena kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.4) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.Surat Ash-Shof (Berbaris) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61. padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”.3) Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh.2) Menyolok kemurkaan di sisi Allah. (61.

Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadangadakan dusta atas Allah. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti. namanya Ahmad”.(61.11) Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin. walau tidak disuka oleh orang yang kafir.Tafsir Al Sulthan Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61.7) Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka. sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat.(61.12) DLA . (61.8) Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap. dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku.(61. untuk membukanya atas peraturan setiapnya. maukah aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61.10) Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Itu kemenganan yang panjang. walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61. mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”.5) Dan ketika berkata ‘Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel.6). Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu.(61. Itu untuk kamu baik untuk kamu. padahal dia diseru kepada Keselamatan ?. padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya. jika kamu mengetahui.9) (83) Hai orang-orang yang beriman !.

1) Dia Yang membangkitkan di dalam golongan yang ummi seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka DLA . Al-Aziizul Hakiim (62.14) 62. Maka beriman sebagian dari Bani Israel.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.13) (85) Hai orang-orang yang beriman !. ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. (61. Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”. Dan gembirakanlah orangorang yang beriman (61. jadilah penolong-penolong Allah.Surat Al-Jumu’ah (Hari Jum’at) Surat ke-62.Tafsir Al Sulthan Dan yang lain yang kamu sukai dia. Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka. seperti apa telah berkata ‘Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”. 11 ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (62. Malikil Quddus. dan kufur sebagian. Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat).

(62.9) Maka apabila selesai sholat. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu mengetahui (62. padahal sesungguhnya adalah dari sebelum itu mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. (62. (62.Tafsir Al Sulthan ayat-ayat-Nya. jika kamu sangka bahwa kamu saja pengurus untuk Allah dari selain manusia. apabila dipanggil kepada sholat dari hari jum’at. dan mensucikan mereka dan memberi tahu mereka Kitab dan Hikmah. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (62. dan Allah mempunyai Fadhlu Yang Panjang (62.4) Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian mereka tidak memikulnya.2) Dan yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka.8) (85) Hai orang-orang yang beriman !. dan tinggalkan jual beli. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. (62. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengeahui yang ghaib dan yang tersaksikan. maka berusahalah kepada mengingat Allah. maka bertebaranlah di Bumi.6) Dan tidak mereka bercita-cita mati selamanya karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan (62. Dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.10) DLA . maka sesungguhnya dia akan menemui kamu. dan carilah sebagaian dari Fadhlu Allah. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. Lalu Dia kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan. seperti perumpamaan keledai yang memikul peralatan. maka bercita-citalah mati jika kamu orang-orang yang benar (62.3) Itu Fadhlu Allah. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah.7) Katakanlah:”Jika mati yang kamu lari darinya.5) Katakanlah :”Hai orang-orang yang Yahudi.

mereka berkerumun kepadanya dan mereka tinggalkan mu berdiri. 63.0) DLA . Dan Allah sebaik-baik Pemberi rizki (62. 11 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63.Surat Al-Munafiqun Surat ke-63.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kegembiraan.11). Katakanlah: ”Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dari kegembiraan dan dari perdagangan.

Allah telah kutuk mereka. maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka.1) Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perlindungan. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi. Tiap teriakan atas mereka. maka mereka tidak mengerti. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”. kemudian mereka kufur.4) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”. mereka kira untuk membahayakan mereka. Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63.2) Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya.7) Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah.6) Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”. kemana mereka dipalingkan ? (63. Dan jika mereka berkata. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. Mereka itu musuh negara. dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63. maka di metrai atas Qalbu mereka. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi DLA .(63. mereka palingkan kepalakepala mereka.5) Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka. tetapi orang munafik tidak mengerti (63. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau rasul-Nya. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63. engkau dengarkan perkataan mereka. mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau rasul Allah”.3) Dan apabila engkau lihat mereka. (63. menakjubkan mu badanbadan mereka. maka mereka menghalangi dari jalan Allah.Tafsir Al Sulthan Ketika datang kepada mu orang-orang munafik.

lalu ia berkata: “Rabbi. maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”. tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63. kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat.9) Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu.8) (86) Hai orang-orang yang beriman!. Siapa yang berbuat itu. mereka orangorang yang rugi.10) Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya.Tafsir Al Sulthan Rasulnya dan bagi orang beriman. janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. (63. (63.11) DLA . (63. maka itulah mereka. dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.

6) Menyangka orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mereka akan dibangkitkan. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.Surat At-Taghabun Surat ke-64. 18 Ayat (Terbuka Kecurangan) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (64. Maka mereka kufur dan berpaling. Padahal Allah mencukupi tidak memerlukan. Dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. dan Allah Ghaniiyyun Hamiid (64. dan bagi mereka azab yang pedih (64. (64. sungguh DLA . Dan Allah Mengetahui rahasia yang dimiliki Shudur.2) Dia Menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.Tafsir Al Sulthan 64.3) Dia Mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi. (64.5) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti. Katakan: ”Bahkan demi Rabbmu. Kepunyaan-Nya Kerajaan dan kepunyaan-Nya Hamdu. lalu mereka berkata: ”Apakah makhluk cerdas perlu memberi pengenalan kepada kami”. dan Dia membentuk kamu. dan kepada-Nya tempat kembali (64. maka sebagian dari kamu kafir dan sebagian dari kamu beriman.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.(64. dan Dia Mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu nyatakan. maka tepat bentuk-bentuk kamu.1) Dia Yang menciptakan kamu. Maka mereka rasakan akibat urusan mereka.4) Apa belum datang kepada kamu kabar orang-orang yang kafir dari sebelum kamu ?.

9) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami. kemudian sungguh dikabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(64. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan (64. mereka kekal padanya. Maka jika kamu berpaling. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Itu kemenangan yang panjang (64. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. mereka kekal padanya selamanya. dan sejelek-jelek tempat kembali (64.8) Pada hari akan dikumpulkan kamu untuk hari berkumpul. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman (64. maka sesungguhnya tidak atas utusan kami melainkan menyampaikan dengan nyata (64. melainkan dengan izin Allah. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. dan Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang (64. dan akan dimasukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu hari terbuka kecurangan. Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan mengerjakan pekerjaan baik.7) Maka imanilah rahasia Allah dan Rasul-Nya.13) (87) Hai orang-orang yang beriman !. itulah mereka penduduk api. dan mengampuni. Dan Allah Maha Mengetahui rahasia tiap sesuatu. Dan itu atas Allah adalah mudah (64.11) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Utusan.14).15) DLA .Tafsir Al Sulthan kamu akan dibangkitkan. dan Nuur Yang kami turunkan. (64.12) Allah. Dan siapa mengimani rahasia Allah. sesungguhnya sebagian dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. akan dihapus darinya kesalahannya. Dia beri petunjuk Qalbunya. Dan jika kamu maafkan dan kamu berlapang dada.10) Tidak musibah dari musibah-musibah.

Dia melipatgandakan untuk kamu. Al ‘Aziizul Hakiim (64. dan patuhlah. (64. apa yang kamu sanggupi. Dan siapa dipelihara dari kekikiran dirinya. dan dengarlah.16) Jika kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang tepat (bagus). maka itulah mereka.18) DLA . dan Allah Syakuurun Haliim (64. mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. Dan belanjakanlah yang baik untuk diri-diri kamu.Tafsir Al Sulthan Maka tekunilah Allah.17) Dia Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.

Itu untuk kamu pemberian nasehat dengannya. jika kamu menthalaq An-Nisa’.(65. dan siapa menekuni Allah. maka Dia mencukupi dia.Tafsir Al Sulthan 65. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-Nya.Tidak kamu mengetahui barangkali Allah mengadakan yang baru sesudah urusan itu. Dan siapa bertawakal atas Allah.(65. Dan persaksikan dengan dua orang yang mempunyai keadilan dari kamu.0) Hai Nabi. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (65. Dan dirikanlah persaksian karena Allah. dan sungguh dia berbuat zalim kepada dirinya. Jika kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka tiga syahru.4) DLA .1) Maka apabila telah datang waktu mereka. Siapa adalah mengimani rahasia Allah dan hari akhir.3) Dan wanita-wanita mereka berputus asa dari haid dari An-Nisa’ kamu. Dan hitunglah ’iddah mereka.2) Dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak mereka kira. Dan siapa melanggar batas-batas Allah.(65. maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang ma’ruf.Surat Ath-Thalaq Surat ke-65. Dan wanita-wanita yang belum haid dan yang mempunyai kandungan waktu mereka bahwa mereka melahirkan kandungan mereka. Dia menjadikan baginya dari urusannya kemudahan. Itu batas-batas Allah.Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. dan jangan mereka keluar. Sungguh Allah menjadikan untuk tiap sesuatu dengan ukuran. maka thalaqlah mereka untuk ’iddah mereka.(65. Dan tekunilah Allah Rabb kamu. Dia jadikan baginya jalan keluar. Dan siapa menekuni Allah. kecuali bahwa mereka mendatangkan kekejian yang nyata.

Dia hilangkan darinya kesalah-kesalahannya. maka beri belanja atas mereka hingga melahirkan kandungan mereka.7) Dan betapa banyak dari penduduk negeri sombong dari urusan Rabb nya dan utusan-Nya.6) Agar memberi nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasannya. mereka kekal padanya selama-lamanya. Maka itu. dan kami azab dia dengan azab yang mengerikan. Dan siapa mengimani rahasia Allah dan beramal baik.(65. Allah tidak memaksa suatu diri melainkan apa yang Dia beri kepadanya. Nanti Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan.(65. sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Maka mereka merasakan akibat buruk urusannya. tekunilah Allah.(65. maka kami perhitungkan dia dengan perhitungan yang keras. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu menyempitkan atas mereka. maka akan menyusukan kepadanya yang lain. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan ma’ruf.Tafsir Al Sulthan Itu urusan Allah. (65. Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan jika mereka mempunyai kandungan. Dan siapa ditentukan atasnya rizkinya.(65. dan adalah akibat urusannya kerugian (65.8). Dia turunkan dia kepada kamu.5) Tempatkanlah mereka dari mana kamu bertempat tinggal dari yang kamu dapati. Dan jika kamu menemui kesulitan.9) Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat. hai uulul albab yang beriman !. maka membelanjakan dari apa yang diberi Allah kepadanya. Dan siapa menekuni Allah.10). (Lewat) seorang utusan yang membacakan atas kamu ayatayat Allah yang membuktikan untuk mengeluarkan orangorang yang beriman dan beramal baik dari kegelapan kepada Nuur.11) DLA .(65. dan Dia panjangkan baginya ganjaran. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu. maka berilah mereka upah mereka. Sungguh Allah memberi rizki yang bagus untuknya.

2) Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian.(66.12) 66. dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim. diturunkan urusan antara mereka.1) Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu.Tafsir Al Sulthan Allah Yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong.(66. ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”. (65. Maka ketika ia kabarkan karakternya.4) DLA . Dan sesungguhnya Allah meliput rahasia tiap sesuatu dengan ilmu. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. untuk kamu ketahui bahwa Allah berkuasa atas tiap sesuatu.(66. maka ketika ia kabarkan karakternya. Dan Allah Ghafuurur Rahiim. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” .(66. karena Allah pengurus kamu.(66.0) Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu. dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya.Surat At-Tahrim (Mengharamkan) Surat ke-66.3) Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya.

Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah. yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan.(66. lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu.(66. maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah.(66. dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga.5) (88) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Jika dia ceraikan kamu.(66. dan berlaku ghilazhlah atas mereka.(66. jangan kamu membela diri pada hari ini.6) Hai orang-orang yang kafir. bisa jadi Rabbnya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat. Mudah-mudahan Rabb kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu.10) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman. mereka katakan: ”Rabb kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.7) (89) Hai orang-orang yang beriman. isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”. dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan DLA .9) Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih. pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya.8) Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik. bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa. Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka.(66.

2) Yang Menciptakan Langit.Surat Al-Mulku (Kerajaan) Surat ke-67. DLA .1) Yang Menciptakan kehidupan dan kematian. tujuh bertingkat-tingkat.11) Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya. Tidak dapat engkau lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu dari yang tidak beres. lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Rabbnya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at.Tafsir Al Sulthan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.(66.(67.12) 67.(67.0) Maha Melindungi Yang di tangan-Nya Kerajaan. dan Dia Al ’Aziizul Ghafuur. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(67. (66.

(67. penunggunya berkata kepada mereka: “Tidakkah datang kepada mu seorang pengancam?”. (67.(67.3) Kemudian ulangkanlah pemandangan dua kali.12) Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah dia. niscaya tidak kami dalam penghuni sa’ir. mereka akan dengar suara yang bengis dan dia mendidih.7) Hampir ia ceraikan sendi lantaran marah.(67. niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah dan dia hampa. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menarik perhatian.13) DLA .9) Dan mereka berkata:”Jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami.(67.dan kami jadikan dia lontaran terhadap setansetan. adakah engkau lihat yang cacat? .(67.(67.(67.8) Mereka jawab: “Betul.5) Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka azab jahannam dan sejelek-jelek empat kembali.(67. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. lalu kami dustakan dan kami berkata: ”Allah tidak turunkan apa-apa kamu tidak lain melainkan di dalam kelupaan yang menyolok”. Tiap kali dicampakkan kepadanya satu suku.(67.(67.11) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib.10) Yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka maka kecelakaan bagi penghuni sa’ir.Tafsir Al Sulthan Maka ulangkanlah pemandangan.6) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. telah datang kepada kami seorang pengancam.4) Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita. dan kami sediakan untuk mereka azab sa’ir.

maka berjalanlah pada belikat-belikatnya.16) Atau apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kerikil ?.14) Dia Yang telah menjadikan untuk kamu bumi dzulula.(67. berbaris dan menyempit. dan kepada-Nya kamu dikumpulkan.20) Atau siapakah dia orang yang akan memberi rizki kepada kamu jika Dia tahan pemberian-Nya?.(67. Tetapi mereka melewati batas di dalam kesombongan dan berpaling.(67. dan Dia AlLahiiful-Khabiir.21) Maka apakah orang yang berjalan meniarap atas wajahnya itu lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan beres atas shiroothol-mustaqiim. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan dalam keadaan tertipu.(67.(67.(67.15) Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan membuat kamu ditelan Bumi maka tiba-tiba ia bergetar.23) Katakan: ”Dia Yang Biarkan kamu di Bumi.22) Katakan: ”Dia Yang menghendaki kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. (67. maka bagaimana ada kemurkaan-Ku.19) Atau siapa dia orang yang menjadi tentara bagi kamu untuk menolong kamu selain Ar-Rahman. tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman. (67.24) DLA . Sesungguhnya Dia melihat karakter tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan Apa tidak tahu siapa Yang Menciptakan itu.(67. dan makanlah dari rizkinya. kepada-Nya tempat dikumpulkan.(67.(67. maka kamu akan tahu bagaimana ancaman-Ku.18) Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka.17) Dan sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. sedikit sekali kamu bersyukur.

atau Dia beri pengaturan kepada kami. maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?”.29) Katakan: ”Berilah tahu kepada ku jika airmu mendalam. jadi jelek wajah-wajah mereka yang kafir.25) Katakan: ”Pengetahuannya hanyala di sisi Allah dan aku tidak lain melainkan seorang pengancam yang nyata”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah perjanjian itu jika kamu orang yang cerdas”.28) Katakan: ”Dia Ar-Rahman. maka siapa yang bisa membawakan kepada mu air yang bermata?”.30) 68. kami telah mengimani karakter-Nya. dan dikatakan: ”Ini yang pernah kamu minta”.(67. maka kamu akan ketahui siapa dia yang dalam kelupaan yang nyata.Surat Al-Qalam (Gejala Alam) Surat ke-68.26) Maka ketika mereka lihat ia dekat. dan kepada-Nya lah kami bertawakal.(67.(67.27) Katakan:”Berilah tahu kepada ku.(67.(67. 52 Ayat DLA . jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama ku. (67.

(68.(68.(68.15) Kami akan tandakan dia atas belalainya.(68. (68.5) Siapa dari antara kamu yang gila.0) Nun.8) Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar. (68.2) Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.(68.(68. maka mereka akan berlaku longgar.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.(68. Demi qalam dan apa-apa yang mereka tulis. (68.13) Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.6) Sesungguhnya Rabb mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya.(68. dan Dia sangat mengeahui karakter orangorang yang mendapat pengenalan.3) Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang.(68.(68.12) Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.(68.1) Tidak engkau dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai orang gila.14) Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.4) Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat.9) Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.(68.10) Pencela ke sana ke mari dengan ancaman.7) Maka jangan kamu ikuti para pendusta.11) Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.(68. ia berkata: “Dongeng orang pertama”.16) Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang DLA .

(68.32) DLA . padahal mereka mampu.27) Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”.22) Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik. ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu.29) Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian.(68. sesungguhnya kita orang yang zalim”. sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.(68.20) Maka ia berseru di waktu shubuh.(68.17) Dan mereka tidak kecualikan.31) Mudah-mudahan Rabb kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu. mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.(68.(68.30) Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita.(68.19) Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita.(68.(68.Tafsir Al Sulthan yang punya kebon.21) ”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.(68. padahal mereka sedang tidur.kita kembali”.(68.(68.18) Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Rabb mu. (68.26) Bahkan kita orang yang dihampakan. (68.28) Mereka berkata: ”Subhaana Rabb kita. sesungguhnya kepada Rabb kita.25) Maka ketika mereka lihat kebun itu.24) Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan.(68.23) ”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”.(68.

(68.37) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini.(68. sedang mereka ditimpa kehinaan. yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?.36) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca .38) Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah.35) Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan.(68.39) Tanyalah mereka.(68.40) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu. tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.33) Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun.(68. Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.(68.44) Dan aku ulur bagi mereka. padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan. di sisi Rabb mereka Taman penuh jasa (ni’mat).(68.(68. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu. (68.42) Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk. tetapi mereka tidak berdaya.43) Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini. siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu. sesungguhnya perdayaan Ku mempunyai perencanaan. jika mereka orangorang yang benar.Tafsir Al Sulthan Seperti itu azab.(68.(68. (68.45) DLA .(68.41) Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud.34) Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.

46) Atau ada di sisi mereka hal ghaib. dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka.(68. ketika mereka mendengar peringatan.52) DLA .49) Maka Rabbnya telah pilih dia.(68. lalu mereka tulis ?. niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela. lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik.47) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.Tafsir Al Sulthan Atau apakah engkau minta upah kepada mereka.50) Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka.(68. (68.(68. dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.51) Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.(68.(68.48) Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa (ni’mat) dari Rabbnya. lalu mereka diberati dengan pembayaran.

(69.2) Dan apa engkau tahu apa Alhaqqoh.1) Apa Alhaqqoh.(69.9) DLA .Tafsir Al Sulthan 69. maka dibinasakan dengan angin shor-shor yang melampaui batas.(69.Surat Al-Haqqoh (Yang Pasti Datang) Surat ke-69.(69.5) Dan adapun ‘Aad.8) Dan telah datang kepada Fir’aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk mu’tafikat dengan sebab kesalahan.7) Maka adakah engkau lihat bagi mereka dari sisa ?.3) Tsamud dan ‘Aad telah dustakan Alqori’ah .(69. Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya.6) Dia putarkan dia atas mereka tujuh malam delapan hari.4) Maka adapun Tsamud maka telah dibinasakan mereka dengan suara keras.(69.0) Alhaqqoh.(69. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.(69.(69.

(69.(69. .25) ”dan aku tidak tahu perhitungan ku”.(69.24) Dan adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kirinya.18) Maka adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kanannya.13) Dan diangkat bumi dan gunung.(69.12) Maka apabila ditiup pada shuuri satu tiupan.26) DLA .11) Untuk kami jadikan dia peringatan untuk kamu.17) Pada hari itu kamu akan dihadapkan di dalam keadaan tidak tersembunyi dari kamu sesuatu yang tersembunyi.(69.(69.22) Pemetikannya dekat.14) Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu.(69.20) Maka ia di dalam kehidupan yang disukai.10) Sesungguhnya kami ketika naik air.Tafsir Al Sulthan Maka mereka mendurhakai rasul Rabb mereka. dan dia pada hari itu lemah. lalu diremukkan keduanya satu remukan. maka Dia siksa mereka dengan siksaan rabiyah.(69.21) Di surga yang tinggi. akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi sutratku”.(69.(69. dengan sebab amal yang kamu telah sediakan di hari-hari yang lalu”.(69. akan berkata: ”Marilah baca surat ku!”.(69.23) “Makan dan minumlah kamu dengan gembira.(69.(69. dan supaya dijaga dia oleh telinga yang mau menjaga.15) Dan terbelah Langit.16) Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ’Arsy Rabb mu di atas mereka pada hari itu delapan.(69.(69. kami bawa kamu dalam kapal.19) ”Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan bertemu perhitunganku”.(69.

34) Lantaran itu pada hari ini tidak ada baginya sahabat qarib di sini. sedikit tidak kamu ingat.28) Hilang dari ku alasanku”.40) Dan bukan ia perkataan tukang sya’ir sedikit tidak kamu percaya.(69.(69.Tafsir Al Sulthan ”Alangkah baiknya kalau (mati) itu pemberes”.(69. (69.27) ”Harta ku tidak melepaskan dari ku”.(69.(69. (69.41) Dan tidak dia perkataan tukang tenung.32) Sesungguhnya dia adalah tidak mengimani rahasia Allah yang panjang.(69.38) Dan apa yang tidak kamu lihat.31) Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta masukkan dia.(69.(69.35) Dan tidak ada makanan melainkan dari darah bercampur nanah.37) Maka tidak demikian. (69.29) Ambillah dia lantas belenggu dia. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.36) Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdosa.(69.(69.(69.43) DLA .(69.39) Sesungguhnya dia sungguh perkataan rasul yang berbeda.(69.(69.42) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.30) Kemudian masukkan dia ke dalam jahim.33) Dan tidak ia gemarkan pada memberi makan orang miskin.

46) Maka tidak seorangpun daripada kamu dapat menghalangi daripadanya.3) Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.47) Dan sesungguhnya dia sungguh satu peringatan untuk orang yang tekun.1) Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.Tafsir Al Sulthan Dan jika ia memalsukan sebagian dari perkataan atas kami.52) 70.45) Kemudian kami akan potong darinya Alwatin.(69.50) Dan sesungguhnya dia Keyakinan yang lengkap.44) Niscaya kami ambil darinya dengan keras. (69.2) Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.4) DLA .49) Dan sesungguhnya ia satu penyesalan atas orang kafir.Surat Al-Ma’arij (Tangga-tangga-naik) Surat ke-70. (69.(69.0) Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.000 tahun. (70.(69.51) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia nama Rabb mu.(70.(70. 44 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.(69.(70.(70.(69.(69.48) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dari kamu ada orang yang mendustakan.

(70.(70.(70.17) Dan mengumpul dan menyimpan.(70.6) Tetapi kami melihat dia dekat.Tafsir Al Sulthan Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.21) Kecuali orang yang sholat.14) Tidak demikian.(70.8) Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu.18) Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.19) Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.(70.12) Dan keluarga yang melindunginya.13) Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya.22) Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya.(70.23) Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui.(70.15) Yang menanggalkan kulit kepala.16) Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.10) Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka.(70.(70. (70.9) Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya.7) Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.(70.20) Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.(70. kemudian ia selamatkan dia.(70.(70.11) Dan dengan isteri dan dan saudaranya.(70. sesungguhnya ia nyalaan.(70.5) Sesungguhnya mereka melihat dia jauh.(70.(70.(70.24) DLA .

(70.29) Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela. sesungguhnya kami berkuasa.33) Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara.(70.36) Dari kanan dan kiri bersuku-suku.(70.27) Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat dipercaya.35) Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu. mereka khawatir.34) Itulah mereka di dalam surga yang berbeda. (70.32) Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka.40) DLA . sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu.38) Tidak demikian.(70.(70.(70.30) Tetapi barang siapa lain dari itu.(70.31) Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka. Aku bersumpah dengan Rabb masyriq dan maghrib. maka mereka orang yang meliwati batas.(70.(70.(70.39) Maka tidak demikian.(70.26) Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka. (70.Tafsir Al Sulthan Bagi yang meminta dan tidak mampu.37) Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa (ni’mat).28) Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatankehormatan mereka.25) Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan.(70.(70.(70.

41) Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka.Tafsir Al Sulthan Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.(70.Surat Nuh (Nabi Nuh As) Surat ke-71.(71. 28 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) DLA .(70.44) 71.42) Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala. (70.(70.43) Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan. Itu hari yang adalah dijjanjikan.

2) ”bahwa hendaklah kamu sembah Allah dan tekuni Dia dan patuh kepada ku”.(71. apabila datang tidak dapat diundur jika kamu tahu”. dan Dia akan adakan bagi kamu surga-surga dan Dia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”.(71. sesungguhnya Dia adalah Pengampun”. sesungguhnya aku seru kaum ku malam dan siang”. mereka sumbatkan jari mereka di telinga mereka.(71.9) ”Maka aku berkata: ”Mintalah ampun kepada Rabb kamu.3) ”Niscaya Dia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu.8) ”kemudian sesungguhnya aku telah terangkan bagi mereka dan aku telah rahasiakan sungguh bagi mereka”.(71.(71.7) ”kemudian sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”. dan mereka berselimut dengan pakaian mereka dan berkekalan mereka dan mereka menyombong sangat.1) Ia berkata :”Hai kaumku sesungguhnya aku bagi kamu pengancam yang nyata”.(71.(71. bahwa ancamlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.12) ”Mengapa kamu tidak berharap kebesaran Allah”.11) ”Dan Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak buah.5) “tetapi ajakan ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”. sesungguhnya ajal dari Allah.6) ”dan sesungguhnya tiap kali aku seru mereka supaya Engkau beri ampun bagi mereka.13) DLA .(71.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya.(71.(71.(71.(71. dan Dia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan.10) ”Dia akan kirim langit atas kamu sungguh-sungguh” .4) Ia berkata: ”Rabbi.(71.

14) “Apa tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat ?”.20) Berkata Nuh: ”Rabbi sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah baginya melainkan kerugian”. ditenggelamkan mereka.22) ”Dan mereka berkata: ”Jangan kamu tinggalkan sembahansembahan kamu.(71.(71.23) ”Dan sesungguhnya mereka telah lupakan banyak.15) Dan Dia jadikan bulan pada mereka Nuur dan menjadikan matahari sebagai pelita. maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah.21) ”Dan mereka bikin tipu daya.18) ”Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi jadi besar”.(71.25) Dan berkata Nuh: ”Rabbi. jangan Engkau tinggalkan di atas bumi ini.27) DLA .(71.24) Lantaran dosa-dosa mereka.19) ”Agar kamu jalani darinya jalan fijaja”.(71.(71. lalu dimasukkan mereka ke api. (71.(71. dan jangan Engkau tambah orang-orang yang zalim melainkan kelupaan”.(71. dan Dia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh”. dari orang-orang kafir seorangpun penduduk”. niscaya mereka lupakan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan melainkan yang berdosa yang sangat kufur”. tipu daya yang menyolok.16) ”Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh”.Tafsir Al Sulthan ”Padahal Dia telah ciptakan kamu beberapa giliran”.(71.(71.26) ”Karena jika Engkau tinggalkan mereka.17) “Kemudian Dia akan kembalikan kamu kepadanya. dan jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan Suwa dan jangan Yaghuts dan Ya’uq dan Nasr”. (71.(71.(71.

Tafsir Al Sulthan

”Rabbi, tutuplah bagi ku dan bagi ibu-bapakku dan bagi orang yang masuk ke rumahku sebagai mu’min dan bagi mu’minin dan mu’minat, dan jangan Engkau tambah orang yang zalim melainkan kebinasaan .(71.28)

72.Surat Al-Jinn
(Jinn)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Surat ke-72, 28 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(72.0) Katakanlah: ”Diwahyukan kepadaku bahwa Nafarun dari jinn mendengarkan, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami mendengar Alquran yang ajaib”.(72.1) ”Yang mengenalkan kepada Jalan lurus, maka kami beriman kepadanya dan tidak kami menyekutukan rahasia Rabb kami dengan siapapun”.(72.2) ”Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak anak”.(72.3) ”Dan bahwa jiwa yang jahat dari antara kita pernah berkata atas Allah dengan meliwati batas”.(72.4) ”Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jinn tidak katakan dusta atas Allah”.(72.5) ”Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung dengan beberapa laki-laki dari jinn, maka mereka itu menambah kepada mereka ini meliwati batas”.(72.6) ”Dan bahwa ,mereka itu menyangka, sebagaimana kamu menyangka, bahwa Allah tidak bangkitkan seorangpun”.(72.7) ”Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api”. (72.8) ”Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat darinya untuk mendengar, maka sekarang, siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia”.(72.9)

”Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan”.(72.10)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan bahwasanya sebagian dari kita (jiwa) yang baik dan sebagian dari kita tidak demikian, adalah kita (mempunyai) beberapa jalan yang berlainan”.(72.11) ”Dan bahwasanya kami yakin bahwa kami tidak akan teluput dari Allah di bumi dan kami tidak akan terluput dari-Nya dengan lari”.(72.12) ”Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami percaya kepadanya, karena siapa beriman kepadanya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan.(72.13) ”Dan bahwa di antara kita yang muslimin dan di antara kita ada yang condong dari kebenaran, oleh sebab itu siapa jadi Muslimin, maka mereka telah pilih jalan yang lurus”.(72.14) ”Dan adapun mereka yang condong dari jalan yang benar, maka adalah mereka kayu bakaran bagi jahannam”.(72.15) Dan bahwa kalau mereka berdiri tegak di jalan, niscaya kami beri minum mereka air yang mewah.(72.16) Untuk kami beri percobaan kepada mereka pada itu dan barang siapa berpaling dari mengingat Rabbi-nya, niscaya Dia masukkan dia di dalam azab yang berat.(72.17) Dan bahwa anggota-anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru siapapun bersama Allah.(72.18) Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyembah-Nya, hampir-hampir mereka itu berkerumun untuk mengganggu dia. (72.19) Katakanlah: ”Tidak lain aku seru melainkan Rabbku dan tidak aku sekutukan dengan Dia siapapun”.(72.20) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak memiliki mudharat buat kamu dan tidak manfa’at”.(72.21) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun daripada Allah, dan aku tidak dapat selain daripadaNya tempat perlindungan”.(72.22)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Kecuali menyampaikan dari Allah dan Risalah-Nya, dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya api jahannam di dalam keadaan ia kekal padanya selamanya”.(72.23) Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan.(72.24) Katakanlah: ”Aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang diancamkan kepada kamu ataukah Rabbi ku jadikan baginya satu tempo yang panjang”.(72.25) Dia mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak terangkan atas keghaibannya kepada seorangpun.(72.26) Kecuali siapa yang Dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya Dia adakan di depan-Nya dan di belakang-Nya penjagaan. (72.27) Agar diketahui bagi-Nya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan Risalah Rabbi mereka, padahal pengetahuan-Nya meliputi apa-apa yang ada di sisi mereka dan Dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan.(72.28)

DLA

Tafsir Al Sulthan

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut) Surat ke-73, 20 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0) Hai orang yang berselimut.(73.1) Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2) Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3) Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32) Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5) Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6) Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7) Dan sebutlah nama Rabb mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8) Rabb Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9) Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10) Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa (ni’mat), dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11) Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim. (73.12) Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gununggunung tumpukan debu.(73.14) Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15) Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16) Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17) Langit akan terseret dengannya, adalah janji-Nya ditunaikan. (73.18) Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbinya.(73.19) Sesungguhnya Rabb mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)

DLA

Tafsir Al Sulthan

74.Surat Al-Muddats-tsir
(Rahasia Yang Tersembunyi) Surat ke-74, 56 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(74.0) Hai rahasia yang tersembunyi.(74.1) Berdiri dan ancamlah.(74.2) Dan Rabbmu maka semarakkan.(74.3) Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan.(74.4) Dan ma’siat hendaklah engkau jauhi.(74.5) Dan jangan engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak.(74.6) Dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar.(74.7) Maka apabila ditiup pada Naquur.(74.8) Maka di hari itu, hari yang payah.(74.9) Atas orang kafir tidak mudah.(74.10) Biarlah Aku sendiri bersama orang yang Aku ciptakan.(74.11) Dan Aku telah jadikan baginya harta yang banyak.(74.12) Dan anak buah yang hadir.(74.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Aku telah luaskan baginya sungguh keluasan.(74.14) Kemudian ia ingin sangat aku tambah.(74.15) Tidak demikian, sesungguhnya ia adalah menentang ayat-ayat kami.(74.16) Aku akan paksakan kepadanya satu kenaikan.(74.17) Sesungguhnya ia pikir-pikir dan ia tetapkan.(74.18) Maka dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.19) Kemudian dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.20) Kemudian ia pikir-pikir.(74.21) Kemudian ia masamkan mukanya dan ia kerutkan muka. (74.22) Kemudian ia membelakang dan menyombong.(74.23) Lalu ia berkata:”Ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari”. (74.24) ”Ini tidak lain melainkan perkataan makhluk cerdas”.(74.25) Aku akan masukkan dia ke Saqar.(74.26) Apakah engkau tahu apa itu Saqar ?.(74.27) Ia tidak membiarkan dan ia tidak melepaskan.(74.28) Yang sangat kelihatan bagi makhluk cerdas.(74.29) Atasnya Sembilan belas.(74.30) Dan tidak kami jadikan penjaga api melainkan malaikat dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fithnah untuk orang yang kafir, agar yakin orang yang diberi Kitab dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Dan supaya orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit dan orang kafir berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang Dia
DLA

Tafsir Al Sulthan

kehendaki, dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu tentara Rabbi mu melainkan Dia, dan tidak dia melainkan peringatan untuk makhluk cerdas.(74.31) Tidak demikian, demi bulan.(74.32) Dan malam ketika mundur.(74.33) Dan shubuh ketika menerangi.(74.34) Sesungguhnya dia satu yang menarik perhatian.(74.35) Peringatan untuk makhluk cerdas.(74.36) Untuk siapa yang mau maju atau mundur.(74.37) Tiap diri terikat dengan apa yang ia usahakan.(74.38) Kecuali penduduk kanan.(74.39) Di surga bertanya tanyaan.(74.40) Dari hal orang yang durhaka.(74.41) ”apa yang memasukkan kamu ke Saqar”.(74.42) Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang sholat”.(74.43) ”dan kami tidak memberi makan orang miskin”.(74.44) “dan adalah kami mencela bersama orang yang mencela”. (74.45) “dan adalah kami mendustakan hari peraturan”.(74.46) “Hingga datang kepada kami perkara yang yakin”.(74.47) Maka tidak berguna bagi mereka permintaan tolong orangorang yang meminta tolong.(74.48) Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan.(74.49) Seolah mereka keledai yang lari dengan ketakutan.(74.50) Yang lari dari singa.(74.51)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Bahkan tiap seorang dari mereka hendak supaya dia diberi surat yang terbuka.(74.52) Tidak demikian bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. (74.53) Tidak demikian, sesungguhnya dia peringatan.(74.54) Maka siapa mau biarlah ia jadikan dia peringatan.(74.55) Tetapi mereka tidak akan ingat melainkan jika dikehendaki Allah, Dia Yang berhak ditekuni, Dia yang berhak mengampuni.(74.56)

75.Surat Al-Qiyyaamah
(Hari Berbangkit) Surat ke-75, 40 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(75.0) Aku bersumpah dengan hari qiyaamah.(75.1) Dan Aku bersumpah dengan diri yang selalu menegur dirinya. (75.2) Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?.(75.3) Bahkan kami berkuasa atas meratakan jari-jarinya.(75.4) Tetapi manusia itu hendak mendurhaka di masa yang di depannya.(75.5) Ia bertanya: “Bilakah hari qiyaamah”.(75.6) Maka apabila pemandangan itu bingung dan takut.(75.7) Dan bulan jadi gelap.(75.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dikumpulkan matahari dan bulan.(75.9) Manusia akan berkata pada hari itu: ”Ke mana temapat lari”. (75.10) Tidak demikian, tidak ada tempat lari.(75.11) Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali.(75.12) Diberi tahu kepada manusia pada hari itu apa yang ia telah kerjakan dan apa yang ia telah tinggalkan.(75.13) Bahkan manusia sangat mengerti tentang dirinya.(75.14) Walaupun ia majukan alasan-alasan pembelaannya.(75.15) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya lantaran hendak cepat menangkapnya.(75.16) Sesungguhnya mengumpulkannya dan membacanya adalah atas tanggungan kami.(75.17) Maka itu jika kami habis membacanya, hendaklah engkau ikuti bacaannya.(75.18) Kemudian atas tanggungan kamilah pembuktiannya.(75.19) Tidak demikian, bahkan kamu cinta dunia.(75.20) Dan kamu tinggalkan akhirat.(75.21) Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.(75.22) Kepada Rabbnya ia melihat.(75.23) Beberapa wajah di hari itu sangat bermasam.(75.24) Ia yakin bahwa akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang belakang.(75.25) Tidak demikian, apabila (nyawa) sampai di kerongkongan. (75.26) Dan ditanya: “Siapa penjampi”.(75.27) Dan ia yakin bahwa itu perpisahan.(75.28)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan berbelit kepayahan dengan kepayahan.(75.29) Kepada Rabb mu lah pada hari itu tempat kembali.(75.30) Karena mereka tidak membenarkan dan tidak sholat.(75.31) Tetapi ia mendustakan dan berpaling.(75.32) Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlenggang sombong.(75.33) Kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.34) Kemudian kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.35) Adakah manusia mengira ia dibiarkan percuma.(75.36) Bukankah dia nuthfah dari mani jadi besar.(75.37) Kemudian adalah ‘alaqoh, maka Dia ciptakan dan sempurnakan.(75.38) Maka Dia jadikan darinya bersistem jantan dan betina.(75.39) Tidakkah (Dia) itu Berkuasa atas menghidupkan orang mati ?. (75.40)

DLA

Tafsir Al Sulthan

76.Surat Al-Insan
(manusia) Surat ke-76, 31 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(76.0) Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman, dimana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut ?.(76.1) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nuthfah yang bergiliran yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat.(76.2) Sesungguhnya kami telah kenalkan kepadanya jalan, maupun ia berterima kasih atau ia kufur ?.(76.3) Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir rantairantai dan belenggu-belenggu dan api yang bernyala.(76.4) Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari piala yang campurannya kafur.(76.5)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mata air yang diminum dari nya oleh hamba Allah dalam keadaan mereka salurkan dia kemana-mana.(76.6) Mereka sempurnakan kewajiban dan mereka takut kepada satu hari yang azabnya beterbangan.(76.7) Dan mereka beri makanan yang sedang dicinta kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan.(76.8) ”kami tidak beri makan kamu malainkan karena Allah, kami tidak ingin dari kamu balasan dan terima kasih”.(76.9)

”sesungguhnya kami takut satu hari yang bermasam muka yang sangat bengis dari Rabb kami”.(76.10) Maka Allah selamatkan mereka dari kesusahan hari itu dan Dia berikan kepada mereka kesegaran dan kegembiraan.(76.11) Dan Dia balas mereka dengan sebab mereka sabar, surga dan sutera.(76.12) Hal keadaan mereka padanya duduk bersandar atas ranjangranjang yang berhias, padahal tidak mereka lihat padanya matahari dan tidak dingin yang keras.(76.13) Dan hampir atas mereka teduh dan dimudahkan sangat pemetikan buah-buahnya.(76.14) Dan diedar kepada mereka bijana-bijana perak dan piala-piala yang adalah kuarsa.(76.15) Kuarsa dari perak yang telah diukur oleh mereka seberes beresnya.(76.16) Mereka diberi minum padanya minuman di piala yang campurannya zanjabil.(76.17) Satu mata air di dalamnya dinamakan salsabil.(76.18)

DLA

(76.29) Tetapi tidak kamu berkemauan melainkan jika dikehendaki oleh Allah.30) Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam pengaturanNya.Tafsir Al Sulthan Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.22) Sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Alquran dengan sebenar-benar penurunan.20) Sebelah atas mereka sutera halus yang hijau dan sutera tebal.(76.(76.26) Sesungguhnya mereka cinta kepada dunia. niscaya kami gantikan mereka dengan orang-orang yang sebanding mereka sebenarbenar penggantian. engkau akan lihat jasa (ni’mat) (pelayanan). (76.21) Sesungguhnya ini adalah bagi kamu ganjaran dan adalah usaha kamu diucapkan terima kasih.31) DLA .(76. sedangkan orang-orang yang zalim itu Dia sediakan untuk mereka azab yang pedih.19) Apabila engkau lihat di sana.(76.25) Dan di sebagian daripada malam sujudlah kepada-Nya dan bergeraklah kepada-Nya di malam yang panjang. sesungguhnya Allah itu adalah ’Aliiman Hakiimaa.(76.(76.23) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu. (76.(76. tetapi jika kami kehendaki.27) Kami telah menciptakan mereka dan kami telah teguhkan mereka. engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan.(76. maka siapa mau biarlah dia ambil jalan kepada Rabbnya. apabila engkau lihat mereka.(76.(76. dan jangan engkau turuti kemauan orang yang berdosa atau yang kafir. dan mereka meninggalkan di belakang mereka satu hari yang berat.28) Sesungguhnya ini satu peringatan. dan dihiasi mereka dengan gelang-gelang dari perak dan Rabb mereka beri mereka minuman yang bersih. dan Kerajaan yang Menyolok.24) Dan sebutlah nama Rabbmu pagi dan siang.

0) Demi Yang dikirim kebaikan. 50 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(77.5) Alasan atau peringatan.4) Maka yang menyampaikan peringatan.Tafsir Al Sulthan 77.1) Maka yang bertiup keras.(77.(77.3) Maka yang membedakan sebedanya.2) Dan yang menyebar sebaran.(77.(77.Surat Al-Mursalat (Yang Dikirim) Surat ke-77.(77.(77.6) DLA .

23) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.8) Dan apabila langit dibelah.(77.21) Kepada ukuran yang ditentukan.7) Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.(77.(77.(77.(77.18) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.14) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.(77. (77. (77. (77.11) Untuk yang mana hari ditentukan.15) (1) Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama.17) Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.13) Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan .12) Untuk hari keputusan.(77.19) (2) Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.(77. (77. (77.(77.(77.25) DLA . (77.(77.10) Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.20) Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh.24) (3) Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan. (77.16) Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.9) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.22) Maka kami ukurkan maka dengan jasa (ni’mat) yang mengukurkan.

38) Maka jika kamu mempunyai daya upaya.37) (6) Ini hari keputusan. (77.(77.32) Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.36) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.29) Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.41) Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini.Tafsir Al Sulthan Orang hidup dan orang mati.28) (4) Pergilah kepada apa yang kamu dustakan.27) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.35) Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri.(77. (77.(77. kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama.(77. (77.(77.43) DLA .26) Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar. (77. maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.(77.39) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.30) Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan.(77.(77.33) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.(77.34) (5) Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata.40) (7) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam teduh dan mata air.(77.(77.42) Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.31) Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok.

(77. (77.50) 78.49) (10) Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya. sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa.47) (9) Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’.44) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.45) (8) Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit.48) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orng yang berbuat kebaikan.46) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77.Surat An Naba’ (Kabar) DLA .(77.

(78. DLA . Kemudian tidak demikian kalau mereka mengetahui.8).14).15). Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat(78.3) Tidak demikian. Agar kami keluarkan dengannya bijian dan tetumbuhan(78.9). Dan kami telah bangun di atas kamu tujuh yang sangat kokoh(78.11). 40 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(78. Dan kami telah turunkan dari Mu’shirat air yang tercurah(78.16). Dan gunung-gunung sebagai Piramid.(78.6).7) Dan kami telah menciptakan kamu bersistem(78. 1). Dan kami menjadikan siang penghidupan(78. Dan hutan-hutan yang lebat(78. Dan kami menjadikan satu pelita yang terang(78.Tafsir Al Sulthan Surat ke-78.12). kalau mereka mengetahui(78.(78.0) Dari hal apa mereka bertanya?(78. Yang mereka di dalamnya sebagai orang-orang yang berselisihan.10). Adakah dari kabar yang panjang?(78.4). Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian(78.2).13).5) Apa tidak kami telah jadikan bumi tempat yang terbuai?(78.

Melainkan air mendidih air nanah(78. maka tidak kami menambah untuk kamu melainkan azab (78. Padahal tiap sesuatu kami telah kumpulkan di dalam Kitab (78.22).21).29). maka kamu semua datang beramai-ramai(78. maka adalah ia saroobaa. (78.24). Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan (78. (78. maka jadilah ia beberapa pintu.20) Sesungguhnya jahannam adalah tempat yang disediakan(78.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya hari penentuan itu adalah satu masa yang ditentukan(78.23) Tidak mereka merasakan padanya dingin dan tidak ada minuman(78.25).30) DLA .19) Dan dijalankan gunung-gunung.17) Hari yang ditiup pada Terompet.27).18) Dan akan dibuka langit. Sebagai balasan yang pantas(78. Mereka akan tinggal padanya selamanya(78. Untuk tempat kembali orang yang meliwati batas(78. Maka rasakanlah.28).26) Sesungguhnya mereka adalah tidak mengharapkan perhitungan(78.

40) DLA .36) Rabb Langit dan Bumi. dan dia berkata benar. dan apa-apa antara keduanya adalah Yang Maha Pengatur (Ar-Rahman). Kebun-kebun dan buah anggur(78.38) Itu hari yang Lengkap.(78. Maka siapa mau. hendaklah ia ambil jalan kepada Rabbnya sebagai tempat kembali. Dan akan berkata orang kafir: “Alangkah baiknya aku kalau dulu sebagai tanah saja”.37) Pada hari yang berdiri Ruh dan Malaikat berbaris-baris. Dan pasangan muda yang sebaya(78. Tidak mereka boleh berkata-kata melainkan siapa yang diizinkan dia oleh Yang Maha Pengatur.34) Tidak mereka mendengar padanya yang sia-sia dan tidak yang dusta(78.(78.35).Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya untuk orang yang tekun itu Kemenangan(78. Pada hari seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat dua tangannya. Dan tidak mereka kuasa dari-Nya untuk berkata-kata.31).(78. sebagai pemberian yang cukup(78.33).32).(78. Dan piala minuman yang penuh(78.39) Sesungguhnya kami mengancam kamu dengan azab yang dekat. Sebagai balasan dari Rabbmu.

Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”(79.2).(79. Maka sesungguhnya dia satu suara keras(79. 46 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (79.Surat An Nazi’at (Yang Beralih Cepat) Surat ke-79.6). Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan(79.0) Demi yang beralih dengan cepat(79. Lantas yang mengatur urusan.Tafsir Al Sulthan 79. Lantas yang berlomba beredar(79.5) Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar(79. Pandangannya khusyu’(79. DLA .12). Dan yang bergerak dengan gerakan(79.10).3).1).(8).9).13). Dan yang selalu berpindah(79. Qalbu pada hari itu ketakutan79.11).7).4). ”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”(79. Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi(79.

15).19). Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian(79.17).18) “Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku.27). Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi bersih?”.14) Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa (79. Maka ia mendustakan dan durhaka(21). ”Pergilah kepada Fir’aun. atau langit yang kami telah bangun dia(79.Tafsir Al Sulthan Maka ketika itu mereka di muka bumi. Dia gelapkan malamnya dan Dia jelaskan dhuhanya.23). DLA . Apakah kamu cipatan yang sangat.Kemudian dia berpaling berusaha. Dia telah tinggikan samkanya.25).(79.28). sesungguhnya dia telah meliwati batas”(79.(79.22) Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru(79.20).24) Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama (79.(79.(79. Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa(79.16). Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”(79. lalu Dia sempurnakan dia(79. maka engkau akan takut”(79.29) Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia(79.26).30). Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut(79.

31).41) Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh.39) Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Rabbnya. Maka di mana engkau dari sebutannya(79. Kepada Rabb-mu kembalinya(79.46) DLA . Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya(79. Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia(79. Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya(79. Dan melebihkan kehidupan dunia(79.(79.44) Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya(79. Pada hari yang mereka melihatnya. bilakah terjadinya(79.42).40).33) Maka adapun orang yang meliwati batas(79. dan menahan diri dari Hhawa(79.37).45).38).Tafsir Al Sulthan Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya(79.32). Sebagai perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(79. seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja.43).

Dan apa atasmu jika ia tidak suci. Karena datang kepadanya orang buta(80.6).8). Maka engkau kepadanya menghadap(80.3). Adapun orang yang tidak perdulikan(80. lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya(80. Dan dia takut(80.7) Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha(80.2).9).0) Ia bermasam muka dan berpaling(80.Tafsir Al Sulthan 80.1). Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci(80. DLA .4).Surat ‘Abasa (Bermuka Masam) Surat ke-80. Atau ia akan ingat. 42 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (80.(80.5).

Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan(80.11). sesungguhnya dia Peringatan(80. Yang berbeda yang berbakti(80.20).32). Kami telah tuangkan air dengan tuangnya(80. lalu diukurkan dia(80.15). Dan kebun-kebun yang subur(80. Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(80.28). Perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(80. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya(80.25). Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya(80.26).14). (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia(80.23). Di tangan utusan-utusan(80. Di dalam shuhuf yang dibedakan(80.27) Dan anggur dan sayuran(80. Dari Nuthfah diciptakan dia.12).29).16). alangkah kufur dia(80. DLA .30). Tidak demikian. Terbunuh manusia.22). Kemudian Dia mudahkan jalannya(80.(80.31). lalu Dia jadikan ia terkubur(80.13). Kemudian Dia matikan dia.10).21). Dan zaitun dan kurma(80.17).Tafsir Al Sulthan Maka engkau darinya tidak memperdulikan(80.18). Tidak demikian. Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Dari sesuatu apakah diciptakan dia?(80. Yang ditinggikan yang dibersihkan(80.24).19). Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia(80.

Tertawa dan bergembira.38).(80.39) Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita(80. mereka orang kafir yang kurang ajar. Pada hari itu orang lari dari saudaranya(80.40) Yang ditindih dia oleh kegelapan(80.42) DLA .37) Wajah-wajah pada hari itu bercahaya(80.(80.36).33). Itulah mereka. Dari ibunya dan dari bapaknya(80.Tafsir Al Sulthan Maka apabila datang shokh-khohh(80. Dari isterinya dan anaknya(80.(80.41). Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya.35).34).

(81.(81.1).13) Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan.4).8). Dan apabila gunung-gunung dihapuskan.14) Maka tidak demikian.3) Dan apabila unta bunting dibiarkan(81.Surat At takwir (Menggulung) Surat ke-81.15). Dan apabila jahim dinyalakan(81.(81.16). 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (81.11).(81.0) Ketika matahari digulung(81.Tafsir Al Sulthan 81.(81. Dan apabila laut membuak.17). Dengan dosa apa ia dibunuh(81.18) DLA . Ketika bintang-bintang gugur(81. Dan apabila surga dihampirkan. Dan Shubuh ketika mulai kelihatan. Dan apabila langit dicabut(81. Yang beredar yang berlindung kembali.12).7). Aku bersumpah dengan yang datang berulang(81. Dan apabila shuhuf dibentang(81.(81.2).10). Dan apabila binatang buas dikumpulkan(81.6) Dan apabila diri-diri disatukan(81. Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hiduphidup(81.5).9). Dan malam apabila hampir habis(81.

(81. melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta. Dan tidak sahabat kamu itu gila(81. (81..(81.26) Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.21).27) Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus. Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan(81. Yang dita’ati kemudian dipercaya(81.(81.20).29) DLA . Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata(81.24) Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam.22).23).(81.19).Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda(81.25) Maka ke mana kamu hendak pergi.28) Dan tidak kamu menghendaki. Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara)(81.

Dan ketika lautan membuak(82. 19 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (82.13).5) Hai Manusia apa yang menipumu untuk katakter Rabbmu yang berbeda(82.6). Yang telah menciptakan mu dan sempurnakan mu dan bersikap adil kepada mu.10). Dia telah susun mu. Mengetahuilah diri itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan(82.2).11).1). Dan ketika Planit-Planit berjatuhan(82. Dan ketika kuburan dibongkar(82.14).3). Dan sesungguhnya orang yang durhaka sungguh dalam jahim(82.0) Ketika langit itu terseret(82. (82. Yang berbeda yang menulis(82.12). DLA . (82.(82.9) Dan sesungguhnya atas kamu sungguh ada Penjaga(82.Surat Al Infithaar (Yang Terseret) Surat ke-82.7) Dalam Shuurah apa saja (seperti) apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya orang yang baik sungguh dalam keceriaan penuh jasa (ni’mat)(82.8) Tidak demikian. bahkan kamu mendusakan rahasia peraturan.4). Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan(82.Tafsir Al Sulthan 82.

15).17). karena semua urusan pada hari itu kepunyaan Allah(82. apakah engkau tahu apa itu hari peraturan ?(82.18).Tafsir Al Sulthan Mereka akan masuk padanya pada hari Peraturan(82.19) DLA . Hari yang tidak satu diri dapat menguasai sesuatu kepada satu diri yang lain.16) Dan apakah engkau tahu apa itu hari peraturan(82. Kemudian. Dan tidak mereka darinya akan keluar(82.

Kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.4) Untuk hari yang panjang.5) Hari yang manusia berdiri untuk Rabb Alam Semesta. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi(83.(83. Dan apakah engkau tahu apa Sijjiin?(83. Ketika dibacakan atasnya ayat-ayat kami. 36 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (83.Tafsir Al Sulthan 83.1).(83. Kitab rekaman(83.11). Apa tidak mereka sangka mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.2).13) DLA .(83.(83. sesungguhnya Kitab orang yang jahat itu sungguh dalam Sijjiin(83.9). Yang apabila menerima sukatan atas manusia minta dicukupkan(83. Dan tidak mendustakan rahasianya melainkan tiap yang meliwati batas dan yang berdosa(83.0) Kecelakaan untuk pencurang(83.3). mereka berkata:”dongeng-dongeng orang pertama”.6) Tidak demikian.8).Surat Al-Muthaffiin (Pencurang) Surat ke-83.7).12).(83.10) Orang-orang yang mendustakan hari peraturan(83.

31). sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu sungguh terdinding(83. Kitab rekaman(20). mereka mengedipkan mata(83. Engkau dapat mengenali di wajah mereka nadhrah jasa (ni’mat).14) Tidak demikian. Kemudian akan dikatakan: “Ini yang kamu terhadapnya mendustakan”. Dan apakah engkau tahu apa ‘illiiyyiin?(83. Sesungguhnya orang baik sungguh dalam keceriaan(83. Dan apabila mereka mereka kembali kepada ahli mereka.16).21). Dan campurannya dari air terpilih(83. Atas pelamin mereka melihat(83. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka. bahkan telah menutup atas qalbu-qalbu mereka apa yang ada mereka usahakan. Mata air yang diminum dia oleh orang yang didekatkan(83.19).15).24) Mereka diberi minum dari minuman terpilih yang disegel(83.(83. (83.26).(83.Yang disaksikan dia oleh yang dekat(83. adalah sebagian dari orang-orang yang beriman mereka tertawakan(83.28).29).22).25). DLA .23).27).Tafsir Al Sulthan Tidak demikian.18). dan di dalam itu hendaknya berlomba orang yang berlomba-lomba(83. Kemudian sesunguhnya mereka masuk Jahiim(83. Segelnya wangi. Dan ketika mereka melalui mereka. mereka kembali dengan sukacita(83. sesungguhnya Kitab orang baik sungguh dalam ‘illiiyyiin.17) Tidak demikian.30).(83.

Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka lihat mereka itu. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman dari orang yang kufur mereka mentertawakan(83. Dan tidak mereka diutus atas mereka sebagai Penjaga(83.36).33). DLA .35).32). Atas pelaminan mereka melihat(83.34). Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu melainkan apa yang mereka telah kerjakan?(83. mereka berkata: “sesungguhnya mereka ini orang-orang yang lupa”(83.

Maka nanti ia diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah(84.3).9) Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya(84.10).(84. (84.Tafsir Al Sulthan 84.1).6) Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari kanannya(84.(84. maka engkau sungguh-sungguh akan menemui-Nya. Dan ia keluarkan apa yang di dalamnya dan kosonglah dia(84. Sesungguhnya dia menyangka bahwa tidak akan kembali(84.5) Hai manusia. Maka nanti berteriak kecelakaan(84. dan patut(ia turut). DLA .7). sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu.8).(84. Lantaran ia turut perinah Rabbnya.4).Surat Al Insyiqaaq (terbelah) Surat ke-84.0) Ketika langit belah(84.12) Sesungguhnya dia adalah di dalam ahlinya bersukaria(84. (84. 25 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (84. Dan ia akan pergi kepada ahlinya dengan sukacita. Lanaran ia turut perintah Rabbnya. dan patut(ia turut).2) Dan ketika bumi itu digandakan(84.13).11).14). Dan ia akan masuk Nereka Sa’ir.

bagi mereka ganjaran yang tidak putus.25) DLA . Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.16).20). Maka tidak demikian.17).(84.21) Bahkan orang yang kafir itu mendustakan(84.15). Dan bulan ketika purnama. Dan ketika dibaca atas mereka Alquran mereka tidak mau bersujud.23).Tafsir Al Sulthan Bahkan sesungguhnya Rabbnya adalah kepadanya Melihat.18) Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat(84. Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka kumpulkan(84. Aku bersumpah dengan tanda merah di pinggir langit(84.19) Maka mengapa mereka tidak beriman ?(84.(84.24) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik.(84. Dan malam dan apa-apa yang dikumpulkan oleh nya(84.22). (84.(84.

6). melainkan karena mereka mengimani karakter Allah yang Al‘Aziizil Hamiid(85. Dan mereka atas apa yang mereka kerjakan kepada orang beriman menyaksikan. (85. Dan Hari yang dijanjikan.1). dan bagi mereka azab bakaran.(85. (85.8). Itu kemenangan yang menarik perhatian. DLA . 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(85.(85.4). bagi mereka taman.5).7) Padahal mereka tidak menganiaya mereka. Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.0) Demi Langit yang mempunyai Buruuj(85. maka bagi mereka azab jahannnam. Api yang mempunyai nyalaan(85. Ketika mereka atasnya duduk(85.Tafsir Al Sulthan 85.10) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(85.(85.3) Terbunuh penduduk parit(85.Surat Al Buruuj (Galaksi) Surat ke-85.12). mengalir dari bawahnya sungai-sungai.2) Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. kemudian belum mereka bertobat. Dan Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.11) Sesungguhnya Bathsy