Tafsir Al-Sulthan

Tafsir Alquran dalam bahasa Eksata

oleh SSQ-DLA KH.FAHMI BASYA dan Dra AZMINAH MSi

Tafsir Al Sulthan

1.Surat Al-Fatihah
(Bentuk Pembuka) Surat ke-1, 7 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.1) Semua hamdu kepunyaan Allah, Rabbil Aalamiin. (1.2) Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.3) Yang Memiliki Hari Peraturan. (1.4) Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. (1.5) Kenalkanlah kepada kami Jalan Yang Lurus. (1.6) Jalan orang-orang yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) (ni’mat) atas mereka, Bukan yang dimarahi atas mereka Dan tidak yang lupa.(1-7)

DLA

Tafsir Al Sulthan

2.Surat Al-Baqarah
(Sapi Betina) Surat ke-2, 286 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (2.0) { Alif.Lam.Mim}.(2.1) Itu Tulisan, tidak ada keraguan padanya pengenalan untuk orang-orang yang tekun.(2.2) Orang-orang yang mengimani rahasia ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infaqkan.(2.3) Dan orang-orang yang mengimani rahasia apa yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu dan rahasia akhir mereka, mereka pastikan.(2.4) Itulah mereka, mereka atas pengenalan dari Rabb mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (2.5) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama atas mereka, engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan percaya.(2.6) Allah telah metrai atas Qalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan untuk mereka azab yang panjang.(2.7) Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata:”Kami mengimani rahasia Allah dan rahasia hari akhir”, padahal mereka tidak beriman.(2.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(2.9) Di dalam qalbu mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, karena karakter apa apa yang ada mereka dustakan.(2.10) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Jangan berbuat kerusakan di bumi”, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami orang yang berbuat perbaikan”.(2.11) Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.(2.12) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Berimanlah sebagaimana telah beriman manusia”. Mereka berkata: ”Beriman seperti beriman orang-orang bodoh?”. Apa tidak sesungguhnya mereka orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.(2.13) Dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka katakan: ”kami telah beriman”, tetapi apabila bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama kamu, sesungguhnya kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan”.(2.14) Allah balas memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka mengembara di dalam kesesatan mereka yang melewati batas.(2.15) Itulah mereka orang-orang yang membeli kelupaan dengan pengenalan, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. (2.16) Perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang menyalakan api, maka ketika (api) telah menerangi apa-apa sekitarnya, dihilangkan Allah karakter Nuur mereka, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat.(2.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Buta,Tuli,Bisu, maka mereka tidak akan kembali.(2.18) Atau seperti hujan lebat dari langit, padanya ada kegelapan, dan guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke telinga mereka lantaran takut mati dari petir-petir. Dan Allah Pengepung karakter orang-orang kafir.(2.19) Hampir kilat menyambar penglihatan mereka, tiap kali menerangi bagi mereka, berjalan mereka padanya, dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, dan kalau Allah kehendaki, Dia hilangkan karakter pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2.20)

Hai manusia !, Sembahlah Rabb kamu Yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.(2.21) Yang menjadikan untuk kamu bumi terhampar dan langit sebagai bangunan, dan Dia turunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengannya sebagian dari buah-buahan sebagai rizki untuk kamu, maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya.(2.22) Dan jika kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu bentuk dari seperti itu, dan serulah penyaksi-penyaksi kamu dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas.(2.23) Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak dapat membuat, maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ---untuk orang-orang kafir. (2.24) Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari buah-buahan, mereka berkata”Ini yang

DLA

Tafsir Al Sulthan

diberikan kepada kita dari sebelum ini”, padahal yang diberikan kepadanya (dulu itu) yang bersamaan. Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih, dan mereka kekal padanya. (2.25) Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka, dan adapun orang yang kufur, mereka berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dia lupakan dengannya beberapa banyak, dan Dia kenalkan dengannya beberapa banyak, tetapi tidak lupa kepada-Nya melainkan orang-orang yang fasiq.(2.26) Yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya, dan memutus apa yang Allah perintah dengannya untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(2.27) Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah, padahal kamu dulunya mati, maka Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu, kemudian kepada-Nya kamu akan kembali.(2.28) Dia Yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia berada kepada Langit, maka Dia sempurnakan mereka jadi tujuh langit, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.29) Dan ingatlah ketika berkata Rabb mu kepada Malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”.Mereka berkata:”apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang berbuat rusak padanya dan menumpahkan darah ?, padahal kami menggerakkan karakter Hamdu Mu dan meluaskannya untuk Mu?”. Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .(2.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Dia telah beri tahu Adam nama-nama setiapnya, kemudian dibawa mereka atas malaikat, Dia berkata:”Kabarkan kepada Ku karakter nama-nama mereka ini jika kamu orang-orang yang cerdas”.(2.31) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau, tidak kami tahu melainkan apa-apa yang kami telah diberi tahu, sesungguhnya Engkau, Engkau ’Aliimul-Hakiim.(2.32) Dia berkata: ”Hai Adam, kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka ini”, maka setelah ia kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka, Dia berkata: ”Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahwa Aku Lebih mengetahui Ghaibnya Langit dan Bumi, dan lebih mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan ?”.(2.33) Dan ketika kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”, maka mereka sujud, kecuali Iblis enggan dan menyombong, karena mereka dari yang kafir.(2.34) Dan kami berkata: ”Hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya, sesuka-suka kamu berdua, tetapi janganlah kamu berdua mendekati Pohon ini, karena kamu berdua akan jadi orangorang yang zalim”.(2.35) Maka Setan telah gelincirkan mereka berdua darinya, maka mengeluarkan mereka berdua dari apa yang ada padanya, dan kami katakan :”Turunlah, sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh, dan bagi kamu di bumi tempat letak dan perlengkapan kepada satu masa”.(2.36) Sesudah itu Adam telah terima dari Rabbnya beberapa Kalimat, maka Dia terima tobat atasnya, sesungguhnya Dia At Tawwabur-Rahiim.(2.37) Kami katakan: ”Turunlah darinya semuanya, maka apabila datang kepada kamu dari Ku pengenalan, maka siapa mengikuti pengenalan itu, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak mereka berdukacita”.(2.38)

DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal”.(2.39) Hai Bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku yang Aku jasakan atas kamu, dan sempurnakanlah perjanjian –Ku niscaya Aku sempurnakan perjanjian kamu, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kamu takuti.(2.40) Dan imanilah rahasia apa yang Aku turunkan, mengoreksi untuk apa-apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi orang yang pertama mengkufuri karakternya, dan jangan kamu jual rahasia ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada Aku hendaknya kamu Berlaku tekun .(2.41) Dan jangan kamu campur adukkan Yang Lengkap dengan Yang Bathil, dan kamu sembunyikan Yang Lengkap, padahal kamu mengetahui.(2.42) Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.(2.43) Apakah patut kamu menyuruh manusia berbuat baik, padahal kamu lupakan diri-diri kamu, padahal kamu membaca Kitab, apakah kamu tidak mengerti ?.(2.44) Dan mintalah pertolongan dengan Sabar dan Sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu’.(2.45) Orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepada-Nya akan kembali.(2.46) Hai bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku atas kamu yang Aku jasakan atas kamu, dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.47) Dan tekunilah hari, yang satu diri tidak dapat menyelamatkan dari diri yang lain sedikitpun, dan tidak diterima darinya

DLA

Tafsir Al Sulthan

permohonan, dan tidak diterima penebusan darinya dan tidak mereka diberi pertolongan (2.48) Dan ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun, yang kenakan kepada kamu azab yang jelek, mereka sembelih anakanak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup wanita-wanita kamu, padahal di dalam itu untuk kamu ujian yang panjang dari Rabb kamu.(2.49) Dan ketika kami pisahkan untuk kamu Laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, padahal kamu melihat.(2.50) Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu ambil anak sapi dari setelahnya, karena kamu orangorang yang menganiaya diri.(2.51) Kemudian kami maafkan dari kamu dari setelah itu agar kamu bersyukur.(2.52) Dan ketika kami beri Musa Kitab dan Pembeda, agar kamu mendapat pengenalan.(2.53) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, sesungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kamu dengan kamu mengambil anak sapi. Maka bertobatlah kepada Yang Memerdekakan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, itu bagi kamu baik bagi kamu di sisi Yang Memerdekakan kamu”. Maka Dia terima tobat atas kamu, sesungguhnya Dia At TawwaburRahiim.(2.54) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak beriman kepada mu, hingga kami lihat Allah dengan nyata”, maka kamu ditimpa Gempa, padahal kamu melihat.(2.55) Kemudian kami bangkitkan kamu dari setelah mati kamu agar kamu bersyukur.(2.56) Dan kami telah teduhkan atas kamu Ghomaam, dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Makanlah dari yang baik apa yang diberikan kepada kamu dan mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

menganiaya kami, tetapi adalah diri-diri mereka, mereka aniaya. (2.57) Dan ketika kami katakan ”Masuklah ke negeri ini , lalu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendaki sepuasnya, dan masuklah ke pintu dengan bersujud, dan mintalah keampunan dosa untuk kamu, nanti kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(2.58) Lantas orang yang zalim menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang yang zalim siksaan dari Langit, sebab apa yang ada mereka langgar.(2.59) Dan ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka kami katakan pukullah batu itu dengan rongkatmu, maka keluar daripadanya 12 mata air. Sugguh tiap Unasin tahu tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan jangan melewati batas di bumi berbuat kerusakan.(2.60) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan saja, maka serulah Rabbmu, agar Dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sayurnya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya”. Ia berkata: ”Adakah kamu mau menukar yang dia lebih hina dengan yang dia baik?. Turunlah ke Mesir, maka kamu akan dapati apa yang kamu minta”. Dan diturunkan atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan patutlah mereka mendapat kemarahan dari Allah. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak Lengkap. Itu dengan sebab mereka durhaka dan melewati batas.(2.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashoro, dan Shoobi-in, siapa mengimani Karakter Allah dan hari akhir, dan beramal baik, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2.62)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu, dan kami angkat di atas kamu Thuur. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. (2.63) Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu, dan pengaturannya kepada kamu, niscaya kamu dari orang-orang yang rugi.(2.64) Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melanggar dari kamu pada Hari Istirahat. Maka kami katakan ”Adalah, Qirodah yang menengadah”.(2.65) Maka kami menjadikan dia siksaan untuk apa-apa di hadapannya, dan apa-apa di belakangnya, dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(2.66) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bahwa kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: ”Adakah engkau jadikan kami olokolok?”. Ia berkata: ”Aku berlindung kepada Karakter Allah dari jadi seorang yang bodoh”.(2.67) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami, agar Dia nyatakan kepada kami apa dia?”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak bertugas, dan tidak muda, sederhana antara itu, maka laksanakan apa yang kamu diperintah” .(2.68) Mereka berkata:”Serulah Rabb mu untuk kami supaya Dia nyatakan kepada kami apa warnanya”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang kuning, menarik warnanya menyenangkan mereka yang melihat”.(2.69) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami agar Dia nyatakan apa dia, sesungguhnya sapi betina itu bersamaan atas kami, dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan mendapat pengenalan” .(2.70)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Ia berkata:”Sesungguhnya Dia berkata: “Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan bumi, dan tidak mengairi tanaman, yang sejahtera dan tidak ada cacat padanya.”. Mereka berkata:”Sekarang engkau telah datangkan Karakter Yang Lengkap”. Maka mereka menyembelihnya, tetapi hampir mereka tidak kerjakan .(2.71) Dan ketika kamu bunuh satu diri, lantas kamu bertuduhan padanya. Dan Allah hendak keluarakan apa yang kamu sembunyikan.(2.72) Maka kami katakan:”Pukullah dia dengan sebagiannya”. Seperti itu Allah menghidupkan orang yang mati, dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, agar kamu mengerti.(2.73) Kemudian sesudah itu qalbu-qalbu kamu jadi kesat, maka dia seperti batu, atau lebih sangat kesat, padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada yang keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah, lalu keluar dari padanya air, dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun, dari takut kepada Allah. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. (2.74) Maka adakah kamu harap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, padahal sungguh sudah ada sebagian dari mereka mendengarkan Kitab Allah, kemudian mereka ubah dia dari sesudah mereka mengerti dia, dan mereka mengetahui.(2.75) Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kaktakan: ”Kami beriman”, dan apabila berjumpa dengan sebagian mereka, mereka berkata: ”Adakah patut kamu uraikan kepada mereka rahasia apa yang Allah telah buka atas kamu?, karena karakternya nanti mereka akan menggugat kamu di sisi Rabb kamu, apakah kamu tidak mengerti ?”.(2.76) Padahal tidakkah mereka ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terangkan?.(2.77)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sebagian dari mereka orang yang buta huruf, tidak mengetahui Tulisan, melainkan dongeng-dongeng, dan tidak mereka melainkan menyangka.(2.78) Maka kecelakaan itu untuk orang yang menulis Tulisan dengan tangan-tangan mereka, kemudian ia berkata: ”Ini dari sisi Allah”, untuk membeli dengannya sedikit harga. Maka kecelakaan bagi mereka yang menulis Tulisan dengan tangantangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka dapat.(2.79) Dan mereka berkata: ”Api itu tidak akan menyentuh kami melainkan beberapa hari saja”. Katakanlah: ”Sudahkah kamu buat perjanjian di sisi Allah, yang dengan itu Allah tidak menyalahi janji-Nya, atau kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(2.80) Bahkan orang yang kerjakan kejahatan, dan meliputi karakternya dosanya, maka itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal.(2.81) Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, itulah mereka penduduk surga, mereka padanya akan kekal.(2.82) Dan ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel: ”Tidak boleh kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibubapak, dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orangorang miskin, dan ucapkan perkataan yang tepat kepada manusia, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zalkat”. Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit dari kamu padahal kamu tidak memperdulikan.(2.83) Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu: ”Tidak boleh kamu tumpahkan darah kamu dan tidak boleh kamu keluarkan kaum kamu dari kampung-kampung kamu”, kemudian kamu telah sanggup, padahal kamu menyaksikan.(2.84) Kemudian kamu serupa mereka itu, kamu bunuh kaum kamu, dan kamu keluarkan sebagian dari kamu dari kampungkampung mereka, kamu berbantu-batu atas mencelakakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka itu dengan aniaya dan melewati batas, padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tahanan, lantas kamu tebus mereka, sedangkan mengeluarkan mereka itu telah diharamkan atas kamu. Apakah kamu percaya kepada sebagian Kitab, dan mengkufuri sebagian. Sebab itu bukankah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat itu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari qiyyaamah, dicampakkan mereka ke dalam sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2.85) Itulah mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka azab, dan tidak mereka akan ditolong.(2.86) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa , dan kami iringkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah beri kepada ‘Isa anak Maryam Bukti, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruuh Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong, yaitu kamu dustakan sebagian dan kamu bunuh sebagian.(2.87) Mereka berkata: “Qalbu-qalbu kami perbendaharaan (ilmu)”. Tetapi Allah telah mengutuk karakter kekufuran mereka,maka sedikit mereka beriman.(2.88) Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari sisi Allah mengoreksi untuk apa yang bersama mereka, padahal sebelum ini biasa mereka memohon kemenangan untuk mencelakakan orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lantas mereka mengkufuri karakternya. Maka kutukan Allah atas orang kafir.(2.89) Alangkah jelek yang dengannya mereka jual diri-diri mereka, bahwa mereka mengkufuri rahasia apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari kelebihan-Nya atas siapa dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka pantaslah mereka mendapat kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang kafir azab yang menghina.(2.90)

DLA

jika kamu orang-orang yang beriman”. maka sesungguhnya dia turunkan dia atas Qalbumu dengan izin Allah. ”Peganglah apa yang kami beri kepada kamu dengan kuat.(2. (2. Katakan: ”Kalau begitu mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dari sebelum ini.94) Dan tidak mereka bercita-cita itu selamanya dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.93) Katakanlah: ”Jika adalah untuk kamu kampung akhirat di sisi Allah itu hanya ditentukan untuk kamu.(2.96) Katakan: ”Siapa adalah musuh Jibril. Suka seorang dari mereka kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Dan Allah mengetahui karakter orang zalim. padahal kami telah tinggikan Thuur di atas kamu. dari selain manusia.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka imanilah rahasia apa yang Allah turunkan. dan mereka mengkufuri rahasaia apa yang selain itu. maka bercita-cita matilah kamu jika kamu orang-orang yang benar”. padahal dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.95) Dan sungguh engkau akan dapati mereka setamak-tamak manusia atas hidup dan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik. kemudian kamu ambil anak sapi dari sesudahnya.(2. Katakanlah: ”Alangkah jelek kepercayaan kamu perintahkan kepada kamu karakternya”. dengan bukti. karena telah dimesrakan karakter kufur mereka di dalam qalbu-dalbu mereka oleh anak sapi.92) Dan ketika kami bikin perjanjian dengan kamu. padahal kamu orang yang menganiaya diri.(2. mereka berkata: ”Kami hanya mengimani rahasia apa-apa yang diturunkan kepada kami ”. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. mengoreksi DLA .91) Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu. Mereka berkata: ”Kami dengar dan kami durhakai”. dan dengarkan”.(2. Padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab.

97) Siapa adalah musuh Allah dan malaikat-Nya dan rasul-rasulNya dan Jibril dan Mika-il. dan mereka tidak bisa membahayakan seseorang. melainkan dengan izin Allah. dilemparkan oleh sebagian dari mereka.(2. dan alangkah jelek suatu harga yang dengan itu mereka jual diri-diri mereka jika mereka tahu. tetapi mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfa’at bagi mereka.98) Dan sungguh kami telah turunkan kepada mu ayat-ayat bukti. tetapi setan-setan itu yang kufur.100) Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang mengoreksi untuk apa yang bersama mereka. Tetapi mereka belajar daripada dua orang itu untuk menceraikan antara suami dan isterinya.(2. (2. padahal mereka berdua tidak mengajar seseorang melainkan sesudah berkata: ”Kami ini tidak lain melainkan satu percobaan. maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang yang kafir.101) Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas Kerajaan Sulaiman.102) DLA . tiba-tiba sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab itu membuang Kitab Allah ke punggung mereka seolah mereka tidak mengetahuinya.(2.(2. yaitu Harut dan Marut. dan tidak mengkufuri karakternya melainkan orang-orang yang fasik.Tafsir Al Sulthan untuk apa yang dihadapannya dan pengenalan dan kegembiraan bagi orang yang beriman”. bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.99) Apakah setiap kali mereka buat satu perjanjian. Mereka ajarkan sihir kepada manusia yang diturunkan kepada dua orang Malak di Babilonia. padahal mereka itu tahu bahwa orang yang menggunakan itu tidak mempunyai bagian baik di akhirat. lantaran itu janganlah engkau kufur”. padahal Sulaiman tidak kufur.(2.

padahal siapa menukar iman dengan kekufuran. (2.(2. (2.107) Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu seperti ditanya Musa dari sebelum ini. kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya. karena adalah bagi orang kafir azab yang pedih.(2. Sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.Tafsir Al Sulthan Padahal jika sesungguhnya mereka beriman dan berbakti. Dan dengarkanlah. niscaya adalah ganjaran dari sisi Allah lebih baik kalau mereka tahu. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.110) DLA . Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah atas tiap sesuatu Berkuasa ?.(2.104) Tidak suka orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Rabb kamu. dan tunaikanlah zakat.106) Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah. Maka maafkanlah dan biarkanlah hingga datang Allah dengan urusan-Nya.105) Apa-apa yang kami batalkan dari ayat. karena apa-apa amal baik yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. nanti kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik. lantaran dengki dari sisi diri-diri mereka dari setelah apa terbukti bagi mereka Yang Lengkap. kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.109) Dan dirikanlah sholat.103) (1) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu katakan ra-ina. atau kami lupakan dia. maka sesungguhnya ia lupa di jalan yang sama. dan Allah menguntukkan pengaturan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.(2.(2. tetapi hendaklah kamu katakan unzurna.108) Kebanyakan dari ahli kitab suka hendak memalingkan kamu jadi kafir dari setelah kamu beriman.(2.

Mereka itu tidak masuk kepadanya melainkan dengan takut.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa jadi Yahudi atau Nasrani”.113) Bukankah tidak ada orang yang lebih aniaya dari siapa yang menghalangi Masjid-Masjid Allah untuk disebut padanya namaNya. Sesungguhnya Allah Waasi’un-‘Aliim . Maka Allah akan memutus antara mereka pada hari qiyyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan . Maka ke mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang.(2.(2.111) Bahkan siapa serahkan wajahnya kepada Allah. Dan Nashara berkata: ”Yahudi-Yahudi tidak atas sesuatu”. maka ada.(2. Subhaana Dia. seperti perkataan mereka.112) Dan Yahudi-Yahudi berkata:”Nashara tidak atas sesuatu”.117) Dan berkata orang yang tidak berilmu: ”Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu ayat kepada kami?”. bersamaan qalbuDLA . Mereka akan dapat kehinaan di dunia.(2.114) Dan kepunyaan Allahlah Masyriq dan Maghrib. maka hanyalah Dia katakan kepadanya: ”Ada”. seperti perkataan mereka. padahal mereka membaca Kitab. Katakan: ”Unjukkan Burhan kamu jika kamu orang-orang yang benar”. maka baginya ganjarannya di sisi Rabbnya. Yang demikian itu anganangan mereka. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. dan dia berbuat baik. bahkan kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan Bumi. dan apabila Dia tentukan satu urusan. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. setiap kepada-Nya mereka ta’at.(2. Seperti itu telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka.116) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi.(2.115) Dan mereka berkata: ”Allah mempunyai anak”. (2. dan berusaha dalam membinasakannya ?.

Yahudi dan tidak Nashara. maka ia menyempurnakannya. mereka orang-orang yang rugi.123) Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabbnya dengan beberapa Kalimat. Ia berkata : ”Dan dari generasiku”. dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.124) Dan ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul untuk manusia dan keamanan. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat. hingga engkau mengikuti ajaran mereka.(2. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itulah pengenalan”. dan tidak mereka akan ditolong. dan siapa mengkufuri karakternya.118) Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Karakter Yang Lengkap sebagai pengembira dan pengancam.120) Orang-orang yang kami beri mereka Kitab.(2.(2. Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il: ”Bahwa bersihkanlah DLA . Dia berkata: ”Perjanjian Ku tidak berlaku untuk orang yang menganiaya diri”.122) Dan hendaklah kamu tekuni hari yang tidak satu diri akan dapat melepaskan sedikitpun dari satu diri dan tidak diterima darinya tebusan dan tidak akan memberi manfa’at kepadanya keringanan.(2. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. itulah mereka orang yang mengimani karakternya. dan tidak engkau akan ditanya dari penghuni jahim.Tafsir Al Sulthan qalbu mereka.119) Dan tidak suka darimu.(2. Sungguh kami telah buktikan ayat-ayat untuk kaum yang mau yakin. kemudian mereka baca dia dengan selengkap-lengkap bacaannya.(2. Dia berkata: ”Sesungguhnya Aku menjadikan mu Imam untuk manusia.121) Hai Bani Israel ingatlah jasa (ni’mat) Ku. yang Aku telah jasakan atas kamu. Dan sesungguhnya jika engkau turut keinginan-keinginan mereka setelah yang datang kepada mu dari ilmu. maka itulah mereka.(2.

Engkau At-Tawwabur-Rahiim”. ”Rabb kami.(2.Tafsir Al Sulthan Rumah-Ku untuk orang yang Thawaf dan yang tinggal dan yang ruku’ sujud”. dan berilah ahlinya dari buah-buahan siapa dari mereka yang mengimani karakter Allah dan hari akhir”.126) Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar dari Rumah dan Isma’il. Aku beri perlengkapan sedikit.(2.(2.(2.131) Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya’qub: “Hai anak-anakku!. Dia berkata: ”Dan siapa kufur. jadikanlah negeri ini aman.129) Bukankah tidak ada yang enggan dari Ajaran dari Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya.127) ”Rabb kami. kemudian Aku tarik dia kepada azab api. dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami. sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu Peraturan.132) DLA .128) ”Rabb kami bangkitkan pada mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu. Engkau As-Samii’ul ’Aliim”.(2. sesungguhnya Engkau. dan sejelek-jelek tampat kembali”.125) Dan ketika berkata Ibrahim: ”Rabbi. dan jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepada-Mu dan dari generasi kami ummat yang menyerah diri kepada Mu. dan terimalah tobat dari kami.(2. (2.(2. Dan sesungguhnya di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. dan memberi tahu kepada mereka Kitab dan Hikmah. ia berkata: ”Aku serahkan diriku kepada Rabb Alam Semesta”. Dan sungguh kami telah pilih dia di dunia.130) Dan ketika berkata kepadanya Rabb -nya: ”Serahkanlah dirimu”. dan mensucikan mereka. sesungguhnya Engkau. Engkau Al’Aziizul-Hakiim”. terimalah dari kami. maka jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri”. sesungguhnya Engkau.

(2.(2. Katakan: ”Bahkan Ajaran Ibrahim setulusnya. dan kepada-Nya kami ikhlas”. Satu Yang Dita’ati. dan bukan ia daripada mereka yang musyrik”.(2.134) Dan mereka berkata: ”Jadilah Yahudi-Yahudi atau Nashara.(2. niscaya mereka mendapat pengenalan. ketika ia berkata kepada anak-anaknya” Apakah yang kamu akan sembah dari sesudah ku?” Mereka jawab: “Kami akan sembah Yang Dita’ati oleh mu. tetapi Allah selamatkan mu dari mereka. niscaya kamu dapat pengenalan”. dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub. dan anak cucunya. dan kami kepada-Nya kami menyerah diri”. dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.(2.138) Katakanlah: ”Apakah kamu mau membantah kami dalam Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kamu ?.137) Penggemblengan Allah. Tidak kami pisahkan antara seorang dari mereka. dan siapakah yang lebih tepat penggemblengannya dari Allah ?. satu ummat yang telah berlalu.(2. dan kepada-Nya kami menyerah diri”.dan kami kepada-Nya kami menyembah. niscaya tidak ada mereka melainkan di dalam perpecahan.135) Katakanlah: ”Kami mengimani karakter Allah.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kamu hadir ketika Ya’qub hampir mati ?. Dan bagi kamilah amal-amal kami dan bagi kamulah amal-amal kamu. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan.136) Maka sekiranya mereka mengimani karakter seperti apa yang kamu imani karakternya. dan jika mereka berpaling. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.133) Itulah mereka. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan. Yang Dita’ati oleh bapak mu Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq.(2.139) DLA .

(2. Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. Dan tidak Kami menjadikan Qiblat yang engkau telah menghadap atasnya. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan.(2.(2. lalu kami palingkan mu ke qiblat yang engkau sukai. Katakanlah: ”Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan. dan adalah rasul itu atas kamu sebagai saksi. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab tahu bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap dari Rabb mereka.141) Juz’ ke.143) Sesungguhnya kami melihat wajahmu bolak-balik kepada Langit. sesungguhnya Allah kepada karakter manusia sungguh Rauufur-Rahiim .Tafsir Al Sulthan ”Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya adalah Yahudi atau Nashara ?”. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.142) Dan seperti itu kami telah menjadikan kamu ummat yang ideal. Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus”.2 Berkata mereka yang bodoh dari manusia: ”Apa yang memalingkan mereka dari qiblat mereka yang ada atasnya”. satu ummat yang telah berlalu. kecuali atas orang yang diberi pengenalan oleh Allah.(2. hendaklah kamu palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya adalah itu memang berat. dan tidak Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Dan di mana saja kamu berada. Katakan: ”Kepunyaan Allah masyriq dan maghrib.(2.144) DLA . Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan tidak Allah akan sia-siakan iman kamu.140) Itulah mereka. Lantaran itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. melainkan untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling atas tumitnya. agar kamu jadi saksi atas manusia.

Di mana saja kamu ada.150) Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kamu dari kamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat-kami.(2. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. kenal kepadanya seperti apa mereka mengenali bapak-bapak mereka. maka jangan kamu takut kepada mereka. mereka tidak akan mengikuti qiblat mu. dan karena Aku hendak sempurnakan jasa (ni’mat) Ku atas kamu agar kamu mendapat pengenalan. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu. agar tidak ada lagi bantahan bagi manusia atas kamu. sesungguhnya engkau ketika itu sungguh dari orang yang menganiaya diri. (2. Allah akan kumpulkan kamu semuanya.(2. Dan walau di mana kamu ada. padahal mereka mengetahui. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. (2.149) Dan walau dari mana engkau keluar.(2.147) Dan bagi tiap-tiap seorang ada satu jurusan yang ia menghadap kepadanya. Dan sebagian mereka bukan mengikuti qiblat sebagian.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya jika engkau tunjukkan karakter tiap ayat kepada orang yang diberi kitab itu. maka jangan sekali-kali kamu dari orang yang ragu-ragu.(2. dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan.146) Yang Lengkap dari Rabb mu. tetapi takutlah kepada-Ku. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka dari setelah datang kepadamu dari ilmu. dan sesungguhnya dia sungguh yang lengkap dari Rabbmu. melainkan orang-orang yang menganiaya dari mereka. hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke arahnya. dan engkau tidak mengikuti qiblat mereka. dan membersikan kamu dan memberi tahu kamu Kitab dan DLA . Dan sesungguhnya ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan yang lengkap.145) Orang-orang yang kami telah beri kitab itu.148) Dan dari mana saja engkau keluar.

158) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari pembuktian.(2.(2.Dan gembirakanlah orangorang yang sabar. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar(2.154) Dan sesungguhnya kami akan coba kepada kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan diri dan buah-buahan. dan memberi tahu kamu apa-apa yang belum ada kamu ketahui.155) Orang yang ketika tertimpa musibah.(2.Tafsir Al Sulthan Hikmah.151) Maka ingatlah kepada Ku niscaya Aku ingat kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan jangan kufur.153) Dan jangan kamu katakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. atas mereka penghormatan dari Rabb mereka dan pengaturan. maka tidak mengapa atasnya bahwa ia thawaf pada keduanya.160) DLA . dan itulah mereka.(2.(2. Maka siapa menemui rumah. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya.(2. dan Aku At-Tawaabur-Rahiim. maka itulah mereka Aku beri tobat atas mereka. atau meramaikan.156) Itulah mereka. Mintalah pertolongan dengan karakter sabar dan sholat. dan pengenalan dari sesudah kami buktikan dia untuk manusia di dalam Kitab.159) Kecuali orang yang bertobat dan berbuat baik dan membuktikan. dan siapa kerjakan kebaikan. itulah mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. mereka mengatakan :”Inna lillaahi wa-inna ilahi rooji’un”. (2. maka sesungguhnya Allah Syaakirun ’Aliim.(2.152) (2) Hai orang-orang yang beriman!.157) Sesungguhnya shofa dan marwah sebagian dari syi’ar Allah.(2.

dan tidak mereka diperdulikan.161) Mereka akan kekal padanya dan tidak akan diringankan dari mereka azab.(2.166) Dan orang-orang yang mengikut itu berkata: ”Alangkah baiknya jika kami dapat kembali satu kali. adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. padahal mereka melihat azab dan putus daripada mereka sekalian sebab.164) Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan. dan kalau orangorang yang zalim itu lihat ketika mereka lihat azab . dari air. maka dihidupkan dengan karakternya bumi sesudah matinya.(2. dan sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya.162) Dan Yang dita’ati untuk kamu Satu Yang Dita’ati. yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. (2.” Begitulah Allah tunjukkan amal-amal mereka jadi dukacita atas mereka. dan perselisihan malam dan siang. lalu kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya mereka yang kafir lantas mati dan mereka orang kafir.165) Ketika orang-orang yang diturut berlepas diri dari orang-orang yang menurut. sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari api. (2.163) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi.(2. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah. itulah mereka atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya.167) DLA . tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Ar-Rahmaanur-Rahiim. dan penyebaran dari tiap makhluk berjalan dan peredaran angin dan awan yang berputar antara langit dan bumi.(2. dan Kapal yang berjalan di Laut membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit.(2.

tetapi siapa terpaksa. tuli.173) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Kitab.169) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah”.174) Itulah mereka orang-orang yang menukar kelupaan dengan pengenalan dan azab dengan keampunan.175) DLA . sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata. mereka itu tidak akan masukkan ke perut-perut mereka melainkan api dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari qiyyaamah. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. (2. maka tidak ada dosa atasnya. Mereka katakan: ”Hanya kami hendak turut yang dilakukan oleh bapak-bapak kami”.(2.168) Ia hanya menyuruh kamu kejahatan dan kejelekan. buta.Tafsir Al Sulthan Hai manusia. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. bisu. jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah .(2.172) Tidak diharamkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi. dan bagi mereka azab yang pedih.171) (3) Hai orang-orang yang beriman !. maka alangkah sabar mereka atas api.(2. dan supaya kamu membuat palsu atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah karakternya.(2.(2. Apakah walau bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan panggilan dan seruan. makanlah yang baik apa yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. (2.(2. dan menjualnya dengan harga sedikit. dan tidak akan mensucikan mereka.170) Dan perumpamaan orang yang kafir. makanlah dari apa di bumi yang halal dan baik. padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas.

(2. tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubahnya itu karena sesungguhnya Allah As-Samii’ul-’Aliim. jika ia ada meninggalkan harta membuat wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan cara yang baik. tetapi kebaikan orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberi harta atas yang dicinta kepada keluarga dekat dan anak yatim dan orang miskin dan anak jalanan. Orang merdeka dengan orang merdeka.180) Maka siapa mengubah wasiat itu sesudah ia dengar. dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menyempurnakan janji apabila berjanji dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. diwajibkan atas kamu qishosh dalam pembunuhan.(2.176) Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajah kamu ke pihak masyriq dan maghrib.178) Dan bagi kamu di dalam qishosh itu kehidupan. dan mereka itulah orang-orang yang berbakti.179) Diwajibkan atas kamu apabila seorang dari kamu hampir mati. maka siapa melanggar batas setelah itu. sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. maka ia akan dapat azab yang pedih . Itu satu kelonggaran dan pengaturan dari Rabb kamu. hamba dengan hamba.177) (4) Hai orang-orang yang beriman.(2.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya Allah telah turunkan Kitab dengan karakter yang lengkap. dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan di dalam kitab sungguh di dalam perpecahan yang jauh. Mereka itulah orang-orang yang benar.(2.181) DLA . tetapi siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya. maka ia balas kebaikan serta serahkan kepadanya dengan cara yang baik. dan pelayaran dan orang yang meminta dan hamba-hamba.(2. dan perempuan dengan perempuan.(2. hai Uulul Albaab agar kamu terpelihara.

dan bukti dari pengenalan itu dan pembeda. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. maka katakanlah bahwa Aku dekat. wajib membayar fidyah. dan siapa adalah sakit atau dalam perjalanan. dan orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah.(2. dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. tetapi siapa dari kamu sakit atau dalam perjalanan.182) (5) Hai orang-orang yang beriman. Maka siapa menyaksikan dari kamu penanggalan maka hendaklah ia puasa padanya. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa tahu orang yang bikin wasiat itu keliru atau berdosa. maka hitungannya dari hari yang lain. Maka hendaklah mereka memperkenankan seruan-Ku dan mengimani karakterKu agar mereka dapat jalan yang benar . tetapi siapa menderma lebih.(2. maka itu baik bagi dirinya. Maka sekarang gembirakanlah mereka. Mereka pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka.(2. Aku memperkenankan orang yang menyeru apabila ia menyeru. maka Dia beri tobat atas kamu dan Dia hilangkan keberatan dari kamu.184) Penanggalan Ramadan yang diturunkan padanya Alquran sebagai pengenalan untuk manusia. maka di hari-hari yang lain.186) Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafas kepada wanitawanita kamu. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.185) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu tentang Aku. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkianati diri-diri kamu. memberi makan seorang miskin. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi DLA . dengan suka sendiri. lantas ia bikin damai antara mereka. dan cari apa yang telah Allah tulis untuk kamu. dan berpuasa baik bagi kamu jika kamu ketahui .(2. dan agar kamu bertakbir untuk Allah atas apa Dia telah beri pengenalan kepada kamu dan agar kamu bersyukur. Dan sempurnakanlah bilangannya. maka tidak ada dosa atasnya.(2.183) Beberapa hari yang tertentu.

dan kamu bawa dia kepada hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa. dan keluarkanlah mereka dari tempat yang mereka keluarkan kamu.(2. maka jangan mendekatinya. Tetapi jika mereka berhenti.(2. hingga mereka memerangi kamu padanya. Itu batas-batas Allah. tetapi kebaikan itu orang yang berbakti. Katakan: ” Dia waktu untuk manusia dan pertemuan”. Dan fithnah lebih sangat dari pembunuhan. Dan jangan kamu gembirakan mereka. dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan.(2.192) Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi gangguan.188) Mereka bertanya kepadamu dari Hilal.(2. Seperti itu balasan untuk orang-orang yang kafir.(2. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka jadi orang yang tekun .191) Maka jika mereka berhenti.(2. dan jadilah peraturan itu untuk Allah. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melewati batas. Dan bukanlah kebaikan tentang kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya.Tafsir Al Sulthan kamu benang putih dari benang hitam dari fajar. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan masuklah ke rumahrumah kamu dari pintu-pintunya. Maka jika mereka memerangi kamu.187) Dan jangan kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batil. maka perangilah mereka. maka tidak boleh ada permusuhan melainkan atas orang yang menganiaya.189) Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Kemudian sempurnakan puasa kepada malam. padahal kamu tinggal di dalam Masjid. dan jangan melewati batas. padahal kamu mengetahui.193) DLA .190) Dan bunuhlah mereka di mana kamu bertemu mereka.(2. Dan jangan kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram.

Maka siapa sudah menetapkan padanya berhaji. dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. Tetapi apabila kamu sudah aman. Dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu siapa yang mengganggu kamu. maka tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuq dan tidak jidal di dalam haji. Dan berbaktikah kepada Allah. maka siapa yang mencari perlengkapan pada umroh kepada haji. Tetapi siapa adalah dari kamu sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. maka sebutlah Allah di sisi Masy’aril Haram. maka fidyah qurban sedapatnya. maka hendaklah ia bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau qurban. dan ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasannya. maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan gangguannya atas kamu.Maka apabila kamu beramai-ramai dari Arafah. Itu bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Masjidil Haram. maka qurban sedapatnya. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kesetiaan.(2.(2.(2. Dan tekunilah Aku hai Uulul Albaab. dan baikkanlah urusan kamu. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekallan ialah ketekunan. puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali.(2. yaitu 10 yang sempurna. Dan sebutlah Dia sebagaimana Dia telah beri pengenalan kepada kamu.Tafsir Al Sulthan Penanggalan haram dengan penanggalan haram dan apa-apa yang terhormat itu qishosh. Dan jangan kamu mencukur kepala kamu hingga qurban itu sampai ke tempatnya. dan hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan. dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berbakti. Maka jika kamu terhalang.194) Dan belanjakanlah di jalan Allah.196) Haji beberapa penaggalan yang tertentu.197) Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Rabb kamu. dan hendaklah kamu takut kepada Allah.195) Dan sempurnakanlah Haji dan ’Umrah untuk Allah. Dan DLA . tetapi siapa tidak dapat.

Tafsir Al Sulthan

sesungguhnya kamu dari sebelum ini sungguh dari orang yang lupa .(2.198) Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.199) Maka apabila kamu telah selesaikan manasik haji kamu,maka sebutlah Allah seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu atas sebutan yang lebih sangat. Maka sebagian manusia ada orang yang mengatakan:”Rabb kami, berilah kepada kami di dunia”, dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (2.200) Dan dari mereka ada orang yang mengatakan: ”Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan hindarilah dari kami azab api”.(2.201) Mereka itu akan dapat bagian baik dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah Sarii’ul-Hisaab 2.202) Dan sebutlah Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka siapa terburu-buru di dalam 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Dan siapa terkemudian, tidak dosa atasnya. Bagi orang yang terpelihara (dari kejahatan). Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(2.203) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menakjubkan mu perkataannya dalam kehidupan dunia. Dan ia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada di dalam Qalbunya. Dan ia sejahat-jahat musuh.(2.204) Karena apabila ia berpisah, berjalan ia di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan .(2.205) Dan apabila dikatakan kepadanya:”Takutlah kepada Allah”, dibawalah dia oleh kesombongannya kepada dosa. Lantaran itu cukuplah untuk dia Jahannam, dan sejelek- jelek tempat yang terbuai.(2.206)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dari manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari kasukaan Allah, dan Allah Pengasih kepada karakter hamba-hamba.(2.207)
(6)

Hai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah Setan, sesungguhnya dia untuk kamu musuh yang nyata. (2.208) Maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.209) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka di dalam kegelapan dari Ghomaamu dan Malaikat ?. dan telah ditetapkan urusan itu, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(2.210) Tanyalah Bani Israel, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari ayat pembuktian ?. Dan siapa menukar jasa (ni’mat) Allah dari setelah apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras pembalasannya.(2.211) Dihiasi kepada orang-orang kafir kehidupan dunia, mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang berbakti di atas mereka pada hari qiyyaamah. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(2.212) Adalah manusia ummat yang satu. Maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pengancam. Dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan karakter lengkap untuk memutus antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidak berselisih padanya melainkan orang-orang yang diberi dia dari sesudah apa yang datang kepada mereka bukti, karena kedengkian antara mereka. Maka Allah kenalkan orang-orang yang beriman untuk apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang lengkap dengan izin-Nya. Dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(2.213)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga, sedang belum datang kepada kamu seperti mereka yang telah lalu dahulu dari kamu ?. Padahal mereka itu kena kesusahan dan kecelakaan dan diguncang mereka, sehingga rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata: ”Bilakah pertolongan Allah?” Alaa, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (2.214) Mereka akan bertanya kepadamu bagaimana mereka mesti membelanjakan. Katakan:”Apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka untuk bapak ibu dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang pelayaran, dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya”.(2.215) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal dia kebencian bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu cinta sesuatu, padahal dia jelek untuk kamu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.(2.216) Mereka akan bertanya kepadamu dari Penanggalan Haram, berperang padanya. Katakan: ”Berperang padanya adalah Menyolok, tetapi menjauhkan dari jalan Allah dan mengkufuri karakter-Nya dan (menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya darinya, lebih menyolok di sisi Allah. Dan Fithnah lebih menyolok dari pembunuhan. Dan mereka itu akan tetap memerangi kamu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari peraturan kamu jika mereka bisa. Dan siapa dari kamu berpaling dari peraturannya, lalu ia mati, padahal ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal .(2.217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah mereka yang mengharap pengaturan Allah, dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (2.218)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka akan bertanya kepadamu dari Arak dan Judi. Katakanlah: ”Pada keduanya ada dosa yang menyolok dan manfa’at untuk manusia, tetapi dosa keduanya lebih menyolok dari manfa’at keduanya”, dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mesti mereka belanjakan. Katakan: ”Selebih dari perlu”. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.(2.219) di dunia dan akhirat. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari anak yatim. Katakanlah: ”lakukan perbaikan untuk mereka adalah baik”. Dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Dia beratkan kamu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.220) dan jangan kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik , walau menakjubkan kamu. Dan jangan kamu menikahkan (perempuan dari kamu) kepada orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walau menakjubkan kamu (penampilannya). Itulah mereka menyeru kepada api padahal Allah menyeru kepada Surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Dia buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat. (2.221) Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal haid. Katakanlah : ”ia kotoran, maka jauhilah diri kamu dari wanitawanita dalam haid. Dan jangan mendekati mereka hingga mereka bersih. Maka apabila mereka telah bersih, maka hampiri mereka sebagaimana Allah telah perintah kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, dan cinta kepada orang yang bersih”.(2.222) Wanita-wanita kamu ladang untuk kamu. Maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki. Dan sediakanlah
DLA

Tafsir Al Sulthan

untuk diri-diri kamu. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan menghadap Dia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(2.223) Dan jangan kamu jadikan Allah satu sasaran bagi sumpahsumpah kamu (yang menghalangi ) kamu berbuat kebaikan dan berbakti dan berbuat perdamaian antara manusia. Dan Allah Samii’un-’Aliim.(2.224) Allah tidak masukkan perhitungan kamu apa yang sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu, tetapi Dia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh qalbu-qalbu kamu, dan Allah Ghafuurun Haliim.(2.225) Orang-orang yang bersumpah hendak menjauhkan diri dari wanita-wanita mereka, boleh tunggu 4 bulan. Sesudah itu kalau mereka kembali, maka Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.226) Dan jika mereka mau talaq, maka sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(2.227) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq menahan diri mereka 3 kali bersih. Dan tidak halal mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika memang mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dan suami-suami merka berhak menarik kembali mereka di dalam (masa idah) itu, jika mereka mau berbuat damai dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang terhadap mereka dengan cara yang baik, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat atas perempuan-perempuan. Dan Allah GhafuururRahiim.(2.228) Talaq itu dua yang bolak-balik, sesudah itu ruju’ dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal kamu mengambil sesuatu daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Tetapi jika takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah,lantas kamu takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri. Itu batas batas Allah
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka jangan kamu melanggar batas-batas Dia, dan siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka orang-orang yang zalim.(2.229) Sesudah itu kalau ia talaq dia (lagi), maka tidaklah ia jadi halal baginya selama-lamanya, hingga ia menikah kepada suami lain. Lantas jika ia talaq dia, maka tidaklah ada halangan untuk mereka berdua kembali jika mereka rasa bahwa mereka bisa pelihara batas-batas Allah, dan yang demikian itu batas-batas Allah, Dia buktikan dia kepada kaum yang mengetahui.(2.230) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas sampai tempo (idah) mereka, maka hendaklah kamu ruju’ kepada mereka dengan cara yang baik atau kamu lepas dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ruku’ kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan, karena kamu akan melanggar. Dan siapa berbuat itu, maka sesungguhnya ia menganisaya dirinya. Dan ayat-ayat Allah jangan kamu jadikan permainan. Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan apa yang Dia turunkan atas kamu dari Kitab dan Hikmah, Dia nasehati kamu dengannya. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.231) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas mereka sampai kepada ’iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka bernikah kepada laki-laki mereka, apabila mereka telah setuju di antara mereka dengan cara yang baik, yang demikian itu dijadikan nasehat bagi orang yang di antara kamu yang mengimani karakter Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih untung bagi kamu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(2.232) Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan, tetapi atas laki-laki yang punya anak, memberi makan dan pakaian kepada ibu itu dengan cara yang baik, tidak diberatkan seorang melainkan kelapangannya. Dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya dan jangan seorang bapak lantaran anaknya, dan (kewajiban) atas waris (bagi bapak) itu
DLA

Tafsir Al Sulthan

sama dengan yang (disebut). Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan suka dan musyawarah antara mereka berdua, maka tidaklah ada halangan atas mereka, dan jika kamu mau mencari untuk menyusukan anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mau beri dengan cara yang baik. Dan berbaktilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.233) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu padahal mereka meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah) isteriisteri itu menahan diri-diri mereka (beridah) 4 bulan 10 hari, sesudah itu apabila mereka sampai kepada tempo (idah) mereka, maka tidaklah (patut) ada keberatan atas kamu tentang apa yang mereka kerjakan di diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.234) Dan tidak ada larangan atas kamu dalam peminangan yang kamu sindirkan karakternya kepada wanita-wanita atau kamu simpan di dalam diri-diri kamu. Allah mengetaui bahwa kamu mengingat-ingat mereka. Tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan kamu berkata perkataan yang baik. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah hingga sampai tulisan waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa di diri-diri kamu , maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghafuurun Haliim .(2.235) Tidak ada tanggungan atas kamu kalau kamu talaq wanitawanita kamu sebelum kamu sentuh mereka, atau kamu tentukan satu ketentuan untuk mereka. Tetapi hendaklah kamu bekalkan bagi merka satu bekalan dengan cara yang baik. Orang yang berkelapangan menurut ukurannya, dan orang yang berkesempitan menurut ukurannya. Sesungguhnya satu perkara yang patut atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (2.236) Dan jika kamu talaq mereka, sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka satu ketentuan,
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka separoh dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali kalau perempuan-perempuan itu lepaskan atau orang yang memegang simpulan pernikahan itu (suka memberi cukup), tetapi bahwa kamu memberi (cukup)itu adalah lebih hampir kepada kebaktian, dan jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu, sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.237) Peliharalah atas sholat-sholat, dan Sholat Wustho, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun.(2.238) Tetapi jika kamu takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan, lantas apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Dia telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu.(2.239) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu, padahal ada meninggalkan istri-isteri, wasiat bagi isteri-isteri mereka itu (yaitu) beri perbekalan hingga setahun dengan tidak keluarkan (mereka). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidaklah ada kesalahan atas kamu dalam apa yang mereka kerjakan dalam diri-diri mereka dari kebaikan, dan Allah ‘Aziizun Hakiim.(2.240) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq dapat perlengkapan dengan cara yang baik sebagai kelengkapan atas orang yang berbakti.(2.241) Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(2.242) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang keluar dari kampung-kampung mereka karena takut mati, padahal mereka beribu-ribu ?.Lantaran itu Allah berkata kepada mereka:”Matilah kamu”. Kemudian Dia hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sungguh mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(2.243) Dan hendaklah kamu perangi di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Samii’un ’Aliim.(2.244)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Siapakah dia orang yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia baginya dengan beberapa ganda ?. Dan Allah menyempitkan dan mengulur, dan kepada-Nya kamu akan kembali.(2.245) Apa belum kamu lihat kepada malak dari Bani Israel dari setelah Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka:”Bangkitkanlah bagi kami seorang Raja agar kami berperang di jalan Allah” Ia berkata: ”apakah tidak bisa jadi kalau diwajibkan kamu berperang bahwa kamu tidak akan berperang?”. Mereka mengatakan: ”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir keluar dari kampung kami dan (dari) anak-anak kami?”. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit dari mereka, dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.(2.246) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya Allah sungguh telah bangkitkan untuk kamu Thaaluut sebagai raja. Mereka berkata: ”Adakah (patut) ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih patut berkuasa daripadanya, sedang ia tidak mempunyai keluasan dari harta?”. Ia katakan: ”Sesungguhnya Allah telah pilih dia atas kamu, dan Dia telah tambah dia jadi besar dalam ilmu dan badan. Dan Allah memberi Kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.247) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya kode kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu Taabuut, padanya ada yang menyenangkan dari Rabb kamu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul dia oleh Malaikat. Sesungguhnya di dalam itu ada kode untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman.(2.248) Dan ketika Thaalut berangkat bersama tentaranya, ia berkata: ”Sesungguhnya Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan satu sungai. Maka siapa minum darinya, bukan ia dari golongan ku, dan siapa tidak merasai dia, maka ia dari
DLA

Tafsir Al Sulthan

golongan ku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya.” Tetapi mereka minum daripadanya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ketika (Thalut) dan orang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai) itu, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami tidak sanggup sekarang dengan Jalut dan tentaranya”.Orang yang beriman yang akan menghadap Allah itu berkata: ”Ada beberapa banyak golongan yang sedikit pernah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar”.(2.249) Dan ketika mereka lahir (di medan) untuk (menghadap) Jalut dan tentaranya, berkatalah mereka: ”Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.(2.250) Maka dapatlah mereka ini kalahkan mereka itu dengan izin Allah, dan Dawud dapat membunuh Jalut. Dan Allah beri dia Kerajaan dan Hikmah, Dan Dia ajar dia dari apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak tolong manusia sebagian mereka dengan sebagian, sungguh rusaklah bumi, tetapi Allah mempunyai kelebihan atas Alam semesta.(2.251) Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang yang diutus.(2.252) Juz’ ke-3 Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Sebagian dari mereka ada yang Allah berkata-kata dan Dia tinggikan derajat sebagian dari mereka, dan kami telah beri bukti kepada ‘Isa anak Maryam dan kami telah kuatkan dia dengan Ruh Qudus, dan jika Allah mau, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang kemudian daripadanya, sesudah datang kepada mereka bukti, tetapi mereka berselisih, yaitu sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka kufur. Dan sekiranya Allah mau, niscaya mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(2.253)
(7)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami telah diberikan kepada kamu, sebelum datang satu hari yang tidak ada perdagangan padanya dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safa’at dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.(2.254) Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Hidup Yang Berdiri. Tidak Dia dihampiri oleh mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan safa’at dihadapan-Nya melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedang mereka tidak meliputi dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Meluas Kursi-Nya di langit dan bumi, dan tidak menjadi berat bagi-Nya memelihara keduanya, dan Dia Al-’Aliyyul-’Azhiim.(2.255) Tidak ada paksaan dalam peraturan. Sungguh telah terbukti kebenaran dari kesalahan. Maka siapa kufur kepada thoghut, dan mengimani karakter Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Samii’un ’Aliim.(2.256) Allah pengurus orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pengurus mereka ialah Thoghuut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(2.257) Tidak engkau lihat yang membantah Ibrahim dalam Rabbnya bahwa Allah beri dia Kerajaan?, Ketika berkata Ibrahim :”Rabb ku Yang menghidupkan dan mematikan”. Ia berkata: ”Aku menghidupkan dan mematikan”. Kata Ibrahim :”Maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari Masyriq, maka coba kamu datangkan karakternya dari Maghrib”. Maka bingunglah yang kafir. Dan
DLA

Tafsir Al Sulthan

Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (2.258) Atau seperti yang melalui atas suatu negeri dan dia telah rubuh atas Bangunannya. Ia berkata: ”Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya?”. Maka Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Dia bangkitkan dia. Dia berkata: ”Berapa banyak kamu tinggal ?”. Ia berkata: ”Aku tinggal sehari atau sebagian dari hari”. Dia berkata: ”Bahkan kamu tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumman mu tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledai mu. Dan untuk kami jadikan mu kode untuk manusia, dan lihatlah kepada tulangtulang itu bagaimana kami pakaikan dia daging. Maka ketika terbukti baginya, ia berkata: ”Aku mengetahui bahwa Allah Berkuasa atas tiap sesuatu” .(2.259) Dan ketika Ibrahim berkata:”Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati”. Dia berkata: ”Apakah kamu belum percaya?”.Ia berkata: ”Bahkan agar tentram qalbuku”. Maka ambillah 4 ekor dari burung, maka jinakkan mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap gunung dari mereka sebagian, kemudian seru mereka, niscaya mereka datang kepada mu dengan berusaha. Dan ketahuilah bahwa Allah ’Aziizun Hakiim”.(2.260) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, seperti perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh cabang, di dalam tiap cabang 100 biji. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.261) Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak dengan gangguan, mereka akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berdukacita.(2.262)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahasia ada lebih baik daripada satu sedekah yang diiringi oleh satu gangguan, dan Allah Ghaniyyun Haliim.(2.263)
(8)

Hai orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bangkitan dan gangguan, sebagaimana orang yang membelanjakan harta dengan riya’ terhadap manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin, atasnya debu, lalu ditimpa hujan lebat, menjadi dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(2.264) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta karena hendak mencari kesukaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri mereka, adalah seperti satu kebun di tanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup). Dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.265) Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari korma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di sana ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin panas yang beserta api, lalu terbakar. Seperti itu Allah buktikan kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir. (2.266)
(9)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan dia, padahal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghaniyyun Hamiid. (2.267)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanjikan akan memberi kamu keampunan dan kelebihan dari-Nya, dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(2.268) Dia memberi kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak akan ingat melainkan Uulul Albaab.(2.269) Dan apa-apa yang kamu belanjakan dan apa-apa yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak untuk orang zalim itu dari penolong.(2.270) Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka ia baik baginya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka ia itu terlebih baik bagi kamu dan Dia akan hapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.271) Bukan (kewajiban) atas mu memberi pengenalan kepada mereka, tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan melainkan karena mencari kesukaan Allah, dan apa kemampuan yang kamu belanjakan, akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. (2.272) Untuk orang-orang faqir yang tertentu untuk (berperang) di jalan Allah yang tidak bisa pergi (berusaha) di bumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak meminta-minta kepada orang-orang dengan paksaan dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya.(2.273) Orang-orang yang mendermakan hartanya siang dan malam dengan rahasia dan dengan terang-terangan itu akan

DLA

mereka kekal padanya. maka mereka itu penduduk api.(2. maka berilah tempo hingga kelapangan.278) Tetapi jika kamu tidak berbuat. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. dan tinggalkan sisa-sisa dari riba. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2. Yang demikian lantaran mereka berkata: ”Perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”.(2. akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. dan menunaikan zakat. Lantaran itu siapa kedatangan nasehat dari Rabbnya. tetapi bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. dan jika kamu bertobat. maka baginyalah apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah. berbaktilah kepada Allah. Dan Allah halalkan perdagangan. Tetapi siapa kembali lagi.(2. jika memang kamu orangorang yang beriman. maka kamu boleh ambil modal-modal kamu. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang kafir pendosa.274) Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana pendirian orang yang diharu setan dengan tamparannya. maka terimalah pernyataan peperangan dari Allah dan rasul-Nya.(2.276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dan mendirikan sholat.281) DLA . dan mereka itu tidak akan dianiaya.277) (10) Hai orang-orang yang beriman.(2.Tafsir Al Sulthan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. lalu ia berhenti.275) Allah menghapus riba dan Dia suburkan sedekah. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu dianiaya.279) Dan jika ada yang kepayahan.(2.280) Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikembalikan kamu kepada Allah.(2. kemudian akan disempurnakan tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. dan haramkan riba.

hendaklah kamu tulis dia. dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. untuk dipenuhi di masanya. tetapi jika seorang daripada kamu percaya kepada seorang . dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu jual beli. dan terlebih teguh untuk persaksian. dan tidak boleh diberi kesusahan kepada penulis dan tidak boleh kepada saksi.282) Dan jika kamu di dalam perjalannan. bahkan hendaklah ia tulis. dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah. dan jangan kamu sembunyikan persaksian karena siapa menyembunyikannnya. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. maupun kecil ataupun menyolok. apabila kamu mengadakan satu perikatan untuk dipenuhi di satu masa yang tertentu. dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu. maka hendaklah walinya merencanakan dengan adil. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. karena jika kamu berbuat. maka (adakanlah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari (kesanggupan) itu. Dan orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi itu tidak boleh enggan. dan kamu tidak dapat penulis. kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. maka berdosalah qalbunya. tetapi kalau tidak ada dua (saksi). supaya kalau seorang saksi perempuan Lupa.maka yaitu satu kedurhakaan di diridiri kamu.(2. dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi itu merencanakan. tetapi jika orang yang berkewajiban memenuhi itu safih atau lemah. atau tidak bisa ia sendiri merencanakan. karena Allah mengajar kamu dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . dapat diingatkan oleh seorang lagi. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara laki-laki kamu. hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanatnya. maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian. dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil. maka tidak mengapa kalau kamu tidak tulis dia.Tafsir Al Sulthan (11) Hai orang-orang yang beriman. Dan jangan kamu jemu menulis dia. dan DLA . Itu untuk kamu keadilan disisi Allah.

kecuali sekedar bisa terpikul olehnya.283) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan jangan Engkau pikulkan atas kami siksaan sebagaimana Engkau pikulkan dia atas orang-orang sebelum kami.285) Allah tidak memberatkan satu diri.286) DLA . Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu atau kamu sembunyikan dia. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. Engkau penolong kami. Rabb kami. ”Kami tidak membedakan antara seorang dari rasul-rasul-Nya” dan mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuhi. “Rabb kami jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Ia akan mendapat apa yang ia kerjakan dan ia akan mendapat apa yang ia usahakan. dan orang beriman setiapnya mengimani Karakter Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya.(2.284) Rasul mengimani karakter apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. (2. jangan Engkau pikulkan atas kami perintah yang tidak sanggup kami memikulnya. Allah akan memeriksa karakternya. Rabb kami. maka tolongllah kami atas kaum yang kafir. (kami minta) keampunan Mu Rabb kami. Maka Dia akan ampunkan siapa yang Dia kehendaki dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. (2. dan kepada Mu tempat kembali”. dan hapuskanlah dari kami dan lindungilah kami dan beri ketelitian kepada kami.Tafsir Al Sulthan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. (2.

dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizundzuntiqoom).Surat Ali-’Imran (Keluarga ’Imran) Surat ke-3. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Lam. Dan Dia turunkan Pembeda.(3. Dan yang lain yang bersamaan. dan Dia turunkan Taurat dan Injil. mereka ibu Tulisan. bagi mereka azab yang sangat.(3.1) Allah. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya. 200 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai DLA .(3. (3. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum.(3.2) Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.(3. sebagai pengenal untuk manusia.4) Sesungguhnya Allah. tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit.Tafsir Al Sulthan 3.(3.Mim}.3) dari sebelumnya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.0) {Alif. darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan.6) Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan.

dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan. maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka. mereka bakaran api. harta-harta mereka dan anak-anak mereka. (3.(3.Tafsir Al Sulthan karakternya.(3.(3. sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab. setiap dari sisi Rabb kami”.(3. sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”.12) Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu. karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. memandang golongan dengan penglihatan mata biasa.8) ”Rabb kami.11) Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”.(3. jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami. segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir.(3. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka. Itu perlengkapan hidup dunia. Dan Allah di sisiNya tempat kembali yang tepat. (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka. mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami.14) DLA . Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan.7) ”Rabb kami. dan Allah keras pembalasan-Nya.10) Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka.13) Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanitawanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang.(3.9) Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu.

sesungguhnya kami telah beriman.(3. dan jika mereka berpaling. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu. maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”.18) Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam.20) Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia. maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”. maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan. dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.15) Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami. surga-surga bergerak dari bawahnya sungaisungai.21) DLA .19) Maka jika mereka membantahmu. dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. Maka jika mereka telah masuk Islam.16) Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguhsungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam. Yang Berdiri dengan Keadailan.(3. untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka.17) Kesaksian Allah. dan Allah Melihat karakter hambahamba-Nya. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”. maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab.(3. tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka.(3. maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan.(3. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.(3. sesungguhnya Dia.(3.

dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. dari selain orang mu’min. Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. diketahui dia oleh Allah DLA . mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”. maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu.(3.24) Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya. dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.(3.(3.26) ”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam.23) Itu karakter sesungguhnya mereka. dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”. sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”.25) Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan.22) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka.(3. dan mereka membelakangi. dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan. karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri.27) Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus. di tangan-Mu kebaikan.(3. kemudian berpaling sebagian dari mereka.(3. dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. dan kepada Allah tempat datang (kamu). dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.28) Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia.(3. Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar). dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Maka siapa berbuat itu.Tafsir Al Sulthan Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat.

33) Generasi sebagiannya dari sebagian.(3. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan. sesungguhnya Engkau. Ia berkata: ”Ia dari sisi DLA .(3. dari mana engkau dapat ini?”. maka terimalah dari ku.(3.Tafsir Al Sulthan dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”.32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta. maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin.(3.(3. dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”. ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh.(3. niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim. dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya. ”dan aku namakan dia Maryam. ia dapati di sisinya Pemberian (Rizki). dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya. dan Allah Samii’un ’Aliim.34) Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi. Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung. Ia berkata: ”Hai Maryam.31) Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul. (3. sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa.30) Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah. maka ikutilah aku. Dan membelenggunya Zakariyya.35) Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi.29) Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan. sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”. Maka jika kamu berpaling. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik . Engkau Samii’un ’Aliim.36) Maka Rabbnya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. (3.

‘Isa ibnu Maryam. dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”.(3. sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3. berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’.(3.42) ”Hai Maryam patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”. katanya:”Rabbi.(3. dan seorang dari mereka yang didekatkan”. bagaimana aku dapat seorang anak-lakilaki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”.(3. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam.Tafsir Al Sulthan Allah. yang berjuang di dunia dan akhirat.(3. sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”. namanya AlMasih.44) Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam.(3. dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak. melainkan dengan isyarat.(3.(3.38) Sesudah itu malaikat menyeru dia.43) Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.40) Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari.41) Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam.39) Ia berkata: “Rabbi. dan bergeraklah pagi dan petang”.45) DLA .37) Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya. sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya.

dan patuhlah kepada ku” . Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah.(3. maka sembahlah Dia.50) “Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu.Tafsir Al Sulthan ”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”. (3. maka adalah burung dengan izan Allah. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”.47) Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah dan Taurat dan Injil. kami mengimani karakter Allah. dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”. bagaiana aku dapat anak. maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”.51) Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka. dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu.49) “Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat. ini jalan yang lurus”.46) Ia berkata: ”Rabbi. maka berbaktilah kepada Allah. padahal aku belum disentuh Makhluk Cerdas”. : “Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia ayat.48) Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”.(3. dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu.(3. dari Rabb kamu.52) DLA .(3. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah. dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. maka aku tiup padanya. Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.(3.(3. ketika Dia tentukan urusan. maka dia ada”. sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung.

sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir. dan Allah bikin tipu daya. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu.(3.53) Dan mereka bikin tipu daya. dari setelah datang kepada mu dari ilmu.58) Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. maka ia ada.55) Maka adapun mereka yang kufur.(3. maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”.54) Dan ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa. dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah.(3. dan beramal shaleh. maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anakanak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”. Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat.57) Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana.(3.60) Maka siapa yang membantah mu padanya.(3.61) DLA . dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan. dan kami telah turut Rasul. kemudian kepada Ku tempat kembali kamu.Tafsir Al Sulthan “Rabb kami. dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.59) Yang Lengkap dari Rabb mu.(3.(3. kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”. maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka.(3.(3. maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”.56) Dan adapun mereka yang beriman. Dia ciptakan dia dari tanah.

63) Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab.(3.66) Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani. tetapi ia seorang Muslim yang tulus.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap. bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.67) Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang yang beriman. dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman. Jika mereka berpaling. dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.64) Hai ahli kitab.(3. padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya.68) Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu.69) Hai ahli Kitab.70) DLA .(3. dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhantuhan (Arbaab) selain dari Allah”. padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar. yaitu jangan kita menyembah selain Allah.(3. apakah kamu tidak mengerti ?.65) Ingatlah. melainkan Allah. tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?.(3.62) Maka jika mereka berpaling.(3. dan tidak ada dari Yang Dita’ati.(3. mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?.(3. kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya. hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah. dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia. mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim. dan tidak ia dari musyrikin.(3. marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu.

75) Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti. kecuali jika engkau tetap menuntut kepadanya. padahal kamu mengetahui?. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”.Tafsir Al Sulthan Hai ahli Kitab. mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil.(3. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”. dan kamu sembunyikan yang lengkap.(3. dan Allah Waasi’un ’Aliim. ia akan tunaikan dia kepada mu.72) ”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”.77) DLA . tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah.(3. dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar. dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu.76) Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit.74) Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.71) Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali. dan bagi mereka azab yang pedih.(3. maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti. tidak akan tunaikan dia kepada mu.(3. dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah.(3. ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”.(3. itulah mereka.73) ”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.

Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar). tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”.80) Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab. dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan nabi-nabi dari Rabb DLA .82) Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari.79) Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab). dan apa yang diturunkan atas kami. kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”.(3. padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa.Dia berkata:”Maka saksikanlah. kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu. Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”. dan Hikmah.(3.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab. padahal bukan dia sebagian dari kitab. dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”.(3.(3. dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan. maka itulah mereka. Dan mereka berkata dusta atas Allah. .78) Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian. dan apa yang diturunkan atas Ibrahim. maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?. padahal mereka mengetahui. supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab. mereka orang-orang fasik.83) Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah. padahal bukan dia dari sisi Allah.(3.(3. Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”.81) Maka siapa berpaling setelah itu.

87) Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo. kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum DLA .85) Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap. dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong.89) Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka.(3. tidak akan diterima tobat mereka.91) JUZ’ 4 Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai. kemudian bertambah kekufuran mereka. (3.84) Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan. balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya. walau ia hendak menebus dirinya dengan itu.88) Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan.90) Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati.Tafsir Al Sulthan mereka.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka.(3. dan malaikat dan manusia semuanya. dan telah datang kepada mereka Bukti. padahal mereka tetap kufur. (3. dan kami kepada-Nya menyerah diri”. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. dan dia di akhirat dari orang yang rugi.(3. mereka orang-orang yang lupa. dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu.(3.92) Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel.(3.(3. tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi.86) Itulah mereka. dan itulah mereka. itulah mereka akan mendapat azab yang pedih. maka tidak diterima darinya.(3. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.

(3. siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok. Dan siapa kufur.96) Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan baca dia jika kamu orang-orang yang benar”.(3. dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan.(3. dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri. maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah. mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah. maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus.Tafsir Al Sulthan diturunkan Taurat. padahal kamu menyaksikan.102) DLA .97) Katakan: ”Hai ahli kitab. mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah. mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman.(3.93) Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah.100) Dan bagaimana kamu kufur. mereka orang-orang yang zalim. jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab.(3. maka itulah mereka. dan tidak dia dari musyrikin”. padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya.99) (12) Hai orang-orang yang beriman. padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”. dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. dari sesudah itu.(3.98) Katakan: ”Hai ahli Kitab.95) Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta.(3.(3.(3.94) Katakan:”Benar Allah. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan.(3.101) (13) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta. berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya.

dan jangan kamu berpisah-pisah. lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu. (3. bagi mereka azab yang panjang.105) Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah.(3. kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap.106) Dan adapun orang yang putih wajah mereka. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan. dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta.(3.109) Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia.107) Itu ayat-ayat Allah. Dan kalau beriman ahli kitab.Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan.108) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.103) Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf mencegah dari kemungkaran. mereka orang yang mendapat kejayaan.104) Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisahpisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.Tafsir Al Sulthan Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah.(3. mereka padanya akan kekal. niscaya baik untuk mereka.(3. (dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman. dan kamu mengimani karakter Allah. lantas dengan jasa (ni’mat)-Nya kamu menjadi bersaudara. maka Dia selamatkan kamu darinya.(3. akan berdiam di dalam pengaturan Allah. padahal dulunya kamu atas pinggir dari api. maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”. (3. kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. Adapun orang yang hitam wajah mereka. dan itulah mereka. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. tetapi DLA . dan itulah mereka.

dan itulah mereka dari orang yang sholeh. dan itulah mereka penghuni api. dan mereka bersujud.(3.(3. seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka.(3. Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan.114) Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan.117) DLA . Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.(3. dan tidak Allah menganiaya mereka.116) Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini. dan jika mereka memerangi kamu.115) Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu. kemudian mereka tidak akan dimenangkan.111) Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada.112) Mereka itu tidak sama. lalu membinasakannya.(3. dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam. mereka padanya akan kekal. Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(3.(3.110) Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit).Tafsir Al Sulthan sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik.(3.113) Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap. kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu. tidak dihilangkan dia.

Tafsir Al Sulthan (14) Hai orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”. tetapi Allah jadi Pengurus mereka. sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka. mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan. maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun.122) Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar. (3.124) DLA .(3.123) Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu.119) Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah.(3. dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin. maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur. dan Allah Samii’un ’Aliim. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”.120) Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang. mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu. jangan kamu ambil sahabat karib dari selain kamu. padahal kamu sedikit.(3. padahal mereka tidak cinta kepada kamu.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok.(3. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti.(3.121) Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah.(3. dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka.118) Kamu ini orang yang cinta kepada mereka. Dan jika kamu sabar dan berbakti.

dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.129) (15) Hai orang-orang yang beriman !. Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim. (3. supaya mereka kembali dengan hampa.(3. Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu. (3.126) Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka.(3.(3.(3. apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka.134) Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka. (3.(3. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Ghafuurur-Rahiim.(3.133) Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia.132) Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti. maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim.130) Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir.Tafsir Al Sulthan Bahkan jika kamu sabar dan berbakti.131) Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan.128) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki. mereka ingat Allah dan minta DLA . jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.125) Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya.(3. walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga.127) Tidak bagi mu dari urusan sesuatu.

Apakah jika ia mati atau terbunuh.139) Jika kamu disentuh Luka. dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi. maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat.(3. dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.142) Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya. balasan mereka keampunan dari Rabb mereka.(3. Dan DLA . karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci. kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?.(3.135) Itulah mereka. Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu.143) Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul.(3.140) Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin. Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia.(3.(3.Tafsir Al Sulthan diampunkan untuk dosa-dosa mereka.141) Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar.(3. maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu. dan sebagai upah jasa (ni’mat) orang yang beramal.(3. mereka kekal padanya. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim.137) (Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti.138) Dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berdukacita .(3. Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. jika kamu percaya.136) Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contohcontoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan.

Tafsir Al Sulthan siapa berpaling atas tumit-tumitnya.146) Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”.(3. dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim.149) Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong. Tulisan yang telah ditentukan temponya. maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun.148) (16) Hai orang-orang yang beriman. (3.145) Dan betapa banyak Nabi yang berperang.(3. kami beri dia darinya.(3. maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi. hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu DLA . kami akan beri dia darinya. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia.144) Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah. jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir.(3. dan Allah cinta kepada orang yang sabar.(3.150) Kami akan lemparkan di dalam qalbu-qalbu mereka yang kafir karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan.(3. Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat.151) Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah. (3. dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur. Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan. bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran kena bahaya di jalan Allah. niscaya mereka palingkan kamu atas tumittumit kamu.147) Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. Dan kami akan balas orang yang bersyukur.

152) (ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun. untuk memberi percobaan kepada kamu. dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(3. tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan. sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”. (3. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka.154) Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu. mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah. tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin. dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai.Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”. Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu.Tafsir Al Sulthan berbantahan di dalam urusan itu. yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu. lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu. tetapi DLA . Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu. mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”. dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka.(3. Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka. dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu.153) Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan.

dan kalau engkau kasar keras Qalbu. dan jika Dia mau mengalahkan kamu. maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?.160) Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi. tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal.156) Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati.161) DLA .155) (17) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau dadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita. niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah.(3.158) Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka.(3. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin.157) Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh. maka bertawakallah atas Allah. sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu. kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. niscaya mereka berpecah dari sekitar mu. dan mereka tidak akan dizalimi.(3. dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu.(3. maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu. maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka apabila engkau telah teguh. karena siapa menipu.159) Jika Allah mau menolong kamu.(3.(3.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka.(3. Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di walbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka.

ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah.163) Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin. padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(3.165) Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”. tentu tidak mereka terbunuh”. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka.(3.166) Dan untuk diketahui mereka yang munafik.164) Apakah ketika kamu kena satu mushibah.168) DLA .167) Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita. padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman. niscaya kami sudah turut kamu”. mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang.(3. Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”. Dan Allah amat mengetahui karakter apaapa yang mereka sembunyikan.(3. jika kamu orang-orang yang benar”. dan untuk diketahui orangorang Mu’minin. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. kamu berkata: ”Dari mana ini?”.(3. Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu. padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata.162) Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah.(3.(3.

karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun.169) Bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka.176) DLA .175) Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran.(3.(3.172) Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia.170) Mereka bergembira dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan Fadhlu.(3.174) Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. (3.171) Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar.173) Maka kembalilah mereka itu dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah. Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka. maka hendaklah kamu takut kepada mereka”. sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang. dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin. bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki. Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .(3.(3. bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang. tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orangorang Mu’minin.(3. adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang.(3.

180) Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”.182) Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”.179) Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka. baik untuk diri mereka.(3.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”. tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki. Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah.181) Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi.(3.178) Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas keadaan yang kamu ada padanya.(3. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku. dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib. maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya.(3. karena jika kamu beriman dan berbakti. dan dengan DLA .(3.(3. Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa.177) Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih. dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambahamba-Nya. dengan bukti. bahkan dia jelek bagi mereka. dan adalah bagi mereka azab yang menghina. maka bagi kamu ganjaran yang panjang . hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik.

Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu.(3. maka sungguh menanglah dia. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga. dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan. tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”.(3. dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah. sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia.186) Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab. Dan bagi mereka azab yang pedih.185) Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik.189) Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab.(3.(3. dan Tulisan yang menerangi. maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu. Tetapi mereka buang (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit. tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti.187) Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan.Tafsir Al Sulthan yang kamu katakan. dan Lempengan.(3. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab. padahal mereka datang dengan Bukti. dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa.183) Maka jika mereka mendustakan mu.(3. maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur.(3.190) Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan DLA . maka alangkah jahat barang yang mereka tukar.188) Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi.(3.184) Tiap diri akan merasakan kematian.

bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(3.Tafsir Al Sulthan Langit dan Bumi.(3. sebagian kamu dari sebagian. sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”. (3. maka ampunilah dosadosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami. sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”.197) Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungaisungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah.(3.(3. dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”. maka hindarilah kami dari bencana api”. tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang. dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah.196) Perlengkapan yang sedikit.(3. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik. sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”. Rabb kami.191) ”Rabb kami. dan berperang dan terbunuh itu. ”Rabb kami. Subhaana Engkau. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku. (3. maka kami telah beriman. DLA .195) Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri.193) ”Rabb kami.194) Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan.192) ”Rabb kami. mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.

199) (18) Hai orang-orang yang beriman. tidak mereka membeli karakter ayatayat Allah dengan harga yang sedikit. dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. Mereka khusyuk kepada Allah.(3. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab.Tafsir Al Sulthan dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik. dan kuatlah.200) DLA . itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. sabarlah dan tingkatkan kesabaran. (3.198) Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka.(3.

Surat An-Nisa’ (WANITA) Surat ke-4.(4. dan jangan kamu menukar sesuatu yang jelek dengan yang baik.1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Dan Dia menciptakan darinya jodohnya dan Dia bangkitkan dari mereka berdua lakilaki yang banyak dan wanita-wanita. 176 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka seorang saja.0) Hai manusia.(4.(4. maka kawinilah beberapa wanita yang kamu sukai. tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. Dan berbaktilah kepada Allah Yang kamu berminta-minta kepada-Nya dan peliharalah hubungan yang teliti. dan jangan kamu makan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu.2) Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil tentang (perkawinan kamu dengan) anak-anak yatim. 2 dan 3 dan 4. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu Pengawas. karena sesungguhnya dia adalah dosa yang menyolok.Tafsir Al Sulthan 4. atau hamba-hamba yang dimiliki oleh DLA . berbaktilah kepada Rabb kamu Yang Menciptakan kamu dari diri yang satu.

Maka kalau kamu nampak kecerdikan pada mereka. dari (peninggalan yang sedikit atau yang banyak.(4. Tetapi berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian.(4. maka hendaklah mereka menekuni Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan sadiidaaa. bolehlah kamu makan dia dengan senang.4) Dan jangan kamu berikan kepada yang tidak beres fikiran itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu Kekuatan (Qiyaamaa). Maka apabila kamu serahkan harta mereka kepada mereka. dan jangan kamu makan dia dengan booros dan dengan cepat sebelum mereka dewasa. (yaitu) satu bagian yang sudah ditentukan. hendaklah kamu adakan saksi atas mereka. dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. dan cukup karakter Allah sebagai Penghitung. dan siapa Fakir. boleh ia makan dengan patut. hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka.(4.5) Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai (umur untuk) kawin.(4. sebagian daripadanya.(4.3) Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang wajib.(4.7) Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian (harta). dan wanita-wanita dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari (harta) peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf.(4.9) DLA . Dan siapa adalah kaya hendaklah ia berjauh diri. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu. dengan suka hati.8) Dan hendaklah takut orang yang jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.Tafsir Al Sulthan tangan-tangan kanan kamu. Itu lebih hampir untuk kamu terhidar dari berlaku aniaya. mereka akan khawatir kecelakaan atas mereka.6) Laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir.

Sebagai satu ketetapan dari Allah.10) Allah wajibkan kamu dalam anak-anak kamu. maka untuk ibunya sepertiga. (4.11) Dan untuk kamu separoh dari apa yang ditinggalkan oleh isteriisteri kamu.Tetapi jika mereka lebih dari itu. maka mereka bersekutu pada sepertiga itu. sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. DLA . maka tiap seorang daripadanya dapat seperenam. Tetapi jika tidak ada baginya anak. sedang yang jadi warisnya hanya dua ibu bapaknya. maka mereka dapat seper-delapan dari yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang. Dan jika seorang (anak) perempuan. jika mereka tidak mempunyai anak. Bapakbapak kamu dan anak-anak kamu. Dan jika adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu tidak mempunyai ibu bapak dan anak. dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala. lantas jika ada baginya saudara-saudara . maka kamu dapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan dan hutang.maka untuk ibunya seper-enam setelah wasiat yang diwasiatkan dan (sesudah) hutang. sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. maka (adalah) bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan (oleh si mati). tetapi ada mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan. padahal (wasiat itu) tidak menyusahkan (ahli waris). jika kamu tidak mempunyai anak. tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka. maka adalah baginya separoh.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anakanak yatim dengan aniaya itu. dan adalah bagi dua ibu bapak itu tiap-tiap seorang dari mereka seper-enam dari apa yang ditinggalkan oleh si mati jika ada baginya anak. Dan isteri-isteri itu dapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. tidak kamu ketahui siapa dari mereka yang lebih bermanfa’at bagi kamu. Tetapi jika kamu ada mempunyai anak.(4. tetapi jika mereka itu (anak-anak) perempuan lebih dari dua. untuk seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak.

sesungguhnya Allah Tawwaabar-Rahiimaa.17) Dan tobat itu bukan untuk orang yang mengerjakan kejahatankejahatan. dan meliwati batas-batas-Nya. dan tidak pula untuk orang-orang yang mati padahal mereka kafir.18) (19) Hai orang-orang yang beriman. (4. tetapi jika mereka bertobat.(4. ia berkata: ”Sesungguhnya aku bertobat sekarang”. Maka mereka itu akan diterima tobat oleh Allah atas mereka.13) Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya. niscaya Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. (4. hendaklah kamu berpaling dari mereka.(4. hendaklah kamu adakan empat saksi dari antara kamu atas mereka. tidak halal kamu jadi ahli waris wanita-wanita dengan paksaan.16) Tidak ada tobat atas Allah melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan.14) Dan oran-orang perempuan yang mengerjakan fahisyah dari antara wanita-wanita kamu. dan Allah ’Aliimun-Haliim. hingga apabila hadir maut kepada seorang dari mereka.12) Itulah batas-batas Allah. Kalau mereka sudah menyaksikan.Tafsir Al Sulthan sebagai satu ketetapan dari Allah. mereka kekal padanya dan baginya azab yang menghina. dan memperbaiki. dan siapa mematuhi Allah dan RasulNya. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. Mereka itu kami telah sediakan baginya siksaan yang pedih. niscaya Dia masukkan dia ke Neraka. atau (hingga) Allah adakan satu jalan untuk mereka.(4.15) Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan (kejelekan) itu hendaklah kamu sakiti mereka.(4. mereka kekal padanya. kemudian mereka bertobat dengan lekas. dan itu kejayaan yang panjang. maka hendaklah kamu tahan mereka dalam rumah-rumah hingga datang kematian pada mereka. Dan jangan kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mendapat sebagian DLA .

19) Dan jika kamu mau menukar seorang isteri di tempat seorang isteri. Apakah patut kamu mau ambil dia dengan cara yang mengejutkan dan dosa yang nyata ?. walaupun sedikit. dan bapak-bapak kamu punya saudara perempuan. kecuali mereka melakukan perbuatan jelek yang membuktikan. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. karena itu adalah satu kejelekan dan satu kemungkaran dan satu jalan yang jelek.(4. (4.22) Diharamkan atas kamu (bernikah dengan) ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. padahal kamu telah beri kepada seorang dari mereka beberapa banyak harta. maka tidak ada halangan atas kamu. dan saudara-saudara perempuan kamu. dan saudara laki-laki kamu punya anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu punya anak-anak perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu. dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu. dan (diharamkan) bahwa kamu memadukan dua saudara.(4.21) Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah lalu. serta mereka itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. tetapi sekiranya kamu tidak campuri mereka.23) JUZ’ 5 DLA . karena sekiranya kamu tidak suka kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ghafuurar Rahiimaa. dan ibu-ibu kamu punya saudara perempuan.(4.20) Dan bagaimana kamu ambil dia padahal telah bersatu sebagian dari kamu kepada sebagian. dan anak-anak laki-laki kamu sendiri punya isreri-isteri. dan isteri-isteri kamu punya ibu-ibu dan anak-anak tiri yang di pangkuan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri.(4.Tafsir Al Sulthan daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Maka bisa jadi sesuatu yang kamu tidak menyukai dia. kecuali apa yang telah lalu. Dan bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik . maka janganlah kamu ambil daripadanya.

Tafsir Al Sulthan Dan (diharamkan atas kamu) orang-orang yang bersuami dari wanita-wanita. dan berilah maskawin mereka dengan cara yang baik. kemudian mereka mengerjakan kejahatan. Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang lain dari yang itu untuk kamu cari dengan harta-harta kamu. Yang demikian itu untuk orang yang takut kepada zina dari antara kamu.(4. mereka bernikah bukan berzina dan bukan mengambil kekasih piaraan. maka (ambillah) dari yang dimiliki oleh tangantangan kanan kamu dari hamba-hamba perempuan kamu yang beriman. dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sebagai satu ketetapan Allah atas kamu. hendaklah kamu beri kepada mereka maskawin mereka sebagai satu kewajiban. sebagian dari kamu adalah dari sebagian. Tetapi apabila mereka sudah bernikah. tetapi tidak mengapa kamu bersuka-suka sesudah ketentuan. padahal bernikah bukan berzina.25) Allah ingin membuktikan untuk kamu dan mengenalkan kepada kamu cara-cara orang yang dari sebelum kamu dan memberi tobat atas kamu dan Allah ’Aliimun-Hakiim.(4.(4. (4.(4.26) Dan Allah ingin beri tobat atas kamu. karena Allah lebih mengetahui iman kamu. jangan kamu makan hartaharta kamu antara kamu dengan Bathil melainkan bahwa ada DLA .28) (20) Hai orang-orang yang beriman. Maka siapa-siapa yang mau kamu campuri dari perempuan-perempuan. karena sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa.27) Allah ingin meringankan dari kamu karena manusia itu diciptakan lemah. maka bernikahlah kepada mereka dengan izin ahli-ahli mereka.24) Dan siapa dari antara kamu tidak mampu menikahi mu’minat yang merdeka. tetapi bahwa kamu sabar itu adalah lebih baik untuk kamu. maka adalah bagi mereka separoh dari azab atas perempuanperempuan yang merdeka. tetapi orang-orang mengikuti syahwat ingin agar kamu condong secara dalam.

(4. dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu sesungguhnya Allah adalah kepada kamu Sangat Teliti . karena Allah mengetahui karakter tiap sesuatu. dan wanita-wanita akan dapat bagian dari apa yang mereka telah kerjakan. tetapi mintalah kepada Allah sebagian daripada kelebihan-Nya.(4.(4. dan hendaklah kamu pukul mereka. maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk DLA .32) Dan untuk tiap orang kami telah jadikan ahli waris bagi apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu. karena Allah telah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka. niscaya kami akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu di tempat masuk yang berbeda. dan orang perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur. yang dilarang kamu (mengerjakannya).33) Laki-laki itu pengurus atas wanita-wanita.(4.(4.30) Jika kamu jauhi dosa-dosa yang menyolok.29) Dan siapa berbuat itu dengan melanggar batas dan aniaya.31) Dan jangan kamu angan-angan (hendak mendapat kurnia) yang Allah telah limpahkan kepada sebagian daripada kamu lebih daripada sebagian laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. nanti kami akan masukkan dia ke api dan adalah itu atas Allah mudah. tetapi jika mereka ta’at kepada kamu.Tafsir Al Sulthan dengan perdagangan dari yang disukai dari kamu. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menyaksikan. yang memelihara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah. Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta’at.

maka hendaklah kamu adakan seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (perempuan). sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya . (4.36) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil.(4.40) DLA .(4.37) Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.(4.(4.(4.35) Dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan karakterNya dengan sesuatu. dan siapa setan jadi sahabatnya. dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak dan keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang hampir dan tetangga yang jauh dan sahabat sejalan dan anak-anak jalanan dan siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. tetapi jika adalah dia baik. dan kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan. Dan adalah Allah Mengetahui karakter mereka. Dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisi-Nya ganjaran yang panjang. Jika mereka ini berdua mau membuat perdamaian niscaya Allah akan beri taufiq antara keduanya.34) Jika kamu takut perselisihan antara mereka berdua.39) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu.Tafsir Al Sulthan menyusahkan mereka. maka ia sejelek-jelek sahabat . sesungguhnya Allah ’AliimanKhabiiraa.38) Dan apakah atas mereka (kerugian) kalau mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan mereka belanjakan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ?. dan menyebunyikan apa yang Allah telah beri kepadanya dari kelebihan-Nya. karena sesungguhnya Allah ’AliiyanKabiiraa.(4.

imanilah karakter apa-apa yang kami turunkan.45) Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya.Tafsir Al Sulthan Maka itu bagaimana apabila kami datangkan dari tiap ummat seorang saksi dan kami datangkan mu atas mereka ini sebagai saksi ?. suka kalau mereka disamakan dengan bumi. dan dengarlah.(4. jangan kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk.44) Dan Allah lebih mengetahui karakter musuh-musuh kamu. padahal jika mereka berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at dan dengarlah dan unzhurna”. maka hendaklah kamu cari debu yang baik. membeli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu lupa jalan. atau kamu sentuh wanita-wanita sedang kamu tidak mendapat air.(4. mengoreksi untuk apa yang bersama DLA . hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. hingga ia mandi. tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit. dan mereka berkata:”Kami dengar. sesungguhnya Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.(4.41) Pada hari itu mereka yang kufur dan durhaka kepada Rasul. dan cukuplah karakter Allah sebagai pengawal dan cukuplah karakter Allah sebagai penolong. karena mereka memutarkan lidah mereka dan mencela di dalam Diin. karena tidak dapat mereka bersembunyi satupun perkara dari Allah. lantaran itu. Tetapi Allah telah kutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka. Dan jangan padahal kamu dari perjalanan. (4.42) (21) Hai orang-orang yang beriman. kecuali orang yang melalui. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih lurus.(4. lantas hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu.46) Hai orang-orang yang diberi Kitab. Dan jika kamu sakit atau atas beban atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air. tetapi kami durhaka. padahal engkau tidak didengar dan ra’ina”.(4.43) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.

Maka sesungguhnya kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah dan kami telah beri mereka Kerajaan Yang Panjang. mereka mengimani karakter kesesatan dan thoghut dan mereka berkata untuk orang-orang yang kafir:”Mereka ini lebih mendapat pengenalan jalan dari orang-orang yang beriman”.52) Atau adakah mereka mempunyai bagian dari Kerajaan ?. Dan siapa dikutuk oleh Allah.(4. Karena di waktu itu mereka tidak akan beri kepada manusia (walau) sedikit.(4. padahal cukuplah karakternya dosa yang membuktikan.Tafsir Al Sulthan kamu.(4.53) Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah beri mereka dari kelebihannya. Dan adalah urusan Allah Maf’uulaa (pasti dikerjakan). dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. maka tidak engkau dapati baginya satupun pembantu.48) Apa belum engkau lihat orang yang mensucikan diri mereka.55) DLA .(4. dan cukuplah jahannam jadi pembakar.49) Perhatikanlah bagaimana mereka membuat dusta atas Allah.47) Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan karakter-Nya.(4. dari sebelum kami hapuskan wajah-wajah kamu.(4.(4.50) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.51) Itulah mereka orang-orang yang Allah telah kutuk mereka.54) Maka sebagian dari mereka ada yang mengimani karakternya dan sebagian dari mereka orang yang berpaling darinya. Lalu kami palingkan dia kebelakangnya atau kami kutuki mereka seperti kami mengutuk Ashabus-Sabti. padahal Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa menyekutukan karakter Allah maka sungguh ia telah membuat dosa yang panjang.(4.(4. tetapi Dia mengampuni selain dari itu untuk siapa yang Dia kehendaki.

56) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik. maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. (4. dan kepada yang mengurus urusan dari kamu. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya selama-lamanya. supaya mereka merasakan azab.(4.59) Apa belum kamu lihat orang-orang yang berkata bahwa mereka telah mengimani karakter apa-apa yang diturunkan kepada mu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu. padahal mereka menginginkan hukuman kepada thoghut. kami ganti untuk mereka kulit yang lain. patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara.60) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul”.(4.(4.58) (22) Hai orang-orang yang beriman.57) Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanatamanat kepada yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia.(4. akan kami bakar mereka di api. supaya kamu menghukum dengan adil. Tiap kali masak kulit mereka. Bagi mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih. engkau bisa lihat orang-orang munafiq berpaling dari mu sungguh-sungguh. (4. Maka sekiranya kamu berbantahan dalam sesuatu. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir. karena sesungguhnya Allah ’Aziizan-Hakiimaa.61) DLA . sesungguhnya Allah Samii’am-Bashiiraa. dan kami akan masukkan mereka di tempat teduh yang teduh.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufuri karakter ayat-ayat kami. padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri karakternya tetapi setan ingin melupakan mereka dengan kelupaan yang jauh. Itu lebih baik dan lebih tepat jawabannya.

(4. maka itulah mereka bersama orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan shodiqin dan syuhada’ dan DLA . kecuali sedikit dari mereka.(4. kemudian mereka tidak merasa sempit di dalam diri mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh . (4.Tafsir Al Sulthan Tetapi bagaimana apabila satu bahaya mengenai mereka ? dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka ?. Maka berpalinglah dari mereka.(4.67) Dan kami beri pengenalan mereka jalan yang lurus.(4. niscaya mereka dapati Allah Tawwabar Rahiimaa. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat ketetapan. niscaya mereka tidak akan berbuat dia. dan nasehati mereka dan katakan kepada mereka dalam diri mereka perkataan baliighoo.62) Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di qalbu mereka. Dan jika mereka sesudah menganiaya diri-diri mereka datang kepada mu. lalu mereka minta ampun kepada Allah. mereka tidak beriman hingga mereka jadikan mu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan karakter Allah ”Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian” .68) Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul.65) Dan kalau kami wajibkan atas mereka: ”Bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”. padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasehati.63) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan izin Allah.66) Dan diwaktu itu.(4. niscaya kami akan beri kepada mereka dari fihak kami ganjaran yang panjang.(4.64) Tetapi tidak. demi Rabb mu. dan rasul juga mintakan ampun bagi mereka.

keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang ketua dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong”. ambillah persediaan kamu.(4. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.(4.Tafsir Al Sulthan sholihin.72) Tetapi jika kamu dapat satu kelebihan dari Allah.(4.73) Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan kehidupan dunia berperang di jalan Allah. maka perangilah pengurus-pengurus setan itu. dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thoghut. (4. dan alangkah baiknya mereka sebagai sahabat rapat.70) (23) Hai orang-orang yang beriman. lalu akupun dapat satu pendapatan yang panjang”. (4. lantas jika ada satu bahaya mengenai kamu.: ”Alangkah baiknya jika aku telah (pergi) bersama mereka. sungguh ia akan berkata – seolah-olah tidak ada antara kamu dan antaranya (tali) percintaan.(4. tetapi ketika diwajibkan mereka berperang. .75) Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah.71) Dan sesungguhnya sebagian dari kamu ada yang sungguhsungguh terkebelakang. karena siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang.(4. maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang panjang. maka ia berkata: ”Sesungguhnya Allah telah beri jasa (ni’mat) atas ku lantaran aku tidak hadir bersama mereka itu”.74) Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang berseru: ”Hai Rabb kami.69) Itu kelebihan dari Allah dan cukuplah karakter Allah Yang Mengetahui. lantas majulah berpuak-puak atau majulah sama sekali.76) Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka: ”Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah sholat dan berilah zakat”.(4. DLA .

Dan apa-apa kerugian yang mengenai mu maka dari diri mu. Mengapakah kamu jadi kaum yang hampir tidak mengerti rangkaian ?. Katakanlah: ”Semua itu dari sisi Allah”. maka dari Allah.78) Apa-apa keuntungan yang mengenai mu.80) Dan mereka berkata: ”Kami ta’at. mengapa Engkau wajibkan kami berperang.Tafsir Al Sulthan tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih sangat takut. Dan cukuplah karakter Allah sebagai saksi. sungguh ia patuh kepada Allah. maka segolongan dari mereka mereka-reka pada malam yang lain dari yang mereka katakan. dan siapa berpaling belakang. Dan jika kebaikan mengenai mereka.77) Di mana saja kamu berada kematian akan mengenai kamu.” tetapi apabila berpisah dari mu. maka kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai Penjaga.(4. mereka berkata: ”Ini dari sisi Allah” dan jika kesusahan mengenai mereka. padahal jika mereka kembalikan dia kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari mereka. Lantaran itu berpalinglah dari mereka dan bertawakallah atas Allah dan cukuplah karakter Allah sebagai Wakil. Dan kalau adalah ia dari sisi selain Allah niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. walau kamu di dalam Buruuj Musyaiyyadah.(4. mengapa tidak Engkau biarkan kami hingga ajal yang dekat?” Katakanlah: ”Perlengkapan dunia ini sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang berbakti. dan kamu tidak dianiaya walau sedikit”. maka mereka siarkan dia. karena kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul. Dan jika tidak ada kelebihan DLA .(4. Dan mereka berkata: ”Rabb kami.81) Maka mengapa mereka tidak memperhatikan Alquran. Tetapi Allah menulis apa yang mereka reka-reka pada malam itu. mereka berkata: ”Ini dari sisi mu”.(4.82) Dan ketika datang kepada mereka satu urusan sari keamanan atau ketakutan.(4.79) Siapa patuh kepada Rasul.(4. niscaya ia diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya.

87) Maka mengapa kamu jadi dua golongan tentang kaum munafik itu.83) Maka berperanglah di jalan Allah. maka hendaklah kamu (balas) beri hormat dengan yang lebih baik daripadanya. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. atau hendaklah kamu balas dia. sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah yang tidak ada keraguan padanya.(4.88) Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana mereka kufur.(4. karena siapa yang disesatkan oleh Allah.(4.84) Siapa menggenapi satu kegenapan yang baik. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka. tidak diberatkan atas mu melainkan dirimu.86) Allah.89) DLA . mudahmudahan Allah menyingkirkan penyiksa orang-orang kafir.(4. maka tidak bakal engkau dapati baginya satu jalan. Dan adalah Allah atas tiap sesuatu Pengawal. niscaya adalah baginya tanggungan dari itu.85) Dan apabila kamu diberi hormat dengan satu penghormatan.(4. Dan barang siapa yang menggenapi satu kegenapan yang jahat. Apakah kamu mau memimpin orang yang telah disesatkan Allah. tetapi kerahkanlah Mu’minin. (4. supaya kamu jadi sama. Lantaran itu jangan kamu ambil dari mereka pengurus-pengurus hingga mereka berhijrah di jalan Allah. niscaya adalah baginya bahagian dari itu. dan jangan kamu jadikan dari mereka seorangpun pengurus dan jangan seorang pembantu. Tetapi jika mereka berpaling. dan Allah keras Penyiksaan dan keras Pemberian contoh. (4. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menghitung. niscaya kamu turut setan kecuali sedikit. padahal Allah telah jerumuskan mereka dengan apa yang mereka telah usahakan.Tafsir Al Sulthan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. dan siapa yang lebih benar dari Allah rangkaiannya ?.

padahal jika Allah kehendaki niscaya Dia jadikan mereka berkuasa melawan kamu. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka.(4.91) Dan tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min. maka Allah tidak jadikan satu jalan untuk kamu atas mereka. melainkan dengan keliru.Tafsir Al Sulthan Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian.(4. kecuali jika mereka sedekahkan. yaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian. maka puasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat dari Allah. Tiap-tiap kali mereka dikembalikan kepada fithnah.90) Kamu akan dapati beberapa orang lain yang hendak supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka. Tetapi jika adalah si (korban) itu dari satu kaum yang jadi musuh bagi kamu. tetapi barangsiapa tidak dapat. maka (wajib atas pembunuh itu) merdekakan seorang hamba mu’min. padahal sempit dada mereka untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka.92) Dan siapa membunuh mu’minin dengan sengaja. dan siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba yang mu’min dan satu denda yang (wajib) diserahkannya kepada keluarga (si korban). Lantaran itu jika mereka tidak tinggalkan kamu dan (tidak) menawarkan perdamaian kepada kamu dan (tidak) memberhentikan tangan-tangan mereka. maka (wajib atas pembunuh itu) satu denda yang (mesti diserahkan) kepada keluarga (si korban) dan (wajib) memerdekakan seorang hamba mu’min. atau mereka datang kepada kamu. padahal ia seorang mu’min. dan adalah ia dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. Lantaran itu jika mereka tinggalkan kamu. dan DLA . lalu memerangi kamu.(4. terjerumuslah mereka padanya. maka balasannya ialah jahannam yang ia akan kekal padanya. karena mereka itu kami telah jadikan bagi kamu alasan yang nyata atas mereka.

tetapi tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah telah janjikan kebaikan. lalu Allah beri kurnia atas kamu. Mereka jawab: ”Kami tertindas di bumi”. Begitu jugalah keadaan kamu lebih dahulu.(4.97) Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak terbuka satu jalan.(4.(4. dan Allah lebihkan yang bekerja keras atas orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang panjang.(4. dan Dia laknat dia dan Dia sediakan baginya azab yang panjang. tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. jika kamu pergi di jalan Allah.(4. hendaklah kamu yakinkan dan janganlah kamu berkata kepada orang yang memberi salam kepada kamu: ”Engkau bukan mu’min” (karena) kamu maukan benda penghidupan dunia.93) (24) Hai orang-orang yang beriman. (malaikat) akan berkata: ”Bagaimana keadaan kamu?”.(4. Lantaran itu yakinkanlah. Allah lebihkan mereka yang berjuang dengan harta mereka dan diri mereka atas derajat orang yang duduk.98) Maka mereka itu mudah-mudahan Allah hapuskan dari mereka dan adalah Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.94) Orang-orang yang duduk dari mu’minin yang tidak berhalangan itu. Dikatakan: ”Bukankah bumi Allah luas untuk kamu berhijrah padanya ?” maka mereka itu tempat kembalinya jahannam. padahal mereka telah menganiaya diri mereka. padahal ia sejelek-jelek tempat kembali.96) Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima malaikat. karena Allah adalah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. padahal di sisi Allah ada beberapa banyak harta.95) Beberapa derajat dari-Nya dan keampunan dan pengaturan dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiima.Tafsir Al Sulthan Allah murka atasnya. (4.99) DLA .

Tafsir Al Sulthan Dan siapa berhijrah di jalan Allah.103) Dan jangan kamu lemah tentang mengejar kaum itu. maka hendaklah mereka ada di belakang kamu. maka hendaklah mereka sholat bersamamu. mengimami mereka. maka sesungguhnya ganjarannya itu atas Allah.(4. Jika adalah kamu merasa sakit. dan adalah Allah GhafuurarRahiima (4. Tetapi apabila kamu telah tenteram. dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. (4. lantas mereka bisa menyerang atas kamu satu serangan. Lantas apabila mereka sudah sujud. jika ada halangan bagi kamu dari hujan atau adalah kamu sakit.bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. maka mereka (juga) merasa sakit DLA . Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghina. maka hendaklah kamu dirikan sholat. Kemudian sampai maut kepadanya.100) Dan apabila kamu berpergian di bumi.102) Lantas apabila kamu telah selesaikan sholat kamu maka hendaklah kamu sebut Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk kamu. tetapi hendaklah kamu ambil penjagaan kamu. niscaya ia bertemu di bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas. Dan siapa keluar dari rumahnya karena berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. lantas hendaklah datang segolongan lain yang belum sholat. tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar dari sholat jika kamu takut bahwa orang-orang yang kafir akan mengganggu kamu.101) Dan jika engkau ada di antara mereka. lalu engkau dirikan sholat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata. dan hendaklah mereka ambil penjagaan mereka dan senjata-senjata mereka. Tetapi tidak mengapa atas kamu. karena sesungguhnya sholat adalah atas orang beriman tulisan waktu.(4. Orangorang yang kafir itu ingin jika kamu lalai daripada senjatasenjata kamu dan barang-barang kamu. dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka.

105) Dan hendaklah engkau mintakan ampun kepada Allah sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima (4. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. karena adalah Allah mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Tetapi kamu mengharap dari Allah yang mereka tidak harapkan.Tafsir Al Sulthan seperti kamu merasa sakit. kamu ini orang yang telah membela mereka itu di kehidpan dunia.104) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap agar engkau hukum antara manusia dengan apa yang Allah telah lihatkan kepada mu.110) Dan siapa kerjakan dosa. Atau siapa yang akan jadi pengurus atas mereka ? . maka tidak lain ia usahakan dia untuk kecelakaan dirinya.107) Mereka bersembunyi kepada manusia. dan adalah Allah ’AliimanHakiimaa.106) Dan jangan engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka.(4.111) Dan siapa kerjakan satu kesalahan atau satu dosa. kemudian ia minta ampun kepada Allah.(4. niscaya ia dapati Allah Ghafuurar-Rahiima.108) Awas. maka sesungguhnya ia memikul satu dusta dan satu dosa yang nyata. padahal Dia ada bersama mereka di waktu mereka mengatur pada malam perkataan yang Dia tidak suka. maka siapakah yang akan membela mereka pada hari qiyaamah. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang adalah berkhianat berdosa. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. (4.(4. dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat.109) Dan siapa mengerjakan kejahatan atau ia menganiaya dirinya. kemudian ia tuduhkan dia atas seorang yang tidak bersalah.112) DLA .(4.(4.(4.

(4. maka kami akan palingkan dia ke mana ia berpaling.116) Tidak mereka menyeru yang lain dari-Nya melainkan perempuan-perempuan.118) ”dan sesungguhnya aku akan sesatkan mereka.117) Allah telah kutuk dia dan ia telah berkata: ”Sesungguhnya aku akan ambil daripada hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu”.115) Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan yang menyekutukan karakter-Nya.(4. maka nanti kami beri kepadanya ganjaran yang panjang. dan kami akan panggang dia di jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. dan sesungguhnya aku akan lalaikan mereka.114) Dan siapa memusuhi rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus. dan Dia telah ajarkan kepada mu apa yang engkau belum tahu dan adalah kelebihan Allah atasmu panjang. tetapi ia turut jalan bukan Mu’minin.113) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka pada malam. Dan tidak akan mereka membahayakan mu walau sedikit.(4. Dan siapa DLA . dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka. dan tidak mereka menyeru malainkan setan yang durhaka.Tafsir Al Sulthan Dan sekiranya tidak ada kelebihan Allah atas mu. karena Allah telah turunkan atas mu Kitab dan kebijaksanaan. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka.(4.(4. maka sungguh lupa ia kepada kelupaan yang jauh. tetapi Dia mengampuni selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki. kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia lantaran siapa berbuat demikian karena hendak kesukaan Allah. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. dan pengaturannya. segolongan dari mereka berikhtiar akan menyesatkanmu. (4. hingga mereka akan belah kuping binatang ternak. hingga mereka akan mengubah ciptaan Allah”.

(4. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya mereka sedikitpun. mereka kekal padanya selamanya sebagai perjanjian Allah yang lengkap. padahal setan tidak janjikan kepada mereka melainkan tipuan. Katakanlah: ”Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Kitab (ini).122) Bukan angan-angan kamu dan bukan angan-angan ahli Kitab.126) Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang wanita-wanita. dan ia lalaikan mereka. dan mereka tidak dapat lari daripadanya. Siapa mengerjakan kejahatan.(4.(4.(4.123) Dan siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan. dan (begitu juga) di tentang anakanak yang lemah.124) Dan siapa yang lebih bagus peraturannya dari siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus ?.Tafsir Al Sulthan mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah.Padahal Allah telah ambil Ibrahim sebagai Khaliilaa.(4. padahal (kalau) kamu urus anak-anak yatim DLA .119) Ia beri perjanjian kepada mereka.121) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu. ia akan dibalas dengan karakternya dan tidak akan ia dapat selain dari Allah seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong.120) Mereka itu tempat pulang mereka jahannam. maka sesugguhnya rugilah dia satu kerugian yang nyata.125) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan adalah Allah Pengepung karakter tiap sesuatu. padahal ia Mu’min. di tentang anak yatim perempuan yang kamu tidak mau berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(4. (4.(4. Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah ?. padahal kamu suka bernikah dengan mereka.

maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat.134) DLA .133) Siapa menginginkan ganjaran dunia.128) Dan kamu tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita. dan adalah Allah Ghaniiyaan Hamiida.(4. dan adalah Allah Samii’amBashiiraa. padahal diri (manusia) diberi perangai kikir. dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. karena jika kamu kufur.131) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan Dia datangkan makhluk yang lain. maka Allah akan cukupkan tiap seorang dengan kurnia-Nya.(4. Dan adalah Allah Waasi’anHakiimaa. dan (kalau) kamu kerjakan apa-apa kebaikan. hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung. maka sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua.(4.(4.127) Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan. tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan adalah Allah atas itu Berkuasa.(4.(4. karena perdamaian itu baik.130) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. sesungguhnya adalah Allah Mengetahui karakternya. Dia hapuskan kamu hai manusia. lantaran itu jangan kamu condong secondongnya. padahal jika kamu berbuat damai dan kamu peliharakan diri kamu.132) Jika Dia kehendaki. maka sesungguhnya adalah Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. walau kamu mau sungguh-sungguh.Tafsir Al Sulthan itu dengan adil. dan sesungguhnya kami telah pesan kepada mereka yang diberi Kitab dahulu daripada kamu dan kepada kamu: ”Hendaklah kamu berbakti kepada Allah.129) Maka jika mereka berdua berpisah.(4.(4.

(4.(4.(4.138) (ialah munafik-munafik) yang mengambil kafir-kafir sebagai ketua tidak mu’minin. karena sesungguhnya kamu di waktu itu serupa mereka”. dan siapa mengkufuri karakter Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya dan hari akhir.(4.135) (26) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya adalah Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.140) DLA . Karena jika kamu putar persaksian atau kamu berpaling. Lantaran itu jangan kamu turut keinginan. maka sesungguhnya lupalah dia satu kelupaan yang jauh. kemudian kufur. yang menjadi saksi karena Allah. kemudian beriman.137) Gembirakanlah orang-orang yang munafik itu bahwa adalah bagi mereka azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan (25) Hai orang-orang yang beriman. imanilah karakter Allah dan rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya.(4. Apakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka itu . maka Allah lebih hampir kepada mereka berdua. Jika ia kaya atau fakir. sebab dikhawatirkan kamu akan berpaling. jadilah manusia yang mendirikan keadilan. Allah tidak akan beri ampun bagi mereka dan tidak akan Dia kenalkan bagi mereka satu jalan. kemudian bertambah kekufuran mereka.139) Dan sesungguhnya Dia telah turunkan atas kamu di dalam Kitab ini: ”Bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah. dikufuri karakternya dan diperolok-olokkan karakternya.136) Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur. Maka jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam omongan yang lain. walau atas diri-diri kamu atau dua ibu-bapak dan keluarga yang hampir. padahal sesungguhnya kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di dalam jahannam.(4.

(4.143) (27) Hai orang-orang yang beriman. dan engkau tidak akan dapat bagi mereka satupun penolong.144) Sesungguhnya munafiqin itu ditingkatan paling bawah dari neraka. dan Allah (balas) menipu mereka. (4. Apakah kamu mau adakan satu alasan yang terang bagi Allah untuk (menghukum) kamu ?.142) Hal keadaan mereka terayun antara itu.(4. maka tidak akan engkau dapat satu jalan baginya. dan Allah tidak jadikan satu jalan untuk orang-orang kafir atas mu’minin. yaitu jika kamu dapat kemenangan dari Allah.Tafsir Al Sulthan (mereka itu ialah) orang-orang yang menunggu-nunggu (perubahan) atas kamu. Allah akan menghukum di antara mereka di hari qiyaamah.145) Kecuali mereka yang tobat. dan betul-betulkan kesalahan dan berpegang dengan karakter Allah dan ikhlaskan peraturan mereka untuk Allah. Dan adalah Allah Syaakiran-’Aliimaa. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat.(4. jika kamu bersyukur dan beriman ?. maka itulah mereka bersama mu’minin dan Allah akan beri kepada mu’minin ganjaran yang panjang .147) DLA . Lantaran itu. karena siapa yang dilupakan oleh Allah. mereka berkata: ”Bukankah kami beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir dapat bagian (baik) mereka berkata: ”Bukankah kami telah mengetuai kamu dan telah memalingkan kamu dari kaum mu’minin?”.(4. berdirilah mereka dengan malas. dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu.(4. Mereka tunjukkan (amal mereka kepada) manusia. (4. padahal bukan dari kaum mu’min. jangan kamu anggap orangorang kafir sebagai ketua.146) Bukankah Allah tidak akan mengazab kamu.141) Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah.

tetapi kami hapuskan dari itu dan kami beri kepada Musa alasan pembuktian. dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiimaa.(4.(4. kecuali dari orang yang teraniaya.(4.148) Jika kamu nampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan dari satu kejelekan.149) Sesungguhnya mereka yang kufur kepada karakter Allah dan rasul-rasul-Nya. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat.(4.151) Dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan RasulNya dan tidak memisahkan antara yang satu dari mereka. dan mereka ingin mengambil satu jalan antara itu. yaitu mereka berkata: ”Lihatkanlah kepada kami Allah dengan jelas”.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-6 Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan.(4.153) Dan kami telah tinggikan Thuur di atas mereka untuk mengambil perjanjian mereka dan kami berkata kepada mereka: ”Masuklah ke pintu (negeri) itu dengan bersujud” dan kami berkata kepada mereka: ”Jangan kamu meliwati batas pada hari Sabtu”. mereka ini akan diberi ganjaran mereka. dan adalah Allah Samii’an-’Aliimaa. itulah mereka. mereka orang kafir yang lengkap dan kami telah sediakan untuk orang kafir azab yang menghina. karena sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih meyolok dari itu.(4.150) Itulah mereka. lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka. maka sesungguhnya Allah ’Afuwwan-Qodiiraa (4. ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan berkata:”Kami mau beriman kepada karakter sebagian dan tidak mau mengimani karakter sebagian. kemudian mereka mengambil anak sapi dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.154) DLA .152) Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari Langit.

158) Dan tidak ada (seorangpun) dari ahli kitab melainkan akan mengimani karakternya sebelum matinya dan pada hari qiyaamah ia akan jadi saksi atas mereka.157) Bahkan Allah telah angkat dia kepada-Nya. melainkan mengikuti sangkaan.161) Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antara mereka dan orang-orang yang beriman itu. tetapi disamarkan bagi mereka.(4. padahal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia.160) Dan mereka memakan riba. Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. dan tidak mereka membunuh dia dengan yaqin.(4.(4. padahal telah dilarang mereka daripadanya. Bahkan Allah telah metrai (thoba’a) atasnya karakter kekufuran mereka. dan perkataan mereka: ”Qalbu-qalbu kami telah tertutup”.(4.159) Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi. dan mereka bunuh nabi-nabi dengan (alasan) tidak lengkap. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh di dalam keraguan darinya. dan dengan sebab mereka banyak berpaling dari jalan Allah. dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat DLA .(4. akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu. ‘Isa anak Maryam utusan Allah”. dan mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka.156) Dan perkataan mereka: ”Kami telah bunuh Al-Masih.Tafsir Al Sulthan Maka lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka. dan mereka memakan harta manusia dengan tidak benar. dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka siksaan yang pedih.(4.155) Dan karakter kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam satu dusta bikinan yang panjang. Maka mereka tidak beriman melainkan sedikit.(4.

(4.162) Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya.164) (Yaitu) rasul-rasul yang menggembirakan dan mengancam.166) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah. Itulah mereka.(4.(4. dan jika kamu kufur. dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya dan ‘Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan (zabur) Dan kami (telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan mereka atas mu lebih dahulu. dan zalim. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepada mu.167) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur. Allah tidak ampunkan mereka dan tidak kenalkan bagi mereka satu thoriiqoo (jalan).(4.Tafsir Al Sulthan dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir.169) Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul itu dengan lengkap dari Rabb kamu.170) DLA . Dia turunkan dia dengan karakter Ilmu-Nya.(4.(4. maka beriman itu baik bagi kamu.(4. sungguh lupa satu kelupaan yang jauh. padahal cukup karakter Allah sebagai saksi. supaya tidak ada bagi manusia bantahan atas Allah setelah rasul-rasul-Nya dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.165) Tetapi Allah menyaksikan karakter apa-apa yang Dia turunkan kepada mu. dan adalah itu atas Allah mudah. dan Allah telah berkata-kata kepada Musa perkataan yang terang. dan Malaikat menyaksikan.168) Melainkan thoriiqoo jahannam yang mereka kekal padanya selama-lamanya. kami akan beri mereka ganjaran yang panjang.(4.

maka Dia akan kumpulkan mereka semua kepada-Nya.173) Hai manusia.(4. Jika adalah DLA . maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya.(4.(4. dan beri Pengenalan mereka kepada jalan yang lurus. (4. Sesungguhnya Allah tidak lain melainkan Satu Yang Dita’ati.Berhenti baik bagi kamu. dan menyombong. Dia akan masukkan mereka ke dalam Pengaturan dari-Nya dan Kelebihan.174) Maka adapun mereka yang mengimani karakter Allah dan memegang karakternya. karena siapa malu dari beribadat kepada-Nya.Tafsir Al Sulthan Hai ahli kitab.175) Mereka akan minta fatwa kepada mu. yaitu jika seorang laki-laki mati tidak ada baginya anak. Dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. tetapi ada baginya seorang saudara perempuan.(4. jika tidak ada baginya anak. dan jangan kamu berkata: ”Tiga”. dan tidak malaikatmalaikat yang dihampiri. sesungguhnya telah datang kepada kamu Burhan dari Rabb kamu dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang membuktikan. dan adapun orang yang malu dan takabur. maka Dia akan siksa mereka satu siksaan yang pedih. maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka dan Dia akan tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya. Subhaana Dia. KepunyaanNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Sesungguhnya Almasih itu ‘Isa anak Maryam adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang Dia lemparkan dia kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. Katakanlah: ”Allah beri fatwa kepada kamu tentang Kalalah. jangan kamu meliwati batas dalam peraturan kamu dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan yang lengkap. dan mereka tidak akan dapat untuk (diri) mereka selain dari Allah Pengurus dan tidak Penolong.171) Almasih tidak malu jadi hamba Allah.172) Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik. Tidak ada bagi-Nya anak. maka (saudara perempuan ini) dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula).

(4. maka yang laki-laki dapat bagian dua perempuan. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Allah buktikan untuk kamu agar kamu tidak lupa. maka apa yang ia tinggalkan maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ditinggalkan. dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan.Tafsir Al Sulthan saudara perempuan itu dua orang.176) DLA .

Surat Al-Maidah (HIDANGAN) Surat ke-5.(5. Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun). dan yang dipukul. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu. Pada hari ini Aku telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat) Ku. kecuali akan dibacakan atas kamu. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram. sesungguhnya Allah keras pembalasan. dan yang disembelih atas nushub.1) (29) Hai orang-orang yang beriman. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. menyebabkan kamu meliwati batas. Dan yang dicekik. sempurnakanlah janji.2) Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti. dan takutlah kepada Ku. Dan berbaktilah kepada Allah. dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji. 120 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Maka jangan takut kepada mereka.(5. padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram.0) (28) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu berlaku semaumau kamu pada batas-batas Allah. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan 5. dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas. dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. dan Aku telah suka DLA .(5. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian. boleh kamu berburu. dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya. kecuali apa yang sempat kamu sembelih.

tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih. hendaklah kamu cuci muka-muka kamu. dan sebutlah nama Allah atasnya. Dan jika kamu sakit atau atas beban. Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik. apabila kamu mau berdiri sholat. atau seorang dari kamu datang dari buang air. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu.(5. padahal kamu biasakan mereka berburu. apabila kamu beri mas kawin mereka.(5. sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab.6) Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami DLA .5) (30) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik.3) Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka. dan tangantangan kamu sampai siku-siku kamu.(5. kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu. Allah tidak inginkan keberatan atas kamu.(5. Dan berbaktilah kepada Allah. padahal kamu bernikah.4) Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. ia tidak mau sengaja berdosa. dan sapulah kepalakepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki. maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi.Tafsir Al Sulthan untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan. hendaklah kamu mandi. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan. yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu. dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. Dan jika kamu dari perjalanan. atau kamu sentuh perempuan. bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman. tetapi kamu tidak mendapatkan air.

Berlaku adillah. Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatDLA . kami telah kutuk mereka.(5. niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatankejahatan kamu. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka sungguh lupa dia di jalan yang sama. menjadi saksi dengan karakter adil. dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.9) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami. ia itu lebih hampir kepada berbakti. dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah).(5.(5.Tafsir Al Sulthan dengar dan kami ta’at”. dari kamu setelah itu. dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka.12) Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka. ketika mereka kaum itu mengulurkan tangantangan mereka kepada kamu. dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik. hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah.11) Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu. itulah mereka penghuni jahannam.8).(5. Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu.7) (31) Hai orang-orang yang beriman. Dan berbaktilah kepada Allah. bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang. Dan berbaktilah kepada Allah. Maka siapa kufur.(5. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dadadada .10) (32) Hai orang-orang yang beriman. dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(5.

14) Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak. dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka. Dan senantiasalah engkau dapat lihat khianat-khianat terbit dari mereka.(5. Lantaran itu maafkanlah dari mereka.16) Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam. lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosadosa kamu?. sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.13) Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”.(5. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”. tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan. dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan.(5.(5.Tafsir Al Sulthan tempatnya.17) Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang DLA . Kami telah ambil perjanjian mereka. kecuali sebagian kecil dari mereka.15) Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan.(5. dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus. dan jangan perdulikan.

23) Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya. Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki.(5. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu.19) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.(5. karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.18) Hai ahli kitab.22) Telah berkata dua orang dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa (ni’mat) atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka. dan berperanglah. dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali.(5. karena apabila kamu masuk kepadanya. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”.(5. masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam. maka sesungguhnya kamu akan menang.24) DLA . dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”.(5. maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”.(5. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”. dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya.20) ”Hai kaumku.(5. sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan Dia ciptakan. ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja.21) Mereka berkata: ”Hai Musa.

lalu engkau jadi penduduk api.31) Oleh karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel.(5.(5.(5. celaka aku. ketika mereka berqurban dengan satu qurban. maka ia membunuhnya. Dan siapa memelihara hidup seseorang. bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang. dan itu ganjaran orang yang zalim”. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal.(5.25) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun. maka menjadilah ia dari orang yang rugi. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” .26) Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi. karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia mengubur bangkai saudaranya. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku.28) ”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”. mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”.(5.29) Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya.(5. Ia berkata: ”Aduh. tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”. atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi. Mereka akan terlunta-lunta di bumi. maka diterima dari seorang dari mereka berdua. dan tidak diterima dari yang lain.(5. maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia DLA .30) Lalu Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek tanah.27) ”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku.

36) Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka. niscaya tidak akan diterima dia dari mereka. melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangantangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi. dari azab hari qiyaamah. hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. dan adalah bagi mereka azab yang menetap. kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya. (5.(5. Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia.Tafsir Al Sulthan semuanya. Dan Allah AziizunHakiim.(5. (5. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan.32) Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang . tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya.37) Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri.(5.38) DLA .35) Sesungguhnya orang-orang yang kufur.(5.33) Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka. takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5. kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi.34) (33) Hai orang-orang yang beriman.

sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.42) Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim.43) DLA .Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya. hukumkanlah antara mereka.(5. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta. (Mereka) suka makan barang yang haram.(5. Lantaran itu.41) (Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. Mereka (ini) mengubah kalimatkalimat dari tempat-tempatnya. tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu. dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin. maka terimalah dia. Sesungguhnya Allah cinta kepada orangorang yang berlaku adil. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya. kemudian mereka berpaling sesudah itu. dan dari antara orang-orang Yahudi.39) Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini. maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya. dan ia berbuat kebaikan. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama . Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. atau berpalinglah dari mereka. Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki.(5. padahal qalbu mereka tidak beriman. padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia. karena jika engkau berpaling dari mereka. dan kalau engkau menghukum. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(5.(5.40) Hai Rasul. maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”. jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”. hukumlah antara mereka dengan adil. kalau mereka datang kepada mu. dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini).

mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah. mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya. hidung dengan hidung.(5. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang.45) Kami telah susulkan ‘Isa anak Maryam sesudah mereka. lukaluka ada balasannya. maka mereka itu orang-orang yang zalim (5. Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Dia jadikan kamu satu ummat saja. telinga dengan telinga. maka mereka itu orang-orang yang Kafir. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia DLA . karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. maka mereka itu orang-orang yang Fasiq. Tetapi siapa dermakan dia. padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(5.47) Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap.46) Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya. Kalau Allah kehendaki. tetapi takut kepada Ku. gigi dengan gigi.(5. Dan kami telah beri dia Injil.44) Dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri. Maka jangan kamu takut kepada manusia. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan. dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. padahal mereka itu jadi saksi. maka ia jadi penebus dosa baginya. mata dengan mata.

melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya. karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua.(5.(5. maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan .(5. Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali. sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya. bahwa kami akan mendapat kecelakaan”. jangan kamu jadikan YahudiYahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua.51) Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut. bahwa mereka (akan DLA .Tafsir Al Sulthan datangkan kepada kamu. ketahuilah bahwa Allah tidak mau.50) (34) Hai orang-orang yang beriman.52) Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka. dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu.49) Apakah mereka mau hukuman jahiliyah. padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?. Maka sekiranya mereka berpaling.48) Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apaapa yang Allah telah turunkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka. tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari-Nya. (5.(5.

dan mereka rukuk. bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?.(5.56) (36) Hai orang-orang yang beriman. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman.(5. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. dan mereka cinta kepada-Nya.(5. maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang. siapa murtad dari kamu dari peraturannya. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim. Itu kelebihan Allah.58) Katakan: ”Hai ahli kitab.59) Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?. mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela. maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka. lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki DLA . yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orangorang kafir.57) Dan apabila kamu seru kepada Sholat. mereka jadikan dia ejekan dan permainan. jangan kamu ambil orangorang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus.54) Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat.Tafsir Al Sulthan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka.(5.53) (35) Hai orang orang yang beriman.(5. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”.(5.55) Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orangorang yang beriman sebagai pengurus.(5.

padahal tangan-tangan mereka terbelenggu.(5.60) Dan apabila mereka datang kepada kamu.(5.61) Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlombalomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram. Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi.(5. dan babi-babi. dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu.64) Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti. Allah padamkan dia.65) Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. dari Rabb mu.(5.62) Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?.Tafsir Al Sulthan dua). tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka. padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran. orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama . Mereka ini . Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan. dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah. karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan.63) Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”.(5. Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran. mereka berkata: ”Kami telah beriman”.(5. niscaya DLA . dan (ialah) orang yang menyembah berhala. dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa (ni’mat). Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan.

padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel. sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”.(5. sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb DLA . Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka. tidaklah kamu berada atas sesuatu. Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu. tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan.(5. maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya. dan jika belum kamu berbuat. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(5.(5. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil.69) Sesungguhnya kami talah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul.70) Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah).(5. Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka. sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu. Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu.Tafsir Al Sulthan mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.67) Katakanlah: ”Hai ahli Kitab. maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran. dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka.71) Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam. maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. dan Nashara.(5. dan hari akhir dan beramal shalih.68) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in. Kemudian Allah beri tobat atas mereka. siapa dari mereka mengimani karakter Alah. Lantas mereka jadi buta dan tuli.66) Hai Rasul. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia.

kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan.75) Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?. yaitu DLA .(5.76) Katakan: ”Hai ahli kitab.77) Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ‘Isa anak Maryam. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas. Dan Allah.(5. niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka.(5. padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu.73) Dari itu. dari apa yang mereka katakan. jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap.78) Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan.(5. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat. karena Allah GhafuururRahiim. adalah dua duanya memakan makanan. Dia As-Samii’ul-’Aliim”. maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.(5.(5.74) Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul. (5. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan.79) Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua. dan jika mereka tidak berhenti. tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya. Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama.72) Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga. sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah. telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq.(5.Tafsir Al Sulthan kamu.

tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban.(5.81) Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan.(5. dan sesungguhnya mereka tidak menyombong.86) (37) Hai orang-orang yang beriman.(5.(5. itulah mereka penduduk jahannam. dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan.Tafsir Al Sulthan kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal. tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq.84) Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan.(5.(5.(5.85) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami. Mereka berkata: ”Rabbi. jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”. kami telah beriman. mereka kekal padanya. tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”.82) JUZ’ ke-7 Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul. dan DLA .80) Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya. engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap.83) ”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”.

DLA . sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.91) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. dan berbaktilah kepada Allah.88) Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja. yang karakterNya kamu percayai. tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan.92) Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan. apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih.90) Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu.(5. atau pakaian (untuk) mereka. dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. karena kalau kamu berpaling.89) (38) Hai orang-orang yang beriman. maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian. dan berhati-hatilah .(5. Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan. atau memerdekakan seorang hamba.(5. Itu denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan. maka hendaklah ia puasa 3 hari.Tafsir Al Sulthan jangan kamu meliwati batas.(5.(5.(5. Tetapi siapa tidak mampu. kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatNya agar kamu berterima kasih. Maka tidakkah kamu mau berhenti ?. kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan .87) Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik.

Allah maafkan apa yang telah lalu. maka baginya azab yang pedih .(5. maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. tetapi siapa mengulangi. Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan.(5. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(5. jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram.95) Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran.(5.96) Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati. maka Allah akan siksa dia .98) Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan.93) (39) Hai orang-orang yang beriman. karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja.(5.94) (40) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan). supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya.(5.(5.99) DLA . Maka siapa melanggar sesudah itu. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu. dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan . dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.97) Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib. pelurus untuk manusia.

persaksikan di antara kamu. jagalah diri-diri kamu.(5.(5.(5.100) (41) Hai orang-orang yang beriman. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan.103) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”.101) Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu. apabila seorang daripada kamu hampir mati. waktu diturunkan Alquran. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah. jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapakbapak kami atasnya”. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.102) Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik. atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu. kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya. karena Allah GhafuurunHaliim. waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu.104) (42) Hai orang-orang yang beriman.(5. Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu. Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat.akan diterangkan dia kepada kamu.(5. tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu.(5.105) (43) Hai orang-orang yang beriman. lalu dua duanya bersumpah dengan karakter DLA . walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu. karena kebanyakan mereka tidak mengerti.

109) (Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian. karena kalau begitu.106) Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa . Mereka jawab: ”Tidak ada pengethuan bagi kami.(5. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq. ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti.(5. dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku.110) DLA .(5.107) Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya. lantaran kalau begitu. ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” .108) Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya. (5. walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah. dan waktu besarmu. maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir. ingatlah jasa (ni’mat) Ku atas mu dan atas ibu-mu. oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah. lalu engkau tiup padanya. dan kami tidak meliwati batas. dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua.(5. Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku. maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka. sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”. niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim. lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua. lalu adalah burung dengan izin Ku. ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus.Tafsir Al Sulthan Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta. dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku. sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”. maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”. atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka.

Ia berkata: “Subhaana Engkau. (5.112) Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya.113) Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami.114) Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah. maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu.(5. Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu.(5.115) Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. dan bagi orang-orang di awal kami dan di akhir kami. dan karakter Rasul-Ku. maka sesungguhnya Engkau tahu dia. dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” . mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”.111) (ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku. maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”. adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”.dan sebagai satu ayat dari Mu. Jika aku ada mengatakannya. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib. dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” . (5.(5. yaitu beribadatlah kepada DLA . jika kamu orng-orang yang beriman”.(5.116) “Tidak aku katakan kepada mereka.Tafsir Al Sulthan ”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun. turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami. apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit. malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku. supaya mereka mengimani karakter-Ku. dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami.

maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. (5.119) Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka.117) ”Jika Engkau siksa mereka. maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”. adalah bagi mereka surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(5. dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”.120) 6. maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang.Surat An-Namlu DLA .(5.Tafsir Al Sulthan Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(5. hal keadaan mereka kekal selama-lamanya.118) Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar. dan jika Engkau ampuni mereka. dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka.

(6. 165 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. ketika datang kepada mereka. oleh karena itu akan datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya. tetapi kamu masih ragu-ragu. kemudian orangorang yang mengkufuri karakter Rabb mereka menyekutukan.(6. Dan satu ajal lagi di sisi-Nya.Tafsir Al Sulthan (Binatang Ternak) Surat ke-6.(6.6) Dan kalau kami turunkan atas mu satu kitab pada kertas. lalu mereka pegang dengan tangan-tangan mereka. melainkan adalah mereka darinya berpaling.(6. dan kami menjadikan sungaisungai mengalir dari bawah mereka.1) Dia Yang Menciptakan kamu dari tanah liat. niscaya mereka yang kufur akan berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.5) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami beri mereka di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka.2) Dan Dia Allah di Langit di Bumi.(6.(6. dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Dia mengetahui rahasia kamu dan apa yang kamu terangkan dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan.7) DLA .0) Semua Hamdu kepunyaan Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. kemudian Dia tentukan satu ajal. Dan kami kehendaki dari setelah mereka penduduk negeri yang lain.4) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan karakter Yang Lengkap. (6.(6. dan kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat.3) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.

tentu habis urusan. karena yang demikianlah kemenangan yang nyata.8) Dan jika kami jadikan dia malak. bukanlah orang-orang yang beriman.15) Siapa dipalingkan dari (azab) daripadanya pada hari itu.11) Tanyalah: ”Bagi siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”. dan Dia Yang memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri” dan : “Jangan engkau jadi dari orang yang menyekutukan”. tentu kami jadikan dia lakilaki. Ia telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Malak”.(6.(6.(6. Sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu pada hari Qiyyaamah yang tidak ada ragu-ragu padanya” Orang-orang yang merugikan diri itu.(6. maka sesungguhnya Allah telah beri pengaturan kepadanya.12) Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di waktu malam dan siang dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”.(6. maka turunlah atas orang yang memperolokolokkan dari antara mereka itu apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya. dan tentu kami samarkan atas mereka sebagaimana mereka samarkan. padahal kalau kami turunkan Malak.14) Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang panjang jika aku durhaka kepada Rabb ku”.16) DLA . (6.13) Katakanlah: “Adakah (patut) aku menjadikan ketua selain dari Allah Yang Menyusun langit dan bumi. Katakanlah : ”Bagi Allah”.10) Katakanlah: ”Berjalanlah kamu di bumi. Kemudian mereka tidak akan diberi tempo.9) Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu.(6.(6.(6.

dan (bagaimana) hilang dari mereka apa yang ada mereka adaadakan. Maka bukanlah mereka orang-orang yang beriman. maka tidaklah ada siapapun yang bisa melepaskannya melainkan Dia. kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik: ”Di manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?”.(6.(6.(6. dan diwahyukan kepada ku bacaan ini untuk aku ancam kamu dengan karakternya.(6. Katakan: ”Allah yang menjadi saksi antara ku dan antara kamu. bukanlah kami ini orangorang yang menyekutukan”.20) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta atas (nama) Allah atau mendustakan karakter ayat-ayat-Nya.23) Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri-diri mereka. Apakah kamu menyaksikan .19) Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab itu.18) Katakan: ”Adakah yang lebih menyolok syahadatnya?”.(6.(6.Tafsir Al Sulthan Dan jika Allah mengnakan bahaya kepada mu. maka Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.21) Dan (ingatlah) hari yang kami akan kumpulkan mereka semua. yang merugikan diri sendiri itu. mengetahui dia sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Katakan:”Sesungguhnya tidaklah Dia melainkan Yang Dita’ati Yang Satu. Sesungguhnya tidak berbahagia orangorang yang zalim.(6. dan siapa-siapa yang kesampaian.(6. dan sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. dan Dia Hakiimul-Khabiir. bahwa ada beberapa Yang Dita’ati bersama Allah. Dan jika Dia mengenakan kebaikan kepada mu.24) DLA .17) Dan Dialah Yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya.22) Kemudian tidak ada fithnah mereka. melainkan mereka berkata: ”Demi Allah Rabb kami.

dan jadilah kami dari orang-orang yang beriman”. Bahkan jelek apa yang mereka pikul.(6.(6. dan jika dikembalikan mereka ke (dunia).(6. Berkatalah orangorang kafir itu: ”Ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. padahal mereka memikul dosa mereka atas bahu mereka.27) Bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. tidak mereka akan mempercayai karakternya.28) Dan mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan hidup kita di dunia dan tidaklah kita akan dibangkitkan”. karena mereka itu sesungguhnya pendusta. lalu mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau dikembalikan kami ( ke dunia) supaya kami tidakmendustakan ayat-ayat Rabb kami. dengan tiba-tiba. sehingga apabila datang kepada mereka hari qiyaamah.25) Dan mereka melarang (manusia) daripadanya. dan mereka berjauh diri daripadanya.26) Dan (sangat hebat) kalau engkau melihat ketika mereka didirikan di pinggir api.(6. tentu mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang.(6.29) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika mereka dihadapkan atas Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan Dan sebagian dari mereka ada yang mendengar mu.(6. padahal tidaklah mereka itu membinasakan melainkan diri-diri mereka sendiri. tetapi mereka tidak sadar.30) Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan menghadap Allah. karena walaupun mereka melihat tiap ayat. Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab karakter apa-apa yang kamu kufuri”. Dia berkata: ”Bukankah ini karakter Yang Lengkap?”. berkatalah mereka: ”Hai kerugian kami atas apa yang kami telah teledor di dunia”.(6. Mereka jawab: ”Bahkan demi Rabb kami”. tetapi kami telah jadikan atas Qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan sumbatan di kuping-kuping mereka.31) DLA . sehingga mereka datang kepada mu untuk membantah mu.

Tidak kami lupakan dalam kitab dari sesuatu.32) Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan mendukacitakan mu apa yang mereka katakan.(6. dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.(6. tetapi sebenarnya mereka tidak mendustakan mu. Allah akan bangkitkan mereka.(6. oleh itu jangan engkau jadi dari orang-orang yang bodoh. hingga datang kepada mereka pertolongan kami.(6. hanya orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah dan sesungguhnya telah datang kepada mu kabar beberapa rasul. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.38) DLA . tetapi mereka sabar atas apa yang didustakan mereka dan disakiti mereka. kemudian kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan .36) Dan mereka akan berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Rabb nya. kemudian kepada Rabb mereka. tentu Dia kumpulkan mereka atas pengenalan. mereka dikumpulkan. maka sekiranya engkau bisa membikin satu lobang di bumi atau satu tangga ke langit.37) Dan tidak dari dabbah di bumi dan tidak burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian. Katakan: ”Sesungguhnya Allah Berkuasa atas bahwa menurunkan ayat”.(6.34) Dan jika menyolok atas mu perpalingan mereka. melainkan ummat-ummat seperti kamu. sedangkan orang-orang yang mati itu.(6. kalau Allah kehendaki. lalu engkau bawakan kepada mereka karakter ayat.35) Tidak akan memperkenankan (panggilan mu) melainkan orangorang yang mendengar. oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti ?.33) Dan sesungguhnya telah didustakan beberapa rasul lebih dulu dari mu.(6.

(6. Adakah Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakternya ?”. jika datang kepada kamu azab dari Allah.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.43) Maka ketika mereka lupa kepada yang diingatkan kepada mereka. Perhatikanlah bagaimana kami ulang-ulangkan ayat kemudian mereka berpaling. Dia lepaskan jika Dia kehendaki.41) Dan sesungguhnya kami telah kirim kepada ummat-ummat sebelum mu.45) Katakanlah: ”Bagaimana penglihatan kamu jika Allah cabut pendengaran kamu dan penglihatan-penglihatan kamu dan Dia metrai atas qalbu-qalbu kamu. atau datang kepada kamu sa’at.42) Maka mengapa mereka tidak merendah diri ketika datang kepada mereka percobaan kami?. (6.40) ”Bahkan hanya Dia yang kamu akan seru dan akan melepaskan apa yang kamu minta. Dia jadikan dia atas jalan yang lurus. di dalam kegelapan. apakah kamu akan seru selain dari Allah. lalu kami beri percobaan kepada mereka dengan kemiskinan dan kesusahan supaya mereka merendah diri. tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka maka tiba-tiba mereka putus asa. Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Semesta. jika adalah kamu orang-orang yang benar ?”. dan siapa-siapa yang Dia kehendaki.(6. tuli dan bisu.39) Katakanlah: ”Kabarkanlah kepada ku. Dia akan lupakan dia.(6.(6.(6. kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu.46) DLA .44) Lantas dipotong bibit kaum yang zalim hingga akhirnya. Tetapi karena kesat qalbu mereka dan setan telah hiasi bagi mereka apa-apa yang ada mereka kerjakan. dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan. Siapa-siapa yang Allah kehendaki.(6.(6. sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka.

adalah engkau dari orang-orang yang zalim. maka katakanlah: ”Mudah-mudahan DLA .(6.52) Dan seperti itu kami uji sebagian dari mereka dengan sebagian. supaya mereka terpelihara.(6.53) Dan apabila datang kepada mu orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat kami. dan tidak mereka menanggung atas sesuatu dari perhitunganmu.(6. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. dan aku tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak aku berkata kepada kamu: ”Sesungguhnya aku ini malaikat”. melainkan sebagai penggemar dan pengancam. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.47) Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul itu. maka siapa beriman dan beramal shalih.(6. Tanyalah: ”Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat ?. Tidak aku turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku”.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Kabarkanlah kepada ku. jika azab Allah kepada kamu dengan tiba-tiba atau terang-terangan.(6. maka engkau halau mereka.49) Katakanlah: ”Tidak aku berkata kepada kamu: ”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah”. bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka.48) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami akan mengenai mereka azab karakter apa-apa yang ada mereka meliwati batas. yang akhirnya mereka berkata: ”Apakah ini dia orang yang Allah nikmat dari antara kami.51) Dan jangan engkau halau orang-orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang yang menghendaki keridhaan-Nya. padahal tidaklah ada bagi mereka selain daripada-Nya pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan.50) Dan ancamlah dengan (Alquran) ini orang-orang yang percaya.(6. tidak engkau menanggung atas sesuatu daripada perhitungan mereka. bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang zalim”.(6. Tidakkah mau kamu fikirkan ?”.

tidak akan mengetahui dia melainkan Dia. kemudian Dia bangunkan kamu padanya.58) Dan di sisi-Nya kunci-kunci barang yang ghaib.55) Katakanlah:”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah”. Rabb kamu telah wajibkan atas diriNya memberi pengaturan. Dan tidak gugur satupun daun melainkan Dia mengetahuinya. (6. supaya disempurnakan satu waktu yang tertentu.(6.(6. Dia menerangkan Yang Lengkap.57) Katakanlah: ”Kalau ada di sisi ku apa yang kamu harapkan dengan lekas itu.Tafsir Al Sulthan kesejahteraan atas kamu.(6. kemudian kepadaNya tempat kembali kamu. kemudian ia bertobat sesudah itu.56) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku ini atas Bukti Rabb ku. tetapi kamu dustakan karakternya.(6. Tidak ada di sisi ku apa yang kamu minta dengan lekas.(6. Yaitu sesungguhnya siapa dari antara kamu mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. karena kalau begitu. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di dalam laut. niscaya berlakulah urusan antara ku dan antara kamu. dan Dia sebaik-baik Penghukum”. maka sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim. kemudian Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.59) Dan Dia Yang memegang kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan pada siang hari . Dan Allah lebih mengetahui karakter orang zalim. dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mendapat pengenalan”. dan ia berbuat kebaikan.54) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat dan supaya terbukti jalan orang-orang yang berdosa.(6.60) DLA . dan tidak (gugur) satupun biji di gelap gulita bumi dan tidak biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam Kitab yang membuktikan. lupalah aku. Tidak ada hukum itu melainkan kepunyaan Allah. Katakan (lagi): ”Aku tidak akan turut kemauan-kemauan kamu.

66) Untuk tiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya.68) Dan tidaklah ada atas orang-orang yang berbakti sesuatu daripada perhitungan mereka ( yang memperolok-olokkan) itu. maka berpalinglah dari mereka. diambillah dia oleh utusan-utusan kami.(6. Dan jika engkau dilupakan oleh setan. (6. tetapi (hanya) peringatan.(6.65) Dan kaummu telah dustakan dia.69) DLA . Ketahuilah bahwa kepunyaan-Nyalah hukumaan. kemudian kamu menyekutukan”.(6. Katakanlah: ”Bukanlah aku orang yang Berkuasa(Wakil) atas kamu”. ”Jika Dia selamatkan kami dari (bencana) itu.64) Katakanlah: ”Dia Yang Berkuasa akan mengirim azab atas kamu.(6.(6.61) Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah Maula mereka yang lengkap. dan tidaklah mereka teledor. Hingga apabila datang maut kepada salah seorang dari kamu. Lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat agar mereka mengerti.(6. dan Dia Secepat-cepat Penghitung.Tafsir Al Sulthan Dan Dialah Yang sangat berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan Dia kirim atas kamu pengawal-pengawal.63) Katakanlah: ”Allah Yang menyelamatkan kamu daripadanya dan dari tiap kesusahan. maka sesudah ingat. (ketika) kamu minta kepada-Nya dengan menyerah diri dan sembunyi. supaya mereka terpelihara. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang bersyukur”.62) Katakan: ”Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencanabencana darat dan laut. dan dari bawah kaki kamu atau menjadikan kamu beberapa puak dan mengenakan kepada sebagian daripada kamu bencana (dari) sebagian (lain)”. hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain.(6.(6.67) Dan apabila engkau lihat orang-orang yang memperolokolokkan ayat-ayat kami. jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu. padahal Dia Yang Lengkap.

73) Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: ”Apakah patut engkau jadikan Ashnam Yang Dita’ati-Yang Dita’ati ?. Perkataan-Nya Lengkap.75) DLA .(6. Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir dan Dia Hakiimul-Khabiir . barang yang tidak memberi manfa’at kepada kita dan tidak memudharatkan kita. Dan kepunyaan-Nya Kerajaan pada hari ditiup pada Terompet.72) Dan Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap dan hari yang Dia akan berkata: ”Ada” maka dia ada.(6. Tidak ada baginya selain daripada Allah Pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. Mereka itu ialah orang-orang yang telah dijerumuskan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan.(6. Dan Dia yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. agar ia ada dari orang-orang yang yakin. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itu Pengenalan. padahal ia mempunyai beberapa kawan yang mengajak dia kepada pengenalan: ”Ikutlah kami”. tidak akan diterima daripadanya. dan jika ia (hendak) tebus dengan sekalian penebusan. dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabb Alam Semesta”. dalam keadaan bingung.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan peraturan mereka sebagai permainan dan sia-sia.(6. dan yang telah ditipu oleh kehidupan dunia.(6. seperti seorang yang ditunggu oleh setan-setan di bumi.70) Katakanlah: ”Apakah (patut) kita seru selain dari Allah. supaya tidak terjerumus satu diri dengan sebab apa yang ia telah usahakan.(6. Adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih lantaran kekufuran mereka.71) Dan hendaklah kamu mendirikan sholat dan berbakti kepadaNya. tetapi ingatkanlah mereka dengan karakternya. dan (baguskah) dikembalikan kita atas tumit-tumit kita sesudah Allah beri pengenalan kepada kita. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam kelupaan yang membuktikan.74) Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim Kerajaan Langit dan Bumi.

Sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-’Aliim.79) Kaumnya membantah dia. ia melihat Bintang (kawkab). (6. padahal kamu tidak takut bahwa kamu telah sekutukan karakter Allah yang tidak Dia turunkan karakternya atas kamu. ia berkata lagi : ”Ini Rabb ku”. ia berkata:”Ini Rabb ku ?”.(6. “Dan tidaklah aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan karakter-Nya. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang lupa”. sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. padahal sesungguhnya Dia telah beri pengenalan kepada ku?”. ia berkata: ”Hai kaum ku. maka ketika ia hilang.80) “Dan bagaimana bisa aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan. ia berkata juga : ”Ini Rabb ku.(6. kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb ku. Maka ketika ia menghilang.(6.76) Maka ketika ia melihat bulan terbit.81) Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman.(6.82) Dan inilah hujjah kami yang kami tunjukkan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. Maka manakah (antara) dua golongan itu yang lebih patut (mendapat) keamanan jika adalah kamu mengetahui?”. ini Lebih Menyolok”. maka tidakkah kamu mau ingat ?”. ia berkata : ”Kalau Rabb ku tidak memberi pengenalan kepada ku. Pengetahuan Rabb ku meluas kepada tiap sesuatu. ia berkata: ”Aku tidak cinta kepada yang hilang”.(6. maka ketika ia hilang.Tafsir Al Sulthan Maka ketika menjelma atasnya malam. dan tidak aku dari orang-orang yang menyekutukan.77) Maka ketika ia melihat matahari terbit. Ia berkata: “Apakah patut kamu membantah ku dalam Allah.83) DLA .(6. itulah mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.78) ”Sesungguhnya aku hadapkan wajah ku kepada Yang Menyusun Langit dan Bumi setulusnya.(6. Kami mengangkat derajat orang yang kami sukai.

dan kami pilih mereka dan kami telah kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.(6.maka sesungguhnya kami akan serahkan karakternya kepada satu kaum yang tidak mengkufuri karakternya. Dia kenalkan karakternya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.Tafsir Al Sulthan Dan kami telah beri baginya Ishaq dan Ya’qub. Oleh itu jika mereka mengkufuri karakternya.(6. dan seperti itu kami balas orangorang yang berbuat kesetiaan.(6.88) Itulah mereka orang-orang yang kami telah beri mereka Kitab dan Hikmah dan pangkat kenabian.85) Dan Isma’il dan Ilyaasa’ dan Yunus dan Luth. Maka pengenalan mereka itulah hendaknya engkau turut. Katakan: ”Siapakah yang turunkan Kitab yang didatangkan karakternya oleh Musa dan Nur dan pengenalan untuk manusia yang kamu jadikan dia Kertas yang kamu terangkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar.(6. niscaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan.86) Dan sebagian dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka. tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.(6.87) Itu pengenalan Allah. dan kalau mereka sekutukan. Setiap dari orang yang shalih.(6.(6. setiap kami beri pengenalan dan juga Nuh kami beri pengenalan dari sebelum dan dari anak cucunya. dan diajarkan kepada kamu apaapa yang belum kamu ketahui dan tidak bapak-bapak DLA . Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upah atas itu. dan setiap kami lebihkan atas Alam Semesta.84) Dan Zakariya dan Yahya dan ‘Isa dan Ilyas.90) Dan tidak mereka itu hargai Allah dengan selengkap penghargannya ketika mereka berkata: ”Allah tidak turunkan kepada makhluk cerdas dari sesuatu”. Dawud dan Sulaiman dan Aiyyub dan Yusuf dan Musa dan Harun.89) Merekalah orang-orang yang Allah beri pengenalan.

dan kamu telah tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka. dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.93) ”Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada waktu yang pertama.94) Sesungguhnya Allah Pengulung biji dan buah. Sesungguhnya telah putus antara kamu dan lenyaplah dari kamu apa yang kamu sanngkasangka”(6. dan kami tidak lihat ada bersama kamu orang-orang yang bisa melepaskan kamu. mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Itu untuk kamu Allah. sedang malaikat-malaikat mengulur tangan-tangan mereka: ”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu.95) DLA .Tafsir Al Sulthan kamu ?”.92) Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah atau ia berkata: ”Diwahyukan kepada ku”. maka kemana kamu dipalingkan. padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun dan yang berkata: ”Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. yang dilindungi. yang kamu sangka bahwasanya mereka itu di antara kamu sebagai sekutu-sekutu.91) Dan ini kitab yang kami turunkan dia. di hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah dengan tidak Lengkap dan adalah kamu sombong dari ayat-ayat-Nya.(6. Dan orang-orang yang mengimani karakter akhir dan mengimani karakter-Nya dan mereka atas sholat mereka. Dan ketika engkau lihat orang-orang yang zalim itu dalam sakratul maut. mengoreksi yang di hadapannya dan supaya engkau ancam ibu negeri dan siapa di sekitarnya.Katakanlah: ”Allah lah (yang telah menurunkan)”. mereka pelihara.(6. (6.(6.

(6. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi kaum yang percaya. padahal dia tidak beristeri. Lihatlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan masaknya.102) DLA . Sungguh kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu. Subhaanahhuwata’alaa dari apa yang mereka sifatkan. dan matahari dan bulan untuk perhitungan.96) Dia Yang menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapat pengenalan dengan karakternya di dalam kegelapan darat dan laut.(6. bagaimana bisa ada bagiNya anak.97) Dan Dia yang menghendaki kamu dari diri yang satu.(6. Dan dari kurma dari mayangnya tandan yang mudah dipetik. sedangkan Dia menciptakan tiap sesuatu dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.101) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Itu taqdir Al-’Aziizil-’Aliim. Lalu kami keluarkan daripadanya yang hijau yang daripadanya kami keluarkan biji-biji yang bersusun-susun. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Pencipta tiap sesuatu. Dan Dia Pengurus atas tiap sesuatu.(6. maka sembahlah Dia. dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan.99) Dan mereka jadikan untuk Allah sekutu jin .100) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan Penggulung shubuh.(6. maka Dia tetapkan dan tumpangkan. dan menjadikan malam untuk berdiam. padahal Dia yang menciptakan mereka dan dengan tidak tahu mereka adaadakan bagi-Nya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan.98) Dia Yang menurunkan dari langit air. maka kami keluarkan dengan karakternya tumbuh-tumbuhan dari tiap sesuatu.(6.(6. Sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.

104) Dan seperti itu kami palingkan ayat-ayat kami. maka Dia akan terangkan kepada mereka karakter apa-apa yang mereka telah kerjakan. maka kecelakaan atasnya. karena mereka akan maki Allah dengan meliwati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan.(6.mereka akan mengimani karakternya. tetapi akhirnya mereka berkata: “Engkau telah baca”. dan siapa buta. maka untuk dirinya. dan bukanlah engkau pengurus atas mereka. dan Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu.109) Dan kami bolak-balikkan fuad-fuad mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka tidak (mau) mengimani karakternya pada waktu pertama.(6. dan bukan aku penjaga atas kamu”.108) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sebenar-benar sumpah (bahwa) jika datang kepada mereka satu ayat. dan tidak kami jadikan mu penjaga atas mereka. Katakanlah: “Ayat-ayat itu disisi Allah” dan tidak menyadarkan kamu bahwa apabila datang.107) Dan jangan kamu maki yang mereka seru selain dari Allah.(6.(6. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.105) Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. maka siapa melihat.(6.(6.Tafsir Al Sulthan Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai Dia. Dan untuk kami menerangkannya kepada kaum yang tahu”. tentu mereka tidak menyekutukan. mereka tidak akan beriman . Demikian kami hiaskan bagi tiap-tiap ummat amal mereka. Dan Dia AlLathiiful-Khabiir. kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka.103) Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa penjelasan dari Rabb kamu.106) Dan kalau Allah mau. dan kami akan biarkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka.(6.110) DLA .(6.

112) Dan supaya condong kepadanya fuad-fuad orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir dan supaya mereka suka kepadanya.(6. dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta. karena mereka tidak menurut melainkan sangkaan. Oleh karena itu.(6. padahal jika Rabb mu mau mereka tidak mengerjakannya.(6.111) Dan seperti itu kami menjadikan tiap nabi musuh bagi setansetan manusia dan jin yang sebagian dari mereka menyampaikan dusta kepada sebagian sebagai tipu daya.115) Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi. dan supaya mereka (terus) kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan. padahal Dia yang menurunkan kepada kamu Kitab dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu bahwa ia diturunkan dari Rabb mu dengan Lengkap. tentu mereka akan lupakan mu dari jalan Allah. dan (jika) orangorang yang mati akan berkata-kata kepada mereka.(6.(6.113) “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hakim. jangan engkau jadi dari orang-orang yang ragu”. melainkan jika dikehendaki oleh Allah tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. niscaya tidak akan mereka beriman.(6. dan (jika) kami kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan (mereka).114) Dan telah sempurna kalimat Rabbi mu dengan benar dan adil.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-8 Dan jika kami turunkan atas mereka malaikat. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia As-Samii’ul-’Aliim.(6.117) DLA .116) Sesungguhnya Rabb mu lebih mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. Oleh karena itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan.

padahal Dia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu.dan jika kamu turuti mereka sesungguhnya musyriklah kamu.122) Dan seperti itu kami jadikan di dalam setiap negeri beberapa orang berpangkat yang durhaka supaya mereka menipu daya dalam (desa) itu. jika kamu mengimani karakter ayat-ayat-Nya.119) Dan tinggalkanlah dosa yang lahir dan yang batinnya. padahal mereka tidak sadar. Tetapi kebanyakan mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tidak berilmu.(6.(6.118) Mengapa kamu tidak makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya.123) Dan apabila datang kepada mereka satu ayat. mereka berkata: “Kami tidak akan percaya sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah”.Tafsir Al Sulthan Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya.(6. Demikian dihiaskan bagi orang-orang kafir itu apa-apa yang ada mereka kerjakan. tetapi mereka tidak menipu-daya melainkan diri mereka.(6.120) Dan jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya dan sesungguhnya ia itu satu dosa dan sesungguhnya setan-setan membisik kepada pengikut-pengikut mereka.121) Dan apakah orang yang (tadinya) mati lalu kami hidupkan dia dan kami adakan baginya cahaya yang ia berjalan dengan karakternya di dalam manusia itu sama seperti orang yang dalam kegelapan-kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya ?. supaya membantah kamu.(6.(6. Dia lebih mengetahui orang-orang yang meliwati batas. Sesungguhnya Rabb mu. Tetapi Allah lebih mengetahui di mana patutnya Dia letakkan Risalah-Nya. Akan mengenai orang-orang yang berdosa itu kehinaan pada DLA . melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya. sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan dibalas mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.

dan kami telah sampai kepada waktu kami.127) Dan hari yang Dia akan himpun mereka sekalian: ”Hai golongan jin !.129) Hai masyarakat Jin dan Manusia.(6.(6.(6. Dia berkata: ”Apilah tempat diam kamu. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini ?”.(6. sebagian dari kami telah bersenangsenang dengan sebagian. dan berkata pengikut-pengikut mereka dari manusia : ”Rabb kami.(6. Dan Dia Pengurus mereka sebab apa yang ada mereka kerjakan. yang Engkau telah tentukan untuk kami”. sesungguhnya kamu telah mendapat banyak dari manusia”.(6. Dia akan jadikan dadanya sangat sempit seolah-olah ia naik ke langit.128) Dan seperti itu kami iringkan sebagian dari orang-orang yang zalim itu dengan sebagiannya dengan karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.126) Untuk mereka Kampung Kesejahteraan. dan siapa Dia mau lupakan dia. karena sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-‘Aliim.124) Maka siapa Allah mau beri dia pengenalannya. karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia.(6.130) DLA . Mereka berkata: ”Kami telah menyaksikan atas diri-diri kami”. melainkan apa yang Allah kehendaki. Seperti itu Allah jadikan kotoran itu atas orang-orang yang tidak beriman.Tafsir Al Sulthan sisi Allah dan azab yang pedih karena mereka telah melakukan tipu daya. Dia akan bukakan dadanya untuk Islam. di sisi Rabb mereka. sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat. bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir.125) Dan ini jalan Rabb mu yang lurus. sedang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka. dalam keadaan kekal padanya”.

Jelek sekali apa yang mereka hukumkan. beramallah menurut kekuasaan kamu.”dan ini untuk berhala-berhala kami”. tetapi apa yang (mereka untukkan) untuk berhala-berhala mereka itu. dan jika Dia mau niscaya Dia akan binasakan kamu.134) Katakanlah: ”Hai kaum ku.(6. padahal penduduknya berlaku lalai. melainkan siapa yang kami kehendaki”-menurut prasangka DLA . lantaran (amal) yang mereka telah kerjakan.(6. yang seorang pun tidak boleh memakannya. sedang apa yang bagi Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka. dan tidak dapat kamu terlepas. Maka oleh karena itu. sesungguhnya aku (juga) beramal. Dan kalau Allah mau. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berbahagia”. tidak sampai kepada Allah.Tafsir Al Sulthan Itu karena Rabb mu tidak mau membinasakan negeri-negeri dengan aniaya.(6.(6.137) Dan mereka berkata: ”Inilah binatang-binatang ternak dan ladang terlarang. akan datang. sambil berkata: ”Ini untuk Allah”-menurut sangkaan mereka.132) Dan Rabb mu Kaya yang mempunyai Pengaturan. niscaya tidak mereka kerjakan itu. siapa yang Dia sukai. dan tidaklah Rabb mu berkarakterlalai dari apa yang mereka kerjakan.135) Dan mereka adakan bahagian untuk Allah dari apa yang Dia jadikan. dan Dia akan jadikan pengganti sesudah kamu. karena hendak menjerumuskan mereka dan karena hendak membuat peraturan mereka jadi ragu-ragu untuk mereka. karena kamu akan lihat siapa yang mempunyai akibat di akhirat. biarkanlah mereka dan apaapa yang mereka ada-adakan.133) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu.(6.131) Dan tiap-tiap (seorang) ada beberapa derajat. Dia telah kehendaki kamu dari turunan kaum yang lain. (yaitu sebagian) dari ladang dan binatang-binatang ternak.(6.136) Dan begitu juga telah dinampakkan baik kepada kebanyakan dari kaum musyrikin itu hal membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka.(6.

Dia akan balas mereka dengan karakter apa-apa yang mereka ada-adakan. maka mereka bersekutu padanya. yaitu dari biri-biri dua dan dari kambing dua”. apabila ia berbuah.Tafsir Al Sulthan mereka dan ada beberapa binatang ternak yang diharamkan (oleh mereka) menunggangnya dan beberapa binatang ternak yang mereka tidak sebut nama Allah. dan janganlah kamu (makan) berlebih-lebihan. karena berdusta atasnya.138) Dan mereka berkata: ”Apa-apa yang ada dalam perut binatangbinatang ternak ini halal bagi laki-laki dari kami dan haram bagi isteri-isteri kami” tetapi jika kandungan binatang-binatang itu mati.(6.139) Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak mempunyai pengetahuan.142) ”Delapan jenis. dan keluarkanlah haknya pada hari ketamannya.(6. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya ?. dan tidak mereka mendapat pengenalan. dan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan ”Makanlah dari buahnya. karena sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan”. DLA .(6. Sesungguhnya sesatlah mereka. Katakan: ”Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya.140) Dan Dia yang menghendaki kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat. karena sesungguhnya adalah setan bagi kamu musuh yang nyata”. Allah akan membalas mereka tentang aturan mereka itu. karena berbuat dusta atas Allah. sesungguhnya Dia Hakiimun-’Aliim. Makanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu¸dan jangan kamu ikut perjalanan setan.141) Dan (Dia jadikan) dari binatang ternak itu pembawa barangbarang dan untuk disembelih. dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu.(6.(6.

atau darah yang mengalir. dan dari sapi dan kambing. Maka siapa terpaksa dengan tidak sengaja mau dan tidak melebihi. (6.147) Akan berkata orang-orang yang musyrik: ”Jika dikehendaki Allah. kami telah haramkan tiap-tiap yang berkuku. Dan siksaNya tidak bisa disingkirkan dari kaum yang berdosa(6. maka sesungguhnya Rabb mu Ghafuurur-Rahiim. Sesungguhnya kami yang benar. Itu kami balas mereka dengan sebab kejahatan mereka.145) Dan atas orang-orang Yahudi.Tafsir Al Sulthan Terangkanlah kepada ku dengan pengetahuan jika memang kamu orang-orang yang benar”. atau daging babi. ataukah kamu jadi saksi ketika Allah pesan kepada kamu tentang ini ?”.atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah.-karena sesungguhnya ia itu kotor. kami haramkan atas mereka lemaknya.(6.(6. “Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berdusta atas Allah. bagi orang yang (mau) memakannya. maka katakanlah: ”Rabb kamulah yang mempunyai Pengaturan yang luas. melainkan (lemak) yang ada di belakangnya atau di dalam perut. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan dan tidak kami haramkan dari sesuatu”. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya. Katakan: “Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. melainkan Bangkai. atau apa-apa yang bercampur dengan tulang.144) Katakanlah: “Aku tidak dapati (makanan) yang haram. Katakanlah: “Adakah kamu mempunyai keterangan yang bisa kamu tunjukkan kepada DLA . Begitu juga orang-orang yang sebelum mereka membuat dusta hingga mereka merasakan siksa kami. untuk menyesatkan manusia dengan tidak mempunyai pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. dalam kitab yang diwahyukan kepada ku.(6.143) ”Dan dari unta dua dan dari sapi dua”.146) Maka jika mereka mendustakan mu.

(6. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang bisa ia kerjakan. jika mereka jadi saksi. sehingga ia sampai umur.153) DLA . dan sempurnakanlah janji Allah. demikian Dia perintah kamu supaya kamu berbakti”. dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”. oleh karena itu turutlah dia. dan orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat dan mereka menyekutukan karakter Rabb mereka. dan tidak kamu melainkan berdusta.Tafsir Al Sulthan kami ?”.149) Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi kamu yang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan ini”. tidak kamu turut melainkan sangkaan. yaitu jika Dia mau. maka Allah mempunyai alasan yang kuat.(6.151) “Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. dan jangan kamu turut jalan-jalan(lain). dan janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena kepayahan. melainkan dengan karakter lengkap. dan jangan engkau turut keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.150) Katakanlah:”Marilah supaya aku bacakan apa yang Rabb kamu haramkan atas kamu¸bahwa jangan kamu menyekutukan karakter-Nya dengan sesuatu.(6.(6.148) Katakanlah: “Lantaran itu. karena akan pisahkan kamu daripada jalan-Nya. melainkan dengan cara yang baik. Itu untuk kamu perintah yang kamu harus kerjakan karakternya agar kamu ingat”. dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapak. tentu Dia akan beri pengenalan kepada kamu semuanya”.152) “Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lupus.(6. Itu untuk kamu diperintahkan kepada kamu karakternya agar kamu mengerti”. maka jangan engkau jadi saksi bersama mereka. Oleh itu. walaupun ia itu untuk kerabat. dan jangan kamu hampiri kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan jangan kamu membunuh diri yang Allah haramkan. ”dan apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu lurus.(6. kami memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka.

Tafsir Al Sulthan Kemudian kami telah beri kitab kepada Musa. dan sesungguhnya kami lalai dari bacaan mereka”. agar kamu diberi pengaturan. Tidak lain urusan mereka. tidaklah akan bermanfa’at iman seseorang yang tidak beriman lebih dahulunya atau (tidak) mengerjakan kebaikan pada imannya. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabb mu.155) Supaya kamu tidak berkata: “Hanya diturunkan kitab atas dua golongan sebelum kami. (6. tentu adalah kami lebih mendapat pengenalan dari mereka”.(6. melainkan kembali kepada Allah.(6.(6.156) Atau supaya kamu tidak berkata: ”Sesungguhnya kalau diturunkan atas kami kitab itu. Katakanlah: ”Hendaklah kamu tunggu (karena) sesungguhnya kami menunggu”. sebagai penyempurna atas orang yang berbuat kebaikan.159) DLA . oleh karena itu bukankah tidak ada yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan karakter ayatayat Allah dan berpaling daripadanya ¿ Kami akan balas orangorang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berpaling. kemudian Dia akan terangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan.154) Dan ini.158) Sesungguhnya orang-orang yang membagi-bagi peraturan mereka jadi beberapa golongan itu. sebuah kitab yang kami turunkan dia dengan perlindungan. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan.157) Bukankah tidak mereka menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb mu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabb mu?. dan untuk menjelaskan tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Rabb mereka.(6. maka ikutilah dia dan tekuni. (6. bukanlah engkau dari (golongan mereka) di tentang apapun.

160) Katakanlah: “Sesungguhnya aku diberi pengenalan oleh Rabb ku ke jalan yang lurus peraturan (yang resmi) berdiri.165) DLA . maka tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) dan mereka tidak akan dianiaya.162) “Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitu aku diperintah.164) Dia Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah Bumi. Sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. dan barangsiapa kerjakan kejahatan. padahal Dia Rabb tiap sesuatu ¿.(6. Sesungguhnya Rabb mu Cepat Pembalasan-Nya.163) Katakanlah : “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan Rabb ?. Kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu.161) Katakanlah: “Sesungguhnya sholat ku dan aktivitasku dan hidup ku dan mati ku untuk Allah Rabb Alam Semesta”.Tafsir Al Sulthan Barangsiapa kerjakan kebaikan. dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian derajat.(6. maka baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda. dan adalah aku orang Islam yang pertama”. (6.(6. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu katakter apa-apa yang kamu perselisihkan padanya. ajaran Ibrahim yang tulus. dan tidak ada ia dari orang yang menyekutukan. Dan tiap diri tidak mengerjakan(kejahatan) melainkan (balasannya jatuh) atasnya. dan tidak seorang penanggung menanggung seorang yang lain.(6.(6. untuk Dia menguji kamu dalam apa yang Dia telah datangkan kepada kamu.

Tafsir Al Sulthan DLA .

1) Tulisan yang kami turunkan kepada mu. 209 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan jangan kamu ikuti dari selainnya sebagai pengurus.(7. maka siapa berat timbangannya maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(7.0) {Alif. dan tidak sekali-kali kami ghaib.(7. maka jangan ada sesak di dalam shudurmu darinya untuk engkau ancam dengannya dan peringatan untuk orang-orang yang percaya.3) Dan betapa banyak dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.7) Dan timbangan amal pada hari itu Lengkap. Shod}.6) Lantas sesungguhnya kami akan kisahkan atas mereka karakter ilmu.Tafsir Al Sulthan 7.Surat Al-A’raf (Benteng Tinggi) Surat ke-7.4) Maka tidak ada seruan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami. sedikit apa yang kamu ingat.(7. maka datang kepadanya siksaan kami pada waktu malam atau pada waktu mereka sedang tidur di tengah hari.(7.2) Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu.5) Maka sesungguhnya kami akan periksa orang-orang yang dikirim kepada mereka (peringatan) dan (bahkan) kami akan periksa utusan-utusan itu.(7. melainkan bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya kami orang yang zalim”.8) DLA .(7. Lam. (7.(7. Mim.

maka mereka bersujud. tidak ada dari orang yang bersujud. maka tentu aku akan halangi mereka (dari) jalan-Mu yang lurus”.10) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu.(7. dan tidak akan Engkau dapati kebanyakan dari mereka itu berterima kasih”.17) Dia berkata:”Keluarlah engkau darinya dengan terhina. dan Kami menjadikan untuk kamu padanya Kehidupan. niscaya Aku penuhkan jahannam dengan kamu semuanya”.15) Ia berkata:”Lantaran Engkau telah sesatkan aku.(7. kecuali Iblis.14) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”. Engkau ciptakan aku dari api.16) ”Kemudian. kemudian kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. Maka keluarlah.(7.13) Ia berkata: ”Berilah tempo kepada ku sampai hari mereka dibangkitkan”.18) DLA . (7. dan Engkau ciptakan dia dari tanah-liat”. sesungguhnya engkau dari golongan mereka yang rendah”. Sesungguhnya siapa dari mereka itu turut kepada mu. kemudian kami telah membentuk kamu.(7.(7.11) Dia berkata:”Apa yang menyebabkanmu tidak sujud ketika Aku perintah mu”.(7.(7.12) Dia berkata: ”Pergilah darinya. terhalau. Ia berkata: ”Aku lebih baik dari dia.(7.(7. aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. sedikit apa yang kamu syukuri.Tafsir Al Sulthan Dan siapa ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. lantaran mereka menzalimi karakter ayat-ayat-Ku. karena tidak patut engkau menyombong.9) Dan sesungguhnya Kami telah tempatkan kamu di Bumi.

dan bukankah Aku sudah katakan bahwa setan itu musuh kamu yang nyata ?”.20) Dan ia bersumpah kepada keduanya: ”Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada mereka yang memberi nasehat” .(7.23) Dia berkata: ”Turunlah kamu.(7.Tafsir Al Sulthan ”Dan hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga. janganlah setan menipu kamu sebagaimana ia telah keluarkan dua ibu-bapak kamu dari DLA . dan Rabb mereka berdua menyeru mereka:”Bukankah Aku telah larang kamu berdua dari pohon itu.25) ”Hai anak-anak Adam !.(7. Dan pakaian ketekunan itu lebih baik. tetapi jangan kamu dekati pohon ini . sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. dan darinya kamu akan dibangkitkan”.22) Mereka berdua berkata: ”Rabb kami. Lantaran itu jika tidak Engkau ampunkan kami dan (tidak) Engkau beri pengaturan kepada kami. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi”. maka makanlah dari yang kamu sukai berdua.21) Maka ia anjurkan keduanya dengan tipu-daya. terbukalah aurat mereka.(7.(7. dan mulailah mereka tutup atas (kemaluan) mereka dengan daun dari surga. Maka ketika keduanya merasakan pohon itu.(7. melainkan lantaran kamu akan jadi malaikat atau lantaran kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal”.24) Dia berkata:”Padanya kamu hidup dan padanya kamu akan mati.(7. karena kamu akan jadi dari orang-orang yang menganiaya”. sesungguhnya telah diturunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kamu dan pakaian perhiasan. sebagian dari kamu musuh bagi sebagian” . Itulah sebagian dari ayat-ayat Allah supaya kamu ingat”.26) ”Hai anak-anak Adam.19) Maka setan telah membisik kepada keduanya yang akhirnya menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang ditutup dari (pandangan mereka) sambil berkata: ”Bukankah Rabb mu berdua telah larang kamu dari pohon ini.(7.

31) Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan barang yang baik dari pemberian?”. pakailah perhiasan kamu di sisi setiap Masjid.(7. Apakah kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.29) Sebagian Dia beri pengenalan.32) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku. dan sebagian lengkap atas mereka kesesatan. Dan kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu”.28) Katakanlah: ”Rabb ku menyuruh berlaku adil dan mendirikan wajah-wajah kamu di sisi setiap Masjidil Haram dan menyeru Dia dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan sebagaimana Dia kehendaki kamu.Tafsir Al Sulthan surga. Dan kamu menyekutukan karakter Allah apa yang tidak Dia turunkan karakternya sebagai alasan. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu.33) DLA .27) ”Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan. sesungguhnya mereka mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah dan mereka kira bahwa mereka mendapat pengenalan.(7.30) Hai anak-anak Adam. mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang bathinnya dan dosa dan aniaya dengan tidak lengkap. kelihatan kemaluan keduanya. kamu akan kembali”. mereka berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan Allah perintah kami dengannya”.(7. Kaktakanlah: ”Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kejahatan. ia bukakan pakaian keduanya.(7.(7. dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. tetapi kamu tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu ketua-ketua bagi orang-orang yang tidak beriman”.(7. Katakan:”Ia untuk orang yang beriman pada kehidupan dunia tertentu pada hari qiyaamah”. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang melewati batas .(7.

maka orang-orang itu akan jawab:”Itu telah hilang daripada kami”. maka berkatalah ummat yang akhir untuk yang mula-mula: ”Rabb kami.36) Maka bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta atas Allah atau mendustakan karakter ayatayat-Nya. mereka ini yang menyesatkan kami.(7. maka itulah mereka penduduk api.39) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dia berkata: ”Untuk tiap (kamu dapat) berlipat ganda” tetapi kamu tidak tahu .38) Dan berkata ummat yang mula-mula kepada ummat yang akhir: ”Tidak ada bagi kamu kelebihan atas kami. tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit.(7. maka siapa menekuninya dan berbuat baik. yang akan terima mereka .(7. itulah mereka akan dapat bagaian mereka dari kitab. oleh karena itu berilah mereka azab dari neraka yang berlipat ganda”. mereka padanya akan kekal. hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. (7. maka tidak ada ketakutan atas mereka. dan menyombong darinya. ia mengutuk saudaranya. dan tidak mereka berdukacita.34) Hai anak-anak Adam.37) Dia berkata: ”Masuklah kamu dalam api dalam ummat-ummat sebelum dari kamu dari jin dan manusia”. jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku.35) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan sombong darinya. sehingga apabila semua terkumpul dalam (neraka) itu. dan tidak mereka akan masuk surga hingga DLA . sambil berkata: ”Manakah yang kamu seru selain dari Allah?”.(7. serta mereka menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa adalah mereka orang-orang yang kafir”. oleh karena itu rasalah azab lantaran karakter apa-apa yang kamu telah usahakan”. Tiap masuk satu ummat.(7.Tafsir Al Sulthan Dan untuk tiap ummat ada ajalnya. tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan. Maka apabila datang ajal mereka.

Sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa utusan Rabb kami dengan karakter Lengkap”. dan mau jadikan dia bengkok. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang zalim. dan di atas mereka ada tutupan-tutupan. (adalah) mereka itu ahli surga yang mereka kekal padanya.42) Dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam shudur mereka dari hasad. padahal tidak kami mendapat pengenalan kalau tidak Allah beri pengenalan kepada kami.40) Adalah bagi mereka tempat yang rendah dari jahannam.(7. dan mereka menyeru: ”Bahwa inilah surga yang diwariskan dia kepada kamu karena karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan”. mereka berkata: ”Rabb kami.(7.47) DLA . lantaran mereka mengkufuri karakter akhirat. Mereka ini belum masuk surga dan mereka sangat ingin.(7. di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah yang telah kenalkan kami untuk ke sini.41) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih. jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang zalim”.43) Dan ahli surga menyeru ahli neraka: ”Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan lengkap”.44) ”Orang-orang yang memalingkan dari jalan Allah.(7.(7.(7. lalu di antara mereka diberi tahu oleh seorang pemberi tahu: ”Bahwa kutukan Allah adalah atas orang-orang yang zhalim”. dan mereka seru ahli surga: ”Mudah-mudahan sejahtera atas kamu”. Mereka jawab: ”Ya”. Dan seperti itu kami balas orang yang berdosa.45) Dan di antara dua itu ada dinding dan atas Benteng ada beberapa laki-laki yang kenal kepada tiap seorang dengan tanda mereka.46) Dan kalau dipalingkan pandangan mereka ke pihak ahli neraka.(7.(7.Tafsir Al Sulthan unta masuk ke lubang jarum. kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya.

49) Dan ahli neraka menyeru ahli surga: ”Tuanglah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah beri kepada kamu”.52) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan buahnya ?. akan berkata orangorang yang dahulunya melupakan dia: ”Sesungguhnya telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan Lengkap.(7. dan matahari dan bulan dan bintang-bintang berputar dengan DLA .51) Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka satu Kitab .(7. kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini. Sesungguhnya mereka telah rugikan diri-diri mereka dan hilang dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.Tafsir Al Sulthan Dan mereka yang di atas Benteng menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing mereka. Dia tutup malam siang yang mengiringinya dengan lekas.53) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. karena mereka telah diperdaya oleh kehidupan dunia”. lantaran itu adakah penolong-penolong yang akan menolong kami atau kami dikembalikan supaya dapat kami kerjakan lain dari apa yang telah kami kerjakan?”.48) ”Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah (bahwa) Allah tidak akan memberi pengaturan kepada mereka ?” : ”Masuklah kamu ke surga.50) ”Yang jadikan peraturan mereka sia-sia dan permainan. kemudian Dia berada atas ’Arsy. tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berdukacita”. Mereka jawab: ”Sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir”. lantaran mereka membantah kepada ayat-ayat kami. Pada hari yang datang buahnya itu.(7.(7. maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu Pengetahuan sebagai Pengenal dan Pengaturan untuk kaum yang percaya.(7. Mereka berkata: ”Bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kamu sombongkan ?”. Maka di hari ini .(7.

tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. Maka kami keluarkan dengan karakternya dari tiap benih-benihan.58) Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya.(7.(7.(7.(7. lalu ia berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah. keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya.Tafsir Al Sulthan karakter urusan-Nya.56) Dia yang mengirim angin pembawa kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. Bukankah kepunyaan-Nya Penciptaan itu dan Urusan itu ?. seperti itu kami keluarkan orang yang mati agar kamu mau ingat.62) DLA .(7.57) Dan negeri yang baik.60) Ia berkata: ”Hai kaum ku tidak ada kelupaan pada ku. tidak keluar melainkan dengan susah. maka kami turunkan dengan karakternya air.61) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.54) Serulah Rabb kamu dengan merendah diri dan tersembunyi .(7.(7.59) Berkata para malak dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kelupaan yang nyata”. dan yang tidak baik. dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta. karena sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas. sesungguhnya pengaturan Allah dekat dari orang yang berbuat kesetiaan.(7.(7. dan aku beri nasehat kepada kamu. sehingga ketika ia bawa awan yang berat. Seperti itu kami terangkan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang”. dan berdo’alah kepada-Nya dengan takut dan sungguhsungguh. Maha Melindungilah Allah Rabb Alam Seluruhnya. kami tarik dia ke negeri mati.55) Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya.

ia berkata: ”Hai kaum ku. : ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami sangka engkau dari orang yang berdusta”.65) Berkata para malak orang-orang yang kufur dari kaumnya.(7. sembahlah Allah. jika engkau dari orang-orang yang benar”.(7.70) Ia berkata: ”Sesungguhnya telah tertimpa atas kamu siksaan dan kemurkaan Rabb kamu.(7. (7.63) Maka mereka mendustakannya.66) Ia katakan: ”Hai kaum ku. tidak ada untuk kamu dari Yang Dita’ati selain Dia.(7.Tafsir Al Sulthan ”Apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu dan supaya kamu berbakti dan supaya kamu mendapat pengaturan ?”. karena aku ini bagi kamu seorang penasehat yang terpercaya”. dan Dia tambah kamu dalam ciptaan jadi besar.(7. Lantaran itu datangkanlah apa yang engkau ancam kami.68) Dan apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu ?. (7. apakah tidak kamu berbakti ?”.64) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud. Patutkah kamu membantah ku DLA . sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan karakter ayatayat kami .69) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami agar kami sembah Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami sembah ?.67) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta”. Maka ingatlah ayat-kebesaran Allah agar kamu mendapat kejayaan”. tidaklah aku bodoh.(7. Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) dari setelah kaum Nuh.

sembahlah Allah. Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya”.(7. karena akan mengenai kamu azab yang pedih”. ini dia Unta Betina Allah untuk kamu sebagai ayat.76) Lalu mereka sembelih Unta itu dan mereka durhaka dari perintah Rabb mereka.73) ”Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti dari setelah kaum ’Aad.(7. sesungguhnya aku bersama kamu dari orang yang menunggu”.77) DLA . datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika benar engkau dari orang-orang yang diutus”. (7. dan jangan ganggu dia dengan jahat.(7. karena bukan mereka orang-orang yang beriman. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. dan Dia beri kekuasaan kamu di Bumi. Oleh karena itu tunggulah. dan jangan kamu merajalela di bumi membuat kerusakan” . maka biarkanlah dia makan di bumi Allah.Tafsir Al Sulthan dalam nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan.(7.74) Berkata para malak orang-orang yang takabur dari kaumnya untuk orang-orang yang lemah untuk orang yang beriman dari mereka : ”Apakah kamu tahu bahwa Shaleh itu orang yang diutus dari Rabb nya ?”.(7.71) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan karakter pengaturan dari kami.72) Dan kepada Tsamud saudara mereka Sholeh.75) Berkata orang-orang yang takabur itu: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu percayai karakternya”. (7. sungguh aku datangkan kepada kamu bukti dari Rabb kamu. padahal Allah tidak turunkan karakternya dari Sulthon. dan kami potong akar orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan mereka katakan: ”Hai Shaleh. ia berkata: ”Hai kaum ku. Lantaran itu ingatlah ayat-kebesaran Allah. yang kamu jadikan dari tanah rata beberapa mahligai dan kamu tumbuk gunung-gunung jadi rumah-rumah.

85) ”Dan jangan kamu halangi di tiap jembatan menakut-nakuti dan memalingkan dari jalan Allah siapa yang mengimani karakter-Nya. maka menjadilah mereka kaku di dalam rumah-rumah mereka. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kamu. sembahlah Allah. Lantaran itu cukupkanlah sukatan dan timbangan. dan jangan kamu berbuat kebinasaan di bumi sesudah baiknya.80) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan birahi. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Patutkah kamu kerjakan kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang dari Alam Semesta ?”.81) Tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu.83) Dan kami hujankan atas mereka satu hujan.(7.82) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu. tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasehat”. lalu Dia banyakkan kamu.Tafsir Al Sulthan Maka mengenai mereka Rijfah.(7. (7.84) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib ia berkata: ”Hai kaum ku. dan ingatlah ketika kamu sedikit. kecuali isterinya (karena) adalah ia daripada orang-orang yang tertinggal. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman”. lantaran kamu mau jadikan dia bengkok.(7. bukan kepada perempuan. dan DLA . dan jangan kamu kurangkan (dari) manusia hak-hak mereka. lantaran itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa.79) Dan ingatlah Luth. bahkan kamu ini satu kaum yang meliwati batas”.(7. karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka”.78) Maka ia berpaling dari mereka sambil berkata: ”Hai kaum ku. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.(7.(7.(7.

86) ”Dan jika ada satu bagian dari antara kamu mempercayai karakter Yang diutus kepada ku dan satu bagian tidak percaya.Tafsir Al Sulthan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kebinasaan”.(7. Rabb kami Mengetahui tiap sesuatu. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah mereka orang-orang yang rugi. Ia berkata: ”Apakah walaupun kami tidak suka?”. dan tidaklah kami kembali kepadanya melainkan jika dikehendaki Allah Rabb kami Maha Luas. bukakanlah antara kami dan antara kaum kami karakter yang lengkap.90) Maka mengenai mereka Rijfah.87) JUZ’ Ke-9 Berkata para Malak orang yang takabur dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami akan keluarkan mu hai Syu’aib dan orang-orang yang percaya bersama mu dari negeri kami.(7.89) Dan berkata malak orang-orang yang kafir dari kaumnya: ”Jika kamu ikuti Syu’aib. kecuali kamu kembali dalam Ajaran kami”. jika kami kembali kepada Ajaran kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya. ”Rabb kami.(7.88) ”Sesungguhnya (kalau begitu) kami ada-adakan dusta atas Allah.(7.92) DLA . (7. dan Engkau sebaik-baik Pembuka”. sesungguhnya adalah kamu ketika itu orang-orang yang rugi”. Atas Allah kami bertawakal. dan Dia sebaik-baik Hakim.(7.(7. maka menjadilah mereka orang yang terbenam di tempat kediaman mereka. Maka tunggulah sehingga Allah menghukum antara kita.91) Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu.

Lantaran itu. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang rugi.(7.(7. padahal mereka sedang tidur ?. tetapi mereka mendustakan. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kepada kamu. dari kedatangan siksa kami di waktu malam. bagaimana bisa aku berdukacita atas orang-orang kafir ?”. melainkan kami kenakan penduduknya kesusahan dan kemelaratan supaya mereka merendah diri. lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba. sedang mereka tidak sadar. maka mereka tidak bisa mendengar.96) Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman.(7.98) Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah ?.99) Apakah belum mengenal bagi orang-orang yang mewarisi bumi ? dari sebelum ahlinya ?.100) Negeri-negeri itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabarkabarnya. sungguh kami buka atas mereka perlindungan dari langit dan bumi.(7.(7. niscaya kami siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka dan kami akan metrai atas qalbu-qalbu mereka. (7.97) Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu pagi.93) Dan tidaklah kami utus seorang Nabi di suatu Desa. ketika mereka sedang bermain-main ?. bahwa kalau kami kehendaki. maka kami azab mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.Tafsir Al Sulthan Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai kaum ku. dan sungguh telah datang kepada mereka utusanDLA .94) Kemudian kami gantikan kebaikan itu di tempat kejahatan.(7.(7. hingga mereka jadi banyak dan mereka berkata: ”Sesungguhnya kemelaratan dan kebahagiaan telah mengenai bapak-bapak kita”.95) Dan kalau penduduk negeri beriman dan tekun.

107) Dan ia keluarkan tangannya.103) Dan Musa berkata: ”Hai Fir’aun. (7. Seperti itu Allah metrai atas qalbu-qalbu orang-orang kafir .(7. Oleh karena itu bagaimana urusan kamu”.102) Kemudian sesudah mereka itu kami utus Musa dengan karakter ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan Malaknya. maka tiba-tiba dia ular yang membuktikan.109) ”Ia mau keluarkan kamu dari bumi kamu.108) Berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang pintar”. (7. tetapi mereka menzalimi karakternya.(7. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.(7. (7. sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb Alam Semesta”. tetapi sesungguhnya kami dapati kebanyakan dari mereka meliwati batas.(7.104) ”Betul-betul aku tidak berkata atas Allah melainkan yang lengkap.(7.105) Kata Fir’aun: ”Jika engkau datang dengan karakter ayat.(7.(7.110) Mereka berkata: ”Berilah tempo kepadanya dan kepada saudaranya. (7. dan kirim ke negeri-negeri untuk mengumpulkan”. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang mengadakan kerusakan.106) Lalu ia lemparkan tongkatnya. sungguh aku datangkan kepada kamu karakter bukti dari Rabb kamu.111) DLA .Tafsir Al Sulthan utusan dengan bukti . maka datangkanlah karakternya jika kamu dari orang yang benar”.101) Dan tidak kami dapati kebanyakan dari mereka (menepati) janji. maka mereka tidak ada yang mengimani karakter apa-apa yang mereka dustakan dari sebelumnya. maka itu biarkanlah Bani Israel bersama ku”.

Lantaran itu kamu akan mengetahui”.(7.113) Ia berkata :”Na’am. Maka tiba-tiba dia menelan apa-apa yang mereka tunjukkan”. karena kamu hendak keluarkan penduduknya daripadanya.(7.Tafsir Al Sulthan ”Nanti mereka akan datang kepada mu dengan tiap ahli sihir yang pintar”.(7. Maka ketika mereka tunjukkan.(7.(7.(7.118) Lantaran itu kalahlah mereka di sana.114) Mereka berkata: ”Hai Musa engkaukah yang akan tunjukkan atau kamikah yang tunjukkan ?”. (7.123) ”Aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu berselang.120) Mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya ini satu tipuan yang kamu kerjakan dalam negeri ini.122) Berkata Fir’aun: ”apakah kamu mengimani karakternya sebelum aku beri izin kepada kamu.112) Dan datanglah ahli sihir kepada Fir’aun sambil berkata: ”Sesungguhnya adakah upah bagi kami jika kami menang?”.121) ”Rabb Musa dan Harun”.116) Dan kami wahyukan kepada Musa: ”Hendaklah engkau lemparkan tongkat mu”. dan kembalilah mereka dengan merendah diri.119) Dan tunduklah ahli sihir itu dengan bersujud.115) Musa berkata: ”Tunjukkanlah”.(7.(7.(7.(7.(7. dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang yang didekatkan”. mereka tipu mata manusia dan mereka bikin takut karena mereka datangkan sihir yang panjang. dan Bathil apa yang ada mereka kerjakan”. kemudian aku akan salib kamu semuanya”.117) Maka tetaplah Yang Lengkap.(7.124) DLA .

tetapi Dia akan lihat bagaimana kamu bekerja”. ”Rabb kami tuangkanlah atas kami kesabaran dan terimalah kami sebagai orang yang menyerah diri” . maka tidak kami akan percaya kepada mu”. melainkan (karena) kami mengimani karakter ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami.(7. Ia berkata: ”Kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. mereka berkata: ”Bagi kami ini”. Ketahuilah.125) ”Karena tidak engkau benci kepada kami.128) Mereka berkata: ”Kami disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami”.Tafsir Al Sulthan Mereka jawab: ”Sesungguhnya kepada Rabb kami kami akan kembali”. bahwa kesialan mereka itu tidak lain melainkan di sisi Allah.129) Dan sesungguhnya kami telah kenakan kepada keluarga Fir’aun kekeringan dan kekurangan buah-buahan supaya mereka ingat. Kata Musa: ”Mudah-mudahan Rabb kamu akan binasakan musuh-musuh kamu dan Dia akan jadikan kamu khalifah di bumi. Dia wariskan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.127) Musa berkata kepada kaumnya: ”Mintalah pertolongan dengan karakter Allah dan sabarlah. karena sesungguhnya kita sangat berkuasa atas mereka”.(7. sesungguhnya bumi ini milik Allah. mereka anggap Musa dan orang yang bersamanya itu sial. dan akibat baik untuk orang yang berbakti.(7.126) Dan berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat rusak di bumi meninggalkan mu dan yang dita’ati oleh mu ?”. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.131) Dan mereka berkata: ”Apa saja keterangan yang engkau datangkan karakternya dari ayat untuk engkau sihir kami dengannya.(7.(7.130) Maka apabila datang kepada mereka kesenangan. (7.132) DLA .(7. dan jika mengenai mereka kesusahan.(7.

138) “Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan bathil apa yang mereka kerjakan”.(7. berkatalah mereka: “Hai Musa. tetapi mereka menyombong. mintalah kepada Rabb mu untuk kami dengan apa yang telah dijanjikan di sisi mu. Dan kami hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa-apa yang ada mereka bangun.137) Dan kami telah tolong Bani Israel menyeberang laut.134) Maka ketika kami hilangkan siksaan itu dari mereka.(7.133) Dan ketika azab menimpa mereka.(7.136) Dan kami wariskan kepada kaum yang tertidas itu timur-timur bumi dan baratnya yang kami beri perlindungan padanya.139) Ia berkata: “Apakah patut selain dari Allah aku carikan untuk kamu yang dita’ati ?. hingga satu masa yang mereka sampai padanya.(7. lalu mereka berkata: “Hai Musa jadikanlah untuk kami yang dita’ati seperti mereka itu ada mempunyai beberapa yang dita’ati”.(7. (7.(7. Sesungguhnya jika engkau hilangkan azab itu dari kami. tiba-tiba mereka memungkiri. dan sempurnalah kalimat Rabb mu dengan baik atas Bani Israel lantaran mereka sabar. dan darah sebagai ayat yang menjelaskan.135) Maka kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka dalam laut dengan sebab mereka mendustakan karakter ayatayat kami dan mereka lalai darinya. Ia berkata: “Sesungguhnya kamu ini kaum yang bodoh”.140) DLA . lalu mereka berjumpa satu kaum yang menyembah berhala mereka.(7. niscaya kami akan beriman kepada mu dan kami akan biarkan Bani Israel bersama mu”.Tafsir Al Sulthan Maka kami kirim atas mereka Topan dan Belalang dan KutuKutu(Ulat) dan Kodok-Kodok. karena mereka kaum yang durhaka. padahal Dia telah lebihkan kamu atas Alam Semesta ?”.

Maka ketika Rabb nya menampakkan kepada gunung.(7. dan buatlah kebaikan dan janganlah turut jalan orang-orang yang mengadakan kerusuhan”. dan jadilah dari orang yang bersyukur”.145) Aku akan palingkan ayat-ayat Ku dari orang yang takabur di bumi dengan tidak yang lengkap.(7.143) Dia berkata: “Hai Musa sesungguhnya Aku telah pilih mu atas manusia dengan Risalah Ku dan Kalam Ku.(7. padahal mereka sedang kenakan kamu siksaan yang pedih. tetapi jika mereka lihat jalan kesesatan. maka jika ia tetap pada tempatnya. maka nanti engkau melihat Aku”. aku bertobat kepada Mu. dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: “Gantikanlah aku pada kaumku. lihatkan kepada ku agar aku memandang kepada mu”.141) Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 malam. tidak mau mereka ambil dia sebagai satu jalan . dan Rabbnya berkatakata kepadanya. dan mereka tahu jalan petunjuk.(7. dan runtuh Musa dengan pingsan.142) Dan ketika Musa datang di waktu kami.(7. mereka ambil dia DLA . mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak perempuan kamu sedangkan di dalam itu ada satu percobaan yang panjang dari Rabb kamu. berkatalah ia: ”Rabb. Aku akan tunjukkan kepada kamu tempat orang-orang yang meliwati batas . maka jadilah dia hancur. Maka itu ambillah dia dengan kuat dan suruhlah kaummu mengambil yang sebaik-baiknya.144) Dan kami telah tulis untuknya di dalam Alwah dari tiap sesuatu sebagai nasehat dan penjelasan untuk tiap sesuatu. karena mereka lihat tiap ayat. dan akulah orang pertama yang beriman”. Maka ketika ia sadar berkatalah ia: “Subhaana Engkau. Dia berkata: “Engkau tidak bisa melihat Ku. maka jadi sempurna waktu perjanjian Rabbinya 40 malam. tetapi pandanglah kepada gunung itu. Maka ambillah apaapa yang diberikan kepada mu. tetapi kami sempurnakan dia dengan 10.Tafsir Al Sulthan Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun. tidak mau mereka imani karakternya.

niscaya jadilah kita dari golongan yang rugi”.(7. dan tidak mengampuni kita.152) DLA . dan jangan engkau masukkan aku bersama orang-orang yang zalim”.Tafsir Al Sulthan sebagai satu jalan. (7. Kata (Harun): ”Hai anak ibu ku. dan masukkanlah kami dalam pengaturan-Mu.149) Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan dukacita. Itu karakter sesungguhnya mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. yang ada baginya suara. akan mengenai mereka kemarahan dari Rabb mereka di kehidupan dunia. Apakah patut kamu mendahului perintah Rabb kamu?”. Tidakkah mereka lihat bahwa ia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberi pengenalan kepada mereka satu jalan?. dan Engkau ArHamur-Raahimiin”. dan hampir mereka bunuh aku. Lalu ia banting Alwah dan ia pegang kepala saudaranya sambil menarik dia kepadanya. dan adalah mereka lalai darinya.(7.(7. sesungguhnya kaum itu pandang aku lemah. kaum Musa jadikan perhiasan mereka seekor anak sapi yang berjasad.148) Dan ketika mereka menyesal dan lihat. (7.151) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi. Mereka jadikan dia dan adalah mereka itu orang yang zalim. Bukankah mereka tidak akan dibalas melainkan apa yang ada mereka kerjakan ?”. mereka berkata: ”Sesungguhnya jika Rabb kita tidak memberi pengaturan kepada kita. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang berbuat dusta. gugur amalan-amalan mereka. ia berkata: ”Jelek sekali apa yang kamu kerjakan di belakangku sesudah ku.(7.150) Ia berkata: ”Rabb ampunkanlah aku dan saudara ku.147) Dan sesudahnya.146) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat.(7. bahwa mereka telah sesat. Oleh sebab itu jangan engkau sukakan permusuhan kepadaku.

kalau Engkau mau tentu Engkau sudah binasakan mereka dan aku lebih dahulu. Maka ketika gempa mengenai mereka. berkata Musa: ”Rabb. ia menyuruh mereka berbuat baik dan ia melarang mereka dari kejahatan. mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kejayaan”. yang di dalam naskahnya ada pengenalan dan pengaturan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka.(7.(7. sesungguhnya kami bertobat kepada Mu”.156) ”Yang menurut Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati dia tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. dan Engkau beri pengenalan siapa yang Engkau kehendaki.(7. dan ia hilangkan dari mereka keberatan-keberatan mereka dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka. Apakah Engkau akan binasakan kami karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dari antara kami ? Ini tidak lain melainkan percobaan-Mu.(7. dan memuliakan dia dan menolong dia.154) Dan Musa Pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami.157) DLA . Dia berkata: ”Azab Ku . Maka orang-orang yang beriman kepadanya.155) ”Dan tuliskanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan akhirat.(7. oleh karena itu ampunkanlah kami dan berilah kami pengaturan.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan . kemudian sesudah itu mereka tobat dan beriman. Engkaulah penolong kami. dan ia haramkan atas mereka barang-barang yang jelek. maka Aku akan tuliskan dia bagi orang-orang yang berbakti dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami”. karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan” . Aku akan kenakan kepada siapa yang Aku kehendaki. serta turut cahaya yang diturunkan bersamanya. sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu Ghafuurur-Rahiim. dan pengaturan-Ku meliputi tiap sesuatu.153) Dan ketika kemarahan itu berhenti dari Musa. Ia halalkan bagi mereka barang-barang yang baik. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki. ia ambil Alwah.

159) Dan kami bagi-bagi mereka jadi 12 Asbaathon sebagai ummatummat. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.161) Maka orang-orang yang zalim dari antara mereka itu telah tukar perintah dengan yang tidak dikatakan kepada mereka.162) Dan tanyalah kepada mereka dari hal negeri yang dekat laut itu ketika mereka meliwati batas pada hari Sabtu.160) Dan ketika dikatakan kepada mereka: ”Tinggallah di dalam negeri ini. sesungguhnya aku (ini) seorang utusan Allah kepada kamu sekalian Yang mempunyai Kerajaan langit dan bumi . Lalu terpancar daripadanya 12 mata air. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan.(7. dan makanlah daripadanya apa-apa yang kamu suka.(7. ketika kaumnya minta minuman kepadanya: ”Hendaklah engkau pukul batu itu dengan tongkat mu”. waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka dengan berturut-turut pada hari istirahat mereka. dan katakanlah: ”Minta ampun” dan masuklah ke pintu itu sambil bersujud.158) Dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi pengenalan dengan Lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku Adil. dan kami wahyukan kepada Musa.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Hai manusia. niscaya kami ampunkan dosa-dosa kamu. ”Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu” dan tidak mereka menganiaya kami. dan turutlah supaya kamu mendapat pengenalan. (7. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya Nabi yang Ummi yang mengimani karakter Allah dan kalimat-Nya. Kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.(7. yang sesungguhnya tiap-tiap Unaasin tahu tempat minum mereka. Maka kami turunkan atas mereka azab dari langit dengan sebab kezaliman mereka. sedangkan di hari mereka tidak DLA . Dan kami telah teduhkan atas mereka ghomaamu dan kami telah turunkan atas mereka Manna dan Salwa.(7.

(7.164) Maka ketika mereka lupa kepada apa yang diingatkan kepada mereka. mereka akan ambil dia. (7.(7.(7.165) Maka ketika mereka melanggar apa yang dilarang mereka mengerjakannya.(7. supaya mereka kembali. tidaklah ikan-ikan itu datang kepada mereka.(7. sebagian dari mereka ada yang shaleh dan sebagaian dari mereka tidak demikian. kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan satu azab yang pedih lantaran mereka meliwati batas.166) Dan ketika Rabb mu memberi tahu bahwa sesungguhnya Dia akan bangkitkan atas mereka hingga hari qiyaamah kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek. mereka ambil benda-benda yang rendah ini sambil berkata:”Akan diampuni kami” dan jika datang kepada mereka barang yang seperti itu. Dan kami beri percobaan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Sesungguhnya Rabb mu sungguh cepat pembalasan-Nya dan sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. diganti oleh satu kaum yang mewarisi kitab.168) Maka sesudah mereka itu. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam Kitab itu bahwa mereka tidak boleh berkata atas Allah melainkan yang lengkap dan mereka sudah baca apa yang ada padanya ?. kami katakan kepada mereka : ”Adalah Qirodah yang menengadah”.Tafsir Al Sulthan ambil istirahat. DLA . Demikianlah kami beri percobaan kepada mereka dengan sebab mereka telah meliwati batas.163) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Mengapa kamu nasehati satu kaum yang Allah akan binasakan atau Dia akan azab mereka dengan azab yang pedih?” Mereka jawab: ”Untuk melepaskan kewajiban kepada Rabb kamu dan supaya mereka berbakti”.167) Dan kami potong mereka di bumi jadi beberapa ummat.

175) Dan jika kami mau niscaya kami sudah tinggikan dia dengan itu.(7.176) DLA . Oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti?. yang jika engkau halau dia. dan adalah kami ini anak cucu sesudah mereka. ia terengah-engah atau kalau engkau biarkan dia. seperti sesungguhnya dia Peneduh. tetapi ia melekat di bumi dan menuruti hawanya.171) Dan ketika Rabb mu keluarkan anak cucu Adam dari punggung mereka dan Dia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang beramal shalih. tetapi ia berpaling daripadanya. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari qiyaamah: ”Sesungguhnya kami lalai dari ini” . Yang demikian ialah perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. oleh karena itu apakah Engkau hendak binasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan?”.174) Dan bacakanlah kepada mereka kabar orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. maka perumpamaannya seperti anjing. Oleh yang demikian ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir.(7. dan mereka sangka bahwa sesungguhnya dia akan jatuh atas mereka.(7. ”Bukankah aku Rabb kamu?” Mereka berkata: ”Bahkan kami menyaksikan”.Tafsir Al Sulthan Padahal negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang berbakti.(7. ia terengahengah.170) Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka.(7. dan supaya mereka kembali.(7.172) Atau supaya kamu (tidak) berkata: ”Hanya yang musyrik itu ialah bapak-bapak kami dari dahulu. lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya.(7.169) Orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan sholat. maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat.173) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat.(7. ”Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat dan ingatlah apa yang ada padanya agar kamu terpelihara”.

184) Apa belum mereka perhatikan dalam kerajaan Langit dan Bumi.(7. maka itulah mereka orang-orang yang rugi.Tafsir Al Sulthan Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayatayat kami. (7.182) Dan Aku beri tempo bagi mereka.(7.185) DLA . dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu ?.183) Apa belum mereka fikirkan. dan kepada diri mereka. (7.(7. Karena bisa jadi sesungguhnya telah dekat ajal mereka. maka dia orang yang mendapat pengenalan. maka serulah Dia dengannya dan tinggalkan orang-orang yang bersalahsalahan dalam nama-nama-Nya. (7. Maka kepada rangkaian yang manakah setelah ini mereka akan percaya ?.(7.(7. bahkan mereka lebih lupa. mereka orang-orang yang lalai. dan bagi mereka telinga tidak mendengar dengannya.180) Dan dari orang-orang yang kami ciptakan ada satu ummat yang memberi pengenalan dengan lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku adil. Itulah mereka seperti binatang ternak.177) Siapa yang diberi pengenalan oleh Allah. bahwa sahabat mereka itu tidak gila.178) Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka beberapa banyak dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu-qalbu tidak mengerti dengannya. sesungguhnya pembalasan Ku sangat teguh.(7.179) Dan kepunyaan Allah nama-nama yang tepat. akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu. ia tidak lain seorang pengancam yang membuktikan.181) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan bagi mereka mata tidak melihat dengannya. dan siapa yang sesat. Itulah mereka. mereka berlaku zalim. Mereka akan dibalas dengan apa yang ada mereka kerjakan.

niscaya adalah kami daripada orang-orang yang berterima kasih”. (7.192) DLA . ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba”.(7. Maka ketika telah berat. Maka ketika ia sentuh dia. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. besar urusan di langit dan bumi. dua-duanya berdo’a kepada Allah Rabb mereka berdua: ”Jika Engkau beri kepada kami anak laki-laki yang baik. tentu aku kumpulkan banyak harta.186) Mereka akan bertanya kepada mu dari Sa’ah: ”Kapan datangnya ?” Katakanlah: ”Hanya ilmunya di sisi Rabb ku. mereka jadikan untuk-Nya sekutu-sekutu dalam apa yang Dia berikan kepada mereka berdua. maka tidak ada baginya pengenalan. mengandunglah ia satu kandungan yang ringan.191) Dan tidak bisa mereka menolong orang-orang itu dan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong.187) Katakanlah: ”Aku tidak bisa mendatangkan manfa’at bagi diri ku dan tidak bahaya.Tafsir Al Sulthan Dan siapa dilupakan oleh Allah. tidak ada yang bisa menampakkannya pada waktunya melainkan Dia.(7. padahal mereka yang diciptakan ?. dan Dia tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. dan kesusahan tidak mengenai ku.(7. Mereka akan bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu dia. dan Dia jadikan darinya jodohnya agar ia bersenang-senang kepadanya.189) Maka ketika Dia beri kepada mereka berdua anak laki-laki yang baik. karena jika aku tahu urusan ghaib. Katakanlah: ”Hanya di sisi Allah ilmunya.(7. Maha Terinci Allah dari apa yang mereka sekutukan.(7. melainkan pengancam dan penggembira bagi kaum yang mau percaya”. lalu ia terus dengannya.(7. tidaklah aku ini .190) Apakah patut mereka sekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu.188) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu.

202) DLA . Katakan: ”Serulah sekutusekutu kamu. mereka ingat . padahal mereka tidak melihat.198) Berilah maaf dan serulah berbuat kebaikan.Tafsir Al Sulthan Dan jika kamu seru mereka kepada pengenalan mereka tidak akan mengikuti kamu.200) Sesungguhnya orang-orang yang tekun.193) Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain dari Allah hamba-hamba seperti kamu. atau adakah bagi mereka tangan yang mereka bisa pegang dengannya.201) Dan saudara-saudara mereka menolong mereka dalam kesesatan.(7. tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa mereka tolong diri mereka sendiri”. (7. kemudian mereka tidak berhenti. maka hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah.(7.(7. sama atas kamu maupun kamu seru mereka atau kamu diam.197) ”Dan jika kamu seru mereka kepada Pengenalan. atau adakah mereka telinga yang mereka bisa dengar dengannya?. dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.(7. lantas (cobalah) mereka perkenankan (permintaan) kamu.194) Adakah bagi mereka kaki yang mereka bisa berjalan dengannya. atau adakah bagi mereka mata yang mereka bisa lihat dengannya.(7.(7.(7. lalu mereka lihat. kemudian lakukanlah tipudaya kamu kepada ku dan jangan beri tempo kepada ku”.(7. sesungguhnya Dia Samii’un-’Aliim.199) Dan jika mengenai mu gangguan dari setan. lantaran itu (coba) kamu seru mereka. jika memang kamu orang-orang yang benar. apabila mengenai mereka gangguan dari setan.196) ”Dan mereka yang kamu seru selain dari Dia. dan Dia menolong orang-orang yang baik”. mereka tidak akan mendengar” dan engkau lihat bahwa mereka melihatmu.(7.195) ”Sesungguhnya penolong ku ialah Allah Yang telah turunkan Kitab.

Tafsir Al Sulthan Dan apabila engkau tidak bawakan kepada mereka satu ayat. dan dengan tidak keras suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau jadi dari orang yang lalai.(7.206) DLA . Ini beberapa penerangan dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya”.(7.204) Dan sebutlah Rabb mu di dalam dirimu dengan merendah diri dan takut.(7.(7.205) Sesungguhnya orang-orang yang disisi Rabb mu tidak sombong dari beribadat kepada-Nya dan mereka bergerak untuk-Nya dan kepada-Nya mereka sujud. Katakan: ”Aku hanya turut apa yang Rabb ku wahyukan kepada ku.203) Dan ketika dibaca Alquran maka dengarlah dia dan perhatikan agar kamu mendapat pengaturan. mereka berkata: ”Mengapakah engkau tidak adakan dia ?”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

5) Mereka membantah mu dalam yang lengkap setelah apa terbukti. dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya. satu dari dua golongan. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. mereka orang beriman dengan lengkap.3) Itulah mereka. Katakan: ”Pampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. seolah diseret kepada maut.(8. tetapi kamu mau bahwa yang tidak bersenjata itu untuk kamu. bahwa ia itu untuk kamu.Tafsir Al Sulthan 8. mereka bertawakal.(8. (8. padahal sesungguhnya sebagian dari mu’minin tidak suka. dan atas Rabb mereka.6) Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu. dan Allah mau melengkapi yang lengkap dengan kalimat-kalimat-Nya dan menghabiskan akar-akar kaum kafir.(8. (8. bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan keampunan dan rizki yang berbeda (rizqun-kariim).Surat Al-Anfal (PAMPASAN) Surat ke-8.0) Mereka akan bertanya kepada mu dari pampamsan perang. jika kamu orang-orang yang beriman”.4) Sebagaimana Rabb mu keluarkan mu dari rumahmu dengan karakter lengkap.(8. Maka berbaktilah kepada Allah dan perbaikilah keadaan antara kamu.(8.1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka.2) Orang-orang yang mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya bertambah bagi mereka iman. padahal mereka melihat.(8.7) DLA .

(sambil berkata): ”Sesungguhnya Aku akan gandakan kamu dengan 1000 malaikat yang beriringan”. maka jangan kamu palingkan punggung-punggung kamu kepada mereka. Aku akan campakkan ketakutan dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir.11) Dan ingatlah ketika Rabb mu wahyukan kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu maka tetapkanlah orangorang yang beriman. dan untuk menghilangkan dari kamu siksaan setan. dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah.13) ”Itu untuk kamu. maka rasakanlah dia. (8.(8. melainkan sebagai penggembira dan supaya qalbu-qalbu kamu jadi tentram dengannya. (8. dan Dia turunkan atas kamu dari langit air untuk membersihkan kamu dengannya. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(8.12) Itu karakter sesungguhnya mereka melanggar Allah dan rasulNya dan siapa melanggar Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya.8) Ingatlah ketika kamu minta tolong kepada Rabb kamu. karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada siksaan neraka”.(8.(8. lalu Dia perkenankan bagi kamu. walau tidak disuka oleh orang yang berdosa. dan untuk menguatkan atas kamu qalbu-qalbu kamu dan menetapkan pendirian kamu dengannya.10) Ingatlah ketika Dia jadikan kamu mengantuk sebagai keamanan dari Nya.Tafsir Al Sulthan Untuk Dia lengkapkan yang lengkap dan kurangi yang kurang.9) Dan Allah tidak adakan itu. maka pancunglah leherleher mereka dan putuskanlah tiap-tiap ujung jari mereka”.maka sesungguhnya ia kembali DLA .(8.14) (44) Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orangorang kafir (waktu) bertempur.(8.15) Karena siapa palingkan belakangnya kepada mereka di hari itukecuali karena mau mengatur peperangan atau karena mau bersatu dengan satu golongan.

23) (46) Hai orang-orang yang beriman. padahal mereka menjauhkan diri.16) Maka bukanlah kamu bunuh mereka.(8. dan ketahuilah. maka itu baik bagi kamu dan jika kamu kembali. walaupun ia banyak.20) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang berkata: ”Kami dengar”. ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar.17) Itu untuk kamu.22) Dan kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan. niscaya Allah bikin mereka mendengar.Tafsir Al Sulthan dengan kemarahan dari Allah. maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. orang-orang yang tidak mengerti.24) DLA . tetapi Allah yang membunuh mereka. dan golongan kamu tidak akan memberi faedah kepada kamu sedikitpun. niscaya kami akan kembali. perkenankanlah Allah dan Rasul-Nya apabila ia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu.(8. bahwa Allah hendak menghalangi antara seorang dan qalbunya dan (ketahuilah) bahwa sesungguhna kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. tentu mereka akan berpaling. dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.(8. karena Dia mau beri kepada orang-orang mu’min dari (peperangan) itu satu nikmat yang bagus.karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman.18) Jika kamu (kafirin) minta kemenagan. dan ia itu sejelek-jelek tempat kembali. tetapi Allah yang melempar. dan jika kamu berhenti.21) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang yang tuli. (8.(8. dan tempatnya di neraka. sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(8.(8.19) (45) Hai orang-orang yang beriman.(8. bisu.(8. padahal mereka tidak mendengar. dan tidak engkau melempar waktu engkau melempar.

31) Dan ingatlah ketika mereka berkata: ”Allahhumma. maka turunkanlah hujan batu atas kami dari langit atau kenakanlah kami azab yang pedih”. dan Dia beri kepada kamu sebagian dari yang baik. karena Allah mempunyai kelebihan yang panjang.26) (47) Hai orang-orang yang beriman jangan engkau khianati Allah dan rasul-Nya. dan ketahuilah bahwa Allah keras pembalasan-Nya.28) (48) Hai orang-orang yang beriman. dan Dia akan ampunkan kamu.25) Dan ingatlah ketika (bilangan) kamu sedikit yang dihinakan di bumi. ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. (8.30) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami sudah dengar . supaya kamu berterima kasih. mereka mengatur tipu daya.(8.(8.(8. tetpi Allah balas tipu daya.27) Ketahuilah bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan dan bahwa sesungguhnya Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang panjang. kamu takut manusia sambar kamu. karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.32) DLA . jika adalah (quran) ini dia Lengkap dari sisi Mu.29) Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya terhadap mu untuk menawanmu atau membunuh mu atau mengeluarkan mu. maka Allah beri perlindungan kepada kamu dan Dia teguhkan kamu dengan pertolongan-Nya. niscaya Dia akan adakan bagi kamu Pembeda dan Dia akan hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu. jika kamu berbakti kepada Allah.(8.(8. Kalau kami mau kami bisa berkata seperti itu.(8.Tafsir Al Sulthan Dan hendaklah kamu jauhi fithnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari antara kamu saja.(8.

kemudian Dia masukan dia ke dalam (neraka) jahannam.(8.(8. maka telah berlalu contoh orangorang yang dahulu.(8. mereka itulah orang-orang yang rugi. lalu Dia kumpulkan semuanya. niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah lalu. padahal mereka minta ampun. Maka kalau mereka berhenti. dan Dia jadikan yang busuk sebagiannya atas sebagian.34) Dan tidak ada sholat mereka di sisi rumah itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan.(8.38) Dan perangilah mereka.Tafsir Al Sulthan Dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka selama engkau ada pada mereka.35) Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka. kemudian mereka akan dikalahkan dan orang-orang kafir itu ke dalam (neraka) jahannam akan dihimpun. dan jika mereka kembali . dan supaya jadilah peraturan setiapnya untuk Allah. Karena tidak ada pengurusnya melainkan orang-orang yang berbakti. kemudian (harta) itu akan jadi sesalan atas mereka. supaya tidak ada lagi fithnah.40) DLA . maka ketahuilah bahwa Allah pengurus kamu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong. maka mereka akan belanjakan dia. bahwa jika mereka berhenti.(8. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.37) Katakanlah kepada orang-orang kafir.(8.33) Mengapa mereka tidak (patut) disiksa oleh Allah. sedangkan mereka bukan Pengurusnya.(8.(8.39) Dan jika mereka berpaling. padahal mereka larang (muslimin) masuk Masjidil Haram. sesungguhnya Allah Melihat karakter apaapa yang mereka kerjakan. maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kamu.36) Karena Allah hendak membedakan yang busuk dan yang baik.

tentu kamu akan takut dan tentu kamu akan berselisih dalam urusan itu. supaya binasa orang yang binasa sesudah (datang) bukti. hari bertemu dua golongan. padahal jika kamu berjanji-janjian (dulu) niscaya kamu berselisih dalam perjanjian itu.(8.43) Dan ingatlah ketika Dia nampakkan mereka kepada kamu.(8.41) Ketika kamu di pinggir gunung yang dekat dan mereka di pinggir gunung yang jauh. karena Allah mau membikin jadi urusan yang sudah ditentukan.(8. karena kalau Dia lihatkan banyaknya mereka kepada mu.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke. dan Dia tunjukkan (bahwa) kamu sedikit pada pandangan mereka. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.42) (Ingatlah) ketika Allah lihatkan mereka kepada mu dalam mimpimu (bahwa mereka itu) sedikit.10 Dan ketahuilah bahwa apa yang kamu rampas. dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. tetapi Allah mau buat jadi urusan yang telah ditentukan. maka sesungguhnya seperlimanya bagi Allah dan bagi Rasul. karena sesungguhnya Allah LaSamii’un-’Aliim.45) Dan ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berbantah-bantahan. sesungguhnya Dia mengetahui karakter yang dimiliki shudur. (bahwa) mereka itu sedikit pada pandangan kamu. maka hendaklah kamu tetap dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menang. dan bagi keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. sedangkan kafilah itu di bawah kamu. jika memang kamu mengimani karakter Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari Pembeda.44) (49) Hai orang-orang yang beriman.(8. apabila kamu bertemu dengan segolongan (musuh). karena nanti kamu jadi lemah dan hilang DLA . di waktu kamu bertemu. (8. tetapi Allah selamatkan.

dan sesungguhnya aku penolong kamu”.50) ”Yang demikian itu. dan berkata: “Tidak ada di antara manusia yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini.(8.49) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika malaikat menerima orang-orang yang kafir sambil memukul muka mereka dan belakang mereka.(8.(8. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. karena sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hamba-Nya”. karena sesungguhnya Allah Qowiyyun Syadiid.46) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mau menunjuknunjukkan kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah. lantaran apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kamu.51) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.Tafsir Al Sulthan kekuatan kamu.48) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: “Peraturan mereka telah tipu mereka”. Maka ketika berhadap-hadapan dua golongan itu. sesungguhnya aku takut kepada Allah. sesungguhnya aku lihat apa yang kamu tidak lihat. karena Allah Mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan. dan (berkata) “Rasalah azab bakaran ini”. padahal siapa serahkan dirinya kepada Allah.47) Dan (ingatlah) ketika setan memperhiaskan kepada mereka amal-amal mereka.52) Itu karakter sesungguhnya Allah tidak akan mengubah jasa (ni’mat) yang Dia telah berikan atas satu kaum. sehingga DLA . dan berkata: “Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari kamu. berbaliklah setan atas dua tumitnya.(8.(8.(8. dan sabarlah. dan Allah keras pembalasan-Nya.(8. maka sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. maka Allah siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.

61) DLA .(8.(8. maka hancurkanlah mereka (sebagai contoh untuk) orangorang yang dibelakang mereka. maka mereka tidak beriman.Tafsir Al Sulthan mereka mengubah apa-apa pada karakter diri-diri mereka dan sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim. jika engkau dapati mereka dalam peperangan. dan lain dari mereka yang kamu tidak tahu. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. karena mereka tidak mau berbakti. akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. karena apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah.57) Dan jika engkau takut (terbit) khianat dari satu kaum. dan dari persediaan kuda-kuda yang bisa kamu takutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu.59) Dan sediakanlah untuk mereka apa-apa yang kamu bisa dari kekuatan.55) Orang-orang yang engkau bikin perjanjian dengan mereka.(8. karena sesungguhnya Dia As-Samii’ul-’Aliim.(8.(8.53) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.(8.56) Lantaran itu.60) Dan jika mereka condong kepada perdamaian. maka hendaklah engkau condong kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. kemudian mereka rusakkan perjanjian mereka pada tiap kali. karena itu kami binasakan mereka lantaran karakter dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun. (8. maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan adil. Allah mengetahui mereka. supaya mereka ingat.58) Dan janganlah orang-orang kafir itu kira mereka sudah terlepas.54) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir. karena setiap adalah orang-orang yang zalim.(8.(8. Sesungguhnya mereka tidak akan terlepas.

(8. dan berbaktilah kepada Allah.67) Jika tidak ada keputusan dari Allah yang sudah lalu. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. niscaya akan mengenai kamu azab yang panjang dalam apa yang kamu telah kerjakan. niscaya bisa mengalahkan 200. gemarkanlah Mu’minin berperang. cukuplah bagi mu Allah dan orang-orang yang mengikuti mu dari orang yang beriman. Dan jika ada dari kamu 200 orang.69) DLA . sesungguhnya Dia ’AziizunHakiim.(8. tetapi Allah Yang mempersatukan antara mereka.(8. sehingga ia pecah belahkan (musuh) di bumi.68) Oleh karena itu makanlah dari apa yang kamu sudah rampas dalam perang sebagai barang halal yang baik. maka sesungguhnya cukuplah bagi mu Allah.63) Hai Nabi.(8. karena mereka itu kaum yang tidak mengerti.(8. Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya. Kamu suka kepada harta benda dunia. karena Allah bersama orang-orang yang sabar. karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan.65) Sekarang Allah telah ringankan (beban) dari kamu. tentu mereka bisa kalahkan 200. tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mau menipu mu. Dia Yang teguhkan mu dengan pertolongan-Nya dan dengan karakter orang-orang yang beriman.(8.62) Dan Dia telah satukan antara qalbu-qalbu mereka.(8. dan jika dari antara kamu ada 1000 niscaya bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. dan Allah ’Aziizun-Hakiim. tidak bisa engkau persatukan antara qalbu mereka.(8.64) Hai Nabi. padahal Allah menginginkan akhirat. jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar. Lantaran itu jika dari antara kamu 100 orang yang sabar.66) Tidak patut ada beberapa tawanan bagi seorang Nabi.

(8. maka Allah telah tundukkan mereka. niscaya Dia akan beri kepada kamu kebaikan lebih dari apa yang telah diambil dari kamu. dan niscaya Dia akan ampunkan kamu. maka adalah mereka dari golongan kamu tetapi kaum keluarga sebagiannya lebih berhak kepada sebagiannya menurut Kitab Allah.(8.74) Dan orang-orang yang beriman sesudah itu. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. maka sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah lebih dahulu. kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian.(8. (8. bagi mereka keampunan dan rizki yang berbeda. karena Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.73) Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong. katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu: ”Jika Allah tahu bahwa dalam qalbu-qalbu kamu ada kebaikan. tentu akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang menyolok. jika kamu tidak kerjakan itu.71) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berperang dengan harta-harta dan diri-diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong (adalah) mereka itu sebagiannya jadi penolong bagi sebagiannya. hingga mereka berhijrah dan jika mereka minta tolong kepada kamu dalam peraturan.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.75) DLA . maka wajib atas kamu menolong.(8.70) Dan jika mereka mau khianat kepada mu. dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah itu. adalah mereka ini orang-orang yang beriman yang lengkap.(8. bukanlah mereka penolong bagi kamu.72) Dan orang-orang yang kafir itu sebagaiannya penolong bagi sebagiannya. serta berhijrah dan berjuang bersama kamu.

1) Maka boleh kamu berjalan di bumi empat bulan. dan gembirakanlah kepada orang-orang kafir azab yang pedih. maka bunuhlah orangorang musyrik di mana saja kamu dapati mereka dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka.(9.2) Dan satu pemberitahuan dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji-Akbar memutuskan perhubungan dari orang musyrik. maka ketahuilah bahwa kamu tidak bisa terlepas dari Allah. dan jika kamu berpaling. oleh karena itu jika kamu tobat.(9. maka adalah baik bagi kamu. dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan terlepas (dari siksaan) Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.(9. kemudian mereka tidak cacatkan janji kamu sedikit pun.Tafsir Al Sulthan 9.Surat At-Taubah (TOBAT) Surat ke-9. karena Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. dan tunggulah mereka di tiaptiap tempat penjagaan. serta mereka tidak membantu seseorang .3) Kecuali mereka yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sampai waktunya. 129 Ayat Pemutusan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. tetapi jika mereka tobat dan DLA .(9.4) Maka apabila luput bulan-bulan haram.

6) Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya. tetapi qalbu-qalbu mereka tidak mau. kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya. maka biarkanlah mereka. karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq.Tafsir Al Sulthan mendirikan sholat dan memberikan zakat. Sesungguhnya jelek apa yang mereka ada mereka kerjakan.(9. mereka tidak akan perhatikan kerabat dan tidak perjanjian terhadap kamu.11) Dan jika mereka pecahkan sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka cela peraturan kamu. mereka sukakan kamu dengan mulut-mulut mereka. supaya ia dengar kalam Allah. karena Allah Ghafuurur Rahiim. maka perangilah DLA .9) Mereka tidak perhatikan kekerabatan dan tidak perjanjian terhadap seorang Mu’min. dan kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.(9.8) Mereka jual karakter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. (9.(9.10) Maka sekiranya mereka tobat dan mendirikan sholat serta memberikan zakat. (9. hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. lantaran itu mereka halangi (manusia) dari jalan-Nya. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. kecuali orang-orang yang kamu adakan perjanjian di Masjidil Haram.(9. maka selama mereka berlaku lurus kepada kamu.5) Dan jika seorang dari musyrikin minta keamanan kepada mu maka berilah keamanan kepadanya. maka mereka saudara kamu dalam Peraturan.7) Bagaimana (bisa jadi mereka jujur) padahal jika mereka kalahkan kamu. (9. karena mereka ialah orang-orang yang meliwati batas.

dan hari akhir dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah.(9.(9. padahal mereka yang mulai (mengganggu) kamu pada waktu pertama. Maka Allah lebih lengkap alasan kamu takuti jika memang kamu orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan ketua-ketua kekufuran itu (karena) sesungguhnya mereka itu tidak ada sumpah bagi mereka supaya mereka berhenti. (9.13) Perangilah mereka. dan Dia akan hinakan mereka serta menolong kamu melawan mereka dan Dia akan memuaskan shudur kaum mu’minin. Mereka itu orang-orang yang gugur amal-amal mereka.16) Tidak akan orang-orang musyrik meramaikan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan karakter kafir atas diri-diri mereka.14) Dan Dia hilangkan kejengkelan qalbu-qalbu mereka.(9.(9. lantaran itu mudah-mudahan mereka jadi dari orang-orang yang mendapat pengenalan.17) Hanya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah orang yang mengimani karakter Allah.18) Apakah kamu anggap hal memberi minum orang ke Haji dan mengurus Masjidil Haram itu (sama) seperti orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir serta berjuang di jalan DLA .15) Apakah kamu kira bahwa kamu akan dibiarkan saja. dan Allah akan beri tobat kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ‘Aliimun Hakiim. niscaya Allah akan siksa mereka dengan perantaraan kamu. padahal Allah belum ketahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah dan tidak rasul-Nya dan tidak mu’minin sebagai sahabat karib? Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan . dan di dalam neraka mereka akan kekal.(9.(9.12) Apakah kamu tiak mau memerangi orang-orang yang sudah pecahkan sumpah mereka dan hendak keluarkan rasul. Apakah kamu takut kepada mereka.

sampai Allah datangkan urusan-Nya. mereka itu tidak sama di sisi Allah.Tafsir Al Sulthan Allah ?.23) Katakanlah: ”Jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu dapati dan perdagangan yang kamu takut mundurnya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. bagi mereka padanya jasa (ni’mat) yang kekal. tetapi tidak berfaedah bagi kamu sedikitpun.19) Orang-orang yang beriman.(9. dan Dia turunkan tentara yang DLA .(9. dan berhijrah dan berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka untuk mereka pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. jangan kamu jadikan bapakbapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai ketua. kemudian kamu berpaling sambil mundur. dan itulah mereka orang yang mendapat kemenangan.(9. karena sesungguhnya Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang.(9.21) Hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya. dan sempit bagi kamu bumi yang luas.(9. karena siapa dari antara kamu menjadikan mereka ketua. maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim. jika mereka lebihkan kekufuran daripada iman. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.22) (50) Hai orang-orang yang beriman.20) Rabb mereka menggembirakan mereka denan pengaturan dari-Nya dan kesukaan dan surga-surga. lebih kamu cintai dari Allah dan rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya. (9.25) Kemudian Allah turunkan keamanan-Nya atas rasul-Nya dan atas orang-orang yang beriman. maka tunggulah.24) Sesungguhnya Allah telah tolong kamu di beberapa banyak tempat dan pada peperangan Hunain.(9. ketika kamu sombong dengan banyaknya kamu. karena Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang meliwati batas”. Tidak !.

27) (51) Hai orang-orang yang beriman.32) Dia Yang mengutus rasul-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap untuk membukanya atas peraturan setiapnya. Sesungguhnya Allah ’Aliimun-Hakiim. (9. dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. dan Almasih anak Maryam.28) Perangilah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir. Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka. dan Dia siksa orang-orang yang kafir. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang kafir.(9.(9.30) Mereka jadikan guru-guru mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Arbaab dari selain Allah. dan jika kamu takut kepapaan. dan tidak memakai peraturan yang lengkap dari orang-orang yang diberi kitab hingga mereka bayar jizyah dengan tangan dalam keadaan merendah diri. bagaimana mereka dapat dipalingkan ?.(9. maka Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-Nya jika Dia mau.(9.(9.33) DLA . walau dibenci oleh orang-orang musyrik. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. sesungguhnya orang musyrik itu najis. kepada siapa yang Dia kehendaki.31) Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.26) Kemudian Allah memberi taubat sesudah itu. dan berkata orang-orang Nasrani: ”Al-Masih itu anak Allah”. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Subhaana Dia dari apa yang mereka sekutukan. menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu.Tafsir Al Sulthan kamu tidak lihat dia.(9. mudah-mudahan Allah binasakan mereka.(9. walau dibenci oleh orang-orang kafir.29) Dan berkata orang-orang Yahudi : ”Uzair itu anak Allah”. padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah kepada Satu Yang Dita’ati. tetapi Allah tidak mau melainkan menyempurnakan cahaya-Nya. lantaran itu tidak boleh mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini.

35) Sesungguhnya bilangan syahru di sisi Allah. kamu beratkan badan kamu ke bumi?. (sambil dikatakan): ”Ini apa yang kamu timbun untuk diri kamu. sesungguhnya kebanyakan dari guru-guru dan pendeta-pendeta. lantaran itu rasakanlah apa yang kamu timbun”. memakan harta manusia dengan bathil. mereka halalkan dia dalam satu tahun dan mereka haramkan dia dalam satu tahun untuk genapkan bilangan yang diharamkan oleh Allah. dan mereka menghalangi dari jalan Allah.(9. (9.(9. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kaaffah sebagaimana mereka memerangi kamu secara kaaffah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbakti.37) (53) Hai orang-orang yang beriman. dan Dia akan gantikan satu kaum yang lain DLA . dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka belanjakan dia di jalan Allah. maka jangan kamu aniaya diri-diri kamu padanya.(9. Itu peraturan yang resmi berdiri. 12 syahru dalam Kitab Allah pada hari Dia menciptakan Langit dan Bumi. mengapa jika dikatakan kepada kamu: ”Berperanglah di jalan Allah”. lalu mereka halalkan apa yang Allah haramkan.38) Kalau kamu tidak pergi berperang Dia akan azab kamu dengan azab yang pedih.34) Pada hari akan dipanggang dia atas neraka jahannam. dari padanya 4 yang haram. lalu diseterikakan dengannya ke dahi mereka dan rusuk mereka dan belakang mereka.Tafsir Al Sulthan (52) Hai orang-orang yang beriman. padahal kehidupan dunia terhadap akhirat tidak lain melainkan sedikit. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka yang jelek. Apakah kamu suka penghidupan dunia dari akhirat.36) Sesungguhnya memundurkan (larangan) itu tidak lain melainkan menambah kekufuran yang dengannya tersesat orang-orang kafir.(9. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.

40) Pergilah dengan keadaan ringan dan berat dan berperanglah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. sesungguhnya Allah bersama kita”. ketika ia berkata kepada kawannya: ”Jangan engkau berduka.(9. serta Dia jadikan kalimat orangorang kafir di bawah.42) Allah memberi maaf kepada mu.(9. niscaya mereka ikut mu.41) Jika seruan mu kepada satu benda yang dekat dan perjalanan yang pendek. mengapa engkau izinkan mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau tahu orang-orang yang berdusta. Mereka binasakan diri-diri mereka. maka sesungguhnya Allah telah tolong dia. tentu kami akan keluar bersama kamu”.(9.39) Jika kamu tidak mau menolong dia. ketika dua-duanya dalam gua.Tafsir Al Sulthan dari kamu. karena yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu ketahui. tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orangorang yang berdusta. sedangkan kamu tidak bisa membahayakan dia sedikitpun.43) Orang-orang yang beriman kepada karakter Allah dan hari akhir.(9.(9. ketika orang-orang kafir keluarkan dia. dan kalimat Allah dia yang tinggi . tidak akan minta izin kepada mu dari berperang dengan harta dan diri mereka. tetapi perjalanan itu jauh untuk mereka dan mereka akan bersumpah dengan karakter Allah: ”Jika kami bisa.(9.45) DLA . lalu Allah turunkan ketenangan atasnya dan Dia kuatkan dia dengan tentara yang kamu tidak lihat. karena Allah mengetahui karakter orang yang berbakti. padahal ia yang kedua dari yang dua. dan Allah ’Aziizun Hakiim.44) Hanya yang akan minta izin kepada mu itu ialah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir dan raguragu qalbu-qalbu mereka. lantaran itu mereka akan bingung di dalam keraguan mereka.(9.

melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami. sehingga datang yang lengkap dan terungkap urusan Allah. oleh karena itu tunggulah (karena) sesungguhnya kami menunggu bersama kamu”. dan mereka bolak-balikkan urusan bagi mu. Dia penolong kami dan atas Allah hendaknya orang beriman bertawakal”. lantaran itu Dia halangi mereka.52) DLA . tentu mereka akan sediakan baginya persediaan.(9. sedangkan yang kami tunggu untuk kamu ialah supaya Allah kenakan kamu azab dari sisi-Nya atau (kenakan azab) dengan (perantaraan) tangan-tangan kami. dan mereka akan bersegera masuk antara kamu sambil mengadakan fitnah untuk kamu. tetapi Allah tidak suka mereka keluar.48) Dan di antara mereka ada orang yang berkata: ”Izinkanlah aku dan jangan fitnah aku” Bukankah dalam fitnah mereka telah jatuh ? Dan sesungguhnya jahannam itu akan mengepung karakter orang-orang kafir. tetapi Allah mengetahui karakter orang-orang yang zalim.47) Sesungguhnya mereka telah adakan fitnah lebih dahulu. (hal itu) tidak menyenangkan mereka. sambil berkata:”Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal”. dan mereka berpaling dalam keadaan girang. dan jika kecelakaan mengenai mu.46) Kalau mereka keluar bersama kamu.(9.51) Katakanlah: ”Bukankah tidak kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua kebaikan ?.(9.(9.(9. sedang mereka tidak suka.50) Katakanlah: ”Tidak akan mengenai kami.(9.(9. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah menjaga diri kami lebih dahulu”. lantaran di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka.49) Jika kebaikan mengenai kamu.Tafsir Al Sulthan Dan kalau mereka mau keluar. tidaklah mereka menambah untuk kamu melainkan kerusakan.

dan di jalan Allah dan orang pelayaran DLA .55) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. dan orangorang yang berhutang.(9. serta tidak mendatangkan sholat melainkan mereka malas.53) Dan tidak ada yang mencegah dari diterima infaq-infaq mereka itu melainkan karena mereka mengkufuri karakter Allah dan karakter rasul-Nya.(9.59) Sedekah-sedekah itu tidak lain melainkan untuk fakir dan miskin dan pengurus sedekah dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya dan untuk memerdekakan hamba-hamba.58) Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata: ”Cukuplah Allah bagi kami. tiba-tiba mereka marah. dan jika tidak diberi sebagian daripadanya. (9.(9. (9. dan tidak berinfaq melainkan dengan terpaksa. tetapi mereka itu satu kaum yang terpisah. Dia dan rasul-Nya akan beri kepada kami kelebihan-Nya. padahal mereka tidak dari kamu. yaitu jika mereka diberi sebagian darinya mereka merasa senang. sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan supaya hilang diri-diri mereka sedang mereka di dalam kekufuran.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Belanjakanlah harta kamu dengan ridha atau dengan terpaksa.54) Oleh karenanya. karena sesungguhnya adalah kamu kaum yang fasiq”.(9. jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anak-anak mereka.57) Dan sebagaian dari mereka ada yang mencelamu dalam sedekah. atau gua-gua.56) Jika mereka dapat tempat berlindung.(9. tentu mereka berpaling kepadanya dalam keadaan mereka bersegera. sesungguhnya kepada Allah kami menuju”. atau tempat masuk. tetapi tidak akan diterima dia dari kamu. bahwa sesungguhnya mereka dari golongan kamu.

60) Dan dari antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: ”Ia itu pendengar”. tentu kami akan azab segolongan.65) Jangan kamu tunjukkan alasan. Jika kami maafkan segolongan dari kamu. yang demikian itu kehinaan yang panjang. padahal Allah dan rasul-Nya lebih patut mereka sukakan jika mereka beriman.(9.(9.(9.63) Orang-orang munafik itu takut kalau-kalau akan diturunkan atas mereka satu bentuk yang mengabarkan kepada mereka karakter apa-apa dalam qalbu-qalbu mereka. mereka suruh berbuat kejahatan dan larang dari mengerjakan kebaikan. dengan keadaan kekal di dalamnya. mereka lupa kepada Allah. sebagian dari mereka dengan sebagiannya. (9. karena adalah mereka itu orang-orang yang berdosa. Katakan: ”apakah karakter Allah dan ayat-ayat-Nya dan rasulNya kamu perolok-olokkan ?” . sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. lantaran DLA .(9. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. ia mengimani karakter Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman dan pengaturan untuk orang-orang yang beriman dari kamu”.(9.(9.66) Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. Katakan: ”Pendengar kebaikan bagi kamu.62) Tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang melawan Allah dan rasul-Nya. karena sesungguhnya Allah akan lahirkan apa yang kamu takuti”.61) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu untuk menyukakan kamu. Katakan: ”Perolok-olokkanlah. dan mereka genggam tangan mereka. Dan orang-orang yang menyakiti rasul Allah bagi mereka azab yang pedih. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. tentu mereka akan menjawab: ”Kami hanya bergurau dan bermain-main”.Tafsir Al Sulthan satu kewajiban dari Allah.64) Dan jika engkau bertanya kepada mereka.

sesungguhnya orang-orang munafik orang-orang yang meliwati batas. ia itu cukup bagi mereka.68) Seperti orang-orang yang sebelum kamu. sedang keridhaan dari Allah adalah lebih menyolok. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.(9. mereka menyuruh kerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan jahat. maka kamu pun telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana bersenang-senang orang-orang yang dari sebelum kamu dengan bagian mereka. Kamu telah permainkan seperti (permainan) yang dipermainkan oleh mereka. karena tidak sekali-kali Allah menganiaya mereka. kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan kaum Ibrahim dan penduduk Madyan dan negeri yang sudah dibinasakan ?. dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya.69) Tidakkah telah datang kepada mereka kabar orang-orang yang sebelum mereka.(9. hal keadaan mereka kekal padanya.Tafsir Al Sulthan itu Dia lupakan mereka. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan pembuktian. serta mendirikan sholat dan memberikan zakat. Allah kutuk mereka dan adalah bagi mereka azab yang tetap. sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. dan tempat-tempat yang baik dalam surga yang kekal. oleh karena itu.(9.71) Allah telah berjanji kepada mu’minin laki-laki dan perempuan akan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.67) Allah telah janjikan bagi laki-laki dan perempuan perempuan yang munafik dan orang-orang kafir neraka jahannnam dengan keadaan mereka akan kekal padanya. (9. Mereka itu orang yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat. dan mereka itulah orang-orang yang rugi.(9.70) Dan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian.(9. Itu dia kemenangan yang panjang. adalah mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak cucu. itulah mereka yang Allah beri pengaturan kepada mereka.72) DLA . mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka.

77) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan omongan rahasia mereka. adalah baik bagi mereka. serta mengejek mereka itu. dan mereka mau apa yang mereka tidak bisa dapat. dan mereka kufur sesudah mereka islam. melainkan karena Allah dan Rasul-Nya katakan mereka dengan kelebihan-Nya. dan jika mereka berpaling. dan mereka membalik belakang dalam keadaan berpaling .(9.73) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah bahwa mereka tidak berkata.(9.(9.76) Maka Allah sebabkan adanya nifaq dalam qalbu-qalbu mereka kepada hari mereka bertemu Dia lantaran mereka menyalahi janji Allah yang mereka telah janjikan (kepada)-Nya dan lantaran mereka berdusta.79) DLA . tentu kami akan sedekahkan dan tentu kami jadi daripada orang-orang yang baik.74) Dan dari antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: ”Sesungguhnya jika ia beri kami dari kelebihan-Nya. dan sesungguhnya Allah Mengetahui perkara-perkara Ghaib.(9. dan tempat mereka ialah jahannam. padahal sesungguhnya mereka telah lahirkan kalimat kufur. dan jelek tempat kesudahan. Allah akan azab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan akhirat. dan tidak ada bagi mereka pembantu-pembantu di bumi dan tidak ada penolong.75) Tetapi ketika Allah beri kepada mereka dari kelebihan-Nya. perangilah kafir-kafir dan munafik-munafik dan berlaku Ghilazhlah atas mereka.78) Orang-orang yang mencela kaum mu’min yang bersedekah dengan kemauan sendiri dan yang tidak dapat melainkan sekedar kekuatannya. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(9. dan mereka tidak benci.(9. Tetapi jika mereka tobat. jadilah mereka bakhil pada (mengeluarkan)nya. Allah akan balas mengejek mereka.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi.(9.

karena sesungguhnya kamu telah suka duduk mula-mulanya.Tafsir Al Sulthan Mintakanlah ampun bagi mereka atau jangan engkau mintakan ampun bagi mereka.84) Dan jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anakanak mereka. maka katakanlah: ”Kamu tidak akan keluar bersama ku selama-lamanya dan kamu tidak akan memerangi musuh bersama ku.(9. karena sesungguhnya Allah hendak siksa mereka dengan karakternya di dunia dan supaya hilang diri-diri mereka.85) Dan apabila diturunkan satu bentuk. karena sesungguhnya mereka itu mengkufuri karakter Allah dan rasulNya dan mereka mati padahal mereka orang-orang fasiq.81) Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak.(9. maka orang-orang yang kaya dari antara mereka minta izin DLA . Itu karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter Allah dan rasul-Nya. karena mereka tidak suka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah dan mereka berkata: ”Jangan kamu pergi waktu panas”. (9. maka tidak Allah akan ampunkan mereka. hendaklah kamu mengimani karakter Allah dan berjuang bersama rasul-Nya.(9.80) Orang-orang yang ditinggalkan itu girang dengan ketinggalan mereka di belakang rasul Allah. oleh karena itu duduklah sekarang bersama orang yang tinggal”.(9. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang fasik. 70 kali. padahal mereka kufur.83) Dan jangan sekali-kali engkau sholat atas seorang dari mereka yang mati dan jangan engkau berdiri atas kuburannya.82) Maka sekiranya Allah kembalikan kamu kepada satu golongan dari antara mereka lalu mereka minta izin kepada mu untuk keluar. Katakan: ”Api neraka lebih panas lagi” jika mereka mengerti. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka.(9.

(9. mereka kekal padanya.(9. lalu Allah tutup atas qalbu mereka.88) Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. maka mereka tidak tahu. supaya mereka tinggal bersama orang-orang yang tinggal.92) Hanya ada jalan atas orang-orang yang minta izin kepada mu. untuk engkau beri kepada mereka kendaraan. karena telah ditutup qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan kepada mu sambil mereka berkata: ”Tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk”.87) Tetapi rasul dan mereka yang beriman bersamanya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dan mereka itu akan mendapat beberapa kebaikan dan merekalah orang-orang yang berbahagia.91) Dan tidak ada kesalahan atas orang-orang yang ketika datang kepada mu.(9. (9. mereka suka.93) JUZ’ Ke-11 DLA . aku berikan kepada kamu”.(9. apabila mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya. padahal mereka kaya. engkau berkata: ”Aku tidak dapati kendaraan yang akan. Itu kemenangan yang panjang. Mereka berpaling sambil mata-mata mereka mengalirkan air mata. tetapi tinggallah orangorang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka satu azab yang pedih. maka mereka tidak mengerti.90) Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah dan atas orang-orang yang sakit dan tidak atas orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk diinfaqkan. karena dukacita.(9.(9.(9. tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik dan adalah Allah Ghafuurur-Rahiim. bahwa mereka tidak mempunyai kemapuan yang mereka infaqkan.89) Dan datang orang-orang yang teledor dari antara penduduk asli supaya diberi izin kepada mereka.86) Mereka suka supaya mereka (tinggal) bersama-sama orangorang yang tinggal.

97) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang menganggap apa yang mereka infaqkan sebagai denda sambil menunggu peredaran zaman atas kamu. dan tempat kembali mereka jahannam.99) Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula dari antara muhajirin dan anshar. Allah akan masukkan mereka dalam pengaturan-Nya. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. kami tidak akan percaya kepada kamu. sesungguhnya Allah GhafuururRahiim.95) Mereka akan bersumpah kepada kamu.(9. dan Allah Samii’un-’Aliim.98) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang mengimani karakter Allah dan hari akhir.96) Penduduk asli lebih keras kekufuran dan kenifakan dan lebih pantas tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasul-Nya. sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum yang fasiq.Tafsir Al Sulthan Mereka akan tunjukkan uzur mereka kepada kamu.(9. supaya kamu berpaling dari mereka lantaran itu. dan orang-orang yang turut mereka dalam kebaikan itu Allah suka dari mereka dan mereka suka DLA . kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.(9.(9. Katakanlah: ”Jangan kamu tunjukkan uzur . ketika kamu kembali kepada mereka.(9. Ketahuilah sesungguhnya dia sebagai pendekatan untuk mereka. karena sesungguhnya mereka itu kotor. dan mengambil apa yang mereka infaqkan sebagai pendekat diri di sisi Allah dan penghormatan kepada rasul.94) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka. karena sesungguhnya Allah telah terangkan kepada kami hal-hal kamu dan Allah serta rasul-Nya akan buktikan amal kamu.(9. supaya kamu suka kepada mereka. berpalinglah dari mereka. maka kalau kamu suka kepada mereka. atas merekalah peredaran jelek. dan Allah ’Aliimun-Hakiim.

melainkan kebaikan”. merka kekal padanya selamalamanya.105) Dan orang-orang yang lain itu dimundurkan kepada urusan Allah maupun Dia azab mereka ataupun Dia beri ampun atas mereka. Mudahmudahan Allah ampunkan mereka.104) Dan katakanlah: ”Beramallah karena nanti Allah dan rasul-Nya dan Mu’minin mengetahui amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir. lalu Dia kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang sudah kamu kerjakan. Engkau tidak tahu mereka.106) Dan (begitu juga) mereka yang adakan masjid untuk mengganggu karena kufur dan untuk memecah belah Mu’minin dan sebagai tempat intipan bagi orang-orang yang dahulu telah memerangi Allah dan rasul-Nya. tetapi mereka akan bersumpah:”Tidak kami maukan. serta Dia janjikan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kami kenal mereka.100) Dan di antara orang-orang sekeliling kamu dari penduduk asli ada beberapa munafiqin dan sebagian dari penduduk Madinah. DLA .(9. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Kami akan azab mereka dua kali.(9.Tafsir Al Sulthan dari-Nya.101) Dan yang sebagian lainnya mengakui akan dosa-dosa mereka.(9.103) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah. dan sholatkanlah atas mereka. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang panjang.(9.102) Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. dan bahwa sesungguhnya Dia At-Tawwaabur-Rahiim.(9.(9. dan Allah Samii’un ’Aliim. sesungguhnya sholat mu ketenangan bagi mereka. Mereka campurkan amal yang baik dengan yang jelek. Itu kemenangan yang panjang. mereka telah biasa di dalam kenifakan.(9.

(9. karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih dari Allah ?.113) DLA . lalu ia membawa dia jatuh ke dalam api jahannam. walau mereka itu kaum kerabat yang dekat.(9.(9. yang melakukan praktik. yang melakukan ekspedisi. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.107) Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya. dan Allah cinta kepada oran-orang yang bersih.111) Orang-orang yang bertobat yang beribadat. padanya beberapa lakilaki yang cinta bahwa mereka jadi bersih. lalu mereka membunuh dan terbunuh sebagai satu perjanjian yang lengkap di dalam Taurat dan Injil dan Alquran. yang sujud.110) Sesungguhnya Allah telah membeli dari mu’minin diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sesungguhnya bagi mereka surga.(9. mereka berperang di jalan Allah. dan yang menjaga batas-batas Allah. dan gembirakanlah Mu’minin. lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-Nya. karena masjid yang didirikan atas ketekunan dari hari yang pertama. sesudah terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu ahli jahiim. Itu dia kemenangan yang panjang.(9. yang menyuruh berbuat kebaikan. dan Allah ’Aliimun Hakiim.108) Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas ketekunan dari Allah dan kesukaan-Nya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya atas tepi jurang yang dalam. dan yang melarang dari kejahatan.109) Senantiasalah bangunan mereka yang mereka bangun menimbulkan keraguan di dalam Qalbu-Qalbu mereka. lebih lengkap bahwa kamu berdiri padanya. yang rukuk. kecuali bahwa terpotong-potong qalbu-qalbu mereka.112) Tidak boleh Nabi dan orang yang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik.Tafsir Al Sulthan padahal Allah saksikan bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta.(9.(9.

115) Sesungguhnya Allah. sesungguhnya Dia kepada karakter mereka Ra-uufur-Rahiim. dan sempit atas mereka diri-diri mereka.116) Sesungguhnya Allah telah ampunkan Nabi dan Muhajirin dan Anshar yang ikut dia pada waktu kesusahan. kemudian Dia terima tobat atas mereka supaya mereka kembali. maka ia memerdekakan diri darinya. dan hendaklah kamu ada bersama orang-orang yang cerdas. sesudah hampir terbalik qalbu sebagian dari mereka.(9. padahal ia begitu luas. (9.(9.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena perjanjian yang ia janjikan kepadanya.114) Dan tidak sekali-kali Allah melupakan satu kaum sesudah Dia beri pengenalan. Yang demikian karena tidak akan mengenai mereka dahaga dan tidak penat dan tidak lapar di jalan Allah. tekunilah Allah. DLA . Dia menghidupkan dan mematikan. melainkan ditulis untuk mereka. lantaran itu amal yang saleh.117) Dan tiga orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka. tetapi ketika ternyata baginya. sesungguhnya Ibrahim adalah La Awwaahun Haliim.119) Tidak penduduk Madinah dan orang-orang sekeliling mereka dari penduduk asli boleh ketinggalan dari rasul Allah. dan mereka sangka bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(9. bahwa bapaknya musuh bagi Allah. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.118) (54) Hai orang-orang yang beriman. kecuali setelah Dia buktikan bagi mereka apa yang semestinya mereka tekuni. Dan tidak mereka jauhkan diri mereka daripada dirinya. Sesungguhnya Allah Dia At-Tawwaabur-Rahiim. kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. dan tidak mereka menginjak tempat yang bisa membikin orang-orang kafir marah dan tidak mereka dapat apa-apa kepayahan dari musuh.(9.(9. kemudian Dia terima tobat atas mereka.

seungguhnya Allah bersama orang yang berbakti. (9.126) Dan apabila diturunkan satu bentuk. perangilah orang-orang yang di sekitar kamu dari orang-orang yang kafir. dan mereka mati.(9.(9. kemudian mereka tidak mau tobat dan tidak mereka mau ingat ?.127) Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu. maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian. supaya mereka menerima pelajaran dalam peraturan.(9. dan hendaklah mereka dapati pada kamu ghilzhoh.(9. maka dari antara mereka ada yang bertanya: ”Siapakah dari antara kamu yang ditambah imannya oleh ini ?”.122) (55) Hai orang-orang yang beriman. agar Allah balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang ada mereka kerjakan. Dan ketahuilah. ”Adakah siapa-siapa melihat kamu?”. padahal mereka kafir. melainkan ditulis bagi mereka. (itu) karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka. DLA . Penakluk atasnya apa yang kamu susahkan.(9.120) Dan tidak mereka infaqkan satu infaq yang kecil dan tidak infaq yang menyolok dan tidak mereka melintas di suatu lembah. mereka bertambah kekotoran atas kekotoran mereka itu.125) Dan tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka dicoba pada tiap tahun.(9. tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian(saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka. kemudian mereka berpaling pergi. lalu mereka ancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka bisa yahdzarun. satu waktu atau dua waktu.124) Dan adapun orang-orang yang dalam qalbu mereka ada penyakit.(9.121) Dan tidak patut Mu’minin keluar semuanya.123) Dan apabila diturunkan satu bentuk. Maka adapun orang yang beriman bertambah iman mereka sambil mereka bergembira.Tafsir Al Sulthan karena sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orangorang yang berbuat kesetiaan.

(9. katakanlah: ”Cukuplah Allah bagi ku. dan Dia Rabbul ’Arsyil ’azhiim.Tafsir Al Sulthan inginkan kebaikan atas kamu dan kepada orang beriman Rauufur-Rahiim.(9.128) Maka sekiranya mereka berpaling. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. atas-Nya aku bertawakal.129) DLA .

2) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi di dalam 6 hari.Tafsir Al Sulthan 10.(10.5) DLA .1) Apakah manusia merasa ajaib bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka bahwa: ”Ancamlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.0) {Alif. Lam . kemudian mengembalikannya. sebagai perjanjian Allah yang lengkap.3) Kepada-Nyalah tempat kembali kamu semuanya.4) Dia Yang menjadikan matahari terang dan bulan bercahaya. Ra }. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. apa kamu tidak mau ingat ?. maka sembahlah Dia. bahwa bagi mereka kedudukan yang benar di sisi Rabb mereka.(10. 109 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(10. dan mengukurkannya tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.(10.Surat Yunus (Nabi Yunus As) Surat ke-10. bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih dengan sebab apa yang ada mereka kufur. dan orang-orang yang kafir.(10. Itulah ayat-ayat Tulisan yang bijaksana. Tidak Allah ciptakan itu melainkan dengan karakter yang lengkap. untuk Dia beri upah orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan adil. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan. Dia jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengetahui. Tidak dari pertolongan melainkan dari setelah izin-Nya.(10. Berkata orang yang kafir: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. kemudian berada atas ’Arsy mengatur urusan.

6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan suka dengan kehidupan dunia dan tentram dengannya dan orang-orang yang mereka dari ayatayat kami berlaku lalai. tetapi mereka DLA .(10. maka ketika kami hilangkan daripadanya kesusahannya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam perselisihan malam dan siang dan apaapa yang diciptakan Allah di Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk kaum yang tekun. niscaya dihabiskan ajal mereka.12) Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa qurun dari sebelum kamu.(10.(10.(10. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.11) Dan apabila kesusahan mengenai manusia. Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami di dalam kebingungan kesesatan mereka.8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih Rabb mereka beri pengenalan kepada mereka dengan karakter iman mereka.7) Itulah mereka tempat mereka api sebab karakter apa yang ada mereka usahakan. ia berdo’a kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri.(10.9) Seruan mereka padanya Subhana Engkau wahai Allah kami” dan pujian mereka padanya ”Salam” dan di akhir seruan mereka bahwa ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Seluruhnya”.10) Dan kalau Allah bersegera bagi manusia sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan.(10.(10. ia berjalan seolaholah ia tidak pernah berdo’a kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang mengenainya. demikianlah dinampakkan baik kepada mereka orang-orang yang meliwati batas itu apa yang mereka kerjakan. mengalir dari bawah mreka sungaisungai di dalam surga penuh jasa (ni’mat). ketika mereka berlaku aniaya.

Dan kalau tidak terdahulu kalimat dari Rabb mu. dan tidak manfa’at kepada mereka dan mereka berkata: ”Mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah”. sesungguhnya aku sudah tinggal pada kamu satu masa yang panjang sebelum ini .15) Katakanlah: ”Kalau Allah mau.14) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami sebagai bukti berkata orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami: ”Datangkanlah karakter bacaan selain ini atau ganti dia”. demikian kami balas kaum yang berdosa. (10. (10.(10. tentu aku tidak bacakan dia atas kamu.18) Dan tidak ada manusia.13) Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifahkhalifah) di bumi dari sesudah mereka. untuk kami lihatkan bagaimana kamu bekerja. Katakanlah:”Tidak ada hak bagi ku menggantinya dari kemauan diri ku. tidak aku ikuti melainan apa yang diwahyukan kepada ku. maka mereka berselisih. niscaya diberi keputusan antara mereka dalam apa padanya mereka perselisihkan. Sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku.(10. sesungguhnya tidaklah berbahagia orang-orang yang berdosa.19) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabb nya ?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya hal DLA .(10.(10. azab hari yang panjang . dan tidak Dia tunjukkan kepada kamu karakternya.17) Dan mereka sembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menyusahkan mereka.Tafsir Al Sulthan tidak mau percaya.(10. Katakan: ”Apakah kamu mau kabarkan kepada Allah karakter apa yang dia tidak tahu di langit dan tidak di bumi ?”. melainkan ummat yang satu. tidakkah mau kamu mengerti ?”.16) Lantaran itu bukankah tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang ada-adakan atas Allah dusta dan mendustakan karakter ayat-ayat-Nya. Subhaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.

(10. maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.(10. dari sesudah kesusahan(penjajahan) yang mengenai mereka. mereka seru Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan: ”Jika engkau selamatkan kami dari ini. maka kami jadikan dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ada.24) DLA .21) Dia Yang menjalakan kamu di darat dan laut. perhiasan kehidupan dunia.(10. sesungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa tipu daya yang mereka kerjakan.(10. Demikian kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau berfikir. tiba-tiba mereka meliwati batas di bumi dengan tidak yang lengkap. sesungguhnya kejahatan kamu itu tidak lain melainkan atas diri-diri kamu sendiri.22) Maka setelah Dia selamatkan mereka.(10. ”Hai manusia. Datang urusan kami pada waktu malam atau siang.23) Perumpamaan kehiduppan dunia tidak lain melainkan seperti air yang kami turunkan dia dari langit lalu bercampur karakternya dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. tiba-tiba ada pada mereka tipu daya di dalam ayat-ayat kami. hingga ketika kamu di dalam kapal dan menjalankan mereka dengan angin yang baik.20) Dan apabila kami rasakan kepada manusia satu pengaturan (kemerdekaan).Tafsir Al Sulthan ghaib hanya kepunyaan Allah. Katakanlah: ”Allah lebih lekas tipu daya. maka tungguhlah sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu”. dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya. Hingga bumi telah menampakkan perhiasannya dan terhias dia dan disangka oleh ahlinya sesungguhnya mereka bisa Berkuada atasnya. Datanglah kepadanya angin yang keras dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan. niscaya kami dari orang-orang yang bersyukur”. dan mereka senang dengannya. kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu.

(10. karena dikembalikan mereka kepada Allah Penolong mereka Yang lengkap.28) ”Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu.27) Dan pada hari kami himpun mereka semua. kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musyrik:”Tinggallah di tempat kamu.(10. kamu dan sekutu-sekutu kamu”. dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang yang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ?”. seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gulita.26) Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan kejahatannya sebanding dengan itu. serta hilanglah dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.(10. dan akan mengenai mereka kehinaan tidak ada bagi mereka perlindungan dari siksa Allah.(10. lalu kami pisahkan antara mereka dan berkata sekutu mereka:”Tidak pernah kamu sembah kami”.25) Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu (disediakan) kebaikan dan tambahan. mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Maka mereka akan berkata: ”Allah”. serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan.29) Di sanalah akan merasa tiap-tiap diri apa yang ia telah kerjakan.(10.(10. mereka itulah ahli neraka yang di dalamnya mereka akan kekal. yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu”.30) Katakan: ”Siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan dan Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.31) DLA .(10. maka katakanlah: ”Maka itu apakah kamu tidak mau berbakti ?”.

maka bukankah setelah yang lengkap melainkan kelupaan.38) Bahkan mereka mendustakan karakter apa-apa yang mereka belum liputi karakter ilmunya dan belum datang kepada mereka takwilnya. Katakan: “Buatlah satu bentuk seperti itu dan panggillah siapa-siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika kamu orang-orang yang benar”.Katakan: ”Allah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap.Tafsir Al Sulthan ”Maka itu untuk kamu Allah Rabb kamu Yang Lengkap. (10. kemudian Dia mengembalikannya. sesungguhnya mereka tidak beriman.(10. maka kemana kamu dipalingkan”. bagaimana kamu mengambil keputusan ?.(10.(10.36) Dan tidak Alquran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah.32) Seperti itu berlaku kalimat Rabb mu atas orang-orang yang fasiq. sesungguhnya Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(10. maka itu bagaimana kamu dipalingkan?”.(10. Seperti itu telah mendustakan orang-orang DLA . sesungguhnya sangkaan tidak bisa mengalahkan dari yang lengkap sedikitpun.34) Katakan:”Adakah dari sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa memberi pengenalan kepada yang lengkap?”.37) Atau mereka mau berkata: ”Ia ada-adakan dia ?”.35) Dan tidak mengikut kebanyakan mereka melainkan sangkaan. maka apakah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap itu lebih patut diturut ataukah yang tidak bisa memberi pengenalan kecuali sesudah diberi pengenalan ?” Mengapa kamu.(10.33) Katakan: ”Adakah dari antara sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa mengadakan ciptaan kemudian mengambalikannya?” Katakan: ”Allah Yang mengadakan ciptaan. tetapi mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan Kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.

mereka seolaholah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang.44) Dan pada hari yang Dia akan himpun mereka. maka lihatlah bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang zalim.Tafsir Al Sulthan yang dari sebelum mereka. maka apabila datang rasul mereka. mereka akan berkenal-kenalan antara mereka.(10.(10. dan sebagian dari mereka tidak mengimani karakternya.(10.39) Dan sebagian dari mereka mengimani karakternya. jika memang kamu orang-orang yang benar”. tetapi manusia menganiaya diri-diri mereka sendiri. maka katakanlah: ”Bagikulah amalku.47) Dan mereka bertanya:”Kapan akan terjadi perjanjian ini.(10. kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukan mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. tetapi apakah engkau bisa bikin mendengar orangorang yang tuli walau mereka tidak mau mengerti ?. maka kepada kami tempat kembali mereka.40) Dan jika mereka mendustakan mu.42) Dan sebagian dari mereka ada yang melihat kepada mu. maka apakah engkau bisa memberi pengenalan orang-orang yang buta.45) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima mu. dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. dan Rabb mu lebih mengetahui karakter orang-orang yang berbuat kerusakan.(10. walau mereka tidak mau melihat ?. kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan”.(10.(10.48) DLA . dan bagi kamulah amal kamu.(10.41) Dan sebagian dari mereka ada yang datang mendengarkan kepada mu.43) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun.(10.(10.46) Dan bagi tiap ummat ada rasulnya.

kamu akan percaya kepadanya ?. apabila sudah kejadian ?. dan mereka sembunyikan sesalan mereka. sesungguhnya dia yang lengkap dan kamu tidak bisa terlepas darinya” . apabila datang ajal mereka. Apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdosa itu ?”.(10.56) Hai manusia. tetapi dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya.(10. dan obat untuk apa yang di dalan shudur. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah.(10. dan ketahuilah bahwa perjanjian Allah itu Lengkap tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. padahal sesungguhnya kamu telah minta dilekaskan dia ?”. dan pengenalan dan pengaturan untuk orang yang berpendirian teguh. Sekarangkah ?. jika datang kepada kamu azab-Nya pada waktu malam dan siang?”.(10.54) Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi. maka tidak bisa mereka minta diundurkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan”.(10.(10. ketika mereka lihat azab. bukankah kamu tidak dibalas melainkan dengan karakter apa-apa yang kamu telah usahakan ?”.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Aku tidak memiliki bagi diriku bahaya dan tidak manfa’at.55) Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan dan kepadanya kamu akan dikembalikan.52) Dan mereka akan bertanya kepada mu:”Apakah betul dia?” Katakanlah: “Ya.53) Dan walau tiap tiap diri yang zalim memiliki apa-apa yang di bumi tentu ia jadikan tebusan.(10.(10. demi Rabb mu.57) DLA .49) Katakanlah: “Tidakkah kamu lihat.50) “Apakah kemudian.51) Kemudian akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: “Rasakanlah azab yang kekal. Tiap ummat ada ajalnya.(10. sesungguhnya telah datang kepada kamu nasehat dari Rabb kamu.

59) Dan apakah sangkaan orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tentang hari qiyyamah?.(10. karena sesungguhnya Kemuliaan semuanya kepunyaan Allah.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Dengan kelebihan Allah dan dengan pengaturanNya”.61) Ketahuilah.62) Orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti. DLA .(10.(10.63) Bagi merekalah kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat.(10.60) Dan tidak engkau ada dalam sesuatu (urusan) dan tidak engkau baca darinya dari Alquran dan tidak kamu kerjakan dari amalan. ia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (10. Dia AsSamii’ul ‘Aliim.64) Dan jangan omongan mereka itu menyusahkan mu.(10. Maka dengan itu hendaklah mereka bergirang . Itu dia kemenangan yang panjang.65) Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru dari selain Allah.(10. dan tidak terluput dari Rabb mu dari seumpama debu di bumi dan tidak di langit .(10. melainkan kami jadi saksi atas kamu ketika kamu tertarik kepadanya.58) Katakanlah: ”Apa kamu tidak lihat apa yang diturunkan oleh Allah untuk kamu dari rizki. melainkan sekutu-sekutu. maka kamu jadikan darinya haram dan halal?” Katakanlah: ”Adakah Allah izinkan untuk kamu atau kamu berdusta atas Allah ?’. sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka. tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok melainkan di dalam kitab yang membuktikan . dan tidak mereka berdukacita. Sesungguhnya Allah Yang mempunyai kelebihan atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

(10.66) Dia yang menjadikan bagi kamu malam.72) Tetapi mereka mendustakan dia.(10. karena aku diperintah supaya aku jadi seorang dari orangorang yang berserah diri”. untuk kamu tinggalberdiam padanya dan siang terang. melainkan terserah atas Allah. kemudian sempurnakanlah kepada ku dan jangan kamu beri tempo kepada ku”.69) Perlengkapan di dunia.(10.71) ”Maka kalau kamu berpaling. Tidak ada di sisi kamu dari alasan tentang ini. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Hai kaumku. Sesungguhnnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar . Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang diancam. maka atas Allah lah aku bertawakal. jika adalah kedudukan ku dan peringatan ku dengan ayat-ayat Allah berat atas kamu.(10.(10.Tafsir Al Sulthan tidak mereka turut melainkan sangkaan dan tidak mereka melainkan menduga-duga. kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka.(10.(10. lantaran kekufuran mereka. tidaklah aku akan minta upah dari kamu. lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal.(10. Dia Yang kaya.67) Mereka berkata: ”Allah mengambil anak” Subhaana Dia. Lantaran itu tetapkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu. tidak ada upah ku. Apakah patut kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu tahu ?”. dan kami tenggelamkan orangorang yang medustakan karakter ayat-ayat kami. kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu jadi ragu-ragu untuk kamu.68) Katakanlah: ”Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tidak akan mendapat kemenangan”.70) Dan bacakanlah atas mereka kabar Nuh.73) DLA . kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.

80) Maka ketika mereka mulai. karena adalah mereka kaum yang berdosa.(10.75) Maka ketika datang kepada mereka yang lengkap. mereka berkata: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami utus sesudahnya beberapa rasul kepada kaum masing-masing. dari sisi kami.82) Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan anak cucu dari kaumnya atas takut dari Fir’aun dan malaknya yang ia akan fitnahkan mereka.(10. tetapi tidak mereka mau beriman kepada apa yang mereka dustakan karakternya dari sebelum ini.(10.(10.(10. Seperti itu kami tutup atas qalbu-qalbu mereka yang meliwati batas. (10.76) Musa berkata: ”Adakah patut kamu berkata untuk Al-Haqq yang datang kepada kamu apakah ini sihir ? padahal tidaklah akan menang ahli-ahli sihir”. tetapi mereka sombong.79) Maka ketika datang ahli-ahli sihir. Musa berkata: ”Apa yang kamu bawa itu sihir.(10. maka mereka datang kepada mereka dengan bukti. karena sesungguhnya Fir’aun berkuasa di DLA . sesungguhnya Allah akan batalkan dia.78) Dan berkata Fir’aun: ”Datangkanlah kepada ku tiap ahli sihir yang pintar”.77) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati bapak-bapak kami. Musa berkata kepada mereka: ”Mulailah apa yang kamu mau mulai”. sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang yang berbuat kerusakan”. dan supaya ada bagi mu berdua kebenaran di bumi dan tidaklah kami akan percaya kepada kamu berdua”.74) Kemudian kami utus sesudah mereka Musa dan Harun kepada Fir’aun dan malaknya dengan karakter ayat-ayat kami.(10.81) Dan Allah melengkapkan Yang Lengkap dengan Kalimat-Nya walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa.(10.

90) ”Apa sekarang ?. Rabb kami. maka kepada-Nyalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang menyerah diri”.Tafsir Al Sulthan bumi. maka diikuti mereka oleh Fir’aun dan tentaranya.(10.(10. dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan”. dan aku dari orang yang menyerah diri”.(10.91) DLA .(10.89) Dan kami telah jadikan Bani Israel menyeberangi lautan.83) Dan Musa berkata: ”Hai kaum ku jika kamu mengimani karakter Allah. sesungguhnya Engkau. (10. akibatnya untuk melupakan dari jalan-Mu.(10.(10. sesungguhnya Dia.84) Lalu mereka berkata: ”Atas Allah kami bertawakal wahai Rabb kami jangan Engkau jadikan kami percobaan bagi kaum yang zhalim”.86) Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ”Hendaklah kamu berdua bikin bagi kaum kamu beberapa rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat dan dirikanlah sholat dan gembirakan orang yang beriman”. supaya mereka tidak percaya hingga mereka lihat azab yang pedih”.85) ”Dan selamatkanlah kami dengan pengaturan Mu dari kaum yang kafir”.(10. dan sesungguhnya dia dari orang yang meliwati batas. Hingga ketika ia hampir tenggelam. tidak ada yang dita’ati melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel. lantaran itu hendaklah kamu berdua tetap pendirian dan jangan kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu. Engkau telah beri Fir’aun dan malaknya perhiasan dan harta di kehidupan dunia.88) Dia berkata: ”Sesungguhnya telah diperkenankan seruan mu berdua. ia berkata:”Aku beriman. binasakanlah harta mereka dan keraskanlah atas qalbu-qalbu mereka. padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dahulu.87) Dan Musa berkata: ”Rabb kami. karena hendak menzalimi dan hendak meliwati batas. Rabb kami.(10.

96) walau datang kepada mereka tiap-tiap ayat. kami angkat dari mereka azab kehinaan di kehidupan dunia.(10.(10. Sesungguhnya Rabb mu akan memutuskan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.99) Dan tidaklah seorang diri akan beriman melainkan dengan izin Allah. maka tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan. dan Dia adakan siksaan atas orang-orang yang tidak mengerti. hingga mereka melihat azab yang pedih. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu-ragu.(10. Ketika mereka beriman. dan kami beri perlengkapan mereka sampai satu masa. tidak akan beriman.(10.(10. karena nanti engkau jadi orang-orang yang rugi. tanyalah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum mu. Sesungguhnya telah datang kepada mu Yang Lengkap dari Rabb mu.94) Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah.97) Maka bukankah tidak ada satu negeri beriman lalu imannya itu memberi manfa’at kepadanya melainkan kaum Yunus ¿.98) Dan kalau Rabb mu menghendaki. tentu beriman siapa yang di bumi setiap mereka semuanya.95) Sesungguhnya orang-orang yang telah lengkap atas mereka kalimat Rabb mu.(10.(10. tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami.93) Maka jika engkau di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada mu.(10.(10.Tafsir Al Sulthan “Maka pada hari ini kami selamatkan mu dengan badan mu untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakang mu”. lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia hingga mereka jadi beriman ?.100) DLA .92) Dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang benar dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik.

(10. Maka itu jika engkau kerjakan.(10. sesungguhnya aku bersama kamu dari orangorang yang menunggu”. Dia kenakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambahamba-Nya. karena tidak berguna ayat-ayat itu dan ancamanancaman itu untuk kaum yang tidak percaya”. maka sesungguhnya engkau di waktu itu dari orang-orang yang zalim. maka sesungghnya ia lupa atasnya.(10.108) DLA . maka siapa mengambil pengenalan. maka aku tidak sembah yang kamu sembah selain dari Allah. dari Rabb kamu.107) Katakanlah: “Hai manusia.(10.(10. dan orangorang yang beriman.104) “Dan (aku diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada peraturan itu setulusnya.(10. Demikianlah wajib atas kami menyelamatkan Mu’minin.102) Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami.(10.101) Maka bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan seperti hari orang-orang yang dari sebelum mereka ?.106) Jika Allah kenakan bahaya kepada mu. dan jangan engkau ada dari orangorang yang musyrik”.103) Katakanlah: “Hai manusia.(10.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Perhatikanlah apa-apa yang ada di Langit dan bumi.105) Dan jangan engkau seru selain dari Allah apa yang tidak bisa memberi manfa’at kepada mu dan tidak bisa memudharatkan mu. maka tidak ada yang bisa melepaskannya melainkan Dia. maka tidaklah ada yang bisa menolak kelebihan-Nya. dan siapa lupa. dan Dia Ghafuurur Rahiim. maka sesungguhnya dia mengambil pengenalan untuk dirinya. dan tidak aku atas kamu sebagai penjaga” . dan jika Dia mau kebaikan bagi mu. sesungguhnya telah datang kepada kamu Yang Lengkap. jika adalah kamu di dalam syak dari peraturanku. Katakan: “Tunggulah. tetapi aku sembah Allah Yang akan mewafatkan kamu dan aku diperintah supaya aku ada dari orang yang beriman”.

123 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(11.(10. dan Dia sebaik-baik Yang Memutuskan.109) 11.0) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada mu dan sabarlah hingga Allah memutuskan.Surat Huud (Nabi Huud As) Surat ke-11.

sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya Pengancam dan Penggembira”. Ra.4) Ketahuilah . Dia akan beri tiap yang mempunyai kelebihan.2) “Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabb kamu kemudian bertobat kepada-Nya.Tafsir Al Sulthan Alif.(11. melainkan atas Allah rizkinya dan Dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya. Ketahuilah bahwa waktu mereka pakai pakaian mereka. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalangi dia?” Ketahuilah pada hari akan datang kepada mereka.(11.5) JUZ’ 12 Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi. Lam.(11.3) Kepada Allah lah tempat kembali kamu. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.1) ”bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan.6) Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah ‘Arsy-Nya atas air. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya. tentu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. kelebihan-Nya. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang menyolok”.(11. Setiap di dalam tulisan yang nyata. tidak bisa dipalingkan dia dari mereka. Sesungguhnya Dia Mengetahui karakter yang dimiliki oleh shudur.7) Dan jika kami akhirkan azab itu dari mereka kepada satu ummat tertentu. kemudian dijelaskan dari sisi Yang Hakiimin Khabiir (Bijaksana Mengabarkan). tentu Dia akan beri kepada kamu perlengkapan yang tepat kepada satu masa yang ditentukan.(11.(11. sesungguhnya mereka palingkan shudur mereka untuk bersembunyi dari-Nya. dan akan DLA . dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”.(11. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya.

Katakan: ”Datangkanlah 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin. kemudian kami cabut dia daripadanya. mereka itu adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(11. dan bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. dan serulah siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika memang kamu orang-orang yang benar” .13) Maka kalau mereka tidak bisa memperkenankan kamu. sesungguhnya ia senang dan sombong.(11. niscaya ia akan berkata: “Telah hilang kesusahan dari ku”. kami akan sempurnakan kepada mereka usaha-usaha mereka padanya dan mereka padanya tidak dirugikan.9) Dan jika kami rasakan kepadanya jasa (ni’mat) sesudah kesusahan yang mengenai dia.(11.(11.(11.15) Merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan api. maka itu tidakkah kamu mau berserah diri ?.Tafsir Al Sulthan meliputi mereka apa yang ada mereka perolok olokkan karakternya. dan gugur apa-apa yang mereka ekspresikan padanya dan batal apa-apa yang mereka kerjakan.(11. ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah.14) Siapa suka kepada kehidupan dunia dan perhiasannya.8) Dan jika kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami.(11.12) Atau mereka mau katakan: “Ia telah bikin dia ?”.16) DLA . niscaya ia putus asa kufur.11) Tetapi bisa jadi engkau akan hendak tinggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada mu dan sempit dadamu lantaran mereka berkata: “Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu perbendaharaan atau datang besertanya seorang malak?”.10) Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal shalih.(11. (11. Sesungguhnya engkau hanya seorang pengancam dan Allah Penjaga atas tiap sesuatu.

Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang berjalan atas bukti dari Rabb nya dan diiringi dia oleh saksi dari-Nya.(11. sedangkan saksi-saksi akan berkata: “Ini orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka”. dan batallah apa yang mereka telah ada-adakan. akan digandakan bagi mereka azab. dengan orang yang melihat dan yang mendengar.19) Mereka tidak bisa terlepas di bumi dan tidak ada bagi mereka pengurus selain dari Allah. sesungguhnya ialah Yang Lengkap dari Rabb mu tetapi kebanyakan manusia tidak percaya(11.25) DLA .(11. Lantaran itu janganlah engkau syak padanya.20) Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka.17) Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya daripada orangorang yang ada-adakan dusta atas Allah. dan dari sebelumnya ada kitab Musa sebagai Pusat Informasi dan pengaturan.23) Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan orang tuli. bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sangat rugi di akhirat.21) Tidak syak. Tidakkah kamu mau ingat ?.(11.(11.18) Yang berpaling dari jalan Allah dan mencari dia bengkok dan mereka kepada akhirat mereka kafir. Mereka akan dibawa atas Rabb mereka. maka apilah tempatnya yang dijanjikan. mereka padanya akan kekal.(11. itulah mereka penghuni surga. Itulah mereka yang mengimani karakternya dan siapa yang mengkufuri karakternya dari golongan-golongan. Sungguh kutukan Allah atas orang yang zalim.(11.22) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan tunduk kepada Rabb mereka.(11. Adakah sama dua-duanya dalam perumpamaan ?.24) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya: ”Sesungguhnya aku ini untuk kamu sebagai pengancam yang membuktikan”. Mereka tidak kuasa mendengar dan mereka tidak bisa melihat.(11.

(11.32) DLA .(11. dan kami tidak lihat kamu punya kelebihan atas kami. dan aku tidak berkata: ”Aku ini Malak”. bahkan kami sangka kamu orang yang berdusta”. padahal kamu tidak suka kepadanya ?”.30) ”Dan aku tidak berkata kepada kamu:”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah. sesungguhnya aku kalau begitu adalah daripada orang-orang yang zalim”.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. dan tidak aku berkata tentang orang-orang yang dihinakan oleh pemandangan kami bahwa Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka. dan aku tidak mengetahui yang ghaib”.29) ”Dan hai kaumku.Apakah kamu tidak mau ingat ?”. aku tidak minta harta kepada kamu tentang itu.28) ”Dan hai kaum ku. dan engkau telah banyakkan perbantahan kepada kami. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang pedih”. dan kami tidak melihat yang mengikuti mu melainkan orang-orang yang rendah dari antara kami dengan tidak berpenglihatan. lantaran itu datangkanlah kepada kami karakter apa-apa yang engkau janjikan kepada kami jika memang engkau dari orang yang benar”. lalu digelapkan atas kamu.(11. jika aku usir mereka ?. apakah bisa kami paksakan dia kepada kamu.27) Ia berkata: ”Hai kaum ku.(11. tidak ada balasanku.(11. aku melihat kamu sebagai kaum yang bodoh”.(11. melainkan atas Allah. siapakah yang akan menolong aku dari Allah. bagaimana penglihatan kamu jika adalah aku atas bukti dari Rabb ku dan Dia beri kepada ku pengaturan dari sisi-Nya. Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang di dalam diri-diri mereka. dan bukan aku pengusir orang-orang yang beriman: sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka.31) Mereka berkata: ”Hai Nuh sesungguhnya engkau telah membantah kami. (11.26) Maka berkata para malak yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak pandang mu melainkan seorang cerdas seperti kami.

(11. maka ataskulah dosanya. Katakanlah: ”Jika aku ada-adakan dia.34) Atau mereka akan berkata: ”Ia telah ada-adakan dia ?”.(11. sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”.(11. Dan tidak beriman bersamanya melainkan sedikit.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Hanya Allah yang akan datangkan dia kepada kamu jika Dia kehendaki.(11.39) Hingga apabila datang urusan kami. kecuali siapa yang telah terdahulu atasnya perkataan. dan jangan engkau hadapkan omongan kepadaKu tentang orang-orang yang zalim itu. Dia Rabb kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(11.(11.(11. dan mendidih Tannur. maka sesungguhnya kami akan perolokolokkan kamu sebagaimana kamu perolok-olokkan”. dan tidaklah kamu bisa terlepas”. Ia berkata: ”Jika kamu perolok-olokkan kami. kami berkata: ”Pikulkan padanya dari tiap jenis dua dan ahli mu.40) DLA . jika aku mau menasehati kamu.35) Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa: ”Tidak akan beriman melainkan siapa yang sudah beriman.37) Dan ia bentuk kapal.(11.33) ”Dan tidak akan memberi manfa’at kepada kamu nasehatku.38) ”Maka kamu akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang merendahkan dia dan akan turun atasnya azab yang menetap”. apabila Dia mau sesatkan kamu. oleh itu janganlah engkau berdukacita dengan karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan”.36) “Dan bentuklah kapal itu dengan karakter mata kami dan wahyu kami. dan siapa yang beriman”. dan tiap kali malak dari kaumnya melalui atasnya mereka perolok-olokkan dia. tetapi aku berlepas diri dari dosa yang kamu kerjakan”.

naiklah bersama kami.44) Dan Nuh telah menyeru Rabbnya. turunlah dengan sejahtera dari kami dan perlindungan atasmu dan atas ummat-ummat dari orang yang bersama mu. ia berkata: ”Rabbi.Tafsir Al Sulthan Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi” . sesungguhnya dia beramal tidak shaleh. dan sesungguhnya perjanjian Mu lengkap. dan Engkau sebaik-baik Pemutus” . dan jangan engkau ada bersama orang-orang yang kafir”. Dan (Kapal Nuh)berada atas bukit Juudiiy.(11. sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”.41) Dan dia mengalir dengan mereka di dalam Gelombang seperti Gunung.42) Ia berkata: ”Aku akan pergi berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air”. sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu.45) Dia berkata: ”Hai Nuh.(11. Dan dikatakan: ”Kebinasaanlah atas kaum yang zalim”. sesungguhnya Aku memberi nasehat kepada mu supaya engkau tidak jadi dari orang-orang yang bodoh”.(11. Maka itu jangan engkau minta kepada Ku apa yang engkau tidak tahu karakternya. telanlah airmu dan hai langit berhentilah”. dan jika tidak Engkau ampunkan aku dan tidak seleksi aku. Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya. padahal adalah ia di dalam Ma’zil: ”Hai anakku.(11. lalu dihalangi antara keduanya oleh Gelombang. (11. dan surutlah air dan bereslah urusan. sesungguhnya anakku itu dari ahliku. Ia berkata: ”Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah melainkan siapa yang sudah diteliti”.47) Dikatakan: ”Hai Nuh.(11. maka adalah ia dari orang yang ditenggelamkan.43) Dan dikatakan:”Hai bumi. dan ummat-ummat yang kami akan beri DLA .46) Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Mu dari meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan karakternya. dan Nuh memanggil anaknya.(11.

tidak ada balsan ku melainkan atas Yang Menyusun aku.(11. dan jangan kamu berpaling dalam keadaan berdosa”. Maka sabarlah.(11. dari perkataaan mu dan kami tidak akan percaya kepada mu”. kemudian jangan kamu beri tempo kepada ku”. apakah kamu tidak mengerti”. dan Dia tambah bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu. tidak ada dari makhluk berjalan melainkan Dia yang DLA . Tidak lain melainkan kamu ini orang yang suka mengada-ngadakan”.(11. tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan perlengkapan kepada mereka. kemudian akan mengenai mereka dari kami azab yang pedih”.55) ”Sesungguhnya aku bertawakal atas Allah Rabb ku dan Rabb kamu. kemudian bertobatlah kepada-Nya.53) ”Tidak kami berkata. ia berkata: ”Hai kaum ku .48) Itulah sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. tentu Dia kirim langit atas kamu dengan lebat.49) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud. aku tidak minta kepada kamu balasan untuk itu.52) Mereka berkata: ”Hai Hud.(11. lantaran itu cobalah kamu sekalian jalankan tipu daya kamu kepada ku.(11.50) ”Hai kaum ku. dan saksikanlah oleh kamu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan”.(11. sembahlah Allah.51) ”Dan hai kaum ku mintalah ampun kepada Rabb kamu. sesungguhnya akibat (baik) untuk orang yang berbakti. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku jadikan Allah saksi. tidak engkau dan kaum mu mengetahuinya dari sebelum ini. melainkan sebagian dari yang kami ta’ati telah kenakan kepada mu gangguan”.(11.54) ”Dari selain Dia. engkau tidak datang kepada kami dengan bukti dan kami tidak akan tinggalkan yang dita’ati-yang dita’ati kami.(11.

dan Rabb ku akan gantikan satu kaum yang lain dari kamu dan kamu tidak bisa membahayakan Dia sedikitpun sesungguhnya Rabb ku atas tiap sesuatu menjaga”. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.62) Ia berkata: ”Hai kaumku. sembahlah Allah. sesungguhnya Rabb ku Qoriibun Mujiib”. kabarkanlah kepada ku bagaimana jika aku ini benar atas bukti dari Rabb ku. dan mereka durhaka kepada rasul-rasul-Nya serta mereka turut perintah tiap pemaksa enggan menerima kebenaran. maka siapakah yang bisa menolong DLA . ketahuilah sesungguhnya ’Aad kufur kepada Rabb mereka. (11. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku karakternya.Tafsir Al Sulthan menguasainya.(11.(11. kemudian bertobatlah kepada-Nya. Dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang engkau seru kami kepadanya”. Dia Yang menghendaki kamu dari Bumi.57) Dan ketika datang azab kami. (11. kami selamatkan Hud dan orangorang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.(11.60) Dan Tsamud saudara mereka shalih. apakah patut engkau larang kami sembah apa yang disembah oleh bapakbapak kami ?.56) ”Maka kalau kamu berpaling. maka mintalah ampun kepadaNya.59) Dan diikuti mereka di dunia ini dan hari qiyamah dengan satu kutukan.(11.61) Mereka berkata: ”Hai Shalih. sesungguhnya kebinasaanlah bagi ’Aad kaum Hud. sesungguhnya adalah engkau sebelum ini di antara kami orang yang diharap. (11.58) Dan itulah ’Aad mereka mengingkari karakter ayat-ayat Rabb mereka. ia berkata: ”Hai kaum ku. dan Dia beri kepada ku dari-Nya pengaturan. sesungguhnya Rabb ku atas jalan yang lurus. dan Dia jadikan kamu ramai padanya.

65) Maka ketika datang azab kami. sesungguhnya Rabb mu.(11.(11.67) Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya.70) Dan isterinya berdiri. Ketahuilah sesungguhnya Tsamud kufur kepada Rabb mereka. Dia Qowiyyul ’Aziiz.(11. ini unta Allah sebagai ayat untuk kamu.(11. dan jangan kamu sentuh dia dengan gangguan. lalu tertawa. sesungguhnya kami diutus kepada kaum Luth”. Mereka berkata: ”Jangan takut. padahal aku sudah tua. apakah aku ini bisa beranak.(11.(11. tetap kamu tidak menambah bagi ku selain dari merugikan”.(11. Lantas kami kabarkan kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq.(11.Tafsir Al Sulthan aku dari Allah jika aku durhaka kepada-Nya.(11.66) Dan telah mengenai orang-orang yang zalim itu dentuman keras. kami selamatkan shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya.68) Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahimn dengan kabar gembira sambil mereka berkata: ”Salam”.(11. sesungguhnya kebinasaan untuk Tsamud. maka tidak lama ia bawa anak sapi yang dipanggang. itu perjanjian yang tidak bisa didustakan”. dan ini suamiku sudah tua ?. sebab nanti mengenai kamu satu azab yang dekat”. lantaran itu biarkanlah dia makan di bumi Allah.71) Ia berkata: ”Ya wailata. ia jawab: ”Salam”.69) Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya.63) ”Dan hai kaum ku.64) Tetapi mereka sembelih dia. lalu ia berkata: “Bersenangsenanglah kamu di kampung kamu tiga hari. dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu. ia heran kepada mereka dan ia merasa takut dari mereka.72) DLA . sesungguhnya ini satu hal yang ajaib”. Ya’qub. maka menjadilah mereka binasa di dalam kampungkampung mereka.

ia merasa tidak senang dengan mereka dan sempit dadanya lantaran mereka.79) Ia berkata: ”Alangkah baiknya.81) DLA .(11.76) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth. (11. sesungguhnya kami ini utusanutusan Rabb mu.74) Sesungguhnya Ibrahim sungguh Penyantun. ia berkata: ”Hai kaum ku. ia membantah kami dalam kaum Luth.(11. maka takutlah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku terhadap tamu-tamu ku.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah ?.(11.(11. sambil ia berkata: ”Ini satu hari yang payah”. lantaran itu pergilah bersama ahli mu. Penyedih dan suka kembali.75) ”Hai Ibrahim. sedangkan mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan.(11. tidakkah ada di antara kamu ini seorang laki-laki yang cerdik ?”. atau aku bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat”. itu dia anak-anak perempuan ku.(11.(11.80) Mereka berkata: ”Hai Luth. berpalinglah dari ini. kalau ada bagi ku kekuatan. mereka tidak bisa sampai kepada mu.73) Maka ketika hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira. dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak bisa ditolak.78) Mereka jawab: ”Sesungguhnya engkau telah ketahui (bahwa) kami tidak ada kemauan kepada anak-anak perempuanmu. dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mau”. tetapi jangan seorang pun dari kamu melihat ke belakang. pada waktu malam. kecuali isteri mu.77) Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya. bukankah waktu shubuh sudah dekat ?.(11. Pengaturan Allah dan Perlindungan-Nya atas kamu hai ahli rumah ini sesungguhnya Dia Hamiidun Majiid”. karena sesungguhnya telah datang perintah Rabb mu. karena akan mengenai dia apa yang akan mengenai mereka. mereka lebih bersih bagi kamu. sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu ialah shubuh.

saudara mereka Syu’aib. kami jadikan yang sebelah atasnya ke sebelah bawah. selama aku kuasa.87) Ia berkata: ”Hai ku.(11. apakah Sholat-mu menyuruh mu supaya kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau supaya (jangan) kami belanjakan harta harta kami sebagaimana kami suka?. Dan aku tidak mau melainkan kebaikan. dan ia itu tidak jauh dari orang yang zalim. sembahlah Allah.(11. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan.(11. dan jangan kamu kurangkan dari manusia kehendak-kehendak mereka.89) DLA . dan Dia berikan kepada ku satu pemberian yang baik.(11. ia berkata:”Hai kaum ku.82) Yang ditandakan di sisi Rabb mu. kabarkanlah kepada ku bagaimanakah jika benar aku atas bukti dari Rabb ku.88) ”Dan hai kaum ku.(11.83) Dan kepada Madyan.85) ”Ketinggalan (rizki dari) Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman dan tidak aku penjaga atas kamu”. atasnya aku bertawakal dan kepadaNya aku akan kembali”. karena tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. sesungguhnya aku lihat kamu ada dalam kesenangan dan aku takut atas kamu azab hari terkepung.(11.86) Mereka berkata: ”Hai Syu’aib. dan tidak ada taufiq-ku melainkan dengan karakter Allah. atau kaum Shalih.(11. dan kami hujani atasnya batu dari tanah liat yang beriring.(11. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil.Tafsir Al Sulthan Maka ketika datang azab kami. padahal tidaklah kaum Luth itu jauh dari kamu”. dan jangan kamu berjalan di bumi dengan mengadakan kerusakan”.84) ”Dan hai kaum ku. janganlah permusuhan kamu kepada ku menyebabkan kamu dikenakan seperti apa yang telah mengenai kaum Nuh atau kaum Hud. Sesungguhnya engkaulah orang yang Penyantun penunjuk jalan”.

94) Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya. padahal jelek tempat yang didatangi.(11. kami tidak faham . tetapi mereka turut perintah Fir’aun padahal tidaklah urusan Fir’aun itu yang benar. tentu kami rajam mu. lantaran itu menjadilah mereka binasa di kampungkampung mereka.(11. lalu Dia akan masukkan mereka ke dalam api.98) Dan diiringi mereka oleh kutukan di dunia dan pada hari qiyaamah sangat jelek iringan yang mengiringi itu.96) Kepada Fir’aun dan malaknya.(11. dan kamu buang Dia di belakang punggung kamu.(11. sesungguhnya Rabb ku Meliput apa yang kamu kerjakan”.93) Dan ketika datang azab kami. tunggulah. sesungguhnya aku menunggu bersama kamu”. kamu akan mengetahui siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta. Ketahuilah satu kebinasaan untuk Madyan seperti binasanya Tsamud. (11.(11.Tafsir Al Sulthan ”Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu. karena engkau bukan berkarakter penakluk atas kami”. kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami.95) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami dan alasan yang membuktikan.92) ”Dan hai kaum ku.(11.(11. sesungguhnya Rabb ku Rahiimun Waduud”.90) Mereka berkata:”Hai Syu’aib. sesungguhnya aku beramal.91) Ia berkata: ”Hai kaum ku apakah kaum ku lebih berat untuk kamu dari Allah ?.97) Ia akan mengetuai kaumnya pada hari qiyaamah. beramallah secara kamu.99) DLA .(11. dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lemah di antara kami. kemudian bertobatlah kepada-Nya.(11. dan kalau tidak karena kaum mu. dan dentuman keras mengenai orang-orang yang zalim itu.

108) Lantaran itu jangan engkau ada dalam keraguan dari apa yang mereka sembah. Maka tidak berguna sedikit pun kepada mereka yang dipatuhi-yang dipatuhi mereka yang mereka seru dari selain Allah.103) Dan kami tidak akhirkan dia.105) Maka adapun orang yang celaka. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu sebagai satu pemberian yang tidak putus. (11.104) Pada hari ia akan datang. (11. dan DLA .107) Dan adapun orang-orang yang berbahagia. apabila Dia mengazab negerinegeri.100) Dan tidak kami menganiaya mereka.dan itu hari yang disaksikan. (11.(11. sesungguhnya Rabb mu berkuasa membuat apa yang Dia kehendaki. mereka tidak sembah melainkan seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dari sebelum ini. tidak bisa berbicara seorang diri melainkan dengan izin-Nya. maka di dalam surga.101) Dan seperti itu azab Rabb mu.(11. Itu hari yang dikumpulkan padanya manusia. melainkan untuk satu masa yang tertentu. darinya ada yang masih ada dan ada yang sudah binasa.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang yang takut azab akhirat. Maka dari antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.(11. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu. (11. ketika datang urusan Rabb mu. dan tidak menambah bagi mereka melainkan kebinasaan.106) Mereka kekal padanya selama ada Langit dan Bumi. (11.(11. sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. bagi mereka padanya teriakan dan jeritan. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka. padahal mereka itu zalim. mereka kekal padanya selama ada langit dan bumi. maka dalam api.Tafsir Al Sulthan Itulah sebagian dari kabar penduduk negeri yang kami ceritakan dia atas mu.

(11. dan orang yang zalim itu menurut apa-apa kesenangan yang mereka telah biasa mendapatnya. sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kesetiaan.111) Lantaran itu berlaku luruslah.114) Dan sabarlah. karena sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(11. padahal penduduknya berbuat kebaikan.(11. sebagaimana engkau diperintah. karena adalah mereka orang-orang yang berdosa. tetapi sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka.113) Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan disebagian dari malam.116) Dan tidak sekali-kali Rabb mu membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman.(11.115) Maka tidakkah ada orang-orang yang baik dari qurun-qurun yang dari sebelum kamu yang bisa melarang dari pada kerusakan di bumi .(11. dan jangan kamu meliwati batas.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan. telah diperselisihkan padanya.(11. dan sesungguhnya mereka di dalam syak yang meragukan darinya.(11.112) Dan jangan kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim.109) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab itu. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. padahal tidak ada bagi kamu penolong selain dari Allah kemudian kamu tidak akan ditolong. lantaran nanti akan mengenai kamu api.110) Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Rabb mu amalan mereka.117) DLA . dan orang yang bertobat bersama mu. Dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Rabb mu.(11. karena sesungguhnya Dia melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. sesungguhnya ketepatan-ketepatan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. tentu sudah diberi keputusan antara mereka. (11.

dan lantaran itu Dia ciptakan mereka.122) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi. dan telah datang kepada mu di dalam ini Yang Lengkap dan Nasehat dan Peringatan untuk Mu’minin.118) Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabb mu.121) ”Dan tunggulah sesungguhnya kami menunggu”. tetapi tetap mereka berselisihan. dan tidak Rabb berkarakter lalai dari apa yang kamu kerjakan.(11.119) Dan setiap kami ceritakan kepada mu sebagian dari kabarkabar beberapa rasul yaitu dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(11.120) Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak percaya: “Bekerjalah menurut cara kamu. (11.123) DLA .(11. Dan telah sempurna kalimat Rabb mu :”Aku akan penuhkan jahannam dari jinn dan manusia semuanya”.Tafsir Al Sulthan Dan jika dikehendaki oleh Rabb mu. dan kepada-Nya dikembalikan urusan setiapnya. tentu Dia jadikan manusia satu ummat.(11.(11. sesungguhnya kami bekerja”. maka sembahlah Dia dan bertawakallah atas-Nya.

sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan. sesungguhnya setan bagi manusia satu musuh yang nyata”. nanti mereka menipu daya kepadamu satu tipu daya.4) Ia berkata:”Hai anakku.(12.5) “Dan seperti itu Rabb mu akan memilihmu dan Dia akan ajarkan kepada mu sebagian dari takwil kabar-kabar dan Dia akan sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas mu.(12. padahal kita ramai. satu bacaan.(12. aku lihat mereka kepadaku mereka bersujud”.Surat Yusuf (Nabi Yusuf As) Surat ke-12.(12. itulah ayat-ayat Tulisan yang nyata. dan atas keluarga Ya’qub.7) Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kita dari kita. sebagaimana Dia telah sempurnakan dia atas dua ibu bapak mu dari sebelum ini. Ibrahim dan Ishaq.6) Sesungguhnya ada di dalam Yusuf dan saudaranya beberapa ayat bagi orang yang bertanya. padahal sesungguhnya adalah engkau dari sebelum ini sungguh dari orang yang lalai. sesungguhnya Rabb mu ‘Aliimun Hakiim”.1) Sesungguhnya kami turunkan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti.3) Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya: “Hai bapakku.0) Alif.(12.2) Kami kisahkan atas mu setepat-tepat kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada mu ini. jangan engkau ceritakan penglihatan mu atas saudara mu. Lam.(12.Tafsir Al Sulthan 12. DLA . Ra. 111 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(12.(12.

(12. padahal sesungguhnya kami ikhlas kepadanya”.13) Mereka berkata:”Jika dia dimakan oleh serigala. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga”. dan tidak DLA .11) “Kirimkanlah dia besok bersama kami. ia bisa makan-makan dan bermain-main.10) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. kalau begitu adalah orang-orang yang rugi”.8) “Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu bumi. dan kami tinggalkan Yusuf di sisi perlengkapan kami. hal kamu membawa dia. agar teruntuk kamu saja wajah bapak kamu.14) Maka ketika ia pergi dengan membawa dia.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya bapak kita sungguh di dalam kelupaan yang nyata”. sedangkan kamu lalai daripadanya”. karena aku takut. mengapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf.16) Mereka berkata: “Hai bapak kami. padahal kami banyak.(12.15) Dan mereka datang kepada bapak mereka pada waktu sore sambil menangis. dan mereka berembuk akan memasukkan dia ke dalam sumur.(12. dan nanti dari sesudahnya kamu jadi kaum yang shalih”. Dan kami wahyukan kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan kabarkan kepada mereka tentang urusan ini. sesungguhnya kami. dan mereka tidak sadar”.(12. supaya diambil dia oleh sebagian daripada orang-orang melintas jika mau kamu kerjakan.(12. (12. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. bahwa dia akan dimakan oleh serigala.9) Berkata seorang dari mereka: “Jangan kamu bunuh Yusuf.12) Ia berkata: “Sesungguhnya mendukacitakan aku.(12.(12. tetapi buanglah dia ke dalam sumur. maka dimakan dia oleh serigala.(12.

ini seorang anak laki-laki”. lalu ia ulurkan timbanya.Tafsir Al Sulthan engkau berkarakter percaya kepada kami walau kami benar” . sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim”. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Seperti itu kami mau palingkan daripadanya DLA . Sesungguhnya dia Rabb ku telah baguskan kedudukan ku.17) Dan mereka kenakan di bajunya darah dusta. maka kesabaran yang baik dan Allah Yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”. Ia berkata: “Bahkan diri-diri kamu memudahkan kamu satu perkara. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(12. yaitu beberapa dirham yang dihitung.20) Dan berkata yang membelinya dari Mesir kepada perempuannya:”Bedakan kedudukannya. lalu perempuan itu menutup pintu-pintu dan berkata: “Datanglah kepada ku” Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah.(12. Ia berkata: “Ooh kabar gembira.18) Dan datang orang-orang musafir. dan karena kami hendak ajarkan dia takwil kabar-kabar.23) Dan sesungguhnya perempuan itu telah maukan dia. (12. dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan. sekiranya tidak ia lihat undang-undang Rabbnya. karena adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya.21) Dan ketika ia sampai kepada umurnya. kami beri dia kebijakan dan ilmu.(12.22) Dan perempuan yang dia di dalam rumahnya maukan dirinya. lalu mereka kirim pencari air mereka. Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi.(12. dan ia maukan perempuan itu.19) Lalu mereka jual dia dengan harga yang murah. dan Allah Berkuasa atas urusan-Nya. mudah-mudahan ia memberi manfa’at kepada kita atau kita jadikan dia anak”. Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.(12.(12.

dan adalah ia daripada orang-orang yang berdusta”.(12. (dan mereka)meng-akbarkan dia.Tafsir Al Sulthan kejahatan dan kekotoran.31) DLA . berpalinglah dari ini.28) “Hai Yusuf. ia panggil mereka dan ia sediakan bagi mereka tempat duduk dan ia berikan kepada tiap seorang dari mereka satu pisau.(12. maka benarlah perempuan itu. lalu ia berkata:”Keluarlah di hadapan mereka”.(12. sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlash .(12.29) Dan berkata perempuan-perempuan di kota:”Perempuan Penakluk maukan hambanya. mintalah ampun bagi dosa mu. dan ia koyakkan bajunya dari belakang.25) Ia berkata: “Dia yang maukan aku”.30) Maka ketika ia dengar ejekan mereka. dan mereka potong tangan-tangan mereka. sesungguhnya cinta kepadanya telah mesra di dirinya. ia berkata: “Sesungguhnya ini sebagian dari pada tipu daya kamu. Maka ketika mereka lihat dia . lalu dua-duanya bertemu suaminya di depan pintu. sesungguhnya tipu daya kamu panjang”.(12. dan mereka katakan: “Hasyaa untuk Allah. sesungguhnya kami lihat dia dalam kesesatan yang nyata”.24) Dan dua-duanya berlomba-lomba ke pintu.(12. ini bukan seorang yang cerdas.(12.27) Maka ketika ia lihat bajunya koyak dari belakang. tidak ini melainkan seorang Malak yang berbeda”.26) “Dan jika adalah bajunya koyak dari belakang. Perempuan itu berkata: “Bukankah tidak ada balasan bagi orang yang mau kejahatan kepada ahlimu melainkan dipenjara dia atau diazab yang pedih”. maka berdustalah perempuan itu dan adalah ia daripada orang-orang yang benar”. dan seorang pemutus dari keluarga memutuskan:”Jika bajunya koyak di depan. karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah”.(12.

karena mereka orang-orang yang kufur kepada karakter akhirat”. lalu Dia palingkan daripadanya tipu daya mereka. yang dimakan burung sebagiannya”.32) Ia berkata: “Rabbi. niscaya ia akan dipenjara.(12.(12.37) “Dan aku mengikuti ajaran bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub. (12. sesungguhnya kami lihat mu dari orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(12.34) Kemudian terbit bagi mereka. sesungguhnya aku telah maukan dia.33) Maka Allah perkenankan baginya. dan akan jadilah ia daripada orang-orang yang hina” . Itu sebagian dari apa yang diajarkan kepada ku oleh Rabb ku. dan sesungguhnya jika ia tidak mau kerjakan apa yang aku perintah. yaitu mereka penjarakan dia sampai satu masa. sesungguhnya aku telah tinggalkan ajaran kaum yang tidak mengimani karakter Allah.(12. melainkan aku bisa kabarkan kepada kamu berdua takwilnya sebelum ia datang kepada kamu.36) Ia berkata: “Tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepada kamu. dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh”. dan jika Engkau tidak palingkan daripadaku tipu daya mereka. Berkata seorang dari yang dua itu:”Sesungguhnya aku telah bermimpi memerah anggur”. karena sesungguhnya Dia AsSamii’ul ‘Aliim.(12. “Kabarkanlah kepada kami takwilnya. dan berkata yang seorang lain: “Aku telah bermimpi menjunjung roti atas kepalaku. sesudah mereka melihat ayatayat itu.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Ini dia orang yang kamu cela kepada ku tentang dia. penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. tetapi ia menolak. niscaya aku condong kepada mereka. tidak boleh sekali-kali menyekutukan karakter Allah dari sesuatu.35) Dan masuk ke penjara bersama dia dua anak muda. Itu sebagaian dari kelebihan Allah atas kami dan DLA .

jika memang kamu bisa artikan mimpi”. Itu peraturan yang resmi berdiri tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. tetapi dilupakan dia oleh setan untuk menyebut kepada Majikannya. fatwakanlah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh DLA .Tafsir Al Sulthan atas manusia.39) “Kamu tidak sembah selain dari-Nya melainkan nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”. Dan adapun yang seorang lagi. (12.(12.38) “Hai dua sahabat penjara ku. Telah diputus urusan yang kamu tanyakan kepada ku”. dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi”.(12. apakah arbab yang terpisah-pisah itu lebih baik atau Allah Al-Waahidul Qohhaar ?”. dan (aku mimpi) tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering.(12.40) “Hai dua sahabat penjara ku.44) Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu. lalu dimakan oleh burung dari kepalanya.(12. maka utuslah aku”. maka ia akan disalib. maka itu tinggallah Yusuf beberapa tahun di dalam penjara. Dia perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia. Hai para malak.(12. bahwa ia akan selamatkan dia: ”Sebutlah aku di sisi Majikan mu”.43) Mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. Tidak Allah turunkan karakternya dari Alasan (Sulthan).45) ”Hai Yusuf orang yang benar. padahal ia ingat sesudah satu masa: ”Aku akan kabarkan kepada kamu karakter takwilnya.42) Dan berkata Raja:”Sesungguhnya aku mimpi (melihat) tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi kurus. maka ia akan memberi minum kepada Majikannya arak.41) Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya. (12. adapaun seorang dari kamu.(12.

kami tidak mengetahui kejahatan atasnya”.(12. melainkan apa-apa yang diteliti Rabb ku . Mereka jawab: ”Kami berlindung kepada Allah. dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering.(12. hendaklah kamu tinggalkan dia pada tangkainya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan”. Berkata Perempuan Penakluk: ”Sekarang telah terungkap Yang Lengkap. (12.46) Ia berkata: ”Kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh. (12. supaya aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka tahu”.53) DLA . sesungguhnya diri menyuruh kepada kejelekan.50) Ia berkata:”Bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu maukan Yusuf?”.51) “Itu untuk ia ketahui bahwa aku tidak khianat kepadanya di waktu ia tidak ada . Maka ketika utusan itu datang kepadanya ia berkata: ”Kembalilah kepada Majikan mu. dan sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar”.48) ”Kemudian akan datang sesudah itu satu tahun yang padanya dihujani manusia.(12. melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”. lalu tanyakan kepadanya bagaimana keadaan perempuan perempuan yang memotong tangan-tangan mereka.49) Dan berkata Raja: ”Bawalah dia kepada ku”. sesungguhnya Rabb ku Ghafuurur-Rahiim”.(12.(12.Tafsir Al Sulthan sapi yang kurus.52) JUZ’ ke-13 “Dan tidak aku memerdekakan diriku. maka apa yang kamu panen. dan padanyalah mereka akan memerah”. dan bahwa Allah tidak memberi pengenalan kepada orang-orang yang khianat”.(12. aku yang maukan dia. sesungguhnya Rabb ku sangat mengetahui karakter tipu daya mereka”.47) ”Kemudian akan datang sesudah itu tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya.

60) Mereka berkata: ”Nanti kami sungguh-sungguh minta dia kepada bapaknya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”. dan janganlah kamu dekat kepada ku”. (12.(12.(12. sesungguhnya aku Hafiizhun ’Aliim”. Maka ketika ia berkata-kata dengannya.(12. bahwa aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik orang yang menerima tamu”.Tafsir Al Sulthan Dan berkata raja: ”Datangkan dia kepada ku. ia berkata: ”Nanti bawalah kepada ku saudara kamu dari bapak kamu. aku akan jadikan dia orang rapat kepada diri ku”.55) Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. lalu mereka masuk padanya. Tidak kamu lihat.57) Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. tidaklah kamu akan dapat sukatan daripada ku. mudah-mudahan mereka kembali. mereka berkata: ”Hai bapak kami. Kami kenakan pengaturan kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak sia-siakan orang-orang yang berbuat kesetiaan. lantaran DLA . (12. maka ia kenal kepada mereka.61) Dan ia berkata kepada pemuda-pemudanya: “Masukkanlah pembayaran mereka itu di dalam barang-barang mereka. supayaa mereka mengenalnya.(12. dan adalah mereka orang yang berbakti. ia berkata: ”Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang terjaga aman”. (12.(12. untuk orangorang yang beriman.(12. dilarang sukatan untuk kita.56) Dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik. apabila mereka sampai kepada ahli mereka. tetapi mereka tidak kenal dia.58) Dan ketika ia sediakan kepada mereka bekalan mereka.54) Ia berkata: ”Jadikanlah aku atas khasanah bumi. ia boleh bertempat di mana ia suka.59) ”Maka sekiranya kamu tidak bawa dia kepada ku.62) Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka.

63) Ia berkata: ”Bukankah aku tidak percaya kepada kamu tentang dia.65) Ia berkata: ”Aku tidak akan kirim dia bersama kamu.64) Dan ketika mereka buka perlengkapan mereka. (12. tetapi aku tidak bisa melepaskan dari kamu sesuatu dari Allah dari sesuatu.Tafsir Al Sulthan itu. apakah yang kita maukan. dan sesungguhnya ia mempunyai ilmu.(12. mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka. tetapi Allah sebaik-baik Penjaga. kirimkanlah bersama kami saudara kami. sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian dari Allah bahwa kamu akan bawa kembali dia. melainkan kalau kamu dikepung”. ia peluk saudaranya. melainkan satu kemauan pada diri Ya’qub yang Dia sempurnakan. melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dulu itu.66) Dan ia berkata: ”Hai anak-anak ku.68) Dan ketika mereka masuk kepada Yusuf. lantaran DLA . Ini pembayaran kita dikembalikan kepada kita. Maka ketika mereka berikan kepadanya perjanjian mereka ia berkata: ”Allah sebagai saksi atas apa yang kita katakan”.(12.(12.(12. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. dan kepada-Nya hendaknya orang-orang mu’min bertawakal. Mereka berkata: ”Hai bapak kami. dan kami akan bawakan ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta tambah skukatan satu unta. dan sesungguhnya kami akan jaga dia”. nanti kami bisa dapat sukatan. dan masuklah dari beberapa pintu.67) Dan ketika mereka masuk sebagaimana yang bapak mereka perintahkan mereka. yang demikian itu sukatan yang mudah”. dan Dia Ar Hamur Raahimiin. jangan kamu masuk dari satu pintu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. sambil berkata: ”Sesungguhnya aku ini saudara mu. karena kami telah ajarkan dia.(12. atas-Nya aku bertawakal. tidak bisa ia berlepaskan diri mereka sesuatu dari Allah.

kemudian ia mengeluarkannya dari tempat barang saudaranya. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang kamu terangkan”.(12. dan barangsiapa bisa didapatkan dia. sesungguhnya kamu mengetahui tidak kami datang untuk membuat kerusakan di bumi dan bukanlah kami pencuri”.72) Mereka berkata: ”Demi Allah.69) Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka.73) Mereka berkata: ”Maka apa balasannya jika betul kamu pendusta?”. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki.(12. kecuali jika dikehendaki Allah.70) Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka: ”Apakah yang kamu kehilangan ?”.(12.(12. atas apa yang mereka telah kerjakan”. tidak ia dapat mengambil adiknya di dalam Peraturan Raja. kemudian menyeru seorang penyeru: ”Hai kafilah. maka sesungguhnya saudaranya pencuri dari sebelum ini”. tetapi tiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih mengetahui.76) Mereka berkata: ”Jika ia pencuri.75) Lalu mulailah ia periksa tempat-tempat barang mereka sebelum tempat barang saudaranya.77) DLA .71) Mereka jawab: ”Kami kehilangan piala raja.(12. Seperti itu tipu daya kami untuk Yusuf.Tafsir Al Sulthan itu jangan engkau berdukacita. ia taruh piala itu dalam kendaraan saudaranya. satu pikulan unta. dan tidak ia nyatakan dia kepada mereka sambil berkata: ”Kamu sejahat-jahat derajat. sesungguhnya kamu itu pencuri”. Seperti itu kami balas orang-orang yang zalim”.(12. maka dialah balasannya”.(12. barangsiapa didapati pada kendaraannya. dan aku yang jadi tanggungannya”. tetapi Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya.(12.(12.74) Mereka jawab: ”Balasannya.

78) Ia berkata: ”Kami berlindung kepada Allah dari menahan kecuali orang yang kami dapati padanya barang kami. mereka asingkan diri dengan berbisik-bisik.84) DLA .(12. maka kesabaran yang baik.81) ”Dan tanyalah kepada negeri yang kami ada padanya dan kafilah-kafilah yang kami jumpa dalam negeri itu. sesungguhnya anakmu telah mencuri.(12. bahwa bapak kita telah mengambil perjanjian dari kamu atas nama Allah. Berkata yang menonjol dari mereka: ”Tidakkah kamu ketahui. hingga pucatlah kedua matanya lantaran dukacita. (12.(12.(12. sesungguhnya kalau begitu adalah kami orang-orang yang zalim”. dan dulu kamu telah teledor kepada Yusuf. sesungguhnya Dia Al’Aliimul Hakiim. dan kami tidak bisa jaga barang yang ghaib”.(12. sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”. sesungguhnya kami lihat engkau daripada orang-orang yang berbuat kebaikan”. tetapi ia sembunyikan. karena Dia sebaik-baik pemutus”. dan kami tidak saksikan melainkan apa yang kami ketahui. lantaran itu ambillah seorang dari kami sebagai gantinya.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Penakluk.83) Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai dukacitaku atas Yusuf”.82) Ia berkata: ”Bahkan nafsu-nafsu kamu telah memudahkan bagi kamu satu urusan.(12. Lantaran itu aku tidak mau tinggalkan negeri ini sehingga bapakku izinkan kepada ku atau Allah putuskan bagiku.79) Maka ketika mereka telah putus asa daripadanya.mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka semua.80) ”Kembalilah kepada bapak kamu dan katakan: ”Hai bapak kami. sesungguhnya ia ada mempunyai seorang bapak yang tua menyolok.

90) Mereka berkata: ”Demi Allah. dan kami datang dengan barang yang tidak berharga. dan bawalah kepadaku ahli kamu semuanya”. ketika kamu bodoh ?”.(12.(12. selamanya engkau ingat Yusuf. sesungguhnya siapa berbakti dan sabar. Lantaran itu sempurnakanlah sukatan dan bersedekahlah kepada kami. dan Dia Ar Hamur raahimiin.92) ”Pergilah dengan baju ku ini.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Demi Allah. pergilah dan carilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya.(12.89) Mereka berkata: ”Apakah engkau Yusuf ?”. (12.93) DLA . mereka berkata: ”Hai Penakluk. telah mengenai kami kesusahan. maka campakkan atas wajah bapakku. sesungguhnya Allah telah mengarunia kepada kami. hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari orang-orang yang binasa”.(12. tetapi janganlah kamu putus asa dari rauhi Allah. maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kesetiaan”. karena sesungguhnya tidak putus asa dari rauhi Allah melainkan kaum yang kafir”.88) Ia bertanya: ”Apakah kamu ingat apa yang kamu telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya. sesungguhnya adalah kami orangorang yang salah”.87) Maka ketika mereka masuk padanya.91) Ia berkata:”Tidak mengapa bagi kamu pada hari ini. sesungguhnya Allah membalas orng-orang yang bersedekah”. Ia berkata: ”Aku Yusuf dan ini saudara ku. (12.(12. sesungguhnya Allah telah muliakan mu atas kami. mudahmudahan Allah ampunkan kamu.86) ”Hai anak-anakku.85) Ia berkata: ”Hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah. (12.(12. nanti ia akan datang dengan melihat. dan aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui”.

98) Maka ketika mereka masuk atas Yusuf.(12.(12. ia hampiri kedua ibubapaknya dan ia berkata: ”Masuklah kamu ke negeri Mesir.101) DLA .99) Dan ia dudukkan ibu bapaknya atas tembok.94) Mereka berkata: ”Demi Allah. karena sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah”. jika dikehendaki oleh Allah dengan aman”.100) ”Rabbi.(12. dan Engkau telah ajar kepadaku takwil kabar Penyusunan Langit dan bumi.(12. sesungguhnya Rabb ku Berlaku Sensitif untuk apa yang Dia kehendaki.(12.(12. mintakanlah ampun bagi kami tentang dosa-dosa kami. Sungguh Rabb ku telah jadikan lengkap. dan Dia datangkan kamu dari desa dari setelah setan mengganggu antara ku dan antara saudara-saudara ku.(12. Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui ?”. terimalah aku sebagai Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (di masa yang akan datang).Tafsir Al Sulthan Dan ketika keluar kafilah itu.96) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. ia lemparkan dia atas wajahnya. lalu mereka tunduk sujud kepadanya dan ia berkata: ”Hai bapakku. maka kembalilah ia melihat.97) Ia berkata:”Nanti aku mintakan ampun bagi kamu dari Rabbku. ini takwil penglihatan dari sebelum ini. sesungguhnya Engkau telah beri kepada ku sebagian dari kerajaan.(12. sesungguhnya Dia Al-’Aliimul Hakiim” . berkata bapak mereka: ”Sesungguhnya aku dapat angin Yusuf.95) Maka ketika datang pembawa berita gembira itu. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiiim”. dan sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada ku. Engkau Penjaga ku di dunia dan di akhirat. jika tidak engkau anggap aku gila” . sesungguhnya engkau di dalam kelupaan mu yang lama. ketika Dia keluarkan aku dari penjara.

dan siksaan kami tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa. Apakah tidak mau mereka berjalan di bumi. lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki.109) Hingga apabila putus asa rasul-rasul itu dan mereka sangka bahwa mereka telah didustakan. tetapi mereka berpaling daripadanya.(12. datang pertolongan kami. (12. Tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta. (12. melainkan sambil menyekutukan.108) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka.(12. Dan sesungguhnya negeri akhirat.102) Dan kebanyakan manusia walau engkau ingin.107) Katakanlah: “Ini jalan ku yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku menyeru kepada Allah atas keterangan. (12. tidakkah mau kamu mengerti ?.(12.(12. oleh karenanya.104) Dan berapa banyak ayat di Langit dan bumi yang mereka lalui. lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?.106) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan penutup dari azab Allah kepada mereka atau datang sa’at kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar ?. tidak beriman. padahal mereka mengatur tipu daya .105) Dan kebanyakan mereka tidak mengimani karakter Allah.110) DLA . (12. Dan Subhaana Allah dan bukan aku dari golongan yang menyekutukan”. padahal engkau tidak ada di sisi mereka.Tafsir Al Sulthan Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. ketika mereka rembuk urusan mereka.103) Sedangkan engkau tidak meminta kepada mereka bayaran atas itu.(12. lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.

dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya. bukanlah ia rangkaian yang diada-adakan tetapi mengoreksi yang dihadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. (12.111) 13.Surat Ar-Ra’du DLA .Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka ibarat untuk uulul Albab.

(13. (13. itu ayat-ayat Tulisan dan yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu yang lengkap. mereka kekal padanya. padahal sungguh telah berlalu dari sebelum mereka beberapa contoh.1) Allah Yang meninggikan Langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. maka ajaib perkataan mereka: ”Apakah apabila kami sudah jadi debu. tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. apakah kami dalam ciptaan yang baru?”. Disiram oleh air yang satu. Dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian di dalam rasa.(13. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. Itulah mereka orang-orang yang mengkufuri karakter Rabb mereka.2) Dan Dia Yang Menggandakan Bumi dan menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. dan itulah mereka penduduk api. Ra. 43 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(13.0) {Alif. dan itulah mereka belenggu di leher mereka. Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh DLA .5) Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebaikan. Dia menutup malam siang.(13.3) Dan di Bumi ada beberapa potong daerah perbukitan dan kebun-kebun dari anggur dan tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. setiap bergerak untuk waktu yang sudah ditentukan. Mim}.Tafsir Al Sulthan (Guruh) Surat ke-13. Lam.4) Maka jika engkau merasa ajaib. (13. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. Dia mengatur urusan. dan Dia putarkan matahari dan bulan. dan dari tiap benih Dia jadikan padanya sistem dua.

dan Dia menghendaki awan yang bermuatan. Dan Dia melepaskan halilintar. Dan mereka yang menyeru selain dari Dia.(13. Sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan.(13. padahal Dia Keras Siksaan-Nya. tidak mereka memperkenankan bagi mereka karakter sesuatu. dan mereka berbantah-bantahan di dalam Allah.(13. dan tiap sesuatu disisi-Nya dengan ukuran.10) Baginya pengiring dari hadapannya dan dari belakangnya.Tafsir Al Sulthan mempunyai Pengampunan untuk manusia atas kezaliman mereka. maka mengenai karakternya siapa yang Dia kehendaki.(13.11) Dia Yang melihatkan kepada kamu Kilat sebagai penakut dan harapan.9) Sama saja dari kamu. melainkan orang membuka dua telapak tangannya kepada air agar sampai ke mulutnya. dan DLA .12) Dan bergetar Guruh itu katrakter kebendaannya.13) Kepunyaan-Nya da’wah yang lengkap.(13. dan sesungguhnya Rabb mu sungguh keras siksaanNya.8) Dia Mengetahui Yang Ghaib dan Yang tersaksikan Al-KabiirulMuta’aal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (pada) karakter suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa (pada) karakter diri-diri mereka. mereka menjaganya dari perintah Allah. dan malaikat dari dasa takutnya.(13.6) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”. Dan tidak ada bagi mereka dari selain Dia dari Pelindung. dan untuk tiap kaum ada Pemberi pengenalan . Dan jika Allah menghendaki kejelekkan (pada) karakter suatu kaum. siapa yang merasahasiakan perkataan dan siapa yang mengeraskan karakternya dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari.(13.(13.7) Allah mengetahui apa yang dikandung tiap perempuan dan apa kurang sempurna dan apa yang bertambah di dalam rahim. maka tidak ada yang menolak baginya.

16) Dia menurunkan air dari Langit .(13. maka ia akan tinggal di bumi. dan orang-orang yang tidak memperkenankan kepada-Nya. Dan tidak do’a orang kafir melainkan di dalam kelupaan. Itulah mereka.” Atau mereka menjadikan Allah beberapa sekutu yang (bisa) menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga makhluk itu kesamaran untuk mereka ?”. atau apakah sama gelap dan cahaya ?”.Tafsir Al Sulthan tidak dia akan sampai kepadanya.(13. dan tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai. bagi mereka perhitungan yang jelek. Seperti itu Allah adakan perumpamaan.18) Apakah orang yang mengetahui bahwa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu melainkan Yang Lengkap DLA .(13. Tidak mereka menguasai bagi diri mereka sendiri manfa’at dan tidak mudarat”.(13. Katakanlah: ”Allah”.14) Dan kepada Allah bersujud siapa-siapa di Langit dan Bumi dengan patuh dan terpaksa. dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang (di setiap sa’at). walaupun ada bagi mereka semua apa yang ada di bumi dan sepertinya bersamanya. (13. lalu banjir Lembah-Lembah dengan ukurannya. (adalah) kebaikan. Maka adapun buih itu akan hilang dengan sia-sia dan adapun apa yang bisa memberi manfa’at kepada manusia.15) Katakanlah: ”Siapakah Rabb Langit dan Bumi?”. Katakanlah: ”Apakah sama orang buta dan orang melihat ?.Katakanlah: ” Allah Pencipta tiap sesuatu dan Dia Al-Waahidul-Qohhaar”. dan dari pada apa yang dibakar dalam api lantaran maukan perhiasan dan perkakas (juga) ada buih seperti itu. Seperti itu Allah adakan (perumpamaan) yang lengkap dan yang palsu. Katakanlah: ”Patutkah kamu mengambil selain dari Nya Pengurus-Pengurus ?.17) Bagi orang-orang yang memperkenankan bagi Rabbnya. Lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul. tentu mereka (mau) tebus dengannya.

(13.19) Mereka yang sempurnakan perjanjian Allah dan tidak merusak ikatan perjanjian. itulah mereka bagi mereka kesudahan tempat. Dan tidak kehidupan dunia dalam akhirat melainkan perlengkapan. dan takut kepada kejelekan perhitungan .21) Dan mereka yang sabar mengharap wajah Rabb mereka.(13.27) DLA .Tafsir Al Sulthan seperti orang yang dia buta ?. Sesungguhnya hanyalah yang mengingat itu Uulul Albaab.(13.(13. dan mengadakan kerusakan di bumi.23) (dan berkata):”Salam atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. dan malaikat akan masukkan atas mereka dari tiap pintu . bagi mereka kutukan dan bagi mereka tempat yang jelek.25) Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkannya. Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia.(13.(13.(13.26) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Alangkah baiknya kalau diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”. dan takut kepada Rabb mereka. dan mendirikan sholat dan meinfaqkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan rahasia dan atas terang-terangan dan menolak dengan tepat kejahatan.24) Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah dikuatkannya. maka berbahagia kesudahan tempat”. Katakan: ”Sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan mengenalkan kepada-Nya siapa yang kembali”. dan memutus apa yang diperintah Allah supaya dihubungkan karakternya. itulah mereka.(13.(13.20) Dan mereka yang hubungkan apa yang diperintah Allah karakternya supaya dihubungkan.22) Surga-surga ’adnin mereka masuk padanya dan orang yang beramal shaleh dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka dan anak cucu mereka.

(13. Maka siapa DLA . sungguh Dia beri pengenalan manusia semuanya.32) Apakah Dia Yang menjaga atas tiap diri itu bersama apa yang ia usahakan (sama dengan yang tidak menjaga?). Maka bagaimana ada akibat (siksaan-Ku) ?. atau kamu kabarkan kepadanya karakter apa-apa yang tidak mereka ketahui di bumi atau karakter yang nyata dari perkataan”.(13. atau bicara dengan karakternya orang mati (maka Alquranlah dia). Katakan: ”Sebutlah mereka. bahwa kalau Allah menghendaki. dengan menyebut Allah menjadi tentram qalbu. Dan mereka menjadikan untuk Allah serikat-serikat. yaitu qoori’ah. kemudian Aku binasakan mereka. tetapi mereka mengkufuri karakter Pengatur.(13. Atau terjadi dekat kampung mereka (bencana). Atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya tempat kembali . bagi mereka kebahagiaan dan setepat-tepat tempat kembali.28) Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. maka Aku memberi tangguh bagi orang yang kafir. Bahkan dihiasai bagi orang yang kafir tipudaya mereka. atau dipotong dengan karakternya Bumi. dan mereka menghalangi dari jalan. Bahkan kepunyaan Allah semua urusan.31) Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.Tafsir Al Sulthan Mereka yang beriman menjadi tentram qalbu-qalbu mereka dengan menyebut Allah. sungguh telah berlalu dari sebelumnya ummat-ummat.30) Dan kalau sesungguhnya ada Bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung. Dan senantiasalah orang yang kafir itu menimpa mereka karakter apa-apa yang mereka perbuat.29) Seperti itu kami telah mengutus mu dalam suatu ummat. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.(13. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. hingga datang perjanjian Allah. agar kamu bacakan atas mereka (apa) yang kami wahyukan kepada mu. Ingatlah. Katakanlah:”Dia Rabb ku. (13. Apakah putus asa mereka yang beriman.

Dan sesungguhnya azab akhirat lebih berat. maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya.36) Dan seperti itu kami turunkan dia Kebijakan Bahasa Asli.38) Allah hapus apa yang Dia kehendaki. DLA . atau kami matikan mu. kami menguranginya dari ujung-ujungnya. senang kepada apa yang diturunkan kepada mu. Dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari seorang pelindung.35) Dan orang-orang yang kami beri mereka kitab. Itu ganjaran bagi orang yang berbakti. Dan tidak ada untuk seorang rasul bahwa ia mendatangkan karakter ayat melainkan dengan izin Allah. bahwa kami datangi Bumi . (13.40) Apa belum mereka melihat.(13. Katakanlah: ”Sesungguhnya hanya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan karakter-Nya.(13. (13.(13. dan Dia tetapkan.(13. Kepada-Nya Aku menyeru.39) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka. Dan Allah menghukum. kepada-Nya aku kembali”.(13. Dan ganjaran orang yang kafir adalah api .37) Dan sungguh kami talah utus rasul-rasul dari sebelum mu.34) Perumamaan Surga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti: Mengalir dari bawahnya sungai-sungai.Tafsir Al Sulthan dilupakan Allah. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepada mu dari Ilmu. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.33) Bagi mereka azab di kehidupan dunia. maka tidak ada baginya yang mengenalkan. untuk tiap ajal ada tulisannya.(13. tetapi sebagian dari golongan itu ada orang yang mengingkari sebagiannya. dan kami menjadikan bagi mereka jodoh-jodoh dan generasigenerasi. Makanannya tetap dan teduhnya. Dan di sisinya Ummul Kitab.

(13. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh tiap diri.(13.43) DLA . Dan Dia Sarii’ul-Hisab.(13.42) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Engkau bukan utusan” Katakan: ”Cukup karakter Allah sebagai saksi. maka kepunyaan Allah makar semuanya. antara ku dan antara kamu.Tafsir Al Sulthan tidak ada yang dapat menolak untuk hukum-Nya.41) Dan sesungguhnya telah makar orang yang dari sebelum mereka. dan orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa ’Uqbad-daar(kesudahan tempat). dan orang yang di sisinya ada ilmu Kitab”.

5) Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(14. ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup DLA . dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”. agar ia buktikan bagi mereka. tetapi Allah lupakan dia apa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu.4) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur. itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(14.3) Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya.Surat Ibrahim (Nabi Ibrahim As) Surat ke-14.0) Alif.(14.Tafsir Al Sulthan I4. dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras. Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apaapa yang di bumi.2) Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok. (14.(14.1) Allah. dan Dia Al‘Aziizul Hakiim.(14. untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid. Lam Ra.

11) ”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah.(14.8) Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu. kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orangorang yang sesudah mereka?.(14. lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”. karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”.(14.7) Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur. Penyusun Langit dan Bumi ?. dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah. kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah. dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”. padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya DLA .6) Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur.10) Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu.(14. dan jika kamu kufur.Ghaniyyun Hamiid. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”. sesungguhnya azab Ku sungguh keras”.9) Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak. tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki. niscaya Aku akan tambah.(14. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah.Tafsir Al Sulthan perempuan-perempuan kamu. Telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami.(14. tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami. maka sesungguhnya Allah La.

Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”. (14.Tafsir Al Sulthan kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami.18) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap. lantaran itu DLA . lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu. amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan.19) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. yang demikian ialah kelupaan yang jauh.(14. tetapi ia tidak mati.(14.13) “Dan kami akan dudukan kamu di bumi sesudah mereka.20) Dan mereka semua akan menghadap Allah. dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat. dan sesudah itu ada azab yang tebal.(14.15) Di belakangnya ada ajahannam dan akan diberi minum dia denan air nanah dan darah.12) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami.(14. jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru.(14. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”. kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orangorang yang zhalim itu” .(14.14) Dan mereka minta pertolongan dan sia-sialah tiap-tiap orang yang sombong yang melawan.17) Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka.16) Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan.(14. (14.

tetapi celalah diri kamu.23) Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar.26) Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat. kecuali aku ajak kamu.21) Dan berkata setan. Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami. Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”.(14.Tafsir Al Sulthan bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”. hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka. dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. tentu kami beri pengenalan kamu. bagi mereka azab yang pedih. karena tidak ada bagi kita tempat lari”.(14.(14.24) Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Rabbnya. lantaran itu janganlah kamu cela aku.25) Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek. ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap.(14.(14.27) DLA . dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu. Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. pujian mereka padanya: ”Salam” . lalu kamu perkenankan aku. tetapi aku janji kepada kamu. tidak ada baginya tempat tumbuh.22) Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku.(14. lalu aku menyalahi janji kepada kamu. satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik.(14. yang dicabut dari atas bumi. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit . dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim.

jadikanlah negeri ini aman.Tafsir Al Sulthan Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa (ni’mat) Allah dengan kekufuran.(14.(14. dan siapa durhaka kepada ku.28) Jahannam yang mereka akan masuk padanya. maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim.36) DLA .(14. maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu. dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang. sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia.33) Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air. dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?.30) Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman. maka sesungguhnya ia daripada ku.(14. padahal jelek tempat tinggal itu.(14.(14.(14. supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terangterangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan.29) Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya. lantaran itu siapa ikut aku.(14.34) Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi . karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”. sesungguhnya manusia zalim dan kufur.32) Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan.35) “Rabbi. (14.31) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air. dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”.

(14.(14. dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.(14. undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat.37) ”Rabb kami. supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”.40) ”Rabb kami. padahal mata mereka tidak berkedip.44) Dan kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?. sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”.(14.39) ”Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku.38) ”Semua hamdu kepunyaan Allah. dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”. sedangkan fuadfuad mereka kosong. Rabb kami agar mereka mendirikan sholat. ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”. sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhtumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati. dan terang bagi kamu. maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka.(14. lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami.42) Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka. Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku.(14.41) Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Rabb kami terimalah do’a ku”. sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan.43) Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka.(14. Isma’il dan Ishaq. hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandanganpemandangan.(14. bagaimana kami DLA .Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami.

dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.47) Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit. dan supaya orang-orang yang ingat uulul albaab.51) Ini satu penyampaian kepada Manusia.45) Dan mereka telah tipu daya mereka.46) Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janjiNya kepada rasul-rasul-Nya.(14.Tafsir Al Sulthan telah berbuat kepada mereka.(14.(14.(14.(14. dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu. walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.48) Dan engkau akan lihat orang yang berdosa pada hari itu dibelenggu di dalam Ashfaad .(14.52) DLA . dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. dan api menutup muka-muka mereka.50) Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan. dan supaya mereka diancam dengan karakternya. karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan.49) Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas. (14.(14. padahal di sisi Allah tipu daya mereka.

(15.Surat Al-Hijir (BATU) Surat ke-15. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga. nanti mereka akan mengetahui.8) Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan.(15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan 15.0) Alif.7) Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan lengkap.(15.(15.3) Dan tidak kami binasakan dari penduduk negeri melainkan sudah ada baginya satu Tulisan yang ditetapkan.(15. Ra.2) Biarkanlah mereka makan dan mengumpul-ngumpul perlengkapan dan dilalaikan mereka oleh cita-cita.5) Dan mereka berkata: ”Hai orang yang diturunkan peringatan atasnya. (15.1) JUZ’ 14 Terkadang orang-orang kafir akan ingin. kalau mereka dulunya adalah Muslimin. Itu ayat-ayat Tulisan dan Bacaan yang nyata.(15. 99 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar?”.6) ”Mengapakah engkau tidak bawakan kepada kami malaikat.10) DLA .4) Tidak bisa suatu ummat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka terkemudian. sesungguhnya engkau seorang gila”. dan kalau begitu tidak mereka diberi tempo.(15. Lam.(15.9) Dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelummu dalam golongan orang-orang yang pertama.

20) Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya.(15. (15.(15.17) Kecuali siapa yang mencuri pendengaran.14) Niscaya mereka akan berkata: ”Sesungguhnya pemandangan kami terpesona.16) Dan kami pelihara dia dari setiap setan yang dirajam.(15. bahkan kami kaum yang dimetrai”.(15. dan menghiasinya untuk orang yang memperhatikan.23) DLA .13) Dan kalau kami bukakan atas mereka satu pintu dari Langit.19) Dan kami telah menjadikan untuk kamu padanya penghidupan.22) Dan sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan mematikan dan kami jadi waris. maka kami berikan kamu minum dia.(15.(15. dan apa-apa yang kamu tidak mesti beri rizki padanya. dan kami lemparkan di dalamnya gravitasi.15) Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit galaksi.12) Mereka tidak mengimani karakternya.(15. dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu.(15. lalu kami turunkan air dari langit. padahal telah lewat peragaan orang-orang yang pertama.11) Seperti itu kami masukkan dia di dalam qalbu-qalbu orangorang yang berdosa.18) Dan Bumi kami gandakan dia.(15.(15.(15. maka diikuti dia oleh nyalaan api yang terang.(15. melainkan mereka memperolok-olokkannya. padahal bukan kamu yang punya perbendaharaan air itu.Tafsir Al Sulthan Dan tidak seorang rasul yang datang kepada mereka. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap sesuatu yang ditimbang. maka mereka terus naik padanya.21) Dan kami telah kirim angin itu sebagai pengawin.

34) ”Dan sesungguhnya adalah atas kamu kutukan kepada hari peraturan”.29) Maka bersujud malaikat setiap mereka semuanya.31) Dia berkata: ”Hai Iblis.32) Ia berkata: ”Aku tidak mau sujud kepada makhluk cerdas yang Engkau ciptakan dia dari tanah kering.(15. mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang bersujud ?”.33) Dia berkata: ”Keluarlah daripadanya. hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”. karena sesungguhnya engkau dirajam”.27) Dan ingatlah ketika Rabb mu berkata kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah kekering.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu.25) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering.(15.(15. dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang akhir.30) Melainkan iblis ia enggan turut bersama mereka yang bersujud.37) DLA .35) Ia berkata: ”Rabbi. sesungguhnya Dia Hakiimun ’Aliim.(15.(15. (15. kalau begitu berilah aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan”. dari tanah hitam yang berubah bau”.(15. dari tanah hitam yang berubah bau”.(15.26) Dan Jinn kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun.28) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya Ruh dari Ku.(15.(15.(15.24) Dan sesungguhnya Rabb mu Dia yang akan menghimpun mereka.(15.(15.36) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.(15. dari tanah hitam berubah bau.

(15.(15. lantaran Engkau telah sesatkan aku.(15.(15.48) Kabarkanlah kepada hamba-hamba Ku. bagi tiap satu pintu dari mereka ada bagian yang tertentu.45) ”Masuklah kepadanya dengan kesejahteraan dengan aman”. hal keadaan mereka bersaudaraan berhadap-hadapan atas tempat sandaran.Tafsir Al Sulthan ”kepada hari waqtu yang ditentukan”.41) ”Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada alasan bagi mu atas mereka.39) ”melainkan hamba-hamba Mu yang ikhlash dari mereka”.38) Ia berkata: ”Rabbi.(15. maka aku akan hiasi kepada mereka di bumi dan aku akan sesatkan mereka semuanya”.51) DLA .40) Dia berkata: ”Ini satu jalan kepada Ku yang lurus”.46) Dan kami cabut kedengkian yang ada di shudur mereka.49) Dan bahwa azab Ku dia azab yang pedih.50) Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. (15.(15.(15.(15.(15.43) Ia ada mempunyai tujuh pintu.44) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam surga dan mata-mata air. (15.(15.47) Tidak akan mengenai mereka penat dan tidak akan mereka dikeluarkan daripadanya.42) Dan sesungguhnya jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian. kecuali siapa-siapa yang mengikuti mu dari orang-orang yang sesat”.(15. bahwa Aku Ghafuurur Rahiim. (15.

56) Ia berkata: ”Apa urusan kamu hai utusan-utusan?”. sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan”. kami sudah tentukan.(15. dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.64) DLA . sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya”.59) ”Kecuali perempuannya.62) Mereka jawab: ”Bahkan kami datang kepada mu dengan membawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.(15.58) ”Melainkan keluarga Luth.54) Mereka jawab: ”Kami gembirakan mu dengan Lengkap. Ia berkata: ”Sesungguhnya kami takut kepada kamu”.57) Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami diutus kepada satu kaum yang berdosa”.53) Ia berkata:”Apakah kamu gembirakan aku. lantaran itu jangan engkau jadi daripada orang-orang yang putus harapan”. (15.(15.(15.61) Ia berkata: ”Sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak dikenal”.60) Maka ketika utusan-utusan itu datang kepada kaum Luth.(15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk ke dalam rumah.55) Ia berkata: ”Dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Rabb nya melainkan orang yang lupa ?”. lalu mereka berkata:”Kesejahteraan”.(15.(15. (15.63) “Dan kami datangkan kepada mu karakter yang lengkap. (15.52) Mereka berkata: ”Jangan engkau takut. maka dengan apa kamu gembirakan ?”. padahal ketuaan menyentuh ku telah menyolok.(15. karena kami hendak gembirakan mu dengan seorang anak laki-laki yang pandai”.

(15.78) Maka kami balas mereka. dan ikutlah di belakang mereka.(15. sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka.73) Kami jadikan atasnya itu di sebelah bawah.71) Demi umur mu.79) DLA . (15.(15.75) Dan sesungguhnya dia ada di jalan yang tetap.76) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang percaya.72) Lalu azab itu mengenai mereka waktu terbit matahari.(15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu berangkatlah bersama ahli mu pada waktu malam.67) Ia berkata: ”Sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. lantaran itu janganlah kamu bikin malu aku”.77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah sangat zalim.(15.(15. dan jangan berpaling seorang pun dari kamu.(15.(15.70) Ia berkata: ”Itu dia anak-anak perempuan ku.(15.68) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku. bahwa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu shubuh.(15.74) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau merenungkan.(15. jika kamu mau lakukan”.66) Dan datanglah penduduk negeri itu dengan gembira.(15.65) Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya. dan sesungguhnya dua-duanya ada di Imam yang nyata.69) Mereka berkata: ”Bukankah kami telah larang mu dari orangorang”. dan pergilah ke mana kamu diperintah”.

(15.(15.86) Dan sungguh kami telah beri kepada mu tujuh dari yang berpasangan dan Bacaan yang panjang.84) Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Lengkap dan sesungguhnya sa’at akan datang lantaran itu maafkanlah dengan cara yang bagus.(15.85) Sesungguhnya Rabbmu Dia Al-Khallaaqul-‘Aliim.88) Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang membuktikan”. sesungguhnya kami akan tanya mereka sekalian.(15.(15.(15.(15. dan rendahkanlah sayapmu kepada mu’minin.93) DLA .83) Maka tidak bisa menolong dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan .81) Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dengan aman dari gunung-gunung.82) Maka azab mengenai mereka di waktu shubuh. dan jangan engkau berdukacita tentang mereka.(15.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan rasulrasul.(15.80) Dan kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami.(15.91) Maka demi Rabb mu.(15.89) Sesungguhnya kami telah turunkan atas orang yang membagibagi. tetapi mereka berpaling daripadanya.90) Yang menjadikan Bacaan ini bagian-bagian.(15.(15.92) Dari hal apa yang mereka telah kerjakan.87) Jangan engkau panjangkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka.(15.

(15.Tafsir Al Sulthan Lantaran itu berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah.96) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan.(15.(15. dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. (15.98) Dan sembahlah Rabb mu hingga datang kepada mu Al-Yaqiin.94) Sesunggunya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olokkan.97) Maka gerakkanlah karakter hamdu Rabb mu dan jadilah dari orang yang bersujud.95) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati lain. maka mereka akan mengetahui.(15.(15.99) DLA .

dan perhiasan. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.3) Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah.2) Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan Lengkap.7) Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia.(16.Tafsir Al Sulthan 16. sesungguhnya Rabb kamu La.1) Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintahnya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. dan darinya kamu makan. Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.0) Akan datang urusan Allah.8) DLA .(16. padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at.5) Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan. maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata.Surat An-Nahlu (LEBAH) Surat ke-16.Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti).6) Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri. (16.4) Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu.(16.(16. yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku.(16.128 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.(16. dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu.(16.(16.

(16.13) Dan Dia Yang Putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia. (16.11) Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang Dia putarkan dengan perintahNya.17) Dan jika kamu hitung jasa (ni’mat) Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. dan engkau lihat kapal berjalan padanya dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya. padanya kamu bisa mengembala. Apakah kamu tidak mengingat ?.(16.16) Apakah Yang Menciptakan seperti Yang tidak diciptakan ?.(16.(16.Ghafuurur Rahiim.(16.(16.12) Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya. dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan.18) DLA .(16. darinya ada yang membingungkan. dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan.Tafsir Al Sulthan Dan atas Allah menunjukkan jalan. agar tidak terguncang karakter kamu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. darinya minuman dan darinya pohon-pohon.(16. kalau Dia kehendaki Dia beri pengenalan kamu semuanya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.9) Dia Yang turunkan dari langit air untuk kamu. sesungguhnya Allah La.14) Dan Dia lemparkan di dalam bumi rawasiya.15) Dan dengan Alamat. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan agar kamu bersyukur. (16.10) Dia tumbuhkan untuk kamu dengannya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan.

(16.24) Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyamah dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu.(16.(16.(16. mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”.(16. padahal mereka menganiaya diri mereka. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong.27) Yang diterima oleh malaikat. maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir qalbu-qallbu mereka mungkir dan mereka menyombong. sesungguhnya Allah tahu apa karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(16. maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya.19) Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu. dan mereka yang diciptakan . satu yang dita’ati. dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar.28) DLA .23) Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah Rabb mu turunkan?”.(16.(16.(16. sesungguhnya jelek apa yang mereka pikul.25) Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka.(16.26) Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?” Berkata orang-oang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hati ini dan kejahatan mengenai orang yang kafir”.Tafsir Al Sulthan Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.22) Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. yaitu runtuh bumbung atas mereka.20) Mati bukan hidup. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan. maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasardasarnya.21) Yang dita’ati bagi kamu.

(16. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri.(16. (16. Demikianlah diucapkan oleh orangorang sebelum mereka. masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”.35) Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”. maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah dan sebagian dari mereka tetap atasnya DLA . maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”. dan Allah tidak menganiaya mereka. sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu. kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”.30) Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya.34) Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya.(16. dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olokkan. dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.(16. ada (ganjaran) kebaikan. Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti.33) Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan. tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya. Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka.(16.32) Bukankah mereka tidak tunggu melainkan supaya malaikat datang kepada mereka atau datang perintah Rabb mu?. adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai .(16.31) Yang diterima oleh malaikat dengan baik.29) Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. padahal mengalir dari bawahnya aliran air. maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?.

tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.Tafsir Al Sulthan kelupaan.40) Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya. tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu. lantaran itu berjalanlah di bumi . dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada. maka kami akan kasi kepada mereka tempat yang baik di dunia. (16.38) Untuk Dia buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.(16. maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan.(16.37) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.41) Orang-orang yang sabar. Tidak demikian.(16.43) Dengan karakter bukti dan lempengan yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada merka agar mereka berfikir.44) DLA .36) Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka. maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong. bahkan perjanjian yang lengkap.39) Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya. dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta. dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”.(16.(16.(16.(16.(16. lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu.42) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.

maka kepada-Nya kamu berteriak.55) DLA .(16.49) Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka.(16.(16.Tafsir Al Sulthan Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan bahwa dibenamkan Allah di bumi atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?.52) Dan apa-apa jasa (ni’mat) yang ada pada kamu.45) Atau Dia siksa mereka dalam perjalanan mereka.48) Dan kepada Allah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat.(16. apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”.(16.53) Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka. dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”.(16. tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati.(16.51) ”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi.46) Atau Dia siksa mereka dalam keadaan ketakutan karena sesungguhnya Rabb kamu La.47) Dan tidakkah mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah dan mereka patuh ?. kemudian ketika kena kepada kamu bahaya.(16.(16.Ra-uufur-Rahiim. dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut.(16. maka tidak mereka bisa terlepas. dan mereka tidak menyombong. lantaran itu bersenang-senanglah kamu.(16. maka dari Allah. dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintah.54) Karena mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka. maka nanti kamu akan mengetahui.50) Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu adakan dua yang dita’ati.

Sungguh jelek apa yang mereka putuskan.60) Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka. karena ia jadikan ketua mereka pada hari itu. ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang rinci.Tafsir Al Sulthan Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka.(16. apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan sumbatkan dia dalam tanah ?.63) Dan tidak kami turunkan atas mu kitab. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.(16.(16. bahwa bagi mereka ada kebaikan.59) Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat.58) Ia bersembunyi dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya. dan bagi merekalah apa yang mereka mau. tetapi setan menampakkan baik amalamal mereka. tentu Dia tidak tinggalkan di bumi seorang pun makluk berjalan.(16. padahal lidah mereka mengucapkan dusta.56) Dan mereka jadikan untuk Allah anak. karakter perempuan. maka apabila datang tempo mereka tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan. tetapi Dia beri tempo kepada mereka. Demi Allah. sampai satu masa yang tertentu. dan bagi mereka azab yang pedih.(16. dan Dia Al’Aziizul Hakiim .64) DLA . melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.(16.61) Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa tidak suka. Subhaana Dia. jadilah mukanya hitam padahal ia marah.(16.(16.(16.62) Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummatummat sebelum mu. tetapi sesungguhnya bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan.57) Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka. sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan.

padanya obat untuk manusia. dan rizki yang baik. apakah patut mereka ingkari jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat) Allah?. supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. lantaran itu patutkah mereka beriman kepada yang DLA .(16. lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”. dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik.(16. dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur.71) Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodohjodoh.67) Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berdfikir .69) Dan Allah telah ciptakan kamu.65) Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran. kami beri minum kamu dari apa yang ada di perutperutnya dari antara kotoran dan darah.(16.Tafsir Al Sulthan Dan Allah turunkan air dari langit. yang gampang bagi orang yang meminum. tetapi tidak orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka.(16. Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya. dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.(16. kamu jadikan daripadanya yang memabokkan.70) Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki. sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. yaitu susu yang bersih. kemudian Dia akan terima kamu.66) Dan dari benih-benihan kurma dan anggur.68) ”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan. tetapi mereka sama padanya. maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya.(16.(16.

(16. lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik.(16.75) Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki. atau dia lebih dekat.(16. (16.(16. tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah. tidak berkuasa atas sesuatu. dan tidak urusan sa’at melainkan seperti kedipan pandangan.79) DLA .76) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi.74) Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu.78) Tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit. ia tidak mendatangkan kebaikan . Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. adakah mereka itu sama ?. dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia. seorang dari mereka berdua bisu.77) Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu. dan mereka tidak akan kuasa. dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.(16.(16. sedang ia atas jalan yang lurus ?.(16. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan kurang dan kepada karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufur ?. agar kamu memaksimalkan penggunaannya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.72) Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi. adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan.73) Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal.

Tafsir Al Sulthan Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu. kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan. Demikianlah Dia sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu supaya kamu mau . maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka.84) Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab.(16.85) Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka.(16.80) Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan.(16. dan kebanyakan mereka orang kafir.(16.(16. (16. dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu. dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa.86) Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan.menyerah diri. (16.87) DLA . (16.83) Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi.81) Tetapi jika mereka berpaling.82) Mereka mengenali jasa (ni’mat) Allah kemudian mereka mengingkarinya. mereka berkata: ”Rabb kami. maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”. maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata. mereka ini sekutusekutu kami yang kami seru selain dari Mu”. dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal.

dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri.94) DLA .89) Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman. kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan. karena sesungguhnya Allah mengetahui apaapa yang kamu kerjakan.93) Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu. dan jangan kamu pecahkan sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia.91) Dan jangan kamu seperti perempuan yang merombak tenunannya selembar-selembar sesudah beresnya. dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini. (16. lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan.(16.(16.(16. tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.90) Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji. niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja.(16. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16. Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat. kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu. dan kamu akan ditanya dari hal sesuatu yang kamu telah kerjakan.92) Dan kalau Allah mau.(16. padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi. karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah.88) Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seoran saksi atas mereka dari diri-diri mereka.

untuk menguatkan orang-orang yang beriman.103) DLA .(16. (16. dari Rabb mu dengan lengkap.95) Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa. dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.101) Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung. tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal.(16.(16.97) Lantaran itu apabila engkau baca Alquran. sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan. hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam.98) Sesungguhnya tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal.(16.99) Hanya kekuasaannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia. sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu.102) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”.100) Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata.96) Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan. mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”. maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik. padahal dia mu’min. bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.(16. dan kami akan tunaikan kepada orangorang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan. (16.(16.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit. dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin.(16.

kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman.(16.109) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah. dan mereka tidak akan dianiaya.(16. mereka orang-orang yang berdusta . sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La.Ghafuurur Rahiim.107) Itulah mereka orang-orang yang Allah cap atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka.111) Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa. datang padanya riskinya dengan luas dari tiap tempat.(16. tetapi siapa terbuka dadanya dengan kekufuran.106) Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat.(16. bahwa mereka di akhirat ialah orang-orang yang rugi. itulah mereka.110) Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya. dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan. tetapi mereka mengkufuri karakter jasa (ni’mat) Allah.(16. tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka.(16.105) Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman. maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang.112) DLA .(16.(16. mereka orang-orang yang lalai. dan itulah mereka. dan bagi mereka azab yang pedih.(16. maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan .Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah. kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar. dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir. sesudah mereka diberi percobaan.104) Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah.108) Tidak syak.

119) Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan.(16.(16.(16.(16.115) Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidahlidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah.(16.(16. kemudian mereka tobat.114) Tidak lain Dia haramkan atas kamu.116) Perlengkapan yang sedikit.118) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan. (16.117) Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu. sesudah itu dan berbuat kebaikan.121) Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. melainkan bangkai dan darah dan daging babi. dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya.113) Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik.122) DLA . tetapi mereka mendustakan dia.(16.(16.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka. sesungguhnya orang yang mengadangadakan dusta atas Allah tidak akan menang. Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus. maka mengenai mereka azab. dan bagi mereka azab yang pedih. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La. dan mereka menganiaya. dan berterima kasihlah kepada jaza Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah. tetapi siapa terpaksa. (16.120) Yang berterimakasi kepada jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya. dan tidak kami aniaya mereka. padahal tidak mau dan tidak meliwati batas.Ghafuurur-Rahiim. tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya.

dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah. Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya.126) Dan sabarlah.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya. melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya. dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya.(16.127) Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Tekun dan orang-orang yang mereka berbuat baik.124) Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat.(16. maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya. dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka. Sesungguhnya Rabb mu. (16.(16. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”.125) Dan jika kamu (balas) menyiksa.(16. dan jika kamu sabar.123) Tidak Dia menjadikan Sabtu. (16.128) DLA .

(17.5) DLA .1) Dan kami telah beri kepada Musa Kitab. 111 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim . lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan. ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”. dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel.0) Subhaana Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami.Surat Al-Isra’ (Bawa Berjalan) Surat ke-17.4) Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu.(17.3) Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”. sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”. Sesungguhnya Dia. kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler).(17.(17.(17. Dia Samii’un Bashiir .(17.2) ”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !.Tafsir Al Sulthan 17.

lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu. dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka. kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu. dan adalah manusia terburu-buru.12) Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya. Maka apabila datang perjanjian yang akhir.(17. kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan.(17.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka.9) Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir. dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.10) Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan. dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa.(17.7) Mudah-mudahan Rabb kamu meneliti kamu. Dan jika kamu kembali .13) DLA . (17. (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajahwajah kamu. dan tiap sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya. kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.(17.(17. adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu).6) Jika kamu berbuat kebaikan.(17. dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak.(17. Dan jika kamu berbuat kejahatan.11) Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat.8) Sesungguhnya Alquran ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok. dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan .

(17. dan ia berusaha baginya sungguhsungguh.(17.19) Masing-masing kami tolong. dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul. kami suruh orangorang nya yang mampu.18) Dan siapa maukan akhirat. sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina.(17. maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu DLA . dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya.15) Dan jika kami mau binasakan satu negeri.(17.16) Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh.Tafsir Al Sulthan ”Bacalah kitab mu. mereka ini dan mereka itu. karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang. lantaran itu.22) Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia.14) Siapa mendapat pengenalan. karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain.20) Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya. patut atas mereka azab. cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”. tetapi mereka meliwati batas padanya. lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya.17) Siapa mau lekas. kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir.(17. dan siapa lupa. maka mereka itu adalah usahanya diganjar. dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya.(17. kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki.(17.(17.(17.21) Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain. padahal ia beriman. dari pemberian Rabb mu.

dan mengukurkan. jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam rabban mu . dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur.30) Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan. (17.29) Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki.(17.(17.31) DLA . karena menunggu rahmat Rabb mu. dan jangan engkau sentak mereka.(17.(17.26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan. (17. tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”. maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”.(17.Tafsir Al Sulthan bapak. jika adalah kamu orang-orang yang baik.27) Dan jika engkau berpaling dari mereka.25) Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya. karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal. yang engkau harapkan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok. dan jangan kamu terlalu boros. beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”. maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut.28) Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran.(17.(17.23) Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku. sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya.24) Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diridiri kamu. Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat.

35) Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya.(17. dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?.40) DLA . dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung. penglihatan dan fuad. karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.36) Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang. hingga sampai ia baligh. tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya. sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong.39) Maka apakah Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki.(17. dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. (17. setiap itu adalah darinya akan ditanya(17. kecuali dengan alasan yang lengkap.33) Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim.(17.34) Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat. (17.32) Dan jangan kamu bunuh diri yang Allah haramkan. Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang. sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan. yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan. dan tunaikanlah perjanjian. (17. sesungguhnya pendengaran.(17. karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. melainkan dengan cara yang lebih baik.37) Tiap itu adalah kejahatan di sisi Rabb mu yang dibenci.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu mendekati zina.(17. dan siapa dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa.38) Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah.

41) Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati.45) Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia. melainkan kepada seorang yang kena sihir”. (17.(17. sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuraa.44) Dan apabila engkau membaca Alquran.49) Katakan: ”Jadilah batu atau besi”.(17.43) Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapasiapa pada mereka.46) Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu. lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan.(17. kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup. ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alquran ini supaya mereka ingat.(17. dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya.50) DLA .(17.47) Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandinganperbandingan. dan ketika mereka berbicara dengan rahasia. maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”.(17. mereka berpaling belakang dengan terburu-buru.(17. niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”. tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak. dan Subhaaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka katakan. dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alquran Rabb mu saja.42) Subhaana dia. tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan.(17.(17. sebagaimana kata mereka.48) Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh.

sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka.56) Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka.57) Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah. jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau. adalah itu di dalam kitab tertulis. (17. dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka. siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?. dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya. sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata.(17. supaya mereka ucapkan yang lebih baik.51) Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu. Dia akan azab kamu.52) Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku.53) Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu.54) Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi.Tafsir Al Sulthan Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”. atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat. dan tidak pindahkan”.55) Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia.(17. dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari NabiNabi atas sebagian. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu.(17. dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit.(17. karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti.(17.58) DLA .(17. maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya.(17.

dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu. kecuali Iblis.(17.61) Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku.62) Dia berkata: “Pergilah. melainkan kesesatan yang menyolok.Tafsir Al Sulthan Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu. tetapi penakutan itu tidak menambah mereka. tetapi mereka zalimi karakternya.59) Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu. dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka.(17. niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”. sesungguhnya jahannam balasan kamu. dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan.65) DLA .64) “Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka. (17.(17. dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”. dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak. dan tentara mu yang berjalan kaki. padahal setan tidak janjikan melainkan tipuan.(17. sebagai satu pembalasan yang sempurna”. maka siapa mengikuti mu dari antara mereka. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan.63) “Dan ajaklah siapa yang engkau bisa dari antara mereka dengan suaramu.(17. dan janjikanlah kepada mereka”. jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah.(17. lalu mereka sujud.60) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”. bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”.

mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya. Dia Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut. kamu berpaling.74) DLA .72) Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau adaadakan yang lainnya atas kami.70) Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka.(17. agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya. dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan .Tafsir Al Sulthan Rabb kamu. dan lebih lupa perjalanan.(17. karena adalah manusia kufur. kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?.(17.71) Dan siapa adalah di sini dia buta.(17. dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik. tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat. dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman.68) Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi.(17. lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin. kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu.69) Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam.(17. sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia.73) Dan jika tidak kami tetapkan mu. kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?.(17. niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka.67) Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat.66) Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut. dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut.(17. sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu. maka di akhirat ia buta.(17.

(17.(17.(17. dan ia jauhkan dirinya.78) Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya.(17. dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami.(17.82) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh). dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit.81) Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya. niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup.76) Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami. adalah ia orang yang sangat putus asa.Tafsir Al Sulthan Kalau begitu. dan telah lenyap yang kurang.84) DLA . ia berpaling.(17. dan dua kali ganda mati. sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan. sebagai tambahan bagi mu. dan apabila kejahatan mengenai dia. supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda. dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian.77) Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik.80) Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.83) Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya.(17. tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”.75) Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya.(17. (17.(17. dan jadikanlah untuk ku dari hadapan Mu alasan(Sulthan) yang menolong”. sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”.79) Dan katakanlah: “Rabb. kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami.

Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh. kecuali perkatan mereka: DLA . lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”. katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”. kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami.85) Dan jika kami mau.(17.(17.91) ”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”.92) ”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas.(17. Katakan: ”Subhaana Rabb ku.90) ”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur. sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok. (17. atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya”.87) Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alquran ini. tetapi kebanyakan manusia enggan. kecuali kekufuran.(17. bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”.(17. tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”. niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”.(17.93) Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan.(17.89) Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu.88) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.86) Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu.(17.

dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain Dia. sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya.99) Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku. lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya akus angka engkau hai Musa seorang yang terkenal”.(17. keadaan mereka buta.96) Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah.98) Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.(17. bisu dan tuli. ketika datang kepada mereka.(17. Tiap kali ia padam. kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”. niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”.95) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu. kami tambah atas mereka api yang bernyala.(17.(17.(17. tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya. dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah jadi tulang dan remuk.Tafsir Al Sulthan “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”. karena adalah mausia itu kikir”.97) Itu balasan bagi mereka. karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami. tempat tinggal mereka jahannam. (17.(17.100) Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti.101) DLA . niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan. maka tanyalah Bani Israel. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka. maka ia orang yang mendapat pengenalan.94) Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk.

apabila dibaca dia atas mereka.107) Dan mereka berkata: ”Subhaana Rabb kami. maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat.(17.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Rabb langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”.(17.(17. (17. dengan apa saja kamu seru Dia.104) Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun.108) Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis. hingga apabila datang perjanjian akhirat. sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya.(17. mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud. tetapi carilah satu jalan antara itu”. lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamakanya semuanya. kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”.110) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak. dan mereka bertambah khusyu’.106) Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya. untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur.103) Dan kami berkata sesusah itu kepada Bani Israel: “Tinggallah di negeri itu. dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam.(17.109) Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan.(17.105) Dan Alquran itu kami pisah-pisahkan dia.102) Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi.(17. sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”. dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam DLA . dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia.(17.

dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.111) DLA .(17.Tafsir Al Sulthan Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan.

4) Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. dan tidak bapakbapak mereka.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang menurunkan atas hamba-Nya Tulisan dan tidak Dia jadikan padanya kebengkokan. menyolok kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka.9) DLA .2) Hal keadaan mereka tinggal padanya selama-lamanya.(18. 110 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.5) Bisa jadi engkau binasakan diri mu dengan dukacita atas bekas-bekas mereka.(18.(18.8) Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib?.6) Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi sebagai perhiasan.1) (Resmi) Berdiri untuk ia ancam dengan siksaan keras dari sisiNya dan supaya ia gembirakan orang yang beriman. orangorang yang mengerjakan kebaikan. sungguh akan menjadikan apa-apa yang di atasnya sebagai tanah yang rata.(18.(18. baginya untuk kami beri percobaan kepada mereka siapa yang lebih tepat amalannya.(18. jika mereka tidak mengimani karakter rangkaian ini.3) Dan supaya ia ancam orang yang berkata: ”Allah mempunyai anak”.(18.(18.Tafsir Al Sulthan 18.(18.(18. sesungguhnya bagi mereka upah yang baik. tidak mereka berkata melainkan berdustaaa!.Surat Al-Kahfi (GUA) Surat ke-18.7) Dan sesungguhnya kami.

(18. jika tidak.(18.14) ”Mereka itu kaum kami.(18.15) Dan :”Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. berilah kepada kami dari sisi Mu pengaturan dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami”. siapa yang Allah beri pengenalan maka dia orang yang mendapat pengenalan dan siapa yang Dia lupakan.(18. condong dari Gua mereka di sebelah kanan. dan apabila ia terbenam. niscaya Rabb kamu akan berikan kepada kamu sebagaian dari pengaturnNya dan Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu”.13) Dan kami kuatkan atas qalbu-qalbu mereka ketika mereka berkata: ”Rabb kami Rabb Langit dan Bumi. maka DLA . Itu sebagaian dari ayat-ayat Allah. alangkah baiknya kalau mereka bisa datangkan alasan(Sulthan) yang nyata atas mereka. mereka berkata: “Rabb kami. sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang mengimani karakter Rabb mereka. sedang mereka ada di tempat yang luas darinya. mereka anggap selain dari Dia beberapa yang dita’ati.16) Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit. ia tinggalkan mereka di sebelah kiri. dan kami tambah bagi mereka pengenalan.11) Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami beri tahu siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa mengumpulkan masa mereka tinggal.(18. tidak kami akan seru dari selain Dia sebagai Yang Dita’ati.12) Kami menceritakan atas mu kabar mereka dengan lengkap.Tafsir Al Sulthan Ketika pemuda-pemuda itu pergi kepada Gua. sungguh kami berkata ketika itu yang meliwati batas. maka pergilah ke Gua.10) Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam Gua itu beberapa tahun.(18.(18. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadangadakan dusta atas Allah ?”.

(18. maka hendaklah ia perhatikan siapa darinya yang lebih suci makanannya. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka: ”Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka Masjid”. DLA . Berkata mereka: ”Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”.(18. sedangkan anjing mereka memanjangkan dua kaki depannya di pintu gua .19) ”Sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu.17) Dan engkau kira mereka sadar. supaya mereka bertanyaan antara mereka. yang ke empat anjing mereka” dan mereka berkata: ”Lima dan yang keenam anjing mereka” dengan sangkaan-sangkaan tentang urusan ghaib.18) Dan demikianlah kami bangunkan mereka. niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari. dan mereka berkata: ”Tujuh dan yang kedelapan anjing mereka”. padahal mereka tidur. dan berlaku hati-hatilah dan jangan menyadarkan karakter kamu seorang pun”. ”Maka bangkitlah seorang kamu dengan daun kamu ini ke kota. maka hendaklah ia bawakan untuk kamu rizki darinya.20) Dan seperti itu kami tunjukkan atas mereka supaya mereka ketahui bahwa perjanjian Allah Lengkap dan sesungguhnya sa’at itu tidak ada keraguan padanya. dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan dari mereka. Rabb mereka lebih mengetahui karakter mereka”. dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. lalu mereka berkata: ”Dirikanlah atas mereka Bangunan.(18.21) Mereka akan berkata: ”Tiga. niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka akan kembalikan kamu ke dalam ajaran mereka dan kamu tidak akan berbahagia selamalamanya”.(18. Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka. (18.Tafsir Al Sulthan engkau tidak dapati baginya penolong yang menunjukkan. Seorang dari mereka bertanya: ”Berapa lama kamu tinggal?” Mereka jawab: ”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”. jika engkau lihat mereka.

maka siapa mau maka bolehlah ia percaya dan siapa mau maka bolehlah ia DLA . dan tidak ada seorang pun yang Dia jadikan sekutu dalam hukum-Nya. (18. dan jangan engkau turut orang yang kami telah lalaikan qalbunya dari mengingat kami dan mengikuti hhawanya.22) Dan jangan engkau berkata tentang sesuatu: ”Aku akan kerjakan itu besok”.23) ”kecuali jika dikehendaki Allah”.(18. dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripada-Nya .(18. melainkan dengan bantahan yang terang. dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini. dan ingatlah Rabb mu jika engkau Lupa.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Rabb ku lebih mengetahui bilangan mereka.(18.28) Dan katakanlah: ”Yang Lengkap dari Rabb mu.26) Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab Rabb mu.(18. (18. karena adalah urusannya meliwati batas. dan katakanlah: ”Mudah-mudahan Rabb ku memberi pengenalan kejalan yang sempurna dan lebih dekat dari ini”. Alangkah terang pemandangan-Nya dan alangkah jelas pendengaranNya. dan jangan engkau bertanya dari hal mereka kepada seorang pun dari mereka itu. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya.27) Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang menghendaki kesukaan Allah.24) Dan mereka tinggal di dalam Gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan sedikit. Oleh karena itu jangan engkau berbantahan tentang mereka. (18. Tidak ada bagi mereka penjaga selain dari Dia.25) Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal” Kepunyaan-Nya rahasia langit dan bumi.

(18.33) Dan adalah baginya buah. Dan jika mereka minta air. bahwa sa’at akan datang.30) Mereka itu. dan lebih mulia pengikutnya”.Tafsir Al Sulthan kufur”.35) ”Dan aku tidak percaya. dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas.29) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. (18. dan jika aku akan dikembalikan kepada Rabb ku. akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang dilebur yang menghanguskan muka mereka.32) Kedua kebun itu mendatangkan hasilnya dan ia tidak kurangkan sedikitpun daripadanya.(18. sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya. ia berkata: ”Aku tidak sangka kebun ini akan binasa selama-lamanya”. bagi mereka surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(18. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api yang pagarnya mengepung mereka. sambil bersandar atas tempat-tempat duduk yang tinggi. maka ia berkata kepada temannyapadahal ia sedang berkata-kata dengan dia-”Aku orang yang lebih banyak hartanya daripada mu.(18. niscaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”. dan kami pancarkan di celah-celah kedua kebun itu dengan mata-mata air.(18.34) Lalu ia masuk ke dalam kebunnya.31) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan dua laki-laki yang kami adakan bagi seorang dari mereka dua kebun dari anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan kami adakan di sela dua-duanya itu tumbuh-tumbuhan.(18.(18. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya. Jelek sekali minuman itu dan buruk sangat sebagai tempat duduk.36) DLA . baik sangat ganjaran itu dan bagus sebagai tempat duduk.

jika engkau anggap aku lebih sedikit daripadamu tentang harta dan anak”.44) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan.37) ”Tetapi (kepercayaan) ku.40) ”Atau airnya jadi surut kering. lalu ia jadi kering.Tafsir Al Sulthan Berkata kawannya kepadanya.(18.41) Dan dibinasakan hartanya. yang ditiup oleh angin.(18. dan Dia kirim atas kebun mu satu azab dari langit maka menjadilah ia gundul licin”. kemudian Dia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”. dan adalah Allah Yang Berkuasa atas tiap sesuatu .(18. (18.43) Di sana kekuasaan itu hanya bagi Allah Yang Lengkap. Dia Allah Rabb ku. seperti air yang kami turunkan dia dari langit. lantaran apa yang ia telah belanjakan padanya.(18. dan tidak dapat ia membela dirinya. Dia sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik balasan. lalu engkau tidak bisa mendapati dia”. engkau tidak berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah.42) Dan tidak ada baginya atau satupun golongan yang akan menolong dia dari selain Allah.(18. lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi. bagi kehidupan dunia ini.(18. padahal ia sedang bercakapcakap dengannya: ”Apakah engkau mengkufuri karakter Yang menciptakan mu dari tanah ?.39) ”Maka mudah-mudahan Rabb ku memberi kepada ku lebih baik dari kebun mu. padahal ia gugur dengan bumbungnya dan ia akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan seseorang dengan Rabb ku”. lalu jadilah ia orang yang membolak-balikkan dua tapak tangannya.45) DLA . kemudian dari nuthfah.38) ”Dan mengapakah waktu engkau masuk ke dalam kebun mu. tidak ada kekuatan melainkan dengan karakter Allah”.(18. dan aku tidak sekutukan karakter Rabbi ku dengan seorang pun”.(18.

melainkan ia mengumpulkannya”.Tafsir Al Sulthan Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. dan tidak Aku mengambil pelupa-pelupa sebagai penolong. dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan tersedia. hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka.46) Dan hari kami akan jalankan gunung-gunung.52) DLA .47) Dan mereka akan dibawa atas Rabb mereka dengan berbaris. ”Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada waktu yang pertama. lantaran itu apakah patut kamu mau jadikan dia dan keturunannya sebagai ikutan selain daripada Ku.(18. dan engkau akan lihat bumi itu lahir. tetapi mereka tidak memperkenankan mereka. adalah ia dari golongan jin.(18.(18. maka engkau akan lihat orang yang berdosa khawatir dari apa padanya dan mereka berkata:”Celaka kami!.(18.(18. KITAB APAKAH INI ?.50) Aku tidak menjadikan mereka saksi pada Penciptaan Langit dan Bumi dan tidak pada Penciptaan diri-diri mereka. IA TIDAK TINGGALKAN YANG KECIL DAN TIDAK YANG MENYOLOK.49) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. tetapi kamu sangka bahwa kami tidak akan adakan perjanjian kepada kamu”. dan tidak Rabb mu menganiaya seorangpun. dan kami kumpulkan mereka. padahal ia itu bagi kamu satu musuh ?.(18. dan kami adakan antara mereka satu tempat kebinasaan. lalu mereka sujud melainkan iblis. maka ia durhaka kepada perintah Rabbnya.48) Dan akan dibentangkan kitab. tetapi amal-amal shaleh yang tinggal itu lebih baik di sisi Rabb mu tentang ganjarannya dan tentang harapan.(18. lalu mereka panggil sekutu-sekutu mereka. Jelek tukaran itu bagi orang-orang yang zalim.51) Dan hari Dia akan berkata: ”Panggillah sekutu-sekutu Ku yang kamu ada-adakan”.

kalau Dia mau menyiksa mereka. dan akan yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya.(18. dan mereka tidak tempat berpaling darinya . dan adalah manusia (makhluk yang) banyak membantah (tentang) sesuatu.(18.(18.(18. dan kami jadikan untuk membinasakan mereka itu. melainkan karena hendak menunggu datangnya kehinaan yang telah menimpa orang-orang yang pertama atau datang azab berhadap-hadapan. sesungguhnya kami telah adakan atas qalbu-qalbu mereka tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan di dalam kuping mereka sumbatan dan jika engkau seru mereka kepada pengenalan. di waktu datang kepada mereka pengenalan. tetapi ia berpaling darinya dan lupa kepada apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya ?. niscaya Dia lekaskan bagi mereka azab itu.58) Dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka.(18.56) Dan bukankah tidak ada yang aniaya dari orang yang sesudah diingatkan kepadanya karakter ayat-ayat Rabbnya. tetapi mereka yang kufur membantah dengan karakter curang. ketika mereka berlaku zalim. dan mereka ambil ayat-ayat Ku dan ancaman yang diberikan kepada mereka sebagai permainan . maka di waktu itu tidaklah mereka mau mendapat pengenalan selamanya.59) DLA .53) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan di dalam Alquran ini untuk manusia dari tiap perumpamaan. karena mereka hendak menghilangkan Yang Lengkap dengan karakternya. tetapi adalah bagi mereka satu waktu tertentu yang mereka tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada-Nya.54) Dan tidak mencegah manusia dari beriman dan meminta ampun kepada Rabb mereka. akan melihat api.(18.(18.55) Dan tidak kami utus rasul-rasul melainkan sebagai penggemar dan pengancam.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang durhaka itu. karena karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.57) Dan Rabb mu Pengampun Yang mempunyai pengaturan. waktu yang dijanjikan.

63) Ia berkata: ”Itu tanda-tanda yang kita cari”. lalu dua-duanya kembali atas bekas-bekas perjalanan waktu datang.(18. dan aku tidak akan durhaka kepada mu urusan apa saja”.(18.(18.(18.64) Lalu mereka berdua dapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya pengaturan dari sisi kami.(18.62) Ia berkata: ”Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung di batu karang.69) Ia berkata: ”Maka sekiranya engkau ikut aku. hingga aku kabarkan kepada mu darinya sebagai ingatan”. sesungguhnya kita telah bertemu kepenatan dari perjalanan kita”. dan kami telah ajar dia dari sisi kami ilmu.66) Ia berkata: ”Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersama ku”.(18.68) Ia berkata:“Engkau dapati nanti aku jika dikehendaki Allah orang yang sabar.65) Berkata Musa kepadanya:”Bolehkah aku ikut mu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu?”.(18.70) DLA .61) Maka ketika mereka berdua sudah melewatinya. lupalah mereka dengan ikan mereka. jangan engkau tanya-tanya kepada ku dari sesuatu. lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib”.60) Maka ketika ia sampai di tempat berkumpul antara keduanya. maka ia mengambil jalannya ke dalam laut menembus. berkatalah ia kepada pemudanya: ”Bawalah makanan kita.67) ”Karena bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau liputi karakternya sebagai kabar ?”. dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan. yaitu aku telah lupa kepada ikan kita.Tafsir Al Sulthan Dan ketika berkata Musa kepada pemudanya: ”Tidak aku berhenti hingga aku sampai di tempat berkumpul dua laut itu atau aku jalan selengkapnya.(18.(18.(18.(18.

maka jangan engkau jadikan aku sahabat.(18. aku akan kabarkan kepada mu karakter takwil apa-apa yang engkau tidak bisa sabar atasnya”. mereka minta makan kepada ahlinya. sesungguhnya engkau telah datangkan satu urusan”. Ia berkata: ”Patutkah kamu bunuh satu diri yang suci dengan karakter tidak (membunuh) diri (yang lain)?. bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?”. Hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki maka ia membunuhnya. (18.(18.(18.(18.Sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu kemungkaran” .73) Lalu mereka melakukan Tholaqo.78) DLA .71) Ia berkata: ”Bukankah aku telah berkata kepada mu bahwa engkau tidak akan sabar bersama ku”. ia lobangkan dia. maka ia meluruskannya (mendirikannya).75) Ia berkata: ”Jika aku bertanya kepada mu dari sesuatu setelah ini. tetapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu. Hingga ketika mereka sampai di suatu negeri.77) Ia berkata: ”Ini perpisahan antara aku dan antara engkau. Ia berkata: ”Kalau engkau mau. sesungguhnya engkau telah cukup memberikan kepada ku udzur”.(18.72) Ia berkata: ”Janganlah engkau marah kepada ku karena kelupaan ku dan jangan engkau bebankan aku kepayahan dalam urusan ku”. Ia berkata: ”Apa engkau lobangkan dia untuk menenggelamkan ahlinya.Tafsir Al Sulthan EPISODE ke-1 Maka mereka melakukan Tholaqo.(18. lalu mereka berdua dapati padanya satu tembok yang hampir mau rubuh. Hingga ketika mereka naik dalam perahu. engkau bisa ambil upah atasnya”.(18.74) JUZ’ ke-16 Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada mu.76) Maka mereka melakukan Tholaqo.

83) Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap sesuatu. adalah kepunyaan dua anak yatim di kota.82) Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang Dzul Qarnain. Dan ia dapati di sisinya satu kaum.(18.86) Ia berkata: ”Adapun orang yang menganiaya. lalu Dia azab dia dengan satu azab yang keras”. dan adalah di bawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua. maka adalah ia kepunyaan orang miskin yang beramal di laut. Dan tidak aku lakukan itu dari urusanku. kemudian ia dikembalikan kepada Rabbnya.Tafsir Al Sulthan ”Adapun perahu itu.84) Maka ia ikuti satu jalan. Katakanlah: ”Aku akan bacakan kepada kamu satu sebutan darinya”.(18.(18.(18. maka kami akan siksa dia. maka kami khawatir bahwa dia akan menyebabkan kepada mereka berdua kedurhakaan dan kekufuran”.80) ”Maka kami mau agar Rabb mereka ganti untuk mereka yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam pengaturan”.87) DLA . dan adalah bapak mereka seorang yang sholeh.(18. Kami berkata: ”Ya Dzal Qarnain maupun engkau menyiksa ataupun engkau adakan di antara mereka kebaikan”.(18.85) Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam Syamsi. Rabb mu mau supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu pengaturan dari Rabb mu. maka aku mau cacatkan dia karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap perahu dengan paksa”.79) ”Adapun anak itu adalah dua ibu bapaknya orang-orang yang beriman.(18. ia dapati dia terbenam di dalam mata air yang hitam.81) ”Adapun tembok itu.(18. Itu takwil apa-apa yang engkau belum bisa sabar atasnya”.(18.

97) Ia berkata: ”Ini pengaturan dari Rabb ku.(18.92) Hingga ketika ia sampai di antara dua dinding. dan beramal shalih.(18. dan adalah janji Rabb ku benar” .98) DLA .90) Seperti itu. maka apabila datang perjanjian Rabb ku.(18. ia berkata: ”Tiuplah””. Hingga ketika ia telah jadikan dia api. sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juuj itu orang-orang yang perusak di bumi.94) Ia berkata:”Apa yang Rabb ku tetapkan bagi ku padanya ada lebih baik. Hingga ketika ia telah ratakan antara dua shoddafa itu.93) Mereka berkata: ”Ya Dzal Qarnain.(18.Tafsir Al Sulthan Dan adapun orang yang beriman. dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami yang mudah”.89) Hingga ketika ia sampai tempat terbit Syamsi. maka baginya ada balasan yang baik. dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benarnya karakter apa-apa yang ada padanya.96) ”Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lobang padanya”.(18. maka maukah kami beri kepadamu upeti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu dinding. ia dapati dia terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan darinya. Dia jadikan dia rata.91) Kemudian ia ikuti satu jalan. (18.(18.(18. ia berkata: ”Berikan kepada ku tembaga agar aku tuangkan atasnya. oleh karena itu tolonglah aku dengan sungguhsungguh nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”.(18.88) Kemudian ia ikuti satu jalan. ia dapati dari selain keduanya satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan .(18.(18.95) ”Berilah kepada ku Lempengan-Lempengan Besi”.

(18.106) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal. padahal mereka sangka bahwa mereka berbuat kebaikan”. maka kami kumpulkan mereka berkelompok-kelompok. (18.102) Katakanlah: ”Maukah kami beritahu kepada kamu orang-orang yang sangat rugi tentang amal-amal?”.(18.(18.105) Itu balasan mereka.99) Dan kami tunjukkan jahannam pada hari itu kepada orang kafir untuk dilihat. (18. dan adalah mereka tidak bisa mendengar. (18.(18. niscaya habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabb DLA . mereka tidak ingin pindah darinya. Sesungguhnya kami telah sediakan jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. (18. dan kepada pertemuan dengan-Nya.101) Maka apakah orang-orang kafir itu sangka bahwa mereka boleh jadikan hamba-hamba Ku sebagai penolong-penolong. (18.100) Orang-orang yang adalah mata mereka dalam tutupan dari peringatan-Ku.(18. maka kami tidak akan dirikan timbangan bagi mereka di hari qiyaamah. jahannam karena mereka kufur dan mengambil ayat-ayat Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai ejekan . lantaran itu gugurlah amal-amal mereka.103) ”Orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia.107) Mereka kekal padanya.104) Merekalah orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu beradu dengan sebagian dan akan ditiup pada trompet.108) Katakanlah: ”Jika adalah laut tinta untuk kalimat-kalimat Rabb ku.

maka siapa adalah percaya kepada pertemuan Rabb-nya. walau kami datangkan karakter sepertinya dengan berganda”.Tafsir Al Sulthan ku. maka hendaklah ia kerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan dengan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya”.(18.109) Katakanlah: ”Tidak lain aku ini seorang cerdas seperti kamu. Satu Yang Dita’ati.(18. diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Yang Dita’ati bagi kamu .110) DLA .

sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala.(19.(19.4) ”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron).9) Ia berkata: ”Rabbi.7) Ia berkata: ”Rabbi. bagaimana bisa ada bagiku seorang anak.(19. oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”.Surat Maryam (Bunda Maryam As) Surat ke-19. yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”. Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap DLA .Shod}. Dia mudah atas KU.(19.2) Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan.6) ”Hai Zakariyya. sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya.8) Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu. 98 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) “Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub. jadikanlah untukku kode”.(19.’Ain.(19.(19. padahal adalah isteriku mandul.3) Ia berkata: ”Rabbi. dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”. (19.0) {Kaf.Ya.(19. padahal engkau belum jadi sesuatu”.Tafsir Al Sulthan 19. (19. karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini. Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”. Ha. dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”.1) Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria.

maka kami utus kepadanya Ruh kami. padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”.(19. padahal engkau sehat”.12) Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun. (19.13) Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka.17) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”.Tafsir Al Sulthan kepada manusia selama tiga malam.10) Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan. (19. dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan DLA . Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”.(19. ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. peganglah Kitab itu dengan kuat”. lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas.(19. (19.18) Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu.14) Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup.16) Maka kami jadikan dari selain mereka dinding.20) Ia berkata: ”Seperti itu Rabbmu berkata: ”Itu mudah atas Ku. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak. untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”.(19.19) Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak.15) Dan ingatlah Maryam yang disebut di dalam Kitab.(19.(19.(19.11) ”Hai Yahya.(19.

dan jadi satu benda yang dilupakan orang”.27) “Hai saudara perempuan Harun.22) Maka keadaan hampir melahirkan. (19. memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma.(19. sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di bawah mu sesuatu yang mengalir”. dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.Tafsir Al Sulthan pengaturan dari kami.(19. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini.26) Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia.25) ”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah.(19. sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”. Mereka berkata: “Hai Maryam.21) Maka ia memikulnya.(19. mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”. nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”.31) DLA .(19. bukankah bapakmu orang yang baik.(19. Dia telah beri kepada ku Kitab. lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas.23) Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita. maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa. maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”.(19.24) ”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu.28) Maka ia isyaratkan kepadanya. dan Dia telah jadikan aku Nabi”.29) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah.(19.(19.30) ”Dan Dia jadikan aku orang yang dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”. dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”.(19.

(19.(19.38) Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita.36) Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka. maka sembahlah Dia.37) Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami. maka DLA . mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”. Subhaana dia.(19. dan kepada kamilah mereka akan kembali.39) Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi.(19.33) Itu ‘Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap.35) ”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu. yang padanya mereka berselisihan.(19.40) Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab.(19. dan siapa atasnya.34) Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19. kelak adalah bagi orang yang kufur.(19. (19. ketika diputuskan perkara.32) ”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”.(19. tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan.Tafsir Al Sulthan ”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”. ini jalan yang lurus”. maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”. maka ia ada.(19. karena mereka lalai dan mereka tidak percaya. sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu.42) ”Hai bapak ku. apabila Dia tentukan urusan.41) Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku. lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang.

51) Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara.50) Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab.(19. (19. (19. karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”. dan aku menyeru Rabb ku.(19. aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku.45) Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada hal-hal yang aku ta’ati. hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti. (19. maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”. mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”.53) DLA .49) Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci. dan saudaranya Harun sebagai Nabi.(19. kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub. aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”.47) ”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah.Tafsir Al Sulthan turutlah aku. sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”.(19.46) Ia berkata: ”Keselamatan atas mu. tentu aku akan rajam kamu. dan tiap seorang kami jadikan nabi.48) Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah.(19. (19.44) ”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman.(19.(19.43) ”Hai bapakku jangan engkau sembah setan. sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.52) Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami. dan tinggalkanlah aku satu masa”.

(19. dan tidak ada Rabb mu lupa”.(19.62) Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hambahamba kami .(19. dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih. (19. sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji.54) Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab.63) ”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu.61) Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia. dan adalah ia seorang rasul seorang nabi. tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka.57) Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh. kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu.55) Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab.(19.(19.59) Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. padanya pagi dan petang. dan zakat dan adalah dia disisi Rabb nya orang yang disukai.(19.58) Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat.(19. sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi .(19. maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar.Rahmaan.(19.(19. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.60) Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib. mereka runtuh sujud dan menangis.64) DLA . maka kemudian mereka menemui kesesatan.56) Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci.

siapa dia DLA . (19. dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya.(19. maka sembahlah Dia.(19.(19. berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”. kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam.70) Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya.(19. hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”. adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu.73) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya.74) Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan. mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya. padahal ia belum jadi sesuatu ?. maka mereka akan mengetahui.68) Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan.65) Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati.71) Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut. sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan.69) Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya. apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”.(19. Maupun azab ataupun Qiyaamah.(19.(19.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. biarlah ArRahmaan menggandakan baginya satu tempo. (19.66) Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini.(19.72) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti.67) Maka demi Rabb mu.

80) Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati.83) Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka.(19.(19.86) DLA .(19.(19.77) Apakah ia mengetahui urusan ghaib. kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda. supaya ia jadi penakluk bagi mereka. Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan. kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan. dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”.(19. bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka.75) Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya.78) Tidak sekali-kali. (19.76) Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?.(19.Tafsir Al Sulthan orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya.(19.84) Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti. dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri.(19.(19.(19.(19.79) Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu.81) Tidak sekali-kali.85) Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.82) Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setansetan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?. atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?.

95) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.87) Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diriNya)”.(19.(19.96) Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu.(19.Tafsir Al Sulthan Mereka tidak mempunyai syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan. dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping.90) Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan.(19.(19.(19.97) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(19. adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.89) Hampir langit itu pecah darinya.94) Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.93) Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan.(19.(19.92) Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba.(19.88) Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya. tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.91) Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.(19. Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).98) DLA .(19.

Tafsir Al Sulthan DLA .

sesungguhnya engkau di Lembah Luas Thuwaa”. (20.(20.Surat Tho Hha (Huruf Tho dan Hha) Surat ke-20. diseru: ”Hai Musa!”. Hha}.10) Maka ketika ia datang kepadanya.5) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa antara keduanya dan apa-apa yang di bawah bumi.11) ”Sesungguhnya Aku Rabb mu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(20.3) Diturunkan dari Yang menciptakan Bumi dan Langit secara rinci.(20. 135 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(20.(20.2) Melainkan sebagai peringatan untuk orang yang takut.12) DLA .(20.0) { Tho.Tafsir Al Sulthan 20. supaya aku bawakan untuk kamu sedikit daripadanya atau dengan api itu aku dapat satu pengenalan”.7) Allah. Lahul Asmaa’ul Husnaa (kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat). maka tanggalkanlah dua sendalmu. maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.8) Sudahkan datang kepada mu kisah Musa ?.(20.(20.9) Ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada ahlinya: ”Berhentilah karena sesungguhnya aku melihat api.(20.(20.4) Pengatur atas ’Arsy berada.1) Tidak kami turunkan atas mu Alquran agar engkau jadi susah.(20.6) Dan jika engkau nyaringkan perkataan. (20.

13) ”Sesungguhnya Aku Allah. maka sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk menyebut Aku”.19) Maka ia mencampakkannya.26) ”dan bukakan simpulan dari lidahku”. dan aku gugurkan dengannya atas kambingku dan adalah bagiku padanya kegunaan yang lain.(20.(20. (20. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku. hampir Aku rahasiakan dia.(20. niscaya keluar putih dari tidak jelek sebagai ayat yang lain”. maka dengarkan apa yang hendak diwahyukan”.20) Dia berkata: “Ambil dia dan jangan takut.(20.27) DLA . agar setiap diri dibalas dengan apa yang ia telah usahakan”.14) ”Sesungguhnya Sa’at akan datang.(20. (20.(20.18) Dia berkata: ”Campakkan dia Hai Musa”.Tafsir Al Sulthan ”Dan Aku telah pilih mu.24) Ia berkata: “Rabbi.(20.(20.(20.21) “Dan kepitlah tanganmu kepada sayapmu.23) “Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.(20. maka tiba-tiba ia hidup berusaha. kami akan kembalikan dia kepada keadaan yang pertama”. aku bertekan atasnya.15) ”Maka jangan engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak mempercayai karakternya dan mengikuti keinginannya.16) ”Dan apa itu di tangan kanan mu hai Musa!”.(20. nanti engkau akan binasa”. luaskanlah bagi ku dada ku”.(20.25) “dan mudahkanlah untuk ku urusanku”.(20.22) “Untuk kami tunjukkan kepada mu dari sebagian ayat-ayat kami yang menarik perhatian”.17) Ia berkata: ”Ini tongkat ku.

28) ”dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluarga ku”.37) ”ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan”.29) “Harun saudara ku”.(20.41) DLA . Dan engkau telah bunuh satu diri. maka letakkanlah dia di laut”. Dan kami kenakan kepada mu beberapa percobaan. supaya dingin matanya dan supaya tidak ia berdukacita. maka hendaklah laut itu sampaikan dia ke pantai. lalu kami selamatkan mu daripada dukacita.Tafsir Al Sulthan “Agar mereka mengerti perkataanku”.35) Dia berkata: ”Sungguh telah diberi kepada mu permintaan mu hai Musa”. hai Musa!”.31) ”Dan sekutukan dia dalam urusan-ku”. Maka engkau tinggal di antara orang-orang Madyan beberapa tahun. (20. Maka kami kembalikan mu kepada ibu mu. ”Dan Aku telah campakkan atas mu percintaan dari-Ku agar engkau dibentuk atas pengawasan-Ku”.(20.(20.(20.34) „Sesungguhnya Engkau melihat karakter kami”.(20.38) ”Bahwa letakkanlah dia di Taabuut.(20.(20.(20.(20.36) ”dan sesungguhnya kami telah memberi atas mu pada waktu yang lain”.(20.32) “Supaya kami bergerak banyak untuk Mu”. supaya diambil dia oleh musuh-Ku dan musuhnya. Kemudian engkau datang atas ukuran.(20.(20.30) “Kuatkanlah karakternya dalam urusan ku”.40) ”Dan Aku telah memilih mu untuk Diri-Ku“.33) ”Dan ingat banyak kepada MU”.39) ”Ketika saudara perempuan mu pergi lalu berkata: ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang bisa pelihara dia?”.(20.

42) ”Pergilah kamu berdua.49) Ia berkata: ”Rabb kami Yang memberi tiap sesuatu ciptaanNya kemudian memberi pengenalan”.(20.45) Dia berkata: ”Jangan kamu berdua takut.(20.(20.(20. Dan jangan engkau siksa mereka.48) Ia berkata: ”Maka siapa Rabb kamu berdua hai Musa?”.44) Mereka berdua berkata: ”Rabbi kami.43) ”Dan hendaklah engkau berkata kepadanya perkataan Laiyyina (qaulan Laiyyinaa) agar dia ingat atau takut”. bahwa ia akan segerakan (siksa) atas kami atau ia akan meliwati batas”. dan sejahtera atas siapa yang mengikuti pengenalan”. lalu berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami ini utusan Rabb mu.47) ”Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah atas orang yang mendustakan dan berpaling”.(20. Aku Mendengar.(20.50) Ia berkata: ”Kalau begitu bagaimana keadaan qurun-qurun yang pertama?”.(20. sesungguhnya Aku bersama kamu berdua. Aku Melihat”. maka kami keluarkan dengannya jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam.46) ”Lantaran itu hendaklah kamu berdua datangi dia.(20.(20.Tafsir Al Sulthan „Pergilah engkau dan saudara mu dengan karakter ayat-ayatKu dan jangan kamu lemah dalam menyebut-Ku”.52) ”Yang telah jadikan untuk kamu bumi terbuai dan masukkan untuk kamu padanya jalan-jalan. kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mu karakter ayat dari Rabb mu. dan Dia turunkan dari langit air.53) DLA .(20. oleh itu lepaskanlah bersama kami Bani Israel.51) Ia katakan: ”Pengetahuannya di sisi Rabb ku di dalam kitab tidak lupa Rabb ku dan tidak keliru.(20. sesungguhnya kami takut.(20.

Maka adakanlah antara kami dan engkau satu tempo di suatu tempat yang kami dan engkau tidak boleh menyalahi janji”. jangan kamu melancung dusta atas Allah.(20.61) Maka mereka berunding urusan di antara mereka. lalu kumpulkan tipu daya. kemudian ia datang.(20.57) ”Lantaran itu. tetapi ia dustakan dan ia enggan. dan dikumpulkan manusia waktu dhuha”.(20.Tafsir Al Sulthan Makanlah dan berilah makan binatang ternak kamu.(20.58) Ia berkata: ”Tempo perjanjian kami itu.59) Maka Fir’aun berpisah. kemudian datanglah dengan berbaris.56) Ia berkata: ”Adakah (patut) engkau datangkan kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir mu hai Musa ?”.54) Darinya kami ciptakan kamu dan padanya kami akan kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain. hari perhiasan.(20.(20.(20. sesungguhnya kami akan adukan kepada mu sihir yang seperti itu.(20.55) Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami setiapnya.(20.(20. dan mereka rahasiakan perundingan itu.64) DLA . karena sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat ahli pengenal.62) Mereka berkata: ”Sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang hendak keluarkan kamu dari bumi kamu dengan sihir mereka dan hendak menghapuskan jalan kamu yang sangat utama”.63) ”Lantaran itu persatukanlah daya upaya kamu. dan sesungguhnya berbahagialah orang yang menang pada hari ini”.60) Musa berkata kepada mereka: ”Celaka kamu. karena dengan sebab itu. sesungguhnya kecewalah orang yang melancung”. Dia akan binasakan kamu dengan satu azab.(20.

Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya.(20. Maka hukumlah bagaimana yang engkau hendak hukum. lantaran sihir mereka.(20.70) Ia berkata: ”Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu?. dan sesungguhnya kamu akan ketahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal”.73) Sesungguhnya siapa datang kepada Rabbnya padahal ia berdosa. apakah engkau hendak memulai ataukah kami lebih dahulu memulai?”. dan Allah sebaik-baik dan lebih kekal”.(20. niscaya ia telan apa-apa yang mereka ekspresikan. Maka sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu berselang.(20. dan tukang sihir tidak bisa jaya biar di mana ia datang”. hanya engkau bisa menghukum di kehidupan dunia ini”.66) Maka Musa merasa takut di dalam dirinya. sesungguhnya ia itu ketua kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu. sesungguhnya engkau lebih terinci”. maka sesungguhnya adalah baginya jahannam yang ia tidak akan mati padanya dan tidak akan hidup. supaya Dia ampunkan kesalahan-kesalahan kami dan mengerjakan sihir yang engkau paksa kami atasnya.(20.69) Maka menyungkur sujud ahli sihir itu.74) DLA .72) ”Sesungguhnya kami telah mengimani karakter Rabb kami.(20.(20.(20.(20. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Harun dan Musa”.71) Mereka berkata: ”Kami tidak akan utamakan mu dari bukti yang telah datang kepada kami dan Yang menyusun kami. seolah-olah berusaha.68) ”Dan campakkan apa yang di tangan kanan mu. sesungguhnya apaapa yang mereka ekspresikan tipu daya tukang sihir.67) Kami berkata: ”Jangan takut .Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Musa.(20. dan sesungguhnya aku akan palang kamu di batang-batang kurma.65) Ia berkata: ”Bahkan mulailah kamu”.

(20. maka mereka itu akan dapat derajat-derajat tinggi.80) Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu.(20. bahwa bawalah hamba-hamba-Ku berjalan malam.(20.76) Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa. dan dilupakan mereka oleh Samiri”.82) ”Dan apa yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu dari kaummu hai Musa?”.75) Surga-surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya.(20.77) Lalu Fir’aun dan tentaranya mengejar mereka. dan jangan kamu meliwati batas padanya.81) Dan sesungguhnya Aku mengampuni untuk siapa yang bertobat dan beriman dan beramal shalih. Karena akan mengenai kamu kemurkaan-Ku.Tafsir Al Sulthan Dan siapa datang kepada-Nya sebagai orang beriman yang sungguh mengerjakan amal shalih.(20. lantas adakan bagi mereka jalan yang kering di laut.79) Hai bani Israel. dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa.78) Dan Fir’aun telah lupakan kaumnya dan tidak dia beri pengenalan. Jangan engkau takut tertangkup dan jangan takut.85) DLA . Dan siapa yang ditimpa atasnya kemurkaan-Ku maka binasalah dia. maka mereka ditutup dari laut oleh apa yang menutup mereka.(20.(20. Dan itu ganjaran orang yang suci.(20.(20. kemudian mencari pengenalan.(20. sungguh kami telah selamatkan kamu dari musuh-musuh kamu dan kami telah janjikan kamu ke sebelah kanan Thuur.84) Dia berkata: ”Tetapi sesungguhnya kami telah adakan percobaan (pada) kaum mu sesudah engkau.(20.83) Ia jawab: ”Mereka itu mengiringi aku dan aku bersegera kepada Mu hai Rabbi supaya Engkau suka”.

(20.92) ”Bahwa engkau tidak turut (contoh) ku?. Ataukah kamu hendak supaya kemurkaan dari Rabb kamu menimpa kamu. tidak lain melainkan kamu diuji dengan (anak sapi). jangan engkau renggut jenggot ku.(20. (20.yang bersuara. tetapi ia lupa”.(20. maka turutlah aku dan ta’atlah kepada perintah ku”.(20.Tafsir Al Sulthan Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dukacita. dan jangan engkau tarik rambut kepala ku. tetapi kami dipaksa membawa beberapa banyak dari perhiasan kaum itu. yang dita’ati Musa . maka kamu menyalahi janji kamu kepada ku?”. Ia berkata: ”Hai kaum ku. apakah yang menyebabkan mu waktu engkau lihat mereka lupa?”. Apakah engkau telah durhakan kepada perintah ku?”.(20.(20. karena begitulah Samiri memberi (perintahnya)”.88) Maka tidakkah mereka perhatikan.91) (Musa) berkata: ”Hai Harun. padahal Rabb kamu Ar-Rahman (Maha Pengatur). Lalu mereka itu berkata: ”Ini yang kamu ta’ati.86) Mereka jawab: ”Kami tidak menyalahi janji (kepada) mu dengan kemauan kami. lalu kami campakkan dia.(20.93) Ia katakan: ”Hai anak ibuku. bukankah Rabb kamu telah telah berikan kepada kamu satu perjanjian yang baik.94) DLA . Apakah telah panjang masa perpisahan ku dari kamu ?.90) Mereka (yang terpengaruh) itu berkata: ”Kami akan tetap atas keadaan ini hingga Musa kembali kepada kami”. Sesungguhnya aku takut bahwa engkau akan berkata: ”Engkau telah adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataan ku”. bahwa sesungguhnya tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa memberi bahaya dan tidak manfa’at kepada mereka?.(20.87) Lalu ia bikin untuk mereka sebuah anak sapi-satu badan.89) Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum itu:”Hai kaum ku.

(20.(20.(20. dan lihatlah kepada yang dita’ati mu yang tetap engkau berbakti kepadanya.(20. oleh yang demikian.97) Sesungguhnya Yang dita’ati bagi kamu ialah Allah Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Maha Luas.(20. (20.102) Mereka berbisik-bisik di antara mereka: ”Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh”.(20. dan kami akan kumpulkan orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan lebam mata mereka.101) Hari yang akan ditiup trompet. tiap sesuatu Maha Mengetahui.(20. maka sesungguhnya dia akan memikul beban berat di hari qiyaamah. aku genggam segenggam saja dari jejak Rasul. dan sesungguhnya kami memberi kepadamu sebagian dari Peringatan dari sisi kami.98) Seperti itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabar apa yang sungguh telah terdahulu.100) Mereka akan kekal padanya dan jelek bagi mereka pikulan itu pada hari qiyaamah.104) DLA . bahwa engkau akan berkata: ”Tidak ada persentuhan.(20.96) (Musa) berkata: ”Kalau begitu enyahlah. ketika berkata orang yang seperti mereka perjalannya :”tidak kamu tinggal melainkan sehari”.(20. dan buatmu. karena begitulah aku diperintah oleh diriku”.99) Barang siapa berpaling darinya.Tafsir Al Sulthan (Musa) berkata: ”Bagaimana urusan mu hai Samiri?”.95) Ia berkata: ”Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat. lantas aku buang dia. dijanjikan satu tempat yang engkau tidak akan luputkan dari padanya.Tetapi sesungguhnya (sebagai balasan) bagimu dalam kehidupan dunia.103) Kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka katakan. Sesungguhnya kami akan bakar dia dan kami akan taburkan dia di laut dengan sungguhsungguh taburan” .

(20. maka tidak akan bisa engkau mendengar melainkan suara yang lemas.105) ”Lalu Dia akan jadikan (bekasnya) itu bumi yang rata”.(20.109) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka. dan kami telah jelaskan padanya sebagian dari ancaman supaya mereka berbakti atau dia rangkaikan bagi mereka satu peringatan. maka katakan: ”Rabb ku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya”. maka ia lupa.111) Dan siapa kerjakan sebagian dari amal shalih.(20. (20. maka tidak ia takut dianiaya dan tidak akan diambil haknya.115) DLA . dan dia mu’min. tetapi tidak kami dapati dia sengaja. kecuali orang yang siapa yang diizinkan dia oleh Ar-Rahman dan Dia sukai perkataannya. dan sungguh rugilah orang yang kerjakan kezaliman.113) Maka Ta’aalaa Allah Al Malikul Haqq.(20.108) Di hari itu tidak beguna safa’at.106) ”Tidak akan engkau lihat padanya tempat yang rendah dan tidak yang tinggi”.107) Di hari itu mereka akan turut penyeru yang tidak ada kebengkokan baginya.112) Dan seperti itu kami telah menurunkan dia Bacaan Bahasa Asli. (20.(20.(20. dan akan lemah suara-suara untuk ArRahman (Maha Pengatur).114) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Adam dari sebelum ini.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal Gunung. dan mereka tidak meliputi karakter-Nya dengan ilmu.110) Dan akan tunduk wajah-wajah kepada Al-Hayyul Qayyum.(20. (20.(20. Dan jangan engkau terburu-buru dengan karakter Bacaan dari sebelum diwahyukan dia kepada mu dan katakanlah: ”Rabbi tambahlah bagi ku ilmu”.

122) Dia berkata: ”Turunlah kamu darinya semuanya.126) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan ketika kami berkata kepada malaikat: ”sujudlah kepada Adam”.117) ”karena sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan telanjang”. (20.(20.(20.(20.(20. sesungguhnya (Iblis) ini musuh bagi mu dan bagi isteri mu.116) Lalu kami berkata: ”Hai Adam.120) Maka mereka berdua makan darinya. maka adalah baginya kehidupan yang sempit. maka siapa mengikuti pengenalan Ku. maka jangan ia (jadi penyebab ) mengeluarkan kamu berdua dari surga.(20. ia enggan.(20.(20. telah datang kepada mu ayat-ayat kami. tetapi engkau lupakan dia.(20.121) Kemudian Rabbnya telah pilih dia dan beri ampun atasnya dan beri pengenalan. maukah aku tunjukkan kepada mu atas pohon kekekalan. maka tidak ia lupa dan tidak ia akan celaka”. lalu kelihatan bagi mereka kemaluan-kemaluan mereka.119) Lalu setan membisik kepadanya. maka jika datang kepada kamu dari Ku pengenalan. Dan seperti itu pada hari ini engkau dilupakan”. mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta.124) Ia berkata: ”Rabbi. dan kerajaan yang tidak akan binasa ?”.(20. ia berkata: ”Hai Adam. karena engkau akan jadi susah”.(20.123) ”Dan siapa berpaling dari Peringatan-Ku.125) Dia jawab: ”Seperti itulah. dan kami akan kumpulkan dia pada hari qiyaamah dalam keadaan buta”. padahal dulu aku orang yang melihat”.118) ”dan sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan dahaga padanya dan tidak akan merasa panas”. dan mulai mereka menutup atas keduanya dengan daun surga dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia. sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh. lalu mereka sujud kecuali Iblis.

betapa banyak kami binasakan dari qurun-qurun sebelum mereka. sedangkan pemberian Rabb mu lebih baik dan lebih kekal. Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. dan sabarlah atasnya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orangorang yang mencari pengenalan.132) Dan mereka berkata: “Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami karakter ayat dari Rabbnya”. niscaya telah mengenai mereka (azab yang pedih). (20.129) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan. kami tidak meminta kepada mu rizki. mengapa Engkau tidak kirim kepada kami seorang rasul supaya kami turut ayat-ayat Mu sebelum kami jadi hina dan rendah?”.(20.Tafsir Al Sulthan Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang meliwati batas. Dan akibat baik untuk orang yang tekun. dan satu tempo yang ditentukan. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. niscaya mereka berkata:” Rabbi kami. supaya engkau akan suka.(20. dan sebagian dari di tengah malam bergeraklah dan di ujung-ujung siang.134) DLA .128) Dan kalau tidak telah terdahulu satu kalimat dari Rabb mu.(20.(20.(20.133) Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu siksaan sebelum ini.130) Dan jangan engkau tunjukkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari mereka perhiasan hidup dunia untuk kami mencoba mereka padanya. (20.127) Maka apakah belum memberi pengenalan kepada mereka. dan tidak mengimani karakter ayat-ayat Rabbnya. Bukankah telah datang kepada mereka bukti apa-apa di dalam shuhuf yang pertama ?. dan gerakkanlah karakter kebendaan Rabb mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.131) Dan perintahlah ahlimu dengan sholat.(20. tetapi kami memberi rizki kepada mu.

135) DLA . maka nanti kamu akan mengetahui siapa penduduk jalan yang sama dan siapa yang mendapat pengenalan”.(20. maka tunggulah.Tafsir Al Sulthan Katakan:”Setiap menunggu.

(21. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.1) Tidak datang kepada mereka dari peringatan yang baru dari Rabb mereka. dan tidak pula mereka akan kekal. Dan orang-orang yang menganiaya (diri) itu berbisik: ”Bukankah ini seorang makhluk cerdas seperti kamu? Apakah (patut) kamu menghadiri sihir(nya).4) Bahkan mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau.(21.(21.3) Ia berkata: ”Rabb ku Mengetahui perkataan di langit dan bumi .6) Dan tidak kami mengutus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.2) Sedang qalbu-qalbu mereka lalai. 112 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(21. dan mereka di dalam kelalaian berpaling. maka tanyalah ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Apakah mereka mau beriman?.(21. padahal kamu melihat?”.(21. Cobalah ia datangkan untuk kita satu karakter ayat seperti diutus orang-orang yang pertama”.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 17 21. bahkan ia syair.7) Dan tidak kami jadikan mereka badan yang tidak makan makanan. melainkan mereka dengar dia dan mereka bermain-main .(21.(21.0) Telah dekat bagi manusia perhitungan mereka. bahkan ia bikin-bikin.8) DLA .5) Tidak beriman sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.Surat Al-Anbiya’ (NABI-NABI) Surat ke-21. (21.

(21.(21. tiba-tiba mereka melarikan diri darinya. dan siapa-siapa yang kami kehendaki. Dan adalah bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan.11) Maka setelah mereka merasakan siksa kami. Dan siapa di sisi-Nya tidak sombong dari beribadat kepada-Nya.(21. maka ia remukkan dia. sesungguhnya adalah kita orang-orang yang zalim”. yaitu kami selamatkan mereka.(21.(21.17) Bahkan kami lemparkan karakter yang lengkap atas yang palsu.(21.(21.16) Jika kami mau mengambil penghiburan.14) Maka tidaklah berubah seruan mereka itu.13) Mereka berkata: ”Wahai celaka kita.10) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang adalah zalim dan kami kehendaki setelah dia kaum yang lain.9) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada sebutan kamu.18) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa yang di Langit dan Bumi. Tidak ada kami berbuat (demikian).(21.(21. niscaya kami ambil dia dari sisi kami. kembalilah kepada apa yang kamu hidup mewah padanya dan tempat-tempat tinggal kamu. agar kamu ditanya”. dan tidak mereka jemu. (21.12) ”Jangan kamu lari. hingga kami jadikan mereka tertebas padam.19) DLA .(21.15) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main. dan kami binasakan orang-orang yang meliwati batas. maka tiba-tiba ia hilang. apakah kamu tidak mengerti ?.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka.

(21. Ini peringatan bagi orang yang bersama ku dan peringatan bagi orang yang dari sebelum ini”.(21.29) Apa belum orang kafir itu melihat.(21. Katakan: ”Bawalah Burhan kamu.20) Atau mereka mengambil Yang Dita’ati-Yang Dita’ati dari Bumi .21) Kalau ada pada keduanya Yang Dita’ati-Yang Dita’ati selain Allah.(21.(21.26) Mereka tidak mendahului Dia dengan perkataan. Subhaana Allah Rabb ’Arsy dari apa yang mereka sifatkan. maka sembahlah Aku”. mereka (bisa) membangkitkan ?. niscaya rusak keduanya. mereka (hanya) mengerjakan (sesuatu) menurut perintah-Nya. maka kami pisahkan mereka DLA . seperti itu kami balas mereka yang zalim. bahkan (mereka itu) hamba-hamba yang dibedakan.28) Dan siapa berkata dari mereka:”Sesungguhnya Aku Yang Dita’ati” dari selain Dia. maka itu kami ganjari dia dengan jahannam. (21.23) Apakah patut mereka ambil dari selain Dia beberapa Yang Dita’ati. tetapi mereka itu akan ditanya. (21. dan apa-apa yang di belakang mereka.(21.Tafsir Al Sulthan Mereka bergerak malam dan siang mereka tidak berhenti. dan tidak mereka minta pertolongan melainkan untuk siapa yang disukai-Nya. dan mereka dari takut kepada-Nya mereka khawatir.25) Dan mereka berkata: ”Pengatur mempunyai anak” Subhaana Dia. maka mereka berpaling.27) Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka.(21.(21.22) Dia tidak ditanya dari hal apa yang Dia kerjakan. bahwa Langit dan Bumi (dulunya) adalah Sekepal.24) Dan tidak kami utus dari sebelum mu dari rasul-rasul melainkan kami wahyukan kepadanya: ”Sesungguhnya Dia tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap.

Dan mereka dengan menyebut Pengatur.(21.38) Kalau orang-orang kafir itu tahu.34) Tiap diri akan merasakan kematian.(21.(21.(21. maka jangan kamu minta disegerakan.(21. (pada) waktu (itu).(21. Aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku.35) Dan apabila orang-orang kafir itu melihat mu.(21.(21. dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu. dan matahari dan bulan. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Oleh itu jika engkau mati apakah mereka akan kekal ?.(21. Dan kami menjadikan padanya jalan di tempat keras.(21.39) Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. mereka orang kafir.37) Dan mereka berkata: ”Kapan janji ini (terjadi) jika kamu orangorang yang benar”. maka ia membingungkan mereka. Dan kami beri percobaan sungguh-sungguh kepada kamu dengan kesusahan dan kebaikan. dan tidak mereka diberi tangguh.32) Dia Yang menciptakan malam dan siang.36) Telah diciptakan manusia dari sifat tergesa-gesa. setiap di dalam Falak mereka bergerak. maka tidak mereka kuasa menolaknya . tidak bisa mereka menahan api dari wajah-wajah mereka dan tidak dari punggung-punggung mereka dan tidak mereka mendapat pertolongan.40) DLA . tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya. (21. agar mereka mendapat pengenalan.33) Dan tidak kami menjadikan untuk makhluk cerdas dari sebelummu sifat kekal.31) Dan kami telah menjadikan Langit sebagai atap yang terpelihara.Tafsir Al Sulthan keduanya.30) Dan kami telah menjadikan di Bumi Gravitasi agar tidak berguncang karakter mereka. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: ”Ini yang menyebut yang dita’ati-yang dita’ati kamu?”. Maka apakah mereka tidak mau percaya ?.

Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi Bumi itu mengurang dari pinggir-pinggirnya ?. Bahkan mereka berpaling dari peringatan Rabb mereka.(21. dan memadailah karakter kami sebagai penghitung.46) Dan kami akan adakan neraca yang adil untuk hari qiyyamah.(21. niscaya kami datangkan karakternya. tetapi orang tuli tidak bisa mendengar seruan ketika mereka diancam”.(21. Lantaran itu apakah mereka akan menang ?. sesungguhnya mereka berkata: ”Hai kecelakaan kami.(21.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.(21.45) Tetapi jika mengenai mereka sedikit saja dari azab Rabb mu.49) DLA .41) Katakan: ”Siapa yang bisa melindungi kamu pada (waktu) malam dan siang dari Pengatur”. maka lalu tertimpa atas orang-orang yang memperolok-olok dari mereka itu (balasan) bagi apa yang mereka perolok-olokkkan. Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka (bisa) dilindungi daripada (azab) kami. Dan jika ada seumpama biji dari yang kerdil.(21. sesungguhnya adalah kami orang-orang yang zalim”.48) Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib dan mereka dari Sa’at mereka khawatir.(21.(21.43) Tetapi kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka hingga panjang umur mereka.42) Atau adakah bagi mereka yang dita’ati-yang dita’ati selain dari kami yang (bisa) melindungi mereka?. Maka tidak dianiaya satu diri sedikitpun.(21.47) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun Pembeda dan Penerangan dan Peringatan untuk orang yang berbakti.44) Katakanlah: ”Aku tidak ancam kamu melainkan dengan wahyu.

53) Ia berkata: ”Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu dalam kelupaan yang nyata”. sesungguhnya dia sungguh dari orang yang zalim”.62) DLA . dan adalah kami mengetahui karakternya.57) Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang Menyolok(kabir) dari mereka.60) Mereka berkata: ”Maka datangkanlah dia atas orang banyak supaya mereka saksikan”.(21.55) Ia katakan: ”Bahkan Rabb kamu Rabb Langit dan Bumi. kami turunkan dia.(21.(21. (21.(21.51) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apakah ini Tamaatsil yang kamu kepadanya mengabdi ?”.(21.(21.(21.(21.(21. Yang Menyusun mereka. apakah kamu kepadanya hendak mengingkari?. agar mereka kembali kepadanya.(21.Tafsir Al Sulthan Dan ini Peringatan Yang Dilindungi.58) Mereka berkata: ”Siapa yang berbuat ini terhadap ilahun-ilahun kita. dan adalah aku atas itu dari orang yang menyaksikan”.56) ”Demi Allah sungguh aku akan lakukan tipu-daya terhadap Ashnam(berhala) kamu setelah kamu berpaling”.50) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Ibrahim kebenarannya dari sebelumnya.52) Mereka katakan:”Kami dapati bapak-bapak kami menyembah kepadanya”.61) Mereka berkata: ”Apakah engkau berbuat ini terhadap ilahunilahun kami hai Ibrahim?”.54) Mereka berkata: ”Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah engkau dari orang-orang yang bermain-main?”.(21. (21.59) Mereka berkata: ”Kami dengar seorang pemuda yang dikatakan dia Ibrahim mempersoalkan(yadzkuru) mereka.

(21.(21.(21.71) Dan kami beri baginya Ishaq dan Ya’qub sebagai tambahan . dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat.70) Dan kami selamatkan dia dan Luth kepada Bumi yang kami beri perlindungan padanya untuk Alam Semesta. tetapi semua mereka kami jadikan orang-orang yang shalih.67) Mereka katakan: ”Bakarlah dia dan tolonglah ilahun-ilahun kamu jika kamu orang yang bekerja”.(21.65) Ia berkata: ”Maka apakah kamu menyembah dari selain Allah. (21.(21.(21. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim”. Dan adalah mereka orangorang yang berbakti kepada kami. maka tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara”.64) Kemudian mereka tundukkan atas kepala-kepala mereka: ”Sesungguhnya engkau tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara”.(21. apakah kamu tidak mengerti?”. (21.69) Mereka hendak lakukan tipu daya kepadanya. apa yang tidak bisa sedikitpun memberi manfa’at kepada kamu dan tidak bisa membahayakan kamu?”.66) ”Kecelakaan bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah dari selain Allah.68) Kami katakan: ”Hai api jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim”.(21.(21.72) Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengenalkan dengan perintah kami. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi.63) Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Bahkan telah berbuat dia Yang Kabir (menyolok)dari mereka ini.73) DLA .

dan kami selamatkan dia dari negeri yang adalah mengerjakan khobaaitsa.(21.(21.74) Dan kami masukkan dia dalam Pengaturan kami. dan adalah kami jaga mereka. dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jelek fasik. sesungguhnya dia dari orang yang sholeh.(21.(21.(21.75) Dan Nuh ketika ia menyeru dari sebelumnya.79) Dan kami ajar dia membentuk baju besi untuk kamu untuk menyelamatkan kamu dari penyiksaan (peperangan) kamu. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.Tafsir Al Sulthan Dan kepada Luth kami beri hukum dan ilmu. lalu kami selamatkan dia dan ahlinya dari Al-Karbil yang panjang. maka tidakkah kamu bersyukur .78) Kami fahamkan dia kepada Sulaiman.76) Dan kami tolong dia dari kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.77) Dan Dawud dan Sulaiman. (21.82) Dan Aiyyub ketika menyeru Rabbnya: ”Sesungguhnya aku disentuh sakit padahal Engkau Yang teliti dari Yang Teliti”. tetapi tiap seorang kami beri hukum dan ilmu.81) Dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya dan mereka kerjakan pekerjaan yang selain dari itu. (21.(21. dan adalah kami menyaksikan hukum keduanya.(21. ketika keduanya menghukum dalam Ladang.80) Dan bagi Sulaiman angin. ketika dirusak padanya kambing kaum .83) DLA . dan kami putarkan bersama Dawud gunung-gunung bergerak dan burung-burung. yang bertiup keras dan meniup dengan perintahnya ke bumi yang kami beri perlindungan padanya. maka kami perkenankan baginya. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek. adalah kami melakukannya. (21.

92) Tetapi mereka pecah belahkan urusan mereka di antara mereka. dan seperti itu kami selamatkan orang beriman. dan kami beri kepadanya Yahya dan kami bereskan baginya isterinya.90) Dan perempuan yang pelihara kehormatannya.(21. karena ia sangka bahwa kami tidak akan sempitkan dia.93) DLA . Setiap kepada kami akan kembali.(21.(21.89) Maka kami perkenankan baginya. maka kami tiup padanya sebagian dari ruh dari kami.87) Maka kami perkenankan baginya.(21.85) Dan kami masukkan mereka dalam pengaturan kami. dan adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri kepada kami. Subhaana Engkau. ketika pergi dengan marah. dan mereka seru kami dengan penuh harapan dan dengan takut. dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya. dan Engkau sebaik-baik Waris”. lalu kami hilangkan kesusahan yang ada padanya. dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai ayat untuk alam semesta.(21. dan seperti mereka bersama mereka sebagai pengaturan dari sisi kami dan peringatan bagi orang yang memperhamba diri .84) Dan Isma’il dan Idris dan Dzul Kifli setiap dari orang yang shabar. maka sembahlah Aku.91) Sesungguhnya inilah ummat kamu ummat yang satu dan Akulah Rabb kamu. sesungguhnya aku dari orang yang zalim”.Tafsir Al Sulthan Maka kami perkenankan baginya.(21. sesungguhnya mereka orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan.(21.88) Dan Zakariya ketika menyeru Rabbnya: ”Rabbi jangan Engkau biarkan aku sendiri.(21. sesungguhnya mereka dari orang yang shaleh. maka ia seru dalam gelap gulita bahwa: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Engkau.86) Dan yang mempunyai Nuun.(21. dan kami selamatkan dia dari dukacita(ghammi).(21.

97) Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah bakaran Jahannam yang kamu akan memasukinya.(21. tiba-tiba tercengang pandangan-pandangan mereka yang kafir: ”Hai kecelakaan kami. maka tidak tersia-sia usahanya. dijauhkan darinya.95) Hingga ketika dibuka Ya’juuj dan Ma’juuj. dan mereka dari tiap hadabin mereka turun. bahkan adalah kami orang yang zalim”. sebagai perjanjian atas kami.(21. (21.98) Kalau mereka itu ilahun-ilahun.(21. (21.(21. tetapi mereka padanya tidak mendengar.(21.102) Kedahsyatan yang menyolok itu tidak akan mendukacitakan mereka.Tafsir Al Sulthan Maka siapa beramal dari yang sholeh dan dia beriman.(21. (21.99) Bagi mereka padanya teriakan. Sesungguhnya kami akan berbuat . seperti kami memulainya pada Penciptaan yang pertama.103) Hari kami Gulung Langit seperti Menggulung lembaranlembaran untuk Tulisan. tentu tidak mereka masuk dalam (jahannam) dan semua mereka akan kekal padanya.(21.94) Tetapi haram atas suatu negeri yang kami telah binasakan karena mereka tidak kembali. sesungguhnya kami mencatat dia.101) Mereka tidak akan mendengar suara (nyalaan api neraka) itu dan mereka akan kekal dalam yang diingini oleh diri-diri mereka.100) Sesungguhnya mereka yang telah terdahulu kepadanya kebahagiaan dari kami.104) DLA . dan mereka akan disambut oleh malaikat: ”Ini hari yang telah dijanjikan untuk kamu”. kami akan kembalikan dia.96) Dan perjanjian yang lengkap telah dekat. (21. sesungguhnya kami telah berada dalam kelalaian dari ini.

107) Katakanlah: ”Sesungguhnya yang diwahyukan kepada ku ialah bahwa Yang Dita’ati bagi kamu.(21.106) Dan tidak kami mengutus mu melainkan pengaturan untuk Alam Semesta. (21. Dan Rabb kami Pengatur yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu sifatkan”. ancaman yang diberikan kepada kamu?”.105) Sesungguhnya di dalam ini ada bekal yang cukup untuk kaum yang memperhamba diri.(21.(21. barangkali hal itu satu percobaan bagi kamu dan satu kelonggaran hingga satu masa”.111) Ia berkata: ”Rabb ku. katakanlah: ”Aku telah beri tahu atas kamu terusterang.(21. tetapi aku tidak tahu apakah (sudah) dekat atau (masih) jauh.(21.109) ”Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang nyaring dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan”. Satu Yang Dita’ati.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur dari setelah Dzikir bahwa Bumi akan mewarisinya hamba-hamba-Ku yang sholeh.112) DLA . berilah keputusan dengan lengkap. maka tidakkah kamu mau menyerah diri?”.110) ”Dan aku tidak tahu.(21.(21.108) Maka sekiranya mereka berpaling.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Surat Al-Hajj (HAJI) Surat ke-22.0) Hai manusia. bahwa siapa menjadikan dia ketua. padahal mereka tidak mabuk. berbaktilah kepada Rabb kamu. 78 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan. untuk kami buktikan kepada kamu. kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya.(22.(22. maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran. kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati.Tafsir Al Sulthan 22. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah.4) Hai manusia.3) Ketentuan atasnya. sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang.(22. lalai tiap penyusu dari yang disusuinya. kemudian dari nuthfah. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi.(22.(22. jika kamu dalam ragu dari kebangkitan. dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu. maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik. dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya. maka apabila kami turunkan atasnya air.5) DLA . kemudian dari ‘alaqoh. dan engkau akan dapati menusia mabuk. tetapi siksaan Allah sangat keras.(22. maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu.1) Hari yang kamu akan lihat dia.2) Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid.

9) Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu.(22.7) Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya.11) Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia.(22. Tidak ada keraguan padanya. Dia Yang Lengkap. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orangorang yang di dalam kubur-kubur. Itu kerugian dunia dan akhirat.Tafsir Al Sulthan Itu Karakter sesungguhnya Allah.(22.6) Dan sesungguhnya Sa’at akan datang. dan tidak memberi manfa’at kepadanya.(22. dia kerugian yang nyata.(22.13) Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.12) Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya.(22.10) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil). Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran. ( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul. terbalik dia atas wajahnya. (22. tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah. sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Itu dia kelupaan yang jauh.8) Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah.(22. Maka jika menimpanya kebaikan.(22.14) DLA . dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hambahamba-Nya.

17) Apa belum kamu lihat bahwa Allah. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.(22. Sesungguhnya Allah Berbuat apa yang Dia kehendaki. dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih. sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah.(22.(22. mereka dikembalikan padanya. Dan rasakanlah azab bakaran. maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit. bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohonpohon dan makhluk-makhluk yang berjalan. mengalir dari bawahnya sungaiDLA .19) Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit.(22. Yahudi dan Shoobiin dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik.(22.21) Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan.Tafsir Al Sulthan Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan di akhirat. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan.18) Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar. Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api. kemudian hendaklah ia melaluinya.20) Dan bagi mereka cambuk dari besi.16) Sesungguhnya orang-orang yang beriman.(22. mereka bertengkar dalam Rabb mereka.15) Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti. dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.(22. maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?.(22.22) Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga. dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab.

(22.(22. Dan siapa memanjangkan larangan Allah.30) DLA .29) Itu. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak. dan jauhilah perkataan dusta.25) Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim. (22. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud. dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. maka Dia baik baginya di sisi Rabbnya. niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus. dan pakaian mereka padanya sutera. mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara.(22.28) Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka.23) Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan. kami siksa dari azab yang pedih. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu.(22. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir.Tafsir Al Sulthan sungai.26) Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji. kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala.(22.24) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram.(22.(22. yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung.27) Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak. Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya. tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu. mereka datang dari tiap tempat yang jauh.

Tafsir Al Sulthan Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya. kepada waktu yang ditentukan. Maka ketika telah roboh lambungnya.(22.34) Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. kami telah jadikan (ibadat) Qurban.35) Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah.(22. kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu. maka sesungguhnya dia sebagian dari ketekunan qalbu-qalbu.32) Bagi kamu padanya beberapa manfa’at. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur. maka makanlah darinya. Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. Satu Yang Dita’ati.33) Dan untuk tiap ummat.31) Itu.(22. untuk kamu padanya kebaikan. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu.(22.37) DLA .36) Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya. dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak. dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan. dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh. Maka Yang Dita’ati bagi kamu. tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah Ketekunan dari kamu. (22.(22. maka seakan ia tersungkur dari Langit. dan siapa memanjangkan syi’ar Allah. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah. (22.

(22. dan Tsamud telah mendustakan.(22. maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur. dan ’Aad. mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu. dan kepada Allah lah akibat segala urusan. kemudian Aku siksa mereka. dan telah didustakan Musa. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya.38) Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya. Sesungguhnya Allah La.44) Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim.43) Dan penduduk Madyan.40) Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi. agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya.(22.45) Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi .39) Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap. Maka bukanlah buta pemandangan mata.(22. maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh.(22. Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah. hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah. tetapi buta qalbuqalbu yang di dalam shudur.(22. atau kuping yang mereka mendengar dengannya.Qawiiyyun ’Aziiz.46) DLA .(22. (22. maka bagaimana kemurkaan-Ku?. dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa.(22.42) Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth.41) Dan jika mereka mendustakan mu.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman.

melainkan apabila dia berangan-angan.52) Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka. (22.50) Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim. dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya.53) Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu. bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.(22. kemudian Aku azab dia.49) Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(22. (22. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan. kemudian Allah putuskan ayat-ayat-Nya. dan Allah ’Aliimun Hakiim. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka.48) Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”.51) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu.(22. lalu mereka mengimani karakternya.(22.(22. dan tidak seorang nabi.55) DLA . Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh .Tafsir Al Sulthan Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab. (22.47) Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim.54) Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tidak diubah. padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya. dan kepada-Ku lah tempat kembali.(22.

Tafsir Al Sulthan

Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57) Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58) Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59) Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60) Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61) Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62) Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64) Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas

DLA

Tafsir Al Sulthan

bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Rauufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65) Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66) Untuk tiap ummat kami telah jadikan cara beribadat mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67) Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68) Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69) Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali. (22.72) Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan, maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu

DLA

Tafsir Al Sulthan

dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73) Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74) Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
(56)

Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77) Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa (ni’mat) pelindung dan jasa (ni’mat) penolong (kamu dilindungi).(22.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

DLA

Tafsir Al Sulthan

JUZ’ 18

23.Surat Al-Mu’minun
(Orang Berpendirian Teguh) Surat ke-23, 227 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(23.0) Sungguh menang Orang Yang Berpendirian Teguh.(23.1) Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyu’. (23.2) Dan orng-orang yang mereka dari yang sia-sia berpaling.(23.3) Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka keluarkan. (23.4) Dan orang-orang yang mereka untuk kehormatan mereka mereka pelihara.(23.5) Kecuali atas jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (23.6) Maka siapa mencari yang lain dari itu, maka itulah mereka, mereka orang yang meliwati batas.(23.7) Dan orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka.(23.8) Dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka mereka jaga.(23.9) Itulah mereka, mereka mewarisi.(23.10) Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka padanya kekal. (23.11)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sulalalatin dari tanah liat.(23.12) Kemudian kami menjadikan dia Nuthfah di dalam tempat-bulat yang terpelihara.(23.13) Kemudian kami menciptakan nuthfah itu ’alaqoh, maka kami menciptakan ’alaqoh itu mudhghoh, maka kami menciptakan mudghoh itu ’izhoma. Maka kami bungkus ’Izhoma itu dengan daging, kemudian kami kehendaki dia menjadi ciptaan yang lain. Maka Maha Melindungi Allah Setepat-tepat Pencipta. (23.14) Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangkaibangkai.(23.15) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah akan dibangkitkan.(23.16) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh thooriqo (jalan), dan tidak kami lalai dari ciptaan.(23.17) Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran, maka kami tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami atas menghilangkannya sungguh Berkuasa.(23.18) Maka kami menghendaki untuk kamu dengannya kebun-kebun dari kurma dan anggur. Untuk kamu padanya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan.(23.19) Dan pohon yang keluar dari Thuuri Saina’, tumbuh dengan mengandung minyak dan bumbu bagi pemakan-pemakan. (23.20) Dan sesungguhnya bagi kamu di dalam binatang ternak itu pelajaran, kami beri kamu minum dari apa yang ada di dalam perut-perutnya, dan bagi kamu padanya manfa’at yang banyak, dan darinya kamu makan.(23.21) Dan di atasnya, dan di atas kapal kamu ditumpangkan .(23.22)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata: ”Hai kaum ku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati, melainkan Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti”.(23.23) Berkata para Malak orang-orang yang kufur dari kaumnya: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia hendak jadi ketua atas kamu, padahal kalau Allah mau, niscaya bisa Dia turunkan malaikat. Kami tidak pernah dengar karakter ini pada bapak-bapak kami yang pertama”.(23.24) ”Tidak dia melainkan seorang laki-laki yang ada padanya sifat gila, lantaran itu awasi dia hingga satu masa”.(23.25) Ia berkata:”Rabbi, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan aku”.(23.26) Maka kami wahyukan kepadanya bahwa Bentuklah Kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Maka apabila datang perintah kami, dan mendidih Tannur, maka masukkan padanya dari tiap Jenis dua dan ahlimu, kecuali orang yang telah terdahulu atasnya perkataan dari mereka, dan jangan engkau hadapkan omongan kepada Ku dalam (urusan) orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan” . (23.27) ”Maka apa bila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang selamatkan kami dari kaum yang zalim”.(23.28) ”Dan berkatalah: ”Rabbi, turunkanlah aku di tempat turun yang dilindungi, dan Engkau Sebaik-baik Yang Menurunkan. (23.29) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat dan sesungguhnya kami memberi percobaan.(23.30) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka Turunan yang lain.(23.31)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka kami kirim pada mereka seorang utusan dari mereka: ”Bahwa sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati selain Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti?”.(23.32) Dan berkata malak orang yang kufur dari kaumnya dan mendustakan pertemuan akhirat, padahal kami telah beri nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia makan apa yang kamu makan, dan ia minum apa yang kamu minum”.(23.33) ”Dan jika kamu patuh kepada yang cerdas seperti kamu, sesungguhnya kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(23.34) ”Bukankah Dia telah adakan kamu, sesungguhnya kamu apabila sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang bahwa kamu akan dikeluarkan”.(23.35) ”Jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada kamu”.(23.36) ”Tidak dia melainkan kehidupan kita (di) dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(23.37) ”Tidak dia melainkan seorang yang adakan dusta atas Allah dan tidak kami mau beriman kepadanya” .(23.38) Ia berkata: ”Rabbi tolonglah aku mereka telah mendustakan ku”.(23.39) Dia berkata: ”Dalam sedikit masa lagi mereka akan jadi orangorang yang menyesal”.(23.40) Maka azab menimpa mereka dengan Lengkap, maka kami menjadikan mereka sampah-sampah, maka kebinasaan untuk kaum yang zalim .(23.41) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka qurun yang lain.(23.42) Tidak dari satu ummat dapat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka diundurkan.(23.43) Kemudian kami kirim rasul-rasul kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu ummat didatangi oleh rasulnya, mereka mendustakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

dia. Lalu kami iringkan sebagian dari mereka dengan sebagian, dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman.(23.44) Kemudian kami kirim Musa, dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan Sulthon yang membuktikan .(23.45) Kepada Fir’aun dan keluarganya, lalu mereka menyombong, karena adalah mereka kaum yang berkuasa.(23.46) Maka mereka berkata: ”Apakah kita beriman kepada dua orang cerdas seperti kita, sedangkan kaum mereka jadi budak-budak kita?”.(23.47) Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka jadilah mereka dari orang-orang yang dibinasakan.(23.48) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab agar mereka mendapat pengenalan.(23.49) Dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya satu ayat, dan kami lindungkan mereka berdua di tempat tinggi yang rata dan bermata air.(23.50) ”Hai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah shalih, karena sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(23.51) ”Dan sesungguhnya ini ummat kamu ummat yang satu, dan Aku Rabb kamu, maka tekunilah Aku”.(23.52) Maka mereka potong urusan mereka antara mereka berkepingkeping, tiap partai gembira dengan apa yang di sisi mereka. (23.53) Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka hingga satu masa.(23.54) Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami gandakan kepada mereka karakternya dari harta dan anak-anak (berarti kamu orang yang sukses?).(23.55)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Kami bersegera pada (memberi) kebaikan-kebaikan untuk mereka ? (tidak demikian!) bahkan mereka tidak sadar.(23.56) Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Pemelihaa mereka, khawatir.(23.57) Dan orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat Rabb mereka.(23.58) Dan orang-orang tidak menyekutukan karakter Rabb mereka. (23.59) Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan padahal qalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka.(23.60) Itulah mereka, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka kepadanya berlomba-lomba.(23.61) Dan kami tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekedar kuasanya, dan di sisi kami ada sebuah kitab yang berkata-kata dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(23.62) Bahkan qalbu mereka di dalam kesesatan dari ini, dan mereka ada mempunyai amal-amal yang mereka kerjakan selain dari ini.(23.63) Hingga apabila kami kenakan azab atas orang-orang kaya mereka, tiba-tiba mereka berteriak minta tolong.(23.64) ”Jangan kamu berteriak minta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami”. (23.65) ”Sesungguhnya adalah ayat-ayat Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu berjalan mundur atas tumit-tumit kamu”. (23.66) ”dengan sombong, sedang ketika berbicara tentang dia di waktu malam, kamu ucapkan perkataan kotor”.(23.67)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka apakah belum mau mereka perhatikan perkataan itu ? atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama.(23.68) Atau mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya ?.(23.69) Atau mereka hendak berkata, ia mempunyai sifat gila ? (tidak demikian!), bahkan ia datang kepada mereka dengan Lengkap dan kebanyakan dari mereka tidak suka kepada yang Lengkap. (23.70) Dan sekiranya Yang Lengkap mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusak langit dan bumi dan siapa padanya. Bahkan kami beri mereka karakter peringatan mereka, tetapi mereka dari peringatan mereka berpaling.(23.71) Ataukah engkau minta upah dari mereka ?, karena upah dari Rabb mu lebih baik dan Dia sebaik-baik Pemberi.(23.72) Dan sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus.(23.73) Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat berpaling dari jalan.(23.74) Dan kalau kami kasihani mereka dan kami hilangkan kepayahan yang ada pada mereka, niscaya mereka mengembara berpanjangan dalam kesesatan mereka.(23.75) Dan sesungguhnya kami (pernah) kenakan azab kepada mereka, tetapi mereka tidak merendah kepada Rabb mereka dan tidak mereka berdo’a kepada-Nya.(23.76) Hingga ketika kami bukakan atas mereka satu pintu yang mempunyai azab yang sangat, tiba-tiba mereka putus harapan di sana .(23.77) Dan Dia Yang menghendaki untuk kamu Pendengaran dan Penglihatan dan Fuad-Fuad, sedikit apa yang kamu syukuri. (23.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dia Biarkan kamu di Bumi dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(23.79) Dia Yang menghidupkan dan mematikan dan kepunyaan-Nya perselisihan malam dan siang, maka tidakkah kamu mengerti. (23.80) Bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan orangorang dahulu.(23.81) Mereka berkata: ”Apakah apabila kami sudah mati dan kami jadi tanah dan tulang bahwa kami akan dibangkitkan ?”.(23.82) ”Sesungguhnya ini telah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini, hal ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang dahulu”.(23.83) Katakan: ”Kepunyaan siapa Bumi dan siapa padanya jika kamu tahu?”.(23.84) Mereka akan menjawab: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak ingat ?”.(23.85) Katakan: ”Siapa Rabb Langit yang tujuh dan Rabbul ’Arsyil Kariim ?”.(23.86) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak berbakti ?”.(23.87) Katakan: ”Di tangan siapa Kerajaan tiap sesuatu ? Dan Dia melindungi dan tidak dilindungi atasnya jika kamu tahu” . (23.88) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah” Katakan: ”Kalau begitu dari jalan mana kamu ditipu ?”.(23.89) Bahkan kami telah datangkan kepada mereka Karakter Yang Lengkap , dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta.(23.90) Allah tidak mengambil dari anak dan tidak ada bersama-Nya dari Yang Dita’ati. Jika demikian niscaya tiap yang dita’ati berpisah bersama apa yang ia ciptakan, dan niscaya sebagian
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka atas sebagian mengalahkan sebagian. Subhaana Allah dari apa yang mereka sifatkan.(23.91) Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha terinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(23.92) Katakan: ”Rabbi, jika Engkau hendak tunjukkan kepada ku apa yang dijanjikan kepada mereka”.(23.93) ”Maka jangan ya Rabbi Engkau biarkan aku di dalam kaum yang zalim”.(23.94) Dan sesungguhnya kami sungguh Berkuasa atas menunjukkan kepada mu apa yang dijanjikan kepada mereka.(23.95) Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka sifatkan.(23.96) Dan katakan: ”Rabbi, aku berlindung kepada karakter Mu dari bisikan setan“.(23.97) ”Dan aku berlindung kepada karakter Mu ya Rabbi, dari kehadiran mereka di sisi ku”.(23.98) Hingga ketika datang maut kepada seorang dari mereka, ia berkata: ”Rabbi kembalikanlah aku”.(23.99) ”supaya aku kerjakan amal shalih dalam urusan yang aku telah sia-siakan”. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ia perkataan dia, padahal di belakang mereka ada satu dinding(barzakh) kepada hari mereka akan dibangkitkan.(23.100) Maka apabila ditiup pada Trompet, maka di hari itu tidak ada hubungan keluarga di antara mereka dan tidak mereka bertanya-tanyaan.(23.101) Maka siapa berat timbangannya ,maka itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(23.102) Dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka, di dalam jahannam mereka kekal.(23.103)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Api memakan muka mereka, dan mereka di dalamnhya bermuka yang tidak berdaging.(23.104) ”Belumkah ayat-ayat-Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu mendustakan karakternya?”.(23.105) Mereka berkata: ”Rabb kami, kecelakaan kami telah menimpa kami, karena kami kaum yang Lupa”.(23.106) ”Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, jika kami kembali, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim”. (23.107) Dia berkata: ”Menengadahlah padanya, dan jangan kamu berkata-kata kepada Ku”.(23.108) ”sesungguhnya dia adalah sebagian dari hamba-hamba-Ku berkata: ”Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri ketelitian kepada kami, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi ketelitian.(23.109) ”Tetapi kamu jadikan mereka ejekan, hingga mereka menyebabkan kamu lupa kepada Mengingat-Ku dan adalah kamu tertawakan mereka”.(23.110) ”Sesungguhnya Aku ganjari mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(23.111) Dia berkata: ”Berapa lamanya kamu tinggal di Bumi dalam bilangan tahun?”.(23.112) Mereka berkata: ”Kami tinggal sehari atau sebagian dari hari, maka tanyalah penghitung-penghitung”.(23.113) Ia berkata: ”Tidak kamu tinggal melainkan sedikit kalau sesungguhnya kamu (merasakan) jika kamu tahu”.(23.114) ”Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu siasia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (23.115)

DLA

117) Dan katakanlah:”Rabbi.(23. Al-Malikul Haqq.116) Dan siapa menyeru bersama Allah yang dita’ati yang lain padahal tidak ada Burhan baginya tentang dia. dan Engkau sebaik-baik pemberi ketelitian. Sesungguhnya tidak mendapat kemenangan orang-orang yang kafir.Tafsir Al Sulthan Maka Ta’aalaa Allah.(23.118) DLA . ampunkanlah dan berilah ketelitian. maka perhitungannya di sisi Rabb nya. Tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia Rabbul ’Arsyil Kariim.(23.

0) Bentuk yang kami turunkan dia dan kami fardhukan dia dan kami turunkan padanya ayat-ayat bukti agar kamu mendapat peringatan. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.Tafsir Al Sulthan 24. 64 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan itu diharamkan atas Mu’minin. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar.5) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka. maka deralah mereka 80 kali deraan.3) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik . Dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari orang yang beriman.(24.4) Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan berlaku baik.1) Perempuan berzina dan laki-laki berzina. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. maka persaksian seorang dari mereka ialah 4 kali persaksian dengan karakter Allah. kemudian mereka tidak hadirkan (syuhada’) 4 saksi.(24.(24. kecuali diri mereka sendiri.(24. Dan perempuan penzina tidak akan kawin melainkan dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.6) DLA . dan jangan kamu dikalahkan dalam peraturan Allah oleh kasihan kamu kepada mereka berdua.2) Laki-laki penzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrik.(24. karena mereka itu orangorang yang fasik. maka deralah tiap seorang dari mereka 100 kali deraan.(24.(24.Surat An-Nuur (CAHAYA) Surat ke-24.

dan berkata: ”Ini satu dusta yang nyata”.15) DLA .8) Dan kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar. sedang orang yang mengetahui penyiarannya dari antara mereka adalah baginya azab yang panjang. bahkan ia kebaikan untuk kamu.(24. niscaya azab yang panjang mengenai kamu.10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah itu segolongan dari kamu. dan kamu sangka dia perkara kecil. bahwa (suaminya) itu dari orang-orang yang berdusta.14) Ketika kamu sampai menyampaikan dia dengan lidah kamu.(24.11) Di waktu kamu dengar (tuduhan) itu mengapakah Mu’minin dan Mu’minat tidak menyangka baik akan diri mereka.9) Dan (alangkah besar bahaya) kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu dan rahmat-Nya dan (kalau tidak) Allah itu Tawwabun Hakiim.(24. Tiap seorang dari mereka akan dapat (ganjaran bagi) dosa yang ia telah kerjakan. sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di tentangnya. bahwa kutukan Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang yang berdusta.(24. Jangan kamu sangka (fitnah) itu kejahatan untuk kamu.7) Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 4 kali dengan karakter Allah.(24. maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. padahal ia di sisi Allah perkara yang dalam.(24. dan kamu katakan dengan mulut-mulut kamu.(24.13) Dan kalau tidak dengan kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya di dunia dan akhirat.(24.Tafsir Al Sulthan Dan yang kelima.(24.12) Mengapakah mereka tidak adakan 4 saksi atas (tuduhan) itu ? Lantaran mereka tidak adakan saksi-saksi. lantaran fitnah yang kamu mendalam padanya.

20) (57) Hai orang-orang yang beriman.18) Sesungguhnya mereka yang suka tersiar kejelekan dalam (golongan) orang-orang yang beriman. Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya.Tafsir Al Sulthan Dan kalau kamu mendengarnya. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu karena Allah Ghafuurur Rahiim. tetapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka tidak hiraukan. akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat.19) Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu. dan sesungguhnya Allah Ra-uufun Rahiim. dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan. Subhaana Engkau ini satu dusta yang dalam”.23) DLA .(24. jangan kamu turut langkahlangkah setan. (24.(24. (24. jika adalah kamu orang-orang yang beriman.21) Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu kepada keluarga yang hampir dan miskin-miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. dan pengaturanNya.(24. mengapa kamu tidak berkata: ”Tidak ada faedahnya bagi kita memperkatakan ini. karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.17) Dan Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat. maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat fahsya dan mungkar.16) Allah melarang kamu kembali mengerjakan seperti itu selamalamanya.22) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang bersih yang jujur yang beriman dila’nat di dunia dan akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.(24. dan Allah Samii’un ‘Aliim(24. tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. niscaya tidak sekali-kali seorangpun dari kamu jadi suci. dan Allah ‘Aliimun Hakiim.(24.

Tafsir Al Sulthan Hari yang menyaksikan atas mereka lidah mereka dan tangan mereka dan kaki mereka karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan.28) Tidak jadi kesalahan atas kamu kalau kamu masuk rumahrumah yang tidak ditinggali orang. hendaklah kamu kembali. dan orang-orang yang kotor (layak) bagi perkara-perkara yang kotor. melainkan sesudah kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya.(24. (layak) bagi orang-orang yang kotor.(24. Itu lebih suci untuk mereka.30) Dan suruhlah mu’minat menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan- DLA . Mereka akan dapat keampunan dan rizki yang berbeda.29) Suruhlah Mu’minin menundukkan sebagian dari pandanganpandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka.(24. sedangkan perkara-perkara yang baik (layak) bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik (layak) bagi perkara-perkara baik.26) (58) Hai orang-orang yang beriman. (24.24) Di hari ini Allah akan sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan lengkap dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Dia Haqqu Mubiin.(24. jangan kamu masuk rumahrumah selain dari rumah-rumah kamu. Itu lebih suci untuk kamu. yang di dalamnya ada keperluan kamu. maka janganlah kamu masuk. sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu ekspresikan. dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.(24. Itu untuk kamu baik untuk kamu agar kamu mendapat peringatan.25) Perkara-perkara yang kotor. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(24.27) Maka jika kamu tidak dapati seorang (laki-laki) padanya. hingga diizinkan bagi kamu dan jika dikatakan kepada kamu:”Kembalilah”. Mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dikatakan oleh mereka.

Dan Allah Waasi’un ‘Aliim. Dan jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu berzina untuk mendapat harta dunia apabila mereka mau hidup bersih dan siapa memaksa mereka.(24.Tafsir Al Sulthan kemaluan mereka dan jangan mereka nampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang lahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kudung mereka dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak bagi suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak bagi suami-suami mereka atau saudarasaudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka atau pelayan-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat-aurat perempuan.32) Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah memelihara kehormatan mereka hingga Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya. maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(24.(24. dan jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk memberi tahu apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah hai mu’minin agar kamu mendapat kejayaan.34) DLA . jika kamu tahu pada mereka kebaikan dan berilah mereka dari harta Allah yang ia telah berikan kepada kamu.(24.31) Nikahkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan yang janda dari kamu dan hamba laki-laki dan hamba perempuan kamu yang layak. Dan orang-orang yang mencari tulisan dari yang dimiliki tangan kanan kamu maka tulislah untuk mereka. nanti Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.33) Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatayat yang membuktikan dan sebagai perumpamaan dari orangorang yang dari sebelum kamu dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. Jika mereka miskin.

35) Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama-Nya dan bergerak untuknya padanya pagi dan petang. (24. Dan Allah mengadakan perumpamaan untuk manusia. Dan kaca itu seperti sesungguhnya dia Kawkab (bintang-planet) durriyu (yang berderet) yang dinyalakan dari pohon yang dilindungi.(24.Tafsir Al Sulthan Allah (pemberi) Cahaya Langit dan Bumi.(24.37) Agar Allah ganjari mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan agar Dia tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.36) Laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh beli dan jual dari menyebut Allah dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan takut kepada hari yang bolak-balik padanya qalbu dan pemandangan. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu .40) DLA . Hingga ketika ia datangi dia.(24.38) Dan orang-orang yang kufur itu amalan mereka seperti bayangan air di tanah rata yang dikira dia air oleh orang yang dahaga. maka tidak ada baginya cahaya.39) Atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam dan luas yang diliputi oleh gelombang dari atasnya gelombang dan dari atasnya awan gelap yang sebagiannya menumpuk atas sebagian yang apabila ia ulurkan tangannya hampir tidak bisa ia melihatnya. tetapi dia berjumpa Allah di sisinya. dan Allah Sarii’ul Hisaab. tidak ia berjumpa sesuatu. Dan siapa tidak Allah jadikan kepadanya Cahaya. Allah mengenalkan kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. Yang zaitunnya hampir menerangi walau tidak disentuh api. padanya ada pelita. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(24. Cahaya atas cahaya. Zaitun tidak bangsa timur dan tidak bangsa barat. Pelita itu di dalam kaca.(24. Perumpamaan cahaya-Nya seperti lobang. Maka Dia sempurnakan perhitungannya.

Sinar kilatnya hampir menghilangkan pemandangan-pemandangan. Dan Dia turunkan salju dari langit.(24.(24.41) Dan kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi.42) Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan. lalu engkau lihat hujan turun dari celahcelahnya. dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki.(24. kemudian Dia mengumpulkan di antaranya. Sesungguhnya di dalam itu ada ibarat untuk orang yang mempunyai pemandangan. kemudian Dia jadikan dia bersusun. dan kepada Allah tempat kembali.44) Dan Allah telah menciptakan setiap makhluk berjalan dari air. dari gununggunung di sana. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dari setelah itu. dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.43) Allah membolak-balikkan malam dan siang. (24. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. bertasbih kepada-Nya siapa-siapa yang di langit dan bumi ?. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas empat. Dan burung yang berbaris-baris setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya ?.(24. maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya.45) Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Bukti. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. karena mereka tidak orang yang berpendirian teguh.(24. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas dua kaki.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu melihat bahwa Allah. lalu Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.47) DLA .(24.46) Dan mereka berkata: ”Kami telah mengimani karakter Allah dan karakter Rasul dan kami patuh”.

50) Tidak ada perkataan Mu’minin ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka ialah bahwa mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuh”. kamu mendapat pengenalan. tidak mereka sekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. bahwa dia akan jadikan mereka khalifah di bumi. maka hanya atasnya apa yang ia pikul. Maka jika kamu berpaling.(24. Mereka akan menyembah Aku.Tafsir Al Sulthan Dan apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka. dan Dia akan gantikan bagi mereka dari setelah ketakutan mereka dengan keamanan. mereka orang yang mendapat kejayaan.(24. Sesungguhnya Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(24. Dan Dia akan jejakkan bagi mereka Diin mereka yang Dia sukai untuk mereka. tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. niscaya mereka keluar. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. Bahkan mereka itu orang-orang yang zalim.(24. dan takut kepada Allah dan menjauhinya. Katakanlah: ”Jangan kamu bersumpah (yang demikian) kepatuhan yang baik.53) Katakan: ”Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul”. atau mereka ragu-ragu atau mereka takut Allah dan Rasul-Nya menzalimi mereka ?.52) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh.(24. maka itulah mereka.(24.(24. Dan atas kamu apa yang kamu pikul.51) Dan siapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. dan siapa kufur DLA . dan tidak atas Rasul melainkan menyampaikan dengan pembuktian. bahwa jika engkau perintah mereka.54) Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kamu dan beramal sholeh. seperti Dia telah jadikan khalifah orang-orang yang dari sebelum mereka. Dan jika kamu patuh kepada-Nya.49) Apakah di dalam qalbu mereka ada penyakit ?.48) Tetapi jika mereka mempunyai keperluan (kelengkapan) mereka datang kepadanya dengan cepat .

59) Dan mereka yang putus haid dari wanita-wanita yang tidak ingin bercampur. maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang dahulu dari mereka minta izin. Adalah tiga aurat untuk kamu. dan dari setelah sholat ’isyaa’. Hendaklah orang-orang yang kamu dimiliki dengan tangan kanan kamu dan orangorang yang belum sampai dari kamu minta izin tiga waktu.57) (59) Hai orang-orang yang beriman !. Pelayan-pelayan kamu sebagian mereka bekeperluan kepada sebagian kamu. tetapi mereka berpatni. dan tidak ada larangan atas orang sakit dan tidak ada atas diri-diri kamu bahwa kamu makan di rumahrumah kamu atau di rumah-rumah bapa-bapa kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu kamu atau di rumah-rumah saudarasaudara laki-laki kamu atau di rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau di rumah-rumah bapak-bapak saudarasaudara kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu saudara-saudara DLA .60) Tidak ada larangan atas orang buta. (24. Tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka selain dari itu. dan Allah ‘Aliimun Hakiim.55) Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat.(24.(24.56). ada lebih baik bagi mereka. dan tidak ada larangan atas orang tempang. dan patuhlah kepada Rasul agar kamu mendapat Pengaturan.(24. maka itulah mereka. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu akan terluput di bumi.58) Dan anak-anak dari antara kamu apabila cukup umur. Dari sebelum sholat fajar dan ketika kamu meletakkan pakaian kamu dari zhuhur. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya. Dan Allah Samii’un ‘Aliim.(24.Tafsir Al Sulthan sesudah itu. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya dan Allah ‘Aliimun Hakiim. mereka orang-orang yang fasik. maka tidak ada larangan mereka membuka pakaian mereka asal tidak menampakkan perhiasan. Dan tempat pulang mereka api dan sejelekjelek tempat kembali.(24.

(24. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa percobaan atau ditimpa azab yang pedih.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.(24. maka Dia kabarkan kepada mereka karakter apaapa yang mereka kerjakan. iizinkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki dari mereka. Dan jika adalah mereka bersamanya atas satu urusan.64) DLA . tidak mereka tinggalkan melainkan sesudah minta izin darinya. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Dan mintalah perlindungan bagi mereka kepada Allah. Lantaran itu apabila mereka minta iizin kepada mu untuk satu urusan mereka. tidak ada larangan atas kamu untuk makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sesungguhnya orangorang yang minta izin kepada mu itu.63) Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi .Tafsir Al Sulthan kamu atau di rumah-rumah mamak-mamak kamu atau di rumah-rumah uak-uak perempuan kamu atau di (rumah) yang kamu pegang kuncinya atau di (rumah) sahabat kamu.62) Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian dari kamu terhadap sebagian. sungguh Dia mengetahui keadaan yang kamu ada atasnya. hendaklah kamu beri salam atas diri-diri kamu sebenar-benar salam yang dari sisi Allah yang diberi perlindungan dan baik. dan di hari yang akan dikembalikan kepada-Nya. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(24. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang melarikan diri dari antara kamu dengan berlindung.(24. Maka apabila kamu masuk rumah-rumah. merekalah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(25. ia minta dituliskan. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”. dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”.2) Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tiak menciptakan sesuatu.(25.5) Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi.1) Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak. dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at.(25. (25. 77 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan Dia menciptakan tiap sesuatu dan dan mengukurkannya dengan ukuran.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan.Tafsir Al Sulthan 25.6) Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar. maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”.7) DLA .0) Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta.4) Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu. sesungguhnya Dia adalah GhafuurarRahiimaa.3) Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin.Surat Al-Furqon (PEMBEDA) Surat ke-25.(25. (25. sedang mereka diciptakan.(25. dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan.(25.

Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan. tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu. lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.(25.10) Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at.8) Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaanperumpamaan untuk mu.9) Maha Melindungi Yang jika Dia kehendaki.(25. Adalah dia atas Rabb ku satu janjian yang ditagih. yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai.(25. (25. tetapi Engkau telah DLA . tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”. dalam keadaan terbelenggu.(25.(25. Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu.(25.14) Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali. mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan.Tafsir Al Sulthan ”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”.15) Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki. lalu mereka lupa.12) Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya.11) Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh. dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo. (25. di sana mereka memekikkan kecelakaan.13) ”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan.(25. dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at.(25.16) Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah. Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”.17) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau.

19) Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.Tafsir Al Sulthan beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan. Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”. dan adalah mereka kaum yang binasa”.26) DLA .(25. dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”.(25. (25.18) ”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan.25) Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur. Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”.(25.(25. tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa.21) Pada hari yang mereka akan melihat malaikat. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas.(25. dan adalah atas orang kafir hari yang payah. Maukah kamu sabar ?.24) Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya.22) Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik). karena adalah Rabbmu Melihat.(25.20) JUZ’ 19 Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat.23) Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya. lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan. Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian . melewati batas dengan menyolok . atau kami lihat Rabb kami ?”.(25.(25.

(25.4) Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan.32) (73.33) Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan. karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”.(25.Tafsir Al Sulthan Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”. melainkan kami datangkan kepada mu karakter yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.29) Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku.(25. dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(25.35) Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”. telah jadikan Alquran ini tidak diperdulikan” . sesudah ia datang kepada ku”.37) DLA .(25.(25.(25.34) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa. alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”.(25.(25.31) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”.(25.28) ”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan.36) Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan. lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan.30) Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa. kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial. dan cukuplah karakter Rabb mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong.(25.27) ”Hai kecelakaan ku.

kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil.(25.46) Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat. (25.(25.Tafsir Al Sulthan Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu. dan menjadikan siang kebangkitan.39) Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek. (25. Tidak mereka. Maka apakah bisa engkau jadi Rabb atasnya ¿.48) DLA . Dan akan mereka ketahui.41) “Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami.42) Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿.38) Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaanperumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis. dan Dia turunkan dari langit air pembersih.40) Dan apabila mereka melihat mu. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”. dia jadikan dia tetap. ketika mereka melihat azab.44) Apa belum engkau lihat kepada Rabb mu bagaimana Dia gandakan teduh.45) Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit. dan kalau Dia kehendaki.(25. sekiranya tidak kami sabar atasnya”. siapa yang Sangat sesat jalan (25. (25.(25. bahkan mereka lebih lupa jalan.43) Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan.47) Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya.(25. melainkan seperti Binatang Ternak. Maka apakah tidak mereka melihat dia.(25.(25.

(25.59) DLA . kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Rabbnya”.55) Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam.(25.50) Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam. maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Rabb mu Berkuasa. dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya. dan getarkanlah karakter hamdu-Nya. untuk peringatan. (25.49) Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka. (25.(25. (25.53) Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas.(25.57) Dan bertawakallan atas Yang Hidup Yang tidak mati. kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur. tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan kufur.Tafsir Al Sulthan Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan.(25. sebarang ganjaran. beberapa banyak binatang ternak dan manusia.54) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka. tanyalah Dia selaku Pengabar.(25.(25.(25. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui. dan tidak menyusahkan mereka.56) Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu. dan adalah orang kafir atas Rabbnya zhohiiroo.52) Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit. dan berjuanglah mengalahkan mereka dengan perjuangan yang menyolok.51) Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir.58) Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.

(25. dan ia akan kekal padanya dengan terhina.64) Dan mereka yang berkata: ”Rabb kami. mereka ucapkan perkataan sejahtera. Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?.67) Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah.(25.66) Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak tabdzir dan tidak kikir.69) Kecuali orang-orang yang tobat.63) Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan- DLA . palingkanlah dari kami azab jahannam.62) Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri.61) Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang bergantiganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih. melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu. dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan. Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”. (25.(25. (25.(25. (25.68) Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah. dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh. sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”.(25. tetapi adalah berdiri antara itu. dan beriman dan mengerjakan kebaikan.(25.60) Maha Melindungi Yang menjadikan di langit galaksi dan menjadikan padanya pelita dan bulan-bulan yang bercahaya. ia akan bertemu dosa.65) Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek. (25. Dan (perintah itu) menambah mereka liar.

seperti orang yang tuli dan buta. tidak mereka tunduk atasnya.75) Hal keadaan mereka kekal padanya. maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar.76) Katakanlah:”Rabb ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu.(25.(25.(25. dan jadikanlah kami pemimpin (imam) bagi orang-orang yang berbakti”.72) Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka.(25. karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima. maka adalah (azab) itu kekal”.70) Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh. dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda.(25.(25.77) DLA .(25.74) Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan .Tafsir Al Sulthan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan.71) Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu.73) Dan Yang berkata: ”Rabb kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata. ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik.(25. tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan.

(26.8) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).Surat Asy-Syu’ara (Ahli Sihir) Surat ke-26. kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya. (26.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata.2) Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.(26.0) {Tho.10) ”Kaum Fir’aun. melainkan adalah mereka berpaling darinya.(26.6) Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? .(26.4) Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur. (26.Sin.(26.Tafsir Al Sulthan 26.9) Dan ketika Rabbmu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”.(26.7) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.11) DLA .5) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan.Mim}.3) Jika kami kehendaki.(26. tidakkah mereka mau berbakti?”.(26. (26. maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya. 227 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

23) Ia berkata: ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”. padahal aku seorang dari orang yang lupa”.18) ”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”.(26.(26. maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”.24) DLA . maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu kami mendengar”.15) ”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Rabb Alam Semesta”.19) Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu.(26.(26.(26. (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel.(26.22) Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Rabb Alam Semesta?”.(26.(26. lalu Rabb ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”.20) ”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu.(26. (26.(26. (26.17) Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”.16) ”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”.(26.14) Dia berkata: ”Tidak demikian. oleh sebab itu utuslah Harun”.21) ”dan itu jasa (ni’mat) yang engkau jasakan dia atas ku.12) ”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku.13) ”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku.

maka apa pendapat kamu”.26) Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”.(26. aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.37) Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan. (26.25) Ia berkata: ”Rabb kamu.30) Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya.31) Maka ia campakkan dia.Tafsir Al Sulthan Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.(26.27) Ia berkata: ”Rabb Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”.(26.33) Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang pesihir yang pandai”.38) DLA . jika kamu dari orang yang benar”.34) ”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya. Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.(26.28) Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku.36) ”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”.(26. dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”.(26.(26.(26.(26.(26.32) Dan ia keluarkan tangannya.(26.35) Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya. maka tiba-tiba ia ular yang nyata”.29) Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.(26.(26.

49) Mereka berkata:”Tidak keberatan. maka tiba-tiba ia telan apaapa yang mereka ada-adakan dengan dusta.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”.42) Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”. sesungguhnya kepada Rabb kami. (26. sesungguhnya kamilah yang akan menang”.(26.45) Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud.(26.48) Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?.46) Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”.(26.(26.40) Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran.50) ”Sesungguhnya kami berharap agar Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami.47) “Rabb Musa dan Harun”. karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.(26.(26.43) Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun.39) “Supaya kita turut ahli-ahli sihir. maka nanti kamu akan mengetahui.(26. jika kami orang yang-orang yang menang?”. dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.(26. jika merekalah orang-orang yang menang”. kami akan kembali”.(26.(26.44) Lalu Musa campakkan tongkatnya. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir.41) Ia jawab:”Benar.(26.51) DLA .(26. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”.

sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.57) Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.(26.dan kami jadikan dia warisan bagi bani israel.Tafsir Al Sulthan Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku.58) Seperti itu.56) ”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.(26. maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.65) Kemudian kami tenggelamkan yang lain. (26.(26.(26.(26.53) ”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”. (26.64) Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya.60) Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain.62) Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung.(26.52) Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota.54) ”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”.(26.66) DLA .(26.55) ”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”.(26.63) Dan kami hampirkan ke sana yang lain.(26.61) Ia berkata:”Tidak sekali-kali. sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”. pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”. (26. sesungguhnya bersama ku Rabbku.59) Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit. (26.(26.

tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.73) Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”.76) ”maka sesungguhnya mereka itu musuhku. kecuali Rabb Alam Semesta”.(26. (26.(26.74) Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”.(26.(26.(26. (26.81) ”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”. kemudian menghidupkan aku”.79) ”Dan apabila aku sakit.72) ”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”.(26.82) DLA .(26.78) ”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”.77) ”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”.67) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).70) Mereka katakan:”Kami sembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”. maka Dia menyembuhkan aku”.(26.75) ”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”.80) ”Dan Yang akan mematikan aku.(26. (26.(26.68) Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26.(26.69) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.71) Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”.(26.

(26. mereka dan orang yang sesat.84) ”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa (ni’mat)”.98) DLA .(26.90) Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat. (26.96) “Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.(26.(26.83) ”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”. padahal mereka di dalamnya bertengkaran.(26.88) Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.(26.Tafsir Al Sulthan ”Rabb ku.85) ”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”.94) Dan tentara Iblis semuanya.93) Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu.92) ”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”.89) Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.95) Mereka berkata.(26.(26.(26.(26.(26.(26.91) Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.86) ”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”.87) Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak.(26.(26. berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”.97) “Karena kami samakan kamu dengan Rabb Alam Semesta”. (26.

109) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.101) “Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali. (26.104) Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”. (26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”. supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26.103) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim). (26.100) “Dan tidak sahabat yang setia”.110) Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu.(26. padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”.(26.107) “Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26. (26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.106) “Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.105) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26. (26.(26.108) “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.(26. (26. (26.111) Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”.112) DLA .99) ”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”.

(26.(26.122) ’Aad telah mendustakan rasul-rasul.Tafsir Al Sulthan ”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Rabb ku jika kamu sadar”.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(26.(26. (26.119) Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan.(26.121) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim). (26.118) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh. (26.113) ”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”.115) Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh.125) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.126) DLA .(26.120) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26.116) Ia berkata:”Rabbi.117) ”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka. (26.124) ”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”.114) ”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”. sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.(26.123) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”. niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.(26.

kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa.135) Mereka berkata:”Sama saja atas kami.(26.129) ”Dan (patutkah) apabila membalas. (26.127) ”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.134) ”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”. sesungguhnya di dalam itu ada ayat. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26.130) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”. (26.(26.136) ”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.(26. (26. (26.132) ”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”.137) ”Dan tidak kami akan diazab”.133) ”Dan taman-taman dan mata-mata air”.131) ”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”.138) Maka mereka bendustakannya.128) Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal. (26. maka kami binasakan mereka.(26.(26.(26.(26.140) Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.Tafsir Al Sulthan “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.139) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim). engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.141) DLA .

Tidak upah ku melainkan atas Rabb Alam Semesta.Tafsir Al Sulthan Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.153) ”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.152) Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.151) ”Yang berbuat kerusakan di bumi.(26.142) ”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”.146) ”Di taman-taman dan mata-mata air?”.156) DLA .143) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26. maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”.(26.155) ”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan.154) Ia berkata:”Ini unta betina.(26.148) ”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai.(26.(26. dan tidak berbuat kebaikan”.(26.(26.150) ”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.145) ”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”. (26. ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”.(26.144) ”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya.149) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”.(26.(26. (26. karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”.(26. (26.147) ”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”.

168) ”Rabbi.157) Maka mengenai mereka bencana. (26. (26. selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”. : ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.Tafsir Al Sulthan Maka mereka sembelih dia.169) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.166) Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth. sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” .(26. (26.160) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth.(26.159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul.(26.158) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).165) ”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Rabb kamu dari jodoh-jodoh kamu.161) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.164) ”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.167) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”. (26. (26. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.(26.(26.(26.(26. maka menjadilah mereka orangorang yang menyesal. tidak ganjaran bagiku melainkan atas Rabb Alam Semesta . (26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.162) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.163) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran. bahkan kamu kaum yang meliwati batas”.170) DLA .

185) DLA .(26.(26.(26. tidak ganjaran ku melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26. maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam.(26.177) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.174) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.173) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. (26.179) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran.171) Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.184) Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.178) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.182) ”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.183) “Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”.172) Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab). (26.(26.181) ”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus). (26. (26.180) ”Cukupkanlah sukatan.(26.(26.Tafsir Al Sulthan Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.(26. (26. (26.175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.176) Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”. dan jangan kamu jadi daripada orangorang yang merugikan”.

sungguh diturunkan oleh Rabb Alam Semesta.195) Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama.189) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.(26.193) Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan. sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.(26.(26.194) Dalam lisan bahasa asli yang nyata.188) Maka mereka mendustakannya. niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya. maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh.187) Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.198) Lalu ia bacakan dia atas mereka.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”.199) DLA .191) Dan sesungguhnya dia . tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya.(26.(26.186) ”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit. (26. (26. (26.(26.196) Apakah hal itu belum jadi ayat bagi mereka untuk diketahui oleh Ulama Bani Israel ?.(26.190) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim.197) Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari.(26.(26. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.(26.192) Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya.

(26.(26.(26.201) Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak.212) Maka jangan engkau seru bersama Allah.(26. (26.207) Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam.200) Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.209) Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan.(26.206) Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka.208) Satu Peringatan.205) Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka.(26.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami masukkan dia. (26.210) Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa.211) Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya. karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.(26. (26.203) Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?.(26.204) Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?.(26. Yang Dita’ati yang lain. dan tidak pernah kami melakukan kezaliman. (26. dalam Qalbu orang-orang yang durhaka.(26.214) DLA .202) Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”. dan mereka tidak sadar.(26.213) Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.

(26. (26. dan kebanyakan mereka berdusta.227) DLA .(26.224) Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah. (26.222) Mereka sampaikan pendengaran. maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.(26.Tafsir Al Sulthan Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin.(26.223) Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. (26.220) Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setansetan?.225) Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.(26.(26.216) Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim. dan membalas sesudah dianiaya.(26.215) Dan jika mereka durhaka kepada mu.(26.218) Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud.221) Mereka turun atas tiap pendusta pendosa.226) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah.219) Sesungguhnya Dia. Dia As-Samii’ul ‘Aliim. dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.(26.217) Yang melihat mu ketika engkau berdiri.(26.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(27. aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”. sesungguhnya orang yang dijadikan rasul. ia berpaling lari tidak kembali. sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.6) Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api. dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya. mereka yakin. tidak takut di sisi Ku” . mereka orang yang sangat rugi.(27. dan mereka kepada karakter akhir mereka.(27.(27. ”Hai Musa jangan takut.(27.10) DLA . itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata.7) Maka ketika ia datang padanya. kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka.2) Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.9) ”Campakkanlah tongkat mu”.(27. 93 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek.Surat An-Namlu (Semut) Surat ke-27.5) Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui). dan Subhaana Allah Rabb Alam Semesta”.(27.(27.(27. dan mereka di akhirat. Sin.Tafsir Al Sulthan 27.(27. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular.(27.8) ”Hai Musa.3) Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir.0) Tho. maka mereka kebingungan sendiri.1) Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin.

17) Hingga ketika mereka sampai atas Lembah Semut. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan. mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”.(27. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”. dan ia berkata: ”Hai manusia.(27.15) Dan Sulaiman mewrisi Dawud.11) Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu. (27.16) Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung.12) Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan.(27. dan kami telah diberi dari tiap sesuatu.(27.(27. maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim. berkata seekor semut : ”Hai semut-semut.(27.14) Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu. perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa (ni’mat)-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia.13) Dan mereka mengingkari karakternya dengan zalim dan kesombongan.Tafsir Al Sulthan ”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman.(27.(27.19) DLA . masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”. sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”. dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hambahamba-Mu yang sholeh”. dan ia berkata: ”Rabbi.18) Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya. telah diajar kepada kami percakapan Burung. padahal diri mereka meyakininya. ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”. kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek. niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya. maka mereka dibagi-bagi.

(27.21) Maka ia berhenti tidak jauh. dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”.28) Ia berkata: ”Hai para malak.(27.(27.26) Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”. dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”. Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”.30) DLA .(27. lalu ia berkata: ”Aku meliput apaapa yang belum kamu liput dia. dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”. maka mereka tidak mendapat pengenalan”. (27.(27. atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”. maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”.20) Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia. karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka.(27.Tafsir Al Sulthan Dan ia periksa burung. lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”. sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”. maka campakkan kepada mereka.(27. maka ia menghalangi mereka dari jalan.23) ”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah.(27.(27.25) ”Allah.29) ”Sesungguhnya ia dari Sulaiman.24) ”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”.22) ”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu. kemudian berpaling dari mereka.27) ”Pergilah dengan Tulisan ku ini.(27. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.

Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu.35) Maka ketika datang kepada Sulaiman. siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”.32) Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat.(27.33) Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri.37) Ia berkata: ”Hai para malak. dan seperti itu mereka akan berbuat”.(27. mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia.(27.39) Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya. tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27. ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta.(27. berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku.(27. aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”.(27.38) Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”. maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”.34) ”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah.31) Ia berkata: ”Hai para malak. maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya. ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku. dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”. maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”.(27.(27.36) ”Kembalilah kepada mereka. tetapi urusan itu kepadamu. DLA .

kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”.40) Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya.46) Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”. dan adalah kami orang yang menyerah diri”.48) Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim. Dan siapa syukur. tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”.(27.(27.47) Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan.43) Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”. Maka ketika ia lihat dia. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”. dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya. dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia.(27. ia kira kolam. (27. kemudian sesungguhnya kita berkata kepada DLA . Ia berkata:”Rabbi. tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan.(27. maka ia bersyukur untuk dirinya.(27. dan siapa kufur.(27. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”. sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir.42) Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah.(27. dan ia singsingkan dari dua betisnya. bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”.44) Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih. mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?.41) Maka ketika ia datang.(27.Tafsir Al Sulthan apakah aku bersyukur atau aku kufur.45) Ia berkata:”Hai kaumku. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah.

58) Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. bahkan kamu satu kaum yang bodoh”.56) Maka kami selamatkan dia dan ahlinya. karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”.(27.55) Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu. dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya. tetapi mereka tidak sadar.(27. (27.(27. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui.53) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”. kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal.(27.(27. bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya. dan sesungguhnya kita orang yang benar”. kecuali perempuannya.52) Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman.(27. dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.49) Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya. (27.59) JUZ’ 20 Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air.54) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita.Tafsir Al Sulthan warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya.51) Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim.(27.57) Dan kami hujani atas mereka hujan. (27. maka kami DLA .50) Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka. karena mereka orang-orang yang berbakti. maka jelek hujan atas orang yang diancam.(27.

65) Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat. dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?.(27.67) DLA . Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.63) Atau siapakah Yang memulai Ciptaan. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan. (27. Adakah Yang dita’ati bersama Allah?. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”.Tafsir Al Sulthan tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohonpohonnya.(27. bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.(27.(27. Bahkan mereka kaum yang berpaling.bulat (qororo). bahwa kita akan dibangkitkan?”.(27. bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya. melainkan Allah. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?.66) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita.61) Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan.(27.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.62) Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut. Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”.60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?. dan menjadikan kamu pengurus bumi?. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. kemudian mengembalikannya?.64) Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib. bahkan mereka buta daripadanya.

(27.78) Maka bertawakallah atas Allah.72) Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia. jika kamu orang yang benar?”.79) Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orangorang yang mati.74) Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi. dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan. (27. sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin.77) Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya.68) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.(27.(27.(27.(27.(27.Tafsir Al Sulthan ”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini. sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”. tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang.70) Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini. dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim.73) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.71) Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”. melainkan di dalam Kitab yang nyata.80) DLA .(27.(27.(27.75) Sesungguhnya Alquran ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih.(27.69) Dan jangan engkau berdukacita atas mereka.76) Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin.(27.(27. maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.

83) Hingga apabila datang.(27.89) DLA .(27.(27.(27.Tafsir Al Sulthan Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka.(27. engkau kira dia diam. lalu mereka dilindungi. Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku.88) Siapa berbuat kebaikan.82) Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami.(27. dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. lalu mereka menyerah diri.84) Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka.87) Dan engkau lihat gunung-gunung. sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami. padahal ia melalui seperti melaluinya awan. maka baginya lebih baik darinya.85) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan. kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”. Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu. dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman.(27.81) Dan apabila terletak perkataan atas mereka.(27. lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang dibumi. kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah.(27. maka mereka tidak bisa berbicara. padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu. atau apakah yang telah kamu kerjakan?”.86) Dan hari yang akan ditiup Trompet.

maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”. dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu . dan siapa lupa. dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”.(27. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya. maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”. maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya.(27. dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.Tafsir Al Sulthan Dan siapa kerjakan kejahatan. 88 Ayat DLA .Surat Al-Qoshosh (KISAH) Surat ke-28. maka kamu akan mengenalinya.91) ”dan supaya aku membaca Alquran”.90) (Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini.(27.93) 28. Maka siapa dapat pengenalan.92) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. yang Dia jadikan tempat perlindungan.(27.

2) Kami bacakan atas mu sebagian dari kabar Musa dan Fir’aun dengan Lengkap untuk kaum yang percaya. (28. Sin .5) Dan kami teguhkan untuk mereka di bumi.7) Maka dipungut dia oleh keluarga Fir’aun yang berakibat ia jadi musuh dan dukacita bagi mereka. maka campakkanlah dia di Laut dan jangan engkau takut dan jangan engkau dukacita sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada mu.(28. jangan engkau bunuh dia mudah-mudahan ia memberi faedah bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak”. dan menjadikan dia dari orang-orang yang diutus”.(28.(28. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang salah.(28. dan mereka tidak sadar. maka jika engkau takut atasnya. ia sembelih anak laki-laki mereka ini.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang membuktikan.9) DLA . dan kami tunjukkan kepada Fir’aun dan Haman dan tentara mereka berdua dari kami apa yang ada mereka khawatirkan. Ia tindas segolongan dari mereka ini.(28. Dan ia jadikan penduduknya beberapa golongan.(28.6) Dan kami mewahyukan kepada Ibu Musa: ”Bahwa susuilah dia .4) Dan kami hendak menumpahkan budi atas mereka yang tertindas dan kami hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan kami hendak menjadikan mereka mewarisi.(28.0) { Tho. sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang berbuat kerusakan.8) Dan berkata perempuan Fir’aun: ”Kedinginan mata untuk ku dan untuk mu.3) Sesungguhnya Fir’aun telah meliwati batas di Bumi. (28.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(28. Mim }. dan ia biarkan hidup perempuan-perempuan mereka ini.

maka ampunkanlah aku”. sesungguhnya dia musuh yang nyata melupakan”. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan atas (mengalahkan) orang yang dari musuhnya. maka menentukan atasnya. Maka tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak minta bantuan. dan agar ia mengetahui bahwa perjanjian Allah itu Lengkap.10) Dan ia berkata kepada kakaknya: ”Ikuti dia”. dan tidak dukacita. dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.(28. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ia berkata: “Ini dari perbuatan setan. dengan apa yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) atas ku.13) Dan ketika ia sampai kuat dan sempurna. maka Musa memukul dia. dan mereka tidak sadar.18) DLA .(28.12) Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar dingin matanya. lalu ia berkata: ”Maukah aku tunjukkan atas ahli rumah yang bisa pelihara dia untuk kamu.15) Ia berkata: “Rabbi.11) Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu dari sebelum.16) Ia berkata:”Rabbi. Ini dari golongannya dan ini dari musuhnya.14) Dan ia masuk kota ketika orang-orangnya lengah. dan mereka kepadanya berbuat baik?”.(28. maka tidak aku akan jadi penolong orangorang yang berdosa”.(28. maka ia dapati padanya dua orang laki-laki berkelahi.(28.17) Maka menjadilah ia di kota itu ketakutan dan menunggu.(28. hampir ia buka rahasianya.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah fuad ibu Musa hampa. kami beri kepadanya hukum dan ilmu. sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. kalau tidak kami kuatkan atas qalbunya.(28.(28. maka ia lihat dia dari perjalanan. Maka Dia ampunkan dia. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim. agar jadilah ia dari orang yang berpendirian teguh.(28. Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau sungguh orang sesat yang nyata”.

apakah engkau hendak membunuh ku seperti engkau bunuh satu diri kemarin.(28. Keduanya berkata: ”Kami tidak dapat memberi minum hingga menghalau gembala.(28. Tidak engkau ingin melainkan jadi Pemaksa di Bumi.25) DLA . (28.24) Maka datang kepadanya seorang dari mereka berdua. Ia berkata: ”Apa maksud kamu berdua”. ia berkata: ”Jangan takut. engkau telah selamat dari kaum yang zalim”. sesungguhnya aku sangat memerlukan terhadap apa yang engkau turunkan kepada ku dari yang baik”. Ia berkata: ”Rabbi. Maka setelah ia datang kepadanya dan ia kisahkan atasnya kisah-kisah. upah apa yang kamu beri minum untuk kami”. lalu ia berkata: ”Rabbi. maka keluarlah sesungguhnya aku bagi mu dari orang yang menasehatkan”. dan ia dapati dari selain mereka. ia dapati atasnya ummat dari manusia memberi minum. keduanya menghambat. dan tidak engkau mau jadi dari orang yang berbuat kebaikan ?”.20) Maka ia keluar darinya dalam keadaan takut menunggu. ia berkata: ”Mudahmudahan Rabb ku beri pengenalan jalan yang sama kepada ku”. ia berjalan atas malu-malu ia berkata: ”Sesungguhnya bapakku memanggil mu. (28.21) Dan ketika ia menuju ke arah Madyan.(28. dengan berusaha ia berkata:” Hai Musa. selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.23) Maka ia ambil untuk mereka berdua.22) Dan ketika ia sampai di mata air Madyan. sesungguhnya Malak membicarakan karakter mu. dan bapak kami lanjut usia menyolok”. untuk memberi upah kepada mu. kemudian ia berpaling kepada tempat teduh.(28. untuk membunuh mu.Tafsir Al Sulthan Maka ketika Musa hendak memukul orang yang dia musuh bagi keduanya. ia berkata: “Hai Musa. dua perempuan.19) Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota. (28.

bahwa ”Hai Musa. dipanggil dari arah Lembah sebelah kanan di tempat yang diberi perlindungan dari Pohon. maka tidak ada permusuhan atas ku. ia berkata kepada ahlinya: ”Tunggulah. datanglah kembali dan jangan takut. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik .(28. kamu akan dapati aku insyaa’ Allah dari orang yang baik”. ia melihat dari sebelah Thuur api. maka ketika ia lihat dia. dan Allah atas apa yang kita katakan menjadi saksi”.31) Masukkan tanganmu dalam saku mu. mana saja dari dua tempo itu aku sempurnakan. maka inilah dua Burhan dari Rabb mu kepada Fur’aun dan malaknya.29) Maka ketika ia datang kepadanya.32) DLA . bergerak seperti sesungguhnya dia Ular. sesungguhnya lebih baik orang yang engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya”. maka dari sisi mu. sesungguhnya engkau dari orang yang aman” . sesungguhnya Aku.(28.27) Ia berkata: ”Itu antara-ku dan antara mu. ia akan keluar putih dari tidak jelek dan dekapkanlah kepadamu ketiakmu dari ketakutan. atas bahwa kamu ambil upah pada ku 8 tahun. dan tidak aku bermaksud bahwa aku memberatkan atas mu.(28. sesungguhnya aku melihat api.(28. ia berjalan dengan ahlinya. agar aku datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau bara dari api agar kamu memanaskan badan”.(28. maka jika engkau sempurnakan 10.Tafsir Al Sulthan Berkata seorang dari mereka berdua: ”Hai bapakku.26) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku mau nikahkan mu dengan seorang dari dua anak perempuan ku ini. ”Hai Musa. ambillah upah dia. ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh.30) ”Dan bahwa lemparkanlah tongkat mu”. Aku Allah Rabb Alam Semesta”. (28.(28.28) Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo.

tidak aku mengetahui bagi kamu dari Yang Dita’ati selain aku.36) Dan berkata Musa: ”Rabb ku lebih mengetahui karakter siapa yang datang dengan karakter pengenalan dari sisi-Nya dan siapa adalah baginya akibat dunia. maka utuslah dia bersama ku sebagai pembantu. sesungguhnya aku telah membunuh satu diri dari mereka.38) Dan berlaku sombonglah dia dan tentaranya di Bumi.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabb ku.34) Dia berkata: ”Kami akan teguhkan lengan mu dengan saudara mu. (28. barang kali aku dapat melihat kepada Yang Dita’ati oleh Musa. dan kami jadikan untuk kamu berdua Alasan (sulthon). dan tidak kami mendengar karakter ini di dalam bapakbapak kami yang pertama”.33) ”Dan saudara ku Harun dia lebih Fashih dari ku lisan. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat orangorang yang zalim. maka tidak mereka sampai kepada kamu berdua dengan ayatayat kami. sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim”. mereka berkata: ”Tidak ini melainkan sihir yang dibuatbuat. maka jadikan untuk ku shorhu. maka nyalakan api untukku hai Haman atas tanah liat. lalu kami lemparkan ke dalam laut.40) DLA . (28. sesungguhnya aku takut bahwa mereka mendustakan aku”.(28. dia membenarkan ku. dan sesungguhnya aku sungguh sangka dia dari orang yang berdusta”.(28. dengan tidak Lengkap.39) Maka kami ambil dia dan tentaranya.(28. Kamu berdua dan siapa yang mengikuti kamu berdua orang-orang yang menang”. dan mereka menyangka bahwa mereka kepada kami tidak dikembalikan.(28.(28.35) Maka ketika datang Musa kepada mereka dengan ayat-ayat bukti. maka aku takut bahwa mereka akan membunuhku”.(28.37) Dan berkata Fir’aun: ” Hai para malak.

46) Dan kalau tidak bahwa menimpa mereka mushibah.(28. akan tetapi adalah kami yang mengutus rasul-rasul. mereka tidak ditolong.(28. dari sisi kami.(28. Bukankah mereka ingkari karakter apa-apa yang diberikan kepada Musa dari sebelum ini?.(28. maka panjang atas mereka umur.44) Tetapi kami telah menumbuhkan generasi. (28.(28. sebagai pandangan (hidup) untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan agar mereka mendapat peringatan. mengapa tidak Engkau mengutus kepada kami seorang rasul. Dan tidaklah kamu berada diam dalam penduduk Madyan membacakan atas mereka ayat-ayat kami. akan tetapi pengaturan dari Rabb mu supaya engkau beri peringatan kaum yang belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum mu agar mereka ingat. dan pada hari qiyaamah. lalu mereka berkata: ”Rabb kami. (28. mereka berkata: ”Mengapa tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa ?”.Tafsir Al Sulthan Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api.48) DLA .(28. dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka. dan tidak kamu berada dari orang yang menyaksikan. dan mereka berkata: ”sungguh kami mengkufuri karakter setiapnya”.45) Dan tidak kamu berada di sebelah Thuur ketika kamu menyeru.43) Dan tidak kamu berada di sebelah Barat ketika kami tetapkan kepada Musa perintah. Mereka berkata: ”dua ahli sihir keduanya bantu membantu”.42) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab dari sesudah apa kami binasakan qurun yang pertama.47) Maka ketika datang kepada mereka Yang Lengkap. maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan jadilah kami dari orang yang beriman”.41) Dan kami ikuti di dunia ini dengan kutukan dan pada hari qiyaamah mereka dari orang yang dijatuhkan.

Apakah belum kami meneguhkan untuk mereka tempat haram yang aman. dia lebih memberi pengenalan dari keduanya.(28. yang kepadanya dibawa buah-buahan dari beberapa banyak macam sebagai DLA .(28.”. salam atas kamu. Dan siapa lebih lupa dari orang yang mengikuti keinginannya dengan tidak ada pengenalan dari Allah ?. mereka berpaling.(28.(28.56) Dan mereka berkata: ”Dan jika kami ikuti pengenalan bersama mu. aku mengikutinya jika adalah kamu orang-orang yang benar”. dan mereka berkata: ”Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu.50) Dan sungguh kami telah sampaikan kepada mereka perkataan agar mereka mendapat peringatan. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang bisa mendapat pengenalan. maka ketahuilah bahwasanya hanyalah mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Datangkanlah karakter Tulisan dari sisi Allah.52) Dan apabila dibacakan atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(28.51) Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Kitab dari sebelumnya mereka mengimani karakternya. darinya. tidak kami inginkan orang yang bodoh”.(28.55) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi pengenalan kepada siapa yang engkau cintai. sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb kami sesungguhnya kami adalah sebelum ini orang yang menyerah diri.49) Maka jika tidak mereka menjawab kepada mu.(28.(28. mereka berkata: ”Kami mengimani karakternya. kami diusir dari bumi”. tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.53) Itulah mereka yang diberi upah mereka dua bentuk dengan sebab mereka sabar dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka mereka infaqkan.54) Dan apabila mereka mendengar perkara sia-sia.

yaitu Dia berkata: ”Apakah jawaban kamu kepada rasul-rasul?”. (28. mereka ini orang-orang yang kami telah sesatkan. Alangkah baiknya kalau dulu mereka mendapat pengenalan.(28.58) Dan tidaklah Rabb mu membinasakan negeri-negeri hingga Dia bangkitkan di dalam ibu (negeri)nya seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan kami. dan mereka melihat azab. dan perhiasannya. mereka sekali-kali tidak menyembah kami” .63) Dan dikatakan: ”Panggillah sekutu-sekutu kamu”. lalu mereka panggil mereka. lalu Dia berkata: “Di mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu kamu anggap?”. dan tidak pernah kami membinasakan suatu negeri melainkan penduduknya orang yang zalim. (28. maka itu (dia) tempat tinggal mereka tidak ditinggali dari sesudah mereka melainkan sedikit.(28. kemudian ia pada hari qiyaamah dari orang yang dihadirkan ?.57) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang durhaka dalam kehidupannya. dan apa-apa di sisi Allah lebih baik dan kekal apakah kamu tidak mengerti ?.59) Dan apa-apa dari sesuatu yang diberikan kepada kamu adalah perlengkapan hidup dunia.64) Dan hari yang Dia akan seru mereka.(28. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.Tafsir Al Sulthan rizki dari sisi kami. Kami berlepas diri (dari mereka) kepada Mu. maka dia menemuinya (sama) seperti orang yang kami lengkapi dia dengan perlengkapan hidup dunia.(28. dan adalah kami yang mewarisinya.60) Maka apakah orang yang kami janjikan dia janji yang baik.62) Berkata orang yang patut atas mereka perkataan: ”Rabb kami.61) Dan pada hari Dia memanggil mereka.65) DLA .(28.(28. tetapi mereka tidak menjawab mereka.(28.

Maka mereka mengetahui DLA . lalu Dia berkata: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang adalah kamu sangka?”.72) Dan dari pengaturan-Nya Dia menjadikan untuk kamu Malam dan Siang agar kamu beristirahat padanya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(28.68) Dan Rabb mu Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam shudur mereka dan apa yang mereka lahirkan. apakah kamu tidak memperhatikan ?”.71) Katakanlah: ”Apa pendapat kamu jika Allah menjadikan atas kamu siang terus menerus sampai hari qiyaamah ?.(28. kepunyaanNya semua hamdu di dunia dan di akhirat.(28.70) Katakan:”Apa pendapat kamu jika Allah jadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari qiyaamah.67) Dan Rabb mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih.(28. maka kami katakan: ”Tunjukkan Burhan kamu”. maka tidakkah kamu mendengar ?. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakter cahaya ?. (28. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang dapat mendatangkan karakter malam untuk kamu beristirahat padanya. dan kepada-Nya kamu dikembalikan.Tafsir Al Sulthan Maka buta atas mereka semua kabar pada hari itu maka mereka tidak saling bertanyaan.(28. Subhaanahu wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.69) Dia Allah tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. tidak ada bagi mereka pilihan. (28.(28. dan kepunyaan-Nya hukum.66) Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.73) Dan pada hari Dia memanggil mereka.(28. maka mudah-mudahan bahwa dia adalah dari orang yang mendapat kemenangan.74) Dan kami cabut dari tiap ummat seorang saksi.

(28. Dan kami telah memberinya dari perbendaharaan apa yang sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh memberatkan segolongan uulul Quwwah. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat rusak.(28.81) DLA . Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya dari selain Allah dan tidaklah ia dari orang-orang yang membela diri.(28.(28.(28.Tafsir Al Sulthan bahwa yang lengkap kepunyaan Allah. dan tidak diberi itu melainkan kepada orang-orang yang sabar”.80) Lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya di bumi. Apakah tidak ia mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari qurun orang yang dia sangat kuat darinya dan lebih banyak pengumpulan dan tidak ditanya dari dosa mereka orang yang berdosa. dan jangan engkau cari kerusakan di bumi. dan lupa dari mereka apa yang ada mereka ada-adakan. tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuatlah yang tepat sebagaimana Allah telah berbuat hal yang tepat kepada mu.78) Maka ia keluar atas kaumnya dalam perhiasannya. berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ”Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana (kekayaan) yang diberikan kepada Qarun sesungguhnya ia mempunyai nasib yang panjang”.75) Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa lalu ia aniaya atas mereka.(28.(28.76) Dan carilah pada apa yang telah diberikan kepada mu oleh Allah tentang kampung akhirat. ketika berkata kepadanya kaumnya: ”Jangan kamu gembira sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang membanggakan diri” .77) Ia (Qarun)berkata: “Sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu) atas ilmu di sisi ku”. tsawabu Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal shalih.79) Dan berkata orang yang diberi ilmu: ”Celaka kamu.

(28.88) DLA .(28. maka jangan sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir.83) Siapa mendatangkan karakter kebaikan maka baginya lebih baik darinya.84) Sesungguhnya Yang telah wajibkan atas mu Alquran benarbenar akan kembalikan kamu kepada tempat kembali. Kepunyaan-Nya hukum dan kepadaNya kamu dikembalikan. dan siapa mendatangkan karakter jahat. Wah.85) Dan tidak kamu mengharap bahwa dijatuhkan kepada mu Kitab. maka tidak dibalas orang yang mengerjakan kejahatan melainkan apa yang ada mereka kerjakan. dan Dia mengukurkan.86) Dan jangan sekali-kali mereka menghalangi mu dari ayat-ayat Allah setelah ketika diturunkan kepada mu. dan serulah kepada Rabb mu dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang yang menyekutukan. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita. Katakanlah: “Rabb ku lebih mengetahui siapa orang yang datang dengan pengenalan dan siapa dia dalam kelupaan yang nyata. rupanya Allah melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. kecuali wajah-Nya.(28.(28. Tiap sesuatu akan binasa.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah orang-orang yang kemarin ingin mendapat (seperti) kedudukannya itu berkata: “Wah. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. (28.87) Dan jangan kamu seru bersama Allah Yang Dita’ati yang lain. melainkan pengaturan dari Rabb mu.82) Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan diri di Bumi dan tidak kerusakan dan akibat (baik) untuk orang yang berbakti. rupanya tidak berbahagia orang-orang yang kafir”. niscaya Dia telah benamkan kita.(28.(28.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(29.(29. Kepada-Ku tempat kembali kamu.8) DLA . dan Dia AsSamii’ul-’Aliim. maka sesungguhnya Waktu Allah akan datang.(29.(29.2) Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang dari sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. sesungguhnya Allah sungguh Kaya dari Alam Semesta.1) Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka berkata: “Kami beriman”.(29. sungguh kami akan hapuskan dari mereka kebiasaan jelek mereka. padahal mereka tidak diuji ?.(29. lalu Aku akan kabarkan karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.5) Dan siapa bekerja keras maka ia bekerja keras untuk dirinya. dan sungguh kami akan balas mereka lebih baik dari yang ada mereka kerjakan.(29. Lam.(29.Surat Al-Ankabut (Laba-Laba) Surat ke-29. dan jika mereka berdua menarikmu supaya engkau menyekutukan katakter-Ku.4) Siapa adalah mengharap pertemuan Allah. Mim }.6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(29.7) Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. maka jangan engkau ta’at kepada mereka. apa yang tidak kamu ketahui karakternya.3) Atau apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka bisa terlepas dari kami ? Jelek apa yang mereka putuskan. 69 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) { Alif.Tafsir Al Sulthan 29.

maka ia tinggal di dalam mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih kami akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih. jika kamu mengetahui”. maka mengenai mereka topan karena mereka kaum yang zalim.10) Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafiq.9) Dan sebagian dari manusia ada yang berkata: ”kami mengimani karakter Allah. Sesungguhnya DLA .(29. (29.13) Dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah berada bersamamu”.15) Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya:”Sembahlah Allah dan berbakti kepada-Nya. tetapi jika datang pertolongan dari Rabbmu.12) Dan sesungguhnya mereka akan pikul pikulan-pikulan mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan akan diperiksa mereka pada hari qiyaamah dari hal apa yang ada mereka ada-adakan.(29. Padahal bukankah Allah mengetahui karakter apa-apa di dalam shudur Alam Semesta ?. ia jadikan fithnah manusia seperti azab Allah.(29. tetapi apabila diganggu di dalam Allah.14) Maka kami selamatkan dia dan penumpang kapal. padahal mereka tidak (kuat) memikul walaupun sedikit dari dosa-dosa mereka.(29.(29. dan kamu menciptakan kedustaan.16) ”Yang kamu sembah dari selain Allah tidak lain melainkan Berhala.(29.11) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman:”ikutilah jalan kami dan biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”. dan kami jadikan dia ayat untuk Alam Semesta.(29. Itu untuk kamu baik untuk kamu. sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta.

20) ”Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia akan teliti siapa yang Dia kehendaki. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. tetapi tidak atas rasul melainkan menyampaikan dengan nyata”.18) Apa belum mereka lihat bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya ?.(29.22) ”Dan orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.21) ”Dan tidak kamu akan terlepas di Bumi dan tidak di Langit dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Wali dan tidak Penolong”.19) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi. Sesungguhnya itu atas Allah mudah. Maka diselamatkan dia oleh Allah dari api.(29. Maka carilah rizki di sisi Allah. dan sebagian dari kamu mengutuk DLA . kemudian di hari qiyaamah sebagian dari kamu mengkufuri sebagian. lalu perhatikan bagaimana Dia telah memulai penciptaan.(29. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa”. dan pertemuan-Nya. kepada-Nya kamu dikembalikan”.(29. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya .(29.24) Dan ia berkata: ”Tidak kamu ambil dari selain Allah beberapa Berhala melainkan lantaran persahabatan antara kamu dalam kehidupan dunia. kemudian Allah menghendaki kehendak yang lain. itulah mereka orang yang putus asa dari pengaturan-Ku dan itulah mereka untuk mereka azab yang pedih”.Tafsir Al Sulthan mereka yang kamu sembah dari selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki.(29.(29.(29.23) Maka tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”.17) ”Dan jika kamu mendustakan. dan bersyukur kepada-Nya. maka sungguh telah mendustakan ummat-ummat dari sebelum kamu. dan sembahlah Dia.

dan kamu kerjakan kemurkaan di majelis-majelis kamu?”.(29. kecuali perempuannya adalah ia dari orang yang tertinggal”. membawa berita gembira.26) Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub dan kami jadikan di dalam keturunannya kenabian dan Kitab dan kami beri dia ganjarannya di dunia. sesungguhnya kami menyelamatkan mu dan ahlimu.27) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu mengerjakan kekejian yang tidak pernah dikerjakan karakternya oleh satupun (makhluk) dari alam semesta.(29. adalah dari orang yang tertinggal”.25) Maka telah beriman kepadanya Luth. dan tempat kembali kamu api dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”.(29.Tetapi tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Datangkanlah karakter azab Allah itu jika kamu orang-orang yang benar” . ia merasa susah kepada mereka.32) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth .(29.33) DLA . sesungguhnya kami akan selamatkan dia dan ahlinya. dan ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabb ku. Dia Al-’Aziizul Hakiim.(29. tolonglah aku atas kaum berbuat rusak itu”. tetapi mereka berkata:”Jangan kamu takut dan jangan bersedih. sesungguhnya ahli nya adalah orang-orang yang zalim”. dan ia sempit lengan terhadap mereka.Tafsir Al Sulthan sebagian. sesungguhnya Dia.(29.31) Ia berkata: ”Sesungguhnya padanya Luth” Mereka mengatakan: ”Kami lebih tahu karakter siapa padanya. kecuali perempuanmu.(29. (29. dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.28) ”Adakah patut kamu mendatangi laki-laki dan kamu merampok di jalan.29) Ia berkata: ”Rabb ku.30) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim. ia berkata: ”Sesungguhnya kami akan binasakan ahli negeri ini.(29.

tetapi mereka menyombong di bumi padahal tidaklah mereka terlepas. dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan.36) Maka mereka mendustakannya. sesungguhnya selemah-lemah rumah-rumah ialah rumah Laba-Laba jika adalah mereka mengetahui. karena setan telah hiasi bagi mereka amalan mereka. maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras.35) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib lalu berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah dan haraplah kepada hari akhir dan jangan melakukan kejahatan di bumi berbuat kerusakan”.(29.42) DLA .(29.40) Perumpamaan orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai pengurus.(29.(29.34) Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan darinya satu ayat bukti untuk kaum yang mengerti. dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi.(29. dan Dia Al-’Aziizul Hakiim.(29. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka bangkai-bangkai. maka ia halangi mereka dari jalan. seperti perumpamaan Laba-Laba mengambil rumah.41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru dari selain Dia dari sesuatu. maka mengenai mereka guncangan keras.(29. dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan turunkan siksaan dari langit atas penduduk negeri ini dengan sebab apa adalah mereka melakukan kekejian. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan bukti.38) Dan Qarun dan Fir’aun dan Haman. (29.37) Dan ’Aad dan Tsamud dan sungguh telah terbukti bagi kamu dari tempat tinggal mereka. padahal mereka orang yang berpandangan.(29.39) Maka setiap kami siksa dengan dosanya.

(29.47) Dan tidak pernah dari sebelum ini engkau membaca dari kitab dan tidak engkau tulis dengan tangan kananmu.(29.44) JUZ’ 21 Bacalah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab.(29.Tafsir Al Sulthan Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami adakan dia untuk manusia. dan dirikan sholat.45) Dan jangan kamu bantah ahli kitab melainkan dengan karakter yang dia lebih tepat. dan Yang kamu Ta’ati ialah Satu. dan Allah mengetahui apa yang kamu ekspresikan.Katakan: ”Sesungguhnya hanyalah ayat-ayat itu di sisi Allah. dan sebagian dari mereka orang yang mempercayai karakternya. melainkan orang yang tahu.(29.(29. jika demikian ragu orang yang membatalkan.49) Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya ?”.46) Dan seperti itu kami telah turunkan kepada mu Kitab. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang percaya. dan Yang kami Ta’ati.48) Bahkan dia kode-kode bukti di dalam shudur orang yang diberi ilmu. dan katakanlah: ”Kami mengimani karakter yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu.(29.(29.(29. dan tidak mengingkari karakter ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya dan mungkar. melainkan orang-orang yang zalim dari mereka. dan tidak mengerti dia.43) Allah menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap. dan sebutlah Allah lebih menyolok. dan kepada-Nya kami berserah diri”. dan sesungguhnya tidak aku melainkan pengancam yang nyata”.50) DLA . maka orang-orang yang kami beri kepada mereka Kitab mengimani karakternya. dan tidak mengingkari rahasia kode-kode kami melainkan orang-orang yang menganiaya.

padahal sesungguhnya jahannam itu mengepung karakter orang kafir.(29. dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.56) Tiap diri akan merasakan kematian. padahal sekiranya tidak ada ajal yang ditentukan. niscaya telah datang kepada mereka dengan tiba-tiba. mereka bertawakal.57) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.(29.Tafsir Al Sulthan Apa belum cukup untuk mereka bahwa kami telah turunkan atas mu Kitab yang dibacakan atas mereka.(29.60) DLA . dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.(29.54) Di hari yang azab itu akan mengenai mereka.53) Mereka minta kepadamu kedatangan azab itu dengan segera. Dia mengetahui apa yang di langit dan bumi dan orang yang mengimani karakter bathil dan mengkufuri karakter Allah. mereka orang yang rugi”. (29. itulah mereka. dan Dia akan berkata: ”Rasalah apa yang kamu telah kerjakan”.(29. sebagai jasa (ni’mat) ganjaran orang yang bekerja.(29.(29.(29.(29. sungguh kami akan dudukkan mereka dari surga tinggi mengalir dari bawahnya sungai-sungai. kemudian kepada kami akan dikembalikan kamu.58) Orang-orang yang sabar dan atas Rabb mereka. Allah beri rizki kepadanya dan kepada kamu . mereka kekal padanya. sesungguhnya Bumi Ku Luas.52) Dan mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan lekas.55) Hai hamba-hamba-Ku yang beriman !. sesungguhnya di dalam itu sungguh pengaturan dan peringatan untuk kaum yang percaya. maka hanya kepada Ku kamu menyebah. dan mereka tidak sadar.59) Dan tidak sedikit dari makhluk berjalan yang tidak sanggup menjinjing rizkinya.51) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah antara ku dan antara kamu sebagai saksi.

(29. tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti”.67) Dan bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah atau mendustakan karakter yang lengkap ketika datang kepadanya.65) Yang berakibat mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka dan mereka mengumpul-ngumpul perlengkapan.(29. lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya?” niscaya mereka katakan: ”Allah”.Maka apakah patut yang bathil mereka imani dan karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufuri ?. Maka kemana kamu dipalingkan.63) Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan sia-sia dan permainan. sungguh kami akan beri pengenalan kepada mereka jalan-jalan kami. tiba-tiba mereka menyekutukan. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.(29. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. maka nanti mereka akan mengetahui.62) Dan jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang turunkan air dari Langit.(29.(29.68) Dan orang-orang yang bekerja di dalam kami.64) Maka ketika mereka naik dalam Kapal.Tafsir Al Sulthan Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi dan memutarkan matahari dan bulan”. dan DLA .(29.(29. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.61) Allah mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan mengukurkan baginya. Bukankan di dalam jahannam tempat kedudukan untuk orang-orang yang kafir ?. tetapi apabila Dia telah selamatkan mereka kepada daratan.(29.66) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan tempat terhormat yang aman padahal sekelilingnya manusia berculikculikan. niscaya mereka katakan: ”Allah”. dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan jika adalah mereka mengetahui.

(29.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat kesetiaan.69) DLA .

(30. maka tidaklah Allah DLA .(30.Mim}. Tidak Allah menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Yang Lengkap dan hingga waktu yang ditentukan. dan telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan pembuktian. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(30. bagi Allah urusan dari sebelum dan dari sesudah.(30. dan Dia Al-’Aziizur-Rahiim. tidak Allah menyalahi janji-Nya.8) Apakah belum mereka berjalan di Bumi.4) Dengan pertolongan Allah Dia menolong siapa yang Dia kehendaki.(30. Adalah mereka sangat kuat dan banyak bekas-bekasnya di bumi dan telah ramaikan dia lebih banyak dari apa yang mereka ramaikan dia. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat pada mereka yang dari sebelum mereka ?.3) Dalam beberapa tahun.Tafsir Al Sulthan 30.(30.Surat Ar-Ruum (Kerajaan Romawi) Surat ke-30.(30. dan mereka dari akhirat mereka berlaku lalai.5) Sebagai perjanjian Allah.Lam.0) {Alif. dan di hari itu akan bersukacita orang yang beriman. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. dan mereka dari setelah kekalahan mereka akan mengalahkan.(30.2) Di bumi yang dekat.7) Apa belum mereka fikirkan di dalam diri-diri mereka?. tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia mengkufuri rahasia pertemuan dengan Rabb mereka.1) Telah dikalahkan (kerajaan) Romawi.(30.6) Mereka mengetahui yang zhahir saja dari kehidupan dunia.

dan pertemuan akhirat.(30.(30.(30.16) Maka Subhaana Allah ketika kamu berpetang dan ketika kamu berpagi hari.12) Dan tidaklah ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka penolong-penolong. dan kami DLA . karena mereka mendustakan rahasia ayat-ayat Allah dan adalah mereka memperolok-olokkan karakternya.(30.14) Maka adapun orang yang beriman dan beramal shalih. kemudian tiba-tiba kamu makhluk cerdas yang bertebaran.19) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari debu.(30.(30.(30.13) Dan pada hari berdiri sa’at. pada hari itu terpecahlah mereka.20) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari diri-diri kamu jodoh agar kamu tentram kepadanya.15) Dan adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami. dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kebangkitan. (30.11) Dan pada hari berdiri sa’at.(30. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.17) Dan kepunyaan-Nya semua hamdu di Langit dan Bumi dan di waktu petang dan diwaktu kamu bertengah hari.9) Kemudian adalah akibat mereka yang jelek adalah kejelekan. maka itulah mereka di dalam azab dikekalkan.18) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. maka mereka di dalam rawdhoh akan dimuliakan. dan adalah mereka dengan sebab sekutusekutu itu jadi kafir. kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan. (30.(30.(30.Tafsir Al Sulthan menganiaya mereka.10) Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya. putuslah harapan orang yang berdosa.

dan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(30.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang tahu.24) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya berdirinya Langit dan Bumi dengan perintah-Nya. setiap kepada-Nya mereka ta’at. Maka siapa yang bisa beri pengenalan orang DLA . sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. tiba-tiba kamu keluar.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(30.Tafsir Al Sulthan menjadikan antara kamu persahabatan dan pengaturan. dan kepada-Nya perumpamaan yang rinci di Langit dan Bumi. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar.(30. dan Dia lebih mudah atasnya. kemudian mengulanginya.25) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa di Langit dan Bumi. dan Dia turunkan dari Langit air. (30. pada barang yang kami berikan kepada kamu hingga kamu (sama) dengan mereka di (barang) itu yang kamu takuti sebagaimana kamu takut (orang yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? Seperti itu kami jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengerti.26) Dia Yang memulai penciptaan.27) Dia adakan bagi kamu perumpamaan dari diri-diri kamu. maka Dia hidupkan dengannya Bumi setelah matinya. adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.21) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan berlainan lisan kamu dan warna kamu.(30.23) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya Dia tunjukkan kepada kamu kilat untuk menakuti dan harapan. kemudian apabila Dia panggil kamu datu panggilan dari bumi.28) Bahkan orang yang zalim mengikuti keinginan mereka dengan tidak berilmu.22) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya tidur kamu di malam hari dan siang dan pencarian kamu dari kelebihan-Nya.(30.

(30.30) Dalam keadaan kamu kembali kepada-Nya.33) Yang berakibat mereka kufur kepada apa yang kami berikan kepada mereka.(30. itu Diin yang (resmi) berdiri.29) Maka dirikanlah wajahmu untuk Diin itu setulusnya.37) DLA .32) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.34) Atau adakah pernah kami turunkan atas mereka Alasan lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu yang mereka sekutukan karakterNya ? . dan jika mengenai mereka satu kejelekan dengan sebab dikerjakan oleh tangan mereka. yang tiap partai bergirang dengan yang ada di sisi masing-masing. ”Maka bersenang-senanglah nanti kamu akan mengetahui”.(30. dan berbaktilah kepada-Nya dan dirikan sholat dan jangan kamu ada dari orang yang musyrik.36) Apa belum mereka lihat bahwa Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengukurkan.31) Dari orang-orang yang pecah-belahkan Diin mereka dan jadilah mereka beberapa golongan.35) Dan apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan.(30. kemudian apabila Dia rasakan bagi mereka pengaturan. fithrah Allah yang menfithrakan manusia atasnya. tiba-tiba segolongan dari mereka menyekutukan karakter Rabb mereka. tibatiba mereka putus harapan. (30. ia seru Rabb mereka dalam keadaan berserah diri kepada-Nya.(30.(30.(30. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. jangan ada penukaran untuk ciptaan Allah. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. mereka bergirang dengannya.Tafsir Al Sulthan yang telah dilupakan Allah.(30. dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.

(30.43) Siapa kufur.44) Supaya Dia balas orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari kelebihan-Nya. maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat ganjaran berganda.46) DLA .(30.38) Dan sesuatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta-harta manusia.(30. dan agar kamu bersyukur. untuk Dia rasakan pada mereka sebagian yang mereka perbuat agar mereka kembali.41) Katakanlah: ”Berjalanlah di Bumi.(30. tetapi sesuatu zakat yang kamu keluarkan karena maukan wajah Allah.Tafsir Al Sulthan Maka berilah kepada keluarga dekat haknya. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. maka tidaklah ia jadi tambahan di sisi Allah.39) Allah Yang Menciptakan kamu. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang kafir. dan miskin dan anak jalanan. maka atasnya kekufurannya dan siapa beramal baik maka untuk diri mereka.(30.(30. mereka orang yang mendapat kejayaan. Adakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang membuat dari itu untuk kamu dari sesuatu ?. lalu perhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum.42) Maka dirikanlah wajah mu kepada Diin (yang resmi) berdiri itu. kemudian Dia akan hidupkan kamu.(30. kemudian Dia akan matikan kamu. mereka menyiapkan. dari sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak padanya dari Allah. pada hari itu mereka terpisah-pisah.(30. Itu baik untuk orang yang mengharap wajah Allah. adalah kebanyakan mereka orang musyrik”. dan supaya berjalan kapalkapal dengan perintah-Nya agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.45) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia kirim angin sebagai pengembira dan untuk Dia rasakan kepada kamu sebagaian dari pengaturan-Nya.40) Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia.(30. kemudian Dia beri rizki kepada kamu. dan itulah mereka.

Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah kirim dari sebelum mu rasulrasul kepada kaum mereka.(30.(30. sesungguhnya itu sungguh Dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati.50) Dan jika kami kirim angin. lalu mereka menyerah diri. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. kemudian Dia menjadikan dari setelah kelemahan (dho’fin) kekuatan (Quwwatan).(30.(30.47) Allah Yang mengirim angin yang menjalankan awan. tidak bisa engkau buat mendengar melainkan orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami. lalu mereka lihat dia menguning. lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya.53) Allah Yang menciptakan kamu dari Kelemahan (dho’fin). mereka bergembira.49) Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana Dia hidupkan Bumi setelah matinya.51) Maka sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati dan tidak membuat mendengar orang yang tuli (ketika) dipanggil apabila mereka berpaling mundur. niscaya tetap mereka kufur setelahnya. dan Dia jadikan dia beberapa keping. Maka ketika Dia kenakan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(30. (30.48) Dan bahwa adalah dari sebelum diturunkan atas mereka dari sebelumnya sungguh mereka orang yang putus harapan. kemudian Dia menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan dan perubahan. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.54) DLA . maka Dia mengulurkannya di Langit sebagaimana Dia kehendaki. dan Dia Al-‘Aliimul Qodiir.(30. maka mereka datang dengan bukti.(30. lalu kami siksa orang-orang yang berdosa karena adalah kewajiban kami menolong mu’minin .52) Dan tidaklah bisa engkau memalingkan orang-orang yang buta dari kelupaan mereka.

57) Dan sesungguhnya kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.(30. (30. sungguh akan berkata orang yang kafir: ”Kamu tidak lain melainkan orang yang merusak”.(30. dan jangan mengguncangkanmu orang-orang yang tidak yakin.0) DLA .55) Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: ”Sesungguhnya di dalam Kitab Allah sungguh kamu tinggal kepada hari dibangkitkan. dan jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu ayat. Allah mengunci atas qalbu orang-orang yang tidak tahu.Tafsir Al Sulthan Dan pada hari berdiri sa’at.59) Maka shabarlah sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. tetapi kamu adalah kamu tidak tahu.60) 31. 34 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.58) Seperti itu.56) Maka pada hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka untuk berlepas diri.Surat Luqman (Luqmanul Hakim) Surat ke-31. Seperti itu adalah mereka pernah berpaling. maka ini hari kebangkitan.(31. bersumpah orang yang durhaka (bahwa) mereka tidak tinggal melainkan sesaat. (30. dan tidak pula mereka akan disuruh bertobat.(30.(30.

dan Dia Al’Aziizul Hakiim. maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya. DLA . dan Dia turunkan dari Langit air.11) Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah. dan mereka. dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik.(31.9) Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang.(31.Mim }. bagi mereka azab yang menghinakan.Tafsir Al Sulthan { Alif.7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.4) Itulah mereka atas pengenalan dari Rabb mereka. Dan ia jadikan dia ejekan.1) Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana. mereka orang yang mendapat kemenangan.(31.(31.(31.(31. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata. maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih.(31.(31.3) Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.10) Ini ciptaan Allah. kepada karakter akhir mereka. yang bisa kamu lihat dia.5) Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia) dari jalan Allah dengan tidak berilmu.8) Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap. dan itulah mereka. bagi mereka Taman penuh jasa (ni’mat). seolaholah di dua telinganya ada tutupan yang berat.(31.2) Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan. Lam. mereka yakini. Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan. berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya. maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim). Itulah mereka.6) Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami. karena siapa bersyukur.(31.(31.

maka janganlah engkau ta’at kepada mereka.17) ”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong.16) ”Hai anakku. dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku. sejelek-jelek suara ialah suara keledai”.(31. dan siapa kufur.(31.(31. janganlah engkau sekutukan karakter Allah. tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf. (31.19) DLA .12) Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya. kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu.18) ”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu.15) (Kata Luqman): “Hai anakku.(31.13) Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya. ”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu.Tafsir Al Sulthan maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya. sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi.(31. maka Allah Ghaniiyun Hamiid”. maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan. kepada-Ku tempat kembali”. (31. dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu. apa yang engkau tidak tahu karakternya. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”. sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun. akan didatangkan karakternya oleh Allah. sesungguhnya Allah” Lathiifun Khabiir. sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku.14) ”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku.(31. sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah. sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.

(31. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi.23) Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”.(31. tidak akan habis Kalimat Allah.(31. sungguh mereka katakan : ”Allah”. lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.27) DLA . dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim. (31. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur. sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid.20) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”.24) Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”. Kepada kamilah tempat kembali mereka.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apaapa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.26) Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam.25) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi.22) Dan siapa kufur.21) Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. (31.(31. Dan kepada Allah akibat urusan-urusan. maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu.(31. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?. (31. dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya yang zhohir dan yang batin. maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat. dan ia berbuat kesetiaan.

sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur).34) DLA . dan memasukkan siang ke dalam malam.33) Sesungguhnya Allah.30) Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa (ni’mat) Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya. dan tidak anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu. dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati. setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia. Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir. dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan.28) Apa belum engkau lihat.29) Itu karakter sesungguhnya Allah.(31. melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu). Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir. dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahimrahim.(31. Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir.(31. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur. sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang. Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.(31. dan memutarkan matahari dan bulan.(31. maka sebagian mereka berlaku cermat. Dan Dia turunkan hujan. Dia Yang Lengkap.Tafsir Al Sulthan Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu. dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu.(31.31) Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan.32) Hai manusia berbaktilah kepada Rabb kamu. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan. bapak dari anaknya.(31. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok. di sisi-Nya ilmu sa’at.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Lam.(32.7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sulalatin dari air yang hina.8) Kemudian Dia sempurnakan dia dan meniup padanya dari RuhNya.1) Penurunan Kitab (ini) tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.(32.Mim }. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. kemudian Dia berada atas ‘Arsy.Tafsir Al Sulthan 32. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(32.6) Yang membuat sangat tepat tiap sesuatu dari ciptaan-Nya.9) DLA .3) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari. kemudian naik kepada-Nya dalam satu hari adalah kadarnya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. tetapi sedikit apa yang kamu syukuri.(32. dan tidak penolong.(32.Surat As-Sajdah (Sujud) Surat ke-32.(32.(32.(32. maka tidakkah kamu ingat ?. Al-‘Aziizur Rahiim.(32.0) { Alif. Tidak ada bagi kamu dari selain-Nya dari Pengurus.2) Apakah mereka mau berkata:”Ia bikin dia?” Bahkan dia yang lengkap dari Rabb mu untuk engkau ancam kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang pengancam sebelummu supaya mereka dapat pengenalan.5) Itu Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.(32. dan Dia memulai penciptaan manusia dari Tanah Liat.4) Dia mengatur urusan dari Langit kepada Bumi.

(32. kemudian kepada Rabb kamu. sesungguhnya kami lupakan kamu. niscaya kami kerjakan amal shalih. maka kembalikanlah kami.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Sesudah kami sesat di bumi. dan sebagian dari apa yang kami berikan itu mereka infaqkan.11) Dan jika engkau lihat ketika orang-orang durhaka itu tundukkan kepada mereka di sisi Rabb mereka (sambil berkata): ”Rabb kami.(32.(32. mereka runtuh sujud dan menggerakkan rahasia hamdu Rabb mereka.(32.12) Dan jika kami kehendaki.(32. apakah kami akan berada di kejadian yang baru ?” Bahkan mereka kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka. dan rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.10) Katakanlah: ”Akan diambil kamu dengan sempurna oleh Yang Menguasai maut yang diserahi untuk kamu.(32. karena sesungguhnya kami telah yakin”. niscaya kepada tiap diri.(32.(32.15) Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Rabb mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan.(32.13) Maka rasalah dengan sebab kamu melupakan pertemuan hari ini.18) DLA .14) Hanya akan mengimani rahasia ayat-ayat kami mereka yang apabila diingatkan rahasianya.16) Maka tidak ada satu diri pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari pendingin mata (surga) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. kamu dikembalikan”. dan mereka tidak menyombong. kami beri pengenalannya. tetapi telah terbit perkataan dari Ku dengan lengkap bahwa Aku akan penuhkan jahannam dari Jinn dan Manusia semuanya. kami telah melihat dan telah mendengar.17) Maka apakah orang yang telah beriman itu sama seperti orang yang durhaka ? Mereka tidak sama.

kemudian ia berpaling darinya ?. dikembalikan mereka padanya dan dikatakan kepada mereka : ”Rasalah azab api yang pernah kamu dustakan karakternya”.(32. maka untuk mereka surga-surga tempat tinggal sebagai sajian dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan.19) Dan adapun orang-orang yang durhaka. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. maka tempat kembali mereka ialah api.(32. maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan darinya oleh binatang DLA .25) Apa belum mengenali bagi mereka.26) Apa belum mereka lihat bahwa kami mengalirkan air kepada bumi yang keras kering. ketika mereka telah sabar.(32.23) Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengenalan dengan perintah kami. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka.Tafsir Al Sulthan Adapun orang yang beriman.21) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya. sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang durhaka itu. (32. maka apakah mereka tidak mendengar ?.(32. Tiap kali mereka hendak keluar darinya.(32.22) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. dan adalah mereka meyakini rahasia ayat-ayat kami.(32. betapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri.24) Sesungguhnya Rabb mu Dia Yang memberi keputusan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang adalah padanya mereka berselisih.20) Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagaian dari azab yang dekat sebelum azab yang menyolok agar mereka kembali. maka jangan engkau ada dalam ragu-ragu dari pertemuan-Nya. dan beramal shalih. dan kami jadikan dia satu pengenalan untuk Bani Israel.(32.

30) DLA . apa mereka tidak memperhatikan ?. karena sesungguhnya mereka menunggu.27) Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah hari kemenangan.29) Maka berpalinglah dari mereka.28) Katakanlah: ”Di hari kemenangan itu tidak berguna bagi orangorang kafir iman mereka dan tidak mereka akan diberi tempo”.Tafsir Al Sulthan ternak mereka dan diri-diri mereka.(32. (32.(32.(32. jika kamu orang-orang yang benar”. dan tunggulah.

(33. maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dia lebih adil di sisi Allah.Tafsir Al Sulthan 33. dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu. sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu. dan cukplah karakter Allah sebagai wakil. dan Allah katakan yang lengkap. maka mereka saudara kamu di dalam Diin.4) Seru mereka dengan bapak-bapak mereka. sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa. dan Dia memberi pengenalan ke jalan.(33.Surat Al-Ahzab (Golongan-Golongan) Surat ke-33. dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu.(33. kecuali kalau DLA .(33.(33.(33. maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka.5) Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin.0) Hai Nabi tekunilah Allah. dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin. dan pengurus-pengurus kamu. dua qolbu di dalam jaufi-nya. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya. dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik. dari diri-diri mereka.1) Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. 73 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu.3) Tidak Allah jadikan bagi seorang.2) Dan bertawakallah atas Allah.

6) Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka.(33. tidak ada tempat berdiri bagi kamu. maka kembalilah”.(33. padahal ia tidak kosong. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. dan dari mu dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan ‘Isa anak Maryam. dan dari bawah kamu. niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar. lalu kami kirim kepada mereka angin. dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan.9) Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu.(33.10) Di situ diuji Mu’minin. dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya.12) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib. dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat .11) Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”.(33. (33. dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”. dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras. kemudian mereka diminta mengadakan fithnah.13) Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya. mereka tidak bermaksud melainkan lari. dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka.7) Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka.Tafsir Al Sulthan kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu.14) DLA .(33. (33.8) (60) Hai orang-orang yang beriman !.(33. dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. ketika datang kepada kamu tentara. Adalah itu di dalam kitab tertulis.(33.

jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”.(33. engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati. Dan mereka sangat tama’ atas harta. bahwa mereka tidak akan berpaling belakang. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah. Mereka itu belum beriman.18) (mereka) kikir atas kamu. tidak akan mereka berperang melainkan sedikit.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini. Tetapi apabila hilang ketakutan.21) Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu.20) Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah. dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit. sedangkan perjanjian Allah akan dituntut.(33. (33. mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam.19) Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi.17) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”. Dan jika golongan-golongan itu datang.(33.(33.(33. Dan jika mereka ada di antara kamu. dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”.15) Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”. dan adalah itu atas Allah mudah. Dan DLA . maka apabila datang ketakutan. mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu. mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya.16) Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah.(33. maka Allah gugurkan amal-amal mereka.

24) Dan Allah telah enyahkan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka. dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan. maka Allah telah sediakan bagi perempuanperempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang.Tafsir Al Sulthan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri . sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa. tidak mencapai kebaikan.29) Hai wanita-wanita Nabi !.(33.(33. karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu. dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”.28) Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya.(33. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang.25) Dan dari ahli kitab yang membantu (ahzab) itu Dia turunkan dari benteng-benteng mereka.27) Hai Nabi. dan kampung akhirat.30) DLA .(33. sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan. siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah.(33.(33. dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji.(33. dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa.(33. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.22) Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah. kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya.26) Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka.(33.23) Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka. dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki. maka marilah aku beri bekal kepada kamu.

34) Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat. niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk. jika kamu berbakti. Dan dirikanlah sholat. Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan. dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama.35) Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat. dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat. dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.(33. dan shoobirin dan shoobirat. karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 22 Siapa ta’at dari kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka. dan mu’minin dan mu’minat. apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya. sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih.(33. dan beramal shalíh. dan khoosy’in dan khoosyi’at.32) Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu.31) Hai wanita-wanita Nabi !. Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang.(33. kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita.33) Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah.(33. dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda .36) Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atasnya dan engkau pun telah berjasa atasnya: DLA . maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata. karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit. dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati.(33. tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf. (33. sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa.

tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi. Dan adalah urusan Allah dikerjakan.(33.40) (61) Hai orang-orang yang beriman.46) DLA .42) Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya.41) Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang. . Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. padahal Allah lebih patut kamu takuti. dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah. dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin. dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya.Tafsir Al Sulthan “Tahan atas mu jodoh mu.43) Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda.38) Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah.(33.(33.(33.(33. sebutlah Allah sebutan yang banyak. dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya.39) Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu. supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka. dan engkau takut kepada manusia. Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya.(33.44) Hai Nabi.(33.45) Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang. dan takut kepada-Nya.(33. dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan . sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam.(33. dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung. kami kawinkan mu dengannya.(33. dan takutlah kepada Allah”.37) Tidak ada atas Nabi dari keberatan.

yang berhijrah bersama mu. dan biarkanlah gangguan mereka. supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. kemudian kamu talaq mereka. Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi. dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi.48) (62) Hai orang-orang yang beriman !. Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu.(33. khusus untuk mu bukan untuk mu’minin. dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu.Tafsir Al Sulthan Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok. maka tidak terlarang atas mu.47) Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik.(33. lantas belanjailah mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik.(33. dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki. dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa . Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka. maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita. dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka.(33.51) DLA . dari sebelum kamu sentuh mereka. dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu.50) Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka. dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu.49) Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodohjodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka. jika Nabi mau menikahinya. apabila kamu menikahi mu’minat.(33. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu. dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil .

tetapi ia malu dari kamu. Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran. tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk. kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan). Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi.53) Jika kamu terangkan sesuatu. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. (33. karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu. walaupun menggemarkan mu kecantikannya. dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu.(33. dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita. maka mintalah dari belakang tirai.(33. atau kamu sembunyikan dia.54) Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka.Tafsir Al Sulthan Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu.56) DLA . dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu. beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan . jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi. sesuatu benda. Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka.(33.(33. (64)Hai orang-orang yang beriman. karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang.52) (63) Hai orang-orang yang beriman. Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya. Dan Allah tidak malu dari yang lengkap. dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka. kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu.55) Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi.

maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata.65) DLA . dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat.59) Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah.(33.(33. Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”.58) Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?.(33.(33. melainkan sedikit (masa).(33.(33.(33. kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu. (33. tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong.62) Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran).61) Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini.63) Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.60) (mereka) dilaknat di mana saja mereka berada.(33. dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu. mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya. niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka.64) Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya. dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina.57) Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu.

(33. dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat. sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh.70) Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu. karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan. maka mereka enggan memikulnya.(33.(33.68) (65) Hai orang-orang yang beriman !. (33. berbaktilah kepada Allah.(33.Tafsir Al Sulthan Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka.(33. dan ucapkanlah perkataan sadiidaa.69) (66) Hai orang-orang yang beriman !.72) Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat. dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu.67) ”Rabb kami !. jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa. mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”.(33.(33. dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.66) Dan mereka berkata: “Rabb kami. tetapi dipikul dia oleh Manusia. dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”. dan mereka khawatir di tentangnya.73) DLA . niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang. kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami. berilah kepada mereka dua ganda dari azab. lalu mereka sesatkan kami dari jalan”.71) Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung.

Katakan: ”Bahkan demi Rabb ku Yang Mengetahui Yang Ghaib. ia akan datang kepada kamu”.Surat SABA’ (Indonesia) Surat ke-34. melainkan di dalam Tulisan yang nyata. mereka itu akan mendapat keampunan dan pemberian yang berbeda.(34.4) Dan orang-orang yang berusaha dalam (merusak) ayat-ayat kami adalah bagi mereka azab dari siksaan yang pedih.2) Dan berkata orang-orang yang kafir:”Tidak akan datang kepada kita sa’at”.(34.(34.5) Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu. dan Dia Hakiimul-Khabiir(Bijaksana Mengabarkan). dan kepunyaan-Nya hamdu di akhirat.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.Tafsir Al Sulthan 34. DLA . dan Dia (Rahiimul-Ghafuur)(34. Dia yang lengkap dan memberi pengenalan kepada jalan Al’Aziizil-Hamiid. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok.(34. Tidak tersembunyi dari-Nya seumpama debu di Langit dan tidak di Bumi.(34.3) Untuk Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal baik.(34.1) Dia mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.6) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Maukah kami tunjukkan atas kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

tetapi sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. kami rasakan dari azab bakaran. Dan sebagian dari Jinn yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb nya dan siapa yang berpaling dari mereka dari perintah kami. maka ketika ia runtuh terbukti oleh Jinn bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal DLA .(34.10) ”Hendaklah engkau buat saabighaat dan bataskan dalam Sardu.12) Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedunggedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. dan kami alirkan baginya mata air tembaga.13) Maka ketika kami tentukan atasnya mati.(34. tidak menunjukkan kepada mereka atas matinya melainkan dabbah bumi yang memakan tongkatnya(Minsa-a).(34. dan kerjakan dengan baik. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap hamba yang bertobat .9) Sesungguhnya kami telah beri kepada Dawud dari kami fadhlu: ”Hai gunung-gunung patuhlah bersamanya dan burungburung”.7) ”Apakah ia berdusta atas Allah atau ada padanya penyakit gila.8) Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari Langit dan Bumi.11) Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan. ”Kerjakan syukur. niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami gugurkan atas mereka kepingkeping dari langit. bahkan orang yang tidak mengimani rahasia akhirat di dalam azab dan kelupaan yang jauh”. Jika kami kehendaki. hai keluarga Dawud !”.Tafsir Al Sulthan ”apabila kamu sudah dihancurkan tiap hancuran. sesungguhnya Aku melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan” .(34. dan bertiup sorenya sebulan.(34. dan kami telah lunakkan baginya Besi .(34. bahwa kamu sungguh (akan dibangkitkan) dalam suatu penciptaan yang baru?”.(34.

17) Dan kami menjadikan antara mereka dan antara Negeri yang kami beri barokah padanya negeri-negeri yang kelihatan.(34. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk yang sabar yang berterima kasih”. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran.20) Dan tidak ada bagi nya atas mereka dari alasan. (34. Dan sesuatu dari (yang disebut) Sidrin Qolil. dua hutan yang mempunyai rasa buah yang pahit. dan bukankah tidak kami balas melainkan yang kufur. Negeri yang baik dan Rabb Yang Mengembalikan. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan Aman. maka mereka ikuti dia kecuali sebagian dari orang beriman. Dua hutan dari kanan dan kiri.(34. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat.22) DLA . dan Rabbmu Penjaga atas tiap sesuatu .19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat sangkaan benar atas mereka.(34. Maka kami menjadikan mereka buah-mulut. (34. maka kami kirim atas mereka banjir besar.(34. Makanlah dari pemberian Rabb kamu. Dan kami tukar bagi mereka dengan dua hutan mereka .Dan mereka telah menganiaya diri-diri mereka.21) Katakan:”Serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah.(34.(34.Tafsir Al Sulthan ghaib.(34. Mereka tidak memiliki seperti debu di Langit dan tidak di Bumi.15) Maka mereka berpaling. tidaklah mereka berada di dalam azab yang menghina. dan bersyukurlah kepada-Nya.18) Tetapi mereka berkata: “Rabb kami ! jauhkanlah perjalanan kami ”.14) Sesungguhnya adalah untuk Saba’ di dalam tempat tinggal mereka ada ayat. melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengimani karakter akhirat dari siapa dia darinya dalam keraguan. dan tidak bagi mereka pada keduanya dari sekutu dan tidak bagi-Nya dari mereka dari pembantu”. sebab apa mereka kufur. dan Pinus.16) Itu balasan kami kepada mereka.

(34.23) Katakan: ”Siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?” Katakan: ”Allah. Dan kalau engkau lihat ketika orang zalim itu didirikan di sisi Rabbnya.(34. (34.31) DLA .25) Katakan: ”Rabb kita akan kumpulkan antara kita.(34. bahkan Dia Allah Al ’Aziizul Hakiim”.(34.(34.26) Katakan: ”Lihatkan kepada ku mereka yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu.30) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Kami tidak akan mempercayai karakter Bacaan ini dan tidak karakter yang di hadapannya”. Berkata orang-orang yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Jika tidak karena kamu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.Fattahul ’Aliim).(34. melainkan untuk siapa yang Dia izinkan baginya. sungguh atas pengenalan atau dalam kelupaan yang nyata”.(34. dan Dia Al ’Aliyyul Kabiir”.28) Dan mereka berkata: ”Kapankah ancaman itu jika kamu orangorang yang benar”.(34. niscaya kami sudah jadi Mu’minin”. sebagai pengembira dan pengancam.29) Katakan: ”Untuk kamu hari yang dijanjikan tidak bisa minta diundur darinya sesa’at dan tidak bisa minta dilekaskan”. dan Dia Pembuka Yang Mengetahui”(Al.24) Katakan: ”Kamu tidak akan ditanya dari hal apa dosa kami dan kamu tidak akan ditanya dari apa yang kami kerjakan”. hingga ketika dihilangkan ketakutan dari qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan Dan tidak bermanfa’at safa’atnya di sisi-Nya.27) Dan tidak kami mengutus mu melainkan kepada manusia seluruhnya. kemudian buka antara kita dengan Lengkap. sedangkan sebagian dari mereka membantah sebagian. Dan sesungguhnya kami atau hanya kamu. Mereka katakan:”Yang Lengkap. mereka berkata: ”Apakah yang Rabb kamu katakan?”. Tidak demikian.

maka Dia akan DLA .33) Dan tidak kami kirim di suatu negeri seorang pengancam.(34. mereka akan dibiarkan di dalam azab. Dan apaapa yang kamu belanjakan dari sesuatu. dan kami letakkan belenggu di leher mereka yang kafir. Dan mereka nampakkan penyesalan ketika mereka lihat azab.37) Dan mereka yang berusaha dalam ayat-ayat kami dengan menolak kebenaran.35) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb-ku menjulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan Berkata mereka yang sombong kepada mereka yang lemah: ”Kamikah yang menghalangi kamu daripada jalan lurus.(34. ketika kamu perintah kami mengkufuri karakter Allah dan supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi-Nya”.36) Dan tidaklah harta-harta kamu dan dan tidak anak-anak buah kamu barang yang bisa mendekatkan kamu satu serajat di sisi kami.32) Dan berkata mereka yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Bahkan tipu daya malam dan siang.34) Dan mereka berkata: ”Kami lebih banyak harta dan anak-buah.(34.(34. (34. melainkan orang-orang yang merajalela padanya berkata: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada kerasulan kamu”. sesudah ia sampai kepada kamu ?. dan mengukurkannya. (34. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. bagi mereka ganjaran berganda sebab apa yang mereka telah kerjakan.38) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkan baginya. Bahkan adalah kamu orangorang yang berdosa”.(34. Bukankah tidak dibalas mereka melainkan apa yang mereka telah kerjakan?. Itulah mereka. dan mereka aman di tempat-tempat tinggi. dan kami tidak akan disiksa”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Bahkan adalah mereka menyembah Jinn yang kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka”. Ia tidak lain melainkan seorang pengancam untuk kamu di hadapan azab yang pedih”. kemudian kamu fikir tidak ada sifat gila pada sahabat kamu. maka mereka mendustakan rasul-rasul-Ku.(34. bahwa kamu menghadap Allah berdua-dua dan sendiri-sendiri. Engkau pengurus kami.40) Mereka katakan: ”Subhaana Engkau.45) Katakanlah: ”Hanya aku hendak nasehati kamu dengan satu (nasehat).(34.(34.41) Maka pada hari ini sebagian dari kamu dengan sebagian tidak memiliki pertolongan dan tidak pembayaran” dan kami berkata kepada mereka yang zalim: ”Rasakan azab api yang kamu dustakan karakternya”. maka bagaimana kemurkaan kami ?. mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan seorang yang hendak menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu”. dan Dia Khoirur-Rooziqiin”(Sebaik-baik Pemberi rizki). bukan mereka. kemudian Dia berkata kepada malaikat: ”Apakah kepada mereka ini akan kamu menyembah?”.(34.(34. ketika telah sampai kepada mereka: ”Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.39) Dan di hari yang akan dikumpulkan mereka semuanya.(34.46) DLA .44) Dan telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. dan berkata mereka yang kufur kepada Yang Lengkap.42) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat bukti kami . padahal mereka ini tidak sampai kepada sepersepuluh yang kami berikan kepada mereka itu.43) Dan tidak pernah kami beri kepada mereka dari Tulisan yang bisa mereka membacanya dan tidak pernah kami kirim kepada mereka sebelum mu seorang pengancam.(34.Tafsir Al Sulthan menggantinya.(34.

Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Upah yang aku minta dari kamu itu maka dia untuk kamu. maka dengan apa yang diwahyukan kepada ku oleh Rabb ku. dan Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan .(34. dan mereka mendustakan rahasia ghaib dari tempat yang jauh.52) Dan sesungguhnya mereka telah mengkufuri karakternya dari sebelumnya. Upah untuk ku tidak lain melainkan atas Allah.50) Dan kalau engkau lihat ketika mereka kaget.padahal bagaimana mereka bisa mencapai (iman) dari tempat yang jauh?. tetapi tidak sekalikali terluput.(34.(34. dan yang bathil tidak bisa memulai (sesuatu) dan tidak bisa mengembalikan” . dan jika aku mendapat pengenalan.47) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku Yang Sangat Mengetahui Hal Ghaib.(34.(34. sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan yang meragukan. maka tidak lain melainkan aku sesat untuk kerugian diriku. dan mereka diambil dari tempat yang jauh.54) DLA . dan Mengilhamkan karakter Yang Lengkap.48) Katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.(34. (34.53) Dan dihalangi antara mereka dan antara apa yang mereka ingini. sesungguhnya Dia Samii’un Qoriib ” (Maha Mendengar-Maha Dekat) . sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang serupa mereka dari sebelumnya.(34.51) Dan mereka berkata: “Kami mengimani karakternya”.49) Katakanlah: ”Jika aku sesat.

Tafsir Al Sulthan DLA .

dan apa-apa yang Dia tahan. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan 35.(35. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4. maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah.(35. Dia tambah dalam ciptaanNya apa yang Dia kehendaki.(35. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Hai manusia.(35.Surat Faathir (Penyusun) Surat ke-35. adakah dari Pencipta selain dari Allah ? Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?.2) Hai manusia ! ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.3) Dan jika mereka mendustakan mu.(35.7) DLA .6) Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat.(35.(35.5) Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata. maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu.(35. maka ke mana kamu dipalingkan ?. sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi. dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik. maka tidak ada yang dapat menahan baginya. maka ambillah dia sebagai musuh. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.1) Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan.

(35. ini tawar. dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai. dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat.13) DLA . tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru.10) Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu. maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya. dan Dia putarkan matahari dan bulan.9) Siapa mencari kemuliaan. melainkan dengan ilmu-Nya. lalu ia menggerakkan awan. sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan.8) Dan Allah Yang mengirim angin. Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air). lalu kami tarik dia kepada negeri mati. kepunyaan-Nya Kerajaan. dan tipudaya mereka itu dia akan binasa. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat. pahit. melainkan di dalam Kitab. (35.12) Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan.(35. dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis. agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. kemudian Dia jadikan kamu bersistem. sesungguhnya itu atas Allah mudah.(35. maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya. kemudian dari Nuthfah. enak lulus minumannya. setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.(35.Tafsir Al Sulthan Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik. dan yang itu asin. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya. (35. seperti itulah kebangkitan.11) Dan tidak sama dua laut.

tidak mereka dengar panggilan kamu. (35.(35. dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam.(35. Dan kepada Allah tempat kembali. (35.17) Dan satu (diri) yang berdosa.(35.21) Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati.(35. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya. dan mendirikan sholat.19) Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya. maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya. dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu. dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan. walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat. dan siapa jadi suci.(35.24) DLA .(35. tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit.15) Jika Dia kehendaki. kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid.(35. Hanya engkau ancam orangorang yang takut kepada Rabb mereka di dalam ghaib.14) Hai manusia.18) Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat.20) Dan tidak teduh dan tidak panas. dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur.(35.(35.22) Tidak engkau malainkan seorang pengancam.Tafsir Al Sulthan Jika kamu seru mereka. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki. Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. tidak akan memikul dosa (diri) yang lain. tidak bisa mereka memperkenankan kamu.16) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. Dan sekiranya mereka dengar.23) Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam.

(35.29) Lantaran Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaranganjaran mereka. maka bagaimanakah kemurkaan-Ku. sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu. dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya. Sesungguhnya Allah La. dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam? .28) Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat. maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.(35. maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya.30) Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab.(35.(35.(35. dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya. Seperti itu. tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya. sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka.(35. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur.25) Kemudian Aku siksa mereka yang kufur.27) Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya. dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh.(35. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan.Khabiirun Bashiir karakter hambahamba-Nya. dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. adalah orang yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor. dan sebagian dari mereka mendahulukan DLA .Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mendustakanmu.26) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air.31) Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami.

seperti itu kami balas tiap yang kufur.(35.(35.38) Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi. sesungguhnya Rabb kami La Ghafuurun Syakuur”.(35.(35.(35. atau adakah DLA . Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. dan pakaian mereka padanya sutera.37) Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi. Itu dia kelebihan yang menyolok. bagi mereka api jahannam. Maka siapa kufur.36) Dan mereka berteriak padanya: ”Rabb kami !.39) Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orangorang yang kamu seru dari selain Allah. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi.(35. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka melainkan kemurkaan.34) ”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”. Maka rasalah. karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”. keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan.33) Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.32) Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. dan telah datang kepada kamu pengancam?.35) Dan orang-orang yang kafir. maka atas dirinya kekufurannya. dengan izin Allah. (35.(35.Tafsir Al Sulthan karakter kebaikan. padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat. Yang telah menghilangkan dari kami dukacita. dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya.

(35.43) Apa belum mereka berjalan di Bumi. niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap.45) DLA . dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi.44) Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. maka mereka atasnya membuktikan darinya ?.(35.Tafsir Al Sulthan bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab. (35. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah.40) Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang. dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”. sungguhsungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam.42) Karena sombong di bumi. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya. tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan.(35.41) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.(35. sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira. maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.(35. tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran . dan adalah mereka sangat kuat dari mereka. membuat tipu daya jelek. sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa. lantas apabila datang ajal mereka. Dan jika hilang. niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat. Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam. padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda. maka mereka tidak dapat melihat. tidak mereka akan beriman.(36.7) Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu.1) Demi bacaan yang bijaksana.(36.5) Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam.Surat Ya Sin (Huruf Ya dan Sin) Surat ke-36.2) Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus. lalu mereka lalai.11) Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. lalu kami tutup mereka.(36.10) Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan. maka mereka tidak beriman. 83 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Sin}.(36.(36.(36.(36.9) Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka. DLA . dan takut kepada Pengatur dalam ghaib.3) Atas jalan yang lurus.(36. (36.8) Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding.4) Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.(36.Tafsir Al Sulthan 36. (36.6) Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka.(36.0) {Ya. lalu mereka terdangak.

lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”. penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.(36.(36.(36. dan akan mengenai kamu azab yang pedih”. (36.21) Juz’ 22 ”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku.Tafsir Al Sulthan dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata.18) Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu.17) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu.12) Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan. maka mereka mendustakan mereka berdua. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. (36.(36. adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”. jika kamu tidak berhenti.(36.19) Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku. ikutilah utusan-utusan itu”.(36. lalu kami taklukkan dengan yang ketiga.16) ”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.(36.13) Ketika kami utus kepada mereka dua.15) Mereka berkata: ”Rabb kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”. tidak kamu melainkan berdusta”.20) ”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”. niscaya kami rajam kamu. dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu.22) DLA .14) Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(36.(36.

(36.34) DLA . lalu mereka makan daripadanya. dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”.28) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.23) ”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.30) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(36.Tafsir Al Sulthan ”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?.(36. kami hidupkan dia. maka dengarkanlah”.(36.(36. (36.25) Dikatakan: ”Masuklah surga”.31) Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”. tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku.(36.(36.(36. tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.(36.26) Bahwa Rabbku telah kembalikan aku.maka tiba-tiba mereka padam.(36. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat.24) ”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Rabb kamu. sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?.(36. dan kami keluarkan darinya biji-biji.29) Hai dukacita atas hamba-hamba.33) Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur. dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” .32) Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati.27) Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan. dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air.

38) Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya.37) Dan matahari berjalan di tempat letaknya.45) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.(36.(36.(36. maka tidakkah mau mereka bersyukur ?. maka tiba-tiba mereka kegelapan.41) Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai. hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua.43) Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa.36) Dan satu ayat untuk mereka ialah malam. (36. kami cabut daripadanya siang.(36.Tafsir Al Sulthan Supaya mereka makan dari buahnya.39) Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang.46) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata DLA .(36.(36.(36.(36. karena setiap dalam falak mereka bergerak.42) Padahal jika kami kehendaki. kami tenggelamkan mereka. lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.35) Subhaanalah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui.40) Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh. dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.(36.44) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu. supaya kamu diberi pengaturan”.(36. melainkan adalah darinya mereka berpaling.(36. itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim.

50) Dan akan ditiup pada shuuri.53) Maka pada hari ini.(36.51) Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami.55) Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin.(36. (36.(36.(36. maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami.(36. akan bersegera kepada Rabb mereka. dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”.(36. niscaya Dia beri makan dia ?.49) Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka.(36.52) Tidak ada melainkan satu teriakan saja. siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”.57) Salam. dan benarlah rasul-rasul”.(36.59) DLA . Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”.(36. maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur.(36.Tafsir Al Sulthan orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki. sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit.58) Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”. sebagai perkataan dari Rabb Yang Teliti.48) Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka. sedangkan mereka dalam pertengkaran. (36. Inilah apa yang dijanjikan Pengatur.54) Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini di dalam kelalaian bersenang-senang.(36.47) Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”.56) Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini.

maka tidakkah mereka mengerti ?.70) Dan tidakkah mereka lihat. hingga tidak bisa mereka terus.(36. dan tidak bisa mereka kembali.62) ”Ini jahannam yang kamu diancam”. ini jalan yang lurus”. agar kamu tidak menyembah Setan.72) DLA .(36.63) ”Masuklah kepadanya. lalu mereka memilikinya ?. dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir.67) Dan siapa kami panjangkan umurnya.(36.66) Dan jika kami kehendaki. niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan.(36.(36. maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan. ini hari dengan sebab kamu telah kufur”.(36.60) ”Dan supaya kamu menyembah Aku.61) ”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu.(36. tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?. lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu.64) Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka.(36.(36. sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.68) Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya.(36.(36.65) Dan jika kami kehendaki. yaitu binatang ternak.(36. (36. tetapi tangantangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.71) Dan kami jinakkan dia untuk mereka. dan tidak pantas itu baginya. niscaya kami gelapkan atas mata mereka. ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.69) Supaya ia ancam orang yang hidup. maka apakah kamu tidak mau mengerti?”. niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada.Tafsir Al Sulthan ”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anakanak Adam !. sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami.

79) ”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api.(36.78) Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama.(36. sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan.77) Dan ia adakan perumpamaan untuk kami.(36.(36.73) Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati. Bahkan Dia AlKhallaaqul ‘Aliim. maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”. sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka. agar mereka ditolong.83) DLA . Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”.80) Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. maka tidakkah mereka bersyukur ?.(36.(36. hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada.(36.(36. dan ia lupa kepada penciptaannya.Tafsir Al Sulthan Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman.81) Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu.76) Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah.(36.82) Maka Subhaanalah Yang di tangan-Nya Kerajaan setiapnya. dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya.(36. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.74) Mereka itu tidak berdaya menolong mereka.(36. maka dia pembantah yang nyata ?.75) Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu.

Tafsir Al Sulthan 37.1) Maka yang melarang dengan sebenar larangan.3) Sesungguhnya Yang Dita’ati untuk kamu sungguh Satu.(37.Surat Ash-Shoffaat (Yang Berbaris) Surat ke-37.2) Maka yang membacakan peringatan.(37.(37.0) Demi Yang-berbaris berbaris. 182 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(37.(37.4) DLA .

(37.6) Dan penjagaan dari setiap setan durhaka. dan tulang-tulang.20) DLA . dan kamu terhina”.(37.19) Dan mereka berkata: ”Aduh celaka kami.(37. maka tiba-tiba mereka melihat. apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?.12) Dan ketika mereka diperingatkan tidak mereka ingat. dan mereka mengejek.(37. (37.(37.(37.10) Maka tanyalah kepada mereka.8) Untuk mengusir mereka. maka mengikutinya nyala api yang berkilau.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan Bumi.(37.5) Sesungguhnya kami telah hiasi Langit yang dekat dengan kaukab-kaukab. kami ciptakan mereka dari tanah liat yang liat.(37. dan apa-apa antara keduanya.14) Dan mereka berkata:”Tidak ini melainkan sihir yang nyata” .18) Maka sungguh hanyalah dia satu teriakan.9) Kecuali siapa yang menyambar sedikit sambaran.13) Dan ketika mereka melihat ayat-ayat mereka memperolokolokkan.16) Atau bapak-bapak kami yang terdahulu. (37.15) Apakah ketika kami telah mati dan kami adalah debu. dan mereka dilempari dari tiap penjuru. apakah mereka ciptaan yang sangat. atau siapa yang kami telah ciptakan. (37.11) Bahkan kamu merasa ajaib. (37.(37. Rabb tempat terbit matahari.(37. dan bagi mereka azab yang tetap.(37.17) Katakanlah: ”Ya. ini hari peraturan”.7) Tidak dapat mereka mendengar kepada Malak secara rinci.(37.

(37.35) DLA .32) Maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam azab orangorang yang bersekutu.Tafsir Al Sulthan Ini hari penentuan yang adalah kami kepadanya mendustakan.(37.30) ”Maka lengkaplah atas kami perkataan Rabb kami sesungguhnya kami sungguh akan merasakan”.25) Bahkan mereka pada hari itu mereka meyerah diri.31) ”Maka kami telah menyesatkan kamu.(37.22) Dari selain Allah. sesungguhnya mereka akan ditanya. atas sebagian mereka bertanya-tanyaan.27) Mereka berkata: ”Sungguh kamu adalah kamu datang kepada kami dari kanan.28) Mereka berkata: ”Bahkan kamu adalah tidak beriman”.(37.26) Dan menghadap sebagian mereka.(37.34) Sesungguhnya mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah” mereka menyombong.24) Tidak untuk kamu.(37. (37. maka kenalkan mereka kepada jalan jahiim.23) Hentikanlah mereka.21) Kumpulkanlah mereka yang zalim dan teman mereka dan apa yang ada mereka sembah. tetapi kamu kaum yang durhaka”.(37.(37.(37.33) Sesungguhnya seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.(37. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat”.(37.(37. (37. tidak kamu tolong menolong.29) ”Dan tidak ada bagi kami atas kamu alasan. (37.

41) Buah-buahan dan mereka dibedakan.(37.42) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).(37. bagi mereka rizki yang tertentu.(37.45) Yang putih. yang sedap untuk peminum-peminum.38) Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan.(37.43) Atas dipan berhadap-hadapan.(37. kerlingan matanya.(37.52) ”Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi debu dan tulangtulang.53) DLA .48) Seperti sesungguhnya mereka telur terpelihara.(37.(37.(37.51) Ia berkata: ”Apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan?”.50) Telah berkata seorang berkata dari mereka: ”Sesungguhnya aku pernah mempunyai seorang teman”.(37.47) Dan di sisi mereka ada yang tidak liar pandangan. bahwa kita akan dibangkitkan?”. dan ia telah membenarkan utusan-utusan.(37.(37.49) Maka sebagian mereka menghadap sebagian bertanyatanyaan.(37.(37.37) Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.(37.(37.36) Bahkan dia telah datangkan yang lengkap.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Apakah kami mesti tinggalkan tuhantuhan kami untuk seorang pesyair yang gila”.(37.44) Diedarkan atas mereka piala minuman dari mata air.(37.39) Kecuali-hamba-hamba Allah yang ikhlash.40) Itulah mereka.46) Tidak ada padanya kerusakan dan tidak mereka dihalangi darinya.

(37.69) DLA . (37.(37.57) ”Maka bukankah kita tidak akan mati?”. dan kita tidak akan disiksa?”.(37.(37.(37.67) Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka kepada jahiim.(37. hingga mereka penuhkan perut-perut darinya. (37.59) Sesungguhnya ini sungguh dia kemenangan yang panjang.58) ”Melainkan kematian kita yang pertama.61) Apakah itu lebih baik hidangan atau pohon zaqqum ?.lalu ia lihat dia di dalam kejelekan jahiim”.64) Buahnya seperti sesungguhnya dia kepala setan.(37. sesungguhnya hampir engkau binasakan aku”.62) Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab untuk orang yang zalim.54) Maka ia menjenguk.(37.(37.65) Maka sesungguhnya mereka akan makan darinya.63) Sesungguhnya dia satu pohon yang keluar di dalam dasar jahiim.68) Sesungguhnya mereka dapati bapak-bapak mereka lupa. niscaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan”.(37.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: “Apakah kamu mau melihat?”.(37.66) Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya minuman dari air panas.(37. (37.56) ”Dan jika tidak karena jasa (ni’mat) Rabbku.(37.60) Untuk yang seperti inilah hendaknya bekerja orang yang bekerja.55) Ia berkata: ”Demi Allah.

75) Dan kami telah selamatkan dia dan ahlinya dari Karbi yang panjang.79) Sesungguhnya kami.(37.82) Dan sesungguhnya dari golongannya ialah Ibrahim. (37.78) Salam atas Nuh.(37.81) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.(37.77) Dan kami tinggalkan atasnya dalam generasi yang akhir.73) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.(37.85) ”apakah dengan dusta kamu kehendaki selain dari Allah yang dita’ati?”.71) Dan sesungguhnya kami telah utus kepada mereka pengancam-pengancam. maka kami sebaik-baik yang memperkenankan.80) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.86) DLA . (37. di dalam Alam Semesta.(37.83) Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan qalbu yang sejahtera.(37.(37.84) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: ”Apa yang kamu sembah”.72) Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang diancam. (37.76) Dan kami jadikan generasinya.(37. seperti itu menyelamatkan orang yang berbuat baik.(37.(37.70) Dan sesungguhnya telah lupa sebelum mereka kebanyakan dari generasi pertama.(37. mereka yang tinggal.(37.Tafsir Al Sulthan Maka mereka atas bekas-bekas mereka bersegera.74) Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami.(37.

(37. maka pandanglah apa yang engkau putuskan”.87) Maka ia melihat dengan satu penglihatan ke dalam bintangbintang.90) Maka ia pergi dengan sembunyi kepada Sembahan-Sembahan mereka.(37.98) Dan ia berkata:”Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Rabbku.(37. ia berkata: ”Hai anakku.(37.101) Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha.95) ”Padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan”. sesungguhnya aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelihmu.96) Mereka berkata: “Bikinkanlah buat dia satu bangunan lalu campakkan dia ke dalam jahiim”.91) ”mengapa kamu tidak berbicara?”.99) ”Rabbi.100) Maka kami gembirakan dia dengan anak laki-laki yang haliim.93) Maka mereka menuju kepadanya dengan segera.(37.89) Maka mereka berpaling daripadanya.(37.(37. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.88) Ia berkata:”Sesungguhnya aku saqiim”.94) Ia berkata: “Apakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir”. Ia berkata: “Hai bapakku kerjakan apa DLA . lalu ia berkata:”Tidakkah kamu makan?”. berilah kepadaku dari orang yang baik”.(37.(37. (37. membelakang.Tafsir Al Sulthan ”Maka apa anggapan kamu tentang Rabb alam semesta?”.(37.92) Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguhsungguh.(37. Dia akan beri kepadaku pengenalan”.(37.97) Yang mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan. (37.(37.

.106) Dan kami telah tebus dia dengan sembelihan yang panjang.102) Maka ketika ketika mereka berdua telah menyerah.107) Dan kami tinggalkan atasnya dalam orang yang akhir.114) Dan kami selamatkan mereka berdua dari karbi yang panjang.(37. dan ia telah rebahkan dia atas pipinya.(37.108) Salam atas Ibrahim.110) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman. Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.116) DLA . (37.103) Dan kami seru dia bahwa: “Hai Ibrahim !”. (37.113) Dan sungguh kami telah karuniakan atas Musa dan Harun. engkau akan dapati aku insyaa’Allah dari orang yang sabar”.(37.(37.112) dan kami lindungi atasnya dan atas Ishaq.(37. (37.(37.111) Dan kami gembirakan dengan Ishaq sebagai nabi dari orang yang shaleh.105) Sesungguhnya ini sungguh dia cobaan yang nyata. dan dari generasi keduanya ada yang berbuat kebaikan dan ada yang menzalimi dirinya dengan nyata(37.115) Dan kami telah tolong mereka.(37. (37.104) “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar”. (37.(37.Tafsir Al Sulthan yang engkau diperintah. maka jadilah mereka orangorang yang menang.109) Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.(37.

126) Maka mereka mendustakan dia. (37.130) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan. (37. (37.119) Salam atas Musa dan Harun.(37.131) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.129) Salam atas Ilyas.(37.Tafsir Al Sulthan Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang.121) Sesungguhnya mereka berdua dari hamba kami yang beriman.(37.(37. (37.(37.(37.(37.124) “Apakah kamu menyeru Ba’la dan kamu tinggalkan Sebaik-baik Pencipta ?.123) Ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Tidakkah kamu berbakti?”.(37.(37. (37.117) Dan kami beri pengenalan mereka berdua kepada jalan yang lurus.120) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.118) Dan kami tinggalkan atas mereka berdua di dalam orang-orang yang akhir. (37.125) ”Allah Rabb kamu Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.127) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.132) DLA . (37.128) Dan kami tinggalkan atasnya di dalam orang-orang yang akhir.122) Dan sesungguhnya Ilyas sungguh dari orang yang diutus. maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan.

maka tidakkah kamu mengerti ?.(37. (37. maka kami beri perlengkapan kepada mereka hingga satu masa.(37.(37.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya Luth dari orang yang diutus. (37.141) Lalu ditelan dia oleh ikan.(37.137) Dan pada waktu malam.(37.(37.135) Kemudian kami binasakan yang lain. (37.146) Dan kami utus dia kepada 100.149) DLA .(37.144) Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan dia saqim.136) Dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka pada waktu shubuh.133) Ketika kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya. sedang untuk mereka anak laki-laki?. sedang ia telah berbuat kesalahan.142) Maka sekiranya tidak ia dari orang yang banyak bergerak.148) Maka tanyalah mereka.(37. apakah bagi Rabbmu anak perempuan.(37.145) Dan kami tumbuhkan atasnya tumbuhan dari yaqthiin .143) Niscaya ia tinggal di dalam perutnya kepada hari dibangkitkan. lalu adalah ia dari orang yang kalah.140) Maka ia berundi.000 atau lebih. (37. (37.138) Dan sesungguhnya Yunus sungguh dari orang yang diutus.147) Lalu mereka beriman.134) Kecuali perempuan tua di dalam orang-orang yang ketinggalan. (37.(37.(37.139) Ketika ia lari kepada kapal yang penuh.

padahal sungguh Jinn itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan.(37.(37.(37.160) Maka sesungguhnya kamu bersama apa yang kamu sembah.(37.(37.(37.(37.159) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. (37.164) ”Dan sesungguhnya kami ialah yang berbaris-baris”.(37. sesungguhnya mereka sungguh mengatakan dari kebohongan mereka.162) Kecuali orang yang dia masuk jahiim.150) Alaa.167) DLA .(37.(37.163) ”Dan tidak dari kami melainkan baginya tempat berdiri yang sudah ditentukan”.154) Maka tidakkah kamu ingat ? .(37.(37.151) Allah telah beranak.158) Maha Pengegerak Allah dari hal apa yang mereka sifatkan.157) Dan mereka jadikan antara-Nya dan antara Jinn nasabah. dan sesungguhnya mereka sungguh orang yang berdusta.153) Mengapa kamu bagaimana kamu memutuskan?.161) Tidak kamu atasnya dapat memperdayakan.(37.(37. (37.156) Maka datangkanlah Kitab kamu jika kamu orang yang benar.166) Dan sesungguhnya mereka pernah berkata: .155) Atau ada bagi kamu Sulthon yang nyata ?. (37.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kami ciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan?.165) ”Dan sesungguhnya kami orang yang bergerak”.(37.152) Apakah Dia telah pilih anak-anak perempuan daripada anakanak laki-laki? .

(37. maka nanti mereka akan mengetahui.(37.(37.Tafsir Al Sulthan ”Jika ada di sisi kami peringatan dari orang yang pertama”.169) Tetapi mereka kufur kepadanya. (37. maka jelek shubuh bagi orang yang diancam.173) Maka berpalinglah dari mereka hingga satu masa.176) Karena apabila turun di halaman mereka.(37.180) Dan Salam atas mereka yang diutus.(37.(37.(37.171) Sesungguhnya mereka. maka mereka akan melihat.(37.(37.182) DLA . maka nanti mereka akan melihat.(37.181) Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta. sungguh mereka orang-orang yang diberi pertolongan .174) Dan lihatkanlah kepada mereka.(37.170) Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus.172) Dan sesungguhnya tentara kami sungguh mereka mendapat kemenagan. Rabb Yang Mulia dari apa yang mereka sifatkan. (37.178) Dan lihatlah.179) Subhaana Rabbmu.177) Dan berpalinglah dari mereka hingga satu masa.168) ”Niscaya kami dari hamba Allah yang ikhlas”.(37.(37.175) Maka apakah dengan azab kami mereka minta dilekaskan .

Tafsir Al Sulthan DLA .

satu yang dita’ati. sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”.7) ”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”. bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”.(38. padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri. karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”. (38.(38.(38. 88 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku.(38.(38.10) DLA .(38. maka mereka minta tolong.6) ”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir.3) Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.(38.9) Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?.Surat Shood (Huruf Shod) Surat ke-38.(38. demi Alquran yang mempunyai peringatan .5) Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu .4) ”Apakah dia jadikan yang dita’ati-yang dita’ati itu.Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab.0) {Shod}. Tidak ini melainkan satu bikinan”.8) Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Rabb mu yang Al’Aziizil-Wahhab?. (38.2) Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Qornin.(38. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”.Tafsir Al Sulthan 38.

dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”. maka pantaslah azab-Ku. (38. setiap kepadanya mereka patuh.14) Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan.21) Ketika mereka masuk atas Dawud.(38.(38.(38. Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.(38. seorang dari kami menganiaya seorang.(38.18) Dan burung-burung terkumpul. segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”.15) Dan mereka berkata: ”Rabb kami. lalu ia terkejut melihat mereka.17) Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.(38.(38.20) Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang bermusuhan. dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan khithob.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap. (kami) dua orang yang berpekara.(38.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid.13) Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul. Sesungguhnya dia orang yang patuh. ketika mereka naik tembok gedung?.16) Sabarlah atas apa yang mereka katakan. sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja. tetapi ia DLA . Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan.(38.12) Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah. mereka adalah golongan-golongan.(38. ia mempunyai 99 kambing betina.19) Dan kami teguhkan Kerajaannya.22) ”Sesungguhnya ini saudaraku. dan jangan engkau meliwati batas.(38.Tafsir Al Sulthan Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur.

29) Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba. karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah.(38. (38.24) Maka kami beri kepadanya perlindungan. Itu sangkaan orang-orang yang kafir. tetapi sedikit sekali mereka ini”.Tafsir Al Sulthan berkata: ”Berikanlah kepadaku”. dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian. maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap.30) Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar kuda yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya. sesungguhnya dia orang yang patuh.(38.(38. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah. bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”.27) Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?.28) Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya.(38. dan jangan mengikuti keinginan.23) Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya. (38. (38. dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik.25) ”Hai Dawud. dan ia tunduk ruku’ dan kembali.(38. maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir. kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih. sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi.(38. supaya ingat Uulul Albaab.26) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil.31) DLA . lalu ia minta perlindungan kepada Rabbnya. dan ia kalahkan aku dalam pertengkaran”. Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia.

dan pukulkan dengan itu. kembalikanlah aku.(38. ini tempat mandi yang dingin dan minuman. sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari mengingat Rabb ku” hingga ia terlindung di Hijab.39) Dan sesungguhnya baginya di sisi kami (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus. dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku.36) Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam. ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”.(38.(38.(38. sesungguhnya dia banyak kembali. dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad.35) Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki. karena sesungguhnya Engkau. sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab.(38.(38.42) Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya.37) Dan yang lain di dalam Ashfaad.34) Ia berkata: ”Rabb ku.44) DLA .(38.40) Dan ingatlah hamba kami Ayyub. dan jangan engkau menyalahi sumpah. maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab. sebaik-baik hamba.43) ”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu.(38. (38.(38.38) Ini pemberian kami.Tafsir Al Sulthan Maka ia berkata. kemudian ia kembali.41) ”Hentakkan dengan kakimu. dan bersama mereka sebanyak mereka. lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya .32) ”Kembalikan dia atas ku”. ketika ia seru Rabbnya.(38. sesungguhnya kami dapati dia sabar.(38.(38. Engkau maha memberi”.33) Dan sungguh kami telah uji Sulaiman.

(38.(38.59) DLA . (38.45) Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat.(38. dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”. dan air sangat dingin.55) Jahannam yang mereka akan memasukinya.(38. tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.47) Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli.51) Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya. dan setiap dari orang yang dipilih.57) Dan yang lain dari bentuknya berpasangan.46) Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.(38.52) ”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.49) Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka.(38.56) Ini . (38.(38.(38.(38.(38.(38. meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman.50) Hal keadaan mereka padanya bersandar.(38.48) Ini satu peringatan.58) Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu. maka mereka merasakan air sangat panas. dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan.(38. maka sejelek-jelek tempat terbuai. tidak ada baginya kehabisan”.54) ”Ini.53) ”Sesungguhnya inilah pemberian kami.

68) Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan.61) Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”.69) Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu.(38.73) Kecuali Iblis menyombong.(38.(38.(38. dan adalah ia dari yang kafir.(38.62) ”Kita jadikan mereka ejekan.(38.74) DLA . (38.(38.(38. Al ’Aziizul-Ghaffar”. (38.67) ”Yang kamu berpaling darinya”. (38.63) Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”.(38.(38.70) Ketika berkata: ”Rabbmu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”. karena kamu telah sebabkan untuk kami”.Maka alangkah jelek tempat ketetapan. siapa yang sebabkan ini untuk kami. dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”.66) Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”.71) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia. dan meniupkan padanya dari ruh-Ku.64) Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam.65) ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”.(38.60) Mereka berkata: ”Rabb kami.72) Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya. maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”. (38.

berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: ”Hai Iblis.(38.(38. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”.(38.83) Dia berkata: ”Maka yang lengkap.(38.77) ”Sesungguhnya adalah atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”.80) ”Kepada hari waktu yang tertentu”.82) ”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”. karena engkau terkutuk”.81) Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu.(38.(38. apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?. jika demikian.76) Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya.78) Ia berkata: ”Rabbi.88) DLA .(38.(38. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.(38.(38.75) Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya.87) “Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”. (38.84) ”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”. (38. dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.(38.85) Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu.79) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”.86) ”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”. dan yang lengkap Aku katakan”.(38. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(39. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar.(39.0) Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.3) Jika Allah mau mengambil anak.(39.Tafsir Al Sulthan 39. dan Dia putarkan matahari dan bulan.4) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap.(39.1) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan.Surat Az-Zumar (Puak-Puak) Surat ke-39. Dia putarkan malam atas siang. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang. niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki.(39.(39.5) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya.6) DLA . dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur.2) Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. dan Dia putarkan siang atas malam. maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan. Subhaana Dia. kepunyaan-Nya Kerajaan.(39. maka ke mana kamu dipalingkan . Sungguh Dia Al’AziizulGhaffar. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga.

sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. sesungguhnya engkau dari penduduk api”. (39. dan jika kamu syukur. tidak memikul dosa jiwa yang lain. Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?.(39.(39. kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu. ia berdo’a kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepada-Nya. (39. dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya.Tafsir Al Sulthan Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu.8) Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Rabbnya (sama dengan yang tidak?).14) DLA . dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas. Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka.11) ”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit. melainkan dengan tidak berhitung”.10) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”.(39.(39.(39. azab hari yang panjang”. lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu.13) Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”.12) Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. tidak mengingat melainkan Uulul Albab”.9) Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!.7) Dan apabila kesusahan menyentuh manusia. berbaktilah kepada Rabb kamu.(39. dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung.

(39. Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah.15) Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka. tidak Allah menyalahi janji. lalu menurut dengan setepattepatnya. kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya.(39. dan itulah mereka.(39. (39.20) Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah.Tafsir Al Sulthan ”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”. maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi. kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning. Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”. bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun.21) Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Rabbnya. adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. mengalir dari bawahnya sungai-sungai.16) Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya. maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?. kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur. Maka kecelakaan bagi mereka DLA . mereka Uulul Albaab.17) Yang mendengar perkataan.(39. sebagai perjanjian Allah.(39. Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” . dan kembali kepada Allah.19) Tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka.(39.18) Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku.

Tulisan yang bersamaan berpasangan.(39.(39. dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?. Itu pengenalan.22) Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.30) DLA .(39.(39.26) Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.(39.29) Sesungguhnya engkau akan mati. agar mereka mendapat peringatan. telah mendustakan.28) Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan. dan siapa dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal.24) Orang-orang yang dari sebelum mereka.(39.(39. dan sesungguhnya mereka akan mati. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Rabb mereka.25) Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia. Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah. Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki. itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata. Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”.Tafsir Al Sulthan yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah.(39.23) Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain).(39.27) Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni. maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar. padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.

Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan. dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.31) JUZ’ 24 Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah.32) Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya. atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku.(39. itulah mereka. sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya.35) Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya.(39.(39. atasNya bertawakal orang-orang yang bertawakal” .37) Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”.36) Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah. maka tidak ada baginya sembarang pelupa.38) DLA .Tafsir Al Sulthan Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Rabb kamu berbantahan.(39. apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?.(39.Katakanlah: ”Allah cukup untukku. apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”.(39. Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku. itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan.34) Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan. (39.33) Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir. maka tidak ada baginya siapapun pengenal. (39. dan siapa dilupakan Allah. mereka orang-orang yang tekun. dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya.

niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.39) ”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”. Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil. maka untuk dirinya.(39.44) Dan apabila disebut Allah saja. tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira. dan siapa lupa.40) Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap.(39. sesungguhnya aku akan beramal. Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”. DLA .(39.nanti kamu akan mengetahui”. dan Dia kirim yang lain kepada ajal tertentu. maka tidak ia lupa atasnya. kepunyaanNya Kerajaan Langit dan Bumi. dan yang belum mati dalam tidurnya. tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat. (39.43) Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara.46) Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya.41) Allah menerima diri ketika matinya. Maka siapa mendapat pengenalan.(39. beramallah menurut keadaan kamu.(39.45) Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan Katakan: ”Hai kaumku.42) Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?. kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”.(39.(39. Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati.

Tafsir Al Sulthan padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka.48) Maka apabila bahaya mengenai manusia. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (39.52) Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka. dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan.55) DLA . dan mengukurkan. Dia Ghafuurur-Rahiim”.(39.51) Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.(39. sesungguhnya Dia. kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari kami.54) ”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”.(39.(39.(39.47) Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan.53) ”dan kembalilah kepada Rabb kamu. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka. dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri. Padahal dia fithnah. dan berserah dirilah kepada-Nya. sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya. janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah.49) Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu. dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan.50) Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”.(39. ia seru kami.(39.(39.

(39.(39.58) ”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku.65) Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur. dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”. mereka orang-orang yang rugi.(39.56) ”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam. dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”.(39. niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”.66) DLA . lalu engkau dustakan dia. dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.63) Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”.(39. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong.60) Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka.Tafsir Al Sulthan ”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah. (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita.(39.(39.(39. dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil.57) ”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orangorang yang berbuat kebaikan”.(39. niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi. jika engkau menyekutukan.59) Dan di hari qiyaamah.(39.64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu.(39.61) Allah Pencipta tiap sesuatu.62) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi. dan engkau sombong. itulah mereka.

73) DLA . dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap. senang kamu. Dibuka pintu-pintunya.(39. dan pengawalpengawalnya berkata: ” Salam atas kamu. lalu ditiup padanya yang lain.70) Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuakpuak. dan langit tergulung di tangan kanan-Nya.(39. dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rabb kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya. (39.Tafsir Al Sulthan Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.(39. lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi. Hingga apabila mereka datang kepadanya.71) Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”.69) Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan.72) Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Rabb mereka. maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong.68) Dan akan bersinar bumi dengan Nur Rabbnya. kecuali siapa yang dikehendaki Allah. maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”. (39. Hingga ketika datang kepadanya. dan dibukakan pintu-pintunya. kepada surga berpuak-puak.67) Dan akan ditiup pada shuuri. maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah.(39.” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir. dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.(39. dan mereka tidak dianiaya.

dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap.75) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya. Kami bisa mengambil tempat dari Taman. dan Yang telah wariskan kepada kami bumi. dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta”.74) Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Rabb mereka.(39. maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”. di mana kami kehendaki.(39.

(40. kepada-Nya tempat kembali. maka jangan engkau ditipu oleh mundarmandirnya mereka di dalam negeri.1) Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim. maka bagaimana siksaan-Ku?.(40. dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Rabb kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu. Yang menerima tobat. Maka Aku siksa mereka.3) Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orangorang yang kafir. 85 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Yang mengampuni dosa.5) Dan seperti itu telah patut kalimat Rabbmu atas orang-orang yang kafir. tidak ada Yang dita’ati. sesungguhnya mereka penduduk api. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya.(40.(40.(40.(40. dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap.(40.Mim}. melainkan Dia.Surat-Ghaafir (Pengampunan) Surat ke-40.6) Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya.4) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongangolongan dari sesudah mereka. maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan DLA . Yang sangat pembalasannya. Yang mempunyai kekayaan. menggerakkan karakter hamdu Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan 40.0) {Ha.

(40. walau dibenci orang-orang kafir. ketika kamu dihimbau kepada iman.15) Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah DLA . diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu. (40. maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan.9) Sesungguhnya mereka yang kufur. (40.8) ”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan.Tafsir Al Sulthan mengikuti jalan-Mu. tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali.7) ”Rabb kami. Yang mempunyai ’Arsy. Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan. dan itu dia kemenangan yang panjang. kamu kafir”.12) Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki.11) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya.(40.10) Mereka berkata:”Rabb kami. karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu.13) Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan.(40.(40. dan generasi mereka. ketika kamu diseru kepada Allah saja.(40. engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali. maka kami telah mengakui dosa-dosa kami. kamu kufur. kamu beriman. Engkau Al’Aziizul Hakiim”. dan peliharalah mereka dari azab jahiim”. oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”. sesungguhnya Engkau. dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40.14) Yang tinggi derajat. tetapi jika disekutukan karakter-Nya.(40.

(40.(40. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka. maka Allah azab mereka. sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid. tidak ada kezaliman di hari ini. Sesungguhnya Allah.(. maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka. dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar.Tafsir Al Sulthan Kerajaan pada hari ini?.(40.(40.23) Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun.18) Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur. (40. sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab. dan tinggalkan wanita-wanita mereka”. adalah mereka itu sangat kuat dari mereka. tetapi mereka mengkufurinya. dan orangorang yang menyeru dari selain dari-Nya.16) Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.(40. padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati. Dia As-Samii’ulBashiir.17) Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir.22) Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata. DLA . Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”.21) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti. ketika qalbuqalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita.(40.24) Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami.19) Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap. tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”.20) Apa belum mereka berjalan di Bumi. dan ada bekas-bekasnya di Bumi. tidak bisa memutuskan sesuatu.(40. mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya.

29) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku.Tafsir Al Sulthan tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan.30) ”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka.(40. dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan jalan yang benar”.32) ”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah.(40. aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”.(40.31) ”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”.(40. buat kecelakaannyalah dustanya.(40. tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat. karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”.(40. karena ia berdusta. hendaklah ia seru Rabbnya. akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu. dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”. tetapi jika ia benar.27) Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Rabbku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Rabb kamu. kaena DLA . sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.(40.26) Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”. hal keadaan kamu berkuasa di bumi.25) Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa.28) ”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini.(40.

maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa. dan dipalingkan dari jalan. (40. buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”.(40. (40. Seperti itu Allah metrai atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa.Tafsir Al Sulthan siapa dilupakan Allah.(40.36) ”Jalan ke Langit. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang raguragu.37) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”. hingga apabila ia mati.(40.41) DLA .(40.33) ”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti. tetapi kamu seru aku kepada api?”.39) ”Siapa kerjakan kejahatan. maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”.35) Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman.34) ”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka. dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian. karena aku sangka dia berdusta”. dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”.38) ”Hai kaumku. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya.(40. tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya. kehidupan yang rendah ini perlengkapan.(40. maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min. maka tidak ada baginya dari pengenalan”. menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman.40) ”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan.(40. kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”.

44) Maka Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun.(40. dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah. maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”. sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hambahamba-Nya”.(40.46) Dan ketika mereka akan berbantahan di api. dan aku serahkan urusanku kepada Allah. masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras.50) DLA . apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya. yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong.45) Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at. Mereka jawab: ”Ya”.(40. dan menyekutukan rahasia-Nya. sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”.49) Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”. (40. sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.42) ”Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya tidak mempunyai (untuk) diseru di dunia dan di akhirat.48) Dan berkata mereka yang di api.43) ”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu.Tafsir Al Sulthan ”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah.(40.(40.47) Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya.(40.(40. dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”. dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu adalah penghuni api”. ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu. (40. kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Rabb kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”. Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu.

54) Maka sabarlah.(40. dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel.52) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan. dan siang penerang. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.57) Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan. (40.51) Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka.58) Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah DLA . dan bagi mereka kutukan.(40. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”.59) Dan berkata Rabb kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu.(40.(40. dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Rabbmu pagi dan petang.56) Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi. Sedikit sekali kamu ingat.55) Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka.(40.(40.(40.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orangorang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi. dan bagi mereka tempat yang jelek. tetapi kebanyakan manusia tidak percaya.53) Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab.(40. lebih menyolok dari penciptaan manusia. tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan. sesungguhnya Dia As Sami’ul-Bashir. sesungguhnya janji Allah itu Lengkap. Maka berlindunglah kepada karakter Allah.(40. yang mereka tidak akan sampai kepadanya.60) Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu tinggal padanya.

kemudian supaya kamu sampai dewasa.65) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah. kemudian supaya kamu jadi tua. kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil. maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan. Pencipta tiap sesuatu. ketika telah datang kepada ku bukti dari Rabb ku.69) DLA .Tafsir Al Sulthan mempunyai kelebihan atas manusia. tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada. Maka apabila Dia tentukan satu urusan. (40. itu untuk kamu Allah Rabb kamu.(40.67) ”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan.66) ”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab.(40. dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Rabb alam Semesta. Dan Dia bentuk kamu.(40.63) Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan. semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam semesta. maka tepat bentuk-bentuk kamu.(40. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(40.”.(40. maka Maha Melindungi Allah Rabb Alam Semesta.68) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?.64) Dia Yang Hidup. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. maka ke mana kamu dipalingkan. dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”.(40. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.62) Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah.61) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baikbaik. kemudian dari Nuthfah.(40.

75) ”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya.72) Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada bendabenda yang kamu sekutukan?”.(40.(40.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apaapa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami.(40. (40. sesungguhnya perjanjian Allah lengkap. sebagian darinya.76) Maka sabarlah. dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan.79) DLA . maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu. maka kepada kamilah mereka dikembalikan .70) Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantairantai sedang mereka digerakkan (diseret). bahkan tidak pernah sebelum ini. Dan sebagian darinya kamu makan.(40. Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap. maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”.77) Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu.(40.(40. Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir. dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu.73) ”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami. kami menyeru sesuatu”.78) Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah.(40. tetapi mereka akan mengetahui.71) Di air panas kemudian di api mereka digerakkan.(40.74) ”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”. (40.

.80) Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.(40. (40.83) Maka ketika mereka melihat azab kami.(40. maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?. tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka . Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orangorang yang kafir.82) Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka. tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan. mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka.(40. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja.(40. adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi.84) Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka.Tafsir Al Sulthan Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan. dan kami kufur kepada apaapa yang kami sekutukan dengan-Nya”. dengan bukti.(40. ketika mereka melihat azab kami.81) Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?. lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka.85) DLA .

Tafsir Al Sulthan DLA .

(41. Dari itu berlaku luruslah kepadaNya dan mintalah ampun kepada-Nya.7) ”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”.Surat Fush-Shilat (Dijelaskan) Surat ke-41. karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”.4) Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya.(41. dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding.9) Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya.(41. maka mereka tidak dapat mendengar.(41.2) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui.(41.5) Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu.1) Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim . dan Dia ukurkan padanya makanan- DLA .0) {Ha Mim}.(41. dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan.(41. (padahal Dia) itu Rabb Alam Semesta ?” .(41. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.8) Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?.(41. diberi wahyu kepada ku. bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati. bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” . oleh itu.3) Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka.Tafsir Al Sulthan 41. dan Dia beri pelindungan padanya.

12) Maka itu jika mereka berpaling.(41. maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”.15) Maka kami kirim atas mereka angin shorshor pada hari yang sial. maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap.(41.11) Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim. (41. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita.16) Dan adapun Tsamud. sedangkan azab akhirat lebih menghinakan. dan dia Asap.10) Kemudian Dia berada kepada Langit.13) Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”.(41. . dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”.(41. maka kami telah beri pengenalan kepada mereka. karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini. Maka petir azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. karena mereka tidak ditolong. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki.17) DLA .(41.14) Maka adapun ’Aad.Tafsir Al Sulthan makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya. niscaya Dia turunkan malaikat. tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan. dan karena hendak menjaga. dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya. keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”. Dia sangat kuat dari mereka ?. sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”. (41. maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”.Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka. tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami.(41.

maka mereka dibagi-bagi. dan jika mereka minta dikasihani. Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama.22) Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabb kamu.(41. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan. tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan .18) Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api.(41.(41.(41. bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia. maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani. dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu.19) Hingga apabila telah datang kepadanya. sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti.25) DLA .23) Maka itu jika mereka sabar.(41. apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan.(41.24) Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman. maka api itu tempat kedudukan bagi mereka. lalu mereka puji-puji untuk mereka. (41.Tafsir Al Sulthan Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman.20) Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”. maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan. yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi.21) Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu.(41.

dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.(41.27) Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api. bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat.(41. supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”.34) DLA . supaya kamu mendapat kemenangan”.33) Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”. bikinlah hingar bingar padanya. supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami.32) Dan bukankah tidak ada orang yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”.31) ”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”.(41. dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan.(41.(41.(41. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat.(41.(41. tunjukkanlah kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia.(41.26) Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat.28) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Rabb kami.29) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Rabb kami Allah” kemudian mereka istiqomah.30) ”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat. niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”.

(41. Sesungguhnya Rabb mu DLA . sesungguhnya Dia. sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”. maka mereka yang disisi Rabbmu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu. maka berlindunglah kepada Allah. Dia As Samii’ul-’Aliim. (41.42) Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid. karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk. (41.40) Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi).(41.(41. sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka.(41. Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan.41) Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya.(41. Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?. Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan.38) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’.(41. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. maka ia bergerak dan bertumbuh. Maka apabila kami turunkan atas nya air.37) Maka jika mereka menyombong. jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah.35) Dan jika engkau diganggu dari Setan.36) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya. tidak tersembunyi atas kami. Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati.39) Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayatayat kami.Tafsir Al Sulthan Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang.

bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas.43) Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari. Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutusekutu-Ku?”. mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu.45) Siapa beramal baik. Itulah mereka. di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”. sungguh ditetapkan antara mereka. dan kalau tidak kalimat terdahulu dari Rabbmu. maka kepadanya.48) Manusia tidak jemu meminta kebaikan.(41.47) Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat.(41. dan siapa berbuat kejahatan.(41. niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi.(41.(41.49) Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka.(41. maka berselisih padanya.44) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. maka ia putus asa putus harapan.46) Juz’ ke 25 Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. sesungguhnya di DLA . dan jika aku kembali kepada Rabbku. maka untuk dirinya. dipanggil dari tempat yang jauh.(41. tetapi jika kesusahan mengenai dia.Tafsir Al Sulthan sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan. dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya . dan dia atas mereka kegelapan. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmuNya. Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. dan tidak Rabbmu mezalimi hamba-hamba-Nya.

Tafsir Al Sulthan sisi-Nya (pemberian) yang tepat”. siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”.51) Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah. bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?.52) Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuqufuq dan di dalam diri-diri mereka. tetapi apabila mengenai dia kesusahan. sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Rabb mereka.(41. Apa belum cukup bagi mereka karakter Rabb mu. rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.53) Ketahuilah.54) 42.Surat Asy-Syura (Rembukan) Surat ke-42.(41. maka ia mempunyai permintan yang banyak. hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap. kemudian kamu mengkufuri karakternya. dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas. 53 Ayat DLA .(41. Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir. (41.(41.50) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu. ia berpaling dan menjauhkan diri.

(42.3) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.1) {‘Ain.5) Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus. Allah Al’Aziizul-Hakiim.(42. menjadikan untuk kamu dari diridiri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh.(42.Qof}.2) Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu. sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(42. maka keputusannya kepada Allah. Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. ”Itu untuk kamu Allah Rabb ku.(42. dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim.10) Penyusun Langit dan Bumi.6) Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim.Dia DLA .7) Dan kalau Allah kehendaki. atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”.(42.8) Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia.4) Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Rabb mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi.(42. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.(42. Allah pengawas atas mereka. dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya.Mim}. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong. tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya.(42. Dia jadikan mereka satu ummat saja.(42.9) Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu.Sin.0) {Ha.(42.

Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya. Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan. bantahan mereka tidak berharga di sisi Rabb mereka.11) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.(42. bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap.12) Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh.17) DLA . Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ‘Isa. dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia). dan Dia Samii’un-Bashir. dan kepada-Nya tempat kembali”.14) Maka untuk itu. dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat. niscaya diberi keputusan antara mereka.(42. jangan engkau mengikuti keinginankeinginan mereka.Tafsir Al Sulthan banyakkan kamu padanya. kepada satu masa yang tertentu. tidak ada seperti-Nya sesuatu. sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.(42.(42. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali.13) Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan. dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat.(42. lantaran kedengkian di antara mereka. dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu. dan jangan kamu bercerai berai padanya. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu.Allah Rabb kami dan Rabb kamu.15) Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah.(42. dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Rabb mu. dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan.(42.16) Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan . Allah akan kumpulkan antara kita. maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah.

20) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Dan orang-orang yang beriman. dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya.(42.21) Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah dalam sa’at. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya. dan orang-orang percaya. dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga.24) DLA . Itu dia kelebihan yang menyolok.18) Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya. dan siapa adalah ingin ke taman dunia. kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan.22) Itu Yang kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu. karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu. Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur.(42. sungguh dalam kelupaan yang jauh.(42.(42. dan dia akan mengenai mereka. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya. sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. (42. kami tambah untuknya dalam ke tamannya.(42. takut kepadanya. kami akan beri kepadanya darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (42. dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz. niscaya diberi ketetapan antara mereka.23) Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”. kami tambah baginya padanya kebaikan. bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka.19) Siapa adalah ingin ke taman akhirat.

(42.(42.30) Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi. padahal Dia ampunkan sebagian banyak. maka jadilah dia di muka (laut). tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki.(42.(42. (42.Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih.(42.(42.27) Dan Dia yang menurunkan hujan dari setelah mereka putus harapan.28) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan.Tafsir Al Sulthan Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(42.26) Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya.(42. dan Dia AlWaliyyul-Hamiid.29) Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah.34) DLA . Dia matikan angin.31) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi. dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa.33) Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka.25) Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras. sungguh mereka meliwati batas di Bumi. Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir. maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.(42.32) Jika Dia kehendaki. dan Dia ampunkan sebagian banyak. dan Dia sebarkan pengaturan-Nya.

maka ganjarannya atas Allah.(42.36) Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni. mereka belanjakan.(42.37) Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Rabb mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka.43) Dan siapa dilupakan oleh Allah. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”. dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.40) Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka.39) Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya.(42. bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri.(42.35) Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia.Tafsir Al Sulthan Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui.(42. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih. dan atas Rabb mereka.38) Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas. tetapi siapa mengampuni dan membereskan.(42. mereka bertawakal.41) Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap.(42. maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia.42) Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan. sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari.44) DLA . (42.(42. (42.

(42. dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mansul.51) DLA . maka sesungguhnya manusia itu kufur.48) Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi. dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki.46) Perkenankanlah untuk Rabb kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal. lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki.50) Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya. maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal. Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan. dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami. mereka bergirang dengannya. dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”. sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim.Tafsir Al Sulthan Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi. sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir.(42.(42.(42.(42. dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.45) Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah.49) Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan. tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan. melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan.47) Tetapi jika mereka berpaling.(42. (42.

4) DLA .3) Dan sesungguhnya dia di dalam ibu kitab di sisi kami secara rinci bijaksana.(43. tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.(42. dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.(43.(43.52) Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami.(43.53).0) {Ha. padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman.Surat Az-Zukhruf (Perhiasan) Surat ke-43.Mim}.2) Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu gunakan akal.(43. 43. 89 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Demi Kitab yang membuktikan.(42.

(43.Tafsir Al Sulthan Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?.(43.8) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”.(43.12) Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya.11) Dia Yang menciptakan sistem setiapnya.13) ”dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali”.5) Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama.(43.(43. dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai.(43. dan kamu katakan: ”Subhaana Yang putarkan untuk kami ini. dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan.14) Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hambahamba-Nya.9) Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai.7) Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka.(43.(43.6) Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan. dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya . kemudian kamu ingat jasa (ni’mat) Rabb kamu ketika kamu telah berada atasnya. niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka Al’Aziizul-’Aliim”. seperti itu kamu dikeluarkan.15) DLA .10) Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran. dan telah lewat contoh generasi pertama. (43.(43. maka kami hidupkan dengannya negeri mati. (43. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata.

Mereka berkata:”Sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada yang kamu diutus untuk menyampaikannya”.20) Atau kami beri mereka kitab dari sebelum nya. (43.17) Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan.(43. sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?.24) DLA .(43. tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapakbapak kami atas ummat. dan sesungguhnya kami atas bekasbekas mereka orang yang mengikut”. dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?.19) Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”. kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya.21) Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapakbapak kami atas ummat.18) Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba ArRahman itu sebagai perempuan.(43.(43. apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka.(43.22) Dan seperti itu. mereka tidak lain melainkan berdusta. maka mereka kepadanya mereka berpegang ?.(43. dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”.16) Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang menjadikan untuk Ar-Rahman perumpamaan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.23) Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?.Tafsir Al Sulthan Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan. jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah.(43. (43.

(43. mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.(43. niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia ArRahman itu atap rumah mereka dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.25) Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”.26) ”Kecuali Yang Menyusun aku. dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas derajat sebagian.28) Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata.(43.(43.(43.27) Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam turunannya supaya mereka kembali.(43. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia.31) Apakah mereka membagi pengaturan Rabb mu ?.(43. karena semua itu tidak lain melainkan bendabenda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang yang tekun.33) Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu.Tafsir Al Sulthan Lalu kami siksa mereka. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan.(43.34) Dan perhiasan.(43. (43.30) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”. agar sebagian mereka mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Rabbmu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan. karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”.29) Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu.35) DLA . demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya.(43.32) Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja.

ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat.(43. karena kamu telah menzalimi. sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus. maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Rabb Alam Semesta”. (43.37) Hingga ketika datang kepada kami.44) Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami.(43. kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin.45) Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya. (43.(43.(43. karena engkau sejelek-jelek Qorin.(43.(43.42) Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu. adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”. maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa.36) Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan.46) Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami. dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.40) Tetapi maupun kami hilangkan mu.(43.39) Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata. maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.(43.(43.(43.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman.38) ”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini.43) Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa.47) DLA .41) Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka. tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.

55) Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir.53) Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya. bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.(43.(43. kami balas mereka. tiba-tiba mereka memungkiri janji.(43. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.(43.(43.(43.50) Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya.Tafsir Al Sulthan Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya.(43.54) Maka ketika mereka membikin kami murka.48) Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir. tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak. dengan apa yang ia janjikan di sisi mu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq. ia berkata: ”Hai kaumku. dan hampir tidak bisa menerangkan”. serulah untuk kami Rabb mu.49) Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka.52) ”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”.56) Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh. sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”.(43. dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali. maka tidakkah kamu lihat?”.57) Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan.51) ”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini.(43.(43. bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku.58) DLA . (43.

60) Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan untuk sa’at. maka sembahlah Dia.Tafsir Al Sulthan Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa (ni’mat) atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel.68) Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami.67) ”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”.70) DLA .(43. (43.62) Dan ketika datang kepada mereka ‘Isa dengan bukti.(43. maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.(43.64) Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka.(43. sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata.(43.(43.(43.66) Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian.(43. ini jalan yang lurus”.69) ”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”. dan adalah mereka menyerah diri. maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.59) Dan kalau kami kehendaki.(43.63) ”Sesungguhnya Allah Dia Rabb ku dan Rabb kamu. kecuali orang-orang yang tekun. sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti.(43. ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya.(43.61) Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan.65) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar. maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus.

(43.71) Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.79) Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?. dan didalamnya kamu akan kekal.81) Subhaana Dia Rabb Langit dan Bumi.(43. sedangkan mereka di dalamnya putus asa.Tafsir Al Sulthan Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan pialapiala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata.(43. yang dari padanya kamu makan. tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap.78) Bahkan mereka telah putuskan urusan.77) Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis. tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri.(43.73) Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43. dari apa yang mereka sifatkan.82) DLA .(43. maka kami akan memutuskan. Rabb ‘Arsy.(43.(43.(43.(43. maka akulah orang pertama yang menyembahnya”.(43. (43.74) Tidak diringankan siksaan dari mereka.72) Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak.75) Padahal kami tidak menganiaya mereka.80) Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak.76) Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Rabbmu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”.

Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka. sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”.89) DLA .86) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”. niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?. kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu.(43. (43. dan Dia Al Hakiimul ’Aliim.(43.83) Dia Yang di Langit Yang Dita’ati.(43.(43. dan disisi-Nya ilmu sa’at. dan di Bumi Yang Dita’ati.88) Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”.85) Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya.(43. nanti mereka akan mengetahui .(43.84) Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.87) Perhatikan perkataannya: ”Hai Rabb. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. tidak memiliki safa’at.

dan apa-apa antara keduanya.Surat Ad-Dukhan (ASAP) Surat ke-44.5) Pengaturan dari sisi Rabb mu. ini azab yang pedih.11) DLA .6) Rabb Langit dan Bumi.(44.1) Demi kitab yang membuktikan. sesungguhnya Dia.(44.Mim} . 59 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44.8) Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main. sesungguhnya kamilah yang mengutus.0) {Ha.(44.4) Sebagai perintah dari kami. sesungguhnya kami mengancam.(44.(44.(44.10) Yang akan menutupi manusia.(44.(44. jika kamu yakin.7) Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama.(44.(44. Dia As Sami’ul-‘Aliim.3) Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.2) Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi.(44.Tafsir Al Sulthan 44.9) Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.

(44.23) ”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap. (44. sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”.20) ”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”. dia gila”. dan mereka berkata:”diajar dia. sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”.16) Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan.17) ”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah.(44. sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”.12) Dari mana mereka dapat peringatan.21) Lalu ia menyeru kepada Rabbnya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:.(44.(44. lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”.18) ”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah.(44.(44. sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda.(44. sesungguhnya kami akan membalas. sesungguhnya kamu akan kembali.13) Kemudian mereka berpaling darinya.(44.14) Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit.(44. padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata.22) “Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam.24) DLA .(44.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami.19) ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb ku dan Rabb kamu dari perejaman kamu kepada ku”.15) Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok.(44.(44. sesungguhnya engkau akan diikuti”.

jika kamu orang-orang yang benar”.(44.28) Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo.33) Sesungguhnya mereka ini berkata:(44.32) Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayatayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.37) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.38) DLA . sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.(44. (44.36) Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orangorang yang dahulu dari mereka?.(44.(44.(44.26) Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenangsenang.29) Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina.(44.(44.(44.31) Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.25) Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan matamata air.30) Dari Fir’aun. Kami telah binasakan mereka.(44. dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(44.(44.27) Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain. sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka.34) “tidak ia melainkan kematian kita yang pertama.35) ”Maka datangkanlah bapa-bapa kami.

53) Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata.(44. hal keadaan mereka berhadap-hadapan.51) Di dalam surga dan mata air. (44.47) “Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”.49) “Sesungguhnya inilah dia yang kamu ragu padanya”.39) Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka semua bertemu.(44.(44.45) Seperti didihan air yang sangat panas.(44.42) Sesungguhnya pohon zaqqum.54) Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.41) Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia.Tafsir Al Sulthan Tidak kami ciptakan keduanya.(44.44) Seperti minyak yang mendidih di perut-perut. (44.40) Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong.55) DLA . (44.(44. melainkan dengan Lengkap.(44.(44.48) “Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.(44. (44. Dia Al ’Aziizur-Rahiim.50) Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman.43) Makanan orang yang berdosa.(44.(44. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.52) Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal.(44.46) “Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”.

(44.(44.Surat Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Surat ke-45. agar mereka mendapat peringatan.(45.Tafsir Al Sulthan Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim.2) DLA .(44.56) Sebagai kelebihan dari Rabbmu.(45.(44. itu Dia kemenangan yang panjang.(45.1) Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.57) Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu.58) Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu.59) 45. 37 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) { Ha Mim}.

dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan. bagi mereka azab dari rijzim pedih.10) Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Rabb mereka.5) Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya. itulah mereka bagi mereka azab menghina.(45.(45.9) Dari hadapan mereka ada jahannam.11) Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(45.(45.(45.12) DLA .3) Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?. dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal.7) Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya.(45. (45. maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya.6) Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa. . dan bagi mereka azab yang panjang.4) Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki.(45. Dan tidak bisa menjadi Pengurus apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah. Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih.(45.8) Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan. kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya.(45.

(45. maka untuk dirinya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.21) DLA .(45.(45.19) Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin. dan Allah pengurus orang-orang yang tekun.13) Katakanlah kepada orang-orang yang beriman.16) Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan. karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan. kamu akan dikembalikan. maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu.14) Siapa berbuat baik.(45.(45. sesungguhnya Rabbmu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.(45. (45.17) Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan.(45.Tafsir Al Sulthan Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya.18) Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian. maka atasnya.20) Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orangorang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?. Jelek apa yang mereka putuskan. supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah.15) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian. dan kami beri mereka dari yang baikbaik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta. dan siapa berbuat jahat.(45. Kemudian kepada Rabb kamu. maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka.

22) Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?. dan kita hidup. dan mereka tidak dizalimi. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan.Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah.23) Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini. kemudian Dia akan matikan kamu.28) Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap.24) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah.(45.(45.(45.29) DLA .27) Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut.26) Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi.(45. dan hari berdiri sa’at. tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orangorang yang benar”.25) Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu. tidak ada keraguan padanya.Tafsir Al Sulthan Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya. (45. kita tidak ada.(45.(45. dan tidak mereka melainkan menyangka.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu. dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya. Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” . Maka tidak mau kamu ingat ?.(45.

Itu dia kemenangan yang nyata. (45.(45. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim. dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”.31) Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”. (45.33) Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini. tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”. kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at.(45.(45.30) Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu. Rabb Langit dan Rabb Bumi dan Rabb Alam Semesta.34) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil ayatayat Allah sebagai olok-olok. karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”.Tafsir Al Sulthan Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih. maka pada hari ini.37) DLA . tetapi kamu menyombong.35) Maka kepunyaan Allah lah hamdu.(45.(45. mereka tidak dikeluarkan daripadanya.36) Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi.32) Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan. dan kamu ditipu kehidupan dunia.(45. maka dimasukkan mereka oleh Rabb mereka ke dalam surga. dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(46.3) Katakan: ”Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain dari Allah ?. (46. adalah bagi mereka musuhmusuh.4) Dan bukankah tidak ada yang lebih lupa daripada orang yang menyembah selain dari Allah.5) Dan apabila dikumpulkan manusia.Surat Al-Ahqaaf (Bukit Pasir) Surat ke-46. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang diancamkan kepada mereka. Tunjukkan kepada ku apa yang ia telah ciptakan dari Bumi. Katakanlah: ”Jika aku mengada-ngadakannya. Datangkanlah kepada ku satu Tulisan dari sebelum ini. dan untuk satu waku yang sudah ditentukan. Atau adakah mereka mempunyai sekutu di Langit. (46. Dan mereka dari seruan mereka berlaku lalai. berkata orang-orang yang kafir kepada yang lengkap. atau bekas-bekas dari Ilmu jika kamu orang-orang yang cerdas”.7) Atau mereka mengatakan: ”Dia mengada-ngadakannya”.2) Tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. apa-apa yang tidak bisa memperkenankan itu sampai hari qiyaamah.(46. ketika ia datang kepada mereka: ”Ini sihir yang nyata” (46.Tafsir Al Sulthan 46. Min}. 35 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (46. mereka kafir (46. melainkan dengan Lengkap.6) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. maka tidaklah DLA . mereka berpaling. dan adalah mereka kepada pengabdian mereka.0) { Ha.(46.1) Diturunkan tulisan ini dari Allah Al-’Aziizil-’Hakiim.

10) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: ”Kalau adalah itu baik. dan kegembiraan untuk orang-orang yang berbuat baik (46. kemudian mereka istiqomah. maka mereka akan berkata: ”Ini satu dusta yang sudah tua”(46. Padahal seorang pengaku dari Bani Israel pernah mengakui atas yang seperi ini. Padahal lantaran mereka tidak mau diberi pengenalan dengannya. lalu ia beriman.12) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Rabb kami Allah.Tafsir Al Sulthan kamu memiliki bagiku barang sesuatu dari Allah. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah.9). maka tidak ada ketakutan atas mereka. Cukuplah rahasia-Nya menjadi saksi antaraku dan antara kamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (46. Sehingga apabila ia sampai kepada DLA . Tidak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Dan kami telah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibubapaknya. Katakanlah: ”Apa tidak kamu perhatikan jika ia adalah dari sisi Allah. Dan ini kitab yang membetulkan Lisan Bahasa Asli. dan tidak mereka berdukacita (46. Dan Dia Ghafuurur-Rahiim. (46.11) Dan dari sebelumnya ada Kitab Musa sebagai Imam dan pengaturan. dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”. tetapi kamu menyombong. untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. mereka kekal padanya sebagai balasan bagi apa yang ada mereka kerjakan (46. dan tidak kepada kamu. Dia lebih mengetahui rahasia apa-apa yang kamu percakapkan padanya. dan kamu mengkufuri rahasianya ?.13) Itulah mereka penduduk Surga. sedangkan mengandungnya dan pisah susunya adalah 30 bulan. dan tidak aku melainkan pemberi peringatan yang nyata (46.14).8) Katakanlah: ”Tidaklah aku orang yang mengada-ngada dari rasul-rasul.

percayalah. sesungguhnya perjanjian Allah itu Lengkap”. apakah kamu akan mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan. dan karena akan dicukupi kepada mereka amal-amal mereka.Tafsir Al Sulthan masa balighnya dan sampai 40 tahun. tetapi ia berkata: “Ini tidak lain melainkan dongeng orang-orang yang pertama”(46.19). Dan ibubapaknya minta tolong kepada Allah :”Celakalah bagi mu.20) DLA .17) Itulah mereka orang-orang yang patut atas mereka perkataan dalam ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jinn dan manusia. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang yang kafir atas api. dan supaya aku berbuat kebaikan yang Engkau sukai.(46.”Kamu telah habiskan bagian-bagian kamu yang baik dalam kehidupan kamu di dunia dan kamu telah bersuka-suka dengannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. dan berilah keberesan bagiku dalam anak cucu.16) Dan yang berkata kepada dua ibu bapaknya:”Uff untuk kamu berdua.15) Itulah mereka orang-orang yang kami terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka dalam penduduk Surga sebagai janji yang benar yang pernah dijanjikan kepada mereka. ia berkata: “Rabbi berilah kepada ku supaya aku bersyukur atas jasa (ni’mat) Mu yang Engkau telah jasakan kepada ku. dan atas dua ibubapakku. sesungguhnya aku berobat kepada-Mu. dan mereka tidak akan dizalimi(46. (46. maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. padahal telah mati orang-orang yang dari sebelumku ?”.(46. lantaran kamu pernah berlaku sombong di bumi dengan tidak ada alasan yang lengkap dan lantaran kamu pernah melewati batas. dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri”.18) Dan untuk setiap derajat dari apa yang mereka kerjakan.(46.

(46.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Saudara ‘Aad. melainkan tempattempat tinggal mereka. tetapi tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak fuad-fuad mereka dari sesuatu. (46.22) Ia berkata: ”Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah.Dan kami menjadikan untuk mereka pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. lalu mengepung mereka apa yang ada dengannya mereka perolok-olokkan.24) Yang membinasakan tiap sesuatu dengan perintah Rabbinya. (yaitu) angin yang di dalamnya ada azab yang pedih. dari penduduk negeri dan kami telah jelaskan ayat-ayat agar mereka kembali. Maka menjadilah mereka tidak terlihat. karena adalah mereka mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh” (46.21) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami?. dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku rahasianya. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”(46.23) Maka ketika mereka lihat dia ’Aaridhon menghadap ke lembahlembah mereka. mereka berkata: ”Ini ’Aridhon yang akan menghujani kami” Bahkan dia apa yang kamu minta disegerakan dengannya. “Bahwa jangan kamu sembah selain Allah.25) Dan sungguh kami telah teguhkan mereka dalam apa yang tidak kami teguhkan kamu padanya. Padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa pengancam sebelumnya dan sesudahnya. Seperti itu kami balas kaum yang berbuat kedurhakaan. (46.27) DLA .26) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan apa-apa yang di sekitar kamu. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang” (46. Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami. (46. ketika ia mengancam kaumnya di Bukit Pasir.

(46. (46.34) Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya uulul azmi dari rasul-rasul.31) Dan siapa tidak perkenankan Da’i Allah.Mereka berkata: ”Bahkan Demi Rabb kami”. adalah Berkuasa atas menghidupkan yang mati ?. maka ketika mereka menghampirinya.30) ”Hai kaum kami !. dan tidak Lelah dengan sebab menciptakan mereka.sesungguhnya kami telah mendengar sebuah Kitab yang diturunkan sesudah Musa.Tafsir Al Sulthan Maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan sebagai pendekatan diri. maka tidak bisa ia luput di bumi dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain dari-Nya. mereka berkata: ”Diamlah. maka setelah selesai. perkenankanlah Da’i Allah. Bahkan (tuhan-tuhan itu) melupakan dari mereka. pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam. Bahkan sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. dan imanilah karkter-Nya. Dan itu kebohongan mereka. Dan jangan engkau minta dilekaskan untuk mereka. (46.32) Apa belum mereka lihat bahwa sesungguhnya Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. niscaya Dia ampunkan untuk kamu dari dosa-dosa kamu dan Dia lepaskan kamu dari azab yang pedih”(46.29) Mereka berkata: ”Hai kaum ku. yang mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan DLA . Itulah mereka dalam kelupaan yang nyata.28) Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nafaron dari Jinn yang mendengarkan Alquran.Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab dengan sebab kamu kufur”(46.33) Dan pada hari akan dibawa orang-orang yang kafir atas api (seraya dikatakan): ”Bukankah ini karakter yang lengkap?”.(46. dan apa yang ada mereka ada-adakan. mengenalkan kepada yang lengkap dan kepada thoriiqim Mustaqiim”(46.

(Ini satu) Penyampaian. Dia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka.(47.1) Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad.Surat Muhammad (Nabi Muhammad saw) Surat ke-47. dan dia yang lengkap dari Rabb mereka. seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang hari saja.Tafsir Al Sulthan kepada mereka.(47.2) DLA . Maka bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq ? (46. 38 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (47.0) Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah. Dia lupakan amal-amal mereka.35) 47. dan Dia akan memperbaiki keadaan mereka .

dan untuk orang-orang kafir seperti dia.8) Itu karakternya sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. hingga mereka meletakkan perang senjatanya. Allah telah binasakan atas mereka. maka Dia lenyapkan amalan mereka. dan adapun tebusan.3) Maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir. dan orang-orang yang kafir tidak Dia pimpin mereka.Demikian.9) Maka apa tidak mereka berjalan di Bumi lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka.(47.(47. Seperti itu Allah adakan untuk manusia perumpamaan mereka. maka pukulah penjaga mereka.Maka adapun anugerah sesudah itu. maka kesengsaraan bagi mereka dan Dia lupakan amal-amal mereka. (47.10) Itu karakter sesungguhnya Allah Yang memimpin orang-orang yang beriman.4) Dia akan beri pengenalan kepada mereka. Dia tolong kamu dan kuatkan pendirian kamu. maka keraskanlah ikatan tawanan.5) Dan Dia masukkan mereka ke Surga yang pernah Dia kenalkan dia kepada mereka. maka tidak Dia lupakan amalan mereka .(47.(47.11) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh ke Taman yang mengalir dari bawahnya DLA . Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman.7) Dan orang-orang yang kafir. dan akan perbaiki keadaan mereka(47. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian. Dan orangorang yang gugur di jalan Allah.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang Bathil. jika kamu tolong Allah. dan kalau Allah menghendaki.(47.(47.6) (67) Hai orang-orang yang beriman !. Dia tidak menolong dari mereka. (47. mengikuti Yang Lengkap dari Rabb mereka. Hingga ketika kamu mengalahkan mereka.

12) Dan ada sebagian dari negeri. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya.14) Perumpamaan Taman yang dijanjikan kepada orang-orang yang tekun.18) Maka ketahuilah sesungguhnya Dia. sehingga ketika mereka keluar dari sisi mu. dan Dia beri kepada mereka ketekunan mereka. dan mengikuti keinginan mereka.(47. Dia tambah pengenalan bagi mereka. dan sungai dari Arak yang lezat bagi yang meminumnya.13) Maka apakah siapa adalah atas Bukti dari Rabbnya. maka tidak ada penolong bagi mereka. kami telah binasakan mereka.15) Dan sebagian dari mereka orang yang mendengar kepada mu. Maka bagaimana (keadaan) bagi mereka ketika datang kepada mereka peringatan mereka ? .(47. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah. Untuk mereka padanya dari tiap buah-buahan.16) Orang-orang yang mengenali itu.17) Maka tidakkah mereka menunggu melainkan sa’at bahwa akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba.Tafsir Al Sulthan sungai-sungai. dan mintalah pengembalian dari buah amal DLA . Mereka itu orang-orang yang Allah thoba’a atas qalbu mereka. padanya sungai dari air yang tidak membusuk dan sungai dari susu yang tidak berubah rasa. (tidak sama) seperti orang yang dia kekal di dalam api dan diberi minum air mendidih maka terpotong isi perut mereka. (47. (47. Dan pengembalian dari Rabb mereka. mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: “Apa yang ia katakan tadi?”. (47. dan orang-orang yang kafir mengumpulkan perlengkapan.(47. dan sungai dari madu yang disaring. (47. seperti orang yang dihiasi baginya amalan jeleknya ? dan mengikuti keinginan mereka ?. dan makan seperti makannya binatang ternak dan api kedudukan bagi mereka. dia lebih sangat kuat dari negeri mu yang mengeluarkan-mu.

Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan kedudukan kamu.27) Itu karakter sesungguhnya mereka mengikuti apa memurkakan Allah. Maka ketika diturunkan kepada mu satu bentuk yang dapat diputuskan dan disebut padanya.26) Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka. dan memutuskan hubungan teliti kamu.(47. jika kamu berkuasa bahwa kamu berbuat rusak di Bumi.20) Kepatuhan dan perkataan ma’ruf.(47. dan mereka benci kepada keridhaan-Nya. (47. setan telah mudahkan mereka dan panjangkan angan-angan mereka.22) Itulah mereka orang yang dikutuk Allah.23) Maka apakah tidak mereka tadabbur Alquran. (tentang) Peperangan.(47.19) Dan berkata orang-orang yang beriman: “(mengapa) kalau tidak diturunkan satu bentuk”. maka Dia tulikan mereka dan butakan pemandangan mereka.(47. engkau (dapat) lihat orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pingsan atasnya dari mati. (47.21) Maka apakah tidak bisa jadi. atau atas qalbu (mereka) ada Aqfalnya ? . Maka apabila sudah jadi wajib urusan.24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali atas punggung mereka dari setelah ada bukti bagi mereka pengenal.(47. maka mereka berlaku benar kepada Allah.Tafsir Al Sulthan mu. maka Dia hilangkan amal-amal mereka.Maka lebih utama bagi mereka. dan untuk mu’minin dan mu’minat. sungguh adalah baik bagi mereka.(47. (47. sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka ?.(47.25) Itu karakter sesungguhnya mereka berkata kepada orangorang yang membenci apa yang diturunkan Allah:”Kami akan mematuhi kamu dalam sebagian urusan” Dan Allah mengetahui rahasia mereka.28) DLA .

(47.29) Dan kalau kami kehendaki. (47. maka tidak Allah kembalikan mereka (ke surga).36) Jika Dia tanya kepada kamu harta kamu.37) DLA .30) Dan kami akan memberi percobaan kepada kamu hingga kami mengetahui Mujahidin dari kamu dan Shobirin.35) Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian.34) Maka jangan kamu lemah dan jangan kamu menyeru kepada kesejahteraan.32) (68) Hai orang-orang yang beriman!. yaitu Dia minta kepada kamu dengan sungguh-sungguh.33) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. beri tahu hal kamu.Tafsir Al Sulthan Apakah orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak keluarkan kedengkian mereka ?.31) Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. dan mereka kafir. niscaya kamu bakhil dan menampakkan kebencian kamu. Dia akan gugurkan amal-amal mereka. tidak membahayakan Allah sedikitpun.(47.(47. Dan jika kamu beriman dan tekun. dan menentang Rasul dari setelah ada bukti bagi mereka tentang pengenalan. sungguh kami tunjukkan mereka kepada mu.(47. dengan tanda-tanda mereka.(47.(47. Dan Allah mengetahui amalamal kamu. kemudian mereka mati. dan kami akan menguji. dan kamu orang yang tinggi derajat.(47. Dan Allah bersama kamu dan tidak Dia sia-siakan bagi kamu amal-amal kamu. patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. tetapi tentu engkau telah kenal mereka. Dia beri kamu upah kamu dan tidak Dia tanya kamu tentang harta-harta kamu. (47. dan tentu engkau akan mengenali mereka dalam gaya perkataan. dan jangan kamu kurangkan amal-amal kamu.

Tafsir Al Sulthan Nah. dan kamu miskin. (47. Dan jika kamu berpaling. padahal siapa bakhil. Dan Allah Kaya. kemudian tidak mereka jadi seperti kamu. Dia akan ganti satu kaum selain kamu.38) DLA . kamu orang yang diajak untuk berinfaq di jalan Allah. tetapi dari antara kamu ada yang bakhil. maka sesungguhnya ia bakhil dari diri nya.

(49.(49. niscaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan. dan Dia hiasi dalam qalbu-qalbu kamu. maka selidikilah. karena khawatir akan gugur amal-amal kamu.2) Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah. supaya kamu tidak berbuat sesuatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu. DLA .3) Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikbilik itu. Dan tekunilah Allah. jangan kamu angkat suarasuara kamu lebih dari suara Nabi.(49.5) (71) Hai orang-orang yang beriman !.0) (69) Hai orang-orang yang beriman !.Tafsir Al Sulthan 49. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim.4) Padahal kalau mereka sabar sehingga engkau keluar menemui mereka.1) (70) Hai orang-orang yang beriman !. lalu kamu jadi menyesal atas apaapa yang kamu telah kerjakan. jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah qalbu mereka untuk berbuat tekun. dan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang panjang. sebagaimana sebagian kamu keraskan terhadap sebagian. kebanyakan dari mereka tidak berkal. niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi mereka.6) Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada Rasulullah. Jika dia turut kamu dalam kebanyakan urusan.Surat Al-Hujurat (Bilik-Bilik) Surat ke 49. dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya.(49.(49. 18 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (49. jika datang kepada kamu seorang wartawan fasik dengan membawa berita. Tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan bagi kamu. padahal kamu tidak sadar. sesungguhnya Allah Sami’un ’Aliim (49.

maka damaikanlah antara saudara kamu. maka perangilah yang meliwati batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka ini. sesungguhnya Allah At-Tawwaabur-Rahiim. Dan jangan kamu mencela orang-orang (di antara) kamu dan jangan kamu berpanggilan dengan gelar-gelar (yang jelek). (49.(49. Itulah mereka.10) (72) Hai orang-orang yang beriman !. Dan jangan kamu mengintai (intelijen) dan jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagian. Maka jika sudah kembali. maka hendaklah kamu mendamaikan antara keduanya. Jauhilah kebanyakan dari prasangka.9) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. mereka orang-orang yang berlaku lurus. Dan Allah ’Aliimun Hakiim (49. Boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini.12) Hai manusia !. (49.(49. jangan segolongan kamu memperolok-olokkan sebagian. damaikanlah antara keduanya dengan adil.Tafsir Al Sulthan dan Dia jadikan kekufuran dan meliwati batas dan durhaka itu kebencian kamu. Sejelek-jelek nama ialah yang buruk setelah beriman. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. (49.7) Sebagai kelebihan dari Allah dan jasa (ni’mat). Dan tekunilah Allah. Dan kami menjadikan kamu berbangsaDLA . Maka kamu jijik kepadanya. Dan jangan wanita-wanita (memperolokkan) dari sebagian wanita-wanita. Dan siapa tidak bertobat.8) Dan apabila dua golongan dari orang-orang yang beriman berkelahi. dan tekunilah Allah agar kamu mendapat pengaturan. dan berlaku adillah.11) (73) Hai orang-orang yang beriman !. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jantan dan betina. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya. maka mereka itu orang-orang yang zalim. Apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ?.

15) Katakanlah: ”Apakah kamu mau beri tahu kepada Allah tentang iman kamu. dan berjuang dengan hartaharta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. (49.(49.17) Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan bumi. Mereka menganggap telah berbudi kepadamu dengan sebab mereka masuk islam. (49.(49. Bahkan Allah menyebut-nyebut budi-Nya atas kamu. tetapi hendaklah kamu katakan :”kami telah menyerah diri”. Dan jika kamu mematuhi Allah dan RasulNya.16).Tafsir Al Sulthan bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali. Sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Itulah mereka orang-orang yang cerdas. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. kemudian mereka tidak ragu-ragu.18) DLA . Sesungguhnya Allah ’AliimunKhabiir. Sesungguhnya yang paling berbeda dari kamu di sisi Allah adalah kamu yang tekun. lantaran Dia telah beri pengenalan kepada kamu kepada beriman. jika kamu orang-orang yang cerdas”(49. dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. tidak Dia akan kurangkan sedikitpun dari amal-amal kamu. Katakanlah: ”Jangan kamu sebut-sebut ke-islaman kamu sebagai telah berbudi kepadaku.(49.14) Sesungguhnya orang-orang yang Berpendirian-Teguh itu ialah orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Katakan: ”Kamu belum beriman.13) Berkata penduduk pribumi: ”Kami telah beriman”. karena belum masuk iman ke dalam qalbu-qalbu kamu”.

maka mereka dalam urusan yang membingungkan.(50.3) Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka. ketika datang kepada mereka.7) Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali.Surat QOF (huruf Qof) Surat ke-50.5) Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka.6) Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya.(50.(50. (50. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang bagus.4) Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap. maka kami tumbuhkan dengannya kebun dan biji yang diketam.0) {Qof}. keadaannya panjang-panjang. maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” .(50.(50.(50-1) Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.Tafsir Al Sulthan 50.(50. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .2) ”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?. itu satu pengembalian yang jauh” . ia mempunyai mayang yang bertumpuk.(50.(50.8) Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi. dan disisi kami ada Kitab yang dipelihara. bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?.9) Dan pohon kurma.(50.10) DLA . Demi Bacaan yang terpelihara.

15) Dan sungguh kami telah menciptakan manusia.23) ”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50.(50.20) Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi.(50. dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya.(50.(50. dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya.Tafsir Al Sulthan Sebagai pemberian kepada hamba-hamba.17) Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan.(50.(50.Bahkan mereka dalam keraguan dari penciptaan yang baru. seperti itu kebangkitan.(50. itu hari yang diancamkan.13) Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’.22) Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50. maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.19) Dan ditiup pada Shuuri. (50.(50. dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati.(50.21) Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini.24) DLA .11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud. Setiap mendustakan rasul-rasul. maka patutlah ancaman-Ku.12) Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth.16) Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.(50.14) Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?.18) Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap. maka kami bukakan dari mu tutpanmu. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.(50. melainkan di sisinya ada penjaga tersedia.

mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa. (ia) tidak jauh.35) Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin.(50.(50. dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba.(50.30) Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun.25) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain.37) DLA .26) Berkata Qorinnya: ”Rabb kami.36) Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan. karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50. tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50. (50.32) Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib.27) Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku.34) Bagi mereka apa yang mereka kehendaki.29) Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”. aku tidak sesatkan dia.31) ”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”. (50.(50. (50.28) ”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu.33) ”Masuklah ke padanya dengan sejahtera.Tafsir Al Sulthan ”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang raguragu”(50. sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri. maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”. itu hari kekekalan” (50. padanya dan di sisi kami ada tambahan. dan datang dengan qalbu munib. Adakah dari tempat pelarian ? (50.

(50.(50.39) Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud.43) Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru.44) Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan.(50.(50. dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. itu hari keluar (dari kubur). (50.(50.38) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.(50. Itu pengumpulan yang mudah atas kami. dan tidak menyentuh kami dari kelelahan. dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi.45) DLA .40) Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat.42) Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.41) Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap. siapa yang takut kepada ancaman-Ku.(50. dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini.

2) Maka ia mengalir dengan mudah (51.3) Maka ia membagi urusan (51. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.Tafsir Al Sulthan 51.5) Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.4) Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi.Adz-Dzaariyat (Pembangkit Debu) Surat ke-51.1) Maka ia membawa muatan (51.Surat.7) DLA . (51.6) Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.0) Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51.

(51. (51.16) Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.(51.21) Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan.18) Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa. (51.(51.(51.(51.20) Dan juga di dalam diri-diri kamu. (51. (51.19) Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.9) Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta.15) Mereka mengambil apa Rabb mereka berikan kepada mereka.13) Rasakanlah siksaan kamu.(51.11) Mereka bertanya kapankah hari peraturan.(51. sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.8) Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan.12) Hari mereka atas api mereka diuji.23) Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?.(51. maka tidakkah kamu perhatikan ?. sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan.10) Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51.17) Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun.14) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan mata-mata air (51. ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.(51.22) Maka demi Rabb Langit dan Bumi.(51.24) DLA .

Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk atasnya.33) ”Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang yang melampaui batas.29) Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Rabbmu. Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”.27) Maka ia merasa takut darinya.35) Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51.37) Dan di dalam (kisah) Musa. (51. Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu.38) DLA .26) Lalu didekatkannya kepada mereka. Ia jawab: ”Salam.32) Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat.(51. hai para utusan?”. (51.34) Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orangorang yang beriman.36) Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.(51. sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”.(51. lalu mereka berkata ”salam”.31) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51.25) Lalu ia pergi kepada ahlinya. maka ia datang dengan kepala sapi yang gemuk (sebagai hidangan). (51. (kamu) kaum yang tidak dikenal.30) Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu.28) Maka menghadap perempuannya dalam teriakan. maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”.(51.(51.(51.(51.”(51. ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata.(51.

(51. ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu.(51. (51. agar kamu ingat.43) Maka mereka angkuh dari perintah Rabb mereka.50) Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain. maka Petir menyambar mereka.(51.41) Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu.(51.(51.45) Dan kaum Nuh dari sebelumnya. dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”. lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut.(51.39) Maka kami ambil dia. (51.(51.46) Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan. ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51.Tafsir Al Sulthan Maka ia berpaling dengan kekuatannya.51) DLA .42) Dan di dalam (kisah) Tsamud.49) Maka bersegeralah kepada Allah.40) Dan di dalam (kisah) ’Aad.48) Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem. maka dengan jasa (ni’mat) ia dibuaikan. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.44) Maka mereka tidak kuasa dari berdiri. dan tentaranya.(51. dan tidak ada mereka dapat pertolongan. ketika kami kirim atas mereka angin yang membinasakan.(51. dan dia seorang yang tercela.(51.47) Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata. dan mereka melihat.

Tafsir Al Sulthan

Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52) Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54) Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55) Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56) Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57) Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58) Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepadaKu disegerakan. (51.59) Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.(51.60)

52.Surat Thuur
(Gunung Thuur) Surat ke-52, 49 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (52.0) Demi Thuur.(52.1)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kitab yang ditulis.(52.2) Pada lembaran terbentang.(52.3) Dan rumah yang diramaikan.(52.4) Dan atap yang ditinggikan.(52.5) Dan laut yang mendidih.(52.6) Sesungguhnya azab Rabb mu sungguh ditempatkan.(52.7) Tidak ada baginya dari penolakan.(52.8) Pada hari bergoncang Langit dengan goncangannya.(52.9) Dan berjalan gunung-gunung dengan jalannya.(52.10) Maka kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.(52.11) Orang-orang yang mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main.(52.12) Pada hari mereka didorong kepada api jahannam dengan dorongan.(52.13) Inilah api yang adalah kamu kepadanya mendustakan.(52.14) Maka apakah ini sihir, atau kamu tidak melihat.(52.15) Masukilah dia, maka bersabarlah kamu atau tidak kamu bersabar, sama atas kamu, sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang ada kamu kerjakan.(52.16) Sesungguhnya orang yang tekun di dalam Surga dan perlengkapan.(52.17) Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab jahim.(52.18) Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang kamu telah kerjakan.(52.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka bersandar atas dipan berbaris, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari mata.(52.20) Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan generasi mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan generasi mereka, dan tidak kami mengurangi bagi mereka dari amal-amal mereka dari sesuatu. Tiap seorang terikat dengan apa yang ia kerjakan.(52.21) Dan kami gandakan pemberian untuk mereka dengan buahbuahan dan daging dari apa yang mereka ingini.(52.22) Mereka saling mengedarkan di dalamnya piala-piala, tidak ada sia-sia padanya dan tidak dosa.(52.23) Dan melayani atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan.(52.24) Dan menghadap sebagian mereka atas sebagian, mereka saling bertanya-tanyaan.(52.25) Mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah sebelum ini dalam keluarga kami orang-orang yang takut”.(52.26) ”Maka Allah beri atas kami dan Dia pelihara kami dari azab yang panas”.(52.27) ”Sesungguhnya adalah kami dari sebelum ini menyeru Dia, sesungguhnya Dia Al Barrur-Rahiim.(52.28) Maka berilah peringatan, maka tidak kamu dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai tukang tenun dan tidak gila.(52.29) Atau mereka mau katakan seorang penyair, kita tunggu dengannya kecelakaan.(52.30) Katakanlah: ”Tunggulah, maka sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu.(52.31) Atau memerintah mereka kebesaran mereka dengan ini ?, atau mereka kaum yang melampaui batas?.(52.32)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau mereka mengatakan ia mengada-ngadakannya ?. Bahkan tidak mereka beriman.(52.33) Maka hendaklah mereka datangkan Rangkaian seperti ini jika adalah mereka orang-orang yang cerdas.(52.34) Atau mereka diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan.(52.35) Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ?.Bahkan tidak mereka yakin.(52.36) Atau di sisi mereka kah perbendaharaan Rabb mu atau mereka yang berkuasa ?.(52.37) Atau bagi mereka Sulmun yang bisa membuat mereka mendengar padanya. Maka datangkanlah orang yang mendengar dari mereka dengan Alasan yang nyata.(52.38) Atau bagi-Nya anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki ?. (52.39) Atau kamu minta kepada mereka upah, maka mereka dari orang yang dibebani utang ?.(52.40) Atau di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka menulisnya ?.(52.41) Atau mereka menginginkan tipu daya. Maka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang terkena tipu daya.(52.42) Atau bagi mereka Yang Dita’ati selain Allah. Maha Penggeak Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(52.43) Dan jika mereka melihat sepotong langit jatuh, mereka mengatakan: ”Awan yang bertumpuk”.(52.44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang padanya mereka dibinasakan.(52.45) Pada hari itu tidak berguna dari mereka tipu daya mereka sedikitpun, dan tidak mereka akan ditolong.(52.46)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(52.47) Maka bersabarlah untuk (menegakkan) hukum Yang memelihara mu, maka sesungguhnya kamu pada pengawasan kami. Dan gerakkanlah hamdu Yang memeliharamu ketika kamu berdiri.(52.48) Dan dari sebagian dari malam maka gerakkanlah dia, dan ketika menghilangnya bintang-bintang.(52.49)

DLA

Tafsir Al Sulthan

53.An-Najmu
(Bintang) Surat ke-53, 62 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0) Demi Bintang ketika Berkeinginan (53.1) Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru (53.2) Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya (53.3) Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.(53.4) Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.(53.5) Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat (53.6) Dan dia di Ufuq seca rinci. (53.7) Kemudian ia mendekat dan rapat.(53.8) Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9) Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.(53.10) Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat. (53.11) Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?(53.12) Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain.(53.13) Di sisi Sidrah tempat berhenti.(53.14) Di sisinya ada taman tempat kembali.(53.15) Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi.(53.16) Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Rabbnya yang menarik perhatian.(53.18) Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19) Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20) Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21) Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22) Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu, Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka Pengenalan.(53.23) Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia anganangan kan ?.(53.24) Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25) Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai (53.26) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27) Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28) Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari mengingat kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29) Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31) Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecilkecil.Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perutperut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32) Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33) Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34) Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35) Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36) Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37) Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38) Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39) Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40) Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh. (53.41) Dan sesungguhnya kepada Rabb mu tempat kembali.(53.42) Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43) Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan. (53.44)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45) Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46) Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47) Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48) Dan sesungguhnya Dia Rabb Syi’ra.(53.49) Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama. (53.50) Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51) Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52) Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53) Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54) Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau raguragu.(53.55) Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56) Telah hampir waktu yang dekat.(53.57) Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58) Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59) Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60) Tetapi kamu mengganggu.(53.61) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)

DLA

Tafsir Al Sulthan

54.Surat Al-Qomar
(BULAN) Surat ke-54, 55 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0) Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1) Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang nyata”.(54.2) Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3) Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabarkabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4) Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancamanancaman itu.(54.5) Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kuburkubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7) Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)

Maka ia seru Rabbnya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10) Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11) Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12) Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur. (54.13) Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14) Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15) Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.17) Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahsin yang tetap.(54.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.22) Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23) Maka mereka berkata: ”Apakah seorang makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan neraka sa’ir”.(54.24) ”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25) Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26) Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27) Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28) Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30) Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.32) Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur. (54.34)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Jasa (ni’mat) dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35) Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36) Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamutamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54.37) Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagipagi azab yang tetap.(54.38) Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.40) Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41) Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42) Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43) Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”. (54.44) Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45) Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46) Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48) Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49) Dan tidak perintah kami melainkan satu kedipan pandangan saja.(54.50) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51) Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur. (54.52) Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54) Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur) Surat ke-55, 78 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)

DLA

(55.(55.(55.6) Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan. padahal keduanya bertemu.(55.9) Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.(55.19) Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.(55.(55.3) Ajar dia pembuktian. (55.18) Dia alirkan dua laut.4) Matahari dan Bulan dengan hitungan.(55.10) Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.15) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.11) Dan biji-biji yang mempunyai kulit.8) Dirikanlah Miizaan dengan Adil.1) Ajarkan bacaan.(55.(55.20) DLA .(55. dan wangi-wangian.(55.17) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. jangan kamu kurangkan Miizaan.(55.16) Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.(55.13) Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin kal fakh-khoor.12) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. (55.(55.(55.Tafsir Al Sulthan Ar Rahmaan.5) Dan Bintang dan Pohon bersujud.2) Ciptakan manusia.7) Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan.(55.14) Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.

(55.28) Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi.32) Hai masyarakat Jinn dan Manusia.(55.33) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.29) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. (55.22) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.23) Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam.25) Seiap siapa atasnya akan binasa.(55.27) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi.(55.24) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.21) Keluar dari keduanya mutiara dan marjan.26) Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam.(55.(55.(55.31) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.30) Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan.(55. maka tembusilah.34) Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun. setiap hari Dia dalam kesibukan.(55.(55.35) DLA .(55.(55.

(55.50) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.49) Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir.46) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.42) Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.(55.37) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.38) Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.(55.(55. lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.(55.36) Maka ketika belah Langit. ada dua surga.(55.51) DLA .(55.43) Mereka bergilir antara neraka dan air panas.41) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.48) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. maka jadilah dia merah seperti mawar merah dan keladak minyak.(55.(55.39) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.45) Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya.40) Dikenali orang berdosa dari tanda mereka.(55.47) Yang mempunyai buah-buahan.(55.44) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

57) Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.(55.(55.54) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.63) Keduanya hijau tua.53) Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat. (55.(55.56) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.64) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.59) Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.(55.(55.60) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.65) Pada keduanya ada mata air yang memancar.52) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.58) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.66) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.55) Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.(55.(55.(55.62) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.61) Selain dari keduanya ada dua surga lagi.67) DLA .(55. (55.(55.

(55.70) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.73) Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.77) Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima. (55.75) Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat.(55. 96 Ayat DLA .71) Harem yang tersimpan di dalam Khiyam.(55.(55.68) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.69) Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.72) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.74) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.76) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.78) 56.(55.(55.(55.Surat Al-Waaqi’ah (tempat-tempat bintang) Surat ke-56.

18) Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk.(56.15) Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan.17) Dengan membawa gelas.12) Rombongan terbesar dari orang-orang yang pertama.16) Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(56.(56.(56.(56.23) DLA .14) Di atas Surur yang bersulam.(56.(56.9) Dan orang-orang terdahulu.(56. ceret dan piala dari mata air.4) Dan dihancurkan gunung sehancurnya.(56. apa itu penghuni kiri.5) Maka adalah ia debu beterbangan.7) Maka penghuni kanan.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(56.10) Itulah mereka orang yang didekatkan.(56. apa itu penghuni kanan.11) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).(56.(56.(56.3) Ketika diguncang bumi dengan guncangan.(56.0) Ketika jatuh waqi’ah.22) Seperti mutiara yang tersimpan.(56.(56.(56.19) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.21) Dan Harem bermata.1) Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.20) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.(56.6) Maka jadilah kamu tiga pasang.(56.13) Dan sedikit dari orang-orang yang akhir.(56. orang yang didahulukan.(56.(56.2) Yang merendahkan yang meninggikan.8) Dan penghuni kiri.(56.

37) Untuk penghuni kanan.(56.(56.33) Dan hamparan ditinggikan.(56.(56.(56.(56.40) Penduduk kiri. kami kehendaki mereka dengan kehendak. apa itu penghuni kanan .(56.25) Melainkan perkataan Salam.(56. Salam.29) Dan teduh yang berganda.36) Dalam keadaan asli sebaya.30) Dan air yang tercurah.32) Tidak terputus dan tidak terlarang.39) Rombongan besar dari orang-orang yang akhir.(56.24) Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa.27) Di dalam Sidrin Makhdud.(56.44) Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.(56.28) Dan pohon pisang yang bersusun.34) Sesungguhnya kami.43) Tidak sejuk dan tidak berbeda.(56.(56.35) Maka kami jadikan mereka gadis.31) Dan buahan yang banyak.38) Rombongan besar dari orang-orang yang pertama.(56.(56. apa itu penduduk kiri.(56.Tafsir Al Sulthan Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.42) Dan teduh dari asap hitam.(56.41) Di dalam angin panas dan air panas.(56.26) Penghuni kanan.(56. (56.45) DLA .(56.(56.

59) Kami.54) ”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”.46) Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”. (56.(56.56) Kami menciptakan kamu.(56. (56.(56.(56.(56.(56.58) Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.48) Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orangorang akhir”.53) ”Maka akan meminum atasnya dari air panas”.55) Inilah hidangan mereka pada hari peraturan. telah ukurkan antara kamu kematian.(56.51) ”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.61) DLA .47) ”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.(56.Tafsir Al Sulthan Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang.60) Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui.(56.(56.(56.(56. dan tidaklah kami dapat dikalahkan.50) ”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orangorang pendusta”.57) Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan. maka mengapa tidak kamu membenarkan.(56.52) ”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.49) ”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”.(56.

77) DLA .63) Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya. maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan.(56. maka mengapa kamu tidak bersyukur.(56.(56.71) Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya.(56.(56.68) Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.65) ”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.(56. (56.(56.72) Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir. (56.62) Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam. Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang.70) Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan.(56. (56.66) ”Bahkan kami terhampa”.67) Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum.69) Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin.64) Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita. (56.73) Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.(56.75) Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.74) Maka tidak demikian.76) Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda.(56.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama.(56.(56.

91) Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa.78) Tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan.(56.(56.90) Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.94) Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap.88) Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa (ni’mat).(56.(56.84) Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu.(56.96) DLA .80) Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini.(56.(56.(56.(56.85) Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba. (56.(56. tetapi kamu tidak melihat.(56.79) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta. (56.(56. mengapa tidak. (56.(56.87) Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang dihampirkan. (56.93) Dan masuk jahim.83) Dan kamu ketika itu melihat.(56.82) Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.89) Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.86) Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar.Tafsir Al Sulthan Di dalam tulisan yang terpelihara.81) Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu.92) Maka suguhan dari air yang panas.(56.95) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Rabb mu.

dan Yang Zhahir dan Yang Bathin. kemudian Dia berada atas ’Arsy.(57. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(57.Surat Al-Hadid (Besi) Surat ke-57.(57. dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.5) DLA .4) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.3) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan 57. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa. dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya. dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.1) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(57.(57. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.(57. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya.2) Dia Yang Pertama dan Yang Akhir.

(57.10) Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?.(57. (57. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus.(57.11) Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat.8) Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti.9) Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya. Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang.6) Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang. dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.Tafsir Al Sulthan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufurRahiim.(57. bagi mereka ganjaran yang menyolok.(57. berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini. untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur.(57. Itu dia Kemenangan yang panjang” . padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi. yaitu surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.7) Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu. jika kamu orang yang beriman.12) DLA .

dan untuk mereka ganjaran yang berbeda. dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq.15) Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah. berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka. sehingga datang urusan Allah. dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”. dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. Mereka jawab: “Betul.18) Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan. lalu kesat qalbu-qalbu mereka. Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin. dan tidak juga dari orang-orang kafir. tidak diterima tebusan dari kamu. dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah.17) Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka. tempat kamu ialah api. mereka orang-orang yang cerdas dan orang DLA . tetapi kamu telah binasakan diridiri kamu dan kamu menunggu dan ragu-ragu. dan carilah Nuur”.Tafsir Al Sulthan Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orangorang beriman:”Tunggulah kami.(57. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu.14) “Oleh karena itu pada hari ini.(57.16) Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya.(57. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini. itulah mereka. dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab.(57. (57. sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti.(57.13) Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”. supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”. dan kamu ditipu oleh cita-cita.

Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan DLA .(57.(57. supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi.20) Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi. kemudian ia jadi hancur. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(57.21) Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang yang angkuh sombong.24) Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti.Tafsir Al Sulthan yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka.23) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh mansia bakhil. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.(57. sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu. bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka. Dan di akhirat ada azab yang sangat. sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah. dan berbanyak dalam harta dan anak.19) Ketahuilah. dan tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu . maka sesungguhnya Allah Dia GhaniyyulHamiid. yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.(57. kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu.(57. seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya. dan kesukaan. dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan.22) Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu. itulah mereka penduduk jahiim. Dan siapa berpaling. padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia. dan pengembalian dari Allah.

Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab.(57. dan kami iringi dengan ‘Isa anak Maryam. dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah.27) (74) Hai orang-orang yang beriman !. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq. tekunilah Allah. dan pengaturan. imanilah rahasia rasul-Nya. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq.Tidak kami wajibkan atas mereka.29) 58. dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya. niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya. melainkan mengharap kesukaan Allah. (57.Surat Al-Mujadilah (Wanita Yang Membantah) DLA . maka mereka tidak memeliharanya dengan patut rabban.Tafsir Al Sulthan rasul-Nya dalam ghaib. Dan Dia kembalikan kamu. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah.26) Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami.25) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. (57.28) Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu dari kelebihan Allah.(57.(57. sesunggunya Allah Qowiiyyun ’Aziiz.

Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.3) Maka siapa tidak dapat hendaklah ia puasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur.Tafsir Al Sulthan Surat ke-58.5) Pada hari Allah bangkitkan mereka semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat. dan untuk orang kafir azab yang pedih. Dan itulah batas-batas Allah. dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat bukti. maka Dia kabarkan kepada mereka rahasia apa yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mendengar omongan kamu berdua.(58. Allah telah kumpulkan dia. tidak mereka ibu-ibu mereka. Maka siapa tidak kuat (puasa).(58. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghina. (58. Itu untuk orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.2) Dan orang-orang yang menzhiharkan dari An-Nisa’ mereka. dan mereka telah lupa dia.(58. Itu bagi kamu sebagai nasehat dengannya. kemudian mereka tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan.6) DLA . dihinakan seperti dihinakan orang-orang yang dari sebelum mereka. Dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan mungkar dari perkataan wazuuroo. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (58.4) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya. maka memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya bercampur. hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka.(58. Dan sesungguhnya Allah sungguh Penghapus Pengampun.(58.1) Orang-orang yang menzhiharkan dari kamu dari An-Nisa’ mereka. Dan Allah Menyaksikan atas tiap sesuatu.0) Sungguh Allah mendengar yang membantahmu dalam suaminya dan ia mengadu kepada Allah.

kemudian mereka kembali (mengirim SMS) untuk apa-apa yang dilarang darinya. hendaklah kamu luaskan. dan apabila dikatakan: “Berdirilah”.(58. padahal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun. Tidak ada dari bisikan 3 orang melainkan Dia yang ke-4 mereka. apabila kamu berbisik. dan berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan . Kemudian Dia akan kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan pada hari Qiyaamah. Dan apabila mereka datang kepada mu.7) Apa belum engkau lihat kepada orang yang dilarang dari berbisik (mengirim SMS). Cukup bagi mereka itu Jahannam. tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti. dan mereka membisikkan dosa dan permusuhan dan ma’siat . maka hendaklah kamu bangun. apabila dikatakan kepada kamu dalam majelis-majelis: “Luaskanlah”. sebagai sejelek-jelek tempat kembali.8) (75) Hai orang-orang yang beriman. maka janganlah kamu berbisik untuk dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul. dan tidak 5 melainkan Dia yang ke-6 mereka.(58. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. niscaya Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orangDLA .Tafsir Al Sulthan Apa belum engkau lihat bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ?. dan atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka:”Mengapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan ?”. melainkan dengan izin Allah. mereka beri hormat kepadamu dengan apa yang belum Allah hormati mu dengannya.9) Sesungguhnya bisikan itu dari Setan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman. mereka akan masuk padanya. niscaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu. untuk utusan.(58. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui karakter tiap sesuatu.(58.10) (76) Hai orang-orang yang beriman.

dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. maka mereka akan bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. lalu mereka halangi dari jalan Allah. Itulah mereka penduduk api.(58. padahal mereka mengetahui. dan (kamu) tidak dari mereka.15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan.13) Apa tidak engkau lihat kepada orang-orang yang menjadikan kawan orang yang Allah marah atasnya.(58. Dan mereka bersumpah atas dusta. Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. jelek apa yang ada mereka kerjakan. oleh karena itu bagi mereka azab yang menghina.(58. sesungguhnya mereka. apabila kamu hendak berbisikan kepada Rasul. maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik (bayar pulsa). maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.17) Hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua.(58.14) Allah telah sediakan bagi mereka satu azab yang keras. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(58.11) (77) Hai orang-orang yang beriman.18) DLA . dan mereka sangka bahwa mereka berada pada suatu keadaan. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orangorang pendusta. mereka padanya akan kekal. dan Allah telah maafkan atas kamu. Mereka bukan dari kamu. harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun.(58.(58. tetapi jika kamu tidak dapat.Tafsir Al Sulthan orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan.12) Apakah kamu takut (miskin) lantaran mengeluarkan sedekah sebelum bisikan kamu ¿.16) Tidak akan melepaskan dari mereka. dan patuhlah kepada Allah dan RasulNya. (58.

mereka kekal padanya. atau anak-anak mereka atau saudarasaudara mereka.22) DLA .(58.21) Engkau tidak akan dapati kaum yang mengimani karakter Allah dan hari akhir tunjukkan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya. itulah mereka di dalam orang-orang yang sangat hina. partai Allah.(58. sesungguhnya Allah Qowiyyun ’Aziiz. atau keluarga mereka. ketahuilah bahwa partai-partai setan mereka orang-orang yang rugi.20) Allah telah tentukan bahwa: ”Aku dan utusan-utusan Ku akan menang”. lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah. mereka orang-orang yang menang. Itulah mereka yang Dia telah tulis di dalam qalbu-qalbu mereka Iman. dan Dia akan masukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya aliran-aliran air.19) Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan rasulNya. Itulah mereka Partai Setan. dan mereka ridha kepada-Nya. dan kuatkan mereka dengan karakter Ruuh dari-Nya. Ketahuilah.(58. Itulah mereka Partai Allah. walau adalah mereka bapak-bapak mereka. (58. Allah ridha kepada mereka.Tafsir Al Sulthan Setan telah berkuasa atas mereka.

Maka ambilah ibarat. dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang yang berpendirian teguh. dan Dia masukkan ketakutan dalam Qalbu mereka. 24 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. dan Dia Al ‘Aziizul Hakiim.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Kamu tidak sangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan hindarkan mereka dari Allah. niscaya Dia akan azab mereka di dunia.(59.3) DLA .(59. hai uulul Abshor (orang yang mempunyai pemandangan). sedang bagi mereka di akhirat azab api. tetapi Allah datangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka.(59.(59.Surat AL-Hasyar (pengusiran) Surat ke-59.Tafsir Al Sulthan 59. Mereka binasakan rumah-rumah mereka.2) Dan kalau tidak karena Allah telah wajibkan atas mereka pengusiran itu.1) Dia Yang keluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama.

maka adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan anak jalannan yang putus belanja. dan siapa memusuhi Allah. kasih kepada orang yang berhijrah kepada mereka.(59. dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya.9) DLA . mereka menuntut kelebihan dari Allah dan kesukaan. dan kamu biarkan dia berdiri atas batang-batangnya. dan apa-apa yang ia larang kamu maka jauhilah.4) Apa saja yang kamu potong dari pohon kurma.7) (Yaitu) bagi faqir-faqir yang berhijrah yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. walau ada pada mereka kepayahan.6) Apa-apa yang Allah berikan kepada rasul-Nya. sesungguhnya Allah keras pembalasan. tetapi Allah beri kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki.8) Dan orang-orang yang (menang) menduduki tempat itu. mereka orang yang benar. maka bukanlah kamu memburu dia dengan kuda dan tidak dengan unta.5) Dan apa-apa yang Allah serahkan kepada rasul-Nya dari (harta) mereka. dan tidak mereka dapati kedengkian di dalam dada mereka tentang apa-apa yang diberikan kepada mereka. mereka orang-orang yang menang. dan mereka utamakan (mereka itu) atas diri-diri mereka. itulah mereka.(59. maka ambillah. Dan siapa diselamatkan dia dari kebakhilan dirinya.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan rasulNya. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(59. dan beriman sebelum mereka.(59.(59. karena Allah hendak merendahkan orangorang yang meliwati batas. dari (harta) penduduk desa. maka adalah dengan izin Allah. maka sesungguhnyha Allah keras pembalasan-Nya. dan berbaktilah kepada Allah. dan dari harta-harta mereka. supaya ia tidak jadi barang edaran antara orang-orang yang kaya dari kamu.(59. maka itulah mereka. dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu.

sesungguhnya kami akan keluar bersama kamu. yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab. ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman.(59.15) Seperti setan ketika berkata.10) Apa belum engkau lihat kepada orang yang munafiq.(59. yang telah rasakan akibat jelek bagi pekerjaan mereka. sesungguhnya Engkau Ra-uufun-Rahiim.13) Mereka tidak akan memerangi kamu dengan berhadapan. dan jangan Engkau jadikan kedengkian di dalam qalbu kami terhadap orang yang beriman hai Rabb kami. kemudian mereka itu tidak akan ditolong. Padahal Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu orang-orang yang berdusta. sesungguhnya kami akan menolong kamu”. kepada manusia: ”Kufurlah”.14) Seperti orang-orang yang sedikit dahulu dari mereka.(59.11) Jika mereka diusir keluar. dan jika mereka ini menolong mereka itu niscaya mereka ini (lari) membalikkan belakang. tetapi qalbuqalbu mereka pecah belah.16) DLA . dan jika mereka itu diperangi. ia berkata: ”Aku memerdekakan diri dari mu. sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang fasiq. tetapi di desa-desa yang telah dibentengi atau dari belakang pagar.(59.(59. (59. dan jika kamu diperangi. dan kami tidak akan sekali-kali tunduk kepada siapapun tentang (menyusahkan) kamu. : ”Jika kamu diusir keluar. mereka ini tidak akan menolong mereka itu.12) Sesungguhnya kamu lebih keras di dada-dada mereka dari Allah.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata: ”Rabbi. mereka ini tidak akan keluar bersama mereka itu. setelah kufur. karena permusuhan di antara mereka sendiri bersangatan. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. engkau sangka mereka bersatu. (59. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.

(59.21) Dia Allah. (59. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Yang Melengkapi. Dan hendaklah diri memperhatikan apa yang ia akan sediakan untuk besok. sungguh engkau lihat dia khusyuk terpecah dari takut kepada Allah. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. (59. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Hadir. maka Dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka. Yang Memerdekakan Yang Membentuk. Subhaana Allah dari hal apa yang mereka sekutukan. Kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat. mereka orang-orang yang fasiq. dan Dia Al-Aziizul Hakiim.(59. Penghuni surga mereka orang yang menang. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Yang Mensejahterakan Yang Berpendirian Teguh.20) Kalau kami turunkan Bacaan ini atas gunung.23) Dia Allah Pencipta.(59.18) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Al-‘Aziizul Jabbaar. bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. berbaktilah kepada Allah. Raja Yang Agung. Dia Ar Rahmaanir Rahiim. Mutakabbir. itulah mereka.19) Tidak sama penghuni api dan penghuni surga.(59.24) DLA .Tafsir Al Sulthan Maka adalah akibat keduanya itu. Dan seperti itu kami buat perumpamaannya untuk manusia agar mereka berfikir.17) (78) Hai orang-orang yang beriman. Bergerak kepada-Nya apa-apa yang di langit dan bumi.(59.(59.22) Dia Allah.

Tafsir Al Sulthan DLA .

mereka adalah bagi kamu musuh. Mereka mengusir rasul dan diri kamu. Dia akan memutuskan antara kamu.Surat Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) Surat ke-60.Tafsir Al Sulthan 60. karena kamu mengimani karakter Allah Rabb kamu. Dan telah nyata antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selamanya.0) (79) Hai orang yang beriman.(60.2) Tidak akan bermanfa’at bagi kamu kerabat kamu (arhamukum) dan tidak anak-anak kamu pada hari qiyaamah. Kami mengkufuri karakter kamu. Dan Aku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan. Dan siapa melakukannya dari kamu maka sungguh dia lupa pada jalan yang sama.1) Jika mereka menangkap kamu. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ”Sesungguhnya kami memerdekakan diri dari kamu. Jika adalah kamu keluar berjuang di jalan mencari kesukaan Ku. dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah.3) Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh mereka telah mengkufuri karakter apa-apa yang datang kepada kamu dari yang lengkap. Dan mereka ulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan jahat dan mereka menginginkan kalau kamu jadi kafir. hingga kamu mengimani karakter Allah DLA . jangan kamu mengambil musuh Ku dan musuh kamu pengurus yang kamu sampaikan kabar kepada mereka dengan karakter persahabatan. 13 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. kamu (harus) merahasiakan kepada mereka dengan karakter persahabatan.(60.(60.(60.

maka itulah mereka. mereka orang-orang yang zalim.Tafsir Al Sulthan semata. Engkau Al-‘Aziizul Hakiim” . Allah lebih mengetahui karakter iman mereka. Dan berilah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan. (60. Dan Allah Ghafuurur Rahiim. tetapi aku tidak bisa mendapatkan untuk mu apapun dari Allah”. (60.(60. sesungguhnya Engkau. Dan Allah Qadiir.5) Sungguh adalah bagi kamu pada mereka uswatun hasanah untuk orang yang ada berharap Allah dan hari akhir. Dan ampunkanlah kami wahai Rabb kami.4) “Rabb kami.”.7) Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu bahwa kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Dan tidak mengapa atas kamu bahwa kamu menikahi mereka apabila kamu beri kepada DLA . maka ujilah mereka. apabila datang kepada kamu mu’minat berhijrah. maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniiyyul-Hamiid.(60. ”Rabb kami atas Mu kami bertawakal dan kepada Mu kami bertobat. maka jangan kamu kembalikan mereka kepada kafir-kafir. Dan siapa berpaling. dan kepada Mu tempat kembali”.9) (80) Hai orang-orang yang beriman.(60. Maka jika kamu ketahui mereka beriman.8) Tidak lain melainkan Allah larang kamu jadikan sahabat orang yang memerangi kamu di dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu dan membantu atas mengeluarkan kamu. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil.(60.6) Mudah-mudahan Allah jadikan antara kamu dan antara orangorang yang kamu musuhi dari mereka persahabatan (mawaddah). Tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka. jangan Engkau jadikan kami fitnah untuk orangorang yang kafir. Dan siapa jadikan mereka sahabat. kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya: ”Sesungguhnya aku akan minta ampun bagimu.

dan tidak akan mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dan tidak akan mendurhaka kepada mu di dalam perkara yang baik. maka terimalah perjanjian mereka. dan tidak akan mencuri. Dan jika siapa-siapa dari isteri-isteri kamu luput dari kamu (pergi) kepada kafir-kafir.(60. dan tidak akan berzina.Tafsir Al Sulthan mereka maskawin mereka. dan mintakanlah ampun bagi mereka kepada Allah. dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. bahwa mereka tidak akan sekutukan apapaun dengan karakter Allah. lalu dapat kamu menaklukkannya. jika datang kepada mu mu’minat bermubayah. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. jangan kamu jadikan sahabat satu kaum yang Allah murka atas mereka.11) Hai Nabi.10).13) DLA . (60.(60. dan jangan kamu tahan perikatan dengan perempuan-perempuan kafir.(60. Sungguh mereka itu telah putus asa daripada akhirat sebagaimana putus asa orangorang kafir dari ahli kubur. dan mintalah apa yang kamu telah belanjakan dan biarkanlah mereka minta apa yang mereka telah belanjakan. Dan Allah ‘Alimun-Hakiim.Dia putuskan antara kamu. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu mengimani karakter-Nya. Itu putusan Allah untuk kamu.12) (81) Hai orang-orang yang beriman. maka hendaklah kamu beri kepada orang-orang yang isteriisterinya pergi itu sebanyak yang mereka belanjakan.

0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. (61. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim.(61. padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”. karena kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.Surat Ash-Shof (Berbaris) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61.2) Menyolok kemurkaan di sisi Allah.4) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku. mengapa kamu menyakiti aku. DLA . Maka ketika mereka berpaling.3) Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh. mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.1) (82) Hai orang-orang yang beriman !. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan 61.

walau tidak disuka oleh orang yang kafir.(61.7) Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka. Itu kemenganan yang panjang. dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.10) Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.(61.9) (83) Hai orang-orang yang beriman !.6). (61. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadangadakan dusta atas Allah.11) Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin. jika kamu mengetahui.5) Dan ketika berkata ‘Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel.(61. Itu untuk kamu baik untuk kamu.8) Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap. mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”. padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya. dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku.Tafsir Al Sulthan Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61. walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61. padahal dia diseru kepada Keselamatan ?. namanya Ahmad”.(61. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti. maukah aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61.12) DLA . sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat. untuk membukanya atas peraturan setiapnya.

Tafsir Al Sulthan Dan yang lain yang kamu sukai dia. Al-Aziizul Hakiim (62. Dan gembirakanlah orangorang yang beriman (61. (61. Maka beriman sebagian dari Bani Israel. seperti apa telah berkata ‘Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”. Malikil Quddus. 11 ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (62. jadilah penolong-penolong Allah.14) 62.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”.1) Dia Yang membangkitkan di dalam golongan yang ummi seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka DLA . Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat).Surat Al-Jumu’ah (Hari Jum’at) Surat ke-62. Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka.13) (85) Hai orang-orang yang beriman !. dan kufur sebagian. ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat.

5) Katakanlah :”Hai orang-orang yang Yahudi.10) DLA .3) Itu Fadhlu Allah.2) Dan yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. (62.7) Katakanlah:”Jika mati yang kamu lari darinya.9) Maka apabila selesai sholat. dan Allah mempunyai Fadhlu Yang Panjang (62. (62. dan tinggalkan jual beli. dan mensucikan mereka dan memberi tahu mereka Kitab dan Hikmah. dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan (62. Lalu Dia kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan. padahal sesungguhnya adalah dari sebelum itu mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (62. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim. apabila dipanggil kepada sholat dari hari jum’at. seperti perumpamaan keledai yang memikul peralatan.4) Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian mereka tidak memikulnya. dan carilah sebagaian dari Fadhlu Allah. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengeahui yang ghaib dan yang tersaksikan.Tafsir Al Sulthan ayat-ayat-Nya. jika kamu sangka bahwa kamu saja pengurus untuk Allah dari selain manusia.6) Dan tidak mereka bercita-cita mati selamanya karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka.8) (85) Hai orang-orang yang beriman !. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu mengetahui (62. maka sesungguhnya dia akan menemui kamu. maka berusahalah kepada mengingat Allah. (62. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. maka bertebaranlah di Bumi. (62. maka bercita-citalah mati jika kamu orang-orang yang benar (62.

Dan Allah sebaik-baik Pemberi rizki (62.Surat Al-Munafiqun Surat ke-63. 11 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63. mereka berkerumun kepadanya dan mereka tinggalkan mu berdiri.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kegembiraan.0) DLA . Katakanlah: ”Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dari kegembiraan dan dari perdagangan. 63.11).

maka di metrai atas Qalbu mereka. maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka.Tafsir Al Sulthan Ketika datang kepada mu orang-orang munafik. menakjubkan mu badanbadan mereka. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi. maka mereka tidak mengerti. Tiap teriakan atas mereka. tetapi orang munafik tidak mengerti (63. Dan jika mereka berkata. engkau dengarkan perkataan mereka. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau rasul-Nya.3) Dan apabila engkau lihat mereka.2) Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya.1) Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perlindungan. mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau rasul Allah”.(63. kemana mereka dipalingkan ? (63.4) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”. Mereka itu musuh negara. Allah telah kutuk mereka. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi DLA . Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63. Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63. niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”.5) Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. kemudian mereka kufur. (63. mereka palingkan kepalakepala mereka. maka mereka menghalangi dari jalan Allah. mereka kira untuk membahayakan mereka.7) Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63.6) Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”.

8) (86) Hai orang-orang yang beriman!. tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63. janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah.10) Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya. Siapa yang berbuat itu.9) Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu. lalu ia berkata: “Rabbi.11) DLA . dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat. mereka orangorang yang rugi. (63. (63. maka itulah mereka. maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”.Tafsir Al Sulthan Rasulnya dan bagi orang beriman. (63.

1) Dia Yang menciptakan kamu. maka sebagian dari kamu kafir dan sebagian dari kamu beriman. Padahal Allah mencukupi tidak memerlukan. dan Dia Mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu nyatakan. lalu mereka berkata: ”Apakah makhluk cerdas perlu memberi pengenalan kepada kami”. 18 Ayat (Terbuka Kecurangan) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (64. dan bagi mereka azab yang pedih (64. Kepunyaan-Nya Kerajaan dan kepunyaan-Nya Hamdu. dan kepada-Nya tempat kembali (64.6) Menyangka orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mereka akan dibangkitkan.Surat At-Taghabun Surat ke-64.(64. Maka mereka kufur dan berpaling.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. (64.3) Dia Mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi.5) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti. sungguh DLA . Maka mereka rasakan akibat urusan mereka. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.2) Dia Menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap. Dan Allah Mengetahui rahasia yang dimiliki Shudur. Katakan: ”Bahkan demi Rabbmu.Tafsir Al Sulthan 64. (64. Dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. dan Allah Ghaniiyyun Hamiid (64.4) Apa belum datang kepada kamu kabar orang-orang yang kafir dari sebelum kamu ?. maka tepat bentuk-bentuk kamu. dan Dia membentuk kamu.

melainkan dengan izin Allah. maka sesungguhnya tidak atas utusan kami melainkan menyampaikan dengan nyata (64.Tafsir Al Sulthan kamu akan dibangkitkan. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. mereka kekal padanya selamanya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. dan akan dimasukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang (64. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.15) DLA . dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan (64. dan sejelek-jelek tempat kembali (64. Dan siapa mengimani rahasia Allah. Dan jika kamu maafkan dan kamu berlapang dada. Dan Allah Maha Mengetahui rahasia tiap sesuatu. akan dihapus darinya kesalahannya.13) (87) Hai orang-orang yang beriman !.10) Tidak musibah dari musibah-musibah.11) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Utusan.12) Allah.8) Pada hari akan dikumpulkan kamu untuk hari berkumpul.9) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami. Maka berhati-hatilah kepada mereka. dan Nuur Yang kami turunkan. sesungguhnya sebagian dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu.14).7) Maka imanilah rahasia Allah dan Rasul-Nya. itulah mereka penduduk api. Itu hari terbuka kecurangan.(64. dan mengampuni. Dia beri petunjuk Qalbunya. (64. mereka kekal padanya. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman (64. Itu kemenangan yang panjang (64. Dan itu atas Allah adalah mudah (64. Maka jika kamu berpaling. kemudian sungguh dikabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan mengerjakan pekerjaan baik.

apa yang kamu sanggupi. Al ‘Aziizul Hakiim (64. (64. dan patuhlah. Dan belanjakanlah yang baik untuk diri-diri kamu. Dia melipatgandakan untuk kamu.16) Jika kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang tepat (bagus).Tafsir Al Sulthan Maka tekunilah Allah. dan Allah Syakuurun Haliim (64.17) Dia Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. maka itulah mereka. dan dengarlah. Dan siapa dipelihara dari kekikiran dirinya.18) DLA . mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.

12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (65. dan jangan mereka keluar. Sungguh Allah menjadikan untuk tiap sesuatu dengan ukuran. Dan siapa bertawakal atas Allah.(65.4) DLA . Dan siapa menekuni Allah. Dan hitunglah ’iddah mereka. dan siapa menekuni Allah. dan sungguh dia berbuat zalim kepada dirinya.Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka.(65. Itu untuk kamu pemberian nasehat dengannya. Dan siapa melanggar batas-batas Allah.Tafsir Al Sulthan 65.0) Hai Nabi. maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang ma’ruf.1) Maka apabila telah datang waktu mereka.Surat Ath-Thalaq Surat ke-65.Tidak kamu mengetahui barangkali Allah mengadakan yang baru sesudah urusan itu.(65.2) Dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak mereka kira. jika kamu menthalaq An-Nisa’. kecuali bahwa mereka mendatangkan kekejian yang nyata. maka thalaqlah mereka untuk ’iddah mereka. Jika kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka tiga syahru. Dia menjadikan baginya dari urusannya kemudahan. Dan persaksikan dengan dua orang yang mempunyai keadilan dari kamu. Siapa adalah mengimani rahasia Allah dan hari akhir. maka Dia mencukupi dia. Dan wanita-wanita yang belum haid dan yang mempunyai kandungan waktu mereka bahwa mereka melahirkan kandungan mereka. Dan tekunilah Allah Rabb kamu. Itu batas-batas Allah. Dan dirikanlah persaksian karena Allah.3) Dan wanita-wanita mereka berputus asa dari haid dari An-Nisa’ kamu.(65. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-Nya. Dia jadikan baginya jalan keluar.

Dan jika kamu menemui kesulitan. Nanti Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Dia turunkan dia kepada kamu. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu menyempitkan atas mereka.(65. Dan jika mereka mempunyai kandungan. maka membelanjakan dari apa yang diberi Allah kepadanya. maka akan menyusukan kepadanya yang lain. maka beri belanja atas mereka hingga melahirkan kandungan mereka. mereka kekal padanya selama-lamanya. Allah tidak memaksa suatu diri melainkan apa yang Dia beri kepadanya.10). (Lewat) seorang utusan yang membacakan atas kamu ayatayat Allah yang membuktikan untuk mengeluarkan orangorang yang beriman dan beramal baik dari kegelapan kepada Nuur. Maka itu. dan kami azab dia dengan azab yang mengerikan. Dan siapa mengimani rahasia Allah dan beramal baik.8).Tafsir Al Sulthan Itu urusan Allah. Dia hilangkan darinya kesalah-kesalahannya. tekunilah Allah. sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. maka berilah mereka upah mereka. Maka mereka merasakan akibat buruk urusannya.(65.(65.(65.(65.11) DLA . (65. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan ma’ruf. Dan siapa menekuni Allah. Dan siapa ditentukan atasnya rizkinya.5) Tempatkanlah mereka dari mana kamu bertempat tinggal dari yang kamu dapati. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu. dan adalah akibat urusannya kerugian (65.9) Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat. Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. hai uulul albab yang beriman !. Sungguh Allah memberi rizki yang bagus untuknya. maka kami perhitungkan dia dengan perhitungan yang keras. dan Dia panjangkan baginya ganjaran.6) Agar memberi nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasannya.7) Dan betapa banyak dari penduduk negeri sombong dari urusan Rabb nya dan utusan-Nya.

(66.0) Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu. maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong.1) Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu.Surat At-Tahrim (Mengharamkan) Surat ke-66. karena Allah pengurus kamu.3) Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya. dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya. Maka ketika ia kabarkan karakternya.(66. maka ketika ia kabarkan karakternya. untuk kamu ketahui bahwa Allah berkuasa atas tiap sesuatu.4) DLA .12) 66. Dan Allah Ghafuurur Rahiim. ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”. (65. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” . 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. diturunkan urusan antara mereka.2) Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian.(66.(66.Tafsir Al Sulthan Allah Yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim.(66. Dan sesungguhnya Allah meliput rahasia tiap sesuatu dengan ilmu.

(66. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”.(66. Mudah-mudahan Rabb kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.6) Hai orang-orang yang kafir. pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya.8) Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik. atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah. mereka katakan: ”Rabb kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa. isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi.(66. dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan DLA . Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan. jangan kamu membela diri pada hari ini. maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah.9) Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih. bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa. Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu.10) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman.(66.5) (88) Hai orang-orang yang beriman. dan berlaku ghilazhlah atas mereka. bisa jadi Rabbnya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat.(66. lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu. dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga.Tafsir Al Sulthan Jika dia ceraikan kamu.(66.7) (89) Hai orang-orang yang beriman.

dan Dia Al ’Aziizul Ghafuur. (66. DLA .(66. Tidak dapat engkau lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu dari yang tidak beres. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.1) Yang Menciptakan kehidupan dan kematian.0) Maha Melindungi Yang di tangan-Nya Kerajaan. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. tujuh bertingkat-tingkat.(67.Tafsir Al Sulthan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.12) 67. lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Rabbnya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at.Surat Al-Mulku (Kerajaan) Surat ke-67.11) Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya.(67.(67. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Yang Menciptakan Langit.

bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menarik perhatian. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. dan kami sediakan untuk mereka azab sa’ir.12) Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah dia.11) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib.8) Mereka jawab: “Betul.(67.(67.5) Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka azab jahannam dan sejelek-jelek empat kembali.(67.13) DLA . niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah dan dia hampa. penunggunya berkata kepada mereka: “Tidakkah datang kepada mu seorang pengancam?”.3) Kemudian ulangkanlah pemandangan dua kali. (67.(67.(67.dan kami jadikan dia lontaran terhadap setansetan.(67. niscaya tidak kami dalam penghuni sa’ir.(67. mereka akan dengar suara yang bengis dan dia mendidih.Tafsir Al Sulthan Maka ulangkanlah pemandangan.4) Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita. telah datang kepada kami seorang pengancam.7) Hampir ia ceraikan sendi lantaran marah.10) Yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka maka kecelakaan bagi penghuni sa’ir.(67.(67. Tiap kali dicampakkan kepadanya satu suku.(67.9) Dan mereka berkata:”Jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami. adakah engkau lihat yang cacat? .6) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. lalu kami dustakan dan kami berkata: ”Allah tidak turunkan apa-apa kamu tidak lain melainkan di dalam kelupaan yang menyolok”.

15) Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan membuat kamu ditelan Bumi maka tiba-tiba ia bergetar. tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman. (67.(67.(67. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan dalam keadaan tertipu. maka kamu akan tahu bagaimana ancaman-Ku. kepada-Nya tempat dikumpulkan. maka berjalanlah pada belikat-belikatnya.(67. berbaris dan menyempit.23) Katakan: ”Dia Yang Biarkan kamu di Bumi.16) Atau apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kerikil ?. Sesungguhnya Dia melihat karakter tiap sesuatu.(67. dan kepada-Nya kamu dikumpulkan.(67.17) Dan sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.14) Dia Yang telah menjadikan untuk kamu bumi dzulula.(67.19) Atau siapa dia orang yang menjadi tentara bagi kamu untuk menolong kamu selain Ar-Rahman.(67.21) Maka apakah orang yang berjalan meniarap atas wajahnya itu lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan beres atas shiroothol-mustaqiim. dan Dia AlLahiiful-Khabiir.22) Katakan: ”Dia Yang menghendaki kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. maka bagaimana ada kemurkaan-Ku.(67.20) Atau siapakah dia orang yang akan memberi rizki kepada kamu jika Dia tahan pemberian-Nya?.18) Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka.Tafsir Al Sulthan Apa tidak tahu siapa Yang Menciptakan itu. sedikit sekali kamu bersyukur.(67.24) DLA . Tetapi mereka melewati batas di dalam kesombongan dan berpaling. (67. dan makanlah dari rizkinya.

Surat Al-Qalam (Gejala Alam) Surat ke-68. jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama ku. maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?”.(67. dan dikatakan: ”Ini yang pernah kamu minta”.27) Katakan:”Berilah tahu kepada ku.(67.30) 68.(67. maka siapa yang bisa membawakan kepada mu air yang bermata?”.(67. jadi jelek wajah-wajah mereka yang kafir. (67.28) Katakan: ”Dia Ar-Rahman. dan kepada-Nya lah kami bertawakal. atau Dia beri pengaturan kepada kami.29) Katakan: ”Berilah tahu kepada ku jika airmu mendalam.(67. 52 Ayat DLA . kami telah mengimani karakter-Nya.26) Maka ketika mereka lihat ia dekat.25) Katakan: ”Pengetahuannya hanyala di sisi Allah dan aku tidak lain melainkan seorang pengancam yang nyata”. maka kamu akan ketahui siapa dia yang dalam kelupaan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah perjanjian itu jika kamu orang yang cerdas”.

11) Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.9) Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.5) Siapa dari antara kamu yang gila.4) Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat.(68.(68.(68. (68.(68.(68. (68.(68.16) Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang DLA . ia berkata: “Dongeng orang pertama”.10) Pencela ke sana ke mari dengan ancaman.(68.15) Kami akan tandakan dia atas belalainya.2) Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.8) Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar. Demi qalam dan apa-apa yang mereka tulis.6) Sesungguhnya Rabb mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya.(68.7) Maka jangan kamu ikuti para pendusta.(68.12) Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.(68.14) Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.(68.0) Nun.(68. maka mereka akan berlaku longgar.(68. (68. dan Dia sangat mengeahui karakter orangorang yang mendapat pengenalan.1) Tidak engkau dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai orang gila.3) Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.13) Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.

sesungguhnya kepada Rabb kita. mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.29) Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian.(68.19) Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita.Tafsir Al Sulthan yang punya kebon.kita kembali”. sesungguhnya kita orang yang zalim”. ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu. padahal mereka sedang tidur.23) ”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”.28) Mereka berkata: ”Subhaana Rabb kita. sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.(68.(68.24) Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan.26) Bahkan kita orang yang dihampakan.22) Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik.(68.32) DLA . (68.(68.(68.21) ”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.30) Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita.(68.(68.(68.(68. padahal mereka mampu.31) Mudah-mudahan Rabb kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu.18) Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Rabb mu.25) Maka ketika mereka lihat kebun itu.17) Dan mereka tidak kecualikan.(68.27) Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”.(68.(68. (68.(68.20) Maka ia berseru di waktu shubuh.

34) Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.(68.44) Dan aku ulur bagi mereka. (68.(68.(68.(68. tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.38) Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah. yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu. Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.(68.(68. siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu. (68. padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan.(68. di sisi Rabb mereka Taman penuh jasa (ni’mat).Tafsir Al Sulthan Seperti itu azab.(68. sesungguhnya perdayaan Ku mempunyai perencanaan.33) Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun.41) Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud.40) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu.36) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca .43) Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini. sedang mereka ditimpa kehinaan. jika mereka orangorang yang benar.37) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini.42) Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk. (68.45) DLA .35) Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan.39) Tanyalah mereka.(68. tetapi mereka tidak berdaya.(68.

46) Atau ada di sisi mereka hal ghaib. dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka. ketika mereka mendengar peringatan.48) Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa (ni’mat) dari Rabbnya.49) Maka Rabbnya telah pilih dia. (68.(68.52) DLA .47) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.(68. lalu mereka diberati dengan pembayaran. lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik. lalu mereka tulis ?.50) Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka. dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.Tafsir Al Sulthan Atau apakah engkau minta upah kepada mereka.51) Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.(68.(68.(68.(68. niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela.

maka dibinasakan dengan angin shor-shor yang melampaui batas. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.3) Tsamud dan ‘Aad telah dustakan Alqori’ah .(69.(69.2) Dan apa engkau tahu apa Alhaqqoh.(69.(69.4) Maka adapun Tsamud maka telah dibinasakan mereka dengan suara keras.(69.6) Dia putarkan dia atas mereka tujuh malam delapan hari.(69.(69.8) Dan telah datang kepada Fir’aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk mu’tafikat dengan sebab kesalahan. Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya.5) Dan adapun ‘Aad.1) Apa Alhaqqoh.9) DLA .7) Maka adakah engkau lihat bagi mereka dari sisa ?.Tafsir Al Sulthan 69.(69.(69.0) Alhaqqoh.Surat Al-Haqqoh (Yang Pasti Datang) Surat ke-69.(69.

24) Dan adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kirinya.(69. akan berkata: ”Marilah baca surat ku!”. .16) Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ’Arsy Rabb mu di atas mereka pada hari itu delapan. dan dia pada hari itu lemah. dengan sebab amal yang kamu telah sediakan di hari-hari yang lalu”. akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi sutratku”.(69.(69.(69.26) DLA .19) ”Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan bertemu perhitunganku”.(69.14) Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu.(69.23) “Makan dan minumlah kamu dengan gembira.(69. maka Dia siksa mereka dengan siksaan rabiyah.25) ”dan aku tidak tahu perhitungan ku”.(69.(69.(69.(69.13) Dan diangkat bumi dan gunung. lalu diremukkan keduanya satu remukan.18) Maka adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kanannya.(69.17) Pada hari itu kamu akan dihadapkan di dalam keadaan tidak tersembunyi dari kamu sesuatu yang tersembunyi.12) Maka apabila ditiup pada shuuri satu tiupan.21) Di surga yang tinggi.(69. kami bawa kamu dalam kapal.10) Sesungguhnya kami ketika naik air.(69. dan supaya dijaga dia oleh telinga yang mau menjaga.(69.22) Pemetikannya dekat.(69.15) Dan terbelah Langit.11) Untuk kami jadikan dia peringatan untuk kamu.(69.Tafsir Al Sulthan Maka mereka mendurhakai rasul Rabb mereka.20) Maka ia di dalam kehidupan yang disukai.

(69.(69. (69.(69. (69.34) Lantaran itu pada hari ini tidak ada baginya sahabat qarib di sini.(69.(69.31) Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta masukkan dia.38) Dan apa yang tidak kamu lihat.Tafsir Al Sulthan ”Alangkah baiknya kalau (mati) itu pemberes”.28) Hilang dari ku alasanku”.41) Dan tidak dia perkataan tukang tenung.(69. (69.(69.(69.33) Dan tidak ia gemarkan pada memberi makan orang miskin.(69.(69.35) Dan tidak ada makanan melainkan dari darah bercampur nanah.(69.(69.42) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.32) Sesungguhnya dia adalah tidak mengimani rahasia Allah yang panjang.(69. sedikit tidak kamu ingat. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.36) Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdosa.(69.43) DLA .30) Kemudian masukkan dia ke dalam jahim.29) Ambillah dia lantas belenggu dia.27) ”Harta ku tidak melepaskan dari ku”.40) Dan bukan ia perkataan tukang sya’ir sedikit tidak kamu percaya.37) Maka tidak demikian.39) Sesungguhnya dia sungguh perkataan rasul yang berbeda.

(69. (70.(69.3) Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.(69.44) Niscaya kami ambil darinya dengan keras.52) 70.(69.50) Dan sesungguhnya dia Keyakinan yang lengkap. (69.4) DLA .000 tahun.(69.49) Dan sesungguhnya ia satu penyesalan atas orang kafir.2) Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.47) Dan sesungguhnya dia sungguh satu peringatan untuk orang yang tekun.45) Kemudian kami akan potong darinya Alwatin.(70.46) Maka tidak seorangpun daripada kamu dapat menghalangi daripadanya.(69.(70.1) Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.(70.(69.Surat Al-Ma’arij (Tangga-tangga-naik) Surat ke-70.48) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dari kamu ada orang yang mendustakan.(69.(70.51) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia nama Rabb mu. 44 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.Tafsir Al Sulthan Dan jika ia memalsukan sebagian dari perkataan atas kami.

15) Yang menanggalkan kulit kepala.7) Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.(70.10) Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka.(70. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya.22) Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan.12) Dan keluarga yang melindunginya.(70.17) Dan mengumpul dan menyimpan.(70.(70.(70. sesungguhnya ia nyalaan.(70.(70.16) Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.(70.6) Tetapi kami melihat dia dekat.20) Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.21) Kecuali orang yang sholat.18) Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.(70.24) DLA .5) Sesungguhnya mereka melihat dia jauh.(70.(70.(70.13) Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya.(70.19) Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.14) Tidak demikian.(70.(70.23) Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui.(70.9) Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya. (70.(70.(70.Tafsir Al Sulthan Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.8) Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu.11) Dan dengan isteri dan dan saudaranya. kemudian ia selamatkan dia.

(70.(70.37) Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa (ni’mat).(70.(70.28) Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatankehormatan mereka.30) Tetapi barang siapa lain dari itu.25) Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan. (70.(70.31) Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka.(70.26) Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan Bagi yang meminta dan tidak mampu. maka mereka orang yang meliwati batas.(70.36) Dari kanan dan kiri bersuku-suku.(70.(70.40) DLA . sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu. mereka khawatir. Aku bersumpah dengan Rabb masyriq dan maghrib. (70.34) Itulah mereka di dalam surga yang berbeda.38) Tidak demikian.35) Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu.(70.(70.32) Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka. sesungguhnya kami berkuasa.39) Maka tidak demikian. (70.29) Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela.(70.33) Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara.(70.27) Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat dipercaya.

0) DLA .(71.(70.42) Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala.Tafsir Al Sulthan Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.43) Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan.(70. 28 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.44) 71.41) Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka.(70. Itu hari yang adalah dijjanjikan.Surat Nuh (Nabi Nuh As) Surat ke-71. (70.

sesungguhnya aku seru kaum ku malam dan siang”.(71.(71. apabila datang tidak dapat diundur jika kamu tahu”.(71.(71.(71.2) ”bahwa hendaklah kamu sembah Allah dan tekuni Dia dan patuh kepada ku”. bahwa ancamlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.10) ”Dia akan kirim langit atas kamu sungguh-sungguh” .9) ”Maka aku berkata: ”Mintalah ampun kepada Rabb kamu.13) DLA .6) ”dan sesungguhnya tiap kali aku seru mereka supaya Engkau beri ampun bagi mereka.(71. dan Dia akan adakan bagi kamu surga-surga dan Dia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”.11) ”Dan Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak buah. mereka sumbatkan jari mereka di telinga mereka.(71.(71.8) ”kemudian sesungguhnya aku telah terangkan bagi mereka dan aku telah rahasiakan sungguh bagi mereka”.12) ”Mengapa kamu tidak berharap kebesaran Allah”. dan mereka berselimut dengan pakaian mereka dan berkekalan mereka dan mereka menyombong sangat.(71.3) ”Niscaya Dia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu.(71.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya.(71.(71. sesungguhnya ajal dari Allah. sesungguhnya Dia adalah Pengampun”.4) Ia berkata: ”Rabbi.7) ”kemudian sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”.5) “tetapi ajakan ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”.(71. dan Dia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan.1) Ia berkata :”Hai kaumku sesungguhnya aku bagi kamu pengancam yang nyata”.

(71. (71.18) ”Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi jadi besar”.15) Dan Dia jadikan bulan pada mereka Nuur dan menjadikan matahari sebagai pelita. dan Dia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh”. ditenggelamkan mereka.27) DLA .(71. lalu dimasukkan mereka ke api.16) ”Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh”.14) “Apa tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat ?”.20) Berkata Nuh: ”Rabbi sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah baginya melainkan kerugian”.(71.17) “Kemudian Dia akan kembalikan kamu kepadanya.23) ”Dan sesungguhnya mereka telah lupakan banyak. jangan Engkau tinggalkan di atas bumi ini.(71. maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah.(71.(71. dan jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan Suwa dan jangan Yaghuts dan Ya’uq dan Nasr”. tipu daya yang menyolok.(71.24) Lantaran dosa-dosa mereka.(71.Tafsir Al Sulthan ”Padahal Dia telah ciptakan kamu beberapa giliran”.19) ”Agar kamu jalani darinya jalan fijaja”. dari orang-orang kafir seorangpun penduduk”.(71.25) Dan berkata Nuh: ”Rabbi. dan jangan Engkau tambah orang-orang yang zalim melainkan kelupaan”.22) ”Dan mereka berkata: ”Jangan kamu tinggalkan sembahansembahan kamu.(71.(71.(71.21) ”Dan mereka bikin tipu daya. niscaya mereka lupakan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan melainkan yang berdosa yang sangat kufur”. (71.26) ”Karena jika Engkau tinggalkan mereka.

Tafsir Al Sulthan

”Rabbi, tutuplah bagi ku dan bagi ibu-bapakku dan bagi orang yang masuk ke rumahku sebagai mu’min dan bagi mu’minin dan mu’minat, dan jangan Engkau tambah orang yang zalim melainkan kebinasaan .(71.28)

72.Surat Al-Jinn
(Jinn)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Surat ke-72, 28 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(72.0) Katakanlah: ”Diwahyukan kepadaku bahwa Nafarun dari jinn mendengarkan, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami mendengar Alquran yang ajaib”.(72.1) ”Yang mengenalkan kepada Jalan lurus, maka kami beriman kepadanya dan tidak kami menyekutukan rahasia Rabb kami dengan siapapun”.(72.2) ”Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak anak”.(72.3) ”Dan bahwa jiwa yang jahat dari antara kita pernah berkata atas Allah dengan meliwati batas”.(72.4) ”Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jinn tidak katakan dusta atas Allah”.(72.5) ”Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung dengan beberapa laki-laki dari jinn, maka mereka itu menambah kepada mereka ini meliwati batas”.(72.6) ”Dan bahwa ,mereka itu menyangka, sebagaimana kamu menyangka, bahwa Allah tidak bangkitkan seorangpun”.(72.7) ”Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api”. (72.8) ”Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat darinya untuk mendengar, maka sekarang, siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia”.(72.9)

”Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan”.(72.10)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan bahwasanya sebagian dari kita (jiwa) yang baik dan sebagian dari kita tidak demikian, adalah kita (mempunyai) beberapa jalan yang berlainan”.(72.11) ”Dan bahwasanya kami yakin bahwa kami tidak akan teluput dari Allah di bumi dan kami tidak akan terluput dari-Nya dengan lari”.(72.12) ”Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami percaya kepadanya, karena siapa beriman kepadanya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan.(72.13) ”Dan bahwa di antara kita yang muslimin dan di antara kita ada yang condong dari kebenaran, oleh sebab itu siapa jadi Muslimin, maka mereka telah pilih jalan yang lurus”.(72.14) ”Dan adapun mereka yang condong dari jalan yang benar, maka adalah mereka kayu bakaran bagi jahannam”.(72.15) Dan bahwa kalau mereka berdiri tegak di jalan, niscaya kami beri minum mereka air yang mewah.(72.16) Untuk kami beri percobaan kepada mereka pada itu dan barang siapa berpaling dari mengingat Rabbi-nya, niscaya Dia masukkan dia di dalam azab yang berat.(72.17) Dan bahwa anggota-anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru siapapun bersama Allah.(72.18) Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyembah-Nya, hampir-hampir mereka itu berkerumun untuk mengganggu dia. (72.19) Katakanlah: ”Tidak lain aku seru melainkan Rabbku dan tidak aku sekutukan dengan Dia siapapun”.(72.20) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak memiliki mudharat buat kamu dan tidak manfa’at”.(72.21) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun daripada Allah, dan aku tidak dapat selain daripadaNya tempat perlindungan”.(72.22)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Kecuali menyampaikan dari Allah dan Risalah-Nya, dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya api jahannam di dalam keadaan ia kekal padanya selamanya”.(72.23) Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan.(72.24) Katakanlah: ”Aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang diancamkan kepada kamu ataukah Rabbi ku jadikan baginya satu tempo yang panjang”.(72.25) Dia mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak terangkan atas keghaibannya kepada seorangpun.(72.26) Kecuali siapa yang Dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya Dia adakan di depan-Nya dan di belakang-Nya penjagaan. (72.27) Agar diketahui bagi-Nya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan Risalah Rabbi mereka, padahal pengetahuan-Nya meliputi apa-apa yang ada di sisi mereka dan Dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan.(72.28)

DLA

Tafsir Al Sulthan

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut) Surat ke-73, 20 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0) Hai orang yang berselimut.(73.1) Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2) Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3) Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32) Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5) Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6) Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7) Dan sebutlah nama Rabb mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8) Rabb Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9) Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10) Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa (ni’mat), dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11) Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim. (73.12) Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gununggunung tumpukan debu.(73.14) Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15) Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16) Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17) Langit akan terseret dengannya, adalah janji-Nya ditunaikan. (73.18) Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbinya.(73.19) Sesungguhnya Rabb mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)

DLA

Tafsir Al Sulthan

74.Surat Al-Muddats-tsir
(Rahasia Yang Tersembunyi) Surat ke-74, 56 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(74.0) Hai rahasia yang tersembunyi.(74.1) Berdiri dan ancamlah.(74.2) Dan Rabbmu maka semarakkan.(74.3) Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan.(74.4) Dan ma’siat hendaklah engkau jauhi.(74.5) Dan jangan engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak.(74.6) Dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar.(74.7) Maka apabila ditiup pada Naquur.(74.8) Maka di hari itu, hari yang payah.(74.9) Atas orang kafir tidak mudah.(74.10) Biarlah Aku sendiri bersama orang yang Aku ciptakan.(74.11) Dan Aku telah jadikan baginya harta yang banyak.(74.12) Dan anak buah yang hadir.(74.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Aku telah luaskan baginya sungguh keluasan.(74.14) Kemudian ia ingin sangat aku tambah.(74.15) Tidak demikian, sesungguhnya ia adalah menentang ayat-ayat kami.(74.16) Aku akan paksakan kepadanya satu kenaikan.(74.17) Sesungguhnya ia pikir-pikir dan ia tetapkan.(74.18) Maka dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.19) Kemudian dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.20) Kemudian ia pikir-pikir.(74.21) Kemudian ia masamkan mukanya dan ia kerutkan muka. (74.22) Kemudian ia membelakang dan menyombong.(74.23) Lalu ia berkata:”Ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari”. (74.24) ”Ini tidak lain melainkan perkataan makhluk cerdas”.(74.25) Aku akan masukkan dia ke Saqar.(74.26) Apakah engkau tahu apa itu Saqar ?.(74.27) Ia tidak membiarkan dan ia tidak melepaskan.(74.28) Yang sangat kelihatan bagi makhluk cerdas.(74.29) Atasnya Sembilan belas.(74.30) Dan tidak kami jadikan penjaga api melainkan malaikat dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fithnah untuk orang yang kafir, agar yakin orang yang diberi Kitab dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Dan supaya orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit dan orang kafir berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang Dia
DLA

Tafsir Al Sulthan

kehendaki, dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu tentara Rabbi mu melainkan Dia, dan tidak dia melainkan peringatan untuk makhluk cerdas.(74.31) Tidak demikian, demi bulan.(74.32) Dan malam ketika mundur.(74.33) Dan shubuh ketika menerangi.(74.34) Sesungguhnya dia satu yang menarik perhatian.(74.35) Peringatan untuk makhluk cerdas.(74.36) Untuk siapa yang mau maju atau mundur.(74.37) Tiap diri terikat dengan apa yang ia usahakan.(74.38) Kecuali penduduk kanan.(74.39) Di surga bertanya tanyaan.(74.40) Dari hal orang yang durhaka.(74.41) ”apa yang memasukkan kamu ke Saqar”.(74.42) Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang sholat”.(74.43) ”dan kami tidak memberi makan orang miskin”.(74.44) “dan adalah kami mencela bersama orang yang mencela”. (74.45) “dan adalah kami mendustakan hari peraturan”.(74.46) “Hingga datang kepada kami perkara yang yakin”.(74.47) Maka tidak berguna bagi mereka permintaan tolong orangorang yang meminta tolong.(74.48) Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan.(74.49) Seolah mereka keledai yang lari dengan ketakutan.(74.50) Yang lari dari singa.(74.51)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Bahkan tiap seorang dari mereka hendak supaya dia diberi surat yang terbuka.(74.52) Tidak demikian bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. (74.53) Tidak demikian, sesungguhnya dia peringatan.(74.54) Maka siapa mau biarlah ia jadikan dia peringatan.(74.55) Tetapi mereka tidak akan ingat melainkan jika dikehendaki Allah, Dia Yang berhak ditekuni, Dia yang berhak mengampuni.(74.56)

75.Surat Al-Qiyyaamah
(Hari Berbangkit) Surat ke-75, 40 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(75.0) Aku bersumpah dengan hari qiyaamah.(75.1) Dan Aku bersumpah dengan diri yang selalu menegur dirinya. (75.2) Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?.(75.3) Bahkan kami berkuasa atas meratakan jari-jarinya.(75.4) Tetapi manusia itu hendak mendurhaka di masa yang di depannya.(75.5) Ia bertanya: “Bilakah hari qiyaamah”.(75.6) Maka apabila pemandangan itu bingung dan takut.(75.7) Dan bulan jadi gelap.(75.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dikumpulkan matahari dan bulan.(75.9) Manusia akan berkata pada hari itu: ”Ke mana temapat lari”. (75.10) Tidak demikian, tidak ada tempat lari.(75.11) Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali.(75.12) Diberi tahu kepada manusia pada hari itu apa yang ia telah kerjakan dan apa yang ia telah tinggalkan.(75.13) Bahkan manusia sangat mengerti tentang dirinya.(75.14) Walaupun ia majukan alasan-alasan pembelaannya.(75.15) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya lantaran hendak cepat menangkapnya.(75.16) Sesungguhnya mengumpulkannya dan membacanya adalah atas tanggungan kami.(75.17) Maka itu jika kami habis membacanya, hendaklah engkau ikuti bacaannya.(75.18) Kemudian atas tanggungan kamilah pembuktiannya.(75.19) Tidak demikian, bahkan kamu cinta dunia.(75.20) Dan kamu tinggalkan akhirat.(75.21) Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.(75.22) Kepada Rabbnya ia melihat.(75.23) Beberapa wajah di hari itu sangat bermasam.(75.24) Ia yakin bahwa akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang belakang.(75.25) Tidak demikian, apabila (nyawa) sampai di kerongkongan. (75.26) Dan ditanya: “Siapa penjampi”.(75.27) Dan ia yakin bahwa itu perpisahan.(75.28)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan berbelit kepayahan dengan kepayahan.(75.29) Kepada Rabb mu lah pada hari itu tempat kembali.(75.30) Karena mereka tidak membenarkan dan tidak sholat.(75.31) Tetapi ia mendustakan dan berpaling.(75.32) Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlenggang sombong.(75.33) Kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.34) Kemudian kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.35) Adakah manusia mengira ia dibiarkan percuma.(75.36) Bukankah dia nuthfah dari mani jadi besar.(75.37) Kemudian adalah ‘alaqoh, maka Dia ciptakan dan sempurnakan.(75.38) Maka Dia jadikan darinya bersistem jantan dan betina.(75.39) Tidakkah (Dia) itu Berkuasa atas menghidupkan orang mati ?. (75.40)

DLA

Tafsir Al Sulthan

76.Surat Al-Insan
(manusia) Surat ke-76, 31 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(76.0) Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman, dimana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut ?.(76.1) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nuthfah yang bergiliran yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat.(76.2) Sesungguhnya kami telah kenalkan kepadanya jalan, maupun ia berterima kasih atau ia kufur ?.(76.3) Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir rantairantai dan belenggu-belenggu dan api yang bernyala.(76.4) Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari piala yang campurannya kafur.(76.5)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mata air yang diminum dari nya oleh hamba Allah dalam keadaan mereka salurkan dia kemana-mana.(76.6) Mereka sempurnakan kewajiban dan mereka takut kepada satu hari yang azabnya beterbangan.(76.7) Dan mereka beri makanan yang sedang dicinta kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan.(76.8) ”kami tidak beri makan kamu malainkan karena Allah, kami tidak ingin dari kamu balasan dan terima kasih”.(76.9)

”sesungguhnya kami takut satu hari yang bermasam muka yang sangat bengis dari Rabb kami”.(76.10) Maka Allah selamatkan mereka dari kesusahan hari itu dan Dia berikan kepada mereka kesegaran dan kegembiraan.(76.11) Dan Dia balas mereka dengan sebab mereka sabar, surga dan sutera.(76.12) Hal keadaan mereka padanya duduk bersandar atas ranjangranjang yang berhias, padahal tidak mereka lihat padanya matahari dan tidak dingin yang keras.(76.13) Dan hampir atas mereka teduh dan dimudahkan sangat pemetikan buah-buahnya.(76.14) Dan diedar kepada mereka bijana-bijana perak dan piala-piala yang adalah kuarsa.(76.15) Kuarsa dari perak yang telah diukur oleh mereka seberes beresnya.(76.16) Mereka diberi minum padanya minuman di piala yang campurannya zanjabil.(76.17) Satu mata air di dalamnya dinamakan salsabil.(76.18)

DLA

(76. dan mereka meninggalkan di belakang mereka satu hari yang berat.28) Sesungguhnya ini satu peringatan.22) Sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Alquran dengan sebenar-benar penurunan.26) Sesungguhnya mereka cinta kepada dunia.(76. dan jangan engkau turuti kemauan orang yang berdosa atau yang kafir. sedangkan orang-orang yang zalim itu Dia sediakan untuk mereka azab yang pedih. (76.31) DLA . niscaya kami gantikan mereka dengan orang-orang yang sebanding mereka sebenarbenar penggantian.(76. tetapi jika kami kehendaki.(76.(76. dan Kerajaan yang Menyolok.20) Sebelah atas mereka sutera halus yang hijau dan sutera tebal. sesungguhnya Allah itu adalah ’Aliiman Hakiimaa.(76. maka siapa mau biarlah dia ambil jalan kepada Rabbnya.(76. engkau akan lihat jasa (ni’mat) (pelayanan).24) Dan sebutlah nama Rabbmu pagi dan siang.30) Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam pengaturanNya.Tafsir Al Sulthan Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.19) Apabila engkau lihat di sana.27) Kami telah menciptakan mereka dan kami telah teguhkan mereka. dan dihiasi mereka dengan gelang-gelang dari perak dan Rabb mereka beri mereka minuman yang bersih.(76.(76.(76.(76. apabila engkau lihat mereka.(76.25) Dan di sebagian daripada malam sujudlah kepada-Nya dan bergeraklah kepada-Nya di malam yang panjang. engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan.23) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.29) Tetapi tidak kamu berkemauan melainkan jika dikehendaki oleh Allah.21) Sesungguhnya ini adalah bagi kamu ganjaran dan adalah usaha kamu diucapkan terima kasih.

1) Maka yang bertiup keras.6) DLA .(77.(77.Tafsir Al Sulthan 77.4) Maka yang menyampaikan peringatan. 50 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.3) Maka yang membedakan sebedanya.(77.(77.(77.(77.0) Demi Yang dikirim kebaikan.Surat Al-Mursalat (Yang Dikirim) Surat ke-77.2) Dan yang menyebar sebaran.5) Alasan atau peringatan.(77.

20) Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh. (77.16) Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.24) (3) Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan.(77.14) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.9) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.10) Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.15) (1) Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama.18) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. (77. (77.11) Untuk yang mana hari ditentukan. (77.23) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.22) Maka kami ukurkan maka dengan jasa (ni’mat) yang mengukurkan.(77.(77.(77. (77.7) Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.(77.(77.12) Untuk hari keputusan.21) Kepada ukuran yang ditentukan. (77.(77.(77.25) DLA . (77.13) Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan .19) (2) Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.(77.(77.(77.17) Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.8) Dan apabila langit dibelah.

42) Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.26) Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar.41) Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini.43) DLA . maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.(77.27) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.38) Maka jika kamu mempunyai daya upaya.Tafsir Al Sulthan Orang hidup dan orang mati.(77. (77.30) Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan.37) (6) Ini hari keputusan.(77. (77.(77.(77. (77. (77.(77.29) Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.34) (5) Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata.31) Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok.(77.40) (7) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam teduh dan mata air.(77. kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama.36) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77.(77.(77.35) Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri.(77.33) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.28) (4) Pergilah kepada apa yang kamu dustakan.32) Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.39) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.

sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa.50) 78.45) (8) Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit.49) (10) Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya.46) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. (77.44) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. (77.47) (9) Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’.(77.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orng yang berbuat kebaikan.Surat An Naba’ (Kabar) DLA .48) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77.

14).10). Kemudian tidak demikian kalau mereka mengetahui. Dan hutan-hutan yang lebat(78. Dan kami telah turunkan dari Mu’shirat air yang tercurah(78. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat(78.11). Yang mereka di dalamnya sebagai orang-orang yang berselisihan. Agar kami keluarkan dengannya bijian dan tetumbuhan(78. DLA .0) Dari hal apa mereka bertanya?(78. Dan kami menjadikan siang penghidupan(78.7) Dan kami telah menciptakan kamu bersistem(78.15).9).2).5) Apa tidak kami telah jadikan bumi tempat yang terbuai?(78.4).16).12).3) Tidak demikian.(78.13).(78.(78. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian(78. kalau mereka mengetahui(78. Dan kami telah bangun di atas kamu tujuh yang sangat kokoh(78.8).Tafsir Al Sulthan Surat ke-78. Dan gunung-gunung sebagai Piramid.6). 1). 40 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(78. Dan kami menjadikan satu pelita yang terang(78. Adakah dari kabar yang panjang?(78.

30) DLA . maka tidak kami menambah untuk kamu melainkan azab (78. Sebagai balasan yang pantas(78. (78. maka adalah ia saroobaa. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan (78.27). (78.26) Sesungguhnya mereka adalah tidak mengharapkan perhitungan(78.18) Dan akan dibuka langit.22).29).25).28). Maka rasakanlah. Untuk tempat kembali orang yang meliwati batas(78. Melainkan air mendidih air nanah(78.19) Dan dijalankan gunung-gunung. Padahal tiap sesuatu kami telah kumpulkan di dalam Kitab (78.23) Tidak mereka merasakan padanya dingin dan tidak ada minuman(78. Mereka akan tinggal padanya selamanya(78. maka kamu semua datang beramai-ramai(78.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya hari penentuan itu adalah satu masa yang ditentukan(78.20) Sesungguhnya jahannam adalah tempat yang disediakan(78.21).17) Hari yang ditiup pada Terompet.24). maka jadilah ia beberapa pintu.

Sebagai balasan dari Rabbmu.38) Itu hari yang Lengkap.40) DLA .(78.35).39) Sesungguhnya kami mengancam kamu dengan azab yang dekat.(78. Pada hari seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat dua tangannya. dan apa-apa antara keduanya adalah Yang Maha Pengatur (Ar-Rahman).37) Pada hari yang berdiri Ruh dan Malaikat berbaris-baris.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya untuk orang yang tekun itu Kemenangan(78. Kebun-kebun dan buah anggur(78. Tidak mereka boleh berkata-kata melainkan siapa yang diizinkan dia oleh Yang Maha Pengatur.33). Maka siapa mau. Dan piala minuman yang penuh(78.32).31). Dan tidak mereka kuasa dari-Nya untuk berkata-kata. dan dia berkata benar. Dan akan berkata orang kafir: “Alangkah baiknya aku kalau dulu sebagai tanah saja”. Dan pasangan muda yang sebaya(78.(78.36) Rabb Langit dan Bumi. sebagai pemberian yang cukup(78.34) Tidak mereka mendengar padanya yang sia-sia dan tidak yang dusta(78. hendaklah ia ambil jalan kepada Rabbnya sebagai tempat kembali.(78.

10).1). Dan yang bergerak dengan gerakan(79. Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan(79.Tafsir Al Sulthan 79.(79. Qalbu pada hari itu ketakutan79.(8).3).7). Maka sesungguhnya dia satu suara keras(79. Lantas yang mengatur urusan.9). ”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”(79.6).4). Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”(79.11). DLA . 46 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (79.0) Demi yang beralih dengan cepat(79.13).Surat An Nazi’at (Yang Beralih Cepat) Surat ke-79.5) Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar(79. Dan yang selalu berpindah(79.2). Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi(79.12). Pandangannya khusyu’(79. Lantas yang berlomba beredar(79.

Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut(79. DLA . Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa(79. Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi bersih?”.23).16).25).30).18) “Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku. Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”(79.29) Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia(79.24) Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama (79.17). Dia gelapkan malamnya dan Dia jelaskan dhuhanya. Maka ia mendustakan dan durhaka(21).Kemudian dia berpaling berusaha.(79.15).22) Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru(79.(79. Dia telah tinggikan samkanya.27).26). ”Pergilah kepada Fir’aun. Apakah kamu cipatan yang sangat.28). sesungguhnya dia telah meliwati batas”(79.14) Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa (79.Tafsir Al Sulthan Maka ketika itu mereka di muka bumi.20). maka engkau akan takut”(79.(79. atau langit yang kami telah bangun dia(79. Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian(79.19). lalu Dia sempurnakan dia(79.(79.

Kepada Rabb-mu kembalinya(79.42). Pada hari yang mereka melihatnya.40).45).Tafsir Al Sulthan Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya(79.(79. seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja.38). Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya(79. dan menahan diri dari Hhawa(79.46) DLA .43). bilakah terjadinya(79.44) Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya(79.41) Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh. Maka di mana engkau dari sebutannya(79. Sebagai perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(79. Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia(79. Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya(79. Dan melebihkan kehidupan dunia(79.31).33) Maka adapun orang yang meliwati batas(79.32).39) Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Rabbnya.37).

Dan dia takut(80. Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci(80. lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya(80.8).6). DLA . Dan apa atasmu jika ia tidak suci. Atau ia akan ingat.1).Tafsir Al Sulthan 80. Karena datang kepadanya orang buta(80.0) Ia bermasam muka dan berpaling(80.7) Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha(80. Maka engkau kepadanya menghadap(80.5).3). Adapun orang yang tidak perdulikan(80.(80. 42 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (80.9).Surat ‘Abasa (Bermuka Masam) Surat ke-80.4).2).

Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya(80. Dan kebun-kebun yang subur(80. Yang berbeda yang berbakti(80.22).31). Tidak demikian.16).17). Di tangan utusan-utusan(80.11).13).(80.29). Tidak demikian. Di dalam shuhuf yang dibedakan(80.19). lalu Dia jadikan ia terkubur(80.10). alangkah kufur dia(80.32). Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia(80.21).15). lalu diukurkan dia(80.28).26). Perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(80.30). Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(80.Tafsir Al Sulthan Maka engkau darinya tidak memperdulikan(80.14).20). Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan(80. sesungguhnya dia Peringatan(80. Dari Nuthfah diciptakan dia. Kemudian Dia mudahkan jalannya(80.27) Dan anggur dan sayuran(80.24). DLA . Kami telah tuangkan air dengan tuangnya(80. (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia(80.25). Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian.12).23). Terbunuh manusia. Dan zaitun dan kurma(80. Kemudian Dia matikan dia. Dari sesuatu apakah diciptakan dia?(80. Yang ditinggikan yang dibersihkan(80. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya(80.18).

Tertawa dan bergembira. mereka orang kafir yang kurang ajar. Dari ibunya dan dari bapaknya(80.36).40) Yang ditindih dia oleh kegelapan(80.34).38).33). Itulah mereka. Pada hari itu orang lari dari saudaranya(80. Dari isterinya dan anaknya(80.41).42) DLA .35).37) Wajah-wajah pada hari itu bercahaya(80.(80.Tafsir Al Sulthan Maka apabila datang shokh-khohh(80.(80. Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya.39) Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita(80.(80.

15). Ketika bintang-bintang gugur(81. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (81.7).3) Dan apabila unta bunting dibiarkan(81.14) Maka tidak demikian.8). Dan apabila surga dihampirkan.(81.18) DLA . Dan apabila laut membuak. Dan apabila binatang buas dikumpulkan(81.6) Dan apabila diri-diri disatukan(81.(81. Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hiduphidup(81.4). Aku bersumpah dengan yang datang berulang(81. Dan malam apabila hampir habis(81.0) Ketika matahari digulung(81.17).Tafsir Al Sulthan 81.10).5).2). Dan apabila gunung-gunung dihapuskan.13) Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan.11).(81.(81.9). Yang beredar yang berlindung kembali. Dan Shubuh ketika mulai kelihatan.1). Dan apabila shuhuf dibentang(81.Surat At takwir (Menggulung) Surat ke-81.12). Dan apabila jahim dinyalakan(81.16). Dengan dosa apa ia dibunuh(81.(81.(81. Dan apabila langit dicabut(81.

Dan tidak sahabat kamu itu gila(81. Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara)(81. melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta.22).. Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata(81.25) Maka ke mana kamu hendak pergi.27) Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus.19).(81.29) DLA . Yang dita’ati kemudian dipercaya(81.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda(81.(81.21).20). (81.24) Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam.26) Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta. Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan(81.23).28) Dan tidak kamu menghendaki.(81.(81.

(82. Dan ketika kuburan dibongkar(82.10). 19 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (82. Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan(82.11). Yang berbeda yang menulis(82.7) Dalam Shuurah apa saja (seperti) apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya orang yang baik sungguh dalam keceriaan penuh jasa (ni’mat)(82. Yang telah menciptakan mu dan sempurnakan mu dan bersikap adil kepada mu.8) Tidak demikian.6).5) Hai Manusia apa yang menipumu untuk katakter Rabbmu yang berbeda(82. Dan sesungguhnya orang yang durhaka sungguh dalam jahim(82. Dan ketika lautan membuak(82.9) Dan sesungguhnya atas kamu sungguh ada Penjaga(82. (82.Surat Al Infithaar (Yang Terseret) Surat ke-82.13).1). Dan ketika Planit-Planit berjatuhan(82.2).14).0) Ketika langit itu terseret(82. Dia telah susun mu.Tafsir Al Sulthan 82. DLA . bahkan kamu mendusakan rahasia peraturan. (82.3).4).12). Mengetahuilah diri itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan(82.

19) DLA .16) Dan apakah engkau tahu apa itu hari peraturan(82.Tafsir Al Sulthan Mereka akan masuk padanya pada hari Peraturan(82. Dan tidak mereka darinya akan keluar(82. Kemudian. Hari yang tidak satu diri dapat menguasai sesuatu kepada satu diri yang lain.18). apakah engkau tahu apa itu hari peraturan ?(82. karena semua urusan pada hari itu kepunyaan Allah(82.15).17).

Kitab rekaman(83.(83. Kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan. mereka berkata:”dongeng-dongeng orang pertama”.(83.0) Kecelakaan untuk pencurang(83. Dan tidak mendustakan rahasianya melainkan tiap yang meliwati batas dan yang berdosa(83.12).(83.11).13) DLA . Ketika dibacakan atasnya ayat-ayat kami.2). sesungguhnya Kitab orang yang jahat itu sungguh dalam Sijjiin(83.Tafsir Al Sulthan 83.(83. Yang apabila menerima sukatan atas manusia minta dicukupkan(83.4) Untuk hari yang panjang.1).3).(83.10) Orang-orang yang mendustakan hari peraturan(83.9). Dan apakah engkau tahu apa Sijjiin?(83.5) Hari yang manusia berdiri untuk Rabb Alam Semesta. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi(83.8).7). 36 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (83. Apa tidak mereka sangka mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.6) Tidak demikian.Surat Al-Muthaffiin (Pencurang) Surat ke-83.

(83.25). sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu sungguh terdinding(83. Dan campurannya dari air terpilih(83. Atas pelamin mereka melihat(83.19).18). adalah sebagian dari orang-orang yang beriman mereka tertawakan(83.16).30). Kitab rekaman(20). mereka mengedipkan mata(83.31).21).(83. Engkau dapat mengenali di wajah mereka nadhrah jasa (ni’mat). sesungguhnya Kitab orang baik sungguh dalam ‘illiiyyiin.29). bahkan telah menutup atas qalbu-qalbu mereka apa yang ada mereka usahakan. DLA .28).(83.Tafsir Al Sulthan Tidak demikian. Mata air yang diminum dia oleh orang yang didekatkan(83. Segelnya wangi. Sesungguhnya orang baik sungguh dalam keceriaan(83. mereka kembali dengan sukacita(83. (83.14) Tidak demikian.22).15).27). Sesungguhnya orang-orang yang durhaka.17) Tidak demikian.23). Dan apabila mereka mereka kembali kepada ahli mereka. dan di dalam itu hendaknya berlomba orang yang berlomba-lomba(83. Kemudian sesunguhnya mereka masuk Jahiim(83.Yang disaksikan dia oleh yang dekat(83. Dan apakah engkau tahu apa ‘illiiyyiin?(83. Kemudian akan dikatakan: “Ini yang kamu terhadapnya mendustakan”. Dan ketika mereka melalui mereka.24) Mereka diberi minum dari minuman terpilih yang disegel(83.26).

DLA . Maka pada hari ini orang-orang yang beriman dari orang yang kufur mereka mentertawakan(83.35). Dan tidak mereka diutus atas mereka sebagai Penjaga(83. Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu melainkan apa yang mereka telah kerjakan?(83.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka lihat mereka itu.36).33).34). Atas pelaminan mereka melihat(83. mereka berkata: “sesungguhnya mereka ini orang-orang yang lupa”(83.32).

Lantaran ia turut perinah Rabbnya.5) Hai manusia.1).3). maka engkau sungguh-sungguh akan menemui-Nya.0) Ketika langit belah(84.11). dan patut(ia turut).2) Dan ketika bumi itu digandakan(84.14).12) Sesungguhnya dia adalah di dalam ahlinya bersukaria(84.(84. (84. DLA . 25 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (84.10).4).13).8). dan patut(ia turut). (84.Surat Al Insyiqaaq (terbelah) Surat ke-84.9) Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya(84.(84.(84.7). Maka nanti ia diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah(84. Dan ia akan pergi kepada ahlinya dengan sukacita. Dan ia akan masuk Nereka Sa’ir. Dan ia keluarkan apa yang di dalamnya dan kosonglah dia(84.6) Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari kanannya(84. Maka nanti berteriak kecelakaan(84. Sesungguhnya dia menyangka bahwa tidak akan kembali(84. sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu.Tafsir Al Sulthan 84. Lanaran ia turut perintah Rabbnya.

15). Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka kumpulkan(84.Tafsir Al Sulthan Bahkan sesungguhnya Rabbnya adalah kepadanya Melihat.21) Bahkan orang yang kafir itu mendustakan(84.17).20).25) DLA . Dan bulan ketika purnama. Aku bersumpah dengan tanda merah di pinggir langit(84. Dan ketika dibaca atas mereka Alquran mereka tidak mau bersujud. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.23).24) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Dan malam dan apa-apa yang dikumpulkan oleh nya(84.(84. (84.(84. Maka tidak demikian.18) Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat(84.22).16). bagi mereka ganjaran yang tidak putus.(84.19) Maka mengapa mereka tidak beriman ?(84.(84.

Api yang mempunyai nyalaan(85.Surat Al Buruuj (Galaksi) Surat ke-85.4). Ketika mereka atasnya duduk(85.6). Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. Itu kemenangan yang menarik perhatian.1).(85. bagi mereka taman.(85. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(85.10) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. (85.8). dan bagi mereka azab bakaran.7) Padahal mereka tidak menganiaya mereka.0) Demi Langit yang mempunyai Buruuj(85. maka bagi mereka azab jahannnam. melainkan karena mereka mengimani karakter Allah yang Al‘Aziizil Hamiid(85.12). (85. Dan mereka atas apa yang mereka kerjakan kepada orang beriman menyaksikan.