Tafsir Al-Sulthan

Tafsir Alquran dalam bahasa Eksata

oleh SSQ-DLA KH.FAHMI BASYA dan Dra AZMINAH MSi

Tafsir Al Sulthan

1.Surat Al-Fatihah
(Bentuk Pembuka) Surat ke-1, 7 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.1) Semua hamdu kepunyaan Allah, Rabbil Aalamiin. (1.2) Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.3) Yang Memiliki Hari Peraturan. (1.4) Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. (1.5) Kenalkanlah kepada kami Jalan Yang Lurus. (1.6) Jalan orang-orang yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) (ni’mat) atas mereka, Bukan yang dimarahi atas mereka Dan tidak yang lupa.(1-7)

DLA

Tafsir Al Sulthan

2.Surat Al-Baqarah
(Sapi Betina) Surat ke-2, 286 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (2.0) { Alif.Lam.Mim}.(2.1) Itu Tulisan, tidak ada keraguan padanya pengenalan untuk orang-orang yang tekun.(2.2) Orang-orang yang mengimani rahasia ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infaqkan.(2.3) Dan orang-orang yang mengimani rahasia apa yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu dan rahasia akhir mereka, mereka pastikan.(2.4) Itulah mereka, mereka atas pengenalan dari Rabb mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (2.5) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama atas mereka, engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan percaya.(2.6) Allah telah metrai atas Qalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan untuk mereka azab yang panjang.(2.7) Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata:”Kami mengimani rahasia Allah dan rahasia hari akhir”, padahal mereka tidak beriman.(2.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(2.9) Di dalam qalbu mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, karena karakter apa apa yang ada mereka dustakan.(2.10) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Jangan berbuat kerusakan di bumi”, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami orang yang berbuat perbaikan”.(2.11) Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.(2.12) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Berimanlah sebagaimana telah beriman manusia”. Mereka berkata: ”Beriman seperti beriman orang-orang bodoh?”. Apa tidak sesungguhnya mereka orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.(2.13) Dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka katakan: ”kami telah beriman”, tetapi apabila bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama kamu, sesungguhnya kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan”.(2.14) Allah balas memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka mengembara di dalam kesesatan mereka yang melewati batas.(2.15) Itulah mereka orang-orang yang membeli kelupaan dengan pengenalan, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. (2.16) Perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang menyalakan api, maka ketika (api) telah menerangi apa-apa sekitarnya, dihilangkan Allah karakter Nuur mereka, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat.(2.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Buta,Tuli,Bisu, maka mereka tidak akan kembali.(2.18) Atau seperti hujan lebat dari langit, padanya ada kegelapan, dan guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke telinga mereka lantaran takut mati dari petir-petir. Dan Allah Pengepung karakter orang-orang kafir.(2.19) Hampir kilat menyambar penglihatan mereka, tiap kali menerangi bagi mereka, berjalan mereka padanya, dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, dan kalau Allah kehendaki, Dia hilangkan karakter pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2.20)

Hai manusia !, Sembahlah Rabb kamu Yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.(2.21) Yang menjadikan untuk kamu bumi terhampar dan langit sebagai bangunan, dan Dia turunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengannya sebagian dari buah-buahan sebagai rizki untuk kamu, maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya.(2.22) Dan jika kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu bentuk dari seperti itu, dan serulah penyaksi-penyaksi kamu dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas.(2.23) Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak dapat membuat, maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ---untuk orang-orang kafir. (2.24) Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari buah-buahan, mereka berkata”Ini yang

DLA

Tafsir Al Sulthan

diberikan kepada kita dari sebelum ini”, padahal yang diberikan kepadanya (dulu itu) yang bersamaan. Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih, dan mereka kekal padanya. (2.25) Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka, dan adapun orang yang kufur, mereka berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dia lupakan dengannya beberapa banyak, dan Dia kenalkan dengannya beberapa banyak, tetapi tidak lupa kepada-Nya melainkan orang-orang yang fasiq.(2.26) Yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya, dan memutus apa yang Allah perintah dengannya untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(2.27) Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah, padahal kamu dulunya mati, maka Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu, kemudian kepada-Nya kamu akan kembali.(2.28) Dia Yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia berada kepada Langit, maka Dia sempurnakan mereka jadi tujuh langit, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.29) Dan ingatlah ketika berkata Rabb mu kepada Malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”.Mereka berkata:”apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang berbuat rusak padanya dan menumpahkan darah ?, padahal kami menggerakkan karakter Hamdu Mu dan meluaskannya untuk Mu?”. Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .(2.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Dia telah beri tahu Adam nama-nama setiapnya, kemudian dibawa mereka atas malaikat, Dia berkata:”Kabarkan kepada Ku karakter nama-nama mereka ini jika kamu orang-orang yang cerdas”.(2.31) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau, tidak kami tahu melainkan apa-apa yang kami telah diberi tahu, sesungguhnya Engkau, Engkau ’Aliimul-Hakiim.(2.32) Dia berkata: ”Hai Adam, kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka ini”, maka setelah ia kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka, Dia berkata: ”Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahwa Aku Lebih mengetahui Ghaibnya Langit dan Bumi, dan lebih mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan ?”.(2.33) Dan ketika kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”, maka mereka sujud, kecuali Iblis enggan dan menyombong, karena mereka dari yang kafir.(2.34) Dan kami berkata: ”Hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya, sesuka-suka kamu berdua, tetapi janganlah kamu berdua mendekati Pohon ini, karena kamu berdua akan jadi orangorang yang zalim”.(2.35) Maka Setan telah gelincirkan mereka berdua darinya, maka mengeluarkan mereka berdua dari apa yang ada padanya, dan kami katakan :”Turunlah, sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh, dan bagi kamu di bumi tempat letak dan perlengkapan kepada satu masa”.(2.36) Sesudah itu Adam telah terima dari Rabbnya beberapa Kalimat, maka Dia terima tobat atasnya, sesungguhnya Dia At Tawwabur-Rahiim.(2.37) Kami katakan: ”Turunlah darinya semuanya, maka apabila datang kepada kamu dari Ku pengenalan, maka siapa mengikuti pengenalan itu, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak mereka berdukacita”.(2.38)

DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal”.(2.39) Hai Bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku yang Aku jasakan atas kamu, dan sempurnakanlah perjanjian –Ku niscaya Aku sempurnakan perjanjian kamu, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kamu takuti.(2.40) Dan imanilah rahasia apa yang Aku turunkan, mengoreksi untuk apa-apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi orang yang pertama mengkufuri karakternya, dan jangan kamu jual rahasia ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada Aku hendaknya kamu Berlaku tekun .(2.41) Dan jangan kamu campur adukkan Yang Lengkap dengan Yang Bathil, dan kamu sembunyikan Yang Lengkap, padahal kamu mengetahui.(2.42) Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.(2.43) Apakah patut kamu menyuruh manusia berbuat baik, padahal kamu lupakan diri-diri kamu, padahal kamu membaca Kitab, apakah kamu tidak mengerti ?.(2.44) Dan mintalah pertolongan dengan Sabar dan Sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu’.(2.45) Orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepada-Nya akan kembali.(2.46) Hai bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku atas kamu yang Aku jasakan atas kamu, dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.47) Dan tekunilah hari, yang satu diri tidak dapat menyelamatkan dari diri yang lain sedikitpun, dan tidak diterima darinya

DLA

Tafsir Al Sulthan

permohonan, dan tidak diterima penebusan darinya dan tidak mereka diberi pertolongan (2.48) Dan ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun, yang kenakan kepada kamu azab yang jelek, mereka sembelih anakanak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup wanita-wanita kamu, padahal di dalam itu untuk kamu ujian yang panjang dari Rabb kamu.(2.49) Dan ketika kami pisahkan untuk kamu Laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, padahal kamu melihat.(2.50) Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu ambil anak sapi dari setelahnya, karena kamu orangorang yang menganiaya diri.(2.51) Kemudian kami maafkan dari kamu dari setelah itu agar kamu bersyukur.(2.52) Dan ketika kami beri Musa Kitab dan Pembeda, agar kamu mendapat pengenalan.(2.53) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, sesungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kamu dengan kamu mengambil anak sapi. Maka bertobatlah kepada Yang Memerdekakan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, itu bagi kamu baik bagi kamu di sisi Yang Memerdekakan kamu”. Maka Dia terima tobat atas kamu, sesungguhnya Dia At TawwaburRahiim.(2.54) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak beriman kepada mu, hingga kami lihat Allah dengan nyata”, maka kamu ditimpa Gempa, padahal kamu melihat.(2.55) Kemudian kami bangkitkan kamu dari setelah mati kamu agar kamu bersyukur.(2.56) Dan kami telah teduhkan atas kamu Ghomaam, dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Makanlah dari yang baik apa yang diberikan kepada kamu dan mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

menganiaya kami, tetapi adalah diri-diri mereka, mereka aniaya. (2.57) Dan ketika kami katakan ”Masuklah ke negeri ini , lalu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendaki sepuasnya, dan masuklah ke pintu dengan bersujud, dan mintalah keampunan dosa untuk kamu, nanti kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(2.58) Lantas orang yang zalim menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang yang zalim siksaan dari Langit, sebab apa yang ada mereka langgar.(2.59) Dan ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka kami katakan pukullah batu itu dengan rongkatmu, maka keluar daripadanya 12 mata air. Sugguh tiap Unasin tahu tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan jangan melewati batas di bumi berbuat kerusakan.(2.60) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan saja, maka serulah Rabbmu, agar Dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sayurnya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya”. Ia berkata: ”Adakah kamu mau menukar yang dia lebih hina dengan yang dia baik?. Turunlah ke Mesir, maka kamu akan dapati apa yang kamu minta”. Dan diturunkan atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan patutlah mereka mendapat kemarahan dari Allah. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak Lengkap. Itu dengan sebab mereka durhaka dan melewati batas.(2.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashoro, dan Shoobi-in, siapa mengimani Karakter Allah dan hari akhir, dan beramal baik, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2.62)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu, dan kami angkat di atas kamu Thuur. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. (2.63) Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu, dan pengaturannya kepada kamu, niscaya kamu dari orang-orang yang rugi.(2.64) Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melanggar dari kamu pada Hari Istirahat. Maka kami katakan ”Adalah, Qirodah yang menengadah”.(2.65) Maka kami menjadikan dia siksaan untuk apa-apa di hadapannya, dan apa-apa di belakangnya, dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(2.66) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bahwa kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: ”Adakah engkau jadikan kami olokolok?”. Ia berkata: ”Aku berlindung kepada Karakter Allah dari jadi seorang yang bodoh”.(2.67) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami, agar Dia nyatakan kepada kami apa dia?”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak bertugas, dan tidak muda, sederhana antara itu, maka laksanakan apa yang kamu diperintah” .(2.68) Mereka berkata:”Serulah Rabb mu untuk kami supaya Dia nyatakan kepada kami apa warnanya”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang kuning, menarik warnanya menyenangkan mereka yang melihat”.(2.69) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami agar Dia nyatakan apa dia, sesungguhnya sapi betina itu bersamaan atas kami, dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan mendapat pengenalan” .(2.70)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Ia berkata:”Sesungguhnya Dia berkata: “Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan bumi, dan tidak mengairi tanaman, yang sejahtera dan tidak ada cacat padanya.”. Mereka berkata:”Sekarang engkau telah datangkan Karakter Yang Lengkap”. Maka mereka menyembelihnya, tetapi hampir mereka tidak kerjakan .(2.71) Dan ketika kamu bunuh satu diri, lantas kamu bertuduhan padanya. Dan Allah hendak keluarakan apa yang kamu sembunyikan.(2.72) Maka kami katakan:”Pukullah dia dengan sebagiannya”. Seperti itu Allah menghidupkan orang yang mati, dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, agar kamu mengerti.(2.73) Kemudian sesudah itu qalbu-qalbu kamu jadi kesat, maka dia seperti batu, atau lebih sangat kesat, padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada yang keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah, lalu keluar dari padanya air, dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun, dari takut kepada Allah. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. (2.74) Maka adakah kamu harap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, padahal sungguh sudah ada sebagian dari mereka mendengarkan Kitab Allah, kemudian mereka ubah dia dari sesudah mereka mengerti dia, dan mereka mengetahui.(2.75) Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kaktakan: ”Kami beriman”, dan apabila berjumpa dengan sebagian mereka, mereka berkata: ”Adakah patut kamu uraikan kepada mereka rahasia apa yang Allah telah buka atas kamu?, karena karakternya nanti mereka akan menggugat kamu di sisi Rabb kamu, apakah kamu tidak mengerti ?”.(2.76) Padahal tidakkah mereka ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terangkan?.(2.77)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sebagian dari mereka orang yang buta huruf, tidak mengetahui Tulisan, melainkan dongeng-dongeng, dan tidak mereka melainkan menyangka.(2.78) Maka kecelakaan itu untuk orang yang menulis Tulisan dengan tangan-tangan mereka, kemudian ia berkata: ”Ini dari sisi Allah”, untuk membeli dengannya sedikit harga. Maka kecelakaan bagi mereka yang menulis Tulisan dengan tangantangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka dapat.(2.79) Dan mereka berkata: ”Api itu tidak akan menyentuh kami melainkan beberapa hari saja”. Katakanlah: ”Sudahkah kamu buat perjanjian di sisi Allah, yang dengan itu Allah tidak menyalahi janji-Nya, atau kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(2.80) Bahkan orang yang kerjakan kejahatan, dan meliputi karakternya dosanya, maka itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal.(2.81) Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, itulah mereka penduduk surga, mereka padanya akan kekal.(2.82) Dan ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel: ”Tidak boleh kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibubapak, dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orangorang miskin, dan ucapkan perkataan yang tepat kepada manusia, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zalkat”. Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit dari kamu padahal kamu tidak memperdulikan.(2.83) Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu: ”Tidak boleh kamu tumpahkan darah kamu dan tidak boleh kamu keluarkan kaum kamu dari kampung-kampung kamu”, kemudian kamu telah sanggup, padahal kamu menyaksikan.(2.84) Kemudian kamu serupa mereka itu, kamu bunuh kaum kamu, dan kamu keluarkan sebagian dari kamu dari kampungkampung mereka, kamu berbantu-batu atas mencelakakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka itu dengan aniaya dan melewati batas, padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tahanan, lantas kamu tebus mereka, sedangkan mengeluarkan mereka itu telah diharamkan atas kamu. Apakah kamu percaya kepada sebagian Kitab, dan mengkufuri sebagian. Sebab itu bukankah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat itu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari qiyyaamah, dicampakkan mereka ke dalam sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2.85) Itulah mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka azab, dan tidak mereka akan ditolong.(2.86) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa , dan kami iringkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah beri kepada ‘Isa anak Maryam Bukti, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruuh Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong, yaitu kamu dustakan sebagian dan kamu bunuh sebagian.(2.87) Mereka berkata: “Qalbu-qalbu kami perbendaharaan (ilmu)”. Tetapi Allah telah mengutuk karakter kekufuran mereka,maka sedikit mereka beriman.(2.88) Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari sisi Allah mengoreksi untuk apa yang bersama mereka, padahal sebelum ini biasa mereka memohon kemenangan untuk mencelakakan orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lantas mereka mengkufuri karakternya. Maka kutukan Allah atas orang kafir.(2.89) Alangkah jelek yang dengannya mereka jual diri-diri mereka, bahwa mereka mengkufuri rahasia apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari kelebihan-Nya atas siapa dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka pantaslah mereka mendapat kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang kafir azab yang menghina.(2.90)

DLA

mereka berkata: ”Kami hanya mengimani rahasia apa-apa yang diturunkan kepada kami ”.95) Dan sungguh engkau akan dapati mereka setamak-tamak manusia atas hidup dan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik. dengan bukti. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka sesungguhnya dia turunkan dia atas Qalbumu dengan izin Allah. dari selain manusia.(2. (2. padahal kami telah tinggikan Thuur di atas kamu.94) Dan tidak mereka bercita-cita itu selamanya dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Mereka berkata: ”Kami dengar dan kami durhakai”. karena telah dimesrakan karakter kufur mereka di dalam qalbu-dalbu mereka oleh anak sapi.(2.(2. Dan Allah mengetahui karakter orang zalim.(2. Katakanlah: ”Alangkah jelek kepercayaan kamu perintahkan kepada kamu karakternya”. dan mereka mengkufuri rahasaia apa yang selain itu.91) Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu. padahal dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.(2. kemudian kamu ambil anak sapi dari sesudahnya.92) Dan ketika kami bikin perjanjian dengan kamu.96) Katakan: ”Siapa adalah musuh Jibril. Padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab. mengoreksi DLA . ”Peganglah apa yang kami beri kepada kamu dengan kuat. Katakan: ”Kalau begitu mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dari sebelum ini. jika kamu orang-orang yang beriman”. maka bercita-cita matilah kamu jika kamu orang-orang yang benar”. padahal kamu orang yang menganiaya diri.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka imanilah rahasia apa yang Allah turunkan. dan dengarkan”. Suka seorang dari mereka kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun.93) Katakanlah: ”Jika adalah untuk kamu kampung akhirat di sisi Allah itu hanya ditentukan untuk kamu.

(2. dan alangkah jelek suatu harga yang dengan itu mereka jual diri-diri mereka jika mereka tahu. dan mereka tidak bisa membahayakan seseorang. yaitu Harut dan Marut.Tafsir Al Sulthan untuk apa yang dihadapannya dan pengenalan dan kegembiraan bagi orang yang beriman”. tetapi mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfa’at bagi mereka. padahal mereka berdua tidak mengajar seseorang melainkan sesudah berkata: ”Kami ini tidak lain melainkan satu percobaan. tiba-tiba sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab itu membuang Kitab Allah ke punggung mereka seolah mereka tidak mengetahuinya. bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.(2.(2. Mereka ajarkan sihir kepada manusia yang diturunkan kepada dua orang Malak di Babilonia. Tetapi mereka belajar daripada dua orang itu untuk menceraikan antara suami dan isterinya.(2.101) Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas Kerajaan Sulaiman.99) Apakah setiap kali mereka buat satu perjanjian. (2.100) Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang mengoreksi untuk apa yang bersama mereka. dan tidak mengkufuri karakternya melainkan orang-orang yang fasik. padahal Sulaiman tidak kufur.102) DLA .98) Dan sungguh kami telah turunkan kepada mu ayat-ayat bukti. tetapi setan-setan itu yang kufur. dilemparkan oleh sebagian dari mereka. maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang yang kafir.97) Siapa adalah musuh Allah dan malaikat-Nya dan rasul-rasulNya dan Jibril dan Mika-il. melainkan dengan izin Allah. padahal mereka itu tahu bahwa orang yang menggunakan itu tidak mempunyai bagian baik di akhirat. lantaran itu janganlah engkau kufur”.(2.

107) Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu seperti ditanya Musa dari sebelum ini.108) Kebanyakan dari ahli kitab suka hendak memalingkan kamu jadi kafir dari setelah kamu beriman. (2.109) Dan dirikanlah sholat. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah atas tiap sesuatu Berkuasa ?.105) Apa-apa yang kami batalkan dari ayat.103) (1) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu katakan ra-ina.(2.Tafsir Al Sulthan Padahal jika sesungguhnya mereka beriman dan berbakti. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(2. Sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.104) Tidak suka orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Rabb kamu. kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya. Dan dengarkanlah.(2. lantaran dengki dari sisi diri-diri mereka dari setelah apa terbukti bagi mereka Yang Lengkap.(2. padahal siapa menukar iman dengan kekufuran.(2. kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.106) Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah. (2. tetapi hendaklah kamu katakan unzurna. atau kami lupakan dia. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. dan Allah menguntukkan pengaturan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. karena adalah bagi orang kafir azab yang pedih. maka sesungguhnya ia lupa di jalan yang sama. Maka maafkanlah dan biarkanlah hingga datang Allah dengan urusan-Nya. karena apa-apa amal baik yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. dan tunaikanlah zakat. nanti kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik.110) DLA .(2. niscaya adalah ganjaran dari sisi Allah lebih baik kalau mereka tahu.

Dan Nashara berkata: ”Yahudi-Yahudi tidak atas sesuatu”. Katakan: ”Unjukkan Burhan kamu jika kamu orang-orang yang benar”. bersamaan qalbuDLA . (2. Mereka itu tidak masuk kepadanya melainkan dengan takut.115) Dan mereka berkata: ”Allah mempunyai anak”. Seperti itu telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang. dan berusaha dalam membinasakannya ?. maka ada. padahal mereka membaca Kitab.(2.(2. bahkan kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan Bumi. Mereka akan dapat kehinaan di dunia. Maka ke mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Maka Allah akan memutus antara mereka pada hari qiyyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan .113) Bukankah tidak ada orang yang lebih aniaya dari siapa yang menghalangi Masjid-Masjid Allah untuk disebut padanya namaNya. maka baginya ganjarannya di sisi Rabbnya. Subhaana Dia.116) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi.(2. dan dia berbuat baik. dan apabila Dia tentukan satu urusan.112) Dan Yahudi-Yahudi berkata:”Nashara tidak atas sesuatu”.117) Dan berkata orang yang tidak berilmu: ”Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu ayat kepada kami?”. Yang demikian itu anganangan mereka.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa jadi Yahudi atau Nasrani”.111) Bahkan siapa serahkan wajahnya kepada Allah. maka hanyalah Dia katakan kepadanya: ”Ada”.(2.(2. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu.114) Dan kepunyaan Allahlah Masyriq dan Maghrib. seperti perkataan mereka. setiap kepada-Nya mereka ta’at. seperti perkataan mereka. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2. Sesungguhnya Allah Waasi’un-‘Aliim .

118) Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Karakter Yang Lengkap sebagai pengembira dan pengancam.120) Orang-orang yang kami beri mereka Kitab.123) Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabbnya dengan beberapa Kalimat.(2.119) Dan tidak suka darimu.(2.122) Dan hendaklah kamu tekuni hari yang tidak satu diri akan dapat melepaskan sedikitpun dari satu diri dan tidak diterima darinya tebusan dan tidak akan memberi manfa’at kepadanya keringanan. hingga engkau mengikuti ajaran mereka. kemudian mereka baca dia dengan selengkap-lengkap bacaannya. dan siapa mengkufuri karakternya.Tafsir Al Sulthan qalbu mereka. Yahudi dan tidak Nashara.124) Dan ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul untuk manusia dan keamanan. dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan sesungguhnya jika engkau turut keinginan-keinginan mereka setelah yang datang kepada mu dari ilmu. Dia berkata: ”Perjanjian Ku tidak berlaku untuk orang yang menganiaya diri”. dan tidak engkau akan ditanya dari penghuni jahim. maka itulah mereka. maka ia menyempurnakannya. Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il: ”Bahwa bersihkanlah DLA . Sungguh kami telah buktikan ayat-ayat untuk kaum yang mau yakin. yang Aku telah jasakan atas kamu. dan tidak mereka akan ditolong. itulah mereka orang yang mengimani karakternya.(2. Dia berkata: ”Sesungguhnya Aku menjadikan mu Imam untuk manusia.(2. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itulah pengenalan”.(2.(2. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. mereka orang-orang yang rugi.(2.121) Hai Bani Israel ingatlah jasa (ni’mat) Ku. Ia berkata : ”Dan dari generasiku”.

Engkau Al’Aziizul-Hakiim”. dan jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepada-Mu dan dari generasi kami ummat yang menyerah diri kepada Mu. (2.128) ”Rabb kami bangkitkan pada mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu.(2. sesungguhnya Engkau. sesungguhnya Engkau. dan sejelek-jelek tampat kembali”.125) Dan ketika berkata Ibrahim: ”Rabbi.(2. Aku beri perlengkapan sedikit.(2.Tafsir Al Sulthan Rumah-Ku untuk orang yang Thawaf dan yang tinggal dan yang ruku’ sujud”.(2. Dan sesungguhnya di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(2. dan memberi tahu kepada mereka Kitab dan Hikmah. dan berilah ahlinya dari buah-buahan siapa dari mereka yang mengimani karakter Allah dan hari akhir”. sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu Peraturan. dan terimalah tobat dari kami.(2.(2. kemudian Aku tarik dia kepada azab api. maka jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri”.131) Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya’qub: “Hai anak-anakku!. Dan sungguh kami telah pilih dia di dunia.132) DLA . ia berkata: ”Aku serahkan diriku kepada Rabb Alam Semesta”. jadikanlah negeri ini aman.126) Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar dari Rumah dan Isma’il. sesungguhnya Engkau.129) Bukankah tidak ada yang enggan dari Ajaran dari Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya. ”Rabb kami. dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Engkau As-Samii’ul ’Aliim”.127) ”Rabb kami.130) Dan ketika berkata kepadanya Rabb -nya: ”Serahkanlah dirimu”. Dia berkata: ”Dan siapa kufur. Engkau At-Tawwabur-Rahiim”. dan mensucikan mereka. terimalah dari kami.

(2. dan jika mereka berpaling.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kamu hadir ketika Ya’qub hampir mati ?. dan kami kepada-Nya kami menyerah diri”. Tidak kami pisahkan antara seorang dari mereka.(2.(2. satu ummat yang telah berlalu. Satu Yang Dita’ati.dan kami kepada-Nya kami menyembah. dan kepada-Nya kami menyerah diri”.135) Katakanlah: ”Kami mengimani karakter Allah.138) Katakanlah: ”Apakah kamu mau membantah kami dalam Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kamu ?. dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka.(2.134) Dan mereka berkata: ”Jadilah Yahudi-Yahudi atau Nashara.(2.(2. niscaya mereka mendapat pengenalan. dan bukan ia daripada mereka yang musyrik”.133) Itulah mereka. dan anak cucunya. niscaya kamu dapat pengenalan”. dan siapakah yang lebih tepat penggemblengannya dari Allah ?. Yang Dita’ati oleh bapak mu Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq. tetapi Allah selamatkan mu dari mereka. ketika ia berkata kepada anak-anaknya” Apakah yang kamu akan sembah dari sesudah ku?” Mereka jawab: “Kami akan sembah Yang Dita’ati oleh mu.137) Penggemblengan Allah. dan kepada-Nya kami ikhlas”. Katakan: ”Bahkan Ajaran Ibrahim setulusnya. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.136) Maka sekiranya mereka mengimani karakter seperti apa yang kamu imani karakternya. Dan bagi kamilah amal-amal kami dan bagi kamulah amal-amal kamu. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan. dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub. niscaya tidak ada mereka melainkan di dalam perpecahan.139) DLA .(2.

satu ummat yang telah berlalu. sesungguhnya Allah kepada karakter manusia sungguh Rauufur-Rahiim . Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya adalah itu memang berat.143) Sesungguhnya kami melihat wajahmu bolak-balik kepada Langit. Katakanlah: ”Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. agar kamu jadi saksi atas manusia.142) Dan seperti itu kami telah menjadikan kamu ummat yang ideal. Lantaran itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.140) Itulah mereka.2 Berkata mereka yang bodoh dari manusia: ”Apa yang memalingkan mereka dari qiblat mereka yang ada atasnya”.(2. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.(2. Dan tidak Allah akan sia-siakan iman kamu. hendaklah kamu palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. melainkan untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling atas tumitnya. Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus”. Dan di mana saja kamu berada. dan adalah rasul itu atas kamu sebagai saksi.144) DLA . Dan tidak Kami menjadikan Qiblat yang engkau telah menghadap atasnya.(2. Katakan: ”Kepunyaan Allah masyriq dan maghrib. lalu kami palingkan mu ke qiblat yang engkau sukai.(2. Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah.(2. kecuali atas orang yang diberi pengenalan oleh Allah. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab tahu bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap dari Rabb mereka. dan tidak Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan.141) Juz’ ke.Tafsir Al Sulthan ”Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya adalah Yahudi atau Nashara ?”.

145) Orang-orang yang kami telah beri kitab itu. Dan sebagian mereka bukan mengikuti qiblat sebagian. (2.(2. Di mana saja kamu ada.(2.146) Yang Lengkap dari Rabb mu.(2.147) Dan bagi tiap-tiap seorang ada satu jurusan yang ia menghadap kepadanya. melainkan orang-orang yang menganiaya dari mereka. dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka dari setelah datang kepadamu dari ilmu. (2.150) Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kamu dari kamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat-kami. dan membersikan kamu dan memberi tahu kamu Kitab dan DLA .148) Dan dari mana saja engkau keluar. padahal mereka mengetahui. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan sesungguhnya dia sungguh yang lengkap dari Rabbmu. dan karena Aku hendak sempurnakan jasa (ni’mat) Ku atas kamu agar kamu mendapat pengenalan. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. tetapi takutlah kepada-Ku. dan engkau tidak mengikuti qiblat mereka. mereka tidak akan mengikuti qiblat mu. agar tidak ada lagi bantahan bagi manusia atas kamu.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya jika engkau tunjukkan karakter tiap ayat kepada orang yang diberi kitab itu.149) Dan walau dari mana engkau keluar. Dan sesungguhnya ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan yang lengkap.(2. maka jangan sekali-kali kamu dari orang yang ragu-ragu. Allah akan kumpulkan kamu semuanya. hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke arahnya. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu. sesungguhnya engkau ketika itu sungguh dari orang yang menganiaya diri. Dan walau di mana kamu ada. kenal kepadanya seperti apa mereka mengenali bapak-bapak mereka. maka jangan kamu takut kepada mereka.

156) Itulah mereka.(2. dan memberi tahu kamu apa-apa yang belum ada kamu ketahui.155) Orang yang ketika tertimpa musibah. maka sesungguhnya Allah Syaakirun ’Aliim. itulah mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. atas mereka penghormatan dari Rabb mereka dan pengaturan.157) Sesungguhnya shofa dan marwah sebagian dari syi’ar Allah. dan itulah mereka.Dan gembirakanlah orangorang yang sabar.(2. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar(2.158) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari pembuktian. dan Aku At-Tawaabur-Rahiim. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya.(2.152) (2) Hai orang-orang yang beriman!. atau meramaikan. Mintalah pertolongan dengan karakter sabar dan sholat.159) Kecuali orang yang bertobat dan berbuat baik dan membuktikan.(2. (2.153) Dan jangan kamu katakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. dan siapa kerjakan kebaikan.(2.160) DLA . Maka siapa menemui rumah. maka tidak mengapa atasnya bahwa ia thawaf pada keduanya. mereka mengatakan :”Inna lillaahi wa-inna ilahi rooji’un”. maka itulah mereka Aku beri tobat atas mereka.(2. mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. dan pengenalan dari sesudah kami buktikan dia untuk manusia di dalam Kitab.Tafsir Al Sulthan Hikmah.151) Maka ingatlah kepada Ku niscaya Aku ingat kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan jangan kufur.(2.154) Dan sesungguhnya kami akan coba kepada kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan diri dan buah-buahan.(2.

itulah mereka atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. maka dihidupkan dengan karakternya bumi sesudah matinya. dan sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya. lalu kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. dan perselisihan malam dan siang. dan tidak mereka diperdulikan. dari air.(2. adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. (2.(2.166) Dan orang-orang yang mengikut itu berkata: ”Alangkah baiknya jika kami dapat kembali satu kali.167) DLA . yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah.(2.(2.161) Mereka akan kekal padanya dan tidak akan diringankan dari mereka azab.(2. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Ar-Rahmaanur-Rahiim.164) Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan.” Begitulah Allah tunjukkan amal-amal mereka jadi dukacita atas mereka. sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. (2. padahal mereka melihat azab dan putus daripada mereka sekalian sebab. dan penyebaran dari tiap makhluk berjalan dan peredaran angin dan awan yang berputar antara langit dan bumi.165) Ketika orang-orang yang diturut berlepas diri dari orang-orang yang menurut. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah. dan Kapal yang berjalan di Laut membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit. dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari api.162) Dan Yang dita’ati untuk kamu Satu Yang Dita’ati.163) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya mereka yang kafir lantas mati dan mereka orang kafir. dan kalau orangorang yang zalim itu lihat ketika mereka lihat azab .

169) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah”.(2. dan supaya kamu membuat palsu atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Mereka katakan: ”Hanya kami hendak turut yang dilakukan oleh bapak-bapak kami”.172) Tidak diharamkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi.173) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Kitab.174) Itulah mereka orang-orang yang menukar kelupaan dengan pengenalan dan azab dengan keampunan. bisu. sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata.171) (3) Hai orang-orang yang beriman !. makanlah dari apa di bumi yang halal dan baik. buta. dan tidak akan mensucikan mereka.(2. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2. maka alangkah sabar mereka atas api.(2. tuli. dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah karakternya. dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan.168) Ia hanya menyuruh kamu kejahatan dan kejelekan. Apakah walau bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?. maka tidak ada dosa atasnya. (2. tetapi siapa terpaksa.Tafsir Al Sulthan Hai manusia. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti.175) DLA . padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas. (2. mereka itu tidak akan masukkan ke perut-perut mereka melainkan api dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari qiyyaamah. jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah . dan menjualnya dengan harga sedikit. dan bagi mereka azab yang pedih. seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan panggilan dan seruan.(2.170) Dan perumpamaan orang yang kafir.(2. makanlah yang baik apa yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah.

178) Dan bagi kamu di dalam qishosh itu kehidupan. Itu satu kelonggaran dan pengaturan dari Rabb kamu.(2. tetapi kebaikan orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberi harta atas yang dicinta kepada keluarga dekat dan anak yatim dan orang miskin dan anak jalanan.181) DLA .(2. tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubahnya itu karena sesungguhnya Allah As-Samii’ul-’Aliim. maka ia akan dapat azab yang pedih .Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya Allah telah turunkan Kitab dengan karakter yang lengkap. dan pelayaran dan orang yang meminta dan hamba-hamba. maka siapa melanggar batas setelah itu. Orang merdeka dengan orang merdeka. dan mereka itulah orang-orang yang berbakti.(2.180) Maka siapa mengubah wasiat itu sesudah ia dengar.179) Diwajibkan atas kamu apabila seorang dari kamu hampir mati.(2. diwajibkan atas kamu qishosh dalam pembunuhan. dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menyempurnakan janji apabila berjanji dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. maka ia balas kebaikan serta serahkan kepadanya dengan cara yang baik.176) Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajah kamu ke pihak masyriq dan maghrib. hai Uulul Albaab agar kamu terpelihara. hamba dengan hamba. sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. dan perempuan dengan perempuan.177) (4) Hai orang-orang yang beriman.(2. jika ia ada meninggalkan harta membuat wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan cara yang baik.(2. Mereka itulah orang-orang yang benar. dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan di dalam kitab sungguh di dalam perpecahan yang jauh. tetapi siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya.

(2. maka di hari-hari yang lain. dan berpuasa baik bagi kamu jika kamu ketahui .(2.182) (5) Hai orang-orang yang beriman. dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. maka tidak ada dosa atasnya. wajib membayar fidyah.(2. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi DLA . diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.183) Beberapa hari yang tertentu.184) Penanggalan Ramadan yang diturunkan padanya Alquran sebagai pengenalan untuk manusia. maka katakanlah bahwa Aku dekat. Dan sempurnakanlah bilangannya.(2. dengan suka sendiri. Maka hendaklah mereka memperkenankan seruan-Ku dan mengimani karakterKu agar mereka dapat jalan yang benar . Mereka pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. dan cari apa yang telah Allah tulis untuk kamu. tetapi siapa dari kamu sakit atau dalam perjalanan. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan agar kamu bertakbir untuk Allah atas apa Dia telah beri pengenalan kepada kamu dan agar kamu bersyukur.186) Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafas kepada wanitawanita kamu. maka itu baik bagi dirinya. Maka sekarang gembirakanlah mereka. dan bukti dari pengenalan itu dan pembeda.185) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu tentang Aku. tetapi siapa menderma lebih. maka hitungannya dari hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. maka Dia beri tobat atas kamu dan Dia hilangkan keberatan dari kamu. dan orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah. memberi makan seorang miskin. Maka siapa menyaksikan dari kamu penanggalan maka hendaklah ia puasa padanya.(2. Aku memperkenankan orang yang menyeru apabila ia menyeru.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa tahu orang yang bikin wasiat itu keliru atau berdosa. lantas ia bikin damai antara mereka. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkianati diri-diri kamu. dan siapa adalah sakit atau dalam perjalanan.

189) Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu.187) Dan jangan kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batil.(2.193) DLA . Dan bukanlah kebaikan tentang kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya. Katakan: ” Dia waktu untuk manusia dan pertemuan”.(2.188) Mereka bertanya kepadamu dari Hilal. tetapi kebaikan itu orang yang berbakti. dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan.191) Maka jika mereka berhenti.(2. hingga mereka memerangi kamu padanya. Seperti itu balasan untuk orang-orang yang kafir. Itu batas-batas Allah.(2. Dan fithnah lebih sangat dari pembunuhan. Maka jika mereka memerangi kamu.(2. padahal kamu tinggal di dalam Masjid. dan keluarkanlah mereka dari tempat yang mereka keluarkan kamu. Dan jangan kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram.Tafsir Al Sulthan kamu benang putih dari benang hitam dari fajar. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka jadi orang yang tekun . Kemudian sempurnakan puasa kepada malam. dan masuklah ke rumahrumah kamu dari pintu-pintunya.192) Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi gangguan.(2. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melewati batas.190) Dan bunuhlah mereka di mana kamu bertemu mereka. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. padahal kamu mengetahui. dan jangan melewati batas. dan kamu bawa dia kepada hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa. Dan jangan kamu gembirakan mereka.(2. maka jangan mendekatinya. maka tidak boleh ada permusuhan melainkan atas orang yang menganiaya. dan jadilah peraturan itu untuk Allah. maka perangilah mereka. Tetapi jika mereka berhenti.

195) Dan sempurnakanlah Haji dan ’Umrah untuk Allah. puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Itu bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Masjidil Haram.Tafsir Al Sulthan Penanggalan haram dengan penanggalan haram dan apa-apa yang terhormat itu qishosh. Tetapi siapa adalah dari kamu sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. Dan sebutlah Dia sebagaimana Dia telah beri pengenalan kepada kamu.(2. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan gangguannya atas kamu. dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berbakti. maka siapa yang mencari perlengkapan pada umroh kepada haji. Oleh sebab itu siapa yang mengganggu kamu. maka sebutlah Allah di sisi Masy’aril Haram.(2. Tetapi apabila kamu sudah aman. Dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah. Maka jika kamu terhalang. maka qurban sedapatnya. maka fidyah qurban sedapatnya. dan ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasannya. Dan berbaktikah kepada Allah. yaitu 10 yang sempurna. Dan jangan kamu mencukur kepala kamu hingga qurban itu sampai ke tempatnya. Dan DLA . maka tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuq dan tidak jidal di dalam haji.196) Haji beberapa penaggalan yang tertentu. dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. dan hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan.197) Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Rabb kamu. tetapi siapa tidak dapat. dan baikkanlah urusan kamu. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekallan ialah ketekunan.Maka apabila kamu beramai-ramai dari Arafah. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kesetiaan.(2. maka hendaklah ia bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau qurban. Dan tekunilah Aku hai Uulul Albaab.194) Dan belanjakanlah di jalan Allah.(2. Maka siapa sudah menetapkan padanya berhaji.

Tafsir Al Sulthan

sesungguhnya kamu dari sebelum ini sungguh dari orang yang lupa .(2.198) Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.199) Maka apabila kamu telah selesaikan manasik haji kamu,maka sebutlah Allah seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu atas sebutan yang lebih sangat. Maka sebagian manusia ada orang yang mengatakan:”Rabb kami, berilah kepada kami di dunia”, dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (2.200) Dan dari mereka ada orang yang mengatakan: ”Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan hindarilah dari kami azab api”.(2.201) Mereka itu akan dapat bagian baik dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah Sarii’ul-Hisaab 2.202) Dan sebutlah Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka siapa terburu-buru di dalam 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Dan siapa terkemudian, tidak dosa atasnya. Bagi orang yang terpelihara (dari kejahatan). Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(2.203) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menakjubkan mu perkataannya dalam kehidupan dunia. Dan ia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada di dalam Qalbunya. Dan ia sejahat-jahat musuh.(2.204) Karena apabila ia berpisah, berjalan ia di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan .(2.205) Dan apabila dikatakan kepadanya:”Takutlah kepada Allah”, dibawalah dia oleh kesombongannya kepada dosa. Lantaran itu cukuplah untuk dia Jahannam, dan sejelek- jelek tempat yang terbuai.(2.206)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dari manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari kasukaan Allah, dan Allah Pengasih kepada karakter hamba-hamba.(2.207)
(6)

Hai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah Setan, sesungguhnya dia untuk kamu musuh yang nyata. (2.208) Maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.209) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka di dalam kegelapan dari Ghomaamu dan Malaikat ?. dan telah ditetapkan urusan itu, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(2.210) Tanyalah Bani Israel, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari ayat pembuktian ?. Dan siapa menukar jasa (ni’mat) Allah dari setelah apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras pembalasannya.(2.211) Dihiasi kepada orang-orang kafir kehidupan dunia, mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang berbakti di atas mereka pada hari qiyyaamah. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(2.212) Adalah manusia ummat yang satu. Maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pengancam. Dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan karakter lengkap untuk memutus antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidak berselisih padanya melainkan orang-orang yang diberi dia dari sesudah apa yang datang kepada mereka bukti, karena kedengkian antara mereka. Maka Allah kenalkan orang-orang yang beriman untuk apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang lengkap dengan izin-Nya. Dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(2.213)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga, sedang belum datang kepada kamu seperti mereka yang telah lalu dahulu dari kamu ?. Padahal mereka itu kena kesusahan dan kecelakaan dan diguncang mereka, sehingga rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata: ”Bilakah pertolongan Allah?” Alaa, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (2.214) Mereka akan bertanya kepadamu bagaimana mereka mesti membelanjakan. Katakan:”Apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka untuk bapak ibu dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang pelayaran, dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya”.(2.215) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal dia kebencian bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu cinta sesuatu, padahal dia jelek untuk kamu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.(2.216) Mereka akan bertanya kepadamu dari Penanggalan Haram, berperang padanya. Katakan: ”Berperang padanya adalah Menyolok, tetapi menjauhkan dari jalan Allah dan mengkufuri karakter-Nya dan (menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya darinya, lebih menyolok di sisi Allah. Dan Fithnah lebih menyolok dari pembunuhan. Dan mereka itu akan tetap memerangi kamu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari peraturan kamu jika mereka bisa. Dan siapa dari kamu berpaling dari peraturannya, lalu ia mati, padahal ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal .(2.217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah mereka yang mengharap pengaturan Allah, dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (2.218)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka akan bertanya kepadamu dari Arak dan Judi. Katakanlah: ”Pada keduanya ada dosa yang menyolok dan manfa’at untuk manusia, tetapi dosa keduanya lebih menyolok dari manfa’at keduanya”, dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mesti mereka belanjakan. Katakan: ”Selebih dari perlu”. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.(2.219) di dunia dan akhirat. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari anak yatim. Katakanlah: ”lakukan perbaikan untuk mereka adalah baik”. Dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Dia beratkan kamu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.220) dan jangan kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik , walau menakjubkan kamu. Dan jangan kamu menikahkan (perempuan dari kamu) kepada orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walau menakjubkan kamu (penampilannya). Itulah mereka menyeru kepada api padahal Allah menyeru kepada Surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Dia buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat. (2.221) Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal haid. Katakanlah : ”ia kotoran, maka jauhilah diri kamu dari wanitawanita dalam haid. Dan jangan mendekati mereka hingga mereka bersih. Maka apabila mereka telah bersih, maka hampiri mereka sebagaimana Allah telah perintah kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, dan cinta kepada orang yang bersih”.(2.222) Wanita-wanita kamu ladang untuk kamu. Maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki. Dan sediakanlah
DLA

Tafsir Al Sulthan

untuk diri-diri kamu. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan menghadap Dia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(2.223) Dan jangan kamu jadikan Allah satu sasaran bagi sumpahsumpah kamu (yang menghalangi ) kamu berbuat kebaikan dan berbakti dan berbuat perdamaian antara manusia. Dan Allah Samii’un-’Aliim.(2.224) Allah tidak masukkan perhitungan kamu apa yang sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu, tetapi Dia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh qalbu-qalbu kamu, dan Allah Ghafuurun Haliim.(2.225) Orang-orang yang bersumpah hendak menjauhkan diri dari wanita-wanita mereka, boleh tunggu 4 bulan. Sesudah itu kalau mereka kembali, maka Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.226) Dan jika mereka mau talaq, maka sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(2.227) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq menahan diri mereka 3 kali bersih. Dan tidak halal mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika memang mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dan suami-suami merka berhak menarik kembali mereka di dalam (masa idah) itu, jika mereka mau berbuat damai dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang terhadap mereka dengan cara yang baik, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat atas perempuan-perempuan. Dan Allah GhafuururRahiim.(2.228) Talaq itu dua yang bolak-balik, sesudah itu ruju’ dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal kamu mengambil sesuatu daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Tetapi jika takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah,lantas kamu takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri. Itu batas batas Allah
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka jangan kamu melanggar batas-batas Dia, dan siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka orang-orang yang zalim.(2.229) Sesudah itu kalau ia talaq dia (lagi), maka tidaklah ia jadi halal baginya selama-lamanya, hingga ia menikah kepada suami lain. Lantas jika ia talaq dia, maka tidaklah ada halangan untuk mereka berdua kembali jika mereka rasa bahwa mereka bisa pelihara batas-batas Allah, dan yang demikian itu batas-batas Allah, Dia buktikan dia kepada kaum yang mengetahui.(2.230) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas sampai tempo (idah) mereka, maka hendaklah kamu ruju’ kepada mereka dengan cara yang baik atau kamu lepas dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ruku’ kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan, karena kamu akan melanggar. Dan siapa berbuat itu, maka sesungguhnya ia menganisaya dirinya. Dan ayat-ayat Allah jangan kamu jadikan permainan. Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan apa yang Dia turunkan atas kamu dari Kitab dan Hikmah, Dia nasehati kamu dengannya. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.231) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas mereka sampai kepada ’iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka bernikah kepada laki-laki mereka, apabila mereka telah setuju di antara mereka dengan cara yang baik, yang demikian itu dijadikan nasehat bagi orang yang di antara kamu yang mengimani karakter Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih untung bagi kamu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(2.232) Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan, tetapi atas laki-laki yang punya anak, memberi makan dan pakaian kepada ibu itu dengan cara yang baik, tidak diberatkan seorang melainkan kelapangannya. Dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya dan jangan seorang bapak lantaran anaknya, dan (kewajiban) atas waris (bagi bapak) itu
DLA

Tafsir Al Sulthan

sama dengan yang (disebut). Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan suka dan musyawarah antara mereka berdua, maka tidaklah ada halangan atas mereka, dan jika kamu mau mencari untuk menyusukan anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mau beri dengan cara yang baik. Dan berbaktilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.233) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu padahal mereka meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah) isteriisteri itu menahan diri-diri mereka (beridah) 4 bulan 10 hari, sesudah itu apabila mereka sampai kepada tempo (idah) mereka, maka tidaklah (patut) ada keberatan atas kamu tentang apa yang mereka kerjakan di diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.234) Dan tidak ada larangan atas kamu dalam peminangan yang kamu sindirkan karakternya kepada wanita-wanita atau kamu simpan di dalam diri-diri kamu. Allah mengetaui bahwa kamu mengingat-ingat mereka. Tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan kamu berkata perkataan yang baik. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah hingga sampai tulisan waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa di diri-diri kamu , maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghafuurun Haliim .(2.235) Tidak ada tanggungan atas kamu kalau kamu talaq wanitawanita kamu sebelum kamu sentuh mereka, atau kamu tentukan satu ketentuan untuk mereka. Tetapi hendaklah kamu bekalkan bagi merka satu bekalan dengan cara yang baik. Orang yang berkelapangan menurut ukurannya, dan orang yang berkesempitan menurut ukurannya. Sesungguhnya satu perkara yang patut atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (2.236) Dan jika kamu talaq mereka, sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka satu ketentuan,
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka separoh dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali kalau perempuan-perempuan itu lepaskan atau orang yang memegang simpulan pernikahan itu (suka memberi cukup), tetapi bahwa kamu memberi (cukup)itu adalah lebih hampir kepada kebaktian, dan jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu, sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.237) Peliharalah atas sholat-sholat, dan Sholat Wustho, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun.(2.238) Tetapi jika kamu takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan, lantas apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Dia telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu.(2.239) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu, padahal ada meninggalkan istri-isteri, wasiat bagi isteri-isteri mereka itu (yaitu) beri perbekalan hingga setahun dengan tidak keluarkan (mereka). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidaklah ada kesalahan atas kamu dalam apa yang mereka kerjakan dalam diri-diri mereka dari kebaikan, dan Allah ‘Aziizun Hakiim.(2.240) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq dapat perlengkapan dengan cara yang baik sebagai kelengkapan atas orang yang berbakti.(2.241) Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(2.242) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang keluar dari kampung-kampung mereka karena takut mati, padahal mereka beribu-ribu ?.Lantaran itu Allah berkata kepada mereka:”Matilah kamu”. Kemudian Dia hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sungguh mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(2.243) Dan hendaklah kamu perangi di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Samii’un ’Aliim.(2.244)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Siapakah dia orang yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia baginya dengan beberapa ganda ?. Dan Allah menyempitkan dan mengulur, dan kepada-Nya kamu akan kembali.(2.245) Apa belum kamu lihat kepada malak dari Bani Israel dari setelah Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka:”Bangkitkanlah bagi kami seorang Raja agar kami berperang di jalan Allah” Ia berkata: ”apakah tidak bisa jadi kalau diwajibkan kamu berperang bahwa kamu tidak akan berperang?”. Mereka mengatakan: ”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir keluar dari kampung kami dan (dari) anak-anak kami?”. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit dari mereka, dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.(2.246) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya Allah sungguh telah bangkitkan untuk kamu Thaaluut sebagai raja. Mereka berkata: ”Adakah (patut) ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih patut berkuasa daripadanya, sedang ia tidak mempunyai keluasan dari harta?”. Ia katakan: ”Sesungguhnya Allah telah pilih dia atas kamu, dan Dia telah tambah dia jadi besar dalam ilmu dan badan. Dan Allah memberi Kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.247) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya kode kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu Taabuut, padanya ada yang menyenangkan dari Rabb kamu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul dia oleh Malaikat. Sesungguhnya di dalam itu ada kode untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman.(2.248) Dan ketika Thaalut berangkat bersama tentaranya, ia berkata: ”Sesungguhnya Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan satu sungai. Maka siapa minum darinya, bukan ia dari golongan ku, dan siapa tidak merasai dia, maka ia dari
DLA

Tafsir Al Sulthan

golongan ku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya.” Tetapi mereka minum daripadanya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ketika (Thalut) dan orang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai) itu, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami tidak sanggup sekarang dengan Jalut dan tentaranya”.Orang yang beriman yang akan menghadap Allah itu berkata: ”Ada beberapa banyak golongan yang sedikit pernah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar”.(2.249) Dan ketika mereka lahir (di medan) untuk (menghadap) Jalut dan tentaranya, berkatalah mereka: ”Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.(2.250) Maka dapatlah mereka ini kalahkan mereka itu dengan izin Allah, dan Dawud dapat membunuh Jalut. Dan Allah beri dia Kerajaan dan Hikmah, Dan Dia ajar dia dari apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak tolong manusia sebagian mereka dengan sebagian, sungguh rusaklah bumi, tetapi Allah mempunyai kelebihan atas Alam semesta.(2.251) Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang yang diutus.(2.252) Juz’ ke-3 Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Sebagian dari mereka ada yang Allah berkata-kata dan Dia tinggikan derajat sebagian dari mereka, dan kami telah beri bukti kepada ‘Isa anak Maryam dan kami telah kuatkan dia dengan Ruh Qudus, dan jika Allah mau, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang kemudian daripadanya, sesudah datang kepada mereka bukti, tetapi mereka berselisih, yaitu sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka kufur. Dan sekiranya Allah mau, niscaya mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(2.253)
(7)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami telah diberikan kepada kamu, sebelum datang satu hari yang tidak ada perdagangan padanya dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safa’at dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.(2.254) Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Hidup Yang Berdiri. Tidak Dia dihampiri oleh mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan safa’at dihadapan-Nya melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedang mereka tidak meliputi dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Meluas Kursi-Nya di langit dan bumi, dan tidak menjadi berat bagi-Nya memelihara keduanya, dan Dia Al-’Aliyyul-’Azhiim.(2.255) Tidak ada paksaan dalam peraturan. Sungguh telah terbukti kebenaran dari kesalahan. Maka siapa kufur kepada thoghut, dan mengimani karakter Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Samii’un ’Aliim.(2.256) Allah pengurus orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pengurus mereka ialah Thoghuut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(2.257) Tidak engkau lihat yang membantah Ibrahim dalam Rabbnya bahwa Allah beri dia Kerajaan?, Ketika berkata Ibrahim :”Rabb ku Yang menghidupkan dan mematikan”. Ia berkata: ”Aku menghidupkan dan mematikan”. Kata Ibrahim :”Maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari Masyriq, maka coba kamu datangkan karakternya dari Maghrib”. Maka bingunglah yang kafir. Dan
DLA

Tafsir Al Sulthan

Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (2.258) Atau seperti yang melalui atas suatu negeri dan dia telah rubuh atas Bangunannya. Ia berkata: ”Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya?”. Maka Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Dia bangkitkan dia. Dia berkata: ”Berapa banyak kamu tinggal ?”. Ia berkata: ”Aku tinggal sehari atau sebagian dari hari”. Dia berkata: ”Bahkan kamu tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumman mu tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledai mu. Dan untuk kami jadikan mu kode untuk manusia, dan lihatlah kepada tulangtulang itu bagaimana kami pakaikan dia daging. Maka ketika terbukti baginya, ia berkata: ”Aku mengetahui bahwa Allah Berkuasa atas tiap sesuatu” .(2.259) Dan ketika Ibrahim berkata:”Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati”. Dia berkata: ”Apakah kamu belum percaya?”.Ia berkata: ”Bahkan agar tentram qalbuku”. Maka ambillah 4 ekor dari burung, maka jinakkan mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap gunung dari mereka sebagian, kemudian seru mereka, niscaya mereka datang kepada mu dengan berusaha. Dan ketahuilah bahwa Allah ’Aziizun Hakiim”.(2.260) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, seperti perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh cabang, di dalam tiap cabang 100 biji. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.261) Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak dengan gangguan, mereka akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berdukacita.(2.262)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahasia ada lebih baik daripada satu sedekah yang diiringi oleh satu gangguan, dan Allah Ghaniyyun Haliim.(2.263)
(8)

Hai orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bangkitan dan gangguan, sebagaimana orang yang membelanjakan harta dengan riya’ terhadap manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin, atasnya debu, lalu ditimpa hujan lebat, menjadi dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(2.264) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta karena hendak mencari kesukaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri mereka, adalah seperti satu kebun di tanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup). Dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.265) Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari korma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di sana ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin panas yang beserta api, lalu terbakar. Seperti itu Allah buktikan kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir. (2.266)
(9)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan dia, padahal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghaniyyun Hamiid. (2.267)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanjikan akan memberi kamu keampunan dan kelebihan dari-Nya, dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(2.268) Dia memberi kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak akan ingat melainkan Uulul Albaab.(2.269) Dan apa-apa yang kamu belanjakan dan apa-apa yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak untuk orang zalim itu dari penolong.(2.270) Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka ia baik baginya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka ia itu terlebih baik bagi kamu dan Dia akan hapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.271) Bukan (kewajiban) atas mu memberi pengenalan kepada mereka, tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan melainkan karena mencari kesukaan Allah, dan apa kemampuan yang kamu belanjakan, akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. (2.272) Untuk orang-orang faqir yang tertentu untuk (berperang) di jalan Allah yang tidak bisa pergi (berusaha) di bumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak meminta-minta kepada orang-orang dengan paksaan dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya.(2.273) Orang-orang yang mendermakan hartanya siang dan malam dengan rahasia dan dengan terang-terangan itu akan

DLA

(2.(2. kemudian akan disempurnakan tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu dianiaya. dan jika kamu bertobat.(2. Yang demikian lantaran mereka berkata: ”Perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”. dan menunaikan zakat.274) Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana pendirian orang yang diharu setan dengan tamparannya.275) Allah menghapus riba dan Dia suburkan sedekah.280) Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikembalikan kamu kepada Allah. Tetapi siapa kembali lagi.(2. Dan Allah halalkan perdagangan. dan haramkan riba. akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. maka baginyalah apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah. lalu ia berhenti. dan mereka itu tidak akan dianiaya. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang kafir pendosa. berbaktilah kepada Allah. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. maka berilah tempo hingga kelapangan.Tafsir Al Sulthan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. dan tinggalkan sisa-sisa dari riba. mereka kekal padanya. jika memang kamu orangorang yang beriman. maka mereka itu penduduk api.(2.(2.279) Dan jika ada yang kepayahan. tetapi bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.278) Tetapi jika kamu tidak berbuat. Lantaran itu siapa kedatangan nasehat dari Rabbnya.(2.277) (10) Hai orang-orang yang beriman.(2.281) DLA . maka terimalah pernyataan peperangan dari Allah dan rasul-Nya. maka kamu boleh ambil modal-modal kamu.276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dan mendirikan sholat.

dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah. bahkan hendaklah ia tulis. karena Allah mengajar kamu dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . tetapi kalau tidak ada dua (saksi). dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. Dan jangan kamu jemu menulis dia. atau tidak bisa ia sendiri merencanakan. maka hendaklah walinya merencanakan dengan adil. dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari (kesanggupan) itu. dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu jual beli. Dan orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi itu tidak boleh enggan. maka tidak mengapa kalau kamu tidak tulis dia. dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi itu merencanakan.(2. dan kamu tidak dapat penulis. supaya kalau seorang saksi perempuan Lupa. Itu untuk kamu keadilan disisi Allah. dan terlebih teguh untuk persaksian. maka (adakanlah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. hendaklah kamu tulis dia. dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil. maka berdosalah qalbunya. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu.Tafsir Al Sulthan (11) Hai orang-orang yang beriman. dan DLA . dapat diingatkan oleh seorang lagi. untuk dipenuhi di masanya.282) Dan jika kamu di dalam perjalannan. hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanatnya. tetapi jika seorang daripada kamu percaya kepada seorang . apabila kamu mengadakan satu perikatan untuk dipenuhi di satu masa yang tertentu. dan tidak boleh diberi kesusahan kepada penulis dan tidak boleh kepada saksi. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara laki-laki kamu. karena jika kamu berbuat. tetapi jika orang yang berkewajiban memenuhi itu safih atau lemah. maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian.maka yaitu satu kedurhakaan di diridiri kamu. dan jangan kamu sembunyikan persaksian karena siapa menyembunyikannnya. kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. maupun kecil ataupun menyolok.

maka tolongllah kami atas kaum yang kafir.285) Allah tidak memberatkan satu diri. dan kepada Mu tempat kembali”. (2. kecuali sekedar bisa terpikul olehnya.283) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu atau kamu sembunyikan dia. Maka Dia akan ampunkan siapa yang Dia kehendaki dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. (2.Tafsir Al Sulthan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2. (kami minta) keampunan Mu Rabb kami. Ia akan mendapat apa yang ia kerjakan dan ia akan mendapat apa yang ia usahakan. Engkau penolong kami. “Rabb kami jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Rabb kami.284) Rasul mengimani karakter apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. dan hapuskanlah dari kami dan lindungilah kami dan beri ketelitian kepada kami. ”Kami tidak membedakan antara seorang dari rasul-rasul-Nya” dan mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuhi. Allah akan memeriksa karakternya. Rabb kami. (2. jangan Engkau pikulkan atas kami perintah yang tidak sanggup kami memikulnya. dan jangan Engkau pikulkan atas kami siksaan sebagaimana Engkau pikulkan dia atas orang-orang sebelum kami.286) DLA . dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. dan orang beriman setiapnya mengimani Karakter Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya.

Dan yang lain yang bersamaan.(3.(3. dan Dia turunkan Taurat dan Injil. Dan Dia turunkan Pembeda.(3.(3. dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizundzuntiqoom). tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.5) Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki. tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit. bagi mereka azab yang sangat. darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan. sebagai pengenal untuk manusia.Surat Ali-’Imran (Keluarga ’Imran) Surat ke-3.4) Sesungguhnya Allah.1) Allah. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Lam.2) Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya.3) dari sebelumnya. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya. mereka ibu Tulisan.6) Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai DLA .0) {Alif. 200 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (3.Tafsir Al Sulthan 3. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum.(3.(3.Mim}.

12) Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu. jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.9) Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”.13) Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanitawanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang. Itu perlengkapan hidup dunia. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab. setiap dari sisi Rabb kami”. mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. Dan Allah di sisiNya tempat kembali yang tepat.Tafsir Al Sulthan karakternya.8) ”Rabb kami.10) Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka. (3.(3. memandang golongan dengan penglihatan mata biasa. tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka.(3.(3.7) ”Rabb kami. karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. mereka bakaran api.(3. maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka.(3. sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”. dan Allah keras pembalasan-Nya. harta-harta mereka dan anak-anak mereka. segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir.14) DLA . (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka.(3.11) Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”. Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan. dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan.(3.

maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab.(3.(3. sesungguhnya Dia. untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka. dan jika mereka berpaling. Yang Berdiri dengan Keadailan. sesungguhnya kami telah beriman.18) Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam.(3.17) Kesaksian Allah. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”.(3. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.15) Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami. maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan.(3. surga-surga bergerak dari bawahnya sungaisungai. tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka. Maka jika mereka telah masuk Islam. dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.21) DLA .19) Maka jika mereka membantahmu.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu.16) Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguhsungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah. dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya.(3. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”.(3. maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan. maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”.20) Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia. dan Allah Melihat karakter hambahamba-Nya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.

(3.22) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?.25) Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan. dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.28) Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia. sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”. kemudian berpaling sebagian dari mereka. di tangan-Mu kebaikan.(3. dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”.(3. maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu.(3. dan kepada Allah tempat datang (kamu). dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati.(3. dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. diketahui dia oleh Allah DLA . dari selain orang mu’min.Tafsir Al Sulthan Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat. dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka. Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Maka siapa berbuat itu.(3. mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”. karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri. dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki.24) Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya. Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar).(3. dan mereka membelakangi.23) Itu karakter sesungguhnya mereka.27) Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus.26) ”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam.

dari mana engkau dapat ini?”. sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa.29) Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan.36) Maka Rabbnya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim. ia dapati di sisinya Pemberian (Rizki).(3. Dan membelenggunya Zakariyya. sesungguhnya Engkau. maka ikutilah aku. Ia berkata: ”Ia dari sisi DLA . maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin.35) Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi. Ia berkata: ”Hai Maryam.(3.31) Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul.33) Generasi sebagiannya dari sebagian. dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya. dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya. (3. dan Allah Samii’un ’Aliim. ”dan aku namakan dia Maryam. ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh.Tafsir Al Sulthan dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik . sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”. Maka jika kamu berpaling. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan. Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung.(3. Engkau Samii’un ’Aliim.32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta.30) Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah. dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”.(3.(3. maka terimalah dari ku. (3.34) Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi.(3. dan tidaklah laki-laki seperti perempuan.

38) Sesudah itu malaikat menyeru dia. dan seorang dari mereka yang didekatkan”.(3.43) Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.39) Ia berkata: “Rabbi.44) Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam. sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya. dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak. berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’.42) ”Hai Maryam patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”.37) Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya. melainkan dengan isyarat.(3. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam. yang berjuang di dunia dan akhirat. dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”.40) Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari. ‘Isa ibnu Maryam. sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3.(3. dan bergeraklah pagi dan petang”.41) Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam. namanya AlMasih.45) DLA . bagaimana aku dapat seorang anak-lakilaki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”.(3.(3.(3.Tafsir Al Sulthan Allah. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan.(3. katanya:”Rabbi.(3. sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”.

(3. dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. maka berbaktilah kepada Allah.48) Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu.(3. dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu.49) “Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”. ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah.Tafsir Al Sulthan ”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”. ini jalan yang lurus”. maka adalah burung dengan izan Allah. maka aku tiup padanya. sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung. Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. dari Rabb kamu. (3.47) Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah dan Taurat dan Injil. kami mengimani karakter Allah. maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”. dan patuhlah kepada ku” . bagaiana aku dapat anak.46) Ia berkata: ”Rabbi.(3. : “Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia ayat.(3.51) Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka. maka sembahlah Dia.(3. maka dia ada”. padahal aku belum disentuh Makhluk Cerdas”. ketika Dia tentukan urusan.50) “Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(3. dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.52) DLA .

53) Dan mereka bikin tipu daya.(3. dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah.60) Maka siapa yang membantah mu padanya.59) Yang Lengkap dari Rabb mu. Dia ciptakan dia dari tanah.54) Dan ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa.(3. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu. dan beramal shaleh. maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anakanak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”. maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”. kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan.55) Maka adapun mereka yang kufur.(3.57) Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana.(3. dari setelah datang kepada mu dari ilmu. maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”.(3.56) Dan adapun mereka yang beriman.Tafsir Al Sulthan “Rabb kami. kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”.61) DLA . maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka. maka ia ada.(3. dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir. kemudian kepada Ku tempat kembali kamu. dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat.(3.(3.(3.58) Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. dan kami telah turut Rasul. dan Allah bikin tipu daya.

dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim. dan tidak ada dari Yang Dita’ati. marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu.(3.(3. yaitu jangan kita menyembah selain Allah.(3. dan tidak ia dari musyrikin.(3. dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman.66) Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani. kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya. bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap. padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya.(3. apakah kamu tidak mengerti ?. Jika mereka berpaling. melainkan Allah.67) Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang yang beriman. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(3.63) Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab. padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(3. dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia.65) Ingatlah.62) Maka jika mereka berpaling.69) Hai ahli Kitab. tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?.64) Hai ahli kitab. tetapi ia seorang Muslim yang tulus. dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhantuhan (Arbaab) selain dari Allah”.70) DLA .(3.(3.68) Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik. mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim. mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?. hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah.

74) Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul. itulah mereka.(3. ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”.(3.75) Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti. dan Allah Waasi’un ’Aliim.(3.(3.76) Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit. tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah. kecuali jika engkau tetap menuntut kepadanya. dan bagi mereka azab yang pedih.(3. tidak akan tunaikan dia kepada mu.73) ”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.71) Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”. dan kamu sembunyikan yang lengkap.77) DLA . Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. padahal kamu mengetahui?.Tafsir Al Sulthan Hai ahli Kitab.(3. dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”. dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”. ia akan tunaikan dia kepada mu. dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar. mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah.(3.72) ”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”. maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti.

(3. padahal bukan dia dari sisi Allah. Dan mereka berkata dusta atas Allah. dan apa yang diturunkan atas Ibrahim. tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”. Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”.(3.83) Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah. dan Hikmah. dan apa yang diturunkan atas kami.79) Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab). kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu. Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar). Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”.(3.(3.78) Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian. dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan. padahal mereka mengetahui. kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”. maka itulah mereka.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab. mereka orang-orang fasik. dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan nabi-nabi dari Rabb DLA .(3.Dia berkata:”Maka saksikanlah.82) Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari. maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”. . dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”. supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?.80) Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab.(3. padahal bukan dia sebagian dari kitab. padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa.81) Maka siapa berpaling setelah itu.

(3. kemudian bertambah kekufuran mereka.Tafsir Al Sulthan mereka. dan itulah mereka. maka tidak diterima darinya.(3.90) Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati. walau ia hendak menebus dirinya dengan itu. tidak akan diterima tobat mereka. itulah mereka akan mendapat azab yang pedih. dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong.(3. (3. (3.92) Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel.(3. dan dia di akhirat dari orang yang rugi.(3.(3.85) Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap. dan telah datang kepada mereka Bukti. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.86) Itulah mereka.(3.89) Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka.88) Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan. dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu. padahal mereka tetap kufur. kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum DLA . maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya. tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi.91) JUZ’ 4 Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai. dan kami kepada-Nya menyerah diri”. dan malaikat dan manusia semuanya.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka.84) Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan.87) Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo. mereka orang-orang yang lupa. balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.

mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah. maka itulah mereka. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah.99) (12) Hai orang-orang yang beriman.93) Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah.101) (13) Hai orang-orang yang beriman.100) Dan bagaimana kamu kufur. mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus.(3.94) Katakan:”Benar Allah.(3.(3. dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan. Dan siapa kufur. maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya.96) Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim.(3. mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah.(3.(3. dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri.95) Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta. siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok. dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta.(3. dari sesudah itu.(3. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan. padahal kamu menyaksikan. dan tidak dia dari musyrikin”.(3. padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”.97) Katakan: ”Hai ahli kitab.Tafsir Al Sulthan diturunkan Taurat.98) Katakan: ”Hai ahli Kitab. padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya.(3. berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan baca dia jika kamu orang-orang yang benar”.102) DLA . mereka orang-orang yang zalim. jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab.

dan kamu mengimani karakter Allah.106) Dan adapun orang yang putih wajah mereka. akan berdiam di dalam pengaturan Allah.(3.107) Itu ayat-ayat Allah.109) Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia.Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. (3. maka Dia selamatkan kamu darinya. maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”. mereka padanya akan kekal.(3. Adapun orang yang hitam wajah mereka.(3. bagi mereka azab yang panjang. Dan kalau beriman ahli kitab. lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu.108) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. padahal dulunya kamu atas pinggir dari api. dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta. lantas dengan jasa (ni’mat)-Nya kamu menjadi bersaudara. niscaya baik untuk mereka.Tafsir Al Sulthan Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.103) Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf mencegah dari kemungkaran. (3. kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. tetapi DLA . (dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman. kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap. dan jangan kamu berpisah-pisah.(3.(3.104) Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisahpisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian. dan itulah mereka. mereka orang yang mendapat kejayaan.105) Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan. dan itulah mereka.

111) Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada.112) Mereka itu tidak sama. seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka. dan mereka bersujud. dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam.(3. mereka padanya akan kekal. mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu.(3.(3. dan itulah mereka dari orang yang sholeh. Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas.(3.Tafsir Al Sulthan sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. kemudian mereka tidak akan dimenangkan. dan tidak Allah menganiaya mereka.(3.115) Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu.(3. lalu membinasakannya. Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan. tidak dihilangkan dia. dan itulah mereka penghuni api.116) Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap. dan jika mereka memerangi kamu. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.114) Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan.(3.113) Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia.110) Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit). Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(3.117) DLA .

tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok. padahal kamu sedikit.122) Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar.120) Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang.Tafsir Al Sulthan (14) Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan.(3.(3.(3.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu. padahal mereka tidak cinta kepada kamu. sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka.118) Kamu ini orang yang cinta kepada mereka.121) Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah.123) Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”.124) DLA . mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti.119) Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah. maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka. dan Allah Samii’un ’Aliim. maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur.(3. Dan jika kamu sabar dan berbakti. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu. tetapi Allah jadi Pengurus mereka. jangan kamu ambil sahabat karib dari selain kamu. Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya.(3. dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin. (3.(3.

Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim. (3. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki.132) Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti.(3. maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim.129) (15) Hai orang-orang yang beriman !.128) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki.(3.(3.126) Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka.125) Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya. supaya mereka kembali dengan hampa. apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka. dan Allah Ghafuurur-Rahiim. jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.127) Tidak bagi mu dari urusan sesuatu.(3.133) Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia.130) Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. (3. dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.131) Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan. Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu.Tafsir Al Sulthan Bahkan jika kamu sabar dan berbakti. (3. mereka ingat Allah dan minta DLA .(3.(3. walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga.134) Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka.(3.

138) Dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berdukacita .(3.(3.143) Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Apakah jika ia mati atau terbunuh.Tafsir Al Sulthan diampunkan untuk dosa-dosa mereka. balasan mereka keampunan dari Rabb mereka. maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat.(3.136) Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contohcontoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan.(3. dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(3. Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu. dan sebagai upah jasa (ni’mat) orang yang beramal.140) Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin.139) Jika kamu disentuh Luka.141) Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar. Dan DLA .(3.142) Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya.135) Itulah mereka. Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia. mereka kekal padanya.(3. karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci.137) (Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti.(3.(3. maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu. jika kamu percaya. kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?. dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi.

150) Kami akan lemparkan di dalam qalbu-qalbu mereka yang kafir karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan. Dan kami akan balas orang yang bersyukur. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia.(3.(3. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan. maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun.145) Dan betapa banyak Nabi yang berperang. bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran kena bahaya di jalan Allah.148) (16) Hai orang-orang yang beriman. kami beri dia darinya. niscaya mereka palingkan kamu atas tumittumit kamu.146) Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”.151) Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah. (3.(3.(3. Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih.(3.149) Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong. Tulisan yang telah ditentukan temponya. dan Allah cinta kepada orang yang sabar. dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim.147) Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi. (3. kami akan beri dia darinya. dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur. hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu DLA .(3. Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat. jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir.144) Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah.Tafsir Al Sulthan siapa berpaling atas tumit-tumitnya.

dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai. tetapi DLA . dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka. mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”.(3.154) Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu.Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”.152) (ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun.(3. dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur.153) Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan. yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu. tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin. Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka. tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu. (3. lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu. Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu. sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”. dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu.Tafsir Al Sulthan berbantahan di dalam urusan itu. mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. untuk memberi percobaan kepada kamu. niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka. Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu.

161) DLA . niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah.(3.(3. maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka.158) Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal.(3. sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim. tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”. dan mereka tidak akan dizalimi.(3. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin. maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?.(3. kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan.155) (17) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau dadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita. Maka apabila engkau telah teguh. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu. dan jika Dia mau mengalahkan kamu.156) Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati. maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di walbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. niscaya mereka berpecah dari sekitar mu.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka.160) Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi. maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu.157) Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh. karena siapa menipu. dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu.(3. maka bertawakallah atas Allah. dan kalau engkau kasar keras Qalbu.159) Jika Allah mau menolong kamu.(3.

jika kamu orang-orang yang benar”. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman. Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu.166) Dan untuk diketahui mereka yang munafik. padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata.165) Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah.(3. kamu berkata: ”Dari mana ini?”.(3. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang.167) Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita. dan untuk diketahui orangorang Mu’minin. padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali.(3. Dan Allah amat mengetahui karakter apaapa yang mereka sembunyikan.164) Apakah ketika kamu kena satu mushibah. padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(3. tentu tidak mereka terbunuh”.(3.(3. niscaya kami sudah turut kamu”.162) Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(3. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka. Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”.163) Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin.168) DLA . ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah.

sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu.(3.169) Bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka.175) Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran. adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang.(3. bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki.172) Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia.(3. tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orangorang Mu’minin.(3. dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang.176) DLA . karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun.173) Maka kembalilah mereka itu dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah. (3.170) Mereka bergembira dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan Fadhlu.(3.(3. bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .174) Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya.(3. maka hendaklah kamu takut kepada mereka”.171) Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang. dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin.

Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih. hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik.(3. dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambahamba-Nya.(3.(3. karena jika kamu beriman dan berbakti.180) Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”. dan dengan DLA . Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”. dengan bukti. dan adalah bagi mereka azab yang menghina.181) Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. baik untuk diri mereka. dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib. Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah.177) Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku.182) Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”.(3.(3.(3. bahkan dia jelek bagi mereka. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi.179) Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka. maka bagi kamu ganjaran yang panjang . maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya.178) Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas keadaan yang kamu ada padanya. tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki.

(3.(3.(3. padahal mereka datang dengan Bukti. Tetapi mereka buang (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab.(3. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga.188) Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi.Tafsir Al Sulthan yang kamu katakan. sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia. tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”.186) Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab.187) Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan.(3. tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti. maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu. dan Lempengan. dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu. maka alangkah jahat barang yang mereka tukar.(3.190) Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan DLA . Dan bagi mereka azab yang pedih. dan Tulisan yang menerangi.183) Maka jika mereka mendustakan mu. dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan.185) Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik.(3.189) Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab. dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa.(3. maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur.184) Tiap diri akan merasakan kematian. maka sungguh menanglah dia.

Subhaana Engkau. (3. sebagian kamu dari sebagian. maka kami telah beriman. dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”. dan berperang dan terbunuh itu.(3. DLA .Tafsir Al Sulthan Langit dan Bumi.197) Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”. (3.194) Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan. sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”.192) ”Rabb kami. dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah.(3. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku. tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang. sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”. bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.(3. mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. maka ampunilah dosadosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami.195) Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri. maka hindarilah kami dari bencana api”. sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungaisungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah.(3.191) ”Rabb kami. Rabb kami.196) Perlengkapan yang sedikit.(3. ”Rabb kami. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik.193) ”Rabb kami.

dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. tidak mereka membeli karakter ayatayat Allah dengan harga yang sedikit.200) DLA . sabarlah dan tingkatkan kesabaran.198) Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk kepada Allah.Tafsir Al Sulthan dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik.199) (18) Hai orang-orang yang beriman.(3. dan kuatlah. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab. (3. itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka.(3.

atau hamba-hamba yang dimiliki oleh DLA . karena sesungguhnya dia adalah dosa yang menyolok.(4.1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. 2 dan 3 dan 4.2) Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil tentang (perkawinan kamu dengan) anak-anak yatim.(4. dan jangan kamu makan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu Pengawas.0) Hai manusia. maka kawinilah beberapa wanita yang kamu sukai. Dan Dia menciptakan darinya jodohnya dan Dia bangkitkan dari mereka berdua lakilaki yang banyak dan wanita-wanita. dan jangan kamu menukar sesuatu yang jelek dengan yang baik.(4.Tafsir Al Sulthan 4. Dan berbaktilah kepada Allah Yang kamu berminta-minta kepada-Nya dan peliharalah hubungan yang teliti. maka seorang saja. 176 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. berbaktilah kepada Rabb kamu Yang Menciptakan kamu dari diri yang satu.Surat An-Nisa’ (WANITA) Surat ke-4.

dengan suka hati. Itu lebih hampir untuk kamu terhidar dari berlaku aniaya. Maka apabila kamu serahkan harta mereka kepada mereka.7) Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian (harta).(4.(4. sebagian daripadanya. boleh ia makan dengan patut.4) Dan jangan kamu berikan kepada yang tidak beres fikiran itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu Kekuatan (Qiyaamaa). bolehlah kamu makan dia dengan senang.(4. Dan siapa adalah kaya hendaklah ia berjauh diri. maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari (harta) peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf.3) Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu.9) DLA . mereka akan khawatir kecelakaan atas mereka. Maka kalau kamu nampak kecerdikan pada mereka. hendaklah kamu adakan saksi atas mereka. Tetapi berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian. dan cukup karakter Allah sebagai Penghitung.8) Dan hendaklah takut orang yang jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. dan siapa Fakir. hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka.5) Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai (umur untuk) kawin.(4. dan jangan kamu makan dia dengan booros dan dengan cepat sebelum mereka dewasa.(4. dan wanita-wanita dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir.(4.Tafsir Al Sulthan tangan-tangan kanan kamu. dari (peninggalan yang sedikit atau yang banyak. (yaitu) satu bagian yang sudah ditentukan. dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. maka hendaklah mereka menekuni Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan sadiidaaa.(4.6) Laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir.

maka untuk ibunya sepertiga. jika mereka tidak mempunyai anak. Bapakbapak kamu dan anak-anak kamu. maka kamu dapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan dan hutang. untuk seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan. tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka. Tetapi jika kamu ada mempunyai anak.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anakanak yatim dengan aniaya itu. maka mereka dapat seper-delapan dari yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang.10) Allah wajibkan kamu dalam anak-anak kamu. dan adalah bagi dua ibu bapak itu tiap-tiap seorang dari mereka seper-enam dari apa yang ditinggalkan oleh si mati jika ada baginya anak. (4. Dan jika seorang (anak) perempuan.11) Dan untuk kamu separoh dari apa yang ditinggalkan oleh isteriisteri kamu. tidak kamu ketahui siapa dari mereka yang lebih bermanfa’at bagi kamu. dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala. tetapi ada mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan.maka untuk ibunya seper-enam setelah wasiat yang diwasiatkan dan (sesudah) hutang. Dan isteri-isteri itu dapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak. maka tiap seorang daripadanya dapat seperenam. jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika tidak ada baginya anak. maka mereka bersekutu pada sepertiga itu. DLA . padahal (wasiat itu) tidak menyusahkan (ahli waris). sedang yang jadi warisnya hanya dua ibu bapaknya.(4. sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Dan jika adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu tidak mempunyai ibu bapak dan anak. Sebagai satu ketetapan dari Allah.Tetapi jika mereka lebih dari itu. tetapi jika mereka itu (anak-anak) perempuan lebih dari dua. sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. lantas jika ada baginya saudara-saudara . maka adalah baginya separoh. maka (adalah) bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan (oleh si mati).

Mereka itu kami telah sediakan baginya siksaan yang pedih.14) Dan oran-orang perempuan yang mengerjakan fahisyah dari antara wanita-wanita kamu. hendaklah kamu berpaling dari mereka. Dan jangan kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mendapat sebagian DLA .(4. atau (hingga) Allah adakan satu jalan untuk mereka. dan memperbaiki.(4.(4. tetapi jika mereka bertobat. hendaklah kamu adakan empat saksi dari antara kamu atas mereka.(4.(4. ia berkata: ”Sesungguhnya aku bertobat sekarang”. Kalau mereka sudah menyaksikan.13) Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya. dan siapa mematuhi Allah dan RasulNya.12) Itulah batas-batas Allah. dan Allah ’Aliimun-Haliim.16) Tidak ada tobat atas Allah melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. Maka mereka itu akan diterima tobat oleh Allah atas mereka. dan meliwati batas-batas-Nya. tidak halal kamu jadi ahli waris wanita-wanita dengan paksaan.Tafsir Al Sulthan sebagai satu ketetapan dari Allah. niscaya Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan itu kejayaan yang panjang. sesungguhnya Allah Tawwaabar-Rahiimaa. hingga apabila hadir maut kepada seorang dari mereka. (4. mereka kekal padanya dan baginya azab yang menghina. kemudian mereka bertobat dengan lekas. dan tidak pula untuk orang-orang yang mati padahal mereka kafir. mereka kekal padanya. niscaya Dia masukkan dia ke Neraka. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. (4.17) Dan tobat itu bukan untuk orang yang mengerjakan kejahatankejahatan. maka hendaklah kamu tahan mereka dalam rumah-rumah hingga datang kematian pada mereka.18) (19) Hai orang-orang yang beriman.15) Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan (kejelekan) itu hendaklah kamu sakiti mereka.

20) Dan bagaimana kamu ambil dia padahal telah bersatu sebagian dari kamu kepada sebagian. dan saudara laki-laki kamu punya anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu punya anak-anak perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Apakah patut kamu mau ambil dia dengan cara yang mengejutkan dan dosa yang nyata ?. dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu.(4.19) Dan jika kamu mau menukar seorang isteri di tempat seorang isteri.(4.22) Diharamkan atas kamu (bernikah dengan) ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. dan saudara-saudara perempuan kamu.23) JUZ’ 5 DLA . kecuali mereka melakukan perbuatan jelek yang membuktikan. dan ibu-ibu kamu punya saudara perempuan.(4. karena itu adalah satu kejelekan dan satu kemungkaran dan satu jalan yang jelek. maka tidak ada halangan atas kamu.(4. (4.Tafsir Al Sulthan daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Maka bisa jadi sesuatu yang kamu tidak menyukai dia. padahal kamu telah beri kepada seorang dari mereka beberapa banyak harta. walaupun sedikit. serta mereka itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. karena sekiranya kamu tidak suka kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ghafuurar Rahiimaa. maka janganlah kamu ambil daripadanya. dan isteri-isteri kamu punya ibu-ibu dan anak-anak tiri yang di pangkuan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. dan bapak-bapak kamu punya saudara perempuan. tetapi sekiranya kamu tidak campuri mereka.21) Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah lalu. dan anak-anak laki-laki kamu sendiri punya isreri-isteri. kecuali apa yang telah lalu. Dan bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik . dan (diharamkan) bahwa kamu memadukan dua saudara.

Tafsir Al Sulthan Dan (diharamkan atas kamu) orang-orang yang bersuami dari wanita-wanita.(4. tetapi tidak mengapa kamu bersuka-suka sesudah ketentuan. kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sebagai satu ketetapan Allah atas kamu. maka bernikahlah kepada mereka dengan izin ahli-ahli mereka. maka (ambillah) dari yang dimiliki oleh tangantangan kanan kamu dari hamba-hamba perempuan kamu yang beriman. tetapi bahwa kamu sabar itu adalah lebih baik untuk kamu. sebagian dari kamu adalah dari sebagian. maka adalah bagi mereka separoh dari azab atas perempuanperempuan yang merdeka.(4. padahal bernikah bukan berzina. mereka bernikah bukan berzina dan bukan mengambil kekasih piaraan.24) Dan siapa dari antara kamu tidak mampu menikahi mu’minat yang merdeka.26) Dan Allah ingin beri tobat atas kamu. jangan kamu makan hartaharta kamu antara kamu dengan Bathil melainkan bahwa ada DLA . Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang lain dari yang itu untuk kamu cari dengan harta-harta kamu.25) Allah ingin membuktikan untuk kamu dan mengenalkan kepada kamu cara-cara orang yang dari sebelum kamu dan memberi tobat atas kamu dan Allah ’Aliimun-Hakiim.27) Allah ingin meringankan dari kamu karena manusia itu diciptakan lemah. karena Allah lebih mengetahui iman kamu.28) (20) Hai orang-orang yang beriman. tetapi orang-orang mengikuti syahwat ingin agar kamu condong secara dalam.(4. karena sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. dan berilah maskawin mereka dengan cara yang baik. (4.(4. Maka siapa-siapa yang mau kamu campuri dari perempuan-perempuan. Yang demikian itu untuk orang yang takut kepada zina dari antara kamu. Tetapi apabila mereka sudah bernikah. dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. kemudian mereka mengerjakan kejahatan. hendaklah kamu beri kepada mereka maskawin mereka sebagai satu kewajiban.

Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta’at.(4.33) Laki-laki itu pengurus atas wanita-wanita. dan wanita-wanita akan dapat bagian dari apa yang mereka telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan dengan perdagangan dari yang disukai dari kamu. yang dilarang kamu (mengerjakannya).(4. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka.30) Jika kamu jauhi dosa-dosa yang menyolok. karena Allah mengetahui karakter tiap sesuatu. dan hendaklah kamu pukul mereka. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menyaksikan.29) Dan siapa berbuat itu dengan melanggar batas dan aniaya. maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk DLA .(4. nanti kami akan masukkan dia ke api dan adalah itu atas Allah mudah. yang memelihara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah. karena Allah telah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka.(4. tetapi jika mereka ta’at kepada kamu.(4.32) Dan untuk tiap orang kami telah jadikan ahli waris bagi apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu. tetapi mintalah kepada Allah sebagian daripada kelebihan-Nya.31) Dan jangan kamu angan-angan (hendak mendapat kurnia) yang Allah telah limpahkan kepada sebagian daripada kamu lebih daripada sebagian laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. dan orang perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur. niscaya kami akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu di tempat masuk yang berbeda. dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu sesungguhnya Allah adalah kepada kamu Sangat Teliti .

dan siapa setan jadi sahabatnya. (4. sesungguhnya Allah ’AliimanKhabiiraa.(4. maka hendaklah kamu adakan seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (perempuan). karena sesungguhnya Allah ’AliiyanKabiiraa. dan kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan.37) Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.35) Dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan karakterNya dengan sesuatu.39) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu. Dan adalah Allah Mengetahui karakter mereka.(4.34) Jika kamu takut perselisihan antara mereka berdua.36) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil.40) DLA . dan menyebunyikan apa yang Allah telah beri kepadanya dari kelebihan-Nya.(4. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya .(4. maka ia sejelek-jelek sahabat .38) Dan apakah atas mereka (kerugian) kalau mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan mereka belanjakan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ?. tetapi jika adalah dia baik. Dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisi-Nya ganjaran yang panjang.(4. Jika mereka ini berdua mau membuat perdamaian niscaya Allah akan beri taufiq antara keduanya.Tafsir Al Sulthan menyusahkan mereka. dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak dan keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang hampir dan tetangga yang jauh dan sahabat sejalan dan anak-anak jalanan dan siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.(4.

hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. mengoreksi untuk apa yang bersama DLA . imanilah karakter apa-apa yang kami turunkan. tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit. Dan jangan padahal kamu dari perjalanan. atau kamu sentuh wanita-wanita sedang kamu tidak mendapat air. dan mereka berkata:”Kami dengar.(4. dan cukuplah karakter Allah sebagai pengawal dan cukuplah karakter Allah sebagai penolong. hingga ia mandi.43) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab. jangan kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. tetapi kami durhaka. sesungguhnya Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.45) Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya.Tafsir Al Sulthan Maka itu bagaimana apabila kami datangkan dari tiap ummat seorang saksi dan kami datangkan mu atas mereka ini sebagai saksi ?. kecuali orang yang melalui. lantaran itu.(4. dan dengarlah. padahal jika mereka berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at dan dengarlah dan unzhurna”. suka kalau mereka disamakan dengan bumi. lantas hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Dan jika kamu sakit atau atas beban atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air.44) Dan Allah lebih mengetahui karakter musuh-musuh kamu. karena tidak dapat mereka bersembunyi satupun perkara dari Allah. membeli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu lupa jalan.41) Pada hari itu mereka yang kufur dan durhaka kepada Rasul.(4.(4.42) (21) Hai orang-orang yang beriman. (4. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih lurus. padahal engkau tidak didengar dan ra’ina”. maka hendaklah kamu cari debu yang baik. karena mereka memutarkan lidah mereka dan mencela di dalam Diin.46) Hai orang-orang yang diberi Kitab. Tetapi Allah telah kutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka.(4.

dari sebelum kami hapuskan wajah-wajah kamu.(4. Karena di waktu itu mereka tidak akan beri kepada manusia (walau) sedikit.48) Apa belum engkau lihat orang yang mensucikan diri mereka.(4.(4. dan cukuplah jahannam jadi pembakar.53) Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah beri mereka dari kelebihannya.47) Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan karakter-Nya.54) Maka sebagian dari mereka ada yang mengimani karakternya dan sebagian dari mereka orang yang berpaling darinya. Lalu kami palingkan dia kebelakangnya atau kami kutuki mereka seperti kami mengutuk Ashabus-Sabti. Dan siapa menyekutukan karakter Allah maka sungguh ia telah membuat dosa yang panjang. padahal Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. maka tidak engkau dapati baginya satupun pembantu.50) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.49) Perhatikanlah bagaimana mereka membuat dusta atas Allah.Tafsir Al Sulthan kamu.51) Itulah mereka orang-orang yang Allah telah kutuk mereka. mereka mengimani karakter kesesatan dan thoghut dan mereka berkata untuk orang-orang yang kafir:”Mereka ini lebih mendapat pengenalan jalan dari orang-orang yang beriman”. Maka sesungguhnya kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah dan kami telah beri mereka Kerajaan Yang Panjang.(4.(4.(4. Dan siapa dikutuk oleh Allah.(4.(4. tetapi Dia mengampuni selain dari itu untuk siapa yang Dia kehendaki. dan mereka tidak dianiaya walau sedikit.(4. Dan adalah urusan Allah Maf’uulaa (pasti dikerjakan).52) Atau adakah mereka mempunyai bagian dari Kerajaan ?. padahal cukuplah karakternya dosa yang membuktikan.55) DLA .

Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara.59) Apa belum kamu lihat orang-orang yang berkata bahwa mereka telah mengimani karakter apa-apa yang diturunkan kepada mu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu. (4. padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri karakternya tetapi setan ingin melupakan mereka dengan kelupaan yang jauh. padahal mereka menginginkan hukuman kepada thoghut. dan kami akan masukkan mereka di tempat teduh yang teduh. akan kami bakar mereka di api. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.(4. patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul.58) (22) Hai orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufuri karakter ayat-ayat kami. Maka sekiranya kamu berbantahan dalam sesuatu.(4.60) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul”. Bagi mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih.(4.(4. supaya kamu menghukum dengan adil. maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. supaya mereka merasakan azab.61) DLA . dan kepada yang mengurus urusan dari kamu. Itu lebih baik dan lebih tepat jawabannya.57) Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanatamanat kepada yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia.56) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik. sesungguhnya Allah Samii’am-Bashiiraa. (4. engkau bisa lihat orang-orang munafiq berpaling dari mu sungguh-sungguh. karena sesungguhnya Allah ’Aziizan-Hakiimaa. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya selama-lamanya. kami ganti untuk mereka kulit yang lain. Tiap kali masak kulit mereka.

(4.66) Dan diwaktu itu. Dan jika mereka sesudah menganiaya diri-diri mereka datang kepada mu.68) Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul.(4. demi Rabb mu.Tafsir Al Sulthan Tetapi bagaimana apabila satu bahaya mengenai mereka ? dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka ?.63) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan izin Allah. niscaya mereka tidak akan berbuat dia. niscaya mereka dapati Allah Tawwabar Rahiimaa. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat ketetapan. Kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan karakter Allah ”Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian” . maka itulah mereka bersama orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan shodiqin dan syuhada’ dan DLA .(4.65) Dan kalau kami wajibkan atas mereka: ”Bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”.67) Dan kami beri pengenalan mereka jalan yang lurus.(4. padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasehati. Maka berpalinglah dari mereka. kecuali sedikit dari mereka. niscaya kami akan beri kepada mereka dari fihak kami ganjaran yang panjang.(4. dan rasul juga mintakan ampun bagi mereka. kemudian mereka tidak merasa sempit di dalam diri mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh .64) Tetapi tidak. dan nasehati mereka dan katakan kepada mereka dalam diri mereka perkataan baliighoo.(4.62) Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di qalbu mereka. mereka tidak beriman hingga mereka jadikan mu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. lalu mereka minta ampun kepada Allah.(4.

Tafsir Al Sulthan sholihin.72) Tetapi jika kamu dapat satu kelebihan dari Allah. (4.76) Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka: ”Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah sholat dan berilah zakat”.(4. DLA . lantas jika ada satu bahaya mengenai kamu.(4. sungguh ia akan berkata – seolah-olah tidak ada antara kamu dan antaranya (tali) percintaan. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.(4. lantas majulah berpuak-puak atau majulah sama sekali.71) Dan sesungguhnya sebagian dari kamu ada yang sungguhsungguh terkebelakang. dan alangkah baiknya mereka sebagai sahabat rapat. dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thoghut. tetapi ketika diwajibkan mereka berperang.73) Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan kehidupan dunia berperang di jalan Allah. . karena siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang.(4. (4.: ”Alangkah baiknya jika aku telah (pergi) bersama mereka. maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang panjang.74) Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang berseru: ”Hai Rabb kami.69) Itu kelebihan dari Allah dan cukuplah karakter Allah Yang Mengetahui.70) (23) Hai orang-orang yang beriman. maka ia berkata: ”Sesungguhnya Allah telah beri jasa (ni’mat) atas ku lantaran aku tidak hadir bersama mereka itu”.(4. keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang ketua dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong”. maka perangilah pengurus-pengurus setan itu.75) Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. lalu akupun dapat satu pendapatan yang panjang”. ambillah persediaan kamu.(4.

sungguh ia patuh kepada Allah. mengapa Engkau wajibkan kami berperang. Dan kalau adalah ia dari sisi selain Allah niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. maka mereka siarkan dia. Lantaran itu berpalinglah dari mereka dan bertawakallah atas Allah dan cukuplah karakter Allah sebagai Wakil.(4.(4. niscaya ia diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya. maka segolongan dari mereka mereka-reka pada malam yang lain dari yang mereka katakan.78) Apa-apa keuntungan yang mengenai mu.81) Maka mengapa mereka tidak memperhatikan Alquran.Tafsir Al Sulthan tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih sangat takut. Mengapakah kamu jadi kaum yang hampir tidak mengerti rangkaian ?. dan kamu tidak dianiaya walau sedikit”.(4.(4. mereka berkata: ”Ini dari sisi Allah” dan jika kesusahan mengenai mereka. dan siapa berpaling belakang. Tetapi Allah menulis apa yang mereka reka-reka pada malam itu. walau kamu di dalam Buruuj Musyaiyyadah. Dan jika kebaikan mengenai mereka.82) Dan ketika datang kepada mereka satu urusan sari keamanan atau ketakutan.” tetapi apabila berpisah dari mu. Dan jika tidak ada kelebihan DLA . padahal jika mereka kembalikan dia kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari mereka.(4. maka kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai Penjaga. mengapa tidak Engkau biarkan kami hingga ajal yang dekat?” Katakanlah: ”Perlengkapan dunia ini sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang berbakti. maka dari Allah. mereka berkata: ”Ini dari sisi mu”. Katakanlah: ”Semua itu dari sisi Allah”. karena kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul.80) Dan mereka berkata: ”Kami ta’at.77) Di mana saja kamu berada kematian akan mengenai kamu. Dan apa-apa kerugian yang mengenai mu maka dari diri mu. Dan cukuplah karakter Allah sebagai saksi. Dan mereka berkata: ”Rabb kami.(4.79) Siapa patuh kepada Rasul.

Apakah kamu mau memimpin orang yang telah disesatkan Allah. maka tidak bakal engkau dapati baginya satu jalan. dan Allah keras Penyiksaan dan keras Pemberian contoh. maka hendaklah kamu (balas) beri hormat dengan yang lebih baik daripadanya.Tafsir Al Sulthan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya.(4. Dan barang siapa yang menggenapi satu kegenapan yang jahat. Lantaran itu jangan kamu ambil dari mereka pengurus-pengurus hingga mereka berhijrah di jalan Allah.(4.(4. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka. sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah yang tidak ada keraguan padanya. Dan adalah Allah atas tiap sesuatu Pengawal. (4. (4.87) Maka mengapa kamu jadi dua golongan tentang kaum munafik itu. supaya kamu jadi sama.88) Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana mereka kufur. dan siapa yang lebih benar dari Allah rangkaiannya ?. Tetapi jika mereka berpaling.83) Maka berperanglah di jalan Allah.89) DLA . niscaya adalah baginya bahagian dari itu. niscaya adalah baginya tanggungan dari itu.(4.84) Siapa menggenapi satu kegenapan yang baik.(4.85) Dan apabila kamu diberi hormat dengan satu penghormatan. niscaya kamu turut setan kecuali sedikit. tetapi kerahkanlah Mu’minin. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menghitung. mudahmudahan Allah menyingkirkan penyiksa orang-orang kafir. dan jangan kamu jadikan dari mereka seorangpun pengurus dan jangan seorang pembantu. padahal Allah telah jerumuskan mereka dengan apa yang mereka telah usahakan. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. tidak diberatkan atas mu melainkan dirimu. atau hendaklah kamu balas dia. karena siapa yang disesatkan oleh Allah.86) Allah.

(4. melainkan dengan keliru. atau mereka datang kepada kamu.91) Dan tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min. padahal sempit dada mereka untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka. padahal jika Allah kehendaki niscaya Dia jadikan mereka berkuasa melawan kamu.Tafsir Al Sulthan Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian.(4. Lantaran itu jika mereka tinggalkan kamu. terjerumuslah mereka padanya. Lantaran itu jika mereka tidak tinggalkan kamu dan (tidak) menawarkan perdamaian kepada kamu dan (tidak) memberhentikan tangan-tangan mereka. padahal ia seorang mu’min. tetapi barangsiapa tidak dapat.92) Dan siapa membunuh mu’minin dengan sengaja. maka (wajib atas pembunuh itu) merdekakan seorang hamba mu’min.90) Kamu akan dapati beberapa orang lain yang hendak supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka. karena mereka itu kami telah jadikan bagi kamu alasan yang nyata atas mereka. maka puasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat dari Allah. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. Tetapi jika adalah si (korban) itu dari satu kaum yang jadi musuh bagi kamu. Tiap-tiap kali mereka dikembalikan kepada fithnah. dan adalah ia dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. maka balasannya ialah jahannam yang ia akan kekal padanya. lalu memerangi kamu. maka Allah tidak jadikan satu jalan untuk kamu atas mereka. yaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka.(4. dan siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba yang mu’min dan satu denda yang (wajib) diserahkannya kepada keluarga (si korban). maka (wajib atas pembunuh itu) satu denda yang (mesti diserahkan) kepada keluarga (si korban) dan (wajib) memerdekakan seorang hamba mu’min. dan DLA . kecuali jika mereka sedekahkan.

99) DLA . lalu Allah beri kurnia atas kamu. padahal ia sejelek-jelek tempat kembali. dan Dia laknat dia dan Dia sediakan baginya azab yang panjang.94) Orang-orang yang duduk dari mu’minin yang tidak berhalangan itu.97) Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak terbuka satu jalan. Begitu jugalah keadaan kamu lebih dahulu. Allah lebihkan mereka yang berjuang dengan harta mereka dan diri mereka atas derajat orang yang duduk. padahal di sisi Allah ada beberapa banyak harta. hendaklah kamu yakinkan dan janganlah kamu berkata kepada orang yang memberi salam kepada kamu: ”Engkau bukan mu’min” (karena) kamu maukan benda penghidupan dunia. padahal mereka telah menganiaya diri mereka.96) Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima malaikat. karena Allah adalah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka.(4.93) (24) Hai orang-orang yang beriman. Mereka jawab: ”Kami tertindas di bumi”. Lantaran itu yakinkanlah.Tafsir Al Sulthan Allah murka atasnya.(4.(4.(4. tetapi tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah telah janjikan kebaikan. dan Allah lebihkan yang bekerja keras atas orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang panjang. (4. (malaikat) akan berkata: ”Bagaimana keadaan kamu?”.(4.95) Beberapa derajat dari-Nya dan keampunan dan pengaturan dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiima.(4. Dikatakan: ”Bukankah bumi Allah luas untuk kamu berhijrah padanya ?” maka mereka itu tempat kembalinya jahannam. jika kamu pergi di jalan Allah.98) Maka mereka itu mudah-mudahan Allah hapuskan dari mereka dan adalah Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.

Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghina. maka hendaklah mereka sholat bersamamu. mengimami mereka. Orangorang yang kafir itu ingin jika kamu lalai daripada senjatasenjata kamu dan barang-barang kamu.103) Dan jangan kamu lemah tentang mengejar kaum itu. Lantas apabila mereka sudah sujud. Dan siapa keluar dari rumahnya karena berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya.101) Dan jika engkau ada di antara mereka.102) Lantas apabila kamu telah selesaikan sholat kamu maka hendaklah kamu sebut Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk kamu. Tetapi apabila kamu telah tenteram. Jika adalah kamu merasa sakit. tetapi hendaklah kamu ambil penjagaan kamu.(4. lantas hendaklah datang segolongan lain yang belum sholat. tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar dari sholat jika kamu takut bahwa orang-orang yang kafir akan mengganggu kamu. karena sesungguhnya sholat adalah atas orang beriman tulisan waktu. dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berhijrah di jalan Allah. niscaya ia bertemu di bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas.(4. jika ada halangan bagi kamu dari hujan atau adalah kamu sakit. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata.100) Dan apabila kamu berpergian di bumi. (4.bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. maka hendaklah mereka ada di belakang kamu. maka mereka (juga) merasa sakit DLA . dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. Kemudian sampai maut kepadanya. maka hendaklah kamu dirikan sholat. lalu engkau dirikan sholat. Tetapi tidak mengapa atas kamu. maka sesungguhnya ganjarannya itu atas Allah. dan hendaklah mereka ambil penjagaan mereka dan senjata-senjata mereka. dan adalah Allah GhafuurarRahiima (4. lantas mereka bisa menyerang atas kamu satu serangan.

(4.(4. maka sesungguhnya ia memikul satu dusta dan satu dosa yang nyata. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. maka tidak lain ia usahakan dia untuk kecelakaan dirinya.109) Dan siapa mengerjakan kejahatan atau ia menganiaya dirinya.(4.106) Dan jangan engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. kamu ini orang yang telah membela mereka itu di kehidpan dunia.110) Dan siapa kerjakan dosa. kemudian ia minta ampun kepada Allah. Atau siapa yang akan jadi pengurus atas mereka ? .104) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap agar engkau hukum antara manusia dengan apa yang Allah telah lihatkan kepada mu. kemudian ia tuduhkan dia atas seorang yang tidak bersalah.111) Dan siapa kerjakan satu kesalahan atau satu dosa.Tafsir Al Sulthan seperti kamu merasa sakit. (4.108) Awas. dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat. karena adalah Allah mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(4. padahal Dia ada bersama mereka di waktu mereka mengatur pada malam perkataan yang Dia tidak suka.(4.(4. dan adalah Allah ’AliimanHakiimaa.107) Mereka bersembunyi kepada manusia.112) DLA . niscaya ia dapati Allah Ghafuurar-Rahiima.105) Dan hendaklah engkau mintakan ampun kepada Allah sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima (4.(4. maka siapakah yang akan membela mereka pada hari qiyaamah. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang adalah berkhianat berdosa. Tetapi kamu mengharap dari Allah yang mereka tidak harapkan. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.

(4. padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka.113) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka pada malam.115) Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan yang menyekutukan karakter-Nya. Dan siapa DLA . tetapi Dia mengampuni selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki.117) Allah telah kutuk dia dan ia telah berkata: ”Sesungguhnya aku akan ambil daripada hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu”. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka.116) Tidak mereka menyeru yang lain dari-Nya melainkan perempuan-perempuan. maka kami akan palingkan dia ke mana ia berpaling. Dan tidak akan mereka membahayakan mu walau sedikit. tetapi ia turut jalan bukan Mu’minin.(4. kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia lantaran siapa berbuat demikian karena hendak kesukaan Allah.114) Dan siapa memusuhi rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus. maka nanti kami beri kepadanya ganjaran yang panjang. dan sesungguhnya aku akan lalaikan mereka. dan tidak mereka menyeru malainkan setan yang durhaka. segolongan dari mereka berikhtiar akan menyesatkanmu.118) ”dan sesungguhnya aku akan sesatkan mereka. dan pengaturannya. (4. dan Dia telah ajarkan kepada mu apa yang engkau belum tahu dan adalah kelebihan Allah atasmu panjang.Tafsir Al Sulthan Dan sekiranya tidak ada kelebihan Allah atas mu.(4. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. karena Allah telah turunkan atas mu Kitab dan kebijaksanaan. dan kami akan panggang dia di jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(4. hingga mereka akan mengubah ciptaan Allah”.(4. hingga mereka akan belah kuping binatang ternak. maka sungguh lupa ia kepada kelupaan yang jauh.

(4.120) Mereka itu tempat pulang mereka jahannam.(4.Tafsir Al Sulthan mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah. ia akan dibalas dengan karakternya dan tidak akan ia dapat selain dari Allah seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya mereka sedikitpun. padahal setan tidak janjikan kepada mereka melainkan tipuan.119) Ia beri perjanjian kepada mereka. dan mereka tidak dapat lari daripadanya. dan ia lalaikan mereka.123) Dan siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan. mereka kekal padanya selamanya sebagai perjanjian Allah yang lengkap.124) Dan siapa yang lebih bagus peraturannya dari siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus ?. dan (begitu juga) di tentang anakanak yang lemah.(4.(4. Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah ?.(4. Siapa mengerjakan kejahatan.122) Bukan angan-angan kamu dan bukan angan-angan ahli Kitab.Padahal Allah telah ambil Ibrahim sebagai Khaliilaa. padahal (kalau) kamu urus anak-anak yatim DLA . di tentang anak yatim perempuan yang kamu tidak mau berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. padahal kamu suka bernikah dengan mereka.125) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan adalah Allah Pengepung karakter tiap sesuatu.(4. Katakanlah: ”Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Kitab (ini). maka sesugguhnya rugilah dia satu kerugian yang nyata.(4. (4. padahal ia Mu’min.126) Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang wanita-wanita.121) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.

lantaran itu jangan kamu condong secondongnya. Dia hapuskan kamu hai manusia.(4.(4. Dan adalah Allah Waasi’anHakiimaa.(4.(4. dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil.(4. dan (kalau) kamu kerjakan apa-apa kebaikan. maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua.130) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. maka Allah akan cukupkan tiap seorang dengan kurnia-Nya. maka sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. dan adalah Allah Samii’amBashiiraa.Tafsir Al Sulthan itu dengan adil. hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung. tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti.132) Jika Dia kehendaki. walau kamu mau sungguh-sungguh.133) Siapa menginginkan ganjaran dunia.128) Dan kamu tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita.131) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(4.134) DLA .(4.129) Maka jika mereka berdua berpisah. dan sesungguhnya kami telah pesan kepada mereka yang diberi Kitab dahulu daripada kamu dan kepada kamu: ”Hendaklah kamu berbakti kepada Allah. dan adalah Allah atas itu Berkuasa.127) Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan. padahal jika kamu berbuat damai dan kamu peliharakan diri kamu. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. karena perdamaian itu baik. dan Dia datangkan makhluk yang lain. padahal diri (manusia) diberi perangai kikir. dan adalah Allah Ghaniiyaan Hamiida. karena jika kamu kufur. sesungguhnya adalah Allah Mengetahui karakternya. maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat.(4. maka sesungguhnya adalah Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.

(4.(4. padahal sesungguhnya kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. kemudian kufur.(4. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di dalam jahannam. jadilah manusia yang mendirikan keadilan. Lantaran itu jangan kamu turut keinginan. dan siapa mengkufuri karakter Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya dan hari akhir. Jika ia kaya atau fakir.136) Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur.140) DLA .(4. maka sesungguhnya lupalah dia satu kelupaan yang jauh.138) (ialah munafik-munafik) yang mengambil kafir-kafir sebagai ketua tidak mu’minin.(4. Apakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka itu . Karena jika kamu putar persaksian atau kamu berpaling. walau atas diri-diri kamu atau dua ibu-bapak dan keluarga yang hampir.(4. maka Allah lebih hampir kepada mereka berdua.Tafsir Al Sulthan (25) Hai orang-orang yang beriman. kemudian beriman. maka sesungguhnya adalah Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Maka jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam omongan yang lain. sebab dikhawatirkan kamu akan berpaling. dikufuri karakternya dan diperolok-olokkan karakternya. karena sesungguhnya kamu di waktu itu serupa mereka”.137) Gembirakanlah orang-orang yang munafik itu bahwa adalah bagi mereka azab yang pedih.139) Dan sesungguhnya Dia telah turunkan atas kamu di dalam Kitab ini: ”Bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah.135) (26) Hai orang-orang yang beriman. kemudian bertambah kekufuran mereka. Allah tidak akan beri ampun bagi mereka dan tidak akan Dia kenalkan bagi mereka satu jalan. yang menjadi saksi karena Allah. imanilah karakter Allah dan rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya.

Dan adalah Allah Syaakiran-’Aliimaa.144) Sesungguhnya munafiqin itu ditingkatan paling bawah dari neraka.(4. dan Allah (balas) menipu mereka. Lantaran itu. yaitu jika kamu dapat kemenangan dari Allah. dan engkau tidak akan dapat bagi mereka satupun penolong. (4.(4.143) (27) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu anggap orangorang kafir sebagai ketua. Apakah kamu mau adakan satu alasan yang terang bagi Allah untuk (menghukum) kamu ?. karena siapa yang dilupakan oleh Allah.145) Kecuali mereka yang tobat. dan betul-betulkan kesalahan dan berpegang dengan karakter Allah dan ikhlaskan peraturan mereka untuk Allah. maka itulah mereka bersama mu’minin dan Allah akan beri kepada mu’minin ganjaran yang panjang .147) DLA . (4. jika kamu bersyukur dan beriman ?. (4.(4.141) Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah.142) Hal keadaan mereka terayun antara itu. Mereka tunjukkan (amal mereka kepada) manusia.Tafsir Al Sulthan (mereka itu ialah) orang-orang yang menunggu-nunggu (perubahan) atas kamu. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat. Allah akan menghukum di antara mereka di hari qiyaamah. tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu. padahal bukan dari kaum mu’min. maka tidak akan engkau dapat satu jalan baginya.(4. dan Allah tidak jadikan satu jalan untuk orang-orang kafir atas mu’minin. mereka berkata: ”Bukankah kami beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir dapat bagian (baik) mereka berkata: ”Bukankah kami telah mengetuai kamu dan telah memalingkan kamu dari kaum mu’minin?”.146) Bukankah Allah tidak akan mengazab kamu. berdirilah mereka dengan malas. dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit.

Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-6 Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan. tetapi kami hapuskan dari itu dan kami beri kepada Musa alasan pembuktian. maka sesungguhnya Allah ’Afuwwan-Qodiiraa (4. kemudian mereka mengambil anak sapi dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.151) Dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan RasulNya dan tidak memisahkan antara yang satu dari mereka.152) Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari Langit. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat. mereka ini akan diberi ganjaran mereka.(4. itulah mereka. mereka orang kafir yang lengkap dan kami telah sediakan untuk orang kafir azab yang menghina. karena sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih meyolok dari itu. kecuali dari orang yang teraniaya. dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiimaa. dan adalah Allah Samii’an-’Aliimaa.148) Jika kamu nampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan dari satu kejelekan. yaitu mereka berkata: ”Lihatkanlah kepada kami Allah dengan jelas”.(4.(4.(4.150) Itulah mereka. dan mereka ingin mengambil satu jalan antara itu.(4.149) Sesungguhnya mereka yang kufur kepada karakter Allah dan rasul-rasul-Nya. lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka.(4.153) Dan kami telah tinggikan Thuur di atas mereka untuk mengambil perjanjian mereka dan kami berkata kepada mereka: ”Masuklah ke pintu (negeri) itu dengan bersujud” dan kami berkata kepada mereka: ”Jangan kamu meliwati batas pada hari Sabtu”.154) DLA . ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan berkata:”Kami mau beriman kepada karakter sebagian dan tidak mau mengimani karakter sebagian.

melainkan mengikuti sangkaan. Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu.(4. dan dengan sebab mereka banyak berpaling dari jalan Allah. dan tidak mereka membunuh dia dengan yaqin. ‘Isa anak Maryam utusan Allah”.(4. tetapi disamarkan bagi mereka.161) Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antara mereka dan orang-orang yang beriman itu.158) Dan tidak ada (seorangpun) dari ahli kitab melainkan akan mengimani karakternya sebelum matinya dan pada hari qiyaamah ia akan jadi saksi atas mereka.156) Dan perkataan mereka: ”Kami telah bunuh Al-Masih. dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat DLA . padahal telah dilarang mereka daripadanya.(4. dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. padahal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia. Bahkan Allah telah metrai (thoba’a) atasnya karakter kekufuran mereka.(4. akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu.(4. Maka mereka tidak beriman melainkan sedikit.Tafsir Al Sulthan Maka lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka. dan perkataan mereka: ”Qalbu-qalbu kami telah tertutup”.157) Bahkan Allah telah angkat dia kepada-Nya. dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka siksaan yang pedih. dan mereka memakan harta manusia dengan tidak benar.160) Dan mereka memakan riba.(4. dan mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.159) Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi. dan mereka bunuh nabi-nabi dengan (alasan) tidak lengkap.155) Dan karakter kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam satu dusta bikinan yang panjang. kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh di dalam keraguan darinya.(4.

dan jika kamu kufur. sungguh lupa satu kelupaan yang jauh.(4.(4.166) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah. dan Allah telah berkata-kata kepada Musa perkataan yang terang. dan zalim.(4. Allah tidak ampunkan mereka dan tidak kenalkan bagi mereka satu thoriiqoo (jalan). Itulah mereka.(4.167) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur. kami akan beri mereka ganjaran yang panjang. maka beriman itu baik bagi kamu.162) Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya.(4.164) (Yaitu) rasul-rasul yang menggembirakan dan mengancam. Dia turunkan dia dengan karakter Ilmu-Nya.169) Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul itu dengan lengkap dari Rabb kamu. dan adalah itu atas Allah mudah.(4.170) DLA . maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepada mu.Tafsir Al Sulthan dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. dan Malaikat menyaksikan. supaya tidak ada bagi manusia bantahan atas Allah setelah rasul-rasul-Nya dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa.165) Tetapi Allah menyaksikan karakter apa-apa yang Dia turunkan kepada mu. padahal cukup karakter Allah sebagai saksi.168) Melainkan thoriiqoo jahannam yang mereka kekal padanya selama-lamanya. dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya dan ‘Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan (zabur) Dan kami (telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan mereka atas mu lebih dahulu.(4.

dan tidak malaikatmalaikat yang dihampiri. Dia akan masukkan mereka ke dalam Pengaturan dari-Nya dan Kelebihan. KepunyaanNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan jangan kamu berkata: ”Tiga”.(4. sesungguhnya telah datang kepada kamu Burhan dari Rabb kamu dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang membuktikan.172) Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik. Sesungguhnya Almasih itu ‘Isa anak Maryam adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang Dia lemparkan dia kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. Subhaana Dia. karena siapa malu dari beribadat kepada-Nya. Katakanlah: ”Allah beri fatwa kepada kamu tentang Kalalah. maka (saudara perempuan ini) dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula). jika tidak ada baginya anak. (4.171) Almasih tidak malu jadi hamba Allah. tetapi ada baginya seorang saudara perempuan. dan menyombong.175) Mereka akan minta fatwa kepada mu.(4.174) Maka adapun mereka yang mengimani karakter Allah dan memegang karakternya. Tidak ada bagi-Nya anak. dan mereka tidak akan dapat untuk (diri) mereka selain dari Allah Pengurus dan tidak Penolong.173) Hai manusia. jangan kamu meliwati batas dalam peraturan kamu dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan yang lengkap. maka Dia akan siksa mereka satu siksaan yang pedih. Dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil.(4.Berhenti baik bagi kamu. maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka dan Dia akan tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.Tafsir Al Sulthan Hai ahli kitab. dan adapun orang yang malu dan takabur. Jika adalah DLA . Sesungguhnya Allah tidak lain melainkan Satu Yang Dita’ati. yaitu jika seorang laki-laki mati tidak ada baginya anak. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya. maka Dia akan kumpulkan mereka semua kepada-Nya. dan beri Pengenalan mereka kepada jalan yang lurus.(4.

maka apa yang ia tinggalkan maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ditinggalkan. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan. Allah buktikan untuk kamu agar kamu tidak lupa. maka yang laki-laki dapat bagian dua perempuan.Tafsir Al Sulthan saudara perempuan itu dua orang.(4.176) DLA .

dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu. dan yang disembelih atas nushub. sempurnakanlah janji. Maka jangan takut kepada mereka. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti. jangan kamu berlaku semaumau kamu pada batas-batas Allah. dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya.1) (29) Hai orang-orang yang beriman. dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas.Tafsir Al Sulthan 5. menyebabkan kamu meliwati batas. kecuali akan dibacakan atas kamu. Dan berbaktilah kepada Allah. padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram.Surat Al-Maidah (HIDANGAN) Surat ke-5. boleh kamu berburu. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian.(5. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Pada hari ini Aku telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat) Ku. dan Aku telah suka DLA . Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun).(5.2) Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. kecuali apa yang sempat kamu sembelih.0) (28) Hai orang-orang yang beriman. Dan yang dicekik. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram. dan takutlah kepada Ku.(5. 120 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji. dan yang dipukul. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya. sesungguhnya Allah keras pembalasan.

padahal kamu biasakan mereka berburu. maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu. Dan jika kamu dari perjalanan. apabila kamu mau berdiri sholat. kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu.(5. yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya.4) Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu.(5. Dan berbaktilah kepada Allah.(5. dan tangantangan kamu sampai siku-siku kamu. dan sapulah kepalakepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Dan jika kamu sakit atau atas beban. bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman. sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab. hendaklah kamu cuci muka-muka kamu. dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. ia tidak mau sengaja berdosa. dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. apabila kamu beri mas kawin mereka. atau seorang dari kamu datang dari buang air.3) Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka.Tafsir Al Sulthan untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan. dan sebutlah nama Allah atasnya. tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih. atau kamu sentuh perempuan. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik.5) (30) Hai orang-orang yang beriman.6) Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami DLA . hendaklah kamu mandi. Allah tidak inginkan keberatan atas kamu. padahal kamu bernikah.(5. tetapi kamu tidak mendapatkan air. Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik.

Maka siapa kufur. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat.(5.(5. niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatankejahatan kamu. maka sungguh lupa dia di jalan yang sama. Dan berbaktilah kepada Allah.10) (32) Hai orang-orang yang beriman. dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka. kami telah kutuk mereka.Tafsir Al Sulthan dengar dan kami ta’at”.(5.(5. dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dadadada . Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. ketika mereka kaum itu mengulurkan tangantangan mereka kepada kamu.12) Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka.11) Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik. bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang.9) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami. menjadi saksi dengan karakter adil.(5. Dan berbaktilah kepada Allah. Berlaku adillah. dari kamu setelah itu. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatDLA . dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah).(5. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih. maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu.7) (31) Hai orang-orang yang beriman.8). ia itu lebih hampir kepada berbakti. hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah. itulah mereka penghuni jahannam.

Dan senantiasalah engkau dapat lihat khianat-khianat terbit dari mereka.(5.17) Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”.(5. Kami telah ambil perjanjian mereka. dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.13) Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”. dan jangan perdulikan. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosadosa kamu?. tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya. dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya.(5. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan. lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki.(5.15) Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan. dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.16) Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam.(5.14) Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”. kecuali sebagian kecil dari mereka. dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka. Lantaran itu maafkanlah dari mereka. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang DLA . sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan.Tafsir Al Sulthan tempatnya.

(5. maka sesungguhnya kamu akan menang.22) Telah berkata dua orang dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa (ni’mat) atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka.24) DLA . ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja.(5. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi.(5. dan berperanglah. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu. Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki.19) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”.23) Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya. dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya. masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu. sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa.(5. maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”. dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali.(5. dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”.18) Hai ahli kitab.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam. karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.21) Mereka berkata: ”Hai Musa.20) ”Hai kaumku.(5. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”. karena apabila kamu masuk kepadanya.Tafsir Al Sulthan Dia ciptakan.(5.

ketika mereka berqurban dengan satu qurban.(5.25) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun.31) Oleh karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi. Ia berkata: ”Aduh. maka menjadilah ia dari orang yang rugi. untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia mengubur bangkai saudaranya. Mereka akan terlunta-lunta di bumi.27) ”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku. tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu.26) Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap. maka diterima dari seorang dari mereka berdua. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. dan itu ganjaran orang yang zalim”.30) Lalu Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek tanah.(5.28) ”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu. bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang.29) Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya.(5.(5. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal. celaka aku. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”. dan tidak diterima dari yang lain. atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi. karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”.(5. maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia DLA . lalu engkau jadi penduduk api. Dan siapa memelihara hidup seseorang. sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku. mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”.(5. maka ia membunuhnya. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” .(5. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”.

36) Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka.38) DLA . hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.37) Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. (5. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan.(5.(5.(5. Dan Allah AziizunHakiim.33) Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka. kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi. kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(5.35) Sesungguhnya orang-orang yang kufur.34) (33) Hai orang-orang yang beriman.32) Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi. tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya. takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya. dan adalah bagi mereka azab yang menetap. dari azab hari qiyaamah. niscaya tidak akan diterima dia dari mereka. melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangantangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi.Tafsir Al Sulthan semuanya. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang . Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti. Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia.(5. (5.

maka terimalah dia. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta. atau berpalinglah dari mereka. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Mereka (ini) mengubah kalimatkalimat dari tempat-tempatnya. kalau mereka datang kepada mu. hukumlah antara mereka dengan adil.(5. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini.40) Hai Rasul. dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin. dan kalau engkau menghukum.43) DLA . Sesungguhnya Allah cinta kepada orangorang yang berlaku adil. padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah.(5. Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya. (Mereka) suka makan barang yang haram.(5. hukumkanlah antara mereka.39) Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. kemudian mereka berpaling sesudah itu. maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya. padahal qalbu mereka tidak beriman. karena jika engkau berpaling dari mereka. jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”.(5. maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya. Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Lantaran itu.42) Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama .41) (Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu. dan ia berbuat kebaikan. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya. dan dari antara orang-orang Yahudi.(5. dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini).

(5. padahal mereka itu jadi saksi. mata dengan mata. Maka jangan kamu takut kepada manusia. hidung dengan hidung. Kalau Allah kehendaki. karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. tetapi takut kepada Ku. mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia DLA .45) Kami telah susulkan ‘Isa anak Maryam sesudah mereka. maka mereka itu orang-orang yang Fasiq. Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan. gigi dengan gigi.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah.(5.44) Dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri. Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. maka mereka itu orang-orang yang Kafir. mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat.(5. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap. dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. Dia jadikan kamu satu ummat saja. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang. telinga dengan telinga. Dan kami telah beri dia Injil.46) Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya.47) Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap. padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. maka mereka itu orang-orang yang zalim (5. lukaluka ada balasannya. maka ia jadi penebus dosa baginya. Tetapi siapa dermakan dia.

dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq. ketahuilah bahwa Allah tidak mau.50) (34) Hai orang-orang yang beriman. sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya. tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari-Nya.(5. jangan kamu jadikan YahudiYahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua. melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali. Maka sekiranya mereka berpaling.(5. supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka. karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua.(5.52) Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka. (5.48) Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apaapa yang Allah telah turunkan.51) Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut. maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka.49) Apakah mereka mau hukuman jahiliyah.(5. padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu. bahwa mereka (akan DLA . dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka.Tafsir Al Sulthan datangkan kepada kamu. bahwa kami akan mendapat kecelakaan”. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan .

Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim.(5.(5.53) (35) Hai orang orang yang beriman. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.Tafsir Al Sulthan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka. mereka jadikan dia ejekan dan permainan. siapa murtad dari kamu dari peraturannya. jangan kamu ambil orangorang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus.54) Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya.(5. dan mereka rukuk. maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka.(5.59) Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?. mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki DLA . Itu kelebihan Allah. yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orangorang kafir.55) Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orangorang yang beriman sebagai pengurus. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”. dan mereka cinta kepada-Nya.(5. bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?. lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi.58) Katakan: ”Hai ahli kitab.(5. maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang.(5.56) (36) Hai orang-orang yang beriman. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman.57) Dan apabila kamu seru kepada Sholat.

padahal tangan-tangan mereka terbelenggu. dan (ialah) orang yang menyembah berhala. niscaya DLA . karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka.Tafsir Al Sulthan dua).63) Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”. dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka.(5. tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka.(5. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan. dari Rabb mu.61) Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlombalomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran. Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi.(5. orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama . dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu.(5.62) Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?.65) Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu. dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa (ni’mat). mereka berkata: ”Kami telah beriman”. dan babi-babi.60) Dan apabila mereka datang kepada kamu. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan. Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah.(5.(5. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah padamkan dia. padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran. Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan.64) Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti. Mereka ini .

dan Nashara. Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu. dan hari akhir dan beramal shalih.(5.(5. Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu. dan jika belum kamu berbuat.(5. tidaklah kamu berada atas sesuatu. siapa dari mereka mengimani karakter Alah.(5.(5.71) Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam. padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel. sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb DLA . Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia. sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu.68) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in. maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.69) Sesungguhnya kami talah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul.67) Katakanlah: ”Hai ahli Kitab. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran.66) Hai Rasul. Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan. sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”.70) Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah). tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan. maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya. maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Kemudian Allah beri tobat atas mereka.(5. dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka.Tafsir Al Sulthan mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Lantas mereka jadi buta dan tuli.

(5. maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.78) Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan.72) Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga.Tafsir Al Sulthan kamu. niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. (5. yaitu DLA .(5. karena Allah GhafuururRahiim. tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya.76) Katakan: ”Hai ahli kitab.77) Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ‘Isa anak Maryam.(5. Dan Allah. kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka. adalah dua duanya memakan makanan. telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq. Dia As-Samii’ul-’Aliim”. dari apa yang mereka katakan.73) Dari itu.(5.75) Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?. Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan.79) Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua. padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu.74) Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul.(5. dan jika mereka tidak berhenti. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat.(5. jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap. sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas.(5.

(5.83) ”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”. tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq. yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(5. kami telah beriman.81) Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan.85) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami.(5.80) Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban.(5.(5.(5. Mereka berkata: ”Rabbi. dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan. tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”.82) JUZ’ ke-7 Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul. tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus. itulah mereka penduduk jahannam. dan sesungguhnya mereka tidak menyombong.Tafsir Al Sulthan kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal.(5. mereka kekal padanya.86) (37) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap.84) Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”. dan DLA .

tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Maka tidakkah kamu mau berhenti ?. maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian. apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih. kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan . DLA . kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman. Itu denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. atau pakaian (untuk) mereka.(5. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatNya agar kamu berterima kasih. Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan.91) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul.89) (38) Hai orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu.87) Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik. atau memerdekakan seorang hamba.92) Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan. maka hendaklah ia puasa 3 hari.(5.(5. karena kalau kamu berpaling. dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat.Tafsir Al Sulthan jangan kamu meliwati batas.88) Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja.90) Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi.(5. dan berhati-hatilah . yang karakterNya kamu percayai. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu. Tetapi siapa tidak mampu. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.(5.(5. sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan. dan berbaktilah kepada Allah.

pelurus untuk manusia.95) Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran. Maka siapa melanggar sesudah itu. supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya.99) DLA . maka Allah akan siksa dia .96) Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati.(5. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram.94) (40) Hai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan. Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan.98) Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan.(5.(5.97) Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.93) (39) Hai orang-orang yang beriman. karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja. dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(5. Allah maafkan apa yang telah lalu. tetapi siapa mengulangi.Tafsir Al Sulthan Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan).(5. maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram. Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu.(5. dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan . maka baginya azab yang pedih .(5.

Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu.101) Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu. tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu. jagalah diri-diri kamu. persaksikan di antara kamu. tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan.(5. walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu. atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?.105) (43) Hai orang-orang yang beriman. karena Allah GhafuurunHaliim. mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapakbapak kami atasnya”. waktu diturunkan Alquran. kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik.104) (42) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu.(5.akan diterangkan dia kepada kamu.(5. tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah.(5. apabila seorang daripada kamu hampir mati.(5. Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat.103) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”.(5.100) (41) Hai orang-orang yang beriman. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu.102) Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham. lalu dua duanya bersumpah dengan karakter DLA . karena kebanyakan mereka tidak mengerti.

ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus. ingatlah jasa (ni’mat) Ku atas mu dan atas ibu-mu.Tafsir Al Sulthan Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta. lalu engkau tiup padanya.106) Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa . dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku.110) DLA . maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka.(5. (5. karena kalau begitu.109) (Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku. dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua. dan kami tidak meliwati batas.108) Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya.107) Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya.(5.(5. walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah. maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir.(5. oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq. dan waktu besarmu. lantaran kalau begitu. engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian. lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua. atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka. Mereka jawab: ”Tidak ada pengethuan bagi kami. niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim. lalu adalah burung dengan izin Ku. maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”. sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”. sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”. dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu. ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” . Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku.

adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”.112) Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya. maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”. dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami. supaya mereka mengimani karakter-Ku.dan sebagai satu ayat dari Mu.(5.116) “Tidak aku katakan kepada mereka. dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” . maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu.(5.115) Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. (5. jika kamu orng-orang yang beriman”. mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”. apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit. Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu. dan bagi orang-orang di awal kami dan di akhir kami. maka sesungguhnya Engkau tahu dia. Ia berkata: “Subhaana Engkau. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib. (5. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah.114) Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu.113) Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami.111) (ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam.Tafsir Al Sulthan ”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun.(5. dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” . malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku. turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami. dan karakter Rasul-Ku.(5. tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku. yaitu beribadatlah kepada DLA . Jika aku ada mengatakannya.

maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.118) Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar. dan jika Engkau ampuni mereka.Tafsir Al Sulthan Allah Rabb ku dan Rabb kamu. hal keadaan mereka kekal selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang. maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”. dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”.Surat An-Namlu DLA . maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu. adalah bagi mereka surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(5.120) 6. (5. dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka.(5.117) ”Jika Engkau siksa mereka.119) Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka.(5.

Dia mengetahui rahasia kamu dan apa yang kamu terangkan dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. kemudian Dia tentukan satu ajal.(6. tetapi kamu masih ragu-ragu.0) Semua Hamdu kepunyaan Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi.7) DLA .1) Dia Yang Menciptakan kamu dari tanah liat.(6. dan menjadikan kegelapan dan cahaya.2) Dan Dia Allah di Langit di Bumi. oleh karena itu akan datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya. (6. 165 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan (Binatang Ternak) Surat ke-6. melainkan adalah mereka darinya berpaling. niscaya mereka yang kufur akan berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”. ketika datang kepada mereka.(6. lalu mereka pegang dengan tangan-tangan mereka. maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dan satu ajal lagi di sisi-Nya. dan kami menjadikan sungaisungai mengalir dari bawah mereka. kemudian orangorang yang mengkufuri karakter Rabb mereka menyekutukan.6) Dan kalau kami turunkan atas mu satu kitab pada kertas.(6.5) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami beri mereka di bumi yang tidak kami beri kepada kamu.(6.3) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.(6.(6. dan kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat.4) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan karakter Yang Lengkap. Dan kami kehendaki dari setelah mereka penduduk negeri yang lain.

9) Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu.(6. maka turunlah atas orang yang memperolokolokkan dari antara mereka itu apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.11) Tanyalah: ”Bagi siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”.12) Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di waktu malam dan siang dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. bukanlah orang-orang yang beriman. dan tentu kami samarkan atas mereka sebagaimana mereka samarkan. tentu habis urusan.(6.(6.(6. padahal kalau kami turunkan Malak.(6. (6. Katakanlah : ”Bagi Allah”. dan Dia Yang memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri” dan : “Jangan engkau jadi dari orang yang menyekutukan”.(6. tentu kami jadikan dia lakilaki. karena yang demikianlah kemenangan yang nyata.10) Katakanlah: ”Berjalanlah kamu di bumi. maka sesungguhnya Allah telah beri pengaturan kepadanya.14) Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang panjang jika aku durhaka kepada Rabb ku”.(6.16) DLA . Sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu pada hari Qiyyaamah yang tidak ada ragu-ragu padanya” Orang-orang yang merugikan diri itu.13) Katakanlah: “Adakah (patut) aku menjadikan ketua selain dari Allah Yang Menyusun langit dan bumi.8) Dan jika kami jadikan dia malak.(6. Ia telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Malak”.15) Siapa dipalingkan dari (azab) daripadanya pada hari itu. kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”. Kemudian mereka tidak akan diberi tempo.

melainkan mereka berkata: ”Demi Allah Rabb kami.20) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta atas (nama) Allah atau mendustakan karakter ayat-ayat-Nya.21) Dan (ingatlah) hari yang kami akan kumpulkan mereka semua. Katakan: ”Allah yang menjadi saksi antara ku dan antara kamu. dan diwahyukan kepada ku bacaan ini untuk aku ancam kamu dengan karakternya.23) Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri-diri mereka. dan (bagaimana) hilang dari mereka apa yang ada mereka adaadakan.(6. yang merugikan diri sendiri itu. kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik: ”Di manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?”. bahwa ada beberapa Yang Dita’ati bersama Allah. bukanlah kami ini orangorang yang menyekutukan”. dan Dia Hakiimul-Khabiir.(6. Apakah kamu menyaksikan .(6.(6. Katakan:”Sesungguhnya tidaklah Dia melainkan Yang Dita’ati Yang Satu. maka Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. dan siapa-siapa yang kesampaian.22) Kemudian tidak ada fithnah mereka.(6. dan sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”.17) Dan Dialah Yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya. maka tidaklah ada siapapun yang bisa melepaskannya melainkan Dia. Sesungguhnya tidak berbahagia orangorang yang zalim. mengetahui dia sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka.(6. Maka bukanlah mereka orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Dan jika Allah mengnakan bahaya kepada mu.24) DLA .(6.(6.19) Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab itu.18) Katakan: ”Adakah yang lebih menyolok syahadatnya?”. Dan jika Dia mengenakan kebaikan kepada mu.

dengan tiba-tiba.25) Dan mereka melarang (manusia) daripadanya.31) DLA .29) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika mereka dihadapkan atas Rabb mereka.(6. Dia berkata: ”Bukankah ini karakter Yang Lengkap?”.(6. tentu mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang.(6.(6. dan mereka berjauh diri daripadanya. berkatalah mereka: ”Hai kerugian kami atas apa yang kami telah teledor di dunia”.Tafsir Al Sulthan Dan sebagian dari mereka ada yang mendengar mu. Mereka jawab: ”Bahkan demi Rabb kami”.27) Bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu.(6. dan jika dikembalikan mereka ke (dunia). tetapi kami telah jadikan atas Qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan sumbatan di kuping-kuping mereka.(6.(6.26) Dan (sangat hebat) kalau engkau melihat ketika mereka didirikan di pinggir api.28) Dan mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan hidup kita di dunia dan tidaklah kita akan dibangkitkan”. lalu mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau dikembalikan kami ( ke dunia) supaya kami tidakmendustakan ayat-ayat Rabb kami. Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab karakter apa-apa yang kamu kufuri”. sehingga apabila datang kepada mereka hari qiyaamah.30) Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan menghadap Allah. tetapi mereka tidak sadar. Bahkan jelek apa yang mereka pikul. karena walaupun mereka melihat tiap ayat. padahal tidaklah mereka itu membinasakan melainkan diri-diri mereka sendiri. tidak mereka akan mempercayai karakternya. Berkatalah orangorang kafir itu: ”Ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. karena mereka itu sesungguhnya pendusta. sehingga mereka datang kepada mu untuk membantah mu. dan jadilah kami dari orang-orang yang beriman”. padahal mereka memikul dosa mereka atas bahu mereka.

tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.36) Dan mereka akan berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Rabb nya. kemudian kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan .35) Tidak akan memperkenankan (panggilan mu) melainkan orangorang yang mendengar.(6. oleh itu jangan engkau jadi dari orang-orang yang bodoh.37) Dan tidak dari dabbah di bumi dan tidak burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya. tentu Dia kumpulkan mereka atas pengenalan. oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti ?. tetapi sebenarnya mereka tidak mendustakan mu.32) Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan mendukacitakan mu apa yang mereka katakan.(6. kalau Allah kehendaki. maka sekiranya engkau bisa membikin satu lobang di bumi atau satu tangga ke langit. Katakan: ”Sesungguhnya Allah Berkuasa atas bahwa menurunkan ayat”.(6.(6.(6.33) Dan sesungguhnya telah didustakan beberapa rasul lebih dulu dari mu. dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. mereka dikumpulkan. hanya orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. hingga datang kepada mereka pertolongan kami. melainkan ummat-ummat seperti kamu. sedangkan orang-orang yang mati itu. kemudian kepada Rabb mereka. lalu engkau bawakan kepada mereka karakter ayat. tetapi mereka sabar atas apa yang didustakan mereka dan disakiti mereka.(6.34) Dan jika menyolok atas mu perpalingan mereka.(6. Tidak kami lupakan dalam kitab dari sesuatu.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian. Allah akan bangkitkan mereka.38) DLA . karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah dan sesungguhnya telah datang kepada mu kabar beberapa rasul.

Tetapi karena kesat qalbu mereka dan setan telah hiasi bagi mereka apa-apa yang ada mereka kerjakan. di dalam kegelapan.(6.39) Katakanlah: ”Kabarkanlah kepada ku.40) ”Bahkan hanya Dia yang kamu akan seru dan akan melepaskan apa yang kamu minta. (6. Siapa-siapa yang Allah kehendaki. atau datang kepada kamu sa’at. lalu kami beri percobaan kepada mereka dengan kemiskinan dan kesusahan supaya mereka merendah diri. apakah kamu akan seru selain dari Allah. kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu.(6.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.45) Katakanlah: ”Bagaimana penglihatan kamu jika Allah cabut pendengaran kamu dan penglihatan-penglihatan kamu dan Dia metrai atas qalbu-qalbu kamu. Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Semesta.(6. dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan.(6. dan siapa-siapa yang Dia kehendaki. jika adalah kamu orang-orang yang benar ?”.46) DLA . tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka maka tiba-tiba mereka putus asa. Dia jadikan dia atas jalan yang lurus.(6.42) Maka mengapa mereka tidak merendah diri ketika datang kepada mereka percobaan kami?. sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. tuli dan bisu. Dia lepaskan jika Dia kehendaki.43) Maka ketika mereka lupa kepada yang diingatkan kepada mereka.41) Dan sesungguhnya kami telah kirim kepada ummat-ummat sebelum mu. Adakah Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakternya ?”. jika datang kepada kamu azab dari Allah. Perhatikanlah bagaimana kami ulang-ulangkan ayat kemudian mereka berpaling.(6.44) Lantas dipotong bibit kaum yang zalim hingga akhirnya. Dia akan lupakan dia.(6.

dan aku tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak aku berkata kepada kamu: ”Sesungguhnya aku ini malaikat”.(6. Tidak aku turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku”. jika azab Allah kepada kamu dengan tiba-tiba atau terang-terangan.(6.(6. maka engkau halau mereka.(6.52) Dan seperti itu kami uji sebagian dari mereka dengan sebagian. padahal tidaklah ada bagi mereka selain daripada-Nya pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. Tanyalah: ”Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat ?. dan tidak mereka menanggung atas sesuatu dari perhitunganmu. tidak engkau menanggung atas sesuatu daripada perhitungan mereka.49) Katakanlah: ”Tidak aku berkata kepada kamu: ”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah”. maka katakanlah: ”Mudah-mudahan DLA . yang akhirnya mereka berkata: ”Apakah ini dia orang yang Allah nikmat dari antara kami.(6. bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang zalim”. Tidakkah mau kamu fikirkan ?”.(6. maka siapa beriman dan beramal shalih. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka.53) Dan apabila datang kepada mu orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat kami. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.48) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami akan mengenai mereka azab karakter apa-apa yang ada mereka meliwati batas. supaya mereka terpelihara. adalah engkau dari orang-orang yang zalim.47) Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul itu. melainkan sebagai penggemar dan pengancam.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Kabarkanlah kepada ku.50) Dan ancamlah dengan (Alquran) ini orang-orang yang percaya.(6.51) Dan jangan engkau halau orang-orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang yang menghendaki keridhaan-Nya.

Katakan (lagi): ”Aku tidak akan turut kemauan-kemauan kamu. dan ia berbuat kebaikan. supaya disempurnakan satu waktu yang tertentu. Dia menerangkan Yang Lengkap. Tidak ada di sisi ku apa yang kamu minta dengan lekas. Dan tidak gugur satupun daun melainkan Dia mengetahuinya. dan tidak (gugur) satupun biji di gelap gulita bumi dan tidak biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam Kitab yang membuktikan. karena kalau begitu. Tidak ada hukum itu melainkan kepunyaan Allah. Yaitu sesungguhnya siapa dari antara kamu mengerjakan kejahatan dengan kebodohan.56) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku ini atas Bukti Rabb ku. maka sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim.57) Katakanlah: ”Kalau ada di sisi ku apa yang kamu harapkan dengan lekas itu.(6.(6. tidak akan mengetahui dia melainkan Dia. kemudian Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. kemudian Dia bangunkan kamu padanya. dan Dia sebaik-baik Penghukum”. niscaya berlakulah urusan antara ku dan antara kamu.(6. tetapi kamu dustakan karakternya.(6.59) Dan Dia Yang memegang kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan pada siang hari .54) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat dan supaya terbukti jalan orang-orang yang berdosa.(6. kemudian kepadaNya tempat kembali kamu. kemudian ia bertobat sesudah itu.55) Katakanlah:”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah”.(6. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di dalam laut. lupalah aku. Rabb kamu telah wajibkan atas diriNya memberi pengaturan. (6.Tafsir Al Sulthan kesejahteraan atas kamu. dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mendapat pengenalan”.60) DLA . Dan Allah lebih mengetahui karakter orang zalim.58) Dan di sisi-Nya kunci-kunci barang yang ghaib.

”Jika Dia selamatkan kami dari (bencana) itu.61) Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah Maula mereka yang lengkap. maka berpalinglah dari mereka.63) Katakanlah: ”Allah Yang menyelamatkan kamu daripadanya dan dari tiap kesusahan. dan dari bawah kaki kamu atau menjadikan kamu beberapa puak dan mengenakan kepada sebagian daripada kamu bencana (dari) sebagian (lain)”. kemudian kamu menyekutukan”.(6. tetapi (hanya) peringatan. Katakanlah: ”Bukanlah aku orang yang Berkuasa(Wakil) atas kamu”. supaya mereka terpelihara. dan tidaklah mereka teledor.65) Dan kaummu telah dustakan dia.66) Untuk tiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. dan Dia Secepat-cepat Penghitung.62) Katakan: ”Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencanabencana darat dan laut.69) DLA . maka sesudah ingat. (6.64) Katakanlah: ”Dia Yang Berkuasa akan mengirim azab atas kamu.(6. Ketahuilah bahwa kepunyaan-Nyalah hukumaan.(6. Hingga apabila datang maut kepada salah seorang dari kamu. diambillah dia oleh utusan-utusan kami. hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain. jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu.68) Dan tidaklah ada atas orang-orang yang berbakti sesuatu daripada perhitungan mereka ( yang memperolok-olokkan) itu. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang bersyukur”.(6.(6. Lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat agar mereka mengerti.(6.Tafsir Al Sulthan Dan Dialah Yang sangat berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan Dia kirim atas kamu pengawal-pengawal.(6. Dan jika engkau dilupakan oleh setan. (ketika) kamu minta kepada-Nya dengan menyerah diri dan sembunyi.67) Dan apabila engkau lihat orang-orang yang memperolokolokkan ayat-ayat kami.(6. padahal Dia Yang Lengkap.

dalam keadaan bingung. Perkataan-Nya Lengkap.(6.(6.(6. Mereka itu ialah orang-orang yang telah dijerumuskan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan.71) Dan hendaklah kamu mendirikan sholat dan berbakti kepadaNya.70) Katakanlah: ”Apakah (patut) kita seru selain dari Allah. Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir dan Dia Hakiimul-Khabiir . Tidak ada baginya selain daripada Allah Pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan. dan jika ia (hendak) tebus dengan sekalian penebusan. barang yang tidak memberi manfa’at kepada kita dan tidak memudharatkan kita.75) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan peraturan mereka sebagai permainan dan sia-sia. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itu Pengenalan. dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabb Alam Semesta”. agar ia ada dari orang-orang yang yakin.72) Dan Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap dan hari yang Dia akan berkata: ”Ada” maka dia ada.73) Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: ”Apakah patut engkau jadikan Ashnam Yang Dita’ati-Yang Dita’ati ?. Dan kepunyaan-Nya Kerajaan pada hari ditiup pada Terompet. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam kelupaan yang membuktikan.74) Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim Kerajaan Langit dan Bumi. Adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih lantaran kekufuran mereka.(6. supaya tidak terjerumus satu diri dengan sebab apa yang ia telah usahakan. dan (baguskah) dikembalikan kita atas tumit-tumit kita sesudah Allah beri pengenalan kepada kita. tetapi ingatkanlah mereka dengan karakternya.(6. tidak akan diterima daripadanya.(6. padahal ia mempunyai beberapa kawan yang mengajak dia kepada pengenalan: ”Ikutlah kami”. dan yang telah ditipu oleh kehidupan dunia. Dan Dia yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. seperti seorang yang ditunggu oleh setan-setan di bumi.

ia berkata : ”Kalau Rabb ku tidak memberi pengenalan kepada ku. Ia berkata: “Apakah patut kamu membantah ku dalam Allah.(6. maka ketika ia hilang. ia berkata: ”Hai kaum ku.(6.Tafsir Al Sulthan Maka ketika menjelma atasnya malam.77) Maka ketika ia melihat matahari terbit.(6. dan tidak aku dari orang-orang yang menyekutukan.78) ”Sesungguhnya aku hadapkan wajah ku kepada Yang Menyusun Langit dan Bumi setulusnya.(6.81) Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka manakah (antara) dua golongan itu yang lebih patut (mendapat) keamanan jika adalah kamu mengetahui?”.80) “Dan bagaimana bisa aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan. maka tidakkah kamu mau ingat ?”. ia berkata juga : ”Ini Rabb ku.79) Kaumnya membantah dia. ini Lebih Menyolok”.76) Maka ketika ia melihat bulan terbit. “Dan tidaklah aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan karakter-Nya. Pengetahuan Rabb ku meluas kepada tiap sesuatu. padahal kamu tidak takut bahwa kamu telah sekutukan karakter Allah yang tidak Dia turunkan karakternya atas kamu. Sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-’Aliim.82) Dan inilah hujjah kami yang kami tunjukkan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. maka ketika ia hilang. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang lupa”.83) DLA . ia berkata lagi : ”Ini Rabb ku”.(6. sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. Maka ketika ia menghilang.(6. Kami mengangkat derajat orang yang kami sukai. kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb ku. ia berkata: ”Aku tidak cinta kepada yang hilang”. (6.(6. ia berkata:”Ini Rabb ku ?”. padahal sesungguhnya Dia telah beri pengenalan kepada ku?”. itulah mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. ia melihat Bintang (kawkab).

setiap kami beri pengenalan dan juga Nuh kami beri pengenalan dari sebelum dan dari anak cucunya.(6. Dawud dan Sulaiman dan Aiyyub dan Yusuf dan Musa dan Harun. dan kami pilih mereka dan kami telah kenalkan mereka kepada jalan yang lurus. Katakan: ”Siapakah yang turunkan Kitab yang didatangkan karakternya oleh Musa dan Nur dan pengenalan untuk manusia yang kamu jadikan dia Kertas yang kamu terangkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar.maka sesungguhnya kami akan serahkan karakternya kepada satu kaum yang tidak mengkufuri karakternya. dan diajarkan kepada kamu apaapa yang belum kamu ketahui dan tidak bapak-bapak DLA . Setiap dari orang yang shalih.89) Merekalah orang-orang yang Allah beri pengenalan.90) Dan tidak mereka itu hargai Allah dengan selengkap penghargannya ketika mereka berkata: ”Allah tidak turunkan kepada makhluk cerdas dari sesuatu”.(6. dan kalau mereka sekutukan. Oleh itu jika mereka mengkufuri karakternya. dan seperti itu kami balas orangorang yang berbuat kesetiaan.(6. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upah atas itu. Dia kenalkan karakternya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.Tafsir Al Sulthan Dan kami telah beri baginya Ishaq dan Ya’qub.(6.(6. dan setiap kami lebihkan atas Alam Semesta.87) Itu pengenalan Allah. Maka pengenalan mereka itulah hendaknya engkau turut.85) Dan Isma’il dan Ilyaasa’ dan Yunus dan Luth.84) Dan Zakariya dan Yahya dan ‘Isa dan Ilyas. tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.(6. niscaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan.(6.88) Itulah mereka orang-orang yang kami telah beri mereka Kitab dan Hikmah dan pangkat kenabian.86) Dan sebagian dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka.

yang kamu sangka bahwasanya mereka itu di antara kamu sebagai sekutu-sekutu.(6. dan kami tidak lihat ada bersama kamu orang-orang yang bisa melepaskan kamu.93) ”Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada waktu yang pertama. mengoreksi yang di hadapannya dan supaya engkau ancam ibu negeri dan siapa di sekitarnya. mereka pelihara. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka.94) Sesungguhnya Allah Pengulung biji dan buah. di hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah dengan tidak Lengkap dan adalah kamu sombong dari ayat-ayat-Nya.95) DLA . dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.(6. sedang malaikat-malaikat mengulur tangan-tangan mereka: ”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu. Dan ketika engkau lihat orang-orang yang zalim itu dalam sakratul maut. dan kamu telah tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu. yang dilindungi.Katakanlah: ”Allah lah (yang telah menurunkan)”. Itu untuk kamu Allah.91) Dan ini kitab yang kami turunkan dia. maka kemana kamu dipalingkan. Sesungguhnya telah putus antara kamu dan lenyaplah dari kamu apa yang kamu sanngkasangka”(6.Tafsir Al Sulthan kamu ?”.92) Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah atau ia berkata: ”Diwahyukan kepada ku”. mengeluarkan yang hidup dari yang mati.(6. Dan orang-orang yang mengimani karakter akhir dan mengimani karakter-Nya dan mereka atas sholat mereka. padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun dan yang berkata: ”Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. (6.

(6. maka kami keluarkan dengan karakternya tumbuh-tumbuhan dari tiap sesuatu. sedangkan Dia menciptakan tiap sesuatu dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.101) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.97) Dan Dia yang menghendaki kamu dari diri yang satu. bagaimana bisa ada bagiNya anak.102) DLA .(6. padahal dia tidak beristeri. Lalu kami keluarkan daripadanya yang hijau yang daripadanya kami keluarkan biji-biji yang bersusun-susun. Itu taqdir Al-’Aziizil-’Aliim.(6. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu. padahal Dia yang menciptakan mereka dan dengan tidak tahu mereka adaadakan bagi-Nya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan Dia Pengurus atas tiap sesuatu. dan matahari dan bulan untuk perhitungan.Tafsir Al Sulthan Penggulung shubuh. Lihatlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan masaknya. dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan. dan menjadikan malam untuk berdiam.96) Dia Yang menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapat pengenalan dengan karakternya di dalam kegelapan darat dan laut. Sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(6. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Pencipta tiap sesuatu. maka sembahlah Dia.98) Dia Yang menurunkan dari langit air. Dan dari kurma dari mayangnya tandan yang mudah dipetik.(6.100) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. Subhaanahhuwata’alaa dari apa yang mereka sifatkan.99) Dan mereka jadikan untuk Allah sekutu jin .(6. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi kaum yang percaya. maka Dia tetapkan dan tumpangkan.(6.

103) Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa penjelasan dari Rabb kamu.(6.110) DLA . tentu mereka tidak menyekutukan. Dan untuk kami menerangkannya kepada kaum yang tahu”.106) Dan kalau Allah mau. Demikian kami hiaskan bagi tiap-tiap ummat amal mereka.(6. kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka.(6.(6.108) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sebenar-benar sumpah (bahwa) jika datang kepada mereka satu ayat. maka siapa melihat. mereka tidak akan beriman .mereka akan mengimani karakternya. Dan Dia AlLathiiful-Khabiir. Katakanlah: “Ayat-ayat itu disisi Allah” dan tidak menyadarkan kamu bahwa apabila datang. dan bukan aku penjaga atas kamu”.109) Dan kami bolak-balikkan fuad-fuad mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka tidak (mau) mengimani karakternya pada waktu pertama. tetapi akhirnya mereka berkata: “Engkau telah baca”. maka Dia akan terangkan kepada mereka karakter apa-apa yang mereka telah kerjakan.(6.104) Dan seperti itu kami palingkan ayat-ayat kami.107) Dan jangan kamu maki yang mereka seru selain dari Allah.(6.(6. dan tidak kami jadikan mu penjaga atas mereka. maka kecelakaan atasnya.Tafsir Al Sulthan Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai Dia.(6.105) Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. dan Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu. maka untuk dirinya. dan siapa buta. dan kami akan biarkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. karena mereka akan maki Allah dengan meliwati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan. dan bukanlah engkau pengurus atas mereka.

112) Dan supaya condong kepadanya fuad-fuad orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir dan supaya mereka suka kepadanya.115) Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi. jangan engkau jadi dari orang-orang yang ragu”.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-8 Dan jika kami turunkan atas mereka malaikat. padahal jika Rabb mu mau mereka tidak mengerjakannya. dan (jika) kami kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan (mereka). karena mereka tidak menurut melainkan sangkaan.111) Dan seperti itu kami menjadikan tiap nabi musuh bagi setansetan manusia dan jin yang sebagian dari mereka menyampaikan dusta kepada sebagian sebagai tipu daya.114) Dan telah sempurna kalimat Rabbi mu dengan benar dan adil. niscaya tidak akan mereka beriman.(6.117) DLA .(6. dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta.(6. melainkan jika dikehendaki oleh Allah tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu.116) Sesungguhnya Rabb mu lebih mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. tentu mereka akan lupakan mu dari jalan Allah. Oleh karena itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan.(6.(6. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. Oleh karena itu. dan (jika) orangorang yang mati akan berkata-kata kepada mereka. padahal Dia yang menurunkan kepada kamu Kitab dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu bahwa ia diturunkan dari Rabb mu dengan Lengkap.(6.113) “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hakim.(6. dan supaya mereka (terus) kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan.

Tetapi kebanyakan mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tidak berilmu. Sesungguhnya Rabb mu.123) Dan apabila datang kepada mereka satu ayat. Demikian dihiaskan bagi orang-orang kafir itu apa-apa yang ada mereka kerjakan.(6. padahal mereka tidak sadar.(6.118) Mengapa kamu tidak makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya.(6.(6.Tafsir Al Sulthan Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya. supaya membantah kamu.dan jika kamu turuti mereka sesungguhnya musyriklah kamu. Akan mengenai orang-orang yang berdosa itu kehinaan pada DLA . padahal Dia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu.(6. mereka berkata: “Kami tidak akan percaya sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah”. melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya. Tetapi Allah lebih mengetahui di mana patutnya Dia letakkan Risalah-Nya.122) Dan seperti itu kami jadikan di dalam setiap negeri beberapa orang berpangkat yang durhaka supaya mereka menipu daya dalam (desa) itu.(6.121) Dan apakah orang yang (tadinya) mati lalu kami hidupkan dia dan kami adakan baginya cahaya yang ia berjalan dengan karakternya di dalam manusia itu sama seperti orang yang dalam kegelapan-kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya ?.120) Dan jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya dan sesungguhnya ia itu satu dosa dan sesungguhnya setan-setan membisik kepada pengikut-pengikut mereka. tetapi mereka tidak menipu-daya melainkan diri mereka. sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan dibalas mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan. Dia lebih mengetahui orang-orang yang meliwati batas.119) Dan tinggalkanlah dosa yang lahir dan yang batinnya. jika kamu mengimani karakter ayat-ayat-Nya.

dan siapa Dia mau lupakan dia. bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. sesungguhnya kamu telah mendapat banyak dari manusia”. Seperti itu Allah jadikan kotoran itu atas orang-orang yang tidak beriman. dan berkata pengikut-pengikut mereka dari manusia : ”Rabb kami. Dia berkata: ”Apilah tempat diam kamu. dan kami telah sampai kepada waktu kami.127) Dan hari yang Dia akan himpun mereka sekalian: ”Hai golongan jin !.129) Hai masyarakat Jin dan Manusia. Dia akan bukakan dadanya untuk Islam. di sisi Rabb mereka.(6.(6. Mereka berkata: ”Kami telah menyaksikan atas diri-diri kami”.128) Dan seperti itu kami iringkan sebagian dari orang-orang yang zalim itu dengan sebagiannya dengan karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.(6.130) DLA .(6.(6. karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia.124) Maka siapa Allah mau beri dia pengenalannya.125) Dan ini jalan Rabb mu yang lurus.(6. dalam keadaan kekal padanya”. yang Engkau telah tentukan untuk kami”.(6.126) Untuk mereka Kampung Kesejahteraan.Tafsir Al Sulthan sisi Allah dan azab yang pedih karena mereka telah melakukan tipu daya. melainkan apa yang Allah kehendaki. sedang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka. Dia akan jadikan dadanya sangat sempit seolah-olah ia naik ke langit. sebagian dari kami telah bersenangsenang dengan sebagian. karena sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-‘Aliim. Dan Dia Pengurus mereka sebab apa yang ada mereka kerjakan. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini ?”. sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.

(6.131) Dan tiap-tiap (seorang) ada beberapa derajat. padahal penduduknya berlaku lalai.Tafsir Al Sulthan Itu karena Rabb mu tidak mau membinasakan negeri-negeri dengan aniaya. yang seorang pun tidak boleh memakannya.(6. sesungguhnya aku (juga) beramal.(6. Jelek sekali apa yang mereka hukumkan. siapa yang Dia sukai.(6.(6. dan Dia akan jadikan pengganti sesudah kamu. niscaya tidak mereka kerjakan itu.132) Dan Rabb mu Kaya yang mempunyai Pengaturan. tidak sampai kepada Allah. tetapi apa yang (mereka untukkan) untuk berhala-berhala mereka itu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berbahagia”. dan jika Dia mau niscaya Dia akan binasakan kamu. karena hendak menjerumuskan mereka dan karena hendak membuat peraturan mereka jadi ragu-ragu untuk mereka. dan tidak dapat kamu terlepas. lantaran (amal) yang mereka telah kerjakan.135) Dan mereka adakan bahagian untuk Allah dari apa yang Dia jadikan.”dan ini untuk berhala-berhala kami”. Dia telah kehendaki kamu dari turunan kaum yang lain.(6. akan datang. sedang apa yang bagi Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka. melainkan siapa yang kami kehendaki”-menurut prasangka DLA . biarkanlah mereka dan apaapa yang mereka ada-adakan. Dan kalau Allah mau. beramallah menurut kekuasaan kamu. karena kamu akan lihat siapa yang mempunyai akibat di akhirat.134) Katakanlah: ”Hai kaum ku.137) Dan mereka berkata: ”Inilah binatang-binatang ternak dan ladang terlarang. Maka oleh karena itu.136) Dan begitu juga telah dinampakkan baik kepada kebanyakan dari kaum musyrikin itu hal membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka.(6. dan tidaklah Rabb mu berkarakterlalai dari apa yang mereka kerjakan. (yaitu sebagian) dari ladang dan binatang-binatang ternak.133) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu. sambil berkata: ”Ini untuk Allah”-menurut sangkaan mereka.

dan keluarkanlah haknya pada hari ketamannya. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya ?. Makanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu¸dan jangan kamu ikut perjalanan setan. dan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan ”Makanlah dari buahnya.(6. dan tidak mereka mendapat pengenalan.141) Dan (Dia jadikan) dari binatang ternak itu pembawa barangbarang dan untuk disembelih. karena berbuat dusta atas Allah. DLA . karena berdusta atasnya. Sesungguhnya sesatlah mereka. karena sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan”.Tafsir Al Sulthan mereka dan ada beberapa binatang ternak yang diharamkan (oleh mereka) menunggangnya dan beberapa binatang ternak yang mereka tidak sebut nama Allah.140) Dan Dia yang menghendaki kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat. Dia akan balas mereka dengan karakter apa-apa yang mereka ada-adakan. sesungguhnya Dia Hakiimun-’Aliim. Katakan: ”Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. dan janganlah kamu (makan) berlebih-lebihan.138) Dan mereka berkata: ”Apa-apa yang ada dalam perut binatangbinatang ternak ini halal bagi laki-laki dari kami dan haram bagi isteri-isteri kami” tetapi jika kandungan binatang-binatang itu mati. apabila ia berbuah.(6. dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu. yaitu dari biri-biri dua dan dari kambing dua”.142) ”Delapan jenis. maka mereka bersekutu padanya.(6.(6. karena sesungguhnya adalah setan bagi kamu musuh yang nyata”.(6.139) Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak mempunyai pengetahuan. Allah akan membalas mereka tentang aturan mereka itu.

(6. (6. atau darah yang mengalir. atau apa-apa yang bercampur dengan tulang.atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah.143) ”Dan dari unta dua dan dari sapi dua”. Dan siksaNya tidak bisa disingkirkan dari kaum yang berdosa(6. dan dari sapi dan kambing. Katakan: “Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya.Tafsir Al Sulthan Terangkanlah kepada ku dengan pengetahuan jika memang kamu orang-orang yang benar”. maka sesungguhnya Rabb mu Ghafuurur-Rahiim. maka katakanlah: ”Rabb kamulah yang mempunyai Pengaturan yang luas. Itu kami balas mereka dengan sebab kejahatan mereka. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan dan tidak kami haramkan dari sesuatu”. kami haramkan atas mereka lemaknya. bagi orang yang (mau) memakannya. Sesungguhnya kami yang benar. atau daging babi. kami telah haramkan tiap-tiap yang berkuku. “Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berdusta atas Allah. melainkan (lemak) yang ada di belakangnya atau di dalam perut. Katakanlah: “Adakah kamu mempunyai keterangan yang bisa kamu tunjukkan kepada DLA . ataukah kamu jadi saksi ketika Allah pesan kepada kamu tentang ini ?”. dalam kitab yang diwahyukan kepada ku.-karena sesungguhnya ia itu kotor.(6. untuk menyesatkan manusia dengan tidak mempunyai pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Begitu juga orang-orang yang sebelum mereka membuat dusta hingga mereka merasakan siksa kami. melainkan Bangkai.(6.146) Maka jika mereka mendustakan mu.147) Akan berkata orang-orang yang musyrik: ”Jika dikehendaki Allah.144) Katakanlah: “Aku tidak dapati (makanan) yang haram. Maka siapa terpaksa dengan tidak sengaja mau dan tidak melebihi.145) Dan atas orang-orang Yahudi.

yaitu jika Dia mau.(6. maka jangan engkau jadi saksi bersama mereka.(6. Oleh itu.149) Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi kamu yang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan ini”.(6. dan jangan kamu hampiri kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan jangan kamu membunuh diri yang Allah haramkan. melainkan dengan cara yang baik. karena akan pisahkan kamu daripada jalan-Nya. jika mereka jadi saksi. dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapak. walaupun ia itu untuk kerabat.153) DLA . dan orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat dan mereka menyekutukan karakter Rabb mereka. ”dan apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu lurus. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang bisa ia kerjakan.148) Katakanlah: “Lantaran itu. melainkan dengan karakter lengkap.150) Katakanlah:”Marilah supaya aku bacakan apa yang Rabb kamu haramkan atas kamu¸bahwa jangan kamu menyekutukan karakter-Nya dengan sesuatu.151) “Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim.152) “Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lupus. dan jangan kamu turut jalan-jalan(lain).Tafsir Al Sulthan kami ?”. kami memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka. tidak kamu turut melainkan sangkaan. oleh karena itu turutlah dia. sehingga ia sampai umur.(6.(6. dan janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena kepayahan. maka Allah mempunyai alasan yang kuat.(6. dan sempurnakanlah janji Allah. Itu untuk kamu diperintahkan kepada kamu karakternya agar kamu mengerti”. dan jangan engkau turut keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan tidak kamu melainkan berdusta. demikian Dia perintah kamu supaya kamu berbakti”. Itu untuk kamu perintah yang kamu harus kerjakan karakternya agar kamu ingat”. dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”. tentu Dia akan beri pengenalan kepada kamu semuanya”.

154) Dan ini. melainkan kembali kepada Allah. dan sesungguhnya kami lalai dari bacaan mereka”. bukanlah engkau dari (golongan mereka) di tentang apapun. maka ikutilah dia dan tekuni. (6. kemudian Dia akan terangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan.(6. (6. oleh karena itu bukankah tidak ada yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan karakter ayatayat Allah dan berpaling daripadanya ¿ Kami akan balas orangorang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berpaling.158) Sesungguhnya orang-orang yang membagi-bagi peraturan mereka jadi beberapa golongan itu.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami telah beri kitab kepada Musa. sebuah kitab yang kami turunkan dia dengan perlindungan. Tidak lain urusan mereka.(6.(6. Katakanlah: ”Hendaklah kamu tunggu (karena) sesungguhnya kami menunggu”.155) Supaya kamu tidak berkata: “Hanya diturunkan kitab atas dua golongan sebelum kami.159) DLA .(6. sebagai penyempurna atas orang yang berbuat kebaikan. tidaklah akan bermanfa’at iman seseorang yang tidak beriman lebih dahulunya atau (tidak) mengerjakan kebaikan pada imannya. dan untuk menjelaskan tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Rabb mereka. tentu adalah kami lebih mendapat pengenalan dari mereka”. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabb mu. agar kamu diberi pengaturan.157) Bukankah tidak mereka menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb mu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabb mu?.156) Atau supaya kamu tidak berkata: ”Sesungguhnya kalau diturunkan atas kami kitab itu.

padahal Dia Rabb tiap sesuatu ¿.160) Katakanlah: “Sesungguhnya aku diberi pengenalan oleh Rabb ku ke jalan yang lurus peraturan (yang resmi) berdiri. untuk Dia menguji kamu dalam apa yang Dia telah datangkan kepada kamu.(6. dan tidak ada ia dari orang yang menyekutukan. ajaran Ibrahim yang tulus.163) Katakanlah : “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan Rabb ?.164) Dia Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah Bumi.(6.(6. dan adalah aku orang Islam yang pertama”.Tafsir Al Sulthan Barangsiapa kerjakan kebaikan. dan tidak seorang penanggung menanggung seorang yang lain. dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian derajat.162) “Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitu aku diperintah. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu katakter apa-apa yang kamu perselisihkan padanya. Sesungguhnya Rabb mu Cepat Pembalasan-Nya. Dan tiap diri tidak mengerjakan(kejahatan) melainkan (balasannya jatuh) atasnya. maka baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda.(6. (6.161) Katakanlah: “Sesungguhnya sholat ku dan aktivitasku dan hidup ku dan mati ku untuk Allah Rabb Alam Semesta”. dan barangsiapa kerjakan kejahatan.(6.165) DLA . Kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu. Sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. maka tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) dan mereka tidak akan dianiaya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Lam. melainkan bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya kami orang yang zalim”.6) Lantas sesungguhnya kami akan kisahkan atas mereka karakter ilmu. (7.2) Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu.(7.3) Dan betapa banyak dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.(7. dan tidak sekali-kali kami ghaib. dan jangan kamu ikuti dari selainnya sebagai pengurus.Tafsir Al Sulthan 7.(7.1) Tulisan yang kami turunkan kepada mu. maka datang kepadanya siksaan kami pada waktu malam atau pada waktu mereka sedang tidur di tengah hari.(7.(7. maka jangan ada sesak di dalam shudurmu darinya untuk engkau ancam dengannya dan peringatan untuk orang-orang yang percaya. maka siapa berat timbangannya maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.Surat Al-A’raf (Benteng Tinggi) Surat ke-7.8) DLA . Shod}.(7.7) Dan timbangan amal pada hari itu Lengkap. Mim. 209 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) {Alif.4) Maka tidak ada seruan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami.5) Maka sesungguhnya kami akan periksa orang-orang yang dikirim kepada mereka (peringatan) dan (bahkan) kami akan periksa utusan-utusan itu. sedikit apa yang kamu ingat.(7.(7.

9) Dan sesungguhnya Kami telah tempatkan kamu di Bumi. karena tidak patut engkau menyombong.(7. Maka keluarlah.(7.Tafsir Al Sulthan Dan siapa ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Ia berkata: ”Aku lebih baik dari dia.14) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.(7.(7. sedikit apa yang kamu syukuri. dan Engkau ciptakan dia dari tanah-liat”. dan tidak akan Engkau dapati kebanyakan dari mereka itu berterima kasih”. (7. dan Kami menjadikan untuk kamu padanya Kehidupan. lantaran mereka menzalimi karakter ayat-ayat-Ku. maka mereka bersujud.17) Dia berkata:”Keluarlah engkau darinya dengan terhina. maka tentu aku akan halangi mereka (dari) jalan-Mu yang lurus”. sesungguhnya engkau dari golongan mereka yang rendah”.13) Ia berkata: ”Berilah tempo kepada ku sampai hari mereka dibangkitkan”.(7.18) DLA .(7. kemudian kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. Engkau ciptakan aku dari api. kemudian kami telah membentuk kamu.11) Dia berkata:”Apa yang menyebabkanmu tidak sujud ketika Aku perintah mu”.10) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu.16) ”Kemudian.15) Ia berkata:”Lantaran Engkau telah sesatkan aku. aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. kecuali Iblis.(7. terhalau.(7. tidak ada dari orang yang bersujud. Sesungguhnya siapa dari mereka itu turut kepada mu.(7. niscaya Aku penuhkan jahannam dengan kamu semuanya”.12) Dia berkata: ”Pergilah darinya.

dan Rabb mereka berdua menyeru mereka:”Bukankah Aku telah larang kamu berdua dari pohon itu.Tafsir Al Sulthan ”Dan hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga. karena kamu akan jadi dari orang-orang yang menganiaya”. sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. tetapi jangan kamu dekati pohon ini .(7.19) Maka setan telah membisik kepada keduanya yang akhirnya menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang ditutup dari (pandangan mereka) sambil berkata: ”Bukankah Rabb mu berdua telah larang kamu dari pohon ini. melainkan lantaran kamu akan jadi malaikat atau lantaran kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal”. dan bukankah Aku sudah katakan bahwa setan itu musuh kamu yang nyata ?”. Dan pakaian ketekunan itu lebih baik. maka makanlah dari yang kamu sukai berdua. Maka ketika keduanya merasakan pohon itu. sebagian dari kamu musuh bagi sebagian” .(7.(7.24) Dia berkata:”Padanya kamu hidup dan padanya kamu akan mati. sesungguhnya telah diturunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kamu dan pakaian perhiasan. janganlah setan menipu kamu sebagaimana ia telah keluarkan dua ibu-bapak kamu dari DLA .20) Dan ia bersumpah kepada keduanya: ”Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada mereka yang memberi nasehat” .21) Maka ia anjurkan keduanya dengan tipu-daya.(7.(7. dan darinya kamu akan dibangkitkan”.26) ”Hai anak-anak Adam.(7. Itulah sebagian dari ayat-ayat Allah supaya kamu ingat”.23) Dia berkata: ”Turunlah kamu.(7.25) ”Hai anak-anak Adam !. Lantaran itu jika tidak Engkau ampunkan kami dan (tidak) Engkau beri pengaturan kepada kami.22) Mereka berdua berkata: ”Rabb kami. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi”. terbukalah aurat mereka. dan mulailah mereka tutup atas (kemaluan) mereka dengan daun dari surga.(7.

sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang melewati batas . mereka berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan Allah perintah kami dengannya”.33) DLA .(7. dan sebagian lengkap atas mereka kesesatan. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu ketua-ketua bagi orang-orang yang tidak beriman”.(7. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui.(7.(7. ia bukakan pakaian keduanya.27) ”Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu. Katakan:”Ia untuk orang yang beriman pada kehidupan dunia tertentu pada hari qiyaamah”. Apakah kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”. sesungguhnya mereka mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah dan mereka kira bahwa mereka mendapat pengenalan. Kaktakanlah: ”Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kejahatan. tetapi kamu tidak melihat mereka. Dan kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu”. kelihatan kemaluan keduanya. dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan.28) Katakanlah: ”Rabb ku menyuruh berlaku adil dan mendirikan wajah-wajah kamu di sisi setiap Masjidil Haram dan menyeru Dia dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan sebagaimana Dia kehendaki kamu. mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang bathinnya dan dosa dan aniaya dengan tidak lengkap.Tafsir Al Sulthan surga.(7.(7. pakailah perhiasan kamu di sisi setiap Masjid.30) Hai anak-anak Adam.32) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku. Dan kamu menyekutukan karakter Allah apa yang tidak Dia turunkan karakternya sebagai alasan.31) Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan barang yang baik dari pemberian?”.29) Sebagian Dia beri pengenalan.(7. kamu akan kembali”.

(7.(7. mereka ini yang menyesatkan kami. itulah mereka akan dapat bagaian mereka dari kitab. sambil berkata: ”Manakah yang kamu seru selain dari Allah?”. oleh karena itu rasalah azab lantaran karakter apa-apa yang kamu telah usahakan”.(7.(7. Tiap masuk satu ummat.34) Hai anak-anak Adam.36) Maka bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta atas Allah atau mendustakan karakter ayatayat-Nya. sehingga apabila semua terkumpul dalam (neraka) itu. maka siapa menekuninya dan berbuat baik. dan tidak mereka akan masuk surga hingga DLA .37) Dia berkata: ”Masuklah kamu dalam api dalam ummat-ummat sebelum dari kamu dari jin dan manusia”. tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku. Maka apabila datang ajal mereka.35) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan sombong darinya. mereka padanya akan kekal. dan menyombong darinya. (7.Tafsir Al Sulthan Dan untuk tiap ummat ada ajalnya. Dia berkata: ”Untuk tiap (kamu dapat) berlipat ganda” tetapi kamu tidak tahu . maka itulah mereka penduduk api. hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. serta mereka menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa adalah mereka orang-orang yang kafir”. maka tidak ada ketakutan atas mereka. oleh karena itu berilah mereka azab dari neraka yang berlipat ganda”.39) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. maka orang-orang itu akan jawab:”Itu telah hilang daripada kami”. ia mengutuk saudaranya.38) Dan berkata ummat yang mula-mula kepada ummat yang akhir: ”Tidak ada bagi kamu kelebihan atas kami. dan tidak mereka berdukacita. tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan.(7. yang akan terima mereka . maka berkatalah ummat yang akhir untuk yang mula-mula: ”Rabb kami.

jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang zalim”.(7.(7. dan mereka seru ahli surga: ”Mudah-mudahan sejahtera atas kamu”.41) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(7.44) ”Orang-orang yang memalingkan dari jalan Allah. padahal tidak kami mendapat pengenalan kalau tidak Allah beri pengenalan kepada kami. (adalah) mereka itu ahli surga yang mereka kekal padanya.(7. dan mereka menyeru: ”Bahwa inilah surga yang diwariskan dia kepada kamu karena karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan”.40) Adalah bagi mereka tempat yang rendah dari jahannam.(7. dan di atas mereka ada tutupan-tutupan.46) Dan kalau dipalingkan pandangan mereka ke pihak ahli neraka. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang zalim.45) Dan di antara dua itu ada dinding dan atas Benteng ada beberapa laki-laki yang kenal kepada tiap seorang dengan tanda mereka. Mereka jawab: ”Ya”. di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah yang telah kenalkan kami untuk ke sini. Sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa utusan Rabb kami dengan karakter Lengkap”.43) Dan ahli surga menyeru ahli neraka: ”Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan lengkap”.47) DLA .(7. lantaran mereka mengkufuri karakter akhirat. Mereka ini belum masuk surga dan mereka sangat ingin.(7.Tafsir Al Sulthan unta masuk ke lubang jarum. lalu di antara mereka diberi tahu oleh seorang pemberi tahu: ”Bahwa kutukan Allah adalah atas orang-orang yang zhalim”. Dan seperti itu kami balas orang yang berdosa. mereka berkata: ”Rabb kami. dan mau jadikan dia bengkok.(7.42) Dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam shudur mereka dari hasad. kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya.

kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini. karena mereka telah diperdaya oleh kehidupan dunia”. kemudian Dia berada atas ’Arsy. lantaran itu adakah penolong-penolong yang akan menolong kami atau kami dikembalikan supaya dapat kami kerjakan lain dari apa yang telah kami kerjakan?”. Mereka jawab: ”Sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir”. Dia tutup malam siang yang mengiringinya dengan lekas. dan matahari dan bulan dan bintang-bintang berputar dengan DLA . Sesungguhnya mereka telah rugikan diri-diri mereka dan hilang dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.(7.(7.53) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari.52) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan buahnya ?. lantaran mereka membantah kepada ayat-ayat kami.(7.51) Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka satu Kitab . maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu Pengetahuan sebagai Pengenal dan Pengaturan untuk kaum yang percaya. Maka di hari ini . Mereka berkata: ”Bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kamu sombongkan ?”. akan berkata orangorang yang dahulunya melupakan dia: ”Sesungguhnya telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan Lengkap. Pada hari yang datang buahnya itu.48) ”Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah (bahwa) Allah tidak akan memberi pengaturan kepada mereka ?” : ”Masuklah kamu ke surga. tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berdukacita”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka yang di atas Benteng menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing mereka.49) Dan ahli neraka menyeru ahli surga: ”Tuanglah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah beri kepada kamu”.50) ”Yang jadikan peraturan mereka sia-sia dan permainan.(7.(7.(7.

(7. dan yang tidak baik.(7. dan aku beri nasehat kepada kamu.(7.(7.57) Dan negeri yang baik. Maka kami keluarkan dengan karakternya dari tiap benih-benihan. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang”. dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”.(7.58) Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Seperti itu kami terangkan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur.56) Dia yang mengirim angin pembawa kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. Bukankah kepunyaan-Nya Penciptaan itu dan Urusan itu ?.59) Berkata para malak dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kelupaan yang nyata”.60) Ia berkata: ”Hai kaum ku tidak ada kelupaan pada ku.Tafsir Al Sulthan karakter urusan-Nya. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.(7. seperti itu kami keluarkan orang yang mati agar kamu mau ingat. sesungguhnya pengaturan Allah dekat dari orang yang berbuat kesetiaan. maka kami turunkan dengan karakternya air. Maha Melindungilah Allah Rabb Alam Seluruhnya. kami tarik dia ke negeri mati.(7. sehingga ketika ia bawa awan yang berat. karena sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.(7.54) Serulah Rabb kamu dengan merendah diri dan tersembunyi . tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta. dan berdo’alah kepada-Nya dengan takut dan sungguhsungguh.55) Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya. tidak keluar melainkan dengan susah.61) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.(7. lalu ia berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah.62) DLA . keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya.

Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) dari setelah kaum Nuh.67) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.(7. ia berkata: ”Hai kaum ku. Maka ingatlah ayat-kebesaran Allah agar kamu mendapat kejayaan”.(7. tidaklah aku bodoh. sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Patutkah kamu membantah ku DLA .65) Berkata para malak orang-orang yang kufur dari kaumnya. sembahlah Allah. karena aku ini bagi kamu seorang penasehat yang terpercaya”. apakah tidak kamu berbakti ?”. maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan karakter ayatayat kami . dan Dia tambah kamu dalam ciptaan jadi besar.66) Ia katakan: ”Hai kaum ku.70) Ia berkata: ”Sesungguhnya telah tertimpa atas kamu siksaan dan kemurkaan Rabb kamu. (7. : ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami sangka engkau dari orang yang berdusta”.(7. jika engkau dari orang-orang yang benar”.68) Dan apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu ?.63) Maka mereka mendustakannya.(7.(7.(7.64) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud.69) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami agar kami sembah Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami sembah ?. tidak ada untuk kamu dari Yang Dita’ati selain Dia. (7.Tafsir Al Sulthan ”Apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu dan supaya kamu berbakti dan supaya kamu mendapat pengaturan ?”. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta”. Lantaran itu datangkanlah apa yang engkau ancam kami.

(7. (7. ini dia Unta Betina Allah untuk kamu sebagai ayat. sembahlah Allah. padahal Allah tidak turunkan karakternya dari Sulthon. dan mereka katakan: ”Hai Shaleh. karena akan mengenai kamu azab yang pedih”. dan kami potong akar orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. karena bukan mereka orang-orang yang beriman. dan jangan ganggu dia dengan jahat. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan dalam nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan.71) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan karakter pengaturan dari kami. Oleh karena itu tunggulah.(7. Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya”. yang kamu jadikan dari tanah rata beberapa mahligai dan kamu tumbuk gunung-gunung jadi rumah-rumah. Lantaran itu ingatlah ayat-kebesaran Allah. dan jangan kamu merajalela di bumi membuat kerusakan” . (7.77) DLA . maka biarkanlah dia makan di bumi Allah.72) Dan kepada Tsamud saudara mereka Sholeh.(7. sesungguhnya aku bersama kamu dari orang yang menunggu”. dan Dia beri kekuasaan kamu di Bumi.(7. ia berkata: ”Hai kaum ku.(7.74) Berkata para malak orang-orang yang takabur dari kaumnya untuk orang-orang yang lemah untuk orang yang beriman dari mereka : ”Apakah kamu tahu bahwa Shaleh itu orang yang diutus dari Rabb nya ?”.75) Berkata orang-orang yang takabur itu: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu percayai karakternya”. datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika benar engkau dari orang-orang yang diutus”.73) ”Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti dari setelah kaum ’Aad.76) Lalu mereka sembelih Unta itu dan mereka durhaka dari perintah Rabb mereka. sungguh aku datangkan kepada kamu bukti dari Rabb kamu.

tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.84) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib ia berkata: ”Hai kaum ku. maka menjadilah mereka kaku di dalam rumah-rumah mereka.(7.(7. kecuali isterinya (karena) adalah ia daripada orang-orang yang tertinggal. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu.Tafsir Al Sulthan Maka mengenai mereka Rijfah. lantaran itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa. dan DLA . (7.83) Dan kami hujankan atas mereka satu hujan.85) ”Dan jangan kamu halangi di tiap jembatan menakut-nakuti dan memalingkan dari jalan Allah siapa yang mengimani karakter-Nya. Lantaran itu cukupkanlah sukatan dan timbangan.78) Maka ia berpaling dari mereka sambil berkata: ”Hai kaum ku. lalu Dia banyakkan kamu.(7.80) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan birahi. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman”. karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka”. dan jangan kamu berbuat kebinasaan di bumi sesudah baiknya. lantaran kamu mau jadikan dia bengkok.(7.(7.81) Tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu. dan jangan kamu kurangkan (dari) manusia hak-hak mereka.(7. tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasehat”. bukan kepada perempuan. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Patutkah kamu kerjakan kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang dari Alam Semesta ?”.79) Dan ingatlah Luth. sembahlah Allah. bahkan kamu ini satu kaum yang meliwati batas”. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kamu. dan ingatlah ketika kamu sedikit.82) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya.(7.

88) ”Sesungguhnya (kalau begitu) kami ada-adakan dusta atas Allah.92) DLA .Tafsir Al Sulthan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kebinasaan”. dan Engkau sebaik-baik Pembuka”.87) JUZ’ Ke-9 Berkata para Malak orang yang takabur dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami akan keluarkan mu hai Syu’aib dan orang-orang yang percaya bersama mu dari negeri kami. bukakanlah antara kami dan antara kaum kami karakter yang lengkap. kecuali kamu kembali dalam Ajaran kami”.(7. dan Dia sebaik-baik Hakim. Maka tunggulah sehingga Allah menghukum antara kita. maka menjadilah mereka orang yang terbenam di tempat kediaman mereka. ”Rabb kami.(7. Ia berkata: ”Apakah walaupun kami tidak suka?”.(7.91) Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu.(7.(7. dan tidaklah kami kembali kepadanya melainkan jika dikehendaki Allah Rabb kami Maha Luas.90) Maka mengenai mereka Rijfah. Atas Allah kami bertawakal. jika kami kembali kepada Ajaran kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya.89) Dan berkata malak orang-orang yang kafir dari kaumnya: ”Jika kamu ikuti Syu’aib. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah mereka orang-orang yang rugi. sesungguhnya adalah kamu ketika itu orang-orang yang rugi”. (7. Rabb kami Mengetahui tiap sesuatu.86) ”Dan jika ada satu bagian dari antara kamu mempercayai karakter Yang diutus kepada ku dan satu bagian tidak percaya.(7.

maka mereka tidak bisa mendengar.93) Dan tidaklah kami utus seorang Nabi di suatu Desa. lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba. bahwa kalau kami kehendaki.(7.96) Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kepada kamu.(7.(7.(7.Tafsir Al Sulthan Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai kaum ku. niscaya kami siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka dan kami akan metrai atas qalbu-qalbu mereka. sedang mereka tidak sadar. ketika mereka sedang bermain-main ?. Lantaran itu. padahal mereka sedang tidur ?. melainkan kami kenakan penduduknya kesusahan dan kemelaratan supaya mereka merendah diri.(7. maka kami azab mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.(7. tetapi mereka mendustakan.(7. (7.98) Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah ?. bagaimana bisa aku berdukacita atas orang-orang kafir ?”. dari kedatangan siksa kami di waktu malam. dan sungguh telah datang kepada mereka utusanDLA . sungguh kami buka atas mereka perlindungan dari langit dan bumi.94) Kemudian kami gantikan kebaikan itu di tempat kejahatan.100) Negeri-negeri itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabarkabarnya.99) Apakah belum mengenal bagi orang-orang yang mewarisi bumi ? dari sebelum ahlinya ?.95) Dan kalau penduduk negeri beriman dan tekun.97) Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu pagi. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang rugi. hingga mereka jadi banyak dan mereka berkata: ”Sesungguhnya kemelaratan dan kebahagiaan telah mengenai bapak-bapak kita”.

(7.102) Kemudian sesudah mereka itu kami utus Musa dengan karakter ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan Malaknya. sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb Alam Semesta”.109) ”Ia mau keluarkan kamu dari bumi kamu.(7. (7. (7.Tafsir Al Sulthan utusan dengan bukti .104) ”Betul-betul aku tidak berkata atas Allah melainkan yang lengkap.(7. sungguh aku datangkan kepada kamu karakter bukti dari Rabb kamu. dan kirim ke negeri-negeri untuk mengumpulkan”. Seperti itu Allah metrai atas qalbu-qalbu orang-orang kafir .111) DLA .107) Dan ia keluarkan tangannya. maka datangkanlah karakternya jika kamu dari orang yang benar”. (7. maka itu biarkanlah Bani Israel bersama ku”. tetapi sesungguhnya kami dapati kebanyakan dari mereka meliwati batas. Oleh karena itu bagaimana urusan kamu”. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.105) Kata Fir’aun: ”Jika engkau datang dengan karakter ayat.(7. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang mengadakan kerusakan. maka tiba-tiba dia ular yang membuktikan.101) Dan tidak kami dapati kebanyakan dari mereka (menepati) janji.(7.106) Lalu ia lemparkan tongkatnya. tetapi mereka menzalimi karakternya.103) Dan Musa berkata: ”Hai Fir’aun.(7.108) Berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang pintar”. maka mereka tidak ada yang mengimani karakter apa-apa yang mereka dustakan dari sebelumnya.(7.110) Mereka berkata: ”Berilah tempo kepadanya dan kepada saudaranya.(7.

116) Dan kami wahyukan kepada Musa: ”Hendaklah engkau lemparkan tongkat mu”.121) ”Rabb Musa dan Harun”.113) Ia berkata :”Na’am.Tafsir Al Sulthan ”Nanti mereka akan datang kepada mu dengan tiap ahli sihir yang pintar”.122) Berkata Fir’aun: ”apakah kamu mengimani karakternya sebelum aku beri izin kepada kamu.(7.114) Mereka berkata: ”Hai Musa engkaukah yang akan tunjukkan atau kamikah yang tunjukkan ?”.117) Maka tetaplah Yang Lengkap.(7.120) Mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”. dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang yang didekatkan”.(7.(7.119) Dan tunduklah ahli sihir itu dengan bersujud. kemudian aku akan salib kamu semuanya”.(7.(7.124) DLA . mereka tipu mata manusia dan mereka bikin takut karena mereka datangkan sihir yang panjang.123) ”Aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu berselang. karena kamu hendak keluarkan penduduknya daripadanya. sesungguhnya ini satu tipuan yang kamu kerjakan dalam negeri ini. (7. dan kembalilah mereka dengan merendah diri. Lantaran itu kamu akan mengetahui”.(7.115) Musa berkata: ”Tunjukkanlah”. Maka ketika mereka tunjukkan. Maka tiba-tiba dia menelan apa-apa yang mereka tunjukkan”.(7.(7. dan Bathil apa yang ada mereka kerjakan”.(7.118) Lantaran itu kalahlah mereka di sana.112) Dan datanglah ahli sihir kepada Fir’aun sambil berkata: ”Sesungguhnya adakah upah bagi kami jika kami menang?”.(7.(7.

sesungguhnya bumi ini milik Allah. bahwa kesialan mereka itu tidak lain melainkan di sisi Allah. karena sesungguhnya kita sangat berkuasa atas mereka”. melainkan (karena) kami mengimani karakter ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. mereka anggap Musa dan orang yang bersamanya itu sial. Kata Musa: ”Mudah-mudahan Rabb kamu akan binasakan musuh-musuh kamu dan Dia akan jadikan kamu khalifah di bumi.132) DLA . dan jika mengenai mereka kesusahan.(7.125) ”Karena tidak engkau benci kepada kami. maka tidak kami akan percaya kepada mu”.(7. Ia berkata: ”Kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. dan akibat baik untuk orang yang berbakti. tetapi Dia akan lihat bagaimana kamu bekerja”.(7.(7. Dia wariskan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.(7. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. ”Rabb kami tuangkanlah atas kami kesabaran dan terimalah kami sebagai orang yang menyerah diri” .126) Dan berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat rusak di bumi meninggalkan mu dan yang dita’ati oleh mu ?”.131) Dan mereka berkata: ”Apa saja keterangan yang engkau datangkan karakternya dari ayat untuk engkau sihir kami dengannya.130) Maka apabila datang kepada mereka kesenangan. mereka berkata: ”Bagi kami ini”.127) Musa berkata kepada kaumnya: ”Mintalah pertolongan dengan karakter Allah dan sabarlah.128) Mereka berkata: ”Kami disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami”. (7. Ketahuilah.Tafsir Al Sulthan Mereka jawab: ”Sesungguhnya kepada Rabb kami kami akan kembali”.(7.129) Dan sesungguhnya kami telah kenakan kepada keluarga Fir’aun kekeringan dan kekurangan buah-buahan supaya mereka ingat.(7.

lalu mereka berkata: “Hai Musa jadikanlah untuk kami yang dita’ati seperti mereka itu ada mempunyai beberapa yang dita’ati”. dan darah sebagai ayat yang menjelaskan.134) Maka ketika kami hilangkan siksaan itu dari mereka.(7.(7.(7.139) Ia berkata: “Apakah patut selain dari Allah aku carikan untuk kamu yang dita’ati ?.(7.(7. padahal Dia telah lebihkan kamu atas Alam Semesta ?”. karena mereka kaum yang durhaka. berkatalah mereka: “Hai Musa.Tafsir Al Sulthan Maka kami kirim atas mereka Topan dan Belalang dan KutuKutu(Ulat) dan Kodok-Kodok. lalu mereka berjumpa satu kaum yang menyembah berhala mereka. Ia berkata: “Sesungguhnya kamu ini kaum yang bodoh”. tetapi mereka menyombong.138) “Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan bathil apa yang mereka kerjakan”. dan sempurnalah kalimat Rabb mu dengan baik atas Bani Israel lantaran mereka sabar.135) Maka kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka dalam laut dengan sebab mereka mendustakan karakter ayatayat kami dan mereka lalai darinya. hingga satu masa yang mereka sampai padanya.(7.140) DLA . Dan kami hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa-apa yang ada mereka bangun. niscaya kami akan beriman kepada mu dan kami akan biarkan Bani Israel bersama mu”. tiba-tiba mereka memungkiri. (7.(7. Sesungguhnya jika engkau hilangkan azab itu dari kami.133) Dan ketika azab menimpa mereka.136) Dan kami wariskan kepada kaum yang tertidas itu timur-timur bumi dan baratnya yang kami beri perlindungan padanya. mintalah kepada Rabb mu untuk kami dengan apa yang telah dijanjikan di sisi mu.137) Dan kami telah tolong Bani Israel menyeberang laut.

aku bertobat kepada Mu.(7. lihatkan kepada ku agar aku memandang kepada mu”. maka jika ia tetap pada tempatnya.144) Dan kami telah tulis untuknya di dalam Alwah dari tiap sesuatu sebagai nasehat dan penjelasan untuk tiap sesuatu.145) Aku akan palingkan ayat-ayat Ku dari orang yang takabur di bumi dengan tidak yang lengkap. Maka ketika ia sadar berkatalah ia: “Subhaana Engkau. Aku akan tunjukkan kepada kamu tempat orang-orang yang meliwati batas . dan runtuh Musa dengan pingsan.(7. tetapi jika mereka lihat jalan kesesatan. maka jadilah dia hancur. mereka ambil dia DLA . tetapi pandanglah kepada gunung itu.(7. Maka ketika Rabb nya menampakkan kepada gunung. mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak perempuan kamu sedangkan di dalam itu ada satu percobaan yang panjang dari Rabb kamu.Tafsir Al Sulthan Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun. dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: “Gantikanlah aku pada kaumku. tidak mau mereka ambil dia sebagai satu jalan . karena mereka lihat tiap ayat.141) Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 malam.142) Dan ketika Musa datang di waktu kami.(7. dan mereka tahu jalan petunjuk.(7. tetapi kami sempurnakan dia dengan 10. maka nanti engkau melihat Aku”. dan jadilah dari orang yang bersyukur”. dan akulah orang pertama yang beriman”. Maka ambillah apaapa yang diberikan kepada mu. dan buatlah kebaikan dan janganlah turut jalan orang-orang yang mengadakan kerusuhan”. padahal mereka sedang kenakan kamu siksaan yang pedih. maka jadi sempurna waktu perjanjian Rabbinya 40 malam. Maka itu ambillah dia dengan kuat dan suruhlah kaummu mengambil yang sebaik-baiknya. tidak mau mereka imani karakternya. dan Rabbnya berkatakata kepadanya.143) Dia berkata: “Hai Musa sesungguhnya Aku telah pilih mu atas manusia dengan Risalah Ku dan Kalam Ku. berkatalah ia: ”Rabb. Dia berkata: “Engkau tidak bisa melihat Ku.

Dan seperti itu kami balas orang-orang yang berbuat dusta. Bukankah mereka tidak akan dibalas melainkan apa yang ada mereka kerjakan ?”. dan hampir mereka bunuh aku.(7.151) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi. dan Engkau ArHamur-Raahimiin”. Lalu ia banting Alwah dan ia pegang kepala saudaranya sambil menarik dia kepadanya. yang ada baginya suara.Tafsir Al Sulthan sebagai satu jalan. Itu karakter sesungguhnya mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. niscaya jadilah kita dari golongan yang rugi”. dan jangan engkau masukkan aku bersama orang-orang yang zalim”.149) Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan dukacita. dan masukkanlah kami dalam pengaturan-Mu. Oleh sebab itu jangan engkau sukakan permusuhan kepadaku. kaum Musa jadikan perhiasan mereka seekor anak sapi yang berjasad. mereka berkata: ”Sesungguhnya jika Rabb kita tidak memberi pengaturan kepada kita. dan tidak mengampuni kita. (7. Apakah patut kamu mendahului perintah Rabb kamu?”.148) Dan ketika mereka menyesal dan lihat. akan mengenai mereka kemarahan dari Rabb mereka di kehidupan dunia. dan adalah mereka lalai darinya. Tidakkah mereka lihat bahwa ia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberi pengenalan kepada mereka satu jalan?.(7.147) Dan sesudahnya.150) Ia berkata: ”Rabb ampunkanlah aku dan saudara ku.(7. ia berkata: ”Jelek sekali apa yang kamu kerjakan di belakangku sesudah ku.(7.(7. bahwa mereka telah sesat. (7. sesungguhnya kaum itu pandang aku lemah. gugur amalan-amalan mereka.152) DLA .146) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat. Mereka jadikan dia dan adalah mereka itu orang yang zalim. Kata (Harun): ”Hai anak ibu ku.

Engkaulah penolong kami.(7. kemudian sesudah itu mereka tobat dan beriman. serta turut cahaya yang diturunkan bersamanya.(7. Maka ketika gempa mengenai mereka. dan memuliakan dia dan menolong dia. sesungguhnya kami bertobat kepada Mu”. karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan” .156) ”Yang menurut Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati dia tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu Ghafuurur-Rahiim.(7. ia ambil Alwah. dan ia haramkan atas mereka barang-barang yang jelek.157) DLA . Apakah Engkau akan binasakan kami karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dari antara kami ? Ini tidak lain melainkan percobaan-Mu. kalau Engkau mau tentu Engkau sudah binasakan mereka dan aku lebih dahulu. berkata Musa: ”Rabb. Dia berkata: ”Azab Ku .153) Dan ketika kemarahan itu berhenti dari Musa.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan . dan pengaturan-Ku meliputi tiap sesuatu. oleh karena itu ampunkanlah kami dan berilah kami pengaturan. dan Engkau beri pengenalan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki.154) Dan Musa Pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami. mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kejayaan”. maka Aku akan tuliskan dia bagi orang-orang yang berbakti dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami”.(7. Ia halalkan bagi mereka barang-barang yang baik. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.155) ”Dan tuliskanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan akhirat. yang di dalam naskahnya ada pengenalan dan pengaturan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka.(7. Aku akan kenakan kepada siapa yang Aku kehendaki. dan ia hilangkan dari mereka keberatan-keberatan mereka dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka. ia menyuruh mereka berbuat baik dan ia melarang mereka dari kejahatan.

dan kami wahyukan kepada Musa. sesungguhnya aku (ini) seorang utusan Allah kepada kamu sekalian Yang mempunyai Kerajaan langit dan bumi . yang sesungguhnya tiap-tiap Unaasin tahu tempat minum mereka. ”Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu” dan tidak mereka menganiaya kami.159) Dan kami bagi-bagi mereka jadi 12 Asbaathon sebagai ummatummat.161) Maka orang-orang yang zalim dari antara mereka itu telah tukar perintah dengan yang tidak dikatakan kepada mereka.158) Dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi pengenalan dengan Lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku Adil. dan katakanlah: ”Minta ampun” dan masuklah ke pintu itu sambil bersujud. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Hai manusia. dan makanlah daripadanya apa-apa yang kamu suka. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.(7.160) Dan ketika dikatakan kepada mereka: ”Tinggallah di dalam negeri ini. niscaya kami ampunkan dosa-dosa kamu. Kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. dan turutlah supaya kamu mendapat pengenalan. (7.(7. waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka dengan berturut-turut pada hari istirahat mereka. Lalu terpancar daripadanya 12 mata air. ketika kaumnya minta minuman kepadanya: ”Hendaklah engkau pukul batu itu dengan tongkat mu”. Maka kami turunkan atas mereka azab dari langit dengan sebab kezaliman mereka.162) Dan tanyalah kepada mereka dari hal negeri yang dekat laut itu ketika mereka meliwati batas pada hari Sabtu.(7.(7. Dan kami telah teduhkan atas mereka ghomaamu dan kami telah turunkan atas mereka Manna dan Salwa. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya Nabi yang Ummi yang mengimani karakter Allah dan kalimat-Nya. sedangkan di hari mereka tidak DLA .

(7.168) Maka sesudah mereka itu.(7. mereka akan ambil dia.Tafsir Al Sulthan ambil istirahat.166) Dan ketika Rabb mu memberi tahu bahwa sesungguhnya Dia akan bangkitkan atas mereka hingga hari qiyaamah kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek. tidaklah ikan-ikan itu datang kepada mereka. Demikianlah kami beri percobaan kepada mereka dengan sebab mereka telah meliwati batas. (7.(7.167) Dan kami potong mereka di bumi jadi beberapa ummat.(7. Sesungguhnya Rabb mu sungguh cepat pembalasan-Nya dan sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan satu azab yang pedih lantaran mereka meliwati batas.165) Maka ketika mereka melanggar apa yang dilarang mereka mengerjakannya. mereka ambil benda-benda yang rendah ini sambil berkata:”Akan diampuni kami” dan jika datang kepada mereka barang yang seperti itu.(7. supaya mereka kembali. DLA .164) Maka ketika mereka lupa kepada apa yang diingatkan kepada mereka. kami katakan kepada mereka : ”Adalah Qirodah yang menengadah”. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam Kitab itu bahwa mereka tidak boleh berkata atas Allah melainkan yang lengkap dan mereka sudah baca apa yang ada padanya ?. Dan kami beri percobaan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. diganti oleh satu kaum yang mewarisi kitab. sebagian dari mereka ada yang shaleh dan sebagaian dari mereka tidak demikian.163) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Mengapa kamu nasehati satu kaum yang Allah akan binasakan atau Dia akan azab mereka dengan azab yang pedih?” Mereka jawab: ”Untuk melepaskan kewajiban kepada Rabb kamu dan supaya mereka berbakti”.

(7. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari qiyaamah: ”Sesungguhnya kami lalai dari ini” .Tafsir Al Sulthan Padahal negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang berbakti.(7.171) Dan ketika Rabb mu keluarkan anak cucu Adam dari punggung mereka dan Dia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka. lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya.175) Dan jika kami mau niscaya kami sudah tinggikan dia dengan itu. Oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti?.173) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat.(7. maka perumpamaannya seperti anjing.(7. Yang demikian ialah perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. oleh karena itu apakah Engkau hendak binasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan?”.(7.169) Orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan sholat. ia terengahengah. maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat. ia terengah-engah atau kalau engkau biarkan dia. yang jika engkau halau dia. tetapi ia melekat di bumi dan menuruti hawanya. tetapi ia berpaling daripadanya.(7. Oleh yang demikian ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir.174) Dan bacakanlah kepada mereka kabar orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. dan adalah kami ini anak cucu sesudah mereka.176) DLA .170) Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka. ”Bukankah aku Rabb kamu?” Mereka berkata: ”Bahkan kami menyaksikan”. dan supaya mereka kembali. seperti sesungguhnya dia Peneduh. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang beramal shalih.(7. ”Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat dan ingatlah apa yang ada padanya agar kamu terpelihara”.(7.172) Atau supaya kamu (tidak) berkata: ”Hanya yang musyrik itu ialah bapak-bapak kami dari dahulu. dan mereka sangka bahwa sesungguhnya dia akan jatuh atas mereka.

bahkan mereka lebih lupa.180) Dan dari orang-orang yang kami ciptakan ada satu ummat yang memberi pengenalan dengan lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku adil. maka serulah Dia dengannya dan tinggalkan orang-orang yang bersalahsalahan dalam nama-nama-Nya. (7. dan siapa yang sesat.(7.184) Apa belum mereka perhatikan dalam kerajaan Langit dan Bumi. (7.(7.(7. Itulah mereka. maka dia orang yang mendapat pengenalan. Maka kepada rangkaian yang manakah setelah ini mereka akan percaya ?. bahwa sahabat mereka itu tidak gila.179) Dan kepunyaan Allah nama-nama yang tepat.178) Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka beberapa banyak dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu-qalbu tidak mengerti dengannya.Tafsir Al Sulthan Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayatayat kami. (7. Itulah mereka seperti binatang ternak.181) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. mereka berlaku zalim.177) Siapa yang diberi pengenalan oleh Allah. akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu.(7. ia tidak lain seorang pengancam yang membuktikan. dan bagi mereka telinga tidak mendengar dengannya. mereka orang-orang yang lalai. maka itulah mereka orang-orang yang rugi.183) Apa belum mereka fikirkan.185) DLA . dan kepada diri mereka. sesungguhnya pembalasan Ku sangat teguh. Karena bisa jadi sesungguhnya telah dekat ajal mereka. dan bagi mereka mata tidak melihat dengannya.(7.(7. dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu ?.182) Dan Aku beri tempo bagi mereka. Mereka akan dibalas dengan apa yang ada mereka kerjakan.

ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba”.192) DLA . niscaya adalah kami daripada orang-orang yang berterima kasih”. (7.191) Dan tidak bisa mereka menolong orang-orang itu dan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong.(7.(7.190) Apakah patut mereka sekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu. melainkan pengancam dan penggembira bagi kaum yang mau percaya”. dan Dia tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. mereka jadikan untuk-Nya sekutu-sekutu dalam apa yang Dia berikan kepada mereka berdua. mengandunglah ia satu kandungan yang ringan. Maka ketika ia sentuh dia. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. besar urusan di langit dan bumi. karena jika aku tahu urusan ghaib.(7. tidak ada yang bisa menampakkannya pada waktunya melainkan Dia.(7.187) Katakanlah: ”Aku tidak bisa mendatangkan manfa’at bagi diri ku dan tidak bahaya. maka tidak ada baginya pengenalan. tidaklah aku ini . Maha Terinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. tentu aku kumpulkan banyak harta. Katakanlah: ”Hanya di sisi Allah ilmunya. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka akan bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu dia. dan Dia jadikan darinya jodohnya agar ia bersenang-senang kepadanya.Tafsir Al Sulthan Dan siapa dilupakan oleh Allah. dua-duanya berdo’a kepada Allah Rabb mereka berdua: ”Jika Engkau beri kepada kami anak laki-laki yang baik.(7.189) Maka ketika Dia beri kepada mereka berdua anak laki-laki yang baik.(7. padahal mereka yang diciptakan ?. dan kesusahan tidak mengenai ku.188) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu.186) Mereka akan bertanya kepada mu dari Sa’ah: ”Kapan datangnya ?” Katakanlah: ”Hanya ilmunya di sisi Rabb ku. Maka ketika telah berat. lalu ia terus dengannya.

lantas (cobalah) mereka perkenankan (permintaan) kamu.(7.Tafsir Al Sulthan Dan jika kamu seru mereka kepada pengenalan mereka tidak akan mengikuti kamu. lantaran itu (coba) kamu seru mereka.(7.(7.(7. atau adakah bagi mereka tangan yang mereka bisa pegang dengannya. jika memang kamu orang-orang yang benar. atau adakah bagi mereka mata yang mereka bisa lihat dengannya.(7. sesungguhnya Dia Samii’un-’Aliim. mereka ingat . sama atas kamu maupun kamu seru mereka atau kamu diam. lalu mereka lihat.194) Adakah bagi mereka kaki yang mereka bisa berjalan dengannya. mereka tidak akan mendengar” dan engkau lihat bahwa mereka melihatmu.201) Dan saudara-saudara mereka menolong mereka dalam kesesatan. tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa mereka tolong diri mereka sendiri”. (7. dan Dia menolong orang-orang yang baik”.(7.200) Sesungguhnya orang-orang yang tekun. apabila mengenai mereka gangguan dari setan.(7.193) Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain dari Allah hamba-hamba seperti kamu.198) Berilah maaf dan serulah berbuat kebaikan.(7.199) Dan jika mengenai mu gangguan dari setan.(7. kemudian lakukanlah tipudaya kamu kepada ku dan jangan beri tempo kepada ku”.202) DLA .196) ”Dan mereka yang kamu seru selain dari Dia. kemudian mereka tidak berhenti. Katakan: ”Serulah sekutusekutu kamu. padahal mereka tidak melihat. dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.197) ”Dan jika kamu seru mereka kepada Pengenalan.195) ”Sesungguhnya penolong ku ialah Allah Yang telah turunkan Kitab. atau adakah mereka telinga yang mereka bisa dengar dengannya?. maka hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah.

205) Sesungguhnya orang-orang yang disisi Rabb mu tidak sombong dari beribadat kepada-Nya dan mereka bergerak untuk-Nya dan kepada-Nya mereka sujud.203) Dan ketika dibaca Alquran maka dengarlah dia dan perhatikan agar kamu mendapat pengaturan. Ini beberapa penerangan dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya”.(7.204) Dan sebutlah Rabb mu di dalam dirimu dengan merendah diri dan takut. Katakan: ”Aku hanya turut apa yang Rabb ku wahyukan kepada ku.(7.(7. mereka berkata: ”Mengapakah engkau tidak adakan dia ?”. dan dengan tidak keras suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau jadi dari orang yang lalai.206) DLA .(7.Tafsir Al Sulthan Dan apabila engkau tidak bawakan kepada mereka satu ayat.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(8.(8. padahal sesungguhnya sebagian dari mu’minin tidak suka.0) Mereka akan bertanya kepada mu dari pampamsan perang. dan Allah mau melengkapi yang lengkap dengan kalimat-kalimat-Nya dan menghabiskan akar-akar kaum kafir. (8. satu dari dua golongan.(8. mereka orang beriman dengan lengkap. dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.7) DLA .(8. seolah diseret kepada maut. bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan keampunan dan rizki yang berbeda (rizqun-kariim). Katakan: ”Pampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya.5) Mereka membantah mu dalam yang lengkap setelah apa terbukti. bahwa ia itu untuk kamu. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. tetapi kamu mau bahwa yang tidak bersenjata itu untuk kamu. mereka bertawakal.Tafsir Al Sulthan 8.1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka.(8. padahal mereka melihat.(8.Surat Al-Anfal (PAMPASAN) Surat ke-8. Maka berbaktilah kepada Allah dan perbaikilah keadaan antara kamu.2) Orang-orang yang mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. jika kamu orang-orang yang beriman”.4) Sebagaimana Rabb mu keluarkan mu dari rumahmu dengan karakter lengkap. dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya bertambah bagi mereka iman.3) Itulah mereka. dan atas Rabb mereka.(8.6) Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu.

9) Dan Allah tidak adakan itu. dan untuk menghilangkan dari kamu siksaan setan. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim. dan Dia turunkan atas kamu dari langit air untuk membersihkan kamu dengannya.10) Ingatlah ketika Dia jadikan kamu mengantuk sebagai keamanan dari Nya. (8. dan untuk menguatkan atas kamu qalbu-qalbu kamu dan menetapkan pendirian kamu dengannya. dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah.12) Itu karakter sesungguhnya mereka melanggar Allah dan rasulNya dan siapa melanggar Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya.(8. maka jangan kamu palingkan punggung-punggung kamu kepada mereka.8) Ingatlah ketika kamu minta tolong kepada Rabb kamu.11) Dan ingatlah ketika Rabb mu wahyukan kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu maka tetapkanlah orangorang yang beriman.(8. karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada siksaan neraka”. Aku akan campakkan ketakutan dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir. melainkan sebagai penggembira dan supaya qalbu-qalbu kamu jadi tentram dengannya.14) (44) Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orangorang kafir (waktu) bertempur. (8.Tafsir Al Sulthan Untuk Dia lengkapkan yang lengkap dan kurangi yang kurang.15) Karena siapa palingkan belakangnya kepada mereka di hari itukecuali karena mau mengatur peperangan atau karena mau bersatu dengan satu golongan. walau tidak disuka oleh orang yang berdosa. maka rasakanlah dia.(8. lalu Dia perkenankan bagi kamu. (sambil berkata): ”Sesungguhnya Aku akan gandakan kamu dengan 1000 malaikat yang beriringan”. maka pancunglah leherleher mereka dan putuskanlah tiap-tiap ujung jari mereka”.(8.(8.13) ”Itu untuk kamu.(8.maka sesungguhnya ia kembali DLA .

maka itu baik bagi kamu dan jika kamu kembali.(8. karena Dia mau beri kepada orang-orang mu’min dari (peperangan) itu satu nikmat yang bagus. (8.23) (46) Hai orang-orang yang beriman. dan jika kamu berhenti. orang-orang yang tidak mengerti.24) DLA .(8. dan ia itu sejelek-jelek tempat kembali. walaupun ia banyak.18) Jika kamu (kafirin) minta kemenagan.(8. maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. niscaya kami akan kembali. tetapi Allah yang membunuh mereka. dan golongan kamu tidak akan memberi faedah kepada kamu sedikitpun.17) Itu untuk kamu. tetapi Allah yang melempar.(8. dan tidak engkau melempar waktu engkau melempar.22) Dan kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan. ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar. perkenankanlah Allah dan Rasul-Nya apabila ia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. bahwa Allah hendak menghalangi antara seorang dan qalbunya dan (ketahuilah) bahwa sesungguhna kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. dan tempatnya di neraka.(8. dan ketahuilah. tentu mereka akan berpaling.20) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang berkata: ”Kami dengar”.19) (45) Hai orang-orang yang beriman.(8. bisu.(8.karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. padahal mereka tidak mendengar.Tafsir Al Sulthan dengan kemarahan dari Allah. padahal mereka menjauhkan diri.21) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang yang tuli.(8. niscaya Allah bikin mereka mendengar.16) Maka bukanlah kamu bunuh mereka. sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim. dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

mereka mengatur tipu daya. karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. dan Dia beri kepada kamu sebagian dari yang baik.31) Dan ingatlah ketika mereka berkata: ”Allahhumma.28) (48) Hai orang-orang yang beriman. ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. maka Allah beri perlindungan kepada kamu dan Dia teguhkan kamu dengan pertolongan-Nya.30) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami.(8.26) (47) Hai orang-orang yang beriman jangan engkau khianati Allah dan rasul-Nya.(8. karena Allah mempunyai kelebihan yang panjang.25) Dan ingatlah ketika (bilangan) kamu sedikit yang dihinakan di bumi.(8.(8. supaya kamu berterima kasih. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami sudah dengar .29) Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya terhadap mu untuk menawanmu atau membunuh mu atau mengeluarkan mu. jika adalah (quran) ini dia Lengkap dari sisi Mu.27) Ketahuilah bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan dan bahwa sesungguhnya Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang panjang. tetpi Allah balas tipu daya.(8.Tafsir Al Sulthan Dan hendaklah kamu jauhi fithnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari antara kamu saja. kamu takut manusia sambar kamu. niscaya Dia akan adakan bagi kamu Pembeda dan Dia akan hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu. jika kamu berbakti kepada Allah. Kalau kami mau kami bisa berkata seperti itu. dan Dia akan ampunkan kamu.(8.32) DLA . dan ketahuilah bahwa Allah keras pembalasan-Nya.(8. maka turunkanlah hujan batu atas kami dari langit atau kenakanlah kami azab yang pedih”. (8.

33) Mengapa mereka tidak (patut) disiksa oleh Allah. lalu Dia kumpulkan semuanya.35) Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah.Tafsir Al Sulthan Dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka selama engkau ada pada mereka. dan supaya jadilah peraturan setiapnya untuk Allah. Maka kalau mereka berhenti. bahwa jika mereka berhenti. dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka. maka ketahuilah bahwa Allah pengurus kamu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong.(8. Karena tidak ada pengurusnya melainkan orang-orang yang berbakti.34) Dan tidak ada sholat mereka di sisi rumah itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan. sedangkan mereka bukan Pengurusnya.38) Dan perangilah mereka. sesungguhnya Allah Melihat karakter apaapa yang mereka kerjakan. maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kamu.(8. kemudian (harta) itu akan jadi sesalan atas mereka. padahal mereka minta ampun.(8. supaya tidak ada lagi fithnah. padahal mereka larang (muslimin) masuk Masjidil Haram.(8.40) DLA .(8. dan jika mereka kembali . dan Dia jadikan yang busuk sebagiannya atas sebagian. mereka itulah orang-orang yang rugi.(8.(8. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.39) Dan jika mereka berpaling. kemudian Dia masukan dia ke dalam (neraka) jahannam.36) Karena Allah hendak membedakan yang busuk dan yang baik.(8. maka mereka akan belanjakan dia.37) Katakanlah kepada orang-orang kafir. niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah lalu. kemudian mereka akan dikalahkan dan orang-orang kafir itu ke dalam (neraka) jahannam akan dihimpun. maka telah berlalu contoh orangorang yang dahulu.

tetapi Allah selamatkan. maka hendaklah kamu tetap dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menang. tetapi Allah mau buat jadi urusan yang telah ditentukan.(8. karena nanti kamu jadi lemah dan hilang DLA . karena kalau Dia lihatkan banyaknya mereka kepada mu. hari bertemu dua golongan. dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.44) (49) Hai orang-orang yang beriman. (8.(8. apabila kamu bertemu dengan segolongan (musuh).45) Dan ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berbantah-bantahan.43) Dan ingatlah ketika Dia nampakkan mereka kepada kamu. sesungguhnya Dia mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(8. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. maka sesungguhnya seperlimanya bagi Allah dan bagi Rasul. tentu kamu akan takut dan tentu kamu akan berselisih dalam urusan itu.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke. karena Allah mau membikin jadi urusan yang sudah ditentukan. sedangkan kafilah itu di bawah kamu.(8. dan bagi keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.42) (Ingatlah) ketika Allah lihatkan mereka kepada mu dalam mimpimu (bahwa mereka itu) sedikit. (bahwa) mereka itu sedikit pada pandangan kamu. dan Dia tunjukkan (bahwa) kamu sedikit pada pandangan mereka.41) Ketika kamu di pinggir gunung yang dekat dan mereka di pinggir gunung yang jauh. jika memang kamu mengimani karakter Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari Pembeda.10 Dan ketahuilah bahwa apa yang kamu rampas. di waktu kamu bertemu. padahal jika kamu berjanji-janjian (dulu) niscaya kamu berselisih dalam perjanjian itu. supaya binasa orang yang binasa sesudah (datang) bukti. karena sesungguhnya Allah LaSamii’un-’Aliim.

52) Itu karakter sesungguhnya Allah tidak akan mengubah jasa (ni’mat) yang Dia telah berikan atas satu kaum. Maka ketika berhadap-hadapan dua golongan itu. dan Allah keras pembalasan-Nya.(8. karena sesungguhnya Allah Qowiyyun Syadiid. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. berbaliklah setan atas dua tumitnya.(8. maka sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. sesungguhnya aku takut kepada Allah. dan sabarlah. sesungguhnya aku lihat apa yang kamu tidak lihat.(8. padahal siapa serahkan dirinya kepada Allah. sehingga DLA .47) Dan (ingatlah) ketika setan memperhiaskan kepada mereka amal-amal mereka. lantaran apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kamu.(8. maka Allah siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka. dan (berkata) “Rasalah azab bakaran ini”. dan sesungguhnya aku penolong kamu”.51) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. dan berkata: “Tidak ada di antara manusia yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini.46) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mau menunjuknunjukkan kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah.Tafsir Al Sulthan kekuatan kamu. karena Allah Mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(8.(8. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.50) ”Yang demikian itu.48) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: “Peraturan mereka telah tipu mereka”.(8.49) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika malaikat menerima orang-orang yang kafir sambil memukul muka mereka dan belakang mereka. karena sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hamba-Nya”. dan berkata: “Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari kamu.

Sesungguhnya mereka tidak akan terlepas. maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan adil.(8. karena setiap adalah orang-orang yang zalim.(8.(8.61) DLA . jika engkau dapati mereka dalam peperangan. Allah mengetahui mereka.57) Dan jika engkau takut (terbit) khianat dari satu kaum. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. maka hendaklah engkau condong kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah.58) Dan janganlah orang-orang kafir itu kira mereka sudah terlepas.55) Orang-orang yang engkau bikin perjanjian dengan mereka. maka mereka tidak beriman.56) Lantaran itu. maka hancurkanlah mereka (sebagai contoh untuk) orangorang yang dibelakang mereka.(8.Tafsir Al Sulthan mereka mengubah apa-apa pada karakter diri-diri mereka dan sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.60) Dan jika mereka condong kepada perdamaian.53) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.54) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir. kemudian mereka rusakkan perjanjian mereka pada tiap kali.(8.59) Dan sediakanlah untuk mereka apa-apa yang kamu bisa dari kekuatan. karena itu kami binasakan mereka lantaran karakter dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun. karena mereka tidak mau berbakti. karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. karena sesungguhnya Dia As-Samii’ul-’Aliim. supaya mereka ingat.(8. dan lain dari mereka yang kamu tidak tahu.(8. dan dari persediaan kuda-kuda yang bisa kamu takutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. karena apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah.(8. (8.

(8.66) Tidak patut ada beberapa tawanan bagi seorang Nabi. dan Allah ’Aziizun-Hakiim. jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mau menipu mu.(8. tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir.(8.(8. tidak bisa engkau persatukan antara qalbu mereka. niscaya bisa mengalahkan 200. Dan jika ada dari kamu 200 orang. cukuplah bagi mu Allah dan orang-orang yang mengikuti mu dari orang yang beriman.67) Jika tidak ada keputusan dari Allah yang sudah lalu. Dia Yang teguhkan mu dengan pertolongan-Nya dan dengan karakter orang-orang yang beriman. Lantaran itu jika dari antara kamu 100 orang yang sabar. karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. sesungguhnya Dia ’AziizunHakiim.68) Oleh karena itu makanlah dari apa yang kamu sudah rampas dalam perang sebagai barang halal yang baik. dan jika dari antara kamu ada 1000 niscaya bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. tentu mereka bisa kalahkan 200.65) Sekarang Allah telah ringankan (beban) dari kamu.(8.62) Dan Dia telah satukan antara qalbu-qalbu mereka.63) Hai Nabi. padahal Allah menginginkan akhirat.(8.64) Hai Nabi. karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. gemarkanlah Mu’minin berperang. maka sesungguhnya cukuplah bagi mu Allah. tetapi Allah Yang mempersatukan antara mereka. sehingga ia pecah belahkan (musuh) di bumi.69) DLA . niscaya akan mengenai kamu azab yang panjang dalam apa yang kamu telah kerjakan. Kamu suka kepada harta benda dunia. dan berbaktilah kepada Allah.(8.(8. karena mereka itu kaum yang tidak mengerti.

karena Allah ’Aliimun-Hakiim.73) Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong. maka adalah mereka dari golongan kamu tetapi kaum keluarga sebagiannya lebih berhak kepada sebagiannya menurut Kitab Allah. maka Allah telah tundukkan mereka. adalah mereka ini orang-orang yang beriman yang lengkap.74) Dan orang-orang yang beriman sesudah itu. niscaya Dia akan beri kepada kamu kebaikan lebih dari apa yang telah diambil dari kamu. maka wajib atas kamu menolong.(8.(8. jika kamu tidak kerjakan itu.70) Dan jika mereka mau khianat kepada mu. (8. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. hingga mereka berhijrah dan jika mereka minta tolong kepada kamu dalam peraturan. tentu akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang menyolok.(8. bagi mereka keampunan dan rizki yang berbeda. bukanlah mereka penolong bagi kamu. kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian. serta berhijrah dan berjuang bersama kamu. katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu: ”Jika Allah tahu bahwa dalam qalbu-qalbu kamu ada kebaikan. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.71) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berperang dengan harta-harta dan diri-diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong (adalah) mereka itu sebagiannya jadi penolong bagi sebagiannya.75) DLA . maka sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah lebih dahulu.(8.72) Dan orang-orang yang kafir itu sebagaiannya penolong bagi sebagiannya.(8.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. dan niscaya Dia akan ampunkan kamu. karena Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah itu.

dan tunggulah mereka di tiaptiap tempat penjagaan. maka bunuhlah orangorang musyrik di mana saja kamu dapati mereka dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka. dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan terlepas (dari siksaan) Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. karena Allah suka kepada orang-orang yang berbakti.4) Maka apabila luput bulan-bulan haram.(9.Surat At-Taubah (TOBAT) Surat ke-9.(9. maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sampai waktunya. 129 Ayat Pemutusan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. kemudian mereka tidak cacatkan janji kamu sedikit pun.2) Dan satu pemberitahuan dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji-Akbar memutuskan perhubungan dari orang musyrik.Tafsir Al Sulthan 9. serta mereka tidak membantu seseorang .1) Maka boleh kamu berjalan di bumi empat bulan. oleh karena itu jika kamu tobat.(9. dan jika kamu berpaling.(9.3) Kecuali mereka yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. maka adalah baik bagi kamu. tetapi jika mereka tobat dan DLA . dan gembirakanlah kepada orang-orang kafir azab yang pedih. maka ketahuilah bahwa kamu tidak bisa terlepas dari Allah.

mereka tidak akan perhatikan kerabat dan tidak perjanjian terhadap kamu.11) Dan jika mereka pecahkan sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka cela peraturan kamu. maka biarkanlah mereka. lantaran itu mereka halangi (manusia) dari jalan-Nya. dan kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.6) Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya.10) Maka sekiranya mereka tobat dan mendirikan sholat serta memberikan zakat. (9. supaya ia dengar kalam Allah. (9. maka mereka saudara kamu dalam Peraturan. hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. kecuali orang-orang yang kamu adakan perjanjian di Masjidil Haram.(9. karena mereka ialah orang-orang yang meliwati batas. karena Allah Ghafuurur Rahiim.(9. Sesungguhnya jelek apa yang mereka ada mereka kerjakan.(9. karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq. kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya. tetapi qalbu-qalbu mereka tidak mau.7) Bagaimana (bisa jadi mereka jujur) padahal jika mereka kalahkan kamu.8) Mereka jual karakter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit.9) Mereka tidak perhatikan kekerabatan dan tidak perjanjian terhadap seorang Mu’min.Tafsir Al Sulthan mendirikan sholat dan memberikan zakat.5) Dan jika seorang dari musyrikin minta keamanan kepada mu maka berilah keamanan kepadanya. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. (9. maka perangilah DLA . maka selama mereka berlaku lurus kepada kamu.(9. mereka sukakan kamu dengan mulut-mulut mereka.

padahal mereka yang mulai (mengganggu) kamu pada waktu pertama.(9. dan Allah akan beri tobat kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ‘Aliimun Hakiim.14) Dan Dia hilangkan kejengkelan qalbu-qalbu mereka.16) Tidak akan orang-orang musyrik meramaikan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan karakter kafir atas diri-diri mereka.(9.12) Apakah kamu tiak mau memerangi orang-orang yang sudah pecahkan sumpah mereka dan hendak keluarkan rasul.(9.(9.(9. Apakah kamu takut kepada mereka.Tafsir Al Sulthan ketua-ketua kekufuran itu (karena) sesungguhnya mereka itu tidak ada sumpah bagi mereka supaya mereka berhenti. dan Dia akan hinakan mereka serta menolong kamu melawan mereka dan Dia akan memuaskan shudur kaum mu’minin. (9. padahal Allah belum ketahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah dan tidak rasul-Nya dan tidak mu’minin sebagai sahabat karib? Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan . dan hari akhir dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. dan di dalam neraka mereka akan kekal. niscaya Allah akan siksa mereka dengan perantaraan kamu.17) Hanya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah orang yang mengimani karakter Allah.(9.15) Apakah kamu kira bahwa kamu akan dibiarkan saja. Maka Allah lebih lengkap alasan kamu takuti jika memang kamu orang-orang yang beriman.18) Apakah kamu anggap hal memberi minum orang ke Haji dan mengurus Masjidil Haram itu (sama) seperti orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir serta berjuang di jalan DLA . lantaran itu mudah-mudahan mereka jadi dari orang-orang yang mendapat pengenalan. Mereka itu orang-orang yang gugur amal-amal mereka.13) Perangilah mereka.

sampai Allah datangkan urusan-Nya.(9. karena Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang meliwati batas”.(9.(9.23) Katakanlah: ”Jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu dapati dan perdagangan yang kamu takut mundurnya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. tetapi tidak berfaedah bagi kamu sedikitpun. jangan kamu jadikan bapakbapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai ketua. dan Dia turunkan tentara yang DLA . jika mereka lebihkan kekufuran daripada iman. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. kemudian kamu berpaling sambil mundur. ketika kamu sombong dengan banyaknya kamu.22) (50) Hai orang-orang yang beriman. Tidak !. (9. bagi mereka padanya jasa (ni’mat) yang kekal. lebih kamu cintai dari Allah dan rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya. dan sempit bagi kamu bumi yang luas. dan berhijrah dan berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka untuk mereka pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. karena siapa dari antara kamu menjadikan mereka ketua.Tafsir Al Sulthan Allah ?.24) Sesungguhnya Allah telah tolong kamu di beberapa banyak tempat dan pada peperangan Hunain.19) Orang-orang yang beriman. mereka itu tidak sama di sisi Allah. maka tunggulah.(9. karena sesungguhnya Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang.25) Kemudian Allah turunkan keamanan-Nya atas rasul-Nya dan atas orang-orang yang beriman.21) Hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya.(9. maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim.20) Rabb mereka menggembirakan mereka denan pengaturan dari-Nya dan kesukaan dan surga-surga.(9. dan itulah mereka orang yang mendapat kemenangan.

30) Mereka jadikan guru-guru mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Arbaab dari selain Allah. menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu. sesungguhnya orang musyrik itu najis. walau dibenci oleh orang-orang kafir. walau dibenci oleh orang-orang musyrik.(9.29) Dan berkata orang-orang Yahudi : ”Uzair itu anak Allah”. dan berkata orang-orang Nasrani: ”Al-Masih itu anak Allah”. Sesungguhnya Allah ’Aliimun-Hakiim. dan jika kamu takut kepapaan.31) Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.(9.26) Kemudian Allah memberi taubat sesudah itu.33) DLA . Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka. tetapi Allah tidak mau melainkan menyempurnakan cahaya-Nya. kepada siapa yang Dia kehendaki.28) Perangilah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang kafir. (9.(9. dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. dan Almasih anak Maryam.(9.27) (51) Hai orang-orang yang beriman. padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah kepada Satu Yang Dita’ati. dan tidak memakai peraturan yang lengkap dari orang-orang yang diberi kitab hingga mereka bayar jizyah dengan tangan dalam keadaan merendah diri. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. bagaimana mereka dapat dipalingkan ?. maka Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-Nya jika Dia mau. mudah-mudahan Allah binasakan mereka.(9. lantaran itu tidak boleh mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini.32) Dia Yang mengutus rasul-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap untuk membukanya atas peraturan setiapnya. Subhaana Dia dari apa yang mereka sekutukan. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. dan Dia siksa orang-orang yang kafir.(9.Tafsir Al Sulthan kamu tidak lihat dia.(9.

Tafsir Al Sulthan (52) Hai orang-orang yang beriman. mereka halalkan dia dalam satu tahun dan mereka haramkan dia dalam satu tahun untuk genapkan bilangan yang diharamkan oleh Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka belanjakan dia di jalan Allah. dan Dia akan gantikan satu kaum yang lain DLA . (9. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. kamu beratkan badan kamu ke bumi?.34) Pada hari akan dipanggang dia atas neraka jahannam. Apakah kamu suka penghidupan dunia dari akhirat. memakan harta manusia dengan bathil. mengapa jika dikatakan kepada kamu: ”Berperanglah di jalan Allah”.(9. Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka yang jelek.(9. maka jangan kamu aniaya diri-diri kamu padanya. padahal kehidupan dunia terhadap akhirat tidak lain melainkan sedikit.38) Kalau kamu tidak pergi berperang Dia akan azab kamu dengan azab yang pedih. (sambil dikatakan): ”Ini apa yang kamu timbun untuk diri kamu. dari padanya 4 yang haram. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kaaffah sebagaimana mereka memerangi kamu secara kaaffah. lantaran itu rasakanlah apa yang kamu timbun”. 12 syahru dalam Kitab Allah pada hari Dia menciptakan Langit dan Bumi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbakti. sesungguhnya kebanyakan dari guru-guru dan pendeta-pendeta.35) Sesungguhnya bilangan syahru di sisi Allah.(9. Itu peraturan yang resmi berdiri. dan mereka menghalangi dari jalan Allah.37) (53) Hai orang-orang yang beriman.36) Sesungguhnya memundurkan (larangan) itu tidak lain melainkan menambah kekufuran yang dengannya tersesat orang-orang kafir. lalu diseterikakan dengannya ke dahi mereka dan rusuk mereka dan belakang mereka. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. lalu mereka halalkan apa yang Allah haramkan.(9.

43) Orang-orang yang beriman kepada karakter Allah dan hari akhir.40) Pergilah dengan keadaan ringan dan berat dan berperanglah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. lalu Allah turunkan ketenangan atasnya dan Dia kuatkan dia dengan tentara yang kamu tidak lihat.42) Allah memberi maaf kepada mu. Mereka binasakan diri-diri mereka. sesungguhnya Allah bersama kita”. sedangkan kamu tidak bisa membahayakan dia sedikitpun. ketika orang-orang kafir keluarkan dia. serta Dia jadikan kalimat orangorang kafir di bawah.45) DLA . dan kalimat Allah dia yang tinggi .(9. padahal ia yang kedua dari yang dua. tentu kami akan keluar bersama kamu”. dan Allah ’Aziizun Hakiim. ketika ia berkata kepada kawannya: ”Jangan engkau berduka.44) Hanya yang akan minta izin kepada mu itu ialah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir dan raguragu qalbu-qalbu mereka.(9. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orangorang yang berdusta. tidak akan minta izin kepada mu dari berperang dengan harta dan diri mereka. lantaran itu mereka akan bingung di dalam keraguan mereka. maka sesungguhnya Allah telah tolong dia.39) Jika kamu tidak mau menolong dia. tetapi perjalanan itu jauh untuk mereka dan mereka akan bersumpah dengan karakter Allah: ”Jika kami bisa. niscaya mereka ikut mu.Tafsir Al Sulthan dari kamu. karena yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu ketahui.(9.(9. karena Allah mengetahui karakter orang yang berbakti.(9.(9. ketika dua-duanya dalam gua. mengapa engkau izinkan mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau tahu orang-orang yang berdusta.(9.41) Jika seruan mu kepada satu benda yang dekat dan perjalanan yang pendek.

(9. sedang mereka tidak suka. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah menjaga diri kami lebih dahulu”. sedangkan yang kami tunggu untuk kamu ialah supaya Allah kenakan kamu azab dari sisi-Nya atau (kenakan azab) dengan (perantaraan) tangan-tangan kami. dan mereka bolak-balikkan urusan bagi mu. oleh karena itu tunggulah (karena) sesungguhnya kami menunggu bersama kamu”.(9. melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami.52) DLA . lantaran itu Dia halangi mereka.46) Kalau mereka keluar bersama kamu.51) Katakanlah: ”Bukankah tidak kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua kebaikan ?. (hal itu) tidak menyenangkan mereka. tetapi Allah mengetahui karakter orang-orang yang zalim. tetapi Allah tidak suka mereka keluar.48) Dan di antara mereka ada orang yang berkata: ”Izinkanlah aku dan jangan fitnah aku” Bukankah dalam fitnah mereka telah jatuh ? Dan sesungguhnya jahannam itu akan mengepung karakter orang-orang kafir.47) Sesungguhnya mereka telah adakan fitnah lebih dahulu.50) Katakanlah: ”Tidak akan mengenai kami. dan jika kecelakaan mengenai mu. sambil berkata:”Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal”.(9.Tafsir Al Sulthan Dan kalau mereka mau keluar.(9. lantaran di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka.(9.49) Jika kebaikan mengenai kamu. dan mereka akan bersegera masuk antara kamu sambil mengadakan fitnah untuk kamu. tentu mereka akan sediakan baginya persediaan.(9. dan mereka berpaling dalam keadaan girang. sehingga datang yang lengkap dan terungkap urusan Allah. tidaklah mereka menambah untuk kamu melainkan kerusakan. Dia penolong kami dan atas Allah hendaknya orang beriman bertawakal”.(9.

bahwa sesungguhnya mereka dari golongan kamu. dan orangorang yang berhutang. dan di jalan Allah dan orang pelayaran DLA . sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan supaya hilang diri-diri mereka sedang mereka di dalam kekufuran. atau tempat masuk. tentu mereka berpaling kepadanya dalam keadaan mereka bersegera. (9.(9.(9. serta tidak mendatangkan sholat melainkan mereka malas. Dia dan rasul-Nya akan beri kepada kami kelebihan-Nya. padahal mereka tidak dari kamu.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Belanjakanlah harta kamu dengan ridha atau dengan terpaksa.59) Sedekah-sedekah itu tidak lain melainkan untuk fakir dan miskin dan pengurus sedekah dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya dan untuk memerdekakan hamba-hamba. tetapi tidak akan diterima dia dari kamu. sesungguhnya kepada Allah kami menuju”. karena sesungguhnya adalah kamu kaum yang fasiq”. jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anak-anak mereka.(9.56) Jika mereka dapat tempat berlindung. tetapi mereka itu satu kaum yang terpisah. dan jika tidak diberi sebagian daripadanya.57) Dan sebagaian dari mereka ada yang mencelamu dalam sedekah.55) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.(9.58) Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata: ”Cukuplah Allah bagi kami. (9. dan tidak berinfaq melainkan dengan terpaksa.(9. tiba-tiba mereka marah. atau gua-gua.54) Oleh karenanya.53) Dan tidak ada yang mencegah dari diterima infaq-infaq mereka itu melainkan karena mereka mengkufuri karakter Allah dan karakter rasul-Nya. yaitu jika mereka diberi sebagian darinya mereka merasa senang.

(9. karena sesungguhnya Allah akan lahirkan apa yang kamu takuti”.61) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu untuk menyukakan kamu. mereka suruh berbuat kejahatan dan larang dari mengerjakan kebaikan.(9. Katakan: ”Perolok-olokkanlah. dengan keadaan kekal di dalamnya.(9.65) Jangan kamu tunjukkan alasan.63) Orang-orang munafik itu takut kalau-kalau akan diturunkan atas mereka satu bentuk yang mengabarkan kepada mereka karakter apa-apa dalam qalbu-qalbu mereka. mereka lupa kepada Allah. Katakan: ”Pendengar kebaikan bagi kamu. Katakan: ”apakah karakter Allah dan ayat-ayat-Nya dan rasulNya kamu perolok-olokkan ?” . padahal Allah dan rasul-Nya lebih patut mereka sukakan jika mereka beriman. lantaran DLA .(9. dan mereka genggam tangan mereka. ia mengimani karakter Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman dan pengaturan untuk orang-orang yang beriman dari kamu”.64) Dan jika engkau bertanya kepada mereka. yang demikian itu kehinaan yang panjang.66) Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. (9. karena adalah mereka itu orang-orang yang berdosa. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam.62) Tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang melawan Allah dan rasul-Nya. sebagian dari mereka dengan sebagiannya. Dan orang-orang yang menyakiti rasul Allah bagi mereka azab yang pedih. sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan segolongan dari kamu.(9.(9. tentu mereka akan menjawab: ”Kami hanya bergurau dan bermain-main”.Tafsir Al Sulthan satu kewajiban dari Allah. tentu kami akan azab segolongan.60) Dan dari antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: ”Ia itu pendengar”.

Itu dia kemenangan yang panjang. (9.(9. oleh karena itu. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.(9.69) Tidakkah telah datang kepada mereka kabar orang-orang yang sebelum mereka.67) Allah telah janjikan bagi laki-laki dan perempuan perempuan yang munafik dan orang-orang kafir neraka jahannnam dengan keadaan mereka akan kekal padanya.71) Allah telah berjanji kepada mu’minin laki-laki dan perempuan akan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. sedang keridhaan dari Allah adalah lebih menyolok. karena tidak sekali-kali Allah menganiaya mereka. ia itu cukup bagi mereka. hal keadaan mereka kekal padanya. dan mereka itulah orang-orang yang rugi. maka kamu pun telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana bersenang-senang orang-orang yang dari sebelum kamu dengan bagian mereka.(9.(9. adalah mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak cucu. mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka. Kamu telah permainkan seperti (permainan) yang dipermainkan oleh mereka. mereka menyuruh kerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan jahat. sesungguhnya orang-orang munafik orang-orang yang meliwati batas.Tafsir Al Sulthan itu Dia lupakan mereka. itulah mereka yang Allah beri pengaturan kepada mereka. Allah kutuk mereka dan adalah bagi mereka azab yang tetap.70) Dan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan pembuktian.(9. dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya. dan tempat-tempat yang baik dalam surga yang kekal. serta mendirikan sholat dan memberikan zakat. kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan kaum Ibrahim dan penduduk Madyan dan negeri yang sudah dibinasakan ?. sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim.72) DLA . Mereka itu orang yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat.68) Seperti orang-orang yang sebelum kamu.

(9.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi.76) Maka Allah sebabkan adanya nifaq dalam qalbu-qalbu mereka kepada hari mereka bertemu Dia lantaran mereka menyalahi janji Allah yang mereka telah janjikan (kepada)-Nya dan lantaran mereka berdusta. adalah baik bagi mereka. tentu kami akan sedekahkan dan tentu kami jadi daripada orang-orang yang baik. dan tempat mereka ialah jahannam. dan mereka kufur sesudah mereka islam. Allah akan azab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan akhirat. melainkan karena Allah dan Rasul-Nya katakan mereka dengan kelebihan-Nya.78) Orang-orang yang mencela kaum mu’min yang bersedekah dengan kemauan sendiri dan yang tidak dapat melainkan sekedar kekuatannya. Tetapi jika mereka tobat. Allah akan balas mengejek mereka.74) Dan dari antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: ”Sesungguhnya jika ia beri kami dari kelebihan-Nya. dan tidak ada bagi mereka pembantu-pembantu di bumi dan tidak ada penolong. dan mereka membalik belakang dalam keadaan berpaling .(9.(9.(9. dan jika mereka berpaling. dan mereka mau apa yang mereka tidak bisa dapat.77) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan omongan rahasia mereka.(9. jadilah mereka bakhil pada (mengeluarkan)nya. dan jelek tempat kesudahan.79) DLA . perangilah kafir-kafir dan munafik-munafik dan berlaku Ghilazhlah atas mereka. serta mengejek mereka itu. dan sesungguhnya Allah Mengetahui perkara-perkara Ghaib. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(9.(9. padahal sesungguhnya mereka telah lahirkan kalimat kufur.75) Tetapi ketika Allah beri kepada mereka dari kelebihan-Nya. dan mereka tidak benci.73) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah bahwa mereka tidak berkata.

82) Maka sekiranya Allah kembalikan kamu kepada satu golongan dari antara mereka lalu mereka minta izin kepada mu untuk keluar.(9. maka katakanlah: ”Kamu tidak akan keluar bersama ku selama-lamanya dan kamu tidak akan memerangi musuh bersama ku. karena sesungguhnya Allah hendak siksa mereka dengan karakternya di dunia dan supaya hilang diri-diri mereka.Tafsir Al Sulthan Mintakanlah ampun bagi mereka atau jangan engkau mintakan ampun bagi mereka.(9. oleh karena itu duduklah sekarang bersama orang yang tinggal”.85) Dan apabila diturunkan satu bentuk. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.83) Dan jangan sekali-kali engkau sholat atas seorang dari mereka yang mati dan jangan engkau berdiri atas kuburannya.(9.80) Orang-orang yang ditinggalkan itu girang dengan ketinggalan mereka di belakang rasul Allah.84) Dan jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anakanak mereka. Itu karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter Allah dan rasul-Nya. hendaklah kamu mengimani karakter Allah dan berjuang bersama rasul-Nya. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang fasik. maka orang-orang yang kaya dari antara mereka minta izin DLA .(9. 70 kali. karena mereka tidak suka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah dan mereka berkata: ”Jangan kamu pergi waktu panas”.(9. karena sesungguhnya mereka itu mengkufuri karakter Allah dan rasulNya dan mereka mati padahal mereka orang-orang fasiq. padahal mereka kufur. Katakan: ”Api neraka lebih panas lagi” jika mereka mengerti. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka.81) Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak. (9. maka tidak Allah akan ampunkan mereka. karena sesungguhnya kamu telah suka duduk mula-mulanya.

(9.86) Mereka suka supaya mereka (tinggal) bersama-sama orangorang yang tinggal.(9. lalu Allah tutup atas qalbu mereka. karena telah ditutup qalbu mereka. (9. apabila mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya.87) Tetapi rasul dan mereka yang beriman bersamanya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dan mereka itu akan mendapat beberapa kebaikan dan merekalah orang-orang yang berbahagia.(9. mereka suka. mereka kekal padanya. Itu kemenangan yang panjang. maka mereka tidak mengerti.(9. untuk engkau beri kepada mereka kendaraan.90) Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah dan atas orang-orang yang sakit dan tidak atas orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk diinfaqkan. engkau berkata: ”Aku tidak dapati kendaraan yang akan.89) Dan datang orang-orang yang teledor dari antara penduduk asli supaya diberi izin kepada mereka.(9.(9. karena dukacita. bahwa mereka tidak mempunyai kemapuan yang mereka infaqkan.88) Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik dan adalah Allah Ghafuurur-Rahiim. supaya mereka tinggal bersama orang-orang yang tinggal. aku berikan kepada kamu”.92) Hanya ada jalan atas orang-orang yang minta izin kepada mu. Mereka berpaling sambil mata-mata mereka mengalirkan air mata. padahal mereka kaya.(9.91) Dan tidak ada kesalahan atas orang-orang yang ketika datang kepada mu.93) JUZ’ Ke-11 DLA . maka mereka tidak tahu. tetapi tinggallah orangorang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka satu azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan kepada mu sambil mereka berkata: ”Tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk”.

atas merekalah peredaran jelek. maka kalau kamu suka kepada mereka. karena sesungguhnya Allah telah terangkan kepada kami hal-hal kamu dan Allah serta rasul-Nya akan buktikan amal kamu. Allah akan masukkan mereka dalam pengaturan-Nya.Tafsir Al Sulthan Mereka akan tunjukkan uzur mereka kepada kamu.(9.(9. supaya kamu suka kepada mereka.(9.(9. dan Allah ’Aliimun-Hakiim. sesungguhnya Allah GhafuururRahiim.(9.96) Penduduk asli lebih keras kekufuran dan kenifakan dan lebih pantas tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasul-Nya. ketika kamu kembali kepada mereka. kami tidak akan percaya kepada kamu. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. dan orang-orang yang turut mereka dalam kebaikan itu Allah suka dari mereka dan mereka suka DLA . berpalinglah dari mereka.98) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. dan tempat kembali mereka jahannam. karena sesungguhnya mereka itu kotor.(9. supaya kamu berpaling dari mereka lantaran itu. sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum yang fasiq. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir. dan mengambil apa yang mereka infaqkan sebagai pendekat diri di sisi Allah dan penghormatan kepada rasul. Ketahuilah sesungguhnya dia sebagai pendekatan untuk mereka. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.94) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka.95) Mereka akan bersumpah kepada kamu. Katakanlah: ”Jangan kamu tunjukkan uzur .97) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang menganggap apa yang mereka infaqkan sebagai denda sambil menunggu peredaran zaman atas kamu. dan Allah Samii’un-’Aliim.99) Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula dari antara muhajirin dan anshar.

100) Dan di antara orang-orang sekeliling kamu dari penduduk asli ada beberapa munafiqin dan sebagian dari penduduk Madinah. dan Allah Samii’un ’Aliim. lalu Dia kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang sudah kamu kerjakan.106) Dan (begitu juga) mereka yang adakan masjid untuk mengganggu karena kufur dan untuk memecah belah Mu’minin dan sebagai tempat intipan bagi orang-orang yang dahulu telah memerangi Allah dan rasul-Nya. serta Dia janjikan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(9.102) Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang panjang. merka kekal padanya selamalamanya.(9. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan sholatkanlah atas mereka.105) Dan orang-orang yang lain itu dimundurkan kepada urusan Allah maupun Dia azab mereka ataupun Dia beri ampun atas mereka. Kami akan azab mereka dua kali. DLA .104) Dan katakanlah: ”Beramallah karena nanti Allah dan rasul-Nya dan Mu’minin mengetahui amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir. sesungguhnya sholat mu ketenangan bagi mereka. Mereka campurkan amal yang baik dengan yang jelek.(9.101) Dan yang sebagian lainnya mengakui akan dosa-dosa mereka. Kami kenal mereka. Itu kemenangan yang panjang. melainkan kebaikan”.Tafsir Al Sulthan dari-Nya. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.(9. mereka telah biasa di dalam kenifakan. Engkau tidak tahu mereka. tetapi mereka akan bersumpah:”Tidak kami maukan.(9. Mudahmudahan Allah ampunkan mereka.103) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah.(9. dan bahwa sesungguhnya Dia At-Tawwaabur-Rahiim.(9.

sesudah terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu ahli jahiim. yang melakukan ekspedisi.107) Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya. Itu dia kemenangan yang panjang. lebih lengkap bahwa kamu berdiri padanya. dan yang menjaga batas-batas Allah. walau mereka itu kaum kerabat yang dekat.(9. yang rukuk.110) Sesungguhnya Allah telah membeli dari mu’minin diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sesungguhnya bagi mereka surga. karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih dari Allah ?.113) DLA .Tafsir Al Sulthan padahal Allah saksikan bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta. karena masjid yang didirikan atas ketekunan dari hari yang pertama. yang sujud.(9.(9. padanya beberapa lakilaki yang cinta bahwa mereka jadi bersih.(9.(9.112) Tidak boleh Nabi dan orang yang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik. dan gembirakanlah Mu’minin. dan yang melarang dari kejahatan. mereka berperang di jalan Allah.(9. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. kecuali bahwa terpotong-potong qalbu-qalbu mereka.(9. yang menyuruh berbuat kebaikan. lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-Nya. lalu mereka membunuh dan terbunuh sebagai satu perjanjian yang lengkap di dalam Taurat dan Injil dan Alquran. dan Allah cinta kepada oran-orang yang bersih.109) Senantiasalah bangunan mereka yang mereka bangun menimbulkan keraguan di dalam Qalbu-Qalbu mereka. yang melakukan praktik.111) Orang-orang yang bertobat yang beribadat. lalu ia membawa dia jatuh ke dalam api jahannam. dan Allah ’Aliimun Hakiim.108) Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas ketekunan dari Allah dan kesukaan-Nya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya atas tepi jurang yang dalam.

Dia menghidupkan dan mematikan.(9. dan hendaklah kamu ada bersama orang-orang yang cerdas. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. tekunilah Allah.117) Dan tiga orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka. dan mereka sangka bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepada-Nya. maka ia memerdekakan diri darinya. bahwa bapaknya musuh bagi Allah. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi.(9. sesungguhnya Ibrahim adalah La Awwaahun Haliim. dan sempit atas mereka diri-diri mereka. melainkan ditulis untuk mereka. (9.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena perjanjian yang ia janjikan kepadanya. tetapi ketika ternyata baginya.118) (54) Hai orang-orang yang beriman.116) Sesungguhnya Allah telah ampunkan Nabi dan Muhajirin dan Anshar yang ikut dia pada waktu kesusahan. padahal ia begitu luas. sesudah hampir terbalik qalbu sebagian dari mereka.115) Sesungguhnya Allah.(9.114) Dan tidak sekali-kali Allah melupakan satu kaum sesudah Dia beri pengenalan. dan tidak mereka menginjak tempat yang bisa membikin orang-orang kafir marah dan tidak mereka dapat apa-apa kepayahan dari musuh. lantaran itu amal yang saleh. kecuali setelah Dia buktikan bagi mereka apa yang semestinya mereka tekuni.(9. kemudian Dia terima tobat atas mereka supaya mereka kembali.119) Tidak penduduk Madinah dan orang-orang sekeliling mereka dari penduduk asli boleh ketinggalan dari rasul Allah. Yang demikian karena tidak akan mengenai mereka dahaga dan tidak penat dan tidak lapar di jalan Allah. kemudian Dia terima tobat atas mereka. DLA . Sesungguhnya Allah Dia At-Tawwaabur-Rahiim. Dan tidak mereka jauhkan diri mereka daripada dirinya.(9. sesungguhnya Dia kepada karakter mereka Ra-uufur-Rahiim.

124) Dan adapun orang-orang yang dalam qalbu mereka ada penyakit. (9. dan mereka mati.126) Dan apabila diturunkan satu bentuk.127) Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan karena sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orangorang yang berbuat kesetiaan. Maka adapun orang yang beriman bertambah iman mereka sambil mereka bergembira. tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian(saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka. maka dari antara mereka ada yang bertanya: ”Siapakah dari antara kamu yang ditambah imannya oleh ini ?”. DLA . perangilah orang-orang yang di sekitar kamu dari orang-orang yang kafir. (itu) karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.(9.120) Dan tidak mereka infaqkan satu infaq yang kecil dan tidak infaq yang menyolok dan tidak mereka melintas di suatu lembah.125) Dan tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka dicoba pada tiap tahun. kemudian mereka tidak mau tobat dan tidak mereka mau ingat ?. padahal mereka kafir. maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian.123) Dan apabila diturunkan satu bentuk. ”Adakah siapa-siapa melihat kamu?”.(9. satu waktu atau dua waktu.121) Dan tidak patut Mu’minin keluar semuanya.(9.(9. supaya mereka menerima pelajaran dalam peraturan. Dan ketahuilah. seungguhnya Allah bersama orang yang berbakti. agar Allah balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang ada mereka kerjakan. kemudian mereka berpaling pergi.(9. dan hendaklah mereka dapati pada kamu ghilzhoh.(9. Penakluk atasnya apa yang kamu susahkan. melainkan ditulis bagi mereka.122) (55) Hai orang-orang yang beriman. mereka bertambah kekotoran atas kekotoran mereka itu. lalu mereka ancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka bisa yahdzarun.(9.

(9.Tafsir Al Sulthan inginkan kebaikan atas kamu dan kepada orang beriman Rauufur-Rahiim.128) Maka sekiranya mereka berpaling. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. dan Dia Rabbul ’Arsyil ’azhiim. atas-Nya aku bertawakal.(9. katakanlah: ”Cukuplah Allah bagi ku.129) DLA .

2) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi di dalam 6 hari. dan orang-orang yang kafir.4) Dia Yang menjadikan matahari terang dan bulan bercahaya. apa kamu tidak mau ingat ?.(10.0) {Alif. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan.(10. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.3) Kepada-Nyalah tempat kembali kamu semuanya. sebagai perjanjian Allah yang lengkap.Tafsir Al Sulthan 10. Itulah ayat-ayat Tulisan yang bijaksana.(10. Lam . kemudian berada atas ’Arsy mengatur urusan. kemudian mengembalikannya. Tidak Allah ciptakan itu melainkan dengan karakter yang lengkap.(10. Tidak dari pertolongan melainkan dari setelah izin-Nya. Berkata orang yang kafir: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. Dia jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengetahui.1) Apakah manusia merasa ajaib bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka bahwa: ”Ancamlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.5) DLA . Ra }. maka sembahlah Dia. 109 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(10. untuk Dia beri upah orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan adil. bahwa bagi mereka kedudukan yang benar di sisi Rabb mereka.(10. dan mengukurkannya tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.Surat Yunus (Nabi Yunus As) Surat ke-10. bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih dengan sebab apa yang ada mereka kufur.

(10.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam perselisihan malam dan siang dan apaapa yang diciptakan Allah di Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk kaum yang tekun.(10. Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami di dalam kebingungan kesesatan mereka.6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan suka dengan kehidupan dunia dan tentram dengannya dan orang-orang yang mereka dari ayatayat kami berlaku lalai. mengalir dari bawah mreka sungaisungai di dalam surga penuh jasa (ni’mat).(10.(10. maka ketika kami hilangkan daripadanya kesusahannya. ketika mereka berlaku aniaya.(10.(10. ia berjalan seolaholah ia tidak pernah berdo’a kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang mengenainya.10) Dan kalau Allah bersegera bagi manusia sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan. demikianlah dinampakkan baik kepada mereka orang-orang yang meliwati batas itu apa yang mereka kerjakan.8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih Rabb mereka beri pengenalan kepada mereka dengan karakter iman mereka.7) Itulah mereka tempat mereka api sebab karakter apa yang ada mereka usahakan. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti. tetapi mereka DLA .(10. niscaya dihabiskan ajal mereka.12) Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa qurun dari sebelum kamu.11) Dan apabila kesusahan mengenai manusia. ia berdo’a kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri.9) Seruan mereka padanya Subhana Engkau wahai Allah kami” dan pujian mereka padanya ”Salam” dan di akhir seruan mereka bahwa ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Seluruhnya”.

untuk kami lihatkan bagaimana kamu bekerja. Sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. melainkan ummat yang satu. Dan kalau tidak terdahulu kalimat dari Rabb mu.(10.17) Dan mereka sembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menyusahkan mereka. maka mereka berselisih.(10.(10. sesungguhnya tidaklah berbahagia orang-orang yang berdosa. azab hari yang panjang .19) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabb nya ?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya hal DLA . sesungguhnya aku sudah tinggal pada kamu satu masa yang panjang sebelum ini . niscaya diberi keputusan antara mereka dalam apa padanya mereka perselisihkan.(10.(10. (10. Subhaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. (10. demikian kami balas kaum yang berdosa.16) Lantaran itu bukankah tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang ada-adakan atas Allah dusta dan mendustakan karakter ayat-ayat-Nya.13) Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifahkhalifah) di bumi dari sesudah mereka. Katakanlah:”Tidak ada hak bagi ku menggantinya dari kemauan diri ku.18) Dan tidak ada manusia. Katakan: ”Apakah kamu mau kabarkan kepada Allah karakter apa yang dia tidak tahu di langit dan tidak di bumi ?”. tidakkah mau kamu mengerti ?”. dan tidak Dia tunjukkan kepada kamu karakternya. tentu aku tidak bacakan dia atas kamu. dan tidak manfa’at kepada mereka dan mereka berkata: ”Mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah”.15) Katakanlah: ”Kalau Allah mau. tidak aku ikuti melainan apa yang diwahyukan kepada ku.Tafsir Al Sulthan tidak mau percaya.14) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami sebagai bukti berkata orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami: ”Datangkanlah karakter bacaan selain ini atau ganti dia”.

Datanglah kepadanya angin yang keras dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan. perhiasan kehidupan dunia. tiba-tiba mereka meliwati batas di bumi dengan tidak yang lengkap. Hingga bumi telah menampakkan perhiasannya dan terhias dia dan disangka oleh ahlinya sesungguhnya mereka bisa Berkuada atasnya.21) Dia Yang menjalakan kamu di darat dan laut.Tafsir Al Sulthan ghaib hanya kepunyaan Allah. ”Hai manusia. kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu. maka kami jadikan dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ada. sesungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa tipu daya yang mereka kerjakan.24) DLA . niscaya kami dari orang-orang yang bersyukur”. dan mereka senang dengannya.(10. Datang urusan kami pada waktu malam atau siang.(10.(10. maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.20) Dan apabila kami rasakan kepada manusia satu pengaturan (kemerdekaan). Demikian kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau berfikir. maka tungguhlah sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu”.22) Maka setelah Dia selamatkan mereka. (10. hingga ketika kamu di dalam kapal dan menjalankan mereka dengan angin yang baik. tiba-tiba ada pada mereka tipu daya di dalam ayat-ayat kami. dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya. Katakanlah: ”Allah lebih lekas tipu daya. dari sesudah kesusahan(penjajahan) yang mengenai mereka.23) Perumpamaan kehiduppan dunia tidak lain melainkan seperti air yang kami turunkan dia dari langit lalu bercampur karakternya dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. sesungguhnya kejahatan kamu itu tidak lain melainkan atas diri-diri kamu sendiri. mereka seru Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan: ”Jika engkau selamatkan kami dari ini.(10.

kamu dan sekutu-sekutu kamu”. serta hilanglah dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan. serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan.31) DLA .30) Katakan: ”Siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?. mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. karena dikembalikan mereka kepada Allah Penolong mereka Yang lengkap.(10.28) ”Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu. yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu”. kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musyrik:”Tinggallah di tempat kamu.(10. seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gulita.(10.(10.(10.(10. Maka mereka akan berkata: ”Allah”.26) Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan kejahatannya sebanding dengan itu.29) Di sanalah akan merasa tiap-tiap diri apa yang ia telah kerjakan.(10. dan akan mengenai mereka kehinaan tidak ada bagi mereka perlindungan dari siksa Allah. dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang yang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ?”.27) Dan pada hari kami himpun mereka semua. mereka itulah ahli neraka yang di dalamnya mereka akan kekal.25) Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu (disediakan) kebaikan dan tambahan.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan dan Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. maka katakanlah: ”Maka itu apakah kamu tidak mau berbakti ?”. lalu kami pisahkan antara mereka dan berkata sekutu mereka:”Tidak pernah kamu sembah kami”.

37) Atau mereka mau berkata: ”Ia ada-adakan dia ?”.36) Dan tidak Alquran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah. tetapi mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan Kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.33) Katakan: ”Adakah dari antara sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa mengadakan ciptaan kemudian mengambalikannya?” Katakan: ”Allah Yang mengadakan ciptaan. sesungguhnya sangkaan tidak bisa mengalahkan dari yang lengkap sedikitpun. bagaimana kamu mengambil keputusan ?. maka itu bagaimana kamu dipalingkan?”. maka apakah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap itu lebih patut diturut ataukah yang tidak bisa memberi pengenalan kecuali sesudah diberi pengenalan ?” Mengapa kamu. maka kemana kamu dipalingkan”.34) Katakan:”Adakah dari sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa memberi pengenalan kepada yang lengkap?”.Katakan: ”Allah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap.(10. Seperti itu telah mendustakan orang-orang DLA .(10. sesungguhnya mereka tidak beriman.Tafsir Al Sulthan ”Maka itu untuk kamu Allah Rabb kamu Yang Lengkap.(10. kemudian Dia mengembalikannya.38) Bahkan mereka mendustakan karakter apa-apa yang mereka belum liputi karakter ilmunya dan belum datang kepada mereka takwilnya.35) Dan tidak mengikut kebanyakan mereka melainkan sangkaan.32) Seperti itu berlaku kalimat Rabb mu atas orang-orang yang fasiq.(10.(10. (10.(10. maka bukankah setelah yang lengkap melainkan kelupaan. sesungguhnya Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Katakan: “Buatlah satu bentuk seperti itu dan panggillah siapa-siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika kamu orang-orang yang benar”.

maka kepada kami tempat kembali mereka.(10.46) Dan bagi tiap ummat ada rasulnya.42) Dan sebagian dari mereka ada yang melihat kepada mu. maka apabila datang rasul mereka. dan Rabb mu lebih mengetahui karakter orang-orang yang berbuat kerusakan. mereka seolaholah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang.Tafsir Al Sulthan yang dari sebelum mereka. tetapi apakah engkau bisa bikin mendengar orangorang yang tuli walau mereka tidak mau mengerti ?. maka lihatlah bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang zalim.47) Dan mereka bertanya:”Kapan akan terjadi perjanjian ini.39) Dan sebagian dari mereka mengimani karakternya.(10.40) Dan jika mereka mendustakan mu.48) DLA . kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan”. dan bagi kamulah amal kamu.44) Dan pada hari yang Dia akan himpun mereka. tetapi manusia menganiaya diri-diri mereka sendiri. dan sebagian dari mereka tidak mengimani karakternya. sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukan mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. mereka akan berkenal-kenalan antara mereka.43) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun.(10.(10. maka apakah engkau bisa memberi pengenalan orang-orang yang buta. kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.45) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima mu.(10.(10.(10. maka katakanlah: ”Bagikulah amalku. dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. walau mereka tidak mau melihat ?.41) Dan sebagian dari mereka ada yang datang mendengarkan kepada mu.(10.(10.(10. jika memang kamu orang-orang yang benar”.

melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah.49) Katakanlah: “Tidakkah kamu lihat. dan ketahuilah bahwa perjanjian Allah itu Lengkap tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. dan mereka sembunyikan sesalan mereka.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Aku tidak memiliki bagi diriku bahaya dan tidak manfa’at.54) Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi. apabila sudah kejadian ?. maka tidak bisa mereka minta diundurkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan”. ketika mereka lihat azab. dan obat untuk apa yang di dalan shudur.(10.(10. demi Rabb mu.55) Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan dan kepadanya kamu akan dikembalikan. kamu akan percaya kepadanya ?. Tiap ummat ada ajalnya.(10.56) Hai manusia.50) “Apakah kemudian. tetapi dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. jika datang kepada kamu azab-Nya pada waktu malam dan siang?”. sesungguhnya telah datang kepada kamu nasehat dari Rabb kamu. padahal sesungguhnya kamu telah minta dilekaskan dia ?”. apabila datang ajal mereka. bukankah kamu tidak dibalas melainkan dengan karakter apa-apa yang kamu telah usahakan ?”.57) DLA .(10. sesungguhnya dia yang lengkap dan kamu tidak bisa terlepas darinya” . dan pengenalan dan pengaturan untuk orang yang berpendirian teguh.(10.(10.(10.53) Dan walau tiap tiap diri yang zalim memiliki apa-apa yang di bumi tentu ia jadikan tebusan. Apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdosa itu ?”.51) Kemudian akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: “Rasakanlah azab yang kekal. Sekarangkah ?.(10.52) Dan mereka akan bertanya kepada mu:”Apakah betul dia?” Katakanlah: “Ya.(10.

(10. karena sesungguhnya Kemuliaan semuanya kepunyaan Allah.(10.65) Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Itu dia kemenangan yang panjang. maka kamu jadikan darinya haram dan halal?” Katakanlah: ”Adakah Allah izinkan untuk kamu atau kamu berdusta atas Allah ?’.(10. (10. Maka dengan itu hendaklah mereka bergirang .59) Dan apakah sangkaan orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tentang hari qiyyamah?. Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru dari selain Allah.62) Orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti. dan tidak mereka berdukacita.63) Bagi merekalah kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah Yang mempunyai kelebihan atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.61) Ketahuilah.(10. melainkan sekutu-sekutu. tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah.58) Katakanlah: ”Apa kamu tidak lihat apa yang diturunkan oleh Allah untuk kamu dari rizki.(10.60) Dan tidak engkau ada dalam sesuatu (urusan) dan tidak engkau baca darinya dari Alquran dan tidak kamu kerjakan dari amalan. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok melainkan di dalam kitab yang membuktikan .(10.(10. ia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.64) Dan jangan omongan mereka itu menyusahkan mu. sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka. dan tidak terluput dari Rabb mu dari seumpama debu di bumi dan tidak di langit . DLA . Dia AsSamii’ul ‘Aliim.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Dengan kelebihan Allah dan dengan pengaturanNya”. melainkan kami jadi saksi atas kamu ketika kamu tertarik kepadanya.

(10. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.67) Mereka berkata: ”Allah mengambil anak” Subhaana Dia. jika adalah kedudukan ku dan peringatan ku dengan ayat-ayat Allah berat atas kamu. untuk kamu tinggalberdiam padanya dan siang terang. Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang diancam. kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka.(10.72) Tetapi mereka mendustakan dia. kemudian sempurnakanlah kepada ku dan jangan kamu beri tempo kepada ku”. Lantaran itu tetapkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu.Tafsir Al Sulthan tidak mereka turut melainkan sangkaan dan tidak mereka melainkan menduga-duga. melainkan terserah atas Allah.(10.(10.73) DLA .71) ”Maka kalau kamu berpaling.(10.68) Katakanlah: ”Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tidak akan mendapat kemenangan”. maka atas Allah lah aku bertawakal.(10.66) Dia yang menjadikan bagi kamu malam. Apakah patut kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu tahu ?”. Sesungguhnnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar . lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal. lantaran kekufuran mereka.(10. kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu jadi ragu-ragu untuk kamu. karena aku diperintah supaya aku jadi seorang dari orangorang yang berserah diri”. kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih.69) Perlengkapan di dunia.(10. tidaklah aku akan minta upah dari kamu. dan kami tenggelamkan orangorang yang medustakan karakter ayat-ayat kami. Tidak ada di sisi kamu dari alasan tentang ini. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Hai kaumku. Dia Yang kaya.70) Dan bacakanlah atas mereka kabar Nuh. tidak ada upah ku. dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti.

(10. sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang yang berbuat kerusakan”.(10. Musa berkata: ”Apa yang kamu bawa itu sihir. dan supaya ada bagi mu berdua kebenaran di bumi dan tidaklah kami akan percaya kepada kamu berdua”. (10. sesungguhnya Allah akan batalkan dia. mereka berkata: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. tetapi tidak mereka mau beriman kepada apa yang mereka dustakan karakternya dari sebelum ini.(10. karena sesungguhnya Fir’aun berkuasa di DLA .74) Kemudian kami utus sesudah mereka Musa dan Harun kepada Fir’aun dan malaknya dengan karakter ayat-ayat kami. maka mereka datang kepada mereka dengan bukti.(10.(10. Seperti itu kami tutup atas qalbu-qalbu mereka yang meliwati batas.(10.80) Maka ketika mereka mulai.(10.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami utus sesudahnya beberapa rasul kepada kaum masing-masing.82) Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan anak cucu dari kaumnya atas takut dari Fir’aun dan malaknya yang ia akan fitnahkan mereka.81) Dan Allah melengkapkan Yang Lengkap dengan Kalimat-Nya walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa.79) Maka ketika datang ahli-ahli sihir. tetapi mereka sombong. dari sisi kami. karena adalah mereka kaum yang berdosa.77) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati bapak-bapak kami.78) Dan berkata Fir’aun: ”Datangkanlah kepada ku tiap ahli sihir yang pintar”.(10.75) Maka ketika datang kepada mereka yang lengkap.76) Musa berkata: ”Adakah patut kamu berkata untuk Al-Haqq yang datang kepada kamu apakah ini sihir ? padahal tidaklah akan menang ahli-ahli sihir”. Musa berkata kepada mereka: ”Mulailah apa yang kamu mau mulai”.

ia berkata:”Aku beriman. dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan”.(10. dan aku dari orang yang menyerah diri”. maka diikuti mereka oleh Fir’aun dan tentaranya.86) Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ”Hendaklah kamu berdua bikin bagi kaum kamu beberapa rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat dan dirikanlah sholat dan gembirakan orang yang beriman”. dan sesungguhnya dia dari orang yang meliwati batas. sesungguhnya Engkau. tidak ada yang dita’ati melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel. (10. Hingga ketika ia hampir tenggelam.83) Dan Musa berkata: ”Hai kaum ku jika kamu mengimani karakter Allah.87) Dan Musa berkata: ”Rabb kami. supaya mereka tidak percaya hingga mereka lihat azab yang pedih”.90) ”Apa sekarang ?.(10.(10. padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dahulu.Tafsir Al Sulthan bumi. binasakanlah harta mereka dan keraskanlah atas qalbu-qalbu mereka.(10.85) ”Dan selamatkanlah kami dengan pengaturan Mu dari kaum yang kafir”. lantaran itu hendaklah kamu berdua tetap pendirian dan jangan kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu.84) Lalu mereka berkata: ”Atas Allah kami bertawakal wahai Rabb kami jangan Engkau jadikan kami percobaan bagi kaum yang zhalim”. Rabb kami.(10. sesungguhnya Dia. Engkau telah beri Fir’aun dan malaknya perhiasan dan harta di kehidupan dunia. karena hendak menzalimi dan hendak meliwati batas. Rabb kami.89) Dan kami telah jadikan Bani Israel menyeberangi lautan.(10.88) Dia berkata: ”Sesungguhnya telah diperkenankan seruan mu berdua.(10.91) DLA . akibatnya untuk melupakan dari jalan-Mu. maka kepada-Nyalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang menyerah diri”.(10.

tentu beriman siapa yang di bumi setiap mereka semuanya. tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami. lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia hingga mereka jadi beriman ?. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu-ragu.98) Dan kalau Rabb mu menghendaki. dan Dia adakan siksaan atas orang-orang yang tidak mengerti.(10. maka tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan.(10.(10. karena nanti engkau jadi orang-orang yang rugi.(10.(10. tidak akan beriman.100) DLA .(10.(10.(10.Tafsir Al Sulthan “Maka pada hari ini kami selamatkan mu dengan badan mu untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakang mu”.97) Maka bukankah tidak ada satu negeri beriman lalu imannya itu memberi manfa’at kepadanya melainkan kaum Yunus ¿.(10. Sesungguhnya Rabb mu akan memutuskan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.99) Dan tidaklah seorang diri akan beriman melainkan dengan izin Allah. Sesungguhnya telah datang kepada mu Yang Lengkap dari Rabb mu. hingga mereka melihat azab yang pedih.95) Sesungguhnya orang-orang yang telah lengkap atas mereka kalimat Rabb mu. kami angkat dari mereka azab kehinaan di kehidupan dunia. Ketika mereka beriman.96) walau datang kepada mereka tiap-tiap ayat. tanyalah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum mu. dan kami beri perlengkapan mereka sampai satu masa.94) Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah.92) Dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang benar dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik.93) Maka jika engkau di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada mu.

dari Rabb kamu. Maka itu jika engkau kerjakan.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Perhatikanlah apa-apa yang ada di Langit dan bumi. tetapi aku sembah Allah Yang akan mewafatkan kamu dan aku diperintah supaya aku ada dari orang yang beriman”. maka aku tidak sembah yang kamu sembah selain dari Allah. Dia kenakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambahamba-Nya.(10.(10. dan jangan engkau ada dari orangorang yang musyrik”.105) Dan jangan engkau seru selain dari Allah apa yang tidak bisa memberi manfa’at kepada mu dan tidak bisa memudharatkan mu. karena tidak berguna ayat-ayat itu dan ancamanancaman itu untuk kaum yang tidak percaya”.104) “Dan (aku diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada peraturan itu setulusnya. dan tidak aku atas kamu sebagai penjaga” .(10. Demikianlah wajib atas kami menyelamatkan Mu’minin.101) Maka bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan seperti hari orang-orang yang dari sebelum mereka ?. dan Dia Ghafuurur Rahiim. sesungguhnya aku bersama kamu dari orangorang yang menunggu”. dan jika Dia mau kebaikan bagi mu.102) Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami. maka sesungguhnya dia mengambil pengenalan untuk dirinya.107) Katakanlah: “Hai manusia. maka siapa mengambil pengenalan.106) Jika Allah kenakan bahaya kepada mu.103) Katakanlah: “Hai manusia. maka sesungghnya ia lupa atasnya. dan orangorang yang beriman. maka tidaklah ada yang bisa menolak kelebihan-Nya.(10. Katakan: “Tunggulah.108) DLA .(10. sesungguhnya telah datang kepada kamu Yang Lengkap.(10. dan siapa lupa. maka sesungguhnya engkau di waktu itu dari orang-orang yang zalim. maka tidak ada yang bisa melepaskannya melainkan Dia.(10.(10. jika adalah kamu di dalam syak dari peraturanku.

109) 11.Surat Huud (Nabi Huud As) Surat ke-11.Tafsir Al Sulthan Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada mu dan sabarlah hingga Allah memutuskan. 123 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(11.(10. dan Dia sebaik-baik Yang Memutuskan.0) DLA .

1) ”bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah.Tafsir Al Sulthan Alif. tidak bisa dipalingkan dia dari mereka.(11. Sesungguhnya Dia Mengetahui karakter yang dimiliki oleh shudur. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalangi dia?” Ketahuilah pada hari akan datang kepada mereka.(11. melainkan atas Allah rizkinya dan Dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya.3) Kepada Allah lah tempat kembali kamu. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.(11. kelebihan-Nya.6) Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah ‘Arsy-Nya atas air. dan akan DLA .7) Dan jika kami akhirkan azab itu dari mereka kepada satu ummat tertentu. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya Pengancam dan Penggembira”. kemudian dijelaskan dari sisi Yang Hakiimin Khabiir (Bijaksana Mengabarkan). Lam. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan. Ra. Ketahuilah bahwa waktu mereka pakai pakaian mereka. Dia akan beri tiap yang mempunyai kelebihan.(11.(11.5) JUZ’ 12 Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi. Setiap di dalam tulisan yang nyata.4) Ketahuilah . dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. tentu Dia akan beri kepada kamu perlengkapan yang tepat kepada satu masa yang ditentukan. tentu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.(11. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang menyolok”.2) “Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabb kamu kemudian bertobat kepada-Nya. sesungguhnya mereka palingkan shudur mereka untuk bersembunyi dari-Nya.(11. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya.

(11.11) Tetapi bisa jadi engkau akan hendak tinggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada mu dan sempit dadamu lantaran mereka berkata: “Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu perbendaharaan atau datang besertanya seorang malak?”.(11. ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah.(11. maka itu tidakkah kamu mau berserah diri ?. niscaya ia akan berkata: “Telah hilang kesusahan dari ku”. Sesungguhnya engkau hanya seorang pengancam dan Allah Penjaga atas tiap sesuatu.(11. (11. kemudian kami cabut dia daripadanya. niscaya ia putus asa kufur. kami akan sempurnakan kepada mereka usaha-usaha mereka padanya dan mereka padanya tidak dirugikan. dan bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.9) Dan jika kami rasakan kepadanya jasa (ni’mat) sesudah kesusahan yang mengenai dia.13) Maka kalau mereka tidak bisa memperkenankan kamu.(11. sesungguhnya ia senang dan sombong.(11. mereka itu adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(11.14) Siapa suka kepada kehidupan dunia dan perhiasannya.(11.8) Dan jika kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami.12) Atau mereka mau katakan: “Ia telah bikin dia ?”.Katakan: ”Datangkanlah 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin.16) DLA .15) Merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan api. dan serulah siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika memang kamu orang-orang yang benar” .Tafsir Al Sulthan meliputi mereka apa yang ada mereka perolok olokkan karakternya. dan gugur apa-apa yang mereka ekspresikan padanya dan batal apa-apa yang mereka kerjakan.10) Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal shalih.

21) Tidak syak. Sungguh kutukan Allah atas orang yang zalim.(11. sedangkan saksi-saksi akan berkata: “Ini orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka”. dengan orang yang melihat dan yang mendengar. bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sangat rugi di akhirat. Lantaran itu janganlah engkau syak padanya. Itulah mereka yang mengimani karakternya dan siapa yang mengkufuri karakternya dari golongan-golongan.18) Yang berpaling dari jalan Allah dan mencari dia bengkok dan mereka kepada akhirat mereka kafir. maka apilah tempatnya yang dijanjikan.23) Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan orang tuli. dan dari sebelumnya ada kitab Musa sebagai Pusat Informasi dan pengaturan.(11. itulah mereka penghuni surga.(11. Mereka akan dibawa atas Rabb mereka.24) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya: ”Sesungguhnya aku ini untuk kamu sebagai pengancam yang membuktikan”. Tidakkah kamu mau ingat ?. sesungguhnya ialah Yang Lengkap dari Rabb mu tetapi kebanyakan manusia tidak percaya(11. akan digandakan bagi mereka azab.22) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan tunduk kepada Rabb mereka.25) DLA .(11.(11.(11. mereka padanya akan kekal. Adakah sama dua-duanya dalam perumpamaan ?.19) Mereka tidak bisa terlepas di bumi dan tidak ada bagi mereka pengurus selain dari Allah. Mereka tidak kuasa mendengar dan mereka tidak bisa melihat.(11.20) Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka.17) Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya daripada orangorang yang ada-adakan dusta atas Allah. dan batallah apa yang mereka telah ada-adakan.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang berjalan atas bukti dari Rabb nya dan diiringi dia oleh saksi dari-Nya.(11.

Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. dan tidak aku berkata tentang orang-orang yang dihinakan oleh pemandangan kami bahwa Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka. dan aku tidak mengetahui yang ghaib”. lalu digelapkan atas kamu. siapakah yang akan menolong aku dari Allah.(11. bahkan kami sangka kamu orang yang berdusta”. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang pedih”. aku melihat kamu sebagai kaum yang bodoh”.(11.(11.(11. bagaimana penglihatan kamu jika adalah aku atas bukti dari Rabb ku dan Dia beri kepada ku pengaturan dari sisi-Nya. padahal kamu tidak suka kepadanya ?”. melainkan atas Allah.32) DLA .(11. dan engkau telah banyakkan perbantahan kepada kami.26) Maka berkata para malak yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak pandang mu melainkan seorang cerdas seperti kami. dan kami tidak lihat kamu punya kelebihan atas kami. jika aku usir mereka ?.30) ”Dan aku tidak berkata kepada kamu:”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah. (11.28) ”Dan hai kaum ku. dan bukan aku pengusir orang-orang yang beriman: sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka. tidak ada balasanku. lantaran itu datangkanlah kepada kami karakter apa-apa yang engkau janjikan kepada kami jika memang engkau dari orang yang benar”. apakah bisa kami paksakan dia kepada kamu. dan aku tidak berkata: ”Aku ini Malak”.29) ”Dan hai kaumku.(11. dan kami tidak melihat yang mengikuti mu melainkan orang-orang yang rendah dari antara kami dengan tidak berpenglihatan. aku tidak minta harta kepada kamu tentang itu.31) Mereka berkata: ”Hai Nuh sesungguhnya engkau telah membantah kami. sesungguhnya aku kalau begitu adalah daripada orang-orang yang zalim”.Apakah kamu tidak mau ingat ?”. Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang di dalam diri-diri mereka.27) Ia berkata: ”Hai kaum ku.

(11.34) Atau mereka akan berkata: ”Ia telah ada-adakan dia ?”. dan jangan engkau hadapkan omongan kepadaKu tentang orang-orang yang zalim itu.36) “Dan bentuklah kapal itu dengan karakter mata kami dan wahyu kami.40) DLA . Dia Rabb kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. dan tiap kali malak dari kaumnya melalui atasnya mereka perolok-olokkan dia. kecuali siapa yang telah terdahulu atasnya perkataan.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Hanya Allah yang akan datangkan dia kepada kamu jika Dia kehendaki. Ia berkata: ”Jika kamu perolok-olokkan kami.(11.33) ”Dan tidak akan memberi manfa’at kepada kamu nasehatku. Katakanlah: ”Jika aku ada-adakan dia.(11. apabila Dia mau sesatkan kamu. dan siapa yang beriman”. maka ataskulah dosanya.35) Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa: ”Tidak akan beriman melainkan siapa yang sudah beriman. jika aku mau menasehati kamu. tetapi aku berlepas diri dari dosa yang kamu kerjakan”. dan mendidih Tannur.38) ”Maka kamu akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang merendahkan dia dan akan turun atasnya azab yang menetap”. maka sesungguhnya kami akan perolokolokkan kamu sebagaimana kamu perolok-olokkan”.(11. kami berkata: ”Pikulkan padanya dari tiap jenis dua dan ahli mu. Dan tidak beriman bersamanya melainkan sedikit.37) Dan ia bentuk kapal. sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”. (11. oleh itu janganlah engkau berdukacita dengan karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan”. dan tidaklah kamu bisa terlepas”.(11.39) Hingga apabila datang urusan kami.(11.(11.

dan surutlah air dan bereslah urusan. (11.44) Dan Nuh telah menyeru Rabbnya. sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”. Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya.43) Dan dikatakan:”Hai bumi. sesungguhnya dia beramal tidak shaleh. Ia berkata: ”Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah melainkan siapa yang sudah diteliti”.41) Dan dia mengalir dengan mereka di dalam Gelombang seperti Gunung.(11. sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu.Tafsir Al Sulthan Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya.(11. Dan (Kapal Nuh)berada atas bukit Juudiiy. turunlah dengan sejahtera dari kami dan perlindungan atasmu dan atas ummat-ummat dari orang yang bersama mu. telanlah airmu dan hai langit berhentilah”.(11. padahal adalah ia di dalam Ma’zil: ”Hai anakku. dan ummat-ummat yang kami akan beri DLA . naiklah bersama kami.45) Dia berkata: ”Hai Nuh. sesungguhnya anakku itu dari ahliku. dan sesungguhnya perjanjian Mu lengkap. maka adalah ia dari orang yang ditenggelamkan.(11.47) Dikatakan: ”Hai Nuh. ia berkata: ”Rabbi. dan jangan engkau ada bersama orang-orang yang kafir”. dan Engkau sebaik-baik Pemutus” . dan jika tidak Engkau ampunkan aku dan tidak seleksi aku. dan Nuh memanggil anaknya.(11. lalu dihalangi antara keduanya oleh Gelombang. sesungguhnya Aku memberi nasehat kepada mu supaya engkau tidak jadi dari orang-orang yang bodoh”.46) Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Mu dari meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan karakternya. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi” .(11. Dan dikatakan: ”Kebinasaanlah atas kaum yang zalim”.42) Ia berkata: ”Aku akan pergi berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air”. Maka itu jangan engkau minta kepada Ku apa yang engkau tidak tahu karakternya.

Tidak lain melainkan kamu ini orang yang suka mengada-ngadakan”. kemudian akan mengenai mereka dari kami azab yang pedih”.(11. tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati melainkan Dia.52) Mereka berkata: ”Hai Hud.(11.55) ”Sesungguhnya aku bertawakal atas Allah Rabb ku dan Rabb kamu. apakah kamu tidak mengerti”. dan Dia tambah bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu. dan saksikanlah oleh kamu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan”.48) Itulah sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. kemudian jangan kamu beri tempo kepada ku”.53) ”Tidak kami berkata.51) ”Dan hai kaum ku mintalah ampun kepada Rabb kamu.(11. tentu Dia kirim langit atas kamu dengan lebat. engkau tidak datang kepada kami dengan bukti dan kami tidak akan tinggalkan yang dita’ati-yang dita’ati kami. melainkan sebagian dari yang kami ta’ati telah kenakan kepada mu gangguan”.Tafsir Al Sulthan perlengkapan kepada mereka. kemudian bertobatlah kepada-Nya.(11. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku jadikan Allah saksi.(11. ia berkata: ”Hai kaum ku . tidak ada balsan ku melainkan atas Yang Menyusun aku.49) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud. Maka sabarlah. dan jangan kamu berpaling dalam keadaan berdosa”. sesungguhnya akibat (baik) untuk orang yang berbakti. aku tidak minta kepada kamu balasan untuk itu. dari perkataaan mu dan kami tidak akan percaya kepada mu”.(11.(11. lantaran itu cobalah kamu sekalian jalankan tipu daya kamu kepada ku. tidak engkau dan kaum mu mengetahuinya dari sebelum ini.(11.54) ”Dari selain Dia.50) ”Hai kaum ku. tidak ada dari makhluk berjalan melainkan Dia yang DLA . sembahlah Allah.

sesungguhnya Rabb ku Qoriibun Mujiib”.56) ”Maka kalau kamu berpaling.61) Mereka berkata: ”Hai Shalih. kemudian bertobatlah kepada-Nya. (11. (11. dan mereka durhaka kepada rasul-rasul-Nya serta mereka turut perintah tiap pemaksa enggan menerima kebenaran.(11.60) Dan Tsamud saudara mereka shalih.(11. dan Dia jadikan kamu ramai padanya.(11. maka siapakah yang bisa menolong DLA . maka mintalah ampun kepadaNya. Dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang engkau seru kami kepadanya”.59) Dan diikuti mereka di dunia ini dan hari qiyamah dengan satu kutukan. apakah patut engkau larang kami sembah apa yang disembah oleh bapakbapak kami ?. ia berkata: ”Hai kaum ku. dan Rabb ku akan gantikan satu kaum yang lain dari kamu dan kamu tidak bisa membahayakan Dia sedikitpun sesungguhnya Rabb ku atas tiap sesuatu menjaga”. sesungguhnya Rabb ku atas jalan yang lurus. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku karakternya.62) Ia berkata: ”Hai kaumku. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.57) Dan ketika datang azab kami.58) Dan itulah ’Aad mereka mengingkari karakter ayat-ayat Rabb mereka. dan Dia beri kepada ku dari-Nya pengaturan. ketahuilah sesungguhnya ’Aad kufur kepada Rabb mereka. sembahlah Allah.(11. Dia Yang menghendaki kamu dari Bumi. kami selamatkan Hud dan orangorang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. sesungguhnya adalah engkau sebelum ini di antara kami orang yang diharap. kabarkanlah kepada ku bagaimana jika aku ini benar atas bukti dari Rabb ku. (11. sesungguhnya kebinasaanlah bagi ’Aad kaum Hud.Tafsir Al Sulthan menguasainya.

sebab nanti mengenai kamu satu azab yang dekat”. sesungguhnya Rabb mu. ia jawab: ”Salam”. dan ini suamiku sudah tua ?. Dia Qowiyyul ’Aziiz.67) Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya. maka tidak lama ia bawa anak sapi yang dipanggang.(11.(11.69) Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya.70) Dan isterinya berdiri.64) Tetapi mereka sembelih dia.71) Ia berkata: ”Ya wailata.(11.(11. ia heran kepada mereka dan ia merasa takut dari mereka.63) ”Dan hai kaum ku. tetap kamu tidak menambah bagi ku selain dari merugikan”. dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu. ini unta Allah sebagai ayat untuk kamu.(11. apakah aku ini bisa beranak. sesungguhnya kebinasaan untuk Tsamud. lalu tertawa.Tafsir Al Sulthan aku dari Allah jika aku durhaka kepada-Nya.(11. maka menjadilah mereka binasa di dalam kampungkampung mereka. sesungguhnya ini satu hal yang ajaib”. Ya’qub. Mereka berkata: ”Jangan takut. padahal aku sudah tua.72) DLA . sesungguhnya kami diutus kepada kaum Luth”.66) Dan telah mengenai orang-orang yang zalim itu dentuman keras. lalu ia berkata: “Bersenangsenanglah kamu di kampung kamu tiga hari. Lantas kami kabarkan kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq. lantaran itu biarkanlah dia makan di bumi Allah.(11. itu perjanjian yang tidak bisa didustakan”.(11. kami selamatkan shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya.(11.65) Maka ketika datang azab kami.68) Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahimn dengan kabar gembira sambil mereka berkata: ”Salam”. Ketahuilah sesungguhnya Tsamud kufur kepada Rabb mereka.(11. dan jangan kamu sentuh dia dengan gangguan.

79) Ia berkata: ”Alangkah baiknya.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah ?. ia berkata: ”Hai kaum ku. tetapi jangan seorang pun dari kamu melihat ke belakang.78) Mereka jawab: ”Sesungguhnya engkau telah ketahui (bahwa) kami tidak ada kemauan kepada anak-anak perempuanmu. atau aku bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat”. sesungguhnya kami ini utusanutusan Rabb mu. sedangkan mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan. dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak bisa ditolak. Pengaturan Allah dan Perlindungan-Nya atas kamu hai ahli rumah ini sesungguhnya Dia Hamiidun Majiid”.74) Sesungguhnya Ibrahim sungguh Penyantun. pada waktu malam. tidakkah ada di antara kamu ini seorang laki-laki yang cerdik ?”.81) DLA .73) Maka ketika hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira. ia membantah kami dalam kaum Luth. Penyedih dan suka kembali.75) ”Hai Ibrahim.(11. itu dia anak-anak perempuan ku. ia merasa tidak senang dengan mereka dan sempit dadanya lantaran mereka. kalau ada bagi ku kekuatan.(11. karena akan mengenai dia apa yang akan mengenai mereka. berpalinglah dari ini. mereka lebih bersih bagi kamu. bukankah waktu shubuh sudah dekat ?.(11.(11. lantaran itu pergilah bersama ahli mu.76) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth. sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu ialah shubuh. mereka tidak bisa sampai kepada mu. karena sesungguhnya telah datang perintah Rabb mu.(11.77) Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya. dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mau”. sambil ia berkata: ”Ini satu hari yang payah”. maka takutlah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku terhadap tamu-tamu ku.80) Mereka berkata: ”Hai Luth. kecuali isteri mu.(11.(11.(11. (11.

atau kaum Shalih.82) Yang ditandakan di sisi Rabb mu. ia berkata:”Hai kaum ku. kabarkanlah kepada ku bagaimanakah jika benar aku atas bukti dari Rabb ku. padahal tidaklah kaum Luth itu jauh dari kamu”. dan jangan kamu kurangkan dari manusia kehendak-kehendak mereka. dan tidak ada taufiq-ku melainkan dengan karakter Allah.Tafsir Al Sulthan Maka ketika datang azab kami.(11. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan.85) ”Ketinggalan (rizki dari) Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman dan tidak aku penjaga atas kamu”.(11. atasnya aku bertawakal dan kepadaNya aku akan kembali”. janganlah permusuhan kamu kepada ku menyebabkan kamu dikenakan seperti apa yang telah mengenai kaum Nuh atau kaum Hud. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil.(11. Dan aku tidak mau melainkan kebaikan.(11. Sesungguhnya engkaulah orang yang Penyantun penunjuk jalan”.(11. kami jadikan yang sebelah atasnya ke sebelah bawah. sembahlah Allah.83) Dan kepada Madyan. dan kami hujani atasnya batu dari tanah liat yang beriring. sesungguhnya aku lihat kamu ada dalam kesenangan dan aku takut atas kamu azab hari terkepung.87) Ia berkata: ”Hai ku.(11.84) ”Dan hai kaum ku. karena tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.88) ”Dan hai kaum ku. selama aku kuasa. dan ia itu tidak jauh dari orang yang zalim.(11.89) DLA .86) Mereka berkata: ”Hai Syu’aib. dan Dia berikan kepada ku satu pemberian yang baik.(11. apakah Sholat-mu menyuruh mu supaya kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau supaya (jangan) kami belanjakan harta harta kami sebagaimana kami suka?. dan jangan kamu berjalan di bumi dengan mengadakan kerusakan”. saudara mereka Syu’aib.

(11. kemudian bertobatlah kepada-Nya.95) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami dan alasan yang membuktikan.99) DLA . sesungguhnya Rabb ku Meliput apa yang kamu kerjakan”. sesungguhnya aku beramal.(11. tetapi mereka turut perintah Fir’aun padahal tidaklah urusan Fir’aun itu yang benar.94) Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya. (11.96) Kepada Fir’aun dan malaknya. lalu Dia akan masukkan mereka ke dalam api.97) Ia akan mengetuai kaumnya pada hari qiyaamah.(11. kami tidak faham .98) Dan diiringi mereka oleh kutukan di dunia dan pada hari qiyaamah sangat jelek iringan yang mengiringi itu. padahal jelek tempat yang didatangi. dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lemah di antara kami. tentu kami rajam mu.91) Ia berkata: ”Hai kaum ku apakah kaum ku lebih berat untuk kamu dari Allah ?. beramallah secara kamu.(11.(11. dan kamu buang Dia di belakang punggung kamu. Ketahuilah satu kebinasaan untuk Madyan seperti binasanya Tsamud. dan kalau tidak karena kaum mu. sesungguhnya aku menunggu bersama kamu”.90) Mereka berkata:”Hai Syu’aib.(11. tunggulah.(11. kamu akan mengetahui siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta.(11. dan dentuman keras mengenai orang-orang yang zalim itu.92) ”Dan hai kaum ku.(11. sesungguhnya Rabb ku Rahiimun Waduud”. kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami. karena engkau bukan berkarakter penakluk atas kami”.93) Dan ketika datang azab kami. lantaran itu menjadilah mereka binasa di kampungkampung mereka.Tafsir Al Sulthan ”Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu.

sesungguhnya Rabb mu berkuasa membuat apa yang Dia kehendaki. tidak bisa berbicara seorang diri melainkan dengan izin-Nya.104) Pada hari ia akan datang. (11.101) Dan seperti itu azab Rabb mu.100) Dan tidak kami menganiaya mereka. Maka tidak berguna sedikit pun kepada mereka yang dipatuhi-yang dipatuhi mereka yang mereka seru dari selain Allah.(11. (11.(11. Itu hari yang dikumpulkan padanya manusia. (11. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.106) Mereka kekal padanya selama ada Langit dan Bumi.107) Dan adapun orang-orang yang berbahagia. darinya ada yang masih ada dan ada yang sudah binasa.Tafsir Al Sulthan Itulah sebagian dari kabar penduduk negeri yang kami ceritakan dia atas mu. apabila Dia mengazab negerinegeri.(11. sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu sebagai satu pemberian yang tidak putus. mereka kekal padanya selama ada langit dan bumi.108) Lantaran itu jangan engkau ada dalam keraguan dari apa yang mereka sembah. padahal mereka itu zalim. Maka dari antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. (11. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu.(11. melainkan untuk satu masa yang tertentu.103) Dan kami tidak akhirkan dia.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang yang takut azab akhirat.dan itu hari yang disaksikan. dan DLA .105) Maka adapun orang yang celaka. (11. mereka tidak sembah melainkan seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dari sebelum ini. ketika datang urusan Rabb mu. maka dalam api. maka di dalam surga. bagi mereka padanya teriakan dan jeritan. dan tidak menambah bagi mereka melainkan kebinasaan.

(11. dan sesungguhnya mereka di dalam syak yang meragukan darinya.(11. tentu sudah diberi keputusan antara mereka.(11. padahal tidak ada bagi kamu penolong selain dari Allah kemudian kamu tidak akan ditolong. karena adalah mereka orang-orang yang berdosa.112) Dan jangan kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim.117) DLA .(11. sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kesetiaan.115) Maka tidakkah ada orang-orang yang baik dari qurun-qurun yang dari sebelum kamu yang bisa melarang dari pada kerusakan di bumi .116) Dan tidak sekali-kali Rabb mu membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman.113) Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan disebagian dari malam.114) Dan sabarlah.(11. Dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Rabb mu.110) Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Rabb mu amalan mereka. tetapi sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan. sesungguhnya ketepatan-ketepatan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. (11. dan orang yang zalim itu menurut apa-apa kesenangan yang mereka telah biasa mendapatnya. padahal penduduknya berbuat kebaikan.(11.(11.111) Lantaran itu berlaku luruslah. sebagaimana engkau diperintah. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. dan orang yang bertobat bersama mu. lantaran nanti akan mengenai kamu api. karena sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan. telah diperselisihkan padanya.(11.109) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab itu. karena sesungguhnya Dia melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. dan jangan kamu meliwati batas.

tentu Dia jadikan manusia satu ummat. sesungguhnya kami bekerja”.121) ”Dan tunggulah sesungguhnya kami menunggu”. Dan telah sempurna kalimat Rabb mu :”Aku akan penuhkan jahannam dari jinn dan manusia semuanya”.118) Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabb mu. maka sembahlah Dia dan bertawakallah atas-Nya.119) Dan setiap kami ceritakan kepada mu sebagian dari kabarkabar beberapa rasul yaitu dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(11.Tafsir Al Sulthan Dan jika dikehendaki oleh Rabb mu. (11. dan tidak Rabb berkarakter lalai dari apa yang kamu kerjakan.(11.120) Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak percaya: “Bekerjalah menurut cara kamu. tetapi tetap mereka berselisihan. dan lantaran itu Dia ciptakan mereka. dan telah datang kepada mu di dalam ini Yang Lengkap dan Nasehat dan Peringatan untuk Mu’minin.122) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi. dan kepada-Nya dikembalikan urusan setiapnya.123) DLA .(11.(11.(11.

padahal kita ramai. jangan engkau ceritakan penglihatan mu atas saudara mu. itulah ayat-ayat Tulisan yang nyata.(12.(12. Ibrahim dan Ishaq. sesungguhnya setan bagi manusia satu musuh yang nyata”.0) Alif.(12. DLA . padahal sesungguhnya adalah engkau dari sebelum ini sungguh dari orang yang lalai.1) Sesungguhnya kami turunkan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti. aku lihat mereka kepadaku mereka bersujud”. dan atas keluarga Ya’qub.Surat Yusuf (Nabi Yusuf As) Surat ke-12. sebagaimana Dia telah sempurnakan dia atas dua ibu bapak mu dari sebelum ini.3) Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya: “Hai bapakku.Tafsir Al Sulthan 12.7) Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kita dari kita. nanti mereka menipu daya kepadamu satu tipu daya.5) “Dan seperti itu Rabb mu akan memilihmu dan Dia akan ajarkan kepada mu sebagian dari takwil kabar-kabar dan Dia akan sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas mu.(12. satu bacaan. Lam. Ra.(12.(12. sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan.2) Kami kisahkan atas mu setepat-tepat kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada mu ini. 111 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Ia berkata:”Hai anakku.(12.6) Sesungguhnya ada di dalam Yusuf dan saudaranya beberapa ayat bagi orang yang bertanya. sesungguhnya Rabb mu ‘Aliimun Hakiim”.(12.

padahal sesungguhnya kami ikhlas kepadanya”. dan mereka berembuk akan memasukkan dia ke dalam sumur. dan nanti dari sesudahnya kamu jadi kaum yang shalih”.8) “Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu bumi. Dan kami wahyukan kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan kabarkan kepada mereka tentang urusan ini.(12.11) “Kirimkanlah dia besok bersama kami. agar teruntuk kamu saja wajah bapak kamu. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga”. sesungguhnya kami.(12. dan kami tinggalkan Yusuf di sisi perlengkapan kami. dan mereka tidak sadar”.(12.13) Mereka berkata:”Jika dia dimakan oleh serigala. kalau begitu adalah orang-orang yang rugi”. karena aku takut.(12.10) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. hal kamu membawa dia.15) Dan mereka datang kepada bapak mereka pada waktu sore sambil menangis. ia bisa makan-makan dan bermain-main.9) Berkata seorang dari mereka: “Jangan kamu bunuh Yusuf. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. supaya diambil dia oleh sebagian daripada orang-orang melintas jika mau kamu kerjakan.(12.(12. dan tidak DLA .(12.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya bapak kita sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.16) Mereka berkata: “Hai bapak kami. (12. sedangkan kamu lalai daripadanya”.(12.12) Ia berkata: “Sesungguhnya mendukacitakan aku. mengapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf. padahal kami banyak. tetapi buanglah dia ke dalam sumur. bahwa dia akan dimakan oleh serigala.14) Maka ketika ia pergi dengan membawa dia. maka dimakan dia oleh serigala.

Seperti itu kami mau palingkan daripadanya DLA .17) Dan mereka kenakan di bajunya darah dusta. mudah-mudahan ia memberi manfa’at kepada kita atau kita jadikan dia anak”. Ia berkata: “Bahkan diri-diri kamu memudahkan kamu satu perkara. dan karena kami hendak ajarkan dia takwil kabar-kabar.23) Dan sesungguhnya perempuan itu telah maukan dia.20) Dan berkata yang membelinya dari Mesir kepada perempuannya:”Bedakan kedudukannya. ini seorang anak laki-laki”.(12. maka kesabaran yang baik dan Allah Yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”.(12.(12. dan ia maukan perempuan itu.21) Dan ketika ia sampai kepada umurnya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. karena adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya.18) Dan datang orang-orang musafir. sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim”.22) Dan perempuan yang dia di dalam rumahnya maukan dirinya. lalu perempuan itu menutup pintu-pintu dan berkata: “Datanglah kepada ku” Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah. lalu ia ulurkan timbanya. (12. Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. sekiranya tidak ia lihat undang-undang Rabbnya. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. yaitu beberapa dirham yang dihitung. Sesungguhnya dia Rabb ku telah baguskan kedudukan ku. dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan. lalu mereka kirim pencari air mereka. Ia berkata: “Ooh kabar gembira.19) Lalu mereka jual dia dengan harga yang murah.(12. dan Allah Berkuasa atas urusan-Nya.(12.Tafsir Al Sulthan engkau berkarakter percaya kepada kami walau kami benar” . kami beri dia kebijakan dan ilmu.(12.

26) “Dan jika adalah bajunya koyak dari belakang. dan mereka katakan: “Hasyaa untuk Allah. sesungguhnya cinta kepadanya telah mesra di dirinya.27) Maka ketika ia lihat bajunya koyak dari belakang. sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlash .(12.(12. maka benarlah perempuan itu.(12.(12. (dan mereka)meng-akbarkan dia. Perempuan itu berkata: “Bukankah tidak ada balasan bagi orang yang mau kejahatan kepada ahlimu melainkan dipenjara dia atau diazab yang pedih”. berpalinglah dari ini.(12. sesungguhnya tipu daya kamu panjang”.(12. dan seorang pemutus dari keluarga memutuskan:”Jika bajunya koyak di depan.(12. lalu ia berkata:”Keluarlah di hadapan mereka”.Tafsir Al Sulthan kejahatan dan kekotoran.24) Dan dua-duanya berlomba-lomba ke pintu. dan adalah ia daripada orang-orang yang berdusta”. mintalah ampun bagi dosa mu. sesungguhnya kami lihat dia dalam kesesatan yang nyata”. maka berdustalah perempuan itu dan adalah ia daripada orang-orang yang benar”. tidak ini melainkan seorang Malak yang berbeda”. ia panggil mereka dan ia sediakan bagi mereka tempat duduk dan ia berikan kepada tiap seorang dari mereka satu pisau. ia berkata: “Sesungguhnya ini sebagian dari pada tipu daya kamu. lalu dua-duanya bertemu suaminya di depan pintu.29) Dan berkata perempuan-perempuan di kota:”Perempuan Penakluk maukan hambanya.25) Ia berkata: “Dia yang maukan aku”. dan mereka potong tangan-tangan mereka.28) “Hai Yusuf.30) Maka ketika ia dengar ejekan mereka. dan ia koyakkan bajunya dari belakang. karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah”.(12. ini bukan seorang yang cerdas.31) DLA . Maka ketika mereka lihat dia .

(12. Berkata seorang dari yang dua itu:”Sesungguhnya aku telah bermimpi memerah anggur”. Itu sebagaian dari kelebihan Allah atas kami dan DLA . tetapi ia menolak.35) Dan masuk ke penjara bersama dia dua anak muda. melainkan aku bisa kabarkan kepada kamu berdua takwilnya sebelum ia datang kepada kamu. dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh”. dan akan jadilah ia daripada orang-orang yang hina” .(12. karena sesungguhnya Dia AsSamii’ul ‘Aliim.33) Maka Allah perkenankan baginya. “Kabarkanlah kepada kami takwilnya.(12. dan berkata yang seorang lain: “Aku telah bermimpi menjunjung roti atas kepalaku. sesungguhnya aku telah maukan dia. yang dimakan burung sebagiannya”. dan sesungguhnya jika ia tidak mau kerjakan apa yang aku perintah.(12. sesungguhnya aku telah tinggalkan ajaran kaum yang tidak mengimani karakter Allah. Itu sebagian dari apa yang diajarkan kepada ku oleh Rabb ku. dan jika Engkau tidak palingkan daripadaku tipu daya mereka. karena mereka orang-orang yang kufur kepada karakter akhirat”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Ini dia orang yang kamu cela kepada ku tentang dia. lalu Dia palingkan daripadanya tipu daya mereka.34) Kemudian terbit bagi mereka.37) “Dan aku mengikuti ajaran bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub. niscaya ia akan dipenjara. sesudah mereka melihat ayatayat itu. tidak boleh sekali-kali menyekutukan karakter Allah dari sesuatu.(12. penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya.32) Ia berkata: “Rabbi. yaitu mereka penjarakan dia sampai satu masa. (12. sesungguhnya kami lihat mu dari orang-orang yang berbuat kesetiaan”.36) Ia berkata: “Tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepada kamu. niscaya aku condong kepada mereka.

Tafsir Al Sulthan atas manusia. maka ia akan memberi minum kepada Majikannya arak.41) Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya. (12. maka utuslah aku”. dan (aku mimpi) tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. Telah diputus urusan yang kamu tanyakan kepada ku”. Dia perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia. fatwakanlah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh DLA .39) “Kamu tidak sembah selain dari-Nya melainkan nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”. apakah arbab yang terpisah-pisah itu lebih baik atau Allah Al-Waahidul Qohhaar ?”. (12. bahwa ia akan selamatkan dia: ”Sebutlah aku di sisi Majikan mu”. Dan adapun yang seorang lagi. Hai para malak. padahal ia ingat sesudah satu masa: ”Aku akan kabarkan kepada kamu karakter takwilnya.44) Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu.38) “Hai dua sahabat penjara ku. tetapi dilupakan dia oleh setan untuk menyebut kepada Majikannya.42) Dan berkata Raja:”Sesungguhnya aku mimpi (melihat) tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi kurus.(12. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi”. Itu peraturan yang resmi berdiri tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.45) ”Hai Yusuf orang yang benar. lalu dimakan oleh burung dari kepalanya. Tidak Allah turunkan karakternya dari Alasan (Sulthan). adapaun seorang dari kamu. maka itu tinggallah Yusuf beberapa tahun di dalam penjara.(12.(12.(12.40) “Hai dua sahabat penjara ku. berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini.(12. maka ia akan disalib.43) Mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau.(12. jika memang kamu bisa artikan mimpi”.

53) DLA . melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”. kami tidak mengetahui kejahatan atasnya”.52) JUZ’ ke-13 “Dan tidak aku memerdekakan diriku.47) ”Kemudian akan datang sesudah itu tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya. dan sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar”.(12. supaya aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka tahu”. lalu tanyakan kepadanya bagaimana keadaan perempuan perempuan yang memotong tangan-tangan mereka. Maka ketika utusan itu datang kepadanya ia berkata: ”Kembalilah kepada Majikan mu. melainkan apa-apa yang diteliti Rabb ku . maka apa yang kamu panen.51) “Itu untuk ia ketahui bahwa aku tidak khianat kepadanya di waktu ia tidak ada . Mereka jawab: ”Kami berlindung kepada Allah.50) Ia berkata:”Bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu maukan Yusuf?”. dan padanyalah mereka akan memerah”. hendaklah kamu tinggalkan dia pada tangkainya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan”.(12.(12.46) Ia berkata: ”Kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh. aku yang maukan dia. sesungguhnya Rabb ku Ghafuurur-Rahiim”. (12. sesungguhnya diri menyuruh kepada kejelekan.Tafsir Al Sulthan sapi yang kurus.48) ”Kemudian akan datang sesudah itu satu tahun yang padanya dihujani manusia.(12. sesungguhnya Rabb ku sangat mengetahui karakter tipu daya mereka”.(12. Berkata Perempuan Penakluk: ”Sekarang telah terungkap Yang Lengkap. (12.(12. dan bahwa Allah tidak memberi pengenalan kepada orang-orang yang khianat”.49) Dan berkata Raja: ”Bawalah dia kepada ku”. dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering.

59) ”Maka sekiranya kamu tidak bawa dia kepada ku. Kami kenakan pengaturan kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak sia-siakan orang-orang yang berbuat kesetiaan. Maka ketika ia berkata-kata dengannya.(12.(12. tetapi mereka tidak kenal dia.(12. dilarang sukatan untuk kita. Tidak kamu lihat. untuk orangorang yang beriman. aku akan jadikan dia orang rapat kepada diri ku”.56) Dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik. dan janganlah kamu dekat kepada ku”.(12. lalu mereka masuk padanya.62) Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka. mudah-mudahan mereka kembali.Tafsir Al Sulthan Dan berkata raja: ”Datangkan dia kepada ku.57) Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. mereka berkata: ”Hai bapak kami. bahwa aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik orang yang menerima tamu”. lantaran DLA .61) Dan ia berkata kepada pemuda-pemudanya: “Masukkanlah pembayaran mereka itu di dalam barang-barang mereka. (12. ia berkata: ”Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang terjaga aman”. tidaklah kamu akan dapat sukatan daripada ku. maka ia kenal kepada mereka. ia berkata: ”Nanti bawalah kepada ku saudara kamu dari bapak kamu.(12.54) Ia berkata: ”Jadikanlah aku atas khasanah bumi. apabila mereka sampai kepada ahli mereka.(12. (12. supayaa mereka mengenalnya. (12. ia boleh bertempat di mana ia suka. sesungguhnya aku Hafiizhun ’Aliim”. dan adalah mereka orang yang berbakti.60) Mereka berkata: ”Nanti kami sungguh-sungguh minta dia kepada bapaknya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”.58) Dan ketika ia sediakan kepada mereka bekalan mereka.55) Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi.

(12.66) Dan ia berkata: ”Hai anak-anak ku. tidak bisa ia berlepaskan diri mereka sesuatu dari Allah. melainkan kalau kamu dikepung”. sambil berkata: ”Sesungguhnya aku ini saudara mu. dan sesungguhnya ia mempunyai ilmu. atas-Nya aku bertawakal. dan kami akan bawakan ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta tambah skukatan satu unta. dan kepada-Nya hendaknya orang-orang mu’min bertawakal.(12. ia peluk saudaranya.(12.63) Ia berkata: ”Bukankah aku tidak percaya kepada kamu tentang dia. dan sesungguhnya kami akan jaga dia”. Maka ketika mereka berikan kepadanya perjanjian mereka ia berkata: ”Allah sebagai saksi atas apa yang kita katakan”. nanti kami bisa dapat sukatan. apakah yang kita maukan. jangan kamu masuk dari satu pintu. dan masuklah dari beberapa pintu. yang demikian itu sukatan yang mudah”. mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka. dan Dia Ar Hamur Raahimiin.65) Ia berkata: ”Aku tidak akan kirim dia bersama kamu. melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dulu itu.(12. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah.Tafsir Al Sulthan itu. sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian dari Allah bahwa kamu akan bawa kembali dia.67) Dan ketika mereka masuk sebagaimana yang bapak mereka perintahkan mereka. tetapi Allah sebaik-baik Penjaga. Mereka berkata: ”Hai bapak kami. (12. kirimkanlah bersama kami saudara kami.64) Dan ketika mereka buka perlengkapan mereka. Ini pembayaran kita dikembalikan kepada kita. karena kami telah ajarkan dia.(12. melainkan satu kemauan pada diri Ya’qub yang Dia sempurnakan. lantaran DLA .68) Dan ketika mereka masuk kepada Yusuf. tetapi aku tidak bisa melepaskan dari kamu sesuatu dari Allah dari sesuatu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

kemudian ia mengeluarkannya dari tempat barang saudaranya. kemudian menyeru seorang penyeru: ”Hai kafilah.(12.(12.Tafsir Al Sulthan itu jangan engkau berdukacita.(12. tidak ia dapat mengambil adiknya di dalam Peraturan Raja.69) Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka.(12.(12.(12. dan tidak ia nyatakan dia kepada mereka sambil berkata: ”Kamu sejahat-jahat derajat. tetapi Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya.(12.72) Mereka berkata: ”Demi Allah. sesungguhnya kamu mengetahui tidak kami datang untuk membuat kerusakan di bumi dan bukanlah kami pencuri”. tetapi tiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih mengetahui. maka dialah balasannya”. dan barangsiapa bisa didapatkan dia.76) Mereka berkata: ”Jika ia pencuri.73) Mereka berkata: ”Maka apa balasannya jika betul kamu pendusta?”. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang kamu terangkan”. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki.77) DLA .74) Mereka jawab: ”Balasannya.(12. Seperti itu kami balas orang-orang yang zalim”. Seperti itu tipu daya kami untuk Yusuf.75) Lalu mulailah ia periksa tempat-tempat barang mereka sebelum tempat barang saudaranya.71) Mereka jawab: ”Kami kehilangan piala raja. dan aku yang jadi tanggungannya”. barangsiapa didapati pada kendaraannya. kecuali jika dikehendaki Allah. satu pikulan unta.70) Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka: ”Apakah yang kamu kehilangan ?”.(12. maka sesungguhnya saudaranya pencuri dari sebelum ini”. sesungguhnya kamu itu pencuri”. ia taruh piala itu dalam kendaraan saudaranya. atas apa yang mereka telah kerjakan”.

mereka asingkan diri dengan berbisik-bisik. sesungguhnya anakmu telah mencuri.(12. sesungguhnya Dia Al’Aliimul Hakiim. dan kami tidak saksikan melainkan apa yang kami ketahui. karena Dia sebaik-baik pemutus”. Lantaran itu aku tidak mau tinggalkan negeri ini sehingga bapakku izinkan kepada ku atau Allah putuskan bagiku. bahwa bapak kita telah mengambil perjanjian dari kamu atas nama Allah.79) Maka ketika mereka telah putus asa daripadanya.81) ”Dan tanyalah kepada negeri yang kami ada padanya dan kafilah-kafilah yang kami jumpa dalam negeri itu. (12.80) ”Kembalilah kepada bapak kamu dan katakan: ”Hai bapak kami.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Penakluk.82) Ia berkata: ”Bahkan nafsu-nafsu kamu telah memudahkan bagi kamu satu urusan. dan kami tidak bisa jaga barang yang ghaib”.(12.(12.84) DLA . Berkata yang menonjol dari mereka: ”Tidakkah kamu ketahui.83) Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai dukacitaku atas Yusuf”.mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka semua. lantaran itu ambillah seorang dari kami sebagai gantinya.(12.(12. sesungguhnya kalau begitu adalah kami orang-orang yang zalim”. sesungguhnya ia ada mempunyai seorang bapak yang tua menyolok. sesungguhnya kami lihat engkau daripada orang-orang yang berbuat kebaikan”. tetapi ia sembunyikan. hingga pucatlah kedua matanya lantaran dukacita. sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”. maka kesabaran yang baik.78) Ia berkata: ”Kami berlindung kepada Allah dari menahan kecuali orang yang kami dapati padanya barang kami.(12. dan dulu kamu telah teledor kepada Yusuf.

sesungguhnya Allah membalas orng-orang yang bersedekah”.90) Mereka berkata: ”Demi Allah.(12. Lantaran itu sempurnakanlah sukatan dan bersedekahlah kepada kami. sesungguhnya adalah kami orangorang yang salah”. dan Dia Ar Hamur raahimiin. selamanya engkau ingat Yusuf. tetapi janganlah kamu putus asa dari rauhi Allah. hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari orang-orang yang binasa”.86) ”Hai anak-anakku. pergilah dan carilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya. mereka berkata: ”Hai Penakluk. dan kami datang dengan barang yang tidak berharga. Ia berkata: ”Aku Yusuf dan ini saudara ku. dan aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui”.(12.89) Mereka berkata: ”Apakah engkau Yusuf ?”. (12. maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kesetiaan”. telah mengenai kami kesusahan. sesungguhnya siapa berbakti dan sabar.93) DLA . (12.92) ”Pergilah dengan baju ku ini.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Demi Allah. sesungguhnya Allah telah mengarunia kepada kami.(12. sesungguhnya Allah telah muliakan mu atas kami. nanti ia akan datang dengan melihat.87) Maka ketika mereka masuk padanya.(12.85) Ia berkata: ”Hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah.88) Ia bertanya: ”Apakah kamu ingat apa yang kamu telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya. mudahmudahan Allah ampunkan kamu.91) Ia berkata:”Tidak mengapa bagi kamu pada hari ini. dan bawalah kepadaku ahli kamu semuanya”.(12. ketika kamu bodoh ?”. maka campakkan atas wajah bapakku. (12. karena sesungguhnya tidak putus asa dari rauhi Allah melainkan kaum yang kafir”.(12.

sesungguhnya Dia Al-’Aliimul Hakiim” .96) Mereka berkata: ”Hai bapak kami.(12. ini takwil penglihatan dari sebelum ini. sesungguhnya engkau di dalam kelupaan mu yang lama.100) ”Rabbi.(12. Sungguh Rabb ku telah jadikan lengkap. terimalah aku sebagai Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (di masa yang akan datang). berkata bapak mereka: ”Sesungguhnya aku dapat angin Yusuf.98) Maka ketika mereka masuk atas Yusuf. karena sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah”. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiiim”. dan Engkau telah ajar kepadaku takwil kabar Penyusunan Langit dan bumi.(12. maka kembalilah ia melihat. ia hampiri kedua ibubapaknya dan ia berkata: ”Masuklah kamu ke negeri Mesir.(12.(12.95) Maka ketika datang pembawa berita gembira itu.101) DLA . sesungguhnya Engkau telah beri kepada ku sebagian dari kerajaan.94) Mereka berkata: ”Demi Allah. ia lemparkan dia atas wajahnya. ketika Dia keluarkan aku dari penjara. dan Dia datangkan kamu dari desa dari setelah setan mengganggu antara ku dan antara saudara-saudara ku.97) Ia berkata:”Nanti aku mintakan ampun bagi kamu dari Rabbku. jika dikehendaki oleh Allah dengan aman”.(12. jika tidak engkau anggap aku gila” . Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui ?”.(12.Tafsir Al Sulthan Dan ketika keluar kafilah itu.(12. sesungguhnya Rabb ku Berlaku Sensitif untuk apa yang Dia kehendaki. mintakanlah ampun bagi kami tentang dosa-dosa kami.99) Dan ia dudukkan ibu bapaknya atas tembok. Engkau Penjaga ku di dunia dan di akhirat. lalu mereka tunduk sujud kepadanya dan ia berkata: ”Hai bapakku. dan sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada ku.

(12. (12. melainkan sambil menyekutukan.109) Hingga apabila putus asa rasul-rasul itu dan mereka sangka bahwa mereka telah didustakan. tetapi mereka berpaling daripadanya. oleh karenanya.Tafsir Al Sulthan Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.102) Dan kebanyakan manusia walau engkau ingin. Dan Subhaana Allah dan bukan aku dari golongan yang menyekutukan”.108) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka. (12. datang pertolongan kami. ketika mereka rembuk urusan mereka.103) Sedangkan engkau tidak meminta kepada mereka bayaran atas itu.(12.(12. lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki.106) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan penutup dari azab Allah kepada mereka atau datang sa’at kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar ?.(12.105) Dan kebanyakan mereka tidak mengimani karakter Allah. tidakkah mau kamu mengerti ?. padahal engkau tidak ada di sisi mereka. Dan sesungguhnya negeri akhirat.107) Katakanlah: “Ini jalan ku yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku menyeru kepada Allah atas keterangan. dan siksaan kami tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa.104) Dan berapa banyak ayat di Langit dan bumi yang mereka lalui.110) DLA .(12. lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?. (12.(12. Apakah tidak mau mereka berjalan di bumi. tidak beriman. Tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta. padahal mereka mengatur tipu daya . lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.

dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya. (12.Surat Ar-Ra’du DLA .111) 13.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka ibarat untuk uulul Albab. bukanlah ia rangkaian yang diada-adakan tetapi mengoreksi yang dihadapannya dan penjelasan tiap sesuatu.

(13. Mim}.1) Allah Yang meninggikan Langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia. Dia mengatur urusan. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. maka ajaib perkataan mereka: ”Apakah apabila kami sudah jadi debu. Itulah mereka orang-orang yang mengkufuri karakter Rabb mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya.(13. (13. dan dari tiap benih Dia jadikan padanya sistem dua.(13. apakah kami dalam ciptaan yang baru?”. 43 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Maka jika engkau merasa ajaib. Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh DLA . sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. mereka kekal padanya.Tafsir Al Sulthan (Guruh) Surat ke-13. dan Dia putarkan matahari dan bulan.0) {Alif. itu ayat-ayat Tulisan dan yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu yang lengkap. Disiram oleh air yang satu.(13.5) Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebaikan. padahal sungguh telah berlalu dari sebelum mereka beberapa contoh. Dia menutup malam siang. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu.(13. Dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian di dalam rasa.2) Dan Dia Yang Menggandakan Bumi dan menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai. dan itulah mereka belenggu di leher mereka. setiap bergerak untuk waktu yang sudah ditentukan. dan itulah mereka penduduk api. Ra. Lam.3) Dan di Bumi ada beberapa potong daerah perbukitan dan kebun-kebun dari anggur dan tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun.

Dan tidak ada bagi mereka dari selain Dia dari Pelindung.13) Kepunyaan-Nya da’wah yang lengkap. Dan jika Allah menghendaki kejelekkan (pada) karakter suatu kaum. tidak mereka memperkenankan bagi mereka karakter sesuatu. dan mereka berbantah-bantahan di dalam Allah. Sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan. padahal Dia Keras Siksaan-Nya.12) Dan bergetar Guruh itu katrakter kebendaannya.Tafsir Al Sulthan mempunyai Pengampunan untuk manusia atas kezaliman mereka. dan untuk tiap kaum ada Pemberi pengenalan . dan sesungguhnya Rabb mu sungguh keras siksaanNya.11) Dia Yang melihatkan kepada kamu Kilat sebagai penakut dan harapan.(13. Dan Dia melepaskan halilintar. dan DLA . Dan mereka yang menyeru selain dari Dia.(13.(13. siapa yang merasahasiakan perkataan dan siapa yang mengeraskan karakternya dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari.10) Baginya pengiring dari hadapannya dan dari belakangnya. dan tiap sesuatu disisi-Nya dengan ukuran. mereka menjaganya dari perintah Allah. dan malaikat dari dasa takutnya. maka tidak ada yang menolak baginya.(13.7) Allah mengetahui apa yang dikandung tiap perempuan dan apa kurang sempurna dan apa yang bertambah di dalam rahim. melainkan orang membuka dua telapak tangannya kepada air agar sampai ke mulutnya.(13. dan Dia menghendaki awan yang bermuatan. maka mengenai karakternya siapa yang Dia kehendaki.6) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”.(13.(13.(13.8) Dia Mengetahui Yang Ghaib dan Yang tersaksikan Al-KabiirulMuta’aal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (pada) karakter suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa (pada) karakter diri-diri mereka.9) Sama saja dari kamu.

Maka adapun buih itu akan hilang dengan sia-sia dan adapun apa yang bisa memberi manfa’at kepada manusia. dan tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.(13. atau apakah sama gelap dan cahaya ?”.(13. dan dari pada apa yang dibakar dalam api lantaran maukan perhiasan dan perkakas (juga) ada buih seperti itu. dan orang-orang yang tidak memperkenankan kepada-Nya. (13. walaupun ada bagi mereka semua apa yang ada di bumi dan sepertinya bersamanya. Tidak mereka menguasai bagi diri mereka sendiri manfa’at dan tidak mudarat”.Tafsir Al Sulthan tidak dia akan sampai kepadanya. Katakanlah: ”Patutkah kamu mengambil selain dari Nya Pengurus-Pengurus ?. dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang (di setiap sa’at).17) Bagi orang-orang yang memperkenankan bagi Rabbnya. Itulah mereka.(13.16) Dia menurunkan air dari Langit . Katakanlah: ”Apakah sama orang buta dan orang melihat ?.” Atau mereka menjadikan Allah beberapa sekutu yang (bisa) menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga makhluk itu kesamaran untuk mereka ?”.15) Katakanlah: ”Siapakah Rabb Langit dan Bumi?”. bagi mereka perhitungan yang jelek. Seperti itu Allah adakan perumpamaan. Katakanlah: ”Allah”.(13. Seperti itu Allah adakan (perumpamaan) yang lengkap dan yang palsu. (adalah) kebaikan. lalu banjir Lembah-Lembah dengan ukurannya. tentu mereka (mau) tebus dengannya.Katakanlah: ” Allah Pencipta tiap sesuatu dan Dia Al-Waahidul-Qohhaar”. maka ia akan tinggal di bumi. Dan tidak do’a orang kafir melainkan di dalam kelupaan.18) Apakah orang yang mengetahui bahwa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu melainkan Yang Lengkap DLA . Lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul.14) Dan kepada Allah bersujud siapa-siapa di Langit dan Bumi dengan patuh dan terpaksa.

(13.(13.(13.24) Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah dikuatkannya. dan takut kepada kejelekan perhitungan .(13. dan memutus apa yang diperintah Allah supaya dihubungkan karakternya. Sesungguhnya hanyalah yang mengingat itu Uulul Albaab. bagi mereka kutukan dan bagi mereka tempat yang jelek.26) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Alangkah baiknya kalau diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”. maka berbahagia kesudahan tempat”.(13. Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia. Dan tidak kehidupan dunia dalam akhirat melainkan perlengkapan.(13.25) Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkannya.(13. itulah mereka.Tafsir Al Sulthan seperti orang yang dia buta ?. dan malaikat akan masukkan atas mereka dari tiap pintu . Katakan: ”Sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan mengenalkan kepada-Nya siapa yang kembali”.23) (dan berkata):”Salam atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. dan mendirikan sholat dan meinfaqkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan rahasia dan atas terang-terangan dan menolak dengan tepat kejahatan.20) Dan mereka yang hubungkan apa yang diperintah Allah karakternya supaya dihubungkan.22) Surga-surga ’adnin mereka masuk padanya dan orang yang beramal shaleh dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka dan anak cucu mereka. itulah mereka bagi mereka kesudahan tempat. dan mengadakan kerusakan di bumi.27) DLA .21) Dan mereka yang sabar mengharap wajah Rabb mereka. dan takut kepada Rabb mereka.19) Mereka yang sempurnakan perjanjian Allah dan tidak merusak ikatan perjanjian.(13.(13.

Atau terjadi dekat kampung mereka (bencana).31) Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu. bagi mereka kebahagiaan dan setepat-tepat tempat kembali. Bahkan dihiasai bagi orang yang kafir tipudaya mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.(13. bahwa kalau Allah menghendaki. sungguh telah berlalu dari sebelumnya ummat-ummat.28) Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. atau kamu kabarkan kepadanya karakter apa-apa yang tidak mereka ketahui di bumi atau karakter yang nyata dari perkataan”. hingga datang perjanjian Allah. Atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya tempat kembali . maka Aku memberi tangguh bagi orang yang kafir. Apakah putus asa mereka yang beriman. tetapi mereka mengkufuri karakter Pengatur.30) Dan kalau sesungguhnya ada Bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung. sungguh Dia beri pengenalan manusia semuanya. agar kamu bacakan atas mereka (apa) yang kami wahyukan kepada mu. Katakanlah:”Dia Rabb ku. yaitu qoori’ah. dengan menyebut Allah menjadi tentram qalbu. Maka bagaimana ada akibat (siksaan-Ku) ?.32) Apakah Dia Yang menjaga atas tiap diri itu bersama apa yang ia usahakan (sama dengan yang tidak menjaga?). dan mereka menghalangi dari jalan. Ingatlah.Tafsir Al Sulthan Mereka yang beriman menjadi tentram qalbu-qalbu mereka dengan menyebut Allah. atau dipotong dengan karakternya Bumi. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(13. (13.(13. Bahkan kepunyaan Allah semua urusan. Katakan: ”Sebutlah mereka. Dan senantiasalah orang yang kafir itu menimpa mereka karakter apa-apa yang mereka perbuat. Maka siapa DLA .(13. atau bicara dengan karakternya orang mati (maka Alquranlah dia). Dan mereka menjadikan untuk Allah serikat-serikat.29) Seperti itu kami telah mengutus mu dalam suatu ummat. kemudian Aku binasakan mereka.

kami menguranginya dari ujung-ujungnya. bahwa kami datangi Bumi . Itu ganjaran bagi orang yang berbakti. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepada mu dari Ilmu. Dan ganjaran orang yang kafir adalah api .33) Bagi mereka azab di kehidupan dunia.(13.(13. untuk tiap ajal ada tulisannya.39) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka. Dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari seorang pelindung.34) Perumamaan Surga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti: Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan kami menjadikan bagi mereka jodoh-jodoh dan generasigenerasi. tetapi sebagian dari golongan itu ada orang yang mengingkari sebagiannya.36) Dan seperti itu kami turunkan dia Kebijakan Bahasa Asli. (13. maka tidak ada baginya yang mengenalkan. Kepada-Nya Aku menyeru. Dan Allah menghukum. Dan tidak ada untuk seorang rasul bahwa ia mendatangkan karakter ayat melainkan dengan izin Allah.38) Allah hapus apa yang Dia kehendaki.(13. atau kami matikan mu.37) Dan sungguh kami talah utus rasul-rasul dari sebelum mu. senang kepada apa yang diturunkan kepada mu. DLA . tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.40) Apa belum mereka melihat.(13.(13.Tafsir Al Sulthan dilupakan Allah.35) Dan orang-orang yang kami beri mereka kitab. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih berat. Makanannya tetap dan teduhnya. maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya. kepada-Nya aku kembali”. Katakanlah: ”Sesungguhnya hanya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan karakter-Nya. (13.(13. dan Dia tetapkan. Dan di sisinya Ummul Kitab.

43) DLA .(13. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh tiap diri. maka kepunyaan Allah makar semuanya.(13. Dan Dia Sarii’ul-Hisab.(13. dan orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa ’Uqbad-daar(kesudahan tempat). antara ku dan antara kamu.Tafsir Al Sulthan tidak ada yang dapat menolak untuk hukum-Nya.41) Dan sesungguhnya telah makar orang yang dari sebelum mereka.42) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Engkau bukan utusan” Katakan: ”Cukup karakter Allah sebagai saksi. dan orang yang di sisinya ada ilmu Kitab”.

Surat Ibrahim (Nabi Ibrahim As) Surat ke-14. untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur. tetapi Allah lupakan dia apa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.0) Alif.5) Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.1) Allah.2) Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok. ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup DLA .3) Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya. agar ia buktikan bagi mereka. Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apaapa yang di bumi.(14. dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras. Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu. Lam Ra.(14.4) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya.Tafsir Al Sulthan I4.(14. (14. itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(14.(14. dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”. dan Dia Al‘Aziizul Hakiim.

9) Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak.(14. tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki. maka sesungguhnya Allah La. dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”. dan jika kamu kufur.Tafsir Al Sulthan perempuan-perempuan kamu. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”.Ghaniyyun Hamiid.(14. kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah. dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah.10) Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu. sesungguhnya azab Ku sungguh keras”. padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya DLA .6) Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur.8) Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”. tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya.11) ”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah. lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”. karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”.(14. Penyusun Langit dan Bumi ?. kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orangorang yang sesudah mereka?.(14.7) Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur. niscaya Aku akan tambah. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami. Telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami.(14.(14.

lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu.13) “Dan kami akan dudukan kamu di bumi sesudah mereka.(14.15) Di belakangnya ada ajahannam dan akan diberi minum dia denan air nanah dan darah.(14.12) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami.20) Dan mereka semua akan menghadap Allah.(14.19) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. (14.(14.(14.14) Dan mereka minta pertolongan dan sia-sialah tiap-tiap orang yang sombong yang melawan. lantaran itu DLA .17) Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan. (14.(14. kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orangorang yang zhalim itu” . tetapi ia tidak mati.(14.18) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”. dan sesudah itu ada azab yang tebal.Tafsir Al Sulthan kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami. dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat. jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru.16) Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan. yang demikian ialah kelupaan yang jauh. amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”.

yang dicabut dari atas bumi.(14. pujian mereka padanya: ”Salam” . bagi mereka azab yang pedih. tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku. lantaran itu janganlah kamu cela aku. Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”. hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka.(14. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. tetapi aku janji kepada kamu.(14. kecuali aku ajak kamu.23) Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan.22) Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar. dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik.Tafsir Al Sulthan bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”.(14. tetapi celalah diri kamu. tidak ada baginya tempat tumbuh.26) Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat. lalu kamu perkenankan aku. lalu aku menyalahi janji kepada kamu. yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit . dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(14.(14.(14.21) Dan berkata setan. dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu.27) DLA . karena tidak ada bagi kita tempat lari”. Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap. Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami.25) Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek.24) Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Rabbnya. tentu kami beri pengenalan kamu.

(14.(14. sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia. padahal jelek tempat tinggal itu. jadikanlah negeri ini aman.30) Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman.29) Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu. maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim.33) Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. (14. lantaran itu siapa ikut aku.34) Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi .36) DLA . karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”.(14. supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terangterangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan. maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya. dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”.Tafsir Al Sulthan Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa (ni’mat) Allah dengan kekufuran. sesungguhnya manusia zalim dan kufur.35) “Rabbi.(14.28) Jahannam yang mereka akan masuk padanya. dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang.(14. dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air.(14. dan siapa durhaka kepada ku.(14.32) Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan.31) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air. dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?.(14. maka sesungguhnya ia daripada ku.

dan terang bagi kamu. undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat. supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?.(14.(14.(14. hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandanganpemandangan. Rabb kami agar mereka mendirikan sholat. padahal mata mereka tidak berkedip. Isma’il dan Ishaq. lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami.43) Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka. maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka.(14. sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan.39) ”Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku.(14.(14. sedangkan fuadfuad mereka kosong. dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”.(14.38) ”Semua hamdu kepunyaan Allah.37) ”Rabb kami. Rabb kami terimalah do’a ku”.44) Dan kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri sendiri.42) Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka. dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami. sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”.41) Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku.40) ”Rabb kami. bagaimana kami DLA .(14. ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”. sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhtumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati.

dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.(14.48) Dan engkau akan lihat orang yang berdosa pada hari itu dibelenggu di dalam Ashfaad . dan api menutup muka-muka mereka. dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan. padahal di sisi Allah tipu daya mereka.(14.50) Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan. dan supaya orang-orang yang ingat uulul albaab.(14.45) Dan mereka telah tipu daya mereka. (14.49) Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas.Tafsir Al Sulthan telah berbuat kepada mereka. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan.(14. dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu.52) DLA .(14.(14.47) Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit. walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.51) Ini satu penyampaian kepada Manusia.(14. dan supaya mereka diancam dengan karakternya.46) Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janjiNya kepada rasul-rasul-Nya.

dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga.1) JUZ’ 14 Terkadang orang-orang kafir akan ingin.5) Dan mereka berkata: ”Hai orang yang diturunkan peringatan atasnya.(15. (15. kalau mereka dulunya adalah Muslimin.10) DLA .7) Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan lengkap. Ra. jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar?”. sesungguhnya engkau seorang gila”.(15.(15.(15. Itu ayat-ayat Tulisan dan Bacaan yang nyata. 99 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. nanti mereka akan mengetahui. Lam.8) Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan.6) ”Mengapakah engkau tidak bawakan kepada kami malaikat.(15.2) Biarkanlah mereka makan dan mengumpul-ngumpul perlengkapan dan dilalaikan mereka oleh cita-cita. dan kalau begitu tidak mereka diberi tempo.4) Tidak bisa suatu ummat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka terkemudian.0) Alif. (15.(15.(15.Tafsir Al Sulthan 15.(15.3) Dan tidak kami binasakan dari penduduk negeri melainkan sudah ada baginya satu Tulisan yang ditetapkan.9) Dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelummu dalam golongan orang-orang yang pertama.Surat Al-Hijir (BATU) Surat ke-15.(15.

18) Dan Bumi kami gandakan dia. maka mereka terus naik padanya. melainkan mereka memperolok-olokkannya.(15.15) Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit galaksi.(15.21) Dan kami telah kirim angin itu sebagai pengawin.(15. lalu kami turunkan air dari langit.(15.19) Dan kami telah menjadikan untuk kamu padanya penghidupan.13) Dan kalau kami bukakan atas mereka satu pintu dari Langit. bahkan kami kaum yang dimetrai”.(15.22) Dan sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan mematikan dan kami jadi waris.23) DLA .(15. maka diikuti dia oleh nyalaan api yang terang. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap sesuatu yang ditimbang. dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu.12) Mereka tidak mengimani karakternya.16) Dan kami pelihara dia dari setiap setan yang dirajam. padahal bukan kamu yang punya perbendaharaan air itu.20) Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya.(15.14) Niscaya mereka akan berkata: ”Sesungguhnya pemandangan kami terpesona.(15.(15.(15. maka kami berikan kamu minum dia.(15. dan kami lemparkan di dalamnya gravitasi.17) Kecuali siapa yang mencuri pendengaran. (15.Tafsir Al Sulthan Dan tidak seorang rasul yang datang kepada mereka. padahal telah lewat peragaan orang-orang yang pertama. dan menghiasinya untuk orang yang memperhatikan. dan apa-apa yang kamu tidak mesti beri rizki padanya.11) Seperti itu kami masukkan dia di dalam qalbu-qalbu orangorang yang berdosa.(15.

dari tanah hitam yang berubah bau”.(15.(15.(15.33) Dia berkata: ”Keluarlah daripadanya.26) Dan Jinn kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun.(15. dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang akhir.(15.29) Maka bersujud malaikat setiap mereka semuanya. dari tanah hitam berubah bau.(15.24) Dan sesungguhnya Rabb mu Dia yang akan menghimpun mereka.(15. sesungguhnya Dia Hakiimun ’Aliim.(15.(15.37) DLA .31) Dia berkata: ”Hai Iblis.30) Melainkan iblis ia enggan turut bersama mereka yang bersujud.(15.(15.(15. (15. kalau begitu berilah aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan”.25) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering.34) ”Dan sesungguhnya adalah atas kamu kutukan kepada hari peraturan”. dari tanah hitam yang berubah bau”. karena sesungguhnya engkau dirajam”. hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu.35) Ia berkata: ”Rabbi.28) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya Ruh dari Ku.(15.32) Ia berkata: ”Aku tidak mau sujud kepada makhluk cerdas yang Engkau ciptakan dia dari tanah kering. mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang bersujud ?”.27) Dan ingatlah ketika Rabb mu berkata kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah kekering.36) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.

bahwa Aku Ghafuurur Rahiim.(15.(15.48) Kabarkanlah kepada hamba-hamba Ku.38) Ia berkata: ”Rabbi.43) Ia ada mempunyai tujuh pintu. hal keadaan mereka bersaudaraan berhadap-hadapan atas tempat sandaran.47) Tidak akan mengenai mereka penat dan tidak akan mereka dikeluarkan daripadanya.49) Dan bahwa azab Ku dia azab yang pedih.41) ”Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada alasan bagi mu atas mereka. (15.(15. lantaran Engkau telah sesatkan aku.(15. maka aku akan hiasi kepada mereka di bumi dan aku akan sesatkan mereka semuanya”.42) Dan sesungguhnya jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian.(15. bagi tiap satu pintu dari mereka ada bagian yang tertentu.(15.50) Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim.40) Dia berkata: ”Ini satu jalan kepada Ku yang lurus”.45) ”Masuklah kepadanya dengan kesejahteraan dengan aman”. (15.Tafsir Al Sulthan ”kepada hari waqtu yang ditentukan”.44) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam surga dan mata-mata air.51) DLA . kecuali siapa-siapa yang mengikuti mu dari orang-orang yang sesat”.(15.(15.46) Dan kami cabut kedengkian yang ada di shudur mereka. (15.(15.(15.39) ”melainkan hamba-hamba Mu yang ikhlash dari mereka”.(15.

dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.(15.(15. maka dengan apa kamu gembirakan ?”.60) Maka ketika utusan-utusan itu datang kepada kaum Luth.61) Ia berkata: ”Sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak dikenal”.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk ke dalam rumah.(15.(15.54) Mereka jawab: ”Kami gembirakan mu dengan Lengkap.(15.53) Ia berkata:”Apakah kamu gembirakan aku. kami sudah tentukan. lalu mereka berkata:”Kesejahteraan”. sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan”. sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya”. (15.(15.(15.56) Ia berkata: ”Apa urusan kamu hai utusan-utusan?”. (15.52) Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.58) ”Melainkan keluarga Luth.59) ”Kecuali perempuannya.(15. padahal ketuaan menyentuh ku telah menyolok. (15.64) DLA .57) Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami diutus kepada satu kaum yang berdosa”. karena kami hendak gembirakan mu dengan seorang anak laki-laki yang pandai”.(15. lantaran itu jangan engkau jadi daripada orang-orang yang putus harapan”.62) Mereka jawab: ”Bahkan kami datang kepada mu dengan membawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.(15.55) Ia berkata: ”Dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Rabb nya melainkan orang yang lupa ?”.63) “Dan kami datangkan kepada mu karakter yang lengkap. Ia berkata: ”Sesungguhnya kami takut kepada kamu”.

(15.75) Dan sesungguhnya dia ada di jalan yang tetap.74) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau merenungkan.66) Dan datanglah penduduk negeri itu dengan gembira.73) Kami jadikan atasnya itu di sebelah bawah.76) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang percaya.69) Mereka berkata: ”Bukankah kami telah larang mu dari orangorang”.65) Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya.72) Lalu azab itu mengenai mereka waktu terbit matahari.(15. lantaran itu janganlah kamu bikin malu aku”.(15.(15.71) Demi umur mu.(15. dan ikutlah di belakang mereka.(15.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu berangkatlah bersama ahli mu pada waktu malam.(15.68) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku.(15.(15. jika kamu mau lakukan”.70) Ia berkata: ”Itu dia anak-anak perempuan ku. dan pergilah ke mana kamu diperintah”. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.67) Ia berkata: ”Sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku.79) DLA . (15.(15. sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka.(15. dan sesungguhnya dua-duanya ada di Imam yang nyata.77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah sangat zalim.(15. dan jangan berpaling seorang pun dari kamu.(15. (15. bahwa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu shubuh.78) Maka kami balas mereka.

93) DLA .(15.(15.(15.(15.83) Maka tidak bisa menolong dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan .(15.(15.89) Sesungguhnya kami telah turunkan atas orang yang membagibagi.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan rasulrasul.90) Yang menjadikan Bacaan ini bagian-bagian.82) Maka azab mengenai mereka di waktu shubuh.(15.(15.92) Dari hal apa yang mereka telah kerjakan.81) Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dengan aman dari gunung-gunung.91) Maka demi Rabb mu. tetapi mereka berpaling daripadanya.(15.87) Jangan engkau panjangkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka.(15. dan jangan engkau berdukacita tentang mereka.(15. dan rendahkanlah sayapmu kepada mu’minin.(15.(15. sesungguhnya kami akan tanya mereka sekalian.(15.85) Sesungguhnya Rabbmu Dia Al-Khallaaqul-‘Aliim.80) Dan kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami.84) Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Lengkap dan sesungguhnya sa’at akan datang lantaran itu maafkanlah dengan cara yang bagus.86) Dan sungguh kami telah beri kepada mu tujuh dari yang berpasangan dan Bacaan yang panjang.88) Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang membuktikan”.

97) Maka gerakkanlah karakter hamdu Rabb mu dan jadilah dari orang yang bersujud. (15.Tafsir Al Sulthan Lantaran itu berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah.(15.95) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati lain.96) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan. dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.(15.(15. maka mereka akan mengetahui.94) Sesunggunya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olokkan.98) Dan sembahlah Rabb mu hingga datang kepada mu Al-Yaqiin.(15.99) DLA .(15.

(16.7) Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia.(16. dan perhiasan. yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku.(16.2) Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan Lengkap.(16.5) Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan.(16.128 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.(16.(16.1) Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintahnya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.3) Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah.Tafsir Al Sulthan 16. maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata.Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti). dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu.4) Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu. (16. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia. Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan. sesungguhnya Rabb kamu La.Surat An-Nahlu (LEBAH) Surat ke-16.(16. padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at.8) DLA . Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.6) Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri.0) Akan datang urusan Allah. dan darinya kamu makan.

16) Apakah Yang Menciptakan seperti Yang tidak diciptakan ?. dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan.9) Dia Yang turunkan dari langit air untuk kamu.(16. dan engkau lihat kapal berjalan padanya dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya. (16.12) Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya.14) Dan Dia lemparkan di dalam bumi rawasiya.(16. agar tidak terguncang karakter kamu. darinya ada yang membingungkan. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan. sesungguhnya Allah La.13) Dan Dia Yang Putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia. padanya kamu bisa mengembala.(16. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat.15) Dan dengan Alamat.17) Dan jika kamu hitung jasa (ni’mat) Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia. kalau Dia kehendaki Dia beri pengenalan kamu semuanya.Ghafuurur Rahiim.11) Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang Dia putarkan dengan perintahNya.18) DLA .(16. dan agar kamu bersyukur.(16. Apakah kamu tidak mengingat ?.(16. (16.(16.(16.Tafsir Al Sulthan Dan atas Allah menunjukkan jalan. darinya minuman dan darinya pohon-pohon.10) Dia tumbuhkan untuk kamu dengannya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.

22) Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.(16. dan mereka yang diciptakan . maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir qalbu-qallbu mereka mungkir dan mereka menyombong.(16.19) Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu. sesungguhnya jelek apa yang mereka pikul. yaitu runtuh bumbung atas mereka. sesungguhnya Allah tahu apa karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.Tafsir Al Sulthan Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan. mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”.20) Mati bukan hidup.(16. satu yang dita’ati.24) Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyamah dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan. padahal mereka menganiaya diri mereka.(16.28) DLA .26) Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?” Berkata orang-oang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hati ini dan kejahatan mengenai orang yang kafir”.(16.27) Yang diterima oleh malaikat.25) Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka.(16. (16.23) Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah Rabb mu turunkan?”. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasardasarnya. dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar.21) Yang dita’ati bagi kamu.(16.(16.(16. maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya.

Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka.33) Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan. maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?. tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya. adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai . maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah dan sebagian dari mereka tetap atasnya DLA .35) Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”.30) Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya. dan Allah tidak menganiaya mereka.(16. ada (ganjaran) kebaikan.(16. kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya.(16.32) Bukankah mereka tidak tunggu melainkan supaya malaikat datang kepada mereka atau datang perintah Rabb mu?. padahal mengalir dari bawahnya aliran air. Demikianlah diucapkan oleh orangorang sebelum mereka. sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu.31) Yang diterima oleh malaikat dengan baik. masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”. tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri. dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.29) Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti.(16.34) Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki.(16. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”. dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olokkan. (16.(16.

(16. lantaran itu berjalanlah di bumi .41) Orang-orang yang sabar. maka kami akan kasi kepada mereka tempat yang baik di dunia.(16. maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.(16.38) Untuk Dia buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.Tafsir Al Sulthan kelupaan.(16. bahkan perjanjian yang lengkap.(16.(16. dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Tidak demikian. (16. bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada.39) Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya. lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”.(16. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.40) Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya.44) DLA .43) Dengan karakter bukti dan lempengan yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada merka agar mereka berfikir.37) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.36) Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka. tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu. dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta.42) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.(16. maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan.

apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”.48) Dan kepada Allah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat. maka tidak mereka bisa terlepas.(16.(16.(16.(16. maka dari Allah. dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut. maka nanti kamu akan mengetahui. kemudian ketika kena kepada kamu bahaya.54) Karena mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka.55) DLA .51) ”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi.Ra-uufur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan bahwa dibenamkan Allah di bumi atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?.(16. dan mereka tidak menyombong.(16. dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintah.49) Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka.52) Dan apa-apa jasa (ni’mat) yang ada pada kamu.46) Atau Dia siksa mereka dalam keadaan ketakutan karena sesungguhnya Rabb kamu La. dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”.47) Dan tidakkah mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah dan mereka patuh ?.53) Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka.50) Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu adakan dua yang dita’ati.(16. tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati.(16. lantaran itu bersenang-senanglah kamu. maka kepada-Nya kamu berteriak.(16.45) Atau Dia siksa mereka dalam perjalanan mereka.(16.(16.

tetapi setan menampakkan baik amalamal mereka.62) Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummatummat sebelum mu.(16.(16.(16. sampai satu masa yang tertentu. dan Dia Al’Aziizul Hakiim . padahal lidah mereka mengucapkan dusta.(16. Subhaana Dia. maka apabila datang tempo mereka tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan. dan bagi mereka azab yang pedih.58) Ia bersembunyi dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya.61) Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa tidak suka. jadilah mukanya hitam padahal ia marah.59) Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat. tetapi Dia beri tempo kepada mereka.56) Dan mereka jadikan untuk Allah anak.(16. sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan.(16. ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang rinci.63) Dan tidak kami turunkan atas mu kitab. dan bagi merekalah apa yang mereka mau. tetapi sesungguhnya bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan. melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya. Demi Allah. karena ia jadikan ketua mereka pada hari itu.(16. karakter perempuan. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.57) Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka. apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan sumbatkan dia dalam tanah ?. bahwa bagi mereka ada kebaikan.60) Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan.(16.Tafsir Al Sulthan Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka.64) DLA .(16. tentu Dia tidak tinggalkan di bumi seorang pun makluk berjalan.

Tafsir Al Sulthan Dan Allah turunkan air dari langit.(16.70) Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki. lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”. dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur. dan rizki yang baik. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. kamu jadikan daripadanya yang memabokkan.(16. maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya. supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu. dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.71) Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodohjodoh. sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir. yang gampang bagi orang yang meminum. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berdfikir . kami beri minum kamu dari apa yang ada di perutperutnya dari antara kotoran dan darah. tetapi tidak orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka. apakah patut mereka ingkari jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat) Allah?. tetapi mereka sama padanya.68) ”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan. yaitu susu yang bersih. dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik.65) Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran. Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya. lantaran itu patutkah mereka beriman kepada yang DLA . kemudian Dia akan terima kamu.(16.(16.(16.(16.(16.66) Dan dari benih-benihan kurma dan anggur.69) Dan Allah telah ciptakan kamu. padanya obat untuk manusia.67) Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.

73) Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal.(16.76) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi. dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia.74) Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu.75) Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki. tidak berkuasa atas sesuatu. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ia tidak mendatangkan kebaikan . sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. dan mereka tidak akan kuasa. sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah.(16. seorang dari mereka berdua bisu. (16. adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan. adakah mereka itu sama ?.79) DLA . dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan kurang dan kepada karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufur ?.77) Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu. atau dia lebih dekat. dan tidak urusan sa’at melainkan seperti kedipan pandangan.(16. agar kamu memaksimalkan penggunaannya.(16. dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.(16.(16.72) Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi.78) Tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit. lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. sedang ia atas jalan yang lurus ?.(16.

(16. dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu.(16.87) DLA .86) Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan. dan kebanyakan mereka orang kafir. dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa.82) Mereka mengenali jasa (ni’mat) Allah kemudian mereka mengingkarinya.85) Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka.(16.80) Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan. maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka. Demikianlah Dia sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu supaya kamu mau .(16.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu. maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata. maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”. (16.menyerah diri. (16.83) Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi. (16. dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal. kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan. mereka berkata: ”Rabb kami.(16.84) Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab.81) Tetapi jika mereka berpaling. mereka ini sekutusekutu kami yang kami seru selain dari Mu”.

dan jangan kamu pecahkan sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia. dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini.89) Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman. dan kamu akan ditanya dari hal sesuatu yang kamu telah kerjakan. karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang.92) Dan kalau Allah mau. kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan. lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan. kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah. dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri. (16. karena sesungguhnya Allah mengetahui apaapa yang kamu kerjakan. tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat.90) Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji. niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja.(16. padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16.(16.(16.(16.94) DLA .(16.88) Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seoran saksi atas mereka dari diri-diri mereka.91) Dan jangan kamu seperti perempuan yang merombak tenunannya selembar-selembar sesudah beresnya.93) Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu.

bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.98) Sesungguhnya tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam. (16. sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. untuk menguatkan orang-orang yang beriman.(16.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit.95) Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa.96) Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan. tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal.102) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”. padahal dia mu’min. (16.(16.100) Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat.103) DLA . dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin.(16. sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan.99) Hanya kekuasaannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia.(16.(16.(16.101) Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata.97) Lantaran itu apabila engkau baca Alquran. dari Rabb mu dengan lengkap.(16. maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik. mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”. dan kami akan tunaikan kepada orangorang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan. dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.

bahwa mereka di akhirat ialah orang-orang yang rugi. datang padanya riskinya dengan luas dari tiap tempat.(16.107) Itulah mereka orang-orang yang Allah cap atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka. sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La.(16. kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman.(16. maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan . kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar. maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang. sesudah mereka diberi percobaan.109) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah. dan itulah mereka.108) Tidak syak.106) Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat.110) Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya.(16.(16.(16.104) Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah.111) Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa. mereka orang-orang yang lalai.(16. dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir.(16. dan bagi mereka azab yang pedih.Ghafuurur Rahiim. tetapi siapa terbuka dadanya dengan kekufuran.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah.105) Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman.112) DLA .(16. itulah mereka. tetapi mereka mengkufuri karakter jasa (ni’mat) Allah. dan mereka tidak akan dianiaya. dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan. mereka orang-orang yang berdusta .

dan tidak kami aniaya mereka.119) Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan.(16.(16. sesudah itu dan berbuat kebaikan.(16.(16.(16.122) DLA . maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La.120) Yang berterimakasi kepada jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya. tetapi mereka mendustakan dia. dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya.115) Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidahlidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka.(16. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. tetapi siapa terpaksa.118) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan.113) Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik.(16.116) Perlengkapan yang sedikit.114) Tidak lain Dia haramkan atas kamu.Ghafuurur-Rahiim. padahal tidak mau dan tidak meliwati batas. melainkan bangkai dan darah dan daging babi.117) Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu. dan mereka menganiaya. sesungguhnya orang yang mengadangadakan dusta atas Allah tidak akan menang.(16. dan bagi mereka azab yang pedih. (16.121) Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya. Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus. dan berterima kasihlah kepada jaza Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah. maka mengenai mereka azab. kemudian mereka tobat. (16.

125) Dan jika kamu (balas) menyiksa.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya. Sesungguhnya Rabb mu. dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”. Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya.124) Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat.(16.123) Tidak Dia menjadikan Sabtu. dan jika kamu sabar. dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka. (16. dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya. melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya.127) Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Tekun dan orang-orang yang mereka berbuat baik.128) DLA .126) Dan sabarlah.(16. dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah. (16.(16.(16. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya. maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Dia Samii’un Bashiir .(17. kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler). Sesungguhnya Dia.(17. 111 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim .3) Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”.5) DLA .1) Dan kami telah beri kepada Musa Kitab.(17.2) ”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !.Surat Al-Isra’ (Bawa Berjalan) Surat ke-17.Tafsir Al Sulthan 17. dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel.(17. ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”.0) Subhaana Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami.(17. sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”. lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan.(17.4) Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu.

10) Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan. dan adalah manusia terburu-buru. Dan jika kamu berbuat kejahatan. lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu. kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan. kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.(17.6) Jika kamu berbuat kebaikan. (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajahwajah kamu. dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak.(17.(17. adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu).(17.12) Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya.9) Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir. (17. Maka apabila datang perjanjian yang akhir. dan tiap sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya. dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan . dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.13) DLA .7) Mudah-mudahan Rabb kamu meneliti kamu.(17. dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka.(17. Dan jika kamu kembali . dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa.11) Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat.(17. kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu.8) Sesungguhnya Alquran ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka.

maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya.18) Dan siapa maukan akhirat. dan ia berusaha baginya sungguhsungguh.(17.(17. dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya. kami suruh orangorang nya yang mampu. dari pemberian Rabb mu. kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir. cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”. maka mereka itu adalah usahanya diganjar. dan siapa lupa. lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya.15) Dan jika kami mau binasakan satu negeri. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu DLA .(17. lantaran itu.20) Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian.22) Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia. dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul.17) Siapa mau lekas.19) Masing-masing kami tolong. patut atas mereka azab.(17. karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain. padahal ia beriman.(17.16) Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh.(17. mereka ini dan mereka itu.(17. sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina. karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang. dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya.Tafsir Al Sulthan ”Bacalah kitab mu.21) Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain. tetapi mereka meliwati batas padanya.14) Siapa mendapat pengenalan.(17.(17. kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki. maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya.

karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal. beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”. jika adalah kamu orang-orang yang baik.(17.27) Dan jika engkau berpaling dari mereka.(17.Tafsir Al Sulthan bapak.(17.30) Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan. dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur.23) Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku. sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya.28) Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran. maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”. tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”. dan jangan engkau sentak mereka. (17.29) Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok. jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam rabban mu .26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan.(17. Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat. (17.25) Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya.31) DLA .(17. karena menunggu rahmat Rabb mu. dan jangan kamu terlalu boros. maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut. dan mengukurkan.(17.24) Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diridiri kamu.(17. yang engkau harapkan.

(17.38) Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah.37) Tiap itu adalah kejahatan di sisi Rabb mu yang dibenci. melainkan dengan cara yang lebih baik.40) DLA . Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang. dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?.34) Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat. supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang. (17. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.(17. (17. hingga sampai ia baligh. kecuali dengan alasan yang lengkap. dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.32) Dan jangan kamu bunuh diri yang Allah haramkan. dan siapa dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa. setiap itu adalah darinya akan ditanya(17.33) Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim.(17. dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung. penglihatan dan fuad. yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan.36) Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya. (17. sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan. sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong.(17.39) Maka apakah Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki.35) Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya.(17. karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu mendekati zina. dan tunaikanlah perjanjian. sesungguhnya pendengaran.

ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut.(17.42) Subhaana dia.50) DLA . dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya. (17.(17.41) Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati.46) Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu. sebagaimana kata mereka.(17. melainkan kepada seorang yang kena sihir”.44) Dan apabila engkau membaca Alquran.(17.49) Katakan: ”Jadilah batu atau besi”. mereka berpaling belakang dengan terburu-buru. lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan.(17.47) Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandinganperbandingan. dan Subhaaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka katakan.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alquran ini supaya mereka ingat. tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan.(17. maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”.43) Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapasiapa pada mereka. kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup.45) Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia.(17. sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuraa. dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alquran Rabb mu saja. dan ketika mereka berbicara dengan rahasia. niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”. tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak.(17.48) Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh.(17.

(17. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”.58) DLA .56) Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka.(17. (17.52) Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”. adalah itu di dalam kitab tertulis.51) Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu. dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari NabiNabi atas sebagian.(17.(17. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. dan tidak pindahkan”. sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka. siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?. dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka. atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat. karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti. dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan. sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata. jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu. Dia akan azab kamu.(17.(17.57) Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah.54) Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi. maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya. dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit.Tafsir Al Sulthan Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”.(17. supaya mereka ucapkan yang lebih baik.55) Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia. dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya.53) Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu.

60) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”.(17.63) “Dan ajaklah siapa yang engkau bisa dari antara mereka dengan suaramu.(17.(17. lalu mereka sujud.64) “Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka.(17. melainkan kesesatan yang menyolok. niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”. dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka. kecuali Iblis. maka siapa mengikuti mu dari antara mereka. dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”. bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia.62) Dia berkata: “Pergilah. tetapi penakutan itu tidak menambah mereka. sebagai satu pembalasan yang sempurna”. dan tentara mu yang berjalan kaki. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan.Tafsir Al Sulthan Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu. tetapi mereka zalimi karakternya.65) DLA . dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak.59) Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu. sesungguhnya jahannam balasan kamu. dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu. dan janjikanlah kepada mereka”. (17. dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan. padahal setan tidak janjikan melainkan tipuan.(17. jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah.(17.61) Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku.

73) Dan jika tidak kami tetapkan mu. kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?.66) Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut.(17. tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat.(17. dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman.70) Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka.(17.(17.67) Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat.Tafsir Al Sulthan Rabb kamu. dan lebih lupa perjalanan.74) DLA .(17. dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut.(17. maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya.68) Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi.69) Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam. lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin. sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia. maka di akhirat ia buta. sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu.(17.72) Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau adaadakan yang lainnya atas kami.(17. kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu.71) Dan siapa adalah di sini dia buta. mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. karena adalah manusia kufur. Dia Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut. dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik.(17. kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?. niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan . agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya. kamu berpaling.

niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup.82) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”.78) Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya.(17. sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan. dan dua kali ganda mati.(17. dan ia jauhkan dirinya. dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh). kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami. adalah ia orang yang sangat putus asa. dan telah lenyap yang kurang.84) DLA .(17. (17.(17. dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami. dan apabila kejahatan mengenai dia.80) Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap. dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian.(17. supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik.(17.(17. ia berpaling.79) Dan katakanlah: “Rabb.76) Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami.(17.81) Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya.(17. sebagai tambahan bagi mu.77) Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam.Tafsir Al Sulthan Kalau begitu. dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit. tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”.75) Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya. dan jadikanlah untuk ku dari hadapan Mu alasan(Sulthan) yang menolong”.83) Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya.

sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok.(17.86) Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu.91) ”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”. Katakan: ”Subhaana Rabb ku.(17.(17. katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”. tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”.(17.85) Dan jika kami mau.(17.92) ”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas.90) ”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur. tetapi kebanyakan manusia enggan. kecuali perkatan mereka: DLA .93) Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan. niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu.(17. kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami. kecuali kekufuran.(17.88) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya”. bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh. lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”.87) Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alquran ini.89) Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu.(17. (17.

99) Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku. kami tambah atas mereka api yang bernyala. keadaan mereka buta.101) DLA .Tafsir Al Sulthan “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”. dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah jadi tulang dan remuk.96) Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah.(17.(17.(17.95) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu. karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami.97) Itu balasan bagi mereka.94) Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya. tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran. dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain Dia. ketika datang kepada mereka. lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya akus angka engkau hai Musa seorang yang terkenal”.(17. bisu dan tuli. niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka. niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan. (17.100) Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti. kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”.(17.(17. tempat tinggal mereka jahannam. Tiap kali ia padam. maka ia orang yang mendapat pengenalan.(17.98) Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. maka tanyalah Bani Israel. karena adalah mausia itu kikir”. sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya.

(17. dan mereka bertambah khusyu’. maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat. kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”.(17. dengan apa saja kamu seru Dia. dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam DLA .(17.(17.(17.103) Dan kami berkata sesusah itu kepada Bani Israel: “Tinggallah di negeri itu. tetapi carilah satu jalan antara itu”.(17. (17. lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamakanya semuanya.108) Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis. mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud.109) Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan. dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Rabb langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”.(17. sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya.102) Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi.106) Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya.105) Dan Alquran itu kami pisah-pisahkan dia.104) Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun. untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur.107) Dan mereka berkata: ”Subhaana Rabb kami.110) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak. sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”. dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam. apabila dibaca dia atas mereka. hingga apabila datang perjanjian akhirat.(17.

(17.Tafsir Al Sulthan Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan. dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.111) DLA .

6) Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi sebagai perhiasan. baginya untuk kami beri percobaan kepada mereka siapa yang lebih tepat amalannya.(18.8) Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib?. orangorang yang mengerjakan kebaikan.(18.1) (Resmi) Berdiri untuk ia ancam dengan siksaan keras dari sisiNya dan supaya ia gembirakan orang yang beriman.(18. jika mereka tidak mengimani karakter rangkaian ini. sesungguhnya bagi mereka upah yang baik.2) Hal keadaan mereka tinggal padanya selama-lamanya. tidak mereka berkata melainkan berdustaaa!.Tafsir Al Sulthan 18.(18.7) Dan sesungguhnya kami.3) Dan supaya ia ancam orang yang berkata: ”Allah mempunyai anak”. menyolok kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang menurunkan atas hamba-Nya Tulisan dan tidak Dia jadikan padanya kebengkokan.(18.(18. 110 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(18. dan tidak bapakbapak mereka.4) Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu.Surat Al-Kahfi (GUA) Surat ke-18.(18.9) DLA .(18.(18.5) Bisa jadi engkau binasakan diri mu dengan dukacita atas bekas-bekas mereka. sungguh akan menjadikan apa-apa yang di atasnya sebagai tanah yang rata.

(18.(18.(18. siapa yang Allah beri pengenalan maka dia orang yang mendapat pengenalan dan siapa yang Dia lupakan.11) Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami beri tahu siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa mengumpulkan masa mereka tinggal.16) Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit. berilah kepada kami dari sisi Mu pengaturan dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami”.10) Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam Gua itu beberapa tahun. mereka anggap selain dari Dia beberapa yang dita’ati.14) ”Mereka itu kaum kami. sungguh kami berkata ketika itu yang meliwati batas. alangkah baiknya kalau mereka bisa datangkan alasan(Sulthan) yang nyata atas mereka.15) Dan :”Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Itu sebagaian dari ayat-ayat Allah. niscaya Rabb kamu akan berikan kepada kamu sebagaian dari pengaturnNya dan Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu”. maka pergilah ke Gua. condong dari Gua mereka di sebelah kanan.(18. dan kami tambah bagi mereka pengenalan.Tafsir Al Sulthan Ketika pemuda-pemuda itu pergi kepada Gua.12) Kami menceritakan atas mu kabar mereka dengan lengkap.(18.13) Dan kami kuatkan atas qalbu-qalbu mereka ketika mereka berkata: ”Rabb kami Rabb Langit dan Bumi. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadangadakan dusta atas Allah ?”.(18. ia tinggalkan mereka di sebelah kiri. jika tidak. maka DLA . sedang mereka ada di tempat yang luas darinya.(18. mereka berkata: “Rabb kami. dan apabila ia terbenam. sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang mengimani karakter Rabb mereka. tidak kami akan seru dari selain Dia sebagai Yang Dita’ati.

lalu mereka berkata: ”Dirikanlah atas mereka Bangunan. padahal mereka tidur. niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari.(18.(18. (18. jika engkau lihat mereka. supaya mereka bertanyaan antara mereka. Rabb mereka lebih mengetahui karakter mereka”. maka hendaklah ia bawakan untuk kamu rizki darinya. dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan dari mereka. Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka.21) Mereka akan berkata: ”Tiga. dan berlaku hati-hatilah dan jangan menyadarkan karakter kamu seorang pun”. Berkata mereka: ”Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”. yang ke empat anjing mereka” dan mereka berkata: ”Lima dan yang keenam anjing mereka” dengan sangkaan-sangkaan tentang urusan ghaib.20) Dan seperti itu kami tunjukkan atas mereka supaya mereka ketahui bahwa perjanjian Allah Lengkap dan sesungguhnya sa’at itu tidak ada keraguan padanya. maka hendaklah ia perhatikan siapa darinya yang lebih suci makanannya. niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka akan kembalikan kamu ke dalam ajaran mereka dan kamu tidak akan berbahagia selamalamanya”. dan mereka berkata: ”Tujuh dan yang kedelapan anjing mereka”. ”Maka bangkitlah seorang kamu dengan daun kamu ini ke kota.19) ”Sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu. Seorang dari mereka bertanya: ”Berapa lama kamu tinggal?” Mereka jawab: ”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”. DLA . sedangkan anjing mereka memanjangkan dua kaki depannya di pintu gua .(18.18) Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka: ”Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka Masjid”.17) Dan engkau kira mereka sadar.Tafsir Al Sulthan engkau tidak dapati baginya penolong yang menunjukkan.(18.

Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan sedikit. karena adalah urusannya meliwati batas. (18. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya. dan katakanlah: ”Mudah-mudahan Rabb ku memberi pengenalan kejalan yang sempurna dan lebih dekat dari ini”. dan jangan engkau bertanya dari hal mereka kepada seorang pun dari mereka itu. dan tidak ada seorang pun yang Dia jadikan sekutu dalam hukum-Nya.22) Dan jangan engkau berkata tentang sesuatu: ”Aku akan kerjakan itu besok”.26) Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab Rabb mu. maka siapa mau maka bolehlah ia percaya dan siapa mau maka bolehlah ia DLA . dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripada-Nya . dan ingatlah Rabb mu jika engkau Lupa. melainkan dengan bantahan yang terang.(18.24) Dan mereka tinggal di dalam Gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan. Oleh karena itu jangan engkau berbantahan tentang mereka.25) Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal” Kepunyaan-Nya rahasia langit dan bumi. dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini.28) Dan katakanlah: ”Yang Lengkap dari Rabb mu. (18. Tidak ada bagi mereka penjaga selain dari Dia.(18. (18.(18.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Rabb ku lebih mengetahui bilangan mereka.(18.23) ”kecuali jika dikehendaki Allah”.27) Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang menghendaki kesukaan Allah. dan jangan engkau turut orang yang kami telah lalaikan qalbunya dari mengingat kami dan mengikuti hhawanya. Alangkah terang pemandangan-Nya dan alangkah jelas pendengaranNya.

sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya.29) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. (18. Dan jika mereka minta air.(18.31) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan dua laki-laki yang kami adakan bagi seorang dari mereka dua kebun dari anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan kami adakan di sela dua-duanya itu tumbuh-tumbuhan.(18. maka ia berkata kepada temannyapadahal ia sedang berkata-kata dengan dia-”Aku orang yang lebih banyak hartanya daripada mu. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api yang pagarnya mengepung mereka.33) Dan adalah baginya buah.(18.32) Kedua kebun itu mendatangkan hasilnya dan ia tidak kurangkan sedikitpun daripadanya.(18.34) Lalu ia masuk ke dalam kebunnya. sambil bersandar atas tempat-tempat duduk yang tinggi. akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang dilebur yang menghanguskan muka mereka. ia berkata: ”Aku tidak sangka kebun ini akan binasa selama-lamanya”. niscaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”.(18. dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas. Jelek sekali minuman itu dan buruk sangat sebagai tempat duduk. dan jika aku akan dikembalikan kepada Rabb ku. baik sangat ganjaran itu dan bagus sebagai tempat duduk. dan kami pancarkan di celah-celah kedua kebun itu dengan mata-mata air. dan lebih mulia pengikutnya”.(18.(18.30) Mereka itu. sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya. bahwa sa’at akan datang. bagi mereka surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.36) DLA .Tafsir Al Sulthan kufur”.35) ”Dan aku tidak percaya.

Dia Allah Rabb ku.39) ”Maka mudah-mudahan Rabb ku memberi kepada ku lebih baik dari kebun mu. Dia sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik balasan. tidak ada kekuatan melainkan dengan karakter Allah”.(18. dan Dia kirim atas kebun mu satu azab dari langit maka menjadilah ia gundul licin”. lalu ia jadi kering. lantaran apa yang ia telah belanjakan padanya.45) DLA . seperti air yang kami turunkan dia dari langit. kemudian dari nuthfah. (18. bagi kehidupan dunia ini.(18. yang ditiup oleh angin.44) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan. lalu jadilah ia orang yang membolak-balikkan dua tapak tangannya. dan tidak dapat ia membela dirinya.(18.37) ”Tetapi (kepercayaan) ku.42) Dan tidak ada baginya atau satupun golongan yang akan menolong dia dari selain Allah.41) Dan dibinasakan hartanya.(18.40) ”Atau airnya jadi surut kering.(18.(18. engkau tidak berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah. jika engkau anggap aku lebih sedikit daripadamu tentang harta dan anak”. padahal ia gugur dengan bumbungnya dan ia akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan seseorang dengan Rabb ku”. kemudian Dia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”. lalu engkau tidak bisa mendapati dia”. padahal ia sedang bercakapcakap dengannya: ”Apakah engkau mengkufuri karakter Yang menciptakan mu dari tanah ?. lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi.43) Di sana kekuasaan itu hanya bagi Allah Yang Lengkap.38) ”Dan mengapakah waktu engkau masuk ke dalam kebun mu.Tafsir Al Sulthan Berkata kawannya kepadanya.(18. dan adalah Allah Yang Berkuasa atas tiap sesuatu . dan aku tidak sekutukan karakter Rabbi ku dengan seorang pun”.(18.

46) Dan hari kami akan jalankan gunung-gunung. melainkan ia mengumpulkannya”.52) DLA . lalu mereka panggil sekutu-sekutu mereka. tetapi mereka tidak memperkenankan mereka.(18.Tafsir Al Sulthan Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. lantaran itu apakah patut kamu mau jadikan dia dan keturunannya sebagai ikutan selain daripada Ku. adalah ia dari golongan jin.51) Dan hari Dia akan berkata: ”Panggillah sekutu-sekutu Ku yang kamu ada-adakan”.49) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan tersedia.47) Dan mereka akan dibawa atas Rabb mereka dengan berbaris. dan tidak Rabb mu menganiaya seorangpun. tetapi amal-amal shaleh yang tinggal itu lebih baik di sisi Rabb mu tentang ganjarannya dan tentang harapan. padahal ia itu bagi kamu satu musuh ?.(18. dan tidak Aku mengambil pelupa-pelupa sebagai penolong. maka ia durhaka kepada perintah Rabbnya. dan engkau akan lihat bumi itu lahir. Jelek tukaran itu bagi orang-orang yang zalim.48) Dan akan dibentangkan kitab. KITAB APAKAH INI ?. ”Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada waktu yang pertama. IA TIDAK TINGGALKAN YANG KECIL DAN TIDAK YANG MENYOLOK.(18. dan kami kumpulkan mereka.(18. hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka.(18.(18.50) Aku tidak menjadikan mereka saksi pada Penciptaan Langit dan Bumi dan tidak pada Penciptaan diri-diri mereka. lalu mereka sujud melainkan iblis. maka engkau akan lihat orang yang berdosa khawatir dari apa padanya dan mereka berkata:”Celaka kami!. dan kami adakan antara mereka satu tempat kebinasaan.(18. tetapi kamu sangka bahwa kami tidak akan adakan perjanjian kepada kamu”.

dan mereka tidak tempat berpaling darinya . akan melihat api. dan mereka ambil ayat-ayat Ku dan ancaman yang diberikan kepada mereka sebagai permainan .(18. tetapi adalah bagi mereka satu waktu tertentu yang mereka tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada-Nya. sesungguhnya kami telah adakan atas qalbu-qalbu mereka tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan di dalam kuping mereka sumbatan dan jika engkau seru mereka kepada pengenalan.53) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan di dalam Alquran ini untuk manusia dari tiap perumpamaan.55) Dan tidak kami utus rasul-rasul melainkan sebagai penggemar dan pengancam. niscaya Dia lekaskan bagi mereka azab itu.(18.54) Dan tidak mencegah manusia dari beriman dan meminta ampun kepada Rabb mereka. di waktu datang kepada mereka pengenalan.59) DLA .(18. maka di waktu itu tidaklah mereka mau mendapat pengenalan selamanya. waktu yang dijanjikan.58) Dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka.(18. tetapi ia berpaling darinya dan lupa kepada apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya ?. karena mereka hendak menghilangkan Yang Lengkap dengan karakternya. dan adalah manusia (makhluk yang) banyak membantah (tentang) sesuatu. ketika mereka berlaku zalim. melainkan karena hendak menunggu datangnya kehinaan yang telah menimpa orang-orang yang pertama atau datang azab berhadap-hadapan.57) Dan Rabb mu Pengampun Yang mempunyai pengaturan. tetapi mereka yang kufur membantah dengan karakter curang.(18.(18. kalau Dia mau menyiksa mereka.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang durhaka itu. dan akan yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. karena karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.56) Dan bukankah tidak ada yang aniaya dari orang yang sesudah diingatkan kepadanya karakter ayat-ayat Rabbnya.(18. dan kami jadikan untuk membinasakan mereka itu.

65) Berkata Musa kepadanya:”Bolehkah aku ikut mu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu?”.(18. hingga aku kabarkan kepada mu darinya sebagai ingatan”. sesungguhnya kita telah bertemu kepenatan dari perjalanan kita”.62) Ia berkata: ”Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung di batu karang.67) ”Karena bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau liputi karakternya sebagai kabar ?”.60) Maka ketika ia sampai di tempat berkumpul antara keduanya. maka ia mengambil jalannya ke dalam laut menembus.(18.(18.(18.(18. lalu dua-duanya kembali atas bekas-bekas perjalanan waktu datang.(18. dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan. jangan engkau tanya-tanya kepada ku dari sesuatu. berkatalah ia kepada pemudanya: ”Bawalah makanan kita.(18. yaitu aku telah lupa kepada ikan kita.(18.Tafsir Al Sulthan Dan ketika berkata Musa kepada pemudanya: ”Tidak aku berhenti hingga aku sampai di tempat berkumpul dua laut itu atau aku jalan selengkapnya.66) Ia berkata: ”Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersama ku”.63) Ia berkata: ”Itu tanda-tanda yang kita cari”. dan kami telah ajar dia dari sisi kami ilmu.68) Ia berkata:“Engkau dapati nanti aku jika dikehendaki Allah orang yang sabar.(18. lupalah mereka dengan ikan mereka. lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib”.64) Lalu mereka berdua dapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya pengaturan dari sisi kami.70) DLA . dan aku tidak akan durhaka kepada mu urusan apa saja”.61) Maka ketika mereka berdua sudah melewatinya.(18.(18.69) Ia berkata: ”Maka sekiranya engkau ikut aku.

sesungguhnya engkau telah cukup memberikan kepada ku udzur”.(18. maka ia meluruskannya (mendirikannya).(18. sesungguhnya engkau telah datangkan satu urusan”.73) Lalu mereka melakukan Tholaqo. maka jangan engkau jadikan aku sahabat. Ia berkata: ”Patutkah kamu bunuh satu diri yang suci dengan karakter tidak (membunuh) diri (yang lain)?.(18.(18. bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?”. mereka minta makan kepada ahlinya. Ia berkata: ”Apa engkau lobangkan dia untuk menenggelamkan ahlinya. tetapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu. Ia berkata: ”Kalau engkau mau.Sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu kemungkaran” . lalu mereka berdua dapati padanya satu tembok yang hampir mau rubuh.Tafsir Al Sulthan EPISODE ke-1 Maka mereka melakukan Tholaqo.78) DLA .74) JUZ’ ke-16 Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada mu. Hingga ketika mereka naik dalam perahu. (18. Hingga ketika mereka sampai di suatu negeri.76) Maka mereka melakukan Tholaqo.(18. aku akan kabarkan kepada mu karakter takwil apa-apa yang engkau tidak bisa sabar atasnya”.77) Ia berkata: ”Ini perpisahan antara aku dan antara engkau.72) Ia berkata: ”Janganlah engkau marah kepada ku karena kelupaan ku dan jangan engkau bebankan aku kepayahan dalam urusan ku”.71) Ia berkata: ”Bukankah aku telah berkata kepada mu bahwa engkau tidak akan sabar bersama ku”.75) Ia berkata: ”Jika aku bertanya kepada mu dari sesuatu setelah ini. Hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki maka ia membunuhnya.(18. engkau bisa ambil upah atasnya”. ia lobangkan dia.(18.

Dan tidak aku lakukan itu dari urusanku.(18. adalah kepunyaan dua anak yatim di kota.79) ”Adapun anak itu adalah dua ibu bapaknya orang-orang yang beriman. Rabb mu mau supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu pengaturan dari Rabb mu. maka aku mau cacatkan dia karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap perahu dengan paksa”. Dan ia dapati di sisinya satu kaum.82) Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang Dzul Qarnain.(18. Itu takwil apa-apa yang engkau belum bisa sabar atasnya”.(18.83) Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap sesuatu.(18.80) ”Maka kami mau agar Rabb mereka ganti untuk mereka yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam pengaturan”. Kami berkata: ”Ya Dzal Qarnain maupun engkau menyiksa ataupun engkau adakan di antara mereka kebaikan”. dan adalah bapak mereka seorang yang sholeh.86) Ia berkata: ”Adapun orang yang menganiaya. ia dapati dia terbenam di dalam mata air yang hitam.(18. kemudian ia dikembalikan kepada Rabbnya. dan adalah di bawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua.(18.Tafsir Al Sulthan ”Adapun perahu itu. maka adalah ia kepunyaan orang miskin yang beramal di laut.81) ”Adapun tembok itu.84) Maka ia ikuti satu jalan. Katakanlah: ”Aku akan bacakan kepada kamu satu sebutan darinya”.87) DLA .(18. maka kami akan siksa dia.(18.85) Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam Syamsi. maka kami khawatir bahwa dia akan menyebabkan kepada mereka berdua kedurhakaan dan kekufuran”. lalu Dia azab dia dengan satu azab yang keras”.(18.

maka maukah kami beri kepadamu upeti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu dinding.(18.89) Hingga ketika ia sampai tempat terbit Syamsi. dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami yang mudah”.94) Ia berkata:”Apa yang Rabb ku tetapkan bagi ku padanya ada lebih baik. Hingga ketika ia telah ratakan antara dua shoddafa itu. dan beramal shalih. ia berkata: ”Tiuplah””. Hingga ketika ia telah jadikan dia api. dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benarnya karakter apa-apa yang ada padanya. ia berkata: ”Berikan kepada ku tembaga agar aku tuangkan atasnya.90) Seperti itu.(18.97) Ia berkata: ”Ini pengaturan dari Rabb ku.(18.(18.(18. maka apabila datang perjanjian Rabb ku.Tafsir Al Sulthan Dan adapun orang yang beriman.92) Hingga ketika ia sampai di antara dua dinding. oleh karena itu tolonglah aku dengan sungguhsungguh nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”. Dia jadikan dia rata. ia dapati dari selain keduanya satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan .(18.93) Mereka berkata: ”Ya Dzal Qarnain. ia dapati dia terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan darinya.95) ”Berilah kepada ku Lempengan-Lempengan Besi”. dan adalah janji Rabb ku benar” .91) Kemudian ia ikuti satu jalan.88) Kemudian ia ikuti satu jalan.98) DLA .(18. (18.(18.(18.96) ”Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lobang padanya”. maka baginya ada balasan yang baik. sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juuj itu orang-orang yang perusak di bumi.(18.

104) Merekalah orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. (18. maka kami tidak akan dirikan timbangan bagi mereka di hari qiyaamah.103) ”Orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia.(18.107) Mereka kekal padanya.108) Katakanlah: ”Jika adalah laut tinta untuk kalimat-kalimat Rabb ku. lantaran itu gugurlah amal-amal mereka.100) Orang-orang yang adalah mata mereka dalam tutupan dari peringatan-Ku. niscaya habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabb DLA .106) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal. (18. jahannam karena mereka kufur dan mengambil ayat-ayat Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai ejekan . (18. (18. dan kepada pertemuan dengan-Nya. Sesungguhnya kami telah sediakan jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal.(18.101) Maka apakah orang-orang kafir itu sangka bahwa mereka boleh jadikan hamba-hamba Ku sebagai penolong-penolong. maka kami kumpulkan mereka berkelompok-kelompok.105) Itu balasan mereka.(18.(18. (18.(18. dan adalah mereka tidak bisa mendengar. padahal mereka sangka bahwa mereka berbuat kebaikan”.Tafsir Al Sulthan Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu beradu dengan sebagian dan akan ditiup pada trompet. mereka tidak ingin pindah darinya.102) Katakanlah: ”Maukah kami beritahu kepada kamu orang-orang yang sangat rugi tentang amal-amal?”.99) Dan kami tunjukkan jahannam pada hari itu kepada orang kafir untuk dilihat.

Tafsir Al Sulthan ku. maka siapa adalah percaya kepada pertemuan Rabb-nya.110) DLA . maka hendaklah ia kerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan dengan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya”.(18. walau kami datangkan karakter sepertinya dengan berganda”.109) Katakanlah: ”Tidak lain aku ini seorang cerdas seperti kamu. Satu Yang Dita’ati.(18. diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Yang Dita’ati bagi kamu .

6) ”Hai Zakariyya. Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”.(19. sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya. jadikanlah untukku kode”.8) Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu. 98 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Ya.9) Ia berkata: ”Rabbi. dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”. yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”.(19. dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”.(19. bagaimana bisa ada bagiku seorang anak. Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap DLA . sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala. (19. Dia mudah atas KU.(19.’Ain. karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini. Ha.4) ”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron).Shod}.(19.7) Ia berkata: ”Rabbi.Tafsir Al Sulthan 19.Surat Maryam (Bunda Maryam As) Surat ke-19.0) {Kaf.3) Ia berkata: ”Rabbi.(19.2) Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan. padahal adalah isteriku mandul. (19. padahal engkau belum jadi sesuatu”.5) “Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub. oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”.(19.(19.1) Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria.

(19.(19.(19.19) Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak.(19.17) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”.(19. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak.20) Ia berkata: ”Seperti itu Rabbmu berkata: ”Itu mudah atas Ku. lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas.18) Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu.16) Maka kami jadikan dari selain mereka dinding. padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”.11) ”Hai Yahya. untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”. ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur.(19. (19. (19.14) Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup.15) Dan ingatlah Maryam yang disebut di dalam Kitab.(19. dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan DLA . peganglah Kitab itu dengan kuat”.10) Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan.(19.13) Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka. maka kami utus kepadanya Ruh kami.Tafsir Al Sulthan kepada manusia selama tiga malam.12) Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun.(19. Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”. padahal engkau sehat”.

Dia telah beri kepada ku Kitab. dan Dia telah jadikan aku Nabi”. dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”.(19.(19.28) Maka ia isyaratkan kepadanya.25) ”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini.(19.(19.27) “Hai saudara perempuan Harun.31) DLA . dan jadi satu benda yang dilupakan orang”. dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.(19.(19.(19.22) Maka keadaan hampir melahirkan.26) Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia. nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”. lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh.23) Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita.30) ”Dan Dia jadikan aku orang yang dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”.(19. memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma. bukankah bapakmu orang yang baik. mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”.Tafsir Al Sulthan pengaturan dari kami. sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”.21) Maka ia memikulnya.(19. sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di bawah mu sesuatu yang mengalir”. (19.(19. maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas.29) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah.24) ”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu. maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa. Mereka berkata: “Hai Maryam.

sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq. yang padanya mereka berselisihan. karena mereka lalai dan mereka tidak percaya. Subhaana dia. apabila Dia tentukan urusan.37) Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami. maka ia ada.(19.Tafsir Al Sulthan ”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”. dan siapa atasnya.41) Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku.(19. kelak adalah bagi orang yang kufur. ini jalan yang lurus”.42) ”Hai bapak ku.32) ”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”. lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang.38) Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita. maka DLA . maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”. ketika diputuskan perkara. sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu. (19. maka sembahlah Dia.34) Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak.(19.39) Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi.(19.(19. dan kepada kamilah mereka akan kembali.35) ”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu.(19. mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.(19.33) Itu ‘Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap.(19.36) Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka.(19.40) Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab.(19. tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan.

tentu aku akan rajam kamu. sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi. kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub. (19.51) Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara.48) Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah.49) Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci. karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”. aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku.Tafsir Al Sulthan turutlah aku.(19.(19.(19. hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti. dan aku menyeru Rabb ku.(19.45) Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada hal-hal yang aku ta’ati.43) ”Hai bapakku jangan engkau sembah setan.(19.52) Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami. maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”.(19.44) ”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman. dan tinggalkanlah aku satu masa”. sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”. dan saudaranya Harun sebagai Nabi.46) Ia berkata: ”Keselamatan atas mu. dan tiap seorang kami jadikan nabi. aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”.53) DLA . (19. (19. (19.47) ”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah.50) Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab.(19. mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”.

dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih.(19. sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi . kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu.(19.61) Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia.(19.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab.(19.56) Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci.63) ”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu.(19.(19.(19. (19.62) Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hambahamba kami .59) Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.54) Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat.64) DLA . mereka runtuh sujud dan menangis.(19.58) Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar.55) Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab.(19. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq. padanya pagi dan petang.(19. maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. dan zakat dan adalah dia disisi Rabb nya orang yang disukai.60) Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib. maka kemudian mereka menemui kesesatan.57) Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh. dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.Rahmaan. dan tidak ada Rabb mu lupa”. sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji. tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka.

sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan.68) Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan. Maupun azab ataupun Qiyaamah. siapa dia DLA .72) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti. (19.70) Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya.66) Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini. maka sembahlah Dia.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.69) Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya. kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam. (19. biarlah ArRahmaan menggandakan baginya satu tempo.(19. dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya.73) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(19. adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu.(19. mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya. padahal ia belum jadi sesuatu ?. hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”.(19.(19.(19. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya.67) Maka demi Rabb mu.74) Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan.71) Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut.65) Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati.(19. apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”. maka mereka akan mengetahui.(19. berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”.

80) Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati.(19.81) Tidak sekali-kali.(19. supaya ia jadi penakluk bagi mereka. Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan.75) Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya. kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda.(19.(19.(19. atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?.Tafsir Al Sulthan orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya. (19. kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan.76) Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?.82) Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setansetan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?.(19.86) DLA .(19.(19.(19.77) Apakah ia mengetahui urusan ghaib.78) Tidak sekali-kali. bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka. dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri.79) Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu.83) Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka.84) Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti. dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”.85) Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.(19.(19.

(19.92) Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba.89) Hampir langit itu pecah darinya.96) Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu. dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping.(19.91) Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.90) Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan. tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.(19.(19.88) Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya.(19.(19.94) Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.(19.(19.(19.(19.98) DLA . adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.87) Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diriNya)”.97) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.93) Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan.(19. Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).(19.95) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu.Tafsir Al Sulthan Mereka tidak mempunyai syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(20.(20. diseru: ”Hai Musa!”.9) Ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada ahlinya: ”Berhentilah karena sesungguhnya aku melihat api. Hha}.11) ”Sesungguhnya Aku Rabb mu.(20.4) Pengatur atas ’Arsy berada.7) Allah. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. (20.(20.10) Maka ketika ia datang kepadanya.1) Tidak kami turunkan atas mu Alquran agar engkau jadi susah.6) Dan jika engkau nyaringkan perkataan.5) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa antara keduanya dan apa-apa yang di bawah bumi. supaya aku bawakan untuk kamu sedikit daripadanya atau dengan api itu aku dapat satu pengenalan”. maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.(20.Surat Tho Hha (Huruf Tho dan Hha) Surat ke-20.(20.(20.(20. 135 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.8) Sudahkan datang kepada mu kisah Musa ?. sesungguhnya engkau di Lembah Luas Thuwaa”.12) DLA .3) Diturunkan dari Yang menciptakan Bumi dan Langit secara rinci.(20. maka tanggalkanlah dua sendalmu.(20.2) Melainkan sebagai peringatan untuk orang yang takut.Tafsir Al Sulthan 20. Lahul Asmaa’ul Husnaa (kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat).0) { Tho. (20.(20.

14) ”Sesungguhnya Sa’at akan datang.(20.(20.(20. maka dengarkan apa yang hendak diwahyukan”.19) Maka ia mencampakkannya.23) “Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.26) ”dan bukakan simpulan dari lidahku”. kami akan kembalikan dia kepada keadaan yang pertama”.22) “Untuk kami tunjukkan kepada mu dari sebagian ayat-ayat kami yang menarik perhatian”.(20.(20. maka tiba-tiba ia hidup berusaha. luaskanlah bagi ku dada ku”.17) Ia berkata: ”Ini tongkat ku.24) Ia berkata: “Rabbi.(20.21) “Dan kepitlah tanganmu kepada sayapmu. agar setiap diri dibalas dengan apa yang ia telah usahakan”. aku bertekan atasnya. hampir Aku rahasiakan dia.(20.(20.20) Dia berkata: “Ambil dia dan jangan takut.Tafsir Al Sulthan ”Dan Aku telah pilih mu. niscaya keluar putih dari tidak jelek sebagai ayat yang lain”.(20. dan aku gugurkan dengannya atas kambingku dan adalah bagiku padanya kegunaan yang lain. nanti engkau akan binasa”. maka sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk menyebut Aku”.(20.16) ”Dan apa itu di tangan kanan mu hai Musa!”.(20.(20.13) ”Sesungguhnya Aku Allah. (20.(20.25) “dan mudahkanlah untuk ku urusanku”.18) Dia berkata: ”Campakkan dia Hai Musa”.15) ”Maka jangan engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak mempercayai karakternya dan mengikuti keinginannya. (20. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku.27) DLA .

39) ”Ketika saudara perempuan mu pergi lalu berkata: ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang bisa pelihara dia?”. ”Dan Aku telah campakkan atas mu percintaan dari-Ku agar engkau dibentuk atas pengawasan-Ku”.32) “Supaya kami bergerak banyak untuk Mu”.(20. maka hendaklah laut itu sampaikan dia ke pantai.(20.(20.30) “Kuatkanlah karakternya dalam urusan ku”.(20. Maka kami kembalikan mu kepada ibu mu.28) ”dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluarga ku”.(20.38) ”Bahwa letakkanlah dia di Taabuut.(20. supaya diambil dia oleh musuh-Ku dan musuhnya. Dan engkau telah bunuh satu diri. maka letakkanlah dia di laut”.(20. Dan kami kenakan kepada mu beberapa percobaan.(20.Tafsir Al Sulthan “Agar mereka mengerti perkataanku”. lalu kami selamatkan mu daripada dukacita.29) “Harun saudara ku”.(20.33) ”Dan ingat banyak kepada MU”. (20.34) „Sesungguhnya Engkau melihat karakter kami”.35) Dia berkata: ”Sungguh telah diberi kepada mu permintaan mu hai Musa”.(20.36) ”dan sesungguhnya kami telah memberi atas mu pada waktu yang lain”.31) ”Dan sekutukan dia dalam urusan-ku”. hai Musa!”. Maka engkau tinggal di antara orang-orang Madyan beberapa tahun.37) ”ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan”. Kemudian engkau datang atas ukuran.(20.(20.40) ”Dan Aku telah memilih mu untuk Diri-Ku“.41) DLA . supaya dingin matanya dan supaya tidak ia berdukacita.(20.

sesungguhnya kami takut.42) ”Pergilah kamu berdua.44) Mereka berdua berkata: ”Rabbi kami. Aku Mendengar.(20.49) Ia berkata: ”Rabb kami Yang memberi tiap sesuatu ciptaanNya kemudian memberi pengenalan”.(20.48) Ia berkata: ”Maka siapa Rabb kamu berdua hai Musa?”.43) ”Dan hendaklah engkau berkata kepadanya perkataan Laiyyina (qaulan Laiyyinaa) agar dia ingat atau takut”. dan sejahtera atas siapa yang mengikuti pengenalan”. kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.(20.(20. Dan jangan engkau siksa mereka.(20.51) Ia katakan: ”Pengetahuannya di sisi Rabb ku di dalam kitab tidak lupa Rabb ku dan tidak keliru.(20.47) ”Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah atas orang yang mendustakan dan berpaling”. sesungguhnya Aku bersama kamu berdua.(20. bahwa ia akan segerakan (siksa) atas kami atau ia akan meliwati batas”.(20.Tafsir Al Sulthan „Pergilah engkau dan saudara mu dengan karakter ayat-ayatKu dan jangan kamu lemah dalam menyebut-Ku”.(20. lalu berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami ini utusan Rabb mu. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mu karakter ayat dari Rabb mu.(20.53) DLA .(20.52) ”Yang telah jadikan untuk kamu bumi terbuai dan masukkan untuk kamu padanya jalan-jalan. maka kami keluarkan dengannya jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam.50) Ia berkata: ”Kalau begitu bagaimana keadaan qurun-qurun yang pertama?”. Aku Melihat”.45) Dia berkata: ”Jangan kamu berdua takut.46) ”Lantaran itu hendaklah kamu berdua datangi dia.(20. dan Dia turunkan dari langit air. oleh itu lepaskanlah bersama kami Bani Israel.

lalu kumpulkan tipu daya.(20.60) Musa berkata kepada mereka: ”Celaka kamu. hari perhiasan.(20.(20. dan mereka rahasiakan perundingan itu. Dia akan binasakan kamu dengan satu azab.57) ”Lantaran itu.56) Ia berkata: ”Adakah (patut) engkau datangkan kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir mu hai Musa ?”.59) Maka Fir’aun berpisah. kemudian datanglah dengan berbaris.Tafsir Al Sulthan Makanlah dan berilah makan binatang ternak kamu.62) Mereka berkata: ”Sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang hendak keluarkan kamu dari bumi kamu dengan sihir mereka dan hendak menghapuskan jalan kamu yang sangat utama”.(20.(20.(20. kemudian ia datang. karena sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat ahli pengenal. Maka adakanlah antara kami dan engkau satu tempo di suatu tempat yang kami dan engkau tidak boleh menyalahi janji”.54) Darinya kami ciptakan kamu dan padanya kami akan kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain.63) ”Lantaran itu persatukanlah daya upaya kamu.61) Maka mereka berunding urusan di antara mereka.64) DLA . jangan kamu melancung dusta atas Allah. sesungguhnya kecewalah orang yang melancung”. sesungguhnya kami akan adukan kepada mu sihir yang seperti itu.58) Ia berkata: ”Tempo perjanjian kami itu. tetapi ia dustakan dan ia enggan. dan dikumpulkan manusia waktu dhuha”.(20.(20.(20.(20. karena dengan sebab itu.55) Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami setiapnya. dan sesungguhnya berbahagialah orang yang menang pada hari ini”.(20.

(20.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Musa. niscaya ia telan apa-apa yang mereka ekspresikan.(20.67) Kami berkata: ”Jangan takut .66) Maka Musa merasa takut di dalam dirinya.69) Maka menyungkur sujud ahli sihir itu.72) ”Sesungguhnya kami telah mengimani karakter Rabb kami.74) DLA . dan Allah sebaik-baik dan lebih kekal”.(20. Maka hukumlah bagaimana yang engkau hendak hukum.68) ”Dan campakkan apa yang di tangan kanan mu.73) Sesungguhnya siapa datang kepada Rabbnya padahal ia berdosa.(20.71) Mereka berkata: ”Kami tidak akan utamakan mu dari bukti yang telah datang kepada kami dan Yang menyusun kami. maka sesungguhnya adalah baginya jahannam yang ia tidak akan mati padanya dan tidak akan hidup.(20. apakah engkau hendak memulai ataukah kami lebih dahulu memulai?”.(20. seolah-olah berusaha. supaya Dia ampunkan kesalahan-kesalahan kami dan mengerjakan sihir yang engkau paksa kami atasnya. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Harun dan Musa”.65) Ia berkata: ”Bahkan mulailah kamu”. dan sesungguhnya kamu akan ketahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal”.(20. Maka sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu berselang.(20. sesungguhnya engkau lebih terinci”. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya. dan tukang sihir tidak bisa jaya biar di mana ia datang”. dan sesungguhnya aku akan palang kamu di batang-batang kurma. sesungguhnya apaapa yang mereka ekspresikan tipu daya tukang sihir.(20. sesungguhnya ia itu ketua kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu.(20. lantaran sihir mereka. hanya engkau bisa menghukum di kehidupan dunia ini”.70) Ia berkata: ”Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu?.

(20.81) Dan sesungguhnya Aku mengampuni untuk siapa yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.(20. Karena akan mengenai kamu kemurkaan-Ku.79) Hai bani Israel. maka mereka ditutup dari laut oleh apa yang menutup mereka.77) Lalu Fir’aun dan tentaranya mengejar mereka.(20. (20. lantas adakan bagi mereka jalan yang kering di laut.Tafsir Al Sulthan Dan siapa datang kepada-Nya sebagai orang beriman yang sungguh mengerjakan amal shalih.75) Surga-surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya. dan dilupakan mereka oleh Samiri”. kemudian mencari pengenalan.(20. dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. maka mereka itu akan dapat derajat-derajat tinggi. Jangan engkau takut tertangkup dan jangan takut.(20. sungguh kami telah selamatkan kamu dari musuh-musuh kamu dan kami telah janjikan kamu ke sebelah kanan Thuur.(20.82) ”Dan apa yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu dari kaummu hai Musa?”.80) Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu.(20.76) Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa.84) Dia berkata: ”Tetapi sesungguhnya kami telah adakan percobaan (pada) kaum mu sesudah engkau. dan jangan kamu meliwati batas padanya.(20.78) Dan Fir’aun telah lupakan kaumnya dan tidak dia beri pengenalan.85) DLA .83) Ia jawab: ”Mereka itu mengiringi aku dan aku bersegera kepada Mu hai Rabbi supaya Engkau suka”. bahwa bawalah hamba-hamba-Ku berjalan malam.(20. Dan itu ganjaran orang yang suci. Dan siapa yang ditimpa atasnya kemurkaan-Ku maka binasalah dia.(20.

(20.(20. bahwa sesungguhnya tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa memberi bahaya dan tidak manfa’at kepada mereka?.90) Mereka (yang terpengaruh) itu berkata: ”Kami akan tetap atas keadaan ini hingga Musa kembali kepada kami”.(20. Lalu mereka itu berkata: ”Ini yang kamu ta’ati. Apakah telah panjang masa perpisahan ku dari kamu ?.93) Ia katakan: ”Hai anak ibuku. dan jangan engkau tarik rambut kepala ku.(20.Tafsir Al Sulthan Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dukacita.87) Lalu ia bikin untuk mereka sebuah anak sapi-satu badan. tetapi ia lupa”. maka turutlah aku dan ta’atlah kepada perintah ku”. Ia berkata: ”Hai kaum ku.(20.91) (Musa) berkata: ”Hai Harun. yang dita’ati Musa . lalu kami campakkan dia. bukankah Rabb kamu telah telah berikan kepada kamu satu perjanjian yang baik.88) Maka tidakkah mereka perhatikan. tetapi kami dipaksa membawa beberapa banyak dari perhiasan kaum itu. Sesungguhnya aku takut bahwa engkau akan berkata: ”Engkau telah adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataan ku”. Ataukah kamu hendak supaya kemurkaan dari Rabb kamu menimpa kamu. karena begitulah Samiri memberi (perintahnya)”. (20.86) Mereka jawab: ”Kami tidak menyalahi janji (kepada) mu dengan kemauan kami.92) ”Bahwa engkau tidak turut (contoh) ku?. padahal Rabb kamu Ar-Rahman (Maha Pengatur).94) DLA .89) Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum itu:”Hai kaum ku.yang bersuara.(20. tidak lain melainkan kamu diuji dengan (anak sapi).(20.(20. maka kamu menyalahi janji kamu kepada ku?”. apakah yang menyebabkan mu waktu engkau lihat mereka lupa?”. Apakah engkau telah durhakan kepada perintah ku?”. jangan engkau renggut jenggot ku.

aku genggam segenggam saja dari jejak Rasul.Tafsir Al Sulthan (Musa) berkata: ”Bagaimana urusan mu hai Samiri?”. dan lihatlah kepada yang dita’ati mu yang tetap engkau berbakti kepadanya.Tetapi sesungguhnya (sebagai balasan) bagimu dalam kehidupan dunia.(20.(20.104) DLA .(20. tiap sesuatu Maha Mengetahui. oleh yang demikian. bahwa engkau akan berkata: ”Tidak ada persentuhan.(20.96) (Musa) berkata: ”Kalau begitu enyahlah. dan sesungguhnya kami memberi kepadamu sebagian dari Peringatan dari sisi kami.(20.(20.99) Barang siapa berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan bakar dia dan kami akan taburkan dia di laut dengan sungguhsungguh taburan” . dijanjikan satu tempat yang engkau tidak akan luputkan dari padanya. maka sesungguhnya dia akan memikul beban berat di hari qiyaamah. (20.(20.102) Mereka berbisik-bisik di antara mereka: ”Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh”.95) Ia berkata: ”Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat. dan kami akan kumpulkan orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan lebam mata mereka.98) Seperti itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabar apa yang sungguh telah terdahulu.101) Hari yang akan ditiup trompet.100) Mereka akan kekal padanya dan jelek bagi mereka pikulan itu pada hari qiyaamah.(20. dan buatmu. ketika berkata orang yang seperti mereka perjalannya :”tidak kamu tinggal melainkan sehari”.(20.97) Sesungguhnya Yang dita’ati bagi kamu ialah Allah Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Maha Luas. lantas aku buang dia. karena begitulah aku diperintah oleh diriku”.103) Kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka katakan.

maka tidak ia takut dianiaya dan tidak akan diambil haknya.(20.(20. maka tidak akan bisa engkau mendengar melainkan suara yang lemas. maka katakan: ”Rabb ku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya”. Dan jangan engkau terburu-buru dengan karakter Bacaan dari sebelum diwahyukan dia kepada mu dan katakanlah: ”Rabbi tambahlah bagi ku ilmu”.(20.(20. dan kami telah jelaskan padanya sebagian dari ancaman supaya mereka berbakti atau dia rangkaikan bagi mereka satu peringatan.109) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka. dan akan lemah suara-suara untuk ArRahman (Maha Pengatur).105) ”Lalu Dia akan jadikan (bekasnya) itu bumi yang rata”.110) Dan akan tunduk wajah-wajah kepada Al-Hayyul Qayyum.(20. dan mereka tidak meliputi karakter-Nya dengan ilmu.107) Di hari itu mereka akan turut penyeru yang tidak ada kebengkokan baginya. (20.(20. dan sungguh rugilah orang yang kerjakan kezaliman. kecuali orang yang siapa yang diizinkan dia oleh Ar-Rahman dan Dia sukai perkataannya. tetapi tidak kami dapati dia sengaja.112) Dan seperti itu kami telah menurunkan dia Bacaan Bahasa Asli. (20. dan dia mu’min. (20.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal Gunung.114) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Adam dari sebelum ini.115) DLA .106) ”Tidak akan engkau lihat padanya tempat yang rendah dan tidak yang tinggi”.(20.(20. maka ia lupa.113) Maka Ta’aalaa Allah Al Malikul Haqq.111) Dan siapa kerjakan sebagian dari amal shalih.108) Di hari itu tidak beguna safa’at.

118) ”dan sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan dahaga padanya dan tidak akan merasa panas”. karena engkau akan jadi susah”.(20. telah datang kepada mu ayat-ayat kami.122) Dia berkata: ”Turunlah kamu darinya semuanya. sesungguhnya (Iblis) ini musuh bagi mu dan bagi isteri mu.(20.126) DLA . maka siapa mengikuti pengenalan Ku.(20.123) ”Dan siapa berpaling dari Peringatan-Ku. dan mulai mereka menutup atas keduanya dengan daun surga dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia.(20.121) Kemudian Rabbnya telah pilih dia dan beri ampun atasnya dan beri pengenalan. maka tidak ia lupa dan tidak ia akan celaka”.125) Dia jawab: ”Seperti itulah.119) Lalu setan membisik kepadanya.(20. ia berkata: ”Hai Adam. maukah aku tunjukkan kepada mu atas pohon kekekalan. maka jika datang kepada kamu dari Ku pengenalan. (20. lalu mereka sujud kecuali Iblis.124) Ia berkata: ”Rabbi. Dan seperti itu pada hari ini engkau dilupakan”.(20. lalu kelihatan bagi mereka kemaluan-kemaluan mereka. dan kami akan kumpulkan dia pada hari qiyaamah dalam keadaan buta”. ia enggan. padahal dulu aku orang yang melihat”.(20. maka jangan ia (jadi penyebab ) mengeluarkan kamu berdua dari surga. maka adalah baginya kehidupan yang sempit.116) Lalu kami berkata: ”Hai Adam.(20.(20.Tafsir Al Sulthan Dan ketika kami berkata kepada malaikat: ”sujudlah kepada Adam”.117) ”karena sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan telanjang”. mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta.120) Maka mereka berdua makan darinya. tetapi engkau lupakan dia. sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh. dan kerajaan yang tidak akan binasa ?”.(20.

kami tidak meminta kepada mu rizki.(20. niscaya telah mengenai mereka (azab yang pedih). niscaya mereka berkata:” Rabbi kami. Bukankah telah datang kepada mereka bukti apa-apa di dalam shuhuf yang pertama ?. sedangkan pemberian Rabb mu lebih baik dan lebih kekal.129) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.133) Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu siksaan sebelum ini.131) Dan perintahlah ahlimu dengan sholat. dan tidak mengimani karakter ayat-ayat Rabbnya. mengapa Engkau tidak kirim kepada kami seorang rasul supaya kami turut ayat-ayat Mu sebelum kami jadi hina dan rendah?”. betapa banyak kami binasakan dari qurun-qurun sebelum mereka.(20. Dan akibat baik untuk orang yang tekun. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orangorang yang mencari pengenalan. tetapi kami memberi rizki kepada mu. (20.(20.Tafsir Al Sulthan Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang meliwati batas. dan satu tempo yang ditentukan. (20. supaya engkau akan suka. Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal.(20. dan sabarlah atasnya.134) DLA .(20. dan gerakkanlah karakter kebendaan Rabb mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.127) Maka apakah belum memberi pengenalan kepada mereka.128) Dan kalau tidak telah terdahulu satu kalimat dari Rabb mu. dan sebagian dari di tengah malam bergeraklah dan di ujung-ujung siang.130) Dan jangan engkau tunjukkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari mereka perhiasan hidup dunia untuk kami mencoba mereka padanya.132) Dan mereka berkata: “Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami karakter ayat dari Rabbnya”.(20. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka.

maka nanti kamu akan mengetahui siapa penduduk jalan yang sama dan siapa yang mendapat pengenalan”.Tafsir Al Sulthan Katakan:”Setiap menunggu. maka tunggulah.(20.135) DLA .

dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.(21.Surat Al-Anbiya’ (NABI-NABI) Surat ke-21. 112 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(21. Dan orang-orang yang menganiaya (diri) itu berbisik: ”Bukankah ini seorang makhluk cerdas seperti kamu? Apakah (patut) kamu menghadiri sihir(nya).2) Sedang qalbu-qalbu mereka lalai.(21.3) Ia berkata: ”Rabb ku Mengetahui perkataan di langit dan bumi .8) DLA .Tafsir Al Sulthan JUZ’ 17 21.5) Tidak beriman sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia. dan tidak pula mereka akan kekal. maka tanyalah ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Apakah mereka mau beriman?.7) Dan tidak kami jadikan mereka badan yang tidak makan makanan. Cobalah ia datangkan untuk kita satu karakter ayat seperti diutus orang-orang yang pertama”. bahkan ia syair. padahal kamu melihat?”. bahkan ia bikin-bikin.(21.(21.0) Telah dekat bagi manusia perhitungan mereka.4) Bahkan mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau. melainkan mereka dengar dia dan mereka bermain-main .6) Dan tidak kami mengutus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.(21. dan mereka di dalam kelalaian berpaling.(21.(21. (21.1) Tidak datang kepada mereka dari peringatan yang baru dari Rabb mereka.

kembalilah kepada apa yang kamu hidup mewah padanya dan tempat-tempat tinggal kamu.11) Maka setelah mereka merasakan siksa kami. yaitu kami selamatkan mereka. dan kami binasakan orang-orang yang meliwati batas. hingga kami jadikan mereka tertebas padam.(21. maka tiba-tiba ia hilang.(21. maka ia remukkan dia.(21.18) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa yang di Langit dan Bumi. Dan siapa di sisi-Nya tidak sombong dari beribadat kepada-Nya.(21.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka.15) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.17) Bahkan kami lemparkan karakter yang lengkap atas yang palsu.(21.(21.(21.16) Jika kami mau mengambil penghiburan.(21. sesungguhnya adalah kita orang-orang yang zalim”.14) Maka tidaklah berubah seruan mereka itu.10) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang adalah zalim dan kami kehendaki setelah dia kaum yang lain. apakah kamu tidak mengerti ?. agar kamu ditanya”. niscaya kami ambil dia dari sisi kami.13) Mereka berkata: ”Wahai celaka kita. dan tidak mereka jemu.(21. tiba-tiba mereka melarikan diri darinya.19) DLA .9) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada sebutan kamu.12) ”Jangan kamu lari. Tidak ada kami berbuat (demikian).(21. Dan adalah bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan. (21. dan siapa-siapa yang kami kehendaki.

maka mereka berpaling.(21.27) Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka. mereka (hanya) mengerjakan (sesuatu) menurut perintah-Nya.24) Dan tidak kami utus dari sebelum mu dari rasul-rasul melainkan kami wahyukan kepadanya: ”Sesungguhnya Dia tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku. dan tidak mereka minta pertolongan melainkan untuk siapa yang disukai-Nya. bahwa Langit dan Bumi (dulunya) adalah Sekepal.(21.(21. mereka (bisa) membangkitkan ?.(21. (21.Tafsir Al Sulthan Mereka bergerak malam dan siang mereka tidak berhenti.(21. (21. niscaya rusak keduanya. bahkan (mereka itu) hamba-hamba yang dibedakan. dan mereka dari takut kepada-Nya mereka khawatir. tetapi mereka itu akan ditanya.28) Dan siapa berkata dari mereka:”Sesungguhnya Aku Yang Dita’ati” dari selain Dia.25) Dan mereka berkata: ”Pengatur mempunyai anak” Subhaana Dia. maka kami pisahkan mereka DLA .26) Mereka tidak mendahului Dia dengan perkataan.20) Atau mereka mengambil Yang Dita’ati-Yang Dita’ati dari Bumi .21) Kalau ada pada keduanya Yang Dita’ati-Yang Dita’ati selain Allah.(21.23) Apakah patut mereka ambil dari selain Dia beberapa Yang Dita’ati. Ini peringatan bagi orang yang bersama ku dan peringatan bagi orang yang dari sebelum ini”. seperti itu kami balas mereka yang zalim. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. maka sembahlah Aku”.22) Dia tidak ditanya dari hal apa yang Dia kerjakan. dan apa-apa yang di belakang mereka. Katakan: ”Bawalah Burhan kamu. (21.29) Apa belum orang kafir itu melihat. maka itu kami ganjari dia dengan jahannam.(21. Subhaana Allah Rabb ’Arsy dari apa yang mereka sifatkan.

(21.(21.36) Telah diciptakan manusia dari sifat tergesa-gesa.33) Dan tidak kami menjadikan untuk makhluk cerdas dari sebelummu sifat kekal.37) Dan mereka berkata: ”Kapan janji ini (terjadi) jika kamu orangorang yang benar”.(21.(21.38) Kalau orang-orang kafir itu tahu.30) Dan kami telah menjadikan di Bumi Gravitasi agar tidak berguncang karakter mereka. Oleh itu jika engkau mati apakah mereka akan kekal ?. setiap di dalam Falak mereka bergerak. maka tidak mereka kuasa menolaknya . (21.31) Dan kami telah menjadikan Langit sebagai atap yang terpelihara. dan tidak mereka diberi tangguh. agar mereka mendapat pengenalan. tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya.Tafsir Al Sulthan keduanya. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: ”Ini yang menyebut yang dita’ati-yang dita’ati kamu?”. Dan kami menjadikan padanya jalan di tempat keras.(21. Dan kami beri percobaan sungguh-sungguh kepada kamu dengan kesusahan dan kebaikan.(21.(21.32) Dia Yang menciptakan malam dan siang. Aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku. Maka apakah mereka tidak mau percaya ?. Dan mereka dengan menyebut Pengatur. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup.34) Tiap diri akan merasakan kematian.35) Dan apabila orang-orang kafir itu melihat mu. dan matahari dan bulan.(21.(21. (pada) waktu (itu).39) Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. maka ia membingungkan mereka. tidak bisa mereka menahan api dari wajah-wajah mereka dan tidak dari punggung-punggung mereka dan tidak mereka mendapat pertolongan. maka jangan kamu minta disegerakan.(21. dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu.40) DLA . mereka orang kafir.

Dan jika ada seumpama biji dari yang kerdil.(21. sesungguhnya adalah kami orang-orang yang zalim”. sesungguhnya mereka berkata: ”Hai kecelakaan kami. maka lalu tertimpa atas orang-orang yang memperolok-olok dari mereka itu (balasan) bagi apa yang mereka perolok-olokkkan.(21.43) Tetapi kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka hingga panjang umur mereka.(21.(21.(21. Bahkan mereka berpaling dari peringatan Rabb mereka.48) Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib dan mereka dari Sa’at mereka khawatir. niscaya kami datangkan karakternya.(21.45) Tetapi jika mengenai mereka sedikit saja dari azab Rabb mu.(21. Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka (bisa) dilindungi daripada (azab) kami.44) Katakanlah: ”Aku tidak ancam kamu melainkan dengan wahyu.(21.42) Atau adakah bagi mereka yang dita’ati-yang dita’ati selain dari kami yang (bisa) melindungi mereka?.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.(21.41) Katakan: ”Siapa yang bisa melindungi kamu pada (waktu) malam dan siang dari Pengatur”. Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi Bumi itu mengurang dari pinggir-pinggirnya ?.47) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun Pembeda dan Penerangan dan Peringatan untuk orang yang berbakti. Maka tidak dianiaya satu diri sedikitpun. tetapi orang tuli tidak bisa mendengar seruan ketika mereka diancam”.46) Dan kami akan adakan neraca yang adil untuk hari qiyyamah. Lantaran itu apakah mereka akan menang ?. dan memadailah karakter kami sebagai penghitung.49) DLA .

61) Mereka berkata: ”Apakah engkau berbuat ini terhadap ilahunilahun kami hai Ibrahim?”.(21.58) Mereka berkata: ”Siapa yang berbuat ini terhadap ilahun-ilahun kita.(21.(21.52) Mereka katakan:”Kami dapati bapak-bapak kami menyembah kepadanya”.Tafsir Al Sulthan Dan ini Peringatan Yang Dilindungi. dan adalah aku atas itu dari orang yang menyaksikan”.56) ”Demi Allah sungguh aku akan lakukan tipu-daya terhadap Ashnam(berhala) kamu setelah kamu berpaling”. apakah kamu kepadanya hendak mengingkari?. (21.(21.(21.(21.(21. Yang Menyusun mereka.(21.51) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apakah ini Tamaatsil yang kamu kepadanya mengabdi ?”.53) Ia berkata: ”Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu dalam kelupaan yang nyata”.(21.55) Ia katakan: ”Bahkan Rabb kamu Rabb Langit dan Bumi. dan adalah kami mengetahui karakternya. agar mereka kembali kepadanya.59) Mereka berkata: ”Kami dengar seorang pemuda yang dikatakan dia Ibrahim mempersoalkan(yadzkuru) mereka.62) DLA . sesungguhnya dia sungguh dari orang yang zalim”.57) Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang Menyolok(kabir) dari mereka. kami turunkan dia.54) Mereka berkata: ”Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah engkau dari orang-orang yang bermain-main?”.50) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Ibrahim kebenarannya dari sebelumnya. (21.(21.60) Mereka berkata: ”Maka datangkanlah dia atas orang banyak supaya mereka saksikan”.(21.

68) Kami katakan: ”Hai api jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim”.(21. (21. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi.(21.67) Mereka katakan: ”Bakarlah dia dan tolonglah ilahun-ilahun kamu jika kamu orang yang bekerja”.(21.(21.65) Ia berkata: ”Maka apakah kamu menyembah dari selain Allah.73) DLA .(21. tetapi semua mereka kami jadikan orang-orang yang shalih.(21.70) Dan kami selamatkan dia dan Luth kepada Bumi yang kami beri perlindungan padanya untuk Alam Semesta.(21.66) ”Kecelakaan bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah dari selain Allah. apakah kamu tidak mengerti?”. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim”.71) Dan kami beri baginya Ishaq dan Ya’qub sebagai tambahan .(21.63) Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka.72) Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengenalkan dengan perintah kami. maka tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara”. (21.64) Kemudian mereka tundukkan atas kepala-kepala mereka: ”Sesungguhnya engkau tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara”. dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. apa yang tidak bisa sedikitpun memberi manfa’at kepada kamu dan tidak bisa membahayakan kamu?”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Bahkan telah berbuat dia Yang Kabir (menyolok)dari mereka ini.69) Mereka hendak lakukan tipu daya kepadanya.(21. Dan adalah mereka orangorang yang berbakti kepada kami.

82) Dan Aiyyub ketika menyeru Rabbnya: ”Sesungguhnya aku disentuh sakit padahal Engkau Yang teliti dari Yang Teliti”.(21.83) DLA . ketika dirusak padanya kambing kaum . Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jelek fasik. dan kami putarkan bersama Dawud gunung-gunung bergerak dan burung-burung. yang bertiup keras dan meniup dengan perintahnya ke bumi yang kami beri perlindungan padanya.(21.(21.(21. (21.81) Dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya dan mereka kerjakan pekerjaan yang selain dari itu. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. dan adalah kami menyaksikan hukum keduanya. lalu kami selamatkan dia dan ahlinya dari Al-Karbil yang panjang. sesungguhnya dia dari orang yang sholeh. (21.75) Dan Nuh ketika ia menyeru dari sebelumnya. adalah kami melakukannya. dan adalah kami jaga mereka.77) Dan Dawud dan Sulaiman. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek.79) Dan kami ajar dia membentuk baju besi untuk kamu untuk menyelamatkan kamu dari penyiksaan (peperangan) kamu. maka kami perkenankan baginya.74) Dan kami masukkan dia dalam Pengaturan kami.78) Kami fahamkan dia kepada Sulaiman.(21. dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu.(21.80) Dan bagi Sulaiman angin. dan kami selamatkan dia dari negeri yang adalah mengerjakan khobaaitsa. (21. ketika keduanya menghukum dalam Ladang.Tafsir Al Sulthan Dan kepada Luth kami beri hukum dan ilmu.76) Dan kami tolong dia dari kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.(21. tetapi tiap seorang kami beri hukum dan ilmu. maka tidakkah kamu bersyukur .

89) Maka kami perkenankan baginya.84) Dan Isma’il dan Idris dan Dzul Kifli setiap dari orang yang shabar.(21.92) Tetapi mereka pecah belahkan urusan mereka di antara mereka.85) Dan kami masukkan mereka dalam pengaturan kami. Subhaana Engkau.(21.(21. dan kami selamatkan dia dari dukacita(ghammi).(21. dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai ayat untuk alam semesta.(21. sesungguhnya mereka orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya. ketika pergi dengan marah.(21.88) Dan Zakariya ketika menyeru Rabbnya: ”Rabbi jangan Engkau biarkan aku sendiri. dan kami beri kepadanya Yahya dan kami bereskan baginya isterinya. sesungguhnya aku dari orang yang zalim”.Tafsir Al Sulthan Maka kami perkenankan baginya. dan Engkau sebaik-baik Waris”. dan seperti mereka bersama mereka sebagai pengaturan dari sisi kami dan peringatan bagi orang yang memperhamba diri . dan mereka seru kami dengan penuh harapan dan dengan takut.90) Dan perempuan yang pelihara kehormatannya.87) Maka kami perkenankan baginya. sesungguhnya mereka dari orang yang shaleh.(21.93) DLA . lalu kami hilangkan kesusahan yang ada padanya.91) Sesungguhnya inilah ummat kamu ummat yang satu dan Akulah Rabb kamu. dan adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri kepada kami.(21. dan seperti itu kami selamatkan orang beriman. maka sembahlah Aku. karena ia sangka bahwa kami tidak akan sempitkan dia. maka kami tiup padanya sebagian dari ruh dari kami. maka ia seru dalam gelap gulita bahwa: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Engkau.(21.(21.86) Dan yang mempunyai Nuun. Setiap kepada kami akan kembali.

dan mereka akan disambut oleh malaikat: ”Ini hari yang telah dijanjikan untuk kamu”.(21.Tafsir Al Sulthan Maka siapa beramal dari yang sholeh dan dia beriman.101) Mereka tidak akan mendengar suara (nyalaan api neraka) itu dan mereka akan kekal dalam yang diingini oleh diri-diri mereka. (21. seperti kami memulainya pada Penciptaan yang pertama.(21. (21. tetapi mereka padanya tidak mendengar.(21. sebagai perjanjian atas kami.(21.96) Dan perjanjian yang lengkap telah dekat.103) Hari kami Gulung Langit seperti Menggulung lembaranlembaran untuk Tulisan.99) Bagi mereka padanya teriakan.98) Kalau mereka itu ilahun-ilahun. sesungguhnya kami mencatat dia. kami akan kembalikan dia. sesungguhnya kami telah berada dalam kelalaian dari ini.104) DLA .102) Kedahsyatan yang menyolok itu tidak akan mendukacitakan mereka.(21.(21. maka tidak tersia-sia usahanya. tiba-tiba tercengang pandangan-pandangan mereka yang kafir: ”Hai kecelakaan kami. dan mereka dari tiap hadabin mereka turun.97) Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah bakaran Jahannam yang kamu akan memasukinya. Sesungguhnya kami akan berbuat . bahkan adalah kami orang yang zalim”. dijauhkan darinya. (21.(21.100) Sesungguhnya mereka yang telah terdahulu kepadanya kebahagiaan dari kami.94) Tetapi haram atas suatu negeri yang kami telah binasakan karena mereka tidak kembali. tentu tidak mereka masuk dalam (jahannam) dan semua mereka akan kekal padanya. (21.95) Hingga ketika dibuka Ya’juuj dan Ma’juuj.

107) Katakanlah: ”Sesungguhnya yang diwahyukan kepada ku ialah bahwa Yang Dita’ati bagi kamu.110) ”Dan aku tidak tahu.106) Dan tidak kami mengutus mu melainkan pengaturan untuk Alam Semesta.105) Sesungguhnya di dalam ini ada bekal yang cukup untuk kaum yang memperhamba diri. berilah keputusan dengan lengkap. katakanlah: ”Aku telah beri tahu atas kamu terusterang.(21. (21.(21. tetapi aku tidak tahu apakah (sudah) dekat atau (masih) jauh.(21. maka tidakkah kamu mau menyerah diri?”.(21.(21.109) ”Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang nyaring dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan”.(21. ancaman yang diberikan kepada kamu?”.111) Ia berkata: ”Rabb ku.(21. Dan Rabb kami Pengatur yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu sifatkan”.112) DLA . Satu Yang Dita’ati.108) Maka sekiranya mereka berpaling. barangkali hal itu satu percobaan bagi kamu dan satu kelonggaran hingga satu masa”.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur dari setelah Dzikir bahwa Bumi akan mewarisinya hamba-hamba-Ku yang sholeh.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(22. bahwa siapa menjadikan dia ketua.2) Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid. dan engkau akan dapati menusia mabuk. kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya.(22. 78 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(22.3) Ketentuan atasnya. padahal mereka tidak mabuk. maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran. untuk kami buktikan kepada kamu. kemudian dari ‘alaqoh.(22. dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu.0) Hai manusia. sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang.1) Hari yang kamu akan lihat dia.Tafsir Al Sulthan 22. kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati. kemudian dari nuthfah.5) DLA .Surat Al-Hajj (HAJI) Surat ke-22. dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu. berbaktilah kepada Rabb kamu. tetapi siksaan Allah sangat keras. maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik.(22. maka apabila kami turunkan atasnya air. lalai tiap penyusu dari yang disusuinya. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah.(22.4) Hai manusia. dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan. jika kamu dalam ragu dari kebangkitan.

sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. Itu dia kelupaan yang jauh.(22. Dia Yang Lengkap.9) Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu. ( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul.14) DLA .(22. dia kerugian yang nyata.6) Dan sesungguhnya Sa’at akan datang.(22. Tidak ada keraguan padanya.12) Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya. tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah.Tafsir Al Sulthan Itu Karakter sesungguhnya Allah. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orangorang yang di dalam kubur-kubur.10) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil).8) Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah. Maka jika menimpanya kebaikan.(22. terbalik dia atas wajahnya.(22. (22.11) Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia. Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran.7) Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya.(22. dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hambahamba-Nya. Itu kerugian dunia dan akhirat.(22.13) Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan tidak memberi manfa’at kepadanya.(22.

(22. dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.16) Sesungguhnya orang-orang yang beriman. maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit.21) Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan. sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah.(22. mereka bertengkar dalam Rabb mereka.20) Dan bagi mereka cambuk dari besi. Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api. dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab.15) Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti.(22.(22. Yahudi dan Shoobiin dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik.22) Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga.19) Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit. bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohonpohon dan makhluk-makhluk yang berjalan.(22. dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih.(22. mengalir dari bawahnya sungaiDLA . maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan. mereka dikembalikan padanya.(22.17) Apa belum kamu lihat bahwa Allah. kemudian hendaklah ia melaluinya.Tafsir Al Sulthan Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan di akhirat. Dan rasakanlah azab bakaran. Sesungguhnya Allah Berbuat apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.(22.18) Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar.

(22.(22.(22. Dan siapa memanjangkan larangan Allah. maka Dia baik baginya di sisi Rabbnya.25) Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim.29) Itu.23) Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan. niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus. Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya.28) Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka.24) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram. kami siksa dari azab yang pedih. yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak. kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu. dan pakaian mereka padanya sutera.26) Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji.Tafsir Al Sulthan sungai. dan jauhilah perkataan dusta. tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir.(22. dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud. mereka datang dari tiap tempat yang jauh. mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara. (22. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala.27) Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak.(22.(22.(22.30) DLA .

maka makanlah darinya. Maka Yang Dita’ati bagi kamu. Satu Yang Dita’ati. kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu.(22.(22. maka seakan ia tersungkur dari Langit. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur. lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh. dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan. kami telah jadikan (ibadat) Qurban. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah.(22.34) Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. untuk kamu padanya kebaikan.Tafsir Al Sulthan Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya.32) Bagi kamu padanya beberapa manfa’at.(22.31) Itu.35) Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah. kepada waktu yang ditentukan. Maka ketika telah roboh lambungnya. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu. (22. maka sesungguhnya dia sebagian dari ketekunan qalbu-qalbu.(22. dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah Ketekunan dari kamu.37) DLA .33) Dan untuk tiap ummat. (22.36) Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya. Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan. dan siapa memanjangkan syi’ar Allah.

Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah. atau kuping yang mereka mendengar dengannya. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur. dan ’Aad.42) Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth.Qawiiyyun ’Aziiz. Sesungguhnya Allah La. tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu.(22. (22.(22.(22.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman.44) Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim.41) Dan jika mereka mendustakan mu. maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh. dan Tsamud telah mendustakan. Maka bukanlah buta pemandangan mata. maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi.(22.46) DLA . Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya.39) Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap. kemudian Aku siksa mereka. dan kepada Allah lah akibat segala urusan. dan telah didustakan Musa.(22.45) Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi . mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. maka bagaimana kemurkaan-Ku?. hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah.43) Dan penduduk Madyan.40) Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi. tetapi buta qalbuqalbu yang di dalam shudur. agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya.38) Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya.(22.(22. dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa.(22.

53) Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu.48) Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”.50) Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.55) DLA . Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh . dan kepada-Ku lah tempat kembali.(22. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka. bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda.51) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu. dan tidak seorang nabi.(22. sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya. melainkan apabila dia berangan-angan.49) Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan.(22.(22.(22. lalu mereka mengimani karakternya.54) Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tidak diubah. (22. dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya. (22. kemudian Aku azab dia. dan Allah ’Aliimun Hakiim. kemudian Allah putuskan ayat-ayat-Nya.52) Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka. (22.47) Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim.Tafsir Al Sulthan Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab.(22.

Tafsir Al Sulthan

Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57) Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58) Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59) Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60) Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61) Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62) Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64) Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas

DLA

Tafsir Al Sulthan

bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Rauufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65) Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66) Untuk tiap ummat kami telah jadikan cara beribadat mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67) Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68) Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69) Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali. (22.72) Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan, maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu

DLA

Tafsir Al Sulthan

dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73) Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74) Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
(56)

Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77) Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa (ni’mat) pelindung dan jasa (ni’mat) penolong (kamu dilindungi).(22.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

DLA

Tafsir Al Sulthan

JUZ’ 18

23.Surat Al-Mu’minun
(Orang Berpendirian Teguh) Surat ke-23, 227 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(23.0) Sungguh menang Orang Yang Berpendirian Teguh.(23.1) Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyu’. (23.2) Dan orng-orang yang mereka dari yang sia-sia berpaling.(23.3) Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka keluarkan. (23.4) Dan orang-orang yang mereka untuk kehormatan mereka mereka pelihara.(23.5) Kecuali atas jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (23.6) Maka siapa mencari yang lain dari itu, maka itulah mereka, mereka orang yang meliwati batas.(23.7) Dan orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka.(23.8) Dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka mereka jaga.(23.9) Itulah mereka, mereka mewarisi.(23.10) Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka padanya kekal. (23.11)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sulalalatin dari tanah liat.(23.12) Kemudian kami menjadikan dia Nuthfah di dalam tempat-bulat yang terpelihara.(23.13) Kemudian kami menciptakan nuthfah itu ’alaqoh, maka kami menciptakan ’alaqoh itu mudhghoh, maka kami menciptakan mudghoh itu ’izhoma. Maka kami bungkus ’Izhoma itu dengan daging, kemudian kami kehendaki dia menjadi ciptaan yang lain. Maka Maha Melindungi Allah Setepat-tepat Pencipta. (23.14) Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangkaibangkai.(23.15) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah akan dibangkitkan.(23.16) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh thooriqo (jalan), dan tidak kami lalai dari ciptaan.(23.17) Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran, maka kami tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami atas menghilangkannya sungguh Berkuasa.(23.18) Maka kami menghendaki untuk kamu dengannya kebun-kebun dari kurma dan anggur. Untuk kamu padanya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan.(23.19) Dan pohon yang keluar dari Thuuri Saina’, tumbuh dengan mengandung minyak dan bumbu bagi pemakan-pemakan. (23.20) Dan sesungguhnya bagi kamu di dalam binatang ternak itu pelajaran, kami beri kamu minum dari apa yang ada di dalam perut-perutnya, dan bagi kamu padanya manfa’at yang banyak, dan darinya kamu makan.(23.21) Dan di atasnya, dan di atas kapal kamu ditumpangkan .(23.22)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata: ”Hai kaum ku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati, melainkan Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti”.(23.23) Berkata para Malak orang-orang yang kufur dari kaumnya: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia hendak jadi ketua atas kamu, padahal kalau Allah mau, niscaya bisa Dia turunkan malaikat. Kami tidak pernah dengar karakter ini pada bapak-bapak kami yang pertama”.(23.24) ”Tidak dia melainkan seorang laki-laki yang ada padanya sifat gila, lantaran itu awasi dia hingga satu masa”.(23.25) Ia berkata:”Rabbi, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan aku”.(23.26) Maka kami wahyukan kepadanya bahwa Bentuklah Kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Maka apabila datang perintah kami, dan mendidih Tannur, maka masukkan padanya dari tiap Jenis dua dan ahlimu, kecuali orang yang telah terdahulu atasnya perkataan dari mereka, dan jangan engkau hadapkan omongan kepada Ku dalam (urusan) orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan” . (23.27) ”Maka apa bila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang selamatkan kami dari kaum yang zalim”.(23.28) ”Dan berkatalah: ”Rabbi, turunkanlah aku di tempat turun yang dilindungi, dan Engkau Sebaik-baik Yang Menurunkan. (23.29) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat dan sesungguhnya kami memberi percobaan.(23.30) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka Turunan yang lain.(23.31)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka kami kirim pada mereka seorang utusan dari mereka: ”Bahwa sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati selain Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti?”.(23.32) Dan berkata malak orang yang kufur dari kaumnya dan mendustakan pertemuan akhirat, padahal kami telah beri nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia makan apa yang kamu makan, dan ia minum apa yang kamu minum”.(23.33) ”Dan jika kamu patuh kepada yang cerdas seperti kamu, sesungguhnya kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(23.34) ”Bukankah Dia telah adakan kamu, sesungguhnya kamu apabila sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang bahwa kamu akan dikeluarkan”.(23.35) ”Jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada kamu”.(23.36) ”Tidak dia melainkan kehidupan kita (di) dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(23.37) ”Tidak dia melainkan seorang yang adakan dusta atas Allah dan tidak kami mau beriman kepadanya” .(23.38) Ia berkata: ”Rabbi tolonglah aku mereka telah mendustakan ku”.(23.39) Dia berkata: ”Dalam sedikit masa lagi mereka akan jadi orangorang yang menyesal”.(23.40) Maka azab menimpa mereka dengan Lengkap, maka kami menjadikan mereka sampah-sampah, maka kebinasaan untuk kaum yang zalim .(23.41) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka qurun yang lain.(23.42) Tidak dari satu ummat dapat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka diundurkan.(23.43) Kemudian kami kirim rasul-rasul kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu ummat didatangi oleh rasulnya, mereka mendustakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

dia. Lalu kami iringkan sebagian dari mereka dengan sebagian, dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman.(23.44) Kemudian kami kirim Musa, dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan Sulthon yang membuktikan .(23.45) Kepada Fir’aun dan keluarganya, lalu mereka menyombong, karena adalah mereka kaum yang berkuasa.(23.46) Maka mereka berkata: ”Apakah kita beriman kepada dua orang cerdas seperti kita, sedangkan kaum mereka jadi budak-budak kita?”.(23.47) Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka jadilah mereka dari orang-orang yang dibinasakan.(23.48) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab agar mereka mendapat pengenalan.(23.49) Dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya satu ayat, dan kami lindungkan mereka berdua di tempat tinggi yang rata dan bermata air.(23.50) ”Hai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah shalih, karena sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(23.51) ”Dan sesungguhnya ini ummat kamu ummat yang satu, dan Aku Rabb kamu, maka tekunilah Aku”.(23.52) Maka mereka potong urusan mereka antara mereka berkepingkeping, tiap partai gembira dengan apa yang di sisi mereka. (23.53) Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka hingga satu masa.(23.54) Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami gandakan kepada mereka karakternya dari harta dan anak-anak (berarti kamu orang yang sukses?).(23.55)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Kami bersegera pada (memberi) kebaikan-kebaikan untuk mereka ? (tidak demikian!) bahkan mereka tidak sadar.(23.56) Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Pemelihaa mereka, khawatir.(23.57) Dan orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat Rabb mereka.(23.58) Dan orang-orang tidak menyekutukan karakter Rabb mereka. (23.59) Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan padahal qalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka.(23.60) Itulah mereka, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka kepadanya berlomba-lomba.(23.61) Dan kami tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekedar kuasanya, dan di sisi kami ada sebuah kitab yang berkata-kata dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(23.62) Bahkan qalbu mereka di dalam kesesatan dari ini, dan mereka ada mempunyai amal-amal yang mereka kerjakan selain dari ini.(23.63) Hingga apabila kami kenakan azab atas orang-orang kaya mereka, tiba-tiba mereka berteriak minta tolong.(23.64) ”Jangan kamu berteriak minta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami”. (23.65) ”Sesungguhnya adalah ayat-ayat Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu berjalan mundur atas tumit-tumit kamu”. (23.66) ”dengan sombong, sedang ketika berbicara tentang dia di waktu malam, kamu ucapkan perkataan kotor”.(23.67)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka apakah belum mau mereka perhatikan perkataan itu ? atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama.(23.68) Atau mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya ?.(23.69) Atau mereka hendak berkata, ia mempunyai sifat gila ? (tidak demikian!), bahkan ia datang kepada mereka dengan Lengkap dan kebanyakan dari mereka tidak suka kepada yang Lengkap. (23.70) Dan sekiranya Yang Lengkap mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusak langit dan bumi dan siapa padanya. Bahkan kami beri mereka karakter peringatan mereka, tetapi mereka dari peringatan mereka berpaling.(23.71) Ataukah engkau minta upah dari mereka ?, karena upah dari Rabb mu lebih baik dan Dia sebaik-baik Pemberi.(23.72) Dan sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus.(23.73) Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat berpaling dari jalan.(23.74) Dan kalau kami kasihani mereka dan kami hilangkan kepayahan yang ada pada mereka, niscaya mereka mengembara berpanjangan dalam kesesatan mereka.(23.75) Dan sesungguhnya kami (pernah) kenakan azab kepada mereka, tetapi mereka tidak merendah kepada Rabb mereka dan tidak mereka berdo’a kepada-Nya.(23.76) Hingga ketika kami bukakan atas mereka satu pintu yang mempunyai azab yang sangat, tiba-tiba mereka putus harapan di sana .(23.77) Dan Dia Yang menghendaki untuk kamu Pendengaran dan Penglihatan dan Fuad-Fuad, sedikit apa yang kamu syukuri. (23.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dia Biarkan kamu di Bumi dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(23.79) Dia Yang menghidupkan dan mematikan dan kepunyaan-Nya perselisihan malam dan siang, maka tidakkah kamu mengerti. (23.80) Bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan orangorang dahulu.(23.81) Mereka berkata: ”Apakah apabila kami sudah mati dan kami jadi tanah dan tulang bahwa kami akan dibangkitkan ?”.(23.82) ”Sesungguhnya ini telah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini, hal ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang dahulu”.(23.83) Katakan: ”Kepunyaan siapa Bumi dan siapa padanya jika kamu tahu?”.(23.84) Mereka akan menjawab: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak ingat ?”.(23.85) Katakan: ”Siapa Rabb Langit yang tujuh dan Rabbul ’Arsyil Kariim ?”.(23.86) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak berbakti ?”.(23.87) Katakan: ”Di tangan siapa Kerajaan tiap sesuatu ? Dan Dia melindungi dan tidak dilindungi atasnya jika kamu tahu” . (23.88) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah” Katakan: ”Kalau begitu dari jalan mana kamu ditipu ?”.(23.89) Bahkan kami telah datangkan kepada mereka Karakter Yang Lengkap , dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta.(23.90) Allah tidak mengambil dari anak dan tidak ada bersama-Nya dari Yang Dita’ati. Jika demikian niscaya tiap yang dita’ati berpisah bersama apa yang ia ciptakan, dan niscaya sebagian
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka atas sebagian mengalahkan sebagian. Subhaana Allah dari apa yang mereka sifatkan.(23.91) Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha terinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(23.92) Katakan: ”Rabbi, jika Engkau hendak tunjukkan kepada ku apa yang dijanjikan kepada mereka”.(23.93) ”Maka jangan ya Rabbi Engkau biarkan aku di dalam kaum yang zalim”.(23.94) Dan sesungguhnya kami sungguh Berkuasa atas menunjukkan kepada mu apa yang dijanjikan kepada mereka.(23.95) Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka sifatkan.(23.96) Dan katakan: ”Rabbi, aku berlindung kepada karakter Mu dari bisikan setan“.(23.97) ”Dan aku berlindung kepada karakter Mu ya Rabbi, dari kehadiran mereka di sisi ku”.(23.98) Hingga ketika datang maut kepada seorang dari mereka, ia berkata: ”Rabbi kembalikanlah aku”.(23.99) ”supaya aku kerjakan amal shalih dalam urusan yang aku telah sia-siakan”. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ia perkataan dia, padahal di belakang mereka ada satu dinding(barzakh) kepada hari mereka akan dibangkitkan.(23.100) Maka apabila ditiup pada Trompet, maka di hari itu tidak ada hubungan keluarga di antara mereka dan tidak mereka bertanya-tanyaan.(23.101) Maka siapa berat timbangannya ,maka itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(23.102) Dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka, di dalam jahannam mereka kekal.(23.103)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Api memakan muka mereka, dan mereka di dalamnhya bermuka yang tidak berdaging.(23.104) ”Belumkah ayat-ayat-Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu mendustakan karakternya?”.(23.105) Mereka berkata: ”Rabb kami, kecelakaan kami telah menimpa kami, karena kami kaum yang Lupa”.(23.106) ”Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, jika kami kembali, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim”. (23.107) Dia berkata: ”Menengadahlah padanya, dan jangan kamu berkata-kata kepada Ku”.(23.108) ”sesungguhnya dia adalah sebagian dari hamba-hamba-Ku berkata: ”Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri ketelitian kepada kami, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi ketelitian.(23.109) ”Tetapi kamu jadikan mereka ejekan, hingga mereka menyebabkan kamu lupa kepada Mengingat-Ku dan adalah kamu tertawakan mereka”.(23.110) ”Sesungguhnya Aku ganjari mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(23.111) Dia berkata: ”Berapa lamanya kamu tinggal di Bumi dalam bilangan tahun?”.(23.112) Mereka berkata: ”Kami tinggal sehari atau sebagian dari hari, maka tanyalah penghitung-penghitung”.(23.113) Ia berkata: ”Tidak kamu tinggal melainkan sedikit kalau sesungguhnya kamu (merasakan) jika kamu tahu”.(23.114) ”Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu siasia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (23.115)

DLA

116) Dan siapa menyeru bersama Allah yang dita’ati yang lain padahal tidak ada Burhan baginya tentang dia. Sesungguhnya tidak mendapat kemenangan orang-orang yang kafir. maka perhitungannya di sisi Rabb nya. Al-Malikul Haqq. dan Engkau sebaik-baik pemberi ketelitian.118) DLA .117) Dan katakanlah:”Rabbi. Tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia Rabbul ’Arsyil Kariim.Tafsir Al Sulthan Maka Ta’aalaa Allah. ampunkanlah dan berilah ketelitian.(23.(23.(23.

Tafsir Al Sulthan 24. Dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari orang yang beriman.(24. maka persaksian seorang dari mereka ialah 4 kali persaksian dengan karakter Allah.(24.Surat An-Nuur (CAHAYA) Surat ke-24. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan perempuan penzina tidak akan kawin melainkan dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.(24. kecuali diri mereka sendiri.0) Bentuk yang kami turunkan dia dan kami fardhukan dia dan kami turunkan padanya ayat-ayat bukti agar kamu mendapat peringatan.(24.6) DLA .1) Perempuan berzina dan laki-laki berzina. maka deralah mereka 80 kali deraan. sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar.4) Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan berlaku baik. 64 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka deralah tiap seorang dari mereka 100 kali deraan. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir. dan jangan kamu dikalahkan dalam peraturan Allah oleh kasihan kamu kepada mereka berdua. karena mereka itu orangorang yang fasik.(24.(24.5) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka.3) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik .2) Laki-laki penzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrik. kemudian mereka tidak hadirkan (syuhada’) 4 saksi.(24. dan itu diharamkan atas Mu’minin. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.

7) Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 4 kali dengan karakter Allah.(24. bahwa (suaminya) itu dari orang-orang yang berdusta.10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah itu segolongan dari kamu.(24. Jangan kamu sangka (fitnah) itu kejahatan untuk kamu.(24.14) Ketika kamu sampai menyampaikan dia dengan lidah kamu. bahkan ia kebaikan untuk kamu.8) Dan kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar. maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta.9) Dan (alangkah besar bahaya) kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu dan rahmat-Nya dan (kalau tidak) Allah itu Tawwabun Hakiim. niscaya azab yang panjang mengenai kamu.(24. lantaran fitnah yang kamu mendalam padanya.(24.(24. dan kamu katakan dengan mulut-mulut kamu. dan kamu sangka dia perkara kecil. Tiap seorang dari mereka akan dapat (ganjaran bagi) dosa yang ia telah kerjakan. bahwa kutukan Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang yang berdusta.12) Mengapakah mereka tidak adakan 4 saksi atas (tuduhan) itu ? Lantaran mereka tidak adakan saksi-saksi.15) DLA .(24. dan berkata: ”Ini satu dusta yang nyata”.Tafsir Al Sulthan Dan yang kelima.(24.(24.13) Dan kalau tidak dengan kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya di dunia dan akhirat. sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di tentangnya. padahal ia di sisi Allah perkara yang dalam. sedang orang yang mengetahui penyiarannya dari antara mereka adalah baginya azab yang panjang.11) Di waktu kamu dengar (tuduhan) itu mengapakah Mu’minin dan Mu’minat tidak menyangka baik akan diri mereka.

dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan.(24.20) (57) Hai orang-orang yang beriman. jika adalah kamu orang-orang yang beriman.22) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang bersih yang jujur yang beriman dila’nat di dunia dan akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang.23) DLA .21) Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu kepada keluarga yang hampir dan miskin-miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. dan sesungguhnya Allah Ra-uufun Rahiim. dan pengaturanNya.(24. Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. niscaya tidak sekali-kali seorangpun dari kamu jadi suci. tetapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka tidak hiraukan.18) Sesungguhnya mereka yang suka tersiar kejelekan dalam (golongan) orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat fahsya dan mungkar.(24. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu karena Allah Ghafuurur Rahiim. karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. (24.17) Dan Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat. tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki.16) Allah melarang kamu kembali mengerjakan seperti itu selamalamanya.(24. (24. mengapa kamu tidak berkata: ”Tidak ada faedahnya bagi kita memperkatakan ini. jangan kamu turut langkahlangkah setan.(24.Tafsir Al Sulthan Dan kalau kamu mendengarnya. dan Allah Samii’un ‘Aliim(24. dan Allah ‘Aliimun Hakiim.19) Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu. Subhaana Engkau ini satu dusta yang dalam”.

jangan kamu masuk rumahrumah selain dari rumah-rumah kamu.30) Dan suruhlah mu’minat menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan- DLA . maka janganlah kamu masuk. Itu lebih suci untuk mereka.24) Di hari ini Allah akan sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan lengkap dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Dia Haqqu Mubiin. hendaklah kamu kembali. Itu untuk kamu baik untuk kamu agar kamu mendapat peringatan.27) Maka jika kamu tidak dapati seorang (laki-laki) padanya.Tafsir Al Sulthan Hari yang menyaksikan atas mereka lidah mereka dan tangan mereka dan kaki mereka karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan.25) Perkara-perkara yang kotor. dan orang-orang yang kotor (layak) bagi perkara-perkara yang kotor.(24.26) (58) Hai orang-orang yang beriman.(24. Itu lebih suci untuk kamu. Mereka akan dapat keampunan dan rizki yang berbeda. dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.(24. (layak) bagi orang-orang yang kotor. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(24. Mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dikatakan oleh mereka. melainkan sesudah kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya.29) Suruhlah Mu’minin menundukkan sebagian dari pandanganpandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka.(24. sedangkan perkara-perkara yang baik (layak) bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik (layak) bagi perkara-perkara baik. hingga diizinkan bagi kamu dan jika dikatakan kepada kamu:”Kembalilah”.28) Tidak jadi kesalahan atas kamu kalau kamu masuk rumahrumah yang tidak ditinggali orang.(24. sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu ekspresikan. (24. yang di dalamnya ada keperluan kamu.

Tafsir Al Sulthan kemaluan mereka dan jangan mereka nampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang lahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kudung mereka dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak bagi suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak bagi suami-suami mereka atau saudarasaudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka atau pelayan-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat-aurat perempuan.31) Nikahkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan yang janda dari kamu dan hamba laki-laki dan hamba perempuan kamu yang layak. dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah hai mu’minin agar kamu mendapat kejayaan.(24. jika kamu tahu pada mereka kebaikan dan berilah mereka dari harta Allah yang ia telah berikan kepada kamu. Dan Allah Waasi’un ‘Aliim. dan jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk memberi tahu apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. Jika mereka miskin. Dan orang-orang yang mencari tulisan dari yang dimiliki tangan kanan kamu maka tulislah untuk mereka. nanti Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya. Dan jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu berzina untuk mendapat harta dunia apabila mereka mau hidup bersih dan siapa memaksa mereka. maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.34) DLA .(24.(24.32) Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah memelihara kehormatan mereka hingga Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.33) Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatayat yang membuktikan dan sebagai perumpamaan dari orangorang yang dari sebelum kamu dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(24.

Yang zaitunnya hampir menerangi walau tidak disentuh api. padanya ada pelita. maka tidak ada baginya cahaya. Allah mengenalkan kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki.35) Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama-Nya dan bergerak untuknya padanya pagi dan petang.36) Laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh beli dan jual dari menyebut Allah dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan takut kepada hari yang bolak-balik padanya qalbu dan pemandangan.Tafsir Al Sulthan Allah (pemberi) Cahaya Langit dan Bumi. Cahaya atas cahaya. Dan kaca itu seperti sesungguhnya dia Kawkab (bintang-planet) durriyu (yang berderet) yang dinyalakan dari pohon yang dilindungi.(24. Zaitun tidak bangsa timur dan tidak bangsa barat.(24. Dan siapa tidak Allah jadikan kepadanya Cahaya. Hingga ketika ia datangi dia. (24. Maka Dia sempurnakan perhitungannya.38) Dan orang-orang yang kufur itu amalan mereka seperti bayangan air di tanah rata yang dikira dia air oleh orang yang dahaga. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung. Dan Allah mengadakan perumpamaan untuk manusia. Pelita itu di dalam kaca. dan Allah Sarii’ul Hisaab. tetapi dia berjumpa Allah di sisinya.40) DLA .(24.39) Atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam dan luas yang diliputi oleh gelombang dari atasnya gelombang dan dari atasnya awan gelap yang sebagiannya menumpuk atas sebagian yang apabila ia ulurkan tangannya hampir tidak bisa ia melihatnya. tidak ia berjumpa sesuatu. Perumpamaan cahaya-Nya seperti lobang.(24.(24.37) Agar Allah ganjari mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan agar Dia tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.

(24.45) Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Bukti.42) Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan. kemudian Dia jadikan dia bersusun. lalu engkau lihat hujan turun dari celahcelahnya. Dan burung yang berbaris-baris setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya ?. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. (24.(24. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dari setelah itu.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu melihat bahwa Allah.(24. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas dua kaki.41) Dan kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi.46) Dan mereka berkata: ”Kami telah mengimani karakter Allah dan karakter Rasul dan kami patuh”.47) DLA . Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki.43) Allah membolak-balikkan malam dan siang. dan kepada Allah tempat kembali. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas empat.(24. karena mereka tidak orang yang berpendirian teguh.(24. dari gununggunung di sana. Sesungguhnya di dalam itu ada ibarat untuk orang yang mempunyai pemandangan.(24. maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya. dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki. lalu Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. kemudian Dia mengumpulkan di antaranya. bertasbih kepada-Nya siapa-siapa yang di langit dan bumi ?. Dan Dia turunkan salju dari langit.44) Dan Allah telah menciptakan setiap makhluk berjalan dari air. Sinar kilatnya hampir menghilangkan pemandangan-pemandangan.

dan Dia akan gantikan bagi mereka dari setelah ketakutan mereka dengan keamanan. bahwa dia akan jadikan mereka khalifah di bumi.50) Tidak ada perkataan Mu’minin ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka ialah bahwa mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuh”.(24. seperti Dia telah jadikan khalifah orang-orang yang dari sebelum mereka. Sesungguhnya Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. tidak mereka sekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. maka itulah mereka. dan tidak atas Rasul melainkan menyampaikan dengan pembuktian. Mereka akan menyembah Aku. niscaya mereka keluar.53) Katakan: ”Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul”.49) Apakah di dalam qalbu mereka ada penyakit ?. Katakanlah: ”Jangan kamu bersumpah (yang demikian) kepatuhan yang baik.51) Dan siapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.(24.(24. kamu mendapat pengenalan. maka hanya atasnya apa yang ia pikul. bahwa jika engkau perintah mereka. dan takut kepada Allah dan menjauhinya. dan siapa kufur DLA .(24. atau mereka ragu-ragu atau mereka takut Allah dan Rasul-Nya menzalimi mereka ?. Dan Dia akan jejakkan bagi mereka Diin mereka yang Dia sukai untuk mereka.(24.54) Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kamu dan beramal sholeh. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.Tafsir Al Sulthan Dan apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka. Dan atas kamu apa yang kamu pikul. Bahkan mereka itu orang-orang yang zalim. Maka jika kamu berpaling.(24. mereka orang yang mendapat kejayaan.(24. Dan jika kamu patuh kepada-Nya.48) Tetapi jika mereka mempunyai keperluan (kelengkapan) mereka datang kepadanya dengan cepat .52) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh. tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling.

dan dari setelah sholat ’isyaa’. maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang dahulu dari mereka minta izin. dan Allah ‘Aliimun Hakiim. tetapi mereka berpatni. Adalah tiga aurat untuk kamu. ada lebih baik bagi mereka. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu akan terluput di bumi.57) (59) Hai orang-orang yang beriman !. dan tidak ada larangan atas orang tempang. Pelayan-pelayan kamu sebagian mereka bekeperluan kepada sebagian kamu. Dari sebelum sholat fajar dan ketika kamu meletakkan pakaian kamu dari zhuhur.55) Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. maka tidak ada larangan mereka membuka pakaian mereka asal tidak menampakkan perhiasan.Tafsir Al Sulthan sesudah itu.(24. Hendaklah orang-orang yang kamu dimiliki dengan tangan kanan kamu dan orangorang yang belum sampai dari kamu minta izin tiga waktu. dan tidak ada larangan atas orang sakit dan tidak ada atas diri-diri kamu bahwa kamu makan di rumahrumah kamu atau di rumah-rumah bapa-bapa kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu kamu atau di rumah-rumah saudarasaudara laki-laki kamu atau di rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau di rumah-rumah bapak-bapak saudarasaudara kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu saudara-saudara DLA .(24.(24.58) Dan anak-anak dari antara kamu apabila cukup umur. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya.(24. maka itulah mereka.59) Dan mereka yang putus haid dari wanita-wanita yang tidak ingin bercampur. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya dan Allah ‘Aliimun Hakiim.(24. (24. Dan tempat pulang mereka api dan sejelekjelek tempat kembali. mereka orang-orang yang fasik. Tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka selain dari itu.56). Dan Allah Samii’un ‘Aliim. dan patuhlah kepada Rasul agar kamu mendapat Pengaturan.60) Tidak ada larangan atas orang buta.

sungguh Dia mengetahui keadaan yang kamu ada atasnya. iizinkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki dari mereka. tidak mereka tinggalkan melainkan sesudah minta izin darinya. Lantaran itu apabila mereka minta iizin kepada mu untuk satu urusan mereka.(24. hendaklah kamu beri salam atas diri-diri kamu sebenar-benar salam yang dari sisi Allah yang diberi perlindungan dan baik. sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. Sesungguhnya orangorang yang minta izin kepada mu itu.63) Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi .61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. tidak ada larangan atas kamu untuk makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(24. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa percobaan atau ditimpa azab yang pedih. merekalah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. Maka apabila kamu masuk rumah-rumah. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.Tafsir Al Sulthan kamu atau di rumah-rumah mamak-mamak kamu atau di rumah-rumah uak-uak perempuan kamu atau di (rumah) yang kamu pegang kuncinya atau di (rumah) sahabat kamu.(24. maka Dia kabarkan kepada mereka karakter apaapa yang mereka kerjakan.(24.62) Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian dari kamu terhadap sebagian. Dan mintalah perlindungan bagi mereka kepada Allah. dan di hari yang akan dikembalikan kepada-Nya.64) DLA . Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang melarikan diri dari antara kamu dengan berlindung. Dan jika adalah mereka bersamanya atas satu urusan.

Tafsir Al Sulthan DLA .

sedang mereka diciptakan.(25. maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”.(25.6) Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar.(25. sesungguhnya Dia adalah GhafuurarRahiimaa. (25.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan.Tafsir Al Sulthan 25. (25. ia minta dituliskan. 77 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta.(25.4) Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu.Surat Al-Furqon (PEMBEDA) Surat ke-25.3) Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin. dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at.5) Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi.(25.7) DLA .1) Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak. dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan.2) Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tiak menciptakan sesuatu.(25. dan Dia menciptakan tiap sesuatu dan dan mengukurkannya dengan ukuran. dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan.

Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu. dalam keadaan terbelenggu. Adalah dia atas Rabb ku satu janjian yang ditagih. lalu mereka lupa. yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai.11) Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh. Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”.15) Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki.13) ”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan.(25.(25.(25.12) Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya.(25. lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.(25. tetapi Engkau telah DLA .14) Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali.10) Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at. (25. (25. dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at. tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”.Tafsir Al Sulthan ”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”.(25.(25. tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu.8) Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaanperumpamaan untuk mu.(25. di sana mereka memekikkan kecelakaan. Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan.9) Maha Melindungi Yang jika Dia kehendaki. dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo.17) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau.16) Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah. mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan.

(25.19) Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.Tafsir Al Sulthan beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan. Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian . Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”. Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas.(25. karena adalah Rabbmu Melihat. dan adalah mereka kaum yang binasa”.(25.22) Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik).18) ”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan.21) Pada hari yang mereka akan melihat malaikat.23) Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya.26) DLA .24) Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya.(25.(25. tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa. (25.25) Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur.20) JUZ’ 19 Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat. dan adalah atas orang kafir hari yang payah. lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan. atau kami lihat Rabb kami ?”.(25. Maukah kamu sabar ?. dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”. melewati batas dengan menyolok .(25.(25.

35) Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”.30) Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa.Tafsir Al Sulthan Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”. karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”.(25. dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial. dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri.28) ”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan. alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”.34) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa.(25.27) ”Hai kecelakaan ku.(25.(25. melainkan kami datangkan kepada mu karakter yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.(25. dan cukuplah karakter Rabb mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong.31) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”. kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan.(25.33) Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.36) Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan.4) Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan.32) (73.(25.(25.(25.(25. telah jadikan Alquran ini tidak diperdulikan” . sesudah ia datang kepada ku”.(25.37) DLA .29) Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku.

Tafsir Al Sulthan Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu.39) Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek.45) Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit.40) Dan apabila mereka melihat mu. (25. dan kalau Dia kehendaki. dan menjadikan siang kebangkitan.(25. (25.43) Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?. Maka apakah tidak mereka melihat dia.44) Apa belum engkau lihat kepada Rabb mu bagaimana Dia gandakan teduh. dan Dia turunkan dari langit air pembersih.47) Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya. Tidak mereka. melainkan seperti Binatang Ternak.(25. bahkan mereka lebih lupa jalan. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Dan akan mereka ketahui. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”.38) Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaanperumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis. siapa yang Sangat sesat jalan (25. (25. Maka apakah bisa engkau jadi Rabb atasnya ¿.48) DLA .(25.(25.(25.(25. ketika mereka melihat azab. dia jadikan dia tetap.(25.42) Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿. sekiranya tidak kami sabar atasnya”.46) Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat. kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil.41) “Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami.

(25.(25.53) Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas.55) Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam.57) Dan bertawakallan atas Yang Hidup Yang tidak mati. untuk peringatan. sebarang ganjaran.Tafsir Al Sulthan Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan. (25.50) Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam. tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan kufur.54) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka. (25.(25. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui. (25. dan adalah orang kafir atas Rabbnya zhohiiroo. dan getarkanlah karakter hamdu-Nya.(25.56) Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu. dan tidak menyusahkan mereka.52) Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit.(25.59) DLA . dan berjuanglah mengalahkan mereka dengan perjuangan yang menyolok.49) Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka. beberapa banyak binatang ternak dan manusia. kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Rabbnya”.(25. tanyalah Dia selaku Pengabar.(25. maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Rabb mu Berkuasa. kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur.(25.51) Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir. dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya.58) Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.

maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan- DLA . (25.65) Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek. sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal.(25. mereka ucapkan perkataan sejahtera.66) Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak tabdzir dan tidak kikir.60) Maha Melindungi Yang menjadikan di langit galaksi dan menjadikan padanya pelita dan bulan-bulan yang bercahaya.(25. ia akan bertemu dosa.63) Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. dan beriman dan mengerjakan kebaikan. dan ia akan kekal padanya dengan terhina. melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu.61) Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang bergantiganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih. Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”. dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan.(25. dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh.(25.(25. palingkanlah dari kami azab jahannam.67) Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah.69) Kecuali orang-orang yang tobat.68) Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah. Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?. (25.64) Dan mereka yang berkata: ”Rabb kami. tetapi adalah berdiri antara itu. Dan (perintah itu) menambah mereka liar.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”. (25. (25.(25.62) Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri.

73) Dan Yang berkata: ”Rabb kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata.71) Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu.77) DLA . seperti orang yang tuli dan buta. maka adalah (azab) itu kekal”. dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda.(25. dan jadikanlah kami pemimpin (imam) bagi orang-orang yang berbakti”.(25.(25. tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan. ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik.70) Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh.72) Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka.(25.Tafsir Al Sulthan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan. tidak mereka tunduk atasnya.(25.(25.(25.76) Katakanlah:”Rabb ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu.74) Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan .75) Hal keadaan mereka kekal padanya.(25. karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima. maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar.

(26.8) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).0) {Tho.2) Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.4) Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur.9) Dan ketika Rabbmu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”. (26. (26.(26.(26.3) Jika kami kehendaki.Mim}. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.Tafsir Al Sulthan 26.10) ”Kaum Fir’aun. (26.11) DLA .7) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata.(26.Sin.(26. maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya.6) Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? .(26. 227 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan. melainkan adalah mereka berpaling darinya.(26. tidakkah mereka mau berbakti?”. kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka.(26.(26.Surat Asy-Syu’ara (Ahli Sihir) Surat ke-26.

15) ”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Rabb Alam Semesta”.18) ”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”. maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”.14) Dia berkata: ”Tidak demikian.(26.(26.(26.(26.13) ”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku.(26.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”. (26.24) DLA .22) Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Rabb Alam Semesta?”.20) ”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu.(26. maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu kami mendengar”.19) Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu. padahal aku seorang dari orang yang lupa”.(26.17) Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”.(26. oleh sebab itu utuslah Harun”.23) Ia berkata: ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”.12) ”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku. (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel.21) ”dan itu jasa (ni’mat) yang engkau jasakan dia atas ku. (26.(26.(26.16) ”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”. lalu Rabb ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.(26.

(26.29) Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.35) Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya.(26.27) Ia berkata: ”Rabb Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”.25) Ia berkata: ”Rabb kamu.(26. aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”.(26.(26.33) Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang pesihir yang pandai”.31) Maka ia campakkan dia.(26.(26.(26.34) ”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya.Tafsir Al Sulthan Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.30) Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya. maka apa pendapat kamu”. Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.(26.32) Dan ia keluarkan tangannya.36) ”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.(26.(26.28) Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku. jika kamu dari orang yang benar”.26) Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”. dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”.(26.38) DLA .37) Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan.(26. (26. maka tiba-tiba ia ular yang nyata”.

maka tiba-tiba ia telan apaapa yang mereka ada-adakan dengan dusta. dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.45) Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud. karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”.(26.41) Ia jawab:”Benar. jika merekalah orang-orang yang menang”. maka nanti kamu akan mengetahui. kami akan kembali”.47) “Rabb Musa dan Harun”. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir.(26. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”.(26. jika kami orang yang-orang yang menang?”.(26.(26. (26.(26.(26.49) Mereka berkata:”Tidak keberatan.(26.44) Lalu Musa campakkan tongkatnya.(26.(26.42) Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”.48) Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?.43) Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun.50) ”Sesungguhnya kami berharap agar Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami.39) “Supaya kita turut ahli-ahli sihir.51) DLA .(26.(26. sesungguhnya kamilah yang akan menang”.46) Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”.40) Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran. sesungguhnya kepada Rabb kami.

56) ”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.(26.62) Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung. sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”. sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.(26.(26.66) DLA .53) ”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”.dan kami jadikan dia warisan bagi bani israel.(26.60) Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain.63) Dan kami hampirkan ke sana yang lain.(26.(26.(26. (26.61) Ia berkata:”Tidak sekali-kali. sesungguhnya bersama ku Rabbku.54) ”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”. (26.Tafsir Al Sulthan Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku.(26. maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.59) Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit.65) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.(26.58) Seperti itu.(26.57) Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.64) Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya. (26. pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”.55) ”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”. (26.52) Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota.(26.

80) ”Dan Yang akan mematikan aku. (26.(26.(26.69) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.(26.70) Mereka katakan:”Kami sembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”.(26.(26.82) DLA .(26. (26.74) Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”.71) Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”. kecuali Rabb Alam Semesta”. (26.72) ”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”.(26.(26.(26.76) ”maka sesungguhnya mereka itu musuhku.79) ”Dan apabila aku sakit.81) ”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”.68) Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.(26. kemudian menghidupkan aku”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.78) ”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”.(26. maka Dia menyembuhkan aku”.67) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).(26.73) Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”.75) ”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”.77) ”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”.(26.

berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”.(26.89) Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.(26.(26.(26. (26.87) Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak.(26.(26.98) DLA .85) ”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”. (26. padahal mereka di dalamnya bertengkaran.Tafsir Al Sulthan ”Rabb ku.(26.83) ”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”.97) “Karena kami samakan kamu dengan Rabb Alam Semesta”.(26.93) Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu.(26.(26.86) ”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”.88) Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.94) Dan tentara Iblis semuanya. mereka dan orang yang sesat.92) ”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”.96) “Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.(26.(26.91) Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.(26.(26.90) Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat.95) Mereka berkata.84) ”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa (ni’mat)”.

(26.99) ”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. (26. (26.107) “Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.101) “Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali. (26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”.110) Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu. (26. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.105) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.103) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.(26.100) “Dan tidak sahabat yang setia”.104) Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul.112) DLA .(26.(26.106) “Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.109) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”. (26.108) “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.(26.(26.(26.111) Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”. (26.

115) Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh. (26.(26.114) ”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”. sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.122) ’Aad telah mendustakan rasul-rasul.(26.113) ”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”. (26.121) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).Tafsir Al Sulthan ”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Rabb ku jika kamu sadar”.(26.124) ”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”.(26.(26.126) DLA .116) Ia berkata:”Rabbi. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.123) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.120) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.119) Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan. (26.118) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh. (26.(26.117) ”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka.(26. (26.125) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.

129) ”Dan (patutkah) apabila membalas. (26.(26.130) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”.(26. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.140) Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. (26.(26.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.131) ”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”.(26.(26.136) ”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.(26.127) ”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.139) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).141) DLA . sesungguhnya di dalam itu ada ayat. (26.(26.133) ”Dan taman-taman dan mata-mata air”.Tafsir Al Sulthan “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.135) Mereka berkata:”Sama saja atas kami.138) Maka mereka bendustakannya. maka kami binasakan mereka.137) ”Dan tidak kami akan diazab”.132) ”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”. engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.134) ”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”. (26.(26. kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa. (26.128) Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal.(26.

155) ”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan.145) ”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”.143) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.154) Ia berkata:”Ini unta betina.(26.152) Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”. Tidak upah ku melainkan atas Rabb Alam Semesta.148) ”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai.147) ”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”.153) ”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(26.142) ”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”.Tafsir Al Sulthan Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”. dan tidak berbuat kebaikan”. karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”.(26.(26. (26.149) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”. maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”.150) ”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.(26.(26.144) ”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya.(26.(26. ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”. (26.(26.(26.156) DLA .151) ”Yang berbuat kerusakan di bumi.(26.146) ”Di taman-taman dan mata-mata air?”.(26. (26.

(26. bahkan kamu kaum yang meliwati batas”. : ”Tidakkah kamu mau berbakti?”. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.166) Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth.164) ”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.160) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth.(26.157) Maka mengenai mereka bencana.165) ”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Rabb kamu dari jodoh-jodoh kamu.158) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”.(26. (26. (26.161) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.Tafsir Al Sulthan Maka mereka sembelih dia.(26. (26. tidak ganjaran bagiku melainkan atas Rabb Alam Semesta .(26.(26.167) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”.168) ”Rabbi.(26. sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” .162) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26. (26. maka menjadilah mereka orangorang yang menyesal. (26.169) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.163) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran.159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul.170) DLA .

(26. (26.176) Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26. (26.181) ”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus).178) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. (26.171) Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.(26.182) ”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.183) “Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”. maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam. tidak ganjaran ku melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26. (26.185) DLA .Tafsir Al Sulthan Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.179) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.(26.(26.174) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim.(26.177) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. (26.175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. dan jangan kamu jadi daripada orangorang yang merugikan”.180) ”Cukupkanlah sukatan.184) Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.172) Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab).173) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. (26.(26.(26.

jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.197) Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari.(26.(26. sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.191) Dan sesungguhnya dia . tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya.194) Dalam lisan bahasa asli yang nyata.187) Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(26.193) Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan.(26.189) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.190) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim.(26.196) Apakah hal itu belum jadi ayat bagi mereka untuk diketahui oleh Ulama Bani Israel ?.192) Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya. niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya.186) ”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit.(26.195) Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama.(26. (26.(26.(26.(26.199) DLA .198) Lalu ia bacakan dia atas mereka.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”. sungguh diturunkan oleh Rabb Alam Semesta. (26. (26.188) Maka mereka mendustakannya. maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh.

213) Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.202) Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”.(26. (26.(26. dalam Qalbu orang-orang yang durhaka.203) Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?.(26.210) Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa.207) Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam.208) Satu Peringatan. karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.205) Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka. (26. dan tidak pernah kami melakukan kezaliman.(26.212) Maka jangan engkau seru bersama Allah.(26.211) Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya.201) Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak.(26.214) DLA . (26.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami masukkan dia.206) Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka. dan mereka tidak sadar. (26.(26.(26.209) Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan.(26. (26.204) Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?. Yang Dita’ati yang lain.(26.200) Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.

219) Sesungguhnya Dia. dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. dan membalas sesudah dianiaya.Tafsir Al Sulthan Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin.(26.(26.(26. (26.(26.227) DLA .223) Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.218) Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud. (26.216) Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim.(26.220) Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setansetan?.217) Yang melihat mu ketika engkau berdiri.(26.(26.226) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah. (26.(26.(26.(26.225) Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.221) Mereka turun atas tiap pendusta pendosa. maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.215) Dan jika mereka durhaka kepada mu. Dia As-Samii’ul ‘Aliim.222) Mereka sampaikan pendengaran.224) Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah. dan kebanyakan mereka berdusta.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(27.4) Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek. itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata.0) Tho. dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya.(27. dan mereka kepada karakter akhir mereka.1) Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin.(27.(27.(27. Sin. tidak takut di sisi Ku” .(27. kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka.7) Maka ketika ia datang padanya.5) Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui). dan mereka di akhirat. mereka yakin.8) ”Hai Musa.6) Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api.2) Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.3) Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir.Tafsir Al Sulthan 27. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular. 93 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(27.(27. mereka orang yang sangat rugi.Surat An-Namlu (Semut) Surat ke-27.(27. ”Hai Musa jangan takut. sesungguhnya orang yang dijadikan rasul. aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”.(27. maka mereka kebingungan sendiri. sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.(27. ia berpaling lari tidak kembali.9) ”Campakkanlah tongkat mu”. dan Subhaana Allah Rabb Alam Semesta”.10) DLA .

dan ia berkata: ”Rabbi.(27. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”.16) Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung. mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”.(27.18) Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya.17) Hingga ketika mereka sampai atas Lembah Semut. dan ia berkata: ”Hai manusia. padahal diri mereka meyakininya.(27.11) Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu. maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim. kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek.(27. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan.12) Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan.(27.(27.13) Dan mereka mengingkari karakternya dengan zalim dan kesombongan.Tafsir Al Sulthan ”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman.(27. perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa (ni’mat)-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia.(27. masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”.15) Dan Sulaiman mewrisi Dawud. telah diajar kepada kami percakapan Burung. sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”. (27. ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”. niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya. maka mereka dibagi-bagi. dan kami telah diberi dari tiap sesuatu. berkata seekor semut : ”Hai semut-semut. dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hambahamba-Mu yang sholeh”.14) Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu.19) DLA .

27) ”Pergilah dengan Tulisan ku ini.22) ”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”. maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”. maka ia menghalangi mereka dari jalan.(27.24) ”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”.(27.(27.29) ”Sesungguhnya ia dari Sulaiman.Tafsir Al Sulthan Dan ia periksa burung.(27. Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”. (27.20) Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia. sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”.21) Maka ia berhenti tidak jauh. lalu ia berkata: ”Aku meliput apaapa yang belum kamu liput dia.(27. dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”. karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka.25) ”Allah.(27.(27.(27. lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”.26) Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”.23) ”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah. kemudian berpaling dari mereka.(27. dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”.28) Ia berkata: ”Hai para malak. maka mereka tidak mendapat pengenalan”.30) DLA .(27. dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”. maka campakkan kepada mereka.

maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”.32) Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat.35) Maka ketika datang kepada Sulaiman. tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27. aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”. dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”.(27.33) Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri. ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku. dan seperti itu mereka akan berbuat”. mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia. DLA . ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta.36) ”Kembalilah kepada mereka. maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”. maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya. berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku.(27.(27.(27.(27. siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”.31) Ia berkata: ”Hai para malak.34) ”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah.(27.37) Ia berkata: ”Hai para malak.(27. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya.(27.38) Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”. tetapi urusan itu kepadamu. Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu.39) Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”.

45) Ia berkata:”Hai kaumku. kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”. tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”.(27. dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia. Ia berkata:”Rabbi.(27. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. maka ia bersyukur untuk dirinya. Maka ketika ia lihat dia.47) Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan.(27. sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir.(27.(27. dan siapa kufur. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”.(27. dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya.(27. tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan. kemudian sesungguhnya kita berkata kepada DLA .42) Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah.40) Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya.41) Maka ketika ia datang.Tafsir Al Sulthan apakah aku bersyukur atau aku kufur. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”. maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim. ia kira kolam.44) Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih.43) Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”. Dan siapa syukur.(27.48) Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya. bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”. mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?.46) Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”. (27. dan ia singsingkan dari dua betisnya. dan adalah kami orang yang menyerah diri”.

bahkan kamu satu kaum yang bodoh”.56) Maka kami selamatkan dia dan ahlinya.(27.(27. maka kami DLA .51) Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim. (27. dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya. karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”.57) Dan kami hujani atas mereka hujan.49) Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya.55) Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu.Tafsir Al Sulthan warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya. bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya. (27. (27. maka jelek hujan atas orang yang diancam.52) Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui.(27. dan sesungguhnya kita orang yang benar”.50) Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka. kecuali perempuannya. karena mereka orang-orang yang berbakti.(27. dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.(27.53) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”.59) JUZ’ 20 Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air. tetapi mereka tidak sadar.54) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita. kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal.(27.(27.58) Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.(27.

(27.(27. bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.62) Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut. bahkan mereka buta daripadanya.(27. melainkan Allah.bulat (qororo). Adakah Yang dita’ati bersama Allah?. dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?. Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat.67) DLA .66) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan.64) Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib. kemudian mengembalikannya?. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.65) Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.(27. bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya. dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?. dan menjadikan kamu pengurus bumi?.(27.63) Atau siapakah Yang memulai Ciptaan.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?.61) Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”.(27. Bahkan mereka kaum yang berpaling. Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”.Tafsir Al Sulthan tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohonpohonnya.(27. bahwa kita akan dibangkitkan?”.

melainkan di dalam Kitab yang nyata.68) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi.77) Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya.(27. jika kamu orang yang benar?”.79) Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orangorang yang mati.(27.71) Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”. sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin.73) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.(27. sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”.(27.(27. (27.80) DLA .72) Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia.70) Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini. tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.78) Maka bertawakallah atas Allah.75) Sesungguhnya Alquran ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih.69) Dan jangan engkau berdukacita atas mereka. dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim.74) Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi. dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang.(27.(27.Tafsir Al Sulthan ”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini.(27.(27.(27.(27.(27.76) Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin. maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”. dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan.

lalu mereka dilindungi.83) Hingga apabila datang.81) Dan apabila terletak perkataan atas mereka. maka mereka tidak bisa berbicara.(27.85) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman. lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang dibumi.(27.Tafsir Al Sulthan Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka. atau apakah yang telah kamu kerjakan?”.(27.89) DLA .(27.(27. Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu. lalu mereka menyerah diri.82) Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami.(27.(27.(27. kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”. engkau kira dia diam.84) Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka.86) Dan hari yang akan ditiup Trompet. maka baginya lebih baik darinya.87) Dan engkau lihat gunung-gunung. dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri.(27. kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. padahal ia melalui seperti melaluinya awan.88) Siapa berbuat kebaikan. padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu. Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami. sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.

dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu . Maka siapa dapat pengenalan.90) (Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini. maka kamu akan mengenalinya.(27.93) 28. dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”. 88 Ayat DLA . Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.(27.92) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. dan siapa lupa. maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”.Tafsir Al Sulthan Dan siapa kerjakan kejahatan.Surat Al-Qoshosh (KISAH) Surat ke-28. maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”. dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”.91) ”dan supaya aku membaca Alquran”.(27.(27. yang Dia jadikan tempat perlindungan. maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya.

(28. dan mereka tidak sadar.(28.(28. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang salah. dan ia biarkan hidup perempuan-perempuan mereka ini.6) Dan kami mewahyukan kepada Ibu Musa: ”Bahwa susuilah dia . dan kami tunjukkan kepada Fir’aun dan Haman dan tentara mereka berdua dari kami apa yang ada mereka khawatirkan.3) Sesungguhnya Fir’aun telah meliwati batas di Bumi. ia sembelih anak laki-laki mereka ini. maka campakkanlah dia di Laut dan jangan engkau takut dan jangan engkau dukacita sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada mu.2) Kami bacakan atas mu sebagian dari kabar Musa dan Fir’aun dengan Lengkap untuk kaum yang percaya. sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang berbuat kerusakan. maka jika engkau takut atasnya.7) Maka dipungut dia oleh keluarga Fir’aun yang berakibat ia jadi musuh dan dukacita bagi mereka. Mim }.4) Dan kami hendak menumpahkan budi atas mereka yang tertindas dan kami hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan kami hendak menjadikan mereka mewarisi. dan menjadikan dia dari orang-orang yang diutus”.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang membuktikan.(28.(28.(28. Dan ia jadikan penduduknya beberapa golongan.(28.0) { Tho. (28.8) Dan berkata perempuan Fir’aun: ”Kedinginan mata untuk ku dan untuk mu. jangan engkau bunuh dia mudah-mudahan ia memberi faedah bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak”.5) Dan kami teguhkan untuk mereka di bumi.9) DLA . (28. Ia tindas segolongan dari mereka ini.(28. Sin .Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. dengan apa yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) atas ku.(28. Maka Dia ampunkan dia. sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. dan mereka kepadanya berbuat baik?”. maka Musa memukul dia. agar jadilah ia dari orang yang berpendirian teguh. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim.12) Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar dingin matanya.10) Dan ia berkata kepada kakaknya: ”Ikuti dia”.15) Ia berkata: “Rabbi. Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau sungguh orang sesat yang nyata”. hampir ia buka rahasianya. maka tidak aku akan jadi penolong orangorang yang berdosa”. kami beri kepadanya hukum dan ilmu. dan mereka tidak sadar. sesungguhnya dia musuh yang nyata melupakan”.(28.(28.18) DLA . lalu ia berkata: ”Maukah aku tunjukkan atas ahli rumah yang bisa pelihara dia untuk kamu.17) Maka menjadilah ia di kota itu ketakutan dan menunggu.(28. maka ia lihat dia dari perjalanan.11) Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu dari sebelum.16) Ia berkata:”Rabbi. maka menentukan atasnya.13) Dan ketika ia sampai kuat dan sempurna. kalau tidak kami kuatkan atas qalbunya. Maka tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak minta bantuan.(28. dan agar ia mengetahui bahwa perjanjian Allah itu Lengkap.(28. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan atas (mengalahkan) orang yang dari musuhnya. dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.(28. maka ia dapati padanya dua orang laki-laki berkelahi. dan tidak dukacita.14) Dan ia masuk kota ketika orang-orangnya lengah.(28. Ia berkata: “Ini dari perbuatan setan.(28. maka ampunkanlah aku”. Ini dari golongannya dan ini dari musuhnya.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah fuad ibu Musa hampa.

engkau telah selamat dari kaum yang zalim”.19) Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota. Maka setelah ia datang kepadanya dan ia kisahkan atasnya kisah-kisah.22) Dan ketika ia sampai di mata air Madyan. keduanya menghambat.Tafsir Al Sulthan Maka ketika Musa hendak memukul orang yang dia musuh bagi keduanya. dan ia dapati dari selain mereka.(28. dengan berusaha ia berkata:” Hai Musa.24) Maka datang kepadanya seorang dari mereka berdua. lalu ia berkata: ”Rabbi. ia berkata: “Hai Musa. Ia berkata: ”Rabbi. (28. dan bapak kami lanjut usia menyolok”.21) Dan ketika ia menuju ke arah Madyan. apakah engkau hendak membunuh ku seperti engkau bunuh satu diri kemarin. dua perempuan.(28. kemudian ia berpaling kepada tempat teduh. untuk membunuh mu. dan tidak engkau mau jadi dari orang yang berbuat kebaikan ?”. ia berkata: ”Mudahmudahan Rabb ku beri pengenalan jalan yang sama kepada ku”.23) Maka ia ambil untuk mereka berdua.20) Maka ia keluar darinya dalam keadaan takut menunggu.(28. selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”. ia berkata: ”Jangan takut. Keduanya berkata: ”Kami tidak dapat memberi minum hingga menghalau gembala.25) DLA . Tidak engkau ingin melainkan jadi Pemaksa di Bumi.(28. Ia berkata: ”Apa maksud kamu berdua”. (28. upah apa yang kamu beri minum untuk kami”. (28. ia berjalan atas malu-malu ia berkata: ”Sesungguhnya bapakku memanggil mu. ia dapati atasnya ummat dari manusia memberi minum. maka keluarlah sesungguhnya aku bagi mu dari orang yang menasehatkan”. sesungguhnya aku sangat memerlukan terhadap apa yang engkau turunkan kepada ku dari yang baik”. sesungguhnya Malak membicarakan karakter mu. untuk memberi upah kepada mu.

26) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku mau nikahkan mu dengan seorang dari dua anak perempuan ku ini.27) Ia berkata: ”Itu antara-ku dan antara mu.31) Masukkan tanganmu dalam saku mu.28) Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo.(28. atas bahwa kamu ambil upah pada ku 8 tahun. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik . maka inilah dua Burhan dari Rabb mu kepada Fur’aun dan malaknya. dan Allah atas apa yang kita katakan menjadi saksi”. ”Hai Musa. bergerak seperti sesungguhnya dia Ular. datanglah kembali dan jangan takut. ia akan keluar putih dari tidak jelek dan dekapkanlah kepadamu ketiakmu dari ketakutan. maka ketika ia lihat dia. agar aku datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau bara dari api agar kamu memanaskan badan”. ia berkata kepada ahlinya: ”Tunggulah. ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh. dan tidak aku bermaksud bahwa aku memberatkan atas mu.(28.Tafsir Al Sulthan Berkata seorang dari mereka berdua: ”Hai bapakku. maka tidak ada permusuhan atas ku. ia melihat dari sebelah Thuur api. maka dari sisi mu. sesungguhnya aku melihat api.32) DLA . sesungguhnya lebih baik orang yang engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya”. (28. bahwa ”Hai Musa. Aku Allah Rabb Alam Semesta”.30) ”Dan bahwa lemparkanlah tongkat mu”. mana saja dari dua tempo itu aku sempurnakan.(28.(28. dipanggil dari arah Lembah sebelah kanan di tempat yang diberi perlindungan dari Pohon. maka jika engkau sempurnakan 10. sesungguhnya Aku. sesungguhnya engkau dari orang yang aman” . ia berjalan dengan ahlinya.(28.29) Maka ketika ia datang kepadanya. kamu akan dapati aku insyaa’ Allah dari orang yang baik”. ambillah upah dia.(28.

maka perhatikanlah bagaimana ada akibat orangorang yang zalim. dan sesungguhnya aku sungguh sangka dia dari orang yang berdusta”.36) Dan berkata Musa: ”Rabb ku lebih mengetahui karakter siapa yang datang dengan karakter pengenalan dari sisi-Nya dan siapa adalah baginya akibat dunia. (28. maka aku takut bahwa mereka akan membunuhku”.(28. (28.(28. mereka berkata: ”Tidak ini melainkan sihir yang dibuatbuat. dan tidak kami mendengar karakter ini di dalam bapakbapak kami yang pertama”. dan mereka menyangka bahwa mereka kepada kami tidak dikembalikan.(28. maka tidak mereka sampai kepada kamu berdua dengan ayatayat kami. lalu kami lemparkan ke dalam laut. dia membenarkan ku.(28. tidak aku mengetahui bagi kamu dari Yang Dita’ati selain aku.(28. barang kali aku dapat melihat kepada Yang Dita’ati oleh Musa.39) Maka kami ambil dia dan tentaranya. maka nyalakan api untukku hai Haman atas tanah liat. dengan tidak Lengkap. sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim”.35) Maka ketika datang Musa kepada mereka dengan ayat-ayat bukti. dan kami jadikan untuk kamu berdua Alasan (sulthon).33) ”Dan saudara ku Harun dia lebih Fashih dari ku lisan.40) DLA .(28. sesungguhnya aku takut bahwa mereka mendustakan aku”. Kamu berdua dan siapa yang mengikuti kamu berdua orang-orang yang menang”. maka utuslah dia bersama ku sebagai pembantu.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabb ku.38) Dan berlaku sombonglah dia dan tentaranya di Bumi.37) Dan berkata Fir’aun: ” Hai para malak. maka jadikan untuk ku shorhu. sesungguhnya aku telah membunuh satu diri dari mereka.34) Dia berkata: ”Kami akan teguhkan lengan mu dengan saudara mu.

43) Dan tidak kamu berada di sebelah Barat ketika kami tetapkan kepada Musa perintah.42) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab dari sesudah apa kami binasakan qurun yang pertama. (28.(28. (28. Mereka berkata: ”dua ahli sihir keduanya bantu membantu”. maka panjang atas mereka umur.Tafsir Al Sulthan Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api. dan tidak kamu berada dari orang yang menyaksikan.(28.(28.(28.44) Tetapi kami telah menumbuhkan generasi. sebagai pandangan (hidup) untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan agar mereka mendapat peringatan. lalu mereka berkata: ”Rabb kami. akan tetapi pengaturan dari Rabb mu supaya engkau beri peringatan kaum yang belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum mu agar mereka ingat.46) Dan kalau tidak bahwa menimpa mereka mushibah. mereka berkata: ”Mengapa tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa ?”.(28.48) DLA . akan tetapi adalah kami yang mengutus rasul-rasul.41) Dan kami ikuti di dunia ini dengan kutukan dan pada hari qiyaamah mereka dari orang yang dijatuhkan. dan pada hari qiyaamah.47) Maka ketika datang kepada mereka Yang Lengkap. Dan tidaklah kamu berada diam dalam penduduk Madyan membacakan atas mereka ayat-ayat kami. mengapa tidak Engkau mengutus kepada kami seorang rasul.45) Dan tidak kamu berada di sebelah Thuur ketika kamu menyeru. mereka tidak ditolong.(28. dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka. Bukankah mereka ingkari karakter apa-apa yang diberikan kepada Musa dari sebelum ini?. dari sisi kami. maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan jadilah kami dari orang yang beriman”. dan mereka berkata: ”sungguh kami mengkufuri karakter setiapnya”.

Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Datangkanlah karakter Tulisan dari sisi Allah. dia lebih memberi pengenalan dari keduanya. darinya.(28. sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb kami sesungguhnya kami adalah sebelum ini orang yang menyerah diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(28. yang kepadanya dibawa buah-buahan dari beberapa banyak macam sebagai DLA .54) Dan apabila mereka mendengar perkara sia-sia.(28. salam atas kamu.49) Maka jika tidak mereka menjawab kepada mu.(28.55) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi pengenalan kepada siapa yang engkau cintai.(28. maka ketahuilah bahwasanya hanyalah mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka.56) Dan mereka berkata: ”Dan jika kami ikuti pengenalan bersama mu. dan mereka berkata: ”Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu.(28. mereka berpaling. Apakah belum kami meneguhkan untuk mereka tempat haram yang aman.53) Itulah mereka yang diberi upah mereka dua bentuk dengan sebab mereka sabar dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka mereka infaqkan.51) Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Kitab dari sebelumnya mereka mengimani karakternya. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang bisa mendapat pengenalan.52) Dan apabila dibacakan atas mereka. tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. kami diusir dari bumi”. Dan siapa lebih lupa dari orang yang mengikuti keinginannya dengan tidak ada pengenalan dari Allah ?.50) Dan sungguh kami telah sampaikan kepada mereka perkataan agar mereka mendapat peringatan. tidak kami inginkan orang yang bodoh”. mereka berkata: ”Kami mengimani karakternya.(28.(28.”. aku mengikutinya jika adalah kamu orang-orang yang benar”.

mereka sekali-kali tidak menyembah kami” . yaitu Dia berkata: ”Apakah jawaban kamu kepada rasul-rasul?”.59) Dan apa-apa dari sesuatu yang diberikan kepada kamu adalah perlengkapan hidup dunia.(28.63) Dan dikatakan: ”Panggillah sekutu-sekutu kamu”. dan mereka melihat azab.(28.57) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang durhaka dalam kehidupannya. maka dia menemuinya (sama) seperti orang yang kami lengkapi dia dengan perlengkapan hidup dunia. dan perhiasannya. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.(28.Tafsir Al Sulthan rizki dari sisi kami. mereka ini orang-orang yang kami telah sesatkan. (28. Kami berlepas diri (dari mereka) kepada Mu. Alangkah baiknya kalau dulu mereka mendapat pengenalan.64) Dan hari yang Dia akan seru mereka.62) Berkata orang yang patut atas mereka perkataan: ”Rabb kami. lalu mereka panggil mereka.(28.(28. lalu Dia berkata: “Di mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu kamu anggap?”. dan apa-apa di sisi Allah lebih baik dan kekal apakah kamu tidak mengerti ?. kemudian ia pada hari qiyaamah dari orang yang dihadirkan ?. (28. tetapi mereka tidak menjawab mereka. kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan kami.(28.61) Dan pada hari Dia memanggil mereka.65) DLA . maka itu (dia) tempat tinggal mereka tidak ditinggali dari sesudah mereka melainkan sedikit.(28. dan adalah kami yang mewarisinya. dan tidak pernah kami membinasakan suatu negeri melainkan penduduknya orang yang zalim.58) Dan tidaklah Rabb mu membinasakan negeri-negeri hingga Dia bangkitkan di dalam ibu (negeri)nya seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami.60) Maka apakah orang yang kami janjikan dia janji yang baik.

(28. Maka mereka mengetahui DLA .66) Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.Tafsir Al Sulthan Maka buta atas mereka semua kabar pada hari itu maka mereka tidak saling bertanyaan.(28.(28. kepunyaanNya semua hamdu di dunia dan di akhirat. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang dapat mendatangkan karakter malam untuk kamu beristirahat padanya. lalu Dia berkata: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang adalah kamu sangka?”.68) Dan Rabb mu Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam shudur mereka dan apa yang mereka lahirkan. Subhaanahu wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. tidak ada bagi mereka pilihan. maka mudah-mudahan bahwa dia adalah dari orang yang mendapat kemenangan.(28. (28.73) Dan pada hari Dia memanggil mereka. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakter cahaya ?.67) Dan Rabb mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih.71) Katakanlah: ”Apa pendapat kamu jika Allah menjadikan atas kamu siang terus menerus sampai hari qiyaamah ?.70) Katakan:”Apa pendapat kamu jika Allah jadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari qiyaamah. apakah kamu tidak memperhatikan ?”. dan kepunyaan-Nya hukum. maka kami katakan: ”Tunjukkan Burhan kamu”. dan kepada-Nya kamu dikembalikan.(28.(28.(28.72) Dan dari pengaturan-Nya Dia menjadikan untuk kamu Malam dan Siang agar kamu beristirahat padanya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.69) Dia Allah tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.74) Dan kami cabut dari tiap ummat seorang saksi. maka tidakkah kamu mendengar ?. (28.

tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuatlah yang tepat sebagaimana Allah telah berbuat hal yang tepat kepada mu. dan jangan engkau cari kerusakan di bumi. berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ”Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana (kekayaan) yang diberikan kepada Qarun sesungguhnya ia mempunyai nasib yang panjang”.(28.75) Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa lalu ia aniaya atas mereka. Dan kami telah memberinya dari perbendaharaan apa yang sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh memberatkan segolongan uulul Quwwah.Tafsir Al Sulthan bahwa yang lengkap kepunyaan Allah. Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya dari selain Allah dan tidaklah ia dari orang-orang yang membela diri.81) DLA .(28.80) Lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya di bumi.(28.79) Dan berkata orang yang diberi ilmu: ”Celaka kamu.78) Maka ia keluar atas kaumnya dalam perhiasannya. ketika berkata kepadanya kaumnya: ”Jangan kamu gembira sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang membanggakan diri” .(28.76) Dan carilah pada apa yang telah diberikan kepada mu oleh Allah tentang kampung akhirat. dan lupa dari mereka apa yang ada mereka ada-adakan.77) Ia (Qarun)berkata: “Sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu) atas ilmu di sisi ku”. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat rusak.(28.(28.(28. dan tidak diberi itu melainkan kepada orang-orang yang sabar”. Apakah tidak ia mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari qurun orang yang dia sangat kuat darinya dan lebih banyak pengumpulan dan tidak ditanya dari dosa mereka orang yang berdosa. tsawabu Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal shalih.

(28.(28.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah orang-orang yang kemarin ingin mendapat (seperti) kedudukannya itu berkata: “Wah.(28.82) Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan diri di Bumi dan tidak kerusakan dan akibat (baik) untuk orang yang berbakti. dan siapa mendatangkan karakter jahat.(28. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. niscaya Dia telah benamkan kita.85) Dan tidak kamu mengharap bahwa dijatuhkan kepada mu Kitab. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita.(28.86) Dan jangan sekali-kali mereka menghalangi mu dari ayat-ayat Allah setelah ketika diturunkan kepada mu. Katakanlah: “Rabb ku lebih mengetahui siapa orang yang datang dengan pengenalan dan siapa dia dalam kelupaan yang nyata.83) Siapa mendatangkan karakter kebaikan maka baginya lebih baik darinya.(28. Kepunyaan-Nya hukum dan kepadaNya kamu dikembalikan. melainkan pengaturan dari Rabb mu. maka tidak dibalas orang yang mengerjakan kejahatan melainkan apa yang ada mereka kerjakan.84) Sesungguhnya Yang telah wajibkan atas mu Alquran benarbenar akan kembalikan kamu kepada tempat kembali. Tiap sesuatu akan binasa.88) DLA . Wah.87) Dan jangan kamu seru bersama Allah Yang Dita’ati yang lain. rupanya Allah melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. dan Dia mengukurkan. rupanya tidak berbahagia orang-orang yang kafir”. kecuali wajah-Nya.(28. dan serulah kepada Rabb mu dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang yang menyekutukan. maka jangan sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Surat Al-Ankabut (Laba-Laba) Surat ke-29. padahal mereka tidak diuji ?.Tafsir Al Sulthan 29. maka sesungguhnya Waktu Allah akan datang.6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Kepada-Ku tempat kembali kamu.3) Atau apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka bisa terlepas dari kami ? Jelek apa yang mereka putuskan.(29.5) Dan siapa bekerja keras maka ia bekerja keras untuk dirinya.(29. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. dan Dia AsSamii’ul-’Aliim. Mim }.(29. lalu Aku akan kabarkan karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. sungguh kami akan hapuskan dari mereka kebiasaan jelek mereka. dan jika mereka berdua menarikmu supaya engkau menyekutukan katakter-Ku.0) { Alif.1) Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka berkata: “Kami beriman”. Lam. sesungguhnya Allah sungguh Kaya dari Alam Semesta.(29. maka jangan engkau ta’at kepada mereka.2) Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang dari sebelum mereka.8) DLA .(29. apa yang tidak kamu ketahui karakternya.(29.(29.4) Siapa adalah mengharap pertemuan Allah. 69 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(29.(29.7) Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. dan sungguh kami akan balas mereka lebih baik dari yang ada mereka kerjakan.

mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah berada bersamamu”.11) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman:”ikutilah jalan kami dan biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”. tetapi apabila diganggu di dalam Allah. Padahal bukankah Allah mengetahui karakter apa-apa di dalam shudur Alam Semesta ?. ia jadikan fithnah manusia seperti azab Allah.(29.(29.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih kami akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih. dan kami jadikan dia ayat untuk Alam Semesta. dan kamu menciptakan kedustaan. padahal mereka tidak (kuat) memikul walaupun sedikit dari dosa-dosa mereka. maka ia tinggal di dalam mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafiq.14) Maka kami selamatkan dia dan penumpang kapal.10) Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman.12) Dan sesungguhnya mereka akan pikul pikulan-pikulan mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan akan diperiksa mereka pada hari qiyaamah dari hal apa yang ada mereka ada-adakan.15) Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya:”Sembahlah Allah dan berbakti kepada-Nya. tetapi jika datang pertolongan dari Rabbmu. maka mengenai mereka topan karena mereka kaum yang zalim. Itu untuk kamu baik untuk kamu. Sesungguhnya DLA .9) Dan sebagian dari manusia ada yang berkata: ”kami mengimani karakter Allah. (29. jika kamu mengetahui”.(29. sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta.16) ”Yang kamu sembah dari selain Allah tidak lain melainkan Berhala.13) Dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya.(29.(29.(29.(29.

24) Dan ia berkata: ”Tidak kamu ambil dari selain Allah beberapa Berhala melainkan lantaran persahabatan antara kamu dalam kehidupan dunia.22) ”Dan orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. kemudian Allah menghendaki kehendak yang lain. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(29. Maka diselamatkan dia oleh Allah dari api.23) Maka tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa”.(29. Maka carilah rizki di sisi Allah.Tafsir Al Sulthan mereka yang kamu sembah dari selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki.19) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi. kemudian di hari qiyaamah sebagian dari kamu mengkufuri sebagian. kepada-Nya kamu dikembalikan”. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya . dan pertemuan-Nya.21) ”Dan tidak kamu akan terlepas di Bumi dan tidak di Langit dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Wali dan tidak Penolong”. dan sebagian dari kamu mengutuk DLA .(29. lalu perhatikan bagaimana Dia telah memulai penciptaan. dan bersyukur kepada-Nya. tetapi tidak atas rasul melainkan menyampaikan dengan nyata”.(29.(29. dan sembahlah Dia.(29.18) Apa belum mereka lihat bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya ?. itulah mereka orang yang putus asa dari pengaturan-Ku dan itulah mereka untuk mereka azab yang pedih”. maka sungguh telah mendustakan ummat-ummat dari sebelum kamu.(29.20) ”Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia akan teliti siapa yang Dia kehendaki.17) ”Dan jika kamu mendustakan. Sesungguhnya itu atas Allah mudah.(29.

33) DLA . dan ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabb ku. tetapi mereka berkata:”Jangan kamu takut dan jangan bersedih. tolonglah aku atas kaum berbuat rusak itu”.(29.(29. dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.Tafsir Al Sulthan sebagian. dan ia sempit lengan terhadap mereka. sesungguhnya kami menyelamatkan mu dan ahlimu.27) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu mengerjakan kekejian yang tidak pernah dikerjakan karakternya oleh satupun (makhluk) dari alam semesta.(29.32) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth .28) ”Adakah patut kamu mendatangi laki-laki dan kamu merampok di jalan. Dia Al-’Aziizul Hakiim.31) Ia berkata: ”Sesungguhnya padanya Luth” Mereka mengatakan: ”Kami lebih tahu karakter siapa padanya. adalah dari orang yang tertinggal”. sesungguhnya Dia. ia merasa susah kepada mereka. sesungguhnya kami akan selamatkan dia dan ahlinya.25) Maka telah beriman kepadanya Luth. (29. kecuali perempuanmu.(29. ia berkata: ”Sesungguhnya kami akan binasakan ahli negeri ini. membawa berita gembira.(29.30) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim. dan kamu kerjakan kemurkaan di majelis-majelis kamu?”.(29.(29.26) Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub dan kami jadikan di dalam keturunannya kenabian dan Kitab dan kami beri dia ganjarannya di dunia. sesungguhnya ahli nya adalah orang-orang yang zalim”. kecuali perempuannya adalah ia dari orang yang tertinggal”.29) Ia berkata: ”Rabb ku.(29.Tetapi tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Datangkanlah karakter azab Allah itu jika kamu orang-orang yang benar” . dan tempat kembali kamu api dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”.

38) Dan Qarun dan Fir’aun dan Haman. padahal mereka orang yang berpandangan.34) Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan darinya satu ayat bukti untuk kaum yang mengerti. tetapi mereka menyombong di bumi padahal tidaklah mereka terlepas. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan bukti.37) Dan ’Aad dan Tsamud dan sungguh telah terbukti bagi kamu dari tempat tinggal mereka. maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras.(29.(29.(29. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. karena setan telah hiasi bagi mereka amalan mereka. maka ia halangi mereka dari jalan. seperti perumpamaan Laba-Laba mengambil rumah. dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan.(29.36) Maka mereka mendustakannya.(29.(29.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan turunkan siksaan dari langit atas penduduk negeri ini dengan sebab apa adalah mereka melakukan kekejian.(29. sesungguhnya selemah-lemah rumah-rumah ialah rumah Laba-Laba jika adalah mereka mengetahui. dan Dia Al-’Aziizul Hakiim.41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru dari selain Dia dari sesuatu. maka mengenai mereka guncangan keras.(29.39) Maka setiap kami siksa dengan dosanya. (29. maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka bangkai-bangkai.42) DLA . dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka.35) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib lalu berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah dan haraplah kepada hari akhir dan jangan melakukan kejahatan di bumi berbuat kerusakan”.40) Perumpamaan orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai pengurus. dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi.

dan Yang kami Ta’ati.Katakan: ”Sesungguhnya hanyalah ayat-ayat itu di sisi Allah.(29. dan sesungguhnya tidak aku melainkan pengancam yang nyata”. melainkan orang-orang yang zalim dari mereka.46) Dan seperti itu kami telah turunkan kepada mu Kitab. dan kepada-Nya kami berserah diri”.50) DLA . sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.45) Dan jangan kamu bantah ahli kitab melainkan dengan karakter yang dia lebih tepat. maka orang-orang yang kami beri kepada mereka Kitab mengimani karakternya. dan tidak mengingkari karakter ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir.(29.48) Bahkan dia kode-kode bukti di dalam shudur orang yang diberi ilmu. dan tidak mengingkari rahasia kode-kode kami melainkan orang-orang yang menganiaya.(29. jika demikian ragu orang yang membatalkan. dan tidak mengerti dia. dan dirikan sholat.44) JUZ’ 21 Bacalah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab.49) Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya ?”.(29.(29. melainkan orang yang tahu.(29. dan katakanlah: ”Kami mengimani karakter yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. dan sebutlah Allah lebih menyolok. dan Yang kamu Ta’ati ialah Satu. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya dan mungkar. dan Allah mengetahui apa yang kamu ekspresikan. dan sebagian dari mereka orang yang mempercayai karakternya.Tafsir Al Sulthan Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami adakan dia untuk manusia.43) Allah menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.47) Dan tidak pernah dari sebelum ini engkau membaca dari kitab dan tidak engkau tulis dengan tangan kananmu.(29.(29.

(29. mereka kekal padanya.59) Dan tidak sedikit dari makhluk berjalan yang tidak sanggup menjinjing rizkinya. sungguh kami akan dudukkan mereka dari surga tinggi mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(29. Dia mengetahui apa yang di langit dan bumi dan orang yang mengimani karakter bathil dan mengkufuri karakter Allah. sesungguhnya Bumi Ku Luas.58) Orang-orang yang sabar dan atas Rabb mereka. Allah beri rizki kepadanya dan kepada kamu . dan mereka tidak sadar. itulah mereka. dan Dia akan berkata: ”Rasalah apa yang kamu telah kerjakan”.60) DLA .53) Mereka minta kepadamu kedatangan azab itu dengan segera. (29.(29.Tafsir Al Sulthan Apa belum cukup untuk mereka bahwa kami telah turunkan atas mu Kitab yang dibacakan atas mereka. padahal sesungguhnya jahannam itu mengepung karakter orang kafir. dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.54) Di hari yang azab itu akan mengenai mereka. mereka bertawakal. kemudian kepada kami akan dikembalikan kamu. mereka orang yang rugi”.57) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. sesungguhnya di dalam itu sungguh pengaturan dan peringatan untuk kaum yang percaya. niscaya telah datang kepada mereka dengan tiba-tiba.(29.55) Hai hamba-hamba-Ku yang beriman !. maka hanya kepada Ku kamu menyebah.(29.(29.(29.(29.51) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah antara ku dan antara kamu sebagai saksi. padahal sekiranya tidak ada ajal yang ditentukan.(29.52) Dan mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan lekas. sebagai jasa (ni’mat) ganjaran orang yang bekerja.56) Tiap diri akan merasakan kematian. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim.

sungguh kami akan beri pengenalan kepada mereka jalan-jalan kami.Tafsir Al Sulthan Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi dan memutarkan matahari dan bulan”. dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan jika adalah mereka mengetahui.(29.(29. tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti”.(29.64) Maka ketika mereka naik dalam Kapal.66) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan tempat terhormat yang aman padahal sekelilingnya manusia berculikculikan. maka nanti mereka akan mengetahui. Maka kemana kamu dipalingkan.(29. tiba-tiba mereka menyekutukan. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.63) Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan sia-sia dan permainan. dan DLA .62) Dan jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang turunkan air dari Langit. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin.67) Dan bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah atau mendustakan karakter yang lengkap ketika datang kepadanya. lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya?” niscaya mereka katakan: ”Allah”. niscaya mereka katakan: ”Allah”.(29.65) Yang berakibat mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka dan mereka mengumpul-ngumpul perlengkapan.61) Allah mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan mengukurkan baginya. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. tetapi apabila Dia telah selamatkan mereka kepada daratan.Maka apakah patut yang bathil mereka imani dan karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufuri ?.68) Dan orang-orang yang bekerja di dalam kami.(29. Bukankan di dalam jahannam tempat kedudukan untuk orang-orang yang kafir ?.(29.(29.

Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat kesetiaan.(29.69) DLA .

Lam.0) {Alif. dan Dia Al-’Aziizur-Rahiim. dan telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan pembuktian. bagi Allah urusan dari sebelum dan dari sesudah.(30.5) Sebagai perjanjian Allah.(30.Mim}.(30.1) Telah dikalahkan (kerajaan) Romawi. dan mereka dari setelah kekalahan mereka akan mengalahkan.6) Mereka mengetahui yang zhahir saja dari kehidupan dunia.4) Dengan pertolongan Allah Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Adalah mereka sangat kuat dan banyak bekas-bekasnya di bumi dan telah ramaikan dia lebih banyak dari apa yang mereka ramaikan dia. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.2) Di bumi yang dekat.(30.Tafsir Al Sulthan 30.7) Apa belum mereka fikirkan di dalam diri-diri mereka?. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat pada mereka yang dari sebelum mereka ?. Tidak Allah menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Yang Lengkap dan hingga waktu yang ditentukan.(30. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(30. tidak Allah menyalahi janji-Nya.(30.Surat Ar-Ruum (Kerajaan Romawi) Surat ke-30. dan mereka dari akhirat mereka berlaku lalai.(30. dan di hari itu akan bersukacita orang yang beriman.8) Apakah belum mereka berjalan di Bumi.3) Dalam beberapa tahun. tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia mengkufuri rahasia pertemuan dengan Rabb mereka. maka tidaklah Allah DLA .(30.

kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan. dan adalah mereka dengan sebab sekutusekutu itu jadi kafir.12) Dan tidaklah ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka penolong-penolong.(30.(30.(30.9) Kemudian adalah akibat mereka yang jelek adalah kejelekan.20) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari diri-diri kamu jodoh agar kamu tentram kepadanya.(30.16) Maka Subhaana Allah ketika kamu berpetang dan ketika kamu berpagi hari.18) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati.15) Dan adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami.17) Dan kepunyaan-Nya semua hamdu di Langit dan Bumi dan di waktu petang dan diwaktu kamu bertengah hari. dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kebangkitan. dan pertemuan akhirat. putuslah harapan orang yang berdosa.10) Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya. (30.19) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari debu.(30. pada hari itu terpecahlah mereka.11) Dan pada hari berdiri sa’at. maka itulah mereka di dalam azab dikekalkan.(30. dan kami DLA . maka mereka di dalam rawdhoh akan dimuliakan.13) Dan pada hari berdiri sa’at.Tafsir Al Sulthan menganiaya mereka.(30. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. (30.(30.14) Maka adapun orang yang beriman dan beramal shalih. karena mereka mendustakan rahasia ayat-ayat Allah dan adalah mereka memperolok-olokkan karakternya.(30.(30. kemudian tiba-tiba kamu makhluk cerdas yang bertebaran.

27) Dia adakan bagi kamu perumpamaan dari diri-diri kamu.(30. dan Dia turunkan dari Langit air.Tafsir Al Sulthan menjadikan antara kamu persahabatan dan pengaturan.24) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya berdirinya Langit dan Bumi dengan perintah-Nya. tiba-tiba kamu keluar. adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.22) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya tidur kamu di malam hari dan siang dan pencarian kamu dari kelebihan-Nya.21) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan berlainan lisan kamu dan warna kamu.(30. pada barang yang kami berikan kepada kamu hingga kamu (sama) dengan mereka di (barang) itu yang kamu takuti sebagaimana kamu takut (orang yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? Seperti itu kami jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengerti. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.23) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya Dia tunjukkan kepada kamu kilat untuk menakuti dan harapan. maka Dia hidupkan dengannya Bumi setelah matinya.25) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa di Langit dan Bumi.28) Bahkan orang yang zalim mengikuti keinginan mereka dengan tidak berilmu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang tahu. setiap kepada-Nya mereka ta’at.(30. dan kepada-Nya perumpamaan yang rinci di Langit dan Bumi.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. kemudian mengulanginya. (30.(30.26) Dia Yang memulai penciptaan. kemudian apabila Dia panggil kamu datu panggilan dari bumi.(30.(30. dan Dia lebih mudah atasnya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. Maka siapa yang bisa beri pengenalan orang DLA .

36) Apa belum mereka lihat bahwa Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengukurkan.30) Dalam keadaan kamu kembali kepada-Nya. dan jika mengenai mereka satu kejelekan dengan sebab dikerjakan oleh tangan mereka.29) Maka dirikanlah wajahmu untuk Diin itu setulusnya.(30. dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong. fithrah Allah yang menfithrakan manusia atasnya.(30. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(30.(30.37) DLA .32) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.(30. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. dan berbaktilah kepada-Nya dan dirikan sholat dan jangan kamu ada dari orang yang musyrik. yang tiap partai bergirang dengan yang ada di sisi masing-masing.(30.35) Dan apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan. kemudian apabila Dia rasakan bagi mereka pengaturan. tibatiba mereka putus harapan. mereka bergirang dengannya.33) Yang berakibat mereka kufur kepada apa yang kami berikan kepada mereka. ia seru Rabb mereka dalam keadaan berserah diri kepada-Nya. itu Diin yang (resmi) berdiri. jangan ada penukaran untuk ciptaan Allah.34) Atau adakah pernah kami turunkan atas mereka Alasan lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu yang mereka sekutukan karakterNya ? . ”Maka bersenang-senanglah nanti kamu akan mengetahui”. tiba-tiba segolongan dari mereka menyekutukan karakter Rabb mereka.(30. (30.31) Dari orang-orang yang pecah-belahkan Diin mereka dan jadilah mereka beberapa golongan.Tafsir Al Sulthan yang telah dilupakan Allah.(30.

kemudian Dia akan matikan kamu. dan itulah mereka. maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat ganjaran berganda. mereka menyiapkan. Itu baik untuk orang yang mengharap wajah Allah. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang kafir.(30.(30.46) DLA .(30.38) Dan sesuatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta-harta manusia.(30. kemudian Dia akan hidupkan kamu. maka tidaklah ia jadi tambahan di sisi Allah.(30.Tafsir Al Sulthan Maka berilah kepada keluarga dekat haknya.41) Katakanlah: ”Berjalanlah di Bumi.44) Supaya Dia balas orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari kelebihan-Nya.43) Siapa kufur. lalu perhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum. kemudian Dia beri rizki kepada kamu. dan agar kamu bersyukur. dan miskin dan anak jalanan. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. dari sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak padanya dari Allah. adalah kebanyakan mereka orang musyrik”. dan supaya berjalan kapalkapal dengan perintah-Nya agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya. mereka orang yang mendapat kejayaan.40) Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia.(30.42) Maka dirikanlah wajah mu kepada Diin (yang resmi) berdiri itu. tetapi sesuatu zakat yang kamu keluarkan karena maukan wajah Allah.(30.39) Allah Yang Menciptakan kamu. pada hari itu mereka terpisah-pisah. Adakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang membuat dari itu untuk kamu dari sesuatu ?.(30.45) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia kirim angin sebagai pengembira dan untuk Dia rasakan kepada kamu sebagaian dari pengaturan-Nya. untuk Dia rasakan pada mereka sebagian yang mereka perbuat agar mereka kembali. maka atasnya kekufurannya dan siapa beramal baik maka untuk diri mereka.(30.

sesungguhnya itu sungguh Dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati.(30. kemudian Dia menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan dan perubahan. lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah kirim dari sebelum mu rasulrasul kepada kaum mereka.(30. (30.49) Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana Dia hidupkan Bumi setelah matinya. niscaya tetap mereka kufur setelahnya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.50) Dan jika kami kirim angin.(30. maka mereka datang dengan bukti.(30.54) DLA . dan Dia Al-‘Aliimul Qodiir. lalu kami siksa orang-orang yang berdosa karena adalah kewajiban kami menolong mu’minin .47) Allah Yang mengirim angin yang menjalankan awan.53) Allah Yang menciptakan kamu dari Kelemahan (dho’fin).52) Dan tidaklah bisa engkau memalingkan orang-orang yang buta dari kelupaan mereka.48) Dan bahwa adalah dari sebelum diturunkan atas mereka dari sebelumnya sungguh mereka orang yang putus harapan.(30. maka Dia mengulurkannya di Langit sebagaimana Dia kehendaki. Maka ketika Dia kenakan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. tidak bisa engkau buat mendengar melainkan orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami. kemudian Dia menjadikan dari setelah kelemahan (dho’fin) kekuatan (Quwwatan).(30. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(30. dan Dia jadikan dia beberapa keping. lalu mereka menyerah diri.51) Maka sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati dan tidak membuat mendengar orang yang tuli (ketika) dipanggil apabila mereka berpaling mundur. mereka bergembira. lalu mereka lihat dia menguning.

dan tidak pula mereka akan disuruh bertobat.56) Maka pada hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka untuk berlepas diri.(30. dan jangan mengguncangkanmu orang-orang yang tidak yakin.(30. dan jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu ayat.Tafsir Al Sulthan Dan pada hari berdiri sa’at. Allah mengunci atas qalbu orang-orang yang tidak tahu. tetapi kamu adalah kamu tidak tahu. (30.(31.55) Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: ”Sesungguhnya di dalam Kitab Allah sungguh kamu tinggal kepada hari dibangkitkan.59) Maka shabarlah sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. sungguh akan berkata orang yang kafir: ”Kamu tidak lain melainkan orang yang merusak”. Seperti itu adalah mereka pernah berpaling.57) Dan sesungguhnya kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.0) DLA .(30. bersumpah orang yang durhaka (bahwa) mereka tidak tinggal melainkan sesaat. 34 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka ini hari kebangkitan. (30.Surat Luqman (Luqmanul Hakim) Surat ke-31.58) Seperti itu.(30.60) 31.

yang bisa kamu lihat dia.6) Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.(31.9) Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang. bagi mereka azab yang menghinakan.10) Ini ciptaan Allah. kepada karakter akhir mereka. maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya. dan Dia turunkan dari Langit air.(31. maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih. dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik.7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Lam. Dan ia jadikan dia ejekan.(31. Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan.3) Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.Tafsir Al Sulthan { Alif. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata. dan mereka. berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya.(31.8) Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap. DLA . Itulah mereka.11) Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah.2) Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan.(31.(31. seolaholah di dua telinganya ada tutupan yang berat. maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim).5) Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia) dari jalan Allah dengan tidak berilmu.(31.(31.Mim }. dan Dia Al’Aziizul Hakiim. mereka orang yang mendapat kemenangan.1) Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana.(31. mereka yakini.(31. bagi mereka Taman penuh jasa (ni’mat).4) Itulah mereka atas pengenalan dari Rabb mereka.(31. karena siapa bersyukur. dan itulah mereka.

(31. dan siapa kufur. ”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu. sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku.14) ”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku.(31. kepada-Ku tempat kembali”. apa yang engkau tidak tahu karakternya. maka Allah Ghaniiyun Hamiid”. dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”. sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi.15) (Kata Luqman): “Hai anakku.(31. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah. janganlah engkau sekutukan karakter Allah.16) ”Hai anakku. sesungguhnya Allah” Lathiifun Khabiir. dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu. sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.Tafsir Al Sulthan maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya. sejelek-jelek suara ialah suara keledai”.12) Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya. (31. sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”.18) ”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu.(31. tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf.19) DLA .(31.(31.13) Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya. sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun. kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu. maka janganlah engkau ta’at kepada mereka. (31.17) ”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan. akan didatangkan karakternya oleh Allah.

Dan kepada Allah akibat urusan-urusan. tidak akan habis Kalimat Allah. (31. sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid.25) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi.(31. dan ia berbuat kesetiaan. sungguh mereka katakan : ”Allah”.(31.(31. (31. lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apaapa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.26) Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?.20) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”.21) Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan. mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”.(31.(31. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.22) Dan siapa kufur. dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya yang zhohir dan yang batin. Kepada kamilah tempat kembali mereka. maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi.24) Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”. (31. maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu.23) Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur.27) DLA .

(31.(31. dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati. setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.33) Sesungguhnya Allah.32) Hai manusia berbaktilah kepada Rabb kamu. Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.28) Apa belum engkau lihat. Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir. maka sebagian mereka berlaku cermat. dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahimrahim.(31. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir.34) DLA . dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan. Dia Yang Lengkap. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan.(31.Tafsir Al Sulthan Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu.(31. dan memasukkan siang ke dalam malam.29) Itu karakter sesungguhnya Allah. melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu).(31. dan memutarkan matahari dan bulan. dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu. sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang.30) Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa (ni’mat) Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya. bapak dari anaknya. Dan Dia turunkan hujan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur). dan tidak anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur.(31.31) Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan. di sisi-Nya ilmu sa’at.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(32.Tafsir Al Sulthan 32.3) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.(32. Tidak ada bagi kamu dari selain-Nya dari Pengurus.8) Kemudian Dia sempurnakan dia dan meniup padanya dari RuhNya.(32.7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sulalatin dari air yang hina.9) DLA . kemudian naik kepada-Nya dalam satu hari adalah kadarnya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.Lam. tetapi sedikit apa yang kamu syukuri.1) Penurunan Kitab (ini) tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta. dan tidak penolong.5) Itu Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.6) Yang membuat sangat tepat tiap sesuatu dari ciptaan-Nya. maka tidakkah kamu ingat ?.(32. dan Dia memulai penciptaan manusia dari Tanah Liat. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.0) { Alif.(32.(32. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(32. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. Al-‘Aziizur Rahiim.Surat As-Sajdah (Sujud) Surat ke-32.4) Dia mengatur urusan dari Langit kepada Bumi.Mim }.(32.(32.(32.2) Apakah mereka mau berkata:”Ia bikin dia?” Bahkan dia yang lengkap dari Rabb mu untuk engkau ancam kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang pengancam sebelummu supaya mereka dapat pengenalan.

niscaya kami kerjakan amal shalih.17) Maka apakah orang yang telah beriman itu sama seperti orang yang durhaka ? Mereka tidak sama. dan rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. tetapi telah terbit perkataan dari Ku dengan lengkap bahwa Aku akan penuhkan jahannam dari Jinn dan Manusia semuanya.(32.(32. dan mereka tidak menyombong.14) Hanya akan mengimani rahasia ayat-ayat kami mereka yang apabila diingatkan rahasianya. kamu dikembalikan”.12) Dan jika kami kehendaki.(32.16) Maka tidak ada satu diri pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari pendingin mata (surga) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.(32.11) Dan jika engkau lihat ketika orang-orang durhaka itu tundukkan kepada mereka di sisi Rabb mereka (sambil berkata): ”Rabb kami. sesungguhnya kami lupakan kamu. niscaya kepada tiap diri.15) Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Rabb mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan. apakah kami akan berada di kejadian yang baru ?” Bahkan mereka kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka.(32. maka kembalikanlah kami.(32.18) DLA . kemudian kepada Rabb kamu. dan sebagian dari apa yang kami berikan itu mereka infaqkan.(32. mereka runtuh sujud dan menggerakkan rahasia hamdu Rabb mereka. kami telah melihat dan telah mendengar.13) Maka rasalah dengan sebab kamu melupakan pertemuan hari ini.10) Katakanlah: ”Akan diambil kamu dengan sempurna oleh Yang Menguasai maut yang diserahi untuk kamu.(32. karena sesungguhnya kami telah yakin”.(32. kami beri pengenalannya.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Sesudah kami sesat di bumi.

betapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri.(32.(32. ketika mereka telah sabar.(32.(32. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. dan beramal shalih.24) Sesungguhnya Rabb mu Dia Yang memberi keputusan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang adalah padanya mereka berselisih.19) Dan adapun orang-orang yang durhaka.Tafsir Al Sulthan Adapun orang yang beriman.21) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya.23) Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengenalan dengan perintah kami.22) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. dan kami jadikan dia satu pengenalan untuk Bani Israel. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka.(32.25) Apa belum mengenali bagi mereka.26) Apa belum mereka lihat bahwa kami mengalirkan air kepada bumi yang keras kering.(32. dan adalah mereka meyakini rahasia ayat-ayat kami. maka untuk mereka surga-surga tempat tinggal sebagai sajian dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. maka tempat kembali mereka ialah api. maka apakah mereka tidak mendengar ?.(32. dikembalikan mereka padanya dan dikatakan kepada mereka : ”Rasalah azab api yang pernah kamu dustakan karakternya”. Tiap kali mereka hendak keluar darinya. maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan darinya oleh binatang DLA . (32. kemudian ia berpaling darinya ?. sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang durhaka itu. maka jangan engkau ada dalam ragu-ragu dari pertemuan-Nya.20) Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagaian dari azab yang dekat sebelum azab yang menyolok agar mereka kembali.

apa mereka tidak memperhatikan ?.(32.27) Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah hari kemenangan.30) DLA .Tafsir Al Sulthan ternak mereka dan diri-diri mereka.(32. karena sesungguhnya mereka menunggu. (32. jika kamu orang-orang yang benar”.29) Maka berpalinglah dari mereka.28) Katakanlah: ”Di hari kemenangan itu tidak berguna bagi orangorang kafir iman mereka dan tidak mereka akan diberi tempo”.(32. dan tunggulah.

dari diri-diri mereka. tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu. dan Allah katakan yang lengkap. maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.Surat Al-Ahzab (Golongan-Golongan) Surat ke-33. maka mereka saudara kamu di dalam Diin. 73 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka.2) Dan bertawakallah atas Allah. dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik.(33.(33. dua qolbu di dalam jaufi-nya.(33. dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu. dan pengurus-pengurus kamu. dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin. sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan Dia memberi pengenalan ke jalan.Tafsir Al Sulthan 33.0) Hai Nabi tekunilah Allah. yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu.(33. dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka. dan cukplah karakter Allah sebagai wakil.3) Tidak Allah jadikan bagi seorang. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya. kecuali kalau DLA .4) Seru mereka dengan bapak-bapak mereka.1) Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu.5) Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin. sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa.(33.(33. dia lebih adil di sisi Allah.

dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya.8) (60) Hai orang-orang yang beriman !.(33. dan dari mu dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan ‘Isa anak Maryam. maka kembalilah”. kemudian mereka diminta mengadakan fithnah. tidak ada tempat berdiri bagi kamu.14) DLA . (33. dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan. Adalah itu di dalam kitab tertulis.(33. mereka tidak bermaksud melainkan lari.(33. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.13) Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya.12) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib. ketika datang kepada kamu tentara. (33.Tafsir Al Sulthan kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu.11) Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”.6) Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka. niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat .7) Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka.(33. dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih. lalu kami kirim kepada mereka angin.10) Di situ diuji Mu’minin.9) Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu.(33. dan dari bawah kamu. padahal ia tidak kosong. dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras. dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”. dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka.(33.(33.

Dan jika golongan-golongan itu datang. dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit. Dan jika mereka ada di antara kamu. tidak akan mereka berperang melainkan sedikit. jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”. mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu. Tetapi apabila hilang ketakutan.(33.(33.17) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”.21) Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu. bahwa mereka tidak akan berpaling belakang. Dan mereka sangat tama’ atas harta. maka Allah gugurkan amal-amal mereka.20) Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah.(33. Mereka itu belum beriman.18) (mereka) kikir atas kamu. mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya.(33. mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam. (33.16) Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah. maka apabila datang ketakutan. sedangkan perjanjian Allah akan dituntut. dan adalah itu atas Allah mudah. engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini.(33.19) Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi. Dan DLA . dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”.(33. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah.15) Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”.

(33. maka Allah telah sediakan bagi perempuanperempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang.(33. dan kampung akhirat.(33.24) Dan Allah telah enyahkan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka.(33.(33.Tafsir Al Sulthan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri . sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan. siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah.22) Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah. maka marilah aku beri bekal kepada kamu. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang.(33. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.27) Hai Nabi. dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”. dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji.30) DLA . dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan.28) Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu.23) Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka.(33. kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya.25) Dan dari ahli kitab yang membantu (ahzab) itu Dia turunkan dari benteng-benteng mereka.(33.26) Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka.29) Hai wanita-wanita Nabi !. tidak mencapai kebaikan. sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa. dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki.(33. dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa.

ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka. dan khoosy’in dan khoosyi’at. dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda .36) Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atasnya dan engkau pun telah berjasa atasnya: DLA . dan beramal shalíh. dan shoobirin dan shoobirat.34) Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat.(33.(33. jika kamu berbakti. (33. dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya. apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya. karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit.31) Hai wanita-wanita Nabi !. dan mu’minin dan mu’minat. karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata. dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama. dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati.(33.35) Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat. dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat. Dan dirikanlah sholat. sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih. sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 22 Siapa ta’at dari kamu kepada Allah dan Rasul-Nya.(33.33) Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah.32) Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu. Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan. Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang. kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita. tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf.(33. niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk.

dan takut kepada-Nya.(33. Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya. dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya. dan takutlah kepada Allah”. dan engkau takut kepada manusia.42) Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya.38) Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah.(33. sebutlah Allah sebutan yang banyak.(33. dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung.45) Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang.(33.(33.43) Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda. Dan adalah urusan Allah dikerjakan. .(33.44) Hai Nabi.Tafsir Al Sulthan “Tahan atas mu jodoh mu.(33. sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam. kami kawinkan mu dengannya. Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka.37) Tidak ada atas Nabi dari keberatan.41) Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang.46) DLA . padahal Allah lebih patut kamu takuti. dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia.(33. dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin. dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah.(33. dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan .40) (61) Hai orang-orang yang beriman.(33. tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya.39) Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu.

dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka.Tafsir Al Sulthan Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok. dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu. Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita. dan biarkanlah gangguan mereka. maka tidak terlarang atas mu. Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka. khusus untuk mu bukan untuk mu’minin. supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu. dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu. jika Nabi mau menikahinya.(33.49) Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodohjodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka. lantas belanjailah mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik. dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka.(33.48) (62) Hai orang-orang yang beriman !. dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil . apabila kamu menikahi mu’minat.(33. yang berhijrah bersama mu. maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia. dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa . Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu. dari sebelum kamu sentuh mereka. dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi. kemudian kamu talaq mereka.(33.47) Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik.50) Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka. dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki.(33.51) DLA .

kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan). atau kamu sembunyikan dia. tetapi ia malu dari kamu.53) Jika kamu terangkan sesuatu. Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka. dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu. sesuatu benda.(33.56) DLA . jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi.52) (63) Hai orang-orang yang beriman.55) Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi.(33. maka mintalah dari belakang tirai. dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka. kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. (64)Hai orang-orang yang beriman. (33. dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita. Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran. maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu.(33.Tafsir Al Sulthan Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu. tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan . walaupun menggemarkan mu kecantikannya.(33. Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi. Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya.54) Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka. karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu. karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu. dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Dan Allah tidak malu dari yang lengkap.

57) Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan.(33.(33.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya.(33. melainkan sedikit (masa).(33. tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong. dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu. niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka.58) Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka. mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat.65) DLA . dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina.(33. dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat.63) Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.62) Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran). kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu.64) Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya. (33.60) (mereka) dilaknat di mana saja mereka berada. maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata.(33. Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”.59) Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah.(33.(33. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu.61) Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini.

(33. lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan. dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. dan ucapkanlah perkataan sadiidaa. karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa.67) ”Rabb kami !. maka mereka enggan memikulnya.70) Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu.68) (65) Hai orang-orang yang beriman !.69) (66) Hai orang-orang yang beriman !.(33.73) DLA .(33. lalu mereka sesatkan kami dari jalan”. (33.66) Dan mereka berkata: “Rabb kami.72) Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat.Tafsir Al Sulthan Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka.(33. berbaktilah kepada Allah. jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa. tetapi dipikul dia oleh Manusia. niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang. sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh.(33. dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”.(33. dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat. berilah kepada mereka dua ganda dari azab.71) Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”.(33. kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami. dan mereka khawatir di tentangnya.

(34. dan kepunyaan-Nya hamdu di akhirat. Katakan: ”Bahkan demi Rabb ku Yang Mengetahui Yang Ghaib. dan Dia Hakiimul-Khabiir(Bijaksana Mengabarkan). mereka itu akan mendapat keampunan dan pemberian yang berbeda.5) Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Tidak tersembunyi dari-Nya seumpama debu di Langit dan tidak di Bumi.6) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Maukah kami tunjukkan atas kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu. Dia yang lengkap dan memberi pengenalan kepada jalan Al’Aziizil-Hamiid.Surat SABA’ (Indonesia) Surat ke-34.2) Dan berkata orang-orang yang kafir:”Tidak akan datang kepada kita sa’at”.(34.3) Untuk Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal baik.(34. dan Dia (Rahiimul-Ghafuur)(34.Tafsir Al Sulthan 34. melainkan di dalam Tulisan yang nyata.4) Dan orang-orang yang berusaha dalam (merusak) ayat-ayat kami adalah bagi mereka azab dari siksaan yang pedih.(34. DLA . ia akan datang kepada kamu”. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Dia mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.(34. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok.(34.

dan kerjakan dengan baik.(34. hai keluarga Dawud !”.8) Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari Langit dan Bumi. tetapi sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. kami rasakan dari azab bakaran. ”Kerjakan syukur. niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami gugurkan atas mereka kepingkeping dari langit. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap hamba yang bertobat .(34.11) Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan.12) Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedunggedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. sesungguhnya Aku melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan” .Tafsir Al Sulthan ”apabila kamu sudah dihancurkan tiap hancuran.9) Sesungguhnya kami telah beri kepada Dawud dari kami fadhlu: ”Hai gunung-gunung patuhlah bersamanya dan burungburung”. bahwa kamu sungguh (akan dibangkitkan) dalam suatu penciptaan yang baru?”. dan kami alirkan baginya mata air tembaga. bahkan orang yang tidak mengimani rahasia akhirat di dalam azab dan kelupaan yang jauh”.13) Maka ketika kami tentukan atasnya mati.(34.(34.(34. Jika kami kehendaki. dan bertiup sorenya sebulan. tidak menunjukkan kepada mereka atas matinya melainkan dabbah bumi yang memakan tongkatnya(Minsa-a).(34. maka ketika ia runtuh terbukti oleh Jinn bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal DLA .10) ”Hendaklah engkau buat saabighaat dan bataskan dalam Sardu. Dan sebagian dari Jinn yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb nya dan siapa yang berpaling dari mereka dari perintah kami. dan kami telah lunakkan baginya Besi .(34.7) ”Apakah ia berdusta atas Allah atau ada padanya penyakit gila.

19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat sangkaan benar atas mereka.14) Sesungguhnya adalah untuk Saba’ di dalam tempat tinggal mereka ada ayat. Makanlah dari pemberian Rabb kamu.Dan mereka telah menganiaya diri-diri mereka. dan bukankah tidak kami balas melainkan yang kufur. Dan sesuatu dari (yang disebut) Sidrin Qolil. melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengimani karakter akhirat dari siapa dia darinya dalam keraguan. Maka kami menjadikan mereka buah-mulut. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Negeri yang baik dan Rabb Yang Mengembalikan. Mereka tidak memiliki seperti debu di Langit dan tidak di Bumi.18) Tetapi mereka berkata: “Rabb kami ! jauhkanlah perjalanan kami ”. dua hutan yang mempunyai rasa buah yang pahit.(34.16) Itu balasan kami kepada mereka.22) DLA . dan bersyukurlah kepada-Nya.Tafsir Al Sulthan ghaib. Dua hutan dari kanan dan kiri.20) Dan tidak ada bagi nya atas mereka dari alasan.15) Maka mereka berpaling. tidaklah mereka berada di dalam azab yang menghina.17) Dan kami menjadikan antara mereka dan antara Negeri yang kami beri barokah padanya negeri-negeri yang kelihatan. (34.(34.(34.(34. dan tidak bagi mereka pada keduanya dari sekutu dan tidak bagi-Nya dari mereka dari pembantu”. sebab apa mereka kufur. Dan kami tukar bagi mereka dengan dua hutan mereka .21) Katakan:”Serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah. maka mereka ikuti dia kecuali sebagian dari orang beriman. maka kami kirim atas mereka banjir besar.(34. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan Aman. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk yang sabar yang berterima kasih”. dan Pinus. (34.(34.(34. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat. dan Rabbmu Penjaga atas tiap sesuatu .

sebagai pengembira dan pengancam.31) DLA .(34. Berkata orang-orang yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Jika tidak karena kamu. mereka berkata: ”Apakah yang Rabb kamu katakan?”.Fattahul ’Aliim).(34. kemudian buka antara kita dengan Lengkap.26) Katakan: ”Lihatkan kepada ku mereka yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu. bahkan Dia Allah Al ’Aziizul Hakiim”.30) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Kami tidak akan mempercayai karakter Bacaan ini dan tidak karakter yang di hadapannya”. sungguh atas pengenalan atau dalam kelupaan yang nyata”. hingga ketika dihilangkan ketakutan dari qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan Dan tidak bermanfa’at safa’atnya di sisi-Nya.25) Katakan: ”Rabb kita akan kumpulkan antara kita. Mereka katakan:”Yang Lengkap. dan Dia Pembuka Yang Mengetahui”(Al.27) Dan tidak kami mengutus mu melainkan kepada manusia seluruhnya.(34. Tidak demikian. niscaya kami sudah jadi Mu’minin”.29) Katakan: ”Untuk kamu hari yang dijanjikan tidak bisa minta diundur darinya sesa’at dan tidak bisa minta dilekaskan”.(34.(34.(34. (34. dan Dia Al ’Aliyyul Kabiir”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.24) Katakan: ”Kamu tidak akan ditanya dari hal apa dosa kami dan kamu tidak akan ditanya dari apa yang kami kerjakan”.(34.(34.28) Dan mereka berkata: ”Kapankah ancaman itu jika kamu orangorang yang benar”. Dan kalau engkau lihat ketika orang zalim itu didirikan di sisi Rabbnya. sedangkan sebagian dari mereka membantah sebagian. Dan sesungguhnya kami atau hanya kamu.23) Katakan: ”Siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?” Katakan: ”Allah. melainkan untuk siapa yang Dia izinkan baginya.

ketika kamu perintah kami mengkufuri karakter Allah dan supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi-Nya”. bagi mereka ganjaran berganda sebab apa yang mereka telah kerjakan. (34.35) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb-ku menjulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.33) Dan tidak kami kirim di suatu negeri seorang pengancam.34) Dan mereka berkata: ”Kami lebih banyak harta dan anak-buah.(34. dan kami tidak akan disiksa”. mereka akan dibiarkan di dalam azab. Itulah mereka.(34.32) Dan berkata mereka yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Bahkan tipu daya malam dan siang. Bukankah tidak dibalas mereka melainkan apa yang mereka telah kerjakan?. Dan apaapa yang kamu belanjakan dari sesuatu.36) Dan tidaklah harta-harta kamu dan dan tidak anak-anak buah kamu barang yang bisa mendekatkan kamu satu serajat di sisi kami. (34.(34.Tafsir Al Sulthan Berkata mereka yang sombong kepada mereka yang lemah: ”Kamikah yang menghalangi kamu daripada jalan lurus. dan mereka aman di tempat-tempat tinggi. dan mengukurkannya.37) Dan mereka yang berusaha dalam ayat-ayat kami dengan menolak kebenaran. dan kami letakkan belenggu di leher mereka yang kafir. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. maka Dia akan DLA .38) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkan baginya. Bahkan adalah kamu orangorang yang berdosa”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Dan mereka nampakkan penyesalan ketika mereka lihat azab. melainkan orang-orang yang merajalela padanya berkata: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada kerasulan kamu”. sesudah ia sampai kepada kamu ?.(34.(34.

padahal mereka ini tidak sampai kepada sepersepuluh yang kami berikan kepada mereka itu. maka bagaimana kemurkaan kami ?.39) Dan di hari yang akan dikumpulkan mereka semuanya. ketika telah sampai kepada mereka: ”Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.(34. kemudian Dia berkata kepada malaikat: ”Apakah kepada mereka ini akan kamu menyembah?”.40) Mereka katakan: ”Subhaana Engkau. Ia tidak lain melainkan seorang pengancam untuk kamu di hadapan azab yang pedih”.45) Katakanlah: ”Hanya aku hendak nasehati kamu dengan satu (nasehat).(34.43) Dan tidak pernah kami beri kepada mereka dari Tulisan yang bisa mereka membacanya dan tidak pernah kami kirim kepada mereka sebelum mu seorang pengancam. Bahkan adalah mereka menyembah Jinn yang kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka”.(34. Engkau pengurus kami.(34. maka mereka mendustakan rasul-rasul-Ku. bahwa kamu menghadap Allah berdua-dua dan sendiri-sendiri. mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan seorang yang hendak menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu”.Tafsir Al Sulthan menggantinya.(34. dan Dia Khoirur-Rooziqiin”(Sebaik-baik Pemberi rizki).(34. dan berkata mereka yang kufur kepada Yang Lengkap.42) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat bukti kami .(34.44) Dan telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. bukan mereka.(34.41) Maka pada hari ini sebagian dari kamu dengan sebagian tidak memiliki pertolongan dan tidak pembayaran” dan kami berkata kepada mereka yang zalim: ”Rasakan azab api yang kamu dustakan karakternya”. kemudian kamu fikir tidak ada sifat gila pada sahabat kamu.46) DLA .

dan Mengilhamkan karakter Yang Lengkap.(34.(34. dan mereka diambil dari tempat yang jauh. sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang serupa mereka dari sebelumnya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Upah yang aku minta dari kamu itu maka dia untuk kamu. Upah untuk ku tidak lain melainkan atas Allah. sesungguhnya Dia Samii’un Qoriib ” (Maha Mendengar-Maha Dekat) . dan Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan . dan yang bathil tidak bisa memulai (sesuatu) dan tidak bisa mengembalikan” .(34. dan jika aku mendapat pengenalan. tetapi tidak sekalikali terluput.(34.(34. maka tidak lain melainkan aku sesat untuk kerugian diriku.50) Dan kalau engkau lihat ketika mereka kaget.53) Dan dihalangi antara mereka dan antara apa yang mereka ingini.52) Dan sesungguhnya mereka telah mengkufuri karakternya dari sebelumnya.47) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku Yang Sangat Mengetahui Hal Ghaib.(34.(34. dan mereka mendustakan rahasia ghaib dari tempat yang jauh.48) Katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap. sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan yang meragukan.54) DLA . (34.51) Dan mereka berkata: “Kami mengimani karakternya”. maka dengan apa yang diwahyukan kepada ku oleh Rabb ku.49) Katakanlah: ”Jika aku sesat.padahal bagaimana mereka bisa mencapai (iman) dari tempat yang jauh?.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(35.6) Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat. maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya.(35. maka ke mana kamu dipalingkan ?. maka ambillah dia sebagai musuh. dan apa-apa yang Dia tahan.7) DLA . bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(35.(35. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir.3) Dan jika mereka mendustakan mu. Dia tambah dalam ciptaanNya apa yang Dia kehendaki. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(35. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah.(35.Tafsir Al Sulthan 35.1) Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan. maka tidak ada yang dapat menahan baginya. maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu. adakah dari Pencipta selain dari Allah ? Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.5) Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata.2) Hai manusia ! ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(35. sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.4) Hai manusia. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.Surat Faathir (Penyusun) Surat ke-35. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan.(35. dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi.

(35. kemudian Dia jadikan kamu bersistem. ini tawar. setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. sesungguhnya itu atas Allah mudah. lalu ia menggerakkan awan.12) Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam. melainkan di dalam Kitab. seperti itulah kebangkitan.13) DLA .10) Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu. enak lulus minumannya. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat. sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan.11) Dan tidak sama dua laut. maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya. maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya. Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita. tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru. dan yang itu asin. (35.Tafsir Al Sulthan Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik. kepunyaan-Nya Kerajaan. dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis. (35.9) Siapa mencari kemuliaan. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya. kemudian dari Nuthfah. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. melainkan dengan ilmu-Nya.8) Dan Allah Yang mengirim angin.(35. dan tipudaya mereka itu dia akan binasa. dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat. dan Dia putarkan matahari dan bulan. agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(35. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air). dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai. lalu kami tarik dia kepada negeri mati. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan.(35. pahit.

14) Hai manusia.(35. Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru.(35.22) Tidak engkau malainkan seorang pengancam. tidak akan memikul dosa (diri) yang lain.(35.17) Dan satu (diri) yang berdosa. dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan. (35. dan mendirikan sholat. Hanya engkau ancam orangorang yang takut kepada Rabb mereka di dalam ghaib. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan Jika kamu seru mereka.(35. maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya.20) Dan tidak teduh dan tidak panas.18) Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat.24) DLA . kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid. (35. Dan sekiranya mereka dengar.23) Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam. dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur. dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu.(35.15) Jika Dia kehendaki. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya. Dan kepada Allah tempat kembali.(35.(35. dan siapa jadi suci. walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat.16) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam.(35. tidak mereka dengar panggilan kamu.21) Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati.19) Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya. tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit. tidak bisa mereka memperkenankan kamu.(35.

25) Kemudian Aku siksa mereka yang kufur.26) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air.(35.(35.27) Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya. dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka.31) Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur. maka bagaimanakah kemurkaan-Ku. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan. dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya.29) Lantaran Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaranganjaran mereka.(35. sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu.(35. Seperti itu.28) Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat. adalah orang yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor. dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya.(35. dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya.(35.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mendustakanmu.Khabiirun Bashiir karakter hambahamba-Nya. dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam? .30) Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur. Sesungguhnya Allah La. tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya. dan sebagian dari mereka mendahulukan DLA .(35.

maka atas dirinya kekufurannya.Tafsir Al Sulthan karakter kebaikan.(35. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.32) Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. dan telah datang kepada kamu pengancam?. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian. Itu dia kelebihan yang menyolok.(35.35) Dan orang-orang yang kafir. seperti itu kami balas tiap yang kufur.(35. dengan izin Allah. (35.34) ”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”.36) Dan mereka berteriak padanya: ”Rabb kami !.(35.33) Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.38) Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi. sesungguhnya Rabb kami La Ghafuurun Syakuur”. dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya.39) Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orangorang yang kamu seru dari selain Allah. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka melainkan kemurkaan. Maka siapa kufur. Maka rasalah. atau adakah DLA .(35. karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”.(35.37) Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi. dan pakaian mereka padanya sutera. bagi mereka api jahannam.(35. padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat. Yang telah menghilangkan dari kami dukacita. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan.

dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi. dan adalah mereka sangat kuat dari mereka.(35. niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap. sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa. (35. tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah.41) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.43) Apa belum mereka berjalan di Bumi.(35.(35.44) Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan.45) DLA . Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat.42) Karena sombong di bumi. tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran . lantas apabila datang ajal mereka.Tafsir Al Sulthan bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab. padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya. sungguhsungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam.40) Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”. maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya. membuat tipu daya jelek.(35. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira. Dan jika hilang. dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah. Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam.(35. maka mereka atasnya membuktikan darinya ?.

Tafsir Al Sulthan DLA .

tidak mereka akan beriman. 83 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. lalu mereka terdangak.(36. (36.Surat Ya Sin (Huruf Ya dan Sin) Surat ke-36. Sin}.(36. DLA .0) {Ya.(36.2) Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus. maka mereka tidak beriman.3) Atas jalan yang lurus. maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda. lalu mereka lalai.6) Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka. lalu kami tutup mereka.9) Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka.10) Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan.7) Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu.4) Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.(36.(36.(36.(36.1) Demi bacaan yang bijaksana.(36.5) Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam.(36.Tafsir Al Sulthan 36. (36. dan takut kepada Pengatur dalam ghaib.11) Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka.(36. maka mereka tidak dapat melihat.8) Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding.

tidak kamu melainkan berdusta”.(36.22) DLA . lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”. dan akan mengenai kamu azab yang pedih”.(36. (36.20) ”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”. (36. maka mereka mendustakan mereka berdua.16) ”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.18) Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu. niscaya kami rajam kamu.(36.(36. dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu. ikutilah utusan-utusan itu”.21) Juz’ 22 ”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku.(36. penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.12) Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan. lalu kami taklukkan dengan yang ketiga.19) Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(36.13) Ketika kami utus kepada mereka dua.(36.14) Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(36.17) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu. adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”.Tafsir Al Sulthan dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata.15) Mereka berkata: ”Rabb kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.(36. jika kamu tidak berhenti.

dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”.maka tiba-tiba mereka padam. dan kami keluarkan darinya biji-biji.(36.34) DLA .(36. (36.27) Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan.28) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36.29) Hai dukacita atas hamba-hamba.Tafsir Al Sulthan ”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?. sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?. dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air. dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” . (36.24) ”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Rabb kamu.(36.26) Bahwa Rabbku telah kembalikan aku. lalu mereka makan daripadanya.(36.(36.33) Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur.(36.(36.(36. tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku.(36. kami hidupkan dia.23) ”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.31) Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami. maka dengarkanlah”.25) Dikatakan: ”Masuklah surga”.30) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri. tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.32) Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat.

maka tiba-tiba mereka kegelapan. hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua.(36.39) Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang.(36.(36.(36.40) Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh.36) Dan satu ayat untuk mereka ialah malam.46) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata DLA .(36. kami cabut daripadanya siang. karena setiap dalam falak mereka bergerak.(36.Tafsir Al Sulthan Supaya mereka makan dari buahnya.(36. melainkan adalah darinya mereka berpaling. (36. lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.44) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu. kami tenggelamkan mereka. dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.(36.43) Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa.(36.(36. maka tidakkah mau mereka bersyukur ?. itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim.41) Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai.37) Dan matahari berjalan di tempat letaknya.38) Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya. supaya kamu diberi pengaturan”.35) Subhaanalah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui.(36.42) Padahal jika kami kehendaki.45) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka.

sedangkan mereka dalam pertengkaran.(36.(36. niscaya Dia beri makan dia ?.(36. Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”. Inilah apa yang dijanjikan Pengatur. siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”.(36. (36.48) Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka.58) Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”.(36.49) Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka. akan bersegera kepada Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki. maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami. dan benarlah rasul-rasul”.59) DLA .(36.57) Salam.(36. sebagai perkataan dari Rabb Yang Teliti.52) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36.50) Dan akan ditiup pada shuuri.56) Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini. dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”. (36.47) Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”.(36. maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur. sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit.(36.55) Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin.(36.51) Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami.53) Maka pada hari ini.54) Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini di dalam kelalaian bersenang-senang.

67) Dan siapa kami panjangkan umurnya. tetapi tangantangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.64) Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka.65) Dan jika kami kehendaki.63) ”Masuklah kepadanya. tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?.68) Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya.(36.71) Dan kami jinakkan dia untuk mereka.60) ”Dan supaya kamu menyembah Aku. agar kamu tidak menyembah Setan. maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan. sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami.66) Dan jika kami kehendaki. maka apakah kamu tidak mau mengerti?”. dan tidak bisa mereka kembali.(36.(36.(36.61) ”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu. ini hari dengan sebab kamu telah kufur”.Tafsir Al Sulthan ”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anakanak Adam !. niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada. (36. sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.(36. lalu mereka memilikinya ?. hingga tidak bisa mereka terus.70) Dan tidakkah mereka lihat.62) ”Ini jahannam yang kamu diancam”.69) Supaya ia ancam orang yang hidup.(36. ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.(36. ini jalan yang lurus”. dan tidak pantas itu baginya. dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir. lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu.(36. yaitu binatang ternak. niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan.(36. niscaya kami gelapkan atas mata mereka.(36.(36.72) DLA .(36. maka tidakkah mereka mengerti ?.

75) Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu.76) Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah.77) Dan ia adakan perumpamaan untuk kami. Bahkan Dia AlKhallaaqul ‘Aliim.(36. dan ia lupa kepada penciptaannya. agar mereka ditolong.(36.(36.74) Mereka itu tidak berdaya menolong mereka.(36. sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan. Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”.(36.(36.81) Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu. dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya. maka dia pembantah yang nyata ?.Tafsir Al Sulthan Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman.78) Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama. maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”.73) Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati. sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.83) DLA .79) ”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api.80) Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.(36. maka tidakkah mereka bersyukur ?.82) Maka Subhaanalah Yang di tangan-Nya Kerajaan setiapnya.(36. hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada.(36.(36.(36.

1) Maka yang melarang dengan sebenar larangan.(37.4) DLA .(37.(37.Tafsir Al Sulthan 37.(37.2) Maka yang membacakan peringatan.3) Sesungguhnya Yang Dita’ati untuk kamu sungguh Satu.(37.Surat Ash-Shoffaat (Yang Berbaris) Surat ke-37. 182 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.0) Demi Yang-berbaris berbaris.

9) Kecuali siapa yang menyambar sedikit sambaran. (37.10) Maka tanyalah kepada mereka. maka tiba-tiba mereka melihat.(37.15) Apakah ketika kami telah mati dan kami adalah debu.17) Katakanlah: ”Ya.13) Dan ketika mereka melihat ayat-ayat mereka memperolokolokkan.(37.5) Sesungguhnya kami telah hiasi Langit yang dekat dengan kaukab-kaukab.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan Bumi.(37. apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?.(37.19) Dan mereka berkata: ”Aduh celaka kami. (37. dan bagi mereka azab yang tetap. (37.7) Tidak dapat mereka mendengar kepada Malak secara rinci.(37.(37.8) Untuk mengusir mereka. Rabb tempat terbit matahari.12) Dan ketika mereka diperingatkan tidak mereka ingat. dan mereka mengejek.16) Atau bapak-bapak kami yang terdahulu.18) Maka sungguh hanyalah dia satu teriakan. dan kamu terhina”.(37.14) Dan mereka berkata:”Tidak ini melainkan sihir yang nyata” . kami ciptakan mereka dari tanah liat yang liat. dan apa-apa antara keduanya.(37.(37.(37.(37.20) DLA .11) Bahkan kamu merasa ajaib.(37. maka mengikutinya nyala api yang berkilau. atau siapa yang kami telah ciptakan. dan mereka dilempari dari tiap penjuru. ini hari peraturan”. dan tulang-tulang. apakah mereka ciptaan yang sangat.6) Dan penjagaan dari setiap setan durhaka. (37.

31) ”Maka kami telah menyesatkan kamu. sesungguhnya mereka akan ditanya.(37.25) Bahkan mereka pada hari itu mereka meyerah diri.24) Tidak untuk kamu.21) Kumpulkanlah mereka yang zalim dan teman mereka dan apa yang ada mereka sembah. tetapi kamu kaum yang durhaka”.33) Sesungguhnya seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka. (37.(37. tidak kamu tolong menolong.34) Sesungguhnya mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah” mereka menyombong.23) Hentikanlah mereka.32) Maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam azab orangorang yang bersekutu.(37.26) Dan menghadap sebagian mereka.(37.Tafsir Al Sulthan Ini hari penentuan yang adalah kami kepadanya mendustakan.27) Mereka berkata: ”Sungguh kamu adalah kamu datang kepada kami dari kanan.29) ”Dan tidak ada bagi kami atas kamu alasan.22) Dari selain Allah. (37.(37.(37.30) ”Maka lengkaplah atas kami perkataan Rabb kami sesungguhnya kami sungguh akan merasakan”.35) DLA .(37.(37.28) Mereka berkata: ”Bahkan kamu adalah tidak beriman”. (37.(37. atas sebagian mereka bertanya-tanyaan. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat”.(37. maka kenalkan mereka kepada jalan jahiim.(37.(37.

(37.45) Yang putih.(37.(37.(37.38) Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan.(37.47) Dan di sisi mereka ada yang tidak liar pandangan.(37.44) Diedarkan atas mereka piala minuman dari mata air.(37.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Apakah kami mesti tinggalkan tuhantuhan kami untuk seorang pesyair yang gila”.(37.(37.(37. dan ia telah membenarkan utusan-utusan.40) Itulah mereka. yang sedap untuk peminum-peminum.53) DLA .39) Kecuali-hamba-hamba Allah yang ikhlash.(37.43) Atas dipan berhadap-hadapan.42) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat). bagi mereka rizki yang tertentu.(37. kerlingan matanya.50) Telah berkata seorang berkata dari mereka: ”Sesungguhnya aku pernah mempunyai seorang teman”.(37.51) Ia berkata: ”Apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan?”.(37.48) Seperti sesungguhnya mereka telur terpelihara.37) Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.36) Bahkan dia telah datangkan yang lengkap.49) Maka sebagian mereka menghadap sebagian bertanyatanyaan.41) Buah-buahan dan mereka dibedakan.52) ”Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi debu dan tulangtulang.(37.(37.46) Tidak ada padanya kerusakan dan tidak mereka dihalangi darinya.(37.(37. bahwa kita akan dibangkitkan?”.

65) Maka sesungguhnya mereka akan makan darinya.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: “Apakah kamu mau melihat?”.(37. sesungguhnya hampir engkau binasakan aku”.61) Apakah itu lebih baik hidangan atau pohon zaqqum ?.(37.lalu ia lihat dia di dalam kejelekan jahiim”.(37.68) Sesungguhnya mereka dapati bapak-bapak mereka lupa.67) Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka kepada jahiim.54) Maka ia menjenguk.(37.57) ”Maka bukankah kita tidak akan mati?”. niscaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan”.55) Ia berkata: ”Demi Allah.(37.64) Buahnya seperti sesungguhnya dia kepala setan. dan kita tidak akan disiksa?”.(37.58) ”Melainkan kematian kita yang pertama.66) Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya minuman dari air panas. hingga mereka penuhkan perut-perut darinya.(37.69) DLA .63) Sesungguhnya dia satu pohon yang keluar di dalam dasar jahiim.62) Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab untuk orang yang zalim.59) Sesungguhnya ini sungguh dia kemenangan yang panjang.60) Untuk yang seperti inilah hendaknya bekerja orang yang bekerja.(37. (37.(37.56) ”Dan jika tidak karena jasa (ni’mat) Rabbku.(37.(37.(37.(37. (37. (37.

76) Dan kami jadikan generasinya.74) Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. seperti itu menyelamatkan orang yang berbuat baik. (37.(37.81) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.82) Dan sesungguhnya dari golongannya ialah Ibrahim.78) Salam atas Nuh. di dalam Alam Semesta.(37.(37.(37. (37.(37.86) DLA .84) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: ”Apa yang kamu sembah”.73) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash. mereka yang tinggal.80) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman. maka kami sebaik-baik yang memperkenankan.83) Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan qalbu yang sejahtera.(37.70) Dan sesungguhnya telah lupa sebelum mereka kebanyakan dari generasi pertama.(37.(37.72) Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang diancam. (37.85) ”apakah dengan dusta kamu kehendaki selain dari Allah yang dita’ati?”.(37.75) Dan kami telah selamatkan dia dan ahlinya dari Karbi yang panjang.(37.79) Sesungguhnya kami.(37.Tafsir Al Sulthan Maka mereka atas bekas-bekas mereka bersegera.77) Dan kami tinggalkan atasnya dalam generasi yang akhir.(37.(37.(37.71) Dan sesungguhnya kami telah utus kepada mereka pengancam-pengancam.

(37. (37.90) Maka ia pergi dengan sembunyi kepada Sembahan-Sembahan mereka.(37.92) Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguhsungguh.89) Maka mereka berpaling daripadanya.(37.98) Dan ia berkata:”Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Rabbku.(37.95) ”Padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan”.97) Yang mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan.(37. berilah kepadaku dari orang yang baik”. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.87) Maka ia melihat dengan satu penglihatan ke dalam bintangbintang.(37.88) Ia berkata:”Sesungguhnya aku saqiim”.(37.(37. ia berkata: ”Hai anakku.100) Maka kami gembirakan dia dengan anak laki-laki yang haliim. maka pandanglah apa yang engkau putuskan”.(37.(37.101) Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha.99) ”Rabbi.91) ”mengapa kamu tidak berbicara?”. membelakang.Tafsir Al Sulthan ”Maka apa anggapan kamu tentang Rabb alam semesta?”.(37.93) Maka mereka menuju kepadanya dengan segera.(37.(37.96) Mereka berkata: “Bikinkanlah buat dia satu bangunan lalu campakkan dia ke dalam jahiim”. sesungguhnya aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelihmu. lalu ia berkata:”Tidakkah kamu makan?”.94) Ia berkata: “Apakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir”. Ia berkata: “Hai bapakku kerjakan apa DLA . Dia akan beri kepadaku pengenalan”.(37.

(37.102) Maka ketika ketika mereka berdua telah menyerah. (37.(37.Tafsir Al Sulthan yang engkau diperintah.107) Dan kami tinggalkan atasnya dalam orang yang akhir. engkau akan dapati aku insyaa’Allah dari orang yang sabar”.110) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.111) Dan kami gembirakan dengan Ishaq sebagai nabi dari orang yang shaleh.103) Dan kami seru dia bahwa: “Hai Ibrahim !”. dan dari generasi keduanya ada yang berbuat kebaikan dan ada yang menzalimi dirinya dengan nyata(37. .108) Salam atas Ibrahim. (37.114) Dan kami selamatkan mereka berdua dari karbi yang panjang. (37.109) Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.(37. (37.115) Dan kami telah tolong mereka.(37.(37. maka jadilah mereka orangorang yang menang.(37. (37.106) Dan kami telah tebus dia dengan sembelihan yang panjang.104) “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar”.116) DLA .(37.105) Sesungguhnya ini sungguh dia cobaan yang nyata.(37. Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan. dan ia telah rebahkan dia atas pipinya.112) dan kami lindungi atasnya dan atas Ishaq.113) Dan sungguh kami telah karuniakan atas Musa dan Harun.(37.

maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan. (37. (37. (37.129) Salam atas Ilyas.121) Sesungguhnya mereka berdua dari hamba kami yang beriman.(37.124) “Apakah kamu menyeru Ba’la dan kamu tinggalkan Sebaik-baik Pencipta ?.123) Ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Tidakkah kamu berbakti?”. (37.(37.126) Maka mereka mendustakan dia.130) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan. (37.127) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.120) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.(37.125) ”Allah Rabb kamu Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.132) DLA .(37. (37.Tafsir Al Sulthan Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang.128) Dan kami tinggalkan atasnya di dalam orang-orang yang akhir.(37.119) Salam atas Musa dan Harun.122) Dan sesungguhnya Ilyas sungguh dari orang yang diutus.(37.(37. (37.118) Dan kami tinggalkan atas mereka berdua di dalam orang-orang yang akhir.(37.117) Dan kami beri pengenalan mereka berdua kepada jalan yang lurus.131) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.

(37. (37.144) Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan dia saqim. sedang ia telah berbuat kesalahan.149) DLA .136) Dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka pada waktu shubuh. (37. sedang untuk mereka anak laki-laki?.135) Kemudian kami binasakan yang lain.140) Maka ia berundi. apakah bagi Rabbmu anak perempuan.(37.134) Kecuali perempuan tua di dalam orang-orang yang ketinggalan. (37. maka tidakkah kamu mengerti ?.137) Dan pada waktu malam.(37.(37. (37.139) Ketika ia lari kepada kapal yang penuh.146) Dan kami utus dia kepada 100. (37. maka kami beri perlengkapan kepada mereka hingga satu masa.145) Dan kami tumbuhkan atasnya tumbuhan dari yaqthiin .000 atau lebih.138) Dan sesungguhnya Yunus sungguh dari orang yang diutus.133) Ketika kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.(37.(37.142) Maka sekiranya tidak ia dari orang yang banyak bergerak.(37.148) Maka tanyalah mereka.141) Lalu ditelan dia oleh ikan.(37. lalu adalah ia dari orang yang kalah.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya Luth dari orang yang diutus.(37.(37.(37.(37.147) Lalu mereka beriman.143) Niscaya ia tinggal di dalam perutnya kepada hari dibangkitkan.

159) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.161) Tidak kamu atasnya dapat memperdayakan.166) Dan sesungguhnya mereka pernah berkata: . (37.(37.(37.157) Dan mereka jadikan antara-Nya dan antara Jinn nasabah.(37.156) Maka datangkanlah Kitab kamu jika kamu orang yang benar.(37.(37.(37.152) Apakah Dia telah pilih anak-anak perempuan daripada anakanak laki-laki? .(37. (37. dan sesungguhnya mereka sungguh orang yang berdusta.163) ”Dan tidak dari kami melainkan baginya tempat berdiri yang sudah ditentukan”.(37.164) ”Dan sesungguhnya kami ialah yang berbaris-baris”.154) Maka tidakkah kamu ingat ? .(37.155) Atau ada bagi kamu Sulthon yang nyata ?.153) Mengapa kamu bagaimana kamu memutuskan?. padahal sungguh Jinn itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan.(37. sesungguhnya mereka sungguh mengatakan dari kebohongan mereka.158) Maha Pengegerak Allah dari hal apa yang mereka sifatkan.(37.162) Kecuali orang yang dia masuk jahiim.(37.160) Maka sesungguhnya kamu bersama apa yang kamu sembah. (37.167) DLA .(37.151) Allah telah beranak.150) Alaa.(37.165) ”Dan sesungguhnya kami orang yang bergerak”.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kami ciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan?.(37.

168) ”Niscaya kami dari hamba Allah yang ikhlas”.180) Dan Salam atas mereka yang diutus.182) DLA .(37.(37.174) Dan lihatkanlah kepada mereka.(37. maka jelek shubuh bagi orang yang diancam.181) Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta.173) Maka berpalinglah dari mereka hingga satu masa. (37.179) Subhaana Rabbmu.(37.(37.175) Maka apakah dengan azab kami mereka minta dilekaskan . (37.(37.Tafsir Al Sulthan ”Jika ada di sisi kami peringatan dari orang yang pertama”.(37. maka nanti mereka akan mengetahui.176) Karena apabila turun di halaman mereka.(37.169) Tetapi mereka kufur kepadanya. Rabb Yang Mulia dari apa yang mereka sifatkan.(37. (37. maka nanti mereka akan melihat.(37.178) Dan lihatlah. sungguh mereka orang-orang yang diberi pertolongan .177) Dan berpalinglah dari mereka hingga satu masa.171) Sesungguhnya mereka.172) Dan sesungguhnya tentara kami sungguh mereka mendapat kemenagan.(37. maka mereka akan melihat.170) Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus.(37.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Tidak ini melainkan satu bikinan”.9) Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?. satu yang dita’ati. (38. bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”.(38.7) ”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”.Tafsir Al Sulthan 38.Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab.1) Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan.(38. (38.(38.4) ”Apakah dia jadikan yang dita’ati-yang dita’ati itu.10) DLA .0) {Shod}.(38. 88 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku.(38.Surat Shood (Huruf Shod) Surat ke-38.2) Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Qornin. demi Alquran yang mempunyai peringatan .6) ”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”. sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”. maka mereka minta tolong.(38. padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri.(38.5) Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu .(38.3) Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka. karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”.(38.8) Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Rabb mu yang Al’Aziizil-Wahhab?.

(38. lalu ia terkejut melihat mereka.Tafsir Al Sulthan Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur.16) Sabarlah atas apa yang mereka katakan.(38. seorang dari kami menganiaya seorang.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap.(38. maka pantaslah azab-Ku. sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja. (38.(38. setiap kepadanya mereka patuh. Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan. Sesungguhnya dia orang yang patuh.(38.12) Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah.(38. mereka adalah golongan-golongan.(38.(38.(38.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid. dan jangan engkau meliwati batas. tetapi ia DLA . dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan khithob.22) ”Sesungguhnya ini saudaraku.14) Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan. segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”. Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.13) Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul.(38. dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”.18) Dan burung-burung terkumpul.21) Ketika mereka masuk atas Dawud. ketika mereka naik tembok gedung?.20) Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang bermusuhan. ia mempunyai 99 kambing betina. (kami) dua orang yang berpekara.(38.17) Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.15) Dan mereka berkata: ”Rabb kami.19) Dan kami teguhkan Kerajaannya.

23) Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya.(38. karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah.(38. sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi.(38.(38. lalu ia minta perlindungan kepada Rabbnya. (38. bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”.27) Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?.29) Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba.31) DLA . Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia.25) ”Hai Dawud. maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap. dan jangan mengikuti keinginan. dan ia kalahkan aku dalam pertengkaran”. maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir. (38. dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik.26) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil. supaya ingat Uulul Albaab. dan ia tunduk ruku’ dan kembali. tetapi sedikit sekali mereka ini”.24) Maka kami beri kepadanya perlindungan.28) Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya. Itu sangkaan orang-orang yang kafir.Tafsir Al Sulthan berkata: ”Berikanlah kepadaku”.30) Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar kuda yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya. (38.(38. dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian.(38. sesungguhnya dia orang yang patuh. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah. kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih.

(38.(38. lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya .32) ”Kembalikan dia atas ku”. sesungguhnya kami dapati dia sabar.(38. dan pukulkan dengan itu. sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab.43) ”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu.44) DLA .(38. maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab. dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku. karena sesungguhnya Engkau. Engkau maha memberi”.37) Dan yang lain di dalam Ashfaad. sebaik-baik hamba.33) Dan sungguh kami telah uji Sulaiman. kembalikanlah aku.(38.(38.(38.38) Ini pemberian kami. dan bersama mereka sebanyak mereka. (38. ketika ia seru Rabbnya.34) Ia berkata: ”Rabb ku. dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad.39) Dan sesungguhnya baginya di sisi kami (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus.36) Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam. dan jangan engkau menyalahi sumpah.(38. ini tempat mandi yang dingin dan minuman. sesungguhnya dia banyak kembali.(38.(38. kemudian ia kembali. sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari mengingat Rabb ku” hingga ia terlindung di Hijab.40) Dan ingatlah hamba kami Ayyub.(38. ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”.35) Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki.(38.41) ”Hentakkan dengan kakimu.42) Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya.Tafsir Al Sulthan Maka ia berkata.

(38. dan air sangat dingin. tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan.(38.47) Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli.59) DLA .48) Ini satu peringatan.(38. maka sejelek-jelek tempat terbuai.(38.58) Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu.51) Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya.55) Jahannam yang mereka akan memasukinya.52) ”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.50) Hal keadaan mereka padanya bersandar. dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”.57) Dan yang lain dari bentuknya berpasangan.45) Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat. dan setiap dari orang yang dipilih.49) Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka.(38. meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman. dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik.(38.56) Ini .(38.(38. maka mereka merasakan air sangat panas. (38.(38.54) ”Ini.53) ”Sesungguhnya inilah pemberian kami.(38.(38. tidak ada baginya kehabisan”.46) Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.(38.(38.(38.

(38.(38.(38.61) Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”. (38.Maka alangkah jelek tempat ketetapan. (38.68) Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu. (38.(38.(38. Al ’Aziizul-Ghaffar”.(38. dan meniupkan padanya dari ruh-Ku. karena kamu telah sebabkan untuk kami”.(38.62) ”Kita jadikan mereka ejekan. maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.(38.(38.67) ”Yang kamu berpaling darinya”.(38.65) ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.74) DLA .(38. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”. dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”.69) Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata.72) Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya.66) Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”. dan adalah ia dari yang kafir.64) Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam.70) Ketika berkata: ”Rabbmu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”. siapa yang sebabkan ini untuk kami.(38.63) Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”.60) Mereka berkata: ”Rabb kami.71) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia.73) Kecuali Iblis menyombong. tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”.

(38.(38.(38. apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?.83) Dia berkata: ”Maka yang lengkap.76) Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya.(38.(38. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”.(38.85) Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu.79) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.86) ”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”. berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”.75) Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya.87) “Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”.(38.(38. (38.80) ”Kepada hari waktu yang tertentu”.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: ”Hai Iblis. jika demikian.77) ”Sesungguhnya adalah atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”.(38.(38.88) DLA .82) ”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”.(38.(38.84) ”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”. karena engkau terkutuk”.81) Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu. (38. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”. dan yang lengkap Aku katakan”.78) Ia berkata: ”Rabbi. dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.

Tafsir Al Sulthan DLA .

niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan.(39. Subhaana Dia. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang. dan Dia putarkan matahari dan bulan.(39.Tafsir Al Sulthan 39.5) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya.1) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap.0) Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim.(39.(39.3) Jika Allah mau mengambil anak.(39. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.6) DLA . maka ke mana kamu dipalingkan . Sungguh Dia Al’AziizulGhaffar. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga. kepunyaan-Nya Kerajaan.(39.(39. maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar. Dia putarkan malam atas siang. dan Dia putarkan siang atas malam.Surat Az-Zumar (Puak-Puak) Surat ke-39. dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan.2) Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish.4) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap.

(39. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?.13) Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”. berbaktilah kepada Rabb kamu. dan jika kamu syukur.12) Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya.8) Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Rabbnya (sama dengan yang tidak?).14) DLA . Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka. (39. sesungguhnya engkau dari penduduk api”.Tafsir Al Sulthan Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu. melainkan dengan tidak berhitung”. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas.(39. tidak memikul dosa jiwa yang lain. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit. kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu. lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.9) Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!. dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung.(39. dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya. tidak mengingat melainkan Uulul Albab”.(39.(39.10) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”.11) ”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”.7) Dan apabila kesusahan menyentuh manusia. kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu.(39. ia berdo’a kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepada-Nya. (39. azab hari yang panjang”.

(39. Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah.(39. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah.16) Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya. tidak Allah menyalahi janji.17) Yang mendengar perkataan.Tafsir Al Sulthan ”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”. dan kembali kepada Allah. adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning.15) Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka.18) Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab. kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya. bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. lalu menurut dengan setepattepatnya. maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi. maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” . Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”. mengalir dari bawahnya sungai-sungai. (39. Maka kecelakaan bagi mereka DLA .19) Tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur.(39.(39.20) Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. sebagai perjanjian Allah.21) Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Rabbnya. mereka Uulul Albaab. dan itulah mereka.(39. (39. Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab.

24) Orang-orang yang dari sebelum mereka. Tulisan yang bersamaan berpasangan. maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar. Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah.(39.Tafsir Al Sulthan yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah.(39.25) Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia.(39. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.30) DLA .(39. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Rabb mereka.22) Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian. Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”. agar mereka mendapat peringatan.26) Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata.28) Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan.(39.(39.(39.29) Sesungguhnya engkau akan mati.(39. dan sesungguhnya mereka akan mati.27) Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni. Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki. dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?.23) Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain).(39. dan siapa dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal. padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui. Itu pengenalan. telah mendustakan.

itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan. maka tidak ada baginya sembarang pelupa. sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya. mereka orang-orang yang tekun. Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan.36) Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah.32) Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya.(39.38) DLA . dan siapa dilupakan Allah. apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”. apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?.(39.37) Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”. dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya.34) Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan. atasNya bertawakal orang-orang yang bertawakal” . dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. maka tidak ada baginya siapapun pengenal. (39. (39.35) Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya.(39.(39. atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku.(39.33) Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir.Katakanlah: ”Allah cukup untukku.(39.31) JUZ’ 24 Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah.Tafsir Al Sulthan Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Rabb kamu berbantahan. itulah mereka.

41) Allah menerima diri ketika matinya.40) Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap.39) ”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”. dan Dia kirim yang lain kepada ajal tertentu.42) Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?. Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”.46) Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya. maka untuk dirinya.(39. Maka siapa mendapat pengenalan. (39.nanti kamu akan mengetahui”. dan yang belum mati dalam tidurnya. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati. beramallah menurut keadaan kamu.(39.45) Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi. sesungguhnya aku akan beramal.(39. tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat.44) Dan apabila disebut Allah saja. kepunyaanNya Kerajaan Langit dan Bumi. maka tidak ia lupa atasnya. Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.(39. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah.(39. Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”.43) Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara. kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”. dan siapa lupa. DLA .(39.Tafsir Al Sulthan Katakan: ”Hai kaumku.(39. tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira.

dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan.55) DLA . Padahal dia fithnah. kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari kami.(39.(39.(39.47) Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan. ia seru kami.(39.48) Maka apabila bahaya mengenai manusia. janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah. sesungguhnya Dia.(39. sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya.49) Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu. Dia Ghafuurur-Rahiim”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.52) Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka. ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. dan mengukurkan. (39. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.(39.(39.51) Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka.(39. tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka. dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri.50) Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. dan berserah dirilah kepada-Nya.53) ”dan kembalilah kepada Rabb kamu. dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan.54) ”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”. sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”.

63) Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”.(39.(39.(39. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam.65) Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur.(39.56) ”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku.(39.61) Allah Pencipta tiap sesuatu. niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”.(39. lalu engkau dustakan dia. dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil.58) ”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku.(39.(39. dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.(39. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong. (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita.(39. itulah mereka.(39.57) ”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orangorang yang berbuat kebaikan”.Tafsir Al Sulthan ”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah. jika engkau menyekutukan. dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”. dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”.59) Dan di hari qiyaamah.64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu. niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi. mereka orang-orang yang rugi.60) Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka. dan engkau sombong.66) DLA .62) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.

(39.68) Dan akan bersinar bumi dengan Nur Rabbnya.70) Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuakpuak. maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong. Dibuka pintu-pintunya.(39. dan mereka tidak dianiaya. senang kamu.72) Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Rabb mereka. kepada surga berpuak-puak. (39. dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap.” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir. dan langit tergulung di tangan kanan-Nya. (39. Hingga apabila mereka datang kepadanya.(39.69) Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan. lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu.73) DLA . dan pengawalpengawalnya berkata: ” Salam atas kamu. dan dibukakan pintu-pintunya. dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.67) Dan akan ditiup pada shuuri. lalu ditiup padanya yang lain. dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rabb kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya. maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”.(39.(39. Hingga ketika datang kepadanya.71) Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”. kecuali siapa yang dikehendaki Allah. padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah.Tafsir Al Sulthan Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya.

Kami bisa mengambil tempat dari Taman. dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya. dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap.75) DLA .74) Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Rabb mereka. di mana kami kehendaki.(39. dan Yang telah wariskan kepada kami bumi. maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”.(39.

(40. Yang sangat pembalasannya.(40.5) Dan seperti itu telah patut kalimat Rabbmu atas orang-orang yang kafir. tidak ada Yang dita’ati.1) Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim. dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap.(40. 85 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Maka Aku siksa mereka. melainkan Dia. dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Rabb kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu.Surat-Ghaafir (Pengampunan) Surat ke-40. kepada-Nya tempat kembali.(40.4) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongangolongan dari sesudah mereka.(40.2) Yang mengampuni dosa. sesungguhnya mereka penduduk api.6) Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya.(40. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya. Yang menerima tobat. maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan DLA .Mim}.Tafsir Al Sulthan 40. menggerakkan karakter hamdu Rabb mereka. maka bagaimana siksaan-Ku?. Yang mempunyai kekayaan.0) {Ha. maka jangan engkau ditipu oleh mundarmandirnya mereka di dalam negeri.(40.3) Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orangorang yang kafir.

14) Yang tinggi derajat. dan peliharalah mereka dari azab jahiim”. maka kami telah mengakui dosa-dosa kami.(40. Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan. kamu kufur. kamu kafir”.11) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya. diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu.13) Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan. oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”. tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali.15) Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah DLA . ketika kamu diseru kepada Allah saja. Yang mempunyai ’Arsy. kamu beriman. engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali.12) Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40. ketika kamu dihimbau kepada iman. dan itu dia kemenangan yang panjang. (40.(40. tetapi jika disekutukan karakter-Nya.(40. dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka.10) Mereka berkata:”Rabb kami. karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu.9) Sesungguhnya mereka yang kufur. (40.(40.(40. Engkau Al’Aziizul Hakiim”.(40.Tafsir Al Sulthan mengikuti jalan-Mu. dan generasi mereka. sesungguhnya Engkau. walau dibenci orang-orang kafir. maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan.8) ”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan.7) ”Rabb kami.

(40. dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar. tetapi mereka mengkufurinya.(40. DLA .23) Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun. dan ada bekas-bekasnya di Bumi. Sesungguhnya Allah. sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab. maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.(40.19) Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap. sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid. mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya.(40.18) Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur. Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”.21) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti. dan orangorang yang menyeru dari selain dari-Nya. tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”.Tafsir Al Sulthan Kerajaan pada hari ini?. ketika qalbuqalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita. maka Allah azab mereka. Dia As-Samii’ulBashiir.17) Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir.(40. adalah mereka itu sangat kuat dari mereka.16) Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka. tidak ada kezaliman di hari ini. dan tinggalkan wanita-wanita mereka”.20) Apa belum mereka berjalan di Bumi. (40.22) Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata.(40. padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati.(40.(.24) Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami. tidak bisa memutuskan sesuatu.

buat kecelakaannyalah dustanya. hendaklah ia seru Rabbnya.(40.27) Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Rabbku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Rabb kamu.26) Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”. karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”.(40. hal keadaan kamu berkuasa di bumi. dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”.(40. akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu.(40.(40.28) ”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini.32) ”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah.25) Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa.Tafsir Al Sulthan tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan. tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat.(40.29) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku. aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”. sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.30) ”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka.31) ”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”. dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan jalan yang benar”.(40. karena ia berdusta. tetapi jika ia benar. kaena DLA .(40.

40) ”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan.36) ”Jalan ke Langit. Seperti itu Allah metrai atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa.34) ”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka.(40. maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”.41) DLA . tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya. menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman.38) ”Hai kaumku. maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min.(40. tetapi kamu seru aku kepada api?”.33) ”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti.37) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”.(40.Tafsir Al Sulthan siapa dilupakan Allah.(40. dan dipalingkan dari jalan.(40. kehidupan yang rendah ini perlengkapan. karena aku sangka dia berdusta”. (40. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang raguragu.(40. kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”. maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa. (40. dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian. dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”. hingga apabila ia mati.(40. maka tidak ada baginya dari pengenalan”.35) Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman.39) ”Siapa kerjakan kejahatan. buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya.

yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong.46) Dan ketika mereka akan berbantahan di api. sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya. (40. dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu adalah penghuni api”. dan menyekutukan rahasia-Nya.(40.(40.(40.Tafsir Al Sulthan ”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah.44) Maka Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun. kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Rabb kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”.(40.50) DLA . Mereka jawab: ”Ya”. sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”.43) ”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu.(40. ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu. sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hambahamba-Nya”.(40. maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”.42) ”Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya tidak mempunyai (untuk) diseru di dunia dan di akhirat. Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu. dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah.45) Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at. dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”. (40. apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya.48) Dan berkata mereka yang di api.47) Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya. masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras.49) Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”. dan aku serahkan urusanku kepada Allah.(40.

yang mereka tidak akan sampai kepadanya.58) Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya. tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. dan bagi mereka tempat yang jelek.60) Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu tinggal padanya.(40.53) Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab.(40. dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Rabbmu pagi dan petang.(40. Sedikit sekali kamu ingat.59) Dan berkata Rabb kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu. sesungguhnya Dia As Sami’ul-Bashir. Maka berlindunglah kepada karakter Allah. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”.(40.54) Maka sabarlah. sesungguhnya janji Allah itu Lengkap.57) Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan. Sesungguhnya Allah DLA .52) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan.51) Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka.55) Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka. tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan.56) Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi. dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orangorang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi.(40. lebih menyolok dari penciptaan manusia.(40. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. dan bagi mereka kutukan. (40.(40. dan siang penerang.(40.(40.

tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(40.62) Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. kemudian supaya kamu jadi tua. maka Maha Melindungi Allah Rabb Alam Semesta. kemudian supaya kamu sampai dewasa. dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”. ketika telah datang kepada ku bukti dari Rabb ku. maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan.(40.68) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?.”.65) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah. Pencipta tiap sesuatu.61) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. maka tepat bentuk-bentuk kamu. semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam semesta. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baikbaik. dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Rabb alam Semesta. tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada. maka ke mana kamu dipalingkan.(40.63) Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan.64) Dia Yang Hidup. itu untuk kamu Allah Rabb kamu.(40.(40.(40. Maka apabila Dia tentukan satu urusan. kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan mempunyai kelebihan atas manusia.67) ”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia bentuk kamu.69) DLA . (40.(40. kemudian dari Nuthfah.(40.66) ”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab.

bahkan tidak pernah sebelum ini.(40. (40.72) Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada bendabenda yang kamu sekutukan?”.77) Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu.(40.(40.71) Di air panas kemudian di api mereka digerakkan. Dan sebagian darinya kamu makan.79) DLA . sesungguhnya perjanjian Allah lengkap.76) Maka sabarlah. maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”.(40. kami menyeru sesuatu”.(40. maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu.74) ”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”. sebagian darinya.(40.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apaapa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami.(40.70) Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantairantai sedang mereka digerakkan (diseret). (40.(40. Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir. tetapi mereka akan mengetahui. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah.75) ”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya. dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan. maka kepada kamilah mereka dikembalikan . Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap. dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu.73) ”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami.78) Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan.

mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja. maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?.Tafsir Al Sulthan Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan.(40.(40. tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka .81) Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?. dan kami kufur kepada apaapa yang kami sekutukan dengan-Nya”. dengan bukti. Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orangorang yang kafir. lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka. (40.83) Maka ketika mereka melihat azab kami.80) Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.(40. mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka.84) Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka. ketika mereka melihat azab kami.82) Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka.(40. tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan.85) DLA .(40.. adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi.

Tafsir Al Sulthan DLA .

karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”.2) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui.(41. (41. dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding.7) ”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”.Tafsir Al Sulthan 41.1) Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim . dan Dia ukurkan padanya makanan- DLA . (padahal Dia) itu Rabb Alam Semesta ?” .4) Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya. diberi wahyu kepada ku.8) Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?.0) {Ha Mim}. oleh itu.(41.(41. bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati.(41.9) Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya.3) Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka. bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” . 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(41.(41. dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan. Dari itu berlaku luruslah kepadaNya dan mintalah ampun kepada-Nya.5) Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu. dan Dia beri pelindungan padanya.Surat Fush-Shilat (Dijelaskan) Surat ke-41.(41.(41. maka mereka tidak dapat mendengar.

(41.14) Maka adapun ’Aad. dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”. tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. dan dia Asap. keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”. sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”.(41. Maka petir azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim. niscaya Dia turunkan malaikat. Dia sangat kuat dari mereka ?. maka kami telah beri pengenalan kepada mereka.(41. maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap.11) Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari. . dan karena hendak menjaga.17) DLA .Tafsir Al Sulthan makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya. (41.16) Dan adapun Tsamud.15) Maka kami kirim atas mereka angin shorshor pada hari yang sial. karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini. dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya. tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita. maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”. karena mereka tidak ditolong.(41.12) Maka itu jika mereka berpaling.(41. sedangkan azab akhirat lebih menghinakan.10) Kemudian Dia berada kepada Langit.13) Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”.Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka.(41.(41.

dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti. maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan.(41.22) Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabb kamu. (41. dan jika mereka minta dikasihani. apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan.(41. yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi.23) Maka itu jika mereka sabar. maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani.20) Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”. Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama.24) Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman.(41.(41.Tafsir Al Sulthan Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman.(41. maka api itu tempat kedudukan bagi mereka.25) DLA .19) Hingga apabila telah datang kepadanya. dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan. maka mereka dibagi-bagi.21) Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu.(41.(41. bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia.18) Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api. tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan . lalu mereka puji-puji untuk mereka. dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu.

(41.(41.31) ”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”.(41.(41.(41. supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”.30) ”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat. niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”. bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami.(41.28) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Rabb kami.(41.26) Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat.29) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Rabb kami Allah” kemudian mereka istiqomah.33) Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan. dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan.(41. tunjukkanlah kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia. dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.34) DLA . supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami.(41.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”. supaya kamu mendapat kemenangan”.32) Dan bukankah tidak ada orang yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”. bikinlah hingar bingar padanya. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat.27) Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api.

Maka apabila kami turunkan atas nya air. Dia As Samii’ul-’Aliim.35) Dan jika engkau diganggu dari Setan. Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan. Sesungguhnya Rabb mu DLA . Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?. tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka. (41.38) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’. karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk.36) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya. maka ia bergerak dan bertumbuh.(41.42) Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu. maka mereka yang disisi Rabbmu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu.41) Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya.(41. (41. Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati. sesungguhnya Dia. sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”.40) Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi).(41.(41. tidak tersembunyi atas kami. sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah.37) Maka jika mereka menyombong. maka berlindunglah kepada Allah. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid.39) Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayatayat kami. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki.(41. Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan.Tafsir Al Sulthan Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang.(41.

(41. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmuNya. dan kalau tidak kalimat terdahulu dari Rabbmu. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan.46) Juz’ ke 25 Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat.45) Siapa beramal baik.(41. maka kepadanya. bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas. Itulah mereka. dan dia atas mereka kegelapan.(41. dipanggil dari tempat yang jauh. maka ia putus asa putus harapan. maka untuk dirinya.(41.48) Manusia tidak jemu meminta kebaikan. tetapi jika kesusahan mengenai dia. dan siapa berbuat kejahatan. sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”.(41. dan jika aku kembali kepada Rabbku.(41.(41. niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi.47) Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin. dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya .43) Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari. di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”.44) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. dan tidak Rabbmu mezalimi hamba-hamba-Nya.Tafsir Al Sulthan sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih. sungguh ditetapkan antara mereka. Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu. maka berselisih padanya. sesungguhnya di DLA . Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutusekutu-Ku?”.49) Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka.

sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Rabb mereka. kemudian kamu mengkufuri karakternya.(41.(41. maka ia mempunyai permintan yang banyak. (41. ia berpaling dan menjauhkan diri. tetapi apabila mengenai dia kesusahan. Apa belum cukup bagi mereka karakter Rabb mu. ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu.54) 42. siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”. Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir. bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?.Tafsir Al Sulthan sisi-Nya (pemberian) yang tepat”.50) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia.(41.52) Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuqufuq dan di dalam diri-diri mereka.Surat Asy-Syura (Rembukan) Surat ke-42.51) Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah. 53 Ayat DLA .53) Ketahuilah.(41. rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas. hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap.

(42.0) {Ha.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(42. sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir.Mim}. ”Itu untuk kamu Allah Rabb ku. dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya.(42.(42.5) Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus.Sin. maka keputusannya kepada Allah.7) Dan kalau Allah kehendaki.2) Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu.(42. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.10) Penyusun Langit dan Bumi.4) Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Rabb mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim.9) Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu.Dia DLA .(42.(42. tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya.1) {‘Ain.6) Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya. atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”.(42.(42. Allah Al’Aziizul-Hakiim. Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.8) Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia. dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim. Dia jadikan mereka satu ummat saja. menjadikan untuk kamu dari diridiri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh.(42. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong.3) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.Qof}.(42. Allah pengawas atas mereka.

dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Rabb mu.16) Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan . dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu. dan jangan kamu bercerai berai padanya. Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan. tidak ada seperti-Nya sesuatu. bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap. bantahan mereka tidak berharga di sisi Rabb mereka. jangan engkau mengikuti keinginankeinginan mereka. dan Dia Samii’un-Bashir.13) Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan.Allah Rabb kami dan Rabb kamu.11) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi. Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu. maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah.(42. dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu.(42.15) Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah. dan kepada-Nya tempat kembali”.17) DLA .(42.14) Maka untuk itu. dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia). niscaya diberi keputusan antara mereka.12) Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh.(42.(42. sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan banyakkan kamu padanya.(42. dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan. Allah akan kumpulkan antara kita. lantaran kedengkian di antara mereka. dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ‘Isa. dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat.(42. kepada satu masa yang tertentu. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali.

22) Itu Yang kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.24) DLA .21) Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan. karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap.(42. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya. dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih.19) Siapa adalah ingin ke taman akhirat.(42. dan dia akan mengenai mereka. dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki.23) Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”. dan siapa adalah ingin ke taman dunia.(42.Tafsir Al Sulthan Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya. Itu dia kelebihan yang menyolok. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu. (42. (42. sungguh dalam kelupaan yang jauh.20) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur.(42. Dan orang-orang yang beriman. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu. takut kepadanya.18) Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya. kami akan beri kepadanya darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. kami tambah baginya padanya kebaikan. kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan. kami tambah untuknya dalam ke tamannya. sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz. bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya. dan orang-orang percaya. niscaya diberi ketetapan antara mereka. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah dalam sa’at.(42.

tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir.28) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan. dan Dia AlWaliyyul-Hamiid.30) Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi.26) Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya. Dia matikan angin.(42.31) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi.27) Dan Dia yang menurunkan hujan dari setelah mereka putus harapan.(42. dan Dia ampunkan sebagian banyak.34) DLA . sungguh mereka meliwati batas di Bumi.29) Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah.25) Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras. maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu.(42. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.Tafsir Al Sulthan Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa.(42. maka jadilah dia di muka (laut).33) Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka. dan Dia sebarkan pengaturan-Nya.(42.32) Jika Dia kehendaki.Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih.(42. padahal Dia ampunkan sebagian banyak. (42.(42.(42.(42.

(42.Tafsir Al Sulthan Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih. (42.35) Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia. mereka bertawakal.37) Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Rabb mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka. mereka belanjakan.(42.(42.38) Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas.(42.41) Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap. tetapi siapa mengampuni dan membereskan. dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman.(42.40) Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”. bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri. maka ganjarannya atas Allah.(42.44) DLA .43) Dan siapa dilupakan oleh Allah. sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari.42) Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan. dan atas Rabb mereka. maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia.(42.(42.39) Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya.(42. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.36) Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni.

Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan.(42. (42. melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan.(42. dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki. sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir.(42. mereka bergirang dengannya.48) Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal.49) Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan. maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal.(42.(42. tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim.47) Tetapi jika mereka berpaling. lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki.(42.Tafsir Al Sulthan Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi. dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan.46) Perkenankanlah untuk Rabb kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.51) DLA . Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan.50) Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya. maka sesungguhnya manusia itu kufur. dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mansul. dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami. dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”.45) Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah.

52) Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan.4) DLA .(43.3) Dan sesungguhnya dia di dalam ibu kitab di sisi kami secara rinci bijaksana.(43.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami.(43. 43.1) Demi Kitab yang membuktikan.53).(42.2) Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu gunakan akal.Surat Az-Zukhruf (Perhiasan) Surat ke-43. dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.(43. 89 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.(42.0) {Ha. padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman.(43.Mim}.

(43. niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka Al’Aziizul-’Aliim”.13) ”dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali”.8) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”.6) Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.(43.Tafsir Al Sulthan Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?. kemudian kamu ingat jasa (ni’mat) Rabb kamu ketika kamu telah berada atasnya. seperti itu kamu dikeluarkan.15) DLA . dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai.11) Dia Yang menciptakan sistem setiapnya.12) Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya.(43.(43. maka kami hidupkan dengannya negeri mati. (43. dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan.(43.9) Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai.7) Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka.10) Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran.(43. dan telah lewat contoh generasi pertama.(43.14) Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hambahamba-Nya.5) Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama. dan kamu katakan: ”Subhaana Yang putarkan untuk kami ini. dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya . (43.(43.(43. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata.

21) Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapakbapak kami atas ummat.16) Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang menjadikan untuk Ar-Rahman perumpamaan.17) Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapakbapak kami atas ummat.23) Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?. (43. dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”.(43.Mereka berkata:”Sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada yang kamu diutus untuk menyampaikannya”.(43.18) Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba ArRahman itu sebagai perempuan. (43. dan sesungguhnya kami atas bekasbekas mereka orang yang mengikut”.(43.(43.22) Dan seperti itu.Tafsir Al Sulthan Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan.20) Atau kami beri mereka kitab dari sebelum nya. apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka. kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya. dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?. maka mereka kepadanya mereka berpegang ?. jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah.(43.19) Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”.(43. sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?.(43. mereka tidak lain melainkan berdusta.24) DLA .

(43.(43. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia.28) Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata. dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas derajat sebagian. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan. agar sebagian mereka mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Rabbmu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan.30) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”.29) Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu.26) ”Kecuali Yang Menyusun aku.(43.34) Dan perhiasan.(43.31) Apakah mereka membagi pengaturan Rabb mu ?.27) Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam turunannya supaya mereka kembali. (43.(43.(43. mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.33) Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu.(43.Tafsir Al Sulthan Lalu kami siksa mereka.(43.(43.32) Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja.35) DLA . karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”.25) Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”. niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia ArRahman itu atap rumah mereka dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.(43. karena semua itu tidak lain melainkan bendabenda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang yang tekun. demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya.

42) Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman.(43. maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Rabb Alam Semesta”.47) DLA .36) Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan.45) Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya.(43.44) Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami.41) Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka. maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.(43. (43. maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa.37) Hingga ketika datang kepada kami.(43.38) ”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini. sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus.(43.39) Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata.(43. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat. karena engkau sejelek-jelek Qorin.43) Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa.40) Tetapi maupun kami hilangkan mu.(43.(43. (43. kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin. adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?.(43. tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.(43. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”. dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.46) Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami. karena kamu telah menzalimi.

(43.50) Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya.(43.58) DLA . serulah untuk kami Rabb mu. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali. maka tidakkah kamu lihat?”. bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku. dengan apa yang ia janjikan di sisi mu. tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak. (43.(43.51) ”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini.53) Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya.56) Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh.(43. dan hampir tidak bisa menerangkan”. tiba-tiba mereka memungkiri janji.(43. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.Tafsir Al Sulthan Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya.(43.57) Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan. bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.52) ”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”. sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”. ia berkata: ”Hai kaumku.(43. kami balas mereka.(43.55) Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir.(43.48) Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir.54) Maka ketika mereka membikin kami murka.49) Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka.(43.

sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata.(43. ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya.(43.(43. maka sembahlah Dia. maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.59) Dan kalau kami kehendaki.(43. dan adalah mereka menyerah diri. ini jalan yang lurus”.65) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar.(43.62) Dan ketika datang kepada mereka ‘Isa dengan bukti.Tafsir Al Sulthan Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa (ni’mat) atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel.61) Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan. kecuali orang-orang yang tekun.68) Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami. sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti.70) DLA .67) ”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”.60) Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan untuk sa’at.64) Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka.(43.66) Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian.69) ”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”.63) ”Sesungguhnya Allah Dia Rabb ku dan Rabb kamu.(43. maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.(43. maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus.(43. (43.(43.(43.

Tafsir Al Sulthan Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan pialapiala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata.(43.80) Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis. dari apa yang mereka sifatkan.81) Subhaana Dia Rabb Langit dan Bumi.75) Padahal kami tidak menganiaya mereka. dan didalamnya kamu akan kekal.(43.(43.(43. tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap. Rabb ‘Arsy.78) Bahkan mereka telah putuskan urusan. maka akulah orang pertama yang menyembahnya”.72) Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak.71) Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.76) Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Rabbmu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”. (43.(43.73) Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43.(43. sedangkan mereka di dalamnya putus asa. yang dari padanya kamu makan. tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri.82) DLA .(43.(43.(43.79) Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?.74) Tidak diringankan siksaan dari mereka. maka kami akan memutuskan.(43.77) Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap.

dan disisi-Nya ilmu sa’at. dan di Bumi Yang Dita’ati. tidak memiliki safa’at.88) Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”. sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”.84) Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.86) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.85) Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya.(43. (43.89) DLA .87) Perhatikan perkataannya: ”Hai Rabb.(43.(43. niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?.83) Dia Yang di Langit Yang Dita’ati. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(43.(43.(43. dan Dia Al Hakiimul ’Aliim. kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu. nanti mereka akan mengetahui .

(44.10) Yang akan menutupi manusia.Surat Ad-Dukhan (ASAP) Surat ke-44.4) Sebagai perintah dari kami.(44.(44.(44.1) Demi kitab yang membuktikan.(44.(44. dan apa-apa antara keduanya. sesungguhnya kamilah yang mengutus. jika kamu yakin.6) Rabb Langit dan Bumi.(44. ini azab yang pedih. 59 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44. sesungguhnya Dia.0) {Ha. sesungguhnya kami mengancam.Tafsir Al Sulthan 44.7) Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama. Dia As Sami’ul-‘Aliim.(44.9) Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.(44.(44.5) Pengaturan dari sisi Rabb mu.8) Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main.(44.Mim} .2) Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi.11) DLA .3) Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.

sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”.(44.21) Lalu ia menyeru kepada Rabbnya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:.13) Kemudian mereka berpaling darinya.(44.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami.12) Dari mana mereka dapat peringatan.(44.16) Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan.23) ”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap.(44.(44.(44.(44.24) DLA . (44. sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”. sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda. dia gila”.(44.(44.20) ”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”. sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”.17) ”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah. sesungguhnya kami akan membalas.(44.15) Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok.19) ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb ku dan Rabb kamu dari perejaman kamu kepada ku”. sesungguhnya engkau akan diikuti”. padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata.(44. sesungguhnya kamu akan kembali.18) ”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah. lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”.22) “Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam. dan mereka berkata:”diajar dia.(44.14) Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit.

38) DLA .(44.30) Dari Fir’aun.34) “tidak ia melainkan kematian kita yang pertama. sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka.27) Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain.25) Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.29) Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina.35) ”Maka datangkanlah bapa-bapa kami. Kami telah binasakan mereka. sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.28) Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo. jika kamu orang-orang yang benar”.31) Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.(44.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan matamata air.(44.(44.(44.(44.(44. (44. dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.36) Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orangorang yang dahulu dari mereka?.(44.(44.(44.32) Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayatayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.26) Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenangsenang.37) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.(44.33) Sesungguhnya mereka ini berkata:(44.

48) “Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak kami ciptakan keduanya. (44.(44.51) Di dalam surga dan mata air.54) Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.52) Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal.(44. hal keadaan mereka berhadap-hadapan.43) Makanan orang yang berdosa.42) Sesungguhnya pohon zaqqum. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.46) “Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”.44) Seperti minyak yang mendidih di perut-perut.(44.50) Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman.(44.(44. Dia Al ’Aziizur-Rahiim.(44.49) “Sesungguhnya inilah dia yang kamu ragu padanya”.(44. (44.55) DLA .40) Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong.53) Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata.(44.41) Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia.(44. (44.(44.(44. melainkan dengan Lengkap.47) “Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”.39) Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka semua bertemu.45) Seperti didihan air yang sangat panas. (44.

1) Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.(44.0) { Ha Mim}.2) DLA .58) Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu. agar mereka mendapat peringatan.(45. itu Dia kemenangan yang panjang.57) Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu.(44.56) Sebagai kelebihan dari Rabbmu.(45. 37 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44.Tafsir Al Sulthan Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim.59) 45.(44.(45.Surat Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Surat ke-45.

maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya.(45. dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?.8) Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan. kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya.(45.10) Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Rabb mereka.6) Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa. bagi mereka azab dari rijzim pedih. Dan tidak bisa menjadi Pengurus apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah.(45.(45.(45. (45.12) DLA . dan bagi mereka azab yang panjang.(45.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.5) Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap.7) Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya.9) Dari hadapan mereka ada jahannam.(45. Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih.(45. dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan. itulah mereka bagi mereka azab menghina.4) Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki.(45.3) Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin. .11) Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.

maka untuk dirinya. dan siapa berbuat jahat. supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah. maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka. dan kami beri mereka dari yang baikbaik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta.19) Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin. maka atasnya.(45.(45.18) Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.21) DLA . Kemudian kepada Rabb kamu.(45.(45. maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu.17) Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan. sesungguhnya Rabbmu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.(45.(45.15) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian.Tafsir Al Sulthan Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya.14) Siapa berbuat baik. (45.13) Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan. kamu akan dikembalikan.16) Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan.(45. Jelek apa yang mereka putuskan.20) Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orangorang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?. dan Allah pengurus orang-orang yang tekun.(45.

29) DLA .(45. (45.26) Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi.(45.28) Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap. Maka tidak mau kamu ingat ?. tidak ada keraguan padanya. dan hari berdiri sa’at.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu. dan tidak mereka melainkan menyangka. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.27) Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut.(45. dan kita hidup. dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya.25) Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu.(45.22) Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?.(45. dan mereka tidak dizalimi. kita tidak ada. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” .23) Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini. kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah.Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah. pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya.(45. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. kemudian Dia akan matikan kamu. dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”. tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orangorang yang benar”. Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan.(45.24) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan.

31) Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”. mereka tidak dikeluarkan daripadanya.(45. dan kamu ditipu kehidupan dunia.33) Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini.Tafsir Al Sulthan Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih.35) Maka kepunyaan Allah lah hamdu.(45. dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”.34) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil ayatayat Allah sebagai olok-olok.32) Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(45.Itu dia kemenangan yang nyata.36) Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi. (45. karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”. kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at. Rabb Langit dan Rabb Bumi dan Rabb Alam Semesta.(45. dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat.(45.30) Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu. maka dimasukkan mereka oleh Rabb mereka ke dalam surga. tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”. maka pada hari ini.(45.37) DLA . tetapi kamu menyombong. (45.

Tafsir Al Sulthan DLA .

mereka berpaling.3) Katakan: ”Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain dari Allah ?.(46.(46.1) Diturunkan tulisan ini dari Allah Al-’Aziizil-’Hakiim. 35 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (46. Atau adakah mereka mempunyai sekutu di Langit. dan adalah mereka kepada pengabdian mereka.7) Atau mereka mengatakan: ”Dia mengada-ngadakannya”. atau bekas-bekas dari Ilmu jika kamu orang-orang yang cerdas”. Katakanlah: ”Jika aku mengada-ngadakannya. adalah bagi mereka musuhmusuh.2) Tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. (46. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang diancamkan kepada mereka. maka tidaklah DLA .Tafsir Al Sulthan 46.6) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. Min}.(46. Dan mereka dari seruan mereka berlaku lalai. ketika ia datang kepada mereka: ”Ini sihir yang nyata” (46.0) { Ha. melainkan dengan Lengkap.Surat Al-Ahqaaf (Bukit Pasir) Surat ke-46. Tunjukkan kepada ku apa yang ia telah ciptakan dari Bumi.5) Dan apabila dikumpulkan manusia. berkata orang-orang yang kafir kepada yang lengkap. (46. apa-apa yang tidak bisa memperkenankan itu sampai hari qiyaamah. dan untuk satu waku yang sudah ditentukan. mereka kafir (46.4) Dan bukankah tidak ada yang lebih lupa daripada orang yang menyembah selain dari Allah. Datangkanlah kepada ku satu Tulisan dari sebelum ini.

11) Dan dari sebelumnya ada Kitab Musa sebagai Imam dan pengaturan.14). Dan Dia Ghafuurur-Rahiim. Katakanlah: ”Apa tidak kamu perhatikan jika ia adalah dari sisi Allah. Sehingga apabila ia sampai kepada DLA . Tidak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Padahal seorang pengaku dari Bani Israel pernah mengakui atas yang seperi ini. kemudian mereka istiqomah. untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Dan kami telah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibubapaknya. maka mereka akan berkata: ”Ini satu dusta yang sudah tua”(46.9). Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (46. Dia lebih mengetahui rahasia apa-apa yang kamu percakapkan padanya. dan tidak aku melainkan pemberi peringatan yang nyata (46. maka tidak ada ketakutan atas mereka. tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”. Dan ini kitab yang membetulkan Lisan Bahasa Asli.10) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: ”Kalau adalah itu baik. Cukuplah rahasia-Nya menjadi saksi antaraku dan antara kamu.13) Itulah mereka penduduk Surga. sedangkan mengandungnya dan pisah susunya adalah 30 bulan. (46.12) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Rabb kami Allah. lalu ia beriman.Tafsir Al Sulthan kamu memiliki bagiku barang sesuatu dari Allah. Padahal lantaran mereka tidak mau diberi pengenalan dengannya. dan tidak mereka berdukacita (46. dan tidak kepada kamu. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah. dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku.8) Katakanlah: ”Tidaklah aku orang yang mengada-ngada dari rasul-rasul. dan kamu mengkufuri rahasianya ?. mereka kekal padanya sebagai balasan bagi apa yang ada mereka kerjakan (46. tetapi kamu menyombong. dan kegembiraan untuk orang-orang yang berbuat baik (46.

dan mereka tidak akan dizalimi(46. percayalah.”Kamu telah habiskan bagian-bagian kamu yang baik dalam kehidupan kamu di dunia dan kamu telah bersuka-suka dengannya. dan karena akan dicukupi kepada mereka amal-amal mereka. lantaran kamu pernah berlaku sombong di bumi dengan tidak ada alasan yang lengkap dan lantaran kamu pernah melewati batas. tetapi ia berkata: “Ini tidak lain melainkan dongeng orang-orang yang pertama”(46. sesungguhnya perjanjian Allah itu Lengkap”. dan berilah keberesan bagiku dalam anak cucu. apakah kamu akan mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.16) Dan yang berkata kepada dua ibu bapaknya:”Uff untuk kamu berdua.15) Itulah mereka orang-orang yang kami terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka dalam penduduk Surga sebagai janji yang benar yang pernah dijanjikan kepada mereka.(46. dan atas dua ibubapakku. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang yang kafir atas api. (46.19).20) DLA . sesungguhnya aku berobat kepada-Mu. dan supaya aku berbuat kebaikan yang Engkau sukai. Dan ibubapaknya minta tolong kepada Allah :”Celakalah bagi mu.Tafsir Al Sulthan masa balighnya dan sampai 40 tahun. dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri”. ia berkata: “Rabbi berilah kepada ku supaya aku bersyukur atas jasa (ni’mat) Mu yang Engkau telah jasakan kepada ku.(46.18) Dan untuk setiap derajat dari apa yang mereka kerjakan. padahal telah mati orang-orang yang dari sebelumku ?”.17) Itulah mereka orang-orang yang patut atas mereka perkataan dalam ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jinn dan manusia. maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina.(46.

karena adalah mereka mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”(46. dari penduduk negeri dan kami telah jelaskan ayat-ayat agar mereka kembali. ketika ia mengancam kaumnya di Bukit Pasir.25) Dan sungguh kami telah teguhkan mereka dalam apa yang tidak kami teguhkan kamu padanya. lalu mengepung mereka apa yang ada dengannya mereka perolok-olokkan. Maka menjadilah mereka tidak terlihat.22) Ia berkata: ”Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. (46. dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku rahasianya. (46.Dan kami menjadikan untuk mereka pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. “Bahwa jangan kamu sembah selain Allah.27) DLA . Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami.26) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan apa-apa yang di sekitar kamu. melainkan tempattempat tinggal mereka.21) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami?.24) Yang membinasakan tiap sesuatu dengan perintah Rabbinya. tetapi tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak fuad-fuad mereka dari sesuatu. Padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa pengancam sebelumnya dan sesudahnya.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Saudara ‘Aad.(46. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang” (46. (yaitu) angin yang di dalamnya ada azab yang pedih. Seperti itu kami balas kaum yang berbuat kedurhakaan. (46. tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh” (46. mereka berkata: ”Ini ’Aridhon yang akan menghujani kami” Bahkan dia apa yang kamu minta disegerakan dengannya.23) Maka ketika mereka lihat dia ’Aaridhon menghadap ke lembahlembah mereka.

34) Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya uulul azmi dari rasul-rasul.(46. niscaya Dia ampunkan untuk kamu dari dosa-dosa kamu dan Dia lepaskan kamu dari azab yang pedih”(46. maka tidak bisa ia luput di bumi dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain dari-Nya. pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam.sesungguhnya kami telah mendengar sebuah Kitab yang diturunkan sesudah Musa. maka ketika mereka menghampirinya.30) ”Hai kaum kami !. Dan jangan engkau minta dilekaskan untuk mereka. Itulah mereka dalam kelupaan yang nyata.Mereka berkata: ”Bahkan Demi Rabb kami”.Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab dengan sebab kamu kufur”(46. dan apa yang ada mereka ada-adakan.32) Apa belum mereka lihat bahwa sesungguhnya Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. dan tidak Lelah dengan sebab menciptakan mereka. yang mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. mereka berkata: ”Diamlah.28) Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nafaron dari Jinn yang mendengarkan Alquran. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan DLA .33) Dan pada hari akan dibawa orang-orang yang kafir atas api (seraya dikatakan): ”Bukankah ini karakter yang lengkap?”. dan imanilah karkter-Nya. maka setelah selesai.29) Mereka berkata: ”Hai kaum ku. mengenalkan kepada yang lengkap dan kepada thoriiqim Mustaqiim”(46. Bahkan (tuhan-tuhan itu) melupakan dari mereka. Dan itu kebohongan mereka.(46. Bahkan sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. (46. (46. adalah Berkuasa atas menghidupkan yang mati ?. perkenankanlah Da’i Allah.Tafsir Al Sulthan Maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan sebagai pendekatan diri.31) Dan siapa tidak perkenankan Da’i Allah.

35) 47. (Ini satu) Penyampaian. dan dia yang lengkap dari Rabb mereka. Dia lupakan amal-amal mereka.(47. Maka bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq ? (46. 38 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (47.2) DLA . dan Dia akan memperbaiki keadaan mereka .0) Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah. Dia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka.1) Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad. seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang hari saja.(47.Surat Muhammad (Nabi Muhammad saw) Surat ke-47.Tafsir Al Sulthan kepada mereka.

6) (67) Hai orang-orang yang beriman !. Seperti itu Allah adakan untuk manusia perumpamaan mereka.11) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh ke Taman yang mengalir dari bawahnya DLA .3) Maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir.4) Dia akan beri pengenalan kepada mereka. Hingga ketika kamu mengalahkan mereka. dan untuk orang-orang kafir seperti dia. mengikuti Yang Lengkap dari Rabb mereka. (47. Dia tolong kamu dan kuatkan pendirian kamu.(47.(47.5) Dan Dia masukkan mereka ke Surga yang pernah Dia kenalkan dia kepada mereka. hingga mereka meletakkan perang senjatanya.(47.8) Itu karakternya sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. dan adapun tebusan. dan akan perbaiki keadaan mereka(47.9) Maka apa tidak mereka berjalan di Bumi lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka.Maka adapun anugerah sesudah itu. Dia tidak menolong dari mereka. jika kamu tolong Allah. maka keraskanlah ikatan tawanan.10) Itu karakter sesungguhnya Allah Yang memimpin orang-orang yang beriman.(47. maka tidak Dia lupakan amalan mereka .Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang Bathil. dan kalau Allah menghendaki.7) Dan orang-orang yang kafir. (47. dan orang-orang yang kafir tidak Dia pimpin mereka. maka kesengsaraan bagi mereka dan Dia lupakan amal-amal mereka.(47. maka Dia lenyapkan amalan mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dan orangorang yang gugur di jalan Allah.(47. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian. maka pukulah penjaga mereka.Demikian. Allah telah binasakan atas mereka.

16) Orang-orang yang mengenali itu. (47. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah. dan Dia beri kepada mereka ketekunan mereka. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya.13) Maka apakah siapa adalah atas Bukti dari Rabbnya. Dia tambah pengenalan bagi mereka. Untuk mereka padanya dari tiap buah-buahan. dan orang-orang yang kafir mengumpulkan perlengkapan. (47. maka tidak ada penolong bagi mereka. dan mengikuti keinginan mereka. dan mintalah pengembalian dari buah amal DLA . dan makan seperti makannya binatang ternak dan api kedudukan bagi mereka. dan sungai dari Arak yang lezat bagi yang meminumnya.14) Perumpamaan Taman yang dijanjikan kepada orang-orang yang tekun.(47. sehingga ketika mereka keluar dari sisi mu. (tidak sama) seperti orang yang dia kekal di dalam api dan diberi minum air mendidih maka terpotong isi perut mereka.15) Dan sebagian dari mereka orang yang mendengar kepada mu.12) Dan ada sebagian dari negeri. seperti orang yang dihiasi baginya amalan jeleknya ? dan mengikuti keinginan mereka ?.(47. dia lebih sangat kuat dari negeri mu yang mengeluarkan-mu. padanya sungai dari air yang tidak membusuk dan sungai dari susu yang tidak berubah rasa. dan sungai dari madu yang disaring.17) Maka tidakkah mereka menunggu melainkan sa’at bahwa akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba.(47. Maka bagaimana (keadaan) bagi mereka ketika datang kepada mereka peringatan mereka ? . (47.18) Maka ketahuilah sesungguhnya Dia. kami telah binasakan mereka. (47. Dan pengembalian dari Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan sungai-sungai. mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: “Apa yang ia katakan tadi?”. Mereka itu orang-orang yang Allah thoba’a atas qalbu mereka.

23) Maka apakah tidak mereka tadabbur Alquran. maka Dia tulikan mereka dan butakan pemandangan mereka. atau atas qalbu (mereka) ada Aqfalnya ? . sungguh adalah baik bagi mereka. (tentang) Peperangan.25) Itu karakter sesungguhnya mereka berkata kepada orangorang yang membenci apa yang diturunkan Allah:”Kami akan mematuhi kamu dalam sebagian urusan” Dan Allah mengetahui rahasia mereka.20) Kepatuhan dan perkataan ma’ruf. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan kedudukan kamu. maka mereka berlaku benar kepada Allah. (47.(47. maka Dia hilangkan amal-amal mereka. sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka ?.(47. engkau (dapat) lihat orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pingsan atasnya dari mati.(47.27) Itu karakter sesungguhnya mereka mengikuti apa memurkakan Allah.Maka lebih utama bagi mereka.(47. Maka ketika diturunkan kepada mu satu bentuk yang dapat diputuskan dan disebut padanya.28) DLA .21) Maka apakah tidak bisa jadi.26) Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka.22) Itulah mereka orang yang dikutuk Allah.24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali atas punggung mereka dari setelah ada bukti bagi mereka pengenal.(47. Maka apabila sudah jadi wajib urusan. dan memutuskan hubungan teliti kamu.19) Dan berkata orang-orang yang beriman: “(mengapa) kalau tidak diturunkan satu bentuk”. (47. jika kamu berkuasa bahwa kamu berbuat rusak di Bumi. (47.(47.(47. dan untuk mu’minin dan mu’minat. setan telah mudahkan mereka dan panjangkan angan-angan mereka.Tafsir Al Sulthan mu. dan mereka benci kepada keridhaan-Nya.

(47.37) DLA . Dia beri kamu upah kamu dan tidak Dia tanya kamu tentang harta-harta kamu.30) Dan kami akan memberi percobaan kepada kamu hingga kami mengetahui Mujahidin dari kamu dan Shobirin.(47. dan jangan kamu kurangkan amal-amal kamu. kemudian mereka mati. (47. dan mereka kafir. dan kamu orang yang tinggi derajat.(47.35) Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian. Dia akan gugurkan amal-amal mereka.(47. Dan Allah bersama kamu dan tidak Dia sia-siakan bagi kamu amal-amal kamu.(47. dan tentu engkau akan mengenali mereka dalam gaya perkataan. niscaya kamu bakhil dan menampakkan kebencian kamu. Dan Allah mengetahui amalamal kamu.(47.31) Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. beri tahu hal kamu. tidak membahayakan Allah sedikitpun. sungguh kami tunjukkan mereka kepada mu. dengan tanda-tanda mereka.(47. maka tidak Allah kembalikan mereka (ke surga). Dan jika kamu beriman dan tekun. tetapi tentu engkau telah kenal mereka.Tafsir Al Sulthan Apakah orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak keluarkan kedengkian mereka ?. (47.33) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. dan kami akan menguji. dan menentang Rasul dari setelah ada bukti bagi mereka tentang pengenalan.34) Maka jangan kamu lemah dan jangan kamu menyeru kepada kesejahteraan.32) (68) Hai orang-orang yang beriman!.36) Jika Dia tanya kepada kamu harta kamu. patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. yaitu Dia minta kepada kamu dengan sungguh-sungguh.29) Dan kalau kami kehendaki.

(47. kemudian tidak mereka jadi seperti kamu.38) DLA . kamu orang yang diajak untuk berinfaq di jalan Allah. padahal siapa bakhil. Dia akan ganti satu kaum selain kamu. Dan jika kamu berpaling. dan kamu miskin. tetapi dari antara kamu ada yang bakhil.Tafsir Al Sulthan Nah. maka sesungguhnya ia bakhil dari diri nya. Dan Allah Kaya.

dan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang panjang. padahal kamu tidak sadar. DLA . maka selidikilah.0) (69) Hai orang-orang yang beriman !. jika datang kepada kamu seorang wartawan fasik dengan membawa berita.2) Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah.(49. supaya kamu tidak berbuat sesuatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu. Tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan bagi kamu. Jika dia turut kamu dalam kebanyakan urusan. niscaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan.3) Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikbilik itu. jangan kamu angkat suarasuara kamu lebih dari suara Nabi. Dan tekunilah Allah. lalu kamu jadi menyesal atas apaapa yang kamu telah kerjakan.5) (71) Hai orang-orang yang beriman !.4) Padahal kalau mereka sabar sehingga engkau keluar menemui mereka.(49. sesungguhnya Allah Sami’un ’Aliim (49.(49. kebanyakan dari mereka tidak berkal. karena khawatir akan gugur amal-amal kamu. niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. sebagaimana sebagian kamu keraskan terhadap sebagian. dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya.6) Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada Rasulullah. merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah qalbu mereka untuk berbuat tekun.(49.Tafsir Al Sulthan 49. 18 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (49.(49.Surat Al-Hujurat (Bilik-Bilik) Surat ke 49. jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.1) (70) Hai orang-orang yang beriman !. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. dan Dia hiasi dalam qalbu-qalbu kamu.

mereka orang-orang yang berlaku lurus. dan tekunilah Allah agar kamu mendapat pengaturan. (49. maka damaikanlah antara saudara kamu.10) (72) Hai orang-orang yang beriman !. damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.9) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan tekunilah Allah. Boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini. Dan Allah ’Aliimun Hakiim (49. dan berlaku adillah. sesungguhnya Allah At-Tawwaabur-Rahiim. jangan segolongan kamu memperolok-olokkan sebagian. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka ini.11) (73) Hai orang-orang yang beriman !. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jantan dan betina. Maka kamu jijik kepadanya.(49.7) Sebagai kelebihan dari Allah dan jasa (ni’mat). Itulah mereka.Tafsir Al Sulthan dan Dia jadikan kekufuran dan meliwati batas dan durhaka itu kebencian kamu. Dan siapa tidak bertobat.8) Dan apabila dua golongan dari orang-orang yang beriman berkelahi. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. (49. Dan kami menjadikan kamu berbangsaDLA . Apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ?. Maka jika sudah kembali. maka perangilah yang meliwati batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah. maka mereka itu orang-orang yang zalim. Dan jangan wanita-wanita (memperolokkan) dari sebagian wanita-wanita. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Dan jangan kamu mengintai (intelijen) dan jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagian.12) Hai manusia !. Dan jangan kamu mencela orang-orang (di antara) kamu dan jangan kamu berpanggilan dengan gelar-gelar (yang jelek). (49. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya.(49. maka hendaklah kamu mendamaikan antara keduanya. Sejelek-jelek nama ialah yang buruk setelah beriman.

14) Sesungguhnya orang-orang yang Berpendirian-Teguh itu ialah orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. kemudian mereka tidak ragu-ragu. (49. Bahkan Allah menyebut-nyebut budi-Nya atas kamu. dan berjuang dengan hartaharta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. karena belum masuk iman ke dalam qalbu-qalbu kamu”.18) DLA . Sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Itulah mereka orang-orang yang cerdas. Mereka menganggap telah berbudi kepadamu dengan sebab mereka masuk islam.17) Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan bumi.15) Katakanlah: ”Apakah kamu mau beri tahu kepada Allah tentang iman kamu. (49.(49. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Katakan: ”Kamu belum beriman. Sesungguhnya yang paling berbeda dari kamu di sisi Allah adalah kamu yang tekun.13) Berkata penduduk pribumi: ”Kami telah beriman”. padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah ’AliimunKhabiir. dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. tidak Dia akan kurangkan sedikitpun dari amal-amal kamu.(49.(49.16). Katakanlah: ”Jangan kamu sebut-sebut ke-islaman kamu sebagai telah berbudi kepadaku. Dan jika kamu mematuhi Allah dan RasulNya. lantaran Dia telah beri pengenalan kepada kamu kepada beriman. tetapi hendaklah kamu katakan :”kami telah menyerah diri”.Tafsir Al Sulthan bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali. jika kamu orang-orang yang cerdas”(49.

(50.(50.10) DLA .5) Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka.Tafsir Al Sulthan 50. maka kami tumbuhkan dengannya kebun dan biji yang diketam.(50-1) Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.6) Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya.4) Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap.2) ”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?. itu satu pengembalian yang jauh” . bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?. ia mempunyai mayang yang bertumpuk.3) Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka.(50.(50.0) {Qof}. maka mereka dalam urusan yang membingungkan. (50.7) Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali. ketika datang kepada mereka.Surat QOF (huruf Qof) Surat ke-50.(50. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim . maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” .(50. keadaannya panjang-panjang. dan disisi kami ada Kitab yang dipelihara. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang bagus.8) Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi. Demi Bacaan yang terpelihara.(50.(50.9) Dan pohon kurma.(50.

13) Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’.Tafsir Al Sulthan Sebagai pemberian kepada hamba-hamba. maka patutlah ancaman-Ku. maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.(50.18) Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap.(50.21) Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini.20) Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi.15) Dan sungguh kami telah menciptakan manusia.(50.Bahkan mereka dalam keraguan dari penciptaan yang baru. (50.14) Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.(50.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud.(50. itu hari yang diancamkan.22) Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50. seperti itu kebangkitan.24) DLA . dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Setiap mendustakan rasul-rasul.(50.12) Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth.17) Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan.(50.23) ”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50.(50. maka kami bukakan dari mu tutpanmu. melainkan di sisinya ada penjaga tersedia.(50.(50. dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati. dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya.16) Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.(50.19) Dan ditiup pada Shuuri.

28) ”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu.34) Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50. (50.(50. maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50.26) Berkata Qorinnya: ”Rabb kami.30) Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun. (50. itu hari kekekalan” (50.33) ”Masuklah ke padanya dengan sejahtera. tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50.31) ”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”.(50. sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri.27) Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku.37) DLA .32) Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib. (ia) tidak jauh. (50.(50. dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba.36) Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan. mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa. padanya dan di sisi kami ada tambahan.25) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. Adakah dari tempat pelarian ? (50. dan datang dengan qalbu munib.Tafsir Al Sulthan ”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang raguragu”(50. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”.(50.29) Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”.35) Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin. aku tidak sesatkan dia.

44) Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan.(50.39) Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud.45) DLA . dan tidak menyentuh kami dari kelelahan. dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini.38) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.(50.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi. itu hari keluar (dari kubur). (50.40) Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat. dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa.42) Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.(50. dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam.(50.(50. Itu pengumpulan yang mudah atas kami.(50.43) Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru. siapa yang takut kepada ancaman-Ku.41) Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap.(50.

0) Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51.2) Maka ia mengalir dengan mudah (51.6) Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.3) Maka ia membagi urusan (51.Tafsir Al Sulthan 51.Adz-Dzaariyat (Pembangkit Debu) Surat ke-51. (51.4) Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.1) Maka ia membawa muatan (51.Surat.5) Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.7) DLA .

18) Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa.11) Mereka bertanya kapankah hari peraturan.19) Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.(51.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51.24) DLA . ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.23) Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?.(51.(51.(51.15) Mereka mengambil apa Rabb mereka berikan kepada mereka.(51. sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan. sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.12) Hari mereka atas api mereka diuji.(51.8) Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan. (51. (51. maka tidakkah kamu perhatikan ?.10) Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai. (51.20) Dan juga di dalam diri-diri kamu.(51.9) Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta.22) Maka demi Rabb Langit dan Bumi.(51.13) Rasakanlah siksaan kamu.16) Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.21) Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan. (51.(51.17) Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun.(51.14) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan mata-mata air (51.

(51. (51.(51. hai para utusan?”. ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata.(51. Ia jawab: ”Salam.25) Lalu ia pergi kepada ahlinya. maka ia datang dengan kepala sapi yang gemuk (sebagai hidangan). maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”.26) Lalu didekatkannya kepada mereka.28) Maka menghadap perempuannya dalam teriakan.(51.(51.34) Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orangorang yang beriman.27) Maka ia merasa takut darinya.31) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51. (51. Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”. sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”. (kamu) kaum yang tidak dikenal.35) Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin. (51.37) Dan di dalam (kisah) Musa.(51. lalu mereka berkata ”salam”.”(51.38) DLA .33) ”Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang yang melampaui batas.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk atasnya. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51.36) Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.29) Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Rabbmu.30) Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu.(51.32) Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat.(51. Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu.

ketika kami kirim atas mereka angin yang membinasakan.(51.43) Maka mereka angkuh dari perintah Rabb mereka.48) Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem.(51.41) Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu.(51.47) Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan.45) Dan kaum Nuh dari sebelumnya.46) Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.39) Maka kami ambil dia. dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”. dan mereka melihat.49) Maka bersegeralah kepada Allah. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.(51. agar kamu ingat.42) Dan di dalam (kisah) Tsamud.50) Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain.51) DLA .40) Dan di dalam (kisah) ’Aad. (51. ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51.(51.(51.Tafsir Al Sulthan Maka ia berpaling dengan kekuatannya. maka dengan jasa (ni’mat) ia dibuaikan. dan tidak ada mereka dapat pertolongan.44) Maka mereka tidak kuasa dari berdiri. ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu.(51. lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. (51.(51. dan tentaranya.(51. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.(51. maka Petir menyambar mereka. dan dia seorang yang tercela.

Tafsir Al Sulthan

Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52) Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54) Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55) Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56) Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57) Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58) Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepadaKu disegerakan. (51.59) Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.(51.60)

52.Surat Thuur
(Gunung Thuur) Surat ke-52, 49 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (52.0) Demi Thuur.(52.1)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kitab yang ditulis.(52.2) Pada lembaran terbentang.(52.3) Dan rumah yang diramaikan.(52.4) Dan atap yang ditinggikan.(52.5) Dan laut yang mendidih.(52.6) Sesungguhnya azab Rabb mu sungguh ditempatkan.(52.7) Tidak ada baginya dari penolakan.(52.8) Pada hari bergoncang Langit dengan goncangannya.(52.9) Dan berjalan gunung-gunung dengan jalannya.(52.10) Maka kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.(52.11) Orang-orang yang mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main.(52.12) Pada hari mereka didorong kepada api jahannam dengan dorongan.(52.13) Inilah api yang adalah kamu kepadanya mendustakan.(52.14) Maka apakah ini sihir, atau kamu tidak melihat.(52.15) Masukilah dia, maka bersabarlah kamu atau tidak kamu bersabar, sama atas kamu, sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang ada kamu kerjakan.(52.16) Sesungguhnya orang yang tekun di dalam Surga dan perlengkapan.(52.17) Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab jahim.(52.18) Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang kamu telah kerjakan.(52.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka bersandar atas dipan berbaris, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari mata.(52.20) Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan generasi mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan generasi mereka, dan tidak kami mengurangi bagi mereka dari amal-amal mereka dari sesuatu. Tiap seorang terikat dengan apa yang ia kerjakan.(52.21) Dan kami gandakan pemberian untuk mereka dengan buahbuahan dan daging dari apa yang mereka ingini.(52.22) Mereka saling mengedarkan di dalamnya piala-piala, tidak ada sia-sia padanya dan tidak dosa.(52.23) Dan melayani atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan.(52.24) Dan menghadap sebagian mereka atas sebagian, mereka saling bertanya-tanyaan.(52.25) Mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah sebelum ini dalam keluarga kami orang-orang yang takut”.(52.26) ”Maka Allah beri atas kami dan Dia pelihara kami dari azab yang panas”.(52.27) ”Sesungguhnya adalah kami dari sebelum ini menyeru Dia, sesungguhnya Dia Al Barrur-Rahiim.(52.28) Maka berilah peringatan, maka tidak kamu dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai tukang tenun dan tidak gila.(52.29) Atau mereka mau katakan seorang penyair, kita tunggu dengannya kecelakaan.(52.30) Katakanlah: ”Tunggulah, maka sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu.(52.31) Atau memerintah mereka kebesaran mereka dengan ini ?, atau mereka kaum yang melampaui batas?.(52.32)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau mereka mengatakan ia mengada-ngadakannya ?. Bahkan tidak mereka beriman.(52.33) Maka hendaklah mereka datangkan Rangkaian seperti ini jika adalah mereka orang-orang yang cerdas.(52.34) Atau mereka diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan.(52.35) Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ?.Bahkan tidak mereka yakin.(52.36) Atau di sisi mereka kah perbendaharaan Rabb mu atau mereka yang berkuasa ?.(52.37) Atau bagi mereka Sulmun yang bisa membuat mereka mendengar padanya. Maka datangkanlah orang yang mendengar dari mereka dengan Alasan yang nyata.(52.38) Atau bagi-Nya anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki ?. (52.39) Atau kamu minta kepada mereka upah, maka mereka dari orang yang dibebani utang ?.(52.40) Atau di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka menulisnya ?.(52.41) Atau mereka menginginkan tipu daya. Maka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang terkena tipu daya.(52.42) Atau bagi mereka Yang Dita’ati selain Allah. Maha Penggeak Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(52.43) Dan jika mereka melihat sepotong langit jatuh, mereka mengatakan: ”Awan yang bertumpuk”.(52.44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang padanya mereka dibinasakan.(52.45) Pada hari itu tidak berguna dari mereka tipu daya mereka sedikitpun, dan tidak mereka akan ditolong.(52.46)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(52.47) Maka bersabarlah untuk (menegakkan) hukum Yang memelihara mu, maka sesungguhnya kamu pada pengawasan kami. Dan gerakkanlah hamdu Yang memeliharamu ketika kamu berdiri.(52.48) Dan dari sebagian dari malam maka gerakkanlah dia, dan ketika menghilangnya bintang-bintang.(52.49)

DLA

Tafsir Al Sulthan

53.An-Najmu
(Bintang) Surat ke-53, 62 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0) Demi Bintang ketika Berkeinginan (53.1) Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru (53.2) Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya (53.3) Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.(53.4) Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.(53.5) Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat (53.6) Dan dia di Ufuq seca rinci. (53.7) Kemudian ia mendekat dan rapat.(53.8) Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9) Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.(53.10) Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat. (53.11) Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?(53.12) Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain.(53.13) Di sisi Sidrah tempat berhenti.(53.14) Di sisinya ada taman tempat kembali.(53.15) Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi.(53.16) Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Rabbnya yang menarik perhatian.(53.18) Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19) Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20) Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21) Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22) Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu, Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka Pengenalan.(53.23) Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia anganangan kan ?.(53.24) Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25) Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai (53.26) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27) Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28) Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari mengingat kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29) Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31) Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecilkecil.Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perutperut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32) Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33) Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34) Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35) Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36) Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37) Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38) Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39) Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40) Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh. (53.41) Dan sesungguhnya kepada Rabb mu tempat kembali.(53.42) Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43) Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan. (53.44)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45) Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46) Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47) Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48) Dan sesungguhnya Dia Rabb Syi’ra.(53.49) Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama. (53.50) Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51) Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52) Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53) Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54) Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau raguragu.(53.55) Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56) Telah hampir waktu yang dekat.(53.57) Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58) Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59) Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60) Tetapi kamu mengganggu.(53.61) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)

DLA

Tafsir Al Sulthan

54.Surat Al-Qomar
(BULAN) Surat ke-54, 55 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0) Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1) Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang nyata”.(54.2) Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3) Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabarkabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4) Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancamanancaman itu.(54.5) Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kuburkubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7) Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)

Maka ia seru Rabbnya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10) Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11) Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12) Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur. (54.13) Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14) Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15) Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.17) Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahsin yang tetap.(54.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.22) Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23) Maka mereka berkata: ”Apakah seorang makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan neraka sa’ir”.(54.24) ”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25) Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26) Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27) Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28) Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30) Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.32) Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur. (54.34)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Jasa (ni’mat) dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35) Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36) Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamutamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54.37) Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagipagi azab yang tetap.(54.38) Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.40) Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41) Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42) Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43) Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”. (54.44) Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45) Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46) Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48) Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49) Dan tidak perintah kami melainkan satu kedipan pandangan saja.(54.50) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51) Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur. (54.52) Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54) Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur) Surat ke-55, 78 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)

DLA

(55.(55.9) Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.(55. jangan kamu kurangkan Miizaan.(55. (55.(55.(55.15) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.7) Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan.(55.(55.3) Ajar dia pembuktian. (55.17) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.1) Ajarkan bacaan.13) Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin kal fakh-khoor.2) Ciptakan manusia.18) Dia alirkan dua laut.(55.(55.Tafsir Al Sulthan Ar Rahmaan.10) Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.5) Dan Bintang dan Pohon bersujud.12) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.16) Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.(55.4) Matahari dan Bulan dengan hitungan.(55.20) DLA .(55. padahal keduanya bertemu.14) Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.8) Dirikanlah Miizaan dengan Adil.(55.(55.6) Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan. dan wangi-wangian.11) Dan biji-biji yang mempunyai kulit.(55.19) Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.

31) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.(55.21) Keluar dari keduanya mutiara dan marjan. setiap hari Dia dalam kesibukan. maka tembusilah.27) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.24) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. (55.(55.(55. maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.(55.26) Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam.34) Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun.32) Hai masyarakat Jinn dan Manusia.23) Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam. jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi.28) Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi.25) Seiap siapa atasnya akan binasa.30) Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan.(55.(55.(55.(55.22) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.35) DLA .(55.29) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.33) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.

50) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.38) Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.(55.41) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.37) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.51) DLA .40) Dikenali orang berdosa dari tanda mereka.(55.(55.(55.(55.(55.46) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.49) Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir.45) Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya.(55.(55.39) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.48) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.36) Maka ketika belah Langit. maka jadilah dia merah seperti mawar merah dan keladak minyak.42) Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.(55.44) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. ada dua surga.47) Yang mempunyai buah-buahan.43) Mereka bergilir antara neraka dan air panas.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.(55.

57) Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.60) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.67) DLA .(55.(55.(55.58) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.62) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.53) Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat.63) Keduanya hijau tua.52) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.56) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.54) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.66) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.64) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.(55.(55.(55. (55.65) Pada keduanya ada mata air yang memancar.61) Selain dari keduanya ada dua surga lagi.59) Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.(55.(55.(55.55) Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan. (55.

(55.(55.75) Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat.(55.74) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.72) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.70) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.77) Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam.(55.(55.78) 56. 96 Ayat DLA .(55.76) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.69) Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.71) Harem yang tersimpan di dalam Khiyam. (55.73) Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.(55.(55.(55.Surat Al-Waaqi’ah (tempat-tempat bintang) Surat ke-56.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima.68) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.

11) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).7) Maka penghuni kanan.(56.0) Ketika jatuh waqi’ah.(56.(56.19) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.(56.1) Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.9) Dan orang-orang terdahulu.(56.6) Maka jadilah kamu tiga pasang.(56.(56.(56.5) Maka adalah ia debu beterbangan.(56.20) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.(56.(56.18) Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk. apa itu penghuni kiri.(56.(56.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. orang yang didahulukan.(56.22) Seperti mutiara yang tersimpan.17) Dengan membawa gelas.21) Dan Harem bermata.13) Dan sedikit dari orang-orang yang akhir.(56.(56.12) Rombongan terbesar dari orang-orang yang pertama.2) Yang merendahkan yang meninggikan. apa itu penghuni kanan.(56.(56.16) Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(56.23) DLA .(56.4) Dan dihancurkan gunung sehancurnya.(56.15) Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan. ceret dan piala dari mata air.10) Itulah mereka orang yang didekatkan.8) Dan penghuni kiri.(56.3) Ketika diguncang bumi dengan guncangan.(56.(56.14) Di atas Surur yang bersulam.

35) Maka kami jadikan mereka gadis.(56.(56.(56.(56.38) Rombongan besar dari orang-orang yang pertama. apa itu penduduk kiri.31) Dan buahan yang banyak.(56.(56.43) Tidak sejuk dan tidak berbeda.(56. apa itu penghuni kanan .39) Rombongan besar dari orang-orang yang akhir.(56.(56.(56.42) Dan teduh dari asap hitam. (56.(56.36) Dalam keadaan asli sebaya.24) Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa.(56.34) Sesungguhnya kami.40) Penduduk kiri.44) Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.25) Melainkan perkataan Salam.(56.(56.29) Dan teduh yang berganda.(56.(56.30) Dan air yang tercurah.(56.(56.28) Dan pohon pisang yang bersusun.(56.32) Tidak terputus dan tidak terlarang.45) DLA .37) Untuk penghuni kanan.(56.27) Di dalam Sidrin Makhdud. kami kehendaki mereka dengan kehendak.(56.Tafsir Al Sulthan Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.41) Di dalam angin panas dan air panas. Salam.33) Dan hamparan ditinggikan.26) Penghuni kanan.

(56.(56.(56. (56.(56.59) Kami.48) Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orangorang akhir”.(56.(56.47) ”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.54) ”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”. maka mengapa tidak kamu membenarkan.57) Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan.50) ”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orangorang pendusta”.(56.52) ”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.46) Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”.61) DLA .55) Inilah hidangan mereka pada hari peraturan.Tafsir Al Sulthan Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang.(56.(56.(56.(56.(56.49) ”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”. telah ukurkan antara kamu kematian.60) Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui.58) Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.53) ”Maka akan meminum atasnya dari air panas”.56) Kami menciptakan kamu. dan tidaklah kami dapat dikalahkan.(56.51) ”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.(56. (56.

(56.(56.(56. (56.77) DLA . maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan.68) Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.(56.66) ”Bahkan kami terhampa”.(56.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama.(56.62) Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam.76) Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda.74) Maka tidak demikian. (56. (56. Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang. maka mengapa kamu tidak bersyukur. (56.(56.(56.73) Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.63) Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya.75) Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.69) Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin.(56.64) Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita.71) Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya.(56.70) Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan.65) ”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.67) Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum.(56.72) Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir.(56.

94) Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap.(56.(56. (56.95) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Rabb mu.(56.(56.92) Maka suguhan dari air yang panas.78) Tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan.83) Dan kamu ketika itu melihat.85) Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba.86) Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar.(56.89) Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.(56. (56.(56.88) Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa (ni’mat). (56.(56.(56.79) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.(56.(56.96) DLA .93) Dan masuk jahim.(56.82) Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.(56. tetapi kamu tidak melihat.84) Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu.(56.Tafsir Al Sulthan Di dalam tulisan yang terpelihara.87) Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang dihampirkan.81) Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu. (56.80) Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini.(56.90) Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.91) Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa. mengapa tidak.

29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya.5) DLA .(57. kemudian Dia berada atas ’Arsy.Tafsir Al Sulthan 57.(57.(57.(57. dan Yang Zhahir dan Yang Bathin. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.Surat Al-Hadid (Besi) Surat ke-57.(57.1) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(57.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi.2) Dia Yang Pertama dan Yang Akhir. dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu. dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa. dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.4) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.3) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari.

(57. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang.10) Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?.(57.(57. berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini. untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur. (57. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. bagi mereka ganjaran yang menyolok.(57. Itu dia Kemenangan yang panjang” .11) Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat. maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya. dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(57. padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi.6) Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya.12) DLA .7) Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu. jika kamu orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus. yaitu surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.9) Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah. dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufurRahiim. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang. Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda.8) Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti.(57. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu.

(57.(57. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini. dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq. dan kamu ditipu oleh cita-cita.16) Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya.13) Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”. Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin. sehingga datang urusan Allah. mereka orang-orang yang cerdas dan orang DLA . dan carilah Nuur”.17) Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka.14) “Oleh karena itu pada hari ini. supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”. berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu. lalu kesat qalbu-qalbu mereka. tempat kamu ialah api. sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti.18) Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. dan untuk mereka ganjaran yang berbeda. dan tidak juga dari orang-orang kafir. (57.15) Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah. itulah mereka.(57. dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. tidak diterima tebusan dari kamu. dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab.(57.Tafsir Al Sulthan Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orangorang beriman:”Tunggulah kami. tetapi kamu telah binasakan diridiri kamu dan kamu menunggu dan ragu-ragu. Mereka jawab: “Betul.(57. dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”. baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan. dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah.

dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan. padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia.21) Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu .19) Ketahuilah. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan DLA . dan tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. kemudian ia jadi hancur. dan kesukaan.(57. kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu. bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka. sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami.20) Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.(57.22) Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu. dan berbanyak dalam harta dan anak. Dan siapa berpaling. itulah mereka penduduk jahiim. dan pengembalian dari Allah. yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu.(57.(57.24) Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti. supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi.(57. Dan di akhirat ada azab yang sangat. maka sesungguhnya Allah Dia GhaniyyulHamiid.23) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh mansia bakhil.(57. seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang yang angkuh sombong.

Tidak kami wajibkan atas mereka.28) Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu dari kelebihan Allah. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah.29) 58.26) Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq. imanilah rahasia rasul-Nya.25) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. tekunilah Allah.(57. maka mereka tidak memeliharanya dengan patut rabban. niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. dan pengaturan.27) (74) Hai orang-orang yang beriman !. (57.(57. (57. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq.Tafsir Al Sulthan rasul-Nya dalam ghaib. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya. dan kami iringi dengan ‘Isa anak Maryam. Dan Dia kembalikan kamu. dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah. sesunggunya Allah Qowiiyyun ’Aziiz. dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab.Surat Al-Mujadilah (Wanita Yang Membantah) DLA .(57. melainkan mengharap kesukaan Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat.(58.0) Sungguh Allah mendengar yang membantahmu dalam suaminya dan ia mengadu kepada Allah.1) Orang-orang yang menzhiharkan dari kamu dari An-Nisa’ mereka. Allah telah kumpulkan dia. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. maka Dia kabarkan kepada mereka rahasia apa yang mereka telah kerjakan.(58.(58.Tafsir Al Sulthan Surat ke-58. Dan Allah mendengar omongan kamu berdua. maka memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya bercampur.2) Dan orang-orang yang menzhiharkan dari An-Nisa’ mereka.6) DLA . tidak mereka ibu-ibu mereka. (58. dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat bukti. Maka siapa tidak kuat (puasa). Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka. dihinakan seperti dihinakan orang-orang yang dari sebelum mereka.(58. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (58. dan mereka telah lupa dia. Dan Allah Menyaksikan atas tiap sesuatu. Itu bagi kamu sebagai nasehat dengannya. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghina.4) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya. Dan itulah batas-batas Allah. kemudian mereka tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan. Dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan mungkar dari perkataan wazuuroo. Dan sesungguhnya Allah sungguh Penghapus Pengampun. Itu untuk orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.(58. hendaklah memberi makan 60 orang miskin. dan untuk orang kafir azab yang pedih.5) Pada hari Allah bangkitkan mereka semuanya.3) Maka siapa tidak dapat hendaklah ia puasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur.

niscaya Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orangDLA .(58. maka janganlah kamu berbisik untuk dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul. apabila kamu berbisik. Dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka:”Mengapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan ?”. Tidak ada dari bisikan 3 orang melainkan Dia yang ke-4 mereka.Tafsir Al Sulthan Apa belum engkau lihat bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ?.(58. dan atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. kemudian mereka kembali (mengirim SMS) untuk apa-apa yang dilarang darinya. Kemudian Dia akan kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan pada hari Qiyaamah.9) Sesungguhnya bisikan itu dari Setan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman.7) Apa belum engkau lihat kepada orang yang dilarang dari berbisik (mengirim SMS). untuk utusan. mereka akan masuk padanya.10) (76) Hai orang-orang yang beriman.8) (75) Hai orang-orang yang beriman. hendaklah kamu luaskan. sebagai sejelek-jelek tempat kembali. mereka beri hormat kepadamu dengan apa yang belum Allah hormati mu dengannya. Dan apabila mereka datang kepada mu. melainkan dengan izin Allah.(58. padahal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun. dan mereka membisikkan dosa dan permusuhan dan ma’siat . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui karakter tiap sesuatu. maka hendaklah kamu bangun. dan tidak 5 melainkan Dia yang ke-6 mereka. apabila dikatakan kepada kamu dalam majelis-majelis: “Luaskanlah”. tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti. dan apabila dikatakan: “Berdirilah”.(58. dan berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan . Cukup bagi mereka itu Jahannam. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. niscaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu.

padahal mereka mengetahui. lalu mereka halangi dari jalan Allah.(58.(58.17) Hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua. Mereka bukan dari kamu. sesungguhnya mereka.(58. apabila kamu hendak berbisikan kepada Rasul. harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun. Dan mereka bersumpah atas dusta. oleh karena itu bagi mereka azab yang menghina. dan (kamu) tidak dari mereka. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan mereka sangka bahwa mereka berada pada suatu keadaan. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.18) DLA . jelek apa yang ada mereka kerjakan. dan Allah telah maafkan atas kamu.15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan.(58.Tafsir Al Sulthan orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. (58. Itulah mereka penduduk api.(58. dan patuhlah kepada Allah dan RasulNya.(58. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orangorang pendusta.12) Apakah kamu takut (miskin) lantaran mengeluarkan sedekah sebelum bisikan kamu ¿.11) (77) Hai orang-orang yang beriman. maka mereka akan bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu.14) Allah telah sediakan bagi mereka satu azab yang keras. maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik (bayar pulsa). Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. tetapi jika kamu tidak dapat.16) Tidak akan melepaskan dari mereka. mereka padanya akan kekal.(58.13) Apa tidak engkau lihat kepada orang-orang yang menjadikan kawan orang yang Allah marah atasnya.

Itulah mereka yang Dia telah tulis di dalam qalbu-qalbu mereka Iman. Itulah mereka Partai Allah. dan kuatkan mereka dengan karakter Ruuh dari-Nya. mereka kekal padanya. Itulah mereka Partai Setan. atau anak-anak mereka atau saudarasaudara mereka.22) DLA .(58. lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah. dan Dia akan masukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya aliran-aliran air. partai Allah.19) Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan rasulNya. (58. ketahuilah bahwa partai-partai setan mereka orang-orang yang rugi. dan mereka ridha kepada-Nya.Tafsir Al Sulthan Setan telah berkuasa atas mereka. walau adalah mereka bapak-bapak mereka.20) Allah telah tentukan bahwa: ”Aku dan utusan-utusan Ku akan menang”. sesungguhnya Allah Qowiyyun ’Aziiz.21) Engkau tidak akan dapati kaum yang mengimani karakter Allah dan hari akhir tunjukkan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya.(58. atau keluarga mereka. Allah ridha kepada mereka. mereka orang-orang yang menang.(58. itulah mereka di dalam orang-orang yang sangat hina. Ketahuilah.

tetapi Allah datangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. niscaya Dia akan azab mereka di dunia. dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang yang berpendirian teguh.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan Dia Al ‘Aziizul Hakiim.2) Dan kalau tidak karena Allah telah wajibkan atas mereka pengusiran itu. 24 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. Kamu tidak sangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan hindarkan mereka dari Allah. sedang bagi mereka di akhirat azab api. Maka ambilah ibarat.(59. hai uulul Abshor (orang yang mempunyai pemandangan).3) DLA .(59.1) Dia Yang keluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama.(59. dan Dia masukkan ketakutan dalam Qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan 59.(59.Surat AL-Hasyar (pengusiran) Surat ke-59. Mereka binasakan rumah-rumah mereka.

maka sesungguhnyha Allah keras pembalasan-Nya. dan siapa memusuhi Allah.6) Apa-apa yang Allah berikan kepada rasul-Nya. maka itulah mereka.(59. sesungguhnya Allah keras pembalasan.5) Dan apa-apa yang Allah serahkan kepada rasul-Nya dari (harta) mereka.(59. maka adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan anak jalannan yang putus belanja.(59.(59. maka bukanlah kamu memburu dia dengan kuda dan tidak dengan unta. dari (harta) penduduk desa. supaya ia tidak jadi barang edaran antara orang-orang yang kaya dari kamu. dan kamu biarkan dia berdiri atas batang-batangnya. dan tidak mereka dapati kedengkian di dalam dada mereka tentang apa-apa yang diberikan kepada mereka. dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu. karena Allah hendak merendahkan orangorang yang meliwati batas. mereka orang yang benar.9) DLA . dan dari harta-harta mereka.7) (Yaitu) bagi faqir-faqir yang berhijrah yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. dan berbaktilah kepada Allah. itulah mereka. dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya. dan mereka utamakan (mereka itu) atas diri-diri mereka. walau ada pada mereka kepayahan. Dan siapa diselamatkan dia dari kebakhilan dirinya. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. dan beriman sebelum mereka. maka adalah dengan izin Allah.(59.8) Dan orang-orang yang (menang) menduduki tempat itu.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan rasulNya. maka ambillah. dan apa-apa yang ia larang kamu maka jauhilah. mereka orang-orang yang menang. tetapi Allah beri kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki.4) Apa saja yang kamu potong dari pohon kurma. kasih kepada orang yang berhijrah kepada mereka. mereka menuntut kelebihan dari Allah dan kesukaan.(59.

dan kami tidak akan sekali-kali tunduk kepada siapapun tentang (menyusahkan) kamu. ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman. : ”Jika kamu diusir keluar. dan jika mereka itu diperangi. setelah kufur. kemudian mereka itu tidak akan ditolong. dan jangan Engkau jadikan kedengkian di dalam qalbu kami terhadap orang yang beriman hai Rabb kami. sesungguhnya kami akan keluar bersama kamu. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang fasiq. Padahal Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu orang-orang yang berdusta. yang telah rasakan akibat jelek bagi pekerjaan mereka.(59. dan jika kamu diperangi. dan jika mereka ini menolong mereka itu niscaya mereka ini (lari) membalikkan belakang. (59.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata: ”Rabbi. ia berkata: ”Aku memerdekakan diri dari mu. kepada manusia: ”Kufurlah”.(59.(59. dan adalah bagi mereka azab yang pedih. mereka ini tidak akan menolong mereka itu.(59. tetapi di desa-desa yang telah dibentengi atau dari belakang pagar. tetapi qalbuqalbu mereka pecah belah. sesungguhnya Engkau Ra-uufun-Rahiim. mereka ini tidak akan keluar bersama mereka itu.10) Apa belum engkau lihat kepada orang yang munafiq.15) Seperti setan ketika berkata. karena permusuhan di antara mereka sendiri bersangatan.13) Mereka tidak akan memerangi kamu dengan berhadapan.(59.12) Sesungguhnya kamu lebih keras di dada-dada mereka dari Allah. (59. yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab. sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya kami akan menolong kamu”.16) DLA . engkau sangka mereka bersatu.14) Seperti orang-orang yang sedikit dahulu dari mereka. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.11) Jika mereka diusir keluar.

Subhaana Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(59. itulah mereka. Yang Mensejahterakan Yang Berpendirian Teguh.(59. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Mutakabbir.(59. mereka orang-orang yang fasiq.23) Dia Allah Pencipta. berbaktilah kepada Allah.17) (78) Hai orang-orang yang beriman. dan Dia Al-Aziizul Hakiim.18) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Dia Ar Rahmaanir Rahiim. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Hadir.(59.21) Dia Allah. Penghuni surga mereka orang yang menang. bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya.22) Dia Allah. Yang Memerdekakan Yang Membentuk.(59. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Al-‘Aziizul Jabbaar.Tafsir Al Sulthan Maka adalah akibat keduanya itu. Raja Yang Agung. Bergerak kepada-Nya apa-apa yang di langit dan bumi.24) DLA .(59. maka Dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka.19) Tidak sama penghuni api dan penghuni surga. Dan hendaklah diri memperhatikan apa yang ia akan sediakan untuk besok. sungguh engkau lihat dia khusyuk terpecah dari takut kepada Allah.20) Kalau kami turunkan Bacaan ini atas gunung. (59. Kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat. (59. Yang Melengkapi. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Dan seperti itu kami buat perumpamaannya untuk manusia agar mereka berfikir.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(60. Dan telah nyata antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selamanya.(60. Dan siapa melakukannya dari kamu maka sungguh dia lupa pada jalan yang sama. Kami mengkufuri karakter kamu. kamu (harus) merahasiakan kepada mereka dengan karakter persahabatan. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Dan mereka ulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan jahat dan mereka menginginkan kalau kamu jadi kafir. Dia akan memutuskan antara kamu. hingga kamu mengimani karakter Allah DLA . Dan Aku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan. Dan sungguh mereka telah mengkufuri karakter apa-apa yang datang kepada kamu dari yang lengkap. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ”Sesungguhnya kami memerdekakan diri dari kamu. 13 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Jika mereka menangkap kamu.3) Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.0) (79) Hai orang yang beriman.2) Tidak akan bermanfa’at bagi kamu kerabat kamu (arhamukum) dan tidak anak-anak kamu pada hari qiyaamah. mereka adalah bagi kamu musuh. Mereka mengusir rasul dan diri kamu. dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah.(60.Surat Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) Surat ke-60. jangan kamu mengambil musuh Ku dan musuh kamu pengurus yang kamu sampaikan kabar kepada mereka dengan karakter persahabatan. karena kamu mengimani karakter Allah Rabb kamu.(60.Tafsir Al Sulthan 60. Jika adalah kamu keluar berjuang di jalan mencari kesukaan Ku.

Dan siapa berpaling. (60. Dan Allah Ghafuurur Rahiim. Allah lebih mengetahui karakter iman mereka.Tafsir Al Sulthan semata. Dan Allah Qadiir.(60. mereka orang-orang yang zalim. apabila datang kepada kamu mu’minat berhijrah. Dan siapa jadikan mereka sahabat. maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniiyyul-Hamiid. kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya: ”Sesungguhnya aku akan minta ampun bagimu. dan kepada Mu tempat kembali”. Dan tidak mengapa atas kamu bahwa kamu menikahi mereka apabila kamu beri kepada DLA . tetapi aku tidak bisa mendapatkan untuk mu apapun dari Allah”. jangan Engkau jadikan kami fitnah untuk orangorang yang kafir.(60. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. sesungguhnya Engkau.(60. ”Rabb kami atas Mu kami bertawakal dan kepada Mu kami bertobat.9) (80) Hai orang-orang yang beriman.(60. maka itulah mereka. (60.”. maka ujilah mereka. Maka jika kamu ketahui mereka beriman.7) Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu bahwa kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Dan ampunkanlah kami wahai Rabb kami. Dan berilah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan.8) Tidak lain melainkan Allah larang kamu jadikan sahabat orang yang memerangi kamu di dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu dan membantu atas mengeluarkan kamu. Engkau Al-‘Aziizul Hakiim” . maka jangan kamu kembalikan mereka kepada kafir-kafir. Tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka.6) Mudah-mudahan Allah jadikan antara kamu dan antara orangorang yang kamu musuhi dari mereka persahabatan (mawaddah).5) Sungguh adalah bagi kamu pada mereka uswatun hasanah untuk orang yang ada berharap Allah dan hari akhir.4) “Rabb kami.

Dan jika siapa-siapa dari isteri-isteri kamu luput dari kamu (pergi) kepada kafir-kafir.(60. dan tidak akan mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dan tidak akan mendurhaka kepada mu di dalam perkara yang baik. Sungguh mereka itu telah putus asa daripada akhirat sebagaimana putus asa orangorang kafir dari ahli kubur. dan tidak akan mencuri. Itu putusan Allah untuk kamu. dan tidak akan membunuh anak-anak mereka.10).Dia putuskan antara kamu. maka terimalah perjanjian mereka.(60.13) DLA . bahwa mereka tidak akan sekutukan apapaun dengan karakter Allah.Tafsir Al Sulthan mereka maskawin mereka.12) (81) Hai orang-orang yang beriman. maka hendaklah kamu beri kepada orang-orang yang isteriisterinya pergi itu sebanyak yang mereka belanjakan. dan mintalah apa yang kamu telah belanjakan dan biarkanlah mereka minta apa yang mereka telah belanjakan. lalu dapat kamu menaklukkannya.11) Hai Nabi. (60.(60. jika datang kepada mu mu’minat bermubayah. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu mengimani karakter-Nya. dan mintakanlah ampun bagi mereka kepada Allah. dan tidak akan berzina. Dan Allah ‘Alimun-Hakiim. jangan kamu jadikan sahabat satu kaum yang Allah murka atas mereka. dan jangan kamu tahan perikatan dengan perempuan-perempuan kafir. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.

Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. mengapa kamu menyakiti aku. DLA .Surat Ash-Shof (Berbaris) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61. padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”. Maka ketika mereka berpaling.1) (82) Hai orang-orang yang beriman !. mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.(61.4) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku.Tafsir Al Sulthan 61.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. karena kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.2) Menyolok kemurkaan di sisi Allah. (61.3) Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.

5) Dan ketika berkata ‘Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel.11) Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin.10) Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.(61. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadangadakan dusta atas Allah.6).8) Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap.12) DLA .9) (83) Hai orang-orang yang beriman !. padahal dia diseru kepada Keselamatan ?. Itu untuk kamu baik untuk kamu. sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat. dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku. dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. untuk membukanya atas peraturan setiapnya. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. walau tidak disuka oleh orang yang kafir. jika kamu mengetahui.(61. namanya Ahmad”.7) Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka.Tafsir Al Sulthan Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti. walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61.(61. mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”.(61. padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya. Itu kemenganan yang panjang. (61. maukah aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61.

(61. dan kufur sebagian. Al-Aziizul Hakiim (62. ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat.14) 62. Dan gembirakanlah orangorang yang beriman (61. Maka beriman sebagian dari Bani Israel. seperti apa telah berkata ‘Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”.1) Dia Yang membangkitkan di dalam golongan yang ummi seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka DLA .0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat). 11 ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (62. Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”. Malikil Quddus. Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka.13) (85) Hai orang-orang yang beriman !. jadilah penolong-penolong Allah.Tafsir Al Sulthan Dan yang lain yang kamu sukai dia.Surat Al-Jumu’ah (Hari Jum’at) Surat ke-62.

maka sesungguhnya dia akan menemui kamu. maka bertebaranlah di Bumi. Dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim. padahal sesungguhnya adalah dari sebelum itu mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. (62.2) Dan yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. maka berusahalah kepada mengingat Allah. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (62. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim.5) Katakanlah :”Hai orang-orang yang Yahudi.10) DLA . jika kamu sangka bahwa kamu saja pengurus untuk Allah dari selain manusia. (62. Lalu Dia kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.3) Itu Fadhlu Allah. dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan (62.6) Dan tidak mereka bercita-cita mati selamanya karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka.4) Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian mereka tidak memikulnya.Tafsir Al Sulthan ayat-ayat-Nya. (62. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengeahui yang ghaib dan yang tersaksikan.8) (85) Hai orang-orang yang beriman !. (62. dan mensucikan mereka dan memberi tahu mereka Kitab dan Hikmah. seperti perumpamaan keledai yang memikul peralatan. dan carilah sebagaian dari Fadhlu Allah. apabila dipanggil kepada sholat dari hari jum’at. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.7) Katakanlah:”Jika mati yang kamu lari darinya. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu mengetahui (62. dan tinggalkan jual beli. dan Allah mempunyai Fadhlu Yang Panjang (62. maka bercita-citalah mati jika kamu orang-orang yang benar (62.9) Maka apabila selesai sholat.

0) DLA . 11 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63. Dan Allah sebaik-baik Pemberi rizki (62.11).Surat Al-Munafiqun Surat ke-63.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kegembiraan. Katakanlah: ”Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dari kegembiraan dan dari perdagangan. mereka berkerumun kepadanya dan mereka tinggalkan mu berdiri. 63.

6) Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”.5) Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka. niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”. tetapi orang munafik tidak mengerti (63. Mereka itu musuh negara. Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63.(63. maka mereka menghalangi dari jalan Allah. maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka. mereka palingkan kepalakepala mereka. (63. mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau rasul Allah”. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. menakjubkan mu badanbadan mereka. maka di metrai atas Qalbu mereka.1) Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perlindungan.Tafsir Al Sulthan Ketika datang kepada mu orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63. kemudian mereka kufur. Tiap teriakan atas mereka. engkau dengarkan perkataan mereka.3) Dan apabila engkau lihat mereka. maka mereka tidak mengerti.7) Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau rasul-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi DLA . Allah telah kutuk mereka. kemana mereka dipalingkan ? (63.4) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. Dan jika mereka berkata. mereka kira untuk membahayakan mereka. dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63.2) Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya.

(63. kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat.8) (86) Hai orang-orang yang beriman!. tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63.10) Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya. (63. janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. mereka orangorang yang rugi. dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. (63.Tafsir Al Sulthan Rasulnya dan bagi orang beriman. maka itulah mereka. Siapa yang berbuat itu. lalu ia berkata: “Rabbi.9) Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu. maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”.11) DLA .

(64. maka tepat bentuk-bentuk kamu. lalu mereka berkata: ”Apakah makhluk cerdas perlu memberi pengenalan kepada kami”.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.3) Dia Mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi. Dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.6) Menyangka orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mereka akan dibangkitkan.Surat At-Taghabun Surat ke-64. 18 Ayat (Terbuka Kecurangan) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (64. Maka mereka rasakan akibat urusan mereka. Katakan: ”Bahkan demi Rabbmu. dan Dia Mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu nyatakan. Padahal Allah mencukupi tidak memerlukan. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. sungguh DLA .Tafsir Al Sulthan 64.4) Apa belum datang kepada kamu kabar orang-orang yang kafir dari sebelum kamu ?. (64.5) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti. Dan Allah Mengetahui rahasia yang dimiliki Shudur. Kepunyaan-Nya Kerajaan dan kepunyaan-Nya Hamdu. dan bagi mereka azab yang pedih (64. maka sebagian dari kamu kafir dan sebagian dari kamu beriman. dan Dia membentuk kamu. dan kepada-Nya tempat kembali (64.2) Dia Menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.1) Dia Yang menciptakan kamu. Maka mereka kufur dan berpaling. (64. dan Allah Ghaniiyyun Hamiid (64.

7) Maka imanilah rahasia Allah dan Rasul-Nya.9) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami. Dan itu atas Allah adalah mudah (64. mereka kekal padanya. Dan Allah Maha Mengetahui rahasia tiap sesuatu. akan dihapus darinya kesalahannya.15) DLA .8) Pada hari akan dikumpulkan kamu untuk hari berkumpul. Itu hari terbuka kecurangan. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan (64. melainkan dengan izin Allah. Dia beri petunjuk Qalbunya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.11) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Utusan. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan mengerjakan pekerjaan baik. itulah mereka penduduk api. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Itu kemenangan yang panjang (64.Tafsir Al Sulthan kamu akan dibangkitkan. Dan siapa mengimani rahasia Allah. Dan jika kamu maafkan dan kamu berlapang dada. dan Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang (64. Maka berhati-hatilah kepada mereka. maka sesungguhnya tidak atas utusan kami melainkan menyampaikan dengan nyata (64. mereka kekal padanya selamanya. sesungguhnya sebagian dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. Maka jika kamu berpaling.10) Tidak musibah dari musibah-musibah. dan akan dimasukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. kemudian sungguh dikabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. (64.12) Allah. dan sejelek-jelek tempat kembali (64.13) (87) Hai orang-orang yang beriman !.14).(64. dan mengampuni. dan Nuur Yang kami turunkan. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman (64.

(64. Dan belanjakanlah yang baik untuk diri-diri kamu. Dia melipatgandakan untuk kamu. apa yang kamu sanggupi. mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. Al ‘Aziizul Hakiim (64. maka itulah mereka. dan Allah Syakuurun Haliim (64. dan patuhlah.17) Dia Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Dan siapa dipelihara dari kekikiran dirinya.16) Jika kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang tepat (bagus).18) DLA . dan dengarlah.Tafsir Al Sulthan Maka tekunilah Allah.

kecuali bahwa mereka mendatangkan kekejian yang nyata. dan siapa menekuni Allah. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-Nya. maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang ma’ruf. jika kamu menthalaq An-Nisa’. Dan siapa bertawakal atas Allah. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (65. Jika kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka tiga syahru.4) DLA . Siapa adalah mengimani rahasia Allah dan hari akhir.Tafsir Al Sulthan 65. Dia menjadikan baginya dari urusannya kemudahan. Dan tekunilah Allah Rabb kamu. Dia jadikan baginya jalan keluar. Itu untuk kamu pemberian nasehat dengannya. Dan wanita-wanita yang belum haid dan yang mempunyai kandungan waktu mereka bahwa mereka melahirkan kandungan mereka.Tidak kamu mengetahui barangkali Allah mengadakan yang baru sesudah urusan itu. maka thalaqlah mereka untuk ’iddah mereka. Dan siapa menekuni Allah.1) Maka apabila telah datang waktu mereka.(65. dan sungguh dia berbuat zalim kepada dirinya. Sungguh Allah menjadikan untuk tiap sesuatu dengan ukuran.(65.(65. Dan hitunglah ’iddah mereka. dan jangan mereka keluar. Dan dirikanlah persaksian karena Allah.2) Dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak mereka kira. Itu batas-batas Allah.(65. Dan siapa melanggar batas-batas Allah.3) Dan wanita-wanita mereka berputus asa dari haid dari An-Nisa’ kamu. maka Dia mencukupi dia.Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dan persaksikan dengan dua orang yang mempunyai keadilan dari kamu.0) Hai Nabi.Surat Ath-Thalaq Surat ke-65.

Allah tidak memaksa suatu diri melainkan apa yang Dia beri kepadanya. Maka itu.7) Dan betapa banyak dari penduduk negeri sombong dari urusan Rabb nya dan utusan-Nya. Dan jika kamu menemui kesulitan. hai uulul albab yang beriman !.(65.9) Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat. (Lewat) seorang utusan yang membacakan atas kamu ayatayat Allah yang membuktikan untuk mengeluarkan orangorang yang beriman dan beramal baik dari kegelapan kepada Nuur.Tafsir Al Sulthan Itu urusan Allah. Dan siapa ditentukan atasnya rizkinya.(65. dan adalah akibat urusannya kerugian (65. Sungguh Allah memberi rizki yang bagus untuknya. Dan siapa mengimani rahasia Allah dan beramal baik. Dia hilangkan darinya kesalah-kesalahannya. Dan jika mereka mempunyai kandungan. Maka mereka merasakan akibat buruk urusannya.(65.8).5) Tempatkanlah mereka dari mana kamu bertempat tinggal dari yang kamu dapati. maka akan menyusukan kepadanya yang lain. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan ma’ruf. Dia turunkan dia kepada kamu. Dan siapa menekuni Allah. maka kami perhitungkan dia dengan perhitungan yang keras. tekunilah Allah. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu menyempitkan atas mereka. maka berilah mereka upah mereka. (65.10).6) Agar memberi nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasannya. Nanti Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan.11) DLA .(65. maka membelanjakan dari apa yang diberi Allah kepadanya. mereka kekal padanya selama-lamanya. dan Dia panjangkan baginya ganjaran. maka beri belanja atas mereka hingga melahirkan kandungan mereka. sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu.(65. dan kami azab dia dengan azab yang mengerikan. Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.

Tafsir Al Sulthan Allah Yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka.Surat At-Tahrim (Mengharamkan) Surat ke-66. diturunkan urusan antara mereka. ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”. dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim. Dan Allah Ghafuurur Rahiim. maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong.(66.4) DLA .1) Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu.(66.12) 66. dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya. Maka ketika ia kabarkan karakternya. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” .(66.(66.3) Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya. Dan sesungguhnya Allah meliput rahasia tiap sesuatu dengan ilmu.2) Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian.0) Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu. maka ketika ia kabarkan karakternya.(66. karena Allah pengurus kamu. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. untuk kamu ketahui bahwa Allah berkuasa atas tiap sesuatu. (65.

dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan DLA . Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”.9) Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih. Mudah-mudahan Rabb kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah.5) (88) Hai orang-orang yang beriman. isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi. Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan.(66.(66. dan berlaku ghilazhlah atas mereka. bisa jadi Rabbnya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat.(66.6) Hai orang-orang yang kafir. mereka katakan: ”Rabb kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali.(66.10) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman. dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga.Tafsir Al Sulthan Jika dia ceraikan kamu. jangan kamu membela diri pada hari ini.8) Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik.(66.(66. yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan. lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu. pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah.7) (89) Hai orang-orang yang beriman. peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu. bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa.

dan Dia Al ’Aziizul Ghafuur. (66.11) Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya. lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Rabbnya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at.12) 67. Tidak dapat engkau lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu dari yang tidak beres.0) Maha Melindungi Yang di tangan-Nya Kerajaan.Surat Al-Mulku (Kerajaan) Surat ke-67. DLA . dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.1) Yang Menciptakan kehidupan dan kematian. tujuh bertingkat-tingkat. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(67.(66.(67.Tafsir Al Sulthan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.(67.2) Yang Menciptakan Langit.

sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur. mereka akan dengar suara yang bengis dan dia mendidih. niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah dan dia hampa.dan kami jadikan dia lontaran terhadap setansetan.(67. niscaya tidak kami dalam penghuni sa’ir. penunggunya berkata kepada mereka: “Tidakkah datang kepada mu seorang pengancam?”.4) Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita.(67.7) Hampir ia ceraikan sendi lantaran marah.(67. adakah engkau lihat yang cacat? .3) Kemudian ulangkanlah pemandangan dua kali. Tiap kali dicampakkan kepadanya satu suku. dan kami sediakan untuk mereka azab sa’ir.(67.(67.(67.10) Yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka maka kecelakaan bagi penghuni sa’ir.11) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menarik perhatian.5) Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka azab jahannam dan sejelek-jelek empat kembali.(67. lalu kami dustakan dan kami berkata: ”Allah tidak turunkan apa-apa kamu tidak lain melainkan di dalam kelupaan yang menyolok”.9) Dan mereka berkata:”Jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami.(67.(67.13) DLA .8) Mereka jawab: “Betul. (67. telah datang kepada kami seorang pengancam.Tafsir Al Sulthan Maka ulangkanlah pemandangan.6) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya.12) Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah dia.(67.

(67.14) Dia Yang telah menjadikan untuk kamu bumi dzulula.17) Dan sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.24) DLA .21) Maka apakah orang yang berjalan meniarap atas wajahnya itu lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan beres atas shiroothol-mustaqiim.(67.(67. maka berjalanlah pada belikat-belikatnya.(67. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan dalam keadaan tertipu.(67. Sesungguhnya Dia melihat karakter tiap sesuatu.(67. dan makanlah dari rizkinya.18) Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka. (67. berbaris dan menyempit. tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman. dan kepada-Nya kamu dikumpulkan.(67.Tafsir Al Sulthan Apa tidak tahu siapa Yang Menciptakan itu.22) Katakan: ”Dia Yang menghendaki kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.20) Atau siapakah dia orang yang akan memberi rizki kepada kamu jika Dia tahan pemberian-Nya?. Tetapi mereka melewati batas di dalam kesombongan dan berpaling. maka kamu akan tahu bagaimana ancaman-Ku.(67.(67. maka bagaimana ada kemurkaan-Ku.23) Katakan: ”Dia Yang Biarkan kamu di Bumi.15) Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan membuat kamu ditelan Bumi maka tiba-tiba ia bergetar. sedikit sekali kamu bersyukur.(67. dan Dia AlLahiiful-Khabiir. kepada-Nya tempat dikumpulkan.19) Atau siapa dia orang yang menjadi tentara bagi kamu untuk menolong kamu selain Ar-Rahman.16) Atau apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kerikil ?.

dan kepada-Nya lah kami bertawakal. atau Dia beri pengaturan kepada kami. dan dikatakan: ”Ini yang pernah kamu minta”.26) Maka ketika mereka lihat ia dekat. 52 Ayat DLA .30) 68. maka siapa yang bisa membawakan kepada mu air yang bermata?”. (67.(67.28) Katakan: ”Dia Ar-Rahman.29) Katakan: ”Berilah tahu kepada ku jika airmu mendalam.(67. jadi jelek wajah-wajah mereka yang kafir.(67.25) Katakan: ”Pengetahuannya hanyala di sisi Allah dan aku tidak lain melainkan seorang pengancam yang nyata”. jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama ku.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah perjanjian itu jika kamu orang yang cerdas”. kami telah mengimani karakter-Nya. maka kamu akan ketahui siapa dia yang dalam kelupaan yang nyata.Surat Al-Qalam (Gejala Alam) Surat ke-68. maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?”.(67.(67.27) Katakan:”Berilah tahu kepada ku.

4) Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat.2) Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.13) Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.9) Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.(68.(68. Demi qalam dan apa-apa yang mereka tulis.3) Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang.(68.(68.14) Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.11) Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.0) Nun. (68.10) Pencela ke sana ke mari dengan ancaman. (68.(68.(68. ia berkata: “Dongeng orang pertama”.7) Maka jangan kamu ikuti para pendusta.(68. (68.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.(68.(68.(68.(68. maka mereka akan berlaku longgar. dan Dia sangat mengeahui karakter orangorang yang mendapat pengenalan.12) Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.15) Kami akan tandakan dia atas belalainya.(68.5) Siapa dari antara kamu yang gila.8) Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar.(68.6) Sesungguhnya Rabb mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya.1) Tidak engkau dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai orang gila.16) Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang DLA .

sesungguhnya kepada Rabb kita.28) Mereka berkata: ”Subhaana Rabb kita.(68.19) Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita. padahal mereka sedang tidur.(68.(68.17) Dan mereka tidak kecualikan.(68.(68.(68.32) DLA .30) Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita.(68.20) Maka ia berseru di waktu shubuh. (68.(68.26) Bahkan kita orang yang dihampakan.kita kembali”. sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.24) Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan.(68.(68.25) Maka ketika mereka lihat kebun itu.18) Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Rabb mu.29) Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian. (68. sesungguhnya kita orang yang zalim”.(68. mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.21) ”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.(68.22) Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik.(68.31) Mudah-mudahan Rabb kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu.(68. padahal mereka mampu.23) ”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”.27) Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”.Tafsir Al Sulthan yang punya kebon. ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu.

(68.(68. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu.34) Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.40) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu. (68.36) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca .(68. jika mereka orangorang yang benar.(68. tetapi mereka tidak berdaya. sesungguhnya perdayaan Ku mempunyai perencanaan.41) Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud. padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan. di sisi Rabb mereka Taman penuh jasa (ni’mat).43) Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini.(68. Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.44) Dan aku ulur bagi mereka.(68.38) Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah.39) Tanyalah mereka.(68.42) Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk. yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?.33) Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun.37) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini. tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.45) DLA .Tafsir Al Sulthan Seperti itu azab. sedang mereka ditimpa kehinaan.35) Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan.(68.(68.(68. (68. siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu. (68.

niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela.51) Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta. ketika mereka mendengar peringatan.(68. lalu mereka tulis ?.52) DLA . lalu mereka diberati dengan pembayaran.(68. (68.(68.48) Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa (ni’mat) dari Rabbnya. dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka.47) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.46) Atau ada di sisi mereka hal ghaib.Tafsir Al Sulthan Atau apakah engkau minta upah kepada mereka.50) Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka.49) Maka Rabbnya telah pilih dia. lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik.(68.(68.(68. dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.

(69.(69.(69.(69. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Surat Al-Haqqoh (Yang Pasti Datang) Surat ke-69.Tafsir Al Sulthan 69.(69.7) Maka adakah engkau lihat bagi mereka dari sisa ?.(69.(69.6) Dia putarkan dia atas mereka tujuh malam delapan hari.0) Alhaqqoh.(69.9) DLA .8) Dan telah datang kepada Fir’aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk mu’tafikat dengan sebab kesalahan.(69.2) Dan apa engkau tahu apa Alhaqqoh.(69.1) Apa Alhaqqoh. maka dibinasakan dengan angin shor-shor yang melampaui batas. Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya.4) Maka adapun Tsamud maka telah dibinasakan mereka dengan suara keras.3) Tsamud dan ‘Aad telah dustakan Alqori’ah .5) Dan adapun ‘Aad.

(69.22) Pemetikannya dekat.(69.10) Sesungguhnya kami ketika naik air.20) Maka ia di dalam kehidupan yang disukai.(69.(69. akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi sutratku”.(69. .(69.(69.12) Maka apabila ditiup pada shuuri satu tiupan.21) Di surga yang tinggi.(69. kami bawa kamu dalam kapal.16) Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ’Arsy Rabb mu di atas mereka pada hari itu delapan.14) Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu. akan berkata: ”Marilah baca surat ku!”.Tafsir Al Sulthan Maka mereka mendurhakai rasul Rabb mereka.(69.23) “Makan dan minumlah kamu dengan gembira.(69.(69. lalu diremukkan keduanya satu remukan.(69.13) Dan diangkat bumi dan gunung.26) DLA .18) Maka adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kanannya.(69. maka Dia siksa mereka dengan siksaan rabiyah.15) Dan terbelah Langit.(69.(69.11) Untuk kami jadikan dia peringatan untuk kamu. dengan sebab amal yang kamu telah sediakan di hari-hari yang lalu”.24) Dan adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kirinya. dan supaya dijaga dia oleh telinga yang mau menjaga. dan dia pada hari itu lemah.(69.25) ”dan aku tidak tahu perhitungan ku”.19) ”Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan bertemu perhitunganku”.17) Pada hari itu kamu akan dihadapkan di dalam keadaan tidak tersembunyi dari kamu sesuatu yang tersembunyi.(69.

32) Sesungguhnya dia adalah tidak mengimani rahasia Allah yang panjang.(69.Tafsir Al Sulthan ”Alangkah baiknya kalau (mati) itu pemberes”.(69.(69.(69.27) ”Harta ku tidak melepaskan dari ku”.(69.(69.(69.38) Dan apa yang tidak kamu lihat.(69.43) DLA .37) Maka tidak demikian.42) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.33) Dan tidak ia gemarkan pada memberi makan orang miskin. (69. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.(69.41) Dan tidak dia perkataan tukang tenung.29) Ambillah dia lantas belenggu dia. sedikit tidak kamu ingat.(69.35) Dan tidak ada makanan melainkan dari darah bercampur nanah.28) Hilang dari ku alasanku”.36) Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdosa. (69.(69.(69.34) Lantaran itu pada hari ini tidak ada baginya sahabat qarib di sini. (69.(69.40) Dan bukan ia perkataan tukang sya’ir sedikit tidak kamu percaya.(69.39) Sesungguhnya dia sungguh perkataan rasul yang berbeda.31) Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta masukkan dia.30) Kemudian masukkan dia ke dalam jahim.

49) Dan sesungguhnya ia satu penyesalan atas orang kafir.(69.000 tahun.(70.45) Kemudian kami akan potong darinya Alwatin.0) Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.44) Niscaya kami ambil darinya dengan keras.(69.52) 70.1) Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.46) Maka tidak seorangpun daripada kamu dapat menghalangi daripadanya.48) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dari kamu ada orang yang mendustakan.(70.4) DLA .50) Dan sesungguhnya dia Keyakinan yang lengkap.Tafsir Al Sulthan Dan jika ia memalsukan sebagian dari perkataan atas kami.3) Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.47) Dan sesungguhnya dia sungguh satu peringatan untuk orang yang tekun.(69.Surat Al-Ma’arij (Tangga-tangga-naik) Surat ke-70.(69. (70.51) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia nama Rabb mu.(70.(69. (69.(70.(69. (69. 44 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.2) Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.

10) Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka.20) Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.(70.22) Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.(70.7) Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.(70.23) Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui.(70.6) Tetapi kami melihat dia dekat.9) Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya.11) Dan dengan isteri dan dan saudaranya.(70.(70.(70.18) Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.(70.5) Sesungguhnya mereka melihat dia jauh. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya.16) Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.13) Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya. (70.(70.(70.(70.(70.14) Tidak demikian.(70.15) Yang menanggalkan kulit kepala.(70.(70.(70.(70.8) Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu. kemudian ia selamatkan dia.12) Dan keluarga yang melindunginya. sesungguhnya ia nyalaan.(70.19) Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.21) Kecuali orang yang sholat.17) Dan mengumpul dan menyimpan.(70.24) DLA .

mereka khawatir.(70.36) Dari kanan dan kiri bersuku-suku. Aku bersumpah dengan Rabb masyriq dan maghrib.(70. (70.29) Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela.33) Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara. sesungguhnya kami berkuasa.(70.(70.Tafsir Al Sulthan Bagi yang meminta dan tidak mampu. (70.26) Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka.25) Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan.32) Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka.(70.(70.37) Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa (ni’mat).28) Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatankehormatan mereka.(70. maka mereka orang yang meliwati batas. (70.(70.30) Tetapi barang siapa lain dari itu.31) Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka.27) Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat dipercaya.(70.(70.34) Itulah mereka di dalam surga yang berbeda.38) Tidak demikian.(70.35) Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu.39) Maka tidak demikian. sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu.(70.40) DLA .(70.

(70. Itu hari yang adalah dijjanjikan.(71.Tafsir Al Sulthan Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.(70.42) Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala.(70.43) Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan.41) Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka.44) 71. (70.0) DLA .Surat Nuh (Nabi Nuh As) Surat ke-71. 28 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

(71. dan Dia akan adakan bagi kamu surga-surga dan Dia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”. sesungguhnya Dia adalah Pengampun”.(71. dan Dia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan.11) ”Dan Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak buah.(71.(71. apabila datang tidak dapat diundur jika kamu tahu”.(71.8) ”kemudian sesungguhnya aku telah terangkan bagi mereka dan aku telah rahasiakan sungguh bagi mereka”.(71. sesungguhnya aku seru kaum ku malam dan siang”.4) Ia berkata: ”Rabbi. bahwa ancamlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.7) ”kemudian sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”. dan mereka berselimut dengan pakaian mereka dan berkekalan mereka dan mereka menyombong sangat.2) ”bahwa hendaklah kamu sembah Allah dan tekuni Dia dan patuh kepada ku”.9) ”Maka aku berkata: ”Mintalah ampun kepada Rabb kamu. sesungguhnya ajal dari Allah.10) ”Dia akan kirim langit atas kamu sungguh-sungguh” .(71.5) “tetapi ajakan ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”.(71.(71.12) ”Mengapa kamu tidak berharap kebesaran Allah”.13) DLA .3) ”Niscaya Dia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya.(71.1) Ia berkata :”Hai kaumku sesungguhnya aku bagi kamu pengancam yang nyata”.6) ”dan sesungguhnya tiap kali aku seru mereka supaya Engkau beri ampun bagi mereka.(71.(71. mereka sumbatkan jari mereka di telinga mereka.(71.

ditenggelamkan mereka.(71.20) Berkata Nuh: ”Rabbi sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah baginya melainkan kerugian”.(71.(71.17) “Kemudian Dia akan kembalikan kamu kepadanya.25) Dan berkata Nuh: ”Rabbi. dan jangan Engkau tambah orang-orang yang zalim melainkan kelupaan”.27) DLA .15) Dan Dia jadikan bulan pada mereka Nuur dan menjadikan matahari sebagai pelita.24) Lantaran dosa-dosa mereka. dan Dia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh”.(71.16) ”Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh”.26) ”Karena jika Engkau tinggalkan mereka.19) ”Agar kamu jalani darinya jalan fijaja”. niscaya mereka lupakan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan melainkan yang berdosa yang sangat kufur”.(71.(71.22) ”Dan mereka berkata: ”Jangan kamu tinggalkan sembahansembahan kamu. lalu dimasukkan mereka ke api.(71. (71. tipu daya yang menyolok.21) ”Dan mereka bikin tipu daya. dan jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan Suwa dan jangan Yaghuts dan Ya’uq dan Nasr”. jangan Engkau tinggalkan di atas bumi ini.(71.(71.18) ”Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi jadi besar”. dari orang-orang kafir seorangpun penduduk”.14) “Apa tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat ?”. (71.(71.(71.Tafsir Al Sulthan ”Padahal Dia telah ciptakan kamu beberapa giliran”. maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah.23) ”Dan sesungguhnya mereka telah lupakan banyak.(71.

Tafsir Al Sulthan

”Rabbi, tutuplah bagi ku dan bagi ibu-bapakku dan bagi orang yang masuk ke rumahku sebagai mu’min dan bagi mu’minin dan mu’minat, dan jangan Engkau tambah orang yang zalim melainkan kebinasaan .(71.28)

72.Surat Al-Jinn
(Jinn)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Surat ke-72, 28 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(72.0) Katakanlah: ”Diwahyukan kepadaku bahwa Nafarun dari jinn mendengarkan, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami mendengar Alquran yang ajaib”.(72.1) ”Yang mengenalkan kepada Jalan lurus, maka kami beriman kepadanya dan tidak kami menyekutukan rahasia Rabb kami dengan siapapun”.(72.2) ”Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak anak”.(72.3) ”Dan bahwa jiwa yang jahat dari antara kita pernah berkata atas Allah dengan meliwati batas”.(72.4) ”Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jinn tidak katakan dusta atas Allah”.(72.5) ”Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung dengan beberapa laki-laki dari jinn, maka mereka itu menambah kepada mereka ini meliwati batas”.(72.6) ”Dan bahwa ,mereka itu menyangka, sebagaimana kamu menyangka, bahwa Allah tidak bangkitkan seorangpun”.(72.7) ”Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api”. (72.8) ”Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat darinya untuk mendengar, maka sekarang, siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia”.(72.9)

”Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan”.(72.10)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan bahwasanya sebagian dari kita (jiwa) yang baik dan sebagian dari kita tidak demikian, adalah kita (mempunyai) beberapa jalan yang berlainan”.(72.11) ”Dan bahwasanya kami yakin bahwa kami tidak akan teluput dari Allah di bumi dan kami tidak akan terluput dari-Nya dengan lari”.(72.12) ”Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami percaya kepadanya, karena siapa beriman kepadanya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan.(72.13) ”Dan bahwa di antara kita yang muslimin dan di antara kita ada yang condong dari kebenaran, oleh sebab itu siapa jadi Muslimin, maka mereka telah pilih jalan yang lurus”.(72.14) ”Dan adapun mereka yang condong dari jalan yang benar, maka adalah mereka kayu bakaran bagi jahannam”.(72.15) Dan bahwa kalau mereka berdiri tegak di jalan, niscaya kami beri minum mereka air yang mewah.(72.16) Untuk kami beri percobaan kepada mereka pada itu dan barang siapa berpaling dari mengingat Rabbi-nya, niscaya Dia masukkan dia di dalam azab yang berat.(72.17) Dan bahwa anggota-anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru siapapun bersama Allah.(72.18) Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyembah-Nya, hampir-hampir mereka itu berkerumun untuk mengganggu dia. (72.19) Katakanlah: ”Tidak lain aku seru melainkan Rabbku dan tidak aku sekutukan dengan Dia siapapun”.(72.20) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak memiliki mudharat buat kamu dan tidak manfa’at”.(72.21) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun daripada Allah, dan aku tidak dapat selain daripadaNya tempat perlindungan”.(72.22)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Kecuali menyampaikan dari Allah dan Risalah-Nya, dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya api jahannam di dalam keadaan ia kekal padanya selamanya”.(72.23) Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan.(72.24) Katakanlah: ”Aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang diancamkan kepada kamu ataukah Rabbi ku jadikan baginya satu tempo yang panjang”.(72.25) Dia mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak terangkan atas keghaibannya kepada seorangpun.(72.26) Kecuali siapa yang Dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya Dia adakan di depan-Nya dan di belakang-Nya penjagaan. (72.27) Agar diketahui bagi-Nya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan Risalah Rabbi mereka, padahal pengetahuan-Nya meliputi apa-apa yang ada di sisi mereka dan Dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan.(72.28)

DLA

Tafsir Al Sulthan

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut) Surat ke-73, 20 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0) Hai orang yang berselimut.(73.1) Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2) Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3) Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32) Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5) Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6) Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7) Dan sebutlah nama Rabb mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8) Rabb Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9) Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10) Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa (ni’mat), dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11) Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim. (73.12) Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gununggunung tumpukan debu.(73.14) Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15) Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16) Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17) Langit akan terseret dengannya, adalah janji-Nya ditunaikan. (73.18) Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbinya.(73.19) Sesungguhnya Rabb mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)

DLA

Tafsir Al Sulthan

74.Surat Al-Muddats-tsir
(Rahasia Yang Tersembunyi) Surat ke-74, 56 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(74.0) Hai rahasia yang tersembunyi.(74.1) Berdiri dan ancamlah.(74.2) Dan Rabbmu maka semarakkan.(74.3) Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan.(74.4) Dan ma’siat hendaklah engkau jauhi.(74.5) Dan jangan engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak.(74.6) Dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar.(74.7) Maka apabila ditiup pada Naquur.(74.8) Maka di hari itu, hari yang payah.(74.9) Atas orang kafir tidak mudah.(74.10) Biarlah Aku sendiri bersama orang yang Aku ciptakan.(74.11) Dan Aku telah jadikan baginya harta yang banyak.(74.12) Dan anak buah yang hadir.(74.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Aku telah luaskan baginya sungguh keluasan.(74.14) Kemudian ia ingin sangat aku tambah.(74.15) Tidak demikian, sesungguhnya ia adalah menentang ayat-ayat kami.(74.16) Aku akan paksakan kepadanya satu kenaikan.(74.17) Sesungguhnya ia pikir-pikir dan ia tetapkan.(74.18) Maka dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.19) Kemudian dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.20) Kemudian ia pikir-pikir.(74.21) Kemudian ia masamkan mukanya dan ia kerutkan muka. (74.22) Kemudian ia membelakang dan menyombong.(74.23) Lalu ia berkata:”Ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari”. (74.24) ”Ini tidak lain melainkan perkataan makhluk cerdas”.(74.25) Aku akan masukkan dia ke Saqar.(74.26) Apakah engkau tahu apa itu Saqar ?.(74.27) Ia tidak membiarkan dan ia tidak melepaskan.(74.28) Yang sangat kelihatan bagi makhluk cerdas.(74.29) Atasnya Sembilan belas.(74.30) Dan tidak kami jadikan penjaga api melainkan malaikat dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fithnah untuk orang yang kafir, agar yakin orang yang diberi Kitab dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Dan supaya orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit dan orang kafir berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang Dia
DLA

Tafsir Al Sulthan

kehendaki, dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu tentara Rabbi mu melainkan Dia, dan tidak dia melainkan peringatan untuk makhluk cerdas.(74.31) Tidak demikian, demi bulan.(74.32) Dan malam ketika mundur.(74.33) Dan shubuh ketika menerangi.(74.34) Sesungguhnya dia satu yang menarik perhatian.(74.35) Peringatan untuk makhluk cerdas.(74.36) Untuk siapa yang mau maju atau mundur.(74.37) Tiap diri terikat dengan apa yang ia usahakan.(74.38) Kecuali penduduk kanan.(74.39) Di surga bertanya tanyaan.(74.40) Dari hal orang yang durhaka.(74.41) ”apa yang memasukkan kamu ke Saqar”.(74.42) Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang sholat”.(74.43) ”dan kami tidak memberi makan orang miskin”.(74.44) “dan adalah kami mencela bersama orang yang mencela”. (74.45) “dan adalah kami mendustakan hari peraturan”.(74.46) “Hingga datang kepada kami perkara yang yakin”.(74.47) Maka tidak berguna bagi mereka permintaan tolong orangorang yang meminta tolong.(74.48) Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan.(74.49) Seolah mereka keledai yang lari dengan ketakutan.(74.50) Yang lari dari singa.(74.51)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Bahkan tiap seorang dari mereka hendak supaya dia diberi surat yang terbuka.(74.52) Tidak demikian bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. (74.53) Tidak demikian, sesungguhnya dia peringatan.(74.54) Maka siapa mau biarlah ia jadikan dia peringatan.(74.55) Tetapi mereka tidak akan ingat melainkan jika dikehendaki Allah, Dia Yang berhak ditekuni, Dia yang berhak mengampuni.(74.56)

75.Surat Al-Qiyyaamah
(Hari Berbangkit) Surat ke-75, 40 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(75.0) Aku bersumpah dengan hari qiyaamah.(75.1) Dan Aku bersumpah dengan diri yang selalu menegur dirinya. (75.2) Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?.(75.3) Bahkan kami berkuasa atas meratakan jari-jarinya.(75.4) Tetapi manusia itu hendak mendurhaka di masa yang di depannya.(75.5) Ia bertanya: “Bilakah hari qiyaamah”.(75.6) Maka apabila pemandangan itu bingung dan takut.(75.7) Dan bulan jadi gelap.(75.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dikumpulkan matahari dan bulan.(75.9) Manusia akan berkata pada hari itu: ”Ke mana temapat lari”. (75.10) Tidak demikian, tidak ada tempat lari.(75.11) Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali.(75.12) Diberi tahu kepada manusia pada hari itu apa yang ia telah kerjakan dan apa yang ia telah tinggalkan.(75.13) Bahkan manusia sangat mengerti tentang dirinya.(75.14) Walaupun ia majukan alasan-alasan pembelaannya.(75.15) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya lantaran hendak cepat menangkapnya.(75.16) Sesungguhnya mengumpulkannya dan membacanya adalah atas tanggungan kami.(75.17) Maka itu jika kami habis membacanya, hendaklah engkau ikuti bacaannya.(75.18) Kemudian atas tanggungan kamilah pembuktiannya.(75.19) Tidak demikian, bahkan kamu cinta dunia.(75.20) Dan kamu tinggalkan akhirat.(75.21) Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.(75.22) Kepada Rabbnya ia melihat.(75.23) Beberapa wajah di hari itu sangat bermasam.(75.24) Ia yakin bahwa akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang belakang.(75.25) Tidak demikian, apabila (nyawa) sampai di kerongkongan. (75.26) Dan ditanya: “Siapa penjampi”.(75.27) Dan ia yakin bahwa itu perpisahan.(75.28)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan berbelit kepayahan dengan kepayahan.(75.29) Kepada Rabb mu lah pada hari itu tempat kembali.(75.30) Karena mereka tidak membenarkan dan tidak sholat.(75.31) Tetapi ia mendustakan dan berpaling.(75.32) Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlenggang sombong.(75.33) Kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.34) Kemudian kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.35) Adakah manusia mengira ia dibiarkan percuma.(75.36) Bukankah dia nuthfah dari mani jadi besar.(75.37) Kemudian adalah ‘alaqoh, maka Dia ciptakan dan sempurnakan.(75.38) Maka Dia jadikan darinya bersistem jantan dan betina.(75.39) Tidakkah (Dia) itu Berkuasa atas menghidupkan orang mati ?. (75.40)

DLA

Tafsir Al Sulthan

76.Surat Al-Insan
(manusia) Surat ke-76, 31 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(76.0) Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman, dimana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut ?.(76.1) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nuthfah yang bergiliran yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat.(76.2) Sesungguhnya kami telah kenalkan kepadanya jalan, maupun ia berterima kasih atau ia kufur ?.(76.3) Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir rantairantai dan belenggu-belenggu dan api yang bernyala.(76.4) Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari piala yang campurannya kafur.(76.5)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mata air yang diminum dari nya oleh hamba Allah dalam keadaan mereka salurkan dia kemana-mana.(76.6) Mereka sempurnakan kewajiban dan mereka takut kepada satu hari yang azabnya beterbangan.(76.7) Dan mereka beri makanan yang sedang dicinta kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan.(76.8) ”kami tidak beri makan kamu malainkan karena Allah, kami tidak ingin dari kamu balasan dan terima kasih”.(76.9)

”sesungguhnya kami takut satu hari yang bermasam muka yang sangat bengis dari Rabb kami”.(76.10) Maka Allah selamatkan mereka dari kesusahan hari itu dan Dia berikan kepada mereka kesegaran dan kegembiraan.(76.11) Dan Dia balas mereka dengan sebab mereka sabar, surga dan sutera.(76.12) Hal keadaan mereka padanya duduk bersandar atas ranjangranjang yang berhias, padahal tidak mereka lihat padanya matahari dan tidak dingin yang keras.(76.13) Dan hampir atas mereka teduh dan dimudahkan sangat pemetikan buah-buahnya.(76.14) Dan diedar kepada mereka bijana-bijana perak dan piala-piala yang adalah kuarsa.(76.15) Kuarsa dari perak yang telah diukur oleh mereka seberes beresnya.(76.16) Mereka diberi minum padanya minuman di piala yang campurannya zanjabil.(76.17) Satu mata air di dalamnya dinamakan salsabil.(76.18)

DLA

22) Sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Alquran dengan sebenar-benar penurunan. sesungguhnya Allah itu adalah ’Aliiman Hakiimaa.(76.31) DLA .(76. (76.(76. dan dihiasi mereka dengan gelang-gelang dari perak dan Rabb mereka beri mereka minuman yang bersih.30) Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam pengaturanNya. niscaya kami gantikan mereka dengan orang-orang yang sebanding mereka sebenarbenar penggantian.19) Apabila engkau lihat di sana.(76.(76. (76.26) Sesungguhnya mereka cinta kepada dunia.24) Dan sebutlah nama Rabbmu pagi dan siang. sedangkan orang-orang yang zalim itu Dia sediakan untuk mereka azab yang pedih.28) Sesungguhnya ini satu peringatan.(76.29) Tetapi tidak kamu berkemauan melainkan jika dikehendaki oleh Allah. maka siapa mau biarlah dia ambil jalan kepada Rabbnya.(76.(76.20) Sebelah atas mereka sutera halus yang hijau dan sutera tebal. dan Kerajaan yang Menyolok.23) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.25) Dan di sebagian daripada malam sujudlah kepada-Nya dan bergeraklah kepada-Nya di malam yang panjang. apabila engkau lihat mereka.(76. dan mereka meninggalkan di belakang mereka satu hari yang berat. tetapi jika kami kehendaki. dan jangan engkau turuti kemauan orang yang berdosa atau yang kafir. engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan.(76.21) Sesungguhnya ini adalah bagi kamu ganjaran dan adalah usaha kamu diucapkan terima kasih.(76.Tafsir Al Sulthan Mengitari atas mereka Wildan yang kekal. engkau akan lihat jasa (ni’mat) (pelayanan).27) Kami telah menciptakan mereka dan kami telah teguhkan mereka.

4) Maka yang menyampaikan peringatan.Surat Al-Mursalat (Yang Dikirim) Surat ke-77.(77.6) DLA .(77.3) Maka yang membedakan sebedanya.0) Demi Yang dikirim kebaikan.(77.(77.2) Dan yang menyebar sebaran. 50 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) Alasan atau peringatan.Tafsir Al Sulthan 77.(77.(77.(77.1) Maka yang bertiup keras.

10) Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.11) Untuk yang mana hari ditentukan.24) (3) Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan.(77. (77.(77.23) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77.17) Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.21) Kepada ukuran yang ditentukan.(77.9) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.(77.(77.(77.7) Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.(77. (77.12) Untuk hari keputusan. (77.(77.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.16) Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.15) (1) Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama. (77.14) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.19) (2) Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.22) Maka kami ukurkan maka dengan jasa (ni’mat) yang mengukurkan.(77.(77.13) Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan .8) Dan apabila langit dibelah.25) DLA .18) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. (77. (77.20) Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh.

(77.32) Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.42) Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.27) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.34) (5) Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata.(77. (77.30) Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan. (77.33) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.(77.26) Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar.(77.37) (6) Ini hari keputusan.(77. kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama. (77.43) DLA .(77.(77.(77.28) (4) Pergilah kepada apa yang kamu dustakan.(77.38) Maka jika kamu mempunyai daya upaya.31) Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok.29) Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.40) (7) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam teduh dan mata air.(77.(77.36) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77.35) Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri.Tafsir Al Sulthan Orang hidup dan orang mati.41) Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini.39) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.

45) (8) Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit. (77.48) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.50) 78. sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa.(77.44) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orng yang berbuat kebaikan.47) (9) Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’. (77. (77.(77.(77.Surat An Naba’ (Kabar) DLA .46) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.49) (10) Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya.

Dan gunung-gunung sebagai Piramid.6). Kemudian tidak demikian kalau mereka mengetahui.11).15).2).9).5) Apa tidak kami telah jadikan bumi tempat yang terbuai?(78. 1).Tafsir Al Sulthan Surat ke-78.4). Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian(78. Dan hutan-hutan yang lebat(78.0) Dari hal apa mereka bertanya?(78.(78.(78. kalau mereka mengetahui(78. Dan kami telah bangun di atas kamu tujuh yang sangat kokoh(78.7) Dan kami telah menciptakan kamu bersistem(78.(78. DLA .3) Tidak demikian.14). Dan kami menjadikan siang penghidupan(78. Agar kami keluarkan dengannya bijian dan tetumbuhan(78.13). Dan kami menjadikan satu pelita yang terang(78.8). Yang mereka di dalamnya sebagai orang-orang yang berselisihan.12). 40 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(78. Adakah dari kabar yang panjang?(78.16). Dan kami telah turunkan dari Mu’shirat air yang tercurah(78. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat(78.10).

maka jadilah ia beberapa pintu. maka adalah ia saroobaa.24). (78. Melainkan air mendidih air nanah(78.28). Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan (78. Mereka akan tinggal padanya selamanya(78. maka kamu semua datang beramai-ramai(78.22).17) Hari yang ditiup pada Terompet. Padahal tiap sesuatu kami telah kumpulkan di dalam Kitab (78. Untuk tempat kembali orang yang meliwati batas(78.29). maka tidak kami menambah untuk kamu melainkan azab (78.25).23) Tidak mereka merasakan padanya dingin dan tidak ada minuman(78.21).Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya hari penentuan itu adalah satu masa yang ditentukan(78.26) Sesungguhnya mereka adalah tidak mengharapkan perhitungan(78.20) Sesungguhnya jahannam adalah tempat yang disediakan(78. Maka rasakanlah.30) DLA .18) Dan akan dibuka langit. (78.27).19) Dan dijalankan gunung-gunung. Sebagai balasan yang pantas(78.

Sebagai balasan dari Rabbmu. hendaklah ia ambil jalan kepada Rabbnya sebagai tempat kembali. Dan tidak mereka kuasa dari-Nya untuk berkata-kata.38) Itu hari yang Lengkap.39) Sesungguhnya kami mengancam kamu dengan azab yang dekat. dan dia berkata benar.37) Pada hari yang berdiri Ruh dan Malaikat berbaris-baris. Maka siapa mau. dan apa-apa antara keduanya adalah Yang Maha Pengatur (Ar-Rahman). Dan akan berkata orang kafir: “Alangkah baiknya aku kalau dulu sebagai tanah saja”. Pada hari seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat dua tangannya.(78. Kebun-kebun dan buah anggur(78.36) Rabb Langit dan Bumi.32).34) Tidak mereka mendengar padanya yang sia-sia dan tidak yang dusta(78. Dan piala minuman yang penuh(78. Dan pasangan muda yang sebaya(78.(78.33). sebagai pemberian yang cukup(78.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya untuk orang yang tekun itu Kemenangan(78.(78.(78.35).31). Tidak mereka boleh berkata-kata melainkan siapa yang diizinkan dia oleh Yang Maha Pengatur.40) DLA .

7).6).9).(8).5) Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar(79. Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”(79. Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan(79. Qalbu pada hari itu ketakutan79.13). Lantas yang berlomba beredar(79. Lantas yang mengatur urusan.2).(79. Maka sesungguhnya dia satu suara keras(79. Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi(79.4).3). Dan yang selalu berpindah(79.12). DLA .11). ”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”(79.0) Demi yang beralih dengan cepat(79.Tafsir Al Sulthan 79.Surat An Nazi’at (Yang Beralih Cepat) Surat ke-79.1). 46 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (79. Pandangannya khusyu’(79. Dan yang bergerak dengan gerakan(79.10).

sesungguhnya dia telah meliwati batas”(79.(79. Apakah kamu cipatan yang sangat.(79.(79.28). lalu Dia sempurnakan dia(79.Kemudian dia berpaling berusaha.(79. ”Pergilah kepada Fir’aun. Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”(79.26). maka engkau akan takut”(79. Dia gelapkan malamnya dan Dia jelaskan dhuhanya.18) “Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku.24) Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama (79. Dia telah tinggikan samkanya.15).17). Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa(79.23).27). Maka ia mendustakan dan durhaka(21).Tafsir Al Sulthan Maka ketika itu mereka di muka bumi.16). Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut(79. Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi bersih?”. DLA .19).25). atau langit yang kami telah bangun dia(79.29) Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia(79. Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian(79.30).14) Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa (79.20).22) Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru(79.

dan menahan diri dari Hhawa(79. seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja.31). Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia(79.32).(79.44) Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya(79. Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya(79. Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya(79.38).37).40).41) Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh. Pada hari yang mereka melihatnya. Sebagai perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(79.46) DLA .33) Maka adapun orang yang meliwati batas(79. Kepada Rabb-mu kembalinya(79.39) Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Rabbnya.42). bilakah terjadinya(79.45).43).Tafsir Al Sulthan Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya(79. Dan melebihkan kehidupan dunia(79. Maka di mana engkau dari sebutannya(79.

Adapun orang yang tidak perdulikan(80. Dan apa atasmu jika ia tidak suci.5). Maka engkau kepadanya menghadap(80.3). Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci(80.1).9). DLA .Surat ‘Abasa (Bermuka Masam) Surat ke-80.6).(80. Dan dia takut(80. Atau ia akan ingat.4).8). Karena datang kepadanya orang buta(80.0) Ia bermasam muka dan berpaling(80. lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya(80.Tafsir Al Sulthan 80.2).7) Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha(80. 42 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (80.

Perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(80.23). Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya(80. Di dalam shuhuf yang dibedakan(80. Di tangan utusan-utusan(80.22).14).20). Dan kebun-kebun yang subur(80.28). lalu Dia jadikan ia terkubur(80.31). Dari sesuatu apakah diciptakan dia?(80. Yang berbeda yang berbakti(80. Terbunuh manusia.18).10). Kemudian kami belah bumi dengan belahnya(80.16).12).17). Kami telah tuangkan air dengan tuangnya(80.29).32).11). Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan(80.13). Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(80. Dan zaitun dan kurma(80.21).27) Dan anggur dan sayuran(80.25). sesungguhnya dia Peringatan(80.Tafsir Al Sulthan Maka engkau darinya tidak memperdulikan(80. Dari Nuthfah diciptakan dia. (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia(80. lalu diukurkan dia(80.15). Tidak demikian. Kemudian Dia matikan dia.30). Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian.24). Tidak demikian. Kemudian Dia mudahkan jalannya(80. Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia(80.19). alangkah kufur dia(80. DLA . Yang ditinggikan yang dibersihkan(80.(80.26).

42) DLA . Dari isterinya dan anaknya(80.(80.41). Pada hari itu orang lari dari saudaranya(80.35). Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya.40) Yang ditindih dia oleh kegelapan(80. Tertawa dan bergembira.37) Wajah-wajah pada hari itu bercahaya(80.Tafsir Al Sulthan Maka apabila datang shokh-khohh(80.36).33).34). Itulah mereka.38). mereka orang kafir yang kurang ajar.(80.39) Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita(80. Dari ibunya dan dari bapaknya(80.(80.

14) Maka tidak demikian. Dan apabila binatang buas dikumpulkan(81.4).12).(81.Tafsir Al Sulthan 81. Dan apabila laut membuak.(81.(81. Dan apabila langit dicabut(81. Dan apabila jahim dinyalakan(81. Dan apabila surga dihampirkan.18) DLA .8).17).(81. Yang beredar yang berlindung kembali. Dan apabila shuhuf dibentang(81.10).15). Ketika bintang-bintang gugur(81. Aku bersumpah dengan yang datang berulang(81.7).Surat At takwir (Menggulung) Surat ke-81.2).16).0) Ketika matahari digulung(81. Dan apabila gunung-gunung dihapuskan. Dan Shubuh ketika mulai kelihatan.(81.1).6) Dan apabila diri-diri disatukan(81. Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hiduphidup(81.11). 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (81. Dan malam apabila hampir habis(81.5).13) Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan.3) Dan apabila unta bunting dibiarkan(81.(81.9). Dengan dosa apa ia dibunuh(81.

Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda(81..26) Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta. Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan(81. Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara)(81.23). Yang dita’ati kemudian dipercaya(81.(81.22).(81.20). (81. Dan tidak sahabat kamu itu gila(81.24) Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam. Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata(81.19). melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta.21).(81.28) Dan tidak kamu menghendaki.(81.29) DLA .27) Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus.25) Maka ke mana kamu hendak pergi.

0) Ketika langit itu terseret(82.Surat Al Infithaar (Yang Terseret) Surat ke-82. bahkan kamu mendusakan rahasia peraturan. Yang telah menciptakan mu dan sempurnakan mu dan bersikap adil kepada mu. Dan ketika lautan membuak(82.8) Tidak demikian.6). Mengetahuilah diri itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan(82. (82.1). Dan ketika kuburan dibongkar(82.4).2). (82.13).3).12). Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan(82.9) Dan sesungguhnya atas kamu sungguh ada Penjaga(82. 19 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (82. Dan sesungguhnya orang yang durhaka sungguh dalam jahim(82.11). Yang berbeda yang menulis(82.(82.5) Hai Manusia apa yang menipumu untuk katakter Rabbmu yang berbeda(82. Dia telah susun mu. Dan ketika Planit-Planit berjatuhan(82.10).7) Dalam Shuurah apa saja (seperti) apa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan 82. DLA .14). Sesungguhnya orang yang baik sungguh dalam keceriaan penuh jasa (ni’mat)(82.

Kemudian.16) Dan apakah engkau tahu apa itu hari peraturan(82. Hari yang tidak satu diri dapat menguasai sesuatu kepada satu diri yang lain.Tafsir Al Sulthan Mereka akan masuk padanya pada hari Peraturan(82. Dan tidak mereka darinya akan keluar(82.19) DLA .15).18). apakah engkau tahu apa itu hari peraturan ?(82. karena semua urusan pada hari itu kepunyaan Allah(82.17).

6) Tidak demikian.8).Tafsir Al Sulthan 83.(83.11).3).1).10) Orang-orang yang mendustakan hari peraturan(83. Dan tidak mendustakan rahasianya melainkan tiap yang meliwati batas dan yang berdosa(83.4) Untuk hari yang panjang.(83.7). sesungguhnya Kitab orang yang jahat itu sungguh dalam Sijjiin(83. Kitab rekaman(83. Yang apabila menerima sukatan atas manusia minta dicukupkan(83.(83.13) DLA .0) Kecelakaan untuk pencurang(83. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi(83. Kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.12). Ketika dibacakan atasnya ayat-ayat kami.Surat Al-Muthaffiin (Pencurang) Surat ke-83.(83.9).(83.2).5) Hari yang manusia berdiri untuk Rabb Alam Semesta. mereka berkata:”dongeng-dongeng orang pertama”. Dan apakah engkau tahu apa Sijjiin?(83. 36 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (83. Apa tidak mereka sangka mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.

28).18).30). Mata air yang diminum dia oleh orang yang didekatkan(83.22). sesungguhnya Kitab orang baik sungguh dalam ‘illiiyyiin. mereka mengedipkan mata(83.26).29). Atas pelamin mereka melihat(83.31).16). DLA .27). Segelnya wangi.(83.(83. (83. Dan campurannya dari air terpilih(83.25).Yang disaksikan dia oleh yang dekat(83. Dan ketika mereka melalui mereka. Engkau dapat mengenali di wajah mereka nadhrah jasa (ni’mat). bahkan telah menutup atas qalbu-qalbu mereka apa yang ada mereka usahakan. Kitab rekaman(20).21). Dan apabila mereka mereka kembali kepada ahli mereka.17) Tidak demikian. adalah sebagian dari orang-orang yang beriman mereka tertawakan(83.15). Kemudian akan dikatakan: “Ini yang kamu terhadapnya mendustakan”.Tafsir Al Sulthan Tidak demikian.14) Tidak demikian.24) Mereka diberi minum dari minuman terpilih yang disegel(83. dan di dalam itu hendaknya berlomba orang yang berlomba-lomba(83.(83.19). sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu sungguh terdinding(83. Dan apakah engkau tahu apa ‘illiiyyiin?(83. Sesungguhnya orang baik sungguh dalam keceriaan(83. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka. mereka kembali dengan sukacita(83. Kemudian sesunguhnya mereka masuk Jahiim(83.23).

34). Dan tidak mereka diutus atas mereka sebagai Penjaga(83. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman dari orang yang kufur mereka mentertawakan(83.32). mereka berkata: “sesungguhnya mereka ini orang-orang yang lupa”(83. DLA . Atas pelaminan mereka melihat(83.36).Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka lihat mereka itu.33). Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu melainkan apa yang mereka telah kerjakan?(83.35).

4).Tafsir Al Sulthan 84.14). dan patut(ia turut). 25 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (84.7). Maka nanti berteriak kecelakaan(84. (84.8).11). Maka nanti ia diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah(84.1).12) Sesungguhnya dia adalah di dalam ahlinya bersukaria(84. Dan ia akan pergi kepada ahlinya dengan sukacita. Lanaran ia turut perintah Rabbnya.(84. Lantaran ia turut perinah Rabbnya. sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu. maka engkau sungguh-sungguh akan menemui-Nya.Surat Al Insyiqaaq (terbelah) Surat ke-84. Dan ia akan masuk Nereka Sa’ir.13).0) Ketika langit belah(84. dan patut(ia turut). Sesungguhnya dia menyangka bahwa tidak akan kembali(84.(84.(84. DLA .5) Hai manusia. (84. Dan ia keluarkan apa yang di dalamnya dan kosonglah dia(84.10).2) Dan ketika bumi itu digandakan(84.6) Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari kanannya(84.9) Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya(84.3).

15).24) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. bagi mereka ganjaran yang tidak putus.17).Tafsir Al Sulthan Bahkan sesungguhnya Rabbnya adalah kepadanya Melihat.19) Maka mengapa mereka tidak beriman ?(84.21) Bahkan orang yang kafir itu mendustakan(84. Dan malam dan apa-apa yang dikumpulkan oleh nya(84.(84. Maka tidak demikian. Aku bersumpah dengan tanda merah di pinggir langit(84. Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka kumpulkan(84.23).(84. (84.18) Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat(84. Dan bulan ketika purnama. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.16).(84.20).(84.25) DLA .22). Dan ketika dibaca atas mereka Alquran mereka tidak mau bersujud.

Itu kemenangan yang menarik perhatian.9) Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mu’minin dan mu’minat. maka bagi mereka azab jahannnam. bagi mereka taman.Surat Al Buruuj (Galaksi) Surat ke-85.(85. Ketika mereka atasnya duduk(85. kemudian belum mereka bertobat.3) Terbunuh penduduk parit(85.2) Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. (85.10) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.Tafsir Al Sulthan 85.1).(85. DLA . Dan mereka atas apa yang mereka kerjakan kepada orang beriman menyaksikan. Api yang mempunyai nyalaan(85. Dan Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.0) Demi Langit yang mempunyai Buruuj(85. dan bagi mereka azab bakaran.7) Padahal mereka tidak menganiaya mereka.(85. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(85.4).8). mengalir dari bawahnya sungai-sungai.11) Sesungguhnya Bathsya Rabbmu sungguh sangat(85. (85.5). Dan