Tafsir Al-Sulthan

Tafsir Alquran dalam bahasa Eksata

oleh SSQ-DLA KH.FAHMI BASYA dan Dra AZMINAH MSi

Tafsir Al Sulthan

1.Surat Al-Fatihah
(Bentuk Pembuka) Surat ke-1, 7 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.1) Semua hamdu kepunyaan Allah, Rabbil Aalamiin. (1.2) Ar-Rahmaanir Rahiim. (1.3) Yang Memiliki Hari Peraturan. (1.4) Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. (1.5) Kenalkanlah kepada kami Jalan Yang Lurus. (1.6) Jalan orang-orang yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) (ni’mat) atas mereka, Bukan yang dimarahi atas mereka Dan tidak yang lupa.(1-7)

DLA

Tafsir Al Sulthan

2.Surat Al-Baqarah
(Sapi Betina) Surat ke-2, 286 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (2.0) { Alif.Lam.Mim}.(2.1) Itu Tulisan, tidak ada keraguan padanya pengenalan untuk orang-orang yang tekun.(2.2) Orang-orang yang mengimani rahasia ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infaqkan.(2.3) Dan orang-orang yang mengimani rahasia apa yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu dan rahasia akhir mereka, mereka pastikan.(2.4) Itulah mereka, mereka atas pengenalan dari Rabb mereka, dan itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. (2.5) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama atas mereka, engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan percaya.(2.6) Allah telah metrai atas Qalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan untuk mereka azab yang panjang.(2.7) Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata:”Kami mengimani rahasia Allah dan rahasia hari akhir”, padahal mereka tidak beriman.(2.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(2.9) Di dalam qalbu mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, karena karakter apa apa yang ada mereka dustakan.(2.10) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Jangan berbuat kerusakan di bumi”, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami orang yang berbuat perbaikan”.(2.11) Apa tidak sesungguhnya mereka orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.(2.12) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Berimanlah sebagaimana telah beriman manusia”. Mereka berkata: ”Beriman seperti beriman orang-orang bodoh?”. Apa tidak sesungguhnya mereka orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.(2.13) Dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka katakan: ”kami telah beriman”, tetapi apabila bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami bersama kamu, sesungguhnya kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan”.(2.14) Allah balas memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka mengembara di dalam kesesatan mereka yang melewati batas.(2.15) Itulah mereka orang-orang yang membeli kelupaan dengan pengenalan, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. (2.16) Perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang menyalakan api, maka ketika (api) telah menerangi apa-apa sekitarnya, dihilangkan Allah karakter Nuur mereka, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat.(2.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Buta,Tuli,Bisu, maka mereka tidak akan kembali.(2.18) Atau seperti hujan lebat dari langit, padanya ada kegelapan, dan guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke telinga mereka lantaran takut mati dari petir-petir. Dan Allah Pengepung karakter orang-orang kafir.(2.19) Hampir kilat menyambar penglihatan mereka, tiap kali menerangi bagi mereka, berjalan mereka padanya, dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, dan kalau Allah kehendaki, Dia hilangkan karakter pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2.20)

Hai manusia !, Sembahlah Rabb kamu Yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.(2.21) Yang menjadikan untuk kamu bumi terhampar dan langit sebagai bangunan, dan Dia turunkan dari langit air, maka Dia keluarkan dengannya sebagian dari buah-buahan sebagai rizki untuk kamu, maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya.(2.22) Dan jika kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah satu bentuk dari seperti itu, dan serulah penyaksi-penyaksi kamu dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas.(2.23) Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak dapat membuat, maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ---untuk orang-orang kafir. (2.24) Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari buah-buahan, mereka berkata”Ini yang

DLA

Tafsir Al Sulthan

diberikan kepada kita dari sebelum ini”, padahal yang diberikan kepadanya (dulu itu) yang bersamaan. Dan untuk mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih, dan mereka kekal padanya. (2.25) Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka, dan adapun orang yang kufur, mereka berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dia lupakan dengannya beberapa banyak, dan Dia kenalkan dengannya beberapa banyak, tetapi tidak lupa kepada-Nya melainkan orang-orang yang fasiq.(2.26) Yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya, dan memutus apa yang Allah perintah dengannya untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(2.27) Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah, padahal kamu dulunya mati, maka Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu, kemudian kepada-Nya kamu akan kembali.(2.28) Dia Yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia berada kepada Langit, maka Dia sempurnakan mereka jadi tujuh langit, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.29) Dan ingatlah ketika berkata Rabb mu kepada Malaikat: ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”.Mereka berkata:”apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang berbuat rusak padanya dan menumpahkan darah ?, padahal kami menggerakkan karakter Hamdu Mu dan meluaskannya untuk Mu?”. Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .(2.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Dia telah beri tahu Adam nama-nama setiapnya, kemudian dibawa mereka atas malaikat, Dia berkata:”Kabarkan kepada Ku karakter nama-nama mereka ini jika kamu orang-orang yang cerdas”.(2.31) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau, tidak kami tahu melainkan apa-apa yang kami telah diberi tahu, sesungguhnya Engkau, Engkau ’Aliimul-Hakiim.(2.32) Dia berkata: ”Hai Adam, kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka ini”, maka setelah ia kabarkan kepada mereka karakter nama-nama mereka, Dia berkata: ”Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahwa Aku Lebih mengetahui Ghaibnya Langit dan Bumi, dan lebih mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan ?”.(2.33) Dan ketika kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”, maka mereka sujud, kecuali Iblis enggan dan menyombong, karena mereka dari yang kafir.(2.34) Dan kami berkata: ”Hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya, sesuka-suka kamu berdua, tetapi janganlah kamu berdua mendekati Pohon ini, karena kamu berdua akan jadi orangorang yang zalim”.(2.35) Maka Setan telah gelincirkan mereka berdua darinya, maka mengeluarkan mereka berdua dari apa yang ada padanya, dan kami katakan :”Turunlah, sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh, dan bagi kamu di bumi tempat letak dan perlengkapan kepada satu masa”.(2.36) Sesudah itu Adam telah terima dari Rabbnya beberapa Kalimat, maka Dia terima tobat atasnya, sesungguhnya Dia At Tawwabur-Rahiim.(2.37) Kami katakan: ”Turunlah darinya semuanya, maka apabila datang kepada kamu dari Ku pengenalan, maka siapa mengikuti pengenalan itu, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak mereka berdukacita”.(2.38)

DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal”.(2.39) Hai Bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku yang Aku jasakan atas kamu, dan sempurnakanlah perjanjian –Ku niscaya Aku sempurnakan perjanjian kamu, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kamu takuti.(2.40) Dan imanilah rahasia apa yang Aku turunkan, mengoreksi untuk apa-apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi orang yang pertama mengkufuri karakternya, dan jangan kamu jual rahasia ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada Aku hendaknya kamu Berlaku tekun .(2.41) Dan jangan kamu campur adukkan Yang Lengkap dengan Yang Bathil, dan kamu sembunyikan Yang Lengkap, padahal kamu mengetahui.(2.42) Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.(2.43) Apakah patut kamu menyuruh manusia berbuat baik, padahal kamu lupakan diri-diri kamu, padahal kamu membaca Kitab, apakah kamu tidak mengerti ?.(2.44) Dan mintalah pertolongan dengan Sabar dan Sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu’.(2.45) Orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepada-Nya akan kembali.(2.46) Hai bani Israel, ingatlah jasa (ni’mat)-Ku atas kamu yang Aku jasakan atas kamu, dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.(2.47) Dan tekunilah hari, yang satu diri tidak dapat menyelamatkan dari diri yang lain sedikitpun, dan tidak diterima darinya

DLA

Tafsir Al Sulthan

permohonan, dan tidak diterima penebusan darinya dan tidak mereka diberi pertolongan (2.48) Dan ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun, yang kenakan kepada kamu azab yang jelek, mereka sembelih anakanak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup wanita-wanita kamu, padahal di dalam itu untuk kamu ujian yang panjang dari Rabb kamu.(2.49) Dan ketika kami pisahkan untuk kamu Laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun, padahal kamu melihat.(2.50) Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu ambil anak sapi dari setelahnya, karena kamu orangorang yang menganiaya diri.(2.51) Kemudian kami maafkan dari kamu dari setelah itu agar kamu bersyukur.(2.52) Dan ketika kami beri Musa Kitab dan Pembeda, agar kamu mendapat pengenalan.(2.53) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, sesungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kamu dengan kamu mengambil anak sapi. Maka bertobatlah kepada Yang Memerdekakan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, itu bagi kamu baik bagi kamu di sisi Yang Memerdekakan kamu”. Maka Dia terima tobat atas kamu, sesungguhnya Dia At TawwaburRahiim.(2.54) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak beriman kepada mu, hingga kami lihat Allah dengan nyata”, maka kamu ditimpa Gempa, padahal kamu melihat.(2.55) Kemudian kami bangkitkan kamu dari setelah mati kamu agar kamu bersyukur.(2.56) Dan kami telah teduhkan atas kamu Ghomaam, dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa. Makanlah dari yang baik apa yang diberikan kepada kamu dan mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

menganiaya kami, tetapi adalah diri-diri mereka, mereka aniaya. (2.57) Dan ketika kami katakan ”Masuklah ke negeri ini , lalu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendaki sepuasnya, dan masuklah ke pintu dengan bersujud, dan mintalah keampunan dosa untuk kamu, nanti kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kesetiaan”.(2.58) Lantas orang yang zalim menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang yang zalim siksaan dari Langit, sebab apa yang ada mereka langgar.(2.59) Dan ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka kami katakan pukullah batu itu dengan rongkatmu, maka keluar daripadanya 12 mata air. Sugguh tiap Unasin tahu tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan jangan melewati batas di bumi berbuat kerusakan.(2.60) Dan ketika kamu berkata: ”Hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan saja, maka serulah Rabbmu, agar Dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sayurnya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya”. Ia berkata: ”Adakah kamu mau menukar yang dia lebih hina dengan yang dia baik?. Turunlah ke Mesir, maka kamu akan dapati apa yang kamu minta”. Dan diturunkan atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan patutlah mereka mendapat kemarahan dari Allah. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak Lengkap. Itu dengan sebab mereka durhaka dan melewati batas.(2.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashoro, dan Shoobi-in, siapa mengimani Karakter Allah dan hari akhir, dan beramal baik, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.(2.62)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu, dan kami angkat di atas kamu Thuur. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. (2.63) Kemudian kamu berpaling dari sesudah itu, maka kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu, dan pengaturannya kepada kamu, niscaya kamu dari orang-orang yang rugi.(2.64) Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melanggar dari kamu pada Hari Istirahat. Maka kami katakan ”Adalah, Qirodah yang menengadah”.(2.65) Maka kami menjadikan dia siksaan untuk apa-apa di hadapannya, dan apa-apa di belakangnya, dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(2.66) Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bahwa kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: ”Adakah engkau jadikan kami olokolok?”. Ia berkata: ”Aku berlindung kepada Karakter Allah dari jadi seorang yang bodoh”.(2.67) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami, agar Dia nyatakan kepada kami apa dia?”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak bertugas, dan tidak muda, sederhana antara itu, maka laksanakan apa yang kamu diperintah” .(2.68) Mereka berkata:”Serulah Rabb mu untuk kami supaya Dia nyatakan kepada kami apa warnanya”. Ia berkata: ”Sesungguhnya Dia berkata: ”Sesungguhnya dia sapi betina yang kuning, menarik warnanya menyenangkan mereka yang melihat”.(2.69) Mereka berkata: “Serulah Rabb mu untuk kami agar Dia nyatakan apa dia, sesungguhnya sapi betina itu bersamaan atas kami, dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan mendapat pengenalan” .(2.70)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Ia berkata:”Sesungguhnya Dia berkata: “Sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan bumi, dan tidak mengairi tanaman, yang sejahtera dan tidak ada cacat padanya.”. Mereka berkata:”Sekarang engkau telah datangkan Karakter Yang Lengkap”. Maka mereka menyembelihnya, tetapi hampir mereka tidak kerjakan .(2.71) Dan ketika kamu bunuh satu diri, lantas kamu bertuduhan padanya. Dan Allah hendak keluarakan apa yang kamu sembunyikan.(2.72) Maka kami katakan:”Pukullah dia dengan sebagiannya”. Seperti itu Allah menghidupkan orang yang mati, dan menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, agar kamu mengerti.(2.73) Kemudian sesudah itu qalbu-qalbu kamu jadi kesat, maka dia seperti batu, atau lebih sangat kesat, padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada yang keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah, lalu keluar dari padanya air, dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun, dari takut kepada Allah. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. (2.74) Maka adakah kamu harap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, padahal sungguh sudah ada sebagian dari mereka mendengarkan Kitab Allah, kemudian mereka ubah dia dari sesudah mereka mengerti dia, dan mereka mengetahui.(2.75) Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka kaktakan: ”Kami beriman”, dan apabila berjumpa dengan sebagian mereka, mereka berkata: ”Adakah patut kamu uraikan kepada mereka rahasia apa yang Allah telah buka atas kamu?, karena karakternya nanti mereka akan menggugat kamu di sisi Rabb kamu, apakah kamu tidak mengerti ?”.(2.76) Padahal tidakkah mereka ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terangkan?.(2.77)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sebagian dari mereka orang yang buta huruf, tidak mengetahui Tulisan, melainkan dongeng-dongeng, dan tidak mereka melainkan menyangka.(2.78) Maka kecelakaan itu untuk orang yang menulis Tulisan dengan tangan-tangan mereka, kemudian ia berkata: ”Ini dari sisi Allah”, untuk membeli dengannya sedikit harga. Maka kecelakaan bagi mereka yang menulis Tulisan dengan tangantangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka dapat.(2.79) Dan mereka berkata: ”Api itu tidak akan menyentuh kami melainkan beberapa hari saja”. Katakanlah: ”Sudahkah kamu buat perjanjian di sisi Allah, yang dengan itu Allah tidak menyalahi janji-Nya, atau kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”.(2.80) Bahkan orang yang kerjakan kejahatan, dan meliputi karakternya dosanya, maka itulah mereka penduduk api, mereka padanya akan kekal.(2.81) Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, itulah mereka penduduk surga, mereka padanya akan kekal.(2.82) Dan ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel: ”Tidak boleh kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibubapak, dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orangorang miskin, dan ucapkan perkataan yang tepat kepada manusia, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zalkat”. Kemudian kamu berpaling, kecuali sedikit dari kamu padahal kamu tidak memperdulikan.(2.83) Dan ketika kami buat perjanjian dengan kamu: ”Tidak boleh kamu tumpahkan darah kamu dan tidak boleh kamu keluarkan kaum kamu dari kampung-kampung kamu”, kemudian kamu telah sanggup, padahal kamu menyaksikan.(2.84) Kemudian kamu serupa mereka itu, kamu bunuh kaum kamu, dan kamu keluarkan sebagian dari kamu dari kampungkampung mereka, kamu berbantu-batu atas mencelakakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka itu dengan aniaya dan melewati batas, padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tahanan, lantas kamu tebus mereka, sedangkan mengeluarkan mereka itu telah diharamkan atas kamu. Apakah kamu percaya kepada sebagian Kitab, dan mengkufuri sebagian. Sebab itu bukankah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat itu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari qiyyaamah, dicampakkan mereka ke dalam sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.(2.85) Itulah mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka azab, dan tidak mereka akan ditolong.(2.86) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa , dan kami iringkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah beri kepada ‘Isa anak Maryam Bukti, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruuh Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong, yaitu kamu dustakan sebagian dan kamu bunuh sebagian.(2.87) Mereka berkata: “Qalbu-qalbu kami perbendaharaan (ilmu)”. Tetapi Allah telah mengutuk karakter kekufuran mereka,maka sedikit mereka beriman.(2.88) Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari sisi Allah mengoreksi untuk apa yang bersama mereka, padahal sebelum ini biasa mereka memohon kemenangan untuk mencelakakan orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, lantas mereka mengkufuri karakternya. Maka kutukan Allah atas orang kafir.(2.89) Alangkah jelek yang dengannya mereka jual diri-diri mereka, bahwa mereka mengkufuri rahasia apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari kelebihan-Nya atas siapa dari hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka pantaslah mereka mendapat kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang kafir azab yang menghina.(2.90)

DLA

Katakanlah: ”Alangkah jelek kepercayaan kamu perintahkan kepada kamu karakternya”. jika kamu orang-orang yang beriman”. kemudian kamu ambil anak sapi dari sesudahnya. maka bercita-cita matilah kamu jika kamu orang-orang yang benar”.(2. maka sesungguhnya dia turunkan dia atas Qalbumu dengan izin Allah. dan mereka mengkufuri rahasaia apa yang selain itu. (2. padahal kami telah tinggikan Thuur di atas kamu. Mereka berkata: ”Kami dengar dan kami durhakai”.(2. karena telah dimesrakan karakter kufur mereka di dalam qalbu-dalbu mereka oleh anak sapi. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. ”Peganglah apa yang kami beri kepada kamu dengan kuat. dan dengarkan”. padahal dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.(2. mengoreksi DLA .Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka imanilah rahasia apa yang Allah turunkan.91) Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu.96) Katakan: ”Siapa adalah musuh Jibril. Dan Allah mengetahui karakter orang zalim.94) Dan tidak mereka bercita-cita itu selamanya dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. mereka berkata: ”Kami hanya mengimani rahasia apa-apa yang diturunkan kepada kami ”. padahal kamu orang yang menganiaya diri.(2. Katakan: ”Kalau begitu mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dari sebelum ini. Padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab.92) Dan ketika kami bikin perjanjian dengan kamu. dengan bukti.(2. dari selain manusia. Suka seorang dari mereka kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun.95) Dan sungguh engkau akan dapati mereka setamak-tamak manusia atas hidup dan lebih tamak dari orang-orang yang musyrik.93) Katakanlah: ”Jika adalah untuk kamu kampung akhirat di sisi Allah itu hanya ditentukan untuk kamu.

97) Siapa adalah musuh Allah dan malaikat-Nya dan rasul-rasulNya dan Jibril dan Mika-il. dan tidak mengkufuri karakternya melainkan orang-orang yang fasik. maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang yang kafir.Tafsir Al Sulthan untuk apa yang dihadapannya dan pengenalan dan kegembiraan bagi orang yang beriman”. lantaran itu janganlah engkau kufur”.(2.(2.102) DLA . padahal mereka itu tahu bahwa orang yang menggunakan itu tidak mempunyai bagian baik di akhirat.101) Dan mereka turut apa-apa yang diceritakan oleh setan-setan atas Kerajaan Sulaiman. dan mereka tidak bisa membahayakan seseorang. padahal mereka berdua tidak mengajar seseorang melainkan sesudah berkata: ”Kami ini tidak lain melainkan satu percobaan. tiba-tiba sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab itu membuang Kitab Allah ke punggung mereka seolah mereka tidak mengetahuinya. tetapi setan-setan itu yang kufur. tetapi mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfa’at bagi mereka.99) Apakah setiap kali mereka buat satu perjanjian. melainkan dengan izin Allah.100) Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang mengoreksi untuk apa yang bersama mereka.(2.98) Dan sungguh kami telah turunkan kepada mu ayat-ayat bukti. dan alangkah jelek suatu harga yang dengan itu mereka jual diri-diri mereka jika mereka tahu. Mereka ajarkan sihir kepada manusia yang diturunkan kepada dua orang Malak di Babilonia.(2. Tetapi mereka belajar daripada dua orang itu untuk menceraikan antara suami dan isterinya. padahal Sulaiman tidak kufur. dilemparkan oleh sebagian dari mereka. yaitu Harut dan Marut.(2. (2. bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.

(2. lantaran dengki dari sisi diri-diri mereka dari setelah apa terbukti bagi mereka Yang Lengkap.106) Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah.Tafsir Al Sulthan Padahal jika sesungguhnya mereka beriman dan berbakti. niscaya adalah ganjaran dari sisi Allah lebih baik kalau mereka tahu. Dan dengarkanlah. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.105) Apa-apa yang kami batalkan dari ayat. karena adalah bagi orang kafir azab yang pedih.108) Kebanyakan dari ahli kitab suka hendak memalingkan kamu jadi kafir dari setelah kamu beriman. dan tunaikanlah zakat. tetapi hendaklah kamu katakan unzurna.109) Dan dirikanlah sholat. atau kami lupakan dia. Sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah atas tiap sesuatu Berkuasa ?.110) DLA .(2.104) Tidak suka orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Rabb kamu.(2. padahal siapa menukar iman dengan kekufuran. nanti kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik.(2. kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.103) (1) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu katakan ra-ina.107) Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu seperti ditanya Musa dari sebelum ini. (2. maka sesungguhnya ia lupa di jalan yang sama. karena apa-apa amal baik yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu. (2.(2. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(2. kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. Maka maafkanlah dan biarkanlah hingga datang Allah dengan urusan-Nya. dan Allah menguntukkan pengaturan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.

maka ada. Katakan: ”Unjukkan Burhan kamu jika kamu orang-orang yang benar”.(2. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. seperti perkataan mereka.112) Dan Yahudi-Yahudi berkata:”Nashara tidak atas sesuatu”. bersamaan qalbuDLA .116) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. maka hanyalah Dia katakan kepadanya: ”Ada”. Mereka akan dapat kehinaan di dunia. dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang.113) Bukankah tidak ada orang yang lebih aniaya dari siapa yang menghalangi Masjid-Masjid Allah untuk disebut padanya namaNya.(2. Seperti itu telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka.(2.111) Bahkan siapa serahkan wajahnya kepada Allah. seperti perkataan mereka. padahal mereka membaca Kitab.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa jadi Yahudi atau Nasrani”. (2.117) Dan berkata orang yang tidak berilmu: ”Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu ayat kepada kami?”.114) Dan kepunyaan Allahlah Masyriq dan Maghrib. dan apabila Dia tentukan satu urusan. setiap kepada-Nya mereka ta’at. Dan Nashara berkata: ”Yahudi-Yahudi tidak atas sesuatu”. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. Maka ke mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah Waasi’un-‘Aliim . Subhaana Dia. Yang demikian itu anganangan mereka.115) Dan mereka berkata: ”Allah mempunyai anak”. dan berusaha dalam membinasakannya ?. bahkan kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan Bumi. Maka Allah akan memutus antara mereka pada hari qiyyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan . maka baginya ganjarannya di sisi Rabbnya.(2. dan dia berbuat baik.(2. Mereka itu tidak masuk kepadanya melainkan dengan takut.(2.

dan tidak mereka akan ditolong.121) Hai Bani Israel ingatlah jasa (ni’mat) Ku.(2. kemudian mereka baca dia dengan selengkap-lengkap bacaannya. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itulah pengenalan”.122) Dan hendaklah kamu tekuni hari yang tidak satu diri akan dapat melepaskan sedikitpun dari satu diri dan tidak diterima darinya tebusan dan tidak akan memberi manfa’at kepadanya keringanan.119) Dan tidak suka darimu. mereka orang-orang yang rugi. dan siapa mengkufuri karakternya.(2. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat sholat. yang Aku telah jasakan atas kamu.120) Orang-orang yang kami beri mereka Kitab. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. itulah mereka orang yang mengimani karakternya. maka itulah mereka. Yahudi dan tidak Nashara. Dan sesungguhnya jika engkau turut keinginan-keinginan mereka setelah yang datang kepada mu dari ilmu. dan tidak engkau akan ditanya dari penghuni jahim.Tafsir Al Sulthan qalbu mereka. Dia berkata: ”Perjanjian Ku tidak berlaku untuk orang yang menganiaya diri”.124) Dan ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul untuk manusia dan keamanan.(2. Sungguh kami telah buktikan ayat-ayat untuk kaum yang mau yakin.123) Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabbnya dengan beberapa Kalimat. hingga engkau mengikuti ajaran mereka.(2.(2. Dan kami telah perintah kepada Ibrahim dan Isma’il: ”Bahwa bersihkanlah DLA . Dia berkata: ”Sesungguhnya Aku menjadikan mu Imam untuk manusia.(2.(2. Ia berkata : ”Dan dari generasiku”. maka ia menyempurnakannya.118) Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Karakter Yang Lengkap sebagai pengembira dan pengancam. dan sesungguhnya Aku telah lebihkan kamu atas alam semesta.

126) Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar dari Rumah dan Isma’il.(2. Dia berkata: ”Dan siapa kufur. sesungguhnya Engkau. dan mensucikan mereka.131) Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya’qub: “Hai anak-anakku!. (2. ”Rabb kami.(2. terimalah dari kami.Tafsir Al Sulthan Rumah-Ku untuk orang yang Thawaf dan yang tinggal dan yang ruku’ sujud”. Dan sungguh kami telah pilih dia di dunia.(2. sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu Peraturan.(2. Dan sesungguhnya di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. dan jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepada-Mu dan dari generasi kami ummat yang menyerah diri kepada Mu. sesungguhnya Engkau. dan berilah ahlinya dari buah-buahan siapa dari mereka yang mengimani karakter Allah dan hari akhir”.(2. Engkau Al’Aziizul-Hakiim”. jadikanlah negeri ini aman.(2.128) ”Rabb kami bangkitkan pada mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu. dan terimalah tobat dari kami.(2. kemudian Aku tarik dia kepada azab api.132) DLA . ia berkata: ”Aku serahkan diriku kepada Rabb Alam Semesta”.129) Bukankah tidak ada yang enggan dari Ajaran dari Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya. dan sejelek-jelek tampat kembali”. maka jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri”. Engkau At-Tawwabur-Rahiim”. Engkau As-Samii’ul ’Aliim”.130) Dan ketika berkata kepadanya Rabb -nya: ”Serahkanlah dirimu”. dan memberi tahu kepada mereka Kitab dan Hikmah. sesungguhnya Engkau.125) Dan ketika berkata Ibrahim: ”Rabbi. dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Aku beri perlengkapan sedikit.127) ”Rabb kami.

dan anak cucunya. niscaya tidak ada mereka melainkan di dalam perpecahan.134) Dan mereka berkata: ”Jadilah Yahudi-Yahudi atau Nashara. dan siapakah yang lebih tepat penggemblengannya dari Allah ?.(2. dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kamu hadir ketika Ya’qub hampir mati ?.136) Maka sekiranya mereka mengimani karakter seperti apa yang kamu imani karakternya. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. Satu Yang Dita’ati. niscaya mereka mendapat pengenalan. Yang Dita’ati oleh bapak mu Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq. tetapi Allah selamatkan mu dari mereka.(2.dan kami kepada-Nya kami menyembah. ketika ia berkata kepada anak-anaknya” Apakah yang kamu akan sembah dari sesudah ku?” Mereka jawab: “Kami akan sembah Yang Dita’ati oleh mu. dan bukan ia daripada mereka yang musyrik”. dan jika mereka berpaling.(2.135) Katakanlah: ”Kami mengimani karakter Allah. Katakan: ”Bahkan Ajaran Ibrahim setulusnya. dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub. dan kami kepada-Nya kami menyerah diri”.(2. satu ummat yang telah berlalu.(2. niscaya kamu dapat pengenalan”.138) Katakanlah: ”Apakah kamu mau membantah kami dalam Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kamu ?.133) Itulah mereka.(2. Tidak kami pisahkan antara seorang dari mereka. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan.137) Penggemblengan Allah. Dan bagi kamilah amal-amal kami dan bagi kamulah amal-amal kamu.(2. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan. dan kepada-Nya kami menyerah diri”. dan kepada-Nya kami ikhlas”. dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka.139) DLA .

144) DLA . Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. Dan sesungguhnya adalah itu memang berat.(2. Dan kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang mereka telah kerjakan.140) Itulah mereka. lalu kami palingkan mu ke qiblat yang engkau sukai.(2. Katakan: ”Kepunyaan Allah masyriq dan maghrib.142) Dan seperti itu kami telah menjadikan kamu ummat yang ideal. Dan tidak Allah akan sia-siakan iman kamu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab tahu bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap dari Rabb mereka. sesungguhnya Allah kepada karakter manusia sungguh Rauufur-Rahiim . dan kamu akan mendapat apa yang kamu kerjakan.2 Berkata mereka yang bodoh dari manusia: ”Apa yang memalingkan mereka dari qiblat mereka yang ada atasnya”. Mereka akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. Dan di mana saja kamu berada. agar kamu jadi saksi atas manusia.(2. Lantaran itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan tidak Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan. melainkan untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling atas tumitnya.143) Sesungguhnya kami melihat wajahmu bolak-balik kepada Langit.(2. satu ummat yang telah berlalu.(2. Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus”.141) Juz’ ke. Dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan ”Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya adalah Yahudi atau Nashara ?”. Dan tidak Kami menjadikan Qiblat yang engkau telah menghadap atasnya. hendaklah kamu palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. Katakanlah: ”Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah. kecuali atas orang yang diberi pengenalan oleh Allah. dan adalah rasul itu atas kamu sebagai saksi.

146) Yang Lengkap dari Rabb mu.149) Dan walau dari mana engkau keluar.(2.(2.147) Dan bagi tiap-tiap seorang ada satu jurusan yang ia menghadap kepadanya. dan engkau tidak mengikuti qiblat mereka. hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke arahnya. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka dari setelah datang kepadamu dari ilmu. dan tidak Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan walau di mana kamu ada. Allah akan kumpulkan kamu semuanya. maka jangan kamu takut kepada mereka. Di mana saja kamu ada. mereka tidak akan mengikuti qiblat mu. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. dan sesungguhnya dia sungguh yang lengkap dari Rabbmu.(2.(2. kenal kepadanya seperti apa mereka mengenali bapak-bapak mereka. maka jangan sekali-kali kamu dari orang yang ragu-ragu. (2. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan.145) Orang-orang yang kami telah beri kitab itu. Dan sebagian mereka bukan mengikuti qiblat sebagian. Dan sesungguhnya ada sebagian dari mereka sungguh menyembunyikan yang lengkap. melainkan orang-orang yang menganiaya dari mereka. agar tidak ada lagi bantahan bagi manusia atas kamu. dan karena Aku hendak sempurnakan jasa (ni’mat) Ku atas kamu agar kamu mendapat pengenalan. (2.148) Dan dari mana saja engkau keluar. dan membersikan kamu dan memberi tahu kamu Kitab dan DLA . sesungguhnya engkau ketika itu sungguh dari orang yang menganiaya diri. maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu. tetapi takutlah kepada-Ku.150) Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kamu dari kamu yang membacakan atas kamu ayat-ayat-kami.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya jika engkau tunjukkan karakter tiap ayat kepada orang yang diberi kitab itu. padahal mereka mengetahui.

(2. itulah mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya.154) Dan sesungguhnya kami akan coba kepada kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan diri dan buah-buahan.153) Dan jangan kamu katakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar(2. mereka orang-orang yang mendapat pengenalan.(2.Tafsir Al Sulthan Hikmah. dan siapa kerjakan kebaikan.160) DLA . dan memberi tahu kamu apa-apa yang belum ada kamu ketahui. (2.155) Orang yang ketika tertimpa musibah. atas mereka penghormatan dari Rabb mereka dan pengaturan.(2.158) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari pembuktian. maka itulah mereka Aku beri tobat atas mereka.(2. Mintalah pertolongan dengan karakter sabar dan sholat. maka tidak mengapa atasnya bahwa ia thawaf pada keduanya. dan itulah mereka.151) Maka ingatlah kepada Ku niscaya Aku ingat kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan jangan kufur.152) (2) Hai orang-orang yang beriman!.(2.157) Sesungguhnya shofa dan marwah sebagian dari syi’ar Allah.159) Kecuali orang yang bertobat dan berbuat baik dan membuktikan.Dan gembirakanlah orangorang yang sabar.(2. atau meramaikan.156) Itulah mereka. Maka siapa menemui rumah. dan pengenalan dari sesudah kami buktikan dia untuk manusia di dalam Kitab. maka sesungguhnya Allah Syaakirun ’Aliim. mereka mengatakan :”Inna lillaahi wa-inna ilahi rooji’un”. dan Aku At-Tawaabur-Rahiim.(2.(2.

dari air.164) Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan. lalu kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. dan sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya.166) Dan orang-orang yang mengikut itu berkata: ”Alangkah baiknya jika kami dapat kembali satu kali.161) Mereka akan kekal padanya dan tidak akan diringankan dari mereka azab. dan Kapal yang berjalan di Laut membawa apa yang berguna untuk manusia dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit. dan tidak mereka diperdulikan.(2.(2. (2. dan perselisihan malam dan siang. (2.165) Ketika orang-orang yang diturut berlepas diri dari orang-orang yang menurut. maka dihidupkan dengan karakternya bumi sesudah matinya. itulah mereka atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah.163) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi. dan penyebaran dari tiap makhluk berjalan dan peredaran angin dan awan yang berputar antara langit dan bumi. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Ar-Rahmaanur-Rahiim.(2. sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya.(2.167) DLA . dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari api.(2.162) Dan Yang dita’ati untuk kamu Satu Yang Dita’ati. dan kalau orangorang yang zalim itu lihat ketika mereka lihat azab .Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya mereka yang kafir lantas mati dan mereka orang kafir. padahal mereka melihat azab dan putus daripada mereka sekalian sebab. adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah.” Begitulah Allah tunjukkan amal-amal mereka jadi dukacita atas mereka.

171) (3) Hai orang-orang yang beriman !.174) Itulah mereka orang-orang yang menukar kelupaan dengan pengenalan dan azab dengan keampunan.(2.(2. jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah . tetapi siapa terpaksa. maka alangkah sabar mereka atas api. dan bagi mereka azab yang pedih. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. makanlah dari apa di bumi yang halal dan baik. buta.173) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Kitab. maka tidak ada dosa atasnya. dan supaya kamu membuat palsu atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu.(2. Mereka katakan: ”Hanya kami hendak turut yang dilakukan oleh bapak-bapak kami”. mereka itu tidak akan masukkan ke perut-perut mereka melainkan api dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari qiyyaamah.168) Ia hanya menyuruh kamu kejahatan dan kejelekan. (2.172) Tidak diharamkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi. dan menjualnya dengan harga sedikit.175) DLA . Apakah walau bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?.(2.Tafsir Al Sulthan Hai manusia. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. dan tidak akan mensucikan mereka. tuli. dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah karakternya.169) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah”. seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan panggilan dan seruan.(2. dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan.(2. padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas.170) Dan perumpamaan orang yang kafir. makanlah yang baik apa yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata. bisu. (2.

hai Uulul Albaab agar kamu terpelihara. Mereka itulah orang-orang yang benar.(2. diwajibkan atas kamu qishosh dalam pembunuhan. maka ia akan dapat azab yang pedih . dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menyempurnakan janji apabila berjanji dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya Allah telah turunkan Kitab dengan karakter yang lengkap. Orang merdeka dengan orang merdeka. hamba dengan hamba.179) Diwajibkan atas kamu apabila seorang dari kamu hampir mati. maka ia balas kebaikan serta serahkan kepadanya dengan cara yang baik.181) DLA . sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. tetapi kebaikan orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberi harta atas yang dicinta kepada keluarga dekat dan anak yatim dan orang miskin dan anak jalanan. dan perempuan dengan perempuan. jika ia ada meninggalkan harta membuat wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan cara yang baik.(2. tetapi siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya. Itu satu kelonggaran dan pengaturan dari Rabb kamu.(2. dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan di dalam kitab sungguh di dalam perpecahan yang jauh.178) Dan bagi kamu di dalam qishosh itu kehidupan. dan pelayaran dan orang yang meminta dan hamba-hamba. tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubahnya itu karena sesungguhnya Allah As-Samii’ul-’Aliim.180) Maka siapa mengubah wasiat itu sesudah ia dengar.(2.177) (4) Hai orang-orang yang beriman. maka siapa melanggar batas setelah itu.(2.176) Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajah kamu ke pihak masyriq dan maghrib.(2. dan mereka itulah orang-orang yang berbakti.

(2. dengan suka sendiri.(2. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kamu agar kamu terpelihara.184) Penanggalan Ramadan yang diturunkan padanya Alquran sebagai pengenalan untuk manusia. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu.185) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu tentang Aku. wajib membayar fidyah. memberi makan seorang miskin.(2. maka di hari-hari yang lain. tetapi siapa menderma lebih.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa tahu orang yang bikin wasiat itu keliru atau berdosa. dan agar kamu bertakbir untuk Allah atas apa Dia telah beri pengenalan kepada kamu dan agar kamu bersyukur. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi DLA . Mereka pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. maka Dia beri tobat atas kamu dan Dia hilangkan keberatan dari kamu. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkianati diri-diri kamu. Aku memperkenankan orang yang menyeru apabila ia menyeru. tetapi siapa dari kamu sakit atau dalam perjalanan. maka katakanlah bahwa Aku dekat. lantas ia bikin damai antara mereka. Maka hendaklah mereka memperkenankan seruan-Ku dan mengimani karakterKu agar mereka dapat jalan yang benar . dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. Maka siapa menyaksikan dari kamu penanggalan maka hendaklah ia puasa padanya.182) (5) Hai orang-orang yang beriman. dan bukti dari pengenalan itu dan pembeda. Dan sempurnakanlah bilangannya. Maka sekarang gembirakanlah mereka. dan siapa adalah sakit atau dalam perjalanan. dan orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah. maka itu baik bagi dirinya. dan cari apa yang telah Allah tulis untuk kamu. dan berpuasa baik bagi kamu jika kamu ketahui . sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. maka tidak ada dosa atasnya.186) Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafas kepada wanitawanita kamu.183) Beberapa hari yang tertentu.(2.(2. maka hitungannya dari hari yang lain.

dan masuklah ke rumahrumah kamu dari pintu-pintunya. Seperti itu balasan untuk orang-orang yang kafir.187) Dan jangan kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batil. Tetapi jika mereka berhenti. dan jangan melewati batas. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2. padahal kamu mengetahui. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melewati batas. Dan fithnah lebih sangat dari pembunuhan. Dan bukanlah kebaikan tentang kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya.188) Mereka bertanya kepadamu dari Hilal.192) Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi gangguan. Dan jangan kamu gembirakan mereka.(2. dan jadilah peraturan itu untuk Allah.191) Maka jika mereka berhenti. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka jadi orang yang tekun .190) Dan bunuhlah mereka di mana kamu bertemu mereka. hingga mereka memerangi kamu padanya.193) DLA . dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan. maka jangan mendekatinya. Itu batas-batas Allah.Tafsir Al Sulthan kamu benang putih dari benang hitam dari fajar.(2. dan keluarkanlah mereka dari tempat yang mereka keluarkan kamu.(2. tetapi kebaikan itu orang yang berbakti.(2. maka perangilah mereka. maka tidak boleh ada permusuhan melainkan atas orang yang menganiaya.(2. Dan jangan kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram. padahal kamu tinggal di dalam Masjid. Maka jika mereka memerangi kamu. Katakan: ” Dia waktu untuk manusia dan pertemuan”.189) Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. dan kamu bawa dia kepada hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa. Kemudian sempurnakan puasa kepada malam.(2.

dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Tetapi apabila kamu sudah aman.Maka apabila kamu beramai-ramai dari Arafah.196) Haji beberapa penaggalan yang tertentu. Dan berbaktikah kepada Allah. maka sebutlah Allah di sisi Masy’aril Haram. Maka siapa sudah menetapkan padanya berhaji.(2. yaitu 10 yang sempurna. Dan tekunilah Aku hai Uulul Albaab. Dan sebutlah Dia sebagaimana Dia telah beri pengenalan kepada kamu.195) Dan sempurnakanlah Haji dan ’Umrah untuk Allah. Dan DLA . maka tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuq dan tidak jidal di dalam haji. dan hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan. maka qurban sedapatnya. tetapi siapa tidak dapat. Itu bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Masjidil Haram. karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kesetiaan. dan ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasannya. puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah. maka hendaklah ia bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau qurban. maka siapa yang mencari perlengkapan pada umroh kepada haji. maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan gangguannya atas kamu. dan baikkanlah urusan kamu.197) Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Rabb kamu. dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. Maka jika kamu terhalang. Tetapi siapa adalah dari kamu sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu.(2. Oleh sebab itu siapa yang mengganggu kamu. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekallan ialah ketekunan.194) Dan belanjakanlah di jalan Allah. Dan jangan kamu mencukur kepala kamu hingga qurban itu sampai ke tempatnya. maka fidyah qurban sedapatnya.(2. dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang berbakti.(2.Tafsir Al Sulthan Penanggalan haram dengan penanggalan haram dan apa-apa yang terhormat itu qishosh.

Tafsir Al Sulthan

sesungguhnya kamu dari sebelum ini sungguh dari orang yang lupa .(2.198) Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.199) Maka apabila kamu telah selesaikan manasik haji kamu,maka sebutlah Allah seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu atas sebutan yang lebih sangat. Maka sebagian manusia ada orang yang mengatakan:”Rabb kami, berilah kepada kami di dunia”, dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. (2.200) Dan dari mereka ada orang yang mengatakan: ”Rabb kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan hindarilah dari kami azab api”.(2.201) Mereka itu akan dapat bagian baik dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah Sarii’ul-Hisaab 2.202) Dan sebutlah Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka siapa terburu-buru di dalam 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Dan siapa terkemudian, tidak dosa atasnya. Bagi orang yang terpelihara (dari kejahatan). Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(2.203) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menakjubkan mu perkataannya dalam kehidupan dunia. Dan ia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada di dalam Qalbunya. Dan ia sejahat-jahat musuh.(2.204) Karena apabila ia berpisah, berjalan ia di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan .(2.205) Dan apabila dikatakan kepadanya:”Takutlah kepada Allah”, dibawalah dia oleh kesombongannya kepada dosa. Lantaran itu cukuplah untuk dia Jahannam, dan sejelek- jelek tempat yang terbuai.(2.206)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dari manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari kasukaan Allah, dan Allah Pengasih kepada karakter hamba-hamba.(2.207)
(6)

Hai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah Setan, sesungguhnya dia untuk kamu musuh yang nyata. (2.208) Maka jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.209) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka di dalam kegelapan dari Ghomaamu dan Malaikat ?. dan telah ditetapkan urusan itu, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(2.210) Tanyalah Bani Israel, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari ayat pembuktian ?. Dan siapa menukar jasa (ni’mat) Allah dari setelah apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras pembalasannya.(2.211) Dihiasi kepada orang-orang kafir kehidupan dunia, mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang berbakti di atas mereka pada hari qiyyaamah. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung.(2.212) Adalah manusia ummat yang satu. Maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pengancam. Dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan karakter lengkap untuk memutus antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidak berselisih padanya melainkan orang-orang yang diberi dia dari sesudah apa yang datang kepada mereka bukti, karena kedengkian antara mereka. Maka Allah kenalkan orang-orang yang beriman untuk apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang lengkap dengan izin-Nya. Dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.(2.213)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga, sedang belum datang kepada kamu seperti mereka yang telah lalu dahulu dari kamu ?. Padahal mereka itu kena kesusahan dan kecelakaan dan diguncang mereka, sehingga rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata: ”Bilakah pertolongan Allah?” Alaa, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (2.214) Mereka akan bertanya kepadamu bagaimana mereka mesti membelanjakan. Katakan:”Apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka untuk bapak ibu dan keluarga dekat, dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang pelayaran, dan apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya”.(2.215) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal dia kebencian bagi kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu cinta sesuatu, padahal dia jelek untuk kamu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui.(2.216) Mereka akan bertanya kepadamu dari Penanggalan Haram, berperang padanya. Katakan: ”Berperang padanya adalah Menyolok, tetapi menjauhkan dari jalan Allah dan mengkufuri karakter-Nya dan (menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya darinya, lebih menyolok di sisi Allah. Dan Fithnah lebih menyolok dari pembunuhan. Dan mereka itu akan tetap memerangi kamu hingga mereka dapat memalingkan kamu dari peraturan kamu jika mereka bisa. Dan siapa dari kamu berpaling dari peraturannya, lalu ia mati, padahal ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal .(2.217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah mereka yang mengharap pengaturan Allah, dan Allah Ghafuurur-Rahiim. (2.218)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka akan bertanya kepadamu dari Arak dan Judi. Katakanlah: ”Pada keduanya ada dosa yang menyolok dan manfa’at untuk manusia, tetapi dosa keduanya lebih menyolok dari manfa’at keduanya”, dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mesti mereka belanjakan. Katakan: ”Selebih dari perlu”. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.(2.219) di dunia dan akhirat. Dan mereka akan bertanya kepadamu dari anak yatim. Katakanlah: ”lakukan perbaikan untuk mereka adalah baik”. Dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Dia beratkan kamu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(2.220) dan jangan kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik , walau menakjubkan kamu. Dan jangan kamu menikahkan (perempuan dari kamu) kepada orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walau menakjubkan kamu (penampilannya). Itulah mereka menyeru kepada api padahal Allah menyeru kepada Surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Dia buktikan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat. (2.221) Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal haid. Katakanlah : ”ia kotoran, maka jauhilah diri kamu dari wanitawanita dalam haid. Dan jangan mendekati mereka hingga mereka bersih. Maka apabila mereka telah bersih, maka hampiri mereka sebagaimana Allah telah perintah kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, dan cinta kepada orang yang bersih”.(2.222) Wanita-wanita kamu ladang untuk kamu. Maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki. Dan sediakanlah
DLA

Tafsir Al Sulthan

untuk diri-diri kamu. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan menghadap Dia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.(2.223) Dan jangan kamu jadikan Allah satu sasaran bagi sumpahsumpah kamu (yang menghalangi ) kamu berbuat kebaikan dan berbakti dan berbuat perdamaian antara manusia. Dan Allah Samii’un-’Aliim.(2.224) Allah tidak masukkan perhitungan kamu apa yang sia-sia di dalam sumpah-sumpah kamu, tetapi Dia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh qalbu-qalbu kamu, dan Allah Ghafuurun Haliim.(2.225) Orang-orang yang bersumpah hendak menjauhkan diri dari wanita-wanita mereka, boleh tunggu 4 bulan. Sesudah itu kalau mereka kembali, maka Allah Ghafuurur-Rahiim.(2.226) Dan jika mereka mau talaq, maka sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.(2.227) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq menahan diri mereka 3 kali bersih. Dan tidak halal mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika memang mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir. Dan suami-suami merka berhak menarik kembali mereka di dalam (masa idah) itu, jika mereka mau berbuat damai dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang terhadap mereka dengan cara yang baik, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat atas perempuan-perempuan. Dan Allah GhafuururRahiim.(2.228) Talaq itu dua yang bolak-balik, sesudah itu ruju’ dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal kamu mengambil sesuatu daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. Tetapi jika takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah,lantas kamu takut bahwa mereka tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri. Itu batas batas Allah
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka jangan kamu melanggar batas-batas Dia, dan siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka orang-orang yang zalim.(2.229) Sesudah itu kalau ia talaq dia (lagi), maka tidaklah ia jadi halal baginya selama-lamanya, hingga ia menikah kepada suami lain. Lantas jika ia talaq dia, maka tidaklah ada halangan untuk mereka berdua kembali jika mereka rasa bahwa mereka bisa pelihara batas-batas Allah, dan yang demikian itu batas-batas Allah, Dia buktikan dia kepada kaum yang mengetahui.(2.230) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas sampai tempo (idah) mereka, maka hendaklah kamu ruju’ kepada mereka dengan cara yang baik atau kamu lepas dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ruku’ kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan, karena kamu akan melanggar. Dan siapa berbuat itu, maka sesungguhnya ia menganisaya dirinya. Dan ayat-ayat Allah jangan kamu jadikan permainan. Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan apa yang Dia turunkan atas kamu dari Kitab dan Hikmah, Dia nasehati kamu dengannya. Dan tekunilah Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu.(2.231) Dan apabila kamu mentalaq wanita-wanita, lantas mereka sampai kepada ’iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka bernikah kepada laki-laki mereka, apabila mereka telah setuju di antara mereka dengan cara yang baik, yang demikian itu dijadikan nasehat bagi orang yang di antara kamu yang mengimani karakter Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih untung bagi kamu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(2.232) Dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan, tetapi atas laki-laki yang punya anak, memberi makan dan pakaian kepada ibu itu dengan cara yang baik, tidak diberatkan seorang melainkan kelapangannya. Dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya dan jangan seorang bapak lantaran anaknya, dan (kewajiban) atas waris (bagi bapak) itu
DLA

Tafsir Al Sulthan

sama dengan yang (disebut). Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan suka dan musyawarah antara mereka berdua, maka tidaklah ada halangan atas mereka, dan jika kamu mau mencari untuk menyusukan anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mau beri dengan cara yang baik. Dan berbaktilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.233) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu padahal mereka meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah) isteriisteri itu menahan diri-diri mereka (beridah) 4 bulan 10 hari, sesudah itu apabila mereka sampai kepada tempo (idah) mereka, maka tidaklah (patut) ada keberatan atas kamu tentang apa yang mereka kerjakan di diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.234) Dan tidak ada larangan atas kamu dalam peminangan yang kamu sindirkan karakternya kepada wanita-wanita atau kamu simpan di dalam diri-diri kamu. Allah mengetaui bahwa kamu mengingat-ingat mereka. Tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan kamu berkata perkataan yang baik. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah hingga sampai tulisan waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa di diri-diri kamu , maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghafuurun Haliim .(2.235) Tidak ada tanggungan atas kamu kalau kamu talaq wanitawanita kamu sebelum kamu sentuh mereka, atau kamu tentukan satu ketentuan untuk mereka. Tetapi hendaklah kamu bekalkan bagi merka satu bekalan dengan cara yang baik. Orang yang berkelapangan menurut ukurannya, dan orang yang berkesempitan menurut ukurannya. Sesungguhnya satu perkara yang patut atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (2.236) Dan jika kamu talaq mereka, sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka satu ketentuan,
DLA

Tafsir Al Sulthan

maka separoh dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali kalau perempuan-perempuan itu lepaskan atau orang yang memegang simpulan pernikahan itu (suka memberi cukup), tetapi bahwa kamu memberi (cukup)itu adalah lebih hampir kepada kebaktian, dan jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu, sesungguhnya Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.237) Peliharalah atas sholat-sholat, dan Sholat Wustho, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun.(2.238) Tetapi jika kamu takut, maka dengan berjalan atau berkendaraan, lantas apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Dia telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu.(2.239) Dan orang-orang yang meninggal dunia dari antara kamu, padahal ada meninggalkan istri-isteri, wasiat bagi isteri-isteri mereka itu (yaitu) beri perbekalan hingga setahun dengan tidak keluarkan (mereka). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidaklah ada kesalahan atas kamu dalam apa yang mereka kerjakan dalam diri-diri mereka dari kebaikan, dan Allah ‘Aziizun Hakiim.(2.240) Dan perempuan-perempuan yang ditalaq dapat perlengkapan dengan cara yang baik sebagai kelengkapan atas orang yang berbakti.(2.241) Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(2.242) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang keluar dari kampung-kampung mereka karena takut mati, padahal mereka beribu-ribu ?.Lantaran itu Allah berkata kepada mereka:”Matilah kamu”. Kemudian Dia hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sungguh mempunyai kelebihan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.(2.243) Dan hendaklah kamu perangi di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Samii’un ’Aliim.(2.244)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Siapakah dia orang yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia baginya dengan beberapa ganda ?. Dan Allah menyempitkan dan mengulur, dan kepada-Nya kamu akan kembali.(2.245) Apa belum kamu lihat kepada malak dari Bani Israel dari setelah Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka:”Bangkitkanlah bagi kami seorang Raja agar kami berperang di jalan Allah” Ia berkata: ”apakah tidak bisa jadi kalau diwajibkan kamu berperang bahwa kamu tidak akan berperang?”. Mereka mengatakan: ”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir keluar dari kampung kami dan (dari) anak-anak kami?”. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit dari mereka, dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim.(2.246) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya Allah sungguh telah bangkitkan untuk kamu Thaaluut sebagai raja. Mereka berkata: ”Adakah (patut) ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih patut berkuasa daripadanya, sedang ia tidak mempunyai keluasan dari harta?”. Ia katakan: ”Sesungguhnya Allah telah pilih dia atas kamu, dan Dia telah tambah dia jadi besar dalam ilmu dan badan. Dan Allah memberi Kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.247) Dan telah berkata kepada mereka Nabi mereka: ”Sesungguhnya kode kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu Taabuut, padanya ada yang menyenangkan dari Rabb kamu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul dia oleh Malaikat. Sesungguhnya di dalam itu ada kode untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman.(2.248) Dan ketika Thaalut berangkat bersama tentaranya, ia berkata: ”Sesungguhnya Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan satu sungai. Maka siapa minum darinya, bukan ia dari golongan ku, dan siapa tidak merasai dia, maka ia dari
DLA

Tafsir Al Sulthan

golongan ku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya.” Tetapi mereka minum daripadanya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ketika (Thalut) dan orang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai) itu, mereka berkata: ”Sesungguhnya kami tidak sanggup sekarang dengan Jalut dan tentaranya”.Orang yang beriman yang akan menghadap Allah itu berkata: ”Ada beberapa banyak golongan yang sedikit pernah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar”.(2.249) Dan ketika mereka lahir (di medan) untuk (menghadap) Jalut dan tentaranya, berkatalah mereka: ”Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir”.(2.250) Maka dapatlah mereka ini kalahkan mereka itu dengan izin Allah, dan Dawud dapat membunuh Jalut. Dan Allah beri dia Kerajaan dan Hikmah, Dan Dia ajar dia dari apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak tolong manusia sebagian mereka dengan sebagian, sungguh rusaklah bumi, tetapi Allah mempunyai kelebihan atas Alam semesta.(2.251) Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap, dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang yang diutus.(2.252) Juz’ ke-3 Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Sebagian dari mereka ada yang Allah berkata-kata dan Dia tinggikan derajat sebagian dari mereka, dan kami telah beri bukti kepada ‘Isa anak Maryam dan kami telah kuatkan dia dengan Ruh Qudus, dan jika Allah mau, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang kemudian daripadanya, sesudah datang kepada mereka bukti, tetapi mereka berselisih, yaitu sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka kufur. Dan sekiranya Allah mau, niscaya mereka tidak

DLA

Tafsir Al Sulthan

berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.(2.253)
(7)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami telah diberikan kepada kamu, sebelum datang satu hari yang tidak ada perdagangan padanya dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safa’at dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.(2.254) Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Yang Hidup Yang Berdiri. Tidak Dia dihampiri oleh mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan safa’at dihadapan-Nya melainkan dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedang mereka tidak meliputi dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Meluas Kursi-Nya di langit dan bumi, dan tidak menjadi berat bagi-Nya memelihara keduanya, dan Dia Al-’Aliyyul-’Azhiim.(2.255) Tidak ada paksaan dalam peraturan. Sungguh telah terbukti kebenaran dari kesalahan. Maka siapa kufur kepada thoghut, dan mengimani karakter Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Samii’un ’Aliim.(2.256) Allah pengurus orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pengurus mereka ialah Thoghuut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka penghuni api, mereka padanya akan kekal.(2.257) Tidak engkau lihat yang membantah Ibrahim dalam Rabbnya bahwa Allah beri dia Kerajaan?, Ketika berkata Ibrahim :”Rabb ku Yang menghidupkan dan mematikan”. Ia berkata: ”Aku menghidupkan dan mematikan”. Kata Ibrahim :”Maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari Masyriq, maka coba kamu datangkan karakternya dari Maghrib”. Maka bingunglah yang kafir. Dan
DLA

Tafsir Al Sulthan

Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. (2.258) Atau seperti yang melalui atas suatu negeri dan dia telah rubuh atas Bangunannya. Ia berkata: ”Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya?”. Maka Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Dia bangkitkan dia. Dia berkata: ”Berapa banyak kamu tinggal ?”. Ia berkata: ”Aku tinggal sehari atau sebagian dari hari”. Dia berkata: ”Bahkan kamu tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumman mu tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledai mu. Dan untuk kami jadikan mu kode untuk manusia, dan lihatlah kepada tulangtulang itu bagaimana kami pakaikan dia daging. Maka ketika terbukti baginya, ia berkata: ”Aku mengetahui bahwa Allah Berkuasa atas tiap sesuatu” .(2.259) Dan ketika Ibrahim berkata:”Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati”. Dia berkata: ”Apakah kamu belum percaya?”.Ia berkata: ”Bahkan agar tentram qalbuku”. Maka ambillah 4 ekor dari burung, maka jinakkan mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap gunung dari mereka sebagian, kemudian seru mereka, niscaya mereka datang kepada mu dengan berusaha. Dan ketahuilah bahwa Allah ’Aziizun Hakiim”.(2.260) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, seperti perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh cabang, di dalam tiap cabang 100 biji. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Waasi’un ’Aliim.(2.261) Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak dengan gangguan, mereka akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berdukacita.(2.262)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahasia ada lebih baik daripada satu sedekah yang diiringi oleh satu gangguan, dan Allah Ghaniyyun Haliim.(2.263)
(8)

Hai orang-orang yang beriman. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan bangkitan dan gangguan, sebagaimana orang yang membelanjakan harta dengan riya’ terhadap manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin, atasnya debu, lalu ditimpa hujan lebat, menjadi dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir.(2.264) Perumpamaan orang yang membelanjakan harta karena hendak mencari kesukaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri mereka, adalah seperti satu kebun di tanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup). Dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.265) Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari korma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di sana ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin panas yang beserta api, lalu terbakar. Seperti itu Allah buktikan kepada kamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir. (2.266)
(9)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan dia, padahal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Ghaniyyun Hamiid. (2.267)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanjikan akan memberi kamu keampunan dan kelebihan dari-Nya, dan Allah Waasi’un ‘Aliim.(2.268) Dia memberi kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi kebijaksanaan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak akan ingat melainkan Uulul Albaab.(2.269) Dan apa-apa yang kamu belanjakan dan apa-apa yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak untuk orang zalim itu dari penolong.(2.270) Jika kamu nampakkan sedekah kamu, maka ia baik baginya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang fakir, maka ia itu terlebih baik bagi kamu dan Dia akan hapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(2.271) Bukan (kewajiban) atas mu memberi pengenalan kepada mereka, tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan melainkan karena mencari kesukaan Allah, dan apa kemampuan yang kamu belanjakan, akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. (2.272) Untuk orang-orang faqir yang tertentu untuk (berperang) di jalan Allah yang tidak bisa pergi (berusaha) di bumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak meminta-minta kepada orang-orang dengan paksaan dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui karakternya.(2.273) Orang-orang yang mendermakan hartanya siang dan malam dengan rahasia dan dengan terang-terangan itu akan

DLA

tetapi bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.Tafsir Al Sulthan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. maka terimalah pernyataan peperangan dari Allah dan rasul-Nya.279) Dan jika ada yang kepayahan.(2. Kamu tidak menganiaya dan tidak kamu dianiaya.(2. Yang demikian lantaran mereka berkata: ”Perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”.(2. dan haramkan riba.(2. maka mereka itu penduduk api. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita.277) (10) Hai orang-orang yang beriman. Tetapi siapa kembali lagi.280) Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikembalikan kamu kepada Allah. dan mereka itu tidak akan dianiaya. akan mendapat ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. berbaktilah kepada Allah. dan menunaikan zakat. kemudian akan disempurnakan tiap seorang apa yang ia telah kerjakan.(2. dan tinggalkan sisa-sisa dari riba. dan jika kamu bertobat.(2. maka kamu boleh ambil modal-modal kamu.274) Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana pendirian orang yang diharu setan dengan tamparannya.276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dan mendirikan sholat. mereka kekal padanya. maka baginyalah apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah.278) Tetapi jika kamu tidak berbuat. jika memang kamu orangorang yang beriman. lalu ia berhenti. Lantaran itu siapa kedatangan nasehat dari Rabbnya. maka berilah tempo hingga kelapangan.(2.(2. dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang kafir pendosa. Dan Allah halalkan perdagangan.275) Allah menghapus riba dan Dia suburkan sedekah.281) DLA .

dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah. atau tidak bisa ia sendiri merencanakan. tetapi jika orang yang berkewajiban memenuhi itu safih atau lemah. kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. tetapi jika seorang daripada kamu percaya kepada seorang . dan kamu tidak dapat penulis. untuk dipenuhi di masanya. hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanatnya. dapat diingatkan oleh seorang lagi. Itu untuk kamu keadilan disisi Allah. maka berdosalah qalbunya. maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian.maka yaitu satu kedurhakaan di diridiri kamu. dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. dan terlebih teguh untuk persaksian. Dan orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi itu tidak boleh enggan. maka tidak mengapa kalau kamu tidak tulis dia.(2. dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu jual beli. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari (kesanggupan) itu. hendaklah kamu tulis dia.Tafsir Al Sulthan (11) Hai orang-orang yang beriman. maka (adakanlah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. maupun kecil ataupun menyolok. dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu. bahkan hendaklah ia tulis. apabila kamu mengadakan satu perikatan untuk dipenuhi di satu masa yang tertentu. karena jika kamu berbuat. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. Dan jangan kamu jemu menulis dia. dan DLA . dan tidak boleh diberi kesusahan kepada penulis dan tidak boleh kepada saksi. karena Allah mengajar kamu dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . maka hendaklah walinya merencanakan dengan adil. dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabbnya. tetapi kalau tidak ada dua (saksi). dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi itu merencanakan. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara laki-laki kamu.282) Dan jika kamu di dalam perjalannan. dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil. supaya kalau seorang saksi perempuan Lupa. dan jangan kamu sembunyikan persaksian karena siapa menyembunyikannnya.

”Kami tidak membedakan antara seorang dari rasul-rasul-Nya” dan mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuhi.285) Allah tidak memberatkan satu diri. dan jangan Engkau pikulkan atas kami siksaan sebagaimana Engkau pikulkan dia atas orang-orang sebelum kami.Tafsir Al Sulthan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan. kecuali sekedar bisa terpikul olehnya.284) Rasul mengimani karakter apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Engkau penolong kami.(2. (2. “Rabb kami jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. dan hapuskanlah dari kami dan lindungilah kami dan beri ketelitian kepada kami. Rabb kami. dan kepada Mu tempat kembali”. Maka Dia akan ampunkan siapa yang Dia kehendaki dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. maka tolongllah kami atas kaum yang kafir. (kami minta) keampunan Mu Rabb kami. jangan Engkau pikulkan atas kami perintah yang tidak sanggup kami memikulnya.283) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Rabb kami. Ia akan mendapat apa yang ia kerjakan dan ia akan mendapat apa yang ia usahakan. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. (2. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu atau kamu sembunyikan dia.286) DLA . (2. dan orang beriman setiapnya mengimani Karakter Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya. Allah akan memeriksa karakternya.

(3.Mim}.0) {Alif. Dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. tidak tersembunyi atasnya sesuatu di Bumi dan tidak di Langit. Dan Dia turunkan Pembeda.Tafsir Al Sulthan 3.2) Dia turunkan atas mu Tulisan dengan karakter Yang Lengkap mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. Maka adapun orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ziighun maka mereka mengikuti yang bersamaan darinya untuk membuat ujian dan hendak mentakwilkannya.(3. mereka ibu Tulisan. bagi mereka azab yang sangat.1) Allah.(3. Dan orang yang rosikhuu dalam ilmu mengatakan:”Kami mempercayai DLA .(3.(3. sebagai pengenal untuk manusia. Lam. dan Allah Penakluk Yang Mempunyai balasan (’Aziizundzuntiqoom).3) dari sebelumnya. Dan yang lain yang bersamaan.4) Sesungguhnya Allah.(3. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Hayyul-Qoyyum.Surat Ali-’Imran (Keluarga ’Imran) Surat ke-3. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. 200 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. darinya ayat-ayat yang dapat diputuskan.5) Dia Yang Membentuk kamu di dalam tempat-tempat yang teliti sebagaimana yang Dia kehendaki. dan Dia turunkan Taurat dan Injil.6) Dia Yang menurunkan atas mu Tulisan. (3.

(3.13) Telah dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat dari wanitawanita dan anak-anak dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda yang bagus-bagus dan binatang ternak dan sawah ladang. maka Allah siksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya di dalam itu ada pelajaran untuk orang yang mempunyai pemandangan. mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan berilah kami dari sisi Mu pengaturan.11) Katakanlah kepada orang-orang kafir: ”Kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahannam dan sejelek-jelek tempat terbuai”. sesungguhnya Engkau Al-Wahhaab”. dan Allah keras pembalasan-Nya. karena Allah meneguhkan dengan pertolongan-Nya siapa yang Dia kehendaki. harta-harta mereka dan anak-anak mereka. (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka. jangan Engkau gelincirkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau beri pengenalan kepada kami. Dan tidak mengingat melainkan Uulul Albaab.10) Seperti halnya keluarga Fir’aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka.(3. Itu perlengkapan hidup dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Dan Allah di sisiNya tempat kembali yang tepat.Tafsir Al Sulthan karakternya.(3. (3.9) Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit pun dan itulah mereka. setiap dari sisi Rabb kami”. segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir.(3. sesungguhnya Engkau Pengumpul manusia untuk hari yang tidak ada keraguan padanya”.(3.(3. memandang golongan dengan penglihatan mata biasa.14) DLA .(3.7) ”Rabb kami.12) Sungguh adalah bagi kamu satu ayat di dalam dua golongan yang bertemu. mereka bakaran api.8) ”Rabb kami.

dan malaikaat dan orang yang diberi ilmu (juga menyaksikan) tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Al-’Aziizul-Hakiim. maka sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.15) Orang-orang yang berkata: ”Rabb kami.(3.(3. dan Allah Melihat karakter hamba-hamba-Nya. dan jika mereka berpaling. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. untuk orang yang berbakti di sisi Rabb mereka. Yang Berdiri dengan Keadailan.(3.16) Orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang sungguhsungguh dan yang berinfaq dan yang meminta ampun di waktu-waktu malam. maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab api”.20) Sesungguhnya mereka yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak lengkap dan membunuh orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia.21) DLA .18) Sesungguhnya peraturan di sisi Allah hanyalah Islam. dan Allah Melihat karakter hambahamba-Nya. maka katakanlah: ”Aku telah serahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti ku”. Mereka kekal padanya dan jodoh-jodoh yang bersih dan kesukaan dari Allah. maka tidak sesungguhnya atas mu melainkan menyampaikan. Dan siapa mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.19) Maka jika mereka membantahmu. sesungguhnya Dia.17) Kesaksian Allah.(3.(3. tetapi orang yang diberi Kitab tidak berselisih melainkan dari setelah apa yang datang kepada mereka Ilmu karena ketamakan antara mereka. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi: ”Sudahkah kamu masuk Islam?”. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Maka jika mereka telah masuk Islam. surga-surga bergerak dari bawahnya sungaisungai.(3.(3. maka sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. sesungguhnya kami telah beriman.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari itu untuk kamu.

dan Engkau beri rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berhitung”.28) Katakanlah: ”Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam shudur kamu atau kamu nyatakan dia. karena mereka telah ditipu dalam peraturan mereka yang mereka ada-adakan sendiri. dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau beri Kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. dan Engkau cabut Kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.(3. dan mereka membelakangi. dan tidak ada bagi mereka dari pertolongan. di tangan-Mu kebaikan.(3.23) Itu karakter sesungguhnya mereka.(3. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. mereka berkata: ”Kami tidak akan disentuh api melainkan hari-hari yang berbilang”.(3. maka tidak ia (dapat penjagaan ) dari Allah dalam sesuatu.24) Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan padanya dan disempurnakan tiap diri apa yang ia telah usahakan dan mereka tidak dianiaya.(3.25) Katakanlah: ” Allahhumma Yang mempunyai Kerajaan. dari selain orang mu’min.(3. Maka siapa berbuat itu. dan Allah ancam kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya. kemudian berpaling sebagian dari mereka.26) ”Engkau masukkan malam dalam siang dan Engkau masukkan siang dalam malam. dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki.Diseru mereka kepada Kitab Allah untuk memutus antara mereka.27) Jangan Mu’min mengambil orang kafir sebagai pengurus. sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa”. dan kepada Allah tempat datang (kamu). dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati.(3.22) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab?.Tafsir Al Sulthan Itulah mereka orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu penjagaan (yang benar). diketahui dia oleh Allah DLA .

34) Ketika berkata perempuan ’Imran:”Rabbi.29) Hari yang tiap diri dapati apa yang ia telah kerjakan dari kebaikan tersedia dan apa amalan dari kejelekan. Ia berkata: ”Hai Maryam. dan aku lindungkan dia kepada karakter Mu dan keturunannya dari setan yang dirajam”. Dan membelenggunya Zakariyya. dan Allah ancam kamu dengan Diri-Nya. Tiap Zakaria masuk atasnya di Gedung. sesungguhnya Engkau. maka ikutilah aku. (3. niscaya Allah mencintai kamu dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu dan Allah Ghafuurur Rahiim. maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada Kafirin.(3. Dan Dia tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik . Maka jika kamu berpaling. dan Allah Pemapah kepada karakter hamba-hamba-Nya.(3. dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. ”dan aku namakan dia Maryam.(3.32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta.36) Maka Rabbnya telah terima dia dengan pengabulan yang baik. sesungguhnya aku meletakkan dia perempuan”.30) Katakanlah:”Jika kamu mencintai Allah. ia dapati di sisinya Pemberian (Rizki). dan Allah Samii’un ’Aliim. ia mau kalau sesungguhnya antara dia dan antaranya satu masa yang jauh. maka terimalah dari ku. dari mana engkau dapat ini?”.(3. sesungguhnya aku nazarkan kepada Mu apa yang di dalam perutku muharraraa.33) Generasi sebagiannya dari sebagian. (3. Engkau Samii’un ’Aliim.(3. Ia berkata: ”Ia dari sisi DLA .Tafsir Al Sulthan dan Dia mengetahui apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa”.(3. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ia letakkan.31) Katakanlah: ”Hendaklah kamu patuh kepada Allah dan Rasul.35) Maka ketika ia letakkan dia ia berkata: ”Rabbi.

melainkan dengan isyarat.43) Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.(3. dan ingatlah Rabb mu banyak-banyak. katanya:”Rabbi.(3.40) Ia berkata: ”Rabbi jadikan untukku kode” Dia berkata: ”Kode untuk mu ialah engkau tidak bisa berkata-kata kepada manusia selama tiga hari. namanya AlMasih. dan seorang dari mereka yang didekatkan”.38) Sesudah itu malaikat menyeru dia.37) Di waktu itulah Zakariya berdo’a kepada Rabbnya.(3. dan bergeraklah pagi dan petang”.44) Ketika Malaikat berkata: ”Hai Maryam.(3. sesungguhnya Allah telah pilih mu dan bersihkan mu dan pilih mu atas wanita-wanita Alam Semesta”. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berbantahan. sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung”(3. dan tidak engkau di sisi mereka ketika mereka berundi siapakah dari mereka yang membelenggu Maryam.41) Dan ketika berkata malaikat: ”Hai Maryam.(3. ‘Isa ibnu Maryam. dan dia sedang berdiri sholat di dalam Gedung: ”Sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Yahya yang membetulkan kalimat dari Allah dan akan jadi Said (ketua) dan akan terpelihara dan akan jadi seorang Nabi dari orang yang shaleh”. sesungguhnya Allah menggembirakan mu dengan Kalimat dari-Nya.39) Ia berkata: “Rabbi. berilah aku dari sisi Mu generasi yang baik sesungguhnya Engkau Samii’ul Du’aa’.42) ”Hai Maryam patuhlah kepada Rabb mu dan sujud dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’”.(3. bagaimana aku dapat seorang anak-lakilaki padahal aku telah sampai umur menyolok dan perempuanku mandul?” Dia berkata: ”Seperti itu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki”. yang berjuang di dunia dan akhirat.(3.45) DLA .Tafsir Al Sulthan Allah.(3.

50) “Sesungguhnya Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(3. dari Rabb kamu. (3. Maka berkata Hawariyun: “Kami penolong-penolong Allah.48) Dan sebagai rasul kepada Bani Israel.52) DLA .(3.51) Ketika ‘Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka. ia berkata: ”Siapa penolong-penolong ku kepada Allah?”. sesungguhnya aku ciptakan untuk kamu dari tanah liat (Thiin) seperti bentuk burung. dan patuhlah kepada ku” . dan aku bisa kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu. Ia berkata: ”Seperti itu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. maka sembahlah Dia. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kamu jika kamu orang yang beriman”. maka dia ada”. maka adalah burung dengan izan Allah.(3.(3. ini jalan yang lurus”. dan saksikanlah karakter sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”. maka aku tiup padanya. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. ketika Dia tentukan urusan. maka hanya Dia katakan kepadanya: ”Ada”. dan aku datangkan karakter ayat-ayat dari Rabb kamu.(3. padahal aku belum disentuh Makhluk Cerdas”.46) Ia berkata: ”Rabbi. maka berbaktilah kepada Allah. : “Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia ayat.(3.49) “Dan mengoreksi untuk apa yang di hadapan ku dari Taurat.47) Dan Dia akan ajar dia Menulis dan Hikmah dan Taurat dan Injil.Tafsir Al Sulthan ”Dan ia akan berkata-kata kepada manusia di buaian (Mahdi) dan di masa tua dan ia dari sholihin”. bagaiana aku dapat anak. kami mengimani karakter Allah.

maka tulislah kami bersama orang yang menyaksikan”.(3. dan kami telah turut Rasul. dan beramal shaleh. Aku akan siksa mereka satu siksaan yang sangat di dunia dan di akhirat.58) Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. dari setelah datang kepada mu dari ilmu. kemudian Dia katakan kepadanya ”Ada”.57) Itu kami bacakan dia atas mu dari sebagian ayat-ayat dan peringatan yang bijaksana.53) Dan mereka bikin tipu daya.54) Dan ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa.(3. maka nanti Aku beri keputusan antara kamu dalam apa yang kamu perselisihkan padanya”. maka ia ada. dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir kepada hari qiyyamah. dan Allah bikin tipu daya. maka Dia sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka.56) Dan adapun mereka yang beriman. kemudian kepada Ku tempat kembali kamu.(3. sesungguhnya Aku akan ambil mu dan angkat mu kepada Ku dan membersihkan mu dari orang-orang yang kafir. Dia ciptakan dia dari tanah.61) DLA . maka katakanlah: ”Marilah kita ajak anakanak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu kemudian kita berdo’a dan kita jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta”.55) Maka adapun mereka yang kufur.60) Maka siapa yang membantah mu padanya.(3.59) Yang Lengkap dari Rabb mu.(3.(3.(3. dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.Tafsir Al Sulthan “Rabb kami.(3. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu. kami telah mengimani karakter apa-apa yang Engkau telah turunkan. dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim.(3.

69) Hai ahli Kitab. mengapakah kamu kufuri karakter ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan ?.64) Hai ahli kitab.62) Maka jika mereka berpaling. dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Al-’Aziizul-Hakiim. dan tidak ada dari Yang Dita’ati.(3. apakah kamu tidak mengerti ?. mengapakah kamu berbantah-bantah dalam Ibrahim. padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya.(3. hendaklah kamu berkata: ”Saksikanlah.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ini sungguh dia Kisah Yang Lengkap. tetapi ia seorang Muslim yang tulus. Jika mereka berpaling.68) Segolongan dari ahli Kitab suka hendak melupakan kamu. dan Allah Pengurus orang-orang yang beriman. kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan di tentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya. bahwa sesungguhnya kami orang yang menyerah diri”.63) Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab.(3. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakter orang yang fasik.(3.(3.70) DLA .65) Ingatlah. yaitu jangan kita menyembah selain Allah. dan jangan sebagian dari kita jadikan sebagian sebagai tuhantuhan (Arbaab) selain dari Allah”.(3. melainkan Allah.(3. tetapi mengapa kamu berbantahan di tentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya ?. padahal tidak mereka melupakan melainkan diri-diri mereka tetapi mereka tidak sadar.(3. dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia.67) Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada karakter Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang yang beriman. dan tidak ia dari musyrikin.66) Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.(3. marilah kepada kalimat yang adil antara kami dan kamu.

tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan tidak memperhatikan mereka dan tidak mensucikan mereka pada hari qiyaamah. tidak akan tunaikan dia kepada mu. ”Bahwa akan diberi kepada siapa sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu atau (akan ada siapa-siapa) menggugat kamu di sisi Rabb kamu”. padahal kamu mengetahui?.(3. itulah mereka. ia akan tunaikan dia kepada mu.77) DLA . mengapa kamu samarkan yang Lengkap dengan yang Bathil.76) Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian Allah dan iman mereka dengan harga yang sedikit. dan bagi mereka azab yang pedih. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. kecuali jika engkau tetap menuntut kepadanya.(3. Itu karakter sesungguhnya mereka berkata: ”Tidak ada dosa atas kita dalam (memakan hak) orang buta huruf itu”. maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbakti.72) ”Dan jangan kamu percaya melainkan untuk siapa yang mengikuti peraturan kamu”.(3.(3.Tafsir Al Sulthan Hai ahli Kitab. dan Allah mempunyai Fadhlu yang panjang”.74) Dan sebagian dari ahli Kitab ada orang yang kalau engkau percayai dia satu pikul. dan sebagian dari mereka ada orang yang jika engkau percayai dia satu dinar.71) Dan berkata segolongan dari ahli kitab: “Imanilah karakter yang diturunkan atas orang yang beriman itu pada siang hari dan kufur di akhir (hari)nya agar kamu kembali.(3. Katakanlah: ”Sesungguhnya Fadhlu di tangan Allah. dan kamu sembunyikan yang lengkap. dan Allah Waasi’un ’Aliim. dan mereka berkata dusta atas Allah padahal mereka tahu.73) ”Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Katakan:”Sesungguhnya Pengenalan Allah itu ialah Pengenalan”.(3.(3.75) Bahkan siapa sempurnakan janjinya dan berbakti.

kemudian ia berkata kepada Manusia:”Jadilah hamba-hamba ku dari selain Allah”.79) Dan tidak ia menyuruh kamu menganggap malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan (Arbaab). supaya kamu mengira dia sebagian dari kitab. mereka orang-orang fasik.82) Apa yang lain dari peraturan Allah yang mereka cari. Mereka katakan: ”Kami telah sanggup”(telah beriqrar). dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan Asbath dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa dan nabi-nabi dari Rabb DLA . Dia berkata: ”Sudahkah kamu sanggupi ? dan kamu terima perjanjian-Ku atas itu?”.(3. dan apa yang diturunkan atas Ibrahim.81) Maka siapa berpaling setelah itu. tetapi ia berkata: ”Jadilah orang yang bersandar kepada Rabb (semata-mata) dengan sebab kamu mengajar kitab dan dengan sebab kamu membacanya”.80) Dan ketika Allah adakan perjanjian kepada Nabi-Nabi: ”Jika datang kepada kamu Kitab. padahal kepada-Nya telah Islam siapa-siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar lidah dalam Kitab. dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan.78) Tidak bisa jadi seorang Makhluk Cerdas yang Allah beri kepadanya Kitab dan Hukum dan Kenabian. padahal bukan dia sebagian dari kitab. dan Aku bersama kamu dari Yang menyaksikan”. padahal mereka mengetahui. Dan mereka berkata dusta atas Allah.(3. Dan mereka berkata: ”Dia dari sisi Allah”.(3. padahal bukan dia dari sisi Allah. dan Hikmah.Dia berkata:”Maka saksikanlah. dan apa yang diturunkan atas kami.(3. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah kamu (jadi) Muslimin ?.83) Katakanlah: ”Kami telah mengimani karakter Allah. maka itulah mereka. .(3. kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang mengoreksi untuk apa yang ada bersama kamu. maka hendaklah kamu mengimani karakternya dan menolongnya”.(3.

kemudian bertambah kekufuran mereka.(3. dan mereka tidak akan mendapat penolong-penolong.Tafsir Al Sulthan mereka. mereka orang-orang yang lupa. tidak diterima dari seorang dari mereka emas sepenuh bumi.(3.84) Dan siapa mencari selain Islam sebagai Peraturan. maka sesungguhnya Allah mengetahui karakternya. walau ia hendak menebus dirinya dengan itu.91) JUZ’ 4 Kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu menginfaqkan apa yang kamu cintai.(3.92) Tiap makanan dulunya halal untuk Bani Israel. (3. dan itulah mereka. dan kami kepada-Nya menyerah diri”.(3. itulah mereka akan mendapat azab yang pedih.86) Itulah mereka.(3.(3. dan malaikat dan manusia semuanya. padahal mereka tetap kufur.85) Bagaimana Allah akan beri pengenalan kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu Lengkap.Tidak kami bedakan antara seorang dari mereka. balasan mereka bahwa atas mereka kutukan Allah. tidak akan diterima tobat mereka. dan telah datang kepada mereka Bukti. dan apa yang kamu infaqkan dari sesuatu.89) Sesungguhnya mereka yang kufur setelah iman mereka.87) Mereka kekal padanya tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak mereka akan diberi tempo.88) Kecuali mereka yang bertobat dari setelah itu dan berbuat kebaikan. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. kecuali apa yang diharamkan Israel (sendiri) atas dirinya dari sebelum DLA .(3. maka tidak diterima darinya. (3.90) Sesungguhnya mereka yang kufur lalu mati. dan dia di akhirat dari orang yang rugi. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.

(3.99) (12) Hai orang-orang yang beriman. mereka orang-orang yang zalim.93) Oleh sebab itu siapa berdusta atas Allah.(3. siapa yang beriman dengan maksud hendak menunjukkan bahwa jalan Allah itu bengkok. padahal ada dibacakan atas kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu ada rasul-Nya. maka sungguh Dia kenalkan dia kepada jalan yang lurus. mereka kembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. dan siapa memasukinya adalah ia dalam keamanan. jika kamu ta’ati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab. mengapa kamu mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.97) Katakan: ”Hai ahli kitab.(3. padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan”. Dan bagi Allah atas manusia untuk menemui rumah itu siapa yang sanggup kepadanya berjalan.96) Padanya ada ayat-ayat Bukti yaitu Maqom Ibrahim.100) Dan bagaimana kamu kufur.Tafsir Al Sulthan diturunkan Taurat. maka ikutilah ajaran Ibrahim setulusnya. maka itulah mereka.95) Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarokah itu dan Pengenal untuk Alam Semesta.98) Katakan: ”Hai ahli Kitab. dan tidak dia dari musyrikin”.94) Katakan:”Benar Allah.102) DLA . mengapa kamu memalingkan dari jalan Allah.(3. padahal kamu menyaksikan.(3.(3.(3.(3. berbaktilah kepada Allah dengan selengkap-lengkap kebaktiannya.101) (13) Hai orang-orang yang beriman. Dan siapa kufur.(3. dari sesudah itu. maka sesungguhnya Allah Kaya dari Alam Semesta. dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri. Dan siapa berpegang dengan karakter Allah. Katakan: ”Kalau begitu datangkanlah Taurat dan baca dia jika kamu orang-orang yang benar”.(3.

(dikatakan): ”Bukankah kamu telah kufur setelah kamu beriman. (3. dan itulah mereka. tetapi DLA .(3.(3.106) Dan adapun orang yang putih wajah mereka. lantas dengan jasa (ni’mat)-Nya kamu menjadi bersaudara. mereka orang yang mendapat kejayaan.(3. dan kamu mengimani karakter Allah. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. mereka padanya akan kekal.105) Di hari yang akan putih beberapa wajah dan akan hitam beberapa wajah. dan tidak Allah menghendaki kezaliman untuk Alam Semesta. akan berdiam di dalam pengaturan Allah. dan itulah mereka. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat pengenalan.108) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(3. lalu Dia jinakkan antara qalbu-qalbu kamu.103) Dan hendaklah ada di antara kamu satu ummat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada karakter ma’ruf mencegah dari kemungkaran.Tafsir Al Sulthan Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah.107) Itu ayat-ayat Allah. maka rasakanlah azab sebab kamu telah kufur”.109) Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia.104) Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang telah terpisahpisah dan berselisihan dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. niscaya baik untuk mereka. padahal dulunya kamu atas pinggir dari api. kami bacakan dia atas mu dengan Lengkap. kamu memerintahkan karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. (3. bagi mereka azab yang panjang. maka Dia selamatkan kamu darinya. Dan kalau beriman ahli kitab. Adapun orang yang hitam wajah mereka. dan jangan kamu berpisah-pisah.(3.

(3.(3.113) Mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan.(3. mereka padanya akan kekal. seperti perumpamaan angin yang padanya dingin yang keras mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka. Itu lantaran mereka durhaka dan adalah mereka meliwati batas. tidak dihilangkan dia.115) Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidak dapat menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sesuatu.(3. dan tidak Allah menganiaya mereka. dan itulah mereka penghuni api. Dan pantaslah mereka dapat kemarahan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka. Itu karakter sesungguhnya mereka adalah mengkufuri karakter ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak yang lengkap.112) Mereka itu tidak sama. dari antara ahli kitab ada golongan yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam. kemudian mereka tidak akan dimenangkan. mereka akan hadapkan belakang-belakang mereka kepada kamu. dan mereka bersujud. lalu membinasakannya.116) Perumpamaan apa-apa yang mereka infaqkan di kehidupan dunia ini.114) Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan.(3. Dan Allah mengetahui karakter orang yang berbakti. kecuali (kalau mereka berpegang) dengan tali dari Allah dan tali dari manusia.117) DLA .(3.111) Dikenakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka ada.(3. dan itulah mereka dari orang yang sholeh. dan jika mereka memerangi kamu.Tafsir Al Sulthan sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik.110) Mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan (sedikit).(3.

(3.123) Ketika engkau katakan kepada Mu’minin: ”Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabb kamu gandakan kamu dengan 3000 dari malaikat yang diturunkan?”. dan atas Allah hendaknya bertawakal Mu’minin. (3. Kami telah buktikan untuk kamu ayat-ayat agar kamu mengerti. padahal kamu sedikit. tetapi apa yang disembunyikan di dalam shudur mereka lebih menyolok. Sesungguhnya Allah Pengepung karakter apa-apa yang mereka lakukan. Dan apabila mereka bertemu kamu mereka berkata: ”Kami telah beriman”. dan Allah Samii’un ’Aliim.Tafsir Al Sulthan (14) Hai orang-orang yang beriman.(3.118) Kamu ini orang yang cinta kepada mereka. Tetapi apabila mereka berpisah (dari kamu) mereka menggigit jari lantaran geram bercampur benci kepada kamu.120) Dan ketika engkau keluar pagi-pagi dari rumah ahli mu untuk menetapkan bagi mu’minin tempat kedudukan mereka untuk berperang.122) Dan sesungguhnya Allah telah tolong kamu di Badar. maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun.(3. Dan jika kamu sabar dan berbakti. tetapi Allah jadi Pengurus mereka.121) Ketika dua golongan dari kamu hendak jadi lemah.(3. maka tekunilah Allah agar kamu bersyukur.119) Jika kebaikan mengenai kamu mereka susah. jangan kamu ambil sahabat karib dari selain kamu. Dan kamu mengimani rahasia Kitab itu setiapnya.124) DLA . padahal mereka tidak cinta kepada kamu. mereka tidak putus-putusnya menarik kecelakaan atas kamu. Katakan: ”Matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu”. dan jika bahaya menyentuh kamu mereka suka.(3. sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka. mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu.Sesungguhnya Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(3.

maka sesungguhnya mereka orang yang zhalim.132) Dan berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga luasnya (seluas) langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang berbakti.125) Dan tidak Allah menjadikannya melainkan kegembiraan untuk kamu dan untuk mententramkan qalbu-qalbu kamu dengan karakternya.(3.129) (15) Hai orang-orang yang beriman !.126) Karena Dia hendak binasakan sebagian daripada orang-orang yang kufur atau mendukacitakan mereka.131) Patuhilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat pengaturan.133) Mereka yang berinfaq dalam kemudahan dan kesusahan dan menahan amarah dan memaafkan dari (kesalahan) manusia.(3.(3. Dan tidak pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-’Aziizul Hakiim.Tafsir Al Sulthan Bahkan jika kamu sabar dan berbakti. (3.134) Dan mereka yang apabila telah berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka. supaya mereka kembali dengan hampa. dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.128) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi Dia ampuni untuk siapa yang Dia kehendaki. Rabb kamu gandakan kamu dengan 5000 malaikat yang menyerbu.(3. walau mereka itu datang kepada kamu dengan segera sekarang ini juga.(3. (3. jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan.(3.130) Dan tekunilah api yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Ghafuurur-Rahiim. apakah Dia beri tobat mereka atau Dia azab mereka. (3. mereka ingat Allah dan minta DLA .127) Tidak bagi mu dari urusan sesuatu.(3.

137) (Alquran) Ini satu Bukti untuk manusia dan Pengenalan dan Nasehat untuk orang yang berbakti.140) Dan karena Allah hendak menyaring mereka yang beriman dan hendak menghapus kafirin. balasan mereka keampunan dari Rabb mereka.141) Apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui mereka yang bekerja keras dari kamu dan belum mengetahui orang yang sabar. Apakah jika ia mati atau terbunuh. Dan itulah hari-hari yang kami edarkan dia antara manusia.(3.139) Jika kamu disentuh Luka.135) Itulah mereka. Dan DLA . mereka kekal padanya. dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. karena kamulah orang (yang paling tahu hal) yang rinci. dan karena Allah hendak mengetahui orang-orang yang beriman dan mengambil dari mereka sebagai saksi. Dan mereka tidak berkekalan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka tahu. dan sebagai upah jasa (ni’mat) orang yang beramal.(3.(3. maka sesungguhnya (sekarang) kamu telah ketahui dan kamu sedang melihat. maka kaum itu pun disentuh luka seperti itu.(3.142) Dan sesungguhnya kamu pernah harap mati sebelum kamu menghadapinya.138) Dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berdukacita .136) Sesungguhnya telah lalu dahulu dari kamu beberapa contohcontoh lantaran itu hendaklah kamu berjalan di bumi dan lihat bagaimana ada akibat mereka yang mendustakan. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim.(3.(3. jika kamu percaya.(3.(3. kamu berpaling atas tumit-tumit kamu ?.(3.Tafsir Al Sulthan diampunkan untuk dosa-dosa mereka. Dan bukankah tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah.143) Dan Muhammad itu tidak lain melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul.

dan Allah cinta kepada orang yang sabar.145) Dan betapa banyak Nabi yang berperang.(3. Siapa yang menghendaki Tsawaabu dunia.Tafsir Al Sulthan siapa berpaling atas tumit-tumitnya.(3. maka tidak mereka menyusahkan Allah sedikitpun.144) Dan tidak ada satupun diri akan mati melainkan dengan izin Allah.(3.147) Maka Allah beri kepada mereka tsawaabu dunia dan kebaikan tsawaabu akhirat. Tulisan yang telah ditentukan temponya. jika kamu ta’at kepada mereka yang kafir.149) Bahkan Allah Pengurus kamu dan sebaik-baik Penolong. Dan kami akan balas orang yang bersyukur. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kesetiaan.151) Dan sesungguhnya Allah telah tunaikan perjanjian-Nya kepada kamu ketika kamu bunuh mereka sungguh-sungguh dengan izin Allah. hingga apabila kamu jadi lemah dan kamu DLA . Dan Allah akan balas mereka yang berterima kasih. kami beri dia darinya. maka kamu akan berpaling dalam keadaan rugi. dan tempat kembali mereka api sejelek-jelek kedudukan orang-orang yang zalim.(3.(3. kami akan beri dia darinya. bersamanya beberapa banyak Ribbiyun tetapi mereka tidak merasa lemah lantaran kena bahaya di jalan Allah. dan mereka tidak jadi lesu dan mereka tidak mundur. niscaya mereka palingkan kamu atas tumittumit kamu. (3.150) Kami akan lemparkan di dalam qalbu-qalbu mereka yang kafir karena mereka menyekutukan karakter Allah yang Dia tidak turunkan karakternya sebagai Alasan.148) (16) Hai orang-orang yang beriman.(3.146) Dan tidak ada ucapan mereka melainkan perkataan: ”Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan perliwatan batas kami dalam urusan kami dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami atas kaum kafirin”. (3. Dan siapa menghendaki tsawaabu Akhirat.

Tetapi Allah hendak menguji apa yang di dalam shudur kamu dan Dia hendak saring apa-apa yang ada dalam Qalbu-qalbu kamu. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka sebut kepada mu. Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka.(3. mereka menyangka-nyangka kepada Karakter Allah dengan tidak lengkap dengan sangkaan jahiliah. dan Allah mengetahui karakter yang dimiliki shudur. tetapi sesungguhnya Dia telah ampunkan kamu karena Allah mempunyai kelebihan atas mu’minin. dan segolongan sungguh telah pentingkan diri mereka.153) Kemudian Dia turunkan atas kamu dari sesudah kesusahan keamanan. tetapi DLA .Katakanlah:”Sesungguhnya urusan setiapnya kepunyaan Allah”. dan rasul memanggil kamu dari belakang kamu. yaitu mengantuk yang mengenai segolongan dari kamu.Tafsir Al Sulthan berbantahan di dalam urusan itu. untuk memberi percobaan kepada kamu. dan kamu tidak ta’at sesudah Dia tunjukkan kepada kamu apa yang kamu sukai. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Katakanlah: ”Walau kamu tinggal tetap di rumah-rumah kamu. niscaya keluar orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat-tempat mati mereka. mereka berkata:”Kalau kita ada berfikir di urusan itu tentu tidak terbunuh di sini”.152) (ingatlah) ketika kamu lari dan kamu tidak berpaling atas seorangpun. sebagian dari kamu mau kepada dunia dan sebagian dari kamu mau kepada akhirat. tidak lain melainkan mereka digelincirkan oleh setan dengan sebab sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan.(3.154) Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling dari antara kamu pada hari pertemuan dua tentara itu. mereka berkata:”Bukankah kita tidak berkuasa sedikitpun tentang urusan itu?”. (3. lalu Dia kenakan kepada kamu satu kesusahan agar kamu tidak berdukacita atas apa yang telah luput dari kamu dan tidak apa yang telah mengenai kamu.

maka maafkan dari mereka dan mintakan ampun untuk mereka. niscaya mereka berpecah dari sekitar mu.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah telah ampunkan dari mereka. maka bertawakallah atas Allah. karena siapa menipu. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa mengalahkan kamu. niscaya ia akan bawa apa yang ia tipu di hari Qiyaamah.(3. dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. dan jika Dia mau mengalahkan kamu. dan mereka tidak akan dizalimi.157) Dan sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh. dan kalau engkau kasar keras Qalbu.159) Jika Allah mau menolong kamu. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal Mu’minin.155) (17) Hai orang-orang yang beriman ! jangan kamu jadi seperti mereka yang kafir dan berkata tentang saudara-saudara mereka apabila (saudara-saudara) mereka itu berpelayaran di bumi atau dadi tentara: ”Kalau mereka tinggal bersama kita.(3. Maka apabila engkau telah teguh. kemudian akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang ia telah kerjakan. Itu untuk Allah jadikan satu dukacita di walbu mereka dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. maka kepada Allah akan dikumpulkan kamu.(3.(3. maka siapakah yang akan menolong kamu ? selain daripada-Nya ?.(3.160) Dan menipu itu bukan (pekerjaan) seorang Nabi. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal. maka keampunan dari Allah dan pengaturan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh”. sesungguhnya Allah Ghafuurun Haliim.161) DLA .156) Dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati.(3.158) Maka dengan pengaturan dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka.(3.

padahal sesungguhnya adalah dari sebelumnya mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka dan mengajar mereka Kitab dan Hikmah.163) Sesungguhnya Allah telah berbuat budi atas Mu’minin. padahal kamu telah dapat kemenangan dua kali. Mereka itu pada hari itu lebih hampir kepada kufur dari mereka beriman.162) Mereka itu beberapa derajat di sisi Allah dan Allah Melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan.168) DLA .(3. niscaya kami sudah turut kamu”.(3.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang mengikuti kesukaan Allah itu seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah. kamu berkata: ”Dari mana ini?”. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Dan dikatakan kepada mereka: ”Marilah berperang di jalan Allah atau belalah diri-diri kamu”.165) Dan apa yang telah mengenai kamu pada hari bertemu dua tentara adalah dengan izin Allah. mereka jawab: ”Kalau kami tahu berperang. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam qalbu-qalbu mereka. jika kamu orang-orang yang benar”.164) Apakah ketika kamu kena satu mushibah.(3.166) Dan untuk diketahui mereka yang munafik.(3. dan untuk diketahui orangorang Mu’minin.(3. padahal tempat kembalinya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. tentu tidak mereka terbunuh”. Katakanlah: ”Kalau begitu tolaklah kematian dari diri-diri kamu.(3. Katakan: ”Dia dari sisi diri-diri kamu”.(3. Dan Allah amat mengetahui karakter apaapa yang mereka sembunyikan.167) Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sambil mundur:”Kalau mereka itu ta’at kepada kita.

Lantaran itu janganlah kamu takut kepada mereka.173) Maka kembalilah mereka itu dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan fadhlu dalam keadaan tidak mengenai mereka satu pun bahaya lantaran mereka mencari kesukaan Allah. dan Allah mempunyai fadhlu yang panjang.(3. tetapi takutlah kepada Ku jika memang kamu orangorang Mu’minin.176) DLA .(3.(3.174) Itu tidak lain melainkan setan hendak menakut-nakutkan pengikutnya.175) Dan jangan mendukacitakan mu orang yang bersegera kepada kekufuran. adalah bagi yang berbuat kebaikan dari mereka dan yang berbakti satu ganjaran yang panjang.(3. Allah hendak membikin mereka tidak dapat bagian akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang. maka hendaklah kamu takut kepada mereka”.170) Mereka bergembira dengan jasa (ni’mat) dari Allah dan Fadhlu. bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki.(3.172) Orang-orang yang berkata:” Bagi mereka manusia. dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran Mu’minin.169) Bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan mereka bergembira mereka yang belum berhubungan dengan mereka dari belakang mereka.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. karena mereka tidak dapat menyusahkan Allah sedikit pun. sesungguhnya manusia sungguh dikumpulkan untuk kamu.171) Mereka yang memperkenankan untuk Allah dan Rasul dari setelah mendapat luka besar.(3. Maka (perkataan itu) menambah iman mereka dan mereka berkata: ”Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik Penjaga” .(3. (3.

maka bagi kamu ganjaran yang panjang . Apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher-leher mereka pada hari Qiyaamah. dengan bukti. hingga ia bedakan yang jelek dari yang baik.181) Itu karakter apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu.180) Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka yang berkata: ”Sesungguhnya Allah Faqir dan kami kaya”. maka itu imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman tidak akan bisa menyusahkan Allah sedikitpun tetapi adalah bagi mereka azab yang pedih. Kami tidak biarkan mereka melainkan supaya mereka bertambah dosa. dan bagi Allah lah warisan Langit dan Bumi.(3.(3. dan dengan DLA . bahkan dia jelek bagi mereka. Katakanlah: ”sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelum-ku. dan Allah tidak akan tunjukkan kepada kamu perkara ghaib. tetapi Allah memilih dari rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki.(3.(3. dan adalah bagi mereka azab yang menghina.Kami akan tulis apa yang mereka katakan dan (juga) pembunuhan mereka kepada nabi-nabi dengan tidak lengkap (alasan) dan kami akan berkata: ”Rasalah azab bakaran”. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.179) Dan jangan menyangka mereka yang bakhil dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka dari kelebihan-Nya dia baik untuk mereka.178) Allah tidak akan biarkan Mu’minin atas keadaan yang kamu ada padanya. karena jika kamu beriman dan berbakti.(3.177) Dan janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami biarkan mereka itu.(3. dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambahamba-Nya. baik untuk diri mereka.182) Orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami bahwa tidak boleh kami beriman kepada Rasul kecuali jika ia datangkan kepada kami satu qurban yang dimakan api”.

184) Tiap diri akan merasakan kematian. maka sungguh menanglah dia.(3. sungguh hendaklah kamu buktikan untuk manusia dan jangan kamu sembunyikan dia.190) Yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas perjalanan mereka dan memikirkan dalam penciptaan DLA .(3. Maka jangan kamu menyangka mereka dapat terlepas dari azab.188) Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. maka sesungguhnya itu untuk kamu dari Azmil-’Umur. dan Allah atas tiap sesuatu berkuasa.(3.187) Jangan engkau menyangka mereka yang menyenangi karakter apa-apa yang mereka datangkan. maka alangkah jahat barang yang mereka tukar.(3. padahal mereka datang dengan Bukti.186) Dan ketika Allah ambil perjanjian mereka yang diberi kitab.189) Sesungguhnya di dalam penciptaan Langit dan Bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk Uulul Albaab.(3. dan mereka mencintai bahwa mereka menghamdukan karakter apa-apa yang belum mereka kerjakan. dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari Qiyaamah. dan Tulisan yang menerangi.(3.183) Maka jika mereka mendustakan mu. dan Lempengan. maka telah didustakan rasul-rasul dari sebelum mu. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu.(3.185) Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan di harta-harta kamu dan di diri-diri kamu dan kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi Kitab dari sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke surga.Tafsir Al Sulthan yang kamu katakan. Tetapi mereka buang (perjanjian itu) ke belakang mereka dan mereka tukar dia dengan harga yang sedikit.(3. Dan bagi mereka azab yang pedih. tetapi mengapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar”. tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti.

maka ampunilah dosadosa kami dan hilangkanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami. DLA . sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru kepada Iman ”Bahwa imanilah karakter Rabb kamu”.195) Jangan kamu terpengaruh dengan bolak-baliknya orang-orang kafir di dalam negeri. dan terimalah kami bersama orang-orang yang baik”.192) ”Rabb kami. bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(3. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan disakiti di jalan-Ku.193) ”Rabb kami.197) Akan tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. tidak Engkau ciptakan ini dengan Kurang.(3.194) Maka Rabb mereka telah perkenankan seruan mereka: ”Bahwa Aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal dari kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan Allah di sisi-Nya tsawaabu yang baik. (3. sesungguhnya Engkau siapa-siapa yang Engkau masukkan api maka sungguh Engkau telah celakakan dia dan tidak ada penolong untuk orang yang zalim”. sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke surga mengalir dari bawahnya sungaisungai sebagai tsawaabu dari sisi Allah. dan berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan atas rasul-Mu dan jangan Engkau hinakan kami di hari Qiyaamah. kemudian tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.191) ”Rabb kami.Tafsir Al Sulthan Langit dan Bumi. maka kami telah beriman. (3. sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”. mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. Subhaana Engkau. Rabb kami.(3.(3. maka hindarilah kami dari bencana api”.196) Perlengkapan yang sedikit. dan berperang dan terbunuh itu. ”Rabb kami. sebagian kamu dari sebagian.(3.

199) (18) Hai orang-orang yang beriman.198) Dan sesungguhnya sebagian dari ahli Kitab ada orang yang mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. tidak mereka membeli karakter ayatayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka khusyuk kepada Allah. itulah mereka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka. dan kuatlah. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisab. (3.Tafsir Al Sulthan dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang yang baik.(3.200) DLA . dan berbaktilah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. sabarlah dan tingkatkan kesabaran.(3.

0) Hai manusia. dan jangan kamu menukar sesuatu yang jelek dengan yang baik. tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. berbaktilah kepada Rabb kamu Yang Menciptakan kamu dari diri yang satu.Surat An-Nisa’ (WANITA) Surat ke-4.Tafsir Al Sulthan 4.(4.(4. dan jangan kamu makan harta-harta mereka kepada harta-harta kamu. karena sesungguhnya dia adalah dosa yang menyolok.(4. 176 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil tentang (perkawinan kamu dengan) anak-anak yatim. maka kawinilah beberapa wanita yang kamu sukai. Dan berbaktilah kepada Allah Yang kamu berminta-minta kepada-Nya dan peliharalah hubungan yang teliti. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu Pengawas.1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Dan Dia menciptakan darinya jodohnya dan Dia bangkitkan dari mereka berdua lakilaki yang banyak dan wanita-wanita. 2 dan 3 dan 4. atau hamba-hamba yang dimiliki oleh DLA . maka seorang saja.

dari (peninggalan yang sedikit atau yang banyak.6) Laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir. hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka. boleh ia makan dengan patut. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu. sebagian daripadanya. bolehlah kamu makan dia dengan senang. hendaklah kamu adakan saksi atas mereka.(4. dan siapa Fakir. Dan siapa adalah kaya hendaklah ia berjauh diri.7) Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian (harta). Tetapi berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian. maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari (harta) peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf.5) Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai (umur untuk) kawin. maka hendaklah mereka menekuni Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan sadiidaaa. dan katakanlah kepada mereka perkataan ma’ruf. (yaitu) satu bagian yang sudah ditentukan.3) Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. mereka akan khawatir kecelakaan atas mereka.9) DLA .(4.(4. dan cukup karakter Allah sebagai Penghitung.8) Dan hendaklah takut orang yang jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Itu lebih hampir untuk kamu terhidar dari berlaku aniaya. dan jangan kamu makan dia dengan booros dan dengan cepat sebelum mereka dewasa. Maka kalau kamu nampak kecerdikan pada mereka.(4.Tafsir Al Sulthan tangan-tangan kanan kamu. dengan suka hati.4) Dan jangan kamu berikan kepada yang tidak beres fikiran itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu Kekuatan (Qiyaamaa). Maka apabila kamu serahkan harta mereka kepada mereka.(4.(4.(4. dan wanita-wanita dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang hampir.

tidak kamu ketahui siapa dari mereka yang lebih bermanfa’at bagi kamu. padahal (wasiat itu) tidak menyusahkan (ahli waris). maka untuk ibunya sepertiga. untuk seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan. Sebagai satu ketetapan dari Allah. Dan jika adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu tidak mempunyai ibu bapak dan anak. sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang.10) Allah wajibkan kamu dalam anak-anak kamu.Tetapi jika mereka lebih dari itu. DLA . tetapi ada mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan. Bapakbapak kamu dan anak-anak kamu. Dan isteri-isteri itu dapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. maka kamu dapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan dan hutang. (4. jika kamu tidak mempunyai anak. maka tiap seorang daripadanya dapat seperenam. Dan jika seorang (anak) perempuan. dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala.(4. Tetapi jika kamu ada mempunyai anak. tetapi jika mereka itu (anak-anak) perempuan lebih dari dua.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anakanak yatim dengan aniaya itu. maka adalah baginya separoh. tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka. sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. maka (adalah) bagi mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkan (oleh si mati). sedang yang jadi warisnya hanya dua ibu bapaknya. Tetapi jika tidak ada baginya anak.maka untuk ibunya seper-enam setelah wasiat yang diwasiatkan dan (sesudah) hutang. lantas jika ada baginya saudara-saudara . maka mereka bersekutu pada sepertiga itu. maka mereka dapat seper-delapan dari yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang. jika mereka tidak mempunyai anak.11) Dan untuk kamu separoh dari apa yang ditinggalkan oleh isteriisteri kamu. dan adalah bagi dua ibu bapak itu tiap-tiap seorang dari mereka seper-enam dari apa yang ditinggalkan oleh si mati jika ada baginya anak. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak.

(4. kemudian mereka bertobat dengan lekas. hendaklah kamu adakan empat saksi dari antara kamu atas mereka. sesungguhnya Allah Tawwaabar-Rahiimaa.Tafsir Al Sulthan sebagai satu ketetapan dari Allah. dan memperbaiki. mereka kekal padanya dan baginya azab yang menghina. dan siapa mematuhi Allah dan RasulNya. Mereka itu kami telah sediakan baginya siksaan yang pedih. niscaya Dia masukkan dia ke Neraka. dan tidak pula untuk orang-orang yang mati padahal mereka kafir.13) Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya.18) (19) Hai orang-orang yang beriman. dan Allah ’Aliimun-Haliim. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.(4. dan itu kejayaan yang panjang. atau (hingga) Allah adakan satu jalan untuk mereka.14) Dan oran-orang perempuan yang mengerjakan fahisyah dari antara wanita-wanita kamu.12) Itulah batas-batas Allah. niscaya Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. tidak halal kamu jadi ahli waris wanita-wanita dengan paksaan. (4. Dan jangan kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mendapat sebagian DLA . (4. dan meliwati batas-batas-Nya.(4. hingga apabila hadir maut kepada seorang dari mereka.16) Tidak ada tobat atas Allah melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan.17) Dan tobat itu bukan untuk orang yang mengerjakan kejahatankejahatan.(4. tetapi jika mereka bertobat. Maka mereka itu akan diterima tobat oleh Allah atas mereka. mereka kekal padanya.15) Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan (kejelekan) itu hendaklah kamu sakiti mereka. ia berkata: ”Sesungguhnya aku bertobat sekarang”.(4. hendaklah kamu berpaling dari mereka. maka hendaklah kamu tahan mereka dalam rumah-rumah hingga datang kematian pada mereka. Kalau mereka sudah menyaksikan.

dan isteri-isteri kamu punya ibu-ibu dan anak-anak tiri yang di pangkuan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Maka bisa jadi sesuatu yang kamu tidak menyukai dia.23) JUZ’ 5 DLA . Apakah patut kamu mau ambil dia dengan cara yang mengejutkan dan dosa yang nyata ?. dan saudara laki-laki kamu punya anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu punya anak-anak perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu.(4.(4.(4.Tafsir Al Sulthan daripada yang kamu telah berikan kepada mereka. padahal kamu telah beri kepada seorang dari mereka beberapa banyak harta. dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu. maka tidak ada halangan atas kamu. karena itu adalah satu kejelekan dan satu kemungkaran dan satu jalan yang jelek. dan bapak-bapak kamu punya saudara perempuan.21) Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah lalu. karena sekiranya kamu tidak suka kepada mereka.22) Diharamkan atas kamu (bernikah dengan) ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. walaupun sedikit. (4.19) Dan jika kamu mau menukar seorang isteri di tempat seorang isteri. kecuali mereka melakukan perbuatan jelek yang membuktikan. tetapi sekiranya kamu tidak campuri mereka. dan ibu-ibu kamu punya saudara perempuan. dan (diharamkan) bahwa kamu memadukan dua saudara. serta mereka itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. kecuali apa yang telah lalu. dan anak-anak laki-laki kamu sendiri punya isreri-isteri. Sesungguhnya Allah Ghafuurar Rahiimaa. maka janganlah kamu ambil daripadanya. Dan bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik .(4.20) Dan bagaimana kamu ambil dia padahal telah bersatu sebagian dari kamu kepada sebagian. dan saudara-saudara perempuan kamu.

maka bernikahlah kepada mereka dengan izin ahli-ahli mereka.28) (20) Hai orang-orang yang beriman.(4. maka adalah bagi mereka separoh dari azab atas perempuanperempuan yang merdeka. karena Allah lebih mengetahui iman kamu.(4. Yang demikian itu untuk orang yang takut kepada zina dari antara kamu. Tetapi apabila mereka sudah bernikah. Maka siapa-siapa yang mau kamu campuri dari perempuan-perempuan. sebagian dari kamu adalah dari sebagian. dan berilah maskawin mereka dengan cara yang baik. karena sesungguhnya Allah ’Aliiman-Hakiimaa. hendaklah kamu beri kepada mereka maskawin mereka sebagai satu kewajiban. jangan kamu makan hartaharta kamu antara kamu dengan Bathil melainkan bahwa ada DLA . (4. dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. tetapi tidak mengapa kamu bersuka-suka sesudah ketentuan.27) Allah ingin meringankan dari kamu karena manusia itu diciptakan lemah. mereka bernikah bukan berzina dan bukan mengambil kekasih piaraan. kecuali siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu sebagai satu ketetapan Allah atas kamu.25) Allah ingin membuktikan untuk kamu dan mengenalkan kepada kamu cara-cara orang yang dari sebelum kamu dan memberi tobat atas kamu dan Allah ’Aliimun-Hakiim. tetapi orang-orang mengikuti syahwat ingin agar kamu condong secara dalam. Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang lain dari yang itu untuk kamu cari dengan harta-harta kamu. maka (ambillah) dari yang dimiliki oleh tangantangan kanan kamu dari hamba-hamba perempuan kamu yang beriman.(4.24) Dan siapa dari antara kamu tidak mampu menikahi mu’minat yang merdeka.Tafsir Al Sulthan Dan (diharamkan atas kamu) orang-orang yang bersuami dari wanita-wanita. tetapi bahwa kamu sabar itu adalah lebih baik untuk kamu.(4.26) Dan Allah ingin beri tobat atas kamu. kemudian mereka mengerjakan kejahatan. padahal bernikah bukan berzina.

(4.33) Laki-laki itu pengurus atas wanita-wanita.31) Dan jangan kamu angan-angan (hendak mendapat kurnia) yang Allah telah limpahkan kepada sebagian daripada kamu lebih daripada sebagian laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. karena Allah mengetahui karakter tiap sesuatu.(4.Tafsir Al Sulthan dengan perdagangan dari yang disukai dari kamu. karena Allah telah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. yang dilarang kamu (mengerjakannya). niscaya kami akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kamu di tempat masuk yang berbeda. Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta’at.32) Dan untuk tiap orang kami telah jadikan ahli waris bagi apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga yang dekat dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu.(4. tetapi mintalah kepada Allah sebagian daripada kelebihan-Nya. dan hendaklah kamu pukul mereka. yang memelihara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah.(4. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menyaksikan. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka.30) Jika kamu jauhi dosa-dosa yang menyolok. maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk DLA .(4. tetapi jika mereka ta’at kepada kamu. dan wanita-wanita akan dapat bagian dari apa yang mereka telah kerjakan. nanti kami akan masukkan dia ke api dan adalah itu atas Allah mudah. dan orang perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur.29) Dan siapa berbuat itu dengan melanggar batas dan aniaya. dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu sesungguhnya Allah adalah kepada kamu Sangat Teliti .

34) Jika kamu takut perselisihan antara mereka berdua. karena sesungguhnya Allah ’AliiyanKabiiraa.37) Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat manusia dan tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.(4. Dan adalah Allah Mengetahui karakter mereka. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya .(4.39) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu. tetapi jika adalah dia baik.38) Dan apakah atas mereka (kerugian) kalau mereka mengimani karakter Allah dan hari akhir dan mereka belanjakan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ?.Tafsir Al Sulthan menyusahkan mereka.40) DLA . dan kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan. dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak dan keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang hampir dan tetangga yang jauh dan sahabat sejalan dan anak-anak jalanan dan siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisi-Nya ganjaran yang panjang. sesungguhnya Allah ’AliimanKhabiiraa. maka hendaklah kamu adakan seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (perempuan).(4.(4. (4. dan siapa setan jadi sahabatnya. maka ia sejelek-jelek sahabat . Jika mereka ini berdua mau membuat perdamaian niscaya Allah akan beri taufiq antara keduanya.(4.(4.36) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil. dan menyebunyikan apa yang Allah telah beri kepadanya dari kelebihan-Nya.35) Dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan karakterNya dengan sesuatu.

dan mereka berkata:”Kami dengar.45) Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit.46) Hai orang-orang yang diberi Kitab. padahal engkau tidak didengar dan ra’ina”. mengoreksi untuk apa yang bersama DLA . imanilah karakter apa-apa yang kami turunkan. padahal jika mereka berkata: ”Kami dengar dan kami ta’at dan dengarlah dan unzhurna”. maka hendaklah kamu cari debu yang baik. (4.44) Dan Allah lebih mengetahui karakter musuh-musuh kamu.(4. atau kamu sentuh wanita-wanita sedang kamu tidak mendapat air. hingga ia mandi. lantaran itu. karena tidak dapat mereka bersembunyi satupun perkara dari Allah. hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. tetapi kami durhaka.(4. dan cukuplah karakter Allah sebagai pengawal dan cukuplah karakter Allah sebagai penolong. lantas hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu.41) Pada hari itu mereka yang kufur dan durhaka kepada Rasul. Dan jangan padahal kamu dari perjalanan. Tetapi Allah telah kutuk mereka dengan sebab kekufuran mereka. jangan kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk.(4. karena mereka memutarkan lidah mereka dan mencela di dalam Diin. sesungguhnya Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa.42) (21) Hai orang-orang yang beriman.43) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab. suka kalau mereka disamakan dengan bumi.(4. Dan jika kamu sakit atau atas beban atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air.Tafsir Al Sulthan Maka itu bagaimana apabila kami datangkan dari tiap ummat seorang saksi dan kami datangkan mu atas mereka ini sebagai saksi ?. kecuali orang yang melalui. dan dengarlah. membeli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu lupa jalan. niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih lurus.(4.

(4.(4.Tafsir Al Sulthan kamu. padahal Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki.(4. padahal cukuplah karakternya dosa yang membuktikan.49) Perhatikanlah bagaimana mereka membuat dusta atas Allah. mereka mengimani karakter kesesatan dan thoghut dan mereka berkata untuk orang-orang yang kafir:”Mereka ini lebih mendapat pengenalan jalan dari orang-orang yang beriman”. dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. Lalu kami palingkan dia kebelakangnya atau kami kutuki mereka seperti kami mengutuk Ashabus-Sabti. dan cukuplah jahannam jadi pembakar.(4. Maka sesungguhnya kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah dan kami telah beri mereka Kerajaan Yang Panjang. dari sebelum kami hapuskan wajah-wajah kamu.(4.(4.(4.48) Apa belum engkau lihat orang yang mensucikan diri mereka. Dan adalah urusan Allah Maf’uulaa (pasti dikerjakan).55) DLA . Karena di waktu itu mereka tidak akan beri kepada manusia (walau) sedikit. Dan siapa menyekutukan karakter Allah maka sungguh ia telah membuat dosa yang panjang.(4. maka tidak engkau dapati baginya satupun pembantu.54) Maka sebagian dari mereka ada yang mengimani karakternya dan sebagian dari mereka orang yang berpaling darinya.53) Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah beri mereka dari kelebihannya.(4. tetapi Dia mengampuni selain dari itu untuk siapa yang Dia kehendaki.47) Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan karakter-Nya. Dan siapa dikutuk oleh Allah.51) Itulah mereka orang-orang yang Allah telah kutuk mereka.52) Atau adakah mereka mempunyai bagian dari Kerajaan ?.50) Apa belum engkau lihat kepada orang yang diberi sebagian dari Kitab.

jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.(4.(4. patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. kami ganti untuk mereka kulit yang lain. Maka sekiranya kamu berbantahan dalam sesuatu. karena sesungguhnya Allah ’Aziizan-Hakiimaa.(4.57) Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanatamanat kepada yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia. sesungguhnya Allah Samii’am-Bashiiraa.56) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik. padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri karakternya tetapi setan ingin melupakan mereka dengan kelupaan yang jauh. (4.60) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufuri karakter ayat-ayat kami. Itu lebih baik dan lebih tepat jawabannya. Bagi mereka padanya jodoh-jodoh yang bersih.58) (22) Hai orang-orang yang beriman. akan kami bakar mereka di api. engkau bisa lihat orang-orang munafiq berpaling dari mu sungguh-sungguh. supaya mereka merasakan azab.59) Apa belum kamu lihat orang-orang yang berkata bahwa mereka telah mengimani karakter apa-apa yang diturunkan kepada mu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum mu. (4. maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tiap kali masak kulit mereka. supaya kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara.(4. padahal mereka menginginkan hukuman kepada thoghut. dan kepada yang mengurus urusan dari kamu. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya selama-lamanya. dan kami akan masukkan mereka di tempat teduh yang teduh.61) DLA .

niscaya adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat ketetapan. mereka tidak beriman hingga mereka jadikan mu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka.(4. dan nasehati mereka dan katakan kepada mereka dalam diri mereka perkataan baliighoo. (4.68) Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul. kemudian mereka tidak merasa sempit di dalam diri mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menyerah dengan sungguh-sungguh . lalu mereka minta ampun kepada Allah. padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasehati. Maka berpalinglah dari mereka.65) Dan kalau kami wajibkan atas mereka: ”Bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu”.(4. demi Rabb mu. kecuali sedikit dari mereka.63) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan izin Allah.(4.67) Dan kami beri pengenalan mereka jalan yang lurus. dan rasul juga mintakan ampun bagi mereka.62) Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di qalbu mereka.Tafsir Al Sulthan Tetapi bagaimana apabila satu bahaya mengenai mereka ? dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka ?.(4. maka itulah mereka bersama orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan shodiqin dan syuhada’ dan DLA . niscaya mereka tidak akan berbuat dia.(4. Dan jika mereka sesudah menganiaya diri-diri mereka datang kepada mu.66) Dan diwaktu itu. Kemudian mereka datang kepada mu bersumpah dengan karakter Allah ”Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian” .64) Tetapi tidak.(4. niscaya mereka dapati Allah Tawwabar Rahiimaa. niscaya kami akan beri kepada mereka dari fihak kami ganjaran yang panjang.

(4.70) (23) Hai orang-orang yang beriman. maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang panjang. dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thoghut. lalu akupun dapat satu pendapatan yang panjang”.71) Dan sesungguhnya sebagian dari kamu ada yang sungguhsungguh terkebelakang. DLA . maka perangilah pengurus-pengurus setan itu. (4.75) Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah.(4. lantas majulah berpuak-puak atau majulah sama sekali.(4.: ”Alangkah baiknya jika aku telah (pergi) bersama mereka.69) Itu kelebihan dari Allah dan cukuplah karakter Allah Yang Mengetahui. lantas jika ada satu bahaya mengenai kamu.73) Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan kehidupan dunia berperang di jalan Allah.(4. ambillah persediaan kamu.(4.(4. karena siapa berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang. (4.Tafsir Al Sulthan sholihin. maka ia berkata: ”Sesungguhnya Allah telah beri jasa (ni’mat) atas ku lantaran aku tidak hadir bersama mereka itu”. tetapi ketika diwajibkan mereka berperang. dan alangkah baiknya mereka sebagai sahabat rapat. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.72) Tetapi jika kamu dapat satu kelebihan dari Allah.74) Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang berseru: ”Hai Rabb kami. . keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang ketua dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong”.76) Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka: ”Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah sholat dan berilah zakat”. sungguh ia akan berkata – seolah-olah tidak ada antara kamu dan antaranya (tali) percintaan.

81) Maka mengapa mereka tidak memperhatikan Alquran. niscaya ia diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya. karena kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul.(4. Lantaran itu berpalinglah dari mereka dan bertawakallah atas Allah dan cukuplah karakter Allah sebagai Wakil. mereka berkata: ”Ini dari sisi mu”. maka mereka siarkan dia. maka segolongan dari mereka mereka-reka pada malam yang lain dari yang mereka katakan. Dan apa-apa kerugian yang mengenai mu maka dari diri mu. Dan kalau adalah ia dari sisi selain Allah niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. dan siapa berpaling belakang. Dan jika tidak ada kelebihan DLA .(4.82) Dan ketika datang kepada mereka satu urusan sari keamanan atau ketakutan. Katakanlah: ”Semua itu dari sisi Allah”.Tafsir Al Sulthan tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih sangat takut. Mengapakah kamu jadi kaum yang hampir tidak mengerti rangkaian ?.77) Di mana saja kamu berada kematian akan mengenai kamu. padahal jika mereka kembalikan dia kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari mereka. Tetapi Allah menulis apa yang mereka reka-reka pada malam itu. mengapa tidak Engkau biarkan kami hingga ajal yang dekat?” Katakanlah: ”Perlengkapan dunia ini sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang berbakti. sungguh ia patuh kepada Allah.79) Siapa patuh kepada Rasul.(4. Dan mereka berkata: ”Rabb kami.(4. walau kamu di dalam Buruuj Musyaiyyadah. mengapa Engkau wajibkan kami berperang. maka kami tidak mengutusmu atas mereka sebagai Penjaga. mereka berkata: ”Ini dari sisi Allah” dan jika kesusahan mengenai mereka.” tetapi apabila berpisah dari mu. dan kamu tidak dianiaya walau sedikit”.80) Dan mereka berkata: ”Kami ta’at. Dan jika kebaikan mengenai mereka.(4. Dan cukuplah karakter Allah sebagai saksi.(4.78) Apa-apa keuntungan yang mengenai mu. maka dari Allah.

Dan adalah Allah atas tiap sesuatu Pengawal. niscaya adalah baginya bahagian dari itu. tidak diberatkan atas mu melainkan dirimu. karena sesungguhnya Allah adalah atas tiap sesuatu Menghitung. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka. maka tidak bakal engkau dapati baginya satu jalan. tetapi kerahkanlah Mu’minin.84) Siapa menggenapi satu kegenapan yang baik.Tafsir Al Sulthan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya. maka hendaklah kamu (balas) beri hormat dengan yang lebih baik daripadanya. dan jangan kamu jadikan dari mereka seorangpun pengurus dan jangan seorang pembantu.86) Allah. mudahmudahan Allah menyingkirkan penyiksa orang-orang kafir.(4.(4.(4. dan Allah keras Penyiksaan dan keras Pemberian contoh.(4. niscaya adalah baginya tanggungan dari itu.89) DLA . supaya kamu jadi sama. padahal Allah telah jerumuskan mereka dengan apa yang mereka telah usahakan. dan siapa yang lebih benar dari Allah rangkaiannya ?.(4. Dan barang siapa yang menggenapi satu kegenapan yang jahat. (4. Apakah kamu mau memimpin orang yang telah disesatkan Allah.88) Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana mereka kufur. niscaya kamu turut setan kecuali sedikit. Lantaran itu jangan kamu ambil dari mereka pengurus-pengurus hingga mereka berhijrah di jalan Allah. Tetapi jika mereka berpaling. (4. atau hendaklah kamu balas dia. karena siapa yang disesatkan oleh Allah.87) Maka mengapa kamu jadi dua golongan tentang kaum munafik itu.83) Maka berperanglah di jalan Allah. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia. sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah yang tidak ada keraguan padanya.85) Dan apabila kamu diberi hormat dengan satu penghormatan.

Lantaran itu jika mereka tidak tinggalkan kamu dan (tidak) menawarkan perdamaian kepada kamu dan (tidak) memberhentikan tangan-tangan mereka. Lantaran itu jika mereka tinggalkan kamu. atau mereka datang kepada kamu. melainkan dengan keliru. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.90) Kamu akan dapati beberapa orang lain yang hendak supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka.92) Dan siapa membunuh mu’minin dengan sengaja. maka puasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat dari Allah. padahal ia seorang mu’min. tetapi barangsiapa tidak dapat. karena mereka itu kami telah jadikan bagi kamu alasan yang nyata atas mereka.91) Dan tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min.(4.(4. maka Allah tidak jadikan satu jalan untuk kamu atas mereka. lalu memerangi kamu. padahal jika Allah kehendaki niscaya Dia jadikan mereka berkuasa melawan kamu. maka (wajib atas pembunuh itu) satu denda yang (mesti diserahkan) kepada keluarga (si korban) dan (wajib) memerdekakan seorang hamba mu’min. yaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian. dan siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba yang mu’min dan satu denda yang (wajib) diserahkannya kepada keluarga (si korban). terjerumuslah mereka padanya.Tafsir Al Sulthan Kecuali orang-orang yang sampai kepada satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. padahal sempit dada mereka untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka.(4. dan DLA . Tiap-tiap kali mereka dikembalikan kepada fithnah. maka balasannya ialah jahannam yang ia akan kekal padanya. maka (wajib atas pembunuh itu) merdekakan seorang hamba mu’min. maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka. Tetapi jika adalah si (korban) itu dari satu kaum yang jadi musuh bagi kamu. dan adalah ia dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka ada satu perjanjian. kecuali jika mereka sedekahkan.

Lantaran itu yakinkanlah. tetapi tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah telah janjikan kebaikan. dan Allah lebihkan yang bekerja keras atas orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang panjang. hendaklah kamu yakinkan dan janganlah kamu berkata kepada orang yang memberi salam kepada kamu: ”Engkau bukan mu’min” (karena) kamu maukan benda penghidupan dunia. padahal ia sejelek-jelek tempat kembali. lalu Allah beri kurnia atas kamu. Begitu jugalah keadaan kamu lebih dahulu.(4.(4.97) Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak terbuka satu jalan.(4.(4.99) DLA . padahal mereka telah menganiaya diri mereka.93) (24) Hai orang-orang yang beriman. tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka.95) Beberapa derajat dari-Nya dan keampunan dan pengaturan dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. Dikatakan: ”Bukankah bumi Allah luas untuk kamu berhijrah padanya ?” maka mereka itu tempat kembalinya jahannam. Allah lebihkan mereka yang berjuang dengan harta mereka dan diri mereka atas derajat orang yang duduk. Mereka jawab: ”Kami tertindas di bumi”. padahal di sisi Allah ada beberapa banyak harta.94) Orang-orang yang duduk dari mu’minin yang tidak berhalangan itu.98) Maka mereka itu mudah-mudahan Allah hapuskan dari mereka dan adalah Allah ’Afuuwwan Ghafuuraa. (malaikat) akan berkata: ”Bagaimana keadaan kamu?”. (4.Tafsir Al Sulthan Allah murka atasnya.96) Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima malaikat. dan Dia laknat dia dan Dia sediakan baginya azab yang panjang. jika kamu pergi di jalan Allah.(4.(4. karena Allah adalah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.

(4.(4. Lantas apabila mereka sudah sujud. maka hendaklah kamu dirikan sholat. lalu engkau dirikan sholat. Kemudian sampai maut kepadanya.102) Lantas apabila kamu telah selesaikan sholat kamu maka hendaklah kamu sebut Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk kamu. mengimami mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata. dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu.101) Dan jika engkau ada di antara mereka. dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka. dan adalah Allah GhafuurarRahiima (4.(4. tetapi hendaklah kamu ambil penjagaan kamu. dan hendaklah mereka ambil penjagaan mereka dan senjata-senjata mereka. lantas mereka bisa menyerang atas kamu satu serangan. Tetapi tidak mengapa atas kamu.103) Dan jangan kamu lemah tentang mengejar kaum itu.100) Dan apabila kamu berpergian di bumi. maka mereka (juga) merasa sakit DLA . maka hendaklah mereka ada di belakang kamu. jika ada halangan bagi kamu dari hujan atau adalah kamu sakit. tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar dari sholat jika kamu takut bahwa orang-orang yang kafir akan mengganggu kamu.bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. Jika adalah kamu merasa sakit. lantas hendaklah datang segolongan lain yang belum sholat. Dan siapa keluar dari rumahnya karena berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. karena sesungguhnya sholat adalah atas orang beriman tulisan waktu. maka sesungguhnya ganjarannya itu atas Allah. Orangorang yang kafir itu ingin jika kamu lalai daripada senjatasenjata kamu dan barang-barang kamu. Tetapi apabila kamu telah tenteram. niscaya ia bertemu di bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas. maka hendaklah mereka sholat bersamamu. Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghina.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berhijrah di jalan Allah.

109) Dan siapa mengerjakan kejahatan atau ia menganiaya dirinya.104) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap agar engkau hukum antara manusia dengan apa yang Allah telah lihatkan kepada mu.107) Mereka bersembunyi kepada manusia. dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa.106) Dan jangan engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka.112) DLA . kemudian ia tuduhkan dia atas seorang yang tidak bersalah. padahal Dia ada bersama mereka di waktu mereka mengatur pada malam perkataan yang Dia tidak suka.(4. dan adalah Allah ’AliimanHakiimaa.110) Dan siapa kerjakan dosa. Atau siapa yang akan jadi pengurus atas mereka ? . Tetapi kamu mengharap dari Allah yang mereka tidak harapkan. dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat.(4. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang adalah berkhianat berdosa. (4.108) Awas.(4.Tafsir Al Sulthan seperti kamu merasa sakit. maka tidak lain ia usahakan dia untuk kecelakaan dirinya. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.111) Dan siapa kerjakan satu kesalahan atau satu dosa. maka siapakah yang akan membela mereka pada hari qiyaamah.(4. kemudian ia minta ampun kepada Allah. karena adalah Allah mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan. maka sesungguhnya ia memikul satu dusta dan satu dosa yang nyata. niscaya ia dapati Allah Ghafuurar-Rahiima.(4. kamu ini orang yang telah membela mereka itu di kehidpan dunia.(4.105) Dan hendaklah engkau mintakan ampun kepada Allah sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima (4.(4.

karena Allah telah turunkan atas mu Kitab dan kebijaksanaan. dan tidak mereka menyeru malainkan setan yang durhaka. kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia lantaran siapa berbuat demikian karena hendak kesukaan Allah.114) Dan siapa memusuhi rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus. tetapi ia turut jalan bukan Mu’minin. dan Dia telah ajarkan kepada mu apa yang engkau belum tahu dan adalah kelebihan Allah atasmu panjang. maka sungguh lupa ia kepada kelupaan yang jauh.(4.Tafsir Al Sulthan Dan sekiranya tidak ada kelebihan Allah atas mu. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka.115) Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan yang menyekutukan karakter-Nya. Dan tidak akan mereka membahayakan mu walau sedikit. Dan siapa DLA .113) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka pada malam.118) ”dan sesungguhnya aku akan sesatkan mereka.(4. dan sesungguhnya aku akan lalaikan mereka.(4. hingga mereka akan belah kuping binatang ternak. dan kami akan panggang dia di jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. dan sesungguhnya aku akan suruh mereka. dan pengaturannya. maka kami akan palingkan dia ke mana ia berpaling.116) Tidak mereka menyeru yang lain dari-Nya melainkan perempuan-perempuan. tetapi Dia mengampuni selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki.(4. padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka.117) Allah telah kutuk dia dan ia telah berkata: ”Sesungguhnya aku akan ambil daripada hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu”. maka nanti kami beri kepadanya ganjaran yang panjang. segolongan dari mereka berikhtiar akan menyesatkanmu. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. hingga mereka akan mengubah ciptaan Allah”.(4. (4.

124) Dan siapa yang lebih bagus peraturannya dari siapa yang menyerah wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus ?.Padahal Allah telah ambil Ibrahim sebagai Khaliilaa. maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya mereka sedikitpun.122) Bukan angan-angan kamu dan bukan angan-angan ahli Kitab. mereka kekal padanya selamanya sebagai perjanjian Allah yang lengkap. kami akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. ia akan dibalas dengan karakternya dan tidak akan ia dapat selain dari Allah seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong. Siapa mengerjakan kejahatan.(4.125) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan adalah Allah Pengepung karakter tiap sesuatu.126) Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang wanita-wanita. padahal kamu suka bernikah dengan mereka. padahal (kalau) kamu urus anak-anak yatim DLA .Tafsir Al Sulthan mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah.(4.(4. padahal setan tidak janjikan kepada mereka melainkan tipuan.120) Mereka itu tempat pulang mereka jahannam.123) Dan siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan.(4.(4.119) Ia beri perjanjian kepada mereka. dan ia lalaikan mereka. (4. padahal ia Mu’min.(4.(4. Katakanlah: ”Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Kitab (ini). dan (begitu juga) di tentang anakanak yang lemah. dan mereka tidak dapat lari daripadanya. maka sesugguhnya rugilah dia satu kerugian yang nyata.121) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu. Bukankah tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah ?. di tentang anak yatim perempuan yang kamu tidak mau berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka.

walau kamu mau sungguh-sungguh. maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua.128) Dan kamu tidak akan bisa adil di antara wanita-wanita. maka Allah akan cukupkan tiap seorang dengan kurnia-Nya. tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti.133) Siapa menginginkan ganjaran dunia. hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung. dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. maka sesungguhnya adalah Allah Ghafuurar-Rahiima. dan Dia datangkan makhluk yang lain. maka sesungguhnya adalah Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(4. dan adalah Allah Ghaniiyaan Hamiida. dan sesungguhnya kami telah pesan kepada mereka yang diberi Kitab dahulu daripada kamu dan kepada kamu: ”Hendaklah kamu berbakti kepada Allah.130) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. karena jika kamu kufur. dan adalah Allah atas itu Berkuasa.(4. dan (kalau) kamu kerjakan apa-apa kebaikan.134) DLA . maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat.(4.(4.(4.(4.129) Maka jika mereka berdua berpisah.132) Jika Dia kehendaki. padahal jika kamu berbuat damai dan kamu peliharakan diri kamu.Tafsir Al Sulthan itu dengan adil.(4. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Dan adalah Allah Waasi’anHakiimaa.131) Dan kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. padahal diri (manusia) diberi perangai kikir. sesungguhnya adalah Allah Mengetahui karakternya.(4. dan adalah Allah Samii’amBashiiraa. karena perdamaian itu baik.127) Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan. lantaran itu jangan kamu condong secondongnya. Dia hapuskan kamu hai manusia.

kemudian kufur.139) Dan sesungguhnya Dia telah turunkan atas kamu di dalam Kitab ini: ”Bahwa apabila kamu dengar ayat-ayat Allah. Lantaran itu jangan kamu turut keinginan.(4. Karena jika kamu putar persaksian atau kamu berpaling. maka Allah lebih hampir kepada mereka berdua. walau atas diri-diri kamu atau dua ibu-bapak dan keluarga yang hampir.135) (26) Hai orang-orang yang beriman. kemudian bertambah kekufuran mereka.Tafsir Al Sulthan (25) Hai orang-orang yang beriman.(4. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di dalam jahannam. maka sesungguhnya adalah Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan.137) Gembirakanlah orang-orang yang munafik itu bahwa adalah bagi mereka azab yang pedih. Maka jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam omongan yang lain. Jika ia kaya atau fakir. imanilah karakter Allah dan rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya. padahal sesungguhnya kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. sebab dikhawatirkan kamu akan berpaling.(4. karena sesungguhnya kamu di waktu itu serupa mereka”.138) (ialah munafik-munafik) yang mengambil kafir-kafir sebagai ketua tidak mu’minin. kemudian beriman.(4.(4. dikufuri karakternya dan diperolok-olokkan karakternya.136) Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur.(4. maka sesungguhnya lupalah dia satu kelupaan yang jauh. dan siapa mengkufuri karakter Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya dan hari akhir.140) DLA . Allah tidak akan beri ampun bagi mereka dan tidak akan Dia kenalkan bagi mereka satu jalan. jadilah manusia yang mendirikan keadilan. yang menjadi saksi karena Allah. Apakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka itu .

Allah akan menghukum di antara mereka di hari qiyaamah.(4. maka itulah mereka bersama mu’minin dan Allah akan beri kepada mu’minin ganjaran yang panjang .(4.Tafsir Al Sulthan (mereka itu ialah) orang-orang yang menunggu-nunggu (perubahan) atas kamu. dan Allah (balas) menipu mereka. berdirilah mereka dengan malas. dan mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. dan Allah tidak jadikan satu jalan untuk orang-orang kafir atas mu’minin. karena siapa yang dilupakan oleh Allah.(4. mereka berkata: ”Bukankah kami beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir dapat bagian (baik) mereka berkata: ”Bukankah kami telah mengetuai kamu dan telah memalingkan kamu dari kaum mu’minin?”.141) Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Lantaran itu. padahal bukan dari kaum mu’min. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat.144) Sesungguhnya munafiqin itu ditingkatan paling bawah dari neraka. (4. yaitu jika kamu dapat kemenangan dari Allah. maka tidak akan engkau dapat satu jalan baginya. Mereka tunjukkan (amal mereka kepada) manusia. dan betul-betulkan kesalahan dan berpegang dengan karakter Allah dan ikhlaskan peraturan mereka untuk Allah.142) Hal keadaan mereka terayun antara itu.143) (27) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu anggap orangorang kafir sebagai ketua.146) Bukankah Allah tidak akan mengazab kamu. (4.145) Kecuali mereka yang tobat.(4. Dan adalah Allah Syaakiran-’Aliimaa.147) DLA . jika kamu bersyukur dan beriman ?. (4. Apakah kamu mau adakan satu alasan yang terang bagi Allah untuk (menghukum) kamu ?. tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu. dan engkau tidak akan dapat bagi mereka satupun penolong.

lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka.151) Dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan RasulNya dan tidak memisahkan antara yang satu dari mereka.(4.153) Dan kami telah tinggikan Thuur di atas mereka untuk mengambil perjanjian mereka dan kami berkata kepada mereka: ”Masuklah ke pintu (negeri) itu dengan bersujud” dan kami berkata kepada mereka: ”Jangan kamu meliwati batas pada hari Sabtu”.154) DLA .149) Sesungguhnya mereka yang kufur kepada karakter Allah dan rasul-rasul-Nya. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat.(4. dan adalah Allah Ghafuurar-Rahiimaa.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-6 Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan.150) Itulah mereka. kemudian mereka mengambil anak sapi dari setelah apa yang datang kepada mereka pembuktian.148) Jika kamu nampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan dari satu kejelekan. dan adalah Allah Samii’an-’Aliimaa.(4. maka sesungguhnya Allah ’Afuwwan-Qodiiraa (4.(4. mereka orang kafir yang lengkap dan kami telah sediakan untuk orang kafir azab yang menghina.152) Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari Langit. kecuali dari orang yang teraniaya. ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan berkata:”Kami mau beriman kepada karakter sebagian dan tidak mau mengimani karakter sebagian. dan mereka ingin mengambil satu jalan antara itu. karena sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih meyolok dari itu. mereka ini akan diberi ganjaran mereka.(4. yaitu mereka berkata: ”Lihatkanlah kepada kami Allah dengan jelas”. tetapi kami hapuskan dari itu dan kami beri kepada Musa alasan pembuktian. itulah mereka.(4.

dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka siksaan yang pedih. dan mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. dan perkataan mereka: ”Qalbu-qalbu kami telah tertutup”. Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. padahal telah dilarang mereka daripadanya. dan mereka bunuh nabi-nabi dengan (alasan) tidak lengkap. akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu.(4. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh di dalam keraguan darinya.Tafsir Al Sulthan Maka lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka. padahal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia. kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. dan mereka memakan harta manusia dengan tidak benar.(4. Maka mereka tidak beriman melainkan sedikit.155) Dan karakter kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam satu dusta bikinan yang panjang.157) Bahkan Allah telah angkat dia kepada-Nya.158) Dan tidak ada (seorangpun) dari ahli kitab melainkan akan mengimani karakternya sebelum matinya dan pada hari qiyaamah ia akan jadi saksi atas mereka. dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. ‘Isa anak Maryam utusan Allah”. tetapi disamarkan bagi mereka.161) Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antara mereka dan orang-orang yang beriman itu.159) Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi.(4.(4.(4. dan tidak mereka membunuh dia dengan yaqin.(4.(4. dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat DLA . melainkan mengikuti sangkaan. Bahkan Allah telah metrai (thoba’a) atasnya karakter kekufuran mereka.156) Dan perkataan mereka: ”Kami telah bunuh Al-Masih. dan dengan sebab mereka banyak berpaling dari jalan Allah.160) Dan mereka memakan riba.

(4. kami akan beri mereka ganjaran yang panjang. supaya tidak ada bagi manusia bantahan atas Allah setelah rasul-rasul-Nya dan adalah Allah ’Aziizan-Hakiimaa. padahal cukup karakter Allah sebagai saksi. Allah tidak ampunkan mereka dan tidak kenalkan bagi mereka satu thoriiqoo (jalan).(4.164) (Yaitu) rasul-rasul yang menggembirakan dan mengancam.162) Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. dan Allah telah berkata-kata kepada Musa perkataan yang terang. dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepada mu.(4.(4.169) Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul itu dengan lengkap dari Rabb kamu. maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi dan adalah Allah ’Aliiman-Hakiimaa. dan adalah itu atas Allah mudah. dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan anak cucunya dan ‘Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan (zabur) Dan kami (telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan mereka atas mu lebih dahulu. dan Malaikat menyaksikan. Itulah mereka.(4.166) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah.(4. dan jika kamu kufur.168) Melainkan thoriiqoo jahannam yang mereka kekal padanya selama-lamanya. dan zalim.165) Tetapi Allah menyaksikan karakter apa-apa yang Dia turunkan kepada mu. Dia turunkan dia dengan karakter Ilmu-Nya.(4. maka beriman itu baik bagi kamu.(4.Tafsir Al Sulthan dan orang-orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir. sungguh lupa satu kelupaan yang jauh.170) DLA .167) Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur.

dan beri Pengenalan mereka kepada jalan yang lurus. (4. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya. Dia akan masukkan mereka ke dalam Pengaturan dari-Nya dan Kelebihan. tetapi ada baginya seorang saudara perempuan. Sesungguhnya Allah tidak lain melainkan Satu Yang Dita’ati.(4. Jika adalah DLA . yaitu jika seorang laki-laki mati tidak ada baginya anak.173) Hai manusia.172) Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik.(4. Dan cukuplah karakter Allah sebagai wakil. dan jangan kamu berkata: ”Tiga”. Sesungguhnya Almasih itu ‘Isa anak Maryam adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang Dia lemparkan dia kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. Subhaana Dia.174) Maka adapun mereka yang mengimani karakter Allah dan memegang karakternya. maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka dan Dia akan tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya.171) Almasih tidak malu jadi hamba Allah. maka Dia akan kumpulkan mereka semua kepada-Nya. dan menyombong. Tidak ada bagi-Nya anak.Berhenti baik bagi kamu. jangan kamu meliwati batas dalam peraturan kamu dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan yang lengkap.175) Mereka akan minta fatwa kepada mu. karena siapa malu dari beribadat kepada-Nya. Katakanlah: ”Allah beri fatwa kepada kamu tentang Kalalah. jika tidak ada baginya anak.(4. dan adapun orang yang malu dan takabur. KepunyaanNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.Tafsir Al Sulthan Hai ahli kitab. dan tidak malaikatmalaikat yang dihampiri. maka (saudara perempuan ini) dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula). maka Dia akan siksa mereka satu siksaan yang pedih.(4. sesungguhnya telah datang kepada kamu Burhan dari Rabb kamu dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang membuktikan. dan mereka tidak akan dapat untuk (diri) mereka selain dari Allah Pengurus dan tidak Penolong.

maka apa yang ia tinggalkan maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ditinggalkan.176) DLA . maka yang laki-laki dapat bagian dua perempuan.Tafsir Al Sulthan saudara perempuan itu dua orang.(4. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Allah buktikan untuk kamu agar kamu tidak lupa. dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan.

dan yang disembelih atas nushub. menyebabkan kamu meliwati batas.Tafsir Al Sulthan 5. dan Aku telah suka DLA . Itu bagi kamu kedurhakaan (Fisqun). Dan berbaktilah kepada Allah. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari peraturan kamu.2) Diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. 120 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Dan yang dicekik.1) (29) Hai orang-orang yang beriman. kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Pada hari ini Aku telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat) Ku. Dan kamu memeriksa nasib dengan undian. jangan kamu berlaku semaumau kamu pada batas-batas Allah. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak.(5.(5. sesungguhnya Allah keras pembalasan. Dan jangan kebencian kamu kepada satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari Masjidil Haram. sempurnakanlah janji. dan yang jatuh dari atas dan yang ditanduk dan yang ditokak binatang buas. dan apabila kamu telah selesaikan pekerjaan haji.Surat Al-Maidah (HIDANGAN) Surat ke-5. boleh kamu berburu. padahal kami tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram. dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti. Maka jangan takut kepada mereka. kecuali akan dibacakan atas kamu. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah karakternya. dan takutlah kepada Ku. dan yang dipukul.(5. dan jangan pada bulan yang dihormati dan jangan pada qurban dan jangan pada qurban yang ditandakan dan jangan pada orang-orang yang menuju ke rumah yang dihormati dengan mencari kelebihan dari Rabb mereka dan kesukaan-Nya.0) (28) Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki.

atau seorang dari kamu datang dari buang air. Maka siapa terpaksa dalam kelaparan.(5. Dan jika kamu dari perjalanan.3) Mereka bertanya kepada mu apa yang dihalalkan bagi mereka. dan tangantangan kamu sampai siku-siku kamu.4) Pada hari ini dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan siapa mengkufuri karakter iman. dan sapulah kepalakepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki.Tafsir Al Sulthan untuk kamu ISLAM sebagai Peraturan.(5. Dan jika kamu sakit atau atas beban. hendaklah kamu cuci muka-muka kamu. Maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu. kamu ajar mereka dari apa yang Allah telah ajar kepada kamu. Dan perempuan-perempuan yang merdeka dari mu’minat dan perempuan-perempuan yang merdeka dari orang yang diberi kitab dahulu dari kamu. Dan berbaktilah kepada Allah.(5. atau kamu sentuh perempuan. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. tetapi kamu tidak mendapatkan air.(5. yaitu kamu sapu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dengannya. dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap.5) (30) Hai orang-orang yang beriman. ia tidak mau sengaja berdosa. Katakanlah: ”Dihalalkan untuk kamu barang yang baik-baik. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik. dan makanan orang yang diberi kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. maka sungguh gugur amalannya dan dia di akhirat dari orang yang rugi. Allah tidak inginkan keberatan atas kamu. dan sebutlah nama Allah atasnya. padahal kamu biasakan mereka berburu. sesungguhnya Allah Sarii’ul-hisaab. hendaklah kamu mandi. apabila kamu mau berdiri sholat. apabila kamu beri mas kawin mereka.6) Dan ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu dan perjanjian-Nya yang Dia janjikan kepada kamu di waktu kamu berkata: ”Kami DLA . tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu agar kamu berterima kasih. padahal kamu bernikah.

bahwa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang panjang. Maka siapa kufur.(5. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka sungguh lupa dia di jalan yang sama. Berlaku adillah.(5. ia itu lebih hampir kepada berbakti.7) (31) Hai orang-orang yang beriman. maka dia halangi tangan-tangan mereka dari kamu. kami telah kutuk mereka. dari kamu setelah itu.8).12) Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(5. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Dan berbaktilah kepada Allah. Sesungguhnya jika kamu berdiri sholat dan kamu memberikan zakat. hendaklah kamu jadi manusia yang lurus karena Allah. dan kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik. menjadi saksi dengan karakter adil. ketika mereka kaum itu mengulurkan tangantangan mereka kepada kamu. Dan jangan kebencian kamu atas satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. niscaya Aku ampunkan bagi kamu kejahatankejahatan kamu.(5.(5. Dan berbaktilah kepada Allah.Tafsir Al Sulthan dengar dan kami ta’at”.10) (32) Hai orang-orang yang beriman. dan niscaya Aku akan masukkan kamu ke surga-suraga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan kamu mengimani karakter rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka.9) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami.(5. itulah mereka penghuni jahannam. dan atas Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatDLA .11) Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah bangkitkan dari mereka 12 naqiiban dan Allah berkata: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki dadadada . dan kami jadikan qalbu mereka keras (qoosiyah).

lalu kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari qiyaamah. Dan kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. kecuali sebagian kecil dari mereka. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. dan jangan perdulikan. dan mereka tinggalkan sebagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka. Dan senantiasalah engkau dapat lihat khianat-khianat terbit dari mereka. Kami telah ambil perjanjian mereka.(5.(5. dan Dia kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.16) Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dia Al-Masih anak Maryam. tetapi mereka lupa kepada sebagian dari (isi kitab) yang diingatkan mereka dengannya. dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah Cahaya Tulisan Yang Membuktikan. Lantaran itu maafkanlah dari mereka.15) Allah kenalkan karakternya kepada siapa yang mengikuti keridhan-Nya ke jalan kesejahteraan.13) Dan sebagian dari mereka ada orang yang berkata: ”Sesungguhnya kami orang-orang Nashara”.14) Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami membuktikan untuk kamu kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab dan ia tidak ambil tahu beberapa banyak. Katakan: ”Kalau begitu siapakah yang bisa menahan sesuatu dari Allah jika Dia hendak binasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya dan siapa-siapa di bumi semuanya ?”.(5. Bahkan kamu itu makhluk cerdas dari orang yang DLA .(5. Katakan: ”Kalau begitu mengapakan Dia menyiksa kamu dengan (sebab) dosadosa kamu?. Dan nanti Allah akan kabarkan kepada mereka karakter apa-apa yang ada mereka ekspresikan.(5.17) Dan telah berkata Yahudi-yahudi dan Nasrani-nasrani: ”Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.Tafsir Al Sulthan tempatnya.

maka kalau mereka keluar darinya maka sesungguhnya kami akan masuk”. dan dia telah beri kepada kamu apa yang tidak Dia beri kepada seorang pun dari alam semesta”.(5. Sesungguhnya kami di sini kami duduk”.23) Mereka berkata: ”Hai Musa sesungguhnya kami tidak akan masuk selama mereka ada padanya.(5. karena apabila kamu masuk kepadanya. sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan yang membuktikan untuk kamu atas hal yang ditanyakan dari rasul-rasul agar kamu tidak berkata: ”Tidak datang kepada kami seorang pun Penggemar dan Pengancam”. dan berperanglah.(5. dan Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang penggemar dan pengancam. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.18) Hai ahli kitab. Dan atas Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman”. Dia kembalikan siapa yang Dia kehendaki.21) Mereka berkata: ”Hai Musa. Dan jangan mundur atas tumit-tumit kamu. masuklah ke Ardhol-Muqaddas yang ditentukan Allah untuk kamu. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan Langit dan Bumi.22) Telah berkata dua orang dari orang-orang yang takut yang Allah telah beri jasa (ni’mat) atas mereka berdua: ”Masuklah kepintu itu untuk melawan mereka.(5. dan apa-apa antara keduanya dan kepada-Nya tempat kembali.Tafsir Al Sulthan Dia ciptakan.24) DLA . maka sesungguhnya kamu akan menang.20) ”Hai kaumku. Lantaran itu pergilah engkau dan Rabb mu. dan sesungguhnya kami tidak akan masuk padanya hingga mereka keluar darinya. sesungguhnya padanya ada kaum Pemaksa.19) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku. karena dengan sebab itu kamu akan jadi orang-orang yang rugi”. dan Dia azab siapa yang Dia kehendaki. ketika Dia jadikan pada kamu Nabi-Nabi dan Dia jadikan kamu Raja-Raja.(5.(5.(5.

maka menjadilah ia dari orang yang rugi.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya.(5.(5. sesungguhnya aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudara ku. maka diterima dari seorang dari mereka berdua. Maka jangan engkau dukacita atas kaum yang fasiq itu”. Ia berkata: ”Aduh.(5. tidaklah aku akan mengulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu. Ia jawab: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang tekun” . lalu engkau jadi penduduk api. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan membunuh mu”. Maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal. Dan siapa memelihara hidup seseorang.25) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka 40 tahun. atau (tidak karena ia bikin) kerusuhan di bumi. celaka aku. Mereka akan terlunta-lunta di bumi. bahwa siapa yang membunuh orang tidak karena (ia bunuh) seseorang.(5.(5. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasiq”. maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia DLA .26) Dan bacakanlah atas mereka kabar dua anak Adam dengan Lengkap. karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”. dan itu ganjaran orang yang zalim”. untuk Dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia mengubur bangkai saudaranya. dan tidak diterima dari yang lain.31) Oleh karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel.28) ”Sesungguhnya aku mau supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu. mengapa aku menjadi lemah seperti gagak ini untuk mengubur bangkai saudara ku?”.30) Lalu Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek tanah.27) ”Sesungguhnya kalau engkau ulurkan tangan mu kepada ku untuk membunuh ku.(5.(5.29) Maka Nafsunya telah memudah dia untuk membunuh saudaranya. maka ia membunuhnya. ketika mereka berqurban dengan satu qurban.

dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang panjang .(5. dari azab hari qiyaamah. kalau mereka mempunyai semua apa yang ada di bumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya untuk mereka menebus diri dengannya. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(5. Itu bagi mereka satu penghinaan di dunia.(5. dan adalah bagi mereka azab yang menetap. tetapi tidak mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripadanya.32) Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi.36) Mereka hendak keluar dari (siksaan) neraka.34) (33) Hai orang-orang yang beriman.37) Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri.(5. (5. takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya. (5.(5. hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. Dan hendaklah kamu berjuang (sungguh-sungguh) di jalan-Nya agar kamu mendapat kemenangan. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti.35) Sesungguhnya orang-orang yang kufur. niscaya tidak akan diterima dia dari mereka.33) Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka.38) DLA . Dan Allah AziizunHakiim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. melainkan dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangantangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dihalau mereka dari bumi.Tafsir Al Sulthan semuanya. kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu meliwati batas di bumi.

dan adalah bagi mereka di akhirat azab yang lama . Mereka itu ialah orang-orang yang Allah tidak hendak bersihkan qalbu mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orangorang yang berlaku adil. jangan mendukacitakan mu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut mereka: ”Kami telah beriman”. maka sesungguhnya Allah akan beri ampun kepadanya. dan tidaklah mereka itu yang berkarakter mu’minin. tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apapun kepada mu. dan ia berbuat kebaikan. hukumkanlah antara mereka. padahal qalbu mereka tidak beriman. Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Adalah bagi mereka kehinaan di dunia. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan Tetapi siapa yang bertobat sesudah kezalimannya. (Mereka) suka mendengar untuk berdusta. dan jika tidak didatangkan dia kepada kamu (seperti ini). kemudian mereka berpaling sesudah itu.(5. Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Mereka (ini) mengubah kalimatkalimat dari tempat-tempatnya. maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) sesuatu (yang datang) dari Allah untuknya.(5. maka terimalah dia.43) DLA . (Mereka) suka makan barang yang haram. karena jika engkau berpaling dari mereka. Lantaran itu.(5.(5. maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”. dan dari antara orang-orang Yahudi. dan kalau engkau menghukum.(5. padahal di sisi mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. atau berpalinglah dari mereka. Dan siapa Allah kehendaki kesesatannya. (mereka) suka mendengar untuk satu golongan (dari pendeta-pendeta) yang tidak datang kepada mu. kalau mereka datang kepada mu. Mereka ini berkata : ”Jika didatangkan kepada kamu (hukum seperti) ini.40) Hai Rasul.39) Apa belum engkau ketahui bahwa Allah kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.42) Bagaimana bisa mereka jadikan kamu hakim.41) (Mereka) suka mendengar untuk (menyiarkan) dusta. hukumlah antara mereka dengan adil.

(5. Dan kami telah beri dia Injil. karena siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Tetapi Dia mau memberikan pengujian kepada kamu dalam apa-apa yang Dia DLA . maka mereka itu orang-orang yang Fasiq. maka mereka itu orang-orang yang zalim (5. telinga dengan telinga. mengoreksi untuk apa yang ada dihadapannya dari Taurat. Untuk tiap ummat kami telah jadikan dari kami Syir’ah (syari’at) dan jalan yang terang. Dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepada mu dari Yang Lengkap.44) Dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam (Taurat) itu bahwa diri dibalas dengan diri. Dan siapa tidak menghukum dengan hukum yang Allah telah turunkan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya Pengenalan dan Cahaya yang dengannya nabi-nabi dan orang yang menyerah diri pendeta-pendeta dan orang alim menjalankan hukum atas orang-orang yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah.45) Kami telah susulkan ‘Isa anak Maryam sesudah mereka. Maka hukumlah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan.(5.47) Dan kami telah turunkan kepada mu Kitab dengan Lengkap. mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Kitab dan Yang Melengkapi atasnya. Dan siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. dan jangan kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga sedikit. padahal mereka itu jadi saksi. Tetapi siapa dermakan dia. padanya ada pengenalan dan cahaya dan mengoreksi untuk apa yang di hadapannya dari Taurat dan pengenalan dan nasehat untuk orang-orang yang tekun. gigi dengan gigi. maka ia jadi penebus dosa baginya. maka mereka itu orang-orang yang Kafir. Kalau Allah kehendaki. mata dengan mata. Maka jangan kamu takut kepada manusia. Dia jadikan kamu satu ummat saja. tetapi takut kepada Ku. hidung dengan hidung.(5.46) Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan padanya. lukaluka ada balasannya.

jangan kamu jadikan YahudiYahudi dan Nashara itu sebagai ketua-ketua. padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukumannya lebih baik daripada Allah untuk orang-orang yang yakin ?.(5.50) (34) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya ia (jadi) sebagian dari mereka. supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri mereka. dan jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka.(5. tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari-Nya. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. bahwa mereka (akan DLA .51) Dan engkau dapat lihat orang-orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit itu pergi dengan tergesa-gesa kepada mereka (sambil) berkata: ”Kami takut. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu berselisih padanya. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan .Tafsir Al Sulthan datangkan kepada kamu.(5.(5.48) Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apaapa yang Allah telah turunkan. bahwa kami akan mendapat kecelakaan”.49) Apakah mereka mau hukuman jahiliyah.52) Dan berkata orang-orang yang beriman: ”Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh dalam sumpah mereka. Kepada Allah tempat semua kamu akan kembali. sebagian dari mereka (pantas) jadi ketua bagi sebagiannya. Maka sekiranya mereka berpaling. Dan berjaga dirilah dari mereka khawatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu dari sebagian yang Allah turunkan kepada mu. melainkan akan menyiksa mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. (5. karena siapa dari kamu menjadikan mereka sebagai ketua-ketua. ketahuilah bahwa Allah tidak mau. dan sesungguhnya kebanyakan dari pada manusia orang-orang yang fasiq.

57) Dan apabila kamu seru kepada Sholat. yang merendah diri atas mu’minin berlaku mulia atas orangorang kafir. Dan Dia jadikan sebagian dari mereka Qirodah (hewan berkaki DLA .55) Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orangorang yang beriman sebagai pengurus. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Waasi’un Aliim. lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi.58) Katakan: ”Hai ahli kitab. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasiq”. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.56) (36) Hai orang-orang yang beriman.59) Katakanlah : ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ?. dan mereka cinta kepada-Nya.(5. Itu kelebihan Allah.(5. mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang mencela. Ialah orang yang Allah kutuk dan murka atasnya.(5. Dan berbaktilah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan bekerja) bersama-sama kamu?” Telah gugur amal mereka.54) Tidak ada Pengurus bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat.(5. maka sesungguhnya partai Allah mereka orang-orang yang menang. mereka jadikan dia ejekan dan permainan. siapa murtad dari kamu dari peraturannya.(5.(5. dan mereka rukuk. maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Dia cinta kepada mereka. bukankah kamu tidak benci kepada kami melainkan karena kami mengimani karakter Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelumnya?. jangan kamu ambil orangorang yang jadikan peraturan kamu ejekan dan permainan dari ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus.(5.53) (35) Hai orang orang yang beriman.

Dan kami telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari qiyaamah.(5. padahal tangan-tangan mereka terbelenggu. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan.(5.62) Tidakkah mau pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkataan dosa dan daripada memakan barang yang haram ?.(5.64) Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti. karena Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada mereka sembunyikan. Dia membelanjakan sebagaimana Dia suka. Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka kerjakan. padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekufuran.63) Dan orang-orang yahudi itu berkata: ”Tangan Allah terbelenggu”. Mereka ini . dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka.(5.60) Dan apabila mereka datang kepada kamu. Dan mereka berusaha pada mengadakan kerusakan di muka bumi. Allah padamkan dia.Tafsir Al Sulthan dua). Dan dikutuk mereka dengan apa yang mereka telah katakan. dan tentu kami akan masukkan mereka ke surga-surga penuh jasa (ni’mat). Sesungguhnya amat jelek apa yang ada mereka ekspresikan.65) Dan kalau mereka mendirikan Taurat dan Injil.(5. dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan itu. tentu kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka. mereka berkata: ”Kami telah beriman”. dan babi-babi. Dan Allah tidak cinta kepada kerusakan. niscaya DLA .(5.61) Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlombalomba pada (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan memakan barang yang haram. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dan apa yang telah diturunkan kepada mu. dan (ialah) orang yang menyembah berhala. dari Rabb mu. orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih lupa dari jalan yang sama . sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah meliwati batas dan kekufuran.

Kemudian jadi buta dan tuli kebanyakan dari mereka. maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Sesungguhnnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. Oleh itu janganlah engkau dukacita atas kaum yang kafir itu. maka sebagaian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. dan jika belum kamu berbuat. Kemudian Allah beri tobat atas mereka. tidaklah kamu berada atas sesuatu. sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka meliwati batas dan kekufuran. Dan Allah akan melindungi mu dari manusia. Lantas mereka jadi buta dan tuli.67) Katakanlah: ”Hai ahli Kitab.(5.(5. siapa dari mereka mengimani karakter Alah. dan hari akhir dan beramal shalih. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang mereka kerjakan. Hanya sebagian mereka yang jadi ummat yang adil.66) Hai Rasul. sehingga kamu pelihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu”.(5.68) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Shobi-in. padahal Al-Masih telah berkata: ”Hai Bani Israel.69) Sesungguhnya kami talah ambil perjanjian Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul. dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri-diri mereka. sembahlah Allah Rabb ku dan Rabb DLA . dan Nashara.(5.71) Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam. maka tidak dapat dikatakan bahwa kamu menyampaikan Risalah-Nya. Tetapi apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb mu. Tiap-tiap datang seorang rasul kepada mereka.(5.Tafsir Al Sulthan mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. tetapi kebanyakan dari mereka jelek apa yang mereka kerjakan. sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu.70) Dan mereka kira bahwa tidak akan ada percobaan (fithnah).(5.

sesungguhnya siapa yang menyekutukan karakter Allah.78) Adalah mereka tidak berlarang-larangan daripada mungkar yang mereka kerjakan. kemudian lihatlah bagaimana dipalingkan.(5. padahal tidak ada yang dita’ati melainkan satu.(5. niscaya akan mengenai orang orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.72) Sesungguhnya telah kufur orang orang yang berkata bahwa Allah itu yang ketiga daripada tiga. telah berlalu dari sebelumnya rasul rasul dan ibunya seorang perempuan yang shiddiq. Dan Allah. dari apa yang mereka katakan. jangan kamu berlebih-lebihan di dalam peraturan kamu selain Yang Lengkap. Dan jangan kamu turut keinginan-keinginan kaum yang dulunya telah lupa dan melupakan banyak dan lupa dari jalan yang sama. Lihatlah bagaimana kami buktikan bagi mereka ayat ayat.(5. Itu karena mereka durhaka dan meliwati batas. adalah dua duanya memakan makanan.76) Katakan: ”Hai ahli kitab.(5.Tafsir Al Sulthan kamu.(5. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan.79) Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang kafir sebagai ketua. (5.77) Telah dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lidah Dawud dan ‘Isa anak Maryam.(5.75) Katakan: ”Apakah patut kamu sembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk kamu memberi mudharat dan tidak manfa’at?. maka sungguh diharamkan Allah atasnya surga dan tempat pulangnya api dan tidaklah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.73) Dari itu. yaitu DLA .74) Tidaklah Al Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul. karena Allah GhafuururRahiim. Dia As-Samii’ul-’Aliim”. tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya.(5. sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka. dan jika mereka tidak berhenti.

81) Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan.(5. jangan kamu haramkan barang yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu.83) ”Dan tidak patut kami tidak mengimani karakter Allah dan apa yang datang kepada kami dari yang lengkap padahal kami ingin agar Rabb kami masukkan kami bersama kaum yang sholeh”. mereka kekal padanya. tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang Fasiq. Itu karakter sesungguhnya mereka pendeta-pendeta dan ruhban.(5. kami telah beriman. yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan itu ganjaran orang yang berbuat kebaikan. tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan”. engkau akan lihat mata mereka melelehkan air mata dari apa yang mereka kenal dari yang lengkap.(5.86) (37) Hai orang-orang yang beriman. dan DLA . itulah mereka penduduk jahannam.(5.(5. Dan engkau akan dapati sedekat-dekat mereka dalam persahabatan kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:”Kami Nashoro”.80) Dan kalau mereka mengimani karakter Allah dan nabi-nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya. Mereka berkata: ”Rabbi. tentu tidak mereka ambil mereka sebagai Pengurus.84) Oleh sebab itu Allah ganjari mereka dengan karakter apa-apa yang mereka telah katakan. dan sesungguhnya mereka tidak menyombong.85) Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan karakter ayatayat kami.Tafsir Al Sulthan kemurkaan Allah atas mereka dan dalam azab mereka akan kekal.(5.82) JUZ’ ke-7 Dan apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul.(5.

Maka tidakkah kamu mau berhenti ?. atau memerdekakan seorang hamba.92) Tidak ada kesalahan atas orang-orang beriman dan beramal shalih tentang apa-apa yang mereka makan.(5.89) (38) Hai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hendaklah kamu jauhi dia supaya kamu mendapat kemenangan. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.87) Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan baik.(5. yang karakterNya kamu percayai. Oleh sebab itu peliharalah sumpah-sumpah kamu. Itu denda-denda (kafarat) bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah.(5.91) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul.(5. dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Tetapi siapa tidak mampu. tetapi ia salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. maka hendaklah ia puasa 3 hari.Tafsir Al Sulthan jangan kamu meliwati batas. atau pakaian (untuk) mereka.88) Allah tidak salahkan kamu dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja. maka ketahuilah bahwa tidak ada kewajiban atas Rasul kami melainkan menyampaikan pembuktian. Maka denda itu ialah memberi makan 10 miskin dengan makanan yang sedang dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu.90) Sesungguhnya tidaklah setan itu mau melainkan mengadakan antara kamu permusuhan dan kebencian (dengan) arak dan judi. karena kalau kamu berpaling.(5. apabila mereka jauhi (barang haram) dan beriman dan beramal shalih. kemudian (tetap mereka) menjauhi (barang haram) dan beriman.(5. dan berhati-hatilah . Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatNya agar kamu berterima kasih. kemudian mereka berbakti dan berbuat kebaikan . sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala dan undian nasib itu kotor dari pekerjaan setan. DLA . dan berbaktilah kepada Allah.

(5.(5. jangan kamu bunuh perburuan di waktu kamu dalam ihram. dan sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. maka baginya azab yang pedih .(5.94) (40) Hai orang-orang yang beriman.93) (39) Hai orang-orang yang beriman. Atau denda memberi makan orang-orang miskin atau puasa sebanding dengan itu.(5. Oleh karena itu berbaktilah kepada Allah Yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan.(5.(5.Tafsir Al Sulthan Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan (kesetiaan).97) Ketahuilah sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya dan sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya.98) Tidak atas Rasul melainkan Menyampaikan. maka dendanya ialah binatang ternak yang sebanding dengan apa yang ia bunuh yang akan dihukumkan oleh dua orang yang adil dari antara kamu sebagai qurban yang disampaikan ke Ka’bah. karena siapa dari kamu membunuhnya dengan sengaja. pelurus untuk manusia. Maka siapa melanggar sesudah itu.(5. Dan bulan haram dan qurban dan qurban yang ditandakan. maka Allah akan siksa dia . tetapi siapa mengulangi. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Itu untuk kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. dan Allah Penakluk yang mempunyai balasan .99) DLA .95) Dihalalkan bagi kamu perburuan Laut dan makanannya sebagai perbekalan bagi kamu dan bagi orang-orang pelayaran. tetapi diharamkan atas kamu perburuan darat selama kamu dalam ihram. Allah akan memberi percobaan kepada kamu dengan (melarang) sesuatu dari perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu dan panah-panah kamu supaya diketahui oleh Allah siapa yang takut kepada-Nya dalam ghaib. Allah maafkan apa yang telah lalu.96) Allah telah menjadikan Ka’bah rumah yang dihormati.

tetapi orang-orang kafir itu membuat dusta atas nama Allah. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. persaksikan di antara kamu. kemudian menjadilah mereka orang-orang yang menkufuri karakternya.akan diterangkan dia kepada kamu. lalu dua duanya bersumpah dengan karakter DLA . Kamu tahan dua-duanya sesudah sholat.(5. atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya mati (hendak) mengenai kamu. karena Allah GhafuurunHaliim. waktu berwasiat (ialah) dua orang yang adil dari antara kamu.101) Sesungguhnya telah menanyakan dia satu kaum sebelum kamu.104) (42) Hai orang-orang yang beriman.100) (41) Hai orang-orang yang beriman.(5.(5.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Tidak sama barang yang buruk dan yang baik. apabila seorang daripada kamu hampir mati.(5.(5. jagalah diri-diri kamu.(5. Oleh itu berbaktilah kepada Allah hai Ulul Albaab agar kamu mendapat kejayaan. tetapi jika kamu bertanya dari hal (ayat-ayat) itu. tidak bisa membahayakan kamu orang yang lupa itu apabila kamu telah mendapat pengenalan.103) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”. waktu diturunkan Alquran. mereka berkata: ”Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapakbapak kami atasnya”. maka Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan. Allah maafkan kamu dari (kesalahan) itu. karena kebanyakan mereka tidak mengerti. walaupun banyaknya perkara buruk itu menyenangkan mu. jangan kamu tanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu.105) (43) Hai orang-orang yang beriman.102) Allah tidak jadikan Bahirah dan tidak Sa-ibah dan tidak Washilah dan tidak Ham. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat pengenalan ?.

lalu bersumpah dengan nama Allah: ”Bahwa persaksian kami lebih patut dari persaksian mereka berdua.110) DLA . Mereka jawab: ”Tidak ada pengethuan bagi kami. sesungguhnya adalah kami dari orang-orang yang berdosa”.108) Pada hari Allah akan kumpulkan rasul-rasul-Nya. dan ketika Aku menghalangi bani Israel dari pada mu.(5. (5. dan kami tidak meliwati batas. sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara ghaib”.(5.(5. engkau berkata-kata kepada manusia dalam Buaian. lalu engkau tiup padanya.Tafsir Al Sulthan Allah jika kamu ragu-ragu: ”Kami tidak menjual dia dengan harta. ketika Aku kuatkan mu dengan Ruh Qudus.107) Yang demikian itu lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya. karena kalau begitu. dan ketika Aku ajar mu tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil dan (ingatlah) ketika engkau ciptakan dari tanah liat seperti bentuk burung dengan izin Ku. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq.106) Lantas apabila didapati bahwa mereka berdua berbuat dosa . ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti. Dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Ku. oleh karena itu berbaktilah kepada Allah dan dengarlah. dan waktu besarmu. ingatlah jasa (ni’mat) Ku atas mu dan atas ibu-mu. ”Sesungguhnya ini sihir yang membuktikan” . walau ia keluarga yang dekat dan kami tidak sembunyikan persaksian karena Allah.109) (Ingatlah) ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua. niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim. atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka. maka berkata orang-orang yang kafir dari mereka. dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan lepra dengan izin Ku.(5. maka Dia berkata: ”Bagaimana kamu diterima?”. lantaran kalau begitu. lalu adalah burung dengan izin Ku. maka (hendaklah ada) dua orang lain yang lebih hampir.

maka sesungguhnya Engkau tahu dia. apakah berkuasa Rabb mu menurunkan atas kami makanan(ma-idah) dari langit. dan karakter Rasul-Ku.115) Dan ingatlah ketika Allah berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam. adakah engkau berkata kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku sebagai yang di ta’ati selain dari Allah?”. Ia berkata: “Subhaana Engkau. maka siapa siapa kufur setelah itu dari kamu.(5. tidak patut bagiku berkata apa yang tidak ada hak bagi ku.Tafsir Al Sulthan ”Dan (ingatlah) ketika Aku beri wahyu kepada Hawariyun. Jika aku ada mengatakannya. jika kamu orng-orang yang beriman”.114) Berkata Allah: “Sesungguhnya Aku akan turunkan dia atas kamu. turunkanlah atas kami hidangan dari langit yang akan jadi hari ‘ied bagi kami. dan berilah kami dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi rizki” .111) (ingatlah) ketika Hawariyun berkata: ”Hai ‘Isa anak Maryam.116) “Tidak aku katakan kepada mereka.(5.112) Mereka berkata: ”Kami mau supaya kami makan daripadanya. maka Aku akan azab dia satu azab yang tidak pernah Aku azab dia seorangpun dari Alam Semesta”. mereka berkata: ”Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang menyerah diri”. dan (supaya) tentram qalbu-qalbu kami. malainkan apa yang Engkau perintah dia kepada ku. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara Ghaib. yaitu beribadatlah kepada DLA . Engkau tahu apa di dalam diriku dan aku tidak tahu apa-apa di dalam diri Mu.(5. Ia berkata: ”Berbaktilah kepada Allah.113) Berkata ‘Isa anak Maryam: “Ya Allah Rabb kami.(5. dan bagi orang-orang di awal kami dan di akhir kami. (5. supaya mereka mengimani karakter-Ku. (5.dan sebagai satu ayat dari Mu. dan (supaya) kami tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami dan (supaya) jadilah kami dari orang-orang yang menyaksikan” .

Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.118) Allah berfirman : “Inilah hari yang bermanfa’at kebenaran mereka orang-orang yang benar.(5.(5.120) 6. dan jika Engkau ampuni mereka. adalah bagi mereka surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(5. maka ketika Engkau jadi pengurus atas mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya Itulah kemenangan yang panjang. (5.Surat An-Namlu DLA . hal keadaan mereka kekal selama-lamanya.Tafsir Al Sulthan Allah Rabb ku dan Rabb kamu. maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu. dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka. dan sesungguhnya Engkau Penyaksi atas tiap sesuatu”.119) Kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa pada mereka.117) ”Jika Engkau siksa mereka. maka sesungguhnya Engkau Al-’Aziizul-Hakiim”.

(6.5) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami beri mereka di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. kemudian orangorang yang mengkufuri karakter Rabb mereka menyekutukan. maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. 165 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.7) DLA . ketika datang kepada mereka.(6. dan menjadikan kegelapan dan cahaya.3) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka. Dan kami kehendaki dari setelah mereka penduduk negeri yang lain.(6. kemudian Dia tentukan satu ajal. Dia mengetahui rahasia kamu dan apa yang kamu terangkan dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. tetapi kamu masih ragu-ragu.(6. dan kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat. dan kami menjadikan sungaisungai mengalir dari bawah mereka. (6.0) Semua Hamdu kepunyaan Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi.Tafsir Al Sulthan (Binatang Ternak) Surat ke-6. melainkan adalah mereka darinya berpaling. Dan satu ajal lagi di sisi-Nya.2) Dan Dia Allah di Langit di Bumi.(6. lalu mereka pegang dengan tangan-tangan mereka.(6. oleh karena itu akan datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.4) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan karakter Yang Lengkap.6) Dan kalau kami turunkan atas mu satu kitab pada kertas.(6. niscaya mereka yang kufur akan berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.1) Dia Yang Menciptakan kamu dari tanah liat.

(6. tentu kami jadikan dia lakilaki. Kemudian mereka tidak akan diberi tempo.15) Siapa dipalingkan dari (azab) daripadanya pada hari itu.16) DLA .(6. karena yang demikianlah kemenangan yang nyata. dan tentu kami samarkan atas mereka sebagaimana mereka samarkan. bukanlah orang-orang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Malak”.12) Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di waktu malam dan siang dan Dia As-Samii’ul-’Aliim. maka turunlah atas orang yang memperolokolokkan dari antara mereka itu apa-apa yang ada mereka perolok-olokkan karakternya.(6.10) Katakanlah: ”Berjalanlah kamu di bumi.9) Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. maka sesungguhnya Allah telah beri pengaturan kepadanya.11) Tanyalah: ”Bagi siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”. kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”. padahal kalau kami turunkan Malak. Sesungguhnya Dia akan kumpulkan kamu pada hari Qiyyaamah yang tidak ada ragu-ragu padanya” Orang-orang yang merugikan diri itu. dan Dia Yang memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri” dan : “Jangan engkau jadi dari orang yang menyekutukan”.8) Dan jika kami jadikan dia malak.(6. tentu habis urusan.(6.14) Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang panjang jika aku durhaka kepada Rabb ku”. Katakanlah : ”Bagi Allah”. (6.(6. Ia telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat.13) Katakanlah: “Adakah (patut) aku menjadikan ketua selain dari Allah Yang Menyusun langit dan bumi.(6.(6.

yang merugikan diri sendiri itu.(6.(6.(6.24) DLA .(6. maka tidaklah ada siapapun yang bisa melepaskannya melainkan Dia. Dan jika Dia mengenakan kebaikan kepada mu.(6. bukanlah kami ini orangorang yang menyekutukan”. Apakah kamu menyaksikan . kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik: ”Di manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?”.(6. dan diwahyukan kepada ku bacaan ini untuk aku ancam kamu dengan karakternya. maka Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan Dan jika Allah mengnakan bahaya kepada mu.17) Dan Dialah Yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya.20) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta atas (nama) Allah atau mendustakan karakter ayat-ayat-Nya.18) Katakan: ”Adakah yang lebih menyolok syahadatnya?”.19) Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab itu.23) Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri-diri mereka. melainkan mereka berkata: ”Demi Allah Rabb kami. dan siapa-siapa yang kesampaian. dan Dia Hakiimul-Khabiir. dan sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. Maka bukanlah mereka orang-orang yang beriman. dan (bagaimana) hilang dari mereka apa yang ada mereka adaadakan.(6. bahwa ada beberapa Yang Dita’ati bersama Allah. Katakan:”Sesungguhnya tidaklah Dia melainkan Yang Dita’ati Yang Satu.(6.22) Kemudian tidak ada fithnah mereka. Katakan: ”Allah yang menjadi saksi antara ku dan antara kamu. mengetahui dia sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka.21) Dan (ingatlah) hari yang kami akan kumpulkan mereka semua. Sesungguhnya tidak berbahagia orangorang yang zalim.

tentu mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang. tetapi mereka tidak sadar. dengan tiba-tiba. dan jadilah kami dari orang-orang yang beriman”. Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab karakter apa-apa yang kamu kufuri”. sehingga mereka datang kepada mu untuk membantah mu. Berkatalah orangorang kafir itu: ”Ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”.(6.26) Dan (sangat hebat) kalau engkau melihat ketika mereka didirikan di pinggir api. dan jika dikembalikan mereka ke (dunia).28) Dan mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan hidup kita di dunia dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(6.(6. sehingga apabila datang kepada mereka hari qiyaamah. padahal mereka memikul dosa mereka atas bahu mereka. karena mereka itu sesungguhnya pendusta.(6.27) Bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu.31) DLA . dan mereka berjauh diri daripadanya.25) Dan mereka melarang (manusia) daripadanya. Mereka jawab: ”Bahkan demi Rabb kami”.(6. tidak mereka akan mempercayai karakternya.(6.30) Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan menghadap Allah. tetapi kami telah jadikan atas Qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan sumbatan di kuping-kuping mereka.29) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika mereka dihadapkan atas Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan Dan sebagian dari mereka ada yang mendengar mu. Bahkan jelek apa yang mereka pikul.(6. lalu mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau dikembalikan kami ( ke dunia) supaya kami tidakmendustakan ayat-ayat Rabb kami. berkatalah mereka: ”Hai kerugian kami atas apa yang kami telah teledor di dunia”. Dia berkata: ”Bukankah ini karakter Yang Lengkap?”. padahal tidaklah mereka itu membinasakan melainkan diri-diri mereka sendiri. karena walaupun mereka melihat tiap ayat.

melainkan ummat-ummat seperti kamu.37) Dan tidak dari dabbah di bumi dan tidak burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya. sedangkan orang-orang yang mati itu. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. maka sekiranya engkau bisa membikin satu lobang di bumi atau satu tangga ke langit. oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti ?.34) Dan jika menyolok atas mu perpalingan mereka. Katakan: ”Sesungguhnya Allah Berkuasa atas bahwa menurunkan ayat”.(6.36) Dan mereka akan berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Rabb nya. hingga datang kepada mereka pertolongan kami.(6.38) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian.32) Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan mendukacitakan mu apa yang mereka katakan.(6. kemudian kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan . Allah akan bangkitkan mereka. oleh itu jangan engkau jadi dari orang-orang yang bodoh.(6.(6.33) Dan sesungguhnya telah didustakan beberapa rasul lebih dulu dari mu. karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah dan sesungguhnya telah datang kepada mu kabar beberapa rasul. kemudian kepada Rabb mereka. Tidak kami lupakan dalam kitab dari sesuatu. tentu Dia kumpulkan mereka atas pengenalan. mereka dikumpulkan. tetapi sebenarnya mereka tidak mendustakan mu.(6.35) Tidak akan memperkenankan (panggilan mu) melainkan orangorang yang mendengar.(6. tetapi mereka sabar atas apa yang didustakan mereka dan disakiti mereka. hanya orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. kalau Allah kehendaki. dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. lalu engkau bawakan kepada mereka karakter ayat.

(6. dan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Siapa-siapa yang Allah kehendaki.39) Katakanlah: ”Kabarkanlah kepada ku. di dalam kegelapan. Dia jadikan dia atas jalan yang lurus. atau datang kepada kamu sa’at.(6. Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Semesta.(6.41) Dan sesungguhnya kami telah kirim kepada ummat-ummat sebelum mu. (6.45) Katakanlah: ”Bagaimana penglihatan kamu jika Allah cabut pendengaran kamu dan penglihatan-penglihatan kamu dan Dia metrai atas qalbu-qalbu kamu. jika datang kepada kamu azab dari Allah. jika adalah kamu orang-orang yang benar ?”. kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu. Dia lepaskan jika Dia kehendaki. Dia akan lupakan dia.(6.(6. Adakah Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakternya ?”. sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka.43) Maka ketika mereka lupa kepada yang diingatkan kepada mereka. lalu kami beri percobaan kepada mereka dengan kemiskinan dan kesusahan supaya mereka merendah diri. tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka maka tiba-tiba mereka putus asa. dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan.(6.46) DLA .44) Lantas dipotong bibit kaum yang zalim hingga akhirnya.42) Maka mengapa mereka tidak merendah diri ketika datang kepada mereka percobaan kami?.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.40) ”Bahkan hanya Dia yang kamu akan seru dan akan melepaskan apa yang kamu minta. tuli dan bisu. Perhatikanlah bagaimana kami ulang-ulangkan ayat kemudian mereka berpaling. apakah kamu akan seru selain dari Allah. Tetapi karena kesat qalbu mereka dan setan telah hiasi bagi mereka apa-apa yang ada mereka kerjakan.(6.

bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang zalim”.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Kabarkanlah kepada ku. supaya mereka terpelihara. yang akhirnya mereka berkata: ”Apakah ini dia orang yang Allah nikmat dari antara kami. maka katakanlah: ”Mudah-mudahan DLA .(6.53) Dan apabila datang kepada mu orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat kami. maka siapa beriman dan beramal shalih. Tanyalah: ”Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat ?. melainkan sebagai penggemar dan pengancam.49) Katakanlah: ”Tidak aku berkata kepada kamu: ”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah”. Tidakkah mau kamu fikirkan ?”.(6. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur.47) Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul itu. tidak engkau menanggung atas sesuatu daripada perhitungan mereka. jika azab Allah kepada kamu dengan tiba-tiba atau terang-terangan.(6. dan tidak mereka menanggung atas sesuatu dari perhitunganmu. maka engkau halau mereka.52) Dan seperti itu kami uji sebagian dari mereka dengan sebagian. padahal tidaklah ada bagi mereka selain daripada-Nya pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan.(6. Tidak aku turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku”. tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berdukacita. adalah engkau dari orang-orang yang zalim.(6.48) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami akan mengenai mereka azab karakter apa-apa yang ada mereka meliwati batas.51) Dan jangan engkau halau orang-orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang yang menghendaki keridhaan-Nya. bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka.50) Dan ancamlah dengan (Alquran) ini orang-orang yang percaya.(6. dan aku tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak aku berkata kepada kamu: ”Sesungguhnya aku ini malaikat”.(6.

dan ia berbuat kebaikan. tetapi kamu dustakan karakternya.(6. Dan Allah lebih mengetahui karakter orang zalim. Yaitu sesungguhnya siapa dari antara kamu mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. lupalah aku. maka sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim.(6.(6. supaya disempurnakan satu waktu yang tertentu. Dia menerangkan Yang Lengkap. Tidak ada hukum itu melainkan kepunyaan Allah.54) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat dan supaya terbukti jalan orang-orang yang berdosa. dan Dia sebaik-baik Penghukum”. niscaya berlakulah urusan antara ku dan antara kamu.(6.56) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku ini atas Bukti Rabb ku.58) Dan di sisi-Nya kunci-kunci barang yang ghaib. tidak akan mengetahui dia melainkan Dia. Rabb kamu telah wajibkan atas diriNya memberi pengaturan. karena kalau begitu.(6. Dan tidak gugur satupun daun melainkan Dia mengetahuinya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di dalam laut. dan tidak (gugur) satupun biji di gelap gulita bumi dan tidak biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam Kitab yang membuktikan. kemudian Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.57) Katakanlah: ”Kalau ada di sisi ku apa yang kamu harapkan dengan lekas itu. kemudian kepadaNya tempat kembali kamu.60) DLA . kemudian ia bertobat sesudah itu.59) Dan Dia Yang memegang kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan pada siang hari .Tafsir Al Sulthan kesejahteraan atas kamu.(6. kemudian Dia bangunkan kamu padanya.55) Katakanlah:”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah”. Tidak ada di sisi ku apa yang kamu minta dengan lekas. Katakan (lagi): ”Aku tidak akan turut kemauan-kemauan kamu. dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mendapat pengenalan”. (6.

Dan jika engkau dilupakan oleh setan. hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain.(6. dan dari bawah kaki kamu atau menjadikan kamu beberapa puak dan mengenakan kepada sebagian daripada kamu bencana (dari) sebagian (lain)”. Ketahuilah bahwa kepunyaan-Nyalah hukumaan.(6.(6. (ketika) kamu minta kepada-Nya dengan menyerah diri dan sembunyi.(6. Katakanlah: ”Bukanlah aku orang yang Berkuasa(Wakil) atas kamu”. Lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat agar mereka mengerti.61) Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah Maula mereka yang lengkap.66) Untuk tiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya.62) Katakan: ”Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencanabencana darat dan laut. dan Dia Secepat-cepat Penghitung. dan tidaklah mereka teledor.(6. supaya mereka terpelihara. Hingga apabila datang maut kepada salah seorang dari kamu. diambillah dia oleh utusan-utusan kami.63) Katakanlah: ”Allah Yang menyelamatkan kamu daripadanya dan dari tiap kesusahan.69) DLA .64) Katakanlah: ”Dia Yang Berkuasa akan mengirim azab atas kamu. tetapi (hanya) peringatan. (6.68) Dan tidaklah ada atas orang-orang yang berbakti sesuatu daripada perhitungan mereka ( yang memperolok-olokkan) itu. maka sesudah ingat.(6. jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu.65) Dan kaummu telah dustakan dia. kemudian kamu menyekutukan”.Tafsir Al Sulthan Dan Dialah Yang sangat berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan Dia kirim atas kamu pengawal-pengawal.(6. maka berpalinglah dari mereka.67) Dan apabila engkau lihat orang-orang yang memperolokolokkan ayat-ayat kami.(6. ”Jika Dia selamatkan kami dari (bencana) itu. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang bersyukur”. padahal Dia Yang Lengkap.

tidak akan diterima daripadanya. Dan kepunyaan-Nya Kerajaan pada hari ditiup pada Terompet. dalam keadaan bingung. Adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih lantaran kekufuran mereka.73) Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: ”Apakah patut engkau jadikan Ashnam Yang Dita’ati-Yang Dita’ati ?.70) Katakanlah: ”Apakah (patut) kita seru selain dari Allah. dan (baguskah) dikembalikan kita atas tumit-tumit kita sesudah Allah beri pengenalan kepada kita.74) Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim Kerajaan Langit dan Bumi. Dan Dia yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(6. padahal ia mempunyai beberapa kawan yang mengajak dia kepada pengenalan: ”Ikutlah kami”.72) Dan Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap dan hari yang Dia akan berkata: ”Ada” maka dia ada. seperti seorang yang ditunggu oleh setan-setan di bumi. tetapi ingatkanlah mereka dengan karakternya. Perkataan-Nya Lengkap. dan yang telah ditipu oleh kehidupan dunia.(6. dan jika ia (hendak) tebus dengan sekalian penebusan. Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir dan Dia Hakiimul-Khabiir . Tidak ada baginya selain daripada Allah Pengurus dan tidak ada yang menolong melepaskan.(6.75) DLA . barang yang tidak memberi manfa’at kepada kita dan tidak memudharatkan kita.(6.(6.(6. dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabb Alam Semesta”. Katakanlah: ”Sesungguhnya pengenalan Allah itu Pengenalan. Mereka itu ialah orang-orang yang telah dijerumuskan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam kelupaan yang membuktikan. supaya tidak terjerumus satu diri dengan sebab apa yang ia telah usahakan.71) Dan hendaklah kamu mendirikan sholat dan berbakti kepadaNya. agar ia ada dari orang-orang yang yakin.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan peraturan mereka sebagai permainan dan sia-sia.

76) Maka ketika ia melihat bulan terbit. itulah mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang lupa”. ia berkata : ”Kalau Rabb ku tidak memberi pengenalan kepada ku.Tafsir Al Sulthan Maka ketika menjelma atasnya malam. ia berkata juga : ”Ini Rabb ku. Sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-’Aliim. maka tidakkah kamu mau ingat ?”. maka ketika ia hilang.(6. Maka ketika ia menghilang. ini Lebih Menyolok”. ia berkata: ”Aku tidak cinta kepada yang hilang”. maka ketika ia hilang. “Dan tidaklah aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan karakter-Nya.80) “Dan bagaimana bisa aku takut kepada apa-apa yang kamu sekutukan. ia melihat Bintang (kawkab).78) ”Sesungguhnya aku hadapkan wajah ku kepada Yang Menyusun Langit dan Bumi setulusnya. padahal kamu tidak takut bahwa kamu telah sekutukan karakter Allah yang tidak Dia turunkan karakternya atas kamu.79) Kaumnya membantah dia. ia berkata: ”Hai kaum ku. Maka manakah (antara) dua golongan itu yang lebih patut (mendapat) keamanan jika adalah kamu mengetahui?”. Pengetahuan Rabb ku meluas kepada tiap sesuatu.(6.83) DLA .81) Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. ia berkata lagi : ”Ini Rabb ku”. (6. sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sekutukan”. dan tidak aku dari orang-orang yang menyekutukan.(6.82) Dan inilah hujjah kami yang kami tunjukkan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb ku. Kami mengangkat derajat orang yang kami sukai.(6.(6. ia berkata:”Ini Rabb ku ?”.77) Maka ketika ia melihat matahari terbit. Ia berkata: “Apakah patut kamu membantah ku dalam Allah. padahal sesungguhnya Dia telah beri pengenalan kepada ku?”.(6.(6.

87) Itu pengenalan Allah.84) Dan Zakariya dan Yahya dan ‘Isa dan Ilyas. Dawud dan Sulaiman dan Aiyyub dan Yusuf dan Musa dan Harun.(6. setiap kami beri pengenalan dan juga Nuh kami beri pengenalan dari sebelum dan dari anak cucunya.maka sesungguhnya kami akan serahkan karakternya kepada satu kaum yang tidak mengkufuri karakternya. dan kami pilih mereka dan kami telah kenalkan mereka kepada jalan yang lurus.(6. Maka pengenalan mereka itulah hendaknya engkau turut.(6. dan seperti itu kami balas orangorang yang berbuat kesetiaan.86) Dan sebagian dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka. niscaya gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan.85) Dan Isma’il dan Ilyaasa’ dan Yunus dan Luth.(6.89) Merekalah orang-orang yang Allah beri pengenalan. Dia kenalkan karakternya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta. Katakan: ”Siapakah yang turunkan Kitab yang didatangkan karakternya oleh Musa dan Nur dan pengenalan untuk manusia yang kamu jadikan dia Kertas yang kamu terangkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar.Tafsir Al Sulthan Dan kami telah beri baginya Ishaq dan Ya’qub.88) Itulah mereka orang-orang yang kami telah beri mereka Kitab dan Hikmah dan pangkat kenabian. dan diajarkan kepada kamu apaapa yang belum kamu ketahui dan tidak bapak-bapak DLA .(6. Setiap dari orang yang shalih. dan setiap kami lebihkan atas Alam Semesta.90) Dan tidak mereka itu hargai Allah dengan selengkap penghargannya ketika mereka berkata: ”Allah tidak turunkan kepada makhluk cerdas dari sesuatu”.(6. Oleh itu jika mereka mengkufuri karakternya.(6. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upah atas itu. dan kalau mereka sekutukan.

yang dilindungi. Itu untuk kamu Allah. dan kami tidak lihat ada bersama kamu orang-orang yang bisa melepaskan kamu. di hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang pedih dengan sebab apa yang kamu telah katakan atas nama Allah dengan tidak Lengkap dan adalah kamu sombong dari ayat-ayat-Nya. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka.93) ”Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada waktu yang pertama. padahal tidak ada diwahyukan kepadanya apapun dan yang berkata: ”Aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan.Tafsir Al Sulthan kamu ?”. (6. dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.(6. Sesungguhnya telah putus antara kamu dan lenyaplah dari kamu apa yang kamu sanngkasangka”(6. sedang malaikat-malaikat mengulur tangan-tangan mereka: ”Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu. mereka pelihara. Dan orang-orang yang mengimani karakter akhir dan mengimani karakter-Nya dan mereka atas sholat mereka. maka kemana kamu dipalingkan.95) DLA .(6. yang kamu sangka bahwasanya mereka itu di antara kamu sebagai sekutu-sekutu.(6. mengeluarkan yang hidup dari yang mati.91) Dan ini kitab yang kami turunkan dia. dan kamu telah tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu.92) Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah atau ia berkata: ”Diwahyukan kepada ku”. Dan ketika engkau lihat orang-orang yang zalim itu dalam sakratul maut. mengoreksi yang di hadapannya dan supaya engkau ancam ibu negeri dan siapa di sekitarnya.94) Sesungguhnya Allah Pengulung biji dan buah.Katakanlah: ”Allah lah (yang telah menurunkan)”.

99) Dan mereka jadikan untuk Allah sekutu jin .(6.101) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.(6. Subhaanahhuwata’alaa dari apa yang mereka sifatkan. Lihatlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan masaknya.(6. maka Dia tetapkan dan tumpangkan. Sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(6. dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.(6. padahal Dia yang menciptakan mereka dan dengan tidak tahu mereka adaadakan bagi-Nya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan Dia Pengurus atas tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan Penggulung shubuh. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Pencipta tiap sesuatu. Itu taqdir Al-’Aziizil-’Aliim. sedangkan Dia menciptakan tiap sesuatu dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu. Lalu kami keluarkan daripadanya yang hijau yang daripadanya kami keluarkan biji-biji yang bersusun-susun.(6.(6.98) Dia Yang menurunkan dari langit air. padahal dia tidak beristeri.97) Dan Dia yang menghendaki kamu dari diri yang satu. dan menjadikan malam untuk berdiam. maka sembahlah Dia. Dan dari kurma dari mayangnya tandan yang mudah dipetik. maka kami keluarkan dengan karakternya tumbuh-tumbuhan dari tiap sesuatu.102) DLA . bagaimana bisa ada bagiNya anak.100) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi.96) Dia Yang menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapat pengenalan dengan karakternya di dalam kegelapan darat dan laut. dan matahari dan bulan untuk perhitungan. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi kaum yang percaya.

dan Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu.105) Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada mu dari Rabb mu.(6. kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka.(6. Dan untuk kami menerangkannya kepada kaum yang tahu”.(6.(6.107) Dan jangan kamu maki yang mereka seru selain dari Allah. maka kecelakaan atasnya. maka untuk dirinya.(6. mereka tidak akan beriman .103) Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa penjelasan dari Rabb kamu. dan bukan aku penjaga atas kamu”.(6.110) DLA . Demikian kami hiaskan bagi tiap-tiap ummat amal mereka. dan kami akan biarkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka.(6. tetapi akhirnya mereka berkata: “Engkau telah baca”. maka siapa melihat. dan bukanlah engkau pengurus atas mereka. Katakanlah: “Ayat-ayat itu disisi Allah” dan tidak menyadarkan kamu bahwa apabila datang.106) Dan kalau Allah mau.109) Dan kami bolak-balikkan fuad-fuad mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka tidak (mau) mengimani karakternya pada waktu pertama. maka Dia akan terangkan kepada mereka karakter apa-apa yang mereka telah kerjakan.mereka akan mengimani karakternya.Tafsir Al Sulthan Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai Dia.104) Dan seperti itu kami palingkan ayat-ayat kami.108) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sebenar-benar sumpah (bahwa) jika datang kepada mereka satu ayat. tentu mereka tidak menyekutukan. karena mereka akan maki Allah dengan meliwati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan. dan siapa buta.(6. Dan Dia AlLathiiful-Khabiir. dan tidak kami jadikan mu penjaga atas mereka. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

112) Dan supaya condong kepadanya fuad-fuad orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir dan supaya mereka suka kepadanya. padahal jika Rabb mu mau mereka tidak mengerjakannya. dan (jika) kami kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan (mereka). karena mereka tidak menurut melainkan sangkaan.117) DLA .(6.(6. dan (jika) orangorang yang mati akan berkata-kata kepada mereka.116) Sesungguhnya Rabb mu lebih mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. niscaya tidak akan mereka beriman.111) Dan seperti itu kami menjadikan tiap nabi musuh bagi setansetan manusia dan jin yang sebagian dari mereka menyampaikan dusta kepada sebagian sebagai tipu daya. Oleh karena itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan.115) Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi.(6. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia As-Samii’ul-’Aliim.(6.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke-8 Dan jika kami turunkan atas mereka malaikat.(6.(6.113) “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hakim. Oleh karena itu. dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta.114) Dan telah sempurna kalimat Rabbi mu dengan benar dan adil.(6. padahal Dia yang menurunkan kepada kamu Kitab dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu bahwa ia diturunkan dari Rabb mu dengan Lengkap. dan supaya mereka (terus) kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan. jangan engkau jadi dari orang-orang yang ragu”. melainkan jika dikehendaki oleh Allah tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. tentu mereka akan lupakan mu dari jalan Allah.

supaya membantah kamu. tetapi mereka tidak menipu-daya melainkan diri mereka.dan jika kamu turuti mereka sesungguhnya musyriklah kamu.(6. jika kamu mengimani karakter ayat-ayat-Nya. Tetapi kebanyakan mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tidak berilmu.118) Mengapa kamu tidak makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya.(6.123) Dan apabila datang kepada mereka satu ayat. Akan mengenai orang-orang yang berdosa itu kehinaan pada DLA . Tetapi Allah lebih mengetahui di mana patutnya Dia letakkan Risalah-Nya.(6. padahal Dia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu.122) Dan seperti itu kami jadikan di dalam setiap negeri beberapa orang berpangkat yang durhaka supaya mereka menipu daya dalam (desa) itu. melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya. mereka berkata: “Kami tidak akan percaya sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah”.(6.Tafsir Al Sulthan Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah atasnya.(6. Demikian dihiaskan bagi orang-orang kafir itu apa-apa yang ada mereka kerjakan. Sesungguhnya Rabb mu. sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa akan dibalas mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan.(6. Dia lebih mengetahui orang-orang yang meliwati batas. padahal mereka tidak sadar.119) Dan tinggalkanlah dosa yang lahir dan yang batinnya.120) Dan jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya dan sesungguhnya ia itu satu dosa dan sesungguhnya setan-setan membisik kepada pengikut-pengikut mereka.121) Dan apakah orang yang (tadinya) mati lalu kami hidupkan dia dan kami adakan baginya cahaya yang ia berjalan dengan karakternya di dalam manusia itu sama seperti orang yang dalam kegelapan-kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya ?.

(6.(6. karena sesungguhnya Rabb mu Hakiimun-‘Aliim. bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. yang Engkau telah tentukan untuk kami”. karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Dan Dia Pengurus mereka sebab apa yang ada mereka kerjakan. Dia akan bukakan dadanya untuk Islam.130) DLA .(6. sesungguhnya kamu telah mendapat banyak dari manusia”.129) Hai masyarakat Jin dan Manusia. dan siapa Dia mau lupakan dia.(6.(6. Mereka berkata: ”Kami telah menyaksikan atas diri-diri kami”. Dia berkata: ”Apilah tempat diam kamu.125) Dan ini jalan Rabb mu yang lurus. sebagian dari kami telah bersenangsenang dengan sebagian. dan kami telah sampai kepada waktu kami. sedang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka. di sisi Rabb mereka.Tafsir Al Sulthan sisi Allah dan azab yang pedih karena mereka telah melakukan tipu daya. melainkan apa yang Allah kehendaki.(6. sesungguhnya kami telah jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat. dan berkata pengikut-pengikut mereka dari manusia : ”Rabb kami. Bukankah telah datang kepada kamu beberapa rasul dari kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini ?”. Dia akan jadikan dadanya sangat sempit seolah-olah ia naik ke langit. Seperti itu Allah jadikan kotoran itu atas orang-orang yang tidak beriman. dalam keadaan kekal padanya”.128) Dan seperti itu kami iringkan sebagian dari orang-orang yang zalim itu dengan sebagiannya dengan karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.126) Untuk mereka Kampung Kesejahteraan.127) Dan hari yang Dia akan himpun mereka sekalian: ”Hai golongan jin !.(6.124) Maka siapa Allah mau beri dia pengenalannya.

beramallah menurut kekuasaan kamu.137) Dan mereka berkata: ”Inilah binatang-binatang ternak dan ladang terlarang. dan Dia akan jadikan pengganti sesudah kamu.Tafsir Al Sulthan Itu karena Rabb mu tidak mau membinasakan negeri-negeri dengan aniaya.135) Dan mereka adakan bahagian untuk Allah dari apa yang Dia jadikan. karena hendak menjerumuskan mereka dan karena hendak membuat peraturan mereka jadi ragu-ragu untuk mereka. siapa yang Dia sukai. biarkanlah mereka dan apaapa yang mereka ada-adakan. dan tidaklah Rabb mu berkarakterlalai dari apa yang mereka kerjakan. sambil berkata: ”Ini untuk Allah”-menurut sangkaan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berbahagia”. Maka oleh karena itu. karena kamu akan lihat siapa yang mempunyai akibat di akhirat.136) Dan begitu juga telah dinampakkan baik kepada kebanyakan dari kaum musyrikin itu hal membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka.(6. sesungguhnya aku (juga) beramal. melainkan siapa yang kami kehendaki”-menurut prasangka DLA .(6. dan tidak dapat kamu terlepas. Dia telah kehendaki kamu dari turunan kaum yang lain. (yaitu sebagian) dari ladang dan binatang-binatang ternak. tetapi apa yang (mereka untukkan) untuk berhala-berhala mereka itu. padahal penduduknya berlaku lalai. dan jika Dia mau niscaya Dia akan binasakan kamu. lantaran (amal) yang mereka telah kerjakan. tidak sampai kepada Allah. Dan kalau Allah mau.132) Dan Rabb mu Kaya yang mempunyai Pengaturan.133) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Jelek sekali apa yang mereka hukumkan.(6.131) Dan tiap-tiap (seorang) ada beberapa derajat.(6.”dan ini untuk berhala-berhala kami”. niscaya tidak mereka kerjakan itu. sedang apa yang bagi Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka.134) Katakanlah: ”Hai kaum ku.(6. yang seorang pun tidak boleh memakannya.(6. akan datang.(6.

DLA . Makanlah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu¸dan jangan kamu ikut perjalanan setan. karena berbuat dusta atas Allah. dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu. karena berdusta atasnya. Sesungguhnya sesatlah mereka. karena sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan”. maka mereka bersekutu padanya. Dia akan balas mereka dengan karakter apa-apa yang mereka ada-adakan. Katakan: ”Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. sesungguhnya Dia Hakiimun-’Aliim. dan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan ”Makanlah dari buahnya. dan keluarkanlah haknya pada hari ketamannya. yaitu dari biri-biri dua dan dari kambing dua”.(6.(6. Allah akan membalas mereka tentang aturan mereka itu. apabila ia berbuah.141) Dan (Dia jadikan) dari binatang ternak itu pembawa barangbarang dan untuk disembelih.(6. karena sesungguhnya adalah setan bagi kamu musuh yang nyata”.(6.(6.142) ”Delapan jenis. dan tidak mereka mendapat pengenalan. dan janganlah kamu (makan) berlebih-lebihan.139) Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak mempunyai pengetahuan.Tafsir Al Sulthan mereka dan ada beberapa binatang ternak yang diharamkan (oleh mereka) menunggangnya dan beberapa binatang ternak yang mereka tidak sebut nama Allah.140) Dan Dia yang menghendaki kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat.138) Dan mereka berkata: ”Apa-apa yang ada dalam perut binatangbinatang ternak ini halal bagi laki-laki dari kami dan haram bagi isteri-isteri kami” tetapi jika kandungan binatang-binatang itu mati. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya ?.

144) Katakanlah: “Aku tidak dapati (makanan) yang haram. (6. atau daging babi. Maka siapa terpaksa dengan tidak sengaja mau dan tidak melebihi. Dan siksaNya tidak bisa disingkirkan dari kaum yang berdosa(6. Sesungguhnya kami yang benar.143) ”Dan dari unta dua dan dari sapi dua”.-karena sesungguhnya ia itu kotor. kami haramkan atas mereka lemaknya. ataukah yang dikandung oleh dua betinanya.atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah. melainkan Bangkai. maka sesungguhnya Rabb mu Ghafuurur-Rahiim. dan dari sapi dan kambing. untuk menyesatkan manusia dengan tidak mempunyai pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. maka katakanlah: ”Rabb kamulah yang mempunyai Pengaturan yang luas. “Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berdusta atas Allah. Katakan: “Apakah yang Allah haramkan itu dua jantannya atau dua betinanya. Begitu juga orang-orang yang sebelum mereka membuat dusta hingga mereka merasakan siksa kami. dalam kitab yang diwahyukan kepada ku. Katakanlah: “Adakah kamu mempunyai keterangan yang bisa kamu tunjukkan kepada DLA . ataukah kamu jadi saksi ketika Allah pesan kepada kamu tentang ini ?”. kami telah haramkan tiap-tiap yang berkuku.Tafsir Al Sulthan Terangkanlah kepada ku dengan pengetahuan jika memang kamu orang-orang yang benar”.145) Dan atas orang-orang Yahudi.(6.146) Maka jika mereka mendustakan mu. Itu kami balas mereka dengan sebab kejahatan mereka.(6. bagi orang yang (mau) memakannya. atau darah yang mengalir. melainkan (lemak) yang ada di belakangnya atau di dalam perut.147) Akan berkata orang-orang yang musyrik: ”Jika dikehendaki Allah. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan dan tidak kami haramkan dari sesuatu”.(6. atau apa-apa yang bercampur dengan tulang.

Itu untuk kamu diperintahkan kepada kamu karakternya agar kamu mengerti”.(6.153) DLA . dan orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat dan mereka menyekutukan karakter Rabb mereka. dan jangan kamu hampiri kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan jangan kamu membunuh diri yang Allah haramkan. melainkan dengan karakter lengkap. dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”. karena akan pisahkan kamu daripada jalan-Nya.Tafsir Al Sulthan kami ?”. maka Allah mempunyai alasan yang kuat. maka jangan engkau jadi saksi bersama mereka. oleh karena itu turutlah dia. melainkan dengan cara yang baik. walaupun ia itu untuk kerabat. dan sempurnakanlah janji Allah. kami memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka. ”dan apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu lurus. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang bisa ia kerjakan.150) Katakanlah:”Marilah supaya aku bacakan apa yang Rabb kamu haramkan atas kamu¸bahwa jangan kamu menyekutukan karakter-Nya dengan sesuatu.(6.(6. dan jangan kamu turut jalan-jalan(lain).148) Katakanlah: “Lantaran itu. yaitu jika Dia mau.152) “Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lupus. jika mereka jadi saksi.(6. demikian Dia perintah kamu supaya kamu berbakti”. dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapak.(6.149) Katakanlah: “Bawalah saksi-saksi kamu yang menyaksikan bahwa Allah mengharamkan ini”.(6.151) “Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. dan jangan engkau turut keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena kepayahan. dan tidak kamu melainkan berdusta. Itu untuk kamu perintah yang kamu harus kerjakan karakternya agar kamu ingat”. tidak kamu turut melainkan sangkaan. sehingga ia sampai umur. tentu Dia akan beri pengenalan kepada kamu semuanya”. Oleh itu.

159) DLA . Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan. sebuah kitab yang kami turunkan dia dengan perlindungan. agar kamu diberi pengaturan. tentu adalah kami lebih mendapat pengenalan dari mereka”. (6.157) Bukankah tidak mereka menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb mu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabb mu?. melainkan kembali kepada Allah.154) Dan ini. Katakanlah: ”Hendaklah kamu tunggu (karena) sesungguhnya kami menunggu”. sebagai penyempurna atas orang yang berbuat kebaikan. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabb mu. kemudian Dia akan terangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. bukanlah engkau dari (golongan mereka) di tentang apapun. Tidak lain urusan mereka.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami telah beri kitab kepada Musa. (6. maka ikutilah dia dan tekuni.156) Atau supaya kamu tidak berkata: ”Sesungguhnya kalau diturunkan atas kami kitab itu.(6. tidaklah akan bermanfa’at iman seseorang yang tidak beriman lebih dahulunya atau (tidak) mengerjakan kebaikan pada imannya. dan sesungguhnya kami lalai dari bacaan mereka”. dan untuk menjelaskan tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Rabb mereka.(6.(6.155) Supaya kamu tidak berkata: “Hanya diturunkan kitab atas dua golongan sebelum kami. oleh karena itu bukankah tidak ada yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan karakter ayatayat Allah dan berpaling daripadanya ¿ Kami akan balas orangorang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berpaling.(6.158) Sesungguhnya orang-orang yang membagi-bagi peraturan mereka jadi beberapa golongan itu.

maka baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda.(6.164) Dia Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah Bumi.(6. (6. untuk Dia menguji kamu dalam apa yang Dia telah datangkan kepada kamu. ajaran Ibrahim yang tulus. Sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim. dan tidak seorang penanggung menanggung seorang yang lain.Tafsir Al Sulthan Barangsiapa kerjakan kebaikan. dan barangsiapa kerjakan kejahatan.162) “Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitu aku diperintah. dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian derajat. Dan tiap diri tidak mengerjakan(kejahatan) melainkan (balasannya jatuh) atasnya. padahal Dia Rabb tiap sesuatu ¿.(6. Kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu.160) Katakanlah: “Sesungguhnya aku diberi pengenalan oleh Rabb ku ke jalan yang lurus peraturan (yang resmi) berdiri. dan adalah aku orang Islam yang pertama”.163) Katakanlah : “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan Rabb ?.165) DLA . Sesungguhnya Rabb mu Cepat Pembalasan-Nya. dan tidak ada ia dari orang yang menyekutukan. maka tidaklah dibalas dia melainkan sebanyak (kejahatannya) dan mereka tidak akan dianiaya. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu katakter apa-apa yang kamu perselisihkan padanya.(6.161) Katakanlah: “Sesungguhnya sholat ku dan aktivitasku dan hidup ku dan mati ku untuk Allah Rabb Alam Semesta”.(6.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(7.8) DLA .(7.4) Maka tidak ada seruan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami. (7. Shod}.(7.1) Tulisan yang kami turunkan kepada mu. dan jangan kamu ikuti dari selainnya sebagai pengurus.2) Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu.Surat Al-A’raf (Benteng Tinggi) Surat ke-7. dan tidak sekali-kali kami ghaib.3) Dan betapa banyak dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia. maka jangan ada sesak di dalam shudurmu darinya untuk engkau ancam dengannya dan peringatan untuk orang-orang yang percaya.0) {Alif.(7. maka datang kepadanya siksaan kami pada waktu malam atau pada waktu mereka sedang tidur di tengah hari.(7. maka siapa berat timbangannya maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. sedikit apa yang kamu ingat.(7. Lam. melainkan bahwa mereka berkata: “Sesungguhnya kami orang yang zalim”.(7.5) Maka sesungguhnya kami akan periksa orang-orang yang dikirim kepada mereka (peringatan) dan (bahkan) kami akan periksa utusan-utusan itu. 209 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.6) Lantas sesungguhnya kami akan kisahkan atas mereka karakter ilmu.7) Dan timbangan amal pada hari itu Lengkap. Mim.(7.Tafsir Al Sulthan 7.

12) Dia berkata: ”Pergilah darinya. kecuali Iblis.11) Dia berkata:”Apa yang menyebabkanmu tidak sujud ketika Aku perintah mu”. Sesungguhnya siapa dari mereka itu turut kepada mu. Engkau ciptakan aku dari api. aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka. niscaya Aku penuhkan jahannam dengan kamu semuanya”. terhalau. tidak ada dari orang yang bersujud. karena tidak patut engkau menyombong. sesungguhnya engkau dari golongan mereka yang rendah”.16) ”Kemudian.15) Ia berkata:”Lantaran Engkau telah sesatkan aku. kemudian kami katakan kepada Malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”. dan Kami menjadikan untuk kamu padanya Kehidupan.(7.(7. sedikit apa yang kamu syukuri.(7.(7. (7.(7.(7.(7. maka tentu aku akan halangi mereka (dari) jalan-Mu yang lurus”.9) Dan sesungguhnya Kami telah tempatkan kamu di Bumi. lantaran mereka menzalimi karakter ayat-ayat-Ku. dan Engkau ciptakan dia dari tanah-liat”. Ia berkata: ”Aku lebih baik dari dia.(7.10) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu.17) Dia berkata:”Keluarlah engkau darinya dengan terhina.Tafsir Al Sulthan Dan siapa ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. maka mereka bersujud. kemudian kami telah membentuk kamu.(7.18) DLA . Maka keluarlah. dan tidak akan Engkau dapati kebanyakan dari mereka itu berterima kasih”.13) Ia berkata: ”Berilah tempo kepada ku sampai hari mereka dibangkitkan”.14) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.

sebagian dari kamu musuh bagi sebagian” . karena kamu akan jadi dari orang-orang yang menganiaya”. Maka ketika keduanya merasakan pohon itu.(7. dan mulailah mereka tutup atas (kemaluan) mereka dengan daun dari surga.25) ”Hai anak-anak Adam !.23) Dia berkata: ”Turunlah kamu. Lantaran itu jika tidak Engkau ampunkan kami dan (tidak) Engkau beri pengaturan kepada kami.19) Maka setan telah membisik kepada keduanya yang akhirnya menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang ditutup dari (pandangan mereka) sambil berkata: ”Bukankah Rabb mu berdua telah larang kamu dari pohon ini. Itulah sebagian dari ayat-ayat Allah supaya kamu ingat”. dan darinya kamu akan dibangkitkan”.(7.(7.Tafsir Al Sulthan ”Dan hai Adam tinggallah engkau dan jodoh mu di surga. terbukalah aurat mereka.(7. janganlah setan menipu kamu sebagaimana ia telah keluarkan dua ibu-bapak kamu dari DLA . dan bukankah Aku sudah katakan bahwa setan itu musuh kamu yang nyata ?”.(7. niscaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi”. sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. sesungguhnya telah diturunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kamu dan pakaian perhiasan.26) ”Hai anak-anak Adam.24) Dia berkata:”Padanya kamu hidup dan padanya kamu akan mati. dan Rabb mereka berdua menyeru mereka:”Bukankah Aku telah larang kamu berdua dari pohon itu. maka makanlah dari yang kamu sukai berdua.22) Mereka berdua berkata: ”Rabb kami.(7.20) Dan ia bersumpah kepada keduanya: ”Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada mereka yang memberi nasehat” . tetapi jangan kamu dekati pohon ini . melainkan lantaran kamu akan jadi malaikat atau lantaran kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal”.(7.(7. Dan pakaian ketekunan itu lebih baik.21) Maka ia anjurkan keduanya dengan tipu-daya.

32) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku. mereka berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan Allah perintah kami dengannya”.(7.(7. Apakah kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu ?”. tetapi kamu tidak melihat mereka. mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang bathinnya dan dosa dan aniaya dengan tidak lengkap. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu ketua-ketua bagi orang-orang yang tidak beriman”. kelihatan kemaluan keduanya.33) DLA .27) ”Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang melewati batas . Kaktakanlah: ”Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kejahatan. ia bukakan pakaian keduanya. pakailah perhiasan kamu di sisi setiap Masjid.(7. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui. dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. dan sebagian lengkap atas mereka kesesatan. Dan kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu”. Dan kamu menyekutukan karakter Allah apa yang tidak Dia turunkan karakternya sebagai alasan.28) Katakanlah: ”Rabb ku menyuruh berlaku adil dan mendirikan wajah-wajah kamu di sisi setiap Masjidil Haram dan menyeru Dia dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan sebagaimana Dia kehendaki kamu. sesungguhnya mereka mengambil setan sebagai pengurus dari selain Allah dan mereka kira bahwa mereka mendapat pengenalan.29) Sebagian Dia beri pengenalan. Sesungguhnya ia dan golongannya melihat kamu. Katakan:”Ia untuk orang yang beriman pada kehidupan dunia tertentu pada hari qiyaamah”.30) Hai anak-anak Adam.(7.(7.(7.31) Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan barang yang baik dari pemberian?”.Tafsir Al Sulthan surga. kamu akan kembali”.(7.

35) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan sombong darinya. tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dia berkata: ”Untuk tiap (kamu dapat) berlipat ganda” tetapi kamu tidak tahu .34) Hai anak-anak Adam. sambil berkata: ”Manakah yang kamu seru selain dari Allah?”.(7. oleh karena itu rasalah azab lantaran karakter apa-apa yang kamu telah usahakan”. Maka apabila datang ajal mereka. itulah mereka akan dapat bagaian mereka dari kitab. dan tidak mereka berdukacita. jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang menceritakan atas kamu ayat-ayat-Ku. sehingga apabila semua terkumpul dalam (neraka) itu.36) Maka bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta atas Allah atau mendustakan karakter ayatayat-Nya.(7. tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan. mereka ini yang menyesatkan kami. oleh karena itu berilah mereka azab dari neraka yang berlipat ganda”. Tiap masuk satu ummat.37) Dia berkata: ”Masuklah kamu dalam api dalam ummat-ummat sebelum dari kamu dari jin dan manusia”. maka itulah mereka penduduk api. dan tidak mereka akan masuk surga hingga DLA .39) Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. dan menyombong darinya. (7. maka siapa menekuninya dan berbuat baik. ia mengutuk saudaranya.(7.Tafsir Al Sulthan Dan untuk tiap ummat ada ajalnya. maka tidak ada ketakutan atas mereka.(7. hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami.38) Dan berkata ummat yang mula-mula kepada ummat yang akhir: ”Tidak ada bagi kamu kelebihan atas kami. serta mereka menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa adalah mereka orang-orang yang kafir”. maka berkatalah ummat yang akhir untuk yang mula-mula: ”Rabb kami. mereka padanya akan kekal.(7. maka orang-orang itu akan jawab:”Itu telah hilang daripada kami”. yang akan terima mereka .

Mereka ini belum masuk surga dan mereka sangat ingin.Tafsir Al Sulthan unta masuk ke lubang jarum. jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang zalim”.(7. kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya. Dan seperti itu kami balas orang yang berdosa. padahal tidak kami mendapat pengenalan kalau tidak Allah beri pengenalan kepada kami. dan mereka seru ahli surga: ”Mudah-mudahan sejahtera atas kamu”. dan di atas mereka ada tutupan-tutupan. dan mau jadikan dia bengkok. lantaran mereka mengkufuri karakter akhirat.(7.(7. lalu di antara mereka diberi tahu oleh seorang pemberi tahu: ”Bahwa kutukan Allah adalah atas orang-orang yang zhalim”.43) Dan ahli surga menyeru ahli neraka: ”Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan lengkap”.44) ”Orang-orang yang memalingkan dari jalan Allah.(7.42) Dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam shudur mereka dari hasad. mereka berkata: ”Rabb kami.(7. Sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa utusan Rabb kami dengan karakter Lengkap”. Mereka jawab: ”Ya”.(7. dan mereka menyeru: ”Bahwa inilah surga yang diwariskan dia kepada kamu karena karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan”. di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah yang telah kenalkan kami untuk ke sini.(7.(7.40) Adalah bagi mereka tempat yang rendah dari jahannam.41) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.45) Dan di antara dua itu ada dinding dan atas Benteng ada beberapa laki-laki yang kenal kepada tiap seorang dengan tanda mereka.46) Dan kalau dipalingkan pandangan mereka ke pihak ahli neraka. (adalah) mereka itu ahli surga yang mereka kekal padanya.47) DLA . Dan seperti itu kami balas orang-orang yang zalim.

karena mereka telah diperdaya oleh kehidupan dunia”.Tafsir Al Sulthan Dan mereka yang di atas Benteng menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing mereka.52) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan buahnya ?. kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini.50) ”Yang jadikan peraturan mereka sia-sia dan permainan. akan berkata orangorang yang dahulunya melupakan dia: ”Sesungguhnya telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan Lengkap. maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu Pengetahuan sebagai Pengenal dan Pengaturan untuk kaum yang percaya.(7. lantaran mereka membantah kepada ayat-ayat kami. Mereka jawab: ”Sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir”.(7. tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berdukacita”.(7.(7.49) Dan ahli neraka menyeru ahli surga: ”Tuanglah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah beri kepada kamu”. Dia tutup malam siang yang mengiringinya dengan lekas.(7. kemudian Dia berada atas ’Arsy. Sesungguhnya mereka telah rugikan diri-diri mereka dan hilang dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.53) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari.48) ”Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah (bahwa) Allah tidak akan memberi pengaturan kepada mereka ?” : ”Masuklah kamu ke surga. Mereka berkata: ”Bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kamu sombongkan ?”.(7. Pada hari yang datang buahnya itu. lantaran itu adakah penolong-penolong yang akan menolong kami atau kami dikembalikan supaya dapat kami kerjakan lain dari apa yang telah kami kerjakan?”. dan matahari dan bulan dan bintang-bintang berputar dengan DLA .51) Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka satu Kitab . Maka di hari ini .

tidak keluar melainkan dengan susah. sehingga ketika ia bawa awan yang berat. dan berdo’alah kepada-Nya dengan takut dan sungguhsungguh.62) DLA .(7. Maha Melindungilah Allah Rabb Alam Seluruhnya. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang”. seperti itu kami keluarkan orang yang mati agar kamu mau ingat.Tafsir Al Sulthan karakter urusan-Nya. maka kami turunkan dengan karakternya air.54) Serulah Rabb kamu dengan merendah diri dan tersembunyi .(7. keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya.61) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.56) Dia yang mengirim angin pembawa kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya.(7. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. dan yang tidak baik. lalu ia berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah.(7.(7. karena sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang meliwati batas.(7.(7.55) Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya. sesungguhnya pengaturan Allah dekat dari orang yang berbuat kesetiaan.57) Dan negeri yang baik. Maka kami keluarkan dengan karakternya dari tiap benih-benihan. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta. Seperti itu kami terangkan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur. kami tarik dia ke negeri mati. dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”. dan aku beri nasehat kepada kamu.59) Berkata para malak dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kelupaan yang nyata”.(7.(7.58) Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya.60) Ia berkata: ”Hai kaum ku tidak ada kelupaan pada ku. Bukankah kepunyaan-Nya Penciptaan itu dan Urusan itu ?.

65) Berkata para malak orang-orang yang kufur dari kaumnya. sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb Alam Semesta”.67) ”Aku menyampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku.(7. tidaklah aku bodoh. Patutkah kamu membantah ku DLA . sembahlah Allah.69) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami agar kami sembah Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami sembah ?. maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan karakter ayatayat kami . : ”Sesungguhnya kami melihat mu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami sangka engkau dari orang yang berdusta”.68) Dan apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu ?.(7. Lantaran itu datangkanlah apa yang engkau ancam kami. jika engkau dari orang-orang yang benar”.Tafsir Al Sulthan ”Apakah kamu merasa aneh kedatangan peringatan dari Rabb kamu atas seorang laki-laki dari kamu untuk mengancam kamu dan supaya kamu berbakti dan supaya kamu mendapat pengaturan ?”. (7.64) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud. apakah tidak kamu berbakti ?”. dan Dia tambah kamu dalam ciptaan jadi besar.70) Ia berkata: ”Sesungguhnya telah tertimpa atas kamu siksaan dan kemurkaan Rabb kamu. Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) dari setelah kaum Nuh.(7.(7. Maka ingatlah ayat-kebesaran Allah agar kamu mendapat kejayaan”. ia berkata: ”Hai kaum ku. karena aku ini bagi kamu seorang penasehat yang terpercaya”.63) Maka mereka mendustakannya. (7.(7. tidak ada untuk kamu dari Yang Dita’ati selain Dia.(7.66) Ia katakan: ”Hai kaum ku.

dan kami potong akar orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. dan jangan kamu merajalela di bumi membuat kerusakan” .(7.72) Dan kepada Tsamud saudara mereka Sholeh.77) DLA . tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. sembahlah Allah.(7. sesungguhnya aku bersama kamu dari orang yang menunggu”.75) Berkata orang-orang yang takabur itu: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu percayai karakternya”.Tafsir Al Sulthan dalam nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. (7. dan Dia beri kekuasaan kamu di Bumi. Lantaran itu ingatlah ayat-kebesaran Allah. yang kamu jadikan dari tanah rata beberapa mahligai dan kamu tumbuk gunung-gunung jadi rumah-rumah. ini dia Unta Betina Allah untuk kamu sebagai ayat. ia berkata: ”Hai kaum ku. karena bukan mereka orang-orang yang beriman. Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya”.76) Lalu mereka sembelih Unta itu dan mereka durhaka dari perintah Rabb mereka. karena akan mengenai kamu azab yang pedih”.74) Berkata para malak orang-orang yang takabur dari kaumnya untuk orang-orang yang lemah untuk orang yang beriman dari mereka : ”Apakah kamu tahu bahwa Shaleh itu orang yang diutus dari Rabb nya ?”.(7. dan mereka katakan: ”Hai Shaleh. (7.(7. Oleh karena itu tunggulah.71) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan karakter pengaturan dari kami. sungguh aku datangkan kepada kamu bukti dari Rabb kamu. padahal Allah tidak turunkan karakternya dari Sulthon. dan jangan ganggu dia dengan jahat.(7. datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika benar engkau dari orang-orang yang diutus”.73) ”Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti dari setelah kaum ’Aad. maka biarkanlah dia makan di bumi Allah.

(7. (7. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kamu.(7. karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membersihkan diri mereka”. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu orang-orang yang beriman”.84) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib ia berkata: ”Hai kaum ku. kecuali isterinya (karena) adalah ia daripada orang-orang yang tertinggal.(7. dan DLA . tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Rabb kamu. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Patutkah kamu kerjakan kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang dari Alam Semesta ?”. dan jangan kamu kurangkan (dari) manusia hak-hak mereka.78) Maka ia berpaling dari mereka sambil berkata: ”Hai kaum ku.82) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya. lalu Dia banyakkan kamu.(7. lantaran kamu mau jadikan dia bengkok. tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasehat”.83) Dan kami hujankan atas mereka satu hujan. maka menjadilah mereka kaku di dalam rumah-rumah mereka.(7.81) Tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu. Lantaran itu cukupkanlah sukatan dan timbangan. bukan kepada perempuan.79) Dan ingatlah Luth.Tafsir Al Sulthan Maka mengenai mereka Rijfah.85) ”Dan jangan kamu halangi di tiap jembatan menakut-nakuti dan memalingkan dari jalan Allah siapa yang mengimani karakter-Nya.(7.80) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan birahi. sembahlah Allah. lantaran itu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa.(7. bahkan kamu ini satu kaum yang meliwati batas”. dan ingatlah ketika kamu sedikit. dan jangan kamu berbuat kebinasaan di bumi sesudah baiknya.

91) Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu. kecuali kamu kembali dalam Ajaran kami”. dan Dia sebaik-baik Hakim.(7.92) DLA .89) Dan berkata malak orang-orang yang kafir dari kaumnya: ”Jika kamu ikuti Syu’aib.(7. ”Rabb kami.(7.87) JUZ’ Ke-9 Berkata para Malak orang yang takabur dari kaumnya: ”Sesungguhnya kami akan keluarkan mu hai Syu’aib dan orang-orang yang percaya bersama mu dari negeri kami. Rabb kami Mengetahui tiap sesuatu. Ia berkata: ”Apakah walaupun kami tidak suka?”. maka menjadilah mereka orang yang terbenam di tempat kediaman mereka. sesungguhnya adalah kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(7. bukakanlah antara kami dan antara kaum kami karakter yang lengkap. (7. dan Engkau sebaik-baik Pembuka”. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib adalah mereka orang-orang yang rugi. Atas Allah kami bertawakal. dan tidaklah kami kembali kepadanya melainkan jika dikehendaki Allah Rabb kami Maha Luas. jika kami kembali kepada Ajaran kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya.86) ”Dan jika ada satu bagian dari antara kamu mempercayai karakter Yang diutus kepada ku dan satu bagian tidak percaya.(7.(7.90) Maka mengenai mereka Rijfah. Maka tunggulah sehingga Allah menghukum antara kita.88) ”Sesungguhnya (kalau begitu) kami ada-adakan dusta atas Allah.Tafsir Al Sulthan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kebinasaan”.

hingga mereka jadi banyak dan mereka berkata: ”Sesungguhnya kemelaratan dan kebahagiaan telah mengenai bapak-bapak kita”.(7.97) Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu pagi.99) Apakah belum mengenal bagi orang-orang yang mewarisi bumi ? dari sebelum ahlinya ?. bagaimana bisa aku berdukacita atas orang-orang kafir ?”. sedang mereka tidak sadar.94) Kemudian kami gantikan kebaikan itu di tempat kejahatan.98) Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah ?.(7. dan sungguh telah datang kepada mereka utusanDLA .Tafsir Al Sulthan Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai kaum ku. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang rugi. sungguh kami buka atas mereka perlindungan dari langit dan bumi.(7.95) Dan kalau penduduk negeri beriman dan tekun. ketika mereka sedang bermain-main ?. niscaya kami siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka dan kami akan metrai atas qalbu-qalbu mereka.(7.93) Dan tidaklah kami utus seorang Nabi di suatu Desa.(7. melainkan kami kenakan penduduknya kesusahan dan kemelaratan supaya mereka merendah diri. Lantaran itu. (7. maka kami azab mereka dengan karakter apa-apa yang ada mereka usahakan. padahal mereka sedang tidur ?. maka mereka tidak bisa mendengar. sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu Risalah Rabbi ku dan aku telah beri nasehat kepada kamu.(7. tetapi mereka mendustakan.(7.100) Negeri-negeri itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabarkabarnya. lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba. bahwa kalau kami kehendaki.96) Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman. dari kedatangan siksa kami di waktu malam.

maka itu biarkanlah Bani Israel bersama ku”. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.108) Berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang pintar”.104) ”Betul-betul aku tidak berkata atas Allah melainkan yang lengkap. sungguh aku datangkan kepada kamu karakter bukti dari Rabb kamu. (7. tetapi sesungguhnya kami dapati kebanyakan dari mereka meliwati batas.106) Lalu ia lemparkan tongkatnya. maka mereka tidak ada yang mengimani karakter apa-apa yang mereka dustakan dari sebelumnya.(7.111) DLA . (7. (7. maka tiba-tiba dia ular yang membuktikan. sesungguhnya aku ini utusan dari Rabb Alam Semesta”. dan kirim ke negeri-negeri untuk mengumpulkan”. Oleh karena itu bagaimana urusan kamu”.(7.102) Kemudian sesudah mereka itu kami utus Musa dengan karakter ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan Malaknya.(7.(7.109) ”Ia mau keluarkan kamu dari bumi kamu.107) Dan ia keluarkan tangannya. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang mengadakan kerusakan.(7. Seperti itu Allah metrai atas qalbu-qalbu orang-orang kafir .103) Dan Musa berkata: ”Hai Fir’aun.Tafsir Al Sulthan utusan dengan bukti .(7.(7. tetapi mereka menzalimi karakternya. maka datangkanlah karakternya jika kamu dari orang yang benar”.105) Kata Fir’aun: ”Jika engkau datang dengan karakter ayat.101) Dan tidak kami dapati kebanyakan dari mereka (menepati) janji.110) Mereka berkata: ”Berilah tempo kepadanya dan kepada saudaranya. (7.

119) Dan tunduklah ahli sihir itu dengan bersujud.116) Dan kami wahyukan kepada Musa: ”Hendaklah engkau lemparkan tongkat mu”.(7.(7. karena kamu hendak keluarkan penduduknya daripadanya. mereka tipu mata manusia dan mereka bikin takut karena mereka datangkan sihir yang panjang.(7.(7.(7.(7.124) DLA .Tafsir Al Sulthan ”Nanti mereka akan datang kepada mu dengan tiap ahli sihir yang pintar”.113) Ia berkata :”Na’am. dan Bathil apa yang ada mereka kerjakan”. kemudian aku akan salib kamu semuanya”. Maka tiba-tiba dia menelan apa-apa yang mereka tunjukkan”.123) ”Aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu berselang.(7.(7. dan kembalilah mereka dengan merendah diri.121) ”Rabb Musa dan Harun”. dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang yang didekatkan”. (7.118) Lantaran itu kalahlah mereka di sana.(7. Maka ketika mereka tunjukkan.120) Mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya ini satu tipuan yang kamu kerjakan dalam negeri ini.117) Maka tetaplah Yang Lengkap.(7.(7.112) Dan datanglah ahli sihir kepada Fir’aun sambil berkata: ”Sesungguhnya adakah upah bagi kami jika kami menang?”.(7. Lantaran itu kamu akan mengetahui”.114) Mereka berkata: ”Hai Musa engkaukah yang akan tunjukkan atau kamikah yang tunjukkan ?”.122) Berkata Fir’aun: ”apakah kamu mengimani karakternya sebelum aku beri izin kepada kamu.115) Musa berkata: ”Tunjukkanlah”.

sesungguhnya bumi ini milik Allah.Tafsir Al Sulthan Mereka jawab: ”Sesungguhnya kepada Rabb kami kami akan kembali”. bahwa kesialan mereka itu tidak lain melainkan di sisi Allah. mereka anggap Musa dan orang yang bersamanya itu sial.(7. Dia wariskan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. (7. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. melainkan (karena) kami mengimani karakter ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. maka tidak kami akan percaya kepada mu”. Kata Musa: ”Mudah-mudahan Rabb kamu akan binasakan musuh-musuh kamu dan Dia akan jadikan kamu khalifah di bumi. dan jika mengenai mereka kesusahan.130) Maka apabila datang kepada mereka kesenangan. Ia berkata: ”Kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. mereka berkata: ”Bagi kami ini”. tetapi Dia akan lihat bagaimana kamu bekerja”.129) Dan sesungguhnya kami telah kenakan kepada keluarga Fir’aun kekeringan dan kekurangan buah-buahan supaya mereka ingat. dan akibat baik untuk orang yang berbakti.(7.(7.131) Dan mereka berkata: ”Apa saja keterangan yang engkau datangkan karakternya dari ayat untuk engkau sihir kami dengannya.(7.128) Mereka berkata: ”Kami disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami”.(7. Ketahuilah.127) Musa berkata kepada kaumnya: ”Mintalah pertolongan dengan karakter Allah dan sabarlah.125) ”Karena tidak engkau benci kepada kami.126) Dan berkata para malak dari kaum Fir’aun: ”Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat rusak di bumi meninggalkan mu dan yang dita’ati oleh mu ?”.(7. ”Rabb kami tuangkanlah atas kami kesabaran dan terimalah kami sebagai orang yang menyerah diri” .132) DLA .(7. karena sesungguhnya kita sangat berkuasa atas mereka”.

(7.(7. mintalah kepada Rabb mu untuk kami dengan apa yang telah dijanjikan di sisi mu. berkatalah mereka: “Hai Musa.137) Dan kami telah tolong Bani Israel menyeberang laut.133) Dan ketika azab menimpa mereka.138) “Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan bathil apa yang mereka kerjakan”. tiba-tiba mereka memungkiri.(7.(7. niscaya kami akan beriman kepada mu dan kami akan biarkan Bani Israel bersama mu”. Ia berkata: “Sesungguhnya kamu ini kaum yang bodoh”. Sesungguhnya jika engkau hilangkan azab itu dari kami. lalu mereka berjumpa satu kaum yang menyembah berhala mereka. Dan kami hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa-apa yang ada mereka bangun. padahal Dia telah lebihkan kamu atas Alam Semesta ?”.140) DLA .135) Maka kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka dalam laut dengan sebab mereka mendustakan karakter ayatayat kami dan mereka lalai darinya.136) Dan kami wariskan kepada kaum yang tertidas itu timur-timur bumi dan baratnya yang kami beri perlindungan padanya. hingga satu masa yang mereka sampai padanya. dan sempurnalah kalimat Rabb mu dengan baik atas Bani Israel lantaran mereka sabar. tetapi mereka menyombong.134) Maka ketika kami hilangkan siksaan itu dari mereka. lalu mereka berkata: “Hai Musa jadikanlah untuk kami yang dita’ati seperti mereka itu ada mempunyai beberapa yang dita’ati”. karena mereka kaum yang durhaka. dan darah sebagai ayat yang menjelaskan.(7.(7.Tafsir Al Sulthan Maka kami kirim atas mereka Topan dan Belalang dan KutuKutu(Ulat) dan Kodok-Kodok.(7. (7.139) Ia berkata: “Apakah patut selain dari Allah aku carikan untuk kamu yang dita’ati ?.

(7. dan buatlah kebaikan dan janganlah turut jalan orang-orang yang mengadakan kerusuhan”. mereka ambil dia DLA . maka jadi sempurna waktu perjanjian Rabbinya 40 malam.145) Aku akan palingkan ayat-ayat Ku dari orang yang takabur di bumi dengan tidak yang lengkap. padahal mereka sedang kenakan kamu siksaan yang pedih.142) Dan ketika Musa datang di waktu kami. dan Rabbnya berkatakata kepadanya. dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: “Gantikanlah aku pada kaumku. dan jadilah dari orang yang bersyukur”. tetapi pandanglah kepada gunung itu. Maka itu ambillah dia dengan kuat dan suruhlah kaummu mengambil yang sebaik-baiknya. Dia berkata: “Engkau tidak bisa melihat Ku. tetapi kami sempurnakan dia dengan 10. maka jika ia tetap pada tempatnya. tidak mau mereka imani karakternya. tetapi jika mereka lihat jalan kesesatan.(7.143) Dia berkata: “Hai Musa sesungguhnya Aku telah pilih mu atas manusia dengan Risalah Ku dan Kalam Ku.(7.Tafsir Al Sulthan Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun. Maka ketika ia sadar berkatalah ia: “Subhaana Engkau. maka nanti engkau melihat Aku”. aku bertobat kepada Mu. Maka ketika Rabb nya menampakkan kepada gunung. karena mereka lihat tiap ayat.(7.141) Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 malam. dan akulah orang pertama yang beriman”. mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak perempuan kamu sedangkan di dalam itu ada satu percobaan yang panjang dari Rabb kamu. dan runtuh Musa dengan pingsan. Maka ambillah apaapa yang diberikan kepada mu. Aku akan tunjukkan kepada kamu tempat orang-orang yang meliwati batas . tidak mau mereka ambil dia sebagai satu jalan . dan mereka tahu jalan petunjuk. berkatalah ia: ”Rabb. lihatkan kepada ku agar aku memandang kepada mu”.(7. maka jadilah dia hancur.144) Dan kami telah tulis untuknya di dalam Alwah dari tiap sesuatu sebagai nasehat dan penjelasan untuk tiap sesuatu.

Kata (Harun): ”Hai anak ibu ku. Tidakkah mereka lihat bahwa ia tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa memberi pengenalan kepada mereka satu jalan?. kaum Musa jadikan perhiasan mereka seekor anak sapi yang berjasad.(7.(7. (7. dan tidak mengampuni kita. dan masukkanlah kami dalam pengaturan-Mu. dan hampir mereka bunuh aku.(7. Dan seperti itu kami balas orang-orang yang berbuat dusta. Itu karakter sesungguhnya mereka mendustakan karakter ayat-ayat kami.150) Ia berkata: ”Rabb ampunkanlah aku dan saudara ku.(7. mereka berkata: ”Sesungguhnya jika Rabb kita tidak memberi pengaturan kepada kita. Mereka jadikan dia dan adalah mereka itu orang yang zalim. ia berkata: ”Jelek sekali apa yang kamu kerjakan di belakangku sesudah ku. gugur amalan-amalan mereka. niscaya jadilah kita dari golongan yang rugi”.Tafsir Al Sulthan sebagai satu jalan. Oleh sebab itu jangan engkau sukakan permusuhan kepadaku. bahwa mereka telah sesat. dan Engkau ArHamur-Raahimiin”. (7. dan adalah mereka lalai darinya. sesungguhnya kaum itu pandang aku lemah. Apakah patut kamu mendahului perintah Rabb kamu?”.(7.152) DLA . dan jangan engkau masukkan aku bersama orang-orang yang zalim”. yang ada baginya suara.146) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat.148) Dan ketika mereka menyesal dan lihat. akan mengenai mereka kemarahan dari Rabb mereka di kehidupan dunia.151) Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi.147) Dan sesudahnya.149) Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan dukacita. Lalu ia banting Alwah dan ia pegang kepala saudaranya sambil menarik dia kepadanya. Bukankah mereka tidak akan dibalas melainkan apa yang ada mereka kerjakan ?”.

Maka ketika gempa mengenai mereka. yang di dalam naskahnya ada pengenalan dan pengaturan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan” . kemudian sesudah itu mereka tobat dan beriman.154) Dan Musa Pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami.157) DLA . dan ia hilangkan dari mereka keberatan-keberatan mereka dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka.(7. dan ia haramkan atas mereka barang-barang yang jelek.(7. Dia berkata: ”Azab Ku . Engkaulah penolong kami. Ia halalkan bagi mereka barang-barang yang baik. Apakah Engkau akan binasakan kami karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dari antara kami ? Ini tidak lain melainkan percobaan-Mu.(7. dan memuliakan dia dan menolong dia.156) ”Yang menurut Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati dia tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. berkata Musa: ”Rabb. mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kejayaan”. kalau Engkau mau tentu Engkau sudah binasakan mereka dan aku lebih dahulu. Aku akan kenakan kepada siapa yang Aku kehendaki. ia ambil Alwah.153) Dan ketika kemarahan itu berhenti dari Musa. sesungguhnya kami bertobat kepada Mu”.(7. ia menyuruh mereka berbuat baik dan ia melarang mereka dari kejahatan. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan . dan pengaturan-Ku meliputi tiap sesuatu. maka Aku akan tuliskan dia bagi orang-orang yang berbakti dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami”. serta turut cahaya yang diturunkan bersamanya. oleh karena itu ampunkanlah kami dan berilah kami pengaturan. sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu Ghafuurur-Rahiim.(7. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. dan Engkau beri pengenalan siapa yang Engkau kehendaki.155) ”Dan tuliskanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan akhirat.

(7.161) Maka orang-orang yang zalim dari antara mereka itu telah tukar perintah dengan yang tidak dikatakan kepada mereka. ”Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu” dan tidak mereka menganiaya kami. sesungguhnya aku (ini) seorang utusan Allah kepada kamu sekalian Yang mempunyai Kerajaan langit dan bumi .162) Dan tanyalah kepada mereka dari hal negeri yang dekat laut itu ketika mereka meliwati batas pada hari Sabtu. Dan kami telah teduhkan atas mereka ghomaamu dan kami telah turunkan atas mereka Manna dan Salwa. ketika kaumnya minta minuman kepadanya: ”Hendaklah engkau pukul batu itu dengan tongkat mu”.158) Dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi pengenalan dengan Lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku Adil. maka imanilah karakter Allah dan rasul-Nya Nabi yang Ummi yang mengimani karakter Allah dan kalimat-Nya. Kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. niscaya kami ampunkan dosa-dosa kamu.(7. dan kami wahyukan kepada Musa. (7.(7.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Hai manusia. waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka dengan berturut-turut pada hari istirahat mereka. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan. sedangkan di hari mereka tidak DLA . Maka kami turunkan atas mereka azab dari langit dengan sebab kezaliman mereka.159) Dan kami bagi-bagi mereka jadi 12 Asbaathon sebagai ummatummat.160) Dan ketika dikatakan kepada mereka: ”Tinggallah di dalam negeri ini. yang sesungguhnya tiap-tiap Unaasin tahu tempat minum mereka. dan makanlah daripadanya apa-apa yang kamu suka. dan katakanlah: ”Minta ampun” dan masuklah ke pintu itu sambil bersujud. dan turutlah supaya kamu mendapat pengenalan. Lalu terpancar daripadanya 12 mata air.(7.

diganti oleh satu kaum yang mewarisi kitab.168) Maka sesudah mereka itu. DLA . mereka akan ambil dia. sebagian dari mereka ada yang shaleh dan sebagaian dari mereka tidak demikian.(7. (7. Demikianlah kami beri percobaan kepada mereka dengan sebab mereka telah meliwati batas. Dan kami beri percobaan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan.164) Maka ketika mereka lupa kepada apa yang diingatkan kepada mereka.(7. kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan satu azab yang pedih lantaran mereka meliwati batas.167) Dan kami potong mereka di bumi jadi beberapa ummat.166) Dan ketika Rabb mu memberi tahu bahwa sesungguhnya Dia akan bangkitkan atas mereka hingga hari qiyaamah kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek. tidaklah ikan-ikan itu datang kepada mereka.Tafsir Al Sulthan ambil istirahat.163) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Mengapa kamu nasehati satu kaum yang Allah akan binasakan atau Dia akan azab mereka dengan azab yang pedih?” Mereka jawab: ”Untuk melepaskan kewajiban kepada Rabb kamu dan supaya mereka berbakti”. mereka ambil benda-benda yang rendah ini sambil berkata:”Akan diampuni kami” dan jika datang kepada mereka barang yang seperti itu.(7.(7. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam Kitab itu bahwa mereka tidak boleh berkata atas Allah melainkan yang lengkap dan mereka sudah baca apa yang ada padanya ?.(7.165) Maka ketika mereka melanggar apa yang dilarang mereka mengerjakannya. kami katakan kepada mereka : ”Adalah Qirodah yang menengadah”. supaya mereka kembali. Sesungguhnya Rabb mu sungguh cepat pembalasan-Nya dan sesungguhnya Dia La-Ghafuurur-Rahiim.

lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya.175) Dan jika kami mau niscaya kami sudah tinggikan dia dengan itu.176) DLA .174) Dan bacakanlah kepada mereka kabar orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami.(7. ”Bukankah aku Rabb kamu?” Mereka berkata: ”Bahkan kami menyaksikan”.(7. tetapi ia melekat di bumi dan menuruti hawanya.Tafsir Al Sulthan Padahal negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang berbakti.(7. Yang demikian ialah perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. yang jika engkau halau dia. tetapi ia berpaling daripadanya. ia terengahengah. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari qiyaamah: ”Sesungguhnya kami lalai dari ini” . Oleh yang demikian ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir.(7. dan adalah kami ini anak cucu sesudah mereka.(7. oleh karena itu apakah Engkau hendak binasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan?”.172) Atau supaya kamu (tidak) berkata: ”Hanya yang musyrik itu ialah bapak-bapak kami dari dahulu.169) Orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan sholat. dan mereka sangka bahwa sesungguhnya dia akan jatuh atas mereka. Oleh karena itu tidakkah kamu mau mengerti?. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang beramal shalih.171) Dan ketika Rabb mu keluarkan anak cucu Adam dari punggung mereka dan Dia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka. seperti sesungguhnya dia Peneduh.173) Dan seperti itu kami jelaskan ayat-ayat.(7.170) Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka. maka perumpamaannya seperti anjing. ”Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat dan ingatlah apa yang ada padanya agar kamu terpelihara”. maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat. ia terengah-engah atau kalau engkau biarkan dia.(7. dan supaya mereka kembali.(7.

bahwa sahabat mereka itu tidak gila.(7. Mereka akan dibalas dengan apa yang ada mereka kerjakan.180) Dan dari orang-orang yang kami ciptakan ada satu ummat yang memberi pengenalan dengan lengkap dan dengan karakternya mereka berlaku adil. maka serulah Dia dengannya dan tinggalkan orang-orang yang bersalahsalahan dalam nama-nama-Nya. dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu ?.184) Apa belum mereka perhatikan dalam kerajaan Langit dan Bumi. Itulah mereka seperti binatang ternak. dan bagi mereka mata tidak melihat dengannya. dan bagi mereka telinga tidak mendengar dengannya. sesungguhnya pembalasan Ku sangat teguh.185) DLA . dan kepada diri mereka.182) Dan Aku beri tempo bagi mereka. maka dia orang yang mendapat pengenalan. bahkan mereka lebih lupa. Itulah mereka. mereka berlaku zalim. (7.181) Dan orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat kami.(7. Maka kepada rangkaian yang manakah setelah ini mereka akan percaya ?. (7. mereka orang-orang yang lalai.183) Apa belum mereka fikirkan. ia tidak lain seorang pengancam yang membuktikan. maka itulah mereka orang-orang yang rugi.178) Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka beberapa banyak dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu-qalbu tidak mengerti dengannya.177) Siapa yang diberi pengenalan oleh Allah. Karena bisa jadi sesungguhnya telah dekat ajal mereka. dan siapa yang sesat. akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu.Tafsir Al Sulthan Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayatayat kami.(7.(7.(7.(7.179) Dan kepunyaan Allah nama-nama yang tepat. (7.

melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. besar urusan di langit dan bumi.(7. niscaya adalah kami daripada orang-orang yang berterima kasih”. mengandunglah ia satu kandungan yang ringan.190) Apakah patut mereka sekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Maka ketika ia sentuh dia. dan kesusahan tidak mengenai ku. tidaklah aku ini .189) Maka ketika Dia beri kepada mereka berdua anak laki-laki yang baik. tidak ada yang bisa menampakkannya pada waktunya melainkan Dia. dua-duanya berdo’a kepada Allah Rabb mereka berdua: ”Jika Engkau beri kepada kami anak laki-laki yang baik. (7.188) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu. mereka jadikan untuk-Nya sekutu-sekutu dalam apa yang Dia berikan kepada mereka berdua. Maka ketika telah berat. dan Dia tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan mereka. maka tidak ada baginya pengenalan.(7.187) Katakanlah: ”Aku tidak bisa mendatangkan manfa’at bagi diri ku dan tidak bahaya. padahal mereka yang diciptakan ?. Mereka akan bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu dia.Tafsir Al Sulthan Dan siapa dilupakan oleh Allah.191) Dan tidak bisa mereka menolong orang-orang itu dan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong.(7. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. Maha Terinci Allah dari apa yang mereka sekutukan. melainkan pengancam dan penggembira bagi kaum yang mau percaya”.(7. ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba”. Katakanlah: ”Hanya di sisi Allah ilmunya.(7. tentu aku kumpulkan banyak harta.(7. dan Dia jadikan darinya jodohnya agar ia bersenang-senang kepadanya. karena jika aku tahu urusan ghaib.192) DLA . lalu ia terus dengannya.186) Mereka akan bertanya kepada mu dari Sa’ah: ”Kapan datangnya ?” Katakanlah: ”Hanya ilmunya di sisi Rabb ku.

(7. atau adakah bagi mereka mata yang mereka bisa lihat dengannya. mereka ingat . atau adakah mereka telinga yang mereka bisa dengar dengannya?.(7.(7.(7. mereka tidak akan mendengar” dan engkau lihat bahwa mereka melihatmu.201) Dan saudara-saudara mereka menolong mereka dalam kesesatan. lantas (cobalah) mereka perkenankan (permintaan) kamu. maka hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah. apabila mengenai mereka gangguan dari setan.(7. lalu mereka lihat. sama atas kamu maupun kamu seru mereka atau kamu diam.199) Dan jika mengenai mu gangguan dari setan. kemudian lakukanlah tipudaya kamu kepada ku dan jangan beri tempo kepada ku”. Katakan: ”Serulah sekutusekutu kamu. kemudian mereka tidak berhenti.193) Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain dari Allah hamba-hamba seperti kamu. dan Dia menolong orang-orang yang baik”. sesungguhnya Dia Samii’un-’Aliim. atau adakah bagi mereka tangan yang mereka bisa pegang dengannya.(7.197) ”Dan jika kamu seru mereka kepada Pengenalan.202) DLA . tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa mereka tolong diri mereka sendiri”.196) ”Dan mereka yang kamu seru selain dari Dia. dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. padahal mereka tidak melihat.194) Adakah bagi mereka kaki yang mereka bisa berjalan dengannya.195) ”Sesungguhnya penolong ku ialah Allah Yang telah turunkan Kitab.200) Sesungguhnya orang-orang yang tekun.(7.198) Berilah maaf dan serulah berbuat kebaikan.(7.(7.Tafsir Al Sulthan Dan jika kamu seru mereka kepada pengenalan mereka tidak akan mengikuti kamu.(7. lantaran itu (coba) kamu seru mereka. jika memang kamu orang-orang yang benar.

206) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan apabila engkau tidak bawakan kepada mereka satu ayat. dan dengan tidak keras suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau jadi dari orang yang lalai.(7.205) Sesungguhnya orang-orang yang disisi Rabb mu tidak sombong dari beribadat kepada-Nya dan mereka bergerak untuk-Nya dan kepada-Nya mereka sujud.204) Dan sebutlah Rabb mu di dalam dirimu dengan merendah diri dan takut. Katakan: ”Aku hanya turut apa yang Rabb ku wahyukan kepada ku. Ini beberapa penerangan dari Rabb kamu dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya”.(7. mereka berkata: ”Mengapakah engkau tidak adakan dia ?”.(7.(7.203) Dan ketika dibaca Alquran maka dengarlah dia dan perhatikan agar kamu mendapat pengaturan.

Tafsir Al Sulthan DLA .

tetapi kamu mau bahwa yang tidak bersenjata itu untuk kamu. Katakan: ”Pampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan 8. bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan keampunan dan rizki yang berbeda (rizqun-kariim).7) DLA . dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya bertambah bagi mereka iman. padahal sesungguhnya sebagian dari mu’minin tidak suka.(8. satu dari dua golongan.(8. Maka berbaktilah kepada Allah dan perbaikilah keadaan antara kamu.4) Sebagaimana Rabb mu keluarkan mu dari rumahmu dengan karakter lengkap. mereka bertawakal. bahwa ia itu untuk kamu.6) Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu.3) Itulah mereka.(8. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (8.1) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. dan Allah mau melengkapi yang lengkap dengan kalimat-kalimat-Nya dan menghabiskan akar-akar kaum kafir.(8. seolah diseret kepada maut.0) Mereka akan bertanya kepada mu dari pampamsan perang. jika kamu orang-orang yang beriman”.2) Orang-orang yang mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang kami berikan mereka infaqkan.(8. dan atas Rabb mereka. (8. dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.5) Mereka membantah mu dalam yang lengkap setelah apa terbukti.Surat Al-Anfal (PAMPASAN) Surat ke-8.(8. mereka orang beriman dengan lengkap. padahal mereka melihat.

(8.11) Dan ingatlah ketika Rabb mu wahyukan kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu maka tetapkanlah orangorang yang beriman.Tafsir Al Sulthan Untuk Dia lengkapkan yang lengkap dan kurangi yang kurang. (sambil berkata): ”Sesungguhnya Aku akan gandakan kamu dengan 1000 malaikat yang beriringan”. maka jangan kamu palingkan punggung-punggung kamu kepada mereka. dan untuk menghilangkan dari kamu siksaan setan. dan untuk menguatkan atas kamu qalbu-qalbu kamu dan menetapkan pendirian kamu dengannya. sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(8.maka sesungguhnya ia kembali DLA . (8. Aku akan campakkan ketakutan dalam qalbu-qalbu orang-orang yang kafir.14) (44) Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orangorang kafir (waktu) bertempur. (8.(8.(8. maka pancunglah leherleher mereka dan putuskanlah tiap-tiap ujung jari mereka”. lalu Dia perkenankan bagi kamu. karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada siksaan neraka”.12) Itu karakter sesungguhnya mereka melanggar Allah dan rasulNya dan siapa melanggar Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Allah keras pembalasan-Nya.9) Dan Allah tidak adakan itu. dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah. melainkan sebagai penggembira dan supaya qalbu-qalbu kamu jadi tentram dengannya.8) Ingatlah ketika kamu minta tolong kepada Rabb kamu.(8.(8.13) ”Itu untuk kamu.10) Ingatlah ketika Dia jadikan kamu mengantuk sebagai keamanan dari Nya. walau tidak disuka oleh orang yang berdosa.15) Karena siapa palingkan belakangnya kepada mereka di hari itukecuali karena mau mengatur peperangan atau karena mau bersatu dengan satu golongan. dan Dia turunkan atas kamu dari langit air untuk membersihkan kamu dengannya. maka rasakanlah dia.

21) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang yang tuli. bisu. orang-orang yang tidak mengerti.(8.16) Maka bukanlah kamu bunuh mereka.(8. tetapi Allah yang melempar.22) Dan kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan.20) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang berkata: ”Kami dengar”. dan ketahuilah. dan jika kamu berhenti.23) (46) Hai orang-orang yang beriman. ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar.(8. dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. padahal mereka menjauhkan diri. tetapi Allah yang membunuh mereka.(8. sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim.Tafsir Al Sulthan dengan kemarahan dari Allah. niscaya Allah bikin mereka mendengar.karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. perkenankanlah Allah dan Rasul-Nya apabila ia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. maka itu baik bagi kamu dan jika kamu kembali.(8. karena Dia mau beri kepada orang-orang mu’min dari (peperangan) itu satu nikmat yang bagus. maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. dan ia itu sejelek-jelek tempat kembali. dan golongan kamu tidak akan memberi faedah kepada kamu sedikitpun. dan tidak engkau melempar waktu engkau melempar. padahal mereka tidak mendengar. (8. tentu mereka akan berpaling. bahwa Allah hendak menghalangi antara seorang dan qalbunya dan (ketahuilah) bahwa sesungguhna kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.19) (45) Hai orang-orang yang beriman.18) Jika kamu (kafirin) minta kemenagan.24) DLA .(8. walaupun ia banyak.(8.(8.17) Itu untuk kamu. dan tempatnya di neraka. niscaya kami akan kembali.

(8. jika kamu berbakti kepada Allah.(8. jika adalah (quran) ini dia Lengkap dari sisi Mu.28) (48) Hai orang-orang yang beriman. supaya kamu berterima kasih.27) Ketahuilah bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan dan bahwa sesungguhnya Allah di sisi-Nya ada ganjaran yang panjang. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami sudah dengar .(8. dan Dia akan ampunkan kamu. mereka mengatur tipu daya. niscaya Dia akan adakan bagi kamu Pembeda dan Dia akan hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu.32) DLA . tetpi Allah balas tipu daya. ini tidak lain melainkan cerita orang-orang dahulu”. karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.25) Dan ingatlah ketika (bilangan) kamu sedikit yang dihinakan di bumi.(8. dan Dia beri kepada kamu sebagian dari yang baik.(8.29) Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya terhadap mu untuk menawanmu atau membunuh mu atau mengeluarkan mu. Kalau kami mau kami bisa berkata seperti itu.Tafsir Al Sulthan Dan hendaklah kamu jauhi fithnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari antara kamu saja. maka turunkanlah hujan batu atas kami dari langit atau kenakanlah kami azab yang pedih”.(8.31) Dan ingatlah ketika mereka berkata: ”Allahhumma.30) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami. kamu takut manusia sambar kamu. maka Allah beri perlindungan kepada kamu dan Dia teguhkan kamu dengan pertolongan-Nya.26) (47) Hai orang-orang yang beriman jangan engkau khianati Allah dan rasul-Nya. dan ketahuilah bahwa Allah keras pembalasan-Nya.(8. karena Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(8.

padahal mereka minta ampun. kemudian mereka akan dikalahkan dan orang-orang kafir itu ke dalam (neraka) jahannam akan dihimpun. sedangkan mereka bukan Pengurusnya.38) Dan perangilah mereka.(8. dan jika mereka kembali .33) Mengapa mereka tidak (patut) disiksa oleh Allah.(8. maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kamu.(8. lalu Dia kumpulkan semuanya. supaya tidak ada lagi fithnah.40) DLA .(8.36) Karena Allah hendak membedakan yang busuk dan yang baik.39) Dan jika mereka berpaling. dan supaya jadilah peraturan setiapnya untuk Allah.34) Dan tidak ada sholat mereka di sisi rumah itu melainkan bersiul dan bertepuk tangan. sesungguhnya Allah Melihat karakter apaapa yang mereka kerjakan. dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka. kemudian (harta) itu akan jadi sesalan atas mereka.(8.37) Katakanlah kepada orang-orang kafir. kemudian Dia masukan dia ke dalam (neraka) jahannam.(8. Maka kalau mereka berhenti. maka ketahuilah bahwa Allah pengurus kamu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong. bahwa jika mereka berhenti.35) Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Karena tidak ada pengurusnya melainkan orang-orang yang berbakti.(8. dan Dia jadikan yang busuk sebagiannya atas sebagian. maka mereka akan belanjakan dia. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.Tafsir Al Sulthan Dan tidak sekali-kali Allah akan siksa mereka selama engkau ada pada mereka. padahal mereka larang (muslimin) masuk Masjidil Haram. maka telah berlalu contoh orangorang yang dahulu. mereka itulah orang-orang yang rugi.(8. niscaya diampunkan bagi mereka apa yang telah lalu.

hari bertemu dua golongan. tetapi Allah mau buat jadi urusan yang telah ditentukan. dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. jika memang kamu mengimani karakter Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari Pembeda.43) Dan ingatlah ketika Dia nampakkan mereka kepada kamu.(8.44) (49) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya seperlimanya bagi Allah dan bagi Rasul.(8. supaya binasa orang yang binasa sesudah (datang) bukti.Tafsir Al Sulthan JUZ’ ke. sesungguhnya Dia mengetahui karakter yang dimiliki shudur.42) (Ingatlah) ketika Allah lihatkan mereka kepada mu dalam mimpimu (bahwa mereka itu) sedikit.(8. sedangkan kafilah itu di bawah kamu. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan. di waktu kamu bertemu.(8.41) Ketika kamu di pinggir gunung yang dekat dan mereka di pinggir gunung yang jauh. dan Dia tunjukkan (bahwa) kamu sedikit pada pandangan mereka. dan bagi keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. padahal jika kamu berjanji-janjian (dulu) niscaya kamu berselisih dalam perjanjian itu.45) Dan ta’atlah kepada Allah dan rasul-Nya dan jangan kamu berbantah-bantahan. tentu kamu akan takut dan tentu kamu akan berselisih dalam urusan itu. tetapi Allah selamatkan. maka hendaklah kamu tetap dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menang. karena nanti kamu jadi lemah dan hilang DLA .10 Dan ketahuilah bahwa apa yang kamu rampas. karena Allah mau membikin jadi urusan yang sudah ditentukan. karena sesungguhnya Allah LaSamii’un-’Aliim. (8. (bahwa) mereka itu sedikit pada pandangan kamu. apabila kamu bertemu dengan segolongan (musuh). karena kalau Dia lihatkan banyaknya mereka kepada mu.

maka sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. dan sesungguhnya aku penolong kamu”. dan Allah keras pembalasan-Nya.46) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mau menunjuknunjukkan kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah.(8. maka Allah siksa mereka dengan karakter dosa-dosa mereka.52) Itu karakter sesungguhnya Allah tidak akan mengubah jasa (ni’mat) yang Dia telah berikan atas satu kaum. sesungguhnya aku lihat apa yang kamu tidak lihat. dan berkata: “Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari kamu. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Allah. padahal siapa serahkan dirinya kepada Allah.47) Dan (ingatlah) ketika setan memperhiaskan kepada mereka amal-amal mereka.51) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. sehingga DLA . karena sesungguhnya Allah Qowiyyun Syadiid.48) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: “Peraturan mereka telah tipu mereka”. dan berkata: “Tidak ada di antara manusia yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini.49) Dan (alangkah hebatnya) kalau engkau lihat ketika malaikat menerima orang-orang yang kafir sambil memukul muka mereka dan belakang mereka. berbaliklah setan atas dua tumitnya. sesungguhnya aku takut kepada Allah.50) ”Yang demikian itu.Tafsir Al Sulthan kekuatan kamu. Maka ketika berhadap-hadapan dua golongan itu. lantaran apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kamu.(8. dan sabarlah. dan (berkata) “Rasalah azab bakaran ini”.(8. karena sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hamba-Nya”.(8. karena Allah Mengepung karakter apa-apa yang mereka kerjakan.(8. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.(8.(8.

maka mereka tidak beriman.(8. maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan adil.54) Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk berjalan di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir.(8.(8. mereka mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka.(8. karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. dan lain dari mereka yang kamu tidak tahu. maka hendaklah engkau condong kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. karena mereka tidak mau berbakti. (8. karena apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah. karena setiap adalah orang-orang yang zalim.60) Dan jika mereka condong kepada perdamaian.(8. dan dari persediaan kuda-kuda yang bisa kamu takutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu.(8.53) Seperti adat kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.57) Dan jika engkau takut (terbit) khianat dari satu kaum. Allah mengetahui mereka. jika engkau dapati mereka dalam peperangan.59) Dan sediakanlah untuk mereka apa-apa yang kamu bisa dari kekuatan.61) DLA .(8.56) Lantaran itu. karena itu kami binasakan mereka lantaran karakter dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan keluarga Fir’aun. akan disempurnakan kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. maka hancurkanlah mereka (sebagai contoh untuk) orangorang yang dibelakang mereka. karena sesungguhnya Dia As-Samii’ul-’Aliim.(8. kemudian mereka rusakkan perjanjian mereka pada tiap kali.55) Orang-orang yang engkau bikin perjanjian dengan mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan terlepas.Tafsir Al Sulthan mereka mengubah apa-apa pada karakter diri-diri mereka dan sesungguhnya Allah Samii’un-’Aliim. supaya mereka ingat.58) Dan janganlah orang-orang kafir itu kira mereka sudah terlepas.

(8.68) Oleh karena itu makanlah dari apa yang kamu sudah rampas dalam perang sebagai barang halal yang baik. dan jika dari antara kamu ada 1000 niscaya bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. sesungguhnya Dia ’AziizunHakiim. dan Allah ’Aziizun-Hakiim. sehingga ia pecah belahkan (musuh) di bumi.62) Dan Dia telah satukan antara qalbu-qalbu mereka. karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. Kalau engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya. niscaya bisa mengalahkan 200. tentu mereka bisa kalahkan 200. Dan jika ada dari kamu 200 orang. Lantaran itu jika dari antara kamu 100 orang yang sabar. padahal Allah menginginkan akhirat.64) Hai Nabi.(8. karena Allah bersama orang-orang yang sabar.(8.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mau menipu mu.65) Sekarang Allah telah ringankan (beban) dari kamu. jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar.(8. maka sesungguhnya cukuplah bagi mu Allah. karena mereka itu kaum yang tidak mengerti. Kamu suka kepada harta benda dunia. tetapi Allah Yang mempersatukan antara mereka.(8. Dia Yang teguhkan mu dengan pertolongan-Nya dan dengan karakter orang-orang yang beriman. tidak bisa engkau persatukan antara qalbu mereka.63) Hai Nabi.67) Jika tidak ada keputusan dari Allah yang sudah lalu.69) DLA . dan berbaktilah kepada Allah.66) Tidak patut ada beberapa tawanan bagi seorang Nabi. niscaya akan mengenai kamu azab yang panjang dalam apa yang kamu telah kerjakan.(8. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. gemarkanlah Mu’minin berperang. tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir.(8. cukuplah bagi mu Allah dan orang-orang yang mengikuti mu dari orang yang beriman.(8.

katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu: ”Jika Allah tahu bahwa dalam qalbu-qalbu kamu ada kebaikan. bukanlah mereka penolong bagi kamu. dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah itu.71) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berperang dengan harta-harta dan diri-diri mereka di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong (adalah) mereka itu sebagiannya jadi penolong bagi sebagiannya. maka sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah lebih dahulu.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. serta berhijrah dan berjuang bersama kamu. kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian. maka wajib atas kamu menolong. dan niscaya Dia akan ampunkan kamu.74) Dan orang-orang yang beriman sesudah itu.(8. tentu akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang menyolok.70) Dan jika mereka mau khianat kepada mu.(8.73) Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang melindungi dan menolong.(8.72) Dan orang-orang yang kafir itu sebagaiannya penolong bagi sebagiannya. jika kamu tidak kerjakan itu. adalah mereka ini orang-orang yang beriman yang lengkap.(8. maka adalah mereka dari golongan kamu tetapi kaum keluarga sebagiannya lebih berhak kepada sebagiannya menurut Kitab Allah.75) DLA . karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. karena Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. maka Allah telah tundukkan mereka. (8.(8. bagi mereka keampunan dan rizki yang berbeda. hingga mereka berhijrah dan jika mereka minta tolong kepada kamu dalam peraturan. niscaya Dia akan beri kepada kamu kebaikan lebih dari apa yang telah diambil dari kamu. karena Allah ’Aliimun-Hakiim.

dan gembirakanlah kepada orang-orang kafir azab yang pedih. dan jika kamu berpaling.Tafsir Al Sulthan 9. 129 Ayat Pemutusan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. karena Allah suka kepada orang-orang yang berbakti.(9. maka bunuhlah orangorang musyrik di mana saja kamu dapati mereka dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka. oleh karena itu jika kamu tobat.4) Maka apabila luput bulan-bulan haram. dan tunggulah mereka di tiaptiap tempat penjagaan.3) Kecuali mereka yang kamu adakan perjanjian dari orang-orang musyrik. maka ketahuilah bahwa kamu tidak bisa terlepas dari Allah. maka adalah baik bagi kamu.(9. serta mereka tidak membantu seseorang .Surat At-Taubah (TOBAT) Surat ke-9. tetapi jika mereka tobat dan DLA . kemudian mereka tidak cacatkan janji kamu sedikit pun. dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan terlepas (dari siksaan) Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.(9.1) Maka boleh kamu berjalan di bumi empat bulan.(9.2) Dan satu pemberitahuan dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji-Akbar memutuskan perhubungan dari orang musyrik. maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sampai waktunya.

(9. (9.(9. maka perangilah DLA . (9. Sesungguhnya jelek apa yang mereka ada mereka kerjakan. kecuali orang-orang yang kamu adakan perjanjian di Masjidil Haram. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.(9. kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya. hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka.(9.5) Dan jika seorang dari musyrikin minta keamanan kepada mu maka berilah keamanan kepadanya.9) Mereka tidak perhatikan kekerabatan dan tidak perjanjian terhadap seorang Mu’min. supaya ia dengar kalam Allah. karena mereka ialah orang-orang yang meliwati batas. tetapi qalbu-qalbu mereka tidak mau. mereka tidak akan perhatikan kerabat dan tidak perjanjian terhadap kamu. dan kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang tahu.10) Maka sekiranya mereka tobat dan mendirikan sholat serta memberikan zakat. karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasiq. maka selama mereka berlaku lurus kepada kamu. lantaran itu mereka halangi (manusia) dari jalan-Nya. sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbakti. maka mereka saudara kamu dalam Peraturan.7) Bagaimana (bisa jadi mereka jujur) padahal jika mereka kalahkan kamu.11) Dan jika mereka pecahkan sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka cela peraturan kamu.6) Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan mendirikan sholat dan memberikan zakat.8) Mereka jual karakter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. (9. mereka sukakan kamu dengan mulut-mulut mereka. karena Allah Ghafuurur Rahiim. maka biarkanlah mereka.

(9. dan hari akhir dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah.18) Apakah kamu anggap hal memberi minum orang ke Haji dan mengurus Masjidil Haram itu (sama) seperti orang yang mengimani karakter Allah dan hari akhir serta berjuang di jalan DLA . Mereka itu orang-orang yang gugur amal-amal mereka. niscaya Allah akan siksa mereka dengan perantaraan kamu. (9.15) Apakah kamu kira bahwa kamu akan dibiarkan saja.(9.13) Perangilah mereka.14) Dan Dia hilangkan kejengkelan qalbu-qalbu mereka.12) Apakah kamu tiak mau memerangi orang-orang yang sudah pecahkan sumpah mereka dan hendak keluarkan rasul. lantaran itu mudah-mudahan mereka jadi dari orang-orang yang mendapat pengenalan. dan Allah akan beri tobat kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ‘Aliimun Hakiim.Tafsir Al Sulthan ketua-ketua kekufuran itu (karena) sesungguhnya mereka itu tidak ada sumpah bagi mereka supaya mereka berhenti. dan Dia akan hinakan mereka serta menolong kamu melawan mereka dan Dia akan memuaskan shudur kaum mu’minin.17) Hanya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah orang yang mengimani karakter Allah.(9. Maka Allah lebih lengkap alasan kamu takuti jika memang kamu orang-orang yang beriman. dan di dalam neraka mereka akan kekal.(9.(9. padahal Allah belum ketahui orang-orang yang berjuang dari kamu dan orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah dan tidak rasul-Nya dan tidak mu’minin sebagai sahabat karib? Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan . Apakah kamu takut kepada mereka. padahal mereka yang mulai (mengganggu) kamu pada waktu pertama.16) Tidak akan orang-orang musyrik meramaikan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan karakter kafir atas diri-diri mereka.(9.

(9.23) Katakanlah: ”Jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu dapati dan perdagangan yang kamu takut mundurnya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. ketika kamu sombong dengan banyaknya kamu.Tafsir Al Sulthan Allah ?.(9.19) Orang-orang yang beriman. lebih kamu cintai dari Allah dan rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya. maka tunggulah. dan Dia turunkan tentara yang DLA . jika mereka lebihkan kekufuran daripada iman.(9. tetapi tidak berfaedah bagi kamu sedikitpun. dan berhijrah dan berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka untuk mereka pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. sampai Allah datangkan urusan-Nya.21) Hal keadaan mereka kekal padanya selama-lamanya. (9.22) (50) Hai orang-orang yang beriman.(9. karena sesungguhnya Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang. Tidak !. karena Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang meliwati batas”. mereka itu tidak sama di sisi Allah.(9.25) Kemudian Allah turunkan keamanan-Nya atas rasul-Nya dan atas orang-orang yang beriman. dan sempit bagi kamu bumi yang luas. bagi mereka padanya jasa (ni’mat) yang kekal. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. dan itulah mereka orang yang mendapat kemenangan.24) Sesungguhnya Allah telah tolong kamu di beberapa banyak tempat dan pada peperangan Hunain.(9. karena siapa dari antara kamu menjadikan mereka ketua. kemudian kamu berpaling sambil mundur.20) Rabb mereka menggembirakan mereka denan pengaturan dari-Nya dan kesukaan dan surga-surga. jangan kamu jadikan bapakbapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai ketua. maka adalah mereka itu orang-orang yang zalim.

31) Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. bagaimana mereka dapat dipalingkan ?.26) Kemudian Allah memberi taubat sesudah itu. dan Dia siksa orang-orang yang kafir. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.32) Dia Yang mengutus rasul-Nya dengan pengenalan dan peraturan yang lengkap untuk membukanya atas peraturan setiapnya. dan tidak memakai peraturan yang lengkap dari orang-orang yang diberi kitab hingga mereka bayar jizyah dengan tangan dalam keadaan merendah diri.(9. Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka. walau dibenci oleh orang-orang kafir. lantaran itu tidak boleh mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini.Tafsir Al Sulthan kamu tidak lihat dia. dan berkata orang-orang Nasrani: ”Al-Masih itu anak Allah”.(9. (9.28) Perangilah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan karakter hari akhir.27) (51) Hai orang-orang yang beriman. kepada siapa yang Dia kehendaki. maka Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-Nya jika Dia mau.33) DLA .30) Mereka jadikan guru-guru mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Arbaab dari selain Allah.29) Dan berkata orang-orang Yahudi : ”Uzair itu anak Allah”. padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah kepada Satu Yang Dita’ati.(9. dan jika kamu takut kepapaan. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang kafir.(9. dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu.(9. sesungguhnya orang musyrik itu najis. Subhaana Dia dari apa yang mereka sekutukan. karena Allah Ghafuurur-Rahiim. Sesungguhnya Allah ’Aliimun-Hakiim.(9. dan Almasih anak Maryam. mudah-mudahan Allah binasakan mereka. walau dibenci oleh orang-orang musyrik. tetapi Allah tidak mau melainkan menyempurnakan cahaya-Nya.(9.

lantaran itu rasakanlah apa yang kamu timbun”. (sambil dikatakan): ”Ini apa yang kamu timbun untuk diri kamu. lalu diseterikakan dengannya ke dahi mereka dan rusuk mereka dan belakang mereka.(9. maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang kafir. dari padanya 4 yang haram.36) Sesungguhnya memundurkan (larangan) itu tidak lain melainkan menambah kekufuran yang dengannya tersesat orang-orang kafir.35) Sesungguhnya bilangan syahru di sisi Allah. Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka yang jelek. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka belanjakan dia di jalan Allah. memakan harta manusia dengan bathil. Dan perangilah orang-orang musyrik secara kaaffah sebagaimana mereka memerangi kamu secara kaaffah. dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Itu peraturan yang resmi berdiri. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbakti. maka jangan kamu aniaya diri-diri kamu padanya. Apakah kamu suka penghidupan dunia dari akhirat.34) Pada hari akan dipanggang dia atas neraka jahannam.(9. padahal kehidupan dunia terhadap akhirat tidak lain melainkan sedikit. kamu beratkan badan kamu ke bumi?. sesungguhnya kebanyakan dari guru-guru dan pendeta-pendeta.Tafsir Al Sulthan (52) Hai orang-orang yang beriman. mereka halalkan dia dalam satu tahun dan mereka haramkan dia dalam satu tahun untuk genapkan bilangan yang diharamkan oleh Allah. 12 syahru dalam Kitab Allah pada hari Dia menciptakan Langit dan Bumi. (9. dan Dia akan gantikan satu kaum yang lain DLA .37) (53) Hai orang-orang yang beriman.(9. lalu mereka halalkan apa yang Allah haramkan.38) Kalau kamu tidak pergi berperang Dia akan azab kamu dengan azab yang pedih.(9. mengapa jika dikatakan kepada kamu: ”Berperanglah di jalan Allah”.

tidak akan minta izin kepada mu dari berperang dengan harta dan diri mereka.(9. ketika orang-orang kafir keluarkan dia. lalu Allah turunkan ketenangan atasnya dan Dia kuatkan dia dengan tentara yang kamu tidak lihat.39) Jika kamu tidak mau menolong dia. dan kalimat Allah dia yang tinggi .40) Pergilah dengan keadaan ringan dan berat dan berperanglah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. padahal ia yang kedua dari yang dua.(9.(9.(9. niscaya mereka ikut mu. karena yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu ketahui.Tafsir Al Sulthan dari kamu.41) Jika seruan mu kepada satu benda yang dekat dan perjalanan yang pendek. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(9.(9. sedangkan kamu tidak bisa membahayakan dia sedikitpun. Mereka binasakan diri-diri mereka. tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orangorang yang berdusta. karena Allah mengetahui karakter orang yang berbakti. lantaran itu mereka akan bingung di dalam keraguan mereka. dan Allah ’Aziizun Hakiim. sesungguhnya Allah bersama kita”. tentu kami akan keluar bersama kamu”. serta Dia jadikan kalimat orangorang kafir di bawah. tetapi perjalanan itu jauh untuk mereka dan mereka akan bersumpah dengan karakter Allah: ”Jika kami bisa.42) Allah memberi maaf kepada mu. ketika ia berkata kepada kawannya: ”Jangan engkau berduka.(9.43) Orang-orang yang beriman kepada karakter Allah dan hari akhir. ketika dua-duanya dalam gua. mengapa engkau izinkan mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau tahu orang-orang yang berdusta. maka sesungguhnya Allah telah tolong dia.45) DLA .44) Hanya yang akan minta izin kepada mu itu ialah orang-orang yang tidak mengimani karakter Allah dan hari akhir dan raguragu qalbu-qalbu mereka.

50) Katakanlah: ”Tidak akan mengenai kami.(9.46) Kalau mereka keluar bersama kamu.(9. tetapi Allah mengetahui karakter orang-orang yang zalim.49) Jika kebaikan mengenai kamu. Dia penolong kami dan atas Allah hendaknya orang beriman bertawakal”. oleh karena itu tunggulah (karena) sesungguhnya kami menunggu bersama kamu”. melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami. (hal itu) tidak menyenangkan mereka. sehingga datang yang lengkap dan terungkap urusan Allah.(9. dan mereka bolak-balikkan urusan bagi mu.(9. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah menjaga diri kami lebih dahulu”. sedang mereka tidak suka. lantaran itu Dia halangi mereka. sambil berkata:”Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal”. tentu mereka akan sediakan baginya persediaan. dan jika kecelakaan mengenai mu.(9. lantaran di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan mereka.(9.51) Katakanlah: ”Bukankah tidak kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua kebaikan ?.48) Dan di antara mereka ada orang yang berkata: ”Izinkanlah aku dan jangan fitnah aku” Bukankah dalam fitnah mereka telah jatuh ? Dan sesungguhnya jahannam itu akan mengepung karakter orang-orang kafir.Tafsir Al Sulthan Dan kalau mereka mau keluar.52) DLA . dan mereka akan bersegera masuk antara kamu sambil mengadakan fitnah untuk kamu.47) Sesungguhnya mereka telah adakan fitnah lebih dahulu.(9. tidaklah mereka menambah untuk kamu melainkan kerusakan. dan mereka berpaling dalam keadaan girang. sedangkan yang kami tunggu untuk kamu ialah supaya Allah kenakan kamu azab dari sisi-Nya atau (kenakan azab) dengan (perantaraan) tangan-tangan kami. tetapi Allah tidak suka mereka keluar.

(9.(9.53) Dan tidak ada yang mencegah dari diterima infaq-infaq mereka itu melainkan karena mereka mengkufuri karakter Allah dan karakter rasul-Nya. padahal mereka tidak dari kamu.59) Sedekah-sedekah itu tidak lain melainkan untuk fakir dan miskin dan pengurus sedekah dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya dan untuk memerdekakan hamba-hamba.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Belanjakanlah harta kamu dengan ridha atau dengan terpaksa. dan tidak berinfaq melainkan dengan terpaksa. tetapi mereka itu satu kaum yang terpisah. dan jika tidak diberi sebagian daripadanya.(9. serta tidak mendatangkan sholat melainkan mereka malas.57) Dan sebagaian dari mereka ada yang mencelamu dalam sedekah.(9. tiba-tiba mereka marah.56) Jika mereka dapat tempat berlindung. tentu mereka berpaling kepadanya dalam keadaan mereka bersegera. sesungguhnya kepada Allah kami menuju”. atau gua-gua. sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan supaya hilang diri-diri mereka sedang mereka di dalam kekufuran. jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. dan orangorang yang berhutang. yaitu jika mereka diberi sebagian darinya mereka merasa senang. karena sesungguhnya adalah kamu kaum yang fasiq”.58) Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata: ”Cukuplah Allah bagi kami. (9. (9. tetapi tidak akan diterima dia dari kamu. bahwa sesungguhnya mereka dari golongan kamu. Dia dan rasul-Nya akan beri kepada kami kelebihan-Nya.55) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.54) Oleh karenanya. dan di jalan Allah dan orang pelayaran DLA .(9. atau tempat masuk.

tentu mereka akan menjawab: ”Kami hanya bergurau dan bermain-main”.63) Orang-orang munafik itu takut kalau-kalau akan diturunkan atas mereka satu bentuk yang mengabarkan kepada mereka karakter apa-apa dalam qalbu-qalbu mereka. Katakan: ”apakah karakter Allah dan ayat-ayat-Nya dan rasulNya kamu perolok-olokkan ?” . karena sesungguhnya Allah akan lahirkan apa yang kamu takuti”. sebagian dari mereka dengan sebagiannya.(9. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. mereka suruh berbuat kejahatan dan larang dari mengerjakan kebaikan. sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. ia mengimani karakter Allah dan beriman kepada orang-orang yang beriman dan pengaturan untuk orang-orang yang beriman dari kamu”. yang demikian itu kehinaan yang panjang.Tafsir Al Sulthan satu kewajiban dari Allah. (9. Katakan: ”Perolok-olokkanlah. mereka lupa kepada Allah.(9.(9. dengan keadaan kekal di dalamnya. karena adalah mereka itu orang-orang yang berdosa. lantaran DLA .(9.61) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu untuk menyukakan kamu. padahal Allah dan rasul-Nya lebih patut mereka sukakan jika mereka beriman.62) Tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang melawan Allah dan rasul-Nya. Dan orang-orang yang menyakiti rasul Allah bagi mereka azab yang pedih.66) Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik.65) Jangan kamu tunjukkan alasan. karena Allah ’Aliimun-Hakiim. dan mereka genggam tangan mereka.(9.(9. tentu kami akan azab segolongan. Jika kami maafkan segolongan dari kamu.60) Dan dari antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: ”Ia itu pendengar”.64) Dan jika engkau bertanya kepada mereka. Katakan: ”Pendengar kebaikan bagi kamu.

71) Allah telah berjanji kepada mu’minin laki-laki dan perempuan akan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(9. itulah mereka yang Allah beri pengaturan kepada mereka.(9. Mereka itu orang yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat. hal keadaan mereka kekal padanya.72) DLA . karena tidak sekali-kali Allah menganiaya mereka. oleh karena itu. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. dan mereka itulah orang-orang yang rugi. (9.67) Allah telah janjikan bagi laki-laki dan perempuan perempuan yang munafik dan orang-orang kafir neraka jahannnam dengan keadaan mereka akan kekal padanya. adalah mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak cucu.(9. mereka menyuruh kerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan jahat. ia itu cukup bagi mereka. serta mendirikan sholat dan memberikan zakat.69) Tidakkah telah datang kepada mereka kabar orang-orang yang sebelum mereka. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan pembuktian.70) Dan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian. Allah kutuk mereka dan adalah bagi mereka azab yang tetap. Itu dia kemenangan yang panjang. sesungguhnya orang-orang munafik orang-orang yang meliwati batas.(9. kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan kaum Ibrahim dan penduduk Madyan dan negeri yang sudah dibinasakan ?.Tafsir Al Sulthan itu Dia lupakan mereka. maka kamu pun telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana bersenang-senang orang-orang yang dari sebelum kamu dengan bagian mereka. dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya. sesungguhnya Allah ’Aziizun-Hakiim. Kamu telah permainkan seperti (permainan) yang dipermainkan oleh mereka.68) Seperti orang-orang yang sebelum kamu. sedang keridhaan dari Allah adalah lebih menyolok.(9. mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka. dan tempat-tempat yang baik dalam surga yang kekal.

dan jika mereka berpaling.(9.73) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah bahwa mereka tidak berkata.Tafsir Al Sulthan Hai Nabi. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(9. dan jelek tempat kesudahan. dan sesungguhnya Allah Mengetahui perkara-perkara Ghaib. perangilah kafir-kafir dan munafik-munafik dan berlaku Ghilazhlah atas mereka. dan tidak ada bagi mereka pembantu-pembantu di bumi dan tidak ada penolong. dan mereka mau apa yang mereka tidak bisa dapat. Allah akan azab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan akhirat. dan mereka kufur sesudah mereka islam.79) DLA . Tetapi jika mereka tobat. tentu kami akan sedekahkan dan tentu kami jadi daripada orang-orang yang baik. dan mereka tidak benci.78) Orang-orang yang mencela kaum mu’min yang bersedekah dengan kemauan sendiri dan yang tidak dapat melainkan sekedar kekuatannya.(9.76) Maka Allah sebabkan adanya nifaq dalam qalbu-qalbu mereka kepada hari mereka bertemu Dia lantaran mereka menyalahi janji Allah yang mereka telah janjikan (kepada)-Nya dan lantaran mereka berdusta. adalah baik bagi mereka. dan mereka membalik belakang dalam keadaan berpaling .(9.(9.(9. serta mengejek mereka itu.(9.74) Dan dari antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: ”Sesungguhnya jika ia beri kami dari kelebihan-Nya. padahal sesungguhnya mereka telah lahirkan kalimat kufur. Allah akan balas mengejek mereka. dan tempat mereka ialah jahannam.77) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan omongan rahasia mereka.75) Tetapi ketika Allah beri kepada mereka dari kelebihan-Nya. jadilah mereka bakhil pada (mengeluarkan)nya. melainkan karena Allah dan Rasul-Nya katakan mereka dengan kelebihan-Nya.

(9. maka katakanlah: ”Kamu tidak akan keluar bersama ku selama-lamanya dan kamu tidak akan memerangi musuh bersama ku.(9. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. karena sesungguhnya Allah hendak siksa mereka dengan karakternya di dunia dan supaya hilang diri-diri mereka. maka orang-orang yang kaya dari antara mereka minta izin DLA . karena sesungguhnya mereka itu mengkufuri karakter Allah dan rasulNya dan mereka mati padahal mereka orang-orang fasiq. hendaklah kamu mengimani karakter Allah dan berjuang bersama rasul-Nya. Katakan: ”Api neraka lebih panas lagi” jika mereka mengerti.80) Orang-orang yang ditinggalkan itu girang dengan ketinggalan mereka di belakang rasul Allah. karena sesungguhnya kamu telah suka duduk mula-mulanya.83) Dan jangan sekali-kali engkau sholat atas seorang dari mereka yang mati dan jangan engkau berdiri atas kuburannya. maka tidak Allah akan ampunkan mereka.85) Dan apabila diturunkan satu bentuk. Itu karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter Allah dan rasul-Nya.82) Maka sekiranya Allah kembalikan kamu kepada satu golongan dari antara mereka lalu mereka minta izin kepada mu untuk keluar.(9. karena mereka tidak suka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah dan mereka berkata: ”Jangan kamu pergi waktu panas”. oleh karena itu duduklah sekarang bersama orang yang tinggal”. dan Allah tidak akan memberi pengenalan kepada kaum yang fasik. padahal mereka kufur.(9.81) Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak. 70 kali.84) Dan jangan mengherankan mu harta-harta mereka dan anakanak mereka. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka.(9.Tafsir Al Sulthan Mintakanlah ampun bagi mereka atau jangan engkau mintakan ampun bagi mereka. (9.

(9.88) Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka berpaling sambil mata-mata mereka mengalirkan air mata.91) Dan tidak ada kesalahan atas orang-orang yang ketika datang kepada mu.89) Dan datang orang-orang yang teledor dari antara penduduk asli supaya diberi izin kepada mereka.(9. karena telah ditutup qalbu mereka. maka mereka tidak mengerti. padahal mereka kaya. lalu Allah tutup atas qalbu mereka. untuk engkau beri kepada mereka kendaraan.(9.(9.93) JUZ’ Ke-11 DLA .(9.90) Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah dan atas orang-orang yang sakit dan tidak atas orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk diinfaqkan.87) Tetapi rasul dan mereka yang beriman bersamanya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dan mereka itu akan mendapat beberapa kebaikan dan merekalah orang-orang yang berbahagia.(9. supaya mereka tinggal bersama orang-orang yang tinggal. aku berikan kepada kamu”. Itu kemenangan yang panjang. karena dukacita.92) Hanya ada jalan atas orang-orang yang minta izin kepada mu. tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik dan adalah Allah Ghafuurur-Rahiim. apabila mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya.86) Mereka suka supaya mereka (tinggal) bersama-sama orangorang yang tinggal. mereka suka.(9.(9. tetapi tinggallah orangorang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka satu azab yang pedih. engkau berkata: ”Aku tidak dapati kendaraan yang akan. mereka kekal padanya. maka mereka tidak tahu. bahwa mereka tidak mempunyai kemapuan yang mereka infaqkan.Tafsir Al Sulthan kepada mu sambil mereka berkata: ”Tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk”.

kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir. dan orang-orang yang turut mereka dalam kebaikan itu Allah suka dari mereka dan mereka suka DLA . dan Allah ’Aliimun-Hakiim. dan tempat kembali mereka jahannam.99) Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula dari antara muhajirin dan anshar.(9. Katakanlah: ”Jangan kamu tunjukkan uzur .97) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang menganggap apa yang mereka infaqkan sebagai denda sambil menunggu peredaran zaman atas kamu. Ketahuilah sesungguhnya dia sebagai pendekatan untuk mereka. atas merekalah peredaran jelek. lalu Dia akan kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.Tafsir Al Sulthan Mereka akan tunjukkan uzur mereka kepada kamu. ketika kamu kembali kepada mereka. kami tidak akan percaya kepada kamu. karena sesungguhnya Allah telah terangkan kepada kami hal-hal kamu dan Allah serta rasul-Nya akan buktikan amal kamu.98) Dan sebagian dari penduduk asli ada yang mengimani karakter Allah dan hari akhir.(9. karena sesungguhnya mereka itu kotor.(9. Allah akan masukkan mereka dalam pengaturan-Nya. sesungguhnya Allah GhafuururRahiim. supaya kamu suka kepada mereka. dan mengambil apa yang mereka infaqkan sebagai pendekat diri di sisi Allah dan penghormatan kepada rasul. maka kalau kamu suka kepada mereka.95) Mereka akan bersumpah kepada kamu. sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. dan Allah Samii’un-’Aliim.(9.(9. supaya kamu berpaling dari mereka lantaran itu. sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum yang fasiq.94) Mereka akan bersumpah dengan karakter Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka.(9. berpalinglah dari mereka.96) Penduduk asli lebih keras kekufuran dan kenifakan dan lebih pantas tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasul-Nya.

karena Allah ’Aliimun-Hakiim.101) Dan yang sebagian lainnya mengakui akan dosa-dosa mereka. melainkan kebaikan”.105) Dan orang-orang yang lain itu dimundurkan kepada urusan Allah maupun Dia azab mereka ataupun Dia beri ampun atas mereka. kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang panjang. karena sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.103) Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah.102) Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya.(9.(9. tetapi mereka akan bersumpah:”Tidak kami maukan.104) Dan katakanlah: ”Beramallah karena nanti Allah dan rasul-Nya dan Mu’minin mengetahui amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang hadir.Tafsir Al Sulthan dari-Nya. DLA .(9.(9. dan Allah Samii’un ’Aliim. dan sholatkanlah atas mereka. dan bahwa sesungguhnya Dia At-Tawwaabur-Rahiim. Kami akan azab mereka dua kali. Itu kemenangan yang panjang. lalu Dia kabarkan kepada kamu karakter apa-apa yang sudah kamu kerjakan. sesungguhnya sholat mu ketenangan bagi mereka. merka kekal padanya selamalamanya. mereka telah biasa di dalam kenifakan.100) Dan di antara orang-orang sekeliling kamu dari penduduk asli ada beberapa munafiqin dan sebagian dari penduduk Madinah.(9. Kami kenal mereka. Mudahmudahan Allah ampunkan mereka.(9. serta Dia janjikan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.106) Dan (begitu juga) mereka yang adakan masjid untuk mengganggu karena kufur dan untuk memecah belah Mu’minin dan sebagai tempat intipan bagi orang-orang yang dahulu telah memerangi Allah dan rasul-Nya.(9. Mereka campurkan amal yang baik dengan yang jelek. Engkau tidak tahu mereka.

(9. sesudah terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu ahli jahiim.107) Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya. yang sujud.108) Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas ketekunan dari Allah dan kesukaan-Nya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya atas tepi jurang yang dalam. dan Allah ’Aliimun Hakiim. dan yang menjaga batas-batas Allah.112) Tidak boleh Nabi dan orang yang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik.(9. mereka berperang di jalan Allah. karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih dari Allah ?. lebih lengkap bahwa kamu berdiri padanya. dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-Nya.(9.(9. padanya beberapa lakilaki yang cinta bahwa mereka jadi bersih. dan gembirakanlah Mu’minin. karena masjid yang didirikan atas ketekunan dari hari yang pertama.(9. yang melakukan ekspedisi.113) DLA . dan Allah cinta kepada oran-orang yang bersih.109) Senantiasalah bangunan mereka yang mereka bangun menimbulkan keraguan di dalam Qalbu-Qalbu mereka. yang menyuruh berbuat kebaikan.(9. Itu dia kemenangan yang panjang. lalu ia membawa dia jatuh ke dalam api jahannam. yang melakukan praktik. yang rukuk.111) Orang-orang yang bertobat yang beribadat. dan yang melarang dari kejahatan.110) Sesungguhnya Allah telah membeli dari mu’minin diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sesungguhnya bagi mereka surga. kecuali bahwa terpotong-potong qalbu-qalbu mereka. walau mereka itu kaum kerabat yang dekat.Tafsir Al Sulthan padahal Allah saksikan bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta. lalu mereka membunuh dan terbunuh sebagai satu perjanjian yang lengkap di dalam Taurat dan Injil dan Alquran.(9.

kecuali setelah Dia buktikan bagi mereka apa yang semestinya mereka tekuni. dan mereka sangka bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepada-Nya.(9. lantaran itu amal yang saleh. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak Penolong. kemudian Dia terima tobat atas mereka. padahal ia begitu luas. Dan tidak mereka jauhkan diri mereka daripada dirinya. DLA . bahwa bapaknya musuh bagi Allah. kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi.(9.114) Dan tidak sekali-kali Allah melupakan satu kaum sesudah Dia beri pengenalan.Tafsir Al Sulthan Dan tidaklah ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena perjanjian yang ia janjikan kepadanya. dan tidak mereka menginjak tempat yang bisa membikin orang-orang kafir marah dan tidak mereka dapat apa-apa kepayahan dari musuh. dan hendaklah kamu ada bersama orang-orang yang cerdas. maka ia memerdekakan diri darinya. tetapi ketika ternyata baginya. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. tekunilah Allah.(9. sesudah hampir terbalik qalbu sebagian dari mereka. Yang demikian karena tidak akan mengenai mereka dahaga dan tidak penat dan tidak lapar di jalan Allah.115) Sesungguhnya Allah. sesungguhnya Dia kepada karakter mereka Ra-uufur-Rahiim. Dia menghidupkan dan mematikan.119) Tidak penduduk Madinah dan orang-orang sekeliling mereka dari penduduk asli boleh ketinggalan dari rasul Allah. Sesungguhnya Allah Dia At-Tawwaabur-Rahiim.116) Sesungguhnya Allah telah ampunkan Nabi dan Muhajirin dan Anshar yang ikut dia pada waktu kesusahan. (9.117) Dan tiga orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka. dan sempit atas mereka diri-diri mereka. sesungguhnya Ibrahim adalah La Awwaahun Haliim.118) (54) Hai orang-orang yang beriman. melainkan ditulis untuk mereka.(9. kemudian Dia terima tobat atas mereka supaya mereka kembali.(9.

126) Dan apabila diturunkan satu bentuk. DLA . Allah palingkan qalbu-qalbu mereka. seungguhnya Allah bersama orang yang berbakti.(9. (itu) karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti.(9.(9.(9. tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian(saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka.(9. melainkan ditulis bagi mereka. Dan ketahuilah.122) (55) Hai orang-orang yang beriman. perangilah orang-orang yang di sekitar kamu dari orang-orang yang kafir. ”Adakah siapa-siapa melihat kamu?”.120) Dan tidak mereka infaqkan satu infaq yang kecil dan tidak infaq yang menyolok dan tidak mereka melintas di suatu lembah. supaya mereka menerima pelajaran dalam peraturan.125) Dan tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka dicoba pada tiap tahun. lalu mereka ancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka bisa yahdzarun. dan mereka mati.123) Dan apabila diturunkan satu bentuk.124) Dan adapun orang-orang yang dalam qalbu mereka ada penyakit.(9. (9. Penakluk atasnya apa yang kamu susahkan.Tafsir Al Sulthan karena sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orangorang yang berbuat kesetiaan. mereka bertambah kekotoran atas kekotoran mereka itu.121) Dan tidak patut Mu’minin keluar semuanya. maka dari antara mereka ada yang bertanya: ”Siapakah dari antara kamu yang ditambah imannya oleh ini ?”. kemudian mereka tidak mau tobat dan tidak mereka mau ingat ?.127) Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu. agar Allah balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang ada mereka kerjakan. maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian.(9. satu waktu atau dua waktu. kemudian mereka berpaling pergi. dan hendaklah mereka dapati pada kamu ghilzhoh. padahal mereka kafir. Maka adapun orang yang beriman bertambah iman mereka sambil mereka bergembira.

(9. tidak ada yang dita’ati melainkan Dia.Tafsir Al Sulthan inginkan kebaikan atas kamu dan kepada orang beriman Rauufur-Rahiim.(9.129) DLA .128) Maka sekiranya mereka berpaling. atas-Nya aku bertawakal. katakanlah: ”Cukuplah Allah bagi ku. dan Dia Rabbul ’Arsyil ’azhiim.

0) {Alif. maka sembahlah Dia. Itulah ayat-ayat Tulisan yang bijaksana. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan. bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih dengan sebab apa yang ada mereka kufur. apa kamu tidak mau ingat ?. Dia jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengetahui. Berkata orang yang kafir: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. dan mengukurkannya tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.(10. bahwa bagi mereka kedudukan yang benar di sisi Rabb mereka. Lam .3) Kepada-Nyalah tempat kembali kamu semuanya. 109 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(10. kemudian berada atas ’Arsy mengatur urusan.(10. dan orang-orang yang kafir. Ra }. kemudian mengembalikannya.2) Sesungguhnya Rabb kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi di dalam 6 hari.(10.(10. Tidak dari pertolongan melainkan dari setelah izin-Nya.Tafsir Al Sulthan 10. sebagai perjanjian Allah yang lengkap.(10.5) DLA . Tidak Allah ciptakan itu melainkan dengan karakter yang lengkap. untuk Dia beri upah orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan adil.4) Dia Yang menjadikan matahari terang dan bulan bercahaya.Surat Yunus (Nabi Yunus As) Surat ke-10. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.1) Apakah manusia merasa ajaib bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka bahwa: ”Ancamlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

(10.10) Dan kalau Allah bersegera bagi manusia sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan.(10.9) Seruan mereka padanya Subhana Engkau wahai Allah kami” dan pujian mereka padanya ”Salam” dan di akhir seruan mereka bahwa ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam Seluruhnya”.8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih Rabb mereka beri pengenalan kepada mereka dengan karakter iman mereka.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam perselisihan malam dan siang dan apaapa yang diciptakan Allah di Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk kaum yang tekun. niscaya dihabiskan ajal mereka. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.7) Itulah mereka tempat mereka api sebab karakter apa yang ada mereka usahakan. ketika mereka berlaku aniaya. ia berjalan seolaholah ia tidak pernah berdo’a kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang mengenainya. tetapi mereka DLA . demikianlah dinampakkan baik kepada mereka orang-orang yang meliwati batas itu apa yang mereka kerjakan. maka ketika kami hilangkan daripadanya kesusahannya.(10.11) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.(10.(10.12) Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa qurun dari sebelum kamu. Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami di dalam kebingungan kesesatan mereka.6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan suka dengan kehidupan dunia dan tentram dengannya dan orang-orang yang mereka dari ayatayat kami berlaku lalai. ia berdo’a kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri.(10.(10. mengalir dari bawah mreka sungaisungai di dalam surga penuh jasa (ni’mat).

13) Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifahkhalifah) di bumi dari sesudah mereka. Dan kalau tidak terdahulu kalimat dari Rabb mu.Tafsir Al Sulthan tidak mau percaya.19) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabb nya ?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya hal DLA .14) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami sebagai bukti berkata orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami: ”Datangkanlah karakter bacaan selain ini atau ganti dia”. Katakan: ”Apakah kamu mau kabarkan kepada Allah karakter apa yang dia tidak tahu di langit dan tidak di bumi ?”.17) Dan mereka sembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menyusahkan mereka. demikian kami balas kaum yang berdosa. tidakkah mau kamu mengerti ?”. Sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku. maka mereka berselisih.(10. dan tidak Dia tunjukkan kepada kamu karakternya.(10.(10. tidak aku ikuti melainan apa yang diwahyukan kepada ku. untuk kami lihatkan bagaimana kamu bekerja. sesungguhnya tidaklah berbahagia orang-orang yang berdosa.16) Lantaran itu bukankah tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang ada-adakan atas Allah dusta dan mendustakan karakter ayat-ayat-Nya. Katakanlah:”Tidak ada hak bagi ku menggantinya dari kemauan diri ku. tentu aku tidak bacakan dia atas kamu.15) Katakanlah: ”Kalau Allah mau. azab hari yang panjang . Subhaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. sesungguhnya aku sudah tinggal pada kamu satu masa yang panjang sebelum ini . niscaya diberi keputusan antara mereka dalam apa padanya mereka perselisihkan. (10.(10. melainkan ummat yang satu. dan tidak manfa’at kepada mereka dan mereka berkata: ”Mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah”.(10.18) Dan tidak ada manusia. (10.

Hingga bumi telah menampakkan perhiasannya dan terhias dia dan disangka oleh ahlinya sesungguhnya mereka bisa Berkuada atasnya.20) Dan apabila kami rasakan kepada manusia satu pengaturan (kemerdekaan).Tafsir Al Sulthan ghaib hanya kepunyaan Allah.(10. niscaya kami dari orang-orang yang bersyukur”. mereka seru Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan: ”Jika engkau selamatkan kami dari ini. sesungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa tipu daya yang mereka kerjakan.21) Dia Yang menjalakan kamu di darat dan laut.(10. (10. hingga ketika kamu di dalam kapal dan menjalankan mereka dengan angin yang baik. maka kami jadikan dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ada. perhiasan kehidupan dunia. dan mereka senang dengannya. tiba-tiba mereka meliwati batas di bumi dengan tidak yang lengkap.24) DLA . maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.(10. Datang urusan kami pada waktu malam atau siang. dari sesudah kesusahan(penjajahan) yang mengenai mereka. ”Hai manusia. kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu. tiba-tiba ada pada mereka tipu daya di dalam ayat-ayat kami.22) Maka setelah Dia selamatkan mereka. sesungguhnya kejahatan kamu itu tidak lain melainkan atas diri-diri kamu sendiri. Demikian kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mau berfikir. maka tungguhlah sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu”. Datanglah kepadanya angin yang keras dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan.23) Perumpamaan kehiduppan dunia tidak lain melainkan seperti air yang kami turunkan dia dari langit lalu bercampur karakternya dengan tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Katakanlah: ”Allah lebih lekas tipu daya.(10. dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya.

(10.25) Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu (disediakan) kebaikan dan tambahan. seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gulita. yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu”.29) Di sanalah akan merasa tiap-tiap diri apa yang ia telah kerjakan. Maka mereka akan berkata: ”Allah”. mereka itulah ahli neraka yang di dalamnya mereka akan kekal. serta hilanglah dari mereka apa-apa yang ada mereka ada-adakan.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan dan Dia beri pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.27) Dan pada hari kami himpun mereka semua.(10.(10. mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. maka katakanlah: ”Maka itu apakah kamu tidak mau berbakti ?”.(10. kamu dan sekutu-sekutu kamu”. kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musyrik:”Tinggallah di tempat kamu.28) ”Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu.(10. dan akan mengenai mereka kehinaan tidak ada bagi mereka perlindungan dari siksa Allah.31) DLA .30) Katakan: ”Siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?.(10.(10. serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang yang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ?”. karena dikembalikan mereka kepada Allah Penolong mereka Yang lengkap.26) Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan kejahatannya sebanding dengan itu. lalu kami pisahkan antara mereka dan berkata sekutu mereka:”Tidak pernah kamu sembah kami”.

Katakan: ”Allah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap.(10. sesungguhnya mereka tidak beriman. (10.35) Dan tidak mengikut kebanyakan mereka melainkan sangkaan. Seperti itu telah mendustakan orang-orang DLA . Katakan: “Buatlah satu bentuk seperti itu dan panggillah siapa-siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika kamu orang-orang yang benar”.32) Seperti itu berlaku kalimat Rabb mu atas orang-orang yang fasiq.(10. sesungguhnya Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. maka itu bagaimana kamu dipalingkan?”.Tafsir Al Sulthan ”Maka itu untuk kamu Allah Rabb kamu Yang Lengkap.38) Bahkan mereka mendustakan karakter apa-apa yang mereka belum liputi karakter ilmunya dan belum datang kepada mereka takwilnya.(10. bagaimana kamu mengambil keputusan ?.33) Katakan: ”Adakah dari antara sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa mengadakan ciptaan kemudian mengambalikannya?” Katakan: ”Allah Yang mengadakan ciptaan. kemudian Dia mengembalikannya.36) Dan tidak Alquran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah. maka apakah Yang memberi pengenalan kepada yang lengkap itu lebih patut diturut ataukah yang tidak bisa memberi pengenalan kecuali sesudah diberi pengenalan ?” Mengapa kamu. maka bukankah setelah yang lengkap melainkan kelupaan.37) Atau mereka mau berkata: ”Ia ada-adakan dia ?”.(10. sesungguhnya sangkaan tidak bisa mengalahkan dari yang lengkap sedikitpun. tetapi mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan Kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.(10. maka kemana kamu dipalingkan”.34) Katakan:”Adakah dari sekutu-sekutu kamu siapa-siapa yang bisa memberi pengenalan kepada yang lengkap?”.(10.

45) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima mu. walau mereka tidak mau melihat ?.(10.42) Dan sebagian dari mereka ada yang melihat kepada mu.44) Dan pada hari yang Dia akan himpun mereka.(10. maka apabila datang rasul mereka.(10. kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.46) Dan bagi tiap ummat ada rasulnya.39) Dan sebagian dari mereka mengimani karakternya. dan Rabb mu lebih mengetahui karakter orang-orang yang berbuat kerusakan.(10. jika memang kamu orang-orang yang benar”.(10.(10. mereka akan berkenal-kenalan antara mereka. maka apakah engkau bisa memberi pengenalan orang-orang yang buta. dan sebagian dari mereka tidak mengimani karakternya.48) DLA . maka katakanlah: ”Bagikulah amalku. dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya.43) Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun. tetapi manusia menganiaya diri-diri mereka sendiri.(10.(10. maka kepada kami tempat kembali mereka.(10. sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukan mereka orang-orang yang mendapat pengenalan. dan bagi kamulah amal kamu. tetapi apakah engkau bisa bikin mendengar orangorang yang tuli walau mereka tidak mau mengerti ?. maka lihatlah bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang zalim. kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan”.Tafsir Al Sulthan yang dari sebelum mereka.40) Dan jika mereka mendustakan mu. mereka seolaholah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang.47) Dan mereka bertanya:”Kapan akan terjadi perjanjian ini.41) Dan sebagian dari mereka ada yang datang mendengarkan kepada mu.(10.

(10. jika datang kepada kamu azab-Nya pada waktu malam dan siang?”. sesungguhnya telah datang kepada kamu nasehat dari Rabb kamu. dan mereka sembunyikan sesalan mereka. maka tidak bisa mereka minta diundurkan sesa’at dan tidak bisa mereka minta dimajukan”.(10.(10.52) Dan mereka akan bertanya kepada mu:”Apakah betul dia?” Katakanlah: “Ya.51) Kemudian akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: “Rasakanlah azab yang kekal.(10.57) DLA .50) “Apakah kemudian.56) Hai manusia.(10.(10. tetapi dihukum antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah:”Aku tidak memiliki bagi diriku bahaya dan tidak manfa’at.(10. apabila sudah kejadian ?. padahal sesungguhnya kamu telah minta dilekaskan dia ?”. melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekarangkah ?. demi Rabb mu. kamu akan percaya kepadanya ?. ketika mereka lihat azab. bukankah kamu tidak dibalas melainkan dengan karakter apa-apa yang kamu telah usahakan ?”. Tiap ummat ada ajalnya. dan obat untuk apa yang di dalan shudur.54) Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi.49) Katakanlah: “Tidakkah kamu lihat. sesungguhnya dia yang lengkap dan kamu tidak bisa terlepas darinya” .53) Dan walau tiap tiap diri yang zalim memiliki apa-apa yang di bumi tentu ia jadikan tebusan.55) Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan dan kepadanya kamu akan dikembalikan.(10. apabila datang ajal mereka. dan pengenalan dan pengaturan untuk orang yang berpendirian teguh. Apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdosa itu ?”. dan ketahuilah bahwa perjanjian Allah itu Lengkap tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(10.

(10. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok melainkan di dalam kitab yang membuktikan . melainkan sekutu-sekutu. Dia AsSamii’ul ‘Aliim.61) Ketahuilah. dan tidak terluput dari Rabb mu dari seumpama debu di bumi dan tidak di langit .Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Dengan kelebihan Allah dan dengan pengaturanNya”.64) Dan jangan omongan mereka itu menyusahkan mu. maka kamu jadikan darinya haram dan halal?” Katakanlah: ”Adakah Allah izinkan untuk kamu atau kamu berdusta atas Allah ?’.(10. ia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. DLA . dan tidak mereka berdukacita. Sesungguhnya Allah Yang mempunyai kelebihan atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.62) Orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti. Itu dia kemenangan yang panjang. karena sesungguhnya Kemuliaan semuanya kepunyaan Allah. (10.(10.(10. melainkan kami jadi saksi atas kamu ketika kamu tertarik kepadanya.(10.59) Dan apakah sangkaan orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tentang hari qiyyamah?.60) Dan tidak engkau ada dalam sesuatu (urusan) dan tidak engkau baca darinya dari Alquran dan tidak kamu kerjakan dari amalan.(10. Maka dengan itu hendaklah mereka bergirang .63) Bagi merekalah kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru dari selain Allah. tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah.65) Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa yang di bumi.(10. sesungguhnya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka.58) Katakanlah: ”Apa kamu tidak lihat apa yang diturunkan oleh Allah untuk kamu dari rizki.

Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Sesungguhnnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar . lantaran kekufuran mereka.71) ”Maka kalau kamu berpaling. Dia Yang kaya.73) DLA .(10.70) Dan bacakanlah atas mereka kabar Nuh. kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka. kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih.66) Dia yang menjadikan bagi kamu malam.(10. karena aku diperintah supaya aku jadi seorang dari orangorang yang berserah diri”. Apakah patut kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu tahu ?”.(10. Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang diancam. Tidak ada di sisi kamu dari alasan tentang ini.68) Katakanlah: ”Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan dusta atas Allah tidak akan mendapat kemenangan”.(10. Lantaran itu tetapkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu. tidak ada upah ku. dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti.69) Perlengkapan di dunia. lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal. kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu jadi ragu-ragu untuk kamu.(10.67) Mereka berkata: ”Allah mengambil anak” Subhaana Dia.Tafsir Al Sulthan tidak mereka turut melainkan sangkaan dan tidak mereka melainkan menduga-duga.(10. melainkan terserah atas Allah. ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Hai kaumku. jika adalah kedudukan ku dan peringatan ku dengan ayat-ayat Allah berat atas kamu.(10. dan kami tenggelamkan orangorang yang medustakan karakter ayat-ayat kami. kemudian sempurnakanlah kepada ku dan jangan kamu beri tempo kepada ku”. untuk kamu tinggalberdiam padanya dan siang terang. tidaklah aku akan minta upah dari kamu.72) Tetapi mereka mendustakan dia. maka atas Allah lah aku bertawakal.(10.

dan supaya ada bagi mu berdua kebenaran di bumi dan tidaklah kami akan percaya kepada kamu berdua”.(10. maka mereka datang kepada mereka dengan bukti.77) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati bapak-bapak kami. mereka berkata: ”Sesungguhnya ini satu sihir yang nyata”. tetapi tidak mereka mau beriman kepada apa yang mereka dustakan karakternya dari sebelum ini. Seperti itu kami tutup atas qalbu-qalbu mereka yang meliwati batas. sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang yang berbuat kerusakan”.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami utus sesudahnya beberapa rasul kepada kaum masing-masing. karena adalah mereka kaum yang berdosa. tetapi mereka sombong.(10.75) Maka ketika datang kepada mereka yang lengkap. Musa berkata: ”Apa yang kamu bawa itu sihir.80) Maka ketika mereka mulai. (10. dari sisi kami.(10.(10.79) Maka ketika datang ahli-ahli sihir.76) Musa berkata: ”Adakah patut kamu berkata untuk Al-Haqq yang datang kepada kamu apakah ini sihir ? padahal tidaklah akan menang ahli-ahli sihir”.(10.78) Dan berkata Fir’aun: ”Datangkanlah kepada ku tiap ahli sihir yang pintar”.82) Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan anak cucu dari kaumnya atas takut dari Fir’aun dan malaknya yang ia akan fitnahkan mereka.(10.(10.(10. sesungguhnya Allah akan batalkan dia.81) Dan Allah melengkapkan Yang Lengkap dengan Kalimat-Nya walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa.74) Kemudian kami utus sesudah mereka Musa dan Harun kepada Fir’aun dan malaknya dengan karakter ayat-ayat kami. Musa berkata kepada mereka: ”Mulailah apa yang kamu mau mulai”. karena sesungguhnya Fir’aun berkuasa di DLA .

Engkau telah beri Fir’aun dan malaknya perhiasan dan harta di kehidupan dunia. lantaran itu hendaklah kamu berdua tetap pendirian dan jangan kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu. Hingga ketika ia hampir tenggelam. tidak ada yang dita’ati melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel.84) Lalu mereka berkata: ”Atas Allah kami bertawakal wahai Rabb kami jangan Engkau jadikan kami percobaan bagi kaum yang zhalim”.91) DLA . sesungguhnya Engkau.90) ”Apa sekarang ?.(10. padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dahulu. ia berkata:”Aku beriman. dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan”.(10.(10.87) Dan Musa berkata: ”Rabb kami. dan aku dari orang yang menyerah diri”.88) Dia berkata: ”Sesungguhnya telah diperkenankan seruan mu berdua.(10.(10. maka diikuti mereka oleh Fir’aun dan tentaranya. karena hendak menzalimi dan hendak meliwati batas. sesungguhnya Dia.85) ”Dan selamatkanlah kami dengan pengaturan Mu dari kaum yang kafir”.(10.83) Dan Musa berkata: ”Hai kaum ku jika kamu mengimani karakter Allah. akibatnya untuk melupakan dari jalan-Mu. Rabb kami.(10. maka kepada-Nyalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang menyerah diri”. Rabb kami.(10. (10.Tafsir Al Sulthan bumi. binasakanlah harta mereka dan keraskanlah atas qalbu-qalbu mereka.86) Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ”Hendaklah kamu berdua bikin bagi kaum kamu beberapa rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat dan dirikanlah sholat dan gembirakan orang yang beriman”. supaya mereka tidak percaya hingga mereka lihat azab yang pedih”.89) Dan kami telah jadikan Bani Israel menyeberangi lautan. dan sesungguhnya dia dari orang yang meliwati batas.

Tafsir Al Sulthan “Maka pada hari ini kami selamatkan mu dengan badan mu untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakang mu”. karena nanti engkau jadi orang-orang yang rugi. Sesungguhnya Rabb mu akan memutuskan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan. Ketika mereka beriman.(10.96) walau datang kepada mereka tiap-tiap ayat.(10.(10.100) DLA . lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia hingga mereka jadi beriman ?. tanyalah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum mu. tentu beriman siapa yang di bumi setiap mereka semuanya.(10. tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami.(10. maka tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan.97) Maka bukankah tidak ada satu negeri beriman lalu imannya itu memberi manfa’at kepadanya melainkan kaum Yunus ¿. kami angkat dari mereka azab kehinaan di kehidupan dunia. dan Dia adakan siksaan atas orang-orang yang tidak mengerti. maka jangan engkau dari orangorang yang ragu-ragu.92) Dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel di tempat yang benar dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik.98) Dan kalau Rabb mu menghendaki.93) Maka jika engkau di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada mu. Sesungguhnya telah datang kepada mu Yang Lengkap dari Rabb mu.94) Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah. tidak akan beriman.(10.99) Dan tidaklah seorang diri akan beriman melainkan dengan izin Allah. dan kami beri perlengkapan mereka sampai satu masa. hingga mereka melihat azab yang pedih.(10.95) Sesungguhnya orang-orang yang telah lengkap atas mereka kalimat Rabb mu.(10.(10.

(10. sesungguhnya telah datang kepada kamu Yang Lengkap.107) Katakanlah: “Hai manusia.103) Katakanlah: “Hai manusia.101) Maka bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan seperti hari orang-orang yang dari sebelum mereka ?. dan siapa lupa. maka sesungguhnya engkau di waktu itu dari orang-orang yang zalim.(10.106) Jika Allah kenakan bahaya kepada mu.(10. dan jika Dia mau kebaikan bagi mu. sesungguhnya aku bersama kamu dari orangorang yang menunggu”.108) DLA . maka sesungghnya ia lupa atasnya. maka aku tidak sembah yang kamu sembah selain dari Allah. Dia kenakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambahamba-Nya. dan orangorang yang beriman.(10.(10. dan Dia Ghafuurur Rahiim. dan tidak aku atas kamu sebagai penjaga” .104) “Dan (aku diperintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada peraturan itu setulusnya.(10. karena tidak berguna ayat-ayat itu dan ancamanancaman itu untuk kaum yang tidak percaya”.(10. dari Rabb kamu. maka tidak ada yang bisa melepaskannya melainkan Dia. tetapi aku sembah Allah Yang akan mewafatkan kamu dan aku diperintah supaya aku ada dari orang yang beriman”.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: “Perhatikanlah apa-apa yang ada di Langit dan bumi. maka sesungguhnya dia mengambil pengenalan untuk dirinya. Katakan: “Tunggulah. Demikianlah wajib atas kami menyelamatkan Mu’minin. Maka itu jika engkau kerjakan.102) Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami. maka tidaklah ada yang bisa menolak kelebihan-Nya.105) Dan jangan engkau seru selain dari Allah apa yang tidak bisa memberi manfa’at kepada mu dan tidak bisa memudharatkan mu. jika adalah kamu di dalam syak dari peraturanku. dan jangan engkau ada dari orangorang yang musyrik”.(10. maka siapa mengambil pengenalan.

Tafsir Al Sulthan Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada mu dan sabarlah hingga Allah memutuskan.Surat Huud (Nabi Huud As) Surat ke-11.109) 11. 123 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(11.0) DLA . dan Dia sebaik-baik Yang Memutuskan.(10.

Tafsir Al Sulthan Alif.4) Ketahuilah .(11. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. kemudian dijelaskan dari sisi Yang Hakiimin Khabiir (Bijaksana Mengabarkan). Ketahuilah bahwa waktu mereka pakai pakaian mereka.2) “Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabb kamu kemudian bertobat kepada-Nya. tentu Dia akan beri kepada kamu perlengkapan yang tepat kepada satu masa yang ditentukan. Dia akan beri tiap yang mempunyai kelebihan. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya. kelebihan-Nya. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya. dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”. Lam.(11.(11.(11.5) JUZ’ 12 Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi.1) ”bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. Setiap di dalam tulisan yang nyata. tidak bisa dipalingkan dia dari mereka.6) Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah ‘Arsy-Nya atas air. melainkan atas Allah rizkinya dan Dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya.(11.(11. sesungguhnya mereka palingkan shudur mereka untuk bersembunyi dari-Nya. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalangi dia?” Ketahuilah pada hari akan datang kepada mereka.(11.7) Dan jika kami akhirkan azab itu dari mereka kepada satu ummat tertentu. Sesungguhnya Dia Mengetahui karakter yang dimiliki oleh shudur. Ra. tentu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.3) Kepada Allah lah tempat kembali kamu. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya Pengancam dan Penggembira”. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang menyolok”. dan akan DLA .

Tafsir Al Sulthan meliputi mereka apa yang ada mereka perolok olokkan karakternya.(11. niscaya ia putus asa kufur.(11.10) Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal shalih.16) DLA .13) Maka kalau mereka tidak bisa memperkenankan kamu.(11.Katakan: ”Datangkanlah 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin. dan bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. kami akan sempurnakan kepada mereka usaha-usaha mereka padanya dan mereka padanya tidak dirugikan.8) Dan jika kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami.(11. maka itu tidakkah kamu mau berserah diri ?.(11.11) Tetapi bisa jadi engkau akan hendak tinggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada mu dan sempit dadamu lantaran mereka berkata: “Mengapakah tidak diturunkan atasnya satu perbendaharaan atau datang besertanya seorang malak?”.15) Merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan api. kemudian kami cabut dia daripadanya. sesungguhnya ia senang dan sombong.12) Atau mereka mau katakan: “Ia telah bikin dia ?”. ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan ilmu Allah.(11. niscaya ia akan berkata: “Telah hilang kesusahan dari ku”. Sesungguhnya engkau hanya seorang pengancam dan Allah Penjaga atas tiap sesuatu.14) Siapa suka kepada kehidupan dunia dan perhiasannya. mereka itu adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(11. dan serulah siapa yang kamu bisa selain dari Allah jika memang kamu orang-orang yang benar” . (11.(11.9) Dan jika kami rasakan kepadanya jasa (ni’mat) sesudah kesusahan yang mengenai dia. dan gugur apa-apa yang mereka ekspresikan padanya dan batal apa-apa yang mereka kerjakan.

20) Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Tidakkah kamu mau ingat ?.(11. Itulah mereka yang mengimani karakternya dan siapa yang mengkufuri karakternya dari golongan-golongan.23) Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan orang tuli.25) DLA .21) Tidak syak. Mereka tidak kuasa mendengar dan mereka tidak bisa melihat.(11. dan dari sebelumnya ada kitab Musa sebagai Pusat Informasi dan pengaturan. Adakah sama dua-duanya dalam perumpamaan ?.(11. sedangkan saksi-saksi akan berkata: “Ini orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka”.(11. Mereka akan dibawa atas Rabb mereka.19) Mereka tidak bisa terlepas di bumi dan tidak ada bagi mereka pengurus selain dari Allah. itulah mereka penghuni surga.Tafsir Al Sulthan Apakah orang yang berjalan atas bukti dari Rabb nya dan diiringi dia oleh saksi dari-Nya.24) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya: ”Sesungguhnya aku ini untuk kamu sebagai pengancam yang membuktikan”. dan batallah apa yang mereka telah ada-adakan.(11.17) Dan bukankah tidak ada yang lebih aniaya daripada orangorang yang ada-adakan dusta atas Allah. Sungguh kutukan Allah atas orang yang zalim. bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sangat rugi di akhirat. maka apilah tempatnya yang dijanjikan.(11.22) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan tunduk kepada Rabb mereka. akan digandakan bagi mereka azab. mereka padanya akan kekal.(11. sesungguhnya ialah Yang Lengkap dari Rabb mu tetapi kebanyakan manusia tidak percaya(11. Lantaran itu janganlah engkau syak padanya. dengan orang yang melihat dan yang mendengar.(11.18) Yang berpaling dari jalan Allah dan mencari dia bengkok dan mereka kepada akhirat mereka kafir.

bahkan kami sangka kamu orang yang berdusta”. dan engkau telah banyakkan perbantahan kepada kami. bagaimana penglihatan kamu jika adalah aku atas bukti dari Rabb ku dan Dia beri kepada ku pengaturan dari sisi-Nya. dan bukan aku pengusir orang-orang yang beriman: sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka.31) Mereka berkata: ”Hai Nuh sesungguhnya engkau telah membantah kami.29) ”Dan hai kaumku.27) Ia berkata: ”Hai kaum ku. lantaran itu datangkanlah kepada kami karakter apa-apa yang engkau janjikan kepada kami jika memang engkau dari orang yang benar”.26) Maka berkata para malak yang kafir dari kaumnya: ”Kami tidak pandang mu melainkan seorang cerdas seperti kami. dan kami tidak melihat yang mengikuti mu melainkan orang-orang yang rendah dari antara kami dengan tidak berpenglihatan. siapakah yang akan menolong aku dari Allah. aku tidak minta harta kepada kamu tentang itu. aku melihat kamu sebagai kaum yang bodoh”.(11.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan kamu sembah melainkan Allah. sesungguhnya aku kalau begitu adalah daripada orang-orang yang zalim”.32) DLA . padahal kamu tidak suka kepadanya ?”. dan aku tidak mengetahui yang ghaib”.30) ”Dan aku tidak berkata kepada kamu:”Di sisi ku ada perbendaharaan Allah. (11.(11. melainkan atas Allah. tidak ada balasanku.(11. apakah bisa kami paksakan dia kepada kamu. dan kami tidak lihat kamu punya kelebihan atas kami. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang pedih”.(11.Apakah kamu tidak mau ingat ?”. lalu digelapkan atas kamu. jika aku usir mereka ?.28) ”Dan hai kaum ku. dan aku tidak berkata: ”Aku ini Malak”.(11. dan tidak aku berkata tentang orang-orang yang dihinakan oleh pemandangan kami bahwa Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka.(11. Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang di dalam diri-diri mereka.

maka sesungguhnya kami akan perolokolokkan kamu sebagaimana kamu perolok-olokkan”.38) ”Maka kamu akan mengetahui siapa yang akan didatangi oleh azab yang merendahkan dia dan akan turun atasnya azab yang menetap”.(11. kecuali siapa yang telah terdahulu atasnya perkataan. apabila Dia mau sesatkan kamu.(11. jika aku mau menasehati kamu. maka ataskulah dosanya.37) Dan ia bentuk kapal. dan tiap kali malak dari kaumnya melalui atasnya mereka perolok-olokkan dia.(11.(11.36) “Dan bentuklah kapal itu dengan karakter mata kami dan wahyu kami. tetapi aku berlepas diri dari dosa yang kamu kerjakan”.40) DLA . dan tidaklah kamu bisa terlepas”.39) Hingga apabila datang urusan kami. dan mendidih Tannur. Dia Rabb kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”.34) Atau mereka akan berkata: ”Ia telah ada-adakan dia ?”. oleh itu janganlah engkau berdukacita dengan karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan”. dan jangan engkau hadapkan omongan kepadaKu tentang orang-orang yang zalim itu. (11. dan siapa yang beriman”. Ia berkata: ”Jika kamu perolok-olokkan kami.33) ”Dan tidak akan memberi manfa’at kepada kamu nasehatku.(11.(11. Dan tidak beriman bersamanya melainkan sedikit.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Hanya Allah yang akan datangkan dia kepada kamu jika Dia kehendaki. Katakanlah: ”Jika aku ada-adakan dia.35) Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa: ”Tidak akan beriman melainkan siapa yang sudah beriman.(11. kami berkata: ”Pikulkan padanya dari tiap jenis dua dan ahli mu.

Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya. dan sesungguhnya perjanjian Mu lengkap. sesungguhnya anakku itu dari ahliku. lalu dihalangi antara keduanya oleh Gelombang. dan Engkau sebaik-baik Pemutus” . turunlah dengan sejahtera dari kami dan perlindungan atasmu dan atas ummat-ummat dari orang yang bersama mu.42) Ia berkata: ”Aku akan pergi berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air”. sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu. ia berkata: ”Rabbi.(11.47) Dikatakan: ”Hai Nuh.(11.(11.41) Dan dia mengalir dengan mereka di dalam Gelombang seperti Gunung. niscaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi” . maka adalah ia dari orang yang ditenggelamkan. Dan (Kapal Nuh)berada atas bukit Juudiiy. dan surutlah air dan bereslah urusan.(11. dan Nuh memanggil anaknya.46) Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Mu dari meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan karakternya. sesungguhnya Aku memberi nasehat kepada mu supaya engkau tidak jadi dari orang-orang yang bodoh”. Dan dikatakan: ”Kebinasaanlah atas kaum yang zalim”. dan jangan engkau ada bersama orang-orang yang kafir”. (11. dan jika tidak Engkau ampunkan aku dan tidak seleksi aku. naiklah bersama kami. telanlah airmu dan hai langit berhentilah”.(11. Ia berkata: ”Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah melainkan siapa yang sudah diteliti”. sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”.Tafsir Al Sulthan Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya. Maka itu jangan engkau minta kepada Ku apa yang engkau tidak tahu karakternya.45) Dia berkata: ”Hai Nuh. sesungguhnya dia beramal tidak shaleh.43) Dan dikatakan:”Hai bumi.(11. dan ummat-ummat yang kami akan beri DLA .44) Dan Nuh telah menyeru Rabbnya. padahal adalah ia di dalam Ma’zil: ”Hai anakku.

tidak ada balsan ku melainkan atas Yang Menyusun aku.51) ”Dan hai kaum ku mintalah ampun kepada Rabb kamu. Tidak lain melainkan kamu ini orang yang suka mengada-ngadakan”.55) ”Sesungguhnya aku bertawakal atas Allah Rabb ku dan Rabb kamu.(11. kemudian jangan kamu beri tempo kepada ku”. Maka sabarlah. lantaran itu cobalah kamu sekalian jalankan tipu daya kamu kepada ku.52) Mereka berkata: ”Hai Hud.(11.54) ”Dari selain Dia. dan saksikanlah oleh kamu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan”. apakah kamu tidak mengerti”.49) Dan kepada ’Aad saudara mereka Hud.(11. tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati melainkan Dia. kemudian bertobatlah kepada-Nya. dan Dia tambah bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu.48) Itulah sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu. engkau tidak datang kepada kami dengan bukti dan kami tidak akan tinggalkan yang dita’ati-yang dita’ati kami.(11. Ia berkata: ”Sesungguhnya aku jadikan Allah saksi. dan jangan kamu berpaling dalam keadaan berdosa”. sembahlah Allah.(11. tentu Dia kirim langit atas kamu dengan lebat. tidak engkau dan kaum mu mengetahuinya dari sebelum ini.(11.50) ”Hai kaum ku.(11.53) ”Tidak kami berkata. melainkan sebagian dari yang kami ta’ati telah kenakan kepada mu gangguan”.Tafsir Al Sulthan perlengkapan kepada mereka.(11. kemudian akan mengenai mereka dari kami azab yang pedih”. sesungguhnya akibat (baik) untuk orang yang berbakti. aku tidak minta kepada kamu balasan untuk itu. tidak ada dari makhluk berjalan melainkan Dia yang DLA . dari perkataaan mu dan kami tidak akan percaya kepada mu”. ia berkata: ”Hai kaum ku .

sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku karakternya.56) ”Maka kalau kamu berpaling. maka mintalah ampun kepadaNya. dan Rabb ku akan gantikan satu kaum yang lain dari kamu dan kamu tidak bisa membahayakan Dia sedikitpun sesungguhnya Rabb ku atas tiap sesuatu menjaga”. sesungguhnya Rabb ku Qoriibun Mujiib”. dan Dia beri kepada ku dari-Nya pengaturan. Dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang engkau seru kami kepadanya”. tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.58) Dan itulah ’Aad mereka mengingkari karakter ayat-ayat Rabb mereka. sesungguhnya Rabb ku atas jalan yang lurus. kabarkanlah kepada ku bagaimana jika aku ini benar atas bukti dari Rabb ku.60) Dan Tsamud saudara mereka shalih. dan Dia jadikan kamu ramai padanya. ketahuilah sesungguhnya ’Aad kufur kepada Rabb mereka. (11.61) Mereka berkata: ”Hai Shalih.(11.Tafsir Al Sulthan menguasainya.(11. sembahlah Allah.59) Dan diikuti mereka di dunia ini dan hari qiyamah dengan satu kutukan. ia berkata: ”Hai kaum ku. Dia Yang menghendaki kamu dari Bumi. dan mereka durhaka kepada rasul-rasul-Nya serta mereka turut perintah tiap pemaksa enggan menerima kebenaran. apakah patut engkau larang kami sembah apa yang disembah oleh bapakbapak kami ?. sesungguhnya adalah engkau sebelum ini di antara kami orang yang diharap.57) Dan ketika datang azab kami.(11.(11. maka siapakah yang bisa menolong DLA . kemudian bertobatlah kepada-Nya. (11. (11. sesungguhnya kebinasaanlah bagi ’Aad kaum Hud. kami selamatkan Hud dan orangorang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.62) Ia berkata: ”Hai kaumku.

padahal aku sudah tua. itu perjanjian yang tidak bisa didustakan”.Tafsir Al Sulthan aku dari Allah jika aku durhaka kepada-Nya. maka menjadilah mereka binasa di dalam kampungkampung mereka. lalu tertawa. Ketahuilah sesungguhnya Tsamud kufur kepada Rabb mereka.(11.69) Maka ketika ia lihat tangan mereka tidak sampai kepadanya.65) Maka ketika datang azab kami.72) DLA .68) Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahimn dengan kabar gembira sambil mereka berkata: ”Salam”. Dia Qowiyyul ’Aziiz. kami selamatkan shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya. lalu ia berkata: “Bersenangsenanglah kamu di kampung kamu tiga hari. ia jawab: ”Salam”. dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu. sebab nanti mengenai kamu satu azab yang dekat”.70) Dan isterinya berdiri. ia heran kepada mereka dan ia merasa takut dari mereka. Ya’qub.63) ”Dan hai kaum ku.64) Tetapi mereka sembelih dia.(11. apakah aku ini bisa beranak.(11. dan jangan kamu sentuh dia dengan gangguan. dan ini suamiku sudah tua ?.71) Ia berkata: ”Ya wailata. lantaran itu biarkanlah dia makan di bumi Allah.66) Dan telah mengenai orang-orang yang zalim itu dentuman keras. sesungguhnya Rabb mu.(11.(11.(11. tetap kamu tidak menambah bagi ku selain dari merugikan”.(11. Mereka berkata: ”Jangan takut. maka tidak lama ia bawa anak sapi yang dipanggang. Lantas kami kabarkan kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq. ini unta Allah sebagai ayat untuk kamu. sesungguhnya kebinasaan untuk Tsamud.67) Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya. sesungguhnya ini satu hal yang ajaib”.(11. sesungguhnya kami diutus kepada kaum Luth”.(11.(11.

karena sesungguhnya telah datang perintah Rabb mu.78) Mereka jawab: ”Sesungguhnya engkau telah ketahui (bahwa) kami tidak ada kemauan kepada anak-anak perempuanmu.(11.(11. ia berkata: ”Hai kaum ku. mereka lebih bersih bagi kamu.(11. sambil ia berkata: ”Ini satu hari yang payah”. sesungguhnya kami ini utusanutusan Rabb mu. mereka tidak bisa sampai kepada mu. tetapi jangan seorang pun dari kamu melihat ke belakang. sedangkan mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan. karena akan mengenai dia apa yang akan mengenai mereka.80) Mereka berkata: ”Hai Luth.(11.77) Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya. tidakkah ada di antara kamu ini seorang laki-laki yang cerdik ?”. ia membantah kami dalam kaum Luth.76) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth.81) DLA . (11. berpalinglah dari ini.73) Maka ketika hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira.(11. lantaran itu pergilah bersama ahli mu. ia merasa tidak senang dengan mereka dan sempit dadanya lantaran mereka. itu dia anak-anak perempuan ku.75) ”Hai Ibrahim. atau aku bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat”.(11. dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak bisa ditolak.(11. Penyedih dan suka kembali. Pengaturan Allah dan Perlindungan-Nya atas kamu hai ahli rumah ini sesungguhnya Dia Hamiidun Majiid”. kecuali isteri mu.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Apakah engkau merasa heran tentang urusan Allah ?. dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mau”. sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu ialah shubuh. bukankah waktu shubuh sudah dekat ?.74) Sesungguhnya Ibrahim sungguh Penyantun. kalau ada bagi ku kekuatan. pada waktu malam.79) Ia berkata: ”Alangkah baiknya.(11. maka takutlah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku terhadap tamu-tamu ku.

apakah Sholat-mu menyuruh mu supaya kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau supaya (jangan) kami belanjakan harta harta kami sebagaimana kami suka?.(11. dan jangan kamu kurangkan dari manusia kehendak-kehendak mereka. dan ia itu tidak jauh dari orang yang zalim.(11.82) Yang ditandakan di sisi Rabb mu. sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. dan tidak ada taufiq-ku melainkan dengan karakter Allah. kabarkanlah kepada ku bagaimanakah jika benar aku atas bukti dari Rabb ku.84) ”Dan hai kaum ku.(11.(11.Tafsir Al Sulthan Maka ketika datang azab kami.(11. dan jangan kamu berjalan di bumi dengan mengadakan kerusakan”.83) Dan kepada Madyan. dan kami hujani atasnya batu dari tanah liat yang beriring. padahal tidaklah kaum Luth itu jauh dari kamu”.(11. dan janganlah kamu kurangkan sukatan dan timbangan. atasnya aku bertawakal dan kepadaNya aku akan kembali”. ia berkata:”Hai kaum ku.85) ”Ketinggalan (rizki dari) Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman dan tidak aku penjaga atas kamu”. janganlah permusuhan kamu kepada ku menyebabkan kamu dikenakan seperti apa yang telah mengenai kaum Nuh atau kaum Hud. kami jadikan yang sebelah atasnya ke sebelah bawah.86) Mereka berkata: ”Hai Syu’aib.87) Ia berkata: ”Hai ku. saudara mereka Syu’aib. Sesungguhnya engkaulah orang yang Penyantun penunjuk jalan”.88) ”Dan hai kaum ku.89) DLA . sembahlah Allah. atau kaum Shalih. karena tidak ada bagi kamu dari yang dita’ati melainkan Dia.(11. dan Dia berikan kepada ku satu pemberian yang baik. Dan aku tidak mau melainkan kebaikan. selama aku kuasa.(11. sesungguhnya aku lihat kamu ada dalam kesenangan dan aku takut atas kamu azab hari terkepung.

tentu kami rajam mu.(11.96) Kepada Fir’aun dan malaknya. tunggulah. sesungguhnya Rabb ku Meliput apa yang kamu kerjakan”. dan kalau tidak karena kaum mu. sesungguhnya aku menunggu bersama kamu”. dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lemah di antara kami. tetapi mereka turut perintah Fir’aun padahal tidaklah urusan Fir’aun itu yang benar. dan dentuman keras mengenai orang-orang yang zalim itu. karena engkau bukan berkarakter penakluk atas kami”. sesungguhnya aku beramal. beramallah secara kamu.97) Ia akan mengetuai kaumnya pada hari qiyaamah.92) ”Dan hai kaum ku.Tafsir Al Sulthan ”Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu.(11.(11. kamu akan mengetahui siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta.(11. kami tidak faham . padahal jelek tempat yang didatangi. sesungguhnya Rabb ku Rahiimun Waduud”.(11.99) DLA . lalu Dia akan masukkan mereka ke dalam api.95) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami dan alasan yang membuktikan.(11. Ketahuilah satu kebinasaan untuk Madyan seperti binasanya Tsamud.(11.94) Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya. kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan pengaturan dari kami. dan kamu buang Dia di belakang punggung kamu. kemudian bertobatlah kepada-Nya.91) Ia berkata: ”Hai kaum ku apakah kaum ku lebih berat untuk kamu dari Allah ?. lantaran itu menjadilah mereka binasa di kampungkampung mereka.98) Dan diiringi mereka oleh kutukan di dunia dan pada hari qiyaamah sangat jelek iringan yang mengiringi itu.(11. (11.90) Mereka berkata:”Hai Syu’aib.(11.93) Dan ketika datang azab kami.

apabila Dia mengazab negerinegeri. (11.(11.Tafsir Al Sulthan Itulah sebagian dari kabar penduduk negeri yang kami ceritakan dia atas mu.104) Pada hari ia akan datang. dan tidak menambah bagi mereka melainkan kebinasaan. (11.100) Dan tidak kami menganiaya mereka. sesungguhnya Rabb mu berkuasa membuat apa yang Dia kehendaki. (11.dan itu hari yang disaksikan. bagi mereka padanya teriakan dan jeritan.(11. Maka dari antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. ketika datang urusan Rabb mu. tidak bisa berbicara seorang diri melainkan dengan izin-Nya. tetapi mereka menganiaya diri-diri mereka.(11. mereka tidak sembah melainkan seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dari sebelum ini. mereka kekal padanya selama ada langit dan bumi. padahal mereka itu zalim. (11.102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang yang takut azab akhirat. melainkan untuk satu masa yang tertentu. (11. maka di dalam surga. darinya ada yang masih ada dan ada yang sudah binasa. sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. Maka tidak berguna sedikit pun kepada mereka yang dipatuhi-yang dipatuhi mereka yang mereka seru dari selain Allah. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu.105) Maka adapun orang yang celaka.101) Dan seperti itu azab Rabb mu.106) Mereka kekal padanya selama ada Langit dan Bumi. kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb mu sebagai satu pemberian yang tidak putus.103) Dan kami tidak akhirkan dia.107) Dan adapun orang-orang yang berbahagia. Itu hari yang dikumpulkan padanya manusia. dan DLA .108) Lantaran itu jangan engkau ada dalam keraguan dari apa yang mereka sembah. maka dalam api.(11.

karena sesungguhnya Dia melihat karakter apaapa yang kamu kerjakan. lantaran nanti akan mengenai kamu api.112) Dan jangan kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim.(11.(11.(11.115) Maka tidakkah ada orang-orang yang baik dari qurun-qurun yang dari sebelum kamu yang bisa melarang dari pada kerusakan di bumi . sesungguhnya ketepatan-ketepatan bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan. padahal penduduknya berbuat kebaikan.(11. tentu sudah diberi keputusan antara mereka. karena adalah mereka orang-orang yang berdosa. telah diperselisihkan padanya. padahal tidak ada bagi kamu penolong selain dari Allah kemudian kamu tidak akan ditolong.(11.110) Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Rabb mu amalan mereka. sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kesetiaan. dan sesungguhnya mereka di dalam syak yang meragukan darinya. tetapi sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka.(11.113) Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang dan disebagian dari malam. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. sebagaimana engkau diperintah. dan orang yang zalim itu menurut apa-apa kesenangan yang mereka telah biasa mendapatnya.114) Dan sabarlah.(11. Dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Rabb mu. dan jangan kamu meliwati batas. dan orang yang bertobat bersama mu.109) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab itu.116) Dan tidak sekali-kali Rabb mu membinasakan negeri-negeri dengan kezaliman. karena sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan.111) Lantaran itu berlaku luruslah.117) DLA .(11. (11.

(11. maka sembahlah Dia dan bertawakallah atas-Nya.121) ”Dan tunggulah sesungguhnya kami menunggu”.119) Dan setiap kami ceritakan kepada mu sebagian dari kabarkabar beberapa rasul yaitu dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.120) Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak percaya: “Bekerjalah menurut cara kamu. dan tidak Rabb berkarakter lalai dari apa yang kamu kerjakan.123) DLA . tentu Dia jadikan manusia satu ummat. tetapi tetap mereka berselisihan. dan kepada-Nya dikembalikan urusan setiapnya. (11. dan telah datang kepada mu di dalam ini Yang Lengkap dan Nasehat dan Peringatan untuk Mu’minin.(11.(11. sesungguhnya kami bekerja”. Dan telah sempurna kalimat Rabb mu :”Aku akan penuhkan jahannam dari jinn dan manusia semuanya”.(11. dan lantaran itu Dia ciptakan mereka.122) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi.118) Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabb mu.(11.Tafsir Al Sulthan Dan jika dikehendaki oleh Rabb mu.

DLA .(12. aku lihat mereka kepadaku mereka bersujud”.(12.4) Ia berkata:”Hai anakku.(12. sesungguhnya Rabb mu ‘Aliimun Hakiim”.(12.Surat Yusuf (Nabi Yusuf As) Surat ke-12.(12. satu bacaan.1) Sesungguhnya kami turunkan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti.7) Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kita dari kita. sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan.(12. Ra. itulah ayat-ayat Tulisan yang nyata.5) “Dan seperti itu Rabb mu akan memilihmu dan Dia akan ajarkan kepada mu sebagian dari takwil kabar-kabar dan Dia akan sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas mu.(12. 111 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. padahal kita ramai. Ibrahim dan Ishaq.6) Sesungguhnya ada di dalam Yusuf dan saudaranya beberapa ayat bagi orang yang bertanya. sebagaimana Dia telah sempurnakan dia atas dua ibu bapak mu dari sebelum ini.0) Alif.Tafsir Al Sulthan 12.3) Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya: “Hai bapakku. nanti mereka menipu daya kepadamu satu tipu daya. jangan engkau ceritakan penglihatan mu atas saudara mu. dan atas keluarga Ya’qub. Lam. padahal sesungguhnya adalah engkau dari sebelum ini sungguh dari orang yang lalai. sesungguhnya setan bagi manusia satu musuh yang nyata”.(12.2) Kami kisahkan atas mu setepat-tepat kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada mu ini.

bahwa dia akan dimakan oleh serigala.(12. hal kamu membawa dia.(12. dan mereka tidak sadar”. tetapi buanglah dia ke dalam sumur. dan mereka berembuk akan memasukkan dia ke dalam sumur. maka dimakan dia oleh serigala. Dan kami wahyukan kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan kabarkan kepada mereka tentang urusan ini. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga”. karena aku takut.12) Ia berkata: “Sesungguhnya mendukacitakan aku.(12.14) Maka ketika ia pergi dengan membawa dia.10) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. sesungguhnya kami.(12. dan tidak DLA .16) Mereka berkata: “Hai bapak kami. supaya diambil dia oleh sebagian daripada orang-orang melintas jika mau kamu kerjakan. ia bisa makan-makan dan bermain-main.9) Berkata seorang dari mereka: “Jangan kamu bunuh Yusuf.13) Mereka berkata:”Jika dia dimakan oleh serigala. padahal kami banyak. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. agar teruntuk kamu saja wajah bapak kamu. (12.Tafsir Al Sulthan sesungguhnya bapak kita sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.(12.(12. mengapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf. padahal sesungguhnya kami ikhlas kepadanya”. dan nanti dari sesudahnya kamu jadi kaum yang shalih”.11) “Kirimkanlah dia besok bersama kami.8) “Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu bumi. kalau begitu adalah orang-orang yang rugi”.(12. sedangkan kamu lalai daripadanya”.(12. dan kami tinggalkan Yusuf di sisi perlengkapan kami.15) Dan mereka datang kepada bapak mereka pada waktu sore sambil menangis.

18) Dan datang orang-orang musafir. maka kesabaran yang baik dan Allah Yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”.22) Dan perempuan yang dia di dalam rumahnya maukan dirinya. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan. lalu ia ulurkan timbanya. Seperti itu kami mau palingkan daripadanya DLA . lalu mereka kirim pencari air mereka. dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan.(12.Tafsir Al Sulthan engkau berkarakter percaya kepada kami walau kami benar” . Sesungguhnya dia Rabb ku telah baguskan kedudukan ku.23) Dan sesungguhnya perempuan itu telah maukan dia. dan ia maukan perempuan itu. sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim”. karena adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya.(12. Ia berkata: “Ooh kabar gembira. dan karena kami hendak ajarkan dia takwil kabar-kabar. Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. ini seorang anak laki-laki”.19) Lalu mereka jual dia dengan harga yang murah.(12.(12. sekiranya tidak ia lihat undang-undang Rabbnya. dan Allah Berkuasa atas urusan-Nya. mudah-mudahan ia memberi manfa’at kepada kita atau kita jadikan dia anak”.21) Dan ketika ia sampai kepada umurnya. Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan. kami beri dia kebijakan dan ilmu.(12. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.17) Dan mereka kenakan di bajunya darah dusta. Ia berkata: “Bahkan diri-diri kamu memudahkan kamu satu perkara.20) Dan berkata yang membelinya dari Mesir kepada perempuannya:”Bedakan kedudukannya. lalu perempuan itu menutup pintu-pintu dan berkata: “Datanglah kepada ku” Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah. (12. yaitu beberapa dirham yang dihitung.(12.

26) “Dan jika adalah bajunya koyak dari belakang.(12.30) Maka ketika ia dengar ejekan mereka. dan mereka katakan: “Hasyaa untuk Allah.29) Dan berkata perempuan-perempuan di kota:”Perempuan Penakluk maukan hambanya.(12.25) Ia berkata: “Dia yang maukan aku”.Tafsir Al Sulthan kejahatan dan kekotoran. lalu dua-duanya bertemu suaminya di depan pintu. Maka ketika mereka lihat dia .(12.(12. ia berkata: “Sesungguhnya ini sebagian dari pada tipu daya kamu.31) DLA . mintalah ampun bagi dosa mu.28) “Hai Yusuf. sesungguhnya kami lihat dia dalam kesesatan yang nyata”.24) Dan dua-duanya berlomba-lomba ke pintu. dan seorang pemutus dari keluarga memutuskan:”Jika bajunya koyak di depan. ini bukan seorang yang cerdas. karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang salah”. berpalinglah dari ini. sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlash . tidak ini melainkan seorang Malak yang berbeda”.(12. Perempuan itu berkata: “Bukankah tidak ada balasan bagi orang yang mau kejahatan kepada ahlimu melainkan dipenjara dia atau diazab yang pedih”.(12. dan mereka potong tangan-tangan mereka. (dan mereka)meng-akbarkan dia. sesungguhnya tipu daya kamu panjang”. maka benarlah perempuan itu.(12. dan ia koyakkan bajunya dari belakang.27) Maka ketika ia lihat bajunya koyak dari belakang. maka berdustalah perempuan itu dan adalah ia daripada orang-orang yang benar”. dan adalah ia daripada orang-orang yang berdusta”. sesungguhnya cinta kepadanya telah mesra di dirinya. lalu ia berkata:”Keluarlah di hadapan mereka”. ia panggil mereka dan ia sediakan bagi mereka tempat duduk dan ia berikan kepada tiap seorang dari mereka satu pisau.(12.

36) Ia berkata: “Tidak akan datang kepada kamu makanan yang diberikan kepada kamu. Itu sebagaian dari kelebihan Allah atas kami dan DLA . yaitu mereka penjarakan dia sampai satu masa. karena sesungguhnya Dia AsSamii’ul ‘Aliim.(12. Itu sebagian dari apa yang diajarkan kepada ku oleh Rabb ku. dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh”. niscaya ia akan dipenjara.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Ini dia orang yang kamu cela kepada ku tentang dia. dan sesungguhnya jika ia tidak mau kerjakan apa yang aku perintah. melainkan aku bisa kabarkan kepada kamu berdua takwilnya sebelum ia datang kepada kamu. “Kabarkanlah kepada kami takwilnya. sesungguhnya kami lihat mu dari orang-orang yang berbuat kesetiaan”.32) Ia berkata: “Rabbi.(12.37) “Dan aku mengikuti ajaran bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub. dan berkata yang seorang lain: “Aku telah bermimpi menjunjung roti atas kepalaku. sesungguhnya aku telah tinggalkan ajaran kaum yang tidak mengimani karakter Allah. niscaya aku condong kepada mereka. dan akan jadilah ia daripada orang-orang yang hina” .34) Kemudian terbit bagi mereka. dan jika Engkau tidak palingkan daripadaku tipu daya mereka. sesudah mereka melihat ayatayat itu. Berkata seorang dari yang dua itu:”Sesungguhnya aku telah bermimpi memerah anggur”. tidak boleh sekali-kali menyekutukan karakter Allah dari sesuatu. yang dimakan burung sebagiannya”.(12. penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. lalu Dia palingkan daripadanya tipu daya mereka.(12. tetapi ia menolak.33) Maka Allah perkenankan baginya. sesungguhnya aku telah maukan dia. (12.(12. karena mereka orang-orang yang kufur kepada karakter akhirat”.35) Dan masuk ke penjara bersama dia dua anak muda.

(12. maka ia akan disalib.(12.39) “Kamu tidak sembah selain dari-Nya melainkan nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan. jika memang kamu bisa artikan mimpi”.(12. padahal ia ingat sesudah satu masa: ”Aku akan kabarkan kepada kamu karakter takwilnya. adapaun seorang dari kamu.42) Dan berkata Raja:”Sesungguhnya aku mimpi (melihat) tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi kurus. lalu dimakan oleh burung dari kepalanya. Telah diputus urusan yang kamu tanyakan kepada ku”. maka utuslah aku”.(12.41) Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya.43) Mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau. apakah arbab yang terpisah-pisah itu lebih baik atau Allah Al-Waahidul Qohhaar ?”. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah. (12. Dia perintah supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia. Itu peraturan yang resmi berdiri tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(12. fatwakanlah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh DLA . Hai para malak. dan (aku mimpi) tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering. Dan adapun yang seorang lagi. Tidak Allah turunkan karakternya dari Alasan (Sulthan). (12. dan bukanlah kami orang-orang yang mengetahui takwil mimpi-mimpi”. berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini.44) Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu.38) “Hai dua sahabat penjara ku. maka ia akan memberi minum kepada Majikannya arak.40) “Hai dua sahabat penjara ku. bahwa ia akan selamatkan dia: ”Sebutlah aku di sisi Majikan mu”. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”.45) ”Hai Yusuf orang yang benar.Tafsir Al Sulthan atas manusia. tetapi dilupakan dia oleh setan untuk menyebut kepada Majikannya. maka itu tinggallah Yusuf beberapa tahun di dalam penjara.(12.

maka apa yang kamu panen.(12.47) ”Kemudian akan datang sesudah itu tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakan baginya. dan padanyalah mereka akan memerah”. melainkan apa-apa yang diteliti Rabb ku .51) “Itu untuk ia ketahui bahwa aku tidak khianat kepadanya di waktu ia tidak ada . hendaklah kamu tinggalkan dia pada tangkainya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan”. lalu tanyakan kepadanya bagaimana keadaan perempuan perempuan yang memotong tangan-tangan mereka. supaya aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka tahu”. Mereka jawab: ”Kami berlindung kepada Allah. dan sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar”. sesungguhnya Rabb ku sangat mengetahui karakter tipu daya mereka”. Maka ketika utusan itu datang kepadanya ia berkata: ”Kembalilah kepada Majikan mu. melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”.(12. (12.(12. Berkata Perempuan Penakluk: ”Sekarang telah terungkap Yang Lengkap.53) DLA .(12.(12. sesungguhnya Rabb ku Ghafuurur-Rahiim”.49) Dan berkata Raja: ”Bawalah dia kepada ku”. dan bahwa Allah tidak memberi pengenalan kepada orang-orang yang khianat”. dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering.48) ”Kemudian akan datang sesudah itu satu tahun yang padanya dihujani manusia.50) Ia berkata:”Bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu maukan Yusuf?”. sesungguhnya diri menyuruh kepada kejelekan.46) Ia berkata: ”Kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh. aku yang maukan dia.(12. (12. kami tidak mengetahui kejahatan atasnya”.52) JUZ’ ke-13 “Dan tidak aku memerdekakan diriku.Tafsir Al Sulthan sapi yang kurus.

Tidak kamu lihat. tetapi mereka tidak kenal dia. supayaa mereka mengenalnya.(12. untuk orangorang yang beriman.(12. sesungguhnya aku Hafiizhun ’Aliim”. dan janganlah kamu dekat kepada ku”. (12. Kami kenakan pengaturan kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak sia-siakan orang-orang yang berbuat kesetiaan. maka ia kenal kepada mereka. ia boleh bertempat di mana ia suka. dilarang sukatan untuk kita. aku akan jadikan dia orang rapat kepada diri ku”.56) Dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik.(12. bahwa aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik orang yang menerima tamu”. ia berkata: ”Nanti bawalah kepada ku saudara kamu dari bapak kamu.55) Dan seperti itu kami tetapkan Yusuf di bumi. (12.Tafsir Al Sulthan Dan berkata raja: ”Datangkan dia kepada ku.57) Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. tidaklah kamu akan dapat sukatan daripada ku. ia berkata: ”Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang terjaga aman”. mereka berkata: ”Hai bapak kami.60) Mereka berkata: ”Nanti kami sungguh-sungguh minta dia kepada bapaknya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”. Maka ketika ia berkata-kata dengannya. lantaran DLA .(12. lalu mereka masuk padanya.(12. (12. mudah-mudahan mereka kembali.61) Dan ia berkata kepada pemuda-pemudanya: “Masukkanlah pembayaran mereka itu di dalam barang-barang mereka. apabila mereka sampai kepada ahli mereka.(12.59) ”Maka sekiranya kamu tidak bawa dia kepada ku.54) Ia berkata: ”Jadikanlah aku atas khasanah bumi.62) Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka. dan adalah mereka orang yang berbakti.58) Dan ketika ia sediakan kepada mereka bekalan mereka.

dan sesungguhnya ia mempunyai ilmu. mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka. tetapi aku tidak bisa melepaskan dari kamu sesuatu dari Allah dari sesuatu. apakah yang kita maukan. dan kami akan bawakan ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta tambah skukatan satu unta.(12. dan kepada-Nya hendaknya orang-orang mu’min bertawakal. atas-Nya aku bertawakal.67) Dan ketika mereka masuk sebagaimana yang bapak mereka perintahkan mereka. (12.(12.66) Dan ia berkata: ”Hai anak-anak ku. yang demikian itu sukatan yang mudah”. melainkan kalau kamu dikepung”.64) Dan ketika mereka buka perlengkapan mereka. ia peluk saudaranya. nanti kami bisa dapat sukatan. kirimkanlah bersama kami saudara kami. dan Dia Ar Hamur Raahimiin.63) Ia berkata: ”Bukankah aku tidak percaya kepada kamu tentang dia. Maka ketika mereka berikan kepadanya perjanjian mereka ia berkata: ”Allah sebagai saksi atas apa yang kita katakan”. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.68) Dan ketika mereka masuk kepada Yusuf. karena kami telah ajarkan dia.(12. sambil berkata: ”Sesungguhnya aku ini saudara mu. lantaran DLA .65) Ia berkata: ”Aku tidak akan kirim dia bersama kamu. melainkan satu kemauan pada diri Ya’qub yang Dia sempurnakan. Ini pembayaran kita dikembalikan kepada kita. Mereka berkata: ”Hai bapak kami. jangan kamu masuk dari satu pintu.Tafsir Al Sulthan itu. sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian dari Allah bahwa kamu akan bawa kembali dia. Tidak ada kebijakan melainkan kepunyaan Allah.(12. dan masuklah dari beberapa pintu. tetapi Allah sebaik-baik Penjaga. melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dulu itu. tidak bisa ia berlepaskan diri mereka sesuatu dari Allah. dan sesungguhnya kami akan jaga dia”.(12.

76) Mereka berkata: ”Jika ia pencuri. tetapi Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya.Tafsir Al Sulthan itu jangan engkau berdukacita.(12. satu pikulan unta.(12. Seperti itu kami balas orang-orang yang zalim”. kecuali jika dikehendaki Allah.71) Mereka jawab: ”Kami kehilangan piala raja. Seperti itu tipu daya kami untuk Yusuf. dan tidak ia nyatakan dia kepada mereka sambil berkata: ”Kamu sejahat-jahat derajat.(12. sesungguhnya kamu itu pencuri”. sesungguhnya kamu mengetahui tidak kami datang untuk membuat kerusakan di bumi dan bukanlah kami pencuri”.(12. barangsiapa didapati pada kendaraannya.72) Mereka berkata: ”Demi Allah.69) Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka. dan aku yang jadi tanggungannya”.73) Mereka berkata: ”Maka apa balasannya jika betul kamu pendusta?”. maka sesungguhnya saudaranya pencuri dari sebelum ini”.70) Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka: ”Apakah yang kamu kehilangan ?”. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki.(12.(12.74) Mereka jawab: ”Balasannya. tetapi tiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih mengetahui.(12. kemudian ia mengeluarkannya dari tempat barang saudaranya.(12.(12. tidak ia dapat mengambil adiknya di dalam Peraturan Raja.75) Lalu mulailah ia periksa tempat-tempat barang mereka sebelum tempat barang saudaranya. dan Allah mengetahui karakter apa-apa yang kamu terangkan”. ia taruh piala itu dalam kendaraan saudaranya. dan barangsiapa bisa didapatkan dia. atas apa yang mereka telah kerjakan”. kemudian menyeru seorang penyeru: ”Hai kafilah.77) DLA . maka dialah balasannya”.

84) DLA . tetapi ia sembunyikan. hingga pucatlah kedua matanya lantaran dukacita.82) Ia berkata: ”Bahkan nafsu-nafsu kamu telah memudahkan bagi kamu satu urusan. sesungguhnya Dia Al’Aliimul Hakiim.80) ”Kembalilah kepada bapak kamu dan katakan: ”Hai bapak kami. sesungguhnya kalau begitu adalah kami orang-orang yang zalim”. sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.(12.81) ”Dan tanyalah kepada negeri yang kami ada padanya dan kafilah-kafilah yang kami jumpa dalam negeri itu. lantaran itu ambillah seorang dari kami sebagai gantinya. Lantaran itu aku tidak mau tinggalkan negeri ini sehingga bapakku izinkan kepada ku atau Allah putuskan bagiku.(12.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Penakluk. dan dulu kamu telah teledor kepada Yusuf. (12.78) Ia berkata: ”Kami berlindung kepada Allah dari menahan kecuali orang yang kami dapati padanya barang kami. sesungguhnya anakmu telah mencuri. mereka asingkan diri dengan berbisik-bisik. bahwa bapak kita telah mengambil perjanjian dari kamu atas nama Allah. dan kami tidak bisa jaga barang yang ghaib”.(12. Berkata yang menonjol dari mereka: ”Tidakkah kamu ketahui. karena Dia sebaik-baik pemutus”. dan kami tidak saksikan melainkan apa yang kami ketahui. maka kesabaran yang baik.mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka semua.83) Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata: ”Hai dukacitaku atas Yusuf”. sesungguhnya kami lihat engkau daripada orang-orang yang berbuat kebaikan”. sesungguhnya ia ada mempunyai seorang bapak yang tua menyolok.(12.(12.79) Maka ketika mereka telah putus asa daripadanya.(12.

dan bawalah kepadaku ahli kamu semuanya”.90) Mereka berkata: ”Demi Allah. mudahmudahan Allah ampunkan kamu.(12. pergilah dan carilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya.(12. karena sesungguhnya tidak putus asa dari rauhi Allah melainkan kaum yang kafir”. tetapi janganlah kamu putus asa dari rauhi Allah. sesungguhnya siapa berbakti dan sabar. dan aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui”. (12. (12. telah mengenai kami kesusahan. maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kesetiaan”. Lantaran itu sempurnakanlah sukatan dan bersedekahlah kepada kami. maka campakkan atas wajah bapakku.86) ”Hai anak-anakku. ketika kamu bodoh ?”.92) ”Pergilah dengan baju ku ini. mereka berkata: ”Hai Penakluk. (12. dan kami datang dengan barang yang tidak berharga.93) DLA . sesungguhnya adalah kami orangorang yang salah”.(12.91) Ia berkata:”Tidak mengapa bagi kamu pada hari ini. nanti ia akan datang dengan melihat. Ia berkata: ”Aku Yusuf dan ini saudara ku.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Demi Allah.85) Ia berkata: ”Hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah.(12. sesungguhnya Allah telah muliakan mu atas kami. sesungguhnya Allah membalas orng-orang yang bersedekah”. hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari orang-orang yang binasa”.89) Mereka berkata: ”Apakah engkau Yusuf ?”. sesungguhnya Allah telah mengarunia kepada kami.87) Maka ketika mereka masuk padanya.(12. dan Dia Ar Hamur raahimiin. selamanya engkau ingat Yusuf.(12.88) Ia bertanya: ”Apakah kamu ingat apa yang kamu telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya.

sesungguhnya Rabb ku Berlaku Sensitif untuk apa yang Dia kehendaki. dan sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada ku.(12. sesungguhnya engkau di dalam kelupaan mu yang lama.97) Ia berkata:”Nanti aku mintakan ampun bagi kamu dari Rabbku.96) Mereka berkata: ”Hai bapak kami. lalu mereka tunduk sujud kepadanya dan ia berkata: ”Hai bapakku.94) Mereka berkata: ”Demi Allah. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiiim”. berkata bapak mereka: ”Sesungguhnya aku dapat angin Yusuf. sesungguhnya Dia Al-’Aliimul Hakiim” .95) Maka ketika datang pembawa berita gembira itu.(12. ini takwil penglihatan dari sebelum ini. dan Engkau telah ajar kepadaku takwil kabar Penyusunan Langit dan bumi.(12. Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui dari Allah tanda-tanda yang tidak kamu ketahui ?”.(12. dan Dia datangkan kamu dari desa dari setelah setan mengganggu antara ku dan antara saudara-saudara ku. karena sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah”.101) DLA . maka kembalilah ia melihat.98) Maka ketika mereka masuk atas Yusuf. ia lemparkan dia atas wajahnya.(12.99) Dan ia dudukkan ibu bapaknya atas tembok. jika tidak engkau anggap aku gila” .100) ”Rabbi. terimalah aku sebagai Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (di masa yang akan datang). Sungguh Rabb ku telah jadikan lengkap. ketika Dia keluarkan aku dari penjara. mintakanlah ampun bagi kami tentang dosa-dosa kami. jika dikehendaki oleh Allah dengan aman”.Tafsir Al Sulthan Dan ketika keluar kafilah itu.(12. ia hampiri kedua ibubapaknya dan ia berkata: ”Masuklah kamu ke negeri Mesir. sesungguhnya Engkau telah beri kepada ku sebagian dari kerajaan. Engkau Penjaga ku di dunia dan di akhirat.(12.(12.

103) Sedangkan engkau tidak meminta kepada mereka bayaran atas itu. dan siksaan kami tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa.(12.(12. (12. lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki. padahal mereka mengatur tipu daya .106) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan penutup dari azab Allah kepada mereka atau datang sa’at kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar ?.108) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri yang kami beri wahyu kepada mereka. oleh karenanya. (12. melainkan sambil menyekutukan.109) Hingga apabila putus asa rasul-rasul itu dan mereka sangka bahwa mereka telah didustakan. tidak beriman. tidakkah mau kamu mengerti ?. datang pertolongan kami. lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah tidak mau mereka berjalan di bumi. padahal engkau tidak ada di sisi mereka. lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka?.107) Katakanlah: “Ini jalan ku yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku menyeru kepada Allah atas keterangan.(12. ketika mereka rembuk urusan mereka.Tafsir Al Sulthan Itu sebagian dari kabar ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu.110) DLA . (12. (12.102) Dan kebanyakan manusia walau engkau ingin.104) Dan berapa banyak ayat di Langit dan bumi yang mereka lalui.(12. Dan sesungguhnya negeri akhirat. tetapi mereka berpaling daripadanya. Dan Subhaana Allah dan bukan aku dari golongan yang menyekutukan”.105) Dan kebanyakan mereka tidak mengimani karakter Allah.(12. Tidak dia melainkan Peringatan untuk Alam Semesta.

dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.Surat Ar-Ra’du DLA .111) 13.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka ibarat untuk uulul Albab. bukanlah ia rangkaian yang diada-adakan tetapi mengoreksi yang dihadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. (12.

tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya.(13. setiap bergerak untuk waktu yang sudah ditentukan.2) Dan Dia Yang Menggandakan Bumi dan menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai.(13.(13. Mim}. dan itulah mereka penduduk api. Itulah mereka orang-orang yang mengkufuri karakter Rabb mereka. padahal sungguh telah berlalu dari sebelum mereka beberapa contoh. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. (13.1) Allah Yang meninggikan Langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia.0) {Alif.3) Dan di Bumi ada beberapa potong daerah perbukitan dan kebun-kebun dari anggur dan tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. Disiram oleh air yang satu. apakah kami dalam ciptaan yang baru?”. Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh DLA .Tafsir Al Sulthan (Guruh) Surat ke-13. 43 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. mereka kekal padanya. dan Dia putarkan matahari dan bulan. Dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian di dalam rasa. itu ayat-ayat Tulisan dan yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu yang lengkap.(13. dan dari tiap benih Dia jadikan padanya sistem dua. Lam. (13. kemudian Dia berada atas ‘Arsy. maka ajaib perkataan mereka: ”Apakah apabila kami sudah jadi debu. Dia menutup malam siang.5) Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebaikan. dan itulah mereka belenggu di leher mereka. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. Dia mengatur urusan. Ra.4) Maka jika engkau merasa ajaib.

(13. Sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (pada) karakter suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa (pada) karakter diri-diri mereka. dan DLA . padahal Dia Keras Siksaan-Nya. Dan mereka yang menyeru selain dari Dia.8) Dia Mengetahui Yang Ghaib dan Yang tersaksikan Al-KabiirulMuta’aal.12) Dan bergetar Guruh itu katrakter kebendaannya.9) Sama saja dari kamu. dan Dia menghendaki awan yang bermuatan. maka tidak ada yang menolak baginya. dan sesungguhnya Rabb mu sungguh keras siksaanNya.(13. tidak mereka memperkenankan bagi mereka karakter sesuatu.13) Kepunyaan-Nya da’wah yang lengkap.(13.10) Baginya pengiring dari hadapannya dan dari belakangnya.(13. dan mereka berbantah-bantahan di dalam Allah.(13. dan untuk tiap kaum ada Pemberi pengenalan .6) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”. dan malaikat dari dasa takutnya. Dan tidak ada bagi mereka dari selain Dia dari Pelindung. melainkan orang membuka dua telapak tangannya kepada air agar sampai ke mulutnya. siapa yang merasahasiakan perkataan dan siapa yang mengeraskan karakternya dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari. mereka menjaganya dari perintah Allah.11) Dia Yang melihatkan kepada kamu Kilat sebagai penakut dan harapan. maka mengenai karakternya siapa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan mempunyai Pengampunan untuk manusia atas kezaliman mereka.7) Allah mengetahui apa yang dikandung tiap perempuan dan apa kurang sempurna dan apa yang bertambah di dalam rahim. Dan Dia melepaskan halilintar.(13. dan tiap sesuatu disisi-Nya dengan ukuran.(13.(13. Dan jika Allah menghendaki kejelekkan (pada) karakter suatu kaum.

dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang (di setiap sa’at).(13.(13. Itulah mereka. maka ia akan tinggal di bumi.Tafsir Al Sulthan tidak dia akan sampai kepadanya. Seperti itu Allah adakan perumpamaan. (13.(13. lalu banjir Lembah-Lembah dengan ukurannya. tentu mereka (mau) tebus dengannya. Katakanlah: ”Allah”. Katakanlah: ”Patutkah kamu mengambil selain dari Nya Pengurus-Pengurus ?.15) Katakanlah: ”Siapakah Rabb Langit dan Bumi?”. dan orang-orang yang tidak memperkenankan kepada-Nya. (adalah) kebaikan.Katakanlah: ” Allah Pencipta tiap sesuatu dan Dia Al-Waahidul-Qohhaar”. Dan tidak do’a orang kafir melainkan di dalam kelupaan.18) Apakah orang yang mengetahui bahwa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu melainkan Yang Lengkap DLA .(13. Tidak mereka menguasai bagi diri mereka sendiri manfa’at dan tidak mudarat”.16) Dia menurunkan air dari Langit .” Atau mereka menjadikan Allah beberapa sekutu yang (bisa) menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga makhluk itu kesamaran untuk mereka ?”. dan dari pada apa yang dibakar dalam api lantaran maukan perhiasan dan perkakas (juga) ada buih seperti itu. dan tempat kembali mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat yang terbuai.17) Bagi orang-orang yang memperkenankan bagi Rabbnya. walaupun ada bagi mereka semua apa yang ada di bumi dan sepertinya bersamanya. bagi mereka perhitungan yang jelek. Seperti itu Allah adakan (perumpamaan) yang lengkap dan yang palsu. atau apakah sama gelap dan cahaya ?”.14) Dan kepada Allah bersujud siapa-siapa di Langit dan Bumi dengan patuh dan terpaksa. Katakanlah: ”Apakah sama orang buta dan orang melihat ?. Maka adapun buih itu akan hilang dengan sia-sia dan adapun apa yang bisa memberi manfa’at kepada manusia. Lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul.

(13.(13. dan takut kepada Rabb mereka.21) Dan mereka yang sabar mengharap wajah Rabb mereka.22) Surga-surga ’adnin mereka masuk padanya dan orang yang beramal shaleh dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka dan anak cucu mereka.(13. maka berbahagia kesudahan tempat”.(13.(13. dan mendirikan sholat dan meinfaqkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan rahasia dan atas terang-terangan dan menolak dengan tepat kejahatan. Dan tidak kehidupan dunia dalam akhirat melainkan perlengkapan.20) Dan mereka yang hubungkan apa yang diperintah Allah karakternya supaya dihubungkan.Tafsir Al Sulthan seperti orang yang dia buta ?. dan memutus apa yang diperintah Allah supaya dihubungkan karakternya.25) Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkannya.23) (dan berkata):”Salam atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. dan malaikat akan masukkan atas mereka dari tiap pintu . Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia.(13.(13.(13. dan takut kepada kejelekan perhitungan .27) DLA .24) Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah dari setelah dikuatkannya.19) Mereka yang sempurnakan perjanjian Allah dan tidak merusak ikatan perjanjian. bagi mereka kutukan dan bagi mereka tempat yang jelek. Katakan: ”Sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan mengenalkan kepada-Nya siapa yang kembali”. itulah mereka bagi mereka kesudahan tempat.(13. dan mengadakan kerusakan di bumi. itulah mereka.26) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Alangkah baiknya kalau diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya”. Sesungguhnya hanyalah yang mengingat itu Uulul Albaab.

sungguh telah berlalu dari sebelumnya ummat-ummat. Dan senantiasalah orang yang kafir itu menimpa mereka karakter apa-apa yang mereka perbuat. dan mereka menghalangi dari jalan. (13. Maka bagaimana ada akibat (siksaan-Ku) ?.(13.(13.31) Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu. tetapi mereka mengkufuri karakter Pengatur. dengan menyebut Allah menjadi tentram qalbu. sungguh Dia beri pengenalan manusia semuanya. hingga datang perjanjian Allah. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Bahkan dihiasai bagi orang yang kafir tipudaya mereka. agar kamu bacakan atas mereka (apa) yang kami wahyukan kepada mu. atau kamu kabarkan kepadanya karakter apa-apa yang tidak mereka ketahui di bumi atau karakter yang nyata dari perkataan”. Katakan: ”Sebutlah mereka. Atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya tempat kembali . atau bicara dengan karakternya orang mati (maka Alquranlah dia). Atau terjadi dekat kampung mereka (bencana). atau dipotong dengan karakternya Bumi.30) Dan kalau sesungguhnya ada Bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung.29) Seperti itu kami telah mengutus mu dalam suatu ummat. Maka siapa DLA . Ingatlah. bahwa kalau Allah menghendaki. Apakah putus asa mereka yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. kemudian Aku binasakan mereka. Bahkan kepunyaan Allah semua urusan.28) Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. maka Aku memberi tangguh bagi orang yang kafir.(13.32) Apakah Dia Yang menjaga atas tiap diri itu bersama apa yang ia usahakan (sama dengan yang tidak menjaga?). yaitu qoori’ah. Katakanlah:”Dia Rabb ku.(13.Tafsir Al Sulthan Mereka yang beriman menjadi tentram qalbu-qalbu mereka dengan menyebut Allah. Dan mereka menjadikan untuk Allah serikat-serikat. bagi mereka kebahagiaan dan setepat-tepat tempat kembali.

Katakanlah: ”Sesungguhnya hanya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan karakter-Nya. tetapi sebagian dari golongan itu ada orang yang mengingkari sebagiannya. maka tidak ada baginya yang mengenalkan. untuk tiap ajal ada tulisannya.36) Dan seperti itu kami turunkan dia Kebijakan Bahasa Asli. (13.(13. Dan ganjaran orang yang kafir adalah api .(13. maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya.(13.(13. dan Dia tetapkan. tidak ada bagi mu dari Allah dari Pengurus dan tidak Penolong.Tafsir Al Sulthan dilupakan Allah.33) Bagi mereka azab di kehidupan dunia.34) Perumamaan Surga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti: Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. dan kami menjadikan bagi mereka jodoh-jodoh dan generasigenerasi. kami menguranginya dari ujung-ujungnya.(13. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih berat. (13. Makanannya tetap dan teduhnya.35) Dan orang-orang yang kami beri mereka kitab.40) Apa belum mereka melihat. bahwa kami datangi Bumi .39) Dan jika kami tunjukkan kepada mu sebagian dari yang kami janjikan kepada mereka. kepada-Nya aku kembali”. DLA .37) Dan sungguh kami talah utus rasul-rasul dari sebelum mu. Dan di sisinya Ummul Kitab. Kepada-Nya Aku menyeru. Dan Allah menghukum. Dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari seorang pelindung. Itu ganjaran bagi orang yang berbakti.(13.38) Allah hapus apa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada untuk seorang rasul bahwa ia mendatangkan karakter ayat melainkan dengan izin Allah. Dan jika engkau ikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepada mu dari Ilmu. atau kami matikan mu. senang kepada apa yang diturunkan kepada mu.

Tafsir Al Sulthan tidak ada yang dapat menolak untuk hukum-Nya. dan orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa ’Uqbad-daar(kesudahan tempat).(13.43) DLA . antara ku dan antara kamu.42) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Engkau bukan utusan” Katakan: ”Cukup karakter Allah sebagai saksi. maka kepunyaan Allah makar semuanya.(13.(13. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh tiap diri. dan orang yang di sisinya ada ilmu Kitab”.41) Dan sesungguhnya telah makar orang yang dari sebelum mereka. Dan Dia Sarii’ul-Hisab.

dan kecelakaan untuk orang kafir dari azab yang keras.2) Orang-orang yang utamakan kehidupan dunia atas akhirat dan berpaling dari jalan Allah dan yang maukan (dunia) itu (dengan jalan yang ) bengkok. Tulisan yang kami turunkan dia kepada mu.1) Allah.(14.(14. dan Dia Al‘Aziizul Hakiim.(14. agar ia buktikan bagi mereka.5) Dan Musa berkata kepada kaumnya: ”Ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. Lam Ra. dan ingatkanlah mereka kepada karakter hari-hari Allah”. ketika Dia selamatkan kamu dari keluarga Fir’aun yang siksa kamu dengan siksaan yang pedih dan mereka bunuh anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup DLA .(14.Tafsir Al Sulthan I4. tetapi Allah lupakan dia apa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.4) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan karakter ayat-ayat kami: “Hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya.0) Alif. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk tiap yang sabar yang bersyukur. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.3) Dan tidak kami utus seorang rasul dari rasul-rasul melainkan dengan lisan kaumnya. Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apaapa yang di bumi. (14. untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Al‘Aziizil Hamiid.Surat Ibrahim (Nabi Ibrahim As) Surat ke-14. itulah mereka di dalam kelupaan yang jauh.(14.

tetapi mereka tekupkan tangan-tangan mereka dan mulut-mulut mereka sambil berkata: “Sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus dengannya. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah. kaum Nuh dan ‘Aad dan Tsamud dan orangorang yang sesudah mereka?. Telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan karakter ayat-ayat kami. lantaran itu bawalah kepada kami satu alasan yang membuktikan”.9) Berkata rasul-rasul mereka: “Apakah tentang Allah kamu syak. Penyusun Langit dan Bumi ?.Ghaniyyun Hamiid.7) Dan berkata Musa: “Jika kamu dan siapa yang di bumi semuanya kufur. tetapi Allah memberi kurnia atas siapa yang Dia kehendaki. dari hamba-hamba-Nya dan tidak bisa kami bawa kepada kamu alasan melainkan dengan izin Allah. padahal Dia telah kenalkan kepada kami jalan-jalan kami dan sesunggunya DLA . dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragukan tentang apa yang kamu seru kami kepadanya”. sesungguhnya azab Ku sungguh keras”.(14.(14.6) Dan ketika Rabb kamu mengumumkan: ”Jika kamu bersyukur.(14. dan jika kamu kufur. Mereka jawab: “Kamu tidak lain melainkan orang cerdas seperti kami. maka sesungguhnya Allah La. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman”. kamu mau palingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami sembah. niscaya Aku akan tambah.Tafsir Al Sulthan perempuan-perempuan kamu.(14. karena di dalam itu ada ujian yang panjang dari Rabb kamu”.11) ”Dan tidak bisa kami tidak bertawakal atas Allah. Dia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu terhadap dosa-dosa kamu dan Dia akhirkan kamu sampai satu masa tertentu?”.8) Bukankah telah datang kepada kamu kabar orang-orang sebelum kamu.(14.(14.10) Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka: “Kami ini tidak lain melainkan orang cerdas seperti kamu.

(14. (14.(14.(14. lalu akan berkata orang-orang yang lemah kepada orang orang yang sombong: “Sesungguhnya dulu kami mengikuti kamu.12) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka: “Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami.17) Perbandingan orang-orang yang kufuri karakter Rabb mereka.15) Di belakangnya ada ajahannam dan akan diberi minum dia denan air nanah dan darah. dan sesudah itu ada azab yang tebal. yang demikian ialah kelupaan yang jauh.16) Ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia luluskan. dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat. kecuali kamu kembali ke dalam ajaran kami” Maka Rabb mereka wahyukan kepada mereka: “Sesungguhnya kami akan binasakan orangorang yang zhalim itu” .(14. dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal”.(14. jika Dia kehendaki Dia hilangkan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. Mereka tidak dapat faedah sedikitpun dari apa yang mereka telah usahakan. lantaran itu DLA .Tafsir Al Sulthan kami akan sabar atas gangguan kamu kepada kami.18) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan karakter Lengkap. amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin pada hari yang sangat kencang anginnya. tetapi ia tidak mati.14) Dan mereka minta pertolongan dan sia-sialah tiap-tiap orang yang sombong yang melawan.13) “Dan kami akan dudukan kamu di bumi sesudah mereka.19) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada tempat berdiri di hadapan Ku dan takut kepada ancaman Ku”.20) Dan mereka semua akan menghadap Allah.(14. (14.(14.

lantaran itu janganlah kamu cela aku. dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Sama saja bagi kita maupun kita dukacita atau kita sabar.(14. lalu aku menyalahi janji kepada kamu.25) Dan perumpamaan kalimat yang jelek seperti satu pohon yang jelek. bagi mereka azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit saja dari azab Allah?”. tidak aku bisa menolong kamu dan tidaklah kamu bisa menolong aku. lalu kamu perkenankan aku. satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik.(14. tidak ada baginya tempat tumbuh. yang dicabut dari atas bumi. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. kecuali aku ajak kamu.21) Dan berkata setan. karena tidak ada bagi kita tempat lari”.24) Dia datangkan makanannya tiap-tiap waktu dengan izin Rabbnya. Mereka jawab: “Kalau Allah beri pengenalan kami.(14. ketika diputuskan hukuman: ”Sesungguhnya Allah janji kepada kamu perjanjian yang lengkap. pujian mereka padanya: ”Salam” .(14. dan tidaklah ada bagi ku kekuasaan atas kamu.26) Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah adakan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat.23) Tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan.(14. tentu kami beri pengenalan kamu. tetapi aku janji kepada kamu.27) DLA . Aku kufur kepada pekerjaan kamu menyekutukan aku dahulu”.(14.22) Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.(14. yang pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit . hal keadaan mereka kekal padanya dengan izin Rabb mereka. tetapi celalah diri kamu.

maka Sesungguhnya Engkau Ghafuurur-Rahiim. maka sesungguhnya ia daripada ku. dan Dia putarkan untuk kamu aliran-aliran air.(14.(14. supaya mereka mendirikan sholat dan membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi dan terangterangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan.31) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan menurunkan dari langit air.33) Dan Dia beri kepada kamu dari tiap apa yang kamu minta dan jika kamu hitung jaza Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia.30) Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman.(14.Tafsir Al Sulthan Tidakkah engkau lihat orang yang menukar jasa (ni’mat) Allah dengan kekufuran.29) Dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk melupakan dari jalan-Nya. dan tempatkan kaum mereka dalam kebinasaan ?.(14. (14.28) Jahannam yang mereka akan masuk padanya. karena sesungguhnya tempat kembali kamu kepada api”. lantaran itu siapa ikut aku.(14. dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang.(14. Katakanlah: ”Bersenang-senanglah kamu. jadikanlah negeri ini aman. dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala”. padahal jelek tempat tinggal itu.(14.(14. maka Dia keluarkan dengan karakternya sebagian dari benih-benihan sebagai rizki untuk kamu dan Dia putarkan untuk kamu kapal untuk berjalan di laut dengan perintahNya.36) DLA .35) “Rabbi. sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia.34) Dan ketika Ibrahim berkata: “Rabbi . sesungguhnya manusia zalim dan kufur. dan siapa durhaka kepada ku.32) Dan Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan yang tetap berjalan.

Rabb kami agar mereka mendirikan sholat. lalu akan berkata orang-orang yang zalim: ”Hai Rabb kami.44) Dan kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri sendiri. maka jadikanlah fuad-fuad dari manusia tertarik kepada mereka.40) ”Rabb kami. bagaimana kami DLA .38) ”Semua hamdu kepunyaan Allah. Isma’il dan Ishaq. sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan. sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari generasi ku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhtumbuhan di sisi rumah Mu yang dihormati. Yang telah beri kepada ku atas umur menyolok ku.(14. Bukankah kamu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kamu tidak akan berubah ?.(14. sedangkan fuadfuad mereka kosong. dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur”.(14.41) Dan jangan engkau kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Rabb kami terimalah do’a ku”.43) Dan ancamlah manusia dengan hari yang akan datang azab kepada mereka. sesungguhnya Rabb ku sungguh Mendengar Do’a”.(14. undurkanlah kami sampai satu masa yang dekat.(14. padahal mata mereka tidak berkedip. hanya Dia undurkan mereka sampai satu hari yang padanya tercengang pemandanganpemandangan.42) Dengan keadaan terburu-buru dan menundukkan kepala mereka.(14.39) ”Rabb ku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu ku. dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit.(14. ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang mu’min pada hari terjadi perhitungan”.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami.(14.37) ”Rabb kami. dan terang bagi kamu. supaya kami akan jawab seruan-Mu dan menurut kepada rasul-rasul”.

(14.(14. dan supaya mereka tahu bahwa Dia Yang Dita’ati Yang Satu.50) Untuk Allah membalas kepada tiap diri apa yang ia telah usahakan.Tafsir Al Sulthan telah berbuat kepada mereka. dan supaya orang-orang yang ingat uulul albaab.(14.(14. sesungguhnya Allah Sarii’ul-Hisaab. padahal di sisi Allah tipu daya mereka.49) Pakaian mereka adalah dari kuningan yang panas. dan kami adakan bagi kamu perumpamaan-perumpamaan.47) Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit. dan mereka akan menghadap Allah Al-Waahidul-Qahhaar.48) Dan engkau akan lihat orang yang berdosa pada hari itu dibelenggu di dalam Ashfaad .(14. dan api menutup muka-muka mereka. (14. walau dengan tipu daya mereka itu akan hilang gunung-gunung.(14.(14.45) Dan mereka telah tipu daya mereka. karena sesungguhnya Allah Penakluk Yang mempunyai balasan. dan supaya mereka diancam dengan karakternya.51) Ini satu penyampaian kepada Manusia.52) DLA .46) Lantaran itu jangan engkau mengira Allah memungkiri janjiNya kepada rasul-rasul-Nya.

Itu ayat-ayat Tulisan dan Bacaan yang nyata.Tafsir Al Sulthan 15.10) DLA . sesungguhnya engkau seorang gila”.(15. Lam. dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga. (15. dan kalau begitu tidak mereka diberi tempo.4) Tidak bisa suatu ummat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka terkemudian.(15.(15. (15.6) ”Mengapakah engkau tidak bawakan kepada kami malaikat.3) Dan tidak kami binasakan dari penduduk negeri melainkan sudah ada baginya satu Tulisan yang ditetapkan. Ra.(15.(15.8) Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan. jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar?”.5) Dan mereka berkata: ”Hai orang yang diturunkan peringatan atasnya.1) JUZ’ 14 Terkadang orang-orang kafir akan ingin. kalau mereka dulunya adalah Muslimin.(15.(15.0) Alif.(15.Surat Al-Hijir (BATU) Surat ke-15.2) Biarkanlah mereka makan dan mengumpul-ngumpul perlengkapan dan dilalaikan mereka oleh cita-cita.(15. 99 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.7) Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan lengkap.9) Dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelummu dalam golongan orang-orang yang pertama. nanti mereka akan mengetahui.

lalu kami turunkan air dari langit. bahkan kami kaum yang dimetrai”.14) Niscaya mereka akan berkata: ”Sesungguhnya pemandangan kami terpesona.(15.(15.(15.(15.23) DLA . (15. dan menghiasinya untuk orang yang memperhatikan. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap sesuatu yang ditimbang.17) Kecuali siapa yang mencuri pendengaran.11) Seperti itu kami masukkan dia di dalam qalbu-qalbu orangorang yang berdosa.(15.22) Dan sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan mematikan dan kami jadi waris. dan apa-apa yang kamu tidak mesti beri rizki padanya.13) Dan kalau kami bukakan atas mereka satu pintu dari Langit. melainkan mereka memperolok-olokkannya. maka diikuti dia oleh nyalaan api yang terang.(15. maka kami berikan kamu minum dia. padahal telah lewat peragaan orang-orang yang pertama.(15.(15. dan kami lemparkan di dalamnya gravitasi.(15. maka mereka terus naik padanya.(15.12) Mereka tidak mengimani karakternya.19) Dan kami telah menjadikan untuk kamu padanya penghidupan.15) Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit galaksi.20) Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya.(15. dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu. padahal bukan kamu yang punya perbendaharaan air itu.Tafsir Al Sulthan Dan tidak seorang rasul yang datang kepada mereka.16) Dan kami pelihara dia dari setiap setan yang dirajam.18) Dan Bumi kami gandakan dia.(15.21) Dan kami telah kirim angin itu sebagai pengawin.

hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.31) Dia berkata: ”Hai Iblis.32) Ia berkata: ”Aku tidak mau sujud kepada makhluk cerdas yang Engkau ciptakan dia dari tanah kering.(15.(15.(15. dari tanah hitam yang berubah bau”. karena sesungguhnya engkau dirajam”. (15.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu.(15. kalau begitu berilah aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan”.(15.37) DLA .27) Dan ingatlah ketika Rabb mu berkata kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah kekering.26) Dan Jinn kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun.(15.28) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya Ruh dari Ku.35) Ia berkata: ”Rabbi.34) ”Dan sesungguhnya adalah atas kamu kutukan kepada hari peraturan”.30) Melainkan iblis ia enggan turut bersama mereka yang bersujud.(15. dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang akhir. mengapa engkau tidak turut bersama mereka yang bersujud ?”. dari tanah hitam berubah bau.(15.(15.36) Dia berkata: ”Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempo”.(15.(15.(15.25) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah kering. sesungguhnya Dia Hakiimun ’Aliim.(15.33) Dia berkata: ”Keluarlah daripadanya.24) Dan sesungguhnya Rabb mu Dia yang akan menghimpun mereka. dari tanah hitam yang berubah bau”.29) Maka bersujud malaikat setiap mereka semuanya.

(15.47) Tidak akan mengenai mereka penat dan tidak akan mereka dikeluarkan daripadanya. (15.(15.51) DLA .48) Kabarkanlah kepada hamba-hamba Ku.(15.(15. maka aku akan hiasi kepada mereka di bumi dan aku akan sesatkan mereka semuanya”.41) ”Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada alasan bagi mu atas mereka.(15.45) ”Masuklah kepadanya dengan kesejahteraan dengan aman”. bagi tiap satu pintu dari mereka ada bagian yang tertentu.(15.(15.43) Ia ada mempunyai tujuh pintu. (15.44) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah dalam surga dan mata-mata air.(15.42) Dan sesungguhnya jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian. (15.(15. hal keadaan mereka bersaudaraan berhadap-hadapan atas tempat sandaran.(15.38) Ia berkata: ”Rabbi.46) Dan kami cabut kedengkian yang ada di shudur mereka. kecuali siapa-siapa yang mengikuti mu dari orang-orang yang sesat”. bahwa Aku Ghafuurur Rahiim. lantaran Engkau telah sesatkan aku.40) Dia berkata: ”Ini satu jalan kepada Ku yang lurus”.49) Dan bahwa azab Ku dia azab yang pedih.39) ”melainkan hamba-hamba Mu yang ikhlash dari mereka”.50) Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim.Tafsir Al Sulthan ”kepada hari waqtu yang ditentukan”.(15.

maka dengan apa kamu gembirakan ?”. karena kami hendak gembirakan mu dengan seorang anak laki-laki yang pandai”.60) Maka ketika utusan-utusan itu datang kepada kaum Luth.(15.(15.56) Ia berkata: ”Apa urusan kamu hai utusan-utusan?”.(15.(15.55) Ia berkata: ”Dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Rabb nya melainkan orang yang lupa ?”.52) Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.62) Mereka jawab: ”Bahkan kami datang kepada mu dengan membawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.59) ”Kecuali perempuannya.(15. Ia berkata: ”Sesungguhnya kami takut kepada kamu”. (15.64) DLA . lalu mereka berkata:”Kesejahteraan”.(15. sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya”.58) ”Melainkan keluarga Luth.54) Mereka jawab: ”Kami gembirakan mu dengan Lengkap. (15. kami sudah tentukan.57) Mereka jawab: ”Sesungguhnya kami diutus kepada satu kaum yang berdosa”.(15. sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan”.61) Ia berkata: ”Sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak dikenal”.(15.53) Ia berkata:”Apakah kamu gembirakan aku.(15. padahal ketuaan menyentuh ku telah menyolok. (15. dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”. lantaran itu jangan engkau jadi daripada orang-orang yang putus harapan”.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk ke dalam rumah.(15.63) “Dan kami datangkan kepada mu karakter yang lengkap.

(15.66) Dan datanglah penduduk negeri itu dengan gembira.71) Demi umur mu.(15.(15. dan jangan berpaling seorang pun dari kamu.67) Ia berkata: ”Sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku. (15. dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.72) Lalu azab itu mengenai mereka waktu terbit matahari.73) Kami jadikan atasnya itu di sebelah bawah.(15.(15.69) Mereka berkata: ”Bukankah kami telah larang mu dari orangorang”. dan pergilah ke mana kamu diperintah”.(15.(15.76) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang percaya.(15.77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah sangat zalim. dan sesungguhnya dua-duanya ada di Imam yang nyata.(15.68) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan jangan kamu hinakan aku.79) DLA .(15.65) Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya. jika kamu mau lakukan”. lantaran itu janganlah kamu bikin malu aku”.75) Dan sesungguhnya dia ada di jalan yang tetap.(15.(15.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu berangkatlah bersama ahli mu pada waktu malam.78) Maka kami balas mereka. dan ikutlah di belakang mereka. (15.70) Ia berkata: ”Itu dia anak-anak perempuan ku. sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka.(15.74) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau merenungkan. bahwa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu shubuh.

(15.85) Sesungguhnya Rabbmu Dia Al-Khallaaqul-‘Aliim.(15.(15.(15.91) Maka demi Rabb mu.87) Jangan engkau panjangkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan rasulrasul.89) Sesungguhnya kami telah turunkan atas orang yang membagibagi. sesungguhnya kami akan tanya mereka sekalian. tetapi mereka berpaling daripadanya.82) Maka azab mengenai mereka di waktu shubuh.92) Dari hal apa yang mereka telah kerjakan.83) Maka tidak bisa menolong dari mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan .(15.(15.(15.86) Dan sungguh kami telah beri kepada mu tujuh dari yang berpasangan dan Bacaan yang panjang.(15.(15.90) Yang menjadikan Bacaan ini bagian-bagian.80) Dan kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami.81) Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dengan aman dari gunung-gunung.84) Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Lengkap dan sesungguhnya sa’at akan datang lantaran itu maafkanlah dengan cara yang bagus.(15. dan jangan engkau berdukacita tentang mereka.88) Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang membuktikan”.(15.(15. dan rendahkanlah sayapmu kepada mu’minin.(15.(15.93) DLA .

(15.(15.96) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan.95) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati lain.98) Dan sembahlah Rabb mu hingga datang kepada mu Al-Yaqiin. maka mereka akan mengetahui.(15.(15.Tafsir Al Sulthan Lantaran itu berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah.99) DLA . dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.(15.94) Sesunggunya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olokkan.97) Maka gerakkanlah karakter hamdu Rabb mu dan jadilah dari orang yang bersujud. (15.

maka tiba-tiba dia pembantah yang nyata.2) Dia telah menciptakan langit dan Bumi dengan Lengkap.(16.(16. (16.(16. Maka jangan kamu minta dilekaskan dia.8) DLA .Tafsir Al Sulthan 16. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.Ra-uufur-Rahiim (Pemapah Yang Teliti).3) Dia Menciptakan manusia dari Nuthfah. dan perhiasan. padanya kehangatan dan manfa’at-manfa’at.5) Dan bagi kamu padanya kecantikan ketika kamu kembalikan dan ketika kamu keluarkan.Surat An-Nahlu (LEBAH) Surat ke-16.128 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim.1) Dia turunkan malaikat dengan Ruuh dari perintahnya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. dan Dia ciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu. sesungguhnya Rabb kamu La.4) Dan binatang ternak itu Dia ciptakan dia untuk kamu.(16. dan darinya kamu makan. Maha Rinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(16.7) Dan kuda dan baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dia.6) Dan mereka bawa beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri.(16.(16.0) Akan datang urusan Allah.(16. yaitu hendaklah kamu ancam bahwa tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku maka berbaktilah kepada Ku.

Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. dan agar kamu bersyukur.Ghafuurur Rahiim. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mau ingat. darinya minuman dan darinya pohon-pohon.17) Dan jika kamu hitung jasa (ni’mat) Allah tidak dapat kamu kumpulkan dia.14) Dan Dia lemparkan di dalam bumi rawasiya.11) Dan Dia putarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang Dia putarkan dengan perintahNya.13) Dan Dia Yang Putarkan Laut agar kamu makan darinya daging yang lembut dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia.10) Dia tumbuhkan untuk kamu dengannya tanam-tanaman dan zaitun dan kurma dan anggur dan dari tiap benih-benihan.(16. (16.(16.18) DLA . (16. kalau Dia kehendaki Dia beri pengenalan kamu semuanya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Apakah kamu tidak mengingat ?.(16.(16. padanya kamu bisa mengembala. dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat pengenalan. sesungguhnya Allah La.Tafsir Al Sulthan Dan atas Allah menunjukkan jalan.12) Dan apa-apa yang Dia tinggalkan untuk kamu di bumi berlainan warnanya.(16.(16.(16. darinya ada yang membingungkan. dan dengan karakter Bintang mereka mendapat pengenalan.15) Dan dengan Alamat.(16.9) Dia Yang turunkan dari langit air untuk kamu. dan engkau lihat kapal berjalan padanya dan agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.16) Apakah Yang Menciptakan seperti Yang tidak diciptakan ?. agar tidak terguncang karakter kamu.

sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang yang sombong.26) Kemudian pada hari qiyaamah Allah akan hinakan mereka sambil Dia berkata: ”Manakah sekutu-sekutu Ku yang kamu memerangi pada mereka ?” Berkata orang-oang yang mempunyai ilmu: ”Sesungguhnya kehinaan pada hati ini dan kejahatan mengenai orang yang kafir”.23) Dan ketika mereka ditanya: ”Apakah Rabb mu turunkan?”.21) Yang dita’ati bagi kamu. (16.24) Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari qiyamah dan sebagian dari beban-beban orang-orang yang mereka lupakan dengan tidak berilmu.22) Sebenarnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. maka mereka menyerah diri: ”Tidak ada kami kerjakan kejahatan ”Ya.(16.Tafsir Al Sulthan Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan.(16.28) DLA . satu yang dita’ati. maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasardasarnya. sesungguhnya Allah tahu apa karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. mereka jawab: ”Cerita-cerita orang-orang dahulu”. sesungguhnya jelek apa yang mereka pikul. yaitu runtuh bumbung atas mereka.(16.(16.19) Dan orang-orang yang mereka seru selain dari Allah itu tidak menciptakan sesuatu. maka orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir qalbu-qallbu mereka mungkir dan mereka menyombong.27) Yang diterima oleh malaikat.25) Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dulu dari mereka. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan. padahal mereka menganiaya diri mereka.20) Mati bukan hidup.(16. dan datang kepada mereka siksa dari jurusan yang mereka tidak sadar.(16. dan mereka yang diciptakan .(16.(16.(16.

29) Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti:”Apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kamu?”. Seperti itu Allah balas orang-orang yang berbakti.31) Yang diterima oleh malaikat dengan baik.(16. (16. padahal mengalir dari bawahnya aliran air. tetapi adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri. kami dan tidak bapak-bapak kami dan kami tidak haramkan sesuatu apapun dengan tidak izin-Nya”.(16. masuklah surga dengan amal yang kamu telah kerjakan”.(16.35) Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap ummat seorang rasul: ”Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”. dan sesungguhnya negeri akhirat ini lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.34) Dan berkata orang-orang yang musyrik:”Jika Allah kehendaki.(16. ada (ganjaran) kebaikan. dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olokkan. Demikianlah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Demikianlah diucapkan oleh orangorang sebelum mereka.(16.(16.32) Bukankah mereka tidak tunggu melainkan supaya malaikat datang kepada mereka atau datang perintah Rabb mu?. adalah bagi mereka padanya apa yang mereka sukai . dan Allah tidak menganiaya mereka.33) Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan. maka sesungguhnya jeleklah tempat orang yang sombong”. Mereka jawab: ”Kebaikan” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini.30) Surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya.Tafsir Al Sulthan ”Lantaran itu masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan keadaan kekal padanya. sambil mereka berkata: ”Kesejahteraan atas kamu. tentu kita tidak sembah apapun selain dari-Nya. maka bukankah atas rasul-rasul itu melainkan menyampaikan dengan nyata?. maka antara mereka ada yang mendapat pengenalan dari Allah dan sebagian dari mereka tetap atasnya DLA .

Tafsir Al Sulthan kelupaan. bahkan perjanjian yang lengkap.39) Tidak lain perkatan kami untuk sesuatu apabila mengiginkannya.38) Untuk Dia buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya.(16. dengan sebenar-benar sumpah mereka: ”Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”. (16.(16. dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. tetapi balasan akhirat lebih menyolok kalau mereka tahu.(16.(16. Tidak demikian. bahwa hanya kami katakan kepadanya: ”Adalah” maka ia pun ada. tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. maka kami akan kasi kepada mereka tempat yang baik di dunia.(16.41) Orang-orang yang sabar.(16. maka sesungguhnya Allah tidak beri pengenalan kepada orang yang melupakan dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.(16.40) Dan orang-orang yang pindah karena Allah sesudah mereka dianiaya. dan supaya diketahui oleh orang kafir sesungguhnya adalah mereka berdusta.36) Jika engkau harapkan sungguh-sungguh atas pengenalan mereka.(16. lantaran itu berjalanlah di bumi .44) DLA .37) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah.43) Dengan karakter bukti dan lempengan yang kami turunkan kepada mu berisi peringatan untuk engkau buktikan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada merka agar mereka berfikir.42) Dan tidak kami utus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. maka perhatikan bagaimana ada akibat bagi orang-orang yang mendustakan. lantaran itu tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu.

dan kepada Ku lah hendaknya kamu takut”.(16. apakah kepada selain Allah kamu akan berbakti ?”. kemudian ketika kena kepada kamu bahaya.45) Atau Dia siksa mereka dalam perjalanan mereka. dan kepunyaan-Nya peraturan yang berlanjut.(16. dan mereka kerjakan apa yang mereka diperintah.55) DLA .(16.48) Dan kepada Allah bersujud apa-apa di langit dan apa-apa di bumi dari makhluk berjalan dan malaikat.53) Kemudian apabila Dia lepaskan bahaya dari kamu tiba-tiba ada segolongan dari antara kamu sekutukan karakter Rabb mereka. maka tidak mereka bisa terlepas.(16. dan mereka tidak menyombong.(16.52) Dan apa-apa jasa (ni’mat) yang ada pada kamu.54) Karena mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka.50) Dan Allah berkata: ”Janganlah kamu adakan dua yang dita’ati. maka dari Allah.(16.49) Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka.Ra-uufur-Rahiim.51) ”Dan kepunyaan-Nya apa-apa yang dilangit dan bumi.(16. lantaran itu bersenang-senanglah kamu.(16. maka nanti kamu akan mengetahui.46) Atau Dia siksa mereka dalam keadaan ketakutan karena sesungguhnya Rabb kamu La.(16.Tafsir Al Sulthan Apakah akan aman orang-orang yang mengerjakan kejahatan bahwa dibenamkan Allah di bumi atau datang azab kepada mereka dengan jalan yang mereka tidak sadar ?. tidak lain Dia itu Satu Yang Dita’ati.(16.47) Dan tidakkah mereka lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu yang beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah dan mereka patuh ?.(16. maka kepada-Nya kamu berteriak.

Subhaana Dia. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. jadilah mukanya hitam padahal ia marah. Demi Allah.(16. dan bagi mereka azab yang pedih.61) Dan mereka jadikan untuk Allah apa-apa tidak suka.57) Dan apabila dikabarkan kepada seorang dari mereka. tetapi setan menampakkan baik amalamal mereka. tetapi Dia beri tempo kepada mereka.56) Dan mereka jadikan untuk Allah anak.(16.62) Demi Allah sesungguhnya kami telah utus kepada ummatummat sebelum mu. karakter perempuan. tentu Dia tidak tinggalkan di bumi seorang pun makluk berjalan.(16. tetapi sesungguhnya bagi merekalah api dan sesungguhnya mereka yang dimajukan. melainkan untuk engkau buktikan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya. dan bagi merekalah apa yang mereka mau. ada sifat kejahatan dan bagi Allah sifat yang rinci.Tafsir Al Sulthan Dan mereka untukkan satu bagian bagi apa yang mereka tidak mengetahui dari apa yang kami telah berikan kepada mereka. padahal lidah mereka mengucapkan dusta. dan Dia Al’Aziizul Hakiim .63) Dan tidak kami turunkan atas mu kitab.59) Bagi orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat.(16.(16. karena ia jadikan ketua mereka pada hari itu. sampai satu masa yang tertentu.64) DLA .58) Ia bersembunyi dari manusia lantaran kejahatan yang dikabarkan kepadanya.(16. dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang percaya.(16. sesungguhnya kamu akan ditanya dari hal apa yang kamu ada-adakan.(16. apakah ia akan pelihara dia dalam kehinaan ataukah ia akan sumbatkan dia dalam tanah ?. bahwa bagi mereka ada kebaikan.(16.60) Dan kalau Allah siksa manusia lantaran kezaliman mereka. maka apabila datang tempo mereka tidaklah bisa mereka minta diakhirkan sebentar dan tidak bisa mereka minta dimajukan.

Tafsir Al Sulthan Dan Allah turunkan air dari langit.68) ”Kemudian makanlah dari tiap benih-benihan. yang gampang bagi orang yang meminum.65) Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu pelajaran. sesungguhnya Allah ’Aliimun Qodiir.67) Dan Rabb mu mewahyukan kepada Lebah: ”Hendaklah engkau jadikan sebagian dari gunung-gunung sebagai rumah-rumah. padanya obat untuk manusia. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berdfikir .(16. dan sebagian dari pohon-pohon dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ’Arsy”.69) Dan Allah telah ciptakan kamu. dan rizki yang baik. tetapi mereka sama padanya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. Keluar dari perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya. supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu. kamu jadikan daripadanya yang memabokkan. dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur. kami beri minum kamu dari apa yang ada di perutperutnya dari antara kotoran dan darah. yaitu susu yang bersih. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(16. lantaran itu patutkah mereka beriman kepada yang DLA .(16.71) Dan Allah telah jadikan untuk kamu dari diri-diri kamu jodohjodoh.(16. tetapi tidak orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka kepada hamba-hamba mereka. lalu jalanilah jalan Rabb mu dengan dzulula”. dan menjadikan untuk kamu dari jodoh-jodoh kamu anak-anak dan cucu-cucu dan Dia berikan kepada kamu dari yang baik.(16.70) Dan Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian dalam rizki. apakah patut mereka ingkari jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat) Allah?.66) Dan dari benih-benihan kurma dan anggur. maka Dia hidupkan dengan karakternya bumi setelah matinya. kemudian Dia akan terima kamu.(16.(16.

sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. tidak ada yang menahan mereka melainkan Allah. atau dia lebih dekat.(16.Tafsir Al Sulthan kurang dan kepada karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufur ?. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.(16.(16. sedang ia atas jalan yang lurus ?. ia tidak mendatangkan kebaikan . tidak berkuasa atas sesuatu.76) Dan kepunyaan Allah rahasia langit dan bumi. agar kamu memaksimalkan penggunaannya.74) Allah telah adakan perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak berkuasa atas sesuatu. sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.72) Dan mereka sembah selain dari Allah yang tidak memiliki sedikitpun rizki bagi mereka dari langit dan bumi. adakah ia sama dengan orang yang menyuruh melakukan keadilan.77) Dan Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu. lalu ia belanjakan dia dengan sembunyi dan dengan terang-terangan.78) Tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit.(16.(16.75) Dan Allah adakan perumpamaan dua orang laki-laki.(16.(16. dan ia bergantung kepada pemimpinnya ke mana saja ia hadapkan dia. (16.79) DLA . adakah mereka itu sama ?. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. dan orang yang kami berikan dari kami satu pemberian yang baik. dan tidak urusan sa’at melainkan seperti kedipan pandangan. dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad. seorang dari mereka berdua bisu. dan mereka tidak akan kuasa.73) Lantaran itu janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal.

(16. dan dari bulu-bulunya dan rambut-rambutnya perkakas rumah tangga dan perlengkapan kepada satu masa. dan Dia jadikan bagi kamu dari gunung-gunung itu tempat-tempat tinggal. mereka ini sekutusekutu kami yang kami seru selain dari Mu”. kemudian tidak akan diizinkan kepada orang yang kafir dan tidak akan diminta mereka membuat pembelaan.85) Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka.82) Mereka mengenali jasa (ni’mat) Allah kemudian mereka mengingkarinya.87) DLA .81) Tetapi jika mereka berpaling. Demikianlah Dia sempurnakan jasa (ni’mat)-Nya atas kamu supaya kamu mau .80) Dan Allah adakan bagi kamu dari benda-benda yang Dia telah jadikan itu tempat-tempat pernaungan. (16. maka sesungguhnya tidak ada atas mu melainkan menyampaikan dengan nyata. maka mereka itu hadapkan kepada mereka perkataan: ”Sesungguhnya kamu pendusta”.83) Dan hari yang kami akan bangkitkan dari tiap ummat seorang saksi.(16.86) Dan mereka hadapkan kepada Allah pada hari itu penyerahan dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan.(16.Tafsir Al Sulthan Dan Allah menjadikan untuk kamu sebagian dari rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan untuk kamu dari kulit binatang ternak sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari perjalanan kamu dan pada hari ketetapan kamu. dan Dia jadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas dan pakaian-pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu. maka tidaklah akan diringankan bagi mereka dan tidak akan diberi tempo kepada mereka. mereka berkata: ”Rabb kami.(16. dan kebanyakan mereka orang kafir.menyerah diri.(16.84) Dan apabila orang-orang yang zalim melihat azab. (16. (16.

(16.93) Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu.(16. Allah hanya mau coba kamu dengan itu dan tentu Dia akan buktikan kepada kamu pada hari qiyaamah apa yang kamu perselisihkan padanya(16. (16.90) Dan sempurkanlah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji. niscaya Dia jadikan kamu satu ummat saja.(16. kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya antara kamu.88) Dan hari yang kami akan bangkitkan pada tiap ummat seoran saksi atas mereka dari diri-diri mereka. Dia nasehatkan kamu supaya kamu ingat. karena nanti tergelincir kaki sesudah tegaknya dan nanti kamu rasakan kejahatan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang panjang. lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan.91) Dan jangan kamu seperti perempuan yang merombak tenunannya selembar-selembar sesudah beresnya. dan kamu akan ditanya dari hal sesuatu yang kamu telah kerjakan. dan jangan kamu pecahkan sumpah-sumpah kamu sesudah kamu kuatkan dia.(16. karena sesungguhnya Allah mengetahui apaapa yang kamu kerjakan. padahal kamu telah jadikan Allah sebagai saksi.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah.(16. tetapi Dia sesatkan siapa yang Dia kehenaki dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki.92) Dan kalau Allah mau. dan kami turunkan atas mu Kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu dan pengenalan dan pengaturan dan penggembira untuk orang yang menyerah diri. dan kami jadikan mu saksi atas mereka ini. kami tambah bagi mereka azab atas azab lantaran mereka adakan kerusakan.89) Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari kekejian dan mungkar dan kezaliman.94) DLA .

(16.95) Apa yang ada pada sisi kamu akan binasa.(16.103) DLA .(16. tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. untuk menguatkan orang-orang yang beriman.99) Hanya kekuasaannya adalah atas orang-orang yang jadikan dia penolong dan orang-orang yang sekutukan Dia.97) Lantaran itu apabila engkau baca Alquran. padahal dia mu’min.98) Sesungguhnya tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. hendaklah engkau berlindung kepada karakter Allah dari setan yang dirajam.102) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: ”Hanya orang cerdas yang mengajarnya”.(16.(16. sedangkan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang Dia turunkan.101) Katakanlah: ”Diturunkan dia oleh Ruuh yang agung. dan sebagai pengenalan dan berita gembira untuk Muslimin. dan kami akan tunaikan kepada mereka ganjaran mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu jual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit. bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik.(16. (16. (16. sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. dan kami akan tunaikan kepada orangorang yang sabar ganjaran mereka dengan lebih bagus dari apa yang mereka telah kerjakan. dari Rabb mu dengan lengkap.96) Siapa berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan.100) Dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya bahasa sehari-hari padahal ini lisan bahasa asli yang nyata.(16. mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau ini tidak lain melainkan tukang ada-adakan”.

(16.(16.(16. dan mereka tidak akan dianiaya.109) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berhijrah. dan disempurnakan bagi tiap diri apa yang ia telah kerjakan. dan bagi mereka azab yang pedih. tidak akan Allah beri pengenalan kepada mereka.111) Dan Allah adakan suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang aman sentosa. dan sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kamu yang kafir.108) Tidak syak.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempercayai karakter ayat-ayat Allah. datang padanya riskinya dengan luas dari tiap tempat. maka atas mereka kemarahan dari Allah dan bagi mereka azab yang panjang.112) DLA . mereka orang-orang yang lalai.105) Siapa yang mengkufuri karakter Allah dari setelah beriman.110) Pada hari yang akan datang setiap diri membela dirinya.(16. tetapi siapa terbuka dadanya dengan kekufuran. bahwa mereka di akhirat ialah orang-orang yang rugi.Ghafuurur Rahiim.(16. dan itulah mereka. itulah mereka.(16. mereka orang-orang yang berdusta . sesungguhnya Rabb mu dari setelah itu La.104) Tidak mengada-ngadakan dusta itu melainkan orang-orang yang tidak mengimani karakter ayat-ayat Allah. tetapi mereka mengkufuri karakter jasa (ni’mat) Allah. kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tetap dengan iman.(16.107) Itulah mereka orang-orang yang Allah cap atas qalbu-qalbu mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. sesudah mereka diberi percobaan.106) Itu karakter sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia atas akhirat. maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan lantaran karakter apa-apa yang mereka ekspresikan .(16. kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar.(16.

(16. melainkan bangkai dan darah dan daging babi.119) Sesungguhnya Ibrahim seorang ummat yang tunduk kepada Allah setulusnya dan tidak ia dari orang yang menyekutukan. tetapi adalah diri mereka sendiri mereka aniaya. kemudian mereka tobat. Dia pilih dia dan beri pengenalan kepada jalan yang lurus.Ghafuurur-Rahiim. sesungguhnya orang yang mengadangadakan dusta atas Allah tidak akan menang.120) Yang berterimakasi kepada jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya. padahal tidak mau dan tidak meliwati batas. maka sesungguhnya Rabb mu dari sesudah itu La. dan tidak kami aniaya mereka.(16.121) Dan kami datangkan dia di dunia kebaikan dan seungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh.(16.(16.(16.(16. (16.118) Kemudian sesungguhnya Rabb mu terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan.116) Perlengkapan yang sedikit.115) Dan jangan kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidahlidah kamu ”Ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-adakan dusta atas Allah. dan bagi mereka azab yang pedih. dan apa-apa yang disembelih untuk lain dari Allah karakternya. tetapi siapa terpaksa.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka.(16. tetapi mereka mendustakan dia. sesudah itu dan berbuat kebaikan.114) Tidak lain Dia haramkan atas kamu.117) Dan atas orang Yahudi kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu.(16. dan mereka menganiaya. dan berterima kasihlah kepada jaza Allah jika hanya kepada Nya kamu menyembah. (16. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.113) Lantaran itu makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kamu dengan halal dan baik. maka mengenai mereka azab.122) DLA .

maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. dan bukan ia dari orang yang menyekutukan”.(16. dan tidak kesabaran mu melainkan karakter Allah. melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya.126) Dan sabarlah.123) Tidak Dia menjadikan Sabtu. dan jangan engkau dukacita atas mereka dan jangan engkau ada dalam kesempitan dari apa tipudaya mereka. Dia lebih mengetahui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya. (16. Sesungguhnya Rabb mu.128) DLA .127) Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Tekun dan orang-orang yang mereka berbuat baik.(16.(16.125) Dan jika kamu (balas) menyiksa.124) Serulah kepada jalan Rabb mu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan karakter yang dia lebih tepat. (16. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang mendapat pengenalan. dan jika kamu sabar. maka hendaklah kamu menyiksa sebanging dengan apa yang kamu disiksa dengannya. dan sesungguhnya Rabb mu akan menghukum antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada mereka perselisihkan padanya.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami wahyukan kepada mu: ”Hendaklah engkau turut ajaran Ibrahim setulusnya.(16.

lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan.(17. Dia Samii’un Bashiir . dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel.(17. 111 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim .4) Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu.(17.(17.Surat Al-Isra’ (Bawa Berjalan) Surat ke-17.Tafsir Al Sulthan 17.0) Subhaana Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler). sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”. Sesungguhnya Dia. ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”.(17.2) ”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !.1) Dan kami telah beri kepada Musa Kitab.(17.3) Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”.5) DLA .

dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan . dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka.(17.11) Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat.(17. lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu. adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu).(17. kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan. dan tiap sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya.7) Mudah-mudahan Rabb kamu meneliti kamu.9) Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir.10) Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan. (17.(17. kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu. dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak.6) Jika kamu berbuat kebaikan. kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka. Dan jika kamu kembali .(17.(17. Maka apabila datang perjanjian yang akhir. (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajahwajah kamu.8) Sesungguhnya Alquran ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok.12) Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya. dan adalah manusia terburu-buru.13) DLA . dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa. Dan jika kamu berbuat kejahatan.(17.

dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu DLA .22) Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia. dan ia berusaha baginya sungguhsungguh.(17. maka mereka itu adalah usahanya diganjar. lantaran itu. dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul. padahal ia beriman.(17.14) Siapa mendapat pengenalan.(17. maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya. dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya.21) Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain. patut atas mereka azab.(17.18) Dan siapa maukan akhirat. dan siapa lupa.17) Siapa mau lekas.16) Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh. kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir. kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki.15) Dan jika kami mau binasakan satu negeri.(17. maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya. mereka ini dan mereka itu. tetapi mereka meliwati batas padanya.(17.(17. lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya.(17. dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya. karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang.Tafsir Al Sulthan ”Bacalah kitab mu.(17.20) Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. kami suruh orangorang nya yang mampu. karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain.19) Masing-masing kami tolong. dari pemberian Rabb mu. cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”. sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina.

31) DLA . sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya.Tafsir Al Sulthan bapak.26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan. tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”.27) Dan jika engkau berpaling dari mereka.(17.(17.(17. jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam rabban mu . yang engkau harapkan. dan jangan kamu terlalu boros.24) Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diridiri kamu.30) Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan. karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal.(17. maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”. (17. Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat. dan mengukurkan. dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur.(17.(17.(17.29) Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. jika adalah kamu orang-orang yang baik. maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut. dan jangan engkau sentak mereka. beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”. (17.23) Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku.28) Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok. karena menunggu rahmat Rabb mu.25) Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya.

tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya.(17.40) DLA .32) Dan jangan kamu bunuh diri yang Allah haramkan. karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan.38) Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah. karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.(17. sesungguhnya pendengaran. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.(17.(17. dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?.39) Maka apakah Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki.(17. (17. (17. yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan.35) Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya.37) Tiap itu adalah kejahatan di sisi Rabb mu yang dibenci. supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang. dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain.33) Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim.34) Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat.Tafsir Al Sulthan Dan jangan kamu mendekati zina. setiap itu adalah darinya akan ditanya(17. hingga sampai ia baligh. sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong. kecuali dengan alasan yang lengkap. Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang. melainkan dengan cara yang lebih baik. dan siapa dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa. (17. dan tunaikanlah perjanjian. penglihatan dan fuad.36) Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung.

Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alquran ini supaya mereka ingat. ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut.(17. kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup.(17. dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alquran Rabb mu saja.50) DLA .(17. dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya.46) Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu.(17.43) Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapasiapa pada mereka. lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan. niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”.41) Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati. sebagaimana kata mereka. dan ketika mereka berbicara dengan rahasia. mereka berpaling belakang dengan terburu-buru.(17.(17. melainkan kepada seorang yang kena sihir”.(17. sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuraa.45) Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia. (17.48) Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh.44) Dan apabila engkau membaca Alquran.49) Katakan: ”Jadilah batu atau besi”.42) Subhaana dia. dan Subhaaanahu wa ta’aalaa dari apa yang mereka katakan.(17.47) Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandinganperbandingan. maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”. tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak.(17. tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan.

dan tidak pindahkan”.55) Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia.56) Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka. atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat. dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”.57) Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah. dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit. sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata.(17.Tafsir Al Sulthan Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”. siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?. Dia akan azab kamu. dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka.(17. karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti.(17.(17. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. adalah itu di dalam kitab tertulis. maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya.54) Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi.58) DLA . supaya mereka ucapkan yang lebih baik.(17. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”.(17.(17.51) Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu.52) Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku. dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari NabiNabi atas sebagian. sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka. (17. dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan.53) Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu. jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau.

dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka.59) Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu.(17. dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu. jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah.(17.61) Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku.62) Dia berkata: “Pergilah. dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak. kecuali Iblis.64) “Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka.(17. (17. sebagai satu pembalasan yang sempurna”.(17.65) DLA . tetapi penakutan itu tidak menambah mereka. maka siapa mengikuti mu dari antara mereka. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan. dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan. dan tentara mu yang berjalan kaki.60) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”. dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”. tetapi mereka zalimi karakternya.63) “Dan ajaklah siapa yang engkau bisa dari antara mereka dengan suaramu. bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia. padahal setan tidak janjikan melainkan tipuan.(17. niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”. lalu mereka sujud. melainkan kesesatan yang menyolok. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”. sesungguhnya jahannam balasan kamu. dan janjikanlah kepada mereka”.(17.Tafsir Al Sulthan Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu.

niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka.69) Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam.(17.(17.(17.74) DLA . kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu.(17.Tafsir Al Sulthan Rabb kamu. kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?. kamu berpaling.71) Dan siapa adalah di sini dia buta. maka di akhirat ia buta. dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik.70) Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka. Dia Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut. dan lebih lupa perjalanan.(17. dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman. sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia. lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin. tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat. dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut. karena adalah manusia kufur.73) Dan jika tidak kami tetapkan mu. maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya.(17.72) Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau adaadakan yang lainnya atas kami.68) Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi. kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?. mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.(17. agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya.(17. dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan .(17.66) Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut. sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu.67) Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat.

supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda.(17.(17.(17. dan apabila kejahatan mengenai dia. sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”.(17. dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh). adalah ia orang yang sangat putus asa.77) Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam. kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami. (17. tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”. dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian.(17. dan telah lenyap yang kurang.76) Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami. dan ia jauhkan dirinya. masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik. sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan. sebagai tambahan bagi mu.(17.(17.81) Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya.78) Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya. niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup.75) Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya.84) DLA .(17.Tafsir Al Sulthan Kalau begitu.82) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia. dan dua kali ganda mati. dan jadikanlah untuk ku dari hadapan Mu alasan(Sulthan) yang menolong”. dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit. ia berpaling.83) Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya.79) Dan katakanlah: “Rabb. dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami.(17.80) Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.

93) Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan.(17.92) ”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas. atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya”. lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”. kecuali kekufuran. sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok. (17.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh.(17.(17.90) ”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur. tetapi kebanyakan manusia enggan.91) ”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”.87) Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alquran ini. niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu. kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami. Katakan: ”Subhaana Rabb ku.(17.85) Dan jika kami mau.(17. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”.88) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan. bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”. tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”. katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”. kecuali perkatan mereka: DLA .(17.86) Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu.(17.(17.89) Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu.

bisu dan tuli.98) Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.(17. niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”.94) Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk. niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan. kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”. (17. tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran. Tiap kali ia padam. lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya akus angka engkau hai Musa seorang yang terkenal”. maka ia orang yang mendapat pengenalan.95) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu.96) Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah.99) Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya.(17.(17.(17.100) Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti. ketika datang kepada mereka.(17.101) DLA .97) Itu balasan bagi mereka. sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya. kami tambah atas mereka api yang bernyala. karena adalah mausia itu kikir”.Tafsir Al Sulthan “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”. maka tanyalah Bani Israel. dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah jadi tulang dan remuk. tempat tinggal mereka jahannam.(17. keadaan mereka buta.(17. dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain Dia. karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami.

109) Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan. (17. dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam DLA . kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”.106) Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya. sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”. dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Rabb langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”.102) Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi. lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamakanya semuanya.(17.(17. maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat. dan mereka bertambah khusyu’.110) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak. sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur.(17. dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam.105) Dan Alquran itu kami pisah-pisahkan dia.(17. mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud.104) Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun.(17. apabila dibaca dia atas mereka. dengan apa saja kamu seru Dia. tetapi carilah satu jalan antara itu”.(17.(17.108) Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis. hingga apabila datang perjanjian akhirat.107) Dan mereka berkata: ”Subhaana Rabb kami.(17.103) Dan kami berkata sesusah itu kepada Bani Israel: “Tinggallah di negeri itu.

dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.(17.111) DLA .Tafsir Al Sulthan Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan.

tidak mereka berkata melainkan berdustaaa!.(18.(18.(18.(18.Tafsir Al Sulthan 18.(18.9) DLA .(18.2) Hal keadaan mereka tinggal padanya selama-lamanya.(18.5) Bisa jadi engkau binasakan diri mu dengan dukacita atas bekas-bekas mereka. menyolok kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. jika mereka tidak mengimani karakter rangkaian ini.(18.1) (Resmi) Berdiri untuk ia ancam dengan siksaan keras dari sisiNya dan supaya ia gembirakan orang yang beriman.8) Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib?. sesungguhnya bagi mereka upah yang baik. dan tidak bapakbapak mereka.6) Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi sebagai perhiasan. sungguh akan menjadikan apa-apa yang di atasnya sebagai tanah yang rata.(18.4) Tidak bagi mereka karakternya dari ilmu. orangorang yang mengerjakan kebaikan. 110 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.3) Dan supaya ia ancam orang yang berkata: ”Allah mempunyai anak”. baginya untuk kami beri percobaan kepada mereka siapa yang lebih tepat amalannya.(18.Surat Al-Kahfi (GUA) Surat ke-18.7) Dan sesungguhnya kami.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang menurunkan atas hamba-Nya Tulisan dan tidak Dia jadikan padanya kebengkokan.

10) Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam Gua itu beberapa tahun.(18. sedang mereka ada di tempat yang luas darinya.(18. alangkah baiknya kalau mereka bisa datangkan alasan(Sulthan) yang nyata atas mereka. Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadangadakan dusta atas Allah ?”.13) Dan kami kuatkan atas qalbu-qalbu mereka ketika mereka berkata: ”Rabb kami Rabb Langit dan Bumi. maka DLA . jika tidak. sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang mengimani karakter Rabb mereka.(18.11) Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami beri tahu siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa mengumpulkan masa mereka tinggal.(18.(18.Tafsir Al Sulthan Ketika pemuda-pemuda itu pergi kepada Gua. tidak kami akan seru dari selain Dia sebagai Yang Dita’ati. dan kami tambah bagi mereka pengenalan.14) ”Mereka itu kaum kami. maka pergilah ke Gua. niscaya Rabb kamu akan berikan kepada kamu sebagaian dari pengaturnNya dan Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu”. berilah kepada kami dari sisi Mu pengaturan dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami”. mereka berkata: “Rabb kami. ia tinggalkan mereka di sebelah kiri. Itu sebagaian dari ayat-ayat Allah.12) Kami menceritakan atas mu kabar mereka dengan lengkap.(18. condong dari Gua mereka di sebelah kanan.15) Dan :”Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. mereka anggap selain dari Dia beberapa yang dita’ati.16) Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit. siapa yang Allah beri pengenalan maka dia orang yang mendapat pengenalan dan siapa yang Dia lupakan. dan apabila ia terbenam. sungguh kami berkata ketika itu yang meliwati batas.(18.

dan berlaku hati-hatilah dan jangan menyadarkan karakter kamu seorang pun”. Rabb mereka lebih mengetahui karakter mereka”. dan mereka berkata: ”Tujuh dan yang kedelapan anjing mereka”. Seorang dari mereka bertanya: ”Berapa lama kamu tinggal?” Mereka jawab: ”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”. Berkata mereka: ”Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka: ”Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka Masjid”. niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka akan kembalikan kamu ke dalam ajaran mereka dan kamu tidak akan berbahagia selamalamanya”. jika engkau lihat mereka. ”Maka bangkitlah seorang kamu dengan daun kamu ini ke kota.17) Dan engkau kira mereka sadar.(18.19) ”Sesungguhnya jika mereka mengetahui kamu. maka hendaklah ia perhatikan siapa darinya yang lebih suci makanannya. sedangkan anjing mereka memanjangkan dua kaki depannya di pintu gua . Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka. dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. lalu mereka berkata: ”Dirikanlah atas mereka Bangunan.(18. DLA .Tafsir Al Sulthan engkau tidak dapati baginya penolong yang menunjukkan. maka hendaklah ia bawakan untuk kamu rizki darinya. supaya mereka bertanyaan antara mereka.(18. niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari.(18.18) Dan demikianlah kami bangunkan mereka. dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan dari mereka. padahal mereka tidur. (18. yang ke empat anjing mereka” dan mereka berkata: ”Lima dan yang keenam anjing mereka” dengan sangkaan-sangkaan tentang urusan ghaib.21) Mereka akan berkata: ”Tiga.20) Dan seperti itu kami tunjukkan atas mereka supaya mereka ketahui bahwa perjanjian Allah Lengkap dan sesungguhnya sa’at itu tidak ada keraguan padanya.

dan janganlah dua mata mu berpaling dari mereka menghendaki perhiasan penghidupan yang rendah ini. dan engkau tidak akan dapati tempat lari selain daripada-Nya .(18. dan katakanlah: ”Mudah-mudahan Rabb ku memberi pengenalan kejalan yang sempurna dan lebih dekat dari ini”.26) Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab Rabb mu. (18. Tidak ada bagi mereka penjaga selain dari Dia.23) ”kecuali jika dikehendaki Allah”.28) Dan katakanlah: ”Yang Lengkap dari Rabb mu.(18. (18. tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat-Nya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Rabb ku lebih mengetahui bilangan mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan sedikit. dan jangan engkau turut orang yang kami telah lalaikan qalbunya dari mengingat kami dan mengikuti hhawanya.(18. Alangkah terang pemandangan-Nya dan alangkah jelas pendengaranNya. melainkan dengan bantahan yang terang. dan jangan engkau bertanya dari hal mereka kepada seorang pun dari mereka itu. Oleh karena itu jangan engkau berbantahan tentang mereka. karena adalah urusannya meliwati batas.27) Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang menghendaki kesukaan Allah.25) Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal” Kepunyaan-Nya rahasia langit dan bumi. dan ingatlah Rabb mu jika engkau Lupa. dan tidak ada seorang pun yang Dia jadikan sekutu dalam hukum-Nya.(18. (18. maka siapa mau maka bolehlah ia percaya dan siapa mau maka bolehlah ia DLA .22) Dan jangan engkau berkata tentang sesuatu: ”Aku akan kerjakan itu besok”.24) Dan mereka tinggal di dalam Gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan.

Jelek sekali minuman itu dan buruk sangat sebagai tempat duduk.34) Lalu ia masuk ke dalam kebunnya. (18. niscaya aku dapati tempat kembali yang lebih baik dari ini”.(18. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api yang pagarnya mengepung mereka. dan lebih mulia pengikutnya”.36) DLA . sambil bersandar atas tempat-tempat duduk yang tinggi.32) Kedua kebun itu mendatangkan hasilnya dan ia tidak kurangkan sedikitpun daripadanya. dan kami pancarkan di celah-celah kedua kebun itu dengan mata-mata air.(18. sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya.(18. ia berkata: ”Aku tidak sangka kebun ini akan binasa selama-lamanya”.(18.(18. bagi mereka surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. akan diberikan kepada mereka air seperti logam yang dilebur yang menghanguskan muka mereka.29) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih.Tafsir Al Sulthan kufur”.31) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan dua laki-laki yang kami adakan bagi seorang dari mereka dua kebun dari anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan kami adakan di sela dua-duanya itu tumbuh-tumbuhan. Dan jika mereka minta air. dan jika aku akan dikembalikan kepada Rabb ku. maka ia berkata kepada temannyapadahal ia sedang berkata-kata dengan dia-”Aku orang yang lebih banyak hartanya daripada mu.35) ”Dan aku tidak percaya.(18.(18. dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera sulaman emas.33) Dan adalah baginya buah. bahwa sa’at akan datang.30) Mereka itu. sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya. baik sangat ganjaran itu dan bagus sebagai tempat duduk.

43) Di sana kekuasaan itu hanya bagi Allah Yang Lengkap. dan adalah Allah Yang Berkuasa atas tiap sesuatu . lantaran apa yang ia telah belanjakan padanya. dan tidak dapat ia membela dirinya.(18.(18.(18. bagi kehidupan dunia ini.Tafsir Al Sulthan Berkata kawannya kepadanya. seperti air yang kami turunkan dia dari langit.(18.(18. Dia Allah Rabb ku. tidak ada kekuatan melainkan dengan karakter Allah”. dan Dia kirim atas kebun mu satu azab dari langit maka menjadilah ia gundul licin”. (18.38) ”Dan mengapakah waktu engkau masuk ke dalam kebun mu. lalu engkau tidak bisa mendapati dia”. lalu jadilah ia orang yang membolak-balikkan dua tapak tangannya. jika engkau anggap aku lebih sedikit daripadamu tentang harta dan anak”. dan aku tidak sekutukan karakter Rabbi ku dengan seorang pun”.37) ”Tetapi (kepercayaan) ku. yang ditiup oleh angin. padahal ia gugur dengan bumbungnya dan ia akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan seseorang dengan Rabb ku”. Dia sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik balasan.(18. padahal ia sedang bercakapcakap dengannya: ”Apakah engkau mengkufuri karakter Yang menciptakan mu dari tanah ?.40) ”Atau airnya jadi surut kering.42) Dan tidak ada baginya atau satupun golongan yang akan menolong dia dari selain Allah. lalu ia jadi kering.(18.39) ”Maka mudah-mudahan Rabb ku memberi kepada ku lebih baik dari kebun mu.41) Dan dibinasakan hartanya. engkau tidak berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah. kemudian Dia sempurnakan mu jadi seorang laki-laki ?”.45) DLA .44) Dan adakanlah bagi mereka perumpamaan. lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi. kemudian dari nuthfah.(18.

47) Dan mereka akan dibawa atas Rabb mereka dengan berbaris.(18. dan tidak Rabb mu menganiaya seorangpun. dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakan tersedia. maka ia durhaka kepada perintah Rabbnya. hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka.50) Aku tidak menjadikan mereka saksi pada Penciptaan Langit dan Bumi dan tidak pada Penciptaan diri-diri mereka.49) Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat: ”Sujudlah kepada Adam”.52) DLA . tetapi mereka tidak memperkenankan mereka.46) Dan hari kami akan jalankan gunung-gunung.(18.(18.(18.48) Dan akan dibentangkan kitab. melainkan ia mengumpulkannya”.Tafsir Al Sulthan Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia.(18. ”Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada waktu yang pertama. Jelek tukaran itu bagi orang-orang yang zalim. tetapi amal-amal shaleh yang tinggal itu lebih baik di sisi Rabb mu tentang ganjarannya dan tentang harapan. KITAB APAKAH INI ?. IA TIDAK TINGGALKAN YANG KECIL DAN TIDAK YANG MENYOLOK. lantaran itu apakah patut kamu mau jadikan dia dan keturunannya sebagai ikutan selain daripada Ku. dan kami kumpulkan mereka. dan engkau akan lihat bumi itu lahir.(18. maka engkau akan lihat orang yang berdosa khawatir dari apa padanya dan mereka berkata:”Celaka kami!. adalah ia dari golongan jin.(18.51) Dan hari Dia akan berkata: ”Panggillah sekutu-sekutu Ku yang kamu ada-adakan”. tetapi kamu sangka bahwa kami tidak akan adakan perjanjian kepada kamu”. padahal ia itu bagi kamu satu musuh ?. lalu mereka sujud melainkan iblis. dan tidak Aku mengambil pelupa-pelupa sebagai penolong. dan kami adakan antara mereka satu tempat kebinasaan. lalu mereka panggil sekutu-sekutu mereka.

dan akan yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. dan mereka tidak tempat berpaling darinya .56) Dan bukankah tidak ada yang aniaya dari orang yang sesudah diingatkan kepadanya karakter ayat-ayat Rabbnya. tetapi mereka yang kufur membantah dengan karakter curang. dan mereka ambil ayat-ayat Ku dan ancaman yang diberikan kepada mereka sebagai permainan . dan kami jadikan untuk membinasakan mereka itu.(18.54) Dan tidak mencegah manusia dari beriman dan meminta ampun kepada Rabb mereka.59) DLA . tetapi ia berpaling darinya dan lupa kepada apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya ?. maka di waktu itu tidaklah mereka mau mendapat pengenalan selamanya. niscaya Dia lekaskan bagi mereka azab itu.(18.(18. kalau Dia mau menyiksa mereka.55) Dan tidak kami utus rasul-rasul melainkan sebagai penggemar dan pengancam.(18. dan adalah manusia (makhluk yang) banyak membantah (tentang) sesuatu.(18. karena karakter apa-apa yang mereka telah usahakan.(18.53) Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan di dalam Alquran ini untuk manusia dari tiap perumpamaan. tetapi adalah bagi mereka satu waktu tertentu yang mereka tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada-Nya.58) Dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang durhaka itu.57) Dan Rabb mu Pengampun Yang mempunyai pengaturan. di waktu datang kepada mereka pengenalan. waktu yang dijanjikan. melainkan karena hendak menunggu datangnya kehinaan yang telah menimpa orang-orang yang pertama atau datang azab berhadap-hadapan.(18. ketika mereka berlaku zalim. akan melihat api. sesungguhnya kami telah adakan atas qalbu-qalbu mereka tutupan supaya mereka tidak mengerti dia dan di dalam kuping mereka sumbatan dan jika engkau seru mereka kepada pengenalan. karena mereka hendak menghilangkan Yang Lengkap dengan karakternya.

lupalah mereka dengan ikan mereka. hingga aku kabarkan kepada mu darinya sebagai ingatan”.(18.61) Maka ketika mereka berdua sudah melewatinya.67) ”Karena bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau liputi karakternya sebagai kabar ?”.(18.Tafsir Al Sulthan Dan ketika berkata Musa kepada pemudanya: ”Tidak aku berhenti hingga aku sampai di tempat berkumpul dua laut itu atau aku jalan selengkapnya.69) Ia berkata: ”Maka sekiranya engkau ikut aku.64) Lalu mereka berdua dapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya pengaturan dari sisi kami.(18.(18. maka ia mengambil jalannya ke dalam laut menembus.63) Ia berkata: ”Itu tanda-tanda yang kita cari”.68) Ia berkata:“Engkau dapati nanti aku jika dikehendaki Allah orang yang sabar.(18. sesungguhnya kita telah bertemu kepenatan dari perjalanan kita”. dan aku tidak akan durhaka kepada mu urusan apa saja”.(18.(18.(18.60) Maka ketika ia sampai di tempat berkumpul antara keduanya. berkatalah ia kepada pemudanya: ”Bawalah makanan kita.65) Berkata Musa kepadanya:”Bolehkah aku ikut mu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu?”. dan kami telah ajar dia dari sisi kami ilmu. dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan.66) Ia berkata: ”Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersama ku”.(18.70) DLA .62) Ia berkata: ”Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung di batu karang. jangan engkau tanya-tanya kepada ku dari sesuatu. lalu dua-duanya kembali atas bekas-bekas perjalanan waktu datang. yaitu aku telah lupa kepada ikan kita.(18. lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib”.(18.

sesungguhnya engkau telah datangkan satu urusan”.77) Ia berkata: ”Ini perpisahan antara aku dan antara engkau.(18.75) Ia berkata: ”Jika aku bertanya kepada mu dari sesuatu setelah ini.(18. ia lobangkan dia. maka ia meluruskannya (mendirikannya). Hingga ketika mereka sampai di suatu negeri. Hingga ketika mereka naik dalam perahu.72) Ia berkata: ”Janganlah engkau marah kepada ku karena kelupaan ku dan jangan engkau bebankan aku kepayahan dalam urusan ku”. Ia berkata: ”Patutkah kamu bunuh satu diri yang suci dengan karakter tidak (membunuh) diri (yang lain)?.Sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu kemungkaran” . tetapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu. lalu mereka berdua dapati padanya satu tembok yang hampir mau rubuh.(18.(18. sesungguhnya engkau telah cukup memberikan kepada ku udzur”. Ia berkata: ”Apa engkau lobangkan dia untuk menenggelamkan ahlinya.(18. maka jangan engkau jadikan aku sahabat. bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?”.74) JUZ’ ke-16 Ia berkata: ”Bukankah aku telah katakan kepada mu. Ia berkata: ”Kalau engkau mau.(18. Hingga ketika mereka bertemu seorang anak laki-laki maka ia membunuhnya. mereka minta makan kepada ahlinya.76) Maka mereka melakukan Tholaqo.(18. engkau bisa ambil upah atasnya”.73) Lalu mereka melakukan Tholaqo.Tafsir Al Sulthan EPISODE ke-1 Maka mereka melakukan Tholaqo.78) DLA . (18.71) Ia berkata: ”Bukankah aku telah berkata kepada mu bahwa engkau tidak akan sabar bersama ku”. aku akan kabarkan kepada mu karakter takwil apa-apa yang engkau tidak bisa sabar atasnya”.

maka kami khawatir bahwa dia akan menyebabkan kepada mereka berdua kedurhakaan dan kekufuran”.84) Maka ia ikuti satu jalan.Tafsir Al Sulthan ”Adapun perahu itu.87) DLA . adalah kepunyaan dua anak yatim di kota. ia dapati dia terbenam di dalam mata air yang hitam.(18.79) ”Adapun anak itu adalah dua ibu bapaknya orang-orang yang beriman.(18. Katakanlah: ”Aku akan bacakan kepada kamu satu sebutan darinya”. dan adalah bapak mereka seorang yang sholeh. Dan tidak aku lakukan itu dari urusanku.80) ”Maka kami mau agar Rabb mereka ganti untuk mereka yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam pengaturan”.83) Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap sesuatu.81) ”Adapun tembok itu. lalu Dia azab dia dengan satu azab yang keras”. kemudian ia dikembalikan kepada Rabbnya.(18.(18.85) Hingga ketika ia sampai di tempat terbenam Syamsi. Kami berkata: ”Ya Dzal Qarnain maupun engkau menyiksa ataupun engkau adakan di antara mereka kebaikan”. dan adalah di bawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua. maka kami akan siksa dia.(18.82) Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang Dzul Qarnain.(18.86) Ia berkata: ”Adapun orang yang menganiaya. Rabb mu mau supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu pengaturan dari Rabb mu.(18. maka adalah ia kepunyaan orang miskin yang beramal di laut. maka aku mau cacatkan dia karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap perahu dengan paksa”.(18. Dan ia dapati di sisinya satu kaum.(18. Itu takwil apa-apa yang engkau belum bisa sabar atasnya”.

maka apabila datang perjanjian Rabb ku. (18. maka maukah kami beri kepadamu upeti dengan syarat engkau adakan antara kami dan mereka itu satu dinding.(18.93) Mereka berkata: ”Ya Dzal Qarnain. ia dapati dia terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan darinya.96) ”Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lobang padanya”. ia dapati dari selain keduanya satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan . dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami yang mudah”.(18. Hingga ketika ia telah ratakan antara dua shoddafa itu. ia berkata: ”Berikan kepada ku tembaga agar aku tuangkan atasnya. Dia jadikan dia rata.(18. dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sebenar-benarnya karakter apa-apa yang ada padanya.(18.(18.(18.94) Ia berkata:”Apa yang Rabb ku tetapkan bagi ku padanya ada lebih baik. maka baginya ada balasan yang baik.95) ”Berilah kepada ku Lempengan-Lempengan Besi”.92) Hingga ketika ia sampai di antara dua dinding.98) DLA .(18. ia berkata: ”Tiuplah””. dan adalah janji Rabb ku benar” . sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juuj itu orang-orang yang perusak di bumi.Tafsir Al Sulthan Dan adapun orang yang beriman.(18. dan beramal shalih.(18.88) Kemudian ia ikuti satu jalan. Hingga ketika ia telah jadikan dia api. oleh karena itu tolonglah aku dengan sungguhsungguh nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatasan”.89) Hingga ketika ia sampai tempat terbit Syamsi.90) Seperti itu.91) Kemudian ia ikuti satu jalan.(18.97) Ia berkata: ”Ini pengaturan dari Rabb ku.

(18.107) Mereka kekal padanya.(18.101) Maka apakah orang-orang kafir itu sangka bahwa mereka boleh jadikan hamba-hamba Ku sebagai penolong-penolong. (18.Tafsir Al Sulthan Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu beradu dengan sebagian dan akan ditiup pada trompet. maka kami kumpulkan mereka berkelompok-kelompok.108) Katakanlah: ”Jika adalah laut tinta untuk kalimat-kalimat Rabb ku. dan kepada pertemuan dengan-Nya. (18. Sesungguhnya kami telah sediakan jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. maka kami tidak akan dirikan timbangan bagi mereka di hari qiyaamah.103) ”Orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia.106) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal.99) Dan kami tunjukkan jahannam pada hari itu kepada orang kafir untuk dilihat.(18. padahal mereka sangka bahwa mereka berbuat kebaikan”.104) Merekalah orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Rabb mereka. dan adalah mereka tidak bisa mendengar. mereka tidak ingin pindah darinya. jahannam karena mereka kufur dan mengambil ayat-ayat Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai ejekan .(18.(18. lantaran itu gugurlah amal-amal mereka. niscaya habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabb DLA .100) Orang-orang yang adalah mata mereka dalam tutupan dari peringatan-Ku.105) Itu balasan mereka. (18.102) Katakanlah: ”Maukah kami beritahu kepada kamu orang-orang yang sangat rugi tentang amal-amal?”.(18. (18.

(18.(18.109) Katakanlah: ”Tidak lain aku ini seorang cerdas seperti kamu. maka siapa adalah percaya kepada pertemuan Rabb-nya. maka hendaklah ia kerjakan kebaikan dan tidak menyekutukan dengan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya”. walau kami datangkan karakter sepertinya dengan berganda”.Tafsir Al Sulthan ku.110) DLA . Satu Yang Dita’ati. diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Yang Dita’ati bagi kamu .

Dan jadikanlah dia hai Rabbi orang yang disukai”. sesungguhnya kami gembirakan mu dengan seorang anak yang namanya Yahya.2) Ketika ia menyeru Rabb nya dengan seruan perlahan. (19.Surat Maryam (Bunda Maryam As) Surat ke-19.Ya.(19.4) ”dan sesungguhnya aku khawatir kaum keluarga ku di belakang ku dan adalah isteri ku mandul (’aaqiron).(19.(19. padahal adalah isteriku mandul. Dia berkata: ”Kode untuk mu bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap DLA . dan bukankah aku hai Rabbi orang yang sial tentang berdo’a kepada Mu ?”.9) Ia berkata: ”Rabbi.1) Ingatlah pengaturan Rabb mu kepada hamba-Nya Zakaria. oleh karena itu berilah kepada ku dari sisi Mu seorang pengurus”. sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku di kepala.6) ”Hai Zakariyya.8) Dia berkata: ”Seperti itu berkata Rabb mu. dan sesungguhnya aku telah mencapai umur yang menyolok”.(19.(19.(19. Ha.(19. bagaimana bisa ada bagiku seorang anak. jadikanlah untukku kode”. padahal engkau belum jadi sesuatu”. 98 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(19.’Ain. yang dulu dari ini belum pernah kami adakan yang senama dengannya”. (19. Dia mudah atas KU.Tafsir Al Sulthan 19.0) {Kaf.3) Ia berkata: ”Rabbi.Shod}.7) Ia berkata: ”Rabbi. karena sesungguhnya Aku telah menciptakan mu dari sebelum ini.5) “Yang bisa mewarisi ku dari keluarga Ya’qub.

(19.12) Dan kami beri kecerdikan dari sisi kami dan kesucian dan adalah ia orang yang tekun. padahal belum pernah seorang yang cerdas menyentuh ku dan belum pernah aku menjalang”.(19.14) Dan kesejahteraan atasnya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia mati dan pada hari ia akan dibangkitkan dengan keadaan hidup.(19. (19.20) Ia berkata: ”Seperti itu Rabbmu berkata: ”Itu mudah atas Ku.(19. Dan kami berikan kepadanya hukum selagi ia kanak-kanak. padahal engkau sehat”. untuk memberi kepada mu seorang anak yang suci”.16) Maka kami jadikan dari selain mereka dinding.Tafsir Al Sulthan kepada manusia selama tiga malam.11) ”Hai Yahya. maka kami utus kepadanya Ruh kami.(19.17) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada karakter Pengatur dari mu jika adalah engkau orang yang berbakti”.10) Maka ia keluar atas kaumnya dari Bangunan. (19.19) Ia berkata: ”Bagaimana aku bisa mempunyai anak. ketika ia menjauh diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. (19. peganglah Kitab itu dengan kuat”.(19.18) Ia berkata: ”Aku ini tidak lain melainkan utusan Rabb mu.15) Dan ingatlah Maryam yang disebut di dalam Kitab.(19. Maka ia wahyukan kepada mereka : ”Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang”.(19.13) Dan berbuat baik kepada ibu bapaknya dan tidak ia pemaksa durhaka. lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang yang cerdas. dan karena kami hendak jadikan dia Kode untuk manusia dan DLA .

(19.(19. maka katakanlah: ”Aku bernazar untuk Pengatur Puasa. dan jadi satu benda yang dilupakan orang”.26) Lalu ia bawa dia kepada kaumnya dengan memikul dia.23) Maka ia seru dia dari bawahnya: ”Jangan engkau berdukacita.28) Maka ia isyaratkan kepadanya.(19. (19. nanti ia akan gugurkan atas mu kurma yang masak”.21) Maka ia memikulnya. maka tidak aku akan berkata-kata pada hari ini dengan siapapun”. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini.27) “Hai saudara perempuan Harun. Dia telah beri kepada ku Kitab.(19. lalu ia pergi dengan karakternya ke suatu tempat yang jauh.(19.30) ”Dan Dia jadikan aku orang yang dilindungi di mana saja aku berada dan Dia wajibkan aku sholat dan zakat selama aku hidup”. sesungguhnya engkau telah datangkan sesuatu yang Fariyya”. dan adalah itu satu urusan yang sudah ditetapkan”.(19.Tafsir Al Sulthan pengaturan dari kami. sesungguhnya Rabb mu telah jadikan di bawah mu sesuatu yang mengalir”. dan tidak (pula) ibumu seorang perempuan yang jahat ?”.(19.(19. Mereka berkata: “Hai Maryam. memaksa dia pergi ke pangkal pohon kurma. dan Dia telah jadikan aku Nabi”.22) Maka keadaan hampir melahirkan.24) ”dan guncangkanlah batang kurma itu kepada mu.(19. Lantas kalau engkau lihat seorang yang cerdas.31) DLA .(19. bukankah bapakmu orang yang baik.25) ”Lantaran itu makan dan minumlah dan berdingin matalah. mereka berkata: “Bagaimana kami bisa berbicara kepada orang yang adalah di dalam buaian shibiyya?”.29) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku ini hamba Allah.

apabila Dia tentukan urusan.Tafsir Al Sulthan ”Dan Dia jadikan aku berbuat baik kepada ibu ku dan tidak Dia jadikan aku orang yang memaksa celaka”. sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19. mengapa engkau sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa menolong mu sedikit pun”.(19.34) Tidak ada untuk Allah bahwa dia mengambil dari anak.37) Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari yang mereka akan datang kepada kami. (19. dan kepada kamilah mereka akan kembali. maka sembahlah Dia. Subhaana dia.42) ”Hai bapak ku. maka ia ada. dan siapa atasnya. maka hanya Dia katakan kepadanya ”Ada”.40) Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam Kitab. kelak adalah bagi orang yang kufur.32) ”Dan kesejahteraan atas ku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku akan dibangkitkan dengan keadaan hidup”. tetapi orang-orang yang zalim di hari ini dalam kelupaan yang membuktikan.39) Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi. karena mereka lalai dan mereka tidak percaya.38) Dan ancamlah mereka dengan hari dukacita.(19.36) Tetapi berselisih golongan-golongan itu di antara mereka. yang padanya mereka berselisihan.(19.41) Ketika ia berkata kepada bapaknya: ”Hai bapakku.(19.35) ”Dan sesungguhnya Allah Rabb ku Rabb kamu.(19. ini jalan yang lurus”.(19. sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu apa-apa yang belum datang kepada mu.(19.(19.(19. maka DLA .33) Itu ‘Isa anak Maryam Perkataan Yang Lengkap. lantaran itu kecelakaan dari menghadiri hari yang panjang. ketika diputuskan perkara.

dan tiap seorang kami jadikan nabi. mudah-mudahan tidak aku kecewa dalam menyeru Rabb ku”.52) Dan kami beri kepadanya dari pengaturan kami.49) Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang rinci. maka dengan sebab itu engkau akan jadi tawanan setan”. (19.53) DLA .43) ”Hai bapakku jangan engkau sembah setan.47) ”Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru dari selain Allah. hai Ibrahim ? Kalau engkau tidak mau berhenti.(19.51) Dan kami panggil dia dari pinggir Thuur sebelah kanan dan kami dekatkan dia sambil berbicara.(19. sesungguhnya setan adalah pendurhaka kepada Ar Rahmaan”. dan saudaranya Harun sebagai Nabi.48) Maka ketika ia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah.(19. karena sesungguhnya Dia adalah muliakan karakter ku”. sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan adalah ia seorang rasul seorang nabi.45) Ia berkata: ”Apakah engkau tidak suka kepada hal-hal yang aku ta’ati. (19.Tafsir Al Sulthan turutlah aku.(19.(19.46) Ia berkata: ”Keselamatan atas mu. (19.(19. aku akan kenalkan kepada mu jalan yang sama”. tentu aku akan rajam kamu.(19. kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub. aku akan mintakan ampun bagi mu kepada Rabb ku.50) Dan ingatlah Musa yang disebut di dalam Kitab. dan aku menyeru Rabb ku. (19. dan tinggalkanlah aku satu masa”.44) ”Hai bapakku sesungguhnya aku takut bahwa akan mengenai mu azab dari Ar-Rahman.

sesungguhnya dia adalah benar di dalam janji. dan tidak ada Rabb mu lupa”.61) Mereka tidak akan dengar di dalamnya perkataan sia-sia.(19. dan adalah ia seorang rasul seorang nabi. dan zakat dan adalah dia disisi Rabb nya orang yang disukai. padanya pagi dan petang.(19.63) ”Dan tidak kami turun melainkan dengan perintah Rabb mu. apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar.(19. maka mereka ini akan masuk kedalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun.Rahmaan.64) DLA . sesungguhnya dia adalah Nabi Yang Shiddiq.(19. (19.59) Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.60) Surga-surga kekal yang dijanjikan Yang Maha Pengatur kepada hamba-hamba-Nya dalam ghaib. sesungguhnya dia adalah janji-Nya akan didatangi . maka kemudian mereka menemui kesesatan. mereka runtuh sujud dan menangis.55) Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam Kitab.(19.(19.(19.54) Dan adalah ia menyuruh ahlinya dengan sholat. kepunyaan-Nya apa yang dihadapan kita dan yang di belakang kita dan yang di antara itu.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Isma’il yang disebut di dalam Kitab. tetapi perkataan yang baik dan bagi mereka pemberian mereka.(19. dan dari keturunan Ibrahim dan Isma’il dan dari orang yang kami beri pengenalan dan kami pilih.62) Itulah surga yang diwariskan orang yang berbakti dari hambahamba kami .58) Maka datang dari sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat.(19.57) Mereka itulah orang-orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam dan dari orang yang kami pikulkan bersama Nuh.(19.56) Dan kami telah tempatkan dia di tempat yang rinci.

Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. siapa dia DLA . hingga mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka”.72) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai bukti. (19. padahal ia belum jadi sesuatu ?.(19. apakah aku akan dibangunkan dengan hidup?”. maka sembahlah Dia. sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka dan setan-setan. dan sabarlah dalam beribadat kepada-Nya.67) Maka demi Rabb mu.71) Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang berbakti dan kami akan biarkan mereka yang zalim padanya berlutut.73) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.68) Kemudian sesungguhnya kami akan cabut dari tiap golongan seorang yang sangat durhaka kepada Ar-Rahmaan. berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman:”Golongan manakah lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus majelisnya ?”.(19.(19. Bukankah engkau tidak dapati yang senama dengan-Nya. maka mereka akan mengetahui.(19.69) Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui karakter orang-orang yang lebih patut masuk padanya. (19. Maupun azab ataupun Qiyaamah.65) Dan manusia berkata: ”Apabila aku mati.66) Dan tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia dari sebelum ini.(19. kemudian sesungunya kami akan hadirkan mereka berlutut di sekitar jahannam.(19.(19. adalah itu satu kemestian yang ditetapkan atas Rabb mu. mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan bangun badannya. biarlah ArRahmaan menggandakan baginya satu tempo.(19.70) Dan tidak dari kamu melainkan akan datang kepadanya.74) Katakanlah: ”Siapa adalah di dalam kelupaan.

(19. kami akan menulis apa yang ia katakan dan kami akan gandakan baginya sebagian dari azab dengan berganda.76) Maka tidakkah engkau lihat kepada yang kufur kepada karakter ayat-ayat kami ?.82) Apa belum engkau lihat sesungguhnya kami mengirim setansetan atas orang-orang kafir untuk mengganggu mereka sungguh-sungguh ?. dan ia akan datang kepada kami sendiri-sendiri.75) Dan Allah akan menambah pengenalan kepada mereka yang telah mengambil jalan pengenalan dan amal-amal baik yang tinggal itu lebih baik ganjarannya di sisi Rabb mu dan lebih baik kesudahannya.85) Dan kami akan seret orang-orang yang durhaka itu ke jahannam dalam keadaan dahaga.(19. kepada Yang Maha Pengatur bergolong-golongan. (19. bahkan yang dita’ati itu akan ingkari karakter ibadat mereka dan akan jadi musuh atas mereka.81) Tidak sekali-kali.(19.86) DLA . Sesungguhnya tidak lain melainkan kami menghitung untuk mereka dengan hitungan.(19.(19.79) Dan kami akan wariskan yang ia katakan itu.Tafsir Al Sulthan orang yang lebih jelek keadaannya dan lebih lemah tentaranya.(19. dan berkata: ”Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak”. supaya ia jadi penakluk bagi mereka.(19.84) Hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang berbakti.(19.80) Mereka ambil dari selain Allah beberapa yang dita’ati.(19.78) Tidak sekali-kali. atau yang telah membikin satu perjanjian di sisi Yang Maha Pengatur ?.83) Oleh sebab itu jangan engkau bersegera atas mereka.(19.(19.77) Apakah ia mengetahui urusan ghaib.

(19.88) Sesungguhnya kamu telah datangkan suatu perkara yang berbahaya.(19.90) Karena mereka menyerukan anak bagi Ar Rahmaan.(19.(19.92) Tidak tiap siapa di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahmaan sebagai hamba.(19.94) Dan tiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari qiyaamah dengan sendiri-sendiri.(19.93) Sesungguhnya Dia telah kumpulkan mereka dan hitung mereka dengan hitungan.95) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih itu. adakah engkau dapati seorang dari mereka ? atau engkau dengar suara-suara mereka ?.89) Hampir langit itu pecah darinya.97) Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(19.87) Dan mereka berkata: ”Ar-Rahman mengadakan anak bagi (diriNya)”. tidak lain melainkan supaya engkau gembirakan dengan karakternya orang-orang yang tekun dan engkau ancam dengan karakternya kaum yang keras kepala.98) DLA .(19. Ar Rahmaan jadikan untuk mereka rasa pengharapan (wuddaa).(19.(19.96) Maka kami mudahkan dia dengan karakter lisan mu.(19.Tafsir Al Sulthan Mereka tidak mempunyai syafa’at kecuali orang yang telah mengambil pengakuan di sisi Ar-Rahmaan. dan terbelah bumi dan runtuh gunung-gunung berkeping-keping.91) Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahmaan bahwa Dia mengambil anak.(19.

Tafsir Al Sulthan DLA .

135 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(20.Surat Tho Hha (Huruf Tho dan Hha) Surat ke-20. maka tanggalkanlah dua sendalmu.4) Pengatur atas ’Arsy berada.(20.(20.(20. maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. (20.11) ”Sesungguhnya Aku Rabb mu. Hha}. sesungguhnya engkau di Lembah Luas Thuwaa”.(20.5) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa antara keduanya dan apa-apa yang di bawah bumi.10) Maka ketika ia datang kepadanya.(20.(20.(20.7) Allah.(20.Tafsir Al Sulthan 20. supaya aku bawakan untuk kamu sedikit daripadanya atau dengan api itu aku dapat satu pengenalan”.2) Melainkan sebagai peringatan untuk orang yang takut. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. (20.(20.8) Sudahkan datang kepada mu kisah Musa ?.12) DLA . Lahul Asmaa’ul Husnaa (kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat).6) Dan jika engkau nyaringkan perkataan.0) { Tho.3) Diturunkan dari Yang menciptakan Bumi dan Langit secara rinci.(20.1) Tidak kami turunkan atas mu Alquran agar engkau jadi susah.9) Ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada ahlinya: ”Berhentilah karena sesungguhnya aku melihat api. diseru: ”Hai Musa!”.

17) Ia berkata: ”Ini tongkat ku. maka sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk menyebut Aku”. (20.(20.20) Dia berkata: “Ambil dia dan jangan takut.15) ”Maka jangan engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak mempercayai karakternya dan mengikuti keinginannya.(20.(20. (20.(20. aku bertekan atasnya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku.(20.(20.14) ”Sesungguhnya Sa’at akan datang.24) Ia berkata: “Rabbi. luaskanlah bagi ku dada ku”. niscaya keluar putih dari tidak jelek sebagai ayat yang lain”.16) ”Dan apa itu di tangan kanan mu hai Musa!”.(20.26) ”dan bukakan simpulan dari lidahku”. kami akan kembalikan dia kepada keadaan yang pertama”.21) “Dan kepitlah tanganmu kepada sayapmu. maka tiba-tiba ia hidup berusaha.Tafsir Al Sulthan ”Dan Aku telah pilih mu. agar setiap diri dibalas dengan apa yang ia telah usahakan”. hampir Aku rahasiakan dia.(20.18) Dia berkata: ”Campakkan dia Hai Musa”.(20.(20.27) DLA . dan aku gugurkan dengannya atas kambingku dan adalah bagiku padanya kegunaan yang lain.(20.(20.22) “Untuk kami tunjukkan kepada mu dari sebagian ayat-ayat kami yang menarik perhatian”.13) ”Sesungguhnya Aku Allah. nanti engkau akan binasa”.19) Maka ia mencampakkannya.25) “dan mudahkanlah untuk ku urusanku”.(20. maka dengarkan apa yang hendak diwahyukan”.23) “Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”.

41) DLA .(20.29) “Harun saudara ku”.(20.(20.(20.39) ”Ketika saudara perempuan mu pergi lalu berkata: ”Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang bisa pelihara dia?”. Maka engkau tinggal di antara orang-orang Madyan beberapa tahun. Kemudian engkau datang atas ukuran.38) ”Bahwa letakkanlah dia di Taabuut.34) „Sesungguhnya Engkau melihat karakter kami”. supaya diambil dia oleh musuh-Ku dan musuhnya. maka hendaklah laut itu sampaikan dia ke pantai.32) “Supaya kami bergerak banyak untuk Mu”. Dan kami kenakan kepada mu beberapa percobaan. lalu kami selamatkan mu daripada dukacita.37) ”ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan”.(20. hai Musa!”.(20.31) ”Dan sekutukan dia dalam urusan-ku”. maka letakkanlah dia di laut”.(20. supaya dingin matanya dan supaya tidak ia berdukacita. ”Dan Aku telah campakkan atas mu percintaan dari-Ku agar engkau dibentuk atas pengawasan-Ku”.(20.(20.(20.36) ”dan sesungguhnya kami telah memberi atas mu pada waktu yang lain”.(20.33) ”Dan ingat banyak kepada MU”. (20.40) ”Dan Aku telah memilih mu untuk Diri-Ku“.35) Dia berkata: ”Sungguh telah diberi kepada mu permintaan mu hai Musa”. Dan engkau telah bunuh satu diri.30) “Kuatkanlah karakternya dalam urusan ku”.Tafsir Al Sulthan “Agar mereka mengerti perkataanku”.28) ”dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluarga ku”.(20. Maka kami kembalikan mu kepada ibu mu.(20.

45) Dia berkata: ”Jangan kamu berdua takut.Tafsir Al Sulthan „Pergilah engkau dan saudara mu dengan karakter ayat-ayatKu dan jangan kamu lemah dalam menyebut-Ku”.47) ”Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu adalah atas orang yang mendustakan dan berpaling”.(20.(20.52) ”Yang telah jadikan untuk kamu bumi terbuai dan masukkan untuk kamu padanya jalan-jalan.48) Ia berkata: ”Maka siapa Rabb kamu berdua hai Musa?”.(20.(20.(20.(20. Aku Mendengar.51) Ia katakan: ”Pengetahuannya di sisi Rabb ku di dalam kitab tidak lupa Rabb ku dan tidak keliru. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mu karakter ayat dari Rabb mu.(20. maka kami keluarkan dengannya jenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam.43) ”Dan hendaklah engkau berkata kepadanya perkataan Laiyyina (qaulan Laiyyinaa) agar dia ingat atau takut”. sesungguhnya kami takut.(20. oleh itu lepaskanlah bersama kami Bani Israel.(20.49) Ia berkata: ”Rabb kami Yang memberi tiap sesuatu ciptaanNya kemudian memberi pengenalan”. Dan jangan engkau siksa mereka. Aku Melihat”.(20.53) DLA .50) Ia berkata: ”Kalau begitu bagaimana keadaan qurun-qurun yang pertama?”. bahwa ia akan segerakan (siksa) atas kami atau ia akan meliwati batas”. lalu berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami ini utusan Rabb mu.(20. kepada Fir’aun sesungguhnya dia telah meliwati batas”. sesungguhnya Aku bersama kamu berdua. dan sejahtera atas siapa yang mengikuti pengenalan”.44) Mereka berdua berkata: ”Rabbi kami.42) ”Pergilah kamu berdua.(20.46) ”Lantaran itu hendaklah kamu berdua datangi dia. dan Dia turunkan dari langit air.

kemudian datanglah dengan berbaris. karena sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat ahli pengenal. tetapi ia dustakan dan ia enggan.57) ”Lantaran itu. lalu kumpulkan tipu daya. sesungguhnya kami akan adukan kepada mu sihir yang seperti itu.(20.(20.55) Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami setiapnya. dan dikumpulkan manusia waktu dhuha”.(20.58) Ia berkata: ”Tempo perjanjian kami itu.(20.60) Musa berkata kepada mereka: ”Celaka kamu. Dia akan binasakan kamu dengan satu azab.56) Ia berkata: ”Adakah (patut) engkau datangkan kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir mu hai Musa ?”.(20. karena dengan sebab itu. sesungguhnya kecewalah orang yang melancung”. kemudian ia datang.(20.61) Maka mereka berunding urusan di antara mereka.(20.(20. dan sesungguhnya berbahagialah orang yang menang pada hari ini”.64) DLA .59) Maka Fir’aun berpisah. Maka adakanlah antara kami dan engkau satu tempo di suatu tempat yang kami dan engkau tidak boleh menyalahi janji”. dan mereka rahasiakan perundingan itu.Tafsir Al Sulthan Makanlah dan berilah makan binatang ternak kamu.54) Darinya kami ciptakan kamu dan padanya kami akan kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain.63) ”Lantaran itu persatukanlah daya upaya kamu. hari perhiasan.62) Mereka berkata: ”Sesungguhnya dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang hendak keluarkan kamu dari bumi kamu dengan sihir mereka dan hendak menghapuskan jalan kamu yang sangat utama”.(20.(20. jangan kamu melancung dusta atas Allah.(20.

dan Allah sebaik-baik dan lebih kekal”.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Hai Musa.70) Ia berkata: ”Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu?.74) DLA .(20. niscaya ia telan apa-apa yang mereka ekspresikan. Maka hukumlah bagaimana yang engkau hendak hukum. sesungguhnya engkau lebih terinci”.71) Mereka berkata: ”Kami tidak akan utamakan mu dari bukti yang telah datang kepada kami dan Yang menyusun kami.(20.73) Sesungguhnya siapa datang kepada Rabbnya padahal ia berdosa. dan sesungguhnya aku akan palang kamu di batang-batang kurma.72) ”Sesungguhnya kami telah mengimani karakter Rabb kami.(20.69) Maka menyungkur sujud ahli sihir itu. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya.(20.(20. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Rabb Harun dan Musa”.67) Kami berkata: ”Jangan takut . lantaran sihir mereka. sesungguhnya apaapa yang mereka ekspresikan tipu daya tukang sihir. Maka sesungguhnya aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kamu berselang. maka sesungguhnya adalah baginya jahannam yang ia tidak akan mati padanya dan tidak akan hidup.68) ”Dan campakkan apa yang di tangan kanan mu.(20. supaya Dia ampunkan kesalahan-kesalahan kami dan mengerjakan sihir yang engkau paksa kami atasnya. seolah-olah berusaha. hanya engkau bisa menghukum di kehidupan dunia ini”.(20. sesungguhnya ia itu ketua kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu.66) Maka Musa merasa takut di dalam dirinya.(20.(20.(20. dan sesungguhnya kamu akan ketahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal”. apakah engkau hendak memulai ataukah kami lebih dahulu memulai?”.65) Ia berkata: ”Bahkan mulailah kamu”. dan tukang sihir tidak bisa jaya biar di mana ia datang”.

(20. Dan siapa yang ditimpa atasnya kemurkaan-Ku maka binasalah dia. lantas adakan bagi mereka jalan yang kering di laut.84) Dia berkata: ”Tetapi sesungguhnya kami telah adakan percobaan (pada) kaum mu sesudah engkau.(20. dan jangan kamu meliwati batas padanya.79) Hai bani Israel. bahwa bawalah hamba-hamba-Ku berjalan malam.(20. sungguh kami telah selamatkan kamu dari musuh-musuh kamu dan kami telah janjikan kamu ke sebelah kanan Thuur.75) Surga-surga kekal yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal padanya.(20. maka mereka itu akan dapat derajat-derajat tinggi.78) Dan Fir’aun telah lupakan kaumnya dan tidak dia beri pengenalan.Tafsir Al Sulthan Dan siapa datang kepada-Nya sebagai orang beriman yang sungguh mengerjakan amal shalih. Karena akan mengenai kamu kemurkaan-Ku. (20.77) Lalu Fir’aun dan tentaranya mengejar mereka. dan dilupakan mereka oleh Samiri”.(20. Dan itu ganjaran orang yang suci.85) DLA . maka mereka ditutup dari laut oleh apa yang menutup mereka. kemudian mencari pengenalan.82) ”Dan apa yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu dari kaummu hai Musa?”.(20. Jangan engkau takut tertangkup dan jangan takut.81) Dan sesungguhnya Aku mengampuni untuk siapa yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.(20.(20.(20.76) Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa.(20.83) Ia jawab: ”Mereka itu mengiringi aku dan aku bersegera kepada Mu hai Rabbi supaya Engkau suka”. dan kami telah turunkan atas kamu Manna dan Salwa.80) Makanlah dari yang baik apa yang kami berikan kepada kamu.

86) Mereka jawab: ”Kami tidak menyalahi janji (kepada) mu dengan kemauan kami. Apakah engkau telah durhakan kepada perintah ku?”.(20.93) Ia katakan: ”Hai anak ibuku.87) Lalu ia bikin untuk mereka sebuah anak sapi-satu badan. Apakah telah panjang masa perpisahan ku dari kamu ?.89) Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum itu:”Hai kaum ku.88) Maka tidakkah mereka perhatikan. tetapi ia lupa”. yang dita’ati Musa .92) ”Bahwa engkau tidak turut (contoh) ku?. bahwa sesungguhnya tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa memberi bahaya dan tidak manfa’at kepada mereka?. (20. Sesungguhnya aku takut bahwa engkau akan berkata: ”Engkau telah adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataan ku”.(20.(20.(20. Ia berkata: ”Hai kaum ku. apakah yang menyebabkan mu waktu engkau lihat mereka lupa?”. karena begitulah Samiri memberi (perintahnya)”. maka turutlah aku dan ta’atlah kepada perintah ku”. tetapi kami dipaksa membawa beberapa banyak dari perhiasan kaum itu.yang bersuara.Tafsir Al Sulthan Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dukacita. tidak lain melainkan kamu diuji dengan (anak sapi). bukankah Rabb kamu telah telah berikan kepada kamu satu perjanjian yang baik. Ataukah kamu hendak supaya kemurkaan dari Rabb kamu menimpa kamu. Lalu mereka itu berkata: ”Ini yang kamu ta’ati. dan jangan engkau tarik rambut kepala ku. lalu kami campakkan dia.(20.94) DLA .(20.90) Mereka (yang terpengaruh) itu berkata: ”Kami akan tetap atas keadaan ini hingga Musa kembali kepada kami”.(20. jangan engkau renggut jenggot ku.(20. maka kamu menyalahi janji kamu kepada ku?”.91) (Musa) berkata: ”Hai Harun. padahal Rabb kamu Ar-Rahman (Maha Pengatur).

(20.100) Mereka akan kekal padanya dan jelek bagi mereka pikulan itu pada hari qiyaamah.101) Hari yang akan ditiup trompet.(20. dan lihatlah kepada yang dita’ati mu yang tetap engkau berbakti kepadanya.96) (Musa) berkata: ”Kalau begitu enyahlah. tiap sesuatu Maha Mengetahui.(20. oleh yang demikian. ketika berkata orang yang seperti mereka perjalannya :”tidak kamu tinggal melainkan sehari”.102) Mereka berbisik-bisik di antara mereka: ”Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh”.(20. dijanjikan satu tempat yang engkau tidak akan luputkan dari padanya. dan buatmu. dan kami akan kumpulkan orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan lebam mata mereka.(20.104) DLA .Tetapi sesungguhnya (sebagai balasan) bagimu dalam kehidupan dunia. (20.103) Kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka katakan. karena begitulah aku diperintah oleh diriku”.(20.98) Seperti itu kami ceritakan atas mu sebagian dari kabar apa yang sungguh telah terdahulu. maka sesungguhnya dia akan memikul beban berat di hari qiyaamah. dan sesungguhnya kami memberi kepadamu sebagian dari Peringatan dari sisi kami. lantas aku buang dia. bahwa engkau akan berkata: ”Tidak ada persentuhan.97) Sesungguhnya Yang dita’ati bagi kamu ialah Allah Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Maha Luas.99) Barang siapa berpaling darinya.(20. aku genggam segenggam saja dari jejak Rasul. Sesungguhnya kami akan bakar dia dan kami akan taburkan dia di laut dengan sungguhsungguh taburan” .Tafsir Al Sulthan (Musa) berkata: ”Bagaimana urusan mu hai Samiri?”.(20.95) Ia berkata: ”Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat.(20.

109) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka.110) Dan akan tunduk wajah-wajah kepada Al-Hayyul Qayyum. kecuali orang yang siapa yang diizinkan dia oleh Ar-Rahman dan Dia sukai perkataannya.(20. tetapi tidak kami dapati dia sengaja.108) Di hari itu tidak beguna safa’at. (20. dan dia mu’min. dan akan lemah suara-suara untuk ArRahman (Maha Pengatur).111) Dan siapa kerjakan sebagian dari amal shalih.106) ”Tidak akan engkau lihat padanya tempat yang rendah dan tidak yang tinggi”. dan sungguh rugilah orang yang kerjakan kezaliman.(20.(20. maka tidak akan bisa engkau mendengar melainkan suara yang lemas.105) ”Lalu Dia akan jadikan (bekasnya) itu bumi yang rata”. Dan jangan engkau terburu-buru dengan karakter Bacaan dari sebelum diwahyukan dia kepada mu dan katakanlah: ”Rabbi tambahlah bagi ku ilmu”. (20.115) DLA . maka ia lupa.(20.(20.(20.(20. (20.113) Maka Ta’aalaa Allah Al Malikul Haqq. dan mereka tidak meliputi karakter-Nya dengan ilmu. maka tidak ia takut dianiaya dan tidak akan diambil haknya.107) Di hari itu mereka akan turut penyeru yang tidak ada kebengkokan baginya.(20.112) Dan seperti itu kami telah menurunkan dia Bacaan Bahasa Asli.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal Gunung.114) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Adam dari sebelum ini. maka katakan: ”Rabb ku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya”. dan kami telah jelaskan padanya sebagian dari ancaman supaya mereka berbakti atau dia rangkaikan bagi mereka satu peringatan.

117) ”karena sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan lapar padanya dan tidak akan telanjang”.123) ”Dan siapa berpaling dari Peringatan-Ku. sebagian kamu untuk sebagian sebagai musuh. maka tidak ia lupa dan tidak ia akan celaka”.(20. lalu kelihatan bagi mereka kemaluan-kemaluan mereka.122) Dia berkata: ”Turunlah kamu darinya semuanya.119) Lalu setan membisik kepadanya.Tafsir Al Sulthan Dan ketika kami berkata kepada malaikat: ”sujudlah kepada Adam”. maka adalah baginya kehidupan yang sempit.(20.125) Dia jawab: ”Seperti itulah. sesungguhnya (Iblis) ini musuh bagi mu dan bagi isteri mu. (20. maukah aku tunjukkan kepada mu atas pohon kekekalan.(20. tetapi engkau lupakan dia.(20. dan kerajaan yang tidak akan binasa ?”. maka jika datang kepada kamu dari Ku pengenalan. dan mulai mereka menutup atas keduanya dengan daun surga dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia. karena engkau akan jadi susah”.121) Kemudian Rabbnya telah pilih dia dan beri ampun atasnya dan beri pengenalan.(20. dan kami akan kumpulkan dia pada hari qiyaamah dalam keadaan buta”. mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta.(20.126) DLA .124) Ia berkata: ”Rabbi. padahal dulu aku orang yang melihat”. Dan seperti itu pada hari ini engkau dilupakan”.(20. telah datang kepada mu ayat-ayat kami. maka jangan ia (jadi penyebab ) mengeluarkan kamu berdua dari surga.116) Lalu kami berkata: ”Hai Adam. ia berkata: ”Hai Adam. lalu mereka sujud kecuali Iblis.(20.(20.120) Maka mereka berdua makan darinya.(20. ia enggan. maka siapa mengikuti pengenalan Ku.118) ”dan sesungguhnya (dikaruniakan) bagi mu bahwa engkau tidak akan dahaga padanya dan tidak akan merasa panas”.

padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Dan akibat baik untuk orang yang tekun. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orangorang yang mencari pengenalan.133) Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu siksaan sebelum ini.129) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan.(20. (20.Tafsir Al Sulthan Dan seperti itu kami membalas orang-orang yang meliwati batas. dan gerakkanlah karakter kebendaan Rabb mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.134) DLA . mengapa Engkau tidak kirim kepada kami seorang rasul supaya kami turut ayat-ayat Mu sebelum kami jadi hina dan rendah?”. (20.(20. dan sabarlah atasnya. sedangkan pemberian Rabb mu lebih baik dan lebih kekal.131) Dan perintahlah ahlimu dengan sholat. niscaya mereka berkata:” Rabbi kami. betapa banyak kami binasakan dari qurun-qurun sebelum mereka.128) Dan kalau tidak telah terdahulu satu kalimat dari Rabb mu. niscaya telah mengenai mereka (azab yang pedih). dan satu tempo yang ditentukan. supaya engkau akan suka. dan sebagian dari di tengah malam bergeraklah dan di ujung-ujung siang. kami tidak meminta kepada mu rizki. dan tidak mengimani karakter ayat-ayat Rabbnya. Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal.127) Maka apakah belum memberi pengenalan kepada mereka.(20.(20.130) Dan jangan engkau tunjukkan dua mata mu kepada yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari mereka perhiasan hidup dunia untuk kami mencoba mereka padanya.(20. tetapi kami memberi rizki kepada mu.(20. Bukankah telah datang kepada mereka bukti apa-apa di dalam shuhuf yang pertama ?.132) Dan mereka berkata: “Alangkah baiknya kalau ia bawakan kepada kami karakter ayat dari Rabbnya”.

(20. maka tunggulah.Tafsir Al Sulthan Katakan:”Setiap menunggu. maka nanti kamu akan mengetahui siapa penduduk jalan yang sama dan siapa yang mendapat pengenalan”.135) DLA .

Tafsir Al Sulthan JUZ’ 17 21. maka tanyalah ahli dzikir jika kamu tidak tahu.8) DLA .2) Sedang qalbu-qalbu mereka lalai. dan tidak pula mereka akan kekal.(21.5) Tidak beriman sebelum mereka dari penduduk negeri yang kami telah binasakan dia.(21.(21.(21.3) Ia berkata: ”Rabb ku Mengetahui perkataan di langit dan bumi . bahkan ia syair.(21. 112 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Apakah mereka mau beriman?. padahal kamu melihat?”.Surat Al-Anbiya’ (NABI-NABI) Surat ke-21. Cobalah ia datangkan untuk kita satu karakter ayat seperti diutus orang-orang yang pertama”.7) Dan tidak kami jadikan mereka badan yang tidak makan makanan.(21. melainkan mereka dengar dia dan mereka bermain-main .(21. bahkan ia bikin-bikin.(21.0) Telah dekat bagi manusia perhitungan mereka.1) Tidak datang kepada mereka dari peringatan yang baru dari Rabb mereka.6) Dan tidak kami mengutus sebelum mu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Dan orang-orang yang menganiaya (diri) itu berbisik: ”Bukankah ini seorang makhluk cerdas seperti kamu? Apakah (patut) kamu menghadiri sihir(nya).4) Bahkan mereka berkata: ”Mimpi-mimpi yang kacau. dan mereka di dalam kelalaian berpaling. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. (21.

sesungguhnya adalah kita orang-orang yang zalim”. (21.19) DLA .(21. tiba-tiba mereka melarikan diri darinya.(21.(21.(21. hingga kami jadikan mereka tertebas padam. agar kamu ditanya”. Dan siapa di sisi-Nya tidak sombong dari beribadat kepada-Nya. dan kami binasakan orang-orang yang meliwati batas.15) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.17) Bahkan kami lemparkan karakter yang lengkap atas yang palsu.9) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada sebutan kamu.(21. kembalilah kepada apa yang kamu hidup mewah padanya dan tempat-tempat tinggal kamu.18) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa yang di Langit dan Bumi. dan tidak mereka jemu.(21.(21.11) Maka setelah mereka merasakan siksa kami. Dan adalah bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan.Tafsir Al Sulthan Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka. niscaya kami ambil dia dari sisi kami.(21.(21.14) Maka tidaklah berubah seruan mereka itu.10) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang adalah zalim dan kami kehendaki setelah dia kaum yang lain. Tidak ada kami berbuat (demikian).(21.12) ”Jangan kamu lari.16) Jika kami mau mengambil penghiburan. yaitu kami selamatkan mereka. dan siapa-siapa yang kami kehendaki. apakah kamu tidak mengerti ?. maka ia remukkan dia.13) Mereka berkata: ”Wahai celaka kita. maka tiba-tiba ia hilang.

maka itu kami ganjari dia dengan jahannam. maka sembahlah Aku”. niscaya rusak keduanya.25) Dan mereka berkata: ”Pengatur mempunyai anak” Subhaana Dia.27) Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka.29) Apa belum orang kafir itu melihat.26) Mereka tidak mendahului Dia dengan perkataan. dan apa-apa yang di belakang mereka. (21.22) Dia tidak ditanya dari hal apa yang Dia kerjakan.23) Apakah patut mereka ambil dari selain Dia beberapa Yang Dita’ati. maka mereka berpaling.28) Dan siapa berkata dari mereka:”Sesungguhnya Aku Yang Dita’ati” dari selain Dia. dan tidak mereka minta pertolongan melainkan untuk siapa yang disukai-Nya. bahwa Langit dan Bumi (dulunya) adalah Sekepal.21) Kalau ada pada keduanya Yang Dita’ati-Yang Dita’ati selain Allah.(21. (21.(21. (21. maka kami pisahkan mereka DLA .(21. bahkan (mereka itu) hamba-hamba yang dibedakan. mereka (bisa) membangkitkan ?. dan mereka dari takut kepada-Nya mereka khawatir.(21. Katakan: ”Bawalah Burhan kamu.Tafsir Al Sulthan Mereka bergerak malam dan siang mereka tidak berhenti. Ini peringatan bagi orang yang bersama ku dan peringatan bagi orang yang dari sebelum ini”. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. mereka (hanya) mengerjakan (sesuatu) menurut perintah-Nya. tetapi mereka itu akan ditanya.24) Dan tidak kami utus dari sebelum mu dari rasul-rasul melainkan kami wahyukan kepadanya: ”Sesungguhnya Dia tidak ada Yang Dita’ati melainkan Aku.(21. seperti itu kami balas mereka yang zalim.20) Atau mereka mengambil Yang Dita’ati-Yang Dita’ati dari Bumi .(21.(21. Subhaana Allah Rabb ’Arsy dari apa yang mereka sifatkan.

(21. dan tidak mereka diberi tangguh.34) Tiap diri akan merasakan kematian. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: ”Ini yang menyebut yang dita’ati-yang dita’ati kamu?”.(21.Tafsir Al Sulthan keduanya. Aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku.(21. maka jangan kamu minta disegerakan.35) Dan apabila orang-orang kafir itu melihat mu. tidak bisa mereka menahan api dari wajah-wajah mereka dan tidak dari punggung-punggung mereka dan tidak mereka mendapat pertolongan.30) Dan kami telah menjadikan di Bumi Gravitasi agar tidak berguncang karakter mereka. (21.32) Dia Yang menciptakan malam dan siang. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tidak mau percaya ?. agar mereka mendapat pengenalan. Dan kami beri percobaan sungguh-sungguh kepada kamu dengan kesusahan dan kebaikan. maka ia membingungkan mereka.(21.33) Dan tidak kami menjadikan untuk makhluk cerdas dari sebelummu sifat kekal.39) Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. maka tidak mereka kuasa menolaknya .(21. Dan mereka dengan menyebut Pengatur. dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu. mereka orang kafir. dan matahari dan bulan.(21. tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya.38) Kalau orang-orang kafir itu tahu. Oleh itu jika engkau mati apakah mereka akan kekal ?.(21.36) Telah diciptakan manusia dari sifat tergesa-gesa.(21. Dan kami menjadikan padanya jalan di tempat keras.31) Dan kami telah menjadikan Langit sebagai atap yang terpelihara.37) Dan mereka berkata: ”Kapan janji ini (terjadi) jika kamu orangorang yang benar”. (pada) waktu (itu). setiap di dalam Falak mereka bergerak.(21.40) DLA .(21.

(21.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh telah diperolok-olokkan karakter rasul dari sebelummu.44) Katakanlah: ”Aku tidak ancam kamu melainkan dengan wahyu.48) Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib dan mereka dari Sa’at mereka khawatir. Dan jika ada seumpama biji dari yang kerdil.(21.(21.(21. dan memadailah karakter kami sebagai penghitung. maka lalu tertimpa atas orang-orang yang memperolok-olok dari mereka itu (balasan) bagi apa yang mereka perolok-olokkkan.45) Tetapi jika mengenai mereka sedikit saja dari azab Rabb mu.(21.46) Dan kami akan adakan neraca yang adil untuk hari qiyyamah. tetapi orang tuli tidak bisa mendengar seruan ketika mereka diancam”. Maka tidak dianiaya satu diri sedikitpun.43) Tetapi kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka hingga panjang umur mereka.47) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun Pembeda dan Penerangan dan Peringatan untuk orang yang berbakti.(21.42) Atau adakah bagi mereka yang dita’ati-yang dita’ati selain dari kami yang (bisa) melindungi mereka?.41) Katakan: ”Siapa yang bisa melindungi kamu pada (waktu) malam dan siang dari Pengatur”. Bahkan mereka berpaling dari peringatan Rabb mereka. sesungguhnya mereka berkata: ”Hai kecelakaan kami. niscaya kami datangkan karakternya.(21.49) DLA . Lantaran itu apakah mereka akan menang ?. Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi Bumi itu mengurang dari pinggir-pinggirnya ?.(21.(21. sesungguhnya adalah kami orang-orang yang zalim”. Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka (bisa) dilindungi daripada (azab) kami.

59) Mereka berkata: ”Kami dengar seorang pemuda yang dikatakan dia Ibrahim mempersoalkan(yadzkuru) mereka. kami turunkan dia.56) ”Demi Allah sungguh aku akan lakukan tipu-daya terhadap Ashnam(berhala) kamu setelah kamu berpaling”. agar mereka kembali kepadanya.60) Mereka berkata: ”Maka datangkanlah dia atas orang banyak supaya mereka saksikan”. (21.(21.54) Mereka berkata: ”Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah engkau dari orang-orang yang bermain-main?”. (21.(21.61) Mereka berkata: ”Apakah engkau berbuat ini terhadap ilahunilahun kami hai Ibrahim?”. apakah kamu kepadanya hendak mengingkari?.(21.(21.(21.57) Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang Menyolok(kabir) dari mereka.52) Mereka katakan:”Kami dapati bapak-bapak kami menyembah kepadanya”.51) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apakah ini Tamaatsil yang kamu kepadanya mengabdi ?”.(21. dan adalah kami mengetahui karakternya.62) DLA .Tafsir Al Sulthan Dan ini Peringatan Yang Dilindungi.(21.(21. Yang Menyusun mereka.55) Ia katakan: ”Bahkan Rabb kamu Rabb Langit dan Bumi.50) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Ibrahim kebenarannya dari sebelumnya.(21. dan adalah aku atas itu dari orang yang menyaksikan”.53) Ia berkata: ”Sesungguhnya adalah kamu dan bapak-bapak kamu dalam kelupaan yang nyata”.(21. sesungguhnya dia sungguh dari orang yang zalim”.58) Mereka berkata: ”Siapa yang berbuat ini terhadap ilahun-ilahun kita.(21.

68) Kami katakan: ”Hai api jadilah dingin dan sejahtera atas Ibrahim”.72) Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengenalkan dengan perintah kami.66) ”Kecelakaan bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah dari selain Allah. apa yang tidak bisa sedikitpun memberi manfa’at kepada kamu dan tidak bisa membahayakan kamu?”.69) Mereka hendak lakukan tipu daya kepadanya. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang sangat rugi. dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. maka tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara”.(21.(21.(21.(21.67) Mereka katakan: ”Bakarlah dia dan tolonglah ilahun-ilahun kamu jika kamu orang yang bekerja”. (21.65) Ia berkata: ”Maka apakah kamu menyembah dari selain Allah.73) DLA .Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Bahkan telah berbuat dia Yang Kabir (menyolok)dari mereka ini.(21.71) Dan kami beri baginya Ishaq dan Ya’qub sebagai tambahan . apakah kamu tidak mengerti?”. (21. Dan adalah mereka orangorang yang berbakti kepada kami.64) Kemudian mereka tundukkan atas kepala-kepala mereka: ”Sesungguhnya engkau tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbicara”.70) Dan kami selamatkan dia dan Luth kepada Bumi yang kami beri perlindungan padanya untuk Alam Semesta. tetapi semua mereka kami jadikan orang-orang yang shalih.(21.(21.(21. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim”.(21.63) Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka.

maka tidakkah kamu bersyukur . maka kami perkenankan baginya.77) Dan Dawud dan Sulaiman.(21.80) Dan bagi Sulaiman angin. dan kami selamatkan dia dari negeri yang adalah mengerjakan khobaaitsa.Tafsir Al Sulthan Dan kepada Luth kami beri hukum dan ilmu. ketika dirusak padanya kambing kaum .(21. yang bertiup keras dan meniup dengan perintahnya ke bumi yang kami beri perlindungan padanya. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jelek fasik.78) Kami fahamkan dia kepada Sulaiman.75) Dan Nuh ketika ia menyeru dari sebelumnya.74) Dan kami masukkan dia dalam Pengaturan kami. (21. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek. dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu.81) Dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya dan mereka kerjakan pekerjaan yang selain dari itu. dan adalah kami menyaksikan hukum keduanya. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. lalu kami selamatkan dia dan ahlinya dari Al-Karbil yang panjang. ketika keduanya menghukum dalam Ladang.79) Dan kami ajar dia membentuk baju besi untuk kamu untuk menyelamatkan kamu dari penyiksaan (peperangan) kamu.(21. dan adalah kami jaga mereka. dan kami putarkan bersama Dawud gunung-gunung bergerak dan burung-burung. adalah kami melakukannya.76) Dan kami tolong dia dari kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami. sesungguhnya dia dari orang yang sholeh.(21.82) Dan Aiyyub ketika menyeru Rabbnya: ”Sesungguhnya aku disentuh sakit padahal Engkau Yang teliti dari Yang Teliti”. (21.(21.(21.(21. tetapi tiap seorang kami beri hukum dan ilmu. (21.83) DLA .

(21. maka sembahlah Aku.92) Tetapi mereka pecah belahkan urusan mereka di antara mereka.93) DLA . sesungguhnya mereka dari orang yang shaleh. dan Engkau sebaik-baik Waris”. maka kami tiup padanya sebagian dari ruh dari kami.86) Dan yang mempunyai Nuun.91) Sesungguhnya inilah ummat kamu ummat yang satu dan Akulah Rabb kamu. dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai ayat untuk alam semesta. lalu kami hilangkan kesusahan yang ada padanya. sesungguhnya aku dari orang yang zalim”. dan kami beri kepadanya Yahya dan kami bereskan baginya isterinya.(21. dan kami kembalikan kepadanya anak isterinya.88) Dan Zakariya ketika menyeru Rabbnya: ”Rabbi jangan Engkau biarkan aku sendiri. maka ia seru dalam gelap gulita bahwa: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Engkau. Subhaana Engkau.(21. karena ia sangka bahwa kami tidak akan sempitkan dia.(21.85) Dan kami masukkan mereka dalam pengaturan kami.(21. ketika pergi dengan marah.(21. Setiap kepada kami akan kembali. dan kami selamatkan dia dari dukacita(ghammi). dan seperti itu kami selamatkan orang beriman. sesungguhnya mereka orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. dan adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri kepada kami. dan seperti mereka bersama mereka sebagai pengaturan dari sisi kami dan peringatan bagi orang yang memperhamba diri .87) Maka kami perkenankan baginya.Tafsir Al Sulthan Maka kami perkenankan baginya.90) Dan perempuan yang pelihara kehormatannya.84) Dan Isma’il dan Idris dan Dzul Kifli setiap dari orang yang shabar.89) Maka kami perkenankan baginya.(21.(21.(21.(21. dan mereka seru kami dengan penuh harapan dan dengan takut.

tentu tidak mereka masuk dalam (jahannam) dan semua mereka akan kekal padanya. maka tidak tersia-sia usahanya.(21. (21.102) Kedahsyatan yang menyolok itu tidak akan mendukacitakan mereka. dan mereka akan disambut oleh malaikat: ”Ini hari yang telah dijanjikan untuk kamu”.(21.104) DLA . (21.103) Hari kami Gulung Langit seperti Menggulung lembaranlembaran untuk Tulisan. dijauhkan darinya. tetapi mereka padanya tidak mendengar. sesungguhnya kami telah berada dalam kelalaian dari ini.(21.(21.(21.Tafsir Al Sulthan Maka siapa beramal dari yang sholeh dan dia beriman.101) Mereka tidak akan mendengar suara (nyalaan api neraka) itu dan mereka akan kekal dalam yang diingini oleh diri-diri mereka. sesungguhnya kami mencatat dia.96) Dan perjanjian yang lengkap telah dekat. dan mereka dari tiap hadabin mereka turun.100) Sesungguhnya mereka yang telah terdahulu kepadanya kebahagiaan dari kami. bahkan adalah kami orang yang zalim”.97) Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah bakaran Jahannam yang kamu akan memasukinya.(21. seperti kami memulainya pada Penciptaan yang pertama. (21. tiba-tiba tercengang pandangan-pandangan mereka yang kafir: ”Hai kecelakaan kami. kami akan kembalikan dia.95) Hingga ketika dibuka Ya’juuj dan Ma’juuj.99) Bagi mereka padanya teriakan. Sesungguhnya kami akan berbuat . (21.98) Kalau mereka itu ilahun-ilahun. sebagai perjanjian atas kami.94) Tetapi haram atas suatu negeri yang kami telah binasakan karena mereka tidak kembali.(21.

112) DLA .(21. berilah keputusan dengan lengkap.(21.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur dari setelah Dzikir bahwa Bumi akan mewarisinya hamba-hamba-Ku yang sholeh.(21.(21.106) Dan tidak kami mengutus mu melainkan pengaturan untuk Alam Semesta.108) Maka sekiranya mereka berpaling. (21.111) Ia berkata: ”Rabb ku.110) ”Dan aku tidak tahu.(21.(21. barangkali hal itu satu percobaan bagi kamu dan satu kelonggaran hingga satu masa”.107) Katakanlah: ”Sesungguhnya yang diwahyukan kepada ku ialah bahwa Yang Dita’ati bagi kamu.(21. tetapi aku tidak tahu apakah (sudah) dekat atau (masih) jauh. katakanlah: ”Aku telah beri tahu atas kamu terusterang. maka tidakkah kamu mau menyerah diri?”.105) Sesungguhnya di dalam ini ada bekal yang cukup untuk kaum yang memperhamba diri. Dan Rabb kami Pengatur yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu sifatkan”.109) ”Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang nyaring dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan”. ancaman yang diberikan kepada kamu?”. Satu Yang Dita’ati.

Tafsir Al Sulthan DLA .

3) Ketentuan atasnya. tetapi siksaan Allah sangat keras. padahal mereka tidak mabuk.1) Hari yang kamu akan lihat dia. kemudian dari nuthfah. maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu. bahwa siapa menjadikan dia ketua. maka apabila kami turunkan atasnya air.5) DLA . 78 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik. kemudian dari ‘alaqoh.4) Hai manusia. berbaktilah kepada Rabb kamu. dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu. dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya. dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan. kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati.(22. maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran.(22.0) Hai manusia. untuk kami buktikan kepada kamu. jika kamu dalam ragu dari kebangkitan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi.(22. lalai tiap penyusu dari yang disusuinya. dan engkau akan dapati menusia mabuk.Surat Al-Hajj (HAJI) Surat ke-22. sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang. kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya.2) Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid.(22.(22.Tafsir Al Sulthan 22. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah.(22.

( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul.14) DLA .11) Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia. Maka jika menimpanya kebaikan. sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan.(22. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orangorang yang di dalam kubur-kubur.6) Dan sesungguhnya Sa’at akan datang.13) Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.8) Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah.12) Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. dan tidak memberi manfa’at kepadanya.7) Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya. dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hambahamba-Nya. Itu kerugian dunia dan akhirat. Itu dia kelupaan yang jauh.10) Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil). terbalik dia atas wajahnya.(22.(22.9) Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu.(22.(22.(22. (22.(22. dia kerugian yang nyata.Tafsir Al Sulthan Itu Karakter sesungguhnya Allah. Dia Yang Lengkap. Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran. tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah. Tidak ada keraguan padanya.(22.

Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api.(22. sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah.Tafsir Al Sulthan Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan di akhirat. Dan rasakanlah azab bakaran.(22. mereka dikembalikan padanya.18) Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar.(22. kemudian hendaklah ia melaluinya.22) Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga. Sesungguhnya Allah Berbuat apa yang Dia kehendaki.17) Apa belum kamu lihat bahwa Allah. bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohonpohon dan makhluk-makhluk yang berjalan. mereka bertengkar dalam Rabb mereka. mengalir dari bawahnya sungaiDLA . dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab.15) Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti.(22. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.19) Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit.(22.21) Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan. maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit. dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan.(22. Yahudi dan Shoobiin dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik.(22.(22. dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.20) Dan bagi mereka cambuk dari besi.16) Sesungguhnya orang-orang yang beriman. maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?.

dan pakaian mereka padanya sutera. Dan siapa memanjangkan larangan Allah. kami siksa dari azab yang pedih. maka Dia baik baginya di sisi Rabbnya. mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara.26) Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji.Tafsir Al Sulthan sungai. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak.24) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu.29) Itu. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala. kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu. (22.(22. dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus. (22. dan jauhilah perkataan dusta. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir.(22.(22.28) Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka.25) Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim.30) DLA . Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya.23) Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu.(22.(22.27) Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak.(22. mereka datang dari tiap tempat yang jauh. tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung.

kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah. Maka ketika telah roboh lambungnya.33) Dan untuk tiap ummat. dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan.(22.(22.34) Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka. lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh. Maka Yang Dita’ati bagi kamu.Tafsir Al Sulthan Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya.31) Itu.35) Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah. maka seakan ia tersungkur dari Langit. dan siapa memanjangkan syi’ar Allah. dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. (22. Dan siapa menyekutukan karakter Allah. maka makanlah darinya. agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak.(22. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu.37) DLA .(22. kepada waktu yang ditentukan. Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan. Satu Yang Dita’ati. untuk kamu padanya kebaikan.36) Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya.32) Bagi kamu padanya beberapa manfa’at. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur. maka sesungguhnya dia sebagian dari ketekunan qalbu-qalbu. kami telah jadikan (ibadat) Qurban. (22.(22. tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah Ketekunan dari kamu.

maka bagaimana kemurkaan-Ku?. Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah. maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi.42) Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth.(22.38) Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya. (22. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya. dan telah didustakan Musa.40) Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi.(22.41) Dan jika mereka mendustakan mu. dan Tsamud telah mendustakan. kemudian Aku siksa mereka. dan kepada Allah lah akibat segala urusan. hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah.46) DLA .(22.43) Dan penduduk Madyan. dan ’Aad. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur. dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa. agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya. Sesungguhnya Allah La.Qawiiyyun ’Aziiz.(22. atau kuping yang mereka mendengar dengannya. mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu.44) Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim.(22.(22. tetapi buta qalbuqalbu yang di dalam shudur.(22. maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh. Maka bukanlah buta pemandangan mata.(22.39) Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap.45) Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi .Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman.

(22. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan.47) Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim. bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda.51) Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu. padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya. dan tidak seorang nabi.(22. kemudian Aku azab dia. (22. sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.54) Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tidak diubah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh .(22.49) Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya. (22.50) Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim.53) Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. dan kepada-Ku lah tempat kembali.48) Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”. dan Allah ’Aliimun Hakiim.(22. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka.(22.52) Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka.55) DLA . melainkan apabila dia berangan-angan. kemudian Allah putuskan ayat-ayat-Nya.(22.Tafsir Al Sulthan Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab. lalu mereka mengimani karakternya.(22.

Tafsir Al Sulthan

Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57) Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58) Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59) Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60) Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61) Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62) Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64) Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas

DLA

Tafsir Al Sulthan

bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Rauufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65) Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66) Untuk tiap ummat kami telah jadikan cara beribadat mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67) Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68) Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69) Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali. (22.72) Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan, maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu

DLA

Tafsir Al Sulthan

dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73) Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74) Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75) Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
(56)

Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77) Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa (ni’mat) pelindung dan jasa (ni’mat) penolong (kamu dilindungi).(22.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

DLA

Tafsir Al Sulthan

JUZ’ 18

23.Surat Al-Mu’minun
(Orang Berpendirian Teguh) Surat ke-23, 227 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(23.0) Sungguh menang Orang Yang Berpendirian Teguh.(23.1) Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyu’. (23.2) Dan orng-orang yang mereka dari yang sia-sia berpaling.(23.3) Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka keluarkan. (23.4) Dan orang-orang yang mereka untuk kehormatan mereka mereka pelihara.(23.5) Kecuali atas jodoh-jodoh mereka, dan apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (23.6) Maka siapa mencari yang lain dari itu, maka itulah mereka, mereka orang yang meliwati batas.(23.7) Dan orang-orang yang mereka menjaga amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka.(23.8) Dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka mereka jaga.(23.9) Itulah mereka, mereka mewarisi.(23.10) Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka padanya kekal. (23.11)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sulalalatin dari tanah liat.(23.12) Kemudian kami menjadikan dia Nuthfah di dalam tempat-bulat yang terpelihara.(23.13) Kemudian kami menciptakan nuthfah itu ’alaqoh, maka kami menciptakan ’alaqoh itu mudhghoh, maka kami menciptakan mudghoh itu ’izhoma. Maka kami bungkus ’Izhoma itu dengan daging, kemudian kami kehendaki dia menjadi ciptaan yang lain. Maka Maha Melindungi Allah Setepat-tepat Pencipta. (23.14) Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangkaibangkai.(23.15) Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah akan dibangkitkan.(23.16) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh thooriqo (jalan), dan tidak kami lalai dari ciptaan.(23.17) Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran, maka kami tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami atas menghilangkannya sungguh Berkuasa.(23.18) Maka kami menghendaki untuk kamu dengannya kebun-kebun dari kurma dan anggur. Untuk kamu padanya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan.(23.19) Dan pohon yang keluar dari Thuuri Saina’, tumbuh dengan mengandung minyak dan bumbu bagi pemakan-pemakan. (23.20) Dan sesungguhnya bagi kamu di dalam binatang ternak itu pelajaran, kami beri kamu minum dari apa yang ada di dalam perut-perutnya, dan bagi kamu padanya manfa’at yang banyak, dan darinya kamu makan.(23.21) Dan di atasnya, dan di atas kapal kamu ditumpangkan .(23.22)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata: ”Hai kaum ku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati, melainkan Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti”.(23.23) Berkata para Malak orang-orang yang kufur dari kaumnya: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia hendak jadi ketua atas kamu, padahal kalau Allah mau, niscaya bisa Dia turunkan malaikat. Kami tidak pernah dengar karakter ini pada bapak-bapak kami yang pertama”.(23.24) ”Tidak dia melainkan seorang laki-laki yang ada padanya sifat gila, lantaran itu awasi dia hingga satu masa”.(23.25) Ia berkata:”Rabbi, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan aku”.(23.26) Maka kami wahyukan kepadanya bahwa Bentuklah Kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Maka apabila datang perintah kami, dan mendidih Tannur, maka masukkan padanya dari tiap Jenis dua dan ahlimu, kecuali orang yang telah terdahulu atasnya perkataan dari mereka, dan jangan engkau hadapkan omongan kepada Ku dalam (urusan) orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan” . (23.27) ”Maka apa bila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang selamatkan kami dari kaum yang zalim”.(23.28) ”Dan berkatalah: ”Rabbi, turunkanlah aku di tempat turun yang dilindungi, dan Engkau Sebaik-baik Yang Menurunkan. (23.29) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat dan sesungguhnya kami memberi percobaan.(23.30) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka Turunan yang lain.(23.31)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka kami kirim pada mereka seorang utusan dari mereka: ”Bahwa sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu dari Yang Dita’ati selain Dia, maka tidakkah kamu mau berbakti?”.(23.32) Dan berkata malak orang yang kufur dari kaumnya dan mendustakan pertemuan akhirat, padahal kami telah beri nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia: ”Tidak ini melainkan orang cerdas seperti kamu, ia makan apa yang kamu makan, dan ia minum apa yang kamu minum”.(23.33) ”Dan jika kamu patuh kepada yang cerdas seperti kamu, sesungguhnya kamu ketika itu orang-orang yang rugi”.(23.34) ”Bukankah Dia telah adakan kamu, sesungguhnya kamu apabila sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang bahwa kamu akan dikeluarkan”.(23.35) ”Jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada kamu”.(23.36) ”Tidak dia melainkan kehidupan kita (di) dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(23.37) ”Tidak dia melainkan seorang yang adakan dusta atas Allah dan tidak kami mau beriman kepadanya” .(23.38) Ia berkata: ”Rabbi tolonglah aku mereka telah mendustakan ku”.(23.39) Dia berkata: ”Dalam sedikit masa lagi mereka akan jadi orangorang yang menyesal”.(23.40) Maka azab menimpa mereka dengan Lengkap, maka kami menjadikan mereka sampah-sampah, maka kebinasaan untuk kaum yang zalim .(23.41) Kemudian kami menghendaki dari setelah mereka qurun yang lain.(23.42) Tidak dari satu ummat dapat mendahului ajalnya dan tidak bisa mereka diundurkan.(23.43) Kemudian kami kirim rasul-rasul kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu ummat didatangi oleh rasulnya, mereka mendustakan
DLA

Tafsir Al Sulthan

dia. Lalu kami iringkan sebagian dari mereka dengan sebagian, dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman.(23.44) Kemudian kami kirim Musa, dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan Sulthon yang membuktikan .(23.45) Kepada Fir’aun dan keluarganya, lalu mereka menyombong, karena adalah mereka kaum yang berkuasa.(23.46) Maka mereka berkata: ”Apakah kita beriman kepada dua orang cerdas seperti kita, sedangkan kaum mereka jadi budak-budak kita?”.(23.47) Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka jadilah mereka dari orang-orang yang dibinasakan.(23.48) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab agar mereka mendapat pengenalan.(23.49) Dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya satu ayat, dan kami lindungkan mereka berdua di tempat tinggi yang rata dan bermata air.(23.50) ”Hai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah shalih, karena sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(23.51) ”Dan sesungguhnya ini ummat kamu ummat yang satu, dan Aku Rabb kamu, maka tekunilah Aku”.(23.52) Maka mereka potong urusan mereka antara mereka berkepingkeping, tiap partai gembira dengan apa yang di sisi mereka. (23.53) Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka hingga satu masa.(23.54) Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami gandakan kepada mereka karakternya dari harta dan anak-anak (berarti kamu orang yang sukses?).(23.55)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Kami bersegera pada (memberi) kebaikan-kebaikan untuk mereka ? (tidak demikian!) bahkan mereka tidak sadar.(23.56) Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Pemelihaa mereka, khawatir.(23.57) Dan orang-orang yang mengimani karakter ayat-ayat Rabb mereka.(23.58) Dan orang-orang tidak menyekutukan karakter Rabb mereka. (23.59) Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan padahal qalbu mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka.(23.60) Itulah mereka, orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka kepadanya berlomba-lomba.(23.61) Dan kami tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekedar kuasanya, dan di sisi kami ada sebuah kitab yang berkata-kata dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(23.62) Bahkan qalbu mereka di dalam kesesatan dari ini, dan mereka ada mempunyai amal-amal yang mereka kerjakan selain dari ini.(23.63) Hingga apabila kami kenakan azab atas orang-orang kaya mereka, tiba-tiba mereka berteriak minta tolong.(23.64) ”Jangan kamu berteriak minta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak akan diberi pertolongan dari kami”. (23.65) ”Sesungguhnya adalah ayat-ayat Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu berjalan mundur atas tumit-tumit kamu”. (23.66) ”dengan sombong, sedang ketika berbicara tentang dia di waktu malam, kamu ucapkan perkataan kotor”.(23.67)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Maka apakah belum mau mereka perhatikan perkataan itu ? atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama.(23.68) Atau mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya ?.(23.69) Atau mereka hendak berkata, ia mempunyai sifat gila ? (tidak demikian!), bahkan ia datang kepada mereka dengan Lengkap dan kebanyakan dari mereka tidak suka kepada yang Lengkap. (23.70) Dan sekiranya Yang Lengkap mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusak langit dan bumi dan siapa padanya. Bahkan kami beri mereka karakter peringatan mereka, tetapi mereka dari peringatan mereka berpaling.(23.71) Ataukah engkau minta upah dari mereka ?, karena upah dari Rabb mu lebih baik dan Dia sebaik-baik Pemberi.(23.72) Dan sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus.(23.73) Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani karakter akhirat berpaling dari jalan.(23.74) Dan kalau kami kasihani mereka dan kami hilangkan kepayahan yang ada pada mereka, niscaya mereka mengembara berpanjangan dalam kesesatan mereka.(23.75) Dan sesungguhnya kami (pernah) kenakan azab kepada mereka, tetapi mereka tidak merendah kepada Rabb mereka dan tidak mereka berdo’a kepada-Nya.(23.76) Hingga ketika kami bukakan atas mereka satu pintu yang mempunyai azab yang sangat, tiba-tiba mereka putus harapan di sana .(23.77) Dan Dia Yang menghendaki untuk kamu Pendengaran dan Penglihatan dan Fuad-Fuad, sedikit apa yang kamu syukuri. (23.78)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dia Biarkan kamu di Bumi dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.(23.79) Dia Yang menghidupkan dan mematikan dan kepunyaan-Nya perselisihan malam dan siang, maka tidakkah kamu mengerti. (23.80) Bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan orangorang dahulu.(23.81) Mereka berkata: ”Apakah apabila kami sudah mati dan kami jadi tanah dan tulang bahwa kami akan dibangkitkan ?”.(23.82) ”Sesungguhnya ini telah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini, hal ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang dahulu”.(23.83) Katakan: ”Kepunyaan siapa Bumi dan siapa padanya jika kamu tahu?”.(23.84) Mereka akan menjawab: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak ingat ?”.(23.85) Katakan: ”Siapa Rabb Langit yang tujuh dan Rabbul ’Arsyil Kariim ?”.(23.86) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah”. Katakan: ”Apakah kamu tidak berbakti ?”.(23.87) Katakan: ”Di tangan siapa Kerajaan tiap sesuatu ? Dan Dia melindungi dan tidak dilindungi atasnya jika kamu tahu” . (23.88) Mereka akan berkata: ”Kepunyaan Allah” Katakan: ”Kalau begitu dari jalan mana kamu ditipu ?”.(23.89) Bahkan kami telah datangkan kepada mereka Karakter Yang Lengkap , dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta.(23.90) Allah tidak mengambil dari anak dan tidak ada bersama-Nya dari Yang Dita’ati. Jika demikian niscaya tiap yang dita’ati berpisah bersama apa yang ia ciptakan, dan niscaya sebagian
DLA

Tafsir Al Sulthan

mereka atas sebagian mengalahkan sebagian. Subhaana Allah dari apa yang mereka sifatkan.(23.91) Dia mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha terinci Dia dari apa yang mereka sekutukan.(23.92) Katakan: ”Rabbi, jika Engkau hendak tunjukkan kepada ku apa yang dijanjikan kepada mereka”.(23.93) ”Maka jangan ya Rabbi Engkau biarkan aku di dalam kaum yang zalim”.(23.94) Dan sesungguhnya kami sungguh Berkuasa atas menunjukkan kepada mu apa yang dijanjikan kepada mereka.(23.95) Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui karakter apa-apa yang mereka sifatkan.(23.96) Dan katakan: ”Rabbi, aku berlindung kepada karakter Mu dari bisikan setan“.(23.97) ”Dan aku berlindung kepada karakter Mu ya Rabbi, dari kehadiran mereka di sisi ku”.(23.98) Hingga ketika datang maut kepada seorang dari mereka, ia berkata: ”Rabbi kembalikanlah aku”.(23.99) ”supaya aku kerjakan amal shalih dalam urusan yang aku telah sia-siakan”. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ia perkataan dia, padahal di belakang mereka ada satu dinding(barzakh) kepada hari mereka akan dibangkitkan.(23.100) Maka apabila ditiup pada Trompet, maka di hari itu tidak ada hubungan keluarga di antara mereka dan tidak mereka bertanya-tanyaan.(23.101) Maka siapa berat timbangannya ,maka itulah mereka, mereka orang-orang yang mendapat kejayaan.(23.102) Dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri mereka, di dalam jahannam mereka kekal.(23.103)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Api memakan muka mereka, dan mereka di dalamnhya bermuka yang tidak berdaging.(23.104) ”Belumkah ayat-ayat-Ku dibacakan atas kamu, tetapi adalah kamu mendustakan karakternya?”.(23.105) Mereka berkata: ”Rabb kami, kecelakaan kami telah menimpa kami, karena kami kaum yang Lupa”.(23.106) ”Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, jika kami kembali, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim”. (23.107) Dia berkata: ”Menengadahlah padanya, dan jangan kamu berkata-kata kepada Ku”.(23.108) ”sesungguhnya dia adalah sebagian dari hamba-hamba-Ku berkata: ”Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri ketelitian kepada kami, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi ketelitian.(23.109) ”Tetapi kamu jadikan mereka ejekan, hingga mereka menyebabkan kamu lupa kepada Mengingat-Ku dan adalah kamu tertawakan mereka”.(23.110) ”Sesungguhnya Aku ganjari mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(23.111) Dia berkata: ”Berapa lamanya kamu tinggal di Bumi dalam bilangan tahun?”.(23.112) Mereka berkata: ”Kami tinggal sehari atau sebagian dari hari, maka tanyalah penghitung-penghitung”.(23.113) Ia berkata: ”Tidak kamu tinggal melainkan sedikit kalau sesungguhnya kamu (merasakan) jika kamu tahu”.(23.114) ”Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu siasia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. (23.115)

DLA

Sesungguhnya tidak mendapat kemenangan orang-orang yang kafir.117) Dan katakanlah:”Rabbi. ampunkanlah dan berilah ketelitian. maka perhitungannya di sisi Rabb nya.(23.Tafsir Al Sulthan Maka Ta’aalaa Allah.(23.116) Dan siapa menyeru bersama Allah yang dita’ati yang lain padahal tidak ada Burhan baginya tentang dia. dan Engkau sebaik-baik pemberi ketelitian. Tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia Rabbul ’Arsyil Kariim.118) DLA . Al-Malikul Haqq.(23.

3) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik .(24. sesungguhnya dia adalah dari orang yang benar. Dan perempuan penzina tidak akan kawin melainkan dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. dan itu diharamkan atas Mu’minin.Tafsir Al Sulthan 24. jika kamu mengimani karakter Allah dan hari akhir.4) Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan berlaku baik.(24.5) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka.(24.(24. kecuali diri mereka sendiri. karena mereka itu orangorang yang fasik.(24. Dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari orang yang beriman. maka deralah tiap seorang dari mereka 100 kali deraan. maka deralah mereka 80 kali deraan.Surat An-Nuur (CAHAYA) Surat ke-24.2) Laki-laki penzina tidak akan kawin melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrik. maka persaksian seorang dari mereka ialah 4 kali persaksian dengan karakter Allah.6) DLA . dan jangan kamu dikalahkan dalam peraturan Allah oleh kasihan kamu kepada mereka berdua.1) Perempuan berzina dan laki-laki berzina. kemudian mereka tidak hadirkan (syuhada’) 4 saksi.(24.(24. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya.0) Bentuk yang kami turunkan dia dan kami fardhukan dia dan kami turunkan padanya ayat-ayat bukti agar kamu mendapat peringatan. 64 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

padahal ia di sisi Allah perkara yang dalam.(24. dan kamu katakan dengan mulut-mulut kamu.10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah itu segolongan dari kamu. sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di tentangnya. lantaran fitnah yang kamu mendalam padanya.Tafsir Al Sulthan Dan yang kelima.9) Dan (alangkah besar bahaya) kalau tidak ada kelebihan Allah atas kamu dan rahmat-Nya dan (kalau tidak) Allah itu Tawwabun Hakiim.(24.13) Dan kalau tidak dengan kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya di dunia dan akhirat.12) Mengapakah mereka tidak adakan 4 saksi atas (tuduhan) itu ? Lantaran mereka tidak adakan saksi-saksi.8) Dan kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar.7) Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 4 kali dengan karakter Allah. bahwa kutukan Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang yang berdusta. bahkan ia kebaikan untuk kamu.(24. bahwa (suaminya) itu dari orang-orang yang berdusta.(24. maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. sedang orang yang mengetahui penyiarannya dari antara mereka adalah baginya azab yang panjang. dan kamu sangka dia perkara kecil.15) DLA .(24. dan berkata: ”Ini satu dusta yang nyata”.11) Di waktu kamu dengar (tuduhan) itu mengapakah Mu’minin dan Mu’minat tidak menyangka baik akan diri mereka. Tiap seorang dari mereka akan dapat (ganjaran bagi) dosa yang ia telah kerjakan. niscaya azab yang panjang mengenai kamu.(24.(24.(24.14) Ketika kamu sampai menyampaikan dia dengan lidah kamu.(24. Jangan kamu sangka (fitnah) itu kejahatan untuk kamu.

22) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang bersih yang jujur yang beriman dila’nat di dunia dan akhirat dan adalah bagi mereka azab yang panjang. jika adalah kamu orang-orang yang beriman.(24. niscaya tidak sekali-kali seorangpun dari kamu jadi suci. maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat fahsya dan mungkar. (24. tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. jangan kamu turut langkahlangkah setan.(24. Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturan-Nya.(24.(24. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu karena Allah Ghafuurur Rahiim. (24. dan Allah ‘Aliimun Hakiim. dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan. mengapa kamu tidak berkata: ”Tidak ada faedahnya bagi kita memperkatakan ini. dan Allah Samii’un ‘Aliim(24. akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat.17) Dan Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat. karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. dan pengaturanNya. Subhaana Engkau ini satu dusta yang dalam”. dan sesungguhnya Allah Ra-uufun Rahiim.23) DLA .20) (57) Hai orang-orang yang beriman. tetapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka tidak hiraukan.18) Sesungguhnya mereka yang suka tersiar kejelekan dalam (golongan) orang-orang yang beriman.(24.Tafsir Al Sulthan Dan kalau kamu mendengarnya.19) Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu.21) Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu kepada keluarga yang hampir dan miskin-miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.16) Allah melarang kamu kembali mengerjakan seperti itu selamalamanya.

dan orang-orang yang kotor (layak) bagi perkara-perkara yang kotor. dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. sedangkan perkara-perkara yang baik (layak) bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik (layak) bagi perkara-perkara baik.Tafsir Al Sulthan Hari yang menyaksikan atas mereka lidah mereka dan tangan mereka dan kaki mereka karakter apa-apa yang ada mereka kerjakan.(24.28) Tidak jadi kesalahan atas kamu kalau kamu masuk rumahrumah yang tidak ditinggali orang.(24. sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu ekspresikan.26) (58) Hai orang-orang yang beriman. Itu untuk kamu baik untuk kamu agar kamu mendapat peringatan. yang di dalamnya ada keperluan kamu.29) Suruhlah Mu’minin menundukkan sebagian dari pandanganpandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. melainkan sesudah kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya.(24. (24. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan.30) Dan suruhlah mu’minat menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan- DLA . Itu lebih suci untuk mereka.(24.27) Maka jika kamu tidak dapati seorang (laki-laki) padanya. Mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dikatakan oleh mereka.(24. jangan kamu masuk rumahrumah selain dari rumah-rumah kamu. (layak) bagi orang-orang yang kotor.25) Perkara-perkara yang kotor. Itu lebih suci untuk kamu. maka janganlah kamu masuk.(24. Mereka akan dapat keampunan dan rizki yang berbeda.24) Di hari ini Allah akan sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan lengkap dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Dia Haqqu Mubiin. hingga diizinkan bagi kamu dan jika dikatakan kepada kamu:”Kembalilah”. hendaklah kamu kembali.

jika kamu tahu pada mereka kebaikan dan berilah mereka dari harta Allah yang ia telah berikan kepada kamu.(24.(24. Dan orang-orang yang mencari tulisan dari yang dimiliki tangan kanan kamu maka tulislah untuk mereka.31) Nikahkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan yang janda dari kamu dan hamba laki-laki dan hamba perempuan kamu yang layak.Tafsir Al Sulthan kemaluan mereka dan jangan mereka nampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang lahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan kudung mereka dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak bagi suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak bagi suami-suami mereka atau saudarasaudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka atau pelayan-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat-aurat perempuan.32) Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah memelihara kehormatan mereka hingga Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.(24. dan jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk memberi tahu apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. Jika mereka miskin.33) Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatayat yang membuktikan dan sebagai perumpamaan dari orangorang yang dari sebelum kamu dan nasehat untuk orang-orang yang tekun.(24. Dan Allah Waasi’un ‘Aliim. dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah hai mu’minin agar kamu mendapat kejayaan. maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Dan jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu berzina untuk mendapat harta dunia apabila mereka mau hidup bersih dan siapa memaksa mereka.34) DLA . nanti Allah kayakan mereka dari kelebihan-Nya.

(24. Dan Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berhitung. Hingga ketika ia datangi dia. (24.40) DLA . tetapi dia berjumpa Allah di sisinya. Dan kaca itu seperti sesungguhnya dia Kawkab (bintang-planet) durriyu (yang berderet) yang dinyalakan dari pohon yang dilindungi. Cahaya atas cahaya. Zaitun tidak bangsa timur dan tidak bangsa barat. Perumpamaan cahaya-Nya seperti lobang.37) Agar Allah ganjari mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan agar Dia tambah bagi mereka dari kelebihan-Nya. maka tidak ada baginya cahaya.(24.35) Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama-Nya dan bergerak untuknya padanya pagi dan petang.(24.Tafsir Al Sulthan Allah (pemberi) Cahaya Langit dan Bumi. Allah mengenalkan kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu . padanya ada pelita.36) Laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh beli dan jual dari menyebut Allah dan mendirikan sholat dan memberikan zakat dan takut kepada hari yang bolak-balik padanya qalbu dan pemandangan.(24.(24. Dan Allah mengadakan perumpamaan untuk manusia. tidak ia berjumpa sesuatu. Pelita itu di dalam kaca.38) Dan orang-orang yang kufur itu amalan mereka seperti bayangan air di tanah rata yang dikira dia air oleh orang yang dahaga. Maka Dia sempurnakan perhitungannya. Dan siapa tidak Allah jadikan kepadanya Cahaya. Yang zaitunnya hampir menerangi walau tidak disentuh api.39) Atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam dan luas yang diliputi oleh gelombang dari atasnya gelombang dan dari atasnya awan gelap yang sebagiannya menumpuk atas sebagian yang apabila ia ulurkan tangannya hampir tidak bisa ia melihatnya. dan Allah Sarii’ul Hisaab.

Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki.(24. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas empat. bertasbih kepada-Nya siapa-siapa yang di langit dan bumi ?. Dan Dia turunkan salju dari langit. Dan burung yang berbaris-baris setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya ?. (24. lalu engkau lihat hujan turun dari celahcelahnya. dan Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu melihat bahwa Allah. karena mereka tidak orang yang berpendirian teguh.43) Allah membolak-balikkan malam dan siang. kemudian Dia jadikan dia bersusun. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. kemudian Dia mengumpulkan di antaranya.41) Dan kepunyaan Allah Kerajaan Langit dan Bumi.42) Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan.(24. dan sebagian dari mereka orang yang berjalan atas dua kaki. maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya.(24. Sinar kilatnya hampir menghilangkan pemandangan-pemandangan.46) Dan mereka berkata: ”Kami telah mengimani karakter Allah dan karakter Rasul dan kami patuh”. Dan Allah Mengetahui karakter apa-apa yang mereka kerjakan.45) Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Bukti. lalu Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian berpaling sebagian dari mereka dari setelah itu.(24. dari gununggunung di sana. dan kepada Allah tempat kembali. dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki.(24. Sesungguhnya di dalam itu ada ibarat untuk orang yang mempunyai pemandangan.47) DLA .44) Dan Allah telah menciptakan setiap makhluk berjalan dari air.(24.

Dan jika kamu patuh kepada-Nya. maka itulah mereka. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. dan Dia akan gantikan bagi mereka dari setelah ketakutan mereka dengan keamanan.(24. kamu mendapat pengenalan. Mereka akan menyembah Aku. dan tidak atas Rasul melainkan menyampaikan dengan pembuktian. Katakanlah: ”Jangan kamu bersumpah (yang demikian) kepatuhan yang baik. Dan Dia akan jejakkan bagi mereka Diin mereka yang Dia sukai untuk mereka.(24.52) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah dengan sungguh-sungguh.(24.(24. seperti Dia telah jadikan khalifah orang-orang yang dari sebelum mereka.50) Tidak ada perkataan Mu’minin ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka ialah bahwa mereka berkata: ”Kami dengar dan kami patuh”. bahwa jika engkau perintah mereka. atau mereka ragu-ragu atau mereka takut Allah dan Rasul-Nya menzalimi mereka ?.(24. mereka orang yang mendapat kejayaan.(24.54) Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kamu dan beramal sholeh.Tafsir Al Sulthan Dan apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum antara mereka. niscaya mereka keluar. bahwa dia akan jadikan mereka khalifah di bumi.51) Dan siapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak mereka sekutukan karakter-Ku dengan sesuatu.(24. dan siapa kufur DLA .48) Tetapi jika mereka mempunyai keperluan (kelengkapan) mereka datang kepadanya dengan cepat . dan takut kepada Allah dan menjauhinya. Sesungguhnya Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. Maka jika kamu berpaling. Dan atas kamu apa yang kamu pikul. maka hanya atasnya apa yang ia pikul.53) Katakan: ”Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul”. Bahkan mereka itu orang-orang yang zalim. tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling.49) Apakah di dalam qalbu mereka ada penyakit ?.

(24. tetapi mereka berpatni.55) Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat.57) (59) Hai orang-orang yang beriman !. dan tidak ada larangan atas orang tempang. dan patuhlah kepada Rasul agar kamu mendapat Pengaturan.56). maka tidak ada larangan mereka membuka pakaian mereka asal tidak menampakkan perhiasan.Tafsir Al Sulthan sesudah itu.58) Dan anak-anak dari antara kamu apabila cukup umur. mereka orang-orang yang fasik. Dan Allah Samii’un ‘Aliim. Tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka selain dari itu. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya. dan tidak ada larangan atas orang sakit dan tidak ada atas diri-diri kamu bahwa kamu makan di rumahrumah kamu atau di rumah-rumah bapa-bapa kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu kamu atau di rumah-rumah saudarasaudara laki-laki kamu atau di rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau di rumah-rumah bapak-bapak saudarasaudara kamu atau di rumah-rumah ibu-ibu saudara-saudara DLA . ada lebih baik bagi mereka. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu akan terluput di bumi.(24.59) Dan mereka yang putus haid dari wanita-wanita yang tidak ingin bercampur. dan dari setelah sholat ’isyaa’. dan Allah ‘Aliimun Hakiim.(24. (24. Adalah tiga aurat untuk kamu. Hendaklah orang-orang yang kamu dimiliki dengan tangan kanan kamu dan orangorang yang belum sampai dari kamu minta izin tiga waktu. Dan tempat pulang mereka api dan sejelekjelek tempat kembali.60) Tidak ada larangan atas orang buta. maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang dahulu dari mereka minta izin.(24. Pelayan-pelayan kamu sebagian mereka bekeperluan kepada sebagian kamu. maka itulah mereka. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya dan Allah ‘Aliimun Hakiim. Dari sebelum sholat fajar dan ketika kamu meletakkan pakaian kamu dari zhuhur.(24.

(24. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang melarikan diri dari antara kamu dengan berlindung. Seperti itu Allah buktikan untuk kamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.(24. tidak ada larangan atas kamu untuk makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Dan jika adalah mereka bersamanya atas satu urusan.64) DLA . Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa percobaan atau ditimpa azab yang pedih. tidak mereka tinggalkan melainkan sesudah minta izin darinya. iizinkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki dari mereka. dan di hari yang akan dikembalikan kepada-Nya.62) Jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian dari kamu terhadap sebagian.Tafsir Al Sulthan kamu atau di rumah-rumah mamak-mamak kamu atau di rumah-rumah uak-uak perempuan kamu atau di (rumah) yang kamu pegang kuncinya atau di (rumah) sahabat kamu.(24. maka Dia kabarkan kepada mereka karakter apaapa yang mereka kerjakan. Maka apabila kamu masuk rumah-rumah.63) Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan bumi . hendaklah kamu beri salam atas diri-diri kamu sebenar-benar salam yang dari sisi Allah yang diberi perlindungan dan baik. Sesungguhnya orangorang yang minta izin kepada mu itu. Dan mintalah perlindungan bagi mereka kepada Allah. merekalah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya.(24. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. Lantaran itu apabila mereka minta iizin kepada mu untuk satu urusan mereka. sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim.61) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengimani karakter Allah dan rasul-Nya. sungguh Dia mengetahui keadaan yang kamu ada atasnya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan.(25.0) Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta. dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan. ia minta dituliskan.(25. sedang mereka diciptakan.Tafsir Al Sulthan 25.(25.1) Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak.2) Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tiak menciptakan sesuatu.(25. sesungguhnya Dia adalah GhafuurarRahiimaa. (25.4) Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu. dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”. dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”. dan Dia menciptakan tiap sesuatu dan dan mengukurkannya dengan ukuran.3) Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin.6) Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar. (25.7) DLA .(25.(25.Surat Al-Furqon (PEMBEDA) Surat ke-25. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at.5) Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi. 77 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan. Adalah dia atas Rabb ku satu janjian yang ditagih. dalam keadaan terbelenggu.(25. tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”.14) Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali.11) Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh. dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo.(25.8) Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaanperumpamaan untuk mu. dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at. di sana mereka memekikkan kecelakaan.9) Maha Melindungi Yang jika Dia kehendaki.16) Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah.12) Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya. Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan.(25. lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.(25.10) Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at. tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu.17) Mereka berkata: ”Subhaana Engkau. yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai.15) Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki. (25.(25. Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu.Tafsir Al Sulthan ”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”. lalu mereka lupa. (25.(25. tetapi Engkau telah DLA . Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”.(25.(25.13) ”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan.

tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas. Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”. atau kami lihat Rabb kami ?”. dan adalah atas orang kafir hari yang payah.(25.(25.(25. karena adalah Rabbmu Melihat.25) Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur. melewati batas dengan menyolok . Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian .(25.(25. (25.Tafsir Al Sulthan beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan.23) Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya.21) Pada hari yang mereka akan melihat malaikat. dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”.(25.22) Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik). lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan.24) Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya.(25.20) JUZ’ 19 Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat.(25. Maukah kamu sabar ?. Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”.18) ”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. dan adalah mereka kaum yang binasa”.26) DLA .19) Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.

32) (73.36) Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan.30) Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa.(25.35) Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”.31) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”.(25.29) Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku.34) Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa.(25.(25.(25. sesudah ia datang kepada ku”. dan cukuplah karakter Rabb mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong. dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri. lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan.28) ”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan.Tafsir Al Sulthan Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”. dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial.27) ”Hai kecelakaan ku. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu.(25. karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”.(25.33) Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan.37) DLA . alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”.4) Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan.(25.(25. kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. melainkan kami datangkan kepada mu karakter yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.(25. telah jadikan Alquran ini tidak diperdulikan” .(25.

(25.46) Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat. ketika mereka melihat azab. tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”.42) Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿. (25. kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil.47) Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya.39) Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek.41) “Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami. (25.(25.(25. dia jadikan dia tetap. siapa yang Sangat sesat jalan (25.(25. sekiranya tidak kami sabar atasnya”. bahkan mereka lebih lupa jalan.40) Dan apabila mereka melihat mu. melainkan seperti Binatang Ternak.(25.Tafsir Al Sulthan Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu. dan menjadikan siang kebangkitan. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan.43) Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?. Tidak mereka. Dan akan mereka ketahui.44) Apa belum engkau lihat kepada Rabb mu bagaimana Dia gandakan teduh.45) Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit.(25.48) DLA . Maka apakah tidak mereka melihat dia.38) Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaanperumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis. dan Dia turunkan dari langit air pembersih.(25. (25. Maka apakah bisa engkau jadi Rabb atasnya ¿. dan kalau Dia kehendaki.

59) DLA .55) Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam.(25.52) Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit. dan adalah orang kafir atas Rabbnya zhohiiroo.(25. beberapa banyak binatang ternak dan manusia. tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan kufur. dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya. tanyalah Dia selaku Pengabar. (25.50) Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam.57) Dan bertawakallan atas Yang Hidup Yang tidak mati.56) Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu. kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Rabbnya”.(25. untuk peringatan. dan getarkanlah karakter hamdu-Nya. sebarang ganjaran. (25. (25. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui.49) Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka.58) Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.53) Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas.51) Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir.(25. dan tidak menyusahkan mereka. maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Rabb mu Berkuasa.(25.(25. kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur. dan berjuanglah mengalahkan mereka dengan perjuangan yang menyolok.(25.54) Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka.Tafsir Al Sulthan Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan.(25.

66) Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak tabdzir dan tidak kikir. (25. Dan (perintah itu) menambah mereka liar.(25. mereka ucapkan perkataan sejahtera.60) Maha Melindungi Yang menjadikan di langit galaksi dan menjadikan padanya pelita dan bulan-bulan yang bercahaya. sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal.Tafsir Al Sulthan Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”.69) Kecuali orang-orang yang tobat. Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”.(25.62) Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri. tetapi adalah berdiri antara itu. (25.(25. palingkanlah dari kami azab jahannam.67) Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah.63) Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka.61) Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang bergantiganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih.(25. (25. Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?. dan beriman dan mengerjakan kebaikan. dan ia akan kekal padanya dengan terhina.64) Dan mereka yang berkata: ”Rabb kami. (25.(25. maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan- DLA .(25. melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu. ia akan bertemu dosa. dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh.68) Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah. dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan.65) Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek.

74) Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan .70) Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh.(25.(25. maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar.71) Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu. maka adalah (azab) itu kekal”.75) Hal keadaan mereka kekal padanya.(25. karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima.(25. tidak mereka tunduk atasnya. ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik.(25.(25.(25. dan jadikanlah kami pemimpin (imam) bagi orang-orang yang berbakti”.(25.Tafsir Al Sulthan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan.76) Katakanlah:”Rabb ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu. tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan.77) DLA .73) Dan Yang berkata: ”Rabb kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata. seperti orang yang tuli dan buta. dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda.72) Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka.

(26. melainkan adalah mereka berpaling darinya.(26.5) Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan.(26. kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.11) DLA .Tafsir Al Sulthan 26.(26.6) Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? .Mim}.Sin.(26.8) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).10) ”Kaum Fir’aun.1) Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata. tidakkah mereka mau berbakti?”.(26.4) Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur. (26.(26.(26.7) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.2) Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.(26. (26. maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya.9) Dan ketika Rabbmu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”.0) {Tho.3) Jika kami kehendaki.Surat Asy-Syu’ara (Ahli Sihir) Surat ke-26. 227 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(26.

20) ”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu. oleh sebab itu utuslah Harun”.(26. lalu Rabb ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.(26.(26.13) ”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku.(26.17) Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”.(26. maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”.21) ”dan itu jasa (ni’mat) yang engkau jasakan dia atas ku.(26.19) Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu.18) ”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”. maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu kami mendengar”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”.22) Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Rabb Alam Semesta?”.(26. padahal aku seorang dari orang yang lupa”.23) Ia berkata: ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”. (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel.15) ”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Rabb Alam Semesta”.(26. (26.16) ”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”.24) DLA .(26.12) ”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku.14) Dia berkata: ”Tidak demikian.(26.(26. (26.

maka apa pendapat kamu”.(26. aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”.(26.33) Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang pesihir yang pandai”.34) ”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya. Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.(26.36) ”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”.Tafsir Al Sulthan Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.(26.(26. maka tiba-tiba ia ular yang nyata”.29) Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.(26.(26. maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.25) Ia berkata: ”Rabb kamu.(26.26) Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”.(26.(26.(26.32) Dan ia keluarkan tangannya.30) Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya. dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”.35) Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya.(26.28) Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku.31) Maka ia campakkan dia.37) Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan.27) Ia berkata: ”Rabb Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”. jika kamu dari orang yang benar”. (26.(26.38) DLA .

(26.(26. (26. kami akan kembali”.51) DLA . Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”. karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.42) Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”.(26. jika merekalah orang-orang yang menang”.45) Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud. jika kami orang yang-orang yang menang?”.(26.40) Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran.49) Mereka berkata:”Tidak keberatan.(26.44) Lalu Musa campakkan tongkatnya. maka nanti kamu akan mengetahui.50) ”Sesungguhnya kami berharap agar Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami. maka tiba-tiba ia telan apaapa yang mereka ada-adakan dengan dusta.(26. dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.(26.(26.41) Ia jawab:”Benar.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”.(26.46) Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Rabb Alam Semesta”.(26. sesungguhnya kepada Rabb kami.43) Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun. sesungguhnya kamilah yang akan menang”.(26.47) “Rabb Musa dan Harun”. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir.39) “Supaya kita turut ahli-ahli sihir.48) Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?.(26.

maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.55) ”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”.63) Dan kami hampirkan ke sana yang lain.65) Kemudian kami tenggelamkan yang lain. sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.Tafsir Al Sulthan Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku.59) Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit.54) ”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”. (26.(26.(26.57) Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.dan kami jadikan dia warisan bagi bani israel.(26.(26. (26. sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”.(26.(26. sesungguhnya bersama ku Rabbku.(26.62) Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung.(26.66) DLA .52) Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota. (26.60) Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain.61) Ia berkata:”Tidak sekali-kali.56) ”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.58) Seperti itu.(26. (26.(26.(26.53) ”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”. pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”.64) Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya.

79) ”Dan apabila aku sakit.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.70) Mereka katakan:”Kami sembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”. (26.(26.(26.(26.80) ”Dan Yang akan mematikan aku.69) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.(26.(26.75) ”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”.78) ”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”. kecuali Rabb Alam Semesta”.(26.82) DLA .77) ”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.71) Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”. maka Dia menyembuhkan aku”.73) Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”. (26.(26.81) ”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”.76) ”maka sesungguhnya mereka itu musuhku.(26.(26. kemudian menghidupkan aku”.(26.68) Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.74) Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”. (26.72) ”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”.(26.(26.(26.67) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).

Tafsir Al Sulthan ”Rabb ku.(26.(26. berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”.93) Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu.(26.84) ”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa (ni’mat)”.89) Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.(26.91) Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.83) ”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”. padahal mereka di dalamnya bertengkaran.87) Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak. (26. mereka dan orang yang sesat.88) Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.96) “Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.(26.95) Mereka berkata.94) Dan tentara Iblis semuanya.(26.(26.85) ”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”.90) Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat.(26.(26.(26.(26.97) “Karena kami samakan kamu dengan Rabb Alam Semesta”.(26.86) ”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”.92) ”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”.(26. (26.(26.98) DLA .

102) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.109) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. (26.108) “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu. (26.106) “Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.(26.100) “Dan tidak sahabat yang setia”.107) “Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.112) DLA . supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”. padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”.(26. (26.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.104) Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul.(26. (26.111) Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”.(26. (26. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”.99) ”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”.(26.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”.101) “Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali.110) Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu.105) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.103) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim). (26. (26.(26.

(26.Tafsir Al Sulthan ”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Rabb ku jika kamu sadar”. sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.114) ”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”.122) ’Aad telah mendustakan rasul-rasul.121) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al’Aziizur-Rahiim).(26. niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.119) Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan.126) DLA . (26.113) ”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”. (26.(26.(26.(26.116) Ia berkata:”Rabbi.118) Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh. (26. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”.125) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.115) Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh.120) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.123) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.(26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(26. (26.117) ”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka.124) ”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”.(26. (26.

131) ”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”.133) ”Dan taman-taman dan mata-mata air”.136) ”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.139) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).(26.141) DLA .130) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”.(26.132) ”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya. (26. (26.(26. (26.134) ”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”.(26. (26.138) Maka mereka bendustakannya.(26. engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.(26.140) Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa.(26.127) ”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.129) ”Dan (patutkah) apabila membalas.(26.135) Mereka berkata:”Sama saja atas kami.128) Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal.(26.(26. maka kami binasakan mereka. (26.Tafsir Al Sulthan “Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu.137) ”Dan tidak kami akan diazab”. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Rabb Alam Semesta”. sesungguhnya di dalam itu ada ayat.

karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”.154) Ia berkata:”Ini unta betina.153) ”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(26.152) Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.145) ”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”.(26.(26. ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”.151) ”Yang berbuat kerusakan di bumi.(26.149) ”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”.144) ”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya.(26.(26.148) ”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai.143) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.150) ”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.142) ”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”. dan tidak berbuat kebaikan”. (26.147) ”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”.(26.(26. (26. maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”.146) ”Di taman-taman dan mata-mata air?”.156) DLA . (26.(26.155) ”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan.(26.Tafsir Al Sulthan Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”. Tidak upah ku melainkan atas Rabb Alam Semesta.(26.

sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” .(26. (26.(26. bahkan kamu kaum yang meliwati batas”. (26.(26.(26. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat.164) ”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.162) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”. (26.161) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. (26. tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya. tidak ganjaran bagiku melainkan atas Rabb Alam Semesta .157) Maka mengenai mereka bencana.166) Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth. : ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.160) Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth.170) DLA .(26.168) ”Rabbi.167) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”. (26.Tafsir Al Sulthan Maka mereka sembelih dia. selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”.163) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran. (26.159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul.(26.165) ”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Rabb kamu dari jodoh-jodoh kamu.158) Dan sesungguhnya Rabbmu sungguh Dia (Al-’Aziizur-Rahiim).169) Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.(26.(26. maka menjadilah mereka orangorang yang menyesal.

maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam.(26. (26.(26.178) ”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26. (26.177) ”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”. (26. tidak ganjaran ku melainkan atas Rabb Alam Semesta”.(26.(26.(26.180) ”Cukupkanlah sukatan. tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. (26.172) Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab).171) Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.(26. (26. (26.173) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.179) ”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran.175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.183) “Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”.Tafsir Al Sulthan Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.(26.176) Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”. dan jangan kamu jadi daripada orangorang yang merugikan”.(26.174) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim.181) ”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus).184) Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.185) DLA .182) ”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.

187) Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”. sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.194) Dalam lisan bahasa asli yang nyata.(26. (26.189) Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat.(26.(26.193) Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan.186) ”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit.(26. (26.(26. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.Tafsir Al Sulthan “Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”. sungguh diturunkan oleh Rabb Alam Semesta.(26.195) Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama.(26. (26.(26.196) Apakah hal itu belum jadi ayat bagi mereka untuk diketahui oleh Ulama Bani Israel ?. maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh.197) Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari.190) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim. tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya.188) Maka mereka mendustakannya.(26. niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya.191) Dan sesungguhnya dia .(26.192) Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya.198) Lalu ia bacakan dia atas mereka.(26.199) DLA .

206) Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka. (26. (26.204) Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?.(26.201) Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak.209) Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan. (26.(26. dan tidak pernah kami melakukan kezaliman.211) Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya.(26. dalam Qalbu orang-orang yang durhaka.214) DLA .(26.203) Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?. (26.210) Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa.212) Maka jangan engkau seru bersama Allah.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami masukkan dia.207) Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam. Yang Dita’ati yang lain.200) Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.(26.(26.213) Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.(26. (26. dan mereka tidak sadar.208) Satu Peringatan. karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.(26.205) Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka.(26.202) Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”.(26.

(26. (26.216) Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim. dan kebanyakan mereka berdusta.220) Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setansetan?.(26.(26.225) Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.(26.(26.219) Sesungguhnya Dia.215) Dan jika mereka durhaka kepada mu.222) Mereka sampaikan pendengaran.(26. dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.(26. dan membalas sesudah dianiaya.(26.(26.218) Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud. maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.Tafsir Al Sulthan Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin.217) Yang melihat mu ketika engkau berdiri. Dia As-Samii’ul ‘Aliim.(26.227) DLA .223) Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.221) Mereka turun atas tiap pendusta pendosa.224) Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah.226) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah.(26. (26.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(27. mereka yakin. dan mereka di akhirat.(27.(27.(27. ”Hai Musa jangan takut. maka mereka kebingungan sendiri. dan mereka kepada karakter akhir mereka. Sin. sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.Surat An-Namlu (Semut) Surat ke-27.7) Maka ketika ia datang padanya.(27.(27.(27.(27. sesungguhnya orang yang dijadikan rasul.(27. mereka orang yang sangat rugi. kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka.2) Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat.(27. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular.6) Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api.Tafsir Al Sulthan 27. dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya.10) DLA . dan Subhaana Allah Rabb Alam Semesta”.3) Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir.(27.8) ”Hai Musa.0) Tho. itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata. aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”.1) Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin.5) Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui). tidak takut di sisi Ku” . ia berpaling lari tidak kembali.9) ”Campakkanlah tongkat mu”. 93 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.4) Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek.

(27. padahal diri mereka meyakininya.18) Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya.19) DLA .Tafsir Al Sulthan ”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan. mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”.14) Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu.(27.12) Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan. dan ia berkata: ”Hai manusia. dan ia berkata: ”Rabbi.17) Hingga ketika mereka sampai atas Lembah Semut.16) Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung. sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”.13) Dan mereka mengingkari karakternya dengan zalim dan kesombongan. ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”.(27. masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”. telah diajar kepada kami percakapan Burung.(27. perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa (ni’mat)-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia. niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya.(27. dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hambahamba-Mu yang sholeh”. kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek.(27.(27.(27. dan kami telah diberi dari tiap sesuatu.15) Dan Sulaiman mewrisi Dawud. berkata seekor semut : ”Hai semut-semut. maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim.11) Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu. maka mereka dibagi-bagi.(27. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”.

tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.21) Maka ia berhenti tidak jauh.(27.(27.20) Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia.28) Ia berkata: ”Hai para malak. lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”. kemudian berpaling dari mereka. maka mereka tidak mendapat pengenalan”.29) ”Sesungguhnya ia dari Sulaiman. Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”.(27. maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”.Tafsir Al Sulthan Dan ia periksa burung. lalu ia berkata: ”Aku meliput apaapa yang belum kamu liput dia.(27.23) ”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah. dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”.(27. dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”.30) DLA . karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka.(27. (27.25) ”Allah. maka ia menghalangi mereka dari jalan. maka campakkan kepada mereka.(27.(27.24) ”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”.26) Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”.(27.(27.27) ”Pergilah dengan Tulisan ku ini.22) ”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu. dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”. atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”. sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”.

39) Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”. maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”. maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”. dan seperti itu mereka akan berbuat”.33) Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri.38) Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”.37) Ia berkata: ”Hai para malak.(27. tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27. mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia. dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”.(27.(27. tetapi urusan itu kepadamu.(27. siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”.(27.36) ”Kembalilah kepada mereka.(27. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya.31) Ia berkata: ”Hai para malak. ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta. aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”.(27.32) Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat. maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya. Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu.34) ”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah.35) Maka ketika datang kepada Sulaiman. ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku. DLA . berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku.Tafsir Al Sulthan ”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”.(27.

41) Maka ketika ia datang. Maka ketika ia lihat dia.(27. (27.(27. dan ia singsingkan dari dua betisnya.(27. dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”. Ia berkata:”Rabbi.42) Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah.40) Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya.(27. tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan. dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”. maka ia bersyukur untuk dirinya.(27. Dan siapa syukur. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah.48) Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya. bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”. dan adalah kami orang yang menyerah diri”.(27.44) Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih.45) Ia berkata:”Hai kaumku. mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?.47) Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan.43) Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”.Tafsir Al Sulthan apakah aku bersyukur atau aku kufur.46) Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”. kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”. sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir. dan siapa kufur.(27. maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. kemudian sesungguhnya kita berkata kepada DLA .(27. tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”. ia kira kolam.

dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya.55) Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu. bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya.(27.49) Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya.Tafsir Al Sulthan warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya.56) Maka kami selamatkan dia dan ahlinya.57) Dan kami hujani atas mereka hujan. kecuali perempuannya.50) Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui.(27.(27.(27. tetapi mereka tidak sadar.(27.(27. kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal. bahkan kamu satu kaum yang bodoh”.58) Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.53) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”.51) Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim. karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”. (27. dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.(27.54) ”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita.59) JUZ’ 20 Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air. maka kami DLA . maka jelek hujan atas orang yang diancam. (27.(27. karena mereka orang-orang yang berbakti. dan sesungguhnya kita orang yang benar”.52) Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman. (27.

Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”.65) Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat. dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?. bahkan mereka buta daripadanya.(27.(27.(27.61) Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan.64) Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib.67) DLA . melainkan Allah. bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. (27. bahwa kita akan dibangkitkan?”.(27. Bahkan mereka kaum yang berpaling. dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”.66) Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita.(27. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan.Tafsir Al Sulthan tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohonpohonnya. kemudian mengembalikannya?. dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?.(27. Adakah Yang dita’ati bersama Allah?.60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.(27. Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?.63) Atau siapakah Yang memulai Ciptaan.bulat (qororo).62) Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut. dan menjadikan kamu pengurus bumi?. bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya.

76) Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin.75) Sesungguhnya Alquran ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih.(27.68) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi. maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.70) Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini.(27.80) DLA . melainkan di dalam Kitab yang nyata.Tafsir Al Sulthan ”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini.(27. (27. dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim. sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”.72) Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia.73) Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.69) Dan jangan engkau berdukacita atas mereka.78) Maka bertawakallah atas Allah.77) Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya.(27.(27.74) Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi.(27. tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. jika kamu orang yang benar?”.79) Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orangorang yang mati. dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan.(27.(27. sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin.(27.(27.71) Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”.(27. dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang.(27.

Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu.88) Siapa berbuat kebaikan.85) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan.(27. sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. padahal ia melalui seperti melaluinya awan.(27. padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu.Tafsir Al Sulthan Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka. engkau kira dia diam. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman.(27. dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. lalu mereka menyerah diri.87) Dan engkau lihat gunung-gunung. atau apakah yang telah kamu kerjakan?”. maka baginya lebih baik darinya.(27. dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri.89) DLA .81) Dan apabila terletak perkataan atas mereka.83) Hingga apabila datang. maka mereka tidak bisa berbicara. kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”.86) Dan hari yang akan ditiup Trompet.(27. Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku.(27.(27.84) Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka. lalu mereka dilindungi. kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang dibumi. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami.(27.(27.82) Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami.

maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya. maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”. maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”. yang Dia jadikan tempat perlindungan.(27.91) ”dan supaya aku membaca Alquran”.(27. dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.(27.Tafsir Al Sulthan Dan siapa kerjakan kejahatan.90) (Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini.92) Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu . Maka siapa dapat pengenalan. dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”. maka kamu akan mengenalinya. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.Surat Al-Qoshosh (KISAH) Surat ke-28.93) 28. dan siapa lupa. 88 Ayat DLA .(27.

dan menjadikan dia dari orang-orang yang diutus”.9) DLA .1) Itu ayat-ayat Tulisan yang membuktikan.8) Dan berkata perempuan Fir’aun: ”Kedinginan mata untuk ku dan untuk mu. Mim }.(28.(28.6) Dan kami mewahyukan kepada Ibu Musa: ”Bahwa susuilah dia .4) Dan kami hendak menumpahkan budi atas mereka yang tertindas dan kami hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan kami hendak menjadikan mereka mewarisi. (28.(28.(28.3) Sesungguhnya Fir’aun telah meliwati batas di Bumi. Sin . (28. dan kami tunjukkan kepada Fir’aun dan Haman dan tentara mereka berdua dari kami apa yang ada mereka khawatirkan.(28.7) Maka dipungut dia oleh keluarga Fir’aun yang berakibat ia jadi musuh dan dukacita bagi mereka. maka jika engkau takut atasnya. Ia tindas segolongan dari mereka ini.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. maka campakkanlah dia di Laut dan jangan engkau takut dan jangan engkau dukacita sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada mu.(28. dan ia biarkan hidup perempuan-perempuan mereka ini. sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang berbuat kerusakan.(28.5) Dan kami teguhkan untuk mereka di bumi. jangan engkau bunuh dia mudah-mudahan ia memberi faedah bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak”. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang salah. dan mereka tidak sadar.0) { Tho. ia sembelih anak laki-laki mereka ini.(28. Dan ia jadikan penduduknya beberapa golongan.2) Kami bacakan atas mu sebagian dari kabar Musa dan Fir’aun dengan Lengkap untuk kaum yang percaya.

maka ia lihat dia dari perjalanan. maka Musa memukul dia. Ini dari golongannya dan ini dari musuhnya. maka tidak aku akan jadi penolong orangorang yang berdosa”.14) Dan ia masuk kota ketika orang-orangnya lengah. hampir ia buka rahasianya.13) Dan ketika ia sampai kuat dan sempurna. dan agar ia mengetahui bahwa perjanjian Allah itu Lengkap. kami beri kepadanya hukum dan ilmu. sesungguhnya Dia Ghafuurur-Rahiim.15) Ia berkata: “Rabbi. Ia berkata: “Ini dari perbuatan setan.(28. dan tidak dukacita.10) Dan ia berkata kepada kakaknya: ”Ikuti dia”. Maka tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak minta bantuan. agar jadilah ia dari orang yang berpendirian teguh. maka menentukan atasnya. dengan apa yang Engkau telah beri jasa (ni’mat) atas ku. sesungguhnya aku telah menganiaya diriku.16) Ia berkata:”Rabbi.18) DLA .(28. Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau sungguh orang sesat yang nyata”. Maka Dia ampunkan dia.(28.11) Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu dari sebelum.(28. dan seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.(28. kalau tidak kami kuatkan atas qalbunya. lalu ia berkata: ”Maukah aku tunjukkan atas ahli rumah yang bisa pelihara dia untuk kamu. maka ia dapati padanya dua orang laki-laki berkelahi. dan mereka kepadanya berbuat baik?”. Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan atas (mengalahkan) orang yang dari musuhnya. dan mereka tidak sadar.(28.(28. maka ampunkanlah aku”. sesungguhnya dia musuh yang nyata melupakan”.17) Maka menjadilah ia di kota itu ketakutan dan menunggu.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah fuad ibu Musa hampa.12) Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar dingin matanya. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(28.(28.

Ia berkata: ”Rabbi. dan bapak kami lanjut usia menyolok”. ia berjalan atas malu-malu ia berkata: ”Sesungguhnya bapakku memanggil mu.21) Dan ketika ia menuju ke arah Madyan.(28.20) Maka ia keluar darinya dalam keadaan takut menunggu.25) DLA . Ia berkata: ”Apa maksud kamu berdua”. engkau telah selamat dari kaum yang zalim”. (28.23) Maka ia ambil untuk mereka berdua. untuk membunuh mu. Maka setelah ia datang kepadanya dan ia kisahkan atasnya kisah-kisah.22) Dan ketika ia sampai di mata air Madyan. ia berkata: ”Mudahmudahan Rabb ku beri pengenalan jalan yang sama kepada ku”.(28. maka keluarlah sesungguhnya aku bagi mu dari orang yang menasehatkan”. keduanya menghambat. ia berkata: ”Jangan takut. Tidak engkau ingin melainkan jadi Pemaksa di Bumi. kemudian ia berpaling kepada tempat teduh. untuk memberi upah kepada mu. selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.19) Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota. upah apa yang kamu beri minum untuk kami”. ia dapati atasnya ummat dari manusia memberi minum. dan ia dapati dari selain mereka.(28. apakah engkau hendak membunuh ku seperti engkau bunuh satu diri kemarin. sesungguhnya aku sangat memerlukan terhadap apa yang engkau turunkan kepada ku dari yang baik”.24) Maka datang kepadanya seorang dari mereka berdua. dengan berusaha ia berkata:” Hai Musa.(28. sesungguhnya Malak membicarakan karakter mu. lalu ia berkata: ”Rabbi. dua perempuan. Keduanya berkata: ”Kami tidak dapat memberi minum hingga menghalau gembala. dan tidak engkau mau jadi dari orang yang berbuat kebaikan ?”. (28. ia berkata: “Hai Musa. (28.Tafsir Al Sulthan Maka ketika Musa hendak memukul orang yang dia musuh bagi keduanya.

dipanggil dari arah Lembah sebelah kanan di tempat yang diberi perlindungan dari Pohon.(28. agar aku datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau bara dari api agar kamu memanaskan badan”. (28.26) Ia berkata: ”Sesungguhnya aku mau nikahkan mu dengan seorang dari dua anak perempuan ku ini.27) Ia berkata: ”Itu antara-ku dan antara mu. maka ketika ia lihat dia. ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh.(28. sesungguhnya aku melihat api.30) ”Dan bahwa lemparkanlah tongkat mu”. ”Hai Musa.(28. maka tidak ada permusuhan atas ku.31) Masukkan tanganmu dalam saku mu.(28. sesungguhnya lebih baik orang yang engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya”. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik . ambillah upah dia.Tafsir Al Sulthan Berkata seorang dari mereka berdua: ”Hai bapakku.29) Maka ketika ia datang kepadanya. ia berkata kepada ahlinya: ”Tunggulah. bahwa ”Hai Musa. ia melihat dari sebelah Thuur api. ia berjalan dengan ahlinya. Aku Allah Rabb Alam Semesta”.(28.28) Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo. dan Allah atas apa yang kita katakan menjadi saksi”. sesungguhnya Aku. datanglah kembali dan jangan takut. mana saja dari dua tempo itu aku sempurnakan. kamu akan dapati aku insyaa’ Allah dari orang yang baik”. maka jika engkau sempurnakan 10. maka inilah dua Burhan dari Rabb mu kepada Fur’aun dan malaknya. dan tidak aku bermaksud bahwa aku memberatkan atas mu.(28. bergerak seperti sesungguhnya dia Ular. atas bahwa kamu ambil upah pada ku 8 tahun. maka dari sisi mu. ia akan keluar putih dari tidak jelek dan dekapkanlah kepadamu ketiakmu dari ketakutan. sesungguhnya engkau dari orang yang aman” .32) DLA .

39) Maka kami ambil dia dan tentaranya. dengan tidak Lengkap. (28.40) DLA .36) Dan berkata Musa: ”Rabb ku lebih mengetahui karakter siapa yang datang dengan karakter pengenalan dari sisi-Nya dan siapa adalah baginya akibat dunia.(28. dia membenarkan ku. barang kali aku dapat melihat kepada Yang Dita’ati oleh Musa. maka aku takut bahwa mereka akan membunuhku”. tidak aku mengetahui bagi kamu dari Yang Dita’ati selain aku. lalu kami lemparkan ke dalam laut.(28.34) Dia berkata: ”Kami akan teguhkan lengan mu dengan saudara mu.35) Maka ketika datang Musa kepada mereka dengan ayat-ayat bukti. sesungguhnya aku takut bahwa mereka mendustakan aku”.(28.(28. maka perhatikanlah bagaimana ada akibat orangorang yang zalim. Kamu berdua dan siapa yang mengikuti kamu berdua orang-orang yang menang”.(28.37) Dan berkata Fir’aun: ” Hai para malak. dan tidak kami mendengar karakter ini di dalam bapakbapak kami yang pertama”. sesungguhnya aku telah membunuh satu diri dari mereka.38) Dan berlaku sombonglah dia dan tentaranya di Bumi. maka nyalakan api untukku hai Haman atas tanah liat. dan sesungguhnya aku sungguh sangka dia dari orang yang berdusta”.(28. dan mereka menyangka bahwa mereka kepada kami tidak dikembalikan. sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim”. dan kami jadikan untuk kamu berdua Alasan (sulthon).Tafsir Al Sulthan Ia berkata: ”Rabb ku. (28. maka tidak mereka sampai kepada kamu berdua dengan ayatayat kami.33) ”Dan saudara ku Harun dia lebih Fashih dari ku lisan. maka jadikan untuk ku shorhu. maka utuslah dia bersama ku sebagai pembantu. mereka berkata: ”Tidak ini melainkan sihir yang dibuatbuat.

mereka berkata: ”Mengapa tidak diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa ?”.Tafsir Al Sulthan Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api. Mereka berkata: ”dua ahli sihir keduanya bantu membantu”. (28.41) Dan kami ikuti di dunia ini dengan kutukan dan pada hari qiyaamah mereka dari orang yang dijatuhkan.45) Dan tidak kamu berada di sebelah Thuur ketika kamu menyeru. sebagai pandangan (hidup) untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan agar mereka mendapat peringatan. dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka.(28.43) Dan tidak kamu berada di sebelah Barat ketika kami tetapkan kepada Musa perintah. dan pada hari qiyaamah. (28. dari sisi kami.(28.44) Tetapi kami telah menumbuhkan generasi.42) Dan sungguh kami telah beri kepada Musa Kitab dari sesudah apa kami binasakan qurun yang pertama.(28.(28. mengapa tidak Engkau mengutus kepada kami seorang rasul. akan tetapi adalah kami yang mengutus rasul-rasul. dan tidak kamu berada dari orang yang menyaksikan. mereka tidak ditolong.46) Dan kalau tidak bahwa menimpa mereka mushibah.(28. maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan jadilah kami dari orang yang beriman”.(28. Bukankah mereka ingkari karakter apa-apa yang diberikan kepada Musa dari sebelum ini?.48) DLA . maka panjang atas mereka umur. dan mereka berkata: ”sungguh kami mengkufuri karakter setiapnya”. Dan tidaklah kamu berada diam dalam penduduk Madyan membacakan atas mereka ayat-ayat kami. akan tetapi pengaturan dari Rabb mu supaya engkau beri peringatan kaum yang belum datang kepada mereka dari pemberi peringatan dari sebelum mu agar mereka ingat.47) Maka ketika datang kepada mereka Yang Lengkap. lalu mereka berkata: ”Rabb kami.

55) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi pengenalan kepada siapa yang engkau cintai. mereka berkata: ”Kami mengimani karakternya. darinya.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Datangkanlah karakter Tulisan dari sisi Allah. yang kepadanya dibawa buah-buahan dari beberapa banyak macam sebagai DLA . Dan siapa lebih lupa dari orang yang mengikuti keinginannya dengan tidak ada pengenalan dari Allah ?.54) Dan apabila mereka mendengar perkara sia-sia.”.56) Dan mereka berkata: ”Dan jika kami ikuti pengenalan bersama mu. salam atas kamu.(28.51) Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Kitab dari sebelumnya mereka mengimani karakternya.(28.(28. tidak kami inginkan orang yang bodoh”. aku mengikutinya jika adalah kamu orang-orang yang benar”. dan Dia lebih mengetahui karakter orang yang bisa mendapat pengenalan.50) Dan sungguh kami telah sampaikan kepada mereka perkataan agar mereka mendapat peringatan.(28. kami diusir dari bumi”. mereka berpaling.53) Itulah mereka yang diberi upah mereka dua bentuk dengan sebab mereka sabar dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka mereka infaqkan. sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb kami sesungguhnya kami adalah sebelum ini orang yang menyerah diri.52) Dan apabila dibacakan atas mereka. tetapi Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. Apakah belum kami meneguhkan untuk mereka tempat haram yang aman.(28.(28. dan mereka berkata: ”Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. dia lebih memberi pengenalan dari keduanya.49) Maka jika tidak mereka menjawab kepada mu.(28.(28. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. maka ketahuilah bahwasanya hanyalah mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka.

58) Dan tidaklah Rabb mu membinasakan negeri-negeri hingga Dia bangkitkan di dalam ibu (negeri)nya seorang rasul yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. lalu Dia berkata: “Di mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu kamu anggap?”.64) Dan hari yang Dia akan seru mereka.Tafsir Al Sulthan rizki dari sisi kami. (28.65) DLA . tetapi mereka tidak menjawab mereka.(28. dan adalah kami yang mewarisinya. Alangkah baiknya kalau dulu mereka mendapat pengenalan. mereka sekali-kali tidak menyembah kami” .(28. dan perhiasannya.61) Dan pada hari Dia memanggil mereka. lalu mereka panggil mereka.(28.57) Dan betapa banyak kami telah binasakan dari penduduk negeri yang durhaka dalam kehidupannya. (28. Kami berlepas diri (dari mereka) kepada Mu. dan tidak pernah kami membinasakan suatu negeri melainkan penduduknya orang yang zalim. mereka ini orang-orang yang kami telah sesatkan.(28. dan mereka melihat azab.63) Dan dikatakan: ”Panggillah sekutu-sekutu kamu”.(28.(28.62) Berkata orang yang patut atas mereka perkataan: ”Rabb kami. kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan kami.60) Maka apakah orang yang kami janjikan dia janji yang baik.(28.59) Dan apa-apa dari sesuatu yang diberikan kepada kamu adalah perlengkapan hidup dunia. maka itu (dia) tempat tinggal mereka tidak ditinggali dari sesudah mereka melainkan sedikit. tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. kemudian ia pada hari qiyaamah dari orang yang dihadirkan ?. yaitu Dia berkata: ”Apakah jawaban kamu kepada rasul-rasul?”. maka dia menemuinya (sama) seperti orang yang kami lengkapi dia dengan perlengkapan hidup dunia. dan apa-apa di sisi Allah lebih baik dan kekal apakah kamu tidak mengerti ?.

dan kepada-Nya kamu dikembalikan. (28. apakah kamu tidak memperhatikan ?”.(28.68) Dan Rabb mu Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam shudur mereka dan apa yang mereka lahirkan. siapa Yang Dita’ati selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kamu karakter cahaya ?.74) Dan kami cabut dari tiap ummat seorang saksi.Tafsir Al Sulthan Maka buta atas mereka semua kabar pada hari itu maka mereka tidak saling bertanyaan.(28. dan kepunyaan-Nya hukum.69) Dia Allah tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.67) Dan Rabb mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih.(28.70) Katakan:”Apa pendapat kamu jika Allah jadikan atas kamu malam terus menerus sampai hari qiyaamah.71) Katakanlah: ”Apa pendapat kamu jika Allah menjadikan atas kamu siang terus menerus sampai hari qiyaamah ?. Maka mereka mengetahui DLA . siapa Yang Dita’ati selain Allah yang dapat mendatangkan karakter malam untuk kamu beristirahat padanya. (28. kepunyaanNya semua hamdu di dunia dan di akhirat.(28. lalu Dia berkata: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang adalah kamu sangka?”.(28. maka mudah-mudahan bahwa dia adalah dari orang yang mendapat kemenangan.72) Dan dari pengaturan-Nya Dia menjadikan untuk kamu Malam dan Siang agar kamu beristirahat padanya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. Subhaanahu wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. maka tidakkah kamu mendengar ?.(28.(28. maka kami katakan: ”Tunjukkan Burhan kamu”. tidak ada bagi mereka pilihan.73) Dan pada hari Dia memanggil mereka.66) Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal shalih.

78) Maka ia keluar atas kaumnya dalam perhiasannya.79) Dan berkata orang yang diberi ilmu: ”Celaka kamu.75) Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa lalu ia aniaya atas mereka.76) Dan carilah pada apa yang telah diberikan kepada mu oleh Allah tentang kampung akhirat.(28.(28. Dan berbuatlah yang tepat sebagaimana Allah telah berbuat hal yang tepat kepada mu. Apakah tidak ia mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari qurun orang yang dia sangat kuat darinya dan lebih banyak pengumpulan dan tidak ditanya dari dosa mereka orang yang berdosa.(28.(28.(28.(28.Tafsir Al Sulthan bahwa yang lengkap kepunyaan Allah. dan jangan engkau cari kerusakan di bumi.80) Lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya di bumi. ketika berkata kepadanya kaumnya: ”Jangan kamu gembira sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang membanggakan diri” . dan tidak diberi itu melainkan kepada orang-orang yang sabar”. tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ”Alangkah baiknya kalau kita dapat sebagaimana (kekayaan) yang diberikan kepada Qarun sesungguhnya ia mempunyai nasib yang panjang”.(28. Dan kami telah memberinya dari perbendaharaan apa yang sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh memberatkan segolongan uulul Quwwah. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat rusak. tsawabu Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal shalih. Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya dari selain Allah dan tidaklah ia dari orang-orang yang membela diri. dan lupa dari mereka apa yang ada mereka ada-adakan.81) DLA .77) Ia (Qarun)berkata: “Sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu) atas ilmu di sisi ku”.

maka tidak dibalas orang yang mengerjakan kejahatan melainkan apa yang ada mereka kerjakan.87) Dan jangan kamu seru bersama Allah Yang Dita’ati yang lain. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita. dan siapa mendatangkan karakter jahat. niscaya Dia telah benamkan kita.(28.83) Siapa mendatangkan karakter kebaikan maka baginya lebih baik darinya. melainkan pengaturan dari Rabb mu. (28.(28. Wah. dan Dia mengukurkan. rupanya tidak berbahagia orang-orang yang kafir”.(28. rupanya Allah melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. kecuali wajah-Nya.(28.88) DLA .(28. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. maka jangan sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir.84) Sesungguhnya Yang telah wajibkan atas mu Alquran benarbenar akan kembalikan kamu kepada tempat kembali. Kepunyaan-Nya hukum dan kepadaNya kamu dikembalikan.Tafsir Al Sulthan Dan menjadilah orang-orang yang kemarin ingin mendapat (seperti) kedudukannya itu berkata: “Wah. Tiap sesuatu akan binasa. dan serulah kepada Rabb mu dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang yang menyekutukan.85) Dan tidak kamu mengharap bahwa dijatuhkan kepada mu Kitab.(28. Katakanlah: “Rabb ku lebih mengetahui siapa orang yang datang dengan pengenalan dan siapa dia dalam kelupaan yang nyata.82) Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan diri di Bumi dan tidak kerusakan dan akibat (baik) untuk orang yang berbakti.86) Dan jangan sekali-kali mereka menghalangi mu dari ayat-ayat Allah setelah ketika diturunkan kepada mu.

Tafsir Al Sulthan DLA .

dan sungguh kami akan balas mereka lebih baik dari yang ada mereka kerjakan.(29.3) Atau apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka bisa terlepas dari kami ? Jelek apa yang mereka putuskan.(29. Mim }. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. apa yang tidak kamu ketahui karakternya.Tafsir Al Sulthan 29.0) { Alif.1) Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka berkata: “Kami beriman”.4) Siapa adalah mengharap pertemuan Allah.(29.5) Dan siapa bekerja keras maka ia bekerja keras untuk dirinya. sungguh kami akan hapuskan dari mereka kebiasaan jelek mereka. maka sesungguhnya Waktu Allah akan datang.Surat Al-Ankabut (Laba-Laba) Surat ke-29.(29.(29. sesungguhnya Allah sungguh Kaya dari Alam Semesta.6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih.2) Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang dari sebelum mereka.8) DLA . Kepada-Ku tempat kembali kamu. lalu Aku akan kabarkan karakter apa-apa yang kamu telah kerjakan.(29.(29. Lam.(29.(29. padahal mereka tidak diuji ?. dan Dia AsSamii’ul-’Aliim. maka jangan engkau ta’at kepada mereka. dan jika mereka berdua menarikmu supaya engkau menyekutukan katakter-Ku.7) Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. 69 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

16) ”Yang kamu sembah dari selain Allah tidak lain melainkan Berhala. jika kamu mengetahui”.10) Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. maka ia tinggal di dalam mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun.14) Maka kami selamatkan dia dan penumpang kapal.11) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman:”ikutilah jalan kami dan biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”. sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta. tetapi apabila diganggu di dalam Allah. dan kami jadikan dia ayat untuk Alam Semesta. Sesungguhnya DLA . dan kamu menciptakan kedustaan.(29.13) Dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya.(29.15) Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya:”Sembahlah Allah dan berbakti kepada-Nya. tetapi jika datang pertolongan dari Rabbmu. padahal mereka tidak (kuat) memikul walaupun sedikit dari dosa-dosa mereka. Padahal bukankah Allah mengetahui karakter apa-apa di dalam shudur Alam Semesta ?. Itu untuk kamu baik untuk kamu. (29.9) Dan sebagian dari manusia ada yang berkata: ”kami mengimani karakter Allah.(29. mereka berkata: ”Sesungguhnya kami telah berada bersamamu”.(29.(29. maka mengenai mereka topan karena mereka kaum yang zalim.(29.12) Dan sesungguhnya mereka akan pikul pikulan-pikulan mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan akan diperiksa mereka pada hari qiyaamah dari hal apa yang ada mereka ada-adakan. ia jadikan fithnah manusia seperti azab Allah. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafiq.(29.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih kami akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih.

(29.18) Apa belum mereka lihat bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya ?. dan pertemuan-Nya. dan sebagian dari kamu mengutuk DLA . itulah mereka orang yang putus asa dari pengaturan-Ku dan itulah mereka untuk mereka azab yang pedih”.(29.17) ”Dan jika kamu mendustakan. kemudian di hari qiyaamah sebagian dari kamu mengkufuri sebagian. tetapi tidak atas rasul melainkan menyampaikan dengan nyata”. Sesungguhnya itu atas Allah mudah. maka sungguh telah mendustakan ummat-ummat dari sebelum kamu. Maka diselamatkan dia oleh Allah dari api. lalu perhatikan bagaimana Dia telah memulai penciptaan.(29.(29.(29.22) ”Dan orang-orang yang mengkufuri karakter ayat-ayat Allah.Tafsir Al Sulthan mereka yang kamu sembah dari selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki.(29. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya .24) Dan ia berkata: ”Tidak kamu ambil dari selain Allah beberapa Berhala melainkan lantaran persahabatan antara kamu dalam kehidupan dunia. dan bersyukur kepada-Nya. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa”.21) ”Dan tidak kamu akan terlepas di Bumi dan tidak di Langit dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Wali dan tidak Penolong”. dan sembahlah Dia.(29. kepada-Nya kamu dikembalikan”. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.23) Maka tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Bunuhlah dia atau bakarlah dia”.19) Katakan: ”Berjalanlah di Bumi. Maka carilah rizki di sisi Allah.20) ”Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia akan teliti siapa yang Dia kehendaki.(29. kemudian Allah menghendaki kehendak yang lain.

26) Dan kami beri kepadanya Ishaq dan Ya’qub dan kami jadikan di dalam keturunannya kenabian dan Kitab dan kami beri dia ganjarannya di dunia. tetapi mereka berkata:”Jangan kamu takut dan jangan bersedih.(29.33) DLA .(29. dan ia sempit lengan terhadap mereka.(29. sesungguhnya ahli nya adalah orang-orang yang zalim”. membawa berita gembira.Tetapi tidak ada jawaban kaumnya melainkan mereka berkata: ”Datangkanlah karakter azab Allah itu jika kamu orang-orang yang benar” . dan tempat kembali kamu api dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”.32) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Luth .27) Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu mengerjakan kekejian yang tidak pernah dikerjakan karakternya oleh satupun (makhluk) dari alam semesta.Tafsir Al Sulthan sebagian.(29.(29.29) Ia berkata: ”Rabb ku. kecuali perempuanmu. ia merasa susah kepada mereka. kecuali perempuannya adalah ia dari orang yang tertinggal”.31) Ia berkata: ”Sesungguhnya padanya Luth” Mereka mengatakan: ”Kami lebih tahu karakter siapa padanya. sesungguhnya kami akan selamatkan dia dan ahlinya. tolonglah aku atas kaum berbuat rusak itu”.30) Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim.(29. (29. dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang yang sholeh. dan ia berkata: ”Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabb ku.28) ”Adakah patut kamu mendatangi laki-laki dan kamu merampok di jalan. ia berkata: ”Sesungguhnya kami akan binasakan ahli negeri ini.(29. sesungguhnya Dia.(29. Dia Al-’Aziizul Hakiim. adalah dari orang yang tertinggal”. sesungguhnya kami menyelamatkan mu dan ahlimu. dan kamu kerjakan kemurkaan di majelis-majelis kamu?”.25) Maka telah beriman kepadanya Luth.

42) DLA .34) Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan darinya satu ayat bukti untuk kaum yang mengerti.(29. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan bukti. dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan turunkan siksaan dari langit atas penduduk negeri ini dengan sebab apa adalah mereka melakukan kekejian. maka mengenai mereka guncangan keras.(29. dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi. tetapi mereka menyombong di bumi padahal tidaklah mereka terlepas. maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka bangkai-bangkai. seperti perumpamaan Laba-Laba mengambil rumah. maka ia halangi mereka dari jalan.36) Maka mereka mendustakannya.35) Dan kepada Madyan saudara mereka Syu’aib lalu berkata: ”Hai kaum ku sembahlah Allah dan haraplah kepada hari akhir dan jangan melakukan kejahatan di bumi berbuat kerusakan”.40) Perumpamaan orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai pengurus.(29. karena setan telah hiasi bagi mereka amalan mereka.39) Maka setiap kami siksa dengan dosanya.(29.(29.41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru dari selain Dia dari sesuatu. (29. padahal mereka orang yang berpandangan.(29. dan Dia Al-’Aziizul Hakiim. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.37) Dan ’Aad dan Tsamud dan sungguh telah terbukti bagi kamu dari tempat tinggal mereka.38) Dan Qarun dan Fir’aun dan Haman.(29. dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan. maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras.(29. sesungguhnya selemah-lemah rumah-rumah ialah rumah Laba-Laba jika adalah mereka mengetahui.

jika demikian ragu orang yang membatalkan.(29.46) Dan seperti itu kami telah turunkan kepada mu Kitab.47) Dan tidak pernah dari sebelum ini engkau membaca dari kitab dan tidak engkau tulis dengan tangan kananmu.Tafsir Al Sulthan Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami adakan dia untuk manusia. maka orang-orang yang kami beri kepada mereka Kitab mengimani karakternya.(29.(29.50) DLA .(29. dan tidak mengingkari rahasia kode-kode kami melainkan orang-orang yang menganiaya. dan kepada-Nya kami berserah diri”.(29.44) JUZ’ 21 Bacalah apa yang diwahyukan kepada mu dari Kitab.45) Dan jangan kamu bantah ahli kitab melainkan dengan karakter yang dia lebih tepat.(29. dan Allah mengetahui apa yang kamu ekspresikan. melainkan orang-orang yang zalim dari mereka. dan Yang kami Ta’ati.49) Dan mereka berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya ayat dari Rabbnya ?”. dan tidak mengingkari karakter ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir.(29.(29. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya dan mungkar. dan dirikan sholat.43) Allah menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap. melainkan orang yang tahu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang percaya. dan sesungguhnya tidak aku melainkan pengancam yang nyata”.Katakan: ”Sesungguhnya hanyalah ayat-ayat itu di sisi Allah.48) Bahkan dia kode-kode bukti di dalam shudur orang yang diberi ilmu. dan Yang kamu Ta’ati ialah Satu. dan sebagian dari mereka orang yang mempercayai karakternya. dan katakanlah: ”Kami mengimani karakter yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. dan tidak mengerti dia. dan sebutlah Allah lebih menyolok.

55) Hai hamba-hamba-Ku yang beriman !. padahal sesungguhnya jahannam itu mengepung karakter orang kafir.58) Orang-orang yang sabar dan atas Rabb mereka.(29. (29. dan mereka tidak sadar. sesungguhnya di dalam itu sungguh pengaturan dan peringatan untuk kaum yang percaya. Allah beri rizki kepadanya dan kepada kamu .(29.52) Dan mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan lekas.(29.60) DLA . mereka kekal padanya.(29. maka hanya kepada Ku kamu menyebah.59) Dan tidak sedikit dari makhluk berjalan yang tidak sanggup menjinjing rizkinya.57) Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.(29. niscaya telah datang kepada mereka dengan tiba-tiba. padahal sekiranya tidak ada ajal yang ditentukan.(29. dan Dia As-Samii’ul ’Aliim. dan Dia akan berkata: ”Rasalah apa yang kamu telah kerjakan”.51) Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah antara ku dan antara kamu sebagai saksi.Tafsir Al Sulthan Apa belum cukup untuk mereka bahwa kami telah turunkan atas mu Kitab yang dibacakan atas mereka. kemudian kepada kami akan dikembalikan kamu.(29.(29. sesungguhnya Bumi Ku Luas.(29. mereka bertawakal.54) Di hari yang azab itu akan mengenai mereka. sungguh kami akan dudukkan mereka dari surga tinggi mengalir dari bawahnya sungai-sungai.53) Mereka minta kepadamu kedatangan azab itu dengan segera. itulah mereka. sebagai jasa (ni’mat) ganjaran orang yang bekerja. Dia mengetahui apa yang di langit dan bumi dan orang yang mengimani karakter bathil dan mengkufuri karakter Allah.56) Tiap diri akan merasakan kematian. mereka orang yang rugi”. dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.

maka nanti mereka akan mengetahui.(29.61) Allah mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan mengukurkan baginya.65) Yang berakibat mereka mengkufuri karakter apa-apa yang kami berikan kepada mereka dan mereka mengumpul-ngumpul perlengkapan. tetapi apabila Dia telah selamatkan mereka kepada daratan.(29.(29.68) Dan orang-orang yang bekerja di dalam kami.(29. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah.62) Dan jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang turunkan air dari Langit.64) Maka ketika mereka naik dalam Kapal. lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya?” niscaya mereka katakan: ”Allah”. niscaya mereka katakan: ”Allah”.Tafsir Al Sulthan Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi dan memutarkan matahari dan bulan”. sesungguhnya Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti”.63) Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan sia-sia dan permainan.(29. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin. tiba-tiba mereka menyekutukan.Maka apakah patut yang bathil mereka imani dan karakter jasa (ni’mat) Allah mereka kufuri ?.67) Dan bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah atau mendustakan karakter yang lengkap ketika datang kepadanya. Bukankan di dalam jahannam tempat kedudukan untuk orang-orang yang kafir ?. dan DLA . Maka kemana kamu dipalingkan. sungguh kami akan beri pengenalan kepada mereka jalan-jalan kami. dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan jika adalah mereka mengetahui.(29.(29.66) Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan tempat terhormat yang aman padahal sekelilingnya manusia berculikculikan.(29.

69) DLA .Tafsir Al Sulthan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat kesetiaan.(29.

(30.5) Sebagai perjanjian Allah. tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia mengkufuri rahasia pertemuan dengan Rabb mereka.0) {Alif.Mim}. maka tidaklah Allah DLA . dan mereka dari setelah kekalahan mereka akan mengalahkan. tidak Allah menyalahi janji-Nya. dan mereka dari akhirat mereka berlaku lalai.(30.(30.3) Dalam beberapa tahun.1) Telah dikalahkan (kerajaan) Romawi.(30.4) Dengan pertolongan Allah Dia menolong siapa yang Dia kehendaki.(30.6) Mereka mengetahui yang zhahir saja dari kehidupan dunia. dan Dia Al-’Aziizur-Rahiim.(30.(30.(30. dan di hari itu akan bersukacita orang yang beriman. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.Tafsir Al Sulthan 30.Lam.7) Apa belum mereka fikirkan di dalam diri-diri mereka?.Surat Ar-Ruum (Kerajaan Romawi) Surat ke-30. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat pada mereka yang dari sebelum mereka ?. dan telah datang kepada mereka rasulrasul mereka dengan pembuktian.8) Apakah belum mereka berjalan di Bumi. bagi Allah urusan dari sebelum dan dari sesudah.2) Di bumi yang dekat.(30. Tidak Allah menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya melainkan dengan karakter Yang Lengkap dan hingga waktu yang ditentukan. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Adalah mereka sangat kuat dan banyak bekas-bekasnya di bumi dan telah ramaikan dia lebih banyak dari apa yang mereka ramaikan dia.

(30.18) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati.9) Kemudian adalah akibat mereka yang jelek adalah kejelekan.(30.(30. (30.(30. kemudian tiba-tiba kamu makhluk cerdas yang bertebaran.(30.Tafsir Al Sulthan menganiaya mereka. dan adalah mereka dengan sebab sekutusekutu itu jadi kafir.11) Dan pada hari berdiri sa’at.14) Maka adapun orang yang beriman dan beramal shalih.(30.(30. pada hari itu terpecahlah mereka.19) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari debu. dan kami DLA . dan pertemuan akhirat.16) Maka Subhaana Allah ketika kamu berpetang dan ketika kamu berpagi hari.10) Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya. karena mereka mendustakan rahasia ayat-ayat Allah dan adalah mereka memperolok-olokkan karakternya. maka mereka di dalam rawdhoh akan dimuliakan. maka itulah mereka di dalam azab dikekalkan. kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan.15) Dan adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami. dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kebangkitan. tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka.(30. putuslah harapan orang yang berdosa.(30.12) Dan tidaklah ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka penolong-penolong. (30.(30.20) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia ciptakan kamu dari diri-diri kamu jodoh agar kamu tentram kepadanya.13) Dan pada hari berdiri sa’at.17) Dan kepunyaan-Nya semua hamdu di Langit dan Bumi dan di waktu petang dan diwaktu kamu bertengah hari.

Tafsir Al Sulthan menjadikan antara kamu persahabatan dan pengaturan. tiba-tiba kamu keluar. kemudian mengulanginya.24) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya berdirinya Langit dan Bumi dengan perintah-Nya. maka Dia hidupkan dengannya Bumi setelah matinya.25) Dan kepunyaan-Nya siapa-siapa di Langit dan Bumi. kemudian apabila Dia panggil kamu datu panggilan dari bumi.27) Dia adakan bagi kamu perumpamaan dari diri-diri kamu. adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu.28) Bahkan orang yang zalim mengikuti keinginan mereka dengan tidak berilmu. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mendengar. Maka siapa yang bisa beri pengenalan orang DLA .(30. setiap kepada-Nya mereka ta’at.(30.(30. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk orang yang tahu.26) Dia Yang memulai penciptaan. dan Dia turunkan dari Langit air. dan Dia Al-’Aziizul-Hakiim.(30.21) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan berlainan lisan kamu dan warna kamu. dan Dia lebih mudah atasnya.(30.23) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya Dia tunjukkan kepada kamu kilat untuk menakuti dan harapan. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti.(30. pada barang yang kami berikan kepada kamu hingga kamu (sama) dengan mereka di (barang) itu yang kamu takuti sebagaimana kamu takut (orang yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? Seperti itu kami jelaskan ayatayat untuk kaum yang mengerti. dan kepada-Nya perumpamaan yang rinci di Langit dan Bumi.(30. (30.22) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya tidur kamu di malam hari dan siang dan pencarian kamu dari kelebihan-Nya. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.

(30. jangan ada penukaran untuk ciptaan Allah.31) Dari orang-orang yang pecah-belahkan Diin mereka dan jadilah mereka beberapa golongan. dan jika mengenai mereka satu kejelekan dengan sebab dikerjakan oleh tangan mereka.29) Maka dirikanlah wajahmu untuk Diin itu setulusnya.Tafsir Al Sulthan yang telah dilupakan Allah.36) Apa belum mereka lihat bahwa Allah mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia mengukurkan. ”Maka bersenang-senanglah nanti kamu akan mengetahui”. dan berbaktilah kepada-Nya dan dirikan sholat dan jangan kamu ada dari orang yang musyrik.37) DLA . (30.(30.34) Atau adakah pernah kami turunkan atas mereka Alasan lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu yang mereka sekutukan karakterNya ? .(30.(30. mereka bergirang dengannya.(30.(30. fithrah Allah yang menfithrakan manusia atasnya. ia seru Rabb mereka dalam keadaan berserah diri kepada-Nya. tibatiba mereka putus harapan.30) Dalam keadaan kamu kembali kepada-Nya. itu Diin yang (resmi) berdiri. yang tiap partai bergirang dengan yang ada di sisi masing-masing. dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.32) Dan apabila kesusahan mengenai manusia.33) Yang berakibat mereka kufur kepada apa yang kami berikan kepada mereka.35) Dan apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan.(30. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(30. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya. kemudian apabila Dia rasakan bagi mereka pengaturan. tiba-tiba segolongan dari mereka menyekutukan karakter Rabb mereka.

41) Katakanlah: ”Berjalanlah di Bumi. dan agar kamu bersyukur. Adakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang membuat dari itu untuk kamu dari sesuatu ?.43) Siapa kufur.(30. lalu perhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum.45) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia kirim angin sebagai pengembira dan untuk Dia rasakan kepada kamu sebagaian dari pengaturan-Nya. adalah kebanyakan mereka orang musyrik”. maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat ganjaran berganda. maka tidaklah ia jadi tambahan di sisi Allah.(30. mereka orang yang mendapat kejayaan.46) DLA .(30.38) Dan sesuatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta-harta manusia. tetapi sesuatu zakat yang kamu keluarkan karena maukan wajah Allah. untuk Dia rasakan pada mereka sebagian yang mereka perbuat agar mereka kembali. dan miskin dan anak jalanan.44) Supaya Dia balas orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari kelebihan-Nya.(30.(30. dan supaya berjalan kapalkapal dengan perintah-Nya agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya.(30. kemudian Dia akan matikan kamu. kemudian Dia akan hidupkan kamu.40) Telah nyata kerusakan di darat dan laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia. Itu baik untuk orang yang mengharap wajah Allah. dan itulah mereka. sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang-orang kafir. dari sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak padanya dari Allah. pada hari itu mereka terpisah-pisah. kemudian Dia beri rizki kepada kamu. mereka menyiapkan.(30.(30. maka atasnya kekufurannya dan siapa beramal baik maka untuk diri mereka.(30.39) Allah Yang Menciptakan kamu.Tafsir Al Sulthan Maka berilah kepada keluarga dekat haknya. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.42) Maka dirikanlah wajah mu kepada Diin (yang resmi) berdiri itu.

(30. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. dan Dia jadikan dia beberapa keping. Maka ketika Dia kenakan dia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. maka mereka datang dengan bukti. (30.48) Dan bahwa adalah dari sebelum diturunkan atas mereka dari sebelumnya sungguh mereka orang yang putus harapan. lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya.54) DLA . maka Dia mengulurkannya di Langit sebagaimana Dia kehendaki.(30.(30. kemudian Dia menjadikan dari setelah kelemahan (dho’fin) kekuatan (Quwwatan). lalu mereka menyerah diri.52) Dan tidaklah bisa engkau memalingkan orang-orang yang buta dari kelupaan mereka.51) Maka sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati dan tidak membuat mendengar orang yang tuli (ketika) dipanggil apabila mereka berpaling mundur.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah kirim dari sebelum mu rasulrasul kepada kaum mereka. lalu mereka lihat dia menguning. kemudian Dia menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan dan perubahan. mereka bergembira. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.(30.(30. niscaya tetap mereka kufur setelahnya. dan Dia Al-‘Aliimul Qodiir.(30. tidak bisa engkau buat mendengar melainkan orang yang beriman kepada rahasia ayat-ayat kami.50) Dan jika kami kirim angin. lalu kami siksa orang-orang yang berdosa karena adalah kewajiban kami menolong mu’minin .49) Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas pengaturan Allah bagaimana Dia hidupkan Bumi setelah matinya.47) Allah Yang mengirim angin yang menjalankan awan.(30.53) Allah Yang menciptakan kamu dari Kelemahan (dho’fin). sesungguhnya itu sungguh Dia yang akan menghidupkan orang yang telah mati.

(30.55) Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: ”Sesungguhnya di dalam Kitab Allah sungguh kamu tinggal kepada hari dibangkitkan. sungguh akan berkata orang yang kafir: ”Kamu tidak lain melainkan orang yang merusak”.57) Dan sesungguhnya kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.(30. (30.59) Maka shabarlah sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. bersumpah orang yang durhaka (bahwa) mereka tidak tinggal melainkan sesaat. dan jangan mengguncangkanmu orang-orang yang tidak yakin.0) DLA .(30. (30. tetapi kamu adalah kamu tidak tahu. dan tidak pula mereka akan disuruh bertobat. 34 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(30. dan jika engkau datangkan kepada mereka dengan satu ayat.56) Maka pada hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka untuk berlepas diri.58) Seperti itu.Tafsir Al Sulthan Dan pada hari berdiri sa’at. maka ini hari kebangkitan.60) 31.Surat Luqman (Luqmanul Hakim) Surat ke-31. Allah mengunci atas qalbu orang-orang yang tidak tahu. Seperti itu adalah mereka pernah berpaling.(31.

9) Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang.1) Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana. Lam. dan Dia Al’Aziizul Hakiim. mereka yakini. maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim). mereka orang yang mendapat kemenangan. kepada karakter akhir mereka.(31.6) Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami. yang bisa kamu lihat dia. Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan.(31.11) Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah.4) Itulah mereka atas pengenalan dari Rabb mereka. dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik.(31. seolaholah di dua telinganya ada tutupan yang berat. dan Dia turunkan dari Langit air.(31.(31. karena siapa bersyukur. maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih.Tafsir Al Sulthan { Alif.(31. bagi mereka azab yang menghinakan.5) Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia) dari jalan Allah dengan tidak berilmu. berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya.10) Ini ciptaan Allah.7) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dan mereka.(31. bagi mereka Taman penuh jasa (ni’mat).8) Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap. maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya.3) Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. DLA . Itulah mereka. Dan ia jadikan dia ejekan.(31.(31.(31. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata.Mim }.2) Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan.(31. dan itulah mereka.

kepada-Ku tempat kembali”.(31.18) ”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu.13) Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya. dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu. sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi.(31.15) (Kata Luqman): “Hai anakku. sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku.(31. dan siapa kufur. janganlah engkau sekutukan karakter Allah. maka Allah Ghaniiyun Hamiid”. sejelek-jelek suara ialah suara keledai”. kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu. (31. maka janganlah engkau ta’at kepada mereka. sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”. ”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu.14) ”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku.16) ”Hai anakku.(31.12) Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya.17) ”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku. sesungguhnya Allah” Lathiifun Khabiir. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah. akan didatangkan karakternya oleh Allah. (31. tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf.(31. apa yang engkau tidak tahu karakternya. sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun. sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”. maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.(31. sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.Tafsir Al Sulthan maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya.19) DLA .

sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.26) Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam. Dan kepada Allah akibat urusan-urusan. dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa (ni’mat)-jasa (ni’mat)-Nya yang zhohir dan yang batin.(31.21) Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?. mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. dan ia berbuat kesetiaan.Tafsir Al Sulthan Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apaapa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu. sungguh mereka katakan : ”Allah”.24) Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”. (31. (31.22) Dan siapa kufur. Kepada kamilah tempat kembali mereka.(31.25) Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi. maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat.(31.20) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu.(31. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur. (31.23) Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat. tidak akan habis Kalimat Allah.27) DLA . lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.(31. dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi. sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid.

maka sebagian mereka berlaku cermat. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan. Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir. dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan. Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir. dan tidak anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu. dan memasukkan siang ke dalam malam. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur). setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan.29) Itu karakter sesungguhnya Allah. Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.34) DLA . melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu).(31. dan memutarkan matahari dan bulan. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia.(31.(31.33) Sesungguhnya Allah. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok.(31. bapak dari anaknya.(31. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur. mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil.30) Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa (ni’mat) Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya. di sisi-Nya ilmu sa’at. dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu.32) Hai manusia berbaktilah kepada Rabb kamu.(31. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan.(31. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir. dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati. dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahimrahim. Dan Dia turunkan hujan. Dia Yang Lengkap.28) Apa belum engkau lihat. sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang.Tafsir Al Sulthan Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu.31) Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(32.6) Yang membuat sangat tepat tiap sesuatu dari ciptaan-Nya. Tidak ada bagi kamu dari selain-Nya dari Pengurus.3) Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari.(32.Tafsir Al Sulthan 32. maka tidakkah kamu ingat ?.5) Itu Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sulalatin dari air yang hina.(32. dan Dia memulai penciptaan manusia dari Tanah Liat. kemudian naik kepada-Nya dalam satu hari adalah kadarnya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Al-‘Aziizur Rahiim. dan tidak penolong.2) Apakah mereka mau berkata:”Ia bikin dia?” Bahkan dia yang lengkap dari Rabb mu untuk engkau ancam kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang pengancam sebelummu supaya mereka dapat pengenalan.(32.Lam.Mim }.(32.(32.(32.(32.4) Dia mengatur urusan dari Langit kepada Bumi.0) { Alif. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. kemudian Dia berada atas ‘Arsy.1) Penurunan Kitab (ini) tidak ada keraguan padanya dari Rabb Alam Semesta.8) Kemudian Dia sempurnakan dia dan meniup padanya dari RuhNya.9) DLA . tetapi sedikit apa yang kamu syukuri.Surat As-Sajdah (Sujud) Surat ke-32.(32.(32. Dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.

(32.(32.(32.15) Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Rabb mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan.17) Maka apakah orang yang telah beriman itu sama seperti orang yang durhaka ? Mereka tidak sama.(32. apakah kami akan berada di kejadian yang baru ?” Bahkan mereka kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka. niscaya kami kerjakan amal shalih.14) Hanya akan mengimani rahasia ayat-ayat kami mereka yang apabila diingatkan rahasianya. sesungguhnya kami lupakan kamu. tetapi telah terbit perkataan dari Ku dengan lengkap bahwa Aku akan penuhkan jahannam dari Jinn dan Manusia semuanya. dan mereka tidak menyombong. mereka runtuh sujud dan menggerakkan rahasia hamdu Rabb mereka. dan rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Sesudah kami sesat di bumi.13) Maka rasalah dengan sebab kamu melupakan pertemuan hari ini.16) Maka tidak ada satu diri pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari pendingin mata (surga) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. kami beri pengenalannya.18) DLA . kamu dikembalikan”.(32.11) Dan jika engkau lihat ketika orang-orang durhaka itu tundukkan kepada mereka di sisi Rabb mereka (sambil berkata): ”Rabb kami.12) Dan jika kami kehendaki. niscaya kepada tiap diri.10) Katakanlah: ”Akan diambil kamu dengan sempurna oleh Yang Menguasai maut yang diserahi untuk kamu. kemudian kepada Rabb kamu. dan sebagian dari apa yang kami berikan itu mereka infaqkan.(32. karena sesungguhnya kami telah yakin”.(32. kami telah melihat dan telah mendengar.(32.(32. maka kembalikanlah kami.

dikembalikan mereka padanya dan dikatakan kepada mereka : ”Rasalah azab api yang pernah kamu dustakan karakternya”.26) Apa belum mereka lihat bahwa kami mengalirkan air kepada bumi yang keras kering. dan adalah mereka meyakini rahasia ayat-ayat kami. maka jangan engkau ada dalam ragu-ragu dari pertemuan-Nya. maka apakah mereka tidak mendengar ?. (32. maka untuk mereka surga-surga tempat tinggal sebagai sajian dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan.(32.(32.(32. dan beramal shalih.(32. padahal mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka.22) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab.(32. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat. maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan darinya oleh binatang DLA .(32. betapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka dari penduduk negeri.Tafsir Al Sulthan Adapun orang yang beriman.25) Apa belum mengenali bagi mereka.24) Sesungguhnya Rabb mu Dia Yang memberi keputusan antara mereka pada hari qiyyamah dalam apa yang adalah padanya mereka berselisih.23) Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi pengenalan dengan perintah kami.21) Dan bukankah tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya. maka tempat kembali mereka ialah api.19) Dan adapun orang-orang yang durhaka. Tiap kali mereka hendak keluar darinya. dan kami jadikan dia satu pengenalan untuk Bani Israel. sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang durhaka itu. ketika mereka telah sabar.(32. kemudian ia berpaling darinya ?.20) Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagaian dari azab yang dekat sebelum azab yang menyolok agar mereka kembali.

30) DLA . karena sesungguhnya mereka menunggu.(32. apa mereka tidak memperhatikan ?.(32.(32. jika kamu orang-orang yang benar”.28) Katakanlah: ”Di hari kemenangan itu tidak berguna bagi orangorang kafir iman mereka dan tidak mereka akan diberi tempo”. (32.29) Maka berpalinglah dari mereka.27) Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah hari kemenangan. dan tunggulah.Tafsir Al Sulthan ternak mereka dan diri-diri mereka.

dan pengurus-pengurus kamu.5) Nabi itu lebih dekat kepada karakter Mu’minin.(33. dia lebih adil di sisi Allah.(33. yang demikian itu omongan-omongan kamu dengan mulut-mulut kamu.(33. kecuali kalau DLA .4) Seru mereka dengan bapak-bapak mereka. dan Allah katakan yang lengkap.1) Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada mu dari Rabb mu. tetapi apa yang disengaja oleh qalbu-qalbu kamu. 73 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. sesungguhnya Allah adalah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan jodoh-jodohnya itu ibu-ibu mereka.0) Hai Nabi tekunilah Allah. dan cukplah karakter Allah sebagai wakil. maka jika kamu tidak tahu bapak-bapak mereka. maka mereka saudara kamu di dalam Diin. Dan tidak mengapa atas kamu dalam apa yang kamu keliru padanya. maka adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dan Dia memberi pengenalan ke jalan. dan jangan kamu patuhi kafir-kafir dan munafik-munafik.(33.Tafsir Al Sulthan 33. dua qolbu di dalam jaufi-nya.(33. dari diri-diri mereka. dan Dia tidak jadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kamu. dan Uulul Arham itu sebagian dari mereka lebih hampir kepada sebagian di dalam Kitab Allah dari mu’minin dan muhajirin.(33. Dan tidak Dia jadikan jodoh-jodoh kamu yang kamu zhiharkan itu sebagai ibu-ibu kamu.3) Tidak Allah jadikan bagi seorang.Surat Al-Ahzab (Golongan-Golongan) Surat ke-33.2) Dan bertawakallah atas Allah. sesungguhnya Allah adalah ‘Aliiman Hakiimaa.

(33.7) Untuk ia periksa orang-orang yang benar dari kebenaran mereka.13) Dan jika diserang mereka dari segala jurusannya. dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang ketat .14) DLA .6) Dan ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian mereka.(33.(33. niscaya mereka kerjakan dan tidak akan mereka berhenti melainkan sebentar. dan adalah Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. padahal ia tidak kosong. mereka tidak bermaksud melainkan lari.9) Ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu.11) Dan ketika orang yang munafik dan orang yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit berkata: ”Allah dan Rasul-Nya tidak janjikan kepada kita melainkan tipuan”.Tafsir Al Sulthan kamu mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kamu. tidak ada tempat berdiri bagi kamu. dan Dia sediakan bagi kafir-kafir itu azab yang pedih. dan tentara-tentara yang kamu tidak dapat melihatnya.(33. dan dari bawah kamu.12) Dan ketika segolongan dari mereka berkata: ”Hai penduduk Yatsrib.(33. (33. Adalah itu di dalam kitab tertulis. (33. dan dari mu dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan ‘Isa anak Maryam. ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu. lalu kami kirim kepada mereka angin. dan segolongan dari mereka minta diri dari Nabi dengan perkataan: ”Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong”.(33. ketika datang kepada kamu tentara.10) Di situ diuji Mu’minin. maka kembalilah”.8) (60) Hai orang-orang yang beriman !.(33. kemudian mereka diminta mengadakan fithnah. dan diguncang mereka dengan guncangan yang keras. dan ketika berpaling pandangan dan sampai ke qalbu-qalbu ke kerongkongan. dan kamu berprasangkan kepada karakter Allah dengan macam-macam prasangka.

mereka cakar kamu dengan lidah-lidah yang tajam. Mereka itu belum beriman. maka apabila datang ketakutan.(33.21) Dan ketika mu’minin melihat golongan-golongan itu. dan mereka tidak menghindari peperangan melainkan sedikit. Dan mereka sangat tama’ atas harta.18) (mereka) kikir atas kamu.15) Katakanlah: ”Tidak akan berfaedah bagi kamu pelarian jika kamu lari dari kematian atau (dari) terbunuh karena di waktu itu kamu tidak akan dibiarkan bersenang-senang melainkan sebentar”. Dan jika mereka ada di antara kamu.(33. Dan jika golongan-golongan itu datang.Tafsir Al Sulthan Dan sungguh adalah mereka telah berjanji kepada Allah dari sebelum ini. bahwa mereka tidak akan berpaling belakang. engkau bisa lihat mereka memandang mu dalam keadaan mata mereka beredar seperti orang yang pingsan hampir mati.20) Sesungguhnya adalah bagi kamu di dalam rasul Allah itu uswatun hasanah untuk siapa adalah mengharap Allah dan hari akhir dan banyak menyebut Allah. mereka suka kalau mereka di Desa di antara Penduduk Asli menanyakan kabar-kabar kamu. (33. maka Allah gugurkan amal-amal mereka. dan adalah itu atas Allah mudah.(33.19) Mereka kira golongan-golongan itu belum pergi.(33. sedangkan perjanjian Allah akan dituntut.16) Katakanlah: ”Siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah. Dan mereka tidak akan mendapat untuk mereka pengurus dan tidak penolong selain Allah. jika Dia maukan azab kepada kamu atau Dia maukan pengaturan bagi kamu?”.(33. tidak akan mereka berperang melainkan sedikit. dan telah benar Allah dan Rasul-Nya”. mereka berkata: ”Inilah dia apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya.(33.17) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya: ”Marilah kepada kami”. Tetapi apabila hilang ketakutan. Dan DLA .

kabarkan kepada jodoh-jodoh kamu: ”Jika kamu mau penghidupan dunia dan perhiasannya.(33. sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tawan. dan aku bebaskan kamu satu pembebasan yang bagus”.(33.Tafsir Al Sulthan tidak menambah kepada mereka melainkan iman dan sikap penyerahan diri . maka Allah telah sediakan bagi perempuanperempuan yang berbuat kesetiaan dari kamu ganjaran yang panjang.25) Dan dari ahli kitab yang membantu (ahzab) itu Dia turunkan dari benteng-benteng mereka. Dan cukuplah Allah selamatkan mu’minin berperang. tidak mencapai kebaikan. dan adalah Allah Qawiiyyan ‘Aziizaa.30) DLA .(33.(33.26) Dan Dia telah wariskan kepada kamu Bumi-mereka. maka marilah aku beri bekal kepada kamu.(33. dan kampung akhirat.22) Dari Mu’minin ada beberapa laki-laki yang benar dalam perjanjian mereka kepada Allah.(33. sesungguhnya Allah adalah Ghafuurar Rahiimaa. dan Dia masukkan di dalam qalbu-qalbu mereka ketakutan. dan kampung-kampung mereka dan harta-harta mereka dan bumi yang belum kamu duduki.(33.(33. dan tidak sekali-kali mereka mengubah janji.29) Hai wanita-wanita Nabi !.27) Hai Nabi.28) Dan jika kamu hendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya.23) Untuk Allah membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka dan Dia azab munafiqin jika Dia menghendaki atau Dia terima tobat mereka.24) Dan Allah telah enyahkan orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka. karena sebagian mereka mati dan sebagian dari mereka menunggu.(33. siapa dari kamu berbuat kejahatan yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali dan adalah itu atas Allah mudah. Dan adalah Allah Berkuasa atas tiap sesuatu.

33) Dan ingatlah apa yang diturunkan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. sesungguhnya Allah adalah Lathiifan Khabiiraa.36) Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri jasa (ni’mat) atasnya dan engkau pun telah berjasa atasnya: DLA . Maka jangan kamu berlaku lemah dalam perkatan.32) Dan hendaklah kamu berdiam di rumah-rumah kamu. dan shoobirin dan shoobirat. dan beramal shalíh. karena akan menaruh harapan orang yang di qalbunya ada penyakit.(33.(33. dan kami sediakan baginya pemberian yang berbeda .(33. sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu kotoran (hai) ahli rumah dan membersihkan kamu dengan bersih. jika kamu berbakti. dan mu’minin dan mu’minat. dan mutashoodiqin dan mutashodiqat dan shooimiin dan shooimat dan haafizhiina fujuurohum dan haafizhooti dan dzaakirinallah katsiiraa dan dzaakirati. dan keluarkanlah zakat dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan JUZ’ 22 Siapa ta’at dari kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. dan qoonitin dan qoonitat dan shoodiqin dan shoodiqat. Allah janjikan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang panjang. kamu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita. dan jangan kamu terdedah seperti dedahan jahiliah yang pertama. Dan dirikanlah sholat.(33.35) Dan tidak ada (alasan) untuk mu’minin dan mu’minat.31) Hai wanita-wanita Nabi !. dan khoosy’in dan khoosyi’at.(33. apabila diputus oleh Allah dan Rasul-Nya. maka sungguh lupa ia satu kelupaan yang nyata. tetapi ucapkanlah perkataan ma’ruf.34) Dan sesungguhnya muslimin dan muslimat. ada bagi mereka (hak) memilih dalam urusan mereka. karena siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. niscaya kami beri kepadanya ganjaran dua bentuk. (33.

dan adalah peritah Allah itu qadar yang ditentukan . dan engkau takut kepada manusia.(33.(33.(33.40) (61) Hai orang-orang yang beriman.(33. supaya tidak ada keberatan atas mu’minin dalam jodoh-jodoh anak angkat mereka apabila mereka memutuskan keperluan antara mereka.45) Dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang. tetapi dia Rasul Allah dan Penutup nabi-nabi.(33.(33.(33.41) Dan bergeraklah kepada-Nya pagi dan petang. Dan adalah Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. .(33.(33. Dan adalah urusan Allah dikerjakan. sesungguhnya kami telah mengutus mu sebagai saksi dan pengembira dan pengancam. padahal Allah lebih patut kamu takuti.38) Orang-orang yang menyampaikan Risalah Allah.(33. dalam apa yang Allah telah tetapkan padanya. dan takutlah kepada Allah”.46) DLA . dan cukuplah karakter Allah sebagai Penghitung. Maka ketika Zaid putuskan keperluan darinya.44) Hai Nabi.39) Tidak ada Muhammad bapak dari seorang dari laki-laki kamu. dan Dia berlaku teliti kepada karakter mu’minin.37) Tidak ada atas Nabi dari keberatan. dan engkau sembunyikan di dalam diri mu apa yang Allah terangkan dia. dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah.Tafsir Al Sulthan “Tahan atas mu jodoh mu. dan takut kepada-Nya.42) Dia Yang Ekspresikan Sholat atas kamu dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya.43) Pujian mereka pada hari yang mereka akan bertemu Dia: ”Salam” dan Dia telah sediakan untuk mereka ganjaran yang berbeda. sebutlah Allah sebutan yang banyak. kami kawinkan mu dengannya. Peragaan Allah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya.

Tafsir Al Sulthan Dan gembirakanlah mu’minin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah kelebihan yang menyolok. maka tidak terlarang atas mu.49) Hai Nabi sesungguhnya kami telah halalkan bagi mu jodohjodoh mu yang engkau telah beri mahar mereka.(33. dan kami (halalkan) apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan-mu.51) DLA .(33. dari apa yang Allah telah jadikan tawanan perang bagimu. dan bertawakallah atas Allah dan cukup karakter Allah sebagai wakil .(33. dan mereka ridha kepada apa yang engkau beri kepada mereka. jika Nabi mau menikahinya. apabila kamu menikahi mu’minat.(33.47) Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan munafik. maka tidak wajib atas mereka ber’iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu (mesti) hitung dia. Yang demikian itu lebih hampir kepada kedinginan mata mereka semuanya dan mereka tidak dukacita. dan perempuan mu’minin yang hibahkan dirinya bagi Nabi. dan anak-anak perempuan mamak-mu dan anak-anak perempuan mami-mami mu. dan adalah Allah ‘Aliiman Hakiimaa . yang berhijrah bersama mu. Dan siapa-siapa yang engkau mau dari mereka yang engkau telah jauhi. Dan (halal) anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan bibi mu. Sesungguhnya kami tahu apa yang kami telah tugaskan atas mereka dalam jodoh-jodoh mereka.50) Boleh engkau jauhi siapa yang engkau kehendaki dari antara mereka.(33. dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. khusus untuk mu bukan untuk mu’minin. kemudian kamu talaq mereka. dan boleh engkau dampingkan kepada mu siapa yang engkau kehendaki. dan biarkanlah gangguan mereka. supaya tidak jadi keberatan atas mu dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. dari sebelum kamu sentuh mereka.48) (62) Hai orang-orang yang beriman !. lantas belanjailah mereka dan lepaskanlah mereka satu lepasan yang baik. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam qalbu-qalbu kamu.

53) Jika kamu terangkan sesuatu. Dan apabila kamu minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu.(33. walaupun menggemarkan mu kecantikannya. tetapi ia malu dari kamu. jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi. dan tidak (halal) engkau menukar isteri-isteri dengan mereka. kecuali diizinkan bagi kamu untuk makan dengan keadaan kamu tidak mengintip-ngintip waktu (sedia makanan). sesuatu benda. Dan Allah tidak malu dari yang lengkap. atau kamu sembunyikan dia. Maka apabila sudah makan hendaklah kamu bertebaran. maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui karakter tiap sesuatu.Tafsir Al Sulthan Tidak halal bagi kamu wanita-wanita dari sesudah itu. (33. dan hendaklah kamu takut kepada Allah. dan anak-anak bagi saudara laki-laki mereka dan anak bagi saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. beri penghormatan atasnya dan salam kesejahteraan .52) (63) Hai orang-orang yang beriman. kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kananmu.(33.54) Tidak ada halangan atas mereka pada (berjumpa) bapa-bapa mereka dan anak laki-laki mereka dan saudara-saudara laki-laki mereka.55) Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya memberikan penghormatan atas Nabi. tetapi apabila dipanggil hendaklah kamu masuk.(33.56) DLA . Itu bagi kamu lebih bersih untuk qalbu-qalbu kamu dan qalbu-qalbu mereka. dan tidak boleh (kamu) bersenang-senang untuk cerita-cerita. karena sesungguhnya Allah adalah menyaksikan tiap sesuatu.(33. Sesungguhnya itu untuk kamu adalah mengganggu Nabi. maka mintalah dari belakang tirai. (64)Hai orang-orang yang beriman. karena sesungguhnya itu untuk kamu adalah di sisi Allah panjang. Dan tidak ada bagi kamu untuk mengganggu Rasul Allah dan tidak boleh kamu bernikah dengan isteri-isterinya sesudah (wafatnya) selamanya. dan adalah Allah Pengawas atas tiap sesuatu.

63) Sesungguhnya Allah telah laknat orang-orang kafir dan Dia telah sediakan untuk mereka Sa’iir.60) (mereka) dilaknat di mana saja mereka berada.61) Peragaan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum ini.62) Manusia akan bertanya kepada mu soal Sa’at (kehancuran). dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan akhirat.(33. Dan apa yang membuat mu tahu barangkali sa’at itu sudah dekat ?.64) Hal keadaan mereka kekal padanya selamanya.(33. niscaya kami bangkitkan mu terhadap mereka.(33. Yang demikian itu sekurang-kurang (cara) untuk dikenali mereka supaya mereka tidak diganggu.58) Hai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mu’minin mengulurkan jilbab mereka atas (muka-muka) mereka. tidak mereka mendapat pengurus dan tidak penolong.(33.(33.(33. Katakan: ”Ilmunya hanya di sisi Allah”.65) DLA . kemudian tidak akan mereka bertetangga dengan mu di (madinah) itu.59) Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik dan mereka yang di qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan penggempar-penggempar di Madinah. dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. maka sesungguhnya mereka memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata.(33. dan engkau tidak dapati perubahan pada peragaan Allah itu.(33. mereka ditangkap dan dibunuh dengan hebat. (33.57) Dan orang-orang yang mengganggu mu’minin dan mu’minat dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. dan Dia sediakan bagi mereka azab yang menghina. melainkan sedikit (masa).Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul-Nya.

69) (66) Hai orang-orang yang beriman !.67) ”Rabb kami !.70) Supaya Dia bereskan untuk kamu amal-amal kamu.(33. dan Dia ampunkan mu’minin dan mu’minat dan adalah Allah Ghafuurar Rahiimaa. berbaktilah kepada Allah.(33. dan Dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. tetapi dipikul dia oleh Manusia. dan ucapkanlah perkataan sadiidaa. (33. dan adalah ia di sisi Allah orang yang terhormat.(33.66) Dan mereka berkata: “Rabb kami. berilah kepada mereka dua ganda dari azab.71) Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung.(33. sesungguhnya dia adalah menganiaya diri bodoh.68) (65) Hai orang-orang yang beriman !. niscaya ia jaya satu kejayaan yang panjang.(33. maka mereka enggan memikulnya.Tafsir Al Sulthan Pada hari yang dijerumuskan muka-muka mereka di neraka.73) DLA .(33. dan mereka khawatir di tentangnya. lalu Allah selamatkan dia dari apa yang mereka katakan. dan kutuklah mereka satu kutukan yang menyolok”. lalu mereka sesatkan kami dari jalan”. karena siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. kami telah ta’at kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami.(33. mereka berkata: ”Alangkah baiknya kalau kita telah ta’at kepada Allah dan Rasul”.72) Supaya (berakibat) Allah menyiksa munafikin dan munafikat dan musyrikin dan musyrikat. jangan kamu seperti orang yang menyakiti Musa.

Tafsir Al Sulthan 34.1) Dia mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.4) Dan orang-orang yang berusaha dalam (merusak) ayat-ayat kami adalah bagi mereka azab dari siksaan yang pedih. dan Dia (Rahiimul-Ghafuur)(34. DLA .2) Dan berkata orang-orang yang kafir:”Tidak akan datang kepada kita sa’at”.Surat SABA’ (Indonesia) Surat ke-34. Katakan: ”Bahkan demi Rabb ku Yang Mengetahui Yang Ghaib. mereka itu akan mendapat keampunan dan pemberian yang berbeda.(34. Dia yang lengkap dan memberi pengenalan kepada jalan Al’Aziizil-Hamiid.(34.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. dan Dia Hakiimul-Khabiir(Bijaksana Mengabarkan).(34. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(34. dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok.(34.3) Untuk Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal baik. dan kepunyaan-Nya hamdu di akhirat.(34.6) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Maukah kami tunjukkan atas kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu. ia akan datang kepada kamu”. Tidak tersembunyi dari-Nya seumpama debu di Langit dan tidak di Bumi. melainkan di dalam Tulisan yang nyata.5) Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat yang diturunkan kepada mu dari Rabb mu.

(34.(34.11) Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan. hai keluarga Dawud !”. tetapi sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. maka ketika ia runtuh terbukti oleh Jinn bahwa kalau adalah mereka mengetahui hal DLA . kami rasakan dari azab bakaran. bahkan orang yang tidak mengimani rahasia akhirat di dalam azab dan kelupaan yang jauh”. dan kerjakan dengan baik.12) Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedunggedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. bahwa kamu sungguh (akan dibangkitkan) dalam suatu penciptaan yang baru?”. sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap hamba yang bertobat .7) ”Apakah ia berdusta atas Allah atau ada padanya penyakit gila.8) Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari Langit dan Bumi. Jika kami kehendaki. tidak menunjukkan kepada mereka atas matinya melainkan dabbah bumi yang memakan tongkatnya(Minsa-a).13) Maka ketika kami tentukan atasnya mati. niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami gugurkan atas mereka kepingkeping dari langit.9) Sesungguhnya kami telah beri kepada Dawud dari kami fadhlu: ”Hai gunung-gunung patuhlah bersamanya dan burungburung”.10) ”Hendaklah engkau buat saabighaat dan bataskan dalam Sardu. ”Kerjakan syukur.(34. dan kami alirkan baginya mata air tembaga.(34.(34. sesungguhnya Aku melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan” . dan kami telah lunakkan baginya Besi .(34.Tafsir Al Sulthan ”apabila kamu sudah dihancurkan tiap hancuran. dan bertiup sorenya sebulan.(34. Dan sebagian dari Jinn yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb nya dan siapa yang berpaling dari mereka dari perintah kami.

melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengimani karakter akhirat dari siapa dia darinya dalam keraguan. dan bukankah tidak kami balas melainkan yang kufur.(34.20) Dan tidak ada bagi nya atas mereka dari alasan.(34. Dan kami tukar bagi mereka dengan dua hutan mereka . dan tidak bagi mereka pada keduanya dari sekutu dan tidak bagi-Nya dari mereka dari pembantu”. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan Aman.22) DLA .(34.14) Sesungguhnya adalah untuk Saba’ di dalam tempat tinggal mereka ada ayat. Negeri yang baik dan Rabb Yang Mengembalikan. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran.15) Maka mereka berpaling. maka mereka ikuti dia kecuali sebagian dari orang beriman.21) Katakan:”Serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah. Mereka tidak memiliki seperti debu di Langit dan tidak di Bumi. dan bersyukurlah kepada-Nya. Dua hutan dari kanan dan kiri. (34. dua hutan yang mempunyai rasa buah yang pahit. tidaklah mereka berada di dalam azab yang menghina. dan Pinus.(34.(34.Tafsir Al Sulthan ghaib.19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat sangkaan benar atas mereka. dan Rabbmu Penjaga atas tiap sesuatu . sebab apa mereka kufur.16) Itu balasan kami kepada mereka. maka kami kirim atas mereka banjir besar.(34.Dan mereka telah menganiaya diri-diri mereka. Maka kami menjadikan mereka buah-mulut.17) Dan kami menjadikan antara mereka dan antara Negeri yang kami beri barokah padanya negeri-negeri yang kelihatan. Makanlah dari pemberian Rabb kamu. (34. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat.18) Tetapi mereka berkata: “Rabb kami ! jauhkanlah perjalanan kami ”. Sesungguhnya di dalam itu ada ayatayat untuk yang sabar yang berterima kasih”.(34. Dan sesuatu dari (yang disebut) Sidrin Qolil.

Mereka katakan:”Yang Lengkap.29) Katakan: ”Untuk kamu hari yang dijanjikan tidak bisa minta diundur darinya sesa’at dan tidak bisa minta dilekaskan”.(34. sebagai pengembira dan pengancam.(34.Fattahul ’Aliim).(34.28) Dan mereka berkata: ”Kapankah ancaman itu jika kamu orangorang yang benar”. mereka berkata: ”Apakah yang Rabb kamu katakan?”. dan Dia Al ’Aliyyul Kabiir”.Tafsir Al Sulthan Dan tidak bermanfa’at safa’atnya di sisi-Nya.(34.27) Dan tidak kami mengutus mu melainkan kepada manusia seluruhnya.(34.24) Katakan: ”Kamu tidak akan ditanya dari hal apa dosa kami dan kamu tidak akan ditanya dari apa yang kami kerjakan”.23) Katakan: ”Siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?” Katakan: ”Allah. Dan kalau engkau lihat ketika orang zalim itu didirikan di sisi Rabbnya.(34. kemudian buka antara kita dengan Lengkap.(34. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.30) Dan orang-orang yang kufur berkata: ”Kami tidak akan mempercayai karakter Bacaan ini dan tidak karakter yang di hadapannya”. Berkata orang-orang yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Jika tidak karena kamu. melainkan untuk siapa yang Dia izinkan baginya. sedangkan sebagian dari mereka membantah sebagian.(34. Tidak demikian.25) Katakan: ”Rabb kita akan kumpulkan antara kita. Dan sesungguhnya kami atau hanya kamu. hingga ketika dihilangkan ketakutan dari qalbu mereka. niscaya kami sudah jadi Mu’minin”.31) DLA . (34. bahkan Dia Allah Al ’Aziizul Hakiim”.26) Katakan: ”Lihatkan kepada ku mereka yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu. dan Dia Pembuka Yang Mengetahui”(Al. sungguh atas pengenalan atau dalam kelupaan yang nyata”.

Dan mereka nampakkan penyesalan ketika mereka lihat azab. dan kami tidak akan disiksa”. dan mengukurkannya. ketika kamu perintah kami mengkufuri karakter Allah dan supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi-Nya”. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih.(34.37) Dan mereka yang berusaha dalam ayat-ayat kami dengan menolak kebenaran.33) Dan tidak kami kirim di suatu negeri seorang pengancam. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. maka Dia akan DLA .(34.35) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb-ku menjulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki.38) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku mengulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan mengukurkan baginya. Bahkan adalah kamu orangorang yang berdosa”. (34.(34.36) Dan tidaklah harta-harta kamu dan dan tidak anak-anak buah kamu barang yang bisa mendekatkan kamu satu serajat di sisi kami. Dan apaapa yang kamu belanjakan dari sesuatu.34) Dan mereka berkata: ”Kami lebih banyak harta dan anak-buah.(34. mereka akan dibiarkan di dalam azab. Itulah mereka.Tafsir Al Sulthan Berkata mereka yang sombong kepada mereka yang lemah: ”Kamikah yang menghalangi kamu daripada jalan lurus. (34. dan kami letakkan belenggu di leher mereka yang kafir. melainkan orang-orang yang merajalela padanya berkata: ”Sesungguhnya kami tidak percaya kepada kerasulan kamu”.32) Dan berkata mereka yang lemah kepada mereka yang sombong: ”Bahkan tipu daya malam dan siang. Bukankah tidak dibalas mereka melainkan apa yang mereka telah kerjakan?. sesudah ia sampai kepada kamu ?.(34. dan mereka aman di tempat-tempat tinggi. bagi mereka ganjaran berganda sebab apa yang mereka telah kerjakan.

(34.(34.Tafsir Al Sulthan menggantinya. bahwa kamu menghadap Allah berdua-dua dan sendiri-sendiri.45) Katakanlah: ”Hanya aku hendak nasehati kamu dengan satu (nasehat). dan Dia Khoirur-Rooziqiin”(Sebaik-baik Pemberi rizki).43) Dan tidak pernah kami beri kepada mereka dari Tulisan yang bisa mereka membacanya dan tidak pernah kami kirim kepada mereka sebelum mu seorang pengancam.(34. kemudian Dia berkata kepada malaikat: ”Apakah kepada mereka ini akan kamu menyembah?”.(34.40) Mereka katakan: ”Subhaana Engkau.41) Maka pada hari ini sebagian dari kamu dengan sebagian tidak memiliki pertolongan dan tidak pembayaran” dan kami berkata kepada mereka yang zalim: ”Rasakan azab api yang kamu dustakan karakternya”. Bahkan adalah mereka menyembah Jinn yang kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka”.44) Dan telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. Ia tidak lain melainkan seorang pengancam untuk kamu di hadapan azab yang pedih”. dan berkata mereka yang kufur kepada Yang Lengkap. maka bagaimana kemurkaan kami ?. kemudian kamu fikir tidak ada sifat gila pada sahabat kamu.39) Dan di hari yang akan dikumpulkan mereka semuanya.(34. padahal mereka ini tidak sampai kepada sepersepuluh yang kami berikan kepada mereka itu. bukan mereka. ketika telah sampai kepada mereka: ”Ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.(34. mereka berkata: ”Ini tidak lain melainkan seorang yang hendak menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu”. maka mereka mendustakan rasul-rasul-Ku.46) DLA .42) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat bukti kami . Engkau pengurus kami.(34.(34.

53) Dan dihalangi antara mereka dan antara apa yang mereka ingini. tetapi tidak sekalikali terluput.Tafsir Al Sulthan Katakanlah: ”Upah yang aku minta dari kamu itu maka dia untuk kamu.(34.51) Dan mereka berkata: “Kami mengimani karakternya”. dan jika aku mendapat pengenalan.47) Katakanlah: ”Sesungguhnya Rabb ku Yang Sangat Mengetahui Hal Ghaib.padahal bagaimana mereka bisa mencapai (iman) dari tempat yang jauh?.(34.52) Dan sesungguhnya mereka telah mengkufuri karakternya dari sebelumnya.(34.(34. Upah untuk ku tidak lain melainkan atas Allah.(34. maka dengan apa yang diwahyukan kepada ku oleh Rabb ku.(34. dan yang bathil tidak bisa memulai (sesuatu) dan tidak bisa mengembalikan” .49) Katakanlah: ”Jika aku sesat.50) Dan kalau engkau lihat ketika mereka kaget.(34. dan Mengilhamkan karakter Yang Lengkap. sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang serupa mereka dari sebelumnya. dan Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan . sesungguhnya Dia Samii’un Qoriib ” (Maha Mendengar-Maha Dekat) .54) DLA . sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan yang meragukan. maka tidak lain melainkan aku sesat untuk kerugian diriku. dan mereka diambil dari tempat yang jauh. (34. dan mereka mendustakan rahasia ghaib dari tempat yang jauh.48) Katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Tafsir Al Sulthan 35.(35. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.0) Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi. maka ke mana kamu dipalingkan ?.6) Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim. maka ambillah dia sebagai musuh. adakah dari Pencipta selain dari Allah ? Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?.3) Dan jika mereka mendustakan mu.Surat Faathir (Penyusun) Surat ke-35. dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik. maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu. sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(35.7) DLA .(35.2) Hai manusia ! ingatlah jasa (ni’mat) Allah atas kamu.(35. maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya.(35.5) Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata. Dia tambah dalam ciptaanNya apa yang Dia kehendaki.(35. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(35. dan apa-apa yang Dia tahan.4) Hai manusia.(35. yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. maka tidak ada yang dapat menahan baginya. sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap.1) Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan.

13) DLA . melainkan dengan ilmu-Nya.10) Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu.12) Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam. agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.(35. dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai. kemudian dari Nuthfah. maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya. dan tipudaya mereka itu dia akan binasa. ini tawar. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air). Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita. maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya. seperti itulah kebangkitan.(35. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan. sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. sesungguhnya itu atas Allah mudah.(35. pahit. melainkan di dalam Kitab.Tafsir Al Sulthan Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik.8) Dan Allah Yang mengirim angin.9) Siapa mencari kemuliaan. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat. enak lulus minumannya. dan Dia putarkan matahari dan bulan. dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis. tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru.11) Dan tidak sama dua laut. kepunyaan-Nya Kerajaan. lalu kami tarik dia kepada negeri mati. (35. (35.(35. dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat. lalu ia menggerakkan awan. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya. kemudian Dia jadikan kamu bersistem. setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. dan yang itu asin.

16) Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk. dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu.(35. dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur.22) Tidak engkau malainkan seorang pengancam. (35. kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid.(35. tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit. dan siapa jadi suci. dan mendirikan sholat. Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru. tidak akan memikul dosa (diri) yang lain.18) Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat.23) Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam. dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam.(35.(35.17) Dan satu (diri) yang berdosa. Hanya engkau ancam orangorang yang takut kepada Rabb mereka di dalam ghaib. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki.20) Dan tidak teduh dan tidak panas.(35.(35.Tafsir Al Sulthan Jika kamu seru mereka. tidak bisa mereka memperkenankan kamu.19) Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya.(35.24) DLA . maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya. (35.21) Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati. Dan kepada Allah tempat kembali. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya. dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan.14) Hai manusia.15) Jika Dia kehendaki.(35. walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat.(35. tidak mereka dengar panggilan kamu. Dan sekiranya mereka dengar.

maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya. sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur.Khabiirun Bashiir karakter hambahamba-Nya. maka bagaimanakah kemurkaan-Ku. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur.26) Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air. dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya. dengan sembunyi dan dengan terang-terangan.25) Kemudian Aku siksa mereka yang kufur. Sesungguhnya Allah La.Tafsir Al Sulthan Dan jika mereka mendustakanmu.(35.30) Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab.(35.(35.27) Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya. dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya.(35.(35. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan. maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya.28) Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat. adalah orang yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor. dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam? . Seperti itu. sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu. dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka.29) Lantaran Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaranganjaran mereka.31) Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami.(35.(35. dan sebagian dari mereka mendahulukan DLA .

33) Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. Maka siapa kufur. bagi mereka api jahannam.32) Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara.34) ”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”. (35. dan telah datang kepada kamu pengancam?.(35.Tafsir Al Sulthan karakter kebaikan. dengan izin Allah. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. sesungguhnya Rabb kami La Ghafuurun Syakuur”.36) Dan mereka berteriak padanya: ”Rabb kami !. Maka rasalah. seperti itu kami balas tiap yang kufur. keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan.37) Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi.(35. dan pakaian mereka padanya sutera. Itu dia kelebihan yang menyolok. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(35.35) Dan orang-orang yang kafir.(35.(35. padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat. atau adakah DLA . dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya. karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”. maka atas dirinya kekufurannya.(35.39) Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orangorang yang kamu seru dari selain Allah. Yang telah menghilangkan dari kami dukacita.(35. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka melainkan kemurkaan. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian.38) Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi.

sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa. membuat tipu daya jelek.(35.41) Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. dan adalah mereka sangat kuat dari mereka.(35. padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya.(35. dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi. niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap.43) Apa belum mereka berjalan di Bumi. sungguhsungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam. tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan.(35.44) Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan. sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira. maka mereka atasnya membuktikan darinya ?. lantas apabila datang ajal mereka.40) Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah. Dan jika hilang.42) Karena sombong di bumi.Tafsir Al Sulthan bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab. dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah. tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran .45) DLA . Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam. maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya. (35. niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat.(35. maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(36.4) Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.(36. lalu mereka lalai. tidak mereka akan beriman. 83 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. Sin}.8) Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding.9) Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka.Surat Ya Sin (Huruf Ya dan Sin) Surat ke-36.10) Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan. dan takut kepada Pengatur dalam ghaib. maka mereka tidak beriman.6) Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka. DLA .2) Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus. lalu mereka terdangak.(36.(36.(36.5) Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam. maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda. (36.0) {Ya.(36.(36.11) Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. (36. lalu kami tutup mereka.3) Atas jalan yang lurus.1) Demi bacaan yang bijaksana.(36. maka mereka tidak dapat melihat.(36.(36.7) Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu.Tafsir Al Sulthan 36.

(36.17) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu. (36. tidak kamu melainkan berdusta”. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. lalu kami taklukkan dengan yang ketiga. (36.21) Juz’ 22 ”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku.18) Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu.16) ”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.19) Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku. lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.(36.15) Mereka berkata: ”Rabb kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”. niscaya kami rajam kamu.14) Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami.(36.(36. penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.(36.(36. jika kamu tidak berhenti. dan akan mengenai kamu azab yang pedih”. dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu.(36. ikutilah utusan-utusan itu”. adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”. maka mereka mendustakan mereka berdua.22) DLA .(36.(36.Tafsir Al Sulthan dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata.13) Ketika kami utus kepada mereka dua.20) ”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”.12) Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan.

29) Hai dukacita atas hamba-hamba. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat. (36.(36.(36.Tafsir Al Sulthan ”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?. (36.(36. tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku.26) Bahwa Rabbku telah kembalikan aku. dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” .27) Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan. dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air. kami hidupkan dia.(36.(36.32) Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati. maka dengarkanlah”.31) Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami.(36. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”.maka tiba-tiba mereka padam.(36.28) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36. lalu mereka makan daripadanya. dan kami keluarkan darinya biji-biji. dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”.33) Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur.(36.34) DLA .23) ”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.30) Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri.(36.24) ”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Rabb kamu. sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?.25) Dikatakan: ”Masuklah surga”. tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.

(36.(36. itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim. kami cabut daripadanya siang.(36.(36.44) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu.43) Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa. supaya kamu diberi pengaturan”.37) Dan matahari berjalan di tempat letaknya.39) Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang. hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua.(36. karena setiap dalam falak mereka bergerak.(36.40) Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh. melainkan adalah darinya mereka berpaling.35) Subhaanalah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui.42) Padahal jika kami kehendaki.41) Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai. maka tiba-tiba mereka kegelapan.(36.(36.38) Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya. kami tenggelamkan mereka. maka tidakkah mau mereka bersyukur ?.(36. lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.(36.36) Dan satu ayat untuk mereka ialah malam. (36.45) Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Rabb mereka. dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.46) Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata DLA .(36.Tafsir Al Sulthan Supaya mereka makan dari buahnya.

siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”. dan benarlah rasul-rasul”.(36. sebagai perkataan dari Rabb Yang Teliti. (36. (36. maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur. dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”. maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami.50) Dan akan ditiup pada shuuri.57) Salam.(36.53) Maka pada hari ini.59) DLA . Inilah apa yang dijanjikan Pengatur.51) Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami. niscaya Dia beri makan dia ?.49) Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka.(36.56) Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini.54) Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini di dalam kelalaian bersenang-senang.55) Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin. Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”. sedangkan mereka dalam pertengkaran.(36.52) Tidak ada melainkan satu teriakan saja.(36.(36. sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit.(36.47) Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”.(36.(36.Tafsir Al Sulthan orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki.(36. akan bersegera kepada Rabb mereka.48) Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka.(36.58) Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”.

64) Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka.63) ”Masuklah kepadanya.(36. sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.(36.(36.(36. niscaya kami gelapkan atas mata mereka. tetapi tangantangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.68) Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya. yaitu binatang ternak.(36.65) Dan jika kami kehendaki.72) DLA . lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu.62) ”Ini jahannam yang kamu diancam”. lalu mereka memilikinya ?.(36. agar kamu tidak menyembah Setan.61) ”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu.(36. ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata. hingga tidak bisa mereka terus. ini jalan yang lurus”. maka apakah kamu tidak mau mengerti?”. maka tidakkah mereka mengerti ?. maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan. dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir. niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada.60) ”Dan supaya kamu menyembah Aku.(36.70) Dan tidakkah mereka lihat. sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami. niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan.69) Supaya ia ancam orang yang hidup.(36.67) Dan siapa kami panjangkan umurnya.Tafsir Al Sulthan ”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anakanak Adam !. tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?. ini hari dengan sebab kamu telah kufur”.66) Dan jika kami kehendaki.(36.(36.(36. dan tidak bisa mereka kembali. dan tidak pantas itu baginya. (36.71) Dan kami jinakkan dia untuk mereka.

sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan. hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada. maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”.78) Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama.(36.77) Dan ia adakan perumpamaan untuk kami. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(36. Bahkan Dia AlKhallaaqul ‘Aliim.(36.(36. dan ia lupa kepada penciptaannya.80) Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?.(36.81) Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu. maka dia pembantah yang nyata ?.(36.(36.73) Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati.Tafsir Al Sulthan Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman.79) ”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api.(36. maka tidakkah mereka bersyukur ?.(36.82) Maka Subhaanalah Yang di tangan-Nya Kerajaan setiapnya. dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya. agar mereka ditolong. Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”. sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka.(36.(36.75) Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu.83) DLA .74) Mereka itu tidak berdaya menolong mereka.76) Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah.

Tafsir Al Sulthan 37.0) Demi Yang-berbaris berbaris. 182 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Surat Ash-Shoffaat (Yang Berbaris) Surat ke-37.3) Sesungguhnya Yang Dita’ati untuk kamu sungguh Satu.(37.4) DLA .1) Maka yang melarang dengan sebenar larangan.(37.2) Maka yang membacakan peringatan.(37.(37.(37.

(37. dan bagi mereka azab yang tetap. dan apa-apa antara keduanya.12) Dan ketika mereka diperingatkan tidak mereka ingat. dan tulang-tulang.5) Sesungguhnya kami telah hiasi Langit yang dekat dengan kaukab-kaukab.18) Maka sungguh hanyalah dia satu teriakan.(37.10) Maka tanyalah kepada mereka. (37.(37.20) DLA .16) Atau bapak-bapak kami yang terdahulu.(37.17) Katakanlah: ”Ya.6) Dan penjagaan dari setiap setan durhaka.11) Bahkan kamu merasa ajaib. apakah mereka ciptaan yang sangat.9) Kecuali siapa yang menyambar sedikit sambaran. atau siapa yang kami telah ciptakan.(37.(37. ini hari peraturan”. dan kamu terhina”.(37. kami ciptakan mereka dari tanah liat yang liat.(37.(37. apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?. dan mereka mengejek.Tafsir Al Sulthan Rabb Langit dan Bumi.7) Tidak dapat mereka mendengar kepada Malak secara rinci.15) Apakah ketika kami telah mati dan kami adalah debu. maka tiba-tiba mereka melihat.(37.(37.8) Untuk mengusir mereka.(37.19) Dan mereka berkata: ”Aduh celaka kami.14) Dan mereka berkata:”Tidak ini melainkan sihir yang nyata” . Rabb tempat terbit matahari. dan mereka dilempari dari tiap penjuru.(37. (37. maka mengikutinya nyala api yang berkilau.13) Dan ketika mereka melihat ayat-ayat mereka memperolokolokkan. (37.

22) Dari selain Allah.34) Sesungguhnya mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka: ”Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah” mereka menyombong. maka kenalkan mereka kepada jalan jahiim. (37.25) Bahkan mereka pada hari itu mereka meyerah diri. sesungguhnya mereka akan ditanya.26) Dan menghadap sebagian mereka.(37.(37.(37.32) Maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam azab orangorang yang bersekutu. (37.(37.23) Hentikanlah mereka.(37.21) Kumpulkanlah mereka yang zalim dan teman mereka dan apa yang ada mereka sembah.24) Tidak untuk kamu. tetapi kamu kaum yang durhaka”. tidak kamu tolong menolong.28) Mereka berkata: ”Bahkan kamu adalah tidak beriman”.29) ”Dan tidak ada bagi kami atas kamu alasan.35) DLA .33) Sesungguhnya seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat”. (37.30) ”Maka lengkaplah atas kami perkataan Rabb kami sesungguhnya kami sungguh akan merasakan”. atas sebagian mereka bertanya-tanyaan.(37.(37.(37.Tafsir Al Sulthan Ini hari penentuan yang adalah kami kepadanya mendustakan.(37.(37.(37.27) Mereka berkata: ”Sungguh kamu adalah kamu datang kepada kami dari kanan.(37.31) ”Maka kami telah menyesatkan kamu.

bahwa kita akan dibangkitkan?”.41) Buah-buahan dan mereka dibedakan. yang sedap untuk peminum-peminum.(37.(37.(37.48) Seperti sesungguhnya mereka telur terpelihara.Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Apakah kami mesti tinggalkan tuhantuhan kami untuk seorang pesyair yang gila”.50) Telah berkata seorang berkata dari mereka: ”Sesungguhnya aku pernah mempunyai seorang teman”.51) Ia berkata: ”Apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan?”.(37.(37.36) Bahkan dia telah datangkan yang lengkap.(37.(37.46) Tidak ada padanya kerusakan dan tidak mereka dihalangi darinya.47) Dan di sisi mereka ada yang tidak liar pandangan.(37. kerlingan matanya.40) Itulah mereka.(37.(37.38) Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan.(37.(37.45) Yang putih.(37. bagi mereka rizki yang tertentu.(37.44) Diedarkan atas mereka piala minuman dari mata air.(37.(37.43) Atas dipan berhadap-hadapan.(37.52) ”Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi debu dan tulangtulang.53) DLA .42) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).(37.37) Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.39) Kecuali-hamba-hamba Allah yang ikhlash. dan ia telah membenarkan utusan-utusan.49) Maka sebagian mereka menghadap sebagian bertanyatanyaan.

Tafsir Al Sulthan Dia berkata: “Apakah kamu mau melihat?”.67) Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka kepada jahiim.62) Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab untuk orang yang zalim.56) ”Dan jika tidak karena jasa (ni’mat) Rabbku.(37.(37.(37. (37.lalu ia lihat dia di dalam kejelekan jahiim”.59) Sesungguhnya ini sungguh dia kemenangan yang panjang.(37.(37.64) Buahnya seperti sesungguhnya dia kepala setan. sesungguhnya hampir engkau binasakan aku”.(37. hingga mereka penuhkan perut-perut darinya. dan kita tidak akan disiksa?”. niscaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan”.60) Untuk yang seperti inilah hendaknya bekerja orang yang bekerja.61) Apakah itu lebih baik hidangan atau pohon zaqqum ?.57) ”Maka bukankah kita tidak akan mati?”.68) Sesungguhnya mereka dapati bapak-bapak mereka lupa.54) Maka ia menjenguk.(37. (37.58) ”Melainkan kematian kita yang pertama.63) Sesungguhnya dia satu pohon yang keluar di dalam dasar jahiim. (37.(37.65) Maka sesungguhnya mereka akan makan darinya.(37.(37.66) Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya minuman dari air panas.55) Ia berkata: ”Demi Allah.(37.69) DLA .(37.(37.

(37.81) Kemudian kami tenggelamkan yang lain.72) Maka lihatlah bagaimana ada akibat orang yang diancam.(37.(37.Tafsir Al Sulthan Maka mereka atas bekas-bekas mereka bersegera.70) Dan sesungguhnya telah lupa sebelum mereka kebanyakan dari generasi pertama.(37.(37.79) Sesungguhnya kami. (37.(37.83) Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan qalbu yang sejahtera.76) Dan kami jadikan generasinya.(37. mereka yang tinggal.(37.(37.(37.84) Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: ”Apa yang kamu sembah”.80) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.(37.77) Dan kami tinggalkan atasnya dalam generasi yang akhir.(37. di dalam Alam Semesta. (37.85) ”apakah dengan dusta kamu kehendaki selain dari Allah yang dita’ati?”. (37.71) Dan sesungguhnya kami telah utus kepada mereka pengancam-pengancam.(37.78) Salam atas Nuh.75) Dan kami telah selamatkan dia dan ahlinya dari Karbi yang panjang.82) Dan sesungguhnya dari golongannya ialah Ibrahim.73) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.74) Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami.86) DLA . maka kami sebaik-baik yang memperkenankan. seperti itu menyelamatkan orang yang berbuat baik.

101) Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha.Tafsir Al Sulthan ”Maka apa anggapan kamu tentang Rabb alam semesta?”. berilah kepadaku dari orang yang baik”.(37.88) Ia berkata:”Sesungguhnya aku saqiim”.(37.99) ”Rabbi.98) Dan ia berkata:”Sesungguhnya aku hendak pergi kepada Rabbku.(37.(37.(37. Dia akan beri kepadaku pengenalan”. Ia berkata: “Hai bapakku kerjakan apa DLA .96) Mereka berkata: “Bikinkanlah buat dia satu bangunan lalu campakkan dia ke dalam jahiim”. sesungguhnya aku lihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menyembelihmu.100) Maka kami gembirakan dia dengan anak laki-laki yang haliim.(37. maka pandanglah apa yang engkau putuskan”.(37. (37.87) Maka ia melihat dengan satu penglihatan ke dalam bintangbintang.(37.92) Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguhsungguh.95) ”Padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan”. ia berkata: ”Hai anakku.97) Yang mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan. lalu ia berkata:”Tidakkah kamu makan?”.(37.93) Maka mereka menuju kepadanya dengan segera.(37. (37.94) Ia berkata: “Apakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir”.(37.(37. tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.90) Maka ia pergi dengan sembunyi kepada Sembahan-Sembahan mereka.89) Maka mereka berpaling daripadanya.(37. membelakang.91) ”mengapa kamu tidak berbicara?”.

(37. maka jadilah mereka orangorang yang menang. (37. (37.(37.107) Dan kami tinggalkan atasnya dalam orang yang akhir.(37.102) Maka ketika ketika mereka berdua telah menyerah.104) “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar”. engkau akan dapati aku insyaa’Allah dari orang yang sabar”.(37. Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.116) DLA . .113) Dan sungguh kami telah karuniakan atas Musa dan Harun.(37.103) Dan kami seru dia bahwa: “Hai Ibrahim !”.(37. dan dari generasi keduanya ada yang berbuat kebaikan dan ada yang menzalimi dirinya dengan nyata(37.110) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.108) Salam atas Ibrahim.109) Seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.114) Dan kami selamatkan mereka berdua dari karbi yang panjang. (37.105) Sesungguhnya ini sungguh dia cobaan yang nyata.112) dan kami lindungi atasnya dan atas Ishaq. dan ia telah rebahkan dia atas pipinya.(37.(37.106) Dan kami telah tebus dia dengan sembelihan yang panjang.Tafsir Al Sulthan yang engkau diperintah. (37. (37.111) Dan kami gembirakan dengan Ishaq sebagai nabi dari orang yang shaleh.115) Dan kami telah tolong mereka.

(37. (37.(37.121) Sesungguhnya mereka berdua dari hamba kami yang beriman.125) ”Allah Rabb kamu Rabb bapak-bapak kamu yang pertama”.130) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang yang berbuat kesetiaan.132) DLA . (37.119) Salam atas Musa dan Harun. (37.(37. (37.(37.(37.(37. maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan.117) Dan kami beri pengenalan mereka berdua kepada jalan yang lurus.122) Dan sesungguhnya Ilyas sungguh dari orang yang diutus.123) Ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Tidakkah kamu berbakti?”.126) Maka mereka mendustakan dia.118) Dan kami tinggalkan atas mereka berdua di dalam orang-orang yang akhir.Tafsir Al Sulthan Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang.(37.127) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlash.(37.128) Dan kami tinggalkan atasnya di dalam orang-orang yang akhir. (37.(37.120) Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kesetiaan.131) Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang beriman.(37.124) “Apakah kamu menyeru Ba’la dan kamu tinggalkan Sebaik-baik Pencipta ?.129) Salam atas Ilyas. (37.

sedang ia telah berbuat kesalahan.134) Kecuali perempuan tua di dalam orang-orang yang ketinggalan.(37.(37. (37.145) Dan kami tumbuhkan atasnya tumbuhan dari yaqthiin .142) Maka sekiranya tidak ia dari orang yang banyak bergerak. (37.(37.(37.143) Niscaya ia tinggal di dalam perutnya kepada hari dibangkitkan.148) Maka tanyalah mereka.135) Kemudian kami binasakan yang lain. (37.147) Lalu mereka beriman.136) Dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka pada waktu shubuh.138) Dan sesungguhnya Yunus sungguh dari orang yang diutus. lalu adalah ia dari orang yang kalah.149) DLA .(37.(37.133) Ketika kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya. maka kami beri perlengkapan kepada mereka hingga satu masa.140) Maka ia berundi.(37.(37. (37.139) Ketika ia lari kepada kapal yang penuh.146) Dan kami utus dia kepada 100.141) Lalu ditelan dia oleh ikan. (37.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya Luth dari orang yang diutus.(37. maka tidakkah kamu mengerti ?.(37.137) Dan pada waktu malam.(37. sedang untuk mereka anak laki-laki?.000 atau lebih. (37.144) Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan dia saqim. apakah bagi Rabbmu anak perempuan.

padahal sungguh Jinn itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan.Tafsir Al Sulthan Atau adakah kami ciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan?.(37.(37.152) Apakah Dia telah pilih anak-anak perempuan daripada anakanak laki-laki? .164) ”Dan sesungguhnya kami ialah yang berbaris-baris”.(37. sesungguhnya mereka sungguh mengatakan dari kebohongan mereka.(37. (37.162) Kecuali orang yang dia masuk jahiim. (37.157) Dan mereka jadikan antara-Nya dan antara Jinn nasabah.(37.165) ”Dan sesungguhnya kami orang yang bergerak”.(37.(37.163) ”Dan tidak dari kami melainkan baginya tempat berdiri yang sudah ditentukan”.161) Tidak kamu atasnya dapat memperdayakan.(37.153) Mengapa kamu bagaimana kamu memutuskan?.158) Maha Pengegerak Allah dari hal apa yang mereka sifatkan.156) Maka datangkanlah Kitab kamu jika kamu orang yang benar.155) Atau ada bagi kamu Sulthon yang nyata ?.154) Maka tidakkah kamu ingat ? .(37.150) Alaa.(37.166) Dan sesungguhnya mereka pernah berkata: .(37. (37. dan sesungguhnya mereka sungguh orang yang berdusta.(37.(37.151) Allah telah beranak.159) Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.(37.160) Maka sesungguhnya kamu bersama apa yang kamu sembah.(37.167) DLA .

(37. maka nanti mereka akan mengetahui. maka jelek shubuh bagi orang yang diancam.170) Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus.172) Dan sesungguhnya tentara kami sungguh mereka mendapat kemenagan.180) Dan Salam atas mereka yang diutus. (37.169) Tetapi mereka kufur kepadanya.(37.174) Dan lihatkanlah kepada mereka. maka mereka akan melihat.(37. (37.(37.175) Maka apakah dengan azab kami mereka minta dilekaskan .(37. (37. sungguh mereka orang-orang yang diberi pertolongan .173) Maka berpalinglah dari mereka hingga satu masa.Tafsir Al Sulthan ”Jika ada di sisi kami peringatan dari orang yang pertama”. Rabb Yang Mulia dari apa yang mereka sifatkan.178) Dan lihatlah.(37.(37.181) Dan semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta.179) Subhaana Rabbmu. maka nanti mereka akan melihat.(37.(37.(37.176) Karena apabila turun di halaman mereka.171) Sesungguhnya mereka.168) ”Niscaya kami dari hamba Allah yang ikhlas”.177) Dan berpalinglah dari mereka hingga satu masa.(37.(37.182) DLA .

Tafsir Al Sulthan DLA .

Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab. Tidak ini melainkan satu bikinan”.4) ”Apakah dia jadikan yang dita’ati-yang dita’ati itu.2) Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Qornin.(38. satu yang dita’ati.7) ”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”.Tafsir Al Sulthan 38.6) ”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir.(38. sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”. 88 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.10) DLA .0) {Shod}. demi Alquran yang mempunyai peringatan .Surat Shood (Huruf Shod) Surat ke-38.1) Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”.8) Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Rabb mu yang Al’Aziizil-Wahhab?. (38. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku. karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”. bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”.9) Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?.3) Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.(38.(38.(38.(38. padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri.5) Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu . maka mereka minta tolong.(38.(38.(38. (38.

Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan.(38.21) Ketika mereka masuk atas Dawud.(38.(38. Mereka berkata: ”Jangan engkau takut.(38.18) Dan burung-burung terkumpul.(38. dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan khithob.Tafsir Al Sulthan Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur.12) Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah. maka pantaslah azab-Ku. mereka adalah golongan-golongan. dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”. dan jangan engkau meliwati batas.20) Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang bermusuhan.16) Sabarlah atas apa yang mereka katakan.(38. (38. lalu ia terkejut melihat mereka. Sesungguhnya dia orang yang patuh.(38.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid. segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap. tetapi ia DLA .19) Dan kami teguhkan Kerajaannya. seorang dari kami menganiaya seorang.22) ”Sesungguhnya ini saudaraku.15) Dan mereka berkata: ”Rabb kami.(38.17) Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang. ketika mereka naik tembok gedung?. sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja.(38.(38. setiap kepadanya mereka patuh. (kami) dua orang yang berpekara.13) Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul. ia mempunyai 99 kambing betina.14) Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan.(38.

27) Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?. maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap.(38. supaya ingat Uulul Albaab. sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi. (38. kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih.25) ”Hai Dawud.(38. dan jangan mengikuti keinginan.28) Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya.(38. maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir. sesungguhnya dia orang yang patuh.24) Maka kami beri kepadanya perlindungan.(38. tetapi sedikit sekali mereka ini”. dan ia kalahkan aku dalam pertengkaran”. karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah.30) Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar kuda yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya. Itu sangkaan orang-orang yang kafir.31) DLA . dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian.(38.26) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah.Tafsir Al Sulthan berkata: ”Berikanlah kepadaku”. dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik. bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”. Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia. (38. (38.29) Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba.23) Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya.(38. lalu ia minta perlindungan kepada Rabbnya. dan ia tunduk ruku’ dan kembali.

(38.(38.41) ”Hentakkan dengan kakimu.42) Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya.37) Dan yang lain di dalam Ashfaad. maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab. sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari mengingat Rabb ku” hingga ia terlindung di Hijab. dan pukulkan dengan itu. dan jangan engkau menyalahi sumpah.(38.40) Dan ingatlah hamba kami Ayyub.(38.39) Dan sesungguhnya baginya di sisi kami (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus. sesungguhnya dia banyak kembali. sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab. dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad.(38. ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”. ini tempat mandi yang dingin dan minuman.(38. Engkau maha memberi”.(38.Tafsir Al Sulthan Maka ia berkata. karena sesungguhnya Engkau. dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku.(38.36) Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam.35) Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki. sesungguhnya kami dapati dia sabar.43) ”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu. kembalikanlah aku.33) Dan sungguh kami telah uji Sulaiman.(38. ketika ia seru Rabbnya. kemudian ia kembali.44) DLA .(38.38) Ini pemberian kami.(38.32) ”Kembalikan dia atas ku”.(38. sebaik-baik hamba.(38. dan bersama mereka sebanyak mereka. lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya .34) Ia berkata: ”Rabb ku.

54) ”Ini. dan air sangat dingin. dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik.51) Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya.49) Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka. dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”. maka sejelek-jelek tempat terbuai. tidak ada baginya kehabisan”.(38.(38.50) Hal keadaan mereka padanya bersandar.47) Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli.(38.(38.(38.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan.57) Dan yang lain dari bentuknya berpasangan.(38.(38.(38.56) Ini .(38.52) ”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.(38. (38.(38.45) Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat. maka mereka merasakan air sangat panas. dan setiap dari orang yang dipilih.48) Ini satu peringatan.58) Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu.(38.55) Jahannam yang mereka akan memasukinya.46) Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.(38. meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman. tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.53) ”Sesungguhnya inilah pemberian kami.59) DLA . (38.

61) Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”. (38.69) Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata.Maka alangkah jelek tempat ketetapan.(38. maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”. dan meniupkan padanya dari ruh-Ku. tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”.(38. (38.(38. karena kamu telah sebabkan untuk kami”. Al ’Aziizul-Ghaffar”.Tafsir Al Sulthan Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu.(38. (38. dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”. dan adalah ia dari yang kafir.(38.(38.66) Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”.65) ”Rabb Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”.73) Kecuali Iblis menyombong.(38.(38.64) Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam. (38.63) Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”.74) DLA .71) ”Maka apabila Aku sempurnakan dia.68) Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan.72) Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya.(38. siapa yang sebabkan ini untuk kami.62) ”Kita jadikan mereka ejekan.70) Ketika berkata: ”Rabbmu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”.(38.60) Mereka berkata: ”Rabb kami.(38.67) ”Yang kamu berpaling darinya”.

(38.75) Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya.79) Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”.(38.76) Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya. apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?. dan yang lengkap Aku katakan”.(38.82) ”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”. jika demikian.(38.(38.(38.(38.88) DLA . dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.(38. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.(38. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”.Tafsir Al Sulthan Dia berkata: ”Hai Iblis.(38. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”.85) Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu. (38. karena engkau terkutuk”.86) ”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”.84) ”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”.(38. berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”.80) ”Kepada hari waktu yang tertentu”. (38.87) “Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”.77) ”Sesungguhnya adalah atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”.83) Dia berkata: ”Maka yang lengkap.78) Ia berkata: ”Rabbi.(38.81) Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu.

Tafsir Al Sulthan DLA .

5) Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya. Dia putarkan malam atas siang. Subhaana Dia. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. kepunyaan-Nya Kerajaan. maka ke mana kamu dipalingkan .2) Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish.(39. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang. Sungguh Dia Al’AziizulGhaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur.6) DLA .(39.4) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap.(39.(39.(39. maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan.(39. dan Dia putarkan siang atas malam. niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki.Tafsir Al Sulthan 39. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar. dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. 75 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.1) Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap.(39.Surat Az-Zumar (Puak-Puak) Surat ke-39.3) Jika Allah mau mengambil anak. setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan. dan Dia putarkan matahari dan bulan.0) Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim.

berbaktilah kepada Rabb kamu. tidak memikul dosa jiwa yang lain. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.10) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”. dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya.11) ”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”. dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung.14) DLA . lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.(39. ia berdo’a kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepada-Nya.12) Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Rabb ku.(39.7) Dan apabila kesusahan menyentuh manusia. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas. melainkan dengan tidak berhitung”.13) Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”. tidak mengingat melainkan Uulul Albab”. Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka.(39.(39. Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?. kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu.8) Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Rabbnya (sama dengan yang tidak?). kemudian kepada Rabb kamu tempat kembali kamu.Tafsir Al Sulthan Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu. (39. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit.(39. dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya. dan jika kamu syukur. sesungguhnya engkau dari penduduk api”. azab hari yang panjang”. (39.9) Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!.(39.

(39. Maka kecelakaan bagi mereka DLA .19) Tetapi mereka yang berbakti kepada Rabb mereka. kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur.17) Yang mendengar perkataan. dan kembali kepada Allah.(39. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” . Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab. bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah. (39.18) Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab. lalu menurut dengan setepattepatnya.(39. kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning. maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?. mengalir dari bawahnya sungai-sungai.21) Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Rabbnya.(39.Tafsir Al Sulthan ”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”. mereka Uulul Albaab.(39.20) Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air. Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah. adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi.16) Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya. (39. sebagai perjanjian Allah.15) Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. tidak Allah menyalahi janji. kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya. dan itulah mereka.

Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah.30) DLA .(39.(39.(39.22) Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian. maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.27) Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni.29) Sesungguhnya engkau akan mati.26) Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan.(39.24) Orang-orang yang dari sebelum mereka.(39.(39.(39.(39. dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?.25) Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia. Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki. telah mendustakan. itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata.Tafsir Al Sulthan yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah.23) Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain). padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui. Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”. dan siapa dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal. Tulisan yang bersamaan berpasangan.28) Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan. dan sesungguhnya mereka akan mati. Itu pengenalan. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Rabb mereka. agar mereka mendapat peringatan.(39.

(39. Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan.31) JUZ’ 24 Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah.37) Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”.36) Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah. itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan. (39. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah. dan siapa dilupakan Allah. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir.Katakanlah: ”Allah cukup untukku. sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya.35) Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya. apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?. Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku.(39.Tafsir Al Sulthan Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Rabb kamu berbantahan. maka tidak ada baginya sembarang pelupa. (39. atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku.(39. maka tidak ada baginya siapapun pengenal.32) Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya. mereka orang-orang yang tekun.(39.34) Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan. atasNya bertawakal orang-orang yang bertawakal” .33) Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya.(39. dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.38) DLA . itulah mereka.(39. apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”.

niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah. tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat. kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”.(39.(39. maka untuk dirinya.45) Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi.(39.43) Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. maka tidak ia lupa atasnya. Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”. sesungguhnya aku akan beramal.40) Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap.(39.(39. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati.46) Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya.42) Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?.44) Dan apabila disebut Allah saja. DLA . Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”. dan Dia kirim yang lain kepada ajal tertentu.41) Allah menerima diri ketika matinya. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.nanti kamu akan mengetahui”. tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira. kepunyaanNya Kerajaan Langit dan Bumi.39) ”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”. (39. Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan.(39. dan yang belum mati dalam tidurnya. dan siapa lupa. Maka siapa mendapat pengenalan.(39. beramallah menurut keadaan kamu.Tafsir Al Sulthan Katakan: ”Hai kaumku.

53) ”dan kembalilah kepada Rabb kamu.(39.54) ”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”. sesungguhnya Allah mengampuni dosadosa semuanya. ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan.(39. ia seru kami.(39.52) Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka.(39. dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan. dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri.(39. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”. (39.55) DLA .(39.49) Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu. kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa (ni’mat) dari kami.48) Maka apabila bahaya mengenai manusia. janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah. dan mengukurkan. dan berserah dirilah kepada-Nya. Padahal dia fithnah.(39.47) Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan.(39. tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka.51) Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.50) Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan.Tafsir Al Sulthan padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka. sesungguhnya Dia. Dia Ghafuurur-Rahiim”.

64) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu.57) ”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orangorang yang berbuat kebaikan”. lalu engkau dustakan dia.(39. dan engkau sombong.58) ”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku.Tafsir Al Sulthan ”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah.65) Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur.62) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.(39.63) Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”. niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam.56) ”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku.(39.(39. dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”. niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi. itulah mereka.(39. dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah.66) DLA . dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil.61) Allah Pencipta tiap sesuatu. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong.(39. (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita.59) Dan di hari qiyaamah.(39.(39. dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”.(39.(39.(39. jika engkau menyekutukan.60) Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka. mereka orang-orang yang rugi.

maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong. dan langit tergulung di tangan kanan-Nya. dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap. Dibuka pintu-pintunya. dan pengawalpengawalnya berkata: ” Salam atas kamu.(39. dan mereka tidak dianiaya. senang kamu. dan dibukakan pintu-pintunya.(39. Hingga ketika datang kepadanya. (39. maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”. lalu ditiup padanya yang lain.(39. (39.69) Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan.(39.72) Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Rabb mereka.(39. dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. kepada surga berpuak-puak.67) Dan akan ditiup pada shuuri.71) Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”. Hingga apabila mereka datang kepadanya.73) DLA .70) Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuakpuak. lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi.” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir. padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah. maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu.68) Dan akan bersinar bumi dengan Nur Rabbnya. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan. kecuali siapa yang dikehendaki Allah. dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rabb kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya.Tafsir Al Sulthan Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya.

Tafsir Al Sulthan Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya. Kami bisa mengambil tempat dari Taman.75) DLA . maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”. di mana kami kehendaki. dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Rabb alam semesta”. dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap. dan Yang telah wariskan kepada kami bumi.(39.74) Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Rabb mereka.(39.

maka berilah pengampunan kepada orang-orang yang bertobat dan DLA . Yang sangat pembalasannya.1) Penurunan Kitab dari Allah Al’Aziizil ’Aliim.(40.(40.(40. maka jangan engkau ditipu oleh mundarmandirnya mereka di dalam negeri.Surat-Ghaafir (Pengampunan) Surat ke-40. 85 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Mim}. dan mereka mengimani karakter-Nya dan mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman: ”Rabb kami Engkau telah luaskan tiap sesuatu dengan pengaturan dan ilmu.(40.Tafsir Al Sulthan 40. sesungguhnya mereka penduduk api. Maka Aku siksa mereka. maka bagaimana siksaan-Ku?. dan mereka membantah dengan bathil untuk menggugurkan dengannya Yang Lengkap. kepada-Nya tempat kembali.(40.4) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan golongangolongan dari sesudah mereka. Dan tiap ummat menuju kepada rasul-rasul mereka untuk membunuhnya.0) {Ha.5) Dan seperti itu telah patut kalimat Rabbmu atas orang-orang yang kafir.6) Mereka yang memikul ‘Arsy dan siapa yang di sekitarnya. Yang mempunyai kekayaan.(40. tidak ada Yang dita’ati.2) Yang mengampuni dosa.(40. Yang menerima tobat. melainkan Dia.3) Tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah melainkan orangorang yang kafir. menggerakkan karakter hamdu Rabb mereka.

(40. Engkau Al’Aziizul Hakiim”.11) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya.12) Dia Yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan menurunkan kepada kamu dari Langit rizki. kamu kufur. (40.10) Mereka berkata:”Rabb kami. Maka hukum itu kepunyaan Allah Al’Aliyyil-Kabiir(40. kamu beriman.(40. oleh sebab itu adakah jalan untuk keluar?”. engkau telah matikan kami dua kali dan Engkau telah didupkan kami dua kali. dan masukkanlah mereka ke surga ’adnin yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka dan jodoh-jodoh mereka.(40. sesungguhnya Engkau.(40.15) Hari yang mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu: ”Kepunyaan siapakah DLA . walau dibenci orang-orang kafir. ketika kamu dihimbau kepada iman. dan itu dia kemenangan yang panjang. kamu kafir”.7) ”Rabb kami.(40.14) Yang tinggi derajat. dan peliharalah mereka dari azab jahiim”. Yang mengirim Ruuh dari urusan-Nya atas siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk Dia ancam hari pertemuan.9) Sesungguhnya mereka yang kufur. maka sungguh Engkau telah beri dia pengaturan.(40. Yang mempunyai ’Arsy.8) ”Dan selamatkanlah mereka dari kejahatan-kejahatan.13) Maka serulah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan. maka kami telah mengakui dosa-dosa kami. diseru: ”Kemurkaan Allah lebih menyolok dari kemurkaan kamu kepada diri-diri kamu.Tafsir Al Sulthan mengikuti jalan-Mu.(40. karena orang yang Engkau selamatkan dari kejahatan-kejahatan pada hari itu. dan generasi mereka. ketika kamu diseru kepada Allah saja. tetapi tidak ingat melainkan orang yang kembali. tetapi jika disekutukan karakter-Nya.

19) Dan Allah akan memutuskan dengan Lengkap. (40.(40.16) Di hari ini dibalas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan.(40. Sesungguhnya Allah. dan tidak ada bagi mereka dari Allah dari penghindar.(. dan orangorang yang menyeru dari selain dari-Nya. lalu memperhatikan bagaimana ada akibat terhadap orang-orang yang ada dari sebelum mereka. dan ada bekas-bekasnya di Bumi.(40.(40.(40.17) Dan ancamlah mereka dengan hari yang hampir. tidak bisa memutuskan sesuatu.20) Apa belum mereka berjalan di Bumi. dan tinggalkan wanita-wanita mereka”. mereka berkata: ”Bunuh anak laki-laki mereka yang beriman bersamanya. Kepunyaan Allah Al-Waahidil Qahhaar”. maka Allah azab mereka.24) Maka ketika datang kepada mereka karakte Yang Lengkap dari sisi kami.23) Kepada Fir’aun dan Haman dan Qarun. tetapi mereka berkata: ”Sihir pendusta”.(40. sesungguhnya Dia Qawiyyun Syadiid.21) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti.22) Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan Alasan yang nyata. DLA . ketika qalbuqalbu sampai ke tenggorokan dengan dukacita. padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa dita’ati.(40. maka Allah azab mereka dengan karakter dosa-dosa mereka. tetapi mereka mengkufurinya. Dia As-Samii’ulBashiir.Tafsir Al Sulthan Kerajaan pada hari ini?.18) Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam shudur. sesungguhnya Allah Sarii’ul Hisaab. adalah mereka itu sangat kuat dari mereka. tidak ada kezaliman di hari ini.

(40. tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari siksaan Allah jika datang ia kepada kita? ” Fir’aun berkata: ”Aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku lihat.(40. karena aku takut bahwa ia akan tukar peraturan kamu atau ia membuka kerusakan di bumi”.32) ”Hari yang kamu akan berpaling membelakang dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapapun penghalang dari Allah. dan tidak Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hamba”.(40.Tafsir Al Sulthan tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kelupaan.26) Dan Musa berkata: ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu dari tiap orang takabur tidak beriman kepada hari perhitungan”. karena ia berdusta.(40.25) Dan Fir’aun berkata:”Biarkan aku bunuh Musa. kaena DLA . tetapi jika ia benar.30) ”Seperti keadaan kaum Nuh dan ’Aad dan Tsamud dan mereka yang dari sesudah mereka.(40.(40. akan mengenai kamu sebagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu.31) ”Hai kaumku ! sesungguhnya aku takut atas kamu hari seruan”. dan tidak aku beri pengenalan kepada kamu melainkan jalan yang benar”.29) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku. hal keadaan kamu berkuasa di bumi.(40.28) ”Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini. hendaklah ia seru Rabbnya. aku takut atas kamu seperti hari golongan-golongan”.(40.27) Dan telah berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya: ”Adakah kamu hendak bunuh seorang laki-laki karena ia berkata: ”Rabbku Allah?” padahal ia telah datang kepada kamu dengan Bukti dari Rabb kamu. buat kecelakaannyalah dustanya. sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia musrifun kadz-dzab”.

(40. Seperti itu Allah metrai atas tiap qalbu Yang sombong Pemaksa. dan dipalingkan dari jalan. kamu berkata: ”Allah tidak bangkitkan seorang rasul sesudahnya”. karena aku sangka dia berdusta”. dan tidak tipu daya Fir’aun melainkan dalam kerugian. maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengannya dan barang siapa kerjakan kebaikan dari laki-laki dan perempuan padahal dia mu’min.41) DLA .(40. maka tidak ada baginya dari pengenalan”.(40. hingga apabila ia mati.Tafsir Al Sulthan siapa dilupakan Allah. menyolok kemurkaan di sisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman.(40.(40. tetapi kamu seru aku kepada api?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang meliwati batas yang raguragu. maka melihat kepada Yang dita’ati oleh Musa. tetapi tetap kamu dalam keraguan dari apa yang datang kepada kamu dengannya. dan sesungguhnya akhirat dia kampung ketetapan”.40) ”Dan hai kaumku mengapa aku seru kamu kepada keselamatan.(40. maka mereka akan masuk surga dalam keadaan dikaruniakan kepada mereka padanya dengan tidak perhitungan”.34) ”Orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang kepada mereka.36) ”Jalan ke Langit.38) ”Hai kaumku. (40.35) Dan berkata Fir’aun: ”Hai Haman. kehidupan yang rendah ini perlengkapan.39) ”Siapa kerjakan kejahatan. buatkan untukku Shorhu supaya aku dapat jalan”.33) ”Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusuf dengan bukti. (40. Dan seperti itu dinampakkan baik bagi Fir’aun amalan buruknya.(40.37) Dan berkata orang yang telah beriman itu: ”Hai kaumku! Turutlah aku niscaya aku kenalkan kepada kamu yang benar”.

47) Berkata mereka yang sombong: ”Kita semua di dalamnya. Mereka jawab: ”Ya”.(40. sedang aku ajak kamu kepada Al’Aziizil Ghaffar”. yaitu orang-orang yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong.(40.(40. (40.48) Dan berkata mereka yang di api. (40.(40.(40. dan tidak ada do’a orang kafir itu melainkan dalam kelupaan”. dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah.50) DLA .43) ”Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu. sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukuman antara hambahamba-Nya”.42) ”Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya tidak mempunyai (untuk) diseru di dunia dan di akhirat.44) Maka Allah selamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang mereka atur dan teruntuklah azab yang jelek kepada keluarga Fir’aun.49) Mereka berkata: ”Dan bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu dengan bukti?”. dan sesungguhnya orang-orang yang meliwati batas itu adalah penghuni api”.46) Dan ketika mereka akan berbantahan di api. dan aku serahkan urusanku kepada Allah. dan menyekutukan rahasia-Nya. ”Sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu.(40.45) Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang dan di hari berdiri sa’at.(40. kepada penjaga-penjaga jahannam: ”Serulah Rabb kamu (supaya) Dia ringankan dari kami sehari dari azab”. Mereka berkata: ”Kalau begitu berdo’alah kamu. sesungguhnya Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya. maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebagian dari azab api?”.Tafsir Al Sulthan ”Kamu seru aku kepada mengkufuri rahasia Allah. apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan dengannya. masuklah keluarga Fir’aun dalam azab yang keras.

(40.51) Hari yang tidak memberi manfa’at kepada orang-orang zalim alasan berlepas diri mereka.(40.(40. dan siang penerang. sesungguhnya janji Allah itu Lengkap.55) Sesungguhnya mereka yang membantah dalam ayat-ayat Allah dengan tidak ada alasan yang datang pada mereka. Sesungguhnya Allah DLA . dan bagi mereka tempat yang jelek.(40.54) Maka sabarlah.56) Sesungguh penciptaan Langit dan Bumi. Sedikit sekali kamu ingat.(40.(40. dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan gerakkanlah rahasia hamdu Rabbmu pagi dan petang.52) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pengenalan. tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada Ku akan masuk jahannam dalam keadaan terhina”.57) Dan tidak sama orang yang buta dan yang melihat dan orang yang beriman dan beramal salih dan tidak orang yang berbuat kejahatan.60) Allah Yang menjadikan untuk kamu malam untuk kamu tinggal padanya. tidak ada di shudur mereka melainkan kesombongan. dan bagi mereka kutukan.58) Sesungguhnya Sa’at itu akan datang tidak ada keraguan padanya. sesungguhnya Dia As Sami’ul-Bashir.53) Sebagai satu Pengenal dan satu Peringatan bagi Uulul Albab. yang mereka tidak akan sampai kepadanya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(40.59) Dan berkata Rabb kamu:”Serulah Aku niscaya aku kabulkan bagi kamu. dan kami telah wariskan Kitab itu kepada Bani Israel.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orangorang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari berdiri saksi-saksi. lebih menyolok dari penciptaan manusia. Maka berlindunglah kepada karakter Allah. (40.(40.(40.

(40.(40.”. kemudian dari Nuthfah. (40. Pencipta tiap sesuatu.62) Seperti itu dipalingkan mereka yang memang mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. semua hamdu kepunyaan Allah Rabb Alam semesta.69) DLA . dan sebagian dari kami diambil sebelumnya dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”. itu untuk kamu Allah Rabb kamu. tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.66) ”Dia Yang menciptakan kamu dari Turab.(40. maka Maha Melindungi Allah Rabb Alam Semesta.(40.(40. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia.(40. ketika telah datang kepada ku bukti dari Rabb ku.(40. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. kemudian supaya kamu sampai dewasa.61) Itu untuk kamu Allah Rabb kamu.64) Dia Yang Hidup. maka tepat bentuk-bentuk kamu.63) Allah Yang menjadikan untuk kamu Bumi Qororo (tempat bulat) dan Langit bangunan.65) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah. Dan Dia bentuk kamu. maka ke mana kamu dipalingkan. Dan Dia beri rizki kamu dari yang baikbaik. maka serulah Dia dengan mekhikhlashkan untuk-Nya peraturan. tidak lain melainkan dia berkata kepadanya: ”Ada” maka ada.67) ”Dialah Yang menghidupkan dan mematikan. dan aku diperintah bahwa aku menyerah diri kepada Rabb alam Semesta.Tafsir Al Sulthan mempunyai kelebihan atas manusia.68) Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah di dalam ayat-ayat Allah? Kemanakah mereka dipalingkan ?.(40. kemudian supaya kamu jadi tua. Maka apabila Dia tentukan satu urusan. kemudian dari ’Alaqoh kemudian Dia keluarkan kamu sebagai anak kecil.

kami menyeru sesuatu”.72) Kemudian akan dikatakan kepada mereka:”di mana ada bendabenda yang kamu sekutukan?”.(40.70) Ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantairantai sedang mereka digerakkan (diseret).(40.(40.78) Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak sebagai kendaraan. Seperti itu Allah melupakan orang-orang kafir. (40.(40. maka alangkah jelek kedudukan orang yang menyombong”.79) DLA . bahkan tidak pernah sebelum ini. Maka ketika datang urusan Allah ditetapkan dengan lengkap.75) ”Masuklah ke pintu-pintu jahannam dengan kekal padanya. maka kepada kamilah mereka dikembalikan .74) ”Itu untuk kamu karena kamu gembira di bumi dengan tidak lengkap dan dengan sebab kamu sombong”.(40. sesungguhnya perjanjian Allah lengkap. sebagian darinya.77) Dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul dari sebelummu dari mereka sebagian telah kami ceritakan kepadamu. tetapi mereka akan mengetahui. dan rugilah di sana orang-orang yang hendak membatalkan.(40. dan dari mereka sebagian belum kami ceritakan atasmu.(40.76) Maka sabarlah.71) Di air panas kemudian di api mereka digerakkan.Tafsir Al Sulthan Orang-orang yang mendustakan rahasia Kitab dan rahasia apaapa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami.73) ”dari selain Allah?” Mereka berkata: ”Mereka itu telah hilang dari kami. maka kami tunjukkan kepada mu sebagian yang dijanjikan kepada mereka atau kami ambil mu.(40. (40. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan rahasia ayat melainkan dengan izin Allah.

(40. ketika mereka melihat azab kami. lalu melihat bagaiman ada akibat pada orang-orang yang dari sebelum mereka.Tafsir Al Sulthan Dan untuk kamu padanya beberapa manfa’at dan untuk kamu mencapai atasnya hajat dalam shudur kamu atasnya dan atas benda apung kamu dikendarakan.(40. mereka berkata: ”Kami mengimani karakter Allah saja. dengan bukti.80) Dan Dia tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya.81) Maka apakah belum mereka berjalan di bumi?.(40.83) Maka ketika mereka melihat azab kami.82) Yaitu ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka. dan kami kufur kepada apaapa yang kami sekutukan dengan-Nya”. mereka menyombong dengan ilmu di sisi mereka. Peragaan Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba-Nya dan rugilah di sana orangorang yang kafir.(40. tetapi mereka dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan. tetapi apa yang mereka usahakan tidak berguna untuk mereka ..(40. adalah kebanyakan dari mereka sangat kuat dan bekas-bekas di bumi.85) DLA . maka yang mana ayat Allah yang kamu hendak ingkari ?. (40.84) Tetapi tidaklah iman mereka memberi manfa’at untuk mereka.

Tafsir Al Sulthan DLA .

(41.(41. (padahal Dia) itu Rabb Alam Semesta ?” . bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” . dan Dia ukurkan padanya makanan- DLA .3) Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka.0) {Ha Mim}. bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati. karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”. maka mereka tidak dapat mendengar. dan Dia beri pelindungan padanya.7) ”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”.1) Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim .(41. (41. dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding.2) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui. Dari itu berlaku luruslah kepadaNya dan mintalah ampun kepada-Nya.5) Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu. diberi wahyu kepada ku. dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan.(41.(41.(41. 54 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Surat Fush-Shilat (Dijelaskan) Surat ke-41.4) Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya.(41. oleh itu.9) Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya.8) Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?.Tafsir Al Sulthan 41.(41.

maka kami telah beri pengenalan kepada mereka.(41. dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”.16) Dan adapun Tsamud. sedangkan azab akhirat lebih menghinakan. niscaya Dia turunkan malaikat.(41. keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”.(41. tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan.15) Maka kami kirim atas mereka angin shorshor pada hari yang sial.10) Kemudian Dia berada kepada Langit.(41. karena mereka tidak ditolong.Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka. (41. maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap.12) Maka itu jika mereka berpaling.(41. sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”. dan karena hendak menjaga. .17) DLA .13) Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”. Dia sangat kuat dari mereka ?. tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”. dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya. (41.Tafsir Al Sulthan makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya. karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita.14) Maka adapun ’Aad. dan dia Asap. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim. maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”.11) Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari. Maka petir azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan.(41.

Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama.(41. dan jika mereka minta dikasihani. dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan. dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu. tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan . maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan. lalu mereka puji-puji untuk mereka.(41. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi.19) Hingga apabila telah datang kepadanya.25) DLA .24) Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman.22) Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabb kamu. maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani.20) Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”. apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan.(41. (41.(41.21) Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu. maka mereka dibagi-bagi.Tafsir Al Sulthan Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman.(41.23) Maka itu jika mereka sabar. sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti. maka api itu tempat kedudukan bagi mereka.(41.18) Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api. bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia.(41.

27) Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api.(41.(41.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”.34) DLA . bikinlah hingar bingar padanya.(41. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat. dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.(41. bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami.33) Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat.(41. supaya kamu mendapat kemenangan”. niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”. supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”.30) ”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat.(41. tunjukkanlah kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia.(41.32) Dan bukankah tidak ada orang yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”.26) Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat.31) ”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”. dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan. supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami.28) Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Rabb kami.(41.(41.29) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Rabb kami Allah” kemudian mereka istiqomah.

sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.(41.(41. tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka. Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan. Dia As Samii’ul-’Aliim. Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan. Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati. (41. tidak tersembunyi atas kami. Sesungguhnya Rabb mu DLA .41) Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya.40) Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi).Tafsir Al Sulthan Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang.39) Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayatayat kami. maka berlindunglah kepada Allah. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid.(41. sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”.(41. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki.(41. sesungguhnya Dia.42) Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu. maka ia bergerak dan bertumbuh. karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk.36) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya. Maka apabila kami turunkan atas nya air.(41. maka mereka yang disisi Rabbmu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu. jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah. (41. Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?.38) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’.35) Dan jika engkau diganggu dari Setan.37) Maka jika mereka menyombong.

(41. mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu. dan dia atas mereka kegelapan. dan tidak Rabbmu mezalimi hamba-hamba-Nya. bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas. Itulah mereka.46) Juz’ ke 25 Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. dan siapa berbuat kejahatan.43) Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari. maka berselisih padanya. dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya . sesungguhnya di DLA . Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. maka ia putus asa putus harapan.(41.(41. dan kalau tidak kalimat terdahulu dari Rabbmu.47) Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin. sungguh ditetapkan antara mereka.45) Siapa beramal baik. tetapi jika kesusahan mengenai dia. niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi. dipanggil dari tempat yang jauh. maka untuk dirinya. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan.44) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab. Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutusekutu-Ku?”. di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”. sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. dan jika aku kembali kepada Rabbku.(41.48) Manusia tidak jemu meminta kebaikan. maka kepadanya.(41.(41. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmuNya.49) Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka.(41.Tafsir Al Sulthan sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih.

Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir.54) 42.(41. maka ia mempunyai permintan yang banyak. sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Rabb mereka.50) Dan apabila kami beri jasa (ni’mat) atas manusia.51) Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah.Tafsir Al Sulthan sisi-Nya (pemberian) yang tepat”. bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?. ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu. (41. siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”. hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap. 53 Ayat DLA . Apa belum cukup bagi mereka karakter Rabb mu.(41.(41. tetapi apabila mengenai dia kesusahan.53) Ketahuilah.Surat Asy-Syura (Rembukan) Surat ke-42. dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas.52) Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuqufuq dan di dalam diri-diri mereka.(41. rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. kemudian kamu mengkufuri karakternya. ia berpaling dan menjauhkan diri.

Maka Allah Dia pengurus dan Dia menghidupkan orang mati dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa. atas-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”. Allah Al’Aziizul-Hakiim. Dia jadikan mereka satu ummat saja.(42. Ketahuilah sesungguhnya Allah Dia Ghafuurur-Rahiim. dan engkau ancam dengan hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya.2) Seperti itu diwahyukan kepada mu dan kepada orang-orang yang dari sebelum mu. sebagian di surga dan sebagian di neraka sa’ir.(42.Mim}.4) Hampir langit itu terbelah dari sebelah atasnya dan malaikat menggerakkan hamdu Rabb mereka dan memintakan ampun untuk siapa di bumi. menjadikan untuk kamu dari diridiri kamu jodoh-jodoh dan dari binatang ternak jodoh-jodoh.(42. maka keputusannya kepada Allah.Qof}. Allah pengawas atas mereka.(42.(42.7) Dan kalau Allah kehendaki.10) Penyusun Langit dan Bumi.8) Atau adakah mereka mengadakan pengurus-pengurus selain Dia.(42. ”Itu untuk kamu Allah Rabb ku.5) Dan orang-orang yang mengambil selain dari-Nya pengurus.9) Dan apa-apa yang kamu selisihkan padanya dari sesuatu.Sin.6) Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu Bacaan Bahasa Asli agar engkau ancam ibu negeri dan siapa yang di sekitarnya. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pengawal dan tidak penolong.(42.(42. tetapi Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki dalam pengaturan-Nya. dan Dia Al ’Aliyyul-‘Azhiim.3) Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.0) {Ha.(42.(42. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.1) {‘Ain.(42.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Dia DLA .

(42.(42.12) Dia telah terangkan atas kamu sebagian dari peraturan apa yang Dia wajibkan dia kepada Nuh.14) Maka untuk itu. bantahan mereka tidak berharga di sisi Rabb mereka. dan kepada-Nya tempat kembali”.15) Dan orang-orang yang membantah di dalam Allah.17) DLA . niscaya diberi keputusan antara mereka. Dia ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki dan Dia ukurkan. sesungguhnya Dia mengetahui karakter tiap sesuatu. jangan engkau mengikuti keinginankeinginan mereka. dan engkau tidak tahu barangkali sa’at itu sudah dekat. lantaran kedengkian di antara mereka.Tafsir Al Sulthan banyakkan kamu padanya. dan sekiranya tidak kalimat yang telah terdahulu dari Rabb mu.(42. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu.(42. tidak ada seperti-Nya sesuatu. dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab dari sesudah mereka sungguh dalam keraguan darinya kebimbangan.(42. Allah akan kumpulkan antara kita. kepada satu masa yang tertentu. dan kami wahyukan kepada mu dan apa yang kami wajibkan dia kepada Ibrahim dan Musa dan ‘Isa. Menyolok atas musyrikin yang engkau seru mereka kepadanya. dan katakan: ”Imanilah rahasia apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan aku diperintah berlaku adil antara kamu.(42. dan atas mereka kemarahan dan bagi mereka azab yang sangat. Allah memilih kepada-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Dia beri pengenalan kepadanya siapa yang mau kembali. bahwa hendaklah kamu dirikan peraturan dengan tetap. dan jangan kamu bercerai berai padanya.11) Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi.Allah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kamilah amal kami dan bagi kamu amal kamu.13) Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan.16) Allah yang menurunkan Kitab dengan Lengkap dan Miizaan . dan Dia Samii’un-Bashir. dari setelah apa yang diterima dia (oleh manusia). maka serulah dan berdiri lurus sebagaimana engkau diperintah.(42.

karena mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap.24) DLA . niscaya diberi ketetapan antara mereka. sungguh dalam kelupaan yang jauh. kami tambah untuknya dalam ke tamannya. kami tambah baginya padanya kebaikan. dia beri rizki kepada siapa yang Dia kehendaki.19) Siapa adalah ingin ke taman akhirat.(42.21) Engkau akan lihat orang yang zalim itu takut kepada yang mereka telah usahakan. Itu dia kelebihan yang menyolok. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Dan sekiranya tidak karena kalimat fadhlu. dan beramal shalih di dalam rauwdhat surga.18) Allah Sungguh Lathif kepada hamba-hamba-Nya. dan orang-orang percaya. Sesungguhnya Allah Ghafuurun-Syakuur. takut kepadanya. kecuali persahabatan di dalam kerabat” dan siapa kerjakan kebaikan.(42. (42. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah dalam sa’at. bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. dan Dia Al Qowiyyul-’Aziiz. (42.(42. Katakanlah: ”Aku tidak minta kepada kamu upahan atasnya. dan dia akan mengenai mereka.20) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka sebagian dari peraturan sesuatu yang Allah tidak izinkan. kami akan beri kepadanya darinya dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Dan orang-orang yang beriman. sesungguhnya Dia Mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(42.Tafsir Al Sulthan Minta kedatangannya dengan lekas orang-orang yang tidak percaya kepada rahasianya.23) Atau mereka akan berkata : ”Ia berdusta atas Allah?”.(42.22) Itu Yang kabar gembira Allah kepada hamba-hamba-Nya orang-orang yang beriman dan beramal shalih. dan siapa adalah ingin ke taman dunia. Maka jika Allah kehendaki Dia metrai atas Qalbumu. Dan Allah menghapus yang Bathil dan Melengkapi Yang Lengkap dengan kalimatnya.

30) Dan kamu tidak bisa berlepas di bumi.31) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bukit di dalam laut seperti menjulang tinggi.32) Jika Dia kehendaki.(42.(42. dan Dia AlWaliyyul-Hamiid.26) Dan jika Allah panjangkan rizki untuk hamba-hamba-Nya. maka jadilah dia di muka (laut).29) Dan apa-apa yang mengenai kamu dari mushibah.(42. dan Dia ampunkan sebagian banyak.28) Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya penciptaan Langit dan Bumi dan apa-apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan.Tafsir Al Sulthan Dan Dia Yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan Dia menerima maaf dari kejahatan-kejahatan dan Dia Mengetahui apa yang kamu kerjakan. tetapi Dia turunkan dengan ukuran apa yang Dia kehendaki.(42.25) Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan dia memberi tambahan kepada mereka dari fadhlu-Nya dan orang-orang yang kafir adalah bagi mereka azab yang keras. sungguh mereka meliwati batas di Bumi. Dia matikan angin.(42. dan Dia atas mengumpulkan mereka ketika menghendaki Berkuasa. padahal Dia ampunkan sebagian banyak.Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk setiap penyabar yang berterima kasih.(42. dan Dia sebarkan pengaturan-Nya. (42.27) Dan Dia yang menurunkan hujan dari setelah mereka putus harapan. dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari Pengurus dan tidak penolong.(42. maka dengan sebab usaha tangan-tangan kamu.33) Atau Dia binasakan dia dengan sebab usaha mereka.(42.(42.34) DLA . Sesungguhnya Dia kepada hamba-hamba-Nya Khabiirun-Bashiir.

(42. maka ganjarannya atas Allah.35) Maka itu apa-apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu adalah perlengkapan hidup di dunia. Sesungguhnya Dia tidak cinta kepada orang yang zalim.39) Dan balasan dari suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya. (42.44) DLA .(42. bahwa mereka tidak mempunyai jalan untuk berlepas diri.(42.38) Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman mereka membalas. dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman. maka tidak ada baginya pengurus dari selain Dia.Tafsir Al Sulthan Dan supaya orang-orang yang membantah dalam ayat-ayat kami mengetahui. (42. dan atas Rabb mereka. mereka bertawakal.(42. Dan engkau akan lihat orang-orang zalim berkata ketika mereka melihat azab: ”Adakah kiranya jalan buat kembali?”.(42.43) Dan siapa dilupakan oleh Allah. Itulah mereka bagi mereka azab yang pedih.41) Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak yang lengkap. sesungguhnya yang demikian dari perkara yang digemari. tetapi siapa mengampuni dan membereskan.37) Dan orang-orang yang memperkenankan untuk Rabb mereka dan mendirikan sholat dan urusan mereka ada rembukan antara mereka dan dari apa yang kami berikan kepada mereka.42) Dan orang-orang yang sabar dan mengampunkan.40) Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas setelah dianiaya tidak ada jalan untuk diapa-apakan mereka.(42.(42.36) Dan orang-orang yang menjauhi dosa yang menyolok dan kekejian dan apabila mereka marah mereka mengampuni. mereka belanjakan.(42.

Tafsir Al Sulthan Dan engkau akan lihat mereka dibawa kepadanya dalam keadaan khusyu’ lantaran hina sambil melihat dengan kerlingan tersembunyi. dan mereka yang beriman berkata:”Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyaamah”.45) Dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela yang bisa menolong mereka selain dari Allah. mereka bergirang dengannya. melainkan dengan wahyu atau dari belakang hijab atau Dia kirim utusan.51) DLA .50) Dan tidak ada untuk makhluk cerdas bahwa Allah berkata-kata kepadanya. dan Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki laki-laki. (42. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal.(42. Dia beri kepada siapa yang Dia kehendaki perempuan. lalu dia wahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. dan Dia jadikan siapa yang Dia kehendaki mansul. sesungguhnya Dia ’Aliimun-Qodiir.49) Atau Dia jodohkan mereka laki-laki dan perempuan. dan sesungguhnya apabila kami rasakan kepada manusia pengaturan dari kami. sesungguhnya Dia ‘Aliiyyun Hakiim.(42.47) Tetapi jika mereka berpaling. dan siapa yang dilupakan Allah maka tidak ada baginya satupun jalan.48) Kepunyaan Allahlah kerajaan Langit dan Bumi. Tidak ada kewajiban atas mu melainkan menyampaikan.(42. tetapi jika mengenai mereka satu kesusahan dengan sebab apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka.46) Perkenankanlah untuk Rabb kamu dari sebelum datang hari yang tidak ada penolakan baginya dari Allah dan tidak ada bagi kamu dari tempat berlindung pada hari ini dan tidak bagi kamu dari mengingkari.(42.(42. maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai pengawal.(42. maka sesungguhnya manusia itu kufur. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.

2) Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu gunakan akal.(42.52) Jalan Allah Yang kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi Sungguh kepada Allah dikembalikan semua urusan.1) Demi Kitab yang membuktikan.(43. dan sesungguhnya engkau sungguh memperkenalkan kepada Jalan yang lurus.(43.(43.(43.Tafsir Al Sulthan Seperti itu kami wahyukan kepadamu Ruuh dari urusan kami.(42. tetapi kami jadikan dia Nuur yang kami beri pengenalan dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. 89 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Surat Az-Zukhruf (Perhiasan) Surat ke-43.4) DLA .0) {Ha.Mim}.3) Dan sesungguhnya dia di dalam ibu kitab di sisi kami secara rinci bijaksana.(43. 43. padahal engkau tadinya tidak tahu apa itu Kitab dan apa itu Iman.53).

seperti itu kamu dikeluarkan.(43.Tafsir Al Sulthan Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?. (43.(43. dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya .14) Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hambahamba-Nya. dan kamu katakan: ”Subhaana Yang putarkan untuk kami ini. dan telah lewat contoh generasi pertama.13) ”dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali”.6) Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.8) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”.(43.(43.(43. (43.(43. dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan.5) Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama.(43. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata.7) Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka.9) Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai. niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka Al’Aziizul-’Aliim”. kemudian kamu ingat jasa (ni’mat) Rabb kamu ketika kamu telah berada atasnya. maka kami hidupkan dengannya negeri mati.12) Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya.(43.15) DLA .11) Dia Yang menciptakan sistem setiapnya. dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai.(43.10) Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran.

22) Dan seperti itu.(43.(43. jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah. dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.(43.(43.17) Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan.(43.Tafsir Al Sulthan Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan.16) Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang menjadikan untuk Ar-Rahman perumpamaan. sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?. tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapakbapak kami atas ummat. (43. dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”. maka mereka kepadanya mereka berpegang ?.(43.23) Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?. (43.21) Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapakbapak kami atas ummat.20) Atau kami beri mereka kitab dari sebelum nya. kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya.19) Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”.24) DLA .18) Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba ArRahman itu sebagai perempuan. dan sesungguhnya kami atas bekasbekas mereka orang yang mengikut”. apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka. mereka tidak lain melainkan berdusta.Mereka berkata:”Sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada yang kamu diutus untuk menyampaikannya”.(43.

Tafsir Al Sulthan Lalu kami siksa mereka.34) Dan perhiasan.33) Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu. niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia ArRahman itu atap rumah mereka dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.(43. (43.(43. karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”.(43. karena semua itu tidak lain melainkan bendabenda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang yang tekun.(43.31) Apakah mereka membagi pengaturan Rabb mu ?.(43.30) Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia.29) Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu.28) Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata.27) Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam turunannya supaya mereka kembali.(43. demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya. dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas derajat sebagian.(43.(43. mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.25) Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”.32) Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja.(43. agar sebagian mereka mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Rabbmu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan.35) DLA .26) ”Kecuali Yang Menyusun aku. maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan.(43.

maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.46) Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami.(43. karena engkau sejelek-jelek Qorin.44) Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami. adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?. dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan. karena kamu telah menzalimi.45) Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya.(43.(43.47) DLA .41) Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka.(43. sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus.(43. kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin. maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa.36) Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan.40) Tetapi maupun kami hilangkan mu.(43. maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Rabb Alam Semesta”. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”.(43.(43. ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat.(43.38) ”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini.42) Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu. (43.37) Hingga ketika datang kepada kami. tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.39) Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata.Tafsir Al Sulthan Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman.43) Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa.(43. (43.

49) Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.(43. (43. dengan apa yang ia janjikan di sisi mu. dan hampir tidak bisa menerangkan”.(43.57) Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan.Tafsir Al Sulthan Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya.48) Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir. dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali.(43. maka tidakkah kamu lihat?”.52) ”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”.58) DLA . serulah untuk kami Rabb mu. tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak.53) Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya.50) Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya.(43. sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”. bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.54) Maka ketika mereka membikin kami murka.55) Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir.(43.51) ”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini.(43.(43.(43. kami balas mereka. bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku.(43.(43.56) Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh. tiba-tiba mereka memungkiri janji. lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. ia berkata: ”Hai kaumku.

dan adalah mereka menyerah diri.69) ”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”.64) Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka. kecuali orang-orang yang tekun.(43. maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.(43.(43.59) Dan kalau kami kehendaki.67) ”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”.61) Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan.70) DLA .62) Dan ketika datang kepada mereka ‘Isa dengan bukti.63) ”Sesungguhnya Allah Dia Rabb ku dan Rabb kamu.(43.(43. maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus. ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya. (43. sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti.(43.Tafsir Al Sulthan Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa (ni’mat) atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel.66) Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian.(43. maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.(43. sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata.68) Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami. ini jalan yang lurus”.(43.(43.(43.65) Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar.60) Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan untuk sa’at. maka sembahlah Dia.

tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri.73) Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43.(43.(43.(43. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis.(43. maka kami akan memutuskan.77) Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap.75) Padahal kami tidak menganiaya mereka.(43.80) Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak.72) Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak. yang dari padanya kamu makan. dari apa yang mereka sifatkan.(43. maka akulah orang pertama yang menyembahnya”.Tafsir Al Sulthan Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan pialapiala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata.79) Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?. (43. dan didalamnya kamu akan kekal.78) Bahkan mereka telah putuskan urusan.71) Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.74) Tidak diringankan siksaan dari mereka.(43. sedangkan mereka di dalamnya putus asa. tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap.(43. Rabb ‘Arsy.81) Subhaana Dia Rabb Langit dan Bumi.82) DLA .76) Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Rabbmu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”.(43.(43.

86) Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”. dan di Bumi Yang Dita’ati.(43. tidak memiliki safa’at. dan Dia Al Hakiimul ’Aliim. dan disisi-Nya ilmu sa’at. kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu.(43.(43. dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. nanti mereka akan mengetahui . sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”.85) Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya.(43.(43.83) Dia Yang di Langit Yang Dita’ati.89) DLA . niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?. (43.(43.88) Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”.84) Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya.87) Perhatikan perkataannya: ”Hai Rabb.Tafsir Al Sulthan Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.

(44.8) Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main.1) Demi kitab yang membuktikan.10) Yang akan menutupi manusia.(44.(44.9) Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.6) Rabb Langit dan Bumi.7) Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama.(44.0) {Ha.(44.2) Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi.11) DLA .(44. sesungguhnya kamilah yang mengutus.Tafsir Al Sulthan 44.(44.Mim} . sesungguhnya Dia.(44.(44.Surat Ad-Dukhan (ASAP) Surat ke-44.(44.5) Pengaturan dari sisi Rabb mu. jika kamu yakin.3) Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.(44.4) Sebagai perintah dari kami. ini azab yang pedih. Dia As Sami’ul-‘Aliim.(44. dan apa-apa antara keduanya. sesungguhnya kami mengancam. 59 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.

(44. dan mereka berkata:”diajar dia.12) Dari mana mereka dapat peringatan.(44.(44.Tafsir Al Sulthan ”Rabb kami. dia gila”. (44. sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”. sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda.22) “Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam.20) ”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”.21) Lalu ia menyeru kepada Rabbnya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:.(44.(44.(44. padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata. sesungguhnya engkau akan diikuti”.17) ”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah.(44.(44.13) Kemudian mereka berpaling darinya.(44.19) ”Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb ku dan Rabb kamu dari perejaman kamu kepada ku”.18) ”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah. sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”.24) DLA .16) Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan. sesungguhnya kamu akan kembali. sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”.(44.14) Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit.15) Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok.(44.23) ”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap.(44. sesungguhnya kami akan membalas. lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”.

sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka. dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(44. (44.(44.(44.36) Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orangorang yang dahulu dari mereka?.(44. jika kamu orang-orang yang benar”.34) “tidak ia melainkan kematian kita yang pertama.(44.(44.(44.27) Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain. Kami telah binasakan mereka.28) Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo.37) Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.Tafsir Al Sulthan Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan matamata air.29) Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina. sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.25) Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.32) Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayatayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.35) ”Maka datangkanlah bapa-bapa kami.31) Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.(44.26) Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenangsenang.(44.(44.30) Dari Fir’aun.33) Sesungguhnya mereka ini berkata:(44.(44.(44.38) DLA .

(44.(44. (44.(44.(44.44) Seperti minyak yang mendidih di perut-perut.(44.48) “Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.54) Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.43) Makanan orang yang berdosa. Dia Al ’Aziizur-Rahiim.Tafsir Al Sulthan Tidak kami ciptakan keduanya.(44.(44.40) Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong.55) DLA .39) Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka semua bertemu. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(44.45) Seperti didihan air yang sangat panas.42) Sesungguhnya pohon zaqqum.51) Di dalam surga dan mata air.41) Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia. (44.50) Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman.(44. hal keadaan mereka berhadap-hadapan.(44. (44.(44.46) “Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”. melainkan dengan Lengkap.53) Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata.49) “Sesungguhnya inilah dia yang kamu ragu padanya”.47) “Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”.(44.(44.52) Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal.

58) Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu.(45.57) Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu.(45. itu Dia kemenangan yang panjang. 37 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.2) DLA .(44.0) { Ha Mim}. agar mereka mendapat peringatan.56) Sebagai kelebihan dari Rabbmu.(44.Surat Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Surat ke-45.Tafsir Al Sulthan Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim.(44.(45.59) 45.1) Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.(44.

8) Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan.6) Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa. bagi mereka azab dari rijzim pedih.(45.10) Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Rabb mereka. Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih. dan bagi mereka azab yang panjang.(45. .(45.3) Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin.(45.7) Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?. Dan tidak bisa menjadi Pengurus apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah.(45.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya. dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan.9) Dari hadapan mereka ada jahannam.4) Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki. kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya.(45.11) Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.12) DLA . (45.(45.(45.5) Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap. itulah mereka bagi mereka azab menghina. dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal. maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya.(45.

(45. kamu akan dikembalikan.Tafsir Al Sulthan Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya.(45. maka atasnya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. maka untuk dirinya. supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah.(45.16) Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan.(45.13) Katakanlah kepada orang-orang yang beriman.21) DLA .(45. karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan.14) Siapa berbuat baik.18) Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian.(45. dan siapa berbuat jahat.15) Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian.19) Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin. (45. maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Jelek apa yang mereka putuskan.20) Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orangorang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?. maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka.(45.17) Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan. dan Allah pengurus orang-orang yang tekun. Kemudian kepada Rabb kamu. dan kami beri mereka dari yang baikbaik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta.(45. sesungguhnya Rabbmu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.

27) Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut.24) Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan.23) Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini.(45.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya.29) DLA . tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orangorang yang benar”. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang ia telah usahakan. dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya. tidak ada keraguan padanya.22) Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?. dan mereka tidak dizalimi. (45.(45.(45.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu.(45.(45. dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”.(45.26) Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi. Maka tidak mau kamu ingat ?. kemudian Dia akan matikan kamu.25) Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu. kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah.28) Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. kita tidak ada. dan tidak mereka melainkan menyangka. dan kita hidup.(45. Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan. pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan. dan hari berdiri sa’at. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” .

(45.Tafsir Al Sulthan Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih.32) Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan.34) Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil ayatayat Allah sebagai olok-olok. kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at. dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat. tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”. maka dimasukkan mereka oleh Rabb mereka ke dalam surga.(45.30) Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu.33) Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini. karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”.31) Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”.(45.(45. (45.37) DLA .36) Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi. dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”. dan kamu ditipu kehidupan dunia. mereka tidak dikeluarkan daripadanya. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(45. Rabb Langit dan Rabb Bumi dan Rabb Alam Semesta. tetapi kamu menyombong.(45.(45.Itu dia kemenangan yang nyata. maka pada hari ini.35) Maka kepunyaan Allah lah hamdu.

Tafsir Al Sulthan DLA .

Datangkanlah kepada ku satu Tulisan dari sebelum ini. mereka berpaling.1) Diturunkan tulisan ini dari Allah Al-’Aziizil-’Hakiim. dan adalah mereka kepada pengabdian mereka. berkata orang-orang yang kafir kepada yang lengkap.7) Atau mereka mengatakan: ”Dia mengada-ngadakannya”.6) Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan. dan untuk satu waku yang sudah ditentukan.(46. (46.0) { Ha. Min}.2) Tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya. Dan mereka dari seruan mereka berlaku lalai.4) Dan bukankah tidak ada yang lebih lupa daripada orang yang menyembah selain dari Allah. atau bekas-bekas dari Ilmu jika kamu orang-orang yang cerdas”. Tunjukkan kepada ku apa yang ia telah ciptakan dari Bumi.Surat Al-Ahqaaf (Bukit Pasir) Surat ke-46.(46. adalah bagi mereka musuhmusuh.3) Katakan: ”Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain dari Allah ?. 35 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (46. maka tidaklah DLA .(46.5) Dan apabila dikumpulkan manusia. Atau adakah mereka mempunyai sekutu di Langit. (46. ketika ia datang kepada mereka: ”Ini sihir yang nyata” (46.Tafsir Al Sulthan 46. apa-apa yang tidak bisa memperkenankan itu sampai hari qiyaamah. melainkan dengan Lengkap. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang diancamkan kepada mereka. Katakanlah: ”Jika aku mengada-ngadakannya. mereka kafir (46.

maka tidak ada ketakutan atas mereka. Sehingga apabila ia sampai kepada DLA . Padahal seorang pengaku dari Bani Israel pernah mengakui atas yang seperi ini. Dia lebih mengetahui rahasia apa-apa yang kamu percakapkan padanya. Dan Dia Ghafuurur-Rahiim. tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”.13) Itulah mereka penduduk Surga. Katakanlah: ”Apa tidak kamu perhatikan jika ia adalah dari sisi Allah. dan tidak aku melainkan pemberi peringatan yang nyata (46. Tidak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim.12) Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Rabb kami Allah. dan kamu mengkufuri rahasianya ?.10) Dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: ”Kalau adalah itu baik. dan tidak kepada kamu.8) Katakanlah: ”Tidaklah aku orang yang mengada-ngada dari rasul-rasul. Dan ini kitab yang membetulkan Lisan Bahasa Asli. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah. kemudian mereka istiqomah. sedangkan mengandungnya dan pisah susunya adalah 30 bulan. Padahal lantaran mereka tidak mau diberi pengenalan dengannya. mereka kekal padanya sebagai balasan bagi apa yang ada mereka kerjakan (46. tetapi kamu menyombong. Dan kami telah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibubapaknya.14). dan kegembiraan untuk orang-orang yang berbuat baik (46.11) Dan dari sebelumnya ada Kitab Musa sebagai Imam dan pengaturan.9). (46.Tafsir Al Sulthan kamu memiliki bagiku barang sesuatu dari Allah. maka mereka akan berkata: ”Ini satu dusta yang sudah tua”(46. lalu ia beriman. dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (46. dan tidak mereka berdukacita (46. Cukuplah rahasia-Nya menjadi saksi antaraku dan antara kamu.

maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang menyerah diri”. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang yang kafir atas api. ia berkata: “Rabbi berilah kepada ku supaya aku bersyukur atas jasa (ni’mat) Mu yang Engkau telah jasakan kepada ku. tetapi ia berkata: “Ini tidak lain melainkan dongeng orang-orang yang pertama”(46.(46.15) Itulah mereka orang-orang yang kami terima dari mereka kebagusan apa yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka dalam penduduk Surga sebagai janji yang benar yang pernah dijanjikan kepada mereka. percayalah.(46.Tafsir Al Sulthan masa balighnya dan sampai 40 tahun. Dan ibubapaknya minta tolong kepada Allah :”Celakalah bagi mu. (46. dan mereka tidak akan dizalimi(46. lantaran kamu pernah berlaku sombong di bumi dengan tidak ada alasan yang lengkap dan lantaran kamu pernah melewati batas.16) Dan yang berkata kepada dua ibu bapaknya:”Uff untuk kamu berdua. dan karena akan dicukupi kepada mereka amal-amal mereka. padahal telah mati orang-orang yang dari sebelumku ?”.17) Itulah mereka orang-orang yang patut atas mereka perkataan dalam ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jinn dan manusia. sesungguhnya perjanjian Allah itu Lengkap”. dan berilah keberesan bagiku dalam anak cucu.”Kamu telah habiskan bagian-bagian kamu yang baik dalam kehidupan kamu di dunia dan kamu telah bersuka-suka dengannya. dan atas dua ibubapakku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.20) DLA . dan supaya aku berbuat kebaikan yang Engkau sukai.18) Dan untuk setiap derajat dari apa yang mereka kerjakan.(46. sesungguhnya aku berobat kepada-Mu.19). apakah kamu akan mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan.

25) Dan sungguh kami telah teguhkan mereka dalam apa yang tidak kami teguhkan kamu padanya. Padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa pengancam sebelumnya dan sesudahnya. ketika ia mengancam kaumnya di Bukit Pasir. lalu mengepung mereka apa yang ada dengannya mereka perolok-olokkan.22) Ia berkata: ”Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. (46. “Bahwa jangan kamu sembah selain Allah.21) Mereka berkata: ”Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami?. sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang panjang” (46.Tafsir Al Sulthan Dan ingatlah Saudara ‘Aad. (yaitu) angin yang di dalamnya ada azab yang pedih.27) DLA . Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami.Dan kami menjadikan untuk mereka pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.(46.23) Maka ketika mereka lihat dia ’Aaridhon menghadap ke lembahlembah mereka.24) Yang membinasakan tiap sesuatu dengan perintah Rabbinya. mereka berkata: ”Ini ’Aridhon yang akan menghujani kami” Bahkan dia apa yang kamu minta disegerakan dengannya. tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh” (46. dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan kepada ku rahasianya. dari penduduk negeri dan kami telah jelaskan ayat-ayat agar mereka kembali. melainkan tempattempat tinggal mereka. karena adalah mereka mengingkari rahasia ayat-ayat Allah. Seperti itu kami balas kaum yang berbuat kedurhakaan. tetapi tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak fuad-fuad mereka dari sesuatu.26) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan apa-apa yang di sekitar kamu. Maka menjadilah mereka tidak terlihat. (46. jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”(46. (46.

Bahkan (tuhan-tuhan itu) melupakan dari mereka.Mereka berkata: ”Bahkan Demi Rabb kami”.(46.sesungguhnya kami telah mendengar sebuah Kitab yang diturunkan sesudah Musa. yang mengoreksi untuk apa yang di hadapannya. mengenalkan kepada yang lengkap dan kepada thoriiqim Mustaqiim”(46.34) Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya uulul azmi dari rasul-rasul. Itulah mereka dalam kelupaan yang nyata.33) Dan pada hari akan dibawa orang-orang yang kafir atas api (seraya dikatakan): ”Bukankah ini karakter yang lengkap?”.31) Dan siapa tidak perkenankan Da’i Allah. Dan itu kebohongan mereka. maka tidak bisa ia luput di bumi dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain dari-Nya. perkenankanlah Da’i Allah. Dan jangan engkau minta dilekaskan untuk mereka. maka ketika mereka menghampirinya.28) Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nafaron dari Jinn yang mendengarkan Alquran. maka setelah selesai. (46.30) ”Hai kaum kami !. adalah Berkuasa atas menghidupkan yang mati ?. Bahkan sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu. (46.Tafsir Al Sulthan Maka mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan sebagai pendekatan diri.(46.29) Mereka berkata: ”Hai kaum ku. niscaya Dia ampunkan untuk kamu dari dosa-dosa kamu dan Dia lepaskan kamu dari azab yang pedih”(46. dan tidak Lelah dengan sebab menciptakan mereka. dan imanilah karkter-Nya. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan DLA .Dia berkata: ”Maka rasakanlah azab dengan sebab kamu kufur”(46.32) Apa belum mereka lihat bahwa sesungguhnya Allah Yang Menciptakan Langit dan Bumi. dan apa yang ada mereka ada-adakan. pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam. mereka berkata: ”Diamlah.

Tafsir Al Sulthan kepada mereka. Dia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka. Dia lupakan amal-amal mereka.35) 47.(47.1) Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan beriman kepada apa yang diturunkan atas Muhammad. dan Dia akan memperbaiki keadaan mereka . Maka bukankah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq ? (46.Surat Muhammad (Nabi Muhammad saw) Surat ke-47. 38 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (47.2) DLA . dan dia yang lengkap dari Rabb mereka. (Ini satu) Penyampaian. seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan satu sa’at dari siang hari saja.0) Orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah.(47.

5) Dan Dia masukkan mereka ke Surga yang pernah Dia kenalkan dia kepada mereka. Hingga ketika kamu mengalahkan mereka. jika kamu tolong Allah.8) Itu karakternya sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan.11) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh ke Taman yang mengalir dari bawahnya DLA . Dia tolong kamu dan kuatkan pendirian kamu. maka tidak Dia lupakan amalan mereka . (47. Dan orangorang yang gugur di jalan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman.(47. dan adapun tebusan.3) Maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir. maka Dia lenyapkan amalan mereka.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang Bathil. maka keraskanlah ikatan tawanan.(47. mengikuti Yang Lengkap dari Rabb mereka. Seperti itu Allah adakan untuk manusia perumpamaan mereka.10) Itu karakter sesungguhnya Allah Yang memimpin orang-orang yang beriman.(47.(47. maka pukulah penjaga mereka.Maka adapun anugerah sesudah itu.Demikian.9) Maka apa tidak mereka berjalan di Bumi lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka. (47. dan akan perbaiki keadaan mereka(47. dan untuk orang-orang kafir seperti dia.4) Dia akan beri pengenalan kepada mereka. dan orang-orang yang kafir tidak Dia pimpin mereka.6) (67) Hai orang-orang yang beriman !.7) Dan orang-orang yang kafir.(47. Allah telah binasakan atas mereka. dan kalau Allah menghendaki. hingga mereka meletakkan perang senjatanya. maka kesengsaraan bagi mereka dan Dia lupakan amal-amal mereka. Dia tidak menolong dari mereka.(47. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian.

dan mengikuti keinginan mereka.(47.17) Maka tidakkah mereka menunggu melainkan sa’at bahwa akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. dan makan seperti makannya binatang ternak dan api kedudukan bagi mereka. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya.16) Orang-orang yang mengenali itu.12) Dan ada sebagian dari negeri. (47. Mereka itu orang-orang yang Allah thoba’a atas qalbu mereka. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Allah. Maka bagaimana (keadaan) bagi mereka ketika datang kepada mereka peringatan mereka ? . dan orang-orang yang kafir mengumpulkan perlengkapan. maka tidak ada penolong bagi mereka.18) Maka ketahuilah sesungguhnya Dia.15) Dan sebagian dari mereka orang yang mendengar kepada mu. Dia tambah pengenalan bagi mereka.13) Maka apakah siapa adalah atas Bukti dari Rabbnya. dan Dia beri kepada mereka ketekunan mereka. Dan pengembalian dari Rabb mereka. (47. dan sungai dari madu yang disaring. (tidak sama) seperti orang yang dia kekal di dalam api dan diberi minum air mendidih maka terpotong isi perut mereka.Tafsir Al Sulthan sungai-sungai. Untuk mereka padanya dari tiap buah-buahan. seperti orang yang dihiasi baginya amalan jeleknya ? dan mengikuti keinginan mereka ?.14) Perumpamaan Taman yang dijanjikan kepada orang-orang yang tekun. dan mintalah pengembalian dari buah amal DLA .(47. (47. kami telah binasakan mereka. mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: “Apa yang ia katakan tadi?”. dia lebih sangat kuat dari negeri mu yang mengeluarkan-mu. (47. sehingga ketika mereka keluar dari sisi mu. padanya sungai dari air yang tidak membusuk dan sungai dari susu yang tidak berubah rasa.(47. dan sungai dari Arak yang lezat bagi yang meminumnya.

(tentang) Peperangan. dan untuk mu’minin dan mu’minat. atau atas qalbu (mereka) ada Aqfalnya ? .(47. sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka ?. (47.Maka lebih utama bagi mereka. Maka ketika diturunkan kepada mu satu bentuk yang dapat diputuskan dan disebut padanya.(47.28) DLA . jika kamu berkuasa bahwa kamu berbuat rusak di Bumi. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan kedudukan kamu.20) Kepatuhan dan perkataan ma’ruf. maka Dia hilangkan amal-amal mereka. engkau (dapat) lihat orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pingsan atasnya dari mati.(47. dan memutuskan hubungan teliti kamu.Tafsir Al Sulthan mu. maka Dia tulikan mereka dan butakan pemandangan mereka.26) Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka.21) Maka apakah tidak bisa jadi. sungguh adalah baik bagi mereka.22) Itulah mereka orang yang dikutuk Allah.23) Maka apakah tidak mereka tadabbur Alquran. setan telah mudahkan mereka dan panjangkan angan-angan mereka.(47.24) Sesungguhnya orang-orang yang kembali atas punggung mereka dari setelah ada bukti bagi mereka pengenal. (47. Maka apabila sudah jadi wajib urusan.(47. dan mereka benci kepada keridhaan-Nya.19) Dan berkata orang-orang yang beriman: “(mengapa) kalau tidak diturunkan satu bentuk”.(47.27) Itu karakter sesungguhnya mereka mengikuti apa memurkakan Allah.(47. maka mereka berlaku benar kepada Allah. (47.25) Itu karakter sesungguhnya mereka berkata kepada orangorang yang membenci apa yang diturunkan Allah:”Kami akan mematuhi kamu dalam sebagian urusan” Dan Allah mengetahui rahasia mereka.

yaitu Dia minta kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Dan jika kamu beriman dan tekun.37) DLA .34) Maka jangan kamu lemah dan jangan kamu menyeru kepada kesejahteraan. dan kami akan menguji. niscaya kamu bakhil dan menampakkan kebencian kamu.(47. dan kamu orang yang tinggi derajat.36) Jika Dia tanya kepada kamu harta kamu. (47.31) Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah.29) Dan kalau kami kehendaki. dan tentu engkau akan mengenali mereka dalam gaya perkataan.35) Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian. dan mereka kafir. dan jangan kamu kurangkan amal-amal kamu. dengan tanda-tanda mereka.(47. (47.Tafsir Al Sulthan Apakah orang-orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak keluarkan kedengkian mereka ?. sungguh kami tunjukkan mereka kepada mu. dan menentang Rasul dari setelah ada bukti bagi mereka tentang pengenalan. maka tidak Allah kembalikan mereka (ke surga).(47.(47. patuhilah Allah dan patuhilah Rasul.(47. Dan Allah mengetahui amalamal kamu. kemudian mereka mati.30) Dan kami akan memberi percobaan kepada kamu hingga kami mengetahui Mujahidin dari kamu dan Shobirin. tidak membahayakan Allah sedikitpun.33) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi dari jalan Allah. tetapi tentu engkau telah kenal mereka. Dan Allah bersama kamu dan tidak Dia sia-siakan bagi kamu amal-amal kamu. Dia beri kamu upah kamu dan tidak Dia tanya kamu tentang harta-harta kamu.32) (68) Hai orang-orang yang beriman!. beri tahu hal kamu.(47. Dia akan gugurkan amal-amal mereka.(47.

padahal siapa bakhil. Dia akan ganti satu kaum selain kamu. (47.Tafsir Al Sulthan Nah. dan kamu miskin. kemudian tidak mereka jadi seperti kamu. maka sesungguhnya ia bakhil dari diri nya.38) DLA . Dan jika kamu berpaling. Dan Allah Kaya. kamu orang yang diajak untuk berinfaq di jalan Allah. tetapi dari antara kamu ada yang bakhil.

merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah qalbu mereka untuk berbuat tekun. niscaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan.(49.0) (69) Hai orang-orang yang beriman !.5) (71) Hai orang-orang yang beriman !. Jika dia turut kamu dalam kebanyakan urusan.Surat Al-Hujurat (Bilik-Bilik) Surat ke 49. maka selidikilah. Tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan bagi kamu.2) Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah. supaya kamu tidak berbuat sesuatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu. lalu kamu jadi menyesal atas apaapa yang kamu telah kerjakan. dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya.(49. 18 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (49. kebanyakan dari mereka tidak berkal. DLA .(49. karena khawatir akan gugur amal-amal kamu. sesungguhnya Allah Sami’un ’Aliim (49. jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.(49.Tafsir Al Sulthan 49. niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. padahal kamu tidak sadar. sebagaimana sebagian kamu keraskan terhadap sebagian. dan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang panjang.4) Padahal kalau mereka sabar sehingga engkau keluar menemui mereka.(49.1) (70) Hai orang-orang yang beriman !. Dan tekunilah Allah. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. jika datang kepada kamu seorang wartawan fasik dengan membawa berita.3) Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikbilik itu.6) Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada Rasulullah. jangan kamu angkat suarasuara kamu lebih dari suara Nabi. dan Dia hiasi dalam qalbu-qalbu kamu.

Dan Allah ’Aliimun Hakiim (49. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ?. (49. Itulah mereka. Dan siapa tidak bertobat.12) Hai manusia !. maka hendaklah kamu mendamaikan antara keduanya. maka damaikanlah antara saudara kamu. Maka jika sudah kembali.(49. Dan jangan kamu mengintai (intelijen) dan jangan sebagian dari kamu mengumpat sebagian. maka mereka itu orang-orang yang zalim. jangan segolongan kamu memperolok-olokkan sebagian. Dan tekunilah Allah. Dan jangan kamu mencela orang-orang (di antara) kamu dan jangan kamu berpanggilan dengan gelar-gelar (yang jelek). dan berlaku adillah. maka perangilah yang meliwati batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Dan kami menjadikan kamu berbangsaDLA .9) Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. (49. sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jantan dan betina. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka ini. dan tekunilah Allah agar kamu mendapat pengaturan.Tafsir Al Sulthan dan Dia jadikan kekufuran dan meliwati batas dan durhaka itu kebencian kamu.7) Sebagai kelebihan dari Allah dan jasa (ni’mat). karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil.(49.11) (73) Hai orang-orang yang beriman !. damaikanlah antara keduanya dengan adil.10) (72) Hai orang-orang yang beriman !. Sejelek-jelek nama ialah yang buruk setelah beriman. Boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini. mereka orang-orang yang berlaku lurus. (49. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka kamu jijik kepadanya. sesungguhnya Allah At-Tawwaabur-Rahiim.8) Dan apabila dua golongan dari orang-orang yang beriman berkelahi. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya. Dan jangan wanita-wanita (memperolokkan) dari sebagian wanita-wanita.

tetapi hendaklah kamu katakan :”kami telah menyerah diri”. Itulah mereka orang-orang yang cerdas. tidak Dia akan kurangkan sedikitpun dari amal-amal kamu. Sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. Mereka menganggap telah berbudi kepadamu dengan sebab mereka masuk islam.(49. (49. dan berjuang dengan hartaharta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah.14) Sesungguhnya orang-orang yang Berpendirian-Teguh itu ialah orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.Tafsir Al Sulthan bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenali. dan Allah Mengetahui karakter tiap sesuatu. karena belum masuk iman ke dalam qalbu-qalbu kamu”.(49. Sesungguhnya Allah ’AliimunKhabiir.15) Katakanlah: ”Apakah kamu mau beri tahu kepada Allah tentang iman kamu. Bahkan Allah menyebut-nyebut budi-Nya atas kamu. Katakanlah: ”Jangan kamu sebut-sebut ke-islaman kamu sebagai telah berbudi kepadaku. Sesungguhnya yang paling berbeda dari kamu di sisi Allah adalah kamu yang tekun. Dan jika kamu mematuhi Allah dan RasulNya.18) DLA .16). Katakan: ”Kamu belum beriman. kemudian mereka tidak ragu-ragu.(49.13) Berkata penduduk pribumi: ”Kami telah beriman”.17) Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan bumi. (49. dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. lantaran Dia telah beri pengenalan kepada kamu kepada beriman. padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. jika kamu orang-orang yang cerdas”(49.

0) {Qof}. 45 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .9) Dan pohon kurma.(50-1) Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka.(50.(50. maka kami tumbuhkan dengannya kebun dan biji yang diketam.6) Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya.(50. dan disisi kami ada Kitab yang dipelihara.(50.5) Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka.(50.3) Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka.Surat QOF (huruf Qof) Surat ke-50.4) Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap.8) Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi.7) Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali.(50. ketika datang kepada mereka. bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?.(50.Tafsir Al Sulthan 50.(50.10) DLA . itu satu pengembalian yang jauh” . ia mempunyai mayang yang bertumpuk. keadaannya panjang-panjang. maka mereka dalam urusan yang membingungkan. dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang bagus. maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” . Demi Bacaan yang terpelihara.2) ”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?.(50. (50.

23) ”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50.16) Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.18) Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap.(50.(50.Bahkan mereka dalam keraguan dari penciptaan yang baru. dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya. seperti itu kebangkitan. maka kami bukakan dari mu tutpanmu. maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.20) Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi. dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati. (50.(50.19) Dan ditiup pada Shuuri. melainkan di sisinya ada penjaga tersedia.12) Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth. maka patutlah ancaman-Ku.22) Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50.24) DLA .14) Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?. dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya.(50.11) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud.(50.15) Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.(50.Tafsir Al Sulthan Sebagai pemberian kepada hamba-hamba.(50. itu hari yang diancamkan.17) Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan. Setiap mendustakan rasul-rasul.13) Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’.(50.21) Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini.(50.(50.(50.

26) Berkata Qorinnya: ”Rabb kami.(50. (ia) tidak jauh. Adakah dari tempat pelarian ? (50. dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba.25) Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain. dan datang dengan qalbu munib.36) Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau menggunakan pendengaran dan dia menyaksikan.29) Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”. (50. (50. tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50. mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa.37) DLA .33) ”Masuklah ke padanya dengan sejahtera.Tafsir Al Sulthan ”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang raguragu”(50.(50.35) Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin. padanya dan di sisi kami ada tambahan. itu hari kekekalan” (50.(50. sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri.30) Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun.31) ”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”.28) ”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu.(50. (50. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”.34) Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. aku tidak sesatkan dia. maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50. karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50.32) Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib.27) Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku.

dan tidak menyentuh kami dari kelelahan. siapa yang takut kepada ancaman-Ku.Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi.43) Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru.40) Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat. Itu pengumpulan yang mudah atas kami. itu hari keluar (dari kubur).45) DLA .(50. dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari.(50.(50. dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam.38) Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan. (50.(50.41) Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap. dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa.44) Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan.(50.42) Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.(50.39) Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini.(50.

Tafsir Al Sulthan 51.4) Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi. (51.Adz-Dzaariyat (Pembangkit Debu) Surat ke-51.0) Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51.Surat. 60 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.2) Maka ia mengalir dengan mudah (51.3) Maka ia membagi urusan (51.5) Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.6) Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.7) DLA .1) Maka ia membawa muatan (51.

8) Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan.18) Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa.(51.19) Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.(51.24) DLA .17) Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun.10) Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai.13) Rasakanlah siksaan kamu.(51.(51. sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan. ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.15) Mereka mengambil apa Rabb mereka berikan kepada mereka.9) Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta.(51. (51.14) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan mata-mata air (51. (51. (51.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51.(51.22) Maka demi Rabb Langit dan Bumi.(51. (51.16) Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.20) Dan juga di dalam diri-diri kamu.21) Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan. maka tidakkah kamu perhatikan ?.(51.23) Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?. sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.(51.11) Mereka bertanya kapankah hari peraturan.(51.12) Hari mereka atas api mereka diuji.

38) DLA .(51.Tafsir Al Sulthan Ketika mereka masuk atasnya.34) Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orangorang yang beriman.36) Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.(51.(51.”(51.(51. maka ia datang dengan kepala sapi yang gemuk (sebagai hidangan).37) Dan di dalam (kisah) Musa. sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”.28) Maka menghadap perempuannya dalam teriakan.33) ”Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang yang melampaui batas.31) Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51.25) Lalu ia pergi kepada ahlinya.(51. (51.(51. hai para utusan?”. ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata. maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”.32) Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat. lalu mereka berkata ”salam”. (51. (kamu) kaum yang tidak dikenal. (51. Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51.27) Maka ia merasa takut darinya.30) Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu.26) Lalu didekatkannya kepada mereka. Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu. Ia jawab: ”Salam.29) Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Rabbmu.35) Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin.(51.(51.

dan tentaranya.50) Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain. dan tidak ada mereka dapat pertolongan. lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut.47) Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan. ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu.(51.43) Maka mereka angkuh dari perintah Rabb mereka.(51. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata. dan dia seorang yang tercela.(51.46) Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan. dan mereka melihat.39) Maka kami ambil dia.(51.(51.(51. agar kamu ingat.41) Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu. ketika kami kirim atas mereka angin yang membinasakan.44) Maka mereka tidak kuasa dari berdiri.(51.Tafsir Al Sulthan Maka ia berpaling dengan kekuatannya. maka Petir menyambar mereka.(51. (51. dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”.(51. ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51.45) Dan kaum Nuh dari sebelumnya. sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata. sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.(51.40) Dan di dalam (kisah) ’Aad.51) DLA .42) Dan di dalam (kisah) Tsamud.48) Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem.49) Maka bersegeralah kepada Allah. maka dengan jasa (ni’mat) ia dibuaikan. (51.

Tafsir Al Sulthan

Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52) Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54) Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55) Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56) Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57) Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58) Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepadaKu disegerakan. (51.59) Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.(51.60)

52.Surat Thuur
(Gunung Thuur) Surat ke-52, 49 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (52.0) Demi Thuur.(52.1)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kitab yang ditulis.(52.2) Pada lembaran terbentang.(52.3) Dan rumah yang diramaikan.(52.4) Dan atap yang ditinggikan.(52.5) Dan laut yang mendidih.(52.6) Sesungguhnya azab Rabb mu sungguh ditempatkan.(52.7) Tidak ada baginya dari penolakan.(52.8) Pada hari bergoncang Langit dengan goncangannya.(52.9) Dan berjalan gunung-gunung dengan jalannya.(52.10) Maka kecelakaan pada hari ini untuk orang-orang yang mendustakan.(52.11) Orang-orang yang mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main.(52.12) Pada hari mereka didorong kepada api jahannam dengan dorongan.(52.13) Inilah api yang adalah kamu kepadanya mendustakan.(52.14) Maka apakah ini sihir, atau kamu tidak melihat.(52.15) Masukilah dia, maka bersabarlah kamu atau tidak kamu bersabar, sama atas kamu, sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang ada kamu kerjakan.(52.16) Sesungguhnya orang yang tekun di dalam Surga dan perlengkapan.(52.17) Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab jahim.(52.18) Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang kamu telah kerjakan.(52.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mereka bersandar atas dipan berbaris, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari mata.(52.20) Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan generasi mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan generasi mereka, dan tidak kami mengurangi bagi mereka dari amal-amal mereka dari sesuatu. Tiap seorang terikat dengan apa yang ia kerjakan.(52.21) Dan kami gandakan pemberian untuk mereka dengan buahbuahan dan daging dari apa yang mereka ingini.(52.22) Mereka saling mengedarkan di dalamnya piala-piala, tidak ada sia-sia padanya dan tidak dosa.(52.23) Dan melayani atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan.(52.24) Dan menghadap sebagian mereka atas sebagian, mereka saling bertanya-tanyaan.(52.25) Mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah sebelum ini dalam keluarga kami orang-orang yang takut”.(52.26) ”Maka Allah beri atas kami dan Dia pelihara kami dari azab yang panas”.(52.27) ”Sesungguhnya adalah kami dari sebelum ini menyeru Dia, sesungguhnya Dia Al Barrur-Rahiim.(52.28) Maka berilah peringatan, maka tidak kamu dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai tukang tenun dan tidak gila.(52.29) Atau mereka mau katakan seorang penyair, kita tunggu dengannya kecelakaan.(52.30) Katakanlah: ”Tunggulah, maka sesungguhnya aku bersama kamu dari orang-orang yang menunggu.(52.31) Atau memerintah mereka kebesaran mereka dengan ini ?, atau mereka kaum yang melampaui batas?.(52.32)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Atau mereka mengatakan ia mengada-ngadakannya ?. Bahkan tidak mereka beriman.(52.33) Maka hendaklah mereka datangkan Rangkaian seperti ini jika adalah mereka orang-orang yang cerdas.(52.34) Atau mereka diciptakan dari bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan.(52.35) Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ?.Bahkan tidak mereka yakin.(52.36) Atau di sisi mereka kah perbendaharaan Rabb mu atau mereka yang berkuasa ?.(52.37) Atau bagi mereka Sulmun yang bisa membuat mereka mendengar padanya. Maka datangkanlah orang yang mendengar dari mereka dengan Alasan yang nyata.(52.38) Atau bagi-Nya anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki ?. (52.39) Atau kamu minta kepada mereka upah, maka mereka dari orang yang dibebani utang ?.(52.40) Atau di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka menulisnya ?.(52.41) Atau mereka menginginkan tipu daya. Maka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang terkena tipu daya.(52.42) Atau bagi mereka Yang Dita’ati selain Allah. Maha Penggeak Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(52.43) Dan jika mereka melihat sepotong langit jatuh, mereka mengatakan: ”Awan yang bertumpuk”.(52.44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang padanya mereka dibinasakan.(52.45) Pada hari itu tidak berguna dari mereka tipu daya mereka sedikitpun, dan tidak mereka akan ditolong.(52.46)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya bagi orang yang zalim azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(52.47) Maka bersabarlah untuk (menegakkan) hukum Yang memelihara mu, maka sesungguhnya kamu pada pengawasan kami. Dan gerakkanlah hamdu Yang memeliharamu ketika kamu berdiri.(52.48) Dan dari sebagian dari malam maka gerakkanlah dia, dan ketika menghilangnya bintang-bintang.(52.49)

DLA

Tafsir Al Sulthan

53.An-Najmu
(Bintang) Surat ke-53, 62 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0) Demi Bintang ketika Berkeinginan (53.1) Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru (53.2) Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya (53.3) Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.(53.4) Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.(53.5) Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat (53.6) Dan dia di Ufuq seca rinci. (53.7) Kemudian ia mendekat dan rapat.(53.8) Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9) Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.(53.10) Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat. (53.11) Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?(53.12) Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain.(53.13) Di sisi Sidrah tempat berhenti.(53.14) Di sisinya ada taman tempat kembali.(53.15) Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi.(53.16) Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Rabbnya yang menarik perhatian.(53.18) Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19) Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20) Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21) Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22) Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu, Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka Pengenalan.(53.23) Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia anganangan kan ?.(53.24) Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25) Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai (53.26) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27) Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28) Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari mengingat kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29) Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31) Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecilkecil.Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perutperut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32) Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33) Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34) Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35) Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36) Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37) Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38) Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39) Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40) Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh. (53.41) Dan sesungguhnya kepada Rabb mu tempat kembali.(53.42) Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43) Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan. (53.44)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45) Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46) Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47) Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48) Dan sesungguhnya Dia Rabb Syi’ra.(53.49) Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama. (53.50) Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51) Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52) Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53) Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54) Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau raguragu.(53.55) Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56) Telah hampir waktu yang dekat.(53.57) Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58) Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59) Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60) Tetapi kamu mengganggu.(53.61) Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)

DLA

Tafsir Al Sulthan

54.Surat Al-Qomar
(BULAN) Surat ke-54, 55 Ayat

Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0) Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1) Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang nyata”.(54.2) Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3) Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabarkabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4) Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancamanancaman itu.(54.5) Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kuburkubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7) Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8) Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)

Maka ia seru Rabbnya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10) Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11) Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12) Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur. (54.13) Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14) Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15) Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.17) Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahsin yang tetap.(54.19)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.22) Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23) Maka mereka berkata: ”Apakah seorang makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan neraka sa’ir”.(54.24) ”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25) Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26) Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27) Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28) Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29) Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30) Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.32) Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33) Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur. (54.34)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Jasa (ni’mat) dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35) Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36) Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamutamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54.37) Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagipagi azab yang tetap.(54.38) Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39) Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?. (54.40) Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41) Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42) Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43) Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”. (54.44) Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45) Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46) Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48) Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49) Dan tidak perintah kami melainkan satu kedipan pandangan saja.(54.50) Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51) Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur. (54.52) Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54) Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur) Surat ke-55, 78 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)

DLA

16) Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.18) Dia alirkan dua laut.7) Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan. dan wangi-wangian.(55.14) Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.3) Ajar dia pembuktian.(55.(55. jangan kamu kurangkan Miizaan.10) Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.13) Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin kal fakh-khoor.(55.(55.9) Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.1) Ajarkan bacaan.(55.(55. padahal keduanya bertemu.4) Matahari dan Bulan dengan hitungan.Tafsir Al Sulthan Ar Rahmaan.15) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.2) Ciptakan manusia.19) Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.(55.(55.8) Dirikanlah Miizaan dengan Adil.5) Dan Bintang dan Pohon bersujud.17) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.20) DLA .11) Dan biji-biji yang mempunyai kulit.(55.(55. (55.(55.(55.12) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55. (55.(55.(55.6) Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan.

31) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.33) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.22) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.(55.(55. maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.25) Seiap siapa atasnya akan binasa.(55.27) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.35) DLA . setiap hari Dia dalam kesibukan. (55.(55.(55.28) Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi.(55.(55.32) Hai masyarakat Jinn dan Manusia.24) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.21) Keluar dari keduanya mutiara dan marjan. tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.23) Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam.(55.(55.26) Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam. maka tembusilah. jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi.29) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.30) Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan.34) Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun.

ada dua surga.41) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. maka jadilah dia merah seperti mawar merah dan keladak minyak.(55.51) DLA .40) Dikenali orang berdosa dari tanda mereka.(55.(55. lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.46) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.39) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.47) Yang mempunyai buah-buahan.(55.(55.(55.44) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.38) Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.48) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.50) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.Tafsir Al Sulthan Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.42) Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.49) Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir.45) Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya.43) Mereka bergilir antara neraka dan air panas.(55.37) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.36) Maka ketika belah Langit.(55.(55.(55.(55.

65) Pada keduanya ada mata air yang memancar.56) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.62) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.59) Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.64) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.63) Keduanya hijau tua.61) Selain dari keduanya ada dua surga lagi.54) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.58) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55.67) DLA .57) Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.(55.60) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55. belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.53) Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat.(55.(55.52) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. (55.66) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.(55. (55.(55.55) Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan.

69) Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.(55.(55.70) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. 96 Ayat DLA .72) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.(55.77) Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam. (55.76) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.75) Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat.(55.Tafsir Al Sulthan Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima.68) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.71) Harem yang tersimpan di dalam Khiyam.Surat Al-Waaqi’ah (tempat-tempat bintang) Surat ke-56.(55.74) Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.73) Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.(55.(55. (55.(55.78) 56.

(56.(56.12) Rombongan terbesar dari orang-orang yang pertama.20) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.6) Maka jadilah kamu tiga pasang.(56.(56.21) Dan Harem bermata. orang yang didahulukan.(56. ceret dan piala dari mata air.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.10) Itulah mereka orang yang didekatkan.(56.(56.7) Maka penghuni kanan.13) Dan sedikit dari orang-orang yang akhir.(56.(56.18) Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk.3) Ketika diguncang bumi dengan guncangan.(56.14) Di atas Surur yang bersulam.1) Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.(56.(56.23) DLA .(56.11) Di dalam taman penuh jasa (ni’mat).9) Dan orang-orang terdahulu.0) Ketika jatuh waqi’ah.19) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.(56.(56.(56.8) Dan penghuni kiri. apa itu penghuni kanan.22) Seperti mutiara yang tersimpan.16) Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.15) Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan.(56.5) Maka adalah ia debu beterbangan.(56.(56.17) Dengan membawa gelas.2) Yang merendahkan yang meninggikan.(56.(56.(56.(56.(56. apa itu penghuni kiri.4) Dan dihancurkan gunung sehancurnya.

(56.32) Tidak terputus dan tidak terlarang.(56.(56.24) Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa.30) Dan air yang tercurah.43) Tidak sejuk dan tidak berbeda.40) Penduduk kiri.(56.41) Di dalam angin panas dan air panas.(56. apa itu penduduk kiri.42) Dan teduh dari asap hitam.33) Dan hamparan ditinggikan.(56. (56.(56.(56.(56.44) Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.45) DLA .Tafsir Al Sulthan Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.(56.37) Untuk penghuni kanan.36) Dalam keadaan asli sebaya.(56.38) Rombongan besar dari orang-orang yang pertama.26) Penghuni kanan.35) Maka kami jadikan mereka gadis.(56.25) Melainkan perkataan Salam.(56.(56.(56.31) Dan buahan yang banyak.(56. apa itu penghuni kanan .29) Dan teduh yang berganda. kami kehendaki mereka dengan kehendak.(56.(56.(56.34) Sesungguhnya kami.27) Di dalam Sidrin Makhdud.39) Rombongan besar dari orang-orang yang akhir. Salam.28) Dan pohon pisang yang bersusun.(56.(56.

60) Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui.Tafsir Al Sulthan Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang. dan tidaklah kami dapat dikalahkan.(56.51) ”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.57) Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan.(56.(56.(56. (56.(56.47) ”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.(56.50) ”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orangorang pendusta”.59) Kami. maka mengapa tidak kamu membenarkan.56) Kami menciptakan kamu.(56.54) ”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”.(56. (56.(56. telah ukurkan antara kamu kematian.55) Inilah hidangan mereka pada hari peraturan.49) ”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”.(56.46) Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”.(56.(56.(56.48) Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orangorang akhir”.53) ”Maka akan meminum atasnya dari air panas”.61) DLA .52) ”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.(56.58) Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.

Tafsir Al Sulthan Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama.(56. (56.69) Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin.(56.(56.(56.(56. maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan.64) Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita.(56.67) Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum.63) Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya.76) Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda.70) Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan.(56. (56.72) Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir. maka mengapa kamu tidak bersyukur.77) DLA .62) Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam.65) ”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.75) Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.74) Maka tidak demikian.73) Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.66) ”Bahkan kami terhampa”.(56.71) Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya. Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang.(56.(56.(56. (56.(56. (56.68) Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.

(56.(56.86) Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar. (56.(56. (56.78) Tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan.90) Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.96) DLA .82) Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.(56.81) Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu.84) Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu.(56.95) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Rabb mu.(56.80) Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini. mengapa tidak.(56.(56.88) Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa (ni’mat).(56.(56.(56.(56.(56.85) Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba.83) Dan kamu ketika itu melihat.Tafsir Al Sulthan Di dalam tulisan yang terpelihara.92) Maka suguhan dari air yang panas. tetapi kamu tidak melihat.91) Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa.79) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta. (56. (56.94) Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap.(56.89) Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.93) Dan masuk jahim.87) Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang dihampirkan.(56.

dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya.3) Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari.(57. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa.5) DLA .4) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi.(57. dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(57.Tafsir Al Sulthan 57. 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.(57.(57.Surat Al-Hadid (Besi) Surat ke-57.2) Dia Yang Pertama dan Yang Akhir.(57. dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.1) Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. dan Yang Zhahir dan Yang Bathin. kemudian Dia berada atas ’Arsy. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya. dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.

padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi.8) Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti. Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda.6) Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya. untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur. Itu dia Kemenangan yang panjang” . yaitu surgasurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini.Tafsir Al Sulthan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus.(57. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu.10) Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.(57. (57.(57.(57.11) Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat. maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya.(57.9) Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah. bagi mereka ganjaran yang menyolok. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang.7) Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu. dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.12) DLA .(57. dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufurRahiim. jika kamu orang yang beriman.

(57. lalu kesat qalbu-qalbu mereka. dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab. dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah. dan kamu ditipu oleh cita-cita.(57.16) Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya.13) Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”. (57. dan carilah Nuur”. Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin. itulah mereka. tidak diterima tebusan dari kamu. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini. Mereka jawab: “Betul. dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”. mereka orang-orang yang cerdas dan orang DLA .17) Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka. dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq. dan tidak juga dari orang-orang kafir. tetapi kamu telah binasakan diridiri kamu dan kamu menunggu dan ragu-ragu. sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti.14) “Oleh karena itu pada hari ini.15) Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah. berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka.(57.18) Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya.(57. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu. sehingga datang urusan Allah. dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”.(57. dan untuk mereka ganjaran yang berbeda. tempat kamu ialah api.Tafsir Al Sulthan Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orangorang beriman:”Tunggulah kami. baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan.

kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu. dan tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi. dan berbanyak dalam harta dan anak.19) Ketahuilah.(57. sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu. Dan siapa berpaling. seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya.Tafsir Al Sulthan yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka.(57. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki.22) Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan DLA . Dan di akhirat ada azab yang sangat.24) Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti.21) Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya.(57.20) Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Rabb kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi.23) Orang-orang yang bakhil dan menyuruh mansia bakhil. dan Allah tidak cinta kepada tiap orang yang angkuh sombong.(57. bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka. dan kesukaan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami.(57. yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan. padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia. dan pengembalian dari Allah. itulah mereka penduduk jahiim. maka sesungguhnya Allah Dia GhaniyyulHamiid. sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah.(57. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. kemudian ia jadi hancur. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu .

Dan Dia kembalikan kamu.Tafsir Al Sulthan rasul-Nya dalam ghaib.27) (74) Hai orang-orang yang beriman !. dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya. (57. dan pengaturan. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah. melainkan mengharap kesukaan Allah. niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya.25) Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim.(57. imanilah rahasia rasul-Nya. sesunggunya Allah Qowiiyyun ’Aziiz. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah.Surat Al-Mujadilah (Wanita Yang Membantah) DLA .(57.26) Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami.(57. Dan Allah Ghafuurur-Rahiim. dan kami iringi dengan ‘Isa anak Maryam.28) Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu dari kelebihan Allah.29) 58. dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab.Tidak kami wajibkan atas mereka. dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang. tekunilah Allah. (57. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq. maka mereka tidak memeliharanya dengan patut rabban.

Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.4) Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya.0) Sungguh Allah mendengar yang membantahmu dalam suaminya dan ia mengadu kepada Allah. tidak mereka ibu-ibu mereka.(58.Tafsir Al Sulthan Surat ke-58. dan untuk orang kafir azab yang pedih. Maka siapa tidak kuat (puasa). Dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan mungkar dari perkataan wazuuroo. Dan itulah batas-batas Allah. kemudian mereka tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan. 22 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (58. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka.(58.1) Orang-orang yang menzhiharkan dari kamu dari An-Nisa’ mereka.3) Maka siapa tidak dapat hendaklah ia puasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur. hendaklah memberi makan 60 orang miskin.(58. dihinakan seperti dihinakan orang-orang yang dari sebelum mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat. dan mereka telah lupa dia. maka memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya bercampur. dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat bukti. Dan sesungguhnya Allah sungguh Penghapus Pengampun.2) Dan orang-orang yang menzhiharkan dari An-Nisa’ mereka.5) Pada hari Allah bangkitkan mereka semuanya. Dan Allah mendengar omongan kamu berdua. Dan Allah Menyaksikan atas tiap sesuatu. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghina. Itu untuk orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. maka Dia kabarkan kepada mereka rahasia apa yang mereka telah kerjakan. Itu bagi kamu sebagai nasehat dengannya.(58.(58. (58.6) DLA . Allah telah kumpulkan dia.

(58.8) (75) Hai orang-orang yang beriman. mereka akan masuk padanya. Cukup bagi mereka itu Jahannam. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui karakter tiap sesuatu. sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Tidak ada dari bisikan 3 orang melainkan Dia yang ke-4 mereka.(58. Dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka:”Mengapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan ?”. maka hendaklah kamu bangun. dan mereka membisikkan dosa dan permusuhan dan ma’siat . kemudian mereka kembali (mengirim SMS) untuk apa-apa yang dilarang darinya. maka janganlah kamu berbisik untuk dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul. apabila dikatakan kepada kamu dalam majelis-majelis: “Luaskanlah”. dan tidak 5 melainkan Dia yang ke-6 mereka.10) (76) Hai orang-orang yang beriman. padahal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun.Tafsir Al Sulthan Apa belum engkau lihat bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ?. niscaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu. melainkan dengan izin Allah. mereka beri hormat kepadamu dengan apa yang belum Allah hormati mu dengannya. niscaya Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orangDLA . dan berbaktilah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan . hendaklah kamu luaskan.9) Sesungguhnya bisikan itu dari Setan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman. Kemudian Dia akan kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan pada hari Qiyaamah.7) Apa belum engkau lihat kepada orang yang dilarang dari berbisik (mengirim SMS). dan apabila dikatakan: “Berdirilah”.(58. untuk utusan. apabila kamu berbisik. dan atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti. Dan apabila mereka datang kepada mu.(58.

Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orangorang pendusta.(58. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. tetapi jika kamu tidak dapat. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. (58. padahal mereka mengetahui.(58.(58.(58. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. apabila kamu hendak berbisikan kepada Rasul.Tafsir Al Sulthan orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. sesungguhnya mereka. oleh karena itu bagi mereka azab yang menghina.15) Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan. jelek apa yang ada mereka kerjakan. Dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. Itulah mereka penduduk api.17) Hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua.(58.11) (77) Hai orang-orang yang beriman.18) DLA . dan patuhlah kepada Allah dan RasulNya.13) Apa tidak engkau lihat kepada orang-orang yang menjadikan kawan orang yang Allah marah atasnya. dan (kamu) tidak dari mereka. dan Allah telah maafkan atas kamu.14) Allah telah sediakan bagi mereka satu azab yang keras. mereka padanya akan kekal. lalu mereka halangi dari jalan Allah.16) Tidak akan melepaskan dari mereka. maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik (bayar pulsa). harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun. Dan mereka bersumpah atas dusta.(58. maka mereka akan bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. dan Allah mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan. dan mereka sangka bahwa mereka berada pada suatu keadaan. Mereka bukan dari kamu.12) Apakah kamu takut (miskin) lantaran mengeluarkan sedekah sebelum bisikan kamu ¿.(58.

Itulah mereka yang Dia telah tulis di dalam qalbu-qalbu mereka Iman. Itulah mereka Partai Setan. dan kuatkan mereka dengan karakter Ruuh dari-Nya. sesungguhnya Allah Qowiyyun ’Aziiz.(58.Tafsir Al Sulthan Setan telah berkuasa atas mereka. mereka orang-orang yang menang.21) Engkau tidak akan dapati kaum yang mengimani karakter Allah dan hari akhir tunjukkan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya.20) Allah telah tentukan bahwa: ”Aku dan utusan-utusan Ku akan menang”.(58. atau anak-anak mereka atau saudarasaudara mereka. Ketahuilah. Itulah mereka Partai Allah. dan Dia akan masukkan mereka ke surga yang mengalir dari bawahnya aliran-aliran air. Allah ridha kepada mereka. lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah. (58. dan mereka ridha kepada-Nya.22) DLA . partai Allah. walau adalah mereka bapak-bapak mereka.19) Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan rasulNya. ketahuilah bahwa partai-partai setan mereka orang-orang yang rugi. mereka kekal padanya. itulah mereka di dalam orang-orang yang sangat hina. atau keluarga mereka.(58.

dan Dia masukkan ketakutan dalam Qalbu mereka. 24 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim. Kamu tidak sangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan hindarkan mereka dari Allah.2) Dan kalau tidak karena Allah telah wajibkan atas mereka pengusiran itu. tetapi Allah datangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. niscaya Dia akan azab mereka di dunia. dan Dia Al ‘Aziizul Hakiim. dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang yang berpendirian teguh. hai uulul Abshor (orang yang mempunyai pemandangan). Maka ambilah ibarat.3) DLA . sedang bagi mereka di akhirat azab api.(59.1) Dia Yang keluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama. Mereka binasakan rumah-rumah mereka.Tafsir Al Sulthan 59.(59.Surat AL-Hasyar (pengusiran) Surat ke-59.(59.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.(59.

6) Apa-apa yang Allah berikan kepada rasul-Nya. dan apa-apa yang ia larang kamu maka jauhilah. karena Allah hendak merendahkan orangorang yang meliwati batas. mereka menuntut kelebihan dari Allah dan kesukaan. Dan siapa diselamatkan dia dari kebakhilan dirinya. mereka orang yang benar. mereka orang-orang yang menang. dan tidak mereka dapati kedengkian di dalam dada mereka tentang apa-apa yang diberikan kepada mereka.(59. dan dari harta-harta mereka.Tafsir Al Sulthan Itu karakter sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan rasulNya. dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya. dari (harta) penduduk desa. sesungguhnya Allah keras pembalasan.7) (Yaitu) bagi faqir-faqir yang berhijrah yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. maka sesungguhnyha Allah keras pembalasan-Nya.(59.(59. itulah mereka. maka itulah mereka.5) Dan apa-apa yang Allah serahkan kepada rasul-Nya dari (harta) mereka. karena Allah Berkuasa atas tiap sesuatu. supaya ia tidak jadi barang edaran antara orang-orang yang kaya dari kamu. dan siapa memusuhi Allah. kasih kepada orang yang berhijrah kepada mereka. dan kamu biarkan dia berdiri atas batang-batangnya. maka adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum kerabatnya dan anak-anak yatim dan orangorang miskin dan anak jalannan yang putus belanja. maka ambillah.8) Dan orang-orang yang (menang) menduduki tempat itu. maka adalah dengan izin Allah.(59. dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu.9) DLA . dan beriman sebelum mereka.(59. walau ada pada mereka kepayahan.4) Apa saja yang kamu potong dari pohon kurma. maka bukanlah kamu memburu dia dengan kuda dan tidak dengan unta. tetapi Allah beri kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki.(59. dan berbaktilah kepada Allah. dan mereka utamakan (mereka itu) atas diri-diri mereka.

Padahal Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu orang-orang yang berdusta.(59.(59. kemudian mereka itu tidak akan ditolong. dan jika mereka itu diperangi.11) Jika mereka diusir keluar. ia berkata: ”Aku memerdekakan diri dari mu. : ”Jika kamu diusir keluar.14) Seperti orang-orang yang sedikit dahulu dari mereka. ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman. (59. dan jangan Engkau jadikan kedengkian di dalam qalbu kami terhadap orang yang beriman hai Rabb kami. tetapi qalbuqalbu mereka pecah belah. mereka ini tidak akan keluar bersama mereka itu. setelah kufur.10) Apa belum engkau lihat kepada orang yang munafiq.12) Sesungguhnya kamu lebih keras di dada-dada mereka dari Allah. sesungguhnya Engkau Ra-uufun-Rahiim. dan jika kamu diperangi. dan kami tidak akan sekali-kali tunduk kepada siapapun tentang (menyusahkan) kamu. sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb Alam Semesta”.13) Mereka tidak akan memerangi kamu dengan berhadapan. yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab.16) DLA . Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. tetapi di desa-desa yang telah dibentengi atau dari belakang pagar.Tafsir Al Sulthan Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata: ”Rabbi. karena permusuhan di antara mereka sendiri bersangatan. (59.(59. Itu karakter sesungguhnya mereka kaum yang fasiq.(59. dan adalah bagi mereka azab yang pedih.(59. sesungguhnya kami akan menolong kamu”. engkau sangka mereka bersatu. sesungguhnya kami akan keluar bersama kamu. kepada manusia: ”Kufurlah”. yang telah rasakan akibat jelek bagi pekerjaan mereka.15) Seperti setan ketika berkata. dan jika mereka ini menolong mereka itu niscaya mereka ini (lari) membalikkan belakang. mereka ini tidak akan menolong mereka itu.

Al-‘Aziizul Jabbaar.22) Dia Allah. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. Yang Melengkapi. Bergerak kepada-Nya apa-apa yang di langit dan bumi. (59.20) Kalau kami turunkan Bacaan ini atas gunung. (59.17) (78) Hai orang-orang yang beriman.19) Tidak sama penghuni api dan penghuni surga.Tafsir Al Sulthan Maka adalah akibat keduanya itu. Mutakabbir.(59.(59. Subhaana Allah dari hal apa yang mereka sekutukan.(59. itulah mereka.(59.18) Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. berbaktilah kepada Allah. bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. karena yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim.(59. Dia Ar Rahmaanir Rahiim. Dan berbaktilah kepada Allah sesungguhnya Allah mengabarkan karakter apa-apa yang mereka kerjakan.23) Dia Allah Pencipta. Dan seperti itu kami buat perumpamaannya untuk manusia agar mereka berfikir. dan Dia Al-Aziizul Hakiim. Penghuni surga mereka orang yang menang.(59. Raja Yang Agung. Yang tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Hadir. Kepunyaan-Nya nama-nama yang tepat. maka Dia jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka. Yang Mensejahterakan Yang Berpendirian Teguh.24) DLA . mereka orang-orang yang fasiq. sungguh engkau lihat dia khusyuk terpecah dari takut kepada Allah. Dan hendaklah diri memperhatikan apa yang ia akan sediakan untuk besok. Yang Memerdekakan Yang Membentuk.21) Dia Allah.

Tafsir Al Sulthan DLA .

13 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ”Sesungguhnya kami memerdekakan diri dari kamu. Dan Aku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu sembunyikan dan apa-apa yang kamu nyatakan. Dan mereka ulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka dengan jahat dan mereka menginginkan kalau kamu jadi kafir. dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah. Dan siapa melakukannya dari kamu maka sungguh dia lupa pada jalan yang sama. Dan sungguh mereka telah mengkufuri karakter apa-apa yang datang kepada kamu dari yang lengkap.(60.0) (79) Hai orang yang beriman. Dan Allah melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan. jangan kamu mengambil musuh Ku dan musuh kamu pengurus yang kamu sampaikan kabar kepada mereka dengan karakter persahabatan. Mereka mengusir rasul dan diri kamu.Surat Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) Surat ke-60.2) Tidak akan bermanfa’at bagi kamu kerabat kamu (arhamukum) dan tidak anak-anak kamu pada hari qiyaamah.(60. Jika adalah kamu keluar berjuang di jalan mencari kesukaan Ku. karena kamu mengimani karakter Allah Rabb kamu.1) Jika mereka menangkap kamu. hingga kamu mengimani karakter Allah DLA .3) Sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.(60.(60.Tafsir Al Sulthan 60. Dia akan memutuskan antara kamu. kamu (harus) merahasiakan kepada mereka dengan karakter persahabatan. Kami mengkufuri karakter kamu. mereka adalah bagi kamu musuh. Dan telah nyata antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian selamanya.

(60. Tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka.5) Sungguh adalah bagi kamu pada mereka uswatun hasanah untuk orang yang ada berharap Allah dan hari akhir. Maka jika kamu ketahui mereka beriman. Dan Allah Qadiir.6) Mudah-mudahan Allah jadikan antara kamu dan antara orangorang yang kamu musuhi dari mereka persahabatan (mawaddah). mereka orang-orang yang zalim.Tafsir Al Sulthan semata. sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil.(60. maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniiyyul-Hamiid.(60. Dan siapa jadikan mereka sahabat. Allah lebih mengetahui karakter iman mereka. Engkau Al-‘Aziizul Hakiim” . (60. sesungguhnya Engkau. Dan siapa berpaling. (60. apabila datang kepada kamu mu’minat berhijrah.”. Dan Allah Ghafuurur Rahiim.4) “Rabb kami.9) (80) Hai orang-orang yang beriman. maka jangan kamu kembalikan mereka kepada kafir-kafir. jangan Engkau jadikan kami fitnah untuk orangorang yang kafir. kecuali ucapan Ibrahim untuk bapaknya: ”Sesungguhnya aku akan minta ampun bagimu. tetapi aku tidak bisa mendapatkan untuk mu apapun dari Allah”. ”Rabb kami atas Mu kami bertawakal dan kepada Mu kami bertobat. Dan ampunkanlah kami wahai Rabb kami. dan kepada Mu tempat kembali”.7) Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu bahwa kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka.8) Tidak lain melainkan Allah larang kamu jadikan sahabat orang yang memerangi kamu di dalam peraturan dan mengeluarkan kamu dari kampung kamu dan membantu atas mengeluarkan kamu. maka ujilah mereka.(60. Dan tidak mengapa atas kamu bahwa kamu menikahi mereka apabila kamu beri kepada DLA . maka itulah mereka. Dan berilah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan.

Dia putuskan antara kamu.(60. jangan kamu jadikan sahabat satu kaum yang Allah murka atas mereka. sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim. maka terimalah perjanjian mereka. dan tidak akan mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dan tidak akan mendurhaka kepada mu di dalam perkara yang baik. dan tidak akan mencuri.13) DLA . Itu putusan Allah untuk kamu. Dan jika siapa-siapa dari isteri-isteri kamu luput dari kamu (pergi) kepada kafir-kafir.12) (81) Hai orang-orang yang beriman.10). (60. dan mintakanlah ampun bagi mereka kepada Allah. maka hendaklah kamu beri kepada orang-orang yang isteriisterinya pergi itu sebanyak yang mereka belanjakan.(60. Sungguh mereka itu telah putus asa daripada akhirat sebagaimana putus asa orangorang kafir dari ahli kubur. dan jangan kamu tahan perikatan dengan perempuan-perempuan kafir. jika datang kepada mu mu’minat bermubayah.11) Hai Nabi. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu mengimani karakter-Nya.(60. lalu dapat kamu menaklukkannya. dan mintalah apa yang kamu telah belanjakan dan biarkanlah mereka minta apa yang mereka telah belanjakan. dan tidak akan membunuh anak-anak mereka.Tafsir Al Sulthan mereka maskawin mereka. bahwa mereka tidak akan sekutukan apapaun dengan karakter Allah. Dan Allah ‘Alimun-Hakiim. dan tidak akan berzina.

padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”.4) Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku. DLA . mengapa kamu menyakiti aku. Maka ketika mereka berpaling.1) (82) Hai orang-orang yang beriman !. Allah palingkan qalbu-qalbu mereka.3) Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh.2) Menyolok kemurkaan di sisi Allah. karena kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.Surat Ash-Shof (Berbaris) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61.0) Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.(61. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. (61.Tafsir Al Sulthan 61. mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan (61.

8) Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap.7) Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka. dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku.(61. dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. namanya Ahmad”. walau tidak disuka oleh orang yang kafir. Itu untuk kamu baik untuk kamu.(61. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti.5) Dan ketika berkata ‘Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel.12) DLA . (61.6).(61. padahal dia diseru kepada Keselamatan ?. walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61. Itu kemenganan yang panjang. padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya.11) Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadangadakan dusta atas Allah.10) Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat. jika kamu mengetahui. untuk membukanya atas peraturan setiapnya. maukah aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61.Tafsir Al Sulthan Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61.(61.9) (83) Hai orang-orang yang beriman !. mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.

14) 62. seperti apa telah berkata ‘Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”.1) Dia Yang membangkitkan di dalam golongan yang ummi seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka DLA . Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”.Tafsir Al Sulthan Dan yang lain yang kamu sukai dia. (61. Malikil Quddus.13) (85) Hai orang-orang yang beriman !. Maka beriman sebagian dari Bani Israel. dan kufur sebagian.Surat Al-Jumu’ah (Hari Jum’at) Surat ke-62.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. 11 ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (62. jadilah penolong-penolong Allah. Dan gembirakanlah orangorang yang beriman (61. Al-Aziizul Hakiim (62. ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat). Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka.

Lalu Dia kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.8) (85) Hai orang-orang yang beriman !.5) Katakanlah :”Hai orang-orang yang Yahudi. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah.4) Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian mereka tidak memikulnya.3) Itu Fadhlu Allah. (62. Itu untuk kamu baik untuk kamu jika kamu mengetahui (62. dan carilah sebagaian dari Fadhlu Allah. (62. kemudian kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengeahui yang ghaib dan yang tersaksikan. (62.2) Dan yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Allah Mengetahui karakter orang-orang yang zalim. maka bertebaranlah di Bumi.Tafsir Al Sulthan ayat-ayat-Nya.7) Katakanlah:”Jika mati yang kamu lari darinya. maka bercita-citalah mati jika kamu orang-orang yang benar (62.9) Maka apabila selesai sholat. maka berusahalah kepada mengingat Allah. dan mensucikan mereka dan memberi tahu mereka Kitab dan Hikmah. maka sesungguhnya dia akan menemui kamu. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim (62. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. dan tinggalkan jual beli. dan Allah mempunyai Fadhlu Yang Panjang (62. (62. dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan (62. Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki. seperti perumpamaan keledai yang memikul peralatan.6) Dan tidak mereka bercita-cita mati selamanya karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. padahal sesungguhnya adalah dari sebelum itu mereka sungguh di dalam kelupaan yang nyata. apabila dipanggil kepada sholat dari hari jum’at.10) DLA . jika kamu sangka bahwa kamu saja pengurus untuk Allah dari selain manusia.

Dan Allah sebaik-baik Pemberi rizki (62.Tafsir Al Sulthan Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kegembiraan.Surat Al-Munafiqun Surat ke-63. mereka berkerumun kepadanya dan mereka tinggalkan mu berdiri. 63. Katakanlah: ”Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik dari kegembiraan dan dari perdagangan. 11 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63.11).0) DLA .

4) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi.(63. mereka palingkan kepalakepala mereka. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. kemudian mereka kufur. Tiap teriakan atas mereka. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka. mereka kira untuk membahayakan mereka. niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”.5) Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka.2) Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya. dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63. engkau dengarkan perkataan mereka.1) Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perlindungan. (63. Allah telah kutuk mereka.3) Dan apabila engkau lihat mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63. kemana mereka dipalingkan ? (63.Tafsir Al Sulthan Ketika datang kepada mu orang-orang munafik. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau rasul-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi DLA . Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63. Dan jika mereka berkata. menakjubkan mu badanbadan mereka. maka mereka tidak mengerti. maka di metrai atas Qalbu mereka.6) Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”. tetapi orang munafik tidak mengerti (63. mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau rasul Allah”. Mereka itu musuh negara. maka mereka menghalangi dari jalan Allah.7) Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah.

dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.10) Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya. tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63.9) Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu.Tafsir Al Sulthan Rasulnya dan bagi orang beriman. Siapa yang berbuat itu.8) (86) Hai orang-orang yang beriman!. maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”. janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. lalu ia berkata: “Rabbi. mereka orangorang yang rugi. maka itulah mereka. kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat. (63. (63. (63.11) DLA .

Dan Allah Melihat rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.Tafsir Al Sulthan 64. dan bagi mereka azab yang pedih (64. Kepunyaan-Nya Kerajaan dan kepunyaan-Nya Hamdu. (64.2) Dia Menciptakan Langit dan Bumi dengan Lengkap.Surat At-Taghabun Surat ke-64. maka tepat bentuk-bentuk kamu.3) Dia Mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi.4) Apa belum datang kepada kamu kabar orang-orang yang kafir dari sebelum kamu ?. (64. Katakan: ”Bahkan demi Rabbmu. Maka mereka rasakan akibat urusan mereka. dan kepada-Nya tempat kembali (64. lalu mereka berkata: ”Apakah makhluk cerdas perlu memberi pengenalan kepada kami”.(64.1) Dia Yang menciptakan kamu. dan Dia Mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu nyatakan. 18 Ayat (Terbuka Kecurangan) Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (64.6) Menyangka orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mereka akan dibangkitkan. Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.5) Itu karakter sesungguhnya mereka adalah telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti. dan Allah Ghaniiyyun Hamiid (64. Padahal Allah mencukupi tidak memerlukan. sungguh DLA . dan Dia membentuk kamu. maka sebagian dari kamu kafir dan sebagian dari kamu beriman. Dan Allah Mengetahui rahasia yang dimiliki Shudur. Maka mereka kufur dan berpaling.0) Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi.

11) Dan patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Utusan.10) Tidak musibah dari musibah-musibah.13) (87) Hai orang-orang yang beriman !. Itu kemenangan yang panjang (64. Dan Allah Maha Mengetahui rahasia tiap sesuatu.12) Allah. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. kemudian sungguh dikabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. Dan jika kamu maafkan dan kamu berlapang dada. dan Allah Mengabarkan karakter apa-apa yang kamu kerjakan (64. dan mengampuni. melainkan dengan izin Allah. Dan siapa mengimani rahasia Allah. akan dihapus darinya kesalahannya.8) Pada hari akan dikumpulkan kamu untuk hari berkumpul. mereka kekal padanya selamanya. dan Allah di sisi-Nya ganjaran yang panjang (64. Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan mengerjakan pekerjaan baik. Maka jika kamu berpaling.Tafsir Al Sulthan kamu akan dibangkitkan. sesungguhnya sebagian dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. (64.15) DLA . Dia beri petunjuk Qalbunya. tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia. itulah mereka penduduk api. Dan itu atas Allah adalah mudah (64.(64. dan akan dimasukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai.7) Maka imanilah rahasia Allah dan Rasul-Nya. Dan atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman (64. maka sesungguhnya Allah Ghafuurur Rahiim. Itu hari terbuka kecurangan.9) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayatayat kami. mereka kekal padanya. maka sesungguhnya tidak atas utusan kami melainkan menyampaikan dengan nyata (64.14). dan sejelek-jelek tempat kembali (64. dan Nuur Yang kami turunkan.

Dia melipatgandakan untuk kamu.17) Dia Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Dan belanjakanlah yang baik untuk diri-diri kamu. dan dengarlah.18) DLA . apa yang kamu sanggupi.16) Jika kamu pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang tepat (bagus). dan patuhlah. (64. maka itulah mereka. Dan siapa dipelihara dari kekikiran dirinya. Al ‘Aziizul Hakiim (64. mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. dan Allah Syakuurun Haliim (64.Tafsir Al Sulthan Maka tekunilah Allah.

Dia menjadikan baginya dari urusannya kemudahan. maka thalaqlah mereka untuk ’iddah mereka.Surat Ath-Thalaq Surat ke-65. 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (65. Dia jadikan baginya jalan keluar.1) Maka apabila telah datang waktu mereka.(65.Tidak kamu mengetahui barangkali Allah mengadakan yang baru sesudah urusan itu. Dan siapa menekuni Allah.Tafsir Al Sulthan 65. Itu batas-batas Allah. dan jangan mereka keluar.3) Dan wanita-wanita mereka berputus asa dari haid dari An-Nisa’ kamu. maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan mereka dengan cara yang ma’ruf. dan siapa menekuni Allah. Itu untuk kamu pemberian nasehat dengannya. Dan tekunilah Allah Rabb kamu. Dan siapa bertawakal atas Allah. jika kamu menthalaq An-Nisa’. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-Nya.2) Dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak mereka kira. Dan siapa melanggar batas-batas Allah. dan sungguh dia berbuat zalim kepada dirinya.0) Hai Nabi. kecuali bahwa mereka mendatangkan kekejian yang nyata. Dan wanita-wanita yang belum haid dan yang mempunyai kandungan waktu mereka bahwa mereka melahirkan kandungan mereka. Dan dirikanlah persaksian karena Allah. Jika kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka tiga syahru.(65.(65. Siapa adalah mengimani rahasia Allah dan hari akhir. maka Dia mencukupi dia. Sungguh Allah menjadikan untuk tiap sesuatu dengan ukuran.(65. Dan persaksikan dengan dua orang yang mempunyai keadilan dari kamu.Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka.4) DLA . Dan hitunglah ’iddah mereka.

11) DLA . Dan jika kamu menemui kesulitan. Sungguh Allah memberi rizki yang bagus untuknya.Tafsir Al Sulthan Itu urusan Allah. Maka itu. maka membelanjakan dari apa yang diberi Allah kepadanya. Dan siapa mengimani rahasia Allah dan beramal baik. Dan jika mereka mempunyai kandungan. dan Dia panjangkan baginya ganjaran.(65. dan adalah akibat urusannya kerugian (65. maka akan menyusukan kepadanya yang lain. Maka mereka merasakan akibat buruk urusannya.(65. Dia masukkan dia ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dia hilangkan darinya kesalah-kesalahannya.10).8). dan kami azab dia dengan azab yang mengerikan. maka kami perhitungkan dia dengan perhitungan yang keras. (Lewat) seorang utusan yang membacakan atas kamu ayatayat Allah yang membuktikan untuk mengeluarkan orangorang yang beriman dan beramal baik dari kegelapan kepada Nuur. Nanti Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Allah tidak memaksa suatu diri melainkan apa yang Dia beri kepadanya.(65. tekunilah Allah.7) Dan betapa banyak dari penduduk negeri sombong dari urusan Rabb nya dan utusan-Nya. (65. Dia turunkan dia kepada kamu.5) Tempatkanlah mereka dari mana kamu bertempat tinggal dari yang kamu dapati. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan ma’ruf. sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu.(65. Dan siapa ditentukan atasnya rizkinya. hai uulul albab yang beriman !. maka beri belanja atas mereka hingga melahirkan kandungan mereka.6) Agar memberi nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasannya. maka berilah mereka upah mereka. mereka kekal padanya selama-lamanya.(65. Dan siapa menekuni Allah. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu menyempitkan atas mereka.9) Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat.

Dan Allah Ghafuurur Rahiim.(66. ia berkata: “Siapa yang kabarkan kepada mu ini?”.2) Dan ingatlah ketika Nabi bisikkan kepada sebagian dari isterinya satu rangkaian. dan Allah buka dia atasnya dan Dia kenalkan sebagiannya dan Dia palingkan dari sebagiannya.0) Hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mu untuk mencari kesukaan isteri-isteri mu. Dan sesungguhnya Allah meliput rahasia tiap sesuatu dengan ilmu. (65.(66.(66.(66.3) Jika kamu berdua tobat kepada Allah maka sungguh qalbu kamu berdua condong dan jika kamu menyusahkan atasnya.Surat At-Tahrim (Mengharamkan) Surat ke-66. maka sesungguhnya Allah Dia pengurusnya dan Jibril dan orang beriman yang baik dan malaikat sesudah itu sebagai penolong.(66. maka ketika ia kabarkan karakternya. untuk kamu ketahui bahwa Allah berkuasa atas tiap sesuatu. dan Dia Al-‘Aliimul Hakiim. Ia katakan: “Telah kabarkan kepada ku Yang Al-‘Aliimul Khabiir” . Maka ketika ia kabarkan karakternya. karena Allah pengurus kamu.4) DLA . 12 Ayat Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.1) Sesungguhnya Allah telah tugaskan untuk kamu penebusan sumpah-sumpah kamu. diturunkan urusan antara mereka.Tafsir Al Sulthan Allah Yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka.12) 66.

Nur mereka berusaha keluar di hadapan mereka dan di kanan mereka. atasnya malaikat ghilazhun syidaad yang tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintah mereka dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah.6) Hai orang-orang yang kafir.(66.10) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman. maka mereka berdua tidak dapat mengelak dari dua itu sedikitpun dari Allah. Dan tempat pulang mereka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. lalu mereka berkhianat kepada dua orang laki-laki itu.(66.(66. Dan dikatakan: ”Masuklah ke api bersama orang-orang yang masuk”.(66.(66. yang ta’at yang bertobat yang beribadat yang puasa yang janda dan yang perawan.8) Hai Nabi berjuanglah (menyaingi) orang kafir dan munafik.7) (89) Hai orang-orang yang beriman. bisa jadi Rabbnya gantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kamu yang muslimat yang mu’minat. Kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. Mudah-mudahan Rabb kamu hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. peliharalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari api yang bakarannya manusia dan batu.9) Allah telah adakan contoh bagi orang kafir perempuan Nuh dan perempuan Luth adalah keduanya di bawah dari hamba kami yang sholih. isteri Fir’aun ketika ia berkata: ”Rabbi. pada hari Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. dan berlaku ghilazhlah atas mereka. dirikanlah bagi ku di sisi Mu satu rumah di surga.Tafsir Al Sulthan Jika dia ceraikan kamu. bertobatlah kepada Allah tobat nashuhaa.5) (88) Hai orang-orang yang beriman. jangan kamu membela diri pada hari ini. mereka katakan: ”Rabb kami sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah kami sesungguhnya Engkau atas tiap sesuatu Berkuasa. dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan DLA .(66.

Tafsir Al Sulthan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”. 30 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. lalu kami tiupkan padanya sebagian daripada ruh kami dan ia telah mengoreksi karakter kalimat Rabbnya dan Tulisannya dan adalah ia dari orang yang ta’at.2) Yang Menciptakan Langit.Surat Al-Mulku (Kerajaan) Surat ke-67.12) 67. untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih tepat amalannya.(67. Tidak dapat engkau lihat pada ciptaan Ar-Rahman itu dari yang tidak beres. DLA .(66.(67.0) Maha Melindungi Yang di tangan-Nya Kerajaan.(67. dan Dia Al ’Aziizul Ghafuur. (66. tujuh bertingkat-tingkat.1) Yang Menciptakan kehidupan dan kematian. dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.11) Dan maryam anak ‘Imran yang telah pelihara kemaluannya.

niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah dan dia hampa.Tafsir Al Sulthan Maka ulangkanlah pemandangan.(67.(67.6) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya.(67. lalu kami dustakan dan kami berkata: ”Allah tidak turunkan apa-apa kamu tidak lain melainkan di dalam kelupaan yang menyolok”.dan kami jadikan dia lontaran terhadap setansetan.7) Hampir ia ceraikan sendi lantaran marah. (67.(67. dan kami sediakan untuk mereka azab sa’ir.(67.13) DLA . adakah engkau lihat yang cacat? .4) Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita.9) Dan mereka berkata:”Jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami. bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menarik perhatian.(67. sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.5) Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka azab jahannam dan sejelek-jelek empat kembali. telah datang kepada kami seorang pengancam. Tiap kali dicampakkan kepadanya satu suku.12) Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah dia.(67. mereka akan dengar suara yang bengis dan dia mendidih. penunggunya berkata kepada mereka: “Tidakkah datang kepada mu seorang pengancam?”.11) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam ghaib. niscaya tidak kami dalam penghuni sa’ir.(67.8) Mereka jawab: “Betul.(67.(67.3) Kemudian ulangkanlah pemandangan dua kali.10) Yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka maka kecelakaan bagi penghuni sa’ir.

berbaris dan menyempit.21) Maka apakah orang yang berjalan meniarap atas wajahnya itu lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan beres atas shiroothol-mustaqiim. maka berjalanlah pada belikat-belikatnya.(67.(67. maka bagaimana ada kemurkaan-Ku.18) Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka. Sesungguhnya Dia melihat karakter tiap sesuatu.(67.Tafsir Al Sulthan Apa tidak tahu siapa Yang Menciptakan itu. maka kamu akan tahu bagaimana ancaman-Ku.(67.19) Atau siapa dia orang yang menjadi tentara bagi kamu untuk menolong kamu selain Ar-Rahman. (67. sedikit sekali kamu bersyukur. Tetapi mereka melewati batas di dalam kesombongan dan berpaling.24) DLA .(67. dan kepada-Nya kamu dikumpulkan.(67.22) Katakan: ”Dia Yang menghendaki kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuad-fuad.17) Dan sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka.23) Katakan: ”Dia Yang Biarkan kamu di Bumi. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan dalam keadaan tertipu. tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman.(67. dan Dia AlLahiiful-Khabiir.16) Atau apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kerikil ?. (67. dan makanlah dari rizkinya.(67.20) Atau siapakah dia orang yang akan memberi rizki kepada kamu jika Dia tahan pemberian-Nya?.15) Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di Langit yang akan membuat kamu ditelan Bumi maka tiba-tiba ia bergetar. kepada-Nya tempat dikumpulkan.14) Dia Yang telah menjadikan untuk kamu bumi dzulula.(67.

25) Katakan: ”Pengetahuannya hanyala di sisi Allah dan aku tidak lain melainkan seorang pengancam yang nyata”.(67. dan dikatakan: ”Ini yang pernah kamu minta”.28) Katakan: ”Dia Ar-Rahman.27) Katakan:”Berilah tahu kepada ku.(67.Tafsir Al Sulthan Dan mereka akan bertanya: ”Bilakah perjanjian itu jika kamu orang yang cerdas”. 52 Ayat DLA . (67.30) 68.(67.(67. atau Dia beri pengaturan kepada kami.Surat Al-Qalam (Gejala Alam) Surat ke-68. maka kamu akan ketahui siapa dia yang dalam kelupaan yang nyata.26) Maka ketika mereka lihat ia dekat. dan kepada-Nya lah kami bertawakal. maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?”.29) Katakan: ”Berilah tahu kepada ku jika airmu mendalam. jadi jelek wajah-wajah mereka yang kafir. maka siapa yang bisa membawakan kepada mu air yang bermata?”. kami telah mengimani karakter-Nya.(67. jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama ku.

dan Dia sangat mengeahui karakter orangorang yang mendapat pengenalan.15) Kami akan tandakan dia atas belalainya.(68.(68. maka mereka akan berlaku longgar. ia berkata: “Dongeng orang pertama”.(68.16) Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang DLA .(68. (68.12) Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.14) Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami.(68.11) Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.(68.5) Siapa dari antara kamu yang gila.8) Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar.(68. Demi qalam dan apa-apa yang mereka tulis.10) Pencela ke sana ke mari dengan ancaman.4) Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat.(68.1) Tidak engkau dengan jasa (ni’mat) Rabb mu sebagai orang gila.9) Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.(68.0) Nun.(68.(68.6) Sesungguhnya Rabb mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya.(68.13) Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.(68.Tafsir Al Sulthan Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.3) Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang. (68. (68.2) Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.7) Maka jangan kamu ikuti para pendusta.

(68.(68.(68.28) Mereka berkata: ”Subhaana Rabb kita. (68. sesungguhnya kita orang yang zalim”.20) Maka ia berseru di waktu shubuh.25) Maka ketika mereka lihat kebun itu.31) Mudah-mudahan Rabb kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu.(68.29) Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian. ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu.21) ”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.32) DLA .22) Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik.(68.(68.(68. sesungguhnya kepada Rabb kita.24) Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan.17) Dan mereka tidak kecualikan.(68. (68. padahal mereka sedang tidur.Tafsir Al Sulthan yang punya kebon.(68. padahal mereka mampu.(68. sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.23) ”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”. mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.(68.(68.19) Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita.27) Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”.(68.18) Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Rabb mu.(68.30) Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita.26) Bahkan kita orang yang dihampakan.kita kembali”.

tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.(68.35) Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan.40) Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu.34) Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.44) Dan aku ulur bagi mereka. (68. tetapi mereka tidak berdaya.(68. siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu.38) Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah.(68.37) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini.39) Tanyalah mereka.(68.(68.(68. di sisi Rabb mereka Taman penuh jasa (ni’mat). jika mereka orangorang yang benar.41) Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud.(68.45) DLA . Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu. (68.(68.36) Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca .(68. sedang mereka ditimpa kehinaan.42) Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk. sesungguhnya perdayaan Ku mempunyai perencanaan.Tafsir Al Sulthan Seperti itu azab.43) Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini.33) Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun. yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?. padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan. (68.(68.

(68.48) Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa (ni’mat) dari Rabbnya.(68.49) Maka Rabbnya telah pilih dia.(68. lalu mereka tulis ?. lalu mereka diberati dengan pembayaran. lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik. dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka.52) DLA .Tafsir Al Sulthan Atau apakah engkau minta upah kepada mereka.51) Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta. dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.(68. niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela.(68.(68. ketika mereka mendengar peringatan.47) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.50) Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka. (68.46) Atau ada di sisi mereka hal ghaib.

(69.7) Maka adakah engkau lihat bagi mereka dari sisa ?.0) Alhaqqoh. 52 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.Tafsir Al Sulthan 69. maka dibinasakan dengan angin shor-shor yang melampaui batas.2) Dan apa engkau tahu apa Alhaqqoh.4) Maka adapun Tsamud maka telah dibinasakan mereka dengan suara keras.(69.3) Tsamud dan ‘Aad telah dustakan Alqori’ah . Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya.(69.9) DLA .(69.8) Dan telah datang kepada Fir’aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk mu’tafikat dengan sebab kesalahan.(69.6) Dia putarkan dia atas mereka tujuh malam delapan hari.1) Apa Alhaqqoh.(69.(69.Surat Al-Haqqoh (Yang Pasti Datang) Surat ke-69.(69.5) Dan adapun ‘Aad.(69.

24) Dan adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kirinya.25) ”dan aku tidak tahu perhitungan ku”.(69.10) Sesungguhnya kami ketika naik air. akan berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi sutratku”.(69.(69.16) Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ’Arsy Rabb mu di atas mereka pada hari itu delapan. maka Dia siksa mereka dengan siksaan rabiyah.(69.17) Pada hari itu kamu akan dihadapkan di dalam keadaan tidak tersembunyi dari kamu sesuatu yang tersembunyi.(69.(69.(69.15) Dan terbelah Langit.(69.11) Untuk kami jadikan dia peringatan untuk kamu.13) Dan diangkat bumi dan gunung.(69.(69.20) Maka ia di dalam kehidupan yang disukai.23) “Makan dan minumlah kamu dengan gembira.Tafsir Al Sulthan Maka mereka mendurhakai rasul Rabb mereka.(69.12) Maka apabila ditiup pada shuuri satu tiupan. dan dia pada hari itu lemah.(69.19) ”Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan bertemu perhitunganku”.26) DLA . lalu diremukkan keduanya satu remukan.(69. akan berkata: ”Marilah baca surat ku!”. dengan sebab amal yang kamu telah sediakan di hari-hari yang lalu”.(69.(69.22) Pemetikannya dekat.(69. dan supaya dijaga dia oleh telinga yang mau menjaga. .(69.14) Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu.18) Maka adapun orang yang diberi suratnya dari sebelah kanannya.21) Di surga yang tinggi. kami bawa kamu dalam kapal.

32) Sesungguhnya dia adalah tidak mengimani rahasia Allah yang panjang.33) Dan tidak ia gemarkan pada memberi makan orang miskin. sedikit tidak kamu ingat.36) Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdosa.Tafsir Al Sulthan ”Alangkah baiknya kalau (mati) itu pemberes”.(69.40) Dan bukan ia perkataan tukang sya’ir sedikit tidak kamu percaya.(69.34) Lantaran itu pada hari ini tidak ada baginya sahabat qarib di sini.37) Maka tidak demikian.41) Dan tidak dia perkataan tukang tenung.(69. (69.(69.(69.(69.31) Kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta masukkan dia.(69.(69.28) Hilang dari ku alasanku”.(69.27) ”Harta ku tidak melepaskan dari ku”.35) Dan tidak ada makanan melainkan dari darah bercampur nanah.(69.(69.42) Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.29) Ambillah dia lantas belenggu dia.(69.30) Kemudian masukkan dia ke dalam jahim.39) Sesungguhnya dia sungguh perkataan rasul yang berbeda. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.(69. (69. (69.38) Dan apa yang tidak kamu lihat.(69.43) DLA .

3) Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.48) Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dari kamu ada orang yang mendustakan.(70.49) Dan sesungguhnya ia satu penyesalan atas orang kafir. (69.50) Dan sesungguhnya dia Keyakinan yang lengkap.000 tahun.(69.44) Niscaya kami ambil darinya dengan keras.0) Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.1) Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.51) Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia nama Rabb mu.4) DLA .(70.(69.45) Kemudian kami akan potong darinya Alwatin.2) Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik. 44 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(69.(69.(69.Tafsir Al Sulthan Dan jika ia memalsukan sebagian dari perkataan atas kami.47) Dan sesungguhnya dia sungguh satu peringatan untuk orang yang tekun.(70.(69.Surat Al-Ma’arij (Tangga-tangga-naik) Surat ke-70. (69.(70.(69.46) Maka tidak seorangpun daripada kamu dapat menghalangi daripadanya.52) 70. (70.

(70.12) Dan keluarga yang melindunginya.(70.(70.13) Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya.18) Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.24) DLA .(70.15) Yang menanggalkan kulit kepala.(70.(70.8) Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu.(70.7) Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.14) Tidak demikian.(70.(70.6) Tetapi kami melihat dia dekat.9) Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya.5) Sesungguhnya mereka melihat dia jauh.10) Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka.21) Kecuali orang yang sholat.(70.(70.(70.20) Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.(70. sesungguhnya ia nyalaan.(70.22) Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan.(70.Tafsir Al Sulthan Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.(70. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya. kemudian ia selamatkan dia. (70.(70.23) Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui.17) Dan mengumpul dan menyimpan.19) Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.16) Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.(70.(70.11) Dan dengan isteri dan dan saudaranya.

mereka khawatir.40) DLA .Tafsir Al Sulthan Bagi yang meminta dan tidak mampu.(70. sesungguhnya kami berkuasa. (70.(70.(70.26) Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka.30) Tetapi barang siapa lain dari itu. maka mereka orang yang meliwati batas.25) Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan.37) Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa (ni’mat).(70.32) Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka. sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu.(70. (70.35) Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu.(70.39) Maka tidak demikian.(70.29) Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela. Aku bersumpah dengan Rabb masyriq dan maghrib.28) Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatankehormatan mereka.(70. (70.33) Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara.(70.31) Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka.(70.27) Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat dipercaya.34) Itulah mereka di dalam surga yang berbeda.(70.(70.38) Tidak demikian.36) Dari kanan dan kiri bersuku-suku.(70.

41) Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka.Surat Nuh (Nabi Nuh As) Surat ke-71.(70.42) Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala. Itu hari yang adalah dijjanjikan.44) 71.0) DLA . 28 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.Tafsir Al Sulthan Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.(70. (70.43) Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan.(71.(70.

2) ”bahwa hendaklah kamu sembah Allah dan tekuni Dia dan patuh kepada ku”.(71.(71.1) Ia berkata :”Hai kaumku sesungguhnya aku bagi kamu pengancam yang nyata”.(71. apabila datang tidak dapat diundur jika kamu tahu”. mereka sumbatkan jari mereka di telinga mereka.7) ”kemudian sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”.(71.(71. sesungguhnya aku seru kaum ku malam dan siang”.8) ”kemudian sesungguhnya aku telah terangkan bagi mereka dan aku telah rahasiakan sungguh bagi mereka”.3) ”Niscaya Dia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu.5) “tetapi ajakan ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya.(71.11) ”Dan Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak buah.10) ”Dia akan kirim langit atas kamu sungguh-sungguh” . dan Dia akan adakan bagi kamu surga-surga dan Dia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”.(71. dan Dia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan.4) Ia berkata: ”Rabbi.6) ”dan sesungguhnya tiap kali aku seru mereka supaya Engkau beri ampun bagi mereka.9) ”Maka aku berkata: ”Mintalah ampun kepada Rabb kamu.(71. bahwa ancamlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.(71.(71.(71. sesungguhnya Dia adalah Pengampun”.12) ”Mengapa kamu tidak berharap kebesaran Allah”. sesungguhnya ajal dari Allah. dan mereka berselimut dengan pakaian mereka dan berkekalan mereka dan mereka menyombong sangat.(71.(71.13) DLA .

(71.19) ”Agar kamu jalani darinya jalan fijaja”.15) Dan Dia jadikan bulan pada mereka Nuur dan menjadikan matahari sebagai pelita.20) Berkata Nuh: ”Rabbi sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah baginya melainkan kerugian”. dan jangan Engkau tambah orang-orang yang zalim melainkan kelupaan”.(71.26) ”Karena jika Engkau tinggalkan mereka. maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah.(71.(71.25) Dan berkata Nuh: ”Rabbi.(71. (71. lalu dimasukkan mereka ke api.(71.(71.24) Lantaran dosa-dosa mereka.18) ”Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi jadi besar”. (71.14) “Apa tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat ?”. tipu daya yang menyolok.22) ”Dan mereka berkata: ”Jangan kamu tinggalkan sembahansembahan kamu.27) DLA . ditenggelamkan mereka.23) ”Dan sesungguhnya mereka telah lupakan banyak.(71. dan jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan Suwa dan jangan Yaghuts dan Ya’uq dan Nasr”.(71.17) “Kemudian Dia akan kembalikan kamu kepadanya. jangan Engkau tinggalkan di atas bumi ini. dan Dia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh”.Tafsir Al Sulthan ”Padahal Dia telah ciptakan kamu beberapa giliran”.(71. dari orang-orang kafir seorangpun penduduk”.(71.(71. niscaya mereka lupakan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan melainkan yang berdosa yang sangat kufur”.21) ”Dan mereka bikin tipu daya.16) ”Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh”.

Tafsir Al Sulthan

”Rabbi, tutuplah bagi ku dan bagi ibu-bapakku dan bagi orang yang masuk ke rumahku sebagai mu’min dan bagi mu’minin dan mu’minat, dan jangan Engkau tambah orang yang zalim melainkan kebinasaan .(71.28)

72.Surat Al-Jinn
(Jinn)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Surat ke-72, 28 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(72.0) Katakanlah: ”Diwahyukan kepadaku bahwa Nafarun dari jinn mendengarkan, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami mendengar Alquran yang ajaib”.(72.1) ”Yang mengenalkan kepada Jalan lurus, maka kami beriman kepadanya dan tidak kami menyekutukan rahasia Rabb kami dengan siapapun”.(72.2) ”Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak anak”.(72.3) ”Dan bahwa jiwa yang jahat dari antara kita pernah berkata atas Allah dengan meliwati batas”.(72.4) ”Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jinn tidak katakan dusta atas Allah”.(72.5) ”Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung dengan beberapa laki-laki dari jinn, maka mereka itu menambah kepada mereka ini meliwati batas”.(72.6) ”Dan bahwa ,mereka itu menyangka, sebagaimana kamu menyangka, bahwa Allah tidak bangkitkan seorangpun”.(72.7) ”Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api”. (72.8) ”Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat darinya untuk mendengar, maka sekarang, siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia”.(72.9)

”Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan”.(72.10)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Dan bahwasanya sebagian dari kita (jiwa) yang baik dan sebagian dari kita tidak demikian, adalah kita (mempunyai) beberapa jalan yang berlainan”.(72.11) ”Dan bahwasanya kami yakin bahwa kami tidak akan teluput dari Allah di bumi dan kami tidak akan terluput dari-Nya dengan lari”.(72.12) ”Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami percaya kepadanya, karena siapa beriman kepadanya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan.(72.13) ”Dan bahwa di antara kita yang muslimin dan di antara kita ada yang condong dari kebenaran, oleh sebab itu siapa jadi Muslimin, maka mereka telah pilih jalan yang lurus”.(72.14) ”Dan adapun mereka yang condong dari jalan yang benar, maka adalah mereka kayu bakaran bagi jahannam”.(72.15) Dan bahwa kalau mereka berdiri tegak di jalan, niscaya kami beri minum mereka air yang mewah.(72.16) Untuk kami beri percobaan kepada mereka pada itu dan barang siapa berpaling dari mengingat Rabbi-nya, niscaya Dia masukkan dia di dalam azab yang berat.(72.17) Dan bahwa anggota-anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru siapapun bersama Allah.(72.18) Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyembah-Nya, hampir-hampir mereka itu berkerumun untuk mengganggu dia. (72.19) Katakanlah: ”Tidak lain aku seru melainkan Rabbku dan tidak aku sekutukan dengan Dia siapapun”.(72.20) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak memiliki mudharat buat kamu dan tidak manfa’at”.(72.21) Katakanlah: ”Sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun daripada Allah, dan aku tidak dapat selain daripadaNya tempat perlindungan”.(72.22)
DLA

Tafsir Al Sulthan

”Kecuali menyampaikan dari Allah dan Risalah-Nya, dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya api jahannam di dalam keadaan ia kekal padanya selamanya”.(72.23) Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan.(72.24) Katakanlah: ”Aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang diancamkan kepada kamu ataukah Rabbi ku jadikan baginya satu tempo yang panjang”.(72.25) Dia mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak terangkan atas keghaibannya kepada seorangpun.(72.26) Kecuali siapa yang Dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya Dia adakan di depan-Nya dan di belakang-Nya penjagaan. (72.27) Agar diketahui bagi-Nya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan Risalah Rabbi mereka, padahal pengetahuan-Nya meliputi apa-apa yang ada di sisi mereka dan Dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan.(72.28)

DLA

Tafsir Al Sulthan

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut) Surat ke-73, 20 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0) Hai orang yang berselimut.(73.1) Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2) Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3) Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32) Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5) Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6) Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7) Dan sebutlah nama Rabb mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8) Rabb Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9) Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10) Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa (ni’mat), dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11) Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim. (73.12) Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gununggunung tumpukan debu.(73.14) Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15) Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16) Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17) Langit akan terseret dengannya, adalah janji-Nya ditunaikan. (73.18) Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbinya.(73.19) Sesungguhnya Rabb mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)

DLA

Tafsir Al Sulthan

74.Surat Al-Muddats-tsir
(Rahasia Yang Tersembunyi) Surat ke-74, 56 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(74.0) Hai rahasia yang tersembunyi.(74.1) Berdiri dan ancamlah.(74.2) Dan Rabbmu maka semarakkan.(74.3) Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan.(74.4) Dan ma’siat hendaklah engkau jauhi.(74.5) Dan jangan engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak.(74.6) Dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar.(74.7) Maka apabila ditiup pada Naquur.(74.8) Maka di hari itu, hari yang payah.(74.9) Atas orang kafir tidak mudah.(74.10) Biarlah Aku sendiri bersama orang yang Aku ciptakan.(74.11) Dan Aku telah jadikan baginya harta yang banyak.(74.12) Dan anak buah yang hadir.(74.13)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan Aku telah luaskan baginya sungguh keluasan.(74.14) Kemudian ia ingin sangat aku tambah.(74.15) Tidak demikian, sesungguhnya ia adalah menentang ayat-ayat kami.(74.16) Aku akan paksakan kepadanya satu kenaikan.(74.17) Sesungguhnya ia pikir-pikir dan ia tetapkan.(74.18) Maka dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.19) Kemudian dilaknati dia bagaimana bisa ia tetapkan.(74.20) Kemudian ia pikir-pikir.(74.21) Kemudian ia masamkan mukanya dan ia kerutkan muka. (74.22) Kemudian ia membelakang dan menyombong.(74.23) Lalu ia berkata:”Ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari”. (74.24) ”Ini tidak lain melainkan perkataan makhluk cerdas”.(74.25) Aku akan masukkan dia ke Saqar.(74.26) Apakah engkau tahu apa itu Saqar ?.(74.27) Ia tidak membiarkan dan ia tidak melepaskan.(74.28) Yang sangat kelihatan bagi makhluk cerdas.(74.29) Atasnya Sembilan belas.(74.30) Dan tidak kami jadikan penjaga api melainkan malaikat dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fithnah untuk orang yang kafir, agar yakin orang yang diberi Kitab dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman. Dan supaya orang yang di dalam qalbu mereka ada penyakit dan orang kafir berkata: ”Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?”. Seperti itu Allah lupakan siapa yang Dia
DLA

Tafsir Al Sulthan

kehendaki, dan Dia beri pengenalan siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu tentara Rabbi mu melainkan Dia, dan tidak dia melainkan peringatan untuk makhluk cerdas.(74.31) Tidak demikian, demi bulan.(74.32) Dan malam ketika mundur.(74.33) Dan shubuh ketika menerangi.(74.34) Sesungguhnya dia satu yang menarik perhatian.(74.35) Peringatan untuk makhluk cerdas.(74.36) Untuk siapa yang mau maju atau mundur.(74.37) Tiap diri terikat dengan apa yang ia usahakan.(74.38) Kecuali penduduk kanan.(74.39) Di surga bertanya tanyaan.(74.40) Dari hal orang yang durhaka.(74.41) ”apa yang memasukkan kamu ke Saqar”.(74.42) Mereka menjawab: “Kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang sholat”.(74.43) ”dan kami tidak memberi makan orang miskin”.(74.44) “dan adalah kami mencela bersama orang yang mencela”. (74.45) “dan adalah kami mendustakan hari peraturan”.(74.46) “Hingga datang kepada kami perkara yang yakin”.(74.47) Maka tidak berguna bagi mereka permintaan tolong orangorang yang meminta tolong.(74.48) Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan.(74.49) Seolah mereka keledai yang lari dengan ketakutan.(74.50) Yang lari dari singa.(74.51)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Bahkan tiap seorang dari mereka hendak supaya dia diberi surat yang terbuka.(74.52) Tidak demikian bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. (74.53) Tidak demikian, sesungguhnya dia peringatan.(74.54) Maka siapa mau biarlah ia jadikan dia peringatan.(74.55) Tetapi mereka tidak akan ingat melainkan jika dikehendaki Allah, Dia Yang berhak ditekuni, Dia yang berhak mengampuni.(74.56)

75.Surat Al-Qiyyaamah
(Hari Berbangkit) Surat ke-75, 40 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(75.0) Aku bersumpah dengan hari qiyaamah.(75.1) Dan Aku bersumpah dengan diri yang selalu menegur dirinya. (75.2) Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?.(75.3) Bahkan kami berkuasa atas meratakan jari-jarinya.(75.4) Tetapi manusia itu hendak mendurhaka di masa yang di depannya.(75.5) Ia bertanya: “Bilakah hari qiyaamah”.(75.6) Maka apabila pemandangan itu bingung dan takut.(75.7) Dan bulan jadi gelap.(75.8)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan dikumpulkan matahari dan bulan.(75.9) Manusia akan berkata pada hari itu: ”Ke mana temapat lari”. (75.10) Tidak demikian, tidak ada tempat lari.(75.11) Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali.(75.12) Diberi tahu kepada manusia pada hari itu apa yang ia telah kerjakan dan apa yang ia telah tinggalkan.(75.13) Bahkan manusia sangat mengerti tentang dirinya.(75.14) Walaupun ia majukan alasan-alasan pembelaannya.(75.15) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya lantaran hendak cepat menangkapnya.(75.16) Sesungguhnya mengumpulkannya dan membacanya adalah atas tanggungan kami.(75.17) Maka itu jika kami habis membacanya, hendaklah engkau ikuti bacaannya.(75.18) Kemudian atas tanggungan kamilah pembuktiannya.(75.19) Tidak demikian, bahkan kamu cinta dunia.(75.20) Dan kamu tinggalkan akhirat.(75.21) Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.(75.22) Kepada Rabbnya ia melihat.(75.23) Beberapa wajah di hari itu sangat bermasam.(75.24) Ia yakin bahwa akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang belakang.(75.25) Tidak demikian, apabila (nyawa) sampai di kerongkongan. (75.26) Dan ditanya: “Siapa penjampi”.(75.27) Dan ia yakin bahwa itu perpisahan.(75.28)
DLA

Tafsir Al Sulthan

Dan berbelit kepayahan dengan kepayahan.(75.29) Kepada Rabb mu lah pada hari itu tempat kembali.(75.30) Karena mereka tidak membenarkan dan tidak sholat.(75.31) Tetapi ia mendustakan dan berpaling.(75.32) Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlenggang sombong.(75.33) Kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.34) Kemudian kecelakaan buatmu lantas kecelakaan.(75.35) Adakah manusia mengira ia dibiarkan percuma.(75.36) Bukankah dia nuthfah dari mani jadi besar.(75.37) Kemudian adalah ‘alaqoh, maka Dia ciptakan dan sempurnakan.(75.38) Maka Dia jadikan darinya bersistem jantan dan betina.(75.39) Tidakkah (Dia) itu Berkuasa atas menghidupkan orang mati ?. (75.40)

DLA

Tafsir Al Sulthan

76.Surat Al-Insan
(manusia) Surat ke-76, 31 Ayat

Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(76.0) Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman, dimana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut ?.(76.1) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nuthfah yang bergiliran yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat.(76.2) Sesungguhnya kami telah kenalkan kepadanya jalan, maupun ia berterima kasih atau ia kufur ?.(76.3) Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir rantairantai dan belenggu-belenggu dan api yang bernyala.(76.4) Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari piala yang campurannya kafur.(76.5)

DLA

Tafsir Al Sulthan

Mata air yang diminum dari nya oleh hamba Allah dalam keadaan mereka salurkan dia kemana-mana.(76.6) Mereka sempurnakan kewajiban dan mereka takut kepada satu hari yang azabnya beterbangan.(76.7) Dan mereka beri makanan yang sedang dicinta kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan.(76.8) ”kami tidak beri makan kamu malainkan karena Allah, kami tidak ingin dari kamu balasan dan terima kasih”.(76.9)

”sesungguhnya kami takut satu hari yang bermasam muka yang sangat bengis dari Rabb kami”.(76.10) Maka Allah selamatkan mereka dari kesusahan hari itu dan Dia berikan kepada mereka kesegaran dan kegembiraan.(76.11) Dan Dia balas mereka dengan sebab mereka sabar, surga dan sutera.(76.12) Hal keadaan mereka padanya duduk bersandar atas ranjangranjang yang berhias, padahal tidak mereka lihat padanya matahari dan tidak dingin yang keras.(76.13) Dan hampir atas mereka teduh dan dimudahkan sangat pemetikan buah-buahnya.(76.14) Dan diedar kepada mereka bijana-bijana perak dan piala-piala yang adalah kuarsa.(76.15) Kuarsa dari perak yang telah diukur oleh mereka seberes beresnya.(76.16) Mereka diberi minum padanya minuman di piala yang campurannya zanjabil.(76.17) Satu mata air di dalamnya dinamakan salsabil.(76.18)

DLA

22) Sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Alquran dengan sebenar-benar penurunan.(76. apabila engkau lihat mereka. maka siapa mau biarlah dia ambil jalan kepada Rabbnya.31) DLA .Tafsir Al Sulthan Mengitari atas mereka Wildan yang kekal. dan jangan engkau turuti kemauan orang yang berdosa atau yang kafir.25) Dan di sebagian daripada malam sujudlah kepada-Nya dan bergeraklah kepada-Nya di malam yang panjang.21) Sesungguhnya ini adalah bagi kamu ganjaran dan adalah usaha kamu diucapkan terima kasih.(76.(76. engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan.27) Kami telah menciptakan mereka dan kami telah teguhkan mereka.29) Tetapi tidak kamu berkemauan melainkan jika dikehendaki oleh Allah.24) Dan sebutlah nama Rabbmu pagi dan siang. niscaya kami gantikan mereka dengan orang-orang yang sebanding mereka sebenarbenar penggantian.19) Apabila engkau lihat di sana. (76.(76. sesungguhnya Allah itu adalah ’Aliiman Hakiimaa.(76.(76.(76. dan dihiasi mereka dengan gelang-gelang dari perak dan Rabb mereka beri mereka minuman yang bersih. tetapi jika kami kehendaki. dan mereka meninggalkan di belakang mereka satu hari yang berat. dan Kerajaan yang Menyolok.23) Maka sabarlah untuk keputusan Rabbmu.28) Sesungguhnya ini satu peringatan. (76. engkau akan lihat jasa (ni’mat) (pelayanan). sedangkan orang-orang yang zalim itu Dia sediakan untuk mereka azab yang pedih.(76.26) Sesungguhnya mereka cinta kepada dunia.30) Dia masukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam pengaturanNya.(76.20) Sebelah atas mereka sutera halus yang hijau dan sutera tebal.(76.(76.

(77.Tafsir Al Sulthan 77.(77.0) Demi Yang dikirim kebaikan.Surat Al-Mursalat (Yang Dikirim) Surat ke-77.1) Maka yang bertiup keras.2) Dan yang menyebar sebaran.6) DLA .3) Maka yang membedakan sebedanya.(77.(77.(77.(77.(77.4) Maka yang menyampaikan peringatan. 50 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.5) Alasan atau peringatan.

(77. (77.13) Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan .11) Untuk yang mana hari ditentukan.15) (1) Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama.22) Maka kami ukurkan maka dengan jasa (ni’mat) yang mengukurkan. (77.(77.(77.7) Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.19) (2) Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.16) Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.25) DLA .(77.12) Untuk hari keputusan. (77.21) Kepada ukuran yang ditentukan.(77.(77.(77.23) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77. (77.(77.(77.20) Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh. (77.10) Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.14) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.9) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.24) (3) Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.(77.18) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.8) Dan apabila langit dibelah.(77. (77.17) Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.

(77.(77.36) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.28) (4) Pergilah kepada apa yang kamu dustakan.29) Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.(77.32) Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.43) DLA .31) Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok. (77.34) (5) Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata.Tafsir Al Sulthan Orang hidup dan orang mati.(77.39) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.(77.41) Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini. maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.40) (7) Sesungguhnya orang-orang yang tekun di dalam teduh dan mata air.38) Maka jika kamu mempunyai daya upaya.37) (6) Ini hari keputusan.(77.27) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.(77. kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama.30) Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan.33) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77. (77.35) Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri. (77. (77.(77.(77.42) Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.(77.26) Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar.

48) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.44) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. (77.Surat An Naba’ (Kabar) DLA . (77.(77.(77.(77.49) (10) Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya.45) (8) Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit.47) (9) Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’. sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa.(77.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orng yang berbuat kebaikan.46) Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.50) 78.

kalau mereka mengetahui(78. Dan kami menjadikan siang penghidupan(78. DLA .(78. 1). Dan gunung-gunung sebagai Piramid. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian(78.9). Agar kami keluarkan dengannya bijian dan tetumbuhan(78.6). Kemudian tidak demikian kalau mereka mengetahui. Dan kami telah bangun di atas kamu tujuh yang sangat kokoh(78. 40 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim(78.5) Apa tidak kami telah jadikan bumi tempat yang terbuai?(78.Tafsir Al Sulthan Surat ke-78. Dan kami menjadikan satu pelita yang terang(78.14). Adakah dari kabar yang panjang?(78.16).3) Tidak demikian. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat(78.4).7) Dan kami telah menciptakan kamu bersistem(78.12).0) Dari hal apa mereka bertanya?(78.(78.2).8).13).15). Dan kami telah turunkan dari Mu’shirat air yang tercurah(78. Yang mereka di dalamnya sebagai orang-orang yang berselisihan. Dan hutan-hutan yang lebat(78.10).11).(78.

28).18) Dan akan dibuka langit. maka tidak kami menambah untuk kamu melainkan azab (78. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan (78. (78.17) Hari yang ditiup pada Terompet.27).30) DLA .23) Tidak mereka merasakan padanya dingin dan tidak ada minuman(78.24). Mereka akan tinggal padanya selamanya(78.19) Dan dijalankan gunung-gunung. maka jadilah ia beberapa pintu.29).22).25). Untuk tempat kembali orang yang meliwati batas(78. Padahal tiap sesuatu kami telah kumpulkan di dalam Kitab (78. Maka rasakanlah.26) Sesungguhnya mereka adalah tidak mengharapkan perhitungan(78. maka adalah ia saroobaa.20) Sesungguhnya jahannam adalah tempat yang disediakan(78. Sebagai balasan yang pantas(78. Melainkan air mendidih air nanah(78.21). maka kamu semua datang beramai-ramai(78.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya hari penentuan itu adalah satu masa yang ditentukan(78. (78.

31).36) Rabb Langit dan Bumi. Kebun-kebun dan buah anggur(78.(78.33). Sebagai balasan dari Rabbmu.35).34) Tidak mereka mendengar padanya yang sia-sia dan tidak yang dusta(78.(78. hendaklah ia ambil jalan kepada Rabbnya sebagai tempat kembali.32).39) Sesungguhnya kami mengancam kamu dengan azab yang dekat. Maka siapa mau.40) DLA . dan apa-apa antara keduanya adalah Yang Maha Pengatur (Ar-Rahman). Pada hari seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat dua tangannya. Dan tidak mereka kuasa dari-Nya untuk berkata-kata.(78. sebagai pemberian yang cukup(78. dan dia berkata benar.37) Pada hari yang berdiri Ruh dan Malaikat berbaris-baris.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya untuk orang yang tekun itu Kemenangan(78. Tidak mereka boleh berkata-kata melainkan siapa yang diizinkan dia oleh Yang Maha Pengatur.38) Itu hari yang Lengkap. Dan pasangan muda yang sebaya(78. Dan akan berkata orang kafir: “Alangkah baiknya aku kalau dulu sebagai tanah saja”.(78. Dan piala minuman yang penuh(78.

13). DLA .12).1). 46 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (79.6).11).4).7).3). Lantas yang mengatur urusan. Maka sesungguhnya dia satu suara keras(79. Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi(79.0) Demi yang beralih dengan cepat(79.Tafsir Al Sulthan 79.10). Dan yang bergerak dengan gerakan(79. Qalbu pada hari itu ketakutan79.(8). Dan yang selalu berpindah(79. Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan(79.5) Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar(79. Lantas yang berlomba beredar(79. ”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”(79.2).Surat An Nazi’at (Yang Beralih Cepat) Surat ke-79. Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”(79.(79. Pandangannya khusyu’(79.9).

(79. DLA . Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut(79.(79.Tafsir Al Sulthan Maka ketika itu mereka di muka bumi.26). Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi bersih?”.(79.15).22) Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru(79.30). atau langit yang kami telah bangun dia(79. lalu Dia sempurnakan dia(79. Maka ia mendustakan dan durhaka(21).Kemudian dia berpaling berusaha. ”Pergilah kepada Fir’aun. Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa(79.27).25).16).28). Apakah kamu cipatan yang sangat. maka engkau akan takut”(79.18) “Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku.24) Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama (79.14) Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa (79. sesungguhnya dia telah meliwati batas”(79.23).29) Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia(79.19). Dia telah tinggikan samkanya. Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian(79.20). Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”(79.(79. Dia gelapkan malamnya dan Dia jelaskan dhuhanya.17).

Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya(79. seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja.32). Maka di mana engkau dari sebutannya(79.41) Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh. Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya(79. dan menahan diri dari Hhawa(79. Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia(79. Dan melebihkan kehidupan dunia(79.43). bilakah terjadinya(79.38).40).33) Maka adapun orang yang meliwati batas(79.44) Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya(79.46) DLA .39) Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Rabbnya. Pada hari yang mereka melihatnya.37). Kepada Rabb-mu kembalinya(79.45).42).31). Sebagai perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(79.Tafsir Al Sulthan Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya(79.(79.

Atau ia akan ingat. DLA . Karena datang kepadanya orang buta(80. Maka engkau kepadanya menghadap(80.9).8).Surat ‘Abasa (Bermuka Masam) Surat ke-80. Dan dia takut(80.3). Dan apa atasmu jika ia tidak suci.2). Adapun orang yang tidak perdulikan(80. lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya(80.6).4). Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci(80.0) Ia bermasam muka dan berpaling(80.5).(80.7) Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha(80.1).Tafsir Al Sulthan 80. 42 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (80.

Perlengkapan untuk kamu dan binatang ternak kamu(80. Di dalam shuhuf yang dibedakan(80.24). Dari Nuthfah diciptakan dia.29).31). lalu Dia jadikan ia terkubur(80. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya(80. Tidak demikian.30). Tidak demikian.21).26). alangkah kufur dia(80.22).10).14).11). DLA .(80. Dan zaitun dan kurma(80.32).13).16). Terbunuh manusia. Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(80. sesungguhnya dia Peringatan(80. Kemudian Dia matikan dia. Dan kebun-kebun yang subur(80.28).17). Kami telah tuangkan air dengan tuangnya(80. Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya(80. Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan(80.18). Yang ditinggikan yang dibersihkan(80.25).19).20). lalu diukurkan dia(80. Dari sesuatu apakah diciptakan dia?(80. Yang berbeda yang berbakti(80.12).Tafsir Al Sulthan Maka engkau darinya tidak memperdulikan(80. Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia(80.23). (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia(80. Kemudian Dia mudahkan jalannya(80.15).27) Dan anggur dan sayuran(80. Di tangan utusan-utusan(80.

Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya.38).42) DLA .33).37) Wajah-wajah pada hari itu bercahaya(80.36).(80.(80. Dari isterinya dan anaknya(80. Itulah mereka.39) Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita(80. Dari ibunya dan dari bapaknya(80. Tertawa dan bergembira.Tafsir Al Sulthan Maka apabila datang shokh-khohh(80.34).41).(80. Pada hari itu orang lari dari saudaranya(80. mereka orang kafir yang kurang ajar.40) Yang ditindih dia oleh kegelapan(80.35).

Ketika bintang-bintang gugur(81. Yang beredar yang berlindung kembali. Dan apabila binatang buas dikumpulkan(81. Dan apabila shuhuf dibentang(81.Tafsir Al Sulthan 81.(81.(81. Aku bersumpah dengan yang datang berulang(81.0) Ketika matahari digulung(81.11).7).(81. Dan apabila laut membuak. Dan apabila langit dicabut(81. Dan malam apabila hampir habis(81. Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hiduphidup(81.16).13) Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan.4).18) DLA .Surat At takwir (Menggulung) Surat ke-81. Dengan dosa apa ia dibunuh(81.9). Dan Shubuh ketika mulai kelihatan. Dan apabila gunung-gunung dihapuskan.(81.3) Dan apabila unta bunting dibiarkan(81. Dan apabila jahim dinyalakan(81.14) Maka tidak demikian.17).6) Dan apabila diri-diri disatukan(81.8). 29 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (81.10).(81.(81. Dan apabila surga dihampirkan.12).15).2).1).5).

27) Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus. Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata(81. (81.20).(81.21). Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan(81.28) Dan tidak kamu menghendaki. melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta.(81.23).22).26) Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.25) Maka ke mana kamu hendak pergi.Tafsir Al Sulthan Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda(81.24) Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam.(81.(81. Dan tidak sahabat kamu itu gila(81.. Yang dita’ati kemudian dipercaya(81.19).29) DLA . Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara)(81.

5) Hai Manusia apa yang menipumu untuk katakter Rabbmu yang berbeda(82. Sesungguhnya orang yang baik sungguh dalam keceriaan penuh jasa (ni’mat)(82.Surat Al Infithaar (Yang Terseret) Surat ke-82.8) Tidak demikian. Dan ketika kuburan dibongkar(82.12). (82.10). DLA .9) Dan sesungguhnya atas kamu sungguh ada Penjaga(82.Tafsir Al Sulthan 82. 19 Ayat Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (82.6). Dan ketika lautan membuak(82.1). Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan(82.0) Ketika langit itu terseret(82.(82.7) Dalam Shuurah apa saja (seperti) apa yang Dia kehendaki.13). Mengetahuilah diri itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan(82. bahkan kamu mendusakan rahasia peraturan. Dia telah susun mu.14).3). Yang telah menciptakan mu dan sempurnakan mu dan bersikap adil kepada mu. Yang berbeda yang menulis(82.4).11). Dan sesungguhnya orang yang durhaka sungguh dalam jahim(82. (82. Dan ketika Planit-Planit berjatuhan(82.2).

Tafsir Al Sulthan Mereka akan masuk padanya pada hari Peraturan(82.19) DLA . karena semua urusan pada hari itu kepunyaan Allah(82. Dan tidak mereka darinya akan keluar(82. Hari yang tidak satu diri dapat menguasai sesuatu kepada satu diri yang lain. Kemudian.15).16) Dan apakah engkau tahu apa itu hari peraturan(82.17). apakah engkau tahu apa itu hari peraturan ?(82.18