PROBLEMATIKA UMMAT & KEWAJIBAN DAKWAH

Muhammad Riyan

www.kotepoke.org

Pr oblematika Ummat

Kemiskinan, Kebodohan, Ketertinggalan
Sainsteknologi,

Kriminalitas, Pornografi, Pemurtadan, Penindasan, Kedzaliman, Perpecahan, Penjajahan
Dsb . . . Dsb . . .

www.kotepoke.org

[ Wajah ]
Dunia Islam IRAK .. AFGHANISTAN.. PALESTINA .. CHECHNYA.. PERANCIS ..KASHMIR .. PHILIPINA .. INDONESIA ..
www.kotepoke.org

Iraq
Iraq... hanya kerana minyak dan kuasa?

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level

www.kotepoke.org

Iraq
Yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak dan wanita

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level

www.kotepoke.org

BAGAIMANA MENYELAMATKAN UMAT DUNIA DAN AKHERAT SEKALIGUS MENJADIKAN ISLAM ADI DAYA?

www.kotepoke.org

Perspektif Islam
Krisis merupakan fasad (kerusakan) karena tindakan manusia sendiri, “Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia”. (QS. Ar Rum: 41) Setiap bentuk kemaksiyatan pasti menimbulkan dosa dan setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan (fasad).

• • • • • •

Tatanan ekonomi kapitalistik Perilaku politik oportunistik Budaya hedonistik Kehidupan sosial individualistik Sikap beragama sinkretistik Sistem pendidikan materialistik
www.kotepoke.org

KRISIS KEHIDUPAN MULTIDIMENSIONAL (kemiskinan, kebodohan, kedzaliman, kemerosotan moral, ketidakadilan, dll.)

Faktual

SISTEM KEHIDUPAN SEKULERISTIK

Akar Masalah
Ekonomi Kapitalistik Politik Oportunistik Pendidikan Materialistik Tata Sosial Individualistik Budaya Hedonistik

Solusi Fundamental

TEGAKNYA SISTEM KEHIDUPAN ISLAM Tatanan berdasarkan syariah
Ekonomi Politik
masyarakat

Tata Sosial Pendidikan Budaya
keluarga

sekolah

www.kotepoke.org

Islam kembali menjadi Adidaya

bila . . .

Islam didakwahkan dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu mabda sebagaimana dicontohkan Rasulullah

MENYELAMATKAN www.kotepoke.org UMAT DUNIA DAN

ARAH DAKWAH

Dakwah li isti’nafi al-hayati alislamiyyah (melanjutkan kehidupan Islam), yakni audatu al-muslimin ila al-amal bijamii ahkami al-islami (mengajak kaum muslimin kepada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam mulai dari persoalan aqidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlaq, uqubat dan muamalah) Dengan jalan menegakkan syariah dan khilafah www.kotepoke.org

JALAN MENUJU CITAMassa umat yang sadar menuntut perubahan CITA ke arah Islam
Di dukung oleh ahl-quwwah (polisi, militer, politisi, orang kaya, tokoh masyarakat dan sebagainya) yang melalui pendekatan, setuju mendukung perjuangan Kekuatan politik semacam ini tidak akan terbendung Sistem (syariah) dan kekuasaan (khilafah atau penyatuan ke dalam khilafah) Islam tegak

www.kotepoke.org

Aktivitas Kelompok Dakwah

Membina ummat dengan tsaqafah Islam dalam bentuk pembinaan intensif Membina ummat dengan ide-ide dan pemikiran Islam dalam bentuk pembinaan Umum (seminar, diskusi publik, kajian Islam di masjid/kantor/ radio, dll; penerbitan majalah, buletin, buku-buku, nasyrah) Membongkar rencana jahat negara-negara kafir dan persekongkolannya dengan penguasa kaum muslim
www.kotepoke.org

Aktivitas …
Melakukan perang pemikiran (membongkar kerusakan Ide-ide Kufur, seperti: Demokrasi, Nasionalisme, HAM, Globalisasi, Dialog antar Agama, dll)

Mengirim delegasi ke lembaga negara dan tokoh-tokoh masyarakat

Menyampaikan kritik, kontrol, dan koreksi kepada penguasa

www.kotepoke.org

Gerakan untuk Merubah Pemikiran, Perasaan dan Tingkah laku Manusia dari Jahiliah kepada Islam

DAKWAH ADALAH. .

hingga terbentuk Masyarakat Islam dalam sebuah Daulah Islamiyyah

www.kotepoke.org

Kalimah la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam, sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah Dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad saw Dakwah adalah wujud kepedulian, bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia Ciri seorang muslim adalah kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah

ISLAM AGAMA DAKWA H

www.kotepoke.org

PERUMPAMAAN MASYARAKAT Bagaikan suatu rombongan yang naik kapal.
Ada yang duduk di atas Ada yang duduk di bawah

Mengambil air melewati yang di atas
www.kotepoke.org

Kata Orang yang di bawah :
”Seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk mendapatkan air, tentu aku tidak akan mengganggu orang yang di atas”.

.

Bila mereka mencegahnya, ia akan selamat dan semua isi kapal akan selamat. Bila mereka membiarkan, maka orang itu akan celaka begitupun semua isi kapal
www.kotepoke.org

.

Islam dipahami, diyakini, diamalkan dan diperjuangkan Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia membawa rahmat

BERKAT DAKWA H

Terbentuk pribadi yang shaleh, masyarakat mulia dan peradaban yang agung

www.kotepoke.org

Menentukan muslim tidaknya manusia, dan kualitas kepribadiannya Menentukan tegak tidaknya hukum Islam Menentukan corak kehidupan manusia, kehidupan keluarga, lingkungan dan kehidupan masyarakat

DAKWAH SANGAT PENTING

Bahkan menentukan corak kehidupan dunia

www.kotepoke.org

“Serulah (manusia ke jalan Rabmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik “ (An Nahl 125) “Katakan, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada agama Allah dengan hujjah yang nyata” (Yusuf 108)

DAKWAH WAJIB ATAS TIAP MUSLIM

“Hendaklah ada diantara kamu, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada ma’ruf dan mencegah mungkar” (Ali Imran 110)

www.kotepoke.org

Teladan Rasul dan Shahabat Pahala dan ancaman bila dilakukan dan ditinggalkan “Harus kamu melakukan amar ma’ruf nahi munkar atau kalian akan dikuasai oleh orang jahat dan bila orangorang baik diantaramu berdoa tidak akan dikabulkan” (alHadits)

DAKWAH WAJIB ATAS TIAP MUSLIM

www.kotepoke.org

TUJUAN DAKWAH
TUJUAN UMUM Mentauhidkan Allah Menjadikan Islam sebagai rahmat (penerapan hukum Islam) Tegak Khilafah Islam Menggapai Ridha Allah
• •

AKIBAT BILA DITINGGALKAN Muncul kekufuran dan kemusyrikan Muncul fasad (kerusakan) akibat hukum jahiliyah Muncul adikuasa jahiliyah Murka Allah

www.kotepoke.org

TUJUAN KHUSUS Didapatnya kader pengemban dakwah Terbentuknya jama’ah Tegaknya daulah

AKIBAT BILA DITINGGALKAN

Tidak ada kader Tidak ada jama’ah Tidak ada daulah Tanpa daulah, timbul fasad, kerahmatan Islam tidak nyata

www.kotepoke.org

OBYEK DAN SUBYEK DAKWAH
OBYEK DAKWAH - Individu kafir - Negara kafir - Orang Islam

SUBYEK DAKWAH - Individu - Kelompok/jamaah - Negara

www.kotepoke.org

ARAH DAKWAH

www.kotepoke.org

JANJI ALLAH BAGI PENGEMBAN DAKWAH
Mendapat pahala Mendapat pahala dari orang yang mengikutinya Predikat sebaik-baik ummat Menjadi kelompok yang beruntung Melalui jihad, Allah berjanji akan mengampuni semua dosa, memberikan surga, pertolongan dan kemenangan yang dekat

www.kotepoke.org

Wajib tegak secara syar’i

DAULAH KHILAFA H ISLAMIYA H

Untuk penerapan syariat Untuk menyatukan Islam seluruh dunia Untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia Untuk menghadapi adikuasa jahiliyah

www.kotepoke.org

Hubungan Rakyat dengan Penguasa
PENGUASA MABDA (AQIDAH DAN NIDZAM)

Alaqah

Mafahim Maqayis Qana’at (2MQ)

RAKYAT
www.kotepoke.org

Istilamu al-Hukmi Melalui Jalan Umat
PENGUASA MABDA (AQIDAH DAN NIDZAM)

§

Dharbu al-alaqah

x

Dengan cara: n Mengungkap keburukan penguasa (kejahatan, mashalih naf’iyah dan siyasiyah) n Menanamkan 2MQ (mabda) Islam n Mengungkap keburukan 2MQ (mabda) sekuler

RAKYAT
www.kotepoke.org

Istilamu al-Hukmi Melalui Jalan Umat
PENGUASA MABDA (Aqidah dan Nidzam)

PENGUASA MABDA BARU (Aqidah dan Nidzam)

Dharbu al-alaqah

x

PARTAI/JAMA’AH

tsiqah

RAKYAT
www.kotepoke.org

‫ل َتأمرن بال ْمعروف ول َت َن ْهون عن‬ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ّ ُ ُ َ ِ َ ّ ُ َ ُ ‫ال ْمن ْك َر أ َو ل َي ُسل ّطَن عل َي ْك‬ ‫ّ َ م‬ َ ْ ُ ْ ِ َ ‫شرارك ُم في َدْعوا خيارك ُم فل‬ َ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ ِ ‫ي ُست َجاب ل َهم‬ ُ َ ْ ْ ُ
Hendaklah kalian benar-benar menyurh perbuatan yang maruf dan benar-benar melarang perbuatan yang mungkar, atau (bila tidak kalian lakukan) Allah akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian berkuasa atas kalian semua (yang akibatnya banyak sekali kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya) lalu orang-orang yang baik di antara kalian berdoa (agar kejahatan dan kemungkaran itu hilang) maka doa mereka (orang-orang baik itu) tidak diterima (HR Al www.kotepoke.org Bazzar dan At Thabrani)

Dengan Dakwah Rasulullahbanyak negeri dan Membebaskan . . .
1.

menyatukannya dalam satu kekuasaan dibawah kepemimpinan Rasulullah
2.

Ajaran Islam tertanam dan membentuk cara berpikir masyarakat Berbondong-bondong masuk Islam Menyatukan masyarakat berlatar belakang berbeda Kebiasaan dan adat istiadat digantikan Islam

3. 4.

5.

www.kotepoke.org

َ ُ ‫ادْع إ ِلى سبيل رب ّك بال ْحك ْمة‬ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ‫وال ْموعظَة ال ْحسن َة وجادل ْهم بال ّتي‬ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ‫هي أ َحسن إ ِن رب ّك هو أ َعل‬ ‫ّ َ َ ُ َ ْ م ب ِمن‬ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ‫ضل عن سبيل ِه وهو أ َعل‬ ‫َ ّ َ ْ َ ِ ِ َ ُ َ ْ م‬ ُ
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan palajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An Nahl : 125) www.kotepoke.org

Landasan Dakwah

‫بال ْمهت َدين‬ َ ِ ْ ُ ِ

‫وال ْمؤمنون وال ْمؤمنات ب َعضهم أ َول ِياء‬ ُ َ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ‫ب َعض ي َأ ْمرون بال ْمعروف وي َن ْهون عن‬ ُ ْ َ ِ َ ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ ِ ٍ ْ َ ‫صص‬ ‫ال ْمن ْك َر وي ُقيمو َ ص ال ّ صلةَ وي ُؤتون‬ ‫ِ َ ِ ُ نص‬ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ّ َ ‫الزكاةَ وي ُطيعون الل ّه ورسول َه أول َئ ِك‬ َ ُ ِ َ ُ َ َ َ ُ ‫سي َرحمهم الل ّه إ ِن الل ّه عزيز حكيم‬ ّ ُ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah : 71) www.kotepoke.org

Balasan Dari Dakwah
Siapa saja yang menyeru manusia pada petunjuk (Islam), dia pasti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, an Nasa’I dan Ibn Majah)

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad – 47 : 7)ka
www.kotepoke.org

Akibat tidak Mendakwahkan Islam Sebagai Mabda

Didunia Terhina 2. Diakherat Disiksa
1.

www.kotepoke.org

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.