P. 1
SIFAT TERCELA

SIFAT TERCELA

|Views: 1,047|Likes:
Published by Bio Pratama

More info:

Published by: Bio Pratama on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

MENJAUHI SIKAP TERCELA DAN KEWAJIBAN BERTATA KRAMA 1. Israf 2. Gibah 3. Namimah dan Fitnah 4. Murtad 5.

Tasamuh Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu berhubungan dengan manusioa lainnya. Hal itu disebabkan kedudukan manusia sebagai makluk social tyang saling membutuhkan. Dalam pergaulan, terdapat etika yang harus dipenuhi supaya pergaulan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Agama Islam mengajarkan pada manusia untuk bertata karma dan menjahui sikap-sikap yang tercela. Apabila manusia dapat menjalankan tuntunan itu, kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan baik. Kompetensi Dasar 1. Siswa mampu membiasakan diri untuk menghindari sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari 2. Siswa mampu membiasakan diri untuk bertata karma dalam kehidupan sehari-hari Standar Kompetensi Siswa mampu menerapakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari Indikator Setelah proses pembelajaran siswa mampu. 1. Mengidentifikasi akibat buruk dari israf, gibah, fitnah, dan murtad; 2. menghindari perbuatan israf, gibah, fitnah, dan murtad; 3. mengidentifikasi hikmah dari tasamuh; 4. menunjukkan sikap toleran terhadap sesame TADARUS 1. Surat Al- Isra¶ Ayat 27-29 2. Surat Al-Baqarah Ayat 217 3. Surat Al-Hujarat Ayat 11-12 MUKADIMAH

Misalnya. harta benda yang dibelanjakan dengan cara seperti itu tidak akan membawa berkah. Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya.s. baik yang bersifat individu maupun yang bersifat soialo. bahkan Allah swt. dan dipamerkan kepada orang lain. baik secara individu maupun social. Syariat Islam memandang akhlak yang mulia sebagai tiang agung dari tegaknya bangunan masyarakat. Sebaliknya. sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar´(Q. gibah. bahkan akan mendatangkan musibah dan mala petakla. yaitu dari israf. Allah swt. ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Perilaku beliau adalah perilaku yang terpuji. syariat Islam selalu berusaha untuk memlihara akhlak tersebut. akan dibahas beberapa contoh akhlak tercela. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: ³Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. fitnah. Memuji akhlak Nabi Muhammad saw Akhlak merupakan sistim niali yang dikembangkan berdasarkan kebaikan. Allah swt menceritakan itu dalam Al-Qur¶an Surat Al-Qasas Ayat 79 berikut ini. Oleh karena itu. ilmu sosiologi menyatakan bahwa watak manusia merupakan salah satu faktor yang diamati dalam hubungannya dengan akhlak. bermegah-megah. Contoh israf yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya konsumerisme yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. Dengan demikian. akhlak berusaha mencegah keburukan yang menimbulkan perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi umat manusia. Israf Israf adalah berlebih-lebihan. serta contoh akhlak terpuji. dan murtad . Akan . Dalam ilmu psikologi. akhlak manusia dihubungkan dengan nafsu. telah memberikan pelajaran kepada manusia akibat dari sikap hidup yang bermegahmegahan dengan harta benda. Dalam bab ini. Ia memiliki kekayaan yang banyak sekali sehingga kuncikunci tempat perbendaharaan hartannya hanya bias diangkat oleh orang orang yang kuat.Pokok dari ajaran tentang akhlak yang baik adalah berperilaku yang sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad saw. Padahal.S Al-Qasa: 79) Qarun adalah orang yang kaya raya. A. Contoh itu terdapat dalam kisah Qorun yang hidup pada zaman Nabi Musa a. Artinya Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. yaitu tasamuh yang meliputi usaha untuk memlihara kerukunan dan menjaga persatuan. Ilmu akhlak tidak bias dipisahkan dengan ilmu-ilmu yang menyangkut kehidupan manusia.

Ia terkubur hiduphidup bersama seluruh harta bendanya. yaitu menggunakan harta benda pada hal-hal yang tidak diridai Allah swt. Sebaliknya. Sikap hidup yang sederhana dan tidak berlaku boros telah dicontohkan Rasulullah saw. Gibah Gibah adalah membicarakan kejelekan orang lain dibelakangnya.´ (H. Menurunkan siksanya kepada Qarun. Ia menjadi takabur dan menyombongkan diri bahwa ia memperoleh semuannya itu dengan kepandaiannya. Apabila orang yang dibicarakan itu mendengarnya.tetapi. B. Pada suatu hari. Sikap boros adalah sikap setan yang mengingkari nikmat Allah swt. Artinya: Rasululah bertanya. budi pekertinya. ³Jika apa yang kamu katakana itu ada. Sebagai jalan keluarnya. orang yang terlalu pemurah akan menyesal karena hartannya habis sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Muslim) . berarti kamu telah membuat suatu kebohongan yang keji terhadap dirinya.´ (Para Sahabat bertanya). Qarun bermaksud memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya. atau akhlaknya. ³ Nabi Muhammad saw bersabda ³Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak disenanginya.mengajarkan kita agar bersikap tasawut. Orang yang kikir dicela orang lain. Allah swt. Oleh karena itu. minum. berarti engkau telah menghibahnya. Allah swt. Memerintahkan kepada manusia agar menggunakan rezeki tersebut untuk beribadah. keluargannya. Karena kesombongannya itu. Mereka berangan-angan agar suatu saat nanti bias memiliki harta dan kekayaan seperti yang dimiliki Qarun. Kemudian. Peristiwa itu menyadarkan kaumnya. Melarang manusia berlaku boros. ³ tahukah kamu apakah gibah itu?´ Mereka (para sahabat) menjawab. Allah swt. Kejelekan itu meliputi keadaan dirinya. ³ Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. yang maksudnya tidak terlalu kikir. seperti cara berpakaian. Allah swt. makan. Kaumnya banyak merasa iri melihat kekayaan Qarun. jika tidak ada. ³Bagaimana pendapatmu ya rasulullah. ia akan merasa tidak senang. Mereka sadar bahwa banyak sedikitnya rezeki yang diperoleh manusia merupakan ketentuan Allah swt. keluarlah Qarun dalam suatu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal dan hamba sahaya. Sikap hidup sederhana itu meliputi berbagai aspek kehidupan. jika memang terhadap pada diri saudaraku itu apa yang saya katakana?´Rasulullah menjawab. dan sebagainya. tetapi juga tidak terlalu pemurah. Tasawut berarti tengah-tengah. Pengertian gibah termuat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim berikut ini. qarun telah membangga-banggakan hartannya.R.

Menurut istilah. Bahkan. kita tidak boleh ikut di dalamnya. Murtad Riddah atau irtidad adalah asal kata murtad yang secara harfiah berarti kembali. Adapun fitnah adalah perkara bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan untuk menjelekkan orang lain. (Q. Namimah adalah mengadukan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba antara keduanya. Kita wajib mengingatkannya. seperti orang kafir yang beriman dan kemudian kembali kafir. Namimah dan fitnah diancam dengan hukuman yang berat diakhirat kelak. akan menutupi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. yang kian ke mari menghambur fitnah. Dengan melakukanh perbuatan itu. Gibah diperbolehkan dalam hal-hal. Walaupun demikian. meminta pertolongan.Gibah akan merusak kehormatan seseorang. Allah swt. Oleh karena itu. . yang banyak mencela. Memperingatkan kita agar menjahui hal itu dalam Al-Quran Surat AlQalam Ayat 10-11 berikut ini.S. Namimah dan Fitnah Namimah dan fitnah adalah dua hal yang sangat berkait erat. Orang yang sering melakukan namimah dan fitnah akan terbiasa dengan hal itu. C. seperti mencegah penganiayaan. ia mengharap akan mendapat keuntungan dari perselisihan dua pihak yang diadu doma. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 191. baik imannya pernah didahului oleh bentuk kekafiran. Al-Qalam: 10-11) Seorang muslim harus berusaha keras menghindari perilaku namimah dan fitnah. gibah diperbolehkan dalam keadaan tertentu yang sifatnya darurat serta memiliki tujuan baik. sudah dianggap dosa. Artinya : Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Mengingatkan orang yang menghibah akan mendapatkan keutamaan. Apabila kita menjumpai atau mendengar oranf yang menghibah. orang yang berdiam diri ketika mendengar orang yang menghibah. Islam melarang keras perbuatan gibah. Allah berfirman bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. murtad berarti keluar dari iman. D. dan mencegah perbuatan jelek. Hal itu dapat dipahami karena fitnah merupakan perbuatan yang keji dan sangat berbahaya. yaitu Allah swt. maupuin iman yang belum pernah didahului oleh bentuk kekafiran sebelumnya.

dan haknya untuk masuk surga. Orang yang murtad kehilangan hak perlindungan atas jiwanya. berikut ini. fi¶liyyah. Kemurtadan berarti batalnya nilai relegius perbuatan orang yang bersangkutan. umat beragala lain. Kerukunan Intern Umat Islam Saat ini. 1. dan mereka itulah penghuni neraka. E. Menggambarkan persaudaraan umat Islam tersebut dalam hadis berikut ini. keluasan pikiran. Munculnya paham dan aliran yang berbeda-beda tersebut merupakan akibat dari adanya perbedaan interprestasi atau penafsiran. Kembali kepada kekafiran setelah beriman berarti terputusnya hubungan dengan Allah swt. Murtad disebabkan oleh tiga hal. lalu dia mati dalam kekafiran. Orang yang gila tidak dianggap murtad walaupun ia mengucapakn kata-kata bahwa ia telah murtad. Pembahasan tentang tasamuh dalam bab ini meliputi cara-cara menjaga kerukunan dan persatuan. hak warisnya. maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Rasulullah saw. mereka kekal di dalamnya«. umat Islam tetap harus menjunjung tinggi persaudaraan karena yang mengikat persaudaraan di antara mereka adalah agama Islam. Sebagai gantinya. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. fi¶liyyah 3. Menjaga kerukunan Dalam pergaulan sehari-hari. 1. Berlakunya kemurtadan apabila mukalaf tersebut berakal serta memiliki kemerdekaan unutk bertindak. sebagaimana firman Allah swt. dan pemerintah. dan qauliyyah. antara muslim yang satu dengan yang lainnya tetap merupakan saudara. Qauliyyah Orang yang murtad akan kehilangan haknya sebagai orang iman. yaitu I¶tiqad. umat Islam harus menjaga kerukunan dengan sesama umat Islam. ikatan pernikahannya.Seorang dianggap murtad jika ia telah mukalaf dan menyatakan kemurtadannya secara terangterangan. Tasamuh Tasamuh berarti kelapangan dada.. Akan tetapi.. dalam agama Islam berkembang berbagai macam paham dan aliran. a. Ia dianggap tidak murtad selama hatinya masih dalam keadaan beriman. Demikian pula dengan orang yang dipaksa murtad. Artinya : «. I¶tiqah 2. dan teloransi. Walaupun demikian. . ia kan dimasukkan ke dalam neraka. kepemilikannya.

sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah. tetapi harus dengan cara yang damai dan bijaksana. Kerukunan Umat Islam dengan Umat beragama Lain Islam merupakan agama yang mempunyai teloransi tiggi terhadap golongan yang beragama lain.bekerja sama dalam bidang social. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.Artinya : Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah bagaikan satu tubuh yang pabila salah satu anggotan tubuh yang sakit. Dalam hadis berikut ini.dalam Al-Qur¶an Surat Al-Baqarah Ayat 1256 berikut ini . (H. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan dan paksaan. budaya. umat Islam yang lain hendaknya membantu. dan politik. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Untuk orang yang beragama lain walaupun orang itu adalah orang tua atau anak-anak kita sendiri. Apabila diantra umat islam ada yang mengalami kesulitan. maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Hal itu difirmankan Allah swt. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim. ekonomi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q. Hal itu disabdakan Rasululah saw. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. .a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s. maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan Hari Kiamat nanti.S. Artinya : Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r. Muslim) Salah satu wujud kerukunan adalah adanya kemauan untuk saling membantu dan saling menolong. Barangsiapa yang mahu memenuhi hajat saudaranya. yaitu tidak bias tidur dan merasa demam. Islam melarang bekerja sama. anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. kita dilarang mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah swt. Beliau tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Al-Baqarah:256) Dalam hal bekerjasama dengan orang yang beragama lain. Dalam pergaulan sehari-hari.R. maka Allah akan menutup rahasianya pada Hari Kiamat b.a. Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Barangsiapa yang menutup rahasia seseorang muslim.w bersabda: Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lain. Islam membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan/ contohnya.

perbedaan itu haruslah disyukuri karena pada hakikatnya perbedaan itu menjadi rahmat manakala kita bias mengambil hikmah di balik perbedan itu. Perbedaan itu meliputi perbedaan watak. apabila kita mempermasalahkan perbedaan terus-menerus. perbedaan itu akan berubah menjadi laknat atau bencana. pendapat. ulul-amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan diantra umat manusia. dalam Al-Quran Surat An-Nisa AYat 59 berikut ini. atau kebiasaan. ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya). keinginan. Dalam hadis berikut ini. Hal itu berdasarkan firman Alah swt. Akan tetapi.S. Dalam istilah agama. penguasa.Orang Islam tidak mendahului memberikan salam kepada orang yang beragama lain. Bukhari Muslim) c. dalam pergaulan dengan orang lain. dan ulil amri di antara kamu«« (Q.An-Nisaa . kita cukup menjawabnya dengan jawaban wa¶alaikum. Namun. Peraturan seperti itu harus ditolak dan pemrintah harus diingatkan. Apabila peraturan pemerintah bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ukhuwah mempunyai makna solidaritas dalam kebaikan dan sikap toleran dalam segala perbedaan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw. Hal itu disebabkan. Kerukunan Umat Islam dengan Pemerintah Menurut para ahli tafsir. tidak ada kewajiban untuk menaatinya.59) Menaati pemerintah berarti ikut segala keputusan yang telah dikeluarkan atau diundangkan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama demi mencapai kesejahteraan masyarakat. perbedaan menjadi pemicu munculnya . Kita diciptakan dalam keadaan berbeda-beda. 1. dan pemimpin lainnya. seperti mazhab atau pendapat. Akan tetapi. Kita wajib taat kepada ulil amri (pemerintah) selama peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. kata setia kawan dikenal dengan istilah ukhuwah. apabila ada seorang diantara mereka yang memberi salam kepada kita. Artinya Hai orang-orang yang beriman. yaitu pemerintah. Menjaga Persatuan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mempunyai rasa setia kawan. Rasulullah.R. Menurut Al-Qur¶an Surat An-Nisa Ayat 95. yaitu keteguhan hati dalam memelihara nilai-nilai persahabatan dan persaudaraan. Artinya: Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu maka jawablah dengan wa¶alaikum (H. kita wajib menaati Allah swt. dan ulil-amri..

Allah swt. perselisihan. Apabila orang yang dibicarakan itu mendengarnya. tetapi kita harus bersama dan bersatu dalam keanekaragaman. Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. Tasamuh berarti kelapangan dada. pribadi-pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. 4. dan permusuhan. baik imannya pernah didahului oleh bentuk kekafiran.pertentangan. Israf adalah berlebih-lebihan. dan saling menghormati. berfirman dalam Al-Qur¶an Surat Ali Imaran Ayat 102 berikut ini.seyogyanya umat islam lebih memperhatikan persatuan dan kesatuan. . sikap seimbang yang akan menipiskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan tidak bercerai-berai. baik akidah maupun ekonominya. (Q. Murtad adalah berasal dari kata Riddah atau irtidad berarti keluar dari iman. 2. seperti orang kafir yang beriman dan kemudian kembali kafir. Ali Imaran 102) Oleh karena itu. ia akan merasa tidak senang. Hal itu tentu lebih baik dari pada mempersoalkan masalah khilafiah yang hanya akan meregangkan persatuan dan membawa kepada kehancuran. 1. Salah satu cara untuk menjaga persatuandan kesatuan adalah kebersamaan. dan toleransi. perpecahan. keluasan pikiran. 2. dan janganlah kamu bercerai berai««. Adapun fitnah adalah perkara bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan untuk menjelekkan orang lain. 5. keluarga dan golongan. Ikhtisar 1. Contoh israf yang tampak nyata dalam kehidupsn seharihari adalah budaya konsumerisme. percekcokan. Gibah adalah membicarakan kejelekan orang lain dibelakangnya.S. Salah satu wujud kerukunan adalah adanya kemauan untuk saling membantu dan saling menolong. peduli kepada yang lemah.. sikap kegotongroyongan dan kekompakan dalam menghadapi berbagai persoalan 4. tidak layak apabila di antara sesame muslim terjadi perselisihan. 3. Rasa kebersamaan tersebut akan melahirkan 1. Namimah adalah mengadukan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba antara keduanya. dan permusuhan. pribadi-pribadi yang lebih mendahulukan kepentngan umum dari pada kepentingan pribadi. maupuin iman yang belum pernah didahului oleh bentuk kekafiran sebelumnya. Budaya boros yang menyebabkan seseorang kurang berhati-hati dalam menggunakan uang dan membeli barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Kita memang berbeda. saling menolong. 3.

budak itu tidak mempunyai aib sama sekali.´lalu bagaimana caranya? ³Istri majikannya bertanya lagi. sang suami segera saja bangun. Budak itu berkata kepada istri majikannya.´ jawab budak itu meyakinkan. Karena aib itu dianggap ringan. Akan tetapi. Benarlah kata pedagang tersebut. ia ditawari seorang budak. Jakarta. ada seorang laki-laki pergi ke pasar ubtuk membeli budak. Sesampainya di pasar.Integrasi Budi Pekerti Konon.´ Pada hari lain. kabar meninggalnya sang istri sampai kepada keluarganya. Dirampasnya pisau cukur itu.´ Benarkah itu? Tanya istri majikannya.´Tuan! Saya mendapat kabar mengejutkan. ³Tentu saja! Mana berani saya berbohong tuan putrid! Budak itu menegaskan. terjadilah bunuh-membunuh antara famili itu.´ Apa iu! Tanya majikannya´Tuan Putri akan membunuh tuan dengan pisau yang tajam pada waktu tuan tidur. Semuanya hanya disebabkan oleh ucapan lidah siburuk. kecuali ia gemar mengadu domba. Benarkah itu?´ Budak itu mejawab. sang istri dating membawa pisau cukur lalu memegang leher suaminya. Mereka tidak menerima kematian saudarinya itu dan menuntut balas. Tiba-tiba. Majikannya terperanjat. ³Tuan Putri! Ambillah beberapa helai bulu leher suamimu. pada zaman dulu. Tidak ada satu pun pekerjaan di rumah yang terlewatkan olehnya. dibelinya budak itu. Tuan bias membuktikannya nanti malam. Budak itu menjawab´Tuan putrid harus mengguna-gunai tuan untuk menggagalkan pernikahan itu.´Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya majikannya. budak itu berbicara pada suami majikannya. Tuan Putri ! Saya mendengar kabar bahwa tuan akan menikah lagi dengan seorang wanita dari daerah anu. budak itu rajin bekerja. Benarlah sang suami kemudian berpura-pura tidur. 1994) .Bumi Aksara. (Dikutip dengan perubahan dari Bahaya Lidah. Ambillah dengan pisau tajam pada waktu tidur supaya tidak tau. Ketika ia memegang leher suaminya. lalu ditusukkan ketubuh istrinya. Menururt pedagang yang menjualnya. setelah beberapa lam tampaklah keburujan si budak. Dan akhirnya.

yamg artinya : Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri itu ia beriman. membunuh. Nah. dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan yang melecehkan eksistensi manusia yang sesungguhnya telah dimuliakan oleh Allah. marilah kita bersama-sama menganalisisnya dalam pembahasan kali ini. Apabila dalam suatu masyarakat banyak terjadi perampasan dan perampokan. untuk mengenali hal tersebut sehingga kita mampu membentengi diri. Perbuatan mencuri. Oleh karena itu. warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut akan mengalami keresahan. Artinya : sesungguhyna pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di bumi. Pengertian hukum potong tangan dapat beraneka macam pendapat. Perilaku tercela seperti merampok. A. (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. bahkan sedikit demi sedikit keimanan dan keislamannya akan terlepas dari dirinya. Firman Allah yang lain perihal pencurian yang dapat dihukum dengan potong tangan adalah sebagai berikut. Merampok Merampas atau merampok harta orang lain yang kadang disertai dengan kekerasan. merampok dan merampas jelas sangat berbahaya. Artinya : Laki-laki dan perempuan yang mencuri. Allah sangat murka apabila manusia bersikap menghancurkan manusia lain tanpa dasar aturan Nya. ancaman dan bahkan pembunuhan emrupakan perilaku yang sangat menggelisahkan dan mengerikan. potonglah tangan keduanya. (QS Al Maidah : 38) lihat al-Qur an online di Goole. Oleh karena itu.MENGHINDARI PRILAKU TERCELA (AKHLAQ MADZMUMAH) Sifat-sifat tercela perbuatan dosa dan dosa besar Islam sangat mengutamakan dan menghargai eksistensi manusia. Orang-orang yang memerangi Allah dan rasul Nya disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut. Jiwanya akan merasa dikejar-kejar oleh bayangan dosa. hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) dengan demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (HR Bukhari) . baik terhadap diri sendiri maupun terhadapa orang lain atau masyarakat. Rasulullah SAW pernah bersabda. Itu termasuk perbuatan haram dam merupakan dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap individu. tetap sekali penegasan Allah SWT dan rasulnya. asusila. Selain pengertian tangannya yang dipotong. Terhadap dirinya sendiri dapat berakibat antara lain kehidupan si pelaku pasti tidak akan merasa tenang. Mereka dianggap perang terhadap Allah dan rasulnya karena yang mereka lakukan merupakan perbuatan melawan hukum Allah SWT dan mengganggu masyarakat yang dilindungi oleh hukum. dipenjarakan kemudian dibimbing sehingga sifat tercela tersebut dapat hilang. (QS Al Maidah : 33)lihat al-Qur an online di Goole.

kecuali dimaafkan oleh pihak keluarga korban dan kepadanya dituntut denda. Allah SWT berfirman. Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya). hak kemerdekaan. Membiasakan bersilaturahmi . iri hati atau cemburu.B. 2. baik terhadap diri pribadi maupun terhadap lingkuang atau masyarakat. dendam. Membunuh Hak-hak yang paling utama bagi setiap manusia yang dijamin pula oleh Islam adalah hak hidup. pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu merencanakan pembunuhan dalam keadaan jiwa sehat dan penuh kesadaran. (HR Muslim) Pembunuhan dapat terjadi akibat berselisih pendapat. maka balasannya adalah jahanam. Jenis-jenis pembunuhan dan hukumannya berdasarkan Al Qur an dan hadis dijelaskan sebagai berikut. misalnya kecelakaan. kita selalu memupuk perilaku terpuji. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknyaserta menyediakan azab yang pedih baginya.artinya : Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu maka kelak ia akan disiksa di hari kiamat nanti dengan barang tersebut. Hal ini merupakan akibat tipu daya setan agar manusia senantiasa bertikai dan saling membunuh. Pembunuhan semacam ini dapat dihukum qisas artinya dihukum mati. dengki. pembunuhan karena kesalahan atau kekhilafan semata-mata tanpa direncanakan dan tidak ada maksud sama sekali. 1. hak pemilikan. Artinya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. melainkan dengan suatu alasan yang benar. hak yang paling penting dan mendapat perhatian adalah hak hidup. Hukuman tersangka penjara atau denda ringan Untuk memperkecil peluang terjadinya ha-hal buruk tersebut. hak persamaan. (QS An Nisa : 93) lihat al-Qur an online di Goole. Hal-hal di bawah ini dapat melatih diri kita untuk membentengi diri dari perilaku tercela. (QS Al Isra : 33) lihat al-Qur an online di Goole. Diantara hak-hak tersebut. Hukumannya adalah penjara atau denda yang cukup berat 3. hak pemeliharaan kehormatan. Hadis nabi Muhammad SAW. Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan jiwa dan Allah mengancam orang yang merampas hal tersebut dengan hukuman berat. khusunya perbuatan membunuh. Pembunuhan yang terjadi tanpa disengaja dengan alat yang tidak mematikan. dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Firman Allah SWT.

. Asusila Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. namun juga yang bersifat perilaku ibadah ghairu mahadah (umum) seperti hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Firman Allah SWT Artinya : katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. (HR Muslim) Ada beberapa hal yang menjadi faktor pemicu munculnya perilaku asusila di dalam suatu masyarakat tersebut.Mampu menahan amarah Mampu memaafkan kesalahan Berbuat adil Memperbanyak berbuat kebajikan Suka menolong Bersikap lemah lembut Meninggalkan hal-hal yang menyangkut riba Meneguhkan hati untuk mengikuti jalan yang lurus Memakan makanan yang halal dan thayyib Senantiasa berdoa kepada Allah SWT Berlaku lurus terhadap manusia Tidak pelit atau kikir C. Sesungguhyna Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.yang artinya : Maka bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita. terutama remaja. Menurut pandangan Islam. Sebab kalian telah mengambil mereka dengan dasar amanah Allah dan telah kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) pada sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala perilakunya. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. (QS An Nur : 30) lihat al-Qur an online di Goole. bukan saja tata perilaku yang bersifat ibadah mahdah (khusus) seperti salat dan puasa. hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Islam dengan Al Qur an dan sunah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah an bersih dari kerusakan moral. Didalam Al Qur an terdapat bebeapa ayat yang memuat informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Kaum muslim di seluruh dunia juga mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap isu global ini. Faktor lingkungan atau masyarakat yang cukup besar memberikan pengaruh terhadap tingkah laku sesorang. Islam selalu mendorong umatnya untuk mendorong umatnya untuk menemukan hal-hal yang baru dan mencari pemecahan-pemecahan baru demi kemajuan umat Islam. khusunya oleh remaja karena contoh atau teladan memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka. atau hak dan kewajiban dasar manusia. bahkan musuh sekalipun (lihat QS Al Maidah) Islam pada dasarnya adalah ajaran yang komprehensif karena Al Qur an adalah kitab yang berfungsi memberi petunjuk. orang telanjang diberi pakaian dan orang-orang sakit atau terluka di tolong tanpa memperdulikan apakah ia seorang muslim atau bukan.1. orang lapar harus diberi makan. serta pembeda antara kebenaran dan kesalahan (lihat QS Al Baqarah : 185) Berikut ini adalah isi yang terkandung dalam hak asasi manusia yang disepakati hampir di seluruh dunia . penjelasanatas petunjuk. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masalah hak asasi manusia menjadi salah satu pusat perhatian manusia sedunia sejak pertengahan abad lalu. 3. D. Hukum Islam pun telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. baik laki-laki maupun perempuan harus dihormati dalam segala keadaan. khususnya remaja yang kondisinya berada pada masa puberitas dan pencarian jati diri sehingga mereka rentan terhadap pengaruh tersebut. orang tua. Keteladanan ini mutlak diperlukan. anak-anak. orang-orang sakit atau orang cidera. Darah manusia tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang benar. Kurangnya sikap konsisten dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut. diantaranya larangan menindas wanita. 2. kehormatan dan kesucian. Sikap tidak konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak. Ada beberapa pengertian dari hak asasi manusia antara lain : hak-hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Mahakuasa hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga. bahkan umat manusia di seluruh di dunia.

hak pilih dan dipilih (Political Right) e. beragama. Ikut serta dalam pemerintahan. Membunuh manusia Membunuh anak-anak meskipun karena takut miskin Mencuri Berzina Menipu atau berlaku curang Melakukan riba Melakukan judi atau maasyir. Menyembunyikan kebenaran Berkata buruk . Kebebasan berpendapat. Perlakuan sama dalam hukum dan pemerintahan (Right of legal Equality) d. mengambil sesuatu yang bukan hak milik tidak halal Memakan harta anak yatim yang bukan hak menyuruh atau mendukung kemungkaran dan melarang atau mencegah kebaikan. Hak untuk memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan (Social Culture Right) f. Ajaran Islam membimbing pemeluknya menjadi umat yang mampu meberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia Ada beberapa contoh perilaku yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. dan bergerak (Personal Right) b. Perilaku yang harus di jauhi tersebut adalah sebagai berikut. menjual dan memanfaatkan sesuatu (Properti Right) c.a. Perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Prosedur Right) Bangsa Indonesia. Hak memiliki. khususnya kaum muslimmempunyai tugas dan kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam cinta damai dan menghormati hak asasi manusia. Menganiaya Mengkhianati amanah dan menipu Menipu dan merusak hakim Membela pengkhianat Berkata-kata palsu dan memberi kesaksian palsu. memberi.

atau aktif mengikuti kegiatan yanng bersifat syiar atau dakwah Menggembirakan kaum dhuafa seperti anak yatim piatu. . selalu mengembalikan sesuatu baik ide atau niat apapun juga didalam hati kepada Allah sebelum berbuat atau melakukan niat tersebut. Oleh karena itu. Iblis atau setan senantiasa berusaha menggoda manusia untuk melakukan perbuatan tercela. turut serta membantu. sedangkan semua makhluk Nya derada didalm kekuasaan Nya.Mengumpat Mengejek atau mengolok-olok Mematai-matai orang atau mencari kesalahan orang lain. Kikir atau bakhil Merugikan atau mengambil hak orang lain Membenci Merusak Menghina Memaksakan kehendak. Memperlakukan anak yatim dan orang miskin dengan buruk Menganggap rendah orang lain atau sombong Bermaksud jahat atau menuduh wanita yang baik berzina. fakir miskin dan lain sebagainya agar mereka turut merasakan kegembiraan dan perhatian dari saudaranya sesama muslim. Mereka telah bersumpah untuk menyesatkan manusia sepanjang masa. Oleh karena itu. kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT dari segala godaan setan yang terkutuk. orang yang sedang sakit. kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjebak atau tergoda rayuan iblis atau setan. melaksanakan segala perintah Allah. terutama yang berkaitan dengan ibadah rukun Islam secara konsisten. Menyisihkan harta atau rezeki yang digunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan atau terkena musibah Selalu mendukung. mengingat Allah dan sifat-sifatnya setiap saat. dan gemar melakukan amal saleh seperti aksi bakti sosial. Kita meyakini bahwa Allah SWT adalah tuhan semesta alam yang Mahakuasa serta maha berkehendak. Beberapa sikap yang menjadi perwujudan kita membenci sifat-sifat tercela tersebut antara lain sebagai berikut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->