ULASAN BUKU / BAB DALAM BUKU / JURNAL AJ21203 SEJARAH MALAYSIA : 1900 - 1957 SEMESTER II SESI 2009/2010

__________________________________________________________________

NAMA NO. MATRIK TAJUK BAB

: : :

MARILYN JOHNNY BA08110204 MASYARAKAT BERBILANG KAUM TANAH MELAYU HINGGA 1942 DALAM SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

PENGARANG

:

MOHD. ISA OTHMAN 2002 UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD.

TAHUN DITERBIT : PENERBIT :

adat resam. Hindi dan lain-lain. pemikiran. kerjaya dan cara hidup yang tersendiri. apabila perjanjian Inggeris Belanda dimeterai maka ramai banduan India dari Sumatera telah ditempatkan di Negeri-negeri Selat. Orang Cina masuk ke Tanah Melayu dengan pembiayaan sendiri. Peraturan Sekatan Penghijrahan telah dikuatkuasakan bagi menyekat kemasukan imigran lelaki dari negara China kerana masalah nisbah jantina yang tidak seimbang. banduan-banduan ini telah digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. dan perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu akibat perlombongan bijih timah dan pertanian. dan melalui pengendalian rumah tumpangan. Cara kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu juga ada dibincangkan oleh penulis dalam bab ini. Hal ini telah mendorong kepada penghijrahan kaum wanita ke Tanah Melayu. Furnivall. Penulis telah menghuraikan tentang faktor-faktor penghijrahan oleh kaum orang Cina dan antaranya ialah keadaan di negara China yang sering berlaku bencana alam. Sistem Tiket Kredit. sistem ekonomi yang diamalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tapi hanya di pasar atau kedai ketika menjalankan urusan jual beli. Menurut Furnivall. Isa Othman telah menghuraikan tentang maksud masyarakat majmuk dengan berpandukan kepada pandangan seorang sarjana iaitu J. Orang Cina ini menceburi bidang perdagangan dan pertanian. Cara kemasukan orang India adalah melalui Sistem Kontrak. bahasa. Penulisan bab ini membincangkan tentang proses penghijrahan oleh tiga kaum imigran iaitu orang Cina. keadaan ekonomi China yang buruk akibat persaingan dengan barangbarang Barat dan pemberontakan yang berlaku seperti Taiping dan Boxer. Namun.S. Menurut penulis lagi. Penghijrahan orang India berlaku sejak awal kurun Masihi yang terdiri daripada pedagang. Sistem Kangani dan dengan bantuan tabung khas. Penulis menyatakan bahawa kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan rakyatnya pada peringkat awal penjajahan British. Tambahan beliau lagi. tukang dan sami Buddha. melalui Sistem Kangcu. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap komuniti tersebut tinggal berkelompok mengikut kaum dalam politik yang sama. Selain 1 .Pada awal bab dalam buku Sejarah Malaysia 1800-1963 iaitu Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942 oleh Mohd. Sistem Kontrak. Pada tahun 1933. Setiap kelompok ini mengamalkan agama. Penghijrahan orang Cina dikatakan telah lama berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka menerusi perdagangan. India dan Indonesia. bilangan penduduk Cina yang ramai yang menyebabkan peluang pekerjaan kurang.

Penulisan ini disediakan melalui penyelidikan yang rapi dengan menggunakan bahan-bahan rujukan tambahan bagi 2 . iaitu penduduk dari Indonesia. penulis juga menyatakan bahawa terdapat juga penghijrahan bukan buruh iaitu daripada golongan profesional. dan melalui pembiayaan sendiri. Selain itu. dan peluang-peluang pekerjaan khususnya di sektor ladang getah. Penghijrahan kaum imigran ini telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Bab ini juga menghuraikan tentang kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Hal demikian kerana adanya persamaan dari segi sosial. Sebab-sebab penghijrahan orang India adalah seperti ekonomi India yang buruk. Terdapat dua cara kemasukan orang Indonesia iaitu melalui agen yang terdiri daripada agen syarikat dan syeikh-syeikh haji. ekonomi. Kesan yang paling menonjol adalah wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. penulis juga menghuraikan kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. bencana alam yang berlaku negara asal.daripada penghijrahan buruh-buruh. pengenalan sistem milik tanah. galakan daripada kerajaan. India dan Indonesia. keadaan yang aman di Tanah Melayu selepas kedatangan Inggeris. Selain itu. agama dan adat di antara Tanah Melayu dengan Indonesia. Metodologi yang diguna oleh penulis dalam bab ini adalah metodologi sejarah dan kaedah perpustakaan. penulis telah menghuraikan tentang proses dan faktor-faktor penghijrahan oleh kaum Cina. Kawasan tumpuan penghijrahan orang Indonesia di negerinegeri Melayu pantai barat ialah Johor. kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar penjajah juga dibincangkan dalam bab ini. penulis juga menyatakan bahawa aktiviti masyarakat lebih mendorong kepada pengelompokan kaum seperti pendidikan. petempatan dan kegiatan ekonomi. Penulis berpendapat bahawa penghijrahan orang Indonesia ke Tanah Melayu adalah suatu perkara yang biasa dan tidak asing dalam sejarah. Objektif penulisan bab ini adalah untuk menghuraikan bagaimana proses pembentukan masyarakat majmuk di negara ini. Secara rumusannya. sistem pendidikan moden yang diamalkan di India. Selain itu. dan galakan serta dasar British di Tanah Melayu. Sebab-sebab penghijrahan orang Indonesia yang diketengahkan oleh penulis ialah dasar Belanda dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Jawa. kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu. Bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang penghijrahan oleh kaum-kaum imigran. Selangor dan Perak.

Antara lain kelebihan ialah penulis 3 . Maka. Tanah Melayu yang sebelum ini hanya didiami oleh kaum bumiputera yang boleh dikatakan dari satu rumpun bangsa. Sinhalese dan orang Eurasia yang masing-masing mengamalkan pelbagai budaya dan adat resam serta agama. Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu telah mendorong kepada penghijrahan orang India. Kelebihan yang dapat dilihat adalah penulis menerangkan secara terperinci mengenai sejarah awal permulaan perhubungan sesuatu kaum imigran di Tanah Melayu. Seiring dengan itu.menambahkan fakta-fakta baru. penulis dapat menyediakan satu bentuk penulisan yang baik dan berguna untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu begitu pesat sekali pada abad ke-19 dan 20. China dan India adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu. peluang pekerjaan yang banyak menyebabkan orang India masuk ke Tanah Melayu. Permintaan yang bertambah ke atas bijih timah membawa kepada pembukaan lebih banyak lombong. Pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi menggerakkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Tanah Melayu. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. semakin banyak buruh diperlukan. Sebagai contoh. Kesan yang nyata akibat daripada migrasi luar adalah dari segi sifat kepelbagaian kaum yang mendiami Tanah Melayu. Kemasukan buruh-buruh dari luar telah mendorong dan membantu kepada kelancaran dan perkembangan ekonomi. Akibat daripada perkembangan perusahaan ini. penulis menghuraikan sejarah awal perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu. kini telah menjadi tempat kediaman orang Cina. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. Terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam bab ini. pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi perusahaan tersebut. Oleh itu. Pengeluasan perusahaan melombong bijih timah. permintaan terhadap bijih timah yang semakin bertambah dan kenaikan harga bijih timah di Tanah Melayu telah mendorong kemasukan buruh dari China yang begitu ramai. Kemasukan imigran-imigran ke Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat majmuk yang pelbagai kaum. India. Hasil penemuan dalam bab ini adalah penulis ini berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan oleh ketiga-tiga kaum imigran iaitu penduduk Indonesia.

sama ada di peringkat kurang mahir.telah memberi statistik perkembangan. Bahagian ini penting bagi merumuskan apa yang telah dibincangkan sebelumnya atau dalam bab tersebut agar pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. ia juga merapatkan lagi hubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu. kemasukan imigran dari luar telah meninggalkan kesan yang ketara sekali terhadap negara kita iaitu pembentukan masyarakat majmuk. Selain daripada itu. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. Dasar yang diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan penjajah itu sendiri. bancian dan juga pertambahan dari segi jumlah penduduk imigran dan perusahaan serta perlombongan di Tanah Melayu. Kesimpulannya. 4 . Kelemahan dalam bab ini adalah penulis tidak memuatkan bahagian terakhir dalam penulisan iaitu kesimpulan. Masyarakat inilah yang menjadikan negara Malaysia sesuatu yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Kesan yang didapati daripada perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dan kemasukan buruh-buruh adalah dari segi perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu. serta penyaluran modal bagi golongan pedagang di Negeri-negeri Selat. penulis ini dapat menghasilkan sebuah penulisan yang baik dengan fakta-fakta yang cukup lengkap. Penulis juga menyediakan nota kaki dan bibliografi yang agak lengkap untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan rujukan tambahan yang bersesuaian. Sistem perhubungan seperti landasan kereta api dan jalan raya telah memudahkan lagi proses pengangkutan dan kegiatan ekonomi dijalankan. separa mahir atau keperluan pentadbiran rendah. Oleh yang demikian. Kedatangan masyarakat imigran di Tanah Melayu merupakan faktor penting yang menampung keperluan penjajah dari segi tenaga buruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful