ULASAN BUKU / BAB DALAM BUKU / JURNAL AJ21203 SEJARAH MALAYSIA : 1900 - 1957 SEMESTER II SESI 2009/2010

__________________________________________________________________

NAMA NO. MATRIK TAJUK BAB

: : :

MARILYN JOHNNY BA08110204 MASYARAKAT BERBILANG KAUM TANAH MELAYU HINGGA 1942 DALAM SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

PENGARANG

:

MOHD. ISA OTHMAN 2002 UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD.

TAHUN DITERBIT : PENERBIT :

Penulis menyatakan bahawa kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan rakyatnya pada peringkat awal penjajahan British. Orang Cina masuk ke Tanah Melayu dengan pembiayaan sendiri. bahasa. Penulisan bab ini membincangkan tentang proses penghijrahan oleh tiga kaum imigran iaitu orang Cina. dan perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu akibat perlombongan bijih timah dan pertanian.S. Orang Cina ini menceburi bidang perdagangan dan pertanian. Peraturan Sekatan Penghijrahan telah dikuatkuasakan bagi menyekat kemasukan imigran lelaki dari negara China kerana masalah nisbah jantina yang tidak seimbang. Penghijrahan orang India berlaku sejak awal kurun Masihi yang terdiri daripada pedagang. Tambahan beliau lagi. Penulis telah menghuraikan tentang faktor-faktor penghijrahan oleh kaum orang Cina dan antaranya ialah keadaan di negara China yang sering berlaku bencana alam. Sistem Kontrak. Menurut penulis lagi. bilangan penduduk Cina yang ramai yang menyebabkan peluang pekerjaan kurang. Sistem Kangani dan dengan bantuan tabung khas. Penghijrahan orang Cina dikatakan telah lama berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka menerusi perdagangan. pemikiran. Cara kemasukan orang India adalah melalui Sistem Kontrak. Hal ini telah mendorong kepada penghijrahan kaum wanita ke Tanah Melayu. Menurut Furnivall. Hindi dan lain-lain. Cara kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu juga ada dibincangkan oleh penulis dalam bab ini. Isa Othman telah menghuraikan tentang maksud masyarakat majmuk dengan berpandukan kepada pandangan seorang sarjana iaitu J. sistem ekonomi yang diamalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Sistem Tiket Kredit. India dan Indonesia. kerjaya dan cara hidup yang tersendiri. Furnivall.Pada awal bab dalam buku Sejarah Malaysia 1800-1963 iaitu Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942 oleh Mohd. Setiap kelompok ini mengamalkan agama. Selain 1 . apabila perjanjian Inggeris Belanda dimeterai maka ramai banduan India dari Sumatera telah ditempatkan di Negeri-negeri Selat. keadaan ekonomi China yang buruk akibat persaingan dengan barangbarang Barat dan pemberontakan yang berlaku seperti Taiping dan Boxer. adat resam. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap komuniti tersebut tinggal berkelompok mengikut kaum dalam politik yang sama. tukang dan sami Buddha. melalui Sistem Kangcu. Namun. perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tapi hanya di pasar atau kedai ketika menjalankan urusan jual beli. Pada tahun 1933. banduan-banduan ini telah digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. dan melalui pengendalian rumah tumpangan.

kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar penjajah juga dibincangkan dalam bab ini. Kesan yang paling menonjol adalah wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. Hal demikian kerana adanya persamaan dari segi sosial. dan galakan serta dasar British di Tanah Melayu. Objektif penulisan bab ini adalah untuk menghuraikan bagaimana proses pembentukan masyarakat majmuk di negara ini. Selain itu. dan peluang-peluang pekerjaan khususnya di sektor ladang getah. Terdapat dua cara kemasukan orang Indonesia iaitu melalui agen yang terdiri daripada agen syarikat dan syeikh-syeikh haji. Penghijrahan kaum imigran ini telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu. penulis telah menghuraikan tentang proses dan faktor-faktor penghijrahan oleh kaum Cina. bencana alam yang berlaku negara asal. Kawasan tumpuan penghijrahan orang Indonesia di negerinegeri Melayu pantai barat ialah Johor. galakan daripada kerajaan. Secara rumusannya. pengenalan sistem milik tanah. keadaan yang aman di Tanah Melayu selepas kedatangan Inggeris. agama dan adat di antara Tanah Melayu dengan Indonesia. penulis juga menghuraikan kesan-kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. Sebab-sebab penghijrahan orang India adalah seperti ekonomi India yang buruk. Selain itu. petempatan dan kegiatan ekonomi. Penulisan ini disediakan melalui penyelidikan yang rapi dengan menggunakan bahan-bahan rujukan tambahan bagi 2 .daripada penghijrahan buruh-buruh. India dan Indonesia. Bab ini juga menghuraikan tentang kesan daripada penghijrahan dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Inggeris di Tanah Melayu. Penulis berpendapat bahawa penghijrahan orang Indonesia ke Tanah Melayu adalah suatu perkara yang biasa dan tidak asing dalam sejarah. penulis juga menyatakan bahawa terdapat juga penghijrahan bukan buruh iaitu daripada golongan profesional. sistem pendidikan moden yang diamalkan di India. dan melalui pembiayaan sendiri. Selain itu. ekonomi. Bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang penghijrahan oleh kaum-kaum imigran. penulis juga menyatakan bahawa aktiviti masyarakat lebih mendorong kepada pengelompokan kaum seperti pendidikan. iaitu penduduk dari Indonesia. Selangor dan Perak. Metodologi yang diguna oleh penulis dalam bab ini adalah metodologi sejarah dan kaedah perpustakaan. kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu. Sebab-sebab penghijrahan orang Indonesia yang diketengahkan oleh penulis ialah dasar Belanda dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Jawa.

Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. Tanah Melayu yang sebelum ini hanya didiami oleh kaum bumiputera yang boleh dikatakan dari satu rumpun bangsa. Oleh itu. China dan India adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu. Hasil penemuan dalam bab ini adalah penulis ini berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan oleh ketiga-tiga kaum imigran iaitu penduduk Indonesia. penulis dapat menyediakan satu bentuk penulisan yang baik dan berguna untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar. penulis menghuraikan sejarah awal perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu. Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu telah mendorong kepada penghijrahan orang India. Terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam bab ini. Perkembangan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu begitu pesat sekali pada abad ke-19 dan 20. Sinhalese dan orang Eurasia yang masing-masing mengamalkan pelbagai budaya dan adat resam serta agama. Sebagai contoh. Kelebihan yang dapat dilihat adalah penulis menerangkan secara terperinci mengenai sejarah awal permulaan perhubungan sesuatu kaum imigran di Tanah Melayu. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. peluang pekerjaan yang banyak menyebabkan orang India masuk ke Tanah Melayu. Kemasukan buruh-buruh dari luar telah mendorong dan membantu kepada kelancaran dan perkembangan ekonomi. permintaan terhadap bijih timah yang semakin bertambah dan kenaikan harga bijih timah di Tanah Melayu telah mendorong kemasukan buruh dari China yang begitu ramai. Akibat daripada perkembangan perusahaan ini. Kemasukan imigran-imigran ke Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat majmuk yang pelbagai kaum. pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi perusahaan tersebut. Permintaan yang bertambah ke atas bijih timah membawa kepada pembukaan lebih banyak lombong. Maka. Pihak British amat memerlukan tenaga buruh bagi menggerakkan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Tanah Melayu. Kesan yang nyata akibat daripada migrasi luar adalah dari segi sifat kepelbagaian kaum yang mendiami Tanah Melayu. semakin banyak buruh diperlukan. kini telah menjadi tempat kediaman orang Cina. Antara lain kelebihan ialah penulis 3 . Pengeluasan perusahaan melombong bijih timah. Seiring dengan itu.menambahkan fakta-fakta baru. India.

Bahagian ini penting bagi merumuskan apa yang telah dibincangkan sebelumnya atau dalam bab tersebut agar pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut. bancian dan juga pertambahan dari segi jumlah penduduk imigran dan perusahaan serta perlombongan di Tanah Melayu. Masyarakat inilah yang menjadikan negara Malaysia sesuatu yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. kemasukan imigran dari luar telah meninggalkan kesan yang ketara sekali terhadap negara kita iaitu pembentukan masyarakat majmuk. Penulis juga menyediakan nota kaki dan bibliografi yang agak lengkap untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan rujukan tambahan yang bersesuaian. Kedatangan masyarakat imigran di Tanah Melayu merupakan faktor penting yang menampung keperluan penjajah dari segi tenaga buruh. Kelemahan dalam bab ini adalah penulis tidak memuatkan bahagian terakhir dalam penulisan iaitu kesimpulan. 4 . Selain daripada itu. Dasar yang diperkenalkan oleh penjajah sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan penjajah itu sendiri. Kajian dalam bab ini lebih banyak menggunakan sumber buku daripada penulis-penulis lain untuk mendapatkan maklumat atau sumber yang berkaitan. Sistem perhubungan seperti landasan kereta api dan jalan raya telah memudahkan lagi proses pengangkutan dan kegiatan ekonomi dijalankan. Kesimpulannya. ia juga merapatkan lagi hubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu. Kesan yang didapati daripada perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dan kemasukan buruh-buruh adalah dari segi perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu. serta penyaluran modal bagi golongan pedagang di Negeri-negeri Selat. Kebanyakkan bahan-bahan rujukan yang disediakan itu ditulis oleh mereka yang berwibawa dalam bidang masing-masing. Oleh yang demikian. sama ada di peringkat kurang mahir.telah memberi statistik perkembangan. separa mahir atau keperluan pentadbiran rendah. penulis ini dapat menghasilkan sebuah penulisan yang baik dengan fakta-fakta yang cukup lengkap.