NAMA : FAISAL AZIZI KELAS : VII-4

MTs N 11 JAKARTA 2012
Faisal Azizi 1

Bani Umayaah terus menunjukkan peranannya yang penting dalam membela kejayaan agama islam setelah? Jawab : Setelah kepemimpinan islam beralih keoada khulafaur rasyidin 6. Siapakah pendiri Dinasti Bani Umayyah? Jawab : Mu’awiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah 3. Siapakah nama seorang tokoh Bani Umayyah yang diangkat sebagai Gubernur Syam ? Jawab : Mu’awiyah Bin Abu Sufyan 8.TUGAS SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 1. Pada tahun berapakah Dinasti Bani Umayyah berdiri? Jawab : 41 H/ 661 M 2. Hasan Al-Bashri 4. Siapakah nama paman dari umayyah? Jawab : Hasyim Bin Abdi Manaf 10. Dipimpin oleh siapakah Bani Umayyah pada peristiwa “Fathu Makkah”? Jawab: Sufyan Bin Haib 4. Yazid sebagai putra mahkota yang akan kedudukannya 9. Imam Malik 3. Perjanjian apakah yang dilanggar Mu’awiyah kepada Hasan Bin Ali? Jawab : Menunjuk langsung putranya. Sebutkan kemajuan yang dialami Dinasti Umayyah bagi peradaban islam dibidang ekonomi? Faisal Azizi 2 . Nama Bani Umayyah berasal dari? Jawab : Nama seorang pemimpin kabilah quraisy pada zaman jahiliyah 5. Imam Hanafi 2. Siapakah tokoh ilmuwan muslim di zaman Dinasti Bani Umayyah? Jawab : 1. Rabiah Al Adawiyah 7.

Imam pendiri mazhab Hanafi diberi gelar? Jawab : Imam Ahlur Ra’yi Faisal Azizi 3 .Membangun pabrik pabrik yang menggerakkan ekonomi 11. Bidang ilmu politik dan militer 3.Jawab : 1. Bidang ekonomi dan sosial 4. Apa bentuk mata uang resmi pada masa Dnasti Bani Umayyah? Jawab : Berbentuk logam yang bertuliskan huruf arab yaitu lafadz syahadat 12. Lembaga pusat pengkajian ilmu. Mencetak mata uang sendiri 2. Apa perkembangan peradaban yang dicapai zaman Dinasti Bani Umayyah? Jawab : 1. seni dan filsafat disebut? Jawab : Marbad 18. Membangun sarana irigasi 3. Berapa lama Dinasti Bani Umayyah berkuasa? Jawab : selama 90 tahun 13. Siapa pendiri kerajaan islam pada masa Dinasti Bani Umayyah? Jawab : Keturunan Umayyah Bin Abul Syams dengan pusat pemerintahannya di Damaskus 15. Bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya 17. Masjid Umayyah dibangun pada masa? Jawab : Al Walid sekitar tahun 706-715 M 16. Apakah yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Jawab : Ilmu yang membahasa cara cara membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 19. Berapa khalifah yang memimpin pada masa Dinasti Bani Umayyah? Jawab : 14 khalifah 14. Bidang ilmu agama 2.

Siapakah nama lengkap Imam Malik? Jawab : Abu Abdullah Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Bin Hanis Bin Taimah Bin Kutail Bin Amr Bin Haris Al-Shabani 31. Uruf 22. Hadist. Kitab apakah yang membahas tentang teologi dan ilmu tauhid? Jawab : Al Fiqih Al-Akbar 26. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Jawab : Segala sumber hukum dengan cara membandingkan antara sau kasus dengan kasus lain yang sama bobot dan ukurannya. Fatwa dari para sahabat nabi. Qiyas. Pada tahun berapakah Imam Malik meninggal? Jawab : Pada tahun 179 H/ 759 M 30. Ikhtisan. Ijma. Apa yang dimaksud dengan Al-Maslahah Al-Mursalah? Jawab : Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nas nya atau ijma’ dengan berdasar pada kemaslahatan 25. Kitab apakah yang membahas masalah waris dan ketentuannya menurut Islam? Jawab : Al Faraid 27. Apa yang dimaksud dengan Ijma? Jawab : Sumber hukum islam berdasarakan kesepakatan pandangan ulama 24.20. Apa nama kitab yang paling terkenal yang dibuat Imam Malik? Faisal Azizi 4 . Apakah tujuh dasar hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam mengambil ketetapan hukum? Jawab : Al Quran. Pada tahun berapakah Imam Hanafi dilahirkan? Jawab : Pada tahun 80 H/ 599 M di Irak 21. 23. Pada tahun berapakah Imam Malik dilahirkan? Jawab : Pada tahun 94 H/ 716 M di Madinah 29. Kitab apakah yang membahas perjanjian dalam suatu akad dan transaksi? Jawab : Asy-syurut 28.

Apa konsep sufi yang diterapkan Rabiah Al Adawiyah? Jawab : Mahabbah 38. Maulana Zaid bin Tsabit 35. Siapa sajakah yang berjasa dalam lahirnya dan berkembangnya ilmu tafsir? Jawab : 1. Apa arti konsep mahabbah? Jawab : Rasa cinta kepada Allah SWT 39. Mujahid murid Ibnu Abbas Faisal Azizi 5 . Pada tahun berapakah Abu Hurairah meninggal? Jawab : Pada tahun 57 H/ 676 M 40. Sa’ad Bin Jabir 4. Siapa nama ayah Hasan Al Bashri? Jawab : Yasar. Abdullah Bin Abbas dari Madinah 2. Abdullah Bin Mas’ud dari Mekkah 3.Jawab : Al Muwatta 32. Salah satu tabiin yang berasal dari mekkah yang emengembangkan ilmu hadist pada masa Dinasti Bani Umayyah yaitu? Jawab : Ikrimah 41. Al-Asmi murid Ibnu Abbas 5. Pada tahun berapakah Hasan Al Bashri dilahirkan? Jawab : Pada tahun 21 H/ 642 M di Madinah 34. Pada tahun berapakah Rabiah Al Adawiyah dilahirkan? Jawab : Pada tahun 95 H/ 713M di Irak 37. Apakah arti dari Al-Khauf wa Raja? Jawab : Takut dan harap 36. Siapa nama lengkap Hasan Al Bashri? Jawab : Abu Said Al Hasan Ibnu Abi Al Hasan Yasar Al Bashri 33.

Apa jasa-jasa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz? Jawab : 1. Mengirim para mubaligh ke berbagai wilayah 3. Berapa lamakah kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz? Jawab : 2. Pada tahun berapakah khalifah Umar Bin Abdul Aziz membentuk pemerintahan yang bersih sekaligus perbaikan bidang ekonomi? Jawab : Pada tahun 99 H/ 717 M 50. Menerapkan hidup sederhana Faisal Azizi 6 . Memperkuat hubungan ukhuwah islamiyah 5. Pada tahun berapakah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dilahirkan? Jawab : Pada tahun 63 H/ 682 M 45. Membentuk pemerintahan yang bersih 4. Kapan didirikannya lembaga dakwah pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz? Jawab : Pada tahun 100 H 48. Membentuk lembaga dan pengkajian ilmu pengetahuan 2. Siapa nama Ibu dari Umar Bin Abdul Aziz? Jawab : Laila Umar Asim Binti Asim Bin Umar Bin Khattab 49. Siapakah nama khalifah pada masa Dinasti Bani Umayyah yang terkenal dengan keshalehan dan kesederhanaannya? Jawab : Khlaifah Umar Bin Abdul Aziz 44.42.5 tahun 47. Pada tahun berapakah kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz? Jawab : Pada tahun 99-101 H 43. Khalifah ke berapakah Umar Bin Abdul Aziz pada masa Dinasti Umayyah? Jawab : ke-8 46.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful