.

... . Jama¶ah Jum¶ah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala yang telah memberikan aneka keni¶matan bahkan hidayah kepada kita. Shalawat dan salam semoga Allah tetapkan untuk Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dengan baik sampai akhir zaman. Jama¶ah Jum¶ah rahimakumullah, mari kita bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya. Dalam rangkaian taqwa itu, perlu kita sadari, Islam mendudukkan akhlaq sebagai satu hal yang penting. Apabila aqidah (keyakinan) itu dalam bentuk batin manusia maka akhlaq adalah bentuk lahir. Tidak ada pemisahan antara aqidah dan akhlaq, maka dalam hadits: -« ».

Paling sempurnanya iman orang mukmin adalah yang paling bagus akhlaq mereka, dan yang paling terpilih di antara kamu sekalian adalah yang paling terpilih akhlaqnya terhadap isteriisteri mereka. (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan shahih, dan Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dari Abi Hurairah). -« » Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau diam.´ (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Jama¶ah Jum¶at rahimakumullah, di antara pengarahan Al-Qur¶an dalam mengagungkan urusan akhlaq adalah firman Allah Ta¶ala: ) (.

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. Al-Furqon [25] : 63) Juga ayat: ) (. *

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman [31] : 18, 19) Juga ayat: ) (.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16] : 90) Jama¶ah Jum¶at rahimakumullah, Nabi shallallahu µalaihi wa sallam juga mengarahkan pentingnya akhlaq: ». «

Dari Aisyah rahimahallah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Sesungguhnya mukmin itu dengan kebagusan akhlaqnya pasti mencapai derajat orang yang puasa (siang hari) dan orang yang berdiri (shalat malam hari).´ (HR. Abu Dawud Shahih No. 4798). Di hadits lain diriwayatkan: ». Dari Abu Dzar , ia berkata, Rasulullah ²shallallahu µalaihi wa sallam² bersabda kepadaku: ³Taqwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan -«

kebaikan yang menghapusnya, dan berakhlaqlah kepada manusia dengan akhlaq yang baik.´ (HR At-Tirmidzi, ia berkata hasan shahih, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dalam Syu¶abul Iman). « ». « ».

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ²shallallahu µalaihi wa sallam² ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, maka beliau bersabda: ³Taqwa kepada Allah dan bagusnya akhlaq.´ Dan beliau ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, maka beliau bersabda: ³mulut dan farji (kemaluan)´ (HR At-Tirmidzi, ia berkata hadits Shahih Gharib, dan Ibnu Majah). ) ). : )) - : (( )) : ))

Dari Ibnu Mas¶ud radhiyallahu µanhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: Maukah aku khabarkan kepada kamu sekalian siapakah yang haram atas neraka? Atau siapakah yang neraka haram atasnya? Neraka haram atas setiap orang yang (akhlaqnya) dekat (kepada manusia), rendah hati, lembut, dan mudah (baik perangainya). (HR. At-Tirmidzi, ia berkata Hasan Gharib) Al-Mawardi berkata, dengan hadits ini dijelaskan bahwa bagusnya akhlaq itu memasukkan pelakunya ke surga dan mengharamkannya atas neraka, karena bagusnya akhlaq itu adalah ungkapan (ekspresi) dari keadaan manusia yang mudah perangainya, lemah lembut, wajah berseri-seri, tidak membuat orang lari, bagus ucapannya; tetapi sifat-sifat ini terbatas seukurannya pada tempat-tempat yang berhak untuk disikapi demikian. Karena apabila melebihi batas yang baik maka menjadi merunduk-runduk, dan bila diselewengkan dari fungsinya maka menjadi pura-pura (kamuflase). Merendah-rendah adalah hina, sedang pura-pura (kamuflase) adalah tercela. (Al-Munawi, Faidhul Qadir juz 3/hal. 136). )) : . - : ((

Dari Abu Dzar radhiyallahu µanhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam bersabda kepadaku: ³Jangan sampai kamu meremehkan kebajikan sedikitpun, walaupun (hanya) untuk menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.¶ (HR Muslim). Jama¶ah Jum¶at rahimakumullah, Nabi shallallahu µalaihi wa sallam mengumumkan tingginya kedudukan akhlaq. ) : ) -« ».( (

. dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami¶ No. Benarlah Allah yang berfirman: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan baiknya akhlaq. dan kamu tidak memerintah di antara kami dengan adil´.( ) Dari Al-Hasan ia berkata: Aisyah ditanya tentang akhlaq Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam. ia berkata. Al-Qalam [68] : 4) Jama¶ah Jum¶at rahimakumullah. (QS. sesungguhnya Allah Ta¶ala berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu µalaihi wa sallam: ) « (. tabi¶in dan lainnya berada pada manhaj (jalan) Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam dalam meneladani akhlaq dan beramal dengannya. (QS Al-Ahzab [33] : 21) Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Shahih menurut Syu¶aib Al-Arnauth). wallohi. (HR Ahmad. Umar bin Khatthab radhiyallahu µanhu didatangi Uyainah bin Hishn yang berkata: . serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. maka Al-Hurr berkata: ³Wahai Amirul Mukminin. Sungguh telah terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam bentuk sempurna yang agung yaitu penerapan nyata akhlaq Qur¶ani dan Nabawi. kamu tidak banyak memberi kami. [ 1 99 : ] Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Artinya mengikuti dan terikat dengan pengarahan Al-Qur¶an. (QS. 2349). Ahmad. -( .Dari Abu Hurairah. Beliau sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu µanha: : : .( ) ) . sungguh orang salafus shalih dari para sahabat. maka Umar marah sehingga ingin memukulnya. Al-A¶raf [7] : 199).´ (HR. ³Hei anak Al-Khatthab. maka dia menjawab: Akhlaqnya adalah al-Qur¶an.

(HR Al-Bukhari) .Dan sesungguhnya orang ini termasuk orang-orang yang bodoh. dan dia senantiasa berdiri di sisi kitab Allah (mengamalkannya dan tidak melanggarnya). . . . . . . Maka demi Allah. Umar tidak melanggarnya ketika telah dibacakan ayat itu atasnya. . ²Khutbah Kedua² . . . . .

marilah kita tingkatkan kualitas taqwa kita pada Allah dengan berupaya maksimal melaksanakan apa saja perintah-Nya yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul saw. ( Al-Ahzab : 56) Kaum Muslimin rahimakumullah Carut marut kehidupan umat manusia hari ini. Carut marut itu terlihat dalam semua level kehidupan. Wahai orangorang beriman. apakah jalan iman (keyakinan dan ketaatan) kepada-Nya. rumah tangga. Selanjutnya. Pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul Saw. (1 : 02 ) . Yang paling menyedihkan dan mengerikan lagi. Anehnya. Akibatnya. ucapkan shalawat dan salam atas Nabi (Muhammad) Saw. Hanya dengan cara itulah ketakqawaan kita mengalami peningkatan dan perbaikan . . . Pertama-tama. . masyarakat sampai Negara. Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Allah. Tuhan Pencipta mereka sendiri. : Kaum muslimin rahimakumullah . manusia hari ini berlomba-lomba membangkang kepada Allah. Bahkan banyak pula yang bersumpah atas nama Allah untuk kufur pada-Nya dan menyingkirkan hukum Allah dari lapangan kehidupan serta menerapkan hukum jahiliyah sebagai gantinya. sejak dari kehidupan individu. . mereka masih saja mengklaim sebagai Muslim. sebagai akibat jauhnya mereka dari Hidayah (petunjuk) Allah. atau jalan kufur (pengingkaran dan maksiat) kepada-Nya. tak terkecuali di Indonesia yang mayoritas Muslim. shalawat dan salam mari kita bacakan untuk nabi Muhammad Saw sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur¶an : Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat atas Nabi (Muhammad Saw). terjadi kekacauan hidup dan kezaliman di mana-mana dan di semua lini kehidupan. Pertanyaan yang sering muncul ialah : Mengapa manusia ada yang beriman kepada Allah dan hukum Allah dan ada pula yang kafir (mengingkari) Allah dan hukum-Nya dan atau beriman kepada Allah tetapi kafir pada hukum Allah? Kenapa tidak Allah ciptakan saja semua manusia itu beriman kepada-Nya dan kepada hukum-Nya. Sebagai Tuhan Pencipta manusia mempersilahkan manusia itu sendiri yang memilih jalan hidup yang akan mereka jadikan aturan dan standar kehidupan di dunia ini..

atau Dia munculkan begitu saja di hadapan mereka. untuk menjelaskan mana haq (kebenaran) dan mana pula yang bathil. dibekali pula dengan empat alat super moderen. Namun demikian. Alkhafi : 29 ± 31) Kaum Muslimin rahimakumullah Agar manusia tidak mempunyai peluang untuk berprasangka buruk pada Allah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya. dalam syurga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. dan bahkan ada yang menolak keberadaan-Nya sedangkan mereka sendiri tinggal di atas bumi yang diciptakan-Nya? (30) . yang gejolaknya mengepung mereka. Kitab Petunjuk Hidup yang terjamin keasliannya sampai hari Kiamat itu didukung pula oleh tanda-tanda Kebesaran dan Keagungan-Nya yang tesirat dalam jagad raya dan dalam diri manusia yang setiap saat dan waktu Allah munculkan. sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. otak dan hati. mana yang menyelamatkan dan mana yang menyesatkan manusia serta dibantu pula penjelasannya oleh seorang Rasul bernama Muhammad Saw. Kesempurnaan manusia itu dilengkapi dengan fasilitas fisik yang super canggih. mata." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka. sehingga menjadi makhluk yang sangat sempurna. yakni telinga. mengalir sungai-sungai di bawahnya. menentang Allah Tuhan Pencipta. (31) (QS. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah menjelaskan : (29) (31) Dan katakanlah: "Kebenaran (Al-Qur¶an) itu datangnya dari Tuhanmu. dan juga sebagai bukti Maha Adilnya Allah Tuhan Pencipta dan tidak diktator. Namun setiap pilihan itu akan mengandung konsekuensi akhirat yang berbeda.hukum dan sistem-Nya.(30) Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka syurga 'Adn. (29) Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh. tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. Dan jika mereka meminta minum. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. kendati terhadap hamba-Nya sekalipun. maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. diturunkan pula bagi mereka Kitab Petunjuk Hidup (Al-Qur¶an) yang haq (benar). dan tempat istirahat yang indah. Di samping itu. dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. apalagi menuduh-Nya diskriminatif atau zalim dalam memutuskan perkara manusia di Akhirat kelak berkaitan dengan apa yang telah mereka pilih dan kerjakan semasa mereka mendapat jatah hidup di dunia. baik melalui kerja keras manusia dalam melakukan eksperimen-eksperimen ilmiah. mengapa masih banyak manusia yang ingkar. Allah telah menciptakan mereka dengan sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk lain.

Macam-Macam Hidayah.Dalam kondisi umat manusia hari ini yang sedang kehilangan pegangan dan petunjuk hidup. mendorong. kata ( ) kalau wakaf (berhenti) di baca : Hidayah. rasul /kitab. pahala. paling tidak ada dua hal yang perlu diketahui. Al-Qur¶an. Al-Baqarah: 5) 2. maka nilai Hidayah terasa sangat mahal. Dari 27 pengertian tersebut di atas. agama Islam. er e i ol gi Hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Lawan katanya adalah : (D ol al ah) y h ang b ar ti ³kesesat an´. S car a ist ilah (ter m n o ). Khusus yang terakhir. Pertama. Sunnah/Jalan. pengajaran. nyaris seperti ucapan bahasa Indonesia. Kedua. Taurat.S. sesungguhnya Hidayah. pengetahuan. seperti firman Allah dalam surat An-Nahl berikut : . dan (sebab itu) merekalah orang-orang yang sukses. seruan. terbagi menjadi empat bagian utama : 1. Pengertian seperti ini dapat kita pahami melalui firman Allah surat Al-Baqarah berikut : ( (5 ³Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan Pencipta mereka. Di antaranya bermakna : penjelasan. perintah. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk. Yahya Ibnu Salam dalam bukunya ³At-Tashoriif´. mengingatkan. khususnya yang diambil dari Al-Qur¶an seperti yang ditulis oleh Al-Balkhi dalam bukunya ³AlAsybah wa An-Nazho-ir´. benar dan kokoh/konsisten.´ (Q. 1. yahdii. mati dalam Islam.Pengertian Hidayah (Petunjuk) Kata Hidayah adalah dari bahasa Arab atau bahasa Al-Qur¶an yang telah menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian Hidayah / Hudan dalam Al-Qur¶an dan Hadits terdapat sekitar 27 makna. Karena dengan Hidayah itulah manusia bisa hidup mulia dan selamat di dunia dan di akhirat. As-Suyuthi dalam bukunya ³Al-Itqon´ dan Ibnul Qoyyim Al-Jawzi dalam bukunya ³Nuzhatu Al-A¶yun AnNawazhir´. Kaum Muslimin Rahimakumullah Untuk merasakan betapa mahalnya nilai sebuah Hidayah. Akar katanya ialah : ± ± ± ± (hadaa. ilham/insting. Tauhid/ mengesakan Allah. perbaikan. pengertian Hidayah. taufiq/ketepatan. Iman (keyakinan). hidyatan. hudan. Hidayah/Hudan Dalam Al-Qur¶an tercantum sekitar 171 ayat dan terdapat pula dalam 52 Hadits.Macam-Macam Hidayah Para Ulama besar Islam telah menjelaskan dengan rinci dan mendalam perihal Hidayah/Hudan. menegakkan argumentasi. lurus/cerdas. kemampuan menilai.Hidayah I¶tiqodiyah (Petunjuk Terkait Keyakinan Hidup). secara umum. hadyan. karunia. hidaayatan).

seperti Firman Allah dalam surat Al-Hajj berikut ini : (67) ³Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. dan (tetapi) jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya. An-Nahl : 37) Atau seperti firman Allah berikut ini : (28) Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhan Penciptaku ialah Allah.Hidayah µAmaliyah (Petunjuk Terkait Aktivitas Hidup).S.Hidayah Thoriqiyah (Petunjuk Terkait Jalan Hidup. AlHajj: 67) Atau seperti firman Allah di bawah ini : (23) ³Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Annajm: 23) 3.S. (Q. maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu.(37) ³Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk (keyakinan hidup). (Q. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk (hidayah) kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta (penolak kebenaran yang datang dari-Nya). (Q. yakni Islam yang didasari Al-Qur¶an dan Sunnah Rasul Saw.S. seperti firman Allah dalam surat AlAnkabut berikut : (69) . Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu. dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong´. dan sesungguhnya telah datang petunjuk (Islam/ Al-Qur¶an) kepada mereka dari Tuhan mereka´. (Q. padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhan Penciptamu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus (Islam)´. Al-Mu¶min: 28) 2.S.

Hidayah Fithriyah (Fitrah).. para shiddiqin. Allah menjelaskan dalam firma-Nnya: (77) Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Allahumma amin . pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat". Dan semoga Allah berkenan menghimpunkan kita di syurga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasul Saw. dan shalihin sebagaimana Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini.. Sumbernya adalah Qalb (hati nurani) dan akal fikiran yang masih bersih (fithriyah) sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim.Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami.. mentauhidkan-Nya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka. semoga Allah membantu dan menolong kita dalam memahami betapa mahalnya nilai Hidayah dan mensyukuri Hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Al-Ankabut: 69) 4.. (Q. Hidayah Fithriyah ini terkait dengan kecenderungan alami yang Allah tanamkan dalam diri manusia untuk meyakini Tuhan Pencipta.. Demikianlah khutbah ini.S. benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku.´ (Q. Tanpa Hidayah mustahil kita bisa selamat di dunia dan akhirat. . Al-An¶am: 77) Kaum Muslimin rahimakumullah . syuhada¶.S. Realisasinya tergantung atas pilihan dan keinginan mereka sendiri.

maka ia dipastikan akan menjadi orang yang merugi di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Setiap waktu yang sudah berlalu. tidak akan pernah dapat diganti dan diulangi. Setiap menit dan jam yang sedang kita lewati mustahil dapat diperpanjang. jam. amal shaleh dan aktivas dakwah. . Rugilah orang-orang yang kualitas iman dan amal shaleh mereka pada hari ini sama dengan hari kemarin. Sebab itu. memperbanyak ilmu. Pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul Saw. Wahai orangorang beriman. hari. maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Namun sebaliknya. Setiap detik waktu yang sudah kita lewati mustahil dapat diganti. Sesungguhnya manusia itu hanya terbagi dua. bulan dan tahun yang kita habiskan mustahil dapat diulangi lagi.. amal shaleh. . ucapkan shalawat dan salam atas Nabi (Muhammad) Saw. Manusia sukses dan manusia gagal. : . . ( Al-Ahzab : 56) Kaum Muslimin rahimakumullah . Kemampuan kita tak lebih dari sekedar menghitung detik. Selanjutnya. shalawat dan salam mari kita bacakan untuk nabi Muhammad Saw sebagaimana perintah llah dalam Al-Qur¶an : Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat atas Nabi (Muhammad Saw). marilah kita tingkatkan kualitas taqwa kita pada Allah dengan berupaya maksimal melaksanakan apa saja perintah-Nya yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul saw. Celakalah orang-orang yang kualitas iman dan amal shalehnya mereka pada hari ini lebih rendah dan lebih sedikit dari hari kemarin. hidup dan dakwah di jalan Allah. bulan dan tahun. ilmu. Kesuksesan dan kegagalan seseorang erat sekali kaitannya dengan kemampuan memenej waktu. Kita baru saja melewati tahun 1430 H dan memasuki tahun 1431 H. Hanya dengan cara itulah ketakqawaan kita mengalami peningkatan dan perbaikan . beruntunglah orangorang yang kualitas keimanan dan amal shaleh mereka pada hari ini lebih baik dari kemarin. Jika ia mampu menggunakan waktu yang Allah berikan kepadanya untuk selalu meningkatkan keimanan. (1 : 02 ) . . menit. Setiap pekan. Itulah sunnatullah (sistem/hukum Allah) dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah Pertama-tama. jika ia gagal memanfaatkan waktu yang ia lewati untuk memperkuat keimanan.

sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan merugi(2). istirahat. Demi Malam dan Demi Siang. Allah menjelaskan dalam surat ALµAshr/ 103 : (1) (2) (3) Dan demi masa(1). Tanpa waktu. Semua ini mengisyaratkan betapa mahalnya nilai waktu itu. Dengan adanya siang dan malam itulah kita bisa memenej kehidupan ini dengan mudah.(72) dan di antara rahmatNya bahwa Dia menjadikan bagi kalian malam dan siang agar kalian dapat beristirahat (pada malam hari) dan mencari karunia (rezki)-Nya (pada siang hari) dan agar kalian bersyukur (73). Demi Waktu Dhuha.Sebab itu. seperti: Demi Masa. dan bahkan lebih mahal dari dunia dan seisinya. Allah ciptakan siang dan malam sebagai wujud kasih sayang-Nya kepada kita. Kaum Muslimin rahimakumullah . yakni berdasarkan siang dan malam. sebagaimana Dia jelaskan dalam surat Al-Qashash /28 : 71 ± 73 : (71) (73) (72) Katakan (wahai Muhammad)! Bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan bagi kalian malam terus menerus sampai hari kiamat. Salah dalam memenej waktu bisa berakibat kerugian besar di dunia dan akhirat. kita akan sangat sulit menata dan memenej berbagai aktivitas kehidupan kita di dunia termasuk kapan kita harus tidur. isnya Allah akan berhasil pula dalam kehidupan di dunia yang singkat ini dan juga kehidupan akhirat yang abadi. Allah ciptakan waktu itu dengan ukuran dan standar perhitungan yang amat mudah. mencari ilmu. Oleh sebab itu. Waktu bagi orang beriman adalah anugerah Allah yang tak ternilai harganya. Namun. Yang lebih mengagumkan lagi. menjalankan kehidupan secara Islami dan berbagai aktivitas dakwah lainnya. berhasil memenej waktu dengan baik. kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh dan mereka saling bertaushiyah (saling menasehati) dengan kebenaran dan saling bertaushiyah dengan kesabaran (3). silaturahmi dan sebagainya. Kaum Muslimin rahimakumullah . Tanpa pergantian siang dan malam. waktu itu sangat mahal harganya. Allah sering bersumpah atas nama waktu. . menuntut ilmu. mencari rezki. Siapakah tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan cahaya pada kalian? Mengapa kalian tidak mendengar (ayat-ayat Allah)?(71) Katakan (wahai Muhammad)! Jika Allah jadikan bagi kalian siang terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah tuhan yang dapat mendatangkan malam bagi kalian untuk beristirahat padanya? Mengapa kalian tidak memperhatikan (ayat-ayat Allah). mustahil kita dapat hidup di dunia ini. Dengan adanya siang dan malam itulah kita bisa menjalankan berbagai aktivitas kehidupan dan sekaligus beristirahat. meningkatkan amal shaleh. waktu juga bisa jadi sebab malapetaka jika disia-siakan begitu saja dan tidak dapat dimanfaatkan untuk membina keimanan. Sebaliknya.

melakukan berbagai amal shaleh. kita harus sangat berhitung dengan waktu. menuntut ilmu. Kita sesungguhnya sedang dalam suatu perjalanan yang amat panjang (rihlatul khulud) menuju kehidupan yang abadi. Akhirnya akan terjerumus ke dalam neraka Allah. yaitu saat sakratul maut tiba. sesuai dengan misi (ibadah kepada Allah) dan visi hidup kita (menjadi khalifah Allah di muka bumi) yang telah dietapkan Allah. waktu juga ibarat pisau bermata dua. Kita ingin saat kematian datang. saat menghadapi peristiwa kiamat yang sangat dahsyat itu. Kalau kita salah menggunakannya. . dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?(115) Maka Maha Tinggi Allah. ia bisa melukai diri kita sendiri. Kita tidak mau ketika ajal tiba. Kita harus benar-benar maksimal menggunakan waktu yang masih ada. Karena kita tidak tau berapa lama lagi jatah waktu kita di dunia ini. wal iµyazu billah. kita juga akan gagal sepanjang perjalanan kita menuju akhirat. Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Raja Yang Sebenarnya. khususnya ilmu tentang Islam. Kita harus pelit dengan waktu dan lebih pelit dari orang yang paling pelit terhadap hartanya. dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik. Waktu kita di dunia ini akan berakhir saat ajal menjemput kita.(116) Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. saat di alam barzakh. kita termasuk orang-orang yang gagal dan merugi.(117) Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. Sebab itu kita harus ekstra ketat dalam memenej waktu yang masih tersisa ini. kegagalan masuk syurga Allah dan bertemu dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. ada enam (6) kunci sukses yang perlu kita lakukan : 1. Waktu adalah anugerah Allah yang termahal setelah iman dan kehidupan. menjalani kehidupan ini sesuai sistem Allah dan Rasul-Nya serta berdakwah di jalan-Nya. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Namun demikian. tidak ada Tuhan selain Dia. saat berada di padang mahsyar menunggu keputusan dan ketetapan Allah yang Maha Adil. Kegagalan demi kegagalan itu akan diteruskan dengan kekagagalan yang maha dahsyat berikutnya. kita akan tidak bisa berbuat apa-apa.Oleh sebab itu." Kaum Muslimin rahimakumullah . yakni kehidupan akhirat. kita termasuk orang-orang yang sukses. Sedangkan kesuksesan di akhirat kelak sangat ditentukan oleh kesukesan kita di dunia dalam memenej waktu. Kita harus menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah singkat dan terbatas. Agar kita berhasil memenej waktu dengan baik dan maksimal. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. Gagal memenej waktu saat kita hidup di dunia ini. yakni orang yang mampu menggunakan waktu yang diberikan Allah untuk membina keimanan. Waktu adalah modal utama kita dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan ini. mencari rezki yang halal. Tanpa waktu. Menyadari betul betapa mahalnya nilai waktu itu. agar kehidupan kita sukses di dunia ini dan dalam perjalanan panjang kita menuju Allah dan menuju syurga Allah serta bertemu dengan Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Qur¶an surat Al-Mukminun /23 : 115 ± 118: Maka apakah kamu mengira. yaitu kegagalan akhirat.

Hidup di dunia ini hanya ladang amal shaleh kita sebagai investasi yang akan kita petik keuntungannya besar-besaran di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat AlBaqarah/2 : 28 : Mengapa kamu kafir kepada Allah. Rasul Saw. Faktanya. kemudian Dia akan matikan kamu. Kita harus berorientasi akhirat. tahta dan wanita yang akan memalingkan kita dari kehidupan akhirat dan membangun visi hidup akhirat. yaitu masa tua. apalagi selamanya. Waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas dan sangatlah pendek jika dibanding dengan keseluruhan perjalanan kita menuju Allah. Paling tidak ada lima perkara yang menjadi batas dan hambatan yang bisa menyebabkan kita gagal dalam memenej waktu dengan baik dan maksimal. mengingatkan kita agar kelima batas dan hambatan tersebut dapat kita atasi dengan baik sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam al-mustadraknya : . Jangan sampai tergoda oleh syahwat duniawi berupa harta. Kehidupan yang abadi dan yang sesungguhnya yang kita dambakan itu adalah di akhirat kelak. maka sungguh ia telah sukses besar. kita akan gagal total sepanjang perjalanan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan untuk mencapai seratus tahun saja sulit kita temukan hari ini. padahal kamu tadinya mati (tidak ada). maka Allah hidupkan kamu. 4. siapa yang (hari itu) dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. kesibukan dan kematian. kefakiran. 3. Maka.2. sakit. kenapa kita masih saja lupa hakikat dunia yang sementara dan akhirat yang abadi? Sebab itu. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali (sedikit) kenikmatan yang menipu. Allah mengingatkan kita agar tidak gagal dan dapat meraih kesukesesan yang abadi. khususnya sejak kita dilahirkan Allah ke muka bumi ini sampai ke akhirat kelak. kemudian Dia akan hidupkan kamu (kembali) dan kemudian kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan. Menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia yang sementara ini ada batas dan hambatan yang harus kita lewati. Lalu. Waktu kehidupan dunia ini akan terasa sangat lebih pendek dan sedikit lagi jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Kehidupan dunia ini hanya jembatan kita menuju kehdupan akhirat. kalau kita tertipu oleh rayuan dan tawaran gemerlap kehidupan dunia yang tidak seberapa ini. Karena itu. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasan (amal) kalian. tak ada seorang manusiapun yang mampu tinggal dan hidup di atas bumi ini beriburibu tahun. kesuksesan tanpa batas di akhirat nanti sebabagai mana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 185 : Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dunia ini hanya tempat kita menumpuk bekal akhirat.

Dalam surat Al-Munafiqun / 63. batas dan hambatan yang paling terbesar dalam kehidupan kita di dunia ialah kematian. Sebab itu Rasul Saw. kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu. (11) 5. mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian. Membuat planning hidup dan manajemen waktu harian berdasarkan shalat fardhu lima kali sehari. Dan di hadapan mereka ada (alam) barzakh sampal hari mereka dibangkitkan (100) Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya.(104).(102) Dan barangsiapa yang ringan timbangannya. masa sehatmu sebelum datang sakitmu. (9) Dan infakkanlah (belanjakanlah di jalan Allah) sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. dia berkata: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) (99) agar aku berbuat amal yang tidak aku lakukan (ketika di dunia). Kelima hal tersebut di atas adalah batas dan hambatan yang akan menyebabkan kita gagal dalam memenej waktu dan kehidupan di dunia yang akan mengakibatkan kegagalan kita sepanjang masa. Karena bila kematian tiba. ayat 9 sampai 11 Allah menjelaskan : (9) (10) (11) Hai orang-orang beriman. janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat (taat kepada) Allah. atau bertaubat sekalipun. hidup secara islami dan aktivitas dakwah kita. Karena kalau sudah dijemput kematian. maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. penyesalan tidak berguna lagi sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Mukminun / 23 ayat 99 ± 104 : (99) (102) (100) (101) (103) (104) Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Bagaimanapun lurus dan kuatnya keimanan kita. yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh?"(10) Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan. mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat. masa luangmu sebelum datang masa sibukmu (mengurusi dunia) dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. mereka kekal di dalam neraka Jahannam. maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. sedalam apapun ilmu keislaman kita.(103) Muka mereka dibakar api neraka. Sekali-kali tidak. tak ada lagi kesempatan sedikitpun untuk beramal atau memperbaiki diri. lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku. Namun. dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat (tubuh dan muka). Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orangorang yang merugi.Gunakan peluang yang lima itu sebelum datang yang lima : masa mudamu sebelum datang masa tuamu. sebesar apapun semangat amal shaleh kita.(101) Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya. tidak .

Dimulai dari shalat subuh saat fajar menyingsing. Kita mulai hari-hari kita dengan shalat subuh berjamaah di masjid di lingkungan kita. Sebab itulah. kemudain shalat ashar berjamaah. Bayangkan betapa dahsyatnya hidup kita jika kita bisa memenej waktu harian berdasarkan shalat fardhu yang lima. dan bahkan mundur ke belakang akibat ketiadaan memiliki planning hidup. Manajamen waktu seperti itulah yang mampu meningkatkan prodiktifitas hidup kita baik yang terkait dengan keimanan. meneruskan . Allah berfirman dalam surat Annisa¶/4 : 103 : Maka apabila kamu selesai shalat. Sebaliknya. tidak berkembang. shalat zhuhur berjamaah di masjid tempat kita bekerja. amal shaleh. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. manajemen hidup harian berdasarkan shalat fardhu itulah yang mampu mengendalikan diri kita dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mewajibkan kita shalat fardhu lima kali dalam sehari semalam. dan tegakkanlah shalat. dakwah dan jihad kita di jalan Allah. Manajemen hidup seperti itulah yang menjamin kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri. Urutan dan jarak antara satu shalat dan shalat berikutnya sangat mengagumkan. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut / 29 : 45 : (45) Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu (Muhammad) dari Al-Kitab (Al-Qur¶an) itu. dilanjutkan dengan shalat maghrib saat mata hari tenggelam dan ditutup dengan shalat isya saat warna merah (syafaq) muncul di sebelah barat. Dan sungguh berzikir kepada Alllah (shalat) itu adalah yang lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. dosa dan penyimpangan lainnya. berangkat kerja.. dilanjutkan makan siang. orang sehat. Sedangkan planning hidup yang terbaik adalah yang didasari oleh manajemen waktu harian berdasarkan shalat fardhu lima kali sehari. membaca Al-Qur¶an atau hadits Rasul saw. kemudian berzikir. apalagi kosong dan digunakan untuk melakukan kemungkaran.. setelah itu melanjutkan pekerjaan. Itulah patokan waktu yang amat teliti dan sesuai dengan kapasitas dan beban diri kita yang Allah ciptakan. ilmu. bekerja. orang kaya dan orang berilmu jatuh ke dalam kubangan kehidupan sia-sia. kemudian diteruskan dengan shalat ashar ketika bayang-bayang sudah sepanjang dirinya. Maka apabila kamu merasa tenang. atau mengalami kehidupan yang stagnan. sarapan pagi.akan mengalami peningkatan dan perbaikan jika hidup ini kita lewati dan dibiarkan begitu saja tanpa ada palnning hidup yang kita susun. pola hidup islami. karena satu detikpun waktu tidak ada yang tebuang percuma. Di samping itu semua. kita melihat betapa banyak anak muda. dilanjutkan dengan shalat zhuhur saat mata hari melewati sedkit dari atas kepala kita. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman Manajemen waktu berdasarkan shalat itulah yang mampu meningkatkan kualitas hidup kita. maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). dan duduk dan berbaring.

pergaulan & kesehatan anak-anak atau anggota keluarga. Namun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari cukup sulit. Kita bisa kembangakn dan mengisinya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat lainnya sesuai ajaran Islam. berdagang. pasti kehidupan kita penuh berkah. mintalah pertolongan (kepada Allah) melalui sabar dan shalat. sebagaimana firman Alllah dalam surat Al-baqarah / 2 . Namu demikian. Jika manaejemen waktu berdasarkan shalat waktu ini kita amalkan.000 dan kemudian bangun malam sekitar jam 03. tekad yang kuat yang tak kenal menyerah dan putus asa. Apalagi melakukannya. yaitu SHALAT FARDHU adalah aktivitas kita yang utama. membaca buku. Menyusun planning hidup dan manajemen waktu berdasarkan shalat fardhu amatlah mudah. diperlukan semangat baja. 6. Sebab itu. diteruskan dengan diskusi keluarga / monitoring kondisi ibadah. Sabar dan shalat adalah syarat mendapatkan pertolongan Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. nonton berita. Semuanya tumbuh dan berkembang sesuai porsinya masing-masing.00 / 03. Sabar dalam menjalankan planning hidup dan manajemen waktu yang kita buat. sabar adalah kunci meraih kebaikan dan ganjaran tanpa batas dari Allah. Jika kita terapkan manajemen waktu harian ini. pendidikan. bukan bekerja. kemudian shalat maghrib berjamaah di masjid. Semua aktivitas kita harus tunduk kepada aturan waktu shalat fardhu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 153 : Wahai orang-orang beriman. masih adakah waktu yang terbuang siasia? Masih adakah kesempatan berbuat dosa dan kemungkaran. Untuk itu. erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. shalat isya berjamaah di masjid. kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat. kemudian tidur dan istirahat paling telah jam 22. seperti korupsi dan sebagainya? Terbayang saja tidak. Ini hanyalah contoh manajemen waktu harian berdasarkan shalat lima waktu. dan sebagainya yang utama. dan setelah masuk waktu subuh dan azan berkumandang. Lebih sulit lagi menjaganya terus menerus sehingga menjadi habit (kebiasaan hidup) sehari-hari. shalat sunat fajar dan bersiap-siap menuju masjid untuk shalat subuh berikutnya. kemudian makan malam bersama keluarga. Untuk meraih itu semua. efektif dan produktif baik terkait agama. berbisnis. setelah waktu kerja selesai. Di samping itu.pekerjaan. Sedangkan kesabaran salah satu syarat kesediaan Alllah untuk mau bersama kita. ada satu hal yang harus kita yakini dan lakukan. Ternyata sabar dalam ketaatan jauh lebih berat dari kesabaran untuk tidak melakukan maksiat.30 untuk shalat malam (Tahajjud & Witir) bersama keluarga. sabar dan shalat itu sangat mahal harganya. dunia maupun akhirat kita. sebagaimana firman-Nya dalam surat Azzumar/39 : 10 : (10) . untuk suksesnya manajemen waktu berdasarkan shalat. mencangkul. Beginilah kehidupan para Nabi dan orang-orang shaleh sebelum kita. pulang ke rumah. sabar adalah kata kuncinya.

syuhadak dan sholihin." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. bertakwalah kepada Tuhan Penciptamu. Demikianlah khutbah ini. Dan semoga Allah berkenan membimbing kita ke jalan-Nya yang lurus.Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. semoga bermanfaat bagi kita dalam memenej kehidupan dunia yang sementara ini. yaitu jalan para nabi. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kaum Muslimin rahimakumullah . Semoga Allah selalu menjaga niat dan orientasi hidup kita dalam melaksanakan semua amal ibadah kita. Allahumma amin . shiddiqin. Dan bumi Allah itu adalah luas.

. sejak dari keluarga. baik eksekutif maupun legislatif. Pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul Saw. shalawat dan salam mari kita bacakan untuk nabi Muhammad Saw sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur¶an : "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat atas Nabi (Muhammad Saw). Akan tetapi. Inilah kenyataan yang amat pahit yang sedang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.. teman dan bahkan pejabat pemerintahan. Kaum Muslimin rahimakumullah. banyak dari kalangan kaum Muslimin sendiri yang tidak lagi peduli dengan halal atau haram. bisnis juga di sebagian kalangan masyarakat adalah status sosial yang dibanggakan. Wahai orangorang beriman. . . nyaris semua aktivitas dan profesi. spekulasi. Tidak ingat lagi kematian dan pertanggung jawaban akhirat bagi semua harta yang dihasilkan. Seorang pebisnis atau pedagang yang suskses biasanya dihormati dan disegani oleh banyak orang. Pertama-tama. marilah kita tingkatkan kualitas taqwa kita pada Allah dengan berupaya maksimal melaksanakan apa saja perintah-Nya yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul saw. Saking nikmatnya berbisnis itu. Karena berbisnis bukan hanya cara untuk mendapatkan uang atau harta melimpah. riba.. Risywah (sogok-menyogok). : . sunat menyunat. tak heran jika istilah markus (makelar kasus) hukum akhir-akhir ini semarak dibicarakan masyarakat. karyawan. monopoli dan berbagai tindakan menyimpang lainnya sudah menjadi budaya dan kebiasaan. (1 : 02 ) . Sebab itu. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berusaha atau berbisnis.. Di Indonesia dan Negara miskin dan berkembang. ucapkan shalawat dan salam atas Nabi (Muhammad) Saw. Selanjutnya. pelayanan sosial dan sebagainya sudah pula dijadikan sebagai lahan bisnis yang paling cepat melahirkan keuntungan harta yang berlipat ganda. Lebih sedih lagi. termasuk politik. Hanya dengan cara itulah ketaqwaan kita mengalami peningkatan dan perbaikan . khususnya sejak 10 tahun belakangan. ." (Al-Ahzab : 56) Kaum Muslimin rahimakumullah. data-data fiktif. pengusaha bisa mengatur keputusan hukum dan atau lahirnya perundang-undangan yang menguntungkan mereka dengan membayar para pejabat terkait. aktivitas keagamaan (dakwah).

Untuk apa lagi ia berbisnis dengan pola hanya mengumpulkan kenikmatan dunia seperti yang dijelaskan sebelumnya? Karena berbisnis dengan Allah kenikmatannya. dari mana dan bagaimana cara memperoleh harta tersebut? Dari jalan yang halalkah atau yang haram? 2. harta bukan untuk ditumpuk di dunia. dan bahkan menganjurkannya. Di dalam harta yang diamanahkan Allah itu terdapat jatah kaum fakir. harta adalah jalan terbaik untuk berjihad di jalan Allah. Apa jenisnya. khamar. spekulasi dan sebagainya. 2. sosial kemasyarakatan. tidak melakukan risywah. Semua potensi harta dan dirinya dikerahkan di jalan Allah. Islam juga memberikan persyaratan atau peraturan agar berbisnis itu tidak keluar dari format ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. monopoli. seperti tidak boleh dengan sistem riba. yakni melaksanakannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia. judi dan sebagainya serta harus yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan lima (5) syarat tersebut. pada hakikatnya. tidak boleh atau haram hukumnya dibisniskan. kolusi. bekerja. Paling tidak ada lima (5) syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin menjadikan bisnis sebagai profesi untuk meraih harta dan kekayaan dunia : 1. sulit.Kaum Muslimin rahimakumullah Islam sama sekali tidak melarang umatnya berbisnis. pujian dari manusia atau apapun bentuknya. darah. 5. Sebab itu.. Berbisnis itu harus dengan niat mencari ridha Allah. orang beriman akan memenej hidup ini secara total untuk berbisnis dengan Allah. harta itu adalah milik Allah. 3. Kemana harta yang diperoleh dengan jalan yang halal itu dibelanjakan? Untuk kepentingan duniakah atau kepentingan akhirat? Kaum Muslimin rahimakumullah. keuntungannya dan kelebihannya tidak mungkin dapat dibandingkan dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh para pebisnis yang hanya mengejar dunia. Akan tetapi. atau apa saja yang terkat dengan kategori dakwah dan jihad. tidak akan menghabiskan hidupnya untuk berbisnis dengan pola dan cara yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Semua aktivitas yang terkait dengan ibadah dan pengabdian kepada Allah. warisan. status sosial. baik yang diperoleh melalui bisnis. Atau dengan kata lain. baik melalui zakat (wajib). kendati dengan jalan yang dibolehkan. Sebab itu. maupun sedekah (infak). . baik yang terkait harta. miskin dan kebutuhan lain di jalan Allah. maka manajemen harta. hibah dan jalan halal lainnya. Oleh sebab itu. Sedangkan harta yang diperoleh adalah amanah dari Allah. baik yang terkait dengan ibadah individu. pada prinsipnya dapat disimpulkan dengan dua pertanyaan mendasar berikut : 1. kedudukan. Orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang kuat dan demikian pula iman pada akhirat. pangkat. Berbisnis harus sesuai dengan sistem Allah dan Rasul-Nya Muhammad Saw. Karena ia meyakini dan memahami bahwa hidup ini adalah berbisnis dengan Allah. 4. nepotisme. akan tetapi untuk dibelanjakan di jalan Allah. Di mata manusia bisa saja dinilai rugi. berat dan bahkan berbahaya serta nyawanya terancam dan sebagainya. Barang dan jasa yang dibisniskan tidak boleh yang diharamkan Allah seperti babi.

Produk ditawarkan dengan cuma-cuma (secara gratis). dengan syarat dan kompensasi yang sama dengan para agen senior sebelumnya. Para peminat produk dan mau menerapkannya dalam kehidupan. menarik dan menantang.5 % sampai 30 % dari total yang . berhak mendapatkan keagenan secara otomatis. instansi. apa saja suku. Siapa saja yang berminat. biaya ditanggung oleh Owner (Tuhan Pencipta) yang ditransfer melalui para agen. berbisnis dengan Allah melalui sebuah transaksi istimewa dan sangat spesial. organisasi. bahasa dan warna kulitnya berhak menjadi agen pemasaran software tersebut. yakni Allah Ta¶ala. itulah pebisnis sejati. jika mereka sedang menduduki suatu lembaga. Mereka. Sebaliknya. Semua daratan dan lautan ciptaan Tuhan Pencipta yang dihuni oleh manusia adalah menjadi wilayah pemasaran mereka. semasa hidup di dunia. Setelah itu baru wilayah pemasarannya meluas ke wilayah lain sampai tanpa batas. Bisnis tersebut terkait dengan proyek promosi dan pemasaran Misi Ibadah dan Visi Khilafah yang Allah percayakan kepada mereka.Namun di mata Allah. di mana para peminat produk tidak dibebankan biaya apapun. teman-teman dekat dan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan formalnya. anak-anak. Sistem bisnis yang diterapkan adalah sistem keagenan atau disebut dengan sistem khilafah (representative/perwakilan). Satu hal yang harus diingat oleh para agen ialah bahwa dalam menawarkan produk sistem hidup di dunia tersebut harus berdasarkan skala prioritas. khususnya setelah Tuhan Pencipta mengutus agen tunggal dan terakhir bernama Muhammad bin Abdullah sejak 1443 tahun yang lalu. Target pemasaran para agen tidak terkait dengan berapa besarnya jumlah manusia yang mau menerima produk tersebut dan tidak pula terikat dengan batas-batas teritorial wilayah sehingga luas pasarnya mencakup lima benua. Para pebisnis dengan Allah semasa hidup di dunia tidak akan pernah berharap lain kecuali mendapatkan ridha dan syurga Allah. khususnya bagi mereka yang memahaminya dan menyukai tantangan. Bagi para peminat produk tersebut dan mau mengaplikasikannya dalam kehidupan dunia akan dijamin kesuksesannya di dunia dan pasti juga di Akhirat. Di antara faktor yang menyebabkanya unik. apakah mereka hidup di negara maju. Menariknya. yakni ditawarkan dan dipasarkan terlebih dahulu kepada istri-istri. Bagi para agen harus siap membiayai promosi dan pemasaran produk tersebut dengan harta dan jiwa mereka yang telah ditransfer oleh Pemilik produk software kehidupan tersebut. Kaum Muslimin rahimakumullah . Pebisnis yang menjadikan harta dan jwanya sebagai modal untuk meraih keridhaan dan syurga Allah Subhanahu Wata¶ala. jumlah dana yang harus digunakan untuk biaya marketing software tersebut hanya berkisar antara 2. pemerintahan dan lainnya. yakni Allah Ta¶ala dan belum pernah ada dan tidak akan ada kompetitor-Nya. Owner (Pemilik) dan Pencipta produk tersebut adalah Tuhan Pencipat alam semesta. menarik dan menantang itu ialah : y y y y y y y y y y Produk yang dipromosikan dan yang ditawarkan adalah sitem (software) kehidupan di dunia berkualitas super canggih yang 100 % menjamin kesuksesan para pemakainya. Demikian pula dengan jumlah agen tidak pernah dibatasi. Bisnis tersebut sangat unik. karib kerabat. berkembang atau negara-negara miskin ekonomi.

. Allah menjelaskan dalam firman-Nya : (10) (12) (11) ³Hai orang-orang yang beriman. kompensasi dan bonus yang akan diperoleh para agen amatlah besar dan dahsyat. . Itulah sebuah transaksi unik. Keunikan transaksi tersebut sesungguhnya terletak pada : y y y y y Pemilik produk adalah Allah Tuhan Pencipta. As-shof (61) : 10 ± 12) Kaum Muslimin rahimakumullah. selama digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan petunjuk Pemiliknya. Pemilik Produk merumuskan sebuah Visi Khilafah (perwakilan atau keagenan) dan Misi Ibadah (komitmen terhadap aturan main) yang sudah ditetapkan-Nya. Itulah kesuksesan yang amat besar (The Great Success). keikhlasan adalah mutlak adanya. Agar aktivitas bisnis keagenan tersebut berjalan dengan baik dan maksimal. yakni KEIMANAN. yakni kesuksesan di dunia dan meraih The Great Success di Akhirat. Kalupun dibutuhkan modal.y y diterima dari Pemiliknya. dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam Syurga Adn. atau no risk. Berarti para agen itu berbisnis dengan Allah tanpa modal atau bermodalkan ³ZERO´. sukakah kamu Aku tunjukkan suatu bisnis (perniagaan) yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(10) (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. sangat menarik dan menantang yang berhasil dijalankan oleh para penghuni Syurga ketika mereka hidup di dunia. yakni Syurga µAdn.S. namun imbalan. juga dari Allah Tuhan Pencipta. Tuhan Pencipta. Kendati semua biaya pemasaran (marketing cost) ditanggung oleh Pemilik produk software beserta seluruh biaya hidup para agen.(12)´ (Q. juga anugerah dari Tuhan Pencipta.(11) niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pembeli sesungguhnya juga Allah Tuhan Pencipta Harga dan kompensasinya sangat besar dan tak terbatas yakni Syurga. tidak lebih dari tiga K. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Sisanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi para agen sebagai commitioning fee. apalagi melebihinya. high return. KEMAUAN dan KEIKHLASAN. Sebab itu. Sesungguhnya KEIMANAN. Biaya (cost) yang dikeluarkan oleh para agen berupa harta dan jiwa mereka. saat menymbangkan harta dan jiwa di jalan Allah. KEMAUAN dan KEIKHLASAN adalah modal utama yang dimiliki orang-orang beriman yang mejalankan transaksi bisnis dengan Allah ketika menjalani kehidupan di dunia. Dengan modal tersebut insya Allah mereka mampu meraih ampunan dan Syurga Allah yang merupakan THE GREAT SUCCESS (Kesuksesan Tanpa Batas) dan tidak akan ada lagi kesuksesan yang menyamainya.

dan shalihin sebagaimana Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini.. semoga Allah membantu dan menolong kita untuk bisa berbisnis dengan-Nya. Dan semoga Allah berkenan menghimpunkan kita di syurga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasul Saw. yakni berjuang sekeras tenaga. syuhada¶.. Semoga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang sukses di sisi-Nya.. Allahumma amin .. para shiddiqin. kendati di mata manusia dianggap gagal. .. dengan harta dan jiwa di jalan-Nya.Demikianlah khutbah hari ini.

shalawat dan salam mari kita bacakan untuk nabi Muhammad Saw sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur¶an : Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat atas Nabi (Muhammad Saw). Apa yang dituduhkan terhadap mereka. . Ada lagi yang mencoba untuk menggiring umat Islam untuk takut kepada Islamnya dengan mengangkat dan mengembangkan agenda terorisme terus menerus seperti yang dilakukan Amerika dan sekutunya di seluruh dunia Islam.. . . defenisi teroris yang mereka rumuskan adalah menjurus kepada para aktivis Islam yang menginginkan Islam tegak di negerinya dan berusaha untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari berbagai pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam. ) . Karena banyak usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk tasykik (membuat ragu) kaum Muslimin pada agama mereka. Padahal sampai saat ini. tak sedikit pula dari kalangan Islam itu sendiri dan yang mengaku memperjuangkan Islam berupaya menarik dan menyimpangkan perjuangan umat Islam demi meraih kepentingan politik dan dunia yang amat sedikit itu jika dibandingkan dengan apa yang . kendati dalam batas-batas hukum yang berlaku yang mereka ciptakan sendiri. Hanya dengan cara itulah ketaqwaan kita mengalami peningkatan dan perbaikan. Pertama-tama. Pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul Saw. Selanjutnya. marilah kita tingkatkan kualitas taqwa kita pada Allah dengan berupaya maksimal melaksanakan apa saja perintah-Nya yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan juga Sunnah Rasul saw. Mengapa kita memilih Islam sebagai agama dan sistem hidup? Inilah pertanyaan besar saat ini yang perlu kita jawab... . Kita mendengar dan melihat upaya kaum sekuler yang berpendidikan Barat atau yang terpengaruh oleh Barat agar Islam itu dipahami dan diyakini hanya dalam masalah ubudiyah individual dan tidak ada ajarannya yang terkait dengan masyarakat.. belum tentu seperti yang mereka lakukan. : (1 : 02 Kaum muslimin rahimakumullah. Wahai orangorang beriman. Yang lebih menyedihkan lagi. Karena penanganannya sangat represif dan jauh dari proses yang adil.. Negara dan pemerintahan. ucapkan shalawat dan salam atas Nabi (Muhammad) Saw. ( Al-Ahzab : 56) Kaum Muslimin rahimakumullah.

Akhirnya. Paling tidak ada lima (5) alasan mengapa kita memilih Islam itu sebagai agama atau sistem yang mengatur kehidupan kita di dunia : 1. Kondisi seperti ini tentunya tidak menguntungkan umat Islam. Misi ibadah yang Allah tetapkan untuk manusia hanya dapat diimplementasikan melalui ajaran Islam. Islam itu datang dari Allah untuk kepentingan manusia yang diciptakan-Nya. syurga dan keridhaan-Nya. (QS.(56) Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya (57) .. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab (Yahudi dan Nasrani) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kaum Muslimin rahimakumullah. Sekali lagi. Ditambah lagi ta¶ash-shub (fanatik buta) jamaah dan kelompok-kelompok umat Islam sehingga seakan kebenaran itu mutlak milik mereka. Apalagi ada pula jamaah atau kelompok yang seakan kunci syurga atau neraka ada di tangan mereka. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. mereka anjurkan keluar saja dan mencari jamaah atau kelompok lain saja. Ali Imran : 19) Sebab itu. bukan untuk makhluk yang lainnya. Barangsiapa yang kafir terhadap ayatayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya. banyak umat Islam menjadi bingung dan ragu terhadap agama mereka sendiri. Sebab itu. Bagi yang berbeda pendapat. kita harus bertanya kepada diri kita : Mengapa kita memilih Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya dan kecanggihannya dalam mengatur kehidupan kita dan juga umat manusia dalam mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan menyeluruh adalah bukti otentik ubudiyah kepada Allah dan bukti tidak syirik (menyekutukan) kepada Allah dengan sesuatu apapun. Islam itu berupa sistem (software) yang diciptakan Allah spesial untuk manusia. bukan dengan ajaran lainnya. dengan mudahnya mereka mengobral kunci tersebut kepada kaum Muslimin yang masih awam terhadap Islam dan memerlukan pengajaran dan bimbingan tentang hakikat ajaran Islam. Allah menjelaskan dalam firman-Nya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tak jarang pula di antara mereka yang menjadi jauh dari Islam dan dakwah Islam serta takut pada Islam.dijanjikan Allah bagi mereka di akhirat kelak berupa ampunan. melainkan yang diuntungkan adalah umat lain yang benci dan selalu memerangi Islam dan umatnya. Allah berfirman : (56) (58) Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Bahkan lima ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. nasionalisme dan seterusnya. 3. baik yang berbau-bau langit. bahwa apa yang ditemukan manusia dalam dunia sains dan teknologi saat ini. tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari (nya). Namun demikian.(88) Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Keunggulan tersebut terbukti sejak ia diturunkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Allah menjelaskannya : (89) (88) Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini. kapitalisme. Kita menerima Islam itu sebagai agama dan sistem hidup bukan karena tidak enak kepada manusia. Islam itu. sudah menjelaskannya sejak lebih dari 14 abad yang lalu. astronomi dan sebagainya serta berbagai ilmu sosial dan humaniora lainnya. Al-Qur¶an dan Sunnah Rasul Saw. Islam itu adalah sistem ciptaan Pencipta Manusia. melainkan Tuhan Pencipta mereka. dalam surat Al-µAlaq adalah dasar ilmu embryology yang baru diketahui manusia hakikat dan detailnya sekitar satu abad belakangan. komunisme. Adz-Dzariyat : 56 ± 58). diturunkan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. maka dijamin tidak akan mampu meberikan keselamatan kepada umat manusia di dunia apalagi di akhirat kelak. Kita meyakini Islam itu bukan karena nenek moyang kita adalah Muslim. antariksa. Islam dengan segala ajarannya adalah yang terunggul dibandingkan sistem dan ideology apa saja yang ada di dunia ini. Sebab itu. sesuai namanya ³ Al-Islam´. seperti Yahudiyyah dan Nashraniyyah. Karena yang menentukan manusia itu selamat atau tidak bukanlah manusia itu sendiri. Islam yang unggul itu ialah yang bersumberkan AlQur¶an dan Sunnah Rasul Saw.(58) (QS. (QS. bukan manusia. Akan tetapi. bukan manusia. yakni Allah Subhanahu Wata¶ala. Kita mengimani kebenaran Islam itu bukan supaya kita menjadi teroris atau berkuasa di atas muka bumi ini. setinggi apapun . yakni Allah Ta¶ala. bukan Islam tafsiran manusia. Yang menciptakan dan menguasai dunia dan akhirat itu adalah Allah Ta¶ala. Karena tafsiran manusia. kita terima Islam dan kita pilih Islam sebagai sistem hidup karena hanya Islamlah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Al-Isro¶ : 88 ± 89) Salah satu bukti keunggulan Al-Qur¶an dan ajaran Islam ialah. Kita menerima Islam itu bukan karena rayuan kehidupan dunia. niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia.(57) Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. ajaran Islam itu pasti unggul dan tidak akan ada sistem ciptaan manusia lain mampu mengunggulinya. Kita memilih Islam itu bukan karena ikut-ikutan atau taklid buta. Rabbul µAlamin. 2. Yang menentukan mereka berjalan dari dunia sampai ke akhirat nanti adalah Allah. apalagi yang berbau tanah berupa ciptaan dan karangan manusia seperti sosialisme.mereka memberi-Ku makan. melalui apa yang termaktub dalam Al-Qur¶an dan Sunnah Rasul Saw. Sistem apapun yang ada sekarang. Kita menerima Islam sebagai the way of life bukan karena kita tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. siapapun dia. bisa benar dan bisa juga salah. seperti ilmu embryology. (89). sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.

Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi (QS. Hal tersebut sangat logis karena datang dari Dzat yang Maha Pencipta dan Maha Sempurna. Semua syarat keselamatan di dunia dan diakhirat itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur¶an sebagaimana firman-NYa : Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai dien (sistem hidup). berpakaian. militer. membersihkan rumah dari sampah dan kotoran. Memang. hubungan internasional dan seterusnya. Yang menentukan syarat keselamatan atau celaka di dunia dan akhirat itu adalah Allah Subhanahu Wata¶ala. Islam adalah sistem hidup yang sempurna. dan yang demikian itulah agama yang lurus(5). mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ali Imran : 85) Allah menjelaskan dalam ayat yang lain : (5) (7) (8) (6) Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (8) (QS. Kesempurnaan tersebut bukan hanya dalam batas teori. (6) Sesungguhnya orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. sudah . kita menerima Islam karena kesempurnaannya. sistem pemilihan kepala Negara. Sebab itu. (7) Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungaisungai. hukum. melainkan sudah diterapkan hampir 13 abad lamanya. persisnya sejak berdirinya Negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasul Saw. sistem politik. praktis dan indah. Penjelasannya sangat mudah. mebersihkan tubuh dari hadats dan najis. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam. minum. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. kemudian diteruskan oleh Khulafaurrasyidin Al-Mahdiyyin sepeninggalan beliau sampai runtuhnya Khilafah Usmaniyah di tangan Mustafa Kemal Atatruk yang berpusat di Turkey tahun 1924. sampai kepada masalah besar seperti sistem pemerintahan. bertamu dan seterusnya. Sejak dari hal-hal yang dianggap manusia kecil seperti. Al-Bayyinah : 6 ± 8) 4. Tidak ada satu perkara kecilpun dalam kehidupan manusia yang tidak dijelaskan Islam. yakni Allah Ta¶ala. apalagi wacana. dalam perjalanannya yang begitu panjang dan berganti-ganti pusat pemerintahan Islam tersebut.pangkatnya ketika hidup di dunia. Selama itu pulalah bangunan ajaran Islam itu tegak kokoh berdiri mengungguli bangunan ajaran agama apapun di seluruh dunia. sebanyak apapun hartanya saat ia diberi Allah jatah hidup di dunia. perundang-undangan. bagaimana cara makan. adab berjalan. sistem ekonomi. mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. beristinjak (masuk toilet dan bagaimana cara bersuci). bukan manusia.

apa alasan umat Islam tidak pede dengan ajaran Islamnya dan masih saja mencari-cari ajaran lain ciptaan manusia baik yang dilahirkan di zaman yunani kuno seperti demokrasi maupun yang dilahirkan di zaman moderen sekarang. supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Disamping ajaran Islam itu unggul dalam segala hal. sepanjang sejaran hidup umat manusia sejak nabi Adam alaihissalam. Maha Bijaksana. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Jika demikian halnya. darah. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. yang ditanduk. Tuhan yang Maha Adil. yang terpukul. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. AlMaidah .pasti mengalami pasang surut. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yang tercekik. Allah mengajak manusia. hukum dan perundang-undangannya paling efektif dibanding dengan hukum dan perundang-undangan ciptaan manusia sepanjang masa. Allah menjelaskan : (3) Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. Karena yang menurunkannya adalah Allah Ta¶ala yang Maha Kuasa dan telah menjadikan Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah agama dan sistem yang valid sampai akhir zaman. (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. daging babi.Al-Maidah : 3) 5. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. Hal tersebut sangat logis dan juga terbukti sepanjang sejarah Islam. karena yang membuat hukum dan perundang-undangan Islam itu adalah Allah. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Sebab itu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Maha Mengetahui dan terlepas dari interest pribadi serta hawa nafsu.(49) Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki. 49 ± 50) . khususnya kaum Muslim untuk memikirkan hal ini dengan baik dan hati-hati sebagaimana firman-Nya : (49) (50) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. yang jatuh. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. dan diterkam binatang buas. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kesempurnaan ajaran Islam itu juga adalah hal yang logis. sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (50) (QS. bahwa pemerintahan yang didirikan Nabi Muhammad itu adalah pemerintahan yang terbesar dan terpanjang umurnya. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Namun sebuah fakta yang tak terbantahkan. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku.

Semoga Allah berikan hidayah-Nya kepada saudara-saudara kita yang belum .(65).. tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka. Al-Qari¶ah : 6 ± 11) Kaum Muslimin rahimakumullah. adil. menerapkan hukum dan perundangan yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah bukti adanya iman dalam diri kaum Muslimin sebagai mana firman Allah : (64) (65) Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.(64) Maka demi Tuhan Penciptamu. (8) maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya (QS. pikiran dan perasaan kita. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. (QS. karena jikapun mereka mampu lolos dari jeratan hukum di dunia karena berkuasa atau karena bisa membeli hukum dan hakim.(11) (QS. Ali Imran : 30) Alllah berfirman dalam ayat lain : (11) (6) (7) (8) (9) (10) Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya.(9) Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (10) (Yaitu) api yang sangat panas. Demikianlah khutbah ini. maka mereka tidak akan pernah bisa lolos dari jeratan hukum akhirat yang sangat teliti. Annisa¶ : 64 ± 65). ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. (6) maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.(7) Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya. begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya. detil. lalu memohon ampun kepada Allah. Sebab itu. orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dari berbagai pelanggaran hukum. berat dan sangat menakutkan. dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Allah menjelaskan : (30) Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya). Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya[313] datang kepadamu. Salah satu sebab efektifnya hukum dan perundang-undangan Islam ialah bahwa hukum dan perundang-undangannya memiliki konsekuensi hukum dunia dan sekaligus akhirat.. semoga Allah selalu menjaga nikmat Islam ini dalam hati.Di samping itu.

... Semoga Allah berkenan menghimpunkan kita di syurga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasul Saw. yakni dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam Syurga. . . Allahumma amin. kebesaran dan keunggulan Islam serta belum menyadari hanya Islamlah yang mampu menyelamatkan mereka di dunia dan juga akhirat kelak.. dan shalihin sebagaimana Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini..memahami dan meyakini kelebihan. para shiddiqin. syuhada¶.. Semoga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang sukses di akhirat kelak.

Di samping ada pula ibadah sunnah muakkad bagi yang tidak menunaikan haji yakni puasa arafah.KHUTBAH PERTAMA . Jama¶ah Jum¶at yang dirahmati Allah SWT. yakni madrasah Dzulhijjah. haji. seraya memimpin anggota bada kita untuk tunduk dan taat dalam menjalankan ibadah semata-mata kepada-Nya. Kurang dari sepekan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah 1430 H. Ayyuhal muslimuun rahimakumullah. Sehingga saat ia datang menjumpai kita. { . { 1] . Ayyuhal muslimuun hafidzakumullah. melalui mimbar Jum¶at ini khatib mengajak diri sendiri dan kita semua untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan Dzulhijjah ini. Maka tiada hal lain yang lebih pantas untuk kita ucapkan setalah menyadari nikmat-nikmatNya. kecuali memuji-Nya dengan segala pujian yang diajarkanNya kepada kita. Hanya dengan integrasi ketiga bentuk amal itulah syukur kita menemukan hakikatnya. dan kini bersiap dengan tarbiyah Allah SWT yang lain. Mengapa disebut madrasah Dzulhijjah? Karena pada bulan ini ada tiga ibadah besar yang sarat dengan nilai-nilai tarbiyah. Karenanya. shalat idul adha dan qurban. { } [1 : 02 ] }[ * } [7 70 : 1 : ]. Kita saat ini tengah berada di penghujung bulan Dzulqa¶dah. Lalu hati kita juga khusyu¶ mensyukuri nikmat-nikmat itu. Segala puji hanyalah milik Allah. kita telah siap dengan amal-amal di bulan ini sekaligus mengambil nilai-nilai tarbiyah yang ada di dalamnya. . Dengan demikian kita telah 2 bulan keluar dari madrasah Ramadhan.

maupun jabatan dan kekuasaannya.Haji Saat ini sebagian saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah berada di tanah suci. haji juga sarat dengan napak tilas sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Selain nilai tarbiyah di atas. yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim. Diantara pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji adalah deklarasi persamaan derajat manusia di dalam Islam. Inilah rangkaian ibadah yang mengandung muatan tarbiyah historis yang luar biasa. Al-Baqarah : 197) Jama¶ah Jum¶at yang dirahmati Allah SWT. Mereka semua sama. Al-Hujurat : 13) Hakikat ini seharusnya tertanam kuat dalam jiwa kita dan menjadi pemicu bagi kita untuk terus meningkatkan ketaqwaannya. Sementara banyak orang yang mengumpulkan bekal untuk kehidupan dunianya. yakni taqwa. mereka semua sama hanya berbalut kain ihram yang tidak berjahit. Sai mengingatkan ikhtiar serius istri Nabi Ibrahim. Yang membedakan dan membuat seseorang lebih mulia daripada lainnya adalah ketaqwaannya. mereka setara! Semuanya berbaur menjadi satu sebagai hamba Allah. Agar manusia mengambil pelajaran yang tak ternilai dari sana. Melontar jumrah juga merupakan simbol perlawanan kepada syaitan. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah taqwa. Karenanya berkumpullah jutaan orang di Masjidil Haram. dalam upaya regenerasi ahli tauhid. [1 / 97 ] Dan berbekallah kalian. Bukan hanya bagi mereka yang sudah dipanggil Allah dalam menunaikannya. tetapi juga bagi kita yang belum berkesempatan menjalankan rukun Islam yang kelima. . Bahkan saat ihram. Islam bukanlah agama yang mempertahankan atau mendukung diskriminasi atas dasar warna kulit dan suku bangsa. Allah tidak membedakan manusia dari segi hartanya. tak ada bedanya antara presiden dan rakyat biasa. Ia simbol ketauhidan. Allah menunjukkan pula kepada kita untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal. dan ke arahnya umat Islam berkiblat dalam shalat. tak ada bedanya antara direktur dan petani-petani desa. yang tidak berada di Masjidil Haram. syaitan adalah musuh yang nyata bagi orang yang beriman. sekaya dan setinggi apapun jabatan seseorang. (QS. dan hingga kiamat nanti statusnya memang tidak pernah berubah. 260 ribu diantaranya dari Indonesia. popularitas. seharusnya sadar akan hakikat nilai manusia di hadapan Allah SWT. Kita pun. Hajar. Ka¶bah merupakan tempat ibadah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim. (QS. [1 3/ ] Sesungguhnya manusia yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa.

ibadah badaniyah. Bagaimana petunjuk Allah dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda: : : :« ³Tidak ada hari-hari di mana amal shalih lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla dari pada harihari ini. ³Ya Rasulullah. tidak ada balasannya kecuali surga. sebab banyak hadits yang menjelaskan keutamaannya. Bukhari dan Muslim) Lalu bagaimana dengan kita yang di bulan Dzulhijjah 1430 H ini belum mampu menunaikan haji? Masih ada banyak kesempatan amal untuk kita kerjakan. berdzikir. Dengan demikian ibadah haji menjadi ibadah yang sangat berat. meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah?´ Beliau menjawab. meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah. Memperbanyak ibadah dan amal shalih di sepuluh hari pertama Dzulhijjah Bagi kita yang tidak berhaji pun. Ibadah itu bisa berupa memperbanyak shadaqah. kesempatan emas terbuka untuk meraih banyak keutamaan di bulan Dzulhijjah.´ (HR. Karenanya. yakni hari pertama hingga kesepuluh Dzulhijjah. Ahmad) Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya . Selain menyediakan biaya yang sangat besar dan membutuhkan fisik yang prima. Allah telah menyediakan balasan yang luar biasa pula: Haji yang mabrur. kondisi ruhiyah juga harus terjaga selama ibadah ini ditunaikan. (HR.Lebih dari itu. perbanyaklah pada hari-hari itu bacaan tahlil. dan tahmid. semua ibadah haji merupakan kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah sebagai pembuat syariat. begitulah ia harus sami¶na wa atha¶na. kecuali seorang yang pergi membawa nyawa dan hartanya.´ Para shahabat pun bertanya. kemudian tidak satu pun diantara keduanya itu yang kembali (mati syahid). Memperbanyak ibadah pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah merupakan pilihan yang cerdas. begitulah kita harus mengerjakannya. dan ibadah maliyah ini. dan amal shalih lainnya. takbir. sebanding dengan beratnya kombinasi dari ibadah qalbiyah. (HR. tilawah. Maka. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai) Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada hari-ahri yang dianggap lebih agung oleh Allah SWT dan lebih disukai untuk digunakan sebagai tempat beramal sebagaimana hari pertama hingga kesepuluh Dzulhijjah ini. Bagaimana perintah Allah kepada orang beriman. ³Memang.

maka shalat idul adha adalah kebalikannya: disunnahkan makan setelah shalat id. Keutamaan puasa Arafah ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah r. dan ada beberapa ulama¶ yang berpendapat hukumnya wajib. domba. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail-ismail kita. mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji.hari-hari sepuluh Dzulhijjah. Amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah Shalat Idul Adha. Jumhur ulama¶ menjelaskan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Berqurban Ayyuhal muslimuun rahimakumullah. Dengan demikian. beliau menjawab. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama satu tahun dan shalat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan shalat pada malam lailatul qadar. Muslim) Subhaanallah. sapi. Bahkan sejarah disyariatkannya qurban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah pengorbanan. luar biasa. Saat itu mereka harus wukuf di Arafah. Adapun bagi mereka para jamaah haji. serta proses taurits di dalam keluarga muslim. tetapi menyembelih kambing. Muslim) Shalat Idul Adha Ikhwatal iman yahdikumullah. (HR. : « » Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Jika pada shalat idul fitri disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat shalat. . Ibadah qurban ini juga sarat dengan nilai tarbiyah. ³Puasa itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun berikutnya. ketaatan. Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah qurban. Mendengar keutamaan puasa Arafah ini.´ (HR. (HR. keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Ibnu Majah. pantaslah bila pada hari Arafah itu banyak orang yang dibebaskan Allah SWT dari siksa neraka. Tirmidzi. dan Baihaqi) Puasa Arafah Ayyuhal muslimuun hafidzakumullah. Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah.a. atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah SWT.

bulu-bulu. . dan ampuan-Nya. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. rahmat. KHUTBAH KEDUA { { } [7 70 : 1 ]. . kita bisa berharap bertemu Allah kelak di surga. . . Dengan demikian. . Tirmidzi) Demikianlah amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah. . . (HR. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah. pahalanya telah diterima Allah. dan kuku kukunya. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya.Keutamaan qurban sebagaimana yang disebutkan dalam hadits: Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada Hari Raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Semoga Dzulhijjah 1432 ini semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT sehingga kita memperoleh ridha. } [1 : 02 * ] . .

. . . . : . .