TEORI DAN PROSES PEMBELAJARAN 5. (a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran yang manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pengajaran dan pembelajaran telah memainkan peranan penting dalam pendidikan di negara kita Malaysia. Pada asasnya konsep pembelajaran adalah berlandaskan teori-teori pembelajaran masa kini. Konsep pembelajaran diperoleh manusia sejak kecil lagi sama ada secara formal atau tidak formal. Manusia menggunakan derianya seperti mata, hidung, mata, telinga bagi menyesuaikan diri dengan persekitaran. Teori-teori pembelajaran ini terdiri daripada behaviouris, kognitif, sosial, humanis dan konstruktisme. Penerangan ringkas mengenai lima teori tersebut adalah seperti berikut: Mazhab Behaviouris dipelopori oleh tokoh-tokoh yang terpengaruh iaitu Ivan Pavlov, Thorndike dan Skinner. Mereka berpegang kepada proses pembelajaran yang berkaitan dengan tingkah laku. Kebanyakkan teori pembelajaran mereka adalah dihasilkan daripada pemerhatian dan ujian ke atas haiwan seperti anjing dan tikus. Ujian mereka ditumpukan kepada perhubungan rangsangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Menurut mereka, proses pembelajaran yang berlandaskan pelaziman (conditioning) sesuatu perhubungan baru dan pembelajaran hanya boleh bermula jika terdapat tindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang ada. Seterusnya, motivasi berperanan sebagai pendorong proses pembelajaran ini. Dalam Mazhab Kognitif pula, ahli-ahli psikologi kognitif terdiri daripada

Koffka, Kohler, Wertheimer Lewin, Piaget, Ausubel, Bruner, Reigeluth dan Gagne berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam

Mereka menegaskan setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. sekiranya seseorang itu tidak dapat mengenal pasti perhubungan perkara dan erti yang dipelajarinya. Tujuan adalah untuk perkembangan kapisiti dan kemahiran untuk belajar lebih baik. Menurut Mazhab Sosial atau neobehaviouris menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori mazhab behaviouris bersama dengan mazhab kognitif yang telah dihuraikan di atas. Maka.akal fikiran di mana ianya tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. pemprosesan maklumat memori dan persepsi. Mereka berpendapat bahawa teori pembelajaran sesungguhnya meliputi aspek bukan sahaja tingkah laku manusia yang nyata tetapi juga meliputi aspek pemikiran dalaman seperti yang disarankan oleh ahli psikologi kognitif. proses pembelajaran tidak akan berlaku. mereka berpegang bahawa pembelajaran manusia adalah berasakan kepada emosi dan perasaannya. guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum. Megikut ahli-ahli mazhab Humanis ini termasuk Carl Rogers. Mereka juga berpeganga bahawa proses pembelajaran adalah suatu proses kognitif untuk perhubungan perkara-perkara dalam persekitarannya. Lokus pembelajaran menggunakan struktur dalaman kognitif. setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Proses dalaman ini termasuk celik akal. Dengan perkataan lain. Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah diaturkan mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar sendiri. . Tokoh mazhab Sosial seperti Bandura menegaskan pembelajaran melalui proses pemerhatian atau peniruan. Berlainan pula dengan Mazhab Humanis. walaupun melalui latihan berkali-kali.

Pelajar-pelajar akan membina sendiri konsep dan penyelesaian terhadap masalah yang diberi. Untuk mendapatkan banding beza yang jelas antara kelma-lima teori pembelajaran tersebut.Bagi tokoh-tokoh Mazhab Konstruktivisme mereka ialah Jean Piaget. Pembelajaran terbina hasil pencantuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada Pelajar yang belajar dan berinteraksi dengan objek dan perkara-perkara dalam pembelajaran akan memahami apa yang dipelajari. Lev Vygotsky dan John Dewey. Seymour Papert. Jerome Bruner. guru seharusnya mengambil berat akan struktur kognitif sedia ada pelajar. fokus utama mazhab. Tokoh-tokoh konstruktivisme ini melihat pembelajaran sebagai pembinaan mental dan berasaskan kepada penglibatan aktif pelajar dalam menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal. . Konstruktivisme adalah teori mengenai pembelajaran terbentuk hasil dari pembinaan pengetahuan berdasarkan pengalaman. maka kerangka baru ilmu pengetahuan dapat dibina. Pelajar membina pengetahuan sendiri dengan menjana idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pengalaman. Oleh itu. Maklumat baru yang telah diolah akan disesuaikan dan menjadi sebahagian dari pelajar. berikut adalah jadual yang dibina berdasarkan pengkelasan kepada mazhab. Proses ini dinamakan konstruktivisme. cirri-ciri teori pembelajaran dan implikasi kepada guru.

kesan rangsangan. -Gerak balas responden. -bersifat aktif • • Mengamalkan prinsip dan dalam agar pembelajaran terkawal. -bersifat pasif Pelaziman operan -peneguhan positif dan negatif -gerak balas inisiatif sendiri. Menjadikan Susana kondusif seronok harmonis. pujian. berlaku selepas rangsangan. kelas agar dan positif negative kelas pelajar merasa . • Pelaziman Operan gerak balas. -Teori Rangsangangerak balas • Pelaziman Klasik Pembelajaran melalui pemerhatian Bertumpu kepada rangsangan dan gerak balas.MAZHAB DAN AHLI PSIKOLOGI FOKUS UTAMA CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN IMPLIKASI UNTUK GURU BEHAVIOURIS • • • • IVAN PAVLOV WATSON THORNDIK E SKINNER -Perubahan tingkah laku. • Memastikan proses pembelajaran seiring dengan motivasi. Pelaziman klasik -Hubungan rangsangan dan • Konsep kekerapan latihan bersama rangsangan dan gerak balas. Contoh.

SOSIAL • • BANDURA WALTERS NEOBEHAVIOURIS: -tingkah laku dan kognitif permodelan dan peniruan -pembelajaran sosial interaksi -melalui pemerhatian dan peniruan -proses pembelajaran bersama pemerhatian. dan akomodasi.asimila si. .keseimbangan. -mengamalkan prinsip kebolehan dan demokrasi -mengamalkan konsep pendidikan terbuka -menggalak pelajar celik akal untuk selesaikan masalah -mengembangkan isi pengajaran mengikut perkembangan kognitif kanak-kanak -berfikiran kritis dan kreatif • Deria motor Pra-operasi Operasi konkrit Operasi formal -lima konsep asas: skema. -Tumpuan kepada peubahan bentuk pemikiran iaitu stuktur kognitif -perkembangan kognitif kanakkanak: • • • • asas murid dipenuhi. adaption. mengingat dan reproduksi.KOGNITIF • • • JEAN PIAGET KOHLER BRUNER -Pembelajaran berlaku hanya dengan akal fikiran -Proses pembelajaran berdasarkan celik akal atau persepsi -membentuk iklim bilik darjah yang sesuai dan kondusif -memastikan keperluan -bertumpu kepada cara pemikiran secara berperingkat.

perkembangan emosi. • Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada : • Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif tanpa ancaman bahaya.HUMANIS • CARL ROGES • ABRAHAM H. -menegaskan proses metakognitif -merancang strategi dan membuat refleksi tentang pembelajaran -prinsip pembelajaran kognitif: • Suatu proses aktif dan • Guru merupakan penolong. keperluan efektif dan kendiri positif. bahan pengajaran dan seiras dengan objektif pelajar. • Kesempurnaan hanya boleh kendiri dicapai • Mengamalkan konsep pendidikan terbuka selepas keperluan asa telah dipenuhi. • Mencapai kesempurnaan bersama diri sendiri kendiri kepercayaan • Mengamalkan strategi berpusatan murid dan kaedah individu. -motivasi intrinsik.adat dan budaya -saling berkaitan dengan pengalaman atau maklumat terbaru. intrinsic individulistik. sempurna kendiri motivasi. pemudah cara dalam proses pembelajaran • Keutamaan pembelajaran adalah ditumpukan kepada perolehan bidang konstuktivisme. KONSTRUKTIVIS • VYGOTSKY -Ilmu pengetahuan berdasarkan inteaksi sosial . hasil dalam mengunakan maklumat sensori • Belajar dari masa ke semasa dan ia aktiviti sosial . MASLOW -Kemanusiaan.

perkataan jawi yang diajar adalah buku. Sebagai contoh. teori pembelajaran behaviouris. teori ini juga memberi teknik baru kepada guru-guru supaya memberi peneguhan (positif dan negatif) kepada pelajar sama ada menambahkan gerak balas pelajar dan peneguhan negatif bagi memberi kesan yang tidak menyeronokkan . Ini akan membuatkan tingkah laku pelajar yang kurang memuaskan dapat dikikis serta pencapaian pelajar meningkat bersama keyakinan yang dibentuk. Selain itu. Tidak dinafikan. Ini juga telah dibuktikan dalam kajian Ivan Pavlov. Dengan itu. dalam kelas pemulihan tahap satu. saya memulakan pengajaran dengan menggunakan perkaitan yang sedia ada untuk membentuk perkaitan baru.Contoh yang terdekat adalah memberi hadiah atau pujian dan menegur murid. Ini kerana pelajar kini lebih suka dirangsang untuk melakukan sesatu berbanding membuat gerak balas terlebih dahulu. Antaranya ialah. Ini kerana teori yang dipraktikkan boleh membawa kepada kkeberkesanannya suatu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam suatu kelas. secara tidak langsung terdapat teori pembelajaran yang telah saya praktikkan. iaitu menunjuk kad perkataan bersama sebuah buku untuk mendapat gerak balas anak murid. aktiviti ini berulang kali disebut supaya murid mampu menyebut perkataan buky hanya bila kad perkataan sahaja yang ditunjukkan. Teknik penghapusan juga saya gunkan untuk membantu proses pengajaran saya iaitu pelajar yang menunjukkan minat serta rajin belajar diberi habuan dan pelajar yang tidak terlibat diberi galakan untuk menjadi seperti rakan mereka yang lain. di dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya .Seterusnya. yang menggunakan rembesen air liur bersama bunyi loceng yang mana rangsanganya adalah makanan. Inilah yang dikatakan teori pemelajaran behaviouris. . teori pembelajaran amat penting dalam membentuk proses pengajaran dan pembelajaran pelajar di dalam kelas. Sehingga itu.

Selain itu. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas. semakin kukuhlah gerak balas terlazim itu. Sebagaimana pelajar saya yang sentiasa diberi pujian. Maka. Bahkan ia sentiasa berubah mengikut keadaan tertentu. Berama dengan itu juga. pencapaiannya di masa akan dating terus meningkat. Namun. sebagai kesimpulannya. setiap kali itulah mereka mendapat hasil yang baik dalam pembelajaran. kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Apa yang pasti. tidak ksemua teori-teori pembelajaran itu membawa kepada satu keputusan yang tepat dan nyata. . sebab-sebab yang menyokong saya memilih teori pembelajaran ini ialah cirinya u\yang lebih menonjol berbanding dengan yang lain. guru-guru digalakkan memberi intensif bagi pelajarnya untuk meningkatkan semula semangat ingin belajar.

pelajar saya akan sentiasa mempunyai semangat berdaya saing dalam pembelajaran sesama mereka. Selain itu. Hakikatnya. Dengan ini.5. saya memerlukan suatu pendekatan yang kreatif bagi proses pengajaran dan pembelajaran pelajar pemulihan. Keberkesanan pemelajaran murid juga dapat dilakukan sekiranya pihak guru tahu teori-teori pembelajaran yang diajar dengan menyelitkan teknik penegyhan . Sebagai contoh. menghubungkaitkan prinsip-prinsip dan hukumnya dengan kaedah serta teknik mengajar untuk mencapai objektif pembelajaran yang berkesan. aktiviti kelas lebih ditekankan kepada kerja berkumpulan. saya sentiasa mengaitkan sesuatu ynag positif denan tugasan pembelajaran bagi kelas saya. Teori-teori pembelajaran yang dibincangkan adalah menunjuk kepada prinsip-prinsipdan hokum-huku pelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. (b) Pengetahuan tentang teori pembelajaran adalah penting sebelum proses pembelajaran. Ini kerana penerimaan sebarang maklumat daripada mereka agak lambat berbanding pelajar yang bukan kelas pemulihan. Ilmu ini amat penting sebelum proses pembelajaran bernula. Seterusnya. Melalui teori-teori pembelajaran inilah. Dengan itu. Berdasarkan pengalaman mengajar anda. teknik pengajaran yang berkesan akan menarik minat seseorang pelajar untuk melakukan aktiviti pembelajaran yang seterusnya. saya mementingkan hubungan kerjasama dalam kumpulan. pengenalan huruf jawi dan suku kata suatu perkataan adalah berdasarkan gerak tangan atau badan pelajar. Berdasarakan pengalaman mengajar saya sebagai guru j-QAF membantu kelas pemulihan jawi dan al-Quran. bincangkan pernyataan dengan memberi contoh yang sesuai. Di samping itu. pelajar saya kini mampu mengingat sesuatu perkataan itu dengan mudah. Bagi menceriakan suasana pembelajaran juga. seorang guru akan mengetahui bagaimana cara-cara pelajar belajar.

Kesimpulannya. Sebagai contoh . perancangan yang sistematik sebelum proses pembelajaran berdasarkan teknik-teknik tertentu akan menunjukkan prestasi dan pencapaian anak murid itu sendiri. pelbagai teori-teori pembelajaran serta teknik-teknik yang membawa kepada kepentingan proses pembelajaran. Sebagaimana pelajar kelas pemulihan saya. Ini akan membantu pelajar kelas pemulihan saya membuat diskriminasi antara satu dengan yang lain. . Pengetahuan dalam teori-teori pembelajaran ini juga akan memberi idea kepada seseorang guru itu untuk mengorganisasikan isi pembelajaran mengikut tahap pelajar sebagaimana pelajar pemulihan saya. kad huruf yang dibuat dengan warna yang pelbagai akan menonjolkan rupa bentuk kad huruf tersebut.samada positif atau negatif. Dengan kata lain. pengalaman mengajar saya turut menjadi sumber inspirasi saya dalam mendidik anak-anak murid terutamanya dalam membuat banding beza situasi untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan sesuatu maklumat. pembinaan sesuatu bahan yang kritis dan kreatif pastinya akan membuahkan hasil. Pelajar yang kurang mahir akan diajar mengikut tahap kecerdikan mereka masing-masing bersama teknik-teknik yang dicadangkan. Oleh itu. Seandainya mereka boleh menjawab soalan dengan baik. Penyediaan bahan bantu mengajar yang baik juga dapat menarik perhatian pelajar saya. maka ganjaran galakan akan diberi untuk memupuk kendiri positif mereka serta berkeyakinan dalam pembelajaran. Sementara itu.

. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Australia: Wadsworth/ Thomson Learning. New Jersey: Prentice Hall. Moisto (1999) Understanding Psychology.RUJUKAN Eee Ah Meng (1994) Psikologi Dalam Bilik Darjah. Mok Soon Sang (2003) Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah : Komponen 1 dan 2 ) Psikologi Pendidikan dan Pedagogi. Powel (2001) Introduction of Learning and Behaviour. Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Schultz and Sydney Ellen Schultz (2001) Theorie of Personality. Duane P. Morris and Albert A. United State: Wadsworth/ Thomson Learning. Charles g. Russel A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful