PAKET 12

UJIAN NASIONAL
Pelajaran : MATEMATIKA IPS
Waktu : 120 Menit
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat ! Jangan lupa Berdoa dan memulai dari
yang mudah .
1. Diketahui pernyataan-pernyataan p,q, dan r. Pernyataan (~ p

q ) ↔ r, bernilai benar
jika ….
a. p benar, q benar dan r benar. d. p salah, q benar, dan r salah.
b. p benar, q salah, dan r benar. e. p benar, q salah, dan r salah.
c. p salah, q salah, dan r salah.
2. Pernyataan ~ q

p ekivalen dengan pernyataan ….
a. ~ ( ~ p → q ) d. ~ ( p

q )
b. ~ ( p → q ) e. p → q
c. q

p
3. Diketahui :
Premis 1 : Jika Dania rajin belajar, maka ia menjadi pandai.
Premis 2 : Jika Dania menjadi pandai, maka ia lulus ujian.
Premis 3 : Jika Dania lulus ujian, maka ia bahagia.
Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah …
a. Jika Dania rajin belajar, maka ia tidak bahagia.
b. Jika Dania rajin belajar, maka ia bahagia.
c. Jika Dania menjadi pandai, maka ia rajin belajar.
d. Jika Dania menjadi pandai, maka ia bahagia.
e. Jika Dania tidak menjadi pandai, maka ia rajin belajar.
4. Bentuk sederhana dari
3
4
4
3
1
2
3
27 81
27 9 3
− −


+
+ ×
adalah ….
a.
2
1
b.
2
3
c. 2 d. 3 e. 4
5. Bentuk positif dari
5 4
4
4 3 3
2
1
2

− −

,
_

¸
¸
×
b a
b a
adalah ….
1
a. 2ab b.
b
a 2
c.
2
ab
d.
a
b
2
e.
a
b 2
6. Nilai x yang memenuhi persamaan
3 6 4
3
+ x
=
( ) 4 2
27
− x
adalah ….
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
7. Jika
1
x dan
2
x adalah akar-akar persamaan kuadrat
0 3 5
2
· + + − k x x
dan 13
2
2
2
1
· + x x maka k adalah ….
a. 1 b. 2 c. 3 d. 9 e. 18
8. Persamaan kuadrat yang akarnya tiga kali akar persamaan
kuadrat 0
2
· + + q px x adalah ….
a.
2
2x
0 3 3 · + + q px d. 0 9 3
2
· − + q px x
b. 0 18 3 2
2
· + − q px x e. 0 9 3
2
· + + q px x
c.
2
x
0 9 3 · + − q px
9. Fungsi f(x) yang grafiknya dibawah ini adalah f(x) = ….
a.
3 2
2
− − x x
y
b.
4 3
2
− − x x
c.
3 2
2
− + x x
x
d.
3 2
2
+ + x x
-3
e.
4
2
− − x x
(-1,-4)
10.
∞ → x
lim
x x 3 4
2
+
-
.... 5 4
2
· − x x
a. 0 b. 1 c. 2 d. 4 e. 5
11.
2
lim
→ x

5 3
4
2
2
+ −

x
x
= ….
a. -1 b. 0 c. 2 d. 6 e. 8
12. Jika a ≠ 0 maka
a x→
lim
a x
a x


3 3
= ….
2
a.
3
2 a a
b. 2
3
a
c.
3 2
3
1
a
d.
3
2
1
a
a
e.
3
3
1
a
13. Turunan pertama fungsi f(x) =
2 3
2 4
+

x
x
adalah ….
a.
4 12 9
16
2
+ +

x x
d.
4 12 9
14
2
+ + x x
b.
4 12 9
12
2
+ +

x x
e.
4 12 9
15
2
+ + x x
c.
4 12 9
12
2
+ + x x
14. Fungsi f(x) = 10 15
2
11
3
2
2 3
+ + − x x x naik pada interval ….
a.
x
<
2
5
atau
x
> 3 d.
2
5
<
x
< 3
b.
x
> 3 atau
x
< 1 e. -3 <
x
<
2
5
c.
x
<
2
5
− atau
x
> 3
15. Persegi panjang yang jumlah panjang dan lebarnya 60cm,
mempunyai luas maksimum sebesar ….
a. 800cm
2
c. 900cm
2
e. 700cm
2
b. 360cm
2
d. 1200cm
2
16. Untuk memproduksi x barang diperlukan biaya sebesar (400
2
5x x + ) rupiah.
Untuk 0 ≥ x hasil penjualan x barang tersebut dinyatakan dengan (600 400 + x ) rupiah.
Laba maksimum yang diperolehnya sebanyak ….
a. Rp 1.600 d. Rp 4.000
b. Rp 2.000 e. Rp 6.000
c. Rp 2.400
17. Penyelesaian pertidaksamaan
1
7 2

+
x
x
1 ≤ adalah ….
a. -8 x ≤ < 1 c. 4 − ≥ x atau
x
< 1 e. 1< 8 ≤ x
b. -4 <
x
≤ 1 d. 1 0 ≤ ≤ x
18. Nilai x yang memenuhi │ 3 + x │≤ │2
x
│adalah ….
3
a. 1 − ≤ x atau 3 ≥ x c. 3 − ≤ x atau 1 − ≥ x e. 3 − ≤ x atau 1 ≥ x
b. 1 − ≤ x atau 1 ≥ x d. 1 ≤ x atau 3 ≥ x
19. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 0 15 8
2
≤ + − x x untuk R x ∈ adalah
….
a. {
x
│-5 3 − ≤ ≤ x } c. {
x

x
5 − ≤ atau 3 − ≥ x } e. {
x
│-3 5 ≤ ≤ x }
b. {
x
│3 5 ≤ ≤ x } d. {
x

x
3 − ≤ atau 5 ≥ x
20. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ( ) 6 log
2 6
− + x x > 1 adalah ….
a.
x
< 4 atau
x
> -1 c. -4 x ≤ <-3 e. 2 <
x
< 3
b.
x
< -4 atau
x
> 3 d. -3 <
x
< 2
21. Diketahui suatu kurva dengan persamaan y = 10 2 3
2 3 5
+ + + x x x . Persamaan
garis singgung kurva ini diabsis
x
= 1 adalah ….
a. y = 4 15 + x c. y = 12 14 + x e. y = 3 11 + x
b. y = 3 12 − x d. y = 2 18 − x
22. Tiga orang pemuda dan tiga orang pemudi duduk mengelilingi meja bundar.
Jika mereka duduk berselang seling maka banyak cara yang dilakukan adalah ….
a. 4 b. 12 c. 36 d. 24 e. 120
23. Dari fungsi f dan g diketahui f(x) = 5 3 2
2
− + x x dan g (x) = 2 3 − x . Agar (g
ο
f) (a)= -1, nilai a yang positif adalah ….
a. 2
2
1
b. 1
6
1
c. 1 d.
2
1
e.
6
1
24. Jika f(x) =
2 5
10 4

+
x
x
dan ( )
d cx
b ax
x f
+
+
·
−1
, maka a+b+c+d adalah ….
a. 20 b. 21 c. 22 d. 23 e. 24
25. Dua buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Peluang kejadian muncul
jumlah kedua mata dadu 2 atau 8 adalah ….
a.
9
2
b.
3
1
c.
4
1
d.
5
1
e.
6
1
26. Suatu Negara pada tahun ke-6 mempunyai hutang sebesar 27500 dollar AS, dan
pada tahun ke-12 mencapai 48500 dollar AS. Jika kenaikan jumlah hutang tiap tahun tetap,
maka jumlah hutang selama 15 tahun pertama adalah ….
a. 214.000 dollar AS
b. 348.000 dollar AS
c. 517.000 dollar AS
4
d. 517.500 dollar AS
e. 620.000 dollar AS
27. Seutas tali dipotong menjadi 5 ruas dengan panjang masing-masing membentuk
barisan geometri. Jika potongan tali yang paling pendek adalah 4cm dan yang paling
panjang adalah 1024cm, maka panjang tali mula-mula adalah ….
a. 1280cm c. 1440cm e. 1100cm
b. 1825cm d. 1364cm
28. Suku ke-3 barisan aritmatika adalah 10, sedangkan suku ke-6 besarnya 19,
maka suku ke-15 adalah ….
a. 42 b. 46 c. 49 d. 52 e. 55
29. Jika
1
]
1

¸

− 1 4
9 2

1
]
1

¸

y
x
1
]
1

¸


·
6
22
, maka
y x 2 +
sama dengan ….
a. 6 b. 8 c. 10 d. -4 e. 12
30. Diketahui matrik A =
1
]
1

¸

2 4
6 4
dan I =
1
]
1

¸

1 0
0 1
. Tentukan bilangan X yang
memenuhi persamaan · − XI A 0 jika XI A− determinan matriks A-XI ….
a. 2 atau -8 c. -2 atau 1 e. 8 atau -1
b. 1 atau 8 d. -2 atau 8
31. Matriks X berordo [ ] 2 2× yang memenuhi persamaan
1
]
1

¸2 1
3 2
X =
1
]
1

¸

8 2
11 1

adalah …..
a.
1
]
1

¸2 1
3 2
b.
1
]
1

¸

8 2
11 1
c.
1
]
1

¸

− 2 4
3 4
d.
1
]
1

¸

5 3
2 4
e.
1
]
1

¸

4 5
3 2
32. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan himpunan
penyelesaian system pertidaksamaan …
y
3

2 4 x
5
a. 12 4 3 , 2 2 , 0 ≤ + − ≥ − ≥ y x y x y
b. 12 4 3 , 2 2 , 0 ≥ + − ≤ − ≥ y x y x y
c. 12 3 4 , 2 2 , 0 ≤ + − ≥ + − ≥ y x y x y
d. 12 3 4 , 2 2 , 0 ≥ + − ≤ + − ≥ y x y x x
e. , 0 ≥ x , 2 2 − ≤ − y x 12 4 3 ≤ + y x
33. Nilai maksimum
y x 7 20 +
dengan syarat
8 2 , 4 2 , 10 , 0 , 0 − ≥ − ≥ + ≤ + ≥ ≥ y x y x y x y x dan 18 3 ≤ − y x adalah ….
a. 122 b. 256 c. 184 d. 174 e. 161
34. Dengan persediaan 20 m kain polos dan 10 m kain bergaris, seorang penjahit
akan membuat 2 model pakaian. Model I memerlukan kain polos dan 0,5 m kain bergaris.
Bila pakaian tersebut dijual, model I memperoleh untung Rp 15.000 per potong dan model
II Rp 10.000 per potong. Laba maksimum yang diperoleh ….
a. Rp 100.000 b. Rp 140.000 c. Rp 160.000 d. Rp 200.000 e. Rp 300.000
35. Himpunan penyelesaian system pertidaksamaan pada gambar terletak di daerah
….
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


≤ +
≤ −
0
0
12 3 4
2 2
y
x
y x
x y
4 III
II
1 IV
I
-2
0 -3 x
a. I
b. II
c. III
d. IV dan I
e. II dan III
36. Jika fungsi f(x) = ( ) 6 1
2
− + − x p px mencapai nilai tertinggi untuk 1 − · x ,
maka nilai p = ….
6
a. -3 b. -1 c.
3
1
− d.
3
1
e. 1
37. Titik belok dari fungsi 7 9 6
2 3
+ + + · x x y adalah ….
a. (-2,3) b. (-2,7) c. (-2,5) d. (2,10) e. (2,5)
38. Fungsi 20 15 18 4
2 3
− + − · x x x y mencapai maksimum untuk nilai
· x
….
a. 0,5 b. 1,5 c. 2 d. 2,5 e. 3
39. Dari hasil ujian diperoleh data berikut :
Nilai Ujian Frekuensi
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
1
1
a
9
b
6
2
Siswa yang dinyatakan lulus bila nilai lebih dari 60. Jika banyak siswa yang lulus adalah 16
orang maka a . b adalah ….
a. 18 b. 20 c. 24 d. 25 e. 30
40. Simpangan kuartil dari data : 3, 6, 2, 4, 14, 9, 12, 8 adalah ….
a. 2,5 b. 3 c. 3,5 d. 4 e. 4,5
7

x 2 − x − 4 (-1. a. a. x 2 + 2 x − 3 d. 2b a 6.. 4 e. 2x 2 + 3 px + 3q = 0 b. a. a. 4 e. x1 dan x2 2 2 x 2 − 5 x + k + 3 = 0 dan x1 + x 2 = 13 maka k adalah …. 3 Jika d.. x 2 − 3 px + 9q = 0 9. adalah …. a. 2ab b. x 2 + 3 px + 9q = 0 10. 8 = …. 2 4 x 2 − 5 x = .-4) -3 x Fungsi f(x) yang grafiknya dibawah ini adalah f(x) = …. x 2 + 2 x + 3 e.. 0 b. a. 2 x 2 − 3 px + 18q = 0 c. 5 11. b 2a e. x 2 + 3 px − 9q = 0 e. 1 b. 2 c. Persamaan kuadrat yang akarnya tiga kali akar persamaan kuadrat x 2 + px + q = 0 adalah …. y d. 2 Nilai x yang memenuhi persamaan 3 34 x +6 = 27 ( 2 x −4 ) c. x 2 − 3 x − 4 c. d. ab 2 d. d. 1 lim x→ ∞ 4 x 2 + 3x c. Jika a ≠ 0 maka lim x→ a x −3 a x −a 2 . -1 b. 0 lim x →2 4 − x2 3 − x2 + 5 c.a. 1 b. 9 e. 3 d. 6 3 e. 2a b c. 18 8. x 2 − 2 x − 3 b. 5 adalah akar-akar persamaan kuadrat 7. 2 = …. 12.

b. c. 360cm 2 16. 2a 3 a b. 700cm 2 mempunyai luas maksimum sebesar …. 800cm 2 b. 1 3 a 2a 4 − 2x adalah ….000 c.000 17.400 d. 900cm 2 d. Rp 6. 1200cm 2 Untuk memproduksi x barang diperlukan biaya sebesar (400 x + 5x 2 ) rupiah. a.000 e. 1 3 3a 2 d. -4 < x ≤ 1 18. Rp 4. 0 ≤ x ≤ 1 Nilai x yang memenuhi │ x + 3 │ ≤ │2 x │adalah …. 3 2 5 atau x > 3 2 d. − 16 9 x + 12 x + 4 2 14 9 x + 12 x + 4 2 − 12 9 x + 12 x + 4 2 15 9 x + 12 x + 4 2 12 9 x + 12 x + 4 2 14. e. Untuk x ≥ 0 hasil penjualan x barang tersebut dinyatakan dengan (600 x + 400 ) rupiah. a. a. a. 1< x ≤ 8 a. 3x + 2 e. x > 3 atau x < 1 c.a. 3 . Rp 1. Penyelesaian pertidaksamaan 2x + 7 ≤ 1 adalah …. 5 < x<3 2 5 2 b. x −1 e. e.600 b. Rp 2. x < − 15. e. Rp 2. c. c. Laba maksimum yang diperolehnya sebanyak …. Turunan pertama fungsi f(x) = d. x ≥ −4 atau x < 1 d. 13 a 3 13. -3 < x < 5 atau x > 3 2 Persegi panjang yang jumlah panjang dan lebarnya 60cm. x < Fungsi f(x) = 2 3 11 2 x − x + 15 x + 10 naik pada interval …. 2 3 a c. -8 ≤ x < 1 b.

a. { x │ x ≤ −3 atau x ≥ 5 e. Peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 2 atau 8 adalah …. 1 6 26. a. a. ( ) a. Diketahui suatu kurva dengan persamaan y = x 5 + 3 x 3 + 2 x 2 + 10 .000 dollar AS 4 . x < -4 atau x > 3 d. Jika kenaikan jumlah hutang tiap tahun tetap. -3 < x < 2 e. 2 9 b. 214. dan pada tahun ke-12 mencapai 48500 dollar AS. 20 25. x ≤ −1 atau x ≥ 1 c. nilai a yang positif adalah …. e. 1 4 d. 24 b. a. 2 < x < 3 21. 1 2 Dari fungsi f dan g diketahui f(x) = 2 x 2 + 3 x − 5 dan g (x) = 3 x − 2 . y = 18 x − 2 e. a. 23 Dua buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x 2 − 8 x + 15 ≤ 0 untuk x ∈ R adalah ….000 dollar AS b. -4 ≤ x <-3 b. 1 2 e. { x │-3 ≤ x ≤ 5 } 20. 2 b. 1 6 24. 1 Jika f(x) = 1 6 c. 36 d. x ≤ −1 atau x ≥ 3 b. maka a+b+c+d adalah …. x ≤ −3 atau x ≥ 1 19. b. y = 15 x + 4 b. x < 4 atau x > -1 c. 1 −1 d. a. 517. 24 e. 4 x + 10 dan f 5x − 2 ( x ) = ax + b cx + d . x ≤ −3 atau x ≥ −1 d. Suatu Negara pada tahun ke-6 mempunyai hutang sebesar 27500 dollar AS. 1 3 c. y = 11x + 3 garis singgung kurva ini diabsis x = 1 adalah …. 348.000 dollar AS c. { x │3 ≤ x ≤ 5 } c. a. x ≤ 1 atau x ≥ 3 e. y = 12 x − 3 22. 22 d. 21 c. { x │-5 ≤ x ≤ −3 } b. Persamaan c. 1 5 e. 6 2 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan log x + x − 6 > 1 adalah …. 120 Jika mereka duduk berselang seling maka banyak cara yang dilakukan adalah …. Agar (g ο f) (a)= -1. maka jumlah hutang selama 15 tahun pertama adalah …. y = 14 x + 12 d.a. 23. 12 c. 4 Tiga orang pemuda dan tiga orang pemudi duduk mengelilingi meja bundar. { x │ x ≤ −5 atau x ≥ −3 } d.

29. maka panjang tali mula-mula adalah …. b.000 dollar AS 27. maka x + 2 y sama dengan ….  − 2 3 X =  − 1 2 2 − 3  5 4  1 11 2 8     2 − 3  1 − 2  b. 1100cm maka suku ke-15 adalah …. 1364cm Suku ke-3 barisan aritmatika adalah 10.  32.   4 2  3 5 e.   4 3   − 4 2 d. 8 c. 12 30. Seutas tali dipotong menjadi 5 ruas dengan panjang masing-masing membentuk barisan geometri. 6  2 9  x   22     =   . a.. 1280cm b. -2 atau 8 Matriks X berordo [ 2 × 2] yang memenuhi persamaan  e. Diketahui matrik A =  4 6 1 0 dan I =    . 2 atau -8 c. adalah …. a. sedangkan suku ke-6 besarnya 19. Jika potongan tali yang paling pendek adalah 4cm dan yang paling panjang adalah 1024cm. 1825cm 28. 46 Jika  c.d. 55 e. 52 e. 49 d. -2 atau 1 d. -4 e.  Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan himpunan penyelesaian system pertidaksamaan … y 3 2 4 x 5 . 42 c. a.500 dollar AS e. 517.  − 4 1  y   − 6  b. 1440cm d. 8 atau -1 b. a. 1 atau 8 31. Tentukan bilangan X yang  4 2 0 1  memenuhi persamaan A − XI = 0 jika A − XI determinan matriks A-XI ….  1 11  2 8  c. 620. 10 d. a.

Dengan persediaan 20 m kain polos dan 10 m kain bergaris. 161 34.4 x + 3 y ≤ 12 d.000 35.000 d.000 c. x ≥ 0. seorang penjahit akan membuat 2 model pakaian.3 x + 4 y ≤ 12 b.−2 x + y ≤ −2. model I memperoleh untung Rp 15. 122 b. III d. x − 2 y ≤ −2.000 Himpunan penyelesaian system pertidaksamaan pada gambar terletak di daerah 2 y − x ≤ 2 4 x + 3 y ≤ 12   x ≥ 0 y ≥ 0  4 III II 1 I -2 0 a. IV dan I e. x ≥ 0. x ≥ 0. y ≥ 0. a. 184 d.000 per potong dan model II Rp 10.−2 x + y ≥ −2.a. Rp 300.3 x + 4 y ≥ 12 c. a. Bila pakaian tersebut dijual. y ≥ 0.2 x + y ≥ 4.4 x + 3 y ≥ 12 e. y ≥ 0.5 m kain bergaris. 6 . Laba maksimum yang diperoleh …. x + y ≤ 10. I b. Rp 140. x − 2 y ≥ −8 dan 3 x − y ≤ 18 adalah …. maka nilai p = …. 3 x + 4 y ≤ 12 Nilai maksimum 20 x + 7 y dengan syarat 33. II dan III 2 Jika fungsi f(x) = px − ( p + 1) x − 6 mencapai nilai tertinggi untuk x = −1 . IV -3 x 36. b. Rp 100. Model I memerlukan kain polos dan 0. 174 e. x − 2 y ≤ −2. 256 c. x − 2 y ≥ −2. Rp 200. y ≥ 0.000 e.000 per potong. Rp 160. …. II c.

6. 30 e. a.5) d. 9. b adalah ….a. 1 3 3 2 Titik belok dari fungsi y = x + 6 x + 9 + 7 adalah …. 14.5 e. a. 8 adalah …. 24 c. -3 37. a. 2. 3 c. 20 b. 1 3 38. 2 d. 2. 7 . 4 e. b. − d. 12.5 39. 18 40.5 c.5 b.10) e. (-2. 1. 4. Jika banyak siswa yang lulus adalah 16 orang maka a . b.3) 1 e. a. 3 Dari hasil ujian diperoleh data berikut : Nilai Ujian 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Frekuensi 1 1 a 9 b 6 81-90 2 Siswa yang dinyatakan lulus bila nilai lebih dari 60. (2.5 Simpangan kuartil dari data : 3. 2.5) 3 2 Fungsi y = 4 x − 18 x + 15 x − 20 mencapai maksimum untuk nilai x = …. (2. 4. -1 c. (-2. (-2. 25 d.5 d.7) c. 0. 3. b.