ASKAR WATANIAH

BORANG PENDAFTARAN AWAL
1.

Nama : ___________________________________________________________________

2.

No KP : ________________________

3.

Umur : _________________________

4.

Bangsa : _______________________

5.

Agama : ________________________

6.

Jantina : _______________________

7.

Taraf Perkahwinan :______________

8.

Taraf Akademik : __________________________________________________________

9.

Alamat Kediaman : _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________

Poskod :_____________________________

10.

Pekerjaan : _______________________________________________________________

11.

Jawatan : ________________________________________________________________

12.

Alamat Majikan : __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________

13.

Poskod : _____________________________

No Telefon :
a.

Rumah

: ____________________ b. Pejabat : _______________________

c.

Tel Bimbit

: ____________________ d. Faks

e.

E-mail

: _____________________________________________________

Tarikh :

___________________________

: _______________________

Tandatangan : _______________________

“Berkhidmat Untuk Negara”